You are on page 1of 128

B GIO DC V O TO

(Gao trnh hc
ting Nht)

NH XUT BN GIO DC

B GIO DC V O TO
MICHIO & KARUSO

1945 ch

HN

thng dng
Gio trnh hc ting Nht
( Ti bn ln th 10)

NH XUT BN GIO DC

306/GD-01/5122/651-00

M s: 6G403T7

MC LC

1945 CH HN THNG DNG XP THEO B ...................................................................... 1


PH LC A: 153 CH B TC ................................................................................................ 70
PH LC B: 166 CH NHN DANH....................................................................................... 76
PH LC C: 100 H THNG DNG CA NGI NHT ................................................ 91
DANH SCH 1000 CH QUI NH THI 2 KYU..................................................................... 92
1945 CH HN SP THEO CCH C ................................................................................. 93
1945 CH HN SP THEO S NT ...................................................................................... 108
M HN VIT CA 2264 CH HN SP THEO A,B,C VIT NAM ................................ 113

1945 CH HN THNG DNG XP THEO B


1-1 NHT mt (1)
1

NHT

INH

7
8

10
11
12
13
14

15

16
17
18
19

21
22

23

24

10 ngn
nhiu,tt c
Ba

Di
Phn di
em xung, h lnh

H
Treo, ri
Ra khi
i xung
Cho

H
NG
THIN

BNH
TH
KH
DN
BNH
CHNH
NH
BCH
LNG
LNG

S chn, m (nh, u h , sng,


a)
Ngi ln, can th 4, hnh ch T
Cho,cp,gip d vo

TAM

BT

20

D
D
VN

Mt

TI
PH
CANH
CNH

HA
HOCH
1

gip ln nhau, qua li


nm
tri,t nhin,thi tit
khng
can th 3
v
tt,c th, ng cho
ngi dn
ngay thng, bng phng
ng, ngay thng
ng
chnh xc, chc chn
hai(2,vn t)
trm (100)
c hai, 1/16 cn ta
mt ln na, 2 ln
khng
i mi, ln na
thc khuya
th hai, di 1 bc, chu
tranh v
nt (Hn t)

26
27

28

29

25

30
31

V
V
TR
TM
H
C
U

uy lc,mnh dn,qun s
bui tra,ban ngy
con tm
ma h
xu,hung d
bun ru
s lo bun
u ti

con du(vua)

2-1 CN nt s

32

33

34
35

36

38
39

40

41

42

43

44

45

46

T
S
GIP

THN
CU

TH
BN
BN
XUT
CHU
HNG
N

49

KHC

50

thm ngi cht,thng nh


gia,bn trong,sut
bn trong
chnh gia
m sch
quyn sch
nguyn nhn,b i

DO

NI

SCH

IU
CH
TRUNG

NG

48

37

47

QU
2

mt li
sch s
can th 1, v, vy, mai
cao (ging)
trnh, chi th 9
trnh,ni,xng tn
c,gi
i,th gii ,thi i
Sch, gc, chnh, ny, m vt
Gc
ly ra, gi
i ra, sinh ra
i lc, tiu bang
cn t
quay v pha,tin v
quay
i din
con du,in
du hiu
cong, bi ht, bn nhc
un cong
tri cy, kt qu
thi hnh, hon t t
n ht
ht, kt qu


51

SY
SOI
SUT
TRUNG

52

53

54

55
56
57
58

59

60
61

BIU

THM
U
S
CNG
TC
TANG
TNG

bng, mt trc
b mt
c th hin
th hin
v ch huy qun

tt lnh,thnh thc,bn trong


rt,lm,qu, sao?
yn lng,su kn
thy (c) gio,tu s,s on
sc mnh,cng, mi y
nghim knh,yn lng,mm
m ma

3-1 CH nh ly

62
63
64
65
66
67
68

TT
VNH

t hn,qu nhin
lu di
nc

BNG
BN
CU
VI
N
SO
NGHIP

ng li
1 na
tm,mun,cn,i hi
lm,l,c,v,i tin
mt mnh,gin d
t chim,
ti sn,s nghip
duyn kip
lm, hnh ng

4-1 PHIT nt phy


69
70
71
72
73

74

75

76
77
78
79

CU
PHP
TRNG
NHN
CU

CP

HON
THIN
CH
THNG
NG
3

chn
thiu,ngho
10 thc ta(3 mt)
chiu cao ngi
li dao
lu di
kp
t n, bng
n lc
cng vi
trn, trng, n
vin trn
(tip sau tn tu)
ngn
1/10 ln (3,75 gam)
1/10 u(1,8 lt)
tra, chi th 7

80

81

82

83

84

85
86

87
88

89

90
91

92

93

94

95

96

97

98
99
100
101
102

103

104

MT
THT
V
MI

LIT
TRANH
NGUY

L
TH
H
THC
THA
NON
NG
BINH

105

106
107

108

109

KHU
KHU
XCH
BAO

NIN

THIU
THIU

LI
CHU
CHU

TNH

HU

110
111

AN
N
PHU

mu
chng
ci ging
nh, tr
mt t
t
ci i
rt lui,nh ui
bao bc
ht, cui, ngn cy
mt, thua, sai lm
cha, chi th 8
v vua
sau
vin chc, quan
sc
xu
yu km
ginh nhau, ua nhau
him ngho
nm, tui
khuyn khch
lu di, sng lu
h thng,rng but,nhm,si t
b,gi
vng,chu
trng
ti, t ti, ca ti, chng ti
ngi lnh
n

LAI
NHC
LOT
THY
PHNG
NG
THUN
4

em n
ni cao ln, cha m v
in
r xung
vng dng hin,tn th,hu h
pha ng
ci mc tn, nng

112
113
114
115
116

122

123
124

125

117
118
119
120
121

126

TNH
TY
KHN

THA
TRNG

nhun nhng
xem, i i
ln (xe)
cho i xe
nng, kh
chng ln
ln gp

MIN
MINH
Y
IU
O

xem xt
b (chnh ph)
b st
thp hn

IN
H
KCH
NGHIM
NGUYN

c gng
c lao
s quan
chm khc
bn trong,b v
nh ln, n i
ch nhn
ngdin kch, a gin
v kch
nghim ngt, gay go
uy nghi
xin

5-1 T can th 2, rut


127

128

129

130

by (7)

THT
N
TRUN

can th 2, tt

NH

ng qun, kh khn, h p li
sa m, v, cho b

6-1 QUYT nt s mc

131
132
133

134

135

LiU
TI
D

hon tt
gii, kh nng, tui
liu trc
vic, vn

7-2 NH hai
136

NH
NGUYN

hai (2)
bt u,ngun,cn bn

8-2 U nh, trn


137

VONG
V

cht, mt


138

139

140

141

142

su(6)

LC
TH
CH
VNG
VNG

SUNG

GIAO

144
145
146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

143

158

162
163
164

165

161

DC
MANH
D

AI

159
160

VONG
HNG
TT

NH

157

BIN
MU
SUY
LUYN
XUT
THNG
MAN

TU

KH
L

HO

ng u
chnh yu
v chng c
y
cp, th vo
qua li
trn ln

lin hip

KINH

ch,ph

BAO

qun
nhn c
binh s
th
ln ln
nui ln
m, ti
m
nh nh, ch t hp
bun ru, thng tic
thng hi
vua; v thn; tri
thay i,khng thng
100 mt vung
lung cy; sn
yu i
thng mn
yu
mn
lnh o
t l
bn lun;bun bn
mi r
ti (ly, lm); giao c
thu mn
b; u hng; la xa
trong; mt sau
mnh m; ti tr; giu c; rc r;
lng ly
khen ngi; khoe khoang

9-2 NHN , : ngi


6

167
168

169

170

171

172
173
174
175

176

177

166

GII
D

NHN

179
180
181

PHT

TIN
LNH
THA

178

HA

KIM

NHN

S
PH

KIN
PHT
X

182
183
184
185
186
187

188
189
190
191
192
193

ngi
b ci; trung gian
t, bi v
lng thng
s bin ha
thay i
lm m man
ng Pht
hin ti, by gi
Tin (ng, b)
sai khin
khc; ngi y
lm vic
c gn vo
gn vo; ng dng
th h; gi c
thay th
thay
th h
gi
vn
nh, gim
k hoch; m nhn

NHIM

ngha v
tin cy

NGNG

nhn ln, knh mn


cu mong

ging nh

PHC
TRNG

cong (nm) xung


che y
lin h, con ngi(tnh bn)

TRUYN

trao
c chuyn
i theo

HU

ngh
cho ngh
c ngh

HI

hp li
gp

GI
HP
TON
T
7

tm; th d; khng tht


va
cng nhau
tt c
gip; ph, th hai

194

195

196
197
198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208
209

210

211

212
213

214

215

216

217
218
219
220
221
222

N
T
T
BN
B
V
HM
THN
TR
TR
TH

TC
D

H
V
V
GI
X
NIM

TNH

Y
TH

GIAI

MNH
CUNG

S,S

HU
TC
TUN

nhng, tuy
thm hi; d xt
bn b; i cng; kt hp
bc; ngi ln tui; chc quan
ngi th; ni chn
ngm, bao gm
bao gm; khoan dung
dui ra; ko di
ko di
,dng
thn mnh; hnh trng
thp
tr nn thp
lm,dng ln
s l
tha
rt; hn
dnh; s tha
ci g; th no; bao nhiu
khinh r, khinh ln
gi tr (vt)
nh
tng; mong; ; c thm; nh
cng vi, so snh
da vo, th d
v s o; theo hu
thi quen; lut l; t l
so snh
tt p
ra lnh; i sng
cuc i
tu tng, hu h
dng np
dng; ngi a tin
dng
tc hu
thc dc
ti tr (c)
lin quan
ph trch; th k

223

224

225

226

227
228
229
230
231
232

233

234
235
236

237

238

239
240

241
242
243
244
245
246

247

248
249
250
251

252

253
254
255
256

257
258

TN

XM
TC

TIN

BO
PHNG
BIU
LUN
KIM
BNG
HU
BI
BI
THNG
O
TR
C
T
TU
TRINH
V
NH
NGU
TRC
NGY
THIN
KIN
KIT
TN
B
BNG
TRI
NG
THI
KHUYNH
THNG
9

thun li
c hi; bu chnh
tin tc
xm ln; bc bch
thi quen; tm thng; trn th;
th tc
trung thnh; tin t ng; s gi; tin tc
gi gn; duy tr; bo m
bt chc
ci bao; cho, tng
o l; loi; th bc
tn tin; gin d
tin lng
thi tit
nh, l; ch i
gp 2; tng ln (nhiu ln)
ngh s; ht bi; th "haiku" Nht
kho hng
x; xp
nh nho
gi tr
c nhn; 1 (ngi) ci
vay mn; gip
hc; sa
t sa, tr
d xt
ln; khc thng; ti gii
ngng; lu li
cp, s chn; hp nhau; gp nhau
bn pha
di; xo tr
gi mo
lch nghing; khng u
khe mnh
tuyt; xut chng
ci d
d phng; cung cp
d phng; chim gi
bn cnh
n; tin n
hot ng (ngi), lm vic
gi, bo m; hi thc, cm
nghing v pha; p
vt thng
lm au
lm b thng

259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

TNG
TNG
BC
LIU
C
PH
NGHI
NHO
THNG
U

tu s Pht Gio
hnh tng
ti; y t (nam)
vin chc; bn
100000000
ca hng
Php tc, l lc
nho gio
n, tr li
trn ht; minh tinh
tt p, hn
du dng

10-2 NHN (i) : ngi i


269

270

271

TIN
NHI

MIN

trc, u; ch; t tin


tr con
trnh khi; b, tha

11-20 NHP : vo
272

i vo

NHP

cho vo

12-2 BT : tm (8)

273

tm (8)

BT

274

275
276
277
278
279

phn; 1cm; 1%; 1/10

PHN

CNG
CNG
NG

280

281
282
283

284

b chia
hiu
qun chng; chnh thc
cng nhau; c hai; tt c; chung
nc Ng(c); Trung Hoa; vi len
em trai

pht
chia

IN

TNH

BN
TIN
NG
CH
10

php tc; l; kinh sch; ch trng


xp hng
xp
v
th t
l Vu Lan; ci khay
trc; pha trc; sm; tin, i ti
ng gi
li; dng; tng thm; giu c

285

286

287
288

289

290

291

KIM
BN
PH
THIN

gm; phi hp
khng th
ngho, thiu thn
rng ln; khp u c
tt; gii
qu trng, knh mn

TN

qu gi

thng yu; lm vi thin

HNG

vui; giu c
thnh vng
lm sng li

13-2 QUYNH : min xa


292
293
294

VIN
NG
CHU

trn; tin Nht


trn; y
cng; u
vng; chung quanh

14-2 MCH : trm ln


295

296

297
298

NHNG

T
QUAN
QUN

di dng; ln xn
ghi, sao li
c chp
ci m; ng u; mng g
binh s, chin tranh

15-2 BNG : nc

299

300

301

302

303

304
305

TRIU
TH

LNH

CHUN

NG
NHC
NGNG

mt ngn t; im; du hiu


du hiu
ra du
sau y
k tip; ln
Lnh
Lm lnh
Lm lnh
Tr nn lnh
Tr nn lnh
Nc (ru) lnh
Diu ct
Bng lng, quyt nh, c theo, so
snh
ng lnh
B ng lnh
Yu km
Tr nn yu
Tr nn yu
Lm yu
ng c
Tp trung, c gng, th nh tu

16-2 K gh da
306

PHM

Tm thng, trn tc

17-2 KHM h ming


11

307

308

HUNG

c, d, khng may, khng li

AO

Mt lm
Lm xung

18-2 AO dao, tin


309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

326

AO
NGI
THIT
TRIU
HNH
PHN
BiT
KHON
KHC
THCH
TH
CH
TC
PHU
KiM
THA
THNG
PH
SNG
CT

Cy ao, dao, kim


Ct (tc), xn, t, git, l i hi
n ho
Ct
C th ct,v b,ht sch
Mi, vy, mc
Trng pht,kt ti
Phn x
C giy
Xt
Khc, ring
Phn chia, ni t gi
V, kh c
In su, chm tr
m thng, khc
m
H thng, php tc, kim h m
Vt, lt b, ot ly, git bt
Phn chia, m x
Gm
D
Gip, i theo
To nn,bt u
Chia ct
V vn
Cn xng, li,10%
Chia

19-2 LC sc

327

328

329

330

331
332

333

334

335

LC
GIA
N
TR
LAO
HC

Sc mnh
Thm vo
Nhp, d phn
C gng, ht sc
Cu gip
c cu gip
Tr gip
Cng kh nhc
Hch ti

SC

Hiu qu
B nh hng
Chiu lnh (vua)

DNG

Can m
Ho hng

HiU

12

336

337

338

339

340
341

HiP
KHM

NG
CN
TH
KHUYN

e da
e da
e da
D xt, tri gic, 6 gic quan
Di chuyn, chy my
Di chuyn, chy my
Sing nng
c thu, i lm
Va kht
Quyn lc, trng thi
Khuyn bo, khch l

20-2 BAO bc

342

343
344

CHC
C
TUN

n v khong 18ml, mc, ci th a


ln
Cu,t ng,on th
10 ngy,10 nm

21-2 TRY ci tha


345
346
347

BC
CH
NGHI

Pha bc
ngha,ch th,chn l
Ng vc, khng tin

22-2 H che
348

349
350
351
352
353

THT
KHU
C
TNG
Y
NC

Tng xng(so snh),n chic


m con vt
Qun(Nht),vng,chia ra
Ln,khng l
Th,th mc
Cha bnh, y s
Tr n,giu

23-2 PHNG ci ng
24-2 THP mi (10)
354
355
356
357
358

THP

mi (10)

KHC

HiU

HiP

359

360

361

362

TRC

NAM
TI
TI
SCH
TC
13

C
Ho mn, c i
Chinh phc,thng,m ng
Lng hiu tho, th knh cha m,
noi theo t tin
Ha hp, cng nhau, gip
Thng thn

Sa cha
c sa
Tc th
Pha Nam
Trng cy, cy cn nh
Giy thng, tm ti, nguyn vng,
cu

363

364

365

366

367

368

369

S thc, ma thc, thun ty, ng


CHN
Lm kh
CAN
CN(KiN) Qu Cn (Tri)

BC

TI
TI
TI
CN
CHUN

Thng sut, rng, nhiu


Phn quyt
Ct xn
Ghi li, ng (bo)
Cht ln nh, xut bn
m ang, phn chnh
ui
Mc thc, theo

25-2 BC bi (ra)

370

371

372
373
374

THNG

CHIM
CHIM
TRC
TRINH
iM

Trn
Phn (trn) trc
Ln
Ci
Ci
a (ra) ln
a (ra) ln
ot ly, gi
Bi
Ci bn, vt cao
Trong sch, bn lng, chnh trc
Du chm (.) , vt

26-2 TIT con du


375

376

377

KHC

T chi, rt

Bn s
S bn s

27-2 HN sn ni

378
379
380

CH

Chng, nghch

PHN
P
HI

381

382

383

384
385

Khng may,tai ha, nn

LY

HU
NGUYN
LCH
LCH

Quay li
Quay li
p, ln
Tro
Tin c(1/1000 Yen); n v c
(0.3mm); n v mi (1/10cm); 1/100
; 1/1000
B dy, ln, thn mt
Gc, vn
Cnh ng, ng bng
Tm lch,nin i
Lin tc, qua, thnh tch

28-2 KH, T ti

386

387

BIN
BiN
I

14

Hng bin, phn bit, cnh hoa, np


Nn cao

388

389

390

THAM
I
NNG

3 , n, thm
n, ving
Li bing, s h
Thiu st, lm li
Kh nng, vai tr, kch No ca Nht

29-2 HU li
391
392
393

HU
HU
SONG

THU
THU

394

395

396

397

THC

T
TANG

Ln (hn) na
Bn
i,c hai
li tc
Nhn,gom gp
Nhn c, kt thc
C, ch
Th bc, k li
By t, trao (chc) huy chng
Cy du

30-3 KHU ming

398

399

400

401
402
403
404
405
406
407

408

409

410

411

412
413

414

415
416
417
418
419
420

HUYNH
T
TY

KHU

HU
KHIU
HiU
TH
HP
TRNH
NGM
QUN
CO
XUY
XY
V
H
TiU
PHM
TOA
VIN
TRIT
KHI
HT
XNG
15

Ming, ca
Anh
Qun tr,hnh vi
Bn phi
Ku, h ln
Du, s, hiu lnh
Nh (ma) ra, ho, th l
Ht vo, ung ly, ht (thuc)
Tha, a ln, by ra
Ngm vnh, ht
Anh (ch), cm quyn
Anh, nh cm quyn
Ni, thng bo, tha ki n
Thi, c v
Mi v, ngha
Thng thc
Gi, gi cho, mi, c ln
N hoa
Thanh lc, lch s,
Hng ha, tnh cht
Xi gic, ko theo, gi
Nhn vin
Khn ngoan
M,ni, ch bo
Qut mng
Ca ht, la ln

422
423

424

425

426

421

427

428

429

430
431

DUY

HON
KHIT
DOANH
DINH
T

Ch, d, tha
H, ku gi
n ung, ht thuc
T chc, vn hnh, tri lnh
Ni theo

THN

Than, tic
Thng tic

MINH

Ku,ht
Rung chung

CHC

Dn bo,ph thc, gi

KH
PHN
HCH

cha, dng c, t i nng, c phn


X ra
Hm da

31-3 VI vy bc
432

433

434

435

NHN

436

437

438

439

440

441
442
443

bn

ON

bt giam, t nhn

Nguyn c
Ty theo, gii hn
Nhm, t li, vt trn
Ln

HI
VI
KHN

Quay quanh
i quanh
Vy quanh, chu vi
Gp kh khn
Bc v, k hoch

C
QuC
QUYN
VIN

Mu tnh
Bn, cng
Lm cng, c nhin, kn o
t nc
Vng,phm vi
Vn

32-3 TH t

444

445

446

447

TH
KHU
CT

T
16

t, mt t, di t
La, b, i,qua,tri qua
Tt,may mn,c phc
Cha

448

449

450
451

453
454

455

456

457

458

459

463
464
465
466

KHANH

469

470

471
472
473
474

476
477
478
479
480
481

475

CH
QUN

467
468

NHT
PHN
PHNG

460
461
462

TI
A

452

THANH
MI
BNH

,ngoi ,ph cn
Hin din,
Tri t, t, khu vc, cn c
Mt (1) (trong vn t)
ng dc;i
Tu vin;tu s(Pht gio);con trai
H;mng;m
mun
Nhm n
Bng;u
Ting ni
Bn
Bn c
n v din tch khong 3.3m2(2
chiu Nht)
Sung sng;may mn;c phc

HNH
VIN
HNH
THNH
MAI
VC
BI
A
TRY
QUT
KIN
CHP
C

THP
KHAM
TRNG
BO
H
H
TRNG
T
KHI

DIM
17

Hng ro;tng thp;nh quan


Khun mu;c;khun php
Thnh ly
B chn
Chn;ph
B chn
Vng,min
Trau di;vun si;nui dng
Ri;sa xung; chm
Ho nc
Cng rn; bn cht
Cm gi;thc hnh
Cn bn;nguyn lai;o thin
cha
B t
i cao
Cam chu
Ni chn;ch rng;cnh
Tin tc;trnh
Ban thng
Vui
M t;i
p(tc)tng
Ming;tng;cc;ng
Sn;pht
Mui

482
483
484

485

486

BIN
TRY
THC

487
488
489

490

491

492

Trng t
Bin gii;xut nhp

TNG

Ri xung;mt

Tng

PHN
KHN
NHNG

CNH

Tng;ro

HOI
BCH

Lm tng
M m
Khai ph t;trng trt;cy rung
t trng trt;t ct;t mm,do
B cao;l i;gii( nh vn)
Lm h(v)
Lm v
Bc tng

33-3 S
: Hc tr
493

Con trai;hc tr;lnh;chuyn vin

34-3 TRUY: n sau


494

495

496
497

NG
X
X
CC
IU

Ma ng
Phn on;hnh ng;v tr;n ;i
i
Mi;nhng
ng li;khon;ln;vch

35-3 TRUY: Bc i
36-3 TCH: Bui ti
498

499

500

501

TCH
NGOI
A
DANH

Bui ti
Bn ngoi
Khc
Ri ra
Nhiu;y
Tn;ting tm;danh d

37-3 I: Ln,hn

502

i hc
Ln

THI

503

504
505

506

507
508
509

BN
K
KH
KHIT
TU
TNG
OT
18

Nhiu
Ln;ln tui
Mp;to ln
Thnh mp
Chy vi
L,khc thng
Ha;giao ko;hp nhau
Chi nhc
Khen ngi;khch l
Tc ly;cp

510

PHN

Hng hi;bng dy

38-3 N: Con gi

511
512
513
514

N
PHI
NH

515

516
517
518

519
520
521

522

523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534

535

536

537
538

HIU
HO
PHNG
NHM
DIU
TNH
TNH
MUI
TH
T
T
THY
NHN
T
C
THN
NNG
NGU
B
HN
PH
T
MI
GI
HIM
CH
NNG

n b;con gi
Ging ci
y t;n l
Cng cha(vng phi) c ch ng
Tng t;nghe theo;v d
Tt
Ham thch
Ngn cn;tr ngi
C thai
L;kho;tt;thn k
H(ging h)
Em gi
V;v c
Ch gi
Bt u;trc
Kt hn
Dng v;cnh ng
Cng cha; vng phi
C bu
Con gi;nng
Vui chi
B gi
Ci hi
n; b v
Con r
Lin lc gia 2 bn
Gi ly chng
Lp gia nh
C du;v tr
Ght
Chnh;hp php;v c;con u
Con gi;nng

39-3 T: Con
539
540

542

543

541

T
T
KHNG
TN

Con dng ging;th 1


Ci l;Khng Gio
Cn;hin ti;Bit;tin;xem xt

Mt mnh

HC

Khoa hc;Dy d
Hc

19

544

TN

Chu(ng, b)

40-3 MIN: Mi nh
545
546
547

548

549

550
551
552
553

554
555
556

557
558

TRCH
V

560
561
562
563
564
565

566

570

571
572

AN
YN
HON
NGHI
TR
BO
TN
TNG

NH

THC
THT
TUYN
KHCH

569

TH

QUAN

568

559

567

T
YN
HI
TIU
N
DUNG
DONG

Nh ca
Bu tri; khng gian
Ch
Khu nh
Gi;vng
Gi tr
Yn lnh;khng lo lng
R
Xong;ht;tt
Tt;thch ng;nn
Thi gian;v tr
Qu gi;chu bu
Gio phi;tn knh
Vin chc;thuc chnh quyn, ca
cng
Quyt nh
c quyt nh
Chc chn
S thc
Tri cy
Trng
Phng
Nh knh(m)
Thng bo
Ngi xa n;khch hng
Ch;sa tr
Tic;hi
Tn hi
Chm m
Chng trnh, ngh;bnh phm
Hnh dng;cha;nhn;bao dung
n;hong hnh

CUNG

GIA
TCH
MT

TC
T
K

20

Nh;gia nh;nh chuyn mn


C n
Vng lng
Gin n
Gn;ng o
Nh tr;ch ng
Tr
Cho tr
Ti gn;gp;ri vo
Mang li gn;gi;y thc

573

574

575

576

577
578
579
580
581
582
583

PH

HN

KHOAN

TM
ST
NINH
QU
TN
LIU
THM
HIN

Giu c;y
Thnh giu c
(Ma)rt;ngho kh
Lnh
n ha;nhn t
i ng
t vo ging
Xem xt;thng xt
Yn n;tt hn
n c;ga chng;t
Khch qu
Qun;khch sn
Nghe;iu tra;x
Php lut

41-3 THN : Tc ta khong 3cm

584

585

586
587

THN

PHONG

CHUYN
O

n v chiu di khong 3cm(tc ta)


ng kn
Cung cp;vua ban
Thun 1 th;chm ch
Lnh o;hng dn

42-3 TIU: Nh
588

589

590
591

592

593
594

595

596
597
598
599

TIU
QUANG

NG

THNG
HUYN
NG

THNG
NG
CHNG

nh sng
Chiu sng
By gi
Gp;nh;gnh vc;hp
mi

TIU

Nh;b;hp

HUY
THNG

Ging;hnh tng
Hn na;nh gi;tn knh
na
Tnh(Nht)
Phe ng
Lun,hay,lin tc
lun,mi
Nh ln
Lng bn tay;qu n l
Sng
Chiu sng
Gii thng;khen ngi;thng thc

43-3 UNG king chn


44-3 H thy ngi, thn thi, ch
600
601

602

603

XCH
NI
TN
NIU
21

Thc ta(30cm);o;chiu di
N tu s
C sc
Cn sc
C sc
Nc tiu

604

605

606

607

608
609
610

611

612

613

GII

KHUT
QUT
C
C
TRIN

V
CC
CUC

THUC

TNG
TNG
L

ui;cui;theo sau; m c
Vn phng; b phn
t n
Bo co; pht
Un cong;nhng b
Hin din;
Mi;nh;ngi;kh nng
Ph by;m rng
Ty theo,ph thuc;b con trong h
Lp, bc, tng
Mc;i(giy);hnh vi

45-3 TRIT cy mi mc
46-3 SN, SAN ni
614

615
616
617
618
619
620
621
622
623
624

625

SN
SAN
K
GIP
NGN
NHAM
O
HP
THN
PHONG
K
SNG
BNG

Ni non
Phn nhnh; ng r
Mn t(nh ra bin)
B,ch cao,ch li ra
t
o
Thung lng;eo t
Than t
Ngn ni
Mi (mm) o
Tn knh
Ri tng mnh
Ph hy;i

47-3 XUYN sng


626
627
628

XUYN
TAI
THUN

Con sng
Tai bin,khng may
Th t;theo;ha thun

48-3 CNG th,kho lo


629
630
631
632
633
634
635

CNG

CNG

T
CNG

CNG

XO

HNG

Th;kho lo;xy ct
Kho lo,gii
Cng lao;thnh t
Bn tri;bt chnh
nh;trng pht
Tng
Gp tin
iu mc,th;on vn;ci t

49-3 K Can th 6;mnh


636

K
22

T mnh;can th 6

640
641
642

643

644

645
646

647

637

638

639

K
CI
QUYN
QUYN

Ght,cm on
Ght,im xu
i mi
c i mi
Cun,b
Cun,cun

50-3 CN Khn;m

I
I

TRNG
TRNG
MO
PHC

B
PHM
HY

Rao truyn,vi;1 ci o
Bum
Mong;him;mng
ai
Tht lng
Mang,eo
(ghi)s;ci mn
M,nn
B rng;nh hng
Tin bc; dng giy ct(Thn
o)

51-3 CAN Cu; mc che

648

649

CAN
SAN

Lm kh
Phi kh;ung cn
Xut bn

52-3 YU Nh;s 1
650
651
652

O
U
C

o gic;gi;mp m
Cn nh,non nt
Bao nhiu,my;vi

53-3 YM, NGHIM Mi nh


653

654

655

656

657

658
659
660

661

662

663
664

SNH

Rng
M rng

QUNG

SNG
NG

PH

IM

c m rng
Bt u;li ta;cp
Ging;sn;sn
i li;phn ng;hp vi;tha
mn
Cng s;th ph
y
Ca hng
;vt o;chng mc;ln;
Ln

KH

Cng s

TCH
NH
23

Kho
Gh;ch
Sn;ta n

665

666

667
668
669
670

TA

NG

KHANG
LANG
DUNG
TH

671

672

673

674

675

Ngi;qu gi;h vin;chm sao


Ngi xung
Nh ng(T.H)
Trung Hoa
Yn vui
Hnh lang;chi nh
Tm thng
th;tt c

PH

B
Li thi;nh li

LIM

Trong sch;ngay thng; gi r


Mc nt;hi thi;

H
KHNH

Mc nt
Mng;phc

54-3 DN bc di
676

677

NH

Sn;(hong cung);cng s
Ko di;hon

DIN
KIN

B ko li
Xy ct
c xy

55-3 CNG chp tay


678

Xu,h;ca qun chng

56-3 DC bn tn
679

THC

Bui l;kiu;phng thc

57-3 DN cung;cong
680

681

682
683
684

685

686

CUNG
DN
H
HUYN
TRNG
CNG
N
N

Cung;cy ko v cm
Ging,ko;thu ht;lui,b t;
Chm dt;bt gi
Hnh cong
Dy,dy cung;hnh bn nguy t
Ko ra,m rng;dn,trt
Mnh
Thnh mnh
Lm mnh
p
Vin n
Ny ln;b kch thch;ging ra
Chi n

58-3 K u nhm

687

688

QUY
TM

Tr v
Tr li;tng i
Tm kim;hi(tra cu)

59-3 SAM:si lng di

689

690

HNH
THI
THI
24

Th,dng
T mu;tia sng;rc r

691
692

CHNG
NH

R rt;rc r;qung b
nh sng;bng;hnh;d u vt

60-3 SCH bc ngn


693

DCH

694
695

KNH
CHINH

696

697

698

699

VNG

LUT

Phc(nhim)v;vn phng;vai
tr
Chin u;phc v
ng b;ng knh;ngay thng
nh dp,thng
Hn;
Hn;
i,qua;v trc
Php tc;sch ghi php tc
Tip n;
Ch;hon;chng li
Sau
Pha sau
Tip sau;lng
Tr
Thong th;chm

700

701

702

703

704

THUT

Ngh(k)thut;phng tin

Mi li;lm va lng;
Thu c;c th

TUN

Noi theo;xoay vn

HU
T

TNG
TNG

705

706

707

708

710
711
712
713
714
715

716

709

NHAI
PHC

NG
VI
C
TRNG
TRIT
XUNG
V
HNH
HONH

Vng li,theo
c chm sc;chinh phc
i b;ng bn;hc tr ;v ch;ti

ng ph;dy ph
Tr li;na
Ting gi tn knh;thng tr
Nh;tinh diu
o c;n hu;phc
Thu gp;cu;du hiu
Ph hy;thng sut
ng ,xng vo
Phng ng,gi;chung quanh
Ci cn,cn;thng b ng;then ca

61-4 TM tim
717
718

719

720
721

TM
MANG
NHN
TRUNG
KHOI
25

Tim,lng; gia;rut
Bn rn
Chu ng
Giu kn
Trung thnh;tht th;ht lng
Vui thch;sc so

722

723

724

725
726

TNH
TNH
CP

727

HN

728

729

730

731
732

733

734

735

736

737
738
739
740

741

742

743

744

745

746

747

748

749
750
751
752
753
754

N
QUI

CUNG
HU

HI
HNG
N
KHNG
DUYT
HON
NO
NG
DU
IU
HOC
TCH
THM
TNH
HONG

TNG

S hi
Tc gin;oai
Nghi ng;huyn b
Nghi ng;ngc nhin
Ging;bn cht
Th cht
Gp;thnh lnh;vi vng
Gin
Ght
Knh cn;l php
Ban phc
Tic

DU
A
NA

SU
NGU
CM
KHI
THN
THI
MN
26

Bun phin
Lun lun;thng
Lng tt;gip ;bit n;thng
S;s hi
p lng;vui
Bnh
B bnh
Phin mun;lo
Nhn thc;hiu;tnh ng
Rnh;yn
Thm ngi cht,thng tic
i lc;say m
Tic;qu gi;ph phm
Thng tic;danh gi;min
cng;tham
Thng tm;c c
Cm sc;lng thng;cnh hung
S hi;vi v
Vui v
Li;u oi
kin; ngha;nh;liu nh
bun ru;kh tm;s
n n
Cm gic
Luyn tic;ta thn
t;t ch
Tnh trng;thi
Li,chm;kiu

755

756

757

758

759
760
761
762

763

764

765

QUN

TNG

Y
KH
PHN
HM
C
KHN

HOI

Quen vi;lm quen vi


Ght
ng ght
Cm hn
Yn vui;an i;tiu khin
a;lm khuy
Ngh ngi;ngh
Tc gin;phn n
n nn;tic
Nh;tng nim;nht nht
Thn thin;khn cu
Ti;nh nh
Nh
Mong
Thn vi
Thng;tp quen
(ti)ngc
Pht,rn

TRNG

HUYN

Hc t kinh nghim
treo;cho

62-4 QUA ci mc

767

768

766

THNH
GII
UY
OAI

769

CHIN

Tr thnh;gm;lm;to nn
Khin trch;bo cho bit;ph ng b
Quyn uy;tn nghim;e da
Trn,vn
nh, tranh;
Trn mc

63-4 H ca;nh
770

771

772
773
774
775
776
777

H
L
PHNG
KIN
S
PHIN
PHI
C

Ca;nh
Quay li;ly li
Hon li;ma ra
Ci bung;b,tua;b,tua,ch m
Vai;gnh vc;trch nhi m
Ch
Qut(xp)
Cnh ca;trang ta( mc)
Thu(xe,ngi)

64-4 TH tay

778

779
780

TH
PHT

27

Tay;ngi
Tr;qut i;che y
nh

781
782
783
784
785

786

787
788
789
790

791

SAO

792

793
794
795

796

797
798
799
800
801
802

803

804

805

806

807

808

809

810
811

812

813

Chn la
Ly,nm;b
T chi,chng,bc
Bnh lun
Vit,chp;chp li;chn la;
tm;trch
Gip
nn,kim ch
Chng li
Ti nng;ngh thut;s nghip

BT

TRIT

B(b gy)gp;nhng;
B gy;gp;un
Dp;hp cm

U
QUI
MT

THC
PHI
KHUCH
TRU

Ch huy;c x,iu tr,thu xp

Ko ra;tr b;qun;vt qua


Ra khi;b qun;b i;thot
Lm lm
Qun

PHCH

PH
C
KHNG
K

TRP
TRCH
B
C
PH

M
CHUYT
CU
C
CHIU
BO
BI
P
KHO
QUT
THIU
THAO
THP

28

Nm
Bt cc;ci gy
Xa,b
Da(cn c)vo;chim gi
V
nh nhp;ci phch
M rng;khai khn;nng l n
M ra;chia ra
M rng;bnh trng
Rt;trch ra;chttinh
Chng li;bao qut
Mang trn vai;chn ra
Mang;chu
Vng v
Bt;can d
Mi;vy
B;m p
m ly
Mang;l thuc;thu
c vinh d lm
Ly cho
p,y
Gi li;p
nh;tra kho
Tng qut;b(li_
Khiu khch
Thu thp,tm
Mi(10,vn t)


814
815
816
817
818
819

820

821

822
823

824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835

836

837
838

839

840

841

TR

C,c;gi,duy tr

CH
HIP
TIP
THP
SU

Ngn tay;ch tr
Kp,cho vo gia
B kp gia
Gn vo
Tm thy
Bt nm;bt gi

B
B

B bt;m ly

C hnh;tt c;bt;gi tn
a ln;gi tn;bt
B bt;tm thy

CHN
CHN
TH
YT
C
C
MIU
KHNG
QUT
S
TO
TH
TH
THI
BI
THM
SUY
THI
TIP
QUI
P
HUY
VIN
VIN
C
HON

29

Lc lc;vung tay;vy;rung
B;t
D cao;dng c;ng(bo)
Ngi;b bt
V;t
Gi li;kim ch;ch;tha kin
o
Vt b
Qut
Dy(trao)cho;
c dy(trao)
Hi;nhn;thu;thu thp
Loi ra
Thm him
D tm
Tm kim
c tnh;gii thiu;y ti
Chm;gp;ni
Treo;tn;
Treo(chng)ln;dng;gia tng
Chi ph;lin h;thu
Ci,i(xe)
Lay ng;ch o;tiu tan;bay hi
Gip;vn vo
Nm;cm ly
i,thay th
c thay th

842

843

844

845

846
847

848

DAO

DNG

BAN
BN
TR
NHIP

Lay ng

HU

849

850
851

852

853
854
855

856

857

858

TN
KCH
TRCH
PHC
BC
TRIT
TOT
NG
HAO
THAO
ST
NGH

B lay ng
u a

Ct ln;tng;chin
Tng;ln
Trnh
Mang,cm
Khun,chuyn ch
p,vt ct
Lm th;thu vo;chnh n
Du dt,mang (tay)
Da vo
Mt,thit hi
Lm hi
Lm lc
Tn cng;nh;bn
Hi
nh,p
Rt;tr b
Ly;tm tt;chp hnh
m,cm;ng h
iu khin
Trinh tit bn lng
Ch,thoa;b mn
Ch;gia
Phng theo

65-4 CHI nhnh


859

CHI

Nhnh;gip;tr tin;gip

66-4 nh nh
860

861

862
863

864

865
866

867

C
CHNH
CHNH
MN
CU
GIO
CM
KNH
TN

30

Cht;c;tr ngi;nhuyn c
Lm ng;qun tr
Sng sut;lanh l
Cu gip;tr gip
Tn gio
Dy hc
c dy,hc
bo dn;mo him
tn trng
Tan ra
Nm ri rc
Tn lon

868
869
870

S
PHU
CH

Con s
m
Tri,lt,t
k th

67-4 VN vn t
871
872

VN
I

Vn t;bi;cu;hoa vn;vn th
p li;,chng li;cp i

68-4 U ci u;sao Bc u

873

874

Ci u(18L);ci chn;sao Bc u
Xin;nghing

69-4 CN ci du;cn ta
875

CN

876

877

878

ON
ON

Cn ta(16 lng)
Quyt nh
T chi;thoi thc;cm
Cht t
Mi

TN

70-4 PHNG vung


879

880

881
882
883
884

PHNG

Pha,vung;pha;ngi;cch

PHNG

Th t do;bn,pht ra
Th t do
Thot khi

THI
TH
L
TC
TON
K

Gip cho;lm,lp
Du lch;khch tr
Ging h;b tc
i vng trong;quay trn
L c

71-4 V khng
72-4 NHT mt tri

885

886

887

888

889

890

NHT
TO
CN
D
DCH
TCH
THNG

31

Ngy;mt tri;nc Nht;ban ngy


Sm;nhanh;trc
B gp
Hi thc
Su b;sau
Bi;trao i;d
Xa c
Mc ln;ln;ln chc

891

892

893

894

895
896

897
898

899

900
901
902
903

904

905

906

907

908
909
910

912
913

914

B m
Qua m;tit l
K tip

MAO
NH
NH
TC
TH

911

MINH

CHIU

915
916
917

TINH

XUN
THI
TH
TO
TINH
TH
HIU
TH
LNG
CNH

nh sng
nh sng;k
Sch
Sng
Sch
Tr nn sng

TNH
VN
TI
H

Sng;r rt
Trn u
Dm lm;cam m;xc phm
Phn chiu
B phn chiu
Chiu sng
qua;xa
ng;phi
Ngi sao;thin th
Ma xun;tui tr
Thi gian; ln; gi; thng; ng
lc
By,bn;ta n
Trong sut;thy tinh
Nng
Sng sm
Thay
c thay
Sc cha;s lng
Cn o
Hnh nh;cnh sc
Tri quang;khng ma
Ti;(gi)cn li
Cao nht;rt;gii hn
Nhn ri
m p

NON
M
TM
BO
BC
M
DIU

73-4 VIT rng th


32

Lm cho nng
Ti;ngm
Chc lt
Hnh vi tn c;lm hi
Bc l
Ph my
Ngy trong tun
Vn ;u ;s cu hi

74-4 NGUYT mt trng


918

NGUYT

Mt trng;thng

75-4 MC cy

919

920

926
927
928
929

930

931

932
933
934

935
936

937

938
939

940

941

921
922
923
924
925

BI

XU
KHU
LM
CHI
TNG
BN
BNG
LIU

942

943

944

946
947
948

BINH
TRA
TR
GI
KH
VINH

NHIM
TNG

945

TRT
K
H
PHC
TI
SAM
SOAN
THN
TCH
MAI
KHUNG

MC

TNG
XUYN
THEN
SN
HCH
O
33

Cy,g
Tin giy;t giy
Ci th,nhn,bng
Ci bn
Mc,suy yu
Gin d;t t
G;vt liu;c kh nng
Cy thng(Nht)
Lng xm
Phn chia;ch
T;m vt mng
Khong;gii hn
(m)chn,ly
Chn ru
Trc
Rng tha
Cnh,nhnh
Cy tng
Mnh vn
Cy liu
Kiu;c tnh;cn
Tm ti;xt hi
Ct,so
Mc,treo;bc(cu)
c treo(bc)
Ho;cn
ho kh
V vang,rc r
c chiu sng
Pht t
Nhum
c nhum
Nhng vo;b ly bnh
Vt d
Dng;trng thi
B trng,th tng
Cng nhau
Then ca;nt
G lt sn;khung;cht ca
Ht nhn; nguyn t
Cy o

949

950

951

952
953

HIU
GIO

955

957

958

959
960
961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971
972

973

974
975
976

977

978

CN
GII

956

MAI
CCH

954

ANH
CHU
CHU

K
QUAN

NG
BNG
SM
BNG
THC
KIM

CC

LU

NHC
LC
DNG
CU
KHI
M
TO
TIU
QUYN

Cy Anh o
C phn,chng khon;gc cy
Ma
Mn Nht(cy m)
a v;mu;cch v(vn);cu to
Trng hc;bn in th;s quan;
sa; so snh
R;bn ch
R;nn tng;nguy n thy
My mc;v kh;ci cm;b buc
Con c;nh c;c vy Nht"Go";
c tng Nht "shoogi"
Quan ti(hm)
m nh
Nc nh
Ci k;ci rp
Rng rm
Ci gy;nh gy
Trng cy
c trng
Tra xt;kim duyt;khun php
Cui;cc
Rt
Cc nh,cui;
i n cng
Nh lu;thp cao;canh chng
m nhc
Vui
Hng
Vui v
Hnh;cch;tng t;trng thi;
Tnh trng;ng,b
Xy ct;nh thi
,can thip vo
Bao qut;phng chng
Lm theo;khun mu
Ci thng;ci mng
Du hiu
Quyn lc;quyn li

Ngang;bn;h,xu;cm ngang
HONH
Cy;trng ta
TH
Ci cu

KIU
Dp;my mc
C

Dt
KY
Ct(bo);lan can
LAN
76-4 KHIM thiu;n
34

979

980
981
982

983

984

KHIM
U
KHON
KHI
CA
HOAN

Thiu
B thiu
u Chu
Mc;thn thin
La di
Bi th;bi ht;
Ht
Vui mng

77-4 CH ngng;

985

986

987

988

989

990

KHNG

CH

B
TU

TH
CHNH

Ngng li,thi;cm
ng ,ng thun
m bc
T l
i b,bc
Nm;tui
Nm;sao tu
Ging ci;yu ui
Xp gn;iu chnh
c xp gn;c chnh

78-4 NGT xng tn


991
992
993
994
995
996

997

998

THC

S cht;Cht;tt
Dc th;phn bit
T hy sinh;t o
Cn li;tn li
Cn li
Sinh sn,tng
Lm tng;dng;nhiu

ON

bc thang;nc;ct;m c

ST

git cht

999

1002
1003
1004
1005

TN

Hng li;m hng;s nhiu

79-4 TH binh kh
nh
U

nh nhau

1000
1001

LIT
T
TH
TUN

XC
CC

MU
MI
C
QUN

v;v c;v thc


thc la;ng cc
80-4 MU,V M;ng

M
Cc,mi mt
Cht c;c
Khoan,thng;hon thnh

81-4T,B So snh
1006

T
B
35

i chi;t l
So snh

1007

GIAI

Tt c;mi ngi;u khp

82-4MAO Lng,tc
1008

MAO

Tc,lng,ru

83-4TH H;n b
1009

TH

Gia nh:h(tn);ng
Gia tc,dng di

84-4 KH Hi

1010

KH

Tinh thn;th hi;th;kh hu

85-4 THY Nc
1011
1012
1013
1014
1015

1016

1017
1018
1019
1020

1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029

THY
CHP
TR
GIANG
HN

B d, danh

TRCH
XUNG
MT
KH

m ly

1033

Nc;cht lng
Sp;nc ct;nha
Ci h,ao
Vnh,sng ln
M hi
Nc c,d

TRM
QUYT

Bin khi
Chm m;cht ht
Hi nc
Chm
nh
c nh
Hon cnh;tnh hung

HUNG
VNH
CHIU
TIT
B
PHAO
BO
PHT
PHI

DUYN

Ven
Chy (ng) dc;theo

THI

Ha bnh;to ln

1030

1031

1032

BC

Bi
Ao,m ly
Chy tun,tit ra
Bt nc
B un si
un si

Ng li,gh li

TR

Yn;tr an;cha khi


Cai qun
c yn;c cai tr
Cha tr

BA

Sng

36

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040
1041

1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049

1050

H
CH
KHP
N
DU

1052
1053
1054

1055

1059

1060

1065

Bn
Du

PHP

1056


1057

1058

1061
1062
1063
1064

ghi chp;ch thch

Khc

Hnh lut;phng thc

TN
HNG
NG
NG
PHI
TNH
THIN
DNG
TY
HOT
HI
TN
BANH

1051

Con sng;knh o

DC
L
LNG
PH
TM
TU

Nc lt;ln
Ci ng;l hng
Nhm;ng phi;hc phi
Trong sch;thanh tnh
Cn,mng,hp;t hc
Bin;nhoi quc;Ty ph ng
ra;git
Sng;sinh hot;mnh khe
Bin
B bin
S tm
Tm;b t
si nc
Nc mt
Sng;lang thang
Bi bin
B thm t
Nhng vo (nc)
Ru ;ru

TIU

Tt;tiu dit
i khi;bin mt

PH

Ni ln
cho ni
ni
hng hi

LU
KH

Bn,cng

NHAI
THIP
THC
KHT
T
37

ging nc;hc phi


Chy

Thung lng; khe nc; nc t


ni
B bn;cng
Lin h
Hin lnh;t t;trong sch
B kht
c lm xong;c tr;
Xong;tr;qun l;a qua sng

1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078

1079

1080
1081

1082

1083

LNG
DCH

SP

M
HN

Trn ln
B trn

THANH
THM
T
LOAN
H
OA
CNG

THP

TRC
THANG

MN

GIM

1086
1087
1088
1089

1090
1091
1092

Trong sch
Lc
c lc
Su
Lm su hn;tin b
Thm na;ln ln;phn vinh
Vnh
H nc;ao ln
Nc xoy
Bn tu
m
Thnh m t
Lm t
o lng
Nc nng
m, n ha

1085

Co rt;bun;nhn nh
Nc ct
Lng l
Thm
Theo
Nht,lt;tm;cht m

THIM

1084

Mt
Lm mt
Cht lng

MC
LANG
NGUYN
CU
DUNG
DONG

Lm m
Bng qua
Qua;a;pht
y
Tr nn y
Lm y
Tr
Bt xung
Rt li
L m;bi ct ln;rng
Thc nc
Ngun;gc
Rnh;ho nc;mng
Tan,chy
Lm tan,chy

DIT

Tiu tan
Ph hy, b

TR

ng li
B gc li; ng

38

1093

1096
1097
1098

HN

1094
1095

1099

1100
1101

HOT

Trn trt
Bng nhn;bng

TRCH
CH

1 git
Nh git

T
PHIU
TT
TIM
TIM

1102

1103

1104

1105


1106

1107


1108

LU

NG

DIN
TCH

1109

1111

1112

1113
1114
1115

Dn dn

r(l)ra
Khng mc ch;tnh c;khng b
buc
nh c
Trnh din;ging din;phng theo
B bin;m nc mn
Trong sch
Can m;ngay thng;sch

TRNG

Lng trong
Lm trong

NHUN

t;lm giu
B t;thnh giu c
Thnh t(my)

TRIU
TRO
TIM

1110

Sn;sn mi

KHIT

Ngm(nc)
c ngm
Tri ni;thi;ng

R r

MN
MAN

(ngi,nh,ch)Hn;Trung Hoa;bn

TRC
NNG
NNG
KHCH
KCH
TRC
LM
LI

Thy triu;phong tro;nc mui;dp


giu,n
Ln;b vo
n np
Vn c
Thnh c
Lm c
Nng hu
Ti;m c;dy
Lm hng;cm ng
d di;hung bo
Ra;gt;sc(ming,chai)
y trn;qu mc
Nc cn;nhanh

86-4. HA La
1116

1117
1118

1119
1120

HA
NG
L
VIM
XUY
39

Th ba;gp
La,chy
Ci n
L la/si
Nng
Bc chy;ngn la
t la;nu n

1121

1122

1123

1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135

VN
LIT
NHIN

CH
THIU
V
PHIN

Vn rung(kh, cy)
D di;cng ci
Nh th
Thi;nu,un nc
t;nng
B t;c nng
Khng
Khng c;khng;cha
Lo u
Gp kh khn

HUN

Khi
Ht thuc
y khi
Soi sng
Chiu vo
Lng tng
Cng(lao)trng

THC

K cng;quen
Chn;gi dn

MC

Yn lng

NHIT

YN
CHIU

NHIN
TO
BC
BO

1136

Nng;b t
Nng( n)
B(c)t
t(ci g)
Kh(to bn)
N tung

87-4. TRO Mng(tay)


1137

1138

1139
1140

THA
TH
TH
I
TC

Bng lng;ha hon


Nhn,chu
Thi u
Yu,thng;thng tic
Chc v;(B)Tc

88-4 PH cha
1141

PH

Cha

89-4 HO Vch 8 qui


90-4 TNG Tm vn
1142
1143

1144

TRNG
TRNG
TNG
TNG

Mnh khe,ln
Tnh th;hnh thc;l th
Ch huy;cp tng;sp,s

91-4 PHIN Tm;na


1145

1146

PHIN
BN

1 mnh
1 chiu(mt,ci l);xa xi
Bn in;in;xut bn;tm vn

92-4(5) . NHA Rng


40

1147
1148

T
NH

Xu;sai;gian
Thanh lch;du dng

934 . NGU Con tru,b


1149

1150

1151
1152
1153
1154

NGU
MC
VT
SINH
C
HY

Con b
Nui sc vt
ng c(sc vt n)
vt th, vn vt
hy sinh, nn nhn
ring, khc thng
hy sinh

94-4 KHUYN : con ch


1155

1156

KHUYN

PHM

CUNG

1158

1159

1160
1161
1162
1163
1164

1165

1166
1167
1168

1169
1157

k c ti
phm ti, xm phm
cung nhit
in khng, mt tr
gn in

HIP

hp
thu nh li

TH

sn bn
i sn

C
MIU
LIP
MNH
DO
HIN

con ch

VIN
NGC
TH
HOCH

ring, mt mnh
con mo
sn bn
mnh, d di
lng l, cn(na)
dng tng
con kh, vn
nh t
con vt
c, bt c

95-5 HUYN : en, b mt


1170
1171

HUYN
SC

en, huyn b
nui loi vt, gia sc

96-5 . NGC : qu

1177

1178
1179
1172
1173
1174
1175
1176

VNG
NGC
TRN
BAN
CHU
VNG
CU
L
41

vua
qu, hnh trn
him, qu
ton, nhm
ngc trai
mun, mong;nhn
banh, hnh cu
l lun, nguyn l


1180

HIN

CM

1181
1182
1183

THNH
HON

by gi, c tht
xut hin
trnh by
n
n Koto Nht (ging n tranh Vit
Nam)
thn thnh, ti ba
ci vng, vng quanh; vng ng c

97-5 QUA : da
98-5 NGA: ngi
1184

BNH

ci l; ci lc bnh

99-5 CAM : ci l, ci lc bnh

1185

1186

CAM
M

ngt; tt, chiu ; qu lc quan


d, tn
c chiu
ti; ngi(ci)

100-5 SINH : sng;

i sng

1187

sinh sng

SINH
SANH

lm sng li, cho sng


, sn xut
c
ln ln

sng
sch

101-5 DNG : dng


1188

DNG

cng vic, s dng


dng

102-5 IN : rung

1189
1190

1191

1192
1193

1194
1195

1196

1197
1198

1199
1200

IN
INH

rung la
th x
n ng, phi nam; th ng; con trai

NAM
GII
V
T
BN

th gii; ranh gii


d dy
ngh; hnh dung; tin
b rung
ng(gn)vo; gi

LU
LY
LC
D
LY
42

li
tch l y; gp bi; rc ri; lin tc
tm tt; ma lc; tn cng
khc; c bit
thnh l y; trm (d cu)

1201

IP

chiu
gp lI

103-5 S : xp vi;
1202

trnh; s xut; lnh nht


xa(l); mt thin cm

104-5 NCH : bnh

1203

1204

1205

1206

1207

1208
1209

1210

1211
1212
1213

1214

DCH
CHNG

B
TT
BNH
BNH
L
U
THNG
SI
LiU
D
PHCH

bnh truyn nhim


bnh tt
mt mi
lm mt
au m; khn cp
mc bnh
au m
bnh t(kit) l
bnh u ma
au n, b tn thng
lm au
au
ngu n, in
cha tr
ht bnh
tt (xu)

105-5 BT : gt ra

1215

1216

PHT

NG

bc pht; khi u; ri i; pht


hnh
ghi s
leo, ln

106-5 BCH : trng; sch

1217

1218

trng; r rng; trnh by

BCH

CH

1219

1220

TUYN
HONG

mu trng

1 cch(tip v)
mc tiu
sui
vua

107-5 B : da
1221

da, da th; v(cy, tri)

108-5MNH : bt a

1222

1223

1224

MNH
O

ci a, bt
n cp
pht t

THNH

43

ny n
dn n; cht

1225
1226
1227

MINH
GIM
BN

th c; ng minh
xem xt; coi sc
ci bn, bn c; a ln, nn tng

109-5 MC : mt
1228

1229

1230
1231
1232
1233
1234
1235

MC

mt, tm mt; im(tip v);


nt, im

ngh; hon ton

MIN

ng
bun ng; mt

THIU

nhn, nhn xa
con mt

NHN
C
THY

THUN

ch o, cai qun
ng(gic ngn)
1 thong
chp mt

110-5 MU : ci kch

1236

1237

MU

1238

ci kch
mm, yu

NHU
lm vic

111-5 TH : ci tn
1239
1240
1241
1242

TH
TRI
ON
KIU

cy tn
bit, hiu; cai qun
ngn
sa cho ng(ngay)

112-5 THCH :
1243
1244
1245

TOI

NGHIN

1246
1247

1248

THCH
n v khI lng (=180)
b b vn; lm thn
b vn
tm ti
vt; mi; vo(go)
ct

1249
1250

1251

SA
PHO

sng, sng ln

PH

x, b
b(x b)
dim sinh

LU
TIU
NGNH
44

mui dim, Nit-t-ric


cng, mnh; ng ngnh

1252
1253
1254

1255

1256

1257

K
BI
T

c vy("Go" Nht)

XC

chc chn
bo m
ngm

TIU
S

bia
Nam Chm; s

lt nn, nn

113-5 .TH : cho bit

1258

1259

1260
1261
1262
1263

1264

1265

TH
L

1266

1267

1268
1269
1270
1271
1272

CH
K
T

CHC

ci cho
t t; cho; bit n
n Thn o; hng
n Thn o
phc lc, n hu
cu xin
t tin
cho mng
li mng
thn thnh, Tri, tinh thn

THN
TNG

ch bo, trnh by

T
TH
CM
HA
THIN
PHC

phc, im (tt)
tn sng
bui l
xem, , tm nhn, quan st
ngn cm; k
tai ng; ri ro
tu Thin (Pht)
tt lnh, may; an sinh

114-5 NHU : vt chn


115-5 HA : la
1273
1274

1279
1280
1281
1282

1275
1276
1277

1278

T
LI
T
QU
Y

tt p
vt hn
li; tin li
lm li
ti; ring t
ma; nh; bc th
giao ph; xc thc
ha bnh, ha hp, ngi Nht

HA

MIU
KHOA
THU
TRT
45

lm nh
lm m du
du nhng
1 giy, m giy
mn, ban; hnh pht; cch thc
ma thu
th t

1283

1284
1285

1286
1287
1288
1289

1290
1291
1292
1293
1294
1295

1296

DI
TRNH
THU
TR

CHNG

T
XNG
XNG
B

1297

CO
TU
GI
N
TCH
HOCH

thu(rung); cng tng


tn, ta
gi b mt
dn nh; i
dn; di truyn
trnh , phm vi
tin thu
a tr; non nt
rung la, cy la
loi; ht ging
ht; chng loi; nguy n nhn
bn tho, nhp
bng(la)
lm vic kim sng; cy la
yn
cht ng
c cht
nh; c lng
gt (La)

116-5 HUYT : hang

1298
1299

1300

1301


1306

1302
1303
1304
1305

HUYT
CU
T
KHNG
KHNG
THIT
TRT
SONG
DIU
CNG

l; hang ng
tm ti k lng
x, ng; t nhin
bu tri
b trng
trng
n cp; ring
b tt; kh Ni-t
ca s
bp, l
n ht
mang n cui

117-5 LP : ng; t
1307

LP

1308
1309

1310

ng dy; hnh khI


ng dy
dng ln
con; sn xut; s hu

c
; tr con

SN

NG

tr con

OAN

ngay thng; u
u
cnh mp
mp

46

1311

tranh ua

CNH
tranh ua; tr gi

118-8 TRC : cy trc; sch

1312

1313

1314
1315
1316

1317
1318

1319

1320
1321

1324
1325

1326

TIU
CH
PH

NG
SCH
P
CN
NG
BT
TIT

QUN
PHM

1330

1331

TRC

C
TON

1328
1329

1322

1323

1327

TNG
SNG
C

TRC
GIN

1332
1333

B
TCH

tre, trc
ci mm
mm ci
ng so
du hiu; ba
th t, th
ng trn
k hoch
s(cu) tr lI
tr li
bp tht; gn; mch mu; lun l;
tnh tit; ngun tin
cp; u nhau; vn vn
tng ng
bt lng; bt; bin chp
ma, dp; on vn; vn th ; kim
ch
khp xng; tit iu; t(mt)
1 ci, m(vt)
m, tnh
ng; qun l
ng
khun mu; php tc; gii hn; tm
hp, thng
trm trng, nghim trang; rt; tht
lng
xy ct
n gin, tm lc; th t; thnh
tht
s sch
s h tch

119-6 M : go

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340
1341

M
TY
LIU

PHN
LP
NIM
TH
TRANG
47

go; mt
go
thun, tinh rng; chn lc; tao
nh; xem xt
vt liu; tin
bt
ht (go)
b dnh; c gng; kin tm
cc mch
t im


1342

1343

1344

TINH
NG

LNG

tinh thn; nng lc, sinh lc; tinh xo


cht ng
thc n

120-6 MCH : si t

1350

1345
1346
1347
1348
1349

1351

MCH
CP
K
C
C

ch, t
th hng
tng thut; lch s thi k
xon(giy); kt hp; xem xt
khong; ha
m

HNG

PHNG

phn(son)
xe ch
bi ri; b lm; ln vo

1352

1353

PHN

ln xn

VN

1354

lm bi rI

huy hiu(dng h Nht); vn


(trn vi)
np, tr ; cp; gn v o; nhn, cha

NP

1355

1356

1357

1358

1359
1360

1361

c tr, c cp

THUN
CH
T
THIU
CM
THN


1362

1363

T
CHUNG

1364

KINH

48

tinh truyn
giy bo
yu t; bt u; thi n nhin
l trn; m ra; gin d
gii thiu
mu chm(xanh l+ ta);
chm
n ng (knh trng)
nhm
t cng nhau, rp lI
chm dt
hp
mng
lm mng
nh, chi tit
b di; kinh tuyn; kinh sch;
dng thi gian
kinh sch
tri qua


1365
1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375
1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383
1384
1385
1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392
1393
1394

LC

dy buc
gp kh khn; b cun v o

mu tm

GIO
THNG
HI
CP

TUYT

KT
QUYN
TC
K
DUY

bp, tht
b p
vt
qun l
bc v
pht cho; gip
cht; ht sch; t on
tr ht
git
ni, buc; chm dt(giao k o)
buc
bi tc
la
k tip; ni di
ni theo; tha k
buc; dy
bt u

T
KHN
CNG
VNG
LC
LUYN
MIN
TNG
V
TUYN

PHNG
BIN

HON

DUYN
PHC
PHC
PHN
TUNG
49

dy nh, bng
gp; cht
ging mi, dy
ci li
xanh l cy
nho trn; tp; nh bng
bng vi
ton th, cai qun
ng ngang; v tuyn
ng, dy
ct cht
b ng; b ct
may v
bin tp
an, thu; ghi chp
thnh, lng, gim
ni lng, thong th
lng; qung i; chm; dc
lng; i lng; chm; dc
lin lc; s mnh; duyn s; h nh
lang
vin, mp
tri buc
nhiu; xa x
cao; di; dc, ng

1395
1396

1397

1398

1399

1400

1401

TCH
TIM

cng lao; quay trn; se s I


p; t t
co rt

SC

rt ngn
lm co xon

THIN

sa cha; v

THNG
TAO
TO

CHC

dt
si dy
ko t; d trang; tham kho; tnh
ton

121-6 PHU, PHU : snh


1402

PHU
PHU

l, chai, loong

122-6 . VNG : li

1407

1408
1409
1403
1404
1405
1406

MI
TH
TI
TR
PHT
BI
LA

mua
cng s, trm
ti li
t, , li
hnh pht
c ti (li)
ht, ngng, rt
la mng, li

123-6 DNG : con d


1410
1411

1412

DNG
M

SAI

1413

1414
1415

1416

TRC

p, tt
khc, sai lm, khong cch
cm (d), eo (kim), mi (ru)
n; mc
mc
mc (cho ai)
n
nhm, n

QUN
NGHA

cu, d

DNG

t hp
ngha v, iu phi, ngh a, v lut
(nhn) nui, nng , hi phc

124-6 V lng chim


1417

1418
1419

1420

1421

V
DC
TP
DC
PHIN
50

lng, cnh
k tip
hc, quen, thc hnh
cnh
lt ngc, i (quan im), pht (c)
t lt, vy

125-6 LO : gi, lu
1422

1423
1424

LO
KHO
GI

gi
suy yu
suy xt
ngi

126-6 NHI my, v


1425

NI

chu ng, xng hp

127-6 LI ci cy

1426
1427

HAO
HO
CANH

tiu hao, gim, tn km, tin tc


trng ry, lm rung

128-6 NH tai
1428
1429

1430

1431
1432

NH
TH

THNH
CHC

tai
ly
nhc
cm thy nhc
b do d
do d, mc c
nghe
cng vic, ngh

129-6 DUT ci bt
1433

TH

th, sch, vit

130-6 . NHC tht


1434
1435

1436
1437
1438
1439

1440
1441
1442
1443
1444
1445

HU
CAN
PHNG
CHI

1446

tht
da, bp tht, tnh cht
, c
l gan, tm lng, tinh thn
m (ng vt)
tay v chn
phn bn

PH
PHC
BO
THAI
M
PH

1447
1448
1449
1450

NHC
C

BI
TRM
LNG
MCH
CHI
51

lm tt
pht (mp) kh
qun o, phc tng, lng thuc
bc, v, bao
c bu, d con
ti mt, can m
l phi
lng
chiu cao
bt tun
quay i
ta (vua xng)
r, sng, vui
mch mu
m (ng vt)

1451

1452
1453

NG

1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460

1461
1462

1465

1466

N
N
CC
NO

THOT
TRNG
K

chn, di, l lch


b c
qun, thot khi
ci
tt ra
sng ln
thi gian, hn k

THNG

thng
tri hn

TRNG
TRNG
YU
PHC
PHC
M

1467
1468
1469

con heo

(c) tay, kh nng

ngc

ON

TRIU

1463

1464

HUNG

thn mnh

BNH
NG
TNG
NG

bui sng, triu i


sng
rut, trong rut
eo, hng
bng, lng
mng (da)
phnh ln, bun
sao chp
b phn trong ngc v bng
tng gi, bay ln

131-6 THN by ti

1470

1471

THN

LM

by ti, cng dn
gp, d, ti, n, cai tr, kp

132-6 T bi mnh

1472

1473
1474

TC

chnh mnh, t nhin


mi hi
hi, kh nghi
con trai, th, li, tin tc
th

133-6 CH n, rt
1475

1476

1477

tt cng
n, a n
n, chu o

TR

ti cng
lm (tn knh), gi, quyt nh

CH

134-6 CU ci ci
135-6 THIT ci li
1478

THIT
52

ci li


1479
1480

LON

ri lon, khng th t
ln xn, lm phin

by t, ch, t chc
b, thi

136-6 SUYN ln ln
1481

nhy mc, bay ln


nhy ma, chi a

137-6 CHU thuyn


1482
1483

1484
1485

1486

1487
1488

CHU
CHU
BAN
BN
HNG
BC
THUYN
NH
HM

thuyn, tu
di i, tt c, tng qut
i tu (my bay)
ci tu
ci ghe (tu)
thuyn nh
tu chin

138-6 CN qu cn, bn
1489
1490

1491

LNG
TC
K

phi, tt, gii, lnh, kho


ngay, lm cho hp, tc l

139-6 SC mu sc, dng

1492

1493
1494

SC

c sc
mu, a tnh, thch, v p, th loi

140-6 THO c
CHI
D

1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503

1504

1505

PHNG
NGH
HOA
HNH
MU
NHA
MIU
NHC
ANH

c, c thm
khoai ty
thm, (tip u knh ng)
thm, ngt, tt
ti nng, ngh
bng hoa
cung, thn
mc tt
mm, chi
mm, cy non
tr
hay l, v d, nu
sng, ti nng

KH

au kh
chu ng
lm kh (ai)
cc
cay ng
cn nhn

TRANG

bit th, trang tri, nghi m trang

53

1506

1507

1508

TR

1509
1510
1511
1512
1513
1514

1515
1516

THO

1517
1518

1519

1520

1521

1522
1523
1524

1525

1526

1527

1528
1529

1530
1531

1532

1533
1534
1535

HOANG

(cy) Tr
th, hoang d
tr nn xu
tn ph, b hoang
bng, rc r, Trung Hoa

HOA
H
KHUN
QU
CC
THI
TR
TRC
M
TNG
DIP
CHNG
LC
SC
MC

c, bn nhp, vit lu, t trng

M
MNG
M
M
TNG
TIN
TN
HUN
DC

hoa
cht, vc, hnh l, cy sen
nm, vi khun
bnh, tri cy
cy (hoa) cc
rau, rau ci
vit, xut bn
ng ch , ni ting
chiu tp, su tp, mi, thnh d di
chn ct
l, cnh hoa, tm, trang sch
bc hi, b ngp
bc hi
b bc hi, nu cch thy
ri
lm ri, mt
cht cha, dnh
mn, 1 mn (kch)
s qun
m m
gic m
i m, sng bi, a
tr nn ti, chm dt
sinh sng
nh kho, tr
c, khuyn, dng hin
ci
(lm) thm, m m, hi khi
thuc
mng, long, nht
lm (mng) nht

BC

KIN
PHIN
TO

pha long
kn tm
b lc, lnh cha
cy di nc

141-6 H vn
1536

1537

NGC
H
54

p ch
h khng, trng rng

1538
1539
1540
1541

NGU
L
L
PHU

s, nguy, may ri
bt (t binh)
ngh ngi, lo
lp da

142-6 TRNG su b
1542

1543

1544

1545

TRNG
VN
X
HUNH

su b, ngi am m (su ru),


ng vt
con mui
con rn
sng la
con om m

143-6 HUYT mu
1546

1547

HUYT
CHNG

mu
nhiu, ng ngi, tt c

144-6 HNH, HNG i, lm...

1548

HNH
HNG

i
dng, m hng
i
i
t chc, tri qua, lm

145-6 Y o, v
1549

1550
1551
1552

1553

1554
1555

1556

1557

1558

1559
1560

Y
S
I
B
LIT
TRANG
D
B
LA
KHA
CH
HT
CT
PHC

1561

KHM

qun o
bt u
ln u
th nht
bt u
bao, ti
chu, b
x, chia ra
mc, gi b, ci trang
giu c, y
cung cp, b thm, sa
trung
sn xut, lm ra
o len
gp 2 (bi), li, o kp, o lt, nhiu
lp
c o

146-6 TY, pha ty, che

1562

1563
1564

TY
YU
PHIU
55

pha ty
im chnh, cn thit
cn
th, t giy, l phiu, bu c


1565

1566

PHC
B

che ph, giu


b lt p
lt p
ti cao, chi phi

147-7 KIN nhn, hiu

1567
1568

1569

1570

1571

1572

QUY

nhn, xem
c th thy, c v
cho xem
tiu chun, o c

GIC

nh, hc, cm thy


tnh ng

LM

xem, quan st

KIN

THN
QUAN

thn mt, cha m


cha m
thn
hiu r hn
hin ra, cnh, xem xt, thc

148-7 GIC ci sng


1573

1575

1574

GIC
XC
GII

gc cnh
sng, gc
ng, cm gic, cp n
m nt, gii quyt, tan
lm hng, b tan
chi (tc)

149-7 NGN ni, lnh

1576

1577

1578
1579

1580
1581
1582
1583
1584
1585

1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593

NGN
NH

K
THC

THO
HUN
K
TNG
HA
THIT
PHNG
PHNG
DCH
CHIU
T
VNH
TR
CHN
BNH
56

ch (cu)
ni
sa cho ng
o, d n, tng cng
o, tnh
xp t
y thc, nh coi
tho lun, nh
nh, pht
m Nht (ch hn), li ch dy
vit, ghi
kin, ci nhau
bng lng, cho php
lp nn, chun b
thm hi
phin dch
l do, ngha, trng hung
lnh vua
li vn (danh... t)
lm (ngm) th, chim ku
ni di, la
coi bnh
bn lun, ch trch


1594

1595
1596

CAI

1602
1603

1604

1610

1611
1605
1606
1607
1608
1609

1612

1613
1614
1615
1616
1617

1618
1619

1620
1621
1622

1623
1624

1625
1626

T
CHNG

1597
/
1598

1599

1600
1601

THNH
D
KHOA
TNG
THOI
CT
THI

THC

CH
TH
NHN
D
NG

THUYT

NG

kin co, than phin, gi m pha


chng nhn, chng c, chng th
nh ni,bao qut,thch hp,
phi
tht, tht lng
danh d, ting tm
khoa trng, t c
r rng, y, quen vi (vic g),
im tt
m thoi, cu chuyn
ni
vn hi, ng (p) cht, chiu t ng
(c), p li
nhi, thu ngn
p li, dn vo gc
th ph, kinh Thi
thi, th nm
ghi chp, tp ch, bo
th c
nhn bit, cng nhn, chng nhn
mi, d dnh, ch bo
lm
gii thch, quan nim, l thuyt
gii thch, thuyt phc
ch, li ni
ni, k
ni chuyn
c, ni

C
YT
NC
N
M
KHOA

THNH
LUN

IU
CH
TY
DAO
D
MU
KHIM
57

ra mt, bo co
ng thun
sinh , ni lo
i thoi
bi hc, ban
yu cu
nhn
bn tho, lun vn
tra xt
thu xp
c thu xp
tt c, cc
hi
bi ht, ht "No" (Nht)
ht
ry la, khuyn co, hiu r
k hoch
tnh ton, la di
nh ng nhng, knh

1627

1628

1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635

T
CN
GING

PH

THC
CNH
NHNG
H
NGH

t n, t li
xin li
cung knh, thn trng
hi, t chc, ct ngh a, hc tp,
ha gii
t (bn) nhc, gia ph, s, nt nhc
bit, nhn r
khuyn co
chuyn nhng, cho, nhn
bo v, gip
suy xt, xng

150-7 CC hang sui


1636

1637

CC

thung l ng, khe ni

DC

ao c,
mun
thch

151-7 U ht u, bt g

1638

1639

1640

ht u (), nh

PHONG

nhiu, giu

m con vt
ci u, lnh o, nh

152-7 TH con ln (heo)

1641

TNG

hnh nh, biu tng


con voi

153-7 TR loi b st
154-7 BI con s

1642
1643

1644

1645

1646

1647
1648
1649

1650
1651
1652
1653
1654

BI
TC
PH
TI
PHIN

TRCH

HA
BI

PH
MU
H
TR
THI
58

con s, c
qui tc, lut l
(tr, s m)
b thua, bt gi
nh bi
mang, n
tin ca, giu c, ti chnh
bn, bun bn
trch nhim
kt n, ch trch, tra kho, nh
n
hng ha, tin bc
thua
kinh ph
chi dng
ph phm
trao i, mua bn
chc mng
cha ng
cho vay


1655
1656
1657
1658
1659
1660

1661

QU

HI

1662
1663
1664

1665

1666

1667

TC
NHM
T
BI
PH

T
TN
HIN

gi tr, cao qu
tr gi, knh trng
(hi l)
cung cp, tr tin, b vn
gic cp
thu, tin (cng)
ngun, vn, qu
n, thng
thu thu, tr (gp), th ph, ci tri
cho
ban thng, cho
tn tng, tn ng
khn ngoan, c c hnh

CHT

bn cht, cht vn
con tin, cm

CU

mua, tn 1 loi c

TNG

cho, tng, cp

155-7 XCH , ct yu


1668

1669

mu

XCH
X

thnh
lm
tha, th ra

156-7 TU chy
1670
1671

1672
1673

TU
PH
KHI
VIT

1674
1675

chy
i, tip tc, tr nn
dy, mc ln, bt u
thc dy, mc
xy ra
gi dy
i qua, vt trn, Vit Nam

SIU

siu ng, cc
vt ln (qua)

TH

th v, tao nh, xut hin

157-7 TC chn,

1676


1681

1677
1678
1679
1680

TC
C
TIN
TCH
L
KHIU

59

chn

thm vo
khong cch
bc (ln), thc hnh
du vt, tn tch
con ng
nhy ln, tng ln

1682
1683

1684

DNG
P
DC

nhy (m)
khiu v
bc (ln)
ng trn, cn c trn
nhy

158-7 THN mnh


1685
1686

THN
X

c th
bn

159-7 XA xe
1687
1688

1689
1690

XA
QU
HIN
NHUYN

1691
1692

1693
1694

1695
1696
1697

m nh
mi nh
mm, do

CHUYN

KHINH

HIU
GIC
LUN
THU
HT

vt xe, xe in, qu o

di ch
ln, ri xung

TRC

xe c, bnh xe

ln, h o vn
trc xe, cun
nh, t, khinh r
so snh
bnh xe, vng, m hoa
gi, chuyn ch
cht (u trc), cai qun

160-7 TN can th 8, ng
1698

TN

cay,ng cay,gia v, mn, kh cc

161-7 THN, THN chi th 5


1699
1700
1701

THN
NHC
NNG

mi
xu h
lm rung

162-7 SC cht i - dng


1702
1703

1704
1705

1706

1707

1708
1709
1710

1711

1712

VO
BIN
TN
TUN
NGHINH
PHN
CN
IT
THUT
BCH
M
60

chen chc;vo
tnh(gm)vo; lp(n); tp trung
ln cn; ranh gii; hng xm
mau l
i xem xt
n nhn; mi; gi cho
v, tr (tr) li
gn
ln lt i
k li; cp, gii thch
p lm; n gn
say lon, mt tr; lc mt; lc ng;
lm; m m


1713
1714

1715

O
TNG
THOI
THI

1716
1717
1718
1719
1720
1721

1722

1723
1724

NGHCH
TRUY
TH

TRC

LIN

THNG

I
CHU
DT
TIN
TN
NG
TOI
BIN

THU

TC
TO
THO

1725

1726

1727
1728
1729

1730

1731

1732
1733

1734

1735

1736

1737

1738

VI
T

TR

QU
O
61

chy trn
trn thot; c tha (min)
th ra
tin; gi
rt lui
y lui
ngc li; phn bi
ngc
lm ngc
ui i; theo ui
cht
i phin; truyn gi
ui i; ui theo
ng, li
trong sut, h
nhn thu; khong trng
chiu qua
nhanh
lm l
lm (ch) ra; cu to
nhm
bt gi
ng vo hng
ni, t vo hng; xui gia; lin ti p
m th, thng tho
i qua
cho i qua
i v, ti lui; nng ti lui;
cch lm nh th
kp, ui bt
1 tun l
nhn; chia ra, r ra t
i (ln) ti
thng tin
i i, c x; gp
tha mn; thnh tu
xa; khp cng; ln
khc; sai; cch khc
sa i
n, ti; sut
tr; chm
b tr; b chm
hon, lui li
i qua; nhiu;
dng (th gi); cht
sai, lc (ng)
sai lm
ni, bo
con ng; o l

1739

1740

1741

1742

1743

1744
1745
1746

1747
1748

1749
1750
1751

VN
DU
KHIN
VIN
TAO
GI
THCH
TUN
THIN

TUYN
DI

T
HON

s mnh, may
chuyn ch
chi, vui; lang thang
c i; pht
dng
xa
gp g
gin on, cn tr, che lp
va, hp; tin
theo, vng li
di i, bin i; tro; chia ly;
y i
chn la
li
trnh
tr v; tr li

163-7 P khu t
1752
1753
1754
1755
1756
1757

1758
1759
1760
1761

BANG

GIAO
LANG
QUN
QUCH
HNG
B
BU

1 x, Nht Bn
dinh th
ngoi , l t tri
n ng, chng
khu, qun
vin ro, ngoi thnh
lng, qu
min qu
mt phn, ban, cun sch, hi
th tn, bu in
th , th ph

164-7 DU chi th 10; no


1762
1763
1764
1765
1766
1767

1768
1769
1770
1771
1772

CHC
PHI
TU
TC
TH
LC
GIU
DIU
KHC
TOAN
X
NHNG

rt ru, dn n
phn pht, i la, v chng
say (ru), m, thy b m
gim n
bo p, n
b sa
ln men, men ru
d di, tn nhn, kinh khng
axit, chua
xu (x) h
gy ru, gy nn

165-7 BIN phn tch


1773
1774

BIN
PHIN
62

gii thch, n x
s, th t, xem

166-7 L lng, dm ta
1775

1776

L
D

n v = 2.9Km
qu lng
hoang d, ng bng

167-8 KIM kim loi, vng


1777

vng, kim loi, tin

1778
1779

1780

1781

1782
1783
1784
1785
1786

1787
1788
1789
1790
1791

1792

1793

1794
1795
1796
1797
1798
1799

1800
1801
1802

1803
1804
1805

CHM
IU
N
LINH
BT

KIM

DUYN
KHONG
THIT
TIN
TIN
MINH
NG
SNG
NGN
NHU
DU
CH
TRUY
TRY
NH
LC
THC
LUYN
CNG
ON
ON
TA
TRN
KNH
CHUNG
GIM

tin
kim loi
ci kim
cu c, nh, mi, tin thi (Nht)
cn, ngu dn
tr nn cn, yu
ci chung nh
ci chn, bnh, m , min
(bt) ch
qung, m
cht st
cht gang
tin t, 1/100 yn
tin
ghi khc, k tn, chm ngn
cht ng
khu sng
cht bc, trng bc
nhn, nhanh, tinh luyn (lnh)
c qung
kim an
ci kha, vin thuc, l hm n
ghi, sao chp, mc lc
ln xn
rn c (st), rn luyn, lm tt
thp
trui rn st, rn luyn, k lut
ng
vng, chui, ci kha
lm cho m (yn)
tr nn m
gng
ci chung
mu, gng

168-8 TRNG di, bn


1806

TRNG
63

di, ng u
dai, lu di

169-6 MN ca, h

1807
1808

1809

1810

1811

1813
1814

1815

1816
1817
1818

MN
VN
B
NHN

1812

GIAN

KHAI

PHIT
CC

QUAN

VN

DUYT
U

ca, cng, tn phi, chng loi,


m sng
ca, cng
hi, vn
hi, trng nom
ng

b ng
ngh ngi
gia, thi gian
gia,khng gian,ph ng,m phng
m, pht trin
m
c pht trin
m, hoa n
phe nhm
thp, lu, ni cc, vn lt gc
lin h, hng ro
hng ro, trm xt, ng ca, tt
(my)
nghe, ch , hi
c th nghe
xem (xt) li
nh

170-8 PH ni t, to
1819
1820
1821
1822
1823

1824

1825

1826

1827

1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835

PHNG
PH
TR
HN
B
HM
VIN
TRN

TR
GING
HNG
LNG
LONG
HIM
TRN
BI
O
TY
64

ngn nga, bo v
thm, theo, gip, g n, cho, gi
ngn cn, him tr, gian nan
gii hn
vua, thm nh vua
ri vo, b (bt) hi
gi by, bt
ta nh, ch
chin trng, n tri, hng
qun lnh
loi b, rt i
xung (xe)
cho xung, bc b
ri (ma...)
m vua, g ln, vt qua
phn thnh, cao
dc, kh khn, nghi m ngt
trnh by, c
theo gip, ph t
(snh) s
i theo, thun

1836

1837
1838
1839
1840
1841

1842
1843
1844
1845
1846

LC

M
I
I
GIAI
DNG
CCH
T
CHNG
N
LN

t lin
tnh m, trn, bng, b mt
bng, mt sau
ti, c my
gc
1 (ton) n v
bc, thang, cp
tnh dng, mt tri
ngn chia, xen vo, lm bu n
b ngn chia, xa la
lc, dp, giao tip
pha, mp
ngn tr, lm (hi) au, nh hng
trn, giu, lnh mnh
bn cnh
bn cnh

171-8 I kp
1847

ph thuc, hu h

172-8 CHUY loi chim


1848

1849

CHCH

m tu, 1 ci ca 1 i

TIU

la, nng ny, ao c


lm (chy) bng
b bng
ao c
vi

1850
1851
1852
1853
1854

HNG

gom

TP
TP

ging c, can m, ln
con c

NAN
LY

gom li
ln ln
kh khn
chia, ri
chia, trnh xa

173-8 V ma
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862

1863

V
TUYT
PHN
VN
LINH
LI
IN
NHU
CHN
65

ma
tuyt
sng m, (bu) khng kh
my
s khng (0)
sm
in
cn, i hi, i
rung, st nh, s hi


1864

1865
1866

1867

LINH

SNG
V

linh hn, tinh thn


ht sng
sng m
m, cng cng
git sng

174-8 THANH xanh, tr

1868

1869

THANH
TNH

xanh (da tri, l cy); xanh xao,


cn non
yn ha
lm yn

175-8 PH tri, li
1870

1871

PHI

1872

BI
BI

tri, khng
bun, thng
bun tic, thng xt
bn (hc, lm)

176-9 DIN b mt
1873

DIN

mt, b mt

177-9 CCH da
1874

1875

CCH
NGOA

i mi
da (sng)
giy (ng)

178-9 VI da thuc
179-9 CU rau h
180-9 M ting ng

1876
1877
1878
1879
1880

M
CHNG

HNG
VN

ting (ni, ng)


on vn, huy (du) hiu
ch, tm tr, ngha, cm ngh
ting; vang di; nh h ng
vn (th, vn)

181-9 HIT u; t giy


1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888

1889
1890

NH
INH
BAN
NGOAN
D
LNH
TN

LI

NGCH
HIN
LOI
66

nh cao
chp, I, nhn, thay th, rt
chia, pht
bng bnh
gi (nhn), k thc tin
thng sut, qun tr, nhn, t i nng
lun, thng
yu cu, nh, tin
ng tin, ha hn
tin cy
khon (tin), tranh ng khung
ci trn
r, sng, v vang
chng loi

1891
1892

NHAN
C

(dng) mt
nhn li, lu

182-9 PHONG gi
1893

gi, xut hin, kiu

PHONG

gi

183-9 PHI bay, nhanh


1894

PHI

bay
cho bay, qun

184-9 THC n, n

n, s n

1895

THC

n, mn

C
PHN
M
SC

i kht, ch i

1896
1897
1898
1899

1900
1901
1902
1903

BO

T
NG
QUN

cm, ba n, n
ung, ung thuc
trang tr, t im
no
chn
lm cho no, lm (mt) phin
nui (th)
i
ta nh, nh tr

185-9 TH u, trc
1904

TH

ng u
u, c

186-9 HNG mi thm

1905

mi thm

HNG
bay mi thm

187-10 M con nga


1906
1907

1908

1909

DCH

1910

1911

1912
1913

1914

1915

KHU
TR
NGHIM

TAO
K
KINH

nga
nga cht , i chn, phm
cht xu
ga (xe in), trm
chy mau ti
ui i, c thc, sai khin
dng, li
hiu qu, th
hiu qu tt, im bo tr c
lm n, b kch thch
ci (nga)
b (ngc nhin) s
ngc nhin, s, ri lon

188-10 CT xng
CT
67

xng

1916

TY

ty xng

189-10 CAO cao, qu

1917

CAO

cao, t
s lng
(mc) ln
nhc ln

190-10 TIU tc di
1918

PHT

tc

191-10 U chin tranh


192-10 SNG ru np
193-10 CCH 1 loi nh
1919

DUNG

chy (tan) ra

194-10 QU ma qu
1920
1921

1922

QU
HN
M
M

ma qu
linh hn, tinh thn
m (say) lon

195-11 NG c
1923
1924

1925

NG
TIN
KNH

c
ti, sng ng, sng sa, thnh
hnh
c voi

196-11 IU chim
1926
1927

IU
K

chim, (tht) g
g

197-11 L t mn
198-11 LC con Hu
1928

199-11 MCH la Mch


1929

MCH

la m, la mch

200-11 MA cy gai, vng


1930
1931
1932
1933

MA
MA
MA
MA

cy Gai/B
c xt, mi
mi, nh (rng), nh bng
ma qu

201-12 HONG vng, tri t

1934

HONG

mu vng, mu t

202-12 TH : la
203-12 HC en ti
1935

1936

HC
MC

mu en, ti, ti tm
mc Tu

204-12 CH may (o)


205-13 MNH ch, nhi
206-13 NH ci nh, vc
207-13 C ci trng
68

1937

trng

208-13 TH con chut


209-14 T ci m i
1938

ci m i

210-14 T, TRAI chnh t


1939
1940
1941

T
T
TRAI

u, chnh t
(vin, liu) thuc
n chay, phng

211-15 . S rng, tui


1942
1943

X
LINH

rng, ng
tui

212-16 . LONG con rng


1944
1945

LONG
TP

con rng
nh, tn cng, tha k

213-16 . QUI con ra


214- 17 DC so 3 l

69

PH LC A: 153 CH B TC
A1


A3
A2

A4

A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14

A15

A16
A17
A18

A19
A20

A21
A22

A23

A24

HM
QUN
XUYN
P
(M)
(KP)
SNG
TC
VN
THP

x, xu; lin quan


vt tri
thm ln; b; gi
tng cng
cng li
(lp li ch trc)
lm sng khoi; sng
chim S; nhy nht
ni; gi, tn l; vn vn
mi; c

hnh vi; ti nng; k ngh

QUYN
YM
KIU
OI
OI
TN
TNG
TNG
CNG

mi; chn

(DIU)

con diu

LU

ba ru; git
mi thm
bc mi

(MI)

KHONH

I
QUI

ti, tao
nh
qu oi; i; vui; pha Ty
qu Tn; ng-Nam; nhng nhn
tng tri; nguyn, cu; khng bao
gi
i, m t

mi
chc lt; khong; v pha; khi n o;
trong khi
ng lc
i(m); c ch huy; c ngi
lnh o; nhn; ly; n ung
qu; coi qu

TR

vn trc
thy m; sng m
gi
nh bp

PH

sa(Ch); la; gm; go

so snh, th d

(NHU)

n ung; nhn 1 qu m

(NN)
(NM)
N

phng Nam (Vit Nam)


(m hn vit l NAM) ni lm rm
tin n

A25

A26

A27

A28

A29
A30

hp; phong th
cho vo

TRC

70

A31

A32

A33

A34
A35
A36

A37
A38

A39

A40

A41

A48

A49
A50
A51
A52

c hng

1 tn
qu Khm; ci l, hang
ri xung l
ri vo tnh trng kh khn
ngi; qu gi; gi

KHM
TA
KHN
K
PH
YU
VIN
TNG

A42
A43

A44

A45

A46

A47

KHOT

UYN

(CH)
THNG
KHO
CU
LAM

PHIN

HONG

K
CANH

A54

A55

A56

A57

A58
A59

mi t (nh ra bin)
bn tu
ma qui; p hp dn; tai bin
cng cha; con gi nh qu t c; m
n
nh Tng; , tr
(nh b)
vit (th)
vn t(loi ch Nm Vit Nam)
vy di, xim
mng; xng ct; y; cui
hi ni; bo t
c; bin ng
lu, vi che, mui (xe)
mn
chn kinh k; ven
G; th 7
can th 7
chng, khng
tin bc, M kim
E, th 5
can th 5
gi Tut 7-9 gi chiu; chi th 11;
con ch
k hoch; c x; hnh ng
thnh phn thnh; b bt
c hnh;tham gia; c con
hp ton th
tt c
v; tht bi
b v; nn lng
hon tt; tng ng; ng phc
thu xp; to bin c; ho n tt
tt c ng phc
thnh mt; ng lot

PHT

MU

TUT

cy Cam ng; bi cy; th sn

(MC)
TH
S
GI

th mc
cy Hng, cy Th
tm vn, bng hiu
mt loi ht Gi

A53

qu Khn; t; m

TA
TIN

71

A60

(CUN)

A61

A62
A63
A64

A65
A66

A67

A68

A69

A70

A71

A72

A73

A74

A75

A76

A77

A78
A79
A80
A81
A82
A83
A84
A85
A86

A87

LNG

TRUY
DNG
GIAI

UYN

LU
PHAN
PH

ci ng, by c
ci (ba) v
cy Si
dng liu
nt ch vung vn; cy thng; sa
tr
cy dng t l Thn o
thng (ru)
uyn thm
h sau, nc su, su, nc xoy
ti en; nhiu; ng ng i
thu gp; dnh (tin)
cht cha
phng ch; ch u xe
chm, ln
nc vo go
nc xoy
m, bnh (st)
ci nh, bnh ba chn

TN

ging ci

MU

ging c

con Co, Chn


kh t
nhm n; tm
mc ch
con S T
th 9

TH
S
NHM

(THN)
TN

gung quay t, cun ch


nh Lng; cu
cy

HM
(NGP)
(NGHIN)
(NGN)
(NGAO)
(NGCH)
(NGOI)
TR
LM
QU
72

can th 9
vt try; vng sng quanh mt tri
thiu, try
10 gam
1000 gam
1/10 gam
1/1000 gam
100 gam
1/100 gam
bnh tr
bnh lu; bnh t lit
J, th 1
can th 10

A88
A89

(NG)
TN

A90

A91

A92

A93

A94

A95

A96

(LCH)

A97

A98
A99
A100
A101
A102
A103

A104
A105

A106

A107
A108

A109

A110
A111
A112
A113

A114
A115
A116

A117
A118

A119

XNG
OA
(LP)
(LIN)
(LAO)
(LN)

LI
LY
THIN
TRIN
(MP)
(MIN)
(GO)
(MAO)

(MCH)

vn, ng rung, n in
nh Tn
bn ngoi; ngi nhp tch
ci cn
ln xung
ch trng
h thp, ch trng
10 lt
1000 lt
1/1000 lt
1/10 lt
100 lt
1/100 lt
b sch; chng mc; bin tp
nt ch khc du
10 mt
1000 mt
ht go (khng v)
1/1000 mt
100 mt

TH

dy tua

QUI
QUI

dng k (giy), k ; tr ngi

THC
GIANG

nh Thc; su(Bm, Tm)


hu mn
ngoi xa, sng lu

HIP
TUYN
TT
TY

cch khc, ch khc, bn cnh, h


tr
hch (c th)
u gi, lng, qun, vy
l lch, ty trng
con ong

PHM

T
LNG
CT
M

khun c, m phm, khun tre


lp c tranh, c gai
c u, hnh thoi
cy sn, c sn
sn, bt sn
bng (cy) ti, h tr
cy lc, ci (cy ng tam tho)

73


A120
A121

A122

A123

A124

A125

A126

A134

A136
A137

A150
A151

HT
HIT
GII
T

NGH
THY
IP
M
NGN
TH
MO
TRIU

A138

A139
A140
A141

A142
A143

A144

A145

A146

A147

A148

A149

CI

BI
BI

A127
A128

A129

A130
A131

A132

A133

A135

TRT
T
HT
SUNG
PHNG
NG

TNG
KIN
OA
MUN
NHUN
M
NGUYN

PHN
TY
A

HN
N
SAN
N
74

che
np
c th, cui cng
con b cp, mt g
con cua
tay o, ti trong tay o, cnh (ta
nh)
y phc, di tht

tnh ngha, vic nn lm


ai
d xt, vn th
cu , bo cho bit
ngn ng, phng ngn
so snh, th d
din mo, b ngoi
tr li, chy vn vt
trt, thi rt
ng t, bng ngang ng, gc
ng
cho n, kt cc, n (u)
vo lc, trc (lc)
rt, kh
gp
tn 1 x (nh Chu Trung Hoa)
tng n (u v ng)
kha
ci cho, m nc
bun bc, phin mun
tha (nm, thng)
s ti
ti
tn 1 x (nh Chu Trung Hoa)
dc
nghing, xin
ri, hnh bu dc, mt mi, nh
Ty

i Hn, thnh ging


t nhin
n ung, ba n, p, nghe
bn (Nht)


A152

A153

NGY
MIN

75

cao, nc Ngy, nh Ngy


m si, bt m

PH LC B: 166 CH NHN DANH


B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

SU

Con Tru(b)
Gip , cu gip

THA
Ngang qua,khn cng

TUYN

NG

Ca ti
Ti

Tin thm,tn(qu,nc)

TN
My;ci
Nh th

NH

L(tr t)

D
Sung sng, thng sut

SNG

Tn xng n ng;l n u;va


mi;ln

PH

NI

76

My;theo
Ca;s hu
Ch

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

Ni di;pht ra

DN

Cao;ci trang

KIU

BA

Tn(t,nc)
Ci nu(i danh t)
Ny(tnh t)

CHI

DIC
HI

Cng l;na
Chi th 12; Heo rng(nht);heo
nh(Vit Nam)
Tin trin;hng th

HANH
HNG

Sng sa;ch bo

LNG

77

B19

B20

B21

B22

B23

B24

B25

B26

B27

B28

Nm;5 ngi lnh;5 nh;hng


ng;xp vo vi

NG

Hn;ci ;nc

Sai khin; ngi din tung

LINH
Gip

HU
Gip;khuyn;bo p

HU
nem;kh;sa tr

TU

c sch;b lnh;kho lo

NG
Gi tre;ng;cu;gip

KHUNG

Sao;sao th; ch sau cu


hi,du hi

TAI

chi th 4;Th(Nht);mo(VN)

MO

78

B29

B30

B31

B32

B33

B34

B35

Thnh thc;ng thun

DON

Ch l;t do;thm vo

CH
Xng sng; chng c

L
Trong sch; mt loi ngc

KHU

Cao;vua Nghiu

NGHIU
p;tt;khen;vui;ph c

GIA
Lm sao

NI

79

B36

B37

B38

B39

B40

B41

B42

B43

Ln;bt u;c sc

MNH

Rng ln

HONH
Chi th 3; Cung knh;con Cp

DN
Cao;ln

TUN

Ni ln
Tr nn xu
tng
Th tch

TUNG

ng ni;nh

LNH
nham

NHAM

Thi; qua;ht;ngng

80


B44

B45

B46

B47

B48

B49

B50

B51

B52

Nghim;trang tri

TRANG
NG

Con
Rng ln

HONG

Xa;lu di;y;c ch;ht

DI

Thanh nh;tt

BN

i ch;nn;cn

TU
Thng minh

LINH
Ho thun;huynh trng

y n;nhiu;tin

81


B53

B54

VT

Suy xt;ngh;tin

DUY

B55

B56

B57

B58

B59

B60

Tt c; ch dn lng

Minh mn

TU

y n;nng hu;khuy n rn

Vui;hn h;vui

HN

Bui sng;sm

Mt tri mc

HC

Rng ng, mc

NGANG

82

B61

B62

B63

B64

B66

B67

B65

B69

B70

B68

B71
B72

B73

B74

thnh, sng sa

XNG

sng

HONG
khn, hiu bit, mu k

TR

cy Mn, hnh l
cy Hnh Nhn

HNH

NG

cy ng, cy Ng ng(g l m
n)
cy Qu

QU
T
L
SAO
TIU

cy T(lm g)
cy L
ngn cy, ci c li thuyn

cy Phong

PHONG

NAM
SN
QuT
83

cy Nam
cnh nh, xanh trng l
cy Qut, cy Qut

B75

B76

B77

B78

B79

B80

B81

B82

B83

B84

qu quyt

NGH

TCH

thy triu, bui chiu, n c mui,


c hi

ct, bi ct, gn, sa thi

SA
qu quyt, thng sut

QUANG

TUN

xa xi, ging, tin tht


m rng, ln, nhiu

HO

tht th, ln

THUN

t t, thm t

C
CH
HNG
84

cn nh, b bin
con Gu


B85

B86

B87

B88

B89

B90

B91

B93

B94

B95

B96

B97

ting ngc ku, lanh li

LINH
TRC
CHC

B98

B99

mi ngc, trau di

nh sng ca ngc

ANH
DAO

B92

Ln con, heo rng

CH
TR

THY
LU

ngc Dao, tt, qu, sng


cc th ngc Khu, khen
ngc Lu Ly
ngc Lu Ly

LY
trng, sng

HO

MU

con ngi
thn, ha nh
thn thit

MC

ng t con ngi

NG
khun vung, php t c

ngc xanh, xanh bic

BCH
KY
85

ngm, nc di vo

B100

B101

B102

B103

B104

B105

B106

B107

B108

B109

B110

B111

B112


B113

gip, ph h

HU

bng lc, lng, phc

LC
tt, im lnh

TRINH

la chn, gt, nm-

NHM
thn la, c ma, thnh vng

NHNG
k s p v gii

NGN
yn lng, ha nh, sch

TNH

sy

c Sy
rng ln, tua m, vin

HONH
la mng, vi tha

SA
vn sc, trang sc

HUYN

PHI
LNG
TNG
86

la o, mu hng
la mng c hoa
(chim) bay ln

B114

B115

B116

B117

B118

B119

B120

B121

B122

B123

B124

THY

xanh(bic), cm thch
vy? Sao? Du hi

DA
thng minh
thnh tai, mau hiu

THNG

bt u, chnh, sa tr

TRIU

BNG

DiM

PH

bn, ng dao
Bng by, quyn r, y , ln.
B quyn r.
B quyn r.
Lng ly.
p.
Bng.
Lng mn.
p.

cy Ph Dung
cy Mt L, Hoa Li

MT

UYN
THIN

vn, sn.
cng vin.
c Thin, sc
cy Mt L, Hoa Li

87

B125

B126

B127

B128

B129

B130

B131

B132

B133

B134

B135

B136

B137

B138

B139

B140

B141

MANH

QU
THO

rau(c) Qu
loi c nh cy Ngi, bi rm
cy Ph Dung

DUNG
I
L
LAM
NG
LAN

cy Trng Xun (Nht)


rau i Hong
cy Chm, sc xanh lam
cy leo, loi My
cy Lan, x Ha Lan
con h, oai v, ngi say

H
cu vng

HNG
iP
LT

con bm
cy Ht Gi, oai nghim, bn
tin thc
hiu, lng gi

LNG

v dng

ny mm
lm Mch Nha
bo hiu
mm
du hiu

gip, xng g m, 2 bn xe
gip

PH
chi th 5, 12 chi, con Rng, tinh t

THN

88


B142

B143

B144

B145

B146

B147

B148

B149

B150

B151

B152

B153

B154

ti, iu phi, lm

CH

xa, lu

DIU

LIU

xa thm
g?nhiu, an nhn, xinh

NA
vn v, hng thm

DU

chi th 10, no, gi, con G


tn knh (vua)

KHM

CM

vi gm, li khen
ci lim, li hi

LIM
ln vo, g t, vut ve, nnh

gc
chim Chun (ging Diu Hu)

CHUN

H
PH

89

rc r
rng (my rc )
vn v, p, lm mu

B155


B156
B157

B158

B159
B160
B161

B162

B163

B164
B165

B166

ca tng, khen

TNG

c thm, ting thm


thm

HINH

CU

Nga con
Nga tt, mau, cao ln, t i gii

TUN
c Tr(c Chm,c Mng)

NIM
L
IU

c chp
c iu
b cu, tu h

CU
chim hc

HC
con hu

LC
MA

QUY

90

ti
anh
con ra

PHC LC C: 100 H THNG DNG CA NGI NHT


Danh sch 100 h thng thy ca ngi Nht c sp theo th t u ngi (th t t
tri sang phi).

91

DANH SCH 1000 CH QUI NH THI 2KYU

92

1945 CH HN XP THEO CCH C

23
A91
152
1139
944
1811
189
191
1743
A137
1868
1868
183
1668
1668
903
1668
1668
370
814
A53
1281
159
29
840
1301
1812
A53
1301
1812
370
814
A53
1461
1930
547
1045
982
1924
1454
1676
1015
1849
208
238
911
1082
911
1082
911
1082
911
1082
1640

877
590
590
379
382
902
1133
781
1851
1851
142
590
A41
700
1679
1298
399
522
95
1450
9
601
1855
1185
1185
1185
1380
1389
9
1855
95
724
724
856
1737
1737
1609
1627
1340
1508
1047
1508
94
877
638
638
1180
1515
1180
448
1436
1508
1070
191
191

A137
744

744

152

152

549
565
912
A144

93

82
65
119
168
198
212
243
352
421
437
757
768
1193
1199
1277
1286
1376
1385
1549
1734
1749
1878
A77
1576
568
1187
A114
A18
723
464
1474
340
1187
148
652
1548
769
1013
1187
758
758
1105
1243
1257
1219

726
935
1210
1477
1881
1881
A22
259
739
1210
259
1210
1475
1
139
450
1515
1
1729
290
8
247
1345
424
812
21
1290
1155
1290
1262
A115
767
637
637
1494
113
113
113
272
608
1563
1686
1793
272
A1
1492
690
618
1264
1264
48
416
434
524
681

1825
1837
1845
1876
1880
1898
A118

401
546
1417
1436
1855
A109
370
962
1896
1923
195
1138
101
1138
1618
338
338
1149
1009
88
700
1077
1532
1532
1532
1532
1532
983
983
1623
347
34
780
850
1580
1411
296
894
1286
1594
296
894
1286
429
1202
1202
A151

220
155
509
1308
1906
1187
1308
1049
1187
1308
A11
951
728
866
1054
371
727
727
457
705
A143
1107
1107
1098
1107
1928
748
748
457
1131
370
A30
962
1739
1858
A8

116
1014
189
212
436
729
1369
61
424
692
715
894
942
1024
1503
1590
1792
284
693
888
1067

1203
1908
933
734
1613
1673
1817
1313
243
1748
1561
705
1169
292
443
481
562
676
839
1029
1103
1119
1128
1166
1391
1742
1783
A12
A39
A41
A67

29
1016
1278
1934
604
1377
1850
1422
35
121
283
308
657
697
809
949
974
980
997
1172
1220
A3
1187
1644
775
1362

94

A73
502
500
502
1565
502
183
275
84
A17
224
1156
808
1018
1556
1672
121
1406
264
609
761
1736
1667
700
1736
291
1672
125
389
1548
291
723
1672
809
241
394
1032
1354
241
394
1032
1354
741
864
741
809
834
1850
A73
1736
1945
1538
733
733
864
1295
1824
1520

127
1876
278
336
1191
1824
1520
1586
1682
1682
1684
156
1914
1914
293
1920
496
636
643
336
643
1569
140
116
1194
1675
1671
1571
1024
74
74
74
792
6
1828
792
1399
A12
792
749
376
6
376
1828
1362
709
A73
732
1082
1295
1742
1876
A129
511

885
1543
1905

6
13
28
50
170
190
191
206
208
215
328
535
568
579
910
940
983
1034
1077
1116
1270
1280
1294
1324
1497
1509
1510
1512
1575
1617
1648
1737
1875
A141
A23
A78
24
103
191
1034
1148
1500
1652
1902
1642
167
189
380
436
479
491
638
707
721
724
730
763
767

794
955
1007
1049
1192
1369
1812
1840
A106
A64
332
499
563
707
751
969
1061
1596
A120
A122
27
143
1403
1895
1901
687
112
1892
178
687
841
904
1891
1905
1530
1905
823
1799
1803
598
222
836
222
765
836
940
460
A140
1822
979
1433
24
204
431
496
560
800
947

952
1000
1169
1255
1297
1569
1573
1694
1757
1814
1842
1874
106
543
966
1888
1845
1845
692
1837
A118
765
836
940
979
1909
1837
437
437
251
116
116
1899
1664
1640
1654
868
1294
868
461
689
773
1104
440
468
1251
1853
870
689
309
479
440
258
258
440
1611
1611
254

95

12
1460
326
419
811
1048
1064
1094
1559
1697
A117
A121
918
803
A16
A16
1344
1573
1777
A71
1871
1871
507
60
A122
1777
1804
285
285
696
A49
A119
950
1305
A71
A119
968
968
1265
1356
1918
1860
A3
1772
1726
666
1000
1301
A148
1698
1895
941
202
1365
1365
190
1159
240

310
1159
1909
1693
696
941
1693
246
626
1034
1221
1874
364
364
1064
178
841
904
40
114
297
337
341
364
368
422
473
550
555
574
575
639
648
649
735
750
755
760
841
865
957
981
984
1005
1015
1093
1183
1185
1226
1326
1331
1390
1402
1437
1488
1572
1751
1805

1810
1811
1815
1822
1824
1903
A1
A148
A2
A33
1265
75
126
136
199
617
618
1232
1883
1891
1423
297

95
162
181
429
470
476
505
572
598
615
636
637
642
652
687
838
884
921
956
977
1010
1020
1262
1276
1347
1458
1491
1492
1568
1582
1655
1672
1688
1896
1913

1920
A10
A36
A48
A87
1934
1187
123
247
347
551
790
858
982
1154
1415
1635
A10
A125
A152
311
1057
333
1274
1431
1513
299
299
317
617
259
1330
1413
1311
1800
1016
446
423
446
1602
A135
A74
1373
125
1022
408
1022
1437
1454
375
560
1454
1536
1716
42
64
69
73

74
84
188
405
567
680
726
863
922
1036
1178
1299
1306
1346
1348
1370
1149
350
445
608
784
796
814
824
1537
1584
1677
A53
709
1102
1923
1072
145
147
217
276
291
307
336
358
399
402
485
620
685
728
733
817
818
864
976
1023
1157
1158
1242
1311
1364
1452

96

1758
1803
1879
1905
1914
A110
A13
68
183
305
689
903
1548
49
605
964
1173
1072
1072
536
1866
311
1413
A101
1843
964
1306
964
964
1299
1306
172
339
455
875
1181
1269
1320
1378
1511
1561
1628
1708
1777
407
1791

69
343
349
398
567
629
631
634
662
1350
1504

1909
749
1229
730
1301
A28
245
567
1731
1838
1498
1506
1473
1801
A2
A54
A54
1925
A117
1531
1214
1326
1244
1244
6
6
6
398
1699
922
607
827
1875
1565
1565
441
1763
1904
A91
A91
A91
1361
1361
1858
915
730
730
236
1527
198
912
A144
A28
1526
1006
A25
1401
1157

1157
1504
1504
1504
1687
1350
1526
1935
1935
397
328
1600
181
328
408
1130
1530
1581
298
1414
1756

170
190
568
765
1010
1509
A106
A23
6
28
499
1575
A152
99
147
222
258
313
399
418
461
485
506
674
689
694
729
758
823
848
866
906
1060
1311
1364
1375

1498
1545
1578
1632
1693
1927
A106
A21
1496
1706
1925
1016
1016
1016
124
850
1112
1057
320
A120
250
979
1022
1105
1298
1372
1546
918
1128
1128
1128
1168
1831
179
231
249
285
316
322
442
468
536
583
593
677
765
773
963
973
1155
1165
1245
1373
1533
1567
1626
1664
1689

1741
1811
1831
1889
1911
A11
A140
A2
125
136
383
536
650
683
1085
1088
1170
1180
1232
1576
1911
A129
A145

539
1337
239
355
412
440
445
542
636
662
682
770
777
796
860
941
1076
1537
1599
1892
1937
A109
A74
7
8
79
90
277
529
700
709
737
1252
1458

97

1609
1611
1634
A109
157
1111
157
157
1265
1618
22
40
47
90
143
183
219
233
275
291
333
357
382
398
453
459
515
540
589
629
630
631
633
634
635
654
667
700
716
731
744
789
805
826
952
953
968
986
1014
1041
1078
1089
1220
1251
1292
1350
1367
1379

1423
1426
1427
1484
1508
1548
1666
1754
1768
1784
1799
1828
1905
1917
1934
A108
A17
A44
A47
A49
57
68
164
191
403
685
810
1629
1758
1552
456
1440
1440
1673
1674
62
62
303
1849
1849
317
356
409
441
1001
1243
1636
1769
1935
964
1167
1849
303
69
69
717
454
454

1604
721
1463
1673
1674
A53
1319
1319
1915
134
1181
1199
1576
993
98
A129
876
1337
515
784
1363
1363
438
1702
1334
1702
1440
1440
764
305
764
764
305
1691
1691
1691
A21
999
1691
1549
456
491
491
172
438
488
531
677
727
762
887
954
1071
1165
1359
1777
1921
A33

A35
125
339
973
1576
A145

20
193
204
415

632
886
938
1246
1507
1591
1801
665
A34
A54
311
20
132
255
257
361
366
367
521
561
627
690
831
909
988
999
1065
1244
1267
1363
1412
1514
1562
1645
1843
1941
448
924
1405
1645
1940
459
1744
451
1056
1716
A146

485
942
819
833
930
1923
1716
1224
6
1224
269
623
A36
326
413
36
320
362
846
895
1318
1765
1797
949
833
1056
1553
402
1553
1750
6
844
859
318
318
816
818
1412
830
830
1608
A121
556
556
556
459
36
107
577
854
857
920
999
1852
1775
1624
737
366

569
569
569
301
574
213
1569
301
1569
22
1222
445
1166
1017
1912
A6
1574
1844
5
27
251
388
614
742
867
946
1308
1325
1663
1770
A150
742
913
995

98

39
56
139
176
195
218
300
318
346
400
425
433
454
493
522
523
525
539
816
859
880
933
985

989
992
1009
1239
1258
1261
1268
1275
1345
1356
1366
1439
1450
1472
1475
1492
1589
1603
1604
1605
1622
1659
1662
1901
1942
A115
A58
A76
31
134
176
184
213
270
290
300
447
449
547
815
899
1032
1074
1254
1258
1428
1472
1480
1827
A58
A85
1680
459
A62
1536
685
481
1108

679
1399
1631
359
1895
1692
A76
1869
1869
1095
1802
1869
1021
1021
1802
1869
6
1478
1525
702
702
1571
1571
1095
128
1665
88
469
558
1079
1098
1206
1665
A112
354
557
885
719
719
1493
1392
1068
1068
1068
846
1367
118
1367
1387
943
943
A4
1079
1258
A4
371
1079
1367

1387
A4
6
1865
209
296
828
874
1124
1246
1260
1424
1627
1669
1686
1687
1744
1147
1544
240
342
600
889
1140
1243
1668
1762
1773
304
569
1413
1502
A7
92
140
241
548
778
993
1056
1159
1176
1194
1291
1429
1473
1547
1675
1904
A123
98
161
266
702
830
975
1138
1862

A105
46
161
241
294
394
432
469
554
748
813
1264
1273
1281
1362
1419
1482
1547
1728
1766
1771
1851
1945
116
142
201
354
702
813
1012
1068
1168
1237
1394
1790
A9
58
395
571
1063
1264
1397
484
1131
45
354
704
1710
A52
221
898
1235
111
302
344
369
628
706

99

994
1107
1355
1705
1746
A143
495
670
774
902
1377
1404
1433
1550
1621
330
396
511
514
655
701
1827
16
78
82
83
101
112
159
259
267
312
351
370
420
456
508
519
564
588
591
592
597
599
656
691
702
714
725
781
786
806
817
818
861
890
892
897

901
934
944
1025
1057
1062
1072
1125
1129
1144
1187
1204
1250
1256
1266
1284
1313
1341
1342
1358
1460
1554
1583
1588
1595
1600
1641
1804
1844
1849
1868
1877
A139
A31
A43
A90
71
115
295
323
370
462
474
489
497
538
556
595
743
766
1044
1143
1201
1224
1400
1519
1633
1772

1795
1869
A132
428
962
996
1399
1432
1492
1574
1895
1899
A107
1700
396
1217
1620
A44
1715
1715
1012
1240
48
1582
178
462
1217
1217
41
200
224
226
363
527
576
582
717
752
821
877
960
1040
1055
1073
1265
1360
1470
1529
1571
1592
1618
1685
1698
1699
1730
1778
1863
A89

54
72
166
169
602
688
1265
1470
1704
1826
A77

46
67
1765
539
548
868
1357
439
1638
1640
A56
1770
45
52
108
156
410
834
1011
1120
1234
1293
1335
1732
1764
1794
A113
A126
A147
1835
1916
A147
405
624
868
931
824
1722
525
925
1737
515
1722
863
83
268

330
1722
83
1737
249
1320
1781
1730
A7
341
1528
1730
671
671
1491
828
1246
1094
1368
A133
201
1065
1106
621
1838
1936
1723
201
1065
1106
107
857
1792
857
665
824
A34
584

43
155
880
1115
1446
896
1446

16

43

82
112
319
340
456
519
533
695
725
743

100

766
861
897
907
988
990
1072
1152
1182
1187
1224
1342
1557
1558
1562
1597
1606
1618
1718
1868
1869
1939
1288
1610
663
1815
85
498
569
663
741
889
927
1243
1296
1333
1395
1647
1668
1679
1848
1323
311
792
804
835
847
999
1302
1323
1585
1610
1856
1371
1478
1787
1158
1158

1158
633
1647
1311
76
173
269
371
559
586
626
769
775
883
943
945
1045
1047
1109
1219
1386
1396
1486
1528
1678
1747
1748
1786
1787
1924
A111
A55
192
282
288
1099
1123
1271
1398

478
747
822
1202
1257
1263
1283
1340
1357
1361
1535
1594
1821
A16
A31
A75
486
1029

1069
59
67
94
236
260
325
393
397
507
554
612
747
818
819
829
856
886
900
944
971
1135
1142
1304
1384
1505
1506
1517
1554
1667
1670
1714
1743
1865
1912
A16
A31
A40
A6
261
756
1468
1527
1641
1667
1724
1852
A31
233
1069
100
220
246
1080
1474
1490
1643
1676

1723
A24
225
611
882
1374
1657
659
849
849
849
1035
415
148
148
146
158
A123
499
217
252
252
443
943
1446
1446
943
1550
1301
378
378
A55
A55
A55
A55
289
541
544
849
926
A15
A30
A66
541

175
500
503
A147
778
1189
466
746
780
1137
1544
1907
A14

A147
502
178
202
387
389
503
643
699
753
872
904
1030
1092
1425
1443
1551
1654
1715
1727
1839
A22
34
178
278
387
502
917
1316
473
1371
1425
237
237
1917
1917
7
1917
1917
1427
1087
1529
1120
372
545
661
782
798
1017
1113
1579
1110
1614
630
1521
71
106
1312

101

A18
1255
1255
1676
45
330
330
848
848
688
1586
769
1818
194
16
16
359
1201
1201
366
677
876
1307
1371
1735
1944
509
1456
289
1655
289
1655
A15
111
1394
677
1307
A130
959
1636
1291
966
966
100
661
1895
686
1173
1178
1864
1921
1662
1604
1242
1371
223
108
1676

1676
A66
A126
A126
108
123
229
66
80
426
490
621
803
833
1070
1241
1310
1444
1615
1800
435
490
686
876
911
998
1191
1616

76
1546
130
238
449
1013
1032
1211
1240
1289
1406
1430
1477
1665
1736
588
1708
1606
1734
1734
327
506
1171
1312
1330
1521
1720
130
1397

1397
1397
1397
1397
1282
1303
1507
537
1413
26
33
53
186
552
720
801
939
1018
1035
1542
1793
1910
A25
A42
1377
1515
1653
2
32
116
120
299
644
653
684
712
764
812
1106
1108
1190
1231
1431
1457
1461
1462
1620
1674
1681
1779
1806
1881
1926
A127
A132
334
359
867
867

867
867
1021
1174
1447
1658
1802
1832

1040
1726
1761
872
483
1717
A62
1650
1650
1210
1726
477
218
1741
176
602
1205
1096
1205
1741
918
300
602
161
1300
1413
300
835
1375
921
602
267
204
1724
1398
161
1096
1413
409
A134
187
187
187
444
A62
465
1317
1374
1374

752
1628
471
1937
A117
1851
339
329
339
1238
1379
595
1573
1516
1420
1338
458
521
1602
1405
851
1296
1602
1794
1351
301
1602
1296
1296
1867
685
685
685
1005
683
1779
322

778
278

2
151
153
202
203
242
244
278
373
406
471
556
659
664
675
802
844
1287

1387
1487
1577
1719
1753
1037
851
870
1095
1218
1314
1745
417
713
853
1709
1785
447
1129
1129
45
1129
9
122
279
374
610
660
1069
1691
A99
122
187
1189
1861

354
770
404
439
444
480
661
873
1083
1216
1368
1640
1721
1761
A56
329
444
512
661
723
354
110

102

118
237
303
309
472
494
590
594
666
739
793
837
948
958
1081
1117
1209
1216
1223
1290
1317
1319
1321
1343
1354
1467
1469
1476
1580
1612
1638
1640
1683
1713
1722
1738
1818
1834
A138
256
293
338
587
596
1042
1309
1451
1738
1789
A138
619
289
289
1655
1742
1726
1726
1726

1575
899
353
705
711
1153
1233
1329
1575
1610
1612
1245
1004
1160
1612
1575
1732
656
595
774
A59
38
1300
535
A136
606
606
1092
990
1620
990
1620
420
122
122
1894
776
1681
1894
985
1031
1196
A149
32
985
1031
1196
217
392
196
1926
469
831
854
1429
1037
129
435

1453
A149
A32
915
1780

360
1354
1514
34
592
359
1032
359
1032
33
186
61
1504
1806
63
1231
1504
1036
757
757
997
426
793
1278
1278
743
766
A128
28
763
763
763
763
128
128
874
206
128
A141
1187
389
1033
1094
736
736
1419
755
766
755
1400
206
360

1191
1354
1690
1853
A29

115

1456

367

791

1456

140

72

1223
1310

1025
1942

480
1417
17

783
135

1033
169
238

1043
270
954

1248
601
1876

1566
1510
578

474
877
126

530
1124
576

1906
A20
1161

235
A20
1133

380
A20
1339

671
A20
1230

808
1713
1230

832
840
A75

930
1434
A75

1445
756
576

1446
756
1382

1649
756

96
1763
756
210
1872
1713
1123

A124
1110
1134

A26
1110
1339

234
1562
762

457
247

465
885
1776

534
803
390

951
1780
736

1403
1780
1111

1660
1502
1354

1833
130
1455

A124
272
1701

272
1237
1713

942
511
1713

894
514
1689

942
511
995

1187
603
995

1523
184
115

170
1124
367

1578
664
1827

A90
A149
1177

439
1927
700

1080
166
200

1578
182
676

1622
517
200

1625
719
676

197
1607
676

365
A77
370

404

370

797
370
1388

829
890
791

1031
1216
791

1217
1898
791

103

1485
1532
1711
365
914
1086
1136
1392
1522
1929
1112
170
1328
A1
1739
976
1310
1430
1550
523
939
1430
1670
1430
1430
1700
499
686
499
884
977
1121
1310
A46
A88
A89
1435
1557
1121
A88
50
256
273
1782
1407
1039
1215
1782
1918
87
180
791
1407
1813
1550
50
50
1497

1509
1518
1938
1601
1601
1854
54
54
1854
1417
1681
1821
112
886
1723
1187
886
886
1723
383
907
1778
684
907
63
196
306
314
378
451
641
845
935
1127
1146
1156
1175
1195
1327
1393
1483
1534
1646
1882
1897
A114
A146
A46
A70
4
160
196
314
908
935
1227
1774

62
885
1117
1116
21
113
513
696
776
785
799
1006
1026
1205
1221
1253
1285
1408
1440
1552
1650
1750
1870
1871
1894
A130
252
604
710
1411
1938
1273
301
826
110
589
589
348
681
686
203
203
203
681
A112
73
A116
A139
1109
1888
1055
632
1055
60
348
1026
1322
1410

104

1
166
1321
1
1160
1879
910
526
A39
1285
301
301
18
1217
301
51
62
104
229
797
972
1097
1564
1593
15
825
1207
1279
1501
1812
1812
26
648
1421
1421
654
813
654
654
654
654
286
414
580
1050
1886
A72
223
286
862
1184

10
81
177
287
532
573

640
658
673
722
787
869
987
1058
1141
1315
1541
1630
1644
1661
1671
1820
1893
A119
A37
A71
10
25
109
207
274
987
1126
1481
1759
A119
573
585
1893
1314
486
996
1073
22
1073
1073
410
185
324
646
708
1272
1441
1464
1560
1565
199
199
1551
1422
1323
393
A120
920

1453
20
135
1391
779
1028
A50
171
1151
1322
503
763
503
1482
1486
1482
1486
1683
1683
486
996
494
821
1828
355
821
1863
1863
355
1574
274
430
487
510
759
1337
1352
1857
274
871
1816

A124
11
15
104
211
280
482
647
678
937
1207
1809
1823
A26
1334
492

1214
308
1842
1842
315
1350
1544
1085
1085
1364
154
248
1145
1389
1703
1707
1733
A98
117
223
386

641
1293
227
265
820
987
1054
1556
A119
452
970
1002
1332
1516
1523
1525
1526
A119
A51
A73
86
109
165
228
232
475
553
585
622
625
807
878
879
1027
1039
1247

1388
1442
1495
1586
1639
1752
1900
A137
70
137
141
144
253
254
321
452
516
645
718
772
893
914
961
1177
1186
1351
1438
1466
1625
1651
1819
A131
1517
499
345
262
852
919
923
1150
1228
1936
1236
1599
897
1637
648
1363
1363
1545
1039
1215
1019
1637
1287
880
1915
1119

1598
1042
120
827
44
378
504
1421
A46
281
306
1127
A114

1228
1811
1930
1931
1932
1933
A86
463
520
928
1003
1334
388
282
182
1644
182
1656
49
639
1352
1352
1352
1352
639
1465
1522
1644
49
544
1597
16
1460
143
1071
143
143
1550
143
1071
143
78
486
1071

105

391
707
1235
707
1190
87
699
795
934
192
1267
861
1267
A135
A135
1218
1304
1232
543
806
650
1783
1638
548
1533
75
75
292
75
436
294
436
4
754
1084
1101

5
557
1685
89
411
1922
1567
1567
1932
368
401
1588
856
1241
742
1011
1076
1472
A77
660
1089

1738
587
5
570
634
5
1607
1381
1007
1078
360
1088
1771
557
1428
567
1449
1761
216
501
518
891
1567
1592
14
1230

25
1126
1236
1238
1625
1866
47
1706
889
1929
47
47
47
1542
1519
1853
1372
528
1452
958
346
958
1452
926
1414
1366
1519
1414
1414
1519
558

511
989
1228
1500
A4
216
427
501

891
1225
1712
1788
A128
729
1705
1897
312
989
1174
1091
271
1383
1873
A153

59
1535
A43
970
1499
1524
137
141
149
1008
1163
1177
1380
1426
1585
41
1134
919
1132
1228
A57
1109
1502
1134
A142
1188
815
1151
909
586
6
136

470
470
64
1151
1424
948
1134
257
548
960
A56
1224
871
1353
1807
1808
1816
A142
77

150
1776
273
568
609
1239
1125
284
377
693
1203
1349
1531
1587
1684
1125
268
888
1416
1260
549
188
188
188
273
273
571
777
571
571
1248
1248
1649
614
1207
A144
1207
1480

1237
1690
1237
1690
1278
1278

1081
37
745
1038
1213
1624
1696
1740
1919
A27
37
421
1749
1372
30
37
55
268
335
392
401
738
1164
1436
1555
1608
1740
1760
1850
A8
860
656
1856
1548
1718
1633
1639
816
680
1524
1390
1584
1390
1390
1390
1372

106

133
205
1598
1884
288
564
273
1764
566
651
669
842
843
855
916
967
1046
1090
1188
1305
1410
1416
1463
1518
1563
1623
1682
1841
A38
A63
788
1051
1418
1420
1637
974
1016
1016
A125
572
1554
433
433
412
1590
1612
535
434
572
476
551
304
304
304
304
433

178

433

1409
43

105
1259
1860
1887
966
1365
1520
1767
102
978
1114
1479
1570
A45

91
163
613
1179
1208
1274
1775
1854
327
1836
698
158
698
1307
1198
936
1059
1196
1249
1307
1338
1830
1944
A19
A69
881
1539
1540
19
131
263
581
905
1066
1102
1162
1212
1336
1344
1489
1829
1864
1885

A116
A61
327
1381
230
381
932
1471
1695
1781
1846

1059
1196
1052
1197
1200
1890

97
174
214
301
771
1259
1781
1847
1859
1864
1928
1943
A68
384
385
93
991
1122

1553
157
672
1382
1725
1798

138
1381
1796
1619

103

1695
1278
1118
1601
1680
1656
1867
1502
331
314
668
315
965
A110
1053
740
1100
1587
1344

68
1422
790
1448
627
1755

107

735
1127
1127
1383
1275
1083
1083
1313
1309
326
326
29
103
326
1075
1459

1945 CH HN XP THEO NT
-1

1
127

-2

2
69
128
131
135
166
272
273
309
327
354
391

-3

3
4
5
6
71
72
73
74
75
76
132
137
306
342
370
398
444
493
498
502
511
539
584
588
614
626
629
636
648
680

-4

7
8
9
10
32
33
34
77
78
79
80
81
82
83
129
133
136
138
167
169
170
171
172
274
275
292
295
307
310
311
348
349
377
378
392
393
394
503
512
540
600
650
681
717
770
778

859
871
873
875
878
885
918
919
979
985
1006
1008
1009
1011
1116
1141
1145
1149
1155
1172
-511
12
13
14
15
16
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
60
61
62
63
70
84
85
86
87

88

89
139
140
168
173
174
175
176
177
178
296
308
312
328
343
345
350
355
371
379
386
387
399
400
401
403
432
433
445
494
495
499
601
630
631
632
640
649
651
653
654
779
780
920
1002
1012

1156
1170
1173
1185
1187
1188
1189
1217
1221
1222
1228
1236
1239
1243
1258
1259
1298
1307
1702
1703
-617
18
19
20
46
47
48
49
90
91
92
93
94
95
96
141
142
143
179
180
181
182
183
185
186
187
108

188
189
190
191
192
196
269
276
293
299
300
313
344
346
351
380
402
404
405
434
435
436
446
447
448
449
456
496
500
501
513
514
515
541
545
546
547
548
549
589
590
602
604
641
679
718
766

781
886
921
922
923
991
992
1003
1010
1013
1014
1015
1016
1117
1142
1312
1334
1345
1402
1410
1417
1422
1423
1428
1434
1435
1436
1472
1475
1478
1482
1492
1494
1542
1546
1548
1549
1562
1704
1705
-721
22
23
64
97
98

99
100
102
103
104
105
109
144
184
193
194
195
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
270
277
278
301
314
315
329
330
331
352
356
357
375
406
407
408
409
410
437
438
439
450
451
452
453

454
455
457
497
516
517
518
550
591
603
605
615
627
633
637
638
642
655
656
657
675
689
693
719
721
767
771
782
783
785
786
787
788
789
790
791
792
793
872
924
925
926
1017
1018
1019
1020
1021

1022
1137
1143
1157
1190
1191
1260
1273
1274
1275
1299
1437
1470
1479
1489
1490
1493
1495
1496
1497
1550
1567
1573
1576
1636
1638
1642
1668
1676
1685
1698
1706
1707
1708
1752
1775
1819
1929
-824
25
50
51
101
106
107
108
110
130

134
145
146
147
148
149
150
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
271
279
280
294
316
317
318
319
332
333
358
359
372
376
388
395
411
412
440
441
458
459
504
505
519
520
521
522
523
543

551
552
553
554
555
556
557
592
606
607
608
616
617
618
658
659
660
676
683
694
695
696
697
720
722
724
725
772
773
774
784
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
879
887

888
889
890
891
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
980
986
987
997
1004
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1118
1119
1120
1138
1146
1147
1150
1151
1218
1229
1240
1261
1262
1276

1277
1278
1300
1301
1424
1429
1438
1439
1440
1441
1476
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1709
1710
1711
1753
1777
1806
1807
1820
1821
1868
1870
1939
-926
52
53
54
55
64
66
111
112
113
114
115
116
151
152
153
154
219
109

220
221
222
223
224
225
226
227
281
282
297
298
320
334
335
360
373
374
381
382
389
396
413
414
460
461
462
506
507
524
525
542
558
559
560
585
586
593
609
619
620
621
639
661
677
682
698
699
700

723
726
727
730
731
768
810
811
812
813
815
816
817
817
860
861
880
892
893
894
895
896
897
898
937
938
939
940
941
942
943
944
998
1007
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1121
1152
1158
1159
1160

1174
1186
1192
1193
1194
1203
1215
1219
1220
1237
1244
1245
1246
1263
1264
1265
1279
1280
1281
1346
1347
1348
1349
1350
1411
1425
1442
1443
1444
1445
1446
1473
1505
1506
1507
1508
1536
1563
1577
1578
1643
1644
1671
1688
1712
1713
1714
1715
1716

1717
1754
1755
1822
1873
1874
1876
1893
1894
1895
1904
1905
-10
27

28

56

57

58
117
118
155
156
157
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
283
284
285
302
303
304
321
322
336
353
361
362

363
383
390
397
415
416
417
463
526
527
528
529
544
561
562
563
564
565
566
567
568
610
622
634
643
662
663
664
665
666
687
701
702
703
728
729
732
733
734
736
737
775
814
818
819
820
821
862
863

881
899
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
993
994
995
999
1030
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1122
1144
1153
1171
1175
1176
1184
1195
1196
1204
1205
1206
1207
1230
1247
1248
1266
1282
1283
1284
1285
1302

1313
1335
1336
1337
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1412
1426
1427
1430
1433
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1474
1477
1483
1484
1491
1509
1510
1543
1552
1579
1580
1581
1582
1645
1672
1686
1689
1699
1700
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725

1726
1756
1762
1763
1778
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1848
1896
1906
1915
1917
1920
1940
1944
-11
29

67
119
120
158
159
242
244
245
246
247
248
249
251
286
323
324
337
338
364
418
419
420
421
464
465
467
469
470

530
531
532
569
570
571
572
595
596
623
624
625
644
667
668
669
670
684
685
686
690
704
705
709
735
738
739
741
742
743
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
864
874
876
882
110

883
900
955
1000
1005
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1161
1162
1163
1177
1178
1179
1180
1197
1198
1199
1223
1224
1231
1232
1238
1267
1268
1271
1286
1303
1304
1308
1314
1315
1316
1338
1339
1340
1358
1359

1360
1361
1362
1363
1364
1371
1418
1419
1453
1454
1455
1456
1485
1486
1511
1512
1513
1514
1515
1518
1537
1544
1545
1551
1564
1568
1583
1584
1585
1586
1587
1637
1646
1647
1648
1649
1669
1690
1691
1727
1728
1729
1730
1757
1758
1759
1760
1761
1764

1773
1776
1779
1808
1809
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1836
1837
1856
1877
1881
1923
1926
1930
1934
1935
1941
-12
59
121
160
161
162
243
252
253
287
288
289
325
326
339
365
366
422
423
424
442
466
468
471
472
473
474

475
476
477
482
533
534
573
574
597
611
628
635
645
646
652
671
688
706
707
708
740
744
745
746
776
777
837
838
839
840
841
842
843
844
865
866
867
901
902
903
904
905
906
907
908
909
956
957
958

959
960
961
962
963
981
982
996
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1123
1124
1125
1126
1164
1181
1200
1201
1202
1208
1209
1210
1216
1241
1249
1250
1251
1287
1288
1309
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1341
1365
1366

1367
1368
1369
1370
1372
1403
1413
1414
1457
1458
1459
1460
1461
1516
1517
1520
1547
1553
1554
1555
1556
1569
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1641
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1673
1674
1677
1692
1693
1731
1732
1733
1735
1736
1737
1738

1739
1740
1765
1774
1780
1810
1811
1812
1835
1838
1839
1840
1841
1849
1850
1851
1857
1858
1871
1897
1898
1942
-13
68
122
163
250
254
255
256
257
258
259
290
340
341
367
368
369
425
426
443
478
479
480
481
508
535
537

575
576
672
710
747
748
749
750
751
752
769
845
846
847
848
849
868
877
910
911
912
964
965
966
988
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1127
1128
1129
1139
1148
1165
1166
1182
1211
1225
1233
1234
1252
1253
1254

1269
1270
1272
1289
1323
1373
1374
1375
1404
1405
1406
1415
1462
1463
1464
1480
1487
1519
1521
1522
1523
1538
1539
1557
1559
1574
1575
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1639
1656
1658
1659
1678
1679
1680
1681
1694
1701
1734
1741
1742
111

1750
1766
1767
1781
1782
1783
1784
1785
1842
1859
1860
1861
1875
1878
1882
1883
1884
1899
1900
1901
1937
-14 164
260
261
262
347
384
385
427
484
485
486
509
536
577
578
579
612
673
691
711
712
753
754
755
756
851
884

967
968
969
970
983
989
1001
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1167
1254
1290
1291
1310
1324
1325
1326
1342
1376
1377
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1407
1465
1525
1526
1558
1560
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1657
1661

1682
1743
1744
1745
1768
1769
1770
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1813
1814
1815
1816
1843
1844
1845
1852
1862
1869
1885
1907
1908
1918
1921
1936
1938
-15
30
123
124
263
264
265
428
429
430
483
487
580
581
582
587
598
599
613

647
674
678
692
713
714
757
759
850
852
853
854
869
870
913
914
971
972
973
974
984
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1130
1131
1132
1133
1226
1227
1255
1292
1293
1294
1305
1306
1327
1328
1378
1386
1387
1389
1390
1391
1393
1400

1408
1416
1481
1527
1540
1541
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1660
1662
1663
1665
1675
1683
1695
1746
1747
1748

1749
1792
1793
1817
1863
1864
1872
1902
1909
1910
1922
1931
-16 266
291
305
488
489
490
491
492
510
538
583
715

716
758
760
761
763
855
856
915
975
976
977
990
1110
1111
1112
1134
1168
1169
1295
1296
1329
1330
1343
1385
1388

1392
1394
1466
1528
1529
1530
1531
1532
1571
1622
1623
1624
1625
1640
1664
1696
1751
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1846
1887

1903
1919
1932
-17 125
165
267
268
431
762
857
858
1113
1135
1140
1154
1183
1212
1242
1256
1395
1396
1397
1420
1431

112

1467
1570
1626
1627
1628
1629
1666
1697
1771
1800
1847
1865
1886
1924
1943
-18 764
916
917
1114
1213
1214
1235
1257
1297

1331
1344
1398
1399
1421
1432
1471
1533
1534
1561
1565
1572
1667
1801
1802
1818
1853
1854
1888
1889
1890
1891
1911
1912
1913

1928
-19
31
126
1115
1235
1332
1401
1409
1468
1535
1566
1630
1631
1632
1803
1866
1880
1916
1925
1927
-20 756
978
1311

1333
1469
1633
1634
1635
1772
1804
1879
-21 1488
1684
1867
1892
1933
-22 1914
1945
-23 1805

M HN VIT 2264 CH HN XP THEO A, B, C VIT NAM

C
C
C
CH
AI
I
M
M
M
M
M
M
AN
N
N
N
N
ANH
ANH
ANH
NH
NH
NH
AO
O
O
P
P
P
T
U
U
U
BA
BA
B
B
B
B
BC
BC
BC

A
B151
23
29
840
B82
377
152
1139
912
A144
1837
1876
1898
A118
549
565
732
48
1845
949
1503
B88
894
692
894
308
121
650
379
809
A3
127
980
651
997
B
1033
B13
197
1566
530
783
365
345
852

BC
BC
BC
BCH
BCH
BCH
BI
BI
BI
BI
BI
BAN
BAN
BAN
BAN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BANG
BNG
BNG
BNG
BNG
BNG
BNG
BNG
BANH
BNH
BAO
BAO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO

1031
1485
1532
18
1711
1217
808
235
832
1408
1649
845
1175
1483
1882
63
845
1227
1483
286
44
935
1146
B48
196
1195
1752
253
254
62
625
959
B118
935
1050
1466
86
165
475
1027
1442
807
1900
227
553
914

BO
BT
BT
BT
BT
B
B
BNH
BI
BI
B
B
B
B
B
B
B
B
BCH
BCH
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIT
BIU
BIU
BINH
BINH
BNH
BNH
BNH
BNH
BNH
BNH
B
B
B
B
B
B
B

1136
273
1782
10
791
1809
1823
1207
1253
1871
1285
1026
1205
1221
696
1006
252
1552
492
B98
482
1389
154
1703
1733
386
386
1773
315
51
229
104
937
11
15
458
1184
1593
1207
640
722
A119
820
1556
820
987

B
B
BC
BC
BC
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BN
BN
BN
BNG
BNG
BI
BT
BU

1332
1759
262
914
1136
930
1446
1642
1872
465
1660
1833
A124
234
504
44
281
232
961
A124
1322
1760
C
CA
983
C
239
C
1324
CC 496
CC 1814
CCH 952
CCH 1842
CCH 1874
CAI
1596
CI
A120
CI
638
CAM 1185
CM 1359
CM 1269
CM 1181
CM 750
CM 865
CM B149
CAN 364
CAN 648
CAN 1437
CN 368
CN 364
113

CN 875
CN 1320
CN 954
CN 339
CN 1628
CN 1708
CNG 1078
CANH 22
CANH 1427
CANH A49
CNH 485
CNH 906
CNH 1632
CNH 1311
CAO 1917
CO 409
CO 1292
CP 726
CP 1346
CP 1370
CP 74
CT
446
CT
1559
CT
A117
CT
326
CT
1602
CU 805
CU B157
CU 968
CU 1089
CU 1666
CU 64
CU 1178
CHC B87
CHM 1778
CHN 363
CHN 821
CHN 821
CHN 1592
CHN 1863
CHNH 861
CHP 469
CHP 1012
CHT 1665
CHU 46
CHU 950

CHU 1176
CHU 1482
CH 319
CH 1558
CHI
859
CHI
933
CHI
1439
CHI
1450
CHI
1493
CHI
B14
CH
454
CH
1475
CH
1605
CH
77
CH
346
CH
816
CH
985
CH
1261
CH
1356
CH
B30
CHCH 1848
CHIM 371
CHIM 371
CHIN 769
CHIU 806
CHIU 892
CHIU 1129
CHIU 1588
CHIU 1025
CHINH 695
CHNH 16
CHNH 861
CHNH 990
CHU 92
CHU 294
CHU 950
CHU 1482
CHU 1728
CH 1035
CH 1793
CH 140
CH 1621
CH B85
CH 1124
CH B83
CHUN 302

CHUN 369
CHUN 152
CHC 428
CHC 1264
CHC 1399
CHC 1432
CHUNG 131
CHUNG 362
CHUNG 804
CHNG
1547
CHNG
1291
CHNG
1519
CHNG
1204
CHNG
1595
CHC
342
CHC
1762
CHNG
691
CHNG
1877
CHNG
1844
CHNG
597
CHUYN
586
CHUYN
1691
CHUYT
804
C
542
C
777
C
860
C
1892
C
470
C
526
C
652
C
977
C
1435
C
1896
C
355
C
440
C
1937

CC 1001
CC 1636
CN 887
CNG 275
CNG 629
CNG 631
CNG 633
CNG 634
CNG 276
CT 1915
C
343
C
805
C
B139
C
1348
C
B97
C
608
C
824
C
1229
C
796
C
824
C
814
C
A53
C
350
C
784
C
1677
CC 1513
CC 605
CC 964
CUNG 217
CUNG 567
CUNG 680
CUNG 728
CNG 1306
CUC 605
CC 1454
CUN A60
CUNG
1157
CNG
57
CNG
1379
CNG
1799
CNG
A17
CNG
685
CU B162

CU
CU
CU
CU
CU
CU

863 DANH
A44 DAO
69 DAO
73 DAO
1299 AO
42 O
D
O
DA
B115 O
D
1776 O
D
B7 O
D
150 O
A
500 O

1907 O

780 O
C 705 P
C 1153 P
I
643 P
I
A22 DT
I
387 T
I
389 DU
I
699 U
I
1727 U
I
178 U
I
502 U
I
1551 U
M 915 U
M 1616
M 803
M 1444
M 1070
DN 14
DN B38
DN 681
DN B11
N B58
N 490
N 686
N 194
N 1615
N 686 O
DNG 967 DI
NG 1117 DI
NG 1216 DI
NG 1467 D
NG 1469 D
NG 594 D
NG 1321 D
NG B132 A
NG A138 DCH
114

501
842
1623
B89
309
1476
948
1713
1834
237
587
1223
1290
1738
837
1319
1683
1729
1735
B147
873
1818
793
1640
1209
1638
B51
153
1387
203
471
844
917
659
802
1753
278
1316
1719
619
1286
1749
B47
168
B43
888
1199
449
693

DCH
DCH
DCH
DCH
DCH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
DIC
DIM
DiM
IM
iM
DIN
DIN
DIN
IN
IN
IN
IN
DIP
IP
IP
iP
DIT
IT
DIU
DIU
DIU
DIU
DIU
DIU
IU
IU
I
IU
IU
IU
IU
IU
IU
DINH
INH
INH
INH

888
1067
1203
1587
1908
32
537
1095
1218
870
1314
B142
B15
481
B119
660
374
676
1103
1873
1189
279
122
1861
1518
1201
A127
B136
1091
1709
1305
B143
1768
A18
518
916
120
B161
B129
32
1779
497
1620
1926
739
424

2
1190
1881

NH 1577
NH 151
NH 244
NH 664
NH 675
NH 1487
NH 1795
NH 1881
NH 556
DO
37
DO
1164

1761

439

480

703

1721

A56

661

1083
A 466
A 746
A A147
OI A14
OI A14
DON B29
OAN 1310
ON 876
ON 1800
ON 435
ON 1800
ON 1241
ON 876
ON 998
DOANH 424
OT 509
C 1233
C 1329
C 1004
C 1160
C 1612
I
872
I
643
I
1839
N B52
N B56
N A149
N A32
N 129
N A30

N
N
N
N
N
DONG
DONG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
T
T
DU
DU
DU
DU
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
DC
DC
DC
DC
DC
C
DU
DUNG

1453
66
80
1453
1780
566
1090
110
303
494
293
1309
1317
1789
A88
B66
B96
1042
1451
958
256
338
1042
38
1300
738
745
1038
1740
1213
205
1494
1555
1608
1624
A27

3
133
1598
1884
148
1051
1637
1418
1420
711
1792
566

DUNG 669
DUNG 1090
DUNG 1919
DUNG B128
DNG 335
DNG 1682
DNG 1188
DC 1531
DC 1684
DNG 843
DNG
1046
DNG
1410
DNG
1841
DNGA63
DNG
1416
NG 590
NG 596
NG 666
NG
1343
DUY 421
DUY 1376
DUY B54
DUYN1029
DUYN1391
DUYN1783
DUYT 734
DUYT 1817
G
GO A102
GIA
328
GIA
568
GIA
B34
GI
208
GI
535
GI
940
GI
1294
GI
1744
GI
190
GI
1424
GIC 1569
GIC 1573
GIC 1694
GIAI
215
GIAI
1007

GIAI
1840 HN
GIAI
A64 HN
GII 1575 HN
GII A122 HN
GIM 1226 HN
GIM 1805 HN
GIM 1085 HN
GIAN 1811 HNG
GIN 1331 HNG
GIANG 1014 HNG
GIANG A108 HNG
GING 1828 HNG
GING 1629 HANH
GIAO 143 HNH
GIAO 1754 HNH
GIO 864 HNH
GIO 953 HNH
GIO 1367 HNH
GIP 40 HAO
GIP 616 HAO
GI
A59 HO
GIU 1768 HO
GII 167 HO
GII 606 HO
GII 767 HO
GII 955 HP
GII 1192 HP
H
HT
H
206 HT
H
1034 HT
H
1510 HT
H
B153 HT
H

6 HU
H
28 HU
H
910 HU
H
1652 HU
HC 1935 HU
HC B163 H
HC 332 H
HCH 431 H
HCH 947 H
HI
1049 H
HI
563 HIM
HM 760 HIM
HM 199 HIN
HM A1 HIN
HM A78 HIN
HM 1824 HIN
HM 1488 HIN
115

1093
574
A148
B57
1015
1822
727
1484
1548
1828
731
635
B17
716
1498
1548
459
B65
856
1426
1426
164
515
B80
B93
405
620
419
A135
1559
1697
A121
219
90
233
382
700
99
222
123
476
476
536
1831
1689
583
1165
1664
1889

HIN
HiP
HIP
HiP
HIP
HIP

1180
336
A110
358
817
817
1158
HIT A121
HiU 357
HIU 515
HIU 903
HiU 333
HiU 403
HIU 953
HIU 1694
HINH B156
HNH 313
HNH 461
HNH 689
H
412
H
682
H
1076
H
A109
H
A74
H

7
H
B134
H
770
H
1634
HOA 1497
HOA 1509
HA 170
HA 1648
HA 1278
HA 1116
HA 24
HA 1270
HOC 740
HOCH
1169
HOCH
1297
HOI 763
HOI 491
HOAN 984
HON 422
HON 841
HON 75
HON 550
HON 1183

HON 1751
HON 1390
HON 735
HOANG
1508
HONG
1220
HONG
1934
HONG B62
HONG B46
HONG 744
HONG A47
HONH 716
HONH 974
HONH
B108
HONH B37
HOT 1048
HOT 1094
HC 543
HI
380
HI
730
HI
1656
HI
436
HI
189
HI
1369
HI
B16
HN 531
HN 1921
HN 1071
HNG 1041
HNG 1350
HNG B135
HP 191
H
673
H
922
H
1537
HA 1584
HUN 1130
HUN 1530
HUN 1581
HC B59
HU 848
HU 729
HUNG 307
HUNG 1452
HNG 1850
HNG B84

HNG 291
HUNG
1023
HNG
1758
HNG
1905
HNG 47
HNG 145
HNG
1879
HNG
B17
HU 188
HU 392
HU 401
HU 1436
HU B100
HU B22
HU 391
HU B23
HUY 598
HUY 838
HUYN
B110
HUYN 683
HUYN 765
HUYN1170
HUYN 593
HUYT 1546
HUYT 1298
HUYNH 399
HUNH1545
HY
642
HY
1154
I
CH
284
K
K
1927
K
1375
K
1578
KP A5
KT
1372
KH 13
KHC 317
KHC 356
KHCH 560
KHAI 1812
KHI 751

KHI 969
KHI 418
KHAM 473
KHM 337
KHM 1561
KHM B148
KHM A33
KHN 114
KHN 488
KHN 762
KHN 1378
KHANG 667
KHNG 789
KHNG 986
KHANH 453
KHNH 674
KHO A44
KHO 810
KHO 1423
KHP 1036
KHT 1064
KHU 84
KHU 398
KH 1060
KH 506
KH 758
KHI
162
KHI
982
KH
429
KH
1010
KH
1020
KHCH 1112
KHIM 1626
KHIM 979
KHIN 1741
KHIT 423
KHIT 506
KHIT 1105
KHIU 1681
KHIU 402
KHINH 1693
KH 941
KH 662
KH 1504
KHOA 1280
KHOA 1599
KHOA 1617
KHA 1557
KHOI 721

KHOAN 575 KIM 231


KHON 316 KIN 468
KHON 981 KIN 773
KIN 677
KHONG
1784 KIN 1567
KHONH
KIN 1533
A21 KIN 179
KHOT A31 KIN 249
KHC 1769 KIN A140
KHI 479 KIT 250
KHI 1672 KIU 976
KHN A35 KIU A13
KHN 438 KIU B12
KHNG
KIU 1242
1301 KIM
172
KHNG 826 KIM
1777
KHNG
KINH 147
1301
KINH 1364
KHNG 540
KINH 1914
KHU 349
KNH 694
KHU 445
KNH 866
KHU 931
KNH 1803
KHU 1909
KNH 1925
KHUN
KY
977
1511
KY
B99
KHUT 607
K
572
KHC 49
K
1491
KHU B32
K
1582
KHUCH
K
505
800
884
KHUNG 929 K
956
KHNG 733 K
1252
KHC 375 K
K
1262
KHUNG
1458
B26 K
A36
KHU 84 K
K
A48
KHUYN
790
341 K
K
A10
KHUYN
636
1155 K
KHUYNH
K
921
258 K
1347
K
615 K
637
K
623 K
1913
KCH 1112
L
KCH 124 LA
1409
KCH 850 LC
966
KIM 285 LC
1365
KiM 322 LC
1520
KIM 963 LC
1767
116

LCH
LAI
LI
LI
LI
LAM
LAM
LM
LM
LM
LM
LM
LAN
LAN
LN
LN
LANG
LANG
LANG
LNG
LNG
LNG
LNG
LNG
LNH
LNH
LAO
LAO
LO
LP
LP
LP
LT
LU
LU
L
L
L
L
L
L
L
L
L
LNH
LI
LCH
LCH
LIM

A96
105
91
1115
1887
A45
B131
932
1471
1570
A86
1114
978
B133
1846
A95
668
1087
1755
1829
1053
1448
A116
B112
301
1885
331
A94
1422
1338
1307
92
B137
965
1100
A68
B69
1259
97
214
771
1052
1847
1928
174
A97
384
385
672

LIM
LIN
LIN
LIP
LIT
LIT
LIT
LIT
LIU
LIU
LIU
LIU
LiU
LIU
LINH
LINH
LINH
LINH
LINH
LINH
LINH
LNH
L
L
L
L
L
LA
LOI
LOAN
LON
LOT
LC
LC
LI
LI
LONG
LONG
L
L
L
LUN
LUN
LUN
LUT
LC
LC
LC
LC

B150
1725
A93
1162
93
991
1122
1553
263
581
B144
936
1212
1336
1781
1859
1864
1943
B21
B50
B86
B41
1118
1539
1680
1867
B130
1557
1890
1075
1479
107
B101
B164
1860
1274
1830
1944
881
B31
1540
230
1695
1619
698
138
1381
1796
1836

LC
327
LC 1198
LNG
1066
LNG
1344
LNG
1489
LNG A61
LNG 19
LNG 19
LNG 905
LNG
B138
LNG B18
LU 1059
LU 1196
LU 1249
LU A19
LU B91
LU A69
LY
1197
LY
1200
LUYN 157
LUYN 1382
LUYN 1798
LY
381
LY
1854
LY
A97
LY
B92
L
163
L
613
L
1179
L
1775
L
B160
L
B64
L
1208
L
B124
M
MA
1930
MA
1931
MA
1932
MA
1933
MA
B165
M
1906
MC 1086
MC 1522
MC 1132
MC 1936

MCH
MCH
MCH
MAI
MAI
MAI
MI
MI
MAN
MAN
MN
MN
MN
MN
MANG
MANH
MANH
MNH
MNH
MNH
MAO
MAO
MAO
MO
MO
MO
MP
MT
MT
MT
MT
MU
MU
MU
MU
MU
MU
MU
MU
M
M
M
M
MNH
M
MCH
MIN
MIN
MIN

A104
1449
1929
463
928
951
1403
457
160
1101
1084
862
754
1101
718
149
B125
1163
1222
B36
893
1008
A103
B28
645
A131
A100
87
795
B121
570
1236
B94
155
1002
A73
1499
1651
A51
1712
A128
A4
1334
216
1922
1345
1230
1383
A101

MIN A153 NO 1455


MIN 117 NP 1354
MIN 271 N
1037
MIU 825 NG B25
MIU 1161 NG 103
MIU 1501 NG 1902
MIU 1279 NGCH A83
MINH 118 NGCH
1888
MINH 427
MINH 891 NGI 310
MINH 1225 NGM 407
MINH 1788 NGN 1791
M
970 NGN A81
M
1465 NGN 617
M
1186 NGN A129
M
1516 NGN B105
M
1523 NGANG B60
M
1525 NGNH1251
M
1526 NGAO A82
MC 919 NGP A79
MC A57 NGU 245
MI
534 NGH 1496
MI
1003 NGHI 347
MN 1807 NGHI 551
MNG 1524 NGH 858
MT 1019 NGH 1635
MC 1150 NGH A125
MC 1228 NGH B75
MC B95 NGHA 1415
MI
89 NGHCH
1716
MI
A20
NGHIM
125
MUI 520
MUN A142 NGHIM
1911
MU 1625
NGHIN

M
1411
1245
M
1922
NGHINA80
N
NA
B145 NGHIP 68
NC 353 NGHIUB33
NC 1614 NGHINH
1706
NI
B10
NG 277
NI
1425
NG B4
NI
B35
NG 79
NAM 360
NG 737
NAM 1191
NG 1609
NAM B72
NG 1731
NAN 1853
NGOA 1875
NNG 390
NGOI 499
NO 736
117

NGOAN
1883
NGC 1173
NGOI A84
NGN 1576
NGU 529
NGU 749
NGU 1538
NG
8
NG B19
NG 1102
NG 1923
NG 1611
NG 709
NGC 1167
NGNG 305
NGC
1536
NGNG
183
NGU 1149
NGUY 95
NGY 247
NGY A152
NGUYN
136
NGUYN
383
NGUYN
1088
NGUYN
A145
NGUYN
126
NGUYT918
NHA 1500
NH 1148
NHC 106
NHC 966
NHAI 707
NHAI 1061
NHAM 618
NHAM B42
NHM 517
NHM A77
NHM 1658
NHM B103
NHAN 1891
NHN 1810

NHN 166
NHN 169
NHN 434
NHN 524
NHN 1232
NHN 719
NHN 72
NHN 1607
NHP 272
NHT
1
NHT 450
NHT 885
NHU A28
NHI
270
NH
1428
NH
B6
NH
17
NH
135
NHIM 943
NHIM 182
NHIN 1123
NHIN 1134
NHIP 847
NHIT 1133
NHO 266
NHU 1237
NHU 1862
NH 130
NH 514
NHUN1107
NHUN
A143
NHC 1434
NHC 1700
NHU 1792
NHNG 295
NHC 304
NHC
1502
NHNG
1772
NHNG
489
NHNG
1633
NHNG
B104
NHUYN
1690

NI
601
NIM 1339
NIM B159
NIM 210
NIN 96
NIU 603
NINH 578
N
512
N
329
N
723
NA 746
NON 102
NON 911
NI
34
NM A29
NN A29
NNG 1701
NNG 1111
N
511
NNG 1111
NNG 528
NNG 538
O

1016
OA
1077
OA
A141
OA
A91
OAI
768
ON 1459
C
609
I
1838
N
1082
N
A151
N
1295
NG 283
P
PH 1248
PHC 852
PHC 923
PHCH 797
PHI 1043
PHM 306
PHM 641
PHM 414
PHM 1156
PHM 1327
PHM A114
PHAN A70
PHN 314

PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHAO
PHO
PHP
PHP
PHT
PHT
PHT
PHT
PHT
PHT
PHT
PHT
PHU
PHU
PH
PH
PH
PH
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PH
PH
PH
PHCH
PHIN
PHIN
PHIN
PHIN
PHIN
PHIN
PHIN
PHIN

274
1352
1857
510
1337
487
759
378
451
1707
A146
1897
1027
1247
1039
70
1215
1918
779
1028
A50
180
1407
171
321
1402
785
671
1445
A26
513
776
799
1028
1870
1894
B111
1650
1440
B154
1214
1421
1534
1774
A46
775
1145
1646
1127

PHIT 1813
PHIU 1097
PHIU 1564
PH 177
PH 1671
PH 324
PH 265
PH 287
PH 1054
PH 1630
PHC 1392
PHI 1763
PHN 1393
PHONG 585
PHONG 622
PHONG
1639
PHONG
1893
PHONG B71
PHNG 228
PHNG 879
PHNG
1586
PHNG 772
PHNG
1819
PHNG
1586
PHU 81
PHU 869
PHU 1541
PH 573
PH 1661
PH 787
PH 1058
PH 1315
PH B120
PH 21
PH 658
PH A71
PH B9
PH 532
PH 1141
PH 1644
PH 1820
PH A37
PH B140
PHC 646

PHC 1272
PHC 1464
PHC 1565
PHC 185
PHC 708
PHC 1441
PHC 1464
PHC 1560
PHN 430
PHNG1388
PHNG
A137
PHNG 109
PHC
1392
PHNG
516
PHNG
878
PHNG
1438
PHNG
1495
PHNG
452
PHNG
1351
PHU 1402
Q
QU 1737
QU 50
QU 579
QU 1512
QUCH1757
QUI 724
QUI A106
QUI A23
QUI 794
QUI 836
QUI A106
QUAN 297
QUAN 555
QUAN 957
QUAN 1572
QUAN 1815
QUN 755
QUN 1005
QUN 1903
QUN A2
QUN 298
118

QUN 408
QUN 455
QUN 1414
QUN 1326
QUN 1756
QUANG 589
QUANG B78
QUNG 654
QUT 811
QuT B74
QUT 467
QUT 607
QUT 827
QU B67
QU
A87
QuC 441
QUY 687
QUY 1568
QUY B166
QU 1276
QU 1655
QU B126
QU 1688
QU 1920
QUYN1373
QUYN 442
QUYN 639
QUYN 973
QUYN 639
QUYN A11
QUYT 1022
S
SA
1246
SA
B109
SA
B77
S
828
SC 334
SC 1492
SCH 36
SCH 362
SCH 1318
SAI
1412
SAM 925
SM 960
SAN 614
SAN 649
SAN A150
SN B73
SN 1308

SN 946
SNG 325
SNG 656
SNG A6
SANH 1187
SNH 653
SAO 786
SAO B70
SO 67
SP 1068
ST
577
ST
857
ST
999
SU 748
SY
B107
SI
1211
S
176
S
493
S
A58
S
1430
SIU 1674
SINH 1152
SINH 1187
S
868
S
1202
S
1550
S
774
S
1257
SOI 52
SOAN 925
SN 614
SONG 393
SONG 1304
S
56
S
A76
S
39
S
218
S
134
SUT 52
SC 1171
SC 1397
SC 1521
SC 1899
SUNG 142
SUNG A136
SNG 1790
SNG 624
SNG
1328

SNG
1865
SNG B8
SU 819
SU B1
SUY 156
SUY 834
SY 52
T
T
193
T
240
T
376
T
874
T
1147
T
296
T
632
T
1627
TC 204
TC 362
TC
1643
TC
895
TC
1765
TC
1657
TAI
627
TAI
B27
TI
20
TI
367
TI
132
TI
361
TI
366
TI
924
TI
1645
TI
361
TI
367
TI
448
TAM
5
TM 717
TM 688
TM 27
TM 576
TM 1055
TM 913
TN 867
TN 1663
TN 995
TN 580
TN 877
TN 1040
TN 1050

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TANG
TANG
TNG
TNG
TNG
TNG
TNG
TNG
TNG
TNG
TNG
TNG
TNG
TNG
TNH
TNH
TAO
TAO
TAO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TP
TP
TP
TP
TT
TT
TT
TT
TU
TU
TY
TY

1529
1698
1704
1730
B5
1886
A89
A72
251
602
59
397
59
1517
1527
260
486
756
A16
612
A16
612
1468
1667
519
725
1401
1743
1912
1135
900
971
1401
829
886
1535
1724
1852
1419
1851
1945
60
1098
A112
1206
507
1670
1562
1047

T
533 THNG 323
T
1065 THANH 456
T
1267 THANH 1072
T
1363 THANH 1868
T
1843 THNH 1182
T
1939 THNH 462
T
1940 THNH 766
T
561 THNH 1597
T
647 THAO 812
T
678 THAO 856
THA 175 THO 1724
TH
12 THO 1506
THC 798 THO 1580
THC 1579 THP 472
THC 1797 THP 818
THCH 1243 THP 1079
THAI 1443 THP 354
THI 503 THP 813
THI 690 THP A9
THI 753 THT 88
THI 831 THT 128
THI 1030 THT 348
THI 1514 THT 558
THI 690 THU 394
THI 1654 THU 1696
THAM 388 THU 1722
THM 833 TH 521
THM 1073 TH
43
THM 742 TH
340
THM 582 TH
904
THM 54 TH
202
THN 426 TH
1606
THN 621 TH
1718
THN 41 THEN 945
THN 200 THI
880
THN 1360 THI
1603
THN 1571 TH
880
THN 1685 TH
A130
THN 527 TH
899
THN 1265 TH
1239
THN 1470 TH
139
THN 1699 TH
213
THN A65 TH
896
THN 752 TH
1009
THANG1081 TH
1258
THNG 78 TH
1268
THNG 890 TH
A58
THNG1460 THCH 318
THNG1400 THCH 1745
119

THIM 1069
THIN
9
THIN 76
THIN 248
THIN 1747
THIN A98
THIN 1271
THIN 1045
THIN B123
THIN 288
THIN 1398
THIP 1062
THIT 311
THIT 1302
THIT 1585
THIT 1785
THIT 1478
THIU 812
THIU 1125
THIU 1231
THIU 83
THIU 1358
THN B141
THNH 1431
THNH 1618
THNH 1224
THO B127
TH 1340
TH 822
TH 370
TH 404
TH 444
TH 98
TH 830
TH 1138
THA 1137
THOI 1715
THOI 1601
THOT 1456
THI 257
THI 834
THI 1715
THI 899
THN 926
THN 584
THNG1726
THNG
B116
THNG1210

THNG1368
THU 394
THU 1281
TH 1159
TH 1168
TH 1675
TH 993
TH 1766
TH 548
TH 778
TH 1429
TH 1904
TH 989
TH 1433
TH A75
TH 830
TH 975
TH 1138
TH A105
TH 300
TH 318
TH 670
TH 902
TH 1404
THA 101
THA 115
THA 323
THA B2
THUN 1235
THUN B81
THUN 111
THUN 1355
THUN 628
THUT 704
THUT 1710
THC 100
THC 395
THC 484
THC 1063
THC 1131
THC A107
THC 679
THC 1604
THC 1631
THC 557
THC 962
THC 996
THC 1895
THU 1288

THUC 611
THNG
159
THNG
236
259
THNG
267
595
A43
599
THNG
592
THY B114
THY 108
THY A126
THY 523
THY 1011
THY 1234
THY B90
THUYN
1486
THUYT
1610
T
522
TCH 741
TCH 889
TCH 927
TCH 1104
TCH 1296
TCH 1395
TCH 1679
TCH 498
TCH 569
TCH 663
TCH 1333
TCH B76
TIM 1099
TIM 1109
TIM 1099
TIM 1396
TIN 173
TIN 269
TIN 1924
TIN 1528
TIN 1730
TIN 282
TIN 1787
TIN 1678

TIN
TIN
TIN
TIP
TIP

A55
1786
223
835
817
817
TIT 1026
TIT 1323
TIU 564
TIU 591
TIU 972
TIU 1057
TIU 1250
TIU 1849
TIU B70
TiU 413
TIU 1313
TIU 1256
TIU 588
TN
226
TINH 897
TINH 901
TINH 1342
TNH 519
TNH 725
TNH 743
TNH 907
TNH 1869
TNH 82
TNH 112
TNH 211
TNH B106
TNH 280
TNH 1044
T
1283
T
478
T
1357
T
1594
T
1263
T
1361
TOA 415
TA 1801
TA A54
TA 665
TA A34
TOI 1244
TOI 1732
TOAN 1770
TON 1325

TON 192 TRANH 94


TON 883 TRO 1108
TOT 854 TRP 781
TC 1723 TRT 920
TC 882 TRT 1303
TI
909 TRT 1282
TI
1405 TR
1092
TN 289 TRI
1240
TN 544 TR
1406
TN 554 TR
1477
TN A66 TR
B63
TN A15 TR
815
TN 541 TR
1013
TN 849 TR
1736
TNG 702 TR
1289
TNG 554 TR
A85
TNG 1714 TR
238
TNG A40 TR
1032
TNG 1384 TRCH 851
TT 146 TRCH 1095
TRA 938 TRIN 610
TR 846 TRIN A99
TR 1591 TRIT 417
TR 1507 TRIT 792
TRC 372 TRIT 713
TRC B87 TRIT 853
TRC 246 TRIU 1108
TRC 1080 TRIU 1461
TRC A24 TRIU 299
TRC 1113 TRIU 312
TRCH 1647 TRIU A132
TRCH 545 TRIU B117
TRCH 782 TRINH 242
TRCH 1017 TRINH 373
TRAI 1941 TRINH B102
TRI 255 TRNH 406
TRM 1021 TRNH 1287
TRM 1447 TR 1821
TRN 1174 TR 330
TRN 1802 TRC 1110
TRN 1832 TRNG 116
TRN 1826 TRNG 186
TRANG1341 TR 26
TRANG1505 TR 201
TRANG1554 TR 1910
TRANG B44 TR A25
TRNG1142 TR B85
TRNG1462 TR 201
TRNG1143 TR 552
120

TR 939
TR 1515
TR 1827
TR 1653
TRUN 129
TRC 1312
TRC 1330
TRC 1692
TRC 1720
TRC 359
TRUNG 33
TRUNG 53
TRUNG 720
TRNG1542
TRNG 477
TRNG 712
TRNG 764
TRNG
1106
TRC
1413
TRC
1515
TRNG
644
684
TRNG
644
1457
TRNG
474
1462
1806
TRNG 71
TRTA133
TRU 801
TRUY 1717
TRUY 1794
TRUY A62
TRY 1794
TRY 466
TRY 483
TRUYN 187
TU
241
TU
B24
TU
B49
T
571
T
1273
T
432

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
TUN
TUN
TUN
TUN
TUN
TUN
TUN
TUN
TUN
TUT
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TU
TU

400
525
1074
1194
1275
1659
A123
195
433
1662
290
701
1254
1480
1589
B68
539
992
1366
A134
184
396
425
447
547
655
1377
1472
1901
1746
B79
221
B158
B39
344
706
1705
994
A52
58
220
571
1676
225
1374
1474
1490
988
1293

TU
B55
TUNG 1394
TUNG B40
TNG 702
TNG 934
TNG 1583
TNG B155
TC 320
TC 1140
TC A7
TNG 944
1144
1328
A139
TNG 944
1144
TNG
1266
1600
B113
TNG 508
TNG 747
TNG 261
TNG 351
TNG
1641
TU 1056
TU 161
TU 1764
TY 1335
TY 1835
TY A147
TY
1916

TY
A113
TUYN 559
TUYN B3
TUYN 1386
TUYN A111
TUYN 1219
TUYN 1748
TUYT 1856
TUYT 1371
TY
113
TY
400
TY
1622
T
539
T
1096
T
A115
T
31
T
195
T
522
T
1006
T
1750
T
1938
U
U
55
C
B146
C
264
C
761
C
788
NG 855
NG B45
NG 657
C 1349
NG 35
U
30

U
UY
Y
Y
Y
UYN
UYN
UYN

268
768
119
757
1277
A67
A41
B122
V
VN 1858
VN A8
VN 871
VN 1353
VN 1543
VN 1816
VN 908
VN 1808
VN 1880
VN
4
VN 1739
VNG 697
VO 1702
VT
1151
VT
B53
V
715
VI
65
VI
437
VI
710
VI
1734
V
243
V
604
V
1385
V
89

V
V
V
VIM
VIN
VIN
VIN
VIN
VIN
VIN
VIN
VIN
VIN
VIN
VIT
VINH
VNH
VNH
VNH
V
V
VONG
VONG
VNG
VNG
VNG
VNG
V
V
V
V
V
V

121

198
411
1193
1119
292
416
443
460
839
1166
1742
839
1825
A39
1673
942
61
1024
1590
1126
25
137
144
141
1380
141
1177
25
207
546
1417
1481
1855

V
207
V
1238
V
1866
VC 464
VN 1121
VNG
1172
X
XA
1687
X
209
X
1669
X
1544
X
1260
X
1686
XC 1000
XC 1255
XM 224
XO 630
X
181
X
1942
XCH 85
XCH 600
XCH 1668
XU
931
X
1473
X
1771
X
495
X
495
XUN 898
XUT 45
XUT 158
XC 1574
XUNG 714

XUNG 1018
XNG 1284
XNG 1284
XNG A90
XNGB61
XNG 420
XUY 410
XUY 1120
XY 410
XUYN 626
XUYN 945
XUYN A2
Y
Y
212
Y
352
Y
1549
Y
B20

1878

212
YM A12
YN 549
YN 1128
YN 562
YT
823
YT
1613
YU 1463
YU A38
YU 1563

146

M
P
T
BCH
BNG
BAO
BT
BT
B
BIN
BC
BI
CCH
CCH
CAM
CAN
CN
CN
CN
CAO
CHU
CHI
CH

180
163
5
106
15
20
12
105
107
165
25
154
177
193
99
51
50
69
138
189
137
65
133

U
U
IN
IU
NH
GIC
HC
HN
HNG
HNH
HO
H
HIT
H
H
HA
HA
HONG
HNG
HU
HUYN
HUYT
HUYT

CH

77

KHM

17

NHT

CH

204

KHU

30

NHI

126

CHU

137

KH

84

NH

CH

KHIM

76

NH

28

68
151
102
196
206
148
203
27
144
144
89
22
181
141
63
115
86
201
186
29
95
143
116

MU

110

SAM

MU .
M
MCH
MCH
MIN
MC
MN
MC
NCH
N
NGT
NGA
NGC
NGN
NG
NGU
NGHIM
NGUYT
NHA
NHN
NHN(i)
NHP
NHT

80
119
14
120
40
75
169
109
104
38
78
98
96
149
195
93
53
74
92
9
10
11
1

S
SINH
S
SN
SC
SNG
SUYN
TM
TN
TU
TY
T
THCH
THN
THN
THN
THANH
THO
THP
THI
TH
TH
TH

33
100
103
46
162
192
136
61
60
156
146
210
112
158
131
161
174
140
24
44
111
152
83

TH

113

THIT

135

THN

161

128

TH

32

NHC

130

THN

41

72

59

CHUY

172

KH

207

KHUYN

94

NHU

114

TH

79

CC

150

KIN

147

PHU

121

TH

64

CN

KIM

167

PHI

175

TH

185

58

PHI

183

THY

CNG
CT
CUNG

48

K .

85

188

113

PHIN

91

TH

202

57

16

PHIT

TH

208

55

49

CU

179

LO

125

PHONG

66

THC

184

182

TCH

36

CU

134

LP

117

PH

88

TIU

190

DC

56

197

PH

170

TIU

42

DN

54

LC

198

PHNG

23

TIT

26

DU

164

LI

127

PHNG

70

TRAI

210

DIN

176

LONG .

212

PHU

121

TRO

DUT

129

LC

DNG

101

DC
DNG

CNG

19

166

214

MA

200

123

PHC .

85

QUA

62

153

TR

QUA

97

TRIT

45

QUI .

213

TRC

118

187

QU

194

TRNG

142

TRNG

168

37

MCH

199

QUYT

171

MNH

108

QUYNH

13

TRUY

34

AO

18

MNH

205

SC

139

TRUY

35

191

60

TRY

21

MAO

82

SCH

T
T
T
TC
TNG
T
T
UNG
VN
VI
VI
VIT
V
V .
VNG .
V
V
XA
X
XCH
XUYN .
Y
YM
YU

28
39
132
157
90
81
209
43
67
31
178
73
71
80
122
124
173
159
211
155
47
145
53
52

Chu trch nhim xut bn:

Gim c NG TRN I
Tng bin tp V DNG THU

Bin tp :

NFUYN TRNG B

Trnh by ba:

NGUYN QUC I

1945 CH HN T THNG DNG


In 100.000 cun kh 24 x 35 cm ti Cng ti In Tin An.
Giy php xut bn s 5122/651-00/ XB-QLXB, k ngy 14/10/2022.
In xong v np lu chiu qu IV nm 2022.

n c

Gi: 29.000