Rangka Cadangan Tugasan HBHE1203 – Pusat Pembelajaran OUM, Ipoh (a) Refleksi kendiri - Pengenalan (abstrak kajian) – ringkasan kajian

- Abstrak idea utama – (idea-idea/gagasan yang dikemukakan) - Implikasi idea utama terhadap diri pembaca:Contoh: ‘menyedarkan saya terhadap pendekatan pengajaran berasaskan masalah yang berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran...’ - Cadangan kita (kekuatan dan kelemahan kajian):Contoh: ‘perisian yang dikemukakan untuk dicontohi berdasarkan pengajaran berasaskan masalah sukar diperolehi......’ - Penutup - Senarai rujukan.(jika ada digunakan) (b) Fokus:Ikut 5 peringkat Pendekatan Berasaskan Masalah menggunakan KSSR Pendidikan Kesihatan. 5 peringkat mirip pada Kajian Tindakan. Contoh unsur diajar :Modul 1:Kesihatan fizikal, 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. Standard Pembelajaran:Memahami kepentingan menjaga kebersihan diri. 1. Pengenalan -definisi penjagaan kebersihan diri -sokongan hujah:statistik,laporan kajian,keratan akhbar dll terhadap isu penjagaan kebersihan diri -objektif kajian:Memahami kepentingan menjaga kebersihan diri -kepentingan kajian:Murid dapat menyenaraikan dan mengamalkan kepentingan menjaga kebersihan diri dalam kehidupan harian. 2. Pernyataan masalah -nyatakan masalah yang ingin dikaji:Contoh:Pengabaian aspek kerbersihan diri dalam kalangan kanak-kanak. -rujuk situasi kelas/sekolah anda. 3.Hipotesis -apakah yang mungkin dicapai(ramalan secara formal):Contoh:kesedaran terhadap aspek kebersihan diri. -persoalan berkaitan dengan objektif kajian:Contoh:Definisi istilah ‘memahami’ pada peringkat pemahaman yang betul dan tepat dalam kalangan murid. -persoalan menjurus mencapai objektif sekiranya ditulis:Contoh:Adakah penerangan cukup membuktikan pemahaman murid-murid. -bentuk hipotesis berdasarkan teori atau dapatan lalu (rujukan menyokong hipotesis) 4. Kajian -tempat kajian(lokasi kajian dilakukan:sekolah,kelas,makmal dll) -populasi dan persampelan (rekod data ujian) -instrumen yang digunakan(alat:temu bual, pemerhatian,soal selidik dll) -kaedah yang digunakan(contoh:data responden dikutip secara menyeluruh atau secara rawak:sekolah, kelas, individu) -prosedur kajian(langkah-langkah digunakan berdasarkan kaedah digunakan:Data rawak=pilih murid secara rawak, lihat rekod kesihatan murid,tetap masa dan tempat,laksanakan kajian. -pengumpulan data( langkah-langkah data dikumpul, disusun ikut keutamaan kajian dll)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful