You are on page 1of 87

[]

kitap
Sinema Editr
Erll!kin
' 2007 13$
Sinema 01
Sonkv 1 Aga zg
<D Agah zgll
>
Pt1P Sar . 4 'ye aitrir
Bas!G Istanbul 2001 (1 000 ad t l )

Eyophan &ku.

Sl!nem Kal!!lk
Kapak
Agah zg
ve Cilt
Doru k
Galata deresi cad. No:S-1 O Mecidiyeky-iST
Te1:(0212} 283 72 06
Faks.:(0212) 284 34 46
ISBN 975-978-60&3-49-1
San. Tic..
t1ahallesi Sokak No 4'1
Csenepe ) 4 ) 91. Istanbul
l if. 0212 2B398 Y8 Faks J212 283 00
kitap@pmpyayincilik colll
agah zg
o
~
kitap
AGAH (NEDIM) ZGO
1932 Istanbul'da rda ve Lio;esi"ndP
1950 li ilhan' n yle ve Yelken. Pelek.
rnc g bi t:irck dercfsine ;. 1951
Arhsf, Ses. Sinem;; \'e Perde g bi dne-r n s
belli olarak Hafta Sonu. Exspress, (Pazar
Eki) gibi gaze7elerde, Erkeke. Braro. Ptayooy, Playmen dergitprde srcrG Tl'ae i
fil1n, Hdber, Beyazperda, Antrakf. Hega Novie. Popler Sine'T'Ia, Nilliyet Sanat.
Albm, Ol<z dergilerin sra ve kesin :>irok
On Smema 65 yneH" [\li bes profesyonel meslek
hemen hemen !"alen f'f .li ye' Sana derq duLeni
yaz'11aya devam Bu arada yurt ve yurt S S"J"9151
Tiirk Filmleri (1. (jlt) 1911.-7002, Tric ..;csyas
uiinet. Pe<>t<> 100 fllmde 1:..
Trk Sinemasmda unayeller ve fnhharlar TiJ'Y
Trkan
Bir Smema No 'ta ve T
OOOLLERI:
1992 dl- 9 Eyll Sa:.;:
1992 93 Ankard Sdnat Yw i..-_
1999 Emek Odulv t
1000 Emek dl - SIYAO (Smena
2001. Sinema dl - IFSM
2007 E Odi.ili! Anadoru
Y< ..Ma Trk
iiNDEKiLER
Olwnsu6 Cahide - E>t in A. ..................................... .. .. ...................... ..................... 7
PccLe ............. .......................... ............................................ 9
........ .. ............................................................. .... ..................................................... . 13
Annemrlen Ok Yerlim ........................... ....... .......... ........... 19
Sctlat Simavi'nin Pant.olonlu ocuk Galiba ....... ........ 22
ltltiktcn Sonra Dana Bvlenme Teklif Etti.. ............ .... .............. 23
Eller Eller; .Ah O F.ller ...................................... .............................................................. .... 25
ALatrk Tiyatroya Ge Gelince ....... ............................................ .. .. .............. .. ................. 27
.................................................................... .............. 28
Ilk Defa Rcjisrl.k ... ................................. ........ .............. ................. .............. :30
nk Tlll"k Filmi VE> Bir Yucr.menlik Denemesi ........................................ :34
ilc Suacliyc Dun..vanm Bn Gzel ................ .. .... ........................ 37
Beni lhsan ...................... ..... ....................................................... ......... 39
f\fiirE>n'lc Mahkemeye .. ............. ...................... .................... ................ 45
Olmeden Olduruyorlar BPni ............................. .................................... ............................. .48
Fi lmimi Telcvizyona Kim ................... ............................ ........................................... 50
nce Cep ... .... ............ ................. .............. ..... .... ........ .... 51
rki Kez Oldwn ............................ ............ ..... ........ .................... ............... 54
lki.vc Talat Artemel'rlir. ........ ........... .......... ... ............................. ................ 56
Ro'\ane'm Cahide'si .:-.Jercdc'? .......................................... ........ .......................................... 57
Rem:etr.im ... ....... .. .. ..... ......... .................................................. .... 59
Cahit Byk Byk Oldu ................. .... ............................ ......................... 60
dln Bile Bir l\lcyltanede .. .................................... ........................................ ....... 62
Turkan filmini Hi .. ....................................................... 65
ve eredc'? .. ................. .. ..... ............. ............. ....... .. ... ........ ... .................. 67
\ fe Son Sz ........ .... .... ..... ........ .... .... .... ......... .... .. ...................... ......... ... ................................ 69
.. ............. .... ....................... .................. .................................... .......................... 75
LMSZ CAHiDE
18 Mart 1981 gn evrene g& . kapayan Cahide gl.1r,lii oyuncu
ve ilc Turk tiyatro ve sinemasmda bir
dnem kamuoyunun de taht opera gerek bir
'pri 'ydt.
ve il k genlik bir yeri O,
hcnim iin, Al unet MuJtip 'ergen
bir ve gzellik simgesiydi. Bekir' in Ali onu srekli
her gece bir loca ben de-
simgesinin gazetelerde, dergilerde ky
'dnya gzeli' sylenen resmi Bana gre,
lerde yer alan dnya gzel de gzeleli Cahide Son ku. oiu
Jacivcrt.crindcn bozma, uwn pantalonlu tiyatro Ibisel giyerek Dram
paradisinden onu izlerken, ve gzellik simgesini
gz.lcrimle. Vanya Yayla K.a.rta!ncl a, rtk Kors;m'da, Iki Kartal'cla,
131as't.a ve o
s'1llar bi r sinema dergisini .vbnetirken Cahide Yit.ik, vP.
bir oturuyordu Sonra birden
gz.leriyle bal.:mca f{lz1 Aysel'i hemen bulup Hele
hir geriye giizeli
iin. Dergideki bcHden ok gen('tiler.
Onlar oturan yit ik, Stanwyc.:.k'in
StcUa Cahide Sonku':y'U gr bilmeleri Onun
birbirinden giizel oyunlaruu ve 'lrk kilometre
filrn.lerini ...
Sinema tarihiC'ri Grcta Garbo iin unsterblirher Garbo' deyimini
'Layemul Garuo iin Garbo" deyirni.ni bunu
olarak Tw-kcsi 'lmsii7. Garbo'dw. bu Calude Sonku
'1iliu.stiz Cahide.
lmsz son bir meyhanc evinde Tek
Dtinyaya, en zveriletiJun Oysa t.ck
aynlu1z yeryznden. lm, f'n belirgin simgesi galiba. Bir
yaz hibir diyor. Bir
bile ok Cahide Sonku son stnde eski bir entari
ile eski bil' lurka Bu grnm o, yas istemiyor
lmsz Cahide'nin uyarak yas Lut..m.asak bile, onu hep Vanya
Dayllar, lki Kanallar, Ruy Blas'lar, Damm Aysel',
Akasya Palas, l
1
ayla Senede Bil' ve Nanllk Kemal en
sirtema lariltlerirldc vur olduka Cah.ide Sonku'nun siiriip gideeektir.
eti n A. 7.KTRTM
PEETE KAGIDINDA ANILAR
bir ve bir okudwn 'T'rk
an be an saplamaya kez C' ahiele Sonhu'ya E'>\irhor:
Cahide, Arular. Sz konusu Cahide
okLan koselerinde gn dolduran yalmz, ama
hibir dPgPr
hi mi tti amak yine bir szler "e
gecenin ileri bir Agah Ozg'c "Beni <'Ve Stw .. "
nu PV elbette i iP salon..lu apmT'm::tn dairesi ya
Suadiye .\olu giillcriylc, leylaklarla yrf'kcnL evi
Cnhide So nk u nal khne, alaturka bo hem evde hayli ilgin bir
(Evli, aileyi sonucu aylarca
Belki bir gun bPn oc o Cahictc\'i.) Ya da bir
7.gii'iln 't;tcktriksi?., ardiyeye benzeyen, rutubet
kokan bu izbc yerde Rir yanda dkiik t.aht.a bir ka.l'yola,
ii krli dolu bir ... " Her Cahicic Son.ku'nun
hala t.ll, eski bere! er. ..
Cahide Sonku gndemde. gn lmu, k.hlsemn ilgisini
Dergisi'ne bir yazmak 2 F.yliil
\'asfi Zobu'yla devlet
onuronu 'devlet Kenan E\Ten kabul
lkisi de ne kadar .. Bu iin byk bir
eliyor Cahklc Sonku Oysa kendi ok hayli
<.:l.llZ sylenrn bu giizcl scrvcllni degil, kendisine o serveri
gzell@ni de -bilerek bilmeyerek, bilinte yan bilinle- iade
edebiliyor; tuwmu V(' mekanlar, pullar,
hesaplar kir.aplar, yi.ik.seUsler c>n bile
meydan okuyordu. Sokak ocukla sokak sokak sokak
asaleti anlamak hi yle
Ama sefil ktiiik bu1:juvalar, szgeliini bPnim gibilcr, ruhun
sahte puhm olanaklanna
meydan hibir okuyamaya<:akken kendi mth.i? Cahide
9
gib buylik servenlerden, buyk kirnileyin yz dersler
Kirnileyin "Byk bilmedim. Ama
tduswt de O byk adamlar ...
c:vrano Bergera<: nl oyunu oynuyorduk ... Ah Roxane ah ... nerede o?
Roxane'm Cahide'si meyhancd ... ver ... Sen i Cahide, i"
Callicl c Sonku'yu duyumsamak, oyle ki ,
arasmdaki ucsuz kalpten kalbe geen bir isyan bildirisiyle
Isyan, dcrm atma yerli sosyalizmlerle gibi sokak ocukJanna,
sokak bi r kez olsun gerektiriyor. Ustclik insanJan ok kibirllykcn:
... l{jbirli falan degilim. Onu soyleycnler halt Kibirli da hi ... Ben
nce stnde a.krabalannu aradun.''
Cahide, Peetc Callide Sonku'nun z
kavramak konusunda bir Belki daha birok sz sylenebili r, kil ap 1\in, Cahide
SonJ...u iin. ...
. 'Hadi nume. gidiyoruz ... " Sokak ocuklan sokak gitmek
bizim gibileri korkutacak. Alkol, bedeni para
echndir<.l.@ serveti sokaklara bedenin yZLUt parampara
etmek, daima )Ok olmak. kendmi yok eLmek \ift.e Sonunda
noktada siz olsa Cahidc Sonl--11 o kadar ok
Cahide de bir gti olarak olur. bnzan ... Bazan ...
lLBRI
10
''13u,rul<leri Sc1.yal1m ...
G<1liba l>iiyiik .
Ama .. "
CAHIDL SO_ KU

Sinema.\" ilk kez .. gorf>, n tutup
sinema, Sov:vct ve o rlncmin
sua:Mdaki lsr.iklal <:adclf>siniu 'T'iin<'l'c U7.anan bolmmleki Rantml
daha som-n ;\cdp 8rscs Film. .. ise o eski Liev bir P<'IS.'lJ. ..
O 'i ya da S bir Ama, o ilk kocaman. lastik
Arnerikah koJnedyt?n Joe E. 5i)ah-beya7. ...
ocukluk gnlerimm beya7. perdedeki bu hayali, a cia sirtemayla ilk o kocaman
Joe E. Rrown Cahidf> Sonkll
p var ki s<'imi bPn iinku benim O gnler; n
i(inde .. Vr kim hilir nce .} il nylar iinrlP Cahide
habersi7. Tb nnden ka
n Cahid(' Sonlm'nwt sonra
izieyecek W' Es'in ,.<' Trk balesinin en guul k,Zl. di,\e
ilk kez hir meyhanr.dc
'Cahidc'yi Daktorun gn, g. tiyatro<ian. On
ypdi ve kPndisinf' bir Olempus tmmasuu
bullak eden oh. -ula .
miydi, C:ahidc c-ok gzclcti.'.
Olmnnn ard nctan etin Alt.an byle
Haldun etin Sellin \e dC'
kalemin boyunca !)ir 'cfsanf'' olan ok ge
Bu nC'denle 'allak bullak f'drn Sonku'nwt kiillcrin ..
tabaklar a silkt@' gnlerde ye ya da gizemli beni
allak bullak eden. en hane'lere <adar uzanan 'oir seni\ em' oldu.
"Asri mezar akhm. Tapusu hf'ndc . Biri
ele 8ndcr i(.'in .. Ama brn .. .''
Cahicte byle chyordu, lmrdcu nr<' son birinde. Ve
Sonku yok. Dostlar (.' !\:al
ve votka bardaklan arka
mcyhanelf' rdc sadeec bir denn izgilenylc dolu. donuk bir
Cahide ...
13
Cahidc ile u aya bir sre iinde hep meyhanelPrclc ...
daima Lrban ya da bir he>rc ... Onu hep byle Bana anlallJ.Ka: " h, st"n
yok sen ... Bana iirip, beni edip laf derdi.
Sonra hi o cumle:
geli bana, ben fasuLve .. .''
Cahidc Sonku, gerekte donrnek isLcmiyordu. hir iindeydi. Her nP
kadar zaman zaman iht.iyacuu duyuyorsa da onu
byle hir iinde Vf> de iin hep iiyordu.
Cahide belli bir sre eski sonra da birden nzak,
bir noktada hareketSiZ kahrken susar:
"Yoruldum edcru ... " derdi.
Vf' saaL on birlerine koluma girerken. yollara
Cahide Sonku, o Galatasaray'liald bir ailenin evinde
F.mekli bir u aya. pansiyon
olrak aileye veriyordu. Bu arBda birka cv Cahide Sonku ... Sirkeci'df'ki
bir otomobil galerisillin yapan ve eski hir polis olan Mt=>hmcL Birol'w1
nce evinde hir sre.

Cahidf' Sonlm m ok se,erdi. sonra
her gee(: eve cs!\1 pol s a
ra.la."lt. edemndi. Eli git!'ll'Yi (i gece
' itkinlikle kolwnda, yur uycn Ca hilE" Sonk' hir
birden hakkal k
un:
ArtE>tnel wman t'>Ve gelin Bak ge-lin C''
bakkal ... "
..
16
bir donemin unl Talat ilk Ve ou
sahne 19:16 Onla n evlendiren ele dnemin nl hPsl ecisi
Muhlis \e Caltide o 17 ta7.eydi.
Souku. Shakc>sp<'arr'i n Ofelyaj1 oynarkcn byk bir
ru1cak bu birliktelik n J
'Cah.id<' eli ve cmertt i. .. geen varsa hemen
ynetmen \ tuzaffcr Arslan, yillar nce omu7.a birlikte .
iin byle diyordu. GNeklf'n de Cah.ide Sonku
DeviPt. Tiyatrosu'ndan ayda bir emr>kli ccbinc koydukt.an SOI)I'a
'P\.Tcsindeki lcrc onJarlc,l koy11 .. t\e var ki bu eli
tumPrt evr csi.nue bir dolu ve 'smrucil Liplerin o u. Onu
bir kadeh iki da bir yz gibi hep kk hesaplar
bu de Cah.idc, -ogu ortolarcia
Oysa, bir yz liraya muhta olacak kadar bir Caltki
nP bi-i n bir
Ve bu hir muskn gibi
6?. bir bir kusur, .va d(!
Tiirk Trk bir koca Cal ide Sonku i('in kuliltiicii l>ir

ki
da insan Ama Cahide
bir gzlem. iinde bir wllikle de son gnl<'riHdc hf>p
'lt;ki i-iyor' diye hep ... Taner'in bir
Yoksa elinden
sonra sahip bir miydik?
ama neden hu mcyhaneler'?
Cahide 19-tO'h kapak Himwlun ardmdan sonra bir v ...
borcu' obrak ynetmen l'lk 'Cahide Sortim
Lzm.ir Film gsLcrilirken. esk dostlarmdan biri
dile gcliriyordu. Daha Cahidt> Sonku'mm bir
vmgu.r maya
Cahidc'_\re. )!eden huralardac;m'? Dcrelin ne? lli wmtmam gillerf>k
Tnsanlar bf> nim ueden ve merak ediyorl[l.r'?
Burada ku-k insanlar mutlu olabilisorwn
Bu kendim is{.echm, kendim sulu o benim. VCJh diye
kimse kimse ken{line elen crmesin .. :
arka sokaklarmdaki so) tm anknnklaruu e
Id Sinema Yazarlan dillunu bile
terc1 eci<>n bir bu o!a.ru yoktu. F.lb Lle
Cahidc ve gizemli bir meyhane peerP
Bu biimi sadece krista bir
paralarUldan biridir ...
18
"AN NEMDEN iLK TOKATI ATlF KAPTAN YZNDEN YEDiM"
Kul bu'nun
)rinc elinde voLka kacl hj ilc taburesine
oturuyor ...
Yan Calticte'ylc ..
heresi, larli ipek Filmlerinden ve
Cahide'nin onceki bir
goruyorwH.
Gerek Cahide Serap olup 9 9 Yemen geriye yorgun
am lan m tekrar a 1) rin izgilerle yorgun yzn
buyuk onu ilgiyle
ocukJugunda Yemen develf>r zerinde ailccc g ettikten soma Jngliz
gemilerine geldilderini bir ... Gene o annesi
verem Ve bu arada Ingillidere iin.
anrak bir s rP )Urda ...
ocukluk hep kopuk kopuk Cahide .
Kopuk kopuk 7.inciti talebelik Ve ilk fi lmi

Orta vfek"tebinde (Sultan Selim) talebcydim ... O gnlE>rde
Milli gre 2.:30 matinesiydi. Bir .\1illct
ok etkisi altmda !i bir gnde O<,:
defa O zamanlar sinema koltuklannda numara yoktu. Yani koltuklar .
Vf> bem yerimden kimse O gunc kadar annemden fiskf' tokat. l>Lc
l:'ilmdc Kaptan't ok hava
nr e dedemin a 32 konak bir kiil iin iki l>ir
gccckonduya lks oldu .. Eve
ekti ve: saat. kata cvd<>n saat kata geliyorsun?" dedi. Ben
'Anne' diyP hitnp ' Validc Harwn' dcrd.i.rn ve ilk defa tok::1t yedim.
Hayriye ok gzel yemek yapar, ok gii7.el ud .vedil(LCn sonra
annerne sylE>dim. Ve bir kez daha seyretmek istcdigimi iti raf edince bana
'Bir dalta kirletme k. yalan sylemek yok" dedi. "Bundan soma sana
...
Sonku (olur.!n) <o<ukl uk gu lsoldal.
ve
Bir f.lmind('
\fe garip ilk filmini hi bizi hi
'\ie plvest.l", ne de sinema<ia .. :
Gerf>l-1.Pn bir araya gE>IemeYC'n, bu iki lm,
t.oprakta i. ..
2i
"SEDAT BEYiN YANINDAKi KISA PANTALONLU COCUK GALiBA
'
HALDUN SiMAVi 'YDI ... "
.Souku, ro lannda fign.ut olarcik f> Ve
1\iluhsin siyah Genel
j:luduru bu saydam tenli idarcye !)0 amatr gen
nce Tiyatrosu doksan lira ayuk
syleyen Son.ku, dile getiriyordu
oynuyorduk. Bu oyuncia bir
saltibi de o gazetecisi Scdat Simavi'ycr. .. tam 3G
ncesinden sz cdiyorwn. lli Simavi bey, bir gn tiyatrodaki soyunma
Ben oyum p:mtalonlu bir o<.:uk
pek bu pantalonlu ocuk galiba 1 Iatelun
Seda(. Simavi bey flscrindcki ok Bana o gn kendi eliyle bir
ayna' verdi He) Ellerinin litrcdigiHi hala ben de ayru
heyecam nku dl, bu ayna' oldu ... "
"MUHSiN ERTUGRUL KARISI LDKTEN SONRA
BANA EVLENME TEKLiF mi. .. "
Cahide Sonku. geriye dnk bir iinden bol sigara
k"iif kok"llsuyl a alkol kokusw1w1 meyhanerte anl aunaya sonra
cia bir sre susuyordu. Ve kesinlikle bir i7.1Pmiyordu. bir
gibi daldan dala aru1ardan kolay kolay
gzlerinin nnde
bPn rte Damm Aysel' i
Bu kez Muhsin Bylece de hir
..
"O derdi. Beni
aile dosturn l\uri Karadc:nir Annem o gn bana:
23
"Nuri clL'YlP
"\'alicll' Pcl('l''S<'Il
V0 f' Muhsin ilk bclyl< atroya oyun
yani gc gclcl igi i m Ata o
zat., k< ('\Pyyin N<yir) ::.cm w C\ tckli f .. O J(tmiNdt. Suavi
it(' hir . . Muhsin a: "S(mt
grcc Bu Sanki ll ' bir
gibi hisseli im kendimi. O ben de> Bu L'\ ll'IUHt'
LC'klifmden don. sonra 'al ' diye a gir er
mr insan bu hem koca, hPm hoca F(lkat h\1 yine cl<>
ederim" O da olm(lk: - "fyi mu'?" d<'tli "Sana ... "
T3u o kadar ki suratma
Ama el e
Bey hu teklifi )aparkcn hen kocmn lhsan yeni ...
"ELLER ELLER; AH O ELLER. .. "
H' le ki bir zamanlmm Greta
syledikleri Cahidc'nin C:1hidf'
...
Kimler sanat ..
Cahit K<:k [( mal'l r, l'lcr, Sua.vi Tedul<:r ,
Salih Tozan'l:lr ...
dek no!'taUik bif bu.
yle ki kez kurgulam<lk ya da koym(l k wmkiln Kendi
gibi da Bu bir govdesine
cimnar eUPri:vl!' iki kadcl nc ... O eller ki. 1
bi r yksne konu bil
Kimbilir 'Eller' ykusl.l.ll ti uykusuz gerelerinin bi rinci
Sol'l\lt iin'?
Ve yazar, CaldC' 'nin
'Bir ona i lan et m kRclar adilik olamaz,
kan ra .. .''
eU(r, 'o ell er yok Ama yok ... bu,vusw\U
k C' ll er ...
Ve Sonku lahrip 0ttigi eLI ri vol ka kadehlcrindc, kesik
U<ll..iUak surduryorJu:
kadar bnc:c beraberdik ... Kc gilz<' l dr
l\c ele gtl %el fi:ski oluyor .. c:;;ki
tlosllar da bazPn oluyorlar. sene ik
byk Ku((uk l<cmal, l\ 'garip ki
sonm kor.am ... Ferdi birok buyuk T0rhi is0
sadl'CC bir mankrndi Zobu) bugne kimse doldurcunadl.''
(Ne var ki, vgyle sz Zobu ise, bir olnOn ger0k
gizli bir kinle ve de hakarf'l lN Sonku,
gre 'yetcnekst7. bir ki de bir :;nm Ama ga7.rt.N'i
bir (2t1 I9R9, 1\tilli.v<>t.) 'apwl
diy<'rPk gihi 87 bir 1 iyatro
25
clbt'll e Zobu, dnPmi nrl<'
asla
ve hangi :1khna gPhyorsa onu
B n ele onu ona daha iin hibir . ..
"ATATRK TiYATROYA GE GELiNCE"
O alkoll gecelerimizin birinde bu kez konu rk'ti.l ...
yerinde yeller esen Tiyatrosu'nda Mektebi oyunu
oynuyorduk. Dediler ki ''Ataltuk oyunu scyretmeye g<"IE'<"f'k, dikkatU ol un, Ata
'' Ve tiyatroda bir "J3ana 60 li ra diye herkes
bor terzideki almak iin. kiltti sa<;laruu
para \'p o gece, piycs nce '.-\ta gele<"C' k. diye yerlere
serdiler. ne?
Atatrk gelmedi. sure tekrar tiyatro iinde. ALal W'k dakiKa
gP iin Ert.ugrul. salona ise hi ses Sanata ve
olan Aintrk birinci perdenin brkliyor. nu ar<lcia dn
kahv sini iiyor beklerken O gn benirn zerimde t.afta bir elbise var. .. perde bittikten
sonra Atatrk salona giriyor. 1 kinci perdeyi s ')TCdiyor Ikinci perde bit tikl en sonra da Ata rk
zel olarak perdc.d O}"'l1Uyoruz. Daha on p<'rde olsa ... "
"MUHSIN ERTUGRUL ETEGiNE OSKNDR. .. "
,
Cal mk ku. tt 'h

:u .;.(P ivor olay


M P. rt '' l!HO s: orum n 1 Ad: lll
piycsind< piyC'sl <' da O!)( bl'll d<
O} ordu m. ocuk o
gnl rde oktur bir gn Hikmet
w bu ro gen id ' l
kafamduki hayali ku n. 1 ,m fet' ,.c>nn"
Ge O nd nd t.erf'iJnl(' PSf' l'i oynuyoruz. Provalarda d0dlit ki 'f':
Ben hu ell>ist: ile s3hneyc
\ '<> ilk defa ondan
al" cl edi."
28

"iLK DEFA REJiSRLK YAPlYORUM ... "
Cahi<..lc Sonku, iddialara ve sinema gore yruu sn-a
reJisrlk de 'lddia' wtku u konuda olduka Ve bir
sonucu kamcra arkasUla
"Fc:>dakar rcjisor' Lk film oldu Bel" o tilMclt> yap.yordum.
ckC'cck rej isr sctc hudefa bcu makinenin getim. Ve
ilk ker. filmele Kolak ki.iiik bir rol Ben de y<'\lm7.,
sete gelemeyen rcj isru kesin Talat Artemel mi. yoksa .Yh.uul<tz
P.ner miydi acaba'?""
Cahidc zaman da isiml eri gluk
oluyordu. kalan bir sis perdesi grmeye ne
kadar d.i.k.katii baksa cia tm resimler uuk uuklu gzlerinin nnde. Bwta
ylesine ki ..
30

Hemen size olaylann varmcaya kadar
F.lbett.P hilmr.ini
Szn Per/akar Ana gre
Seyfi
1949 <:ekilf'n Fedakar .. Cezmi Ar dahil,
ki hugn olan ise yalruzca Kolak'la ynetm<' n Seyfi Havaeri'ydi
lwnm\den soma SPy-1 konuva ok bir hoyut
getirerek
Otl8 ekimine nedeniyle
Bu filmdc Hadi TJun'IE> hirliklc Anrak Gahidc,
Tlvatrosunda gcrekij ordu. }.tcnel mdoru
cia bu Ve yerine bac;;kas Yara
izledikten sonret Cahide, kendi adllla bir film istedi. Samyorum
Ve Talpar ile ortak hir fi lm Bylecf' kabul
1-'P.riakar Ana'run yazdun. de Birlikte
Be kar Dcresi mevki no e ekim yerlerini tespit edi}'> F'ilm h1ttikl en
gste;rimP girdi. Il k gn fenf'nne ynetmen olarak ismimi
gn de ne gr<:>yim. Cahidc gece fenerin
ismimin r<'jisr olarak kendi ismini
31
bu Cal'lici P ise
oyw1cusu ve Bir tarihi a kimin \'ar ki?"
Seyfi llavaeri bugun 8(1 suru..vor. \ "e hala din. Bel eg; ciiin gibi
Doktor ko mrolw\de y udumlarken. sUtenHi tarihinin ilgin
davalanncian birini o olay konusw1da vcri;vordu, Yeciikulc'dcki I
reJisr o'ciur 10 bin bir 'tazmi.nat
Havaeri'nin grE> Cahidc .Sonku soma ciaklor
raporu gelmez.
Filmin dair urtada birok Filmi.n o)
32
ecla Sertel , Refct Akatepc, Mruvvet .Mu7.affer
ve ... kadrosu gibi hayli kalaball kttr Ama
ild izer. Kimi almak istemez, kimi ele
filn.n 'hakiki ynetmeni'ni ... Dnernin bu 'nl hibiri Seyfi
Havaeri'den Peki sonucu ne Cahide Sonku, lO bin
tilmin dyor mu? Dava sonulamruyor ki, ne dcsin. Bu 'ltikaye'nin son
dHerscniz, kalan tek Seyfi dinleyelim.
var ki?
"Bestekar Osman . ihat dosLwnwl. tuu bir hukukuyu olarak
.. Para falan da Her dost lj-'i ele sonunda biz yiyoruz.
t\edense bizim avukat, soma girmiyor. nce Sonra
kokusu ?:aman, ismini pek Soyadt muydu,
Fikret bizim avukat iinde Ben de
gidemjyo111rn. O en da ekiyor wn .Mal1keme ileri
tarihlere Neticede bizim d<wa rafa Hi bizim avukata
davadan uzun bir Spor Sergi Cinlerim
gr r grmez. Ve onu diyordu Havaeri, bu
33
"iLK TRK FiLMi GALASI VE BiR YNETMENLiK
DENEMESi"
Belgelere gore sinema tarihi 'ilk gala', ii fil m Sonku,
Talat Art.en1el, Sami Vata.n ve Nauuk f(Pmafdi. Daha nceleri yerli filmlP. r,
mcns uplan'na, yani basma v-izyona girecek sinemalann sahah matiaclerinrlf'
gsterilirdi.
9fi 1, aylardan
prmiyerleri'm Istanbul'daki !grk mli magazin
'ilk yazan' olan, Ferdi Tayfw'un Adalet. Cimcoz, l"itne
adJyla yazat:
"Cahidc Sonku, paradan ve ilk adam
)1,
biz de ek1.igimiz bir 'ilk gece' tatmak bulduk. Filmde rol
alan btn arlist ler sanatkarlar 8C'CC elbisesi TIE>psi cici.
pE>k tnbidir ki, k(lb na kimsenin O gere
Cahidc Son ku inadma guzcl, Filmi bu gzf'l oluyor
aa ckrunda i rkin gstRriyorlar diye lwyrct eklc>n Gecede tum
pek Ya f:rrol Flynn ile Douglas (Ctmcyt
Goker dernek istiyor.) bir su."
Ciinf'yt. Keman ekUen bakt
u cU nde h11ketlC'ri ve Ptoluylc Gene
tiim sosyf'Lcsi .. Esat
Malunut Ka rak ut, Ywmf Orla, un Ahmet Ernin ...
35
SwnN \c filmleri
gala iin ()alde
.. Ji'ilmc o gala gecesine t sP!) bin lim
dans diye caz le Calada erikah \ Bruce vP at r
Ali lpar da O gece vali F'aJuettin Gkay'n iten
tebrik ct.mcsi oldu. Vali. da mini
,.e Kemafin jeneriklPrinde, ynetMen olara.< Galde Sonlm ismi
de geiyor. SinPma de Yani Sonku, Trk il k
Ne var ki olduka bir dumm var irtdiaya gore
ynetmcnlikle ilgisi yoktu. Sami ile
Talat de h:-t),..tta clbf'tlc ki
Ancak boyle bir dun m Orhon \1. ile
nr>klcnerr da Cahidc Sonku, ,.e Anbunm ile
Cahicle d ' byle sylu.\'ordu i\ma tersini iddia
ediyor.
(lmeden nce). 6.1 1. 1988 tarihli
"So nk u Iii min sadece ve Ben
olarak. kendi iin isn ya !ilmin yncimeni Sami
oluyordu? \c hele once de bir c;oru..va CaJurle \e
verirse:
.. Hibir zaman bu ben, sahneleri yapu Hep birlikte
ve bir masa tk. O gn rol ve makinern o geti.. ."'
Gene rlc ...
36
Gerekten Turk 'ilk
Cal'li <ie Sonku mu?
"BOSTANCI iLE SUADiYE ARASINDAKi"
DNYANIN EN GZEL KADlNI. .. "
Cahicl' Sonku, Trk 'en servenci biri olan Turan
sz edcrkE"n, ist.E'r 1, ilc Suadiye arasmda u
kat h e\ini laklarl<t evrili bu evde helki el e en en
..
O gunlerdc Cahide Sonku, t ren hemen ve onnde buyk bir
ic;ek olan cvd oturuyordu. Sont<u, leylak koku anyla yaz
Kartat ytm\indcn banliyo t nmini, camiara
ve Bu gul pembE'si iinde
balkona onu gorc>bilme talebeler

TUrk n n oto ll ndan Son"u
37
Cahkle Son ku l>u arusuu
Sabalun belli saatlerincie evimin ' ll geen trenin hir silriiciisii soma bir
syiNli. stlrt.lcusu her sabah " Bak. sonra en giizr.l
Onu sclamlayalun Ve da tm gc.vle sir eniere
... U erekten sabnhl<m tren clcltlkl Ra na Pl salla.van o
grr gihi [(jmdi bu ... "
ilc Suadiyf> evinde bn kadm',
sadece bir du')
"O wm<mlur Ve bu.vuk ilc evlerimiz yan
Slldi Efl.alya. ... diyerek
"BENI YlKAN IHSAN OORUK'TUR .. . "
Bir dnemin ' tutn r lhsan Duruk, Talat. Artcmef d .n sonra ikinci
'a.ltidc ... Demokrat ParU bugnku gibi Sosyctc
t.Ln<: olal'ak lhsan Duruk'tan sz cdili,vonlu. 1 t
iinde olan fhsan Doruk, Cahide Sonku'yla 943
ve eli Ltlll iJcri dcrCCE"lerdc
Ama iin hu, paraya dayana bir Bir eli hir
eli balcia olan Sonku, si'ly piycslC'I'dc her
vi Demokrat gelen dolup
nfuzlu mavi honcuk Vf' bu davctl r
sylenir. bu sz ll tsan
gzlerinde bir izlerini griir gibi oluyordu
'' Beni lhsan Doruk .. Adnan ' ' )'lll giincl" tevkif Onu
l<.:vldf biliyor Bana neler ki? ... gtinli evin
mahsus
39
((,:(',rr<>sinde 0li gre demek ki
tlOylt" bir nf'fnti n bir 'kin'P SC'bcbi. donemin
zrr'di , terk hele
'gonul bah(,'t'Si'n<l <' n gnlvrr.e ve hn
cl<' 1 hs:u1 sonra da evleHdL
surckh gtW.t"l mi

thsan tahide Sonku'<lan ne<" (\(> dillere d<'slan
Benli Bclkis' lc Ve o bir olm(l(lart, yan' s.radan bir r,mln eksperi
olarak srdrrken sosy<"t<=>yf! girip B(>nli Bclkis'in
bU)-'Uk rol neJietine Doruk ran SZ
l.O
birlikte kadar Arap aleminin byk Yusuf
bol aik rlramlanm en ilkel. C'n yoz sergileyen Yusuf VPhbni
filmler uir sure, zellikle de J 950"1i da Trk et
seyircisinin zC'vklcrini krelt.en, her filmde hapishandere V<' demir
bol dkiip 'kt kader'in si mgesi haline gf'lPn Yusuf Vehbi, gnmuzdeki
'araucsk d3 ..
"lhsan Duruk'la bir Arap daveti ... Mkellef bir
oteldc Bir ara ben tek Bir sure sonra
otele ll1san byk uir ofke ').!erede Iki saatten Yusuf Vehbi
seni bekliyor. Ben tiiccarun. dikkM.li ol ve lcrbiyeni rakm ... Pot leri
Arap aleminin aktr beni grnce pt . \e ertesi gn ci e hizi evine
41
11. lhsan evlenem vali s. k.2 sosyete Be'! h i
davet etli. Yusuf bekliyor. Bir arah:'l Bilyuk bir bahe
ime o gnlerde tane ... Bizi
Dawt te Arap var. Arap en bU,yil.K
Emine Ben de o
o giin ettim. bir elbise bacakJanm ortaya
sofra, haYada uuyor her ... kadch.lcri, ... Yemcine
bir ad<utu et.t. ler, Ermeni. Iyi
Turk<e Arap bir ocla Beni ok
begcnen l\a.sipyan. isti) or. Ama hen tab. tum
cln.vonun ...
... Ve en Cahide Bu kez hi
yorgun tm gciiyle
bir dnvcttcyiz. Bir ara Istanbul'dan
'Hayret ." "Siz bir zamanlar. Ankara'ya
oluyor bu ..
kompleks; Rir irkini. ne im Ben de
mbarek, mu
"Sizin ne kadar menfi bir var hanuncfcndi" dedim.

nerecten olacak? ... Sizin bendf' valiahi on tane C'ahide
ku Ben bu Cahidc Sonku oJdwn, ne
42
Ru arnda \lebahal Suphi R y. iin b<>ni
dansa Gayt>si pot.u duze tmek ... Dans C'derkm, bir de bi r
apo Ama ac:lip f aruk gibi bir bu
Elli Kocam lhsan Doruk'la ort.ak llt::;anla gelince
g ' ozur demesine de Bu sonra
oldu
"Ben sizi etmedim ki ... "
bu szlerime gibi oklu. lllsan Doruk bana Ama hibir
dcgildi .. Brtesi gun rm gazeleler h nci soz E>cllyordu ..
S.'lhalu, bir casusu Bana ne'
Bcnl Bclkis'in K e mali Cephe C:azet esi'nde grrvlh Beni
gazeLe Yahu ben buraya geldim. gazeteden Osman
Tat 'la on Bana \ e: "Lulfcders niz sizi \ il<>
davet beni, u..varro bu
Tat beni gotmyor. .. ellinde pskullll supurge. SineKleri
Kovmak in .. SineK ok orada, seyrettigim gun spor bi r
var. \ innialt H erk s ok Ben
onlar n ok hart>k(>t, az sanat \'ar ..
GoziE>ri kapanmak uzere olan birden susuyor. Oturrlngumuz masada
"Tladi beni e\e yoruldum" diyor ..
Ve kolumda yoUara
4L
"ZEKi MREN'LE NASIL MAHKEMEYE
Z<lti i l k 1954 V o
da Cahicl Sonkll'nuu bu
boyl alkollu gPrPci ,
"O P ridf' CC'Ial'iu TPpC' filme
al Bu lhsan Doruk diyor ki haml:
f'tmeclim. l\e dedinsf' el P sen b yapacaksm
verecf'ksin."
bu so-.. dcr Zck'i film
zdi. mzikal filmden anlamazd.un. llls;m bu alt bir
Ve bu olay Bursa'da ekspcrlik
O gnlerde kocama. Kocam da Zeki'yi iin
"Ben yz elli filmin sennayesine kadar?
kan bana ait. B<ulkada hazu diyor. "Ben kendimi ki..."
... "
Zeki'yle film vircmcm ... "
d..i.ve bir Ingiliz ronuuu ok-uyorctum.
bir gen. Zeki Mrf'n Birbilini u roller. Bu ara evde
tamirat \'Rf . .. Arneleler duvar Zeki .Yiwcn'i
pamolon Doruk, Zeki Muren'le eve. ev de Park
Otel'in Kanal 3 lllsan
Ila) Tcr.lioglu ile tsrnet Bozdag da var. Bo1.dag sonradan milletvekili
bana seki?. konu ,r riyor. diger odalara gndenp okuyonili
"Byle csct 13 s kiz sayfadan S(' ksen senaryo
?:eki d g:t.luldcnnin f'zerindP ok temiz pak bir . Zeki
her zaman Lerniz ... Aradan on gun Ooruk hep
de Bw'Sa'dan t-elefon ediyor
bir cserim var. Hey'den gf'tirr cci(im.''
bey o gnlerde olarnk
h y ..
sur<' sonra Zeki de O) kabul ecliyonun. Ve
milyon hiiytlk bi r
getiriyor. Zeki ).Juren ise ikinc lllm iin
sadece. 1\cysc lllmin r.am ortasma geldik, Zeki hin lira isl<.'rim, yuksa
ra oiyor. Oysa biz, filme nce 2fl bin lint <.liye ... BE' n de:
tmnam ... Biz. senden kaz.anrnak
thsan. sinircten Arap tut tu.
bile> verrnem" deyip kcsiyomm. sf'lincle Zeki bu
imza Ve mahkeme) e ak z.ere kasaya
de sahnelPrini film da Zeki'yle mahkcmeHk olduk. O
el P Ve hen mahkemeye giunedim Zeld .\litrC'n,
200 bin benelen atu
Olaylar, gPreklell Cahide gibi mi
lllsan Ooruk ve Zeki t\.frf'n ... Ve
C\tren ise Sonku sonra konuyla i,gi.li olarak cbyeceKti:
"O filmcte rol Sami Yf<' lahaL l beni. Bu sesle neden
ckl.vorsun> Gel y 'r<le diyerel\ gazmornya Ve benim
da Zeki Ren lizPrini
Tabi nm C\H'lYOl'liZ ... Kadm, bu
MPs<>la Filw bitti, tehciil. ediyor. 'J1inci de bana
yoksa pulun stn!" Oysa ne pulu'? Brn rol
O hala doJdururum, sana da on film dedi. Hi akluuza mi?
filmdc roJ irn7.a olarak . .''
Elbf'UP. Sonku'mm bana mcyhancd<' ZPki 1\lrcn'in Ayda
Oz;u evik'e birbiriyle
\'e gerekten
47
"LMEDEN LDRYORLAR BENi"
Cal lidc Sonku'yu ka Kim bilir. lmeden
Ama Ca.ltidc biliyordu. Sabah gazC" Lclcrinin falanncia bir habC"r
elbiseleri ve Ayasol'ya bultU'\du. Polis
bi r cinayet ihtimali zcriudc dwu..vor ."
.Sanki Catude'nin Ve habt>rin altmda sanatuu11 kocaman
Oysa Cahidc Son.ku daha i. bu son gnlerinele bir
ludcn :-okt u. Ye ya da Cahidc Sonku, 1
1
elldik'te biJ:
evi nele isliraltat c<.liyordu
.. Pendik't.e Suzan e\i ndc gn kadar misafir olarak
Bir gn bir de gazete Cahidc Souku az 7.ehirrl t>n Komaya
Uin.ti . .
... Ve beyaz zeltir ihbar Bu ihbar sonra birka
birlikte evimin ieri kendE> cesedimi anyorlar. Evi yeni
Cesedimi. yakarak Gazetedeki haberden
sonra grsn gitmek zere cvdcu Pendik'te trene
48
bir g\.n ... Bu <ll1lda Pendik'teki c,e geliyol. Ilarum
Hamm evden diyor polislere. \'e gtwuyorlar. Ben de
trenden inmez bir SPS arkarn dan. cahide ham m. C ahi de .. :
Polisler birdeit onwnll kesiyorlar. gerekLCn ...
Polislerden biri ggsme lulamayarak:
'Iyi ki lmeciin. seni aile<:<.' scveriz" eliyor.
daha lmPdim .. .''
Vf.> bi r sre sonra polisler beni i
Son.ku, bu ara susup kadehini gtrdklen "Dm, uiLmcdi''
diyerek swduruyor: "lsmet. lrnunden on giut nceydi. Ankara,
Yeni Durak'La bir ev tuttuk. 'Evde
ama" O gn 'zu-r' diye birden siynh araba
Derken pal. paf ayak duydwn Sonra Biri
polisiz ... " dedi. 'Cahidc geldik. .. .''

gsLcrin" dedim.
Polis, Hi polisin Mustafa
"Be H daha lmedim. gryorsunuz. ... ..
ispat wtku emir rapor yazmanlll gerekir
Huviyctimi Bylece ispat oldum.''
llginc;-t.i. Cahide'yi olmeden ..
49
"BENiM FiLMiMi TELEViZYONAKIM SA Til?"
Beklenen olarak CH nemli biri
<;llnk sinemalarda vizyona o ko'jullan!la gre
Zeki 1"1ren'l ' Beklenen birka nce TV
Ye Sonku, T\ 'deki iigili ol<ll"ak <.i.iJordu:
"Benim fi lrnin kim ElbPt e benim. Ankara
Ticaret var. Byuk depo yang.Liunda bu kul
oldu Filmin bir acaba .. Ama Tlacti Ymnan ki, kl o ... "
Cahide Sonku, ) beri bir Lrl Ve
srekli olarak bu konuda, Filmin h ibi nedeniyle Cahiclcye l>ir telif
odenmcsi elbette.
e olur bu e:twumn THT'den filmi. ve diyoruu
l !>rar la. Ne var Id bu gtip giderPkti...
"KlZlM OOGMADAN NCE GiZLiCE CEP KANYAGI iTiM .. . "
Tlerkes alkolc nedeniyle ::>U('Iarken olan ve
hep tmutu1uyordu GcrckLen llt:mn Doruk'tan olan kl7.1
F.ncter Domk. Sonku'mm biriydi. nk h.il>ir zatnan
ouygusunu Cahidc t.aman ?.aman 'cii
gibi' bir nedeni de P.ndE>r da ona
gPr Pken ilgiyi, Elbette bir sulul uk varsa,
.
Cahidc ok bir gece.

"Paki ze 'T'ar7.1 On sekiz saat ettim. DiJc kolay ...
ki diye ... Vt? o gn gi?.licc cep lm
korkusuyla. Londra'dan ilk defa bcrwu iin uarkoz aleti Dk kez benn
51
57
denecl'lf>r karanfil belli
diye. O gnn tarihi de 9 95Tt ... "
yPni bi r daha devam e tti.
galiba 197l'di i.ku Mistik bir birlikte
oyPuyon.luk Ender o 7.amanlnr lG Toyd u, lccrubcsizdi, .. Bir teklifi
Elbette, bir anne olara..- Ama maalesef beni
kon lar. <iiyP beni kovdular..."
Cahidc Sonku'nun lllinin ('mit lft lm'yrln. Acabn ona gsteren
de onurwlu d(l Cahidc Sonku'nun ... )Jeden::;e venne kten
<i
ki gi<iPrPk bir 'sp,gisizligin her biraz daha
nnnesinin cc>nazesinc de
S3
"HAYATI MDA iKi KEZ OLDUM ... "
" . Evet rQvalanma gjriyorciu Su Ondin'dekj C'ahi<lc .. 0'1un sanat gc,
sc>si. rolundeki ' nncsi.
sahneye bir Uzerincleid tc-n sutycn ve bile semf'k
zorcln. govdesinin ayak
basarak mundcn geti, her pwi.l.ZStzdu. Iri bal
gzlPri, dolgun durtaklan iskeletini o:. le guze
ilc ok bir vard. kadar ikind
Ava Gardner'in Bu iKi her siMgesi
oldular huglu.tc dek." cU.vordu Sumri,
nce szn korostutda grev Cahide'nin
yznde Ava Gardner'i ilginti Glriz Swuri'nin. _ e gariptir k', bir gece Ca h ide
Ava hayalini gorur gibi nk Garoo
ama, kemikleri gizemli Ava bir
Sururi'nin bu ve C'ah'dE>'nin yorgun
Kontes'in acaba bir kaynaklamyorrlu.
Onu, uu yoksa? ...
Gereklen garip li. ..
o gece en birim .. Gahidc
nedense tedirgin gecelerinden Pi un.ku. ertesi gn Ht.rnyet Ga?.etesi'mf'
gidecekti. GenE> para ...
geen bir Cahidc .. , nydi,
Ama o gece peete notlara grP
sadPcP iki kez oldum. \ 'e kPz ... Biri
bir adam, biri de evli ... isteseydim onun ... Ama islemcctim.
bu adam milyonlarla oyuncak gibi byk .. :
Bir perdesi arkasma bu iki aclam e hel te ki lhsan
Doruk unk Cahide Sonku, bir bir gecede, iki kE'z 'fulwt Kral..
lhsan sz c<.tcrkcn ordu:
Doruk'u hi sevmedim. Benim Ama taraftan da beni
ile kk domuz ...
Olwllm arkas ndan ama ben ... "
Ustelik Thsan nct=> Ispanya'da
bir kalp loizi ... be Jarcel
ltaly<m nk;i, bir ediliyordu ...
Cahide Sonku'nun ilk doncmlcrindc, ':'rk ' li k Tiirk
Cczmi Ar'la da Hatta, bu nikalu.an de
)Ji uhsin bir kameraman olan Cezmi Ar,
kendi filmlPri nde srekli ..
'iki geen 19801i
Bu adam bugn de Kimbilir ...
O gnlerde bu 'bir olarak Oysa Caludc'yle 'meyhane
10-12 sonra 'bu Vergisi
lOTinci Cahidc'nin bu dE'rgisi
dnemdf' :3 1 kereste Pcrsclt Gcvrekyan' ili.
Dnemin nlu arderierinden vergisi olan GO bin
iin Erzurum w Sivrihisor
sonra Akar'a ilgin
" .. . Cahidf' bi rlikt-e Ona h pea t.m.t.wn.Yazhl< ve cv Araba
alclun. ID>rgisi'ni bilip bana yklendiklerini
... ve ile de birlikt.e ama neden Calticle ilc
hala ...

'bizim sonumuz
bf>lirsiz' Cahicle'yi memleketin en lllsan Doruk'la evlendirclim.
Beni Er.wrwn'dayken hi ama dndkten sonra .
"BENi iKiYE TALAT ARTEMEL'DiR"
Cahidc Sortku. neden ii} ordu bylesine'? <'elen alkolik )Ic Ve
neden?
"22 beri O kadar ne ne de sigara
ki o 'riskiler getirilip nme konulurordu. tinku
tnhr.akurusu gibi kolmyorcl u. U kocam Talat. bir gn "Neden dedi.
\'c ilk defa o zaman ... o Oysa bu Talat beni bir
birahaneye bile gtrmed:. Beni Talnt Artemel Ve da o
etti ... "
Ve ne ki, konulurken " efret deyip e\riren, iki
arasmdan her sozcuk bir 'emir' Cahi.dc arka sokaklanndaki
bir kadrh imek bor isternek zonmdn
56
"ROXAN E'l N CAH iDE'Si N EREDE?"
ederseniz bir iki yudwn daha biraz olw-wn ... "
Cahide Sonku, ikisinden bir yudtun almak hile msaaclf' istiyordu. Halii ueuz
meyilanelerin kmk dl-."lik b;le kendini Peki ya
Sonku'nun byle her gece iecek kadar neydi? geen :-,'lliann
grkemli ya da bir daha olan miycli?
de Bergernr oy w m o.).ltli.J orduk ... Ah Roxanc ah ... o?"
beklerces.ine susan Camde Sonku, bir kend1 kendi

... "
Gene sessizlik ... Sonra: ver... Sen i Ctlllide, , ... "
Ve gene yerden devarn ediyor.
S7
saruyonrrn kl icU. Bu arada filmimi eviriyornm.
ise dubl rm !\evi n Akk(lya Tiyatro gr' b<i9rol oyuncusu yinni
dublr de u gun oy11ar. O
da O da ver m ... Ablam da wprak
... gnnck iin bir sc.mnwrytUnuna gidiyormu. da
gelip o_y"'.mumu uyonnn. l3u ara da ka 17.1
Rejisr Ka ni bi r fil mi 60 gtm nefes vaktn yok... Bir .vaHda
lilm, bir ,\randa m:at.ro ve ablaml(l nimin 7.iyn:etleri .
AskeriyeelP dal li izin bizde isr yok. Gene o gi.inlcrclc lhsan Doruk'la O
nedeniyle )zin Tiyatro
idnresinden, giindiir cevap yok. Oysa almak Ama !\ihayet
ki is ben vetomu F.we1a \\evin a
haber bir haftR gidiyorum, haberin diye. tiyatroyu
Herhalde beni de." Tay,ya.re biletirol Bir haftay8 kadar gidiyorum.
Senin ti:vat.roya olan llerhalde f)E'rdeyi
, .
!\evin Akkayn, asker i bir errtir gibi Ve ben
ediyorum. Oradan mdrlgn hir de gn<ierdim. npta
''RBnden daha vazifesi ne bir 'vin Allya. Siz vermezseniz bcH gittim
bile .. " cliyonuu.
58
"AYAKLARlMI TAVUS KUSUNA BENZETiiM ... "
,
Cahklc f'n bu ancnk
sonra ..
C:l) <'dense ilk kez di kkatle baktun. \ .f' o gn
bir wvus lta ya!' ok gu:tel ayaklan
Bekir'in kans1 Nona, Beyaz l{uslardan ... Bir de o grdm guzcl ... DeJYtek ki o
Kadar guzcl kendi kendimi a' ... sonra
Durnev Tunascli ilc bir sandal Cavit
evinde ... byle hir ayak gnn d.im. h.alya 'di'\ bile gnnNiim .. "
.

.

59
"CAHil IRGAT BYK OOGOU BYK LD ... "
Hz Cahi l Irg;;n;'a geliyor. on<;c .. Ne var ki Sonku, bu
ka-uuyor ll('\' (t-r i. ..
sonra:
Peki, peki. .. ''
di.vor vr dPvam ediyor:
"Hi Pn ok bi,i bu), frna
''Tiirk'iye'ye Rus tf't ve hemen sz iizerine kafnsnu
yardun. Bu ol ur du? Cal tiL lrgafm ile-ri geri sebep
herhalde geliyordu. Cahit o t.arihlcrde yedi deli
h. n o gw kendi kC'ndimr hayret
IlC' byk O, biiyk buyuk oldu .. .''
Elleri Sortku, votka y;:mn devam olLu
mu'?" diyor.
Vf' sonra Gulriz ururi, nl ild eri ''Bir An G<'i ir"
(2003, Kit np)


"Cahil. Irgnl. fkeli bir :?ainllr. Genli k ve>
Ancak se:;i V<' bir du:tgun bir rol
:Mu11'iin Ertugrul'la da bir tr l o gnlerde bC'Iki alkolik
Of', imeelen p k Ve sini dil C' ha Ve:
Prkeklcr gibi o cin CahidE:''ye 1
ra7.ln bir bu ikili, sonra kimbilir, bir
1 bir ;, ua.va gdir ve bir likl <'
Bomont.i'dE". kuk bi r dairesinci , Durnwn
olarak 960 ve BC'y
evin bi r katlllda oldular. hakkal dahil he-rkes
bu kavgasmdan. 1-ky d<'
smho!? killurler eder , O
bazeH de Bi rka kez I
gidecek yeri sarsak
... . ,
60
1 ne
DLN BiLE BiR M EYHAN EDE ALDI ...
arka rneyhanclcr, yedilerden sonra
zellikle de Gircsunlu Ali'nin, \luri'mn (Krfez) Dostlar
Birahanesi. .. Aylardan CahidP Sonku'yla bu birliktcydik. .. O Cahide,
pansiyon olarak ailenin nedc>nse Yeni 1\felek
sokaktak, kahvesinin Gulc;in
Ot .li'nin ran acaip bir yerde .kabyordu. r.erekte tablo ok Elektriksiz,
ardiyeye ben7.eyen, kokan bu izbc yerde mwn Bi r yanda
cl kk lahta bir bir yanda i< i dolu bir legen. ..
burada g bir suruyordu Cahide Sonku ...
Byle ilcr bir esin grkemli ya da
onu uzaktan da olsa iin Cahide bu haliyle be konusu bir
60 zerine eski bir sanat C'kiciligi, on<:e
parlak dnemler bi r Ve sinema
yazan dostwn Atilla da ilgisim eken Sonku'yu, uzerine onunla
Galatasaray Kulbu'mm Ali'nin . O gece, :;;imdi
hayatta olmayan n" Cahidc Sonku'nw1 bir
Sonku'nw1 bu bir krizi sonucunda kendini e\in
atarak ..
. \radan uzun bir siire i. ve tb h1zmet.leri nedeniyle, Atilla
SIYAJ) (Sinema Yazarlan So11ku'ya bir dl'
Vf' bu :3 t (1979) Tiyatrosu'nda
gecede Dorsay"m onPrisi uzerine ve de m nedeniyle onu
geceye ben get"recektim. nkii Cahidc davetli gC'ccyi unutabilir, dc.1 bir
meyhancde kalabilirdi ...
Birka gLut oneesinden hab r k iin .yhancdc buldwn. Gene
... Beni grnce guldu kt
''Iyi runa ben Bana yen bir elbise gerek mi o gece'?"
mPlbiseyi ver" de(Um.
62
'En yenisi hangisiyse onu Ya da bir aresine ... "
HE>r 7..amanki gibi
buradan sen gelip b Tek "
Gecenin de gl" bir uzcriydi,
Cahirle . ... \ c
muydu nedir, hilc>miyorwn. ya!J;murlu .} gece oraya gitmeyi
gozwtc miydi? \'eya sorwt. gerekte!" de yeni bir elbisesi
soma ise bu konuyu hi
Bu Atilla Oorsay'dan dinieyeJim isterseniz.'?
"O gereden beri anyorduJ\ onu; gzlenmiz. meyhane!cri
geerken ... et h ir zeri rast.ladu<. u. Le iwordu.
ma.c;ada delikanWar
ne sahnede, HC de el.:nmda /una onu
Efsaneler bjr toplumda, lmez ... Rizimki gibi nankr
toplumlarda bile lmez ... Ve o gece dcni:ttiler, hafif Reyoglu
Cahide gPrek<'n nczakcti, Otwduk. bir siire it ik Caltidc
.. Bir or c..:e de bi r gccedcH soz ettik.
ouulumu ama siz gcl.i.rin verin ... ede" dedi. ettik.
Rylece Cahici<' tarihi iinde me)' hanede alan ilk Riz
de udill ' eren sinema yazar .... neri eki<'iydi.
Ve Cahide I SlYA.D Turk Hi:anel dtll'n, bir bir u
(Krfez) kendine ekidzen Bir zaman ann
uzun gee;elerinin gerisinde Ama
63
yine de Ger<i kabu.t etmiyordu bunu, igtidtisuylc surekli halinden
'Bu treni Hilton'da yapabilirdik rtma istedim'' diyordu.
Ve ama, Cal1ide Sonku, ParlaK bir
har vump harman kenchsine her bir
toplum.a sut eviren, her tllrlu lllstul tck kk
meyhanelerde arayan bu kachn, gerek bir minnet duygusuyla yoksa bir kez daha oynama'
H, l.>ilemcm, dulunc ve 'Demek demek milyon
daha bPni clPdi. iin her kendi efsanesinl kendi
elleriyle onca .aba gosLermcsillC bilir, onu belki
gerekte n mutlu
Ve ne ki, Sonku'nwl h.unndcn soma bu diJJ. Burak bir bil
pazanncia buJunch
"TRKAN CAHIDE'NIN FiLMiNi Hi ... "
"'Sbz Wli h<'l"krs i k .. h n Hcrbct
1
cl< Zozo bi r
'VI yaparak nu"? O filmin bir
y{'rinc BPn sinema.va balp geldim ... "
u u dl"' ns Tunwn
da Soaku'dan efsane bir \'e n gmip ki
Alil a Gozler syl yaparken Cahid<;
il sorusuna
"Tiayw, filmini gonne<m .. "
o ll bir s ' rlivcni Cahid11
Ve bir tekini hile> grm
'l'iirk birok ki tap, gazete hile
hele film i zl<'mNlikleri elbette
Ancak burada olan Turkan Son ku ile ilgili nku,
bu !\tart HHO'ini Oysa Cahid nC'e,
yan.i 1966 bir filmele li'ilmin ismi de . . ejat Saydam'm
Kemnl'den El ..
fllmdc acaba sahnelerde rolleri
Elbet Le mmkn ... Birlikte ki bir dcgil.
iki . .
O gn Sonku'ya bunu
ver... Benden herk s uir ama b ni benden alamazlar" dC'di.
Bu 'ahide konuyu
var ki haber Gney,
HZ nasihat erede Onunla da iki ... ok
U i. Londra'da .. 1947) hen cte Londrn'ya Berili 13
kard K ' mali'ylc ... dil iin almak
i sekiz fil m .:\ma ne ra.vda ... de k<'ncl i
iin ' a na .. "
... l zere.
"ll adi ', <li) or.
...
65
66
::-.Jedrnsc ters ters ytlzume bak,yor ...
lunden "Allah . .lJiah ... .. "Allah :\llah ... "
Ve ...
KIMDE VE NEREDE?
Trk ,.c Twk tiyatrosunda en parlak dnemini neler
ve ldkteH da Caldc Son.ku im ... "O bir efsaneydi" ...
l\Ho:
parlak bile gerE>k Dikkat edin .. "
gore;
"Bir kTalic all bir tabakada 7.mrt lNlc
akmaktarla yakar. Caldc Hanun Klcopatr<l gibi st. banyosu yapar Kendine
hedlyc gcleu cu parfiim!Prini kahkahalar hoca ed<'r...'
MiirPn'e gre;
"vfelahar Tli'nin Bir yere film <"kmeye Elektrik
'\'ay efendim o sivri, k,
burPLI ile tekrncledi.'
e gre;
"Bu kan gnn surunur...l\'iye srnr biliyor musun? 13chzaL Budak.
bu ok bir parfm hediye etti. ''l1eh7..at rica ederim, bunu
Paris'te ... " verdi. Budak da dedi ki bir gi.ut mavi
bile .. .''
Turk edcbiyatuun en kalemi Ilen:
"L< dort nce, yine> arka hay i ge sa!lt 'e bir meyhane

C<lhide izgileri inccd.K, ama Sag
elinel e mavi ispirlo Sol eliyle de dudaklan beki Lutuyordu.
kez uzun o Sabaha sesleniyordu, isyan ediyordu.
nP ya da neler loplwn bunca diye
Parlak donemlerinde evine gelen Reisicnmhur Celal yaruna "Rol
diy<" ayaklaruun sigam
birbirleriyle elin hirrlc>n yakmak uzand, dneminde ise
esrardan iin yaunltp oradan Cahide Sonku'.va
he p
\le var ki t Um bu ri\'ayetlerin \'P Cahide
n bart ma diyordu uzerine basa basa ...
67
l rk Ca de Sonku'su, t-e nde.
Btn bunlar, hir dnemin ilgin ykle ri...
Ya o grkemli, o gizernli arka sylenenler,
...
"O erkekler Ben pavyon kadtm OniRn
ama ... ... Zlynet
Knltr.rn ve aile terbiyem buna etmez. yakmak iin Rkmak
zaman nk Laharnmill.m yoktur."
ona ''ok kibirli kadm. iMam ediyor'' de Ve bu
konuya ise
Kibirli falan Onu syleyenler halt Kib'li hi ... Ben
nce ukwlan sLndc akrabalannu ... "
Alular ve ...
Iyi ama kilnde ve nercdcydi?
66
... VE SON SZ
arka peete nollar bwada
bitiyor. Cahide ben gibi yazdun ... O i<;in, ben de
iiH
gcr(,ekleri ... "
sizin pjbi onu diyenlcrrtc ...
Ama nosta)jiye kr Lesilin olmailim ve de da
... ki bir da an da kendi
gzlemlerine ciayanarak getirir Ve elbette bir iin
gre Bu ... Gerekten
byk olum hPp ve kusurlar bir yana
SrC'kli gndeme gelir . zellikle de bu sahte
Hder' maga1.in soy ct.iner ve onlan her
ile biimlcndirip Kendi bllyiik inlip gerelder
kez.. o grkE>mli ve o gizemli altmda yatan
yazmaya dahil, hPrkes bir iinde
kaldmrlar. gre byl0r bozulmayacak, Labular ...
ral unctli Zekeriya Sert el, 'in Son Gnlc>ri adh dizisini
edebiyat n . Ve Na zun h et.

Gerekler, gerekt.e c>ccidir...
Ama ve hangi llllere gore?
Sonku, ve en bir beraberinde i
gerekleri 'sevaplan'kadar da ona ait ...
Om, da bize ...
bir yoruma gre i\enclm1n olsa da ...
ki, Son.ku'nun ve yorgun

Ama bu .
Trk ilk dnemlerine on biri v ilk! olan
yeni ort ada yok. Varolanlarm da (bir ikisi
seyredi me} ecek kadar bozuk. Ve bir bolwnu hurdaya
69
nce Cahide basan yillar soiU'a dndysc.
de u ilgisizli.k l indfJ .J...iH old u.
1958 sahibi fil m kl
Yangm on e gorc .\anguw\ sulusu
haber soma Ankara'dan dnen
sonucuneta para bu 'ihanet' Yapr.nan kimcli?
lhsan Doruk muydu a.t:aba'>
bir iinde deposundaki filml<>r d<> Zeki Mren'l<" birlikte
bir buuk milyon da.
Tm bu Cnhide byk st.arlan gibi dolu dolu.
'buyJ<' 'k Sonku, sonru Trk
vizon krklii, lks karlm, tiplerinden ve bnrj u\3
H<.:e gerek hayat..ULda bir efsane, yerli hir
Giderek <SLar sisteminin sC'falcLi"nc V<' bir biimine' hu
serven', Sonku'nun 7 )11 sonra 'Catt idc' bir TV
kaynak
t 988 TV gsterime g.iren di.z.i, 'Cahitle' .
L.iya zl ana gre "o bu
10
h11 Gahide Sonlm'mm ilgisi yok. nn
Bu o Hale Soygazi'11ln
bir dizi haline Oysa olaylar nt=> kadar aharnlsa ve tipler ne
kadar isirtl de bu 5 blmluk di:d, Ca.hidc Son.ku'uu11 gerek
ilgin olan bir ise bu
THT'ye gHderdiklcri yat:mt Atilla Dorsay'a
benzer mektuplardan bilinde
"Caludc bir Saral t Ki Bernha rdt'm
bile bir film
81bellc Sonku, evrensel ieren bir hele bir Bernha.rdt ise hi
degil. O yalruzca Yemen'de bir Tur f lr.n"l ne kadar cahil olarak
da u noklalarda. ok renkli bir sren kar.izmalik bir Her nce
bir prototipi' .. Ve byle bir protatipten dersler bi r fi lm neden
ki. Ziya ise elbette ...
Cahidc Jilmlnc olarak geliyordu Ctlliz Surmi
onu 9ir "meslek isyan 1\e?.i he Araz'in Cahide Bir
oywmydu:
71
S8t tki. A,\Ttca oyun. ve
arka sefil rde geen son
gnlerini o Peki nerccien neler
Onlardan eser yok. k. 'iiftir ('den, terbiyesiz bir
diyordu Bir An Gt.,lir
Gerektcn Nurseli l1khet Durunun sahnede 'C(tltide' bir
Cahide'ydi ata ba? ... l\urscli ldiz'in Cahirfe O)-'\lllU konusunda e
Oral, MilliyeL (7 Ilazrran 1998)
o Muhsin bu koca bu elinden iki
bir 'rc.iisr' gordtlnt. f\1uhsin
oynayan oyuncuyu ve ::;oylemc bi-imlerini ,va da
mi byle mi ya da tcatral bir
Renim ozwtdcki ahlak
Bu esC'rde yle rejisor' k.i Bir kf' re kaba saba,
bozuk, despot ve herkesi Cahicte olma h. kadm
arum ckebiliyor. Onlara kimin sorabiliyor.
CahidC:''ye "Karru bumill\da ,vok. pii."cliye vb. "
Ali' nin meyhanesinde ilc sonra \'e
lmnn bile boylesine ilgin olaylar
11 <;on ra uyurtan yo .
Ve solu biz gene Cahide Son!... -u'ya
... Galiba buyk Ama .. .''
,

ltlt -IUI
. r . HA
13
1933: SOZ BfR ALLAH Bffi
Ynf>tmen Ertugrul
,aryo: Osmat Ran) (Mahmut ve
Pierrc \ 'eber'den Er ft e faiL de l'oeil- 'ana
Gz
Ynetmeni. 'rzmi Ar
Sahahanili
uar. Haz m \'a<;l1 Zobu, Sonku. Xeda Sert el.
1. Gajp Arcan, Berksoy, Bgemen
.,.i. Ipek Film ( lpek
1934: AYSEL BATAKLI DAMIN KlZT
Ynetmen: Muhsin
Senaryo. Osman ( Hikr et Han) ( :3 L garJor n Tosan
Stomt,\'lOr pei yk"\! SU) le. ls\ eti ynet m('ll J(vJ
n)
Yncun f e-tmi Ar, Ar
\luzik: Cemal Rey
Sonku. Tala Artrmel, Fcriha TP\fi.k. Sait Koknar, f3ehzat Auwk.
1. Arcan, Arf'nn, I\tfit Harli H 1 Kormku,
Ergn
1 Muhsin kencl yap p lpr k Fi devr tt i .
7S
1940: KORBANI
F,r
Senaryo: Osman I Ran) (Vlctor Hay of All Pl esh
( 1 927)
Yonelmeni: Cezmi Ar
l\tzik: :VIuhittiJ Sadak
Cahide F'erdi TayfLu, NP\in Akkaya, Suavl Tcuu,
1\er.la Sertel, GUlseren SadaK Kadri gelrnan. Emin Belig, Hadi Bcrkiiren,
;-Jecip. ecdcl .Mahfi A.\Tal, Cahit lrgat, .Mwntaz
EnPr, l\emci Oy, Faik
Ipek Film (lpek,i
AKASYA PALAS
Ynetmen:
Senaryo: Mahfi Ayml (.Malunut GeorgPs La p ilCP
L orielle acl b oyw1undan)
Ynetmeni: CE>zmi Ar
Kormuku, .1\ccdcL :\1ahfi Kknar, \'asfi Cahide
Sonku, Perlhan Yanal. EleftPrya, Refik NPily, Kadri
Ipek F'il m Opeki
1942: KISKAN
Ynetmf'n: 1\fuhsi n
Senaryo .\llwntaz Hikmet Ran)
Ynf' tmem: Cezrni .t\ r
Suavl Tcdu, 1:'auna rkan, CahirlP. !. Galip
Santi Nccla SerteL evin Akkaya, Belu .. :n Buw Sait Muazzez
Ar ay, Kani
Ipek Film (lpcki
1945: YAYLA KARTALI
YnP.tmen: Muhsm
Scnar) o: ccdcL .Mahii :\afiz
(1nintii Ynetmeni: Yuvakuu
Sadenin
Hadi Hn, Cahide Sonku. Vas!i Zobu _la.lunu Necla Sertel,
akll, evin Scval. Suavi Terlii. Glistan Gu7.ey, Bar.u
Erer, Bch7.al Butak
Halk (f uaL
76
1946: SENEDE Bffi GN
Ynct men: fi'ercti
Senaryo: lhsan Koza isimU
Ynetmeni: Ar
Muzilc .Muhi ttin Sadak
Cahidc Sonku, Suavi Tcdti, CahH l rgnt , 1. (J(lli p Fatma Anda.
Encr , ALav. Ferdi Tayfur, Hul usi Kemmcn. lbr'<.tlm Oclicl eniz, Kaptan, Kadri
g lman, Akat cpe, Ali Ekdal, Bcrkren
Yapuncvi: Ipek lilm
1947: YUVM'fi YIKAMAZSIN
Ynet mPn: Kani
S k ( l !>!H>)
Yon Krit on llyadis
\1 Sac
Bonku, Smscv, 1. (lali p Arr:m. l l Kani \Jrcla
<'1, i Brmw zrrclrm, Aglat an, <>bile Tc->kcr
(Yorgi
1949: .F'EDAKAR ANA
Y .Seyfi
Stmu)o: Boy](' Oml'r CS<'l'llllh' n)
< Ar
'<lltide Sonlw, Ili n C: ( f k)

o-
77
1951: VATAN VE NAMTK
Talat Arlcmel, Sami CahiciP Sonk-u
SPnaryo: Cahide Sonku,
Ynetmeni: Kriton :lyadis
Oyuncular: Cah.ide Sonku, Talat i\r t.amcl, Sami CiinPyt Gker, Pola l\lorclli,
Dclidcniz, Muazzpz Lutas, 1vimta7.. f.ner, Cahi.t lrgal, Sadri
Sonku (Caldc
1954: BEKLE!\""EN
Ynetmen: Orhon l\1. Sami
o:
YnPtmPni: Krir.on Ilyadis
Saili
Cahide Hudi Htm, Hcdia Muvahhit , Jpyan Mahfi r\.sT<1l,
'T'alat lli , :"\pcmi Oy, lbrahuTt Delideni.Z, Hcfik Kemal
:\luhip Ahclurrahman Pala.'
Film (Cahide .Sonku)
BEKLENEN SARKI
ltkl M(IRI:N-CAlli['IE SOIII(ll AU.IIOGlU-JfY4W AVI!A AY-
78
1 955: TI..K VE SON
Ynetmen:
Sendryo: (Esnt ?\ !ahmut T
Mikc-
Cahide .\1oral. :. Galip Arcan,
1
ur,
O:::rnan Alyanak, Nubar Terziyan
Pilm
1956: BYK SIR
Yn Talat

YnNmcni llhan :\ rakon
0.\'W\cular: Calnde Sonku, f' Oneyt Gbker, 1. Galip Ar nn, Calut IrgaL, Gker,
1 iirso.v
Sonku Film (Cahide Sonku)
1962: A YAVRU MELEK
Osmar F.
H.
Grnt Kritonllyadis
Oymwular Zeynep Sadri Cavidan Dora, E:vrim F
\l cdrct Gven. Un, Sadettin ubar Terziyan
Kemal Film (Osman F. Seden)
1965: KORKUSUZLAR
Ynetn en: Bvin
Se:nmyo: Semih Evin (.John Stmges'in Tlw At OK r oroi-Kan Sonu
isimU fil minclen)
Grm Rafet
WH:!.Y. Fikret Hakan. Erol Asuman 1\rs.. 'Ut,
) Rokct Film (Semi h
SEVGIM VE C URURUM
YnC'I m n: Sureyya Dwu
Senaryo: isim
Griintii Ynetmeni: Zdemir
Oyuncular: HuJya C'nt>yt Cahide Sonku, Avni ).llwutaz Ener.
Handnn, Sleyman 7.trk
Duru Film(Naci
79
YAHYA PEYGAMBER
Huseyin Peyda
Senaryo: Yahya Benckay
Grnt Ynetmeni: Orhan
Yusuf S zgin. Ayfer f cray. Cahide Sonku. Toygar Belevi , Topalan,
Tiirkan Sonay, Faruk Panter
Dede
BEYAZ ATLI ADAM
.Jntiirk
Gruntu tu:
Oyuncular: Gney, Tlin F.lgin, Giilsn Kamu. Tuncer Cahide
A vni Dill.igil
80
Televizyon ( l'\11ri

Yneuncn: Scmih Evin
Senaryo: Semih Evin
Ynetmeni: fet
Kolak, Duru, Sema zrau, Cahide Sunku, Glbin Eray
Roket .Film (Semih Evin)
HJ66: SEVDA lEGlM
Ynetme!I:Kcmal Kan
Senaryo: Kf>rnal Kan
Grnt Yne men.i: l"ct hi 'Mwcnler
lUlCUlar: Yusuf Sezgi.n, Cahlde Sonku
Ozon film (.'Jeril
ELKIZr
Ynetmen: '\Jejat Saydmn
Senaryo: 1 ejat Saydam aym b inili
Grmli Ynetmeni: Serteseu
Tilrkan F. krcrn Bora, Tun Ord!. Cahide Sonku, Suzan
Acar Film
81
SOKAKKJZI
Yonetmen lk
Senaryo: H.
Gorumu Ynetmeni: Orhan
Oyuncular: Zeynep olpan !lhan, Hulusi Suphi
Tckiner, ahide Son ku
Yapuncvi: Duygu Film( lkU Era.kalm)
1971: MISTIK
Ynetmen: lk
Senaryo: Blcm
Rnver Bmkin
Oyuncular: .Mjdat Cahidc Sonku, \lutlu, Ender Doruk, Erol Kaptan
Kervan Film (mit
1977: SOKAI
Ynetmen: lk
Senaryo: lk Rrakalm
82
Grntu Yonetmeni: Brgun Kksal
Blent Gnul Ilhan Daner, ;\llete lnselel.
Handan Cahide Sonku,
(lk Film (lk
83
''Trk neler var? glizel
"olgunluk "Jartiyerli film-
ler''. "srripriz sahneleri nde cir sellik", "lezoiyen "erkekten dnme
"vamp erkekter", maslrbasyon ve orgazm fan ezilen". "traves-
tiler". erotizm. "toplu ve kadar
gerektist
Tur!( 'r)a Bir da '1 film ekecek kadar
fantastik rejisrirler. jilet gibi erkekler. oyuncular, muazzam
hikaye ler. her gzel ve
filmler ..
Bu cilmler"n Tecavzli: paralayan oehe-
Nacar'lar. ikilere ila aran 1\uri Alo'lar, i<artal'lar, masum
nder kadife gibi Arzu Okay'lar, riiya
gibi Figen Han'lar. Oya Pen' ler. sinema
perdesini birden ortaya duran Oilber Ay'lar bizim iin
ta kendisiydi Bu oyuncu lar. yeryznn en
harikulade parendeler atarak harika ve unutulmaz
fi lmler 7te':tirdile;
Muzaffer Trkiye'de htmlerin Amerika'da oir bakkal
Fikret zaman ha}<siyetli olup
menaJer nedeni, ztrk Serengil'in Z61
tilmin esra Ayten film ekiminde bedelinin 1 O Lira
Herin 'Sinema etesi'nin sona sahn-
eye ilk Trk neden Afife Jale Arzu film
Birset' in neden Ci mrisi' bir film
Sovyet yazar Anbiyevi Gney VP Ye

Trk en gl olan Agah kale-
ve macera dolu 'Bir Ta nh i'
Sd!C'SJ en 'artistik', en ve en
o "'- ..... z.-=.e;
"Ben byk ocuguyum. Byk Oralarda
unk Trkiye gelenlerin butn
benim ve Durakla
bekleyen otomobil farlar1na
byk O bir atmosfer.
Onun pislik de var. de var. g7ellik de var. da var. Her
var."
Paris. Istanbul. romanlar. senaryolar ve sinemalar Sinema
notlar Kaptan n donemin arka
"Gzde". "Medea", ve "ince '1emed" filmlerinn tek ortak
sinema Tilrkiye'de
Trkiye ve Trkler", ilk ' na if grN gnmz
kadar geen sre Tkiye'oin grnmnden,
fi lm olaylara kadar devam eden bir sreci
Sessi z sinema dneminden uzun sre eoen oryantalist
nedefl Trkiye'yi byl, esterik bir haline
ii n, Trkiye hangisi? 'hayal' mi? Yoksa. 'mutsuz' b r imge mi?
Ya da bi r 'rya'