Ciri-ciri Guru Pendidikan Seni Cemerlang

oleh: Hassan Mohd Ghazali ABSTRAK: Seringkali ungkapan kecemerlangan diperkatakan kepada guru-guru pendidikan seni. Indikator kecemerlangan kebanyakannya tertumpu pada sifat umum, Tulisan ini memberi fokus indikator guru pendidikan seni yang cemerlang. Kecemerlangan dalam konteks pengajaran-pembelajaran, Keilmuan, kualiti peribadi, pengurusan ko-kurikulum, sumbangan dan hasil karya dan perhubungan sejawatan. Pengenalan Sistem pendidikan di Malaysia mempunyai matlamat yang jelas sama ada secara tersurat dan tersirat iaitu melahirkan insan dan bangsa yang cemerlang melalui Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Justru itu guru sebagai 'imput' seharuslah 'cemerlang' terlabih dahulu sebelum menentukan 'output' yakni murid yang cemerlang seperti dikehendaki oleh FPN. Jika kita amati matlamat keseluruhan FPN dan Wawasan Pendidikan yang diutarakan oleh bekas Ketua Pengarah Pendidikan, budaya kerja cemerlang adalah menjadi agenda utama. Penegasan wawasan pendidikan ialah budaya kerja cemerlang perlu dibina berlandaskan sikap amanah, bertanggungjawab dan akauntabiliti terhadap tugas. " Satu konsep utama yang menjadi landasan untuk membangunkan budaya cemerlang ialah amanah. Amanah ialah tanggungjawab dan juga penaggungjawab (akauntabiliti) terhadap sesuatu yang telah ditugaskan atau diberi keparcayaan. Menurut Islam seluruh diri dan hidup manusia adalah amanah" (Wan Zahid.13) Peranan guru amat penting bagi menentukan kemajuan murid dan sekolah. Bagi guru mata pelajaran pendidikan seni peranan mereka amat penting bagi menentukan mata pelajaran pendidikan seni boleh di manfaatkan. Dua peranan penting bagi seseorang guru pendidikan seni disekolah; pertama menentukan mata pelajaran pendidikan seni di ajar kepada murid-murid dengan sempurna dan berkesan dan kedua menggunakan kemahiran pendidikan seni berguna kepada kemajuan sekolah dari segi fizikal dan kemudahan. Ciri-ciri Cemerlang Indikator cemerlang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Pendidikan, terutama untuk menentukan prestasi guru. Indikator tersebut lebih menekankan penilaian prestasi seseorang guru biasa bagi menentukan pergerakan gaji. Walau bagaimanapun indikator ini boleh diambil kira awal untuk menentukan kecemerlangan seeorang guru terutama guru mata pelajaran pendidikan seni. Indikator tersebut mengambilkira : 1. Kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi. 2. Penghasilan kerja dari segi kualiti, mutu kerja, keberkesanan kos, ketepatan masa dan pelaksanaan peraturan dan arahan pentadbiran. 3. Pengetahuan dan kemahiran yakni meliputi pengetahuan dalam bidang kerja, kebolehan mengelola, kebolehan membuat keputusan, keberkesanan komunikasi dan kebolehan menyelesaikan

kesanggupan murid secara aktif terlibat dalam pembelajaran. Kualiti pengajaran . amanah dan berakhlak) komitmen. (Wan Fatimah . Seseorang guru yang cemerlang sewajarnya sentiasa cemerlang dari segi indikator-indikator di atas. rakan sejawat dan pelajar. Kemampuan murid ini bergantung kepada pengetahuan atau kemahiran yang sedia ada pada murid. Kemampuan murid me. rakan sekerja. pegawai bawahan dan pelanggang( murid-murid). ikram. misalnya hubungan dengan pengetua/gurubesar dan dan faktor persekitaran .bakat/kebolehan murid untuk belajar. perspktif menyeluruh.mahami arahan/ pengajaran guru atau kesediaan murid belajar sesuatu tajuk pelajaran. proaktif. 2. 3. kesedaran kepada kenyataan. Bagi guru pendidikan seni. Ketepatan masa dalam memberikan perkhidmatan.dari segi integriti (jujur. kecemerlangan pengajaran adalah melibatkan perlakuan guru. 'Aptitude' . 2. kecindan dan peka terhadap perkembangan individu. 4. Daya tahan (persever. Mengikut Borich & Fenton (1977). 4. Kualiti diri dari segi kepimpinan. daya kreatif dan inovasi. Menyempurnakan tugas dengan cara yang adil dan jujur. 5.keberkesanan sesuatu pelajaran itu diajar. menghuraikan lima elemen yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran. simpatik dan empatik serta menjadi contoh kepada guru-guru lain dan pelajar. 2. penganalisisan.masa yang diperuntukan kepada murid untuk belajar atau masa yang digunakan oleh guru untuk mengajar sesuatu kemahiran dan konsep. Satu faktor yang penting ialah sikap guru itu penentu utama bagi kecemerlangan dalam P&P. Ketepatan fakta dan maklumat yang diberikan kepada pelanggan.210) Indikator-indikator di atas merupakan indikator secara menyeluruh bagi menentukan kecemerlangan bagi seseorang guru. peningkatan keilmuannya. 4. 5. Kualiti Peribadi . Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan Berbagai-bagai teori dan model pengajaran yang berkesan. serta kebolehan menghadapi cabaran. 5. Amalan budaya kerja cemerlang memerlukan amalan yang berterusan. faktorfaktor tersebut boleh dipecahkan dalam huraian selanjutnya: 1. berdisiplin dan kepimpinan. adil dan saksama.masalah. Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 6. 6. Bersopan santun ketika berurusan dengan pelanggan.19) . kreatif. Yang dimaksudkan pelakuan guru ialah cara-cara guru menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. antaranya: 1. pengurusan kelas. Pengurusan Ko-kurikulum. Faktor ini ditentukan oleh motivasi/kemahuan dalam diri murid untuk belajar. (Ahmad Sarji. dan beberapa variabel yang mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran P&P.rance) murid . indikator kecemerlangan akan berpusat kepada enam faktor utama. Sentiasa responsif kepada kehendak pelanggan. Komunikasi dan hubungan dengan pentadbiran. Namun demikian guru pendidikan seni cemerlang pada keseluruhannya ialah seorang guru yang berwibawa tinggi. Perkhidmatan awam menyenaraikan ciri-ciri budaya kerja cemerlang yang perlu diamalkan pekerja kerajaan. Peluang . Pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pendididikan seni. Jalinan hubungan dan kerjasama samada dengan pegawai atasan. 3. 7. kreatif dan wawasan. 5. 4. Potensi: adakah guru itu ada wawasan. Dalam model yang dikemukan oleh John Carroll (1963) iaitu "A Model of Scholl Learning'. Menepati temujanji yang dibuat dengan pelanggan. iaitu: 1. Tidak melakukan pembaziran sumber. Ini termasuklah bagaimana guru interaksi dengan murid. Sumbangan kepada sekolah dan hasil kerja dalam bentuk karya seni dan penulisan. 3. penggunaan masa dan sebagainya yang berkaitan dengan P&P. 6.

• guru pendidikan seni perlu membetulkan segera kesilapan yang dilakukan oleh murid. • guru menggunakan contoh-contoh yang mudah. Pengetahuan dan Kemahiran Pendidikan Seni Guru pendidikan seni banyak terlibat dalam kerja-kerja praktikal dan kurang dalam kerja-kerja amali. Perisian ini dapat membantu guru dari segi alat bantu mengajar penggunaan dalam mata pelajaran. Kualiti Peribadi Penekanan kuliti peribadi sangat penting kepada guru-guru pendidikan seni. Berbagai kaedah dan strategi pengajaran dimanipulasikan agar murid menikmati pengajaran dengan sempurna dan berkesan. • Guru pendidikan seni yang baik sentiasa mengadakan penilaian secara formal atau tidak format kepada murid dan membuat penilaian keberkesanan pengajaran. Guru pendidikan seni sentiasa senang untuk membuat rujukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kreativiti. mudah difahami serta bermakna kepada murid. Seseorang guru pendidikan seni cemerlang tentunya kualiti pribadi yang konsisten. Melalui kelab tersebut dapat menentukan daya minat yang lebih dari murid yang diajar semasa pendidikan seni. Lantaran itu guru pendidikan seni kurang mendalami pengetahuannya melalui banhan-bahan bacaan ilmiah. Pengurusan Ko-kurikulum Seorang guru yang cemerlang tidak akan lengkap sekiranya tidak terlibat dalam organisasi kelab dan persatuan. Misalnya mengajar anyaman guru harus menerangkan jenis-jenis kelerai terlebih dahulu sebelum pergi kepada teknik mengayam. maka guru pendidikan seni perlu membaca dan mendalami bidang tersebut hingga boleh menguasainya.Kualiti pengajaran merupakan perkara penting kepada seseorang guru pendidikan seni untuk menentukan keberkesanan pengajaran. • pengajaran pendidikan seni dikaitkan dengan maklumat/pengetahuan dan kemahiran yang sedia ada pada murid. Ini merupakan fenomena yang negatif. Kebolehan guru pendidikan seni menguasai sesuatu bidang-bidang lain akan menentukan mutu pengajaran yang berkesan. CAD dan sebagainya. Contohnya guru-guru pendidikan seni perempuan boleh menjadi contoh dan kosaltan dari segi memilih warna dan fesyen baju untuk guru wanita lain. Pendidikan seni perlu ditekankan dari aspek teori dan amali. CorelDraw. mudah diingat dan digunakan oleh murid. walaupun belum disediakan dalam kurikulum. Pelengkap . Justru itu guru pendidikan seni haruslah seorang kreatif dan inovatif. Berikut adalah kuliti pengajaran pendidikan seni yang berkesan: • pengajaran/maklumat pendidikan seni secara tersusun. Guru pendidikan seni lebih berminat sekiranya diadakan latihan berbentuk bengkel. • guru pendidikan seni yang baik sentiasa memberi motivasi dan insentif kepada murid semasa pengajaran berlaku. Menunjukkan akhlak mulia dengan rakan sejawat dan murid-muridnya. • pengajaran yang berkesan dibantu dengan suasana bilik seni yang bersih dan kemas. Bagi guru pendidikan seni cemerlang perlu mendalami keseluruhan bidang-bidang yang ada dalam pendidikan seni. • guru menggunakan kaedah-kaedah dan bahan-bahan pengajaran tertentu sesuai dengan pelajaran pendidikan seni berjalan. Misalnya perisian Grafik seperti PageMaker. • guru sentiasa menunjukkan minat dan ghairah semasa pengajaran pendidikan seni. tetapi sekarang banyak perisian komputer yang boleh digunakan dalam pendidikan seni. Sebagai contoh sekarang pendidikan seni diperkenalkan bidang rekacipta. • guru pandai menyesuaikan pengajaran pendidikan seni mengikut keupayaan kebolehan murid. Kelab seni dan kreatif merupakan kelab yang membantu mengembangkan mata pelajaran pendidikan seni di sekolah. unit beruniform dan sukan di bawah ko-kurikulum. • pengajaran pendidikan seni dapat menarik minat murid. Ia sentiasa menjadi model kepada guru-guru lain dari segi kemasan diri. • guru bersifat humor dan penyayang. • berkesan. Misalnya penggunaan komputer dalam pengajaran pendidikan seni. Guru yang cemerlang berjaya menentukan corak pengajaran yang berkesan dan menyesuaikan situasi pengajaran dengan situasi semasa.

Kerja-kerja yang ada kaitan dengan tugas dan dan ada kaitan dengan pendidikan seni merupakan kerja yang menyeronokkan bagi guru pendidikan seni yang cemerlang. Indikator utama guru pendidikan seni yang cemerlang ialah sikap amanah dan bertanggungjawaban. Stakeholders dan juga pelanggan pendidikan pasti akan membuat tuntutan peningkatan mutu pendidikan. menguasai kemahiran. rakan sejawat dan pelajar. Banyak aktiviti-aktiviti boleh dijalankan melalui kegiatan kelab. Guru pendidikan seni boleh memberi khidmat kepada projek-projek diperingkat daerah misalnya hiasan pentas dan sebagainya.dari pengajaran pendidikan seni boleh di salurkan dalam bentuk aktiviti kelab seni dan kreatif. ms 121). cabaran dan rintangan yang berat dapat dipikul dengan mudah. . Namun demikian bagi guru pendidikan seni yang aktif dan cemerlang. guru pendidikan seni sewajarnya mempunyai tingkahlaku yang baik terutama dari segi hubungan dengan pengetua/gurubesar. Sesungguhnya guru yang cemerlang itu sentiasa menjadi guru 'popular' disekolah. Penutup Sebenarnya tugas dan tanggungjawab guru pendidikan seni semakin mencabar. Seperti kata Ketua Pengarah Pendidikan dalam kertas kerjanya bertajuk Keguruan menjelang abad ke-21: Cabaran dan Harapan. kerana prestasi guru yang baik adalah melalui imej hubungan yang berkesan dan baik. Hubungan ini penting. ( Wan Zahid. berfikiran secara fleksibel. Melalui kelab pendidikan seni guru boleh membina kepimpinan murid dalam bidang kesenian disamping melahirkan senimanseniman kecil melalui penghasilan karya seni. Komunikasi dan hubungan Melalui sumbagan yang diberikan kepada pihak sekolah. Balai senilukis dan Pusat kraftangan. Kejayaan dalam kegiatan ko-kurikulum kebiasaannya adalah bergantung kepada keupayaan guru dalam melibatkan diri bersama murid dan memberi keyakinan kepada mereka. kreatif dan inovatif. Sejauh mana sesorang guru atau kakitangan pendidikan dapat memuaskan tuntutan dan keperluan stakeholders dan pelanggan bergantung kepada sejauh mana tingginya kualiti perkhidmatan yang dicurahkan. Subangan dan Hasil Kerja Sewajarnya guru pendidikan seni merupakan orang terpenting untuk mencantikkan sekolah. Seni dan Persekitaran boleh dipraktikkan melalui kerja-kerja keceriaan sekolah. sikap terbuka. Tahap kesempurnaan tugas datang dari diri yang ikhlas dan sentiasa mahu mengingkatkan pengetahuan. Sumbangan guru pendidikan seni tidak tertumpu kepada sekolah sahaja. Misalnya lawatan ke pusat-pusat yang berkaitan dengan seni tampak. Menjamin kualiti perkhidmatan dalam profesion keguruan pada abad ke -21 merupakan satu cabaran. Subangan kreatif itu akan menambahkan lagi kesuburan kemahiran bidang kerja. Sumbangan ini amat wajar kerana dalam mata pelajaran pendidikan seni (sekolah menengah). Tidak dinafikan tanggungjawab utama untuk keceriaan sekolah kebiasaannya terpikul pada guru pendidikan seni. Kebiasaannya guru cemerlang ini mahukan setiap kerjanya dilakukan dengan kualiti yang tinggi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful