TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.

com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】

Hanyu Pinyin【漢語拼音】
Contents of this file
Names of the most important Romanization systems........................................................................................................... 1
The syllables in Mandarin Chinese............................................................................................................................................ 1
Table: Mandarin Phonetic Symbols (MPS)—Hanyu Pinyin.................................................................................................. 2
Comparative tables ...................................................................................................................................................................... 2
Initials.................................................................................................................................................................................... 2
Finals ..................................................................................................................................................................................... 3
Conversion table I: Hanyu Pinyin—Wade Giles—Tongyong Pinyin—MPS...................................................................... 4
List of syllables with two versions in Wade Giles................................................................................................................... 8
Conversion table II: Wade Giles—Hanyu Pinyin—Tongyong Pinyin—MPS .................................................................... 9
Conversion table III: MPS—Hanyu Pinyin ...........................................................................................................................14
Conversion table IV: MPS—Tongyong Pinyin......................................................................................................................17
Conversion table V: MPS—Wade Giles .................................................................................................................................20
Origin of the MPS symbols .....................................................................................................................................................23

Names of the most important Romanization systems
English ................................... Chinese

Gwoyeu Romatzyh (GR) ........................ guoyu luomazi 國語羅馬字
Hanyu Pinyin............................................ hanyu pinyin 漢語拼音
Mandarin Phonetic Symbols (MPS) ...... zhuyin fuhao 注音符號
MPS II....................................................... huoyu ershi 國語二式
Tongyong Pinyin...................................... tongyong pinyin 通用拼音
Wade Giles................................................ weituoma zhailisi shi pinyin 威妥瑪翟理斯式拼音 / wei zhai pinyin 威翟拼音
Yale ............................................................ yelu pinyin 耶魯拼音

The syllables in Mandarin Chinese
There are 416 syllables in Mandarin Chinese, irrespective of the four tones. The following list shows the syllables in
alphabetical order in Hanyu Pinyin.

A—a, ai, an, ang, ao,
B—ba, bai, ban, bang, bao, bei, ben, beng, bi, bian, biao, bie, bin, bing, bo, bu,
C—ca, cai, can, cang, cao, ce, cen, ceng, cha, chai, chan, chang, chao, che, chen, cheng, chi, chong, chou, chu, chua,
chuai, chuan, chuang, chui, chun, chuo, ci, cong, cou, cu, cuan, cui, cun, cuo,

D—da, dai, dan, dang, dao, de, dei, den, deng, di, dia, dian, diao, die, ding, diu, dong, dou, du, duan, dui, dun, duo,
E—e, ê, ei, en, eng, er,
F—fa, fan, fang, fei, fen, feng, fo, fou, fu,
G—ga, gai, gan, gang, gao, ge, gei, gen, geng, gong, gou, gu, gua, guai, guan, guang, gui, gun, guo,
H—ha, hai, han, hang, hao, he, hei, hen, heng, hm, hng, hong, hou, hu, hua, huai, huan, huang, hui, hun, huo,
J—ji, jia, jian, jiang, jiao, jie, jin, jing, jiong, jiu, ju, juan, jue, jun,
K—ka, kai, kan, kang, kao, ke, kei, ken, keng, kong, kou, ku, kua, kuai, kuan, kuang, kui, kun, kuo,
L—la, lai, lan, lang, lao, le, lei, leng, li, lia, lian, liang, liao, lie, lin, ling, liu, lo, long, lou, lu, lü, luan, lüe, lun, luo,
M—m, ma, mai, man, mang, mao, me, mei, men, meng, mi, mian, miao, mie, min, ming, miu, mo, mou, mu,
1

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】

N—n, na, nai, nan, nang, nao, ne, nei, nen, neng, ng, ni, nian, niang, niao, nie, nin, ning, niu, nong, nou, nu, nü, nuan,
nüe, nuo,

O—o, ou,
P—pa, pai, pan, pang, pao, pei, pen, peng, pi, pian, piao, pie, pin, ping, po, pou, pu,
Q—qi, qia, qian, qiang, qiao, qie, qin, qing, qiong, qiu, qu, quan, que, qun,
R—ran, rang, rao, re, ren, reng, ri, rong, rou, ru, ruan, rui, run, ruo,
S—sa, sai, san, sang, sao, se, sen, seng, sha, shai, shan, shang, shao, she, shei, shen, sheng, shi, shou, shu, shua, shuai,

shuan, shuang, shui, shun, shuo, si, song, sou, su, suan, sui, sun, suo,
T—ta, tai, tan, tang, tao, te, teng, ti, tian, tiao, tie, ting, tong, tou, tu, tuan, tui, tun, tuo,
W—wa, wai, wan, wang, wei, wen, weng, wo, wu,
X—xi, xia, xian, xiang, xiao, xie, xin, xing, xiong, xiu, xu, xuan, xue, xun,
Y—ya, yai, yan, yang, yao, ye, yi, yin, ying, yo, yong, you, yu, yuan, yue, yun,
Z—za, zai, zan, zang, zao, ze, zei, zen, zeng, zha, zhai, zhan, zhang, zhao, zhe, zhei, zhen, zheng, zhi, zhong, zhou,
zhu, zhua, zhuai, zhuan, zhuang, zhui, zhun, zhuo, zi, zong, zou, zu, zuan, zui, zun, zuo.

Table: Mandarin Phonetic Symbols (MPS)—Hanyu Pinyin
ㄅ—b ㄉ—d ㄍ—g ㄐ—j
ㄆ—p ㄊ—t

ㄓ—zh

ㄎ—k ㄑ—q ㄔ—ch

ㄇ—m ㄋ—n ㄏ—h ㄒ—x ㄕ—sh
ㄈ—f

ㄌ—l

ㄗ—z ㄧ—yi/y-/-i-

ㄚ—a ㄞ—ai

ㄢ—an

ㄦ—er

ㄘ—c ㄨ—wu/w-/-u-

ㄛ—o ㄟ—ei

ㄣ—en

兀—ng

ㄙ—s

ㄩ—yü/y-/-u-/-ü- ㄜ—e ㄠ—ao

ㄤ—ang

ㄝ—e ㄡ—ou

ㄥ—eng

ㄖ—r

Note: In Hanyu Pinyin, the “ü” for the ㄩ-sound appears only behind l- and n-, otherwise the spelling for that
sound is u.

Comparative tables
INITIALS
Hanyu Pinyin
b
c
ch
d
f
g
h
j
k
l
m
n
p
q
r
s
sh
t
x

Wade Giles
p
ts’
ch’
t
f
k
h
ch/ts
k’
l
m
n
p’
ch’/ts’
j
s
sh
t’
hs

Tongyong
b
c
ch
d
f
g
h
j
k
l
m
n
p
c
r
s
sh
t
s

2

MPS

GRb
ts
ch
d
f
g
h
j
k
l
m
n
p
ch
r
s
sh
t
sh

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】
z
zh

FINALS

Hanyu Pinyin
a
ai
an
ang
ao
e
e
-ei
en
-eng
er
-i
-ia
-ian
-iang
-iao
-ie
-in
-ing
-iong
-iu
ng
-o
-ong
ou
-u
-u/-ü**
-ua
-uai
-uan
-uan*
-uang
-ue/-üe**
-ui
-un
-un*
-uo
w
wu
y
yi
yu

tz
ch

Wade Giles
a
ai
an
ang
au
e
e
-ei
en
-eng
erh
-i
-ia
-ien
-iang
-iao
-ieh
-in
-ing
-iung
-iu
ng
-o
-ung
ou
-u

-ua
-uai
-uan
-üan
-uang
-üe
-uei
-un
-ün
-o
w
u
y
yi

z
jh

tz
j


Tongyong

MPS

a
ai
an
ang
ao
e
e
-ei
en
-eng
er
-i
-ia
-ian
-iang
-iao
-ie
-in
-ing
-yong
-iou
ng
-o
-ong
ou
-u
-yu
-ua
-uai
-uan
-uan
-uang
-yue
-uei
-un
-yun
-uo
w
w/-u
y
yi/-i
yu

ㄧㄚ
ㄧㄢ
ㄧㄤ
ㄧㄠ
ㄧㄝ
ㄧㄣ
ㄧㄥ
ㄩㄥ
ㄧㄡ


ㄨㄥㄨㄚ
ㄨㄞ
ㄨㄢ
ㄩㄢ
ㄨㄤ
ㄩㄝ
ㄨㄟ
ㄨㄣ
ㄩㄣ
ㄨㄛ


ㄧ/ㄩ

GR -1/2/3/4 (tones)
a/ar/aa/ah
ai/air/ae/ay
an/arn/aan/ann
ang/arng/aang/anq
au/aur/ao/aw
e/er/ee/eh
e/e/ee/eh
-ei/-eir/-eei/-ey
(e)n/(er)n/(ee)n/(e)nn
(e)ng/(er)ng/(ee)ng/(e)nq
el/erl/eel/ell
i/yi/yii (-ii)/yih (-ih)
ia/ya/yea (-ea)/yah (-iah)
ian/yan/-ean/-iann
iang/yang/-eang/-ianq
iau/yau/yeau (-eau)/yaw (-iaw)
ie/ye/yee (-iee)/yeh (-ieh)
in/yn/-iin/-inn
ing/yng/-iing/-inq
iong/yong/-eong/-ionq
iou/you/yeou (-eou)/yow (-iow)
ng
o/or/oo/oh
ueng/weng/-oong/-onq
ou/our/oou/ow
u/wu/-uu/-uh
iu/yu/-eh/-iuh
ua/wa/-oa/-uah
uai/wai/-oai/-uay
uan/wan/-oan/-uann
iuan/yuan/-euan/-iuann
uang/wang/-oang/-uanq
iue/yue/-eue/-iueh
uei/wei/-oei/-uey
uen/wen/-oen/-uenn
iun/yun/-eun/-iunn
uo/wo/-uoo/-uoh
w/u
u/wu/-uu/-uh
y/i
i/yi/-ii/-ih
iu/yu/-eh/-iuh

*This sound is equivalent to MPS’ ㄩㄢ/ㄩㄣ and applies only after the consonants j, q, x and y
**German umlaut appears only after l and n

3

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】

Conversion table I:
Hanyu Pinyin—Wade Giles—Tongyong Pinyin—MPS
Hanyu
Pinyin

Wade
Giles

Tongyong

MPS

Hanyu Wade
Pinyin Giles

Tongyong

MPS

a
an
ao
bai
bang
bei
beng
bian
bie
bing
bu
cai
cang
ce
ceng
chai
chang
che
cheng
chong
chuo
chua
chuan
chui
chuo
cong
cu
cui
cuo
dai
dang
de
den
di
dian
die
diu
dou
duan
dun
e
ei
eng
fa
fang
fen

ah
an
ao
pai
pang
pei
peng
pien
pieh
ping
pu
ts’ai
ts’ang
ts’e
ts’eng
ch’ai
ch’ang
ch’e
ch’eng
ch’ung
ch’o
ch’ua
ch’uan
ch’ui
ch’uo
ts’ung
ts’u
ts’ui
ts’o
tai
tang
te
ten
ti
tien
tieh
tiu
tou
tuan
tun
ê
ei
eng
fa
fang
fen

a
an
ao
bai
bang
bei
beng
bian
bie
bing
bu
cai
cang
ce
ceng
chai
chang
che
cheng
chong
chuo
chua
chuan
chuei
chuo
cong
cu
cuei
cuo
dai
dang
de
den
di
dian
die
diou
dou
duan
dun
e
ei
eng
fa
fang
fen
ㄅㄞ
ㄅㄤ
ㄅㄟ
ㄅㄥ
ㄅㄧㄢ
ㄅㄧㄝ
ㄅㄧㄥ
ㄅㄨ
ㄘㄞ
ㄘㄤ
ㄘㄜ
ㄘㄥ
ㄔㄞ
ㄔㄤ
ㄔㄜ
ㄔㄥ
ㄔㄨㄥ
ㄔㄨㄛ
ㄔㄨㄚ
ㄔㄨㄢ
ㄔㄨㄟ
ㄔㄨㄛ
ㄘㄨㄥ
ㄘㄨ
ㄘㄨㄟ
ㄘㄨㄛ
ㄉㄞ
ㄉㄤ
ㄉㄜ
ㄉㄣ
ㄉㄧ
ㄉㄧㄢ
ㄉㄧㄝ
ㄉㄧㄡ
ㄉㄡ
ㄉㄨㄢ
ㄉㄨㄣㄈㄚ
ㄈㄤ
ㄈㄣ

ai
ang
ba
ban
bao
ben
bi
biao
bin
bo
ca
can
cao
cen
cha
chan
chao
chen
chi
chou
chu
chuai
chuang
chun
ci
cou
cuan
cun
da
dan
dao
dei
deng
dia
diao
ding
dong
du
dui
duo
ê
en
er
fan
fei
feng

ai
ang
ba
ban
bao
ben
bi
biao
bin
bo
ca
can
cao
cen
cha
chan
chao
chen
chih
chou
chu
chuai
chuang
chun
cih
cou
cuan
cun
da
dan
dao
dei
deng
dia
diao
ding
dong
du
duei
duo
e
en
er
fan
fei
fengㄅㄚ
ㄅㄢ
ㄅㄠ
ㄅㄣ
ㄅㄧ
ㄅㄧㄠ
ㄅㄧㄣ
ㄅㄛ
ㄘㄚ
ㄘㄢ
ㄘㄠ
ㄘㄣ
ㄔㄚ
ㄔㄢ
ㄔㄠ
ㄔㄣ

ㄔㄡ
ㄔㄨ
ㄔㄨㄞ
ㄔㄨㄤ
ㄔㄨㄣ

ㄘㄡ
ㄘㄨㄢ
ㄘㄨㄣ
ㄉㄚ
ㄉㄢ
ㄉㄠ
ㄉㄟ
ㄉㄥ
ㄉㄧㄚ
ㄉㄧㄠ
ㄉㄧㄥ
ㄉㄨㄥ
ㄉㄨ
ㄉㄨㄟ
ㄉㄨㄛㄈㄢ
ㄈㄟ
ㄈㄥ

4

ai
ang
pa
pan
pao
pen
pi
piao
pin
po
ts’a
ts’an
ts’ao
ts’en
ch’a
ch’an
ch’ao
ch’en
ch’ih
ch’ou
ch’u
ch’uai
ch’uang
ch’un
tz’u
ts’ou
ts’uan
ts’un
ta
tan
tao
tei
teng
tia
tiao
ting
tung
tu
tui
tuo/to
eh
en
erh
fan
fei
feng

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】
fo
fu
gai
gang
ge
gen
gong
gu
guai
guang
gun
ha
han
hao
hei
heng
hng
hou
hua
huan
hui
huo
jia
jiang
jie
jing
jiu
juan
jun
kai
kang
ke
ken
kong
ku
kuai
kuang
kun
la
lan
lao
lei
li
lian
liao
lin
liu
long
lu
luan
lun
m
mai

fo
fu
kai
kang
ke/ko
ken
kung
ku
kuai
kuang
kun
ha
han
hao
hei
heng
hng
hou
hua
huan
hui
huo
chia
chiang/tsiang
chieh/tsieh
ching/tsing
chiu/tsiu
chüan
chün/tsün
k’ai
k’ang
k’e/k’o
k’en
k’ung
k’u
k’uai
k’uang
k’un
la
lan
lao
lei
li
lien
liao
lin
liu
lung
lu
luan
lun
m
mai

fo
fu
gai
gang
ge
gen
gong
gu
guai
guang
gun
ha
han
hao
hei
heng
hng
hou
hua
huan
huei
huo
jia
jiang
jie
jing
jiou
jyuan
jyun
kai
kang
ke
ken
kong
ku
kuai
kuang
kun
la
lan
lao
lei
li
lian
liao
lin
liou
long
lu
luan
lun
m
mai

fou
ga
gan
gao
gei
geng
gou
gua
guan
gui
guo
hai
hang
he
hen
hm
hong
hu
huai
huang
hun
ji
jian
jiao
jin
jiong
ju
jue
ka
kan
kao
kei
keng
kou
kua
kuan
kui
kuo
lai
lang
le
leng
lia
liang
lie
ling
lo
lou

lüe
luo
ma
man

ㄈㄛ
ㄈㄨ
ㄍㄞ
ㄍㄤ
ㄍㄜ
ㄍㄣ
ㄍㄨㄥ
ㄍㄨ
ㄍㄨㄞ
ㄍㄨㄤ
ㄍㄨㄣ
ㄏㄚ
ㄏㄢ
ㄏㄠ
ㄏㄟ
ㄏㄥ
ㄏ兀
ㄏㄡ
ㄏㄨㄚ
ㄏㄨㄢ
ㄏㄨㄟ
ㄏㄨㄛ
ㄐㄧㄚ
ㄐㄧㄤ
ㄐㄧㄝ
ㄐㄧㄥ
ㄐㄧㄡ
ㄐㄩㄢ
ㄐㄩㄣ
ㄎㄞ
ㄎㄤ
ㄎㄜ
ㄎㄣ
ㄎㄨㄥ
ㄎㄨ
ㄎㄨㄞ
ㄎㄨㄤ
ㄎㄨㄣ
ㄌㄚ
ㄌㄢ
ㄌㄠ
ㄌㄟ
ㄌㄧ
ㄌㄧㄢ
ㄌㄧㄠ
ㄌㄧㄣ
ㄌㄧㄡ
ㄌㄨㄥ
ㄌㄨ
ㄌㄨㄢ
ㄌㄨㄣ

ㄇㄞ

5

fou
ka
kan
kao
kei
keng
kou
kua
kuan
kuei
kuo
hai
hang
ho
hen
hm
hung
hu
huai
huang
hun
chi/tsi
chien/tsien
chiao/tsiao
chin/tsin
chiung
chü/tsü
chüeh/tsüeh
k’a
k’an
k’ao
k’ei
k’eng
k’ou
k’ua
k’uan
k’uei
k’uo
lai
lang
le
leng
lia
liang
lieh
ling
loh
lou

lüeh
lo
ma
man

fou
ga
gan
gao
gei
geng
gou
gua
guan
guei
guo
hai
hang
he
hen
hm
hong
hu
huai
huang
hun
ji
jian
jiao
jin
jyong
jyu
jyue
ka
kan
kao
kei
keng
kou
kua
kuan
kuei
kuo
lai
lang
le
leng
lia
liang
lie
ling
lo
lou
lyu
lyue
luo
ma
man

ㄈㄡ
ㄍㄚ
ㄍㄢ
ㄍㄠ
ㄍㄟ
ㄍㄥ
ㄍㄡ
ㄍㄨㄚ
ㄍㄨㄢ
ㄍㄨㄟ
ㄍㄨㄛ
ㄏㄞ
ㄏㄤ
ㄏㄜ
ㄏㄣ
ㄏㄇ
ㄏㄨㄥ
ㄏㄨ
ㄏㄨㄞ
ㄏㄨㄤ
ㄏㄨㄣ
ㄐㄧ
ㄐㄧㄢ
ㄐㄧㄠ
ㄐㄧㄣ
ㄐㄩㄥ
ㄐㄩ
ㄐㄩㄝ
ㄎㄚ
ㄎㄢ
ㄎㄠ
ㄎㄟ
ㄎㄥ
ㄎㄡ
ㄎㄨㄚ
ㄎㄨㄢ
ㄎㄨㄟ
ㄎㄨㄛ
ㄌㄞ
ㄌㄤ
ㄌㄜ
ㄌㄥ
ㄌㄧㄚ
ㄌㄧㄤ
ㄌㄧㄝ
ㄌㄧㄥ
ㄌㄛ
ㄌㄡ
ㄌㄩ
ㄌㄩㄝ
ㄌㄨㄛ
ㄇㄚ
ㄇㄢ

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】
mang
me
men
mi
miao
min
miu
mou
n
nai
nang
ne
nen
ng
nian
niao
nin
niu
nou

nüe
o
pa
pan
pao
pen
pi
piao
pin
po
pu
qia
qiang
qie
qing
qiu
quan
qun
rang
re
reng
rong
ru
rui
ruo
sai
sang
se
seng
shai
shang
she
shen

mang
me
men
mi
miao
min
miou
mou
n
nai
nang
ne
nen
ng
nien
niao
nin
niu
nou

nüeh
o
p’a
p’an
p’ao
p’en
p’i
p’iao
p’in
p’o
p’u
ch’ia
ch’iang/ts’iang
ch’ieh/ts’ieh
ch’ing/ts’ing
ch’iu/ts’iu
ch’üan/ts’üan
ch’ün
jang
je
jeng
jung
ju
jui
jo
sai
sang
se
seng
shai
shang
she
shen

mang
me
men
mi
miao
min
miou
mou
n
nai
nang
ne
nen
ng
nian
niao
nin
niou
nou
nyu
nyue
o
pa
pan
pao
pen
pi
piao
pin
po
pu
cia
ciang
cie
cing
ciou
cyuan
cyun
rang
re
reng
rong
ru
ruei
ruo
sai
sang
se
seng
shai
shang
she
shen

mao
mei
meng
mian
mie
ming
mo
mu
na
nan
nao
nei
neng
ni
niang
nie
ning
nong
nu
nuan
nuo
ou
pai
pang
pei
peng
pian
pie
ping
pou
qi
qian
qiao
qin
qiong
qu
que
ran
rao
ren
ri
rou
ruan
run
sa
san
sao
sen
sha
shan
shao
shei
sheng

ㄇㄤ
ㄇㄜ
ㄇㄣ
ㄇㄧ
ㄇㄧㄠ
ㄇㄧㄣ
ㄇㄧㄡ
ㄇㄡ

ㄋㄞ
ㄋㄤ
ㄋㄜ
ㄋㄣ

ㄋㄧㄢ
ㄋㄧㄠ
ㄋㄧㄣ
ㄋㄧㄡ
ㄋㄡ
ㄋㄩ
ㄋㄩㄝ

ㄆㄚ
ㄆㄢ
ㄆㄠ
ㄆㄣ
ㄆㄧ
ㄆㄧㄠ
ㄆㄧㄣ
ㄆㄛ
ㄆㄨ
ㄑㄧㄚ
ㄑㄧㄤ
ㄑㄧㄝ
ㄑㄧㄥ
ㄑㄧㄡ
ㄑㄩㄢ
ㄑㄩㄣ
ㄖㄤ
ㄖㄜ
ㄖㄥ
ㄖㄨㄥ
ㄖㄨ
ㄖㄨㄟ
ㄖㄨㄛ
ㄙㄞ
ㄙㄤ
ㄙㄜ
ㄙㄥ
ㄕㄞ
ㄕㄤ
ㄕㄜ
ㄕㄣ

6

mao
mei
meng
mien
mieh
ming
mo
mu
na
nan
nao
nei
neng
ni
niang
nieh
ning
nung
nu
nuan
no
ou
p’ai
p’ang
p’ei
p’eng
p’ien
p’ieh
p’ing
p’ou
ch’i/ts’i
ch’ien/ts’ien
ch’iao
ch’in/ts’in
ch’iung
ch’ü/ts’ü
ch’üeh
jan
jao
jen
jih
jou
juan
jun
sa
san
sao
sen
sha
shan
shao
shei
sheng

mao
mei
meng
mian
mie
ming
mo
mu
na
nan
nao
nei
neng
ni
niang
nie
ning
nong
nu
nuan
nuo
ou
pai
pang
pei
peng
pian
pie
ping
pou
ci
cian
ciao
cin
cyong
cyu
cyue
ran
rao
ren
rih
rou
ruan
run
sa
san
sao
sen
sha
shan
shao
shei
sheng

ㄇㄠ
ㄇㄟ
ㄇㄥ
ㄇㄧㄢ
ㄇㄧㄝ
ㄇㄧㄥ
ㄇㄛ
ㄇㄨ
ㄋㄚ
ㄋㄢ
ㄋㄠ
ㄋㄟ
ㄋㄥ
ㄋㄧ
ㄋㄧㄤ
ㄋㄧㄝ
ㄋㄧㄥ
ㄋㄨㄥ
ㄋㄨ
ㄋㄨㄢ
ㄋㄨㄛ

ㄆㄞ
ㄆㄤ
ㄆㄟ
ㄆㄥ
ㄆㄧㄢ
ㄆㄧㄝ
ㄆㄧㄥ
ㄆㄡ
ㄑㄧ
ㄑㄧㄢ
ㄑㄧㄠ
ㄑㄧㄣ
ㄑㄩㄥ
ㄑㄩ
ㄑㄩㄝ
ㄖㄢ
ㄖㄠ
ㄖㄣ

ㄖㄡ
ㄖㄨㄢ
ㄖㄨㄣ
ㄙㄚ
ㄙㄢ
ㄙㄠ
ㄙㄣ
ㄕㄚ
ㄕㄢ
ㄕㄠ
ㄕㄟ
ㄕㄥ

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】
shi
shu
shuai
shuang
shun
si
sou
suan
sun
ta
tan
tao
teng
tian
tie
tong
tu
tui
tuo
wai
wang
wen
wo
xi
xian
xiao
xin
xiong
xu
xue
ya
yan
yao
yi
ying
yong
yu
yue
za
zan
zao
zei
zeng
zhai
zhang
zhe
zhen
zhi
zhou
zhua
zhuan
zhui
zhuo

shih
shu
shuai
shuang
shun
ssu/szu
sou
suan
sun
t’a
t’an
t’ao
t’eng
t’ien
t’ieh
t’ung
t’u
t’ui
t’uo/t’o
wai
wang
wen
wo
hsi
hsien
hsiao
hsin
hsiung
hsü
hsüeh
ya
yen
yao
i
ying
yung

yüeh
tsa
tsan
tsao
tsei
tseng
chai
chang
che
chen
chih
chou
chua
chuan
chui
chuo/cho

shih
shu
shuai
shuang
shun
sih
sou
suan
sun
ta
tan
tao
teng
tian
tie
tong
tu
tuei
tuo
wai
wang
wen
wo
si
sian
siao
sin
syong
syu
syue
ya
yan
yao
yi
ying
yong
yu
yue
za
zan
zao
zei
zeng
jhai
jhang
jhe
jhen
jhih
jhou
jhua
jhuan
jhuei
jhuo

shou
shua
shuan
shui
shuo
song
su
sui
suo
tai
tang
te
ti
tiao
ting
tou
tuan
tun
wa
wan
wei
weng
wu
xia
xiang
xie
xing
xiu
xuan
xun
yai
yang
ye
yin
yo
you
yuan
yun
zai
zang
ze
zen
zha
zhan
zhao
zhei
zheng
zhong
zhu
zhuai
zhuang
zhun
zi


ㄕㄨ
ㄕㄨㄞ
ㄕㄨㄤ
ㄕㄨㄣ

ㄙㄡ
ㄙㄨㄢ
ㄙㄨㄣ
ㄊㄚ
ㄊㄢ
ㄊㄠ
ㄊㄥ
ㄊㄧㄢ
ㄊㄧㄝ
ㄊㄨㄥ
ㄊㄨ
ㄊㄨㄟ
ㄊㄨㄛ
ㄨㄞ
ㄨㄤ
ㄨㄣ
ㄨㄛ
ㄒㄧ
ㄒㄧㄢ
ㄒㄧㄠ
ㄒㄧㄣ
ㄒㄩㄥ
ㄒㄩ
ㄒㄩㄝ
ㄧㄚ
ㄧㄢ
ㄧㄠ

ㄧㄥ
ㄩㄥ

ㄩㄝ
ㄗㄚ
ㄗㄢ
ㄗㄠ
ㄗㄟ
ㄗㄥ
ㄓㄞ
ㄓㄤ
ㄓㄜ
ㄓㄣ

ㄓㄡ
ㄓㄨㄚ
ㄓㄨㄢ
ㄓㄨㄟ
ㄓㄨㄛ

7

shou
shua
shuan
shui
shuo
sung
su
sui
so
t’ai
t’ang
t’e
t’i
t’iao
t’ing
t’ou
t’uan
t’un
wa
wan
wei
weng
wu
hsia
hsiang
hsieh
hsing
hsiu
hsüan
hsün
yai
yang
yeh
yin
yo
yu
yuan
yün
tsai
tsang
tse
tsen
cha
chan
chao
chei
cheng
chung
chu
chuai
chuang
chun
tzu

shou
shua
shuan
shuei
shuo
song
su
suei
suo
tai
tang
te
ti
tiao
ting
tou
tuan
tun
wa
wan
wei
wong
wu
sia
siang
sie
sing
siou
syuan
syun
yai
yang
ye
yin
yo
you
yuan
yun
zai
zang
ze
zen
jha
jhan
jhao
jhei
jheng
jhong
jhu
jhuai
jhuang
jhun
zih

ㄕㄡ
ㄕㄨㄚ
ㄕㄨㄢ
ㄕㄨㄟ
ㄕㄨㄛ
ㄙㄨㄥ
ㄙㄨ
ㄙㄨㄟ
ㄙㄨㄛ
ㄊㄞ
ㄊㄤ
ㄊㄜ
ㄊㄧ
ㄊㄧㄠ
ㄊㄧㄥ
ㄊㄡ
ㄊㄨㄢ
ㄊㄨㄣ
ㄨㄚ
ㄨㄢ
ㄨㄟ
ㄨㄥ

ㄒㄧㄚ
ㄒㄧㄤ
ㄒㄧㄝ
ㄒㄧㄥ
ㄒㄧㄡ
ㄒㄩㄢ
ㄒㄩㄣ
ㄧㄞ
ㄧㄤ
ㄧㄝ
ㄧㄣ
ㄧㄛ
ㄧㄡ
ㄩㄢ
ㄩㄣ
ㄗㄞ
ㄗㄤ
ㄗㄜ
ㄗㄣ
ㄓㄚ
ㄓㄢ
ㄓㄠ
ㄓㄟ
ㄓㄥ
ㄓㄨㄥ
ㄓㄨ
ㄓㄨㄞ
ㄓㄨㄤ
ㄓㄨㄣ

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】
zong
zu
zui
zuo

tsung
tsu
tsui
tso

zong
zu
zuei
zuo

zou
zuan
zun

ㄗㄨㄥ
ㄗㄨ
ㄗㄨㄟ
ㄗㄨㄛ

tsou
tsuan
tsun

zou
zuan
zun

List of syllables with two versions in Wade Giles
Hanyu Pinyin

Wade Giles

Tongyong Pinyin

MPS

duo............................................. tuo / to..........................................duo .....................................................ㄉㄨㄛ
ge................................................ ke / ko ...........................................ge ........................................................ㄍㄜ
ji.................................................. chi / tsi ..........................................ji ..........................................................ㄐㄧ
jian ............................................. chien / tsien..................................jian......................................................ㄐㄧㄢ
jiang ........................................... chiang / tsiang..............................jiang....................................................ㄐㄧㄤ
jiao ............................................. chiao / tsiao..................................jiao......................................................ㄐㄧㄠ
jie................................................ chieh / tsieh..................................jie ........................................................ㄐㄧㄝ
jin ............................................... chin / tsin......................................jin........................................................ㄐㄧㄣ
jing ............................................. ching / tsing..................................jing......................................................ㄐㄧㄥ
jiu ............................................... chiu / tsiu......................................jiou......................................................ㄐㄧㄡ
ju ................................................ chü / tsü........................................jyu .......................................................ㄐㄩ
jue .............................................. chüeh / tsüeh................................jyue .....................................................ㄐㄩㄝ
jun .............................................. chün / tsün ...................................jyun.....................................................ㄐㄩㄣ
ke................................................ k’e / k’o .........................................ke ........................................................ㄎㄜ
qi ................................................ ch’i / ts’i ........................................ci .........................................................ㄑㄧ
qian ............................................ ch’ien / ts’ien................................cian .....................................................ㄑㄧㄢ
qiang .......................................... ch’iang / ts’iang............................ciang ...................................................ㄑㄧㄤ
qie .............................................. ch’ieh / ts’ieh................................cie .......................................................ㄑㄧㄝ
qin .............................................. ch’in / ts’in....................................cin.......................................................ㄑㄧㄣ
qing ............................................ ch’ing / ts’ing................................cing.....................................................ㄑㄧㄥ
qiu .............................................. ch’iu / ts’iu....................................ciou.....................................................ㄑㄧㄡ
qu ............................................... ch’ü / ts’ü......................................cyu ......................................................ㄑㄩ
quan ........................................... ch’üan / ts’üan..............................cyuan ..................................................ㄑㄩㄢ
si................................................. ssu / szu ........................................sih .......................................................ㄙ
tuo.............................................. t’uo / t’o........................................tuo ......................................................ㄊㄨㄛ
zhuo........................................... chuo / cho ....................................jhuo ....................................................ㄓㄨㄛ

8

ㄗㄡ
ㄗㄨㄢ
ㄗㄨㄣ

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】

Conversion table II:
Wade Giles—Hanyu Pinyin—Tongyong Pinyin—MPS
Wade
Giles

Hanyu
Pinyin

Tongyong

MPS

Wade
Giles

Hanyu
Pinyin

Tongyong

MPS

ah
an
ao
ch’a
ch’ai
ch’an
ch’ang
ch’ao
ch’e
chen
cheng
chi
chia
chiang
chiao
chieh
chien
chih
chin
ching
chiu
chiung
cho
chou
chu
chü
chua
chuai
chuan
chüan
chuang
chüeh
chui
chun
chün
chung
chuo
ê
ei
eng
fa
fang
fen
fo
fu
hai

a
an
ao
cha
chai
chan
chang
chao
che
zhen
zheng
ji
jia
jiang
jiao
jie
jian
zhi
jin
jing
jiu
jiong
zhuo
zhou
zhu
ju
zhua
zhuai
zhuan
juan
zhuang
jue
zhui
zhun
jun
zhong
zhuo
e
ei
eng
fa
fang
fen
fo
fu
hai

a
an
ao
cha
chai
chan
chang
chao
che
jhen
jheng
ji
jia
jiang
jiao
jie
jian
jhih
jin
jing
jiou
jyong
jhuo
jhou
jhu
jyu
jhua
jhuai
jhuan
jyuan
jhuang
jyue
jhuei
jhun
jyun
jhong
jhuo
e
ei
eng
fa
fang
fen
fo
fu
hai
ㄔㄚ
ㄔㄞ
ㄔㄢ
ㄔㄤ
ㄔㄠ
ㄔㄜ
ㄓㄣ
ㄓㄥ
ㄐㄧ
ㄐㄧㄚ
ㄐㄧㄤ
ㄐㄧㄠ
ㄐㄧㄝ
ㄐㄧㄢ

ㄐㄧㄣ
ㄐㄧㄥ
ㄐㄧㄡ
ㄐㄩㄥ
ㄓㄨㄛ
ㄓㄡ
ㄓㄨ
ㄐㄩ
ㄓㄨㄚ
ㄓㄨㄞ
ㄓㄨㄢ
ㄐㄩㄢ
ㄓㄨㄤ
ㄐㄩㄝ
ㄓㄨㄟ
ㄓㄨㄣ
ㄐㄩㄣ
ㄓㄨㄥ
ㄓㄨㄛㄈㄚ
ㄈㄤ
ㄈㄣ
ㄈㄛ
ㄈㄨ
ㄏㄞ

ai
ang
cha
chai
chan
chang
chao
che
chei
ch’en
ch’eng
ch’i
ch’ia
ch’iang
ch’iao
ch’ieh
ch’ien
ch’ih
ch’in
ch’ing
ch’iu
ch’iung
ch’o
ch’ou
ch’u
ch’ü
ch’ua
ch’uai
ch’uan
ch’üan
ch’uang
ch’üeh
ch’ui
ch’un
ch’ün
ch’ung
ch’uo
eh
en
erh
fan
fei
feng
fou
ha
han

ai
ang
zha
zhai
zhan
zhang
zhao
zhe
zhei
chen
cheng
qi
qia
qiang
qiao
qie
qian
chi
qin
qing
qiu
qiong
chuo
chou
chu
qu
chua
chuai
chuan
quan
chuang
que
chui
chun
qun
chong
chuo
ê
en
er
fan
fei
feng
fou
ha
han

ai
ang
jha
jhai
jhan
jhang
jhao
jhe
jhei
chen
cheng
ci
cia
ciang
ciao
cie
cian
chih
cin
cing
ciou
cyong
chuo
chou
chu
cyu
chua
chuai
chuan
cyuan
chuang
cyue
chuei
chun
cyun
chong
chuo
e
en
er
fan
fei
feng
fou
ha
hanㄓㄚ
ㄓㄞ
ㄓㄢ
ㄓㄤ
ㄓㄠ
ㄓㄜ
ㄓㄟ
ㄔㄣ
ㄔㄥ
ㄑㄧ
ㄑㄧㄚ
ㄑㄧㄤ
ㄑㄧㄠ
ㄑㄧㄝ
ㄑㄧㄢ

ㄑㄧㄣ
ㄑㄧㄥ
ㄑㄧㄡ
ㄑㄩㄥ
ㄔㄨㄛ
ㄔㄡ
ㄔㄨ
ㄑㄩ
ㄔㄨㄚ
ㄔㄨㄞ
ㄔㄨㄢ
ㄑㄩㄢ
ㄔㄨㄤ
ㄑㄩㄝ
ㄔㄨㄟ
ㄔㄨㄣ
ㄑㄩㄣ
ㄔㄨㄥ
ㄔㄨㄛㄈㄢ
ㄈㄟ
ㄈㄥ
ㄈㄡ
ㄏㄚ
ㄏㄢ

9

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】
hang
hei
heng
hng
hou
hsia
hsiao
hsien
hsing
hsiung
hsüan
hsün
hua
huan
hui
hung
i
jang
je
jeng
jo
ju
jui
jung
k’a
k’ai
k’an
k’ang
k’ao
k’e
k’ei
k’en
k’eng
k’o
k’ou
k’u
k’ua
k’uai
k’uan
k’uang
k’uei
k’un
k’ung
k’uo
lai
lang
le
leng
lia
liao
lien
ling
lo

hang
hei
heng
hng
hou
xia
xiao
xian
xing
xiong
xuan
xun
hua
huan
hui
hong
yi
rang
re
reng
ruo
ru
rui
rong
ka
kai
kan
kang
kao
ke
kei
ken
keng
ke
kou
ku
kua
kuai
kuan
kuang
kui
kun
kong
kuo
lai
lang
le
leng
lia
liao
lian
ling
luo

hang
hei
heng
hng
hou
sia
siao
sian
sing
syong
syuan
syun
hua
huan
huei
hong
yi
rang
re
reng
ruo
ru
ruei
rong
ka
kai
kan
kang
kao
ke
kei
ken
keng
ke
kou
ku
kua
kuai
kuan
kuang
kuei
kun
kong
kuo
lai
lang
le
leng
lia
liao
lian
ling
luo

hao
hen
hm
ho
hsi
hsiang
hsieh
hsin
hsiu
hsü
hsüeh
hu
huai
huang
hun
huo
jan
jao
jen
jih
jou
juan
jun
ka
kai
kan
kang
kao
ke
kei
ken
keng
ko
kou
ku
kua
kuai
kuan
kuang
kuei
kun
kung
kuo
la
lan
lao
lei
li
liang
lieh
lin
liu
loh

ㄏㄤ
ㄏㄟ
ㄏㄥ
ㄏ兀
ㄏㄡ
ㄒㄧㄚ
ㄒㄧㄠ
ㄒㄧㄢ
ㄒㄧㄥ
ㄒㄩㄥ
ㄒㄩㄢ
ㄒㄩㄣ
ㄏㄨㄚ
ㄏㄨㄢ
ㄏㄨㄟ
ㄏㄨㄥ

ㄖㄤ
ㄖㄜ
ㄖㄥ
ㄖㄨㄛ
ㄖㄨ
ㄖㄨㄟ
ㄖㄨㄥ
ㄎㄚ
ㄎㄞ
ㄎㄢ
ㄎㄤ
ㄎㄠ
ㄎㄜ
ㄎㄟ
ㄎㄣ
ㄎㄥ
ㄎㄜ
ㄎㄡ
ㄎㄨ
ㄎㄨㄚ
ㄎㄨㄞ
ㄎㄨㄢ
ㄎㄨㄤ
ㄎㄨㄟ
ㄎㄨㄣ
ㄎㄨㄥ
ㄎㄨㄛ
ㄌㄞ
ㄌㄤ
ㄌㄜ
ㄌㄥ
ㄌㄧㄚ
ㄌㄧㄠ
ㄌㄧㄢ
ㄌㄧㄥ
ㄌㄨㄛ

10

hao
hen
hm
he
xi
xiang
xie
xin
xiu
xu
xue
hu
huai
huang
hun
huo
ran
rao
ren
ri
rou
ruan
run
ga
gai
gan
gang
gao
ge
gei
gen
geng
ge
gou
gu
gua
guai
guan
guang
gui
gun
gong
guo
la
lan
lao
lei
li
liang
lie
lin
liu
lo

hao
hen
hm
he
si
siang
sie
sin
siou
syu
syue
hu
huai
huang
hun
huo
ran
rao
ren
rih
rou
ruan
run
ga
gai
gan
gang
gao
ge
gei
gen
geng
ge
gou
gu
gua
guai
guan
guang
guei
gun
gong
guo
la
lan
lao
lei
li
liang
lie
lin
liou
lo

ㄏㄠ
ㄏㄣ
ㄏㄇ
ㄏㄜ
ㄒㄧ
ㄒㄧㄤ
ㄒㄧㄝ
ㄒㄧㄣ
ㄒㄧㄡ
ㄒㄩ
ㄒㄩㄝ
ㄏㄨ
ㄏㄨㄞ
ㄏㄨㄤ
ㄏㄨㄣ
ㄏㄨㄛ
ㄖㄢ
ㄖㄠ
ㄖㄣ

ㄖㄡ
ㄖㄨㄢ
ㄖㄨㄣ
ㄍㄚ
ㄍㄞ
ㄍㄢ
ㄍㄤ
ㄍㄠ
ㄍㄜ
ㄍㄟ
ㄍㄣ
ㄍㄥ
ㄍㄜ
ㄍㄡ
ㄍㄨ
ㄍㄨㄚ
ㄍㄨㄞ
ㄍㄨㄢ
ㄍㄨㄤ
ㄍㄨㄟ
ㄍㄨㄣ
ㄍㄨㄥ
ㄍㄨㄛ
ㄌㄚ
ㄌㄢ
ㄌㄠ
ㄌㄟ
ㄌㄧ
ㄌㄧㄤ
ㄌㄧㄝ
ㄌㄧㄣ
ㄌㄧㄡ
ㄌㄛ

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】
lou

lüeh
lung
ma
man
mao
mei
meng
miao
mien
ming
mo
mu
na
nan
nao
nei
neng
ni
niao
nien
ning
no
nu
nuan
nung
ou
p’a
p’ai
p’an
p’ang
p’ao
p’ei
p’en
p’eng
p’i
p’iao
p’ieh
p’ien
p’in
p’ing
p’o
pu
sa
san
sao
sen
sha
shan
shao
shei
sheng

lou

lüe
long
ma
man
mao
mei
meng
miao
mian
ming
mo
mu
na
nan
nao
nei
neng
ni
niao
nian
ning
nuo
nu
nuan
nong
ou
pa
pai
pan
pang
pao
pei
pen
peng
pi
piao
pie
pian
pin
ping
po
bu
sa
san
sao
sen
sha
shan
shao
shei
sheng

lou
lyu
lyue
long
ma
man
mao
mei
meng
miao
mian
ming
mo
mu
na
nan
nao
nei
neng
ni
niao
nian
ning
nuo
nu
nuan
nong
ou
pa
pai
pan
pang
pao
pei
pen
peng
pi
piao
pie
pian
pin
ping
po
bu
sa
san
sao
sen
sha
shan
shao
shei
sheng

lu
luan
lun
m
mai
mang
me
men
mi
mieh
min
miou
mou
n
nai
nang
ne
nen
ng
niang
nieh
nin
niu
nou

nüeh
o
pa
pai
pan
pang
pao
pei
pen
peng
pi
piao
pieh
pien
pin
ping
po
p’ou
p’u
sai
sang
se
seng
shai
shang
she
shen
shih

ㄌㄡ
ㄌㄩ
ㄌㄩㄝ
ㄌㄨㄥ
ㄇㄚ
ㄇㄢ
ㄇㄠ
ㄇㄟ
ㄇㄥ
ㄇㄧㄠ
ㄇㄧㄢ
ㄇㄧㄥ
ㄇㄛ
ㄇㄨ
ㄋㄚ
ㄋㄢ
ㄋㄠ
ㄋㄟ
ㄋㄥ
ㄋㄧ
ㄋㄧㄠ
ㄋㄧㄢ
ㄋㄧㄥ
ㄋㄨㄛ
ㄋㄨ
ㄋㄨㄢ
ㄋㄨㄥ

ㄆㄚ
ㄆㄞ
ㄆㄢ
ㄆㄤ
ㄆㄠ
ㄆㄟ
ㄆㄣ
ㄆㄥ
ㄆㄧ
ㄆㄧㄠ
ㄆㄧㄝ
ㄆㄧㄢ
ㄆㄧㄣ
ㄆㄧㄥ
ㄆㄛ
ㄅㄨ
ㄙㄚ
ㄙㄢ
ㄙㄠ
ㄙㄣ
ㄕㄚ
ㄕㄢ
ㄕㄠ
ㄕㄟ
ㄕㄥ

11

lu
luan
lun
m
mai
mang
me
men
mi
mie
min
miu
mou
n
nai
nang
ne
nen
ng
niang
nie
nin
niu
nou

nüe
o
ba
bai
ban
bang
bao
bei
ben
beng
bi
biao
bie
bian
bin
bing
bo
pou
pu
sai
sang
se
seng
shai
shang
she
shen
shi

lu
luan
lun
m
mai
mang
me
men
mi
mie
min
miou
mou
n
nai
nang
ne
nen
ng
niang
nie
nin
niou
nou
nyu
nyue
o
ba
bai
ban
bang
bao
bei
ben
beng
bi
biao
bie
bian
bin
bing
bo
pou
pu
sai
sang
se
seng
shai
shang
she
shen
shih

ㄌㄨ
ㄌㄨㄢ
ㄌㄨㄣ

ㄇㄞ
ㄇㄤ
ㄇㄜ
ㄇㄣ
ㄇㄧ
ㄇㄧㄝ
ㄇㄧㄣ
ㄇㄧㄡ
ㄇㄡ

ㄋㄞ
ㄋㄤ
ㄋㄜ
ㄋㄣ

ㄋㄧㄤ
ㄋㄧㄝ
ㄋㄧㄣ
ㄋㄧㄡ
ㄋㄡ
ㄋㄩ
ㄋㄩㄝ

ㄅㄚ
ㄅㄞ
ㄅㄢ
ㄅㄤ
ㄅㄠ
ㄅㄟ
ㄅㄣ
ㄅㄥ
ㄅㄧ
ㄅㄧㄠ
ㄅㄧㄝ
ㄅㄧㄢ
ㄅㄧㄣ
ㄅㄧㄥ
ㄅㄛ
ㄆㄡ
ㄆㄨ
ㄙㄞ
ㄙㄤ
ㄙㄜ
ㄙㄥ
ㄕㄞ
ㄕㄤ
ㄕㄜ
ㄕㄣ

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】
shou
shua
shuan
shui
shuo
sou
su
sui
sung
ta
tai
tan
tang
tao
te
tei
teng
ti
tia
t’iao
t’ieh
t’ien
t’ing
to
tou
tsa
tsai
tsan
tsang
tsao
tse
tsei
ts’en
ts’eng
ts’i
ts’iang
tsieh
tsien
tsin
tsing
tsiu
tso
tsou
tsu
tsü
tsuan
ts’uan
tsui
tsun
tsün
ts’ung
t’u
t’uan

shou
shua
shuan
shui
shuo
sou
su
sui
song
da
dai
dan
dang
dao
de
dei
deng
di
dia
tiao
tie
tian
ting
duo
dou
za
zai
zan
zang
zao
ze
zei
cen
ceng
qi
qiang
jie
jian
jin
jing
jiu
zuo
zou
zu
ju
zuan
cuan
zui
zun
jun
cong
tu
tuan

shou
shua
shuan
shuei
shuo
sou
su
suei
song
da
dai
dan
dang
dao
de
dei
deng
di
dia
tiao
tie
tian
ting
duo
dou
za
zai
zan
zang
zao
ze
zei
cen
ceng
ci
ciang
jie
jian
jin
jing
jiou
zuo
zou
zu
jyu
zuan
cuan
zuei
zun
jyun
cong
tu
tuan

shu
shuai
shuang
shun
so
ssu
suan
sun
szu
t’a
t’ai
t’an
t’ang
t’ao
t’e
ten
t’eng
t’i
tiao
tieh
tien
ting
tiu
t’o
t’ou
ts’a
ts’ai
ts’an
ts’ang
ts’ao
ts’e
tsen
tseng
tsi
tsiang
tsiao
ts’ieh
ts’ien
ts’in
ts’ing
ts’iu
ts’o
ts’ou
ts’u
ts’ü
ts’üan
tsüeh
ts’ui
ts’un
tsung
tu
tuan
tui

ㄕㄡ
ㄕㄨㄚ
ㄕㄨㄢ
ㄕㄨㄟ
ㄕㄨㄛ
ㄙㄡ
ㄙㄨ
ㄙㄨㄟ
ㄙㄨㄥ
ㄉㄚ
ㄉㄞ
ㄉㄢ
ㄉㄤ
ㄉㄠ
ㄉㄜ
ㄉㄟ
ㄉㄥ
ㄉㄧ
ㄉㄧㄚ
ㄊㄧㄠ
ㄊㄧㄝ
ㄊㄧㄢ
ㄊㄧㄥ
ㄉㄨㄛ
ㄉㄡ
ㄗㄚ
ㄗㄞ
ㄗㄢ
ㄗㄤ
ㄗㄠ
ㄗㄜ
ㄗㄟ
ㄘㄣ
ㄘㄥ
ㄑㄧ
ㄑㄧㄤ
ㄐㄧㄝ
ㄐㄧㄢ
ㄐㄧㄣ
ㄐㄧㄥ
ㄐㄧㄡ
ㄗㄨㄛ
ㄗㄡ
ㄗㄨ
ㄐㄩ
ㄗㄨㄢ
ㄘㄨㄢ
ㄗㄨㄟ
ㄗㄨㄣ
ㄐㄩㄣ
ㄘㄨㄥ
ㄊㄨ
ㄊㄨㄢ

12

shu
shuai
shuang
shun
suo
si
suan
sun
si
ta
tai
tan
tang
tao
te
den
teng
ti
diao
die
dian
ding
diu
tuo
tou
ca
cai
can
cang
cao
ce
zen
zeng
ji
jiang
jiao
qie
qian
qin
qing
qiu
cuo
cou
cu
qu
quan
jue
cui
cun
zong
du
duan
dui

shu
shuai
shuang
shun
suo
sih
suan
sun
sih
ta
tai
tan
tang
tao
te
den
teng
ti
diao
die
dian
ding
diou
tuo
tou
ca
cai
can
cang
cao
ce
zen
zeng
ji
jiang
jiao
cie
cian
cin
cing
ciou
cuo
cou
cu
cyu
cyuan
jyue
cuei
cun
zong
du
duan
duei

ㄕㄨ
ㄕㄨㄞ
ㄕㄨㄤ
ㄕㄨㄣ
ㄙㄨㄛ

ㄙㄨㄢ
ㄙㄨㄣ

ㄊㄚ
ㄊㄞ
ㄊㄢ
ㄊㄤ
ㄊㄠ
ㄊㄜ
ㄉㄣ
ㄊㄥ
ㄊㄧ
ㄉㄧㄠ
ㄉㄧㄝ
ㄉㄧㄢ
ㄉㄧㄥ
ㄉㄧㄡ
ㄊㄨㄛ
ㄊㄡ
ㄘㄚ
ㄘㄞ
ㄘㄢ
ㄘㄤ
ㄘㄠ
ㄘㄜ
ㄗㄣ
ㄗㄥ
ㄐㄧ
ㄐㄧㄤ
ㄐㄧㄠ
ㄑㄧㄝ
ㄑㄧㄢ
ㄑㄧㄣ
ㄑㄧㄥ
ㄑㄧㄡ
ㄘㄨㄛ
ㄘㄡ
ㄘㄨ
ㄑㄩ
ㄑㄩㄢ
ㄐㄩㄝ
ㄘㄨㄟ
ㄘㄨㄣ
ㄗㄨㄥ
ㄉㄨ
ㄉㄨㄢ
ㄉㄨㄟ

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】
t’ui
t’un
t’ung
t’uo
tz’u
wai
wang
wen
wo
ya
yang
yeh
yin
yo

yüeh
yung

tui
tun
tong
tuo
ci
wai
wang
wen
wo
ya
yang
ye
yin
yo
yu
yue
yong

tuei
tun
tong
tuo
cih
wai
wang
wen
wo
ya
yang
ye
yin
yo
yu
yue
yong

tun
tung
tuo
tzu
wa
wan
wei
weng
wu
yai
yao
yen
ying
yu
yuan
yün

ㄊㄨㄟ
ㄊㄨㄣ
ㄊㄨㄥ
ㄊㄨㄛ

ㄨㄞ
ㄨㄤ
ㄨㄣ
ㄨㄛ
ㄧㄚ
ㄧㄤ
ㄧㄝ
ㄧㄣ
ㄧㄛ

ㄩㄝ
ㄩㄥ

13

dun
dong
duo
zi
wa
wan
wei
weng
wu
yai
yao
yan
ying
you
yuan
yun

dun
dong
duo
zih
wa
wan
wei
wong
wu
yai
yao
yan
ying
you
yuan
yun

ㄉㄨㄣ
ㄉㄨㄥ
ㄉㄨㄛ

ㄨㄚ
ㄨㄢ
ㄨㄟ
ㄨㄥ

ㄧㄞ
ㄧㄠ
ㄧㄢ
ㄧㄥ
ㄧㄡ
ㄩㄢ
ㄩㄣ

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】

Conversion table III:
MPS—Hanyu Pinyin
MPS

Hanyu
Pinyin

MPS

Hanyu
Pinyin

MPS

Hanyu
Pinyin

MPS

Hanyu
Pinyin

ㄅㄚ............ ba
ㄅㄠ............ bao
ㄅㄥ............ beng
ㄅㄧㄢ ....... bian

ㄅㄛ.......... bo
ㄅㄢ.......... ban
ㄅㄧ.......... bi
ㄅㄧㄣ ..... bin

ㄅㄞ .......... bai
ㄅㄣ .......... ben
ㄅㄧㄝ...... bie
ㄅㄧㄥ...... bing

ㄅㄟ ..........bei
ㄅㄤ ..........bang
ㄅㄧㄠ......biao
ㄅㄨ ..........bu

ㄆㄚ............ pa
ㄆㄠ............ pao
ㄆㄤ............ pang
ㄆㄧㄠ ....... piao
ㄆㄨ............ pu

ㄆㄛ.......... po
ㄆㄡ.......... pou
ㄆㄥ.......... peng
ㄆㄧㄢ ..... pian

ㄆㄞ .......... pai
ㄆㄢ .......... pan
ㄆㄧ .......... pi
ㄆㄧㄣ...... pin

ㄆㄟ ..........pei
ㄆㄣ ..........pen
ㄆㄧㄝ......pie
ㄆㄧㄥ......ping

ㄇㄚ............ ma
ㄇㄟ............ mei
ㄇㄣ............ men
ㄇㄧㄝ ....... mie
ㄇㄧㄣ ....... min

ㄇㄛ.......... mo
ㄇㄠ.......... mao
ㄇㄤ.......... mang
ㄇㄧㄠ ..... miao
ㄇㄧㄥ ..... ming

ㄇㄜ .......... me
ㄇㄡ .......... mou
ㄇㄥ .......... meng
ㄇㄧㄡ...... miu
ㄇㄨ .......... mu

ㄇㄞ ..........mai
ㄇㄢ ..........man
ㄇㄧ ..........mi
ㄇㄧㄢ......mian

ㄈㄚ............ fa
ㄈㄢ............ fan
ㄈㄨ............ fu

ㄈㄛ.......... fo
ㄈㄣ.......... fen

ㄈㄟ .......... fei
ㄈㄤ .......... fang

ㄈㄡ ..........fou
ㄈㄥ ..........feng

ㄉㄚ............ da
ㄉㄠ............ dao
ㄉㄥ............ deng
ㄉㄧㄡ ....... diu
ㄉㄨㄛ ....... duo
ㄉㄨㄥ ....... dong

ㄉㄜ.......... de
ㄉㄡ.......... dou
ㄉㄧ.......... di
ㄉㄧㄢ ..... dian
ㄉㄨㄟ ..... dui

ㄉㄞ .......... dai
ㄉㄢ .......... dan
ㄉㄧㄝ...... die
ㄉㄧㄥ...... ding
ㄉㄨㄢ...... duan

ㄉㄟ ..........dei
ㄉㄤ ..........dang
ㄉㄧㄠ......diao
ㄉㄨ ..........du
ㄉㄨㄣ......dun

ㄊㄚ............ ta
ㄊㄡ............ tou
ㄊㄧ............ ti
ㄊㄧㄥ ....... ting
ㄊㄨㄢ ....... tuan

ㄊㄜ.......... te
ㄊㄢ.......... tan
ㄊㄧㄝ ..... tie
ㄊㄨ.......... tu
ㄊㄨㄣ ..... tun

ㄊㄞ .......... tai
ㄊㄤ .......... tang
ㄊㄧㄠ...... tiao
ㄊㄨㄛ...... tuo
ㄊㄨㄥ...... tong

ㄊㄠ ..........tao
ㄊㄥ ..........teng
ㄊㄧㄢ......tian
ㄊㄨㄟ......tui

ㄋㄚ............ na
ㄋㄠ............ nao
ㄋㄤ............ nang
ㄋㄧㄠ ....... niao
ㄋㄧㄤ ....... niang
ㄋㄨㄢ ....... nuan

ㄋㄜ.......... ne
ㄋㄡ.......... nou
ㄋㄥ.......... neng
ㄋㄧㄡ ..... niu
ㄋㄧㄥ ..... ning
ㄋㄨㄥ ..... nong

ㄋㄞ .......... nai
ㄋㄢ .......... nan
ㄋㄧ .......... ni
ㄋㄧㄢ...... nian
ㄋㄨ .......... nu
ㄋㄩ .......... nü

ㄋㄟ ..........nei
ㄋㄣ ..........nen
ㄋㄧㄝ......nie
ㄋㄧㄣ......nin
ㄋㄨㄛ......nuo
ㄋㄩㄝ......nüe

ㄌㄚ............ la
ㄌㄠ............ lao
ㄌㄥ............ leng
ㄌㄧㄠ ....... liao
ㄌㄧㄤ ....... liang

ㄌㄜ.......... le
ㄌㄡ.......... lou
ㄌㄧ.......... li
ㄌㄧㄡ ..... liu
ㄌㄧㄥ ..... ling

ㄌㄞ .......... lai
ㄌㄢ .......... lan
ㄌㄧㄚ...... lia
ㄌㄧㄢ...... lian
ㄌㄨ .......... lu

ㄌㄟ ..........lei
ㄌㄤ ..........lang
ㄌㄧㄝ......lie
ㄌㄧㄣ......lin
ㄌㄨㄛ......luo

14

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】
ㄌㄨㄢ ....... luan
ㄌㄩㄝ ....... lüe

ㄌㄨㄣ ..... lun

ㄌㄨㄥ...... long

ㄌㄩ ..........lü

ㄍㄚ............ ga
ㄍㄠ............ gao
ㄍㄤ............ gang
ㄍㄨㄛ ....... guo
ㄍㄨㄣ ....... gun

ㄍㄜ.......... ge
ㄍㄡ.......... gou
ㄍㄥ.......... geng
ㄍㄨㄞ ..... guai
ㄍㄨㄤ ..... guang

ㄍㄞ .......... gai
ㄍㄢ .......... gan
ㄍㄨ .......... gu
ㄍㄨㄟ...... gui
ㄍㄨㄥ...... gong

ㄍㄟ ..........gei
ㄍㄣ ..........gen
ㄍㄨㄚ......gua
ㄍㄨㄢ......guan

ㄎㄚ............ ka
ㄎㄠ............ kao
ㄎㄤ............ kang
ㄎㄨㄛ ....... kuo
ㄎㄨㄣ ....... kun

ㄎㄜ.......... ke
ㄎㄡ.......... kou
ㄎㄥ.......... keng
ㄎㄨㄞ ..... kuai
ㄎㄨㄤ ..... kuang

ㄎㄞ .......... kai
ㄎㄢ .......... kan
ㄎㄨ .......... ku
ㄎㄨㄟ...... kui
ㄎㄨㄥ...... kong

ㄌㄟ ..........kei
ㄎㄣ ..........ken
ㄎㄨㄚ......kua
ㄎㄨㄢ......kuan

ㄏㄇ............ hm
ㄏㄟ............ hei
ㄏㄣ............ hen
ㄏㄨㄚ ....... hua
ㄏㄨㄢ ....... huan

ㄏㄚ.......... ha
ㄏㄠ.......... hao
ㄏㄤ.......... hang
ㄏㄨㄛ ..... huo
ㄏㄨㄣ ..... hun

ㄏㄜ .......... he
ㄏㄡ .......... hou
ㄏㄥ .......... heng
ㄏㄨㄞ...... huai
ㄏㄨㄤ...... huang

ㄏㄞ ..........hai
ㄏㄢ ..........han
ㄏㄨ ..........hu
ㄏㄨㄟ......hui
ㄏㄨㄥ......hong

ㄐㄧ............ ji
ㄐㄧㄡ ....... jiu
ㄐㄧㄥ ....... jing
ㄐㄩㄣ ....... jun

ㄐㄧㄚ ..... jia
ㄐㄧㄢ ..... jian
ㄐㄩ.......... ju
ㄐㄩㄥ ..... jiong

ㄐㄧㄝ...... jie
ㄐㄧㄣ...... jin
ㄐㄩㄝ...... jue

ㄐㄧㄠ......jiao
ㄐㄧㄤ......jiang
ㄐㄩㄢ......juan

ㄑㄧ............ qi
ㄑㄧㄡ ....... qiu
ㄑㄧㄥ ....... qing
ㄑㄩㄣ ....... qun

ㄑㄧㄚ ..... qia
ㄑㄧㄢ ..... qian
ㄑㄩ.......... qu
ㄑㄩㄥ ..... qiong

ㄑㄧㄝ...... qie
ㄑㄧㄣ...... qin
ㄑㄩㄝ...... que

ㄑㄧㄠ......qiao
ㄑㄧㄤ......qiang
ㄑㄩㄢ......quan

ㄒㄧ............ xi
ㄒㄧㄡ ....... xiu
ㄒㄧㄥ ....... xing
ㄒㄩㄣ ....... xun

ㄒㄧㄚ ..... xia
ㄒㄧㄢ ..... xian
ㄒㄩ.......... xu
ㄒㄩㄥ ..... xiong

ㄒㄧㄝ...... xie
ㄒㄧㄣ...... xin
ㄒㄩㄝ...... xue

ㄒㄧㄠ......xiao
ㄒㄧㄤ......xiang
ㄒㄩㄢ......xuan

ㄓ ................ zhi
ㄓㄠ............ zhao
ㄓㄤ............ zhang
ㄓㄨㄛ ....... zhuo
ㄓㄨㄣ ....... zhun

ㄓㄚ.......... zha
ㄓㄡ.......... zhou
ㄓㄥ.......... zheng
ㄓㄨㄞ ..... zhuai
ㄓㄨㄤ ..... zhuang

ㄓㄜ .......... zhe
ㄓㄢ .......... zhan
ㄓㄨ .......... zhu
ㄓㄨㄟ...... zhui
ㄓㄨㄥ...... zhong

ㄓㄞ ..........zhai
ㄓㄣ ..........zhen
ㄓㄨㄚ......zhua
ㄓㄨㄢ......zhuan

ㄔ ................ chi
ㄔㄠ............ chao
ㄔㄤ............ chang
ㄔㄨㄛ ....... chuo
ㄔㄨㄣ ....... chun

ㄔㄚ.......... cha
ㄔㄡ.......... chou
ㄔㄥ.......... cheng
ㄔㄨㄞ ..... chuai
ㄔㄨㄤ ..... chuang

ㄔㄜ .......... che
ㄔㄢ .......... chan
ㄔㄨ .......... chu
ㄔㄨㄟ...... chui
ㄔㄨㄥ...... chong

ㄔㄞ ..........chai
ㄔㄣ ..........chen
ㄔㄨㄚ......chua
ㄔㄨㄢ......chuan

兀 ................ ng

15

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】
ㄕ ................ shi
ㄕㄟ............ shei
ㄕㄣ............ shen
ㄕㄨㄚ ....... shua
ㄕㄨㄢ ....... shuan

ㄕㄚ.......... sha
ㄕㄠ.......... shao
ㄕㄤ.......... shang
ㄕㄨㄛ ..... shuo
ㄕㄨㄣ ..... shun

ㄕㄜ .......... she
ㄕㄡ .......... shou
ㄕㄥ .......... sheng
ㄕㄨㄞ...... shuai
ㄕㄨㄤ...... shuang

ㄕㄞ ..........shai
ㄕㄢ ..........shan
ㄕㄨ ..........shu
ㄕㄨㄟ......shui

ㄖ ................ ri
ㄖㄢ............ ran
ㄖㄨ............ ru
ㄖㄨㄣ ....... run

ㄖㄜ.......... re
ㄖㄣ.......... ren
ㄖㄨㄛ ..... ruo
ㄖㄨㄥ ..... rong

ㄖㄠ .......... rao
ㄖㄤ .......... rang
ㄖㄨㄟ...... rui

ㄖㄡ ..........rou
ㄖㄥ ..........reng
ㄖㄨㄢ......ruan

ㄗ ................ zi
ㄗㄟ............ zei
ㄗㄣ............ zen
ㄗㄨㄛ ....... zuo
ㄗㄨㄥ ....... zong

ㄗㄚ.......... za
ㄗㄠ.......... zao
ㄗㄤ.......... zang
ㄗㄨㄟ ..... zui

ㄗㄜ .......... ze
ㄗㄡ .......... zou
ㄗㄥ .......... zeng
ㄗㄨㄢ...... zuan

ㄗㄞ ..........zai
ㄗㄢ ..........zan
ㄗㄨ ..........zu
ㄗㄨㄣ......zun

ㄘ ................ ci
ㄘㄠ............ cao
ㄘㄤ............ cang
ㄘㄨㄟ ....... cui

ㄘㄚ.......... ca
ㄘㄡ.......... cou
ㄘㄥ.......... ceng
ㄘㄨㄢ ..... cuan

ㄘㄜ .......... ce
ㄘㄢ .......... can
ㄘㄨ .......... cu
ㄘㄨㄣ...... cun

ㄘㄞ ..........cai
ㄘㄣ ..........cen
ㄘㄨㄛ......cuo
ㄘㄨㄥ......cong

ㄙ ................ si
ㄙㄠ............ sao
ㄙㄤ............ sang
ㄙㄨㄟ ....... sui

ㄙㄚ.......... sa
ㄙㄡ.......... sou
ㄙㄥ.......... seng
ㄙㄨㄢ ..... suan

ㄙㄜ .......... se
ㄙㄢ .......... san
ㄙㄨ .......... su
ㄙㄨㄣ...... sun

ㄙㄞ ..........sai
ㄙㄣ ..........sen
ㄙㄨㄛ......suo
ㄙㄨㄥ......song

ㄚ ................ a

ㄛ .............. o

ㄜ............... e

ㄝ...............ê

ㄞ ................ ai

ㄟ .............. ei

ㄠ............... ao

ㄡ...............ou

ㄢ ................ an

ㄣ .............. en

ㄤ............... ang

ㄥ...............eng

ㄧ ................ yi
ㄧㄞ............ yai
ㄧㄣ............ yin

ㄧㄚ.......... ya
ㄧㄠ.......... yao
ㄧㄤ.......... yang

ㄧㄛ .......... yo
ㄧㄡ .......... you
ㄧㄥ .......... ying

ㄧㄝ ..........ye
ㄧㄢ ..........yan

ㄨ ................ wu
ㄨㄟ............ wei
ㄨㄥ............ weng

ㄨㄚ.......... wa
ㄨㄢ.......... wan

ㄨㄛ .......... wo
ㄨㄣ .......... wen

ㄨㄞ ..........wai
ㄨㄤ ..........wang

ㄩ ................ yu
ㄩㄥ............ yong

ㄩㄝ.......... yue

ㄩㄢ .......... yuan

ㄩㄣ ..........yun

ㄦ ................ er

16

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】

Conversion table IV:
MPS—Tongyong Pinyin
MPS

Tongyong
Pinyin

MPS

Tongyong
Pinyin

MPS

Tongyong
Pinyin

MPS

Tongyong
Pinyin

ㄅㄚ............ ba
ㄅㄠ............ bao
ㄅㄥ............ beng
ㄅㄧㄢ ....... bian

ㄅㄛ.......... bo
ㄅㄢ.......... ban
ㄅㄧ.......... bi
ㄅㄧㄣ ..... bin

ㄅㄞ .......... bai
ㄅㄣ .......... ben
ㄅㄧㄝ...... bie
ㄅㄧㄥ...... bing

ㄅㄟ ..........bei
ㄅㄤ ..........bang
ㄅㄧㄠ......biao
ㄅㄨ ..........bu

ㄆㄚ............ pa
ㄆㄠ............ pao
ㄆㄤ............ pang
ㄆㄧㄠ ....... piao
ㄆㄨ............ pu

ㄆㄛ.......... po
ㄆㄡ.......... pou
ㄆㄥ.......... peng
ㄆㄧㄢ ..... pian

ㄆㄞ .......... pai
ㄆㄢ .......... pan
ㄆㄧ .......... pi
ㄆㄧㄣ...... pin

ㄆㄟ ..........pei
ㄆㄣ ..........pen
ㄆㄧㄝ......pie
ㄆㄧㄥ......ping

ㄇㄚ............ ma
ㄇㄟ............ mei
ㄇㄣ............ men
ㄇㄧㄝ ....... mie
ㄇㄧㄣ ....... min

ㄇㄛ.......... mo
ㄇㄠ.......... mao
ㄇㄤ.......... mang
ㄇㄧㄠ ..... miao
ㄇㄧㄥ ..... ming

ㄇㄜ .......... me
ㄇㄡ .......... mou
ㄇㄥ .......... meng
ㄇㄧㄡ...... miou
ㄇㄨ .......... mu

ㄇㄞ ..........mai
ㄇㄢ ..........man
ㄇㄧ ..........mi
ㄇㄧㄢ......mian

ㄈㄚ............ fa
ㄈㄢ............ fan
ㄈㄨ............ fu

ㄈㄛ.......... fo
ㄈㄣ.......... fen

ㄈㄟ .......... fei
ㄈㄤ .......... fang

ㄈㄡ ..........fou
ㄈㄥ ..........feng

ㄉㄚ............ da
ㄉㄠ............ dao
ㄉㄥ............ deng
ㄉㄧㄡ ....... diou
ㄉㄨㄛ ....... duo
ㄉㄨㄥ ....... dong

ㄉㄜ.......... de
ㄉㄡ.......... dou
ㄉㄧ.......... di
ㄉㄧㄢ ..... dian
ㄉㄨㄟ ..... duei

ㄉㄞ .......... dai
ㄉㄢ .......... dan
ㄉㄧㄝ...... die
ㄉㄧㄥ...... ding
ㄉㄨㄢ...... duan

ㄉㄟ ..........dei
ㄉㄤ ..........dang
ㄉㄧㄠ......diao
ㄉㄨ ..........du
ㄉㄨㄣ......dun

ㄊㄚ............ ta
ㄊㄡ............ tou
ㄊㄧ............ ti
ㄊㄧㄥ ....... ting
ㄊㄨㄢ ....... tuan

ㄊㄜ.......... te
ㄊㄢ.......... tan
ㄊㄧㄝ ..... tie
ㄊㄨ.......... tu
ㄊㄨㄣ ..... tun

ㄊㄞ .......... tai
ㄊㄤ .......... tang
ㄊㄧㄠ...... tiao
ㄊㄨㄛ...... tuo
ㄊㄨㄥ...... tong

ㄊㄠ ..........tao
ㄊㄥ ..........teng
ㄊㄧㄢ......tian
ㄊㄨㄟ......tuei

ㄋㄚ............ na
ㄋㄠ............ nao
ㄋㄤ............ nang
ㄋㄧㄠ ....... niao
ㄋㄧㄤ ....... niang
ㄋㄨㄢ ....... nuan

ㄋㄜ.......... ne
ㄋㄡ.......... nou
ㄋㄥ.......... neng
ㄋㄧㄡ ..... niou
ㄋㄧㄥ ..... ning
ㄋㄨㄥ ..... nong

ㄋㄞ .......... nai
ㄋㄢ .......... nan
ㄋㄧ .......... ni
ㄋㄧㄢ...... nian
ㄋㄨ .......... nu
ㄋㄩ .......... nyu

ㄋㄟ ..........nei
ㄋㄣ ..........nen
ㄋㄧㄝ......nie
ㄋㄧㄣ......nin
ㄋㄨㄛ......nuo
ㄋㄩㄝ......nyue

ㄌㄚ............ la
ㄌㄠ............ lao
ㄌㄥ............ leng
ㄌㄧㄠ ....... liao
ㄌㄧㄤ ....... liang

ㄌㄜ.......... le
ㄌㄡ.......... lou
ㄌㄧ.......... li
ㄌㄧㄡ ..... liou
ㄌㄧㄥ ..... ling

ㄌㄞ .......... lai
ㄌㄢ .......... lan
ㄌㄧㄚ...... lia
ㄌㄧㄢ...... lian
ㄌㄨ .......... lu

ㄌㄟ ..........lei
ㄌㄤ ..........lang
ㄌㄧㄝ......lie
ㄌㄧㄣ......lin
ㄌㄨㄛ......luo

17

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】
ㄌㄨㄢ ....... luan
ㄌㄩㄝ ....... lyue

ㄌㄨㄣ ..... lun

ㄌㄨㄥ...... long

ㄌㄩ ..........lyu

ㄍㄚ............ ga
ㄍㄠ............ gao
ㄍㄤ............ gang
ㄍㄨㄛ ....... guo
ㄍㄨㄣ ....... gun

ㄍㄜ.......... ge
ㄍㄡ.......... gou
ㄍㄥ.......... geng
ㄍㄨㄞ ..... guai
ㄍㄨㄤ ..... guang

ㄍㄞ .......... gai
ㄍㄢ .......... gan
ㄍㄨ .......... gu
ㄍㄨㄟ...... guei
ㄍㄨㄥ...... gong

ㄍㄟ ..........gei
ㄍㄣ ..........gen
ㄍㄨㄚ......gua
ㄍㄨㄢ......guan

ㄎㄚ............ ka
ㄎㄠ............ kao
ㄎㄤ............ kang
ㄎㄨㄛ ....... kuo
ㄎㄨㄣ ....... kun

ㄎㄜ.......... ke
ㄎㄡ.......... kou
ㄎㄥ.......... keng
ㄎㄨㄞ ..... kuai
ㄎㄨㄤ ..... kuang

ㄎㄞ .......... kai
ㄎㄢ .......... kan
ㄎㄨ .......... ku
ㄎㄨㄟ...... kuei
ㄎㄨㄥ...... kong

ㄌㄟ ..........kei
ㄎㄣ ..........ken
ㄎㄨㄚ......kua
ㄎㄨㄢ......kuan

ㄏㄇ............ hm
ㄏㄟ............ hei
ㄏㄣ............ hen
ㄏㄨㄚ ....... hua
ㄏㄨㄢ ....... huan

ㄏㄚ.......... ha
ㄏㄠ.......... hao
ㄏㄤ.......... hang
ㄏㄨㄛ ..... huo
ㄏㄨㄣ ..... hun

ㄏㄜ .......... he
ㄏㄡ .......... hou
ㄏㄥ .......... heng
ㄏㄨㄞ...... huai
ㄏㄨㄤ...... huang

ㄏㄞ ..........hai
ㄏㄢ ..........han
ㄏㄨ ..........hu
ㄏㄨㄟ......huei
ㄏㄨㄥ......hong

ㄐㄧ............ ji
ㄐㄧㄡ ....... jiou
ㄐㄧㄥ ....... jing
ㄐㄩㄣ ....... jyun

ㄐㄧㄚ ..... jia
ㄐㄧㄢ ..... jian
ㄐㄩ.......... jyu
ㄐㄩㄥ ..... jyong

ㄐㄧㄝ...... jie
ㄐㄧㄣ...... jin
ㄐㄩㄝ...... jyue

ㄐㄧㄠ......jiao
ㄐㄧㄤ......jiang
ㄐㄩㄢ......jyuan

ㄑㄧ............ ci
ㄑㄧㄡ ....... ciou
ㄑㄧㄥ ....... cing
ㄑㄩㄣ ....... cyun

ㄑㄧㄚ ..... cia
ㄑㄧㄢ ..... cian
ㄑㄩ.......... cyu
ㄑㄩㄥ ..... cyong

ㄑㄧㄝ...... cie
ㄑㄧㄣ...... cin
ㄑㄩㄝ...... cyue

ㄑㄧㄠ......ciao
ㄑㄧㄤ......ciang
ㄑㄩㄢ......cyuan

ㄒㄧ............ si
ㄒㄧㄡ ....... siou
ㄒㄧㄥ ....... sing
ㄒㄩㄣ ....... syun

ㄒㄧㄚ ..... sia
ㄒㄧㄢ ..... sian
ㄒㄩ.......... syu
ㄒㄩㄥ ..... syong

ㄒㄧㄝ...... sie
ㄒㄧㄣ...... sin
ㄒㄩㄝ...... syue

ㄒㄧㄠ......siao
ㄒㄧㄤ......siang
ㄒㄩㄢ......syuan

ㄓ ................ jhih
ㄓㄠ............ jhao
ㄓㄤ............ jhang
ㄓㄨㄛ ....... jhuo
ㄓㄨㄣ ....... jhun

ㄓㄚ.......... jha
ㄓㄡ.......... jhou
ㄓㄥ.......... jheng
ㄓㄨㄞ ..... jhuai
ㄓㄨㄤ ..... jhuang

ㄓㄜ .......... jhe
ㄓㄢ .......... jhan
ㄓㄨ .......... jhu
ㄓㄨㄟ...... jheui
ㄓㄨㄥ...... jhong

ㄓㄞ ..........jhai
ㄓㄣ ..........jhen
ㄓㄨㄚ......jhua
ㄓㄨㄢ......jhuan

ㄔ ................ chih
ㄔㄠ............ chao
ㄔㄤ............ chang
ㄔㄨㄛ ....... chuo
ㄔㄨㄣ ....... chun

ㄔㄚ.......... cha
ㄔㄡ.......... chou
ㄔㄥ.......... cheng
ㄔㄨㄞ ..... chuai
ㄔㄨㄤ ..... chuang

ㄔㄜ .......... che
ㄔㄢ .......... chan
ㄔㄨ .......... chu
ㄔㄨㄟ...... chuei
ㄔㄨㄥ...... chong

ㄔㄞ ..........chai
ㄔㄣ ..........chen
ㄔㄨㄚ......chua
ㄔㄨㄢ......chuan

兀 ................ ng

18

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】
ㄕ ................ shih
ㄕㄟ............ shei
ㄕㄣ............ shen
ㄕㄨㄚ ....... shua
ㄕㄨㄢ ....... shuan

ㄕㄚ.......... sha
ㄕㄠ.......... shao
ㄕㄤ.......... shang
ㄕㄨㄛ ..... shuo
ㄕㄨㄣ ..... shun

ㄕㄜ .......... she
ㄕㄡ .......... shou
ㄕㄥ .......... sheng
ㄕㄨㄞ...... shuai
ㄕㄨㄤ...... shuang

ㄕㄞ ..........shai
ㄕㄢ ..........shan
ㄕㄨ ..........shu
ㄕㄨㄟ......shuei

ㄖ ................ rih
ㄖㄢ............ ran
ㄖㄨ............ ru
ㄖㄨㄣ ....... run

ㄖㄜ.......... re
ㄖㄣ.......... ren
ㄖㄨㄛ ..... ruo
ㄖㄨㄥ ..... rong

ㄖㄠ .......... rao
ㄖㄤ .......... rang
ㄖㄨㄟ...... ruei

ㄖㄡ ..........rou
ㄖㄥ ..........reng
ㄖㄨㄢ......ruan

ㄗ ................ zih
ㄗㄟ............ zei
ㄗㄣ............ zen
ㄗㄨㄛ ....... zuo
ㄗㄨㄥ ....... zong

ㄗㄚ.......... za
ㄗㄠ.......... zao
ㄗㄤ.......... zang
ㄗㄨㄟ ..... zuei

ㄗㄜ .......... ze
ㄗㄡ .......... zou
ㄗㄥ .......... zeng
ㄗㄨㄢ...... zuan

ㄗㄞ ..........zai
ㄗㄢ ..........zan
ㄗㄨ ..........zu
ㄗㄨㄣ......zun

ㄘ ................ cih
ㄘㄠ............ cao
ㄘㄤ............ cang
ㄘㄨㄟ ....... cuei

ㄘㄚ.......... ca
ㄘㄡ.......... cou
ㄘㄥ.......... ceng
ㄘㄨㄢ ..... cuan

ㄘㄜ .......... ce
ㄘㄢ .......... can
ㄘㄨ .......... cu
ㄘㄨㄣ...... cun

ㄘㄞ ..........cai
ㄘㄣ ..........cen
ㄘㄨㄛ......cuo
ㄘㄨㄥ......cong

ㄙ ................ sih
ㄙㄠ............ sao
ㄙㄤ............ sang
ㄙㄨㄟ ....... suei

ㄙㄚ.......... sa
ㄙㄡ.......... sou
ㄙㄥ.......... seng
ㄙㄨㄢ ..... suan

ㄙㄜ .......... se
ㄙㄢ .......... san
ㄙㄨ .......... su
ㄙㄨㄣ...... sun

ㄙㄞ ..........sai
ㄙㄣ ..........sen
ㄙㄨㄛ......suo
ㄙㄨㄥ......song

ㄚ ................ a

ㄛ .............. o

ㄜ............... e

ㄝ...............ê

ㄞ ................ ai

ㄟ .............. ei

ㄠ............... ao

ㄡ...............ou

ㄢ ................ an

ㄣ .............. en

ㄤ............... ang

ㄥ...............eng

ㄧ ................ yi
ㄧㄞ............ yai
ㄧㄣ............ yin

ㄧㄚ.......... ya
ㄧㄠ.......... yao
ㄧㄤ.......... yang

ㄧㄛ .......... yo
ㄧㄡ .......... you
ㄧㄥ .......... ying

ㄧㄝ ..........ye
ㄧㄢ ..........yan

ㄨ ................ wu
ㄨㄟ............ wei
ㄨㄥ............ wong

ㄨㄚ.......... wa
ㄨㄢ.......... wan

ㄨㄛ .......... wo
ㄨㄣ .......... wen

ㄨㄞ ..........wai
ㄨㄤ ..........wang

ㄩ ................ yu
ㄩㄥ............ yong

ㄩㄝ.......... yue

ㄩㄢ .......... yuan

ㄩㄣ ..........yun

ㄦ ................ er

19

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】

Conversion table V:
MPS—Wade Giles
MPS

Wade
Giles

MPS

Wade
Giles

MPS

Wade
Giles

MPS

Wade
Giles

ㄅㄚ............ pa
ㄅㄠ............ pao
ㄅㄥ............ peng
ㄅㄧㄢ ....... pien

ㄅㄛ.......... po
ㄅㄢ.......... pan
ㄅㄧ.......... pi
ㄅㄧㄣ ..... pin

ㄅㄞ .......... pai
ㄅㄣ .......... pen
ㄅㄧㄝ...... pieh
ㄅㄧㄥ...... ping

ㄅㄟ ..........pei
ㄅㄤ ..........pang
ㄅㄧㄠ......piao
ㄅㄨ ..........pu

ㄆㄚ............ p’a
ㄆㄠ............ p’ao
ㄆㄤ............ p’ang
ㄆㄧㄠ ....... p’iao
ㄆㄨ............ p’u

ㄆㄛ.......... p’o
ㄆㄡ.......... p’ou
ㄆㄥ.......... p’eng
ㄆㄧㄢ ..... p’ien

ㄆㄞ .......... p’ai
ㄆㄢ .......... p’an
ㄆㄧ .......... p’i
ㄆㄧㄣ...... p’in

ㄆㄟ ..........p’ei
ㄆㄣ ..........p’en
ㄆㄧㄝ......p’ieh
ㄆㄧㄥ......p’ing

ㄇㄚ............ ma
ㄇㄟ............ mei
ㄇㄣ............ men
ㄇㄧㄝ ....... mieh
ㄇㄧㄣ ....... min

ㄇㄛ.......... mo
ㄇㄠ.......... mao
ㄇㄤ.......... mang
ㄇㄧㄠ ..... miao
ㄇㄧㄥ ..... ming

ㄇㄜ .......... me
ㄇㄡ .......... mou
ㄇㄥ .......... meng
ㄇㄧㄡ...... miou
ㄇㄨ .......... mu

ㄇㄞ ..........mai
ㄇㄢ ..........man
ㄇㄧ ..........mi
ㄇㄧㄢ......mien

ㄈㄚ............ fa
ㄈㄢ............ fan
ㄈㄨ............ fu

ㄈㄛ.......... fo
ㄈㄣ.......... fen

ㄈㄟ .......... fei
ㄈㄤ .......... fang

ㄈㄡ ..........fou
ㄈㄥ ..........feng

ㄉㄚ............ ta
ㄉㄠ............ tao
ㄉㄥ............ teng
ㄉㄧㄡ ....... tiu
ㄉㄨㄛ ....... tuo/to
ㄉㄨㄥ ....... tung

ㄉㄜ.......... te
ㄉㄡ.......... tou
ㄉㄧ.......... ti
ㄉㄧㄢ ..... tien
ㄉㄨㄟ ..... tui

ㄉㄞ .......... tai
ㄉㄢ .......... tan
ㄉㄧㄝ...... tieh
ㄉㄧㄥ...... ting
ㄉㄨㄢ...... tuan

ㄉㄟ ..........tei
ㄉㄤ ..........tang
ㄉㄧㄠ......tiao
ㄉㄨ ..........tu
ㄉㄨㄣ......tun

ㄊㄚ............ t’a
ㄊㄡ............ t’ou
ㄊㄧ............ t’i
ㄊㄧㄥ ....... t’ing
ㄊㄨㄢ ....... t’uan

ㄊㄜ.......... t’e
ㄊㄢ.......... t’an
ㄊㄧㄝ ..... t’ieh
ㄊㄨ.......... t’u
ㄊㄨㄣ ..... t’un

ㄊㄞ .......... t’ai
ㄊㄤ .......... t’ang
ㄊㄧㄠ...... t’iao
ㄊㄨㄛ...... t’uo/t’o
ㄊㄨㄥ...... t’ung

ㄊㄠ ..........t’ao
ㄊㄥ ..........t’eng
ㄊㄧㄢ......t’ien
ㄊㄨㄟ......t’ui

ㄋㄚ............ na
ㄋㄠ............ nao
ㄋㄤ............ nang
ㄋㄧㄠ ....... niao
ㄋㄧㄤ ....... niang
ㄋㄨㄢ ....... nuan

ㄋㄜ.......... ne
ㄋㄡ.......... nou
ㄋㄥ.......... neng
ㄋㄧㄡ ..... niu
ㄋㄧㄥ ..... ning
ㄋㄨㄥ ..... nung

ㄋㄞ .......... nai
ㄋㄢ .......... nan
ㄋㄧ .......... ni
ㄋㄧㄢ...... nien
ㄋㄨ .......... nu
ㄋㄩ .......... nü

ㄋㄟ ..........nei
ㄋㄣ ..........nen
ㄋㄧㄝ......nieh
ㄋㄧㄣ......nin
ㄋㄨㄛ......no
ㄋㄩㄝ......nüeh

ㄌㄚ............ la
ㄌㄠ............ lao
ㄌㄥ............ leng
ㄌㄧㄠ ....... liao
ㄌㄧㄤ ....... liang

ㄌㄜ.......... le
ㄌㄡ.......... lou
ㄌㄧ.......... li
ㄌㄧㄡ ..... liu
ㄌㄧㄥ ..... ling

ㄌㄞ .......... lai
ㄌㄢ .......... lan
ㄌㄧㄚ...... lia
ㄌㄧㄢ...... lien
ㄌㄨ .......... lu

ㄌㄟ ..........lei
ㄌㄤ ..........lang
ㄌㄧㄝ......lieh
ㄌㄧㄣ......lin
ㄌㄨㄛ......lo

20

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】
ㄌㄨㄢ ....... luan
ㄌㄩㄝ ....... lüeh

ㄌㄨㄣ ..... lun

ㄌㄨㄥ...... lung

ㄌㄩ ..........lü

ㄍㄚ............ ka
ㄍㄠ............ kao
ㄍㄤ............ kang
ㄍㄨㄛ ....... kuo
ㄍㄨㄣ ....... kun

ㄍㄜ.......... ke/ko
ㄍㄡ.......... kou
ㄍㄥ.......... keng
ㄍㄨㄞ ..... kuai
ㄍㄨㄤ ..... kuang

ㄍㄞ .......... kai
ㄍㄢ .......... kan
ㄍㄨ .......... ku
ㄍㄨㄟ...... kui
ㄍㄨㄥ...... kung

ㄍㄟ ..........kei
ㄍㄣ ..........ken
ㄍㄨㄚ......kua
ㄍㄨㄢ......kuan

ㄎㄚ............ k’a
ㄎㄠ............ k’ao
ㄎㄤ............ k’ang
ㄎㄨㄛ ....... k’uo
ㄎㄨㄣ ....... k’un

ㄎㄜ.......... k’e/k’o
ㄎㄡ.......... k’ou
ㄎㄥ.......... k’eng
ㄎㄨㄞ ..... k’uai
ㄎㄨㄤ ..... k’uang

ㄎㄞ .......... k’ai
ㄎㄢ .......... k’an
ㄎㄨ .......... k’u
ㄎㄨㄟ...... k’ui
ㄎㄨㄥ...... k’ung

ㄌㄟ ..........k’ei
ㄎㄣ ..........k’en
ㄎㄨㄚ......k’ua
ㄎㄨㄢ......k’uan

ㄏㄇ............ hm
ㄏㄟ............ hei
ㄏㄣ............ hen
ㄏㄨㄚ ....... hua
ㄏㄨㄢ ....... huan

ㄏㄚ.......... ha
ㄏㄠ.......... hao
ㄏㄤ.......... hang
ㄏㄨㄛ ..... huo
ㄏㄨㄣ ..... hun

ㄏㄜ .......... ho
ㄏㄡ .......... hou
ㄏㄥ .......... heng
ㄏㄨㄞ...... huai
ㄏㄨㄤ...... huang

ㄏㄞ ..........hai
ㄏㄢ ..........han
ㄏㄨ ..........hu
ㄏㄨㄟ......hui
ㄏㄨㄥ......hung

ㄐㄧ............ chi/tsi
ㄐㄧㄡ ....... chiu/tsiu
ㄐㄧㄥ ....... ching/tsing
ㄐㄩㄣ ....... chün/tsün

ㄐㄧㄚ ..... chia
ㄐㄧㄢ ..... chien/tsien
ㄐㄩ.......... chü/tsü
ㄐㄩㄥ ..... chiung

ㄐㄧㄝ...... chieh/tsieh
ㄐㄧㄣ...... chin/tsin
ㄐㄩㄝ...... chüeh/tsüeh

ㄐㄧㄠ......chiao/tsiao
ㄐㄧㄤ......chiang/tsiang
ㄐㄩㄢ......chüan

ㄑㄧ............ ch’i/ts’i
ㄑㄧㄡ ....... ch’iu/ts’iu
ㄑㄧㄥ ....... ch’ing/ts’ing
ㄑㄩㄣ ....... ch’ün

ㄑㄧㄚ ..... ch’ia
ㄑㄧㄢ ..... ch’ien/ts’ien
ㄑㄩ.......... ch’ü/ts’ ü
ㄑㄩㄥ ..... ch’iung

ㄑㄧㄝ...... ch’ieh/ts’ieh
ㄑㄧㄣ...... ch’in/ts’in
ㄑㄩㄝ...... ch’üeh

ㄑㄧㄠ......ch’iao
ㄑㄧㄤ......ch’iang/ts’iang
ㄑㄩㄢ......ch’üan/ts’üan

ㄒㄧ............ hsi
ㄒㄧㄡ ....... hsiu
ㄒㄧㄥ ....... hsing
ㄒㄩㄣ ....... hsün

ㄒㄧㄚ ..... hsia
ㄒㄧㄢ ..... hsien
ㄒㄩ.......... hsü
ㄒㄩㄥ ..... hsiung

ㄒㄧㄝ...... hsieh
ㄒㄧㄣ...... hsin
ㄒㄩㄝ...... hsüeh

ㄒㄧㄠ......hsiao
ㄒㄧㄤ......hsiang
ㄒㄩㄢ......hsüan

ㄓ ................ chih
ㄓㄠ............ chao
ㄓㄤ............ chang
ㄓㄨㄛ ....... chuo/cho
ㄓㄨㄣ ....... chun

ㄓㄚ.......... cha
ㄓㄡ.......... chou
ㄓㄥ.......... cheng
ㄓㄨㄞ ..... chuai
ㄓㄨㄤ ..... chuang

ㄓㄜ .......... che
ㄓㄢ .......... chan
ㄓㄨ .......... chu
ㄓㄨㄟ...... chui
ㄓㄨㄥ...... chung

ㄓㄞ ..........chai
ㄓㄣ ..........chen
ㄓㄨㄚ......chua
ㄓㄨㄢ......chuan

ㄔ ................ ch’ih
ㄔㄠ............ ch’ao
ㄔㄤ............ ch’ang
ㄔㄨㄛ ....... ch’uo
ㄔㄨㄣ ....... ch’un

ㄔㄚ.......... ch’a
ㄔㄡ.......... ch’ou
ㄔㄥ.......... ch’eng
ㄔㄨㄞ ..... ch’uai
ㄔㄨㄤ ..... ch’uang

ㄔㄜ .......... ch’e
ㄔㄢ .......... ch’an
ㄔㄨ .......... ch’u
ㄔㄨㄟ...... ch’ui
ㄔㄨㄥ...... ch’ung

ㄔㄞ ..........ch’ai
ㄔㄣ ..........ch’en
ㄔㄨㄚ......ch’ua
ㄔㄨㄢ......ch’uan

兀 ................ ng

21

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】
ㄕ ................ shih
ㄕㄟ............ shei
ㄕㄣ............ shen
ㄕㄨㄚ ....... shua
ㄕㄨㄢ ....... shuan

ㄕㄚ.......... sha
ㄕㄠ.......... shao
ㄕㄤ.......... shang
ㄕㄨㄛ ..... shuo
ㄕㄨㄣ ..... shun

ㄕㄜ .......... she
ㄕㄡ .......... shou
ㄕㄥ .......... sheng
ㄕㄨㄞ...... shuai
ㄕㄨㄤ...... shuang

ㄕㄞ ..........shai
ㄕㄢ ..........shan
ㄕㄨ ..........shu
ㄕㄨㄟ......shui

ㄖ ................ jih
ㄖㄢ............ jan
ㄖㄨ............ ju
ㄖㄨㄣ ....... jun

ㄖㄜ.......... je
ㄖㄣ.......... jen
ㄖㄨㄛ ..... jo
ㄖㄨㄥ ..... jung

ㄖㄠ .......... jao
ㄖㄤ .......... jang
ㄖㄨㄟ...... jui

ㄖㄡ ..........jou
ㄖㄥ ..........jeng
ㄖㄨㄢ......juan

ㄗ ................ tzu
ㄗㄟ............ tsei
ㄗㄣ............ tsen
ㄗㄨㄛ ....... tso
ㄗㄨㄥ ....... tsung

ㄗㄚ.......... tsa
ㄗㄠ.......... tsao
ㄗㄤ.......... tsang
ㄗㄨㄟ ..... tsui

ㄗㄜ .......... tse
ㄗㄡ .......... tsou
ㄗㄥ .......... tseng
ㄗㄨㄢ...... tsuan

ㄗㄞ ..........tsai
ㄗㄢ ..........tsan
ㄗㄨ ..........tsu
ㄗㄨㄣ......tsun

ㄘ ................ tz’u
ㄘㄠ............ ts’ao
ㄘㄤ............ ts’ang
ㄘㄨㄟ ....... ts’ui

ㄘㄚ.......... ts’a
ㄘㄡ.......... ts’ou
ㄘㄥ.......... ts’eng
ㄘㄨㄢ ..... ts’uan

ㄘㄜ .......... ts’e
ㄘㄢ .......... ts’an
ㄘㄨ .......... ts’u
ㄘㄨㄣ...... ts’un

ㄘㄞ ..........ts’ai
ㄘㄣ ..........ts’en
ㄘㄨㄛ......ts’o
ㄘㄨㄥ......ts’ung

ㄙ ................ ssu/szu
ㄙㄠ............ sao
ㄙㄤ............ sang
ㄙㄨㄟ ....... sui

ㄙㄚ.......... sa
ㄙㄡ.......... sou
ㄙㄥ.......... seng
ㄙㄨㄢ ..... suan

ㄙㄜ .......... se
ㄙㄢ .......... san
ㄙㄨ .......... su
ㄙㄨㄣ...... sun

ㄙㄞ ..........sai
ㄙㄣ ..........sen
ㄙㄨㄛ......so
ㄙㄨㄥ......sung

ㄚ ................ ah

ㄛ .............. o

ㄜ............... ê

ㄝ...............eh

ㄞ ................ ai

ㄟ .............. ei

ㄠ............... ao

ㄡ...............ou

ㄢ ................ an

ㄣ .............. en

ㄤ............... ang

ㄥ...............eng

ㄧ ................ i
ㄧㄞ............ yai
ㄧㄣ............ yin

ㄧㄚ.......... ya
ㄧㄠ.......... yao
ㄧㄤ.......... yang

ㄧㄛ .......... yo
ㄧㄡ .......... yu
ㄧㄥ .......... ying

ㄧㄝ ..........yeh
ㄧㄢ ..........yen

ㄨ ................ wu
ㄨㄟ............ wei
ㄨㄥ............ weng

ㄨㄚ.......... wa
ㄨㄢ.......... wan

ㄨㄛ .......... wo
ㄨㄣ .......... wen

ㄨㄞ ..........wai
ㄨㄤ ..........wang

ㄩ ................ yü
ㄩㄥ............ yung

ㄩㄝ.......... yüeh

ㄩㄢ .......... yuan

ㄩㄣ ..........yün

ㄦ ................ erh

22

TILMAN ARETZ’S BLOG [http://taretz.blogspot.com]———Hanyu Pinyin【漢語拼音】

Origin of the MPS symbols
MPS

Character

MPS

Character

MPS

Character

MPS

Character

ㄅ—b

包 [bao]

ㄉ—d

刀 [dao]

ㄍ—g

巜 [guai]

ㄐ—j

糾 [ji]

ㄆ—p

攴 [pu]

ㄊ—t

充 [chong]

ㄎ—k

考 [kao]

ㄑ—q

巛 [chuan]

ㄇ—m

冂 [mi]

ㄋ—n

乃 [nai]

ㄏ—h

厂 [han]

ㄒ—x

下 [xia]

ㄈ—f

匚 [fang]

ㄌ—l

力 [li]

ㄓ—zh 之 [zhi]

ㄗ—z

節 [jie]

ㄧ—yi/y-/-i-

一 [yi]

ㄔ—ch 彳 [chi]

ㄘ—c

七 [qi]

ㄨ—wu/w-/-u-

五 [wu]

ㄕ—sh 屍 [shi]

ㄙ—s

私 [si]

ㄩ—yü/y-/-u-/-ü-

凵 [qu]

ㄖ—r

日 [ri]

ㄚ—a

丫 [ya]

ㄞ—ai

亥 [hai]

ㄢ—an

ㄢ [han]

ㄛ—o

呵 [he]

ㄟ—ei

乁 [yi]

ㄣ—en

乚 [yin]

ㄜ—e

ㄛ [o]

ㄠ—ao 幺 [yao]

ㄤ—ang 尢 [wang]

ㄝ—e

也 [ye]

ㄡ—ou 又 [you]

ㄥ—eng 厷 [gong]

ㄦ—er

兒 [er]

Please note that symbols for the sound “ng” like 兀 or 广 listed in older charts are rarely used today and do not
appear on keyboards for computers or cellphones.

[File last edited/updated on Tue, Nov. 23, 2010]

23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful