Dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan Laras bahasa boleh ditakrifkan

sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidangs esuatu wacana digunakan. Contohnya, laras bahasa doa, khutbah dan upacara Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidangs esuatu wacana digunakan. Contohnya, laras bahasa doa, khutbah dan upacara Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi, iitu tajuk wacana, cara penyampaian, dan gaya penyampaian.

LARAS BAHASA UNDANGUNDANG

LARAS BAHASA KHUSUS

JENIS-JENIS LARAS BAHASA

kegunaan untuk khalayak khusus

LARAS BAHASA PERNIAGAAN

LARAS BAHASA BIASA
Tidak melibatkan bidang tertentu, mudah difahami, tiada istilah teknikal, kurang kata pinjaman

Pembeza utama

kosa kata tatabahasa gaya

LARAS BAHASA AKADEMIK

Formal/Rasmi

Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayat-ayat yang diucapkan sama ada pengguguran subjek, predikat, objek.

LARAS BAHASA MEDIA LARAS BAHASA SASTERA LARAS BAHASA AGAMA

Digunakan dalam majlis rasmi, surat kiriman dan sebagainya.

atau mengubah sikap dan melakukan tindkan. tender. pecutan. disokong pula oleh gambar. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: slogan: Kami Ada Cara Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap Kaedah Umpan: Beli Satu. dan biasanya perlu dihafal. ilustrasi dansebagainya.Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu . Menggunaka istilah-istilah yang khusus kepada bidang. laporan dan sebagainya . pendebungaan dan sebagainya. Bersifat teknikal. Laras Bahasa Undang-Undang . Digunakan dalam iklan. penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada cattan bibiliografi (rujukan). Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z. teknologi. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab. Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains. Contohnya ialah fotosintesis. misalnya penulisan thesis. komunikasi. grafik. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. Dalam penulisan ilmiah. Percuma Satu Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. lukisan. mengawan.

peribahasa. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah. Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersnediri. metafora. menggunakan bahas tersirat: perlambangan. istilah teknik. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. kiasan. metafora. dan lain pula daripada struktur teks esei dan karya ilmiah. mengandungi beberapa klaausa. perbandingan. Ayat yang panjang. puitis dan hidup. ambiguiti dan sebagainya. laind aripada struktur teks cereka. dramatik dan puitis. e. peribahasa. kisan. isi tulisan mestilah tepat. d. simili. habeas corpus dan sebagainya. pertama. personifikasi. bunga-bunga bahasadan sebagainya. gaya tulisan yang jelas danketuiga. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orangr amai. graf. baasa yang digunakan mudah. Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. kedua. kiasan dan sebagainya. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif.: monolog. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai.Tiada gambar. Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif: kabur mesej b. . metafora. preskriptif. deskriptif. dan sebagainya haruslah dielakkan. ilusi. mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pemvbaca akhbar. dialog. pemilihan kata c. pengulangan. menggunakan petikan. simile. mementingkan penyusunan.

.Laras Bahasa Agama Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful