You are on page 1of 9

SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA -TEIZAM-svijet je stvorio Bog-sveznajude i sveprisutno bide -ATEIZAM-Bog je plod ljudske mašte -AGNOSTICIZAM

-ništa se sigurno ne može dokazati -PANTEIZAM (pan=sve)-Bog i svijet su jedno te isto (Bog je sila koja postoji u prirodi) -DEIZAM-Bog je stvorio svijet,ali je prepustio svijet čovjekovoj slobodnoj volji -TEOKRACIJA-najvišu državnu vlast imaju svedenici (Crkva i država su jedno te isto) -SEKULARIZACIJA-odvajanje države od Crkve -KLERIKALIZAM-nastojanje da Crkva ima što vedi utjecaj u društvu -EKUMENIZAM-nastojanje da se kršdanske crkve ujedine (pronalaženje zajedničkih obilježja različitih religija) -->PASCAL-Bog filozofa-ideja da iza svega stoji svjetski um -Bog svjetine-bide koje možemo zamisliti (sličan čovjeku)-ideja besmrtnosti duše -Filozofija je sluškinja teologije -vjera je iznad filozofije -1.st.GNOSTICI-prvi pokušavaju spoznajom dodi do objavljene istine vjere-povezati religiju s filozofijom APOLOGETI-onome koji vjeruje argumenti nisu potrebni -Tertulijan "Credo quia absurdum" -vjerujem jer je apsurdno (vjerujem jer se protivi razumu) PATRISTIKA (1.st.-8.st.) Aurelije Augustin-O božanskoj državi,Ispovijesti -Bog je uzrok i svrha svega -dobro potječe od Boga,a zlo je nedostatak dobra -VOLUNTERIZAM-volja je nadređena razumu,voljom se čovjek opredjeljuje u vjeri i prihvada istinu objave,nezavisna je od razuma i svijesti -U čovjeku sukob dobra i zla SKOLASTIKA (9.st.-14.st.) -Filozofija postaje predmet školskog poučavanja,a ne istraživanja -filozofija je sredstvo teologije kojim se objašnjavaju i brane dogme -temeljno pitanje je pitanje odnosa vjere i uma

sav je u svijetu.život u svakoj stvari.a samo nije ničim uzrokovano -postoji prvi uzrok TELEOLOŠKI DOKAZ-neki tvorac postoji.a što zlo Pascalova oklada-trebamo vjerovati.jedini autoritet treba biti razum i slobodno istraživanje -u sukobu s kršdanskom okolinom -naučava beskonačnost svemira i mnoštvo svjetova -Bog nije izvan svijeta.a na nama je da izgradimo zemaljski raj -zlatno doba ljudske povijesti leži u bududnosti .on je duša svemira.st.ali namjera i djelo su isti grijeh GIORDANI BRUNO (filozofija renesanse) -"Kriv je jer naučava nauk o beskonačnosti svemira i mnoštvu svjetova -odbacuje sve službene autoritete.TOMA AKVINSKI -um je podređen vjeri -teologija je nadređena filozofiji -dokazi Božjeg postojanja-dokazi aposteriori (naknadno)-iz iskustva-promatrajudi posljedice mi zaključujemo uzrok -razlikuje odnos esencije i egzistencije (materije i forme) Filozofski argumenti u prilog Božjem postojanju ONTOLOŠKI DOKAZ-ideju Boga usadio nam je sam Bog -dokaz apriori (bez iskustva) KOZMOLOŠKI DOKAZ-bide koje je uzrok sam sebi.) -reformirao etiku kao filozofsku disciplinu -Bog vidi namjeru -želja nije grije.uzrok je i počelo svega.jer vjerom možemo samo dobro dobiti PETER ABELARD (11.priroda je Bog u stvarima-PANTEIZAM -Ovaj svijet je jedini kojemu čovjek pripada i koji čovjeku ostaje.pravila je netko odredio ETIČKI DOKAZ-postoji viša sila -Bog je odredio što je dobro.sila koja je u svemu prisutna.

rezultat su međusobnog odnosa ljudi d)IDOLI TEATRA-posljedica su filozofskih dogmi i teorija Rene Descartes (racionalizam) -otac novovjekovne filozofije -"Rasprava o metodi" .odgoja znanja b)IDOLI PLEMENA-čovjek po prirodi griješi.društvo koje bi trebalo zamijeniti kapitalistički poredak -N.kritika i prevladavanje stare logike i izgradnja novog organona (oruđa) znanosti -prava i jedina metoda je INDUKCIJA (od pojedinačnog prema opdem) -naš duh sputan je idolima a)IDOLI SPILJE-zablude koje čini pojedinca zbog manjkavosti svoje prirode.Campanella-Grad Sunca -Erazmo Rotterdamski-Pohvala ludosti -socijalne utopije-vizija idealnog društva u kojem vlada opda jednakost u stvaranju i raspodjeli dobara.Machiavelli-Vladar -Frane Petrid-novoplatoničar -Sunčani grad Problem metode u novovjekovnoj filozofiji Francis Bacon (racionalizam) -"Novi organon" -teži velikoj obnovi -cilj znanosti i filozofije je ovladati prirodom-znanje je mod -središnja pitanja su mu određenje cilja.nesavršenost c)IDOLI TRGA-najneugodniji.-Bog i priroda su jedno -mikrokozam je ogledalo makrokozma -->red u nečem malom odgovara redu u nečem velikom (zakoni prirode su svugdje jednaki) RENESANSA -Thomas Moore-Utopija -F.

-matematičke i logičke spoznaje su urođene David Hume (empirizam) -empirizam doveo do skepticizma -ne možemo biti sigurni što je uzrok.ali ne može točno odrediti što je tomu uzrok nego može samo na temelju istraživanja pretpostaviti .-osnovno pitanje je pitanje postupka istraživanja -METODSKA SKEPSA-način da se do neke temeljne istine ipak dođe (odbaciti sumnju) -Mislim dakle jesam-misaono bide -2 supstancije:misaona (res cogitans)-postoji u vremenu.slaganju 2 ideja.SENZITIVNA-osjetna.ali ne u prostoru -protežna stvar (res extensa)-postoji i u vremenu i u prostoru -čovjek je spoj duše i tijela-pogrešno tumači epifizu kao mjesto gdje se spajaju tijelo i duša John Locke (empirizam) -otac prosvjetiteljstva -utemeljitelj gnoseologije (spoznajna teorija) -ne postoje urođene spoznaje.naš duh je prvotno tabula rasa-->sva spoznaja dolazi iz iskustva 3 vrste spoznaje: 1.a što posljedica -čovjek može precizno vidjeti što je doživio.DEMONSTRATIVNA-otkriva slaganje/neslaganje posredovanjem drugih ideja (zaključivanjem.sudska -LIBERALIZAM-granica vlastite slobode je sloboda drugog -uloga države je da poštene građane štiti od drugih -svatko se brine sam za sebe -suprotnost je socijalna država Gottfried Leibniz (racionalizam) .dokazivanjem) 3.smatra se spoznajom samo u najširem smislu -"Nema ničeg u razumu što prije nije bilo u osjetilima" -razdioba vlasti-zakonodavna.INTUITIVNA-sastoji se u neposrednom opažanju.najviša je i najjasnija 2.izvršna.

a ne božanska tvorevina -prema tjelesnim i duhovnim sposobnostima ljudi su jednaki -sklapajudi društveni ugovor ljudi gube dio slobode.treba se držati iskustva George Berkley -poriče postojanje materija -empirizam doveo do subjektivnog idealizma -uz ideje postoji duh koji ih doživljava.J. one ne postoje izvan duha -solipsizam-postoji samo Ja sa svojim doživljajima i ništa više Paul d'Holbach -mehanistički materijalizam -samo materijalno postoji -sloboda izbora ne postoji zato što sve ima svoj uzrok i posljedicu Shvaćanje države i društva u novovjekovnoj filozofiji -ČOVJEK PO PRIRODI-kakav bi čovjek bio da civilizacija na njega nije utjecala -PRIRODNA PRAVA (ljudska prava)-imamo ih jer smo ljudi -PRIRODNO STANJE DRUŠTVA-kako je ljudsko društvo izgledalo prije organizirane vlasti -tiranija je prirodni društveni poredak -DRUŠTVENI UGOVOR-društvo se dijeli na vladare i podanike Thomas Hobbes (empirizam) -"Levijatar" -država je rezultat društvenog ugovora.a dobivaju sigurnost -prirodno stanje je ratno stanje.čovjek je čovjeku vuk -strah od smrti čini ljude sklonima miru te se oni odriču prirodnog prava društvenim ugovorom J.ROUSSEAU (prosvjetiteljstvo) -"Društveni ugovor"-najznačajnije djelo -čovjek je po prirodi plemeniti divljak-civilizacija nas je pokvarila -civilizacija počinje privatnim vlasništvom .-razum nije dorastao da nam bude vodič u životu.

-vlast postoji zbog podanika (vlast zastupa interese naroda) -opda volja nije jednaka volji svih -opda volja (koristi društvu u vedini(.a volja svih (zbroj volja naroda) -vrhovni suveren je narod-narod ima pravo svrgnuti vladara -povratak prirodi-svi ljudi slobodni -"Čovjek se rađa slobodan.-poč.a svugdje je u okovima.st.Čemu se smijem nadati?.Bog.st.Što trebam činiti?." Voltaire (prosvjetiteljstvo) -deizam -tolerancija Ruđer Boškovid -"Teorija prirodne filozofije" -DINAMIČKI ATOMIZAM-atomizam sila -materija se sastoji od točaka raspoređenih u prostoru -odbojne i privlačne sile u točkama materije KLASIČNI NJEMAČKI IDEALIZAM (kraj 18.) Immanuel Kant 3 kritike:KRITIKA ČISTOG UMA KRITIKA PRAKTIČNOG UMA KRITIKA MODI SUĐENJA -Što mogu znati?.19.prvi uzrok -STVAR PO SEBI-objektivni predmet.onakav kakav uistinu jest -POJAVA PREDMETA-onako kako ga mi doživljavamo .Što je čovjek? Spoznajna teorija -prostor i vrijeme postoje samo subjektivno za nas -svaka spoznaja je subjektivna -spoznajemo pojave -ono što ne možemo znati u to možemo vjerovati-ljudska duša.

nikada idi protiv sebe." -"Tvoje djelovanje i samo tvoje djelovanje određuje tvoju vrijednost.biti vjeran samom sebi -vrijednost čovjeka ovisi o djelovanju-nakon čovjeka ostaju njegova djela -čovječanstvo je vječno-nastalo je i nikada ne de nestati -ako shvatimo sebe kao dio čovječanstva.odnosno poštivanje zakona KATEGORIČKI IMPERATIV-opdi uvjet-uvijek vrijedi -"Radi prema dužnosti i iz dužnosti.koje ima za svrhu jedino ispunjenje dužnosti." .Djelovati moralno bez obzira na ugodu i neugodu-potvrda da smo slobodna bida -vjerovanje u moralni poredak čovječanstva -"Dvije stvari ispunjavaju dušu:zvjezdano nebo nada mnom i moralni zakon u meni.ono što radimo prema moralnoj dužnosti -"Radi tako da ono što radiš može vrijediti kao opde pravilo za sve.)KONSTITUTIVNA NAČELA (oblik)-ono što se može dokazati 2." Fichte -čovjek je sam sebi svrha->najbliže bide za drugog čovjeka je čovjek -PRINCIP DOSLJEDNOSTI-nastojati nikada iznevjeriti samog sebe."-trebamo si uvijek postaviti pitanje što bi bilo kada bi svi tako radili -"Radi tako da u drugoj osobi uvijek vidiš svrhu.a ne sredstvo.2 vrste stavova: 1." -2 načina života: 1.Težiti ugodi i izbjegavati neugodu-prirodni zakon 2.)REGULATIVNA NAČELA (pravila)-ono što ne djeluje na naša osjetila Etika -autonomna etika-izvor morala je u čovjeku -deontološka etika-etika dužnosti -racionalistička etika -jedino dobro po sebi je DOBRA VOLJA-bez ikakvih ograničenja."-u skladu s moralnom normom.onda naše postojanje ima smisla -VIZIJA BUDUDNOSTI-"ujedinjeno čovječanstvo" -princip gdje se sukobi rješavaju razumom -načelo dosljednosti:"Radi tako da ono što radiš vrijedi kao vječni princip za tebe.

Umjetnost (osjetila) 2.Religija(emocije) 3.on je krajnji rezultat u razvoju apsoluta i pomodu njega cjelina (svijet) postaje sebe svjesna -čovjek je samosvijest svijeta Oblasti apsolutnog duha (područja u kojima cjelina postaje sama sebe svjesna pomodu čovjeka) 1.HEGEL -"Fenomenologija duha" -ljudsko postojanje ima neki smisao -svjetski um upravlja svijetom -krug krugova-->Hegelovom filozofijom filozofija postaje mudrost -"Um vlada svijetom"-sve se razvija po nekom planu -APSOLUTNI IDEALIZAM-filozofski sistem -sve se razvija dijalektički -istina je cjelina (ima 2 strane) 1.Čovjek (sinteza duha i materije) -čovjek je na svijetu s nekim razlogom -čovjek nije sam sebi svrha.TEZA (afirmacija) 2.plan) 2.duh.ANTITEZA (negacija) 3.Filozofija(razum)-najdalje dolazi Shvadanje povijesti -povijest je TEODICEJA (ispunjenje Božjeg plana) -povijest je napredovanje u svijesti čovjeka o slobodi-do promjene dolazi kada se promijeni nešto u svijesti čovjeka .SINTEZA (negacija negacije odnosno ponovna afirmacija) Razvoja apsoluta 1.Priroda (materija) 3.Ideja (um.

Grčko-rimska civilizacija-ograničena sloboda-sloboda naroda.ali ne svih 3." ." -Nesretna svijest-oni koji su ispred svog vremena -"Svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje" -LUKAVSTVO SVJETSKOG UMA-ljudi sudjeluju u nečemu što je od njih puno važnije i trajnije.a da toga nisu ni svjesni -povijesni i nepovijesni narodi -"Svjetska povijest počinje na istoku.-povijest nije učiteljica života -apsolut-cjelina koja se u vremenu razvija -dijalektika-->razvoj svega kroz sukobe i borbe -sve počinje iz svjetskog uma Shvadanje svjetske povijesti 1.a završava na zapadu.Orijentalne despocije-slobodu ima samo 1 i njegova sloboda se pretvara u samovolju 2.Germanske nacije u kršdanstvu-svi ljudi samim time što su ljudi moraju biti slobodni -"Svjetski um se ne žuri.