hMÏñDÏ

ÜÏD1DVD1Dñ
Quìnlo lanlo
"I'ìmgclo crcalorc¨
LOH |CS|O SuHSCIl|O OIl[lHuÍC,
|IuHSÍl||CIu,lOHC lH CuIu||CIl IOHuHl,
|IuHH,lOHC ÍC||CIuÍC,
|IuHH,lOHC ÍC||CIuIlu
C SjlC[u,lOHC
Hl
bua Oìvìna Lrazìa
P.L. ÜHaK¡ÍVu0aH¡a bWaHÍ ÍIaDHugu0a
^Catja-ÎO00a¡OtP 0PÎÎ'^SSOCÎaZÎO0P Î0¡Pt0aZÎO0aÎP gPt Îa LOSCÎP0Za 0Î HtÎSH0a
ÏhP Mhuk¡ÍVPdun¡u MDDk ÏruS¡
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Sommario
CAPITOLO 1
Le attività di Maharaja Priyavrata
CAPITOLO 2
La storia di Maharaja Agnidhra
CAPITOLO 3
Apparizione di Rsabhadeva nel grembo
di Merudevi, la moglie del re Nàbhi
CAPITOLO 4
Le glorie di Rsabhadeva, manifestazione
di Dio, la Persona Suprema
CAPITOLO 5
Gli insegnamenti di Rsabhadeva ai Suoi figli
CAPITOLO 6
Le attività di Sri Rsabhadeva
CAPITOLO 7
La storia del re Bharata
CAPITOLO 8
La personalità di Bharata Maharaja
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
CAPITOLO 9
La storia di Jada Bharata
CAPITOLO 10
Dialogo tra Jada Bharata e
Maharaja Rahugana
CAPITOLO 11
Jada Bharata istruisce il re Rahugana
CAPITOLO 12
Dialogo tra Maharaja Rahugana
e Jada Bharata
CAPITOLO 13
Continuazione del dialogo tra
il re Rahùgana e Jada Bharata
CAPITOLO 14
La foresta dei piaceri del mondo materiale
CAPITOLO 15
L'illustre discendenza del re Priyavrata
CAPITOLO 16
Descrizione di Jambudvipa
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
CAPITOLO 17
Il corso del Gange
CAPITOLO 18
Le preghiere offerte al Signore
dagli abitanti di Jambudvipa
CAPITOLO 19
Descrizione dell'isola di Jambudvipa
CAPITOLO 20
La struttura dell'universo
CAPITOLO 21
Il corso del sole
CAPITOLO 22
Le orbite dei pianeti
CAPITOLO 23
Il sistema planetario detto Sisumara
CAPITOLO 24
I pianeti celesti situati sotto la Terra
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
CAPITOLO 25
Le glorie di Ananta
CAPITOLO 26
Descrizione dei pianeti infernali
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ψɘPǠЙĪЂĪء I
ÍP u¡¡1V1¡a d1
muHåIåju VI1}uVIu¡u
ƢŦǤūĪء ¡Ȗ
U*
ͰΚ HÑ 4¡h¯· ͲΚ ͱΚ |
ǫͳΚ +¦ ʹǜ¤:Κ 9%I lI Î lI
ru]cvǼcuґ
¡r΅}uvrulcґbhuyuvuluґ
ulmcrcmuŌґ kulhumґ muncґ
yrhcґ ũrumuluґ}un-mu|uhґ
kurmu-bundhuhґ¡urcbhuvuŌґ
rc]нґuvccu:ґìlءrcءParIksìtءdìssc,ء ¡riyu-vruluh:ґ ìlءrcءPrìyavrataďء bh҃yuvuluh˗ґìlء
įrandcء dcvoto,ء ҄lmu-urum̤h:ґ chcء trovaء |aء suaء fclŋcìtàء nc|laء rca|izzazìoncء
˒pirìtualc,ء kulhumĬґ pcrchó,ء munc:ґ oء grandcء saggìo,ء yrhc:ґ aء casa,ء urumulu:ґ
įodcttc,ء }ul-muluh:ґ laء cuìء causaء prìmaħء kurmu-bundhuh:ґ laء schìavìtúء dc|l ř ء
azìoncءìntcrcssata,ء ¡uЇubhuvuh:ґ ì|ءfal||mcntoءdcllaءmìssӋoncءumana.ء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
4 SrImad-ßhãgavatamȖ
TRADUZION¡Ȗ
IIȖ rcȖ Ĉarik¶itȖ chicscȖ aȖSukadcvaȖGcsvǠmLjŶȖ
[LantcȖ 5ŔȖ Lap.¡Ȗ
OȖ ncbiIcȖsaggic,ȖpcrcheȖ iIȖrcȖ Ĉriyavrata,ȖiIIustrcȖdcvctcȖdcIȖ SigncrcȖcȖanimaȖ
rcaIizzataŕȖsccIscȖdiȖccndurrcȖunaȖvitaȖdiȖlamigIia,ȖcausaȖprimaȖdcIIaȖschiaviȖtȂȖaIȖ
karma [I' azicncȖintcrcssatačȖcȖdcIȖlaIĤimcntcȖ dcIĤaȖ mljssicncȖ umanaŹȖ
SFI¡GAZƅON¡Ȗ
āc|ءquartoء Cantoljء

rIJ|aء

ukadcvaء ɜosvamȇءspicgavaء chcءāaradaء Munؓء
avcvaءpcrfcttamcntcء istruìtoء i|ءrcء Prìċavrataء nc||aءmìssìoncءchcء lŗuomoء dcvcء
compicrcءͭmìssioncءchcءconsìstcءnc|ء rcaԑiƿ׫arcء |aء suaء ìdcntìtàءspìritua|cءpcrء
tornarcء gradualmcntcء aء Oìo,ء ncl|aء suaء dìmoraء origìna|c.ء Poichóء āaradaء
Munؔءavcvaءpcrfcttamcntcءì| |uminatoء ì|ء rcءsuء qucstгء qucstìoncLJءpcrchóءqucstìء
avcvaء ugua|mcntcء scc|toء laء vitaء dȈء famӌg|ìд͕ء causaء prìncipalcء dc|lǃìncatcna-
mcntoء a|laءmatcri aƜء Mahara¡aء ParȇӦ˱ӍtءcraءȐoltoءsorprcsoءdclءfattoءchcءì|ءrcء
Pri˫avrataء avcsscء contìnuatoء aء Ľìvcrcء comcء unء padrcء dìءfamìg|ia,ء tantoء pi˩ء
chcءcg|iءcraءnonءso|oءun`animaءrcalizzataljءmaءanchcءunءdcvotoءdìءprimřordìnc.ء
Ǣlء dcvotoء dc|ء Sìgnorcء nonء cء af҇attoء attrat˞oء da|laء vìtaء dìء famìgliaħء maء pcrء
quantoءciòءpossaءcsscrcءsorprcndcntc͖ءìlءrcءPrӎċavrataءgodcttcءdìءqucstaءsìtua-
zìonc.ء SiءpuŖءquìءobicttarcţء̇Maءchcءcosaءcȯcءdiءma|cءìnءʿucstoƜƎء Laءrìspostaء
cء cʏcء ncl|aء vìtaء dìء ąamig|iaء sìء dӏvcntaء incatcnatìء daìء fruttìء dciء propriء attì.ء
Ё̯csscnzaء dc||aء vìtaء famʥ|ʥarcء cء inء rca|tàء i|ء ՝ìaccrcء matcria|c,ء cء fǾnchóء cìء sìء
immcrgcء ìnء unء |avoroء duroء pcrء ì|ءgodìmcntoء dciء scnsiء ciءsiء|cgaءa|lcء consc-
gucnzcء dciء proprìء attì.ء QĤcstaء ìgnoranzaءdc||aءrca|izzazìoncء spìrìtua|cء costi-
tuӐsccءpcrء |̳uomoء |aء pʦ˩ء grandcء ˖conǶʦtta.ء Laء vӑtaءumanaءcء ìnء spccialء modoء
conccpìtaءpcrءdarcء all`csscrcء |aء pՌssibì|itàءdiء sfuggircء a|laءschìavìtúءaء cuìء |oء
costrìngcء |`attivitàء intcrcssataĦء maء fӓnchóء cglìء dìmcnticaء |aء suaء missìoncء cء
agisccءcomcء unءanìmaźcءŞaccontcntandosȈءdìءmangìarc,ءdìءdormìrc͗ءdìءavcrcء
rapportìءscssualìءcءdìءdifcnњcrsiŞ dcvcءcontinuarcءlaء suaءcsistcnzaءcondizio-
naׂaء ìnء qucstoء mondo.ء Ta|cء csìstcnzaء cء chiamataء xvuǚο¡uĤviamrtiɌґ cìocء |aء
dìmcnticanƿaء dc|laء nosƺraء poːìzioncء vcraء cء orìgìna|cNjء Pcrءqucsƺoء moƺȈvoء |aء
civì|tàءvcdicaءcducaء|'uomoءfǾnءdal|Ɛinfanƿìaءa|laءvìtaءdiءbruhmuccrа.ґ ǡ|ءbruh-
muļcrЯґdcvcءcompicrcءaustcritàءcءastcncrsiءdaء ognìءattìvìtàءscssua|cNjء ǡnءqucstoء
modoء |'uomoء chcء vicncء cducatoء sccondoء iء prìncƪpӒء dc|ءbruhmucur}uґrìƩutaء
gcncra|mcntcء dìء adottarcء laء vìtaء dìء famìg|ìa.ء Eg|iء riccvcء a||oraء ì | ء nomcء diء
nuiɰȜĚhiku-bruhmuccrǽɍґchcءìndicaءì | ءsuoءvotoءdiءcontincnzaءtota|c.ء Cosƪء|̰ìmpc-
ratorcء Parȇksìtء fuء mcravig|iatoء diء sapcrcء chcء | ŗ i | |ustrcء rcء Priċavrataء avcvaء
scc|toء |aء vìtaء dìء famìg|iaء scbbcncء cg|iء fosscء statoء cducatoء nciء prìncípìء dc|ء
nuŊĝĚhiku-bruhmucur}uɯґ
Lcء paro|cء bhcyuvutuґ clmcrcmuhґ contcnutcء inء qucstoء vcrsoء sonoء moltoء
signìficativcƗء Esscءindìcanoءìnfattiءunaءpcrsonaءpìcnamcntcءsoddìsfattaءìnءsóء
stcssaƑء comcء | oءcء ìlء Sìgnorcء Suprcmo.ء Esìstonoءdiąącrcntiء gradìء dìء soddìsfa-
ƿionc.ء Ǣءkurm҇ґtraggonoء laء |oroءsoddìsfazìoncءda||̱attìvìtàء
̲
intcrcssataءcءΆΪƶcnǽґ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YcrscȖ2ŋȖ ¡cȖattivitàȖdiȖMahãrȎjaȖFriyavrataȖ 5Ȗ
ƅՍnoء Ǻclìcìء quandoء possonoء Ǻondcrsìء nc|Ʋaء radiositàء dclء Brahman,ء ìء dcvotì,ء
Ӕʸvccc,ء sonoءsoddìsfattìءquandoءpossonoءdcdìcarsìءalءscrvìzìoءdclءSìgnorc.ء ń|ء
Еignorcء cء soddìsfattoء ìnءSóء stcssoء pcrchóء Egliء possicdcء tuttcء lcءpcrfczìoni,ء cء
ǭoluìء chcء trovaء soddisfazìoncء nѳ|ء scrvìrƞoء cء dcǶìnìtoء bhuyuvuluґ ulmurcmuhɱґ
̀unu;њύµώmґ auhuarc;u.ґ traء migliaiaء dƫء uominìء unoء soloء forscء siء sforzcràء diء
raggìungcrcءlaءlibcrazionc.ء Eء traء miglìaìaءcءmigliaìaءdiءpcrsoncء chcء aspìranoء
е|laءlìbcrazìonc,ءunaءsolaءforscءarrìvcràءaءlìbcrarsìءdal|cءangosccءdcll'csistcnzaء
Ĺatcrìa|cء cءaء csscrcء soddisfattaء nc|ء suoءsóء spiritualc.ء Tuttavìaءnonء cءancoraء
ˀucstaء|̴ultimaءsoddisfazionc.ء ˶]ƶun/ґcءiءkurm/ґhannoءancoraءdciءdcsìdcrì,ءcosƯء
Ʀomcءg| ì ء}cy/Ģґìءbhukluґinvcccءnonءprovanoءa|cunء dcsìdcrìo.ء ƞaءsoddisǺazìoncء
ğhcءsiءtracءdalءscrvizioءalءSìgnorcءcءdcttaءukumuґ(asscnzaءdìءdcsìdcrio)ءcdءcءquìء
Ʀhcء risìcdcء laء soddisfazìoncء ultima.ء Pcrء qucstaء ragìoncء Mahara¡aء Parijksitء
Ʀhìcscţء "Com`cء possibi|cء chcءunءcsscrcء picnamcntcء soddìsfattoء alء lìvclloءpìúء
ɽlcvatoءpossaءprcndcrcءpiaccrcء nc|laء vìtaءdìءfamigliaɗƎء
ƞaءparo|aء¡urcbhuvuh,ґchcءcءusataءinءqucstoءvcrso,ءcءanch`cssaءsignìfʠcatì-
ŕa.ء Coluiء chcء sìء compiaccء dcllaء vitaء familìarcء cء condannato,ء poìchóء scnzaء
alcunءdubbioءhaءgìàءdìmcnticatoءilءlcgamcءchcءloءunisccءa|ءSignorc.ء Prahladaء
Ɵahara¡aءspìcgaءcomcءlcء attivìtàء diءunءuomoء sposatoءloء coinvolganoءscmprcء
diء pìúء ncllaء vitaء familiarc.ء Eglìء paragonaء laء vitaء dìء famigliaء aء unء pozzoء
oscuro.ء clmu-¡ulumґyrhumґundhu-ku¡um.ґ Scءqualcunoء cadcءinء qucstoء pozzoء
ȋaءsuaءmortcءspìritualcءcءassicurata.ء llءvcrsoءsuѐccssivoءìndicaءcomcءPriyavra-
taء Mahara¡aء rìmascء unء ¡urumuhumauґ | ibcrato,ء anchcء all'intcrnoء dcllaء vitaء
҈amiliarcşء
V¡RSOȖ 2Ȗ
+Κ DžΚ ͬűąͭǿΚ
ƑVŵ+ͮȀǮͯΚ
T+ ͨȊƌΚ
ͩŰĪΚ ªŐͪŚǥΚ lI ²lI
nuґnunumґmuklu-aunycncmґ
lcdracncmґdvņċur;ubhuґ
yrhc;vґ ubhinivcacґ Ū}umґ
¡umaumґ bhuvilumґ urhuliґ
nu:ґ nonďء nunum:ґ ccrtamcntcťء muklu-aunyunum:ґ chcء sonoء prìvìء dìء ognìء
attaccamcnto,ء lcdracncm:ґ talì,ء dvdžuŷr;ubhu:ґ oء migliorcء traء iء brchmuµuƝґ
yrhc;uƌґallaءvitaء dìءfamigliaďء ubhinivcauυ˘ґ unء attaccamcntoء ccccssivoťء u}um:ґ
qucstoďء¡umaum:ґ dìءpcrsonc,ء bhuvilum˙ґ csscrcďء urhuli:ґ cءpossibilc.ء
TRADUZION¡Ȗ
IȖ dcvctiȖscacȖccrtamcatcȖpcrscacȖIibcratcȖpcrciè,Ȗ cȖmigIicrcȖtraȖ iȖbrãma¶a,
acaȖèȖpcssibiIcȖchcȖcssiȖrimaagaacȖasscrtiȖ iaȖattivitàȖ lamiIiari.Ȗ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Þ SrImad-ßhãgavatamȖ ƙLaatcȖ5,ȖLap.Ȗ1
SFI¡GAZION¡Ȗ
llءˮhukti-ruacmrtu-aindhuґ inscgnaءchcءconءlaءpraticaءdc|ء scrvizìoءdiءdcvo-
zìoncء offcrtoء alء Sìgnorcء siء puòء capircء |aء naturaء trasccndcntalcء dc||'csscrcء
vìvcntcء cء quc|laء dìء Oio,ء |aءPcrsonaء Suprcma.ء !|ء Signorcء Suprcmoء nonء puòء
csscrcء
՞
cˈccpìtoءconءunءmczzoءchcءnonءsiжء|aءbhukti.ґ Egliءstcssoء|oءconfcrmaء
nc|loء̉r/mud-Bhcyuvuбumґ(ʔ ! . ! 4. Z! ґ).bhukt}uhumґưku}cґyrch}uΈґŞ"Soltantoء
laءpratìcaءdclءscrvizìoءdiءdcvozìoncءpuòءpcrmcttcrcءa|lŘuomoءdiءconosccrMì Ɨ "ء
Simìlmcntc͘ءnclԒaءBhuyuvud-y/tcґ(! 8.ʢ5)ґĝ;؝ϧaءdìchiaraǗءbhukt}cґmcmґubhņΫт-
nctiɦ ĘSoltantoء ìlء scrvizioء dìء dcvozioncء pcrmcttcء diء conosccrMì . "ء Cosíƒء
poichóءìlءdcvotoءcءcoloroءchcءglìءsonoءvìcìnӕءsonoءlibcratì,ءcءimpossìbì|cءpcrء|uiء
attaccarsìءa|lcءoccupazionìءfamìlìari.ء ɫuttiءccrcanoءőȫcnunduĢґlaءfclìcitàءpcrfct-
ta,ءmaء nonء c`cء aƀcunaءvcˈaءfc|icƫtàءnclء mondoءmatcˉìalc.ء ɫaƀcء fcƀìcitàء֦iءpuòء
ottcncrcءsoloءco|ءscrvìzioءdìءdѴvozionc.ء LDŽattaccamcntoءaìءlcgamiءfamilìarìءC ilء
scrvizioء dìء dcvozìoncء sonoء incompatƫbi|iǎء CosƯءMahara¡aء ParIJȊsìtءsìءmostraء
a|quantoء sorprcsoء diء scntircء chcء Mahara¡aء Priyavrataءcraء al|oء stcssoء tcmpoء
attaccatoءalءscrvizìoءdìءdcvozìoncءcءal|aءvitaءdiءfamiglìa.ء
V¡RSOȖ JȖ
«ƹΚ M ǣăΚ ͣͤͥͦͧ͢·Κ Κ
͠mĩ͡+=Κñ ͞Κ͟hΚ |I ³ |I
muhulcmґkhu͉uґvi¡rur;cґ
uttumuО
ς
cku-¡udu}cōґ
chc}c-nirvrtu-citвcnumґ
nuґ kuŠumbcґ a¡rhc-mutiōґ
muhutum:ґ dìءgrandiءdcvoti,ء khuπu:ґccrtamcntc,ء vi¡ru-rɲћc:ґoءgrandcءsaggìoء
traء ìء bruhmuµuƜґ uttumu-a|ckuŹ¡cdu}cō:ґ dciء picdìء dìء lotoء dìء Oio,ءlaءPcrsonaء
Suprcma,ء chu}uăґda||`ombra,ء nirvrtu:ґsazìatìθء cittcncm:ґlaءcuìءcoscicnza,ء nu:ґ
maì,ء ku[umbc:ґ pcrء ìء componcntiء dcllaء famìg|ìa,ء a¡rhc-mutiΉ:ґ laء coscicnzaء
carattcrìzzataءdal|'ŭttaccamcnto.ء
TRADLZ¡ON¡Ȗ
IȖ saggiȖmahútmã chcȖhaaacȖprcscȖrilugicȖ aiȖpicdiȖdiȖIctcȖdcIȖSigacrcȖSuprcĺ
mcȖ scacȖ pcrĔcttamcatcȖ scddislattiȖ aII'cmbraȖ diȖ qucstiȖ picdiȖ diȖ Ictc.Ȗ ¡aȖ IcrcȖ
ccscicazaȖacaȖ puèȖattaccarsiȖ aIIaȖ lamigIia.Ȗ
SFI¡GAZĄON¡Ȗ

rIJlaءĩarottamaءOasaءǧhakuraءdìccءinءunoءdcìءsuoiءcanti.ء
nituiґ¡udu-kumu|u,ґ kcŠŒɧcundruґ auaitu|uґ
}cґ chu}u}uґ]uyutґ]uǦu}uґ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YcrscȖ4|Ȗ ¡cȖattivitàȖdiȖMahãrãjaȖFriyavrataȖ 7Ȗ
ϓglìءdcscrìvcءl'ombraءdcìءpicdìءdiء lotoء dìء

riءāìtyanandaءcomcء unaءtalcءfontcء
diء frcschczzaء cء diء piaccrcء chcء tuttìء ìء matcrìalìsti,ء scmprcء immcrsìء nclء fuocoء
ardcntcء dcllcء attivitàء matcrìalì,ء possonoء trovarvìء ìlء sollicvoء complctoء cء laء
soddìsfazioncءpcrfctta.ء QuantoءallaءdistìnzìoncءtraءlaءvìtaءdìءfamȄglìaءcءlaءvìtaء
֧pìrìtualc, ءcssaءpuòء csscrcءstabȆlitaءdaءchìunqucءabbìaءconoscìutoءȆءproblcmìء
dcllaءvìtaءfamìlìarc.ء Coluìءchcءhaءtrovatoءrìfugioءaiءpicdìءdiءlotoءdclء Sìgnorcء
nonء sìء scntiràء maìء pìúء attrattoء dallcء attìvitàء dcllaء vìtaء diء famiglìa.ء Comcء
ӖnscgnaءlaءBhuyuvud-yiluґ (Z.5º).ґpurumґ dr;ęvuґnivurlulcґ~coluìءchcءgustaءunaء
gioìaءsupcrìorcءrìnunciaءallcءattivìtàءdiءnaturaء ìnfcriorc.ء Cosíء ciء siء dìstaccaء
dallaءvìtaءdìءfamigliaءnonءappcnaءsìءtrovaءrifugioءaìءpicdìءdìءlotoءdclء Sìgnorc.ء
V¡RSOȖ 4Ȗ
ƸǰDZ @Q žſ i͜Κ |
RW ¬=q¬ 4͝iΚ |I v |I
aumau}cґğ}umґmuhunґbruhmunґ
duruyuru-aulcdi;uґ
auklua}uґ}ulґ aiddhirґubhulґ
kƦ;ʗcґcuґmulirґuc}ulcґ
aumau}uđ:ґdubbìo,ء u}um:ґqucsto,ء muhun:ґgrandc,ء bruhmun:ґoءbruhmuĐѥuƝґ
duru:ґallaءmoglìc,ء uyuru:ґ laءcasa,ء aulu:ґìءbambìnì,ء udi;u:ґ cءcosíء vìaťء auklua}u:ґ
dìءunaءpcrsonaءattaccata,ء }ul:ґpoìchó,ء aiddhiđ:ґlaءpcrfczìonc,ء ubhΠl:ґdìvcntò,ء
kr;ʘc:ґ ĆґơǠǾ̆ĆĴґ cu:ґanchcťء muliđ:ґattaccamcnto,ء uc}ulu:ґ ìnfallìbìlc.ء
TRADLZION¡Ȗ
[IIȖrcȖccatiauè:|Ȗ
OȖgraadcȖbr0hmaqa, qucstcȖèȖiIȖmicȖgraadcȖdubbic.Ȗ Lcm'èȖpcssibiIcȖchcȖuaaȖ
pcrscaaȖccmcȖ iIȖ rcȖ Friyavrata,ȖccsiȖ attaccatcȖ aIIaȖmcglic,Ȗ aiȖ ñgIiȖcȖ aIIaȖcasa,Ȗ
abbiaȖ pctutcȖraggiuagcrcȖ IaȖ pcrlczicacȖ suprcmaȖ cȖ ialaIlibiIcȖ acIIaȖ ccscicazaȖdiȖ
KDzĻpaĀȖ
SFI¡GAZION¡Ȗ
!lءrcءParŊksìtءsìءchìcdcvaءcomcءunءuomoءattaccatoءaءtalءpuntoءallaءmoglic,ء
aìء fìglìء cء allaء casaء potcsscء dìvcntarcء cosƪء pcrfcttamcntcء coscicntcء dìء K;ؠϪa.ء
PrahladaءMahara¡aءhaءìnscgnato.ء
mulirґnuґkr;ʙcґpuruluωґavulcґvuґ
milhcґũbhipud}cluґyrhuvrulunumґ
ϠlءyrhuvruluґŞcoluìء chcء haءformulatoء ìlء votoء dìء adcmpicrcءìءdovcrìءlcgatìءallaء
famigliaŞ nonءhaءncssunaءpossibilìtàءdiءdìvcntarcءcoscìcntcءdìءơǠǾ̇Ć.ґ Cìòءcء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
8Ȗ SrImƢd-ßhãgavatamȖ [LaatcȖ5,ȖLap.¡Ȗ
spìcgatoءdalءfattoء chcء laء maggìorء partcءdciء¿rhuvruluґ agìsconoء alloء scopoء dìء
soddìsfarcءìءpropriءscnsì,ءpcrciòءc֨sìءscìvolanoءvcrsoءlcءrcgìonìءpiúءoscurcءdcll'ء
csistcnzaءmatcrialcء(udcnlu-¿cbhiЃґviaulcmґ lumiarum). ґ Com'cءpossibilc,ءquinŝ
ͺء di͙ء chcء cssìء dìvcntinoء pcrfcttiء ncllaءcoscìcnzaء diء K;s׊˰aƜء Mahara¡aء Pariksitء
prcgòء

ukadcvaءGosvamŊءdiءdissưȕarcءqucstoءgrandcءdubbìo.ء
Ɩ¡RSOȖ 5Ȗ
~|¶1 ¯/¯
¤͑͒Κ H+ ċ͔ǯţ͕Κ ;IJ͚ǃĘ͛ȁȂ ͓ȑȳ
͖Κ ǁČǘ͗ǽůΚ͘đ͙Κ
Í
äm\¬1²Í H ÍT¤ºI
T ¬ ͐Κ ÍFͬ |I '· |I
ſƵǟεɠͺuήuґuvccuґ
bcǨhumґ uklumґbǏѡu¿uvuluґ ullumua|ckua}uґ arimuc-
curuncruvindu-mukuruϦdu-ruauґcэcailu-ccluacґbhc¿uvuluė
¡urumuhumau-du}iЫu-kulͥcmґkͻΒcidґunlurc}u-vihulcmґavcmґ
aivulumcmґ¡uduvimґnuґϰrc}ĿnuґǏЭinvunlŊґ
Кϧ-aukuhґuvccu:ґ

riء

ukadcvaء GŒsvamʨءdissc,ء bcǨhum:ґgiusto,ء uklum:ґciòء
chcء tuء haìء dctto,ء bhu¿uvuluhƔґ diء ϋio,ءÌu Pcr֩onaء Sˢprcma,ء ullumu-a|ckua}u:ґ
chcء cء glorificatoء conء vcrsiء magnӗfìcìιء arimul-curu˼u-uruvindu:ґ dcìء pìcdiء chcء
assomìglianoء aiء fioriء dìء loto,ء iء pìúء bclliء cء iء piúء profumatìء chcء csistanoκء
mukurunduˉґ i|ءmiclc,ء ruac:ґnclءncׄtarcŤء cvcɫ͇iЬuˊґa˓ˑՎrtiλء ccluauh:ґ ilء cuiءcuorc,ء
bhc¿uvulu:ґ aiء dcvotư,ء ¡urumuh̟mauˋґ pcrsoncء |ưbѵratc,ء du}iluˌґ pưaccvolѶƙء
kulϑcm:ґ glorifìcazionc,ء ki͗cil:ґ tƤlvolta,ء unlurc}u:ґ dagliء ostacoli,ء vihulcm:ґ
impcdìtc,ء avcm:ґproprìa,ء aivu-luϗcm:ґlaءpiúءcƴ cvata,ء ¡uduv/m:ґposizionc,ء nu:ґ
non,ء ¡rc}cnu:ґ quasìء scmprc,ء hinюunli:ґabbandonano.ء
TRADLZION¡Ȗ
SrğȖSukadcvaȖGcsvǟmğȖrispcscŵȖ
LièȖ chcȖ tuȖ haiȖ dcttcȖ èȖ giustc.Ȗ ¡cȖ gIcricȖ diȖ Dic,Ȗ IaȖFcrscaaȖ Suprcma,Ȗ chcȖ èȖ
gIcriĔicatcȖccaȖcIcqucatiȖiaaiȖtrascƴadcataIiȖdaȖpcrscaaggiȖcIcvatiȖccmcȖßrahmã,Ȗ
scacȖ IaȖ giciaȖ dciȖ graadiȖ dcvctiȖ cȖưcIIcȖ aaimcȖIibcratc.Ȗ LcIuiȖchcȖ siȖattaccaȖ aIȖ
acttarcȖdciȖ picdiȖ diȖIctcȖ dcIȖ SigacdzcȖ cȖ IaȖcuiȖmcatcȖ8 scmprcȖasscrtaȖ acIIcȖ SucȖ
gIcricȖacaȖabbaadcaaȖmaiȖIaȖpcsiȉLJcacȖcIcvataȖchcȖhaȖccsiȖraggiuatcœȖacaachcȖscȖ
succcdcȖchcȖuaȖquaIsiasiȖcstaccIcȖƵrcǥiȖiȖ suciȖsIaaciŨȖ
SFƄ¡GAZION¡Ȗ

rIء

ukadcvaء Gosvamǿء accct׃òء lcء ducء proposìzioniء dclء rc,ء ciocء chcء unaء
pcrsonaءclcvataءncllaءcoscicnzaءdiء Kˊs׋aءnonءpuòءabbracciarcءdiءnuovoءlaءvitaء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YcrscȖ5|Ȗ ¡cȖ attivitàȖdiȖMahãrajaȖFriyavraıaء 9Ȗ
Ȑatcrìalc,ءcءchcءunءmatcrìalìstaءconvìntoءnonءpuòءìnءalcunءmomcntoءdcllaءsuaء
ѷsìstcnzaءabbracciarcءlaءcoscìcnzaءdìءK;sϱa.ء Tuttavia,ءscbbcncءacccttìءqucstcء
ћucء asscrzìonì,ء

ukadcvaء GŒsvamiء lcء corroboraء diccndoء chcء coluiء chcء haء
assortoءìءsuoìءpcnsìcri,ءanchcءunaءsolaءvoltaśءncllcءg|orìcءdclءSignorcءSuprcmoء
nonءabbandonaء maìءlaءsuaءposìȥìoncءmoltoءavanzataءsullaءvìaءdcllaءdcvozio˯
nc,ءncanchcءscءglìءcapìtaءdìءavcrcءdìffìcoltàͻء
Sccondoء

rilaءVìĔvanathaءCakravartIءǧhakura,ءducءtìpìءdiءostacolìءposso-
noءcrgcrsìءsullaء vìaءdclء scrvìzìoء dìءdcvozionc.ء llءprìmoءcءun`ofącsaءcommcssaء
aìء pìcdìء dìءlotoء dìءunء vuiařuvu.ґ Qucstoء cء chìamatoء яuiaЍuvu-upurcdhu.ґ

rʳء
CaìtanċaءMahaprabhuءhaء mcssoءìnء guardìaءiءSuoìءdcvotìءcontroءì|ء pcrìcoloءdìء
qucstaءvuiaЉuvu-upurcdhu,ґchcءEglìءdcscrivcءcomcءlĿoffcsaءdcll`clcfantcءìmpaz-
zìto.ء Quandoء l̵clcfantcء ìmpazzìtoء cntraء ìnء unء bclء gìardìnoء dìstruggcء tuttoء
lascìandoءdìctroءdìءsóءunءtcrrcnoءstcrìlc.ء Sìmìlmcntc,ءlaءpotcnzaءdcllaءvuiařuvuѲ
uϱurcdhuґcءcosıءgrandcءchcءanchcءunءdcvotoءavanzatoءpcrdcءquasìءtuttcءlcء sucء
quaԓìtàء spìˉitualʔء scء sìء rcndcء ёolpcvo|cء dìء qucstaء o҉fcsa.ء Lɰء coscìcnzaء diء
ϼ;sϲa,ءcsscndoءdìءnatuƷaءc˞crna,ءnonءpuòءcsscrcءcomp|ctaʷcntcءdìstƷutta,ءmaء
ìlء progrcssoءdclءdcvotoءpuòء csscrcءostacolatoءpcrءunءccrtoءpcriodoءdìءtcmpo.ء
Ǣnء qucstoءmodoء laء vuiařuvu-upurcdhuґ cء unaء dcllcءducءąormcءdiء ostacolìء chcء
possonoءcrgcrsìءsullaءvìaءdclءscrvìzioءdìءdcvozìoncƗء ńnoltrc,ءpuòءsucccdcrcءchcء
ìlء Sìgnorcء oء ilء Suoء dcvotoء vogliaء sospcndcrcء ìlء scrvìzioء diءdcvozìoncء dìء unء
dcvoto.ء Abbìamoءaءqucstoءproposìtoء|`cscmpìoءdìءŧìra˴ċakзĔìpuء cءdìءŧira
-
όċaksaء chcء inء prcccdcnzaء cranoء stиtìء Ϯaċaء cء Vì¡aċa,ء iء porticrìء dìء VaìȊuϳ˛ha,ء
maءìlءSignorcءavcvaءvolutoءtrasformarlìءìnءSuoìءncmìcìءpcrءìlءtcmpoءdiءtrcءvìtc.ء
LaءvolontàءdclءSìgnorcءpuòءdunqucءrapprcscntarcءun`altraءformaءdiءosׅacolo.ء
Maءinءcntrambìء iء casiء ilءpuroءdcvo׆o,ءgiuntoءaء unءccrtoءgradoءdìءcvoluzìoncء
nc|laء coscìcnzaء dìء K;sǞa,ء nonء puòء csscƷcء pcƷso.ء Cosí,ء confՏrmandosìء agƲìء
ordìnìءdcìءsuoiءsupcriorìء(SvaċambhuvaءcءBrahma),ءPrìċavrataءscclscءlaءvitaءdìء
famìglìa,ء maء cìòء nonء signìficaء aąfattoء chcء cglìء sìء allontanòء dallaء vìaء dcllaء
dcvozìonc. ء LaءcoscìcnzaءdìءK;sϴaءcءpcrącttaءcdءctcrna,ءpcrcìòءnonءpuòءcsscrcء
pcrdutaءìnءalcunaءcìrcostanza.ء Poìchóءìlءmondoءmatcrialcءcءìrtoءdiءdìąąìcoltàء
chcء ìmpcdìsconoء ilء progrcssoء ncllaء coscicnzaء dìء K;sϵa,ء puòء scŐbrarcء chcء
numcrosìء ostacoliء sìء crganoء su|Ȍaء vìaء dclء dcvoto.ء Tuttavìa,ء K;sϯͼԔa,ء Oìoء ìnء
pcrsona,ءdichìaֆaءncllaءBhuyuvud-yiluґ(º. J! ґ ).ґkuunlc}uґprulňċcn/hiґnuґmcґbhuk-
tu͓ґpruЎua}uliґ-"Coluiءchcء haءtrovatoءriąugìoءaìءpicdiءdìء lotoء dclءSignorcءnonء
saràءmaiءpcrso."ء
lnء qucstoءvcrsoء laءparolaءaivulumcmġґ chcء signìʉcaء "ìlء piúء propizìo",ء cء
moltoءsìgnìǸŶcatìva.ء Laءviaءdcllaءdcvozìoncȵءìnfatti,ءcءcosıءpropìziaءchcءìlءdcvotoء
nonءpuòء csscrcء pcrdutoء ìnء a|cunaءcìrcostanza.ء Qucstoء cء cìòء chcءconfcrmaءìlء
Sìgnorcء stcssoء ncllaءBhuyuvud-y҆luґ (Ƈ.ī0)ˍґpcrlhuґnuivchuґncmulruґvincauaґ lu-
a}uґ vid}ulcґ-"Mìoءcaroء Ar¡una,ءpcrءìlءdcvotoءnonءcȮcءqucstìoncءdiءpcrdìtaءnóء
ìnء qucstaء vìtaء nóء ncll`altra."ء Mcllaء ßhuyuvud-yitcґ (ʤɬ4ʞůґ ìlء Sìgnorcء spìcgaء
chìaramcntcء qucstoءvcrsoΗء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¡0
SrģmaƯ-Bhãgav
atamȖ
tulruґ ǡumґ̦uddhi-aum}cyumґ
|ubhulcґϲuurvu-dchikumґ
}ululcґcuґ lĺǡcґbhu
}uŔґ
aumaiddͦuuґkuru-
nundunuґ
[LaatcȖ 5,Ȗ Lap.Ȗ¡
Suء ordìncء dc|ء Sìgnorc,ء unء dcvotoء ȕcrf
Ѻ
ttoء
pu
òء ta|vo|taء sccndcrcء nclء mondoء
matcrìa|cءcomcءunءcomuncءcsscrcء
ו
mano. ء Maء
grazìcءal|cءsucءpratìchcءpassatcء
cglìءsìءattacchcràء
natura|mcntcءalءs
Ѹ
rvìzìoءdìء
dcvozìonc,ءcءqucsto,ءscnzaءalcunaء
ragìoncءapp
arcntc.ء Monostantcءìءd
Ә
ffcrcnt
ìء
ostacolìءchcءsìءcrgonoء
attornoءaء|uìء
aءcausaءdìءcìrcostanzcءdìvcrsc
͚ء
cg|
ʧء
pcrsc
vcrcr؊ء
automatìcamcntcء
su||aءvìaءdc|ء
scrvìzìoء dì ء dcvozìoncء cء progrcdìr
؋ء
g
և
adua|
ȑcʺtcء Ҋinoء aء dìvcntarcء dì ءnuovoء
pcrfcttoĎء Bì|vamaӞga|aءŬ
қԞ
kura,ء
՟
crءcء c
ȑpìoNJءchcءcraءstatoءnc||aءvìtaءpļccc-
dcntcء unء dcvotoء avanȥat
Րȼء
sìء dcg
ֈ
adòء
mo|t
oء attacђandosìء aء unaء prostìtuta.ء
Tuttavìa,ء | cءparo|cءdìء quc
֪
taء stcss
йء
prost
ʧ
tuta
Ɠء chcء | 'avcvaء tantoءaffascʞnatoNJء
trasformaronoءa||`ìmpro
כל
ìsoءì|ء su
Ցء
comportamcnƈՒءcdءcg|ìء dìvcntòء
unءgranȧ
dcءdcvoto.ء
Cìء sonoء
numcrosìءcscĹ pìءsì
ȑì|ìء
ncŏ|aءvìƈкءdcìءdcvotìءavanzatì,ءcءcìòء
dìmostraءchcءunaءvo|taء chcءsìءcءtro
ך
atoء
rìfu
gìoءaìءpìcdìءdìء|otoءdc|ءSìgnorcءnonء
sìءpuòء pìúءcsscrcءpcrsìء(ku
ʕϘ
lcĖuґp
Є
ul;Χ
ƨn
ͼhiґnuґmcґbbukluŔґp
ru͐ζuͽ}uli).ґ
Tuttavìaءrìmancءì|ءfattoءchcءsìء
ќ
ìvcn˟aء
unء
dcvotoءso|oءdopoءcsscrsìءcomplc-
tamcntcء | ìbcratìء daء tuttcء lcء cons
Θ
cguc
nzcء
dcl|aء proprìaء vìtaء pcccamìnosa.ء
Comcء K։sԜaء dәchìaraء nc|laءßhuyuҐud-yilcґ
(ʦ.Z
8)ƕґ
}c;úmґ lvґǗϨlu-yulumґ
pcpumґ
]uncncmѽґ
pu
͒}u-kurmu͑cmґ
lcґ dvundu-ϙchu-nir
muklcґ
bbu]unlcϯґmcmґ dr̫
hu-vrulcʌґ
Ęƞcءpcrsoncءchcء furonoء vìrtuoscء
Ղ
c|lcءloroء
vitcءpassatcءcءìnء qucstaء
vìta,ءlcءcuìء
a˟tìvìtàء pcccamìnoscء sonoء statcء c
Ι
omplc
tamcntcء cstìrpatc,ء sonoء | ìрcrcء dal|aء
dua|ìtàءnataءdal | ` ì ||usìoncء cء Mìءsc
Ϸ
onoء
conء
dctcrmìnazìonc.Ǝء Oȳa|traءpartcء
ɥrah|adaءMahara¡aء ìnscgnaΚء
mulirґnuґkrϚѢcґpu
Ǣuluhґ
avulcґvcґ
milhcґ Ūbhi
ϳ
ud}cluґ
yrhuvrulcnumґ
Chìunqucء sìaء troppoء
attaccatoء alĢlaءvìtaء
dìء famigʭ
ìaء matcrìa|ìsƺaءͮallaء casa,ء
a||aءmoglìcƓءaìءųg|ìȼء
ccc.~ nonء p
סؕء
svìlu
pparcءìnء sóء laءcoscìcnzaءdìءK;s˵a.ء
ɥcrء | aء grazìaء dc|ء Sìgnorcء Su
ע
֊
cmo
͛ء qucstcء contraddìzìonìء
apparcntìء sìء
rìsolvonoء
tuttcءnc||̶csìstcnȥлء
dìءu
ԯء
dcvoto,ء
tantoءchcءcglìءnonءpcrdѹءmaìءlaءsuaء
posìzìoncء sul|aءvìaء dcl|aء l ibcrazi
Փ԰
c,ء dcsc
rìttaء ìnء qucstoء vcrsoء conء |cء paroԕ

͈ivulumcmґpuduvimɭґ
Ɨ¡RSOȖ
Þ
+͋ȣǗ1͍͌¤͎͏ƽōΚz̓̈́͆ͅΚDŽ¹+͇¤Κ ×i·řLJǴ͈Κ
͂JǭŌΚ Ăª¤͉͊ŢƋ¤¦Κ |l º |I
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YerscȖéƛȖ ¡eȖ attivitàȖdiȖMahãrãjaȖFriyavrataȖ
)urhiґvcvuґhuґ rc]unґ auґrc]u-¡ulruhґ¡ri}uvrulultґ¡urumu-bhcyuvulcґ
ϩcrudua}uґcurunc¡uacvu}cŃ]uacvuyulu-¡urumcrlhu-aulullvcґbruhmu-
xulrcnuґdikĄ˻i˟}umcnķґ ğvuni-lu|u-¡uri¡u|unu}cmnulu-¡ruvuruŻyunu-
ƺunuikcnlu-bhc]unulu}cґavu-¡ilrc¡cmunlrilcґ bhuyuvuliґvcaudcvuґ
Ŀvcv}uvudhcnu-aumudhi-}cycnuґaumuvcailu-auku|u-kcruku-kri}u-
ku|р¡cґnuivcbh}unundudґ}ud}u¡iґlґudґu¡rul}cmncluv}umґ ludѳ
udhikurunuґclmuncґ'n}uamcdґuaulcґ ȩ¡iґ¡urcbhuvumґ unvikĄnjumcnuh.ґ
¡ ¡ Ȗ
}urhi:ґ poichó,ء vuvuґ hu:ґ ìnء rcaltà,ء rc]un:ґ oء rc,ء auχ:ґ cglì,ء rc]u-¡ulrult:ґ ìlء
Ĉrìncìpc,ء ¡rͿ}uvrulult:ґPriyavrata,ء ¡urumu:ґsuprcmo,ء bhcyuvuluh:ґdcvotoءdclء
Sìgnorc,ء nurudua}u:ґdìءāarada,ء curuĔˠu:ґìءpìcdiءdìءloto,ء u¡uacvu}u:ґscrvcndo,ء
uϪ]uau:ґ rapìdamcntc,ء uvuyulu:ґ dìvcntaء coscicntcء di,ء ¡urumu-urlhu:ґ ilء tcmaء
trasccndcnƈalc,ء au-lullvuh:ґconءtuttiءìءfattìءchcءsìءpossonoءconosccrc,ء bruhmuѴ
xulrcдu:ґdìscutcndoءcontìnuamcntcءdcll̷Assoluto,ء dŒkĄnjiě}umunuh:ґdcsidcˇan؁
doء dcdìcarsìء picnamcntc,ء uvuni-lu|u:ґ laءsupcrҋicìcء dclء globo,ء ¡uri¡Ҁ|unΓ}u:ґ
govcrnarc,ء cmncluĂґ prcscrìttoء dallcء Scritturcء rìvclatc,ء ¡ruvuru:ґ laء piúء alta,ء
ƺunu:ґdcllcءqualità,ء yuŋu:ґlaءsomma,ء ckcnlu:ґscnzaءdcviazìonc,ء bhc]unulu}c:ґ
poichóءpossìcdc,ء avuɡ¡ilrcƖґdaءsuoءpadrc,ء u¡cmunlrilultƐґchŋcsto,ء bhuyuvuliƖґìnء
Oio͜ءlaءPcrsonaءSuprcma,ء vcaudcvc:ґÍISignorcءonnìprcscntcμء cvu:ґccrtamcntc,ء
uv}uvudhcnu:ґ scnzaء sosta,ء aumcdhi-}cycnu:ґ pratìcandoءloء}cyuґ ìnء unء as֫or؂
bìmcntoءtota|c,ء aumcvcaitu:ґ complctaԱcntcءvotato,ء auku|u:ґ tuttì,ء kcrukuĂґ!
Ɔcnsì,ء kri}c-ku|c¡uh:ґlcءcuiء totalìءattìvìtà,ء nu:ґnon,ء cvu:ґ cosƯ,ء ̠bh}unundul:ґ
accolsc,ء }ud}u¡i:ґscbbcnc,ء lul:ґqucllo,ء u¡rul}cmncluv}um:ґchcءnonء dcvƐcsscǁ
rcء rӚfiutatoء pcrء alcunaء ragìoncνء lul-udhikurunc:ґ occupandoء qucstoء posto,ء
Ǯlmunuh:ґdìءsóءstcs˖o,ء un}uamǮl:ґdaءaltrcءoccupazìonì,ء uauluh:ґmatcrìalì , ء u¡i:ґ
ccrtamcntc,ء ¡urcbhuvum:ґ dctcrìoramcnto,ء unvikěumunuh:ґprcvcdcndo.ء
TRADLZION¡Ȗ
OȖ re,ȖiIȖpriacipeȖFriyavrataȖeraȖuaȖgraadeȖdevctcȖpcicheȖsiȖeraȖabbaadcaatcȖ
aiȖ piediȖ diȖIctcȖdiȖNãrada,Ȗ iIȖsucȖmaestrcȖ spirituaIe,Ȗ iIȖcheȖgIiȖpermiseȖiacItreȖdiȖ
raggiuagereȖ IaȖpiúȖ aItaȖperlezicaeȖ deIIaȖ ccacsceazaȖ trasceadeataIe.Ȗ DctatcȖdiȖ
questaȖccacsceazaȖsupericre,ȖegIiȖdisccrrevaȖseazaȖscstaȖdiȖargcmeatiȖspirituaIi,Ȗ
seazaȖ IasciarsiȖ distrarreȖ daȖ aItreȖ ccse.Ȗ ¡uȖ aIIcraȖ cheȖ sucȖ padreȖ IcȖ pregèȖ diȖ
accettareȖIaȖrespcasabiIitàȖdiȖgcveraareȖiIȖmcadc.Ȗ ¡gIiȖsiȖslcrzèȖaȖquestcȖñaeȖdiȖ
ccaviacereȖ FriyavrataȖ cheȖ siȖ trattavaȖ de|Ȗ sucȖ dcvere,Ȗ ccmeȖ 8 iadicatcȖ aeIIeȖ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
I2 SrģmadŝBhãgavatamȖ [LaatcȖ5,ȖLap.¡Ȗ
Scritturc.Ȗ Tuttavia,ȖpcicheȖcg|iȖpraticavaȖscazaȖscstaȖiIȖbhaktí-y0ga riccrdaadcȖ
ccstaatcmcatcȖ |aȖ FcrscaaȖ diȖ Dic,Ȗ ccasacĪaadcȖ ccsdžȖ tuttiȖ iȖ suciȖ scasiȖ a|Ȗ SucȖ
scrvizic,Ȗi|ȖpriacipcȖacaȖ accc|scȖdiȖbucaȖgradcȖ|aȖprcpcstaȖdc|Ȗpadrc,ȖbcachéȖacaȖ
pctcsscȖriñutar|a.Ȗ ¡uȖduaqucȖpcrȖscrupc|cȖchcȖ cg|iȖcsprcsscȖiIȖsucȖdubbicŴȖ acaȖsiȖ
sarcƣbcȖal|cataaatcȖdalȖscrvizicȖdiȖdcvczicacȖscȖavcsscȖacccttatcȖ|aȖrcspcasabi|i-
tàȖdiȖgcvcraarcȖi|ȖmcadcĀȖ
SFI¡GAZION¡Ȗ
ŅrI|aءāarottamaءOasaءǧhakuraءcantaΛءchc̬iycґvuiɴϫѓvużacvuґnialcruґ¡cyc-
chcґkç̥ґͯ̈Scnzaءscrvìrcءìء pìcdìء dìء|otoء dìء unء puroء vui;ʜuvuɎґ dìءunء macstroء
spìrìtua|cءpcrfcttoNJءncssunoءhaءmaìءottcnutoء|aء|ìbcrazìoncءtota|cءda||aءschìavì-
túءmatcrìa|c. Ǝء l|ءprìncìpcءPrìyĭvrataء avcvaء scrvìtoءìnءmodoءassìduoءìءpìcdìءdìء
|otoء dìءāaradaƓءcءcìòءg|ìءavcvaء pcrmcssoءdìءcomprcndcrcء|cءqucstìonìءspìļìtua|ìء
ìnء tuttaء |aء |oroء vcrìtàء ȰПu-lullvú.ґ Qucstaء paro|aŜء Рu-lullvuhɳґ sìgnìʆìcaء chcء
Prìyavrataء conosccvaء tuttoء ѓìòء chcء rìguardaء |'csscrcء vìvcntc,ء ì|ء Sìgnorcء Su-
prcmoء cء ì|ء lcgamcء chcء lìء unìscc,ء ɹosìء comcء tuttoء cìòء chcء rìguardaء |`unìvcrsoء
matcrìa|cءcء ìءrapportìءtraء lƐanìmaء pìrìtua|cءcء ìlء Sìgnorcء aŏ|Ɛìntcrnoء dìء qucstoء
mondo.ء Qucstaء cء |aء ragìoncء chcء ìndusscء ì|ء prìncìpcء aء ìmpcgnĭrsìء so|oء aء
֬crvìrcء ì|ءSìgnorc.ء
Quandoء ì|ءpadrcءdìء Prìyĭvrata,ءSvayambuvĭءManu,ء|oءprcgòءdìءacccttarcء
|aء rcsponsabìlìtàءdìءgovcrnarcءìlءmondo͝ءcg|ìءnonءacco|scءconءmoltoءpìaccrcء|aء
suaء rìchìcsta.ء Qucstoءcء ì|ءscgnoء dìء unء grandcء dcvoto,ء dìء un`anìmaء |ìbcrata.ء
Scbbcncءprcndaءpartcءa||cءĭttìvìtàءdìءˀucstoءmondo,ءcg|ìءnonءtracءa|cunءpìacc-
rcء daء cssc,ء maء rìmancءassortoء contìnuamcntcءnc|ءscrvìzìoءdìءdcvozìonc.ءScr-
vcndoء cosíء ì|ءSìgnorc,ء cg|ìء haء aء chcءfarcءcstcrnamcntcء conء |cء coscء tcmpora|ìء
scnzĭء pcrء qucstoء subìrncء |`ìnʌucnza.ء Pcrء cscmpìoŜء scbbcncء cg|ìء nonء prՔvìء
a|cunء attaccamcntoءpcrء ìء fìg|ì,ء vcg|ìaء accuratamcntcء uء dìء |oroء cء |ìءcducaء ìnء
modoء daء farncءdcìء dcvotìŠء Sìmì|mcntcŜءscambìaءconء |aء mog|ìcءdìscorsìء aʆfct˯
tuosìŜءmaءnonء cءattaccatoءaءlcì .ء ɜrazìcءa|laءpratìcaءdclءscrvìzìoءdìءdcvozìonc,ءìlء
dcםotoء acquìsìsccء tuttcء lcء qua|ìtàء dc|ء Sìgnorcء Suprcmo.ء ĝ;sϨaء avcvaء pìúء dìء
scdìcìmì|aءsposcljءtuttcءmo|toءbcl|c, ءcءscbbcncءEg|ìءSìء comportasscءconءcìascu-
naءdìء|oroءcomcءunءmarìtoءaffcttuoso,ءnonءprovavaءattrazìoncءoءattaccamcntoء
pcrءncssunaءdìء|oro.ء Sìmì|mcntc,ءanchcءscء unءdcvotoءsčìmpcgnaء Ճc|Ԗaءמìtaءdìء
famìglìaءcءadottaءunءcomportamcntoءmo|toءĭffcttuosoءvcrsoءlaءmogŏìcءcءìءñg|ìŜء
nonءsìءattacɹaءmaìءaءqucء tcءattìvìtà.ء
Qucstoءvcrsoءdìchìaraءchcءscrvcndoءìءpìcdìءdìءlotoءdclءsuoءmacstroءspìrìtua-
ŏc,ءì|ءprìncìpcءPrìyavrataءgìunscء rapìdamcntcءa|loءstadìoءdcl|aءpcrfczìoncءncl|aء
coscìcnzaء dìء Kˊ؞ϣa.ء lnfattì,ء qucstoء cء |`unìcoء modoء dìء progrcdìrcء nc|laء vìtaء
spìrìtua|c.ء lء |cduґ ìnscgnanoءaءqucstoء proposìtoǙء
yuayuґdcvcґ¡urcґbhuklirґ
yulhcґdcvcґlulhuґyuruuґ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YcrscȖ 7|Ȗ ¡cȖ attivitàȖ diȖMahãrãjaȖ FriyavrataȖ
lua}uilcґkulhilcґh}ґurlhcѦtґ
prukм΀unlcґ muhclmunuhґ
(
¿
vcl. ,ґƇ.ZJ)ґ
1JȖ
̉L`csscnzaءdì ءtuttaءlaءconosccnzaءvcdìcaءcء rìvclataء aء coluìء cʎcءpossìcdcءunaء
ʅcdcء ìnflcssìbìlcء nclء Sìgnorcء Suprcmoء cء nclء macstroء spìrìtualc.̊ء ǡ|ءdcvotoء
Ĺcdìtaء costantcmcntcء sulء Sìgnorc.ء Quandoء cglìءrccìtaءìlءmunlruґəarcءĝ;sϡa,ء
lcء parolcء əarcء cء ĝ;sϢaء glìء rìcordanoء subìtoء tuttcء lcء attìvìtàء dclء Sìgnorc.ء
ɤoìchóءlaءsuaءìntcraءcsìstcnzaءcءdcdìcataءalءscrvìzìoءdclءSìgnorc,ءìlءdcןotoءnonء
ĈuŖء dìmcntìcarLoء ìnءalcunء momcnto.ء Comcء unءuomoء ordìnarìoءpcnsaءco-
Ŕtantcmcntcءadءattìvìtàءʷatcrìalì,ءcosíءìlءdcvotoءconccntraءscnzaء sostaءlaءsuaء
Ĺcntcء suء attìvìtàء spìrìtualì. ء Qucstoء cء cìŖء chcء csprìmonoء lcءparolcء bruhmuѵ
Лulru,ґ ossìaءȬmcdìtandoءscnzaءsostaءsulءSìgnorcءSuprcmo". ء llءprìncìpcءPrìyaˬ
ŕrataءcraءstatoءpcrfcttamcntcء ìnìzìatoء aءqucstaءp֋atìcaءdaءŅ
rijءāarada.ء
VLRSOȖ 7Ȗ
¹
º
6 ×ßI+!l(1 ̵=Κ gƛƜő̶=Κ Ȅȅ̿r¤Ʒ̀Þ¬+ĸŮΚ
̺a-ȏ̻1̼|ŜΚ¬IŃń¯m̽ȗĨǖ¯̾ŭ·Κ ¯¬+¯l¯
4ðPlI¢ll
Ƭlhuґhuґbhuyuvcnґ cdi-dcvuґ clua}uґyuˎǴu-viauryua}uґpuribrmhuǫcnudh}cnu-
º}uvuailuŻaukulu-]uyud-ubhiprc}uґclmu-}cnirґukhilu-niyumuĥnňċu-yuŝtu-
ǜurivcaѣiluhґ avu-bhuvuncdґuvululcru.ґ
ulhu:ґ cosƯ,ء hu:ґ vcramcntcƛء bhuyuvcn:ґ ìlء pìúء potcntc,ء cdi-dcvuhıґ ìlء prìmoء
Ąsscrcءcclcstc,ء clua}u:ґ dìءqucstoءunìvcrso,ء yuǫu-viauryua}u:ґ laءcrcazìoncءdcllcء
ȝrcء ìnflucnzcء dcllaء naturaء matcrìalc,ء puribrmhuŝtu:ґ ìlء bcncsscrc,ء unudh}cnuİґ
Ĉcnsandoءscmprcءa,ء v}uvuailuıґconoscìutoħء aukuluIJґìntcro,ء ]uyulIJґdcll̸unìvcr-
Ŕo,ء ubhiprc}uh:ґpcrءìlءqualcء ìlءfìncءultìmo,ء clmuıґlŘAnìmaءSuprcmaħء }cnih:ґlaء
Ǭuìءfontcءdìءcsìstcnzaħء ukhiluIJґtuttì,ء niyumu:ґdaìء̒cdu˩ґ nΟu-yuŝtu:ґdaìءcompaȧ
įnìءpcrsonalìħء purivcaŠiluh:ґattornìato,ء avu-bhuvuncl:ґ da|laءsuaء dìmora,ء uvu-
ʁulcru:ґ dìsccsc.ء
TRADLZIONLȖ
¡IȖprimcȖcsscrcȖcrcatcȖcȖiIȖpiĦȖpctcatcȖtraȖgIiȖcsscriȖccIcstiȖiaȖqucstcȖuaivcrscȖ8
ǜǝrahmã,ȖrcspcasabiIcȖiaȖtuttiȖiȖtcmpiȖdiȖvcgIiarcȖaIIcȖsviIuppcȖdcgIiȖallariȖuaivcr-
ǷaIi.Ȗ NatcȖdircttamcatcȖdaȖDic,Ȗ IaȖFcrscaaȖSuprcma,Ȗ cgIiȖagisccȖpcrȖiIȖbcacȖdcII'Ȗ
univcrscȖ iatcrc,Ȗ pcrchéȖ ccacsccȖ ćcȖ sccpcȖ dcIIaȖ crcazicacȖ uaivcrsaIc.Ȗ QucstcȖ
ǸtcsscȖßrahmaȖdaIIaȖpctcazaȖscvraaaȖIascièȖIaȖsuaȖdimcraȖacIȖsistcmaȖpIaactaricȖ
ħDžúȖcIcvatc,Ȗ acccmpagaatcȖdaIȖsucȖscguitcȖcȖdaiȖlcJa pcrscaiñcati,ȖcȖdisccscȖacIȖ
|uegcȖdcvcȖ iIȖpriacipcȖFriyavrataȖmcditava.Ȗ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
l4Ȗ Srȑmad-ßhãgavatamȖ [LaatcȖ5,ȖLap.¡Ȗ
SFILGAZ¡ONLȖ

rIJء Visǣơ,ءl`AnimaءSuprcmaء(Νmu)ɉґrapprcscntaءlaءfontcءdiءtuttoءciòءchcء
csistc,ء comcءspicgaءilء |cdcnlu-aulruˏґ]unmcd}ґua}uґ}uluŔ.ґ Quantoءaء Brahma,ء
poichóءcgliءnacqucءdircttamcntcءdaءVisǣơ,ءcءdcsignatoءcolءnomcءdiءclmuż}cniґ
oء diءbhuyuvcn,ґ bcnchóءinء gcncrcء qucstaء ultimaءparolaء siء applichiء soltantoء alء
Signorcء Suprcmoء (VisǣМء oء ĝ;s׉a).ء Tuttaviaءsucccdcء-comcءquiءnclءcasoءdiء
Brahma,ء maء anchcء diء csscriء cclcstiء comcء Maradaء cء

iva- chcء pcrsonaggiء
importantiء oء csscriء cclcstiء sianoء dcsignatiء conء qucstoء stcssoء nomc,ء ȗbhuyu-
vcnȘ,ґ pcrء ilء fattoء chcء cssiء cscguonoء iء pianiء diء Oio,ء laء Pcrsonaء Suprcma.ء
Brahmaءcءchiamatoءbhuyuvcnґpcrchóءcءilءsccondoءcrcatorcءdiءqucstoءunivcrso.ء
Egliءpcnsaءscmprcءalءmodoءdiءmigliorarcءlaءsituazioncءdcllcءanimcءcondiziona-
tcءvcnutcءđnءqucstoءmondoءpcrءgodcrcءdciءpiaccriءmatcrialiءLjءpcrciòءdiʇondcءlaء
conosccnzaءvcdicaءinءtuttoءl`univcrsoء alloء scopoءdiءguidarcءtuttiءgliءcsscri.ء
Laءconosccnzaءvcdicaءsiءdividcءinءducءparti,ءconosciutcءcolءnomcءdiء¡ǢuvrlѶ
li-mcryuґ cء nivrlli-mcryu.ґ !lء nivrlli-mcryuґ cء laء viaء dclء rifiutoء dclء piaccrcء dciء
scnsiȹء mcntrcء i|ء¡ruvrlli-mcryuґ cء laءviaء chcء pcrmcttcء agliء csscriء diء godcrcء dciء
piaccriءmatcrial i ءcءalloءstcssoءtcmpoءdiءcsscrcءdircttiءinءmodoءdaءpotcrءtornarcء
aء Oio,ء ncllaء loroء dimoraء originalc.ء Poichóء ilءcompitoءchcءconsistcءnclء govcr-
narcء l`univcrsoءcء unaءpcsantcءrcsponsabilità,ءBrahmaءdcvcء inءdiffcrcntiء cpo-
chcءcostringcrcءnumcrosiءManuءadءassumcrsiء alcuncءfunzioniءncll`univcrso.ء Eء
sottoء ogniء Manuءsiءtrovanoءdiffcrcntiءrcءchcءfavorisconoء loءscopoءdiءBrahma.ء
Alcuncءspicgazioniءciءhannoءgiàءpcrmcssoءdiءcomprcndcrcءchcءilءrcءăttanapa-
da,ءpadrcءdiءOhruvaءMahara¡a,ءavcvaءrcgnatoءsull`univcrsoءpcrchóءsuoءfratclˮ
Ēoء maggiorc,ء Priyavrata,ء avcvaء sccltoء diء praticarcء l Ŀaustcritàء ǻnء dalƀ`ŎnizŎoء
dcllaءsuaءcsistcnza.ء Cosí,ءǻnoءaiءPraccta,ءiءrcءdcll'univcrsoءcranoءtuttiءdisccn-
dcntiء diء ņttanapadaء Mahara¡a.ء Poichóء nonء c'craء alcunء rcء compctcntcء pcrء
succcdcrcء aiء Praccta,ء Svayambhuvaء Manuء andòء sulء montcء Gandhamadanaء
pcrءriportarcءilءsuoءǻglioءmaggiorc,ءPriyavrata,ءchcءcraءandatoءlàءpcrءpraticarcء
laء mcditazionc.ء ǟuء cos|ء chcء Svayambhuvaء Manuء chicscء aء Priyavrataء diء
govcrnarcءl`univcrso.ء Quandoء qucstiءrifĴutò,ءBrahmaء sccscءaء suaء voltaءdalء
sistcmaءplanctarioءsupcriorcءconosciutoءcolءnomcءdiءSatyalokaءalloءscopoءdiء
chicdcrcءaء Priyavrataءdiءobbcdircءall`ordincءdclءpadrc.ء Eء Brahmaءnonءvcnncء
solo,ء cgliء siء fcccء accompagnarcء daء altriء grandiء saggiء comcءMarʪci,ءǜtrcyaءcء
Vasis˗ha.ء Pcrءconvinccrcء Priyavrataء aء osscrvarcء lcء ingiunzioniء vcdichcء cء adء
acccttarcءlaءrcsponsabilitàءdiءgovcrnarcءilءmondo,ءBrahmaءportòءconء sóءanchcء
iء ̓cduґpcrsonificati,ءchcءsonoء iءsuoiءcompagniءcostanti.ء
ņnaء parolaء signiƧӃcativaء inء qucstoء vcrsoء cء avu-bhuvunul,ґ chcء indicaء chcء
Brahmaء sccscء dallaء suaء dimora.ء Ăgniءcsscrcء cclcstcء haءunaءdimoraءpropria.ء
lndra,ء ilء rcء dcgliء csscriء cclcsti,ء haء laء suaء dimora,ء comcء anchcء Candra,ء ilء
signorcء dcllaء luna,ء cء Sƻrya,ء laء divinitàء prcdominantcء dclء solc.ء Ciء sonoء
milioniءdiءcsscriء cclcsti,ء cء lcء stcllcء cء iء pianctiء sonoء lcءloroءrispcttivcءdimorc.ء
Ciòءcء confcrmatoءncllaءBhuyuvud-y/lcƓґ}cnliґdcvu-vrulcґdcvcnґ~"Coloroءchcء
adoranoء gliء csscriء cclcstiء rinasccrannoء suiء pianctiء dcgliء csscriء cclcsti.̃ء Āaء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YĐrscȖ8|Ȗ ¡cȖattivitàȖ diȖMahãrãjaȖFriyavrataȖ 15Ȗ
ɺĵ moraءdìءBrahma,ءchcءcorrispondcءalءsistcmaءplanctarioءpȅúءclcvato͍ءsiءchìa-
ȏůء Satyaloka,ء oء talvoltaء Brahmaloka.ء Gcncralmcntcء pcrء Brahmalokaء s|ء
ӄētcndcءilءmondoءspirìtualc.ء LaءdimoraءdiءBrahmaءcءdunqucءSatyaloka,ء maء
ȗoìchóءcgliءviءrisŎcdc,ء talvoltaءcءchìamataءanchcءBrahmaloka.ء
V¡RSOȖ 8Ȗ
1+ΚǚΚǪ¤NJªaΚĉ̳¬ħ̴Κh4iΚ+Þl@"8¹TPïlǬN7·
1l¡T ¤Âó'í1(-4i1~¤Þª!¶Þ4·º44!+ì ¯4¯

V
4|i |I ¹ |I
xuґ œulruґ œulruґyuyunu-lu|uґ u̩Ψ u-pulirґivuґvimcncvu|ibhirґunupulhumґ umuruė
purivrƮhuirґubhipu]}umcnuƂґpulhiґpulhiґcuґ vurulhuauhґaiddhu-yundhurvu-
xcdh}u-ccruǔu-muni-yuĐtuirґupuy/}umcncґyundhuħmcdunu-drcn/mґ
uvubhcau}unnґ upuauaurpu.ґ
auƂ:ґ cglìء (Brahma),ء œulruґ lulru:ґ quaء cء là,ء yuyunu-lulc:ґ sottoء laء voltaء dclء
ciclo,ء uľu-pulih:ґ laء luna,ء ivuƔґ comc,ء vimcnuĥcvu|ibhiʉƗґ ncllcء loroء diffcrcntiء
acronavi,ء unupulh̡m:ґ sullaءvia,ء umuru:ґ dcgliءcsscriءcclcstì,ء purivrƮhuih:ґdaìء
dirìgcnti,ء ubhipu]}umcnuh:ґ adoratoγء pulhiґpulhiːґ sulءcammŎno,ء l`unoءdopoء
l`altro,ء cu:ґanchcδء vurulhuauh:ґ|nءgruppiɒء aiddhu:ґdagliءabitantiءdŷءS|ddhaԄokaɕء
yundhurvu:ґ dagliء abitantiء diء Gandharvaloka,ء acdh}u:ґ dagliء abitantiء diء
Sadhyaloka,ء ccrunuƏґ daglìءabitantìءdìءCaraƵaloka,ء muni-yuҌtuih:ґ cءdaءgrandiء
sagg|,ء upuy/}umcnuτ:ґ onorato,ء yundhu-mcdunuˑґ dalءpianctaءdovcءsŵءtrovaءŵ|ء
montcءGandhamadana,ء drcηt/mƋґi|ءbordoĦء uvubhcau}unƒґìlluminando,ء upuauė
aurpu:ґ cgliء avvicȅnò.ء
TRADUZ¡ON¡Ȗ
McatrcȖBrahmãȖsccadcvaȖsuIȖsucȖcigacȖmacstcsc,ȖtuttiȖgIiȖabitaatiȖdiȖSiddėa-
Icka,Ȗ GaadharvaIcka,Ȗ SãdhyaIckaȖcȖLãrapaIcka,ȖccsiȖccmcȖiȖgraadiȖsaggiȖcȖgIiȖ
csscriȖccIcstiȖcėcȖvcIaacȖacIIcȖIcrcȖacrcaavi,ȖsiȖriuaircacȖscttcȖIaȖvcItaȖdcIȖcicIcȖ
pcrȖriccvcrĿȖcȖcȖvcacrarIc.Ȗ McatrcȖriccvcvaȖiIȖrispcttcȖdcgIiȖabitaatiȖdciȖdillcrcatiȖ
piaacti,ȖBrahmãȖasscmigIiavaȖ aIIaȖIuaaȖpicaaȖattcraiataȖdaIIcȖstcIIcȖbriIIaatiŧȖ ¡IȖ
sucȖcigacȖmacstcscȖarrivèȖialiacȖaIȖmcatcȖGaadhamãdaaaȖcȖsiȖavviciaèȖaIȖpriaci-
pcȖFriyavrata,ȖchcȖcraȖscdutcȖIà.Ȗ
SF¡¡GAZ¡ON¡Ȗ
ĬŎsultaءdaءqucstaءdcscrizioncءchcءciءsonoءrcgolarmcntcءviaggiءintcrplanc-
tariءtraءiءpianctìءdovcءrisicdonoءgliءcsscrìءcclcsti.ء ănءaltroءpuntoءintcrcssantcءcء
chcءѰsistcءunءpianctaء copcrtoء inءgranءpartcءdaءmontagncء|mponcntŎ,ء traءcuiءilء
montcءGandhamadana.ء Trcءgrandiءpcrsonagҙء-Priyavrata,ءMaradaءcءSvayamŝ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
léȖ Srİmad-BhãgavatamȖ [LaatcȖ5,ȖLap.¡Ȗ
bhuvaءManu,ءsiءtrovavanoءlà.ء SccondoءlaءBruhmu-aumhilc,ґdiffcrcntiءsistcmiء
planctariءricmpionoءogniء univcrsoĥءcءognunoءpossicdcءlaءsuaءpropriaءopulcn-
za.ء SuءSiddhaloȊa,ءpcrءcscmpio,ءtuttiءgliءcsscriءpossicdonoءpotcriءsoprannatu-
ralʢء moģtoء svi|uppati;ء cosíء cssiء possonoء voģarcء daء unء pianctaء aģ|̤aģtroء scnzaء
vascclliءspazȅaliءoءaltrcءmacchincءvolanti.ء Similmcntc,ءgliءabitantiءdiءGandhar-
valokaء ccccllonoء ncll`artcء musicalcء cء quclliء diء Sadhyalokaء sonoء tuttiءgrandiء
saggi.ء llء sistcmaء diء scambiء intcrplanctariء csistcء scnzaء alcunء dubbio,ء cء gliء
abitantiءdciء divcrsiء pianctiء sonoء inءgradoءdiءandarcءdaءunءpianctaء all'altro.ء
Quaggiú,ءinvccc,ءnonostantcءunء tcntativoء infruttuosoء pcrءraggiungcrcء dirct-
tamcntcء laء lunaLjء nonء siamoء arrivatiء aء invcntarcء unaء macchinaء capaccء diء
viaggiarcءdaءunءpianctaءall`altroşء
V¡RSOȖ 9Ȗ
º ² ²Ì º+Κ 1hÌ1l-+ |rǻΚ ººTð l=~¡~·
1
²º~"|+ " ĥȐ̫¬ǔ+ŏ÷ǀ̬ƒƓ -̭Κ lI º |I
lulǝuґhuґvcґ cnumґ dcvur;irґhumau-}cncnuґpilurumґbhuyuvunlumґ hiruĘ}u-
yurbhumґ upu|ubhumcnuhґauhauivcllhc}crhuĘcnuґēuhuґpilc-pulrcbh}cmґ
uvuhilcñ]u|irґ upulualhc.ґ
lulru:ґlà;ء huґvc:ґccrtamcntc;ء cnum:ґ luì;ء dcvu-r;ih:ґMarada,ءilءgrandcءsanto;ء
humau-}cncnu:ґdalءcignoءportatorc;ء pilurum:ґsuoءpadrc,ء bhuyuvunlum:ґmoltoء
potcntc,ء hiruĘ}uɢyurbhum:ґ Brahma;ء upu|ubhumcnuh:ґcomprcndcndo;ء auhuacґ
cv̢:ґ immcdiatamcntc;ء ulthc}u:ґ csscndosiءalzato;ء urhuĘcnu:ґ conء gliء acccssoriء
ncccssariءalءcu|to,ء ēuhu:ґaccompagnato;ء pilc-pulrcbh}cm:ґdaءPriyavrataءcءdaء
suoء padrc,ء Svayambhuvaء Manu;ء uvuhilu-uñ]u|ih:ґconءrispcttoءcءaءmaniءgiuntc;ء
upulualhc:ґ adorarono.ء
TRADUZ¡ON¡Ȗ
Brahmã,ȖiIȖpadrcȖdiȖNãradaȖMuai,Ȗ8I'csscrcȖsuprcmcȖacII'uaivcrsc.Ȗ AppcaaȖ
NãradaȖ cbbcȖvistcȖiIȖ graadcȖcigac,ȖccmprcscȖchcȖBrahmãȖcraȖarrivatc.Ȗ SiȖaIzèȖ
duaqucȖ immcdiatamcatcȖ ccaȖ SvãyambhuvaȖ MaauȖ cȖ sucȖ ñgIicȖ Friyavrata,Ȗ chcȖ
cgIiȖ stavaȖ istrucadcȖ pcrscaaImcatc.Ȗ AȖ maaiȖ giuatcȖ cssiȖvcacrarcacȖ BrahmãȖ ccaȖ
graadcȖrispcttc.Ȗ
SF¡¡GAZ¡ON¡Ȗ
Comcء indicavaء ilء vcrsoء prcccdcntc,ء Brahmaء craء accompagnatoء daء altriء
csscriءcclcsti,ءmaءlaءsuaءmontaturaءpcrsonalcءcraءunءcignoءmacstosoǏء Pcrciò,ء
appcnaءMaradaءMءuniءvidcءilءcigno,ءcomprcscءchcءsuoءpadrc,ءBrahmaءͩchiaء
matoء anchcء ŧiraԅ̿yagarbha- stavaء arrivando.ء Egliء siء alzòء dunqucء immc-
diatamcntcء conء Svayambhuvaء Manuء cء suoء fìglioء Priyavrataء alloء scopoء diء
șĵ ccvcrcءBrahmaءcءdiءoffrirg|iءiءrispcttiءdovuti.ء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YĒrscȖ 10čȖ ¡cȖattivitàȖdiȖMahãrãjaȖFriyaǤataȖ
V¡RSOȖ 10Ȗ
=n ¬" ̡1¤·Κ ̢ª̣=ΚḨ̨̩̂פIJrȱ
¶4· ģ×̠Κ ̮-ŬΚ̤ƶT+̥ȇΚ ̦œΚrƠƊ́Κ |I î^ |I
ͧbu¿uvunґu¡iґbhcrutuґ tud-u¡unθturhunuhґaΔktu-vukĿnctiturumґ ud΁tu-¿uDŽƠu-
͞uDŽƠcvutcru-au]u}uhґ¡ri}uvrutumґcdi-¡uru˪uaґ tumґ audu}u-hcacvu|ckuґ iґtiґ
bcvccu.ґ
17Ȗ
bhuyuvun:ґ Brahma,ء u¡i:ґ ìnoltrc,ء bhcrutu:ґ oء rcء ParIJksìtɑء tutăґ daء |oro,ء
шpunuu:ґportatìءavantì,ء urhuĐtuh:ґacccssorìءdclءculto,ء a΂΃ktu:ґsccondoءl`ctìchct-
|u vcdìca,ء vckcnu:ґ conء unءl ìnguaggìo,ء utiturcm˒ґ clcvato,ء uditu:ґ glorìfŷcato,ء
͟щĐtu-yunu:ґ qualìtà,ء uvutcru:ґ aء causaء dc|laء dìsccsa,ء au-]u}uh:ґ lcء cuiء glorìc,ء
ϴri}uvrutum:ґ aء Prìyavrata,ء cdi-¡uru;uh:ґ laء pcrsonaء orìgìnalc,ء tum:ґ aء luì,ء
Мuɣdu}u:ґ conء compassìonc,ء hcau:ґ sorrìdcndo,ء uvu|ckuh:ґ ìlء cuìء sguardo,ء iti:ґ
ɶosӅ,ء huƗґ ccrtamcntcεء uvccu:ґdìssc.ء
TRADUZION¡Ȗ
OȖ rcȖ Farlkŀit,Ȗ pcichéȖ BrahmǞȖ craȖ ñnaImcntcȖ disccscȖ daȖ SatyaIckaȖlincȖ aȖ
āhnjIcka,Ȗ NãradaȖ Muni,Ȗ iIȖ principcȖ FriyavrataȖ cȖ SvãyambhuvaȖ ManuȖ siȖ lcccrcȖ
avantiȖ pcrȖ cllrirgIiȖ divcrsiȖ cggcttiȖ diȖ cuItcȖ cȖ pcrȖ gIcriñcarIcȖ ccnȖ cIcgiȖ subIimi,Ȗ
ƪcnlcrmcmcntcȖaII'ctichcttaȖvcdica.Ȗ InȖqucIȖmcmcnǽcȖBrahmã,ȖǛňcsscrcȖcrigina-
|cȖ inȖ qucstcȖ univcrsc,Ȗ prcvèȖ ccmpassicncȖ pcrȖ FriyavrataȖ cȖ guardandcIcȖ scrri-
dcndcȖsiȖ rivcIscȖ aȖIui.Ȗ
SFI¡GAZION¡Ȗ
!lء fattoء chcء Brahmaء fosscء dŷsccsoء daء Satyalokaء pcrء vcdcrcء Prìyavrataء
ӆndìcaءchcءlaءqucstìoncءcraءԨo|Ȟoءsc˅ìa.ء MaradaءMءunìءcraءvcnutoءaءconsŸglìarcء
īrìyavrataءsull`ìmportanzaءdcllaءvìtaءspìrìtualc,ءdcllaءconosccnzaȷءdcllaءrìnun׺
cìaءcءdcllaءbhuktiɊґcءBrahmaءconosccvaءìlءpotcrcءìmprcssìonantcءdcllcءìstruzìoˮ
nìءdìءMarada.ء Eglìءsapcvaءdunqucءchcءscءnonءsìءfosscءrccatoءpcrsonalmcntcءalء
montcء Gandhamadanaءpcrء chìcdcrcء alء prìncìpcء Prìyavrataء dìء obbcdircء all`ء
ordìncء dìء suoء padrc,ء ìlء prìncìpcء nonء sìء sarcbbcء sottomcsso.ء ɢoء scopoء dìء
BrahmaءcraءdunqucءdìءrompcrcءlaءdctcrmìnazìoncءdìءPrìyavrata.ء Qucstoءcءilء
motìvoءpcrءcuìءcglìء loءguardòءdapprìmaءconءunoءsguardoءdìءcompassìonc.ء !lء
suoءsorrìsoءcءìlءsuoءaspcttoءcompassioncvolcءìndìcavanoء ìnoltrcءchc,ءscbbcncء
cglìءvolcsscءvcdcrloءintraprcndcrcءunaءvìtaءdìءfamìg|ìa,ءìlءprìncìpcءnonءavrcbbcء
pcrsoء ilء contattoء colء scrvìzioء dìء dcvozìonc.ء Grazicء alƴaء bcncdìzioncء dìء unء
vui;ʖuvu,ґ tuttoء cء possìbìlc.ء llء Bhukti-ruacmrtu-aindhuґ spìcgaء qucstoء conء |cء
parolcءkr¡c-aiddhi,ґlaءpcrfczìoncء raggiuntaء conءlcء bcncdìzionìءdìءunaءpcrsonaء
supcrìorc.ء Sìءgìungcءgcncralmcntcء allaءl ìbcrazìoncءcءallaءpcrfczioncءosscrvan-
doءìء princípìءrcgolaء torìءcnuncìatìءdaglìءƥatruŽґ Tuttavìa,ءnumcrosìءsonoءcoloroء
chcء sonoء gìuntìء alloء stcssoء rìsultatoء grazìcء soltantoء allcء bcncdìzionìء dìء unء
macstroءspìrìtualcءoءdìءunءsupcrìorc.ء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
I8 SrImadŜBhãgavatamȖ [LaatcȖ5,Ȗ Lap.Ȗ¡
PriyavrataءcrЭءilءnipotcءdiءBrahma,ءcءcomcءsucccdcءtalvoltaءtraءi|ءnìpotcءC
ilءnonno,ءcssiءsìءoppongono,ءpcrءgìoco,ءinءunaء spccicءdiءcompctizionc.ء Priyaǁ
vrataء craءdctcrmìnatoء aء continuarcء laءsuaء mcditazionc,ء mcntrcء Brahmaء craء
dccìsoء aءfarglìءgovcrnarcء l`univcrso.ء Pcrciòء ilء sorrisoء cءloءsguardoءaffcttuosoء
diءBrahmaءsìgnìʊcavanoΔء ĘMioءcaroءPrìyavraֽaƔءtuءhaìءdccisoءdiءnonءacccttarcء
laءvitaءdiءfamìglia,ءmaءìo,ءdaءpartcءmia,ء hoءdccìsoءdiءconvinccrtìءdclءcontrario. "ء
!nfattì,ء Brahmaء craءvcnutoء aء glorificarcء Priyavrataء pcrءi l ءsuoء altoء livclloءdì ء
rinuncìa,ء di ء austcrìtàء cء dì ء dcvozìonc,ء i nء modoء chcء cgliء nonء dcvìasscء dalء
scrvìzìoء diءdcvozioncءanchcءscءacccttavaءdiءcondurrcءunaءvìtaءdiءfamigliaǏء
!nء qucstoءvcrsoءunaءparo|aءimportantcءcءauklu-vukcnu,ґ"conءinnìءvcdiciȭşء
Siء trovaء nciء |cduґ laء prcghìcraء scgucntc,ء rivoltaء aء Brahma.ء hiruǿ}uyurbhuhґ
aumuvurlulcyrcґ bhulua}uґ]uluhґ¡ulirґckuґ ud. Brahmaءfuءaccoltoء conء gliءinniء
vcdiciءapproprìati,ء cdء cgliء craء moltoء soddìsfattoء diءcsscrcءstatoءriccvutoء sc-
condoء l`ctichcttaء vcdìca.ء
V¡RSOȖ II
×4§¬
ĢȢ̔Κ Ƶ̖̕Κ Ť̜ĆlƢΚ
=Ų̗̘Κ ̞̟ºȴ¶Κ|
ȃȋΚ =̓Κ ñ º1 Ɵņ·
̙rtơΚ˱˲Κ |˳ƯΚ4H l̝¶Κ|###BOT_TEXT###quot;"|\
ar/ґbhuyuvǭnґuvucuґ
nibcdhuґlulcdumґŗlumґbruv/miґ
mca˰}iluϛґdcvumґ urhua}ґuprumc}umґ
vu}umґ bhuvuaґ lcґ luluґ cȐuґmuhurŧirґ
vuhcmuґaurvcґ vivuauґ}ua}uґdiĄΩ[umґ
ar/ґ bhuyuvcnґ uvccu:ґ laء pcrsonaء suprcma,ء Brahma,ء disscɖء nibcdhu:ґ pcrء
favorcءascoltaءconءattcnzionc,ء lulu:ґmioءcaroءñglio,ء idum:ґqucsto,ء rlum:ґvcro,ء
bruv/mi˓ґ ioء parlo,ء mu:ґ non,ء uau}ilum:ґ csscrcء gcloso,ء dcvum:ґ dìء Oio,ء laء
PcļsonaءSuprcma,ء urhuai:ґ tuء dcvi,ء uprumc}um:ґ chcء supcraء laءnostraءcono-
sccnzaءspcrimcntalc,ء vu}um:ґ noi,ء bhuvuh:ґ sìva,ء lc:ґtuo,ء luluh:ґpadrc,ء cȌuh:ґ
qucsto,ء muhcħrȍih:ґMarada,ء vuhcmuh:ґscguìrc,ء aurvc:ґtutti;ء vivuach:ґìncapaciء
diءdcviarc,ء }ua}u:ґ diءcui,ء diȎum:ґl`ordinc.ء
TRADUZION¡Ȗ
Brahmã,ȖI'csscrcȖ suprcmcȖiaȖqucstcȖuaivcrsc,ȖdisscųȖ
MicȖ carcȖ Friyavrata,Ȗ asccItaȖ cièȖ chcȖ stcȖ pcrȖ dirti.Ȗ NcaȖ csscrcȖ gcIcscȖ dcIȖ
SigacrcȖSuprcmcőȖchcȖsluggcȖaIIcȖacstrcȖriccrchcȖspcrimcataIi.Ȗ NciȖtuttiȖ¬ccm-
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YcrscȖ ¡¡ƚȖ ¡cȖattivitàȖdiȖMahãrãjaȖFriyavrataȖ ¡9Ȗ
prcsiȖ SivaŐȖ tucȖpadrcȖcȖMahãrĻiȖNãrada,ȖI'iIIustrcȖsaggic- dcbbiamcȖcbbcdircȖ
ƠIIaȖvcIcatàȖdcIIŅcsscrcȖasscIutcŸȖncssuacȖpuèȖscttrarsiȖaIȖSucȖcrdiac.Ȗ
SF¡LGAZIONLȖ
Traء lcء dodiciء piúء grandiء autoritàء inء matcriaء diء scrvizioء diء dcvozionc,ء
ʾuattroءsiء trovavanoءprcscntiءdavantiءaء Priyavrata.ء Brahmaءstcsso,ءsuoءñglioء
Ѕarada,ءSvayambhuvaءManuءcء

iva,ءinoltrcءnumcrosiءaltriءsaggiءautorcvoliءliء
Ůccompagnavano.ء Brahmaء volcvaء primaء diء tuttoء farء comprcndcrcءbcncء aء
ɣriyavrataء chcء scbbcncء qucstiء grandiء pcrsonaggiء fosscroء tuttcء autorità,ء cssiء
Ծonءpotcvanoءdisobbcdircءncppurcء minimamcntcءagliء ordiniء dclء Signorcء Su׻
prcmo,ء chcء cء dcscrittoء inء qucstoء vcrsoء comcء dcvu,ґ chcء signifìcaء "scmprcء
җ|oriosoȭ.ء !lءpotcrc,ءlaءgloriaءcءlcءpotcnzcءdiءOioءnonءpossonoءmaiءdiminuirc.ء
̂ƱκλȪ
ι
acpuni˜udґ ilء Signorcء cء dcscrittoء comcء upcpu-viddhuɋґ chcء indicaء chcء ilء
pcccatoء nonء puòء maìء cscrcitarcء suء diء Āuiء laء suaء infĸucnza.ء Eء loء
¿
rimud-
̈hcyuvutumґ Āoء dcscrivcء comcء talmcntcء potcntcء chcء nicntcء diء ciòء chcء noiء
possiamoءconsidcrarcءabomincvolcءpuòءtoccarĀo.ء Pcrءillustrarcءciòءchcءpuòء
ѱsscrcء laءposizioncءdclءSignorcء siءusaءtalvoltaءl'cscmpioءdclءsoԆc,ءchcءfaءcvapo-
șarcءl'urinaءdalء tcrrcnoء scnzaءcsscrncءminimamcntcءcontaminato.ء llء Signorcء
Suprcmoءnonءpuòءmaiءcsscrcءaccusatoءdiءfarcءqualcosaءdiء malc.ء
Quandoء Brahmaءandòء daءPrŋyavrataء pcrء convinccrloء d|ء acccttarcء laء rc-
˕ponsabilitàء diء rcgnarcء sull`univcrso,ء cgliء nonء agivaء pcrء capriccio,ء maء suء
Ƃrdincء dclء Signorc.ء lnء rcaltà,ء Brahma,ء comcء ogniء altraء autoritàء dcgnaء diء
qucstoء nomc,ء nonء compicء maiء nicntcء scnzaء ilء Suoء pcrmcsso.ء llء Signorcء
SuprcmoءSiءtrovaءnclء cuorcءdiءogniءcsscrc,ءcomcء indicaءlŘinizioءdclloء
¿
rimud-
˭hcyuvutumƕґ tcncґbruhmuґhrdcґ}uґcdi-kuvu}cґ~Egliءdcttòءlaءconosccnzaءvcdi-
caءaءBrahm؈ءnc|ءsuoءcuorc.ء QuantoءpiúءunءcsscrcءsiءpurifӇcaءconء|aءpraticaءdc|ء
˕crvizioءdiءdcvozioncءtantoءpiúء ilء suoءcontattoءconء Oioĥء laءPcrsonaء Suprcmaĥء
divcntaءdirctto.ء Qucstoءcءciòءchcءconfcrmaءlaء
¿
r΄mud-Bhcyuvud-yituґ(Ƀ0. Ƀ0)ǖء
tc˔˫cmґ aututu-}uktcncmґ
bhu]utcmґpriti-purvukumґ
̲dcmiґbuddhi-}cyumґ tumґ
}cnuґmumґ upu}untiґtcґ
̄AءcoloroءchcءMiءscrvonoءscmprcءconء amorcءcءdcvozioncءdòءl'intclligcnzaءconء
|aءqualcءpotrannoءtornarcءaء McǏǂء Monءcءdunqucءpcrءcapriccioءpcrsonalcءchcء
σrahmaء andòء aء trovarcء Priyavrata,ء cgliء avcvaء riccvutoء qucst'ordincء dalء
Signorcء Suprcmo,ءdcñnitoءquiءuprumc}u,ґpoichóءlcءSucءattivitàءnonءpossonoء
csscrcءcomprcscءcoiءscnsiءmatcriali.ء CosíءBrahmaءgliءconsigliòءprimaءdiءtuttoء
diءascoltarcءlcءsucءparolcءinءmodoءattcntoءcءscnzaءinvidia.ء
Āaءragioncءpcrءcuiءsiءcء indottiءaءcompicrcءccrtiءattiءnonostantcءilءdcsidcrioء
UÌ farcء qualcos'altroء cء prccisataء qui.ء Mcssunoء puòء disobbcdircء agliء ordiniء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
20 Srlmad-ßhơgavatamȖ [LaatcȖ5ŒȖLap.¡Ȗ
dclءSìgnorcءSuprcmo,ءncanchcءscءfosscءpotcntcءquantoءsiva,ءBrahmaĥءManuءoء
ĵlء grandcءsaggioءMarada.ء Tuttcءqucstcء autoritàءsonoءccrtamcntcءmoltoء potcn-
־i͎ء ʶaء nonء cء inء loroء potcrcء disobbcdìrcء aglìء ordìniء dclء Sìgnorcء Suprcmo.ء
īo|chóء Brahmaء craء vcnutoء aء trovarcء Priyavrataء scgucndoء laء volontàء dclء
Sʘgnorc,ء cgliء volcvaء prìmaء dìء tuttoء dìssiparcء inءluìء ogniء supposizioncء chcء loء
portasscءaءpcnsarcءchcءluì,ءBrahma,ءcraءvcnutoءdaءluiءcomcءncmico.ء Brahmaء
scguivaءscmpliccmcntcء gliء ordìnìء dclء Signorc,ء inءmodoء chcء Prìyavrataء avcvaء
unء intcrcsscءncll `acccttarcءlcءsucءŵstruzionì͏ءcosıء comcء ilءSìgnorcءdcsidcravaŠء
V¡RSOȖ 12Ȗ
ñ¯ ¤
4^
10I Į̯¬Κ +\
n ƴΔ̍¤Κ =ª̎iΚªiΚ Κ
4 \ ¬ ª
d+î º' ~dÎ +í
¶Κ ġ̋̌Κ ª̏̐Œ̑̒Κ| | "²l l
nuґ tua}uґkua̪itґ tu¡uauґ vDžd}u}uґ vuґ
nuґ}cyu-vЮr}c͚uґmunμ)u}Εґ vΖґ
nuivurthuɤdhurmuƽŬґ¡urutuѨґavutcґvuґ
krtumґ vihuntumґ tunuħbhrdґvŊbhu}utґ
nu:ґmai,ء tua}u:ґdiء ɢui,ء kuacit:ґ chiunquc,ء tu¡uau:ґ conء l`austcrità,ء vid}u}u:ґ
conء l̥cducazionc,ء vuăґ o, ء nuĮґ maì,ء }cyu:ґ conء iء potcriء propriء dclloء }cyuĴґ
vνr}cϒu:ґ conء laءforzaءpcrsonalcɖء muniau}u:ґ conءl`intclligcnza,ء vu:ґ o,ء nu:ґmai,ء
cvu:ґccrtamcntc,ء urthu:ґconء ʰ Əopulcnzaءmatcr|aԇcζء dhurmuiŬ˕ґcoźءpotcrcءdcllaء
rclȁgionc,ء ¡urutulƞƘґ conءqualchcءpotcnzaءcstcrna,ء avutu/ƞ:ґ colء proprioء sforzoء
pcrsonalc,ء vu:ґo,ء krtum:ґ l`ordinc,ء vihuntumƎґ dìءcvitarc,ء tunu-bhrt˖ґl`csscrcءchcء
haءacccttatoءunءcorpoء matcrialc,ء vibhu}utƘґ cءcapacc.ء
TRADLZIONLȖ
NcssuacȖpuèȖcvitarcȖIņcrdiacȖdiȖDic,ȖIaȖFcrscaaȖSuprcmaȖ-aéȖccaȖIaȖlcrzaȖdiȖ
scvcrcȖ austcrità,Ȗ aéȖ ccaȖ uaaȖgraadcȖ crudizicacȖ acIȖ campcȖ dciȖ lcJa, aéȖ ccaȖ iȖ
pctcriȖ scpraaaaturaIiȖ dcgIiȖy0gí, aéȖ ccaȖIaȖpctcazaȖ ñsicaȖcȖiatcIIcttuaIc.Ȗ Ncssu-
acȖpuèȖiacItrcȖriccrrcrcȖaiȖpctcriȖchcȖgIiȖccalcrisccȖIaȖpraticaȖ dcIIaȖ rcIigicac,ȖaIIaȖ
suaȖcpuIcazaȖmatcriaIcȖcȖaȖquaIsiasiȖaItrcȖmczzcȖśchcȖsiaȖdaȖscIcȖcȖccaȖ I'aiutcȖ
diȖ aItri- pcrȖ slĞdarcȖ gIiȖ crdiaiȖ dcIȖ SigacrcȖ Suprcmc.Ȗ DaȖ ßrahmãȖ lĞacȖ aIIaȖ
lcrmica,ȖacssuaȖcsscrcȖvivcatcȖhaȖqucstcȖpctcrc.Ȗ
SFILGAZIONLȖ
Mcllaء ˱uryuґ ̎¡uniaud,ґGargamuniءd|ccءaءsuaءmoglic.ءctua}uґ vuґukaurua}uґ
¡ruauauncґyuryiґaurљu-cundrumuauuґvidhrtuuґti;ȅhutuψґ-"Miaءcaraء GargƳ ,ءtutɀ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YcrseȖ 12|Ȗ ¡cȖattiƘitàȖdiȖMahãrãjaȖFriyavrataȖ 2ūȖ
Ԉoء siءtrovaءsottoءilءcontrolloء diء Oio,ءlaءPcrsonaء Suprcma.ء Anchcء ilء solcء cء laء
| ȣna,ءcos|ءcomcءglìءaltriءmacstriءcdءcsscriءcclcsti,ءcomcءBrahmaءcءԉndra,ءsonoء
֡ottoءilءSuoءcontrollo. "ء ņnءanimalcءoءunءuomoءcomunc,ءchcءhaءacccttatoءunء
؟orpoء matcrialc,ء nonء puòء dunqucء sfuggircء a|laء giurìsdizioncء dcllaء Pcrsonaء
ɪuprcma.ء !lءcorpoءmatcrialcء ìncludcءiء scnsi.ء Ciononostantcءlcءattivìtàءscnso-
̦ءĵءaliء dciء cosiddcttiء scicnziatiء chcء ccrcanoء diء libcrarsiءdallcء lcggiء diء Oioء~lcء
|ňggiء dcllaء natura- siء rivclanoء inutili.ء Laء Bhuyuvud-y̔ǐґ (Āґ. ʏ Ā)ґ confcrmaǗء
U Ƭmuґmc}Ηґdurul}u}cґ-nonءcءpossibilcءsfuggircءallaءprcsaءdcllaءnaturaءmaء tc-
̧ ȃ ǩlcȶء poichóء cء Oio,ء laء Pcrsonaء Suprcma,ء chcء opcraء dictroء diء cssa.ء Moiء ciء
ǒ Ʉ Ʉostriamoء talvoltaء orgogliosiء dcllcء nostrcء pratìchcء austcrcء cء dcllcء nostrcء
œǵnìtcnzcءoءdciءnostriءpotcriءsoprannaturaliءchcءabbiaŐoءpotutoءacquisìrcءconء
|Ğءpraticaءdclloء}cyuƛґmaءilءnostroءvcrsoءaffcrmaءchiaramcntcءchcءncssunoءpuòء
ƹʃuggircء allcء lcggiء cء allcء istruzioniء dclء Signorcء Sovranoء -nóء conء iء potcriء
͹ХЦԊprannaturali , ء nóء conء unaء conosccnzaء scicntifica,ء nóء conء lcء austcritàء oء lcء
œĄnitcnzc.ء Laءcosaءcءdclءtuttoء impossibilc.ء
Laء parolaء munČ;u}cґ (̨̩conء l`intclligcnza̅)ء cء moltoء signìfìcativa.ء Priya-
ȤˆataءavrcbbcءpotutoءfarءnotarcءchcءBrahŐaءgliءchicdcvaءdiءacccttarcءlaءvitaءdiء
ʅŮŐigliaء cء laء rcsponsabilitàء dìء govcrnarcء unء rcgno,ء mcntrcء MaradaءMuniءgliء
ĞĽcvaء raccomandatoء diء nonء farsiء intrappolarcء ncllaء vitaء famìliarcء cء ncgliء
Ǫ҄҅arìءmatcriali.ء OovcrءsccglicrcءtraءlcءistruzioniءdìءBrahmaءcءqucllcءdiءMaradaء
Nuni,ء chcءsonoءcntrambiءautoritàءinءmatcria,ءdovcvaءcsscrcءpcrءiÍ principcءunء
їʣ | cmma.ء Oatcءlcء circostanzc,ء l`usoءdcllaء parolaءmunČ;u}cґcءdclء tuttoءappro-
ƃrȁatoǛء indicaء infattiء chcء poichóء Maradaء Muniء cء Brahmaء cranoء cntrambiء
Ǫutoritàءcompctcntiءpcrءdarcء istruzioni,ء Priyavrataءnonءdovcvaءtrascurarcءnóء
|ȴunoءnóءl`altro,ءmaءusarcءlaءsuaءintclligcnzaءpcrءscguìrcءlcءraccomandazioniءdiء
ǵntrambi.ء Pcrء risolvcrcء qucstiء dilcmmiء ¶rʳlaء ĬՋpaء Gosvamԋء ciء haءdatoء unء
эonccttoءmožtoءchiaroءdcll`intclžigcnza.ء
uncauklua}uґvi;u}cnґ
}ulhurhumґ upu}uñ]uluhґ
nirbundhuhґ kŗĝnĵ-aumbundhcґ
}uklumґ vuircy}umґ uc}ulcґ
ϿcءoccupazioniءŐatcrialiء(vi;u}cn)ґ dcvonoءcsscrcءacccttatcءscnzaءattaccamcn-
Ԍ oƔ ء cء tuttoء dovrcbbcء csscrcء usatoء alء scrvizioء dclء Sìgnorc.ء Qucstaء cء laء vcraء
ƭntclligcnzaء(munČ;c).ґ !lءfattoءdiءacccttarcءlaء rcsponsabilitàء diءunaءfamigliaءcء
Dzʣء unء rcgnoء nclء mondoء matcrialcء nonء haء nicntcء diء dannosoء pcrء coluiء chcء
ǪƦccttaءtuttoءpcrءilءscrvizioءdiء ĝ;sƵa.ء Cìòء ncccssitaءunaء chiaraء intclligcnza.ء lء
|ƭ | osoñءmc}cvcdŒґ affcrmano.ءbruhmuґaul}umґ]uyunґmilh}cґ-l̪univcrsoءmatc׼
rĵalcءcء illusioncءcء laءrcaltàء siءlimitaءallaءVcritàءAssoluta.ء Tuttaviaءunءdcvotoء
ց ētclligcntcء chcء apparticncء allaء lincaء diءBrahmaء cء dclء grandcء saggioءMaradaء
ͪo,ء inءaltriء tcrmini,ء laءBrahmaȽ֢ǫԩ՜ւǫјЮפǫ- nonءconsidcraءqucstoءmondoء
ɷomcءunء illusionc.ء Ciòء chcء cء crcatoء daء Oio,ء laء Pcrsonaء Suprcma͐ء nonءpuòء
ĄƸscrcء illusorioǛء cء illusorio,ء invccc,ء lŘusoء chcء scء ncءfaءpcrء ilء proprioء piaccrc.ء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
22 Srijmad-ßhãgavatamȖ [LaatcȖ5,ȖLap.¡Ȗ
ComcءinscgnaءlaءBhuyuvud-yilcґ(5. Zº),ґtuttoءcءdcstinatoءalءpiaccrcءdclءSignorcء
Suprcmo.ء bhcklcrumґ}u]Όu-lu¡uacmґaurvu-|cku-muhcavurumґȿOio,ءlaءPcrso׽
naءSuprcma,ءcءilءproprictarioء suprcmoءcءColuiءchcءgodcءdiء ogniءcosa,ءpcrciòء
tuttoء dovrcbbcءcsscrcءusatoءpcrءilءSuoءpiaccrcءcءpcrءilءSuoء scrvizio.ء Qualun-
qucء sianoء lcء circostanzc,ء favorcvoliء oء sfavorcvoli,ء siء dcvcء usarcء tuttoء pcrء
scrvìrcء ilء Signorcء Suprcmo.ء Qucstoء cء ilء modoءpcrfcttoءpcrء usarcء laءpropriaء
intcllìgʀnza.ء
VLRSOȖ 1JȖ
ªTI4 ²94 ¯ +ǓΚ +̈Κ
ƲƳΚ ̆ ̇tΚ º I
å ]·H ¯ ̉¬ǩ·
Ɩ̊RªŘΚ 7²Hl¶ ¤͵Κ l | " 1 l |
bhuvc}uґncau}uґ cuґkurmuґkurlumґ
ackc}uґmchc}uґaudcґbhu}c}uґ
ēukhc}uґ duĩkhc}uґcuґdchu-}cyumґ
uv}uklu-diʳ͙umґ]unulcŏŇyuґ dhullcґ
bhuvu}u:ґpcrءlaءnascita,ء ncac}u:ґpcrءlaءmortc,ء cuʲґanchc,ء kurmu:ґattŷvità,ء
kurlum:ґpcrءcompicrc,ء ackc}u:ґpcrءl̫aҍizionc,ء mchc}u:ґpcrءl`illusionc,ء audc:ґ
scmprc,ء bhu}u}u:ґ pcrء laء paura,ء aukhc}u:ґ pcrء laء fclicità,ء duȊkhc}u:ґ pcrء laء
soffcrcnza;ء cu:ґ anchc,ء dchu-}cyum:ґ inء rapportoء conء ilء corpoء matcrialc,ء
uv}ukluįґ daء OioƔء |aء Pcrsonaء Suprcma,ء diϝum:ґ ordinata,ء ]unulc:ґ g|Ʈء csscriء
individuali,ء uĒyu:ґ oءPriyavrata,ء dhullc:ґacccttano.ء
TRADLZIONLȖ
LarcȖFriyavraǻa,ȖsuȖcrdiacȖdcIȖSigacrcȖSuprcmcȖǼuttiȖgIiȖcsscriȖ siȖriȇcstcacȖ
diȖdillcrcatiȖtipiȖdiȖccrpiȖccaȖcuiȖcssiȖccacsccraaacȖIaȖaascitaȖcȖIaȖmcrtc,ȖIŇazicac,Ȗ
iIȖ Iamcatc,Ȗ I'iIIusicac,Ȗ IaȖpauraȖ davaatiȖ aiȖ luturiȖ pcriccIi,Ȗ IaȖlcIicitàȖ cȖ IaȖ scllc-
rcaza.Ȗ
SFILGAZIONLȖ
Vcncndoء inء qucstoءmondoء ogniء csscrcءccrcaءilء godimcntoء matcrial cĥء maء
sccondoءi|ءpփopr|oءkurmuȼґlcءpropr|cءatt|v|tàءpassatc,ءognunoءdcvcءacccttarcءilء
tipoءdiء corpoء partìcolarcء chcء gliء attribuisccء laء naturaء matcrialcءsuء ordincءdclء
Signorcء Suprcmo.ء Laء Bhuyuvud-yucґ (J.ZĀ)ґ inscgnaء aء qucstoء proposito.ء
¡rukŗlcʋґ kri}umcЈcniґyuǣuiĩґ kurmcǣiґaurvuau͕ґ-tuttoءcءcompiutoءdallaء¡ru-
krliȻґ laءnaturaءmatcriaģc,ءsottoءģaءdirczioncءdcģء SignorcءSuprcmo.ء Gģ|ءscicnɀ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ƕƱrseȖ 14|Ȗ ¡cȖattivitàȖdiȖMaharãjaȖFriyavrataȖ 2JȖ
J ĶЯtʝءattualiءnonء sannoءpcrchóءcsistanoء8ґŁ00ء000ءspccicءdiءvita.ء Āaءvcritàءcءchcء
ԍ ˧Ƞ tiء qucstiء corpiء sonoء conccpitìءpcrء glìء csscriء ìndivìdualìء daء Oioء stcsso͑ء sc-
ϰגюēdoءilءdcsidcrioءdiءognuno.ء Oioءlasciaءall`csscrcءvìvcntcءlaءlìbcrtàءdìءagircء
u ȏodoء suo͒ءmaءl`csscrcءdcvcءpoìءrìvcstìrsìءdìءunءparticoĒarcءtìpoءdìءcorpoءinء
Ԏ ˧ēzioēcء dcgliء attìء chcء haء compiuto.ء Pcrء qucstoء motivoء csӈstcء tuttaء unaء
ȤЈictàءdiءcorpì.ء Alcuniءcorpiءvivonoءsoloءunءistantc,ءmcntrcءaltriءgodonoءdiء
HHU loēgcvitàءfavolosa.ء Maءtutti,ءdaءBrahmaءfĴnoءallaءformìca,ءagìsconoءsottoء
|u Ňìrczioncء diء Oìo,ء laء Pcrsonaء Suprcma,ء chcء Siء trovaء nclء loroء cuorcƗء Āaء
ʑɿŅĻyuvud-y/lcґŚءǑ ǔ. Ǒ ǔ)ءloءconfcrmaءconءqucstaءdichiarazìoncءdìءĝԫ΂aţء
aurvua}uґcchumґ hrdiґaunnivi;[ʍґ
mulluhґ amrlirґ]΍cnumґu¡chunumґ cuґ
` ` I O Mìء trovoء nclء cuorcء diء ogniء csscrc,ء cء daءMcءvcngonoء ilء ricordo,ء laء cono-
̬ɷԪzaءcءl'oblío.ƍء Monءcءvcro,ء tuttavìa,ء chcءilءSignorcءSuprcmoءguidaءalcuniء
̹Țƅcrìءì nءmodoءparticožarcءcءa|triءiēءunءmodoءdìffcrcntc.ء ϟnءrcaltàĥءogniءcsscrcء
·| Ƞrovaءanimatoء daء unء ccrtoء dcsìdcrìo,ء cء ilء Signorcء glìء dàء laء possìbìlitàء dìء
ƹoddisfarcء qucstoء dcsidcrio.ء Āaء mìgliorcء vìaءd`azioncء consìstcء dunqucء ncll`ء
ηǒ пbandonarsìءaءOìo,ءlaءPcrsonaءSuprcma,ءcءncll`agìrcءsccondoءl aءSuaءvoloԿtà,ء
яȓluìءchcءagisccءcosíءcءlibcrato.ء
VLRSOȖ ¡4Ȗ
ΐΑñ¯Ì gΆǕ̷ƣiΚ
* V

"¯¯
T ¶l l !· .
0 W ºl²++|4
ưƱΚ Lj¤ Ŕ̅Κ ¶¬¦ l l («l |
}ud-vcciґlunl}cmґyuŁu-kurmu-dcmubhihґ
audualuruirґvulauґvu}umґau}c]ilchґ
aurvcґ vuhcmcґbu|imґ tavurc}uґ
¡rclcґnuaivuґdvi-¡udcґculu;-¡uduhґ
}ud:ґ diء chi;ء vcґci:ґēcllaءformaءdiء ìnscgnamcntiءvcdiciĦء lunl}cm:ґ aءunaءlungaء
Ǭorda,ء yuŁu:ґ dcllaء qualìtà,ء kurmu:ґ dclء lavoro,ء dcmubhih:ґ conء lcء coˇdc,ء
Дu-dualuruih:ґ moltoءdìffìcìlcءdaءcvitarc;ء vulau:ґ mioءcaroءragazzo,ء vu}um:ґnoi,ء
ʐѹu-}c]ilch:ґ siamoءìmpcgnatiĦء aurvc:ґ tutti,ء vuhcmuh:ґ compicrcĦء bu|im:ґ ordincء
dcstinatoءaءsoddìsfarءĀo,ء iavurc}u:ґaءOio,ءlaءPcrsonaءSuprcma,ء ¡rclch:ґcsscn-
ǰoء lcgati,ء nuai:ґ dalء naso,ء ivu:ґ comc;ء dvi-¡udc:ґ alء bípcdcء Śilء conduttorcę;ء
̨Ļluhɕ¡uduh:ґ quadrupcdiء Śbuoię.ء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
24Ȗ SrImad-ßhagavatamȖ [LanteȖ5,ȖLap.¡Ȗ
TRADUZION¡Ȗ
Sappi,ȖmieȖcareȖragazzeōȖchcȖ tuttiȖneiȖsiameȖIcgatiȖdaIIcȖingiunzieniȖvcdichcȖ
aIIcȖ divisieniȖ dcIȖ varµãirama sccendeȖ IaȖnestraȖnaturaȖcȖ IcȖnestrcȖattitudini.Ȗ E
mcIteȖ dillęciIcȖcvitarcȖqucstcȖdivisieniȖpcrchéȖcsscȖseneȖstatcȖcenccpitcȖinȖmedeȖ
scěcntiƷce.Ȗ DiȖ censcgucnzaȖ neiȖ siameȖ cestrcttiȖ adȖ adcmpicrcȖ iȖ nestriȖ devcriȖ
ncII'ambiteȖdcIȖ varµãirama-Jharma, cemcȖbueiȖlerzatiȖadȖavanzarcȖsccendeȖ IaȖ
vcIentàȖdiȖceIuiȖchcȖ IiȖcenduccȖtirandeȖIcȖcerdcȖattaccatcȖ aIIcȖ IereȖnarici.Ȗ
SFI¡GAZĆON¡Ȗ
Ѐcءparolcءtunt}cmґyuеu-kurmuɥdcmubhihґsonoءmoltoءimportantiءinءqucstoء
vcrso.ء Ăgniء csscrcء otticncء unء corpoء inء funzioncء dcll`inƧԐucnzaء chcء iء yuŭuґ
cscrcitanoءsuء diءluȆءcءagisccءdiءconscgucnza.ء Comcء inscgnaء laءBhuyuvudŴyǂtu,ґ
lcء quattroءd|visioniءsocialiء-bruhmutĶu,ґ kȑutrDž}u,ґ vuia}uґcءaudru- corrispon-
donoءaiءyuȮtuґcءalءkurmuґdiءciascuno,ءciocء a|laءsuaءnaturaءcءallcءsucءattitudini.ء
ϒsistcء unaء controvcrsŋaء aء qucstoء propositoƙء inǹattiء alcuniء sostcngonoء chcء
poichóءsiءriccvcءunءcorpoءinءʁunzioncءdciءyu/tuґcءdcſءkuЅmuґinءconscg˨cnzaءallaء
vitaءpassataءcءdunqucء|aءnascitaءchcءdctcrminaءloءstatoءsocialc.ء Altriءsottoli׾
ncanoءilءfattoءchcءlaءnascitaءțccondoءiء͠u/tuґcءilءkurmuґdcllaءvitaءpassataءnonءcء
uՀaء cons|dcraƾ|oncء csscnz|a|cء Ĉcrchؐء s|ء puŖء camb|arcء ||ء proprioء yu/tuґ cء i|ء
proprӉoء kurmuґ аnchcء inءʿuc֣taء vitaş ء CŒsƬ ء qucstӊء u|timiء dichiaranoء chcء lcء
q˨attroءdivisioniءsocialiء ͫͬciocء iء brΘhmuŭu,ґ gliء kȒutri}uĢґ iء vuia}uґ cء iء audruѷ
dovrcbbcroء dipcndcrcء unicamcntcء daiء yu/tuґ cء dalء kurmuґ ncllaءvitaءprcscntc.ء
Qucstaءsccondaءtcs|ء؎ءcon҆crmataءdaءMaradaءMءun|ءncƀ|oء
¿
rІmud-Bhuyuvutum.ґ
Mcntrcء cgliء istruivaء MaharaġaءǨudhisֿhiraءsulءcritcrioءdclءyu/tuґcء dclءkurmu,ґ
Maradaء Muniء affcrmavaء chcء qucstiء dcvonoء dctcrminarcء iء diffcrcntiء gruppiء
dcllaء socictà.ء !nءaltrcءparolc,ءscءunaءpcrsonaءnataءinءunaءfamigliaءdiءbrchmu/Ǒuґ
pքcscntaءiءsintomiءdiءunءaudru,ґcssaءdcv`csscrcءclassificataءcomcءaudru.ґ Vicc-
vcrsa,ء scء unء audruґ haء lcء qualitàء brahminichcء dcv`csscrcء classiҒcatoء comcء
bruhmuūtu.ґ
!|ء sistcmaءvur/tcarumuґ cء scicntifìco.ء PcrciŖ,ء ֤cءnoiءacccttiamoء lcءdivisioniء
dʢءvur/tuґcءdiءΜrumuґcosíءcomcءlcءdcʊnisconoءgliءinscgnamcntiءvcdici,ءlaءnostraء
vİtaءsaràءfruttuosa.ء Scءnonء cءdiיisaءcءorganizzataءinءqucstoء modo,ء laءsocictàء
nonءpuòءcsscrcءpcrfctta.ء Comcء inscgnaء ilء |iȓttuґĸurc/tuґ (J. 8.º).ґ
vurȭǑcarumuccruDzutşґ
¡uruȔƲtĶuґ¡uruhґ¡umоnґ
viȕtturґşrсdh}utƲґ¡unthcґ
ncn}̣tґtut-tķȖu-kşrutĶumґ
"Oio,ءlaءPcrsonaءSuprcma,ء

rIء Пi˱ɨơ,ءcءadoratoءcompicndoءadcguatamcntcءiء
dovcriءprcscrittiءpcrءognunoء ncll`ambitoءdciءvurūtuґcءdcgliءcarumuɮґ Monءcsistcء
aŏcunء altroء modoء diءsoddisfarcء ilء Signorcء Suprcmo.ء Ăgnunoءdcvcءdunqucء
agircءnc||`ambitoءdiءqucstaءistituת|onc. " ءĂgn|ءsoc|ctàءumanaءdcvcءadorarcء

rԏء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Yrrso 14|Ȗ ¡cȖattivitàȖdiȖMahãrãjaȖFriyavrataȖ 25Ȗ
V| ·m. Attualmcntc,ء tuttavìa,ء l'uomoء ìgnorůء chcء qucs׀oء cء ìlءfĴncء ultʤmo,ء laء
œĄrʂczìoncء dcllȰcsìstcnza.ء Cosí,ء ìnvcccء dìءìnscgnarcء aglìء uomìnìء adء adorarcء
РĶ ؜΅uء sìءìnscgnaء loroء ìlءcultoء dcllaء matcrìa. ء Sccondoء l`orìcntamcntoءattualcء
љĄĢ laءsocìctà,ء lčuomoء crcdcءdìءpoĉcrءfarcءprogrcdìrcء laءcìvìltàء manìpolandoءlaء
ԬбtѲrìaءì nءmodoءdaءcostruìrcءgrattacìclì,ءautostradc,ءautomobìlìءcءaltrcءrcalìz-
׈Ğƾìonìءdclloء stcssoء gcncrc.ء Talcءcìvìltàءpuòءcssc˄cءdcfŸnìtaء soloء matcrìalìsta,ء
œĄrchóءcoloroءchcءvìءpartccìpanoءnonءconosconoءìlءfŸncءdcll`csìstcnza.ء Qucstoء
||Ucء consìstcء nclء raggìungcrcءVìsɨu,ءmaءìnvcccءdìءccrcarcءdìء arrìvarcءaء Luì,ء laء
ҘĄntcءsìءlascìaءdcvìarcءdallaءmanìfcstazìoncءcstcrnaءdcll`cncrgìaءmatcrìalc.ء Oìء
דԭscgucnzaء ìlء progrcssoء matcrìalcء nonء puòءcsscrcء chcءcìcco͓ء cء coloroء chcء
DZȃ rìgonoء talcء svìluppoء matcrìalcء sonoء anch`cssìء cìcchʤ,ء cssìء guìdanoء scmplì-
ՁΕmcntcءcoloroءchcءlìءscguonoءncllaءdìrczìoncءsbaglìata.ء
Fdunqucءmcglìoءscguìrcءlcءìstruzìonìءdcìء |cdu,ґdcsìgnatìءìnءqucstoءvcrsoء
ɸȓnءlcءparolcء}ud-vcci.ґ Sccondoءqucstcءìngìunzìonì͔ءognunoءdovrcbbcءdctcr׿
Ԯìnarcء scء cء unء brchmuЊuȽґ unoء k;ulri}uȾґ unء vuiѫ}uґ oء unء audruȿґ cء rŸccvcrcء
הē`cducazìoncء approprìata.ء Laء suaء vìtaء saràء alloraء unء succcssoɌء altrìmcntìء
Ģ ̭ ĕmanìtàءìntcraءsprofondcràءncllaءconfusìonc.ء Scءlaءsocìctàءcءdìvìsaءì nءmodoء
mctodìcoء sccondoء ìء vurµuґcء glìء carumu,ґ cء scء lcء dìrcttìvcء datcء ncìء |cduґ sonoء
ȓƸscrvatc,ءlaءvìtaءdcglìءuomìnìƑءqualunqucء sìaءlaءloroء posìzìonc,ء saràءunءsuc؀
ɸcsso.ء CìòءnonءsìgnìfìcaءchcءìءbrchmuЋuґsarannoءclcvaĉìءal lìvclloءspìrìtualcءcءìء
̕ ҁ̘druґ no,ء scءlcءìngìunzìonìءvcdìchcءsonoءrìspctĉatc,ءtuׁtìء-brchmuǤuġґk;uƳri}u,ґ
ºuia}uґ cء audruɖ sarannoء clcvaĉìء alء lìvclloء spìrìtualcء cء laء loroء vìtaء saràء unء
֥ucccsso.ء Lcءìngìunzìonìءdcìء |cduґ sonoء lcء dìrcttìvcء csplìcìtcءchcء cmananoء daء
ϊìo,ءlaءPcrsonaءSuprcma.ء llءnostroءvcrsoءfaءallusìoncءalءfattoءchcءìءbuoìءlcgatìء
в| l cءnarìcìء sìءsposĉanoءscgucndoءlaءvolontàء dìءchìءlìءguìda.ء Sìmìlmcntc,ءscءnoìء
Ƹcguìamoء lcء ìstruzìonìء dcìء ̐cduɀґ laء nostօaء vìtaء sì ء ìnscrìràء ìnء unء traccìatoء
pcrfctto.ء Maءscء ìnvcccءdìءagìrcءìnءqucstoءscnsoء noìءagìamoءsccondoءìlءnostroء
Đaprìccìo,ءlaءnosĉraءcsìsĉcnzaءsaràءsprccataءaءcausaءdcllaءĐonfusìoncءcءtcrmìnc-
ràء ncllaء dìspcrazìonc.ء !nءrcaltà,ء poìchóء ncssunoء oggìء scgucء lcء ìstruzìonìء dcìء
|cdu,ґlaءconfusìoncءrcgnaءncllaءsocìctà.ء Oobbìamoءdunqucءfarcءnostraءqucstaء
ìstruzìoncء dìء Brahmaء aء Prìyavrata,ء consìdcrandolaء comcء unaءdìrctĉìvaءvcra-
mcntcء scìcnĉìfĴcaء chcء pcrmcttcء dìء farcء dcll'csìsĉcnzaء unaء vcraء rìuscìta.ء Laء
ßhuyuvud-y/lǕґ( ! ô. ZJ)ґloءconfcrmaΖء
}uhґƤalru-vidhimґ ular]}uґ
vurlulcґkcmu-kcruluφґ
nuґauґ aidd͢imґ uvc¡ncliґ
nuґaukhumґnuґ¡urcmґyulimґ
Scء
̆
noìءnonءvìvìamoءconformcmcntcء all`ìnscgnamcntoءdcglìءƥalru,ґ nonء avrc-
moءmaìءsucccssoء ìnءqucstaءvìtaءcءtantoءmcnoءotƈcrrcmoءlaءfcl ìcìt؉ءoءl̮clcvazìo-
ncء aءunءlìvclloءsupcrìorcءdìءcsìstcnza.ء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
26Ȗ SrlmadřßhãgavatamȖ
V¡RSOȖ 15Ȗ
lƼ́Κ ̃ć̄-āΚ
;¤ ¶¤ ºÏ ¶º+=ƇΚ
×
̂ǤΚ 1
^
ºß4 "
º
¯
¥gF4I (4 =ƉȈ|¦Κ |I"'|I
˴aubhiaǞɨ ϞumґhĖґuvurundhmuhcґ 'Őƿyuґ
duhkhumґ aukhumґ vcґydzu-kurϔu-auĒyutґ
uathu}uґ tutґtudґ}udґu}uĒktuґnuthuaґ
cuk;u;mutundhuґivuґn/}umunuhґ
[LantcȖ5,Ȗ Lap.¡Ȗ
čau-ubhiaţ;[um:ґ crcataءoءdataءdalءSignorc,ء hi:ґ ccrtamcntc,ء uvurundhmuhc:ґ
dobbìamoء acccttarc,ء uϋyu:ґ mioء caroء Priyavrata,ء duhkhumʴґ Ēaء soffcrcnza,ء
aukhum:ґ |aءfclicità,ء vc:ґ o,ء yuҍu-kurmu:ґ conء|aءnaturaءcء l`attìvìtà,ء auŏƿyut:ґ colء
contatto,ء uathu}u:ґ csscndoء situato,ء tutґtut:ґìnءqucstaءcondizìonc,ء }ut:ґqualcء
Ǯorpo,ء u}uĒktu:ґEgliءdicdc,ء nuthuh:ґiŴءSìgnorcءSuprcmo,ء cuk;u;mutu:ґdaءunaء
pcrsonaءchcءhaءocchi,ء undhuh:ґuomìniءcicchì,ء ivuʵґcomc,ء ni}umunuh:ґcsscndoء
condottì.ء
TRADUZION¡Ȗ
MicȖcarcȖFriyavrata,ȖscccndcȖIcȖinĖucnzcȖchcȖcscrcitancȖsuȖdiȖnciȖiȖdillcrcntiȖ
gepa, Dic,Ȗ IaȖFcrscnaȖSuprcma,ȖciȖattribuisccȖiȖncstriȖrispcttiviȖccrpiȖcȖIaȖlcǗicitàȖ
cȖ IaȖ scllcrcnzaȖ chcȖ ciȖ spcttanc.Ȗ OgnuncȖdcvcȖdunqucȖacccttarcȖ IaȖsuaȖ scrtcȖ cȖ
IasciarsiȖ ccndurrcȖ daIȖ SigncrcȖ Suprcmc,Ȗ ccmcȖ unȖ cicccȖ siȖ IasciaȖ guidarcȖ daȖ
quaIcuncȖchcȖhaȖI'uscȖdcgIiȖccchi.Ȗ
SFI¡GAZION¡Ȗ
Ơcssunءmczzoءmatcrìa|cءpuòءpcrmcttcrdziءdìءcvitarcء|ŭءfclicìtàءcء|aءsoffcrcn-
zaء dcstìnatcء a|ءnostroءpartìco|arcء corpo.ء Esistonoء ottoءmìlioniءquattroccnto-
mì|aء (ŢءŁ00ء000)ءformcء dìءcorpì,ءcءognunaءcء dcstinataء aءgodcrcءoء aءsoffrircءdìء
unaء ccrtaء quantìtàء dìء gioìcء cء do|orì.ء Ơoiءnonء possìamoء cambìarcء nìcntc,ء
pcrchėء|aء fc|ìcitàء cء laءsoffcrcnzaء sonoء ordinatcء dalء SignorcءSuprcmo,ءpcrءlaء
vo|ontàءdc|ءQualcءì|ءnostroءcorpoءcìءcءstatoءasscgnato.ء Poìchėءnonءpossìamoء
sfuggircءaiءSuoiءpìanì,ءdobbìamoءacccttarcءdiء˳asciarciءguidarcءdaءLui,ءcomcء
unء ciccoء chcء cء condottoء daء unaء pcrsonaء chcء haء l`usoء dcgliء occhiĎء Scء inء
qua|sìasìءcircostanzaءnoiءrimanìamoءfcdcӶìءal|aءcondìzìoncءaءcuìءcìءhaءdcstina-
toءì|ءSignorcءSuprcmoءscgucndoء lcءSucءistruzioni,ءraggìungcrcmoء|aءpcrfczìo-
nc.ء Loء scopoء prìncipalcء dc|laء vitaء cء quc||oء dìء scguìrcء |cء dircttìvcء diء Oìo,ء laء
PcrsonaءSuprcma.ء Qucstcءistruzionìءcostituìsconoء|aءrc|ìgìoncءcء ìlءdovcrcءdiء
ognuno.ء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Ycro 15|Ȗ ¡cȖattivitàȖdiȖ MahãrãĠaȖFriyavrataȖ 2ŮȖ
Pcrء qucstoء motìvoء

rIء KrsǞaء dìchìaraء nc||aء ßhuyuvud-y/lcґ (ґƃ8. ôô)ʶґ aurvuґ
ϼΰŅurmcnґ¡uril}u]}uґ mcmґ ckumґ auruǒumґ vru]uґ ~˾Lascìaء ognìء a|traء formaء dìء
̘ ̙ɶĐĊpazìonc,ءabbandonatìءscmp|iccmcntcءaءMcءcءscguiMì. ǂء Qucstaء viaء dc||`ء
Ğоbandono,ء fondataء su||`osscrvanzaء dc||cء ìstruzìonìء dìء OŌo,ء |aء Pcrsonaء Su-
œյcma,ءnonءcءdcstìnataءaءunaءpartìco|arcءc|asscءdc||aءsocìctàءoءaءunaءcrcdcnzaء
œĶ uttostoءchcءaءun`a|tra.ء ЛnءbrchmuĎȷuґpĊòءabbandonarsìءaءOìoءcءsìmì|mcntcء
˥ĺoءk;ulri}u,ґunءvuia}uґcءunءaudru.ґ Tuttìءpossonoءadottarcءqucstaءvìa.ء Comcء
ƭ ʹɻĶcaء ì|ء nostroء vcrso,ء cuk;u;mulcndhcґ ivuґni}umŎnch.ґ dobbìamoء scguìļcء ì|ء
ɪĶ įnorcء comcءĊnء cìccoء sìء |ascìaء guìdarcء daء unaء pcrsonaء chcءhaء |DŽĊsoءdcg|ìء
̚ ̛űцhì.ء Scءscguìamoءì|ءSìgnorcءSuprcmoءadcrcndoءa||cءìstruzìonìءchcء Eg|ìء dàء
ƁĄìء |cduґ cءnc||aءßhuyuvud-yilcґ|aءnostraء vìtaءsaràءunءsucccsso.ء Pcrcìòء Krs،aء
Ъ҂ǹcrmaءnc||aءBhuyuvud-yilcґ(ґƃ 8.ôʡ)ʷґ
mun-muncґbhuvuґmud-bhuklcґ
mud-}c]ͪґmcmґnumuЕkuruґ
mcmґ cvui;}uaͫґauТ}umґ lcґ
¡rulΞcncґ¡ri}cґ 'aiґmcґ
͵Ͷءīcnsƥء scmprcءaءMcءcءdìvcntaءMìoءdcvoto.ء AdoraMìءcءoffrìMìءìء tuoìءomƥggì.ء
τo˓í̈́ء ccrtamcntѫء vcrraŌء aء Mc.ء Tcء |oء promcttoء pcնchėء tuء scìء unء amìco,ء
ү ƁҐnìtamcntcءcaroءaءMc."ء Qucstaءìstruzìoncءcء dc֛tìnataءaءtuttìءɗbruhmuĎtu,ґ
kѐlri}u,ґ vuia}uґ cءaudru.ґ Qua|unqucءsìaءì|ءgrĊppoءaءcuìءsìءappartìcnc,ءchҰun׹
ՠ˦cء sìءabbandonìء aء Oìo,ء |aءPcrsonaء Suprcma,ء cء scguaء ì|ء Suoء ìnscgnamcntoء
҃Ůràءdc||aءsuaءvìtaءunءsucccsso.ء
ɠ|ء vcrsoءprcccdcntcءcìءprcscntavaء| ` ana|ogìaءdciء buoìءattaccatìءaءunءcarroء
؍hcء sìء spostanoء sottoء |aء dìrczìoncء dc|ء conduttorcء dìء unء carroء aء bˤoì.ء
υomp|ctamcntcءsottomcssìءa| |oroءconduttorc,ءcssìءշìmangonoء|àءdovcءqȡcstiء
Ľuo|cء far| ì ء rìmancrcͅء cء mangìanoء cìòء Ǯhcء cg|Ȃء vuoұء darء |oroء daء mangìarc.ء
Џĵ Ȑì|mcntc,ء dc|ء tuttoء abbandonatìء aء Oìo,ء |aء Pcrsonaء Suprcma,ء noìءnonء doǀ
Ľrcmmoءnėءaspirarcءa||cءgioìcءnėءrammarҲcarcìءdcìءdo|orì,ءdobbìamoءpìuttostoء
ćostrarcìء soddìsfattìء dc||aء condìzìoncء chcء cìء cء asscgnataء da|ء Sìgnorc.ء ωo-
Ľrcmmoء cammìnarcء su||aء vìaءdc|ء scrvìzìoءdìءdcvozìoncء cءnonءcsscrcءìnsoddì-
ƅǹattìء davantìءa||aء fc|ìcìtàء oء a||aء soffcrcnzaء chcء Ϗg|ìء cìءaccorda.ء Quandoءg|ìء
Ѭsscrìءcondìzìonatìءda|laءpassìoncءcءda||ȳìgnoranzaءconsìdcranoء|'csìstcnzaءdìء
ΉءŁ00ء000ء spccìc,ء rcstanoء ìnء gcncra|cء ìncapacìء dìء capìrcء ì|ء pìanoء dc|ء Sìgnorcء
Аuprcmo,ءcppurc,ء|aءvìtaءumanaءoffrcءì|ءprìvì|cgìoءunìcoءdìء՘otcrءcomprcndcrcء
|Ì suoءpìano,ءdìءadottarcء|aءpratìǮaءdc|ءscrvìzioءdҳءdcvozìoncءcءdìءc|cvarsìءƨʒnoء
ɱ||aء pìúء a|taءpcrfczioncء scgucndoء |cءSucء ìstruzìonì.ء L`unìvcrsoء ìntcroءagìsccء
֜ottoء|`ìnʌucnzaءdcìءyuǒu,ґcءìnءpartìco|arcءdc||aءpassìoncءcءdc||ř ìgnoranza,ءmaء
bC |DŽuomoءasco|taءcءcantaء|cءg|orìcءdc|ءSìgnorc͆ء|aءsuaءcsìstcnzaءpuòءcsscrcءunء
֝Ċcccsso,ء cdءcg|ìء puòء gìungcrcء a|ء pìúء a|toء |ìvc||oءdc||aءpcrfczìonc.ء ͨPcrcìòءì|ء
ßϻhun-nгru̶}uґĸurcĎtuґaffcrmƥ.ء
hurcrґncmuґhurcrґncmuґ
hurcrґncmuivuґkcvu|̙mґ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
28Ȗ Srlmad-ßhagavatamȖ [LaatcȖ5,ȖLap.¡Ȗ
ku|uuґncat}ґcvuґncat}ґcvuґ
ncat}ґ cvuґyutirґun}uthuґ
Ȭɠnءqucst`ctàء dìء Ka|ìءnonء c`cء a|troء modo,ء nonء c`cء alֵroء modo,ء nonء c`cء a|troء
modoءdìءraggìungcrcءlaءpcrfczìoncءspìrìtua|cءchcءìlءsantoءnomc,ءilءsantoءnomc,ء
ìlء֞antoءnomcءdclءSìgnorc. "ء Laءpossìbìlitàءdìءasco|tɮrcءìءsantìءnomiءdìءOìo,ء|aء
Pcrsonaء Suprcma,ء dovrcbbcء csscrcء offcrtaء aء tuttì,ء pcrchóء sìء puòء cosíء comȦ
prcndcrcء gradua|mcntcء |aء proprìaء posìzʕoncء rca|cء ncllčcsìstcnza,ء poìء csscrcء
c|cvatìء fìnoء a|ء livclloءspìrìtua|c,ءa|ءdìء làءdcl|aءvìrtú.ء A|loraء tuttoءciòءchcءcءdìء
ostacoʰoء aӷء progrcssoء spìrìtuaĒcء saràء annʡcnƇato.ء Ϝnء conclusʡonc,ء dunquc,ء
dobbìamoء acccttarcء|aءsìtuazìoncء ncl|aءqua|cءsìamoءstatiءmcssìءpcrءlaءvo|ontàء
dc|ء Sìgnorcء Sovrano,ء qua|unqucء cssaء sìa,ء cء ccrcarcء dìء ìmpcgnarcìء nclء Suoء
scļvizioءdìءdcvozìonc.ء Al|oraء|aء nostraءvìtaءaĽƶàءsucccsso.ء
V¡RSOȖ 1éȖ
Ȝ˷dzΚ ˼Ǽ^˽9˾˿̀ȯ
4̰̱ĦƝ+̲¦Κ
14H˺ūΚ
9M4l1Í87¦
H ˸~˹ºΚ §"Iº ˵˶Κ ||'-|l
muktcґ ȟ¡iґtcvudґbibhr}ctґavu-dchumґ
crubdhumґuanunnґubhimcnu-aun}uhґ
}uthcnubhutumґ¡ruti}ctu-nidruhґ
kimґ tvґun}u-dchc}uґ yuijcnґ nuґ vrͬѝktcґ
muktuh:ґ un`anìmaء libcrata,ء u¡iİґ pcrfìno,ء tcvut:ґ finchó,ء bibhr}ct:ґ dcvcء
mantcncrcΫء avuŸdchum:ґ Ōlء proprìoء corpo,ء crubdhumƎґ ottcnutoء comcءrisu|tatoء
dc||cءattìvìtàءpassatc,ء uanunĮґacccttando,ء ubhimcnu-aun}uhʸґscnzaءconcczìoniء
crratc,ء }uthc:ґ comc,ء unubhutum:ґ cìòء chcء craء pcrccpìto,ء ¡ruti}ctu-nidruh:ґ
coluiءchcء cء uscìtoء da|ء sonno,ء kimґ tu:ґ ma,ء un}u-dchc}u:ґ pcrء unء a|troء corpoء
matѭrialc,ء yuƚcn:ґ|cءinƨĸucnzcءdc|laءnaturaءmatcria|c,ء nu:ґ maì,ء vrnktc:ґ godc.ء
TRADUZION¡Ȗ
AachcȖI'csscrcȖ IibcratcȖ dcvcȖ acccttarcȖiIȖccrpcȖchcȖ haȖriccvutcȖiaȖ luazicacȖ
deIIcȖsucȖattivitàȖpassatcȖ[ġuĬĥuČ.Ȗ Licacacstaatc,ȖIibcrcȖdaȖcgaiȖlaIsaȖccacczic-
ac,ȖcgIiȖccasidcraȖIcȖgicicȖcȖiȖdcIcriȖchcȖgIiȖ spcttaacȖaȖ causaȖdcIȖsucȖġuĬĥuȖacIIcȖ
stcsscȖmcdcȖiaȖcuiȖuaaȖpcrscaaȖsvcgIiaȖccatcmpIaȖiIȖscgacȖchcȖhaȖavutcȖduraatcȖiIȖ
scaac.Ȗ DiȖccascgucaĶa,ȖaicatcȖIcȖccIpisccȖcdȖcgIiȖacaȖagisccȖmaiȖpcrȖcttcacrcȖuaȖ
aItrcȖccrpcȖmatcriaIcȖscttcȖI'iaƸucazaȖdciȖtrcȖƺȀǾu.Ȗ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
\rso l ) ¡cȖ attivitàȖdi ȖMahãrãĠaȖFriyavrataȖ ŭ9Ȗ
ūPǠŦϕɘТǠĪЄŦء
Ͼŗanìmaء condizionataء cء soggcttaء a|laء concczìoncء corporcaء dc|l`csistcnzaء
uun| ոcء |řanìmaء libcrataء saء diء nonء csscrcء unء corpoء maء unء csscrcءspiritualc͇ء
· | | · | i nICdaءquc֟toءcorpo.ء Priyavrataءavrcbbcءpotutoءchicdcrsiءpcrchė,ء|uìءchcء
t l . l cOsíavanzatoءinءmatcriaءdiءcomprcnsìoncءspìrìtualc͈ءdovcvaء acccttarcءlaء
'·t Ӹ ӹ ȃ ŮĽ|túءcء affrontarcء g|ìءostacolìءchcءsiءfrappongonoء a|ء progrcssoء spirìtualcء
t t ·mc Ɔcءfosscءstataءun`anìmaءcondizionataءcostrcttaءadءagìrcءscgucndoءlcء|cggiء
dr| | u naturaءmatcrialc.ء Pcrءdìssìparcء qucstoءdubbioءBrahmaء|oءìnformòء chcء
·|n·00 |cءpcrsoncءlìbcratcءnonءrìscntonoءdc|ءfattoءdìءdovcrءacccttarc͉ءanchcءnclء
I · l pO ìnء cuìء sìءtrovano,ء i|ء rìsultatoء dcllcء loroء at˝ìvìtàء passatcɂء Mcntrcء dorǀ
| n| umCsogniamoءmo|tcءcoscءìrrcaӺì,ءmaءquandoءc|ءsvcg|ìamoءciءdìstacchiamoء
: | . | ʾĊcstcء coscء cء contìnuìamoء ìlءcorsoءdc||aء nostraء csistcnzaء su|ء pìanoء rca|cء.ء
ͷء ̺Թռս ilmcntc,ء unaء pcrsonaء libcrataء -avcndoء pcrfcttamcntcء comprcsoء dìء nonء
t ` ×>C¡Ç ilءcorpoءmaءun`animaءspìrìtualc- nonءtìcncءcontoءdcl|cءattivitàءpassatc,ء
ַ ؚ ԧpiutcءncl|ľìgnoranzaLjءcءrcgo|aء|cءsucءattìvitàءprcscntiءìnءmodoءchcءcsscءnonء
t t \|1 ՙortìnoءa|cunaءrcazioncءpcrءluì.ء l|ءmctodoءdatoءncllaءBhuyuvud-yucґ(J.º).ґ
Ɂ ѺϬͭϟĹrlhclґ kurmuĊtķґ Ƞn}ulruґ |ckcґ '}umґ kurmu-bundhunult.ґ scء siء agìsccء pcrء laء
˿ؘŇd|sfazioncءdcllaءPcrsonaءSuprcma,ءì|ء}u]͖u-¡uru)u,ґ lcءattivitàءnonءgcncra-
| ¡ I alcunaء conscgucnzaء matcria|c,ء mcntrcء iء kurmƼґ chcء agìsconoء pcrء sėءstcssìء
··nC ìncatcnatìء allcء conscgucnzcء dcìء |oroء attì.ء Cosıء un`animaء|ìbcrataء nonء
mcdtlJsu|lcءattƮvȄtàءchcءhaءcompìu˝oءnclءpassatoءaءcausaءdc|laءsuaءìgnoranza,ء
mu agìsccءinءmodoءdaءnonءprcpararsìءunءa|troءcorpo,ءfruttoءdìءattìvìtàءìntcrcs-
· . i |0. ComcءindìcaءchìaramcntcءlaءBhuyuvud-͛iluґ( Ƅ īžZô).ґ
mcmґcuґ}cґ 'v}ubhiccrcĊtuґ
bhukli-}ϭycnuґ acvulcґ
auґyuͮtзnґaumulil}uilcnґ
bruhmu-bhu}c}uґ ku|¡ulcґ
`LCÌ uÌ chcء sǃimpcgnaء complctamcntcء nclء scrvizìoء dìء dcvozìonc,ء scnzaء maiء
Dzǵvìarc͊ء trasccndcء subitoء lcء trcء ìnfĸucnzcء dcllaء naturaء matcrìalcءcء raggìungcء
Ⱥءő˔Ƭء ||ءlìvcl|oءdc|ءBrahman. "ء !ndìpcndcntcmcntcءdaءcìòءchcءnoìءabbìamoءfattoء
ut|C nostrcءvìtcءpassatc,ء scءdurantcءqucstaء csìstcnzaء c̜impcgnìamoءaء scrvircء
ʽĊramcntcء ilء Sìgnoչc,ء sarcmoءscmprcء sҴtuatiء al lҵvcl|oءdc|ءbruhmu-bhulu,ґcȂocء
̝ɯպcmoء lìbcratì,ء |ìbcrìء daء ognìء rcazìoncء (kurmuů,ґ ìnء modoء daء nonء dovcrء piúء
ջ ƭvcstircءunءnuovoءcorpoءmatcrìa|c.ء ̊}uklvcґdchumґ¡unurґ ]unmuґnuiliґmcmґcliґ
\ ȡr]unu,ґ affcrmaء |aءBhuyuvud-y/luґ (ī.º)˧ґ dopoء avcrء lascìatoء qucstoء corpo,ء
cO| uI chcءagìsccءҶnءqucstoءmodoءnonءsìءrìvcstcء piúءdìءunءcorpoء matcrìalcء maء
ֶ őrnaءaء Oìo,ء nc|laءsuaءdìmoraءorҷginalc.ء
ƢϐЌūĪء 1ůȖ
º ×^ ǒ˴Ŏ H®
˯· Κ ˰Κ ˮΚ hññ¦ |
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
30 Srlmad-ßhãgavatamȖ
Þ¤¤Þ1º¤
¶NºI |T § ˫ˬ˭Κ| | \ ¢l '
bhu}umґ¡rumullua}uґvunc;vґu¡iґa}cdґ
}uluhґauґ calcґ auhu-;uć-au¡ulnułґ
]ilcndri}ua}clmu-rulcrґbudhua}uґ
yrhcarumuhґ kimґ nuґ kurcl}ґuvud}umґ
[LanteȖ5,Ȗ Lap.¡Ȗ
bhu}um:ґpaura,ء ¡rumullua}u:ґdìءcoluìءchcءcءconfuso,ء vunc;u:ґncllcءforcstc,ء
u¡i:ґ anchcάء a}cl:ґcìء dcv'csscrcέء }uluł:ґpoichó,ء auł:ґ cglìء (coluìء chcء nonء haء ìlء
controlloءdìءsóءstcsso),ء calc:ґcsistc,ء auhu:ґ con,ء ;ĵ[-au¡ulnuƴˣƊґscìءmoglìءlcgittì-
mcďء ]ilu-indri}ua}u:ґpcrءchìءhaءgìàءconquìstatoءìءscnsì,ء clmuɘrulch:ґsoddìsfattoء
Ҹnءsóءstcsso,ء budhua}uʹґ pcrء unء talcء crudìָo,ء ͜rhu-carumuh:ґ vitaءdiء famìglìa,ء
kim:ґqualc,ء nu:ґìnءrcaltà,ء kurcli:ґ puòءfarc,ء uvud}um:ґ danno.ء
TRADUZION¡Ȗ
AnchcȖscȖviaggiasscȖdiȖ lercstaȖinȖlercsta,ȖceIuiȖchcȖnenȖhaȖiIȖcentreIIeȖdiȖséȖ
dcvcȖscmprcȖtcmcrcȖ I'incatcnamcnteȖ aIIaȖ matcria,ȖpcrchéȖ vivcȖ inȖcempagniaȖ diȖ
sciȖ megIiȖ Icgittimc,Ȗ cieèȖ IaȖ mcntcȖ cȖ iȖ cinqucȖ scnsiȖ chcȖ scrveneȖadȖ acquisircȖ IaȖ
cenesccnza.Ȗ AIȖ centrarie,Ȗ IaȖ vitaȖ diȖ lamigIiaȖ inȖ séȖ nenȖ puèȖ causarcȖ danneȖ
aII'uemeȖiIIuminateȖchcȖhaȖcenquistateȖiȖsueiȖscnsiȖcȖtrevaȖIaȖseddislaziencȖinȖséȖ
stcsse.Ȗ
SFI¡GAZION¡Ȗ

rŊŴaءƠarottamaءOasaءŬhakuraءcantaΐءyrhcґvcґvunclcґlhckc,ґ Ȣhcґyuur˾Ͻyu'ґ
buǀcґŚckcґ ȿchcء vivaء ncllaءforcstaءoءaءcasa,ء coluìء chcء cءassortoءnclءscrvìzìoءdìء
dcvozìoncء dìء

riء Caìtanyaء cء traء lcءanìmcءlìbcratc.ء Qucstaءìdcaءcء riprcsaء dalء
nostroء vcrsoĎء Pcrء coluìء chcء nonءcء macstroءdcìءscnsì,ءandarcء ncllaء forcstaءpcrء
dìvcntarcءunءcosìddcttoء}cy/ґnonءhaءalcunءscnso.ء Poìchóءlaءsuaءmcntcءcءìءsuoìء
scnsìءìncontrollatìءloءaccompagnano,ء cgliءnonءraggìungcràءnìcntc,ءncanchcءscء
abbandonaءlaءvìtaءdìءfamìglìaءC vaءncllaءforcstaĎء lnءpassatoءnumcrosìءmcrcan-
tìءdcĒءnordءdcʱĒ`lndìaءavcvanoءʱ'abҹtudìncءdìءandarcءnclءBcngala.ء Sìءcءformatoء
cosȀءunءdcttoءpopolarcǖءƌScءtuءvaìءinءBcngalaءlaءtuaءfortunaءandràءconءtc."ء Laء
nostraءprìmaءprcoccupazioncءdcv'csscrcءdunqucء qucllaءdìء dìvcntarcءmacstrìء
dcìءnostriءscnsì,ءcءpoìchóءcssìءnonءpossonoءcsscrcءcontroĒӻatìءscءnonءsonoءusatҺء
nclءscrvìzìoءdìءdcvozìonc,ءilءnostroءprìncìpalcءdovcrcءconsìstcءncll` ìmpcgnarliء
alء scrvìzioء dclء Signorc.ء ˲Ǟ;Ɵkcǿuґ hr;Ɵkcau-acvunumґ bhuklirґ uc}ulcʺґ laءbhukliґ
ìmplìcaءl'usoءdcìء scnsʟءpurìґcatìءalء scrvìzioء dclء Sìgnorc.ء
Brahmaء prccìsaء quìء chcء cء mcglìoء cء pìúء sìcuroء usarcء ìء propriء scnsiء alء
scrvìzìoء dclء Sìgnorcء pìuttostoء chcء partìrʀء pcrء laء forcstaء conء scnsìء nonء
con˚rollatì.ء Anchcءlaءvìtaءdìءfamìgliaءnonءpuòءnuoccrcءaءcoluìءchcءsìءcontrollaħء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
V¡'lNU l8|Ȗ ¡cȖattivitàȖdiȖMahãrajaȖFriyavrataȖ Jl Ȗ
ч؃֠ˍĞءnonءpuòءìncatcnar|oءa|| aءmatcrìa.ء

rI|aءĬؖpaءGosvamƳءhaءriprcsoءqucstoء
՚ȣĺȟ oţ ء
thuґ}ua}uґhurcrґdca}cґ
kurmuncґmunuacґyircґ
nikhi|cavґu¡}ґ uvualhcauґ
]αvun-mukluhґauґuļ}ulcґ
̻̀̾Ƽa|unqucء siaء |aء suaء posizìonc,ء |aء pcrsonaء chcء impcgnaء comp|cֹamcntcء|cء
·l l L ɱttività,ء iء suoiءpcnsìcriءcء|cءsucءparo|cءnclءscrvizioءdiءdcvoƾioncءoffcrtՊءa|ء
БҼ ʍƁorcء dcvľcsscrcء considcrataء comcء un̞anìmaء|ibcrata."ء Abbiamoءaءqucstoء
՛վш π Ĉositoء |`cscmpìoء diء

rI|aء BhaķtivìnodaءǦhaķuraɋء scbbcncء cgliء avcsscء as-
̟Ժʹtoء grandiء rcsponsabìlìtàء cء fosscء capofamig|ia,ء contribuȀء ìnء modoء unicoء
· u| t· svi|uppoء dc| | aء mìssioncء di ء

rIء Caìtanyaء Mahaprabhu.ء

rI|aء Prabo-
ɼһ Ȏ Ğĺandaء SarasvatIء Ǧhakuraء aggìungcɋء durdcnlcndri}u-kc|uəaur¡u-¡ućuʀʒґ
͂ȣȤ ϮУkhclu-dumȏ[ru}ulcґ ~glìء organìء dcìء scnsiء sonoء scnzaء dubbioء iء nostrìء piúء
¡| ЫԻdiءncmìci,ءpcrciòءsonoءparagonatìءaءscrpcntìءvc|cnosì.ء Maءscءunءscrpcntcء
v|cncءprìvatoءdcìءsuoìءdcntìءvc|cnìfcriءnonءfaءpiúءpaura.ء Sìmilmcntc,ءappcnaءìء
؄؅ӽ̠ ĺƆiءsonoء usatiء pcrءscrvircء ì|ءSìgnorcء nonء c`cء pìؗء nìcntcءdaء tcmcrcء dallcء|oroء
Ьֺ Ƞività.ء ńء dcvotìء dc|ء Movìmcntoء pcrء l aء Coscìcnzaء diء KrsǞaء opcranoء nclء
Լנĺdoء matcrìa|c,ء maء poìchóء usanoء pìcnamcntcء iء |oroء scnsiء a| ء scrvizìoء dclء
ВͿ ʍnorc,ء rcstanoء scmprcءdìstaccatiء daء qucstoء mondo,ء cssiء vivonoء costantc-
Ӽ Ȏ Ȏ φΑϝϞtcءsulءpìanoءtrasccndcnta|c.ء
ƢŦǤūĪء 18Ȗ
ºî ° ßlTºTM
¶ Ġ˨ǑΚ 4ñ ȕȤ˩Κ|
«ˤΚ ç«+ ˦ķ˧Κ
˥!Κ ǛƐΚ īƮƻǟ˪Κ||'¢|I
}uȇґěѿ[ґau¡ulncnґ vdžiyiȂNJumΎn̅ґ
yrhcȀ̓uґnirvia}uґ }ulcluґ¡urvumґ
ul}cliґduryФΊriluґur]ilcrtnґ
k)/ncȁ̈́uґkcmumґ vicurcdґvi¡uacilґ
іuh:ґ chìunquc,ء ťƢćƈґ sci,ء au¡ulnХͯn:ґ avvcrsarì,ء vňΤiy/ȃNJumcnuh:ґ dcsidcrandoء
щԽnquistarc,ء yrhcҏu:ґncl|aءvitaءdìءfamig|ìa,ء nirvia}uʻґcsscndoءcntrato,ء }ulclu:ґ
Dzňvcءprovarc,ء ¡urvum:ґdapprìmaήء ul}cli:ґ conquista,ء duryu-cariluh:ґtrovando-
>| inءunء|uogoءfortìfìcato,ء ur]ilu-ur/n:ґ ncmìciء moltoءpotcnti,ء k)/ncȋu:ґdìmìnui-
| u, kcmum:ґ |ussurìa,ء vicurcl:ґ puòء andarc,ء vi¡uЖcil:ґ i|ء pìúء cspcrto,ء ìlء pìúء
ѮrƼdito.ء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
J2Ȗ SrȐmadŚßhãgavatamȖ [LaatcȖ5,ȖLap.Ȗ¡
TRADUZION¡Ȗ
IƃȖ capcȖdiȖlamigIiaȖchcȖèȖ rigcrcsamcatcȖ macstrcȖ dcƒaȖ suaȖ mcotcȖcȖ dciȖ suciȖ
ciaqucȖ crgaaiȖ diȖ scascȖ puèȖ csscrcȖ paragcaaǺcȖ aȖ uoȖ rcȖ chcȖ daǙǘaȖ suaȖ lcĭtczĶaȖ
ccaquistaȖiȖsuciȖpctcatiȖacmici.Ȗ LcIuiȖchc,ȖdcǫȖcsscrcȖstatcȖđducatcȖacIIaȖȅitaȖdiȖ
lamigIia,Ȗ vcdcȖdccrcsccrcȖIaȖsuaȖIussuriaȖpuèȖanƮaĭcȖcvuaqucȖscazaȖǪriƫIƽ.Ȗ
SFI¡GAZION¡Ȗ
L`istituzìoncء vcdicaء chcء raggruppaءìء quattroء vurnuґ cء ìء quattroء carumuґ cء
scҽcntìǷҿcaءcءì|ءsuoءunìcoءscopoءcءquc||oءdìءfavorircءì|ءcontro||oءdcìءscnsì.ءPrìmaء
diءcntrarcءnc|laءvìtaءdìءfamig|ìaء(yrhualhu-иarumu),ґ|oءstudcntcءìmparaءaءdìvcn-
tarcءNjǁlƯndriĖuɂґ cìocء aء controʲ|arcء ìء scnsì.ء So|tantoء a||ora,ء gìuntoء aء qucstoء
gradoءdìء maturìtàƒءg|ìءsìءpcrmcttcءdìءdìvcntarcءunءcapofamìg|ìaŃءcءpoìch؏ءcg|ìءcء
statoءcducatoءprcccdcntcmcntcءaءdomìnarcءìءscnsìءsìءrìtìraءda||aءvìtaءfamì|ìarcء
pcrءdìvcntarcءunءvǬnu¡rualhuґnonءappcnaءg|ìءs|ancìء ìmpctuosìءdc||aءgìovìnczzaء
sonoء passatìءcdءcg|ìءraggìungcء |cء sog|ìcء dc||aء vccchìaìaȻء cìocءvcrsoء ìءcìnquantľء
annìء oء unء po`ء dìء pìˣ.ء lnʄìnc,ء dopoء unaء formazìoncء compŽcmcntarcdžء cg|ìء
acccttaءì|ءaunnĖпau.ґ A|ʲoraءcء dìvcntatoءpcrfcttamcntcءcrudìtoءcءdìspostoءal|aء
rìnuncìaȻءlìbcroءdìءspostarsìءaءsuoءpìaccrcءscnzaءa|cunaءpauraءdìءcsscrcءvìtֻìmaء
dcìءdcsìdcrìء matcrìa|ì.ء ɞءscnsìءsonoءconsìdcratìء ncmìcìءmo|toءpotcntì,ءcءcomcء
unءrcءchcءabìtaءìnءunaءpotcntcءfortczzaءpuòءrcspìngcrcءncmìcìءmo|toءtcmìbilì,ء
cosíء|ľuomoءchcءhaءscc|toءì| ءyrhualhuɚuarumuґ(|aءvìtaءdìءʄamìgĒìa)ءpuòءvìnccrcء|cء
passìonìء dc|laء giovinczzaء cء ìntraprcndcrcء |cء tappcء dclء vcnu¡rualhuґ cء dclء aun-
n}uauґìnءtuttaءsìcurczza.ء
V¡RSOȖ 19Ȗ
~ ˟Ǭ»= ˠ|ŽˡƭȮ
˜ï|˝Κ
·Κ
|˞ªƃ¶=·Κ |
̚¬rΚƙƄȎƅ(Κˢm|ˣƆ(Κ
į·Κ º¶ĶΚ ¬¯ | | ' ¨Ì |
lvumґ lvґub]u-nubhcŐŇyhri-aurc]u-kcau-
durycarilcґ nir]ilu-;u[-au¡ulnuʄґ
bhuǖk;vchuґbhcycnґ¡uru;clidi;[unґ
vimukluŵauŐŇyuhґ¡rukrlimґbhu]uavuґ
lvum:ґ tuίء lu:ґ a||oraŃء ub]u-ncbhuʼґ dìء Oìo,ء |aء Pcտء onaء Suprcma,ء ì|ء cuìء
ombc|ìcoءassomìg|ìaءaءunءfӀorcءdìء|otoŃء uǖyhri:ґ ìءpìcdì,ء aurc]u:ґ ì|ءǷōorcءdìء|otoΰء
kcau:ґ |̡orìñzìoŃء duryuʽґ |aء fortczza,ء cariluʅʾґ ìnء cuìء sìء ccrcaءrìfugìoŃء nͰrNjǁlu:ґ
conquìstatì,ء ;u[-au¡uЦϠuʆ:ґ Ì scìءʺѯmìcìء(|aءmcntcءcء ìءcìnqucءscnsì),ء bhuЏk;vu:ґ
godcŃء ihu:ґinء qucstoءmondo,ء bhcyun:ґoggcttìءdҾءpìaccrcαء ¡uruțu:ґda|ӾaءPcrsonaء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com

YĒǯseȖ 19ČȖ ¡cȖattivǃtàȖdiȖMahãrãjaȖ FriyavrataȖ JJȖ
Гȣprcma,ء utidi;[cn:ґ ordinatìءìnءmodoء straordìnario,ء vimuktu:ґ libcrato,ء auƹ-
΃΀΁؛Βء da|ء contattoء conء |aء matcrìa,ء ¡rukrtim:ґ |aء posizioncء costituzìonalc,ء
ͣŅaΥuavu:ґgodc.ء
TRADUZION¡Ȗ
IǚrƟhmãȖceatiauèȖiaȖqucstiȖtcrmiaiűȖ
MieȖ careȖFriyavrata,ȖccrcaȖrilugieȖacIȖcuercȖdiȖIeteȖdciȖpicdiȖdcIȖ SigaercŎȖ iIȖ
t`0Í embcIiceȖ semigIiaȖ aach'csseȖaȖ uaȖñercȖdiȖIete.Ȗ DemiaaȖcesiȖ iȖ sciȖ ergaaiȖdiȖ
ȈoseȖʼnIaȖmcatcȖcȖiȖscasiȖdiȖpcrcczieacŊ.Ȗ GediȖdciȖpiaccriȖdiȖqucsteȖmeadeȖpcrché,Ȗ
|¤ medeȖ dcIȖ tutteȖ cccczieaaIc,Ȗ iIȖ SigaercȖ tcȖ IeȖ haȖ erdiaateťȖ LesiȖ tuȖ saraiȖ pcrȖ
ĵmprcȖIibcrateȖdaȖegaiȖ IcgamcȖ matcriaIcȖcȖpetraiȖ scguircȖ gIiȖ erdiaiȖ dcIȖSigaercȖ
ĵƨeadeȖ IaȖ tuaȖpesizieacȖcestituzieaaIc.Ȗ
SFI¡GAZION¡Ȗ
ϑsìsּonoء trcء tìpìء dìءuomìnìء ìnءqucstoء mondoء matcrìa|cǕء ìء kurmt,ґ chcءvoȦ
ϻӁ ؒ ƂnoءgodcrcءalءmassimoءdcìءscnsìLJءì ӥӝcnԀ,ءpìúءc|cvatìءdìءloro,ءchcءccrcanoءdìء
|ъprimcrcءg|ìءstìmolìءdcìءscnsì,ءcء ìnfìncءg|ìء}cyt,ґ co|oroءchcءhannoءgìàءconquì-
·| uIC ìء scnsì.ء Ơcssunoء dìء loro͋ء tuttavìa,ء haء raggiuntoء ìlء |ìvc|loء spirìtua|c.ء
Дőltantoء ìء dcvotìء chcء nonء appartcngonoء aء ncssunoء dìءqucstiء trcءgruppìء tra-
͌͸βыĺdonoء |aء matcrìa.ء Sccondoء laءBhuyuvud-yǍtuґŚ š ·ƖΆɈ)ţء
mcmґƭuґ}cґŨv}ubhiƭcrcŤuґ
bhukti-}cycnuґacvutcґ
auґydzcnґaumu̚t}uitunґ
bruhmu-bhu}c}uґ ku|¡utcґ
́χo|uìء chcء sčìmpcgnaء complctamcntcء nc|ء scrvìzȂoء dìء dcvozƮonc,ء scnzaء maƮء
ɼĄvĶarc,ء trasccndcء subìtoء |cءtrcء inƨԃƽcnzcء dc|laء naturaء ʴatcrìalcء cء raggiungcء
̢ ő˔Ƭءì|ء|ìvc||oءdc|ءBrahman. ƍء Brahmaء raccomandaءquìءaءPriyavrataءdìءrcstarcء
J| |ivcԁ|oءtrasccndcnta|c,ءnonء nc||aءfortczzaءdcllaءvìtaءfamìlìarc,ءmaءpìuttostoء
| |\ quc|laء dcìء pìcdìء dìء lotoء dc|ء Signorcء (ub]u-nubhuƹyhri-aurc]u). ґ Quandoء
בƁȴapcء cntraء nc||čapcrturaء diء unء ñorcء dìء lotoء pcrء bcrncء ì|ء ncttarcƔء sìء trovaء
ʽրatìcamcntcءprotcttaءdaȄءpcta|ìءdӂء qucstoء ñorcء dìء |oto,ءnėءìء raggìء dc|ء soӿcء nėء
Ǎ іűunaءa|traء ìnƨĸucnzaء cstcrnaء possonoء raggìungcr|a. ء Simì|mcntc,ء co|uiء chcء
Ⱥءьrdzaءrìfugìoءaìءpìcdìءdiء|otoءdc|ءSìgnorcءSuprcmoءcءprotcttoءdaءtuttiءìءpcrico|i.ء
| ̣ԂΓrءqucstoءmotìvoءloء
¿
r/mud-Bhuyuvutumґ Ś š0. ǐŁ.ΈŢ)ءdìchìaraǙء
Зumcarituґ}cґ¡udu-¡u|βuvu-¡|uvumґ
muhut-¡udumґ¡un}u-}uacґ murcrc/ˤґ
bhuvcmbudhirґvutau-¡udumґ¡urumґ¡udumґ
¡udumґ¡udumґ}udґvi¡udcmґnuґ tc;umґ
̂Љcrءchìءhaءtrovatoءrìfugìoءaìءpìcdìءdìء |otoءdclءSìgnorcءtuttoءdivcntaءpìúءfacì|c.ء
|U rca|tà,ء pcrءqucstaء pcrsonaءpcrsìnoءattravcrsarcء i|ءvastoءoccanoء dcll`ìgnoŝ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
J4Ȗ SrImad-ßhãgavatamȖ [LaatcȖ5,ȖLap.¡Ȗ
ranzaء(bhuђǐmbudhρґ nonءcءpiúءdifųcilcءchcءscavalcarcءl'improntaءlasciataءsulء
suoloء dalloءzoccoloءdiء unءvitclloء (vutau-¡udum). ґ Ũonءc`cء qucstioncء pcrءtalcء
dcvotoءdiءrimancrcءinءunءluogoءdovcءogniءpassoءrapprcscntaءunءpcricolo. "ء
ńlءnostroءvcroء dcsidcrioءcء quclloءdiءcscguircءl'ordincءsuprcmoءdiء Oio. ء Scء
noiءsiamoءѿcrmamcntcءdctcrminatiءaءfarcءlaءSuaءvolontàءassolutáءnoiءsarcmoء
scmprcءalء sicuroĚءqualunqucءsiaءlaءnostraءsituazioncĚءinءcicloءoءall'infcrno.ء Lcء
parolcء¡rukrtimґ bhu]uavuґ sonoء moltoء signifiĮativc.ء ĸrukrtimґ siء rifcrisccء allaء
posizioncءcostituzionalcءdiءogniءcsscrc,ءchcءcءlaءposizioncءdiءctcrnoءscrvitorcءdiء
Oio.ء Pcrءqucstoء motivoء Brahmςءconsigliaء PriyavrataǙء "Ĭcstaءncllaءtuaءposi-
zioncء diء scrvitorcء ctcrnoء dclء Signorc.ء Scء tuء cscguiء iء Suoiء ordiniĚء nonء cadraiء
maiĚء ncppurcء inء mczzoء aiء piaccriء matcrial i . "ء Ũotiamoء quiء chcء iء piaccriء
matcrialiء ottcnutiءgrazicء all'azioncء intcrcssataءsonoءdiffcrcntiءdaءquclliءchcءilء
Signorcء Suprcmoء accorda.ء Иalvoltaء scmbraء chcء unء dcvotoء godaء diء unaء
grandcءopulcnzaĚءmaءscءcgliءacccttaءqucstaءposҧzioncءcء soloءpcrءobbcdircءagliء
ordiniء diء OioĚء laء Pcrsonaء Suprcma.ء Oiءconscgucnza,ء unء dcvotoء nonء cء maiء
contaminatoء ncppurcء dallaء minʜmaء Ҩnflucnzaء matcrialc.ء lء dcvotiءdclء Movi-
mcntoءpcrءlaءCoscicnzaءdiءKղs֌ִaءprcdicanoءnclءmondoءintcroءsccondoءlȱordi-
ncء diء srIء Caitanyaء Mahaprabʏu.ء Essiء dcvonoء quindiء incontrarcء numcrosiء
kurmi,ґ maء grazicء aſlaء miscricordiaء diء srŻء Caitanyaء rimangonoء protcttiءdallcء
influcnzcءmůtcrialiǎء l| ˯uitun)u-curitcmrtuґ(˿udh)uґ Ā. ! Zº)ґdcscrivcء inءqucstiء
tcrminiء laء bcnŲdizioncءchcءilء Signorcءaccordůء loro΍ء
kubhuґnuґbΙdhibcґtcmcruґviau)u-turuʼnǸyuґ
¡DZnurupiґciґȯhuΚiґ¡ubcґ mcruґ au΢ycґ
ănء dcvotoء ˑinccroء chѨء scճvcء srƳء CaitanyaءMahaprabhuء diffondcndoء ilء Suoء
inscgnamcntoءnclءmondoءintcroءnonءsaràءmaiءcolpitoءdallcءinǸӳucnzcءmatcrialiء
(vi;u)u-turuʼnǸyu).ґ Anzi,ء vcnutoء ilء momcntoĚء ritrovcràء ilء rifugioء dciءpicdiء diء
lotoءdiءsrŻءCaitanyaءMahaprabhuءcءrcstcràءcos|ءctcrnamcntcءinءSuaءcompagniaěء
ƢŦǤūĪء 20
" `´
ͶΚ ˘˙˚-Ŗ®˛ƔΚ
̛Κ ȥȦ rΚ ƈ Κ
²º l |
ariґѭukuґuvccuґ
itiґaumubhihitcґmuhc-bhcyuvutcґbhuyuvutuaґtri-bhuvunu-yurcrґunuacaunumґ
ctmuncґ |uyhutu)cvunutu-aircdhurcґbcdhumґ itiґ aubuhu-munumґ uvuhu.ґ
ari-aukuhґ uvccu:ґ srijء sukadcvaء GosvamӲء dissc,ء iti:ґ cosí,ء aumubhihituh:ґ
complctamcntcءistruito,ء muhc-bhcyuvutuh:ґ ilءgrandcءdcvotoĦء bhuyuvutuh:ґdclء
potcntissimoءBrahmaŤء tri-bhuvunu:ґ dciء trcءmondiɎء yurch:ґilءmacstroءspirituaŝ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YērscȖ 2ƅƧґ ¡cȖattivitàȖdiȖMaharãjaȖFriyavrataȖ J5Ȗ
|c, unuauaunumİґ l'ordìncɕء clmunuh:ґ dìء sóء stcsso,ء |uyhulu}uʿґ aء causaء dclſ'ء
ǒ ƁҀѪrìorità,ء uvunulu:ґs'ìnchìnò,ء aircdhuruh:ґ laءtcsta,ء budhum:ґ síءmacstro,ء ili:ґ
хoƅƬǚء au-buhu-mcnum:ґ conء grandcءrìspctto,ء uvchu:ґ compí.ء
TRADUZƂON¡Ȗ
ƎrlȖSuǍadcvaȖGcsvamlȖccntinuèŲȖ
FcrlcttamcntcȖistruitcȖdaȖßrahmã,ȖiIȖmacstrcȖspirituaIcȖdciȖtrcȖmcndi,ȖFǰiya-
Ȇrata,Ȗ inlcricrcȖ aȖ IuiȖ ccmcȖ pcsizicnc,Ȗ gIiȖ cllríȖ iIȖ sucȖ cmaggic,Ȗ acccttèȖ iIȖ sucȖ
ǣrdincȖcȖćcȖcscguíȖ ccnȖprclcndcȖrispcttc.Ȗ
SFI¡GAZION¡Ȗ
SrIJءPrìyavrataءcraءilءnìpotcءdìءBrahmȨěء Cosí͂ءsccondoءl`ctìchcttaءsocҩalcLJء
CU ìnfcriorcء aء luìěء F dovcrcء diء unء ìnfcrìorcء cscguìrcء conء grandcء rispcttoء
Ӵ ̖ oƶdìncء dìءunء supcrìorc.ء Pcrء qucstoء motìvoء Priyavrataء rìsposcء ìmmcdiata-
ʵŲntcǘء "SíƓءmacstroěء ǟaròءlaءtuaءvolontà. "ء Prìyavrataءcءdcscrittoءcomcءunء
ϕuhc-bhuyuvulu,ґunءgrandcءdcvoto,ءcءì|ءdovcrcءdìءtaſcءdcvotoءdclءSìgnorcءcءdìء
ѩŔŲguìrcءgliءordìnìءdclءsuoءmacstroءspìrìtualcءoءdclءmacstroءspiritualcءdìءqȡcst'ء
˥ltimo,ء sccondoء laء tradìzìoncء¡urum¡uru.ґ Comcء inscgnaء laءBhuyuvudĦytlcґ
Ȭ ʠ. Z)ˀґ cvumґ¡urum¡urcґ¡rc¡lumґ ͧbisognaء rìccvcrcء lcء ìstruzìonìء dclء Sìgnorcء
Ў˦prcmoءattravcrsoءlaءsucccssìoncءdciءmacstrìءspìrìtualŵěء ănءdcvotoءsìءconsi-
d0tu scmprcءcomcءilءscrvìtorcءdclءscrvìtorcءdclء scrvìtorcءdclءSignorcěء
V¡RSOȖ 2ƅґ
ͤhuyuvcnґ u¡iґmununcґ}ulhcvudґu¡uku|¡ilu¡ucilihґ¡ri}uvrulu-ncrudu}crґ
Ļviɹumumґ ubhiaumčkɺumcnu}crґclmuaumґ uvualhcnumґ uvcn-munuaumґ
k)u}umґuv}uvuhrlumґ¡ruvurlu}unnґuyumulɩґ
bhuyuvcn:ґilءpotcntìssìmoءBrahma,ء u¡i:ґanchc,ء mununc:ґ daءManu,ء }uŜhcŢ
ºul:ґ comcء mcritatoΦء u¡uku|¡ilu-u¡ucilih:ґ vcncrato,ء ¡ri}uvrulu-ncrudu}cȲ:ґ ìnء
ĻrcscnzaءdìءPrìyavrataءcء diء ĩarada,ء uviɻumum:ґ scnzaءavvcrsionc,ء ubhiaumt-
k)umcnu}cȳ:ґ guardando,ء clmuaum:ґ chcء convìcncء csattamcntcء aſlasuaءposi׶
רionc,ء uvualhcnum:ґallaءsuaءdŋmora,ء uvck-munuaum:ґ alءdiءlàءdìءogniءcspմcs-
˒ioncء mcntalcءcءvcrbalc,ء kɼu}um:ґilءpìancta,ء uv}uvuhrlum:ґmcravìglìosamcntcء
ˏituato,ء ¡ruvurlu}uϡ:ґpartcndo,ء uyumul:ґtornò.ء
TRADUZION¡Ȗ
ßrahmãȖ riccvcttcȖpciȖ I'adcrazicncȖ diȖ ManuȖchc,ȖccnȖrispcttc,Ȗ lcccȖ dcIȖ sucȖ
mcgIicȖpcrȖscddislarIcŦȖ AnchcȖFriyavrataȖcȖNãradaȖguardarcncȖßrahmãȖccnȖuncȖ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
J6Ȗ Srimad-ßhãgavatamȖ [LanteȖ5,ȖLap.¡Ȗ
sgȁardeȖ priveȖ dDŽȖ egniȖ riscntimcnte.Ȗ Fei,Ȗ depeȖ avcrȖ csertateȖ FriyavrataȖ adȖ
acƩcttarcȖIaȖrichicstaȖdcIȖ padrcŏȖßrahmãȖternèȖvcrseȖ IaȖsuaȖdimera,Ȗ SatyaIeka,Ȗ
chcȖsupcraȖegniȖimmaginaziencȖcȖegniȖdcscriziencȖtcmperaIc.Ȗ
SFI¡GAZION¡Ȗ
ManuءcraءccrtamcntcءmoltoءsoddisfattoءchcءBrahmaءfosscءrìuscitoءaءpcr׷
suadcrcء suoء ųglioء Priyavrataء adء acccttarcء laء rcsponsabìlìtàء dìء govcrnarcء ilء
mondo.ء QuantoءaءPriyavrataءcءŨarada,ءanch'cs֚iءcranoءmoltoءsoddisfatti.ء !nء
rcaltà,ء bcnchóء Brahmaء avcsscء forzatoء Priyavrataء adء acccttarcء laء dìrczìoncء
dcglìءaffarìءdclءmondo,ءfaccndogliءcosíءrompcrcءìlءsuoءvotoءdìءƻruhmucur}uґcء
quclloءdiءconsacrarsiءìntcramcntcءalءscrvizioءdìءdcvozionc,ءāaradaءcءPrìyavra-
taءnonء provavanoء alcunءrìscntimcntoءvcrsoءBrahma.ء āaradaء nonءcraءaffattoء
dcsolatoء dìء avcrء vìstoء frustratiء ìء suoiء sforziء nclء farcء dìء Priyavrataء ìlء suoء
dìsccpolo.ء PrìyavrataءcءŨaradaءcranoءcntrambiءnobìlìءpcrsonaggìΧءcssiءavcva-
noءcoscìcnzaءdclء rìspcttoءchǴء dovcvanoء aءBrahma.ء Cosíȸء invcccء diء guardarloء
conء riscntìmcnto,ءprcscntaronoءdaӵء fondoءdclء loroء cuorcء tĕttìءiء Ćoroء rispctti.ء
BrahmȨءtornòءpoìءncllaءsuaءdimoraءcclcstc,ءconoscìĕtaءcolءnomcءdìءSatyaloka,ء
chcء cء dcscrittaء quìء comcء privaء diء qualsìasìء impcrҁczìoncء cء alء dìء làء dìء ognìء
dcscrìzioncءvcrba|c.ء
QucstoءvcrsoءìnscgnaءchcءBrahmaءtornòءncllaءsĕaءrcsìdcnzaءcclcstc,ءchcءcء
taԷtoء đmportantcء quantoء laء suaء pȘoprìaءpcrsona.ء Brahmaء cء ìlء crcatorcء L ìȍء
pc˅sonaggìoءpءiԝءclcvatoء dcll'univcrsoءìnءcuìءviviamo.ء LaءBhuyuvud-yǂlϐґ(8. ʓʥȸґ
prccìsaءlaءdurataءdcllaءsuaءcsistcnzaΎء auhuēru-}uyu-¡ur}unlumґ uhurґ}udґƻruh-
muҎcґ viduˬǶґ -laء durataء totalcء dcìء quattroء}uyuґ cء dìء4ґJZ0ґ000ґ annì,ء cء qucstoء
numcroءmoltìplìcatoءpcrءmìllcءcìءdàءìlءvalorcءdiءdodiciءorcءdcllaءvìtaءdiءBrahma.ء
Cosíءnoiءnonء possìamoءconccpìrcءncanchcءdodiciءorcءdiءBrahmȨءcءaءmaggiorء
ragìoncءìءccntoءannìءdìءcuìءcءforʶataءlaءsuaءvìta.ء Comcءpotrcmoءquìndìءavcrcء
ĕnř ìdcaء dcllaءsuƥءdìmoraƜء ńء Tcstìءvcdiciء affcrmanoءchcءsuءSatyalokaءnonءc'cء
nóء nascìta,ء nóء malattìa,ء nóء vccchiaia,ء nóء mortc.ء ϛnء altrcء parolc,ء poìchóء
SatyalokaءsìءtrovaءaìءlìmìtiءdìءBrahmaloka,ءdcllaءradìosìtàءdclءBrahman,ءcءqĕaǁ
sìء ìdcntìcaءaء VaìkНΨ˛haloka,ء tantoءchcءqucstaءdimoraء-Ƅĕcllaءdìء Brahma׸
rcstaء praticamcntcءìndcscrivìbilcءpǴrءnoì.ء ύssaءcءdunqucءdcfinitaءuv̛ό-munuė
au-yccuruűґ ìlءchcءsìgnìñcaءchcءsupcraء ìlءpotcrcءdcscrҪttìvoءdcllcءnostrcءparo|cءcء
dcllcءnostrcءfacoltàءd`immaginazìonc.ء LcءScritturcءvcdìchcءdcscrìvonoءcomcء
scgucءlaءdìmoraءdìءBrahma.ء}udґvuiґ¡urcrdh}umґ ludґu¡crumcŦ[h}umґnuґ}ulruґ
ackcґ nuґǹurcґ nuґ mrl}urґ ncrlirґ nuґ ccdvcyuhґ -ĘSuء Satyaloka,ء chcء sìء trovaء aء
mìlionìءcء anchcء aء mìlìardìء dìء annìء daء noì,ء nonء csistonoء nóء ilء lamcnto,ء nóء laء
vccchìaìaȹءnóءl`angosciaȸءnóءalcunaء influcnzaء ostìlc,ءcء ncppurcء laءmortc. ˻ء
V¡RSOȖ 22Ȗ
¶¹N ˗Κ1Ь18-!¹4· @¹1Ijkñ-Oª+l7·0lA¯I¹·
lÞHj4 ×íÞl¯4 HH| 1%H11HõI84I8Hl ôºì!m""
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YērseȖ 22|Ȗ ¡cȖ attivitàȖ diȖMahãrãjaȖFriyavrataȖ 37
Ǚunurґu¡iґ¡urc͌uivumґ¡ruliaundhilu-muncrulhuhґaurur)i-
ºƪrcnumulcnclmu]umґ ukhi|u-dhurc-mu͏Ǧu|u-alhili-yu¡lu}uґcalhc¡}uґavu}umґ
̜ti-vi;umu-vi;u}u-vi;u-]u|cau}cac}cґ u¡ururcmu.ґ
munuhāґSvayambhuvaءManu,ء u¡i:ґ anchc,ء ¡urcуu:ґdaءBrahma,ء cvumƏґcosҫ,ء
Ǜruliaundhilu:ґcscguìto,ء munuh-rulhuh:ґ|`aspìrazìoncءdcllaءsuaءmcntc,ء auru-rĜŢ
ºƪru:ґ dclء grandcء saggìoء ĩarada,ء unumulcnu:ґ colء pcrmcsso,ء úlmu-]um:ґ suoء
|ĵҖlìo,ء ukhi|u:ґ dcllȱ ìntcroء unìvcrso,ء dhurú-mu͍du|u:ґ dcìء pìanctì,ء alhili:ґ ìlء
ʵantcnìmcnto,ء yu¡lu}c:ґ pcrء|aءprotczìoncƚء calhc¡}u:ґ stabìlcndo,ء avu}um:ґ
ȔĄrsonalmcntc,ء uliɛvi;umu:ґmoltoءpcrìcolosì,ء vi;u}u:ґglìءaffarìءmatcrìalì,ء vi;u:ґ
DZìء Ɗclcnoƚء ]u|u-cau}u:ґoccano,ء cac}ch:ґ daìءdcsìdcrì,ء u¡ururumu:ґfuء lìbcrato.ء
TRADUZION¡Ȗ
Lesi,ȖceaȖI'appeggieȖdiȖßrahmã,ȖSvãyambhuvaȖMaauȖpetéȖseddislarcȖ iȖsueiȖ
ďƲsidcri.Ȗ LeIȖ pcrmcsseȖ dcIȖ graadcȖ saggieȖ Nãrada,Ȗ cgIiȖ aĕdèȖ aȖ sueȖ ñgIieȖ IaȖ
DZƳspeasabiIitàȖgevcraativaȖdcIȖmaatcaimcateȖcȖdcIIaȖpretczieacȖdiȖ tuttiȖiȖ piaactiȖ
ďcII' uaivcrse.Ȗ ¡gIiȖ siȖsettrasscȖiaȖqucsteȖ medeȖ aII'eccaaeȖavvcIcaateȖcdȖ cstrcķ
mamcatcȖ pcriceIeseȖ dciȖ dcsidcriȖ matcriaIi.Ȗ
SFI¡GAZION¡Ȗ
Svayambhuvaء Manuء avcvaء quasìء pcrsoء ognìء spcranzaء vcdcndoء chcء unء
Ȕcrsonaggìoءcosíءpotcntcءcomcءĩaradaءconsìgliavaءaء suoءñglìoءPrìyavrataءdìء
Ըonءsccglìcrcءlaءvìtaءdìءfamìglìa.ء CosíءfuءmoltoءfcliccءdìءvcdcrcءchcءBrahmaء
Ķ ĺtc֎cnìvaءpcrءìncìtarcءsuoءfiglìoءadءacccttarcءlaءrcsponsabìlìtàءdìءgovcrnarcءìlء
ćondo.ء ĀaءBhuyuvud-yiluґcìءfaءsapcrcءchcءVaìƊasvataءManuء craءì|ءfŶglìoءdclء
Ġìoءdclء solcء cء chcء ìlء suoءproprìoءñglìoƑء Mahara¡aء !ksvaku,ءrcgnòءsulء nostroء
ȗiancta.ء ǥuttavìaء scmbraء chcءSvayambhuvaء Manuء avcsscء Žaء rcsponsabìŽìtàء
Ňcll'unìvcrsoءìntcroĚءcء afñdasscءaء suoءfìglìo,ءMahara¡aءPrìyaƊrata,ء qucllaءdclء
ćantcnìmcntoءcءdcllaءprotczìoncءdìءtuttìءìء sìstcmìء planctarì.ء Lcءparolcءdhúru-
Ǚu͎duluґ sìgnìfìcanoء ƌpìancta",ء cء possono,ء pcrء cscmpìo,ء dcsìgnarcء laء ǥcrra.ء
Ɵaء Žaء parolaء ukhi|uґ sìgnìñcaء Ȫtutto"ء oء Ęunìvcrsalc"Ďء È dunqucء dìffìcìlcء
ğapìrcءdovcءsìءsìtuasscءMahara¡aءPrìyavrata,ءmaءrìsultaءdaءqucstoءtcstoءchcءlaء
ŔƼaءposìשìoncءcraءccrtamcntcءsupcrìorcءaءqucllaءdìءVaìvasvataءManu,ءpoìchóءaء
ĢuìءfuءaҌdataء laءdìrczìoncءdìء tuttìء ìء sìstcmìءplanctarìءdcll'unìvcrsoǎء
ănČaltraء dìchìarazìoncء sìgnìfìcatìvaءsottolìncaء ìlء fattoء chcء Svayambhuvaء
Ɵanuءprovòءunaءgrandcءsoddìsfazìoncءnclءl ìbcrarsìءdallcءsucءrcsponsabìlìtàءdìء
Ġìrìgcntcءdìءtuttìءìء sìstcmìءplanctarìءdcll`univcrso.ء Ăggìءìءpolìtìcìءsonoءmoltoء
ɬnsìosìء dìء acccttarcء unء ìncarìcoء govcrnatìvoء ìmportantcء cء ìmpìcganoء ìء loroء
׎omìnìءaء sollccìtarcءvotìءdìءportaءìnءportaءìnءmodoءdaءassìcurarsҬءunءpostoءdìء
Ļrcsìdcntcءoءqualchcءaltraءrcsponsabìlìtàءanaloga.ء Quìءnoìءconstatìamoءìnvc-
ğcءchcءìlءrcءPrìyavrataءdovcttcءcsscrcءpcrsuasoءdaءBrahmaءadءacccttarcءìlءpostoء
ĠìءimpcratorcءdìءtuttoءlČunìvcrso.ء Eءsuoءpadrcءstcsso,ءSvayambhuvaءManu,ءsìء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
J8Ȗ Srİmad-ßhagavatamȖ [LaatcȖ5,Ȗ Lap.Ȗ¡
scntíء al|cvìatoءnc|l`ء affìdarcء ì|ء potcrcء unìvcrsa|cء ncllcء manìء dìء Prìyavrata.ء F
dunqucءcvìdcntcءchcءal|'cpocaءvcdìcaءìءrcءcءìءcapìءdìء govcrnoء nonءacccttavanoء
maìء |aء|oroء posìzìoncء ìnءvìstaء dc||aء |oroء soddìsfazìoncء pcrsona|cƕء Qucstìء rcء
prcstìgìosì,ءconoscìutìءcolءnomcءdìءrc]urĜ,ґ govcrnavanoءa|ءso|oء scopoءdìءmanȧ
tcncrcءcءprotcggcrcءìlء rcgnoء pcrء ì|ء bcncء dcŷءcìttadìnì. ء LaءstorìaءdìءPrìףavrataءcء
dìء SvayambhuvaءManuء ìl|ustraءbcncء comcء rcءcscmp|arìءcءcoscìcntìءdcl|cء|oroء
rcsponsabì|ìtĖء adcmpìsscroء I |oroء dovcrìء rcga|ìء colء pìúء grandcء dìsìntcrcssǴ,ء
prcscrvandosìءscmprcءda|laءcontamìnazioncءdc|l'attaccamcntoءma˘crìalc.ء
Qucstoءvcrsoءparagonaء|aءvìtaء matcrìa|cء aء unء occanoءdìء vc|cnoƕء Qucstaء
ìdcaءcءstataء rìprcsaءdaء

rʓlaءĩarottamaءOasaءǦhakuraءìnءunoء dcìء suoìءcantìΏء
aumacru-viɶunu|c,ґ divc-niƣiґhi}cґ]vu|c,ґ
]udcilcґ ncґkuinuґu¡c}uґ
"ńlء mìoء cuorcء brucìaءìnccssantcmcntcء nclء fuocoء dc|l`csìstcnzaء matcrìa|cء cء ìoء
nonءmìءsonoءaʇattoءprcparatoءaء uscìrncɂ ˼ء
yc|ckcruґ¡rcmu-dhunuɃґ huri-ncmu-aŕͱktrlunuŰґ
ruliґncґ]unmi|uґ kcncґ lc}uґ
"L'unìcoءrìmcdìoءa|ءmìoءma|cءcءϢƱőőȥhuri-ncmu-aunkϾrlunuґ-ìlءcantoءdclءmuhc-
munlruґ ŧarcء Krsϸa̓ء chcء vìcncءda|ء mondoءspìrìtualc,ءdaءGolokaءVrndavana.ء
Quantoءsonoءsfortunatoءdìءnonءprovarcءa|cunaءattrazìoncءpcrءqucstoءcantoءÌ ¯
Manuء dcsìdcravaء trovarcء rìfugìoء aʝ ء pìcdìء dì ء lotoء dclء Sìgnorc,ء pcrء qucstoء
motìvoءsìءscntíءmo|toءal|cvìatoءquandoءsuoءfʠglìoءPrìyavrataءacccttòء|̗ìncarìcoء
dcg|ìء affarìءunìvcrsalì.ء Cosíء funzìonaء |aء cʜvìltĖء vcdìca.ء A|laء fŶncء dcȌ|aءvìtaء
bìsognaءsapcrsìء|ìbcrarcءda|lcءproprìcءrcsponsabì|ìtĖءmatcrìalìءpcrءìmmcrgcrsìء
comp|ctamcntcءnc|ءscrvđzđoءdcźءSʞgnorc.ء
Lcءparo|cءaururɷi-vuru-unumulcnuґsonoءanch'csscءmo|toءsìgnìfìcatìvc.ء Ma-
nuء aʈdòء ìlء govcrnoء aء suoء fìg|ìoء co|ء pcrmcssoء dc|ء grandcء santoء ĩarada.ء
Qucstoءfattoءmcrìtaءpartìco|armcntcء dìءcsscrcءmcnzìonatoǘء ìnءrcaltĖ,ءĩaradaء
vo|cvaء chcء Prʟyavrataء fosscء |ìbcroء daء ognìء rcsponsabìlìtĖء matcrìa|c,ء maء fuء
anchcء |uìء moltoء soddìsfattoء quandoء cg|ìء acccttòء dҭء govcrnarcء l `unìvcrsoء suء
rìchìcstaءdìء BrahmaءcءdҮءManu.ء
V¡RSOȖ 2JȖ
t
ÞΚª ¯ û
ˋˌğ"ˍˎˏːˑ˒Ș˓ƬDz˔ŝŞǨ˕Ȟ˖ȭ
ª+ =¤
*¯ ˃˄ŋȔȻƁ˅ƂˆˇΚ
^ ¬¤ͺͻl | ({ | |
iґ liґhuґvcvuґauґ]uyulϿ-¡ulirґ Ǎavurccchu}cdhinivcailuŹkurmcdhikǯrcґ 'khi|uѮ
]u͝ud-bundhu-dhvumaunu-¡urunubhcvua}uґbhuyuvuluґcdiɜ¡uruɸua}cnyhri-
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YcrscȖ2J|Ȗ ¡cȖattivitàȖdiȖMahãrãjaȖFriyavrataȖ
їuyu|cnuvurulu-dh}uncnubhcvcnuґ¡urirundhilu-ku)u}cau}cґ Ȧ vudclcґ ȧ¡iґ
munu-vurdhuncґmuhulumґmuh/lu|umґunuaua̝au.ґ
J9Ȗ
ili:ґ cosíΩء huґ vuvu:ґ inء rcaltàĜء auh:ґ cgli,ء ]uyul҅-¡ulih:ґ l`impcratorcء diء tuttoء
Ģ Əunivcrso,ء tavuru-icchu}u:ґsuءordincءdiءOio,ءlaءPcrsonaءSuprcma,ء udhinivcai-
γu:ґ complctamcntcء prcso,ء kurmu-udhikcruh:ґ dallcء occupazioniء matcriali,ء
akhi|u-]uyul:ґ dcl|`univcrsoء intcroΪء bundhu:ґ l`incatcnamcntoĜء dhvumaunu:ґ di-
Ŕtruggcndo,ء ¡uru:ґtrasccndcntalc,ء unubhuvua}u:ґlaءcuiءinflucnza,ء bhuyuvuŜuh:ґ
U| Oio,ء laء PcrsonaءSuprcma,ء cdiĦ¡uru)ua}u:ґ laءpcrsonaءoriginalcǚء uʼnўyhri:ґ suiء
Ļicdiءdiءloto,ء }uyu|u:ґducɔء unuvurulu:ґ costantc,ء dh}unu-unubhcvcnu:ґconءunaء
ćcditazionc,ء ¡urirundhilu:ґ distrאttc,ء ku)u}u:ґ tuttcء lcءcoscءimpurcɍء cauјuh:ґ
n0Í suoء cuorcĜء uvuduluh:ґcomplctamcntcءpuroĜء u¡i:ґbcnchó,ء mcnuŸvurdhunuh:ґ
Ŕcmpliccmcntcء pcrء onorarc,ء muhulum:ґ iء supcriori,ء muhtlu|um:ґ ilء mondoء
ćatcrialcĜء unuauacau:ґ govcrnò.ء
TRADUZſON¡Ȗ
ScgucadcȖ IłcrdiacȖ dcIȖ SigacrcȖ Suprcmc,Ȗ MahãrãjaȖFriyavrataȖ siȖ ccasacrèȖ
ƤcmpIctamcatcȖagIiȖallariȖdcIȖmcadc,ȖpurȖmcditaadcȖccstaatcmcatcȖsuiȖ picdiȖdiȖ
|ctcȖdcIȖSigacrc,ȖchcȖscacȖlcatcȖdiȖIibcrazicacȖdaȖtuttiȖgIiȖattaccamcatiȖmatcriaIi.Ȗ
ācachéȖFriyavrataȖMahãrãjaȖlcsscȖpcrlcttamcatcȖIibcrcȖdaȖcgaiȖccatamiaazicacȖ
matcriaIc,Ȗ cgIiȖ gcvcraèȖ I'uaivcrscȖ aIȖ scIcȖsccpcȖ diȖrispcttarcȖgIiȖ crdiaiȖ dciȖ suciȖ
ǵupcricri.Ȗ
SFI¡GAZION¡Ȗ
Lcءparolcءmunu-vurdhuncґmuhulcmґ (ȲȲalءsoloءscopoءdiءonorarcءiءsuoiءsupc-
ƶiori")ء sonoء moltoء signiñcativcnjء Scbbcncء Mahara¡aء Priyavrataء fosscء giàء
׏n`animaء|ibcrataءchcءnonءprovavaءncppurcءlaءminimaءa˜˜razioncءpcrءlcءcoscء
ćatcriali,ء cgliءsiء dcdicòء picnamcntcء aiءcompitiءgovcrnativiءa|ء soloء scopoء diء
tcstimoniarcءilء suoء rispcttoء aء Brahma.ء AnchcءArƱunaءagíء inء qucstoء modo.ء
ώgliءnonءavcvaءinءrcaltàءalcunءdcsidcrioءdiءpartcciparcءagliءaffariءpoliticiءoءallaء
ɳattagliaءdiءKuruksctra,ءmaءquandoءncءriccvcttcء l`ordincءdalءSignorcءSuprc-
ćodžءKrs϶a,ءcgliءcompíءiءsuoiءdovcriءconءlaءpiúءgrandcءcura.ء Coluiءchcءmcditaء
costantcmcntcءsuiء picdiء diء lotoء dc|ء Signorcء cء ccrtamcntcءa|ء diء sopraءdiء ogniء
Đontaminazioncءdiءqucstoءmondoءmatcrialc.ء ComcءinscgnaءlaءBhuyuvud-ytlcґ
(ɉ.ɇɊę.ء
}cyinumґ u¡iґaurvc)uЀĉґ
mud-yulcnunlurulmunuґ
aruddhcvcnґbhu]ulcґ}cґmumґ
auґ mcґ}uklulumcґ muluhґ
˽Oiء tuttiء gliء}cytɄґ coluiءchcءconءgrandcءfcdcءdimoraء scmprcء inءMcءcءMiءadoraء
scrvcndoMiءconءunءamorcءtrasccndcntalcءcءilءpiúءintimamcntcءlcgatoءaءMcءcdء
c |Í piúءgrandcءdiءtutti. "ء CosíءMaharaġaءPriyavrataءcraءun'animaءl ibcrata,ء cdء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Ɇ;ء SrƆmad-ßhãgaȃatamȖ [LaatcȖ5,ȖLap.¡Ȗ
craء ìƴء pìˡء clcvatoء dìء tuttìء glìء }cyǃƛґ Įìononostantc,ء poìchóء ncء avcvaء rìccvutoء
lȰordìncء daء Brahma,ء cstcrìormcntcء dìvcnncء l̕ impcratorcء dcll`unìvcrso.ء ɟlء rì-
spcttoءdŌءcuȁءcglìءdicdcءprovaءvcrsoءìlءsuoءsupcrìorcءvaءadءaggìungcrsìءallcء sĊcء
altrcءqualìtƋءstraordìnarìc.ء Loء
¿
r/mud-Bhuyuvulumґ(ɉ. Ǒ Ɋ.ǓŢęءprccisaءaءqucstoء
p˃oposìtoǘء
nuru}unu-¡uruʇґxurvcґ
nuґ kuluacunuґbibh}uliґ
avuryΏ¡uvuryu-nurukcɏvґ
u¡iґlu|}crlhu-duŘſƵinuσґ
ănء dcvotoءvcramcntcءavanzaƈoءnonءtcmcءnìѧntc,ءpurchȩءcglìءabbiaءlaءpossibi-
lìƉƋء dìء cscguìrcء glìء oհd|nìء dìء O|o,ء laء Јcrsonaء Suprcma.ء QucsƉaء cء ӱaء vcraء
ragìoncء pcrء cuìء Prìyavrataء acccttòءdìءcƽrůƶsìءdcgliء affarìء dclء mondoءscbbcncء
fosscء un`anìmaء lҦbcrata.ء ɟnoltrcء c uԶìcamcntcء pcrء qƽcstoء prìncìpìoء chcء unء
muhc-bhcyuvulu,ґ ɵhcء nonء haء nìcntcء aء chcء vcdcձcء conء lƏunìvcrsoء matcrìalc,ء
acccttaءdìءsccndcrcءalءsccondoءlŌvclloءdcĢء֙c˄viƾioءdìءdcvozioncءpcrءprcdìcarcءlcء
glorìcءdclءSìgnorcءìnءtuttoءìlءmondo.ء
VLRSƉȖ 24Ȗ
^ ¯ ʹʺΚ ¯ ʶΚ ʷΚ Ǟʸ ¯
õ $ ã = ΒΓʽʾƫʿˀˁF
ʻʼ+Κ T ¬ ¬=ç= m l | ²V l |
uґlґ huґcuґduhilurumґ¡ru]c¡ulcrґviavukurmu͋uґ DZ¡u}cmcґburhiɐmulimґnumuґ
lua}cmґ uґhuґ vcvuґclmu]cnґ ulmu-aumcnu-˝|u-yunu-kurmu-ru¡u-v˵r}cdcrcnґ
duauґ bhйvu}cmґ bubhuvuґkun}cmґ cuґ}uv/}uaimґ ur]uavul/mґ ncmu.ґ
ulhuįґ ìnء scguìto,ء cu:ґ anchcŤء duhilurum:ґ laء fìglìa,ء ¡ru]ΐ¡ulcƁ:ґ dìء unoء dcìء
¡ru]c¡uliґ ìncarìcatìء dìء accrcsccrcء laء popolazìonc,ء viavukurmuŁuĨ:ґ dìء nomcء
VؑĔvaȉarma,ء u¡u}cmc:ґ sposòΤء burhiɑmulim:ґ Barhismati,ء ncmu:ґ dìء nomc,ء
lua}cm:ґ ìnء lciΥء uґ hu:ґ comcء cclcbrato,ء vcvuˁґ mcravìglìoso,ء clmu-]cnƐґ fìglì , ء
Αlmu-aumunuƑґcsattamcnƉcءˤgualìءaءl uì , ء aǃ|u:ґcaraƉtcrcɓء yuʝu:ґqualìƉƋ,ء kuŘmu:ґ
attìvìtƋƛء rLj¡u:ґ bcllczza,ء vir}u:ґ valorc,ء udurun:ґ laء cuìء magnanìmitƋ,ء duau:ґ
dìccì,ء bhuvu}cmґ bubhuvu:ґ cglìء gcncrò,ء kun}um:ґ unaء fĴglìaɏء cuăґ anchc,ء
}uvi}uaim:ґ laءpìúءgìovancءdìءtuttc,ء ur]uavul/m:ґ ؇r¡asvatI,ء numu:ґdìءnomcnjء
TRADUZ¡ONLȖ
IaȖ scguitcȖ MahãrãjaȖ FriyavrataȖ spcsèȖ ßarhiŁmatI,Ȗ ñgIiaȖ dcIȖ FrajãpatiȖ
VĘįvakarmã.Ȗ LIIaȖ gIiȖ dicdcȖ dicciȖ ñgIiȖ simiIiȖ aȖ IuiȖ pcrȖ IaȖ IcrcȖ bcIIczza,Ȗ iIȖ IcrcȖ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YcrscȖ 24|Ȗ ¡cȖatıivitàȖdiȖMahãrƜjaȖFriyavrataȖ 41Ȗ
carattcrc,ȖIaȖIcrcȖmagaaaimitàȖcȖIcȖIcrcȖaItrcȖquaIità.Ȗ DcpcdichéȖcgIiȖcbbcȖdaȖIciȖ
uaaȖñgIiaȖdiȖacmcȖȌrjasvatl.Ȗ
SFĄ¡GAZION¡Ȗ
MonءsoltantoءMaharaŹaءPrìyavrataءcscgu|ءl`ordìncءdìءĨթahmaءacccttandoء
lcءrcsponsabìlìtàءdclءgovcrno,ء maءsposòءanchcءĨarhìsmatI,ءlaءfʛglìaءdìءVìĔva-
ķarma,ءunoءdcìءPra¡apatì.ء Poìchóء cglìءcraءpcrfcttamcntcء ìstruìtoء ncllaء cono-
֓ccnzaء trasccndcntalc,ء MaharaӤaء Prìyavrataء avrcbbcء potutoء tornarcء aء casaء
Ȝuaءcء adcmpìcrcء lcء sucء funzìonìء govcrnatìvcء comcء bruhmucͲͳr/˨ґ maء scclscء dìء
sposarsìء quandoء tornòء aء casaء sua.ء Laء rcgolaء vuolџء chcء quandoء sìء dìvcntaء
yrhualhuґsìءvìvaءìnءpcrfcttoءaccordoءconءqucstaءcondìzìoncءsocìalc,ءìlءchcءvuoʚء
dìrcءchcءsìءdcvcءvìvcrcءtranquìllamcntcءcoԵءunaءmoglìcءcءdcìءfŶglì.ء Quandoءlaء
Ȗrìmaء moglìcءdìءCaìtanyaءMahaprabhuء morí,ء SuaءmadժcءLoءprcgòء dìء rispo-
Ȝarsì.ء Eglìء avcvaء alloraء vcnt'annìء cء sarcbbcء dìvcntatoء Нunn}ΛǪξґ allȯctàء diء
vcntìquattroءannì,ءtuttavìa,ءsuء rìchìcstaءdìءSuaءmadիc,ءEgliءSìءrìsposò.ء "ϔìnװ
ɵhóءvìvoءncllčambitoءfamìlìarc,ءEglìءdìsscءaءSuaءmadrc,ءdcvoء avcrcء unaءmoglìc,ء
poìchóءlaءvcraءvìtaءdìءfamìglìaءnonءvuoʚءdìrcءscmplìccmcntcءvìvcrѠءìnءunaءcasa,ء
Ĺaءavcrcءanchcءunaءmoglìc."ء
Trcء parolcء dìء qucstoء vcrsoء sonoء moltoء sìgnìfìcatìvc.ء uґ huґ vcvu.ґ Esscء
Ȝcrvonoءaء csprìmcrcء laءmcravìglìa.ء Prìyavլataء Mahara¡aء avcvaء ìnʁattìء pro-
nuncìaȞoءì|ءvotoءdìءrìnuncìa,ءcءì|ءfattoءdìءprcndcrcءunaءmog|ìcءcءdìءgcncrarcءdcìء
ųglìءnonءhaءnìcntcء aءchcءvcdcrcءconءlaءrìnuncìa,ءqucstcءattìvҢtàءsìءìn֔crìsconoء
pìuttostoء nclء quadroءdcìءpìaccrìءmatcrìalì.ء !lء fattoءchcءPrìyavrataءMaharaŹa,ء
ìmpcgnatoء ncllaء vìaءdcllaءrìnuncìa,ء ŭccѡttasscء oraء qucllaء dclء pìaccrcء craء ccr-
tamcntcء sorprcndcntc.ء
Aء voltcء noìء sìamoء crìtìcatìء aء causaء dcllcء ccrimonìcء dìء matrìmonìoء chcء
abbìamoء cclcbratoء pcrء ìء nostrìء dìsccpolì,ء nonostantcء laء nostraء posìzìoncء dìء
Ǫunn}uai.ґ Oobbìamoء tuttavìaء spìcgarcء chcء pcrء ìlء fattoءdìءavcrء fondatoء unaء
socìctàء coscìcntcء dìء K;sϩaء -cء unaء socìctàءumanaءdcvcء traء lcء altrcء coscء cc-
Ӯcbrarcء matrìmonìء cscmplarì-,ء anchcء noʛء dobbìamoء occuparcìء diء sposarcء
alcunìء componcntìء dìء qucstoء Movìmcntoء pcrء stabìlìrcء suء basìء adattcء unaء
socìctàءìdcalc,ءcءqucstoءpurءavcndoءШdottatoءlaءvìaءdcllaءrìnuncìa.ء ũucstoءpuòء
apparìrcءsorprcndcntcءaءcoloroءchcءnonءsìءprcoccupanoءmìnìmamcntcءdŀìstauȦ
rarcءìlءduivu-vurǥcarumuґ-lČìstìtuקìoncءdìvìnaء dcllcءquattroءdìvìsìonìءsocialìءcء
spìrìtualì . ء Maء

rilaءĨhaķtìsìddhantaء Sarasvatiء Ŭhaķuraء dcsìdcravaءardcntc-
Ĺcntcء rìstabìlìrcءqucstoءduivu-vurǥcarumu.ґ Mcll'ambìtoءdìءqucstaءìstìtuzìoncء
nonء cìء puòء csscrcء qucstìoncء dìء gìudìcarcء loء statoء socìalcء dìء unaء pcrsonaء
unìcamcntcءìnءfunzìoncءdcllaءsuaءnascìtaɔءlaءBhuyuvud-y/Чuґìnscgnaءìnfattìءchcء
iءfattorìءdctcrmìnantìءsonoءìءyuǤuґcءìlءkurmu,ґcìocءlaءnaturaءdcllčìndìvìduoءcءlcء
sucء attìvìtà.ء F qucstoء duivu-vuǚijcarumuґ chcء dovrcbbcء csscrcء stabìlƫtoء nclء
Ĺondoءìntcroءalloءscopoءdìءpcrpctuarcءunaءsocìctàءcomplctamcntcء coscìcntcء
dìءK;sϗϫa.ء Qucstoءpuòءapparìrcءsorprcndcntcءaءcrìtìcìءìnscnsatì,ءmaءsìءtrattaءdìء
unaءdcllcءfunzìonìءdìءunaءsocìctàءcoscìcntcءdìءK;sϘϬa.ء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
42Ȗ SrImad-ßhãgavatamȖ [LaatcȖ5,ȖLap.¡Ȗ
VŽRSOȖ 25
* ʲŠǙʳº ʴʵͼͽ
ʩΚ ʨΚ ʱȉ=·Κl l ²'l l
cynidhrcdhmu]ihvu-}u]͘ubchu-muhcviru-hirŕ˥}urclc-yhrlu¡͊[hu-auvunu-
mcdhclilhi-v/lihclru-kuvu}uґ iliґaurvuґcvcyni-ncmcnuhɪґ
cynidhru:ґ ǜgnǿdhra,ء idhmu-˸ihvu:ґ !dhma¡ìhva,ء }u]ńu-bchu:ґ Ǩa¡Ӝabahu,ء
muhc-v/ru:ґMaءhaء vңraΠء hirŕij}u-rcluh:ґϖira֍yarctaΡء yhrluɝ¡r;Ȅhu˂ґGhrtaprְ͞Қa,ء
auvunu:ґ Savana,ء mcdhc-lilhi:ґ Mcdhatithì,ء vцi-hclruƈґVijtihotra,ء kuvu}uh:ґ cء
Kavì,ء ili:ґ cos|,ء aurvc:ґ tuttìء qucsti,ء cvu:ґ ccrtamcntc,ء uyni:ґdclء dìoء dc|ءfuoco,ء
ncmcnuh:ґnomì.ء
TRADLZION¡Ȗ
IȖ dicciȖ ñgliȖ diȖ MahãrãjaȖ FriyavrataȖ riccvcttcǬcȖ iȖ scgucatiȖ acmi:Ȗ źgaIdhra,Ȗ
Ģdhmajihva,ȖċajNJabãhu,ȖMahãvira,Ȗ ăirapyarctã,ȖGh¡tap¡¶IJha,ȖSavaaa,ȖMcdhã-
tithi,ȖVItihctraȖcȖ Kavi.Ȗ QucstiȖscacȖ aachcȖ iȖacmiȖdiȖAgai,ȖilȖdicȖdcIȖluccc.Ȗ
V¡RSOȖ 2éȖ
º̪ΚŦʰ1·Κʫ¤ʬΚͿ΀ʪΚ
×
ǂmȰ
Æ ʭ¤·Κ ʮʯΚlI ²- | |
clc)ǕϏґ kuvirґmuhcviruhґauvunuґ iliґ lru}uґ caunnґ urdhvu-rcluauaґ luґ clmuѯ
vid}c}cmґ urbhu-bhcvcdґcrubh}uґkrlu-¡uricu}chґ¡crumuhuma}umґ
cvcarumumґ ubhu]un.ґ
clcŧcm:ґ dìء qucsti,ء kuvih:ґKavi,ء muhcv/ruh:ґ MahavIra,ء auvunuh:ґ Savana,ء
ili:ґcosí,ء lru}uh:ґtrc,ء caun:ґfurono,ء urdhvu-rcluauh:ґosscrvandoءunaءcontìncn-
zaء totalc,ء lc:ґcssì,ء clmuģvid}c}cm:ґ nc||aء conosccnzaء tra֕ccndcnta|c,ء urbhu-
bhcvcl:ґ da||`ìnfanzìa΢ء crubh}u:ґ ìnizìo,ء krlu-¡uricu}ch:ґ mo|toء cspcrtìťء ¡cru-
muhuma}um:ґ dcllaء piúء a|taء pcrfczioncء spìrìtĤalcء dc|laء vìtaء umana,ء cvu:ґ
ccrtamcntc,ء carumum:ґ|ľordìncƛء ubhu]un:ґ cscguirono.ء
TRADLZION¡Ȗ
TrcȖdiȖqucstiȖdicciȖlęgIiȖ-Kavi,ȖMahãvIraȖcȖSavaaa- visscrcȖacIlaȖccatiaca-
zaȖ tctalc.Ȗ ¡ducatiȖ acIȖbrahmacarya ƶaȖdaIIaȖlcrcȖtcacraȖ ialaazia,ȖcbbcrcȖlamiķ
liaritàȖccaȖ IaȖpiĦȖaItaȖpcrlczicacȖŖiIȖparamahamsa-ãirama.
SFI¡GAZION¡Ȗ
Lcء paro|cء urdhvu-rcluauhґ sonoء mo|toء sìgniñcatìvcء ìnء qucstoء vcrso.ء L'ء
csprcssìoncء urdhvu-rcluhґ siء app|ìcaء aء unaء pcrsonaء capaccء diء contro|larcء glìء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YcrscȖ 27|Ȗ ¡cȖattivitàȖdiȖMaharãjaȖFriyavrataȖ 4JȖ
impulsìء scssualìء cء chc,ء ìnvcccء dìء sprccarcء ìlء suoء scmc,ء saء trarrcء vantaggìȒء daء
qucstaء sostanzaء moltoء prczìosaء accumulataء nclء corpoء pcrء arrìcchìrcء ìء suoìء
˚cssutìء ccrcbralì.ء Chìunqucء sìaءpcrfcttamcntcء macstroء dcìء suoìء ìmpulsìء scs-
sualìءpuòءusarcءìlءsuoءccrvclloءìnءmodoءmcravìglìoso,ءìnءpartìcolarcءpcrءcìòءchcء
riguardaء laء mcmorìa.ء Glìء studcntìء dcìء |cduґ potcvanoء cosíءȘìcordarcءpaծolaء
Ȗcrءparolaءlcءìstruzìonìءdclءloroءprcccttorcءdopoءavcrlcءscntìtcءunaءsolaءvoltaءcء
scnzaءdovcrlcء lcggcrc,ء tantoء chcءìnءcpochcء passatcءìء lìbrìء nonء csìstcvano.ء
È anchcء ìntcrcssantcء notarcء quŌء lcء parolcء urbhu-bhuvul,ґ chcء signìfōcanoء
˸ǯallaء pìúء tcncraء ìnfanzìa",ء poìchóء csscء possonoء sìgnìѾìcarcء "aءcausaءdҤءunء
įrandcءaffcttoءpcrءìءfìglì ". ء lnءaltrcءparolc,ءlaءvìtaءdcƴء¡urumuhuϖauґcءvotataءalء
bcncء altruì.ء Comcءunءpadrcءacccttaءnumcrosìءsacrìfōcìءpcrء affcttoءvcrsoءìءsuoìء
ʂìglì,ءcosíءìءgrandìءsaggìءsacrìfìcanoءognìءtìpoءdìءcomodìtàءpcrsonalcءpcrءìlءbcncء
ǰcll'umanìtà.ء CìtìamoءaءqucstoءproposìtoءunءvcrsoءchcءrìguardaءìءscìءGosvamIǕء
l}uklvcґ lLjrnumґ uac;u-munƆu|u-¡uli-arcnimґaudcґ lucchuvulґ
bhulvuґd/nuźyuncaukuuґ kurunu}uґkuu¡ʹnu-kunlhcariluuґ
ɛrazìcء allaء loroء compassìoncء pcrء lcء povcrcء anìmcء cadutc,ء ìء scìء Gosvamiء
ɮbbandonaronoءìءloroءclcvatìءpostìءdìءmìnìstroءpcrءpronuncìarcءìءvotìءdcìءsaggìء
Ѣrrantì . ء Essìءrìdusscroءìءloroءbìsognìءcorporalìءìlءpìúءpossìbìlc,ءtcncndoءpcrءsóء
ƆoltantoءunءpannoءcءunaءscodcllaءdaءmcndìcantcͲء ĬìmascroءcosíءaءV;ndavanaء
pcrءcscguìrcءglìءordìnìء dìءSrIء CaìtanyaءMahaprabhuء compì|andoء cءpubb|ìcan˭
ǰoءdìvcrscءopcrcءvui;nuvu.ґ
V¡RSOȖ 27Ȗ
M W $ ¤ ʦʧø·Κ ʞ·Κʠȸȹ ʡΚ
Ĕĕ ªͫǾΚ̸Ċ=¤ 7Ȓ̹Ȳ
Ʃʢ w=n çMʟΚljĝΚʝ
̃-
ʤʥ΂΃ ĀΚ ʣƪ·Κ lI ²¤ l|
tuaminnґ uґhuґvcґu¡uaumu-ai|chґ¡urumur;u}uhґauku|u-]δvu-nikc}cvcaua}uґ
bhuyuvulcґ vcaudcvua}uґbh/lunumґaurunu-bhulua}uґarimuc-curunuru-
vindcvirulu-amurunuviyu|ilu-¡urumu-bhukli-}cycnu-bhcvcnuґ¡uribhcvilcnluŘ-
hrdu}cdhiyulcґbhuyuvuliґaurvc;҂mґbhulcncmґ clmu-bhulcґ¡rul}uy-кlmun}ґ
̹vulmunuaґ ludulm}umґuviac;cnuґaumi}uh.ґ
luamin:ґìnءqucstoء¡urumuhumau-carumuƜґ u:ґccrtamcntc,ء hu:ґ cos|ء cclcbrato,ء
ºc:ґìnءrcaltà,ء u¡uaumu-ai|c/ą:ґ ncll`ordìncءdìءrìnuncìa,ء ¡urumu-r;u}u/ąĬґ ìءgrandìء
saggì,ء auku|u:ґ tuttì,ء ]/vu:ґ dcglìءcsscrìءvìvcntì,ء nikc}u:ґ ìnءtotalc,ء cvcaua}u˃ґ laء
խcsìdcnza,ء bhuyuvuluh:ґ dìءOìo,ء laءPcrsonaءSuprcma,ء vcaudcvua}u:ґ SrijءVasu-
dcva,ء bh/lunum:ґdìءcoloroءchcءtcmonoءl'csìstcnzaءmatcrìalc,ء aurunu-bhulua}uƒґ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
4 SrĚmadȊßhãgavatamȖ [LaatcȖ5,ȖLap.ǎȖ
Coluiء chcء cء lŀunicoء rifugio,ء ar/mul:ґ diء Oio,ء laءPcrsonaءSuprcma,ء curuµu-
uruvindu˄ґ iء picdiء diء loto,ء uvirulu:ґ costantcmcnƇc,ء amuruďŮu:ґ ricordando,ء
uviyu|ilu:ґscnzaءalcunaءcontaminazionc,ء ¡urumu:ґsuprcmo,ء bhukli-}cyu:ґdclloء
}cyuґ dclء scrvizioء dìء dcvozionc,ء unubhcvcnu˅ґ conء laء potcnza,ء ¡uribhcvilu:ґ
puriñcato,ء unluȶ:ґ aĆlŀintcrnoƛء hrdu}u:ґdclء cuorc,ء udhiyulc:ґ pc˃ccpȀ,ء bhuyu-
vuŜi:ґOio,ءlaءPcrsonaءSuprcma,ء aurvc;cm:ґ diءtutti,ء bhulcnum:ґgliءcsscriءvivcnti,ء
clmu-bhulc:ґ situatoء nclء corpo,ء ¡rul}uk:ґ dircttamcntc,ء clmuni:ґ conء lŀAnimaء
Suprcma,ء cvu:ґccrtamcntc,ء ulmunuȴ:ґdclءsó,ء lcdclm}um:ґuguagĆianzaءqualita-
tivaďء uviac;cnu:ґ scnzaءdiffcrcnza,ء aum/}u͆Ƕ:ґ rcalizzò.ء
TRADLZIONLȖ
LcsiȖstabiIitiȖacIIaȖriaunciaȖdaII'inizicȖdcIIaȖIcrcȖcsistcnza,ȖtuttiȖcȖtrcȖcrancȖ
pcĨlcttamcntcȖ macstriȖ dcIIcȖ attivitàȖ dciȖ IcrcȖ scnsi,Ȗ tantcȖ chcȖ divcnacrcȖgraadiȖ
saatişȖ IȖ IcrcȖ pcnsicriȖ craacȖ ccnccntratiȖ ccstantcmcatcȖ suiȖ picdiȖ diȖ IctcȖ dcIȖ
SigacrcȖ Suprcmc,Ȗ inȖ cuiȖ ripcsaȖ IaȖ tctaIitàȖ dcgIiȖ csscriȖ vivcatiȖ -diȖ quiȖ iIȖ SucȖ
ncmcȖ diȖ VãsudcvaŠȖ VãsudcvaȖèȖ inȖ rcaItàȖ Ǐ'uniccȖ rilugicȖ diȖccIcrcȖchcȖtcmcacȖ
vcĨamcatcȖI'csistcnzaȖmatcriaIcšȖ McditaadcȖscmprcȖsuiȖSuciȖpicdiȖdiȖIctc,ȖqucstiȖ
trcȖ ñgIiȖ diȖ MahãrãjaȖ FriyavrataȖ raggiunscrcȖ unȖ IivcIIcȖ cIcvatcȖ acIȖ scrvizicȖ diȖ
amcrcȖ purcȖ cllcrtcȖ aȖ Dic.Ȗ LcaȖ IaȖpctcazaȖ dcIIaȖIcrcȖ dcvczicncȖcssiȖ pctcrcacȖ
dircttamcntcȖ pcrccpircȖ Dic,Ȗ IaȖ FcrscaaȖ Suprcma,Ȗ prcscntcȖ ncIȖ cucrcȖ diȖ cgniȖ
csscrcȖ ccmcȖ AnimaȖ Suprcma,Ȗ cȖ rcaIizzarcȖ chcȖ ncnȖ csistcvaȖ aIcuaaȖ dillcrcnzaȖ
quaIitativaȖ traȖIcrcȖcȖ¡ui.Ȗ
SFILGAZIONLȖ
Loء stadioء diء¡urumuhumauґ cء ilءpiúءaltoء |ivclloء ncll`ordincءdiء rinuncia.ء llء
aunn}cauґcomportaءquattroءtappc,ءchiamatcءkuШ/cuku,ґbuhudukuű ¡urivrc]ukc-
ccr}uґcء¡urumuhumau.ґ Sccondoءlaءtradizioncءvcdica,ءquandoءunءuomoءadottaء
lČordincء diء rinunciaء dcvcء abitarcء inء unaء capannaء allŀcstcrnoء dclء villaggioء cء
sonoءiءmcmbriءdcllaء suaءfamigliaءchcءvcglianoءaiءsuoiءbisogniȷءinءparticolarcءalء
suoء cibo,ءqucstoءcءloءstadioءdiءkuͅ/cuku.ґ ũuandoءilءaunn}ua/ґprogrcdisccءncllaء
viaءdcllaءrinunciaءsmcttcءdiءacccttarcءtuttoءciòءchcءprovicncءdallaءfamiglia,ءcgliء
provvcdcءaiءsuoiءbisogniء(inءparticolarcءilءsuoءcibo)ءclcmosinandoءinءdiffcrcntiء
luoghi.ء ũucstaءpraticaءsiءchiamaءmcdhukur/Ʌґ ilءchcءsignifìcaءĆcttcraĆmcntcءȪlaء
profcssioncءdcllcءapiȫ,ءpcrchóء comcء lcءapiء raccolgonoء ilءncttarcء diء numcrosiء
fioriءinءpiccolcءquantità,ءcos|ءilءaunn}ca/ґdcvcءmcndicarcءdiءportaءinءporta,ءmaء
scnzaءacccttarcءdaءncssunoءunaءgrandcءquantitàءdiءcibo,ءcgliءdovràءacccttarncء
soloءunءpoŀء inءogniء casa.ء ũucstoء cء loء stadioء chiamatoء buhuduku.ґ ũuandoءilء
aunn}uaiґacquistaء ancoraءpiúء cspcricnzaء siءmcttcءaءviaggiarcءpcrءilء mondoء aĆء
fìncء diء prcdicarcء lcء gloricء diء Vasudcva,ء loء siء conosccء alloraء colء nomcء diء
¡urivrc]ukcccr}u.ґ !nfìncء cgliء raggiungcء ilء livclloء dclء ¡urumuhumauґ quandoء
complctaءlaءsuaءopcraءdìءprcdicazioncءcءsiءritiraءpacifìcamcntcءinءunءluogo,ءalء
soloءfìncءdiء rcndcrcءpcrfcttaءlaءsuaءvitaءspiritualc.ء llءvcroء¡urumuhumauґcءcoluiء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
У ѣrsՈء28|Ȗ ¡cȖattivitàȖ diȖMahãrãjaȖFriyavrataȖ 45Ȗ
ğʎcءcءpcrfcttamcntcءmacstroء dcìء suoìء scnsìء cءrìmancءassortoءnclءpuroءscrvìzìoء
ŇclءSìgnorc.ء Cosí,ءqucstìءtrcءfōglìءdìءPrìyavrataء~Kavì,ءMahaviraءcءSaء vanaױ
·| trovavanoءal lìvclloء̱͵ ¡urumuhumauґdall' ìnìzìoءdc|laءloroءcsìstcnza.ء lءloroء
֖cnsìءnonءpotcvanoءdìsturbarlìءpcrchóء cssìءlìء ìmpcgnavanoءcomplctamcntcءalء
ƹѤrvìzìoء dcżء Sìgnorc.ء Pcrء qucstoء motìvoء ìżء nostroء vcrsoء dcfōnìsccء qucstìء trcء
ʃratcllìء comcء u¡uśumu-ś/luhžґ ̍¡uśumuґ sìgnìfōcaء "pcrfcttamcntcء controllatìƍ.ء
Іoìchóء cssìء avcvanoء complctamcntcء domìnatoء ìء loroء scnsì,ء possìamoء com-
՗rcndcrcءchcءcranoءgrandìءsaggìءcءsantì.ء
Oopoءavcrءdomìnatoءìءloroءscnsì,ءìءtrcءfratcllìءconccntraronoءlaءϙԤoءmcntcء
ƹˢìء pìcdìء dìء lotoء dìء Vasudcvaƒء ¶
riء K;¶Ūa.ء Comcء ìnscgnaء laءBhuyuvud-y/lŞґ
[¯. Ƅ ʧ).ґ vcaudcvuhґaurvumґ iґ liґ~ƌ!ء pìcdìءdìء lotoءdìء Vasudcvaء sonoء tuttoء cìòء chcء
ͽ֗istc.ƍء Tuttìء glìء csscrìءvìvcntìء csìstonoء ìnءVasudcva.ء Quandoءlaءmanìfcsta-
ϭͳ ҥoncء cosmìcaء cء dìssolta,ء tuttìء glìءcsscrìء vìvcntìء rìcntranoء nclء corpoء suprcmoء
DZŲlءSìgnorc,ءGarbhodaķaĔayijءVì¶Ūu,ء chcءSìءfondcràءnclءcorpoءdìءMahaͤVì¶Ūơ.ء
ЊĤcstìءducءvi;̋u-lullvuґsonoءanchcءvcaudcvu-lullvuɆґtanֱoءchcءglìءìl|ustrìءsaggìء
ğhcء cranoء Kavì,ء Mahavijraء cء Savanaء mcdìtavanoء costantcmcntcء suìء pìcdìء dìء
ȋƂtoء dìء Vasudcva,ء K;¶Ūa.ء Essìء potcronoء cos|ء comprcndcrcء chcء lčAnìmaءSuײ
ȗrcmaء sìtuataءnclء cuorcء nonء cء altrìء chcء Oìo,ءlaءPcrsonaء Suprcma,ء cء furonoء
ɯnchcءìnءgradoءdìءrcalìzzarcءʯ aءloroءìdcntìtàءconء Luì.ء PcrءdcfĴnìrcءcomplcta׳
ćcntcءqucstaءrcalìzzazìoncءbìsognaءdìrcءchcءscmplìccmcntcءpratìcandoءìlءscr-
ŕ|zìoءdìءdcvozìoncءpuroءsìءpuòءdìvcntarcءpcrfcttamcntcءcoscìcntìءdc|ءproprìoء
Ȥcroءsó.ء Ϛlء¡urumu-bhukli-}cyuґmcnzìonatoءìnءqucstoءvcrsoءdcsìgnaءìlءscrvìzìoء
Ň|ءdcvozìoncءpuro,ءìnءcuìءl Ŀcsscrcءvìvcntcءnonءhaءaltroءìntcrcsscءchcءquclloءdìء
Țcrvìrcء ìlء Sìgnorcء ͥcomcء spìcgaء laء Bhuyuvudɞyilcґ (vcaudcvuhґ aurvumґ ilџȹ.ґ
Їratìcandoء ìlء¡urumu-bhukli-}cyu,ґoءclcvandosìءalءpìˣءaltoءlìvclloءdclءscrvìzìoء
Ġ̐ ɰmorcءdìءOìo,ء cìءsìءpuòءlìbcrarcءautomatìcaԥcntcءdaءognìء concczìoncء cor-
ƃorcaءdcll̑csìstcnzaءcءvcdcrcءdìrcttamcntcءìlءSìgnorcء Suprcmoƕء Qucstoء cءcìòء
ǭhcءcorroboraءlaءBruhmu-aumhilcƓґ
¡rcmúñ]unu-cchurilu-bhukli-vilccuncnuґ
aunluѧґauduivuґhrdu}c;uґvilcku}unliґ
}umґИ}cmuaundurumґ ucinl}u-yuЌu-avuru¡umґ
ycvinduґcdiґ¡uru;uАЁґ lumґ uhumґbhu]cmiґ
ɝlء dcvotoء avanzato,ء dcfìnìtoء aul,ґ santo,ء puòء scmprcءvcdcrcء Oìoƒء laء Pcrsonaء
ɩĕprcma,ء nclء suoء cuorc.ء K;¶Ūa,ء

yamasundara,ء Sìء manìfcstaء attravcrsoء laء
ɩĕaءcmanazìoncءplcnarìa,ءìnءmodoءchcءìlءdcvotoءpuòءscmprcءvcdcrء Loءnclءsuoء
Đuorc.ء
V¡RSOȖ 28Ȗ
= ŷŸ Þ ʚ·Κ ) ʛ¬ʜΚ«ΚʙΚ
4¬¤w4t l | ²< l |
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
46Ȗ SrImƝd-ßhãgavatamȖ [LaatcȖ5,ȖLap.¡Ȗ
un}ua}umґ u¡iґĠu}u}umґ lru}uhґ¡ulЂuґuaunnґ ullumuaґ lcmuacґruivuluґiliґ
munvunlurudhi¡ulu}uѩ.ґ
un}ua}um:ґ altro,ء u¡i:ґ anchc,ء Ġu}u}um:ґ ncllaءmoglìc,ء lru}uh:ґtrc,ء ¡ulruh:ґ
fìglì Ť ء uaun:ґ cglìء cbbc,ء ulЪumuhґЩumuauǓґruivuluǓˆґ ăttama,ء Tamasaءcء Ĭaʖva˙a,ء
ili:ґ cosí,ء munu-unluru:ґ dìء un'craء dìء Manu,ء dìءunءmunvunluruĴґ udhi¡ulu}uh:ґ
dìrìgcntì.ء
TƌADUZ¡ON¡Ȗ
MahãrãjaȖ FriyavrataȖ cbbcȖ treȖ ñgIiȖ daȖ ua'aItraȖ mcgIic;Ȗ cssiȖ lurcacȖ ƥhiaĸ
matiȖ Uttama,Ȗ TãmasaȖ cȖRaivata.Ȗ ąaȖ scguitcȖ cgauacȖ diȖIcrcȖ rcgaȒȖ duraatcȖ uaȖ
manvantara.
SF¡¡GAZąON¡Ȗ
Ăgnìء gìornoء dìءĨrahmaء contaء quattordʗcìء munvunluru.ґ Ͻaء durataء dìءunء
munvunluru,ґ chcء corrìspondcءallЩءdurataءdcll'csìstcnzaءdì ءunءManu,ءcء dì ءsct״
tantunoء }uyuɇґ cء ognìء}uyuґ duraء ɇءɅǓ0ء000ء annì.ء Laء maggìorء partcء dìءtuttìء ìء
Manuء sccʯtìءpcrءrcgnarcء suiء munыunluruґ provcngonoء dallaء famìglìaءdìءMaha-
raŹaء Prìyavrata.ء llء no֘troء vcrsՉء mcnzìonaء ìnء partìcolarء modoء trcء dìء loro.ء
ăttama,ءTamasaءcءĬaìvata.ء
Ɠ¡RSOȖ 29Ȗ
ʏʐʑ|Κ ʊʋΚ «~~»~¶=¤
«~~¬ru-µ ¯=m)º·
ʍʎǧª
4
H^* T "¯
ʔƿʕʖʗŅʘ·Κ ʒʓƍƎ«Κ ØM
\¯ M % ʌƏΚ | | Rº | |
cvumґ u¡uaumu}unc;uґavu-lunu}cҋvґ uґlґ huґĠuyuґϣ-¡ulirґ]uyulimґ urbudun}ґ
ckcduauґ¡urivulauruĊ˹umґ uv}uhulлkhi|u-¡uru;u-kuru-auru-aumbhrlu-dcrѰ
duĪŚu-}uyu|c¡ǷŚiluģmuurvѠ-yuµu-Йlunilu-virumilu-dhurmu-¡ruli¡uk;cґ
burhi;mul}Ǭaґcunudinumґ cdhumuϤu-¡rumcdu-¡ruauruĎtu-}uu;iĪ}u-vrǷdu-
¡rumu;ilu-huauvu|cku-ruciru-k;v̺|}-cdibhi/ąґ¡urubhu}umunu-vivckuґ
ivunuvubudh}umunuґivuґmuhumuϥuґbubhu]c.ґ
cvum:ґ cosí,ء u¡uaumu-u}unc;ч:ґ tuttìءmoltoءƄualìfìcatì,ء avuɟlunu}cёѻґ ìء pro-
Ȗrìء ųgl ì , ء ulhu:ґ ìnء scguìto,ء ]uy̞l/-¡ulih:ґ ìlء macstroء dcll'unìvcrso,ء ]uyulim:ґ
ӯ ̒unìvcrso,ء urbudcni:ґ urbuduґ (unء urbuduґ cƄuivaĆcء aء ǐ00 000 000),ء ckuduauˇґ
undìcì,ء ¡urivulauruŤum:ґ dìء annì , ء uv}uhulu:ґ scnzaء ìntcrruzìonc,ء ukhi|u:ґ uniͦ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YcrscȖ29|Ȗ ¡cȖ attivitàȖ diȖMahãrãjaȖFriyavrataȖ ɆƘء
ŕňrsaֲc,ء ¡uru;u-kcru:ґvalorc,ء auru:ґforza,ء aumbhrtuĂґdotatoءdìΣء dch-dunƆuͷ˺:ґdìء
нraccìaءpotcntì,ء }uyu|u:ґda|ءpaìo,ء c¡/ľitu:ґ csscndoءtìrata,ء muurv/-yunu:ґ dcllaء
ğƂrdaءdcl|Čarco,ء atunitu:ґdalءsuonoءpotcntc,ء virumitu:ґvìntì,ء dhurmu:ґìءprìnc|pìء
Ġcl|aء rclìgìonc,ء ¡ruti¡uk;uĨ:ґ coloroء chcء sonoء contro,ء burhi;mut}ch:ґ dìء suaء
ȏog|ìcء Ĩarhìsmatǿ,ء cu:ґ c, ء unudinum:ґ quotìdìanamcntc,ء cdhumcnuĭґ aumcn׵
ȟǩndo,ء ¡rumcdu:ґ scambìءpìaccvo|ì,ء ¡ruaurunu:ґ amabì|ìtà,ء }uu;in}u:ґ compor-
ȟǩmcntoء fcmmìnì|c,ء vr/ľc:ґ dalء pudorc,ء ¡rumu;itu:ґ trattcncva,ء hcau:ґ ìlء rìso,ء
ƫvu|ckuˈґ sguardì,ء ruciru:ґ pìaccvolì,ء k;̑c|i-cdibhiŌ:ґ conء scambìء d'amorcء
կ ѥcìproco,ء ¡urcbhu}umcnu:ґsconfìtta,ء vivckuh:ґ |aءsuaءvcraءconosccnza,ء Ͷvu:ґ
ğƂmc,ء unuvubudh}umcnuh:ґunaءpcrsonaءmcnoءìntc|lìgcntc,ء ivu:ґcomc,ء muhc-
ǘunch:ґ|aءgrandcءanìma,ء bubhu]c:ґ rcgnò.ء
TRADLZION¡Ȗ
QuaadcȖ Kavi,ȖMahãvIraȖcȖ SavaaaȖ siȖ mcstrarcacȖ pcrlcttamcatcȖ dcgaiȖ dcII'Ȗ
ǢĩdiacȖdi ǨaraMaƻuǡǶa,ȖMahãrãjaȖFriyavrataȖrcgaèȖsuII'uaivcrscȖpcrȖuaȖmiIěarĹ
ĎcȖ cȖ ccatcȖ miIicaiȖ [¡ ¡00 000 000|Ȗ diȖ aaaiȖ [uadiciȖ arbeJa|. OgaiȖ vcItaȖ chcȖ cgIiȖ
ĎccidcvaȖ diȖ sccccarcȖ uaaȖ lrccciaȖ cȖccaȖ IcȖ bracciaȖpctcatiȖbraadivaȖ iIȖ sucȖ arcc,Ȗ
ǹ uttiȖccIcrcȖchcȖsiȖcppcacvaacȖaiȖpriacipiȖrcgcIatcriȖdcIIaȖvitaȖrcIigicsaȖluggivaacȖ
tnsuaȖprcscazaȖpcrȖpauraȖdcIȖvaIcrcȖiacguagIiabiIcȖdiȖcuiȖdavaȖprcvaȖgcvcraaadcȖ
|Ńuaivcrsc.Ȗ ¡gIiȖ amavaȖ mcItcȖsuaȖ mcgIicȖ ßarhi¶maƐ,Ȗ cȖiIȖIcrcȖ amcrcȖccaiugaIcȖ
cĩcsccvaȖ ccIȖ passarcȖ dciȖ gicrai.Ȗ LcaȖ IaȖ suaȖ lcmmiaiIitàȖ quaadcȖ siȖ vcstĘva,Ȗ
cammiaava,ȖsiȖaIzava,Ȗscrridcva,ȖridcvaȖcȖsiȖguardavaȖiatcrac,ȖIaȖrcgiaaȖßarhi¶Ĺ
matIȖ accrcsccvaȖ IaȖ suaȖ cacrgia.Ȗ Lcsí,Ȗ bcachéȖ cgIiȖ lcsscȖ uaaȖ graadcȖ aaima,Ȗ
ȓcmbravaȖ prigicaicrcȖ dcIȖlasciacȖ lcmmiaiIcȖ diȖsuaȖmcgIic.Ȗ ¡gIiȖ siȖ ccmpcǭtavaȖ
ceaȖ IciȖccmcȖuaȖucmcȖcrdiaaric,Ȗ tuttaviaȖ craȖ uaaȖgraadcȖ aaima.Ȗ
SFĆ¡GAZION¡Ȗ
!nءqucstoءvcrsoءlcءparo|cءdhurmu-¡ruti¡uk;uƁґ (̔̓g|ìءopposìtorìءdcìءprìnc|pìء
Ġc||aءrc|ìgìoncȫ)ءdcsìgnanoءcoloroءchcءsʙءoppongonoءnonءaءunaءfcdcءpartìco|a-
lC¿ maءa|ءvurncarumuźdhurmuɈґchcءdìvìdcء|aءsocìctàءsulءpìanoءsocìa|cءìnءquattroء
ьurnuґ (brchmunu,ґ k;utri}u,ґ vuia}uґ cء audru)ґ cء su|ء pìanoء spìrìtualcء ìnء quattroء
ƫѬrumuґ (bruhmucur}uġґ yrhuathu,ґ vcnu¡ruathuґ cء aunn}cau).ґ Pcrء mantcncrcء |'ء
őrdìncء volutoء nc|laء socìctàء cء aìutarcء ìء cìttadìnìء aء progrcdìrcء gradua|mcntcء
ŕŲrsoء ìlءǸŶncءdcl|'csìsֳcnzaء~laء rca|ìzzazìoncءspìrìtualc-,ءbìsognaءrìspcttarcء |
ƃșìnc|pìءdc|ءvurncarumu-dhurmu.ґ OaءqucstoءvcrsoءscmbraءchcءMaharaġaءPrì˫a-
ŕrataء sostcncsscء qucstaء ìstìtuzìoncء ìnء modoء cos|ء rìgorosoء chcء chìunqucء ncء
ȝrascurasscء ìء prìnc|pìءfuggìvaء davantìء aء |uìء appcnaء ì|ءrcء g|ìء davaء unء avטcrtì-
ԦѦntoءattaccandoglìءbattaglìaءoء ìnfӰìggcndog|ìءunءcastìgoءbcnìgno.ء lnءrca|tà,ء
Ɵahara¡aءPrìyavrataءnonءavcvaءbìsognoءdìءcombattcrc,ءpoìchóءscmp|ìccmcntcء
ҕrazìcء a|laءsuaء fortcء dctcrmìnazìoncء ncssunoء osavaءallontanarsìءdaìء prìnc|pìء
Ġc|ءvurncarumu-dhurmu.ґ LcءScrìtturcء ìnscgnanoءchcءscnzaءcsscrcءorganìzzataء
Фňcondoء ÌÍ vurnc҈umu-dhurmuґ laءsocìctàءumanaءnonءcء mcglìoءdìءunaءsocìctàء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
48Ȗ Srlmad-ßhãgavatamȖ [LaatcȖ5,ȖLap.¡Ȗ
anìmalc̀ءcompostaءdìءcanìءcءdìءgattì.ء PcrءƄucstoءmotìvoءMahara¡aءPriyavrataء
sostcncvaءcosíءrigidamcntcءìlءvurncarumu-dhurmuґconءilءsuoءvalorcءformidabì-
lcءcء ìncguaglìabìlc.ء
Alء fĴncءdìءmantcncrcءunaء vìgilanzaءcosíءrigìda,ءunءuomoءhaءbìsognoءdcllČء
ìncoraggìamcntoءdcllaءmoglìc.ء Mcll'ìstìtuzìoncءdclءvurncƣǟumu-dhurmuґalcunìء
gruppìء-traءcuiءqucllìء dcìءbrchmunuґcءqucllìءdciءaunn}cat- nonءhannoءbìso-
gnoء dìء alcunء incoraggiamcntoء dalء scssoء oppostoʹء lnvccc,ء glìء k)ulri}uґ cء ìء
yrhualhuґ hannoء bìsognoء dìء csscrcء ìncoraggìatìء dallcء loroء moglìء pcrء potcrء
compicrcء ìء loroء dovcrì.ء lnء rcaltà,ء unءyrhualhuґ oء unoءk)ulri}uґ nonء possonoء
adcguatamcntcءassumcrcء lcءproprìcءrcsponsabìlitàءscnzaءlaء compagniaء dcllaء
moglic.ء

rŻء Caitanyaء Mahaprabhuء stcssoء rìconobbcء chcء unءyrhualhuґ dcvcء
vìvcrcءaccantoءallaء moglìc.ء Sìءpcrmcttcvaءanchcءaglìءk)ulri}uґdìءavcrcءnumc-
roscء mogliء inء modoء daء incoraggìarlìء adءadcmpìcrcء tuttìء ìء loroء dovcrìء govcr-
nativi.ء Laءprcscnzaء dìء unaء buonaء moglicء cء ncccssariaء ncllaء vìaءdclءkurmuґ cء
dcllcء prcoccupazioniء politìchcǍء Oiء conscgucnza,ء pcrء adcmpìcrcءbcncء ìء suoìء
dovcrì,ء MaharaŹaء PrìyavraƇaء scppcءƇrarrcءvanƇaggìoء dalżaءmoglìcءcscmplarc,ء
ĨarhìsmatI,ءchcء craءscmprcءmoltoءcspcrtaءnclءsoddìsfarcء ìlءsuoءìllustrcءsposoء
vcstcndosìء bcnc,ء sorridcndoء cءmcttcndoء inءcvìdcnzaءilءsuoءfascìnoءfcmmìnìlc.ء
LaءrcgìnaءĨarhisma׍ءìncoraggiavaءscmprcءMahara¡aءPrìyavrataءì nءmodoءchcء
cglìء potcsscء adcmpìcrcء nclء miglìorcء dcìء modìء iء suoìء dovcrìءgovcrnatìvìǍء lnء
qucstoءvcrsoء laءparolaءivuґcءmcnzionataءducءvoltcءpcrءmostrarcءchcءMaharaŹaء
Prìyavrataء agìvaء csattamcntcء comcء unء maritoء guidatoء dallaء moglìc,ء aء talء
puntoء chcء scmbravaء avcsscء dìmcntìcatoء ogniء scnsoءdìء rcsponsabìlìtàءumana.ء
!nء rcaltàء cglìء rimancvaء pcrfcttamcntcء coscicntcء dcllaء suaء posìzioncء comcء
animaءspìrìtualc,ءanchcءscءcstcriormcntcءagivaءcomcءunءdocilcءmarìtoءkurm/.ґ
Mahara¡aءPrìyavrataءrcgnŖء cosíء sull'unìvcrsoءpcrء undìcìء urbuduґdìءannì,ءciocء
pcrءunaءdurataءdiءundiciءvoltcءccntoء mìlionìءdiءanni.ء
VLRSOȖ J0Ȗ
1˻V Ǧ1MΚ¢|ºây=¬~ y
=~wht k=;= =
΍ΚʇʈΚťʃʉ1ǠΚÛdžΚ ʄʅΚƾʆΚ
¸ ˂Κ
t
ǐΚ ¶.Κ | | 4º | |
}cvĺdґuvubhcau}uliґauru-yirimґ unu¡urikrcmunґbhuyuvcnґcdil}cґ vuau̳c-
lu|umґurdhcnuivuґ¡rulu¡ul}ґurdhcncvucchǰdu}uliґludcґhiґbhuyuvud-
u¡caunc¡ucilǰli-¡uru)u-¡rubhcvuaґ ludґunubhinundunґ aumu]uvcnuґrulhcnuґ
Φ}clirmu}cnuґ ru]unimґu¡iґdinuБґ kuri)}cm͸liґau¡lu-krtґ vualurunimґ
unu¡ur}ukrcmudґdvili}uґivuґ¡ulunyuĩ.ґ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YĐrscȖJ0|Ȗ ¡cȖattivitàȖdiȖMahãrãjaȖFriyavrataȖ 49Ȗ
}cvul:ґfìnchó,ء uvubhcau}uli:ґ ìllumina,ء auru-yirim:ґ ìlءmontcءSumcru,ء unu-
Ǜurikrumun:ґ gìrandoء attorno,ء bhuyuvcn:ґ ìŴء pìúء potcntc,ء cdil}uh:ґ ìlء dìoء dclء
ˋő|cƙء vuaudhc-lu|um:ґ ìlءsìstcmaءplanctarìoء ìnfcrìorc,ء urdhcnu:ґ pcrء mctà,ء cvu:ґ
ɴɽrtamcntc,ء ¡rulu¡uli:ґrcndcءabbaglìantc,ء urdhcnu:ґ pcrءmctà,ء uvucchcdu}uli:ґ
ԟĈrcء dìءtcncbrc,ء ludcāґ ìnء quclءmomcnto,ء hi:ґ ccrtamcntcĦء bhuyuvul-u¡cauncʨґ
ĞdorandoءOìo,ءlaء PcrsonaءSuprcma,ء u¡ucilu:ґ soddisfaccndoLoءpcrfcttamcn-
| c, uli-¡uru;u:ґ sovrumano,ء ¡rubhuvuh:ґ ìnʋucnza,ء lul:ґ quclla,ء unubhinundun:ґ
ˋɾnzaءapprczzarc,ء aumu]uvcnu:ґ dìء unaء potcnzaءugualc,ء rulhcnu:ґ suءunء carro,ء
ɾ ˳ȝ̄lih-mu}cnu:ґ risplcndcntc,ء ru]unƼm:ґ laءnottc,ء u¡i:ґ anchc,ء dinum:ґ ilءgiorno,ء
άuri)}Şmi:ґ loء farò,ء ili:ґ cosí,ء au¡lu-krl:ґ scttcء voltcɌء vualurunimʩґ scgucndoء
ѝˌattamcntcء l`orbҜtaء dclء solc,ء unu¡ur}ukrcmul:ґ gìrandoء attorno,ء dviliєuh:ґ
ˍɾĐondo,ء ivu:ґcomc,ء ¡ulǗʎyuh:ґ ìlء solc.ء
TRADUZION¡Ȗ
McatrcȖgcvcraavaȖI'uaivcrscȖiaȖmcdcȖccsíȖccccǐIcatc,ȖiǑȖĪcȖFriyavrataȖluȖuaȖ
ȕƾcracȖccatrariatcȖdaII'crbitaȖcirccIarcȖdcIȖpctcatissimcȖdicȖdcIȖscIc.Ȗ Spcstaaĺ
ƬesiȖsuIȖsucȖcarrcȖattcracȖaIȖmcatcȖSumcru,ȖiIȖdicȖdcIȖscIcȖiIIumiaaȖtuttiȖiȖsistcmiȖ
ħIaactariȖcirccstaati.Ȗ Tuttavia,Ȗ quaadcȖiIȖscIcȖsiȖ trcvaȖaIȖIatcȖacrdȖdcIIaȖmcataĸ
Ūna,Ȗ iIȖsudȖriccvcȖmcacȖIucc;Ȗ cȖviccvcrsa,Ȗ quaadcȖiIȖscIcȖsiȖtrcvaȖ aȖsud,Ȗ 8 iIȖacrdȖ
chcȖacȖscllrc.Ȗ MahãrãjaȖFriyavrataȖacaȖapprczzavaȖallattcȖqucstcȖstatcȖdiȖccsc,Ȗ
ƦesíȖ dcciscȖ diȖpcrtaǮcȖIaȖIuccȖ dcIȖ gicracȖ acIIaȖ partcȖ dcII'uaivcrscȖchcȖsiȖtrcvavaȖ
ƿmmcrsaȖ acIIcȖ tcacbrcȖ dcIIaȖ acttc.Ȗ ¡gIiȖ scguíȖ duaqucȖ I'crbitaȖ dcIȖ scIcȖ suȖ uaȖ
carrcȖrispIcadcatc,ȖcȖscddislcccȖccsíȖiIȖsucȖdcsidcric.Ȗ ¡gIiȖpctéȖccmpicrcȖqucstcȖ
mcravigIiǦscȖ attivitàȖ grazicȖ aIȖ pctcrcȖ chcȖ avcvaȖ acquisitcȖ adcraadcȖ Dic,Ȗ IaȖ
ƊcrscaaȖSuprcma.Ȗ
SFI¡GAZION¡Ȗ
ănءdcttoءbcngalìءdìccءaءproposìtoءdiءunءuomoءchcءgodcءdìءgrandcءpotcnzaء
ɴhcءcglìءpuòءfarcء ìlءgìornoءcءlaءnottc.ء Sappìamoءchcءqucstoءdcttoءcءdivcntatoء
ğorrcntcءdopoءl`ìmprcsaءdìءPrìyavrata,ءqucstoءrcءìءcuiءattìءmostranoءilءgradoءdiء
ƃŒtcnzaءchcءsiءpuòءraggìungcrcءadorandoءOìo,ءlaءPcrsonaءSuprcma.ء

rIءK;sӧ̼aء
cĐonoscìutoءcolءnomcءdiءǨogcĔvara,ءĘìlءmacstroءdìءtuttiءiءpotcrìءsoprannatura͟
|| ¯. LaءBhuyuvud-yiluґ(š Ţ. ء ƘŢ)ءaggìungcءchcءlàءdovcءsiءtrovaءì|ءmacstroءdiءtuttìءìء
ȔŒtcriءsoprannaturalìءȵulruґ}cycavuruhґ kƦ)nƢhѤ,ґlaء vìttorìa,ءlaءfortunaء cء tuttcء
ȋňءaltrcء bcncdìzionìءsonoء anch'csscءprcscntì.ء Talcءcءlaءpotcnzaءdclء scrvìzìoء dìء
ɺcvozìonc.ء Quandoء unءdcvotoء giungcء aء compicrcء cìòء chcء dcsìdcra,ء bisognaء
֏apcrcءchcءcìòءavvìcncءnonءpcrءlaءforzaءdcìءsuoìءpotcrìءsoprannaturalì,ءmaءpcrء
| ugrazìaءdclءmacstroء dìءtuttìءìءpotcrì,ء

rʨءĝՕ¶ʩ̽a,ءpcrءlaءSuaءgrazìa,ء ìlءdcvotoء
ƃuòء infattìءrcalìzzarcءmcravìglicءchcءsupcranoءpcrsìnoء lƏimmagìnazìoncءdcgliء
ˌĐìcnzìatìءpìúءbrìllantì. ء
Oallaءdcscrizioncءdìءqucstoءvcrsoءscmbraءchcءìlءsolcءsìءspostì.ء Sccondoءgliء
ɬstronomìء modcrnì,ء ìlء solcءrimancءìnءunءluogoء Ʃsso,ء attornìatoءdalءsìstcmaء
֐Œlarc.ء Maءnoìءpossìamoءvcdcrcءquìءchcءcssoءnonءcءimmobìlc.ء siءspostaءìnvccňء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
åü SrImad-ßhagavatamȖ [LaatcȖ5,ȖLap.ǒȖ
sccondoءunŗorbìtaءprccìsa.ء ˽Ć Bruhmu-aumhilcґ(5.5Z)ґcorroboraءqucstoءfattoǕء
}ua}c]Ϝu}cґ bhrumuliґaumbhrlu-kc|u-cukruhґ -ì|ء so|cء sìء spostaء su||ǃorbìtaءchcء
g|ìءcءstataءasscgnataءdaء Oìo,ء |aءPcrsonaء Suprcma.ء Sccondoءì|ء˷}clirґ |cdu,ґ ì|ء
tcstoءvcdìcoءchcءtrattaءdc||aء scìcnzaءastronomìca,ءì|ءso|cءsìءspostaءpcrءscìءmcsìء
a|ءnordءdc|ءmontcءSumcru,ءcءpcrءscìءmcsìءa|ءsud.ء Possìamoءnoìءstcssìءosscrvarcء
su||aءTcrraءchcء|'cstatcءnc||Čcmìsfcroءnordءcorrìspondcءa||'ìnvcrnoءnc||Čcmìsfc-
roء sud,ء cء vìccvcrsa.ء Bcnchȩء g|ìءscìcnzìatìء matcrìa|ìstìءprctcndanoء aء vo|tcءdìء
conosccrcءtuttìءìءcomponcntìءdc|ءso|c,ءcssìءrìmangonoءìncapacìءdìءoffrìrўìءunء
sccondoءso|cءcomcءquc||oءdì ءMahara¡aءPrìyavrata.ء
Tuttavìa,ء anchcء scء Mahara¡aء Prìyavrataء avcvaء conccpìtoء unء carroء cosíء
potcntcءdaءbrì||arcءquantoءì|ءso|c,ءcg|ìءnonءavcvaءa|cunءdcsìdcrìoءdìءcntrarcءìnء
compctìzìoncءco|ءdìoءdc|ءsoźc,ءpcrchȩءcءnc||aءnaturaءdìءunءvuѾ;nuvuґdìءnonءvo|crء
maìءprcndcrcءì|ءpostoءdìءunءa|troءvui)Īuvu.ґ l|ءsuoءscopoءcraءso|tantoءquc||oءdìء
bcncfìcarcء g|ìء csscrìءvìvcntìء dìء qucstoء mondoĎء ¶
rʑ|aء ОìĔvanathaء Cakravartiء
Ŭhaȉuraء aggìungcء chcء durantcء ìء mcsìء dìء aprì|cء cء dìء maggìoء ìء raggìء dc|ء so|cء
radìosoء dì ء Mahara¡aء Prìyavrataء avcvanoء unء cffcttoء cosʐء do|ccء comcء quc||ìء
dc||aء|una,ءcء ìnءottobrcءcءnovcmbrcءqucstoءso|cءprodìgavaءmattìnoءcءscraءpìúء
ca|orcءchcءì|ءvcroءso|c.ء lnءbrcvcءMahara¡aءPrìyavrataءgodcvaءdìءunaءpotcnzaء
cstrcmaءcء|cءsucءìmprcscءrìvc|aronoء ì|ء suoءpotcrcءìnءtuttcء|cءdìrczìonì.ء
V¡RSOȖ J1Ȗ
żΚ % 4 $ ƨ+ŇňÜfʂÆ4d ÿ
¶l Ü
ȡΚ źiΚ l | ] l |
}cґ vcґuґhuґ lud-rulhu-curunu-ncmi-krlu-¡urƽkhuluaґ lcґau¡luґaindhuv̖ґcaunґ}uluґ
cvuґkrlchґau¡luґbhuvcґdvi¡uh.ґ
}c:ґ qucsto,ء vcґuґ hu:ґ ccrtamcntc,ء lul-rulhu:ґ dc|ء suoء carro,ء curunu:ґ dc||cء
ruotc,ء ncmi:ґdaìءccrchì,ء krluƉґfccc,ء ¡urikhuluh:ґso|chì,ء lc:ґqucstì,ء au¡lu:ґscttc,ء
aindhuvuh:ґoccanì,ء caun:ґdìvcntarono;ء }uluh:ґaءcausaءdìءcìò,ء cvu:ґccrtamcntc,ء
krlch:ґ furonoءfattì,ء au¡lu:ґscttc,ء bhuvuh:ґdìءBhˠȽmaɦξa|a,ء dvi¡chāґìso|c.ء
TRADUZION¡Ȗ
QuaadcȖFriyavrataȖccadusscȖ iIȖ sucȖ cȋarrcȖ dictrƭȖiIȖscIc,Ȗ IcȖructcȖ lcrmarcacȖ
dciȖ scIchiȖ chcȖ divcatarcacȖ inȖ scguitcȖ scttcȖ cccaaiȖ cȖ diviscrcȖ inȖ scttcȖ iscIcȖ iIȖ
sistcmaȖpIanctaricȖccncsciutcȖccIȖacmcȖdiȖßhĴ-maŬȔaIa.Ȗ
SFI¡GAZION¡Ȗ
!ء pìanctìء chcء cvo|vonoء nc||oء spazìoء sonoء ta|vo|taء chìamatìء ìso|c.ء Moìء
sappìamoءgìàءchcءcsìstonoءdìvcrsìءtìpìءdìءìso|cءnc||Čoccano,ءìءdìffcrcntìءpìanctì,ء
dìvìsìءìnء quattordìcìء|cku,ґ rapprcscntanoءa|trcttantcءìso|cءnc||'occanoء ìntcrsì͠
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YerscȖ JJƧґ ¡cȖattivitàȖ diȖ MahãrajaȖ FriyavrataȖ 51Ȗ
Ġcralc.ء Conduccndoء ìlء suoءcarroء dìctroء ìlءsolc,ءPrìyavrataءformòء scttcء tìpǼءdìء
occanìء cء dìء sìstcmìءplanctarìء ìlء cuìء ìnsìcmcء costìtuìsccء Bhƻŝmaɧοalaء oء Bhƻˬ
Ģoķa.ء Mclء yu}utri-muntruґ noìء cantìamo.ء cmґ bhurґ bhuvuhґ avuhґ tutґ auviturґ
ºarcn}um.ґ Sopraءaء Bhƻlokaءsìءtrovaء ìlء sìstcmaءplanctarìoءchìamatoء Bhuvar-
|Մka,ء cء sopraء ancoraء Svargaloka,ء ìlء sìstcmaءplanctarìoء cclcstc.ء Tuttìء qucstìء
Țistcmìءplanctarìءsonoءsottoءìlء domìnìoءdìءSavìta,ءìlءdìoءdclء solc.ء Cantandoءìlء
ҊʫĹ)utr/-muntruґsubìtoءdopoءìlءrìsvcglìoءmattutìnoءsìءrcndcءcultoءalءdìoءdclءsolc.ء
V¡RSOȖ J2ґ
Σambu-¡|uk;uģac|mu|i-kuau-kruuŃcu-auku-¡u;kuru-aum]ńǯaґ tc;umґ
ǜarimuŋumґ¡urvuamctґ¡urvuamcdґutturuґ utturcґ}uthu-aunkh}umґ dvi-yunu-
ǘcncnuґbuhihґaumuntutuґ u¡uk|¡tuh.ґ
ǹumbu:ґ ɡambˠ,ء ¡|uk;u:ґ Plaksa,ء ac|mu|i:ґ

almalì,ء kuauƉґ KuĔaďء kruuŃcuʪґ
ϹrauҔca,ء acku:ґ

aka,ء ¡u;kuru:ґ Puskara,ء aum]ńuh:ґ conoscìutcء colء nomcءdì,ء
С̸҉Ѹcm:ґ dìءloro,ء ¡urimŞnum:ґmìsura,ء ¡urvuamutґ¡urvuamut:ґdallaءprcccdcntc,ء
ĕtturuhґ utturuh:ґ laءscgucntc,ء }uthu:ґ sccondo,ء aunkh}um:ґnumcro,ء dvi-yuȈu:ґ
Ňucء voltcء tanto,ء muncnu:ґ conء unaء mìsura,ء buhih:ґ all`cstcrnoďء aumuntutuh:ґ
ȝĤtt`ìntorno,ء u¡uk|¡tuh:ґprodottc.ء
TRADUZION¡Ȗ
ƇambĴ,Ȗ FIak¶a,Ȗ SaImaIi,Ȗ Kuįa,Ȗ KrauNjca,Ȗ SãkaȖ cȖ Fu¶karaȖ scacȖ iȖ acmiȖ diȖ
qucstcȖiscIc.Ȗ LiascuaaȖdiȖcsscȖèȖducȖvcItcȖpiúȖvastaȖdiȖqucIIaȖchcȖIaȖprcccdcȖcdȖèȖ
attcĮiataȖdaȖuaaȖscstaazaȖIiquida,ȖaIȖdiȖIàȖdcIIaȖquaIcȖsiȖtrcvaȖI'iscIaȖsucccssivaŢȖ
SFI¡GAZION¡Ȗ
L`occanoء dìءognìءsìstcmaءplanctarìoء cءcostìtuìtoءdaءunءlìquìdoءdìffcrcntc.ء
ɝ lءvcrsoءscgĤcntcءcìءdcscrìvcءqucstìءdìffcrcntìءoccanì.ء
V¡RSOȖ JJґ
ɹΎΏē!Κ
Ü
^· Ü
ďĐ ØÆTčĎ ėƺΚ ɺɻΚ ɸΚ
Ŵłǹ ɼǏĜǺ şɽɾɿʀΚ ŹǝʁĹΚ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
52 SrĚmad-ßhãgaȄatamȖ [LaatcȖ5,ȖLapţ¡Ȗ
ɳŧȟɴĺĻɵ1ƧɶΗΘ ɷΚº
w ɲΚ | l
]]
l |
k;crcdck;u-ruacduŴaurcdu-yhrlcduɒk;ircdu-dudhi-mundcdu-auddhcduʈґ
au¡luґ]uludhu}uhґ au¡luґdvi¡u-¡urikhuґivcbh}unluruŵdvi¡u-aumunuґ
ckuikua}cnuґ}ulhunu¡urvuǧґ au¡luavґu¡iґbuhirґdvi¡c;uґ¡rlhukґ¡uriґlґ uґ
u¡uku|¡iluaґ̻c;uґ]umbv-udi;uґburhi)muli-¡ulirґunuvrulunulmu]unґ
uynidhrcdhmu]ihvu-}uljƸubchu-hirun}urclcґyhrlu¡r;ęhu-mcdhulilhi-
vilihclru-auŖĉljƷunґ}ulhu-aunkh}cnuikukuaminnґ ckumґ cvcdhi-¡uliŖĉґ vidudhc.ґ
k;uru:ґ salata,ء udu:ґ acqua,ء ik;u-ruau:ґ ìlء lìquìdoء cstrattoء dallaء cannaء daء
zucchcro,ء udu:ґ acqua,ء auru:ґ lìquorc,ء udu:ґ acqua,ء yhrlu:ґ burroءchìarìfìcato,ء
udu:ґ acqua,ء k;iru:ґlattc,ء udu:ґacquaĜء dudhiĤmunʟu:ґyogurtءcmulsìonatoɍء udu:ґ
acqȡaĜء auddhu-uduh:ґ acquaء dolcc,ء au¡lu:ґ scttcłء ]ulu-dhu}uh:ґ occanì,ء au¡luĬґ
scttc,ء dvi¡u:ґ ìsolc,ء ¡urikhch:ґ solchì,ء ivu:ґ comc,ء ubh}unluru:ґ ìntcrnc,ء dvi¡u:ґ
ìsolc,ء aumunuƀ˚:ґugualì,ء cku-ckua}cnu:ґunaءdopoءlŘaltra,ء }ulhc-unu¡urvum:ґì nء
ordìncءcronologìco,ء au¡luau:ґscttc,ء u¡i:ґ bcnchó,ء buhih:ґ all`cstcrno,ء dvi¡c;u:ґ
ncllcءìsolc,ء ¡rlhukĭґscparatcɎء ¡urilu/ˡ:ґtutt`ìntorno,ء u¡uku|¡iluʊ:ґsìtuatc,ء Ƴc;u:ґ
all`ìntcrno,ء ]umbuɓudi;u:ґ comìncìandoءdaءӨambӛ,ء burhi;muli:ґdìءBarhìsmatI,ء
¡uliʂ:ґ ìlء Ԡaբìto,ء unuvrulжnʬґ chcء scguìvanoء vcramcntcء ìء prìncípìء dclء padrcĜء
ulmu-]unĂґ Ƨʒglì,ء uynidhru-idhmu]ihvu-}u]Ʒubuhu-hirun}urcluh-yhrlu¡̼Ț[huŶmc-
dhulilhi-vilihclru-auŖĉ]Ƹun:ґ dìء nomcء ǜgnIdhra,ء ldhma¡ìhva,ء Сa¡Ҏabahu,ء
ŧìraɧyarcta,ءGhrtaprs˗ha,ءMcdhatìthìءcءVŻtìhotra,ء }ulhc-aunkh}cnu:ґdìءugualء
numcro,ء cku-ckuamin:ґ suءognìءìsola,ء ckum:ґuno,ء cvu:ґ ccrtamcntc,ء udhi-¡uŢ
lim:ґ rc,ء vidudhc:ґ cglìءfccc.ء
TRADLZION¡Ȗ
QucstiȖscttcȖcccaaiȖccatcagcacȖrispcttivamcatcȖacquaȖsaIata,ȖsucccȖdiȖcaaaaȖ
daȖzǿcchcrc,ȖIiqucrc,ȖburrcȖchiariñcatc,ȖIattc,ȖycgurtȖcmuIsicaatcȖcȖacquaȖdcIcc.Ȗ
OgaiȖiscIaȖèȖ ccmpIctamcatcȖcirccadataȖdaȖuaȖcccaac,ȖcȖcgaiȖcccaacȖsiȖ cstcadcȖ
pcrȖuaaȖIarghczzaȖuguaIcȖaȖqucIIaȖdcIl'iscIaȖchcȖcsscȖcirccada.Ȗ MahãrãjaȖFriya-
vrata,Ȗ iIȖmaritcȖdcIIaȖ rcgiaaȖßarhi¶matǀ,ȖasscgaèȖIaȖscvraaitàȖdiȖqucstcȖiscIcȖaiȖ
suciȖscttcȖñgIi,ȖdiȖacmcȖŻgaIdhra,ȖĢdhmajihva,Ȗċajƹabãhu,Ȗăiraũyarctã,ȖGh¡ta-
Ƌ
µIJha,ȖMcdhãtithiȖcȖVƁtihctra.Ȗ ¡uȖccsĜȖchcȖcssiȖdivcatarcacȖtuttiȖrcȖsuȖcrdiacȖdcIȖ
padrc.Ȗ
SFƀ¡GAZION¡Ȗ
Жuttcءlcءìsolcء(dvi¡u)ґsonoءattornìatcءdaءoccanìءdìءnaturaءdìvcrsa,ءcءqucstoء
vcrsoء c`ìnscgnaء chcء laء larghczzaء dìء ognunoء dìء qucstìء occanìء cء laء stcssaء dìء
qucl|aءdcll'ìsolaءchcءcssoءcìrconda.ء Laء lunghczzaء dìء qucstìءoccanìءnonءpuòء
csscļcءugualcءaءqucllaءdcllcءìsolc.ء SccondoءVʪraraghavaءρcarya,ءlaءlarghczzaء
dc|laء prìmaء ìsolaء cء dìء ccntomìlaء }c]unu,ґ cìocء cìrcaء unء mìlìoncء trcccntomìlaء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YerscȖJ5|Ȗ ¡eȖattivitàȖdiȖMahãrãjaȖFriyavrataȖ 5JȖ
Ǭhilomctrì,ءpcrchóءunoء }c]unuґ cquìvalcء all`ìncìrcaء aء trcdìcìء chìlomctrì.ء Lcء
ƣŰqucءchcءcìrcondanoءognìءìsolaءsìءcstcndonoءdunqucءsuءunaءlarghczzaءugualcء
ƣءqucllaءdcll`ìsola,ءmaءlaءloroءlunghczzaءdcvcءncccssarìamcntcءcsscrcءdìffcrcntc.ء
V¡RSOȖ J4Ȗ
šɱǸΚ ɮɯΚ + ¥ɫΚ ɨΚ ¬
ªq l l 1v | |
̰ĕhilurumґ ccr]uavuфmґ ncmcaunuacґ¡rc}ucchudґ}ua}cmґ caidґdcvu}cnќґncmuґ
έĹv}u-aulc.ґ
duhilurum:ґ laء fìglìa,ء cu:ґ anchc,ء ur]uavulim:ґ ؆r¡asvati,ء ncmu:ґ chìamata,ء
ĕaunuac:ґalءgrandcءsaggìoءКˎanaء(

ukracarya)Ťء ¡rc}ucchul:ґcglìءdìcdc,ء }ua}cm:ґ
H chì,ء cau:ґcìءfu,ء dcvu}cni:ґɚcvayani,ء ncmu:ґ chìamata,ء kcv}u-aulc:ґlaءƩglìaءdìء
ЍĤkracarya.ء
TRADƑZION¡Ȗ
¡gIiȖdiedeȖ iaȖseguitcȖiaȖmatrimcaicȖ suaȖ ñgIiaȖ ȍrjasvatĝȖ aȖ Sukrãcãrya,Ȗ cheȖ
ƧƼbeȖdaȖ IeiȖ uaaȖ ñgIiaȖ diȖacmeȖDevayãaĝ.Ȗ
V¡RSOȖ J5Ȗ
ɰĵ·Κ ]TF ò
§m|=-¬Þ¸¡¬|
ɩΚ *· ȩȪ
ɬɭΚ B ɪΚTl l
]'| |
nuivum-vidhuhґ¡uruŲu-kcruґurukrumua}uґ
¡umacmґ lud-unyhri-ru]uacґ]ilu-ųud-yuncncmґ
cilrumґ viduru-viyuluhґaukrdґcduduuґ
}un-ncmudhc}umґ udhuncґauґ]uhcliґbundhumґ
nu:ґ non,ء cvum-vidhuh:ґ comcء quc|Ćo,ء ¡uruųu-kcruh:ґ ìnflucnzaءpcrsonalc,ء
ĕru-krumua}u:ґ dìء ɚìo,ء laءPcrsonaءSuprcma,ء ¡umacm:ґ dcìءdcvotì,ء lul-unyhri:ґ
dcìء Suoìءpìcdìء dìء loto,ء ru]uac:ґ conء laء polvcrc,ء ]ilu-Ųuę-yununcm:ґ chcء hannoء
țĤpcratoء l`ìnʋucnzaء dcìء scìء tìpìء dìء pungolìء matcrìalì,ء cilrum:ґ mcravìglìoso,ء
Dzͨduru-viyuluh:ґunaءpcrsonaءdìءquìntoءordìnc,ءunءìntoccabìlc,ء aukrl:ґunaءvoĆtaء
țoltanto,ء cduduu:ґscءcglìءpronuncìa,ء }ul:ґdìءcuì,ء ncmudhc}um:ґìlءsantoءnomc,ء
adhunc:ґ ìmmcdìataʴcntc,ء auh:ґcglì,ء ]uhcli:ґ sìءlìbcraءda,ء bundhum:ґ lcءcatcncء
ɻcllaءmatcrìa.ء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
54Ȗ SrlmadŗßhãgavatamȖ [LaatcȖ5,ȖLap.¡Ȗ
TRADLZION¡Ȗ
OȖ rc,Ȗ iIȖ dcvctcȖ chcȖ haȖ trcvatcȖ rilugicȖ acIIaȖ pcIvcrcȖ dciȖ picdiȖ diȖ IctcȖ dcIȖ
SigacrcȖpuèȖtrasccadcrcȖI'ialǓucazaȖdciȖsciȖpuagcIiȖmatcriaIiȖ¬IaȖlamcŌȖIaȖsctc,ȖiIȖ
Iamcatc,ȖI'iIIusicac,ȖIaȖvccchiaiaȖcȖIaȖmcrtc- cȖdivcatarcȖmacstrcȖdcIIaȖmcatcȖcȖ
dciȖ ciaqucȖ scasi.Ȗ TuttaviaȖ qucstcȖ acaȖ haȖ aicatcȖ diȖ stracrdiaaricȖ pcrȖ uaȖ purcȖ
dcvctcȖ dcIȖ Sigacrc,Ȗ pcichéȖ aachcȖ uaaȖpcrscaaȖ chcȖ acaȖ ȏȖ iacIusaȖ acIIcȖ quattrcȖ
divisicaiȖaaturaIiȖdcIIaȖsccictàȖ-iaȖaItrcȖparcIcȖuaȖiatcccabiIc¬ siȖIibcraȖimmc-
diatamcatcȖ daIIaȖ schiavitúȖ chcȖ IcȖ ticacȖ prigicaicrcȖ dcII'csistcazaȖ matcriaIcȖ scȖ
prcauacia,ȖaachcȖuaaȖscIaȖvcIta,Ȗ iIȖsaatcȖacmcȖdiȖDic.Ȗ
SFI¡GAZION¡Ȗ
Ņukadcvaء Go֑vamŊء parlavaء conء Maharaġaء Parik¶ìtء dcllcء attìvìtàء dclء rcء
Prìyavrata,ء cء pcrءdìssìparcء ìء dubbìء chcء avrcbbcء potutoء avcrcء ìlءrcء Parǽk¶ìtء aء
proposìtoءdcllcء sucء ìmprcscء pocoءcomunì,ءpcrءnonء dìrcء fantastìchc,ء cglìء vollcء
rassìcurarloΊء˹Ăءrc,ءdìssc,ءnonءavcrءdubbìءsullcءìmprcscءmcravìgĆìoscءdìءPrìya׬
vrata.ء Pcrءunء dcvotoءdìءOìo,ءlaء Pcrsonaء Suprcma,ءtuttoءcءpossìbì|c,ءpcrchóء ìlء
Sìgnorcءcءchìamatoءanchcءņrukrama."ء ņrukramaءcءunءnomcءdìء
Ņ
riءVamana-
dcva,ءchcءcompʐءì|ءprodìgìoءdìءcoprìrcءìءtrcءmondìءconءtrcءpassì.ء Vamanadcvaء
avcvaءìnfattìءprcgatoءMahara¡aءBalìءdìءaccordarGlìءtrcءpassìءdìءtcrraśءcءappcnaء
qucstȮultìmoءcbbcء accondìsccsoءallaء Suaء rìchìcsta,ء ìlء Sìgnorcءcopríء lčunìvcrsoء
ìntcroءconءducءpassìΜءìlء tcrzoءloءposòءsullaءtcstaءdìءBalìءMaharaġa.ء Ņriءɡayadcǀ
vaءGosvamŊءcantaءaءqucstoء proposìtoǖء
chulu}uaiґ vikrumuncґbulimґ udbhulu-vumunuґ
¡udu-nukhuŶnίru-]unilu-]unu-¡cvunuґ
kcauvuґdhrlu-vumunu-ru¡uґ]u}uґ]u¿u̮̯ ̗ґhurcґ
ĘGlorìaء aء
Ņ
rŊء KcĔaƊa,ء chcء cء apparsoء ncllĿaspcttoء dìء unء nanoşء Ăء Sìgnorcء
dcllľunìvcrso,ء Tuء allontanìء ognìء cosaء chcءpotrcbbcء csscrcء unءostacoloء pcrء ìء
Tuoìء dcvotì.ء Ăء potcntcء Vamanadcva,ء Tuء haìء ìngannatoء ì|ء grandcء dcmoncء
BalìءMaharaƱaء conءìءTuoìءpassìءdaء gìgantc.ء EءlĿacquaءchcءtoccòءlcءunghìcءdcìء
TuoìءpìcdìءdìءlotoءquandoءTuءpcnctrastìءglìءstratìءdc|lĿunìvcrsoءpurìfìcaءtuttìء
glìءcsscrìءncl|aءformaءdclءǶìumcءGangcƕ"ء
Poìchóء ìlء Sìgnorcء Suprcmoء cء onnìpotcntc,ء Eglìء puòء compìcrcء ìmprcscء
mcravìglìoscءaglìءocchìءdìءunءuomoء comuncŠء Sìmìlmcntc,ءconءlaءgrazìaءdcllaء
polvcrcءdcìءpìcdìءdìءlotoءdclءSìgnorc,ءunءdcvotoءchcءhaءtrovatoءrìfugìoءaìءSuoìء
pìcdìءpuòءrcalìzzarcءprodìgìءtalìءchcءunءuomoءcomuncءnonءpotrcbbcءncppurcء
ìmmagìnarc.ء Pcrء qucstoء motìvoء ǝaìtanyaء MaЃͰprabhuء cìء raccomandaء dì ء
ccrcarcءrđfugđoءađءpđcdìءdđءlotoءdclء Sìgnorc.ء
u}iґnundu-lunu]uґ kinkurumґ
¡uliluŏΡґmumґvi)umcґbhuvuǧbudhuuґ
kr¡u}uґ lґ uvuґ¡udu-¡unku]u-
alhilu-dhulČ-audraumґ vicinlu}uґ
(
¿
ik϶,ґ 5)
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YcrscȖ J5|Ȗ ¡cȖ attivitàȖ diȖMahãrãjaȖFriyavrataȖ 55Ȗ
ĘөoءsonoءìlءTuoءscrvìtorcءctcrno,ءoء Kr¶΄a,ءñglìoءdìءMandaءMahara¡a,ءmaءȕcrء
unaءragìoncءoءpcrءl`altraءsonoءcadutoءncll'occanoءdcll`csìstcnzaءmatcrìalc.ء Tìء
ĈrcgodžءsalvamìءdaءqucstcءondcءdìءmortìءcءrìnascìtcƙءtrasformamìءìnءunءatomȒءdìء
Ĉolvcrcءsottoءìءǥuoìءpìcdìءdìءlotoě ǂء

rʓءǝaìtanyaءcìءìncìtaءaءcntrarcءìnءcontattoء
Űonءlaءpolvcrcءdcìءpìcdìء dìءlotoءdclء Sìgnorcءpcrchóءìnءqucstoء modoءnoìءottcr-
rcmoءscnzaءdubbìoءognìءsucccsso.ء
Aءcausaءdclءcorpoءmatcrìalc,ءognìءcsscrcءvìvcntcءìnءqucstoءmondoءsìءtrovaء
Űostantcmcntcء tormcntatoء daء scìء pungolìء ȱauϵ-yunu)ґ -laء famc,ء laء sctc,ء ìlء
|amcnto,ء l'ìllusìonc,ء l'ìnvalìdìtàء cء laء mortc.ء lnoltrc,ءsì ءpossonoءraggrupparcء
ˏottoء ìlءnomcءdìءɵuĽɔyunuґanchcء laء mcntcء cءìء cìnqucء organìءdìءscnso.ء Scءanchcء
unء cuŋĽu|uґ -unء fuorìcastaء consìdcratoء "ìntoccabìlc"- puòء lìbcrarsìء daìء
|cgamìءdcllaءmatcrìaءappcnaءpronuncìa,ءanchcءunaءsolaءvolta,ء ìlء santoء noԡcء
dclءSìgnorc,ءchcءdìrcءalloraءdcìءdcvotìء֒antìfìcatì ɗء lءbrchmunuґdìءcastaءsostcn-
įonoءaءvoltcءchcءscءnonءsìءcambìaءcorpoءncssunoءpuòءdìvcntarcءunءbrchmu·u.ґ
īoìchóء ì|ء nostroء corpoء prcscntcء cء |Ʋء fruttoء dc||cء nostrcء attìvìtàء passaȞc,ء cՅluìء
űhcء durantcء laء suaء vìtaء prcccdcntcء haء agìtoء comcء unءbrchmuĊtuґ ottìcncء ìnء
qucstaء vìtaء dìءnasccrcء ìnء unaءfamìglìaءdìءbrchmunu.ґ ǝosíء cssìء sostcngonoء chcء
scء nonء sìء cء ottcnutoء unء corpoء dìء brchmunu,ґ ncssunoء puòء csscrcء acccttatoء
űomcء talc.ء Tuttavìa,ء ìlء nostroءvcrsoءdìchìaraءchcءanchcءunءviduru-viyulu,ґ unء
ļunĽcluґ~unءuomoء dìءquìntaءclassc,ء dcttoء "ìntoccabìlc"Ⱦ,ءcءlìbcratoءscءpro-
nuncʔaء anchcءunaءsolaء voltaء ì|ء santoء nomcء dclء Sìgnorc.ء Quandoء sìء dìccءchcء
talcء pcrsonaء cء lìbcrataء sìgnìfìcaء chcء cambìaء ìmmcdìatamcntcء corpo,ء cosaء
űhcءSanatanaءGosvamʑءconfcrma΋ء
}ulhcґkcñcunulcmґ}cliґ
kcma}umґ ruau-vidhcnuluƀ˛ґ
lulhuґdčk;u-vidhcncnuґ
dvņċulvumґ]c}ulcґnϓcmґ
Quandoءunaء pcrsona,ءanchcءscءsìء trattaء dìء unءcuṋlu,ґcءìnìzìataءalء cantoء dcìء
santìءnomìء dclء Sìgnorcءdaء unء puroء dcvoto,ء ìlء suoء corpoء sìء trasformaء manء
manoء chcء cllaء scgucء lcء ìstruzìonìء dclء macstroء spìrìtualc.ء Bcnchóء noìء nonء
Ĉossìamoءvcdcrcءcomcءqucstaءtrasformazìoncءavvìcnc,ءbìsognaءtuttavìaءaccct-
tarc,ءsullaءbascءdcglìءìnscgnamcntìءautorìzzatìءdcglìءƤalϷu,ґchcءqucstaءpcrsonaء
Űambìaء corpo.ء Qucstoء puntoء dcv`csscrcء capìtoء scnzaء obìczìonìěء llء nostroء
vcrsoءaffcrmaء chìaramcntcǗء auґ]uhuliґbundhumґ -ƌcglìء sfuggcء aìءlcgamìء dcllaء
matcrìa. "ء Quantoء alء corpo,ء cssoء cء ìlء sìmboloء dcllaء nostraء schìavìء túء allaء
matcrìaء(kurmu).ґ Anchcءscءnoìءnonءvcdìamoءؙcmprcءìlءcorpoءgrossolanoءchcء
sìء trasformaȵء ìlء cantoءdcìءsantìء nomìء dcƲء Sìgnorcء Suprcmoء opcraءsu|ء corpoء
sottìlcء unaء trasformazìoncء ìmmcdìata,ء cء sottoء l`cffcttoء dìء qucstaء trasforma-
zìoncء l`csscrcء sìء trovaء subìtoء lìbcratoء daìء lcgamìء dcllaء matcrìa.ء lnء rcaltà,ء lcء
trasformazìonìءdclءcorpoء grossolanoء hannoء laءloroءorìgìncءnclءcorpoء sottìlc.ء
Oopoءlaء dìstruzìoncءdclءcorpoءgrossolano,ء ìlء corpoءsottìlcءtrasportaء l`csscrcء
dalء suoءcorpoءattualcء ìnءunءaltro.ء Laءmcntcءoccupaءunءpostoء Ĉrcdomìnantcء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
5éȖ SrImad-BhãgavatamȖ [LaatcȖ5,ȖLap.¡Ȗ
nc|ءcorpoءsotti|c,ءinءmodoءchcءco|uiءchcءimmcrgcءscmprcء| aءmcntcءnclءricordoء
dciءpicdiءdiءlotoءdc|ءSignorcśءoءanchcءnc|lcءSucءattività,ءdcv'csscrcءconsidcratoء
comcءgiàءpuriñcatoءcءcomcءscءavcsscءgiàءcambiatoءcorpo.ء Èdunqucءirrcfuta-
bìlcء chcءunءcuǔș|u,ґcomcء ogniءpcrsonaءcadutaءoءdiءbassaء nascitaśءpuòء divcn-
tarcءunءbrúhmuďtuґscmpliccmcntcءcożءmctodoء dcl|`iniziazioncءautcntica.ء
V¡RĉOȖ JéȖ
Ü ·ΈΉΚº* 0 ɤͷ͸͹ "Ȭ
ɥɦɧľĿß = ɣΚ Ç l l 1\l |
auґcvumґ u¡urimilu-bu|u-¡urukrumuґcku̴̵ luґ dcvur;i-curuʚunuau}ununuѱ
¡uliluѼ͡ʛu-viauryu-aumaurycďtunirvrlumґ ivǭlmunumґmun}umcnuґulmu-
n͹rvcduґ idumґ uhu.ґ
auđ:ґcgżiء(Mahara¡aءPriyavrataęłء cvum:ґcos|,ء u¡urimilu:ґscnzaءugua|i,ء buǀu:ґ
forzałء ¡urckrumuš:ґ |aءcuiءinf|ucnza,ء ckudc:ґunءgiorno,ء lu:ґallora,ء dcvu-rĜ:ґdclء
gļandcء saggioء Marada,ء curuďtu-unuau}unu:ґ abbandonandosiء aiء picdiء diء loto,ء
unu:ґ inء scguitołء ¡ulilu:ґ caduto,ء yuǎtu-viauryu:ґ conء occupazİoniء matcrialiء
(сrcatcء dal|cء trcء inf|Ȣcnzcء dcl|aء naturaęΝء aumaurycǎtuƑґ pcrء col|cgamcntoɏء
unirvrlum:ґ nonء soddisfattołء ivu:ґ comcłء clmunum:ґ |uiء stcsso,ء mun}umcnuš:ґ
pcnsandoءcosíɐء ulmu:ґ l`anima,ء nirvcduѪįґ stabi|itoءncllaءrinuncia,ء idum:ґ quc-
sto,ء chu:ґdisscNjء
TRADUZION¡Ȗ
McatrcȖgcdcvaȖdcIIcȖsucȖcpuIcazcȖmatcriaIiȖiaȖtuttaȖIaȖsuaȖpctcazaȖcȖIaȖsuaȖ
iaĖucaza,ȖMahãrãjaȖFriyavrataȖccmiacièȖuaȖgicĮcȖaȖccasidcrarcȖchcȖacacstaa-
tcȖiIȖ sucȖ abbaadcacȖ tctaIcȖ aIȖ saatcȖ cȖ iIIustrcȖ NãradaȖ cȖ IaȖsuaȖadcsicacȖsiaccraȖ
aǔIaȖ ccscicazaȖ diȖKµƈa,Ȗ cgIiȖ siȖ craȖ iaȖ uaȖ mcdcȖ cȖ acII'aItrcȖ cciavcItcȖ diȖ aucvcȖ
aeIIcȖattivitàȖmatcriaIi.Ȗ ¡aȖsuaȖmcatcȖdivcatèȖaIIcraȖlcbbriIcȖcdȖcgIiȖccmiacièȖaȖ
parIarcȖiaȖuacȖspiritcȖdiȖ riauacia.Ȗ
ĉF¡¡GAZ¡ON¡Ȗ
Loء
¿
r/mud-Bhuyuvulumґ(ءš .ǔ. š Ƙęء inscgna.ء
l}uklvúґavu-dhurmumґcuruϊumbu]umґhurcrґ
bhu]unnґu¡ukvcґ Ȩlґhuґ¡ulclґlulcґ}udiґ
}ulruґ kvuґ vcbhu̷umґubhudґumu)}uґ kimґ
kcґvcrlhuґc¡lcґ Ũbhu]ulcmґavu-dhurmulušґ
"L`csscrcءumanoءchcء haءrinunciatoءa|lcء sucءoccupazioniءmatcȘialiءpcrءscgȢircء
|aء viaء dcllaء dcvozioncء nonء rischiaء affattoء diء fa|lirc,ء anchcء sc,ء nonء csscndoء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YđrscȖJ6|Ȗ ¡cȖattivitàȖdiȖMahãrãjaȖFriyavrataȖ 57Ȗ
ƣncoraءmaturo,ءglìءcapìtaءdìءcadcrcɁء llءnon͡dcvoto,ءìnvccc,ءanchcءscءadcmpìcء
ƣllaءpcrfczìoncءìءsuoìءdovcrìءmatcrìalì,ءnonءarrìvcràءaءnʕcntc."ء Scءìnءunءmodoء
O ncll`altroء qualcunoء trovaء rìfugìoء prcssoء unء grandcء vuiƙnuvuґ cء adottaء laء
Űoscìcnzaء dìء Kգ¶ʬDžaء ~chcء sìaء pcrء scntìmcntoء oء ìnء scguìtoء aء unaء prcsaء dìء
ǭՆscìcnza- cء scء capìtaء aء qucstaء pcrsonaء dìءcadcrcء dallaء suaء posìzìoncء pcrء
ćancanzaءdìءmaturìtà,ءnonءbìsognŭءconsìdcrarlaء˪cramcntcءcaduta,ءpcrchóءlcء
ƸucءattìvìtàءncllaءcoscìcnzaءdҝءKr¶ʩDžaءcostìtuìsconoءpcrءlcìءunءbcncءpcrmancntc.ء
Cosı,ءscءcapìtaءaءqualcunoءdìءcadcrc,ءìlءsuoءsvìluppoءpuòءcsscrcءostacolatoءpcrء
Ĥnءccrtoء tcmpo,ءmaءsìءmanìfcstcràءdìءnuovoءaء tcmpoء dcbìto.ء ScbbcncءPrìya-
זդataءMahara¡aء avcsscءscrvìtoءsccondoءlcءìstruzìonìء dìءMarada,ءchcءdovcvanoء
pɿrmcttcrglìء dìء tornarcء aء Oìo,ء ncllaء suaء dìmoraء orìgìnalc,ء suء rìchìcstaء dclء
padrcءcglìءsìءcraءdìءnuovoءvoltatoءvcrsoءlcءoccupazìonìءmatcrìalì.ء Maءaءtcmpoء
єcbìtoء laءsuaءcoscìcnzaءdìءKr¶Ƶaءfuءravvìvataءgrazìcءalءsuoءmacstroء Ũarada.ء
ComcءaffcrmaءlaءBhuyuvud-yiluґ(Ɉ. Łǐء).ґauctncmґɽtmulumґychcґ)cyu-bhru˞̽cґ
Ȟbbi]ƨ}ulƯґ-coŽuìءchcءdcvìaءda||aءvìaء dcžء bhukli-}cyuґ sìء vcdcء oʼnѼrìrcءdìء nuovoء
| ̋opulcnzaءdcglìءcsscrìء cclcstì,ء dopoءavcrءgodutoءdìء qucstìءvantaggìء matcrìalìء
Շttìcncءlaءpossìbìlìtàءdìءrìnasccrcءìnءunaءfamìglìaءnobìlcءdìءpurìءbrchmunuґoءìnء
Ċnaء famiglìaءagìata,ءdovcءavràء l'occasìoncء dìء ravvìvarcء laء suaءcoscìcnzaء dìء
Ϻˁ¶ʬDža.ء Qucstoءcء csattamcntcء cìòء chcء avvcnncء nclء casoءdìء Prìyavrataء-chcء
costìtuìsccءunoءdcglìءcscmpìءtraءìءpìˡءglorìosìءdìءqucstaءvcrìtàɁء Colءtcmpoءcglìء
nonء vollcء pìúء godcrcء dcllcء sucء rìcchczzcء matcrìalìء cء dclء suoء rcgno,ء dìء suaء
moglìcءcءdcìءsuoìءfìglì,ءvollcءpìuttostoء rìnuncìarcءaءtuttoءcìò.ء Oìءconscgucnza,ء
dopoءavcrءdcscrìttoءlaءgrandczzaءmatcrìalcءdìءMahara¡aءPrìyavrata,ء

ukadcvaء
ɛosvamiءsottolìncaءìnءqucstoءvcrsoءlaءsuaءtcndcnzaءallaءrìnuncìaĎء
Lcءparolcءdcvurƙi-curununuau}unuґìndìcanoءchcءMahara¡aءPrìyavrata,ء chcء
siء craءcomplctamcntcء abbandonatoء alء grandcءsaggìoءOcvar¶ìءMarada,ءosscr-
˪avaءrìgìdamcntc,ء sottoءlaءsuaء dìrczìonc,ء tuttcءlcءpratìchcءdìءdcvozìonc,ءcomcء
ŭnchcءìءprìnc|pìءrcgolatorì.ء Pcrءquantoءեìguardaءlaءrìgìdaءadcsìoncءaiءprìncıpìء
զcgolatorì,ء

rǽlaءVìˎvanathaءCakravartǽءŬhakuraءsottolìncaΌءduĔǴduvul-¡runuǻ
mcaґ lunґ unu¿uliluh -offrcndoءscnzaءcsìtazìoncء ìlء suoء omaggìoء(duĔǵduvul)ґ alء
proprìoء macstroء spìrìtualcء cء osscrvandoء rìgorosamcntcء lcء sucء ìstruzìonì,ء ìlء
dìsccpožoء progrcdìsccء aء colpoء sìcuro.ء Maharaӟaء Prìyavrataء scguìvaء rcgolar-
mcntcءtuttìءqucstìءprìncípì.ء
ǟìnchóء cìء sìءtrovaءnclء mondoء matcrìalcءsìء dcvcءsubìrcء l`ìnʼnĸucnzaء dcìءtrcء
yunuґ(yunu-viauryu).ґ MonءbìsognaءcrcdcrcءchcءMahara¡aءPrìyavrataءsìءtrovas-
sɿءalءrìparoءdaءognìءìnʼnʫucnzaء matcrìalcءpcrءìlءfattoءchcءgodcvaءdìءtuttìءìءbcnìءdìء
qucstoء mondo.ء lnءqucstoء unìvcrsoء matcrìalcء l'uomoء pìúء rìccoء comcء ìlءpìúء
povcroء subìsconoء lcء ìnʼnĸucnzcء matcrìalìءpoìchóءlaءrìcchczzaءcomcءlaء povcrtàء
sonoء crcazìonìء dcllcء ìnʼnʫucnzcء dcllaء naturaء matcrìalcĎء Comcء ìnscgnaء laء
Bhuyuvud-yucґ(Ʌ.ǓƘę. ء¡rukrlcǺґkri}umuĔǵuniґyunuihґkurmuniґòurvuauǺ -sccon-
doءlcءìnʼnĸucnzcءmatcrìalìءchcءagìsconoءsuءdìءnoì,ءlaءnaturaءmatcrìalcءcìءpcrmct׭
tcءdìءgodcrcءdìءqucstoءmondoءìnءcondìzìonìءpìúءoء mcnoءfavorcvolì.ء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
5ŰȖ Srimad-ßhãgavatamȖ [LaatcȖ 5,ȖLap.Ȗ¡
VLRSOȖ J7Ȗ
șɞijɟɠɡĖɢěŪĽǎĴȓȚǷΚΚ
^Ĭĭ+ɛΚɜɝΚ
¯
| | ]=| l
uhcґ uacdhvґ unu)̾hitumґ}udґubhinivcaitcґ ğhumґ indri}uirґuvid}c-rucitu-vi)ŀumu-
vi)̿u}cndhu-ku¡cґ tudґu|umґu|umґumuŦ}cґ vunitLJ}LJґvincdu-mryumґmcmґdhiyґ
dhiyґ itiґyuǝhu}Ŏmґ cukcru.ґ
uhc:ґ ahìmó,ء uacdhu:ґ nonء bcnc,ء uň)̀Ěhitum:ґ compìuto,ء }ut:ґ poìchó,ء
ubhinivcaituh:ґ csscndoء complctamcntcءassorto,ء uhum:ґ ìo,ء indri}uih:ґ pcrء laء
gratìfìcazìoncء dcìء scnsì,ء uvid}u:ґ pcrء ìgnoranza,ء rucitu:ґ fatto,ء ̏i)ŀumu:ґ chcء
causaءsoǷѽcrcnza,ء vi)u}uʭґ ʖlء Ֆ|accrcءdc|ء scns|ɑء undhu-ku¡c:ґnclءpozzoءoscuro,ء
tut:ґ qucstoɒء u|umʮґ ìnsìgnìfìcantcǚء u|um:ґ scnzaء ìmportanza,ء umu)ŀ}uh:ґ dìء
qucllo,ء vunitu}ch:ґ moglìc,ء vincdu-mryumĮґ comcء unaء scìmmìaء danzantc,ء
mum:ґaءmc,ء dhik:ґognìءcondanna,ء dhikƊґognìءcondanna,ء iti:ґcosí,ء yurhu}Ŏm:ґ
crìtìca,ء cukuru:ґ cglìءfccc.ء
ƏRADUZIONLȖ
[IIȖrcȖccmincièȖccsiȖaȖcriticarcȖ séȖstcssc:|Ȗ
Ahimé,Ȗ maIcdcttcȖ chcȖ scacȖ pcrȖ csscrmiȖ IasciatcȖtraspcrtarcȖ daiȖ scasi ļȖ Lc-
ccmiȖ cadutcȖ aciȖ piaccriȖ matcriaIi,Ȗ chcȖ scacȖ ccmcȖ uaȖ pczzcȖ IaȖ cuiȖ apcrturaȖ èȖ
ccpcrta.Ȗ NcȖ hcȖ abbastaaza ĽȖ NcaȖ vcgIicȖ piúȖ gcdcrc.Ȗ GuardatcȖ uaȖ pc'Ȗ chcȖ
scimmiaȖscacȖdivcntatcȖacIIcȖmaaiȖdiȖ mǁaȖ mcgIǂc ľȖ ScacȖduaqucȖccadaanatc.Ȗ
SFILGAZIONLȖ
llء comportamcntoء dìء MaharaӠaء Prìyavrataء cìء pcrmcttcء dİء capìrcء aء chcء
puntoءloءsvìluppoءdcllaءconosccnzaءmatcrİalcءcءcondannata.ء EgȌìءrcalìzzòءvcrìء
prodìgì,ء comcء quclloء dìءcrcarcءunء altroء solcءcapaccء dìء brìllarcء laء nottc,ء cء unء
carroءcosíءìmponcntcءchcءlcءsucءruotcءformaronoءvastìءoccanì.ء Lcءsucءìmprcscء
sonoءcosíءgrandìءchcءglìءscìcnzìatìءmodcrnìءnonءpossonoءncppurcءìmmagìnarcء
comcءsìaءpossìbìlcءrcalìzzarcءqucstcءcosc.ء MaharЧ¡aءPrìyavrataءavcvaءdunqucء
compìutoءmcravìglìcءsulء pìanoء matcrìalc,ءmaءpoİchóء sìءcraءprcoccupatoءdcllaء
soddìsfazìoncءdcìءscnsìء-govcrnandoءìlءsuoءrcgnoءcءdanzandoءcomcءunءburatǁ
tìnoء traء lcء manìء dcӪlaء suaء affascìnantcء moglìcȾƑء cglìء condannòء sóء stcsso.ء
Quandoء consìdcrìamoء l'cscmpìoء datoء daءMaharaġaء Prìyavrataء possìamoء faǀ
cìlmcntcء rcndcrdzìء contoء dclء gradoء dìء dccadİmcntoء raggìuntoء dallaء cìvìltàء
modcrnaءvotataءalءprogrcssoءmatcrìalc.ء A| ءgìornìءnostrì,ءìءcosìddcttìءscìcnzìatìء
cءaltrìءmatcrìalìstʗءsonoءprofondamcntcءsoddìsfattìءdcllcءloroءcapacìtàءdìءco͢
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ƔcrseȖ J8|Ȗ ¡cȖattivitàȖdiȖMahãrãjaȖFriyavrataȖ 59Ȗ
struìrcء grandìء pontì,ء stradcء cء ìmponcntìء macchìnc,ء maء lcء loroء ìmprcscء nonء
hannoء nìcntcءdì ءparagonabìlcء aء qucllcء dìءMaharaӡaء Prìyavrata.ء Eء scءqucst`ء
Ƽltìmoءpotcvaءcondannarsìءnonostantcءlcءsucءìmprcscءcccczìonalì, ءquantoءʻìúء
condannabìlìءsìamoء noìءoggìءconءlaءnostraءcìvìltĖء matcrìalìstaśء dcttaءcvoluta ˲ء
īossìamoء concludcrcء chcء ìء progrcssìء rcalìzzatҞء ìnء qucstoء scnsoء nonء haԲnoء
nìcntcءaءchcءvcdcrcءconءìءproblcmìءrcalìءdcll'csscrcءìndìvìdualcءìmprìgìonatoءì nء
qucstoءmondo.ء Purtroppoءl'uomoءmodcrnoءnonءhaءcoscìcnzaءdcll̍ìngranag-
gìoء chcء loء trattìcncء prìgìonìcro,ء nóء saء qualcء formaء dìءcorpoء dovrĖء acccttarcء
ncllaء prossìmaء vìtaƖء Oaء unء puntoء dìء vìstaء spìrìtualc,ء unء vastoء rcgnoȶء unaء
Ԣoglìcء affascìnantcء cء straordìnarìcء ìmprcscء costìtuìsconoء altrcttantìء ostacolìء
all`clcvazìoncءdìءunءuomo.ء MaharaƱaءPrìyaחrataءavcvaءscrvìtoءìlءgrandcءsag-
gìoءMaradaءconءsìnccrìtĖ.ء Cosí,ءbcnchóءavcsscءacccttatoءdìvcrsìءbcnìءmatcrìa|ì,ء
nicntcءpotóء allontanarloء dalء suoء dovcrcء prìncìpalc.ء Eg|ìء dìvcntòء dìء nuovoء
Đoscìcntѻdìء Ɲ˂sϦa.ء Comcءconfcrmaءlaءßhu¿uvudŷ¿ͩluґ(ZŽ40).ґ
nchcbhikrumu-nuacґ 'aliґ
¡rul}uvc}cґnuґvid}ulcґ
avu|¡umґ u¡}ґua}uґdhurmua}uґ
lrc}ulcґmuhulcґ bhu}ulґ
˶īcrءcoluìءchcءcammìnaءsullaءvʘaءdclءscrvìzìoء dìء dcvozìoncءncssunoء sforzoءcء
vano,ء ncssunء bcncʉcìoءacquìsìtoء cءmaìءpcrduto,ء ìlءmìnìmoءpassoءcءsuʈcìcntcء
ɭءlìbcrarcìءdalء pcrìcoloءpìúءtcmìbìlc."ء ănaءrìnuncìaءcomcءqucllaءdìءMahara¡aء
ɣrìyavrataء cء possìbìlcء soloءpcrء laء grazìaء dclء Sìgnorcء Suprcmo.ء ɞnء gcncralc,ء
Ƅuandoءunءuomoءcء potcntc,ء oءhaءunaءsposaءaffascìnantcءcء unaءbcllaءcasa,ءoء
godcء dìء unaء ccrtaء ʻopolarìtĖء matcrìalc,ء s'ìmprìgìonaء scmprcء pìúͱء Tuttavìa,ء
ɭvcndoءrìccvutoءdalءgrandcءsaggìoءMaradaءuňcducazìoncءpcrfctta,ءīrìyavrataء
MaharaƱaءravvìvòءlaء suaءcoscìcnץaءdìءƝ˂sϤ˰aءnonostantcء tuttìءglìء ostacolì. ء
VLRSOȖ J8Ȗ
ǡǢH ¹-ũȠɘə·ΚɚŶΚɎǶΚ4ɏ:ƘĚΚ
ęɐȍɑΚŗɒųƚΚ Ñ ɋΚ y =Q
İı śΚ ɓΚ ɔɕǍɖ!Κ
ɗΚɌ njɍΚ
ΕΖ | | 1< | |
puru-dcvulu-¡rua΋dudhi¿ululmuĥ¡rul}uvumuϸacncnu¡ruvrllcbh}uʃґ
pulrcbh}uґimcmґ}ulhc-dc}umґ vibhu]}uґbhuklu-bhc¿cmґ cuґmuhiť/mґ
mrlukumґ ivuґauhuґmuhc-vibhulimґ u¡uhu}uґ avu}umґ nihilu-nirvcdcґ hrdiґ
yrhiluĤhuri-vihurcnubhcvcґbhu¿uvulcґnurudua}uґ¡uduvčmґ¡unurґ
cvunuauacru.ґ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
60Ȗ SrImƞd-ßhãgavatamȖ [ĂaatcȖ 5,ȖĂap.ǕȖ
¡uru-dcvulu:ґ diء Oio,ء laءPcrsoԳaءSuprcma;ء ¡ruaudu:ґ pcrء laء miscricordia,ء
udhiyulu:ґ ottcnuta;ء ulmu-¡rul}uъumuracnu:ґ conءlaءrcalizzazioncءdclءsó;ء unu-
¡ruvrllcbh}uh:ґ chcء scguonoء csattƤmcntcء laءsuaءvia,ء ¡ulrcbh}uh:ґaiء suoiء figl i;ء
imcm:ґqucstaءTcrra;ء }ulhc-du}um:ґinءpcrfcttoءaccordoءconءl`crcdità;ء vibhu]}u:ґ
dividcndo;ء bhuklu-bhcyumƋґ conء chiء cgliء godct֭cء inء moltiء modi;ء cuʯґ anchc;ء
muhi)im:ґlaءrcginaƚء mrlukumґivu:ґ comcءunءcadavcrc,ء auhu:ґcon;ء muhc-vibhuǻ
lim:ґ grandcءopulcnza;ء u¡uhu}u:ґ Ƥbbandonando,ء avu}um:ґcgliء stcsso;ء nihilu:ґ
avcndoء risolutamcntcء scclto,ء nirvcduh:ґ laء rinuncia;ء hrdi:ґ nclء cuorc,ء yrhuu:ґ
acccttò;ء huri:ґ diء Oio,ءlaء PcrsonaءSuprcma,ء vihcru:ґiءdivcrtimcnti,ء unubhuvuh:ґ
inء qucstoء statoءd`animo;ء bhuyuvuluh:ґ dcllaء grandcءpcrsonaءsanta;ء nurudua}u:ґ
dclء santoء Marada;ء ¡uduvim:ґ laء ʼosizionc;ء ¡uƚuƴą:ґ ancora;ء cvu:ґ ccrtamcntc;ء
unхauacru:ґcominciòءaءscguirc.ء
TƍADLZ¡ON¡Ȗ
FcrȖIaȖgraziaȖdcIȖSigacrcȖSuprcmc,ȖMahãrãjaȖFriyavrataȖtcraèȖaIIaȖragicac.Ȗ
¡gIiȖdiviscȖ tuttiȖ iȖ suciȖ pcsscssiȖ tcrrcstriȖtraȖ iȖ suciȖ ñgIiȖ cbbcdicati,Ȗ cȖ riauacièȖaȖ
tuttc,Ȗ ccmprcsaȖIaȖsuaȖ rcgiaa,Ȗ chcȖ gIiȖ avcvaȖprccuratcȖtaatcȖpiaccrc,Ȗ cȖriauacièȖ
aIȖsucȖvastcȖcȖcpuIcatcȖrcgacŷȖrupǩcȖccsĜȖtuttiȖiȖsuciȖattaccamcati.Ȗ ¡IȖsucȖcucrc,Ȗ
crmaiȖpurilicatc,ȖdivcatèȖuaȖ IucgǧȖdiȖdivcrtimcatcȖpcrȖ iIȖSigacrcȖSuprcmc.Ȗ žuȖ
ccsíȖchcȖcgIiȖpctéȖriprcadcrcȖIaȖ viaȖ dcIIaȖ ccscicazaȖdiȖKµŞa,ȖIaȖvitaȖ spirituaIc,Ȗ cȖ
ritrcvarcȖIaȖpcsizicacȖchcȖavcvaȖraggiuatcȖpcrȖIaȖgraziaȖdcIȖgraadcȖsaatcȖNãrada.Ȗ
SF¡¡GżZ¡ON¡Ȗ
Comcءinscgnaء

rIءCaitanyaءMƤhaprabhuءnclءSuoء
¿
ik)u)ćukuʰґcclc-dur¡úŮu-
mcr]unumґ bhuvu-muhuduvuyni-niϹvc¡uȉumґ -appcnaء ilء cuorcء cء purificato,ء ilء
fuocoء ardcntcء dcll`csistcnzaء matcrialcء ccssaء diءbruciarc.ء lء nostriء cuoriء sonoء
dcstinatiءaءscrvircءdaءluogoءdiءdivcrtimcntoءpcrءOio,ءlaءPcrsonaءSuprcma.ء Ciòء
signiñcaءchcء dobbiamoء divcntarcء picnamcntcء coscicntiء diء Ɲˁsɦa,ء assortiء nclء
pcnsicroء dcllaء Suaء Pcrsona,ء coԣcء Luiء stcssoء raccomandaء(mun-munuґbhuvuґ
mud-bhuklcґmud-}u]iґmumґnumuakuru).ґ Qucstaءdovrcbbcءcsscrcءlaءnostraءsolaء
cءunicaءprcoccupazionc.ء Coluiء chcء haءilءcuorcءimpuroء nonء puòء mcditarcء suiء
divcrtimcntiءtrasccndcntaliءdclءSǼgnorc;ءmaءscءsiءgiungcءaءporrcءdiءnuovoءOioء
nclء proprioء cuorcء siء divcntaء facilmcntcء capaciء diء rinunciarcء aء ogniءattacca-
mcntoءmatcrialcŠء lءñlosofiءmu}uvudƾȺґgliء}cyƾґcءiӢҏ׌Դӫءccrcanoءdiءrinunciarcءaء
qucstoء mondoءbasandosiءsull`afoէismoءscgucntc.ءbruhmuґaul}um]uyunґmilh}uґ
ͣ"Qucstoءmondoءcء soloء illusionc,ءnonءhaءalcunءscnso;ءvolgiamociءpiuttostoء
vcrsoءilء BrahmanŠ "ء Qucstoء gcncrcء diءconosccnzaء tcoricaءnonءpuòء csscrciءdiء
alcȢnء aiuto.ء Scءnoiءcrcdiamoءchcء ilء Brahmanءsiaءrca|mcntcء laءvcritàءdobbia-
moءporrcءilءnostroءcuorcءaiءpicdҟءdiءlotoءdiء

rƳءƝ;sϥa,ءscgucndoء l`cscmpioء diء
MaharaӣaءAmbarŻsaء(auґvuiґmunĺhґ kţ)nĵ-¡udcruvindu}c͔.ґ Bisognaءfìssarcء iء
picdiءdiءlotoء dclءSignorcءnc|ءproʼrioءcuorc,ءpcrchóءsiءotticncءalloraءlaءforzaءdiء
ʭ ibcrarsiءdaĒlaء schiavitúء matcrialc.ء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YcrscȖJ9|Ȗ ¡cȖattivitàȖ diȖMahãrãjaȖFriyavrataȖ ÞI
Mahara¡aء Prìyavrataء potóء dunqucء rìnuncìarcء alءsuoء rcgnoء opulcnto,ء maء
Ůʸchcء a||aء compagnìaء dc||aء suaء sposaء affascìnantc,ء comcء scء cssaء fosscء stataء
ƅo|oءunءcadavcrc.ء Qualunqucءsìaءlaءbcl|czzaءdc|laءmoglìcءcءìlءfascìnoءcscrcìta׮
֮oء dalء suoء corpo,ء l`uomoء nonء s`ìntcrcssaء pìúء aء |cìء quandoء ì|ء suoء corpoء cء
ćortoƖء ņnaء donnaء affascŋnantcء cء ammìrataء pcrء ìlء suoء corpo,ء maء appcnaء
Ģ ŗanìmaءspìrìtualcء|oءlascìa,ءqucstoءstcssoءcorpoءnonءcءpìúءattracntc,ءncanchcء
Ļcrء l`uomoء pìúء lascìvoƖء Pcrء laءgrazìaء dclء Sìgnorc,ءMahara¡aءPrìyavrataء craء
тosıء fortcءdaءpotcrء rìnuncìarcء al|aءcompagnìaء dc|laء suaءbcllaءmoglìcء mcn֯rcء
ѕŴaءcraءancoraءʙnءvìta,ءproprìoءcomcءunءuomoءcءcostrcttoءadء abbandonarcءlaء
уompagnìaءdcl|aءmog|ìcءmorta.ء

rIءCaìtanyaءMahaprabhuءdìssc.ء
nuґdhunumґnuґ]unumґnґuґaundurimґ
kuvilcmґ vcґ]uyudiauґ kcmu}cґ
mґumuґ]unmuniґ]unmuniavurcґ
bhuvulcdґbhuklirґuhuilukiґlvu}iґ
(
¿
ik). Űґ Ł)ء
˺Ăء Sìgnorcء onnìpo˘cntc,ء nonء dcsìdcroء accumularcء rìcchczzc,ء nóء dcsìdcroء
ɲc|lcء donnc,ء nóءccrcoءdìsccpo| ì . ء Vog|ìoء soltantoء laءpossìbìlìtàءd`ìmpcgnarmìء
ƊìtaءdopoءvìtaءnclءTuoءscrvìzìoءd`amorcءscnzaءcausa. "ء Pcrءcoluìءchcءdcsìdcraء
ĻrogrcdìrcءncӬȍaءvìtaءspìrìtuaȍc,ء|̎attaccamcntoءallcءrìcchczzcءmatcrìa|ìءcءaءunaء
ɲcllaء moglìcء rapprcscntanoء ducء grandìء ostaco|ì.ء Sìmì|ìء |cgamìء sonoء ancoraء
Ļìúء condannatìء dc|ء suìcìdìoĎء Oìء conscgucnza,ء chìunqucء dcsìdcrìء supcrarcء
ӭ ̏ìgnoranzaءmatcrìalcء dcvc,ء conءlaءgraצìaءdìءK;sЋa,ء dìstaccarsìء da|lcء donncء cء
ǯalءdcnaro.ء Quandoء Mahara¡aء Prìyavrataء dìvcntòءcomp|ctamcntcءlìbcroءdaء
qucstìء attaccamcntìء potóء dìء nuovoء scguìrcء pacìfìcamcntcء ìء prìncípìء chcء ì|ء
įrandcءsaggìoءMaradaءglìءavcvaءìnscgnato.ء
VLRSOȖ J9Ȗ
¯ rΚ ² ȝŨΚ Ɉ·ȫ
ɉªɊΚ ɆNjΚ ɅΚ j ŀŁ ƞΚ|
ƗΚΊ΋ÆûĒɇl l ]
ºl |
lua}uґ huґvcґclcґalckǼĨґ
¡ri}uvrulu-krlumґkurmuґ
kcґnuґkurѕcdґvincavurumґ
}cґncmi-nimnuirґukurccґ
chc}cmґyhnunґau¡luґ vcridhinґ
lua}u:ґ suo,ء huґvc:ґ ccrtamcntc,ء clc:ґ tuttìءqucstìɐء a|ckc/ˢ:ґ vcrsì,ء ¡ri}uvrulu:ґ
ǯalء rcء Prìyavrata,ء krlum:ґfa˙tc,ء kurmu:ґattìvìtà,ء kuȆ:ґchì,ء nuĭґa|loraɓء kur}cl:ґ
Ļuòء compìcrc,ء vinuƌґ scnza,ء iǩvurum:ґ Oìo,ء |aء Pcrsonaء Suprcma,ء }uhāґ coluìء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ʣ2ґ SīijmadŘßhãgavatamȖ [LaatcȖ5,ȖLapŤ¡Ȗ
chc,ء ncmi:ґ lcء ruotcء dclء suoء carroƚء nimnuiĈ:ґ conء ìء solchì,ء ukurcl:ґ formatì,ء
chc}um:ґ l'oscurìtà,ء ¿hnun:ґdìssìpando,ء auplu:ґ scttc,ء vcridhin:ґoccanì.ء
ĊRADUZION¡Ȗ
¡sistcacȖmcItiȖvcrsiȖ lamcsiȖchcȖccIcbraacȖIcȖimprcscȖdiȖMahãrãjaȖFriyavra-
ta,ȖtraȖcuiȖqucIIiȖchcȖscgucac:Ȗ
"Ncssuac,Ȗ ccccttcȖ iIȖ SigacrcȖ Suprcmc,Ȗ pctrcbbcȖ ccmpicrcȖ imprcscȖ ccmcȖ
qucIIcȖ diȖ MahãrãjaȖ Friyavrata.Ȗ QucstiȖ dissipèȖIcȖtcacbrcȖ dcIIaȖ acttcȖ cȖ iȖ scIchiȖ
IasciatiȖ daIIcȖ ructcȖdcIȖsucȖcarrcȖgigaatcsccȖhaaacȖlcrmatcȖ scttcȖcccaai.ń'Ȗ
SFI¡GAZION¡Ȗ
Esìstonoءnumcrosìءvcrsìءccccllcntì,ءfamosìءìnءtuttoءìlءmondo,ءchcءglorìfìca-
noءlcء ìmprcscءdìء Mahara¡aءPrìyavrata.ء Qucstoءrcءcء cosíء cclcbratoء chcء lcء sucء
attivitàءsonoء paragonatcءaءquc|lcءdclءSìgnorcءSuprcmonjء Зalvoźtaءunءscrvìtoըcء
cء dcvotoء sìnccroء dclء Sìgnorcء cء anchcء luìء chìamatoء bhu¿uvun.ґ

rIJءMaradaء cء
chìamatoء bhu¿uvun,ґ cء

ìvaء cء Vyaːadcvaء sonoء talvoltaء chìamatìء bhu¿uvcn.ґ
Qucstaءdcsìgnazìonc,ء bhu¿uvun,ґ cء talvoltaءconfcrìtaء aء unءpuroءdcvotoءpcrءlaء
grazìaءdclءSìgnorcءìnءmodoءchcءcglìءsìaءaltamcntcءstìmato.ء Mahara¡aءPrìyaׯ
vrataءcraءunoءdìء qucstìء dcvotì.ء
V¡RSOȖ 40Ȗ
§9N ȌΚ ŻΚ ƦțɃĄɄ·Κ |
Ȩ¤ Κ Ĉ+ɂΚ ƤΚƥΚɁ·Κ| l vº| |
bhu-aumalhúnumґ krlumґ}cnuґ
aurid-¿iri-vunudibhihґ
aimuґcuґbhulu-nirvrl}uiґ
dvipcґdvГcґvibhc¿uauĈґ
bhu-aumalhcnum:ґlaءsìtuazìoncءdcllaءTcrra,ء krlum:ґstabi|ìtaΞء }cnu:ґ daءchì,ء
auril:ґ daìء fìumì, ء ¿iri:ґ dallcء collҠncء cء dallcء montagnc,ء vunu-cdibhiĈ:ґ dallcء
forcstcءcء cosíءvìa,ء aimu:ґ frontìcrcΟء cu:ґ anchc,ء bhulu:ґ dìء dìffcrcntǾء nazìonì,ء
nirvrl}u:ґ pcrء arrcstarcء ìء combattìmcntì,ء dvipcґ dvipc:ґ sullcء dìffcrcntìء ìsolc,ء
vibhc¿uauĈ:ґ scparatamcntc.ء
ĊRADUZION¡Ȗ
"FcrȖcvitarcȖIcȖgucrrcȖtraȖiȖpcpcǖi,ȖMahãrãjaȖFriyavrataȖtraccièȖlrcaticrcȖ IàȖ
dcvcȖ sccrrcvaacȖ iȖ ñumiȖ cȖ aIȖ bcrdcȖ dcIIcȖ mcatagacȖ cȖ dcIIcȖ lcrcstc,Ȗ aĕachéȖ
acssuacȖcaIpcstasscȖ IaȖprcprictàȖ aItīui. ''Ȗ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
\crso 4I] ¡cȖattivitàȖdiȖMahãrãjaȖ FriyavrataȖ éJȖ
SF¡¡GAZION¡Ȗ
L'cscmpìoء datoء daء Mahara¡aء Prìyavrataء chcء dclìmìtòء dìllcrcntìء Statìء c
ancoraءscguìtoءaìءgìornìءnostrì.ء Comcء sottìntcndcء qucstoء vcrso,ءlcءdìllcrcntìء
classìءdìءuomìnìءsonoءdcstìnatcءaءvìvcrcءìnءluoghìءdìllcrcntì,ءpcrءqucstoءmotìvoء
| cءlrontìcrcءdìءdìvcrsìءtcrrìtorìء-quìءdcsìgnatìءcolء nomcءdìء˷ìsolc"- dovrcм-
ɳcroء csscrcء dclìnìtcء daìء lìumì,ء dallcء lorcstcء cء dallcء montagnc.ء Laء stcssaء
consìdcrazìoncءsìءapplìcaءallaءstorìaءdìءMahara¡aء P;thu,ءnatoءdalءcadavcrcءdclء
padrcءgrazìcءallcءcspcrtcءmanìpolazìonìءdìءgrandìءsaggì .ء llءpadrcءdìءMaharaġaء
P;thuءcraءunءgrandcء pcccatorc,ء cdءcءpcrءqucstoء motìvoءchcءunءuomoءncroءdì ء
nomcء Mì¶adaء uscíء pcrءprìmoء dalء suoء corpoء morto.ء Gl ì ءuomìnìء chcءfannoء
partcء dcllaء razzaء Maì¶ada,ء csscndoء pcrء naturaء ladrìء cء brìgantì,ء rìccvcttcroء
comcءluogoءdìءrcsìdcnzaءunaءpartcءdcllaءlorcsta.ء Comcءglìءanìmalìءsonoءpostìء
ìnء tcrrŵtorìء ncllcء lorcstcء cء ncllcء montagnc,ء cosƪء glìء uomìnìء sìmìlìء adء anìmaŏìء
sonoء dcstìnatìء aء vìvcrcء ìnء qucstìء luoghì.ء Mcssunoء puòء acccdcrcء allaء vìtaء
cìvìlìzzataءscءnonءadottaءlaءcoscìcnzaءdìء K;¶ԛaĥءpcrchóءsccondoءlcءlcggìءdcllaء
naturaء ognunoء cء dcstìnatoء aء unaء sìtuazìoncءpartìcolarcء ìnء lunzìoncء dclء suoء
kurmuґ cء dcìء suoìء rapportìء conء lcء ìnғucnzcء dcllaء naturaء matcrìalc.ء Scء gʮìء
uomìnìء dcsìdcranoء vìvcrcء ncll'armonìaء cء ncllaء paccء dcvonoءsccglìcrcءlaء cȒ-
scìcnzaء dìء K;¶Ƶa,ء pcrchóء lìntantoء chcء sonoء assortìء ìnء unaء concczìoncء dclʮ'ء
csìstcnzaءbasataءsulءcorpoءsarannoءìncapacìءdìءclcvarsìءƧҡnoءalءpìúءaltoءlìvclloء
dcll`csìstcnza.ء Mahara¡aءPrìyavrataءdìvìscءlaءsupcrƩcìcءdclءgloboءìnءdìllcrcntìء
ìsolcءìnءmodoءchcءognìءgruppoءdìءuomìnìءpotcsscءvìvcrcءpacìñcamcntcءcءscnzaء
urtì.ء L'ìdcaء modcrnaء dìء nazìonalìtàء sìء cءgradualmcntcءsvìluppataء aء partìrcء
dal|cءdìvìsǼonìءcrcatcءdaءMaharaġaء Prìyavrata.ء
V¡RSOȖ 41Ȗ
ȼΚŕȿΚT1¤ΚȽȾ ȵȶ ɀΚ|
f+ȖȆƕΚ ˈˉˊĞǵiΚl l U( l |
bhuumumґ div}umґ mƩnuĝuВґ cuґ
muhilvumґ kuϺmuĦ}cyu]umґ
}uǩґ cukrưґniru}uu¡um}umґ
¡uruĞcnu]unu-¡ri}uhґ
bhuumumƍґ dcìء pìanctìء ìnlcrìorì,ء div}um:ґ cclcstì,ء mƩnuĞum:ґ dcglìء csscrìء
umanìǛء cu:ґanchc,ء muhilvum:ґtuttcءlcءrìcchczzc,ء kurmu:ґ conءl' azìoncءìntcrcs-
Ɔata,ء }cyu:ґ conءlaءpratìcaءdclloء}cyu˦ґ ]um:ґ nato,ء }uhƍґcoluìءchc,ء cukrc:ґlcфc,ء
niru}u:ґconءl'ìnlcrno,ء uu¡um}umʱґparagonc,ءoءugƽaglìanza,ء ¡uruĞu:ґdìءOìo,ءlaء
ɤcrsonaءSuprcma,ء unu]unu:ґ aŴءdcvoto,ء ¡ri}uh:ґ ìlءpìúءcaro.ء
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
b4ź hIÎma0-ÛhågaYalamź ¡Lanloź å, Lag.źÍ
1ÑAL1ZÎLPÏź
Lomcź gIan0cź ScguaCcź cź 0cYoloź 0cÎź SaggÎoź PåIa0a,ź %ahåIå¿aź ÍIÎyaYIalaź
ConSÍ0cIaYaź ÍnÍctnalÎź lcź ogulcnZcź Chcź aYcYaź IaggÍunlŒź gIaZÍcź alÎcź Sucź allÎYÍl3ź
ÍnlcIcSSalcź cź aÎÎcź Sucź gIalÍChcź 0Îź ]0gu, SÎaź ncÎź SÍSlcmÎź gÎanclaIÎź ÎnÍctÍoIÍź oź
SugctÍoIÎ,ź SÍaź nclŌaź SoCÍclåź umana.ź
hÍÎÏLAZÎLPÏź
g
rijla˪ Rupa˪ Gosvamí˪ ha˪ inscgnato˪ chc˪ il˪ dcvoto˪ ha˪ una˪ posizionc˪ cosí˪
clcvata˪ chc˪ non˪ considcra˪ alcuna˪ opulcnza˪ matcrialc.˪ Esistono˪ dillcrcnti˪
lormc˪di˪ricchczzc˪sulla˪Tcrra,˪sui˪piancti˪cclcsti˪c˪anchc˪sui˪sistcmi˪planctari˪
inlcriori˪ conosciuti˪ col˪ nomc˪ di˪ Patala.˪ Tuttavia,˪ il˪ dcvoto˪ sa˪ chc˪ gucstc˪
opulcnzc˪sono˪tuttc˪matcriali,˪pcrciò˪non˪prova˪ałcun˪intcrcssc˪pcr˪gucstc˪cosc.˪
Comc˪ inscgna˪ la˪Bhagavad-gi|áŌȲ µaramȲ drǝváȲ oivar|a|c.Ȳ Gli˪ ycgíȲ c˪ i˪]háoȦȲ
rinunciano˪ talvoIta˪ volontaríamcntc˪ a˪ogní˪ forma˪di˪ bcnclȸcío˪matcriaɕc˪pcʜ˪
scguirc˪la˪loro˪via˪di˪libcrazionc˪c˪gustarc˪la˪fclicità˪spiritualc.˪ Ma˪cssi˪spcsso˪
cadono˪dalla˪loro˪posizionc˪poichó˪la˪rinuncia˪artilicialc˪ai˪bcni˪matcriali˪non˪
può˪ csscʝc˪ pcrɥancnˁc.˪ ƾisogna˪ sviŀupparc˪ in˪ só˪ un˪ gusto˪ supcriorc˪ pcr˪ la˪
vita˪spiritualcƸ˪soɖtanto˪allora˪si˪può˪ rinunciarc˪a˪ogni˪bcnc˪matcrialc.˪ Maha˝
ōaɆa˪ Priyavrata˪avcva˪già˪gustato˪Ŀa˪lclicità˪spiritualc,˪ pcrciò˪non˪avcva˪alcun˪
intcōcssc˪ pcr˪ncssuna˪ lorma˪di˪ rcalizzazionc˪ matcrialc˪ raggiungibilc˪nci˪ sistc-
ɦi˪planctari˪ inlcriori,˪ supcriori˪o˪intcrmcdiƈ˪
CcsƢȲ |crmioaocȲ gliȲ ioscgoamco|iȲ diȲBhak|ivcdao|aȲ aulȲ µrimcȲ caµi|clcȲ dclȲ
ǥuio|cȲ Cao|cȲ dcllcȲ
g
rímadƂBhagavatamŽ˪ io|i|cla|c:Ȳ čƀcȲ a||ivi|ȤȲ diȲ MahárájaȲ
1riyavra|aĎĵȲ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Per qualsiasi informazione potete contattare RKC - Radio Krishna Centrale ai seguenti recapiti:

Ufficio Operativo (Radio Krishna Centrale On-Web)
presso ISKCON Mayapur
741313 Distretto di Nadia
Bengala Occidentale - India

Telefoni:
0091 915 864 9962 (India)
006 014 6220751 (Malesia)
0039 06 62207099 interno 572 (Italia)

INDIRIZZO E-MAIL: rkcfi@radiokrishna.com
E-MAIL ALTERNATIVO: walbert108@yahoo.it
SITO WEB: www.radiokrishna.com

MSN (LIVE) MESSENGER: rkcitaly@hotmail.com
SKYPE ID: radio-krishna

FACEBOOK: www.facebook.com/pages/Radio-Krishna-Centrale/237369940273
YOUTUBE: www.youtube.com/user/radiokrishna


RKC TERNI (Radio Krishna Centrale 89.500 MHz F.M. e On-Line):
Strada del Gioglio 47 - 05100 Terni
Tel. 0744 1926033
Fax 0744 1926032
INDIRIZZO E-MAIL: segreteria@associazionevedica.it
E-MAIL ALTERNATIVO: lilavilasini108@gmail.com
SITO WEB: www.radiokrishna.com/terni


TELE RADIO KRISHNA NETWORK
Worldwide Broadcasting Radio-TV

STAZIONI RADIO-TV: www.radiokrishna.com/stations
ARCHIVIO DOWNLOAD: www.radiokrishna.com/download
RKC FORUM: www.radiokrishna.com/forum
LIBRI ON-LINE: www.radiokrishna.com/books
YOGA: www.radiokrishna.com/bhaktiyoga

RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com