You are on page 1of 9

Doctorand Georgeta GAVRILĂ

SINTEZA TEZEI DE DOCTORAT

TEMA: MAREA NEAGRĂ — SPAłIU DE

INTERES PENTRU SECURITATEA ŞI APĂRAREA UNIUNII EUROPENE

Conducător de doctorat Amiral prof. univ. dr. Gheorghe MARIN

Teză elaborată în vederea obŃinerii titlului de DOCTOR în ştiinŃe militare

BUCUREŞTI – 2010

2.3. COOPERAREA REGIONALĂ ÎN ZONA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE 3.1. UN MODEL DE SECURITATE A UNIUNII EUROPENE LA MAREA NEAGRĂ 5. model de securitate a Uniunii Europene la Marea Neagră. strategia de securitate a României în regiunea Mării Negre. ImplicaŃiile extinderii NATO asupra securităŃii în zona extinsă a Mării Negre 2. Extinderea Uniunii Europene şi securitatea la Marea Neagră Capitolul 3.2. implicaŃiile extinderii NATO şi a Uniunii Europene asupra securităŃii zonei Mării Negre.2. Strategia de securitate a României în regiunea Mării Negre Capitolul 5. Interesele maritime ale României în regiunea Mării Negre 4. IMPORTANłA ZONEI EXTINSE A MĂRII NEGRE DIN PERSPECTIVA STRATEGIEI DE SECURITATE NAłIONALĂ A ROMÂNIEI 4.3. interesele maritime ale României. 2 din 9 . Redefinirea rolului României în cadrul unui model de securitate a Uniunii Europene în zona extinsă a Mării Negre CONCLUZII GENERALE BIBLIOGRAFIE ANEXE CUVINTE CHEIE: geopolitica zonei extinse a Mării Negre. MEDIUL DE SECURITATE ÎN ZONA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE 1. Perspectiva NATO asupra securităŃii în zona extinsă a Mării Negre 2.4. cooperarea regională în zona extinsă a Mării Negre. Rolul zonei extinse a Mării Negre pe piaŃa energetică mondială Capitolul 2. Factori de risc la adresa securităŃii naŃionale a României în zona extinsă a Mării Negre 4.2.1.2. EvoluŃii istorice în regiunea Mării Negre 1.1.3. SituaŃia geopolitică actuală din regiunea extinsă a Mării Negre 1.CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT Introducere Capitolul 1.1. Propuneri privind coeziunea iniŃiativelor de cooperare în zona extinsă a Mării Negre Capitolul 4. IniŃiative de cooperare ale statelor din zona extinsă a Mării Negre 3.1. Definirea unui model de strategie de securitate a Uniunii Europene în zona extinsă a Mării Negre 5. ROLUL NATO ŞI AL UE ÎN ASIGURAREA SECURITĂłII ÎN ZONA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE 2. IniŃiative ale Uniunii Europene de cooperare în regiunea Mării Negre 3.3. Riscuri şi ameninŃări la adresa securităŃii în zona extinsă a Mării Negre 1.

precum şi a NESECRET 3 din 9 . viitorul european al Turciei şi stadiul relaŃiilor bilaterale Rusia-Uniunea Europeană. caracteristicile regionale de securitate. unele dintre acestea având un caracter transfrontalier. Mediul de securitate din cadrul zonei extinse a Mării Negre este caracterizat de existenŃa unor „conflicte îngheŃate”. în vederea promovării unui model privind o nouă strategie europeană de securitate regională a autorităŃilor de la Bruxelles. între altele. ApariŃia unor factori de risc şi a unor ameninŃări cu caracter asimetric în regiunea Mării Negre are diverse cauze de natură economică şi politică. trebuie realizată o analiză prealabilă a principalilor factori care pot afecta securitatea statului român. Modelul strategiei de securitate trebuie conceput pe direcŃii de dezvoltare care să acopere toate categoriile de factori cu influenŃă asupra securităŃii regionale. Extinderea Uniunii Europene până la Marea Neagră prin aderarea României şi Bulgariei. interesele unor importanŃi actori globali cu cele ale statelor riverane. Aplicarea acestei strategii trebuie să aibă în vedere. economic şi de securitate: Europa de Sud-Est. Asia Centrală şi Orientul Mijlociu. zona extinsă a Mării Negre reprezintă principala legătură între trei regiuni având o importantă semnificaŃie pe plan politic. face necesară elaborarea unei strategii de securitate a blocului comunitar. Pentru determinarea rolului României într-un sistem de securitate a Uniunii Europene din zona extinsă a Mării Negre.SINTEZA TEZEI DE DOCTORAT Aflată la confluenŃa unor importante fluxuri de interese. Modelul strategiei de securitate a Uniunii Europene pentru zona extinsă a Mării Negre trebuie să aibă în vedere perspectiva de aderare a Turciei la blocul comunitar. cu toate implicaŃiile determinate de apropierea de un spaŃiu cu un nivel mediu de securitate. având însă în vedere şi relaŃiile privilegiate stabilite de autorităŃile de la Bruxelles cu o parte din statele aparŃinând zonei extinse a Mării Negre. a consecinŃelor dezmembrării acesteia. ulterior. a prevederilor strategiei de securitate naŃională în acest domeniu. Se intersectează în această regiune. analiza alternativelor relevând avantajele si dezavantajele fiecărei situaŃii. urmare a procesului de trasare a limitelor teritoriale ale republicilor care alcătuiau Uniunea Sovietică şi. în special în domeniile economic şi al securităŃii.

de asemenea.NESECRET particularităŃilor care marchează relaŃiile bilaterale ale Ńării noastre cu statele din zonă. Georgia. care se aplică şi în prezent. datorită poziŃionării acestei regiuni la graniŃa comunităŃii euroatlantice. inclusiv prevederile ConvenŃiei de la Montreux din 1936. precum şi o serie de elemente referitoare la asigurarea securităŃii energetice în această regiune. ROLUL NATO ŞI AL UE ÎN ASIGURAREA SECURITĂłII ÎN ZONA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE În capitolul 2 este realizată o analiză a procesului de extindere a NATO şi a Uniunii Europene până la Ńărmul de est al Mării Negre. Moscova percepând în special extinderea NATO ca pe o acŃiune îndreptată direct împotriva intereselor sale de securitate naŃională. Aderarea României şi Bulgariei la NATO şi la Uniunea Europeană a sporit importanŃa acordată de factorii de decizie de la Bruxelles zonei extinse a Mării Negre. În final este prezentată o analiză detaliată a securităŃii energetice în zona Mării Negre ca parte importantă a securităŃii regionale de ansamblu. Rusia. precum şi a consecinŃelor care decurg din atitudinea FederaŃiei Ruse faŃă de extinderea influenŃei acestor organizaŃii. Ucraina. Armenia şi Azerbaidjan). CAPITOLUL 1. precum şi cauzele care au determinat apariŃia unor riscuri şi ameninŃări la adresa securităŃii acestei regiuni. precum şi modul de reglementare a raporturilor de forŃe şi a circulaŃiei maritime în această zonă. CAPITOLUL 2. AcŃiunile acestor decidenŃi au vizat şi vizează asigurarea unui nivel ridicat al securităŃii în NESECRET 4 din 9 . situaŃia geopolitică actuală din zona extinsă a Mării Negre (definită ca având în componenŃă Turcia. Aici este cadrul în care sunt analizate evoluŃia regiunii Mării Negre de la declanşarea Războiului Crimeii şi până în prezent. Bulgaria şi România. cărora li se adaugă Republica Moldova. situaŃia geopolitică actuală a zonei extinse a Mării Negre. În acest capitol sunt evidenŃiate. MEDIUL DE SECURITATE ÎN ZONA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE În primul capitol sunt prezentate evoluŃia istorică a spaŃiului pontic.

Sinergia Mării Negre). în încercarea lor de a accentua cooperarea regională în plan economic (OrganizaŃia de Cooperare Economică la Marea Neagră. NESECRET 5 din 9 . IniŃiativa de Cooperare în SudEstul Europei). prin prin realizarea unor iniŃiative menite să contribuie la dezvoltarea cooperării economice şi instituŃionale cu statele din zonă. IMPORTANłA ZONEI EXTINSE A MĂRII NEGRE DIN PERSPECTIVA STRATEGIEI DE SECURITATE NAłIONALĂ A ROMÂNIEI În cel de-al patrulea capitol este evidenŃiat faptul că securitatea României în calitate de stat riveran la Marea Neagră. este strâns legată de securitatea şi stabilitatea zonei extinse a Mării Negre. conform Strategiei de Securitate NaŃională. precum şi de a asigura stabilitatea şi securitatea zonală (BLACKSEAFOR şi Black Sea Harmony). cât şi economic. antrenarea Ńării noastre în proiectele cu impact major vizând consolidarea democraŃiei. prin dezvoltarea unor relaŃii comerciale la nivel regional. Implicarea României în asigurarea stabilităŃii şi securităŃii în regiunea Mării Negre urmează a se realiza. Forumul Mării Negre pentru Dialog şi Parteneriat. Acestea au fost realizate atât de Uniunea Europeană (Politica Europeană de Vecinătate şi. cât şi de statele din regiune.NESECRET regiune. COOPERAREA REGIONALĂ ÎN ZONA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE Capitolul 3 face o trecere în revistă a principalelor iniŃiative de cooperare regională din zona extinsă a Mării Negre. precum şi prin participarea în calitate de membru la activităŃile unor iniŃiative şi organizaŃii regionale. dar şi de membru al NATO şi al UE. derivată din aceasta. ca parte a procesului de consolidare a prezenŃei sale în zona extinsă a Mării Negre. CAPITOLUL 3. atât cu specific militar. CAPITOLUL 4.

Analiza modelului ia în considerare şi relaŃiile autorităŃilor de la Bruxelles cu FederaŃia Rusă şi Ucraina. două state cu un important impact asupra asigurării securităŃii regionale. pe de altă parte). un spaŃiu geopolitic de importanŃă majoră în actuala şi viitoarea configuraŃie a blocului comunitar. economică şi de combatere a criminalităŃii organizate. pe de o parte şi Rusia. AutorităŃile de la Bucureşti vor trebui să aibă în vedere repoziŃionarea politico-economică a Ńării noastre în regiunea Mării Negre prin regândirea politicii externe naŃionale pe baze pragmatice care să Ńină cont atât de interesele naŃionale. grupate pe patru direcŃii de dezvoltare: politică. În această parte a lucrării sunt prezentate cele mai importante măsuri propuse în cadrul acestui model de strategie de securitate a UE pentru zona extinsă a Mării Negre. Turcia ca membră NATO.NESECRET CAPITOLUL 5. Partea finală a capitolului este destinată prezentării rolului României în cadrul unui astfel de model de securitate al Uniunii Europene pentru zona extinsă a Mării Negre. militară. UN MODEL DE SECURITATE A UNIUNII EUROPENE LA MAREA NEAGRĂ În ultimul capitol al tezei este prezentată o propunere privind un posibil model de strategie de securitate a Uniunii Europene pentru zona extinsă a Mării Negre. Astfel. Acest model are ca premiză viitoarea decizie politică a statelor membre ale Uniunii Europene privind integrarea Turciei în blocul comunitar. România şi Bulgaria ca membre NESECRET 6 din 9 . cât şi de elemente de geopolitică regională. Aceste concluzii se constituie în adevărate teme de studiu şi reflexie la dispoziŃia celor interesaŃi de modul în care Uniunea Europeană se poate implica activ în asigurarea securităŃii zonei Mării Negre. Teza se încheie cu o suită de concluzii din care rezultă mai multe propuneri şi noi direcŃii de cercetare a zonei extinse a Mării Negre ca spaŃiu de interes pentru securitatea şi apărarea Uniunii Europene. Un prim set de concluzii are în vedere situaŃia geopolitică actuală din zona extinsă a Mării Negre determinată de poziŃionarea statelor din regiune faŃă de cele două sfere de influenŃă (NATO şi UE. ca succesoare a URSS.

Asigurarea securităŃii energetice în zona extinsă a Mării Negre constituie un element important al securităŃii regionale. care să garanteze securitatea partenerilor AlianŃei. extinderea Uniunii Europene până la litoralul vestic al Mării Negre are consecinŃe directe asupra tuturor statelor Uniunii. Ulterior extinderii NATO. ApariŃia la Marea Neagră a celor două iniŃiative. împreună cu Georgia. fiind necesară adoptarea unor măsuri de securitate suplimentare la nivel comunitar pentru a contracara o serie de riscuri de securitate. Dintre riscurile şi ameninŃările la adresa securităŃii în zona extinsă a Mării Negre. dar şi creşterea nivelului de securitate a rutelor pontice de transport maritim. Azerbaidjan şi Moldova. BLACKSEAFOR şi Black Sea Harmony. Trăsătura comună a acestor conflicte o reprezintă sprijinul politic şi militar direct sau indirect acordat de Moscova autorităŃilor secesioniste care controlează aceste teritorii. având ca scop contracararea demersurilor UE în direcŃia unei politici energetice comune care ar conduce la întărirea puterii sale de negociere în raport cu autorităŃile de la Moscova. a determinat pe de o parte îmbunătăŃirea relaŃiilor dintre conducerile forŃelor navale ale statelor riverane. Al doilea set de concluzii vizează procesul de extindere a NATO şi a Uniunii Europene până la Ńărmul de est al Mării Negre. nivel la care Uniunea Europeană nu a ajuns momentan. Această ultimă extindere a UE impune blocului comunitar configurarea unei strategii de securitate axate pe zona extinsă a Mării Negre. datorită nivelului ridicat al capacităŃilor sale militare. o importanŃă deosebită trebuie acordată celor legate de conflictele îngheŃate. împărtăşesc valorile euroatlantice. în timp ce Armenia şi — potrivit ultimelor evoluŃii politice — Ucraina gravitează în sfera de influenŃă rusească. Cooperarea militară NESECRET 7 din 9 . Rusia utilizează resursele sale energetice şi capacităŃile de export ca mijloace de presiune politică şi economică. adevărate „găuri negre” în sistemul de securitate al regiunii. Aplicarea cu succes a unei astfel de strategii nu poate fi realizată decât prin implicarea activă a NATO. dar păstrând permanent deschise canalele de comunicare cu FederaŃia Rusă. Conflictul din Georgia din august 2008 a demonstrat încă o dată necesitatea unei noi abordări a NATO dedicate în mod deosebit zonei extinse a Mării Negre.NESECRET NATO şi UE. Al treilea set de concluzii se referă la iniŃiativele de cooperare regională din zona extinsă a Mării Negre.

conflictul moldo-transnistrean şi dependenŃa energetică a Ńării noastre de importurile de gaze naturale din FederaŃia Rusă. Această situaŃie ar reprezenta un important avantaj pentru Ńara noastră datorită creşterii influenŃei NESECRET 8 din 9 . IniŃiativele de cooperare economică la Marea Neagră au în esenŃă o serie de similarităŃi.NESECRET maritimă între statele din zona Mării Negre ar putea fi realizată într-un cadru unitar în jurul iniŃiativei BLACKSEAFOR. În cazul aderării statului turc la Uniunea Europeană vor putea fi create condiŃiile implementării eficiente a unui astfel de model. Acestea sunt: continuarea lucrărilor de amenajare a Canalului Bâstroe de către Ucraina. dezvoltarea economică a Ńărilor din regiune (inclusiv asigurarea securităŃii lor energetice). o îmbunătăŃire a rezultatelor în domeniile vizate. precum şi cu Ucraina (care vor evolua în funcŃie de raportul dintre atitudinea prorusă a noului preşedinte de la Kiev şi interesele politice şi economice naŃionale). O coagulare a acestor iniŃiative în jurul OrganizaŃiei de Cooperare Economică la Marea Neagră ar putea determina o creştere a capacităŃii de acŃiune a statelor implicate în diversele organizaŃii. Ultimul set de concluzii prezintă un model vizând strategia de securitate a Uniunii Europene pentru zona extinsă a Mării Negre. concomitent cu convergenŃa eforturilor şi. cât şi în privinŃa modalităŃilor de acŃiune. Al patrulea set de concluzii evidenŃiază principalele surse de ameninŃare care pot afecta securitatea României în calitate de stat riveran la Marea Neagră. Rolul României de promotor al unui model privind o nouă strategie de securitate a UE în zona extinsă a Mării Negre va avea o eficienŃă mai ridicată în condiŃiile unei eventuale aderări a Turciei la blocul comunitar. atât în trasarea obiectivelor. Reuşita implementării unui astfel de model depinde şi de calitatea relaŃiilor UE cu FederaŃia Rusă (bazate în prezent pe dependenŃa statelor europene de importurile de gaze naturale ruseşti şi pe rolul Moscovei în soluŃionarea conflictelor îngheŃate din regiune). modul de desfăşurare a cooperării militare între acestea şi autorităŃile de la Bruxelles. precum şi modalităŃile de îngrădire a activităŃilor grupărilor de crimă organizată care acŃionează în regiune. Cele mai importante propuneri din cadrul modelului de strategie de securitate a UE pentru zona extinsă a Mării Negre au în vedere accelerarea procesului de democratizare a statelor din această zonă. implicit.

În cadrul procesului de democratizare a statelor din zonă şi de intensificare a relaŃiilor politice şi economice dintre acestea şi autorităŃile de la Bruxelles. NESECRET 9 din 9 . dar şi a foarte bunelor relaŃii bilaterale turco-române.NESECRET Uniunii Europene ca factor decizional în zona Mării Negre. O serie de cincisprezece anexe vine în completarea celor cinci capitole pentru a ilustra diverse aspecte din cuprinsul lucrării. România va avea permanent în vedere şi implicarea activă a Republicii Moldova.