You are on page 1of 12

Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad

Seria ŞtiinŃe Economice Anul 21/2011 Partea a II-a

POLITICI ŞI TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR CURENTE
Dorel Mateş*, Ionel Bostan**, Dumitru-Macedon Motrea***, Grosu Veronica****, Marian Socoliuc*****
*Universitatea de Vest Timişoara, Str. Pestalozzi, nr. 16, dorel.mates@yahoo.com; **Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Str. UniversităŃii, nr. 9; ****Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Str. UniversităŃii, nr. 9, doruveronica@yahoo.it; *****Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Str. UniversităŃii, nr. 9, marians@seap.usv.ro

Abstract The objective of the financial statements is to present the users understandable, relevant, credible and comparable information, which can correctly and accurately show the entity’s financial position and the performances. Thanks to the share they hold in the balance sheet, the problem of recognizing and valuing the assets and current liabilities presents an important interest due to the influence the information presented in the financial statement can have upon the users’ decision. Keywords: current asset, debt, current liability, cash, entity, valuation, financial position, stock.

1. Introducere Activele sunt reprezentate de resursele controlate de către o entitate, care încorporează beneficii economice viitoare şi au potenŃialul de a contribui direct sau indirect la fluxuri de numerar şi echivalente de numerar către entitate. Activele provin din tranzacŃii sau evenimente anterioare şi intră în entitate prin cumpărare, din producŃie, prin aport, subvenŃii, donaŃii şi alte tranzacŃii şi evenimente care pot genera active. Beneficiile economice viitoare încorporate în active se pot concretiza în următoarele moduri: - utilizarea activului pentru producŃia de bunuri destinate vânzării, sau pentru prestarea de servicii; - schimbarea cu alte active; - decontarea unei datorii; - remunerarea aportului acŃionarilor entităŃii. Datoriile (pasivele) unei entităŃi reflectă sursele de finanŃare, adică obligaŃiile acesteia faŃă de terŃi (furnizori, angajaŃi, bănci, etc.) şi faŃă de investitori (acŃionari, asociaŃi) denumite capitaluri proprii sau activ net. Prin intermediul

46

Pentru recunoaşterea activelor curente (circulante) se urmăreşte ca acestea să îndeplinească următoarele două criterii: • probabilitatea generării de beneficii economice viitoare pentru entitatea care le deŃine. transfer de active sau prestare de servicii echivalente. • se aşteaptă să fie realizat în termen de maximum 12 luni de la data bilanŃului. & al. prestaŃii sau în urma unor contracte irevocabile de achiziŃii.investiŃiile financiare pe termen scurt. serviciilor şi se lichidează odată cu plata acestora. prin decontarea cărora se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse (plată) care să încorporeze beneficii economice viitoare. rezultate din evenimente trecute. Conform Cadrului Contabil General InternaŃional datoriile reprezintă surse atrase şi angajamente financiare. Se cuprind în categoria activelor curente: . Datoriile iau naştere odată cu obŃinerea dreptului de proprietate asupra bunurilor. . 2011). În conformitate cu normele contabile internaŃionale şi reglementările naŃionale un activ este clasificat ca fiind curent (circulant) dacă: • este deŃinut sau se aşteaptă să fie realizat pentru: vânzare sau consumat în cursul normal al ciclului de exploatare al entităŃii. • este reprezentat de numerar şi echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricŃionată. 47 . Ajustările de valoare se fac în vederea prezentării lor la cea mai mică valoare de piaŃă sau în circumstanŃe speciale la o altă valoare minimă atribuibilă acestora la data bilanŃului. În general activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziŃie sau costul de producŃie după caz. înlocuirea unei datorii cu o altă datorie. Recunoaşterea.. 2. • costul (valoarea) să poată fi evaluată în mod credibil.Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad Seria ŞtiinŃe Economice Anul 21/2011 Partea a II-a datoriilor se asigură finanŃarea externă şi internă a entităŃii (Cernuşcă L. sub forma obligaŃiilor actuale. Datoriile pot reprezenta mărimi bine precizate cu scadenŃa certă sau angajamente condiŃionate cum sunt provizioanele (datorii cu valoare şi exigibilitate incertă). • este deŃinut în vederea tranzacŃionării. conversia obligaŃiilor în titluri de capital. . lucrărilor. . etc. În mod normal o obligaŃie intervine în momentul unor livrări.casa şi conturile la bănci. O obligaŃie reprezintă un angajament sau o responsabilitate de a acŃiona într-un anumit fel pentru stingerea unei datorii. Decizia unei entităŃi de a achiziŃiona active în viitor nu reprezintă o obligaŃie actuală.stocurile şi serviciile pentru care nu a fost întocmită factura.creanŃele. evaluarea şi prezentarea activelor curente. Stingerea unei datorii se poate face prin: plata în numerar sau virament.

.metoda identificării specifice (pentru stocurile nefungibile). în curs de producŃie în vederea vânzării sau sub formă de materii prime şi materiale ce urmează a fi folosite în procesul de producŃie sau pentru prestarea de servicii.metoda ultimul intrat – primul ieşit (LIFO) – cea care avantajează agenŃii economici în condiŃiile de inflaŃie.alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea. La ieşirea din gestiune a stocurilor fungibile (pentru care există riscul de confuzie) se pot folosi ca metode de evaluare: .metoda costului standard (în activitatea de producŃie). . . .regiile corespunzătoare serviciului prestat. Deşi metoda LIFO nu mai este recunoscută de IAS 2 „Stocuri” reglementarea românească o menŃine (a se vedea OMFP 3055/2009). dar care sunt în curs de aprovizionare. . . Sunt incluse de asemenea în categoria stocurilor: .metoda preŃului cu amănuntul (în activitatea de comerŃ en detail). pentru prelucrare sau în consignaŃie la terŃi. cum ar fi: ansambluri sau complexuri de locuinŃe. În cazul unui prestator de servicii costul trebuie să cuprindă: .metoda primul intrat – primul ieşit (FIFO) – cea mai echitabilă sub aspectul imaginii fidele a informaŃiilor din situaŃiile financiare anuale. 48 . realizate de entităŃi ce au ca activitate principală obŃinerea şi vânzarea de locuinŃe.stocurile cumpărate pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente.Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad Seria ŞtiinŃe Economice Anul 21/2011 Partea a II-a Delimitarea activelor în curente sau necurente se realizează în funcŃie de durata de circulaŃie a activelor raportată la durata exerciŃiului financiar sau la durata ciclului de exploatare. reflectate în contabilitate prin formula: 32x „Stocuri în curs de aprovizionare” = 40X „Furnizori” Valoarea stocurilor reprezentată prin costul acestora trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziŃiei şi prelucrării precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc. .terenurile cumpărate în scopul construirii pe acestea de locuinŃe destinate vânzării. Pentru determinarea şi evaluarea curentă a stocurilor se poate folosi una din metodele: .metoda costului mediu ponderat (CMP) – cea mai echidistantă sub aspectul implicaŃiilor fiscale. . maşinile folosite numai ca material de demonstraŃie pentru negociere în domeniul automobilelor cu durată de utilizare sub un an. .manopera. A) Stocurile sunt reprezentate prin activele deŃinute pentru a fi vândute.activele cu ciclu lung de fabricaŃie destinate vânzării.bunurile aflate în custodie.

Pentru evidenŃa analitică a stocurilor se pot folosi următoarele metode: . .valorică – cu folosirea documentelor: fişa de magazie şi fişa analitică pentru valori materiale. . se recunoaşte ca o cheltuială a perioadei şi se înregistrează pe seama ajustărilor pentru deprecierea stocurilor: 6814. ci numai după inventariere: Conturi de cheltuieli = Conturi de furnizori (la intrare). .pentru stocurile care au natură şi utilizare similare trebuie utilizate aceleaşi metode de determinare a costului (de evaluare). Valoarea realizabilă netă este dată de preŃul de valorificare curent din care se deduc costurile necesare valorificării. . diminuându-se până la valoarea realizabilă netă prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere.metoda inventarului intermitent care nu permite determinarea operativă a valorii stocurilor existente. adică cantitativ la nivelul gestiunii şi cantitativ şi valoric în contabilitate. ”Cheltuieli de exploatare privind = 39xx ”Ajustări pentru deprecierea stocurilor ajustările pentru deprecierea şi producŃiei în curs de execuŃie” activelor circulante” 49 . Pentru evidenŃa sintetică şi contabilizarea stocurilor se pot folosi două metode: . şi Conturi de stocuri = Conturi de cheltuieli (la inventariere). Valoarea contabilă a stocurilor va fi recunoscută ca o cheltuială în perioada în care a fost recunoscut venitul corespunzător.metoda operativ – contabilă – prin utilizarea documentelor: fişa de magazie şi fişa sintetică.metoda cantitativ .în bilanŃ stocurile nu trebuie reflectate la o valoare mai mare decât valoarea ce se poate obŃine prin vânzare sau utilizarea lor.dacă administratorii decid schimbarea metodei în notele explicative trebuie să se prezinte informaŃii privind motivul schimbării şi efectele asupra rezultatului. adică cantitativ la nivelul gestiunii şi valoric în contabilitate.metoda aleasă trebuie aplicată cu consecvenŃă.metoda global .valorică – care presupune folosirea documentelor: raportul de gestiune şi fişa de cont pentru operaŃii diverse.metoda inventarului permanent care permite determinarea valorii stocurilor existente în orice moment: Conturi de stocuri = Conturi de furnizori (la intrare) şi Conturi de cheltuieli = Conturi de stocuri (la ieşire) . .Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad Seria ŞtiinŃe Economice Anul 21/2011 Partea a II-a Cu privire la modelele (formulele) de evaluare a stocurilor entităŃile trebuie să respecte următoarele reguli: . până la valoarea realizabilă netă. adică numai valoric atât la nivelul gestiunii cât şi în contabilitate. Diminuarea valorii stocului.

valabil pentru data efectuării tranzacŃiei. DiferenŃele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanŃelor în valută la cursuri diferite faŃă de cele la care au fost înregistrate iniŃial pe parcursul lunii sau faŃă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar ca venituri sau cheltuieli din diferenŃe de curs. evidenŃiindu-se diferenŃele ca venituri sau cheltuieli din diferenŃe de curs. ulterioară unei diminuări se va recunoaşte ca un venit al perioadei. B) InvestiŃiile financiare pe termen scurt sunt reprezentate prin obligaŃiuni. ”Venituri din ajustări pentru şi producŃiei în curs de execuŃie” deprecierea activelor circulante” Valoarea produselor şi serviciilor în curs de execuŃie se determină prin inventarierea producŃiei neterminate la sfârşitul perioadei prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a gradului de efectuare a operaŃiilor tehnologice. prin anularea sau diminuarea ajustării pentru depreciere. La intrarea în gestiunea entităŃii sunt evaluate la valoarea nominală conform documentelor legale în care sunt reflectate. întreaga diferenŃă 50 . depozite bancare pe termen scurt şi alte valori mobiliare achiziŃionate în vederea realizării unui profit pe termen scurt. evidenŃiată anterior: 39xx ”Ajustări pentru deprecierea stocurilor = 7814. La inventariere şi la închiderea exerciŃiului creanŃele sunt evaluate la valoarea probabilă de încasare. La ieşirea din gestiune a investiŃiilor financiare pe termen scurt. C) CreanŃele sunt reprezentate prin drepturi sau sume de încasat de la terŃi ca urmare a unor livrări sau prestaŃii efectuate în favoarea acestora (Mateş D. La intrarea în gestiunea entităŃii sunt evaluate la costul de achiziŃie. la cursul de schimb comunicat de BNR la data operaŃiunii de constituire iar la lichidare la cursul de la data operaŃiunii de lichidare. La sfârşitul exerciŃiului se înregistrează la valoarea actuală. cu excepŃia depozitelor bancare pe termen scurt se utilizează metodele specifice ieşirii de stocuri iar eventualele ajustări pentru pierderea de valoarea se anulează. Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire. coord. Atunci când creanŃa este decontată în decursul aceleaşi luni în care a survenit. CreanŃele în valută se înregistrează iniŃial la cursul de schimb valutar comunicat de BNR.Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad Seria ŞtiinŃe Economice Anul 21/2011 Partea a II-a Creşterea valorii stocurilor ca urmare a creşterii valorii realizabile nete. anularea sau diminuarea ajustărilor pentru pierderile de valoare.. 2009). prin care se înŃelege preŃul de cumpărare sau valoarea stabilită potrivit contractelor încheiate de entitate. diferenŃele determinând suplimentarea. La încasare sunt reflectate la valoarea efectivă a numerarului intrat în gestiunea entităŃii cu deprecierile sau pierderile de valoare corespunzătoare.

în valoare de 30. în baza contractului încheiat cu acesta.04.000 10. SituaŃia încasărilor şi a diferenŃelor de curs valutar Emitere Încasare Evaluare Încasare ExplicaŃie factură 13.000 20.Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad Seria ŞtiinŃe Economice Anul 21/2011 Partea a II-a de curs valutar este recunoscută în acea lună iar când creanŃa este decontată într-o lună ulterioară.04.0984 Lei/1 Euro: 4111 analitic ”ClienŃi externi” = 704 ”Venituri din servicii prestate” 30.000 20.05.0744 4. Lei la curs 41. cât şi în valută (OMFP 3055 din 29 octombrie 2009.Înregistrarea încasării parŃiale a facturii în 13 aprilie 2011. SituaŃia decontărilor şi a diferenŃelor de curs este prezentată în tabelul următor: Tabelul 1.1152 4. Studiu de caz Prezentăm în continuare exemplul unei entităŃi care are drept obiect de activitate transportul rutier internaŃional de mărfuri.2011 31.152 81.0860 Val. la cursul de 4. unui client extern. Prezentarea înregistrărilor efectuate în contabilitatea entităŃii: .2011 Valori în Euro 30.1152 Lei/1 Euro: 5124 ”Conturi la bănci în valută” = 10.000 Euro 122.000 Euro 41. pe care le facturează în ultima zi a lunii. diferenŃa de curs valutar recunoscută în fiecare lună care intervine până în luna decontării se determină Ńinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărei luni.0984 4. pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene). Lei la curs iniŃial 40.000 Curs operaŃie 4. La finele fiecărei luni creanŃele în valută se evaluează la cursul de schimb al pieŃei valutare comunicat de BNR.000 EURO.952 Val.2011 30. valabil pentru ultima zi bancară a lunii în cauză.968 81.2011 03.488 122.720 operaŃie DiferenŃă de curs (lei) 0 +168 -480 +232 Potrivit reglementărilor contabile în vigoare contabilitatea operaŃiunilor efectuate în valută se Ńine atât în moneda naŃională.Înregistrarea facturii emise la 31 martie 2011.000 Euro 40.152 Lei 4111 analitic ”ClienŃi externi” 10.488 81. la cursul de 4. În luna martie 2011 efectuează transporturi.03.984 81.952 Lei .984 Lei 765 ”Venituri din diferenŃe 168 Lei de curs valutar” % 51 .

52 . 2008): 4111 analitic ”ClienŃi externi” = 765 ”Venituri din diferenŃe 168 Lei de curs valutar” 5124 ”Conturi la bănci în valută” = 4111 analitic ”ClienŃi externi” 10.000 Euro). acreditivele şi depozitele în valută la finele lunii se face la cursul de schimb al pieŃei valutare comunicat de BNR pentru ultima zi bancară a lunii în cauză.000 Euro 81.000 Euro 41.0744 Lei/1 Euro: 665 ”Cheltuieli din diferenŃe = 4111 analitic ”ClienŃi externi” 480 Lei de curs valutar” .350 Lei. după caz.152 Lei .850 lei.Evaluarea creanŃei rămase de încasat la sfârşitul lunii aprilie (20.variantă care în opinia noastră reflectă mai corect fondul economic al tranzacŃiei (Motrea D. diferenŃele de curs înregistrându-se la venituri sau cheltuieli din diferenŃe de curs. Studiu de caz La 31. avansurile de trezorerie. Evaluarea disponibilităŃilor în valută şi a altor valori de trezorerie cum sunt titlurile de stat.Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad Seria ŞtiinŃe Economice Anul 21/2011 Partea a II-a sau: următoarea înregistrare . iar administratorului (cu contract de administrare) suma de 2. OperaŃiunile de vânzare cumpărare în valută inclusiv cele derulate în cadrul contractelor cu decontare la termen se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar utilizat de banca comercială la care se efectuează licitaŃia de valută. fără evidenŃierea de diferenŃe de curs valutar.500 lei. din care: personalului angajat suma de 2.Înregistrarea încasării diferenŃei (20. la cursul de 4.N.720 Lei D) Casa şi conturile la bănci cuprind: valorile de încasat. Deschiderea respectiv lichidarea acreditivelor în valută solicitate de entităŃi băncilor. EvidenŃa disponibilităŃilor în lei din casierie şi conturi la bănci se Ńine la valoarea nominală consemnată pe titlurile respective. se face la cursul de schimb comunicat de BNR valabil la data operaŃiunii de deschidere respectiv lichidare iar eventualele diferenŃe de curs se înregistrează la cheltuieli sau venituri din diferenŃe de curs. la cursul de 4. acreditivele şi viramentele interne. o entitate înregistrează în evidenŃele societăŃii avansuri de trezorerie acordate în valoare de 4.0860 Lei/1 Euro: 4111 analitic ”ClienŃi externi” = 765 ”Venituri din diferenŃe 232 Lei de curs valutar” 5124 ”Conturi la bănci în valută” = 4111 analitic ”ClienŃi externi” 20. disponibilităŃile în lei şi în valută. dobânzile aferente disponibilităŃilor şi creditelor acordate de bănci pe termen scurt.000 Euro) în data de 3 mai 2011.12. creditele bancare pe termen scurt. Avansurile de trezorerie reprezentând sume puse la dispoziŃia personalului sau terŃilor în vederea efectuării de plăŃi în favoarea entităŃii şi nedecontate până la data bilanŃului se reflectă la creanŃe.

350 Lei cu personalul” 461 „Debitori diverşi” 2.500 Lei . 53 . pentru cel puŃin 12 luni după perioada de raportare.Transferarea la creanŃe a avansurilor de trezorerie în sold la 31. • datoria este exigibilă într-un termen de maxim 12 luni de la data situaŃiilor financiare. .850 Lei 4282 „Alte creanŃe în legătură 2. Trebuie clasificate ca datorii curente toate datoriile ce trebuie decontate într-un termen de până la 12 luni.850 Lei 4282 „Alte creanŃe în legătură 2.N+1: 542 „Avansuri de trezorerie” = % 4.Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad Seria ŞtiinŃe Economice Anul 21/2011 Partea a II-a Sumele acordate ca avansuri pentru cheltuieli de efectuat nu trebuie să fie prezentate. sau • entitatea nu beneficiază de un drept necondiŃionat de a amâna decontarea datoriei. ci reflectate la creanŃe. precum şi pentru separarea fluxurilor băneşti externe de cele interne derulate prin trezoreria entităŃilor.500 Lei Transferurile de disponibilităŃi între conturile de la bănci precum şi între acestea şi casierie se realizează prin intermediul contului 581 „Viramente interne”.350 Lei cu personalul” 461 „Debitori diverşi” 2. O datorie trebuie să fie clasificată şi prezentată în situaŃiile financiare ca datorie curentă dacă îndeplineşte oricare din condiŃiile următoare (IFRS 2009): • decontarea datoriei se preconizează a fi efectuată în cursul ciclului său normal de exploatare. • valoarea datoriei (obligaŃiei) să poată fi evaluată în mod credibil. ExistenŃa unei condiŃii. Recunoaşterea datoriilor se face în funcŃie de două criterii ce trebuie îndeplinite cumulativ: • probabilitatea înregistrării unei ieşiri de resurse pentru stingerea unei datorii.01. ca elemente de trezorerie. Recunoaşterea. 3. chiar dacă termenul iniŃial a fost pentru o perioadă mai mare. în situaŃiile financiare. • este deŃinută în principal în scopul de a fi tranzacŃionată. Datoriile care nu îndeplinesc nici unul din criteriile precizate anterior se clasifică şi prezintă în situaŃiile financiare ca datorii pe termen lung. evaluarea şi prezentarea datoriilor curente. Acest cont are rolul de a evita dublarea sau omiterea unor înregistrări datorită decalajului în timp care poate exista între momentul ieşirii disponibilităŃilor dintr-un cont de trezorerie şi cel al intrării în alt cont de trezorerie. care dă posibilitatea partenerului să opteze pentru decontarea datoriei prin emiterea de instrumente de capitaluri proprii nu influenŃează clasificarea acestei datorii.Reluarea avansurilor de trezorerie la 01.12. care să încorporeze beneficii economice viitoare. în concordanŃă cu fondul economic al tranzacŃiei.N: % = 542 „Avansuri de trezorerie” 4.

b) Înregistrarea reducerilor financiare: La furnizor: % = 4111 „ClienŃi” 5121 „Conturi la bănci în lei” 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate” La clienŃi: 401 „Furnizori” = % 5121 „Conturi la bănci în lei” 767 „Venituri din sconturi obŃinute” Datoriile în valută. valoarea realizabilă. valoarea actualizată etc. prin scădere. DiferenŃele de curs valutar sunt diferenŃele ce rezultă din conversia unui anumit număr de unităŃi ale unei monede într-o altă monedă la cursuri de schimb diferite. etc. astfel contul 709 are rolul de a ajusta.Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad Seria ŞtiinŃe Economice Anul 21/2011 Partea a II-a Evaluarea datoriilor la intrarea în gestiunea entităŃii se face la valoarea nominală. DiferenŃele de curs 54 . costul curent. reprezentată prin suma înscrisă în documentul legal ce le atestă (ex. ori convertite pentru stingerea acesteia. La inventariere şi la închiderea exerciŃiului financiar evaluarea datoriilor se face la valoarea probabilă de plată. Evaluarea la ieşire a unei datorii se face la valoarea numerarului sau echivalentului în numerar plătit sau a altor active cedate. risturnuri) şi reduceri financiare (sconturi) astfel: a) Înregistrarea reducerilor comerciale acordate/primite ulterior facturării bunurilor sau serviciilor: La furnizori: 709 „Reduceri comerciale acordate” = 4111 „ClienŃi” La clienŃi: 401 „Furnizori” = 609 „Reduceri comerciale primite” Conturile 709 „Reduceri comerciale acordate” şi 609 „Reduceri comerciale primite” au funcŃiune inversă decât celelalte conturi de venituri şi cheltuieli. remize. factura. Datoriile şi creanŃele entităŃii exprimate în lei a căror decontare se face în funcŃie de cursul unei valute sunt asimilate elementelor exprimate în valută. O tranzacŃie în valută trebuie înregistrată iniŃial la cursul de schimb valutar comunicat de BNR. valabil la data efectuării tranzacŃiei. valoarea cifrei de afaceri. contractul de vânzare – cumpărare. la calculul diferenŃelor de curs se va avea în vedere cursul din ultima zi anterioară datei acordării finanŃării. Valoarea nominală este dată de: costul istoric. Cursul valutar este raportul de schimb dintre două monede. O tranzacŃie în valută este o tranzacŃie care este exprimată sau necesită decontarea într-o altă monedă decât moneda naŃională.). din grupa lor. Datoriile generate de operaŃiunile de leasing financiar în valută se înregistrează la cursul de schimb al pieŃei valutare comunicat de BNR la data acordării finanŃării iar dacă data este o zi nebancară. se înregistrează în contabilitate atât în lei cât şi în valută. Diminuarea datoriilor se poate face şi prin acordarea în favoarea terŃilor de reduceri comerciale (rabaturi. iar contul 609 de a rectifica volumul cheltuielilor din exploatare.

000 Euro la cursul de 4.2011 20.03.04.Plata diferenŃei (10.Înregistrarea plăŃii parŃiale a facturii în 15 martie 2011.000 4.067 Lei de curs valutar” .000 Euro (condiŃii de livrare Incoterms: DDP).0984 Lei/1 Euro: 401 analitic ”Furnizori externi” = 765 ”Venituri din diferenŃe 1.000 Euro) în data de 14 aprilie 2011.03.2051 Lei/1 Euro: 371 ”Mărfuri” = 401 analitic ”Furnizori externi” 20. pentru diferenŃă.RecepŃionarea. marfă în vederea comercializării în valoare de 20.2011 10.843 Lei . Lei la curs iniŃial Val.000 Euro). la cursul de 4. la cursul de 4.185 Lei .102 Lei 4426 ”TVA deductibilă” = 4427 ”TVA colectată” 20.021 +37 Prezentarea înregistrărilor efectuate în contabilitatea entităŃii: .2051 84.0984 42.984 41.000 4.067 Plată 14. Lei la curs operaŃie DiferenŃă de curs (lei) Factură furnizor 03.2011 10.021 Lei 55 . în baza facturii a mărfurilor primite în valoare de 20. la cursul de 4. vor fi recunoscute în fiecare lună până în luna decontării Ńinând cont de modificarea cursurilor de schimb din cursul fiecărei luni. iar când decontarea se face într-o lună ulterioară.000 4.051 41.Evaluarea datoriei rămase de plată la sfârşitul lunii martie (10.051 40.1843 42. SituaŃia decontărilor şi a diferenŃelor de curs este prezentată în tabelul următor: Tabelul 2.102 0 Plată 15.1843 Lei/1 Euro: 401 analitic ”Furnizori externi” = 765 ”Venituri din diferenŃe 208 Lei de curs valutar” 401 analitic ”Furnizori externi” = 5124 ”Conturi la bănci în valută” 10.984 -1.Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad Seria ŞtiinŃe Economice Anul 21/2011 Partea a II-a valutar generate de decontarea datoriilor trebuie recunoscute în luna în care apar. conform condiŃiilor contractuale este de 15 zile pentru 50% din marfă şi 35 zile.1021 Lei/1 Euro: 665 ”Cheltuieli din diferenŃe = 401 analitic ”Furnizori externi” 37 Lei de curs valutar” 401 analitic ”Furnizori externi” = 5124 ”Conturi la bănci în valută” 10.000 Euro 41.000 Euro 41. în data de 3 martie 2011. ca venituri sau cheltuieli din diferenŃe de curs valutar.843 -208 Evaluare 31.000 4. Termenul de plată.000 Euro 84. SituaŃia plăŃilor şi a diferenŃelor de curs valutar ExplicaŃie Valori în Euro Curs operaŃie Val.03.2011 10. Studiu de caz O entitate din România achiziŃionează din Ungaria.1021 40.

Timişoara.Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad Seria ŞtiinŃe Economice Anul 21/2011 Partea a II-a Datoriile reprezentând primele de participare a personalului la profit. Recunoaşterea.. Toate aceste informaŃii sunt indispensabile pentru estimarea capacităŃii entităŃii de a genera în viitor numerar sau echivalente de numerar. Pentru aceste datorii în exerciŃiul anterior celui pentru care se acordă se va recunoaşte un provizion. Mateş D. relevante. structura financiară şi capacitatea de a se adapta schimbărilor mediului în care îşi desfăşoară activitatea. Concluzii. (coord. 2011. Bibliografie Cernuşcă L. prezintă o importanŃă deosebită prin influenŃa pe care o poate avea asupra deciziilor ce pot fi luate de către utilizatorii situaŃiilor financiare. Editura Gutenberg Univers. -orice alte repartizări similare din profit care se fac pe seama rezultatului reportat. & al. urmând ca în exerciŃiul curent să se înregistreze cheltuiala efectivă cu primele şi să se anuleze provizionul: Anul N-1: 6812 „Cheltuieli de exploatare = 1518 „Alte provizioane” privind provizioanele” Anul N: 643 „Cheltuieli cu primele reprezentând = 424 „Prime reprezentând participarea participarea personalului la profit” personalului la profit” 1518 ”Alte provizioane” = 7812 ”Venituri din provizioane” Nu trebuie recunoscute ca datorii la data bilanŃului: -dividendele repartizate deŃinătorilor de acŃiuni propuse sau declarate după data bilanŃului. Resursele economice controlate. Arad. Obiectivul declarat al situaŃiilor financiare este de a prezenta utilizatorilor o imagine corectă şi fidelă a poziŃiei financiare. a performanŃelor şi a modificărilor poziŃiei financiare a unei entităŃi. 2009. Pentru a fi utile în procesul de luare a deciziilor. Activele şi datoriile curente ocupă posturi cheie în bilanŃ.entitatea are o obligaŃie legală sau implicită de a face plăŃi ca rezultat al evenimentelor anterioare. situaŃiile financiare trebuie să fie inteligibile. solvabilitatea.poate fi făcută o estimare certă a obligaŃiei. Evaluarea. 56 . credibile şi comparabile. . evaluarea şi prezentarea a activelor şi datoriilor curente. lichiditatea.). acordate potrivit legii vor fi recunoscute atunci când: . Directive şi Reglementări fiscale. Contabilitatea evenimentelor şi tranzacŃiilor între Standarde. reorganizarea şi lichidarea entităŃilor economice. cu un rol foarte important în reflectarea poziŃiei financiare şi în analiza echilibrului financiar a unei entităŃi. Editura Mirton. reprezintă cele mai importante elemente ce influenŃează poziŃia financiară a unei entităŃi.

*** Standardele InternaŃionale de Raportare Financiară IFRS 2009. 882/29. Of. Of..Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad Seria ŞtiinŃe Economice Anul 21/2011 Partea a II-a Motrea D. modificat şi completat prin OMFP 2869 din 23 decembrie 2010.2009. CECCAR . M. *** OMFP 3055 din 29 octombrie 2009.2010.Reglementare Conformitate şi Normalizare în Contabilitatea Românească. 57 .11. 766/10. pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Simpozion EdiŃia VI –a Moneasa.12. 2008. ConsideraŃii privind înregistrarea în contabilitate a diferenŃelor de curs valutar la decontarea creanŃelor şi datoriilor în valută. M.