hMÏñDÏ

ÜÏD1DVD1Dñ
Quarlo lanlo
"Ia crcazìonc dì guarlo ordìnc¨
LOn lc8lO 8un8CIllO OIl_lnulc,
lIu8llllcIu/lOnc ln CuIullcIl IOmunl,
lIuOu/lOnc lcllcIulc,
lIuOu/lOnc lcllcIuIlu
c 8µlc_u/lOnc
Ol
bua Oìvìna Lrazìa
P.L. ÜBaK¡ÍVu0aH¡a bWaHÍ ÍIaDBugu0a
PC8tju-ÎO00u¡OtP 0PÎÎ'^SSOCÍuZÍO0P Î0lPt0uZÍO0uÎP gPt Îu LOSCÍP0Zu 0Í WtÍSB0u
ÎhP Mhuk¡ÍVPdun¡u MDDk ÎNS¡
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Sommario
CAPITOLO 1
La discendenza delle figlie di Manu
CAPITOLO 2
Daksa maledice Siva
CAPITOLO 3
Discussione tra Siva e Sati
CAPITOLO 4
Sati lascia il corpo
CAPITOLO 5
Il fallimento del sacrificio di Daksa
CAPITOLO 6
Brahma soddisfa Siva
CAPITOLO 7
Il sacrificio compiuto da Daksa
CAPITOLO 8
Dhruva Maharaja lascia la casa
e va nella foresta
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
CAPITOLO 9
Dhruva Maharaja torna a casa
CAPITOLO 10
Dhruva Maharaja combatte
contro gli Yaksa
CAPITOLO 11
Svayambhuva Manu consiglia Dhruva
Maharaja di cessare il combattimento
CAPITOLO 12
Dhruva Maharaja torna a Dio

CAPITOLO 13
I discendenti di Dhruva Maharaja
CAPITOLO 14
La storia del re Vena
CAPITOLO 15
L'apparizione e l'incoronazione del re Prthu
CAPITOLO 16
II re Prthu lodato dai cantori professionisti
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
CAPITOLO 17
La collera di Maharaja Prthu
contro la Terra
CAPITOLO 18
Prthu Maharaja munge la Terra
CAPITOLO 19
Il re Prthu compie cento sacrifici del cavallo
CAPITOLO 20
Sri Visnu appare nell'arena
sacrificale di Prthu Maharaja
CAPITOLO 21
Le istruzioni di Maharaja Prthu
CAPITOLO 22
Prthu Maharaja
incontra i quattro Kumara
CAPITOLO 23
Maharaja Prthu
torna nel mondo spirituale
CAPITOLO 24
L'inno cantato da Siva
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
CAPITOLO 25
La personalità del re Puranjana
CAPITOLO 26
Il re Puranjana va a caccia nella foresta
e provoca la collera della regina
CAPITOLO 27
Candavega attacca la città del re
Puranjana; la personalità di Kalakanya
CAPITOLO 28
Puranjana si reincarna in donna
CAPITOLO 29
Conversazioni tra Nàrada
e il re Pràcinabarhi
CAPITOLO 30
Le attività dei Pracetà
CAPITOLO 31
Nàrada istruisce i Pracetà
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
CAPşOLOǕ Í
Îa 01SCCD0CDZa
0CÍÍC l1_Í1C 01 maDU
YERSOǕ Í
«Ŗ ¯ ¯
̛̱̈́̈́ ğ·̈́ ¯¯Ä ̈́̚ |
̝̞̟̈́ pĔ̈́ ĕy:̈́ |!
\Ŗ lIŖ
mcítrcycƨuvdccƨ
mcacsƨtuƨ tctcrúµdydmƨ
tísrchƨkcaydtƨccƨ]cfñírcƨ
dkutírƨdcvchutíƂƨccƨ
µrcsútírƨítíƨ vítrutŷßƨ
mcítrcychƨ uvdcc:ƨíl ¿randc sa¿¿ío Maítrcya díssc; mcachƨtu:ƨdí 5vayam-
bhuva Manu; tctcruµdydm:ƨ da sua mo¿líc Satar0pa; tísrch:ƨtrc; kcaydhƨccģƨ
ñ¿líc anchc; ]cfñírc:ƨ ¿cncrò; dkutíß:ƨ dí nomc Ak0tí; dcvchutíß:ƨ dí nomc
Ocvah0tí; cc:ƨ anchc; µrcsutíh:ƨ dí nomc Frasûtí; ítí:ƨ cosí; vítrutdē:ƨ mo|to
notc.
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com

g
rImad-ßhägavatamǕ [CanteǕ4,ǕCap.1Ǖ
TRADLZIONEǕ
g
rƟǕMaitreyaǕdisseĄǕ
SväyambhuvaǕ ManƪǕ ebbeǕ daǕ suaǕ megIieǕ
g
atarĝpäǕ treǕ ƂgIie,Ǖ iǕ cuiǕ nemiǕ
eraneǕ
¿
küti,ǕDevahĝtiǕeǕPrasüti.Ǖ
SP¡EGAZIONEǕ
ÎIIm8ˍ UIˍ IuIIOˍ OllII8mOˍ Iˍ nOSIIIˍ IISQcIIOSIˍ Om8ggIˍ 8Łˍ nOSIIOˍ m8cSIIOˍ
SQIIIIu8Ìc,ˍ Āʅˍ NI$țǎuQûU8ˍ ÑIēˍ ÑIˆm8Uˍ Üh8kIIʢIUUhûʊI8ˍ b8I8SV8lˈˍ LOSVûmēˍ
ÎI8DhuQûU8,ˍQcIˍIɴˍ CuIˍVOÌcIcˍCIˍ SI8mOˍ ImQcgn8IIˍ InˍQucSI8ˍcICuÌc8ˍ ImQIcS8ˍUIˍ
SCIIVcIcˍ IÌˍ COmmcnIOˍ UcÌÌOˍ órímcd-ßhƢgcvc|cmƨQIcScnI8IOˍ QuIˍ COmcˍ Ì`InSc-
gn8mcnIOˍUIˍ Üh8kIIVcU8nI8.ˍ ÎcIˍSu8ˍ mIScIICOIUI8ˍ 8DDI8mOˍgIûˍ IcImIn8lOˍ IIcˍ
C8nIIˍ UIˍ QucSI`OQijI8,ˍ cˍ CIˍ 8CCIngI8mOˍ 8ˍ ĉnIZI8Icˍ IÌˍ Qu8IIOˍ L8nIO.ˍ LOnˍ Ì8ˍ
mcUŻ8ZIOncˍ UcÌÌ8ˍ Su8ˍ UIVIn8ˍ gI8ZI8ˍ OllII8mOˍ Iˍ nOSlIIˍ IISQcIIOSIˍ Om8ggIˍ 8ˍ ÑIżˍ
L8II8ny8,ˍChcˍCInQucCcnIOˍ 8nnIˍl8ˍluˍÌ`InIZI8IOIcˍUIˍQucSIOˍ NOVImcnIOˍ QcIˍ Ì8ˍ
LOSCIcnZ8ˍ UIˍ ÄJ$ȟ8ˍ 8Ìˍ Űncˍ UIˍ UIąOnUcIcˍ IÌˍ ßhƇgcvc|c-dŔcrmcıƨ QcIˍ IÌˍ II8mIIcˍ
UcÌÌ8ˍ Su8ˍ gI8ZI8ˍ OąII8mOˍ Iˍ nOSIIIˍ Om8ggIˍ 8Iˍ ScIˍ LOSVûmēƾˍ cˍ InlIncˍ OąII8mOˍ |
nOSlIIˍ Om8ggIˍ 8ˍ HûUhûˍ cˍ ÄJ$Ƞ8¸ˍ Ì8ˍCOQQI8ˍ SQIIIIu8Ìcˍ Chcˍ 8ˍ NJnUûV8n8ˍ guSI8ˍ
un8ˍlcÌICIIûˍcIcIn8ˍ InˍCOmQ8gnI8ˍ UcIˍ Q8SlOIcÌÌIˍcˍ UcÌÌcˍ I8g8ZZcˍUIˍ NI8ɞ8DhûmI.ˍ
ĀllII8mOˍ 8nChcˍ IˍnOSIIIˍIISQijIIOSIˍOm8ȪgIˍ8ˍ luIIIˍ IˍUcVOIIˍcˍ 8gÌIˍcIcInIˍScIVIlOIIˍ
UcÌˍ bIȬOIcˍ buQIcmO.ˍ
ÎÌˍQu8IIOˍL8nIOˍUcÌÌOˍ órìmcd-ßhdgcvc|cmƨCOmQIcnUcˍ IIcnIunOˍC8QIIOÌI¸ˍcˍ
IuIIɒˍ UcSCIIVOnOˍ Ì8ˍ CIc8ZIOncˍ ScCOnU8II8ˍ OQcI8I8ˍ U8ˍ ÜI8hmûˍcˍ U8Iˍ N8nu.ˍ ÎÌˍ
bIgnOIcˍ buQIcmOˍ Uûˍ InIZIOˍ 8ÌÌ8ˍ VcI8ˍ CIc8ZĉOncˍ mclIcnUOˍ Inˍ mOIOˍ Ì8ˍ bu8ˍ
cncIgI8ˍ m8IcII8Ìc¸ˍ cˍ QOIˍ ƋIˍ buOˍ OIUIncˍ ÜI8hmû¸ˍ IÌˍ QIImOˍ cSScIcˍ VIVcnIcˍ UcÌÌ`ˍ
unIVcISO,ˍS`ImQcgn8ˍncÌˍCIc8IcˍIˍUIącƏcnIĺˍSISIcmIˍQÌ8ncl8IIˍCOnˍIˍ ÌOIOˍ8DII8nII¸ˍ
8CCIcSCcnUOˍ Ì8ˍ QOQOÌ8ZIOncˍ 8III8VcISOˍ Iˍ SuOIˍ UISCcnUcnII¸ˍ COmcˍ N8nuˍ cˍ gɵIˍ
8ÌIIIˍ QIOgcnIIOIIˍ UcgÌIˍ cSScIIˍ VIVcnIŴƿˍChcˍ 8gISCOnOˍ cIcIn8mcnIcˍ SOIIOˍ Ń8ˍ UIIc-
ZIOncˍ UcÌˍ bIgnOIcˍ buQIcmO.ˍ
lÌˍQIImOˍC8QIIOÌOˍUĺˍQucSIOˍQu8IIOˍL8nIOˍQIcScnI8ˍÌcˍIIcˍHgÌIcˍUIˍ bVûy8mʽ
DhuV8ˍ N8nuˍ cˍ Iˍ ÌOIOˍ UISCcnUcnlIĠˍ Ì ScIˍ C8QIIOÌIˍ SuCCcSSIVIˍ UcSCIIVOnOˍ IÌˍ S8CII-
lICIOˍ COmQIuIOˍ U8Ìˍ Icˍ L8k$8ˍ cˍ Ìcˍ CIICOSI8nZcˍ UcÌˍ SuOˍ l8ÌÌImcnIO.ˍ PÌIIIˍ CInQucˍ
C8QIIOÌIˍ UcSCIIVOnOˍ QOIˍ Ìcˍ 8IIIVIlûˍ UIˍ N8hûIû]8ˍ LhIuV8.ˍ LÌIˍ unUICIˍ C8QIʨOÌIˍ
SuCCcSSIVIˍCOnIcngOnOˍ ĉÌˍI8CCʍnIOˍUcÌÌcˍ8IIIVIIûˍUcÌˍIcˍÎJIhu¸ˍcˍ InHncˍ gÌIˍuÌIImIˍ
OIIOˍ C8QIIOÌIˍ SOnOˍUcUIC8IIˍ 8ÌÌcˍ8IIIVIIûˍUcIˍ ʛcˍ ÎI8CcIû.ˍ
LOmcˍ 8llcIm8ˍ IÌˍ QIImOˍ VcISOˍ UIˍ QucSIOˍ C8QIIOÌO,ˍ bVûy8mDhuV8ˍ N8nuˍ
cDDcˍ IIcˍ ȨgÌIc¸ˍ PkûII,ˍ ŚcV8hûIIˍ cˍ ÎI8SûlIŔˍ Ȃ8ˍ SIOII8ˍUIˍ ŚcV8hûIIˍc gIûˍ SI8I8ˍ
IIlcIII8ˍInˍQucSI`OQcI8őˍŻnSIcmcˍCOnˍQucÌÌ8ˍUIˍSuOˍ m8IIIOˍ Ä8IU8m8ˍ Nunĉˍcˍ UcÌˍ
ÌOIOˍ ȜŽgÌIOˍ Ä8QIÌ8ˍ Nunˇ.ˍ QucSlOˍ C8QIIOÌOˍ II8IIcIûˍ Inˍ mOUOˍ Q8IlICOÌ8Icˍ UcIˍ
UISCcnUcnIIˍUIˍPkûIIŋˍ Ì8ˍQIIm8ˍUcÌÌcˍlIcˍŰgÌIcˍ U!ˍbVûy8mDhuV8ˍ N8nu¸ˍlIgÌIOˍUIˍ
ÜI8hmûğˍ ÜI8hmûˍ cDDcˍ mOÌIIˍ 8ÌIIIˍ ĄŽgÌI¸ˍ m8ˍ N8nuˍ c mcnZIOn8IOˍ QcIˍ QIImOˍ
QcICh0ˍ cI8ˍ unˍ gI8nUcˍ UcVOIOˍ UcÌˍ bIgnOIcĠˍ ŝnˍ QucSIOˍ VcISOˍ IÌˍ IcImIncˍ ccƨ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YeħseǕ2|Ǖ LaǕdisceodeozaǕdeIIeǕ ßgIieǕdiǕMaouǕ Jǀ
InUIC8ˍ Chcˍ OÌIIcˍ 8ÌŁcˍ IIcˍ ÍIgÌIcˍ UIˍ CuIˍ 8DDI8mOˍ Q8IÌ8IO,ˍ bVûy8mDhuV8ˍ N8nuˍ
cDDcˍ8nChcˍ Uucˍ HgÌI.ˍ
YERSOǕ 2Ǖ
dkullmƨrucuycƨprddddƨ
uplƨhhrdtjmutìmƨajpuhƨ
putrlkd-dhurmumƨdtrltyuƨ
tuturupdaumcdltuhƨ
dkullm:ƨ ĬkûII,ˍ rucuyc:ƨ 8Ìˍ gI8nUcˍ S8ggIOˍ HuCl,ˍ prdddt:ƨ COnCcSSc,ˍ upl:ƨ
DcnCh0,ˍ hhrdtj-mutìm:ƨĄ1gÌI8ˍ Chcˍ h8ˍunˍÍI8Ic!!O,ˍ ajpuƙ:ƨIÌˍ Ic,ˍ putrlkd:ƨ OIIcng8ˍ
IÌˍ Hg!IOˍ n8IOˍ U8!Ì8ˍ ÌOIOˍ unIOnc,ˍ dhurmum:ƨ IIIlˍ Ic!IgIOSI,ˍ dtrltyu:ƨ QIcnUcnUOˍ
IIÍugIO,ˍ tuturupd:ƨU8Ì!8ˍmOg!lcˍUIˍbVûy8mDhuV8ˍN8nu,ˍ uaumcdltuß:ƨcSScnUOˍ
8QQIOV8IO.ˍ
TRADLZIONEǕ
¿
kětiǕavevaǕdueǕlrateIIi,ǕmaǕoeoestaoteǕciòǕiIǕreǕSvĢyambhuvaǕMaouǕceose-
goòǕ
ř
kětiǕ aǕ PrajĢpatiǕ RuciǕ aǕ ceodizieoeǕ cheǕ iIǕ ßgIieǕ oateǕ daǕ IeiǕ gIiǕspettasseǕ
cemeǕsueǕprepreǕßgIie.Ǖ EgIiǕpreseǕquestaǕdecisieoeǕdiǕcemuoeǕaccerdeǕceoǕsuaǕ
megIieǕ
g
atarĜpa.Ǖ
SPIEGAZIONEǕ
ā8ÌVOÌI8ˍ un8ˍ QcISOn8ˍ ScnZ8ˍ HgÌIˍ m8SChIˍ OÍÍIcˍ Su8ˍ ÍIgÌI8ˍ 8ˍ unˍ m8IIIO,ˍ 8ˍ
COnUIZIOncˍ Chcˍ gÌIˍSI8ˍIICOnOSCIuIOˍIÌˍ UIIIIIOˍ UIˍ8UOII8Icˍ COmcˍ QIOQIIOˍ ĄžgÌIOˍIÌˍ
D8mDInOˍ Chcˍn8SCcIûˍU8ˍQucSI8ˍ unIOncˍ InˍmOUOˍChcˍQOSS8ˍ cIcUII8IcˍISuOIˍDc-
nI.ˍ bcgucnUOˍQucSIOˍQIInCIQIO,ˍUcIIOˍputrlkd-dhurmu,ƨÌ´uOmOˍChcˍnOnˍh8ˍÍIgÌIˍ
COnˍ Ì8ˍ QIOQII8ˍ mOgÌIcˍ QuÒˍOIIcncIcˍunˍÍIg!lOˍ mcUI8nIcˍ Ì´cScCuZIOncˍUIˍIIIIˍIcÌI-
gIOSI.ˍ ÎOSSI8mOˍ QcIÒˍ nOI8Icˍ QuIˍ IÌˍ COmQOII8mcnIOˍ nOnˍ uSu8Ìcˍ UIˍ N8nuˍ Chc,ˍ
ScDDcncˍ8VcSScˍUucˍÍIgÌIˍm8SChI,ˍUIcUcˍInˍSQOS8ˍÌ8ˍSu8ˍQIIm8ˍÍIgÌI8ˍ8ˍÎI8]ûQ8IIˍ
HuCIˍ 8ˍ COnUIZIOncˍ Chcˍ IÌˍ ÍIglIOˍ n8IOˍ U8ˍ ÌcIˍ ÍOSScˍ IICOnOSCIuIOˍ COmcˍ IÌˍ QIOQIIOˍ
ÍIglIO.ˍ ÑIŸÌ8ˍNISV8nûIh8ˍĭ8kI8V8IIżˍȋhûkuI8ˍ 8ÍÍcIm8ˍ8ˍ QucSIOˍQIOQOSIIOˍ Chcˍ
IÌˍ Icˍ N8nuˍ S8QcV8ˍ Chcˍ IÌˍ bIgnOIcˍ buQIcmOˍ S8IcDDcˍ 8QQ8ISOˍ U8Ìˍ gIcmDOˍ UIˍ
ĬkûII,ˍ QcICIÒ,ˍ DcnCh0ˍ 8VcSScˍ Uucˍ ÍIgÌI,ˍ IcCÌ8m8V8ˍ QcIˍ S0ˍ IÌˍ ĄžgÌIOˍ Chcˍ S8IcDDcˍ
n8IOˍU8ˍĬkûIIˍnuIIcnUOˍ Ì´8mDIZIOncˍ Chcˍ LIO,ˍÌ8ˍÎcISOn8ˍbuQIcm8,ˍ 8QQ8IISScˍ
COmcˍ SuOˍ ÍIgÌIOˍ cˍ nIQOIc.ˍ ÎOICh0ˍ N8nuˍ cˍ IÌˍ ÌcgISÌ8IOIcˍ UcÌÌ´um8nIIûˍ cˍ COmQÍˍ
QcISOn8ÌmcnIcˍ IÌˍ putrlkd-dhurmu,ƨQOSSI8mOˍ8CCcII8IcˍChcˍ QucSIOˍ mcIOUOˍ SI8ˍ
ScguIIOˍ 8nChcˍ U8gÌIˍ uOmInI.ˍ ÎcICIÒˍ ChI,ˍ QuIˍ 8VcnUOˍ gIûˍ unˍ ÍIgÌIO,ˍ UcSIUcI8ˍ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com

g
rƻmadņĆhãgavatamǕ ŴCaoteǕ4,ǕCap.Ǖ1Ǖ
8V0I0ˍ unˍllgÌlOˍ Q8IllCOÌ8I0,ˍ QuÒˍ COnC0U0I0ˍ lnˍ SQOS8ˍ Su8ˍ HgÌl8ˍ 8ˍ Qu0Sl8ˍ COnUl-
ZlOn0.ˍ ā8Ì0ˍ cˍ Ì´OQlnlOn0ˍ Ulˍ ȊIňÌ8ˍŞŷV8ˍ LOSVûmÎ.ˍ
YERSOǕ Jǀ
̐̈́ Ñ ŒHŖ̖̗̘̕š̈́
̙̈́ Ĵĵ +̈́ ̑JŞ̒̈́||̈́
µrcjdµctlhƨ xcƨhhcgcvdaƨ
ruclxƨtcxydmƨc]gcactƨ
mlthuacmƨhrchmc-vcrccxvíƨ
µcrcmcŴcƨxcmddhladƨ
µrc]dµctlß:ƨ Chlˍ h8ˍ lÌˍ COmQllOˍ Ulˍ QƐOCI08I0,ˍ xch:ƨ 0gÌl,ˍ Ńhcgcvda:ƨ lÌˍ Qlđˍ
OQuÌ0nlO,ˍ ruclh:ƨlÌˍ gI8nU0ˍ S8gglOˍ HuCl,ˍ tcxy0m:ƨÍnˍ Ì0l,ˍ c]gcact:ƨmlS0ˍ 8Ìˍ mOn-
UO,ˍ mlthuacm:ƨ COQQl8,ˍ hrchmc-vcrccxví:ƨ SQlIllu8Ìm0nl0ˍ mOÌlOˍ QOl0nl0,ˍ
µcrcmcøc:ƨCOnˍ un8ˍ gI8nU0ˍlOIZ8,ˍ xcmddhlad:ƨlnˍunOˍ Sl8lOˍ Ulˍ COnC0nlI8ZlOn0ˍ
QIOlOnU8.ˍ
TRADLZlONEǕ
Ruci,ǕcheǕeraǕmeIteǕpeteoteǕperǕIeǕsueǕquaIitàǕbrahmioicheǕedǕeħaǕstateǕdesiĬ
goateǕperǕessereǕuoeǕdeiǕpregeoiteriǕdegIiǕesseriǕviveoti,ǕebbeǕuoǕßgIieǕeǕuoaǕßgIiaǕ
daǕsuaǕmegIieǕ
¿
kĜtiŎǕ
SPlEGAZlONEǕ
L8ˍ Q8IOÌ8ˍ hrchmc-vcrccxvíƨ cˍ mOČlOˍ SlgnllÌC8llV8.ˍ HuClˍ 0I8ˍ unˍ hrdhmcğtcƨ
Ch0ˍ 0S0gulV8ˍ lˍ SuOlˍ UOV0IlˍDI8hmlnlClˍ lnˍ mOUOˍ mOÌlOˍ IlglUO.ˍ ĭOm0ˍ cˍ 8ll0I-
m8lOˍn0ÌÌ8ˍßhcgcvcd-gìtd,ƨÌ0ˍ Qu8Ìllûˍ U0Ìˍ hrdhmc(tcƨSOnOˍlÌˍ COnlIOÌÌOˍ U0lˍ S0nSl,ˍ
lÌˍCOnlIOÌÌOˍU0ÌÌ8ˍm0nl0,ˍÌ8ˍQuÌlZl8ˍlnl0ƒ8ˍ0Uˍ 0Sl0ƒ8,ˍ ÌOˍ SVlÌuQQOˍU0ÌÌ8ˍCOnO-
SC0nZ8ˍ m8l0Il8Ì0ˍ 0ˍ SQlIllu8Ì0, ˍ Ì8ˍ S0mQÌlCllû,ˍ Ì8ˍ V0IlUlCllû,ˍ Ì8ˍ l0U0ˍ n0Ìˍ blgnOI0ˍ
buQI0mOˍ0ˍ mOÌl0ˍ 8ÌlI0.ˍ bOnOˍ mOÌl0ˍ Ì0ˍ Qu8Ìllûˍ Ch0ˍ C8I8ll0IlZZ8nOˍ Ì8ˍQ0ISOn8-
Ìllûˍ Ulˍ unˍ hr0hmcøcƨ 0,ˍ COm0ˍ lÌˍ V0ISOˍ IlV0Ì8,ˍ HuClˍ S0gulV8ˍ mOÌlOˍ IlglU8m0nl0ˍ
lulllˍ lˍ QIlnCÍQlˍ DI8hmlnlClīˍ Q0Iˍ Qu0Sl8ˍ I8glOn0ˍ 0gČlˍ cˍ U0lÌnllOˍ Qulˍ hrchmcƞ
vcrccƃví.ƨ ĭhl,ˍ QuIˍ 0SS0nUOˍ n8lOˍ U8ˍ unˍ Q8UƐ0ˍ hrdhmcĝc,ƨ nOnˍ Sɓˍ COmQOIl8ˍ
COm0ˍ unˍ hrdhmc(tcƨ cˍ U0lÌnllOˍ n0lˍ |cdcƨ hrchmc-hcadhuƨ 0Uˍ cˍ COnSlU0I8lOˍ 8Ìˍ
ÌlV0ÌÌOˍ U0lˍ fudrcƨ 0ˍ U0ÌÌ0ˍ UOnn0.ˍ Î0ƏClÒˍ n0Ìˍ ßhdgcvctcmƨ cˍ 8ll0Im8lOˍ Ch0ˍ lČˍ
ķchdhhdrctcƨluˍ COmQlÌ8lOˍU8ˍNyûS8U0V8ˍ SQ0Cl8Ìm0nl0ˍQ0Iˍxtrì-fudrc-hrchmcƟ
hcadhu.ƨ Ļtríƨ lnUlC8ˍ Ì0ˍ UOnn0,ˍ fudrcƨ lnUlC8ˍ Ì8ˍ CÌ8SS0ˍ lnl0IlOI0ˍ U0ÌÌ8ˍ SOCl0lûˍ
um8n8ˍ ClVlÌ0,ˍ 0ˍ hrchmc-hcadhuƨ lnUlC8ˍ Ì0ˍQ0ISOn0ˍ Ch0ˍ SOnOˍ n8l0ˍ lnˍ l8mlgČl0ˍ Ulˍ
hrdhmcµcƨm8ˍCh0ˍnOnˍS0guOnOˍ8ll0nl8m0nl0ˍÌ0ˍ I0gOÌ0ˍ0ˍ lˍQIlnCÍQlˍU0lˍhrdhmc-
ųtĸ.ƨ LÌlˍ 8QQ8Il0n0nllˍ 8ˍQu0Sl0ˍlI0ˍC8l0gOIl0ˍSOnOˍCOnSlU0I8llˍUlˍmlnOI0ˍlnl0ÌÌl-
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VerseǕ4|Ǖ LaǕdisceodeozaǕdeIIeǕßgIieǕdiǕMaouǕ 5Ǖ
gcnZ8,ˍ cˍ uOnˍ QOSSOuOˍ 8CCcUcIcˍ 8ÌÌOˍ SluUIOˍ UcIˍ Icdu,ƨ Iˍ Qu8ÌIˍ SOnOˍ IIVOÌlIˍ
Inˍ mOUOˍ SQcCIHCOˍ 8ÌÌcˍ QcISOucˍ Chcˍ h8nuOˍ 8CQuISIlOˍ Ìcˍ Qu8ÌIlûˍ DI8hmInIChc.ˍ
QucSl8ˍ IcSlIIZIOncˍuOuˍcˍ D8S8l8ˍ Suˍuu8ˍ UISCIImIn8ZIOucˍ UIˍC8I8llcIcˍ Scll8IIO,ˍ
m8ˍ SuÌÌcˍ Qu8ÌIlûˍ UcÌÌ´InUIVIUuOğˍ Lcˍ bCIIlluIcˍ VcUIChcˍ nOuˍ QOSSOnOˍ cSScIcˍ
COmQIȖScˍ U8ˍ ChIˍ uOuˍ h8ˍ SVIÌuQQ8lOˍ Ìcˍ Qu8ÌIlûˍ UcÌˍ hrdhmuøu.ƨ È UcQÌOIcVOÌcˍ
VcUcIcˍChcˍQcISOucˍQIÍVcˍUIˍ OguIˍQu8ÌIlûˍDI8hmIuIC8,ˍ Chcˍ uOnˍ h8nuOˍ m8IˍIICcŇ
VulOˍ un´ˍ cUuC8ZIOucˍU8ˍ uuˍ m8cSlIOˍ SQIIIlu8Ìcˍ8ulculICO,ˍCcIChInOˍ UIˍCOmmcu-
l8IcˍlcSlIˍVcUICIˍCOmcˍÌOˍórìmud-ßhdguvutumƨcˍ8ÌlIIˍĺrdøu,ƨQcICh0ˍl8ÌIˍQcISOucˍ
uOnˍ QOSSOuOˍ lI8SmcllcIcˍ Ì´8ulcnlICOˍ mcSS8ggIOˍ UIˍ QucSlcˍ bCIÍlluIc.ˍ HuCIˍ
cI8ˍ COuSIUcI8lOˍ uuˍ hrdhmuµuƨ UÍˍ QIIm´OʖUInc,ˍ QcICIÒˍ cˍ UcHuIlOˍ QuIˍ hruhmu-
vurńuxvì,ƨCIOcˍ IuVcSlÍlOˍ UcÌˍ QIcnOˍ QOlcIcˍ DI8hmInICO.ˍ
YERSOǕ 4Ǖ
ǥ:̈́ ŏ1·Ŗ =̌Ƴź̈́ ƴ̍ǒ̎Ƒ̏IŖ
Őő1Ŗ =̈́ ̋̈́ {y=¡V |IŖ
yuxƨtuycŏƨ µuru)Ěęƨ xdk)ddƨ
ví)øurƨyufşu-xvuruµu-dhjkƨ
ydƨxtrŨƨxdƨduk)íøuƨhhutcrƨ
um!u-hhutdauµƈyíaìƨ
yuß:ƨCOÌuIˍChc¦ˍ tuycß:ƨlI8ˍ ÌOIO¦ˍ µuru)uė:ƨm8SChIO¦ˍ xdk)dt:ƨ UIIcll8mcnlc¦ˍ
ví)quĖ:ƨIÌˍ bIguOIcˍ buQIcmO¦ˍ yufñu:ƨ38]ɕ8¦ˍ xvuruµu-Jjk:ƨ8QQ8IcuUOˍ SOllOˍ Ì8ˍ
ÍOIm8¦ˍ yd:ƨÌĘ8ÌlI8,ˍ xŖrì:ƨÍcmmIn8,ˍ xd:ƨÌcI,ˍ duk)íƅİd:ƨL8k$IÇû¦ˍ hhutcß:ƨUcÌÌ8ˍUc8ˍ
UcÌÌ8ˍ ÍOIluu8,ˍ um!u-hhutd:ƨcSScnUOˍ uu´cm8u8ZIOncˍ QÌcu8II8¦ˍ uauµdyíaì:ƨChcˍ
nOuˍQuÒˍ m8Iˍ cSScIcˍ ScQ8I8l8.ˍ
TRADLZIOĉEǕ
DeiǕdueǕßgIiǕoatiǕdaǕ
¿
k0ti,ǕI'uoe,ǕiIǕmaschie,ǕeraǕuoaǕmaoilestazieoeǕdirettaǕ
deIǕSigoereǕSupreme,ǕeǕluǕchiamateǕ ĎajƄa,ǕuoǕaItreǕoemeǕdiǕ
g
rIǕVi¶pu.Ǖ L'aItra,Ǖ
IaǕ lemmioaŁǕ eraǕ uoaǕmaoilestazieoeǕparǀiaIeǕdiǕ Lak¶ml,Ǖ IaǕdeaǕdeIIaǕlertuoa,Ǖ
I'eteroaǕceoserteǕdiǕ
g
rƼǕViǓu.Ǖ
SPIEGAZIOĉEǕ
L8k$mć,ˍ Ì8ˍ Uc8ˍ UcÌÌ8ˍ ÍOIluu8,ˍ cˍ Ì´clcIu8ˍ COnSOIlcˍ UIˍ ÑIćˍ NI$Çu.ˍ QucSlOˍ
VcISOˍ CIˍ IIVcÌ8ˍ Chcˍ IÌˍ bIguOIcˍ cˍ L8k$mć,ˍ Ì8ˍ bu8ˍ COmQ8gu8ˍclcIu8Ƹˍ 8QQ8IVcIOˍ
SImuÌl8nc8mcnlcˍ U8ˍ PkûlI.ˍ LOmcˍ COnÍcIm8uOˍ mOÌlcˍ 8ulOIIlûˍ Iuˍ m8lcII8ƹˍ IÌˍ
bIgnOIcˍ cˍ Ì8ˍ bu8ˍ COmQ8gu8ˍ SOnOˍculI8mDIˍ 8Ìˍ UIˍ ÌûˍUIˍ QucSl8ˍ CIc8ZIOncˍ m8lc-
II8Ìcˍ(adrdyuøußƨµurcƨ'vyuktdt),ƨQcICIÒˍÌ8ˍÌOIOˍclcIn8ˍIcÌ8ZIOucˍuOuˍQuÒˍcSScIcˍ
C8mDI8l8.ˍ LOSĈˍ 38]H8,ˍ IÌˍ HgÌIOˍ n8lOˍ U8ˍ PkʋlI,ˍ SQOSÒˍ Iuˍ ScguIlOˍ l8ˍ Uc8ˍ UcÌÌ8ˍ
ÍOIlun8.ˍ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com

g
Ʃmad-ĆhãgavatamǕ [CaoteǕ4,ǕCap.ƞǕ
YERSOǕ 5Ǖ
́̈́̂̈́ ō'Ŗ ̃̈́Ṻ́
|
̅̆̇̈̉̊:ì··+̈́
duluycƨxvc-Őrhcmƨµutrydűƨ
µutrcmƨ vltctc-rccl)cmƨ
xvdycmhhuvcƨmuddƨyuktcƨ
ſclrƨ]cgrdhcƨdck)lødmƨ
cutuyc:ƨ COuUuSSc,ˍ xvc-gjhcm:ƨ 8ˍ C8S8ǥˍ µutrydƛ:ƨ gcucI8IOˍ U8ÌÌ8ˍ HgÌI8,ˍ
µutrcm:ƨ IÌˍ HgÌIO,ˍ vltctc-rccl)cm:ƨ mOÌIOˍ QOIcuIc,ˍ xvdycmhhuvcŲ:ƨ IÌˍ N8uuˍ UIˍ
uOmcˍ bVûy8mDhuV8,ˍ mudd:ƨ cSScuUOˍ mOÌlOˍ COuIcuIO,ˍ yuktcƜ:ƨ COu,ˍ mctk:
IÌˍ gI8uUcˍS8ggIOˍ HuCI,ˍ ]cgrƑhc:ƨlcuuc,ˍ dck)ljtdm:ƨÌ8ˍÍ1gÌI8ˍUIˍ uOmcˍ L8k$IĖƁ.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
AIǕceImeǕdeIIaǕgieiaǕSvãyambhuvaǕMaouǕpertòǕaǕcasaǕiIǕmeƲavigIieseǕbam-
bioeǕ chiamateǕ ĎajƑa,Ǖ eǕ Ruci,Ǖ sueǕ geoere,Ǖ teooeǕ ceoǕ sóǕ IaǕ ßgIia,Ǖ Dak¶iǔãŏǕ
SPIEGAZ¡ONEǕ
bVûy8mDhuV8ˍ N8uuˍ ÍuˍmOƆIOˍ ÍcÌICcˍ UIˍVcUcIcˍ Chcˍ Su8ˍ HgÌI8ˍ ʿkƀIIˍ 8VcV8ˍ
Q8IIOIIlOˍCOuIcmQOI8uc8mcuIcˍuuˍ D8mDIuOˍcˍuu8ˍ D8mDIu8.ˍ ÎOICh0ˍQcuS8V8ˍ
UIˍ C8uS8Icˍ UISQI8CcIcˍ 8ˍ SuOˍ gcucIOˍ HuCIˍ QIcuUcuUOˍ COuˍ S0ˍIÌˍ HgÌIO¸ˍ Íuˍ mOÌIOˍ
ÍcÌICcˍ UIˍ S8QcIcˍ Chcˍ IuSIcmcˍ 8Ìˍ D8mDIuOˍ cI8ˍ u8I8ˍ 8uChcˍ uu8ˍ D8mDIu8.ˍ
bcCOuUOˍ Ì8ˍ QIOmcSS8¸ˍ HuCIˍ 8ȣUÒˍ IÌˍ HgÌIOˍ m8SChIOˍ 8ˍ bVûy8mDhuV8ˍ N8uuˍ cˍ
UcCIScˍUIˍ IcucIcˍCOuˍS0ˍÌ8ˍHgÌI8¸ˍChcˍSIˍChI8m8V8ˍL8k$IơƁ.ˍ 1uOˍUcIˍ uOmIˍUIˍÑIŸˍ
NI$Çuˍ cˍ 38]H8ˍ QOICh0ˍ LgÌIˍ cˍ IÌˍ m8cSIIOˍ UcIˍ |cdcćƨ Îǹˍ uOmcˍ 38]ɖ8ˍUcIIV8ˍ U8Ìlƫˍ
cSQIcSSIOucˍ ycju)dmƨ µctlŜ,ƨ Chcˍ SIguIÍÌC8ˍ ¯IÌˍ bIguOIcˍ UIˍ IuIlIˍ Iˍ S8CIIHCIƣ.ˍ LOˍ
ŀc]urƨ |cdcƨQIcSCIIVcˍ UIÍÍcIcuIIˍ IIIIˍ QcIˍ IÌˍ COmQImcuIOˍ UIˍ ycfñc,ƨcˍ IÌˍDcucHCI8-
IIOˍ UIˍ IuIƕIˍ QucSIIˍ ycjŠcƨcˍ IÌˍ bIguOIcˍ buQIcmO¸ˍ NI$ǽu.ˍ ÎcIˍ QucSI8ˍ I8gIOucˍ Ì8ˍ
Bhcgcvcd-gìtdƨ (ġ.º)ƨ 8ůcIm8ǔˍ ycfñdrthdtƨ kcrmcøcƝĤƨ SIˍ QuÒˍ 8gIIc,ˍ m8ˍ SIˍ UcVcˍ
COmQIcIcˍ IÌˍ QIOQIIOˍ UOVcIcˍ QIcSCIIIIOˍ SOÌOˍ QcIˍ 8mOIcˍ UIˍ 38]H8¸ˍ UIˍ NI$Çu.ˍ
āuIIcˍ Ìcˍ 8IIIVIIûˍ UIˍ COÌuIˍ Chcˍ uOuˍ 8gISCcˍ QcIˍ Ì8ˍ SOUUISÍ8ZIOucˍ UcÌˍ bIguOIcˍ
buQIcmO¸ˍ Oˍ uOuˍ COmQIcˍ IÌˍ ScIVIZIOˍ UcVOZIOu8Ìc¸ˍ QIOUuII8uuOˍ Ic8ZIOuI.ˍ POuˍ
ImQOIƕ8ˍ Chcˍ Ì8ˍ Ic8ZIOucˍ SI8ˍ DuOu8ˍ Oˍ C8IIIV8Ĥˍ Scˍ Ìcˍ uOSIIcˍ 8IIIVIIûˍ uOuˍ
COIIISQOuUOuOˍ 8Ìˍ UcSIUcIIOˍ UcÌˍ bIguOIcˍ buQIcmO¸ˍ Oˍ SOuOˍ 8Ìˍ UIˍ ÍuOIIˍ UclÌ8ˍ
COSCIcuZ8ˍUIˍÃˊÇ8¸ˍS8IcmOˍIcSQOuS8DIÌIˍUcÌˍIISuÌI8IOˍUIˍIuIIcˍÌcˍuOSIIcˍ8IIIVIIû.ˍ
ȃguIˍ IIQOˍ UIˍ 8ZIOucˍ COmQOIl8ˍ ScmQIcˍ uu8ˍ Ic8ZIOuc¸ˍ m8ˍ Scˍ Ìcˍ uOSIIcˍ 8ZIOuIˍ
SOuOˍCOmQIuIcˍQcIˍ38]H8ˍuOuˍ8VIcmOˍIc8ZIOuI.ˍ ÎcICIÒˍChIˍ8gISCcˍQcIˍ38]ɘ8ŌˍIlˍ
bIĶOIcˍbuQIcmOƺˍuOuˍVIcucˍCOIuVOɬIOˍucÌˍCOuUIZIOu8mcuIOˍm8IcII8lcˍQcICh0Ōˍ
COmcˍ 8ůcIm8uOˍ Iˍ |cdcƨcˍ Ì8ˍBhcgcvcd-gìtd,ƨǶOˍ SIuUIOˍ UcÌlcˍ bCIIlIuIcˍ cˍ IÌˍ COm-
QImcuIOˍ UcIˍ IIIIˍ VcUICIˍ h8uuOˍ ÌOˍ SCOQOˍ UIˍ 8IuI8ICIˍ 8ˍ COmQIcuUcIcˍ IÌˍ bIguOIcˍ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YerseǕ6ŷǕ LaǕdiscendenzaǕdeIIeǕûgIieǕdiǕ ManuǕ 7ǀ
buQIcmO,ˍ ÃJ$Ė8.ˍ śIuˍ U8ÌÌ´IuÍ8uZI8ˍ UOVIcmmOˍ CcIC8Icˍ UIˍ 8gIIcˍ ucÌÌ8ˍ COSCIcu-
Z8ˍ UIˍ ÃJ$Ė8,ˍ 8Ìˍ Hucˍ UIˍ ÌIDcI8ICIˍ U8ÌÌcˍ Ic8ZIOuIˍ UcÌÌcˍ 8llIVIlûˍ m8lcII8ÌI.ˍ
YER5OǕ 6Ǖ
NŖ T œŔ ̀̈́ ǀǁ¦̈́¡
˾̈́ njǍ˿̈́ Ŗ|\¡
tdmƨ kdmcydadmƨhhcgcvdaƨ
uvdhcƨycju)dŶƨ µctlßƨ
tu)]dydmƨtc)cmƨdµcaacƨ
ťcacycdƨdvddctdtmc]daƨ
tdm:ƨ UIˍ ÌcI,ˍ kdmcydadm:ƨ UcSIUcI8uUO¦ˍ hhcgcvda:ƨ IÌˍ bIguOIc¦ˍ uvdhc:ƨ
SQOSÒ¦ˍ ycju)dm:ƨUIˍ lullIˍ IˍS8CIIÍICI,ˍ µctlß:ƨm8cSlIO¦ˍ tu)]dydm:ƨucÌÌ8ˍ Su8ˍ SQOS8ˍ
ChcˍÍuˍmOÌlOˍÍcÌICc,ˍ tc)cm:ƨgI8uUcˍgIOI8¦ˍ dµcaacß:ƨ8VcuUOˍOllcuulO¦ˍ c]cacyct:ƨ
mIScˍ 8Ìˍ mOuUO¦ˍ dvddctc:ƨUOUICI¦ˍ dtmc]da:ƨHgÌI.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
¡IǕSignereǕdeiǕsacrƐûciǕrituaIiǕĹaƕƓaĺǕspesòǕinǕseguiteǕDak¶ƆŒa,ǕcheǕdeside-
ravaǕardentementeǕavereǕcemeǕmariteǕiIǕSignereǕ 5upreƧeŗǕancheǕiIǕ5ignereǕluǕ
meIteǕleIiceǕdiǕ generareǕ inǕ IeiǕdediciǕûgIi.Ǖ
5P¡EGAZ¡ONEǕ
1u8ˍCOQQI8ˍIUc8ÌcˍUIˍgjhcxthcƨcˍChI8m8l8ˍgcucI8ÌmculcˍL8k$mÎ-PûIûy8Ƈ8ˍ
QcIˍQ8I8gOu8IÌ8ˍ8ÌˍbIguOIcˍcˍ8ÌÌ8ˍUc8ˍUcÌÌ8ˍÍOIluu8,ˍQcICh0ˍIÌˍÍ8llOˍChcˍ L8k$mÎ-
PûIûy8Ƈ8ˍSI8uOˍScmQIcˍÍcÌICIˍCOmcˍm8IIlOˍcˍmOgÌIcˍcˍSIguIHC8lIVO.ˍ L8ˍmOgÌIcˍ
UOVIcDDcˍcSScIcˍScmQIcˍSOUUISÍ8ll8ˍUcÌˍm8IIlO,ˍCOSĈˍCOmcˍIÌˍm8IIlOˍUOVIcDDcˍ
cSScIcˍ ScmQIcˍ SOUUISÍ8llOˍ UcÌÌ8ˍ mOgÌIc.ˍ ÍÌˍ ijdjtckyc-tlckc,ƨ Chcˍ COulIcucˍ Ìcˍ
ISlIuZIOuIˍ mOI8ÌIˍ UIˍ LûÇ8ky8ˍ Î8ÇǫIl8,ˍ IuScgu8ˍ Chcˍ Scˍ m8IIlOˍ cˍ mOgÌIcˍ SOuOˍ
ScmQIcˍ SOUUISÍ8llIˍ Ì´uuOˍ UcÌÌ´8ÌlI8¸ˍ Ì8ˍ Uc8ˍUcÌÌ8ˍ ÍOIluu8ˍ 8ulOm8lIC8mculcˍ SIˍ
m8uIÍcSlcIû.ˍ Íuˍ8ÌlIcˍQ8IOÌc,ˍQu8uUOˍuOuˍC´cˍUIS8CCOIUOˍ lI8ˍm8IIlOˍcˍ mOgÌIc,ˍ
OguIˍ OQuÌcuZ8ˍ m8lcII8Ìcˍ cˍ QIcSculc,ˍ cˍ u8SCOuOˍ DuOuIˍ HgÌI.ˍ LcucI8Ìmculc,ˍ
ScCOuUOˍIˍQIIuCĈQIˍ UcÌÌ8ˍCIVIÌlûˍ VcUIC8,ˍ Ì8ˍmOgÌIcˍUcV´cSScIcˍ cUuC8l8ˍ 8ˍ SculIISIˍ
SOUUISÍ8ll8ˍ Iuˍ OguIˍ COuUIZIOuc,ˍ cˍ IÌˍ m8IIlO,ˍ COuCOIUcmculcˍ 8ÌÌcˍ ISlIuZIOuIˍUcIˍ
|cdc,ƨUcVcˍ SOUUISÍ8Icˍ Ì8ˍ mOgÌIcˍ COuˍ uu8ˍ SuÍÍICIculcˍ Qu8ulIlûˍ UIˍ CIDO,ˍ OIu8-
mculIˍ cˍ VcSlIlI.ˍ PÌÌOI8,ˍ Scˍ cSSIˍSOuOˍSOUUISÍ8llIˍUcÌˍ ÌOIOˍ IcCIQIOCOˍ COmQOIl8-
mculO,ˍ u8SCcI8uuOˍ UcIˍ DuOuIˍ Í1gÌI.ˍ Íuˍ QucSlOˍ mOUOˍ Ì´IulcIOˍ mOuUOˍ QuÒˍ
OllcucIcˍ Ì8ˍ Q8Cc,ˍ m8ˍ SÍOIluu8l8mculcˍ Iuˍ QucSl8ˍ clûˍ UIˍ Ã8ÌIˍ uOuˍ CIˍ SOuOˍ u0ˍ
m8IIlIˍu0ˍ mOgÌIˍIUc8ÌI¦ˍ QcIˍQucSl8ˍ I8gIOucˍ u8SCOuOˍ Í1gÌIˍ uOuˍ UcSIUcI8lIˍ cˍ uOuˍ
C´cˍu0ˍ Q8Ccˍ u0ˍ QIOSQcIIlûˍ ucÌˍmOuUOˍ8llu8Ìc.ˍ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com

g
rImad-BhagavatamǕ [CanteǕ4,ǕCap.¡Ǖ
YER5OǕ 7ǀ
Ÿ:˫¬:ˬ˭:̡̠̈́:1̈́
˧·˨·˩·˪ň̈́Ĺ̈́ʮ¸| | ̈́:̈́|Ŕ̈́
tĹ)chƨ µrctc)chƨxcutc)cƨ
hhcdrchƨfdutlrƨlŇcxµctlhƨ
ldhmchƨkcvlrƨvlhhuhƨxvchuchƨ
xudcvcƨrcccucƨdvl-)c}ƨ
tc)ch:ƨ ÅO$d,ˍ µrctc)ch:ƨ ÎIdlO$d,ˍ xcutc)ch:ƨ bdnlO$d,ˍ hhcdrch:ƨ ÜhdUId,ˍ
íƋutlh:ƨ ÑûnlI,ˍ lņcxµctlh:ƨ Í˄dSQdlI,ˍ ldhmch:ƨ ŝUhmd,ˍ kcvlh:ƨ ÃdVI,ˍ vlhhuh:ƨ
NIDhu,ˍ xvchuch:ƨbVdhnd,ˍ xudcvch:ƨbuUcVd,ˍ rcccuch:ƨHOCdnd,ˍ dvl-)c]:ƨUOUICI.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
¡ǕdediciǕßgIiǕnatiǕdaǕYajĖaǕeǕDak¶iţaǕlureneǕchiamatiǕTe¶a,ǕPrate¶a,Ǖ 5an-
te¶a,ǕBhadra,Ǖ
g
anti,Ǖ¡daspati,Ǖ¡dhma,ǕKavi,ǕYibhu,Ǖ5vahna,Ǖ5udevaǕeǕRecana.Ǖ
VER5OǕ 8Ǖ
ˮ+ª˯Ǜ˰˱˲˳̈́ ̈́
=Ŷ̈́ ŷ̈́ Ō¦Ŗ ˥˦ḯ | ̈́·̈́| ̈́
tu)ltdƨudmcƨtcƨdcvdƨ
dxcuƨxvdycmhhuvdutcrcƨ
mcrícl-mlfrcƨr)cycƨ
ycjŋchƨxurc-gcøcíĿcrchƨ
tu)ltdh:ƨÌdˍCdlcgOIIdˍ UcIˍ Åu$Ild,ˍ udmc:ƨUIˍ nOmc,ˍ tc:ƨ UIˍ lullIˍ ÌOIO,ˍ dcvdh:ƨ
cSScIÍˍ CcÌcSlÍ,ˍ dxcu:ƨ UIVcHIdIOnO,ˍ xvdycmhhuvc:ƨ ÍÌˍ nOmcˍ UcÌˍ Ndnu,ˍ cutcrc:ƨ
Inˍ QucÌˍ QcIIOUO,ˍ mcrícl-mlfrch:ƨ COnˍ dˍ CdQOˍ NdIÎCI,ˍ r)cych:ƨ gIdnUIˍ SdggI,ˍ
ycjñch:ƨÌdˍmdnIÍcSldZIOncˍUIˍ NIȫ,ˍ xurcgcøc-ífvcrch:ƨIÌˍ Icˍ UcgÌIˍ cSScIIˍ CcÌcSlI.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
DuranteǕ iIǕ regneǕ diǕ 5vayambhuvaǕ Manu,Ǖ tuttiǕquestiǕƁgIiǕ diventareneǕ gIiǕ
esseriǕ ceIesti,Ǖ chiamatiǕ cempIessivamenteǕiǕ Tu¶ita.Ǖ MarlciǕdiventòǕiIǕ capeǕ deiǕ
setteǕ]]Í, eǕYajĖaǕiIǕreǕdegIiǕesseriǕceIesti,Ǖ¡ndra.Ǖ
5P¡EGAZ¡ONEǕ
LuIdnlcˍÌdˍVIldˍUIˍbVûydmDhuVdˍNdnuˍScIˍCdlcgOIIcˍUIˍcSScIIˍVIVcnlIˍÍuIO-
nOˍ gcncIdlIˍ UdÌˍ gIuQQOˍ UIˍ cSScIIˍ CcÌcSlIˍ COnOSCIulIˍ COmcˍ Åu$Ildƻˍ UdIˍ SdggIˍ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YeĨeǕ¡Ā|Ǖ LaǕdiscendenzaǕdeIIeǕûgIieǕdiǕManuǕ 9Ǖ
guIU8lIˍ U8ˍ N8IÎCIˍ cˍ U8Iˍ UISCcnUcnlIˍ UIˍ 38]H8,ˍ IÌˍ Icˍ UcgÌIˍ cSScIIˍ CcÌcSlI,ˍ cˍ lullIˍ
SIˍ mOÌlIQÌIC8IOnOˍ QcIˍ ODDcUIIcˍ 8ŀÌ´OIUIncˍ UcÌˍ bIĶOIc,ˍ Chcˍ UcSIUcI8V8ˍ Chcˍ
Ì´unIVcISOˍ ÍOSScˍ QOQOÌ8lOˍ UIˍ cSScIIˍ VIVcnlI.ˍ QucSlIˍ ScIˍ lIQIˍ UIˍ cSScIIˍ SOnOˍ COʷ
nOSCIulIˍ COmcˍ mcuu,ƨ dcvc,ƨ mcuu-µu|rc,ƨ cmfdvc|drc,ƨ xurcfvcrcƨ cˍ ʗƨŒˍ 38ɜH8,ˍ
Ì8ˍ m8nIÍcSl8ZIOncˍ UcÌˍ bIgnOIcˍ buQIcmO,ˍ UIVcnlÒˍ IÌˍ C8QOˍ UcgÌIˍ cSScIIˍ CcÌcSlI,ˍ
ÍnUI8.ˍ
YER5OǕ 9Ǖ
ˠ ŝ ̈́
¶ |! ´. lIŖ
µrlycvrc|c||ducµddcuƨ
mcuu-µu|rcuƨmchcu]cxcuƨ
|c|-µu|rc-µcu|rc-ucµ|jqdmƨ
cuuvr||cmƨ|cd-cu|crcmƨ
µrlycvrc|c:ƨ ÎIIy8VI8l8,ˍ u||ducµddcu:ƨ 1llûn8QûU8¦ˍ mcuu-µu|rcu:ƨ HgŀIˍ UIˍ
N8nu,ˍ mchd-c]cxcu:ƨ mOÌlOˍ gI8nUcˍ cˍ QOlcnlc¦ˍ |c|:ƨ ÌOIO¦ˍ µu|rc:ƨHgÌI¦ˍ µcu|rc:ƨ
nIQOlI,ˍ ucµ|jqdm:ƨnIQOlIˍ n8lIˍ U8ÌÌ8ˍ ÍIgÌI8,ˍ cuuvr||cm:ƨScgucnUO¦ˍ |c|-cu|crcm:ƨ
UuI8nlcˍ IÌˍ IcgnOˍ UIˍ QucSlOˍ N8nu.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
¡Ǖ dueǕ ßgIiǕ diǕ 5vayambhuvaǕ Manu,Ǖ PriyavrataǕ eǕ Lttanapada,Ǖ diventareneǕ
petentissimiǕre,ǕeǕiǕIereǕßgIiǕeǕnipetiǕsiǕspaƱsereǕinǕtuttiǕiǕtreǕmendiǕduranteǕqueIǕ
periede.Ǖ
YER5OǕ ¡ĀǕ
ˣªˤ1̈́ TňŖ ҦŖ l
ˢƝ̈́ ʼnWŖ Rl ˡ̈́ Ŋ1|ŋŖ´!l
dcvchu|lmƨcdd|ƨ|d|cƨ
kcrdcmƏyd|mcŦ0mƨmcuuhƨ
|c|-xcmhcudhlƨtru|c-µrdycmƨ
hhcvc|dƨgcdc|cƨmcmcƨ
dcvchu|lm:ƨ LcV8həlI¦ˍ cdd|:ƨCOnCcSSc¦ˍ |c|c:ƨmIOˍ C8IOˍ ÍÌgÌIO¦ˍ kcrdcmdyc:ƨ
8Ìˍ gI8nUcˍ S8ggIOˍ Ã8IU8m8¦ˍ d|mcf0m:ƨ HgÌI8¦ˍ mcuuh:ƨ bVûy8mDhuV8ˍ
N8nu¦ˍ |c|-xcmhcudhl:ƨ 8ˍ QucSlOˍ IIgu8IUO,ˍ tru|c-µrdycm:ƨ 8SCOÌl8nUOˍ Qu8SIˍ
InlcI8mcnlc,ˍ hhcvc|c:ƨU8ˍ lc¦ˍ gcdc|ch:ƨIIVcÌ8lO¦ˍ mcmc:ƨU8ˍ mcœˍ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
1ŧǕ
g
rlmad-BhägavatamǕ [CanteǕ4ľǕCap.1Ǖ
TRADLZ¡ONEǕ
MieǕcareǕûgIie,Ǖ5väyambhuvaǕManuǕaŽdòǕIaǕsuaǕcarissimaǕûgIiaǕDevahütiǕ
aǕ KardamaǕ Muni.Ǖ TiǕ heǕ giàǕ parIateǕ diǕ Iere,Ǖ eǕ tuǕ eraǕcenesciǕquasiǕ cempIetaĭ
menteǕIaǕIereǕsteria.Ǖ
YER5OǕ ¡¡Ǖ
¯ ªľŖ ĽHŖ 4ł¦Ŗ |
%˞ƹt˟N Ž̈́ŃŅņ

ĿŀŁŖ
dck)dycƨhrchmc-µutrdycƨ
µrcsullmƨhhcgcvdaƨmcauhƨ
µrdyccchcdƨyct-kjtchƨscrgcsƨ
trl-lckydmƨvltctcƨmchdaƨ
dckŢdyc:ƨ 8ˍ ÎI8]ûQ8IIˍ L8k$8,ˍ hrchmc-µutrdyc:ƨ IÌˍ ĵgÌIOˍ UIˍ ÜI8hmû,ˍ
µrcsutlm:ƨ Îʘ8SûII,ˍ hhcgcƕũaĥƨ IÌˍ gI8uUcˍQcISOu8ggIO,ˍ mcauh:ƨbVûy8mDhuV8ˍ
N8uu,ˍ µrdyccchct:ƨ COuCcSSc,ˍ yct-kjtch:ƨ Í8IIOˍ U8ˍ ÌuI,ˍ scrgch:ƨ Ì8ˍ CIc8ZIOuc,ˍ
trl-lckydm:ƨucIˍ IIcˍ mOuUI,ˍ vltctch:ƨUISScmIu8II,ˍ mchda:ƨÌ8Ig8mcuIc.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
5vayambhuvaǕ ManuǕ diedeǕ inǕ spesaǕ suaǕ ûgIiaǕ PrasütiǕ aIǕ ûgIieǕ diǕ BrahmaǕ
chiamateǕ Dak¶a,Ǖ cheǕ eraǕ ancheǕ uneǕ deiǕ pregeniteriǕ degIiǕesseriǕviventi.Ǖ ¡Ǖ diĭ
scendentiǕdiǕDak¶aǕseneǕsparsiǕinǕtuttiǕiǕtreǕmendi.Ǖ
YER5OǕ ¡JǕ
%' =«·ƣ̈́ ñT W.Ŗ |
ļŖ =˝̈́ ̽̾ ˜̈́ ǣ̈́|I\ńIIŖ
ydhƨkcrdcmc-sutdhƨµrcktdƨ
acvcƨhrchmcr)l-µctacychƨ
tdsdmƨ µrcsutl-µrcscvcmƨ
µrccycmdacmƨ alhcdhcƨmcƨ
ydß:ƨ QucÌŁcˍ Chc,ˍ kcrdcmc-sutdß:ƨ Ìcˍ ȦgÌIcˍ UIˍ Ã8IU8m8,ˍ µrcktdh:ƨ ÍuIOuOˍ
IICOʙU8Ic,ˍ acvc:ƨ uOVc,ˍ hrchmc-j)l:ƨ gI8uUIˍ S8ggIˍ Chcˍ QOSSIcUOuOˍ Ì8ˍ COuOʸ
SCcuƘ8ˍ SQIIIIu8Ìc,ˍ µctacych:ƨ mOgÌɄǦˍ tdsdmĦƨ ɭOIOǧˍ µrcsutŗ-µrcscvcmħƨ gcucI8-
ƘIOuIˍ UIˍ ĵgÌIˍ cˍ uIQOII,ˍ µrccycmƌacm:ƨ UcSCIIVcuUO,ˍ alhcdhc:ƨCcIC8ˍ UIˍC8QIIc,ˍ
mc:ƨU8ˍ mc.ˍ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YerseǕ ¡4|Ǖ LaǕdiscendenzaǕdeIIeǕßgIieǕdiǕManuǕ ¡¡Ǖ
TRADLZ¡ONEǕ
SeiǕgiàǕstateǕinlermateǕsuIIeǕneveǕßgIieǕdiǕKardamaǕMuniǕcheǕlureneǕdateǕinǕ
megIieǕaǕneveǕdißerentiǕsaggi.Ǖ AsceItaǕeraǕdaǕme,ǕtiǕprege,ǕIaǕsteriaǕdeiǕdiscen-
dentiǕdiǕquesteǕneveǕßgIie.Ǖ
SP¡EGAZ¡ONEǕ
PcÌˍlcIZOˍL8ulOˍcˍgIûˍSl8lOˍIÍÍcIIlOˍChcˍÃ8IU8m8ˍNuuIˍcDDcˍuOVcˍÍ1gÌIcˍU8ˍ
DzcV8hƀlIˍ cˍ Chcˍ lullcˍ ÍuIOuOˍ Iuˍ ScguÍlOˍ U8lcˍ Iuˍ mOgÌIcˍ 8ˍ gI8uUIˍ S8ggIˍ COmcˍ
N8IÎCI,ˍPlIIˍcˍ N8SI$ď8.ˍ
YERSOǕ ¡āǕ
WŖ ˙˚̈́ + ˘̈́ ̯̰ ḯ !
ĸŖ ˛+̈́ ¯ ͂̓ Ĺ!!ĺĻ!¡Ŗ
µctaìƨ mcrìccsƨ tuƨkcldƨ
su)uvcƨ kcrdcmdtmcf0ƨ
kcfycµcmƨ µur(tlmdacmƨ ccƨ
ycycrƨdµurltcmƨ]cgctƨ
µctaì:ƨ mOgÌIc,ˍ mcricch:ƨ UcÌˍ S8ggIOˍ ChI8m8lOˍ N8IÎCI,ˍ tu:ƨ 8uChc,ˍ kcld:ƨ
ChI8m8l8ˍ Ã8Ìû,ˍ su)uvc:ƨ gcucI8IOuO,ˍ kcrdcmc-dtmc]d:ƨ Ì8ˍ HgÌI8ˍ UIˍ Ã8IU8m8ˍ
NuuI,ˍ kcfycµcm:ƨ UIˍ uOmcˍ Ã8Sy8Q8,ˍ µur(tlmdacmƨ cc:ƨ cˍ UIˍ uOmcˍ ÎûIÇImû,ˍ
ycych:ƨ QcIˍ mcZZOˍ UcIˍ Qu8ÌI,ˍ dµurltcm:ƨSQ8ISÍˍ U8QQcIlullO,ˍ ]cgct:ƨ IÌˍ mOuUO.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
LaǕ ßgIiaǕ diǕ KardamaǕ Muni,Ǖ KaIa,Ǖ cheǕ eraǕstataǕdataǕinǕ megIieǕ aǕ Marlci,Ǖ
generòǕdueǕßgIi,ǕchiamatiǕKasyapaǕeǕPĊrŢima.Ǖ ¡ǕIereǕdiscendentiǕseneǕsparsiǕinǕ
tutteǕI'universe.Ǖ
YERSOǕ ¡4Ǖ
µuƦlmdsutcƨ vlrc]cmƨ
vltvcgcmƨ ccƨµcrcatcµcƨ
dcvckulydmƨ hcrchƨ µddc-
tcucddƨydhhûtƨscrldƨdlvchƨ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¡JǕ
g
rlmadŅBhagavatamǕ [CanteǕ4,ǕCap.1Ǖ
µŸźĵlmc:ƨ ÎûƈˋImû¦ˍ usutuĨƨ gcncIÒ¦ˍ vírujum:ƨ unˍ HgÌIOˍ ChI8m8lOˍ NII8]8¦ˍ
vltvugumƨcu:ƨcˍ ChI8m8lOˍNISV8g8¦ˍ µurum-tcµu:ƨOˍ VInCIlOIcˍ UcIˍ ncmICI¦ˍ dcvc-
kulycm:ƨun8ˍÍÌgÌI8ˍ ChI8m8l8ˍ LcV8kuÌyû¦ˍ hcrcb:ƨUIˍ LIO,ˍ Ì8ˍ ÎcISOn8ˍ buQIcm8¦ˍ
µcdu-tuucct:ƨU8ÌÌ´8CQu8ˍ Chcˍ Ì8VÒˍ Iˍ buOIˍ QIcUIˍ UIˍ ÌOlO¦ˍ yc:ƨ ÌcIĨˍ uhhut:ƨUIVcnlÒ¦ˍ
surlt-dlvub:ƨĿcˍ8CQucˍ SQIIIlu8ÌIˍ Chcˍ SCOIIOnOˍ ncÌˍ ÌcllOˍ UcÌˍ L8ngc.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
MieǕcareǕ Yidura,ǕiIǕsecendeǕ diǕ questiǕdueǕ ûgIi,ǕPĊrơima,ǕgeneròǕtreǕ ßgIi,Ǖ
YiraƖa,ǕYisvagaǕeǕDevakuIya.Ǖ DiǕquestiǕ tre,Ǖ DevakuIyaǕ eraǕI'acquaǕcheǕavevaǕ
IavateǕiǕpiediǕdiǕIeteǕdeIǕSignereǕSupremeǕeǕcheǕpiƿǕtardiǕsiǕtraslermòǕneIǕGangeǕ
cheǕscerreǕsuiǕpianetiǕceIesti.Ǖ
SP¡EGAZ¡ONEǕ
QucSlOˍ VcISOˍ mcnZIOn8ˍ Iˍ UISCcnUcnlIˍ UIˍÎûƈDŽImûˍ Chc,ˍ COmcˍ Ã8Sy8Q8,ˍ cI8ˍ
ÍŹgÌIOˍ UIˍ N8IɅCIˍ cˍ Ã8Ìû.ˍ L8ˍ SlOII8ˍ UIˍ QucSlIˍ UISCcnUcnlɆˍ S8Iûˍ UcSCIIll8ˍ Ucll8-
gÌI8l8mcnlcˍ ncÌˍ ScSlOˍ L8nlO.ˍ ÍÌˍVcISOˍCIˍIIVcÌ8ˍ8nChcˍChcˍLcV8kuÌyûˍcˍ Ì8ˍUIVI-
nIlûˍ ChcˍCOnlIOÌƆ8ˍIÌˍ ÍŹumcˍL8ngc¦ˍIÌˍ L8ngcˍ UISCcnUcˍ U8IˍQI8nclIˍ SuQcIIOIIˍHnOˍ
8ˍ QucSlOˍQI8ncl8ˍcUˍ cˍCOnSIUcI8lOˍS8CIOˍQcICh0ˍ h8ˍ lOCC8lOˍIˍ QIcUIˍ UIˍ ÌOlOˍUcÌˍ
bIgnOIcˍbuQIcmO,ˍt8II.ˍ
YERSOǕ ¡5Ǖ
ƛİ·̈́ º* ŋƞ̈́ķ'Ŗ ¶Ŗ lŖ
˗̈́ ç wƜ̈́||°̈́-ş|̈́
utrcĘƨ µutayƨ uausuycƨtrìdƨ
jufñcƨ suyutusuŝƨ sutdaƨ
duttcmƨdurvcsusumƨscmumƨ
ctmctu-hruhmu-scmhhcvcaƨ
ctrcŞ:ƨ UIˍ PlIIˍ NunƜǨˍ µutaí:ƨÌ8ˍ mOgÌIcĪˍ uausuyc:ƨ ChI8m8l8ˍ Pn8Sûyû¦ˍ trìa:ƨ
lIc,ˍ jcjōc:ƨ mIScˍ 8Ìˍ mOnUO¦ˍ su-yutuscŘĶ:ƨ mOÌlOˍ Í8mOSI¦ˍ sutda:ƨ HgÌI¦ˍ duttum:ƨ
L8llûlIcy8¦ˍ durvcsusum:ƨ LuIVûSû¦ˍ scmum:ƨ bOm8ˍ (IÌˍ UIOˍ UcÌÌ8ˍ Ìun8)¦ˍ ctmu:ƨ
Ì´PnIm8ˍ buQIcm8¦ˍ ítu:ƨ ÑIˍV8¦ˍ hrchmu:ƨ ÜI8hmû¦ˍ scmhhuvda:ƨ m8nIÍc-
Sl8ZIOnIˍ UI.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
Anas0ya,Ǖ IaǕ megIieǕ diǕ AtriǕ Muni,Ǖ diedeǕ aIIaǕ IuceǕ treǕ ûgIiǕlamesi,Ǖ Sema,Ǖ
DattatreyaǕeǕDurvasa,ǕcheǕeraneǕmanilestazieniǕparziaIiǕdiǕ
g
ƳǕYi¶Šu,ǕdiǕ
g
ivaǕeǕ
diǕ Brahma.Ǖ SemaǕ eraǕ unaǕmanilestazieneǕ parziaIeǕ diǕ Brahma,Ǖ DattatreyaǕ diǕ
Yi¶šu,ǕeǕDuƶasaǕdiǕ
g
iva.Ǖ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YerseǕ¡5]Ǖ LaǕdiscendenzaǕdeIIeǕûgIieǕdiǕManuǕ ¡āǕ
5P¡EGAZ¡ONEǕ
Íuˍ QucSIOˍ VcISOˍ IIOVI8mOˍ Ì´cSQIcSSIOucˍ dtmu-ìíu-hruhmu-sumhhuvdnĈƨ
AŪmuƨ IuUIC8ˍ Ì´PuIm8ˍ buQIcm8¸ˍ CIOcˍ NI$Duljˍ uuƨ IuUIC8ˍ ÑIV8¸ˍ cˍ hruhmuƨ IuUIC8ˍ
ÍÌˍ bIguOIcˍ ÜI8hmû¸ˍ Chcˍ QOSSIcUcˍ Qu8IIIOˍ IcSIc.ˍ Íˍ IIcˍ HgÌIˍ u8IIˍ U8ˍ Pu8Sûyûˍ
¬L8IIûIIcy8¸ˍ LuIVûSûˍ cˍ bOm8¬ cI8uOˍ m8uIlcSI8ZIOuIˍ Q8IZI8ÌÍˍ UIˍ QucSIIˍ IIcˍ
cSScIIˍ UIVIuÍ.ˍ Atmuƨ uOuˍ 8QQ8IIIcucˍ 8ÌÌ8ˍ C8IcgOII8ˍ UcgÌIˍ cSScIIˍ CcÌcSIIˍ Oˍ UcgÌIˍ
cSScIIˍ VIVcuIÍ,ˍ m8ˍ cˍ NI$Duˍ SIcSSO¸ˍ QcICIÒˍ cˍ ChI8m8IOˍ 8uChcˍ víhhínndm-hh0-
tdndm.ƨ L´PuIm8ˍ buQIcm8¸ˍ NI$Du¸ˍ cˍ IÌˍ Q8UIcˍ Chcˍ Uûˍ IÌˍ Scmcˍ 8ˍ OguIˍ cSScIc¸ˍ
ÜI8hmûˍcˍ ÑIˍ V8ˍCOmQIcSI.ˍ Ţuˍ8ÌIIOˍSIguIĵC8IOˍUcÌÌ8ˍQ8IOÌ8ˍ dtmdƨcˍIÌˍ ScgucuIcĤˍ
Ì´PuIm8ˍ buQIcm8ˍChcˍcˍIuˍ OguIˍ dtmu,ƨCIOc¸ˍIuˍ8ÌIIcˍQ8IOÌc¸ˍÌ´PuIm8ˍUIˍIuIIIˍgÌIˍ
cSScII¸ˍ bÍˍ m8uIlcSIÒˍ COmcˍ L8IIûIIcy8,ˍ Iul8IIIˍ Iuˍ QucSIOˍ VcISOˍ cˍ uS8I8ˍ Ì8ˍQ8IOÌ8ˍ
um,ƨCIOcˍ Q8IIcˍ IuIcgI8uIc.ˍ
L8ˍ ßhuguvud-gìtdƨ 8llcIm8ˍ Chcˍ Ìcˍ 8uImcˍ IuUIVIUu8ÌIˍ SOuOˍ 8uCh´cSScˍ Q8IIIˍ
IuIcgI8uIIˍUcÌˍbIguOIcˍbuQIcmO¸ˍ Ì´PuIm8ˍ buQIcm8,ˍQuIuUI¸ˍQcICh0ˍuOuˍ8CCcI-
I8Icˍ Chcˍ L8IIûIIcy8ˍ lOSScˍ uu8ˍ UIˍ QucSIcˍ Q8IIIǭˍ PuChcˍ ÑIˍ V8ˍ cˍ ÜI8hmûˍ SOuOˍ
UcSCIIIIIˍ QuIˍ COmcˍ Q8IIIˍ IuIcgI8uII¸ˍ QuIuUIˍ QcICh0ˍ uOuˍ QOIIcDDcIOˍ cSScIcˍ
8uImcˍ IuUIVIUu8ÌIˍ COmuuIǮˍ Íuˍ Ic8ÌIû¸ˍ Ì8ˍ IÍSQOSI8ˍ cˍ Ì8ˍ ScgucuIcĤˍ SÍ8ˍ Ìcˍ m8uIlc-
SI8ZIOuIˍ UIˍ NI$Duˍ SI8ˍ QucÌÌcˍ UcgÌIˍ cSScIIˍ COmuuIˍ SOuOˍ CcII8mcuIcˍ IuIIcˍ Q8IIIˍ
IuIcgI8uIIˍ UcÌˍ bIguOIcˍ buQIcmO¸ˍ m8ˍ ucSSuuOˍ cˍ ugu8Ìcˍ 8ˍ LuI¸ˍ QcICh0ˍ cSISIOuOˍ
UIllcIcuIIˍC8IcgOIIcˍUIˍ Q8IIIˍ IuIcgI8uII.ˍ LOmcˍSQIȗg8ˍ Dcucˍ IÌˍ Iurdhuƨ1urdjtu,ƨ
8ÌCuucˍ UIˍ cSScˍ SOuOˍ svdmíuƨ cˍ 8ÌCuucˍ víhhínndmíu.ƨ Íˍ lI8mmcuIIˍ UcIIÍˍ víhhínƠ
ndmíuƨ SOuOˍ ChÍ8m8IIˍ 8uChcˍ]ìvu,ƨ cˍ Ìcˍ cm8u8ZIOuIˍ svdmíuƨ 8QQ8IIcugOuOˍ 8ÌÌ8ˍ
C8IcgOII8ˍ UcIˍ ví)µu-tuttvuĉƨ PuChcˍ ucÌÌ8ˍ C8IcgOII8ˍ UcIɝɮʰȒ¸ˍ UcIIÍˍ víhhínndmíu,ƨ
cSISIOuOˍ UIVcIScˍ gI8U8ZIOuI.ˍ ÅuIIOˍ CIÒˍ cˍ SQIcg8IOˍ ucÌˍ Ií)µuƨ 1urdjtu,ƨ UOVcˍ cˍ
8llcIm8IOˍ IuOÌIIcˍ ChcˍIˍlI8mmcuIÍˍÍuUIVIUu8ÌIˍ UcÌˍ bIguOIcˍ buQIcmOˍ SOuOˍ SOgŇ
gcIIIˍ 8ˍ cSScIcˍ COQcIIIˍ U8ÌÌ´cucIgI8ˍ cSIcIu8¸ˍ ChI8m8I8ˍ IÌÌuSIOucˍ Oˍ mdyd.ƨ QucSIIˍ
cSScIIˍ IuUIVIUu8ÌI¸ˍ UcIIIˍ survu-gutu,ƨ QOSSOuOˍ VI8ggI8Icˍ Iuˍ Qu8ÌSI8SIˍ Q8IIcˍ UcÌÌ8ˍ
CIc8ZIOucˍ UIˍ LIO¸ˍ cˍ SOllIOuOˍ Iˍ IOImcuIIˍ UcÌÌ´cSISIcuZ8ˍ m8IcII8Ìc.ˍ LSSIˍ SOuOˍ
ÌIDcI8IIˍ U8ÌÌcˍ COQcIIuIcˍ UcÌÌ´ÍĶOI8uZ8ˍ Chcˍ ÌIˍ 8VVIÌuQQ8ˍ 8ÌÌ´IuIcƑOˍ UcÌÌ´cSI-
SIcuZ8ˍ m8IcIÍ8Ìcˍ Íuˍ QIOQOIZIOucˍ 8Ìˍ ÌIVcÌÌOˍ UcÌÌcˍ ÌOIOˍ 8IIIVIIûˍ cˍ 8ÌÌcˍ IuűucuZcˍ
ChcˍÌ8ˍu8IuI8ˍm8IcIÍ8ÌcˍcScICII8ˍSuˍUIˍÌOIO.ˍ Ĵ]ìvuƨSIIu8IIˍSOIIOˍÌ´IuŪÌucuZ8ˍ UcÌÌ8ˍ
VIIIđ¸ˍQcIˍcScmQIO¸ˍSOllIOuOˍ mcuOˍ UIˍQucÌÌIˍ SIIu8IIˍ SOIIOˍÌ´IuÍƅucuZ8ˍUcÌÌ´IguOʹ
I8uZ8.ˍ āuII8VI8¸ˍ Ì8ˍQuI8ˍ COSCIcuZ8ˍ UIˍ Äń$D8ˍ cˍ uuˍUIIIIIOˍ UIˍ u8SCII8ˍ QcIˍ OguIˍ
cSScIcˍ VIVcuIc¸ˍ QOICh0ˍ IuIIIˍ SOuOˍ Q8IIIˍ IuIcgI8uIIˍ UcÌˍ bIguOIcˍ buQIcmOĠˍ L8ˍ
COSCIcuZ8ˍUIˍLIOˍSIˍIIOV8ˍ8uChcˍIuˍOguIˍQ8IIcˍIulÌuIIcSIm8ÌcˍUcÌÌ8ˍbu8ˍ ÎcISOu8¸ˍ
m8ˍgÌIˍcSScIÍˍSIˍSIIu8uOˍ8ˍUÍllcIcuIIˍÌIVcÌÌIˍUIˍcSISIcuZ8¸ˍScCOuUOˍIÌˍgI8UOˍ UIˍQuII-
lIC8ZIOucˍ U8ÌÌ8ˍ COuI8mIu8ZIOucˍ m8IcII8Ìcˍ Chcˍ Ì8ˍ COSCÍcuZ8ˍ h8ˍ I8ggIuuIO.ˍ ÍÌˍ
Icddntu-sŤtruƨQ8I8gOu8ˍ QucSIcˍ UIllcIcuIIˍ C8IcgOIIcˍ UIˍcSScIIˍVIVcuIIˍ 8ˍ C8uUcÌcˍ
OˍÌ8mQ8UcˍChcˍ h8uuOˍ uuˍ UIVcISOˍ QOIcIcˍ U´IÌÌumIu8ZIOuc.ˍ PÌCuucˍ Ì8mQ8UIuc¸ˍ
QcIˍcScmQIO¸ˍ h8uuOˍIÌˍ QOIcIcˍUIˍ mIÌÌcˍ C8uUcÌc¸ˍ8ÌCuucˍUIˍ CIuQucCcuIOˍC8uUcÌc¸ˍ
8ÌIIcˍUIˍCcuIOˍOˍUIˍCIuQu8uI8¸ˍcˍCOSĈˍVI8¸ˍm8ˍIuIIcˍÌcˍÌ8mQ8UIucˍh8uuOˍÌ8ˍC8Q8ņ
CIIûˍ UIˍ IÌÌumIu8Ic.ˍ L8ˍ ÌuCcˍ cˍ QIcScuIcˍ Iuˍ OguIˍ Ì8mQ8UIu8¸ˍ m8ˍ Ì8ˍ UIllcIcuZ8ˍ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¡4Ǖ
g
Ƶmad-BhagavatamǕ [CanteǕ4,ǕCap.¡Ǖ
Sl8ˍ ucÌÌ8ˍ gI8U8ZIOucˍ UcÌÌ8ˍ ÌuCcğˍ Pu8ÌOg8mculc,ˍ cSISlOuOˍ gI8U8ZɇOuIˍ UcÌˍ
ÜI8hm8D.ˍ SIˍV8ˍ cˍÌcˍUIūÍcIculIˍūOImcˍUIˍ NI$Çu¸ˍ Chcˍ SOuOˍ cSQ8uSIOuIˍUcÌˍ bIguOIcˍ
buQIcmO,ˍ Ucllcˍ v/)au-xvdmtc,ƨ SOuOˍ Q8I8gOu8DIÌIˍ 8ˍ Ì8mQ8Uc¦ˍ Ì8ˍ SuQIcm8ˍ QO-
lcDZ8ˍ ÌumIuOS8¸ˍÌ8ˍÌuCcˍ8SSOÌul8,ˍcˍ Ãń$Ç8.ˍ Íˍ v/)auơtcttvcƨQOSSIcUOuOˍIÌˍuOV8u-
l8Qu8llIOˍ QcIˍ CculOˍ UIˍ QucSl8ˍ QOlcuZ8,ˍ SIV8ˍ ÌĘOll8ul8Qu8llIOˍ QcIˍ CculO¸ˍ
ÜI8hmûˍIÌˍ Scll8DlOllOˍ QcIˍ CculO,ˍ cˍ lullIˍ gÌIˍ cSScIIˍ VIVcDlɈōˍ ʏIˍ Qu8ulOˍ SImIlIˍ 8ˍ
ÜI8hmû,ˍ h8uDOˍ uu8ˍ QOlcuZ8ˍ QIđˍ IIUOll8ˍ QcICh0ˍ SOuOˍ SIlu8lIˍ 8ÌÌOˍ Sl8lOˍ COuUIʺ
ZIOu8lOœˍ LSISlOuOˍ UuuQucˍ UIVcIScˍ gI8U8ZIOuIˍ UcÌˍ ÜI8hm8u¦ˍ ucSSuuOˍ QuÒˍ
ucg8IcˍQucSlOˍÍ8llO.ˍ ÎcICIÒˍÌcˍQ8IOÌcˍdtmctc-hrchmc-xcmhhcvdaƨIuUIC8uOˍChcˍ
L8llûlIcy8ˍ cI8ˍ Q8Ilcˍ IulcgI8ulcˍ UIIcll8ˍ UIˍ NI$Çu,ˍ mculIcˍ LuIVûSûˍ cˍ bOm8ˍ
cI8uOˍ Q8IlIˍ IulcgI8ulIˍ UIˍ SIV8ˍ cˍ UIˍ ÜI8hmû.ˍ
YER5OǕ ¡6Ǖ
ŵĐ̈́º
= ˖`̈́ Þ
·1̈́
̵̶Â ŧŨǝ̈́®̈́|IĵĶŖ|IŖ
vídurcƨuvdccƨ
ctrcrƨőrhcƨxurc-trc)fhdđƨ
xthíty-utµctty-cutc-hctcvcčƨ
kídcícƨcíkƤr)cvcƨ]dtdƨ
ctcdƨdkhydhíƨmcƨœrcƨ
vídurcĎƨ uvdŅc:ƨ SIɯˍ NIUuI8ˍ UISSc¦ˍ ctrchƨ gjhc:ƨ Dcɰɱ8ˍ C8S8ˍ Uźˍ PlII¦ˍ xurc-
trc)]hdě:ƨIˍQIIuCIQ8ÌIˍ cSScIIˍ CcÌcSlI¦ˍ xthítí:ƨIÌˍ m8ulcuImculO¦ˍ utµcttí:ƨÌ8ˍCIc8ZIOʻ
Dc¦ˍ catc:ƨ Ì8ˍ UISlĎuZIOucĨˍ hctcvcŮ:ƨ Ìcˍ C8uSc,ˍ kíŎcít:ƨ Qu8ÌCOS8¦ˍ cíkƥr)cvcŰ:ƨ
UcSIUcI8uUOˍÍ8Icħˍ fƉtdh:ƨ8QQ8ĎVc¦ˍ ctcƨ t:ƨ QucSlO¦ˍ dkhyƊhí:ƨ UÍ,ˍ mc:ƨ8ˍmc¦ˍ Œƒrc:ƨ
mIOˍ C8IOˍ m8cSlIOˍ SQIIIlu8Ìc.ˍ
TRADLZIONEǕ
DepeǕaverǕasceItateǕquesteǕpareIeĿǕYiduraǕdemandòǕaǕMaitreyaĄǕ
MieǕ careǕ maestreŀǕ cemeǕ accaddeǕ cheǕ iǕ treǕ esseriǕ divini,Ǖ Brahma,Ǖ Yi¶ŞůǕ eǕ
g
iǕva,ǕcheǕsiǕeccupaneǕrisƬettivamenteǕdiǕcreare,ǕmantenereǕeǕdistruggereǕI'interaǕ
creaziene,ǕdiventareneǕIaǕpregeƨieǕ değIaǕ megÌieǕdiǕAtriǕMuniŘǕ
5PIEGAZIONEǕ
ȁ8ˍ CuIIOSIlûˍUIˍ NIUuĎ8ˍcI8ˍ gIuSlIHC8l8Ŏˍ QcICh0ˍcgÌIˍ 8VcV8ˍ COmQIcSOˍ Chcˍ Scˍ
Ì´PuIm8ˍ buQIcm8,ˍ ÜI8hmûˍcˍ SIˍ V8ˍ cI8DOˍ 8QQ8ISIˍ lullIˍ U8Ìˍ gIcmDOˍUIˍ Pu8SȄyû,ˍ
Ì8ˍ mOgÌIcˍ UIˍ PlIIˍ NuDIŏˍ ScDZ8ˍ UuDDIOˍ 8ˍ QucSlOˍ cVcDlOˍ UOVcV8ˍ COIIISQOuUcIcˍ
uuˍ QIOgcllOˍ UIˍ gI8uUcˍ IIÌIcVOŒˍ PÌlIImcDlĺ¸ˍ QcICh0ˍSIˍ S8IcDDcIOˍ m8uIȚcSl8lIˍ IDˍ
QucSlOˍ mOUOƲˍ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YerseǕ¡7|Ǖ LaǕdiscendenzaǕdeIIeǕßgIieǕ0ManuǕ
YERSOǕ ¡7Ǖ
1ijĴŖ
Ñ ˎ·̈́ ¶%l1̈́
ǖˏːˑ˒˓·̈́ 0º0Ŗ
mcí|rcycƨuvdccƨ
0rchmcŵdƨcodí|cĔƨļʼn)fdƔƨ
c|rírƨ0rchmcĀvíddmƨvcrcĒƨ
xchcƨµc|aydƨ ycydvƨjk)cmƨ
kul0drímƨ|cµcxíƨx|hí|cßƨ
¡5Ǖ
mcí|rcycßƨuvdcc:ƨ ÑIÎˍ N8IlIcy8ˍ Ĕ$Iˍ UISSc,ˍ 0rchmcĞ0:ƨU8ˍDZI8hmû,ˍ codí|cß:ƨ
ISQII8lO,ˍ xj¡cu:ƨ QcIˍ Ì8ˍ CIc8ZIOnc,ˍ c|ríß:ƨ PlII,ˍ 0rchmc-víddm:ƨ UcÌÌcˍ QcISOncˍ
cSQcIlcˍ ncÌÌ8ˍCOnOSCcnZ8ˍ SQIIIlu8Ìc,ˍ vcrcß:ƨIÌˍC8QO,ˍ xchcĩƨCOn,ˍ µc|ayc:ƨÌ8ˍmO-
gÌIc,ˍ ycycu:ƨ8nU8IOnO,ˍ jk)cm:ƨSuÌÌ8ˍ mʌnl8gn8ˍ ChI8m8l8ˍ Ĕk$8,ˍ kulc-cdrím:ƨ
un´8Ìl8ˍ mOnl8gn8,ˍ |cµcxí:ƨQcIˍUcUIC8ISIˍ8Uˍ 8uSlcIIlû,ˍ x|hí|cß:ƨIcSl8IOnOŔˍ
TRADLZ¡ONEǕ
MaitreyaǕdisse.Ǖ
QuandeǕßrahmaǕebbeǕerdinateǕadǕAtriǕMuniǕdiǕprecreareǕdepeǕaverǕspesateǕ
Anasüya,ǕAtriǕMuniǕeǕsuaǕmegIieǕsiǕrecaƮeneǕneIIaǕ vaIIataǕcheǕsiǕ trevaǕaiǕpiediǕ
deIIaǕmentagnaǕcenesciutaǕcemeǕǐķĸƭrǕcempiereǕsevereǕausterità.Ǖ
YERSOǕ ¡8Ǖ
ˍ̈́ "N

ĉƾƿ.ǔǕ ˔˕ÞǤm¦ Ü·̈́||̈́°̓̈́||̈́
|cxmíaƨµrcx0ac-Ƅ|c0ckc-
µcldíƐfokc-kšacacƨ
vdr0híßƨxrcvcd0ŕírƨudghu¡cƨ
aíƀíadhydydƧƨxcmca|c|cßƨ
|cxmía:ƨ Inˍ QucSlOˍ (ÌuOgO),ˍ µrcx0ał-x|c0ckc:ƨ CcSQugÌIˍ UIˍ HOII,ˍ µcldfc:ƨ
V8IIclûˍ UIˍ 8ÌDcII,ˍ kcadac:ƨ ncÌˍ gI8IUInOˍ ScÌV8lICOǩˍ ctokc:ƨ un´8ÌlI8ˍ V8IIclûˍ UIˍ
8ÌDcII,ˍ vdr0híß:ƨ QIcSSOˍ Ì´8CQu8,ˍ xrcvcňhíß:ƨ Chcˍ SCOIIc,ˍ udghu¡c:ƨ QcICcllIƙ
DɉÌcˍ 8ÌÌƬuUIlO,ˍ aírvíadhydydß:ƨ UcÌˍ HumȘˍ PIIVInUhyû,ˍ xcmca|c|cß:ƨ Inˍ lullIˍ Iˍ
ÌuOghI.ˍ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¡6Ǖ
g
rlmad-ßhagavatamǕ [CanteǕ4,ǕCap.¡Ǖ
TRADLZ¡ONEǕ
¡nǕquestaǕvaIIeǕscerreǕunǕßumeǕchiamateǕ NirvindhyaŌǕ SuIIaǕrivaǕdeIǕßumeǕ
ciǕseneǕaIberiǕ050k0 eǕaItreǕpianteǕcaricheǕdiǕßeriǕ]0Îð50,eǕsiǕedeǕininterrettaĬ
menteǕ iIǕ deIceǕ risuenareǕ diǕ unaǕ cascata.Ǖ MariteǕ eǕ megIieǕ raggiunsereǕ questeǕ
meravigIieseǕIuege.Ǖ
YERSOǕ ¡9Ǖ
=dž+̈́ ĬĭŖ º+ŖƖ˂̈́ ˆƆ·̈́ |̈́
m ţ̢̈́ ˉƢˊẗ́ |Š°̈́̔|ḯ
µrd(túydmcucƨxcmycmycƨ
mcucƨ vcr)cāfctcmƨmuulhƨ
ctl)}hcdƨckc-µddcucƨ
ulrdvcudvcƨ 'ullc-hhcjcuchƨ
µrúµdydmcuc:ƨ COnˍ Ì8ˍ QI8lIC8ˍ UcgÌIˍ cScICIZIˍ IcSQII8lOII,ˍ xcmycmyc:ƨ UOmI-
n8nUO,ˍ mcuch:ƨÌ8ˍ mcnlc¦ˍ vcr)c-fctcm:ƨCcnlOˍ 8nnI¦ˍ muulh:ƨIÌˍ gI8nUcˍ S8ggɊO,ˍ
ctl)Ƙhct:ƨ ĎcSlÒˍ Ìû,ˍ ckc-µŽcuc:ƨ IcggcnUOSIˍ Suˍ un8ˍ g8mD8řˍ ulrdvcudvch:ƨ
ScnZ8ˍ Uu8ÌIIûřˍ cullc:ƨ8II8¦ˍ hhcjcuchĪƨnulIcnUOSINJˍ
TRADLZIONEǕ
Là,Ǖ iIǕ grandeǕ saggieǕ cencentròǕ IaǕ menteǕ cenǕ gIiǕeserciziǕrespirateriǕdeIIeǕ
]0g0¡ centreIIandeǕcesiǕegniǕattaccamente,ǕrimaseǕm piediǕsuǕunaǕseIaǕgamba,Ǖ
eǕrestòǕinǕquestaǕpesizieneǕperǕcenteǕanni,ǕnutrendesiǕseItanteǕdiǕaria.Ǖ
YERSOǕ 20Ǖ
Įį4Ŗ īŖ ºˋ:ˌ̈́ 9 º Ŝį̈́ |̈́
İı9IJŖ80Ŗ˃˄˅̈́Ęę ll¹̈́º!IŖ
fcrc(tcmƨtcmƨµrcµcdycƨ 'hcmƨ
ycƨcvcƨ jcgcd-Ɩfvcrchƨ
µrcjúmƨútmc-xcmúmƨmchycmƨ
µrcyccchctvƨltlƨclutcycuƨ
fcrcĜcm:ƨlIOV8nUOˍ IIÍugIO,ˍ tcm:ƨInˍ LuI¦ˍ µrcµcdyc:ƨmIˍ8DD8nUOnO¦ˍ chcm:ƨ
IO,ˍ ycŭ:ƨ COÌuIˍ Chcīˍ cvc:ƨCcIl8mcnlcīˍ jcgct-ìfvcrcĕ:ƨIƞˍ m8cSlIOˍ UcÌÌĘunIVcISO¦ˍ
µrcŧƍm:ƨȧgÌIO¦ˍ útmc-xcmdmīƨSImIÌcˍ 8ˍ LuI,ˍ mchycm:ƨ8ˍmc¦ˍ µrcyccchctu:ƨQOSS8ˍ
LgÌIˍ COnCcUcImI¦ˍ ltl:ƨCOSͦˍ clutcycu:ƨQcnS8nUO.ˍ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VersoǕ2¡|Ǖ LaǕdiscendenzaǕdeIIeǕßgIieǕdiǕManuǕ ¡ŔǕ
TRADLZ¡ONEǕ
EgIiǕpensava.Ǖ"PossaǕiIǕ5ignoreǕdeII'universo,ǕneIǕQuaIeǕhoǕpresoǕrilugio,Ǖgen-
tiImenteǕ concedermiǕunǕ ñgIioǕ deIǕtuttoǕsimiIeǕ aǕLui.ıǕ
5P¡EGAZ¡ONEǕ
ÍÌˍ VcISOˍ IIVcÌdˍ Chcˍ IÌˍ gIdHUcˍ SdggÍOˍ PlIIˍ NuHÍˍ HOHˍ dVcVdˍ uH´IUcdˍ DcHˍ
UcÍÍHIldˍUcÌˍ bÍgHOIcˍ buQIcmO.ˍ bÍCuIdmcHlcˍ cgÌIˍ UOVcVdˍCOHOSCcIcˍ Ì´ÍHScgHdʼ
mcHlOˍ UcÍˍ Icdu,ƨ ScCOHUOˍ CuIˍ LIO,ˍ ÍÌˍ bIgHOIcˍ buQIcmO,ˍ cSISlcˍ cUˍ cˍ IÌˍ CIcdlOIcˍ
UcÌÌ´uHIVcISO,ˍ Ìdˍ !OHlcˍ UÍˍ OgHIˍ COSd,ˍ LOÌuÍˍ Chcˍ mdHlIcHcˍ QucSldˍ CIcdZIOHcˍ
mdHI!cSldld,ˍ cˍ HcÌˍ QudÌcˍ Ì´IHlcIdˍ mdHIÍcSldZIOHcˍ cˍ IIdSSOIDÍldˍ UOQOˍ Ìdˍ UÍSlIu-
ZIOHc.ˍ Łutcƨvdƨímduíƨhhutduíƨ(Ľuíttíríyuƨ ľpuuí)ud,ƨ 3.1.1). Íˍ muutruƨ VcUICIˍ CIˍ
UdHHOˍÍH!OImdZIOHÍˍSuÌˍbIgHOIcˍbuQIcmO,ˍQcICÍÒˍPlIÍˍNuHIˍQOl0ˍCOHCcHlIdIcˍ
ÌdˍmcHlcˍ SuˍUIˍ ÌuI,ˍ dHChcˍScHZdˍCOHOSCcIcˍ IÌˍbuOˍ HOmc,ˍ dÌˍHHcˍUIˍÍmQÌOIdIcˍ Udˍ
ÌuÍˍ uHˍÍIgÌIOˍ Chcˍ!OSScˍcSdlldmcHlcˍdÌˍ buOˍÌIVcÌÌO.ˍ PHChcˍHcÌÌdˍßhuguvudĂgƗtdƨ
cˍ UcSCIIllOˍ QucSlOˍ lÍQOˍ UÍˍ ScIVÍZÍOˍ UcVOZIOHdÌc,ˍ CIOcˍ uHˍ ScIVIZIOˍ COmQIulOˍ
ScHZdˍChcˍ VÍˍ SÍdˍuHdˍQIO!OHUdˍ COHOSCcHZdˍ UcÌˍ HOmcˍ UÍˍ LIO,ˍ IÌˍ bÍgHOIcˍdÍŬcI-
md,ˍ ÍHÍdllI,ˍ Chcˍ QudllIOˍ lIQIˍ UIˍ uOmIHÍˍ Chcˍ SIˍ SOHOˍ UcUICdlIˍ dUˍ dllIVIlûˍ QIcˍ SIˍ
dVVICÍHdHOˍ dˍ LuIˍ QcIˍ ChIcUcILÌÍˍ CIÒˍ UIˍ CuIˍ hdHHOˍ DÍSOgHO.ˍ PlIIˍ NˍuHÍˍ VOÌcVdˍ
uHˍ!IgÌIOˍUcÌˍ lullOˍ SImÍÌcˍdÌˍ bIgHOIc,ˍ UdˍCIÒˍSIˍQuÒˍUcUuIIcˍChcˍcgÌIˍHOHˍcIdˍuHˍ
QuIOˍ UcVOlO,ˍ QcICh0ˍdVcVdˍuHˍ UcSIUcIIOˍ UdˍSOUUISÍdIc,ˍ cˍ Ìdˍ HdlǑIdˍ UIˍ QucSlOˍ
UcSÍUcIÍOˍ cIdˍ mdlcIÍdÌcĞˍ QucSlOˍ UcSÍUcIÍOˍ cIdˍ mdlcIIdÌcˍ QcICh0,ˍ QuIˍ UcSÍUcĒ
IdHUOˍ UIˍ dVcIcˍ uHˍ ÍɋgÌIOˍ cSdlldmcHlcˍ SÍmÍÌcˍ dÌˍ bIgHOIcˍ buQIcmO,ˍ PlIÍˍ HOHˍ
dSQIIdVdˍdUˍ dVcIcˍIÌˍbÍgHOIcˍSlcSSOˍCOmcˍÍ1gÌIO,ˍ mdˍSOÌOˍuHˍ DdmDÍHOˍChcˍÍOSScˍ
ugudÌcˍ dˍ ÌuI.ˍ bcˍ dVcSScˍ UcSIUcIdlOˍ Chcˍ IÌˍ bIgHOIcˍ buQIcmOˍ UÍVcHldSScˍ SuOˍ
ÍIgÌÍO, ˍ SdIcDDcˍ SldlOˍ COmQÌcldmcHlcˍ ÌIDcIOˍ Udˍ OgHIˍ UcSÍUcIIOˍ mdlcIÍdÌc,ˍ IHˍ
QudHlOˍ PlIIˍ dVIcDDcˍ dSQIIdlOˍ dÌÌdˍ ĂcIÍlûˍ buQIcmdˍ cˍ PSSOÌuld,ˍ mdˍ QOICh0ˍ
UcSIUcIdVdˍ uHˍ DdmDIHOˍ SImIÌcˍ dÌˍ bIgHOIcˍ ÍÌˍ SuOˍ UcSIUcIÍOˍ IcSldVdˍ mdlcIIdÌc.ˍ
ÎcICIÒˍ PlIIˍ NuHIˍ HOHˍ QuÒˍ cSScIcˍ COHSIUcIdlOˍ uHˍ QuIOˍUcVOlO.ˍ
VER5OǕ 2¡Ǖ
mřˁ̈́¡
ˀ̈́ â%l lIŎ\IIŖ
tupyumduumƨ trí-hhuvuuumƨ
prdndydmuídhuxdguíudƨ
uírgutcuuƨmuucrƨmurdhuuhƨ
xumìk)yuƨ pruhhuvuxƨtruyuhƨ
tupyumduum:ƨmcHlIcˍSIˍUcUICdVdˍ dÌÌcˍ duSlcIIlû,ˍ trí-hhuvuuum:ƨIˍlIcˍmOHUI,ˍ
prdndydmu:ƨ COHˍ Ìdˍ QIdlICdˍ UcgÌIˍ cScICIZIˍ IcSQÍIdlOII,ˍ cdhuxd:ƨ COmDuSlÍDIÌc,ˍ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¡8Ǖ
g
rƺmad-ßhagavatamǕ [CanteǕ4,Ǖ Cap.¡Ǖ
cgaíadĬƨ COÌˍ ÍuOCO,ˍ alrgctcac:ƨ SQunIdnUOˍ ÍuOII,ˍ muac/t:ƨ UcÌˍ gIdnUcˍ SdggÍO,ˍ
murdhacď:ƨÌdˍSOmmIIûˍ UcÌˍ CdQO,ˍ xcmìk)ycĭƨOSScIVdnUO,ˍ µrchhcvchƨtrcycß:ƨÌcˍ
IIcˍ UIVInIIûˍ (ÜIdhmû,ˍ NI$ȝİˍ cˍ NdhcSVdId).ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
MentreǕAtriǕ MuniǕ eraǕ impegnateǕinǕ questeǕsevereǕausterità,ǕgrazieǕaiǕsueiǕ
eserciziǕ respirateri,ǕdaIIaǕsuaǕ testaǕ siǕ sprigienòǕunǕ lueceǕ ardenteǕcheǕ luǕ visteǕ
daIIeǕtreǕprincipaIiǕdivinitàǕdeiǕtreǕmendi.Ǖ
SP¡EGAZ¡ONEǕ
bcCOnUOˍ ÑIÎɌdˍ ŞŜȏdˍ LOSVɺmɲ¸ˍ IÌˍ ÍuOCOˍ UcÌˍ µrdƆtdydmcƨ COIIISQOnUcˍ dÌÌdˍ
SOUUISÍdZIOncˍ mcnIdÌc.ˍ ȇucSIOˍ ÍuOCOˍ Íuˍ QcICcQIIOˍ UdÌÌ´PnImdˍ buQIcmd,ˍ
NIƩȞȎ,ˍ QcICIÒˍ dnChcˍ ÜIdhmûˍ cˍ ÑIVdˍ ǷOˍ QcICcQIIOnO.ˍ NcUIdnIcˍ Iˍ SuOIˍ cScICIZIˍ
UIˍ IcSQIIdZIOncˍ PIIIˍ NunƜˍSIˍ COnCcnIIdVdˍSuÌÌ´PnImdˍbuQIcmdƼˍChcˍcˍ IÌˍ bIgnO-
Icˍ UcÌÌ´unIVcISO.ˍ LOmcˍ ÌdˍIJhcgcvcd-gƓdƨCOnÍcImd,ˍ IÌˍ bIgnOIcˍ UcÌÌ´unIVcISOˍ cˍ
NûSuUcVdˍ(vdsudcvchƨxcƁcmƨítt),ƨcUˍcˍSOIIOˍ IÌˍ buOˍ COnIIOÌÌOˍ Chcˍ ÜIdhmûˍcˍÑIVdˍ
dgISCOnO.ˍ ȅcICIÒˍÍuˍSOIIOˍ Ìdˍ UIIcZÍOncˍUIˍNûSuUcVdŏˍChcˍÜIdˍ hˍmûˍ cˍÑIˍVdˍQcICcƙ
QIIOnOˍ cnIIdmDIˍ Ìcˍ IIgIUcˍ duSIcIIIûˍ COmQIuIcˍ Udˍ PIIIˍ NunI,ˍ cˍ ÍuIOnOˍ ÍcÌICIˍ UIˍ
UISCcnUcIcˍ gIđ,ˍ COmcˍ IÌˍ VcISOˍ SuCCcSSIVOˍ SQIcghcIû.ˍ
VERSOǕ 22Ǖ

+¤¬D^^·
ěḮŘʿ̈́
ˇ·̈́ll
¹¹
lˈ̈́
cµxcrc-mualƨ gcadhcrvc-
xlddhc-vídycdhcrcrcgclĐƨ
vlƨtdycmdacăyctcxcxƨ
tcdĄdtrcmcąµcdcmƨ ycyu/tƨ
cµxcrců:ƨ Ìcˍ COIIIgÍdncˍUcIˍ QIdncIÍˍ CcÌcSIÍ,ˍ muaí:ƨIˍgIdnUɍˍ SdggIħˍ gcadhcrvc:ƨ
gÌÍˍ dDIIdnIIˍ UcIˍ QIdncIIˍ LdnUhdIVd,ˍ xíddhc:ƨUIˍ bIUUhdłOkd,ˍ vídyd-dcrc:ƨdŃIIÍˍ
cSScIÍˍ CcÌcSII,ˍ urcgcíh:ƨ głIˍ dDIIdnIIˍ UIˍ PûgdłOkd,ˍ vítdycmdac:ƨ QIOQdgdIc,ˍ
yctcxcßĮƨ Ídmd,ˍ IcQuIdZIOnc,ˍ tct:ƨSuO,ˍ dfrcmc-µcdcm:ƨ cIcmIIdggIO,ˍ ycyuhįƨ
IdggIunScIO.ˍ
TRADŮZ¡ONEǕ
AccempagnateǕ dagIƍǕ abitantiǕ deiǕ pianetiǕ ceIesti,Ǖ cemeǕ IeǕ Apsara,Ǖ iǕ Gan-
dharva,ǕiǕSiddha,ǕiǕVidyadharaǕeǕiǕŦaga,ǕIeǕtreǕdivinitàǕsiǕavvicinareneǕaII'eremeǕ
diǕAtriǕMuni.Ǖ EntrareneǕ quindiǕneII'ƽƯŹƤaǕdeIǕgrandeǕsaggie,ǕcheǕeraǕdiventateǕ
lameseǕperǕIeǕsueǕ austerità.Ǖ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
űersaǕ24]Ǖ ĈaǕdiscendenzaǕdeIIeǕßgIieǕdiǕManuǕ ¡9Ǖ
5P¡EGAZ¡ONEǕ
PcÌÌcˍ bCIIIIuIcˍVcUIChcˍSÍˍCOnSIgÌI3ˍ UIˍ QIcnUcIcˍ IIlugIOˍ Ínˍ LÍO,ˍ Ì 3ˍÎcISOn3ˍ
buQIcm3,ˍ ChcˍcˍIÌˍbIgnOIcˍUcÌÌ´unIVcISOˍ cˍÍÌˍm3cSlIOˍ UcÌÌ3ˍCIc3ZIOncŎˍ UcÌˍm3n-
IcnÍmcnlOˍ cˍ UcÌÌ3ˍ UISlIuZÍOncNjˍ LgÌÍˍ cˍ COnOSCIuIOˍ 3nChcˍ COmcˍ PnÍm3ˍ buQIcƚ
m3,ˍ QcICIÒˍQu3nUOˍ SÍˍ3UOI3ˍÌ´^nÍm3ˍbuQIcm3,ˍÌcˍ3ÌIIcˍUÍVÍnIIûˍCOmcˍÜI3hmûˍ
cˍÑIV3ˍ3QQ3IOnOˍÍnSÍcmcˍ3ˍ ÑIćˍNI$Ơİ,ˍQcICh0ˍ SOnOˍUÍIcllcˍU3ÌÌƭPnIm3ˍbuQIcm3.ˍ
VER5OǕ 23Ǖ
tdt-prddurbhdvd-admycyd-
ơtdyctttd-mdndǀmuntßǀ
uttt;lhdnnǀ ckd-pddcndǀ
ddddradǀvtbudhdrƼdbhdnǀ
tdt.ǀ ÌOIO,ˍ prddurbhdvd:ǀ 3QQ3IIZÍOnc,ˍ admycyd:ǀ SImuÌl3nc3mcnIc,ˍ vtdycƴ
tttd:ǀ ÍÌÌumÍnÒ,ˍ mdndh:ǀ ncÌÌ3ˍ mcnlc,ˍ munth:ǀ IÌˍ gI3nUcˍ S3ggÍO,ˍ uttt;Ƭhdn:ǀ SVcƚ
gÌI3nUOSI,ˍ ckd-pddcnd:ǀ3nChcˍ Suˍ un3ˍ g3mD3ˍ SOÌ3,ˍ ddddrad:ǀVIUc,ˍ vtbudhd:ǀgÌIˍ
cSScIIˍ CcÌcSlI,ˍ jdbhdn:ǀɳcˍ gI3nUÍˍ QcISOn3ÌÍIûĞˍ
TRADUZ¡ONEǕ
¡IǕsaggiaǕeraǕinǕpiediǕsuǕunaǕgambaǕsaIa,ǕmaǕnanǕappenaǕvideǕapparireǕdavandž
tiǕ aǕ sóǕ IeǕ treǕ divinitnjǕ fuǕinvasaǕdaǕ unaǕ taIeǕ giaiaǕcheǕsiǕavvicinòǕaǕ I araǕsenzaǕ
cambiareǕpasizi ane,ǕnanastanteǕIaǕgrandeǕdižcaItâ.Ǖ
VER5OǕ 24Ǖ
ׯ :¬«=

)={ʶʷ:+ʸʹ¤ƚ̈́ Mʴ̈́lŕʵvŖl̈́
prdndmydǀddøŀdvddǀbhumdvǀ
updtdathcǀ 'rhdņdd]dlthǀ
vj;d-hdmad-aupdrŇd-athdnǀ
avdthǀavdtaǀcthndtaǀcdǀcthnttdnǀ
prdndmyd:ǀOĴlIcnUOˍIÌˍ SuOˍOm3ggIO,ˍ ddødd-vdt.ǀCOmcˍunˍD3SlOnc,ˍ bhumdu:ǀ
3Ìˍ SuOÌO,ˍ updtdathc:ǀ C3UUc,ˍ drhdød:ǀ luIIÍˍ gÌÍˍ OggcIlIˍ ncCcSS3IÍˍ 3ÌÌ´3UOI3ZÍOnc,ˍ
dŞ)dlth:ǀ 3ˍ m3nIˍ gIunIc,ˍ vjd:ǀIOIO,ˍ hdmad:ǀCÍgnO,ˍ aupdrnd:ǀÌ´uCCcÌÌOˍ L3IuǬ3,ˍ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
20Ǖ
g
rImad-ßhagavatamǕ [CantoǕ4,ǕCap.ǕÍ
alhdn:ǀlcucuUOSI,ˍ !vdthďǀ QIOQIIc¦ˍ avdth:ǀ QIOQIIc,ˍ cŕŒndthĐǀ COuˍ SImDOÌI,ˍ cd:ǀc, ˍ
cthntldn:ǀcSScuUOˍ IICOuOSCIull.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
CominciòǕ quindiǕ aǕ ożrireǕ preghiereǕ aIIeǕ treǕ divinitàǕ cheǕ reggevanoǕ neIIeǕ
maniǕunǕtamburoĽǕdeII'erbaǕkB50 eǕ unǕdiscoǕedǕ eranoǕseduteǕsuǕdißerentiǕ mon-
tatureǕ~unǕ toro,Ǖ unǕ cignoǕ eǕ GaruĮa.Ǖ PoiǕ iIǕ saggioǕ olfriǕ IoroǕ iǕ suoiǕ rispettosiǕ
omaggiǕ cadendoǕaǕterraǕcomeǕunǕbastone.Ǖ
5P¡EGAZ¡ONEǕ
Ǹċˍ lcImIucˍ ddŏddǀ SIguIlÌC8ˍ ¯uuˍ ÌuugOˍ D8SlOucėŐˍ cˍ vdǀlǀ SIguIŮ1C8ˍ ƤCOmcƥ.ˍ
L8V8ulIˍ 8ˍuuˍ SuQcIIOIcˍCIˍSIˍUcVcˍgcll8Icˍ8ˍ lcII8ˍUISlcSIˍCOmcˍuuˍD8SlOuc¦ˍQuc-
Sl8ˍ OllcIl8ˍ UIˍ Om8ggIˍ cˍ ChI8m8l8ˍ ddnňdvdl,ǀcˍ luˍ 8QQuulOˍ Iuˍ QucSlOˍ mOUOˍ Chcˍ
PlIIˍ šĕɎˍ OlŭʚÍˍ IÌˍ SuOˍ Om8ggIOˍ 8ÌÌcˍ lIcˍ UIVIuÍlûōˍ Chcˍ SIˍ UISlIugucV8uOˍ QijIˍ Iˍ ÌOIOˍ
UIŨŭcIculIˍ QOIl8lOIIˍ cˍ QcIˍ ÌcˍUIlȡIculIˍI8QQIcScul8ZIOuIˍSImDOÌIChc.ˍ Pˍ QucSlOˍ
QIOQOSIlOˍ IÌˍ VcISOˍ QIcCIS8ˍ Chcˍ ÑIÎˍ NIĕǺİˍ cI8ˍ ScUulOˍ Suˍ L8Iu˅8Őˍ uuˍ gI8uUcˍ uC-
CcÌÌOˍ SImIÌcˍ 8ˍ uu´8QuIÌ8,ˍ cˍ QOIl8V8ˍ ucÌÌ8ˍ m8uOˍ IÌˍ UISCO¦ˍ ÜI8hmûˍ cI8ˍ ScUulOˍ Suˍ
uuˍCIguOˍcˍlcucV8ˍucÌÌ8ˍm8uOˍ UcÌÌ ´ cID8ˍ kuad,ǀmculIcˍÑIˍ V8ˍC8V8ÌC8V8ˍ uuˍ lOIOˍcˍ
QOIl8V8ˍ ucÌÌ8ˍ m8uOˍ uuˍ QICCOÌOˍ l8mDuIOˍ ChI8m8lOˍ ddmdru.ǀ PVcuUOÌIˍ IICO-
uOSCIulIˍ gI8ZIcˍ 8Ìċcˍ UIȢIculIˍ I8QQIcScul8ZIOuÍˍ SImDOÌIChcˍ cˍ 8Iˍ UIŮŬcIculIˍ QOI-
l8lOII,ˍPlIķˍ šĕIˍ OllIÍˍ ÌOIOˍ QIcghIcIcˍ cˍ Om8ggI.ˍ
VER5OǕ 25Ǖ
Ljlj ʱ+|̈́
ʯʰ ƥƦ l+ʲ̈́ ǐlʳ̈́ | l ²ĞHŖ
kjpdvdlckcndǀ hdadd-
vdddncncpdldmbhtldnǀ
ldd-rcct)dǀprdlthdlcǀ
ntmil}dǀ muntrǀdk)şĒķiǀ
k]pŲ-dƢdlckcnd:ǀ gcll8uUOˍ uuOˍ Sgu8IUOˍ QɏcuOˍ UIˍ mIScIICOIUI8Īˍ hdadl:ǀ SOI-
IIUcuUOĪˍ vdddncnd:ǀCOuˍ Iˍ VISI,ˍ updldmbhtlųn:ǀChcˍScmDI8V8ˍmOÌlOˍSOUUISl8llOǪˍ
ldl:ǀÍˍ ÌOIO,ˍ rcct)Ŀ:ǀU8ċÌ8ˍ IISQÌcuUculcˍ I8UIOSIlû¦ˍ prdlthdlc.ǀcSScuUOˍ8DD8gÌÍ8lO,ˍ
ntmŖl]d:ǀ ChIuUcuUO¦ˍ muntŦ:ǀ Iċˍ S8ggIO,ˍ dk)nŔđǀIˍ SuOIˍ OCChI.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
AtriǕMuniǕluǕmoItoǕfeIiceǕneIǕvedereǕcheǕiǕtreǕŁcƣĺǀeranoǕbenǕdispostiǕversoǕdiǕ
Iui.Ǖ AbbagIiatoǕ daIIoǕspIendoreǕdeiǕIoroǕcorpi,ǕperǕunǕ attimoǕ chiuseǕgIiǕocchi.Ǖ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YersiǕ26-2Ǖ7|Ǖ LaǕ discendenzaǕ deIIeǕ ñgIieǕ diǕ ManuǕ 2¡Ǖ
5P¡EGAZ¡ONEǕ
Íˍ lIcˍ cSScIÍˍ UÍVÍHÍˍ SOIIÍUcVdHOƽˍ cUˍcgÌÍˍQOl0ˍ QuÍHUÍˍCdQÍIcˍChcˍ cIdHOˍ SOUUÍ-
SÍdllÍˍ UÍˍ ÌuÍ.ˍ ÌOˍ SQÌcHUOIcˍ Chcˍ cmdHdVdˍ UdÌˍ ÌOIOˍ COIQOˍ cIdˍ ldHlOˍ dDDdgÌÍdHlcˍ
Chcˍ Íˍ SuOÍˍ OCChÍˍ HOHˍ QOlcIOHOˍ SOSlcHcIÌO,ˍ cUˍ cgÌÍˍ ÌÍˍ ChÍuScˍ QcIˍ uHˍ dllÍmO.ˍ
YER5¡Ǖ 26-27Ǖ
̩̪ ̧̦ǘǙ'̈́ |̈́
%¯ ¥¯ % ąĆ·̈́ l l ²ºl l Ŗ
ĝ¤ "Ŗ
ģ̴Ċʤ¶̈́ hʢʣǚ
¤ Þ"^
Ņ̈́Ļʥļž̈́x4Ŵʦ̈́ªª
Ǒ¬̈́+º%ñʠʡ̈́ h²0| |Ŗ
cctdaǀtdt-prdvdndmǀ}ud]dnnǀ
datdvŬtǀadmhdtdd]d|thǀ
a|dk)nd}dǀauktd}dǀ vdcdǀ
adrvd-|ckd-ydri}dadhǀ
dtrtrǀ uvdcdǀ
vtavcdbhdvd-athttt-|d}c)uǀ vtbhd]}dmdndtrǀ
md}ű-yundtrǀdnu}uydmǀ vtyjhitd-dchdhǀ
tcǀbrdhmd-vt)nu-ytrtad/tǀprdndtcǀ 'am}ǀdhdmǀ vdaǀ
tcbh}dhǀ kdǀ cvdǀbhdvdtdmǀ mdǀ thcpdhutd/tǀ
cctdh:ǀ Íɐˍ CuOIc,ˍ tdt-prdvdndm:ǀ ÍÍSSOˍ Suˍ UÍˍ ÌOIO,ˍ }ud]dn:ǀ ÍdCcHUO,ˍ datdvu:ǀ
OÍÍIĹˍ QIcghÍcIc,ˍ admhdtd-dd]d|th:ǀdˍ mdHÍˍ gÍuHlc,ˍ a|dk)nd}d:ǀcSldlÍChc,ˍ auktd}d:ǀ
QIcghÍcIc,ˍ vdcd:ǀQdIOÌc,ˍ adrvd-|ckd:ǀ HcÌˍ mOHUOˍÍHlcIO,ˍ ydri}dad/t:ǀOHOIdDÍÌc,ˍ
dtrthǀ uvdcd:ǀ PlIÍˍ UÍSSc,ˍ vtavd:ǀ Ì´uHÍVcISO,ˍ udbhdvd:ǀ Ìdˍ CIcdZÍOHc,ˍ athttt:ǀ Íɑˍ
mdHlcHÍmcHlO,ˍ |d}c)u:ǀÌdˍUÍSlIuZÍOHc,ˍ vtbhd]}dmdndth:ǀcSScHUOˍUÍVÍSO,ˍ md}dƵ
yundt/t:ǀ UdÌÌcˍ ÍHÍÌucHZcˍ cSlcIHcˍ UcÌÌdˍ HdluId,ˍ dnu}uydm:ǀ ÍHˍ UÍÍÍcIcHlÍˍ clû,ˍ
vtyjhud:ǀ hdHHOˍ dSSuHlO,ˍ dchdh:ǀ COIQÍ,ˍ tc:ǀ cSSÍ,ˍ brdhmd:ǀ ÜIdhmû,ˍ vt)nu:ǀ ÍÌˍ
bÍgHOIcˍ NÍĕǻu,ˍ ytrtadh:ǀ sÍVd,ˍ prdndtdh:ǀ QIOSlcIHdlO,ˍ damt:ǀ SOHO,ˍ dhdm:ǀ ÍO,ˍ
vdh:ǀUdVdHlÍˍdˍVOÍ,ˍ tcbh}dh:ǀUdˍÌOIO,ˍ kdh:ǀChÍ,ˍ cvd:ǀCcIldmcHlc,ˍ bhdvdtdm:ǀUÍˍ
VOÍ,ˍ mc:ǀUdˍ mc,ˍ thd:ǀQuÍ,ˍ updhutdh:ǀ ChÍdmdlO.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
MaǕpeichóǕiIǕsueǕcuereǕeraǕgiâǕattratteǕdaǕquestiǕesseriǕdivini,ǕriusciǕinǕquaI-
cheǕmedeǕaǕriprendereǕiǕsensi,ǕeǕaǕmaniǕgiunteǕeǕcenǕdeIciǕpareIeǕceminciòǕaǕef-
ŻrireǕ preghiereǕ aIIeǕ divinitâǕ cheǕ centreIIaneǕ Iĵ universe.Ǖ ¡IǕ grandeǕ saggieǕ AtriǕ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
22Ǖ
g
rlmadńßhƢgavatamǕ ĒCanteǕ4,Ǖ Capō¡Ǖ
disse.ǕIJOǕSigneri,ǕßraǕ hmǕ 8,Vi¶ŐuǕeǕ
g
iǕva,ǕviǕsieteǕdivisiǕinǕtreǕcerpiǕassīmeĥdeǕIeǕ
treǕ inƃuenzeǕ deÌÌaǕ naturaǕ materiaÌe,ǕcemeǕlateǕ inǕ egniǕeraǕ aIǕ ƀneǕ dĚǕ creare,Ǖ
mantenereǕ eǕ distruggereǕ IaǕ manifestazieneǕ cesmica.Ǖ OlfreǕ iǕ ƥieiǕ rispettesiǕ
emaėėiǕ aǕ tuttiǕ vei,Ǖ eǕ viǕ ĚmpƜereǕ diǕ dirmiǕ chiǕ traǕ veiǕ heǕ chiamateǕ cenǕ ƝeǕ mieǕ
preghiere.Ǖ
SP¡EGAZ¡ONEǕ
Plflˍ Į$lˍ 8VcV8ˍ ChlcSlOˍ Chcˍ LlOőˍ Ì8ˍ ÎcfSOn8ˍ buQIcm8¸ˍ jugud-řfvuru,ƨ lÌˍ blŇ
gnOIcˍ UcÌÌưunlVˌISO¸ˍ blˍ m8nllcSl8SSc.ˍ lÌˍ blgnOIcˍ UcVcˍ cSlSŅcfcˍ Qflm8ˍ UcÌÌ8ˍ
CIc8ZlOnc¸ˍ 8ÌlIlmcnllˍ nOnˍ QOlIcDDcˍ cSScIncˍ lɶˍ Cfc8lOfcnjˍ bcˍ un8ˍ QʩISOn8ˍ CO-
SlIulSCcˍunˍgf8nUcˍcUlHClOǀˍSlgnllſC8ˍChcˍcSS8ˍcSlSlcV8ˍ Qflm8ˍUcÌÌ8ˍCOSlfuZlOncˍ
UcÌÌ`ˍ cUlllClO.ˍ ÎcIˍ QucSŅ8ˍ I8glOncˍ ɔÌˍ bźgnOIcˍ buQʜcmO¸ˍ lɷˍ Cfc8lOfcˍ UcÌÌ`unlVcfʾ
SO¸ˍ UcVcˍ lf8SCcnUcfcˍ Ìcˍ lnlÌucnZcˍ UcɹÌ8ˍ n8luf8ˍ m8lcfl8Ìc.ˍ N8,ˍ COmcˍ cˍ nOlO¸ˍ
Nl$ľĚuˍ gOVcIn8ˍ ÌʼnlnlÌucnZ8ˍ UcÌÌ8ˍ VIIlʮǁˍ ÜI8hmûˍ QucÌÌ8ˍ UcÌÌ8ˍ Q8SSĊOncˍ cˍ ÑlV8ˍ
QucÌÌ8ˍ UcÌÌ`ĊgnOI8nZȓ.ˍ ÎcIClÒˍ Plflˍ Nunlˍ S`lnÍOfmÒˍ UlCcnUOŗˍ ¯1nOˍ Ulˍ VOlˍ
UcV`cSScIcˍ jugud-ūfvuru,ƨ lŃˍ blgnOIcˍ UcÌÌ`unlVcfSO¸ˍ m8ˍ QOlCh0ˍ Slclcˍ 8QQ8fSlˍ lulllˍ
cˍ lfcǂˍ nOnˍ QOSSOˍ flCOnOSCŧfcˍ Chlˍ lf8ˍ VOlˍ hOˍ lnVOC8lO.ˍ ÎOlCh0ˍ Slclcˍ lulllˍ COSĸˍ
gcnllÌlˍ COnˍ mcĝˍ Vlˍ QIcgO¸ˍ Ullcmlˍ Chlˍ cˍ Vcf8mcnlcˍ lÌˍ jugud-íŊvuru,ƨ lÌˍ blgnOIcˍ
UcÌÌ ƮunlVcISO. Ʀˍ lnˍ fc8Ìlûǃˍ PlIlˍ Į$lˍ8VcV8ˍUclˍ UuDDlˍ SuÌÌ8ˍ QOSĊʳlOncˍ COSllluZlO-
n8Ìcˍ UcÌˍ blgnOfcˍ buQIcmO¸ˍNI$ľĚu¸ˍ QuIˍcSScnUOˍ SlCufOˍ Chcˍ lÌˍ blgnOIcˍ UcÌÌƯunl-
VcfSOˍnOnˍQOlcV8ˍcSScIcˍun8ˍUcÌÌcˍCfc8luIcˍCfc8lcˍU8ˍ mdydĊƨ lÌˍ Ū8llOˍSlcSSOˍChcˍ
8VcSScˍ ChlcSlOˍ Chlˍ lI8ˍ ÌOfOˍ ÍOSScˍ ÌƱOggcllOˍ UcÌÌcˍ Sucˍ QfcghlcIcˍ lnUlC8ˍ Chcˍ cgÌlˍ
8VcV8ˍ Uclˍ UuDDlˍ SuÌÌ8ˍ QOSlZlOncˍ COSllluZlOn8Ìcˍ UcÌˍ blgnOfc¸ˍ ƋfClÒˍ Sſˍ flVOɸScˍ 8ˍ
lulllˍcˍ lIcˍQfcg8nUOǕˍ ¯Îcfˍ Í8VOIcĝˍUllcmlˍ Chlˍ cˍ lÌˍ blgnOfcˍ lf8SCcnUcnŅ8Ìcˍ UcÌÌ`u-
nlVcfSOƧ.ˍ Lcfl8mcnlcˍS8QŧV8ˍ Chcˍ lˍ lfcˍ cSScflˍ UlVlnĊˍ nOnˍ QOlcV8nOˍ cSScIcˍ lulllˍ
LlO¸ˍ m8ˍ Chcˍ lÌˍ blgnOfcˍ UcÌÌʼnunlVcfSOˍ UOVcV8ˍ cSScfcˍ unOˍ Ulˍ ÌOfO.ˍ
VERSOǕ J8Ǖ
'" ʖ̈́ ʗʘ ʙʚ·
ďʓ̈́ × ʑ̈́ĚŖʒ̈́ő̈́
ʔſʕ̈́ ƓųƤ̈́ ěŖ
ʛʜʝʞʟǢ ̈́ l
¹
cll̈́
ckcƨmuychuƨhhuguvdaƨ vŚvldhu-µruJdaulśƨ
clŹ-kjtuƚƨ µrujuauadyuƨ kuthumƨauƨ yuyumƨ
utrdgutdaƨtuauĆhhjtƣmƨmuauacƨ'µíƨdurddƨ
hrutuƨµruaŬdutuƨ muhƎaƨíhuƨ víamuycƨ mcƨ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YerseǕ29|Ǖ LaǕdiscendenzaǕdeIIeǕßgIieǕdiǕManuǕ 2JǕ
ckdh:ǀunO,ˍ mdyd:ǀUdˍmc,ˍ thd.ǀQuÍ,ˍ bhdydvdn:ǀQcISOndÌllûˍ cÌcVdld,ˍ vtvtdhd:ǀ
SVdIldll,ˍ prddhdndth:ǀ UdgÌÍˍ OggcllÍ,ˍ ctƥ-krtdh.ǀ COnCcnlIdlOˍ SuÌˍ QcnSÍcIO,ˍ
prd]dndndyd:ǀ QcIˍ gcncIdIcˍ unˍ ÍŶgÌlO,ˍ kdthdm:ǀ QcICH0,ˍ nu:ǀ lulldVld,ˍ yuydm:ǀ
lulllˍ VOl,ˍ dtrd.ǀ QuÍ,ˍ dydtdh:ǀ dQQdIVc,ˍ tdnu-bhrtdm:ǀ UcgÌÍˍ cSScIlˍ lnCdIndll,ˍ
mdndadh.ǀ Ìdˍ mcnlc,ˍ dpt:ǀ ScDDcnc,ˍ durdt.ǀ mOÌlOˍ dÌˍ Ulˍ Ìû,ˍ brutd:ǀ SQlcgdmÍˍ
gcnllÌmcnlc,ˍ prdaiddtd.ǀcSScnUOˍ mlScIÍCOIUlOSOˍCOnˍ mc,ˍ mdhdn:ǀmOÌlOˍgIdn-
Uc,ˍ thd.ǀQucSlO,ˍ vtamdydh:ǀ UuDDÍO,ˍ mc:ǀUlˍmc. ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
"¡eǕheǕchiamateǕDie,ǕIaǕPersenaǕ5uprema,ǕpeichóǕdesideraveǕunǕßgIieǕsimiIeǕ
aǕLui,ǕeǕheǕpensateǕaǕLuiǕseItante.Ǖ MaǕbenchóǕEgIiǕ5iǕtreviǕmeIteǕaIǕdiǕIàǕdeIIeǕ
pessibiIitàǕmentaIiǕdeII'ueme,Ǖ veiǕsieteǕapparsiǕquiǕtuttiǕeǕtre.Ǖ ViǕprege,ǕditemiǕ
cemeǕsieteǕvenuti,ǕperchóǕieǕseneǕmeIteǕcenluseǕriguardeǕaǕciò.İǕ
5P¡EGAZ¡ONEǕ
PlIlˍ NˍunÍˍdVcVdˍQlcndˍCOnSdQcVOÌcZZdˍCHcˍ ÍÌˍblgnOIcˍ buQIcmOˍcˍ lÌˍblgnO-
Icˍ UcÌÌ´unÍVcISO,ˍ QcICÍÒˍ dVcVdˍ QIcgdlOˍ unˍ SOÌOˍ LÍO.ˍ śuˍ UunQucˍ SOIQIcSOˍ UÍˍ
VcUcIncˍ dQQdIlIcˍ lIc.ˍ
VER5OǕ 29Ǖ
-¯Ŗ ¯
¤ʎʏ ʐ ̈́ʌ1̈́ µ
ª¯· °¯¯ ƨʍ̈́ʋ̈́ƧŲ̈́ l | ¯"l |
mdttrcydǀuvdcdǀ
tttǀtdaydǀvdcdhǀarutvdǀ
trdydaǀ tcǀ vtbudhdr;dbhdhǀ
prdtydhuhǀaldŪƃndydǀvdcdǀ
prdhdaydǀtdmǀr)mǀprdbhcǀ
mdttrcydhǀ uvdcd:ǀ lÌˍ SdggÍOˍ NdÍlIcydˍ UÍSSc,ˍ ttt:ǀCOSĹ,ˍ tdayd:ǀ Ìcˍ Suc,ˍ vdcdh:ǀ
QdIOÌc,ˍ arutvd:ǀ UOQOˍ dVcIˍ dSCOÌldlO,ˍ trdydhǀ tc:ǀ lulllˍ cˍ lIc,ˍ vtbudhd:ǀUÍVlnllû,ˍ
ƈ;dbhdh:ǀ QIÍnClQdÌÍ,ˍ prdtydhuh:ǀ IÍSQOScIO,ˍ aldk;/tdyd:ǀ gcnllÌÍ,ˍ vdcd:ǀ QdIOÌc,ˍ
prdhdayd.ǀ SOIIÍUcnUO,ˍ tdm:ǀ dˍ Ìul,ˍ r)tm.ǀ ÍÌˍ gIdnUcˍ SdggÍO,ˍ prdbhc:ǀOˍ cSScIcˍ
ƊOlcnlc.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
śIǕgrandeǕsaggieǕMaitreyaǕcentinuòăǕ
DepeǕaverǕasceItateǕIeǕpareIeǕdiǕAtriǕMǕ uni,ǕIeǕtreǕgrandiǕdivinitàǕserrisere,ǕeǕ
riƷƫesereǕcenǕIeǕdeIciǕpareIeǕcheǕseguene.Ǖ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
24Ǖ
g
rImad-ßhagavatamǕ đCanteǕ4,ǕCap.¡Ǖ
VER5OǕ J0Ǖ
:Ŗ 75·
ʅʆʇʈ1 ʉĜʊ̈́
ę³ėĘŖ1̈́¾Ŗʄ̈́·¬ƽP̈́ń̈́TĕŖ| | Ė Ŗ | |
dcvdǀ ucu|Ģǀ
ydthdǀ kjtdaǀtcǀadnkdlpcǀ
bhdvydmǀ tcndtvdǀndnydthdǀ
adt-adnkdlpdaydǀ tcǀbrdhmdnǀ
yddǀvdtǀdhydydttǀtcǀvdydmǀ
dcvdhǀĻĽuh:ǀ Ìcˍ UlVInllûˍ UlSScIO,ˍ ydthd.ǀCOmc,ˍ k]tdh:ǀCOmQIulO,ˍ tc:ǀUdˍ lc,ˍ
adnkdlpdh:ǀUclcImlndƗlOnc,ˍ bhdvydm:ǀSdIûˍCOmQlulO,ˍ tcndǀcvdēǀCOnˍ QucSlO,ˍ
ndǀ dnydthd:ǀ nOnˍ UIVcISdmcnlcħˍ !dt·adnkdlpdayd:ǀCOÌulˍ Ìdˍ CuIˍ UclcImlndZlOncˍ
nOnˍ cˍ mdIˍ QcIUuld,ˍ tc:ǀ UIˍ lc,ˍ brdhmdn:ǀ Oˍ brdhmdndĪǀ ydt:ǀ CIÒˍ Chc,ˍ vdtĔǀ
CcIldmcnlcĨˍ dhyƹydtt:ǀmcUIldnUO,ˍ tc:ǀlulllˍ ÌOIO,ˍ vdydm:ǀ nOlˍ SIdmO.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
LeǕtreǕdivinitâǕrispesereǕadǕAtriǕMuniĂǕ
CareǕ0r0hm0µ0,tuǕseiǕperletteǕneIIaǕtuaǕdeterminaziene,ǕeǕperǕquestaǕragie-
neǕ accadrâǕciòǕcheǕtuǕhaiǕ decise,ǕnóǕpetrâǕessereǕaItrimenti.Ǖ NeiǕsiameǕtuttiǕ IaǕ
stessaǕpersenaǕsuIIaǕquaIeǕtuǕhaiǕmeditate,ǕperciòǕsiameǕtuttiǕquiǕdavantiǕaǕte.Ǖ
5P¡EGAZ¡ONEǕ
PlIIˍ Nunlˍ dVcVdˍIlVOÌlOˍ IÌˍ SuOˍ QcnSlcIOˍ VcISOˍ LIO,ˍ lÌˍ bIgnOIcˍ UcÌÌ´unIVcIʵ
SO,ˍ Scťťcncˍ nOnˍ dVcSScˍ un´lUcdˍ ChIdIdˍ UcÌÌdˍ budˍ ÎcISOndˍ n0ˍ UcÌÌdˍ budˍ lOImdˍ
QdIllCOÌdIc.ˍ Ndhɿ-Nl5ľdžǵuˍ QuÒˍ cSScIcˍ dCCclldlOˍ COmcˍ IÌˍ bIgnOIcˍ UcÌÌ´unIVcISO,ˍ
QcICh0ˍUdÌˍ buOˍIcSQlIOˍcmdndnOˍ mIÌlOnIˍUlˍunlVcISl,ˍChcˍSdIdnnOˍQOIˍUlˍnuOVOˍ
IldSSOIDlllˍ lnˍ ŠuI,ˍmdˍdnChcˍLdIDhOUdkdSûyňˍNI5ɽuˍQuÒˍ cSScIcˍCOnSlUcIdlOˍlÌˍ
bIgnOIcˍ UcÌÌ´unlʯcISO,ˍ QcICh0ˍ UdÌˍ buOˍ dUUOmcˍ ndSCcˍ IÌˍ HOIcˍ Ulˍ ÌOlOˍ Suˍ CuIˍ
dQQdIcˍ ÜIdhmû.ˍ blmlÌmcnlcƵˍ dnChcˍ Þ5ňIOUdkdSûyēˍ NI5Çu,ˍ Chcˍ C Ì´Pnlmdˍ
buQIcmdˍ Ulˍ lullIˍ gi cSScIlˍ QuÒˍ cSScIcˍ COnSlUcIdlOˍ lÌˍ blgnOIcˍ UcÌÌ´unIVcISO.ˍ
ÍnŨȻncĝˍ QcIˍ OIUIncˍ Ulˍ Þ5ƛIOUdkdʟʀyƛˍ NI5ÇȌ,ˍ Chcˍ c ÌdˍlOImdˍ UlˍNl5ɾuˍ lnˍ QucSlOˍ
unlVcISOŋˍ dnChcˍ ÜIdhmŤˍ cˍ slVdˍ QOSSOnOˍ cSScIcˍ COnSlUcIdlIˍ lˍ bIgnOIlˍ
UcÌÌ´unlVcISO.ˍ
Nl5Ɵuˍ cˍ lÌˍ blgnOIcˍ UcÌÌ´unlVcISOˍ QcICh0ˍ dSSICuIdˍ lÌˍ SuOˍ mdnlcnlmcnlOˍ cˍ
ÜIdhmŤˍ QuÒˍ cSScIcˍ COnSIUcIdlOˍ IÌˍ bȺgnOIcˍUcÌÌ´unIVcISOˍ lnˍQudnlOˍ CIcdˍIˍ UIllcʶ
Icnllˍ SlSlcmlˍQÌdncldIIˍ cˍgÌIˍcʠʡcIIˍVIVcnlIˍChcˍÌlˍQOQOÌdnO.ˍ PnChcˍslVd,ˍChcˍncˍ
cˍ lÌˍ UlSlIullOIcƶˍ QuÒˍcSScIcˍCOnSIUcIdlOˍ IĽˍ bIgnOIcˍ Ucɥɦ´unlVcISO.ˍ ÎOICh0ˍPlIIˍ
NˍunlˍnOnˍdVcVdˍ lnVOCdlOˍInˍmOUOˍcSQÌICIlOˍ IĽˍblgnOIc,ˍÜIdhmû,ˍNI5Ǽuˍcˍ sIVdˍ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VeĨeǕJ2|Ǖ LaǕdiscendenzaǕdeIIeǕßgIieǕdiǕManuǕ 25Ǖ
cIdnOˍ dQQdISlˍ lulllˍ UdVdnllˍ dˍ Ìul.ˍ LSSlˍ UlSScIOǓˍ ƢÎOlCh0ˍ UcSlUcIdVlˍ dVcIcˍ unˍ
!lgÌlOˍcSdlldmcnlcˍugudÌcˍdÌˍ blgnOIcˍ buQIcmO,ˍ lÌˍ blgnOIcˍ UcÌÌ´unlVcISO,ˍ lÌˍluOˍ
UcSlUcIlOˍ SdIûˍ SOUUlSldllO.ėˍ Înˍ dÌlIcˍ QdIOÌc,ˍ lˍ nOSlIlˍ UcSlUcIlˍ SdIdnnOˍ SOUUl-
SldlllˍQIOQOIZlOndÌmcnlcˍdÌÌdˍlOIZdˍUcÌÌdˍnOSlIdˍUcVOZlOnc.ˍ Šdˍßhcgcvcd-gitdƨ
(º.ĠĢ)ƨ dllcImdˍ dˍ QucSlOˍ QIOQOSllOŗˍ ydatlƨdcvc-vrctdƨdcvdaƨµltżaƨydatlƨµltj-vrc-
tdhċƨ LhIˍ Slˍ UcUlCdˍ dÌÌ´dUOIdZlOncˍ Ulˍunˍ QdIllCOÌdIcˍ cSScIcˍ CcÌcSlcˍ SdIûˍ cÌcVdlOˍ
dÌÌdˍ UlmOIdˍ UlˍQucSlOˍcSScIcˍCcÌcSlc,ˍScˍdUOIdˍlˍ Îllû,ˍ gÌlˍdnlcndll,ˍ Ìlˍ IdgglungcIûˍ
SuÌˍ ÌOIOˍ Qldncld,ˍ cˍ SlmIÌmcnlcˍ Chlˍ dUOIdˍ lÌˍ blgnOIcˍ buQIcmO,ˍ Þń$Ģd,ˍ VcIIûˍ
cÌcVdlOˍ dÌÌdˍ UlmOIdˍ UlˍsIÎˍ ÞJ$Ģd.ˍ ÎOlCh0ˍ PlIlˍ Nˍunlˍ nOnˍ dVcVdˍundˍ COnCcZlOncˍ
ChldIdˍUcÌˍblgnOIcˍUcÌÌ´unlVcISO,ˍlˍ lIcˍblgnOIlˍUcÌÌ´unlVcISOˍChcˍncˍCOnlIOÌÌdnOˍ
lˍ UlQdIllmcnllˍ SuÌÌdˍDdScˍ UcÌÌcˍ lIcˍ lnȩucnZcˍ UcÌÌdˍndluIdˍ mdlcIldÌc,ˍ SlˍQIcScn-
ldIOnOˍ lulllˍUdVdnllˍdˍ Ìul.ˍ ĀId,ˍ lnˍQIOQOIZlOncˍdÌÌ´lnlcnSllûˍUcÌÌdˍSudˍUclcIml-
ndZlOncˍUlˍdVcIcˍunˍÍ1gÌlO,ˍIÌˍ SuOˍUcSlUcIlOˍSdIcDDcˍSldlOˍSOUUlSldllOˍQcIˍgIdZldˍ
UcÌˍ blgnOIc.ˍ
VER5OǕ J¡Ǖ
ẁijɿ̈́ºÌº¯ ̜y:̈́
|
̻̼ƫ̈́Ţɻ̈́HŖēĔŖ̈́¯ dŖº¦ I l Ŗ{Ŗ| | Ŗ
cthdsmcd-cžtc-hhûtdsƨtcƨ
dtmc]dƨČckc-vltrutdhƨ
hhcvltdrcƨ'Ōgcƨhhcdrcmƨtcƨ
vlsrcµsycatlƨccƨtcƨyctchƨ
cthc:ƨQcIClÒ,ˍ csmct:ƨnOSlIO,ˍ cmtc-hhûtdh:ƨ cSQdnSlOnlˍQÌcndIlc,ˍ tc:ƨlˍ luOl,ˍ
dtmcf0h:ƨllgÌl,ˍ lckc-vltrutdh:ƨmOÌlOˍldmOSlˍncÌˍmOnUO,ˍ hhcvltdrch:ƨncÌˍluluIOˍ
ndSCcIdnnO,ˍ cŻgc:ƨ CdIOˍ gIdnUcˍ SdgglO,ˍ hhcdrcm:ƨ Ognlˍ DuOndˍ lOIlund,ˍ tc:ƨ dˍ
lc,ˍ vlsrcµsycatl:ƨUlllOnUcIû,ˍ cc:ƨ dnChc,ˍ tc:ƨ lud,ˍ yctch:ƨIcQuldZlOnc.ˍ
TRADUZ¡ONEǕ
¡ǕßgIiǕcheǕgenereraiǕsaranneǕmanilestazieniǕparziaIiǕdeIIaǕnestraǕpetenza,ǕeǕ
peichóǕ desideriameǕ perǕ teǕ egniǕ buenaǕ lertuna,Ǖ iǕ tueiǕ ßgIiǕdißenderanneǕ IaǕ tuaǕ
reputazieneǕm tutteǕdmende.Ǖ
VER5OǕ J2Ǖ
"1Ŗ ɼɽɾ̈́ 5¯ ű×Į·̈́ ʀʁǏ·̈́ |Ŗ
Ƃƃ·̈́ņʂ̫ʃ¦̈́ | | 1 ² | | Ŗ
cvcmƨkdmc-vcrcmƨdcttvdƨ
µrctţcgmuhƨsurcfvcrdhƨ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
26Ǖ
g
rimad-ßhagavatamǕ
adbhdƮŗldaǀldycßǀadm]dyǀ
ddmpdl]crǀmt)dlcaǀŭdldßǀ
ĒCanteǕ4,ǕCap.¡Ǖ
cvdm.ǀ Iuˍ QucS!Oˍ mOUO,ˍ ũƗmd-vdrdm.ǀ Ìdˍ DcucUȼZIOucˍ UcSlUcId!d,ˍ ddllvd:ǀ
OÍÍIcuUOǟˍ prdlţdymuß:ǀ IIlOIudIOuO,ˍ aurd-ĬŚvdrdß:ǀ lˍ CdQlˍ UcgÌÍˍ cSScIlˍ CcÌcSllǠˍ
adbhd]ildß:ǀ cSScIIˍ UcguIˍ UIˍ dUOIdZIOuc,ˍ ld]cß:ǀ mculIcˍ ÌOIO,ˍ adm]dk:ǀ QcIÍcl-
ldmculc,ˍ ddmpdl]cß:ǀ lÌˍ mdIIlOˍcˍ Ìdˍ mOgÌIc,ˍ mt)dlcßĕǀ gudʔUdVduO,ˍ ldldß:ǀ Udˍ
QucÌˍ ÌuOgO.ˍ
TRADUZ¡ONEǕ
AIIera,ǕsetteǕgIiǕecchiǕdeIIaǕceppia,ǕIeǕtreǕdivinitâǕ~ßrahma,ǕYi¶őuǕeǕMaheDž
svara~,ǕdepeǕaverǕeIargiteǕadǕAtriǕMuniǕIaǕbenedizieneǕrichiesta,ǕscemparvereǕ
daǕqueIǕIuege.Ǖ
YERSOǕ 33Ǖ
=.ç·à+ɴĜɵ̈́ɹNJŰ̈́·
ç· ɶɷƱ̈́l«v ĎïƐ̈́×· | ' - 1' |
acmcǀ 'bhudǀbrdhmdƎcǀ 'macndǀ
ddllcǀvƷ)ōĮıǀluǀ]cydvtlǀ
durvdaƘßǀ adnkdrda)dmacǀ
nŘbcdhdnytrdadßǀprd]ƙßǀ
acmdßĖǀ IĿˍ Icˍ UcÌĿdˍ Ìuud,ˍ dbhul:ǀdQQdIVc,ˍ brdhmdndh:ǀ UIˍ ÜIdhmʁ,ˍ dmacnd:ǀ
cSQduSlOucˍ QdIZldÌc,ˍ ddlldß:ǀLdllʂlčcyd,ˍ ĶƸ)ƕĭįh:ǀUŴˍ Nl$ɻʭ,ˍ lu:ǀ Ÿļīǀ ]cyd-vřl:ǀ
]cyiǀmOÌ!Oˍ QO!cu!c,ˍ durvdadß:ǀ LuIVûSû,ˍ adnkdrda]dǀdmadh:ǀcSQduSȽOucˍ QdI-
ZÍdÌcˍ Ulˍ slVd,ˍ ntbcdhd:ǀCcICdˍ Ulˍ ȕdQŵIc,ˍ dnytrdƑdß:ǀUcÌˍ gIduUcˍ SdggIOˍ PʉgIčû,ˍ
prd]ƚß:ǀÌcˍgcucIdZlOuILJˍ
TRADUZ¡ONEǕ
¡nǕseguite,ǕdaIIaǕceppiaǕ nacqueǕiIǕ dieǕ deIIaǕ Iīna,Ǖ rappresentazieneǕ parziaIeǕ
diǕ ßrahma,Ǖ iIǕ grandeǕƧcŐŮǀ Dattatreya,Ǖ rappreseĥtazieneǕ paưziaIeǕ diǕ YƎįƦu,Ǖ eǕ
Durvasa,Ǖ rappresentazieneǕ parziaIeǕ diǕ
g
aƔkaraǕ ų
g
ivaŶ.Ǖ OraǕ asceItaǕ daǕ meǕ ciòǕ
cheǕsiǕrilerisceǕaiǕnumeresiǕñgIiǕdiǕ AĞgira.Ǖ
YERSOǕ 34Ǖ
ƠǕ
ɸǗ̈́W' ď¨ßŖ +º' |
Ēē §ŖÜ yj=¬| | Đ v| ' Ŗ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VersoǕ36|Ǖ LaǕdiscendenzaǕdeIIeǕ ñgIieǕdiǕManuǕ
ardddhdǀ lvǀdnytrdadhǀpdlniǀ
cdldarcǀ'auldǀkdnydkdhǀ
atnǀivǀ Ŵliǀkuhuǀ rdkdǀ
cdlurlhyǀ dnumdltaǀ ldlhdǀ
27Ǖ
ardddhd:ǀ ÑIdUUhû,ˍ lu:ǀ md,ˍ dnytrdadh:ǀ UÍˍ PɚglIûˍ Ĕ5Ⱦ,ˍ pdlni:ǀ Ìdˍ mOgÌIc,ˍ
cdldardh:ǀ QudllIO,ˍ dauld:ǀ UlcUcˍ udSClld,ˍ kdnydkd/t:ǀ llgÌlc,ˍ atnivŵ|i:ǀ bluɧVûÌƃ,ˍ
kuhuh:ǀÞuhƖ,ˍ rdkd:ǀ Hûkû,ˍ cdlurlhi:ǀ Ìdˍ QHdIld,ˍ dnumdlth:ǀ Puumdll,ˍ ldlhd:ǀ
duChc.ˍ
TRADLď¡ONEǕ
LaǕmogIieǕdiǕAĞgirã,Ǖ
g
raddhã,ǕdiedeǕaIIaǕIuceǕquattroǕßgIieǕchiamateǕSini-
vãIƏ,Ǖ Kuh0,ǕRãkãǕeǕAnumati.Ǖ
VERSOǕ 35Ǖ
j ɬĀānɭ̈́ l̈́
ɫ̈́ĎŖʼ¤̈́ʽʾ·̈́ | | ʧ-| | ̈́
ldl-pulrdvǀdpdrdvǀŶaldmǀ
khydlduǀavdrcct;cǀ 'nldrcǀ
uldlhycǀ bhdydvdnǀ adk;ddǀ
brdhmt)hdaǀcdǀbrhdapdlthǀ
ldl:ǀlˍ SuOÍ,ˍ pulrdu:ǀllgÌl,ˍ dpdrdu:ǀdÌlIl,ˍ daldm:ǀ cIduOˍ udll,ˍ khydldu:ǀmOÌlOˍ
ĴdmOSl,ˍ avdrcct;c:ǀ ucÌÌ´cʕdˍ bVûIOCÍ5d,ˍ dnldrc:ǀ Ulˍ Nduu,ˍ uldlhydh:ǀ Ţldlhyd,ˍ
bhdydvdn:ǀ mOÌlOˍ QOlculc,ˍ adk;dl:ǀ UlIclldmculc,ˍ brdhmt;[hd/tǀ cd:ǀ QcIlclldņ
mculcˍ cɨcVdlOˍ SQÍIÍlHdÌmculc,ˍ brhdapdlth:ǀ ÜJhdSQdlÍ.ˍ
TRADLď¡ONEǕ
OItreǕaǕquesteǕquattroǕligIie,ǕeIIaǕebbeǕancheǕdueǕligIi.Ǖ LnoǕeraǕ conosciutoǕ
comeǕLtathya,ǕeǕI'aItroǕeraǕiIǕ grandeǕeruditoǕßĦhaspati.Ǖ
VERSOǕ 36Ǖ
ɱɲƏ̬̭Ƹɳ̈́ɯ Żɰ̈́ |Ŗ
èƩƪ ʺʻ¤̈́ ¯î Ġ ġ 1ğ| Ģ Ŗ
pu|dalycǀ ']dndydlǀpdlnydmǀ
dydalydmǀ cdǀ hdvtrbhuvtǀ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
28Ǖ
g
rǍmad-ßhãgavatamǕ
acǀ 'n}d-]dnmdntǀddhrdyntrǀ
vtardvdaǀcdǀ mdhd-tdpd/tǀ
ĐCanteǕ4,Ǖ Cap.¡Ǖ
puldat]dh:ǀ lÌˍ SdgglOˍ ÎuÌdSlyd,ˍ d]dnd}dt:ǀgcucIÒ,ˍ pdtn}dm:ǀ Udˍ Sudˍ mOgÌlc,ˍ
dydat]dm:ǀ lÌˍ gIduUcˍ SdgglOˍ PgdSlyd,ˍ ľd:ǀ duChc,ˍ hdvtrbhuvt:ǀ Udˍ tdVlIDhƉĩˍ
adh:ǀcgÌlˍŊPgdSlyd),ˍ dn}d-]dnmdnt:ǀucÌÌdˍVlldˍSuCCcSSlVd,ˍ ddhrd-dynt/t:ǀlÌˍ luOCOˍ
UcÌÌdˍ UlgcSllOuc,ˍ vtardvƛh:ǀ NlǍIdVû,ˍ cd:ǀ c,ˍ mdhd-tdpdhėǀ IÌˍ QÍĐˍ QOlculcˍ gIdƗȿcˍ
dÌŀcˍ duSlcIllû.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
DaǕsuaǕmegIieǕHavirbh0,ǕPuIastyaǕebbeǕunǕñgIie,ǕiIǕcuiǕnemeǕeraǕAgastya,Ǖ
iIǕquaIeǕneIĠaǕsuaǕvitaǕsuccessivaǕdiventòǕDahrãgni.Ǖ ¡nǕseguiteǕPuIastyaǕgeneròǕ
unǕaItreǕ ßgIie,Ǖ meIteǕnebiIeǕeǕsante,ǕdiǕnemeǕVisravã.Ǖ
VER5OǕ J7Ǖ
¯ ɦ·̈́ ɩɪU·̈́ |Ŗ
ÜÑ| IJɧɨ̈́¾ ɥḯ l | 1¢| |Ŗ
tda}dǀ}dk)d-pdttrǀdcvdhǀ
kubcrdaǀ tvǀ tƄdvƻŨ-autdhǀ
rdvdndhǀkumbhdkdrndaǀcdǀ
tdthdn}da}dmǀ vtbhi)djtdhǀ
tda}d:ǀlɩˍSuO,ˍ }dk)d-pdtth:ǀ!Ìˍ IcˍUcgĽlˍ ıdkƝd,ˍ dcvd/t:ǀcSScIcˍCcļcSƔc,ˍ kubcrdhĘǀ
ÞuVcId,ˍ tu:ǀ c,ˍ tddvtdd:ǀUIˍ Í˃dVlU3,ˍ autd/t:ǀllgÌ lO, ˍ rdvdftd/t:ǀH3Vdşd,ˍ kumbhdƶ
kdrfƯdh:ǀÞumDhdkdIǿˉd,ˍ cd:ǀduChc,ˍ tdthcęǀCOSĸĩˍ dn}da}dm:ǀucÌÌ´dÌƔIO,ˍ vtbhi)d-
jtdh:ǀ NlDhŷƝdşd.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
VisravNjǕebbeǕdueǕmegIi.Ǖ LaǕprimaǕsiǕchiamavaǕƙdavidã,ǕdaIIaǕquaIeǕnacqueǕ
Kuvera,Ǖ iIǕ maestreǕ diǕ tuttiǕ gIiǕ Yak¶a.Ǖ DaII'aItraǕ megIie,Ǖ Kesini,ǕnacquereǕ treǕ
ßgIiǕ ~Rãvapa,Ǖ KumbhakarpaǕ eǕVibhi¶apa.Ǖ
VER5OǕ J8Ǖ
puldhda}dǀydttrǀbhdr}cǀ
trƩżǀ dautdǀ adliǀautdnǀ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YerseǕJ9ŵǕ LaǕdiscendenzaǕdeIIeǕfigIieǕdiǕManuǕ
kcrmcarc)hcmǀ vcri)dmacmǀ
acht)Ƌƪumǀ ccǀmchd-mctcǀ
29Ǖ
pulchca)c:ǀUÍˍÎuÌdHd,ˍ őctthĚǀLd!Í,ˍ bhdr)d:ǀmOgÌɀc,ˍ tƉin:ǀlIcĩˍ caťtc:ǀUÍcUcˍ
dÌÌdˍÌuCc,ˍ acůƺ.ǀCdS!d,ˍ actdn:ǀũŶgÌÍ,ˍ kcrmc-ƒrc)[hcměǀmOÌlOˍcSQcI!Íˍ ncÌÌcˍd!lÍVÍlûˍ
Ín!cIcSSdlc,ˍ vcri)dmacm:ǀ mOÌ!Oˍ IÍSQc!ldDÍÌc,ˍ acht)num:ǀ mOÌ!Oˍ !OÌÌcIdn!c,ˍ cc:ǀ
dnChc,ˍ mchd-mctc:ǀOˍ gIdnUcˍ NÍUuId.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
Gati,ǕIaǕmegIieǕdeIǕsaggieǕPuIaha,ǕdiedeǕaI|aǕ|uceǕtreǕfig|iǕ~Karmasre¶ǎha,Ǖ
YariyãnǕeǕ5ahi¶pŬ~ cheǕfureneǕ tuttiǕgrandiǕsaggi.Ǖ
5P¡EGAZ¡ONEǕ
LdlÍ,ˍ Ìdˍ mOgÌÍcˍUÍˍ ÎuÌdHd,ˍ cIdˍÌdˍ ƌuÍnldˍ !ÍgÌ ÍdˍUÍˍÞdIUdmdˍNˍHnÍ.ˍ Ld!ÍˍcIdˍ
mOÌʧOˍ lcUcÌcˍ dˍ SuOˍ mdIĆlO,ˍcˍ !ullĆˍ Íˍ SuOÍˍ ũɂgÌĆˍ cIdnOˍ cÌcVd!Ćˍ COmcˍ ÌuÍLjˍ
YER5OǕ J9Ǖ
ɢLJ̈́ɡ̈́ ɣɤ̈́ ¬ |̈́
ǃ̈́ƎđƄǎĨĩ̈́ ɠ̈́ Łł| | 1ģ| lŖ
krctcrǀcptǀkrt)dǀ bhdr)dǀ
vdlckhtl)dnǀ cau)ctcǀ
Ĵ)inǀ)c)/t-achcarƜntǀ
]vclctcǀbƊchmc·tc]cadǀ
krctch:ǀ UcÌˍ gIdnUcˍ SdggÍOˍ ÞIdlu,ˍ cpt:ǀ dnChc,ˍ krt)dĜǀ ÞIÍy3,ˍ bhdr)d:ǀ mOņ
gÌÍc,ˍ vdlckhtl)dn:ǀ QIOQIÍOˍ COmcˍ N3ÌdkHɁÌyd,ˍ cau)ctcĝǀ gcncIÒ,ˍ })inĞǀ SdggÍ,ˍ
)c)[t:ǀ ScSSdnld,ˍ achcardnt:ǀ mÍÌÌcŘˍ )vcIctch:ǀ mOɪ!Oˍ SQÌcnUcn!Í,ˍ brchmc·tc)cad:ǀ
QcIˍ Ìdˍ lOIZdˍ UcÌÌOˍ SQÌcnUOIcˍ UcÌˍ ÜIdhmdn.ˍ
TRADLZŜONEǕ
LaǕ megIieǕ diǕ Kratu,Ǖ Kriyã,Ǖ diedeǕ aIIaǕ IuceǕ sessantamiIaǕ grandiǕ saggi,Ǖ iǕ
YãIakhiIya.Ǖ TuttiǕquestiǕsaggiǕeraneǕme|teǕavanzatiǕneIIaǕcenescenzaǕspirituaIe,Ǖ
eǕiǕĠereǕcerpiǕeraneǕiIIuminatiǕdaǕquestaǕcenescenza.Ǖ
5P¡EGAZ¡ONEǕ
Ȁdˍ ScSldˍ ȥgÌÍdˍ UÍˍ ÞdIUdmdˍ NunÍƷˍ ÞIÍy3,ˍ gcncIÒˍ ScSSdn!dmÍÌdˍ SdggÍ ,ˍ Chcˍ
!uIOnOˍ CHÍdmd!Íˍ N3ÌdkhÍÌydˍ QcICH0ˍ SÍˍ cIdnOˍ IÍ!ÍId!Íˍ lu!lÍˍ UdÌÌdˍ VÍ!dˍ UÍˍ ldmÍ-
gÌÍdˍ COmcˍ vdncprcathc.ǀ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
30Ǖ
g
rƚmadŃßhãgavatamǕ [CanteǕ4,ǕCap.¡Ǖ
VER5OǕ 40Ǖ
ɗ ɘ T ə ɚ ɛ̈́
Þɒ̈́ H ɑɖḯ |ivƅ||̈́
ur]dyŠmǀ]c]dtrcǀputršǀ
vcat;ƭhcaycǀpcrcntcpcǀ
cttrckctu-prcdhdndaǀ tcǀ
acptcǀbrchmcr;cycǀ'mcldhǀ
ur]dydm:ǀUdˍ
ˁ
Iɛ3,ˍ ]c]dtrcğǀHdCQucIOǡˍ putrdh:ǀ!lgÌI , ˍ vcaśƽ[hcayc:ǀUcÌˍ gčdHUcˍ
SdggIOˍ NdSl5ďhdǢˍ pcrcntcpc:ǀ Oˍ QOlcHlc,ˍ cttrckctu:ǀ LIlčdkclu,ˍ prcdhdndh.ǀ
COHˍ dˍ CdQO,ˍ lcĄǀ lullÍˍ Iˍ lIgÌÍ , ˍ acptc:ǀ Scllcǣˍ brchmc-ƌ;cyc/t:ǀ gIdHUÍˍ SdggɃˍ COHˍ
COHOSCcHZdˍSQÍIÍludÌc,ˍ cmcldh:ǀ ScHZdˍ COHldmIHdZIOHc.ˍ
čRADLZ¡ONEǕ
¡ġǕgrandeǕsaggieǕVasi¶(haǕebbeǕdaǕsuaǕmegIieǕ
lj
rjã,ǕchiamataǕtaIveItaǕArunǂ
dhaŭ,ǕsetteǕgrandiǕsaggiǕsenzaǕ macchia,Ǖ iIǕcapeǕdeiǕ quaIiǕeraǕiIǕsaggieǕdiǕnemeǕ
CitraketuŋǕ
VER5OǕ 4œǕ
ɓ ̈́ɔɕ̈́čŖ Í+ ¯ ¬ l
ɜĂɝīɞ̺ɟưů̈́| | ×(Ŗ
cttrckctuŋǀaurcctaǀccǀ
vtrc]dǀmttrcǀcvcǀccǀ
ulbcitcǀ vcaubhrdydncǀ
dyumdnǀ ackty-ddcycǀ 'pcrcǀ
cttrckctuh:ǀLÍlIdkclu,ˍ aurccthǀ ccĠǀcˍ buIOCÍ,ˍ vtrc]d/t:ǀNÍIdƂ3,ˍ mttrch:ǀ NIlId,ˍ
cvc:ǀdHChc,ˍ ccġǀc,ˍ ulbcitc/ģ:ǀȍÌ Ddɫƴd,ˍ vcaubhrdycndŌ:ǀNdƓuDhJUy3Hd,ˍ dyuŹdn:ǀ
Lyuʄ3H,ˍ acktt-ddcych:ǀ Íˍ !ÍgÌÍˍ CdQcggÍdlÍˍ Udˍ
ȉ
dɠlÍǤˍ cpcrc:ǀ UdÌÌ´dÌlIdˍ Ɠudˍ
mOgÌIc.ˍ
čRADLZ¡ONEǕ
¡ǕnemiǕdiǕquestiǕsetteǕsaggiǕeraneŕǕCitraketu,Ǖ5ureci,ǕVirajã,ǕMitra,ǕLIbapa,Ǖ
VasubhĦdyãnaǕ eǕ Dyumãn.Ǖ AItriǕ ĕgIiǕ meIteǕ cempetentiǕ nacquereǕ daII'aItraǕ
megġieǕdiǕVasi¶(ha.Ǖ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ŰersoǕ4J|Ǖ ĈaǕdiscendenzaǕdeIIeǕĔĘgğieǕdiǕManuǕ J¡Ǖ
5P¡EGAZ¡ONEǕ
ˀIƂ3, ˍ COnOSCIH!3ˍ !3ÌVOÌ!3ˍ COmcˍ ^IHnUH3!ƃěˍ cI3ˍ Ì 3ˍʃOgÌÍcˍ UIˍ Ă3SÍ5ʣH3ˍ cˍ Ì3ˍ
ʆOn3ˍ lÍgÌI3ˍ UÍˍ Þ3IU3m3ˍ NHnÍ.ˍ
VER5OǕ 42Ǖ
mDŽ ̈́ ¼' Ʉ̈́Ɇ4̈́[ĊŖ .̈́
ɈɉɊ̈́ yɅ̈́ Ě̈́ ʼn̈́ . ś v
¹
. Ś ̈́
ctllta lv dlhdrvd/tdh ¡dlni
lcbhc ¡ulrdm dhrld-vrdldm
dddh)dncdm davdatrdadm
bhryor vdmadm ntbodhd mc
ctllth. LÍ!!ȭ ,ˍ lu: 3nCHcĥˍ dlhdrvd/¡dh: UÍˍ ^!H3IV3,ˍ ¡dlni. Ì3ˍ mOgÌIc,ˍ lcbhc:
gcncIÒ,ˍ ¡ulrdm: Hnˍ lÍgÌķO,ˍ dhrld-vdlrdm: COmQÌc!3mcn!cˍ UcUIC3!Oˍ 3Ìˍ VO!Oĥˍ
dddh)dncdm. L3UHy3șȮ C3,ˍ davdatrdadm: ^SV3SÍI3,ˍ bhryoh vdmadm: ÌcˍgcncI3Ē
ʲÍOnIˍ UÍˍ ÜHJgH,ˍ ntbhodhd: CcIC3ˍ UIˍ COmQIcnUcIc,ˍ mc: U3ˍ mc.ˍ
TRADUZćONEǕ
Citti,Ǖ IaǕ mogIieǕ deIǕ saggioǕ Atharvã,Ǖ compiendoǕ unǕ grandeǕ voto,Ǖ dettoǕ
Dadhyaƒca,Ǖ generòǕunǕfigIioǕdiǕnomeǕAsvasirã.Ǖ OraǕascoItaǕdaǕmeǕtuttoǕciòǕcheǕ
siǕ riferisceǕaiǕdiscendentiǕdeIǕ saggioǕBhjguŇǕ
5PćEGAZ¡ONEǕ
Ì3ˍ mOgÌÍcˍ UÍˍ ^!H3IV3ěˍ COnOSCÍH!3ˍ COmcˍ LI!!Íěˍ cˍ COnOSCÍH!3ˍ 3nCHcˍ COmcˍ
į3n!Í.ˍ dzI3ˍ Ì´O!!3V3ˍ !lgÌÍ3ˍ UIˍ Þ3IU3m3ˍ NHnI.ˍ
VER5OǕ 4JǕ
ċ¦ ČFÍŖ¬¯·ƍɌɍɎɏɐ̈́.̈́
wɇ̈́N hɋƯ̈́ͬ4Ŗ ¯ ĉ% | | ºĒ l | Ŗ
bhryuh kh)0l)0m mdh0-bhcydh
¡dln)cm ¡ulrcn d}iJdndl
dhclcrdm cd vtdh0l0rdm
art)dm cd bhdydvdl-¡drcm
bhryuh: IÌˍ gI3nUcˍ S3ggIOˍ ÜHJgH,ˍ kh)cl)cm: U3ˍ SH3ˍ mOgÌÍc,ˍÞHy3!I,ˍ mdhc-
hhcydh: IÌˍ QÍʬˍ !OI!Hn3!OǗˍ ¡dln)cm: 3ÌÌ3ˍ mOgÌÍc,ˍ ¡ulrcn: lÍgÌI,ˍ d¡gdndl: UIcUcˍ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
J2Ǖ
g
rƗmadłBhãgavatamǕ ŲCantoǕ4,ǕCap.¡Ǖ
n3SCl!3,ˍ dh0!crdm: LH3!3,ˍ cd: 3nCHc,ˍ vtdhd!crdm. ţ!UH3!3Řˍ art]dm: un3ˍȤgļÍ3ˍ
UŲˍnOmcˍ įIǾ,ˍ cd bhdydvd!-¡drcm: cˍ un3ˍ gI3ʇUcˍ UcVO!3ˍ Ucļˍ bųgnOIcĞˍ
TRADUZ¡ONEǕ
¡IǕ saggioǕ BhjguǕ eraǕ moItoǕ fortunato.Ǖ DaǕ suaǕ mogIie,Ǖ conosciutaǕ comeǕ
Khyãti,ǕebbeǕdueǕźigIi,ǕchiamatiǕ DhãtaǕeǕViēhãtã,Ǖ eǕunaǕñgIƉa,Ǖ
g
ri,ǕcheǕeraǕmoItoǕ
devotaǕ aǕDƇo,Ǖ IaǕPersonaǕ5upremaňǕ
VŚŨČOǕ 44Ǖ
ȼ̈́ Ɓ̈́ Ƚ̈́ ĈñŖ ̿Ɣ̈́.̈́
ɂ̈́ Ƀ+ŀō̈́¶¯· × º ¯ | l ××| |
c}d!im ni}d!im cdivd
au!c mcrua !d}or ddct
!cbh}cm !d}or dbhdvd!cm
mjkcnddh ¡rcfid cvd cd
c}d!tm. ǯy3ʤȯ , ˍ ní}d!ím: Ïiy3!i,ˍ cd cvd: 3nŦHc,ˍ au!c: ĴlgƄIc,ˍ mcru/t: iÌˍ S3gĒ
gŲOˍ NcƎu,ˍ !d}o/t: 3ˍƌucS!iˍ Uuc,ˍ ddc !: UlcUcˍ Ȱnˍm3!I!mOnlO,ˍ !cbh}cm: ʥI3ˍ ƄOIO,ˍ
!d}o/t: cn!I3mDȱ,ˍ dbhdvdt:Im: 3ƊQ3IVcIOǘˍ mrkdnµdh: NJĻ3ʦǖģ3,ˍ ¡rJnd/t:
ÎI3Ȇ3,ˍ cvd. CcI!3mcn!cǙˍ cd: c.ˍ
ũRADūZ¡ONEǕ
¡|ǕsaggioǕMeruǕgeneròǕdueǕſgIie,ǕLJyatiǕeǕNiyaƸi,ǕcheǕoffrƈǕ inǕcaritNJǕaǕDhãtaǕ
eǕVidhãtãʼnǕ
Lj
yatiǕeǕNiyatiǕpartorironoǕēueǕñgƘi,ǕMjkaċĮaǕeǕPrãċa.Ǖ
VERČOǕ 45Ǖ
ȿƕ̈́\ ɀƇɁ̈́ Ⱦ̈́ |
w¤̈́ Ȼ̈́ ª ŕIŖ ć¦Ŗ ĥ Ħ Ĥ'l | Ŗ
mcrkdndc}o mrkdndda}d
¡runód vcddairc muni/t
kdvía cd bhcrydvo }da}d
bhdydvcn uadnd au!dh
mcrkdndc}dh: N3Iɟ3ʪģcʱ3,ˍ mrkdndda}d: UȲˍ NJĻ3ʫģ3ǚˍ ¡rJnd!: U3ˍ Îƍ3ǒ3,ˍ
vcddaírdh: ţcU3ʝ!Ǝ3,ˍ muntn: gI3nUcˍ S3ggųOĦˍ kdvth cd: Uȳˍ nOmcˍ Þ3ViĦˍ bhdr-
ydvdh: UÍˍ nOmcˍ ÜH3ƍg3V3,ˍ }da}d: lÌˍ CuIǛˍ bhdydvcn: mOɡ!Oˍ QO!cn!c,ˍ u!dn0.
įuĻI3Ŧ3ʒy3Ħˍ au!dh: !igÌ iO.ˍ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VerseǕ48|Ǖ LaǕdiscendenzaǕdeIIeǕßgIieǕdiǕManuǕ JJǕ
TRADLZ¡ONEǕ
DaǕM¡kaĤdaǕnacqueǕMãrkaģdeyaǕMuni,Ǖ eǕ daǕPrãƣaǕiIǕ saggieǕVedaĩirã,ǕiIǕ
quaIeǕaǕsuaǕveItaǕebbeǕunǕßgIieǕchiamateǕLĩanãǕĐ
g
ukrãcãrya],ǕcenesciuteǕancheǕ
cemeǕKavi.Ǖ PerciòǕancheǕKaviǕ0 cempreseǕtraǕiǕdiscendentiǕdeIIaǕdinastiaǕßh¡gu.Ǖ
VER5¡Ǖ 46-47Ǖ
ñ ȵ̈́ Ć·Ŗ ̣̤ȶĺȷȸ̈́ |Ŗ
¶ ȹþȺ4̈́ Ŀlɺ̈́ | | Vđ| | Ŗ
Ą¦Ŗ ąŖ º¦ Ŗ ¯· ¯· lŖ
W ¹Ŗ ăJ ¯ ȴ̈́ ѯ· | | V0| |Ŗ
ldǀ clcǀ mund}dhǀk)dlldrǀ
|ckdnǀ adrydtrǀdbhdvd}dnǀ
c)dǀ kdrddmd-dduhtlrd-
adnldndhǀkdlhtldaǀldvdǀ
aŽvdldhǀardddddhdnda}dǀ
add}dhǀpdpd-hdrdhǀpdrdhǀ
prdaultmǀmdndvimǀddk)dǀ
upd}cmcǀh}ǀ d]dlmd]dhǀ
lc:ǀcSSI,ˍ clc:ǀlullO,ˍ mund}dh:ǀgIdnUIˍSdggI,ˍ k)dlldh:ǀOˍNIUuId,ˍ lckdn:ǀIˍ lIcˍ
mOnUI,ˍ adrydth:ǀ COnˍ Iˍ ÌOIOˍ UISCcnUcnlI,ˍ dbhdvd}dn:ǀQOQOÌdIOnO,ˍ c)dh:ǀQuc-
SlO,ˍ kdrddmd:ǀUcÌˍ SdggIOˍ ÄdIUdmd,ˍ dduhtlrd:ǀnIQOlI,ˍ adnldndh:ǀUISCcnUcnlI,ˍ
kdlhtldh:ǀ gIûˍIIVcÌdlO,ˍ ldvd:ǀ dˍ lc,ˍ arnvdldh:ǀ dSCOÌldnUO,ˍ ưrdddddhdnda}d:ǀ UcÌˍ
lcUcÌc,ˍ add}dh:ǀ ImmcUIdldmcnlc,ˍ pdpd-hdrdh:ǀ UImInucnUOˍ lullcˍ Ìcˍ dllIVIlûˍ
QcCCdmInOSc,ˍ pdrdh:ǀ IÌˍ gIdnUc,ˍ prdaultm:ǀ ÎIdSƉlI,ˍ mdndvim:ǀHgÌIdˍ UIˍNdnu,ˍ
ddk)dh:ǀ IÌˍIcˍ Ldk$d,ˍ uƀd}cmc:ǀ SQOSÒ,ˍ ht:ǀCcIldmcnlc,ˍ d]d-dlmd]dh:ǀHgÌIOˍ UIˍ
ÜIdhmû.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
Cesę,Ǖ mieǕ careǕ Vidura,Ǖ IaǕ pepeIazieneǕ deII'universeǕ luǕ meItipIicataǕ daiǕ
discendentiǕdiǕquestiǕsaggiǕeǕdaIIeǕßgIieǕdiǕKardama.Ǖ ChiunqueǕasceItiǕcenǕledeǕ
IeǕ descrizieniǕ riguardantiǕ questaǕ dinastiaǕ saràǕ IiberateǕ daǕ tutteǕ IeǕreazieniǕ deIǕ
peccate.Ǖ Ln'aItraǕdeIIeǕßgIieǕdiǕManu,ǕcenesciutaǕcemeǕPras0ti,Ǖ spesòǕ Dak¶a,Ǖ
ĔĘgIieǕdiǕßrahmã.Ǖ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
J4Ǖ
g
rImad-ßhãgavatamǕ
lda}dmǀ adadr]dǀ duhtlƅßǀ
;cƝdadmd|d-lccdndßǀ
lrd}cddaddddǀdhdrmd}dǀ
ldlhdtkdmǀ dynd}cǀ vtbhußǀ
[CanteǕ 4,ǕCap.¡Ǖ
lda}dm:ǀ lnˍ ÌcI,ˍ adadr]d:ǀ gcncIÒ,ˍ duhtlƓß:ǀ llgÌIc,ˍ ;cƞdad:ǀ ScUICI,ˍ dmd|d-
|ccdndß:ǀ COnˍ OCChIˍ SÍmlÌIˍ dÌˍ lIOIcˍ UIˍ ÌOlO,ˍ lrd}cddad:ǀ !IcUICI,ˍ dddl:ǀ UlcUc,ˍ
dhdrmd}d:ǀdˍLhdImd,ˍ ldlhd.ǀCOSÍ,ˍ ckdm:ǀundˍÍȶgÌld,ˍ dynd}c:ǀdUˍ PgnIĥˍ vtbhuß:ǀ
Ldk5d.ˍ
TRADUZ¡ONEǕ
Dak¶aǕ ebbeǕ daǕ suaǕ megIieǕ PrasütiǕ sediciǕ beIIissimeǕ ßgIieǕ dagIiǕ ecchiǕ diǕ
Iete.Ǖ DiǕquesteǕsediciǕßgIie,ǕtrediciǕlureneǕdateǕinǕmegIieǕaǕDharma,ǕeǕunaǕluǕ
dataǕ adǕ Agni.Ǖ
YER5¡Ǖ 49-52Ǖ
N3-ĀŖ 74Ŗ|·¬Ǟ̈́ȩĠƒ̈́ŦȯčȰ̈́ l̈́
Ȫȫ!̈́´!7Ă¯jl7¦Ŗ]"¦Ŗh¤·lŗ ĸ· ̈́
ȥȦr̈́ l^l1āWŖ ¬+= ºã¦ |Ŗ
× ¶RŖ =̈́ TªŖ TŖ
ƀȧ̈́ Ǔ̈́Ȩ̈́ {Ħ̈́ ȣ̈́ ̲̳
ºH ȱ¤Ȳȳ=̈́ Ľľ
º ¹ºÍª Ȭȭ ȮŤ̈́Ŋ·̈́Ơ̈́¶Ŗ
| |'ŖOŖ

Ȥ ̈́ ====t+¬ l | 'ħĨ ĩ Ŗ
ptlrbh}dǀ ckdmǀ}uklcbh}cǀ
bhdvd}dtkdmǀ bhdvd-cchtdcǀ
ardddhdǀmdtlriǀdd}dǀ adnltaǀ
lu;[tßǀ pu)łtßǀ krt}cnndltßǀ
buddhtrǀmcdhdǀ ltltk;dǀhrirǀ
murltrǀdhdrmda}dǀpdƟd}dßǀ
ardddhdauldǀaubhdmǀ mdtlriǀ
prdadddmǀdbhd}dmǀ dd}dǀ
IJnltßǀaukhdmǀ muddmǀ lu;[tßǀ
amd}dmǀpu;[trǀ dau}dldǀ
}cydmǀ krt}cnndltrǀddrpdmǀ
drlhdmǀ buddhtrǀdau}dldǀ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VerseǕ5Jĸǀ LaǕdiscendenzaǕ deIIeǕ ßgIieǕ diǕManuǕ
mcdhdǀamrltmǀ ltltk)dǀ luǀ
k)cmdmǀhrihǀprdard}dmǀ auldmǀ
murlthǀadrvd-yƤµcpdlltrǀ
ndrd-ndrd}dftdvǀij)ǀ
J5ǀ
ptlrbh}dh:ǀ dIˍ ÎIlû,ˍ ckdm:ǀ undˍ HgÌId,ˍ }uklcbh}dh:ǀ InSIcmc,ˍ bhdvd}d.ǀ dˍ
ÑIVd,ˍ ckdm:ǀ undˍ HgÌId,ˍ bhdvdchtdc:ǀ Chcˍ ÌIDcIdˍ UdÌÌcˍ Cdlcncˍ UcÌÌdˍ mdlcIId,ˍ
arddhhd,ǀ mdtlri,ǀ dd}d,ǀ adnlth,ǀ tu)[th,ǀ İu)[th,ǀ krt}d,ǀ unndlth,ǀ buddhth,ǀ mcdhd,ǀ
ltltk)d,ǀ hrih,ǀ murlth:ǀnOmIˍUcÌÌcˍ!IcUICIˍÍ1gÌIcˍUlˍ Ldk$d,ˍ dhdrmda}d:ǀUIˍ LhdImd,ˍ
pdlnd}dh:ǀÌcˍmOgÌÍ,ˍ ardddhd:ǀ
ʞ
IdUUhû,ˍ dauld:ǀgcncIÒ,ˍ aubhdm:ǀÑuDhd,ˍ mdtǀ Ð.
NdI!Iȷ,ˍ prdadddm:ǀ ÎIdSûUd,ˍ dbhd}dm:ǀ PDhdyd,ˍ dd}d:ǀ Ldyû,ˍ adnlth:ǀ ÑûnlI,ˍ
aukhdm:ǀbukhd,ˍ muddm:ǀNuUd,ˍ lu)[th:ǀÅu$ďI,ˍ amd}dm:ǀbmdyd,ˍ pu)[th:ǀÎu$ďI,ˍ
dau}dld:ǀ gcncIÒ,ˍ }cydm:ǀ ıOgd,ˍ krt}d:ǀ ÄIIyû,ˍ unndlth:ǀ 1nndlI,ˍ ddrpdm:ǀ
LdIQd,ˍ drlhdm:ǀ PI!hd,ˍ buddhth:ǀ ÜuUUhI,ˍ dau}dld:ǀ gcncIÒ,ˍ mcdhd:ǀ NcUhû,ˍ
amrltm:ǀ bmJ!I,ˍ ltltk)d:ǀ ÅIlIk$û,ˍ lu:ǀ dnChc,ˍ k)cmdm:ǀ Ä$cmd,ˍ hrih:ǀ tIÎ,ˍprd-
ard}dm:ǀÎIdSIdyd,ˍ auldm:ǀÍ1gÌIO,ˍ murlth:ǀNƖI!I,ˍ adrvd-yuftd:ǀUIˍ !ullcˍ Ìcˍ QudÌIlûˍ
IISQcl!dDÍÌI,ˍ ulpdllth:ǀ IÍCclldCOÌO,ˍ ndrd-ndrd}dftdu:ǀ PdIdˍ cˍ PûIûydɢĚd,ˍ Ń)Ā:ǀ Iˍ
Uucˍ SdggI.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
LnaǕdeIIeǕdueǕrimanentiǕßgIieǕluǕellertaǕinǕcaritàǕaǕPit¡Ieka,ǕeǕIàǕeIIaǕrisiedeǕ
meIteǕ amicheveImenteąǕ I'aItraǕ luǕ dataǕ aǕ
g
iva,Ǖ iIǕ quaIeǕ IiberaǕ iǕ peccateriǕ daII'Ǖ
incatenamenteǕ
Ǐ
ŝIaǕ materia.Ǖ LeǕ trediciǕ ß
Ť
IieǕ diǕ Dak¶aǕcheǕandareneǕspeseǕaǕ
DharmaǕ seneǕ 5raddhã,Ǖ Maitrl,Ǖ Dayã,Ǖ 5ãnti,Ǖ Tu¶Īi,Ǖ Pu¶Īi,Ǖ Kriyã,Ǖ Lnnati,Ǖ
ßuddhi,Ǖ Medhã,Ǖ Titik¶ã,Ǖ H¡lǕ eǕ M0rti.Ǖ QuesteǕ trediciǕragazzeǕebbereǕ rispet-
tivamenteǕ iǕ ßgIiǕ cheǕ menzieniameǕ quiăǕ
g
raddhãǕ generòǕ
g
ubha,Ǖ MaitrlǕ generòǕ
Prasãda,Ǖ DayaǕ generòǕAbhaya,Ǖ
g
ãntiǕgeneròǕ 5ukha,Ǖ Tu¶(iǕ generòǕMuda,ǕPu¶(iǕ
generòǕ5maya,ǕKriyãǕgeneròǕYega,ǕLnnatiǕgeneròǕDarpa,ǕßuddhiǕgeneròǕArtha,Ǖ
MedhaǕgeneròǕ5m¡ti,ǕTitik¶ãǕgeneròǕK¶ema,ǕeǕH¡ƛǕgeneròǕPrasraya.Ǖ M0rti,Ǖri-
cettaceIeǕdiǕtutteǕIeǕquaIitàǕrispettabiIi,ǕdiedeǕaIIaǕIuceǕ
g
rlǕNara-NãrãyaĤa,ǕDie,Ǖ
IaǕPersenaǕ5uprema.Ǖ
VER5OǕ 5Jǀ
DžƮ̈́ ȡı̈́ H=·=çy.̈́
ºƋ̈́ȟȠ̈́¯· Ȟ·̈́ȢħŮ·̈́ | |'Ī| | Ŗ
}d}crǀ]dnmdn}ǀ ddcǀ vtavdmǀ
dbh}dndnddlǀauntrvrldmǀ
mdndmatǀ kdkubhcǀ vdldhǀ
prdacduhǀadrtlcǀ'drdv}dhǀ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
J6ǀ
g
rlmad-ßhãgavatamǕ [CanteǕ4,ǀ Cap.¡Ǖ
}d}ch:ǀUlˍcnlIdmDlˍ (PdIdˍ cˍ PûIûydȈdę,ˍ ]dnmdnt:ǀ dÌÌ´dVVcnlO,ˍ dddh:ǀ Quc-
SlO,ˍ vtavdm:ǀunlVcISO,ˍ dbh}dndnddl:ǀSIˍ IlcmQĸˍ Ulˍ glOId,ˍ au-ntrvrldm:ǀ COÌmIˍ UIˍ
gIOIdǜˍ mdndmat:ǀÌdˍmcnlcˍ UIˍ lullI,ˍ kdkubhdhąǀÌcˍ UIIcZIOnI,ˍ vdldh:ǀÌ ´dIId,ˍ prdƲ
acduh:ǀUlVcnldIOnOˍ QIdCcVOÌI,ˍ adrtldh:ǀIˍ HumI,ˍ ddrd}dh.ǀÌcˍmOnldgnc.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
¡nǕeccasieneǕdeII'apparizieneǕdiǕNara-NãrãyapaǕiIǕmendeǕintereǕeraǕpieneǕdiǕ
gieia.Ǖ LaǕmenteǕdiǕtuttiǕsiǕacquietòǕeǕcesę,ǕinǕtutteǕIeǕdirezieni,ǕI'aria,ǕiǕßumiǕeǕIeǕ
mentagneǕdiventareneǕpiaceveIi.Ǖ
YER5¡Ǖ 54-55ǀ
'*7MŖ șƭČ×̈́ ȕ̈́ ¶¶T¦Ŗ |
yj OŖ g=~ Ì | ¬V| |
ȖȗȘ̈́\¬¬=
ªT ⺷ Ȕ̈́ ŭȚțȜȝ.̈́ | | ¬¬| |
dtv}ǀ dvdd}dnldǀ lur}ŤŜtǀ
pcluhǀkuaumd-vr;źd}dhǀ
mund}daǀ lu;[uvuaǀ lu;Ɣdǀ
]dyurǀydndhdrvd-ktnndrdhǀ
nrl}dnltǀamdǀalrt}cǀdcv}dǀ
dailǀpdrdmd-mdnyd|dmǀ
dcvdǀ brdhmddd}dhǀ adrvcǀ
ulpdldalhurǀdbht;[dvdthǀ
dtvt:ǀ nclˍ Qldncllˍ CcÌcSlI,ˍ dvdd}dnld:ǀ VIDIdIOnO,ˍ lur}dnt:ǀ undˍ DdnUdˍ Ulˍ
SlIumcnll,ˍ pcluh:ǀ lcCcIOˍ QlOVcIc,ˍ kuaumd:ǀ Ulˍ lIOII,ˍ vr)d}dh:ǀ QIOggc,ˍ mu-
nd}dh:ǀ lˍ Sdggŵ ,ˍ lu)[uvuh:ǀ CdnldnUOˍ lnnlˍ VcUlCI,ˍ lu;Żdh:ǀ ScIcnI,ˍ ]dyuh:ǀ InIĒ
ZIdIOnOˍdˍ SuOndIc,ˍ ydndhdrvd:ǀ Iˍ LdnUHdIVd,ˍ ktnndrdh:ǀ Iˍ ÄlnndId,ˍ nrl}dnltǀ
amd:ǀ UdnZdIOnO,ˍ alrt}dh:ǀ Ìcˍ mcIdVlgÌlOScˍ IdgdZZc,ˍ dcv}dh:ǀ UcIˍ QIdncllˍ CcÌc-
SlI,ˍ dail:ǀcIdnOˍ VlSIDIÌI,ˍ pdrdmd-mdnyd|dm:ǀ ÌdˍQlĐˍ gIdnUcˍ lOIlund,ˍ dcvdh:ǀ gÌIˍ
cSScIlˍCcÌcSll,ˍ brdhmd-dd}dh:ǀÜIdHmûˍcˍ dÌlIl,ˍ adrvc:ǀ lullI,ˍ updldalhuh:ǀdUOId-
IOnO,ˍ dbht)[dvdth:ǀCOnˍ QIcgHicIcˍ IlSQcllOSc.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
5uiǕpianetiǕceIestiǕgruppiǕ diǕmusicistiǕceminciareneǕ aǕ suenare,Ǖ eǕ daIǕ cieIeǕ
caddeǕunaǕpieggiaǕ diǕßeri.Ǖ ¡ǕsaggiǕsituatiǕneIIaǕpaceǕinteriereǕcantareneǕIeǕpreǃ
ghiereǕ deiǕ lrd0, gIiǕ abitantiǕ deIǕ cieIe,Ǖ cenesciutiǕcemeǕ GandharvaǕ eǕ Kinnara,Ǖ
intenareneǕiǕIereǕcantiǕeǕIeǕspIendideǕragazzeǕdeiǕpianetiǕceIestiǕiniziareneǕIeǕIereǕ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VerseǕ56|Ǖ LaǕdiscendenzaǕdeIIeǕßgIieǕdiǕManuǕ J7Ǖ
danzeŖǕcesƌ,ǕaIǕmementeǕdeII'apparizieneǕdiǕNara-Nãrãyaqa,ǕtuttiǕiǕsegniǕdiǕbueDŽ
naǕlertunaǕeraneǕvisibiIi.Ǖ PreprieǕinǕqueIǕmementeǕancheǕiǕgrandiǕesseriǕceIesti,Ǖ
cemeǕßrahmã,ǕeßrireneǕIeǕIereǕpreghiereǕpieneǕdiǕrispette.Ǖ
VER5OǕ 56Ǖ
1!/ ?'
ȋ̈́"¹¬ĢȐȑȒȓ̈́
Ō̸̹̈́ 㥠|
Ȍȍ̈́ Ȋ̈́ Ȏȏ̈́
TºTŖ ]Ŗ ¾'Ŗ m̈́i | ³\| | Ŗ
dcvdǀ ucuhǀ
}cǀmd}d}dǀ vtrdctldmǀnjjd}dlmdnƨddmǀ
khcǀ rupd-bhcddmǀ tvdǀ ldl-prdltcdk)ŷĦd}dǀ
clcndǀ dhdrmd-adddncǀr)-murltndd}dǀ
prdduacdkdrdǀpuru)d}dǀndmdhǀpdrdamdtǀ
dcvdh:ǀ gÌIˍ cSScIIˍ CcÌcSlI,ˍ ucuh:ǀ UlSScIO,ˍ }dh:ǀ Chl,ˍ md}d}d:ǀ UdÌÌ´cncIgIdˍ
cSlcInd,ˍ vtrdctldm:ǀ lu CIcdld,ˍ njjd}d:ǀ UdÌÌdˍ budˍ QcISOndÌc,ˍ dlmdnt:ǀ cSScnUOˍ
SI!udlOˍ ȸnˍ ÌuI,ˍ tddm:ǀ QucSlO,ˍ khc:ǀncÌˍ CIcÌO,ˍ rĹpdǀ bhcddm:ǀgIuQQIˍUlˍ nuVOÌc,ˍ
tvd:ǀCOmcˍ Sc,ˍ ldl:ǀUlˍb0ˍ SlcSSO,ˍ prdltcdkĤdnd}d:ǀQcIˍmdnllcS!dIc,ˍ clcnd:ǀCOnˍ
QucSlO,ˍ dhdrmd-adddnc:ǀncÌÌdˍCdSdˍUlˍLhdImd,ˍ Ɔa-murltnd.ǀncÌÌdˍlOImdˍUIˍunˍ
SdggIO,ˍ dd}dĆǀ OggI,ˍ prdduƐcdkdrd:ǀ dQQdIVc,ˍ puruĥd}d:ǀ dˍ LÍO,ˍ Ìdˍ ÎcISOndˍ
buQIcmd,ˍ ndmdh:ǀ OmdggIˍ IlSQcllOSl,ˍ pdrdamdt:ǀ lÌˍ buQIcmO.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
GIiǕesseriǕceIestiǕdissere.Ǖ
OllriameǕiǕnestriǕ rispettesiǕ emaggiǕ aǕDie,Ǖ IaǕPersenaǕ5upremaǕeǕAsseIuta,Ǖ
cheǕmedianteǕIaǕ5uaǕenergiaǕesteƴaǕcreòǕIaǕmanilestazieneǕcesmica,ǕIaǕquaIeǕ8
centenutaǕinǕLuiǕcemeǕIĴariaǕeǕIeǕnuveIeǕseneǕcentenuteǕneIIeǕspazie.Ǖ EgIiǕ8eraǕ
apparseǕ neIIaǕ casaǕdiǕDharmaǕneIIeǕsembianzeǕdiǕNara-NãrãyaqaǕĻ¶i.Ǖ
5P¡EGAZ¡ONEǕ
Ldˍ lOImdˍ unlVcISdÌcˍ UcÌˍ bIgnOIcˍ cˍ Ìdˍ mdnIlcSldZIOncˍ COSmICd,ˍ Chcˍ cˍ undˍ
UImOSlIdZIOncˍUcÌÌ´cncIgldˍcSlcƑdˍUlˍLIO,ˍÌdˍÎcISOndˍbuQIcmd.ˍ ÍnnumcIcVOÌIˍ
cˍ VdIIˍ SOnOˍ Iˍ QIdnclIˍ ncÌÌOˍ SQdZIO,ˍ cˍ ncÌÌOˍ SQdZIOˍ C´cˍ dnChcˍ Ì´dIIdˍ UOVcˍ ClˍSOnOˍ
nuVOÌcˍ VdIIdmcn!cˍ COÌOIdlcˍ cˍ UOVc,ˍ ldÌVOÌld,ˍ QOSSIdmOˍVcUcIcˍ dcIOQÌdnIˍ Chcˍ
VOÌdnOˍ Udˍunˍ ÌuOgOˍ dÌÌ´dÌ!IO.ˍ L´InlcIdˍ mdnIlcS!dZIOncˍ COSmICdˍ cˍ QIcndˍ UIˍ Vd-
Ilclû,ˍ mdˍ ʑucSldˍ VdIlc!ûˍ nOnˍ cˍ dÌlIOˍ ChcˍÌdˍmdnIlcSldZlOncˍUcÌÌ´cncIgIdˍcSlcIndˍ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Jăǀ
g
rlmad-ßhãgavatamǕ đCanteǕ4,ǕCap.¡Ǖ
UcÌˍ bIgnOIcˍ buQIcmO,ˍ cncIgldˍ Chcˍ cˍ SIludldˍInˍ Ìul.ˍ ÍÌˍ bIgnOIcˍ SlcSSO,ˍ UOQOˍ
dVcIˍmdnIlcSldlOˍÌdˍbudˍcncIgId,ˍdQQdIVcˍdÌÌ´InlcInOˍUcÌÌdˍCIcdZlOncˍUcÌÌdˍbudˍ
cncIgId,ˍ Chcˍ cˍ COnlcmQOIdncdmcnlcˍ undˍ COnˍ Ìulˍ cˍ UlllcIcnlcˍ Udˍ Ìul,ˍ QcIˍ
QucSldˍ IdglOncˍ gÌlˍ cSScIIˍ CcÌcSllˍ OllIIIOnOˍ Iˍ ÌOIOˍ Omdgglˍ dˍ LIO,ˍ Ìdˍ ÎcISOndˍ
buQIcmd,ˍ Chcˍ bÍˍ mdnÍăcSldˍ Inˍ lullcˍ QucSlcˍ VdIIclû.ˍ ĂIˍ SOnOˍ dÌCunlˍ HÌOSOH,ˍ
UcăInllIˍnOn-UudÌlSlIˍChc,ˍ dˍ CduSdˍUcÌÌdˍ ÌOIOˍCOnCcZIOncˍImQcISOndÌc,ˍ QcnSdnOˍ
Chcˍ Ìdˍ VdIlclûˍ SIdˍ ldÌSd.ˍ Ndˍ QucSlOˍ VcISOˍ dllcImdˍ ChIdIdmcnlc,ˍ }cǀ md}d}dǀ
vtrdctldm.ǀ LlÒˍ lnUlCdˍ Chcˍ Ìcˍ VdIIclûˍ SOnOˍ undˍ mdnIlcSldZlOncˍ UcÌÌ´cncIgldˍ Ulˍ
LIO, ˍÌdˍ ÎcISOndˍ buQIcmd,ˍ COSÍ,ˍ QOlCh0ˍ Ì´cncIgIdˍ UcÌˍ blgnOIcˍ nOnˍ cˍ UllăcIcnlcˍ
UdÌˍ bÍgnOIc,ˍ dnChcˍ Ìcˍ bucˍ VdIIclûˍ SOnOˍ IcdÌl.ˍ ÌdˍVdIlclûˍ mdlcIldÌcˍ QuÒˍ cSScIcˍ
lcmQOIdncd,ˍ mdˍnOnˍldÌSd.ˍ LSSdˍcˍunˍIlűcSSOˍUcÌÌdˍVdIlclûˍSQlIIludÌc. ˍ ÍnˍQuc-
SlOˍ CdSOˍ ÌdˍƂaƇžūaprdltcdk)dātdƦd,ǀ Chcˍ SlgnlHCdˍ ¯cSlSlcˍ Ìdˍ VdIlclûė,ˍ dnnunCldˍ
ÌcˍgÌOIIcˍUlˍLlO,ˍÌdˍÎcISOndˍ buQIcmd, ˍChcˍdQQdIVcˍCOmcˍPdIdDžPûIûydɼdˍĮ$Iˍcˍ
Chcˍ cˍ Ì´OIIglncˍ UIˍ lulldˍ Ìdˍ VdIlclûˍ UcÌÌdˍ ndluIdˍ mdlcIIdÌc.ˍ
YER5OǕ 57ǀ
ū¬ŬĞƉƊȉƶ̈́¶Ŗ
B8Ŗ 4̈́ƺƻ.̈́ lŖ
ȆȇȈ̈́ Ėė
~= +m. -o
acǀ'}dmǀalhtlt-v}dltkdrcpdadmd}dǀsj)[dnǀ
adllvcndǀndʼnǀaurd-ydndnǀ dnumc}d-ldllvdhǀ
dra}ddǀdddbhrd-kdrujtcndǀ vtlckdncndǀ
}dcǀ chri-ntkcldmǀ dmdldmǀk) œ Ɓdldrdvtnddmǀ
adh:ǀ QucÌÌO,ˍ d}dm:ǀ LgÌl,ˍ alhtlt:ǀ UcÌˍ mOnUOˍ CIcdlO,ˍ v}dltkdrd:ǀ CdÌdmIlû,ˍ
updadmd}dćǀ QcIˍ Ìdˍ UISlIuZȹOnc,ˍ sj)[dn:ǀ CIcdlcǝˍ adllvcndĈǀ UdÌɣ´InÍɤucnZdˍ UcÌÌdˍ
VlIlĐ,ˍ ndŊ:ǀ nOl,ˍ aurd-ydjtdn:ǀ gÌlˍ cSScIIˍ CcÌcSll,ˍ dnumc}d-ldllvdh:ǀ COmQIcSOˍ
dllIdVcISOˍ I ĵcddĨǀ dra}dl:ǀ QOSlˍ lÌˍ buOˍSgudIUO,ˍ dddbhrd-kdrujtcndĉǀ mIScIICOI-
UIOSO,ˍ vtlckdncnd:ǀ SgudIUO,ˍ }dl:ǀ lÌˍ QudÌc,ˍ ari-ntkcldm:ǀ Ìdˍ UlmOIdˍ UcÌÌdˍ Ucdˍ
UcÌÌdˍ ăOIlund,ˍ dmdldm:ǀScnZdˍ mdCChId,ˍ k)tpdld:ǀSuQcIdǞˍ drdvtnddmĊǀ IÌˍ ÌOlO.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
CheǕDie,ǕIaǕPersenaǕ5uprema,ǕcheǕpuòǕessereǕcempreseǕattraverseǕIeǕ5crit-
tureǕvedicheǕautentiche,ǕeǕcheǕhaǕcreateǕIaǕpaceǕeǕIaǕpresperitàǕaIǕßneǕdiǕdistrug-
gereǕ egniǕ caIamitàǕ neIIaǕ creazieneǕ materiaIe,Ǖ abbiaǕ IaǕ bentàǕ diǕpesareǕ iIǕ5ueǕ
sguardeǕsugIiǕesseriǕceIesti.Ǖ ¡IǕ5ueǕsguardeǕmisericerdieseǕsuperaǕinǕbeIIezzaǕiIǕ
ĕereǕdiǕIeteǕimmaceIate,ǕdimeraǕ deIIaǕ deaǕdeIIaǕ lertuna.Ǖ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VersoǕ 59|Ǖ LaǕdiscendenzaǕdeIIeǕßgIieǕdiǕManuǕ 39Ǖ
5P¡EGAZ¡ONEǕ
LIO,ˍ ÌdˍÎcISOndˍ buQIcmd,ˍ CHcˍ cˍ Ì´OIIgIncˍ UcÌÌdˍmdnIlcSldZIOncˍ COSmICd,ˍ cˍ
CcÌdlOˍ UdÌÌcˍ QIOUIgIOScˍ dllIVIlûˍ UcÌÌdˍ ndluIdˍ mdlcIIdÌc,ˍCOmcˍÌOˍSQdZIOˍOˍÌdˍÌuCcˍ
UcÌˍ SOÌcˍ cˍ UcÌÌdˍ Ìundˍ SOnOˍ ldÌVOÌldˍ CcÌdlIˍ UdÌÌcˍ nuVOÌcˍ Oˍ UdÌÌdˍ QOÌVcIc.ˍ ÎOICH0ˍ cˍ
mOÌlOˍ UIllICIÌcˍ SldDIÌIIcˍ Ì´OIIgIncˍ UcÌÌdˍ mdnIlcSldZIOncˍ COSmICd,ˍ gÌIˍ SCIcnZIdlIˍ
mdlcIIdÌISlIˍ COnCÌuUOnOˍ CHcˍ ÌdˍndluIdˍ cˍ ÌdˍCduSdˍ QIImdˍ UIˍ lullcˍ ÌcˍCOScˍ mdnI-
lcSldlc.ˍ Ndˍ gÌIˍ !dalrd, Ìcˍ bCIIlluIcˍ dulcnlICHcˍ COmcˍ ÌdˍBhdydvdd-ylld cˍ dÌlIcˍ
bCIIlluIcˍ VcUICHc,ˍ CƪInScgndnOˍ CHcˍ dÌˍ UIˍ Ìûˍ UIˍ QucSldˍ mcIdVIgÌIOSdˍ mdnIlcSldʴ
ZIOncˍ COSmICdˍ C´cˍ LIO,ˍ Ìdˍ ÎcISOndˍ buQIcmd,ˍ cˍ CHcˍ IÌˍ bIgnOIcˍ dQQdIcˍQcIˍ mdn-
lcncIcˍ IÌˍ IcgOÌdIcˍ QIOCcUcIcˍ UcÌÌdˍ mdnIlcSldZIOncˍ COSmICdˍ cˍ ʎcIˍ IIVcÌdIbIˍ dgÌIˍ
OCCHIˍ UIˍ COÌOIOˍ CHcˍ SOnOˍ SIludlIˍ SOllOˍ Ì´InÍƅucnZdˍ UcÌÌdˍ VIIlĐ.ˍ ÍÌˍ bIgnOIcˍ cˍ Ìdˍ
CduSdˍ UcÌÌdˍ CIcdZIOncˍ cˍ UcÌÌdˍ UISlIuZIOncˍ UcÌÌdˍ mdnIlcSldZIOncˍ COSmICd.ˍ ÎcIˍ
QucSldˍIdgIOncˍgÌIˍcSScIIˍCcÌcSlIˍQIcgdIOnOˍUIˍcSScIcˍDcncUcllIˍUdÌˍ buOˍSgudIUOˍ
mIScIICOIUIOSO.ˍ
VER5OǕ 58Ǖ
Nj̈́ ¬ +¬|
¬zq¬ BVKŖ | |¬4| |
cvdm aurd-ydndta ]üld
bhdydvdnldv dbht)[uldu
ldbdhdvdlokdtr }d}dlur
drctldu ydndhdmdddndm
cvdm: COSĹ,ˍ aurd-ydndth: UdgÌIˍ cSScIIˍCcÌcSlI,ˍ ldld: OˍNIUuId,ˍ bhdydvdnldu:
LIO,ˍ Ìdˍ ÎcISOndˍ buQIcmd,ˍ dbht)]uldu: cSScnUOˍ SldlOˍ ÌOUdlO,ˍ ldbdhd: dVcnUOˍ
OllcnulO,ˍ dvdlokdth: ÌOˍ SgudIUOˍ (UIˍ mIScIICOIUIdę,ˍ }d}dluh: QdIlÍ,ˍ drctldu:
cSScnUOˍ SldlOˍ dUOIdlO,ˍ ydndhdmdddndm: VcISOˍ ÌdˍCOÌÌIndˍ LdnUHdmûUdnd.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
[MaitreyaǕdisseĂ|Ǖ
CosƊ,Ǖ oǕ Vidura,Ǖ gIiǕ esseriǕ ceIestiǕ adoraronoǕ conǕ IeǕ IoroǕ preghiereǕ Dio,Ǖ IaǕ
PersonaǕ 5uprema,Ǖ cheǕ apparivaǕ neIIaǕ formaǕ deIǕ saggioǕ Nara-Nãrãyapa.Ǖ ¡IǕ
5ignoreǕ rivoIseǕ IoroǕ unoǕsguardoǕ coImoǕ diǕ misericordia,Ǖ quindiǕ partƋǕ versoǕ IaǕ
coIIinaǕGandhamãdana.Ǖ
VER5OǕ 59Ǖ
ȃ̈́ Ȅ̈́ ȅƘ ƟćĈ |̈́
¯ ¶· Ȃ1 y| | 'º| l Ŗ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
40Ǖ
g
rimad-ßhãgavatamǕ
ldvǀ tmduǀbhdydvdlcǀ
hdrcrǀdmƱvǀthdydlduǀ
bhdrd-v}d}d}dǀ cdǀ bhuvdþǀ
k¡µduǀ}ddu-kurudvdhduǀ
[CanteǕ 4,Ǖ Cap.¡Ǖ
ldu:ǀ cn!IdmDÍ,ˍ tmdu:ǀ QucS!c,ˍ vdt:ǀ CcI!dmcn!c,ˍ bhdydvdldþ:ǀ UIˍ LÍO,ˍ Ìdˍ
ÎcISOndˍ buQIcmd,ˍ hdrc/t:ǀ UÍˍ tdIÍ,ˍ dmïdu:ǀ cmdndZÍOnÍˍ QdIZIdÌI,ˍ thd:ǀ QuIˍ
(Inˍ QucS!Oˍ unÍVcISOę,ˍ dydldu:ǀ cˍ dQQdISO,ˍ bhdrd-v}d}d}d:ǀQcIˍdÌÌcVIdIcˍIÌˍldI-
UcÌÌO,ˍ cd:ǀ c,ˍ bhuvd/t:ǀ UcÌˍ mOnUO,ˍ k¡ĩdu:ǀ Íˍ Uucˍ ÄJ$Ŗdˍ (ÄJ$Ģdˍ cˍ PI]und),ˍ
}ddu-kuru-udvdhdu:ǀChcˍSOnOˍ IÍSQc!!IVdmcn!cˍ IˍmÍgÌIOIIˍUcÌÌdˍUIndS!IdˍıdUuˍcˍ
ÄuIu.ˍ
ŪRADLZIONEǕ
QuesteǕstesseǕNara-NãrãyaģaǕŸ¶i,ǕcheǕ8 unijemanazieneǕparziaIeǕdiǕK¡¶pa,Ǖ
8 eraǕ apparseǕ neIIeǕ dinastieǕ degIiǕ YaduǕ eǕ deiǕ Kuru,Ǖ neIIeǕ fermeǕ diǕK¡¶paǕ eǕ diǕ
Arjuna,ǕperǕaIIeviareǕiIǕfardeIIeǕdeIǕmende.Ǖ
5PIEGAZIONEǕ
ÏûIûydŕdˍ cˍ LÍO,ˍ Ìdˍ ÎcISOndˍ buQIcmd,ˍ cˍ ÏdIdˍ cˍ undˍ QdI!cˍ UIˍ ÏûIûydġd,ˍ
COSÍˍ Ì´cncIgIdˍcˍÌdˍSudˍlOn!cˍCOS!Í!uISCOnO,ˍInSIcmc,ˍLIO,ˍÌdˍ ÎcISOndˍ buQIcmd.ˍ
NdI!Icydˍ InlOImÒˍ ĂÍUuIdˍ Chcˍ ÏdId,ˍ cmdndZÍOncˍ QdIZÍdÌcˍ UIˍ ÏûIûydġd,ˍ cIdˍ
dQQdISOˍ ncÌÌdˍ !dmIgÌIdˍ UcIˍ ÄuIu,ˍ cˍ Chcˍ ÏûIûydǏd,ˍ cmdndZIOncˍ QÌcndIIdˍ UÍˍ
ÄJ5ġd,ˍ cIdˍ UISCcSOˍ COmcˍ ÄJ5ŕd,ˍ ÍÌˍ bķgnOIcˍ buQIcmO,ˍ QcIˍ ÌIDcIdIcˍ Ì´umdnÍ!ûˍ
UdÌˍldIUcÌÌOˍUcÌÌcˍSOllcIcnZcˍmd!cIIdÌÍ.ˍ ÍnˍdÌ!IcˍQdIOÌc,ˍÏûIûydǐdˍĔ$IˍcIdˍQIc-
Scn!cˍ OIdˍ ncÌˍ mOnUOˍ ncÌÌcˍ lOImcˍ UIˍ ÄJ$Ŗdˍ cˍ UÍˍPI]und.ˍ
VER5OǕ 60Ǖ
Ǽċ+ǽŪǾªaƗǿ̈́ |Ŗ
9HŖ 9TŖ ¯ ǻ̈́ * Ȁȁaª̮̈́ -·
avdhdbhtmdntndïǀcdyncrǀ
dlmd]dmaǀ lrinǀ d]gdndlǀ
pdvdkdmǀpdvdmdndmǀcdǀ
ïuctmǀcdǀhuld-bhc]dndmǀ
avdhd:ǀ bVûhû,ˍ Ìdˍ mOgÌÍcˍ UÍˍ PgnI,ˍ dbhtmdntndþ:ǀ Ìdˍ UIVInI!ûˍ Chcˍ COn!IOÌÌdˍ IÌˍ
luOCO,ˍ cd:ǀc,ˍ dyncþ:ǀUdˍPgnI,ˍ dlmd]dn:ǀllgÌI, ˍ lrin:ǀ!Ic,ˍ d]gdndl:ǀgcncIÒ,ˍ pdvdƳ
kdm.ǀÎûVdkd,ˍ pdvdmƖndmǀcdċǀcˍ ÎdVdmûnd,ˍ ïuctmǀcd:ǀcˍ ÑuCI,ˍ huld-bhc]dndmČǀ
mdngÍdnUOˍ Ìcˍ IJDÌdZÍOnIˍ OllcI!cˍ dÌˍ luOCOˍ UcÌˍ SdCIÍÍ1CIO.ˍ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VerseǕ62|Ǖ LaǕdiscendenzaǕdeIIeǕßgIieǕdiǕ ManuǕ 4¡Ǖ
TRADUZ¡ONEǕ
ťaǕ divinitâǕ cheǕ centreIIaǕ iIǕ fueceǕ ebbeǕ daǕ suaǕ megIie,Ǖ 5vãhã,Ǖ treǕ ßgIiǕ
chiamatiǕPãvaka,ǕPavamãnaǕeǕ
g
uciąǕ essiǕ siǕ nutreneǕ deIIeǕ ebIazieniǕ ellerteǕ aIǕ
lueceǕdeIǕsacriñcie.Ǖ
5P¡EGAZ¡ONEǕ
LOQOˍ dVcIˍ QdIÌdlOˍ UcIˍ UÍSCcnUcnlIˍ UcÌÌcˍ lIcUICIˍ mOgÌIˍ UÍˍ LhdImdĜˍ lullcˍ
lIgÌIcˍ UÍˍ Ldk5d,ˍ NdÍlIcydˍ OIdˍ VuOÌcˍ QdIÌdIcˍ UcÌÌdˍ QudllOIUICcSImdˍ lIgÌIdˍ UÍˍ
Ldk5d,ˍ bVûhû,ˍ cˍ UcÍˍ SuOÍˍ lIcˍ lÍgÌÍ.ˍ Lcˍ ȐȔÌdZIOnIˍ OllcIlcˍ ncÌˍ luOCOˍ SdCIÍHCdÌcˍ
SOHOˍ UcSlIndlcˍdgÌÍˍ cSScʓIˍ CcÌcSlÍĜˍ cUˍcˍQcIˍCOnlOˍUcgÌÍˍcSScIIˍCcÌcSlIˍChcˍ ÍˍlIcˍ HgÌÍˍ
UÍˍ ^gHIˍ cˍ bVûhûˍ ¬CIOcˍ ÎûVdkd,ˍ ÎdVdmûndˍ cˍ suCI¬ dCCclldnOˍ Ìcˍ OllcIlc.ˍ
VER5OǕ 6¡Ǖ
ª˴ƲƬ.̈́083ŖRTñŖ ªǸ̈́¬ ̈́
¯ Ƶǹǂ¤ª¤ĝtǺ̈́ ġDzdz̈́ | œ °ʪ ̈́| ̈́
lcbh}o ´ynd}dh sdmdbhdvdn
cdlvdrm!dc cd ¡dñcd cd
ld cvdtkond¡dncudl
sckdm ¡tlj-¡tlcmdhdth
lcbh}dh. Udˍ ÌOIO,ˍ dynd}dh: Ìcˍ UIVInIlûˍ UcÌˍ luOCO,ˍ sdmdbhdvdn: luIOHOˍ
gcncIdlI,ˍ cdlvdrtm!dl: QudIdnld,ˍ cd: c,ˍ ¡dñcd. CÍnQuc,ˍ cd. c,ˍ lc: cSSI,ˍ cvd:
CcIldmcHlc,ˍ ckond-¡dñcd!dl: QudIdnldHOVc,ˍ sdkdm: IHSÍcmcˍ COn,ˍ ¡tlj¡tld-
mdhdth: COHˍ Íˍ QdUIÍˍ cˍ IÌˍ HOnnO.ˍ
TRADUZ¡ONEǕ
DaǕquestiǕtreǕñgIiǕnacquereǕaItriǕquarantacinqueǕdiscendenti,ǕcheǕseneǕanch'Ǖ
essiǕdivinitâǕdeIǕfuece.Ǖ ¡IǕnumereǕtetaIeǕdeIIeǕdivinitâǕdeIǕfueceǕ0dunqueǕquaran-
taneve,Ǖ incIusiǕiǕpadriǕeǕiIǕ nenne.Ǖ
5P¡EGAZ¡ONEǕ
ÍÌˍ HOnnOˍ cˍ ^gHI,ˍ cˍ Íˍ SuOÍˍ lIgÌIˍ SOHOˍ ÎûVdkd,ˍ ÎdVdmûndˍ cˍ suCI.ˍ ĀÌlIcˍ dˍ
QucSlÍˍQudllIO,ˍCÍˍ SOHOˍ QudIdHldCInQucˍnÍQOlÍĜˍcˍ lullIˍ InSIcmcˍCOSlIluÍSCOnOˍÌcˍ
QudIdnldHOVcˍUIVcIScˍ UIVÍHIlûˍ UcÌˍ luOCO.ˍ
VER5OǕ 62Ǖ
ǯŇǰ̈́ DZ¤ 4Ǵr·̈́ lŖ
ǵǶ̈́ Ƿ̈́4Ń̈́˵=˶˷] ª̈́ʬ ʭ °ʫ| ̈́
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
4Ăǀ
g
rlmad-ßhãgavatamǕ
vdtldntkcǀkdrmdntǀ}dn-
ndmdbhtrǀbrdhmd-vddtbhthǀ
dync}}dǀt)[d}cǀ}d]ñcǀ
ntrup}dnlcǀ 'ynd}daǀ luǀ lcǀ
[CanteǕ 4,ǀCap.¡Ǖ
vdtldntkc:ǀ OllcIldˍ UIˍ IJDÌdZÍOnI,ˍ kdrmd/tt:ǀÌ´dllIVIlû,ˍ }dl:ǀUcÌÌcˍUIVÍnIlûˍUcÌˍ
luOCO,ˍ ndmdbhth:ǀUdIˍ nOmÍ,ˍ brdhmd-vddtbhth:ǀ UdIˍbrdhmdndǀ ÍmQcISOndÌISlI,ˍ
dync}}dh:ǀQcIˍ PgnÍ,ˍ t)ƫd}dh:ǀSdCIIHCI,ˍ }d]ñc:ǀncÌˍSdCIÍlÍCȴO,ˍ ntrup}dnlcčǀSOnOˍ
Ì´OggcllO,ˍ dynd}dh:ǀ Ìcˍ QudIdnldnOVcˍ UIVInÍlûˍ UcÌˍ luOCO,ˍ lu:ǀ md,ˍ lc:ǀ QucÌÌI.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
QuesteǕquarantaneveǕdivinitâǕdeIǕfueceǕseneǕiǕbeneßciariǕdeIIeǕebIazieniǕefǁ
ferteǕ neIǕ fueceǕ sacrißcaƹeǕvediceǕ daiǕ 0r0hm0p0 impersenaIisti.Ǖ
5P¡EGAZ¡ONEǕ
LÌIˍ ÍmQcISOndÌISlIˍ Chcˍ COmQIOnOˍ Iˍ SdCIÍHCIˍ VcUÍCÍˍ InlcIcSSdlIˍ SOnOˍdllIdllIˍ
UdÌÌcˍ VdIÍcˍ UÍVÍnIl˂ˍ UcÌˍ luOCOˍ cˍ OllIOnOˍ ÌOIOˍ IJDÌdZIOnÍ.ˍ ÈQuIˍ unIldˍ ÌdˍUcSCIÍ-
ZIOncˍ UcÌÌcˍQudIdnldnOVcˍUIVInIlûˍUcÌˍ luOCO.ˍ
VER5OǕ 6Jǀ
×Ǯ̈́ɮẗ́è¤ƙ·̈́ÑTŖ×|¯º' l
ũƷơ=ǫ̈́Ǭǭ̈́M l l ºŖ1l | Ŗ
dynt)vdlldǀbdrht)dddhǀ
adum}d/ħǀptldrdǀd]}dpdhǀ
adynd}cǀ 'ndynd}daǀ ńc)dƏǀ
pdlniǀddk)d}dniǀavddhdǀ
dynt)vdlldh:ǀgÌIˍPgnÍ$Vûlld,ˍ bdrht)dddh:ǀIˍÜdIhÍ$dUd,ˍ adum}dh:ǀIˍbdumyd,ˍ
ptldrdh:ǀ gÌIˍ dnlcndlÍ,ˍ d]}dpdh:ǀ gÌIˍ ǰ]ydQd, ˍ adǀ dynd}dh:ǀ COÌOIOˍ Chcˍ uSdnOˍ IÌˍ
luOCO,ˍ dndynd}dh:ǀ COÌOIOˍ Chcˍ nOnˍ uSdnOˍ ÍÌˍluOCO,ˍ lc)dm:ǀ UIˍ ÌOIO,ˍ pdlni.ǀÌdˍ
mOgÌIc,ˍ ddk)d}d/ti:ǀÌdˍHgÌIdˍUIˍLdk$d,ˍ avddhd:ǀ bVdUhû.ˍ
TRADLZ¡ONEǕ
GIiǕAgnisvãtta,Ǖ iǕ ßarhi¶ada,Ǖ iǕ 5aumyaǕ eǕ gIiǕ
¿
jyapaǕlermaneǕ iIǕgruppeǕdeiǕ
Pitã,Ǖ cheǕsiǕdivideneǕinǕ $0gnlk0 eǕinǕnlr0gnlk0. LaǕmegIieǕdiǕtuttiǕquestiǕPitãǕ8
5vadhã,ǕßgIiaǕdeIǕreǕ Dak¶a.Ǖ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YerseǕ65|Ǖ LaǕdiscendenzaǕdeIIeǕßgIieǕdiǕManuǕ
VER5OǕ 64ǀ
ª˸˹˺ķ ˻ŹĤĥ˼̈́
1˽̈́ ª̈́ ǟǠ ŎĪŏƈƌ̈́ǜ̈́ | Œ °̈́ v| | ̈́
lcbh}ſǀ dddhdrdǀ kdn}cǀ dvcǀ
vd}undmǀ dhdrtƾimǀ avddhdǀ
ubhcǀ lcǀbrdhmd-vddtn}duǀ
]ñdnd-vjŧŎdnd-pdrdycǀ
4Jǀ
lcbh}dŰ:ǀ Udˍ ÌOIO,ˍ dddhdrd:ǀ gcncIÒ,ˍ kdn}c:ǀ HgÌlc,ˍ dvc:ǀ Uuc,ˍ vd}undm:ǀ
Ndyunû,ˍ dhdrtƍim:ǀ LhûIlɗǴŜ,ˍ avddhd:ǀ bVdUhû,ˍ ubhc:ǀ cn!IdmDc,ˍ lc:ǀ cSSl,ˍ
brdhmd-vddtn}du:ǀ ȵmQcISOndÌlS!c,ˍ ]ñdnd-vŢñdnd-pdrd-yc:ǀ cSQcI!cˍ ncÌÌdˍCOnO-
SCcnZdˍ VcUlCdˍ cˍ !IdSCcnUcn!dÌc.ˍ
TRADLZIONEǕ
5vadhã,ǕcheǕluǕ ellertaǕinǕmegIieǕaiǕPitã,ǕebbeǕdueǕßgIieǕchiamateǕVayunãǕeǕ
DhãrƅƾļǕentrambeǕimpersenaIisteǕeǕmeIteǕesperteǕneIIaǕcenescenzaǕvedicaǕeǕneI-
IaǕcenescenzaǕtrascendentaIe.Ǖ
VER5OǕ 65Ǖ
ǑǒǕ
¼Ŗ §Ŗ ż̈́ ť̈́ ǩǪ¬̈́ |
P· Ǩ̈́ ǧ̈́ ñ Ǧ̈́Ĭĭ ʨ ʩ °-| |̈́
bhdvda}dǀpdlniǀluǀ adǀliǀ
bhdvdmǀdcvdmǀdnuvrdlŝǀ
dlmdnd/tǀaddradmǀpulrdmǀ
ndǀ lcbhcǀyund-aildldßǀ
bhdƠda}d:ǀ Ulˍ ÜhdVdˍ ŊÑlVdƳ,ˍ pdlniĎǀ Ìdˍ mOgÌlc,ˍ lu:ǀ mȑ,ˍ adlŅ:ǀ Ulˍ nOmcˍ bdʈ,ˍ
bhdvdm:ǀ dˍ ÜhdVd,ˍ dcvdm:ǀ unˍ cSScIcˍ CcÌcS!c,ˍ dnuvrdld:ǀ lcUcÌmcn!cˍ lmQc-
gnd!dˍ ncÌˍ ScIVlZlO,ˍ dlmdndß:ǀUlˍ S0ˍ S!cSSd,ˍ addradm:ǀ SlmlÌc,ˍ pulrdm:ǀunˍllgÌlO,ˍ
ndǀlcbhc:ǀ nOnˍO!!cnnc,ˍ yuƿd-aildldh:ǀQcIˍ Ìcˍ ʐudÌl!ûˍ cˍ lÌˍ CdId!!cIc.ˍ
TRADLZIONEǕ
5atl,ǕIaǕsedicesimaǕßgIiaǕdiǕDakĶa,ǕdivenneǕIaǕmegIieǕdiǕ
g
iva.Ǖ 5atIǕnenǕpetóǕ
avereǕßgIi,ǕsebbeneǕlesseǕsempreǕledeImenteǕimpegnataǕaIǕservizieǕdeIǕmarite.Ǖ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
* 5rImad-BhagavatamĘ
YER5OĘ ééȨ
tzǪ ǐǪ
¿ÌÐîǑǒ~ǓǔǪ
pttdr}ȨdprdttrupcȨavcȨ
bhdvd}dndgdacȨ&*
dprdudhdtvdtmdndtmdndmȨ
d]dhddȨ}cgd-adm}utdȨ
[CantoĘ4,ȨCap.1Ę
pttdrt:Ȩ comcɌ unɌ padrc,Ɍ dprdttrupc:Ȩ slavorcvolc,Ɍ avc:Ȩ ì|Ɍ suoɌ proprìo,Ɍ
bhdvd}d:ȨvcrsoɌSìɌ va,Ɍ dndgdac:ȨscnzaɌco|pa,Ɍ &*conɌrabbìa,Ɍ dprdudhd:ȨprìmaɌ
dìɌ raggìungcrcɌ laɌ maturìtà,Ɍ cvd:Ȩanchc,Ɍ dtmdnd:Ȩ daɌ sóɌ stcssa,Ɍ dtmúndm:Ȩ ì|Ɍ
corpo,Ɍ Ƒjdhdt:Ȩ abbandonò,Ɍ }cgd-adm}utd:ȨconɌĉoɌ}cgdȨmìstìco.Ɍ
TRADLZlONEĘ
LaĘ ragioneĘ èĘ IaĘ seguente:Ę piāĘ voIteĘ Dak¶a,Ę iIĘ padreĘ diĘ 5atl,Ę avevaĘcriticatoĘ
5iva,ĘsebbeneĘquesĎiĘnonĘavesseĘaIcunaĘcoIpa.Ę lnĘconseguenzaĘdiĘciò,Ę5aĀĘIasciòĘ
iIĘ corpoĘ facendoĘ appeIIoĘ aĘ unĘpotereĘ4(7 soprannaturaIe,Ę primaĘ diĘ averĘ rag-
giuntoĘI'etàĘmatura.Ę
5PlEGAZlONEĘ
Sìva,Ɍ chcɌ craɌ ìlɌ capoɌ dìɌ tuttìɌ g|ìɌ }cg/Ȩ mìstìcì,Ɍ nonɌ sìɌ craɌ maìɌ costruìtoɌ
ncmmcnoɌ unaɌ casaɌ dovcɌ abìtarc.Ɍ SatIɌ craɌ |aɌlìg|ìaɌ mìnorcɌ dìɌ unɌgrandcɌ rc,Ɍ
Oaksa,Ɍ maɌ ĊucstìɌ nonɌ craɌ mo|toɌ soddìslattoɌ dìɌ|cìɌpcrɌìlɌlattoɌ chcɌ |cìɌ avcvaɌ
scc|toɌcomcɌmarìtoɌSìva.Ɍ PcrcìòɌ ognìɌvoltaɌchcɌSatIɌandavaɌaɌtrovarcɌì|Ɍpadrc,Ɍ
OaksaɌ craɌso|ìtoɌcrìtìcarcɌ ìngìustamcntcɌ ìlɌ marìtoɌdìɌ suaɌ ñgĉìa,Ɍ scbbcncɌ SìvaɌ
fosscɌìnnoccntc.Ɍ ĠuɌpcrɌqucstaɌragìoncɌchcɌ SatI,Ɍ prìmaɌdìɌraggìungcrcɌlaɌma-
turìtà,ɌĺascĶòɌijĉɌcorpoɌchcɌȁcɌcraɌstatoɌdatoɌdaɌ suoɌ padrc,Ɍ Oaksa,ɌcɌquìndìɌnonɌ
potóɌavcrcɌlìglì.Ɍ
CcaƲȨtcrmtndncȨ gltȨ tnacgndmcnttȨ dtȨ ShdkttvcddntdȨ aulȨprtmcȨ cdpttclcȨ dclȨ
ǭudrtcȨ CdntcȨdcllcȨSrImad-BhagavatamųɌ tntttcldtc:Ȩ ĘƁdȨ dtaccndcnȖdȨdcllcȨƝƳgltcȨ
dtȨƂdnuę.Ȩ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Per qualsiasi informazione potete contattare RKC - Radio Krishna Centrale ai seguenti recapiti:

Ufficio Operativo (Radio Krishna Centrale On-Web)
presso ISKCON Mayapur
741313 Distretto di Nadia
Bengala Occidentale - India

Telefoni:
0091 915 864 9962 (India)
006 014 6220751 (Malesia)
0039 06 62207099 interno 572 (Italia)

INDIRIZZO E-MAIL: rkcfi@radiokrishna.com
E-MAIL ALTERNATIVO: walbert108@yahoo.it
SITO WEB: www.radiokrishna.com

MSN (LIVE) MESSENGER: rkcitaly@hotmail.com
SKYPE ID: radio-krishna

FACEBOOK: www.facebook.com/pages/Radio-Krishna-Centrale/237369940273
YOUTUBE: www.youtube.com/user/radiokrishna


RKC TERNI (Radio Krishna Centrale 89.500 MHz F.M. e On-Line):
Strada del Gioglio 47 - 05100 Terni
Tel. 0744 1926033
Fax 0744 1926032
INDIRIZZO E-MAIL: segreteria@associazionevedica.it
E-MAIL ALTERNATIVO: lilavilasini108@gmail.com
SITO WEB: www.radiokrishna.com/terni


TELE RADIO KRISHNA NETWORK
Worldwide Broadcasting Radio-TV

STAZIONI RADIO-TV: www.radiokrishna.com/stations
ARCHIVIO DOWNLOAD: www.radiokrishna.com/download
RKC FORUM: www.radiokrishna.com/forum
LIBRI ON-LINE: www.radiokrishna.com/books
YOGA: www.radiokrishna.com/bhaktiyoga

RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com