You are on page 1of 29

ANTIKOGRADITELJSTVOUHRVATSKOJ ANTIKO GRADITELJSTVO U HRVATSKOJ

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ

antikigrad:danasarheolokanalazita autohtonost:tradicijailirskihgradina t ht t t di ij ili kih di tisuljetnatradicija:4.st.pr.K. 614.g.(padSalone) slabaistraenost:nekigradovinelocirani g loedananjestanje Salona najugroenijiinajdevastiranijigrad Zadar najistraenijigrad Z d ji t iji d Pula najouvanijigrad

SALONA

ZADAR

PULA

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


RASPROSTRANJENOSTANTIKIHGRADOVA RASPROSTRANJENOST ANTIKIH GRADOVA neujednaenagustoagradova:veanaJadranu,manjauPanoniji gradovi na Jadranu: ouvaniji i istraeniji gradovinaJadranu:ouvanijiiistraeniji Istra:punoilirskihnaselja,malogradova(Pore,Pula,Nesakcij) Liburnija(odr.Raedor.Krke/Titius):najurbaniziranijepodruje Dalmacija:Salona,Issa,Pharos,Tragurion,Epetion,Epidauros,Narona poveanjebrojagradovauIstriiDalmacijinaizmakuantike
GRADOVINAOBALINAPOETKUANTIKE GRADOVINAOBALIKRAJEMANTIKE

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


VELIINAANTIKIHGRADOVA VELIINA ANTIKIH GRADOVA UHRVATSKOJ

SALONA najveigrad(74ha) POLA/Pula(24ha) POLA/Pula (24 ha) IADER/Zadar(14ha) PARENTIUM/Pore(7ha) ISSA/Vis(ha) PHAROS/StariGrad(ha) TARSATICA/Rijeka(ha) TARSATICA/Rijeka ( ha) AENONA/Nin(ha) ARVA/Rab(ha)

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


USPOREDBAPOVRINARIMSKIHGRADOVA USPOREDBA POVRINA RIMSKIH GRADOVA velikirimskigradovi Rim(427ha),Trier(245ha),Nimes(170ha),London(120ha) Rim (427 ha) Trier (245 ha) Nimes (170 ha) London (120 ha) srednjevelikirimskigradovi Pompei(77ha),SALONA (74ha),Torino(54ha),Verona(44ha) malirimskigradovi POLA/Pula(24ha) POLA/Pula (24 ha) Emona/Ljubljana(21ha) Vindobona/Be(19ha) Florentia/Firenca(19ha) IADER/Zadar(14ha) Barcino/Barcelona(14ha) Barcino/Barcelona (14 ha) PARENTIUM/Pore(7ha) Ostia(2,4ha)

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


RAZVOJNIPUTANTIKIHGRADOVAUHRVATSKOJ RAZVOJNI PUT ANTIKIH GRADOVA U HRVATSKOJ

naseljakojasusazrijevalauautohtonom(ilirskom)ambijentu: svi gradovi Liburnije osim Zadra svigradoviLiburnije,osimZadra mnogigradoviuDalmaciji naseljanastaladoseljavanjem grkogirimskogkulturnog etnikogelementa: svi gradovi u Panoniji svigradoviuPanoniji malobrojnigradovinaJadranu

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


SMJETAJANTIKIHGRADOVAUHRVATSKOJ SMJETAJ ANTIKIH GRADOVA U HRVATSKOJ

nabreuljcima tipacastellum ioppidum: preteitoilirskanaselja u ravnici ili na blagim padinama: uravnici ilinablagimpadinama: gradovikolonije napoluotocima: Parentium,Arva,Iader,Epidauros napjeanimsprudovima:Aenona

CAVTAT

RIJEKAITRSAT

RAB

NIN

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


TLOCRTNASLIKAANTIKIHGRADOVAUHRVATSKOJ TLOCRTNA SLIKA ANTIKIH GRADOVA U HRVATSKOJ pravilanpredloak: ortogonalan(Issa,Pharos,Parentium,Iader) radiocentrian(Pola) nepravilan predloak: Asseria Varvaria nepravilanpredloak:Asseria,Varvaria

ISSAPHAROS

POLA

ASSERIA

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


PREIVJELIANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ PREIVJELI ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ

gradoviuIstri ZadariTrogirnakopnu Krk Osor i Rab na otocima Krk,OsoriRabnaotocima SplitkaonasljednikSalone DubrovnikkaonasljednikEpidauruma

TROGIR

ZADAR

RAB

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


GRKIGRADOVIUHRVATSKOJ GRKI GRADOVI U HRVATSKOJ

doticajisGrkomod9.st.pr.K. nalazikeramike utvrenja gradina: tehnika megalitskih bunja utvrenjagradina:tehnikamegalitskihbunja (kiklopskizidovi opusquadratum) osnivanjekolonija od4.st.pr.K. ciljnijebioosvajaki cilj nije bio osvajaki (grkigradovipostaju kulturnaarita) Issa(Vis) prvigrkigrad prvi grki grad naJadranu

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


OSNIVANJEGRKIHGRADOVAUHRVATSKOJ OSNIVANJE GRKIH GRADOVA U HRVATSKOJ Issa (Vis) gradosnivajudoseljenici izSirakuzeoko389.g.pr.K. Pharos (StariGrad,o.Hvar)utemeljuju gadoseljenicisotokaParosa,384.g.pr.K. ga doseljenici s otoka Parosa 384 g pr K Knidskakolonija naotokuKoruli utemeljenamodaprijeIsseiPharosa, nepoznatalokacija stanovniciIssaeosnivajuu3.st.pr.K. naselja kolonije: naseljakolonije: Lumbarda (o.Korula), Tragurion (Trogir)i Epetion (Stobre) Salona ilirskonaseljepostaje glavniemporij(trgovakaluka) glavni emporij (trgovaka luka)

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


GRKI GRADOVI U HRVATSKOJ

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


ISSA ISSA VIS gradutemeljujudoseljeniciizSirakuzeoko389.g.pr.K. obliknepravilnogaetverokuta agoraujunomdijelugrada ostatci kiklopskoga zia ostatcikiklopskogazia rimskokazalitenapoluotokuPrirovo(danassamostan)

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


ISSA ISSA VIS

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


PHAROS STARIGRAD PHAROS STARI GRAD (otokHvar) utemeljujugadoseljenici sotokaParosa,384.g.pr.K. agrarna kolonija agrarnakolonija, sauvanagrkapoljodjelska parcelacija(scamnatia)

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


PHAROS STARIGRAD PHAROS STARI GRAD kvadratnioblik grkoga/rimskogagrada urbanaplanimetrija urbsquadrata urbs quadrata trgnasjecituglavnihulica

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


EPETION EPETION STOBRE

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


TRAGURION TRAGURION TROGIR

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


PSEFIZMA Starogrkinatpisuklesanukamenu(3.st.pr.K.) najstariji poznatiurbanistikidokumentoosnivanjugrkoganaselja razdioba zemljita na: razdiobazemljitana: naseljeograenozidomi poljodjelskiprostoruokolici imenaobiteljis pripadajuimparcelama prava stanovnika koji su pravastanovnikakojisu prvizauzelizemljuionih kojiedoikasnije PsefizmanaenauLumbardi (otokKorula); (otok Korula); Lumbarda agrarnagrkakolonija

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


RIMSKIGRADOVINATLUHRVATSKE RIMSKI GRADOVI NA TLU HRVATSKE rimskanazonost8stoljea:3.st.pr.K. 5.st. zarazlikuodgrke,rimskakolonizacijaimalajeosvajakicilj (premarimskompravusosvojenimteritorijemRimje neogranienoraspolagao) neogranieno raspolagao)
PULA ZADAR

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


RIMSKIGRADOVIOVISNOOSTUPNJUSAMOUPRAVE RIMSKI GRADOVI OVISNO O STUPNJU SAMOUPRAVE

gradoviizajednicesitalskimprivilegijem Albona(Labin),Flanona(Plomin),Curicum(Krk),Fulfinium(Omialj/Krk), Asseria(Podgrae/Benkovac),Varvaria(Bribir/Skradin) Asseria (Podgrae/Benkovac) Varvaria (Bribir/Skradin) gradovisreditarimskihmunicipija Parentium(Pore),Salona(Solin),Tragurium(Trogir),Issa(Vis) rimskekolonije gradovisnajveimugledom;stanovnicirimskigraani: Parentium(Pore),Pola(Pula),Iader(Zadar),Salona(Solin), Parentium (Pore) Pola (Pula) Iader (Zadar) Salona (Solin) Aequum(itluk/Sinj),Narona(Vid/Metkovi),Epidaurus(Cavtat) peregrinska(autohtona) naselja steklacivitet(poloajgrada): Albona(Labin),Flanona(Plomin),Tarsatica(Rijeka),Fulfinium (Omialj/Krk),Arva(Rab),Argyruntum(Starigrad/Velebit), Senia(Senj),Crexa(Cres),Apsorus(Osor),Curicum(Krk), Senia (Senj) Crexa (Cres) Apsorus (Osor) Curicum (Krk) Aenona(Nin),Asseria(Podgrae/Benkovac),Scardona(Skradin)

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


URBANIZACIJAISTONEOBALEJADRANA URBANIZACIJA ISTONE OBALE JADRANA

Rimljaninisuosnovali nijedannovigradosim vojnihtabora vojnih tabora svirimskigradovi postojalisuiupredrimsko dobakaoautohtonailirska (grka)naselja (grka) naselja dopoetka2.st.gradovi naJadranujedinisu gradovinatlu dananjeHrvatske dananje Hrvatske

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


URBANIZACIJAPANONIJE URBANIZACIJA PANONIJE stalnivojnilogori;utvrdetipacastellum poetkom2.st.pretvaranjecastruma unaselja brojnaseljamnogomanjinegonaJadranu: najveicastrum: najvei castrum: Mursa(Osijek) gradovitermalnaljeilita: AquaeIassae(VaradinskeToplice),AquaeBallisae(Daruvar) veigradovi: Siscia(Sisak),Marsonia(SlavonskiBrod),Cibalae Siscia (Sisak) Marsonia (Slavonski Brod) Cibalae (Vinkovci) manjigradovi: Andautonia(itarjevo),Iovia(Ludbreg),AdFines(Glina), Incerum(Poega),Cuccium(Ilok)idr.

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


DANANJESTANJERIMSKIHGRADOVA DANANJE STANJE RIMSKIH GRADOVA jasnouoljivgradograditeljskipredloak Zadar,Pore dobroouvanaarheolokanalazita Parentium(Pore),Pola(Pula), Nesactium(Nezakcij),Asseria STARIGRAD/VELEBIT (Podgrae/Benkovac),Aenona(Nin),Iader(Zadar), (Podgrae/Benkovac) Aenona (Nin) Iader (Zadar) Salona(Solin),Aequum(itluk/Sinj),Narona(Vid/Metkovi) slabijeouvanaarheolokanalazita slabije ouvana arheoloka nalazita Tarsatica(Rijeka),Curicum(Krk),Senia(Senj),Varvaria (Bribir/Skradin),Scardona(Skradin),AquaeIassae(Varadinske Toplice),Andautonia(itarjevo),Cibalae(Vinkovci) , j skromni,nedovoljnoistraeniostatci Fulfinium(Omialj/Krk),Apsorus(Osor),Arva(Rab), Argyruntum(Starigrad/Velebit),Iovia(Ludbreg)

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


JAVNEGRAEVINERIMSKOGAGRADA JAVNE GRAEVINE RIMSKOGA GRADA AMFITEATRI POLA poetak gradnje nekoliko desetljea prije Coloseuma u Rimu poetakgradnjenekolikodesetljeaprijeColoseumauRimu SALONA;Iader,Siscia,Mursa,Epidaurus,Equum,Burnum(Kistanje) svakigradnijeimaoamfiteatar forumufunkcijiamfiteatra svaki grad nije imao amfiteatar forum u funkciji amfiteatra
ARENA,PULA,19.st. ARENA,PULA

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


JAVNEGRAEVINERIMSKOGAGRADA JAVNE GRAEVINE RIMSKOGA GRADA AMFITEATRI

SALONA

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


JAVNEGRAEVINERIMSKOGAGRADA JAVNE GRAEVINE RIMSKOGA GRADA KAZALITA
POLA(PULA) ISSA(VIS)

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


JAVNEGRAEVINERIMSKOGAGRADA JAVNE GRAEVINE RIMSKOGA GRADA SLAVOLUCI Pola Pola Iader Sergijev slavoluk Sergijevslavoluk slavolukMelijeAnijaneuzidan uMorskavratau16.st. slavolukstriotvorauklopljen uistonibedem Asseria Trajanovslavoluk Asseria Trajanov slavoluk
SLAVOLUKSTRIOTVORA,Zadar SLAVOLUK S TRI OTVORA Zadar

SERGIJEVSLAVOLUK,Pula

SLAVOLUKMELIJEANIJANE,Zadar

TRAJANOVSLAVOLUK,Asseria

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


JAVNEGRAEVINERIMSKOGAGRADA JAVNE GRAEVINE RIMSKOGA GRADA AKVEDUKTI

komunalnegraevine/ arhitektonskegraevineukrajoliku arhitektonske graevine u krajoliku Salona dugaak4km Dioklecijanovapalaa Dioklecijanova palaa dugaak9km Iader dugaak40km
DIOKLECIJANOVAKVEDUKT KODSOLINA

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


GRADOGRADITELJSTVOKASNEANTIKE(4. 6.st.) GRADOGRADITELJSTVO KASNE ANTIKE (4 6 st )

preobrazbagradograditeljskogaustrojapostojeihgradova politikaigospodarskakriza,afirmacijakranstva smanjenje javnih povrina poveanje stambenih smanjenjejavnihpovrina,poveanjestambenih ustrojbanovogasreditaokostarokranskihcrkvenihgraevina Pore (Eufrazijevabazilika), Pula(kapelasv.MarijeFormoze), Salona (episkopalnicentar) mreautvrenja(castrona)duplovnihputovanaJadranu mrea utvrenja (castrona) du plovnih putova na Jadranu VeliBrijun;Cres,Rab,Kornat,Vrgada(Zadar) palae Kornati(MalaProversa),Mljet(Polae), Dioklecijanovapalaa Dioklecijanova palaa

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


GRADOGRADITELJSTVOKASNEANTIKE (4. 6.st.) GRADOGRADITELJSTVO KASNE ANTIKE (4 6 st )
EPISKOPALNICENTAR SALONA

EUFRAZIJANA PORE

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


RIMSKECESTEUHRVATSKOJ RIMSKE CESTE U HRVATSKOJ

sviglavnidananji cestovnismjerovi (dijelomitrase) (dijelom i trase) podudarajuses rimskimcestama jadranskacesta savskacesta podravska cesta podravskacesta

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


ZADAR(IADER) ZADAR (IADER) najvjernijaslikaantikogagrada ne zbogouvanostiantikihgraevina (kaoPula)negozbognenaruenetlocrtneslike planirani grad urbs quadrata planiranigrad urbsquadrata smjetennapoluotoku P=15,4ha;700x230m;20003000st.

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


ZADAR GRADSKOTKIVO ZADAR GRADSKO TKIVO pravokutnisustavulica insule:50x25(30)m,40x25(30)m decumanus Callelarga(irokaulica) sredinompoluotoka cardo zavravasMorskimvratima(slavolukMelijeAnijane) gradski zid ulaz u grad s jugoistoka gradskizid ulazugradsjugoistoka

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


ZADAR FORUMIKAPITOLIJ ZADAR FORUM I KAPITOLIJ forumikapitolijnamjestuilirskoga(liburnijskoga)svetita FORUM:45x90m,stristraneokruenjednokatnimtrijemom; odkapitolijaodvojenulicomirazlikomuvisini(1,8m) KAPITOLIJ: obrubljen dvostrukim trijemom s tri strane; slian KAPITOLIJ:obrubljendvostrukimtrijemomstristrane;slian francuskimprimjerima(Pariz)arazliitoddrugihprimjerau ItalijiiDalmaciji

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


ZADAR DANANJESTANJEFORUMAIKAPITOLIJA ZADAR DANANJE STANJE FORUMA I KAPITOLIJA sjevernidioforuma:u6.st.izgraenranosrednjovjekovnisakralnisklopsv. Donataisv.Stoije

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


ZADAR

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


PORE(PARENTIUM) PORE (PARENTIUM) smjetennapoluotoku(P=7,2ha) planiranigrad urbsquadrata

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


PORE(PARENTIUM) PORE (PARENTIUM)

kvadratineinsule antikitlocrtgradaveimdijelomsauvan forumikapitolijnavrhupoluotoka(namjestuilirskogasvetita) starokranski sklop Eufrazijane (E) novo sredite grada u starokranskisklopEufrazijane(E) novosreditegradau dobakasneantike

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


PULA(POLA) PULA (POLA) neuobiajeniplanrimskoga grada nepravilanradijalno kruniplan nailirskojpodlozi (gradinskidojamnaselja) (gradinski dojam naselja) jedanodrijetkih (modaijedini)antikigrad krunogatlocrta ortogonalnaplanimetrijau manjojmjeri upredjelu manjoj mjeri u predjelu forumaikapitolija,te donekleusuburbiju glavnaulica(decumanus) kruna svetite na vrhu grada svetite navrhugrada namjestuilirskogasvetita (urenesansiizgraenkatel)

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


PULA(POLA) PULA (POLA) forum 81x31m(odnosstranica1:2,2) kapitolij u nastavku foruma; dva hrama kapitolij unastavkuforuma;dvahrama brojnesauvaneantikegraevine amfiteatar(arena), dvakazalita,dvahrama,slavoluk,javneistambenezgrade

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


RAB(ARVA) RAB (ARVA) smjetajnaizduenompoluotoku rimskaortogonalnaplanimetrija veimdijelomizmijenjena tijekomsrednjegavijeka tijekom srednjega vijeka

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


NIN(AENONA) NIN (AENONA) smjetaj:napjeanomsprudu;nepravilankrunioblik; tlocrt: urbs quadrata (pravokutne insule razliitih veliina) tlocrt: urbsquadrata (pravokutneinsulerazliitihveliina) razvoj:ilirskonaselje;rimskigrad;ruenjegradau7.st.;sjedite hrvatskihkraljevaibiskupau10.st.;ruenjegradau17.st.u ratovimaizmeuTurskeiVenecije;odtadanaseljeruralnogatipa

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


RIJEKA(TARSATICA) RIJEKA (TARSATICA) rimskigradtipacastrumauravnicipodnoilirskegradineTarsat (danaskatelTrsatnaSuaku) ruenjerimskogagradau7.st.;revitalizacijaTarsata na mjestu rimskoga grada razvija se srednjovjekovno naselje namjesturimskogagradarazvijasesrednjovjekovnonaselje Flumen/Rika(dananjaRijeka)

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


OSIJEK(MURSA) OSIJEK (MURSA) rimskigradColoniaAeliaMursa dananjiDonjigrad vojnitaborza6000ljudi povrinaoko50ha povrina oko 50 ha najveirimskigradu sjevernojHrvatskoj(od 2.st.pretvorbaugrad) VizigotirazarajuMursu378.g.

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


SISAK(SISCIA) SISAK (SISCIA)

SISCIA,Marsiglievplan,1726. SISAK,znaajnijiantikinalazi SISAK, znaajniji antiki nalazi

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


ANDAUTONIA(ITARJEVO,ZAGREB) ANDAUTONIA (ITARJEVO ZAGREB)

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


VARADINSKETOPLICE VARADINSKE TOPLICE AQUAEIASSAE

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


SOLIN(SALONA) SOLIN (SALONA)

HrvatskiPompejibrojni arheolokinalaziirazmjerno dobraouvanost dobra ouvanost najveirimskigradnatluHrvatske, jedanodveihrimskihgradova (priblinepovrinekaoPompeji) ilirskonaselje(sjediteDelmata); grkiemporij;metropolarimske ProvinciaeDalmatiae mrtavgradod7.st. mrtav grad od 7 st

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


SOLIN(SALONA) SOLIN (SALONA) triprostorneivremenskecjeline (rijetkosuserimskigradoviiriliizvanpoetnogokviragrada) (rijetko su se rimski gradovi irili izvan poetnog okvira grada) urbsvetus (najstarijidiograda;forum,kapitolij,kazalite) urbsnovaoccidentalis (amfiteatar) urbsnovaorientalis (starokranskisklop)

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


SOLIN(SALONA) SOLIN (SALONA)

povijesnaslojevitost(stratigrafija) trisloja: ilirskogrki rimski rimski kasnoantikoranosrednjovjekovni/starokranski


SALONA,TERMAE,kraj2.st. MANASTIRINE(ranokr.grobljeicrkva)

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


SOLIN(SALONA) SOLIN (SALONA) RIMSKISLOJ forum,ulice,kazalite,amfiteatar,akvedukt, gradskavrata,mozaici,javneiprivatnezgrade

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


SOLIN(SALONA) SOLIN (SALONA) KASNOANTIKORANOSREDNJOVJEKOVNI/STAROKRANSKISLOJ oratorijugraenuantiketermeiamfiteatar,krstionica, Episkopalnisklop,krstionica,krinabazilika,gradskabazilika
MANASTIRINEranokranskogrobljeicrkva,4.7.st.

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ

DIOKLECIJANOVAPALAA SPLIT _Kasnoantikagraevina,izvedena300.godinesciljemdacar Kasnoantika graevina izvedena 300 godine s ciljem da car Dioklecijanprovedeposljednjegodineivota(305.313.) _SlaveniiAvarirazarajuSalonu614.g.;stanovnitvosesklanja uDioklecijanovupalauizkojeserazviosrednjovjekovniSplit (Aspalathos).Splitpostajetakonasljednikurbanistiketradicije poruene antike Salone

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


DIOKLECIJANOVAPALAA DIOKLECIJANOVA PALAA jedinstveniprimjerupovijesti polivalentnagraevina: polivalentna graevina: carskapalaa/grad/vojnitabor 215x175(189)m objedinjenedvijesheme: urbsquadrata icastrum glavne ulice (cardo i decumanus) glavneulice(cardoidecumanus) 23m(helenistikatradicija) gradskavrata: portaaurea (zlatna,sjeverna); portaargentea (srebrna,istona); portaferrea (bronana,zapadna); porta ferrea (bronana zapadna); morskavrata sjevernidio:stanovanjevojskeiposluge junidio:carskeodaje,Jupiterov hram,Dioklecijanovmauzolej

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ


DIOKLECIJANOVAPALAA ISHODITESREDNJOVJEKOVNOGASPLITA DIOKLECIJANOVA PALAA ISHODITE SREDNJOVJEKOVNOGA SPLITA

ANTIKA

SREDNJI VIJEK

ANTIKIGRADOVIUHRVATSKOJ ANTIKI GRADOVI U HRVATSKOJ

DIOKLECIJANOVAPALAA ISHODITESREDNJOVJEKOVNOGASPLITA
prilagodljivost palae - ona postaje grad pretvarajui svoja arhitektonska obiljeja u urbanistika