You are on page 1of 6

UJIAN AKHIR KURSUS PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN HUBUNGAN ETNIK

BAHAGIAN A 10 MARKAH Jawab semua soalan dan bulatkan pada kertas saranan jawapan.

1

Masyarakat ialah kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan tertentu. Apakah ciri-ciri utama sesebuah masyarakat? A. B. C. D. Masyarakat mengalami perubahan Masyarakat menonjolkan identiti maisng-masing Masyarakat mempunyai tanda pengenalan kolektif Masyarakat mengamalkan budaya yang hampir seragam

Satu proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berbeza 2. Pilih jawapan yang paling tepat berdasarkan pernyataan di atas. A. B. C. D. Konsep Akomodasi Konsep Akulturasi Konsep Asimilasi Konsep Amalgamasi

3.

Masayarakt plural merujuk kepada A. B. C. D. Masyarakat peribumi sesebuah negara Masyarakat peribumi yang berpindah ke negara luar Masyarakat pendatang yang menetap di sesebuah negara yang didatangi mereka Masyarakat yang mengandungi dua atau lebih unsur atau peringkat sosial dan terdapat saingan

1

2 172. 64. Berikut adalah rangkaian kaedah atau proses yang dilaksanakan untuk Pembangunan ekonomi kecuali. B. B.ll.8 26. dan Pilihan raya I . C. A. Pembangunan politik dalam konteks mewujudkan amalan demokrasi di anggap tercapai apabila terdapat kompenan-kompenan berikut dalam suatu sistem politik iaitu: l. C. lll lv A. B.lll dan lV Kaum Kadar Kemiskinan Pendapatan Purata Melayu Cina India 6.00 394. Parti-parti politik Majlis nperwakilan rakyat atau parlimen Perlembagaan negara. D.00 Rajah di atas merujuk kepada keadaan kemiskinan yang berkait rapat dengan kadar pemilikan berdasarkan kelompok etnik yang tidak seimbang. D.0 39. A. Perkara 3 Perkara 152 Perkara 153 Perkara 174 2 .lll dan lV l. Berdasarkan rajah diatas unsur tradisi dalam Perlembagaan manakah yang paling sesuai untuk kmenyelesaikan masalah diatas. II dan lll Il. II.4. D. Pembangunan teknologi Pembangunan pertanian Modenisasi Urbanisasi 5. C.00 304.lll dan lV I.

A. 8.progresif . apakah pemangkin yang dapat menzahirkan Kkharmonian antara etnik tersebut ? A B C D Penguatkuasaan undang . D. beramanah. Pada pendapat anda. Islam Hadhari merujuk kepada A. Dokumen yang mengandungi undang-undang tertinggi yang berfungsi sebagai panduan dan rujukan dalam urusan pemerintahan dan pentadbiran negara Dokumen yang mengandungi semua undang-undang tertinggi yang digubal bagi setiap negeri di Malaysia Dokumen yang mengandungi undang-undang tertinggi negara yang tidak boleh digubal semula atau dipinda Dokumen yang mengandungi peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara. B. C.nilai murni sejagat Penglibatan dalam pentadbiran awam 3 . Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik dan agama menuntut pembinaan intergriti individu. C D. Pilih penyataan yang menerangkan maksud Perlembagaan Persekutuan dengan paling tepat. intensif dan komprehensif. B. masyarakat dan negara 9. Kemajuan hidup di dunia dan akhirat Kemajuan ketamadunan tinggi dalam aspek fizikal dan spiritual Kerajaan adil .undang negara Pengagihan sumber ekonomi secara adil Perkongsian nilai .7.berjiwa rakyat dan merdeka kerajaan yang dinamis. Penyataan di atas merujuk kepada pemupukan hubungan etnik di negara kita.

Dasar Ekonomi Baru dilancarkan pada tahun 1970 adalah untu kepentingan dan manfaat semua golongan rakyat yang tersisih daripada arus pembangunan sebelum merdeka. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________ ( 4 markah ) 1b. Antara berikut.Rusuhan kaum 1969 10. Senaraikan TIGA rancangan pembangunan ekonomi lima tahun yang termasuk Dalam Rancangan Pembangunan Fasa Kedua beserta tahun mengikut kronologi i__________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4 . MAGERAN 1969 X 2006 perpaduan Rajah di atas berkaitan peranan kerajaan dalam usaha memantapkan dan hubungan etnik rakyat Malaysia. manakah yang berkaitan dengan X ? A B C D Rumah Terbuka Kelab Rukun Negara Skim Rukun Tertangga Dasar Kebudayaan Kebangsaan BAHAGIAN B 20 MARKAH Jawab semua soalan 1a. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________ ii. i.Jelaskan dua matlamat utama yang menjadi agenda pelaksanaan dasar ini.

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ( 6 markah ) 2a. Senaraikan EMPAT unsur tradisi tersebut. iv. ii.iii. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________ iii. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________ ii. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________ ( 6 markah ) 2b. i. i. iii. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ( 4 markah ) 5 . Terdapat unsur-unsur tradisi yang diwarisi dan diserapkan dalam perlembangaan Persekutuan yang tidak terdapat dalam perlembagaan negara lain. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________ iii. Terangkan secara ringkas TIGA kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara.

( 10 markah ) KERTAS SOALAN TAMAT 6 . ” – Tan You Sua 2007 a. Huraikan pandangan di atas berdasarkan kepada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam usaha pemupukan hubungan etnik di Malaysia.BAHAGIAN C 20 MARKAH Jawab semua soalan. Polarisasi kaum tetap wujud. ( 10 markah ) b. Walaubagaimanapun fungsi pendidikan ini nampaknya tidak tercapai sepenuhnya. 1 ” Pendidikan asas dijadikan sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan mengintregasi kaum-kaum di Malaysia.. Huraikan usaha-usaha yang telah diambil oleh kerajaan untuk memupuk perpaduan dan integrasi di Malaysia.