You are on page 1of 13

Семинарски рад

Six Sigma
Андрија Коларевић

Предмеуни прпфеспр :

Суудену :

Садржај:

1.Увод и историја Six Sigma
2.Шта је Six Sigma
3.Six Sigma методологије (DMAIC i DMADV)
4.Кључне позиције у Six Sigma саставу.
5.Користи од система Six Sigma
6.Закључак

1

1.Увод и историја Six Sigma

Six sigma је програм управљања квалитетом, менаџмент филозофија или
напредни ниво знања за побољшање управљање пословањем организације са циљем
смањења вероватноће настајања неправилности :непотребним финансијским
трошковима ,непотребним трошењем материјала и губитака времена . Six Sigma има
задатак да смањи варијацију процеса и да максимално смањи шкарт на минималу
ради побољшања процеса и уштеде .
Смањењем варијација у процесу долази до повећања профита ,подизања морала
запослених и раста квалитета производа и услуга .

Попис најпознатијих Six Sigma компанија :

General Electric
Motorola
Shell Gas
Viterra Energy
Vodafone
PetermanEurope
Leyland Trucks
IngramMicro
Schneider Electric
Bank of America

Alstom Power
NCR Financial Solutions
Dupont
Bombardier Aerospace
TRW
BT
Tenneco Automotiv Hewlett Packard
JP Morgan
Royal Mail
Seagate
Starwood Hotels and Resorts
Toshiba Electronics Systonomy
Scottish Power
Dow Chemical
Rexam
Financial Solutions
American Express
Sun Microsystems
2

Marks and Spencer
Visteon
BMG

Money
i-solutions
Mayo Clinic

Oakland Consulting
Xerox
Texas

Six Sigma обухвата скупове програма, који са напредним, нивоом знања
побољшавају управљање пословањем или побољшавају пројекте организације, са
циљем смањења вероватноће настајања неисправности (финансијских трошкова,
трошења материјала и губитака времена). Систем има крајњи циљ да те
неисправности смањи на најмању могућу вредност, која ћe на крају да буде само 3,4
неисправности на милион реализованих резултата процеса . Наравно да се ова
минимална неисправност не може постићи одмах, потребно је више година, али је
веома значајно да се ипак тежи ка одређеном циљу.
Пре него што је систем Six Sigma постао стандард у свету акценат је био на
систему за управљање квалитетом према ISO 9000 које су прихватиле мање познате
организације у свету , док су организације у Америци убрзо одустале од даље
примене тог система у жељи да буду водеће у подручју квалитета .
Програм Six Sigma је први пут имао примену у Мотороли 1980 године ,као
концепт првобитно развијен да побољша производни процес и елиминише
недостатке. Усавршен у General Electric-у средином деведесетих чија популарност и
проширеност незадрживо расте у Америци и Европи и шири се на остале континенте.
Први корак су 1990 године направила три водећа америчка произвођача аутомобила
Crysler ,Ford Motor Company и General Motors CO (The big three) удружени у
Automotive Industry Action Group (AIAG), са системом квалитета QS-9000. Потом
су и остале организације у Америци , нарочито после 2000 године почеле да
примењују нови систем Six Sigma који је данас доживео широку примену тј постао
стандард у свету.

Систем Six Sigma je савременији и далеко потпунији од Система за управљањем
квалитетом по стандардима ISO 9000

3

2. Шта је Six Sigma
Мало грчко слово 'σ' представља стандардну девијацију. Стандардна девијација је
статистички начин означавања величине одступања у групи података,групи
појединачних предмета или у процесу

Сигма суепен

Брпј дефекауа на милипн Успещнпсу (%)

6
5
4
3
2
1

3,4
233
6210
66807
308537
690000

99,99966
99,977
99,38
93,32
69,15
30,85

Према пвпј уаблици суепен Six Sigma шини се немпгућим . Six Sigma je назив прпграма
и преуппсуавља жељу за максималним унапређеоем пефпрманси суп се уише
дефекауа на милипн кпмада . Шуп маои брпј дефекауа уребап би уежиуи ка суепену 6
пднпснп 3,4 дефекауа на милипн .
Шуа ппдразумевамп кад кажемп грещка или дефеку . Дефект је кад не успемп
прпизвесуи, исппрушиуи или псувариуи пнп щуп купац жели.
Ппкущајмп уп пбјасниуи на примеру из праксе једнпг авиппревпзника :

4

Испиуиваоима и дугпрпшним праћеоима усуанпвљенп је да пууници у ваздущнпм
сапбраћају не пшекују да сваки пплазак буде уашнп у минуу , већ да ће биуи прпсешнпг
кащоеоа , пни имају разумеваоа за све пкплнпсуи кпје на уп мпгу ууицауи , а мнпге
су пд оих изван кпнурпле авиппревпзника . Пууници ће биуи задпвпљни акп не буде
великпг кащоеоа ,пднпснп акп време шекаоа не буде веће пд прпсешнп пеунесуак
минууа (уаквих пплазака је у једнпј авипкпмпанији билп 81 ппсуп суп је на висини 2
сигме). Према упме у пвпм слушају је дефеку сваки пплазак кпји касни прекп 15
минууа. Када би пууници били задпвпљни кащоеоем пд једнпг сауа,щуп наравнп
нису , уада би уп билп на суепену 3 сигме (уаквих пплазака је у исупј авипкпмпанији
билп 96 ппсуп). Када би пууници били задпвпљни са кащоеоем пд 24 сауа уп би пнда
билп на нивпу 6 сигма .
-Грещка или дефеку НИСУ сви ппласци са кащоеоем већ сви пни кпји касне висе пд
15 минууа а уу су границу пдредили пууници . Иакп је 80 ппсуп пплазака унууар
границе пд 15 минууа ,пплазака са кащоеоем пд прекп 15 минууа је билп 4280 . Када
се брпј леупва (4280) ппмнпжи са брпјем пууника пнда се види да пва кпмпанија има
мнпгп незадпвпљних мущуерија.
-Акп би смп ппсуавили циљ да са Сигма 2 квалиуеуа ппвећамп квалиуеу на 3 сигма уп
би знашилп да кащоеое пд 3380 пплазака на гпдину уребали свесуи на маое пд 15
минууа . Узимајући у пбзир све пкплнпсуи ппд кпјима авипкпмпаније раде
,..дпбављаши пд кпјих зависи услуга , загущенпсу авип прпмеуа у Еврппи и временске
прилике ,..уп није једнпсуаван задауак.
-Да би смп суигли дп циља пд 3 сигме ,верпваунп би мпрали купиуи вище авипна и
улпзиуи мнпгп пара у секупре кпји би ппбпљщали ппслпваое али мпжда и
прпузрукпвале велики урпщак и неисплауивпсу . Брпј пууника кпји би превезли би
бип исуи ,дпсуизаое циља упиунп а и уакав урпщак би дпвеп дп великпг финансијскпг
прелпма у кпмпанији . Пшигледнп у пвпм слушају је недпсуижнп суићи дп 6 сигме али
акп се прпцени да је мпгуће да се примени сисуем 3 сигма , пднпснп акп се прпцени
да је уај суепен дпсуижан пнда у упм слушају уреба примениуи Six Sigmu иакп није циљ
ппсуићи 6 сигма.

5

-Прпсек кащоеоа пп леуу је 11 минууа. Тп је маое пд 15 минууа али уај ппдауак
пууницима не знаши нищуа . Иакп је 80 ппсуп пплазака унууар границе пд 15 минууа
,пплазака са кащоеоем пд прекп 15 минууа је билп 4280 -Ппсупје акуивнпсуи или
услуге у кпјима се мпже квалиуеу приближиуи дп нивпа 6 сигме. На пример
успещнпсу у дпбијаоу инфпрмација п леуу.
-Већина авиппревпзника псуварује нивп 6 сигма у ппгледу сигурнпсуи леуеоа ,щуп
знаши маое пд 4 несреће на милипн леупва .
-Већина кпмпанија псуварује нивп 3 сигма у рукпваоу пруљагпм , изгуби се прпсешнп
вище пд 35000 упрби на милипн превезених.

Графишки приказ

Са великим пдсуупаоима пд предвиђенпг времена мнпги ппласци су прекасни
(зауамоенп ппдрушје). Прпсешнп је време кащоеоа унууар захуева купаца али је
сигма нивп низак и мнпгп пууника је незадпвпљнп.

6

Кпнурплищући пдсуупаое пд предвиђенпг времена, мнпгп маое пплазака касни
вище пд 15 мин. Сигма нивп је вищи и маое је незадпвпљних пууника .

Сажеуак:
-купци пдређују щуа јесуе а щуа није дефеку.
-та сваки ппјединашни прпјеку ппуребнп је ууврдиуи кпји суепен мпже сигма дпсуићи
да се не би премащили урпщкпви .
-без пбзира на циљани нивп , щесу сигма фирма мпже ппсуауи свака фирма кпја ради
пп сесу сигма меупдплпгији. Важна је кпнцепција а не 3, 5 или 6 сигма . Кад једнпм
људи псеуе преднпсу суауишкпг размищљаоа 6 сигма дплази сама пп себи.
-купци псећају велишину пдсуупаоа а не прпсек , купци не псуђују пп прпсеку негп пп
великпм пдсуупаоу. Six Sigma фпкусира се на смаоеое велишине пдсуупаоа у упме
је кљуш.

7

3.Six Sigma методологије (DMAIC i DMADV)

Сисуем 6с распплаже са две меупдплпгије :меупдплпгија за прпцесе управљаоа
ппслпваоем прганизације DMAIC и меупдплпгија за прпцесе прпјекупваоа нпвих
резулуауа прпцеса DMADV

Методологије DMAIC и DMADV у сисуему сесу сигма .

Меупдплпгија за прпцесе управљаоа ппслпваоем прганизације (DMAIC)
садржи пеу следећих фаза : ууврђиваое кпнкреуних циљева управљаоа
8

ппслпваоем прганизације (DEFINE) ,мереое велишина циљева (MEASURE),
анализираое мпгућнпсуи и предлагаое ппбпљщаоа (ANALYZE ) ,примена
ппбпљщаоа (IMPROVE) и прпвераваое примене ппбпљщаоа (CONTROL) за
управљаое ппслпваоем прганизације .
Меупдплпгија за прпцесе прпјекупваоа нпвих резулуауа прпцеса (DMADV)
,садржи исуп пеу следећих фаза :ууврђиваое кпнкреуних циљева
прпјекупваоа нпвих резулуауа прпцеса (DEFINE),мереое велишине циљева
(MEASURE) анализираое мпгућнпсуи и предлагаое нпвих резулуауа прпцеса
(DESIGN) и ппуврђиваое прпјекупваних резулуауа прпцеса (CONTROL)

4.Кључне позиције у Six Sigma саставу

Кљушне ппзиције у прпграму Six Sigma су следеће:
-извршни руководиоци . Пве ппзиције нису нпве и ппсупје у свим фирмама. Улпге
свих шланпва изврщнпг рукпвпдсува кпји делују кап уим укљушују дефинисаое
циљева, усппсуављаое инфрасурукууре ,ппдрщку прпјекуима и оихпв надзпр ,
ппсуављаое правих пиуаоа у свакпј фази прпјекуа ,щкплпваое псппспбљаваое у
ппуребнпј мери какп би били сппспбни ппдржауи и развијауи рад свих псуалих
ппзиција у инфрасурукуури прпграма Six Sigma
-Шампион је најшещће један пд шланпва управе и мпже се у неким аспекуима
уппредиуи с ппзицијпм предсуавника управе према ISO9001:2000
Оегпви задаци су :кпмуникација са изврщним ппслпвпдсувпм , иденуификпваое
прпјекауа ппбпљщаоа ,пдабир пдгпварајућих црних појаса и шланпва прпјекуних
уимпва ,менупрсувп у пдређиваоу приприуеуа ,планираоа и лансираоа Six Sigma
прпјекауа ,уклаоаое прганизаципних препрека ,прибављаое пдпбреоа и ппдрщка

9

имплеменуацији ппбпљщаоа дп кпјих су дпщли прпјекуни уимпви уе брига п
признаоима и награда накпн успещнпг заврщеука прпјекуа .
Шампипн мпра разумеуи и ппдржауи Six Sigma меупдплпгију .
-Мајсторски црни појас . Ппзиција мајсупрскпг црнпг ппјаса се мпже у неким
аспекуима уппређивауи са ппзицијпм меначера . Ппис оегпвпг месуа укљушује
следеће елеменуе :инуерни Six Sigma кпнсулуану ,уренер и експеру , управљаое и
кппрдинираое кпмплексних прпјекауа и оихпвих црних појаса ,савеупваое
щампипна и изврщнпг рукпвпдсува ,уехнишка ппдрщка и менупрсувп према ппуреби
.Шкплпваое за мајсупрски црни ппјас захуевније је пд пнпга за црни појас .
Мајсурпски црни ппјаси квалификпвани су за щкплпваое и псппспбљаваое црних
ппјаса .
-Црни појас је сурушоак за имплеменуацију ппбпљщаоа на месуу дпгађаја и ради
свпј ппсап с пуним радним временпм . Пн је псппспбљен за фпрмираое ,усмераваое
и впђеое фищефункципналних уимпва за рещаваое прпблема и ппбпљщаое
прпцеса . Црни ппјас мпра разумеуи све елеменуе Six Sigma филпзпфије уеприју,
сурауегију ,уакуику кап и алауе Six Sigma . Шкплпваое за серуификау црни ппјас је
ригпрпзнп и захуевнп. Прпграм укљушује сл ппдрушја: впђеое прпјекунпг уима
,меупдплпгију 6 сигма ,алауе за ппбпљщаое ,квалиуеуе ,суауисуику и уппуребу
суауисуишких прпграма ,управљаое прпјекуима ,управљаое прпцесима ,..иуд.
У пракси најшещће недпсуаје уим црних ппјаса у фирмама.
-Зелени појас :щкплпван јена исупм нивпу п 6 сигми кап и црни ппјас али за разлику
пд оега већину раднпг времена свпј нпрмалан ппсап . Ппвременп према ппуреби
шлан је некпг прпјекунпг уима или впди прпјекуни уим . Главна улпга зеленпг ппјаса је
да у свакпдневне ппслпвне акуивнпсуи ппслпваоа увпди нпве кпнцепције и алауе
щесу сигма . Мнпге кпмпаније међу кпјима је и General Electric ураже суепен
щкплпваоа пд рукпвпдипца у свим ппдрушјима буду псппспбљени за зелени ппјас.
-Наранчасти ,жути ,бели , сви псуали у сурукуури Six Sigma кпји нису щампипни
,мајсупрски црни ппјаси , црни ппјаси или зелени ппјаси ппсуају наранчасуи ,бели и

10

жууи . Нема деуаљних разлика међу оима ,....зависнп п суепену щкплпваоа . Пни су и
даље деп сисуема Six Sigma и даље су јакп биуни за предузеће .

5. Kористи од система Six Sigma

Сисуем пружа пдгпварајуће кприсуи у ппгледу мпгућнпсуи за псувареое прпфиуа и
ущуеда щуп је биунп за ппсуанак и развпј предузећа .

Ford Motor Company је у 2001 гпдини имап губиуке пд 2.19 милијарди дплара а са
сисуемпм 6 сигма дпщап је дп губиуака пд нещуп маое пд 731 милипна дплара .
Johnson Controls је ппшеп са иницијауивпм увпђеоа 6 сигма у 2000 гпдини. Ппуигли су
следеће успехе у прпцесу мпнуаже ауупмпбилских акумулаупра у фабрици Тпледп
,брпј дефекуних прпизвпда је смаоен за 70 % у пперацијама мпнуаже кабина впзила
у фабрици Holland урпщкпви су смаоени за 800000 дплара гпдищое ,прпмене у
дизајну и прпјекупваоу су дпвеле дп прпцеоених ущуеда пд 1,7 милипна дплара
гпдищое за алауе и 943000 дплара гпдищое крпз бпљу прпдукуивнпсу инжеоера
,уакп да је прпцеоена ущуеда ппурпщашима 3.5 милипна дплара гпдищое .Allied
Signal (Honeywell) је ппсле примене сисуема 6с смаоип урпщкпве за 1,4 милиарде
дплара у перипду пд 1992-1996 и за 16 % смаоип ппуребнп време за увпђеое
нпвих прпизвпда на уржищуе. US Aircraft је ппсле примене сисуема 6с Ппвећап
прпдукуивнпсу за 32 % у 2002. Гпдини , са ущуедама пд 13,7 милипна дплара упкпм
наредне ури гпдине .
Пви ппсуигнууи резулуауи у псувареоу прпфиуа и ущуеда ппказују да је сисуем Six
Sigma далекп савременији и далекп ппупунији пд псуалих сисуема за управљаое
квалиуеупм .
11

6.Закључак
Да би једна фирма , предузеће или организација усвојиле овакву
филозофију пословања потребно је много труда ,новца , едукације ,
улагања у све видове пословања ,у организацију а највише у људе. У
данашњим временима економске кризе мала предузећа и фирме
углавном не могу омогућити имплементацију оваквог пословања зато
што им треба више ресурса него што себи могу приуштити . Систем Шест
сигма је данас постао стандард у свету а у скоријој будућности ће
постати нужност великих компанија и предузећа , ако то већ није и
постала. Ко буде хтео да опстане на тржишту биће део те приче а ако не
онда неке новије , најсавршеније у којој нема дефеката и нема грешки у
пословању .

У сваком случају примена овог система и тежња ка 6 сигма
степену су исплатљиви у сваком погледу што доказују и претходно
наведени примери из не тако давне прошлости и тежња ка савршенству
је свакако исплатива.

12