Montserrat Bertran

GUIÓ PER ELABORAR UNA NARRACIÓ DIGITAL Escullo el tema. Contextualitzo Penso un títol. Penso a qui vull explicar la història. Reflexiono sobre el tema que vull narrar. Busco informació. Em faig preguntes. Escric les primeres idees, faig un esquema, etc. Planifico Escric un guió literari. He de tenir en compte que sigui un text ordenat, coherent, amb les frases ben formulades i que es centri en el tema que m’he marcat. Faig un guió gràfic, és a dir, com m’imagino les seqüències, i quins suports hi afegiré en cadascuna d’elles. Exemple: SEQÜÈNCIA 1 2 3 4 TEXT RECURS DIGITAL

Elaboro el projecte

Gravo la veu. He de tenir en compte l’articulació, l’entonació, l’emoció que vull transmetre, els silencis, etc. Faig el muntatge amb els materials gràfics. Faig el muntatge amb els arxius de so i música. Afegeixo subtítols. Reviso el projecte.

Reviso el disseny Reviso i edito Afegeixo o trec elements Publico la meva narració Comparteixo la meva narració amb els companys. Miro les narracions dels altres. Què he après Què m’agradaria millorar Faig l’autoavaluació Què voldria aprendre

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful