You are on page 1of 3

Διακήρυξη της Ελληνικής Αναγέννησης

Εμείς οι Έλληνες πολίτες,
Μπροστά στη σοβούσα αλλόκοτη οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση του Έθνους και της Χώρας μας,
Απέναντι στη βάρβαρη και απάνθρωπη απόπειρα επιβολής μέτρων και πολιτικών παντελώς ακατάλληλων και
αναποτελεσματικών, ιδιαίτερα μάλιστα για τις ελληνικές συνθήκες,

Αρνούμενοι να υποκύψουμε σε φαινομενικά πιο ανεπτυγμένους, αλλά πολιτισμικά κατώτερούς μας, καθώς και στις ταπεινές
μεθοδεύσεις τους,

Επωμιζόμενοι ευθέως τις ευθύνες μας – όποιες και όσες διαφορετικές αναλογούν στον καθένα μας – για τον έσχατο εξευτελισμό
μας και την προσωρινή απώλεια κυριαρχικών μας δικαιωμάτων,

Αναλαμβάνοντας το Ιστορικό Χρέος να αναγνωρίσουμε διεξοδικά τα βαθύτερα αίτια της κρίσης, με έμφαση στα προαιώνια
ελαττώματα της φυλής μας, που ακυρώνουν τα πανθομολογούμενα προτερήματά μας,

Αποφασισμένοι, με τη σκέψη στις επερχόμενες γενεές, και χωρίς προκαταλήψεις, αγκυλώσεις και δογματισμούς, να επιλύσουμε
δημιουργικά τις διαφορές μας και να ανοίξουμε πρωτοπόρα διέξοδο για το Έθνος μας αλλά και την ανθρωπότητα,

Υπερβαίνοντας τα επείγοντα πιεστικά μας προβλήματα και προχωρώντας με αρετή και τόλμη σε ολοκλήρωση ευρύτερων
σκέψεων και αντιλήψεων, με αξιοποίηση κρίσιμων δεδομένων της εμπειρίας και της επιστήμης,

Αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε το – αποδιδόμενο στον Κορίνθιο τύραννο Περίανδρο – Δελφικό Πρόσταγμα
«Μελέτα το παν»
Προσαρμόζοντας ως βασικές αρχές :
Αρχή της μεσότητας, κατά Αριστοτέλη
Μεταξύ των άκρων προσεγγίζεται – ορθολογικά και κατά κρίσιν – ενδιάμεση λύση, που συνδυάζει κατά το δυνατόν τα
προτερήματα των άκρων, χωρίς να έχει τα ελαττώματά τους.
Αρχή του απωτέρου αιτίου, κατά Πλάτωνα
Επιδιώκεται με διεξοδικούς και πολύπλευρους συλλογισμούς, και ελεύθερο διάλογο, ο προσδιορισμός του πυρήνα του
προβλήματος, ώστε να προκύψουν ριζοσπαστικές, αποτελεσματικές και αειφόρες λύσεις.
Αρχή της δοκιμής και πλάνης, κατά Thorndike και Ιαπωνικό keizen
Κάθε θεσμός ή πλάνο σχεδιάζεται εμπεριστατωμένα και τίθεται σε διαρκή έλεγχο εφαρμογής, ποσοτικό και ποιοτικό, ώστε να
ελέγχεται η επίτευξη του σκοπού και οι αναγκαίες προσαρμογές.
Αρχή του αμεσοελέγχου, κατά τις παραδόσεις του Ελληνικού Στρατού
Καθένας πρέπει να υπόκειται σε άμεσο έλεγχο συνέπειας στη ρητή δήλωση αποστολής του και στις διατάξεις που διέπουν την
δραστηριότητά του, υφιστάμενος άμεσα τις συνέπειες των σφαλμάτων και παραλείψεών του.
Αρχή της ολοκληρώσεως, κατά Νίκο Καλογερόπουλο (Nicolas Kaloy)
Κοινή αντίληψη είναι ότι οι απόψεις όλων των κατά περίπτωση ενδιαφερομένων μερών εμπεριέχουν σφάλμα εκ κατασκευής,
λόγω εντοπισμού της προσοχής, και η κατά το δυνατόν αποφυγή του λάθους προκύπτει από την ευφυή σύνθεση των απόψεων.
Και επειδή
Αφ’ ενός, δεν υπάρχει λύση από το παρόν πολιτικό σύστημα, τόσο από τους εκπροσώπους του όσο και βάσει του θεσμικού του
πλαισίου, παρά μόνο με ενεργοποίηση της ακροτελεύτιας διάταξης του Συντάγματος, και
Αφ’ ετέρου, συμφωνούμε κατ’ αρχήν με την από 26 Ιανουαρίου 2013 πολιτική πρόταση του απλού πολίτη Κώστα Τζαναβάρα,
Τοπογράφου μηχανικού – σύμβουλου – συγγραφέα,
Προχωρούμε
1.

Σε Διακήρυξη αναπλαισίωσης της έννοιας του Ανθρώπου και του Πολίτη, του Έλληνα.

2.

Σε Εθνικό Διάλογο για την σύνταξη σχεδίου Συντάγματος, με εισηγητή και συντονιστή τον Κώστα Τζαναβάρα.

3.

Σε πρωτόβουλες δράσεις ώστε το τελικό σχέδιο Συντάγματος να τεθεί σύντομα υπό την κρίση του Ελληνικού Λαού με
επαναστατικό δημοψήφισμα.

Ελλάδα, 23 Φεβρουαρίου 2013

Ο εισηγητής και συντονιστής

Κώστας Τζαναβάρας
Α.Τ. Χ.513.106

Ελληνική διακήρυξη αναπλαισίωσης
της έννοιας του Ανθρώπου και του Πολίτη, του Έλληνα
Προσωπικότητα : Ο άνθρωπος γεννιέται και παραμένει ξεχωριστή
μονάδα, με απαράγραπτα δικαιώματα στην κάλυψη των σωματικών,
ψυχικών και πνευματικών αναγκών του και στην αυτόβουλη ανάπτυξη της
προσωπικότητάς του.
Προορισμός : Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην αναζήτηση της
ευτυχίας, με την ευόδωση των στόχων και επιδιώξεών του,
ακολουθώντας με αξιοπρέπεια τις επιταγές της συνείδησής του και
σεβόμενος ανάλογα τους συνανθρώπους του.
Πεποιθήσεις : Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να διατηρεί τις θέσεις του
σε κάθε θέμα που τον ενδιαφέρει, να τις προβάλλει, και να τις μοιράζεται
και να τις προωθεί μαζί με όσους κρίνει ότι έχει κοινούς στόχους.
Θρησκεία : Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τις
θρησκευτικές δοξασίες του, να προβαίνει σε ειρηνικές λατρευτικές
πράξεις, να προβάλλει την αξία της πίστης του, να διαπαιδαγωγεί ανάλογα
τους απογόνους του. Ταυτόχρονα υποχρεούται να απέχει από κάθε
προσπάθεια αλλαγής των προτιμήσεων συνανθρώπων του.
Πολυφωνία : Η ποικιλία των απόψεων αναδεικνύει μέσω γόνιμου
διαλόγου ουσίας την αιτία της διαφωνίας, οδηγεί στην σφαιρική αντίληψη
του θέματος και των αιτιών των προβλημάτων και εν τέλει στον
προσδιορισμό της βέλτιστης λύσης, για την εξυπηρέτηση του ολοφάνερα
κοινού συμφέροντος.
Αυθάδεια : Προσβλητικές συμπεριφορές και ανεύθυνες τοποθετήσεις
οδηγούνται σε παραδειγματική ανάσυρση από την ανωνυμία, σε
εμπεριστατωμένη ανασκευή και στην παράδοση στην κοινή χλεύη.
Ελευθερία : Πεμπτουσία της ζωής είναι η ανεμπόδιστη σκέψη και δράση,
στα πλαίσια της συνεργασίας, της ευγενούς άμιλλας και του υγιούς
ανταγωνισμού.
Κοινωνία : Κάθε ομάδα ανθρώπων, σε οποιαδήποτε κλίμακα μεγέθους,
συνομολογεί αυτόνομα τους ελάχιστους απαραίτητους κανόνες συμβίωσης
των μελών της, καθώς και συνύπαρξης με άλλες – ομοειδείς, στενότερες ή
ευρύτερες – ομάδες, επιδεικνύοντας τη μέγιστη δυνατή ανοχή σε
αποκλίνουσες επιλογές και συμπεριφορές, και αποφεύγοντας ιδιαίτερα
πράξεις βαρβαρότητας.
Πολίτης : Κάθε άνθρωπος δικαιούται να συμμετέχει στο κοινωνικό
γίγνεσθαι, στην οικονομική ζωή και στη διαχείριση των κοινών, ανάλογα
με τις προτεραιότητες και τα προσόντα του.
Κράτος : Η Δημόσια Διοίκηση, τα Κυβερνητικά Όργανα και η Δικαστική
Εξουσία υπάρχουν για να εξυπηρετούν την έκφραση και διατύπωση της
Γενικής Βουλήσεως, και την διασφάλιση της υλοποίησής της, με κύρια
φροντίδα τον περιορισμό των παρεμβάσεών τους στις απολύτως
απαραίτητες.
Δήμος : Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής
οργάνωσης και έχει τις μέγιστες δυνατές αρμοδιότητες στη διαχείριση των
τοπικών υποθέσεων, στα πλαίσια των ρητών εθνικών προτεραιοτήτων και
αναγκών.
Διαφάνεια : Πρωταρχική αντίληψη για την κοινωνική και πολιτική
οργάνωση είναι η άμεση, άπλετη, έγκυρη και συστηματικά δομημένη
πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων, ιδιαίτερα σε περιβάλλον
διαδικτύου.
Ισότητα : Κάθε πολίτης έχει μία ψήφο και έχει υποχρέωση να
διαμορφώνει επαρκή γνώση των υπό κρίση θεμάτων, ώστε να εκφράζει
ανεμπόδιστα και φανερά τη γνώμη του.
Νόμος : Οι κανόνες συνύπαρξης των ανθρώπων, καθώς και της
προστασίας του περιβάλλοντος, διατυπώνονται ρητώς, σε λιτά και σαφή
κείμενα, συστηματικά ταξινομημένα, και κατά το δυνατόν σταθερά στο
χρόνο.
Ευνομία : Κάθε πολίτης υποχρεούται να γνωρίζει και να εφαρμόζει τους
νόμους, ελέγχεται δημοσίως για τη συμμόρφωσή του σε αυτούς, και
τελικά ανακαλείται στην τάξη δια της δικαστικής οδού, υφιστάμενος τις
νόμιμες συνέπειες των πράξεων και παραλείψεών του.
Δικαιοσύνη : Κάθε πολίτης δικαιούται δίκαια και σύντομη δίκη, στη βάση
εμπεριστατωμένης αγωγής ή κατηγορίας, και δικαιούται αποζημίωση σε
κάθε περίπτωση εις βάρος του κατάχρησης ή κακοδικίας.
Φόροι : Κάθε περιουσιακό στοιχείο φορολογείται για τη χρηματοδότηση
της κρατικής μέριμνας, ανάλογα με την αξία του, όπως προσδιορίζεται
ρεαλιστικά, συστηματικά και με διαφάνεια. Η κατανάλωση φορολογείται
ειδικά και μόνο για ανταποδοτικούς λόγους προστασίας της υγείας, του
περιβάλλοντος, των φυσικών διαθεσίμων και της δημόσιας τάξης.
Φύλο : Άνδρες και γυναίκες έχουν ίσα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα,
και επιδιώκουν την αρμονική συνύπαρξη με την ανάδειξη της ιδιαίτερης
φυσιογνωμίας καθενός.
Άνδρας : Η κοινωνία αναγνωρίζει και υποστηρίζει τη φυσική τάση του
άνδρα για εξέχουσα δράση και φροντίζει να την αξιοποιεί και να την
κατευθύνει σε δράσεις για το γενικό καλό.
Γυναίκα : Η κοινωνία αναγνωρίζει και υποστηρίζει τη φυσική ανάγκη της
μητρότητας και φροντίζει να προστατεύει τις γυναικείες ευαισθησίες.

Οικογένεια : Η κοινωνία ενθαρρύνει έμπρακτα τη συμβίωση ζευγαριών,
αναγνωρίζει το γάμο και τη δικαιοδοσία του ζευγαριού να καθορίζει μόνο
του τα του οίκου του και φροντίζει να την υποστηρίζει παρέχοντας
κοινωνική γαλήνη, υποδομές και υπηρεσίες, καθώς και φορολογικές
απαλλαγές και διευκολύνσεις.
Παιδί : Κάθε παιδί δικαιούται, με την κατάλληλη κοινωνική υποστήριξη,
επιδέξια γονική φροντίδα, ιδιαίτερα ως έμβρυο, βρέφος και νήπιο,
εκπαίδευση σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές και τις ανάλογα με την ηλικία
του επιλογές του, και ευρύτερη παιδεία και δεξιότητες ζωής.
Συσσίτια : Η κοινωνία αναγνωρίζει την αξία της ελεύθερης παροχής
καθημερινών γευμάτων, ιδιαίτερα σε χώρους εργασίας και εκπαίδευσης,
και ενισχύει σχετικές πρωτοβουλίες.
Ευθυκρισία : Οι πάσης φύσεως κοινωνικές παροχές σχεδιάζονται ώστε
να διαμορφώνουν πρόσφορο έδαφος υγιούς δημογραφικής ανάπτυξης,
αποφεύγοντας υπερπροστατευτικές πρακτικές και ασύνετες παροχές που
οδηγούν σε αφύσικες συμπεριφορές.
Διατροφή : Ως πρωταρχικής σημασίας για τον άνθρωπο, οι τροφές είναι
υπό συστηματικό ποιοτικό έλεγχο, ιδιαίτερα ως προς την προέλευση και
τη διαπιστωμένη υγιεινότητα.
Υγεία : Το Κράτος παρέχει πλήρεις και εύληπτες οδηγίες υγιεινής,
εφαρμόζει αντίστοιχα μέτρα και παρέχει δωρεάν συστηματικές υπηρεσίες
προληπτικής υγιεινής, προσαρμοσμένες στις προτυποιημένες ανάγκες
καθενός.
Περίθαλψη : Η θεραπευτική αγωγή στους ασθενείς και τραυματίες
παρέχεται κατά τις αρχές της Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής, ιδιαίτερα της
Ιπποκρατικής Σχολής, και οι ιατροί ορκίζονται να παρέχουν την
απλούστερη πρόσφορη θεραπευτική αγωγή, με έμφαση στην ευφυή
ενίσχυση της δύναμης αυτοθεραπείας του ασθενούς.
Ασφάλεια : Το Κράτος παρέχει αποτρεπτική και κατασταλτική προστασία
της ζωής και της περιουσίας, με χρήση των ελάχιστων δυνατών μέσων.
Ιδιοκτησία : Το Κράτος εγγυάται τα εμπράγματα δικαιώματα, με χρήση
διαφανών βάσεων δεδομένων, και απαλλοτριώνει μετά από άμεση
καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης.
Δημοσιότητα : Το Κράτος τηρεί τεκμηριωμένα ηλεκτρονικά μητρώα
προσωπικών και περιουσιακών δεδομένων, προσιτά σε όλους μέσω
διαδικτύου, και λαμβάνει κάθε μέριμνα παραδειγματικής αποτροπής
οποιασδήποτε παράνομης χρήσης τους.
Ιδιωτικότητα : Το Κράτος προστατεύει τα νομίμως καθορισμένα
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όλων και τιμωρεί άμεσα και αυστηρά
οποιαδήποτε αναρμόδια πρόσβαση σε αυτά ή παράνομη χρήση τους
Επάγγελμα : Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ασκεί ελεύθερη
επαγγελματική δραστηριότητα, βάσει αναλυτικής υπεύθυνης δήλωσης
αποστολής, και ελέγχεται τακτικά για την τήρηση των ελάχιστων
ποιοτικών προδιαγραφών και κατασταλτικά για την ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών και αγαθών.
Επιχειρηματικότητα : Η ανάπτυξη παραγωγικών και εμπορικών
δραστηριοτήτων είναι ελεύθερη, στα πλαίσια υγιών κανόνων
ανταγωνισμού, και φορολογείται βάσει της αξίας της επιχείρησης.
Εργασία : Οι εργαζόμενοι προστατεύονται προνομιακά από το Κράτος,
ιδιαίτερα ως προς τις συνθήκες υγιεινής και την πλήρη ικανοποίηση των
όρων της δήλωσης αποστολής του εργοδότη.
Τάξεις : Εργοδότες και εργαζόμενοι υποχρεούνται να αιτιολογούν
εμπεριστατωμένα τις θέσεις τους, να σέβονται το κοινό συμφέρον, και να
χρησιμοποιούν κατ’ οικονομία τα μέσα αντιπαράθεσης.
Ασφάλιση : Τα πάσης φύσεως ασφαλιστικά δικαιώματα βασίζονται
αποκλειστικά στις γενικές εργοδοτικές εισφορές και στις ειδικές εισφορές
του εργαζόμενου, κεφαλαιοποιούνται τακτικά, και μεταφέρονται, βάσει
διαφανών και ρητώς καθορισμένων αναλογιστικών διαδικασιών.
Ηγεσία : Οι εκτελεστικές πολιτικές θέσεις καλύπτονται με προσωποπαγείς
εκλογικές διαδικασίες, υπόκεινται σε ανάκληση ή ανανέωση και οι ηγέτες
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες υπό συστηματικό δημοκρατικό έλεγχο.
Δημοκρατία : Βασική δημοκρατική αρχή είναι η προσαγωγή στο διάλογο
υποκειμενικών επιχειρημάτων, αντί αυθαίρετων απαιτήσεων.
Αντιπροσωπευτικότητα : Η ίδρυση και δράση κομμάτων και
παρατάξεων είναι ελεύθερη, βάσει ρητής δήλωσης αποστολής, και
εκπροσωπούνται στα τοπικά και εθνικά συμβούλια με απλή αναλογική.
Έλεγχος : Οι αιρετοί υπόκεινται σε άμεσο δικαστικό έλεγχο, από
κληρωτούς δικαστές αναλόγου βαθμού, και δικαιούνται ειδικής
προστασίας απέναντι στη συκοφαντία.
Πατρίδα : Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των
Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε
μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.
Ελλάδα, 23 Φεβρουαρίου 2013
Ο εισηγητής και συντονιστής

Κώστας Τζαναβάρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περίγραμμα πολιτικής πρότασης
Ένα καινοτόμο Σύνταγμα που προδιαγράφει λιτό και αποτελεσματικό
Κράτος, με προσωποπαγείς θέσεις εκτελεστικών οργάνων εκλεγόμενων
άμεσα, υπό συστηματικό δημοκρατικό έλεγχο ουσίας, και με
ενσωματωμένο πάγιο, δίκαιο, διαφανές, αυτοματοποιημένο και εκ
κατασκευής αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα.
Πυρήνας είναι η αυτοδιοικούμενη Τοπική Αυτοδιοίκηση και ανώτατο
όργανο η Αμφικτιονία των Δήμων. Ο Πρόεδρος της Αμφικτιονίας είναι ο
Ανώτατος ¨Άρχων και ρυθμιστής του πολιτεύματος.
Η Αμφικτιονία ψηφίζει με ΝΑΙ/ΟΧΙ τους νόμους που προετοιμάζει η
Κυβέρνηση. Η ψήφος του κάθε Δημάρχου έχει βάρος όσο ο αριθμός των
πολιτών του οικείου Δήμου. Η ψηφοφορία επί των Νόμων γίνεται
ηλεκτρονικά.
Η Αμφικτιονία συνεδριάζει τακτικά μία φορά το χρόνο για την έγκριση των
πεπραγμένων της Κυβέρνησης και την ψήφιση του Κρατικού
Προϋπολογισμού. Εκτάκτως συνεδριάζει όταν αναλαμβάνει νέος
Κυβερνήτης ή Υπουργός, ή όταν προκύψει σπουδαίο θέμα.
Το 11μελές Εθνικό Συμβούλιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης μεριμνά για το
συντονισμό των Δήμων και την ανάπτυξη και εξέλιξη της δράσης τους.
Ο Δήμος διοικείται από το Δήμαρχο, που εκλέγεται με άμεση γενική
ψηφοφορία, μαζί με τον αναπληρωτή και βοηθό του Αντιδήμαρχο. Η
θητεία τους είναι πενταετής, αλλά με δημοψήφισμα μπορεί είτε να
ανακληθεί είτε να παραταθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε
συνάρτηση με στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης ή άλλο στόχο.
Ανεξάρτητα από το δίδυμο Δήμαρχος-Αντιδήμαρχος εκλέγεται ανά
τετραετία το Δημοτικό Συμβούλιο, με απλή αναλογική. Το Δ.Σ. ελέγχει το
Δήμαρχο και τις υπηρεσίες του Δήμου, υποστηρίζει συμβουλευτικά το
Δήμαρχο και προετοιμάζει τις εμπεριστατωμένες προτάσεις για αποφάσεις
των Δημοτών με δημοψήφισμα.
Ο κάθε Δήμος έχει κατοχυρωμένους
αποδίδονται αυτομάτως και αυθημερόν.

φορολογικούς

πόρους

που

Οι υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν αυτόνομα στα νόμιμα πλαίσια και με
δεδομένα τις αποφάσεις πολιτικής του Δήμου, καθώς και τις ρητές
κατευθυντήριες εντολές του Δημάρχου. Ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας
είναι μόνο κατασταλτικός. Ο Δήμαρχος ορίζει, μετά από γνώμη του
Δημοτικού Συμβουλίου, τους επί κεφαλής των δημοτικών υπηρεσιών.
Η Κυβέρνηση αποτελείται από τον Κυβερνήτη και τους Υπουργούς, καθώς
και τους αντίστοιχους αναπληρωτές, που εκλέγονται κατά δίδυμο
ανεξάρτητα και με καθολική ψηφοφορία. Τα Υπουργεία είναι επιτελικοί
μηχανισμοί που μεριμνούν για τα αντίστοιχα εθνικά θέματα, ενώ
υποστηρίζουν, συντονίζουν και κατευθύνουν τη λειτουργία των Δήμων.

Σε κάθε περίπτωση ψηφοφορίας για πολιτική απόφαση ή Νόμο, το
αντίστοιχο Συμβούλιο προετοιμάζει επισταμένως ολοκληρωμένη πρόταση,
συνοδευόμενη από εμπεριστατωμένη αιτιολογική έκθεση. Αντίστοιχα
διαμορφώνονται και οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, αντιμετωπιζόμενες
ισότιμα.
Πριν την τελική διαμόρφωση των προτάσεων προηγείται δημόσια
διαβούλευση, που – όπως και η εν γένει λειτουργία των Συμβουλίων –
γίνεται επί της ουσίας και σε πνεύμα συγκατάβασης.
Τα δημοψηφίσματα και οι εκλογές εν γένει γίνονται ηλεκτρονικά και ο
κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει στους ειδικούς δημοτικούς χώρους
σε όποιο σημείο της Επικράτειας βρίσκεται την ημέρα της ψηφοφορίας.
Το φορολογικό σύστημα βασίζεται στη φορολόγηση των περιουσιακών
στοιχείων (ακίνητα, μεταφορικά μέσα, επιχειρήσεις) και οι φόροι
ανταποκρίνονται
στην
εν
γένει
κρατική
μέριμνα
για
την
εκμεταλλευσιμότητα και ασφάλεια της περιουσίας.
Πυλώνας του συστήματος είναι το καινοτόμο διαφανές ηλεκτρονικό
σύστημα ρεαλιστικής αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, με δήλωση του
δικαιούχου που τον δεσμεύει σε κάθε περίπτωση.
Ειδικά ο φόρος διαβίωσης οικογένειας επιβάλλεται πέραν της ελάχιστης
περιουσίας διαβίωσης της οικογένειας του φορολογούμενου, που
καθορίζεται με ειδικά κοινωνικά κριτήρια βάσει θεσμοθετημένου
μοντέλου. Τα περιουσιακά στοιχεία των αναγνωρισμένων νομικών
προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που χρησιμοποιούνται για την
εκπλήρωση του σκοπού τους, είναι αφορολόγητα.
Συμπληρωματικά προβλέπονται μόνο Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
λόγω επιβάρυνσης της υγείας, του περιβάλλοντος και των φυσικών
διαθεσίμων, καθώς και πολυτελείας. Οι φόροι διατίθενται ανταποδοτικά
για την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος, των φυσικών
διαθεσίμων και της δημόσιας τάξης αντίστοιχα.
Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε άλλη φορολογική επιβάρυνση της
περιουσίας και των συναλλαγών, ενώ τα εισοδήματα και οι μεταβιβάσεις
περιουσιακών στοιχείων είναι υπό πλήρη φορολογική ασυλία.
Η Δημόσια Διοίκηση λειτουργεί αυτοτελώς, βάσει και των ρητών
πολιτικών κατευθύνσεων του αντίστοιχου πολιτικού προϊστάμενου.
Η Δικαιοσύνη είναι απολύτως ανεξάρτητη.
Οποιοδήποτε αδίκημα έχει σχέση με εν ενεργεία πολιτικό πρόσωπο
εκδικάζεται κατά απόλυτη προτεραιότητα από κληρωτό δικαστή αναλόγου
βαθμού.
Ως βασικό προαπαιτούμενο πολιτικού ήθους καθορίζεται η επαρκής
αιτιολόγηση ισχυρισμών, ενεργειών και αποφάσεων, βάσει πραγματικών
στοιχείων και ελέγξιμων εκτιμήσεων.

Προτείνονται τα εξής 5 Υπουργεία:

Ως ιδιώνυμα πολιτικά αδικήματα καθορίζονται τα εξής :

Εξωτερικών (Διεθνείς σχέσεις, προβολή της Χώρας, απόδημοι).
Ασφαλείας (Δικαιοσύνη, Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας).
Παιδείας (Εκπαίδευση, Θρησκεύματα, Πολιτισμός, Αθλητισμός)
Υγείας (Υγιεινή, Περίθαλψη, Περιβάλλον, Κοινωνική Ασφάλιση, Εργασία)
Οικονομικών (Δημοσιονομικά, Υποδομές, Μεταφορές, Εμπόριο, Ναυτιλία,
Ανάπτυξη, Τραπεζικό Σύστημα).

-

Ύβρις : μη στοιχειοθετούμενη ή αόριστη προσωπική επίθεση.

-

Δημαγωγία : μη στοιχειοθετούμενη ή αόριστη πολιτική τοποθέτηση.

-

Ευνοϊκή μεταχείριση : άμεση ή έμμεση έμπρακτη εύνοια υπέρ
πολιτικού φίλου ή για πολιτικά οφέλη.

-

Δυσμενής μεταχείριση : άμεση ή έμμεση έμπρακτη δυσμένεια κατά
πολιτικού μη φίλου.

-

Συκοφαντία
καταγγελίας.

Σε κάθε Υπουργείο υπάρχει αντίστοιχο 11μελές Εθνικό Συμβούλιο που
ελέγχει τον Υπουργό και τις υπηρεσίες, υποστηρίζει συμβουλευτικά τον
Υπουργό και προετοιμάζει τα νομοθετήματα. Το 11μελές Κυβερνητικό
Συμβούλιο ελέγχει τον Κυβερνήτη και τους Υπουργούς, και συντονίζει τα
Συμβούλια των Υπουργείων.
Όλα τα προσωποπαγή εκτελεστικά δίδυμα εκλέγονται με άμεση γενική
ψηφοφορία, για 5ετή θητεία, όταν χηρεύσει η αντίστοιχη θέση. Η θητεία
τους μπορεί να ανακληθεί ή να ανανεωθεί με δημοψήφισμα. Οι υποψήφιοι
καταθέτουν ρητή δήλωση αποστολής και δήλωση περιουσιακής
κατάστασης («πόθεν έσχες»)
Όλα τα Συμβούλια – Δημοτικά και Εθνικά - εκλέγονται ταυτόχρονα με
γενικές εκλογές σε όλη τη Χώρα ανά τετραετία. Εκλογικό σύστημα είναι η
απλή αναλογική και η ψηφοφορία γίνεται ανεξάρτητα κατά Συμβούλιο. Οι
παρατάξεις καταθέτουν ρητή και ειδική διακήρυξη αρχών.

- συμπεριλαμβανόμενης της αστήρικτης δημόσιας

Βάση της πολιτικής συμπεριφοράς όλων είναι ο ορθολογισμός και ο
φιλότιμος συνδυασμός των ατομικών επιδιώξεων με το εθνικό συμφέρον.
26 Ιανουαρίου 2013
Κώστας Τζαναβάρας
Ktzanavaras@otenet.gr