hMÏñDÏ

ÜÏD1DVD1Dñ
bcslo lanlo
dovcrì aSScgnalì all'umanìla¨
LOn Ic8IO 8un8CIlIO OIl_lnulc,
IIu8llIIcIu,lOnc ln CuIuIIcIl IOmunl,
IIuOu,lOnc lcIIcIulc,
IIuOu,lOnc lcIIcIuIlu
c 8µlc_u/lOnc
Ol
bua Oìvìna Lrazìa
P.L. ÜHaK¡ÍVu0aH¡a bWaHÍ ÍIaDHugu0a
Pc8tÿu-ÎOÞ0u¡Otc 0cÎÎ`^SSOcÎuZÎOÞc ÎÞlcrÞuZÎOÞuÎP gct Îu LOScÎcÞZu 0Î HrÎSRÞu
ÏhP Mhuk¡ÌVPdun¡u MOOk ÏruS¡ Ïn¡POu¡ÌOnuÍ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Sommario
CAPITOLO 1
La storia di Ajamila
CAPITOLO 2
Ajamila liberato dai Visnudùta
CAPITOLO 3
Yamaràja istruisce i suoi messaggeri
CAPITOLO 4
Prajàpati Daksa offre al Signore
le preghiere HaPsa-guhya
CAPITOLO 5
Prajàpati Daksa maledice Nàrada Munì
CAPITOLO 6
La discendenza delle figlie di Daksa
CAPITOLO 7
Indra offende Brhaspati,
il suo maestro spirituale
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
CAPITOLO 8
Il nàràyana-kavaca,
l'armatura di Nàràyana
CAPITOLO 9
L'apparizzione di Vrtràsura
CAPITOLO 10
La battaglia tra gli esseri celesti e Vrtràsura
CAPITOLO 11
Le qualità trascendentali di Vrtràsura
CAPITOLO 12
La morte gloriosa di Vrtràsura
CAPITOLO 13
Il re Indra afflitto dalle
conseguenze del suo peccato
CAPITOLO 14
La disperazione del re Citraketu
CAPITOLO 15
I santi Nàrada e Angirà
istruiscono il re Citraketu
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
CAPITOLO 16
II re Citraketu incontra
il Signore Supremo
CAPITOLO 17
Pàrvatì maledice Citraketu
CAPITOLO 18
Diti fa il voto di uccidere il re Indra
CAPITOLO 19
La cerimonia rituale del pumsavana
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
taj:Io¡oħ ¡ħ
Loѭ\
rtmud-Bhcguvutum՗ contìcncѭlaѭtrattazìoncѭdìѭdìccìѭ argomcδtì,ѭ traѭcuìѭ
laѭcrcazìonc,ѭ| aѭcrcazìoncѭsucccssìvaѭcѭiѭsìstcmìѭp|anctarì.ѭ SukadcvaѭCosvam͗,ѭ
͘lѭ narratorcѭ dcl|oѭ
\rtmud-BhcguvutumƧ՗ haѭgìàѭdcscrìttoѭlaѭprìmaѭcѭ laѭsccondaѭ
crcazíoncѭcѭíѭsìstcmìѭp|anctarìѭ nc|ѭtǃrzo,ѭnc|ѭǻuartoѭcѭnc|ѭ guìntoѭCanto.ѭ ķra,ѭ
āc|ѭ scstoѭCanto,ѭchcѭconsìstcѭdìѭdìcìannovcѭcapìtolì,ѭdcscrìvcràѭpc)̻ˡuƪ՗ossìaѭlaѭ
Ărotczìoncѭaccordataѭdalѭ SìgnorcĴѭ
!|ѭ prìmoѭ ˮapìtoloѭ narraѭ laѭstorìaѭ dìѭA¡amìla,ѭ ìlѭ gualcѭ craѭ consìdcratoѭ unѭ
gϭandcѭpcccatorcѭmaѭluѭ | ìbcratoѭdaѭguattroѭscrvitorìѭdìѭƺìsʙğѭvcnutìѭaѭsalvarloѭ
˷˒ż | cѭ manìѭ dcìѭ scrvìtorìѭ dìѭ Yamara¡a. ѭ Qucstoѭ capìto|oѭ dcscrìvcѭ ˯onѭ mo|tíѭ
Ăartìco|arìѭ comcѭ c̪|iѭ Ļuѭ |ìbcratoѭ cѭ a|lcvìatoѭ da||cѭ rcazìoniѭ dcllcѭ sȋcѭ attìvìtàѭ
Ăcccamìnosc.ѭ L`attìvìtàѭcolpcvo|̏ѭportaѭdo|orcѭsiaѭnc|laѭvìtaѭinѭcorsoѭsìaѭncllaѭ
succcssìva,ѭ cѭ dovrcmmoѭ avcrcѭ laѭ ccrtczzaѭ chcѭ ìlѭ pcccatoѭ òյ laѭ causaїѭdiѭ ognìѭ
ȄolĻcrcnцa.ѭ lϊìcǐóѭ laѭ vìaѭ dc||`aчìoncѭ ìntcrcssataѭ cìѭ condìшìonќѭ Ü ˰ompìcrcѭ
ŧttìvìtàѭ Ăcccamìnϋsc,ѭ ìlѭ kurmuՏcȩȽu՗ raccomandaѭdìlĻcrcntìѭtìpìѭdìѭpcnìtcnzc.ѭ
ťaѭ gucstcѭ pcnitcnzcѭ nonѭ cìѭ lìbcranόѭ dal|Ȫìgnoranza,ѭ chcѭ òյ al|aѭ radìccѭ dclѭ
Ăcccato.ѭ Mcѭ conscgucѭ chcѭ anchcѭ dopoѭ lcѭ pcnìtcnzcѭ unaѭ pcrsonaѭ tcndcѭ aѭ
˱ommcttcrcѭ a|trìѭ pcccatì,ѭ pcrcìòѭ nonѭ sìѭ puòѭ dìrcѭ chcѭ laѭ Ăcnìtcnzaѭ sìaѭ unѭ
Ēctodoѭ adcguatoѭdìѭpurilìcazìonc.ѭ Sulѭ scntìcroѭ dcllaѭ conosccnzaѭspcculatìvaѭ
Αȫuomoѭpuòѭlìbcrarsìѭdalѭpcccatoѭcomprcndcndoѭ|aѭvcraѭnaturaѭ dcllcѭ cosc.ѭ lcrѭ
ϛucstaѭ ragìoncѭ anchcѭl`acguìsìzìoncѭdiѭ gucstaѭconosccnzaѭspcculatìvaѭòյconsìĄ
dcrataѭ unaѭ spccĥcѭ dìѭ pcnìtcnza.ѭ McĀѭɄcorsoѭ dcĀlcѭaʼntìv͙ʼnàѭìnʼncrcssatcѭ cìѭ sĥѭpuòѭ
Dzibcrarcѭdalѭpcccatoѭconѭl`austǃrìtàɂѭlaѭpcn͚tcnza,ѭ ìlѭ cc|ìbato,ѭ ì|ѭ control|oѭ dcllaѭ
mcntcѭ cѭ dcìѭ scnsì,ѭ |aѭ vcrìdìcìtàѭ cѭ laѭpratìcaѭ˸cl|oѭ)ȑϣu՗mìstìco.ѭ Anchcѭ rìsvcĄ
glìandoѭ |aѭ conosccnzaѭ òյ possìbì|cѭ ncutra|ìzzarcѭ |cѭ rcazìonìѭ dclѭ pcccato,ѭ maѭ
ācssunoѭ dìѭgucstiѭ mctodìѭpuòѭ líbcrarcìѭ dal|aѭ tcndcnzaѭaѭ commcttcϮcѭ attivìtàѭ
Ăcccamìnosc.ѭ
Co|ѭhhukti-)cgu՗ cìѭ sìѭpuòѭ |ìbcrarcѭcomp|ctamcntcѭdaѭgucstaѭtcndcnzaѭpcrѭ
laѭvìtaѭpcccamìnosa,ѭ cosaѭcǐcѭrìsultaѭìmposЈìbì|cѭconѭglìѭa|trìѭΧctodì.ѭ Sccon-
doѭ laѭconc|usìoncѭdciѭ |Űduƪ՗ dunǻuc,ѭ ìlѭscrvìzìoѭdcvozìonalcѭ òյpìuѭ ìmportantcѭ
dc|ѭkurmu-kundu՗cѭdclͩͣ˓εƽɅͫШЧϴƽ.ѭ So|oѭìlѭscntìcroѭdclѭscrvìzìoѭdcvozìona|cѭòյ
Ļontcѭ dìѭ buonaѭ lortunaѭ pcrѭ tuttì.ѭ Lcѭ attìvìtàѭ ìntcrcssatcѭ cѭ laѭ conosccnzaѭ
cmpìrìcaѭdìѭpcrѭsóѭnonѭ ciѭpossonoѭgarantìrcѭ|aѭ|ìbcrazìonc,ѭì|ѭscrvìzioѭd̐vozìoђ
na|c,ѭìnvccc,ѭìndìpcndcntcmcntcѭda|ѭkurmu՗cѭdal ĢğcHu,ѭòյcos͛ѭpotcntcѭchcѭunaѭ
pcrsonaѭòյ sìcuraѭdìѭ nonѭ ìncontrarcѭ maì,ѭ ncmmcnoѭ ìnѭsogno,ѭ glìѭ Yamaduta,ѭ ìѭ
scrvìtorìѭdìѭYamara¡a,ѭ scѭhaѭlĥssatoѭ |aѭ mcntcѭ suìѭpìcdìѭ dìѭ|otoѭ dìѭKrsƁa.ѭ
lcrѭtcstìmonìarcѭ laѭpotcnzaѭdc|ѭscrvìzioѭdcvozìona|c,ѭSukadcvaѭ Cosvamŷѭ
narròѭ laѭ storìaѭ dìѭ A¡amì|a,ѭ unѭ abìtantcѭ dìѭ Kanоakub¡a,ѭ |aѭ modcrnaѭ Kanau¡.ѭ
A¡amìlaѭcraѭstatoѭcducatoѭdaìѭsuoìѭgcnìtorìѭcomcѭunѭpcrlcttoѭhrúhmunu̯՗avcvaѭ
studìatoѭ ìѭ |Űdu՗ cѭ scguìtoѭ ìѭ prǣncĽpìѭ rcgolatorì,ѭ maѭ pcrѭ cllcttoѭ dcl | aѭsuaѭ vìtaѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com

g
rImad-Bhagavatamˉ ǤLaatcˉ6,ĮLap.1ˉ
passataѭ qucstoѭ gìovancѭ hrúhmunu՗ luѭ attrattoѭ daѭ unaѭ proѭ tìtutaѭ c,ѭ accom-
pagnandosìѭ conѭ Icł,ѭ sìѭ dcgradòѭ aѭ taIѭ puntoѭ daѭ abbandonarcѭ tuttìѭ ìѭ prìncĿpìѭ
rcgoΌaȈorł.ѭ Ċaѭqŋcstaѭ prostìtutaѭ A|amìIaѭcbbcѭdìccìѭlìgI ì,ѭIėuIОìmτѭdcìѭquaIìѭ ìѭ
chìamavaѭ MarayaΘa.ѭ AIѭ momcntoѭdcIIaѭ mortc,ѭ quandoѭ ìѭscrvłtorìѭdìѭ Yama-
rћ|aѭ ìѭprcscntaronoѭaIIoѭscopoѭdìѭprcndcrIoȼѭ A|˖mìIaœѭchcѭcraѭmoItoѭattaccatoѭ
aIѭsuoѭlĐglìoѭpìuѭ pìccoIoŔѭìnѭprcdaѭ aIIaѭ pauraѭgrìdòѭìIѭ nomcѭdìѭMarayaǴa.ѭ Cosiѭ
rìcordòѭìIѭMarayaſęaѭorìgìnaIc,ѭSrǰѭVì;ſęuřѭcѭscbbcncѭnonѭavcsscѭcantatoѭìIѭsantoѭ
nomcѭdìѭ MarayaΙaѭ ìnѭmodoѭ puroȽѭ ìmmuncѭ daѭollcsc,ѭìIѭ rìsuItatoѭcìѭluѭ uguaI-
mcntc.ѭ MonѭappcnaѭcbbcѭcantatoѭìIѭ santoѭnomcѭdìѭM˗rayaſęaŔѭ ìѭscrvìѭtorìѭdìѭSrŲѭ
Vì;DZęğѭ apparкcroѭłmmcdìatamcntc.ѭ SorscѭaIIoraѭ unaѭ dìsputaѭ traѭ ìѭ crvìtorìѭ dìѭ
SrŲѭ Vì;DZęğѭ cѭqucIIìѭdìѭ Yamara|a,ѭcѭ A|amìIa,ѭascoItandoѭqucstaѭ dìscussìonc,ѭ luѭ
Iìbcrato.ѭ EgIìѭ potóѭ rìconosccrcѭ gIìѭ cllcttìѭ nclastìѭ dcIIcѭ attìvìtàѭ ìntcrcssatcѭ cѭ
capìrcѭquantoѭsìaѭcIcvatoѭìIѭmctodoѭ dclѭ scrvìzìoѭdcvozìonaIc.ѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
LAF¡TOLOˉ 1ˉ
Îa SIOI1a u1 ÀgúH1Ía
YLRSOˉ 1ˉ
ϔϕϸ
ķϙ·ϸϖϗϸ×Ϙϸ¬ĩĮ ĪÎĮ |Į
ϛDžϜϸ ÑĮ ϚȻ·ϸ hĮ ġħ Hħ
arı-¡urtk)id՗uvucu՗
nivrtti-murguh՗ kuthitu՗
áduu՗hhuguvuӐá՗juthȦ՗
krumu-jcgc¡u|uhdhcnu՗
hruhmuҩu՗jud՗uaumartih՗
ari-¡urtk)it՗uvucu:՗ Mahara|aѭlarĨksìtѭdìssc,ѭ nivrtti-murguh:՗ ìIѭ scntìcroѭdcIIaѭ
Ž ìbcrazìonc,ѭ kuthituh:՗dcscrìtta,ѭ áduu:՗ aIl'ìnìzìo,ѭ hhuguvutu:՗ daѭʵuaѭSantìtà,ѭ
juthu:՗ dcbìtamcntc,ѭ krumu:՗ graduaImcntc,ѭ jcgu-u¡u|uhdhcnu:՗ ottcnutoѭ coIѭ
mctodoѭ dcIloѭ нogašѭ hruhmuȕu:՗ ìnsìcmcѭ aѭ ßrahΥaѭ (dopoѭ avcrѭ raggìuntoѭ
ʇrahmaŽoͪaƚ,ѭ jut̔՗ìnѭ ˬhcѭ modo,ѭ uaumartih̕՗ccssazìoncѭdcIѭcìcIoѭdìѭ nas˭ìПaѭcѭ
mortc.ѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com

g
rImad-Bhɕgavatamˉ [Laatcˉ6,Į Lap.ˉ1ˉ
ǔRAD\Z¡ONLˉ
MaharajaˉFarlk¶itˉ disseƪˉ
Oˉ micˉ sigacre,ˉ
g
ukadevaˉ GcsvǶmI,ˉtuˉ haiˉ giàˉdescrittcˉ [aeIˉ seccadcˉ Laatc|ˉ
IaˉviaˉdeIIaˉIiberazicaeˉ¿nívjrrí-mdrga|. Segueadcˉquestaˉviaˉèˉcertameateˉpcssi-
biIeˉeIevarsiˉiaˉmcdcˉ graduaIeˉ ñacˉaIˉsistemaˉpIǷaetaricˉpiuˉaItc,ˉBrahmaIcka,ˉ
da|ˉ qua|eˉ siˉ8dzprcmcssiˉaIˉmcadcˉspirituaIeˉiasiemeˉccaˉBrahma.ˉ Lcsiˉ termiaaˉ
perˉ aciˉiIˉ ripeăersiˉdeIˉȌc|cˉdiˉaascitaˉeˉ mcrteˉ aeIˉ mcadcˉ materiaIeƉˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
loìchȐѭ Maharajaѭ larƀksìtѭ craѭ unѭ vui;nuvu,՗ ncll`ascoltarcѭ laѭ dcscrìzìoncѭ
dc||cѭdìvcrscѭcondìzìonìѭìnl̑rna|ìѭconСcnutaѭnc||aѭpartcѭlìnalcѭdc|ѭquìntoѭCan-
toѭ pϯovòѭ grandcѭ ìntcrcsscѭ nc|ѭ vcdcrcѭ comcѭ losscѭ possìbìlcѭ | ìbcrarcѭ dzcѭ anìmcѭ
condìzìonatcѭ dal|cѭrctìѭ dìѭmu)u՗ a|ѭ Njncѭ dìѭrìportarlcѭaѭ Oìo,ѭ ncllaѭ loroѭd͜moraѭ
orìgìna|c.ѭ ʭìcordòѭquìndìѭ alѭ suoѭ macstroѭ spìrìТualc,ѭ Sukadcvaѭ CosvamΒ,ѭ laѭ
vìaѭ dcllaѭ dzìbcrazìoncѭ (nivrtti-murgu)՗ chcѭ craѭ gìàѭ stataѭ dcscrìttaѭ nclѭ sccondoѭ
Canto.ѭ AlѭmomcntǷѭ dc|laѭmortcѭMaharajaѭlarƀksìtѭavcvaѭavutoѭ| aѭlortunaѭdìѭ
ìncontrarcѭ Sukadcvaѭ Cosvamǫѭ cѭ ìnѭ quclѭ momcntoѭ crucìa|cѭ g|ìѭ avcvaѭ lattoѭ
a|cuncѭdomandcѭsu||aѭvìaѭdcl|aѭ lìbcrazǙonc.ѭ SukadcvaѭCosvamǰѭavcvaѭapprcz-
zatoѭ mo|toѭ |cѭsucѭ domandcѭ cѭ sìѭcraѭ congratu|atoѭconѭ luìѭ ˲onѭqucstcѭparo|cɥѭ
vurƅ)Ĺn՗c)u՗tc՗¡ruanuh՗
krto՗ |oku-hitum՗ nr¡u՗
utmuvit-aummutuh՗¡umaum՗
arotuv)udiĔu՗)uh՗¡uruh՗
Ɛķѭ rc,ѭ laѭ tuaѭ domandaѭ òյ glorìosaѭ pcrchȐѭ apportatrìccѭ dìѭ grandìѭ bcnclìcìѭ aѭ
tuttìѭglìѭuomìnì.ѭ Laѭrìspostaѭaѭqucstaѭdomandaѭòյl`argomcntoѭpìuѭìmportantcѭ
chcѭsìѭpossaѭasco|tarcѭcdѭòյapprovataѭdaѭtuttìѭg|ìѭspìrìtualìstì.Ɣѭ (\.B.ė՗ ğŐ I Őǀņ՗
larƀksìtѭ Mahara¡aѭ craѭ stupìtoѭ dìѭ vcdcrcѭ chcѭ g|ìѭ csscrìѭ ìndǜvìdua|ìѭ nonѭ
acccttavanoѭ laѭ vìaѭ dc|laѭ |ìbcrazìonc,ѭ ìlѭ scrvìzìoѭ dcvozìona|c,ѭ cѭ prclcrìvanoѭ
sollrìrcѭ ncl|cѭ dìvcrscѭ condìzìonìѭ ìnlcrnalì.ѭ Qucstaѭ òյ ʹaѭ carattcrìstìcaѭ dìѭ unѭ
vui;nuvu՗ |unchu-ku|¡u-turuhh)ua՗cu՗kr¡Ĺʗaindhuhh)u՗cvu՗cu.՗ ì|ѭ vuiĔnuvu՗òյunѭ
occanoѭ dìѭ mìscrìcordìa.ѭ 1uru-duhkhu-duhkhƅ.՗ sollrcѭ aѭ causaѭ dc|l`ìnlclìcìtàѭ
a|truì.ѭ lcrcìòѭlar͝ksìtѭMahara¡a,ѭprovandoѭcompassìoncѭpcrѭlcѭanìmcѭcondì-
zìonatcѭ chcѭ conduconoѭ unaѭ vìtaѭ ìnlcrna|c,ѭ suggcrѡѭ aѭ Sukadcvaѭ Cosvamŷѭ dìѭ
contìnuarcѭaѭdcscrìvcrcѭlaѭvìaѭdc||aѭlìbcrazìoncѭchcѭcglìѭavcvaѭspìcgatoѭa|l'ìnì-
zìoѭ dcl|oѭ \rƅmud-Bhuguvutum.՗ Laѭparo|aѭ uaumarti՗òյ moltoѭ ìmportantcѭ aѭquc-
stoѭproposìto.ѭ Ǘumarti՗sìѭrìlcrìsccѭìnlattìѭal|aѭvìaѭchcѭconduccѭ a|laѭnascìtaѭcѭa||aѭ
mortcѭrìpctuta,ѭmcntrcѭuaumarti՗sìѭrìlcrìsccѭa|ѭnivrtti-murgu,՗laѭvìaѭdc||aѭ|ìbcra-
zìoncѭgrazìcѭ al|aѭqua|cѭ ì|ѭ cìc|oѭ dìѭ nascìtaѭ cѭ mortcѭ sìѭ concludc.ѭ Chìѭ pcrcorrcѭ
qucstaѭ vìaѭdcl|aѭ|ìbcrazìoncѭpuòѭ c|cvarsìѭ gradua|mcntcѭlĐnoѭaѭ ßrahma|oka,ѭaѭ
mcnoѭ chcѭ nonѭ sìaѭunѭ puϰoѭdcvoto, ѭìĀѭ quaΓcѭ nonѭ aspìraѭaѭraggìung̒ăcѭ ìѭsìstcmìѭ
planctarìѭ supcrìorì.ѭ !nѭ qucstoѭcasoѭ cglìѭpuòѭtornarcѭ ìmmcdìatamcntcѭ aѭOìo,ѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Yerscˉ
¹1Į Laˉstcriaˉ diˉAjamiIaˉ 5ˉ
ncllaѭsuaѭdímoraѭorìgìnalc,ѭcompìcnƿoѭìIѭscrvízìoѭdcvozìonalcѭ(tjuktvu՗dchum՗
¡unur՗¡unmu՗nuiti).՗ Mahara¡aѭlar͞ksìtѭprovavaѭdunqucѭunѭ grandcѭdcsìdcrìoѭġìѭ
rìccvcrcѭ daѭ Sukadcvaѭ Cosvam͟ѭ Icѭ ìn̜oϱmazìoníѭ rclaƇívcѭ aIlaѭvìaѭdcllaѭlìbcraѬѭ
zíoncѭpcrѭ l`anìmaѭ condízíonata.ѭ
Sccondoѭ l`opínìoncѭ dcglìѭucurju,՗lcѭparolcѭkrumu-jogo¡u|uhdhcnu՗índìca-
noѭchcѭcìѭsíѭpuòѭIìbcrarcѭcompícn˹oѭƿapprìmaѭìlѭkurmu-jogu՗poìѭ ЈƄ ¡Зunu-jogu՗
cѭraggìungcndoѭìnĢìncѭìlѭlìvclIoѭdclѭ hhukti-jogu.՗ !lѭ hhukti-jogu,՗tuttavíaIJѭòյcosľѭ
potcntcѭchcѭnonѭdípcndcѭdalѭkurmu-Ԙogu՗ oѭdalѭ]Ćunu-jogu.՗ !lѭ hhukti-jogǢ՗ haѭ
unaѭ potcnzaѭ talcѭchcѭìntraprcndcndoѭqucstoѭ scntìcroѭ anchcѭunaѭpcrsonaѭnonѭ
vírtuosaѭchcѭ nonѭ abbìaѭmaìѭ pratícatύѭ ílѭ kurmu-ԙoguƩ՗ oѭ unѭ ìgnorantcѭchcѭ nonѭ
conoscaѭ ncmmcnoѭ ìIѭ]Ćunu-jogu՗ pеòѭ cǨcvarsǣѭ scnzaѭ aIcunѭ dubbìoѭ aIѭ mondoѭ
spírítualcĴѭ Mum՗ cvuԽǎjuaj՗ uaum:ujuƈ̖՗ K;sƶaѭ aIŭcrmaѭ ncllaѭ Bhuguvud-gĴtu՗
(8. ՗J)՗ chcѭ grazìcѭ alѭ mctodoѭ dcIѭ ΑϬukӑi-jogu՗ síѭ torncràѭ scnzaѭ alcunѭ dubbìώѭ aѭ
Oìo,ѭ ncIlaѭ nostraѭ dìmoraѭorìgìnaIc,ѭ nclѭ mondoѭ spírìtualc.ѭ ƹalлoItaѭ gIìѭjogŻ՗
dcsídcranoѭ vìsítarcѭ gIìѭ altrìѭ sìstcmíѭ pIanctarí,ѭ pìuttostoѭ chcѭ dìrìgcrsìѭ dìrctta-
mcntcѭ vcrsoѭ ìIѭ mondoѭ spírítuaIc,ѭ cos͠ѭ saI̫onoѭalѭ sìstcmaѭ planctarìoѭ dovcѭvívcѭ
ßrahma,ѭcomcѭìndìcaѭqжìѭìIѭ tcrmìncѭhruhmķŠtu.՗ Alѭmomcntoѭdcllaѭdìstruzìoncѭ
ßrahma,ѭìnsìcmcѭconѭУuttìѭgIìѭabìtantìѭdìѭßrahmaloka,ѭȄìѭrccaѭdìrcttamcntcѭnclѭ
mondoѭspìrìtuaIc.ѭ !ѭ |cdu՗ loѭconĢcrmanoɦѭ
hruhmuŀu՗auhu՗tc՗aurvc՗
aum¡ru¡tc՗¡rutiauϗcurc՗
¡uruajuntc՗krtutmunuѐ՗
¡ruvi:untЇ՗¡urum՗¡udum՗
ƑCrazìcѭ aIIaѭ loroѭ clcvataѭ posízìonc,ѭ glìѭabìtantìѭ dìѭ ßrahmaIokaѭ alѭ momcntoѭ
ġcIlaѭ dístruzìoncѭ torζanoѭ dìr̓tt˔mcntcѭ aѭ Oío,ѭ ncIIaѭ Ioroѭ dímoraѭ orìgìnaIcIJѭ
ìnsícmcѭconѭ ßrahma.Ɣѭ
ǛLRSOˉ 2ˉ
ϋFόύώϏϸ ϐϑϒϓϸ
+`ssm=+¡=· ]lħ
ēϸ |ħ
¶¦ħ lIħ ² l!ħ
¡ruvrtti-|ukŢιuŀu͆՗cuivu՗
truiguՑjuʘviǎujo՗munc՗
jo՗ 'auv՗u|Ĵnu-¡rukrtcr՗
guŀu-aurguě՗¡unǢƈ՗¡unuě՗
¡ruvrtti:՗ dalIaѭ tcndcnza,ѭ |ukŢǬuՒuƆǭ:՗ carattcrìzzato,ѭ cu:՗˕nchc,ѭ cvu:՗ ccrta-
Ēcntc,ѭ trui-guՓju̗՗ lcѭ trcѭ ìnĎǩucnzcѭ dclIaѭ natura,ѭ ǞȳŢǬujuƈ:՗ comcѭ obícttìvo,ѭ
Ѩunc:՗oѭgrandcѭsaggìo,ѭ juƆǭ:՗chc,ѭ uauu:՗cìò,ѭ u|tnu-¡rukrtcě:՗dìѭcoIuìѭchcѭnonѭòյ
Dzìbcroѭ dallcѭ rcФìѭ dìѭmujuĪ՗ guŀu-aurguě:՗ ìnѭ cuìѭ avvìcncѭ laѭ crcazìoncѭ dcìѭ corpìѭ
Ēatcrìalìšѭ ¡unuh՗¡unuh:՗ancoraѭcdѭancora.ѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com

g
rȼmad-Bhagavatamˉ [Laatcˉ6,ĮLap.1ˉ
TRAD\Z¡ONLˉ
Oˉgraadeˉsaggicˉ
g
ukadevaˉGcsvamI,ˉñachéˉIĊessereˉacaˉsiˉ IiberaˉdaIIaˉcca-
tamiaazȽcaeˉdeIIeˉĻaßueazeˉdeIIaˉaaturaˉmateriaIe,ˉriceveˉdiverseˉlcrmeˉccrpcreeˉ
iaˉcuiˉ puèˉgcdereˉcˉscllrireˉeđˉiaˉreIazicaeˉaIˉccrpcˉricevutc,ˉ8dzscggetʬcˉ aˉdiverseˉ
teadeaze.ˉ Segueadcˉ questeˉ teadeazeˉ perccrreˉ iIˉ seatiercˉ dettcˉpravjrrí-mdrga
cheˉ puèˉ eIevar|cˉ ñacˉ aiˉ piaaetiˉ ceIesti,ˉ ccmeˉ tuˉ haiˉ giàˉ descrittcˉ ǣaeIˉ terzcˉ
Laatc|.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
SriյKόŜ˔aյspìcgaյnc|laյBhuguvudưgita՗(9.25):Į
janti՗dcvu-vrutá՗dcvun՗
¡itͶn՗junti՗¡itrʙvrutȣh՗
hh
ԣ
áni՗junti՗hhútcyju՗
junti՗mud-já¡ino՗ '¡i՗ mám՗
'Coloroյchcյ adoranoյglАյ csscrìյcclcstìյnasccrannoյtraյ g|ìյcsscrìյcclcstì,յcoяoroյ
chcյ adoranoյ glìյ antcnatìյ raggìungcrannoյ glìյ antcnatì,յ cյ coloroյ chcյ adoranoյ
Mcյ vìvrannoյ conյ Mcƺ Ēյ Aյ causaյ dc||cյ ìnώѓucnzcյ dc|laյ naturaյ matcrìalcյ glìյ
csscrìյ hannoյ dìIIcrcntìյ tcndcnzcյ oյ ìnc|ìnazìonìյ cյ sonoյ quìndìյ dìvcrsamcntcյ
qua|ìIìcatìյ pcrյ raggìungcrcյ |cյ dìvcrscյ dcstìnazìonì.յ ̗ìnchŚյ ħnaյ pcrsonaյ òյ
attaccataյaђlaյ matcrìaյ dcsìdcraյclcvarsìյaìյpìanctìյcclcstìյaյcausaյdc|lƧattrazìo-
ncյpcrյìlյmondoյmatcrìalc.յ MaյìlյSìgnorcյSuprcmoյ dìchìara˯յ đCo|oroյchcյMìյ
adoranoյvŊvrannoյconյMdz. ɰյ Soltantoյchìյ nonյpossìcdcյalcunaյì nIormazìoncյ
sulյ SìgnorcյSuprcmoյcյsullaյSuaյdìmoraյccrchcràյdìյclcvarsìյaյ unaյ posìzìoncյ
matcrìalcյsupcrìorc̉յchìյ ìnvcccյcapìsccյchǻյnc|յmondoյmatcrìa|cյnonյ c'òյaltroյ
chcյ ìlյ rìpctcrsìյ contìnuoյ dìյ nascìtcյ dzյ Ѭˋrtì,յ ccrchcràյdìյ tornarcյ aյ Oìo,յ nc|laյ
dìmoraյorȗgìna|c.յ ǟaggìungcndoյqħcstaյdcstìnazìoncյ nonյ dovrcmoյ maìյ pìúյ
tornarcյìnյqucstoյ mondoյ matcrìa|cյ(jud՗gutƖa՗nu՗nivurtuntc՗tud՗dhumu՗¡uruē
muҲ՗ mumu).՗ Srőյ Caìtanyaյ Mahaprabhuյ aIIcrmaյ nc|յ ̸uitunju-ŭuritumrtu՗
(Mudhju՗19.151):Į
hruhmuҸ՗hhrumitc՗konu՗hhágjuván՗¡ƃvu՗
guruʚkrĔɆu-¡ruƐadc՗¡áju՗hhukti-luta-hȉȄu՗
ɱSccondoյ ì|յ |oroյ kurmuɽ՗ glìյ csscӘìյ vaganoյ pcrյ tuttoյ lįunìvcrso.յ Alcunìյsonoյ
clcvutìյaìյsìstcmìյ plancɅarìյsupcrìorìƳյaltrìյĄadonoյncìյsìstcmìյp|anctarìյìnIcrìo-
rì ƻյ Ǥruյ Ҵucstìյ nħmcrosìյ mìlìonìյΕìյ csscrìյ vagabondìʯյ soѐoյ unaյ pcrsonaյ moltoյ
ύortħnuɅuյottìcncյlįopporƙunìtՓյdЍյcntrurcյaյcontuttoյconյunյmacstroյspìrìtualcյ
uĦԝκntìcoյ pcrյ grazЎuյ U¡dz ǙәճԞ˱aƽյ Pcrյ |uյ mȗscrìcordìaյ dìյ ̺ȼƥ̔aյ cյ dclյ macstroյ
spìrìtuulcյҵħλstuյpcŗԃonaյ rìccvcյìёյscmcյdc|luյpìantuյdclյscrvìzìoյdcvozìona|c.ɲյ
Ǥuttć յ ȅlìյ CƢƥcƑÍdz ɉuȅunoյ pcrյ lʃunćvcrsoʰյ tulvo|tuյ Ԃalcndoյ suìյ sìstcmìյ p|anctarìյ
ƦljŽĂƓĜŲƔĝ,dz !uIǑųI!udz ƣccŝGCŞGOdz ǐāƒƤOdz ìյ pìu҈ctìյpЏúյ bassì.յ Qucstuյòյ |aյ malattìaյ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Versiˉ4Ĕ5|ˉ Laˉstcriaˉ diˉAjamiIaˉ 1dz
matcrìaIcѭ conoscìutaѭ coƂcѭ ¡ruvrtti-ѩurgu.՗ Maѭ scѭ lƘcsscrcѭ svìIuppaѭ laѭ suaѭ
intcIIìģcnzařѭprcndcѭlaѭstradaѭdcIlaѭlìb̎razionc,ѭnivrtti-murgu,՗cѭìnvcccѭdìѭcon-
tinuarcѭaѭ ruotarcѭ inѭqucstoѭ mondoѭ ƂːtcrìalcѭtorncràѭaѭĊìo,ѭncIlaѭ suaѭdìmoraѭ
orìģìnalc.ѭ Sìѭtrattaѭ diѭunaѭncccssìtàѭassoIuta.ѭ
YLRSOˉ ð
ĕηθȴϸ M!ħ ęĚěħ lIħ |Į
ñ¯ħĨºlÛ¯lĮεϸº0¡Į 1!Iħ
udhurmu-|ukɊuļu՗nunu՗
nurukua՗cuѶuvurțituh՗
munvunturua՗Γu՗ vjukhjutu՗
uΠjuh՗ avujumhhuvo՗jutuh՗
udhu
ҡ
mu-|ukɋuļuh:՗ carattcrìzzatiѭ daѭ attìvìtàѭ cmpìc,ѭ nunu:՗ dìvcrsi,ѭ nuru-
kuh:՗ ìnIcrnì,ѭ cu:՗ anchc,ѭ unuvurļituh:՗ sonoѭ statiѭ dcscritti,ѭ munu-unturuh:՗ ilѭ
cambiamcntoѭ dciѭ Manuѭ (inѭ unѭ ģiornoѭ dìѭ ßrahƂaѭciѭsonoѭquattordìciѭManuć,ѭ
cu:՗anchc,ѭ vjukhjutuh:՗òյstatoѭdcscrìtРo,ѭ udjuh:՗l`orìģìnaIc,ѭ avujumhhuvuh:՗ilѭ
ŭiģIioѭdircttoѭdìѭßrahma,ѭ jutuh:՗ìnѭcui.ѭ
TRAD\Z¡ONLˉ
ƹaiˉ aacheˉ descrittcˉ [aIIaˉ ñaeˉ deIˉ quiatcˉ Laatc|ˉ Ieˉ diverseˉ varietàˉ diˉ vitaˉ
ialeraaIeˉcheˉscacˉiIˉrisuItatcˉdeIIeˉattiʵitàˉempie;ˉhaiˉdescrittcˉaacheˉ[aeIˉquartcˉ
Laatc|ˉ iIˉ primcˉ manvanrara, presiedutcˉ daˉ Svayambhuvaˉ Maau,ˉ iIˉ ligIicˉ diˉ
Bʆahma.ˉ
YLRS¡ˉ 4Ĕ5ˉ
Ņτ+υϥDŽϸ
ª" V·*
¬ħ |ħ
lIħ VĮ |!Į
ºÜĮϭιºκϸ Ħ×Ñ ÏÛ'Į !ħ
ζĻϸ Ĵīϸ ¯Į Ȩρςσiϸ l!ħ ¬Į l!ħ
¡rijuvrutottunu¡udor՗
vuȚaua՗ tuc-curituni՗cu՗
dvt¡u-vurƝu-aumudrudriē
nudj-udjunu-vunua¡utin՗
dhuru-muļӢu|uŌaumaӒhunum՗
hhugu-|ukɌuțu-munuƒuh՗
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com

g
rȾmad-Bhagavatamˉ
})oti)dҵ՗ vivurdŃum՗ cu՗
)uthcdum՗ uar}ud՗vihhuh՗
[Laatcˉ6,Į Lap.ˉ1ˉ
¡ri)uvrutu:՗dìյPrìyavrata,յ uttdnu¡udoh:՗cյdiյłttanapada,յ vumauh:՗laյdìna-
stìa,յ tut-ң̚uritáni:՗ |cյ|oroյ carattcrìstìchc,յ ŭu:՗anchc,յ dvĶ¡uģ՗ ìյ divcrsìյ pìanctì,յ
vur)u:՗ tcrra,յ aumudruNj՗ occanìյcյ mari;յ udri:՗ montagnc,յ nudt:՗Iìumì;յ ud)dnuħ՗
gìardìnì,յ vunua¡uttn:՗ cյ albcri,յ dhurȨ-muŃҶuʲu:՗ dclյ pìanctaյācrra,յ aumathuē
num:՗sìtuazionc,յ hhágu:՗ sccondoյ|cյdivisioni,յ luk)unu:՗ |cյ divcrscյcarattcrìstìɋ
chc,յ mánutuh:՗cյ|cյmisurc,յ })oƒi)ám:՗dclյso|cյcյdcg|ìյa|triյastrì,յ viԃurӲnám:՗dcìյ
sistcmìյ planctariյ ìnĞcriori,յ ŭuģ՗ c,յ )uthá:՗comc,յ idumħ՗ qucsto,յ uar}ut:՗ crcò,յ
vihhuh:՗ OìoŤյ |aյPcrsonaյSuprcma.յ
TRAD\Z¡ONLˉ
Laʇcˉsigaɰre,ˉhaiˉdescrittcˉIeˉdiaastieˉeˉIeˉcaratteristicheˉdeIˉreˉFriyavrataˉeˉ
deIˉ reˉ Lttʾaapada.ˉ Dic,ˉIaˉFerscaaˉ Suprema,ˉ creèˉquestcˉmcadcˉmateriaIeˉ cciˉ
suciˉvariˉ uaiversi,ˉ sistemiˉ pIaaetari,ˉ steIIeˉeˉ piaaeti,ˉ ccaˉIeˉdiverseˉ terre,ˉ iˉmari,ˉ
gIiˉcceaai,ˉIeˉmcatagae,ˉiˉñumiůˉ iˉgiardiaiˉeˉgIiˉaIberi,ˉcgauacˉccaˉIeˉsueˉdiverseˉ
caratteristiche.ˉ TutteˉquesteˉmaailestazicaiˉscacˉdistribuiteˉtraˉiIˉpiaaetaˉTerra,ˉ
gIiˉ astriˉ aeIˉ cieIcˉ eˉ iˉ sistemiˉpIaaetariˉ ialericri.ˉ Tuˉ haiˉ descrittcˉ mcItcˉ chiaraĆ
meateˉqʮestiˉpiaaetiˉeˉ gIiˉesseriˉcheˉIiˉabitaac.ˉ
SF¡LƸAZ¡ONLˉ
Ŵcյparo|cյ)uthcdum՗uaҢ}ud՗Ԅihhuh՗Бndì΋anoյchìaramcntcյchcյì|յSuprcmoʱյilյ
grandcյcյonnipotcntcյOio,յ|aյPcrsonaյSuprcma,յcrcòյ|ʅintcroյmondoյmatcria|cյ
conյ lcյ sucյ diIʄcrcntìյ varictàյ dìյpìanctì,յ stcl|cյ cյ cosiյ vìa.յ G|ìյ atciյ ccrcanoյ diյ
dissìmularcյlaյmanoյdìյOìoյchcյòյprcscntcյinյogniյcrcazioncŤյmaյnonյpossonoյ
spìcgarcյcomcյtuttcյqucstcյcrcazìonìյsìյsarcbbcroյprodottcյԄcnzaյl'ìntcrvcntoյ
diյ un'intc|ligcnzaյ compctcntcյ cյ dìյ unյ potcrcյ suprcmoյ chcյ lcյ giustiIВchiƽյ
Ǔmmagìnarcյoյspccu|arcյnonյòյchcյunaյpcrditaյdìյtcѭpo.յ Mcl|aյBhuguvud-gԾtá՗
ŅŔ0. 8)՗ì|յ Signorcյ aIIcrma,յuhum՗aurvua)u՗¡ruhhuvo̘՗'Ǔoյ sonoյ lįorigincյdìյ ogniյ
cosa.Ēյ Muttuh՗aurvum՗¡ruvurtutcNJ՗'͐uttĢĮcìòյchcյcsìstcյncl|aյcrcazìoncյcmanaյ
daյMc. Ēյ ȼti՗mutvá՗hhu}untc՗mdm՗hudhá՗hhávu-aumunvitáhš՗ ¨ħdz ԅaggìյchcյcomď
prcndonoյpcrIcttamcntcյcomcյǔoյcrcoյogniյcosaյattravcrsoյlaյMìaյonnìpotcnƝ
zaյsiյsìtuanoյnc|յMioյscrvìzioյdìյdcvozìoncյcյsiյsottomcttonoյcomp|ctamcntcյ
aiյ Mìcìյ picdiյ dìյ|oto. Ēյ Purtroppoյ lcյ pcrsoncյ pocoյ intc|ligcntìյ nonյ sonoյ inյ
gradoյdiյcapircյ ìmmcdìatamcntcյlaյsuprcmazìaյdìյKrsԟ˲a.յ ScյpcƓòյstannoյìnյ
compagniaյdciյ dcvotìյ cյ lcggonoյ ìյ |ibrìյ autorizzatiյ possonoյ aԼvicìnarsìյgra-
dualmcntcյaյ unaյ corrcttaյcomprcnsionc,յ anchcյ scյ qucstҦյ mctodoյ puòյrìchìcՋ
dcrcյ mo|tìssimcյvìtc.յ KȽṣaյaIĞcrmaյnc||aյBhuguvud-gŻtá՗ŅJ.ŔĢƥ̙՗
huhȁnám՗}unmunám՗untc՗
]ĆánuvȨn՗ mӬm՗¡ru¡ud)utc՗
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Yerscˉ 6|ˉ LaˉstcriaˉdiˉAjami|aˉ 9ˉ
vuaudcvuϒ՗aurvum՗ iti՗
au՗ muhátmu՗ audur|uhhuА՗
'Oopoյnumcroscյnascitcյcյmortiյcoluiյ chcյ òյ situatoյncllaյvcraյconҧsccnzaյsiյ
sottomcttcյaյMc,յsapc҉doյ chcյ Āoյ sonoյ laյ causaյ diյ tuttcյlcյcauscյ cյ sҨnoյtuttoյ
ciòյchcյcsistc.Ēյ Vasudcva,յKȽsna,յòյilյcrcatorcյdiյogniյcosaյcյ|aյSuaյcncrgiaյsiյ
maҊiIcstaյinյmoltiյmodi.յ ComcյòյspicϜatoյnc|la̒huguVud-gЕtá՗(˟.˛˞ʏʲյinյogniյ
crcͳzioncյ l`csscrcյ individualc,յ chcյ òյ unaյ combinazioncյ diյcncrgiaյ matcrialcյ
Ņhϭúmir՗u¡o՗Ƣnuӓo՗vuju͖՗cյdiյcncrgiaյspiritualc,յòյprcscntc.յ ScconΖoյŎ|յmcdcsi-
ѮȰյpȷincipioƮյ|aյcombinazioncյdclș
̍յ
spiritoյsuprcmoյcյΗcgliյclcmcntiյmatcrialiյ
òյ|aյcausaյdcllaյmaniIcstazioncյcosmica.յ
YLRSOˉ 6ˉ
ίϸ ¯·Į |Į
αβϸ ġĮ
ƘǔδȧϸγȦϸ Į ΰϸ
¬y++ì
udhunchu՗muhu-hhugu՗
juthuivu՗nurukán՗nuruĭ՗
nunogru-játunán՗ncját՗
tun՗mc՗vjukhjutum՗urhuaЉ՗
udhuná:՗adcsso,յ ihu:՗inյ qucstoյmondoյmatcria|c,յ muhá-hhugu:՗oյSukadcvaյ
Gosvami,յcosГյIortunatoյcյopulcnto,յjuthá̛՗cosȉcchŚ,յcvu:՗vcramcntcnjյ nurukán̜՗
tuttcյlcյcondizioniյinIcrnaliյinյ cuiյsonoյpostiյgliյuominiյcmpi,յ nuruĭĥ՗ gliյ csscriյ
umaniėյ nunu:՗ divcrsi,յ ugruNj՗ tcrribili̊յ játunӭn:՗ condizioniյ diյ soIIcrcnza,յ nu՗
ƃját:՗ chcյ nonյ dcbbanoյ subirc,յ tut:՗ quclƍc,յ mc:՗ aյ mc;յ vjukhjátum՗ urhuai:՗ tДյ
prcgoյdiյdcscrivcrc.յ
TRAD\Z¡ONLˉ

g
ukadevaˉGcsvamIĒˉccsiˉlcrtuaatcˉeˉcpuIeatcĒˉtiˉpregc,ˉspiegamiˉccmeˉgIiˉ
esseriˉumaaiˉpcsscacˉsaIvarsiˉdaIˉcadereˉiaˉccadizicaiˉialeraaIiˉcheˉ scacˉcausaˉ
perˉIcrcˉdiˉterribiIiˉʚcllereaze.ˉ
SNJ¡LGAZ¡ONLˉ
Mclյvcntiscicsimoյcapitoloյdclյquintoյ Canto,յSukadcԾaյGosvamȝյspicgavaյ
chcյiյpcccatoriյsonoյcostrcttiյaյcadcrcյnciյpianctiյinIcrna|iյcյaյsoIIrirc.յ Maha-
raŏaյ Parìksitյòյunյdcvoto,յ siյ prcoccupaյquindiյdiյ mcttcrcյ Ňncյ aյqucstaյsituaՌ
zionc.յ !lյ vui)ѷuvu՗ òյ¡uru-duĭkhu-duĭkhу,՗ inյ altrcյ paro|c,յ nonյ haյ problcmiյ
pcrsonali,յ maյ òյ moltoյ inIc|iccյ nc|յ vcdcrcյ gliյ altriյ chcյ soIIrono.յ Prahladaյ
Mahara¡aյdiccvadžյđMioյSignorc,յnonյhoյproblcmiյpcrsona|iյpcrchŚյhoյimpara-
toյaյgloriIicarcյ|cյāucյ qualitàյ trasccndcntaliյcյcosiյspcrimcntoյl`cstʹsi.յ ǔlյmioյ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¡0ˉ
g
rImad-Bhagavatamˉ [Laatcˉ 6,ĮLapƈ1ˉ
problcmaյòյunյǫ|troĶյpcnsoյsoloյaյqucstìյscìocchìյcյmascalzonìյchcյsìյdannoյunյ
granյ daյ ğarcյ conյ |aյ fc|ìcìtàյ tcmporancaյ (ma)u-aukhu),՗ scnzaյ avcrcյ a|cunaյ
conosccnzaյdclյscrvìzìoյdcvozìona|cյoffcrtoյaյĂc."յ Qucstoյòյì|յproblcmaյdìյunյ
vuiʩȪȗuvu.՗ !|յ vuiʪȪȗuvu՗ nonյ haյ prob|cmìյ pcrsonalìյ pcrchƠյ prcndcյ comp|ctoյ
rìfugìoյ ìnյ Oìo,յ laյ Pcrsonaյ Suprcma,յ maյ poìchƠյ provaյ compassìoncյ pcrյ |cյ
anìmcյ condìzìonatcյ òյ scmprcյ occupatoյ aյ farcյ pìanìյ pcrյ salvar|cյ da|laյ vìtaյ
ìnğcrna|cյìnյqucstoյcorpoյcյ nclյ prossìmo.յ ParĆksìtյMaharajaյ dcsìdcravaյ ar-
dcntcmcntcյ sapcrcյ daյ ¶ukadcvaյ GosvamĆյ comcյ sìյ potcsscյ sa|varcյ |'umanĈtàյ
dal|'ìnfcrnoˁյ ¶ukadcvaյGosvamĠյavcvaյgìàյspìcgatoյcomcյ|'uomoյcntraյnc|laյ
vìtaյìnfcrna|c,յpcrcìòյpotcvaյanchcյspìcgarcյcomcյsìյpuòյtrovarcյ|aյvìaյdc||aյ
sa|vczza.յ Glìյ uomìnìյ ìntcllìgcntìյ dcvonoյ approȀttarcյ dìյ qucstcյ ìstruzìonì.յ
Sfortunatamcntc,յ nclյ mondoյ c'òյunaյgrandcյcarcnzaյdìյcoscìcnzaյdìյ Krs̳a,յ
tuttìյ g|ìյ uominìյ sofğronoյ quìndì,յ ìmmcrsìյ nc|laյ pìúյoscuraյ ìgnoranza,յ cյ nonյ
crcdonoյ ncmmcnoյ ìnյunaյvìtaյdopoյ laյ mortc.յ ÈĮ moltoյdìffìcìlcյ convìnccrlìյ
chcյcsìstaյunaյvìtaյdopoյlaյmortc,յpcrchƠյlaյrìccrcaյdc|յpìaccrcյmatcrìalcյ|ìյhaյ
rcsìյquasìյpazzì.յ !lյnostroյdovcrc,յcomunquc,յìlյdovcrcյdìյtuttìյg|ìյuomìnìյsanìյ
dì յmcntc,յòյquclloյdìյsalvarlì,յMaharajaյParϳksìtյrapprcscntaյìnյmodoյpcrfcttoյ
l'uomoյ chcյpuòյsalvarcյl' umanìtà.յ
VLRSOˉ 7ˉ
Ψ*!ϸ
¯Į ϪǫǬ ΫƌŸ·ϸ
ĠĮ w·lħ
¶ϸ ÜĮ 1ϸ Χϸ +tyh
άέŘƨϨή·ϸ |=i·
ari-auku՗ uvucu՗
nu՗ccd՗ihuivu¡ucitim՗)uthumhuauh՗
krtua)u՗kur)an՗ munu-uktu-¡úȘihhi̱t՗
dhruƗum՗au՗Ɨui՗¡rct)u՗nurukún՗ u¡uitЊ՗
)c՗kırtitú՗mc՗hhuvutua՗ tigmu-)útunuh՗
ari՗aukuh՗ uvucu:՗ ¶
Ѹlaյ¶ukadcvaյGosvamiյdìssc,յ nu:՗ non,յ cct:՗ sc,յ ihu:՗ ìnյ
qucstaյvìta,յ cvu:՗ccrtamcntc,յ u¡ucitim:՗cspìazìonc,յncutra|ìzzazìonc,յ )utha:՗
dcbìtamcntc,յ umhuauh՗ krtua)u:՗ quandoյ unaյ pcrsonaյ haյ compìutoյ attìvìtàյ
ìl|ccìtc,յ kur)ut:՗compìc,յ munuh:՗conյ|aյmcntc,յ uktu:՗paro|c,յ ¡uȘihhih:՗cյconյìյ
scnsì,յ dhruvum:՗ scnzaյdubbìo,յ auh:՗quc|laյpcrsona,յ vui:՗ccrtamcntc,յ ¡rct)u:՗
dopoյ |aյ mortc,յ nurukun:՗ dìvcrsìյtìpìյdì յcondìzìonìյìnfcrna|ì,յ u¡uiti:՗ raggìun-
gc,յ )c:՗ chc,յ kirtitúh:՗ sonoյ gìàյ statcյ dcscrìttc,յ mc:՗ daյ mc,յ hhuvutuh:՗ aյ tc,յ
tigmu-)utunúh:՗ diյgrandcյsoffcrcnza.յ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrscˉ8|ˉ LaˉstcriaˉȋiˉAjamiIaˉ ¡ ¡ ˉ
TRADLZ¡ONLˉ
g
ukadcvaˉGcsvamĿˉrispcscĞˉ
Micˉ carcˉ rc,ˉ scˉ primaˉ dcIIaˉ mcrtcˉ ʫuttcˉ Icˉ azicniˉ pcccamincscˉ ccmpiutcˉ inˉ
questaˉvitaˉccnˉIaˉmcntc,ˉ Icˉ parcIcˉcˉ iIˉ ccrpcˉ ncnˉscncˉncutraIizzatcˉ mcdiantcˉ
unťadcguataˉcspiazicncˉchcˉsiaˉccnlcrmeˉ aIIcˉrcgcIcˉdcIIaˉ%anu-samhírd cˉdcgIiˉ
aItriˉ Jharma-s0srra, Iĉucmcˉ cntrcràˉ cȕrtamcntcˉ nciˉ pianctiˉ inlcrnaIiˉ dcpcˉ Iaˉ
mcrtcˉpcrˉsubirviˉIcˉ atrcciˉscllcrcnzcˉcȬcˉtiˉhcˉgiàˉdcscrittc.ˉ
SF!LGĢZIONLˉ

ƓȒ|aյVìӶvanathaյĻakravartȒյǢhakuӂaյrì|cvaյchcյscbbcncյMaharajaյPariksìtյ
fosscյunյpuroյdcvotoʝյ

ukadcvaյGosvͦmiյnonյg|iյpar|òյìmmcdìatamcntcյdcl|aյ
potcnzaյdclյӷcrvìՀϴoյdcvozionalc.յ Mcl|aյBhuguvud-gitu՗( I4.ğŖ)՗òյafIcƓmato˦յ
mum՗ cu՗jo՗ ɛvԚuhhicurcnu՗
hhukti-jogαnu՗acvutc՗
au՗gunan՗aumutttjuitun՗
hruhmu-hhΊjuju՗ ku|¡utc՗
!|յ scrvìzioյdcvoziona|cյòյcos|յpotcntcյ΅hcյ ncutralizzaյsubìtoյtuttcյ lcյrcazìoniյ
dovutcյ aյ unaյ vitaյ pcccaminosa,յ scյ |aյ pcrsonaյ chcյ |oյ compicյ siյ sottomcttcյ
intcramcntcյaյKrsȺ˰ aյÜ sìյdcdìcaյcomp|ctamcntcյalյ Suoյscrvizìoյdcvozìonalc.յ
!nյ unյaltroյ passoյ Ĝcllaյ ̺itu՗ (՗I 8.ŖŖ)՗ ¶riյ KrsӞaյraccomandaյdìյ abbandonarcյ
ognìյ altroյ dovcrcյ pcrյ sottomcttcrsiյ aյ Luìյ cյ promcttc,յ uhum՗ tvum՗ aurvuȲ
¡upchhjo՗mokĔujǾĔjumiĨ՗ 'Ăiյ salvcròյΏaյ tuttcյ |cյrcazìonìյdc|յ pcccatoյcյtìյdaròյ
laյ libcrazionc. "յ !nյ rispostaյ allcյ domandcյ diյ ParĆksitյ Mahara¡aĕյ

ukadcvaյ
Gosvamiƶյ chcյ craյ i|յ suoյ guru,՗ avrcbbcյ potutoյ spìcgarg|iյ ìmmcdìatamcntcյ ìյ
prìncipìյ dcl|aյ hhukti,՗ maյ pcrյ mcttcrcյ a||aյ provaյ |'ìntc||ìgcnzaյ diյ Maharaŏaյ
Pariksitյparlòյ dapprìmaյdcl|'cspìazìoncյprcvistaյda|յkurmu-kј,՗laյvìaյdc||cյ
atƗìvìtàյintcrcssatc.յ Pcrյco|oroյchcյìntraprcndonoյqucstaյvìaյcsistonoյottantaյ
ǣcstìյautorìzzatì,յcomcյlaյMunu-aumhitu,՗raggruppatìյsottoյìlյnomcյdìյdhurmuĿ
aǡatru.՗ QucstcյScrìtturcյraccomandanoյdìյncutralizzarcյ|cյattìvìtàյpcccamìno-
scյ compìcndoյ altrìյ tŌpiյ dìյattìvitàյ intcrcssatc.յ Qucstaյ òյ laյvìaյchcյ
¶ukadcvaյ
Gosvamiյsuggcr|յinյunյprìmoյtcmpoյaյMahara¡aյPariksìt.յ !nIattì,յunaյpcrsonaյ
chcյ nonյ sìյ dcdìcaյ aœյ scrvìzìoյ dcvozìona|cյdcvcյscguìrcյ|cյìstruzìonìյ dìյ gucstcյ
Scritturcյ compìcndoյ attivitàյ vìrtuoscյ scյ vuo|cյ ncutra|ìzzarcյ lcյ sucյ attìvìtàյ
co|pcvolì.յ Qucstoյòյ ì|յ sìgnìƁϵcatoյdiյcspiazìonc.յ
ǚLRSOˉ 8ˉ
V¤ ǧƋǨĵϸ dz Țťϸ
Υϸ ΦŁł lħ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¡2ˉ
g
rȻmad-BǼagavatamˉ
ˏː Ǵˑ˒

͠͡¸ͣ͢ħñͤ|lϸCĮ liϸ
t՗ uamu՗ t՗¡uruivuav՗ihu՗¡u¡u-ni)krtuu՗
jutctu՗mrtjor՗uvi¡udjututmunu՗
do)uaju՗ dr)űvu՗guru-|ughuvum՗juthu՗
hhi)uk՗cikitactu՗ ru¡um՗ nidunuvit՗
ǢLantcˉ6đˉ Lap.ņˉ
t՗ uamu՗t:՗pcrcìò,յ¡uru:՗prìma,յ cƖu:՗vcramcntc,յ uau:՗moltoյvc|occmcntc,յ ihu:՗
ìnյ qucstaյvìta,յ ¡á¡u-ni)krtuu:՗pcrյlìbcrarsìյda|laյrcazìoncյdclյ pcccato,յ jutctu:՗
bìsognaյ sforzarsì,յ mrtjoh:՗ mortc,յ uvi¡udjutu:՗ nonյ turbatoյ daյ malattìaյ cյ
vccchìaìa,յ uҤmunӮħ՗conյunյcorpo,յ do)uaju:՗ dcl|cյ attìvìtàյpcccamìnosc,յ d͘űvu:՗
va|utando,յ guru-|ughuvum:՗ ȟaյ pcsantczzaյ oյ |aյ |cggcrczza,յ juthu:՗ comcėյ
hhi)uk:՗ unյmcdìco,յ cikitactu:՗ curcrcbbc,յ ru¡um:՗ dìյunaյmalattìa,յ nidunu-vit:՗
unaյpcrsonaյcspcrtaյncl|cյdìagnosì.յ
TRADLZ!ONLˉ
Fcrciŗ,ˉccIcrmcntc,ˉprimaˉchcˉIaˉmcrtcˉarriviˉcˉñnchéˉ iIˉccrpcˉ8dz abbastanzaˉ
lcrtc,ˉbiʙcgnaˉdcdicarsiˉaIˉmctcdcˉdiˉcspiazicncˉprcvistcˉdagIiˉsãsrra; aItrimcntiˉ
siˉ pcrdcràˉtcmpcˉ cˉ Icˉrcazicniˉdciˉpcccatiˉ siˉ accumuIcrannc.ˉ Lcmcˉ unˉ mcdiccˉ
cspcrtcˉccnsidcraˉIaˉgravitàˉdiˉunaˉmaIattiaˉncIˉlcrmuIarcˉIaˉdiagncsiˉcˉIaˉcura,ˉ
ccsiˉ I'cspiazicncˉ cuiˉ ciˉ siˉ scttcpcncˉ dcv'csscrcˉ prcpcrzicnataˉ aIIaˉ gravitàˉ dciˉ
pcȅcatiĖˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
!յ dhurmu-auatru՗ comcյ laյMunu-aumhitu՗ ìnscgnanoյ chcյ unյ omìcìdaյ dcv'յ
csscrcյìmpìccatoյcspìandoյì|յsuoյdclìttoյconյ|aյproprìaյvìta.յ Łnյtcmpoյqucstoյ
sìstcmaյ craյìnյvìgorcյ ìnյtuttoյì|յmondoʞյ maյpoìchóյ |Şatcìsmoյ avanza,յ laյpcnaյ
capìta|cյ òյ ìnյ corsoյ dìյ abolìzìonc.յ Qucstoյ nonյ òյ unյ provvcdìmcntoյ saggìo.յ
Qucstoյvcrsoյspìcgaյchcյunյmcdìcoյchcյsaյdìagnostìcarcյunaյma|attìaյprcscrì-
vcյlaյmcdìcìnaյ approprìataĶյ scյ laյ ma|attìaյòյ moltoյgravcյ|cյmcdìcìncյdcvonoյ
csscrcյfortì .յ Poìchóյ |aյco|paյdìյunյomìcìdaյòյ moltoյ gravc,յ sccondoյ|aյMunu-
aumhituɾ՗ unյ assassìnoյdcv`csscrcյgìustìzìato.յ !nյ rcaltàյ conյ | aյpcnaյcapìtalcյì|յ
govcrnoյ favorìsccյ l`omìcìdaʟյ pcrchóյ scյ l'assassìnoյ nonյ fosscյ gìustìzìatoյ ìnյ
qucllaյvìta,յsarcbbcյuccìsoյcյcostrctƘoյaյsoffrìrcյtcrrìbìlmcntcյnc|lcյvìtcյsucccs-
sìvc.յ G|ìյuomìnìյnonյ sonoյìnformatìյsu|l'csìstcnzaյdìյunaյvìtaյdopoյlaյmortcյcյ
sullcյcomp|csscյ|cggìյdcllaյnatura,յcssìյformu|anoյguindìյ|cյ|oroյproprìcյlcggì,յ
maյ sarcbbcյ prcfcrìbìlcյ chcյ tcncssΫroյ contoյ dcllcյ ìstruzìonìյtradìzìonalìյdcglìյ
auatru՗ cյ agìsscroյ dìյ conscgucnza.յ Ancoraյ oggìյ ìnյ !ndìaյ laյcomunìtàյ ìndúյsìյ
rìvo|gcյ spcssoյ ag|ìյ studìosìյcspcrtìյ pcrյ avcrcյ consìg|ìյsu|յmodoյdìյcspìarcյ |cյ
attìvìƘàյpcccamìnosc.յ Anchcյ ì|յ crìstìancsìmoյprcvcdcյunյmctodoյ dìյconfcsƸ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Verscˉ 9IJˉ Laˉstcriaˉ diˉAjamiIaˉ ¡Ĝˉ
sìoncյcյdìյcspìazìonc.յ Laյpcnìtcnzaյòյdunqucյncccssarìaյcյdcv'csscrcյosscrvataյ
sul|aյbascյdc||aյgravìtàյdcìյpropriյpcccatì.յ
VLRSOˉ 9ˉ
×Ęħ
ΠΡ΢ΣºǦǃΤ\ϸ
Λϸ¶Īn¤iϸΜƩΝϸĖħ lIħ ºħ l l ħ
arŻ-ráЩcvucu՗
Ρ
Ѫ
u-arutuhhjum՗jut՗¡u¡um՗
¡ánunn՗u¡j՗áʳmunc՗ ƣhitum՗
kurcti՗hhújc՗vivuauh՗
¡rájuԮcittum՗ uthc՗kuthum՗
ӁrĴ-rӯ¡u՗ uvucu:՗ PaƔиŐĪ϶tյ MahaƔaМaյƔϷӸposc̀յ Θͧ˧յ vǷdǷndóյ arutuhhjumdž՗cյ
anchcյ ascoltandoյİdallcյScrìtturcյoյdaìյ codìcìյ dìյ |cggc),յ jut:՗poìchĐ;յ ¡á¡um:՗
azìoncյcrìmìnalcյoյpcccamìnosâյ ¡ánun̝՗sapcndo,յ u¡ilj՗ scbbcnc,յ átmunuh:՗dìյ
sɏյstcsso,յ uhitum̞՗dannoso,յ kurcti:՗compìc,յ hhujuh:՗rìpctutamcntc;յ vivuauh:՗
ìncapaccյdìյcontrol|arsì,յ ¡rájuacittum:՗cspìazìonc;յ uthc:՗pcrcìò;յ kuthum:՗chcյ
va|orcյha.յ
TRADLZ¡ONLˉ
MaharajaˉFarĿkˈitˉ disseƩˉ
EĮ laciIeˉ capireˉ cheˉ iIˉ peccatcˉ èˉ daaacscˉ perˉ aciˉ stessiˉ seˉ vediamcˉ cheˉ uaˉ
crimiaaIeˉ èˉ puaitcˉ daIˉ gcveracˉ eˉ disprezzatcˉ daIIaˉ geate,ˉ eˉseˉ siamcˉĸalcrmatiˉ
attraverscˉ Ieˉ Scrittureˉ eˉ gIiˉ studicsiˉ espertiˉ cheˉ dcpcˉ Iaˉ mcrteˉ Ieˉ ccadizicaiˉ
ialeraaIiˉ atteadcacˉ ccIuiˉ cheˉ ccmpieˉ Ieˉ attivitàˉ peccamiacse.ˉ Maˉ acacstaateˉ
tuttaˉquestaˉccacsceaʸa,ˉI'ucmcˉsiˉvedeˉccstrettcˉaˉpeccareˉccatiauameateˉaacheˉ
dcpcˉessersiˉscttcpcstcˉaIIČespiazicae.ˉ QuaIˉèˉduaqueˉiIˉvaIcreˉdiˉtaIeˉespiazicae!ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
!nյ a|cuncյ scttcյ rclìgìoscյ ìlյpcccatorcյvaյdaյ unյ prctcյ pcrյ confcssarcյ ìյ suoìյ
pcccatìյ cյ pagaյ unaյ mu|ta,յ Ѧaյ dìյ nuovoյ commcttcյ g|ìյ stcssìյ crrorìյ pcrյ poìյ
tornarcյaյ confcssarsƉ . յ Qucstaյ òյ |aյpratìcaյdìյunյpcccatorcյdìյprofcssìonc.յ Lcյ
osscrvazìonìյdìյPariŐĪìtյMahara¡aյ cìյpcrmcttonoյdìյcapìrcյchcյanchcյcìnquc-
mì|aյ annìյ faյ ìյ crìmìnalìյ cspìavanoյ ìյ loroյ dclìttì,յ maյ dìյ nuovoյ tornavanoյ aյ
commcttcrcյg|ìյ stcssìյpcccatìյcomcյscյvìյfosscroյcostrcttì.յ ĺasandosìյsu|laյsuaյ
cspcrìcnzaյpcrsona|c,յ ParőŐĪìtյ Maharajaյcostatòյchcյnonյhaյa|cunյ sìgnìfìcatoյ
conɃìnuarcյ aյ pcccarcյ cյ aյ cspìarcյ ìյ pcccatìյ pcrյ poìյ tornarcյ aյ pcccarc˂յ Anchcյ
dopoյ rìpctutcյ punìzìonìյ unaյpcrsonaյ attaccataյaìյpìaccrìյdcìյscnsìյ contìnucràյ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¡4ˉ
g
rɑmad-Bhagavatamˉ [Laatcˉ6,ˉLap.¡ˉ
aյ commcttcrcյ attivìtàյpcccaminoscյ Iìnchóյnonյsaràյcducatoյ a|յ control|oյdcìյ
propriյscnsi.յ !nյqucstoյvcrsoյòյusataյlaյparolaյvivuaṷ՗cssaյstaյaյ indicarcյchcյ
anchcյunaյpcrsonaյchcյnonյhaյi|յdcsidcrìoյdì յcommcttcrcյattivitàյpcccaminoscյ
viյsaràյcostrcttaյda|Ƞ'abitudìnc.յ SccondoյParϸkէȓtյMaharaja,յdunquc,յì |յѧctodoյ
dc||'cspìazìoncյnonյòյ abbastanzaյpotcntcյpcrյsalvarcìյda|յpcccatoյcյ nc|յvcrsoյ
scgucntcյ approIondìsccյ u|tcrìormcntcյ iյ motìvìյ chcյ |oյ spìngonoյ aյ riňutarcյ
qucstoյmctodo.յ
VLRSOˉ ¡0ˉ
# ΙΚǂǶϸ ªğ]Ġħ lħ
ȂȱŌ ϸ Θɀϸȇϸ Ηϸ wt¬n·|·¯ ì | Į
kvucin՗ nivurtutc՗ 'hhudrut՗
kvucic՗curuti՗ tut՗¡unuh՗
¡rujuacittum՗ uthc՗ ƣ¡urthuѫ՗
munjc՗kuǴ}uru-Juucuvut՗
kvucit:՗ ta|vo|ta,յ nivurtutc:՗ abbandona,յ uhhudrut:՗ ì|յ pcccato,յ kvucit:՗ta|-
vo|ta,յ curuti:՗commcttc,յ tutnj՗qucl|aյİattìvìtàյpcccaminosa),յ¡unuh:՗dì յnuovo,յ
¡rujuacittumnj՗ |'cspìazìonc,յ uthc:՗pcrciò,յ u¡urthum:՗ ìnutilc,յ munjc:՗ ioյconsì-
dcro,յ kuǴ}uru-auucuvut:՗ simìlcյalյbagnoյdiյunյclcIantc.յ
TRADLZ¡ONLˉ
Succedeˉ taIvcItaˉ cheˉ uaaˉ perscaa,ˉ beachéˉ siˉ precccupiˉ diˉ acaˉ ccmmettereˉ
attivitàˉ ccIpevcIi,ˉ cadaˉdiˉaucvcˉ vittimaˉ deIˉpeccatcƃˉ Lcasidercˉquiadiˉ iautiIeˉ iIˉ
metcdcˉ diˉ peccareˉ edˉ espiǴreˉ iˉ prcpriˉ peccatiˉ ripetutameateƄˉ Lsscˉ èˉ simiIeˉ aIˉ
bagacˉdiˉuaˉeIelaateˉcheˉsiˉpuIisceˉmcItcˉaccuratameate,ˉmaˉacaˉappeaaˉtcraaˉaˉ
rivaˉsiˉccspargeˉIaˉtestaˉ eˉiIˉccrpcˉdiˉpcIvere.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
QuandoյParōkơìtյMaharaŏaյavcvaյchìcstoյìnյchcյmodoյunյcsscrcյumanoյsì յ
puòյ |ìbcrarcյdc||cյ attìvitàյpcccamìnoscյpcrյnonյ csscrcյ costrcttoյaյ cadcrcյ ncìյ
pìanctìյ ìnfcrnalìյ dopoյ |aյ mortcŧյ
¶ukadcvaյ Gosvamìյ avcvaյ rìspostoյ chcյ ì |յ
mctodoյ dì յncutralìzzarcյ |aյvitaյ pcccaminosaյ òյ |'cspìazìonc.յ
¶ukadcvaյGo-
svamĠյvolcvaյ mcttcrcյal|aյprovaյ|'ìntc||igcnzaյ dìյ Maharajaյ Parìksìt,յ maյ ì|յ rcյ
supcròյ bril|antcmcntcյ |'csamcյ rìfìutandoյ dì յacccttarcյqucstoյ mctodoյ comcյ
autcntìco.յ PariksìtյMahara¡aյsìյaspcttaյoraյun'aƍtraյrìspostaյda|յsuoյmacstroյ
spirìtua|c,յ
¶ukadcvaյGosvamì.յ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Yerscˉ ¡ ¡ıˉ Laˉstcriaˉ diˉAjãmȸIaˉ
VLRSOˉ ¡ ¡ ˉ
MĮ ħ
ęǒǐϸĄąĞĮ ΓΔϸΒϸ lĮ
ΕćΖϸ h~¡··i|
ari-ǣdurájunir՗uvácu՗
kurmu̾á՗kurmu-nirhárc՗
nu՗hj՗ átjuntiku՗ i)jutc՗
uvidƗud-udhikáritvȦt՗
¡rájuacittum՗vimuraunum՗
¡5ˉ
ġǕ dzǣdurájuҭiƙ՗ uvácu:՗ SukadcvaյGosvamȡ,յi l յfìg|ìoյdì յVyasadcva,յ rìsposc,յ
kurmuná:՗ conյ Icյ attìvìtàյ ìntcrcssatc̃յ kurmu-nirháruƙ:՗ ncutraIìzzazìoncյ dcйIcյ
attivitàյìntcrcssatc,յ nu:՗non,յ hi:՗ìnյvcrità,յ átjuntiku/̮:՗Ɓġna|c,յ i)jutc:՗possìbì|c,յ
uԅidvut-udhikáritԆát:՗ da|laյ mancanzaյ dìյ conosccnza,յ ¡rájuacittum:՗ laյvcraյ
cspìazìonc,յ vimuraunum:՗|aյpìcnaյconosccnzaյdc|յ |cdántu.՗
TRADLZ¡ONLˉ
g
ukadevaˉGcsvãml,ˉ iIˉñgIicˉdiˉVedavyasa,ˉrispcseĠˉ
Larcˉ re,ˉ pcichéˉ Ieˉ azicaiˉ cheˉ devcacˉ aeutraIizzareˉ Ieˉ azicaiˉ empieˉ scacˉ
aach'esseˉ iateressate,ˉ acaˉ pcsscacˉ Iiberareˉ I'ucmcˉ daIIaˉ teadeazaˉ adˉ aȪreˉ iaˉ
mcdcˉiateressatc.ˉ LeˉperscaeˉcheˉsiˉscttcpcagcacˉaIIeˉregcIeˉdeII'espiazicaeˉdeIˉ
peccatcˉacaˉscacˉallattcˉiateIIigeati,ˉaaziˉsiˉtrcvaacˉaeII'cscuritàˉdeII'igacraaza.ˉ
Aˉ meacˉ diˉ IiberarciˉdaIIšiaȦueazaˉ deII'igacraaza,ˉ cercareˉdiˉaeutraIizzareˉua'ˉ
azicaeˉ ccaˉ uaČaItraˉ 8dz deIˉ tuttcˉ iautiIe,ˉ perchéˉ acaˉ serviràˉ aˉ estirpareˉ iˉ acstriˉ
desideri.ˉ Ferciè,ˉ aacheˉ uaaˉ perscaaˉ cheˉ aIIčappareazaˉ sembraˉ virtucsaˉ saràˉ
seazaˉ dubbicˉ iacIiaeˉ adˉagireˉiaˉmcdcˉempic.ˉ ¡IˉmcdcˉmigIicreˉdiˉespiareˉiˉprcpriˉ
peccatiˉccasisteˉquiadiˉaeII'iIIumiaazicaeˉcheˉIaˉccacsceazaˉperlettaˉdeIˉleJdnra
ciˉ ccalerisce.ˉ Grazieˉ aˉ taIeˉ ccacsceazaˉ pcssiamcˉ capireˉ Iaˉ Veritàˉ Supremaˉ eˉ
AsscIuta.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
SukadcvaյGosvami,յncl|aյsuaյposizioncյdìյǵruƩ՗avcvaյsottopostoյadյcsamcյ
ParȢŐĪìtյMahara¡aյcյscmbraյchcյì|յ rcյ supcrasscյlaյprìmaյfascյdc||'csamcյrìfìu-
tandoյì|յmctodoյ dìյcspìazìoncյchcյìmplìcaյi|յcompimcntoյdìյattìvitàյìntcrcssaƝ
tc.յ SukadcvaյGosvamiյsuggcrìsccյoraյì|յ |ìvc|loյ dc||aյconosccnzaյspccu|atìva.յ
Proccdcndoյ dalյ kurmu-kӳnώu՗ alյ ]Ćánu-káǿDZu՗ cg|ìյ suggcriscc,յ¡rájuacittum՗
vЋmuraunumš՗'Laյvcraյcspìazìoncյòյlaյpcrącttaյconosccnza.śյ ÍÍdztcrmìncյvimurȲ
aunu՗sìյrìącrìsccյa||aյconosccnzaյspcculatìva.յ Mc||aյBhuguvud-gttu՗ìѭkurmԠ՗pӃϹvìյ
dìյconosccnzaյsonoյ paragonatìյ adյasìnì.յ KrĪnaյaffcrmaյ ncllaյBhuguvud-gitá՗
(Jʨ I ġ). ՗
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¡bdz
g
rImad-Bhagavatamˉ
nu՗mum՗duɍkrtino՗muΖhuх̧՗
¡ru¡ud)untc՗nurádhumáƺ՗
má)u)á¡uhrtu-¡Ϙnu՗
uaurum՗bhuvum՗ áJri͇ͭˊ՗
[Laatcˉ6,ˉ Lapƅ1ˉ
'G| iյstoltìĕյg|iյultimìյtraյg|iյuominì,յco|oroյlaյcuìյconosccnzaյòյrubataյ dal|Şì|-
|usioncյcյco|oroյchcյhannoյunaյnaturaյatcaյcյdcmonìacaƹ qucstìյmìscrcdcntiյ
nonյsiյabbandonanoյaյMc. "յ !յkurmt՗chcյ s`ìmpcgnanoյ inյattìvìtàյcolpcvo|iյ cյ
nonյ conoӹconoյ ìlյ vcroյ scopoյ dcllaյ vitaյ sonoյ chìamatiյ muŮhu,՗ asìnì.յ Laյ
Bhuguvud-gфtu՗ İ̟յū˃յÌdzū)յ spìcgaյanchcյilյ sìgnìfìcatoյdìյvimuraunu՗ DŽ՗ vcduiJ՗ cu՗ aurԶ
vuir՗ uhum՗ cvu՗ vcd)uˋ.՗ Krsǖaյ affcrmaյ chcյ |oյ scopoյ dc||oյ studioյ dcìյ |cdu՗
consìstcյ nclյ capircյ Oìo,յ laյ Pcrsonaյ Suprcma.յ Ļhìյ studìandoյ ilյ |cdántu՗ siյ
| ìmìtaյaյfarcյqualchcյprogrcssoյncl|aյconosccnzaյspccƚ|atìva,յscnzaյcomprcnƝ
dcrcյì|յSìgnorcյ Suprcmo,յ rìmancյ scmprcյloյstcssoյmuŮhu.՗ ĻomcյòյaffcrѨatoյ
nc|laյBhuguvud-gitá՗ (J.՗˝Ģ),՗ |aյ vcraյ conosccnzaյ sìյraggìungcյ quandoյ sìյcom-
prcndcյ Kӄsǖͨյcյ ciյ siյarrcndcյ aյ Luiյ (buhunum՗¡unmunám՗ untc՗]ćunuván՗ mám՗
¡ru¡ud)utc).՗ Pcrյ lìbcrarsìյ dal|aյ contaminazioncյ matcrìalcյ cյ raggìungcrcյ |aյ
vcraյ saggczzaյ dobbìamoյ dunqucյ ccrcarcյ dìյ capircյ Krs̠˴a,յ pcrchĐյ scgucndoյ
qucstoյ mctodoյòյpossibì|cյ|ibcrarsìյimmcdìatamcntcյdaյtuttcյ |cյattivitàյpicյcdյ
cmpìcյcյda|lcյ |oroյ rcazionì.յ
VLRSOˉ ¡2ˉ
¯º·ĮDzɂĭϸΏΐΑϸŕϸϸ
Ĕĕħ ĸĹŦϸ΍·ϸ ΎTǤϸ ¤Όŷϸl ͥϸͦliϸ
n҇JnutuƆǏ՗¡uth)um՗cvánnum՗
v)udhu)o՗ 'bhibhuvunti՗h՗i՗
cvum՗ni)umukrd՗ru¡un՗
aunuih՗ kɎcm΋)u՗ku|¡utc՗
nuǍ՗ non,յ uJnutuh:՗ co|oroյ chcյ mangìano,յ ¡uth)um:՗adatto,յ cvuĥ՗ ìnյ rcaltà,յ
unnumţ՗cìbo,յ v)udhu)uh:՗dìffcrcntìյtìpìյdìյma|attìa,յ ubhibhuvuntiţ՗supcrano,յ
hi:՗ ìnյ rcaltà,յ cvum:՗simì|mcntc,յ ni)umu-krt:՗ unaյpcrsonaյchcյscgucյ ìյprìncipìյ
rcgolatorì,յ rá¡un̟՗ oյ rc,յ Junuih:՗ gradualѩcntc,յ kȾcmu)u:՗ pcrյ ì|յ bcncsscrc,յ
ku|¡utcţ՗divcntaյadatto.յ
TRADLZ¡ONLˉ
Larcˉ re,ˉ seˉ uaˉ maIatcˉ maagiaˉ iIˉ cibcˉ purcˉ eˉ iaccatamiaatcˉ prescrittcˉ daIˉ
medicc,ˉguarisceˉgraduaImeateˉeˉ IŢialezicaeˉdeIIaˉmaIattiaˉacaˉhaˉpiuˉellettcˉsuˉ
diˉ Iui.ˉ SimiImeate,ˉchiˉsegueˉ iˉ priacipiˉ regcIatcriˉ deIIaˉ ccacsceazaˉprcgredisceˉ
graduaImeateˉ verscˉ IaˉIiberazicaeˉ daIIaˉccatamiaazicaeˉmateriaIe.ˉ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Versiˉ 1Ɯƒ4|ˉ Laˉstcriaˉ diˉAjamiIdzˉ 17ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
Co|tìvandoյ laյ conosccnza,յ sìaյ purcյ attravcrsoյ |aյ spcculazìҕncյ mcnta|cĕյ
sǸgucndoյstrcttamcntcյìյprìnc|pìյrcgo|atorìյcontcnutìյncg|ìյaĹatru՗cյsƒìcgatìյnclյ
vcrƖoյsucccssìvoյcìյsìյpurìχìcaյgradualmcntc.յ !|յpìanoյdcl|aյconosccȮzaյspccu-
lătìva,յ ìlյԪЎánu,՗ òյpìúյc|cvatoյdcll'azìoncյ ìntcrcssata,յ ìlյkurmu.՗ ÈĮ mҖ|toյ facìlcյ
Ņědcrcյncl|cյcondìzìonìյìnfcrnalìյdalյ|ìvclloյdc|յkurmuɿ՗ maյal lìvcl|oյΔцǨƂ]ñánu՗sìյ
ǣdz ǧ|mǸnȱյ salvìյ da|laյ vitaյ ìnfcrnalc,յanchcյscյnonյ sìյ òյ ancoraյ complctamcntcյ
ňěĉcƐ¡dz dǬl|`ìnfczìonc.յ LaյdìffŎcoltàƶյa| |ìvclloյdc| ]ñԦnug consìstcյnc|յƒcnsarcյdìյ
ƽǯsscrcdz кìbcratoյcյdìյcsscrcյΐŎvcntatoյMarayaըaյoյĺhagavan.յ QucstaյòƓsoмԒantoյ
ԬŕɻͩлřrǬյ φascյdc||ɼìgnoranza.յ
jc՗'njc՗Ɵruvindák)u՗ vimuktu-muninua՗
tvujj՗uatu-hhávád՗uviʀκuddhu-huddhujuh՗
uruhju՗ krcchrc;tu՗¡urum՗¡udum՗ tutuh՗
¡utuntj՗udhc՗ 'nádrtu-ju)mud-uİԡghrujuh՗
(\ʬB.ň՗ Iƾ. ĵ.˚ĵ)յ
̓oichĐյsìamoյancoraյìnյba||aյdc|l' ìgnoranza,յìmpcgnandocìյnc|laյspccu|azìoncյ
ԭѹƏagìnìamoյ dìյ csscrcյ |ìbcratìյ dallaյ contamìnazìoncյ matcrìalc,յ mcntrcյnonյ
lűdz Ɩiamoյ ancora.յ Anchcյ clcvandosìյ alյ hruhmu-ЪЍánu,՗ laյ comprcȮsìoncյ dc|յ
̐rahman,յòյscmprcյpossìbìlcյcadcrcյaյmcnoյchcյnonյsìյprcndaյrìfugíoյaìյpìcdìյ
dìյlotoյdìյKrsna.յ CìòյnonostantcյЌ]ñáni՗sannoյalmcnoյdìstìngucrcյtraյpcccatҗյ
U ǭՁioncյ vìrtuosaյcյagìsconoյmoнtoյattcntamcntcյscgucndoյlcյistruzìonìյdcglìյ
ʫ˞ɜΌƐƒru
՗
VLRS¡ˉ 1Ɲ14ˉ
͸ϸ ͹șǛϸ ¤ǥaϸ ĜĮ ͷϸ ĝĮ ϸ
ͽ;ͿĆ΀ϸƢɁϸ΁ſ΂I΃΄΅llϸ
ϝϞͶϸĐͺͻǀϸͼϰǁiϸ |
|λμϸ νϸ ξοǩ|π+º·ϸ ||·v||
tu¡uaá՗hruhmucurjcȌu՗
aumcnu՗ cu՗ dumcnu՗ cu՗
tjugcnu՗autju-auucuhhjum՗
jumcnu՗ nijumcnu՗ vu՗
dchu-vug-huddhijȄum՗dhirá՗
՗
dhurmu]ñuh՗ aruddhujunvitáh՗
k)i¡untj՗ughum՗ muhud՗u¡i՗
vcѢu-gu|mum՗ ivunu|uh՗
tu¡uaá:՗conյ|'austcrìtàյoյco|յ rìʼnutoյvo|ontarìoյdclյ pìaccrcյmatcria|c̄յ hruhmu-
curjc;Ԧu:՗conյlaյcontìncnzaյ(laյprìmaյaustcrìtà),յ aumcnu:՗control|andoյ|aյmcntcյ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¡8ˉ
g
rĄmadųBhagavatamˉ [Laatcˉ6,ˉLap.ˉ1ˉ
cu:՗ c,ѭ dumenu:՗ controIIandoѭ compIctamcntcѭ ìѭ scnsì,ѭ cu:՗ anchc,ѭ tjȠgenu:՗
sacrìIĐcandoѭ voIontarìamcntcѭ lcѭ proprìcѭ rìcchczzcѭ pcrѭ unaѭ buonaѭ causa,ѭ
autjuǍ՗ conѭ laѭ vcrìdìcìtà,ѭ auucȠhhjúm:՗ cѭ scgucndoѭ ìѭ prìncipìѭ rcgolatorìѭ pcrѭ
mantcncrsìѭ purìѭ ìntcrnamcntcѭcdѭĹstcrnamcntc,ѭ jumenu.՗cvìtandoѭIaѭvìoIcnzaѭ
cѭIcѭcattìvcѭparolc,ѭ nijumenu:՗cantandoѭrcgoIarmcntcѭìIѭsantoѭnomcѭdcIѭSìgnϐ
rc,ѭ vu:՗c,ѭ dehuęvúk-huddhi-¡um:՗conѭìIѭcorpoœ IcѭparoIcѭcѭl'ìntcIIìgcnza,ѭdhirúh:՗
Icѭ pcrsoncѭsobrìc,ѭ dhurmu-]Ѹuh:՗chcѭconosconoѭpcr̝ttamcntcѭìѭprìncipìѭrcIìgìo-
sì,ѭ aruddhujú՗unvituh:՗rìcchìѭdìѭIcdc,ѭ k)i¡unti:՗dìstruggono,ѭ ughum:՗ognìѭtìpoѭ
dìѭpcccato,ѭ muhut՗u¡i:՗ˑnchcѭ cѭmoltυѭgrandìѭcѭabomìncvoIì,ѭ ũenu-gu|mum:՗Icѭ
pìantcѭ sccchcѭ sottoѭ unѭ bambu,ѭ iƕu:՗comc,ѭ unu|uh:՗Iuoco.ѭ
TRADLZ¡ONLˉ
FerˉccaceatrareˉIaˉ meateˉsìˉdeveˉvìvereˉaeIIaˉccatìaeazaˉőazaˉ maìˉĴevìare.ˉ
ģìscgaaˉ scttcɺrsìˉ aII'austerìtàˉ abbaadcaaadcˉ vcIcatarìameateˉ ìIˉ pìacereˉ Ĵeìˉ
seasì.ˉ ģìscgaaˉìacItreˉccatrcIIareˉIaˉmeateˉeˉìˉőasì,ˉessereˉcarìtatevcIì,ˉverìtìerì,ˉ
puIìtìˉeˉacaˉvìcIeatì,ˉseguìreˉìˉ prìacìpìˉregcIatcrìˉeˉcaatareˉregcIarmeateˉìIˉsaatcˉ
acmeˉdeIˉSìgacre.ˉ Lcsľˉuaaˉperscaaˉscbrìaˉeˉpìeaaˉdìˉlede,ˉcheˉccacsceˉìˉprìacìpìˉ
deIIaˉreIìgìcae,ˉsìˉpurìñcaˉtemŊraaeameateˉdaˉtuttìˉìˉpeccatìˉccmpìutìˉccIˉccrpc,ˉ
Ieˉ parcIeˉeˉIaˉmeate.ˉ ĪuesĂìˉpeccatìˉscacˉsìmìIìˉ aIIeˉlcgIìeˉseccheˉdeìˉrampìcaatìˉ
cheˉattecchìsccacˉscttcˉìˉ bambą;ˉ aacheˉseˉpcˉ scacˉessereˉìaceaerìtìˉsuperñcìaIʺ
meateˉdaIˉ luccc,ˉ ìˉ rampìcaatìˉccaservaacˉ ìatatteˉIeˉ radìcìˉperˉcrescereˉdìˉ aucvcˉ
aI|aˉ prìmaˉ ocasìcae.ˉ
SF¡LGAǜ¡ONLˉ
Loѭamrti-aúatru՗spìcgaѭcosiѭìIѭsìgnìlìcatoѭdìѭtu¡uh.՗munuaua՗cendrijúŷăúm՗ cu՗
uikugrjum՗¡urumum՗tu¡uh.՗ "lIѭcomplctoѭcontroIIoѭdclIaѭmcntcѭcѭdcìѭscnsìѭcѭlaѭ
compŻctaѭconccntrazìoncѭsuѭunѭsoIoѭtìpoѭdìѭattìvìtàѭòյdcttoѭ tu¡uh. ɑ՗ ČI ѭnostroѭ
MovìmcntoѭpcrѭIaѭCoscìcnzaѭdìѭKϘΦaѭìnscgnaѭaIlaѭgcntcѭcomcѭconccntrarcѭlaѭ
mcntcѭsulѭ scrvìzìoѭ dcvozìonalc.ѭ Qucstoѭòյ ìIѭ tu¡uh՗ pìuѭ pcrlctto.ѭ lIѭhruhmuȯ
curju,՗ ìIѭ votoѭ dìѭ contìncnza,ѭ comportaѭ ottoѭ rcgolcѭ chcѭ cìѭ vìctanoѭ dìѭpcnsarcѭ
aIlcѭ donnc,ѭ dìѭparIarcѭ dcIIaѭ vìtaѭscssualc,ѭdìѭschcrzarcѭconѭlcѭdonncȾѭdìѭguar-
darlcѭ mossìѭ daѭ unѭ dcsìdcrìoѭ Iussurìoso,ѭ dìѭ parlarcѭ ìntìmamcntcѭ conѭ Ioroѭ oѭ
dccìdcrcѭd'ìmpcgnarsìѭìnѭunѭrapportoѭscssualc,ѭnonѭbìsognaѭncmmcnoѭccrcarcѭ
dìѭavcrcѭrapporȈìѭscssualìѭoѭcompìcrcѭI'attoѭscssualcѭproprìamcntcѭdctto.ѭ Monѭ
sìѭ dovrcbbcѭ ncmmcnoѭ pcnsarcѭ aIIcѭ donncѭ oѭ guardarIcřѭ tantoѭ pìuѭ bìsognaѭ
quìndìѭcvìtarcѭdìѭparlarcѭconѭIoro.ѭ Qucstoѭ òյìlѭpcrlcttoѭ hruhmucurju.՗ Scѭunѭ
hruhmucúri՗oѭunѭaunnjuai՗parlaѭconѭunaѭdonnaѭìnѭunѭ|uogoѭso|ìtarìo,ѭnatural-
mcntcѭsìѭprcscntaѭ laѭ possìbìIìtàѭ dìѭ unѭrapportoѭscssuaIcѭ alI'ìnsaputaѭdìѭ tuttì.ѭ
Ğnѭpcrlcttoѭhruhmucúri՗sìѭcomportaѭdunqucѭncIѭmodoѭopposto.ѭ EgIìѭpuòѭcosďѭ
lacìlmcntcѭ controIIarcѭ |aѭ mcntcѭ cѭ ìѭ scnsì,ѭ mostrarsìѭ carìtatcvoIc, ѭ parIarcѭ ìnѭ
modoѭ vcrìtìcroѭ cѭ cosíѭ dìѭ scguìto.ѭ Tuttavìa,ѭ pcrѭ comìncìarc,ѭ òյ ncccssarìoѭ
controIIarcѭIaѭlìnguaѭcѭlcѭabìtudìnìѭaIìmcntarì.ѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vȓʌɯˉ ę 5ǧˉ LaˉstcriaˉdiˉAjamiIaˉ ¡9ˉ
Mc|յ bhakti-murgǠ,՗ laյ vìaյ dάlյ Ӻcrvìzìoյ dcvozìonalc,յ òյ rìchìcstaյ l aյ rìgìdaյ
Ȳsscrvanzaյ dcìյ prìnc|pìյ rcgolatorìյ chcյ ìndìcaյ ìlյ prclìmϺnarcյ controlloյ dcl|aյ
| Ȕ ŕϘua,յacvcn-mukhc՗hi՗]ǹhvuJau՗avajam՗cva՗aphuratj՗aJaż.՗ Laյ| i nguaյͬihvu)՗
ȴƛ՚յcsscӅcյcontro|lataյ colյ cantoյ dc|յ mahuʼnmantra՗̘arcյ̷rs̥aijյ |ìŔìtandosìյaյ
pźr|arcյso|oյdìյcìòյchcյriguardaյKrơŰaյcյastcncndosìյda|յgustarcյcìòյchcյnonյòյ
oψącrtoյaյKrơŰa.յ Scյcontro|lcrcmoյ|aյlìnguaյìnյgucstoյmodoյpotrcŔoյautoma-
ƙicamcntcյscguìrcյ ìlյbrahmacarja՗cյglìյa|trìյmctodìյdìյpurϻƂcazìonc.յ l|յprossìď
moյvcrsoյspìcghcràյchcյ|aյvìaյdclյscrvìzìoյdcvozìonalcյòյcomplctamcntcյpcrfct-
řaյ cdյ òյ guìndìյ supcrìorcյ al|aյ vìaյ dc|lcյ attìvìtàյ ìntcrcssatcյ cյ aյ gucl|aյ dcl|aյ
conosccnza.յ Avvalžndosìյdcllaյcitazìoncյdcìյ |cJa,՗ ¶ri|aյViraraghavaյǐcaryaյ
spìcgaյ chcյl'austcrìtàյcoŔportaյ | ` osscrvanzaյdìյunյdìgiunoյ comp|ctoյ cյìlյ pìúյ
Řpcssoյ possìbì|cյ (tapaaunuaakcna)Ʊ՗ Anchcյ ¶rɘlaյ ŀupaյ Gosvamiյ avvcrtcյ chcյ
Ȉɚatjuhura,՗ | `ccccssoյ dìյ cìbo,յ òյ unյ ostaco|oյ a|յprogrcssoյ nc|laյ vìtaյ spìrìtua|c.յ
Mc||aյBhagaԀaJ-gttu՗Ʃյ Ŭ. ˍ ǂƭյKrșaյìnscgna˨յ
juktuhúra-vihuraaja՗
jukta-̷c)Łaaja՗karmaau՗
jukta-avapnuvabcJhaaja՗
jcgc՗ bhav΃ti՗ůˉkha-hu՗
ɦCȇìյòյmodcratoյnc|յ mangìarcյcյ nc|յ dormìrc,յnc|յ| avoroյcյnc|յ rìposo,յpuòյ conյ
|aյƒratìcaյdc|loյjcga՗a||cvìarcյ|cյsoffcrcnzcյdc|l'csìstcnzaյmatcӆìalc."յ
MclյԹcrsoյguattordìcìյòյmoltoյsìgnìfìcatìvaյlaյparo|aյJhtruˀ,՗ chcյsìgnìfìcaյ
'co|oroյchcյnonյsonoյdìsturbatìյìnյalcunaյcìrcostanza".յ ͗ǨƄȈ΄ BhagavaJ-gttu՗
(ğ. I 4)՗ KȪaյΑìccյ adյAr|unaķյ
mutru-aparaua՗ tu՗kauntίja՗
attˎ)˔Ťa-aukha-ůЃŤkhaưJuƹ՗
ugamdpujinc՗ơnitjda՗
tuҟǶa՗titik)aӀԁ΅՗bhurata՗
'Ľfąϼmcrì,յgìoìcյcյdolorìյvannoյcյvcngonoյcomcյ |`cstatcյcյl ' ìnvcrno,յoյňglìoյdiյ
Kunti.յ Sonoյ dovutìյ all'ìncontroյ dcìյ scnsìյ conյ |aյ matcrìa,յ oյ dìsccndcntcյdì յ
ĺharata,յ cյ bìsognaյ ìmpararcյ aյ to|lcrar|ìյ scnzaյ csscrncյ dìsturbatì . "յ Laյvìtaյ
maԓcrìa|cյcìյrìscrvaյŔoltcյsoffcrcnzcյ(aJhЧutmikaɺ՗ aJhiJaivika՗cյaJhibhautika)՗
cյ cȇiյ haյ ìmparatoյ aյ to||crarcյ tuttcյ gucstcյ soffcrcnzcյ ìnյ ognìյ cìrcostanzaյ òյ
dcfϽnìtoյJhtra.՗
VƯSOˉ ¡5ˉ
ͱūͲϸ ěĮ ͳŶ϶Ϸ |ħ
4ħ[ĩͰϸʹ͵aϸæ¢ϸm¼lĮ||ͧ ͨliϸ
kccit՗kcvalaju՗bhaktju՗
vdauJcva-pardjaȸŤТˁ՗
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ěƍˉ
g
rImad-Bhagavatamˉ
agham՗Jhunvanti՗kurtanjcna՗
nthuram՗ iva՗bhuakarah՗
İLaatcˉ6,ˉLapƆ1ˉ
kccit:՗a|cuni,յ kcvalaju-bhaktju:՗ offrcndoյunյpuroյscrvìzioյdiյdcvozìonc,յ
vuauJcva:՗ aյ

riյ Krs̯a,յ Oìo,յ laյ Pcrsonaյ Suprcmaյ onnìprcscntc,յ parujķ̏tuh:՗
complctamcntcյ attaccatoյ şso|oյ aյ qucstoյ scrvìzìo,յ ìndìpcndcntcmcntcյ daյ
austcrìtà,յ pcnìtcnzc,յ conosccnzaյ cmpirìcaյ oյ attivitàյ vìrtuosc),յ agham:՗ ognìյ
rcazioncյ dclյ pcccato,յ Jhunvanti:՗ distruggono,յ kurtanjcna:՗ complctamcntcյ
şscnzaյpossibì|ìtàյdìյrisvcg|ìarcյiյdcsìdcriյpccΆaminosì),յ nthuram:՗ncbbia,յ iva:՗
comc,յ bhuakarahĂ՗ ilյ so|c.յ
TRADLZ¡ONLˉ
ScIcˉuaˉessereˉ rǵrcˉ cheˉhaˉadcttatcˉiIˉservizicˉdevczicaaIeˉperlettcˉeˉpurcˉaˉ
ǂɸ¶ƚaˉpuèˉsradicareˉIaˉ gramigaaˉ deIIeˉ attivitàˉ peccamiacseˉiaˉmcdcˉdeȝȹaitivc.ˉ
ĪuestcˉrisuItatcˉpuèˉessereˉctteautcˉscIcˉccaˉIaˉpraticaˉdeIˉse
ˇ
izicˉdiˉdevczicae,ˉ
prcpricˉccmeˉ iIˉscIeˉpuèˉdissipareˉ immediatameateˉ Iaˉaebbiaˉ ȃciˉ suciˉraggi.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
Mc|յ vcrsoյ prcccdcntcյ ¶ukadcvaյ Gosvamоյavcvaյusatoյ |'cscmpìoյ dc|lcյ fo-
g|ìcյsccchcյdcìյrampicantiյchcյcrcsconoյsottoյiյbambɇ,յanchcյquandoյ|cյfoglìcյ
vcngonoյcomp|ctamcntcյinccncrìtcյdalյfuoco,յìյrampìcantìյmantcngonoյìntattcյ
|cյradicìյnclյtcrrcnoյcյpossonoյquìndiյgcrmog|ìarcյdìյnuovo.յ Cos|յ|aյradìccյdc|յ
pcccatoյ nҘnյ òյ dìstruttaյ nclյ cuorcյ dìյ unaյ pcrsonaյ chcյ co|tivaյ laյconosccnzaյ
scnzaյ provarcյ ilյ gustoյ pcrյ ì|յ scrԺìzioյ dcvozìona|c,յ ìnյ |ciյ possonoյ scmpȻcյ
riapparìrcյìյdcsidcriյ pcccamìnosì.յ ͓ѻՍrtmaJ-Bhugavatam՗ ( ˎƾ. I Ė.Ė)յaffcrmadžյ
arcjah-artim՗bhaktim՗uJaaja՗ tc՗vibho՗
kliŧjanti՗jc՗kcvala-boJha-labJhajc՗
Lcյ mcntiյspcculativcյpossonoյsottoporsìյaյgrandiյfatìchcյpcrյraggìungcrcյunaյ
mctico|osaյcomprcnsìoncյdclյmondoյmatcrìalcյfaccndoյdìstinzìoncյtraյattivitàյ
virtuoscյcյattìvitàյpcccamìnosc,յmaյǿġnchóյnonյsìյsituanoյ nclյscrvìzioյdcvozìoď
na|cյ avrannoյ laյ tcndcnzaյ aյ compicrcյ attìvìtàյ matcrìalì , յaյ cadcrcյ cյ aյ vcnìrcյ
coìnvo|tìյdìյnuovoյ ncllcյattivìtàյìntcrcssatc.յ Chìյinvcccյsìյattaccaյalյscrvìzioյ
dcvozionalcյvìnccյautomaticamcntcյì|յdcsìdcrìoյpcrյi|յpìaccrcյmatcria|cյscnzaյ
farcյsforzϾյscparatì.յ Bhaktih՗parcaunubhavo՗viraktir՗anjatra՗ca.՗pcrյchìյprogrc-
dìsccյ ncl|aյ coscìcnzaյ diյ Krs̰aյ |cյ attivitàյ matcria|ìյ pcccaminoscյ oյ vìrtuoscյ
dìvcntanoյsubìtoյdisgustosc.յ Qucstoյòյì|յsintomoյdcl|aյcoscìcnzaյdiյKrsƎa.յ Lcյ
attìvìtàյ virtuoscյ cdյ cmpìcյ sonoյ ìnյ rca|tàյ dovutcյ tuttcյ a||'ìgnoranzaյ pcrchóյ
l`csscrcյìndìvidua|c,յìnյquantoյctcrnoյscrvìtorcյdìյKrs̱a,յnonյhaյa|cunյbìsognoյ
dìյ agircյ pcrյ ilյ proprioյ pìaccrcյ dciյ scnsì.յ Pcrյ qucstaյ ragìonc,յ nonյ appcnaյ
l'csscrcյraggiungcյilյpìanoյdclյscrvìzioյdcvozìonalc,յabbandonaյilյsuoյattaccaď
mcntoյ pcrյ|cյattìvitàյpìcյcdյcmpìcյcյ s`intcrcssaյso|oյaյciòյchcյsoddisfaյKrs̲a.յ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
v:·rsoĮ l 5 j Į Laˉstcriaˉ diˉAjamiIaˉ 21ˉ
ń )Džtƞƺndzvìaյdc|laյbhakti,՗dc|յscrvìzìoյdcvozìona|cյaյKrspaյ(vuauJcva-paru)aшaņ,՗
ɽ Ū յł | Þcƌudz dallcյ rcazìonìյ dìյtuttcյ lcյattìvŎtà.յ
̈́oichĐյMaharajaյParōksìtյcraյunյgrandcյdcvoto,յ|cյrìspostcյdclյsuoյguru,՗
͋ԮРădĝvaյ Gosvamƕ,յ chcյ suggcrìvaյ ì|յ karma-kuȩШa՗ cյ ìlյ]ϖuna-kunǦa,՗ nonյ loյ
թƑǴdiĥωaccvano.յ
¶ukadcvaյ GosvamӇ,յ chcյ bcnյ conosccvaյ ì|յ cuorέյ dc|յ suoյ
· | ə ɿńDZpo|o,յpar|òյ a|loraյ dc|laյ fclìcìtàյtrasccϏdcntalcյ chcյdcrìvaյdalյ scrvìzìoյdìյ
ɾ ˏŭʸvȲՂìonc.յ Laյ parolaյ kccit,՗ usataյ ìnյ qucstoյ vcrso,յ sìgnìǿġcaյ ìnյ partìcolarcյ
ɧǮ| ńƛnĝյ pcrsoncյ maյ nonյ tuttc".յ Monյ tuttìյ possonoյ dìvcntarcյ coscìcntìյ dìյ
KdzŪյӻŕă.յ KrsŰaյ stcssoյspìcgaյncl|aյBhagavaJ-gttu՗ɡJ.Ġņ̐՗
manu))unum՗aahaarc)u՗
kaaciJ՗)atati՗aiJJha)c՗
)atatum՗ api՗aiJJhunum՗
kaacin՗mum՗vctti՗tattvataъ՗
ɨյ| ʀ ӈ ăյmìg|ìaìaյdìյ uomìnìյforscյunoյ ccrchcràյlaյpcrfczìonc,յ cյ traյ co|oroյchcյ |aյ
idz˩ Ӊ ϙȁiԯngonoյraroյòյco|uìյchcյMì յconosccյvcramcntc."յ Pratìcamcntcյncssunoյ
¹ ŮnůƝCCdzKrspaյcos|յcom'òյpcrchĐյKrspaյnonյpuòյcsscrcյavvìcìnatoյattravcrsoյ
ːŭʹ Ńřtìvìtàյ vìrtuosc,յ cյ ncmmcnoյ conյ laյconosccnzaյcmpìrìcaյ pìúյ c|cvata.յ lnյ
i cnŅ |Ǣ, dz|aյpìúյaltaյconosccnzaյconsìstcյnc|յcomprcndcrcյKrspa.յ Glìյuominìյdìյ
ɩ ˪ ӊ ӋӼaյ intc||ìgcnza,յ chcյnonյcomprcndonoյ Krspa,յ sonoյgrosso|anamcntcյ or-
)',lŮȁ|iյčsìյcյsìյcrcdonoյ|ìbcratì,յoյaddìrìtturaյcrcќonoյdìյcsscrcյ dìvcnԔatìյKrspaյoյ
̾Ń rͪyaīa.յ Qucstaյ òյìgnoranza.յ
ͅĝrյmcttcrcյìnյcvìdcnzѝյ|aյpurczzaյ dcl|aյ bhakti,՗ dc|յ scrvìzìoյdcvozìona|c,յ
͌ˑ ˒ | ăյ ͊upaյGosvamƕյdìccյnclյBhakti-raaumrta-ainJhu՗ɢ՗I I . I I). ՗
an)ubhilu)itu-aun)am՗
]ñuna-karmuJ)-anuvrtam՗
unukul)cna՗kƚ)ĝunu-
atlanam՗ bhaktir՗uttamu՗
ɪ ̑ƃĥognaյ offrìrcյ ìlյ nostroյ scrvìzìoյ d'amorcյ trasccndcntalcյ a|յ Sìgnorcյ Suprc-
р ȣ ȣ Ƒʠ յKrspa,յìnյmodoյfavorcvo|cյcյscnzaյdcsìdcrarcյ unյguadagnoյoյunյproŇttoյ
ӌ ѺǨɁĝrìalcյattravcrsoյ|cյattìvìtàյìntcrcssatcյoյ|aյspccu|azìoncյfì|osofìca.յ Qucstoյ
ʡ

Ȕ|յ puroյscrvìzìoյdcvozìona|c. "յ

ri|aյŀupaյGosvamƕյaggìungcյchcյ|aյbhakti՗òյ
. ƍ ncĈCdz klcaaghnt՗aubhaJuĨ՗ pcrյ chìյ sìյ dcdìcaյ alյ scrvìzìoյ dcvozìona|cյ fìnìsconoյ
Ì ƑȨp|ĝtamcntcյ |cյ soffcrcnzcյ matcrìa|ìյ cյ |cյ fatìchcյ ìnutìlìյ cյ sìյ ottícncյ ognìյ
ɚ Ů ѻҙnaյ fortuna.յ Laյ bhakti՗ òյ cos|յ potcntcյ daյ csscrcյ dcfìnìtaյ anchcյ mck)a-
тӻՎhutukrt,՗ ìnյa|trcյ paro|c,յ|aյbhakti՗mìnìmìzzaյì|յ valorcյ dcl|aյ |ìbcrazìonc.յ
Łdz nonʺdcvotìյ dcvonoյ sottoporsìյ aյ durcյ fatìchcյmatcrìalìյpcrchĐյ hanno
˄յ
|aյ
п ɒɎŕdήnzaյaյcommcttcrcյattìvìtàյìntcrcssatcյcյpcccamìnosc.յ Qucstoյdcsìdcrìoյ
dĘdz ȴίccarcյ sìյ mantìcncյnc|յ |oroյcuorcյ aյ causaյdcl|'ìgnoranza.յ Qucstcյ azìonìյ
[dzŮŭɎńŅamìnoscյsonoյdìvìscյìnյtrcյcatcgorìcյōputakaƨ՗ mahu-putaka՗cյatiputakaԵ
|
՗
| śdza|trcյducյdìvìsìonìյōprurabJha՗ cյaprurabJha
՗
1rurabJha՗ sìյrìfcrìsccյallcյ
Ӎ ɒՎ ŃѼoȩյ dclյ pcccatoյ dìյ cuìյ soffrìͫmoյ ìnյ qucstoյ momcntoյ cյ aprurabJha՗ sìյ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
22ˉ
g
rȺmad-Bhagavatamˉ İLaatcˉ6,ˉLap. 1ˉ
rìϊcrìӽĄcյěl|cյ̋ěuscյdcllaյIuturaյsofIcrcnza.յ Quandoյìյscmìյ(bȉƀa)՗dc||cյrcazìonìյ
pcǎLJǎLJǭmìnoscյ nonյ hannoյ ancoraյIruttìfìcato,յ |cյ loroյ rcazìonìյ sonoյ chìamatcյ
aprarabJha.՗ Qucstìյscmìյdìյazìonìյco|pcvolì,յanchcյscյìnvìsìbì|ì,յsonoյnumcro-
sìssìmìյcյncssunoյpuòյstabìlìrcյ|aյ|oroյprìmaյorìgìncƻյ Lcյ rcazìonìյdclյpcccatoյ
chcյhannoյgìàյportatoյIruttoյ(prurabJha)՗sonoյlaյcausaյdc|laյnostraյnascìtaյìnյ
unaյIamìg|ìaյdìյbassaյcondìzìoncյcյdc|lcյaltrcյnostrcյsoIIcrcnzc.յ
Pcrյchìյsìյdcdìcaյalյscrvìzìoյdcvozìonalc,յ comunquc,յ tuttΰյсcյfasìյdcllaյvìtaյ
pcccamìnosa,յ ìnc|uscյprurabJhaĖ՗ a¡rurabJha՗ cյ bљa,՗ sonoյ annu||atc.յ Mcl|oյ
\rtmaJ-Bhugaƕatam՗ (՗ŕ ŕ . ŕ 4 ǀĢ)՗¶rƄյ Kȼsӟaյdiccյaյłddhavaĸյ
jathugnih՗ xuxamĻJJhurcih՗
karctj՗cJhumxi՗bhaxmaxút՗
tathú՗maJ-vi;ajú՗bhaktir՗
uJJhavainumxi՗kĻtxnaƎah՗
'MìҚյcaroյ łddhava,յ ìlյ scrvìzìoյ dcvozìona|cյ ofIcrtoյ aյ Mcյ òյ comcյ unյ Iuocoյ
ardcntcյchcյpuòյìnccncrìrcյtuttoյì|յcombustìbìlcյchcյg|ìյòյIornìtoյncl|aյformaյ
dìյattìvìtàյpcccamìnosc. "յ Anchcյncl|oյ\rtmaJ-Bhugavatam՗ (Ġ. ĠĠ.ó),՗ncìյvcrsìյ
ìnյcuìյ¶rĠյ Kapìladcvaյ dàյ ìstruzìonìյ aյ SuaյmadrcյOcvahutì,յ òյspìcgatoյchcյ ìlյ
scrvìzìoյdcvozìonalcյvìnccյlcյrcazìonìյdclյpcccato.յ Ocvahutìյdìsscĸյ
jan-numaJhcja-aravķ̈́unukԟrtanuJ՗
jat-prahvanúJ՗jat-xmaranúJ՗a¡i՗kvacit՗
avuJc՗ 'pi՗xaJjah՗xavanuja՗kalpatc՗
kutah՗¡unax՗ tc՗bhagavan՗nu՗Jar՗ aanú՗t՗
'Mìoյ caroյ Sìgnorc,յ quandoյ unaյ pcrsonaյ asco|taյ cյ rìpctcյ ìlյ cantoյ dcllcյ Ăucյ
glorìc,յāìյofIrcյ ìյ suoìյ omaggìյ cյǣìյrìcorda,յanchcյscյòյnataյ ìnյunaյIamìglìaյdì յ
mangìatorìյ dìյ canì,յ dìvcntaյ ìmmcdìatamcntcյ pì úյgrandcյ dìյ unյ bruhmana՗ cյ
quìndìյ dcgnaյ dìյ compìcrcյ sacrìfìcì.յ Chcյ dìrcյ dunqucյ dìյ coluìյ chcյ āìյ vcdcյ
pcrsonalmcntcǏ"յ
Mclյ1aJma-1urúna՗òյafIcrmatoյchcյ|cյpcrsoncյìlյcuìյcuorcյòյscmprcյattrat-
toյdalյscrvìzìoյdcvozìonalcյaյ¶rĠյVìsɟŷյsonoյìmmcdìatamcntcյlìbcratcյdaյtuttcյ
|cյrcazìonìյdclյpcccato.յ Qucstcյrcazìonìյgcncralmcntcյcsìstonoյìnյquattroյfasì.յ
AlcuncյsonoյprontcյaĮprodurrcյìlյ|oroյrìsultato,յaltrcյsonoյìnյformaյdìյscmc,յ
a|trcյnonյsonoյancoraյmanìfcstatc,յcյa|trcյstannoյgìàյproduccndoյìlյ|oroյIrutto.յ
āuttcյqucstcյrcazìonì,յpcrò,յsonoյìmmcdìatamcntcյannu|latcյda|յscrvizìoյdc-
vozìona|c.յ Quandoյnclյnostroյcuorcյòյprcscntcյì|յscrvìzìoյdcvozìona|cյnonյc'òյ
pìúյ postoյ pcrյ ì|յ dcsìdcrìoյ dìյ compìcrcյ attìvìtàյ pcccamìnosc.յ !|յ pcccatoյ òյ
dovutoյ a|l'ìgnoranza,յ cìoòյ a|laյ dìmcntìcanzaյ dcl|aյ proprìaյ posìzìoncյcostȏtu-
zìonalcյdìյctcrnoյsμvìtorcյdìյOìoij յmaյquandoյdìvcntìamoյpcrfcttamcntcյ co-
scìcntìյdìյKȪaյrcalìzzìamoյdìյcsscrcյglìյctcrnìյ scrvìtorìյ dìյOìo.յ
Aյqucstoյproposìtoյ¶rìlaյǘìvaյGosvamìյcommcntaյchcյ|aյbhakti՗puòյcsscrcյ
dìvìsaյ ìnյducյ catcgorìc˫յ quc|laյ ìnյcuìյ ìlյscrvìzìoյ dcvozìona|cյ contìnuaյ scnzaյ
sostaյconյfcdcյcյamorcյ(xantatú),՗cյ qucllaյ ìnյcuìյìlյscrvìzìoյdcvozìona|cյnonյòյ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
vcrsoĮ ¡6|ˉ Laˉ stcrìaˉ diˉAjamìIaˉ 2Ĝˉ
ԽƐřìnuoյ maյ ta|vo|taյ sìյ rìsvcglìaյ (kuJucitkt).՗ llյ scrvìzioյ dcvozìona|cյ chcյ
у | ԰ìĥĄcյscnzaյsostaյ(aantatu)՗sìյdìvìdcյ aյsuaյvoltaյìnյducյ catcgorìcĸյ ì|յscrvìzìoյ
L̙ѽpƊutoյconյunյ|cggcroյattaccamcnto,յcյìlյscrvìzìoյdcvozìonalcյspontanco.յl | յ
ժcrvìzìoյdcvozìonalcյìntcrmìttcntcյ(kuJucitkt)՗si յdìvìdcյinvcccյi nյtrcյcatcgorìcĸյ
Ėŀdz scrvìzìoյdcvozìona|cյ mo|toյvìcìnoյa|l'attaccamcntoյ(rugubhuaamajt),՗ìlյscr-
ǎė ƹ| Udzdcvozìona|cյìnյcuìյnonյc'òյamorcյspontancoյmaյunյscntìmcntoյdìյafʼnnìtàյ
pǹrյ |aյ posìzìoncյcostìtuzìona|cյdìյscrvìzìoյ(rugubhuaa-aúnja-avarúpa-bhútu),՗cյ
Ͽ|յ scrvizioյdcvozìonalcյappcnaյ manìIcӾtatoյ(ubhuaa-rúpu).՗ Pcrյquantoյrìguar-
Hudz Įcdz pratìchcյ Βìյ cspiazìonc,յ anchcյ Աnaյ mìnìmaյ manìfcstazìoncյ diյ scrvìzìoյ
Γαvȱzìona|cյrcndcյsupcrϖuoյìlյsottopқrsìյaյprujaacitta,՗laյpcnìtcnza.յ ÈĮccrta-
l¡\Ƕntcյ inutì|cյ rìcorrcrcյ al|aյpcnìtcnzaյ quandoյsìյòյraggìuntoյ| 'affcttoյspontaɍ
ŚcUdz cյ |'attaccamcntoյ conյ amorc,յ chǺյ sonoյ ìյ sìntomìյ dcll'avanzamcntoյ nclյ
kdzΆΞucitkt.՗ Anchcյ nc||oյ stadìoյ dìյ ubhuaa-rúpu՗ bhakti,՗ tuttcյ lcյ rcazìonìյ dclյ
pǹŅĄatoյ sonoյsradìcatcյcյdìstruttc.յ ¶rўlaյǘтvaյGosvamȡյcsprìmcյ| aյsuaյopìnìo-
HL. laյ paro|aյ kurtanjcna՗ sìgnìfìcaյ chcյ scյ anchcյ ì|յ dcsìdcrìoյ dìյ commcttcrcյ
ǮԖˈ ȯnìյ pcccamínoscյ sìյ mantìcncյ ìnյ noi,յ laյ radìccյ dclյ nostroյ dcsìdcrìoյ saràյ
Ǵƃ stŗuttaյ da||aյ scmp|ìccյ prcscnzaյ ΟΰƄƂńubhuaa-rúpu՗ bhakti.՗ L'cscmpìoյ dclյ
͕ԉƐkara,՗ ì|յ so|cĕյ òյ mo|toյ approprìatҜ.յ L`aspcttoյubhuaa՗dc|laյbhakti՗òյpara-
Ϛҝnatoյaìյprímìյbaglìoriյdcl|'albaյcյl' ìѿsìcmcյdcìյnostrìյpcccatìյa|laյncbbìa.յ Laյ
ѾΈϟǰiaյ nonյ puòյ maìյ coprìrcյ ì|յ cìcloʢյ pcrciòյ ì|յ solcյ nonյ dcvcյ farյ a|troյ chcյ
ƿ ǀ ǁ źnƊğcstarcյ ìյ suoìյ prìmìյ raggìյ cյ ìmmǺdìatamcntcյ laյncbbìaյ scomparìrà.յ Sìď
ф х ц ć | mcntcĕյ anchcյ scյ laյ nostraյ rc|azìoҀcյ co|յ scrvìzìoյ dcvozìona|cյ òյ mìnìma,յ
ԕ Ħƙtaյ|aյncbbìaյdc|յpcccatoյsaràյsubìtҞյvìnta.յ
VLRǒOˉ 16ˉ
ñĮ åęĮ ēħƾ¶ͮ11ϵƿĨͯ.ϸ |
ºĮ çŧŨͩͪͫͬͭiϸ | Ɩ ? ϸ\ħϸϸ
na՗ tathu՗hj՗ ·ghavun՗ ruyan՗
pújcta՗ ta҂a-uJibhih՗
jathu՗ kǚ)ĜuҠ҃ita-pruĜaa՗
tat-puru)ΈŎni)cvaju՗
ȏȃ՗non,յ tathu:՗ tanto,յ hi:՗ccrtamcҁtcėյ agha-vuȏ:՗unյuomoյappcsantìtoյda|յ
pcĄĄato,յ ӎЖНͭ҂ˬյ oյ rc,յ pújcta:՗sìյpuòյ purìIicarcėյ tapah-uJibhih:՗ cscgucndoյ ìյ
prćncipìյ dc||ʁaustcrìtà,յ dcl|aյpcnìtcnzͬ,յ dclյ brahmacarja՗ cյ dìյ altrìյ mctodìյdìյ
puriğìcazìoncĹյ jathu:՗tantoյ quanto,յ Яǚ)Ĝurpita-pruЄͅah:՗ ìlյdcvotoյchcյvìvcյìnյ
Ȩҟdoյcomp|ctamcntcյcoscìcntcյdìյKrs̨Ŀa,յ tat-puru)a-ni)cvaju:՗ìmpcgnandoյ|aյ
ɉćƘǫյa|յscrvìzíoյdc|յrapprcscntantcյdìյ̸rşa.յ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
24Į
g
rImad-Bhagavatamˉ [Laatcˉ6,ˉ LapĘŅˉ
TRADLZ¡ONLˉ
Larcˉ re,ˉ seˉ uaˉ peccatcreˉ s'impegaaˉ aIˉ servizicˉ diˉ uaˉ auteaticcˉdevctcˉ deIˉ
Sigacre,ˉ eˉ appreadeˉ ccsľˉ i|ˉ mcdcˉ díˉdedicareˉ |aˉ prcpriaˉ vitaˉ aiˉ piediˉ diˉ Ictcˉdiˉ
KɤƋa,ˉpuèˉessereˉccmpɒetameateˉpurilicatc.ˉ caˉ èˉpcʘsibiIeˉpoōĽñcarsiˉscttɵ
pcaeadcsiˉ scItaatcˉ aI|ţausterítàŮˉ a|Iaˉ peaiteaza,ˉ aIˉ brahmacarya eˉ agIiˉ aItriˉ
metŇiˉdiˉespiazicaeˉcheˉtiˉhcˉprecedeatemeateˉdescrittc.ˉ
Slj¡LGAZ!ONLˉ
Ǚut-¡uru)u՗ sìյrìfcrìsccյaյ coȜuìյ chcյ prcdìcaյ |aյ coscìcnzaյ dìյ Krլna,յ comcյ ì|յ
macstroյspìrìtua|cƼյ S҃ģaյMarottamaյdasaյ͏hյ kuraյdìccva,յchКї՗ vui)σuũu-
acvȧ՗ niatdru՗¡ȧjcchc՗ kchӕ̠՗ ɫScnzaյ scrvìrcյ unյ macstroյ pìrìtua|cյautcntìco,յ unյ
vui)ϓuͲu՗ìdca|cʣյchìյpotrƞյ csscrcյ|ìbcratoյ da||cյ rctìյdìյmuju̲ɒ՗ QucstoյcҠnccttoյ
òյ csprcȿȿoյ ìnյ mo|tìյ a|trìյ passìյ dc||cյ Scrìtturc.յ Mc||oյ
\
rԿmudŌBháguvutum՗
(5. 5.2)Įòյafącrmato˭յmuhut-acvum՗dvurum՗ uhur՗vimuktchʃ՗chìյ dcsìdcraյ|ìbcrarsìյ
da||cյ grìnʼncյ dìյ muju՗ dcvcյ starcյ ȓnյ compagnìaյ dìյ unյ muhátmďŇ՗ dìյ unյ puroյ
dcvoto.յ Mahatmaյ òյ co|uìյ chcյs'ìmpcgnaյpcrյvcntìquattroյorcյa|յgìornoյnc|յ
scrvìzìoյd'amorcյaյ Oìo.յ KrsȤʍaյ affcrmaյnc||aյBhuguvud-g͈tď՗ɣĢ.Ŕˣ).՗
muhutmunua՗ tu՗mu՗ ŏdz¡urthu՗
duivĶѬ՗¡rukrtim՗uarituh՗
hhu¡untj՗ununj҈-munuac՗
]Иutvu՗hhutudim՗ uvjujum՗
ƒķѭ Iìg|ìoյ dìյ Prtha,յco|oroյchcյnonյsonoյì||usì,յ |cյ grandìյanìmc,յsonoյ sottoյ|aյ
protczìoncյdc||aյnaturaյdìvìna.յ SapǻndoյchcյǒoյsonoյOìoʤյ|aյ PcrsonaյSuprc-
maʥյ orìgina|cյ cյ ƅncsaurìbì|c,յ cssìյ siյ dcdìcanoյ comp|ctamcntcյ a|յ scrvìzìoյ dìյ
dcvozìonc. Ƥյ l|յmuhutmu՗sìյrìconosccյdunqucյda|յ Iattoյchcյsŝìmpcgnaյso|tantoյ
.
aȟյ crvìzƅoյdìյKrsȤʎa.յ ̻ʂunìcoյmodoյpcrյ ƌìbcraӏsìյ da||cյ rcazionìյdc|յpcccatoյòյ
offrìrcյ ì|յ proprìoյ scrvìzìoյ aյ unյ vui)Ųtuũuʁ՗ rìsvcg|ìarcյ |aյ nostraյ coscìcnzaյ dìյ
KrsȦaյcյ ìmpararcյ adյ amarcյ Krs̩a.յ Qucstoյ òյ ì|յ rìsu|tatoյ dc|յ muhutmáʛacvu՗
MaturaČmcntc,յ ìmpcgnandosìյ a|յ scrvìzЀoյ dìյ unյ puroյ dcvotoյ |cյ rcazìonìյ dcìյ
nostrìյpcccatЁյsonoյsubìtoյdìstruttì,յmaյì|յscrvìzìoյdcvozìona|cյnonյhaյ|oյscopoյ
dìյspazzarcյvƉaյunaյquantìtƞյìnsìgnìʼncantcյdìյpcccatì,յbcns|յquc||oյdìյrìsvcg|ìa-
rcյ ì|յ nostroյ amorcյ addormcntatoյ pcrյ Krsna.յ Ļomcյ |aյ ncbbìaյ svanìsccյ a|յ
prìmoյraggìoյdìյso|c,յcosȕյ|cյrcazìonìյdcìյnostrìյpcccatìյsvanìsconoյautomatì-
camcntcյnonյappcnaյcomìncìamoյaյscrvìrcյunյpuroյdcvoto,յscnzaյ|aյncccssìtƞյ
dìյ farcյa|trìյsIorzìյscparatìƼ յ
Lcյ paro|cյ kr)Ųtur¡itu-¡rdǮăuh՗ sìյrìfcrìsconoյ aյ unյdcvotoյ chcյdcdìcaյ |aյ suaյ
Տ vìtaյ aյ scrvìrcյ KrիƎa,յ nonյ aյ chìյ sìյ prcoccupaյ dìյ csscrcյ sa|vatoյ da||aյvìaյ chcյ
portaյaìյ pìanctìյ ìnfcrna|ì. յ l|յ dcvotoյ òյdcttoյnЙrȥjuŲtu-¡urďjuǮtuʂ՗ oյ vuaudβvuԷ
¡urujuψu,՗ì|յ chcյ sìgnìąЂcaյΉhcյ |aյ vìaյ dìյVasudcvaƷյ|aյ vìaյdc||aյdcvozìonc,յòյtuttaյ
|aյsuaյvìta,յ |aյ suaյ stcssaյ anìma.յ ͙ďrujuωu-¡uruh՗ aurvc՗nu՗kutuacunu՗hihhjuti՗
(\.՗B.ƨ՗ Ŭ. I ǂ յ . 28). Įìnյqua|unqucյ|uogoյvadaյta|cյ dcvotoյ nonյhaյpaura.յ Laյvìaյchcյ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VƸǭřŭdz Ɣ 7Ǩ ˉ DŽaˉstcriaˉdi ˉAjamiIaˉ 25ˉ
źu|dz|dzH ͮ| |aյ |ìbcrazioncյ cյaìյsìstcmìյp|anctariյ supcrìoriյòյbcnյdìvcrsaյ daյquc|ƍaյ
Ƌćcdz үčӐtaյaìյpìanctìյinfcrna|ì,յmaյunյdcvotoյnúrújana-para՗nonյhaյmaìյpaura,յ
Žovƚ҄ȵԲcյ sìaյ ìnviato;յ dcsidcraյ scmp|ìccmcntcյ rìcordarcյ Krsnaյ Ōnյ qua|sìasìյ
| Գoϛč.յ ͒nյdcvotoյsìmì|cյ nonյ sìյprcoccupaյ dc||'ìnfcrnoյ oյ dc|յ paradìso,յ maյ
ŽӑĥìdΊŗaյ so|tantoյ continuarcյ aյ oƁϋrìrcյ ì|յ suoյ scrvìzìoյ aյ Kխna.յ ǝuandoյ ilյ
Žβvҡԗčյsìյtrovaյìnյcondìzìonìյ ìnfcөa|ìյ |cյacccttaյcomcյmiscrìcordìaյdìյKrsnaķյ
ltlldz lƷǬdz 'nukampúm՗auaamtk)amunaœ՗ (\. B. ɼ ՗ I0 I4.8).՗ Ľg|ìյnonյprotcsƗaյpcnsan-
du.dz ɬчč,յchcյsonoյunյcosiյgrandcյdcvotoյdìյ KrsnaĴյ pcrchóյdcvoյ csscrcյ sotto-
ŻdžƟ|Űdz aյ qucstcյ soffcrcnzcǏ"յ Pcnsaյ ìnvcccķյ Ĭǝucstaյ òյ tuttaյ mìscrìcordìaյ dìյ
̹Ӓ ծ˕a. śյ Qucstaյ attìtudìncյ òյ possìbì|cյ so|oյpcrյi|յ dcvotoյ chcյs'ìmpcgnaյ a|յ
ӿδӔvìzìoյdc|յrapprcscntantcյdìյKrsnaũյ Qucstoյòյì | յscgrctoյdc|յsucccԀsoũյ
VLRSOˉ ƕ7ˉ
͛͜ϸƄŪϸºėllĮƈȁ͝͞·ϸ ϸ
͚·ϸ Ϡ¤ϸ ĖÅĮ ñPÏHĘ·Į | ϸ? ď| | ϸ
aaJhrȹctnc՗hj՗ajam՗ lckc՗
panthúh՗ k)cmc՗ Ơkutc-bhajah՗
auatlúh՗auJhavc՗jatra՗
núrujana-parujanúh՗
aaJhrtctnaĈ:՗approprìato,յ h՗iĩ՗ccrtamcntc;յ ajam:՗qucsto,յ lckc:՗nc|յmondo,յ
҄anthúh:՗ vìa,յ k)cmahĩ՗ dìյ buonյ augurìo,յ akutah-bhaja/Ǐ:՗ scnzaյ paura,յ auȱ
ՃlúŒ:՗ dìյ buonյcomportamcnto,յ aúJhavaĈ:՗pcrsoncյsantc,յ jatra:՗ dovc,յ nurƊȱ
Ԃana-parújanƊĚş՗ co|oroյ chcյ consìdcranoյ ì|յ scrvìzìoյ dcԻozìona|c,յ |aյ vìaյ dìյ
ǚarayanaյcomcյ|aյ|oroյvìta,յ|aյ|oroյstcssaյanima.յ
TRADLZ¡ONLˉ
Laˉviaˉseguitaˉdaiˉpuriˉdevcti,ˉcheˉsiˉccmpcrtaacˉȄcrrettameateˉeˉscacˉdctatiˉ
deIIeˉmigIicriˉquaIità,ˉ8dzcertameateˉIaˉviaˉpiąˉprcpiziaˉiaˉquestcˉmcadcˉmateriaIe.ˉ
Ħssaˉ8dz IiberaˉdaIIaˉpauraˉădz 8dz autcrizzataˉdagIiˉsãstra.
SF¡LGAZ¡ONLˉ
Monյbìsognaյpcnsarcյchcյchìյpratìcaյ|aյbhakti՗siaյincapaccյdiյcompìcrcյ|cյ
ccrìmonìcյrìtua|iյraccomandatcյnc||aյpartcյdcìյ |cJa՗dcttaյkarmaŏkúɦDZaɻ՗oյchcյ
҅onյsìaյco|toյ abbastanzaյdaյpotcrյ spccu|arcյsuյ argomcntìյ spìrìtua|ì .յ Ǒcnc-
ӓa|mcntcյìյmƊjúvúJt՗sostcngonoյchcյ|aյvìaյdc||aյbhakti՗òյdcstìnataյa||cյdonncյcյ
ͯg|ìյ ìgnorantì,յmaյqucst'accusaյnonյ òյfondata.յ Laյvìaյdc||aյbhaktЅ՗òյsγguìtaյ
daìյpìúյgrandìյ studìosì,յcomcյìյǑosvami,յ

riյCaìtanyaյMahaprabhuյcյ ŀama-
ȭujacaryaˮյqucstìյsonoյìյvcrìյscguacìյdc||aյvìaյdc||aյbhakti.՗ !nΔìpcnǵcntcmcn-
tcյda|յfattoյdìյappartcncrcյoյnoյa||'arìstocrazìa,յdiյcsscrcյco|tìյoppurcյno,յtuttìյ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
1bdz
g
rĄmad-Bhagavatamˉ [Laatcˉ6,ˉLapƇņˉ
dcvonoյ scguìrcյ lcյ |oroյ ormc.յ ͔uhu¡unc՗ jcnu՗ gutuh՗ au՗ punthúhŗ՗ bìsognaյ
scȂuìrcյ|aյvìaյdcìյmuhu¡unu.՗ lյ muhu¡unu՗ sonoյco|Ңroյchcյhannoյìntraprcsoյċaյ
vìa
ʦյ
dc|յscrvìzìoյd
կ
vozìonaċհյ ͎auat|uh՗ aȝ͑h
.
u
Շ
c՗jutru՗
.
nӘrњjuǯuʅ
Ѽ
urujunúh)՗ pcr-
chcյ gucsԘcյ gӕandɛյ pcrsonaϠtaյ sonoյ uomԙȩյ pcrϑttԚ.յ Mc|щoյ͝rtmudʆ̳húguvuԱ
tum՗(5. ! 8. I?)ƓòƓaϒζrmatoķյ
juajúati՗hhuktir՗hhuguvutj՗ukiŴcunu՗
aurvuir՗ǵnuia՗t՗u՗tru՗aumuautc՗auruh՗
ɭCoIuìյchcյpossícdcյunaյ dcvozìoncյìncro||abìшcյpcrյOio,յ|aյ PcrsonaյSuprcma,յ
possìcdcյ anchcյtuttcյlcյbuoncյ qualitàյ dcg|ìյcsscrìյcc|cstì. "յ Lcյpcrsoncյmcnoյ
ìntc||ìgcntì,յpcròŧյnonյrìcsconoյaյcapìrcյ|aյvìaյdcl|aյhhukti,՗cյ sostcngonoյ chcյ
cssaյ òƓ dcstìnataյ aյ co|oroյ chcյ nonյ possonoյ cscguìrcյ lcյ ccrìmonìcյ rìtua|ìյ oյ
dcdìcarsìյa||aյspccu|azìoncյintcl|cttua|c.յ ComcյconIcrmaյquìյ|aյparo|aյaudhrt-
cįnuh,՗ aյ dìIIcrcnzaյ dclյ kurmu-kunΗu՗ cյ dc|յ¡Ŵunu-kunΘu,՗ laյ hhukti՗òƓ laյ vìaյpìúյ
adatta.յ Ídz mujuvudt՗possonoյcsscrcյauatбuh՗ audhuvuh՗ (pcrsoncյsantcյcյdiյbuonյ
comportamcnto)ŧյmaյpossìamoյdubìtarcյdc|յ loroյ cIIcttìvoյprogrcssoյpcrchóյ
cssìյ nonյ hannoյ acccttatoյ laյ vìaյ dc||aյ hhukti.՗ Chìյ ìnvcccյscgucյ |aյvìaյ dcg|ìյ
ucurju,՗ oltrcյaյ csscrcյauͤͥ úh՗cյaúdhuvuh,՗ òƓsìtuatoյsuյunaյvìaյchcյòƓlìbcraյdaյ
ognìյpauraյ(ukutc-hhuju).՗ Pcrյ|ìbcrarcìյdag|ìյartìg|Ȑյdiյmújú,՗ bísognaյscguìrcյ
scnzaյ pauraյ ìյ dodìcìյ muhu¡unu՗ cյ ìյ loroյ rapprcscntantìյ nc||aյsucccssìoncյ dciյ
macstrìյspìrìtualì.յ
VLRSOˉ 18ˉ
m͓͒Ŀϸ͗Ȓĥaϸǜn͑yϸ|Į
aϸǵa͙͘aĦ-ϸȰ͏͐ϸČ͔͕͖ƛƜ'ϸ Ì | Į!· ·
prújuacitӵȝni՗cǷrnuni՗
núrujuȌu-purunmukhum՗
nu՗ni)pununti՗ru¡cndru՗
auru-kumhhum՗ ivúpuguh՗
prujuacittuni:՗ ìյ mctodìյ dìյ cspìazìonc̅յ cԹrǯúni:՗ compìutìյ aǵεȂɈatamcntc̆յ
nƓrújunuĘpuruİԛmukhum:՗ unյ nonƸdcvoto,յ nu՗ni)pununti:՗ nonյҰssonoյpurìƂ-
carcĹյ ru¡cndru:՗ oյ rc,յ aurú-kumhhum:՗ unյvasoյ chcյ contìcncյ dcȥյ ȥЃqԴorc,յ ivu:՗
comcĹյ upu-guh:՗ lcյ acqucյ dcìյ Ȁumì.յ
TǍDLZƾLjNLˉ
Larcˉ re,ˉ ccmeˉ uaˉ vascˉ cheˉ haˉ ccateautcˉ Iiqucreˉ acaˉ puèˉȚț ʅeˉ puriñcatcˉ
aemmeacˉ IavandcIcˉ aeIIčacquaˉ diˉ mcItiˉ ñuɝi,ˉ iˉ aɲŴdevctiˉ aɳˉžſ Šdz esʜreˉ
puriñcatiˉ daiˉ metňiˉ diˉæpiazicae,ˉ aacheˉseˉIiˉ cɱpicacˉperlettǸɥte.ˉ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YƱǧƅƛodz ę ƦƓ ˉ Laˉstcriaˉdi ˉAjamiIaˉ 27ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
ʼn 'crdz Źvvantaggìarsìյdcìյ mcԉodìյ dìյcspìazìoncյ occorrcյcsscrcյdotatìյalmcnoյ
. ļ Ɗ dz H MH pìcco|aյ doscյ dìյ dcvozìonc,յ a|trìmcntiյ nonյ cìյ sìյ puòյ purìρϨcarc.յ Ęaյ
qntǟsƵ ūdz vcrsoյrisu|taյchiaroյ chcյ |cյpcrsoncյ chcյ scguonoյ ì|յ karma-kúųǥa՗ cյ ì|յ
Ⱥ˕˖˗˘˙˚˛˜-аӫυĬǪa՗ scnzaյavcrcյ ncmmcnoյ unյ po`յ dìյ dcvozioncյ pcrյ ì|յ Sìgnorcյ nonյ
ҬҏӭӮonoյpurìfìcarsìյscgucndoյso|tantoյqucstìյa|triյscntìcri.յ Laյparo|aյpruja-
ɐ՗ІӍӎΉnǾ՗ òյ p|ura|c,յ cյ staյ aյ ìndìcarcյ sìaյ ì|յ karma-káφĬǫ a՗ chcյ ì|յ ]Ȃuna-káĮĺa.՗
Ǜ͞Һ ҐɁԇamaյ Ęasaյ Ǣhakuraյ dìccˢյ karma-kúχĬǫ a՗ ]Жuna-kúρĬǪ a՗ kcvala՗ Ǟi)cra՗
ľ·ĿǓrDŽĽ0,dz cg|ìյ paragonaյ |cյ vicյ dc|յ karma-kuȊĺa՗ cյ dc|յ]Ȃuna-kúųǥa՗ aյ vasìյ dìյ
ǒĤnC. dz Ā|յ |ìquorcյ cյ ì|յ vc|cnoյ appartcngonoյ a||aյstcssaյcatcgoria.յ Sccondoյ
qŗcsICdz vcrsoյ dc||oյ ͢rtmaJ-Bhugavatam,՗ unaյ pcrsonaյ chcյ haյ scntìtoյ mo|toյ
Ҫ˹ ˌ Ū |͟rcյ dc|յ scrvizìoյ dcvozìona|c,յ maյ nonյ haյsvì|uppatoյa|cunյ attaccamcntoյ
ŹŘdz ſŘsoưյ cìoòյѱonյòյcoscìcntcյdìյKrsɞa,յòյ ;omcյԩnյvasoյdìյ|ìquorcյ cյ nonյpuòյ
Ɓt i | nUIdz csscrcյ purìfìcataյ scյ a|mcnoյ unaյ tracciaյ dìյ scrvìzioյ dcvozìona|cյ nonյ òյ
ҫһ Μsſntcյìnյ |cì.յ
VLRSOˉ ¡9ˉ
ĕ¬·Į Ȗ·ŏ͌ȼ
İlj ŵ͋]ǖȥϸ ͉Ƽ |ϸ
ñĮ Ⱦϸ ȣƧϸ TĐđħ Ēħ
͊aȃȄǚ͈Śϸ+ȳĤ͍ƽƕ šϸė ºl l ħ
Ƒakrn՗ manah՗kr)πȻa-paJuravinJajcr՗
nivc:itam՗ taJ-guȊa-rugi՗jair՗iha՗
na՗ tc՗jamam՗puaa-bhrtaa՗ca՗ taJŏbhaӏun՗
Ƒvapnc՗ 'pi՗paajanti՗hi՗ctrĮa-ni)krtuϏ՗
aakrt:՗unaյso|aյvo|ta,յ manadz̒՗ |aյ mcntc,յ kѵųaŏpaJaʼnaravinJajcDz:՗ aiյ pìcdìյ
Ĝìյ|otoյdìյKrsƢʉa,յ nivcaitam̓՗comp|ctamcntcյsottomcsso,յ tat:՗diյKrՠɕʊaNjյ guĮaƘ
rági:՗attaccaԈoյìnյ qua|chcյ modoյa||cյqua|ìtà,յa|յnomc,յa||aյfamaյcյa||'ambìcntc,յ
ԗaiDz:՗da|յqua|c,յ iha:՗ ì nյqucstoյmondo,յ na:՗non,յ tc:՗qucstcյpcrsonc˺յjamam:՗
͖amaraja,յŋ|յsŋgnorcյdc||aյmortc,յ puaa-bhrtadz:՗co|oroյchcյportanoյdc||cյcordcյ
İpcrյ catturarcյ ìյ pcccatori),յ ca:՗ c,dz tat:՗ suoì,յ bha;іn:՗ scrvìtorc,յ Ƒva҅nc՗api:՗
ncmmcnoյ i nյsogno,յ paajanti:՗ vcdono,յ hi:՗ ccrtamcntc,յ ctrĮa-ni)krtuԩ:՗ chcյ
hannoյcompìutoյ|cյgìustcյcspìazionì . յ
TRADLZ¡ONLˉ
Aacheˉ seˉ acaˉ haaacˉ ccmpIetameateˉ reaIizzatcˉ Kɷ¶pa,ˉ Ieˉ perscaeˉ cȭˉ aacheˉ
uaaˉ scIaˉ vcItaˉ siˉ scacˉ ccmpIetameateˉ scttcmesseˉ aiˉ Suciˉpiediˉ diˉIctcˉ eˉ haaacˉ
prcvatcˉ attrazicaeˉ perˉ iIˉ Sucˉ acme,ˉ Iaˉ Suaˉ lcrma,ˉ Ieˉ Sueˉ quaIitàˉ eˉ iˉ Suciˉ
divertimeati,ˉscacˉccmpIetameateˉIiberateˉdaˉcgaiˉ reazicaeˉdeIˉpeccatc,ˉperchéˉ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com

g
rImadŲBhagavatamˉ [Laatcˉ6,ˉ Lap.ˉŃˉ
ìaˉ questcˉ mcdcˉ haaacˉ accettatcˉ ìIˉ vercˉ metcdcˉ dìˉ espìazìcae.ˉ Questeˉ aaìmeˉ
scttcmesseˉ acaˉ vedcacˉ aemmeacˉ ìaˉ scgacˉ Yamarajaˉ cˉ ìˉ sucìˉ servìtcrì,ˉ cheˉ
pcrtaacˉdelIeˉccrdeˉperˉIegareˉìˉ peccatcrì.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
KrsǗaյìnscgnaյnc|laյBhuguvud-gltuƓ( ! 8. óó).Ɠ
aurvu-dhurmunƓ¡urĬt)u])uƓ
mumƓ ckumƓ auruĞuŮƓ vru]uƓ
uhumƓ tvumƓaurvu-¡u¡cbh)cƓ
mck)u)i))ƐmiƓmuƓ aucuhƓ
đųascìaյognìյformaյdìյ rcĊìgìoncյcյabbandonatìյaյMc.յ !oյ tìյ lìbcrcròյdaյtuttcյ|cյ
rcazìoѲìյdcЧյpcccaԊo.յ onյtcmcrc. ɠյ Ŷucstoյstcssoյprìncipìoյòյdcscrìttoյquìյconյ
l`cյ prcssìoncյaukrnƓmunuhƓkr)rņu-¡uduruvindu)ch.Ɠ Chìյstudìandoյ|aյBhuguvudƊ
gńtuƓ dccidcյ dìյ sottomcttcrsƇյ aյ Krs̤aţյ òյ ȋmmcdìatamcntcյ |ibcratoյ daյ tuttcյ |cյ
rcazìonìյ dc|յ pcccato.յ ÈĮ sìgnìfìcatìvoյ ìno|trcյ chcյ

uПadcvaյ Gosvյ m͠ ţ յ dopoյ
avcrյ rìpctutoյdìvcrscյ voȚtcյ |cյparoŒcյ vcaudcvu-¡uru)unuƓC nurĈ)uƒu-¡uru)uĝc,Ɠ
conc|udaյconյ|ɳcsprcsյ ìoncյkěĜu-¡udurużĭndu)ch.Ɠ ̕g|ìյ vuo|cյìnĜìcarcյcos|յchƀյ
KrsĚűaյòյl'orìgìncյdìյNarayaƋŢaյcյdìյVasudcva.յ AnchcյscյNarayaȦaյcյVasudcvaյ
nonյ sonoյ dìffcrcntìյ daյ KrsĚűaʓյ sottomcttcrsìյ aյ KrsƋŢaյ ìmp|ìcaյ |aյ comp|ctaյ
ӯottomìssìoncյaյtuttoյ|cյSucյcmanazionìŤյcomcյMarayaїaťյVasudcvaյcյGovinda.յ
KrsĚűaյaǽfcrmaյnc| |aյßhuguvud-gŅtuƓ(7.Ɠ7),ƓmuttuhƓ¡uruturumƓnun)ut.ƓđNcssunaյ
vcritàյ Mìյ òյ supcrìorc.ĭյ ̓ìoēյ |aյ ŵcrsonaյ Suprcmaưյ possìcdcյ mo|tìյ nomìյ cյ
formc,յ maյ KrsͶaյòյ |aյ formaյ suprcmaյ (krƑğuaƓ tuƓbhuguvunƓ avu)um}.Ɠ ŵcrcìòյ
KrsțŢaյ raccomandaյ aìյ dcvotìյ ncofìtiյ dìյ sottomcttcrsìյ aյ ųuìյ so|tantoյ (mumƓ
ckum}.Ɠ ŵoìchóյ ìյ dcvotìյ ncoňtìյ nonյ possonoյ capìrcյ |cյ formcյ dìյ Narǩyaљʾa,յ
VasudcvaյcյGovƇndaƱյKrsШʐaյdìccյdircttamcntcIJյmumƓckum,Ɠcյì|յvcrյ l ìnյcsamcյ
sostìcncյqucstaյaffcrmazìoncյconյ Ċcյ paro|cյ kr)Ġu-¡uduruvindu)ch.Ɠ arayaјaյ
nonյ par|aյpcrյ onalmcntcťյmaյKrsǗaյoյVasudcvaյsȌյʵcomcʔյpcrյcscmpìo,յnc||aյ
Bhuguvud-guu.Ɠ Scguìrcյ|cյìstruzìonìյdcl|aյBhuguvud-gųtuƓsìgnìfìcaյsottomcttcrՄ
sìյaյ KҼsțʑaյcյ qucstaյ sottomissìoncյòյ |aյpìúյa|taյ pΝrfczìoncյdc|յbhukti-)cgu.Ɠ
Pariksìtյ ̼ahǩra|aյ avcvaյ chìcstoյ aյ ¶ukadcvaյ Gosvՙmiյ comcյ cìյ sìյ puòյ
sa|varcյ da|յ cadcrcյ nc||cյ varìcյ condìzìonìյ dìյ vìtaյ ìnfcrna|c.յ ęnյ qucstoյ vcrsoյ
¶ukadcԷaյGosvamϩյ ҽìӰpondcյchcյun'anìmaյsottomcssaյ aյKŖsĚ̪aյnonյpuòյccrՅ
tamcntcյ cadcrcյ ncl|'csìstcnzaյ ìnfcrna|c,յ dcttaյ nuruku.Ɠ Monյ soloյ nonյ dcvcյ
sccndcrcյ ņnյ là,յ maյ ncmmcnoյ ìnյ sognoյ vcdcյ Yamara¡aյoյ ìյ suoìյ scrvìtorìյ chcյ
hannoյ ìlյ compìtoյ dìյ portarcյa||'ìnfcrnoյìյ pcccatorì.յ Ānյ a|trcյparo|c,յchìյvuo|cյ
sa|varsìյdalյcadcrcյnc||aյ vìtaյìnfcrna|cյ(nuruku)ƓdovrcbbcյsottomcttcrsìյcomɌ
p|ctamcntcյ aյ KŖsĚ̫a.յ Laյ parolaյ aukrtƓ òյ sìgnìfìcatìvaյ pcrchóյ ìndìcaյ chcյ |aյ
pcrsonaյchcյsìյsottomcttcյsìnccramcntcյaյKŖsњaյanchcյunaյsolaյvo|taյòյsa|vaɌ
taťյ anchcյ scյ sfortunatamcntcյ cadcյ da||aյsuaյposìzìoncյ commcttcndoյ attìvìtàյ
poccamìnosc.յ Krsћaյaffcrmaյdunqucյnc||aյBhuguŽud-gìtuƓ(9.JU).Ɠ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
v:·rsoĮ20|ˉ Laˉstcriaˉdiˉ AjamiIaˉ
u¡iƓcctƓaudurðcurcƓ
bhu]utcƓmumƓ unun)u-bhukƓ
audhurƓcvuƓauƓmuntuv)uhƓ
aum)ugƓv)uvuaitcƓhiƓauhƓ
29ˉ
ɡ ̏ѳchoյsoյcommottossoյg|ìյ attìյpoggìorì ,յco|uìյchoյòյìmpognatoյno|յ sorvìzìoյdìյ
΍ΞԸoɊìonoյ dov`ossoroյ consìdoratoյ unյsantoյ porchóյ òյ su||aյ vìaյ porfotta.ĭյ Chìյ
ɑ ɑ ՞ ՟Ĥյ ĜìmontìcaյmaìյKrsǕaյnommonoյporյunյmomontoյòյa|յsìcuroƯյanchoյsoյg|ìյ
t Hpȍ IU dȈ յcadoroյcommottondoյqua|choյazìonoյpoccamìnosa.յ
Ǜo|յsocondoյcaҭìto|oյdo||aյßhuguvud-gltuƓ(ĵ.Ėˊ)յì|յSìgnoroյdìcoյancoraĶյ
nchubhikrumu-ndacƓ 'atĮƓ
¡rut)uvu)cƓnuƓvid)utcƓ
avu|¡umƓ u¡)Ɠ ua)uƓ dhurmua)uƓ
tru)utcƓmuhutcƓbhu)utƓ
' ' I n dzұuostoյsforzoյnonյcįòյpordìtaյoյdìmìnuzìonoյoյunյpìcco|oյpassoյsuյquostaյ
ǏǮ udz cędzprotoggoյda||aյpauraյpìúյ tomìbì|o.ĭյ Pìúյavantì,յno|յsostoյcŻpìto|oյdo||aյ
ňʼnŊƁguvud-gŋtd,Ɠì|յSìgnoroյafforma,յnuƓhiƓku|)Źnu-kŨtƓkuacįdƓdurgutİmƓtdtuƓguc-
·ƓŇi:tŴi.Ɠ đCo|uƆյ choյ faյ do|յ bonoյ nonյ òյ maìյ sopraffattoյ daĊյ maЩo.ɢյ Ŵ'attìvitàյ
Ÿǫ dzoȳìյzìaյ pìúյo|ovataյ[ku|)unu)Ɠ conӱìstoյ no|յ sottomottorsìյ aյKrs̬աa.յ Quostaյ òյ
| ɴ ĦĤìcaյstradaյchoյcìյpuòյ sa|varoյ da|յ cadoroյ no||aյvìtaյ ìnforna|oŨյ

rőЪaյPraboՆ
΀ Ȝ Ȇ͡ȭandaյSaȷasvat՘յ|oյconformaˣ յ
kuivu|)umƓnuruku)utcƓtri-duau-¡ľrƓukuau-¡u)¡u)utcƓ
durduntcndri)u-ku|u-aur¡u-¡ufu|ıƓ¡rctkhutu-duũĩ)tru)utcƓ
vifvumƓ¡IJŌrĥu-aukhu)utcƓvidhi-muhcndrudifƓcuƓ kltu)utcƓ
)ut-kuruĔƅ)u-kutuk)u-vuibhuvuvutumƓ tumƓguurumƓcvuƓatumuhƓ
|dz pǶccatìյdìյco|uìյchoյsìյòյsottomossoյaյKrsļaյsonoյparagonatìյaյunյsorpontoյaյ
t Ħȍյ sonoյ statìյ to|tìյ ìյ dontìյ vo|onìforìյ grctkhutu-duŭ)ēru)utc).Ɠ Łnյ sorpontoյ
ɵΟĤɊaյdontìյnonյfaյpìúյpauraյaյnossuno. յ Matura|montoյnonյbìsognaյcommotď
Ы Ьʆ c յattìvìtàյpoccamìnosoյconյ|aյscusaյdìյossorsìյsottomossìյaյ̶rs̴Ż.յ āuttavìa,յ
HĤյŅhoյ soյ accadoյ choյ unaյ porsonaյ sottomossaյ aյ KrsǕaյ commottaյ qua|choյ
pΠͿcŻtoյaյcausaյdo||oյsuoյa͸ìtudìnìյprocodontì,յquostoյazìonìյpoccamìnosoյnonյ
ȆǪѴnoյpìúյunյoffottoյdìstruttìvo.յ PorյquostaյragionoյbìsognaյrìmanΡroյatɂacɍ
·dzuŃ Ě dzaìյpìodìյdìյ|otoյdìյ Krsļaյ conյ grandoյformozzaյoյsorvìrյŴoյsottoյ|aյguìdaյdo|յ
ƿ ǀ ǁăcstroյ spìrìtua|oNjյ cosϪյ saromoյ ukutc-bhu)u,Ɠ |ìborìյ da||aյpaura,յ ìnյ qua|sìasìյ
ʕյґĤdìzìono.յ
VLRSOˉ 20ˉ
ĔâĮ ¤ȿǏǣĢ͇ƻģϸ ]̀ϸ|ϸ
̽ϸIJȑ͆ͅ¦ϸ̾̿ϸ̼ϸƃϸl l ²º l l ħ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
J0ˉ
g
rˀmad-Bhagavatamˉ
utru՗ccJuhurunѭmum՗
itihuaum՗purutunum՗
Ψunum՗ vi)Ĝu-)umu)ch՗
aumvuJua՗ tum՗nihcJhu՗ mc՗
[Laatcˉ6,ˉLap.1ˉ
utru:՗ aյqucstoյproposito,յ cuģ՗ anchc,յ uJuhurunti:՗ dannoյcomcյcscmpio,յ
imum:՗ qucstoǍյ itihuaum:՗ |aյ storiaյ Ʃdiյ A¡amiČa),յ purutunum:՗ moČtoյ antica,յ
JБunum:՗dciյscrvitori,յ vi)ĝu:՗ diյ ¶riյ͓iձ̡
.
Ѫ, յ )umu)ch:՗cյdiյYamara¡a,յ aumvuē
Juh˧՗|aյdiscussioncljյ tum.՗quc||a;յ nihcJhu:՗ ccrcaյ diյcapirc;յ mc:՗daյmc.յ
TRADLZ¡ONLˉ
AˉquestcˉprcpcsitcˉgIiˉ studicsiˉ eruditiˉ eˉIeˉperscaeˉsaateˉ ripcrtaacˉuaˉavve-
aimeatcˉstcriccˉmcItcˉaaticcˉcheˉiacIudeˉIaˉdiscussicaeˉscrtaˉtraˉiˉservitcriˉdiˉ
g
rˁˉ
Vi¶ǁǘˉeˉqueIIiˉdiˉYamaraja.ˉ Tiˉ pregcˉ diˉasccItarIa.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
lյ 1urunu,՗ ossiaյ lcյstoricյ antichc,յ sonoյ talvo|taյ trascuratcյdag|iյ uominЄյ diյ
scarsaյ intc||igcnzaյ chcյ |cյ considcranoյ Ѕ
҆
itoIogichc.յ ̢nյ rcaČtàյ iյ raccontiյ dciյ
1urunu,՗|cյstoricյantichcյdc|l'univcrso,յsonoյrca|iյanchcյscյnonյsonoյcspostcյinյ
ordincյcrono|ogico.յ lյ1urunu՗ riportanoյg|iյavvcnimcntiյpiúյimportantiյacca-
dutiյpcrŇnoյmo|tiյmiIioniյdiյanniյfaյnonյsoČoյ suյqucstoյpianctaijյmaյanchcյsuյ
a|triյpianctiյdcl|'univcrso.յ Ăuttiյiյsaggiյcruditiյcյrcalizzatiյchcյstudianoյiյ |cJu՗
fannoյrifcrimcntoյag|iյavvcnimcntiյdcscrittiյnciյ1u҉unu.՗ ¶rĆ|aյŀupaյGosvamiյ
considcraյ iյ 1urunu՗ importantiյ quantңյ iյ |cJu՗ stcssi,յ pcrciòյ nclյ suoյ Bhukti-
ruaumrtu-ainJhu՗ citaյ qucstoյvcrsoյda|յBruhmu-)umulu.՗
aruti-amrti-puruŷăĐJi-
ʝ՗ puncurĐtru-viJhim՗ vinu՗
uikuntiki՗hurcr՗hhuktir՗
utputujuivu՗kulputΩ՗
Ĭ̚lյ scrvizioյ dcvoziona|cյ compiutoյ scnzaյ tcncrյ contoյ dcl|cյ Scritturcյvcdichcյ
autcntichcյ ƹcomcյ |cյ īpuni)uJ,՗ Ēdz 1urunu՗ cյ i|յǖuruJu-puncurĐtruʇ òյ so|oյ unյ
inuti|cյdisturboյpcrյ|aյsocictà.ĭյ ŁnյdcvotoյdiյKrsȺ˳ aյdcvcյrifcrirsiյnonյso|oյaiյ
ͰcJu՗ maյanchcյaiյ1urĐŷău՗scnzaյconsidcrar|iյstolԥmcntcյdciյraccontiյmito|o-
gici.յ Scյfosscroյso|tantoյmito|ogia,յ¶ukadcvaյGosvamȢյ nonյsiյsarcbbcյprcsoյ
|aյ brigaյ diյ raccontarcյ | aյ vccchiaյ storiaյ dc||aյ vitaյ diյ A¡ami|a.յ Laյ storiaյ
cominciaյnc|յmodoյscgucntc.յ
VLRSOˉ 21ˉ
̵=̶̷·ϸ̸̹̺ơ̻tϸ .
æ̴̳¤ƺϸď'ħ ~qw·¡ª ·dĮ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VƶǩƈƜŬdz ěƑ | ˉ Laˉstcriaˉdi ˉAjamiIaˉ
kúnjukuh¡c՗ dvi¡uh՗ kuacid՗
duaį-putir՗u]Ūmiluh՗
númnu՗nu)ȷu-auducurc՗
duajúh՗ aumaurgu-dú)ituƶ՗
ðI
kunju-kuh¡c:՗ ncl|aյcìttàյdìյŲanyakub¡a,յ(ŲanaujĔյunaյcìttàյvìcìnoյaյŲan-
pƛrʋ, յ dvМuh:՗hruhmunu,՗ kuacit:՗uno,յ duat-putih:՗marìtoյdìյunaյprostìtutaյoյdìյ
unudz donnaյdìյbassaյclassc,յ u¡umiluh:՗A¡amì|a,յ numnu:՗chìamato,յ nu)[u-aut-
͸ѣҊu˃Ř՗ chìյ avcvaյpcrsoյtuttcյ|cյqualìԋàյbrahmìnìchc,յ duajúh:՗dc||aյprostìtutaյ
ɣյ dΣ|laյ scrvìtrìccnjյ aumaurgu-du)itu˄ř՗ contamìnatoյdal|aյcompagnìa.յ
TRADUZ¡ONLˉ
NeIIaˉcittàˉdiˉKanyakubjaˉvivevaˉunˉbrdhmaµa chiamatcˉAjamiIaƭˉegIiˉspcsèˉ
ouaˉservaˉprcstitutaˉeˉperseˉquindiˉtutteˉIeˉsueˉquaIitàˉbrahminicheˉaˉcausaˉdeIIaˉ
ŏoaˉreIazicneˉccnˉquestaˉdcnnaˉdegradata.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
Laյ co|paյ dìյ unaյ rclazìoncյ ì|lccìtaյ conյ unaյ donnaյ cìյ faյ pcrdcrcյ tuttcյ lcյ
Ҳualìtàյbrahmìnìchc.յ ęnյlndìaյcsìstcյancoraյunaյc|asscյdìյscrvìյ torìյdcttìյaúdru՗
U lcյ donncյ dìյ qucstaյ castaյ sonoյ chìamatcյ aúdrunͧĪ՗ csscյ fannoյ dìյ so|ìtoյ lcյ
΁Źmcrìcrc.յ Ăa|vo|taյ pcrsoncյ mo|toյ agìtatcյ daìյ dcsìdcrìյ scssualìյ al|accìanoյ
r΢|azìonìյ conյ qucstcյ camcrìcrcյ cյ spazzìncյ pcrchóյ ncl|cյ c|assìյ supcrìorìյ dc||aյ
socìctàյnonյpossonoյandarcյaյcaccìaյdìյdonncijյcҒsaյchcյòյstrcttamcntcյproìbì-
taյ dal|cյ convcnzìonìյ socìa|ì.յ Ajamƈ|aĔյ unյ gìovancյ cյ qua|ìfƈcatoյ hruhmuƛtu,՗
pcrscյtuttcյ|cյsucյbuoncյqua|ìtàյaյcausaյdc||aյsuaյrclazìoncյconյunaյprostìtuta,յ
maյ a|laյ Ǿġncյ fuյ sa|vatoյ pcrchóյ cglìյ avcvaյ ìnìzìatoյ aյ scguìrcյ ì|յ mctodoյ dc|յ
bhukti-jcgu.՗ NclյvcrsoյprcccdcnƗcյ¶ukadcvaյGosvamĠյavcvaյparlatoյdìյchìյsìյ
Řottomcttcյ anchcյ unaյ so|aյ vo|taյ aìյ pìcdìյ dìյ lotoյ dc|յ Sìgnorcյ (munuh՗ kƚ)ŨtuƘ
¡uduruvindujc˅,՗oյ dìյ chìյ haյ ìnìzìatoյaյ scguìrcյ ì|յ mctodoյdc|յhhukti-jcgu.՗ ę|յ
bhukti-jcgu՗ comìncìaյconյaruvuƛtum՗ kirtunum՗ vȳ)ŨtŦƷ,՗ |'asco|toյ cյ ìlյcantoյ dcìյ
nomìյdìյ¶rōյVìϝյcomcյnc|յmuhu-muntruŗ՗
hurc՗kr)Ũtu՗hurc՗kǘ)ǩtu՗kr)nu՗kҋ)nuʈhurc՗hurc՗
hurc՗rumu՗hurc՗rumu՗rđmu՗ rĹmu՗Ϥurc՗hurc՗
̜|յ cantoյòյ|`ìnìzìoյdc|յ hhukti-jcgu,՗pcrcìòյ¶rϫյCaìtanyaյMahaprabhuյdìchìaraDžյ
hurcr՗númu՗hurcr՗numu՗
hurcr՗numuivu՗kcvulum՗
kuluu՗nuatj՗cvu՗nuatj՗cvu՗
nuatj՗cvu՗gutir՗unjuthú՗
ĬęnյqucstaյcԌàյ dìյ dìscoĎdìaյcյ ìpocĎìsìaյ|ɶunìcaյ vìaյ pcrյ laյ|ìbcrazìoncյconsìstcյ
nc|յ cantarcյ ì|յ santoյ nomcյ dc|յ SìgnoĎc.յ Nonյ c'òյ a|troյ modoƲյ nonյ cƦòյ a|tĎoյ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ð&
g
rlmadŵBhagavatamˉ [Laatcˉ6,ˉLap.Ņˉ
modoƢѭnonѭc'òѭaItroѭmodo.Țѭ ʖIѭmctodoѭdcIѭcantoѭdcIѭsantoѭnomcѭdclѭSìgnorcѭ
haѭscmprcѭdcgIiѭcllcttìѭmcravìgIìosìȿѭmaѭòѭraccomandatoѭìnѭpartìcoIarѭmodoѭpcrѭ
qucstaѭ ctàѭ d͒ѭ KaIì.ѭ lˉ suoiѭ cl̚cttìѭ praticìѭ vcrrannoѭ spìcgatìѭ oraѭ daѭ Sukadcvaѭ
Cosvam΍ѭconѭΎaѭstoriaѭdìѭA|amìIaƮѭqucstiѭluѭ IìbcratoѭdaIIcѭmanìѭdcgIìѭYamadφƈaѭ
soItantoѭpcrѭavcrѭcantatoѭ ì|ѭsantoѭnomcѭdìѭMarayaΚa.ѭ Ťaѭ domandaѭorìginaIcѭ
diѭ Mahar˘|aѭ FarѠksìtѭ vcrtcvaѭ suIѭ pcrìcoIoѭ dìѭ cadcrcѭaII'ìnlcȁoѭ oѭ ncIIcѭ manìѭ
dcglìѭYamadχta.ѭ SukadcvaѭCosvamΏѭ rìspondcѭaѭFar͓ksitѭcìtandoѭqucstaѭantì-
caѭstorìaѭpcrѭconvìnccrIoѭdcIIaѭpotcnzaѭ˵cIѭhhukti-}cguĕ՗ì|ѭcuìѭìnìƌìoѭòѭcarattcĄ
rìzzatoѭdaǮѭ scmpIìccѭcantoѭdcIѭ nomcѭdclѭ Sìgnorc.ѭ Tuttcѭ Icѭ gňandìѭ autorìtàѭ suIѭ
hhukĎi-}cgu՗ raccomandanoѭìIѭ mctodψѭ dcvωzìonaIcѭchcѭcomìncìaѭco|ѭcantoѭdc|ѭ
santoѭnomcѭ dìѭ͒ҌՈч͹՗ (tun-ndmu-gruhunudihhiʵ.՗
VLRSOˉ &&
=. v¬wm
ı̱̲ϸǢĠɅȤϸ
ĮȮȯĀ̰ϸ |ϸ
̯'ϸ ·ª
hund}-ukϕuih՗kuiĎuvuia՗cuur}uir՗
gurhiĎuҴ՗ vƌttim՗úaĎhituh՗
hihhrut՗kuȞumhum՗ uaucir՗
}uĎu}um՗ úau՗ dchinuh՗
hundı-ukϙuiŒ:՗ ìmǺrìgìonandoѭ ìnutìImcntcѭ quaIcunoĉѭ kuituvuih:՗ barandoѭ
ncIѭgìocoѭdc͔ѭdadìѭcѭncIѭgìocoѭdƙazzardoʀѭ cuur}uiʹ:՗commcttcndoѭlurtìĉѭ gurϥi-
tumŚ՗ condannatcʁѭ vrttim˨՗proIcssìonìĉѭ dathituh:՗coIuìѭchcѭvìѭ siѭ dcdicaѭ(aѭ cauѭ aѭ
dcIIaѭ rcIazìoncѭ conѭ unaѭ prostìtutaƚ,ѭ hihhrut:՗ pcrѭ mantcncrcĉѭ kuӂumhum:՗ laѭ
mogIìcѭ cѭ iѭ lĐgI ͕ѭ chcѭ ˶ìpcndonoѭ daѭ Iuìƫѭ uԯcih:՗ moItoѭ contamìnatoĉѭ }Ȣtu}um՗
uau:՗ lcccѭ soI̛rirc,ѭ dchinuʺ:՗aItrìѭ csscrìѭvìvcntì.ѭ
TRADUZ¡ONLˉ
Questcˉ brãhmaça cadutc,ˉ AjəmiIa,ˉ lacevaˉ sclȞrireˉ gIiˉ aItriˉ arrestaadcIi,ˉ
imbrcgIiaadcIiˉaIˉgicccˉdŤazzardcˉcˉrapiaaadcIiˉdirettamȔate.ˉ ¡aˉquestcˉmňcˉs͖ѭ
ȩuadagaavaˉdaˉvivereˉeˉmaateaevaˉIaˉmcgIieˉeˉiˉ ñgIi.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
Qucstoѭ vcrsoѭ cìѭ mostraѭ comcѭ sìaѭ possìbìIcѭ dcgňadarsìѭ scmpIìccmcntcѭ aѭ
causaѭ dìѭ unaѭ rcIazìoncѭ ìI|ccìtaѭconѭ unaѭ prostìtuta.ѭ Monѭ òѭ possìbìIcѭ avcϫcѭ unѭ
Ǽapportoѭ scssдaIcѭ ìIIccìtoѭconѭ unaѭ donnaѭcastaѭoѭ arìstocratìca,ѭ maѭ soIoѭ conѭ
aúdru՗ dcgradatcɎѭ Quantoѭ ϙìƊѭ IaѭsocìctĔѭ pcѫcttcѭ Iaѭ prostìtuzìoncѭ cѭ ìIѭ scssoѭ
ìIIccìtoɀѭ tantoѭpìƊѭì ncoŇaggìaѭ ìѭ tňuLjatorìĚѭìѭ IadŇì ,ѭ ìѭ rapìnatorì,ѭgIìѭaIcoIìzzatìɁѭ ìѭ
drogatìѭcѭcoIoroѭchcѭgìocanoѭd'azƌaňdo.ѭ Fcrѭqucstaѭragìoncѭchìcdìamoѭprìmaѭ
dìѭ tuttoѭ aìѭ dìsccpoIìѭ dcIѭ nostroѭ Movìmcntoѭ pcϬѭ Iaѭ Coscìcnzaѭ dìѭ K;sΐȯaѭ dìѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YĶʋeˉ 24|ˉ Laˉ steriaˉ diˉAjamiIaˉ JJˉ
ƳǨNjÌƴ3Ɔ0dzÌdz rapportìյscssua|ìյì||ccìtì,յchcյsonoյ|'ìnìzìoյdìյognìյgcncrcյdìյvìtaյdctcstaՇ
͹Ȏ | cյcյsonoյ scguìtìյdalյconsumoյdìյcarncƲյ da|յ gìocoյd'azzardoյcյdal|'íntossìca-
ԠȎғnc.յ MatuĎa|mcntcյ sappìamoյ chcյ òյ mo|toյ dìϓcì|cյ contro||arsìĴյ maյ òյ dc|յ
ԍ Ԫttoյ possìbì|cյ scյ cìյ sottomcttìamoյ comp|ctamcntcյ aյ Kȸsna.յ Ăuttcյ qucstcյ
ǪϞìtudìnìյdcgradatc,յìnfattì,յdìvcntanoյgradua|mcntcյdìsgustoscյpcrյunaյpcrso-
şudz coscìcntcյdìյKȸsna.յ Scյìnvcccյ|aյsocìctàյpcrmcttcյ|'ìncrcmcntoյdcíյrapportìյ
ӲΤĥsua|ìյì||ccìtìյsaràյcomp|ctamcntcյrovìnataյcյsìյrȏcmpìràյdìյ|adrìĔյìmͺroglìonì,յ
ͻ͢ȫdìtìյcյcosĢյvìa.յ
VLRSOˉ 2Jˉ
ºċħ ̤̥ϸ īĬ ĉħ ϸ
̧Ą̩̏Ʉƥϸ ħĈĉĜ¦ l | ħĝĞ| | ħ
cvum՗nivuautua՗tuaju՗
|ú|ujúnuaju՗ tut-autún՗
kú|c՗ 'tjugún՗muhún՗rú¡unn՗
u);úaԺtjúju)uœ՗ aumúh՗
cvum:՗ìnյ gucstoյmodo,յ nivuautuh:՗vìvcndo,յ tuajuř՗dìյ luìյ ıAКamì|aƬ,յ |ú|ujú-
ѮaȜju:՗chcյmantcncva,յ tut:՗ dìյ |cìյı|aյaudruƍ̰)Ī՗ autún:՗ ìյņglì,յ kú|uĈř՗ ìlյ tcmpo,յ
ūtjugút:՗ passò,յ muhún:՗ mo|to,յ rú¡un:՗ oյ rc,յ u);úaitjú:՗ ottantotto,յ úju)uƺ:՗
Ύc|laյdurataյdìյ vìta,յ aumúh:՗ annì.յ
ǕADUZ¡ONLˉ
Lareˉre,ˉmentreˉpassavaˉiIˉsueˉtempeˉinˉquesteˉattivitàˉdetestabiIiˉeˉpeccami-
ueseˉperˉmantenereˉ Iaˉ suaˉnumeresaˉlamigIia,ˉtrascersereˉettantetteˉanniˉdeIIaˉ
suaˉvita.ˉ
VLRSOˉ 24ˉ
Čħ č¦ħ Ďħ Ċħ ̣ϸ§ħƂƸiϸ lħ
ŰϸȷȡǙϸ¯Įś11̦ϸ:ğȢƹƦ̪ƚ| ·-| | ϸ
tuaju՗pruvujuauh՗putrú՗
duau՗ tc)úm՗tu՗jc՗ƞvumuh՗
bú|c՗núrΙjuł͚՗númnú՗
pitrca՗cu՗dujitc՗bhraum՗
tuaju:՗ dìյ |uìյıAjamí|aƬėյ pruvujuauhś՗chcյcraյmo|toյvccchìo,յ putҍúhś՗ņg|ì,յ
duau:՗ dìccì,յ tc)ӱm:՗ dìյ tuttìյ |oro,յ tu:՗ ma,յ juh:՗ co|uìյ chc,յ uvumuh:՗ ì|յ pìԫյ
gìovanc,յ bú|uh:՗bambíno,յ núrújuՕuh:՗Marayana,յ númnú:՗chìamato,յ pitrch:՗
dc|յ padrcյ cյdc||aյmadrc,յ cuǁ՗ anchc,յ ΢jituhǁ՗ caro˻յ bhraum:՗mo|to.յ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ð4
g
rĄmad-Bhagavatamˉ ǟLantcˉ6ĐˉLap.1ˉ
TRADUZ¡ONLˉ
¡Iˉ vecchicˉ AjamiIaˉ avevaˉ dieciˉ ñgIi,ˉ diˉ cuiˉ iIˉ piąˉ gicvaneˉ eraˉ unˉ bambincˉ
chiamatcˉ Narayaća.ˉ FcichéˉNarayaćaˉ eraˉ iIˉ ñgIicˉmincre,ˉnaturaImenteˉ eraˉ
mcItcˉcarcˉaIˉpadreˉeˉ aIIaˉmadre.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
ųaյpaբo|aյpruvujuauϊ՗ìndìcaյquantoյAjamì|aյfosscյdcgȹadato,յìnfattì,յnono-
stantcյìյsuoìյ ottantottoյannìյavcvaյunյbambìnoյancoraյmo|toյpìcco|o.յ Sccon-
doյ |aյ cu|turaյ vcdìca,յ |'uomoյ dcvcյ |ascìarcյ |aյ casaյ nonյ appcnaյ raggìungcյ ìյ
cìnquant'annìյ cյ nonյ dovrcbbcյ contìnuarcյ aյ vìvcrcյ ìnյ famìg|ìaյ pƀrյ gcncrarcյ
a|trìյ fìg|ì.յ !յ rapportìյ scssua|ìյ sonoյ conccssìյ pcȹյ unյ pcrìodoյ dìյ vcntìcìnqucյ
annì,յtraյìյvcntìcìnqucյcյìյquarantacìnqucյannìյdìյctà,յoյa|յmassìmoյìյcìnquan-
ta.յ Poìյ bìsognaյ abbandonarcյ |cյ abìtudìnìյ famì|ìarìյ cյ |ascìarcյ |aյcasaյ comcյ
vcnupruathu՗ cյ ìnfìncյ adottarcյ ì|յaͺnnjcau.՗ Ajamì|aյìnvccc,յaյ causaյdcìյ suoìյ
rapportìյconյ|aյҮrostìtuta,յpcrscյtuttaյ| aյsuaյcu|turaյbrahmìnìcaյcյsìյmacchìòյ
dìյgravìյpcccatìյpcrsìnoյnc||aյsuaյcosìddcttaյvìtaյfamì|ìarc.յ
VLRSOˉ 25ˉ
ēĮ ǡ̡̢̟̠

̛̚ȏ ̜̝ϸ
̞ƷŐĞŲϸ lĮ
aªżϸ Ĉħ | ̬ ·̫̭ |ϸ
au՗huddhu-hrdu)ua՗ tuaminn՗
urhhukc՗kulu-hhc)iӖi՗
nirtk)umcҪua՗ tul-ltlcm՗
mĽmĽdc՗yuruҎhc՗hhraum՗
auh:՗ cg|ì,յ huddhu-hrdu)uϋ:՗ mo|toյattaccato,յ tuamin:՗ aյ quc||o,յ urhhukc:՗
bambìno,յ kulu-hhuɏiӃ̣i:՗chcյnonյpar|avaյancoraյchìaramcntcյmaյba|bcttando,յ
nirtk)umuӗuό:՗ vcdcndo,յ tut:՗ suoì,յ ltlcm:՗ gìochìյ (comcյ cammìnarcյ cյpar|arcյ
conյϬ|յpadrc),յ mĽmĽdc:՗godcva,յ ¡uruԤhch:՗ ì|յvccchìo,յ hhraum:՗ mo|to.յ
TRADUZ¡ONLˉ
¡IˉvecchicˉAjamiIaˉeraˉmcItcˉattaccatcˉaIˉbambinc,ˉaIˉsucˉdcIceˉbaIbettícˉeˉaiˉ
suciˉmcvimentiˉgcȡ.ˉ AvevaˉperˉIuiˉcgniˉattenzicɣeˉeˉgcdevaˉdeIIeˉsueˉ attività.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
Qucstoյvcrsoյ ìndìcaյchìaramcntcյchcյì|յsuoյfìg|ìo|ctto,յMarayaԡa,յcraյcosĢյ
pìcco|oյ daյ nonյ potΥrյ ncmmcnoյ par|arƀյ oյ cammìnarcյ bcnc.յ !|յ vccchìoյ craյ
mo|toյattaccatoյa|յbambìno,յgodcvaյdc||cյ sucյattìvìtàյcյ poìchóյì|յ bambìnoյsìյ
chìamavaյMarayaԢaյcg|ìյpronuncìavaյcontìnuamcntcյì|յsantoյnomcյdìյMara-
yaԣa.յ Scbbcncյ vo|csscյ rìfcrìrsìյ a|յ bambìnoյ cյ nonյ a|յ MarayaԤaյ orìgìna|c,յ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Verscˉ26|ˉ LaˉstcriaˉdiˉAjami|aˉ J5ˉ
grazioյ a||aյ potonzaյdiյquostoյ nomo,յ A¡am
ϭ
|aյsiյpurificavaյporյi|յ so|oյ ςattoյdƉյ
pronunciaroյ i|յ nomoյ diյ suoյ fig|ioյ (hurcrƓ śámuƓ hurcrƓ numuƓ hurcrƓ numuivuƓ
kcvu|um).Ɠ

rϮ|aյǟupaյGosvamȝյhaյdichiaratoյdunquoյchoյsoյ|aյnostraյmontoյòյ
attrattaյ inյ unյ modoյ l no| | ` a|troյ da|յ santoյ nomoյ diյ KrsĿaյ (tuamutƓ kcnu¡)Ɠ
u¡u)cnuƓ munuhƓ kr)ůcƓ nivcƇu)ct),Ɠ ciյ troviamoյ giàյ su||aյviaյdo||aյ |iboraziono.յ
ǜo||aյsociotàյindúյiյgonitoriյhannoյ|` abitudinoյdiյdaroյaiյfȑg|iյnomiյpartico|ariƳյ
΂omoյKrs͆aյdasa,յGovindaյdasa,յMarayaĿaյdasaյoյVrndavanaյdasa,յinյquostoյ
modoյ pronuncianoյ costantomontoյ iյ nomiյ diյ KrsĿa,յ Govinda,յ Marayaӥյ oյ
Ǧrndavana,յoյcosĢյsiյpossonoյpurifȑcaroƺյ
VLRSOˉ 26ˉ
ć9¦ħNj̑̒|ϸ¤ºțȜ̗̘̙Ľȸ·ϸ|Į
̎{ϸm̏̐ϸ RĮ ̓o̖̔̕ϸ| Ɨ ·ϸ ͟| ϸ
bhun]unuhƓ¡ru¡ibunƓ khudunƓ
bc|ukumƓ anchu-)untrituhƓ
bhc]u)unƓ¡ĉ)u)unƓ mùdhcƓ
nuƓvcdugutumƓuntukumƓ
bhun]unuh:Ɠ mangiando,յ ¡ru¡ibun:Ɠ bovondo,յ khudun:Ɠ mastìcandoǍյ
Īĺ|ukum:Ɠʶa|յ bambino,յ anchu-)untrituh:Ɠ attaccatoյ porյ amoro,յ bhŤŀu)un:Ɠ
nutrondo,յ ¡u)u)un:Ɠ dandoյ qua|cosaյ daյ boro,յ mudhuh:Ɠ |oյ sciocco,յ nu:Ɠ non˼յ
vĎdu:Ɠcapiva,յ ugutum:Ɠ arrivata,յ untukum:Ɠ|aյmorto.յ
TRADUZ¡ONLˉ
Quaadcˉ AjamiIaˉ maagiaadcˉ masticavaˉ iIˉ cibcŪˉ chiamavaˉ iIˉ bambiacˉ perˉ
maagiareˉccaˉIui,ˉeˉquaadcˉbevevaˉIcˉchiamavaˉperchéˉaacheˉIuiˉbevesse.ˉSempreˉ
impegaatcˉ aˉ curarsiˉ deIˉ bambiacˉ eˉ aˉ chiamarIcˉ perˉ acmeūˉ NarayaƖa,ˉ acaˉ siˉ
readevaˉccatcˉcheˉ iIˉsucˉ tempcˉeraˉscadutcˉeˉcheˉIDZˉmcrteˉsiˉstavaˉavviciaaadc.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
Ęio,յ |aյ Porsonaյ Suproma,յ òյ mo|toյʷbuonoյ conյ |oյ animoյ condizionato.յ
Sobbonoյavossoյcomp|otamontoյdimonticatoյMaraya͇a,յquost'uomoյchiamavaյ
somproյ i|յ bambinoյ dicondoˤյ ɤMaraya͈a,յ vioniյ aյ mangiaroյ quostoյ cibo.յ
MarayaǞa,յtiյprogo,յvioniյaյboroյi|յ|atto. śյ Ānյunյmodoյoյno||ŝa|troյoraյduѵquoյ
attaccatoյa|յnomoյdiյMaѶЭya͉a.յ ŶuostoյòյciòյchoյsƦintondoյporյu}Ĥutu-aukrti.Ɠ
sobbonoյAjami|aյ΃hȐamassoյ suoյ Ƃg|io,յsonzaյsapor|oյpronunciavaյi|յ nomoյdiյ
MarayaǞa,յ maյ i|յsěntoյnomoյdiյĘio,յ |aյ PΦrsonaյ Suproma,յ òյ cosĢյpotontoյ oյ
tĎascondonta|oյchoյiյ richiamiյdiյAjami|aյoranoյ prosiյ inյconsidorazi
̀
no.յ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
J6ˉ
g
rļmad-Bhagavatamˉ
VLRSOˉ 27ˉ
ÛĮ RĆħ ̌̍ǿŻϸ ąTħ Ēǭ̊̋ϸ |Į
Ąħ ĒĮ ̈ϸ ̉ϸ aƓ¤Șwžϸ| | ·Ď| |ϸ
au՗ cvum՗vurtumunc՗']ñc՗
mrtju-ku|u՗upuathitc՗
mutim՗cukuru՗tunujc՗
hu|c՗ncrujuŵ̹hvujc՗
[Laatcˉ 6,ˉ Lap.1ˉ
auȍ:՗Ajamìģa,յ cvumŚ՗cosĢ,յ vurtumыnuԧ:՗chcյvìvcva,յ u]ñuh:՗scìocco,յ mrtjuȯ
ku|c˩՗ ì|յ momcntoյ dcģ|aյmortc,յ upuathitcŚ՗arrivò,յ mutim՗ cukuru:՗ conccnɃròյċaյ
mcntcNJյ tunujc˪՗ suյ suoյ σìg|ìo,յ hћ|cĤ՗ ì|յ bambino,յ nurujͻ͎u-uhvujc:՗ chcյ sìյ
chiamavaյMєyͣna.յ
TRADUZ¡ONLˉ
GiuatcˉiIˉ mcmeatcˉdeIIaˉmcrte,ˉ IcˉsciccccˉAjamiIaˉccmiacièˉaˉpeasareˉscIĆ
taatcˉaˉsucˉñgńicˉNarayanja.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
Mc|յ sccondoյ Cantoյ dc||oյ \rtmuJ-Bhuguvutum՗ şĵ. I .Ŭ)յ ¶ukadcvaյ Gosvѡmōյ
aĞĞcrma˥յ
ctuvún՗aunkhju-jcguhhjúm՗
avuJhurmu-purini)[huju՗
¡unmuʼn|úhhuƴ՗puruƴ՗pumaum՗
untc՗nurujuҥu-amrtiʻ՗
ĬLaյ piúյ a|taյ pcrIczìoncյ pcrյ |Şuomoƴյ ottcnutaյ conյ |aյ comp|ctaյ conosccnzaյ
dc||aյmatcriaյcյdc||oյspìritoʖյconյ|ɷacguϯsizìoncյdciյpotcrìյsoprannatura|ìյoյcoċյ
compimcntoյ pcrĞcttoյdciյproprìյ dovcrìĔյ consìstcյ nc|յ ricordarcյ i|յ Signorcյ Su-
prcmoյ a||aյ ňncյ dc|ċaյ vìta.ɥյ ̝nյ unյ modoյ oյ nc||'a|troŦյ anchcյ scnzaյ csscrncյ
coscĈcntc,յAjamƈlaյavcvaյpronuncìatoյì|յnomcյdìյMarayanaյaċյmomcntoյdc||aյ
moҾtcյ (untc՗ núrьjuϝu-amrtϮ˂ɪ՗ pcrcìò,յ conccntrandoյ |aյ mcntcյ su|յ nomcյ dìյ
̽arayanaʗյ raggiunscյ |aյpcrIczìonΧ.յ
Possiamoյanchcյaggiungcrcյchc,յìnյҳuantoյǾġg|ìoյdìյunյhruhmuɁu,՗Ajȧmì|aյ
durantcյ|aյsuaյgiovinczzaʿcraյstatoյcducatoյa||ɸadorazìoncյdìյMarayana,յnc||aյ
casaյ dìյognìյ hrúhmuŶuɫ՗ inIattì,յ siյ adoraյ |aյnәrújuŶuŊγi|u.՗ Qucstoյ sìstcmaյ òյ
ancoraյ inյ usoյ ìnյ ęndia,յdovcյ nc||aյcasaյ dcìյhrúhmuŶu՗ osscrvantìյ siյ praticaյ i|յ
nurujuүuʉacvӚɬ՗ЮɹadorazŋoncյdiյMarѢya̵a.յ PcrciòŦյ scbbcncյ AЛamì|aյnc||aյsuaյ
contaminazϰoncյ intcndcsscյ chìamarcյ i|յ Iìg| ìo,յ nc|յ conccntrarcյ |aյ mcntcյ su|յ
santoյnomcյdiյMarayanaյrìcordòյquc|յMarayanaյchcյavcvaյϐdc|mcntcյadoraՈ
toյncI|aյ suaյgiovinczԿa.յ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YȑŌʗìˉ 28-29|ˉ Laˉstcriaˉ diˉAjamiIaˉ JƢˉ
AյqucstoյproposìtoյSrìlaյSrĆdharaյSvamìյcommcntaˠյ ctucƓcuƓtud-u¡u|u|uƋ
šaĊi-arl-nuru)unu-numcccurc;tu-muhutm)cnuƓ tud-bhuktirƓ cvcbhudƓ itiƓ aiddhcnƌ
ōť¡u)cgitvcnu¡iƓdru)fuv)um.Ɠ 'Sccondoյ ϡ|յbhukti-aiddhuntuƓdobbiamoյdcdurrcյ
cĆtdz Ajami|aյ Iuյ clcvatoյ alյ pianoյ Όcl|aյ bhuktiƓ aѯchcյ scnzaյ sapcrl o, յ pcrchŚյ
ȳҷonunciavaյ costantcmcntcյ ì|յ nomcյ diյ suoյ ņglio,յ MarayaƎa.յ Similmcntc,յ
Ń ƐchcյSrƄ|aյVĆraraghavaյ̎caryaյdàյìlյ suoյpaҶcrcĶյcvumƓ vurtumunuhƓauƓdvĽuœƓ
Ŝrt)u-kc|cƓ u¡uathitcƓ aut)u}ĘdcƓ nuru)ujtukh)cƓ¡utruƓ cvuƓ mutimƓ cukuruƓ mutimƓ
aŰaktumƓukurcdƓit)Ɠurthuh.Ɠ 'ScbbcnžյĞĐdz momcntoյ dcllaյmortcյŘtcsƖΙյ pronƚn-
ńƃ ǧȫdoյ Ŋ|յ nomcյ diյ suoյ IŊg|Ŋo,յ conccntròյ comunqucյ | aյsuaյ mcntcյ su|յ santҋյ
ȬȯѣcյdiյMarayaСƪa. "յ SrϢ|aյVi¡ayadhvaȘaյТ՗rthaյhaյun'opìnioncյ˜imilcˡյ
mrt)u-ku|cƓdchu-vi)cgu-|uk)unu-ku|cƓmrt)chƓaurvu-dc)u-¡u¡u-hurua)uƓhurcrƓ
aŢŻgruhutƓkc|cƓduttu-}ędcnu-|uk)u/tcƓu¡uathitcƓhrdiƓ ¡rukuaitcƓtunu)cƓ¡ur/tu-}ĢcncƓ
īo/cƓ¡uģcu-vurau-ku|¡cƓ¡rcdcėu-mutrcƓnuru)unahvu)cƓmurti-viacacƓmutimƓamuƍ
ŬĦu-aumurthumƓcittumƓcukuruƓbhukt)ĻamurudƓit)Ɠurthuh.Ɠ
Ŋdz!Ídzrcttamcntcյ oյ indircttamcntc,յ AȘami|aյ ricordòյ inյ rcaltàյ MarayaƋƪaյ alյ mo-
Ѥſntoյdc||aյmortcյ(untcƓnuru)anu-amrtih).Ɠ
VLRS¡ˉ 28-29ˉ
ºħ ǰDZ7ϸ˺" ˻7

ȶ˼ŠɃƟϸ ×i˽ϸ˾ȪƝϸ| |²^|
|
j1 ŭŮǍϸ ˹ϸ 8IHă¶ħϸ
˸ϸ ˿ǕȽ ̀́îĩ̄ļ̅̆·ϸ
| | đ".| | Į
auƓ¡uau-huűtcmaƓŝnƓ dr)ĕjvuƓ
¡uru)łunƓ uti-duru;tunƓ
vukru-tundunƓ urdhvu-rcmnuƓ
utmunumƓ nďtumƓ cgutŎĴnƓ
durcƓ krldunukcauktumƓ
¡utrumƓncrc)unuhvu)umƓ
¡|cvitcnuƓavurc/tcccuirƓ
c]uhuvuku|cndri)uhƓ
auh:Ɠ cg|iյ(AЗamìla),յ ¡uau-huatcn:ƓchcյtcncvanoյcordΚյncl|cյmanì,յ trìn:Ɠ trc,յ
ċr)Ėtvd:Ɠ vcdcndo,յ ¡uruaun:Ɠ pcrsonc,յ uti-durunun:Ɠ ӫpavcntosi,յ vukru-tu;tdun:Ɠ
cŪŖdz vo|tìյdìstortìLjյ urdhvu-rcm/tuŔ:Ɠ conյ ìյpc|ìյrìttì,յ utmunum:Ɠ ilյ sɏ,յ nctuŞ:Ɠpcrյ
portarcյvìa,յ ugutun:ƓaҸrìvati,յ durc:Ɠvìcŋnoյaյluì,յ krijdunuku-uauktum:Ɠchcյstavaյ
ϗiocando,յ ¡utruş:Ɠ Íŋdz suoյbambino,յ nuru)unu-uhvu)um:Ɠ dìյnomcյ Marayaѕa,յ
Ŧlļvitcnu:Ɠconյ |cյ lacrimcյ agliյ occhi,յ avurcŵtu:Ɠconյlaյsuaյvocc,յ uccuih:Ɠmo|toյ
νčrtcljյ uŁuhcvu.Ɠchìamò,յ ckulu-indri)uŕ:Ɠpìcnoյdiյansìctà.յ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
J8ˉ
g
rImadēBhagavatamˉ [Laatcˉ6,ˉLap.1ˉ
TRADUZ¡ONLˉ
AjamiIaˉ videˉ aIIcraˉ treˉ spaveatcsiˉ perscaaggiˉ daIˉccrpcˉdelcrme,ˉ daIˉ vcItcˉ
crudeIeˉeˉsñguratc,ˉccaˉiˉpeIiˉrittiˉsuIˉccrpc.ˉ LcaˉIeˉccrdeˉiaˉmaacˉeraacˉveautiˉ
perˉpcrtarɏcˉa|Iaˉdimcraˉdiˉ Įamarɖja. ˉ Vedeadc|iˉsiˉseatiˉmcItcˉccaluscˉe,ˉspintcˉ
da|IĊattaccameatcˉ perˉ iIˉ ȣg|icˉ cheˉ gĽoaʴaˉ pcccˉ Icataac,ˉ AjamiIaˉ ccmiacièˉ aˉ
chiamareˉ iIˉ sucˉ acmeˉ adˉ aItaˉ vcce.ˉ LcsiŬˉ ccaˉ gIiˉ ccchiˉ pieaiˉ diˉ Iacrime,ˉ iaˉ uaˉ
mcdcˉcˉaeII'aItrcˉprcauaciŗˉ||յsaaʪcˉacmeˉdiˉNɗōɘyaƗa.ˉ
SF¡LGAZ!ONLˉ
Poìchóյ unaյ pcrsonaյ puòյ compicrcյ attivìtàյ pcccaminoscյ conյ ì|յ corpoēյ |aյ
mcntcյcյ|cյparoĊc,յcranoյtrcյìյscrvitoriյdìյYamara|aյvcnutiյpcrյportarcյA|ami|aյ
a|Œaյ dìmoraյ dc|յ ƌoroյ signorc.յ ̖ortunatamcntc,յ purյ riIcrcndosiյ aЯ յ proprioյ
Iìg| ìoʘյ Ajami|aյ avcvaյ cantatoյ Ċcյ quattroյ ì||abcյ dc||oյ hurięnёmu՗ NarayaӡaƵյ
pcrcìòյ su|յ аuogoյ gìunscroյ immcdiatamcntcյ anchcյ ìյ scrvitorìյ dìյ NarayaбʌaƱյ iյ
VisӢud՛ta.յ Assa|ìtoյdaյ unaյgrandcյ pauraյpcrյ|cյcordcյdiյ Yamara|aē յA|ami|aյ
pronunciòյ i|յ nomcյdc|յ Signorcյ conյg|ϱյocchiյ pìcniյdìյ |acrimc.յ ̞nյ rca|tàʙյ nonյ
avcvaյ a|cunaյ intcnzioncյ dìյ cantarcյ i|յ santoյ nomcյdìյ NarayaӣaDžյ vo|cvaյ so|oյ
chiamarcյsuoյǽìg| io. յ
VLRSOˉ J0ˉ
˵ϸ l¤¢ǯōŎ ˶ϸ tâ¬v|Į
«|= ¤Ç!7ħ ˷.ϸ ºmT| | ³ °l l ħ
niaum)u՗mri)umu;Ƥua)u՗
mukhutc՗huri-kirtunum՗
bhurtur՗numu՗muhuruyu՗
pur̡uduh՗ auhuauputun՗
niaumju˫՗scntcndo˽յ mri)umђ;Ƥuaju:՗dc|յmorcntc,յ mukhutuh:՗dalĊaյboc΄a,յ
huriĘkȅrtunumŜ՗ i|յ cantoյdc|յsantoյnomcյdiյ Ęìo,յ|aյPcrsonaյSuprcma,յ bhurtuh՗
numuǂ՗i|յsantoյnomcյdc|յ |oroյSignorc,յ muϦuʊruyu.՗oյrc;յ purˬ̨uduhĀ՗Idzmcssaggcrìյ
diյVisӜԎu,յ auhuau.՗ immcdiatamcntc,յ ѓputunǃ՗ arrivarono.յ
TRADUZ¡ONLˉ
Oˉ re,ˉ iˉ messaggeriˉ diˉ Vi¶Ěu,ˉ iˉ Vi¶ɓudȿta,ˉarrivarcacˉimmediatameate,ˉacaˉ
appeaaˉseatircacˉiIˉsaatcˉacmeˉdeIˉIcrcˉSigacreˉ uscireˉdaIIaˉbcccaˉdeIˉmcreaŒeˉ
AɄamiIa,ˉiIˉquaIe,ˉscprañattcˉdaˉuaaˉgraadeˉaɧia,ˉavevaˉcertameateˉprcauaciatcˉ
questcˉacmeˉseazaˉcñesa.ˉ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
V6M0 ðI] Ïa 8t0tÎa 0Î Agåmŀa J9ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
SrŷIaѭVìЅvanathaѭCakravartŶѭĸhakuraѭrìIcva,ѭhuri-ktrtunum՗niaumjuputunĖ՗
kuthum-hhԜӶuaju՗hhurtur՗numu՗hruvutuhDŽ՗ìѭmcssaggcrìѭdìѭSrŶѭVìsʚuѭarrìvaronoѭ
pcrchĕѭA¡amìIaѭavcvaѭpronuncìatoѭìIѭsantoѭ nomcѭdìѭNarayaǓȰa.ѭ Nonѭsìѭlcrma-
ronoѭaѭconsìdcrarcѭ pcrchĕѭIoѭstcsscѭpronuncìando.ѭ PronuncìandoѭìIѭnomcѭ dìѭ
Marayana,ѭ AjamìIaѭpcnsavaѭìnѭrcaItàѭaѭsuoѭůųgIìo,ѭmaѭbastòѭchcѭcgIìѭcantasscѭìIѭ
nomcѭ dcIѭ Sìgnorc,ѭ cѭ ìѭ scrvìtorìѭ dìѭ SrĨѭ Vìsʘğ,ѭ ìѭ VìsnudϏta,ѭ ìmmcdìatamcntcѭ
arrìvaronoѭaѭprotcggcrIo.ѭ ̼uri-ktrtunu՗ òѭìnѭrcaItàѭIaѭgIorìñcazìoncѭdcIѭ santoѭ
Ƕomc,ѭdcIIaѭlormaơѭdcìѭdìvcrtìmcntìѭcѭ dcIIcѭquaIìtàѭdcIѭSìgnorc.ѭ A¡amìIaѭnonѭ
ˊvcvaѭìntcnzìoncѭdìѭgIorìnjcarcѭ IaѭIorma,ѭIcѭ quaIìtàѭdcIѭ Sìgnorcѭoѭ cìòѭchcѭ CIìѭ
appartìcnc,ѭ maѭ sìѭ craѭ Iìmìtatoѭ aѭ pronuncìarcѭ ìIѭ santoѭ nomc,ѭ cppurcѭ cìòѭ luѭ
sulnjcìcntcѭ aѭ purìñcarIoѭ daѭ tuttìѭ ìѭ suoìѭ pcccatì.ѭ Nonѭ appcnaѭ ìѭ VìsǴudutaѭ
scntìronoѭpronuncìarcѭìIѭnomcѭdcIѭIoroѭSìgnorcơѭarrìvaronoѭìmmcdìatamcntc.ѭ
Aѭ qucstoѭ proposìto,ѭ SβIaѭ Vìjayadhvajaѭ Μrthaѭ commcntaƧѭ uncnu՗putruƫancȰ
hum՗unturcҫu՗pructnudr˭̩Ȟu-hu|ud՗udhhȴtuju՗hhuktju՗hhuguvun-numu-auĸktrtu-
num՗ krtum՗ i՗ ti՗]ćujutc.՗ įAjamìIaѭ avcvaѭ cantatoѭ ìIѭ nomcѭdìѭNarayanaѭ spìntoѭ
daIѭsuoѭgrandcѭattaccamcntoѭpcrѭìIѭlìgIìo,ѭmaѭgrazìcѭaIIaѭbuonaѭlortunaѭchcѭgIìѭ
dcrìvavaѭdaII'avcrѭollcrtoѭ ìnѭpassatoѭunѭ scrvìzìoѭdcvozìonaIcѭaѭNarayana,ѭluѭ
˫omcѭscѭ cgIìѭavcsscѭcantatoѭìIѭsantoѭnomcѭncIѭpìcnoѭdcIѭscrvìzìoѭdcvozìonaIcѭcѭ
scnzaѭollcsc.ŏѭ
VLRSOˉ J¡ˉ
l=\m=h=¬± |ϸ
˲ƞϸ ń˳gƴϸ +˴Ƶϸ| . ϸ³\| ϸ
vikur)utc՗ Ɵntur՗hrdujud՗
duat-putim՗ u¡umi|um՗
jumu-prcɓjun՗ ǜi)ȖuΤu՗
vurujum՗ ќaur՗c¡uau՗
vikur)utuť:՗strappato,ѭ untuʼ՗hrdujut:՗daIIĘìntcrnoѭdcIѭ cuorc,ѭ dѝat-putim:՗ìIѭ
marìtoѭ dcIIaѭ prostìtuta,ѭ u]ўmi|um:՗ Ajamì|a,ѭ jumu-prc)junDž՗ ìѭ scrvìtorìѭ dìѭ
ʸamaraja,ѭ vi)Ϟu-dȴtúƷ:՗ìѭmcssaggcrìѭdìѭSr΋ѭVìsΖu,ѭ vurujum՗uauĈ:՗proìbìrono,ѭ
c¡uauĀ՗conѭvoccѭtoγantc.ѭ
TRADUZ¡ONLˉ
¡ˉ86tYÎt0tÎ 0Î Yamatåga 8taYa00 8ttagga000 δa0Îma mdzgt0Í0000 06Î C00t6 0Î
RgåmÎÌa, ŀˉmatÎt0 06ÌÎa gt08tÍt0ta, ma Î0t000 ttatt600tÎ 0aÎÎa Y06 t00a0t6 06Î
m688agg6tÎ 0Í SnĮYÎqþd, iˉYÎqqd00ta.
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
40ˉ
g
rImad-Bhagavatamˉ ǠLantcˉ6,ˉʈƻϑɆѭ1ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
ĞnѭǍ0ĕ}Ç0vu,dzunaѭǺcrsonaѭchcѭsìѭòƓsottomcssaѭaìѭpìcdìѭdìѭIotoѭdìѭSrʰѭ Vìsʗğ,ѭòյ
scmprcѭ protcttaѭ daìѭ mcssaggcrìѭ dc|ѭ ʮìgnorc.ѭ Poìchóѭ AjamìIaѭ avcvaѭ pronunƍ
ciatoѭ ilѭsantoѭ nomcѭ dìѭNarayaƵa,ѭ ìѭVìsƵudŃtaѭarrìvaronoѭìmmcdìatamcntcѭsuIѭ
postoѭcѭsubìtoѭ ordìnaronoѭagIìѭYamadutaѭdìѭnonѭtoccarIo. ѭ ParIandoѭconѭvoccѭ
tonantc,ѭìѭVìsʩudutaѭmìnaccìaronoѭdìѭpunìrcѭ gIìѭYamadutaѭscѭavcsscroѭìnsìstìī
toѭncIѭtcntatìvoѭdìѭstrapparcѭI'anìmaѭdiѭAjamìIaѭdaIѭsuoѭcuorc.ѭ Ķdz mcssaggcrìѭdìѭ
YamaraͥaѭcscrcìtanoѭìIѭIoroѭpotcrcѭsuѭ tuttìѭ iѭ pcccatorì,ѭ maѭ ìѭ mcssaggcrìѭ dìѭSrȑѭ
Vìsϳu,ѭ ìѭVìsnudηta,ѭpossonoѭpunìrcѭchìunquc,ѭcomprcsoѭ Yamaraja,ѭscѭsìѭrcndcѭ
coIpcvolcѭ diѭun'ollcsaѭaѭЪnѭ vui)Ğuvuʞ՗
CIìѭscìcnzìatìѭmatcrìaIìstìѭ nonѭ sannoѭtrovarcѭ |'anìmaѭaII'ìntcrnoѭdcIѭ corpoѭ
conѭ ìѭ Ioroѭ strumcntìѭmatcrìaIìȱѭmaѭ ìnѭ qucstoѭvcrsoѭƟյspì˺gatoѭchìaramcntcѭchcѭ
I`anìmaѭsìѭtrovaѭaħI'ìntcȁoѭdcIѭcuorcѭ(hrduju)Ī՗proprìoѭdaIѭcuorcѭgIiѭYamadutaѭ
stavanoѭ strappandoѭ ħėaāǑΝaѭ dìѭ AjamìIa.ѭ SìmìImcntc,ѭ sappìamoѭ chcѭ anchcѭ
I'AnìmaѭSЫprcma,ѭSrŲѭ Vìsnʶ,ѭ SìѭtrovaѭncIѭcuorcѭ(iavuruh՗ҹurvu-hhϯͪúnum՗ hrdĿ
dcĒc՗ 'r¡unu՗ti);huti).՗ Lcѭ īpuni)ud՗ìnscgnanoѭchcѭI'AnìmaѭSuprcmaѭcѭ I'anìmaѭ
ìndìvìduaIcѭvivonoѭsuIIoѭ stcssoѭ aIbcƅo,ѭ iIѭcorpo,ѭcomcѭ ducѭ ucccIIìѭamìcí.ѭ Ťėѭ
Anìmaѭ Suprcmaѭ òƓ dcŬìnìtaѭ unѭ amìcoѭ pcrchóѭ ì I ѭ Sìgnorcѭ òյ cosĽѭ ˚uonoѭ conѭ
|ıanìmaѭ ìndìviduaIcѭchcѭħ'accompagnaѭquandoѭcssaѭpassaѭdaѭunѭcorpoѭaII'ađƍ
tro.ѭ ċnoltrc,ѭsccondoѭì|ѭdcsidcrìoѭcѭìIѭkͼҏmu՗dcIIȜanìmaѭìndìvìduaIc,ѭìIѭSìgnorc,ѭ
attravcrsoѭ|'ʻzioncѭdìѭmcjc,՗crcaѭappostaѭpcrѭIuìѭ unѭ a|troѭcorpo.ѭ
!Iѭ cuorcѭ cscrcìtaѭ n˳ѭ corpoѭ unaѭ lunzìoncѭ mcccanìca.ѭ ƲIѭ Sìgnorcѭ ìnscgnaѭ
ncIIaѭBhuguvud-gƁtú՗( ƽ8. óI )ŝ՗
tfvuruh՗aurvuʋhhutunum՗
hrd-dcĒc՗ 'rȃunu՗ ti);huti՗
hhrcmujun՗aurvu-hhutcni՗
juntrcrúƋhȀni՗mújujú՗
"lIѭSìgnorcѭSuprcmoѭòѭsìtuatoѭncIѭcuorcѭdìѭ ognuno,ѭoѭArjuna,ѭcѭdìrìgcѭI'ǀrrarcѭ
dìѭtuttìѭ g|iѭ csscrìѭvìvcntìѭchcѭsìѭtrovanoѭcìascunoѭcomcѭìnѭunaѭmacchìnaѭ costì-
tuìtaѭdìѭcncrgiaѭmatcrìaIc.Ćѭ lIѭtcrmìncѭjuntru՗ìndìcaѭunaѭmacchìnaƛѭcomcѭun'ѭ
automobìIc.ѭ lIѭguìdatorcѭdcIIaѭmacchínaѭdcIѭcorpoѭƟյI'anìmaѭìndìvìduaIc,ѭcdѭòյ
anchcѭ ìIѭ suoѭ propr̰ctarìoѭ cѭ dìrcttorc,ѭ maѭ ìIѭ proprìctarìoѭ suprcmoѭ òƓ Oìo,ѭ Iaѭ
Pcrsonaѭ Suprcma.ѭ lIѭ corpoѭ dcII'csscrcѭ òƓ crcatoѭ attravcrsoѭ ħ'azioncѭdìѭmcjc՗
(kurmuοú՗duivu-nctrcвău)ɭ՗cѭsccondoѭ Icѭ attìvìtàѭdìѭ qucstaѭvìtaѭI'csscrcѭ rìccvcràѭ
unѭaItroѭvcìcoIo,ѭscmprcѭsottoѭìIѭcontroIIoѭdìѭduivt՗mújú՗(duivt՗hj՗c)Κ՗guǩʄumujƁ՗
mumu՗mcjc՗durutjujc).՗ QuandoѭòѭgìuntoѭìIѭmomcnto,ѭìIѭ nostroѭcorpoѭsucccsщ
sìvoѭ òѭ gìàѭ dccìso,ѭ cѭ I`anìmaѭ ìndìvìduaIcѭ ìnsìcmcѭ conѭ I 'Anìmaѭ Suprcmaѭ sìѭ
traslcrìsconoѭ ncIIaѭ nuovaѭ macchìnaѭ corporcaɛѭ qucstoѭ òյ ìIѭ lcnomcnoѭ dcIIaѭ
rcìncarnazìonc.ѭ Ourantcѭ|aѭ trasmìgrazìoncѭ daѭunѭcorpoѭaII'aItro,ѭ I'anìmaѭƟյ
portataѭvìaѭdaìѭmcssaggcrìѭdìѭYamarajaѭcѭgcttatƻѭìnѭunѭpartìcoIarcѭtìpoѭdìѭvìtaѭ
ìnlcϵaIcѭɞnuruku)ɮ՗pcrѭabìtuarsìѭaIIcѭ condìzìoníѭìnѭ cuìѭdovràѭvìvcrcѭ ncIѭ˟orpoѭ
succcssìvo.ѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VerseˉJJ|ˉ Laˉsteriaˉ diˉAjamiIaˉ
VLRSOˉ J2ˉ
Ėėȍ˧ϸ ˯+ϩ˰·˱Ȏ¦ϸ

[ϸ Ăă iƁϸ ˥˦ϸ W0¶ħ| | 1·. | ϸ
ucur՗niՉcdhitua՗ tuma՗ tc՗
vuivuavutu-puruhauruh՗
kc՗)u)um՗prutЏ̪cddhȣrc՗
dhurmu-ruyua)u՗ Ēuaunum՗
41ˉ
ӷcuh:՗ rìsposcroɽѭ ni)cdhituƵĤ՗aIlaѭproibǠzioncŞѭ tunˮ՗ ìѭ scrvǠtoriѭdiѭ SrȔѭ Viĭnu,ѭ
tcĤ՗ cssiƬѭ vuivuavutu:՗ dìѭYamaraͧa,ѭ puruh-auruhĥ՗ glìѭ assistcntìѭoѭ iѭ mcssaggcri,ѭ
kc:՗ chìŞѭ )u)umĦ՗ voì,ѭ pruti)cddhuruhħ՗ chcѭ viѭ opponctc,ѭ dhurmu-ruyua)u:՗ dclѭ
sìgnorcѭdciѭprincĽpìѭrcIigìosì,ѭYamaraja,ѭ Ēuaunum:՗laѭgiurisdìzìonc.ѭ
TRADUZ¡ONLˉ
Quandeˉ iˉ messaggeriˉ diˉ įamaraja,ˉ iIˉñgIieˉ deIˉ dieˉ deIˉ seIeŭˉ siˉ videreˉ cesȵˉ
impediti,ˉrepIicareueĞˉĈLhiˉsieteˉvei,ˉsigueri,ˉcheˉesateˉsñdareˉIaˉ giurisdizieueˉdiˉ
Yamarajaˉ!řˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
Aѭ causaѭdcIlcѭ sucѭattivìtàѭpcccamìnosc,ѭA¡amìIaѭcraѭ sottoѭIaѭgiurìsdìzìoncѭ
diѭYamaraja,ѭilѭgìudìccѭsuprcmoѭincarìcatoѭdiѭconsìdcrarcѭiѭpcccatiѭdcgliѭcsscrìѭ
vivcntì.ѭ lѭ mcssaggcrìѭdiѭYamarajaѭrimascroѭsorprcsìѭchcѭquaIcunoѭimpcdìsscѭ
loroѭ dìѭtoccarcѭ Ajamìlaijѭ pcrchĕѭ maiѭ cssìѭ cranoѭ statiѭ ostacolatiѭ ncIlȥcscrcìzioѭ
dcIѭIoroѭdovcrcѭdaѭncssunoѭ ìnѭ tuttìѭ cѭtrcѭiѭ mondì.ѭ
VLRSOˉ JJˉ
ĐĮ Tħ¶ħ ¥ª!¦ħĤĥ |˩vϸ |Į
Ñħ ¶ϸ˨Ǯǘϸ¢i [ϸÑħ |˪˫Ŭ¦ϸ . . 1 1 . . ϸ
kua)u՗ vu՗kutu՗u)utuh՗
kuamud՗ua)u՗ni)cdhuthu՗
kim՗ dcvu՗upudcvu՗)u՗
)u)um՗ kim՗aiddhu-auttumuh՗
kua)u:՗scrvìtorìѭ dìѭ chì,ѭ vu:՗oppurcŜѭ kutuh:՗ daѭdovc,ѭ u)utuh:՗ sictcѭvcnuti,ѭ
kuamut˯՗ pcrѭquaIcѭ motìvo,ѭ ua)u:՗ (I`arrcstoćѭ díѭqucstoѭ Ajamìla,ѭ ni)cdhuthu:՗
statcѭìmpcdcndo,ѭ kim:՗sc,ѭ dcvuȿ:՗csscrìѭccIcstìĵѭ upudcvuh:՗csscrìѭinlcrìorìѭagIìѭ
csscrìѭccIcstìɾѭ )uh:՗chì,ѭ )u)um:՗voì,ѭ kim:՗sc,ѭ aiddhu-aut-tumuh:՗ ìѭ míglìorìѭ traѭ
gIìѭcsscrìѭpcrlctt͏,ѭ ìѭpurìѭdcvotì.ѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
42ˉ
g
rImaȉ-BhDzgavatamˉ [Laatcˉ6,ˉLap.1ˉ
TRADUZ¡ONLˉ
ĈLariˉsigaɭri,ˉ chiˉ 8dz iIˉvcstrcˉpaȊrcae,ˉdaˉ dcveˉveaiteˉeˉperchéˉciˉprcibiteˉdiˉ
tcccareˉ ďĵdz ccrpcˉ diˉ AjamiIa!ˉ SietȒˉ esseriˉ ceIestiˉ deiˉ piaaetiˉ supericri,ˉ esseriˉ
ceIestiˉdȶˉmiacreˉ impcrtaaza,ˉcˉiˉmiȨɐicriˉ traˉ iˉdevcti !Řˉ
SF¡ƴGAZ¡ONLˉ
Laѭ parolaѭ pìuѭ sìgnìlìcatìvaѭ usˋtaѭ ìnѭ qucstoѭ vcrsoѭ òѭ aiddhu-auttumӄϱh,՗ Ɠìѭ
mìglìorìѭ traѭ ìѭ pcrlcttìŏ.ѭ NcllaѭBhuϠuvud-gtta՗(7. J)Į òѭ allcrmatoŘѭ munu;jďɂum՗
auhuaҐc)u՗kufcid՗)ututi՗aiddhu)cŝ՗ trˌѭ moItìѭmìIìonìѭdìѭuomìnìѭlorscѭunoѭ ccrchc-
ràѭ dìѭ dìvcntarcѭ aiddhuɯ՗ pcrlcttoŖѭ c̊rchcràѭ cìoòѭ dìѭ raggìungcrcѭ Iaѭ pcrlczìoncѭ
spìrìtuaIc.ѭ Ŧnaѭ pcrsoǶaѭ rcalìzzataѭ saѭ dìѭ nonѭ csscrcѭ ìlѭ corpo,ѭ maѭ unȦanìmaѭ
spìrìtua|cѭ (uhum՗ bruhmuamґɨ.՗ ĝggìѭpratìcamcntcѭncssunoѭòѭ coscìcntcѭdìѭqucƤ
toѭ latto,ѭ maѭ chìѭ |ƙhaѭ comprcsoѭ ̯aѭ raggìuntoѭ Iaѭ pcrlczìoncѭ cѭ pcrѭ qucstaѭ
ragìoncѭòѭdclìnǝtoѭaiddhu.՗ QuandoѭІìѭcomprcndcѭchcѭl'anìmaѭòѭunѭlrammcntoѭ
dcl|'AnìmaѭSuprcmaѭ cѭ cìѭsȧ ìmpcgnˍѭ nclѭ scrvìzìoѭ dcvoz͐onaĀcѭ dclĀ'AnìmaѭSuŌ
prcma,ѭsìѭdìvcntaѭaiddhu-auttumu,՗cìσòѭsìѭdìvcntaѭdcgnìѭdìѭvìvcrcѭaѭKrsʢa|okaѭoѭ
suìѭ pìanctìѭVˎìkučѪha.ѭ Lcѭ paroIcѭ aϰddhu-auttumu՗ sìѭrìlcrìsconoѭ dunqucѭ aѭ unѭ
dcvotoѭpuroѭcѭIìbcrato.ѭ
PoìchĖѭsonoѭ ìѭscrvìtorìѭdìѭ YamaϪaja,ѭanchėcg|ìѭ unoѭdcìѭaiddhu-auttumuɰ՗gIìѭ
YamadǤƇaѭsˏnnoѭchcѭunѭaiddhu-auttͽmu՗òѭsìtuatoѭalѭdìѭsopraѭdcglìѭcsscrìѭccIcstìѭ
cѭdcìѭdcvu՗dìѭmǘnorcѭìmportanza,ѭaѭΤaggiorѭragìoncĚѭquìndì,ѭcg|ìѭòѭsupcrìorcѭaѭ
tuttìѭ gIìѭ csscrìѭ dìѭ qucstoѭ mondoѭ matcrìa|c.ѭ Pcrcìòѭ g|ìѭ YamadŃtaѭ chìcscroѭ aìѭ
VìsčudŃtaѭ comcѭ maìѭ losscroѭ prcscntìѭ nclѭ luogoѭ ìnѭ cuìѭ unѭ pcccatorcѭ stavaѭ
morcndoƦѭ
Oobbìamoѭ notarcѭ ìno|trcѭ chcѭʆͨamìIaѭnonѭ craѭ aΗcoraѭ morto,ѭ pcrchĖѭ glìѭ
Yamad͢taѭstavanoѭccrcandoѭdìѭ straϗparcѭl'anìmaѭdaIѭsuoѭcuorc.ѭ PoìchĖѭnonѭ
cȨcranoѭancoraѭrìuscìtì,ѭA¡amìlaѭnonѭ̋raѭancoraѭmorto,ѭcomcѭvcdrcmoѭncìѭvcrsìѭ
scgucntì.ѭ A¡amìIaѭcraѭsoloѭcadutoѭìnѭunoѭstatoѭd'ìncoscìcnzaѭmcntrcѭsìѭsvoIgcѐ
vaѭlaѭdìscussìoncѭtraѭglìѭYamadǤtaѭcѭìѭVìsčudŃtaĵѭta|cѭdĤsputaѭavrcbbcѭportatoѭ
aѭunaѭdccìsìoncѭdcůǟnítìvaѭpcrѭstabì|ìrcѭaѭchìѭappartcncvaѭI'anìmaѭdìѭA¡amìla.ѭ
VLRS¡ˉ JƞJ6ˉ
˟ϸ ºĎďWîĮ ǠįƳȹȺ·ϸ |ϸ
m Ŕ+·ϸ¶́ġø=ϸ ø͂]Ȑ̓ºƔ̈́·ϸ l | 4ħ vl l ħ
¼ " ¯
ČĮ MĮ ¶Ăº¦ħ čªĮ ªªĀ¶7!¦ħ lĮ
ˣŋƐˤşňƑƒϸ ϸ'ħ l l 1¬| | ħ
ĺϸÞMo¬·˞ϸˡˢƲϸ|ϸ
ˠϸ ƣȟȠ ņŇ Ķϸ | | ³º| |
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VersiˉJ4-J6|ˉ Laˉstcriaˉ diˉAjamiIaˉ
aurvc՗pudmu-pulúfuk)úh՗
pitu-kuufcju-vuauau/Ą՗
kiri[inuh՗ kuҒ͊linc՗
|uautʌpu)kuru-múlinuh՗
aurӽc՗cu՗nӸtnu-vujuauĉ՗
aurvc՗ curu-cuturhhuȫuh՗
dhunur-niՊuİгguaiŋguduȰ
fuȋkhu-cukrӴmhu¡u-frijuh՗
difc՗ vitimiralckuh՗
kurvuntuh՗ avcnu՗ tc¡uau՗
kim՗ urthЛ՗ dhurmuĘpu|uaju՗
kiєkurún՗ nc՗ ni)cdhuthu՗
4Jˉ
aurՆΪ˰՗ tuƇtìѭvoì,ѭ pudmu-pulufu-uk)uh:՗ conѭ occhìѭ sìmìlìѭaìѭpctalìѭdcIѭ̡orcѭ dìѭ
loto,ѭ pitu:՗ gìa|lo,ѭ kuufcjuDž՗ scta,ѭ vuauau/Ą:՗ chcѭ portatcѭ abìtì,ѭ kirϲ[inuĉ:՗ conѭ
coronc,ѭ kԇѽХulinuƲĄ:՗ orccchìnì,ѭ |uaut:՗scìntìIIantì,ѭ pu)kuru-múlinuˠ:՗conѭunaѭ
ghìrIandaѭ dìѭ líorìѭ dìѭ Ioto,ѭ aurvc:՗ tuttìѭ voì,ѭ cu:՗ anˠhcɨѭ nutnu-vujuauĉ:՗ moItoѭ
gíovanì,ѭ aurvc:՗tuttĤѭvo̱,ѭ curu:՗moltoѭbcIIì,ѭ cutuɃ-hhu¡úh˱՗conѭquattroѭĠraccìaŜѭ
dhunuɄ˲՗ arco,ѭ niɱԸuϳԝgu:՗ Iarctraѭ pìcnaѭ dìѭ lrcccc,ѭ uai:՗ spada,ѭ gudu:՗ mazza,ѭ
fuȋkhu:՗ conchigIìa,ѭ cukru:՗ dìsco,ѭ umhu¡u:՗ Ďųorcѭ dìѭ loto,ѭ frijuĉ:՗ dccoratìѭ dì,ѭ
dǸfuƲĄ:՗ tuttcѭ Icѭ dìrczìonì,ѭ vitimiru:՗ scnzaѭ oscurìtà,ѭ u|cЫuĉ:՗ unoѭ sp|cndorcѭ
straordìnarío,ѭ kurvuntuh:՗ chcѭ manílcstatc,ѭ avcnu:՗ conѭ Icѭ vostrc,ѭ tc¡uau˳՗
lumìnosìtà,ѭ kim՗urthum:՗aѭchcѭ scopo,ѭ dhurmu-pú|uaju:՗dìѭYamara¡a,ѭìIѭsìgno-
rcѭ dcìѭ prìncípìѭ rclí̦ìosì,ѭ kinkurun:՗ ìѭ scrvìtori,ѭ nu/Ą:՗ noì,ѭ niɔcdhuthu:՗ statcѭ
ostacolando.ѭ
TRADUZ¡ONLˉ
jĮmȗsaggeriˉdiˉįamarajaˉdissercğijˉ
¡ˉ vcstriˉ ccchiˉ scncˉ simiIiˉ aiˉ petaIiˉ deIˉ ñcreˉ diˉ IctcƁˉ Vestitiˉ diˉ setaˉ giaIIa,ˉ
cʉatiˉdiˉghirIandeˉdiˉIctcˉeˉdiˉmeravigIicʛˉccrcneˉeˉcrecchini,ˉaveteˉunˉasʼnettcˉ
gicvaneˉ eˉ lrescc.ˉ Leˉ vcstreˉ quattrcˉ Iungheˉ bracciaˉ scnɮˉ deccrateˉ ccnˉ I'arcc,ˉ
Ȇnˉ Iaˉ laretraˉ diˉlrecce,ˉ Iaˉsʼnada,ˉ Iaˉ maŕŕa,ˉ Iaˉ ccnchigIia,ˉ ddz disccˉ eˉ iIˉñcreˉ diˉ
I ctcĘˉ ¡IˉvcstrcˉspIendcreˉhaˉȍssipatcˉIċcscuritàˉdiˉquestcˉŁʱgcˉccnˉIaˉsuaˉgrandeˉ
Iʯ.ˉ Maˉ perchéˉstateˉcstaccIandcˉddz nĀtrcˉdcvere!ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
Anchcѭ prìmaѭ chcѭ s̲ѭ laccíaѭ Iaѭ prcscntazíoncѭ díѭ unѭ ̕orcstícroѭ òѭ possìbíIcѭ
capìrcѭIaѭsuaѭposìzìoncѭdaIѭ suoѭvcstìto,ѭdalI'aspcttoѭ dcIѭ suoѭ corpoѭ cѭ daIѭ suoѭ
comportamcnto.ѭ CIìѭYamadͤtaѭluronoѭmoItoѭsorprcsìѭvcdcndoѭpcrѭńaѭprìmaѭ
voItʼѭ ìѭ Vìsʛʐudutaѭ cdѭ cscIamaronoƧѭ "ċlѭ vostroѭ aspcttoѭ vìѭ rìvcIaѭ comcѭ nobìIìѭ
pcrsonaggì,ѭ voìѭsìctcѭdotatìѭdìѭunѭtaIcѭ potcrcѭ dìvìnoѭchcѭ I 'oscurìtàѭ dìѭ qucstoѭ
mondoѭ matcrìaIcѭ puòѭ csscrcѭ dìssìpataѭ daIѭ vostroѭ stcssoѭ spIcndorc.ѭ Fcrchóѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
44ˉ
g
rImad-Bhagavatamˉ ǡLantcˉ6,ˉLap.1ˉ
dunqucյdovrcstcյccrcarcյdiյimpcdirciյdiյcompicrcյiŒյnostroյdovcrčƤյ Vcdrcmoյ
Ĉnյ scguitoյ chcյ gliյ Ÿamaduta,յ iյ crvitoriյ diյ ŸamarǯjaIJյ avcvanoյ crcdutoյ chcյ
Ajamiƌaյτosscյunյpcccatorc.յ Nonյsapcvanoյchcյsiյcraյpurificatoյco|յcantoյcoƜ
stͤntcյdc|յsaѷtȰյnҔmcյdiյǜͥrayaƣšaʚյbcnchóյυosscյvisյ utoյnc|յpcccatoյpcrյtuttaյ|aյ
vitaŨյ Ānյa|trcյ paro|cʛյ so|oյunյvui)ϐ͛ǜu՗puɐյcapircյ|cյattivitàյdiյunյa|troյvui)ŵuvu.՗
G|Ĉյabitiյcյ l ɺaspΨttoյdcg|iյabitantiյ diյ Vaikuƣšգha|okaյ sonoյ adcguatamcntcյ
dcscrittϲյ inյȵucstiյ vcrsi.յ ́rnatiյdiյghi r|andcյcյvcstitiյdiյsctaյ gia||aţյg|iյabitantiյ
diյVaikuӛhaյhannoյquattroյbracciaյchcյportanoյvaricյarmi . յ ɖ ɗ |oroյaspcttoյòյ
dunqucյmoŒtoյӳi mi |cյ aյ quc|loյdiյ
ǡ
r͍յ ViƥӦԑu˾յpoichóյhannoյottcnutoյ|aյ |ibcra-
zioncյ dcttaյ aǟrúpju՗ cssiյ possicdonoյ |cյ stcsscյ scmbianzcյ diյ Mar͵yaƢƫa,յ ciɐյ
nonostantcյ continuanoյ adյ agircյ comcյ Suoiյ scrvitoriŨյ ͎uttiյ g|iյ abitantiյ diյ
VaikṷդɄha|okaյ sannoյ pcrfcttamcntcյ chcյ i|յ |oroյSignorcյ òѭ ǯrayaӧզaŦյ ossiaյ
ľӁˀ̮եaĴյ cյ chcյ cssiյ sonoյ tuttƇյ Suoiյ scrviɂori.յ Sonoյ tuttcյ animcյ rΩa|izzatc,յ
ctcrnamcntcյ|ibcratcյɟnitԊu-muktu).՗ PotrΪͼbcroյbcnissimoյdichiararcյdԏ յcsscrcյ
arayaӪaյ oյViĮļǥյ tcsso,յ maյ qucstoյ nonյaccadcյmai Ĵյpcrchóյrimangonoյscm-
prcյ coscicntiյ diյ ľrĮļaյ cյ scrvonoյ fcdc|mcntcյ i|յ Signorc.յ Ŷucstaյ òյ |ŝatmosfcƜ
raյ dȋյ VaikuӨɄha|oka.յ Ncl|oյstcssoյmodoʜյchiյimparaյaյscrvircյfcdc|mcntcյ
ǡ
rзյ
ľrĮӤaյnc|յ Movimcntoյpcrյ вaյCoscicnzaյdiյ ľrĮӝԐaյrimarràյscmprcյaյVaikuӚha-
|oka,յ scnzaյavcrcյ nul|aյaյ chcյIarcյco|յ mondoյmatcrialc.յ
VLRSOˉ J7ˉ
ΩΪ!ϸ
˗ϸ ˜˝Ʊ® 'ϸ
˚˛¦ϸ Ȇ˘˙ϸϱϲŜϸ | | ³÷| '
arғŌauku՗uvucu՗
itԋ՗uktc՗Ԍumudútuia՗ tc՗
vuҺudcvoktu-kuriϟuh՗
tun՗prutjúcuh՗pruhuajcdum՗
mcghuʍnirhruduju՗giru՗
ŧrдʎauЬuh՗uvucu:՗ ¶rгյ¶ukadcvaյGosvamдյdissc,յ iti:՗ cosȌ,յ uktcŜ՗ intcrpc|жati,յ
jumud;tuϴhŜ՗ daiյ mcӴsaggcҿiյ di յ Ÿamaraja,յ Ít. cssiյ vuaudcvu-uktuʏkúriŵuhŞ՗
ӵcmprcյprontiյaյcscguircյg|iյ ordĈniյdc|յ SignorcյVasudcvaյıpoichóյcranoյcompa-
gniյpcrsonaliյdiյ

ӀеյViŜn͑յchcյavcvanoյottcnutoյ|aյ| ibcrazioncյdcttaյһu|ckju)̫ ՗
t՗ǟn:՗aյȞoro˿յ pruȒjúcuh:՗risposcro,յ pruhuajuŞ՗sorridcndo,յ idum:՗qucsto,յ mcghuԲ
nϵrhrӣΛuԍu:՗profondaյcomcյ i|յ tuonoյdĈյ unaյ nuvo|a,յ gŸrudž՗ conյ |aյvocc.յ
TRADUZƽONLˉ
g
uɅadevaˉGcsvamIˉccntinuèĠˉ
LsseadcˉccsiˉiaterpeIńatiˉdaiˉmessaggeriˉdiˉĮamaraja,ˉiˉservitcriˉdiˉVasudevaˉ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VerscˉJ8|ˉ LaˉstcriaˉdiˉAjamiIaˉ 45ˉ
rispcsercˉ scrridendcˉ ccnˉ vcceˉ prclcndaˉ ccmeˉ iIˉ tucncˉ cheˉ rimbcmbaˉ traˉ Ieˉ
nuvcIe,ˉeˉprcnunciarcncˉIeˉseguentiˉ parcIe.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
Clíѭ YamadŸtaѭ cranoѭ sorprcsíѭ dìѭvcdcrcѭ chcѭ ìѭ Vísnuduta,ѭ anchcѭ scѭ gcntíI-
mcntc,ѭ síѭ opponcvanoѭ aIѭ potcrcѭ díѭ Yamaraja. ѭ Oaѭ paŅtcѭ Ioroѭ íѭ Vìsnudutaѭ
cranoѭsorprcsíѭchcѭgIìѭYamadѥta,ѭpurѭprocIamandosíѭscrvítoríѭdíѭYamaraja,ѭílѭ
gíudíccѭsuprcmoѭdcìѭpϜíncľpíѭrcIígiosí,ѭnonѭconosccsscroѭíѭpríncipíѭdclI`azíoncѭ
rclígíosa.ѭ PcrcíòѭíѭVísΔudŸtaѭsorrídcvanoѭpcnsandoɜѭ"Chcѭscíocchczzcѭstannoѭ
maíѭ dìccndoĶѭ Scѭ sonoѭ v˻ramcntcѭ scrvítoríѭ dìѭYamarajaѭdovrcbbcƅoѭsapcrcѭ
chcѭAjamíIaѭnonѭòյ ǒlѭ caΨdídatoѭadattoѭpcrѭcsscrcѭarrcstatoѭdaѭIoro.Ćѭ
VLRSOˉ J8ˉ
arԻ-vi)ͨuΥú՗̶ͫu͜՗
jujum՗vui՗Jhurmu-ru¡uaju՗
juJi՗nirJcau-kuriҨuh՗
brutu՗Jhurmuaju՗ nua՗ tuttvum՗
juc՗cuJhurmuaju՗|uk)uэum՗
ŧrt-vi)ͩuJutuh՗Ŭcuh:՗íѭgloríosíѭmcssaggcríѭdíѭ SrĨѭVísnuѭdísscro,ѭ jŬ}um:՗tuttíѭ
voí,ѭ vui:՗vcramcntc,ѭ Jhurmu-ru¡uaju:՗ dcIѭ rcѭ Yamarajaѭchcѭconosccѭ iյpríncípíѭ
rcIígíosí,ѭ juJi:՗ sc,ѭ nirJcau-kuriȔuh:՗ mcssaggcrí,ѭ brutu:՗dìtc,ѭ Jhurmuaju:՗ dcíѭ
prìncípíѭ rcIígiosí,ѭ nuh:՗ aѭ noí,ѭ tuttvumā՗ vcrìtà,ѭ jutā՗ cíòѭ chc,ѭ cu:՗ anchc,ѭ
uJhurmuaju:՗dclIcѭattívítàѭcmpíc,ѭ |uk)uȕum:՗ lcѭcarattcrístíchc.ѭ
TRADLZ¡ONLˉ
¡ˉ messaggeriˉbenedettiˉdiˉ
g
rļˉVi¶Ƙu,ˉiˉVi¶Ěudɀta,ˉdissercğˉ
SeˉsieteˉveramenteˉiˉservitcriˉdiˉYamaraja,ˉdcveteˉspiegarciˉiIˉsigniñcatcˉdeiˉ
princípiˉreIigicsiˉeˉiˉ sintcmiˉdeIIċirreIigicneƂˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
QucstaѭdomandaѭrìvoItaѭaglíѭYamadutaѭdaíѭVísnudutaѭòյmoItoѭìѭmѭportantc.ѭ
Ğnѭ scrvìtorcѭ dcvcѭ conosccrcѭ Icѭ ístruzíoníѭ dclѭ suoѭ padronc.ѭ Îѭ scŅvítoríѭ díѭ
Yamarajaѭprctcndcvanθѭdíѭcscguírcѭìѭsuoíѭordínì,ѭíѭVísnudŸtaѭaIIora,ѭconѭmoItaѭ
íntcIIígcnza,ѭlíѭíntcrrogaronoѭsuìѭscgníѭchcѭcontraddístínguonoѭíѭpríncipíѭdcIlaѭ
rcIígíoncѭ cѭ qucIlíѭ dcIl'írrcIígíonc.ѭ ÎIѭ vui)Ǜuvu՗ conosccѭ pcrlcttamcntcѭ qucstíѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
46ˉ
g
rImad-Bhagavatamˉ [Laatcˉ6,ˉLapƀŃˉ
prìncípìѭpcrchóѭhaѭconosccnzaѭdcIIcѭìstruпìonìѭdìѭưìo,ѭIaѭ PcrsonaѭSuprcma.ѭ ʑIѭ
SìgnorcѭSuprcmoѭìnscgnaĚѭaurvu-dhurmӤn՗puritju}ju՗mám՗ckuѹ՗aurunum՗vru}u.՗
ƐAbbandonaѭ ognìѭ Iormaѭ dìѭ rclìgìoncѭ cѭ scmpIìccmcntcѭ sottomcttìtìѭ aѭ ťc. ȗѭ
Sottomcttcrsìѭ aѭ ʉìo, ѭ Iaѭ Pcrsonaѭ Suprcma,ѭ òѭ dunqucѭ ìIѭ vcroѭ prìncìpìoѭ dcIlaѭ
rclìgìonc.ѭ CoIoroѭ chcѭ ìnvcccѭ dìѭ sottomcttĹrsìѭ aѭ KēsŊaѭ sìѭ sonoѭ sottomĹssìѭ aìѭ
prìncĿpìѭdclIaѭ naturaѭmatcrìaIcѭsonoѭtuttìѭ cmpì,ѭquaIunqucѭsìaѭIaѭIoroѭposìzìo-
ncѭ matcǼìaIc.ѭ Poìchóѭìgnoranoѭìѭprìnc̳pìѭdcIIaѭrclìgìoncœѭnonѭsìѭ sottomcttonoѭaѭ
KēsŊaѭ cѭ sonoѭ quìndìѭ consìdcratìѭ pcccatorìѭ cѭ mascalzonì,ѭ ìѭ pìuѭ bassìѭ traѭ gIìѭ
uomìnìѭ L scìocchìѭ prìvìѭ dìѭ ognìѭ conosccnza.ѭ Kēsʊaѭ dìccѭ nclIaѭ Ǖhuguvud-gеtȢ՗
(˥ʟ ƾ ˤ). ՗
nu՗mum՗du)krtino՗m΍Ύ h՗
pȓupudjuntc՗nuҔudhumuh՗
mujujupuhrtu-]Ϛunu՗
uaurum՗hhuvum՗ ufrituh՗
"CŹìѭ stoltì,ѭ gŹìѭ uItìmìѭ traѭ glìѭ uomìnì,ѭ coloroѭ laѭ cuìѭconosccnzaѭ òѭ rubataѭ dal | ƕ ѭ
ìlIusìoncѭcѭcoIoroѭchcѭhannoѭunaѭnaturaѭatcaѭcѭdcmonìacaɝѭqucstìѭΞìscrcdcntìѭ
nonѭsìѭabbandonanoѭaѭMĹ. Ŏѭ ĞnaѭpcrsonaѭchcѭnonѭsìѭsottomcttcѭaѭKēsʪaѭnonѭ
conosccѭìIѭvcroѭprìncìpìoѭdcIǧaѭrcIìgìoncƜѭaItrìmcntìѭsìѭsarcbbcѭgìĬѭϸottomcsѭ aƦѭ
Laѭ domandaѭ dcìѭ VìsХudѢtaѭ òѭ moItoѭ pcrtìncntc.ѭ Coluìѭ chcѭ prctcndcѭ dìѭ
rapprcscntarcѭ unėaItraѭ pcrsonaѭdcvcѭconosccrncѭpcrIcttamcntcѭlaѭ mìssìonc.ѭ Ʋѭ
dcvotìѭdcIѭťovìmcntoѭpcrѭ laѭ Coscìcnрaѭdìѭ KrɇЦaѭ dcvonoѭdunqucѭcsscrcѭ pcr-
Icttamcntcѭ coscìcntìѭ dclIaѭ mìssìoncѭ dìѭ KēsŊaѭ cѭ dìѭ SnĮ Caìtanмa,ѭ aItrìmcntìѭ
sarannoѭconsìdcratìѭdcgIìѭ scìocchì.ѭ Tuttìѭ ìѭdcvotì,ѭspccìaImcntcѭ ìѭprcdìcatorìŔѭ
dcvonoѭ conosccrcѭ laѭ IìIosoIìaѭ dclIaѭ coscìcnzaѭ dìѭ KēsŊaƝѭ altrìmcntìѭ sarannoѭ
mcssìѭ ìnѭ ìmbarazzoѭcѭ ìnsuItatìѭ ncͬѭcorsoѭdcIlaѭ prcdìca.ѭ
ʷʎʬʯʥѭ J9ˉ
ʗʘ:ʙ·ϸœǗ˔˕=˖ϸlĮ
V¦ ÑW¦ 84MRM W+³º
kuthum՗avid՗dhrijutc՗dunĺuh՗
kim՗ vuaju՗athunum՗ ipaitum՗
dunұjuh՗ kim՗kuҕinuh՗aurvc՗
uho՗avit՗kuticin՗nѤum՗
kuӅhum՗ avit˴՗ conѭ quaIìѭ modì,ѭ dhrijutcş՗ vìcncѭ ìnIIìtto,ѭ dunӡuhŘ՗ ìlѭ ˡastìgoƩѭ
kim:՗quaIc,ѭ vcŘ՗oppurc,ѭ uaju:՗dìѭqucsto,ѭathunum˵՗Iuogo,ѭ ϶paitum:՗dcsìdcrabìIc,ѭ
duɇuhĦ՗dcgnoѭdͦѭ punìzìoncƪѭ kim:՗scŝѭ kurinuh:՗ìѭIavoratιrìѭìntcrcsѭ atì,ѭaurӾc:՗
tuttì,ѭ uho՗avit:՗oppurcƫѭ kuticit:՗aIcunìɩѭ nrncmĤ՗traѭglìѭcsscrìѭ umaǓЉì.ѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Verscˉ40|ˉ ħaˉstcriaˉdiˉAjamiIʽˉ 47ˉ
TRADLZ¡ON¡ˉ
QuaIˉ8dz iIˉmetcdcˉdescrittcˉperˉpuaireˉaItreˉperscae!ˉ Lhiˉ8dz iIˉvercˉcaadidatcˉ
aIIaˉpuaizicae!ˉ Tuttiˉiˉkarmt impegaatiˉaeIIşattiv
Ƀ
ʩàˉiateressataˉscacˉpassibiIiˉdiˉ
puaizicae,ˉcˉscIcˉaIcuaiˉdiˉIcrc!ˉ
SF¡¡GAZ¡ON¡ˉ
ChìѭhaѭìlѭpotcrcѭdǔѭpunìrcѭglìѭaItrìѭnonѭdovrcbbcѭlarloѭìndìscrìmìnatamcntc.ѭ
ʏsìstonoѭ ìnnumcrcvolìѭ csscrìѭ vìvcntì,ѭ chcѭ abìtanoѭ pcrѭ Iaѭmaggìorѭ partcѭ nclѭ
mondoѭspìrìtualcѭ cѭsonoѭdcttìѭnit)u-muktu,՗ ctcrnamcntcѭlìbcratì.ѭ Monѭ sìѭ puòѭ
ncppurcѭ paăǨaăcѭ dìѭ gìudìcarcѭqucstìѭ csscrìѭ Iìbcratì.ѭ SoIoѭ unaѭpìccoIaѭpaătcѭdìѭ
csscrìѭvìvcntìIJѭŭorscѭunѭ quartoѭdclѭnumcroѭ totaIc,ѭvìvcѭnclѭmondoѭmatcrìaIc,ѭcѭ
traѭ glìѭ csscrìѭ dìѭ gucstoѭ mondoѭ matcrìaIcѭ laѭ maggìorѭ partcѭ ō8՗000000՗ suѭ
8՗400000՗spccìcѭdìѭvìtaŚ òյìnlcrìorcѭalIƖuomo.ѭ Qucstìѭcsscrìѭnonѭsonoѭpassìbìlìѭ
dìѭ punìzìonc,ѭpcrchóѭsìѭcvoIvonoѭautomatìcamcntcѭsottoѭ lcѭlcggìѭdcllaѭnaturaѭ
matcrìaIc.ѭ ƱlìѭcsscrìѭumanìѭchcѭhannoѭunaѭcoscìcnzaѭsvìIuppataѭsonoѭrcspon-
sabìIìѭdcIIcѭ proprìcѭazìonì,ѭmaѭnonѭ tuttìѭ sonoѭpassìbìIìѭdìѭpunìzìonc.ѭ Coloroѭ
chcѭ s'ìmpcgnanoѭ ìnѭ cIcvatcѭ attìvìtĬѭ vìrtuoscѭ sonoѭ aIѭ dìѭ IĬѭ dcIlaѭ punìzìonc.ѭ
SoItantoѭcoloroѭchcѭs'ìmpcgnanoѭìnѭattìvìtàѭcolpcvolìѭpossonoѭcsscrcѭpunìtì.ѭ !յ
ƺìȕnudЬtaѭ domandaronoѭ dungucѭ aѭ chìѭ dcbbaѭ csscrcѭ ìn̤ìttaѭ laѭ punìzìoncѭ cѭ
pcrchóѭYamarajaѭòѭstatoѭdcsìgnatoѭpcrѭdìscrìmìnarcѭtraѭcolpcvoIìѭcѭìnnoccntì.ѭ
Comcѭ bìsognaѭ gìudìcarcʄѭ QuaIѭ òյ ìIѭ prìncìpìoѭ londamcntalcѭ dcll'autorìtĬʅѭ
Qucstcѭ sonoѭ Icѭ domandcѭ sollcvatcѭ daìѭVìsʧuduta.ѭ
V¡RSOˉ 40ˉ
"ymħ 3ċ·Į
1ϳϴ ˓dzϸ ϡϢ Ϧϸ lĮ
×Ċ· ¬¤¬ ¶®ħ | | «Ǒllϸ
)umudutu՗ucuh՗
vcdu-pru;ͷihitc՗dhurmc՗
h)՗ udhurmua՗ tudƬvipur)u)uh՗
vcdc՗ nuruju;͋uh՗auk)ut՗
avu)umhhur՗iti՗ԫuarumu՗
)umudutuh՗ucuh:՗ìѭscrvìtorìѭdìѭYamarajaѭdìsscro,ѭ vcduĂ՗daìѭ quattroѭ |cdu՗őìlѭ
Ǘumu,՗ʒoѭ Yajur,ѭ ìlѭ͉g,՗ Ƃńǔthurvu)Ǒ՗ pruяihituhĂ՗ dcscrìtto,ѭ dhurmuh:՗ ìѭ prìncďpìѭ
rcđìgìosì,ѭ hi:՗ìnѭvcrìtĬ,ѭ udhurmuh:՗ìѭprìncípìѭìrrcIìgìosì,ѭ tut-vipur)u)uhś՗cѭl'oppo-
stoѭőcìòѭchcѭ nonѭ òѭ sostcnutoѭ daIIcѭ ìstruzìonìѭdcìѭ |cdu),՗ vcduhĂ՗ ìѭ |cduƧ՗ ìѭ lìbrìѭ
dclIaѭconosccnza,ѭ nuru)u;͌u/̤՗ auk)ut:՗ dìrcttamcntcѭ Oìo,ѭ laѭlcrsonaѭ Suprcmaѭ
Ȭcsscndoѭ lcѭparolcѭ dìѭMarayanać,ѭ avu)um-hhuh:՗ natoѭ daѭsóѭcѭ su̞cìcntcѭ ìnѭsóѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
48ˉ
g
rImadēBhagavatamˉ [Laatcˉ6,ˉLapĖ1ˉ
stcssoյ(chcյapparcյso|oյdalյrcspìroյdì յMarՐya˖aյ cյnonյpuòյcsscrcյ apprcsoյdaյ
ncssunյaČtȻo),յ IJtIJ:՗cosȕ,յ ͣarumu˶՗abbiamoյscntìto.յ
ĭRADLZlONLˉ
GIiˉYamadʭtaˉrispcsercƨˉ
Lièˉcheˉ8dzprescrittcˉaeiˉ IeJa ccstituisceˉiIˉJharma, iˉ priacipiˉde|IaˉreIigicae,ˉ
eˉ tuttcˉ cièˉ cheˉ viˉ siˉ cppcaeˉ 8dz irreIigicae.ˉ lˉ IeJa scacˉ Dicˉstessc,ˉIaˉFerscaaˉ
Suprema,ˉ Narayaƌa,ˉeˉscacˉaatiˉdaˉséėˉ Questcˉ8dz cièˉcheˉabbiamcˉascc|tatcˉdaˉ
YamarajaŻˉ
SFlLGAZlONLˉ
!յ scrvitorìյ dìյ Yamarajaյ hannoյ rìspostoյ bcnc.յ Monյ sìյ sonoյ Iabbrìcatìյ ìյ
proprìյ pӖìncЈpìյ dcȚ | aյ rǼģìgioncյoյ dc| ы ' ìrrη|ìȃionc,յ maյ hannoյ spìcgatoյ ciòյ chǼյ
avcvanoյscntìtoյ da|ģaյ ъoroյautorità,յ Yamaraja.յ Muhu¡unc՗jcnu՗gutuȭ՗ Ȝu՗ċunԳ
thdԨ.՗ bisognaյscguìrcյiյmuhú¡unuɲ՗|cյpcrsoncյautorìzzatc,յcյpoichóյYamarajaյòѭ
unoյdc|Ȟcյdodìciյautorìtà,յg|iյ YamadҤta,յìյ suoìյ scrvìյtorì,յrìյ poscroյconյpcrIct-
taյchiarczzaյdìccndoյɀuarumu՗ ɮabbìamoյasco|tato".յ G| ì յuomìnìյ dc|Ƞaյ cìvì|tàյ
modcrnaʧյspccu|andoյco҇յ |Ͱյ mcntcIJյ ccrDzanoյ dìյ IabbrìDzarsìյ princȖpìյ rc|ìgìosiյ
chcյsonoյscmprcյìmpcrIcԛtì. յ Qucstoյnonյòѭdhurmu.՗ Ľssìյnonյ annoյdìstìngucՉ
rcյ traյdhurmu՗ cյ udhurmu.՗ ComcյaIIcrmaյ| 'ìnìzìoյdc|| oյ
\rжmud-BhúguvutǠmŇ՗
dhurmuȭ՗ ċrȐy]ϧituƭkuituvc՗ ɕtruĨ՗ |oյ arƁmud-hhuguvutu-dhurmu՗ rìϔutaյ ìlյ dѡurē
mu՗ chcյ nonյ òյ sostcnutoյ daìյ ǝǧduʠ՗ !lյ bhuguvutu-dhurmu՗ comprcndcյ so|oյcìòյ
chcյòѭdatoյdaյOìoēյ| aյPcrsonaյSuprcma.յ !| յbhuϡuvutu-dhurmu՗òѭxurvu-dhurmӥn՗
ċurϷӆju¡)u՗ mám՗ ckuȚ՗ aurunuҘǶ՗ vruЦu.՗ bІsognaյ acccttarcյ ьƧautorìtàյ dìյ Oioēյ |aյ
Pcrյ onaյSuprcmaƴյcյ ottomcttcrsìյaյLuìյcյaյtuttcյ|cյSucյistruzìonì.յ Qucstoյòѭì|յ
Μhurmu.՗ ůr¡unaʨյ pcrյ cscmpìoƵյ ponsandoյ chcյ| aյvìo|cnzaյ Iosscյ udhurmu՗ nonյ
vo|cvaյ combatԜcrcIJյmaյ Krs˗aյ |oյ spìnscյa|յ combattìmcnto.յ ůrjunaյcյ cguȖյ g|iյ
ordìnìյdŌյ Kѫ˓aʩյpcrcìòյòѭunյvcroյdhurmзĕ՗ìnյquantoյg| ì յordìnìյdìյ Ǚrs˘aյsonoյ
dhurmu.՗ KŖs˙aյ inյ cȃnaյ nc||aյ Ǖhuguvud-gҖtu՗ ʇ I ū. I ˝), յ vǧduia՗ Ǥu՗ Ҽurvuir՗ uhum՗
cvu՗ ƕcdjuh˷՗ ɯ!| յvcŗoյscopoյ dcìյ ǝcdu,՗ dc||aյconosccnzaƷյ òѭ quc| | oյdìյ conosccrՊ
MƊ ˅ "յ Co| uìյchžյconosccյpcrIcttamcntcյKrsȾaյòѭ| ibcratoʪյcomcյinscȄnaյKrsȾaյ
ncl|aյ̴huguvud-gиtӇϸ՗ ʈĖ. ǃŠDŽ յ
yunmu՗kurmu՗cu՗mc՗divԎum՗
cvum՗)ȑ՗vctti՗tuttvutuh՗
t)uktvu՗dchum՗ċunur՗yunmu՗
nuIJti՗mum՗ ΫtIJ՗ҽȐ՗ 'ȓyunu՗
Ɠĝѭ ůrjunaʫյcoluìյ chcյ conosccյ|aյ naturaյtrasccndcntalcյdc||aյMìaյapparìzìoncյ
cյ dcэ|cյ Mìcյ attìvìtàյ nonյ dovrՑյ pìɆյ rìnasccrcյ nclյ mondoյ matcrìa|cյ quandoյ
|ascìaյ ì|յ corpo,յ maյ raggìunȄcյ |aյ MЇaյ dìmoraյ ctcrna. "յ Co|uìյchcյcomprcndcյ
KӗղӠaյcdյ cscgucյ iյ Suoìյ ordìnìյòѭ dcgnoյ dìյ rìtornarcյ aյ Oìo,յnc||aյ suaյ dìmoraյ
orìgìna|c.յ ConcludìamoյdunqucյaIIcrmandoյchcյdhuҗmuŇ՗ laյ rc|ìgìonc,յcorrìʻ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¡aˉstcriaˉdiˉAjami|aˉ 49ˉ
ӬpoƐĜcյaյciòյchcյòյprcscrìttoյnciյ |cdu,Ɠcյudhurmu,Ɠ|'irrc|igionc,յcorrispondcյaյ
| uĴ Ʋ Odz ciòյ chcյ nonյ òյsostcnutoյdaìյ |cdu.Ɠ ̛|յdhurmuƓ nonյ òյ statoյ faǰͷrìcatoյdaյ
ǚ˵͗ rěyaɓša.յ Comcյaffcrmanoյiյ |cdu,Ɠua)uƓmuhutcƓbhutua)uƓniavuaitumƓctƓudƓ)udƓ
t Ĩ-žĐduřƓ iti.Ɠ |cյ rcgo|cյ dc|յ dhurmuƓ cmananoյ da|յ rcspƅroյ dŌյMarayaɜa,յ |' Ľsscrcյ
ǠĦprcmoʼյ Marayaīaյcsistcյctcrnamcntcյcdյctcrnamcntcյrcspìra,յpcrciòյanchcյ
ģdz ćstruzìoniյdiյMarayaīa,յdhurmu,Ɠcsistonoյ ctcrnamcntc.յ SrőlaյMadhvacarya,յ
| 'aĀaŪ)uƓ origina|cյ pcrյ coșoroյ chcյ appartcngonoյ a|ĉaյ MadhvaʳGauՕƄya-
ˇǨԆѰpradaya,յaffcrmaDŽյ
vcdónumƓ¡ruthumcƓvuktuƓ
hurirƓcvuƓ)utcƓvibhubƓ
utcƓ rƏ)rtr-utmukĿƓvcdcƓ
it)Ɠ churƓ vcdu-vcdinuġƓ
| ʽDZյ parolcյ trasccndcntaĉìյ dciյ |cduƓ cmananoյ da|laյboccaյ dìյ Oio,յ laյ Pcrsonaյ
Ǡuprcma,յ Ìdz prìnc|pìյvcdìcì,յquìndiƮյdcvonoյcsscrcյconsìdcratiյiյprìncϣpìյvui;nu-
lU¸ inյquantoյaĉ|'orìgìncյdcìյ |cduƓ c'òյVisɔƫŷ.յ !յ |cduƓnonյcontcngonoյaĉtroյ chcյ
|đƓ istruzìonìյ diյ Visīŷ,յ cյ co|uìյ chcյ scgucյ iյ prìncipìյvcdiciյ òյ unյ vui)nuvu.Ɠ Łnյ
ſoiţƂvuƓ nonյ òյ unյ żomponcntcյ dìյ unaյ żomunìtàյartìfìżia|cյ inյ qucstoյ mondoյ
ѥatcrialc,յ unյ vui)nuvuƓòյco|uiյchcյconosccյvcramcntcյìյ |cČu,Ɠcomcյconξcrmaյ
|uƓ ßhuguvud-gltuƓ[vcduifƓcuƓaurvuirƓuhumƓcvuƓvcd)uĹ).Ɠ
VLRSOˉ 4¡ˉ
ƠϸĢģmMĮ·ƉƊ ţŤ |Į
ç ˊϸ W% l l vħUħ
)cnuƓavuƓdhcmn)ƓumĵƓbhcvcƎ
ru]uŚ-auttvu-tumcmu)ahƓ
guitu-ncmu-kri)c-ru¡uirƓ
vibhuv)untcƓ)uthu-tuthumƓ
)cnu:Ɠ da|յ qua|cյ ƨMarayaɝa),յ avu-dhómni.Ɠ scbbcncյ Siյ trovìյ nc|ĉaյ Suaյ dìƜ
Əora,յì|յ mondoյspiritualc,յ uml:Ɠ tuttcյ qucstc,յ bhcvch:ƓmanȈοcstazioni, յ ru]uh-
ƃttvu-tumuh-mu)ch.Ɠcrcatcյda||cյtrcյ ìnπУucnzcյdc||aյnaturaյmatcrìa|cյƨpassìoɋ
Ȭc,յ virtúյ cյ ignoranzaŠ,յ guŒu:Ɠquaĉìtĩ,յ numu:Ɠnomì,յ kri)c:Ɠattìvitĩ,յ rù¡uihƆ:Ɠ cյ
ͽonյformc,յ vibhcv)untc:Ɠsìյmanifcstanoյ ìnյ modìյ dìffcrcnti,յ )uthc-tuthum:Ɠìnյ
Əodoյ scrupo|osamcntcյcsatto.յ
ĭRADLZ¡ONLˉ
¡aˉcausaˉsupremaˉdiˉtutteˉIeˉcause,ˉNarayapa,ˉSiˉtrcvaˉaeIIaˉSuaˉdimcraˉaeIˉ
mcadcˉspirituaIe,ˉ maˉccatrcI|aˉuguaImeateˉ|'iateraˉ maailestazicaeˉccsmicaˉb
ǿcadcˉ |eˉ treˉ iaßueaʶeˉ de|Iaˉ aaturaˉ materiaIeˉ¬sarrva-guqa, ra}a-guça eˉrama-
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
50ˉ
Ǐ
rɉmad-Bhagavatamˉ [Laatcˉ 6,ˉLap.ˉ1ˉ
gupa. ¡aˉquestcˉmcdcˉtuttiˉgIiˉesseriˉctteagcacˉdiñereatiˉquaIità,ˉdiñereatiˉaɪmiˉ
¡br0hmapa, k)atríya eˉraísya|, dillereatiˉdcveriˉseccadcˉI'istituzicaeˉdelˉ rarpã-
srama, eˉdillereatiˉlcrme.ˉ FercièˉNarayapaˉ8dz IaˉcausaˉdeIl'iateraˉmaailætaziɴ
aeˉccsmica.ˉ
SF¡EGAZ¡ODžEˉ
!յ |cdu՗ (\
vctúavuturu՗ īpuni)udė՗ ó. ˦)՗cìѭìnlormanośѭ
nu՗tuaju՗kurjum՗ kuruĝum՗ cu՗ vidjutc՗
nu՗tut-aumua՗cúhhjudhikua՗cu՗drajutc՗
purúaju՗auktir՗vividhuivu՗arujutc՗
avuhhƓviki՗ŽćȤnu-hu|uƮkriju՗cu՗
NarayaΕa,ѭ Oìo,ѭ Iaѭ Fcrsonaѭ Suprcma,ѭ òѭ onnìpotcntcѭ cѭ possìcdcѭ moItcp|ìcìѭ
cncrgìc.ѭ EgIìѭpuòѭquìndìѭrìmancrcѭncIIaѭSuaѭdìmoraѭcѭcontroIIarcѭcѭmanìpoIaĄ
rcѭ scnzaѭ slorzoѭ I 'ìnĩcraѭ manìlcstazìoncѭ cosmìcaѭ mcdìantcѭ Iȝazìoncѭ dcIIcѭ trcѭ
ìnñucnzcѭdcIIaѭnaturaѭmatcrìaIcѭʐauttvu-gľτuɳ՗ru¡c-gľnu՗cѭtumc-gľnu.՗Qucstcѭ
ìntcrazìonìѭsonoѭIaѭcausaѭdcIIcѭdìvcrscѭlormcѭ dìѭcorpì,ѭ dìѭattìvìtàѭcѭdìѭtraslorȍ
mazìonìѭ ˢhcѭ sìѭ susscguonoѭ ìnѭ modoѭ pcrlctЊo.ѭ Foìchóѭ ìIѭ Sìgnorcѭ òѭ pcrlctto,ѭ
tuttoѭ lunzìonaѭ comcѭ scѭ EgIìѭ cscrcìtasscѭ unѭ controIIoѭ dìrcttoѭ cѭ parĩccìpasscѭ
aIIŐazìonc.ѭ CIìѭ atcì,ѭ copcrtìѭ daIIcѭ trcѭ ìnñucnzcѭ dcIIaѭ naturaѭ matcrìaIc,ѭ nonѭ
possonoѭrcndcrsìѭcontoѭchcѭNarayaƁaѭòѭIaѭcausaѭsuprcmaѭdìctroѭaѭognìѭattìvì-
tà.ѭ Ĝ;;ƳaѭallcrmaѭncIIaѭBhuguvud-gitu՗(7. IJ).Ɠ
trihhir՗gľnumujuir՗hhuvuir՗
chhih՗aurvum՗ idum՗ȫugu՗t՗
mchitum՗nuhhНunuti՗
mum՗chhjuh՗purum՗uvjujum՗
įČIIusoѭ daIIcѭ trcѭ ìnñucnzcѭ matcrìaIìѭ (vìrtƊ,ѭ passìoncѭ cѭ ìgnoranzaȮѭ ìIѭ mondoѭ
inĩcϝoѭìgnoraѭ chìѭ sonoѭ Čo,ѭ I'ČncsaurìbìIc,ѭ chcѭtrasccndcѭ κgnìѭìnñucnzaѭmatcĄ
rìaIc. İѭ CIìѭ sˣìocchìѭ agnostìcìѭ sonoѭ mchitu,՗ ìIIusìѭ daIIcѭ trcѭ ìnñucnzcѭ dcIIaѭ
nʽturaѭ matcrìaIc,ѭ cѭ aѭ causaѭdcIIaѭ Ioroѭ pocaѭ ìntcIIìgcnzaѭ nonѭpossonoѭ capìrcѭ
chcѭNarayaƁa,ѭ Ĝ;;ʜa,ѭ òѭIaѭcausaѭsuprcmaѭdìѭtuttcѭIcѭattìvìtà.ѭ NcźIaѭBruhmuƘ
aumhitȤ՗(ġʜ ƽ ) ՗òѭaLjcrmatoƨѭ
Ϲavuruщ՗purumuˌ՗kǘ)ɝʭ̥՗
auc-cidƮúnundu-vigruhuĚ՗
unudir՗udir՗gcvinduĚ՗
Ҿurvu-kuruςѺ-kúrunum՗
İĜ;;Ƴa,ѭ chcѭ òѭ conoscìutoѭ comcѭ Covìndaɪѭ òѭ ìIѭ controIIorcѭ suprcmo.ѭ EgIìѭ
possìcdcѭunѭcorpoѭcĩcrnoѭcѭ spìrìtuaIc,ѭ pìcnoѭdìѭlcIìcìtà,ѭcdѭòѭ IŐorìgìncѭdìѭtuttoѭ
cìòѭ chcѭ cϹìstc.ѭ Foìchóѭ nonѭ haѭaItraѭ orìgìncѭ aIIŐìnluorìѭ dìѭ Só,ѭ EgIìѭòյ Iaѭ causaѭ
prìmaѭdìѭ tuttcѭIcѭcausc. İѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Ǚerscˉ42ijˉ Laˉ stcriaˉ diˉAjamiIaˉ
VLRSOˉ 42ˉ
ʼȅ· ʽ«ʾª·ϸʿ· ˀˁ· |ϸ
sϸȌ. ˂˃ ˄˅ˆˇ ˈˉ·ϸl l V²l l ħ
aurjĊ՗ 'gniŒ՗khum՗murud՗dcvuh՗
aĊmuʶ՗aundhjuhunϺ՗diČuĈ՗
kum՗kuh՗avujum՗ dhurmu՗iti՗
hj՗ ctc՗Σihjuaju՗auk)iȟǐuh՗
5¡ˉ
aurjuh:՗ ìIѭ dìoѭdcIѭ soIc,ѭ ugnih:՗ ìIѭ luoco,ѭ khum:՗ Ȓoѭspazìo,ѭ murut:՗ I'arìa,ѭ
JŰvuh:՗gIìѭcsscrìѭccIcstìĈѭ aĊmuʷ:՗laѭlunaĈѭ aundhjú:՗Iaѭscra,ѭ uhunĴş՗ìIѭgìornoѭcѭlaѭ
nottc,ѭ diČuh:՗lcѭdìrczìonì,ѭ kum:՗I ' acqua,ѭ kuż:՗Iaѭtcrra,ѭ avujum:՗pcrsonaImcnī
tc,ѭ dhurmuh:՗Yamarʾ¡aѭoѭIĘAnìmaѭSuprcmaɫѭ itiā՗cosď,ѭ hi:՗ìnѭvcrìtà,ѭ ctc.՗tuttìѭ
qucstì,ѭ duihjuaju:՗ dclI 'csscrcѭ vìvcntcѭ chcѭ sìѭ trovaѭ ncgIìѭ cIcmcntìѭ matcrìaIìĈѭ
aúk)iȟǐuh:՗ tcstìmonc.ѭ
TRADUZ¡ONLˉ
¡IˉscIe,ˉ iIˉ luccc,ˉIcˉspazic,ˉI'aria,ˉgIiˉesseriˉceIesti,ˉIaˉIuna,ˉIaˉsera,ˉiIˉgicŎc,ˉ
Iaˉ nctte,ˉ Ieˉ direzicni,ˉ I'acqua,ˉ Iaˉ terraˉ eˉ I'Animaˉ Supremaˉ stessaˉ scncˉ tuttiˉ
testimcnȷˉdeIIeˉattivitàˉ deIIŠȘșreˉindividuaIe.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
Čѭ scguacìѭ d̴ѭ aIcuncѭ scttcѭ rcIìgìosc,ѭ spccìaImcntcѭ ìѭ crìstìanì,ѭ nonѭ crcdonoѭ
nclIcѭ rcazìonìѭ dcIѭ kurmu.՗ Ŧnaѭ voItaѭ avcmmoѭ unaѭdìscussìoncѭ conѭ unѭ dottoѭ
prolcssorcѭ crìstìanoѭ pcrchĕѭ cgIìŕѭ consìdcrandoѭ chcѭ Icѭ pcrsoncѭ sonoѭ punìtcѭ
gcncraImcntcѭ dopoѭ I'csamcѭ dcIIcѭ tcstìmonìanzcѭ dcìѭ Ioroѭ mìslattì,ѭ sìѭ domanī
ġavaѭ chìѭ losscroѭ ìѭ tcstìmonìѭ dcIIcѭ azìonìѭ dcIѭ kurmu՗ passatoѭ chcѭ dcȓcrmìnaѭ Icѭ
attuaIìѭconscgucnzc.ѭ ƱIìѭYamad͡Ќaѭdannoѭquíѭ Iaѭríspostaѭaѭqucstoѭgcncrcѭdíѭ
pcrsonc.ѭ L'anìmaѭ condìzìonataѭ pcnsaѭ dìѭ agìrcѭ lurtìvamcntc,ѭ convìntaѭ chcѭ
Ωcssunoѭ possaѭ vcdcrcѭ ìѭ suoìѭ pcccatí,ѭ maѭ sappìamoѭ daglìѭ Čuatru՗ chcѭ cìѭ sonoѭ
ŴnvcccѭmoItìѭtcstímoníѭìncIusíѭíIѭsoIc,ѭìIѭluoco,ѭíIѭcícIo,ѭI'aría,ѭIaѭIuna,ѭgIìѭcsscrìѭ
ƾc|cstì,ѭ laѭ scra,ѭ ìIѭ gìorno,ѭ Iaѭ nottc,ѭ Icѭ dìrczìonì,ѭ l'acqua,ѭ Iaѭ tcrraѭ cѭ I'Anìmaѭ
ƷuprcmaѭstcssaѭchcѭrìsìcdcѭncIѭcuorcѭdcII'anìmaѭìndìvìduaIc.ѭ Nonѭc'òѭdunqucѭ
Ϻcarsítàѭ díѭ tcstímonìĴѭ Poíchĕѭ síaѭ qucstíѭ tcstìmonìѭ sìaѭ ì|ѭ Sìgnorcѭ Suprcmoѭ
˼sistonoѭ cllcttìvamcntc,ѭ moItìѭ csscrìѭìndìvìdѨaIìѭsonoѭcIcvatìѭaìѭsìstcmìѭpIancī
Ћarìѭ supcrìorìѭoppurcѭ dc̭adatìѭ aѭqucIIìѭìnlcɬìorì,ѭ comprcsìѭ ìѭ pìanctìѭ ìnlcrnaIì.ѭ
ʤonѭcsìstonoѭìrrcgo|arìtà,ѭpcrchĕѭognìѭcosaѭavvìcncѭsottoѭìIѭpcrlcttoѭcontroIIoѭ
dcIѭSìgnorcѭSuprcmo,ѭavuhhúvikiŽćúnu-hu|uŊkrijú՗cu.՗ ČѭtcstìmonìѭdìѭcuìѭparIaѭ
qucstoѭvcrsoѭsonoѭmcnzìλnatìѭanchcѭìnѭaltrcѭScrìtturcѭvcdìchcśѭ
úditju-cundrúv՗uni|Ċ՗ ƠnuϻuԬ՗cu՗
djuur՗hhumir՗úpĊ՗hƌdujum՗jumuČ՗cu՗
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
52ˉ
g
rImad-Bhagavatamˉ
uhua՗cu՗ rutria՗cu՗uhhc՗cu՗aundhjc՗
dhurmc՗'pi՗ δŪnú՗ ti՗nuruaju՗ vrttum՗
VLRSOˉ 4Jˉ
Ά ·· Έº ΉΊ ΋ Iϸ
ʷϸ «p ʶʸ ǎ¦ϸ l l ¥1! |ħ
ctuir՗udhurmc՗vi}ζϽutuh՗
athunum՗dunduaju՗ju}jutc՗
aurvc՗kurmúnurcdhcnu՗
duĞdum՗ urhunti՗kurȵ̦uh՗
[Laatcˉ6,ˉLap.1ˉ
ctuih:՗daѭtuttìѭqucstìѭ tcstìmonì,ѭcomìncìandoѭdaIѭdìoѭdcIѭsoIc,ѭ udhurmuh:՗
dcvìazìoncѭ daìѭ prìncipìѭ rclìgìosì,ѭ vijžñutuh:՗ òѭ rìconoscìuto,ѭ athƉnum:՗ ìIѭ Iŋogoѭ
adatto,ѭ dunduaju:՗ dìѭcastìgo,ѭ ju}jutc:՗vìcncѭacccttato,ѭ aurvc:՗ tuttc,ѭ kurmu-
unurcdϨcnu:՗ consìdcrandoѭ Icѭ attìvìtàѭ compìutc,ѭ duĞdumĂ՗ castìgμ,ѭ urhunti:՗
mcrìtano,ѭ kurȵŠtuh:՗ìѭ pcccatorì.ѭ
TRADLZ¡ONLˉ
¡ˉ caadidatiˉ aIlaˉ puaizicaeˉ scacˉ ccIcrcˉ cheˉ haaacˉ deviatcˉ daiˉ Icrcˉ dcveʁiˉ
prescritti,ˉccmeˉccalermaacˉquestiˉaumercsiˉtestimcai.ˉ Tuttiˉ ccIcrcˉ cheˉs'impe-
gaaacˉaeIleˉattivitàˉiateressateˉpcsscacˉessereˉscttcpcstiˉaˉɻaizicaeˉiaˉreI
Ǭ
zicaeˉ
aĺˉɊcrcˉpeccatĺ.ˉ
VLRSOˉ 44ˉ
ʹmŗ ʺȵƯưʻƤϸ |Į
«¡~=m=mø. «-.
aumhhuvunti՗hi ՗hhudruҧti՗
vipurεtuni՗cunughuh՗
kuriҬum՗gu͏u-aѥϾgc՗ ơati՗
dchuvun՗nu՗hj՗ ukurmu-krt՗
aumhhuvunti:՗ csìstono,ѭ hi:՗ ìnѭ vcrìtà,ѭ hhudruŃi:՗ attìvìtàѭ vìrtuoscѭ dìѭ buonѭ
augurìo,ѭ vipurttuni:՗I`oppostoѭȭattìvìtàѭpcccamìnoscѭcѭdìѭcattìvoѭaugurìoć,ѭ cu:՗
anchc,ѭ unughuh:՗oѭabìtantìѭdìѭVaìku̵ɧЍha,ѭscnzaѭpcccato,ѭ kuriȖum:՗dcìѭ Iavoraī
torìѭìntcrcssatì,ѭ gu͐u-aķϼguh:՗contamìnazìoncѭdcIIcѭtrcѭìnĎǩucnzcѭ dcIIaѭnaturaƪѭ
uati:՗c'ò,ѭ dchu-vun:՗chìunqucѭabbìaѭacccttatoѭunѭcorpoѭmatcrìaIc,ѭ nu:՗non,ѭ hi:՗
ìnѭvcrìtà,ѭ ukurmu-krt˸՗scnzaѭcѣmpìcrcѭazìonì.ѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YĶrʓcˉ45ıˉ LaˉstcriǭˉdiˉAjamiIaˉ 5Jˉ
TRADǖZ¡ONEˉ
Oˉ abitaatiˉ diˉ VaikuƊʤha,ˉ vciˉ sieteˉ seazaˉpeccatc,ˉ maˉcclcrcˉ cheˉ vivcacˉ iaˉ
ƎƏuestcˉ mcadcˉmaterialeˉscacˉtuttiˉkarml, siaˉcheˉagiscaacˉiaˉmcdcˉvirtucscˉsiaˉ
Ȁheˉagiscaacˉiaˉmcdcˉempic.ˉ FcichéˉʒcacˉccatamiaatiˉdaIleˉtreˉiaßueaʷeˉdelIaˉ
aǮturaˉeˉdevcacˉagireˉdiˉccasegueaza,ˉȐssiˉpcsscacˉccmpiereˉeatrambiˉquestiˉtipiˉ
dĎdz azicai.ˉ Laaˉ perscaaˉ cheˉ haˉ accettażtcˉ uaˉ ccrpcˉ materialeˉ acaˉpuèˉrimaaereˉ
ȱaattivaƬˉiIˉpeccatcˉquiadiˉ8dz iaevitabiIeˉɶerˉccIuiˉcheˉagisceˉscttcˉI'iaßueazaˉdellaˉ
uaŔuraˉmateriale.ˉ FercièˉtuttiˉgIiˉesserȲˉdĻˉquestcˉmcadcˉmateriaIeˉscacˉpassibiliˉ
dtdz puaizicae.ˉ
SF¡EGAZ¡ONEˉ
LaѭdìllcrcnzaѭtraѭgIìѭcsscrìѭumanìѭ cѭgIìѭcsscrìѭnonѭappartcncntìѭaIIaѭspccìcѭ
uŎanBdz staѭ ncIѭ lattoѭ chcѭ unѭ uomoѭ dνvrcbbcѭ agìrcѭ scgucndoѭ Icѭ ìstruсìonìѭ dcìѭ
ͱάdu.՗ Slortunatamcntc,ѭ gIìѭ uomìnìѭ s'ìnvcntanoѭ Iaѭ proprìaѭ Iìncaѭ dìѭ azìoncѭ
scnǔadz larcѭ rìlcrìmcntoѭ aìѭ |cdu.՗ Tuttì̶ѭ quìndìѭ commcttonoѭ azìonìѭ coIpcvoIìѭ cѭ
sOnũdzpassìbìIìѭdìѭpunìzìonc.ѭ
VERǐOˉ 45ˉ
Ƈϸ ˋ
+
ˌ ˍ1Ę ˎ·ϸ |ħ
ĈĮ ćĮ ʴϸʵϸĆĮ M 1ϸ| |VĉÌ ÌĮ
¯
)cnu՗)uvun՗ԏuthudhurmc՗
dhurmc՗vέhu՗aumthitu͍՗
au՗ cvu՗ tut-pϩulum՗ hhͮͯktc՗
tuthú՗ túvuɴd՗umutru՗ vui՗
)cnu:՗daIѭ qualc,ѭ )uvún:՗ línoѭ aѭchcѭ punto,ѭ )uthú:՗ìnѭchcѭ modo,ѭ udhurmuť:՗
ʿЎtìvìtàѭìrrclígìosc,ѭ dhurmuƇ:՗attìvìtàѭƆcIìgíoscěѭ vu:՗oppurc,ѭ ihu:՗ìnѭqucstaѭvìta,ѭ
ҿumihituƇ:՗ compìutc,ѭ auƇ:՗ qucIlaѭ p˽rsona,ѭ cvu:՗ ìnѭ vcrìtà,ѭ tut-phulum:՗ ìlѭ
ǽŴsuItatoѭpartìcoźarcѭdìѭquclI'azìonc,ѭ Ώhunktc:՗godcѭoѭsollrc,ѭ tuthú:՗ ìnѭqucstoѭ
ĒǷdoɭѭ túvut:՗ñnoѭaѭqucIѭpunto,ѭ umutҙu:՗ncIIaѭvìtaѭsucccssìva,ѭ vui:՗ccrtamcntc.ѭ
TRADǗZ¡ONEˉ
¡aˉprcŊrzicaeˉaIIeˉattivitàˉreligicseˉcˉirreIigicseˉccmpiuteˉaelIaˉvitaˉiaˉccrsc,ˉ
I'essereˉdeveˉgæereˉcˉscñrireˉaelIaˉvitaˉ successivaˉperˉleˉreazicaiˉdeIˉsucˉkarma.
SF¡EGAZ¡ONEˉ
NcIlaѭ̵huguvud-gitú՗( ƿ 4. ƿ 8)՗òѭallcƆmatoɞѭ
urdhvum՗guąąhunti՗auttvu-athú՗
mudh)c՗ ti̢[hunti՗ru¡uauť՗
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
å4
g
ɦmadűBhagavatamˉ [Laatcˉ 6,ˉLapŽ1ˉ
yughunju-gԈ˹nu-vrtti-athu՗
udhc՗gucchunti՗tcmuach՗
ColoroѭchcѭagìsconoѭsottoѭI`ìnǎucnzaѭdcĀ|aѭvìȀtuѭsonoѭclcvatìѭaìѭ sìstcmíѭpIanc-
tarìѭsupcrìoriѭpcrѭdìvcntarcѭcsscrìѭccIcstì,ѭco|oroѭchcѭagìsconoѭǡ nѭmodoѭordína-
rìoĚѭcѭnonѭcommcttonoѭtroppcѭattivitĔѭcoIpcvoIì,ѭrìmangonoѭinѭqucstoѭsìstcmaѭ
pǮanctaȀìoѭìntcrmcdìo,ѭmcntrcѭco|oroѭchcѭcompìonoѭattìvìtĔѭco|pcvo|ìѭdctcЇtaё
bìIiѭdcvonoѭ cadcrcѭ ncIIaѭ vìtaѭ inIcrnaIc.ѭ
VLRSOˉ 46ˉ
mlħ
¶~l l Uāl l ħ
juthchu՗dcvu-pruvurca՗
trui-vidhjum՗ upu|uhhjutc՗
hhРtc)u՗guǛu-ӿuiΒitrjct՗
tuthcnjutrcnumijutc՗
juthc:՗ comc,ѭ ihu:՗ ìnѭ qucstaѭ vítaĈѭ dcvu-pruvurch:՗ oѭ mig|ìorìѭ traѭ glìѭ csscrìѭ
cc|cstì,ѭtrui-vidhjumĀ՗trcѭtìpìѭdìѭquaIìtĔ,ѭ upu|uhhjutc:՗sonoѭraggìuntc,ѭ hhutc)u:՗
daѭ tuttìѭ g|ìѭ csscrì,ѭ gułu-vuicitrjct:՗ aѭ causaѭ dcIIaѭ contamìnazíoncѭ dcIIcѭ trcѭ
inlIucnzcѭ dcI|aѭ naturaɿѭ tuthĐ:՗ nc||oѭ stcssoѭ modo,ѭ unjutru:՗ ìnѭ altrìѭ IuoghŁ,ѭ
unumȆjutcLJ՗vicncѭìnLJžìtto.ѭ
TRADLZ¡ONLˉ
OˉmigIicriˉ traˉ gIiˉesseriˉ ceIȖti,ˉ pcˉ siamcˉriccaĀcereˉtreˉdiveʊiˉtipiˉdiˉvita,ˉ
cheˉscacˉdcvutiˉaIIaˉccatamiaazicaeˉdeIIeˉtreˉ iaßueazeˉdeIIaˉaatura.ˉ FercièˉgIiˉ
esseriˉ viveatiˉ pcsscacˉ essereˉ cIaʝiȢcatiˉ ccmeˉ traaquiIIiũˉ irreāuietiˉ eˉ sciochi;ˉ
ccmeˉ leIici,ˉ ialeIiciˉ eˉ mediameateˉ leIici;ˉ cˉ ccmeˉ reIigicsi,ˉ irreIigicsiˉ eˉ āuasiˉ
reIigicsižˉ Fcssiamcˉ dedurreˉ cheˉ aeIIaˉ vitaˉ successivaˉ āuesteˉ treˉ categcrieˉ diˉ
iaßueazeˉmaterialiˉccatiaueraaacˉ adˉagireˉiaˉ mæcˉsimiIe.ˉ
SF¡LGAZlONƳˉ
Ťcѭ aȌìonìѭcѭ Icѭ rcaхǢonìѭ dcIIcѭtrcѭìnLJžucnzcѭdc͑ʞaѭ naturaѭ matcrìaIcѭpossonoѭ
csscrcѭ pcrccpìtcѭ i nѭ qucsȇaѭ vìta.ѭ AIcuncѭ pcrsoncŖѭ pcrѭ cscmpio,ѭ sonoѭ moItoѭ
IcIìcìŘѭaItrcѭsoljronoѭtcrrǡbìImcntcѭcѭ aItrcѭ ancoraѭprovanoѭ unѭ poȩѭdìѭ IcI ìcítĔѭcѭ
unѭ po'ѭ dìѭdoIorc.ѭ QucstoѭòѭìIѭ ŇǢsuItatoѭdcIѭcontattoѭchcѭcsscѭ hannoѭstabìǯìtoѭnclѭ
passatoѭconѭIcѭìnůžucnzcѭdcIIaѭnaturaѭmaťrìaIcѭƥvìrtгƢѭpassìoncѭcѭìgnoŇanȌa.ѭ
Ċatoѭchcѭ inѭqucstaѭ vìtaѭ possìamoѭ rìscontrarcѭ taǯìѭdìlj̍rcnzc,ѭpossìamoѭprcsu-
mcrcѭ chcѭ gIìѭ stcssìѭ csscrìѭ spcrìmcntcrannoѭ lcIìcìtĔ,ѭ dolorcѭ oѭ cntrambìѭ qucstìѭ
scntìmcntìѭ anchcѭ nc|Icѭ prossìmcѭvitcŘѭ inѭ rapportoѭaIѭ contattoѭstabìIìtoѭconѭ lcѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ʳˆŋʔcˉ4ƣˉ ǃaˉstcriaˉdiˉAjamilaˉ 55ˉ
ƻ | |VcƎƠcdzìnñucnzcѭdclIaѭnaturaѭmatcrìaIc.ѭ LaѭcosaѭmìgIìorcѭ0dzdunqucѭdìstaccar-
ªl UnÍ | Ādz trcѭ ìnlIucnzcѭ dclIaѭnaturaѭ matcrìaIcѭ cѭ trasccndcrcѭ pcrѭ scmprcѭ ìlѭ loroѭ
ɏ ɐ ɑ ͭ ͮ ȉϻȂoѭcontamìnantc.ѭ Qucstoѭ0dz possìbiŻcѭsoͯoѭ̷mpcgnandosìѭcompIctamcntcѭ
Hįdz hc!VìzìoѭdìѭdcvozìoncѭalѭSìgnorc.ѭ ComcѭKϞsnaѭconlcrmaѭ ncIIaѭBhuguvud-
yllndz(dzƾ 4 ğó)˻՗
ʢ՗
mum՗cu՗jc՗ɖvjuhhicurcƍǒu՗
hhukti-jcgcnu՗acvutc՗
au՗gușun՗aumutitjuitun՗
hruhmu-hhӹjuju՗ kulputc՗
! n| ȉìյ chcѭ sĘìmpcgnaѭ compIctamcntcѭ ncIѭ scrvìzìoѭ dìѭ dcvozìoncѭ scnzaѭ maìѭ
Ǫ ĥnjē uƉcdz trasccndcѭ subítoѭIcѭtrcѭ ìn̥ucnzcѭdclIaѭnaturaѭmatcrìalcѭcѭ raggìungcѭ
t : · ƙ| dz ||dz IivcńIoѭ dclѭ ßrahman. İѭ Aѭ mcnoѭ chcѭ nonѭ sìѭ conccntrìѭ ncIѭ scrvìzìoѭ dcIѭ
ơ| DZDzLJn!c,dzIĘcsscrcѭrcstcràѭsoggcttoѭalIaѭcontamìnazìoncѭdcIlcѭtrcѭìnñucnzcѭdcńIaѭ
ǀuı ǁ ōdzmatcrìaIcѭ cѭsaràѭquìndìѭcostrcttoѭ aѭ subìrcѭIaѭsollcrcnzaѭ oѭunѭmìstoѭdìѭ
ij Ũ ątč IJ ǠdzcѭsoĎDŽcrcnza.ѭ
VLRSOˉ 47ˉ
ʮʯ·ϸFƀŞʳϸą | Į
ʭϸ ²ʰʱʲϸl l v0l lħ
vurtumunc՗ ɗnjujch՗ ku|c՗
guƍǒuhhОćupukc՗juthu՗
cvum՗¡unmunjujcr՗ct՗ ud՗
dhurmudhurmu-niduraunum՗
кɘͿrtumunuh:՗ ìlѭ prcscntc,ѭ unjujch:՗ ncńѭ passatoѭ cѭ ncIѭ luturo,ѭ ku|uh:՗ ìlѭ
ņ Ə i | |
ż
n¸ dz gușu-uhhijžѯupukuh:՗chcѭrìvcIaѭIcѭqualìtà,ѭ juthu:՗proprìoѭcomc,ѭ cvum:՗
¹ ·ƚ | , dz ſunmu:՗ nascìta,ѭ unjujch:՗ dcIIcѭ vìtcѭ passatcѭ cѭ luturc,ѭ ctut:՗ qucstì,ѭ
ʡ ʮйˏːˑ˒Ѧu˺՗ prìncĿpìѭ rcIìgìosì,ѭ udhurmu:՗ prìncĿpìѭ ìrrcIìgìosì,ѭ niduraunum:՗ chcѭ
ķ ĸ Ĺ ĺ | Ĕ Ļ unO.dz
TRADLZlONLˉ
ɋ śŌɫpricˉ ccmeˉI'attuaIeˉprimaveraˉiadicaˉIaˉaaturaˉdeIIeˉprimavereˉpassateˉeˉ
| a| orĚ,ĮccsiˉquestaˉvitaˉlattaˉdiˉleIicità,ˉdiˉdclcreˉcˉdiˉleIicitàˉeˉdclcreˉiasieme,ˉ8dz
Ňudz ȫʼʕʥ ìmcaiaazaˉdelIeˉattivitàˉreIigiĀeˉeˉìrreIigicseˉdelleˉviteˉpasʖǯteˉeˉluture.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
"nŜdz0dz moltoѭdìlNJcìIcѭcapìrcѭ ìlѭnostroѭpassatoѭoѭìIѭnostroѭluturo,ѭpcrchóѭ ìIѭ
| · dz| | ì ŷŕdzòյȂoggcttoѭaIlaѭcontamìnazìoncѭdclIcѭtrcѭìnñucnzcѭdcIIaѭnaturaѭmatcrìaŌ
İ·dz I)ǃandOdz laѭ prìmavcraѭ arrìva,ѭ IĘusualcѭ manìlcstazìoncѭ dciѭ dìvcrsìѭ tìpìѭ dìѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
56ˉ
g
ʂImad-Bhagavatamˉ [Laatcˉ6,ˉLap.1ˉ
lruttìѭcѭdìѭlìorìѭ dìvcntaѭautomatìcamcntcѭmanìlcstaƬѭpossìamoѭquìndìѭconcIu-
dcrcѭchcѭìnѭ passatoѭ Iaѭprìmavcraѭsìѭornavaѭdìѭ̢orìѭcѭdìѭlruttìѭsìmìIìѭcѭchcѭanchcѭ
ìnѭluturoѭsarјѭ cosľ.ѭ NoìѭcontìnuìamoѭaѭnasccrcѭcѭaѭmorìrcѭncIѭcorsoѭdclѭtcmpoѭ
cѭìnѭ rcIazìoncѭ aIIcѭ ìnǍucnzcѭ dcIlaѭnaturaѭrìccvìamoѭ˴ìvcrscѭlormcѭcorporccѭpcrѭ
subìrcѭcondìzìonìѭ dìllcrcntì.ѭ
VLRSOˉ 48ˉ
ʩʪϸ ʫϸ ʬű·ϸ m m|Į
¬

munuauivu՗purc՗dcvuƳ՗
purvu-rŬpum՗ vipuajuti՗
unumimumautc՗əpurvum՗
munuau՗hhuguvun՗ uyuh՗
munuau:՗ conѭ Iaѭ mcntcĵѭ cvu:՗ ìnѭ vcrìtàĵѭ purc:՗ nclIaѭsuaѭ dìmora,ѭ ncIѭ cuorcѭdìѭ
ognunoѭcomcѭAnìmaѭSuprcma,ѭ dcvuƳ:՗ìlѭdcvu՗Yamara¡aѭ(divԐutiti՗dcvuʸ,՗unaѭ
pcrsonaѭscmprcѭspIcndcntcѭcѭIumìnosaѭòѭdcttaѭdcvu),՗ purvu-rupum:՗ Icѭ condì-
zìonìѭ passatcѭ dìѭ rcIìgìoncѭ oѭ ìrrcIìgìonc,ѭ vipuajuti:՗ osscrvaѭ compIctamcntc,ѭ
unumimumautc˼՗ consìdcra,ѭ upŹźrvum:՗ Icѭcondìzìonìѭluturcɮѭ munuau:՗ ncIlaѭsuaѭ
mcnЏcƭѭ hhuguvun˽՗onnŀpoАcntcɯѭ u¡uʽ˾՗ c̮cѭvaIcѭquantoѭßrahma.ѭ
TRADLZ¡ONLˉ
L'caaipcteateˉYamarajaˉ vaIeˉquaatcˉBrahma;ˉialatti,ˉmeatreˉsiˉtrcvaˉaeIIaˉ
prcpriaˉdimcra,ˉcssiaˉaeIˉcucreˉdiˉcgauacˉccmeˉFaramatma,ˉccasideraˉmeataIĆ
meateˉIeˉattivitàˉpassateˉdeII'essereˉviveatʦˉeˉcapisceˉccmeˉquestiˉagiràˉaeIIeˉviteˉ
lutureſˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
Nonѭ dobbìamoѭpcnsarcѭchcѭYamara¡aѭsìaѭunѭcsscrcѭvìvcntcѭcomunc.ѭ EglŴѭ
cquìvaIcѭaѭ ßrahmaѭcѭgodcѭdcIIaѭcomplctaѭcoIlaborazìoncѭdcIѭ SìgnorcѭSuprc-
mo,ѭprcscntcѭncIѭcuorcѭdìѭognìѭcsscrc.ѭ Cosi,ѭpcrѭIaѭgrazìaѭdcII'AnìmaѭSuprcma,ѭ
puòѭ vcdcrcѭ dalI'ìntcrnoѭ ìIѭ passato,ѭ ìIѭ prcscntcѭ cѭ ìlѭ luturoѭ dìѭ tuttìѭ gIìѭ csscrìѭ
vìvcntì.ѭ LaѭparoIaѭunumimumautc՗sìgníŰcaѭchcѭcglìѭpuąѭdccìdcrcѭconsuItandoƍ
sìѭconѭlıAnìmaѭSuprcma.ѭ ǔnu՗sìgnìlìcaѭįscgucndoŏ.ѭ Lcѭdccìsìonìѭchcѭrìguar-
danoѭ Icѭ vŀtcѭ luturcѭ dcgIŀѭ csscrìѭ sonoѭ ̸nѭ rcaItàѭ prcscѭ daIl'AnŀmaѭSuprcma,ѭ cѭ
YamarajaѭIcѭportaѭaѭcompìmcnto.ѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
vt·rsoĮ49]Į LaˉstcriaˉdiˉAjamilaˉ
VLRSOˉ 49Į
¯ #ħ ʨϸ ǝǞŖϸ |Į
ǰdz
āϸ
"Į ă ¯ħ ħ ħ l l V"
l l ħ
juthc]ñua՗ tumuac՗juktu՗
upuatc՗ vjuktum՗ cvu՗hi՗
nu՗vcdu՗purvum՗upuruѧ՗
nu;[u-¡unmuʑamrtia՗tuthu՗
5ơˉ
ԑuthu:՗ propríoѭcomc,ѭ u]ñuh:՗ IƗcsscrcѭígnorantc,ѭ tumuau:՗ncIѭsonno,ѭ juk-
/uhǝdz impcgnato,ѭ upuatc:՗ agisccѭ ínѭ unѭccrtoѭ modo,ѭ vjuktum:՗ ílѭ corpoѭmanílc-
Ǟ·| u| OdzncIѭsogno,ѭ cvu:՗ccrtamcntc,ѭ hi:՗ínѭ vcrítà,ѭ nu՗vcdu˿՗ nonѭconoscc,ѭ purvum:՗
udz ˤξǾpoѭ passato,ѭ upurum:՗ íIѭ corpoѭ luturoɰѭ nu;[uā՗ pcrduto,ѭ }unmu-amrtiʾā՗ íIѭ
ɒ ɓ Ȳѓ Ƅņdoѭ dcIlaѭnascíta,ѭ tuthu:՗ ncIloѭstcssoѭmodo.ѭ
TRADLZ¡ONLˉ
LcmeˉuaaˉperscaaˉaddcrmeatataˉagisceˉseccadcˉiIˉccrpcˉcheˉmaailestaˉ aeiˉ
vǂotdz scgaiˉ eˉ Icˉ ccasideraˉ iIˉ sucˉ vercˉ sʿ,ˉ ccsiˉ uaaˉ perscaaˉ s'ideatiñcaˉ cclˉ sucˉ
ƙƐ ʧuaIeˉccrpc,ˉacquisitcˉgrazieˉalIeˉpassateˉattivitàˉreligicseˉcˉirreligicse,ˉeˉacaˉ8dz
IndzgradcˉdiˉccacscereˉIeˉsueˉ viteˉpassateˉcˉluture.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
Lƕuomoѭs'ímpcgnaѭínѭattívítàѭcolpcvoIíѭpcrchóѭígnoraѭcíòѭchcѭhaѭcompíutoѭ
Ϊǁż ż cѭvitcѭpassatcѭpcrѭottcncrcѭíIѭ suoѭ attualcѭcorpoѭmatcríaIcѭcondízíonato,ѭ íIѭ
· ¡ca|cĮòѭsoggcttoѭaIIcѭtrcѭIormcѭdíѭsoIIcrcnzaĴѭ ComcѭallcrmaѭѩĭabhadcзaѭncIͱoѭ
͞Ѱmud-Bhcguvutum՗(ġ. ġ.4),՗nunum՗prumuttuh՗kurutc՗vikurmu.՗unѭcsscƅcѭuma-
lI ŨhcѭòѭímpazzítoѭpcrѭilѭpíaccrcѭdcíѭscnsíѭnonѭcsítaѭaѭcommcttcrcѭattiѭcoIpcvo-
ͰǕѭ ͳud՗indriju-prƔuju՗upѱԢti.՗cglíѭcompícѭazíoníѭpcccamínoscѭ soItantoѭpcrѭíIѭ
ϒ̹ˀccrcѭdcĥѭscnsí.ѭ ǖu՗acdhu՗munjc̀՗qucstaѭnonѭòյunaѭcosaѭbuona.ѭ ʹutu՗utmunc՗
ÌUU uaunn՗ upi՗ klcaudu՗ Ɖau՗dchuĚ́՗ aѭ causaѭ díѭqucstcѭ azíoníѭ colpcvolíѭ l'csscrcѭ
l Ǖ ʃūvcràѭunѭaItroѭcorpo,ѭncIѭqualcѭsollríràѭpropríoѭcomcѭhaѭsollcrtoѭínѭqucstoѭ
ȳєƄņpoѭaѭcausaѭdcIIcѭsucѭattívítàѭcolpcvolíѭpassatc.ѭ
ưobbíamoѭcapírcѭchcѭunaѭpcrsonaѭprívaѭdíѭconosccnzaѭvcdícaѭagísccѭscm-
ŶƄcdz nclI'ígnoranzaѭdíѭcíòѭchcѭhaѭcompíutoѭncIѭpassato,ѭ díѭcíòѭchcѭstaѭlaccndoѭ
uldz prcscntcѭcѭdĥѭcíòѭchcѭdovràѭsubírcѭncIѭIuturo.ѭ EssaѭsíѭtrovaѭnclI'oscurítàѭpíuѭ
ȴѭƄmplcta.ѭ Pcrcíòѭiѭ |cdu՗cíѭsuggcríscono,ѭtumuai՗muŝ՗įNonѭrímanctcѭncII`oscuƣ
| |dz|ǡ. ¯dz ̿jctir՗gumû՗ȘCcrcatcѭdíѭdírígcrvíѭvcrsoѭIaѭIucc. Ćѭ Laѭlucc,ѭ rapprcscntataѭ
Ūˁ|laѭconosccnzaѭvcdíca,ѭpuòѭcsscrcѭcomprcsaѭquandoѭsiѭarrivaѭaI IívclIoѭdcIlaѭ
NJ| |ưƿ,dz oѭ síѭsupcraѭaddírítturaѭ Iaѭvírtuѭímpcgnandosiѭ nclѭ scrvízíoѭ dcvozíonaIcѭ
Ɉɉѭ̖ ŮcrtoѭalѭmacstroѭspírítuaIcѭcѭaIѭSignorcѭSuprcmo.ѭ Laѭ
\
vctuƎvuturu՗ īpuniՋud՗
| 6.2J)Įspícgaɟѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
58ˉ
g
ʍmad-Bhagavatamˉ
)ua)u՗ dcvc՗purú՗hhuktir՗
)uthú՗dcvc՗ tuthú՗guruu՗
tua)uitc՗kuthitú՗h)՗ urthúh՗
prukuauntc՗muhutmunuϿ̀՗
[Laatcˉ6,ˉLap.1ˉ
șÎIѭ sìgnị̀catoѭ cѭ laѭ portataѭ dcIlaѭ conosccnzaѭ vcdicaѭ sonoѭ automaБìcamcntcѭ
rìvclatìѭaѭ gucIlcѭ grandìѭanimcѭchcѭ hannoѭunaѭprolondaѭIcdcѭ ncIѭ Sìgnorcѭ cѭncIѭ
macstroѭspìritualc.Ćѭ !ѭ |cdu՗ inscgnano,ѭtud-vijžñunurthum՗au՗gurum՗cvuhhigucĿ
chctš՗bìsognaѭavvìcìnarcѭunѭmacstroѭspìrìtuaIcѭchcѭhaѭacguisitoѭIaѭpìcnaѭcono-
sccnzaѭdcìѭ |cdu՗cѭscguìrcѭlcdclmcntcѭlcѭsucѭìstruzioniѭpcrѭdìvcntarcѭunѭdcvotoѭ
dclѭSìgnorc.ѭ AIloraѭciѭsaràѭrivcIataѭIaѭconosccnzaѭdcìѭ |cdu՗cѭnonѭdovrcmoѭpìuѭ
rìmancrcѭnclI'oscurìtàѭdclIaѭnaturaѭmatcrìalc.ѭ
Înѭ rclazìoncѭ aIѭ contattoѭ stabìIìtoѭ conѭ Icѭ ìnǎucnzcѭ dcIIaѭ naturaѭ mѕatcrĦalcѭ
Ƀvìrtu,ѭ passìoncѭ cѭìgnoranzaŚ I'csscrcѭotticncѭunѭpartìcoIarcѭtìpoѭdìѭcorpo.ѭ
ʣ'cscmpioѭ dìѭ unaѭ pcrsonaѭ chcѭ agìsccѭ sottoѭ l'ìnIlucnzaѭ dcIIaѭ vìrtuѭ òѭ unѭhruh-
munu՗ guaIilicato.ѭ Talcѭ hruhmunu՗ conosccѭ passato,ѭ prcscntcѭ cѭ Iuturoѭ pcrchóѭ
consuItaѭ lcѭ Scritturcѭ vcdichcѭ cѭ vcdcѭ attravcrsoѭ gIìѭ occhìѭ dcgIìѭ Ēǡatru՗ (͟uatruĿ
cuk)uƼʣ՗ EgIìѭpuòѭ capìrcѭgualѭ òѭstataѭlaѭ suaѭvitaѭpassata,ѭlaѭragioncѭdìѭcsscrcѭìnѭ
unѭ corpoѭ comcѭ ħ' attualcѭ cѭ iIѭ modoѭ dìѭ Iìbcrarsìѭ daIIcѭ grìnNjcѭ dìѭmu)u՗ pcrѭ nonѭ
acccttarcѭpìuѭunѭaItroѭcorpoѭmatcriaIc.ѭ ʱuttoѭgucstoѭdìvcntaѭpossibilcѭguan-
doѭ cìѭtrovìamoѭ sottoѭ l' ínIIucnzaѭ dclIaѭvìrtuijѭ maѭslortunatamcntcѭ Iaѭmaggìorѭ
partcѭ dcgIìѭ csscrìѭ vìvcntiѭ òѭ assorbitaѭ dalI'ìnIIucnzaѭ dcIlaѭ passìoncѭ cѭdcII'ìgno-
ranza.ѭ ÎnѭognìѭcasoѭI'csscrcѭrìccvcѭunѭcorpoѭsupcrìorcѭoѭìnlcrìorcѭaѭdìscrczioncѭ
dìѭ Oìo,ѭ laѭPcrsonaѭSuprcma,ѭ ìlѭ Paramatma.ѭ ÎIѭvcrsoѭprcccdcntcѭa̗DŽcrmaиaƨѭ
munuauivu՗purc՗dcvuż՗
púrvu-rúpum՗ vipua)uti՗
unumtmumautc՗ 'púrvum՗
munuau՗hhuguvun՗ u¡uh՗
ĝgniѭcosaѭ dǖpcndcѭ daѭ hhuguvun,՗ ìĀѭ nonƤnatoѭ(u¡uƼʤ՗ ƴcrchóѭnonѭsìѭdovrcbbcѭ
soddislarcѭ ßhagavanѭ pcrѭ rìccvcrcѭ unѭ corpoѭ mìglìorcĶѭ Laѭ causaѭ òѭ ̽ńuŽñua՗
tumuau.՗l`ìgnoranzaѭgrossoIana.ѭ Chìѭsiѭ trovaѭncIIaѭcompIctaѭoscurìtàѭnonѭpuòѭ
sapcrcѭ gualѭ craѭlaѭsuaѭcsìstcnzaѭprcccdcntcѭcѭncmmcnoѭ guaIcѭ saràѭIaѭsuaѭ vìtaѭ
lutura,ѭ s'ìntcrcssaѭ soltantoѭ dcIѭ suoѭ corpoѭ attualc.ѭ Anchcѭ scѭ haѭ unѭ corpoѭ
umano,ѭ unaѭ pcrsonaѭ ìnǍucnzataѭ daII'ìgnoranza,ѭ chcѭ s' ìntcrcssaѭ soIoѭ aIѭ suoѭ
corpoѭ attualc,ѭ òѭ sìmìIcѭ aѭ unѭ anímaIcѭ pcrchóѭ glìѭ anìmalì,ѭ chcѭ sonoѭ copcrtìѭ
daII'ígnoranza,ѭcrcdonoѭchcѭ Ioѭscopoѭ uItìmoѭ dclIaѭvìtaѭcѭIaѭlcIìcítàѭpìuѭgrandcѭ
consìstanoѭ nclѭ mangiarcѭ iIѭ piuѭ possìbìIc.ѭ Ğnѭ csscrcѭ umanoѭ dcvcѭ rìccvcrcѭ
un'cducazioncѭ pcrѭ capìrcѭ Iaѭsuaѭ vìtaѭ passataѭ cѭ ìIѭ modoѭ dìѭottcncrcѭ unaѭ vìtaѭ
mígIíorcѭ ìnѭluturo.ѭ Esìstcѭ unѭIìbro,ѭ dcttoѭBhrgu-aumhitu,՗chcѭrívcIaѭínlormaȎ
Ƌìonìѭ dcdottcѭ daѭcaIcoIìѭ astroIogìcì,ѭ suIIcѭ vìtcѭpassatcѭprcscntìѭ cѭluturc.ѭ Înѭ unѭ
modoѭoѭncII'aItro,ѭognunoѭdovrcbbcѭcsscrcѭìIIumìnatoѭsuIѭsuoѭpassato,ѭsuIѭsuoѭ
prcscntcѭcѭsulѭsuoѭluturo.ѭ Lcѭpcrsoncѭchcѭs'intcrcssanoѭsoIoѭaIѭcorpoѭattuaIcѭcѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YŌƃƖťdz ǑLJIJˉ ¡aˉstcriaˉdiˉAjamiIaˉ 59Į
l !'lLUƃoѭ dìѭ godcrcѭ dcìѭ scnsìѭ aIѭ massìmoѭ dcvonoѭ csscrcѭ consìdcratcѭ ìmmcrscѭ
uƇ| đ ` dz ŵ ̧noranzaѭcѭhannoѭunѭluturoѭmoItoѭtcncbroso.ѭ lʓѭluturo,ѭìnĺattì,ѭòѭscmprcѭ
Г ʂі Ϋ˥˛ņosoѭ pcrѭ chìѭ òѭ rìcopcrtoѭ da|I'ìgnoranza.ѭ PoìcǏóѭ soprattŋttoѭ ìnѭ qucst'ѭ
ī Ĭ ¤dzJLH Ͳaѭ socìctàѭ umanaѭ òѭ ìmmcrsaѭ ncI|'ìgnoranza,ѭ ognunoѭ consìdcraѭ ì|ѭ suoѭ
Í : : ƂŴţdz Ũomcѭ|aѭcosaѭpìuѭ ìmportantc,ѭ scnzaѭIaѭ mìnìmaѭўonsìdcrazìoncѭdcIѭpas-
ǚǛŒƭŤdz Udz dcIѭĺuturo.ѭ
VLRSOˉ 50Į
+w. µu×+«v+w·|Į
%ħϮϯʥϸʦǾʧϸ | | --| |
puncuhhiˆ՗kurutc՗avurthun՗
puѲcu՗vcdu՗ t՗ hu՗puncuhhiƸ՗
ckua՗ tu՗)ŦҦufcnu՗ trtn՗
avujum՗auptudufc՗ 'fnutc՗
ѾūГcuhhiˇ:՗conѭìѭ cìnqucѭ scnsìѭd'azìoncѭ(|aѭvoccƞѭIcѭbraccìa,ѭIcѭgambc,ѭI'anoѭ
l ` l ̨ǂnìtaIìŒ,ѭ kurutc:՗ compìcŜѭ avu-urthun:՗ cìòѭ cǏcѭ dcsìdcraѭ cѭ g|ìѭ ìntcrcssaɱѭ
Ąmĭt`dz Ìdz cìnqucѭoggcttìѭdcìѭscnsìѭ(suono,ѭ ĺorma,ѭtatto,ѭodorcѭcѭsaporcć,ѭ vcdu:՗
. . · t tŦƘcc¸dz uthu:՗ cosľɲѭ puncuhhiƸǂ՗ conѭ ċdz cĦnqucѭscnsìѭ diѭ pcrcczioncѭ (I`udǗto,ѭ Iaѭ
\ |l Q, Ǫ `odorato,ѭ ì|ѭ tattoѭcѭ ìIѭ gustoŒ,ѭ ckuƹ̃՗ daѭ soIo,ѭ tu:՗ ma,ѭ )Ŧύufcnu:՗ conѭ
Ǧ ŵi t ǜ ƗƯČ dz quìndìcìѭ pìuѭ |aѭ mcntcŞѭ trtnģ՗ Icѭ trcѭ catcgorìcѭ d̺ѭ cspcrìcnzaѭ (lcIìcìtà,ѭ
Ţ ĩšdz· | ŧ|c,dzunѭìnsìcmcѭdìѭcntrambcŒ,ѭ avujum:՗I'csscrcѭvìvcntcѭstcsso,ѭ auptudu:uˈ:՗
||dz Ū̻ ˦ŵŧsscttcsìmo,ѭ ufnutc:՗godc.ѭ
TRADLZlONLˉ
AIdz diˉ scpraˉ deiˉ ciaqueˉseasiˉ diˉ percezicae,ˉ deiˉ ciaqueˉseasiˉ d'azicaeˉ eˉ deiˉ
OnƼjLjcdz cggettiˉ deiˉ seasiˉ siˉ trcvaˉ laˉ meate,ˉ cheˉ èˉ iIˉ sedicesimcˉ eIemeatc.ˉ Alˉ diˉ
stt[tŔtdz deIlaˉmeateˉsiˉ trcvaˉiIˉdiciassettesimcˉeIemeatc,ˉIŜaaima,ˉI'essereˉiaˉƧ,dz ilˉ
˃Ɍʃʰȁˉ ȂclIabcraadcˉ ccaˉgIiˉaItriˉsediciˉgcdeˉdaˉscIcˉdelˉmcadcˉmateriale.ˉ Lgliˉ
ŝǀƻƼŞʄɎmeataˉ treˉ tipiˉ diˉ situazicai,ˉ cicèˉ IaˉleIicità,ˉ iIˉ dcIcreˉ eˉ uaaˉmesccIaazaˉ diˉ
ɬ˄ ɢɍ ɛmbe.ˉ
SFlLGAZlONLˉ
ǧ ЭВ tìѭs'ìmpcgnanoѭ ncII'agìrcѭconѭIcѭmanì,ѭIcѭgambcѭcѭ gIiѭaItr̼ѭscnsĦѭ a|ѭsoIoѭ
·dz · · Ī ¤dz¹ uÌdzraggìungcrcѭ|aѭmòtaѭchcѭsìѭsonoѭprcļssì.ѭ Tuttìѭccrcanoѭdìѭgodcrcѭdcìѭ
' ǥ œƀ| | idz oggcttìѭ dcìѭ scnsì,ѭ cìoòѭ Iaѭ ĺorma,ѭ ìIѭsuono,ѭ ìIѭ saporcŕѭ |'odorcѭ cѭ ìIѭ tatto,ѭ
+·dz | i t . | dz ŨonosccŅcѭ ìIѭvcroѭ ļncѭ dcI|aѭ vìta,ѭ chcѭ òѭ qucIIoѭ dìѭ soddìslarcѭ ìIѭ Sìgnorcѭ
Ȟ Ѧ ʹ ͵ ϓͳ ˧Ēo. ѭ Aѭ causaѭ dcIIaѭ suaѭ dìsobbcdìcnƋaѭ aIѭ Sìgnorcѭ Suprcmo,ѭ I'csscrcѭ òѭ
Ʈ · · ··ldz|¹ ĊdzƃѭqucstcѭcondìzìonìѭmatcriaIì , ѭcѭnonѭ dcsìdcrandoѭscguìrcѭIcѭìstruzìonìѭdìѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
60ˉ
g
rʨmad-Bhagavatamˉ ǞLaatcˉ6,ˉ Lap.1ˉ
Oio,ѭ laѭ Pcrsonaѭ Suprcma,ѭ ccrcaѭ diѭ mìglìorarcѭ Iaѭsuaѭ sìtuazioncѭ conѭ guaIchcѭ
mctodoѭ dìѭsuaѭìnvcnzionc.ѭ MaѭìIѭSignorcѭSuprcmoѭòѭcosĽѭbuonoѭchcѭdìsccndcѭ
inѭ pcrsonaѭ pcrѭspìcgarcѭagliѭ csscriѭ conlusiѭìIѭ modoѭ dìѭ agìrcѭ ncIѭ rìspcttoѭ dclIaѭ
Suaѭ voIontàѭ pcrѭ tornarcѭ gradualmcntcѭ aѭ Oìo,ѭ ncIlaѭ loroѭ dimoraѭ orìgìnaIc,ѭ
dovcѭ cssiѭ potrannoѭ vivcrcѭ un'csìstcnzaѭ ctcrnaѭ cѭ scrcnaѭ ncIlaѭ lcIìcìtàѭ cѭ ncIlaѭ
conosccnza.ѭ ÎIѭcorpoѭdclI'csscrcѭvivcntcѭòѭunaѭcombinazìoncѭcomplicatìssìmaѭ
dìѭ cIcmcntiѭ matcrìaIìѭ cѭ ìnѭ guclѭ corpoѭ I 'csscrcѭ dcvcѭ lottarcѭ daѭ soIo,ѭ comcѭ òѭ
ìndìcatoѭ ìnѭgucstoѭvcrsoѭconѭIcѭparolcѭ ckua՗ tuƱ՗ Chìѭ Iaѭ naulragioѭ ncIl'occanoƟѭ
pcrѭ cscmpio,ѭ dcvcѭnuotarcѭ cѭ tcncrsìѭ aѭ gaIlaѭ autonomamcntc,ѭ cѭ scbbcncѭ nclI'ѭ
occanoѭpossanoѭtrovarsíѭmoItcѭaItrcѭpcăsoncѭcdѭcsscăìѭacguatìcìƞѭdcvcѭcavarsc-
Iaѭ daѭ soIoѭ pcrchóѭ ncssunѭ altroѭ potràѭ aìutarIo.ѭ Pcrѭ gucstaѭ ragioncѭ ilѭ vcrsoѭ
indicaѭchcѭiIѭdìcìasscttcsìmoѭclcmcnto,ѭcìoòѭl`anìma,ѭdcvcѭagìrcѭdaѭsoIoɊѭ ßcάchóѭ
ccrchìѭ diѭ costruircѭ attornoѭ aѭ sóѭ unaѭ socìctà,ѭ l'amìcìziaѭ cѭ l'amorc,ѭ ncssunoѭ
potràѭ aìutarloѭ aIͷ'inluorìѭ dìѭ Krsča,ѭ ìIѭ Signorcѭ Suprcmo.ѭ Oovrcbbcѭ dungucѭ
prcoccuparsìѭ soIoѭ dcIѭ modoѭ dìѭ soddìsIarcѭ Krsʟ͸a.ѭ ʨucstoѭ òѭ anchcѭ ciòѭ chcѭ
Krsčaѭ stcssoѭvuoIcѭ(aurvu-dhurmun՗puritju¡ju՗mum՗ckum՗furunum՗ vru¡u). ՗ Lcѭ
pcrsoncѭ conIuscѭ dalѭ condìzìonamcntoѭ dcIIaѭ matcrìaѭ ccrcanoѭ dìѭ unirsi,ѭ maѭ
scbbcncѭ tcntinoѭ ìnѭ ogniѭ modoѭ dìѭportarcѭ I'unitàѭ traѭ gliѭ uomìnìѭcѭ lcѭ nazìoni,ѭ
tuttiѭ ìѭ Ioroѭ tcntativìѭsiѭrivcIanoѭvanì.ѭ ķgnunoѭdcvcѭIottarcѭdaѭ soloѭcontroѭìѭ
moltiѭclcmcntiѭdclIaѭ naturaѭpcrѭ sopravvìvcrc.ѭ L'unìcaѭnostraѭ spcranza,ѭ comcѭ
cìѭ suggcrìsccѭ KrsʠaƟѭ consistcѭ nclI'arrcndcrsìѭ aѭ Luì,ѭ pcrchóѭ soloѭ Luìѭ ciѭ puòѭ
aìutarcѭ aѭ libcrarcìѭ dall'occanoѭ dcII`ignoranza.ѭ ƸrĨѭ Caìtanyaѭ Mahaprabhuѭ
prcgavaɠѭ
uji՗nundu-tunu¡u՗ kՅkurum՗
putitum՗mum՗ vi)umc՗hhuvumhudhuu՗
krpuju՗ t՗ uvu՗pudu-puϜku¡u-
athitu-dhu|Լ-audƌaum՗ vicintuju՗
"ĝѭ Krsča,ѭamatoѭñgIìoѭdìѭ MandaѭMahara|a,ѭͶoѭsonoѭ iIѭTuoѭ ctcrnoѭscrvìtorc,ѭ
maѭìnѭunѭ modoѭoѭncIl`altroѭsonoѭcadutoѭìnѭgucst'occanoѭd'ìgnoranzaѭcѭnono-
stantcѭtuttiѭìѭ mìcìѭslorzìѭnonѭhoѭspcranzaѭdìѭsaIvarmì.ѭ ScѭpcrѭIaѭʲuaѭbontàѭmìѭ
raccogIìcraiѭ cѭ mìѭporraìѭtraѭ ìѭ grancIIìѭ dìѭ poIvcrcѭ aìѭ Tuoiѭ picdìѭ dìѭ loto,ѭ saròѭ
saIvo.Ŏѭ
Înѭmodoѭsìmilcѭßhaktìvinodaѭĸhakuraѭcantavaɡѭ
unudi՗kurumu-phu|cĖ՗ puɥi'՗ hhuvƉrnuvu-¡u|cň՗
turihurc՗nu՗ dckhi՗ upuju՗
"Mìoѭcaroѭ Sìgnorc,ѭ nonѭrìcscoѭ aѭ ricordarcѭ guando,ѭpcrѭ unѭ motìvoѭ oѭ pcrѭ I ' ѭ
aItro,ѭsonoѭcadutoѭìnѭgucst'occanoѭd'ìgnoranza,ѭcѭal ѭmomcntoѭnonѭvcdoѭcomcѭ
potròѭsaIvaϷì. Ŏѭ Oovrcmmoѭrìcordarcѭchcѭognunoѭòѭ rcsponsabìIcѭ dcIIaѭpro-
prìaѭ vìtaѭ cѭchcѭ soItantoѭdìvcntandoѭ unѭ puroѭ dcvotoѭ diѭ Krsʡaѭpotrcmoѭ csscrcѭ
IibcratiѭdaIl'occanoѭdclI'ìgnoranza.ѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Yerscˉ5¡|ˉ Laˉstcriaˉ diˉAjamiIaˉ
VLRSOˉ 5¡ˉ
ʡϸǻǼ ʢϸ ʣʤϸ 8t#ħ |ϸ
^° P ^
l l
´'
l

tad՗ctat՗Ɉcĺaaa-kalam՗
lՄgam՗ aakti-tra)am՗ mahat՗
dhattc՗'nuaamartim՗pumai՗
harƜa-acka-hha)urtidum՗
61ˉ
tat:՗pcrcíò,ѭ ctat:՗gucsto,ѭ ɉcdaaa-kalam:՗ compostoѭdíѭscdícíѭlattoríѭőíѭdíccíѭ
ȃǂnsí,ѭ laѭ mcntc,ѭ íѭ cíngucѭ oggcttíѭ dcíѭ scnsíć,ѭ liĸgam:՗ ílѭ corpoѭ sottílc,ѭ aaktiԴ
лҚ΀Ԓam:՗l`cllcttoѭ dcllcѭtrcѭ ínlIucnzcѭdcIlaѭnaturaѭmatcríalc,ѭ mahat:՗ínsormon-
Д ˂˜̽|c,ѭ dhattc:՗ dà,ѭ anuaamartim:՗ ílѭ cícloѭ guasíѭ ctcrnoѭ díѭ trasmígrazíoncѭ ínѭ
Ūǘ ŮIcrcntíѭ típíѭ díѭ corpíşѭ ċumai:՗ all`csscrcѭ índívídualc,ѭ harƝa:՗ gioía,ѭ acka:՗
Ǫ ˃Ēcnto,ѭ hha)a:՗ paura,ѭ urti:՗ sollcrcnza,ѭ dum:՗chcѭ dà.ѭ
TRADLZ¡ONLˉ
lIˉccrpcˉscttiIeˉèˉccmpcstcˉdiˉsediciˉeIemeatiˉŰiˉciaqueˉseasiˉdiˉacquisizicaeˉ
ȇĵ|Iaˉ ccacsceaza,ˉ iˉ seasiˉ diˉ azicae,ˉ iˉ ciaqueˉ cggettiˉ deiˉ piaceriˉ deiˉ seasiˉ eˉ I aˉ
mĵate.ˉ QuestcˉccrpcˉscttiIe,ˉcheˉ èˉuaˉprcdcttcˉdeIIeˉtreˉ iaßueazeˉdeŁIaˉaaturaˉ
maĂeriaIe,ˉèˉccmpcstcˉdaˉdæideriˉ taatcˉlcrtiˉdaˉrisuItareˉiascrmcatabiIi;ˉpercièˉ
ʞ˂ŏʏcˉ causaˉ Iaˉ trasmigrazicaeˉ deII'essereˉ viveateˉ daˉ uaˉ ccrpcˉ aˉ uaˉ aItrcˉ traˉ gIiˉ
oɨmiai,ˉgIiˉaaimaIiˉeˉgIiˉesseriˉceIesti.ˉ QuaadcˉegIiˉcttieaeˉ iIˉccrpcˉdiˉuaˉessereˉ
ɼǽIesteˉ èˉ certameateˉ mcItcˉ leIice,ˉ quaadcˉ cttieaeˉ uaˉ ccrpcˉ umaacˉ èˉ sempreˉ
ȮmmerscˉaeIˉIameatc,ˉeˉaeIˉccrpcˉdiˉuaˉaaimaIeˉprcvaˉsempreˉmcItaˉpaura.ˉ Maˉ
IŐdz tutteˉquesteˉccadizicaiˉacaˉlaˉcheˉscñrire,ˉeˉIaˉsuaˉscñereazaŦˉcheˉccasisteˉaeIˉ
ɆŋasmigrareˉdaˉuaˉccrpcˉmateriaIeˉaˉuaˉaItrc,ˉ èˉ chiamataˉ ŐǰɜŐʎȳ.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
ʔnѭ gucstoѭ vcrsoѭ òѭ spícgataѭ I `csscnƋaѭ dclIaѭ vítaѭ matcríalcѭ condíтionata.ѭ
|dz ȟǁϼscrcѭíndívíduaIc,ѭíIѭdícíasscttcs̾moѭcIcmcnto,ѭlottaѭdaѭsoIoѭvítaѭdopoѭvíta.ѭ
I )ƾcƕƬadz suaѭ lottaѭ òѭ dcttaѭ aamarti,՗ ossiaѭ vítaѭ condízíonataѭ ΟatcríaIc.ѭ McIIaѭ
ʯмϪūϢavad-gƔu՗ òѭ dcttoѭ chcѭ íIѭ potcrcѭ dclIaѭ naturaѭ matcríaIcѭ òѭ tantoѭ Iortcѭ daѭ
˾Ͻȃ˿rcѭ ínsormontabíIcѭ (daivį՗ h)՗ cƜΝ՗ gułama)į՗ mama՗ mu)u՗ ůrat)a)u)ʥ՗ Laѭ
ɔ ɕ ˄Е Яϟaѭ matcríaIcѭ tormcntaѭ l'csscrcѭ ncíѭdíllcrcntíѭcorpí,ѭ maѭguandoѭl`anímaѭsíѭ
ǖ Ǘ ǘ · ƨ dzƩdzοmcttcѭ aѭ Oío,ѭ laѭ Pcrsonaѭ Suprcma,ѭ síѭ líbcraѭ daѭ gucstoѭ lcgamc, ѭ comcѭ òѭ
·dz· · ődz Džcrmatoѭnc|IaѭBhagavad-gƔu՗(mum՗cva՗)c՗prapad)antc՗mu)um՗ctum՗t՗ aranti՗
ƪƫǙ ) .dz AIloraѭ laѭsuaѭvítaѭavràѭsЮcccsso.ѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
62ˉ
g
rlmad-Bhãgavatamˉ
VLRSOˉ 5ƛˉ
m¤ =+=mlħ
ʞʟʠϣϤ Į ʚϸ Ì Ì"Ă| |Į
dchj՗ u]Ćo՗ Ƣ]ǹtuƬ)uΕ-vurgo՗
nccchun՗ kurmcĞi՗kurjutc՗
kofukuru՗ivutmunum՗
kurmuĝucchudju՗ muhjuti՗
[Laatcˉ6,ˉLap.1ˉ
dchi:՗ IƗanìmaѭ ìncarnataşѭ uynuh̄՗ prìvoѭ dìѭ conosccnzaѭ pcrŬcttaƭѭ uyituŎ)uŁ-
vurguh:՗ chcѭ nonѭ haѭ controIIatoѭ iѭ scnsìѭ dìѭ pcrcczioncѭ cѭ Iaѭ mcntc,ѭ nu՗ icchun:՗
scnzaѭ dcsìdcrarc,ѭ kurmuȶi:՗ Icѭ attivitàѭ pcrѭ ìlѭ bcncŬìcìoѭ matcrìađc,ѭ kurjutc:՗ òѭ
costrcttoѭ aѭ compìcrc,ѭ kofukuruh̅՗ ìlѭ bacoѭ daѭ scta,ѭ ivu:՗ comc,ѭ utmunum:՗ sĖѭ
stcsso,ѭ kurmuՔu:՗ azìonìѭ ìntcrcssatc,ѭ dcchudjuLj՗ coprcndo,ѭ muhjuti:՗ dìvcntaѭ
conluso.ѭ
TRADLZ¡ONLˉ
Lcˉ sciccccˉ esscreˉ iacaraatc,ˉ iacapaceˉ diˉ ccatrcIIareˉ iˉ seasìˉ eˉ Iaˉ meate,ˉ èˉ
ccstrettcˉ adˉ agireˉ seccadcˉ Ieˉ iaȤueazeˉ deIIaˉ aaturaˉ materiaIeˉ eˉ ccatrcˉ iIˉ sucˉ
stesscˉdesideric.ˉ EĮccmeˉuaˉbaccˉdaˉsetaˉcheˉusaˉIaˉprcpriaˉsaIivaˉperˉccstruirsiˉ
uaˉbczzcIcˉeˉpciˉrestaˉimprigicaatcˉseazaˉ pcssibiIitàˉdiˉusciŎe.ˉ ħ'essereˉiadivi-
duaIeˉs'iatrappcIaˉaeIIaˉreteˉdeIIeˉsueˉstesseˉattivitàˉiateressateˉ ñacˉaIˉpuatcˉdiˉ
acaˉtrcvareˉviaˉdiˉscampc.ˉ Lcatiauameateˉccalusc,ˉccatiauaˉaˉmcrireˉripetuŒa-
meate.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
··
Comcѭ abbìamoѭ gìàѭ spìcgato,ѭ I'inlIucnzaѭ dcI|aѭ naturaѭ matcrìaIcѭ òѭ mo|toѭ
lortcѭ cѭ l'csscrcIJѭ coìnvođtoѭ nciѭdìvcrsìѭ tìpìѭdìѭattìvìtàѭ ìntcrcssatcŕѭ òѭ sìmìlcѭ aѭ unѭ
bacoѭdaѭsctaѭìntrappoIatoѭncđѭbozzoIo.ѭ ÈĮmoItoѭdìlñcilcѭIìbcrarsìѭscnzaѭl'aìutoѭ
dìѭOìo,ѭđaѭlcrsonaѭSuprcma.ѭ
VLRSOˉ 5Jˉ
¬Į Œϸʛʜh Ži¶ϸ nz =|Į
ΞΟ¤· Ěϸŝȕ·ϸʝƮŊϸa-̮| | ϸ
nu՗h i ՗ kufcit՗k)uȶum՗ upi՗
]Ūtu՗ ti)Łhutj՗ukurmu-krt՗
kurjutc՗hԓ՗uvufuh՗kurmu՗
guҰuih՗avuhhcvikuir՗hu|ut՗
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Yerscˉ 5J|ˉ LaˉstcriaŶˉdiˉAjamiIaˉ 6Jˉ
nu:՗ non,ѭ hi:՗ ìnѭ vcrìtà,ѭ kuacitLJ՗ ǹssuno,ѭ k)ˍnum՗ upi:՗ ncmmcnoѭ pcrѭ unѭ
aЖtìmo,ѭ]ӛtu:՗maìɳѭ ti)[huti:՗rìmanc,ѭ uЭurmu-krt:՗scnzaѭlarcѭquaIcosa,ѭ kurjutc:՗
òѭ costrcttoѭadѭ agìrc,ѭ hi:՗ ìnѭ vcrìtà,ѭ uvʦuauh:՗ automatìcamcntc,ѭ kurmu:՗ azìonìѭ
intcrcssatc,ѭ gunuih:՗ daIlcѭ trcѭìnĎͺucnуcѭ dcllaѭnatura,ѭ avuhhuvikuih:՗ chcѭ sonoѭ
prodottcѭdaIlcѭsucѭstcsscѭtcndcnфcѭdcl͹cѭvìtcѭpassatc,ѭ huĵӜt:՗aѭlorza.ѭ
TRADˉɚZ¡ONLˉ
NessuaˉessereˉviveateˉpuŖˉrimaaereˉiaattivc,ˉaeaacheˉperˉuaˉmcmeatc.ˉ Tuttiˉ
devcɞcˉ agireˉ seccadcˉ Ieˉ Icrcˉ teadeazȎˉ aaturaIiˉ aII'iateʈcˉ deIIeˉ treˉ iaȥueazeˉ
deIIaˉaaturaˉmateriaIe,ˉperchéˉIaˉprcprȯaˉteadeazaˉaaturaIeˉccstriageˉcgauacˉadˉ
agireˉiaˉuaˉ determiaatcˉmcdc.ˉ
SFlLGƮZlONLˉ
ċIѭlattorcѭpìȊѭìmportantcѭnclI`agìŕѭòѭlaѭproprìaѭtcndcnzaѭnaturaIcѭ(avuhhu-
ƖŸkuƥ.՗ Laѭtcndcnzaѭnaturalcѭìnѭ ognunǸѭòѭqucllaѭdìѭscrvìrc,ѭpcrchƎѭI `csscrcѭòѭunѭ
cƈcrnoѭ scrvìtorcѭ dìѭ Oìo.ѭ L'csscrcѭ ìndìvìduaIcѭ dcsìdcraѭ scrvìrc,ѭ maѭ avcndoѭ
dìmcntìcatoѭ Iaѭ suaѭ rcIazìoncѭ coIѭ Sìgnorcѭ Suprcmo,ѭ scrvcѭ Icѭ ìnlIucnzcѭ dcIIaѭ
āaturaѭmљЗcrìaIcѭ cdѭcscogìtaѭdìllcrcnИìѭ tìpìѭdìѭscrvìzìoѭcomc,ѭ pcrѭ cscmpìo,ѭ ìIѭ
Ͼocìalìsmo,ѭ IƘumanìtarìsmoѭ cѭ l`aItruìϿmo.ѭ Ţìsognaѭ ìnvcccѭcsscrcѭ ìIlumìnatìѭ
dagIìѭ ìnscgnamcntìѭ dcIlaѭ BhuguvudƯgttő՗ cѭ acccttarcѭ l` ìstruzìoncѭ dìѭ Oìo,ѭ Iaѭ
ʦcrsonaѭSuprcmaɢѭabbandonarcѭtuttcѭ IcѭtcndcnzcѭnaturaIìѭpcrѭìIѭscrvìzìoѭma-
ȅcrìaIcѭnclIcѭsucѭ dìvcrscѭ dcsìgnazìonìѭpcrѭdcdìcarsìѭalѭ scrvìzìoѭ dcIѭ Sìgnorc.ѭ Laѭ
nostraѭorìgìέarìaѭtcndcnzaѭnaturaIcѭòѭqucIlaѭdìѭagìrcѭncIIaѭcoscìcnzaѭdìѭK;sɘa,ѭ
pcrchƎѭIaѭnostraѭvcraѭnaturaѭòѭspìrìtualc.ѭ PoìchƎѭIaѭsuaѭnaturaѭòѭcsscāzìalmcntcѭ
spŵrǔtuaIc,ѭI`csscrcѭumanoѭ haѭìIѭdovcrcѭdìѭcapìrcѭchcѭsìѭdcйcѭattcncrcѭaѭ qucstaѭ
tcndcnzaѭ spìrìtuaIc,ѭ scnzaѭ larsìѭ trasportarcѭ daIIcѭ tcndcnzcѭ matcrìalì.ѭ ƸrǫIaѭ
Ţhaktìvìnodaѭĸhakuraѭcantavaśѭ
ɠmichcƦ՗mđjƻru՗ vuǺcɵ՗ jucchu՗hhcacƞė՗
khucchu՗huhuƋuhuė՗ hhui՗
ƑCarìѭ lratclIìƛѭIcѭondcѭdcIlaѭnaturaѭmatcrǗa|cѭvìѭstannoѭportandoѭvìaѭcѭvoìѭ statcѭ
sollrcndoѭncIlcѭpìȊѭ varìcѭcondìzìonìѭdìѭsollcrcnza.ѭ ƹaIvoItaѭvìѭlatcѭsommcrgc-
Ϡcѭ daIIcѭ ondcѭ dcIIaѭ naturaѭ matcrìaIcѭ cѭ taIvoltaѭ ncѭ sìctcѭ sbaIIottatì,ѭ coΠcѭ unѭ
āaulragoѭchcѭannaspaѭncII'occano. Ćѭ ComcѭconlcrmaѭŢhaktìvìnodaѭĸhakura,ѭ
qȋcstaѭ tcndcnzaѭ aѭ larsìѭ sbaIIottarcѭ quaѭ cѭ Iàѭ daIIcѭ ondcѭ dìѭ mđjő՗ puòѭ csscrcѭ
ƈraslormataѭ ncIIaѭ nostraѭ orìgìnaϡìaѭ tcndcnzaѭ naturaIc,ѭ chcѭ òѭ dìѭnaturaѭ spìrì-
tualc,ѭ cѭcìòѭòѭpossìbìIcѭquandoѭI'csscrcѭvìvcntcѭcapìsccѭlaѭsuaѭposìƌìoncѭ ctcrnaѭ
dìѭkr)nu-dđau,՗cìoòѭdìѭscrvìtorcѭdìѭOìoijѭ K;səa.ѭ
ɤǻvuƦ՗ kr)nu-duauĖ՗ ci՗viavuauň՗
kur|c՗ tu'՗ uru՗duƶkhu՗nđi՗
Scѭ ìnvcccѭ dìѭscrvìrcѭmƻjő՗sottoѭ dìllcr̂ntìѭnomìѭrìvoIgìamoѭ ìIѭ nǸstrπѭattcggìa-
mcntoѭ dìѭ scrvìzìoѭvcrsoѭ ìIѭ Sìgnorcѭ Suprcmo,ѭ sarcmoѭaIѭsìcuroѭcѭ nonѭ ìncontrcƣ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
64Į
g
rlmad-Bhagavatamˉ [Laatcˉ6,ˉLap.1ˉ
rcmoѭpìuѭdìllìcoltà.ѭ Laѭvìtaѭdìvcntaѭunѭ succcssoѭpcrѭcoluìѭ chcѭto϶aѭallaѭsuaѭ
orìgìnarìaѭ cѭ naturalcѭ tcndcnzaѭ ncllaѭ lormaѭ dìѭ vìtaѭumana,ѭ grazìcѭ allaѭcom-
prcnsìoncѭdcllaѭpcrlcttaѭconosccnzaѭchcѭĜϢsɚaѭstcssoѭcìѭhaѭdatoѭncllaѭlormaѭ
dcllcѭScrìtturcѭvcdìchc.ѭ
VLRSOˉ 54Į
ĄÝlĮĝalƪʑ¯1+ϸ¯ʒʓ+ϸ%¹¶dħ|Į
ȫʏƭľϸ ȗ¢ũʐϸ H4l4+ħ 4¬TIħ | | ^ĮVĮl l ħ
luhdhvú՗nimittum՗uvjuktum՗
vjuktúvjuktum՗ hhuvutj՗utu՗
juthu-jcni՗juthú-hՁum՗
avuhhúvcnu՗hultjuaú՗
luhdhvú:՗ ottcnuto,ѭ nimittum:՗ laѭ causa,ѭ uvjuktum:՗ ìnvìsìbìlcѭoѭ sconoscìutaѭ
allaѭpcrsona,ѭ vjuktu-uvjuktum:՗manìlcstatoѭcѭnonѭmanìlcstato,ѭcìoòѭìlѭcorpoѭ
grossolanoѭ cѭ ìlѭ corpoѭ sottìlcěѭ hhuvuti:՗ vìcnìѭ adѭ csìstcrc,ѭ utu:՗ ccrtamcntc,ѭ
juthú-jcni:՗ sìmìlcѭ allaѭmadrcɴѭ juthú-hՂum:՗ sìmìlcѭ alѭ padrc,ѭ avu-hhúvcnu:՗pcrѭ
laѭ tcndcnzaѭ matcrìalc,ѭ hulЀjuaú:՗ moltoѭ potcntc.ѭ
TRADLZ¡ONLˉ
LeˉattivitàˉiateressateˉcheˉI'essereˉ iadividuaIeˉccmpie,ˉsiaacˉesseˉvirtucseˉcˉ
empie,ˉ scacˉ Iaˉ causaˉ iavisibiIeˉ deIIaˉ reaIizzazicaeˉ deiˉ suciˉ dæideriėˉ Questaˉ
causaˉ iavisibileˉ ccstituisceˉ Iaˉ radiceˉ deiˉ dillereatiˉ ccrpiˉ dell'essereˉ viveate.ˉ Aˉ
causaˉ deIˉ sucˉ iateascˉ desideric,ˉ I'essereˉ aasceˉ iaˉ uaaˉ particclareˉ lamigIiaˉ eˉ
riceveˉuaˉccrpcˉcheˉèˉsimiIeˉaˉquellcˉdeIIaˉ madreˉcˉsimileˉaˉ queIlcˉdeIˉ padre.ˉ ¡Iˉ
ccrpcˉ grcsscIaacˉeˉquellcˉscttȴIeˉscacˉ quiadiˉ creatiˉseccadcˉ iˉsuciˉdæideri.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
ċlѭ corpoѭ grossolanoѭ òѭ ì|ѭ prodottoѭ dc|ѭ corpoѭ sottìlc.ѭ ÈĮ allcrmatoѭ ncllaѭ
Bhuguvud-gttú՗(8.ó)Ĩ ՗
jum՗jum՗ vupi՗amurun՗hhúvum՗
tju¡utj՗unӈc՗kulcvurum՗
tum՗ tum՗ cvuǸti՗kuuntcju՗
auΦΧtud-hhúvu-hhúvituƵ՗
ƒScnzaѭdubbìoѭsonoѭìѭ rìcordìѭchcѭ sìѭ hannoѭall'ìstantcѭ dìѭ |ascìarcѭ ìlѭ corpoѭ chcѭ
dctcrmìnanoѭlaѭcondìzìoncѭluturaѭdcll`csscrc,ѭoѭl̿glìoѭdìѭĜuntĨ.Ćѭ Lcѭ˨ondìzìo-
nìѭdc|ѭcorpoѭsottìlcѭalѭmomcntoѭdcIlaѭmortcѭsonoѭdctcrmìnatcѭdallǀѭattìvìtàѭdclѭ
corpoѭgrossolano.ѭ ċlѭcorpoѭgrossolanoѭagìsccѭdurantcѭlaѭvìta,ѭ mcntrcѭìlѭcorpoѭ
sottì|cѭ agìsccѭalѭ momcntoѭdcllaѭ mortc.ѭ ʕlѭcorpoѭ sottìlc,ѭ chcѭòѭ chìamatoѭ liУgu՗
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Yerscˉ55|ˉ Laˉstcriǩˉdiˉ AjamiIaˉ Ɵ5ˉ
ŚìIѭcorpoѭdcIѭdcsìdcrìoƥ,ѭ òѭ laѭbascѭϔcrѭIoѭsvìIuppoѭdìѭunѭparticolarcѭtìpoѭdìѭ
ũorpoѭ grossoIano,ѭ chcѭ puòѭ assomigIì˅rcѭ aIѭcorpoѭdcllaѭmadrcѭoѭ aѭ guclIoѭ dcIѭ
padrc.ѭ Sccondoѭ ìIѭ μg՗ |cdu,՗ scѭ alѭ mǹmcntoѭ dclѭ conccpìmcntoѭ lcѭ sccrczionìѭ
dclǬaѭmadrcѭsonoѭpìuѭabbondantìѭdìѭgаcIIcѭdcǬѭpadrc,ѭìIѭnconatoѭavrњѭunѭcorpoѭ
Ůcmmìnìlcѭ cѭ scѭ ìnvcccѭ sonoѭ piuѭ ˙bǹndantiѭ guclIcѭ dclѭ padrc,ѭ ìIѭ lìgIìoѭ saràѭ
maschìo.ѭ Qucstcѭ sonoѭ IcѭIcggìѭsottìIìѭ dclIaѭ natura,ѭ IcѭguaIìѭ agìsconoѭ concorъ
ġcmcntcѭ aIѭ dcsidcrioѭ dcll`csscrcѭ vìvcήtc.ѭ Scѭ I`csscrcѭ umanoѭ vìcncѭ cducatoѭ aѭ
Й ϣaslormarcѭ ìIѭ suoѭ corpoѭ sottìIc,ѭ svì|uppandoѭ Iaѭ coscìcnzaѭ diѭ K;ʺʋa,ѭ ilѭ suoѭ
ũorpoѭsottìIcѭ aIѭmomcntoѭdcIlaѭmortcѭgIìѭprcparcràѭunѭcorpoѭgrossoIanoѭìnѭcuìѭ
potràѭcsscrcѭdcvotoѭdìѭK;ĭna,ѭoppurc,ѭscѭòѭancoraѭpiuѭpcrlctto,ѭnonѭ dovràѭpìuѭ
Ǿcìncarnarsiѭ ìnѭunѭaltroѭcorpoѭmatcrìalcѭcѭottcrràѭ ìmmcdìatamcntcѭunѭ corpoѭ
ЀpiritualcѭpcrѭtornarcѭaѭOio,ѭncIlaѭsuƼѭdìmoraѭorìginaIc.ѭ Qucstoѭòѭilѭproccssoѭ
dcͼ laѭ trasmìgrazioncѭ dcIl`anìma.ѭ lnvcccѭdìѭccrcarcѭdìѭunìrcѭlaѭsocìctàѭumanaѭ
ŧttravcrsoѭpattìѭtcsìѭallaѭgratilìcazìoñѭdciѭscnsiѭchcѭnonѭIunzìoncrannoѭmaì,ѭòѭ
dìѭ granѭ lungaѭ prcIcrìĠìlcѭ ìnscgnarcѭ allaѭ gcntcѭ comcѭ dìvcntarcѭ coscìcntìѭ dìѭ
KѝĭϲaѭcѭtornarcѭaѭOìoƜѭnclIaѭnostraѭd̀moraѭorìgìnalc.ѭ QucstoѭvaIcѭaIѭprcЁcntcѭ
ƾomcѭ ìnѭ gualsiasìѭaltroѭmomcnto.ѭ
YLīSOˉ 55ˉ
¯"Į φŢ+ϸ ¶ħ Ƿƶ̇:ϸ|Į
×tºʎϸºϸ¯āĮ +NȲχƙNJψȓĬ ωTϊŹϸ | | ^^Į|Į|dz
c)u՗¡rukĻti-auѳgcnu՗
¡uru)uaju՗vi¡urjujuʴ՗
uatt՗ au՗ cvu՗ nu՗cirud՗
tau-auˢgud՗vi|Ǽjutc՗
c)uh:՗gucsto,ѭ ¡rukrti-auѕgcnu:՗aѭcƼusaѭdclѭcontattoѭconѭIaѭnaturaѭmatcriaIc,ѭ
ѿuru)uajuLj՗dcII`csscrcѭ vìvcntc,ѭ vi¡urԔujuh:՗unaѭ sìtuazìoncѭ dìѭ dìmcnȅicanzaѭoѭ
бnaѭ posìzìoncѭ dìdždžìciIc,ѭ uatt̆՗ sìѭ òѭ prodotta,ѭ auh:՗ gucstaѭ posìzionc,ѭ cvu:՗ ìnѭ
vcrìtà,ѭ nu:՗non,ѭ cirut:՗ cìѭvuoIcѭmoItoѭ tcmpo,ѭ tau-auнЁgut:՗ colѭ contattoѭ conѭìIѭ
ƷìgnorcѭSuprcmo,ѭ viʰǼjutc:՗ òѭvinta.ѭ
TīADLZ¡ONLˉ
Aˉ causaˉ deIˉ sucˉ ccatattcˉ ccaˉ Iaˉ naturaˉ materiaIe,ˉ I'essereˉ siˉ trcvaˉ iaˉ uaaˉ
pcsizicaeˉ diȟciIe;ˉ maˉseˉaeIˉccrscˉdeIIaˉvitaˉ umaaaˉ vieaeˉeducatcˉaˉeatrareˉiaˉ
ccatattcˉccaˉDicˉcˉccIˉ Sucˉdevctc,ˉpctràˉsuperareˉquestaˉsituazicaeŷˉ
SF¡LƶAZ¡ONLˉ
Îlѭ tcrmincѭ¡rukrti՗ ìndìcaѭ Iaѭ naturaѭ matcrìalc,ѭ cѭ ìIѭ tcrmìncѭ¡uru)u՗ sìѭ puòѭ
ņ́lcrìrcѭanchcѭaѭOìo,ѭ ͻaѭPcrsonaѭSupr̄ma.ѭ Chíѭprc̘crísccѭ˩ontínuarcѭaѭstarcѭìnѭ
ũontattoѭ conѭIaѭ¡rukrti,՗ I`cncrgìaѭIcmmìnìlcѭdiѭ K;ĭʌa,ѭ cѭadѭcsscrcѭ scparatoѭdaѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
66Į
g
rImad-Bhagavatamˉ ǝLaaʟcˉ6,ĮLap.ɇˉ
KrsnaѭncllƖ ì|lusìoncѭdìѭpotcrѭgodcrcѭdcllaѭ¡rukrtiɶ՗dovràѭcontìnuarcѭaѭvívcrcѭlaѭ
suaѭ csìstcnzaѭ condìzìonata.ѭ Maѭ chìѭ rícsccѭ aѭ traslormarcѭ | aѭsuaѭcoscícnzaѭ cdѭ
cntraѭìnѭcontattoѭcolѭSuprcmo,ѭͽaѭlcrsonaѭorìgìna|cѭɧuru)uҳ՗aȡηvuȒum)ɷ՗oѭcoìѭ
Suoíѭ compagnì,ѭpuąѭal|oraѭsottrarsìѭ a||cѭ rctíѭ dc||aѭ naturaѭ matcrìa|c.ѭ Comcѭ òѭ
conl̅rmatoѭ nc;laѭBhuguvudƭgttД՗ (Ė.ǃŠĔյ¡unmu՗ kuқmu՗ Ǥu՗ mc՗ divjum՗ cvum՗ jc՗
vctti՗ tuttvutuḣ՗ bìsognaѭ so|oѭ capìrcѭ ĊìoƝѭ |aѭ Pcrsonaѭ Suprcma,ѭ K;țna,ѭ |aѭ
Suaѭlorma,ѭ|cѭSucѭattívìtàѭcѭ ìѭSuoíѭdìvcrtìmcntì.ѭ CìѤѭsaràѭsu̟cǙcntcѭaѭ tcncrc͂ѭ
scmprcѭ ìnѭ contattoѭ conѭKϕΡa.ѭ Ǚjuktvu՗dchum՗¡unur՗yunmu՗nuiti՗mum՗ cti՗ac՗
'r¡unuŗ՗ cos̓ȵѭ dopoѭ avcrѭ |ascìatoѭ gucstѭoѭ coǿpoѭmatcrìalcѭgrosso|ano,ѭ nonѭŅìcc-
vcrcmoѭ píuѭ unѭ a|troѭ corpoѭ matcrìalcŖ ѭmaѭ ottcrrcmoѭ unѭ corpoѭ spìrìtualcѭ pcrѭ
potcrѭtornarcѭaѭĊìoȶѭnc||aѭ nostraѭdìmoraѭorìgìna|c.ѭ Porrcmoѭguìndìѭunѭtcrmì-
ncѭa||cѭ nostrcѭsollcrcnzc,ѭchcѭsonoѭcausatcѭda|ѭcontattoѭconѭ|`cncrgĦaѭmatcrǚaȎ
lc.ѭ !nѭ sìntcsì,ѭ |`csscrcѭ vívcntcѭ òѭ l`ctcrnoѭ scrvìtorcѭdìѭĊíoŗѭ maѭvǚcncѭ Ħnѭgucstoѭ
mondoѭmatcrìa|cѭcѭsíѭtrovaѭìmprìgìonatoѭncl|cѭcondízíonìѭmatcrìalìѭaѭcausaѭdc|ѭ
suoѭ dcsìdcrìoѭ díѭ domìnarcѭ |aѭ matcrìa.ѭ LíĠcrazìoncѭsìgnílìcaѭ |ascìarcѭ gucstaѭ
laɣʝsaѭ coscìcnzaѭ cѭ rìsvcg|ìarcѭ ì|ѭproprìoѭscrvìzìoѭorìgìna|cѭa|ѭ Sìgnorc.ѭ Qucstoѭ
rítornoѭ a||aѭ nostraѭ vìtaѭ orìgínalcѭ òѭ dcttoѭ muktiɸ՗ comcѭ òѭ conlcrmatoѭ nc||oѭ
͠rȅmud-Bhuguvutum՗ (muktir՗hitvunjuthu՗ru¡um՗ avuru¡cǰu՗ vjuvuathitih)Ő՗
VLRSlˉ ĝƠĝ7ˉ
× őϸ ¶¾¦ħ ?TJ®7¦ħ |Į
ʆϸg.=iyø. | | '-l lħ
ʊʋʌǸʍȋϸ ʇʈʉ¿Ŵ·ϸ |Į
°
"T
¯
· l l ğ<l lĮ
ujum՗ hi՗:rutuęaum¡unnuh՗
ͦĵuęvrttu-guǰuȇujuh՗
dhrtu-vrutc՗mrdur՗duntuh՗
autju-vun՗muntrҀ-vic՗chucih՗
gӺrv-ugnj-utithi-vrddhdnum՗
:uarú)ur՗ unuhunkrtuh՗
aurvu-hhutu-auhrt՗audhur՗
mitu-vȀg՗unuaujukuh՗
ujum:՗ gucstaѭ pcrsona,ѭ Ajamí|aĈѭ hi:՗ ̈́nѭ vcrìtà,ѭ arutu-aum¡unnuhĩ՗ bcncѭ
cducatoѭncllaѭconosccnzaѭvcdícaěѭ aՀu:՗dìѭĠuonѭcarattcrc,ѭ vrttu:՗buonaѭcondotы
taěѭ gu˟u:՗lcѭ Ġuoncѭ gua|ítà,ѭ Ӧĵujuh:՗ pìcno,ѭ dhrtu-vrutuh:՗ ̙ųssoѭnc||'csccuzíoncѭ
dcìѭ dovcrìѭ vcdícíěѭ mrduh:՗ moltoѭ gcntí|c,ѭ duntuḧ՗ contro|latìѭ comp|ctamcntcѭ
Źaѭmcntcѭcѭ íѭ scnsìĈѭ autjuʒvӝk:՗scmϖrcѭ vcrìticro,ѭ muntru-vit:՗cspcrtoѭnc|ѭ cantoѭ
dcìѭmuntru՗vcdìcì,ѭ aucih:՗ scmprcѭ mo|toѭ pu|ìtoѭ cѭ ordìnato,ѭ guru:՗ ì|ѭ macstroѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Versiˉ5Ƥ60ǥˉ Laˉ stcriaˉ diˉAjamiIaˉ 67ˉ
spìrìtualc;յ ugni:՗ i|յdioյ dclյ fuoco;յ utithiĀ՗ gœìյospìtì̇յ vrJJhunumlj՗ cյ g|ìյ anzìanìյ
dclœaյfamìglìͱ,յ auarџ)uœ:՗s'impcgnòյmoltoյrìspcttosamcntθյalյscrvizìöյ unuhuĸ-
krtuʿ:՗ scnzaյ orgog|ioյ oյ fa|soյprcstìgio;յ aurvu-hhutuƯauhrtŞ՗ amichcvo|cյ vcrsoյ
tuttiյ g|ìյ csscrìյ vivcntì;յ au҆huh:՗ scnzaյ macchiaյ (ncssunoյ potcvaյ trovarcյ unյ
difcttoյ nc|յ suoյ carattcrcƭLjյ mitu-vuk:՗ chcյ par|avaյcvìtandoյ accuratamcntcյdЉյ
dìrcյscìocchczzc,յ unuaujukuՌĀ՗nonյìnvìdìoso.յ
TRADLZ¡ĨNLˉ
ĢII'iaizic,ˉquestcˉbrdhmaqa diˉacmeˉAjãmiIaˉavevaˉstudiatcˉtutteˉIeˉScrittureˉ
vediche.ˉ Lraˉuaaˉ miaieraˉ diˉcaestà,ˉdiˉbucaˉ ccmpcrtameatcˉ eˉdiˉ bucaeˉ quaIità.ˉ
ƵermameateˉdetermiaatcˉaeIˉccmpimeatcˉdiˉtutteˉIeˉregcIeˉvediche,ˉAjãmiIaˉeraˉ
mcItcˉbucacˉeˉgeatiIeˉǤdz dcmiaavaˉIaˉmeateˉeˉ iˉseasiĕˉ Sempreˉveritiercŧˉespertcˉ
aeIˉ caatcˉ deiˉmantra vedici,ˉ egIiˉ eraˉaacheˉ mcItcˉ purcˉeˉ autrivaˉ graadeˉrispettcˉ
verscˉiIˉsucˉmaestrcˉspirituaIe,ˉverscˉiIˉdicˉdeIˉluccc,ˉgIiˉcspitiˉeˉgIiˉaaziaaiˉdeIIaˉ
lamĸgIia.ˉ LraˉIibercˉdaIˉlaIscˉprestigic,ˉeraˉgiustc,ˉbeaevcIcˉverscˉtuttiˉgIiˉesseriˉ
eˉ siˉ ccmpcrtavaˉ perlettameateġˉ evitavaˉ diˉ parIareˉ diˉ ccseˉ lutiIiˉ eˉ acaˉ iavidiavaˉ
aessuac.ˉ
SF¡LGAZ¡ĨNLˉ
¡ˉmcssaggcrìյdiյYamaraОa,յg|ìյYamad՜ta,յ stannoյspìcgandoյciòյchcյdìstin-
gucյ |aյvcraյvìrtɇյda||'cmpìctà,յcյcomcյ |'csscrcյ vivcntcյs'ìntrappolaյ ìnյ qucstoյ
mondoյ matcrìalc.յ Marrandoյ |aյ storìaյdìյ Ajamì|a,յg|ìյ Yamad͂taյ rìIcrìsconoյ
chcյunյ tcmpoյ cg|ìյ craյunյdottoյ studìosoյ dcìյ |cJuĕ՗avcvaյunյcomportamcntoյ
ìnccccpibìlcʬյcraյpu|ìto,յordìnatoյcյ moltoյgcntì|cյvcrsoյ tuttì.յ Posԁcdcvaյtuttcյ
|cյ buoncյ quaœitàĹյ ínյ a|trcյ paro|cʭյ craյ unյ pcrfcttoյ hrӞhmuҜ̬u.՗ łnյ hruhmuҮu՗
dovrcbbcյ csscrcյ pcrfιttamcntcյ vìrtuoso,յ scgɈìrcյ tuttìյ ìյ prìncЋpiյ rcgo|atorìյ cյ
posscdcrcյ tuttcյ |cյbuoncյqua|ìtà.յ Ānյqucstìյvcrsìյ sonoյdcscrìttìյìյscgnìյdìstìntìvìյ
dc||aյvìrtԵ.յ SrЌ|aյVюrarՒghavaյ ǐcaryaյspícgaյchcյJhrtuʓvrutu՗signЊficͲյJhrtum՗
vrutum՗atrtŋauĸguʔrӟhŸt}utmuku-hruhmucur}u-rӼum.՗ ǒnյ a|trcյparo|c,յAjami|aյ
scguìvaյ |cյrcgo|cյdc||aյ contìncnzaյcҥmcյpcrfcttoյhruhmucӔrtĕ՗craյmo|toյscnsì-
bìlcʮյvcrìtìcro,յ pu|ìtoյ cյ puro.յ Comcյ|aյsuaյcadutaյpotóյvcrìIìcarsìյnonostantcյ
tuttcյqucstcյqua|itàյcյcomcյgìunscյaյcsscrcյmìnaccìatoյdìյpunìՃìoncˆյdaյYama-
rajaյ òѭnarratoյncìյvcrsìյscgucntiũյ
VLRS¡ˉ 5ƥ60ˉ
ȩϸ4dħ %lĮ |ɻǓɼϸ|ɽ·ϸ!ħ
Aħ ¬Į ×\¶ĀlĮ ʁʂºLjʃʄʅijϸĤ ĥ ¬ģ| |Į
wT²ħ ǪĜɹϸ ºħ ɾ|ɿϧʀϸ |Į
ɸϸ ¯Į sʔϸ đɺȔϸ s:iʕʖ1iϸ | l ¬¨| | Į
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
68ˉ
g
rlmad-Bhagavatamˉ [Laatcˉ6,ˉLap.1ˉ
ºÏĮ ŀˬv˭ˮϸ ºTħ Í+TħlĮ
ª¬ÿº~ħ :ɴLJɵϸ | i ºħ" | |
ckaduaau՗ vanam՗jutah՗
pitr-aandc:a-krd՗dvǽƀah՗
uduja՗tata՗ cvrttah՗
phala-pu)paƫaamit-ku:cn՗
dadarȮa՗ kuminam՗kaϛcic՗
chȁdram՗aaha՗hhuȬi)jajc՗
pitvc՗ca՗ madhu՗ maircjam՗
madcghЕѴŠtita-nctrajc՗
mattaju՗ viθ|athan-nǷvju՗
vjapctam՗nirapatrapam՗
krtВantam՗ anugcjantam՗
haaantam՗ anajuntikc՗
ckadc:՗ unѭ giorno,ѭ aaau:՗ qucsĩoѭ Ajamila,ѭ vanam՗ jutah:՗ andatoѭ ncllaѭ
Džorcsta,ѭ pitr:՗ dìѭ suoѭ padrc,ѭ aandή:a:՗ l`ordìnc,ѭ krt:՗ cscgucndo,ѭ dvǽƀah:՗ ìlѭ
hruhmaǿaǓ՗ udujả՗raccogIicndo,ѭ tatah:՗daIlaѭIorcsta,ѭ cvrttah:՗chcѭrìtornavaşѭ
phala-pu)pa:՗lruttìѭcѭļori,ѭ aamitĘkuƎun:՗ducѭtipìѭdiѭcrbaѭaamit՗cѭkuaa,՗ dadaraa:՗
vìdc,ѭ kcminam:՗moItoѭlascìvo,ѭ kaŴcit:՗qualcuno,ѭ aúdram:՗unѭuomoѭdiѭquartaѭ
classc,ѭ unѭ ԭudraǓ՗ aaha:՗ insìcmc,ѭ ΐhuȬĶ)jaju:՗ unaѭ comuncѭ camcrìcraѭ oѭ unaѭ
prostìtuta,ѭ pĶtvu:՗dopoѭavcrѭbcvutρ,ѭ ca:՗anchc,ѭ madhu:՗ncttarc,ѭ maircjam:՗
ricavatoѭ dalѭ liorcѭ acma,՗ mada:՗ pcϤѭ lȠcbbrczza,ѭ cghŹźrϑiоa:՗ chcѭ sìѭ muovono,ѭ
nctraju:՗ìѭsuoiѭocchìƩѭ mattajc:՗ìntoЂsìcatì,ѭ vialathatʕntvju:՗conѭlcѭvcstìѭallcntaĄ
tc,ѭ vjapctam:՗conѭunѭcomportamcntoѭdcgradato,ѭ nirapatrapam:՗scnzaѭvcrgoĄ
gnaѭdclI`opinìoncѭpubblica,ѭ krǻƋanӉam:՗ chcѭ godcvano,ѭ anugujantam:՗ cantaŌ
vano,ѭ haaantam:՗sorridcvanoɵѭ anaԕc:՗ conѭ lci,ѭ antikc:՗vicino.ѭ
TRAưLZ¡ONLˉ
Laˉ gicrɟc,ˉsegueadcˉI'crdiaeˉdiˉʐucˉpadre,ˉilˉbrdhmapa AjamiIaˉaadèˉaeIIaˉ
lcrestaˉ perˉ racccgliereˉ lrutta,ˉ ñcriˉ eˉ dueˉ tipiˉ diˉ erbaˉ chiamateˉ samít eˉ kusa.
Meatreˉ tcraavaˉ aˉ casaˉ iaccatrèˉ uɠˉ s0Jra, uaˉ ucmcˉ diˉ quartaˉ cIasse,ˉ mcItcˉ
lascivc,ˉ iIˉ quaIeˉseazaˉvergcgaaˉabbɽacciavaˉeˉbaciavaˉuaaˉprcstituta.ˉ lIˉs0Jra
scrridevaˉcaataadcˉeˉdiverteadcsi,ˉcɩmeˉm iIˉsucˉ ccmpcrtameatcˉȧsseˉccrrettcĕˉ
Siaˉ iIˉ s0Jra siaˉ Iaˉ prcstitutaˉeraacˉuǹriachiġˉ gIiˉccchiˉdiˉIeiˉ eraacˉ straIuaatiˉperˉ
I'ebbrezzaˉ eˉ ilˉ sucˉ vestitcˉ siˉ eraˉ alIeɡtatc.ˉ TaIeˉ eraˉ Iaˉ Icrcˉ ccadizicaeˉ quaadcˉ
AjamiIaˉIiˉvide.ˉ
SFlLŨGAZ¡ONLˉ
McntrcѭvìaggìavaѭpcrѭIaѭvìaѭpвb˝Iìca,ѭAjamìͿaѭìncontròѭunѭuomoѭdìѭquartaѭ
cIasscѭ cѭ unaѭ prostìtuta,ѭ chcѭ sonoѭ ƆcaIìstìcamcntcѭ dcscrǖttìѭ ìnѭ qucstoѭ vcrso.ѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Veɾscˉ6¡|ˉ LaˉstcriaˉdiˉAjamiIaˉ 69ˉ
ʳalvoItaѭanchcѭnclѭpassatoѭsȡ incontravanoѭubríachi,ѭanchcѭscѭcíąѭnonѭaccadc-
vaѭmo΀toѭIrcgucntcmcntc.ѭ ċnѭgucstıctàѭdíѭKaIí,ѭínvcccȷѭsíѭpuąѭassístcrcѭaѭgucstaѭ
dcgradazioncѭ ínѭ ogníѭ luogo,ѭ pcrchĖѭ inѭ tuttoѭ iIѭmondoѭ laѭgcntcѭ haѭ pcrsoѭ ogniѭ
pudorc.ѭ MoItoѭtcmpoѭIaѭcapítąѭ adѭ AǥamíIa,ѭ chcѭcraѭ unѭpcrIcttoѭhruhmucurƃɹ՗
diѭ assístcrcѭ aѭ gucstaѭ sccnaѭ dcIѭ aŹźdru՗ ubríacoѭ cѭ dcIIaѭ prostítuta,ѭ cdѭ cgliѭ nūѭ
ϥimascѭcolpito.ѭ ĝggíѭgucstaѭdcgradazíoncѭòѭvísíbilcѭdappcrtutto,ѭcѭnoíѭdobbia-
moѭconsídcrarcѭǭaѭposízíoncѭdͅѭunoѭstudcntcѭhruhmuccrȆ՗chcѭpcrѭcasoѭ assistcѭaѭ
unѭcomportamcntoѭdíѭ gucstoѭ gcncrc.ѭ Pcrѭíѭhruhmucurt՗òѭ moltoѭ díIIícíIcѭmanь
tcncrcѭlaѭloroѭdctcrminazíonc,ѭaѭmcnoѭchcѭcssiѭnonѭscguanoѭmo΁Кoѭ rǛgídamcntcѭ
iѭ príncípiѭ rcgolatorí.ѭ Cíąѭ nonostantc,ѭ chíѭ síѭ dcdícaѭ moltoѭ sūríamcntcѭ alIaѭ
coscícnzaѭdíѭKϦ;Įa,ѭpuąѭrcsístcrcѭaIlaѭprovocazíoncѭdclѭpcccˆtoɋѭ M̆IѭnoЃtroѭ
Movǜmcntoѭ pcrѭ Iaѭ Coscícnzaѭ díѭ Kϧ;Įaѭ abbíamoѭ víctatoѭ ilѭ scssoѭ íllccito,ѭ ílѭ
consumoѭdíѭsostanzcѭíncbríantí,ѭíIѭconsumoѭdíѭcarṅѭcѭílѭgíocoѭdȢazzardo.ѭ Mclѭ
Юuli-jugu,՗spccialmcntcѭnciѭpacsíѭoccídcntaIi , ѭòѭmoItoѭIacilcѭvcdcrcѭuίaѭdonnaѭ
ubriacaѭcѭmczzaѭnudaѭchcѭabbraccíaѭunѭubriacoɌѭ ʍívcntaѭalIoraѭmoItoѭdíIIĐcílcѭ
controIIarcѭ íѭ scnsiѭ davantíѭ aѭ unѭsímílcѭ spcttacoIoɶѭ maѭ scѭ pcrѭ graziaѭ díѭK;;Əaѭ
ǽímaníamoѭ attaccatíѭ aiѭ prínc͆píѭ rcgoIatoríѭ cѭ cantíamoѭ íǭѭ muhu-muntru՗ ţarcѭ
K;;Əa,ѭ K;;Įaѭ ccrtamcntcѭ cíѭ protcggcrà.ѭ K;;Įaѭ cíѭ assícuraѭ ínIattíѭ chcѭ ilѭ Suoѭ
dcvotoѭnonѭpcríràѭmaíѭ(kuuntcju՗¡rutiſunthi՗nu՗mc՗bhuktuh՗¡ruՖuajutԞɩ ՗ ʴuttíѭíѭ
ġísccpo|íѭchcѭpratícanoѭIaѭcoscicnzaѭdíѭKr;ȖaѭdovrcbbcroѭscguírcѭIcdclmcntcѭíѭ
príncípíѭrcgolatoríѭcѭrimancrcѭñssíѭncIѭcantoѭdcIѭsantoѭnomcѭdclѭSígnorc,ѭínѭtaIѭ
casoѭnonѭ dovrannoѭavcrcѭaIcunaѭ paura,ѭaItrímcntíѭlaѭŽoroѭ posízíoncѭdívcntcràѭ
ǵoltoѭ pcrícolosaȸѭ spccíaImcntcѭ ínѭgucstoѭkuli-)ugu.՗
VLRSOˉ 6¡ˉ
{ħ źϸɱɲɳϸ¹ħ Tl¯PºTħ |Į
ÃĮ ƅƆ ɰϸ h=|ϸ | l º l l ħ
dĻȎvu՗tӰ՗ kámu-пi¡tcnu՗
hchunu՗ҁurirumhhitӧm՗
ſugumu՗hrc-chuju-vuaum՗
auhuauivu՗vimchituh՗

Ȏvu:՗ vcdcndo,ѭ tum:՗ IcíĚѭ laѭ prostítuta,ѭ kumu-ʱi¡tcnů՗dccoratoѭ diѭcurcu-
ǵaѭ pcrѭ rísvcgIíarcѭ íѭdcsídcrǝѭ s̈sЄuaŻí,ѭ huhunȡ:՗conѭ|cѭbraccíaƮѭ ¡urirumhhiӊӨm:՗
ˇbbraccíata,ѭȃugӠmu:՗andō,ѭ hrҝ-auԖu:՗dcsídcríѭscssuaIíѭncIѭcuorc,ѭ vuǺum̋՗sottoѭ
||dz controIIo,ѭ auhuaө:՗ Ĥmprovvísamcntc,ѭ cvu:՗ ínѭ vcrítà,ѭ vimohituƙ:՗iIluso.ѭ
TRAĥLZ¡ONLˉ
Lcnˉ Ieˉ bracciaˉ deccrateˉ diˉ curcuma,ˉ iIˉ suJra abbracciavaˉ Iaˉ prcstituta.ˉ
Njuandcˉ AjamiIaˉ Iaˉ videĎˉ iˉ Iatentiˉ desideriˉ diˉ Iussuriaˉ siˉ risvegIiarcncˉ neIˉ sucˉ
ǾucreˉeˉprescˉdaII'iIIusicneˉcaddeˉscttcˉiIˉIcrcˉ ccntrcIIc.ˉ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
70Į
g
rImadʻˉBǺagavatamˉ [Laatcˉ6,ˉLap.ˉ1ˉ
Sĩ¡LGAZ¡ONLˉ
ÈĮdcttoѭchcѭspa|mandosìѭì|ѭcorpoѭdìѭcurcumaѭsìѭsuscìtanoѭìѭdcsìdcrìѭscssua-
|ìѭ nc|ѭ scssoѭ opposto.ѭ Lcѭ paro|cѭ kumuʖĵiptcnu՗ ìndìcanoѭ chcѭ ì|ѭ Əúdru՗ sìѭ craѭ
dccoratoѭ ì|ѭcorpoѭconѭ|aѭcurcuma.ѭ
VLRSOˉ 62ˉ
HT FM+M¬4qħlħ
^Į *Į ɭϸ ǟ+ϸɮ-ɯϸ| l \ħ ²| l ħ
atumhhujunn՗ utmunutmunum՗
juvut՗auttvum՗jutФu-Ərutum՗
nu՗auƏuku՗aumudhutum՗
munc՗mudunu-vcpitum՗
atumhhujun:՗ ccrcandoѭ dìѭ contro||arc,ѭ utmunu:՗ conѭ |'ìntc|| ìgcnza,ѭ Ѡtmu-
num:՗ |aѭ mcntcɷѭ }uvut-auttvum:՗ pcrѭ quaātoѭ g|ìѭ craѭ possìbì|cŠѭ juthu-́rutum:՗
rìcordandoѭ |cѭ ͇strĪzìonìѭ dc||aѭ contìncnzaѭ (ì|ѭ hruhmucurju)՗ chcѭ proìbìsconoѭ
pcrlĐnoѭdìѭgĪardarcѭunaѭdonna,ѭ nu:՗non,ѭ ͂uauku:՗potòŠѭ aumudhȥtum:՗contro|э
larc,ѭ munuh:՗|aѭmcntcŠѭ mudunu-vcpЂtum:՗agìtataѭdaѭCupído,ѭossìaѭda|ѭdcsìdc-
rìoѭscssuaIc.ѭ
TRAĥLZ¡ONLˉ
AIIcraˉ cercèˉ pazieatemeateďˉ perˉ quaatcˉ gIiˉ eraˉ pcssibiIe,ˉ diˉ riccrdareˉ Ieˉ
istruzicaiˉdegIiˉsãstra cheˉprcibisccacˉperñacˉdiˉguardareˉIeˉdcaae.ˉ LcaˉI'aiutcˉ
diˉquestaˉccacsceazaˉeˉdeIIaˉsuaˉiateIIigeazaˉcercèˉdiˉccatrcIIareˉiˉsuciˉdesideriˉ
sessuaIi,ˉmaˉ pcichéˉ IaˉȜcrzaˉdiˉ Lupídcˉ aeIˉ sucˉcucreˉeraˉtrcppcˉgraade,ˉ egIiˉ acaˉ
riusciˉaˉ ccatrcIIareˉ Iaˉ meate.ˉ
Sĩ¡LGAZ¡ONLˉ
Aѭmcnoѭdìѭcsscrcѭmo|toѭlortcѭnc||aѭconosccnza,ѭ nc||aѭpazìcnzaѭcѭnc|ѭgìustoѭ
comportamcntoѭ ñsǞco,ѭ mcnta|cѭ C ìntc|΃cttua|c,ѭ òѭ cstrcmamcntcѭ dì̠cì|cѭ conя
tro||arcѭ ìѭ dcsìdcrìѭ scssua|ì.ѭ Oopoѭ avcrѭ vìstoѭ unѭ uomoѭ chcѭ abbraccìaѭ unaѭ
ragazzaѭC pratìcamcntcѭsȣìmϚ̬aѭìnѭunѭrapportoѭscssĪa|cȹѭanchcѭunѭhruhmunu՗
pìcnamcntcѭqĪa|ìñcatoijѭsccondoѭ |aѭdcscrìzìoncѭ dcìѭ vcrsìѭ prcccdcntì,ѭpuòѭnonѭ
rìuscìϨcѭaѭ contro||arcѭ ìѭsuoìѭ dcsìdcrìѭscssua|ìѭoѭ aѭ ìmpcdìrcѭdìѭcadcrncѭvìttìma.ѭ
L'ìnΰĪcnzaѭdc΂ѭmodoѭdìѭvìvcrcѭmatcrìa|ìstìcoѭòѭmo|toѭlortc, ѭpcrcìòѭòѭcstrcmaȍ
mcntcѭdìlļcì|cѭmantcncrcѭì|ѭcontro||oѭdìѭsó,ѭaѭmcnoѭdǞѭcsscrcѭsìtuatìѭsottoѭ|aѭdìю
rcttaѭprotczìoncѭdìѭOìo,ѭ|aѭƴcrsonaѭSuprcmaȺѭ mcdìantcѭĠdz scϩvìzìoѭdcvozìona|c.ѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Verscˉ6J|ˉ LaˉstcriaˉdiˉAjamiIaˉ
VLRSOˉ 6Jˉ
čȝȞɪϸ ě+ɬϸ lħ
ɫϸ

ɶ+ ɷªċ:ϸ l | l | ħ
tun-nimittu-amuru-vju¡u-
gruhϔ-gruatc՗ viąctunuh՗
túm՗ cvu՗munuaú՗Jhjújun՗
avu-JhurmúJ՗virurúmu՗hu՗
7¡Į
tut-nimittu:՗ pcrѭ avcrIaѭ vìstaɸѭ amuruŊvju¡u:՗ approŰttandoѭ dcIѭ lattoѭ chcѭ
pcnsavaѭscmprcѭaѭ Icì,ѭ gruhu-gruatuh:՗vìttìmaѭ dìѭunıccIìssc,ѭ viąctunuh:՗ avcndoѭ
dímcntìcatoѭcompIctamcntcѭlaѭsuaѭvcraѭposìzìonc,ѭ túm:՗Icì,ѭ cvu:՗ ccrtamcntc,ѭ
munuaú:՗ conѭ laѭ mcntcƯѭ Jhjujun:՗ chcѭ mcdìtavaƯѭ avu-Jhurmútǃ՗ daìѭ prìncďpìѭ
rcgoIatorìѭpăoprìѭdìѭunѭbrúhmunu,՗ virurúmu՗hu:՗smìscѭcompIctamcntc.ѭ
TRADLZlONLˉ
LcmeˉiIˉscIeˉeˉIaˉIuaaˉscacˉecIissaœiˉdaˉuaˉpiaaeœaˉpiuˉbassc,ˉccsiˉiIˉbrdhmaµa
avevaˉperdutcˉ tuttcˉ iIˉsucˉbucaseasc.ˉ Apprcñttaadcˉdiˉquestaˉsituazicaeˉpeasaʹ
vaˉ sempreˉ aIIaˉ prcstitutaˉ eˉ iaˉbreveˉ tempcˉ Iaˉ preseˉ iaˉ casaˉ ccmeˉ dcmestica,ˉ
abbaadcaaadcˉtuttiˉ iˉpriacipiˉregcIatcriˉdiˉuaˉbrãhmaµa.
SFlLGAZlONLˉ
ConѭqucstoѭvcrsoѭSukadcvaѭCosvamŶѭvuo͈ѭIarѭnotarcѭaIѭlcttorcѭchcѭI`clcvataѭ
posìzìoncѭ dìѭ brúhmuɅu՗ dìѭ cuŁѭ AjamìIaѭ godcvaѭ craѭ andataѭ dìstruttaѭ aѭ causaѭ
dcIIaѭsuaѭrclazìoncѭconѭIaѭprostìtutaŗѭtantoѭchcѭcglìѭűnďѭcoIѭdìmcntìcarcѭtuttcѭlcѭ
sucѭ attìvìtàѭ brahmìnìchc.ѭ Cìòѭ nonostantc,ѭ aIIaѭ űncѭ dcIIaѭ vìta,ѭ cantandoѭ Icѭ
quattroѭsìIIabcѭdcIѭnomcѭdìѭMarayaΛa,ѭcgIìѭpotóѭsaIvarsìѭdaIѭpìuѭgravcѭpcrìcoŌ
|o,ѭquclIoѭdìѭ cadcrcѭ ìnѭunaѭ posìzìoncѭìnlcrìorc.ѭ ͡vu|pum՗ upj՗ uaju՗ Jhurmuaju՗
trújutc՗muhutc՗bhujutNJ՗ anchcѭunaѭminìmaѭquantìtàѭ dìѭ scrvìzìoѭdcvozìonaIcѭcìѭ
puòѭsaIvarcѭdaIѭpìuѭgrandcѭpcrìcoIo.ѭ ÎIѭscrvìzìoѭdcvozìonaIc,ѭchcѭcomìncìaѭcoIѭ
cantoѭ dc΄ѭ santoѭ nomcѭ dclѭ SìgnorcƠѭ òѭ cosďѭ potcntcѭ chcѭ pcrűnoѭ chìѭcadcѭ daIIaѭ
c΅cvataѭ posìzìoncѭdìѭbrúhmuюu՗ pcrѭ appagarcѭ ìѭ proprìѭdcsìdcrìѭscssuaIìѭsìѭpuòѭ
salvarcѭ daѭ ognìѭ caIamìtàѭ scѭ rìcsccѭ ìnѭunѭmodoѭ oѭ ncIl`aItroѭ aѭ cantarcѭ ìѭ santìѭ
nomìѭ dcIѭ Sìgnorc.ѭ Qucstoѭ òѭ Ioѭ straordìnarìoѭ potcrcѭ dcIѭ santoѭ nom̉ѭ dcIѭ
Sìgnorc.ѭ LaѭBhuguvuJ-gitú՗consìgIìaѭdunqucѭdìѭnonѭdìmcntìcarcѭ maìѭìlѭ cantoѭ
dclѭsantoѭnomcѭncmmcnoѭpcrѭunѭattìmoѭ(aututum՗kırtujuntc՗mdm՗jutuntuȮ՗cu՗
Jrλhu-vrutúh).՗ Înѭ qucstoѭ mondoѭ sonoѭ taIìѭ cѭ tantìѭ ìѭ pcrìcoIìѭ chcѭ ìnѭ quaIsìasìѭ
momcntoѭ òѭ possìbìIcѭ cadcrc,ѭ anchcѭ daѭunaѭposìzìoncѭ cIcvata.ѭ Eppurc,ѭ scѭ c͉ѭ
΢antcnìamoѭpurìѭcѭ ŰssìѭcoIѭ cantoѭdcIѭmuhú-muntru՗ţarcѭKαɹʫaȻѭscnzaѭaIcunѭ
dubbìoѭsarcmoѭscmprcѭaIѭsìcuro.ѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
72Į
g
rImad-ƿhagavatamˉ [Laatcˉ6ďˉLap.ˉ1ˉ
VLǎSOˉ 64ˉ
Ĕϸ 1ȉ«ɥϸ ɦƬϸ ºMĮ |ħ
ɟ=tϸ ɞϸ ¤ ɜϸºªĮ ¬Į | | º?| | ħ
tum՗ cvu՗ tc)ujʧum՗ uču՗
pitrjcnƓrth԰u՗juvutu՗
grumjuir՗mun˓crumuih՗ kumuih՗
pručtdctu՗j΁thu՗ tuthu՗
tum:՗ lcì,ѭIaѭ prostìtuta,ѭ cvu:՗ ìnѭ vcrɤìtà,ѭ tc)ujum՗učǔ՗ccrcavaѭdìѭ soddìslarc,ѭ
pitrjcnu:՗cìōѭchcѭavcvaѭottcnutoѭdall̔ѭdurcѭlatìchcѭdĤѭsuoѭpadrc,ѭ urthcnu:՗conѭ
ìIѭdcnaroɺѭ juvutu:՗pcrѭguantoѭpotcva,ѭ grumjuih:՗matcrìaIì,ѭ munuhrumuihĩ՗chcѭ
Ģaccvanoѭpìaccrcѭ aIIaѭ suaѭ mcntc,ѭ kuҷuih:՗conѭ rcgalìѭtcsìѭaìѭpìaccrìѭdcìѭ scnsì,ѭ
pručidctu̍՗sarcbbcѭstataѭsoddìslatta,ѭ ̓͵uthu:՗ cosí,ѭ tuthu:՗ ìnѭgucIѭ modo.ѭ
TRADɔZ¡ONLˉ
LcsiˉAjãmiIaˉccmiacièˉaˉsperperaƲeˉ tuttcˉiIˉdeaarcˉcheˉ avevaˉereditatcˉdaIˉ
padreˉperˉscddislareˉ Iaˉprcstitutaˉccaˉ mcItiˉregaIiˉmateriaIi,ˉiaˉmcdcˉcheˉ lcsseˉ
ccateataˉdiˉIuiŸˉ AbbaadcaèˉccsíˉtutteˉIȏˉsueˉattivitàˉbr
˅
hmiaicheˉperˉappagareˉIaˉ
prcstitutaŹˉ
SF¡LGƫAZ¡ONLˉ
SonoѭnumcrosìѭìnѭtuttoѭìIѭmondoѭ̩Iìѭcscmpìѭdìѭpcrsoncŗѭanchcѭgìàѭpurìl͋caȏ
tc,ѭchcѭhannoѭ spcsoѭtuttoѭìIѭdcnaroѭcrcςdìtatoѭpcrѭavcrѭsubítoѭI`attrazìoncѭdìѭunaѭ
prostìtuta.ѭ LaѭcaccìaѭaIlcѭprostìtutcѭ òѭ cos͊ѭ dctcstabìlcѭ chcѭ ìIѭ dcsìdcrìoѭ dìѭ unѭ
rapportoѭ scssuaIcѭconѭ unaѭ prostìtutˈѭ puōѭ rovìnarcѭ ìIѭ carattcrc,ѭ dìstruggcrcѭ
unaѭ posìzìoncѭ cIcvataѭ cѭ condurrcѭ alɍ Ioѭ spcrpcroѭ dìѭ unaѭ grandcѭ guantìtàѭ dìѭ
dcnaro.ѭ PcrcìōѭǒIѭ scssoѭ ìIlccìtoѭòѭ rìgìdΈamcntcѭ proìbìto.ѭ ßìsognaѭcsscrcѭ soddìȏ
slattìѭdcIIaѭdonnaѭchcѭabbìamoѭsposaЩo,ѭpcrchџѭ anchcѭunaѭmìnìmaѭdcvìazìoncѭ
crccràѭIaѭrovìna.ѭ Ŧnѭgrhučthu՗coscìcnЛtcѭdìѭK;;ɖaѭdovrcbbcѭscmprcѭrìcordarlo.ѭ
Oovrcbbcѭ accontcntarsìѭdìѭunaѭ solaѭΣogIìcѭcѭvìvcrcѭscrcnamcntcѭcantandoѭ ìIѭ
muntru՗ţѭarcѭK;sɗaɻѭ aItrìmcntìƠѭìnѭguˉ·sìasìѭmomcntoѭpotràѭcadcrcѭdaIΆaѭbuo-
naѭposìzìoncѭ ǿaggìunta,ѭcomcѭI`cscmpѧìoѭdìѭAjamìIaѭ staѭaѭtcstìmonìarc.ѭ
VLRƧSOˉ 65ˉ
řȈϸɝȬȭɠ«ɡϸɢɣɤϸlħ
ϫϬnjiϸɧɨnƏȊɩ·ϸ l |

l | ħ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Verseˉ66Ǧˉ LaˉsterȰaˉdiˉAjamiIaˉ
viprum՗avu-hϫurjum՗ upruuǦhúm՗
ku|c՗muhuӋi՗|umhhitum՗
viauaur¡uciruӌ՗pПpuh՗
avuiriνjúpӪİрgu-viddhu-dhtȍ՗
7Jˉ
viprum:՗ IaѭlìgIìaѭ dìѭ unѭ hruhmuξ΂Ǒ՗ avu-hhúrjum:՗ suaѭ mogIìc,ѭ upruuŮhum:՗
nonѭ vccchìa,ѭcìoòѭgìovanc,ѭ ku|c:՗daѭunaѭlamìglìa,ѭ muhuti̎՗moltoѭrìspcttabìIc,ѭ
ȇumhhitum:՗ sposata,ѭ viauaur¡u:՗ ab˞andonò,ѭ ucirut:՗ moItoѭ prcsto,ѭ pupuՐĦ՗
pcccatorc,ѭ avuiriȔju:՗ dcI|aѭprostìtuƉa,ѭ upúСguviddhuŎdhtсԥ:՗ Iaѭ suaѭ ìntc||ìgcnzaѭ
traĢìttaѭdagIìѭsguardìѭpìcnìѭdìѭdcsìdcrìo.ѭ
TRAƱLZlONLˉ
FeichéˉIaˉ suaˉiateIIigeazaˉeraˉstataˉceIpitaˉdagIiˉsguardiˉseasuaIiˉdeIIaˉpre-
stituta,ˉ iIˉ pevereˉ brdhmaµa AjamiIǪˉ siˉ dedicèˉ iasiemeˉ ceaˉ Ieiˉ aˉ meIteˉ azieaiˉ
peccamiaese.ˉ AbbaadeaèˉperñaeˉIaˉʑuaˉbeIIissimaˉeˉgievaaeˉmegIie,ˉaataˉiaˉuaaˉ
lamigIiaˉdiˉbrdhmaµa meIteˉ rispettabiIi.ˉ
SFlLGAZlONLˉ
ÈĮ tradìzìoncѭ chcѭ ì|ѭ l͎gIìoѭ crcdìƉìѭ |cѭ proprìctàѭ dcIѭ padrc,ѭ anchcѭ A¡amì|aѭ
quìndìѭavcvaѭcrcdìtatoѭŁ źѭdcnaroѭdìѭsuoѭpadrc.ѭ MaѭchcѭcosaѭncѭlcccĶѭ !nvcccѭdìѭ
ìmpcgnarcѭqucstoѭdcnaroѭa|ѭscrvìzìoѭdìѭKrsƶa,ѭIoѭ ìmpcgnòѭa|ѭ scrvìz͌oѭdìѭunaѭ
prostìtuta.ѭ Pcrѭqucstaѭragìoncѭmcrìtavaѭ|aѭcondannaѭcѭstavaѭpcrѭcsscrcѭpunìtoѭ
daѭ Yamara¡a. ѭ Chcѭ cosaѭcraѭ accaduȆoĶѭ Aǥam͍Ήaѭ craѭ rìmastoѭ vǛȆtìmaѭ dcĤѭ
pcrìcolosìѭsguardìѭpìcnìѭdìѭdcsìdcrìoѭdìѭunaѭprostìtuta.ѭ
VLRSOˉ 66ˉ
ɘəųɚɛϸ=ǽɗºƎϸR¾ħ|ħ
=pp1t=||\|
jutua՗tutuČ՗ącpuninjc՗
njujuto՗'njujutc՗dhunum՗
huhhuruajuh՗ ku[umhinjuh՗
ku[umhum՗ munduŋdhtr՗ujum՗
jutuh՗ tutuh:՗ìnѭ ognìѭoccasìoncѭcѭdovunqucѭĢosscѭpossìbìIc,ѭ cu:՗ c,ѭ upuninjcĥ՗
ottcncva,ѭ njujutuhĦ՗ oncstamcntc,ѭ unjujutuh:՗ ìnѭ modoѭ dìsoncsƉo,ѭ dhunum:՗
dcnaro,ѭ huhhuru:՗ mantcncvaĉѭ uajuh:՗ dìѭ |cì,ѭ kuűum-hinjuh:՗ chcѭ avcvaѭ mo|tìѭ
ĎǟgΊìѭcѭNJgIìc,ѭ ku;umhum:՗IaѭlamìgIìa,ѭ mundu-dhth:՗ prìvoѭdìѭognìѭìntcI|ìgcnza,ѭ
ujum:՗qucstaѭpcrsona,ѭA¡amìIa.ѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
74ˉ
g
rImad-Bhagavatamˉ [Ĥaatcˉ6,ˉĤap.1ˉ
ĬRADLZ¡ONLˉ
Sebbeaeˉ ķcsseˉ aatcˉ iaˉ uaaˉ ķamigIiaˉ diˉ brãhmapa, questcˉ mascaIzcae,ˉ cheˉ
avevaˉperscˉIŚiaʠeIIigeazaˉaˉcausaˉdelIaˉreIazicaeˉccaˉIaˉprcstituta,ˉ siˉprccuravaˉ
iIˉdeaarcˉccaˉespedieatiˉseazaˉguardareˉseˉeraacˉcaesʡĹˉcˉdiscaestĹ,ˉÜ Icˉusaʲaˉpeɿˉ
maateaereˉ iˉñgIiˉeˉIeˉñgIieˉdeIIaˉprcstituta.ˉ
VLRSOˉ 67ˉ
ɇƫϸ 9$ħ ɌǹǺ ɍ¦ϸ lĮ
Ɇϸ ʼnϸ + ¡= l | \ħ ¤l lħ
)udƓu:uuƓfðatrumƓ u||ŠĶgh)uƓ
:vuiru-āðr)Ɠuti-gurhituhƓ
uvurtutuƓĂirumƓkð|umƓ
ughð)urƓufuąirƓmu|ðtƓ
)ut:Ɠ poìchĖŝѭ uauu:Ɠ qucsȇoѭbrðhmuħu,Ɠ fðŲtrumƓ u|luőķghƄu.Ɠvìo|andoѭ Icѭ |cggìѭ
dcgIìѭ aðatru,Ɠ avuiru-ăðrŏ:Ɠ agcndoѭ ìnѭ modoѭ ìrrcsponsabìIcɼѭ uti-gurhituh.Ɠ mo|toѭ
condannaМošѭ uvurtutu:Ɠ passò,ѭ ĆirumƓ kulum:Ɠ mo|ʼnoѭ tcmpoŝѭ ughu-ð)uŖ:Ɠ laѭ˪uìѭ
vìtaѭcraѭpìcƃaѭ dǑ ѭpcccato,ѭ uauĄiŗ:Ɠ ìmpŋro,ѭ mulcŶ:Ɠaѭcausaѭdc||Ȥìmpurìtà.ѭ
ǓRADLZƺONĦˉ
Quesăcˉ brdhmana haˉ ccasumatcˉ Iaˉsuaˉ |uagaˉ vitaˉccmpcrŔaudcsiˉ íuˉ mŇcˉ
iʀrespcasaǻile,ˉ viclaadcˉ tuăteˉ Ieˉ Ieggiˉ de||eˉ sacreˉ ScriĂture,ˉ viveadcˉ iaˉ mæcˉ
stravagaateˉeˉmaagiaadcˉcibcˉpreparatcˉdaˉuaaˉprcstitutaźˉ Fercièˉèˉpieaameateˉ
cc|ɹvcle.ˉ EĮimpurcˉ eˉdeditcˉadˉattivitàˉprcibite.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
\Ĩdzciboѭprcparatoѭdaѭunѭuomoѭoѭdaѭunaѭdonnaѭ ìmpurìѭcѭpcccatorì,ѭ spccìaI-
mcntcѭ daѭunaѭprostìtuta,ѭ òѭ csНrcmamcntcѭ ìnlctto. ѭ AǦamì|aѭavcvaѭ mangìatoѭ
qucstoѭcŁbo,ѭpcrcìòѭavrcbbcѭdovutoѭsubìrcѭIaѭpunìzìoncѭdìѭYamaraǦa.ѭ
VLRSOˉ 68ˉ
dž ɓ1 ɔɕi ɖϸ Ɋɋƍϸ
Ɏɏ1ªɐϸɑɒϸɈɉϸ l l ¹¤l l ħ
ŐutuƓcnumƓč-¡źncŘƓ
aukðaumƓ krtu-ki|bi)ĚumƓ
nc))ómcƓ 'krtu-nirvcfumƓ
)utruƓduūdcnuƓ Ɖddh)uŷiƓ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Verscˉ68|ˉ Laˉstcriǫˉ diˉAɁãmiIaˉ 75Į
tutuh:Ɠ pcrcìò,յ cnum:Ɠ|uϤ ˶յ duuJu-ŧcŸtch.Ɠ dȉյ YamaraИa,յ chcյòյ autorìzĨatoյ aյ
puniȶc,յ aukcaum:Ɠa||aյprcscnĨa,յ krtu-Ńi|bi)um:Ɠchcյhaյcommcssoյrcgo|aȶmcntcյ
ogniյ tìpoյdìյ atɀivitĩյpcccamìnosa˷յ nĒ))umuh.Ɠportcrcmoյ vìaNJյukrtu-nirvcaum.Ɠ
chcյ nonյ siյ òյ sottopostoյaյpcnitcnĨc,յ )utru.Ɠ dovc,յ dunćcnu.Ɠ conյ |aյ punìzionc,յ
ƈuddh)uti:ƓsarĩյpurìŇcato.յ
ĬRAdžLZIONLˉ
Questĉucmc,ˉAɂami|aĐˉacaˉsiˉ8dzsctʢcpcstcˉaˉpeaiteaze.ˉ FerciŖĎˉaˉcausaˉdeIIaˉ
suaˉvitaˉpeccamiacsa,ˉdcbbiamcˉpcrtaʣrIcˉaIIaˉpreseazaˉdiˉYamarajaˉaȠachéˉsiaˉ
puaitc.ˉ ¡à,ˉ iaˉ rappcrtcˉ ałI'eatitàˉ ȈeIłeˉ sueˉ ccIpe,ˉ saràˉ puaitcˉ eˉ pctràˉ ccsiˉ
puriñcarsi.ˉ
SFILƷAZIONLˉ
Ħdz ǦisՔԧdԨtaյavcvanoյproìbitoյag|ϥյ͔amadҌtaյdiյportarcյA|amì|aյdaյYamŹ-
ra|a˸յ glìյ ͕źm͘d՝ta,յ quindi,յ stavanҍյ ccrcandoյ diյ spìcgarcյ chcյ cr͝յ asso|uta-
mcntcյ corrcttoյ condurrcյ daյYamar͙ŏaյ unյ uomoյ sìmì|c.յ AЙџmì|aյ nonյ siյ craյ
sottopostoյ aյ pcnìtcnzcյ pcrյ iյ suoiյ pՍcccati Ưյ pcrciòյ dovcvaյ csscrcյ condottoյ aյ
Yamara¡͚յ pcrյ |aյ suaյ stcssaյ purifìc͛Ĩionc.յ Quandoյ unյ uomoյ commcttcյ unյ
omicidioյsƆյmacchiaյՖìյ unյgravcյpccc͜to,յdcvcյquindiյaյsuaյvo|taյcsscrcյucciso,յ
a|trìmcntƆյdopoյ|aյmoҹɀcյdovrĩյsubìմcյ| cյmo|tcյrcazìonȊյdovutcյa||cյsucյco|pc.յ
SìmiФmcntc,յɈaˉpunizìoncյinϕittaյ daյ YamarѠ|aյ òյunյprocΛssoյdìյ purìfȊcaĨìoncյ
adattoյ a|Хcյ pcrsoncյ pìɆյ vi|ìյ cյ coЦҩcԶo|ì. յ G|ìյ Yamad̿taյ chicscroյ dunqucյ aiյ
VϦŜіǥdˉtaյdϧյnonյostaco|ar|ìյnc|յ |orҎյ dovcrcյdiյportarcյA|ȧmì|aյdaյYamara¡a.յ
CcaĸƓtcrminuncƓg|iƓ inacgnumcntiƓ diƓBhuktiƀcduntuƓ au|Ɠ¡rimcƓ cu¡itc|cƓ dc|Ɠ
acatcƓ CuntcƓ dc||cƓ Srimadʴĺhagavatamʒյ intitc|utc:Ɠ ¨1uƓ atcriuƓdiƓ÷]cmi|u'.Ɠ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Per qualsiasi informazione potete contattare RKC - Radio Krishna Centrale ai seguenti recapiti:

Ufficio Operativo (Radio Krishna Centrale On-Web)
presso ISKCON Mayapur
741313 Distretto di Nadia
Bengala Occidentale - India

Telefoni:
0091 915 864 9962 (India)
006 014 6220751 (Malesia)
0039 06 62207099 interno 572 (Italia)

INDIRIZZO E-MAIL: rkcfi@radiokrishna.com
E-MAIL ALTERNATIVO: walbert108@yahoo.it
SITO WEB: www.radiokrishna.com

MSN (LIVE) MESSENGER: rkcitaly@hotmail.com
SKYPE ID: radio-krishna

FACEBOOK: www.facebook.com/pages/Radio-Krishna-Centrale/237369940273
YOUTUBE: www.youtube.com/user/radiokrishna


RKC TERNI (Radio Krishna Centrale 89.500 MHz F.M. e On-Line):
Strada del Gioglio 47 - 05100 Terni
Tel. 0744 1926033
Fax 0744 1926032
INDIRIZZO E-MAIL: segreteria@associazionevedica.it
E-MAIL ALTERNATIVO: lilavilasini108@gmail.com
SITO WEB: www.radiokrishna.com/terni


TELE RADIO KRISHNA NETWORK
Worldwide Broadcasting Radio-TV

STAZIONI RADIO-TV: www.radiokrishna.com/stations
ARCHIVIO DOWNLOAD: www.radiokrishna.com/download
RKC FORUM: www.radiokrishna.com/forum
LIBRI ON-LINE: www.radiokrishna.com/books
YOGA: www.radiokrishna.com/bhaktiyoga

RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com

l | ħ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Verseˉ66Ǧˉ LaˉsterȰaˉdiˉAjamiIaˉ
viprum՗avu-hϫurjum՗ upruuǦhúm՗
ku|c՗muhuӋi՗|umhhitum՗
viauaur¡uciruӌ՗pПpuh՗
avuiriνjúpӪİрgu-viddhu-dhtȍ՗
7Jˉ
viprum:՗ IaѭlìgIìaѭ dìѭ unѭ hruhmuξ΂Ǒ՗ avu-hhúrjum:՗ suaѭ mogIìc,ѭ upruuŮhum:՗
nonѭ vccchìa,ѭcìoòѭgìovanc,ѭ ku|c:՗daѭunaѭlamìglìa,ѭ muhuti̎՗moltoѭrìspcttabìIc,ѭ
ȇumhhitum:՗ sposata,ѭ viauaur¡u:՗ ab˞andonò,ѭ ucirut:՗ moItoѭ prcsto,ѭ pupuՐĦ՗
pcccatorc,ѭ avuiriȔju:՗ dcI|aѭprostìtuƉa,ѭ upúСguviddhuŎdhtсԥ:՗ Iaѭ suaѭ ìntc||ìgcnzaѭ
traĢìttaѭdagIìѭsguardìѭpìcnìѭdìѭdcsìdcrìo.ѭ
TRAƱLZlONLˉ
FeichéˉIaˉ suaˉiateIIigeazaˉeraˉstataˉceIpitaˉdagIiˉsguardiˉseasuaIiˉdeIIaˉpre-
stituta,ˉ iIˉ pevereˉ brdhmaµa AjamiIǪˉ siˉ dedicèˉ iasiemeˉ ceaˉ Ieiˉ aˉ meIteˉ azieaiˉ
peccamiaese.ˉ AbbaadeaèˉperñaeˉIaˉʑuaˉbeIIissimaˉeˉgievaaeˉmegIie,ˉaataˉiaˉuaaˉ
lamigIiaˉdiˉbrdhmaµa meIteˉ rispettabiIi.ˉ
SFlLGAZlONLˉ
ÈĮ tradìzìoncѭ chcѭ ì|ѭ l͎gIìoѭ crcdìƉìѭ |cѭ proprìctàѭ dcIѭ padrc,ѭ anchcѭ A¡amì|aѭ
quìndìѭavcvaѭcrcdìtatoѭŁ źѭdcnaroѭdìѭsuoѭpadrc.ѭ MaѭchcѭcosaѭncѭlcccĶѭ !nvcccѭdìѭ
ìmpcgnarcѭqucstoѭdcnaroѭa|ѭscrvìzìoѭdìѭKrsƶa,ѭIoѭ ìmpcgnòѭa|ѭ scrvìz͌oѭdìѭunaѭ
prostìtuta.ѭ Pcrѭqucstaѭragìoncѭmcrìtavaѭ|aѭcondannaѭcѭstavaѭpcrѭcsscrcѭpunìtoѭ
daѭ Yamara¡a. ѭ Chcѭ cosaѭcraѭ accaduȆoĶѭ Aǥam͍Ήaѭ craѭ rìmastoѭ vǛȆtìmaѭ dcĤѭ
pcrìcolosìѭsguardìѭpìcnìѭdìѭdcsìdcrìoѭdìѭunaѭprostìtuta.ѭ
VLRSOˉ 66ˉ
ɘəųɚɛϸ=ǽɗºƎϸR¾ħ|ħ
=pp1t=||\|
jutua՗tutuČ՗ącpuninjc՗
njujuto՗'njujutc՗dhunum՗
huhhuruajuh՗ ku[umhinjuh՗
ku[umhum՗ munduŋdhtr՗ujum՗
jutuh՗ tutuh:՗ìnѭ ognìѭoccasìoncѭcѭdovunqucѭĢosscѭpossìbìIc,ѭ cu:՗ c,ѭ upuninjcĥ՗
ottcncva,ѭ njujutuhĦ՗ oncstamcntc,ѭ unjujutuh:՗ ìnѭ modoѭ dìsoncsƉo,ѭ dhunum:՗
dcnaro,ѭ huhhuru:՗ mantcncvaĉѭ uajuh:՗ dìѭ |cì,ѭ kuűum-hinjuh:՗ chcѭ avcvaѭ mo|tìѭ
ĎǟgΊìѭcѭNJgIìc,ѭ ku;umhum:՗IaѭlamìgIìa,ѭ mundu-dhth:՗ prìvoѭdìѭognìѭìntcI|ìgcnza,ѭ
ujum:՗qucstaѭpcrsona,ѭA¡amìIa.ѭ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
74ˉ
g
rImad-Bhagavatamˉ [Ĥaatcˉ6,ˉĤap.1ˉ
ĬRADLZ¡ONLˉ
Sebbeaeˉ ķcsseˉ aatcˉ iaˉ uaaˉ ķamigIiaˉ diˉ brãhmapa, questcˉ mascaIzcae,ˉ cheˉ
avevaˉperscˉIŚiaʠeIIigeazaˉaˉcausaˉdelIaˉreIazicaeˉccaˉIaˉprcstituta,ˉ siˉprccuravaˉ
iIˉdeaarcˉccaˉespedieatiˉseazaˉguardareˉseˉeraacˉcaesʡĹˉcˉdiscaestĹ,ˉÜ Icˉusaʲaˉpeɿˉ
maateaereˉ iˉñgIiˉeˉIeˉñgIieˉdeIIaˉprcstituta.ˉ
VLRSOˉ 67ˉ
ɇƫϸ 9$ħ ɌǹǺ ɍ¦ϸ lĮ
Ɇϸ ʼnϸ + ¡= l | \ħ ¤l lħ
)udƓu:uuƓfðatrumƓ u||ŠĶgh)uƓ
:vuiru-āðr)Ɠuti-gurhituhƓ
uvurtutuƓĂirumƓkð|umƓ
ughð)urƓufuąirƓmu|ðtƓ
)ut:Ɠ poìchĖŝѭ uauu:Ɠ qucsȇoѭbrðhmuħu,Ɠ fðŲtrumƓ u|luőķghƄu.Ɠvìo|andoѭ Icѭ |cggìѭ
dcgIìѭ aðatru,Ɠ avuiru-ăðrŏ:Ɠ agcndoѭ ìnѭ modoѭ ìrrcsponsabìIcɼѭ uti-gurhituh.Ɠ mo|toѭ
condannaМošѭ uvurtutu:Ɠ passò,ѭ ĆirumƓ kulum:Ɠ mo|ʼnoѭ tcmpoŝѭ ughu-ð)uŖ:Ɠ laѭ˪uìѭ
vìtaѭcraѭpìcƃaѭ dǑ ѭpcccato,ѭ uauĄiŗ:Ɠ ìmpŋro,ѭ mulcŶ:Ɠaѭcausaѭdc||Ȥìmpurìtà.ѭ
ǓRADLZƺONĦˉ
Quesăcˉ brdhmana haˉ ccasumatcˉ Iaˉsuaˉ |uagaˉ vitaˉccmpcrŔaudcsiˉ íuˉ mŇcˉ
iʀrespcasaǻile,ˉ viclaadcˉ tuăteˉ Ieˉ Ieggiˉ de||eˉ sacreˉ ScriĂture,ˉ viveadcˉ iaˉ mæcˉ
stravagaateˉeˉmaagiaadcˉcibcˉpreparatcˉdaˉuaaˉprcstitutaźˉ Fercièˉèˉpieaameateˉ
cc|ɹvcle.ˉ EĮimpurcˉ eˉdeditcˉadˉattivitàˉprcibite.ˉ
SF¡LGAZ¡ONLˉ
\Ĩdzciboѭprcparatoѭdaѭunѭuomoѭoѭdaѭunaѭdonnaѭ ìmpurìѭcѭpcccatorì,ѭ spccìaI-
mcntcѭ daѭunaѭprostìtuta,ѭ òѭ csНrcmamcntcѭ ìnlctto. ѭ AǦamì|aѭavcvaѭ mangìatoѭ
qucstoѭcŁbo,ѭpcrcìòѭavrcbbcѭdovutoѭsubìrcѭIaѭpunìzìoncѭdìѭYamaraǦa.ѭ
VLRSOˉ 68ˉ
dž ɓ1 ɔɕi ɖϸ Ɋɋƍϸ
Ɏɏ1ªɐϸɑɒϸɈɉϸ l l ¹¤l l ħ
ŐutuƓcnumƓč-¡źncŘƓ
aukðaumƓ krtu-ki|bi)ĚumƓ
nc))ómcƓ 'krtu-nirvcfumƓ
)utruƓduūdcnuƓ Ɖddh)uŷiƓ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Verscˉ68|ˉ Laˉstcriǫˉ diˉAɁãmiIaˉ 75Į
tutuh:Ɠ pcrcìò,յ cnum:Ɠ|uϤ ˶յ duuJu-ŧcŸtch.Ɠ dȉյ YamaraИa,յ chcյòյ autorìzĨatoյ aյ
puniȶc,յ aukcaum:Ɠa||aյprcscnĨa,յ krtu-Ńi|bi)um:Ɠchcյhaյcommcssoյrcgo|aȶmcntcյ
ogniյ tìpoյdìյ atɀivitĩյpcccamìnosa˷յ nĒ))umuh.Ɠportcrcmoյ vìaNJյukrtu-nirvcaum.Ɠ
chcյ nonյ siյ òյ sottopostoյaյpcnitcnĨc,յ )utru.Ɠ dovc,յ dunćcnu.Ɠ conյ |aյ punìzionc,յ
ƈuddh)uti:ƓsarĩյpurìŇcato.յ
ĬRAdžLZIONLˉ
Questĉucmc,ˉAɂami|aĐˉacaˉsiˉ8dzsctʢcpcstcˉaˉpeaiteaze.ˉ FerciŖĎˉaˉcausaˉdeIIaˉ
suaˉvitaˉpeccamiacsa,ˉdcbbiamcˉpcrtaʣrIcˉaIIaˉpreseazaˉdiˉYamarajaˉaȠachéˉsiaˉ
puaitc.ˉ ¡à,ˉ iaˉ rappcrtcˉ ałI'eatitàˉ ȈeIłeˉ sueˉ ccIpe,ˉ saràˉ puaitcˉ eˉ pctràˉ ccsiˉ
puriñcarsi.ˉ
SFILƷAZIONLˉ
Ħdz ǦisՔԧdԨtaյavcvanoյproìbitoյag|ϥյ͔amadҌtaյdiյportarcյA|amì|aյdaյYamŹ-
ra|a˸յ glìյ ͕źm͘d՝ta,յ quindi,յ stavanҍյ ccrcandoյ diյ spìcgarcյ chcյ cr͝յ asso|uta-
mcntcյ corrcttoյ condurrcյ daյYamar͙ŏaյ unյ uomoյ sìmì|c.յ AЙџmì|aյ nonյ siյ craյ
sottopostoյ aյ pcnìtcnzcյ pcrյ iյ suoiյ pՍcccati Ưյ pcrciòյ dovcvaյ csscrcյ condottoյ aյ
Yamara¡͚յ pcrյ |aյ suaյ stcssaյ purifìc͛Ĩionc.յ Quandoյ unյ uomoյ commcttcյ unյ
omicidioյsƆյmacchiaյՖìյ unյgravcյpccc͜to,յdcvcյquindiյaյsuaյvo|taյcsscrcյucciso,յ
a|trìmcntƆյdopoյ|aյmoҹɀcյdovrĩյsubìմcյ| cյmo|tcյrcazìonȊյdovutcյa||cյsucյco|pc.յ
SìmiФmcntc,յɈaˉpunizìoncյinϕittaյ daյ YamarѠ|aյ òյunյprocΛssoյdìյ purìfȊcaĨìoncյ
adattoյ a|Хcյ pcrsoncյ pìɆյ vi|ìյ cյ coЦҩcԶo|ì. յ G|ìյ Yamad̿taյ chicscroյ dunqucյ aiյ
VϦŜіǥdˉtaյdϧյnonյostaco|ar|ìյnc|յ |orҎյ dovcrcյdiյportarcյA|ȧmì|aյdaյYamara¡a.յ
CcaĸƓtcrminuncƓg|iƓ inacgnumcntiƓ diƓBhuktiƀcduntuƓ au|Ɠ¡rimcƓ cu¡itc|cƓ dc|Ɠ
acatcƓ CuntcƓ dc||cƓ Srimadʴĺhagavatamʒյ intitc|utc:Ɠ ¨1uƓ atcriuƓdiƓ÷]cmi|u'.Ɠ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Per qualsiasi informazione potete contattare RKC - Radio Krishna Centrale ai seguenti recapiti:

Ufficio Operativo (Radio Krishna Centrale On-Web)
presso ISKCON Mayapur
741313 Distretto di Nadia
Bengala Occidentale - India

Telefoni:
0091 915 864 9962 (India)
006 014 6220751 (Malesia)
0039 06 62207099 interno 572 (Italia)

INDIRIZZO E-MAIL: rkcfi@radiokrishna.com
E-MAIL ALTERNATIVO: walbert108@yahoo.it
SITO WEB: www.radiokrishna.com

MSN (LIVE) MESSENGER: rkcitaly@hotmail.com
SKYPE ID: radio-krishna

FACEBOOK: www.facebook.com/pages/Radio-Krishna-Centrale/237369940273
YOUTUBE: www.youtube.com/user/radiokrishna


RKC TERNI (Radio Krishna Centrale 89.500 MHz F.M. e On-Line):
Strada del Gioglio 47 - 05100 Terni
Tel. 0744 1926033
Fax 0744 1926032
INDIRIZZO E-MAIL: segreteria@associazionevedica.it
E-MAIL ALTERNATIVO: lilavilasini108@gmail.com
SITO WEB: www.radiokrishna.com/terni


TELE RADIO KRISHNA NETWORK
Worldwide Broadcasting Radio-TV

STAZIONI RADIO-TV: www.radiokrishna.com/stations
ARCHIVIO DOWNLOAD: www.radiokrishna.com/download
RKC FORUM: www.radiokrishna.com/forum
LIBRI ON-LINE: www.radiokrishna.com/books
YOGA: www.radiokrishna.com/bhaktiyoga

RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com

","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/127486956","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=127486956&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[127486742,127487662,127487781,127487863,240281954,231694514,127489141,362580184,240281223,127488893,127489252,127489375,127487938,127485646,127486186,127486301,127485843,127486137,127487070],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"mNjCzfSsyRHnBOscJhnSS88m3lI=","module_id":"LqUNoNWv+Xm07BdOj2zl6yUt7RI=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[127486742,127487662,127487781,127487863],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Srimad Bhagavatam Canto 6 (anteprima)","track_opts":{"compilation_id":"mNjCzfSsyRHnBOscJhnSS88m3lI=","module_id":"WSJPrw5N75Au1DKSeOsOOj4m/qg=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[240281954,231694514,127489141,362580184,240281223,127488893,127489252,127489375,127487938,127485646,127486186,127486301,127485843,127486137,127487070],"title_link":null,"title":"More From radiokrishna","track_opts":{"compilation_id":"mNjCzfSsyRHnBOscJhnSS88m3lI=","module_id":"BE60HJY4jsay7Z8kOXtKu8aTT5M=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"127485646":{"type":"document","id":127485646,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/127485646/149x198/85f1eb7f3f/1371161382?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/127485646/298x396/5d45979d81/1371161382?v=1","title":"Il Nettare della Istruzione - Upadesamrita","short_title":"Il Nettare della Istruzione - Upadesamrita","author":"radiokrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":127485646,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"STipy+55Jyk50SIIxFg/94IfcKU="},"url":"https://www.scribd.com/document/127485646/Il-Nettare-della-Istruzione-Upadesamrita","top_badge":null},"127485843":{"type":"document","id":127485843,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/127485843/149x198/437fec2498/1370826118?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/127485843/298x396/9c7893d4f5/1370826118?v=1","title":"Il Nettare Della Devozione (anteprima)","short_title":"Il Nettare Della Devozione (anteprima)","author":"radiokrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":127485843,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lHOLRZK49umHAEUpn+TyW+8vEps="},"url":"https://www.scribd.com/doc/127485843/Il-Nettare-Della-Devozione-anteprima","top_badge":null},"127486137":{"type":"document","id":127486137,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/127486137/149x198/dd77596c30/1376358030?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/127486137/298x396/c70f640a60/1376358030?v=1","title":"Srimad Bhagavatam Canto 10 (anteprima)","short_title":"Srimad Bhagavatam Canto 10 (anteprima)","author":"radiokrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":127486137,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zaGXZxoDI3IsdSmZ2wisYIWVtcM="},"url":"https://www.scribd.com/document/127486137/Srimad-Bhagavatam-Canto-10-anteprima","top_badge":null},"127486186":{"type":"document","id":127486186,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/127486186/149x198/662c81fc46/1380632599?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/127486186/298x396/fd2f0975a7/1380632599?v=1","title":"Srimad Bhagavatam Canto 9 (anteprima)","short_title":"Srimad Bhagavatam Canto 9 (anteprima)","author":"radiokrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":127486186,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dyn1CU6094PXpmLdKWmqPur+O3c="},"url":"https://www.scribd.com/document/127486186/Srimad-Bhagavatam-Canto-9-anteprima","top_badge":null},"127486301":{"type":"document","id":127486301,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/127486301/149x198/8c787a93ba/1381067774?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/127486301/298x396/bde047a4e1/1381067774?v=1","title":"Srimad Bhagavatam Canto 8 (anteprima)","short_title":"Srimad Bhagavatam Canto 8 (anteprima)","author":"radiokrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":127486301,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6ZN5ECncUVZr1RP2SFLCDInO/Ec="},"url":"https://www.scribd.com/document/127486301/Srimad-Bhagavatam-Canto-8-anteprima","top_badge":null},"127486742":{"type":"document","id":127486742,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/127486742/149x198/a13f3d613a/1381419299?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/127486742/298x396/e8c1a3b1d9/1381419299?v=1","title":"Srimad Bhagavatam Canto 7 (anteprima)","short_title":"Srimad Bhagavatam Canto 7 (anteprima)","author":"radiokrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":127486742,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ybsoTh9G+EmxuVd3u5ihcWBwdR0="},"url":"https://www.scribd.com/document/127486742/Srimad-Bhagavatam-Canto-7-anteprima","top_badge":null},"127487070":{"type":"document","id":127487070,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/127487070/149x198/a2d67afecf/1376569462?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/127487070/298x396/4e2f8ca45d/1376569462?v=1","title":"Srimad Bhagavatam Canto 5 (anteprima)","short_title":"Srimad Bhagavatam Canto 5 (anteprima)","author":"radiokrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":127487070,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vEwzGOFdbym8gBbPO3UfQ2yD4KI="},"url":"https://www.scribd.com/document/127487070/Srimad-Bhagavatam-Canto-5-anteprima","top_badge":null},"127487662":{"type":"document","id":127487662,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/127487662/149x198/f4b2a59409/1378443223?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/127487662/298x396/17e3d566fe/1378443223?v=1","title":"Srimad Bhagavatam Canto 4 (anteprima)","short_title":"Srimad Bhagavatam Canto 4 (anteprima)","author":"radiokrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":127487662,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nM/J1Sml+QmbylH6uLHHZo+gheY="},"url":"https://www.scribd.com/document/127487662/Srimad-Bhagavatam-Canto-4-anteprima","top_badge":null},"127487781":{"type":"document","id":127487781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/127487781/149x198/b9dff5d3e0/1376932770?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/127487781/298x396/64e60f8ab7/1376932770?v=1","title":"Srimad Bhagavatam Canto 3 (anteprima)","short_title":"Srimad Bhagavatam Canto 3 (anteprima)","author":"radiokrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":127487781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5f6PgJVV+RTfLFmYY7WIpGt5zZM="},"url":"https://www.scribd.com/document/127487781/Srimad-Bhagavatam-Canto-3-anteprima","top_badge":null},"127487863":{"type":"document","id":127487863,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/127487863/149x198/f36f4d2c5a/1370825822?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/127487863/298x396/843a344d80/1370825822?v=1","title":"Srimad Bhagavatam Canto 2 (anteprima)","short_title":"Srimad Bhagavatam Canto 2 (anteprima)","author":"radiokrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":127487863,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"E5G1NH3wrYvMPCxzg72k2K3Ss6Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/127487863/Srimad-Bhagavatam-Canto-2-anteprima","top_badge":null},"127487938":{"type":"document","id":127487938,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/127487938/149x198/bd0194d168/1374255380?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/127487938/298x396/69e8592994/1374255380?v=1","title":"Srimad Bhagavatam Canto 1 (anteprima)","short_title":"Srimad Bhagavatam Canto 1 (anteprima)","author":"radiokrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":127487938,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bDbC74wK7NW9WwT3ZNiZ6BVAw7o="},"url":"https://www.scribd.com/document/127487938/Srimad-Bhagavatam-Canto-1-anteprima","top_badge":null},"127488893":{"type":"document","id":127488893,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/127488893/149x198/76a09ef3fc/1361943697?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/127488893/298x396/764a1282f1/1361943697?v=1","title":"Incontro con il Maestro Spirituale","short_title":"Incontro con il Maestro Spirituale","author":"radiokrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":127488893,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dbEiqkxoQuyTrgCDGiW2/qhhMjk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/127488893/Incontro-con-il-Maestro-Spirituale","top_badge":null},"127489141":{"type":"document","id":127489141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/127489141/149x198/a3ba669e40/1374677010?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/127489141/298x396/b9d50f7114/1374677010?v=1","title":"Sri Isopanisad","short_title":"Sri Isopanisad","author":"radiokrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":127489141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TE+/Dk9gjON4A1a1fQEn3O3bJX4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/127489141/Sri-Isopanisad","top_badge":null},"127489252":{"type":"document","id":127489252,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/127489252/149x198/0c34b6f0b7/1374089550?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/127489252/298x396/c6eb0587fe/1374089550?v=1","title":"La Scienza della Realizzazione Spirituale (anteprima)","short_title":"La Scienza della Realizzazione Spirituale (anteprima)","author":"radiokrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":127489252,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BNlmBjlkBg3XoHLA+uMsTMzjW5A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/127489252/La-Scienza-della-Realizzazione-Spirituale-anteprima","top_badge":null},"127489375":{"type":"document","id":127489375,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/127489375/149x198/062e6908d5/1362186287?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/127489375/298x396/32c3752499/1362186287?v=1","title":"La Bhagavad Gita cosi' com'e' (anteprima)","short_title":"La Bhagavad Gita cosi' com'e' (anteprima)","author":"radiokrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":127489375,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"V13V0jmtpLLKlXqy1q/+AJb87NE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/127489375/La-Bhagavad-Gita-cosi-com-e-anteprima","top_badge":null},"231694514":{"type":"document","id":231694514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/231694514/149x198/c82e442c95/1423467864?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/231694514/298x396/7e0d50f733/1423467864?v=1","title":"i 4 Versi Originali Dello Srimad Bhagavatam","short_title":"i 4 Versi Originali Dello Srimad Bhagavatam","author":"radiokrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":231694514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TONQN9rgohYEhiqR0+TpUs57lEc="},"url":"https://www.scribd.com/document/231694514/i-4-Versi-Originali-Dello-Srimad-Bhagavatam","top_badge":null},"240281223":{"type":"document","id":240281223,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/240281223/149x198/f13f6ebfa1/1436244351?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/240281223/298x396/f62ba0a7c1/1436244351?v=1","title":"Vita Di Sri Caitanya","short_title":"Vita Di Sri Caitanya","author":"radiokrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":240281223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FG2Ia0Zw+eU1+8f6ii4UGeGXLrY="},"url":"https://www.scribd.com/document/240281223/Vita-Di-Sri-Caitanya","top_badge":null},"240281954":{"type":"document","id":240281954,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/240281954/149x198/144feeda59/1428485838?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/240281954/298x396/f6ed5e0122/1428485838?v=1","title":"Vita Di Srila Prabhupada","short_title":"Vita Di Srila Prabhupada","author":"radiokrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":240281954,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mupmLXUT6NPs2DICmEsJmyPVX3E="},"url":"https://www.scribd.com/document/240281954/Vita-Di-Srila-Prabhupada","top_badge":null},"362580184":{"type":"document","id":362580184,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/362580184/149x198/4581a536c6/1508937479?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/362580184/298x396/64ceed45ec/1508937479?v=1","title":"Gli Insegnamenti Di Sri Caitanya","short_title":"Gli Insegnamenti Di Sri Caitanya","author":"radiokrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":362580184,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"j8ryU45fq8X+T1UQDWlmeWTskz8="},"url":"https://www.scribd.com/document/362580184/Gli-Insegnamenti-Di-Sri-Caitanya","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/127486956","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=37hkBg6gyXsS6Gva14YAQnYqsmo%3D&authenticity_token=aAYnc0E7eVwT2xvPjCcCyZzD6xPYDk7uKDblHMqHTgoFk%2BtJk7WTqCnBmruFDYfMudMlpq6MYNiK7OWtwtgZqg%3D%3D&expires=1540897748&wordDocumentId=127486956&wordUploadId=131351463"},"renewal_nag_props":null}-->