UNIVERZITET U TUZLI RUDARSKO – GEOLOŠKO – GRAĐEVINSKI FAKULTET

STANJE I PRAVCI RAZVOJA GRAĐEVINARSTVA PRVI REGIONALNI NAUĈNO-STRUĈNI SKUP

UREDNICI Ibrahim Ĉaĉković, Damir Zenunović

ZBORNIK RADOVA Tuzla, 29. i 30. oktobar/listopad 2009.

Ovaj zbornik je štampan uz materijalnu pomoć donatora Urednici: Prof.dr.Ibrahim Ĉaĉković, dipl.inţ.graĊ. Doc.dr. Damir Zenunović, dipl.inţ.graĊ.
ISBN 978-9958-628-14-6
CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 624(497.6)"2009"(082) REGIONALNI nauĉno-struĉni skup Stanje i pravci razvoja graĊevinarstva (1 ; 2009 ; Tuzla) GTZ 2009 : zbornik radova / Prvi regionalni nauĉno-struĉni skup Stanje i pravci razvoja graĊevinarstva, Tuzla, 29. i 30. oktobar/listopad 2009. ; urednici Ibrahim Ĉaĉković, Damir Zenunović. - Tuzla : Rudarsko-geološko-graĊevinski fakultet, 2009. - 415 str. : ilustr. ; 24 cm Bibliografija uz svaki referat ; bibliografske i druge bilješke uz tekst ISBN 978-9958-628-14-6 1. Ĉaĉković, Ibrahim 2. Zenunović, Damir COBISS.BH-ID 17670918

Regionalni nauĉno-struĉni skup GTZ2009 Tehniĉki organizator skupa: Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-graĊevinski fakultet Tuzla Tehniĉki urednik zbornika radova: Doc.dr.sc.Adnan Ibrahimović Izdavaĉ: Rudarsko-geološko-graĊevinski fakultet Tuzla Štampa: Ars grafika d.o.o. Tuzla Tiraţ: 100 primjeraka

ORGANIZACIONI ODBOR SKUPA: PREDSJEDNIK: Dekan RGGF-a, Prof.dr. Abdulah Bašić DOPREDSJEDNIK: Prof.dr. Ibrahim Ĉaĉković, dipl.inţ.graĊ. SEKRETAR: Dr.sc.Damir Zenunović, dipl.inţ.graĊ. ĈLANOVI: Dr.sc.Ismet Gušić, dipl.inţ.graĊ. Dr.sc. Nedim Suljić, dipl.inţ.graĊ. Mr.sc.Besim Demirović, dipl.inţ.graĊ.

PROGRAMSKI ODBOR SKUPA: PREDSJEDNIK: Prof.dr.Ibrahim Jašarević, dipl.inţ.graĊ., Zagreb Prof.dr. Ibrahim Ĉaĉković, dipl.inţ.graĊ., Tuzla Prof.dr. Munir Jahić, dipl.inţ.graĊ., Tuzla Prof.dr.Radomir Folić, dipl.inţ.graĊ., Novi Sad Prof.dr. Petar Brana, dipl.inţ.graĊ., Osijek Prof.dr. Danilo Ristić, dipl.inţ.graĊ., Skopje Prof.dr. Zlatko Langof, dipl.inţ.graĊ., Sarajevo Prof.dr. Zlatko Maglajlić, dipl.inţ.graĊ., Sarajevo Prof.dr. Esad Mešić, dipl.inţ.graĊ., Sarajevo

10 GODINA STUDIJA GRAĐEVINARSTVA U TUZLI
Školovanje kadra graĊevinske strukture u Tuzli zapoĉinje odmah poslije drugog svjetskog rata sa otvaranjem Škole uĉenika u privredi, gdje su se školovali graĊevinski zanatski radnici. Od 1960. godine, otvaranjem GraĊevinskog odsjeka u okviru Rudarske tehniĉke škole, zapoĉinje školovanje arhitektonsko-graĊevinskih tehniĉara. U to vrijeme ova škola je bila ĉetvrta graĊevinska tehniĉka škola u Bosni i Hercegovini. GraĊevinski odsjek se izdvaja 1967. godine i formira GraĊeviski školski centar. Ovaj školski centar je do danas pohaĊao i završio znaĉajan broj graĊevinskih tehniĉara, a mnogi od njih su završili fakultete i danas predstavljaju okosnicu razvoja u oblasti graĊevinarstva kako u zemlji tako i inostranstvu. 1998. godine u okviru Rudarsko-geološkog fakulteta osniva se GraĊevinski odsjek sa ciljem da kada se steknu uslovi preraste u GraĊevinski fakultet Univerziteta u Tuzli. Na studiju graĊevinarstva obrazuju se inţinjeri graĊevinarstva opšteg smjera. Po osnivanju , u prvoj školskoj godini, školska godina 1998/1999, upisano je 60 studenata. Od tada je prisutan stalni porast broj upisanih tako da je u školskoj godini 2008/2009 i 2009/2010 upisano 160 studenata. Do sada su na studiju graĊevinarstva diplomirala 83 studenta. Postdiplomske studije je pohaĊalo 40 kandidata, a do sada je magistriralo 12 kandidata. Doktorske disertacije odbranilo je 7 kandidata. Dakle, u prethodnih 10 godina kroz edukaciju kadrova dat je znaĉajan doprinos razvoju graĊevinske nauke i strukture u Bosni i Hercegovini. Danas GraĊevinski odsjek ima znaĉajan vlastiti kadar sa 7 izabranih nastavnika, 3 viša asistenta i 4 asistenta, koji pokrivaju znaĉajan dio nastave. Ovakav razvoj ne bi bio moguć bez velikog doprinosa gostujućih profesora koji predstavljaju kamen temeljac Studija graĊevinarstva Univerziteta u Tuzli. Koristimo ovu priliku da se zahvalimo: Prof.dr. Taibu Omeragiću, Prof.dr. Ibrahimu Jašareviću, Prof.dr. Milanu Steviću i Prof.dr. Ibrahimu Ĉaĉkoviću, koji su bili inicijatori osnivanja graĊevinskog odsjeka i napisali prvi plan i program studija graĊevinarstva. Prof.dr. Mehmedu Suljkanoviću, prvom prodekanu graĊevinskog odsjeka, na znaĉajnom doprinosu u poĉetcima razvoja odsjeka. Prof.dr. Sadudinu Hodţiću, prvom dekanu Rudarsko-geološko-graĊeviskog fakulteta. Prof.dr. Ibrahimu Jašareviću, Prof.dr. Petru Brani, Prof.dr. Muniru Jahiću, Prof.dr.Faruku Seleskoviću, Prof.dr.Ahmetu Imamoviću, Prof.dr. Zlatku Maglajliću, Prof.dr. Esedu Mešiću, Prof.dr. Mirjani Likić, Prof.dr. Radomiru Foliću, Prof.dr.Zoranu Milašinoviću, Prof.dr. Husni Hrelji, Prof.dr.Muhamedu Zlataru, Prof.dr. Branislavu Verbiĉu i Prof.dr. Vladimiru Sigmundu za doprinos u nastavi i razvoju studija graĊevinarstva u Tuzli. Na GraĊevinskom odsjeku, RGGF-a, Univerziteta u Tuzli, doktorske disertacije odbranili su: 1. Ibrahim Ĉaĉković: Racionalna sanacija kližišta metodom drenažnih sistema i gabionskim zidovima, mentor Prof.dr. Ibrahim Jašarević, 2000. 2. Ahmet Imamović: Proračun kružne temeljne ploče primjenom nelinearnog modela tla, mentor Prof.dr.Franjo Verić, 2001. 3. Damir Zenunović: Analiza pouzdanosti i modifikacija konstrukcijskih armiranobetonskih veza kod montažnih sistema gradnje, mentor Prof.dr. Radomir Folić, 2007.

4. 5. 6. 7.

Ismet Gušić: Upravljanje troškovima graĎenja armiranobetonskih konstrukcija, mentor Prof.dr. Petar Brana, 2007. Nedim Suljić: Geomehanički uslovi planiranja i projektovanja savremenih deponija otpada, mentor Prof.dr. Milan Stević, 2007. Adnan Ibrahimović: Stabilnost kosina u stijenama sa klinastim lomom i uslovi sanacije, mentor Prof.dr. Enver Mandţić, 2008. Zahid Bašić: Uticaj degradacije terena podzemnom eksploatacijom na konstruktivne sisteme graĎevina, mentor Prof.dr. Ibrahim Ĉaĉković,2009.

Magistrarske radove odbranili su: 1. Damir Zenunović: Primjena algebarskih veza linearne teorije tečenja kod sanacije armiranobetonskih nosača, mentor Prof.dr.Ahmet Imamović, 2003. 2. Ismet Gušić: Istraživanje kvantitativnih pokazatelja za upravljanje graĎenjem montažnih betonskih hala, mentor Prof.dr. Petar Brana, 2003. 3. Asim Brkić: Pregled i usporedba razvijenih metoda proračuna za dimenzioniranje krutih i fleksibilnih kolovoznih konstrukcija, sa osvrtom na primjenu geosintetika, mentor Prof.dr. Ibrahim Ĉaĉković, 2004. 4. Nedim Mešić: Nelinearni numerički model betonskih konstrukcija prednapregnutih slobodnim kablovima, mentor Prof.dr. Zlatko Maglajlić, 2005. 5. Zahid Bašić: Istraživanje uticaja rudarskih radova i načina graĎenja na oštećenje graĎevina u užem području eksploatacione zone PK“Čubrić“, mentor Prof.dr. Ibrahim Ĉaĉković, 2006. 6. Adnan Ibrahimović: Analiza stabilnosti i metode sanacije klinastog loma u stijenama, mentor Prof.dr. Enver Mandţić, 2006. 7. Senad Hadţiselimović: Istraživanje uzroka pojave oštećenja fleksibilnih kolovoznih konstrukcije u toku projektnog perioda,sa osvrtom na sanacione mjere i metode dimenzioniranja ojačanja kolovoznih konstrukcija, mentor Prof.dr. Ibrahim Ĉaĉković,2008. 8. Zijad Poţegić: Numerička analiza sačastih čeličnih nosača, mentor Prof.dr. Esad Mešić, 2008. 9. Mirsad Topalović: Statičko dinamička analiza okvirnih konstrukcija poslije oštećenja, mentor Prof.dr. Zlatko Maglajlić, 2008. 10. Besim Demirović: Rješenje problema materijalne nelinearnosti jednobrodnih okvirnih konstrukcija, mentor Prof.dr. Zlatko Maglajlić, 2008. 11. Edis Softić: Izbor agregata za proizvodnju asfalta i njegov uticaj na hrapavost kolovoznih konstrukcija, mentor Prof.dr. Nedţad Alić, 2008. 12. Tihomil Grgić: Gravitacioni potporni zidovi i zemljeni pritisci kod graničnog opterećenja tla, mentor Prof.dr. Milan Stević, 2009. 13. Hasan Okanović: Postupci ispitivanja i odreĎivanja karakteristika prirodnih agregata i njihovih uticaja na mogućnost spravljanja betona, mentor Prof.dr. Milan Stević, 2009. Do sada su diplomirali: Školska godina 2002/2003- Zijad Poţegić Školska godina 2003/2004- Besim Demirović, Damir Hamustafić, Nesib Rešidbegović, Mirsad Topalović Školska godina 2004/2005- Edis Softić, Maja Kin, Emir Jusić, Damir Kurjaković, Muhidin Alibegović

Školska godina 2005/2006- Selma Kadrić, Tihomil Grgić, Sanela Delić, Hrusto Selimović, Adnan Rizvanović, Asim Demirović, Fahrudin Selimović, Asmir Softić, Mirza Memić, Suad Kruškić, Mensur Fazlić, Edin Musić, Nedţad Dţaferović, Emir Hodţić, Nermin Ahmetović, Admir Fazlić Školska godina 2006/2007- Bilal Hadţić, Ramiz Muminović, Asmir Ţunić, Elmir Hajdarbegović, Admir Junuzović, Edis Klis, Szmir Softić, Ibrahim Ahmetagić, Mirsad Hasanović, Mrisad Bikić, Maid Mehanović, Amir Dţananović, Mirnes Softić, Adam Ibrahimagić, Vahidin Alibegović, Elvis Avdić Školska godina 2007/2008- Damir Peštalić, Edis Avdić, Alen Zukić, Edin Cakor, Adnan Fišić, Avdija Mešanović, Omer Kovĉić, Danijel Ruţić, Dragana Vrdoljak, Nijaz Nurković, Emir Arapĉić, Almir Dţafić, Amel Gutić, Amela Kunić, Elmina Sofić, Amela Karahodţić, Vahbija Zahirović, Albert Kobaš, Mufid Tokić, Kemal Zahirović Školska godina 2008/2009- Alma Redţić, Adnan Mostarlić, Rijad Ĉiĉkušić, Nino Dţambić, Denis Memić, Adil Imširović, Nedim Osmić, Jasmina Devedţić, Mirnes Zelenjaković, Hajrudin Hodţić, Eldar Ejubović, Hajrudin Zaimović, Mersudin Karić, Almedin Đedović, Anadel Galamić, Almasa Bedić, Amir Ahmiĉić, Admir Musić, Armin Kapetanović, Marko Tokić, Adnan Agić.

Tuzla, oktobar 2009.

Urednici

SADRŽAJ Pozivna predavanja 1. Prof.dr. Ibrahim Jašarević
ISTRAŢNI RADOVI, PROJEKTIRANJE I IZVEDBA VISOKIH ZAŠTITNIH ARMIRANO-BETONSKIH SIDRENIH KONSTRUKCIJA U PODRUĈJU DUBROVNIKA 13 31

2. Prof.dr.Radomir Folić
3. BETONSKE KONSTRUKCIJE I OKRUŢENJE Prof.dr. Danilo Ristić EFFICIENT BRIDGE SEISMIC ISOLATION SYSTEM WITH INNOVATIVE MULTI-LEVEL MULTI-DIRECTIONAL SEISMIC ENERGY BALANCE Prof.dr.Munir Jahić FILTRATI SA DEPONIJA KOMUNALNOG OTPADA I NAĈINI NJEGOVE OBRADE Prof.dr. Zlatko Langof GEOTEHNIĈKA PROBLEMATIKA I METODOLOGIJA ISTRAŢIVANJA NA KORIDORU VC Prof.dr. Petar Brana TRENDOVI UPRAVLJANJA PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU Prof.dr.Esad Mešić SAVREMENA ANALIZA ĈELIĈNIH OKVIRNIH KONSTRUKCIJA Prof.dr. Zlatko Maglajlić PRIBLIŢNE I INŢENJERSKE METODE U GRAĐEVINSKOM KONSTRUKTERSTVU Zenunović, D.; Folić, R. ANALIZA MONTAŢNIH BETONSKIH HALA U SEIZMIĈKIM PODRUĈJIMA Topalović, M.; Poţegić, Z.; Demirović, B. UTICAJ POPUSTLJIVOSTI TLA NA SEIZMIĈKE SILE AB OKVIRNIH KONSTRUKCIJA Bašić, Z. NUMERIĈKI MODEL RAVNINSKE AB SKELETNE KONSTRUKCIJE OBJEKATA IZLOŢENIH UTICAJU PODZEMNE EKSPLOATACIJE Demirović, B.; Topalović, M.; Poţegić, Z. UTICAJ EFEKATA SKUPLJANJA BETONA KOD OKVIRNIH KONSTRUKCIJA Mešić, N., Nevaĉinović, M., Arapĉić, E., Mešić M. UPOREDNA ANALIZA PRORAĈUNSKIH UTICAJA NA DVA MOSTA PREMA NOVIM SMJERNICAMA I DIN FB 102 U ODNOSU NA PRAVILNIK O OPTEREĆENJIMA MOSTOVA IZ 1988.GODINE Ćosić, M. 3D MKE MODELIRANJE SPREGNUTE MOSTOVSKE KONSTRUKCIJE U FAZAMA IZGRADNJE Radić, I., Markulak, D., Dţeba, I. PRORAĈUNSKI TRETMAN I MODELIRANJE PONAŠANJA SAĆASTIH NOSAĈA Dţananović, A. OPTIMALNI NAGIB USJEKA I NASIPA PRI GRANIĈNOJ RAVNOTEŢI

59

4.

71

5.

77 91 103

6. 7. 8.

113

Radovi
1. 2. 145

169

3.

179

4.

189

5.

195

6.

205

7.

215 227

8.

Jašarević, I. RACIONALNA SANACIJA PLITKIH KLIZIŠTA U GLINAMA 10. Ibrahimović, A., Gutić, K., Alić, N. RELEVANTNI FAKTORI KOD DEFINISANJA USLOVA SANACIJE KOSINA U STIJENAMA SA KLINASTIM LOMOM 9.

235

251

11. Suljić, N.
12. ANALIZA UTICAJA NAGIBA TERENA NA STABILNOST ARMIRANO BETONSKOG POTPORNOG ZIDA Suljić, N.; Stević, M.; Avdić, M., Softić, E. NUMERIĈKA ANALIZA KOD IZVEDBE SILOSA KLINKERA U CEMENTARI KAKANJ Šimun, M.; Škerlj, S. HIDROIZOLACIJA I ASFALTNI KOLNIK CESTOVNIH OBJEKATA Suljić, N. MOGUĆNOSTI PRIMJENE ASFALTA KOD ZAVRŠNOG PREKRIVANJA SAVREMENIH DEPONIJA OTPADA Doklestić, O. DINAMIĈKO MODELIRANJE ZA ANALIZU RADA VODOVODNOG SISTEMA PRIMJENOM REZERVOARSKE OPERACIONALIZACIJE Šumar, T. SANACIJA STARE BRODSKE PREVODNICE U BEZDANU Eftoska, M. GENERAL CONCEPTS FOR CONSTRUCTION TECHNOLOGY OF HARDFILL DAMS Gušić, I.; Ĉaĉković, I., Vidaković, D. UTICAJ RAZVOJA TORANJSKIH DIZALICA NA RAZVOJ GRAĐEVINARSTVA Radulović, N.; Pavlović, S.; Šoškić, M. VOĐENJE INVESTICIJE IZGRADNJE SERVISA I SALONA AUTOMOBILA CITROEN U PODGORICI Jahić, E.: TEHNIĈKE I FIZIKALNE KARAKTERISTIKE KONSTRUKCIJA STAMBENIH POTKROVLJA U ODNOSU NA ZAŠTITU OD PREGRIJAVANJA U LJETNOM PERIODU Koĉetov Mišulić, T.; Vujaković, M. DIREKTIVA ZA GRADJEVINSKE PROIZVODE I STANDARDI EU ZA KONSTRUKCIJE (EUROCODES) Vujaković,M.; Koĉetov Mišulić, T. IMPLEMENTACIJA EVROPSKE INFRASTRUKTURE KVALITETA KROZ PROJEKAT BSC U VOJVODINI Okanović, H., Muminivić, R., Hodţić, B. UTICAJ MRAZA NA ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE Bošković, Z., Ĉebašek, V., Mitrović, V., Stanić, S. MODEL ZA ANALIZU OĈUVANJA STABILNOSTI CEMENTNOG KAMENA U RADNOM VEKU BUŠOTINE Ĉebašek, V., Bošković, Z., Gojković, N., Mitrović, V. TANGENCIJALNA NAPREZANJA U BUŠOTINI U SISTEMU ZAŠTITNE CEVI – CEMENTNI KAMEN – FORMACIJA Ĉebašek, V., Bošković, Z., Mitrović, V., Gojković, N. RADIJALNA NAPREZANJA I DEFORMACIJE U BUŠOTINI U SISTEMU ZAŠTITNE CEVI – CEMENTNI KAMEN – FORMACIJA 265

275 283

13. 14.

297

15.

305 313

16. 17.

319

18.

329

19.

341

20.

349

21.

357

22.

367 375

23. 24.

383

25.

393

26.

405

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful