You are on page 1of 29

Revak Kitabevi, 2012 Tm haklar Revak Kitabevi'ne aittir.

Revak Kitabevi: 8 Bektailik Serisi: 1

Mehmed Ali Hilmi Dedebaba Dvn Mehmed Ali Hilmi Dedebaba

Yayna Hazrlayan: Glbeyaz Karaku

ISBN: 978-605-62635-7-6 Sertifika No: 23108 1. Bask: Nisan, 2012

Kapak Tasarm: Togay Kazm Ata Sayfa Dzeni: Mustafa Yiit Bask & Cilt: Step Ajans Matbaaclk Ltd. ti. Gztepe Mah. Bosna Cd. No:11 Mahmutbey-Baclar, stanbul Tel: 0212 446 88 46 E-mail: stepajans@stepajans.com Matbaa Sertifika No: 12266

Besmele: Bismillhirrahmnirrahm Seri Levhas: Y Hazret-i Pr Hac Bekt- Vel kuddise srruhu'l-l"

http://www.revakkitabevi.com Adres: Aziz Mahmut Hdayi Mahallesi Tepsi Frn Sokak. ifa Apt. 12/3 skdar, stanbul Tel: 0216 342 47 97 Fax: 0216 342 95 92 E-mail: info@revakkitabevi.com

MEHMED AL HLM DEDEBABA DVNI

Mehmed Ali Hilmi Dedebaba

Yayna Hazrlayan Glbeyaz Karaku

Revak Kitabevi stanbul, 2012

NDEKLER

Takriz..............................................................................................................i Dvn..............................................................................................................1 fde........................................................................................................3 Bbul-Elif..............................................................................................7 Bbul-B..............................................................................................50 Bbut-T..............................................................................................56 Bbus-S..............................................................................................63 Bbul-Cm...........................................................................................64 Bbul-H.............................................................................................67 Bbud-Dl...........................................................................................69 Bbur-R.............................................................................................72 Bbuz-Z...........................................................................................139 Bbus-Sn..........................................................................................167 Bbu-n..........................................................................................170 Bbud-Dd........................................................................................176 Bbut-T............................................................................................178 Bbul-Ayn.........................................................................................179 Bbul-ayn.......................................................................................181 Bbul-F............................................................................................183 Bbul-Kf..........................................................................................185 Bbul-Lm........................................................................................209 Bbul-Mm........................................................................................221 Bbun-Nn.......................................................................................249 Bbul-Vav.........................................................................................277 Bbul-H...........................................................................................281 Bbu'l-Y........................................................................................... 330 Kasde der nat- Rasl aleyhis-selm..........................................391

Der nashat-i Mrid-i Azam.........................................................397 Mersiye-i ciger-sz-i Hazret-i mm Hseyn...............................401 Dede merhumun en son syledii mersiyelerden.......................407 Ktalar.................................................................................................410 Mfredler...........................................................................................413 Tarihler...............................................................................................425 Ekler: 1. Fihrist.............................................................................................466 2. Lgate..........................................................................................478 3. Hazret-i Pr Hac Bekta Velnin postuna oturmu dedebabalar..................................................................................522 4. Fotoraflar a. Mehmed Ali Hilmi Dedebaba................................................524 b. Mehmed Ali Hilmi Dedebaba (28 yanda).........................526 c. Filibeli Mustaba Yesr Baba..................................................528 d. Filibeli Ahmed Mehd Baba...................................................530

TAKRZ

Hamdlillh devrim itmm eyleyp devrneden Prim ihsn etdi dodum Hilm drt kez neden

19. yzyln tannm Bektalerinden olan Mehmed Ali Hilmi Dedebaba 1842 ylnda stanbulda domutur. Dedebabann annesi Emine erife Bac, babas ise Gngrmez Camii imam Nri Efendidir. Kaynaklara gre Nri Efendi 1858 tarihinde, Hilmi Dedebaba henz on alt yanda iken vefat etmitir. Dedebabann annesi Emine erife Bac ise, einden yaklak krk yl sonra, 1890 ylnda irtihl eylemitir. Nuri Efendi1 ve zevceleri Emine erife Bac, Merdivenky ahkulu Sultan Dergh postnini Hac Hasan Babaya ikrr vermilerdir. Babas Nri Efendinin vefat ile birlikte bir mddet Gngrmez Camii ve ayrca shak Paa Camii imamln yapan Dedebaba, Kurn- Kerm hfzndan dolay Hafz Mehmed Ali olarak da tannmtr. lk Bekta terbiyesini babasndan alan Dedebaba henz on be yanda iken A Ali Baba rehberliinde ebeveyni gibi Hac Hasan Babaya ikrr vermitir.2 Hac Hasan Babann 1857 ylnda vefat3 ile posta oturan A Ali Baba da 1864 ylnda irtihl eyleyince,4 henz yirmi iki yanda olan Mehmed Ali Hilmi Baba ahkulu Sultan Dergh postuna oturur. Ayn yl ierisinde Hac Bekta Derghna (Previ) gider ve orann postnini

Nri Efendi, ayn zamandan bir Bekta Babas da olan Olukbayr (rr) Nakibend Tekyesi eyhi Seyyid Mustafa Baba Efendiden (v. 1864) Nakibend hilfeti almtr. 2 Mfid Yksel, Bektailik ve Mehmed Ali Hilmi Dedebaba (stanbul: Bak Yaynlar, 2002), 13-18. 3 Hac Hasan Dedebabann kabr-i erfleri ahkulu Sultan Dergh haziresindedir. 4 A Ali Babann kabr-i erfleri de ahkulu Sultan Dergh haziresindedir.
1

olan Yanbolulu Ali Turab Dedebabadan5 trbedar Hac Mehmed Tahir Baba rehberliinde mcerredlik erknna dahil olarak meng takar. Previnden mcerred olarak Merdivenky Derghna geri dnen Hilmi Dedebaba 1869 ylnda tekrar Hac Bekta Derghna giderek, Yanbolulu Ali Turab Dedebabann vefat ile posta oturan Selanikli Hac Hasan Dedebabadan6 babalk iczeti ve ksa bir sre sonra da hilafet alarak Trbedar Mehmed Yesr Baba7 rehberliinde Halfebaba olur. Hac Bekta Vel Derghnda, Hac Hasan Dedebabann Medine-i Mnevvereye srgn gnderilmesi ile kodral Perian Hafz Ali Baba8 vekleten Derghn dedebabalk postuna oturur. Perian Ali Dedebabann vekleti sona erince dedebabalk postuna asleten Hilmi Dedebaba tayin olunur ve tarihe yirmi sekiz yanda dedebaba olan ilk Bekta olarak geer. yl boyunca9 Previnde dedebabalk postunda oturan Hilmi Dedebaba10, Sultan II. Abdlhamidin niyaz ve kendisine gelen manev iret zerine ahkulu Sultan Derghna geri dnm ve vefat ettii 12 Ocak 1908 tarihine kadar Merdivenky Derghnda postnin olarak kalmtr.

1868 ylnda vefat eden ve kabri Hac Bekta Dergh avlusunda bulunan Yanbolulu Ali Turab Baba hakknda geni bilgi iin bkz. Saadeddin Nzhet Ergn, On Dokuzuncu Asrdan Beri Bektai-Kzlba-Alev airleri ve Nefesleri (stanbul: Maarif Ktphanesi, 1956). 6 1872 ylnda eyhlislmn emri ile posttan uzaklatrlarak Medine-i Mneverreye srgn olan ve orada 1873 ylnda vefat eden Hac Hasan Dedebaba hakknda geni bilgi iin bkz. Yksel, 21-26. 7 Mehmed Yesr Baba 1804 Batum doumludur. Bir dnem Hac Bekta Derghnn Kilerevi babaln ve trbedrln yapar. Sonrasnda Sinopta bir Bekta tekkesinin babaln stlenen Yesr Baba 1880 ylnda vefat eder. Ergn, 133-134. 8 Perian Hafz Ali Baba 1884 ylnda Balm Evinde vefat ederek, Hac Bekta Derghnn Hazret Avlusunda defnedilmitir. Yksel, s.34. 9 Bu yl boyunca ahkulu Sultan Dergh postuna vekleten Filibeli Mustafa Yesr Babay brakmtr. 10 Hilmi Dedebabadan evvel btn dedebabalar Previnde oturmu olmalarna ramen bunun ilk istisnas Hilmi Dedebaba olmutur.
5

Elinde kan egzemann ilerlemesi ve eker hastalnn artmas ile geirdii ameliyat sonrasnda kuvvetten den Hilmi Dedebaba, gn sonra Pazartesi gn, sabah namaz vaktinde dr- bekya irtihl eylemitir. Vefatndan sonra Derghn Azb Baba Meydanna srlanan Hilmi Dedebaba yaklak yedi yl sonra, bizzat kendisinin ina ettirdii Gzc Baba sofasnda Sancakdar Babann yanna, yine kendisinin yaptrd kabr-i erfe nakledilmitir. Mbarek bedenlerinin nakli srasnda cism-i erflerinin taptaze durduu, bandaki tcn ve btn cihazlarnn zerinde olduu, yalnzca kulandaki mengun dt rivayet edilmektedir.11 Dedebabann kendisinin kaleme ald hayat hikyesinin nakedildii ilk mezar ta gnmze ulamamtr. Ancak tataki bilgiler Derghtaki bir levhaya ilenmi ve daha sonra Filibeli Ahmed Mehd Baba tarafndan Dvna eklenmitir. Bedreddin Noyan tarafndan kaleme alnan Btn Ynleriyle Bektailik ve Alevlik adl eserde de levhann ierii alntlanmtr.12 Mehmed Ali Hilmi Dedebaba, postninlii dneminde ahkulu Sultan Dergh evresinde birok imar faaliyetinde bulunmutur. Namazgh, eme, sofa ina ettirerek Dergh geniletmi ve daha ilevsel bir hle getirmitir.13 Dergha bir de ktphane yaptrmtr; ancak 1925te tekkelerin kapatlmas ile ktphane, ierisindeki deerli yazma eserlerle birlikte bakmszlktan harap olmu, zamanla metrk bir hle gelmitir.14 Hilmi Dedebaba nerede ise yeniden ina ettirdii Derghn giri kapsna aadaki tecdd kitbesini yazdrmtr:
Revnakolu Arivinden aktaran Mfid Yksel. Yksel, 56. Bedri Noyan, Btn Ynleriyle Bektailik ve Alevlik, c. 1, (Ankara: Ard Yaynlar, 1998). 13 Yksel, 39. Hilmi Dedebaba ahkulu Sultan Derghna yaptrd tadilat ve evresinde kurdurduu ba ve bahelerden dolay Derghn ikinci bnsi olarak zikredilir. Bkz. Abdullah Uman, Mehmed Ali Hilmi Dedebaba, Trkiye Diyanet Vakf slam ansiklopedisi, c. 28, (Ankara: Trkiye Diyanet Vakf, 2003): 440. 14 Yksel, 41.
11 12

Gelp bu hn-gha sdk ile k ibdet kl Hev-y nefsini terkeyleyp kesb-i sadet kl Eger olmak dilersen hl-i hayretden hulsne Makm- Hazret-i hkulu Sultn ziyaret kl
Derghn haziresinde bulunan mezar talarnda da kitbeleri bulunan Mehmed Ali Hilmi Dedebaba, yeniledii binalara tarih dmtr. Bu kitbelerin bir ksm gnmze ulamamakla birlikte bir ksm Dvnda yer almaktadr. Tasavvuf eitimi yannda medrese eitimi de alan Mehmed Ali Hilmi Dedebabaya ait eser tespit edilmitir: Dvn, Kiful-Esrr Reddiyesi ve Mehmed Ali Hilmi Dedebaba Erknnmesi.15 Kiful-Esrr Reddiyesi, Harputlu shak Hoca olarak bilinen ztn Bektalik aleyhine yazd Kiful-Esrr ve Dfiul-Err adl esere reddiyedir. Mehmed Ali Hilmi Dedebaba Erknnmesi ise adndan da anlalaca zere dervilerin uymalar gereken kurallar anlatan 15 yapraklk bir risledir.16 Hilmi Dedebaba hazretlerinin en ok bilinen eseri olan Dvn, vefatndan sonra Merdiven Ky Tekkesi as ve ayn zamanda Hilmi Dedebabann tarafndan hulefsndan hline olan Filibeli 1909 Ahmed Mehd Baba17 kitap getirilerek tarihinde stanbulda

bastrlmtr. Dvnn mezkr matbu nshas dnda bilinen iki yazma nshas daha vardr. Nshalardan birisi bizzat Hilmi Dedebabann el yazs ile olan, dieri ise Yap Kredi Sermet ifter Ktphanesi Yazmalar arasnda bulunan nshadr. Bedri Noyan, kendisine intikal eden Hilmi Dedebabann el yazs ile olan nshay esas alarak Dvn

Yksel, 111. Sz konusu risle Mfid Yksel tarafndan tpkbasm ile birlikte Latin harfleriyle yaynlanmtr. Bkz. Yksel, 151-191. 17 Filibeli Ahmed Mehd Baba hakknda geni bilgi iin bkz. Yksel, 112.
15 16

1986 ylnda Latin harfleriyle yaynlamtr.18 Bu iki nsha ile matbu nsha arasnda baz farkllklar olup, elinizdeki almada mezkr matbu nsha dikkate alnmtr. Gazel, kaside, murabba, mstezat, muhammes, mseddes, muaer, mersiye, kta, mfred, beyit ve tarih dme tarznda iirleri ihtiva eden Dvn Elif-ba srasna gre tertip edilmitir. Dedebabann Hilm mahlas ile yazd nefeslerinden bazlar bestelenerek tekke ve derghlarda okunmu ve hlen de okunmaya devam etmektedir. Bekta tarkatine Tark-i Nazenn diyenler bu Nazenn ibaresini en yksek mnda, son dnemde temsil etmi ahsiyetin Hilmi Dedebaba hazretleri olduunu teslim ederler. Gerek nefeslerinden gerek kendilerini grmek erefine erenlerden dinlediimiz hatralar ile nsn- Ekmel olduuna inandmz Dedebaba hazretleri, Hazret-i Hnkrn yolunda Prini her mns ile byk bir kudret ve dirayetle temsil ederek, nice kmil kimseler yetitirmi ve yetimi nice kmiller de bu ems-i hakkati grp teslim olmaktan kendilerini alamamlardr. Cumhuriyet sonras baz Bekta yazarlarn Hilmi Dedebaba hakknda mteerri gibi ifadelerini kmseme makmnda kullanmalar olduka zcdr. Hazretin hem eriati ok iyi bilmesi hem de tarkatin usln byk bir titizlik ve ciddiyetle devam ettirmesi baz kimselere ar gelmi olsa gerek. Ziya Paann dedii gibi Rencde olur dde-i huff ziydan... Dvn- Hazret-i Hilmi Dedebaba, iir formunda ilh nefhalar, vridt ad verilen Rabbn ilhamlardr. Feshat ve belgt ehli, lisnna; rifler, nzenin irfnna; klar da meveddet ummnnn bu kelmlardaki cevelnlarna hayran kalrlar. Bylesi bir hazineyi ilk kez derleyip yaynlayarak bize ulatran Filibeli Mehd Baba hazretlerinin rhu d olsun. Dvnn gnmz insanna ve gelecek nesillere ulamas hizmeti bu kez Revak Kitabevine nasip olduu iin Allaha krediyoruz. Byle
18

Bedri Noyann yayna hazrlad bu nsha ahkulu Sultan Klliyesini Koruma Onarma ve Yaatma Dernei tarafndan 1986 ylnda yaynlanmtr.

bir hizmetin fsna candan tlip olan Glbeyaz Karakua, tashih aamasnda ve lgatenin hazrlanmasnda desteini esirgemeyen Arzu Merale, Hilmi Dedebaba hayranlarndan biri olarak teekkr eder, hem kendilerinin hem de muhterem okuyucularmzn Hazretin safa nazarlarna mazhar olmalarn Cenb- Hakktan niyz ederim. Bende-i l-i Ab Kahraman zkk 1 Mart 2012 skdar

Merdivenkynde ahkulu derghnda medfn Dergh- erf-i mezkr post-nini ve bn-i snsi EL-HCC MERHM MEHMED AL HLM DEDEBABANIN DVNI Merhm marn ileyhin muhtasaran terceme-i hlini dahi muhtevdir.

Merhm marn ileyhin tezkr-i nmyla d-i rhuna vesle ve erbb- itkne bir tuhfe-i fakrne olmak zere dergh- erf-i mezkrun aclk hidmetiyle merref olan Ahmed Mehd Baba marifetiyle tab edilmidir.19

Uhuvvet Matbaas Dersadet: Bb- l Caddesi Numero: [...] 1327

19

1327 (1909/1910) senesinde baslan Dvn'n kapa: Merdivenky ahkulu Derghnda defnedilmi, derghn post-nini ve ikinci kez bina ettiren merhum el-Hcc Mehmed Ali Hilmi Dedebaba'nn Dvn'. Merhumun ksa biyografisini de iermektedir. Merhumun ismini yd etmekle rhunun d olmasna vesile ve sadk kimselere de mtevz bir hediye olmak zere Dergh'n alk hizmetiyle merref olan Ahmed Mehd Baba tarafndan yaynlanmtr. stanbul: Uhuvvet Matbaas, Bb- l caddesi No: [...], 1327 (1909/1910).

FDE20

Dersadetde Nerdibn karyesinde kin ahkulu Sultn dergh- erfi post-nini iken irtihl-i dr- bek eden Mehmed Ali Hilmi Dedebabann hl-i haytlarnda aclk hidmetiyle merref bulunduum mnsebetle nazm ve ind buyurmu olduklar baz er- rifneyi kayd zapt etmi idim.21 Merhm mrun ileyhin tezkr-i nmyla d-i rhuna vesle ve erbb- itkne bir tuhfe-i fakrne olmak ve bu sretle de bir hidmet-i erfini ihrz eylemek zere ibu eser-i lyi ner ithfa vestet eyledim. Ve minallhit-tevfk.22

Her msra-i rifnesinde Bir lema-i marifet celdir23 El-hakk u bedyi-i kemlt24 Enfs-25 Muhammed ve Alidir [Ahmed Mehd Baba]

fde: nsz. stanbulda Merdivenkyde bulunan ahkulu Sultan Dergh post-nini iken gm olan Mehmed Ali Hilmi Dedebabann aln yapmakla merref olduum sralarda sylemi olduklar baz rifne iirleri kaydetmitim. 22 Merhumun ismini yd etmekle rhunun d olmasna vesile, sadk kimselere mtevz bir hediye olmas ve bylece hizmetini ed edebilmek zere bu deerli eserin yaynlanmasna araclk ettim. Baar Allahtandr. 23 Bir lema-i marifet celdir: Mrifetin bir parlts grnr. 24 Bedyi-i kemlt: Olgunluun gzellikleri. 25 Enfs: Nefes'in oulu.
20 21

Merhm mrun ileyhin hl-i haytnda yazup mahfz ve seng-i mezrna da mahkk bulunan terceme-i hli ber-vech-i zr telhs ve derc olundu:26 Merhm mrun ileyh Mehmed Ali Hilmi Dedebaba hazretleri Dersadetde Sultanahmed civrnda Gngrmez Mahallesinde bin iki yz elli sekiz trhinde kadem-nihde-i lem-i hd olmudur. Pederleri mahalle-i mezkre imm Nri Efendi, vlideleri de Emine Bacdr. Ebeveyn-i merhm mrun ileyh bin iki yz yetmi trhinde mezkr dergh- erfde post-nin-i ird olan el-Hcc Hasen Baba hazretlerinden ikrr aldklar gibi Hazret-i merhm dahi hidmet-i Hnedn- Ehlibeyt ile melf olmak emeliyle cn cisimlerini bu dergh- feyz-iktinha vakf eylemilerdir. Bin iki yz yetmi trhinde Hac Hasen Baba hazretlerinden erkn- Ehlibeyt zere ikrr alm ve rehberleri Ac Ali Baba hazretleri olmudur. Bin iki yz yetmi drt trhinde mrun ileyh Hac Hasen Babann vuk-i irtihli zerine yerine Ali Baba post-nin oldu. Mrun ileyh Ali Babann bin iki yz seksen trhinde dr- bekya rhlet eylemesiyle post-i redetlerine cmle muhibbnn intihbyla merhm mrun ileyh Mehmed Ali Hilmi Dedebaba hazretleri kud edilmi ve sene-i mezkrede Primiz Kutb-i lem Matla-i fyzt- Neb-i Muhterem Hac Bekt Vel kuddise srruhul-cel efendimiz hazretlerinin dergh- sadet-iktinhlarna r-ml ve ol vakt post-nin-i Hazret-i Pr olan shib-i dvn Turb Hac Ali Dedebaba hazretlerinden srr- tecerrde mazhariyyet sretiyle nil-i feyz keml olmulardr. Rehberleri trbedr Hac Mehmed Thir Baba hazretleri bulunmudur. Badehu makm- redetlerine avdet ve f-y hidmetle bin iki yz seksen alt trhinde yine dergh- Hazret-i Pre azmet ve makm- l-i redetde bulunan Selanikli Hac Hasen Dedebaba hazretlerinden erkn- Ehlibeyt zere hilfet erknna dehlet eylemilerdir. Rehberleri trbedr
26

Merhumun hayatta iken yazd ve mezar tana da ilenmi olan hayat hikyeleri aada zetlenmitir.

Mehmed Yesr Baba hazretleridir. Beyt-i t ile tahmd-i Zl-Cell buyurmulardr.27 Hamdlillh devrim itmm eyleyp devrneden Prim ihsn etdi dodum Hilm drt kez neden

Merhm mrun ileyh hayr-himmet alarak makm- redetlerine avdetlerinde dergh- erfin muhtc olduu baz tevst ve tamrta teebbsle muvaffak bil-hayr olmulardr. Merhm mrun ileyhin terceme-i hllerinin tahrri bin iki yz seksen yedi sene-i hicriyyesi Cemziyel-Evvelinin dokuzuncu gnne msdifdir. Bunun hfzyla makm- redetlerinin hn-i tamrinde mnsib bir mahalle vaz vasiyyet-i aliyyeleri iktizsndandr. Bin yz yirmi be sene-i

27

Mehmed Ali Hilmi Dedebaba hazretleri stanbul, Sultanahmet civarnda Gngrmez mahallesinde 1258 (1842) ylnda dnyaya gelmitir. Pederleri ad geen mahallenin imam Nri Efendi, vlideleri de Emine Bacdr. Peder ve vlideleri 1270 (1853) tarihinde Derghta post-nin olan Hasan Baba hazretlerinden ikrr aldklar gibi, Hazret-i Merhum da Hnedn- Ehlibeyte hizmet emeliyle kendilerini bu dergha vakfetmilerdir. 1273 (1856) tarihinde Hac Hasan Baba hazretlerinden erkn- Ehlibeyt zere ikrr alm ve rehberleri Ac Ali Baba hazretleri olmutur. 1274 (1857) tarihinde Hac Hasen Babann irtihli zerine yerine Ali Baba post-nin oldu. Ali Baba 1280 (1864) tarihinde gnce, posta muhibbann seimiyle merhum Mehmed Ali Hilmi Dedebaba hazretleri gemitir. Ayn sene Primiz Hac Bekta Vel kuddise srruhul-cel efendimiz hazretlerinin derghna yz srerek o vakit Hazret-i Prin post-nini olan Turb Hac Ali Dedebaba hazretlerinden, evlenmeyerek tarkate hizmet etmek srrna mazhariyet ile, feyz ve kemle ulamlardr. Rehberleri trbedar Hac Mehmed Tahir Baba hazretleri olmutur. Ardndan makmlarna dnerek hizmete devam etmiler ve 1286 (1869) tarihinde yine dergh- Hazret-i Pre giderek ird makmnda bulunan Selanikli Hac Hasan Dedebaba hazretlerinden Ehlibeyt erkn zere hilfet almlardr. Rehberleri trbedar Mehmed Yesr Baba hazretleridir. Aadaki beyitle Allaha hamd etmilerdir.

hicriyyesi Zil-hiccenin sekizinci gn bu lem-i fnden rhlet ve azm-i br-gh- ahadiyyet eylemilerdir. Rahmetullhi aleyh.28

28

Merhum himmet alarak makmlarna dndklerinde Dergh'n ihtiyac olan baz tamirat ve geniletme ilerini tamamlamlardr. Merhumun hayat hikyesi 1287 (1870) senesi Cemziyel-Evvelin dokuzuncu gn yazlmtr. Saklanmas ve makmlarnn tamiri srasnda mnasip bir yere konulmas vasiyetleri gereidir. 1325 senesi Zilhicce aynn sekizinci gn (12 Ocak 1908) bu lemden ayrlmlardr.

Bismillhirrahmnirrahm Bbul-Elif {1}

Y Rabb bi-hakk- sre-i Y-Sn v Kf-H29 Y Rabb bi-hakk- Ftiha v Nn v hel et30 Azv-i nr-i mihrin31 ile zinde kl dilim32 Esrr-33 ak- pk ile vel-leyli ved-duh34 Ebr-yi35 hatt- yre kl z in beni Y Rabb bi-hakk- srr- Elif Lm Mm R36 Ezkr-37 kr hamd ola her bir iim mdm38 hsn ltfla kldn bana at39

Y-Sn v Kf-H: Ysin ve Meryem srelerine iret edilmektedir. Ftiha v Nn v Hel et: Ftiha, Kalem ve nsn srelerine iret edilmektedir. 31 Azv-i nr-i mihr: Gnein aydnlk nru. 32 Dil: Gnl. 33 Esrr: Srlar. 34 Vel-leyli. Ved-duh: Leyl ve Duh srelerine iret edilmektedir. 35 Ebr: Ka. 36 Elif Lm Mm R: Rad sresine iret edilmektedir. 37 Ezkr: Zikirler, sylemeler. 38 Mdm: Devam eden, srekli, dim ve bk olan. 39 At: Balama, ihsn.
29 30

Y Rabb bi-hakk- yet-i M-kne Muhammed40 l-i Aliden41 etme beni bir nefes cd42 Y Rabb bi-hakk- se Muhammed43 r Ali44 mm Makbl-i dergeh olam ben de dim Y Rabb bi-hakk- d Hasen45 ve yek Hseyn46 ile Gy47 kl z zebnm48 her demde Rabben Y Rabb bi-hakk- Cfer Ms-i49 rh-i pk Rz-i cezda50 ef51 olalar olar bana

M-kne Muhammed: Ahzb sresinin 40. yetine iret edilmektedir. l-i Ali: Hazret-i Alinin ilesi. 42 Cd: Ayr. 43 Se Muhammed: Muhammed: Hazret-i Muhammed Mustafa, Hazret-i Muhammed Bkr, Hazret-i Muhammed Mehd. 44 r Ali: Drt Ali: Hazret-i Ali ibn Eb Tlib, Hazret-i Ali Zeynel-bidn, Hazret-i Aliyyr-Rza, Hazret-i Ali en-Nak. 45 D Hasen: ki Hasen: Hazret-i Hasenl-Mcteb, Hazret-i Hasenl-Asker. 46 Yek Hseyn: Bir Hseyin: Hazret-i Hseyn ibn Ali. 47 Gy: Syleyen, syleyici. 48 Zebn: Dil, lisan. 49 Cfer: Hazret-i Cfer-i Sdk. Ms-i Kzm: Hazret-i Ms Kzm. 50 Rz-i cez: Kyamet gn, hair gn. 51 ef: efati.
40 41

Y Rabb bi-hakk- ehr-deh52 masm- Ehlibeyt Mirt-53 dernum et anlarla pr-cil Evsf- hsn-i ceml-i54 neb v vel Bulsun szmn evveli bunlarla intih55 Gavvs- bahr-i ak56 olup izhr edem nice Y Rabb nazm- ll57 mercn b-bah58 Y Rabb bi-hakk- Sre-i Kevser bu Hilmyi Kandr erb- ak ile ver nee-i bek59

ehr-deh: On drt. Mirt: Ayna. 54 Evsf- hsn-i ceml: Ceml gzelliinin vasflar, sfatlar. 55 ntih: Sona erme. 56 Gavvs- bahr-i ak: Ak denizinin dalgc. 57 Ll: nci. 58 B-bah: Paha biilemeyecek kadar deerli. 59 Bek: Devam, bklik.
52 53

{2}

B-i bismillhirrahmnirrahmden ibtid60 Ders alup Primden etdim rh- aka61 iktid62 Nokta- bdr tark-i srr- feyz-i mstakm63 ehr-i ilmin hym dedi Ali bbuh64 Ak bir genc-i hakkatdir65 muhabbet cevheri Maden-i ebbr bber66 cn olur kymet ana Hazret-i Zeynel-Abnn mh67 gn bir zerresi Vech-i yehdillhu li-nrihi oldur men ye68 Kble-i rh- hakkat reh-nm-y rh- dn69 Hazret-i Bkr Cfer Ms-i Kzm Rz

btid: Balama, balang, en nce. Rh: Yol, meslek, usl, tark. 62 ktid: Tb olma, uyma. 63 Mstakm: Doru, dz. 64 Ali bbuh: Ali onun kapsdr. Ben ilmin ehriyim, Ali de onun kapsdr. hads-i erfine iret edilmektedir. 65 Genc-i hakkat: Hakikat hazinesi. 66 ebbr bber: Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hseyin. 67 Mh: Ay. 68 "Yehdillhu li-nrihi men ye: Allah diledii kimseyi nruna iletir." Nr sresinin 35. yetine iret edilmektedir. 69 Reh-nm-y rh- dn: Din yolunu gsteren, rehber, delil.
60 61

h Tak v b-Naknin hk-i pyi devleti70 Ttiy-bah-y ferdir71 em-i cna72 dim Hamdlillh Askernin askeri olduk bugn hmz Mehd-i devrndr veliyy-i shib-liv73 Menzil-i tecrde74 erdim hrs- nefsim terkedp Hac Bekt- Velnin keriyim75 b-riy76 k- sdk olup akn yolunda kr-kim Hilm cnm rhna klmakla geldim fed

Hk-i pyi devleti: Ayann tozu devleti. Ttiy-bah-y fer: Fer, kuvvet, parlaklk, ss veren srme. 72 em-i cn: Can gz. 73 Veliyy-i shib-liv: Sancak sahibi vel. 74 Menzil-i tecrd: Balm Sultann mcerredlik erkn ile, sfat ve esmdaki ztlklardan soyunup Ztta birleme noktas. 75 ker: Kul, kle, bende. 76 B-riy: Riyasz, yalansz.
70 71

{3}

Eyledim nakd-i dili77 bir meh-i ranya78 fed eb-i cemmde79 uyanan ruhleri emya fed Cevher-i aslm olan mye-i cismim gheri80 Leb-i lalinde81 olan ll-i llya82 fed Andelb-i dil cn83 sahn- emende84 ey dost Gl yznde alan gonce-i zbya85 fed

Nakd-i dil: Gnl varl. Meh-i ran: Gzel, ltif ay. 79 eb-i cemm: Cem gecesi. 80 Mye-i cismim gheri: Cismimin mayasnn cevheri, asl. 81 Leb-i lal: Krmz dudak. 82 Ll-i ll: Cnnn neesinden kan sevin incileri veya cnnn l l (yok yok) diyerek yalnz kendi varlnn var olduunu ln etmesi ile ortaya kan irfn incisi. 83 Andelb-i dil cn: Gnl ve can blbl. 84 Sahn- emen: Bahenin ortas, meydan. 85 Gonce-i zb: Gzel gonca.
77 78

Cigerim kanl kebb senin ey nergis-i mest Cem vaslnda olan sk-i sahbya86 fed M hasal87 hn-i88 dernumda olan nfe-i dil89 n-i zlfnde90 olan anber-i serya91 fed Hilmya beslediim ten kafesinde olsun Tt-i tabm92 o kand-i leb-i hamrya93 fed

Sk-i sahb: arap sunan. M-hasal: Hsl olan, meydana gelen ey, netice. 88 Hn: Kan. 89 Nfe-i dil: Gnln meydana getirdii misk kokusu. 90 n-i zlf: San kvrm. 91 Anber-i sery: Sarayn gzel kokusu. 92 Tt-i tabm: Tabiatmn, huyumun papaan. 93 Kand-i leb-i hamr: Krmz dudaktaki tat.
86 87

{4}

Oldu gl-ryn94 grp glende95 gl hayrn sana Andelb-i gl96 deil hayrn btn devrn sana Tarf- ruhsrnda97 reng--reng olup nak- ezel Bir best- reng-i nev98 olmu kfestn99 sana n-i zlf-i anberin ddkce zlli100 vechine Ho hayl olmu emende snbl reyhn sana Rekden101 sahrya dm mek-i ehv-y haten102 Ol kadar zb yaram nergis-i mestn sana Byle hsn-i endmla grdkde kadd-i nzikin103 Hakk in gftra gelsn104 kim demez cnn sana Nakd-i hsnn ver alup bend et kemend-i zlfne d-i vaslnda105 yeter bu Hilm ko kurbn sana

Gl-ry: Gl yz. Glen: Gl bahesi. 96 Andelb-i gl: Gln blbl. 97 Tarf- ruhsr: Yzdeki bak, grn. 98 Best- reng-i nev: Yeni bir renk zemini. 99 kfestn: iek bahesi. 100 Zll: Glge. 101 Rek: Kskanma, haset. 102 Mek-i ehv-y haten: Dmdn isteklerinin, hevesinin meki. 103 Kadd-i nzik: Nzik, servi boylu. 104 Gftra gelmek: Sz sylemek. 105 d-i vasl: Kavuma bayram.
94 95

{5}

k ol derdiyle yanup yakla subh mes106 Eriyp em-sfat107 hsl ede evk ziy Tuta bir mrid-i cnn etein cn verp Erie menzil-i maksde klup kesb-i bek108 Kalb mirtn pk ede gubr- kemden109 Grne kendine ol yneden nr-i lik110 Pklkdan yite bir hle ki sf dil olup Her neye klsa nazar grmeye Hakkdan m-ad111 Bezm-i ak112 ire grp nazmm derler Hilm Her szn bir varak- hikmet-i gencne-g113

Subh mes: Sabah akam. em-sfat: Mum gibi. 108 Kesb-i bek: Devamllk kazanmak. 109 Gubr- kem: Kt toz. 110 Lik: Grmek, kavumak. 111 M-ad: -den baka. 112 Bezm-i ak: Ak meclisi. 113 Varak- hikmet-i gencne-g: Hazine aan hikmetten bir yaprak.
106 107

FOTORAFLAR

a. Dvnn sahibi Mehmed Ali Hilmi Dedebaba hazretleri.