KONTNI PLAN ZA UDRUŽENJA I DRUGE NEPROFITNE ORGANIZACIJE KLASA 0 - STALNA SREDSTVA 00 - NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 000 - Zemljišta 001

- GraĎevinski objekti 002 - Oprema 003 - Ostalo 007 - Materijalna stalna sredstva u pripremi 008 - Avansi za materijalna stalna sredstva 009 - Ispravka vrijednosti 01 - NEMATERIJALNA STALNA SREDSTVA 010 - Prava 013 - Ostala nematerijalna stalna sredstva 017 - Nematerijalna stalna sredstva u pripremi 018 - Avansi za nematerijalna stalna sredstva 019 - Ispravka vrijednosti 02 - DUGOROČNA FINANSIJSKA ULAGANJA 020 - Ulaganja u zavisna društva 021 - Sudjelovanja u kapitalu ostalih lica 022 - Ulaganja u dužničke vrijednosne papire 028 - Ostala dugoročna ulaganja 029 - Ispravka vrijednosti 03 - DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 030 - Potraživanja od zavisnih društava 031 - Potraživanja od ostalih povezanih lica 032 - Dugoročni zajmovi 033 - Dugoročni depoziti 038 - Ostala dugoročna potraživanja 039 - Ispravka vrijednosti 04 - BIOLOŠKA IMOVIN 040 - Biološka imovina 047 - Biološka imovina u pripremi 048 - Avansi za biološku imovinu 049 - Ispravka vrijednosti 05 - ULAGANJA U NEKRETNINE 050 - Ulaganja u vlastite nekretnine 050 - Ulaganja u iznajmljene nekretnine 057 - Ulaganja u nekretnine pripremi 058 - Avansi za ulaganja u nekretnine 059 - Ispravka vrijednosti 06 - STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI 060 - Materijalna stalna sredstva namijenjena prodaji 061 - Nematerijalna stalna sredstva namijenjena prodaji 062 - Finansijska dugotrajna imovina namijenjena prodaji 063 - Ostalo 064 - Grupe za otuĎenje 069 - Ispravka vrijednosti

08 - DUGOROČNA RAZGRANIČENJA 080 - Unaprijed plaćeni troškovi 083 - Ostala dugoročna razgraničenja KLASA 1 - TEKUĆA SREDSTVA 10 – NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI 100 - Blagajna 101 - Transakcijski račun 102 - Devizna blagajna 103 - Devizni račun 104 - Novčani ekvivalenti 108 - Ostala novčana sredstva 11 - KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 110 - Čekovi, mjenice i dr. 111 - Dionice 112 - Obveznice 113 - Ostali papiri 114 - Kratkoročni zajmovi 115 - Kratkoročni depoziti 118 - Ostala kratkoročni plasmani 119 - Ispravka vrijednosti 12 - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA 120 - Potraživanja za članarinu 121 - Kupci 122 - Potraživanja od zaposlenih 128 - Ostala kratkoročna potraživanja 129 - Ispravka vrijednosti 13 - ZALIHE 130 - Materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 131 - Proizvodi 132 - Roba 133 - Ukalkulisana razlika u cijeni 134 - Ukalkulisani PDV 138 - Avansi za zalihe 139 - Ispravka vrijednosti zaliha 14 - ULAZNI POREZ (PDV) 140 - Ulazni porez (PDV) - razrada po potrebi 18 - KRATKOROČNA RAZGRANIČENJA 180 - Unaprijed plaćeni troškovi 183 - Ostala kratkoročna razgraničenja KLASA 2 - TRAJNI IZVORI I DUGOROČNE OBAVEZE 20 - TRAJNI IZVORI 200 - Trajni izvori 201 - Rezerve 202 - NerasporeĎeni višak prihoda 203 - NerasporeĎeni višak rashoda 204 - Revalorizacione rezerve

Dugoročni zajmovi od povezanih lica 211 .Ostvareni višak rashoda 509 .Obračunata rezervisanja za identificirane rizike i obaveze 388 .Ostvareni višak prihoda 502 .Ostali prihodi 419 .Prihodi od vlastite aktivnosti 418 .21 .Ostali dugoročni zajmovi 218 .Obveze po izdatim mjenicama 318 .Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata 408 .Putni troškovi 406 .Obaveze prema zaposlenima i drugim licima 392 .RASHODI I PRIHODI 40 .Obračunati a neplaćeni (nefakturisani) rashodi 381 .Ostale tekuće obaveze 31 .TEKUĆE OBAVEZE 300 .Ostala dugoročna rezervisanja KLASA 3 .Obveze po izdatim čekovima 311 .Kratkoročni zajmovi od povezanih lica 321 .Ostala kratkoročna razgraničenja 385 .OBAVEZE PO IZDATIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA 310 .Prihodi 502 .Obveze po izdatim ostalim papirima 32 .Humanitarni rashodi 407 .Obračunati a neplaćeni (nefakturisani) rashodi 281 .Dobavljači 301 .Ostale dugoročne obaveze 28 .Obaveze za PDV .Humanitarni prihodi 417 .Ostala dugoročna razgraničenja 285 .Plaće i ostala primanja zaposlenih 403 .OBRAČUN REZULTATA 500 .REZULTAT POSLOVANJA 50 .Kamate i premije osiguranja 405 .Prihodi iz budžeta 412 .DUGOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 210 .Ostala kratkoročna rezervisanja KLASA 4 .PRIHODI 410 . doprinose i dr. (osim PDV) 308 .Obaveze za poreze.Članarina 411 .Raspored prihoda KLASA 5 .Ostali rashodi 409 .OBAVEZE ZA PDV 340 .DUGOROČNA RAZGRANIČENJA I REZERVISANJA 280 .Raspored rashoda 41 .razrada po potrebi 38 .Ostali kratkoročni zajmovi 328 .KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 320 .Usluge 402 .Prenos razlike .Ostale kratkoročne obaveze 34 .Unaprijed naplaćeni (odloženi) prihodi 283 .KRATKOROČNA RAZGRANIČENJA I REZERVISANJA 380 .Unaprijed naplaćeni (odloženi) prihodi 383 .Amortizacija 404 .Obračunata rezervisanja za identificirane rizike i obaveze 288 .KRATKOROČNE OBAVEZE 30 .Materijal i energija 401 .Rashodi 501 .RASHODI 400 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.