I/ ÑÒNH THÖÙC

:
⎛ 1 0 0⎞
⎛ 2 -1 3 ⎞
1. Cho A = ⎜ −3 1 0 ⎟ , B = ⎜ 0 1 4 ⎟
⎜ 2 1 3⎟
⎜ 0 0 1⎟
Tính : det(3AB)
a/ 162
b/ 18
c/ 6
d/ 20
1 2 -1 3
2. Tính A =
a/ -16

3. Tính A =
a / − 30

0 1

0

1

0 2

0

4

3 1 5
b/ 16

7

c/ 32

1 −1

2

3

0

2

1

0

3

1

0

−1

0

1 −1
b/ 30

0

d/ -32.

c/ 15

d/ CCKÑS.

⎛ 1 0 0⎞


4. Cho A = ⎜ 2 1 0 ⎟ . Tính det[(3A)-1 ]T
⎜ 3 -1 2 ⎟


a/ 6
b/ 54
c/ 1/54
d/ 1/6
1 0

m

5. Cho ñònh thöùc B = 2 1 2m - 2
1 0
2
Tìm taát caû m ñeå B > 0
a/ m < 2
b/ m > 0
c/ m < 1
6. Cho 2 ñònh thöùc
1 2 -3 4
∆1 =

a b

-c

d

3 6

-8

4

, ∆2 =

d/ m > 2

2a 2b

-2c

2d

1

2

−3

4

6

12 −16

8

4
4 8 -12 17
a/ ∆ 2 = 4∆1
b/ ∆ 2 = -2∆1

8

. Kñnñ

−12 17
c/ ∆ 2 = -4∆1

d/ ∆ 2 = -∆1

1 2 -1 3
7. Tính A =

0 1

0

4

0 2

0

1

3 1
a / A = 7a + 21

a b
b/ A = 7a + 21b

c/ A = 7a - 2b

d/ - 7a - 21

2 1 1 1
8. Tính A =

1 3 1 1
1 1 4 1

1 1 1 b
a / A = 17b -11
b/ A = 17b + 11

c/ A = 7b -10

d/ CCKÑS.

9. Cho A = 2, B = 3, vaø A, B ∈ M 2 [ R ] . Tính det(2AB)
d/ CCKÑS.
a/ 16
b/ 8
c/ 32
⎛ 1 1 −1 1 ⎞


2 2 1 5⎟
10. Cho A = ⎜
. Tính detA
⎜ 3 4 2 0⎟


⎝ −1 1 0 3 ⎠
a/ - 53
b/ 63
c/ - 63
d/ CCKÑS.
1
11. Caùc giaù trò naøo sau ñaây laø nghieäm cuûa PT
a / x = 2, x = -1

b/ x = 2, x = 3

x

2x x2

1 2 4
1 −1 −2

2 3 1
c/ x = 3, x = -1

4
=0
1
−1
d/ CCKÑS.

12. Cho ma traän vuoâng A caáp 2 coùcaùc phaàn töû laø 2 hoaëc - 2 . Kñ naøo sau ñaây ñuùng
c/ det(3A) = 30
d/ det(3A) = 27
a/ det(3A) = -72
b/ det(3A) = 41
1 + i 3 + 2i
vôùi i2 = −1
1 - 2i 4 - i
a/ A = -2 + 7i
b/ A = 2 + 7i
c/ A = 7 - 2i

13.Tính A =

d/ A = -7 + 2i

2 0 0 6
6 1 0 3
. Bieát raèng caùc soá 2006, 6103, 5525 chia heát cho 17 vaø 0 ≤ a ≤ 9 (a ∈ Z).
9 0 a 4
5 5 2 5
Vôùi giaù trò naøo cuûa a thì detA chia heát cho 17 .
a/ a = 4
b/ a = 3
c/ a = 2
d/ a = 7

14. Cho A =

x 1 1 1
15. Tính I =
a/ I = 0

1 x 1 1
1 1 x 1
1 1 1 x
b/ I = (x - 3)(x + 1)3

c/ I = (x + 3)(x -1)3

d/ I = (x - 3)(x - a)3

16. Giaûi PT trong R :

1 x x2

x3

1 a a2

a3

1 b b2

b3

=0

1 c c2 c3
Bieát a, b,c laø 3 soá thöïc khaùc nhau töøng ñoâi moät.
a/ PTVN
b/ PT coù3 nghieäm a, b,c
c/ PT coù3 nghieäm a + b, b + c, a + c
d/ PT coù1 nghieäm x = a

17. Cho f(x) =
a/ f coù baäc 3

1

2

-1

x

3

4

2

x2

−2 1 3 2x
1 −1 2 1
b/ f coù baäc 4

. Kñn ñuùng
c/baäc cuûa f nhoû hôn hoa ëc baèng 2
1

x

1 x2
0 1
0 2
c/ k = 3

18. Tìm soá nghieäm phaân bieät k cuûa PT
a/ k = 1

19. Giaûi PT :
a/ x = 0

b/ k = 2
1

−2

x

1

1

−2 x2
1 3

1

2

0

1 -1
2 3
21. Tính −1 2
−2 1
2 0
a/ 6
b/ - 6

c/ x = 1, x = 2

2 x 0
1 −1 3
=0
2 2x x
1 3 1
b/ x = 0, x = 2
2
-1
1
0
0

1 3
1 0
0 0
0 0
0 0
c/ 2

-1 -1
=0
1 1
0 2
d/ k = 4

=0

−2 1 2 4
b/ x = 0, x = 1

1
2
20. Giaûi PT
1
−2
a/ x = 0, x = 1

-1 -1

c/ x = 0

d/ CCKÑS.

d/ CCKÑS.

d/x = 0, x = 1, x = 2

d/CCKÑS

22. Tính
a/1

4

0 1 2

8
6

0 3 4
1 1 2

14 1 3 5
b/ - 2
c/ 2
1

23. Tính I =
a/ I = 0

1

a/ I = 0

1

a
b
c
b+ c c+a a+ b
b/ I = abc
c/ I = (a + b + c)abc
x +1

24.Tính I =

d/ 4

x

1 1

2

2
x 1 1
1
0 x 1
x
0 1 x
b/ I = (x -1)(x +1)3

c/ I = x(x 2 − 1)2

1 −1 2
3
2 1 3 0
25. Tính I =
−2 2 −4 −6
3 2 1
5
a/ I = 5
b/ I = -2
c/ I = 3

26. Tính I =

a/ I = 0

d/ (a + b)(b + c)(a + c)

1

1

1

1

2

2

L L L

L L L
3 3 L L
1 4 4 L

d/I = 0
1
2

1 1
3
1 1
4
L L L L L L L
1 1 1 L L 1 n
b/ I = (n -1)!

c/ I = n!

⎛ 1 2 3⎞ ⎛1 2 3 ⎞

⎟⎜

27. Tính A = ⎜ 0 2 3 ⎟ ⎜ 1 2 0 ⎟
⎜ 0 0 3⎟ ⎜1 0 0 ⎟

⎠⎝

a / det A = −36
b/detA = 12

d/ I = (x -1)2 (x +1)2

d/ I =

n(n -1)
2

c/detA = 36

⎛1 2 1 ⎞
⎛ 2 3 -1⎞
28. Cho A = ⎜ 0 2 -1⎟ , B = ⎜ 0 3 1 ⎟ . Tính det(A + B)
⎜0 0 3 ⎟
⎜ 0 0 -1⎟
a/ 0
b/ 30
c/ -36
d/ CCKÑS.

d/ detA = 18

1 x2
29. Cho 1
1
a/ a = -2

x3

2
1

a = 0. Tìm a bieát PT treân coù3 nghieäm 0, 1
−1

b/ a = -2 ∨ a = -1
2 1 1 1 0
-1 0

1

1 1

30. Tính -1 -1

4

1 2

c/ ∀a

d/ CCKÑS

-1 -1 -1 2 0
a / 24

0

-1 -2 0 0
b/ 1
c/ 2

II/ MA TRAÄN:

d/ 3

⎛0 1⎞
⎛1 0⎞


1. Cho 2 ma traän A = ⎜
,
B
=

⎜ 0 2 ⎟ . Kñnñ
0
0


⎜ 0 3⎟


a/ AB = BA
b/ AB xaùc ñònh nhöng BA khoâng xaùc ñònh
⎛0 0⎞
⎛0 0⎞


c/ BA = ⎜ 0 0 ⎟
d/AB = ⎜

⎝0 0⎠
⎜0 0⎟


2. Ma traän naøo sau ñaây khaû nghòch
⎛1 1 2⎞
⎛ 1 2 3⎞
a/ ⎜ 2 2 4 ⎟
b/ ⎜ -3 0 0 ⎟
⎜1 2 0⎟
⎜ 1 0 2⎟⎛ 1 1 -2 ⎞


c/ ⎜ -2 0 2 ⎟
⎜ 3 0 -3 ⎟

⎛ -2 1 2 ⎞


d/ ⎜ 4 3 -1 ⎟
⎜2 4 1⎟

⎛ 1 −1 ⎞
⎛ 10 −6 ⎞
3. Tìm ma traän nghòch ñaûo cuûa ma traän ⎜

⎟ − 3⎜
14
7
⎝4 2 ⎠


1 ⎛ 2 3⎞
1 ⎛1 6⎞
1 ⎛ 1 3⎞
1 ⎛ 1 −3 ⎞
a/ ⎜
b/ ⎜
c/ ⎜
d/ ⎜
13 ⎝ 4 7 ⎠
13 ⎝ -2 14 ⎠
13 ⎝ −2 7 ⎠
13 ⎝ −2 −7 ⎠
⎛1

2
4. Cho A = ⎜
⎜ −1

⎝2
12
a/ m ≠
7

1 1 1⎞

3 −1 4 ⎟
vôùi giaù trò naøo cuûa m thì A khaû nghòch ?
1 0 2⎟

2 3 m⎠
12
2
b/ m =
c/ m ≠
d/ ∀m
7
7

5. Cho A ∈ M 3 [R] , A = 3. Hoûi coù theå duøng pheùp BÑSC naøo sau ñaây ñöa A veà ma traän B coùdet B = 0
a/ CCKÑS
b/ Nhaân 1 haøng cuûa A vôùi 1 soá 0.
c/ Coäng töông öùng 1 haøng cuûa A vôùi haøng khaùc ñaõñöôïc nhaân vôùi 0.
d/ Nhaân ma traän A vôùi soá 0.
6. Cho A ∈ M 4x5 [R], bieát haïng A baèng 4.
Hoûi coù theå duøng pheùp BÑSC naøo sau ñaây ñeå ñöa A veà ma traän B sao cho r(B) = 2 ?
a/ Nhaân 2 haøng cuûa A vôùi 1 soá α = 0.
b/ Coäng 1 haøng cuûa A vôùi 1 haøng töông öùng ñaõñöôïc nhaân vôùi soá α = 1/2.
c/ Coù theå duøng höõu haïn caùc pheùp BÑSC ñoái vôùi haøng vaø coät.
d/ CCKÑS.
⎛ 1 1⎞
7. Cho f(x) = x 2 − 2x + 3, A = ⎜
⎟ . Tính f(A)
⎝ -1 2 ⎠
⎛ 1 1⎞
⎛ 1 1⎞
⎛ 1 2⎞
a/ ⎜
b/ ⎜
c/ ⎜
d/ CCKÑS.⎝ -1 1 ⎠
⎝ -1 2 ⎠
⎝ -1 3 ⎠

⎛ 1 -1 1

2 2 3
8. Tính haïng cuûa ma traän A = ⎜
⎜ 3 -4 5

⎝ 5 -6 7
a/ r(A) = 4
b/ r(A) = 2
c/ r(A) = 3

2

4⎞

5 7⎟
2 10 ⎟

6 18 ⎠
d/ r(A) = 1

2
1 ⎞
⎛ 1 −1


9. Cho A = ⎜ 2 −2 m + 5 m 2 + 1⎟ . Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì r(A) = 3
⎜ 1 −1
2
m − 1 ⎟⎠

a/ m ≠ 2
b/ m ≠ -2
c/ m ≠ -1 ∧ m ≠ 2
d/ Khoâng toàn taïi m
⎛ 2 0 0⎞


10. Cho A = ⎜ 2 3 0 ⎟ . Goïi M laø taäp taát caû caùc phaàn töû cuûa A -1 . Kñ naøo sau ñaây ñuùng ?
⎜3 1 1⎟


a/ -1, -1/6, 1/3 ∈ M
b/ 6, 3,2 ∈ M
c/ -1, 1/6, 1/3 ∈ M
d/ 1/2, 1, 1/3 ∈ M
0
⎛1

2
3
11. Cho A = ⎜
⎜4
-2
⎜⎜
⎝ -1 k +1
a/ ∀k
b/ k ≠ 5

0

30
4 ⎟
vôùi giaù trò naøo cuûa k thì r(A) ≥ 3
5
6 ⎟

4 k 2 + 2 ⎟⎠
c/ k ≠ -1
d/ Khoâng toàn taïi k

n
n
0⎞
⎛ 1 1⎞ ⎛ 2 0 ⎞ ⎛ 1 −1⎞
⎛ a 0⎞ ⎛a
12. Cho A = ⎜
.
Bieá
t
=

⎟⎜
⎟⎜


⎟ ⎜⎜
⎝ 0 1⎠ ⎝ 0 3 ⎠ ⎝ 0 1 ⎠
⎝ 0 b ⎠ ⎝ 0 bn ⎟⎠
Tính A3
⎛ 23 33 − 23 ⎞
⎛ 23
⎛ 23 0 ⎞
⎛ 23 23 + 33 ⎞
a/ ⎜
b/
c/
d/


⎜0
⎜0
⎜ 0 33 ⎟
⎜0
33 ⎟⎠
33 ⎟⎠
1⎞

33 ⎟⎠

2 ⎞
⎛ 1 2 1 ⎞ ⎛ 1 −1

⎟⎜

13. Cho A = ⎜ 2 4 2 ⎟ ⎜ 2 3
m ⎟ . Tìm m ñeå A khaû nghòch
⎜ 3 -1 4 ⎟ ⎜ 3 0 m + 1⎟

⎠⎝

a/ Khoâng toàn taïi m
b/ ∀m
c/ m = 5
d/ m ≠ 5
1
1 ⎞
⎛1 1


2 3
4
1 ⎟

. Vôùi giaù trò naøo cuûa m r(A) = 3
14. Cho A =
⎜3 4
6
6 ⎟


⎝ 4 4 m + 4 m + 7⎠
a/ m =1
b/ m ≠ 1
c/ m = 3
d/ ∀m
⎛ 2 -1 ⎞
13
15. Cho A = ⎜
⎟ . Tìm A
3
-2


1
0


⎛ −2 1 ⎞
⎛ 2 -1 ⎞
c/ A13 = ⎜
d/ CCKÑS.
a/ A13 = ⎜
b/ A13 = ⎜⎝ 0 1⎠
⎝ −3 2 ⎠
⎝ 3 -2 ⎠

⎛2 1⎞
100
16. Cho A = ⎜
⎟ . Tính A
⎝ 0 2⎠
100
⎛2
⎛ 2100 100.299 ⎞
3.2100 ⎞
a/ ⎜
b/ ⎜


⎜ 0
⎜ 0
2100 ⎟⎠
2100 ⎟⎠

⎛ 2100
c/ ⎜
⎜ 0

3100 ⎞

2100 ⎟⎠

d/ CCKÑS.

17. Cho A ∈ M3 [R],det(A) ≠ 0. Giaûi PT ma traän AX = B
a/ X = BA -1
b/ X = B/A
c/ X = A -1B
d/ CCKÑS
⎛ 1 1 -1⎞
⎛ 1 1⎞
18. Cho A = ⎜
⎟, B = ⎜

⎝1 0 1 ⎠
⎝ 2 1⎠
Tìm taát caû ma traän X sao cho AX = B
⎛ 1 -2 ⎞
a/ X = ⎜

⎝3 1 ⎠

⎛2 3 ⎞
b/ X = ⎜

⎝ 1 -1⎠

⎛ 1 -1⎞


c/ X = ⎜ 1 4 ⎟
⎜1 2 ⎟

⎛k 1 1⎞


19. Vôùi giaù trò naøo cuûa k thì r(A) = 1 vôùi A = ⎜ 1 k 1 ⎟
⎜1 1 k⎟


a/ k = 1
b/ k = 1, k = 1/2
c/ k = 1, k = -2

d/CCKÑS

d/ CCKÑS

20. Cho A, B laø ma traän khaû nghòch. Kñnaøo sau ñaây SAI
a/ (AB)-1 = B−1 A −1
b/ (A T )−1 = (A −1 )T
1
c/ det(AB)-1 =
d/ (αA)-1 = αA −1 α ≠ 0
det(AB)
21. Cho A, B ∈ M 4 [R]. A, B khaû nghòch. Kñnñ
a/ r(2AB)-1 = 4
b/ r(AB)-1 < 4
c/ r(AB)-1 < r(2AB)-1

d/CCKÑS

22. Cho A ∈ M3x5 [R] , B ∈ M5x5 [R] bieát det(B) ≠ 0 vaø r(A) = 3. Kñnñ
a/ r(AB) = 5
b/ r(AB) = 4
c/ r(AB) = 3
d/ CCKÑS
⎛ 1 -1 ⎞
⎛ -1 1 -3 ⎞
23. Cho 2 ma traän A = ⎜
⎟ vaø B = ⎜
⎟ . Trong caùc ma traän X sau, ma traän naøo thoûa AX = B
⎝ 3 -2 ⎠
⎝ 0 1 -7 ⎠
⎛2 3⎞
⎛ 2 -1 1 ⎞
⎛ 2 -1 -1⎞


c/ X = ⎜ -1 -2 ⎟
d/ Khoâng coù ma traän
a/ X = ⎜
b/ X = ⎜


⎝ 3 -2 -2 ⎠
⎝ 3 -2 2 ⎠
⎜ -1 2 ⎟


⎛1 1 1⎞


24. Cho ma traän A = ⎜ -1 -2 -3 ⎟ . Kñ naøo sau ñaây ñuùng
⎜0 1 2⎟


a/ A coù haïng baèng 3
b/ A coù haïng baèng 1
c/ det(A) = 0

d/ CCKÑS

25. Cho A, B laø ma traän khaû nghòch caáp 3, PA laø ma traän phuï hôïp cuûa A. Kñ naøo sau ñaây SAI
a/ PAB khaû nghòch
b/ pr(PAB ) =
c/ PAB = PA .PB
d/ P2A = 4 A .A −1
⎛1 0⎞
⎛1 0 2⎞⎜

26. Tìm ma traän nghòch ñaûo cuûa A = ⎜
⎟⎜1 1⎟
⎝ 0 1 0⎠⎜ 0 1⎟


−1
⎛1 0⎞
⎛ -1 2 ⎞

⎟ ⎛1 0 2⎞
-1
a/ A = ⎜ 1 1 ⎟ ⎜
b/ A -1 = ⎜


⎝ 1 -1⎠
⎜ 0 1⎟ ⎝ 0 1 0⎠


1
-1


c / A -1 = ⎜
d/ Khoâng toàn taïi A

⎝ -2 1 ⎠
⎛ -1 2 ⎞ ⎛ 1 1⎞
27. Tìm ma traän nghòch ñaûo cuûa ma traän A = ⎜
⎟−⎜

⎝ 1 -1⎠ ⎝ -3 1⎠
⎛1 2⎞
⎛ 1 0⎞
⎛1 0⎞
a / A -1 = ⎜
b/ A -1 = ⎜
c/ A -1 = ⎜
d/ Khoâng toàn taïi A -10
1
-2
1
2
1


⎛1

28. Cho ma traän A = ⎜ 1
⎜1

⎛ 2 -2 6 ⎞


a/ BA = ⎜ 1 -1 3 ⎟
⎜ 0 0 2⎟

-2 3 ⎞
⎛1


-1 1 ⎟ vaø B = ⎜ 1
⎜1
-1 1 ⎟⎠

⎛ 2 -2

b/ BA = ⎜ 1 -1
⎜0 0

-1 1 ⎞

-1 -1 ⎟ . Tính ma traän tích BA
-1 1 ⎟⎠
6⎞
⎛ 1 -2 3 ⎞3⎟
c/ BA = ⎜ -1 0 1 ⎟
⎜ 1 -2 3 ⎟
4 ⎟⎠

29. Cho A ∈ M5 [R] . Bieát r(A) = 3 . Kñn sau ñaây ñuùng
a/ det(A) = 3
b/ det(A) = 0
c/ det(2A) = 6

⎛ 1 -2 3 ⎞


d/ BA = ⎜ -1 0 1 ⎟
⎜ 1 -2 4 ⎟

d/ det(2A) = 2 3.3

30. Cho A ∈ M2 [R] . Kñ naøo sau ñaây LUOÂN ñuùng
a/ A 2 = 0 ⇒ A = 0
b/ A 2 = I ⇒ A = I ∨ A = − I
c / A2 = A ⇒ A = I
d/ 2A = 0 ⇒ A = 0
III/ KHOÂNG GIAN VECTÔ (ÑLTT , THTT, PTTT, CS, CHIEÀU, TAÄP SINH)

(1)

Cho V laø kgvt coù chieàu baèng 5. Khaúng ñònh naøo laø ñuû ?
a. Caùc caâu khaùc ñeàu sai
b. Moïi taäp coù 1 phaàn töû laø ÑLTT
c. Moïi taäp coù 5 phaàn töû laø taäp sinh
d. Moïi taäp coù 6 phaàn töû laø taäp sinh

(2)

Tìm toaï ñoä cuûa vectô P(x) = x2 + 2x – 2 trong cô sôû E = { x2 + x + 1 , x , 1}
a. ( 1,1,-3 )

b. ( 1,1,3 )
c. (-3,1,1 )
d. Caùc caâu khaùc ñeàu sai
Trong R2 cho 2 cô sôû E = { (1,1) , (2,3)} vaø F = {(1,-1) , (1,0)}. Bieát raèng toaï ñoä cuûa
(3)
x trong cô sôû E laø (-1,2) . Tìm toaï ñoä cuûa x trong cô sôû F
a. (-5,8)
b. ( 8, -5)
c. (-2,1)
d. ( 1,2)
(4)

Cho M = { (1,1,1,1) , (-1,0,2,-3), (3,3,1,0) }
N = { (-2,4,1,1), (0,0,0,0), (3,1,7,3) }
P = { (1,1,1,1) , (2,2,2,2) , (3,2,0,1)}
Coù theå boå sung vaøo heä naøo ñeå ñöôïc cô sôû cuûa R4
a. Chæ coù heä M
b. Caû 3 heä M, N, P
c. Caû 2 heä M vaø N
d. Caû 2 heä M vaø P

(5)

Khaúng ñònh naøo sau ñaây ñuùng:
a. Dim ( M2x3[R]) = 6 vaø dim (C2[C])=2
b. Dim (M2x3 [R])= 4 vaø dim (P3[x])=4
c. Dim P3(x)=3 vaø dim (C2 [R])=4
d. Caùc caâu khaùc ñeàu sai

(6)
Cho A thuoäc M5x6 [R]. Goïi M laø hoï vectô haøng cuûa A, N laø hoï vectô coät cuûa A. Bieát
haïng cuûa A baèng 5. Khaúng ñònh naøo laø ñuùng:
a. M ÑLTT, N PTTT
b. M vaø N ñeàu ÑLTT
c. M vaø N ñeàu PTTT
d. Caùc caâu khaùc ñeàu sai

(7)
Cho P(x) =x2 +x+1 ; P2(x)=x2+2x+3 ; P3(x)=2x2+3x+4 ; P4(x)=2x+m. Vôùi giaù trò naøo
cuûa m thì { P1, P2, P3, P4} khoâng sinh ra P2[x]?
a. m=2
b. m khaùc 2
c. vôùi moïi m
d. m=4
(8)
Cho M= < (1,1,1,1) , (2,3,2,3), (3,4,1,m) >. Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì M coù chieàu lôùn
nhaát ?
a. vôùi moïi m
b. m=4
c. m khaùc 4

d. caùc caâu khaùc ñeàu sai
(9)

Cho M={ x1,x2,x3,x4,x5} laø taäp sinh cuûa KGVT 3 chieàu. Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng?
a. M chöùa 1 taäp con goàm 3 vectô ÑLTT
b. M chöùa 1 taäp con goàm 4 vecto ÑLTT
c. Moïi taäp ÑLTT cuûa M ñeàu goàm 3 vectô
d. Caùc caâu khaùc ñeàu sai

(10) Trong R3 cho V=< (1,1,1) ; (2,3,2) >; E={(1,0,0) , (2,2,m). Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì E
laø cô sôû cuûa V
a. Khoâng toàn taïi m
b. m=2
c. m=0
d. Caùc caâu treân ñeàu sai
(11) Cho M laø taäp hôïp goàm 5 vectô x1,x2,x3,x4,x5 haïng cuûa M=3, x1,x2 ÑLTS , x3 khoâng laø
THTT cuûa x1,x2. Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng?
a. x1,x2,x3 ÑLTT
b. x1,x2,x3,x4 ÑLTT
c. Caùc caâu khaùc ñeàu sai
d. X1,x2,x3 PTTT
(12)

Trong R4 cho 4 vectô x,y,z,t PTTT . Khaúng ñònh naøo sau ñaây luoân ñuùng :
a. Caùc caâu khaùc ñeàu sai
b. {x,y,z,t} sinh ra R3
c. x laø THTT cuûa y,z ,t
d. haïng cuûa x,y,z,t luoân nhoû hôn 3

(13) Cho V = <(1,1,1), (0,0,0),(2,3,2)>, bieát E = {(1,1,1),(0,1,0)}laø cô sôû cuûa V vaø x=(1,2,1)
thuoäc V. Tìm toaï ñoä cuûa x trong E
a. Caùc caâu khaùc ñeàu sai
b. (2,1,0)
c. (1,1,0)
d. (1,1,2)
(14)

Cho kgvt V = <(1,1,1),(2,3,1),(3,5,m)>. Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì V coù chieàu laø 2
a. m = 1
b. m ≠ 2
c. m = 4
d. ∀ m

(15) Trong kg R3 cho cô sôû: B= {(1,2,3),(3,4,5),(2,1,4)}. Tìm toaï ñoä cuûa vectô (1,0,2) trong
cô sôû B
1 1 3
a. (- ,- , )
8 8 4
1 1 3
b. ( , , )
8 8 4
c. (1,1,6)
d. Caùc caâu khaùc ñeàu sai
(16) Trong kgvt P2[x] cho caùc ña thöùc P1(x) = x2+x+1, P2(x)= 2x+1, P3(x)= 3x2+2x+m . Vôùi
giaù trò naøo cuûa m thì P1,P2,P3 sinh ra P2[x]
5
a. m=
2
5
b. m≠
2
c. m=0
d. ∀m
(17) Cho vectô x coù toaï ñoä trong cô sôû {(1,2,3),(3,4,5),(2,1,4)} laø (1,2,-1). Tìm toaï ñoä cuûa x
trong cô sôû {(1,1,1),(1,1,0),(1,0,0)}
a. (1,5,-4)
b. (-4,5,1)
c. (1,5,2)
d. (9,0,-4)
(18)

Cho kgvt coù chieàu laø 3. Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng
a. ∀ taäp sinh phaûi coù nhieàu hôn 3 phaàn töû
b. ∀ taäp ÑLTT phaûi coù hôn 3 phaàn töû
c. ∀ taäp sinh coù 3 phaàn töû laø taäp cô sôû
d. Caùc caâu khaùc ñeàu sai

(19)

Cho hoï B= {(1,1,1,1),(3,2,1,5),(2,3,0,m-11)}. Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì B PTTT
a. m ≠2
b. m = -1
c. m ≠-2
d. Khoâng ∃ m

(20)

Cho V=<v1,v2,v3,v4,v5>, v1,v2,v3 laø taäp ÑLTT cöïc ñaïi. Khaúng ñònh naøo ñuùng
a. V coù chieàu laø 5
b. v 4 laø THTT cuûa v1,v2,v3,v5
c. v1,v2,v3,v4,v5 khoâng sinh ra V
d. Caùc caâu khaùc ñeàu sai

(21)

Trong R3 cho V= <x,y,z,t>, dim(V)=2, x,y ÑLTT. Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng

a.
b.
c.
d.

Dim V=2
x ,y,z sinh ra V
haïng cuûa x,y,z <= 3
caùc caâu khaùc ñeàu ñuùng.

(22) Trong kg 5 chieàu cho taäp M coù 4 vectô ÑLTT vaø taäp N coù 2 vectô ÑLTT. Khaúng ñònh
naøo luoân ñuùng
a. Dim (M ∪ N)=2
b. Dim (M ∪ N)=3
c. Dim (M ∪ N)=6
d. Caùc caâu khaùc ñeàu sai
(23)

Cho M={(a,a+b,b-a)∈R3 \ a,b∈ R}.Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng
a. 3 caâu kia ñeàu sai
b. {(1,0,0),(0,1,-1),(0,1,1)} laø taäp sinh cuûa M
c. {(1,0,0),(0,1,-1),(0,1,1)} laø cô sôû cuûa M
d. {(1,1,-1),(0,1,1)} laø cô sôû cuûa M

(24)

Cho {x,y,z} laø cô sôû cuûa kgvt V. Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng
a. {x,y,z,x+2y} laø cô sôû cuûa V
b. {x,y,z,x+2y-z} laø taäp sinh cuûa V
c. 3 caâu kia ñeàu sai
d. x laø THTT cuûa y,z

(25)

Cho M = {(0,i),(1,0),(0,1)}. Khaúng ñònh naøo laø ñuùng
a. M sinh ra C2[R]
b. M PTTT trong C2[R]
c. M ÑLTT trongC2[C]
d. M ÑLTT trongC2[R]

(26)

Cho {x,y,z} laø cô sôû cuûa kgvt V. Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng
a. {x,y,z, x-2y} laø cô sôû cuûa V
b. {2x,y,z} laø cô sôû cuûa V
c. x+y – 2z ∉ V
d. {x,y,z, x+y+z} ÑLTT

(27)

Cho kgvt V coù chieàu laø 3. Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng
a. Moïi taäp sinh ra V coù 3 vectô laø cô sôû
b. Moïi taäp sinh ra V coù ñuùng 3 vectô
c. 3 caâu kia ñeàu sai
d. Moïi taäp sinh coù 1 vectô ÑLTT

(28)

Cho M= {3,x2+x-2, x+2, 2x+m , x2+2x}. Tìm taát caû m ñeå M sinh ra kg coù chieàu lôùn I
a. 3 caâu kia ñeàu sai

b. ∀m
c. m ≠12
d. m=6
(29)

Trong kgvt V cho hoï M={x,y,z, x+2y}. Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng
a. M PTTT
b. haïng cuûa M =4
c. M sinh ra kg 3 chieàu
d. M ÑLTT

(30) Cho A ∈ M5x6[R]. Ñaët M,N laø hoï vectô haøng , coät töông öùng cuûa A, bieát M ÑLTT .
Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng
a. N ÑLTT
b. N sinh ra kg 3 chieàu
c. haïng cuûa A = 4
d. N sinh ra kg 5 chieàu
(31)

Trong R3 cho: V= <(1,-1,1), (2,1,3),(3,3,5)> vaø x=(3,2,m). Tìm m ñeå x ∈ V
14
a. m =
3
b. khoâng ∃ m
14
c. m≠
3
d. ∀m

(32)

Trong R3 cho: U={(x,y,z): x+y+z=0, x-2y+3z=0}. Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng
a. Dim U=2
b. (2,1,-3) ∈U
c. dim U=1
d. (0,0,0) ∉U
(33) Cho P(x) coù toïa ñoä trong cô sôû E={x2+x+1, 7x-2,2} laø (2,1,-3). Tìm toaï ñoä cuûa P(x)
trong cô sôû F={x2,3x,3}
a. (-2,3,2)
b. (2,3,-2)
c. (2,-2,3)
d. (1,-1,4)
(34) Trong kgvt P2[x] cho caùc ña thöùc P1(x)= x2+x+2, P2(x)= x+1, P3(x)=2x2+2x+m. Vôùi giaù
trò naøo cuûa m thì P3(x) laø THTT cuûa P1(x) vaø P2(x)
a. m= 4
b. m ≠4
c. m≠ 0
d. ∀m
(35) Trong kgvt R4 cho taäp B={(1,1,1,1), (1,2,3,4), (0,0,0,0),(2,3,4,5)}. Khaúng ñònh naøo
luoân ñuùng

a.
b.
c.
d.
(36)

Haïng cuûa B laø 2
B laø cô sôû cuûa R4
Haïng cuûa B laø 3
B sinh ra R4

Trong kg C2[C] . Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng
a. {(1,1),(1,2)} laø cô sôû
b. {(1,1),(1,2),(i,0)} ÑLTT
c. {(1,0),(0,1),(i,0)} laø cô sôû
d. 3 caâu kia ñeàu sai

(37) Tìm taát caû m ñeå M={x2+x+1,2x+1,x2+x+m} laø cô sôû cuûa P2[x]. kg caùc ña thöùc coù baäc
nhoø hôn hoaëc baèng 2
3
a. m ≠
2
3
b. m=
2
c. m≠ 3
d. m≠ 1
(38)

a, b, c ∈ R
⎛ a b⎞
⎟⎟ ∈M2[R]
Cho kgvt F={ ⎜⎜
}. Goïi E laø cô sôû cuûa F. Khaúng ñònh naøo
a+b+c = 0
⎝b c⎠

ñuùng

(39)

(40)

⎛1 0 ⎞ ⎛0 1 ⎞
⎟⎟ }
⎟⎟, ⎜⎜
a. E= { ⎜⎜
⎝ 0 − 1⎠ ⎝ 1 − 1⎠
⎛1 0⎞ ⎛ 0 1⎞ ⎛ 0 0⎞
⎟⎟, ⎜⎜
⎟⎟, ⎜⎜
⎟⎟ }
b. E= { ⎜⎜
⎝ 0 0⎠ ⎝1 0⎠ ⎝ 0 1⎠
c. F laø kg 3 chieàu
d. 3 caâu kia ñeàu sai
Trong kgvt V cho hoï M ={x,y,5y,2x}, bieát x,y ÑLTT. Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng
a. M sinh ra kg 2 chieàu
b. 5x,2y PTTT
c. haïng M laø 4
d. Haïng M laø 4
Cho kgvt M = {(a+b,2a-b,b)∈ R3 \ a,b∈ R}. Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng
a. {(1,2,0),(1,-1,1)} laø taäp sinh cuûa M
b. 3 caâu kia ñeàu sai
c. {(1,0,0), (0,2,0), (1,-1,1)}laø cô sôû cuûa M
d. dim M = 3

(41) Cho A laø ma traän vuoâng caáp 3, det(A) =0. Ñaët M,N laø hoï vecto haøng, coät töông öùng
cuûa A
a. M sinh ra kg 3 chieàu
b. Haïng cuûa hoï N baèng 2

c. N sinh ra kg coù chieàu nhoû hôn 3
d. Caùc caâu khaùc ñeàu sai
(42)

Cho {x,y,z} laø cô sôû cuûa kgvt V. Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng
a. haïng cuûa {x,y,2x+3y} laø 2
b. 2x+3y ∉ V
c. z laø THTT cuûa x,y
d. 3 caâu kia ñeàu sai

(43)

Cho V= <(1,1,1),(1,2,1)> , E= <(1,1,1),(1,-1,m)>. Tìm m ñeå E laø cô sôû cuûa V
a. m= 1
b. ∀m
c. khoâng ∃ m
d. caùc caâu khaùc ñeàu sai

(44)

Trong kgvt V treân R cho hoï vectô W={x,y,z} ÑLTT. Tìm m ∈ R ñeå
{x+y+z, x+y, x+2y+mz} ÑLTT
a. ∀m
b. m≠ 1
c. m = 1
d. khoâng ∃ m

(45)

Cho kgvt V = <x,y,z,x+y-z> Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng
a. 3 caâu kia ñeàu sai
b. dim V=3
c. dim V = 2
d. {x,y,x+y-z} PTTT

(46) Trong kgvt 2 chieàu cho x,y ÑLTT. Tìm toaï ñoä cuûa vectô 2x+4y trong cô sôû
E={x+y, x-y}
a. (3,-1)
b. (-1,3)
c. (-2,1)
d. (1,-2)
(47) Trong kg caùc ña thöùc coù baäc <= 1, cho P(x) coù toaï ñoä trong cô sôû E= {x+2, 3} laø (2,4).
Tìm toaï ñoä cuûa P(x) trong cô sôû F={x+1,x-1}
a. (9,-7)
b. (-7,9)
c. (-2,1)
d. 3 caâu kia ñeàu sai
(48) Cho M= {(1,0),(0,1), (i,0)}. Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng
a. M laø taäp sinh cuûa C2[R}
b. M laø cô sôû cuûa C2[R}
c. M ÑLTT trong C2[R}
d. Caùc caâu khaùc ñeàu sai

(49)

(50)

(51)

Cho M = {(i,0), (0,i), (1,0), (2-i,3i)}. Khaúng ñònh naøo ñuùng
a. M sinh ra C2[R]
b. M sinh ra C2[C]
c. M ÑLTT trong C2[R]
d. Caùc caâu khaùc ñeàu sai
Cho M= {1, x2+x-2, x+m, x2+x-1}. Tìm taát caû m ñeå M sinh ra kg coù chieàu nhoû nhaát
a. m= -1
b. ∀m
c. m≠ 0
d. 3 caâu kia ñeàu sai
Cho {u+v+w, u+v, u} ÑLTT. khaúng ñònh naøo ñuùng
a. {u,v,2w} ÑLTT
b. {u,v,w} PTTT
c. {u,u+v,w}coù haïng =2
d. caùc caâu khaùc ñeàu sai

Trong kgvt V cho 3 vectô {u,v,w}. Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng
a. u+v laø THTT cuûa u,v,w
b. {u,v,u+w} PTTT
c. caùc caâu khaùc ñeàu sai
d.
(53) Trong kgvt P2[x] cho caùc ña thöùc P1(x)= x2+x+2, P2(x)= x+1, P3(x)= 2x2+2x+m. Vôùi
giaù trò naøo cuûa m thì P3(x) laø THTT cuûa P1(x) vaø P2(x)
a. m=4
b. m≠ 4
c. m≠0
d. ∀m
(54) Cho kgvt V sinh ra bôûi a vectô v1,v2,v3,v4 . Giaû söû v5 ∈ V vaø khaùc vôùiv1,v2,v3,v4 .
Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng
a. V= <v1,v2,v3,v4,v5>
b. Moïi taäp sinh ra V phaûi coù ít nhaát 4phaàn töû
c. v1,v2,v3,v4 laø cô sôû cuûa V
d. Caùc caâu khaùc ñeàu sai
(52)

(55) Trong kg caùc ña thöùc coù baäc <=1 , cho P(x) coù taïo ñoä trong cô sôû E= {2x+1,x-1} laø
(2,1). Tìm toaï ñoä cuûa P(x) trong cô sôû F={x,2x-1}
a. (5,-1)
b. (-1,5)
c. (1,4)
d. (7,-1)
(56)

Cho {x,y} laø cô sôû cuûa kgvt V. Khaúng ñònh naøo sau ñaây ñuùng
a. 2x+3y ∉ V
b. {x,y,2x} laø cô sôû cuûa V
c. {x,y,x-y} ÑLTT
d. {2x,y,x+y} laø taäp sinh cuûa V

(57)

(58)

Cho kgvt coù chieàu laø 3, M={x,y} laø ÑLTT trong V. Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng
a. V= <x,y,x+2y >
b. V= <x,y,2x >
c. Taäp {x,y,0} ÑLTT trong V
d. 3 caâu kia ñeàu sai

⎧⎛ 1 1⎞ ⎛ 2 3 ⎞ ⎛1 2 ⎞⎫
⎟⎟, ⎜⎜
⎟⎟, ⎜⎜
⎟⎟⎬ m= ? thì M ÑLTT
Cho M= ⎨⎜⎜
⎩⎝ − 1 1⎠ ⎝ 1 0 ⎠ ⎝1 m ⎠⎭
a. m= -1
b. m ≠ -1
c. ∀ m
d. khoâng ∃ m

Xem C2[R] laø kgvt caùc caëp soá phöùc treân R. khaúng ñònh naøo luoân ñuùng
a. Caùc caâu khaùc ñeàu sai
b. Vectô (i,0)= i(1,0) + (0,1) neân vectô (i,1) laø THTT cuûa 2 vectô (1,0) vaø (0,1)
c. Dim C2[R] = 2
d. {(1,0), (0,1)} sinh ra C2[R]
e.
(60) Vectô x coù toaï ñoä trong cô sôû {u,v,w} laø (1,2,-1). Tìm toaï ñoä cuûa vectô x trong cô sôû
u, u+v, u+v+w
a. (-1,3,-1)
b. (3,-1,-1)
c. (1,3,1)
d. (3,1,1)
(59)

IV/ KHOÂNG GIAN CON :

1. Trong R cho khoâng gian con F = < (1, 1, 1), (2, 3, 1), (5, − 1, 2) >
Tìm moät cô sôû E vaø dim(F)
a/ dim F = 2, E = {(1,1,1),(0,1, −1)}
b/ dim F = 2, E = {(1,1,1),(0,0,1)}
c/ dim F = 2, E = {(1,1,1),(2,3,1),(5, −1,2)}

d/ CCKÑS.

2. Trong R3 cho khoâng gian con F = {(x1 ,x2 ,x3 ) ∈ R3 x1 + x2 − x3 = 0 }
Goïi E laø cô sôû cuûa F. Kñnñ
a/ dim F = 1, E = {1, 1, -1)}
b/ dim F = 2, E = {(-1, 1 , 0 ), (1, 0, 1)}
c/ dim F = 2, E = {(1, 1, 2), (2, 2, 4)}

d/ dim F = 3, E = {(1, 0, 0),(0, 1, 0), (0, 0, 1)}

3. Trong P2 [x] cho khoâng gian con F = { p(x) ∈ P2 [x] p(1) = 0, p(−1) = 0}
E laø moät cô sôû cuûa F. Kñnñ

{

}

a/ dim F = 1, E = x 2 − 1

b/ dim F = 2, E = {x − 1,x + 1}

c/ dim F = 1, E = {x − 1}

d/ dim F = 1, E = (x − 1)2 (x + 1)

4. Trong R3 cho khoâng gian con F = < (1, 1, 1), (2, 3, 1) > . Kñnñ
a/ E = {(1, 1, 1), (0, 0, 1)} laø cô sôû cuûa F
b/ x = (0, 1, 2) ∈ F
c/ x = (0, -1, 1) ∈ F
d/ CCKÑS.
5. Trong P2 [x] cho khoâng gian conF = {p(x) ∈ P2 [x] p(1) = 0} vaø f(x) = x 2 + x + m
m baèng bao nhieâu thì f(x) ∈ F
a/ m = 2
b/ m = -2
c/ ∀m
d/ Khoâng toàn taïi m


x + x 2 + x3 + x 4 = 0 ⎫
6. Trong R 4 cho khoâng gian con F = ⎨(x1 ,x 2 ,x3 ,x 4 ) ∈ R 4 1
2x1 + 3x2 − x3 + x 4 = 0 ⎬⎭

Goïi E laø 1 cô sôû cuûa F . Kñnñ
a/ dim F = 2, E = {(-4, 3, 1, 0), (-2, 1, 0, 1)}
b/ dim F = 2, E = {(1, 1, 1, 1), (2, 3, -1, 1)}
c/ dim F = 1, E = {(-4, 3, 1, 6), (-2, 1, 0, 9)}

d/ CCKÑS

⎧⎛ a b ⎞
a + b + c − d = 0⎫
7. Trong M2 [R] cho khoâng gian con F = ⎨⎜
⎟ ∈ M2 [R] 2a + 3b + c = 0 ⎬
⎩⎝ c d ⎠

Goïi E laø cô cuûa F. Kñnñ
⎧⎛ 1 1 ⎞ ⎛ 2 3 ⎞ ⎫
⎧⎛ −2 1 ⎞ ⎛ 3 −2 ⎞ ⎫
b/ dim F = 2, E = ⎨⎜
a/ dim F = 2, E = ⎨⎜
⎟ ,⎜
⎟⎬
⎟ ,⎜
⎟⎬
⎩⎝ 1 -1⎠ ⎝ 1 0 ⎠ ⎭
⎩⎝ 1 0 ⎠ ⎝ 0 1 ⎠ ⎭
⎧⎛ −2 1 ⎞ ⎫
c/ dim F = 1, E = ⎨⎜
d/ CCKÑS
⎟⎬
⎩⎝ 1 0 ⎠ ⎭

8. Trong R3 cho U = < (1, 1, 1), (0, 1, -1) >
V = < (2, 2, 2), (1, 2, m) >
m baèng bao nhieâu thì U = V
a/ m ≠ 0
b/ m = 0
c/ m ≠ 1

d/ m = 1

9. Trong R3 cho U = < (1, 1, 1), (0, 1, -1) >
V = < (2, 2, 1), (1, 1, m) >
m baèng bao nhieâu thì U = V
a/ Khoâng toàn taïi m
b/ ∀m
c/ m = 1

d/ m = 2

10. Cho F = < (1, 1, 1), (1, 2, 1) >
G = < (2, 3, 2), (4, 7, 4) >
Tìm chieàu vaø moät cô sôû E cuûa F + G
a/ dim (F + G) = 2, E = {(1, 1, 1), (0, 1, 0)}

b/ dim (F + G) = 3, E = {(1, 1, 1), (0,1, 0), (0, 0, 1)}

c/ dim (F + G) = 4, E = {(1, 1, 1), (1, 2, 1), (2, 3, 2), (4, 7, 4)}
d/
11. Cho F = < (1, 1, 1, 1), (2, 3, 1, 4) >
G = < (1, -1, 1, 0), (-2, 1, 0, m) >
Tìm m ñeå F + G coù chieàu lôùn nhaát
13
13
a/ m ≠ −
b/ m =
c/ m ≠ 4
2
2

d/ m = 4

⎧x + y + z + t = 0

12. Tìm cô sôû , chieàu cuûa khoâng gian nghieäm E 0 cuûa heäthuaàn nhaát : ⎨2x + 3y + 4z - t = 0
⎪⎩-x + y − z + t = 0
a/ dim E 0 = 1, E = {(2, 1, - 2, -1)}
b/dim E 0 = 3, E = {(1, 1, 1, 1), (0, 1, 2, - 3), (0, 0, - 4, 2)}
c/ dim E 0 = 1, E = {(-2α, α, 2α, α)} ∀α

d/ CCKÑS.

⎧x + y + 2z − t = 0

13. Vôùi giaùtrò naøo cuûa m thì khoâng gian nghieäm cuûa heä ⎨2x + 2y + z + t = 0 coùchieàu lôùn nhaát
⎪⎩−x + y + z + mt = 0
a/ ∀m
b/ m ≠ 7
c/ m = 7
d/ m ≠ 5
14. Trong R3 cho F = {(x1 , x2 , x3 ) x1 + x 2 + x3 = 0}


x − x 2 + x3 = 0 ⎫
G = ⎨(x1 ,x 2 , x3 ) 1
2x1 + x 2 − x3 = 0 ⎬⎭

Tìm chieàu vaø 1 cô sôû E cuûa F ∩ G
a/ dim (F ∩ G) = 0, khoâng toàn taïi cô sôû
b/ dim (F ∩ G) = 0, E = {(0, 0, 0)}
c/ dim (F ∩ G) = 1, E = (1, 1, 1)

d/ dim (F ∩ G) = 3, E = {(1, 1, 1), (0, 1, 0), (0, 0, 1)}

15. Trong R3 cho F = {(x1 , x2 , x3 ) x1 + x2 + x3 = 0}


x − x2 + x3 = 0 ⎫
G = ⎨(x1 , x 2 , x3 ) 1
3x1 + x 2 + 3x3 = 0 ⎬⎭

Tìm chieàu vaø 1 cô sôû E cuûa F ∩ G
a/ dim (F ∩ G) = 1, E = {(1, 0, -1)}
b/ dim (F ∩ G) =, E = {(1, 1, 1), (0, 1, 0)}
c/ dim (F ∩ G) = 1, E = {(α, 0, - α)} ∀α

d/ dim (F ∩ G) = 2, E = {(1, 1, 1), (1, -1, 1)}

16. Trong P2 [x] cho 2 khoâng gian con F = {p(x) ∈ P2 [x] p(1) = 0}
G = {p(x) ∈ P2 [x] p(2) = 0}

Tìm chieàu vaø 1 cô sôû E cuûa F ∩ G

{

}

a/ dim (F ∩ G) = 1, E = x 2 − 2x + 3

b/ dim (F ∩ G) = 2, E = {x − 1,x − 2}

c/ dim (F ∩ G) = 1, E = {x − 1}

d/ CCKÑS

17. Trong R3 cho 2 khoâng gian con F = {(x1 ,x 2 ,x3 ) x1 + x 2 + x3 = 0}
G = {(x1 ,x 2 ,x3 ) x1 + x 2 − x3 = 0}

Tìm chieàu vaø 1 cô sôû cuûa F + G
a/ dim (F + G) = 3, E = {(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)}
c/ dim (F + G) = 0, khoâng coù cô sôû

b/ dim (F + G) = 2, E = {(1, 1, 1), (1, 1, -1)}
d/ CCKÑS


x + x2 + x3 = 0 ⎫
18. Trong R3 cho 2 khoâng gian con F = ⎨(x1 ,x 2 ,x3 ) 1
2x1 + 3x 2 − x3 = 0 ⎬⎭

G = {(x1 ,x 2 ,x3 ) x1 + 2x 2 − 2x3 = 0}
Tìm chieàu cuûa F + G
a/ dim (F + G) = 2

b/ dim (F + G) = 3

c/ dim (F + G) = 1

d/ dim (F + G) = 4

19. Trong R3 cho2 khoâng gian con F = < (1, 1, 1), (2, 1, -1) >
G = < (1, 2, m) >
m baèng bao nhieâu thì G laø khoâng gian con cuûa F
a/ m = 4
b/ ∀m
c/ m ≠ 4
d/ Khoâng toàn taïi m
20. Cho U, W laø 2 khoâng gian con cuûa khoâng gian V. Kñ naøo sau ñaây ñuùng
a/ CCKÑS
b/ Neáu U ∩ W = {0} thì V = U ⊕ W
c/ Neáu U ∩ W = {0} thì dim U + dim W = dim V

d/ dim (U + V) = dim U + dimW + dim(U ∩ W)

21. Cho F laø khoâng gian con cuûa R 3 . Kñ naøo luoân ñuùng
a/ dim (F + G) = dim R 3 = 3
b/ dim(F ∩ G) = dim F
c/ dim(F + G) = dim F + dim G − dim(F ∩ G)
d/ CCKÑ ñuùng
22. Cho khoâng gian F = {(x1 , x 2 , x3 ) ∈ R3 x3 + mx1 = 0}
Tìm taát caû m ñeå dimF = 2
a/ ∀m
b/ m = 0

c/ m ≠ 0

d/ m = 1

23. Cho khoâng gian F = {x1 ,mx 2 ,x3 ∈ R 3 } . Tìm taát caû m ñeå U = R 3
a/ m ≠ 0
b/ m = 0
c/ ∀m
d/ m = 1
24. Cho khoâng gian F = {((m + 1)x1 ,x 2 ,(m + 2)x3 ) ∈ R 3 } . Tìm taát caû m ñeå U ≠ R 3
a/ m ≠ -1 vaø m = -2
b/ m ≠ -1 ∨ m ≠ -2
c/ ∀m
d/ CCKÑS
25. Trong khoâng gian R 3 cho 2 khoâng gian con U = < (1, 1, 2), (3, 5, 7) >
V = < (m, 6, 9), (2, 2, 4) >
Vôùi giaùtrò naøo cuûa m thì U + V = U ⊕ V
a/ Khoâng coùgiaùtrò naøo cuûa m.

b/ m = 4

c/ m = 0

d/ m =

1
4

26. Giaû söû F laø khoâng gian con cuûa R3 , dim F = 2 vaø x ∈ R3 , x ∉ F. Khaúng ñònh naøo sau ñaây ñuùng
a/ F⊕ < x > = R3
b/ F, < x > laø khoâng gian con cuûa R3 vaø F + < x > ≠ R3
c/ F + < x > = R3 vaø F ∩ < x > ≠ {0}
d/ F ∩ < x > ≠ 0
⎧⎛ a
27. Trong M 2 [R] cho khoâng gian con F = ⎨⎜
⎩⎝ 0
⎧⎛ 1 0 ⎞ ⎛ 0 2 ⎞ ⎫
⎧⎛ 1 1 ⎞ ⎛ 2
a / E = ⎨⎜
b/ ⎨⎜
⎟ ,⎜
⎟⎬
⎟ ,⎜
0
0
0
0
0
0

⎠ ⎝0b⎞
⎟ a, b ∈ R ⎬ . Tìm 1 cô sôû E cuûa F
0⎠

2 ⎞⎫
c/ {(1, 0), (0, 1)}
d/ CCKÑS
⎟⎬
0 ⎠⎭

28. Trong C2 [R] - khoâng gian caùc caëp soá phöùc treân tröôøng soá thöïc, cho
F = < (1, 0), (i, 1), (2i + 1, 2), (2 + i, 1) >
Tìm chieàu cuûa F
a/ dim F = 2
b/ dim F = 3
c/ dim F = 4
d/ dim F = 1
29. Trong R 3 cho khoâng gian con F = < (1, 1, 1), (2, 3, 1) > . Kñnñ
a/ dim (F ∩ R3 ) = 2
b/ dim (F + R3 ) = 2
c/ dim (F ∩ R 3 ) = 3

d/ dim (F ∩ R3 ) = 1

30. Trong R3 cho 2 khoâng gian con F, G. Bieát F laø khoâng gian con cuûa G. Kñn ñuùng
a/ F + G = F
b/ F ∩ G = G
c/ F + G = F
d/ F + G = R 3

V/ HEÄ PHÖÔNG TRÌNH TUYEÁN TÍNH :

⎧x + 2y + z = 1

1. Tìm taát caû m ñeå heä pt sau coùnghieäm duy nhaát ⎨2x + 5y + 3z = 5
⎪⎩3x + 7y + m 2 z = 6
a/ m = ±2
b/ m ≠ ±2
c/ m = 2
d/ m = -2
⎧x + 3y + z = −1

2. Tìm taát caû m ñeå heäsau coùvoâ soá nghieäm ⎨−2x − 6y + (m − 1)z = 4
⎪⎩4x + 12y + (3 + m 2 )z = m − 3
a/ m = 3
b/ m = 1
c/ Khoâng toàn taïi m
d/ m = ±1
⎧x + y + z = 0

3. Giaûi heäPT : ⎨2x + 3y − z = 1
⎪⎩3x + 4y + 3z = 1
b/ x = -α − β, y = α, z = β
a / x = -1, y = 1, z = 0
α, β ∈ R
c/ x =
d/ x = 1 − α,y = 1,z = α
α∈R
⎧mx + 2y + 3z = 0

4. Tìm m ñeå heäsau coùnghieäm khoâng taàm thöôøng ⎨2x + y − z = 0
⎪⎩3mx − y + 2z = 0
a/ Khoâng toàn taïi m
b/ ∀m
c/ m = -1
d/ m ≠ -1
⎧ x + y + 3z − 2t = 0

5. Tìm m ñeå heäsau coù voâ soá nghieäm ⎨2x + y − z + 3t = 0
⎪⎩3mx − y + m 2 z = 0
d/ m ≠ -1
a/ ∀m
b/ Khoâng toàn taïi m
c/ m = -1
1 2 -1 4
⎧x + 2y + z + 4t = 0
⎪3x + y + 4z + 2t = 0
3 1 4 2
6. Cho heäPT ⎨
ñònh thöùc A =
7x + 3y
+ 4t = 0
7 3 0 4

⎩9x + 7y - 2z +12t = 0
9 7 -2 12
Tính A bieát HPT treân coùnghieäm khoâng taàm thöôøng
a/ A = 4
b/ A = 3
c/ A = 34
d/ A = 0
⎧x + 2y + z = 0

7. Vôùi giaùtrò naøo cuûa m thì heäPTsau coùnghieäm khoâng taàm thöôøng ⎨2x + y + 3z = 0
⎪⎩3x + 2y + mz = 0
13
a/ m = 4
b/ m ≠ 4
c/ m = 3
d/ m =
3
⎧x + y + 2z = 1

8. Tìm taát caû m ñeå heä ⎨2x − 2y + (m + 6)z = 4
coùvoâ soá nghieäm
2
⎪⎩−3x − 3y + (m − 10)z = m − 1
a/ m = 6
b/ m = 2
c/ m = -2
d/ Khoâng toàn taïi m

⎧mx + y + z = 0

9. Tìm taát caû m ñeå heä ⎨x + my + z = 0
⎪⎩x + y + mz = 0
a/ m ≠ -2 & m ≠ -1
b/ m ≠ 1

nghieäm duy nhaát baèng 0
c/ m ≠ -2

d/ m = -1

⎧x + 3y + z = −1

10. Tìm taát caû m ñeå heäPTsau voânghieäm ⎨−2x − 6y + (m − 1)z = 4
⎪⎩4x + 12y + (3 + m 2 )z = m − 3
a/ m = -1
b/ m = 1
c/ m = ±1
d/ Khoâng toàn taïi m
⎧5x + 3y + 6z + 7t = −1

11. Tìm taát caû m ñeå heäPT sau coùnghieäm duy nhaát ⎨-2x - 6y + (m − 1)z + 4t = 4
⎪⎩4x + 12y + (3 + m 2 )z + mt = m − 3
a/ m = 31
b/ Khoâng toàn taïi m
c/ m = 1
d/ ∀m
⎧x + y + z + t = 0
⎪2x + 3y + 4z − t = 0
12. Cho heäPT : ⎨
. Vôùi giaùtrò naøo cuûa m thì heäcoù nghieäm duy nhaát .
3x + y + 2z + 5t = 0

⎩ 4x + 6y + 3t + mt = 0
a/ m = 14/3
b/ m ≠ 14/3
c/ m = 4
d/ m = -12
⎧x + y + z − t = 1

13. ⎨2x + 3y − z + 2t = 2
. Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì heäcoùnghieäm duy nhaát
2
3
⎪⎩mx + y + (m + 1)z − 2t = m + 1
a/ m = 0
b/ m ≠ 2
c/ Khoâng toàn taïi m
d/ CCKÑS
⎧x + y + z = 1

14. Tìm taát caû m ñeå heäPT sau voânghieäm : ⎨2x + 3y − z = 4
⎪⎩3x + 3y + (m + 4)z = m 2 + 2
a / m = -1
b/ m = ±1
c/ ∀m
d/ Khoâng toàn taïi m
⎧x1 + x2 + x3 − x 4 = 0

15. Giaûi heä PT ⎨2x1 + 3x 2 + x3 = 0
⎪⎩3x1 + 3x2 + 2x3 + x 4 = 0
a/ x = (-5α, 2α, 4α, α )
α∈R
c/ x = (-5α, 3α, 2α, α )

b/ x = (5α, - 2α, 4α, α )
d/ CCKÑS

⎧x + y - z = 1

16. Tìm taát caû m ñeå heäPT sau coùvoâ soá nghieäm ⎨2x + 2y + (m − 1)z = 4
⎪⎩3x + 3y + (m 2 − 4)z = m + 4
a/ Khoâng toàn taïi m
b/ m = ±1
c/ m = 1
d/ m = -1
17. Cho A ∈ M 5x6 [R] , X ∈ M 6x1 [R]. Kñ naøo luoân ñuùng
a/ HeäAX = 0 luoân coùnghieäm khoâng taàm thöôøng
b/ HeäAX = 0 coù nghieäm duy nhaát
c/ HeäAX = 0 voânghieäm
d/ CCKÑS

18. Cho A ∈ M 4 [R], x = (x1 , x2 , x3 , x 4 )T . B = (1, 2, -1, 0)T . Bieát A khaû nghòch . Kñ naøo LUOÂN ñuùng
a/ Ax = B coù voâ soá nghieäm
b/ Ax = B coù nghieäm duy nhaát
d/ Ax = B voânghieäm
c/ r(A) = 3
⎛ 1 -1 1 ⎞ ⎛ x1 ⎞ ⎛ 1 ⎞

⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
19. Giaûi heä ⎜ 2 3 1 ⎟ ⎜ x 2 ⎟ = ⎜ −1⎟
⎜ 1 2 0⎟⎜ x ⎟ ⎜ 2 ⎟

⎠⎝ 3 ⎠ ⎝ ⎠
7 2
7 2
a/ (- , ,1)
b/ (- ,- ,1)
5 5
5 5

c/ PTVN

{

x + (i +1)y = 1
2x + 3y = 1- i
1 2i
1 3i
a/ x = + ,y = b/ (1+ 2i, 1-3i)
5 5
5 5
20. Giaûi heä PT

21. Heä PTTT
a/ m = 1

d/ (6, - 2, − 7)

c/ (3i -1, 2i -1)

d/ CCKÑS

{

(2m +1)x + (2 + m)y = 3m
voânghieäm khi vaø chæ khi
x
+ my
=m
b/ m = 2
c/ m = 0
d/ m = -1

22. Cho A laø ma traän côõ mxn, B laø ma traän côõ nxm (n < m) . Kñ naøo sau ñaây luoân ñuùng
a/ PT ABX = 0 coù nghieäm khoâng taàm thöôøng
b/ PT ABX = 0 coù1 nghieäm duy nhaát baèng 0
c/ Neáu AB = 0 thì A = 0 hay B = 0
d/ CCKÑS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ÑÒNH
THÖÙC
A
A
A
C
A
C
A
A
D
C
A
A
A
A
C
B
C

ÑAÙP AÙN
MA
HEÄ PT
TRAÄN
C
B
B
A
C
A
D
C
A
A
D
D
B
D
C
C
C
A
D
C
A
B
C
B
A
C
A
D
C
A
B
A
C
A

KGVT

A
A
A
A
A
A
D
A
A
A
A
A
A
A
A
B
D

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

B
B
A
A
D
A
C
D
B
A
B
D
A

D
A
D
A
C
B
C
A
D
D
C
B
D

B
D
A
D
A

C
D
B
D
D
D
B
D
B
A
B
A
D
A
C
B
A
A
A
C
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
C
B
B
A
A
A
A
D
D
D
C
A
A

(14): Neáu x thuoäc V thì choïn caâu a, ngöôïc laïi choïn caâu c
(15): m khaùc 1
(16): Toïa ñoä: (7, -1)
(17): m khaùc –7/2; (18): F + G = G

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful