You are on page 1of 1

Kwestie sporne w Neuroshimie Hex. z wynikiem Wytrzymałości Sztabów.

Wyjaśnia Michał Oracz


KLAUN A BOMBA
W regułach napisano, że Klaun (jednostka armii Molocha) może
1. Zasady Neuroshimy Hex zamienić się w Bombę (żeton natychmiastowy). Oznacza to, że
PANCERZ efekty jego wybuchu traktowane są dokładnie jak efekty
Pancerz zmniejsza o 1 siłę WSZELKICH ATAKÓW działania żetonu natychmiastowego Bomba (np. żetony, takie jak
DYSTANSOWYCH, (tj. działa na Strzał, Shotgun, Rakietę, itp.). Korzenie z armii Neodżungli, które mogą zostać zniszczone
tylko przez atak żetonem natychmiastowym, mogą zostać także
Uwaga: W tym miejscu nastąpiła wyraźna zmiana w stosunku do zniszczone przez eksplozję Klauna).
dotychczasowych reguł polskich. Wynika ona z rozbieżności w
regułach polskich i obcojęzycznych w tym względzie i ma na celu 2. Zasady Babel 13
unifikację tych reguł.
TRUCIZNA
Pancerz nie chroni przed atakiem wręcz (Ciosem) (ANI PRZED Jeden Medyk pochłania maksymalnie 1 ranę, jaką na początku
ŻADNYM ATAKIEM BEZPOŚREDNIM). Atak dystansowy Bitwy powoduje znacznik Trucizny. Oznacza to, że dwa
przeprowadzony z bezpośredniej odległości nadal jest atakiem znaczniki traktowane są jako dwa ataki o sile 1 (tak zresztą jest
dystansowym, a nie bezpośrednim. w praktyce, to efekty dwóch różnych ataków).
Ikona Pancerza określa bok jednostki, który jest chroniony. Jeśli KORZENIE A MINY
atak na żeton jest przeprowadzony z innego kierunku, Pancerz Żetonów korzeni nie można położyć na żetony min. Żetony
nie chroni przed nim. Podłoża można położyć TYLKO na wolne pole. I mimo, że pole
zajęte przez Żeton Podłoża jest traktowane PRAWIE jak wolne
Pancerz nie chroni przed atakami przeprowadzanymi za pomocą pole (nie liczy się do zapełnienia planszy, nie blokuje linii
Żetonów Natychmiastowych (np. Snajper, Bomba, Granat). strzału, itp.), to jednak nie jest to wolne pole.
Atak Strzelca Wyborowego (armia Nowego Jorku) jest RANY ZADAWANE PRZEZ RODZAJ TERENU A
przeprowadzony zawsze z określonego kierunku – i w normalny MEDYK
sposób działa na niego Pancerz jednostki. W regułach dodatku Babel 13 napisano, że Medyk może
Pancerz chroni normalnie przed strzałem Działka Gaussa, uratować jednostkę, która ginie (lub otrzymuje rany) wynikającą
pomimo tego strzał Działka Gaussa w normalny sposób trafia z cechy Głębokiej Wody i Wirów, nie może uratować w
kolejne jednostki na linii strzału. przypadku Bagna i Zabójczej Dziury, natomiast nie opisano jak
jest w przypadku Jadowitego Lasu, Skalistego Wzgórza i
GRANAT W ARMII BORGO Radioaktywnych Pustkowi.
Jeśli Sztab Borgo jest zasieciowany, Granat (Żeton Otóż wszystkie te przypadki obejmuje jedna ogólna
Natychmiastowy) nie może zostać rzucony. zasada: Jednostka może zostać uratowana przez Medyka, jeśli
ginie (lub otrzymuje rany) w trakcie Bitwy, a nie może zostać
SZTAB VS SZTAB uratowana, gdy ginie (otrzymuje rany) poza Bitwą.
Sztab nigdy nie rani innych Sztabów, bez względu na to, czy
podpięty jest do niego Kwatermistrz, czy zwiększona jest jego SZTAB NJ I MEDYK
siła ataku, czy podpięty jest jakikolwiek inny Moduł. Co się dzieje, gdy zraniona jednostka NJ stojąca przy własnym
Sztabie, która utrzymuje się tylko dzięki zdolności Sztabu,
ZASIECIOWANI SIECIARZE zostanie odepchnięta (tracąc bonus Sztabu), ale natychmiast
Zasieciowany Sieciarz nie sieciuje. Co jednak w przypadku, gdy dostanie się pod działanie własnego Medyka? W tym przypadku
dwóch wrogich sobie Sieciarzy sieciuje się wzajemnie, a jednostka natychmiast ginie i Medyk nie ma prawa zadziałać,
dodatkowo jeden z nich sieciuje jeszcze inną jednostkę, stojącą z ponieważ jednostka ta nie otrzymuje w danej chwili żadnej rany,
boku. Czy Sieciarz w takim przypadku jest czynny, czy a jedynie traci bonus Sztabu (w tym wypadku bonus utrzymywał
zasieciowany? ją przy życiu). To ranna jednostka, a nie Medyk, jest
zdejmowana z planszy.
Sieciarz traktowany jest wtedy tak, jakby był czynny i w
normalny sposób może sieciować inne jednostki. Czyli inaczej
mówiąc, dwie sieci skierowane przeciwko sobie anulują się i
3. Zasady Doomsday Maschine
żadna z nich nie działa, a obaj Sieciarze traktowani są jak DOOMSDAY W GRZE ZESPOŁOWEJ
niezasieciowani (można ich np. w normalny sposób poruszyć za Nie ma żadnych specjalnych zasad wyróżniających DDM w grze
pomocą Ruchu). zespołowej. Jednostki DDM nie ranią sojuszniczych jednostek.
Co w przypadku, gdy trzech lub więcej sieciarzy sieciuje się w Możliwa jest zmiana trajektorii strzałów jednostek
tak zwanym "kółku" (pierwszy sieciuje drugiego, drugi sojuszniczych.
trzeciego, a trzeci pierwszego)? W tym przypadku Sieciarze SZPIEG (NJ) PRZECIWKO DOOMSDAY MACHINE
także traktowani są jak niezasieciowani – ich sieci w innych Jeśli Szpieg NJ przyłączy się do Sztabu Doomsday Machine,
kierunkach działają normalnie, w normalny sposób można ich gracz grający armią NJ także może w każdej turze obrócić jedną
poruszać za pomocą Ruchu itd. swoją jednostkę.
BITWA BEZ EFEKTU
Wydawnictwo Portal wyraża zgodę na swobodne rozpowszechnianie niniejszego
Może się zdarzyć, choć szansa na to jest minimalna, że po materiału.
rozegranej Bitwie z planszy nie spada żadna jednostka, żadna też
nie otrzymuje rany i sytuacja po Bitwie jest identyczna jak przy
jej rozpoczęciu. Co się wtedy dzieje? Po takiej Bitwie następuje
koniec gry i w normalny sposób liczona jest punktacja – zgodnie