ГОДИШЕН ТЕМАТСКИ ПЛАН ЗА ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ПО

ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ВО УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА

Годишно (глобално) планирање за прво одделение од деветгодишното основно
образование
за учебната 2011-2012 година

Училиште : Мануш Турновски
Одделение : Прво
Реден број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Општина : Ново Село

Наставна тема
Воведна тема
Јас и другите
Училница
Играчки
Бои
Миленичиња
Празници и
родендени

Вовед
2

2

Нова содржина

Наставен предмет : Англиски јазик
Број на часови
Вежби
Евалвација

6
8
8
7
6
6

5
3
3
4
5
3

1
1
1
1
1
1

Вкупно
2
12
12
12
12
12
10

41

23

6

72

Тематско планирање за прво одделение од деветгодишното основно образование за
учебната 2011-2012 година

месец недела час наставна содржина 1 1 2 3 Запознавање со учениците Запознавање со материјалот Презентирање на приказната Мачка. изгубени и пронајдени ракавички Повторување и раскажување на приказната и нејзиниот вокабулар Драматизација на приказната Бирање на милениче за другарче Цртање и боење на милениче и неговата фамилија Цртање и боење на милениче и неговата фамилија Драматизација на приказната и песничка Правење на фигури за прсти (членови на фамилијата) Песничка (Три мали мачиња) Изработка на книга за приказната Активности за утврдување на целината Повторување и утврдување на целината Презентирање на приказната Алианта оди на училиште Правење на вселенски сендвич Украсување училишна чанта Украсување училишна чанта Спојување и сортирање на училишниот прибор по форма и боја Изработка на форми од хартија Изработка на вонземјански маски со формите Изложба и презентација на маските Sептември 2 4 3 4 5 6 7 8 1 9 10 2 11 12 13 14 15 Oктомври 3 4 1 Nоември 2 2 Nоември 3 16 17 18 19 20 21 22 нова наставна содржина 1 1 1 повторување 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 друг вид на часови . мачиња.

4 1 Dекември 2 3 4 3 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Jануари 4 1 34 35 36 37 Fевруари 2 3 4 4 1 43 44 45 46 2 47 48 49 50 Mарт Mart 38 39 40 41 42 3 Изработка на книга за приказната Активности за утврдување на целината Повторување и утврдување на целината Презентација на приказната за играчките Драматизација на приказната Песничка за играчките Божиќни активности Божиќни активности Новогодишни активности Новогодишни активности Изработка на сцена за театар и нејзино користење Изработка на робот Играње на играта Freeze frame Изработка на кутија за играчки Украсување на кутија за играчки и нејзино користење Играње на игра со кутиите за играчки Изработка на подароци Правење на сцена и глумење Повторување и утврдување на целината Презентација на приказната Трите мали пеперутки Драматизација на приказната Песна поврзана со приказната Изработка на ликови за куклен театар Драматизација на приказната користејќи ги ликовите Правење на волшебни балончиња Изработка на пеперутки и лалиња Изработка на цвет од харитија Истражување на боите во домот 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .

ременче и ѕронче Активности за Први Април Драматизација на приказната Изработка на маски за раскажување на приказната Драматизација на приказната со маските преку песна Изработка на модел на милениче од компир Активности за Велигден Активности за Велигден Правење лице на мачка (отпечатоци од рака) Изработка на роденденски подарок за мачката Феликс Роденденот на Феликс Изработка на сцена за театар и глумење Препознавање на вокабуларот од приказната Активности за утврдување на материјалот Повторување и утврдување на целината Презентација на приказната Пиро Пиратот Активности за повторување и збогатување на вокабуларот поврзан со летниот одмор Роденденска забава – песничка и изработка на честитка Повторување и утврдување на целината 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Цели на наставата за прво одделение : 1. Да може да репродуцира зборови и кратки јазични искази 1 .4 1 Aприл 2 3 51 52 53 54 55 56 57 58 4 1 Mај 2 3 4 1 Jуни 2 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Правење на книга за приказната Активности за утврдување на материјалот Повторување и утврдување на целината Презентација на приказната Мачка. Да се оспособи слухово и визуелно да препознава нови зборови 2.

Да може да води едноставна комуникација на ниво на усвоениот вокабулар и со примена на јазични функции блиски на возраста 4. Да го разбере значењето на прашалните зборчиња и да може да даде соодветен одговор Who. your brother Описни придавки како дел на предметот This is a red ball. What Да брои до 10 Да разбира репродуцира и продуцира куси јазични искази Да реагира соодветно на заповедите Јазични цели • Да ги користи неформалните форми за поздравување . разликува и активно користи формите од глаголот to be за прво и второ лице еднина во усна комуникација Да го разбира значењето на глаголот to have во усна комуникација Да може да jа препознае и користи категоријата еднина кај именките Да може да ја препознава и користи категоријата множина кај именките придружена со броеви Да ги запознае формите за прво и второ лице и соодветно да ги употребува во усната комуникација Да го препознае значењето на показната заменка this is и нејзината правилна примена Присвојна придака и нејзината поравилна примена my dog. Да покажува интерес за други култури Конкретни цели : Лексички цели • Да го разбере значењето на лексичките единици и да ги репродуцира Граматички цели : • • • • • • • • • • • • Да ги разбере.3.

маски. да цртаат. Наставни средства : Учебник . да учествуваат во игри. Дидактички цели Учениците треба да се оспособат да сечат лепат.• • • Да умее да се претстави себеси и своето другарче Да ги препознава и користи културните форми на однесување Да препознае и употребува форми за честитање на празници и родендени Слушање со разбирање • • Да може да го разбере значењето на лексичките единици да разбере едноставни искази Говорење • да изговара правилно и соодветно да и применува лексичките единици за своето ниво Култура Содржините од култура се застапени во сите компоненти во изучувањето на јазикот како и преку одделни сегменти интегрирани во секоја наставна тема каде преку игра.. украси. презентации и пеење и креативно творење се доловува духот на одредени празници и нивното славење во САД и Велика Британија. да учествуваат во драматизација . во куклени претстави. да изработуваат честитки..

лепење. играчки.. значи учениците се оценуваат формативно а напредокот се обележува описно Критериуми за оценување Високо ниво • • • • • • • • Ученикот знае да се претстави и подрави на англиски јазик(формално и неформално) Ученикот реагира на инструкциите на наставничката Ученикот препознава нов вокабулар Ученикот репродуцира и продуцира вокабулар од темите за бои. глумење.. предмети во училница. цртање.Прирачник за наставникот Флеш карти Играчки Наставни ливчиња ЦД –плеер Оценување Наставникот редовно и континуирано го следи и оценува постигнувањето на секој ученик.10. режење. временски појави.. Ученикот умее да се служи со изучениот вокабулар Ученикот може да формира кратки јазични искази соодветни на неговата возраст Се интересира за култури и различни обичаи Оспособен е за боење. Средно ниво • Ученикот знае да се претстави и подрави на англиски јазик(формално и неформално) . домашни и диви животни. броеви 1.

играчки.. броеви 1. предмети во училница. Ученикот умее да се служи со изучениот вокабулар но со помош на наставничката Се интересира за култури и различни обичаи Оспособен е за боење. лепење. временски појави. предмети во училница. режење.. животни ТЕМАТСКО – ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО УЧЕБНАТА 2011 – 2012г Тематски план за Воведна тема .• • • • • • Ученикот реагира на инструкциите на наставничката Ученикот препознава нов вокабулар Ученикот репродуцира вокабулар од темите за бои. Ниско ниво • • • • Ученикот знае да се претстави и подрави на англиски јазик(формално и неформално) Ученикот реагира на инструкциите на наставничката Ученикот препознава нов вокабулар Ученикот со потешкотии меморира и репродуцира вокабулар од темите за бои. домашни и диви животни. глумење.. цртање. играчки.10. броеви 1-10.

Colour.Наставни средства: Учебник. red. прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата.Воведна тема: Воведна целина Hello 1.Јазични цели: Да го научат новиот вокабулар низ слушање и повторување ( hello. 1 . Тетратка.Дидактички цели: цртање. мотивираноста за учење. Да научат формално да се поздравуваат. листови за цртање и боење.Интерактивни шеми: Наставник-ученик. покажување . ЦД-плеер 3. blue. соработката со соучениците итн. ученик-ученик. Look. визуелен. I’m …) . Наставникот води евиденција за напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно целите. боење. green. задачите и содржината на часот. goodbye. и вреднувањето е интегрален дел од часот. Рефлексии на наставникот за воведната целина Тематски план бр. yellow. индивидуална работа . сечење и лепење. Стилови на u~ewe Кинестетички. глумење. 2.Комуникативни цели: Да можат да се поздравуваат и претставуваат на англиски јазик и да прашуваат за имиња. Средства и postapki na vrednuvawe Се вреднува залагањето и постигањето на ученикот/чката.Рецептивен јазик: Listen. Цели и задачи : Реализација: IX . работа во групи. флеш карти. . аудиторен . Point.

Наставна тема: Јас и другите Me and the others 1. Да учествуваат во краток дијалог користејќи ги изразите од типот It’s my (mum). визуелен.Рецептивен јазик: Run.Јазични цели: Да го научат новиот вокабулар низ слушање и повторување( броеви 1-10. Стилови на учење Кинестетички.Комуникативни цели: Да можат да ги претставуваат членовите на семејството. Да прашуваат за возрасти. sister. granny. и вреднувањето е интегрален дел од часот. листови за цртање и боење. прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата. Turn around. сечење и лепење. 2. Тетратка.Интерактивни шеми: Наставник. baby. ЦД-плеер 3. brother. Наставникот води евиденција за напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно целите. мотивираноста за учење. Where’s my (brother?) Who’s this? . Да научат песнички. боење.Дидактички цели: цртање.ученик.Наставни средства: Учебник. Jump. Средства и постапки за вреднување Се вреднува залагањето и постигањето на ученикот/чката. family) . аудиторен . флеш карти.X . granddad. Цели и задачи: Реализација: IX . работа во групи.ученик. dad. 2 . индивидуална работа . глумење . Рефлексии на наставникот за целина 1: Тематски план бр. ученик. mum. соработката со соучениците итн. задачите и содржината на часот.

rubber. флеш карти. big.Наставна тема: Училница Classroom 1. .ученик. pencil. What colour is it? It’s (red). Средства и постапки за вреднување Се вреднува залагањето и постигањето на ученикот/чката. боење. работа во групи. мотивираноста за учење. сечење и лепење.Наставни средства: Учебник. задачите и содржината на часот. ученик. table. прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата. Да научат усно да ги опишуваат предметите по боја. Да научат да учествуваат во краток дијалог. листови за цртање и боење. И вреднувањето е интегрален дел од часот. Цели и задачи: Реализација: X – XI . визуелен. pencil case. Користејќи ги исказите од типот What’s this? It’s a (pen). small.Дидактички цели: цртање. 2. соработката со соучениците итн.Интерактивни шеми: Наставник. Наставникот води евиденција за напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно целите. Стилови на учење Кинестетички.Рецептивен јазик: Please. глумење . chair.Цели од култура: Да научат да си честитаат Нова година и Божик на англиски јазик. Is it big or small? It’s (big).Комуникативни цели: Да научат песнички.ученик. circle. големина и форма. Thank you. pen. square. Рефлексии на наставникот за целина 2: Тематски план бр. round. касетофон 3. аудиторен . режење. лепење. 3 . rectangle). .Јазични цели: Да го научат новиот вокабулар низ слушање и повторување( book. . индивидуална работа . bag. Тетратка.

train. Тетратка. Да научат имиња на играчки.Наставна тема: Играчки Toys 1. Наставникот води евиденција за напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно целите. боење. boat.Комуникативни цели: Да научат правилно да го изговараат новиот вокабулар. касетофон 3. прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата. . Стилови на учење Кинестетички.ученик. Never stop. глумење . мотивираноста за учење. аудиторен .ученик. и вреднувањето е интегрален дел од часот. 4 . визуелен.Дидактички цели: цртање. соработката со соучениците итн.Рецептивен јазик: Hop. сечење и лепење. kite.Наставни средства: Учебник. листови за цртање и боење. ученик. yo-yo) . It’s a (teddy bear). индивидуална работа . флеш карти. режење. Средства и постапки за вреднување Се вреднува залагањето и постигањето на ученикот/чката. Да кажат што имаат I’ve got a (ball). car. Цели и задачи: Реализација: XI – I .Интерактивни шеми: Наставник. doll. teddy bear.Цели од култура: Да научат повеќе за начинот на играње и дружење во Велика Британија и САД . и која им е нивната омилена играчка. 2. задачите и содржината на часот.Јазични цели: Да го научат новиот вокабулар (ball. лепење. работа во групи. Рефлексии на наставникот за целина 3: Тематски план бр.

визуелен.Комуникативни цели: Да научат правилно да го изговараат новиот вокабулар. 5 . глумење . Стилови на учење Кинестетички. задачите и содржината на часот.ученик. Да остваруваат кратки дијалози од типот: I like (yellow/banana). режење. It’s a blue ball. лепење. флеш карти. I don’t like (white/milk). Рефлексии на наставникот за целина 4: Тематски план бр. ice cream.ученик.Интерактивни шеми: Наставник.Јазични цели: Да го научат новиот вокабулар (orange. мотивираноста за учење.Рецептивен јазик: It’s green. сечење и лепење. боење. 2.Дидактички цели: цртање. Да научат имиња на бои и храна. соработката со соучениците итн. chocolate …) .Наставни средства: Учебник. Наставникот води евиденција за напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно целите. листови за цртање и боење. Тетратка. аудиторен . blue.Наставна тема: Бои Colours Реализација: II – III 1. . индивидуална работа . banana. ученик. и вреднувањето е интегрален дел од часот. прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата. Цели и задачи: . cake. red. касетофон 3. Средства и постапки за вреднување Се вреднува залагањето и постигањето на ученикот/чката. работа во групи. yellow.

spots. Да знаат да ја употребуваат фразата This is my (cat). листови за цртање и боење. Цели и задачи: .Дидактички цели: цртање. задачите и содржината на часот. Тетратка. black.Јазични цели: Да го научат новиот вокабулар низ слушање и повторување(cat.Интерактивни шеми: Наставник. Со цел да го опишат нивното домашно милениче. А исто така и фразата It’s (big). ученик.Цели од култура: Да научат повеќе за начинот на славење Велигден во Велика Британија и САД и боењето на јајцата и барањето на јајцата како дел од нивната традиција . мотивираноста за учење.ученик. делови од телото и песнички. боење. white. jump up. Рефлексии на наставникот за Целина 5: Тематски план бр. arm. 6 . Стилови на учење Кинестетички.Наставни средства: Учебник. Sit down. и вреднувањето е интегрален дел од часот. Да можат да опишуваат различни предмети со научените бои.. Средства и постапки за вреднување Се вреднува залагањето и постигањето на ученикот/чката. sit down. His name’s (Tom). сечење и лепење 3. horse.Наставна тема: Миленичиња Pets Реализација: IV . body. флеш карти. rabbit. глумење . аудиторен . numbers 1 – 10) . puppy. визуелен. лепење. . dog. 2. да реагираат потврдно на исказите од наставникот од типот: Draw a (cat). работа во групи. leg. прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата.ученик. индивидуална работа . bird. Наставникот води евиденција за напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно целите. head. соработката со соучениците итн. режење.V 1.Рецептивен јазик: draw.Комуникативни цели: Да научат животни.

визуелен. прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата. Честитање на роденден и пеење на роденденска песничка.Наставни средства: Учебник. лепење.Рецептивен јазик: let’s dance! Dance and sing a long! Happy birthday.Јазични цели: Да го научат новиот вокабулар (sea. боење. флеш карти. Стилови на учење Кинестетички. листови за цртање и боење. Да научат некои од празниците во Белика Британија и САД и кога се оди на одмор. present. Утврдување на научениот вокабулар. индивидуална работа . сечење и лепење 3.Интерактивни шеми: Наставник. ученик. соработката со соучениците итн. глумење . работа во групи. birthday card. beach. аудиторен . . и вреднувањето е интегрален дел од часот.Дидактички цели: цртање. Цели и задачи: Реализација: V – VI . режење. 2. sandcastle.Комуникативни цели: Да научат правилно да го изговараат новиот вокабулар. Средства и постапки за вреднување Се вреднува залагањето и постигањето на ученикот/чката. candle. . Наставникот води евиденција за напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно целите. baloon). Тетратка.Наставна тема: Празници и родендени Holidays and birthdays 1. Рефлексии на наставникот за целина 6 : . задачите и содржината на часот.ученик. birthday cake. Утврдување на научениот вокабулар од целата учебна година. мотивираноста за учење.ученик.

цртање и боење и нивно именување Сегашно време од глаголот Сум Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Инволвирање во вокабуларот низ изработка на куклен театар Трите мали мачиња Именување на клучниот вокабулар низ изработка на брошура за приказната Сегашно време од глаголот Сум Повторување на вокабуларот (мачка. броеви 1-5) Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Сегашно време од глаголот Сум Активна употреба на вокабуларот од темата Да го разбере значењето на исказите Компонента 5 Говорење Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази . броеви 1-5) Компонента 2 Граматички структури Сегашно време од глаголот Сум Компонента 3 Јазични функции Презентација на приказната Трите мали мачиња. мачиња. куче. среќен. ракавички.Септември Прва седмица Втора седмица Трета седмица Четврта седмица Компонента 1 Лексички единици Вокабулар (мачка. тажен. ракавички. тажен. изгубените и пронајдени ракавички Правилна употреба на вокабуларот за животни Компонента 4 Слушање со разбирање Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Бирање на миленичиња за пријатели. мачиња. среќен. пита.

именки во множина Поврзување на Сегашно време од предмети во глаголот Сум училницата според обликот и именување(хартија) Компонента 3 Јазични функции Именување на вокабуларот и давање опис со употреба на вокабуларот од лекциите Презентација и глумење на приказната Алианта оди на училиште Компонента 4 Слушање со разбирање Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Повторување на вокабуларот Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Именување на вокабуларот и давање опис со употреба на вокабуларот од лекциите Да го разбере значењето на исказите Компонента 5 Говорење Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази . пита. мачиња. песна. Аудио и визуелно презентирање на вокабулар (топка. броеви 1-5 Повторување на вокабуларот преку игра.Октомври Прва седмица Втора седмица Трета седмица Четврта седмица Компонента 1 Лексички единици Повторување на вокабуларот (мачка. тажен. куче. ракавички. книга) Компонента 2 Граматички структури Сегашно време од глаголот Сум Сегашно време од глаголот Сум Сегашно време од глаголот Сум. флешкарти. училишна чанта. среќен. ленир.

описни придавки Компонента 3 Јазични функции Презентација на вокабулар (ленир. -две пенкала. -розева чанта Да го разбере значењето на исказите Презентација на вокабулар (молив. триаголник) Сегашно време од глаголот Сум. -црвена книга. тетратка. -жолта гума. гума. -три книги. описни придавки -розев ленир. форма) Сегашно време од глаголот Сум. квадрат. -зелено пенкало Компонента 4 Слушање со разбирање Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Компонента 5 Говорење Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази . описни придавки -црвен молив. пенкало. -црн круг. круг. -син триаголник Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Презентација на вокабулар (книга. маса.Ноември Прва седмица Втора седмица Трета седмица Четврта седмица Компонента 1 Лексички единици Компонента 2 Граматички структури Сегашно време од глаголот Сум. ножици) -црвен молив. Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Употреба на вокабулар преку декорација на училишна чанта Сегашно време од глаголот Сум . описни придавки -жолта тетратка.

робот) -црвено мече -жолта кукла -зелен робот Компонента 4 Слушање со разбирање Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Компонента 5 Говорење Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази . меко) Сегашно време од глаголот Сум. прегратка) Сегашно време од глаголот Сум. зајаче. описни придавки Компонента 3 Јазични функции Презентација на вокабулар (ксилофон. небо) Сегашно време од глаголот Сум . описни придавки (трепкај.Декември Прва седмица Втора седмица Трета седмица Четврта седмица Компонента 1 Лексички единици Компонента 2 Граматички структури Сегашно време од глаголот Сум. ѕвезди. дедо Мраз. трепкај мала ѕвездичке) -сребрени ѕвезди Да го разбере значењето на исказите Презентација на вокабулар (мече. -стар робот Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Употреба на вокабулар поврзан со новогодишните празници (нова година. топка. тврдо. описни придавки -меко мече. кукла. отскокнува. елка. описни придавки -розев ксилофон -топка што отскокнува Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Вокабулар (ново. старо.

описни придавки -Те молам стани! -Отвори ја книгата! Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Презентација на вокабулар (пеперутка. описни придавки Компонента 3 Јазични функции Активна употреба на вокабулар и командите низ флешкарти Сегашно време од глаголот Сум. -црвено лале Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Сегашно време од глаголот Сум . виножото.Февруари Прва седмица Втора седмица Трета седмица Четврта седмица Компонента 1 Лексички единици Компонента 2 Граматички структури Сегашно време од глаголот Сум. -син облак Да го разбере значењето на исказите Увежбување на вокабуларот низ игри и песни -Среќен роденден -Јас сум среќен Компонента 4 Слушање со разбирање Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Компонента 5 Говорење Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази . описни придавки -сина пеперутка. облак) Сегашно време од глаголот Сум. описни придавки -жолто сонце. сиа боја) Употреба на вокабуларот поврзан со приказната за пеперутките (сонце. лале. жолта боја. црвена боја. дожд.

поставување прашања и давање одговор со сака/не сака Сегашно време од глаголот Сум. вокабулар низ игра поставување и песна прашања и давање одговор со сака/не сака Компонента 3 Јазични функции -Јас сакам торта Компонента 4 Слушање со разбирање Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите -Јас ги сакам пеперутките Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите -Јас не сакам сендвич Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите -Јас сакам млеко.Март Прва седмица Втора седмица Трета седмица Четврта седмица Компонента 1 Лексички единици Повторување на вокабуларот од приказната Трите мали пеперутки Увежбување на вокабуларот преку глумење Активна употреба н авокабуларот преку правење модели на животни Компонента 2 Граматички структури Сегашно време од глаголот Сум. поставување прашања и давање одговор со сака/не сака Сегашно време од глаголот Сум. -Јас сакам банана Да го разбере значењето на исказите Компонента 5 Говорење Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази . поставување прашања и давање одговор со сака/не сака Навраќање на Сегашно време од целокупниот глаголот Сум .

ѕвонче. птица. ременче. описни придавки -Тоа е голема мачка Да го разбере значењето на исказите Презентација на вокабулар (мачка. искажување присвојност Компонента 3 Јазични функции Вклучување на вокабуларот во приказна за Мачка. папагал.Април Прва седмица Втора седмица Трета седмица Четврта седмица Компонента 1 Лексички единици Компонента 2 Граматички структури Сегашно време од глаголот Сум. слон) Увежбување на вокабуларот преку симулирање роденденска забава Сегашно време од глаголот Сум. ременче и ѕвонче Сегашно време од глаголот Сум. описни придавки. подарок) -Тоа е мојот подарок Компонента 4 Слушање со разбирање Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Компонента 5 Говорење Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази . глувче. описни придавки -Убаво ременче Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Надополнување на вокабуларот за животните и домашните миленишиња (желка. правење негација -Јас не ги сакам слоновите Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Сегашно време од глаголот Сум .

описни прадавки Компонента 3 Јазични функции Вклучување на вокабуларот за Велигден низ изработка на декорации Сегашно време од глаголот Сум. змија. негација -Јас не ги сакам мачките Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Воведување во нов вокабулар (крокодил.Јас ги сакам мајмуните Да го разбере значењето на исказите Презентација на вокабулар поврзан со Велигден -мало зајаче Компонента 4 Слушање со разбирање Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Компонента 5 Говорење Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази . лубеница) Сегашно време од глаголот Сум . пират. папагал.Мај Прва седмица Втора седмица Трета седмица Четврта седмица Компонента 1 Лексички единици Компонента 2 Граматички структури Сегашно време од глаголот Сум. искажување потврдност . описни придавки -убава кошничка Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Употреба на горенаведениот вокабулар преку изработка на маски Сегашно време од глаголот Сум. мајмун.

описни прадавки Компонента 3 Јазични функции Сегашно време од глаголот Сум. игра. описни придавки. папагал. Наставнik : Mitrevska Stoj~e Jovanovski Компонента 2 Граматички структури Сегашно време од глаголот Сум. пират. -Тоа е начата мачка. песна.Јуни Прва седмица Втора седмица Компонента 1 Лексички единици Активна употреба н авокабуларот (крокодил. игра и песна Активна употреба на целокупниот изучен вокабулар со помош на флешкарти. негација. лубеница) низ глума. -голем слон. змија. -Јас не сакам банана -голема змија Компонента 4 Слушање со разбирање Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Компонента 5 Говорење Да го разбере значењето на лексичките единици и исказите Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Правилно изговарање и примена на лексичките единици во едноставни искази Директор:Stoa . поставување прашања и давање одговор -зелен молив. мајмун.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful