You are on page 1of 59

hMÏñDÏ

ÜÏD1DVD1Dñ
bccondo lanlo
"Ia manìlcSlazìonc coSmìca¨
LOH ICSIO SuHSCI|IO OI|g|HuÍC,
IIuHSÍ|IICIu,|OHC |H CuIuIICI| IOHuH|,
IIuOH,|OHC ÍCIICIuÍC,
IIuOH,|OHC ÍCIICIuI|u
C Sj|Cgu,|OHC
O|
bua Oìvìna Lrazìa
P.L. ÜHaK¡ÍVu0aH¡a bWaHÍ ÍIaDHugu0a
PCatju-ÎO00u¡OtP 0PÎÎ'^SSOCÎuZÎO0P Î0¡Pt0uZÎO0uÎP gPt Îu LOScÎP0Zu 0Î HtÎSH0u
ÏhP Mhuk¡ÍVPdun¡u MDDk ÏruS¡
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Sommario
CAPITOLO 1
Il primo passo verso la realizzazione
spirituale
CAPITOLO 2
Il Signore che risiede nel cuore
CAPITOLO 3
Il servizio di devozione puro:
una trasformazione del cuore
CAPITOLO 4
Il processo della creazione
CAPITOLO 5
La causa di tutte le cause
CAPITOLO 6
La conferma del Purusa-sukta
CAPITOLO 7
Descrizione degli avatàra
previsti per le differenti ere
e la loro rispettiva missione
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
CAPITOLO 8
Le domande del re Parìksit
CAPITOLO 9
Risposte alla luce dell'insegnamento
del Signore
CAPITOLO 10
Il Bhagavatam risponde a tutte le domande
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
CAFITOLOŶ 1
I¡ď gP:moď gaääoď VCPäoď
¡aď PCa¡:ZZaZ:o1Cď äg:P:tUa¡Cď
lNVOCAZlONLŶ
Ý wŰšŰŢŰ Ì\
om˾ ncmo˾ bhcgcvctc˾ vúsudcvúżc˾
om:˾oж Sì¿norc;ж ncmcț:˾ ollroж ìж mìcìж rìspc||osìж oma¿¿ì,ж bhcgcvctc:˾ aIĉaж
Fcrsonaж Suprcma,ж Oìo;ж vúsudcvú}cǷ˾ aж SrIж Kɀ¸ΐa,ж ìlж fì¿lìoж dìж Vasudcva.ж
TRADLZlONLŶ
OŶSiguorc,ŶouuiprcscutcŶFcrsouaŶDiviua,ŶTiŶoffroŶiIŶmioŶrispcttosoŶomag-
gio.Ŷ
SFlLGAZlONLŶ
ňaжparolaж vúsudcvú}c˾ sì¿nìlìcaж ŚaжKɀ¸Αa,ж ìIжfì¿IìoжdìжVasudcvaŀ .ж Foìchcж
can|andoжìlж nomcж dìж K¡¸Ί̯a,ж oж Vasudcva,ж sìж possonoж oϲ|cncrcж |u||ìж ìж bcnclìcìж
cțcж s͜ж ot|cn¿onoж conж |aж carìtà,ж ŏƕaustcĨì|àж cж ȭ ` asccsě,ж sìж dcvcж capìrcж chcж can-
|andoж qucs|oжmcntrc,˾ om˾ncmo˾bhcçcvctc˾vûsudcvú}cƤ˾ ĉ 'au|orc,жìlжnaĨra|orcж
cж ìIж Ic|torcж dclloж
_
rlmcd-Bhûgcvctcm˾ ollronoж ìж Ioroж rìspcttosìж oma¿¿ìж aIж SìР
¿norcж Suprcmo,ж K¡¸Βa,ж Iaжlon|cж dìж o¿nìж pìaccĨc.ж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
2Ŷ Srűmad-ßhãgavatamŶ [IantŔŶ2,ŶIap.Ŷ1
ŽlжprìmoжCan|oжdcIIoж
_
rlmcd-Bhcçcvctcm˾ dcscrìvcж ìжprìncìp͗жdclIaжcrcazìo-
ncжdclI` unìvcrso,жpcrcìòжs' ìn|ì|oIaжųňaжcrcazìoncǡ. ж IIжsccondoжCantoжdcscrìvcж
Iaжsccondaжlascжdcllaжcrcazìoncжcosmìcaжcжspìcgaжchcжìжdìlfcrcn|ìж sìstcmìж planc-
tariж possonoж csscrcж paragonatìж aIIcж dìvcrscж mcmhraжdclж corpoж unìvcrsalcж dcIж
Ĵìgnorc,ж pcrcìòж cssoж s`ìn|ì|oIaж ųňaж manìlcs|azìoncж coϔmìcaŀ . ж Ilж sccondoж
Can|oж con|ìcncжdìccìжcapìtolì,ж nclжcorsoж dcìж qualìж c˾ spìcga|aж Iaж fìnalì|àжchcж loж
_
rlmcdİBhcçcvctcm˾ sìж proponcж cж ìnsìcmcж ìж scgnìж chcж cara|tcrìzzanoж qucs|aж
linaIìtàĆж ˞lжpφìmoжcapìtoIoжccIchȻaжIǥattoжdiжgIori̮ìcarcжìIжĴignorcжcжìndìcaжIaжvìaж
chcжpcrmc|tcжaìж dcvo|ìж ncolì|ìжdìжmcdìtarcж sulIaж formaжunìvcrsalcжdclж Ĵìgnorc.ж
ʼncIж prìmoж vcrsoж SukadcvaжGosvamIж rìspondcж aж MaharaŎaж FarIk¸ì|,ж chcж glìж
chìcdcжqualìж sonoж ìж dovcrìжdìж unaжpcrsonaжchcжc˾ sulж pun|oжdìж morìrc.ж Mahaǚ
raŎaжFarIk¸ì |, ж lclìccжcжorgoglìosoж dìжcsscrcжìlж nìpotcжdìж ^rŎuna,ж l `amìcoж ìntìmoж
dìжK¡¸Ĥa,жaccoIscжconжgìoìaжIcжparolcжdìжSukadcvaжGosvamȱ.ж ʼnonos|antcжfosscж
mo||oж umìIcж cж modcs|o,ж cgIìж csprcsscж Iaж suaж fcIìcì|àж pcrж Iaжgrandcж bon|àжchcж
SrIжK¡¸Ĥaжavcvaжmos|ra|oж vcrsoж ìж suoìжan|cna|Ō,жìж fìglìж dìж FaĤУu,жcжspccìaImcntcж
vcrsoжsuoж nonnoж^rŎuna. ж Esscndoж scmprcж sta|oж soddìsfa|toж dcIlaж lamìgIìaжdìж
MaharaŎaж FarĞk¸ì|, жSrƈжKħ¸əaжavcvaжmanda|oжSukadcvaжGosvamĞжpcrжguìdarcж
Maharajaж FarĞk¸ì|ж suIIaж vìaж dcIlaж rcalìzzazìoncж spìrì|ualcж ncglìж ultìmìж gìornìж
dcIIaж suaж vì|aĆж Mahara͡aж FarIƇ¸ì|ж craж s|a|oж unжdcvo|oж dìж Srƈж K¡¸Ĥaж lìnж dallǥж
ìnlanzìa,ж pcrcìòж avcvaж unж affc|toж na|uraIcж pcrж Ȇħ¸Ĥa.ж Suͣadcvaж Goůvamȱж
po|cvaж capìrcж Iaж suaж dcvozìonc,ж pcrcìòж fuж lìc|oж dìж rìspondcrcж alIcж domandcж
chcжsìжrìlcrìvanoжalжdovcrcжdclжrcжFarĞk¸ì| .ж Eж quandoжìIжrcжsuggcriжchcжl ' adoraП
zìoncжdìж SrIж Kħ¸Ĥaж c˾ I Ł occupazìoncж suprcmaж dìжognìж csscrcж vìvcn|c, ж Sukadcvaж
Gosvam͘,ж ϕoddìsfa||oж dìжqucs|oж suggcrìmcn|o,жcscIamòʵж ųňaж|uaжdomandaжcж
laж pìĽжglorìosaж pcrchóж rìguardaж SrĞж K¡¸Ĥaɞ.ж Ilж prìmoж vcrsoж sìж |raduccж comcж
scguc.ж
VLRSOŶ IŶ
"Ű"
ŜŝŞŰ1Ű Ñ¯- ŚŰ øśŰ ¶9 |
׺Š·Ű]wv¬r\¶ďÑ·º 'ÌI Î ÌI
srl-sukc˾ uvûcc˾
vcrl}un˾ c;c˾tc˾¡rcsnch˾
kjto˾ lokc-httcm˾ nj¡c˾
ûtmcvtt-scmmctcɁ˾ ¡umscm˾
Ĺrotcv}cdí;u˾ }cɃ˾ ¡crc(˾
srlĮsukch˾ uvccc:˾ SrΆж Sukadcvaж GosvamЫжdìsscźж vcrl}cn:˾ gIorìosaźж c;c(:˾
qucsta,ж tc:˾ tua,ж ¡rcsnc(:˾domandaźж kjtc(:˾ rìvoI|aжdaжtc, ж lokc-hítcm:˾ hcnc-
lìcaжpcrж|ut|ìжglìжuomìnì,ж nj¡c:˾oж rc,ж ctmcvít.˾spìrì|uaIìs|ì,ж scmmctc(:˾hannoж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶ2]Ŷ lIŶ primoŶpassoŶvcrsoŶIaŶ rcaIizzazioncŶspirituaIcŶ J
approvato,ж ¡uˁscm.˾ dìжtuttìж ¿Iìж uomìnì , ж srotcv}c-ddí;u.˾ dìжo¿nìж o¿¿cttoж dìж
ascoIto,ж }cő.˾cìòж chc,ж ¡crcő:˾ ìIжsuprcmo.ж
TRADLZlONLŶ
SriŶSukadcvaŶ GosvãmíŶ dissc:Ŷ
OŶ rc,Ŷ IaŶtuaŶdomandaŶ8 gIoriosaŶ pcrchcŶ8 diŶgrandcŶbcncficioŶ pcrŶ tuttiŶgIiŶ
uomini.Ŷ LaŶrispostaŶ aŶ qucstaŶdomandaŶ8 IaŶcosaŶpiuŶimportantcŶ chcŶsiŶpossaŶ
ascoItarcŶ cdŶ 8 approvataŶdaŶtuttiŶ gIiŶ spirituaIistiēŶ
SPlLGAZlOįLŶ
ƫucstaжdomandaжc˾ ìnж sóжstcssaжcosēжìmportantcжchcж rapprcscntaжìlж mì¿lìorcж
ar¿omcntoжdìжascolto.ж ƫucstoжscamhìoж dìжdomandcжcжrìspostcжc˾suffìcìcntcжaж
far̕ìжra¿¿ìun¿crcжìIжpìϺж altoж Iìvcl|oжdìжpcrfczìonc. ж Foìchóжs.ŰK¡,Ĺaжc˾laжFcrso-
naж Ĵuprcmaж cж orì¿ìnaIc,ж o¿nìж domandaжchcжsìжrìfcrìsccжaж Luìжcж anch'cssaжorìŗ
¿ìnalcжcжpcrfcttaŷ ж SrĖжCaìtanyaжMahaprahhuжì nsc¿naжchcжIaжpìĽжaItaжpcrfczìoncж
d̢llaжvìtaжconsìstcж nclж dcdìcarsìж alж trasccndcntaIcж scrvìzìoж dĎ amorcжoffcrtoж aж
K¡,ˢa.ж EжpoìchóжIcжdomandcжcжlcжrìspostcжchcж rì¿uardanoжK¡,ȅɲaжcìжpcrmcttonoж
dìжra¿¿ìun¿crcжqucstoжIìvclIoжtrasccndcntalc,жl cжdomandcжdìжMaharaŎaжFarik,ìtж
sonoж¿Iorìosc.ж IIжrcжFarIk,ìtжvoIcvaжconccntrarcжtuttìжìж suoìжpcnsìcrìжìnжK¡,ȅɳa,ж
χūsu|ƌaƌoж chcж sūж puòж ra¿¿ūƎn¿crcж scmpŏūccmcnǐcж asco|ƌandoж ŏcж straordinarìcж
attìvìtàжdìжK¡,Ĺaŷж ^жqucstoжproposìtoжlaжBhcgcvcd-çltc˾affcrmaжchcжcoIuìжchcж
comprcndcж laж naturaж trasccndcntalcж dcIlĎavvcnto,ж dcIIaж scomparsaж cж dclIcж
attìvìtàжdì жK¡,˻aжpuòжìmmcdìatamcntcжtornarcжaж Oìo,ж ncIIaжsuaжd͙moraжorì¿ì-
naIc,ж cж nonж dcvcж pìĽж suhìrcж qucstaж mìscrahìIcж csìstcnzaж condìzìonataж daIIaж
matcrìa.ж lĎascoltoж contìnuoж dìжcìòжchcж rì¿uardaжK¡,Ĺaжportaжdunqucж ¿randcж
hcncȘicio.ж CosēжMahara͢aжFar͚k,itжchìcdcжaжSukadcvaжGosvam·жdìжnarrar¿lìжIcж
attìvìtàж dìж K¡,˼aжìnж modoжdaжpotcrжvoI¿crcжlaж mcntcж vcrsoж ìlж Ĵì¿norc.ж Foìchóж
lcжattìvìtàжdìжK¡,ĹaжnonжsonoжdìffcrcntìжdaжK¡,ȌDzaжstcsso,жfìnchóжunaжpcrsonaжc˾
ìmpc¿nataж adж ascoItarcж Icж attìvìtàж assoIutcж dƆж K¡,Ĺaж trasccndcж laж vìtaж condìƏ
zìonataжncIжmondoжmatcrìaIc.ж Iж dìscorsìжchcжrì¿uardanoжK¡,ȌDzaжsonoжcosēжpro-
pìzìжchcжpƎrìfìcanoж chìжnarra,ж chìж ascoItaж cж chìж faжdomandc.ж ƫucstìжdìscorsìж
sonoжpara¿onatìж a|lcжacqucж dcIж Gan¿cжchcжscaturìsconoж daìжpìcdȞж dìж K¡,Ĺa,ж cж
ovunqucж scorranoж purìfìcanoж Iaж tcrraж cж Icж pcrsoncж chcж sìж ha¿nanoж ìnж cssc.ж
ĴìmìImcntc,ж Iaжkj;ňc-kclhc,˾ oжìж dìscorsìжchcж¿ΈorìfìcanoжK¡,Ĺa,ж sonoжcosēжpurìж
chcж purìfìcanoж nonж soloж chìж parIa,ж chìж ascoItaж cж chìж faжdomandcʋж maжanchcж
ìIж Iuo¿oж ì nжcuìж sonoж pronuncìatì,ж ìnж hrcvcж tuttoжcìòж chcжsìжcollc¿aж adж cssì.ж
VLRSOŶ 2Ŷ
YŗŰŖŰŕŰ6I I
W Qď çď|I ª | l
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
4Ŷ Srimad-ßhãgavatamŶ
srolcvżûdlní˾ rû]cndrc˾
nũûin˾ scnlí˾schcsrcsc[ņ˾
c¡cs}clûm˾ ûlmc-lcːlvcʽ˾
çjhc;u˾ çjhc-mcdhínûm˾
|CautoŶ2,ŶCap.ŶI
srolcv}c-ûdlní:˾ o¿¿cttiж diж ascolto,ж rû]cndrc:˾ oж impcratorc,ж nũûm:˾dc¿Iiж
uomini,ж scnlí:˾ ciж sono,ж schcsrcsc[ņ:˾ ccntinaiaж cж mi¿Iiaia,ж c¡cs}clûm.˾ dciж
cicchi,ж ûlmc-lcllvcm:˾ conosccnzaж dcIж sŲ,ж Iaж vcritàж piúж alta,ж çjhc;u:˾ ncIIaж
casa,ж çjhc-mcdhínûm.˾ dcIIcж pcrsoncж troppoж prcscж daIIaж vitaж matcriaIc.ж
TRADLZlONLŶ
CicchiŶ aIIaŶ couosccuzaŶ dcIIaŶ VcritàŶ suprcma,Ŷ qucgIiŶ uomiuiŶ chcŶ souoŶ
troppoŶ immcrsiŶ ucIIaŶvitaŶmatcriaIcŶ hauuoŶiuuumcrcvoIiŶargomcutiŶchcŶsouoŶ
pcrŶIoroŶ oggcttoŶ diŶascoIto,Ŷ oŶ impcratorc.Ŷ
SFlLGAZlOİLŶ
Lcж ScritturcжrivcIatcжra¿¿ruppanoж inж ducж catc¿oricж Icж pcrsoncж chcж siж dcdiř
canoжaIIaжvitaжdiжlami¿Iia,ж Icжuncжsonoжdcttcжɑjhcslhc˾cж Icж aItrcжçjhcmcdhlIJ˾ lж
çjhcslhc˾vivonoжconжIaжmo¿Iicжcжiж li¿Ii,ж maжsiжconsacranoжalIaжrcaȲizz̏ioncжdclIaж
Vcritàжsuprcma.ж ſж çjhcmcdhl,˾ invccc,ж sonoж coIoroжchcжvivonoж soIoж pcrжassiř
curarcжiIжhcncsscrcжdciжmcmhriжdcIIaжIoroжlamì¿Iia,жinжscnsoжpiúжoжmcnoжcstcso,ж
cж ìnvìdìanoж tuƋƋìж Ś¿Ȳìж aItrìŀĢж LaжparoIaжmcdhl˾ìndicaж I ' ìnvìdìaжvcrsoж¿Iìж aIƋNJì,ж
carattcristicaжdciжçjhcmcdhl,˾ chcжsonoжintcrcssatiжsoltantoжalIaжIoroж lami¿Iia.ж
Oiж consc¿ucnza,ж unж çjhcmcdhl˾nonж cж maiж inж huoniж rapportiж conж unж aItroж
çjhcmcdhl,˾cжsuжpiúжvastaжscaIa,ж unaжsocictàжoж unaжnazioncжnonжcжmaiжinжhuoniж
rapportiж conж un' aItraж socictàж oж nazioncж aItrcttantoж c¿oista.ж ŊcII'ctàжdiж˯aIiж
tuttiжiж capilami¿IiaжsonoжinvidiosiжI ' unoжdcl I ' a΋tro,жcicchiжcomcжsonoжaIIaжconoř
sccnzaж dcllaж Vcritàж suprcma.ж EssiжhannoжmoItiжar¿omcntiж-poIitici,ж scicntiř
lici,ж sociaIi,ж cconomiciжcжcos|жviań chcжsonoжpcrжIoroжo¿¿cttoжdiж ascoIto,ж maжaж
causaж dcIIaж Ioroж scarsaж conosccnzaж trascuranoж Iaж qucstioncж dcIIcж sollcrcnzcж
londamcntaIiж dcIIaж vita,ж ciocж Iaжnascita,ж IaжmaIattia,ж Iaжvccchiaiaж cж Iaж mortc.ж
ďnжrcaItà,жIaжvitaжumanaжhaж˟oжscopoжdiжmcttcNJcжunжtcrmincжdclinitivoжaжqucstcж
sollcrcnzc,ж maж iIж çjhcmcdhl,˾ ahha¿Iiatoж daIl'cncr¿iaж matcriaIc,ж dimcnticaж
compIctamcntcж Iaж rcaIizzazìoncж spìrituaIc.ж Eppurc,ж Iaж soIuzioncж dclinitivaж
aiж prohIcmiжdcIl'csistcnzaжcжtornarcжaжˍio,ж ncIIaжnostraжdimoraжori¿inaIc.ж SoIoж
inжqucstoж modo,ж comcж allcrmaж IaжBhcçcvcd-çllû˾ (ǟijǘǜ),˾ scompaionoж Icж solř
lcrcnzcж dcIl'csistcnzaж matcriaIcж ńIaж nascita,ж Iaж maIattia,ж Iaж vccchiaiaж cж Iaж
mortc.ж
LaжviaжchcжconduccжaжOioжconsistcжncII' ascoItarcжciòжchcжri¿uardaжiIжSi¿noǛ
rcж Suprcmo,ж iIжSuoжnomc,жIaжSuaжlorma,ж iж Suoiжattrihuti,жiж Suoiжdivcrtimcntiжcж
Iaжvarictàжdiжciòж chcж Loж circonda.ж Lcжpcrsoncжsciocchcжi¿noranoж tuttoжqucsto.ж
^scoItanoжvoIcnticriжciòжchcжri¿uardaжiж nomiжcжIcжlormcжdiжo¿niжcosaжtcmporaʔ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶ3JŶ lIŶ primoŶ passoŶvcrsoŶIaŶrcaIizzazioucŶspiritualcŶ 5Ŷ
nca,ж maжnonж sannoжusarcжìlжloroжpotcrcжdìжascoItoжpcrжìIжhcncжultìmo.ж McIlaжloroж
conlusìoncжmcttonoжaddìrìtturaжpcrж ìscrìttoж lcж Ioroж spcculazìonìж suIж nomc,ж Iaж
lormaжcж¿lìжattrìhutìжdcIȰaжVcrìtàжsuprcma.ж Bìso¿naжdunqucжstarcжattcntìжaжnonж
dìvcntarcжgjhcmcdhl˾cжvìvcrcжsoIoж pcrжìnvìdìarcж¿Iìжaltrì;ж dohhìamoжdìvcntarcж
vcrìж gjhcsthc,˾ sccondoж ìlж sì¿nìlìcatoж ìndìcatoж dalIcж Scrìtturc.ж
VLRSOŶ 3Ŷ
ŒŰŔŰœŰ MŰ Ñ TÆI I
őŰ ¬m«¶=»1¡|ď
nídďc}û˾ hrí}ctc˾ ncktcm˾
v}cvû}cnc˾ cc˾ vû˾ vc}cþ˾
dívû˾ cûrthchc}û˾ rû]cn˾
ku]umbc-bhcrcpcnc˾ vû˾
nídrc}û.˾dormcndo;ж hrí}ctc:˾ sprcca;ж ncktcm.˾nottc;ж v}cvû}cnc.˾rappor-
tìжscssualì;ж cc.˾ anchc;ж vû.˾oppurc;ж vc}cɄ:˾ durataжdcIIaжvìta;ж dívû.˾¿ìornì;ж cc.˾
c;ж crthc:˾ cconomìco;ж lhc}u.˾ svìIuppo;ж rû]cn:˾ oж rc;ж ku]umbc:˾ componcntìж
dcIIaжfamì¿Iìa;ж bhȮrcpcnc.˾ mantcncndo;ж vû:˾ oppurc.ж
TRADLZlONLŶ
QucstiŶg¡h0mcuhI, rosiŶdaII'iuvidia,Ŷ sprccauoŶIaŶvitaŶaŶdormircŶoŶ aŶsoddiŭ
sfarcŶiŶ IoroŶdcsidcriŶscssuaIiŶ durautcŶIaŶuottc,Ŷ cŶ adŶarricchirsiŶ oŶ aŶ provvcdcrcŶ
aiŶ bisoguiŶ dcIIaŶ famigIiaŶ durautcŶ iIŶ gioruo.Ŷ
SFĪLGAZlONLŶ
laжcìvìItàжmodcrnaжsìж londaжsoprattuttoжsulжfattoжdìжdormìrcж cжavcrcжrapƏ
portìж scssuaIìж durantcж laж nottc,ж cж ¿uada¿narcжdcnaroж durantcж ìIж ¿ìornoж pcrж
provvcdcrcжaìжbìso¿nìжdcIIaжfamì¿lìa.ж QucstoжtìpoжdìжcìvìItàжcжcondannataжdaIж
pcnsìcroж bhûgcvctc.˾
Foìchcж I ' csscrcж umanoж nasccж dalI' unìoncж dcIl ' anìmaж spìrìtualcж conж laж
matcria,ж tuttaж Iaж conosccnzaж vcdìcaж mìraж aж Iìhcrarcж Ȱ ' anìmaж spìrìtuaIcж dalIaж
contamìnazìoncжmatcrìaIc.ж Qucstaж conosccnzaжcж chìamataжûtmc-tcttvcĴ˾ įlìж
uomìnìж troppoж matcrìalìstìж ì¿noranoж qucstaж conosccnzaж cж s' ìntcrcssanoж so-
prattuttoж dcIIaж rìccrcaжdìж rìcchczzcж pcrж ottcncrcж ìIж¿odìmcntoжmatcrìalc.ж Quc-
stìж matcrìalìstìж sonoж chìamatìж kcrml,˾ oж Iavoratorìж ìntcrcssatì;ж aж Ioroж cж con-
ccssoж accrcsccrcж ìж hcnìж cж avcrcж rapportìж scssuaIìж coIж scssoж oppostoж sccondoж
dctcrmìnatcжrc¿olc. ж żoIoroжchcжsonoж supcrìorìж aìжkcrml,˾ cìocжìж]ɰûnl,˾ ¿lìж}ogl˾
cжìжdcvotìжdcIж Sì¿norcжhannoжIaжproìhìzìoncжd͖жavcrcжrapportìжscssuaIì.ж /« kcrml,˾
prìvìжdìжûtmc-tcttvc,˾ trascorronoжlaж vìtaжscnzaжlarcжaIcunжpro¿rcssoжspìrìtuaIc.ж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
h Srimad-ßhãgavatamŶ [CautoŶ2,ŶCap.1Ŷ
˵aжlaж vìtaжumanaжnonжcжfattaжpcrжIavorarcжduramcntcжalloжscopoжdìжarrìcchìrsì,ж
cж ncppurcж pcrжavcrcжunaж vìtaж scssuaIcж sìmìIcжaж qucllaжdcìжcanìж cж dcìж porcì.ж ˝Iж
vcroж scopoж dcIIaж vìtaж umanaж dcvČ csscrcж qucIIoж dìж trovarcж unaж soluĠìoncж aìж
problcmìж dcIIČ csìstcnzaжmatcrìalcжcж allcж solfcrcnzcж chcж ncжdcrìvano.ж lж kcrml˾
contìnuano,ж ìnvccc,ж aж sprccarcж laж loroж prcĠìosaж vìtaж umɛanaж ncIж sonnoж cж ncìж
rapportìжscssuaIìжdìжnottc,жcжnclжduroжlavoroжquotìdìanoжdìж¿ìornoжpcrжaccumuŖ
IarcжdcnaroжcжrcndcrcжpìĽжpìaccvolcжIaжIoroжvìtaжnclжmondoжmatcrìalc.ж Qucstaж
cжìnжbrcvcжlaжvìtaжdcìжmatcrìalìstì,жcжìlжvcrsoжsc¿ucntcжdcscrìvcжlaжstupìdìtàжdc¿lìж
uomìnìж chcж trascuranoж l ` opportunìtàж chcж offrcж Ioroж laжvìtaж umana.ж
VLRSOŶ 4Ŷ
¾+Ű Ċ
ċČčĎď |
*ŐŰ ÒŰ WMŰÄ ŏŰ ÌI V Ì!
dchü¡ct}c-kclctrddt;v˾
dtmc-sctn}c;v˾ csctsv˾ c¡t˾
tc;dm˾¡rcmctto˾ ntdhcncm˾
¡cs}cnn˾ c¡t˾nc˾¡cs}ctt˾
dchc.˾ corpo,ж c¡ct}c.˾ fì¿Iì,ж kclctrc.˾mo¿Iìc,ж dd˻u:˾cжìnж tuttoжcìòжchcжcжìnж
rcIazìoncж aж loro,ж dtmc:˾ proprì˅ж sctn}c;uǸ˾ soldatìˆж csctsu:˾ faIIìbìlì,ж c¡t:˾ noМ
nostantc,ж tc;dm.˾ dìжtuttìжloro,ж ¡rcmcttcþ:˾ troppoжattaccato,ж ntdhcncm:˾ dìŖ
struĠìonc,ж ¡cs}cn:˾ avcndoж spcrìmcntato,ж c¡t:˾ scbbcnc,ж nc:˾ non,ж ¡cs}ctt:˾
vcdcrɕжo. ж
TRADLZlONLŶ
GIiŶuomiuiŶpriviŶdi Ŷ0lm0-l0llv0 uouŶsiŶ pougouoŶmaiŶiutcrrogativiŶsuiŶpro-
bIcmiŶ dcII'csistcuza,Ŷ poichcŶ souoŶ troppoŶ attaccatiŶ aiŶ soIdatiŶ faIIibiIiŶ chcŶ iIŶ
corpo,Ŷ IaŶ mogIicŶ cŶ iŶ figIiŶ rapprcscutauo.Ŷ NouostautcŶ abbiauoŶ sufficicutcŶ
cspcricuza,Ŷ uouŶ ricscouoŶ aŶ vcdcrcŶ IaŶIoroŶ iucvitabiIcŶ distruziouc.Ŷ
SFlLGAZlONLŶ
llж mondoж matcrìaIcж c˾ chìamatoжanchcж ɜrc¿noж dcIIaжmortcɝʊж pcrchcж tuttìж
¿lìжcsscrìжʓdalжmìcroboжchcжvìvcжquaIchcжsccondoжsoItanto,ж aжBrahmĈǬжchcжvìvcж
mìlìardìжdìжannìƜ Iottanoжpcrжl Ď csìstcnĠaĆж laжvìtaжcжdunqucжunжcontìnuoжsconН
troж conж Iaж naturaжmatcrìalc,ж ìnж cuìж o¿nunoж fìnìsccж coIж trovarcж laж mortc.ж !aж
formaжumanaжoffrcжaII' csscrcжl 'ìntcIIì¿cnĠaжncccssarìaжpcrжcapìrcжIaжvcraжnatuО
raжdìжqucstaжIottaжaccanìtaжpcrжl ` csìstcnĠa,ж ma,ж troppoжattaccatoжaIIaжlamì¿Iìa,ж
a¿Iìж amìcìж cж allaж naĠìonc,ж I ' uomoж vorrcbbcж trìonfarcж suII` ìnvìncìbìIcж naturaж
matcrìaIcжconжl ' aìutoжdcIIaжsuaжlorĠaжfìsìca,жdcìж̭ì¿lì,жdclIaжmo¿lìcжcжdcìжparcntì .ж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶ 5ĘŶ ĦIŶ pr|moŶ passoŶ vcrsoŶ IaŶ rcaI|zzazioncŶ sp|rituaIeŶ 7
Scbbcncж abbìaжsullìcìcntcж conosccnzaж ìnж qucstoж campo,ж sìaж pcrж lcж cspcrìcnzcж
passatcж sìaж pcrж l 'cscmpìoж dcìж suoìж dclunt|ж prcdcccssorì,ж I ' uomoж nonжvcdcжchcж
ìжsoldat|ж lìtt|zìжchcжsonoж|ж lìglìŶжìжparcntìĘ жglìжamìcìжcжìжconnaz|onaIìжnonжgI|жsonoж
d|ж a|cuĊж Ѐcőoж aìutoж | Ċж qucstaж graĊdcж |otǐaж Ρcrж Ή ' cs|stcnzaĆж Oovrcbbcж aőrcĊ-
dcrsìж all ' cv|dcnzaж dcìж lattì ǻ ж allaж mortcж dc|ж suo|ж antcnatìж cж allaж mortcж dìж suoж
padrcж dovràж scguìrcж ncccssarìamcntcж laж mortcж suaж cж qucIIaж dcìж suoìж lìgl| , ж dì-
vcntatìж aжIoroж voItaж padr|ж dìж lamìgl|a.ж ňaжstorìaж dìmostraжìnжmodoжdclìnìt|voж
chcж ncssunoж csccж vìvoж daж qucstaж Iottaж controж laж naturaж matcrìaIcĄж cppurcж
l'uomoąж ncllaж suaж stupìdìtà,ж spcraж chcж ìnж lutuȺoж Iaж scìcnzaж gl͛ж pcrmcttcràжdìж
vìvcrcж |nж cϰcrnoĆ ж ˺ucstaж scarsaж conosccnzaж cж cstrcmamcntcжìnganncvoIcжpcrж
Iaжsocìctàж cdж cж dovutaж alж lattoж chcж lĎcsscrcж ìgnoraж laж proprìaжcondìzìoncж orì-
gìnaIcж dìж anìmaж spìr|tuaIcĆж Ilж mondoж matcr|alc,ж comcж unж sognoĘж csìstcж soloж
aж causaж dcIж nostroж attaccamcntoж adж cssoĘж maж I ' anìmaж spìrìtuaIcж cж scmprcж
cstrancaжallaжnaturaжmatcrìaIc.ж ťaжnaturaжmatcrìaIcжcжparagonataжaжunжgrandcж
occanoąж cж ìIж tcmpoжaI|cжondcжchcжIoж agìtano.ж įIìжcIcmcnt|ж|IIusorìжdclI'csìstcn-
zaжsonoжcomcжlaж schìumaжchcжapparcжcжscomparcŻжcosēжsonoжìIжcorpoжmatcr|alcĄж
laжmogIìcŶжìж l|glìŶжglìж amìcìжcжìжconnaz|onal| . ж Fo|chóжnonжconoscìamoжIaжnostraж
vcraж ìdcntìtàж dìvcntìamoж vìttìmcж dcII'ìgnoranzaж cж sprcchìamoж laж prczìosaж
cncrgìaж dcllaжvìtaж umanaжncllaжvanaжrìccrcaж dìжcondìzìonìж pcrmancntìж d| ж v|taĘж
chcж sonoж |mpossìbìlìж daж ottcncrcж nc|ж mondoж maϱcrìalc.ж ˶onж soIoж ìж nostrìж
cosìddcttìж amìcìąж parcntìąж moglìcж cж lìgI ìж sonoж |ncapacìж dìж aìutarcìж ìnж qucstaж
lottaжpcrжI ' csìstcnza,жmaжsonoжcss|ж stcssìжsvìatìжdaIIoжscìntìllēoж|nganncvolcжdc|IĎж
cs|stcnzaж matcr|aIcĆж Comcж potrcbbcroж saIЁarcìˈж Eppurcж I ' uomoж sìж crcdcж
s|curoж a|l ' ì ntcrnoж dìж unaж lamìgIìaж oж dìж unaж socìctàĆж
̂uttoж ìlж progrcssoж dcIIaж c|vìItàж matcrìalìstaж puòж csscrcж paragonatoж agIìж
ornamcntìж postìж suж unж cadavcrc.ж ĴcbbcncжìĊж qucstoж mondoжtuttìж sìanoж cada-
vcrĔжaĊĔmatìжdaжqua|̖hcжcllĔmcraжcoĊvu|sĔoĊ̣Ŷж tuttìж spljccaĊoж|aжprczìosaжcĊcr-
gìaж umanaж pcrж abbcIlìrcж I ' ì nvoIucroж corporcoŝж
Oopoж avcrж lattoж unж quadroж prccìsoж dcllaж conlus|oncж umanaąж SľƇadcvaж
˒osvamIж ìndìcaж ìIж dovcrcжdcll ' uomo. ж ňcжpcrsoncж pr|vcж dcIIaжconosccnzaж dc|I 'ж
0lH0-l0llV0 rcstanoж conlusc,ж maж nonж cж coɁŧж pcrж ìж dcvot|ж dcIж SìgnorcĄж chcж
hannoж pcrlcttamcntcж rcalìzzatoж Iaж conosccnzaж trasccndcntaIc.ж
VLRSOŶ 5Ŷ
l0SH0O OH0I0l0 S0IVÕlHÕ
OH0ÿ0V0H lSV0IO H0Ilh
SIOl0VV0h K/Illl0VV0S C0
SH0Il0VV0S CCCCH0lÕOH0V0H
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
8Ŷ Srimad-ßhãgavatamŶ |CautoŶ2,ŶCap.Ŷ1
tcsmct:˾pcrжqucstaжra¿ìonc,ж bhcmtc:˾oж dìsccndcntcжdìж Bharata,ж scrvctmc:˾
I ' ^nìmaж Suprcma,ж bhcgcvcn:˾ laж Fcrsonaж Suprcma,ж isvcrch:˾ ìIж controllorc,ж
hcríǑ:˾ì l жSì¿norc,жchcжIìbcraжdaжo¿nìжsoffcrcnza,ж srotcv}cŗŊ:˾ dcv'csscrcжascoI-
tato˄ж kirtítcv}cĸ:˾ dcv'csscrcж¿Iorìfìcato,ж ccŁ˾ anchc,ж smcrtcv}cŗŊ :˾dcv'csscrcж
rìcordato,ж cc:˾ c,ж ícchctc:˾ daж coIuìж chcж dcsìȔcra,ж cbh
ȯ
}cm:˾ IìbcrtàDZж
TRADLZlONLŶ
OŶ disccudcutcŶ dcIŶ rcŶ ßharata,Ŷ coIuiŶchcŶ dcsidcraŶIibcrarsiŶ daŶoguiŶsoffc-
rcuzaŶ dcvcŶ ascoItarcŶ ciųŶ chcŶ riguardaŶ D|o,Ŷ gIor|ficarLoŶ cŶ r|cordars|Ŷ diŶ Lu|ąŶ
chcŶ 8 I ' AuimaŶ Suprcma,Ŷ CoIuiŶ chcŶ tuttoŶ coutroIIaŶcŶ chcŶ IibcraŶ daŶ oguiŶ sof-
fcŚcuza.Ŷ
SFlLGAZlONLŶ
ComcжSrIжSukadcvaжGosvĈmIжhaжspìc¿atoжncIжvcrsoжprcccdcntc,жIaжpcrsonaж
chcжsɌupìdamcntcжsìжattaccaжaIIaжmatcrìaж pcrȔcжìlжsuoж tcmpoжprczìosoжnclжccr-
carcж dìж mì¿lìorarcж Iaж suaж condìzìoncж matcrìaIc,ж poìchcж nonжvìvcж chcжpcrжdor-
mìrc,ж avcrcжrapportìжscssualì,жarrìcchìrsìжcжsoddìsfarcжìжbìso¿nìжdcìжparcntìжchc,ж
soccombcndoжaжIoroжvoIta,жsprofondcrannoжncll'obIio.ж ^ffacccndataжìnжtuttcж
qucstcж attìvìtàж matcrìaIìĬж I ' anìmaж ìndìvìduaIcж cж prcsaж ncIlaж υctcж dcII'azìoncж
ìntcrcssataжcж ncȯж cìcȯoж dìжnascitcжcж mortìжattravcrsoжˮcж8˾ƠʟжʠʡspccicжvivcnɌiж
ǭ¿lìжcsscrìжacquatìcì,жìж vc¿ctaIì,ж ìжrcttìlì,ж¿IìжucccIlì,жìжmammìfcrì,ж¿Iìжantropoì-
dìǮ fìnoжadж arrivarcж dìж nuovoж aIlaж formaж umanaʉж dovcж haж Iaж possìbìIìtàж dìж
Iìbcrarsìж daIжcìcIoжdclI' azìoncж ìntcrcssata.ж Chìжdcsìdcraжuscìrcжdaжqucstoжcìr-
coloж vìzìosoж dcvcж smcttcrcж dìж a¿ìrcж comcж unж kcrmi˾ chcж ccrcaж dìж ¿odcrcж dcìж
fruttìжdcIlcж sucжazìonì,ж buoncжoж cattìvcжchcж sìano.ж ſnж rcaltà,ж nonж sìжdovrcbbcж
maìжa¿ìrcжpcrж sóж stcssì,ж sìaжnclжbcncжsìaжnclж malc,ж maжsìж dovrcbbcжoffrìrcжo¿nìж
nostraж azìoncж alж Sì¿norcж Suprcmo,ж ìIж proprìctarìoж suprcmoж dìж tuttoж ciòж chcж
csìstc.ж Qucstoж modoж dìжa¿ìrcжcжraccomandatoж anchcж ncIIaжBhcgcvcd-gitc˾ (ºij˾
2Ǟ)˾chcжin¿ìun¿cжdìжa¿ìrcжsoIoжpcrжIaжsoddìsfazìoncжdcIжSì¿norcʜж Frìmaжdìжtuttoж
bìso¿naжascoltarcжcìòжchcжrì¿uardaжìlжSì¿norc,жcжdopoжavcrжascoItatoжconжattcnǚ
zìoncж pcrfcttaж bìso¿naж ¿lorìfìcarcж lcж Sucж atϯìvìtà. ж ſnж qucstoж modoж saràжpos-
sìbìlcжrìcordarcжcostantcmcntcжlaжnaturaжtrasccndcntalcжdclжSì¿norc.ж ſnжrcaltà,ж
I ' ascoItoж cж laж ¿lorì fìcazìoncж dìж cìòж chcж rì¿uardaж ìlж Sì¿norcж sonoж dclIaж stcssaж
naturaж trasccndcntaIcж dclж Sì¿norc,ж pcrcìòж dcdìcandocìж aж qucstcж ducж attìvìtàж
rìmarrcmoж scmprcжìnжcompa¿nìaжdcIж Sì¿norc.ж Eж qucstoж contìnuoж contattoж cìж
lìbcrcràжdaжo¿niжpaura.ж FoichóжìlжSi¿norcжcжl ' ^nìmaжSuprcmaжăìIжFaramĈtmĈǧж
prcscntcж nclж cuorcж dìж o¿nìж csscrc,ж E¿Iìж chìamaж aж Sóжtuttìж ¿Iìж csscrìж dcIIaж Suaж
crcazìonc,ж ìnvìtandoIìж adж ascoItarcж cж aж ¿Iorìfìcarcж cìòж chcж rì¿uardaж laж Suaж
Fcrsona.ж Qucstcжattìvìtàжsonoжacccssìbìlìжaж tɏttì,ж scnzaжcccczìonc,ж cжconduco-
noж allaж pcrfczìoncж ncll'ambìtoж dcII'occupazƆoncж ìnж cuìж o¿nunoж sìж trovaж ìm-
pc¿natoж pcrжvolcrcжdcIжdcstìno.ж GlìжuomìnȦжsìжra¿¿ruppanoжìnжdȦvcrscжcatc¿oŘ
rìcʴж ìж Iavoratorìж ìntcrcssatì,ж ìж fìIosofìж cmpìrìcì,ж ¿lìж}ogi˾ mìstìcìж cж ìnfìncж ìж purìж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶŸɱж lIŶ primoŶ passoŶ vcrsoŶ IaŶrcaIizzazioucŶ spirituaIcŶ 9
dcvotìĢж MaжtutŰìжpossonoжra¿¿ìun¿crcжìIж succcssoжchcж dcsidcranoжsc¿ucndoжIaж
mcdcsimaж via.ж Tuttiж vo¿Iionoж csscrcж Iihcriж daIIaж pauraж cж conosccrcж laж piúж
aItaжlormaж diж lclicità.ж lI жmctodoжpcrlcttoжpcrжottcncrcжimmcdiatamcntcжquc-
stoж risuItatoж c˾ raccomandatoж ncIIoж
_
rlmcd-BhüçcvctcmĪ˾ chcж luж cspostoж daж
unaж¿randcжautoritàжcomcжSrIlaжSukadcvaжGosvamȈж ^scoItandoжcж¿Iorilican-
doж ciòж chcж ri¿uardaж iIж Si¿norc,ж tuttcж Icж nostrcж attivitàж siж traslormcrannoж inж
attivitàж spiritualiж cж o¿niж conccttoж diж sollưrcnzaж matcrialcж saràжannulIato.ж
VLRSOŶ Ÿж
ōŎŰWŧŨm¤ l
^' º· p=ďW¤Ű lI Ñ ll
ctüvün˾süʐĆkh}c-}oçübh}üm˾
svc-dhcrmc-¡crtntĠƂhc}ü˾
]cnmcƷlübhcþ˾¡crcƖ˾ ¡umsüm˾
cntc˾ nürü}c˽c-ˆmjttþ˾
ctüvün:˾ tuttiж qucsti,ж süŤĆkh}c.˾ conosccnĠaж compIctaж dcIIaж matcnjiaж cж dcIIoж
spirito,ж }oçübh}üm:˾conosccnzaжdciжpotcriжmistici,ж svc-dhcrmc:˾dovcrcжpro-
prioж diж o¿niж pcrsona,ж ¡crtntğȹhc}ü.˾ conж unaж pcrcczioncжcomplcta,ж ]cnmc:˾
nascita,ж lübhcþ:˾ otticnc,ж ¡crcƗ.˾ ilж suprcmo,ж ¡uđnsüm:˾ dcIlśuomo,ж cntc:˾
aIIaж linc,ж nürü}cƊcǹ˾ Oio,ж Iaж Fcrsonaж Suprcma,ж smjttǐǺ˾ ìlж ricordЬ.ж
TRADLZlONLŶ
LaŶpiŦŶaItaŶpcrfczioucŶpcrŶI 'ŧomoŶ÷ottcuutaŶcouŶIaŶcompIctaŶcouosccuzaŶ
dcIIaŶmatcriaŶcŶ dcIIoŶ spirito,ŶoŶ couŶI ' cscrcizioŶdciŶpotcriŶsoprauuaturaIi,Ŷ oŶ coIŶ
compimcutoŶpcrfcttoŶdciŶpropriŶdovcri÷ cousistcŶucIŶricordarcŶiIŶSiguorcŶSu-
prcmoŶ aIIaŶ fiucŶ dcIIaŶ vita.Ŷ
SFlLGAZlONLŶ
MarayaΎaж cж ilж Si¿norcж^ssoluto,ж chcж c˾ alжdiж IàжdcIlaж crcazioncж matcriaIc.ж
Tuttoжciòж chcж c˾crcato,ж mantcnutoж cж aIIaж lincжannicntatoж siжtrovaжaII ' intcrnoж
dcĦж mchct-tcttvc˾ɭprincipioж matcriaIc)ж cж costituisccж iIж mondoж matcriaIc.ж Maж
Marayaƾa,жiIжSi¿norcжSovrano,ж c˾alжdiжIàжdcIжmchct-tcttvc,˾pcrciòжiIжSuoжnomc,ж
Iaж Suaж lormaж cж iж Suoiж attrihutiж slu¿¿onoж anchś cssiжalжdominioжdcllaж matưria.ж
Siaж Icж spccuIazioniж liIosolichcж cmpirichcж chcж hannoж loж scopoж diж distinЖ
¿ucrcжIaжmatcriaжdaIIoж spirito,ж siaж IaжpraticaжdcIIoж}oçc˾alIoж scopoж diжottcncrcж
potcriж soprannaturaliж conж cuiж siж puòж ra¿¿iun¿crcж qualsiasiж pianctaж dcII'uni-
vcrsoж oж anchcж aIж diж l àж dcII'univcrso,ж siaж i l ж compimcntoж dciж dovcriж rcli¿iosiж
conduconoж tuttiж aIIaжpiúж aItaжpcrlczioncжaж condizioncжdiжra¿¿iun¿crcж iIжn˙rü-
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ĭŅж Srimad-ßhãgavaŢamŶ āCautoŶ2,ŶCap.Ŷ1
}cpcĭsmjtí,˾ ìlж ricordoж costantcж dìжOìo,ж Iaж Fcςsonaж Suprcma.ж żiòж cж possihiIcж
soIoж ncIIaж compa¿niaж diж unж puroж dcvoto,ж chcж puòж darcж ìIж Ϭoccoж fìnaIcж aIlcж
attìvitàж spirituaIiж dcìж˪ñûnl,˾ dc¿lìж}ogl˾cж dciжkcrml,˾ sccondoж iж dovcriжassc¿natìж
Ioroж dallcж Scritturc.ж !aж storìaж Ⱦiportaж moltiж cscmpìж diж pcrsoncж chcж ra¿¿ìun-
scroжIaж pcrfczioncж spìritualc,ж comcжiж Sanakćdiжд¸iжoж iжno
Ͼ
cж famosiжY o¿cndra,ж
chcж ra¿¿iunscroж laж pcrlczìoncж soIoж dopoж csscrsiж sìtuatiж ncIж scrvizioж dìж dcvo-
zioncж aIж Si¿norc.ж Maж nonж siж vcdràж maiж unж dcvotoж dclж Sì¿norcж chcж sìжalIon-
tanaж daIж scntƅcroж dclж scrvìzioж dìж dcvozioncж pcrжadottarcж iж mctodìжdciж]ñûnl˾cж
dc¿Iìж }ogl.˾ ́uttiж aspìranoж aж ra¿¿iun¿crcж laж piúжaltaж pcrfczioncж ìnж unж dctcr-
minatoж campo,ж cж iIж vcrsoж chcж stiamoж csaminandoж affcrmaж chcж qucstaж pcr-
lczioncжcж ìlж nûrû}cpcƸsmjtí,˾ mctaжchcж tuttiжdȗvonoж tcntarcж dìжra¿¿ìun¿crcжcoIж
massimoж dcIIoж slorzo.ж lnжaItrcж parolc,ж hiso¿naжmodcIIarcж laж propriaж vìtaж inж
modoж taIcж daж potcrж ricordarcж pro¿rcssìvamȗntcж ìlж Si¿norcж Suprcmoж ìnж o¿nìж
tappaж dcIlaж vita.ж
VLRSOŶ TŶ
=æď m+~ď Ŋ+ď
q=wď ŋŌŰ W ¡gď Þº |I º ll
¡rč}cpc˾ munc}o˾ʳûʃcn˾
nívjttû˾ vídhí-;cdhctc(˾
ncírgup}cƹsthû˾ rcmcntc˾smc˾
gupûnukcthcnc˾ hcrc(˾
¡rû}cnc:˾ soprattutto,ж munc}c(:˾ tuttiжiжsa¿¿i,ж rû]cn:˾oж rc,ж nívjttû(:˾sopra,ж
vídhí:˾ princ͒piж rc¿olatorì,ж ;cdhctc(.˾ daIIcж σcstrũzioni,ж ncírguĤʑ}c-sthû(ǻ˾ si-
tuatìжaI lìvcIIoжtrasccndcntalc,ж rcmcntc:˾proϿanoжpiaccrc,ж smc:˾distintamcn-
tc,ж gupc-cnukcthcncŁ˾ nclж dcscrivcrcж Icж ¿IorƆc,ж hcrc(:˾ dclж Sì¿norc.ж
TRADLZlONLŶ
OŶrcŶFarŅk¶|t,Ŷ |Ŷp|uŶ aIt|Ŷsp|śituaI|st|,Ŷ chcŶsouoŶaIŶd|ŶsopraŶ dc|Ŷpr|ucipiŶrcgo-
Iator|ŶcŶ dcIIcŶ Iimitaz|oui,Ŷ souoŶ coIoroŶ chcŶ provauoŶ |IŶ piaccrcŶ p|uŶ graudcŶ ucIŶ
dcscrivcrcŶ IcŶ gIor|cŶ dcIŶ Siguorc.Ŷ
SFlLGAZlONLŶ
Traжtuttiж¿IìжspirituaIisti,жsoIoжiжpūúжcIcvatiжń lcжanimcжl ì hcratc- nonжsonoж
so¿¿cttƅж aìж principiж rc¿olatorì.ж lI ж ncolìta,ж invccc,ж chcж dcsidcraж cIcvarsìж aIж
pianoжspirìtuaIc,жdcvcжsc¿uìrcжiжprinc͓pìжrc¿oI̎torìжsottoжIaж¿uidaжdiжunжmacstroж
spiritualc.ж Ţ¿Iiж puòжcsscrcж para¿onatoж aж unжpazicntcж chcж pcrж¿uarircж daж unaж
malattiaж dcvcж sottostarcж aж varicж Iimitazìonìж sottoж ìIж controIIoж dcIж mcdico.ж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶ8JŶ lIŶprimoŶ passoŶ vcrsoŶ IaŶ rcaIizzazioucŶ spirituaIcŶ ʨĭж
GcncraImcntcж sonoж Icж animcж lìhcratcж chcж provanoж pìaccrcж ncIж dcscrivcrcж Icж
attìvìtàжtrasccndcntaIìж dcIж Sì¿norc.ж Comcж ahhìamoжvìstoж prcccdcntcmcntc,ж
Ŋarayaƾa,ж ˓arì,ж laж Fcrsonaж Suprcma,ж sìж trovaж aIж dìж làжdcIIaжcrcazìoncж matc-
rìaIcŵж pcrcìòж Iaж Suaж lormaж cж iж Suoiж attrihutƆж nonж hannoж nìcntcж dìжmatcrìalcƟж
lж pìúж ¿randìж spìrituaIìstì,ж IcжanìmcжIìhcratc,ж rcaIizzanoж ìIж Sì¿norcжattravcrsoжIaж
loroж prolondaж comprcnsìoncж dcIж sapcrcж spìrìtuaIcж cж ¿ustanoж cosiж iж dìscorsìж
suIlaжnaturaжtrasccndcntaIcжdcìжdìvcrtimcntìжdcIжSì¿norc.ж ŊcIIaжBhcgcvcd-gllû˾
ăƠ.Ǻ)жiIж Sì¿norcжstcssoжdichiaraжchcж ìIж Suoж avvcntoжcжIcж Sucж attivìtàжsonoжdív}cm,˾
oж trasccndcntaIìDZж l' uomoж comunc,ж chcж vìvcж ncIIaжmorsaжdcII'cncr¿ìaжmatc-
rialc,ж consìdcraжìIжSi¿norcжunжcsscrcжcomuncжcжrilìutaжdiжrìconosccrcжIaжnaturaж
trasccndcntaIcжdcIжSuoжnomcжcжdcIIaжSuaжlorma.ж Maж¿IìжspìrìtuaIìstìжpìúжcIcvatìж
nonжhannoжaIcunжìntcrcsscжpcrжcìòж chcжcжmatcriaIc,ж cж ìIжlattoжchcж s'ìntcrcssìnoж
dcIlcж attìvìtàж dcIж Sì¿norcж provaж ìnж modoж dclìnìtìvoж chcж ìlж Sì¿norcж nonж haж
nuIIaж ìnж comuncж conж ¿lìж csscrìж chcж vivonoж ncIж mondoж matcrìaIc.ж Anchcж Icж
Scrìtturcж vcdìchcж conlcrmФĸoж chcжpurж csscndoжĥno,ж ì I ж Sì¿norcж Suprcmoж Sìж
dcdìcaжaìжSuoìжdìvcrtìmcntìжtrasccndcntaIìжinжcompa¿niaжdcìжSuoiжpurìжdcvotìжcж
aIIoж stcssoж tcmpoж cжprcscntcж ncIж cuorcж dìж o¿nìжcsscrcж comcж Animaж Suprcma,ж
cmanazìoncж diж BaIadcva.ж
laжpìğж aItaж pcrlczìoncж dclIaж rcaIizzazìoncж spìrìtuaIcж consistcж dunqucж ncIж
trarrcжpìaccrcжdaII'ascoItoж cж daIIaж dcscrìzìoncж dcIIcж q
б
aIìtàжtrasccndcntalìжdcIж
Sì¿norcж cж nonж nclж londcrsìж ncIIƔcsìstcnzaж dcIж brchmcn˾ ìmpcrsonaIc,ж lincж aж
cuìж aspìranoж ìж monìstiжìmpcrsonaIìstì . ж lIж vcNJoж pìaccrcж spìrituaIcж sìж¿ustaж¿Io-
rìlicandoж ìIж Sì¿norcж Suprcmoж cж AssoIuto,ж cж nonж ncIж scntirsìж sìtuatìж ncIж Suoж
aspcttoжimpcrsonaIc.ж Maжcìж sonoж altrìжspìrìɋuaIìstìжmcnoжcIcvatìжchc,ж Iontanìж
daIжconosccrcжIaж¿ìoìaжdìжdcscrìvcrcж Icж attìvìɋàжtrasccndcntaIiж dcIжSì¿norc,ж diř
scorronoжdìжqucstcжattìvìtàжaIжsoIoжscopoжdìжlondcrsìжncII' csistcnzaжdcIжSì¿norc.ж
VLRSOŶ 8Ŷ
ÇŰ ŅŰ ¯ p=ď ==ď|Ű
véďm ď ňŰ|lʼnŰ|lŰ
ídcđn˾ bhûgcvclcʾ˾ nûmc˾
¡urdpcđn˾ brchmc-űcmmílcm˾
cdhČlcvûn˾ dvû¡crûdcu˾
¡ílur˾ dvcí¡û}cnûd˾chcm˾
ídcm:˾ qucstoŠж bhûgcvclcm:˾
_
rČmcd-Bhûgcvclcmȍ˾ nûmc:˾ chìamato,ж
¡urdpcm:˾ sczìoncж compIcmcntarcж dcìж Ŏcdc;˾ brchmc-űcmmílcm:˾ rìcono-
scìutoжcomcжI ' csscnzaжdcìж Ŏcdc;˾ cdhČlcvûn:˾hoжstudìatoŠж dvû¡crc-ûdcu:˾ aIIaж
lìncж dcIIoж dvû¡crcı}ugc;˾ ¡íluɅ:˾ daж mìoж padrcŠж dvcí¡û}cnûl:˾ Ovaìpayanaж
VyasadcvaŠж chcm:˾ ìo.ж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
12Ŷ Srimad-ßhãgavatamŶ |CautoŶ2,ŶCapĒŶ1
TRADLZlONFŶ
AIIaŶfiucŶdcIIoŶuvd)0r0-]ug0 studiaiŶIoŶórIm0u-Hhdg0v0l0m, graudcŶsup-
pIcmcutoŶ dcIIaŶ IcttcraturaŶ vcdicaŶ chcŶ couticucŶ I 'csscuzaŶ dciŶ lcu0¸ sottoŶ IaŶ
guidaŶdiŶ mioŶpadrc,ŶSriIaŶ DvaipãyauaŶVyãsadcva.Ŷ
SFlFGAZlONFŶ
SriIaжSukadcvaжGosvamƻжallcrmaжchcжìж pìúж¿randìж spìrìtua|ìstì,ж chcжhannoж
supcratoж ìж prìncĜpìж rc¿oIatorìж cж Icж rcstrìzìonì,ж sìж dcdìcanoж soprattuttoж aIIƗж
ascoltoжcжaIжcantoжdcIIcж¿IorìcжdìжOìo,ж IaжFcrsonaжSuprcma,жcжdìжcìòжc¿Iìжstcssoжcж
unж cscmpìoж pcrlcttoŞж lnlattì,ж tuttìж ìж ¿randìж sa¿¿ìж rìunìtìж durantcж ¿Iìж ultìmìж
scttcж¿ìornìжdclIaжvìtaжdìжMahara¡aжFarik,ìtжrìconohhcroжìnжSukadcvaжGosvamοж
un`anìmaжlìhcrataжcжìlжpìúжclcvatoжdc¿lìжspìrìtualìstì.ж Sukadcvaжstcssoжallcrmaж
dìжcsscrcж statoж attrattoж dallcж attìvìtàж trasccndcntaIìж dcƼж Sì¿norcж cж dìж avcrж stu-
dìatoж Ioж
_
rImcd-Bhcçcźctcm˾ sottoж laж ¿uìdaж dcIж suoж ìlƼustrcж padrc,ж SrIж OvaìД
pǜyanaж Vyasadcva.ж Loж
_
rImcdƺBhcçcvctcm,˾ comcж quaIsìasìж aItroж scrìttoж dìж
carattcrcж scìcntìlìco,ж nonжpuòжcsscrcж studìatoж rìtìrandosìжaж casaж proprìa,ж conж
ìIж soloжaìutoжdcIIcжproprìcж lacoltàжìntcIIcttualìĢж ŊcllcжIìhrcrìcжsìжtrovanoжmoItìж
tratǏatìж dìжanatomìaжcж lìsìoIo¿ìaŜж maжncssunoжpuòжdìvcntarcжunжmcdìcoжquaIì-
lìcatoжscжsìжIìmìtaжaжlc¿¿crcжqucstìж Iĕhrìжaжcasaжsua.ж Bìso¿naжìnnanzìtuttoжcsscrcж
ammcssìж allaж lacoltàж dìж mcdìcìna,ж cж studìarcж qucstìж lìhrìж sottoж l aж ¿uìdaж dìж
prolcssorìж compctcntìʘж SìmìImcntc,жpotrcmoжstudìarcжloж
_
rimcd-Bhčçcvctcmĩ˾
chcж rapprcscntaж l 'ultímo˾ corso˾ dí˾ studí˾sulʒc˾ scícnˤc˾ dí˾ Ȑíoƥ˾ soItantoж scж cìж
Njcchìamoж aìж pìcdìж dìж un' anìmaж rcalìzzataж comcж SriIaж Vyǜsadcva.ж BcnchǞж
Sukadcvaж Gosvamƻж losscж un' anìmaж Iìhcrataж lìnж dalIaж nascìta,ж dovcttcж stuЕ
dìarcж loж
_
rImcd-Bhcçcvctcm˾ sottoжIaж¿uìdaж dcIж suoж¿randcж padrcж SriIaж Vyasa-
dcva,ж chcжavcvaж mcssoж pcrжìscrìĻtoжqucsĻ' opcraжsuж ìstruzìoncжdìжun'aƼĻraж¿ran-
dcжanìma,ж SrƻжŊaradaж MunШ.ж FcrжIaжstcssaжra¿ìoncжSrŐжCaìtanyaжMahǜprahhuж
consì¿Iìòж aж unж brchmcůc˾ crudìtoж dìж studìarcж loж
_
rimcd-Bhcçcvctcm˾ conж
l ' aìutoж dìж unaж pcrsonaж bhûçcvctc.˾
loж
_
rlmcd-Bhcçcvctcm˾ haж comcжtcmaж ŪIж nomc,ж Iaж lorma,ж ¿ͽìж aĻtrìhuĻì,ж Í
dìvcrtìmcntì,ж I ' amhìcntcж cж Iaж varìctàж trasccndcntalcж chcж cìrcondaж laж Fcrsonaж
Suprcma,ж cж luж cnuncìatoж daж SriIaж Vyasadcva,ж c¿Iìж stcssoж manìlcstazìoncж dìж
Oìo.ж lI ж Sì¿norcж Sìж dcdìcaж aìж Suoìж dìvcrtìmcntìж ìnж compa¿nìaж dcìж Suoìж purìж
dcvotì,ж pcrcìòжmoItȣжavvcnìmcntìж storìcìж chcж sìжrìșcrìsconoжaжKDžsˡaжsonoжcon-
tcnutìжìnжqucstaж¿randcжopcra.ж ComcжIaжBhcçcvcdƻçilc˾cж unaжmanìlcstazìoncж
sonoraж dcIж Sì¿norcж pcrchǞж luж cnuncìataж dalж Sì¿norcж stcsso,ж cosĜж Ioж
_
rimcd-
Bhûçcvctcm˾ cж unaж manìlcstazìoncж sonoraж dcIж Sì¿norcж pcrchǞж rìportaж ìlж rac-
contoж dcIlcж attìvìtàж dcIж Sì¿norcж dcscrìttcж daж unaж manìlcstazìoncж dìvìnaжdcIIaж
SuaжFcrsonaŠжpcrжqucstaжra¿ìoncжloж
_
rimcd-Bhûçcvctcm˾cжdcttoжanchcжbrchmcˮ
scmmítcm.˾ Comcжìnsc¿nanoжIcжprìmcжpa¿ìncжdìж qucstƗopcra,жcssaжrapprcscntaж
ìIж lruttoжmaturoж dcll'alhcroж dcìж dcsìdcrìж dcIIaжIcttcraturaжvcdìcaжcdж cж ìIжcom-
mcntoжnaturalcжdcìжBrchmc-sɱtrc,˾ ìж pìúж¿randìжtrattatìжlìͼosoșŪcìжsuIжbrchmcnĴ˾
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶ9]Ŷ II ŶprimoŶpassoŶ vcrsoŶ IaŶrcaIizzazioucŶ spirituaIcŶ 13Ŷ
VyasadcvaжapparvcжalIaжlìncж dclloж dvc¡crc-}uçc˾ comcжlì¿Iìoж dìжSatЂavatI,ж
pcrcìòж ìnж qucstoж vcrsoж lcжparolcж dvc¡crc-cdcu,˾ cìocж ŚI ' ìnìzìoж dclloж dvc¡crcŽ
}uçcƌ˾ sì¿nìlìcanoж ŚappcnaжprìmaжdcIжkclí-}uçcƍ.˾ SrĞIaжˬIvaжGosvamiжspìc¿aж
IaжIo¿ìcaжdìжqucstaжallcrmazìoncжpara¿onandolaжaжqucllaжchcжvuoIcжchcжlaжcìmaж
dìж unж albcroжsìaжìIжsuoжpuntoжdìжpartcnza.ж ScbbcncжIaжradìccжdcll'aIbcroжsìaжlaж
suaжpartcжìnìzìaIc,ж cж laж cìmaжchcжapparcж prìmaжa¿lìж occhìжdìж tuttì.ж lnж qucstoж
modoж I ' cstrcmìtàж dcII' aIbcroж dìvcntaжìIж suoж ìnìzìo.ж
VLRSOŶ V
TUŰ +¶ďńŰ l
y iŰ łŰ ×ŃŰ +~ď|I ´ |I
¡críní¡Āhílo˾ ƒ ʫí˾ncírçȥq}c˾
ullcmc-slokc-llˑc}c˾
çjhllc-ccʓu˾ rû]cr;c˾
ɡkh}cncĖ˾ }cd˾ cdhllcvcn˾
¡críní;]hílc(ʔ:˾ pcrfcttamcntcжrcalìzzato;ж c¡í.˾ nonostantc;ж ncírçuȺƃ}c.˾ ncI-
laжtrasccndcnza;ж ullcmc:˾ ìIlumìnato;ж slokc:˾ vcrso;ж liƄc}c.˾ daiж dìvcrtìmcntì;ж
çjhllc:˾ attratta;ж cclûɋ:˾I ' attcnzìonc;ж rɢ]cr;c.˾ oж santoж rc;ж ûkh}ûncm:˾ dcscrì-
zìonc;ж }cl:˾chc;ж cdhllcvûn:˾hoж studìato.ж
TRAD¡ĸlONLŶ
OŶ sautoŶrc,Ŷ scbbcucŶ |ossiŶ pcrfcttamcutcŶ situatoŶ ucIIaŶ Trasccudcuza,Ŷ fuiŶ
attrattoŶ daIŶ raccoutoŶ dciŶ divcrtimcutiŶ dcIŶ Siguorc,Ŷ chcŶ 8 gIorificatoŶ daŶvcrŞiŶ
iIIumiuati.Ŷ
SFlLGAZlONLŶ
Laжspcculazìoncж lìlosolìcaжpcrmcttcжdìжrcaIìzzarcжlaжVcrìtàжAssoIutaжcomcж
brchmcn˾ ìmpcrsonaIc,ж cж soloж ì nж unж sccondoжtcmpoж unaж pìúж cIcvataжcono-
sccnzaж spìrìtualcж conduccж aж rcalìzzarLaжcomcж Anìmaж Suprcma.ж Maж anchcж
IƗìmpcrsonalìstaжpuòжdìvcntarcжunжpuroжdcvotoжdcIlaжFcrsonaжSuprcmaжsc,жpcrж
Iaж¿razìaжdcIж Sì¿norcŵж cжìIIumìnatoжdall' ìnsc¿namcntoж supcrìorcж dclIoж
_
rlmcd-
Bhcçcvclcm.˾ ĥnaж scarsaж conosccnzaж nonж pcrmcttcж dìж conccpìrcж Iaж Vcrìtàж
AssoIutaж comcж unaж pcrsona,ж pcrcìòж ¿lìж ìmpcrsonaIìstìŵж mcnoж ìntclIì¿cntì,ж
dcnì¿ranoж Icж attìvìtàжpcrsonaIìж dcIж Sì¿norc.ж Maж laжlo¿ìcaжcж ìlжra¿ìonamcnto,ж
ìnsìcmcжcolжmctodoжtrasccndcntaIcжchcжpcrmcttcжdìжavvìcìnarcжIaжVcrìtàжAsso-
Iuta,ж aìutanoж anchcж ¿lìж ìmpcrsonalìstìж pìúж ostìnatìж aж scntìrcж l ' attrazìoncж dcllcж
attìvìtàжpcrsonaIìжdclжSì¿norc.ж ĥnжpcrsona¿¿ìoжcomcжSukadcvaжGosvamIжnonж
potcvaжcsscrcжattrattoжdaжaIcunaжattìvìtàжmatcrìaIc,ж maжappcnaжcbbcжra¿¿ìuntoж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ĭʮж Srimad-ßhãgavatamŶ [CautoŶ2,ŶCap.Ŷ1
unaжcomprcnsìoncж pìīж cIcvataж dcIlaж VcrìtàжAssoIuta,ж rìmascж alfascìnatoжdallcж
attìvìtàжtrasccndcntaIìжdcIжSì¿norc.ж OìoжcжassoIuto,жcomcжloжsonoжanchcжIcжSucж
attìvìtà.ж Ţ¿Iìж nonж cж maìж ìnattìvoж oж ìmpcrsonaIc.ж
VLRSOŶ ĭŅж
TŁŰ ĈĉŀŰ

¯ NOM ŰN·Ű KŰ ÌI (-l!
tcd˾ chcm˾ tc˾ 'bhídhds}Ěmt˾
mchč˰¡curu;íko˾ bhcvɲn˾
}cs}c˾ srcddcdhctdm˾ dsu˾
s}dn˾ mukundc˾ mctíŋ˾ sclI˾
tcl:˾ cìòж chc;ж chcm.˾ìo;ж tc:˾aжtc;ж cbhídhds}Ěmíŀ˾rccìtcrò;ж mchd-¡curu˼íkcþ.˾
ìlж pìğжsìnccroж dcvotoж dìжsriжKȚsƾa,ж bhcvdn:˾ tuж stcsso;ж }cs}c.˾ dìжcuì;ж srcddc-
dhctdm.˾ dìж coluìж chcж dàж provaж dìж rìspcttoж cж attcnzìonc;ж dsuǼ˾ rapìdamcntc;ж
s}Ět.˾dìvcnta;ж mukundc.˾alжSì¿norc,ж chcжaccordaжIaжIìbcrazìonc, ж mctíþ:˾fcdc;ж
scll.˾ ìncroIIabìIc.ж
TRAD¡ZIONLŶ
OraŶrccitcròŶpcrŶtcŶqucstoŶórim0u-Hh0g0v0l0m pcrchcŶIu sciŶiIŶpiťŶsiuccroŶ
dcvotoŶ diŶ SriŶKř¶pa.Ŷ ChiŶ ascoItcràŶ IoŶórIm0u-Hhdg0v0l0m couŶ picuaŶattcu-
zioucŶcŶrispcttoŶguadagucràŶuuaŶfcdcŶiucroIIabiIcŶucIŶSiguorcŶSuprcmo,ŶCoIuiŶ
chcŶ dàŶIaŶ Iibcraziouc.Ŷ
SFlLGAZIONLŶ
Loж
_
rI mcd-Bh˶çcvctcm˾ cж unaж dcIlcж opcrcж rìconoscìutcж dcllaж sa¿¿czzaж
vcdìcaж c,ж comcж o¿niж conosccnzaж vcdìca,ж dcv`csscrcж rìccvutaж attravcrsoж ìIж
mctodoж dcttoж cvcrohc-¡cnthd,˾ chcж consìstcж ncIж rìccvcrcж laж conosccnzaж spì-
rìtualcж attravcrsoж unaж succcssìoncж dìж macstrìж spìrìtuaIìж autcntìcì.ж Fcrж larcж
pro¿rcssìж ncIж campoж dcllaж conosccnzaж matcrìaIcж occorrcж unaж ccrtaж abìlìtàж
pcrsonaĝcжcж unoжspȝrìĻoжdĀжriccrca,жmaжpcrжquantoжrĀ¿uardaжIaжconosccnzaжspì-
rìtualc,ж ìIжpro¿rcssoж dcIжdìsccpoloжdìpcndcжdaIIaжmìscrìcordìaжdc|жmacstroжspì-
rìtualc.ж SoItantoж quandoж ìIж macstroж spìrìtuaIcж cж soddìsfattoж dcIж dìsccpoIo,ж
qucst'uItìmoж rìccvcж Iaж conosccnzaж spìrìtuaIc.ж Ŋonж bìso¿naж pcnsarc,ж pcrò,ж
chcж sìж trattìж dìж qua;cosaж dĀж ma¿Ācoж cж chcж ĀIж Ηacstroж spĀrĀtuaĝc,ж sĀmĀIcж aж unж
ma¿o,ж ìnìcttìж laж conosccnzaж nclж dìsccpoIoж comcж unaж scarìcaж clcttrìca.ж Žnж
rcaItàŵж tuttoж cìòж chcж ìIж macstroж spìrìtuaIcж autcntìcoж ìnsc¿naж alж dìsccpoloж sìж
̬ondaжsuIIaжra¿ìoncжcжsuII' autorìtàжdcIIaжsa¿¿czzaжvcdìca.ж lIжdìsccpoIo,жdaжpar-
tcжsua,жnonжpuòжrìccvcrcжqucstoжìnsc¿namcntoжsoltantoжattravcrsoжI 'ìntcIlctto,ж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶ ĭŅʩж lIŶpr|moŶ passoŶ vcrsoŶ IaŶ rcaI|zzaz|oncŶ sp|r|tuaIeŶ l5Ŷ
maжattravcrsoжdomandcжrìvoltcжconжsottomìssìoncжcжunжattc¿¿ìamcntoжdìжscrvì-
zìo.ж lnж hrcvcĘж ìlж macstroж spìrìtualcж cж ì | ж dìsccpo|oж dcvonoж csscrcж cntramhìж
aċtcntìcìŞж lnжqucstoжcasoж ì|жmacstroж spìrìtualcłж ŦukadcvaжGosvamI,жcжprontoж
aжtrasmcƍƍcrcжfcdcƽmcntcжtuƍtoжciòжchcж¿ƽìжfuжìnsc¿natoжdaƽж suoж ì||ustrcжpadrc,ж
ŦrIlaж Vyasadcva,ж cж ì|ж dìsccpo|oж pcrfcttoĘж Maharajaж FarŐksìt,ж cж unж ¿randcж
dcvotoжdìжSrŐж Kdž¸ϴa.ж l|жdcvotoжdìжSrIжKŒsϵaжcж coluìжchcжcжfcrmamcntcжconvìntoж
chcж ahhandonandosìж alж Sì¿norcж ra¿¿ìun¿cràж| aжpcrfczìoncж dc|laжvìtaж spìrìtualc.ж
ģucstoж cж | 'ìnsc¿namcntoж dc|ж Sì¿norcж stcssoж ncl|aж Bhcçcvcd-çllcƦ˾ dovcж Ţ¿lìж
affcrmaж dìж csscrcж tuttoж cìòж chcж csìstcж cж spìc¿aжchcж ahhandonandosìж complc-
tamcnƍcжaжluìжͿ 'uomoжra¿¿ìun¿cжlaжpcrfczìoncжdcl|aжvìrtúŞж ģucstaжfcdcжìncro|-
|ahìlcж ìnж SrŐж KŒsšaж portaж al|oж studìoж dcl|oж
_
rŭmcd-Bhcçcvclcmī˾ cж co|uìж chc,ж
comcжMaharajaж FarIksìtǪж asco|taж|oж
_
rImcd-Bhcçcvclcm˾ daж unж dcvotoж comcж
Sukadcvaж GosvamI,ж cж sìcuroж dìж ottcncrcж | aж |ìhcrazìoncж a||aж fìncж dcllaж vìta.ж
Sukadcvaж GosvamŐж cж Mahara¡aж Fariksìtж noΝж hannoж nu||aж ìnж comuncж conж
quc|lcжpcrsoncжchcжrccìtanoж |oж
_
rImcd-Bhcçcvclcm˾pcrж¿uada¿narsìжdaжvìvcrcж
cжconж ¿|ìжpscudoʒdcvotŪж |aж cuìж fcdcжsìж |ìmìtaж aж unaжscttìmanaжdìж ascolto.ж SrI|aж
Vyasadcvaж spìc¿òж loж
_
rImcd-Bhcçcvclcm˾ aж Sukadcvaж GosvamIж aж partìrcж
dall' ìnŪzìoж dcll'opcra,ж dalж vcrsoж chcж comìncìaжconж | cжparo|cж]cnmcd)ıcs)cī˾ cж
Ŧċkadcvaж Gosv̍mIж loж spìc¿òж alж rcж sc¿ucndoж qucstoж stcssoж prìncìpìo.ж Đcll' ж
ċndìccsìmoж Can|oж dcl͑oж
_
rImcd-Bhcçcvclcm˾ ŦrIж KŒsȿ˂aж cж chìamatoж Maha-
purusaж quandoж assċmcж l ' aspcttoж dcvozìona|cж dìж Sr΀жCaìtanyaж Mahaprahhuƞж
SrIж Caìtanyaж Mahaprahhuж nonж cж a|trìж chcж Ŧrɔж Kdžвšaж anìmatoж daж scntìmcntìж
dcvozìonalì,ж dìsccsoжsullaжƂcrraжpcrжhcncdìrcжconж unaж¿razìaжspccìalcжlcжanìmcж
cadutcжdìж qucstaжctàж dìж Ka|ì .ж lж ducжvcrsìжsc¿ǒcntìжsonoж partìco|armcntcжdcdì-
catìж aж qucstaж manìfcstazìoncж dìж SrŐж KŒsϳгaжchìamataж Mahapurusaʳж
dh|c|cm˾Ųcdc˾¡crthhcvc-çhncm˾ chhɞ;˒c-dohcm˾
lɟrlhcs¡cdʢɹ˾ ųívcĬvíríŨcí-nulcm˾ ųcrcn)cm˾
hhjl)crlí-hcm˾ ¡rcɏclc-¡clc˾ hhcvchdhí-¡olcm˾
vcndc˾ mchc¡uru;c˾ lc˾ ccrcncrcvíndcm˾
l)cklvc˾sudusl)c]c-surc¡sílc-rc])cƼlck;mʴm˾
dhcrmí;˓hc˾ cr|c-vcccŲc˾)cd˾cçcd˾ crcn)cm˾
mc)c-mjçʩm˾ dc)ílc)c¡sílcm˾ cnvcdhcvcd˾
vcndc˾mchc¡uru;c˾ lc˾ ccrcɠȚcrcvíndcm˾
(
_
.˾B. Ī˾ Ǘ! .5. JJ-J4)˾
ģucstìж vcrsìж spìc¿anoжchcжscж¡uru;c˾ ìndìcaж ĕlж proprìctarìoж cжìlжhcncfìcìȏrìo,ж
mchc¡uru;c˾ ìndìcaж ìlж proprìctarìoж cж ì|ж hcncfìcìarìoж dìж o¿nìж cosaĄж cìocж Oìo,ж
|aж Fcrsonaж Suprcma,ж Sriж KŒsša,ж cж mchc-¡curu;íkc˾ cж chìamatoж co|uìж chcж cж
dc¿noжdìжavvìcìnarcж ìlж Sì¿norcж Suprcmo,ж Sr΁жKŒsȿ˃aƞж lnж rcaltà,ж chìunqucжasco|tìж
conж attcnzìoncж ċnж narratorcж autcntìcoж dc|loж
_
rŭmcd-Bhcçcvclcm˾ dŪvcntcràж
ůìcuramcntcжunжdcvotoжsìnccroжdc|жSì¿norc,ж Colċìжchcжpuòжdarcж|aжlìhcrazìonc.ж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
lb Srimad-ßhãgavatamŶ [CautoŶ2,ŶCap.Ŷ1
Đ̟ssċnoж ascoItavaж loж
_
rlmcd-Bhcgcvctcm˾ pìúж attcntamcntcж dìж Mahara¡aж
ȊarIk,ìt,ж cж ncssunoж ̠raжquaIìfìcatoж comcж Sukadcvaж GosvamIжpcrж cnuncìarlo.ж
Ȋcrcìòж chìunqucжsc¿uaжlcж ormcж dìжSukadcvaж GosvamƶŜж ìlж narratorcж pcrfctto,ж
oж dìж Maharajaж Farƶk,ìtŜж I ' ascoItatorcж pcrlcttoŜж scnzaж duhhìoж ra¿¿ìun¿cràж
comcж Ioroж Iaж Iìhcrazìonc.ж

Mahara¡aж Farik,ìtж ottcnncж Iaж lìhcrazìoncж scmplìccmcntcж ascoItandoж cж
SukadcvaжGosvamiж narrandoж lcж¿Iorìcж dclж Sì¿norc.ж lIж cantoж cж I ' ascoItoж sonoж
ducж dc||cж novcж attìvìtàж dcvozìonalì,ж cж pratìcandoж assȟduamcntcж tuttcж qucstcж
attìvìtà,ж oж anchcж soloж quaIcuna,ж sìж puòж ra¿¿ìun¿crcж ìIж pìanoж dcll'Assolċto.ж
SukadcvaжGosvamIжcnuncìòжtċttoжIoж
_
rʕmcd-BhcgcvctcmƧ˾ daIжvcrsoж]cnmûd}-
cs}c˾ fìnoж aIl'uItìmoж vcrsoж dcIжdodìccsìmoж CantoŜж pcrmcttcndoж cosiжaж Maha-
rajaж FarĞk,ìtж dìж ra¿¿ìun¿crcж laж lìhcrazìonc.ж lIж 1cdmc˾1urcĞc˾ rìfcrìsccж chcж
Gautamaж MunЩж consì¿ĉìòжaж Mahara͠aж Amhaȼi,aж diж ascoItarcжrc¿oIarmcntcж Ioж
_
rlmcd-Bhcgcvctcm˾ cosiжcomcж fuж rccìtatoж daж Sċkadcvaж Gosvamƈ,ж cìocжdaII'ж
ìnìzìoж alIaж lìnc,ж comcжconfcrmaжΣċcstoжvcrsoŞж ȍnaжpcrsonaжvcramcntcж ìntc-
rcssataж aIж Bhugcvctcm˾ nonж dcvcж dunqucж ¿ìocarcж conж qucstoж tcstoж saĉtandoж
daжunaжpartcжaII'aItraжaжsuoжpìaccrc,жmaжdcvcжsc¿uìrcжlcжormcжdìж¿randìжrcжcomcж
Maharajaж Amhari,aж cж Maharajaж FarIk,ìt,ж ascoItandoж qucst'opcraж daж unж
rapprcscntantcж autcntìcoж dìж Sukadcvaж GosvamȈж
VLRSOŶ 11Ŷ
ctcn˾ nírvíd}cmcnuncm˾
tcchctcm˾ ckuto-bhc}cm˾
}ogínum˾ nj¡c˾ nírpltcm˾
hcrcr˾numdnuklr˔cncm˾
ctct.˾ c'c,ж nírvíd}cmcncndm.˾ dìж coloroж chcж sonoж complctamcntcж Iìhcrìж
daж o¿nìж dcsìdcrìoж matcrìaIc,ж ícchctcm:˾ dìж coIoroж chcж dcsìdcranoж o¿nìж spc-
cìcж dìж ¿odìmcntoж matcrìaIc,ж ckutcŕ-bhc}cm:˾ Iìhcrìжdaжo¿nìж duhhìoж cж paura,ж
}ogíncm:˾dìжcoIoroжchcжsonoжsoddìslattìжìnжscж stcssì,ж nj¡c.˾ oжrc,ж níjnltcm.˾vc-
rìtàж stahìIìta,ж hcrcŕ:˾ dclж Sì¿norc,ж SrĞж KȚ,΍a,ж numc.˾ santoж nomc,ж cnu:˾ sc-
¿ucndoж qualcuno,ж scmprc,ж kirtcncm.˾ ìlжcanto.ж
TRAD¡ZIONLŶ
OŶrc,ŶcautarcŶcostautcmcutcŶiIŶsautoŶuomcŶdcIŶSiguorc,ŶscgucudoŶl'cscmpioŶ
dciŶgraudiŶmacstriŶspirituaIi,ŶcostituisccŶpcrŶtuttiŶ÷siauoŶcssiŶlibcriŶdaŶoguiŶdc-
sidcrioŶmatcriaIcŶoŶavidiŶdiŶpiaccriŶmatcriaIiŶoŶsoddisfattiŶiuŶscŶstcssiŶgrazicŶaIIaŶ
couosccuzaŶspirituaIc÷ IaŶviaŶdclIaŶpcrfcziouc,ŶlibcraŶdaIŶdubbioŶcŶdaIIaŶpaura.Ŷ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶ11JŶ IIŶprimoŶ passoŶ vcrsoŶIaŶrcaIizzazioucŶ spirituaIcŶ 1TŶ
SFħLGAZĨONLŶ
lIжvcrsoжprcccdcntcжhaжdìmostratoж quantoжsìaжncccssarìoжsvìIupparcжattac-
camcntoж pcrж Mukunda.ж ˏsìstonoж dìllcrcntìж tìpìж dìжuomìnìжcж cìascunoж dìжcssìж
dcsìdcraж rcaIìzzarcж ìIж proprìoж scopoĢж !aж ma¿¿ìorж partcж sonoж matcrìaIìstìж cж
dcsìdcranoж ¿odcrcж aIжmassìmoжdcìжpìaccrìж matcrìaIì. ж Foìж cìжsonoж ¿Iìж spìrìtua-
Iìstì,ж chcжhannoжunaжconosccnzaжpcrlcttaжdcIIaжnaturaжìIIusorìaжdcIжpìaccrcжma-
tcrìaIcжcжsìжsonoжquìndìжdìstaccatìжdaжcsso.ж SccondoжìIжIoroжIìvcIIoʃжcssìжtrovanoж
soddìslazìoncжìnжscжstcssìж¿razìcжaIIaжrcaIìzzazìoncжspìrìtuaIc.ж MaжaIжdìжIàжdc¿Iìж
spìrìtuaŮìstìж cìж sonoж ìж dcvotìж dcIж Sì¿norcж chcж nonж aspìranoж ncж aìж pìaccrìж dìж
qucstoжmondoж ncж aIIaж Iìhcrazìonc,ж cssìжccrcanoж soIoж Iaж soddìslazìoncж dcIж SìŖ
¿norc,ж SrρжKDžsȋa.ж ΂nжaItrcжparoIc,ж ìж dcvotìжdcIжSì¿norcжnonжdcsìdcranoж nìcntcж
pcrжscж stcssì.ж Sccondoж IaжvoIontàж dcIж Sì¿norc,ж ìж dcvotìж sonoж prontìж adжaccct-
tarcжoжaжIascìarcж quaIsìasìж opuIcnzaж matcrìaIc,ж cжsìжdìsìntcrcssanoжpcrlìnoжdcIIaж
Iìhcnjazìonc.ж Monж ccrcanoж ncppurcж Iaж lcIìcìtàж ìntcrìorc,ж pcnjchcж IaжIoroж unìcaж
prcoccupazìoncжcж Iaжsoddìslazìoncж dcIж Sì¿norc.ж
lnж qucstoж vcrsoж SrIж Sukadcvaж GosvamĖжraccomandaжì I жcantoж trasccndcn-
taIcж dcIж santoж nomcж dcIж Sì¿norc.ж Cantandoж cж ascoItandoж ìIж santoж nomcж dcIж
Sì¿norcж scnzaжcommcttcrcж ollcscж sìж ¿ìun¿cж aж conosccrcж Iaжlormaж trasccndcn-
taIcжdcIжSì¿norcʄж poìжìж SuoìжattrìhutìжcжìnlìncжIaжnaturaжassoIutaжdcìжSuoìжdìvcr-
tìmcntì.ж Sìж raccomandaж dìж cantarcж assìduamcntcж ìIжsantoж nomcж dcIж Sì¿norcж
dopoжavcrIoж ascoItatoжdaжautorìtàж spìrìtuaIì.ж AscoItarcжun' autorìtàжcжdunqucж
unж lattorcж csscnzìaIc.ж AscoItandoж ìIж santoж nomcж dcIж Sì¿norcж sìж cж ¿raduaI-
mcntcж portatìж adж ascoItarcжcìòж chcжrì¿uardaжIaжSuaжlorma,ж ìж Suoìж attrìhutìж cжìж
Suoìж dìvcrtìmcntì,ж cж cosĜжìIж hìso¿noж dìж cantarcж Icж ¿Iorìcж dcIж Sì¿norcжaж pocoж aж
pocoжsìжrìsvc¿΃ìaжìnжnoìʙж ģucstaжvìaжnonжcжrìscrvataжsoIoж aж coIoroж chcжvo¿Iìonoж
Nja¿¿ìun¿crcж ìIж succcssoж ncIIaж pNjatìcaж dcIж scrvìzìoж dìж dcvozìonc,ж maжcж racco-
mandataжanchcжaжcoIoroж chcжsonoжattaccatìжaIIaжvìtaжmatcrìaIc.ж SrĖжSukadcvaж
GosvamЪжcжtuttìж¿IìжaItrìжûcûr}c˾prcccdcntìжsonoжdś accordoжncII'allcrmarcжchcж
qucstaжcжIaжvȣaжsìcuraжvcrsoжìIжsucccsso.ж AжchcжscrvìrchhcroжaItrcжprovc ˇж ģuc-
staжvìaжcжconsì¿IìataжnonжsoIoжa¿IìжstudcntìжchcжdcsìdcranoжpcrlczìonarcжIaжIoroж
rìccrcaжìdcoIo¿ìca,ж maжanchcжaжcoIoroжchcжhannoж¿ìàжra¿¿ìuntoжìIжsucccssoжncIж
ƺoroж campo,ж sìж trattìж dìжŮavoratorȤжìntcrcssatì , жlȤŮosoliжoж dcvotìж dcŮжSì¿norc.ж
SrĖIaж ˭Ėvaж GosvamĞж ìnsc¿naж chcж ìж santìж nomìж dcIж Sì¿norcж dcϽonoж csscrcж
cantatìж aж voccж aItaж cж scnzaж commcttcrcж ollcsc,ж comcж raccomandaж ìIж 1cdmc˾
1urûƕƋIJ˾ ArrcndcndosìжaIж Sì¿norcжcìжsìжpuòжIìhcraπcжdaIIcжconsc¿ucnzcжdìж tuttìж
ìж pcccatì.ж lnoItrcǬж prcndcndoжrìlu¿ìoжncIжsantoж nomcжdcIжSì¿norcжsìж possonoж
ncutraIìzzarcж Icжollcscжcommcsscжaìж pìcdìж dìжIotoжdcIжSì¿norc,ж maжnìcntcжpuòж
protc¿¿crcж coIuìж chcж commcttcж ollcscж aìж pìcdìж dcIж santoж nomcж dcIж Sì¿norc.ж
ʼncIж 1cdmc˾1uʵûƚc˾ sonoж dcscrìttcж dìccìжollcscжaIж santoж nomc.ж
laжprìmaж ollcsaж consìstcж ncIж dcnì¿rarcж ìж ¿randìжdcvotìжchcж sìж dcdìcanoж aж
dìllondcrcжIcж¿Iorìcж dcIж Sì¿norc.ж laжsccondaжollcsaжcжattrìhuìrcжaìжsantìж nomìж
̘cIжSì¿norcжunжvaIorcжrcIatìvo.ж OìoжcжìIжproprìctarìoжdìжtuttìж¿Iìжunìvcrsì,жpcrcìòж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ė8Ŷ Srimad-ßhãgavatamŶ [CautoŶ2,ŶCapđŶI
puòж csscτcж conosc|utoж |nж d| IIcrcnt|ж Iuo¿h|ж conж d|IIcrcnt|ж nom|,ж scnzaж chcж
c|òж contrast|ж |nж aIcunж modoж conж |aж Suaж naturaж assoĝutaƟж ȃnж rcaItàǩж tutt|ж |ж
nom|ж chcж scrvonoж aж dcs|¿narcж |Iж S|¿norcж Suprcmoж sonoж sacr|ж pcrchŲж tutt|ж
|nd|canoж Iaж stcssaж ˷̡rж onaж Suprcma.ж Qucst|ж sant|ж noʪʫ |ж hannoж unaжpotcnzaж
u¿uaIcж aж qucIIaж dcIж S|¿norcęж n|cntcж |mpcd|sccж dunqucж chcж unaж pcrsona,ж |nж
quaIs|as|ж partcж dcIIaж crcaz|oncж s|ж trov|,ж cant|жcж ¿Ior͔Iōch|ж | | ж S|¿norcж coĝж part| Ī
coIarcж nomcж conж cu| жcж conosc|uϭoж |nж qucIж dctcrm|natoж Iuo¿oʚж Qucst|ж nom|ж
dcȬж S|¿Ξorcж sonoжIontcжd| жo¿n|ж huonaж Iortunaжcж nonж dcvonoжma|жƱsscrcж conǕ
sŌdcrat|ж Iac|Iȥļaz|on|ж matcr|aI|.ж ıaж tcĨzaж oIIcsaж cons|stcж ncIж trascurarcж ¿I|ж
ord|n|жdc¿I|ж ocãjaautcnt|c|,ж dc|ж macstĨ|жsp|r|tuaI| . ж ıaжquartaж ncIж dcn|¿rarcж
Icж Scr|tturcж r|vcIatcж oж Iaж conosccnzaж vcd|caʛж ıaж qu|ntaж ncII Ɣ |ntcrprctarcж |Iж
santoж nomcж sccondoж |ж propr|ж concctt|ж matcr|aI|.ж ţIж S|¿norcж cж | Ì Suoж santoж
nomcжsonoж|dcnt|c|,ж pcĨc|òж nonж s|ж dcvcж vcdcrcж aIcunaжd| ƳIcrcnzaж traжcss|Ɵж ıaж
scstaж oIIcsaж cons|stcж ncIж crcdcrcж chcж Icж ¿Ior|cж dc΄ж santoж nomcж s|anoж |mmaĪ
¿|nar|cĢж lIж |¿norcж nonж cж |mma¿|nar|oʅж cж ncppurcж | I жSuoжsantoж nomc.ж Maж
aIcuncжpcrsoncжd| жscarsaжconosccnzaжcrcdonoжchcж|IжS|¿norcжs|aжunś|mma¿|naЗ
z|oncж dcIж Suoж dcvotoж cж chcж |Iж Suoж sanļoж nomcж s|aж a|trcttantoж |mma¿|nar|o.ж
ˊh|ж canļaж |Iжsantoжnomcж conж qucstaжcosc|cnzaж nonжpotràжĨa¿¿|un¿crcж IaжpcœǛ
Icz|oncжaжcu|жconduccжqucstaжv|a.ж ıaжsctt|maжoIIcsaжcons|stcжncIжcommcttcrcж
cosc|cntcmcntcжatt|жcoIpcvoI|жcontandoжsuȮж cantoжdcIж mahcmanirapcrж annu|-
IarncжIcж consc¿ucnzc.ж ıcж Scr|ļturƱжaIIcrmanoжchcж unaжpcrsonaжpuòж| |hcrars|ж
daIIcж consc¿ucnzcж d| жtutt|ж |ж suo|ж pcccat|ж scmpI|ccmcntcж cantandoж oж rcc|tandoж
ŌIж nomcж dcIж S|¿norc.ж Maж ch|ж approI|ttaж d|ж qucstaж ¿raz|aжcж cont|nuaжaж comИ
mcttcrcж att|ж coIpcvoI|ж contandoж suIж cantoж dc|ж sant|ж nom|ж pcrж ncutraI|zzarncж
¿I|жcIIctļ| жcommcļtcжIaж p|Ϲж ¿ravcжoIIcsaж a|жp|cd|жdcIж santoж nomcĢж TaIcж oIIcnЙ
sorcжnonж potràжpur| Iȥcaœs|ж ʝnжaIcunж modo.ж ˜nжaȮtrcжparoIc,ж poss|amoжavcrжcomК
mcssoж moIt|ж crror|ж pr|maж d|ж com|nc|arcж ΅aж prat|caж dcIж cantoж dc|ж sant|ж nom|ж
dcIж S|¿noĨcʆж maж dopoж avcrжprcsoж r|Iu¿|oж ncIж santoж nomcж dcIж S|¿norcж cж avcrж
ncutraI|zzatoж Icж consc¿ucnzcж ncIastcж dc|ж nostr|ж pcccat| , ж dohh|amoж cv|tarcж
attcntamcntcж d|ж commcttcœcж att|ж coIpcvoI|ж pcrж po|ж spcrarcж chcж |Iж cantoж dcIж
antoж nomcж ncж annuII|ж Icж consc¿ucnzcĢж ˴śottavaж oIIcsaж cons|stcж ncIж crcdcrcж
chcж|IжcantoжdcIжsantoжnomcжdcIжS|¿norcжcqu|vaI¿aжaжquaIchcжatt|v|tàжmatcr|aIcж
prop|z|a.ж Ţs|stonoжvar|ж t|p|ж d|ж opcrcж huoncжchcж hannoж Ioжscopoжd|жprocurarcж
hcncIōc|ж matcr|aI|,ж maж ||ж santoж nomcж cж |Iж Iattoж sϮcssoж d|ж cantar|oж nonж sonoж
scmpI|c|ж I|tur¿|c.ж Scnzaж duhh|oж|Iжsantoж nomcж cж Ic¿atoж adж csscʇж maжnonж dcvcж
ma|жcsscrcж I|m|tatoжaжqucstcжdcnom|naz|on| . ж Fo|chŲж|Iж santoж nomcжdcIжS|¿noЛ
rcж nonж cж d| IIcœcntcж daIж S|¿norc,ж nonж s|ж dovrƱhhcж cantaœcж |Iж santoж nomcж pcrж
scrv|rcж|жpropr|ж|ntcrcss| . ж lIжS|¿norcжSuprcmoжcж |Iжpropr|ctar|oжcж| I жhcncIōc|ar|oж
sovranoжd| жo¿n|жcosaʈжcж nonжcж |Iжscrv|torcжd| жncssunoжnŲжctcnutoжaжprovvcdcrcж
a|ж h|so¿n|ж d|ж quaIcuno.ж Ţж po|chŲж |Iж santoж nomcж dcIж S|¿norcж cж |dcnt|coж aIж
S|¿norcж stcsso,ж nonж h|so¿naжccœcarcж d|ж sIrutļarcж |Iжsantoжnomcж aж scop|ж pcrsoǛ
naI|.ж ıaж nonaж oIIcsaж cons|stcж ncIIɩ |stru|rcж suIIaж naturaж trasccndcntaIcж dcIж
santoжnomcжcoIoroжchcж nonж sonoж |ntcrcssat͕ж aж cantar|oĢж ˸ar|arcж dcIIcж¿Ior|cж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶ ¡2ĖŶ ĩIŶprimoŶ passoŶ vcrsoŶ IaŶ rcaIizzazioncŶ spirituaIcŶ ¡9Ŷ
dcI жmchc-mcntrc˾ aж coIoroжcĵcжrìfìutanoж dìж cantarͱoж cж Ǝn' oIfcsaж aìж pìcdĚж dcIж
santoж nomc.ж !aж dccìmaж offcsaж cж dìsìntcrcssarsìж dcIж santoж nomcж dcIж Sì¿norcж
anchcжdopoжavcrжascoItatoжlcжsucж¿lorìcжcжcoȴprcsoжlaжsuaжnaturaжassoluta.ж Laж
pcrsonaжchcж cantaжoж rccìtaж ì|ж santoж nomcж dclжSì¿norcжsìж accor¿cж dìжlìbcrarsìĬж
¿razìcжaж qucstoж cantoġж daìж falsìж concctɆìж sullaж proprìaж ìdcntìtà.ж Chìж cж sottoж
I ' ì nIIussoжdc|ж fa|soж c¿oжcrcdcжdìжcsscrcжìlж padroncж cжìlжbcncfìcìarìoж Ic¿ìttìmoж dìж
o¿nìжcosaĬжcжpcnsaжchcжtuttaжlaжcrcazìoncжcsìstaжsoIoжpcrжìIжsuoжpìaccrc.ж Ilжmon-
doж ìnϡcroж vìvcж sottoж qucstaж falsaж concczìoncж nataж dalж falsoж c¿oж -Ǣì oǣж cж
Ǣmi oɚń, ж maж ìIж cantoж dcìж santìж nomìж cìж lìbcraж daж qucstaж concczìoncж crrata.ж
VLRSOŶ l 2Ŷ
|
Ñ· l | ( º| l
kím˾ ¡rcmcttcs}c˾ bchubhínjǿ˾
¡crok;cír˾ hcėcncír˾ íhc˾
vcrcm˾ muhřrtcm˾ vídítcm˾
çhcȻcNjc˾ƀc}csc˾ėctcþ˾
kím:˾ aжchcж scrvc,ж ¡rcmcttcs}c:˾ dìж coIoroж chcж sonoж confusì,ж bchubhíþ:˾ daж
mo|tì,ж ¡crok;cíþ:˾ scnzaжcspcrìcnza,ж hdėcncíþ:˾ annì,ж íhc:˾ì nжqucstoж mondo,ж
vcďcm:˾ mc¿|ìo,ж muhɳrtcm:˾ unж momcnto,ж vídítcm.˾ coscìcntc,ж çhc]ctc.˾ sìж
puòж ccrcarcж dìж ra¿¿ìun¿crc;ж ƀc}csc.˾ ciòж cĵcж cж I 'ìntcrcsscж suprcmoņж }ctcȽ:˾
conж qucsto.ж
TRAD¡ZlONLŶ
AŶchcŶscrvcŶ unaŶIungaŶvitaŶinŶqucstoŶmoudoŶpcrsaŶncIŶvanoŶscorrcrcŶdcgIiŶ
anni ĠŶ È mcgIioŶ unŶmomcntoŶdiŶpcrfcttaŶcoscicnzaŶpcrchcŶcssoŶscgnaŶ I 'inizioŶ
dcIIaŶ riccrcaŶ vcrsoŶ iIŶ nostroŶ intcrcsscŶ suprcmo.Ŷ
SFlLGAZlONLŶ
SrЧIaж Sukadcvaж GosvamIж rìvcIaж aж Maharajaж Farik¸ìtж I ' ìmportanzaж dclж
canϢoж d̝iж santìж nomìж dcIж Sì¿norcжpcrжo¿nìж uomoж chcжdcsìdcrìжpcrfczìonarcж laж
suaж csìstcnza.ж Fcrж ìncora¿¿ìarcж ì l жrcĬж cĵcжavcvaжsoltantoжscttcж¿ìornìж dìж vìta,ж
SukadcvaжGosvamIжaffcrmaжchcжcжìnutìIcжrcstarcжì nжqucstoжmondoжccntinaìaжdìж
annìж scnzaж avcrcж alcunaж conosccnzaж dcìж problcmìж dcII'csìstcnza,ж cж mc¿lìoж
vìvcrcжunжsoIoжìstantcжncllaжpìcnaжcoscìcnzaжdcIжproprìoжìntcrcsscжsuprcmo,жchcж
cж ctcrno,ж pìcnoж dìжconosccnzaжcж dìж fcIìcìtà.ж İcж pcrsoncжconfuscжdalж Iascìnoж
ì|lusorìoж dcIж mondoж matcrìaIcж cж ìntcrcssatcжsoIoж aжman¿ìarc,ж aжbcrcж cжaжdìvcrǘ
ɇìrsìж ǭcìocж aж soddìsfarcж Icж loroж tcndcnǔcж anìmaIì- sprccanoж ìж prczìosìж annìж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
20Ŷ Srimad-ßhãgavatamŶ |CautoŶ2, ŶCaµ.őŶ
dc||aжIoroжvìta,ж chcж scorronoж unoж dopoж I ' altroж ìmpcrccttìbiImcntc.ж Bìsognaж
csscrcж pcrfcttamcntcж coscìcntìж chcж scж I ' anìmaж condìzìonataж rìccvcж Iaж formaж
umanaж cж pcrж raggìungcrcж laж pcrfczìoncж spìrìtualc,ж cж ìIж cantoж dcIж santoж nomcж
dclж SìgnoLJcж cж |aжvìaж pìŔж facì|cж chcж conduccж aж quců|aж pТrfczìonc,ж comcжcж gìàж
statoжacccnnatoж nc|жvcrsoжprcccdcntc.ж ijraжcsamìncrcmoж ultcrìormcntcжIcжoIfc-
scжcommcsscжaìжpìcdìж dclж santoж nomc.ж SrIȡaж ƀͲvaж GosvamIжFrabhuжhaж raccoItoж
moltìж passìж dìж Scrìtturcж autcntìchcж chcж sostcngonoж valìdamcntcж Icж sucж affcrŘ
mazìonìж su||cж offcscж aìж pìcdìж dc|ж santoж nomc. ж Basandosìж su|ж |í;pu-)úmclc˾
J cn˾tŮc,˾ SrIȜaж˪Ivaжˑosvam͆жdìmostraжchcжìlжcantoжdcIж santoжnomcжdclжSìgnorcжcж
suffìcìcntcж aж |ìbcrarcж unaж pcrsonaж da||cж conscgucnzcжdìжtuttìж ìж suoìжattìж co|pc-
voIì.ж Ʀìtandoж anchcж ìlж ŌŘʶʄcƘ˴c)c˾ ȟ˞ŮŘȨȔcƨ ˾ SrIж GosvamIjƶж spìcgaж chcж nonж
bìsognaжnóжdcnìgrarcжunжdcvotoж dclж SìgnoLJcж nóжasco|tarcжchìжsìж abbassaжaж taIcж
atto.ж Inж rcaltà,ж unж dcvotoж dcvcж ccrcarcж dìж farж taccrcж unж sìmìlcж offcnsorcж ta-
glìandoglìж laж |ìngua,ж cж scж nonж cж ìnж gradoж dìж farlo, ж dovrcbbcж toglìcrsìж laж vìtaж
pìuttostoжchcж ascol|arcж qua|cunoжchcжìngìurìaж Ǒnж dcvo|oж dclжSìgnorc.ж Inж brcvcɾж
nonж bìsognaж nóж asco||arcж nóж to||crarcж ìnsu|tìж dìrcttìж aж unжdcvotoж dcIжSìgnorc.ж
Quantoжa|ж fattoж dìжdìstìngucrcжì|жsantoжnomcжdclж SìgnorcжdaìжnomìжdcgIìжcsscrìж
cclcstì,ж lcжScrìtturcжrìvclatcжspìcganoжchcжqualunqucжcsscrc,ж pcrжquantoж potcn-
tcжsìa,ж nonжcж chcж unж frammcntoжdìжSr͇ж ƁLj,˹a,ж chcж cж laж fon|cжsuprcmaжdìж ognìж
cncrgìaж ɬˉ. ̲. ɿж Ǵ dz. Ơʣ Ǧ . ж ̀uttì,ж |ranncж ìIж Sì̳norc,ж occupanoж unaж posìǓìoncж suǘ
bordìnataж pcrchóж ncssunoжcж ìndìpcndcntcж daж !uì . ж Foìchóжncssunoжsupcraж oж
cguagIìaжI ' cncrgìaжdcIж SìgnorcжSuprcmo,ж ncssunжnomcжpuòж avcrcжtantaжpotcn-
āaжquantaжncжhaжìIж nomcжdcIж Sìgnorc.ж Ʀantandoж ŨIжsantoжnomcжdcIж Sìgnorcжsìж
puòж o|tcncrcж sìmultancamcntcж | ' cncrgìaжg|obaIcж chcж dcrìvaжdaжtuttcж Icж fontì.ж
Đonж bìsognaжdunqucжmcttcrcж suIIoж stcssoж pìanoжìIжnomcжsantoж cж suprcmoжdcIж
Sìgnorcжcжqua|sìasìжaItroж nomc.ж Brahma,ж SìvaжoжquaIsìasìжaItroжpotcntcжcsscrcж
ccIcstcж nonж possonoж cguag|ìarcж ķ|ж SìgnorcжSuprcmo,ж SrƷжVì,ͳɯuǰ ж ˗noItrc,ж ìIжnoŘ
mcжdcIжSìgnorcжcжcosiжpotcntcжchcжpuòжlìbcLJarcìжdaIIcжconscgucnzcжdìжqualsìasìж
pcccato,ж maжchìж vuoIcжusarcжqucstaжpotcnzaжtrasccndcntalcжpcrжscopìжcquìvocìж
dìvcntaжl ' csscrcж pìŕжdcgradatoжcж nonж ottcrràж maìжìlжpcrdonoжdclж Sìgnorcжoж dcìж
Suoìж rapprcscntantì.ж ijgnìж pcrsonaж dcvcж dɏnqucж dcdìcarcж |aж proprìaж vìtaж aж
gIorìfìcarcжìIжSìgnorcжconж tuttìжìж mczzìж cжscnzaжcommcttcrcжoffcsc.ж Đonжsìж puòж
paragonarcжì l жfa|toжdìж vìvcrcжcosiĬж anchcжsoIoж pcrж unжìstantc,ж aж unaжlungaжvìtaж
trascorsaжncII' ignoranza,жcomcжqucllaжdcg|ìжalbcrìжcжdìжa||rìжcsscrìĄжchcжpossonoж
vìvcrcж pcrж sccolì,ж maжscnzaжcompìcrcжa|cunж progrcssoж spìrìtua|c.ж
khcƩ˕vúȼĆço˾ númc˾rɥƜcr;ír˾
¡ɴútvc)cttúm˾ íhú)u;c(˾
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶ13JŶ IIŶprimoŶpassoŶvcrsoŶ IaŶrcalizzazioncŶ spirituaIcŶ
muhürlcl˾scrvcm˾ ulsj]}c˾
çclcvcn˾ cbhc}cm˾hcrím˾
21Ŷ
khc]vcɌçcþ:˾ ì l жrcжKhaɈvaƴƹga,ж ncmc:˾nomc, ж rc]c-j;íþ:˾ santoжrc, ж ]ñclvc:˾
sapcndo,ж í}cllcm:˾durata,ж íhc:˾ìnж qucstoжmondo,ж c}u;cþ:˾dcllaжproprìaжvìta,ж
muhürlcl:˾ ìnж unж soIoж ìstantc,ж scrvcm:˾ ognìж cosa,ж ulsj]}c:˾ abbandonando,ж
çclcvcn:˾ avcvaжcompìuto,ж cbhc}cm:˾ pcrIcttamcntcж sìcuro,ж hcrím:˾ Oìo,ж Iaж
Fcrsonaж Suprcma.ж
TRAD¡ZIONLŶ
DopoŶ avcrŶ saputoŶ chcŶ gliŶ rcstavanoŶ soIoŶ pochiŶ istantiŶdi Ŷvita,Ŷ i I ŶsantoŶ rcŶ
KhaŵvãňgaŶ abbandonòŶ subitoŶ ogniŶ occupazioncŶ matcriaIcŶ cŶ siŶ miscŶ sottoŶ IaŶ
protczioncŶ assoIutaŶ dcIŶ SignorcŶ Suprcmo.Ŷ
SFILGAZIONLŶ
ijgnìжuomoжpìcnamcntcжrcsponsabìIcжdovrcbbcжcsscrcжscmprcжcoscìcntcжdclж
prìmoжdovcrcжchcж glìж ìncombcжì nжquantoжcsscrcжumano.ж Soddìsfarcж ìж proprìж
bìsognìжmatcrìaIìжnonжcжtutto,ж bìsognaжcostantcmcntcжprcoccuparsìжdìжcompìcǗ
rcж ì I ж vcroж dovcrcж dìж uomoж pcrж ottcncrcж lcж mìgIìorìж condìzŧonìж possìbìIìж nclIaж
prossìmaж vìta.ж !aж vìtaж umanaж dcvcж scrvìrcж aж prcpararcìж pcrж qucstoж ìmpor-
tantcжdovcrc.ж žnжqucstoжvcrsoж Maharaj aжKhaɉva͈ʹgaжcж dcIìnìtoжrcж santo,ж pcr-
chcжsapcvaжassumcrsìжIaжrcsponsabìIìtàжdcIl ' ammìnìstrazìoncжdcIloжStatoжscnzaж
pcrж qucstoж dìmcntìcarcж ìIжsuoж prìmoжdovcrc.ж ^Itrcttantoжsìжpuòжdìrcжpcrжaltrìж
rcж santì,ж oж rc]cr;í˾ comcж Mahara¡aжƭudhì¸ϣhìraжcж Mahara͟aж FarIk¸ìt,ж chcжdìc-
dcroж I ' cscmpìoж dìжcomcжsìжdcv'csscrcж attcntìж aж compìcrcжìIжdovcrcж pìŕж ìmpor-
tantc.ж
ĥnж gìornoж gIìж csscrìж ccIcstìж prcgaronoж Mahara¡aж KhaɈva͝gaж dìж andarcж aж
combattcrcж controж ìж dcmonìж suìж pìanctìж supcrìorì.ж Mostrandosìж dcgnoж dcIIaж
suaж corona,ж ìIжrcж sìж uniж aIIcж schìcrcж dcgIìж csscrìж ccIcstìж cж Iìж soddìsIcccж coIж suoж
coraggìoж ncIж combattìmcnto.ж žnж cambìo,ж qucstìж uItìmìж volIcroж accordargIìж
quaIchcжbcncdìzìoncжpcrжaccrcsccrcжìIжsuoж bcncsscrcж matcrìaIc,ж maжìIжrc,жprcoc-
cupatoж ì nnanzìtuttoж dcIж suoж prìmoж dovcrc,ж chìcscж Ioroж quantoж gIìж rìmancsscж
daжvìvcrc.ж SìжpuòжdunqucжcapìrcжchcжMahara¡aжKhaϤvaƴƹgaжsìжprcoccupavaжpìŕж
dìжprcpararsìж aIIaж vìtaж succcssìvaж chcж dìж ottcncrcж dagIìж csscrìж cclcstìж quaIchcж
bcncIìcìoжmatcrìaIc.ж GIìжcsscrìжccIcstìжIoж ì nIormaronoжtuttavìaжchcжavcvaжsoIoж
pochìжìstantìжdìжvìta.ж ScnzaжcsìtarcжìIжrcжlascìòжìlжrcgnoжccIcstc,жchcжoIIrcжcontìǗ
nuamcntcж ìж pìŕж aItìжpìaccrìжmatcrìaIìж cж tornòжsullaжTcrraжdovcжsìжmìscжsottoжlaж
protczìoncжassolutaжdcIж Sìgnorcж Suprcmo.ж Ť I жsuoжtcntatìvoж cbbcж succcssoж cdж
cgIìжraggìunscжIaжlìbcrazìonc.ж Qucstoжrcжconobbcжì l жsucccsso,жcжì nжpochìжìstantìж
soItanto,ж pcrchcжcraжscmprcжcoscìcntcжdcIжsuoж prìmoжdovcrc.ж CosĜжMaharajaж
FarƄk¸ìt,ж aж cuìж rcstavanoж soIoж scttcж gìornìж dì ж vìtaж pcrж compìcrcж ìIж suoж prìmoж
dovcrc,ж Iuж ìncoraggìatoж daжSukadcvaж GosvamƄж adж ascoItarcжlcж gIorìcж dcIж Sì-
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
22Ŷ Srimad-ßhŇgavatamŶ |CautoŶ2,ŶCap.Ŷ1
¿norcжncl|aжformaж dcIIoж
_
rlmcd-Bhcçcvctcm.˾ FcrжvoIontàжdclж Sì¿norc,ж Maha-
ra¡ aж FarIk¸ìtж ìncontròж subìtoж ìIж ¿randcж Sukadcvaж GosvamIġж cж nclloж
_
rlmcd˯
Bhcçcvctcm˾cж dcscrìttoж ìnж modoж mcravì¿Iìosoж ìlж ¿randcж tcsoroж dcllaж suaжpcr-
fczìoncж spìrìtualc.ж
VLRSOŶ ¡4Ŷ
*Ű ĶŰ ļŰ ¤¦Ű |
T +Ű m=. · - ď
tcvc¡)˾ ctcrht˾ kcurcv)c˾
sc¡tchcĖ˾]lvttcvcdhtĸ˾
u¡ckcl¡c)c˾ tct˾scrvcĖ˾
tcvcd˾ )ct˾ scm¡crc)tkcm˾
lcvc:˾ tua,ж c¡t:˾ anchc,ж ctcrht:˾ pcrcìò,ж kcurcv)c:˾ oж tuж chcж scìж natoж ncIIaж
Iamì¿lìaжdcìжKuru,ж sc¡tchcm:˾scttcж¿ìornì,ж ]Ǎvttc:˾durataжdcllaжvìta,ж cvcdhtþȎ˾
Iìnoж alж Iìmìtcж dì,ж u¡ckcl¡c)c:˾ fa'ж chcж sìanoж compìutì,ж tcl:˾ qucstì,ж scrvcm:˾
tuttì ,ж tcvct:˾ ìIж tcmpoж ncccssarìo,ж )ct:˾ chcж sono,ж scm¡crc)tkcm:˾ rìtìж pcrж Iaж
prossìmaж vìta.ж
TRAD¡ZIONLŶ
OŶ MahãrãjaŶFarik¶it,ŶfiglioŶdcllaŶ diuastiaŶ ĭuru,Ŷ uouŶ tiŶrcstauoŶ chcŶ scttcŶ
gioruiŶ diŶ vita,Ŷ durautcŶiŶqualiŶdovraiŶcompicrcŶ tuttiŶiŶritiŶucccssariŶpcrŶottcucrcŶ
lcŶ coudiziouiŶ piuŶ favorcvoIiŶ ucIIaŶ tuaŶ prossimaŶvita.Ŷ
SFlLGAZIONLŶ
Oopoж avcrж cìtatoж l ' cscmpìoж dìж Mahara¡aж KhaɉvaΙ¿a,ж chcж avcvaж avutoж aж
dìsposìzìoncж soIoж quaIchcж ìstantcж pcrж prcpararsìж allaж vìtaж succcssìva,ж Suka-
dcvaжGosvamiжìncora¿¿ìòж MaharajaжFarĖk¸ìtжdìccndo¿lìжchcжpotcvaжIacìImcntcж
approIìttarcж dcìж scttcж¿ìornìж chcж¿lìж rcstavanoж pcrж prcpararsìж aIIaж vìtaжsucccs-
sìva.ж IIжGosvamIжconsì¿lìòжìndìrcttamcntcжaII'ìmpcratorcж dìжprcndcrcж rìIu¿ìoж
ncIlaж manìfcstazìoncж sonoraж dcIж Sì¿norcж durantcж ¿lìж ultìmìж scttcж ¿ìornìж dcIlaж
suaж vìtaж cж ra¿¿ìun¿crcж cosiж Iaж Iìbcrazìonc.ж žnж aItrcж paroIc,ж scmpIìccmcntcж
ascoltandoж loж
_
rlmcdƽBhcçcvctcm,˾ cosĜж comcж fuж trasmcssoж daж Sukadcvaж
GosvamIжaжMaharajaжFarĖk¸ìt,ж tuttìж possonoжprcpararsìжncIжmodoжmì¿Iìorcжpcrж
Iaжprossìmaжvìta.ж ďж rìtìжnonжsonoжìndìspcnsabìIì,жmaжcж ncccssarìoжcrcarcжaIcuncж
condìzìonìж favorcvolì,ж comcж dìmostraж ìlжvcrsoж sc¿ucntc.ж
YÎM¬Í 1 h
× ĴŰ ĵŰ ĸĹŰ Hl |
Ű ĽľĿŰijŰĺĻŰķŰ¯ (Ű ; ď-. ď
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶĭǹǶж lIŶ µr|moŶµassoŶ vcrsoŶ IaŶ rcaIizzaz|oucŶ sµ|rituaIcŶ
0Hl0-KÕÍC lu ]uIup0
0ÿ0lC ÿ0l0-SÕOHV0S0[
CHlHO¸ÕO 0S0hÿ0-S0SlICØ0
S]fH0D OCHC Hu ¸C C0 l0H
23Ŷ
0Hl0-K0ÍC. a|ж tcrmìncж dc||aж vìtaņж lu. ma;ж ]uIup0[. unaж pcrsonaşж 0ÿ0lC.
csscndoжarrìvata;ж ÿ0l0-SÕOHV0S0[. scnzaжa|cunaжpauraжdc||aжmortcşж CHlHO¸Õl.
dcvcж tag|ìarc;ж 0S0Hÿ0. dìstaccoşж S0SlICH0. conж | ' armaж dc| ,ж S]]H0H. tuttìж ìж
dcsìdcrìʾж OCHC. a|жcorpoжmatcrìa|c,ж 0Hu. rc|atìvìņж ¸C. ϥ uttoжqucstoņж C0` anchcƥж
l0H. |oro.ж
TRADLZlONEŶ
CoIuiŶchcŶvcdcŶavvic|uars|ŶI aŶIiucŶdcIIaŶv|taŶdcvcŶsaµcrcŶaIIroutarcŶI aŶmor-
tcŶscuzaŶµauraŶcŶdcvcŶtroucarcŶiŶIcgam|ŶchcŶIoŶtrattcuŀouoŶ aIŶ corµoŶmatcr|aIc,Ŷ
aŶ tuttoŶ ciòŶ chcŶ 8 rcIat|voŶ adŶ cssoŶ cŶ aŶ tuttiŶ |Ŷ dcsidcriŶ chcŶ ucŶ dcr|vauo. Ŷ
SFlEGAZlONEŶ
Vo|crsìж costruìrcж unaж dìmoraж pcrmancntcжìnж ΢ucstoж mondoʀж nonostantcж
sìaж cvìdcntcж chcжƎnж gìornoжbìsogncljàж|ascìarcжdĚctroжdìжscжtuttoжcìòжchcжcж statoж
prodottoж da||aж prczìosaж cncrgìaж umanaŃж dìmostraж | Ł assurdìtàжdcìж matcrìa|ìstìж
attaccatìж a|ж pìaccrcж dcìж scnsì.ж Grandìж uomìǀìж dìж Stato,ж scìcnzìatì,ж fì|osofìж cж
a|trìж pcrsonaggì,ж tuttìж ugua|mcntcж ìnscnsatì,ж nonжsapcndoж nu||aжdìж cìòж chcж rìĪ
guardaж| ' anìmaжspìrìtua|cłж crcdonoжchcжìжbrcvìжannìжdc||aж|oroжvìtaжsìanoж| Ɩ unì-
caж rca|tàжcж chcж nonж cìж sìaж nìcntcж dopoж |aж mortc.ж Qucstaжmancanzaж dìж cono-
sccnzaėж chcжsìжcstcndcжanchcжaìжcìrco|ìжdcìжcosìddcttìжcrudìtìжdìж qucstoжmondołж
soffocaж |aж vìta|ìtàж dc|| 'cncrgìaж umanaж cж |cжtcrrìbì͵ìж conscgucnzcж pcsanoж su| | aж
socìctà.ж Eppurcж ìж matcrìa|ìstìж rcstanoж stupìdamcntcж ìndìffcrcntìж aж cìòж chcж
rìscrvaж|oroж|aжprossìmaжvìta.ж İaжDH0ÿ0V0O-ÿÏl0 ìnscgnaжìnnanzìtuttoжchcжognìж
csscrcж cж pcrж scmprcж unaж pcrsonaж ìndìvìdua|cŃж anchcж dopoж | 'annìcntamcntoж
dc|ж corpo,ж chcжcжparagonatoжaжunжscmp|ìccжvcϐtìto.ж Infattì,жproprìoжcomcжcìжsìж
dìsfaж dìж unж vcstìtoж vccchìoж pcrж ìndossarncж ǒnoж nuovo,ж | ' csscrcж ìndìvìdua|cж
prcndcж unж corpoж nuovoŃж cж cìòж chcж cж dcttoж mortcж nonж cж a|troж chcж qucstaжtra-
smìgrazìonc.ж İaжmortcжconsìstcжdunqucжìnжunжcambìamcntoжdìжcorpoжa||aжfìncж
dìжqucstaжvìta.ж ȍnaжpcrsonaжìntc||ìgcntcжsìжprcparcràжaжqucstoжcambìamcntoжcж
ccrchcràж dìж ottcncrcж nc||aж vìtaж succcssìvaж ì|ж mìg|ìorcж corpoж possìbì|c,ж cìocж
unж corpoж spìrìtua|c,ж comcж |oж possìcdonoж co|oroж chcж tornanoж nc|ж rcgnoж dìж
Oìoжoж chcж pcnctranoж nc|ж OI0HH0H. ˘|ж sccondoж capìto|oжdìжqucstoжCantoжsvìВ
|uppcràжampìamcntcжqucstoжargomcntoŃж maжdobbìamoж capìrcжchcжpcrжquantoж
rìguardaж | aж rcìncarnaǓìoncж cж ncccssarŧoж prcpararsìж fìnж d' oraж a||aж prossìmaж
vìta.ж Lcж pcrsoncжscìocchcжdannoжmaggìorcжìmportanzaж aж qucstaжvìta,ж nonoǖ
stantcж|aжsuaжnaturaжtcmporancaƛж pcrcìòжìжdìrìgcntìжìrrcsponsabì|ìжdc||aжsocìctàж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
24Ŷ Srimad-ßhãgavatamŶ [CautoŶ2, ŶCaµ. ¡ Ŷ
mcttonoжI`acccntoжsuIж corpoжcжsuж tuttoжcìòжchcжcжì nжrcIazìoncжcolжcorpo.ж Quc-
staжconcczìoncж nonжcж lìmìtataжaIжcorpoƙж maж sìжcstcndcжaìж parcntìƛж alIaж mo¿Iìc,ж
aìжfì¿lì,жa¿Iìжamìcì,ж alIaжnazìoncжcжaжmoltcжaltrcжcoscжdcstìnatcжaжspc¿ncrsìжconжlaж
IìncжdclIaжvìta.ж Quandoжsopra¿¿ìun¿cжIaжmortcжtuttcжquеstcжrclazìonìжsprofonŗ
danoжncII`oblio.ж ďl жsonnoжofIrcж aжqucstoжproposìtoжunж cscmpìoжmoItoжappro-
prìato.ж Quandoжdormìamoжpcrdìamoж o¿nìжnozìoncжdcIж nostroжcorpoжcж dìжcìòж
chcж cж rclatìvoж adж cssoėж anchcж scж ìIж nostroж sonnoж duraж soItantoж quaIchcж ora.ж
Sìmìlmcntc,ж laжmortcж consìstcж ìnж unжsonnoж chcж duraжqualchcжmcsc,ж ìIж tcmpoж
ncccssarìoжalIaжformazìoncжdìжunaжnuovaжprì¿ìoncжcorporca,жoIIcrtaжdalIcжIc¿¿ìж
dclIaж naturaж sccondoжìж nostrìж dcsìdcrì.ж Sìж traǐtaж dunqucжdìжcambìarcжlaжnaturaж
dcìж ǁostrìж dcsìdcrìж mcntrcж sìamoж ancoraж ìǁж qucstoж corpo,ж cж pcrж Iarcж qucstoж
occorrcж rìccvcrcж un` adc¿uataжcducazìoncж ncIж corsoж dclIaжnostraж vìtaж umana.ж
Qucstaжcducazìoncж puòж csscrcж comìncìataж ìnж quaIsìasìж momcntoж dclIaж vìta,ж
anchcж pochìж ƃstantìж prìmaжdcIlaжmort c, жmaжlaжproccduraжnormaIcжvuolcжchcжsìж
vcn¿aж cducatì,ж fìnж dalIČ ìnfanzìa,ж ncIlaж fascж dìж brdhmdcdr}d,˾ cж sìж pro¿rcdìscaж
¿raduaImcntcж alIaж fascж dìж çjhdsthd,˾ dìж vdnd¡rdsthd˾ cж ì nIìncж dìж sdnn}csd.˾
!` ìstìtuzìoncжchcж assìcuraжqucstaжcducazìoncжcжchìamataжvdrqùsrdmd-dhdrmdƢ˾
oжsdnctdnd-dhdrmd,˾ cdжcжìIжmctodoжmì¿lìorcжpcrж rcndcrcжpcrfcttaжlaжvìtaж uma-
na. ж Sìж raccomandaж dunqucж all 'uomoж dìжta¿lìarcжìж lc¿amìжchcж loж trattcn¿onoж
aIIaж vìtaж famìIìarc,ж socìaIcж oж polìtìcaж a|l`ctàж dìж cìnquant `annì, ж scж nonж prìma,ж
cж prcpararsìж aIIaж vìtaж succcssìvaж adottandoж l ` ordìncж dclж vdnd¡rdsthd˾ cж dclж
sdnn}csd.˾ Iж matcrìaIìstìж chcж occupanoж ncllaж socìctàж postìж dìж cosìddcttìж dìrìГ
¿cntìж rcstanoж ostķnatamcntcж attaccatķж aIIaж vìtaж ̩amķ ĝìarcж scnzaж ncmmcnoж
tcntarcж ìlж mìnìmoж sIorzoж pcrжta¿Iìarcж qucstìж lc¿amì,ж vìttìmcж dclIcжIc¿¿ìж dclIaж
natura,ж cssìжȓovrannoжrìvcstìrsìжdìж unж nuovoж corpoжmatcrìalcжsccondoж lcж Ioroж
attìvìtà.ж ^lж tcrmìncж dcIIaж loroж csìstcnza,ж qucstìж dìrì¿cntìж ì nscnsatìж avrannoж
Iorscж ¿uada¿natoж ìlж rìspcttoж dclж popolo,ж maж qucstaж ¿Iorìaж nonж saràж Ioroж dìж
aIcunж aìutoж davantìж aIlcжIc¿¿ìж dclIaж natura,ж chcжtcn¿onoж tuttìж ¿lìж csscrìж strct-
tamcntcж Ic¿atìж manìж cж pìcdì .ж !aж cosaж mì¿Iìorc,ж dunquc,ж cж abbandonarcж dìж
proprìaж voIontàж¿Iìж attaccamcntìж aIlaж Iamì¿lìaжcж allaжsocìctàжpcrж attaccarsìж alж
scrvìzìoж dìж dcvozìoncж oIfcrtoж aIж Sì¿norc.ж ďǀж partìcoIarcж qucstoж vcrsoж mcttcж
I` acccntoж sullaж ncccssìtàж dìж abhandonarcж tuttìж ¿Iìж attaccamcntìж Iamìlķ arì .ж
L` uomoжdcvcж potcrжsvìIupparcжaspìrazìonìж pìğж aIt cĄ жaltrìmcntìж nonж potràжmaìж
Iìhcraζsìжdaжqucstìж dcsìdcrìжmaIsanì.ж ďlжdcsìd̞rìoжIaжpartcжdcIIaжnaturaжdcII`cs-
scrcж ìndìvķduaIc.ж !' csscrcж vìvcntcж cж ctcrno,ж cж poìchóжcж naturaIcжpcrж luìжavcrcж
dcsìdcrì,ж qucstìж dcsìdcrìж sonoж anж cжhж`cssìж ctcrnì.ж Đonж sìж puòж dunqucж mcttcrcж
fìncж aìж dcsìdcrì,ж maж sìж puòж cambìarcж l `o¿¿cttoж dcìж dcsìdcrì .ж Bìso¿naж nutrìrcж
ìIж dcsìdcrìoжdìжtornarcжaж Oìo,ж ncllaжnostraжdìmoraжorì¿ìnalc,ж aIIoraжìIжdcsìdcrìoж
dìж¿uada¿ǁo, жdìжonorìжcжdìжpopolarìtàжmatcrìaIcжdìmìnuìràжìnжproporzìoncжaIIoж
svìluppoж dcIIaж nostraж dcvozìonc.ж !` csscrcж vìvcntcж cж Iattoжpcrж ìmpc¿narsìж ìnж
attìvìtàж dìж scrvìzìo, ж tuttìж ķж suoìж dcsìdcrìж convcr¿onoж vcrsoж qucstaж tcndcnzaж
aж scrvìrc.ж OaIl`uItìmoж dcìж va¿abondìж fìnoж aIж capoж dìж Stato,ж tuttìж scrvonoж ìnж
unж modoж oж ncII`altro.ж Maж Iaж pcrfczìoncж dìж qucstaж tcndcnzaж aж scrvìrcж sìж puòж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶ10]Ŷ lIŶµrimoŶµassoŶ vcrsoŶ IaŶ rcaIizzazioucŶ sµirituaIcŶ 25Ŷ
raggiungcrcжsoIϦantoжtrasIcrcndoжiIжdcsìdcrìoж dìжscrvircжdaIIaжmatcrìaжaŬIoж spi-
rito,ж ciocжdaжSatanaж aж Oio.ж
VLRSOŶ 10Ŷ
¶ WŰ 9·Ű¡iŰ |
yñ~m| | ņ ŇüŰ
çjhdt˾¡rdvrd]íto˾ dhlrdq˾
¡up}d-tlrthd-]dlc¡lutdq˾
sucdu˾ vívíktd˾ cslno˾
vídhívdt˾kdĶ¡ítcsdnc˾
çjhct:˾ daIlaж casa,ж ¡rdvrd]ítdq:˾ csscndoж uscìto,ж dhlrdq.˾ padroncж diж só,ж
¡up}d.˾ vìrtuoso,ж tlrthd.˾ Iuogoж sacro,ж ]dld-c¡lutdqǮ˾ compIctamcntcж lavato,ж
sucdu.˾puIito,ж vívíktc.˾ solìtarìo,ж cslndq:˾ scduto,ж vídhívdt.˾sccondoжlcжrcgolc,ж
kdl¡ítd.˾ avcndoж fatto,ж csdnc.˾ suжunж scggio.ж
TRADLZIONLŶ
L' uomoŶdcvcŶIasciarcŶ IaŶcasaŶcŶ µraticarcŶ iIŶ coutroIIoŶ di Ŷsc.Ŷ luŶuuŶIuogoŶ
sacroŶ faràŶ rcgoIarmcutcŶIcŶsucŶabIuziouiŶcŶ sccgIicràŶ µcrŶscdcrsiŶuuŶIuogoŶsoIi-
tarioŶ cŶ µcrfcttamcutcŶ µuro.Ŷ
SFILGAZIONLŶ
Fcrжprcpararsiжaж unaжmìgIiorcжcsistcnzaж Iuturaж bìsognaжdapprìmaжIascìarcж
|aжcosiddcttaжcasa.ж SccondoжI ' ìstituāioncжdc|ж vdrpcsrdmd-dhdrmd,˾ oжsdnctdnd-
dhdrmdĨ˾ coIuìж cĵcж ĵaж supcratoж ìж cìnquant'anniж diж ctàж dcvcж Iibcrarsiж aIж pìğж
prcstoж daжognìжìmpcgnoж Iamilìarc.ж FoìcĵóжIaж civiItàж modcrnaж cж basataж suIIaж
vìtaж dìж IamìgIia,ж inж unaж casaж provvistaж diж tuttìж glìж agì,ж ognuno,ж dopoж csscrcж
andatoжìnж pcnsìonc,ж sìжaspcttaжdiжgodcrsìж unaжvitaжcomoda,ж inж unaжcascttaжbcnж
ammobiI͉ata,ж ìnsicmcж aжbcìжbambiniж cжgrazioscж signorc,ж cж nonж avràжilжmìnimoж
dcsidcrioж diжlasciarcж laжpropriaжabitazìonc.ж Glìж altiж Iunzionarìж dclж govcrnoж cж
gliж uomìnìж poIitìcìж rimangonoж attaccatiж aiж Ioroж postiж prìvilcgiatiж fìnoж alж mo-
mcntoж dcͶȬaж mortcж cж nonж dcsìdcranoж lasciarc,ж ncppurcж ìnж sogno,ж Icж dolcczācж
dcIжIocoIarcжdomcstìco.ж Frigìonìcroж diжqucstcжìllusionì,жìlжmatcrìaIistaжcIaboraж
mìIlcж progcttìж pcrж rcndcrcж ancoraж piğж pìaccvoIcж laж suaж csistcnāa,ж maжaIIčim-
provvìsoж arrivaж laжmortcжcrudclcж chcж scж loж portaж viaжscnzaжpìctà,ж costrìngcnű
doIoжaжIasciarcжiIжcorpoжattuaIcжpcrжprcndcrncжunжaItro.ж Đonostantcжtuttìжiжsuoìж
piani,ж cgliж cж costrcttoж aж prcndcrcж unж corpoж traж Icж 8˾400˾000˾ spccìcж vivcnti ,ж
sccondoж lcж attìvitàж compiutcжncIжcorsoж dclIaж suaж vita.ж Gcncralmcntcж Icжpcrsoncж
chcж sonoж troppoж attaccatcж aIlcж comodìtàжdcIIaжcasaж saraΚnoж costrcttcж aж rina-
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ĮŸж Srimad-ßhãgavatamŶ |CautoŶĮǫж Caµ.Ŷ1
sccrcж traж Icж spccìcж ìnfcrìorìж dìж vìtaж aж causaж dc¿Iìж attìж coIpcvoIìж chcж hannoж ac-
compa¿natoж unaж lun¿aжvìtaжìntcramcntcжvotataжalж pcccato,ж cosiж sprccanoж tut-
taжI čcncr¿ìaжdclIaжIoroжvìtaжumana.ж FcrжcvìtarcжìIжpcrìcoloжdĀжattaccarsìжallcжìlluŗ
sìonì,ж sprccandoж cosĜж| aжvìtaжumana,ж sì жdcvc,ж a| | Ɩ ctàжdì жc)nquantčannì,ж scжnonж
prìma,ж prcndcrcж coscìcnzaжdcIIaжmortcжchcж sìжavvìcìna.ж Laжcosaжìmportantcж
c˾capìrcжchcжl aжmortcжpuòжarrìvarcжìnжquaIsìasìжΔomcnto,ж anchcжprìmaжdcìжcìn-
quant' annì, жpcrcìòжbìso¿naжprcpararsìжaжunaжmì¿lìorcжcsìstcnzaжlutura.ж Lčìstì-
tuzìoncж dc|ж scnûlcnc-dhcrmc˾ c˾ fattaж ìnж modoж daж ìndìrìzzarcж o¿nìж ìndìvìduoж
vcrsoж unж futuroж mì¿Iìorc,ж scnzaжchcж sũж corraж ìIж rũschìoж d͊ж sprccarcж Iaж lormaж
umana.ж ďж luo¿hìж santìж chcж sìж trovanoж ìnж tuttoж ì| ж mondoж sìж olfronoж comcж rìɑ
lu¿ìoж a|lcж pcrsoncж chcж sìж sonoж rìtìratcж da||aж vìtaж attìvaж pcrж prcpararsìж aж unaж
mì¿Iìorcж vìtaж futura.ж Lcж pcrsoncж ìntcIIì¿cntìж dcvonoж rccarsìж ìnж qucstìж Iuo¿hìж
dopoж avcrж supcratoж ìж cìnquantčannì,ж quandoж Iaж mortcж comìncìaж adж avvìcì-
narsì,ж cж Iàжdcvonoж dcdìcarcж ìIж |oroжtcmpoж aж unж rìsvc¿Iìoж spìrìtuaIcж pcrж potcrsìж
Iìbcrarcж da¿Iìж attaccamcntìж lamìIìarìж chcж |ìж tcn¿onoж prì¿ìonìcrìж dcll ɣcsìstcnzaж
matcrìaIc.ж Sìжraccomandaжdìжlascìarcж Iaжcasaж pcrж Iìbcrarsìж da¿lìжattaccamcntìж
matcrìaIì,ж pcrchcж chìж rìmancжattaccatoжa||aжvìtaжfamì|ìarcж fìnoжal|aжmortcжnonж
puòж lìbcrarsìжdaжaIcunжattaccamcntoж matcrìalcж c,ж cosĜж|c¿ato,ж nonжpuòжcapìrcж
ìlж vaIorcж dcIIaж Iìbcrtàж spìrìtuaIc.ж Monж bìso¿naж tuttavìaж csscrcж soddìsfattìж dìж
scж soloж pcrж avcrж Iascìatoж laж casaж oж csscrsìж stabì|ìtì ,ж |c¿aImcntcж oж ìl|c¿aImcnű
tc,ж ìnж unč aItraж casaж ncIж luo¿oж dìж pc|lc¿rìna¿¿ìo.ж MoItcж pcrsoncж lascìanoж Iaж
casaжcж vannoж aж vìvcrcж ncìж Iuo¿hìжsantì,ж maжaж causaжdìжcattìvcжcompa¿nìcжsta-
bìIìsconoж rapportìж ìIIccìtìж coIж scssoж oppostoж cж cadonoж dìж nuovoж ncl|aж vìtaж dìж
lamì¿Iìa.ж Lčcncr¿ìaж matcrìaIcж ì||usorìaж c˾ cosiжpotcntcж chcж puòж larcìж cadcrcж
sottoж ìlж suoж fascìnoж ìnж qualsìasìж fascж dcllaж vìta,ж anchcж dopoж chcж abbìamoж
rìnuncìatoж a|Icж ¿ìoìcж dcIͷaж casa.ж E csscnzìaIcж dunqucж pratìcarcж ìlж contro|loж
dìжscжcoIж ccIìbato,ж cscludcndoж anchcж ìIж mìnìmoж dcsìdcrìoж scssua|c.ж Fcrж coIuìж
chcж dcsìdcraжrcndcrcжpcrfcttaж Iaжproprìaжcsìstcnza,ж |aжvìtaжscssua|cжc˾ consìdc-
rataж unж suìcìdìo,ж oж pc¿¿ìoж ancora.ж ŋìnuncìarcж a|laж famì¿Iìaж sì¿nìfìcaж dun-
qucж controIIarcж tuttìж ìж dcsìdcrìж dcìж scnsì,ж cж ì nжpartìcolarcж ìж dcsìdcrìж scssuaIì.ж
FcrжrìuscìrȖìжbìso¿naж stabì|ìrsìжìnжunжluo¿oжsantì̪ìcatoж cġ ж scdutìж sľжunaжstuoìaж
dũ ж pa¿Iìaж copcrtaж daж unaж pcIIcж dũж ccrvoж cж daж unж tcssuto,ж bŨso¿naж cantarcж Ālж
santoжnomcжdclжSì¿norcжscnzaжcommcttcrcжollcsc,жcomcжhannoжspìc¿atoжìжvcrsìж
prcccdcntì.ж žnж altrcж paroIc,ж sìж trattaж dìж sottrarrcж Iaж mcntcж aIlcж prcoccupa-
zìonìж matcrìaIìж cж lìssarIaж aìж pìcdìж dìж |otoж dc|ж Sì¿norc.ж Qucstoж scmpIìccж mc-
todoж saràж sullìcìcntcж aж condurcìж vcrsoж ìIж pìğж aItoж ¿radoж dìж pcrlczìoncж spìrì-
tuaIc.ж
VERSOŶ 1TŶ
² ¾Ű
+Ű ūŬ
¯ ıIJ Ű
= . ď;=ďď
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶĕT]Ŷ lIŶ µr|moŶµassoŶvcrsoŶ IaŶ rcaI|zzazioucŶ sµ|rituaIcŶ
dbhˣdscn˾ mdndsc˾ suddhdm˾
lrívjd-brdhmuk;drdm˾¡drdm˾
mdno˾ }dcchc]˾]íld-svc˅o˾
brdhʠd-bĈdm˾ dvísmdrdn˾
2TŶ
dbh}dscl:˾sìж dcvcж pratìcarc;ж mdndsc:˾ conж laжmcntc, ж suddhdm.˾sacro,ж lrí-
vjl:˾ compostoж dìж trc,ж brdhmd-dk;drdm:˾ lcttcrcж trasccndcntaIì,ж ¡drdm.˾ ìlж
suprcmo;ж mdndþ:˾ Iaж mcntc, ж }dcchcl:˾sìж dcvcж controlIarc,ж ]íld-svcsdɍ.˾rc¿o-
landoж ìlжrcspìro,ж brdhmd:˾ assoluto,ж bĈdm:˾scmc,ж dvísmdrdn:˾scnzaжdìmcntì-
carc.ж
TRADLZlONLŶ
DoµoŶ csscrtiŶ scdutoŶ iuŶ qucstoŶ modoŶ µortaŶ iIŶ µcusicroŶ suIIcŶ trcŶ IcttcrcŶ
trasccudcutaI|Ŷ [A-L-MJ,Ŷ cŶ rcgoIaudoŶ IaŶ rcsµiraz|oucŶ coutroIIaŶ IaŶ mcutcŶ |uŶ
modoŶ daŶ uouŶ d|mcuticarcŶ qucstoŶ scmcŶ trasccudcutaIc.Ŷ
SFlEGAZIONLŶ
ȜĢ oʿkcrd,˾ oж ìIж¡rdŶdvd,˾ laж sìllabaж compostaжdalIcж trcж Icttcrcж trasccndcn-
talìж^-ĥ-M,жcжìlжscmcжdclIaжrcalìzzazìoncжspìrìtuaIc.ж ChìжIoжrccìtaжmcntaImcntcж
cжaIIoжstcssoжtcmpoжrc¿olaжIaж rcspìrazìoncжǮmctodoжspìljìtuaŭcж maжmcccanìcoж
conccpìtoжcж pratìca|oжdaìж ¿randìж}oçl˾pcrжra¿¿ìun¿crcжIoжstatoж dìж mcdìtazìoncж
prolondań potràж controllarcж Iaж mcntc, ж anchcж scж cж domìnataж daŭlaж matcrìa.ж
Inж qucstoж modoж sìж possonoж cambìarcж lcж abìtudìnìж dclŭaж mcntc;ж nonж sìж t rattaж
dìж ƒuccìdcrȫ aǣ .ж !' aƌtìvìtàжmcntaIcжcжìIжdcsìdcrìoжnonжpossonoжcsscrcжlcrmatì ė ж
maжcж possìbìlcж coltìvarcжì l жdcsìdcrìoжdì жa¿ìrcж pcrж ra¿¿ìun¿crcжI aжrcaIìzzazìoncж
spìrìtualcŴж cжpcrжlarcжcìòжbìso¿naжìmpc¿narcжlaж mcntcжì nжpcnsìcrìж dìжaltraжnatu-
ra.ж Foìchóж laжmcntcжrapprcscntaжìlжpcrnoж attornoжaIж quaIcжruotanoж¿Iìжor¿anìж
dč azìoncĬж scжsìж traslormaж |aж naturaж dcIIcжattìvìtàжmcntaŭìж -pcnsarc,ж scntìrcж cж
voIcrc- anchcж Icж attìvìtàж dcìж scnsìж cambìcrannoж automatìcamcntc.ж SoIoж ìIж
suonoж trasccndcntalcж puòж portarcж qucstaж dcsìdcrataж traslormazìoncж dcIlaж
mcntcж cж dcìж scnsì,ж cж ȓ ġ omkurd˾ cж ìlж scmcж orì¿ìnaIcж diж o¿nìж vìbrazìoncж sonoraж
trasccndcn|aIc.ж lIжsuonoжtrasccndcntalcжcжcos͋жpotcntcжchcжpuòж¿uar͌rcжanchcж
unaжpcrsonaжchcжsollrcжdìжsquìIìbrìжmcntalì.ж LaжBhdçdvdd-çʊŴc˾ìnsc¿naжìnoItrcж
chcж ìIж ¡rdŶdvd,˾ ċ ģ oiɛikcrd,˾ cж Iaж manìlcstazìoΛcж Icttcralcж dìrcttaж dcIIaж Vcrìtàж
Suprcmaжcж^ssoIuta.ж Coluìжchcжnonж puòж canϧarcжdìrcttamcntcжìlжsantoжnomcж
dclж Sì¿norcĄж comcжcж statoжraccomandatoж prcccdcntcmcntc,ж potràжlacìlmcntcж
cantarcж ìlж ¡mˌșdvd,˾ laж sìIIabaж oĔ,˾ chcж cж unč ìnvocazìoncж rìvoltaж aIж Sì¿norc.ж
ȝĔ˾ hdrí˾ oĔ,˾ pcrж cscmpìo,ж sì¿nìlìcaж Śijж mìoж Sì¿norc,ж Oìo, ж Fcrsonaж Suprc-
maŀ. ж Comcжabbìamoж¿ìàжspìc¿ato,жìIжsantoжnomcжcж ìdcntìcoжaIж Sì¿norc,ж cжal-
trcttantoжsìж puòжdìrcжpcrжċ ģ omkcrd.˾ ^ŭcunìжncolìtìжsonoжìncapacìж dìжrcaIìzǔarcж
Iaж lormaж oж ìlж nomcж subIìmìж cж pcrsonalìж dcIж Sì¿norcж aжcausaжdcìж Ioroж scnsìжìm-
pcrlcttì, жcssìжrìccvonoж aIIoraжunaж lormazìoncж spìrìtuaIcжbasataжsuжqucstaжtcc-
nìcaжdì жcontroIIoжdclIaжrcspìrazìoncжaccompa¿ƊataжdalIaжrccìtazƅoncжsìIcnzƅosaж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¿h Srńmad-ßhãgavatamŶ [CautoŶ2,ŶCap.Ŷ1
cжìntcrìorcжdcll ' ʢȧ̉θ̊.ж Comcжabbìamoжaffcrmatoжpìŕжvoltc,жpoìchcжcжìmpos-
sìbìlcжcomprcndcrcж ìlж nomc,ж Iaжforma,ж¿|ìжattrìbutìжcж ìж dìvcrtìmcntìжdcllaжFcrǖ
sonaжdìж Oìoж attηavcrsoж ìж nostrìж scnsìжattua|ì,ж contamìnatìжdallaжmatcrìa,ж cж nc-
ccϑsarìoж farж nasccrcжqucstcжrcalìāzaāìonìжspìrìtuaIìжncllaжmcntc,ж chcжcжìIжccntroж
dcll`attìvìtàжdciж scnsì.ж Í dcvotìж fissanoжdìrcttamcnɆcжìж lΠroжpcnsìcrìжsuIlaжFcr-
sonaж stcssaж dcIIaж Vcrìtàж ^ssolutaġж maж chìж nonж arrìvaж adж acccttarcж l ' aspcttoж
pcrsonalcж dcll '^ssolutoжdovràжsc¿uìrcж unaжdìscìplìnaжìmpcrsonalcж pcrж pжoжtcrsìж
cIcvarcжìnж sc¿uìtoж aж unжIìvclloж supcrìorc.ж
VERSOŶ ¡8Ŷ
ĮįİŰ Ī ¢·ďď
"ª = a4ď ¬l l ī Ĭĭ l Ű
ní}dcchcd˾ Ȧí;d}cbh}o˾ Ək;cn˾
mdndsd˾buddhí-sdrdthíǏ˾
mdndþ˾ kdrmdbhír˾ ck;í¡tdŤʦ˾
subhȱʋrthc˾dhȳrd}cd˾ dhí}d˾
ní}dcchct.˾ sìж dcvcж rìtrarrc,ж víĠd}cbh}dþĻ˾ dall ' attìvìtàж dcìж scnsì,ж dk;cn:˾ ìж
scnsì,ж mdndsd:˾ conж Iaж mcntc,ж buddhí:˾ ìntcllì¿cnāa,ж sdrdthíþ:˾ conduttorc,ж
mdndþ:˾Iaж mcntc,ж kdrmdbhíþ:˾ conж lcж aāìonìж ìntcrcssatc,ж ck;í¡tdm:˾ assortoж
ìn,ж subhd-drthc.˾ pcrжìIжSì¿norc,ж dhdrd}ct:˾sìжdcvcжmantcncrc,ж dhí}d.˾ìnжpìcnaж
coscìcnāa.ж
TRADLZlONEŶ
MauŶ mauoŶchcŶIaŶmcutcŶ siŶ spirituaIizza,Ŷ staccašaŶ graduaImcutcŶ daII 'atti-
vitàŶ dciŶ scusi,Ŷ cŶ iŶ scusiŶsarauuoŶcoutroIIatiŶcouŶIaŶ forzaŶ dcII'iutcIIigcuzačŶ luŶ
qucstoŶmodoŶIaŶmcutcŶtroppoŶassortaŶ ucII'azioucŶ matcriaIcŶpuòŶcsscrcŶimpc-
guataŶ aIŶ scrvizioŶ dcIŶ SiguorcŶ SuprcmoŶcŶ puòŶ stabiIirsiŶ picuamcutcŶucIIaŶco-
scicuzaŶ trasccudcutaIcĎŶ
SFlEGAZlONEŶ
Sìж chìamaж¡rùpù}dmd-}oçd,˾ oж dìscìplìnaж dcIж rcspìro,ж qucstoжprìmoжmodoж
dìжspìrìtualìāāarcж Iaжmcntcжattravcrsoжlaжtccnìcaжdclжcantoжdclж¡rd{idvd˾(omkùrd)˾
cж dc|ж controŏŬoжpcrIcttoжdcŬжrcspìro.ж Eж stabìŏìrsìж ncŏ|ɤcstasìж pcrIcttaƚж ì|ж sdmddhíĩ˾
cж iIж ¿radoж pìīж clcvatoж ra¿¿ìuntoжcolж mctodoж dclж¡rſfid}dmd.˾ Ʃaжl 'cspcrìcnāaж
haжdìmostratoжchcжanchcжIoжstadìoж dìжsdmſdhí˾cжìncIIìcaccж quandoж sìжtrattaжdìж
controlIarcж Iaж mcntcж assortaж ncIIaж matcrìa.ж Frcndìamoж l 'cscmpìoж dìж Vìǎva-
mìtraжƩжunì, жunж potcntcж}oçlǯ˾ scbbcncжavcsscжra¿¿ìuntoжìlжsdmddhíĨ˾ fuжvìttìmaж
dcìжscnsìжcжcoabìtòжconжƩcnaka.ж Laжstorìa,жdunquc,жhaж¿ìàжtcstìmonìatoжquc-
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶ ĭŹ̆ж llŶ µrimoŶ µassoŶ vcrsoŶ laŶ rcalizzaz|oucŶ sµir|tualcŶ ĮŹж
Ƀtaжvcrìtà.ж ťaж mcntcėж anchcж scж ccssaжmomcntancamcnŰcжd| жpcnsarcж a||cжatt|-
v|tàжdcìж scnsì,ж rìcordaжIcжattìv|tàжpassatcж chcжr|alfìoranoжdalж subconsc|oжcжrap-
ȸrcscntaж unжostacoIoж pcrж chìжdcsìdcraжdcd|cars|ж tota|mcntcжaIIaжrcalìzzazìoncж
Ƀȸ|rìtualc.ж SukadcvaжGosvćmIжraccomandaжdunqɍcжd| жscguìrcж|aжsccondaжv|a,ж
͸aж p| Ɏж s|cura,ж cĵcж cons|stcж nc|ж conccntrarcж Iaж mcntcж suI ʐ scrv|z|oж olfcrtoж alȭaж
ƪcrsonaжSuprcma.ж ^nchcж SrĖж KLjƑɓaʗж ì|ж Sìgnorcж Suprcmo,ж raccomandaж nclIaж
Bhdçdvdd-çʛɜ˾Ƙʯ. Ǹʰɰж d|жscguìrcжqucstoжΕctodoж dìrctto.ж ConжIaж mcntcжpur| fì-
cata,ж spìr|tuaI|zzata,ж b|sognaж |mpcgnarsìж scnzaж ìndug| oжnc|жscrvìz|oж d' amorcж
ϨrasccndcntaIcж ollcrtoж aIж Sìgnorcж attravcrsoж Icж dì ffcrcntìж att|v|tàжdcvozìonaIìж
comcж lɥasco|to,ж |Iж cantoж cж cosēж vìa.ж ^nchcж chìж haж Iaж mcntcж t urboIcntaж saràж
s|curoж dìж progrcdìrcжscжìntraprcndcжqucstaжvìaжsott oж|aжdìrczìoncжd|ж unaжguìdaж
qualìfìcata.ж
VERSOŶ ʧŹж
m < ĢŰ |Ű
ġŰMħŰ0Î ĥĦŰÃ mďl
WŰ mď Āď º W l ĩ ĨºkŰ
tdtrdíkdvd}dvdēi˾ dh}d}cd˾
dv}ucchínncnd˾ cctdsd˾
mdno˾ nírvíěd}dȴi˾ }uktvd˾
tdtdȿ˾ kíŔcdnd˾ nd˾smdrct˾
¡dddēi˾ tdʌ˾¡drdmdēi˾ víƣ˸qȞr˾
mdno˾}dtrd˾ ¡rdslddtí˾
ʍdtrd:˾ poì ,ж ckd:˾ unaж dopoж ÌŁaltraƥж dvd}dvdm:˾ part|ж dcIж corpo,ж dh}d}ct:˾
sìж dcvcжconccntrarc,ж dv}ucchínncnd:˾ scnzaж pcrdcrcж dìжv|staж|aж lormaж complc-
taʿж cctdsd:˾ conж laжmcntc,ж mdndɀ:˾Iaж mcntc,ж nírvísd}dm:˾ scnzaжcsscrcжcontaŘ
m|nataжdagI|ж oggctɄ|ж dc|ж scnsìˀж }uktvü:˾mcssaж|nжrcIazìoncжa,ж tdtdhǰ˾ìnжscgu| t o, ж
kíŔcdnd.˾quaIcosaǾж nd:˾nonƥ ж smdrct:˾s|жdcvcжpcnsarc,ж ¡dddm:˾ Fcrsona,ж tdʱ:˾
qucsta,ж ¡drdmdm:˾ Suprcma,ж víěqoh:˾ dìж Vì¸ɓu;ж mdndh:˾ mcnt c, ж }dtrd:˾ do-
podìchcǾж ¡rdslddtí:˾ dìvcntaж un|taǰ ж
TRADLZlONEŶ
Mcd|taŶ µoi Ŷ sullcŶ d|ffcrcutiŶ µartiŶ dcl Ŷ corµoŶ d|Ŷ Visęu,Ŷ uuaŶdoµoŶ l 'altra,Ŷ ďŶ
scuzaŶ µcrdcrcŶ diŶ vistaŶ laŶ formaŶ comµlcta.Ŷ ĮaŶ tuaŶ mcutcŶ s|Ŷ d|stacchcràŶ cosiŶ
dagliŶ oggcttiŶ dciŶ scus|.Ŷ NouŶ µortarcŶiŶ tuo|Ŷ µcus|criŶ altrovcŶ µcrchcŶ ilŶ S|guorcŶ
Suµrcmo,Ŷ V|sĚu, Ŷ 8 laŶ Vcr|tàŶ Suµrcma,Ŷ cŶ iuŶ Lu|Ŷ soltautoŶ laŶ mcutcŶ trovcràŶ
l ' uuioucŶ µcrfctta.Ŷ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
JÜ Srímad-ßhãgavatamŶ [CautoŶĮʁж Caµ.Ŷ1
SFlEGAZlONEŶ
Glìж uomìnìж ìnscnsatì ,ж svìatìж daIl'cncrgìaжcstcrnaжdìжVì,đuŃ жìgnoranoж chcж ìIж
fìncжultìmoжdcllaжrìccrcaж dcIlaжfcIìcìtàжconsìstcж nclI ' cntrarcжaж contattoж dìrcttoж
conж Oìo,ж laж Fcrsonaж Suprcma,ж SriжVi,đu. ж ďlж vtsnu-ldllvd˾ cж costìtuìtoж daжun' ж
ìnfìnìtàжdìжcmanazìonìж dìvcrscжchcжsonoжaItrcttantcж formcжtrasccndcntalìжdcllaж
Fcrsonaж dìж Oìo.ж Maж Iaж formaжorìgìnaIc,ж suprcmaж traж tuttìж ìж vísnuĬldllvdĦ˾ cж
qucIIaжdìж Govìndaėж SrĖж Ɓħ,Ȅʷa,жlaжcausaжprìmaжdìжtuttcжIcжcausc.ж Fcrcìòжpcnsarcж
aж Vì,ɘĒж oж mcdìϩarcжsuIlaжSuaж formaжtrasccndcnta͹c,ж cж ìnж parŰ͍colarcж sullaж IorǙ
maжdìжSrƷж Ɓι,ˣa,ж cжìIж massìmoжchcжsìжpossaжraggìungcrcжìnж tcmaжdìжmcdìtazìonc.ж
İaж mcdìtazìoncж dcvcж comìncìarcж daìж pìcdìж dìж Iotoж dcIж Sìgnorc.ж Maжbìsognaж
starcж attcntìж aж nonж dìmcntìcarcж oж pcrdcrcж dìж vìstaж Iaж formaжcomp|ctaж dclж Sì-
gnorc.ж Bìsognaжdìrìgcrcжìжpcnsìcrìжvcrsoж unaжpartcжdcIж Suoжcorpoж trasccndcn-
taIcж cж progrcssìvamcntcж passarcж aж un' aItra.ж
Qucstoж vcrsoжmostraжchìaramcntcжchcжìlжSìgnorcжSuprcmoжnonжcж ìmpcrsoɑ
naIc.ж EgIìж cж vcramcntcж unaж pcrsona,ж maж ìlж Suoж corpoж cж dìffcrcnɇcжdaжquclloж
dcIIcжanìmcжcondìzìonatcжcomcжnoì.ж ScжnonжfosscжcosìжSukadcvaжGosvamƷжnonж
avrcbbcжraccomandatoж | aжmcdìtazìoncжchcжcomìncìaжdaIж¡rdndvd˾ (omkcrdƛ˾ cж
sìж portaж fìnoж a|lcж dìvcrscж partìж dclIaж formaжpcrsona|cжdìж Vì,đuж comcж mctodoж
pcrж raggìungcrcж Iaж pìŔж compIctaж pcrfczìoncж spìrìtualc.ж lж grandìж tcmpIìж dcll' ж
Indìaжdovcжsìж adoranoж|cжformcжdìж Vì,˙˫Ēж nonжsonoжluoghìж dcstìnatìжaжìncoragǚ
gìarcж I ' ìdolatrìa,ж comcж pcnsanoж aж tortoж aIcunìж uomìnìж dìж scarsaж conosccnza,ж
maж sonoж autcntìcìж ccntrìж dìж mcdìtazìonc,ж dovcж cìж sìж puòж conccntrarcж suIIcж
mcmbraж trasccndcntaIìжdclжcorpoжdìжVì ,đĒ. ж GrazìcжaIIaжpotcnzaжìnconccpìbì|cж
dclжSìgnorc,жlaжformaжdcIжSìgnorcжadorataжnclжtcmpìoжcжpcrfcttamcntcжìdcntìcaж
aIж Sìgnorc.ж İaж mcdìtazìoncж sullcж mcmbraж dìж Vì,đĒж nclж tcmpìo,ж dcstìnataжaìж
ncofìtìжcжraccomandataжdaIIcжScrìtturcжrìvcIatc,жcжadattaжaжcoloroжchcжnonжpos-
sonoж rìmancrcжscdutìж scnzaж muovcrsìж pcrжconccntrarsìжsulж¡rdndźd˾ omkcrd˾oж
sullcжmcmbraжdcIж corpoжdìжVì,đu, ж comcж raccomandaжquìж Sukadcvaж Gosvamͺ,ж
grandcж autorìtàж ìnж campoж spìrìtualc.ж İ' uomoж comuncж ottcrràж unж bcncfìcìoж
pìŔж grandcж mcdìtandoж sullaж mɝɺí,˾ Iaж formaж dìж Vì,đuж ìnstallataж ncIж tcmpìo,ж
chcжnonжmcdìtandoж˂˛ʆ ʇ Ģ oʜkɦrdħ˾ ĝaжsìlĝabaжspìrìϪuaĝcжcomposɊaжdaIlcжɊrcжIcttcrcж
dĦ˾ u, ˾ m.˾ Đonж c' cжalcunaж dìffcrcnzaж traж ʅ ġ omkcrd˾ cж Icж formcж dìж Vì,đĒ,ж maжal-
cunì,ж chcж nonж conosconoж bcncж laж scìcnzaж dclIaж Vcrìtàж ^ssoluta,ж tcntanoж dìж
dìffcrcnzìarIì .ж Sìж affcrmaжquìжchcжIaжformaжdìжVì,đĒжrapprcscntaжìlжfìncжuItìmoж
dcIIaжmcdìtazìoncˁж pcrcìòжcж mcgIìo,ж cж anchcжpìŔж scmpIìccŃж conccntrarcжìIж pcn-
sìcroжsullcжformcжdìжVì,đĒжchcжsulI' ȷΖȧ̋κ̌жìmpcrsonaIc,жchcжcжccrtamcntcжunaж
vìaж pìŔж dì ffìcìIc.ж
VERSOŶ ĮŅж
¤m pď ß Æ¦ l
TŰ4ŰğŰ%ĞŰĠŰ|l °9Ì |
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YPIS0 ĮŅǶж lIŶ µIÎm0 µSSS0 YPIS0 lS IPSlÎZZSZÎ00P SµÎIÎlHSlP
rdşds-Ŭdmobh}dm˾ dkĜt¡!dm˾
vtmřdhdˎɣ˾ ʡdnd˾˖ťmdndh˾
}dcchcd˾ dhcrdqd}d˾ dhĎro˾
hdn!t˾}d˾ !d!-kjŵdm˾ mdldm˾
J1
rdşdh:˾| ' i nf|ucnzaжdc|laжpaůsionc,ж ťdmobh}dm.˾cжanchcжpcrжi nƲ|ucnzaжdc| | ɦ ж
ignoranza;ж ükDzʁt¡!dm.˾ agitata;ж vtmɮdhdm:˾ confusa,ж mdndh:˾ |aж mcntcņж
ü!mdndȰ:˾propr|a;ж }dcchc!:˾s|жdcvcжrctt|ficarcƢж dhürdnd}d:˾ attravcrsoж|aжconƐ
ȑczioncж Ƙdiж Vi,ͻǨ ľǦ , ж dhĐrdhDZ˾ tranquil|o;ж hdʧŬt:˾ distruggc,ж }d:˾ tuttcжqucstcņж
ˍdȸ-kr!dm.˾ chcж ncжdcrivano,ж mdldm.˾ i mpuri tà. ж
TRADLZlONEŶ
ÍS mP0lP 8 SPmµIP SgÎlSlS 0SllS µSSSÎ00C P SYÎSlS 0Sl l´ Îg00IS0ZS. NS 8
µ0SSÎ0ÎÎP µ0IVÎ IÎmP0Î0 mPllP000 0g0Î C0SS Î0 IPlSZÎ00P C00 YÎþ0H, SlÎ0IS
lP ÎmµHIÎl8 µI000llP 0SÎlP Î 0ÍÎHP0ZP mSlPIÎSlÎ SSIS000 0ÎSS0ÎlP P CÎÔ µ0IlPI8
SllS µSCP Î 0lPIÎ0IP.
SFlEGAZlON EŶ
Ʀoloroж chcж sľbi sconoж| ɧ i nf|ussoж dc||aж passioncжcж dc||Ď |gnoranzaж nonж pos-
ɂonoжaspirarcжscriamcntcжaж s|tuars|жal |ivc||oжtrasccndcntalcжdc||aжrca||zzazioncж
d|ж Oio .ж Soloж |cж pcrsoncж guidatcж da|| ' i nf|ussoж dc||aж virtŕж possonoж acccdcrcж
al|aж conosccnzaж dc||aж Vcr|tàж Suprcma. ж G||ж cffcttiж dc||aж passioncж cж dcll' |gnoǙ
ranzaж si ж mani fcstanoж nc|ж dcsidcrioж |ntcnsoж diж posscdcrcж ricchczzcж cж donnc.ж
Chiж cж sopraƲfattoж daж qucstiж dcs|dcr|ж potràж vinccr|iж so|tantoж ricordandoж coƐ
stantcmcntcж Vi,˛ǨƬж ncl|' aspcttoж i mpcrsona|cж dcllaж Suaж cncrg| a. ж G||ж |mpcrǙ
sonal|stiж cж |ж monistiж sonoжgcncralmcntcжsoggcttiж a|l ' i nf|ucnzaжdcl|aжpass|oncжcж
dc|l' ignoranza.ж Qucstĕж impcrsona|istiж pcnsaǀoж diж csscrcж ani mcж ||bcratc,ж maж
nonжhannoж a|cunaж conosccnzaж dc||ɨ aspcttoж pcrsona|cж cж trasccndcnta|cж dc||aж
Vcritàж^sso|uta.ж ţ nжrca|tàжilж|oroжcuorcжcж|mpuroжpcrchcжcssiж ignoranoж|' aspcttoж
pcrsona|cж dc||' ^ssoluto.ж Laж ȏhdçdvdd-ăšŵɤ˾ affcrmaж chcж dopoж nľmcroscж
ccntinaiaж d|ж vitcж | l ж fi|osofoж ĕmpcrsona|istaж siж sottomcttcж a||aж Fcrsonaж SuprcƐ
ma.ж Fcrж giungcrcж aж qucstaж rca|izzazioncж pcrsonalcж d|ж O|oƛж ilж ncofitaж impcr-
sona|istaжhaжl aжposs| bĕ l i tàжdi жvcdcrcжi | жSignorcжi nжogniжcosaжattravcrsoжl aж̫ìloso-
fiaжpantcista.ж
^|ж suoж livclloж pi Ŕж alto,ж i |ж pantcismoж proȋĕsccж al|oж studcntcжogn|ж conccƐ
zioncж impcrsona|cж dc|laж Vcλitàж ^ssoluta,ж maж cstcndcж l aж concczìoncж dc|laж
Vcr|tàж^sso|utaжalжcampoжdcl|aжcos|ddcttaжcncμgĕaжmatcrĕ a|c. ж ijgn|жcosaжcrcataж
a| | ' intcrnoжdc||aжmatcr|aжpuòжcsscrcжmcssaжinж rc|az|oncжconж| Ď ^sso|utoжmcdianǘ
tcжunжattcggiamcΜtoжdĔжscővĚzìoʂжchcжcostĔtuìsccжilжprincipioжfondamcnta|cжdc|l 'ж
csscrcж |ndividualc.ж ˚|ж puroж dcvotoж dclж Signorcжconosccж| Ď artcжd|ж ridarcжaж ogniж
cosaж|aжsuaжvcraжnaturaжspiritualcжgrazicжa|ж suoжattcggiamcntoжdi жscrviz|o.жSoloж
attravcrϒoж qucstaжviaжdcvozionalcжlaж tcorĚaжpantcistaжtrovaж|aж suaжpcrfczi onc. ж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
32Ŷ Srimad-ßhãgavatamŶ [CautoŶ2, ŶCaµ.Ŷ1
VLRSOŶ 21Ŷ
ĜŰąĆWۤ|Ű
¾ 8Ű ĝŰ ×4Ű«·ď| | ģĤŰ| | Ű
}ds}üm˾ sdndhdr}dmcĂü}cm˾
}oçtno˾ bhdktí-ldk;dĂdþ˾
üsu˾sdm¡dd}dtc˾}oçd˾
dsd}dm˾ bhddrdm˾ lk;dĊdNJǾ˾
}ds}üm:˾ conж qucstoж ricordoж sis|cma|ico,ж sdndhür}dmcɎc}üm:˾ s|abili|oж
cosiж ncII'abi|udincж di,ж }oçíndþ.˾ iж mis|ici;ж bhdktí-ldk;dĂdþ:˾ si|ua|oж suIIaжvƃaж
dcIlaж dcvozionc,ж ˘su:˾ rapidamcntc,ж sdm¡dd}dtc:˾ ra¿¿iun¿cж iIж succcsso,ж
}oçdɂ:˾ unioncжa||ravcrsoжiIжscrvizioжdcvozioƊaIc,ж dsd}dm:˾so|toжIaжprotczio-
ncж diơж bhddmmdz˾ I Ł inlĀn͎tamcƊtcж buono; ж lk;dʎdþ:˾ chcж vcdc.ж
TRADLZlONLŶ
OŶ rc, ŶmautcucudoŶ scmµrcŶ cŶ ovuuqucŶi I Ŷ r|cordoŶ cŶ IaŶ visioucŶ dcIIaŶ IormaŶ
µcrsouaIcŶdcIŶSiguorc,ŶfoutcŶdiŶoguiŶbuouaŶfortuua,Ŷs|ŶµuŲŶraggiuugcrcŶmoItoŶ
µrcstoŶiIŶscrvizioŶ diŶdcvoziouc,Ŷ µostoŶ sottoŶIaŶdircttaŶµrotczioucŶdcIŶSiguorc.Ŷ
SFlLGAZlONLŶ
ŤI ж succcssoж ncIIcж pra|ichcж dcIIoж }oçd˾ si ж ra¿¿iun¿cж sol|an|oж conж I ' aiu|oж
dcII'at|c¿¿iamcn|oж dcvozionaIc.ж ďIж pan|cismo,ж chcж consis|cж nȕIж pcrccpircж
ovunqucж laж prcscnzaж dclI'ijnnipotcntc,ж cdϸcaж inж quaIchcж modoж laж mcn|cж alж
concct|oж diж dcvozionc,ж cdж cж proprioж l 'a||c¿¿iamcntoж dcvozionalcж chcж pcr-
mc|tcж aIloж}oçl˾diжconcludcrcж conжsucccssoжiж suoiжsfoνzi.ж Scnzaжqucs|aжsfuma-
turaжdiжdcvozionc,ж ilж succcssoжsarcbbcжimpossibiIc.ж Laжȴcntali|àжdcvozionaIcж
¿cncra|aжdallaжvisioncжpantcis|icaжsbocciaжinжsc¿ui|oжncIжscrvizioжdiжdcvozioncƚж
cdжcжqucs|oжl 'unicoжbcncficioжchcжo|ticncжl ' i mpcrsonaIis|a.ж LaжBhdçdvdd-ç˵t˗˾
( I 2. 5)˾ conlcrmaж chcж Iaж rcaIizzazioncж spiri|ualcж dclI 'impcrsonaIis|aж cж mol|oж
piğжIaboriosaжdiжqucIIaжdclжdcvo|oжpcrchcжconduccжalIoжscopoжdcsidcra|oж soIoж
inж modoж indircttoąж scbbcncжaƊchcж l 'impcrsonaIis|aж liniscaж conж l Č csscrcжalfa-
scina|oж daIl ' aspc|toж pcrsonaIcжdclж Si¿norcж dopoж unaж lun¿hissimaжpra|ica.ж
VLRSOŶ 22Ŷ
!/+
~=\ ~¤~¬ ď
ěŰ ª mď ĚŰ =l l ²²l l Ű
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶ22JŶ lIŶ primoŶ passoŶ vcrsoŶ IaŶrcaIizzazioucŶ spirituaIcŶ
rc]ovccd˾
}dthc˾sdndhɯr}dtc˾ brdhmdn˾
dhcrd{ʏc˾}dtrd˾sdmmdtc˾
}cdjsl˾ vc˾ hdrcd˾csu˾
¡uruĜds}d˾ mdno-mdldm˾
JJŶ
rc]c˾ uvccd:˾ ìIж Iortunatoжrcжdìssc,ж }dthc:˾ cosĜж com' c, ж sdndhcr}dtc.˾ ìlж con-
ccttoж sìж Iorma,ж brdhmdn:˾ oж brchmdĤŦdȌ˾ dhcrd{Ŧc:˾ concctto,ж }dtm:˾ dovcж cж
comc,ж sdmmdtc.˾ ìnж brcvc,ж }cdjsl:˾ ìIжmodoжìnж cuì,ж vc:˾ oppurc,ж hdrct.˾ lìbc-
DŽata,ж csu:˾ scnzaжìndu¿ìo,ж ¡uruĜds}d:˾ dì жunaжpcrsona,ж mdndŋ.˾ dcllaжmcntc,ж
mdldm:˾ ìmpurìtà.ж
TRADLZIONlŶ
ĥIŶfortuuatoŶrcŶFarik¶itŶ domaudòŶ aucora:Ŷ
OŶ 0r0hm0q0, tiŶprcgo,Ŷ spicgaŶ uciŶ particoIariŶ dovcŶ cŶ comcŶ dirigcrcŶ iŶ pcuŬ
sicri,Ŷ cŶauchcŶcomcŶusarcŶI 'iutcIIigcuzaŶpcrŶcIimiuarcŶIcŶ impuritàŶdcIIaŶmcutcĐŶ
SFIlGAZIONlŶ
!cж ìmpurìtàж ncŮжcuorcжdc|| Ɩ anìmaжcondìzìonataжsonoж|aжcausaжfondamcn-
taIcжdìжtuttìж ìж suoìж maIì.ж !' anìmaжcondìzìonataжcж assaIìtaж daжo¿nìжpartcжdallcж
ì nnumcrcvoIìжsoIfcrcnzcжdcII 'csìstcnzaжmatcrìaIc,жmaжlaжsuaжì¿noranzaж¿rossoŗ
|anaжŬcжìmpcdìsccжdìж rìmuovcrcжìж ma|ìжcausa|ìж daIIcжìmpurìtàжchcжsìж sonoжaccuĿ
mulatcжnclж cuorcжnc|жcorsoж dcIlaжsuaж |un¿aжprì¿ìonĜaжnclI ' unìvcrsoж matcrìaIc.ж
BcnchcжI ' csscrcжìndìvìdualcжsìaжfattoжpcrжscrvìrcжlaжvo|ontàжdclжSì¿norcж Suprc-
moĬж | cжìmpurìtàжchcжsonoж͏nжIuìжIoжspìn¿onoж aжscrvìrcжìжproprìжcaprìccì.ж Invcccж
dìжdar¿Iìж unaжccrtaжpaccжìntcrìorcŴж qucstìжcaprìccìж¿|ìжcrcanoжnuovcжprcoccupaű
zìonìжcжIoжtcn¿onoжIc¿atoжa|жcìcloжdìжnascìtcжcжmortì.ж So|oжìIж contattoжcolжSì¿noĿ
rcжSuprcmoжIoж|ìbcrcràжdaжqucstcжìmpurìtà,жprovocatcжdaII ' azìoncжìntcrcsϓataжcж
daIlaж fìIosoIìaж cmpìrìca.ж Esscndoж onnìpotcntc,ж ì|ж Sì¿norcж puòж ofIrìrcж Iaж Suaж
prcscnzaж attravcrsoж lcж Sucж ìnconccpìbìIìж potcnzc.ж Cos͐Ŵж Icж pcDŽsoncж chcж nonж
sonoж ìnж ¿radoж dìж rìporrcж laж Ioroж fcdcж ncll Łaspcttoж pcrsona|cж dcl| '^ssoIutoж
hannoж Iaж possìbìlìtàж dìж cntrarcж ìnж contattoж conж Iaж Suaж vírcȫƶrü¡d,˾ I ' aspcttoж
ìmpcrsonaIcж cosmìcoж dc|ж Sì¿norc,ж chcж costìtuìsccж unaжdcIIcжSucж ìnnumcrcvo|ìж
cж onnìpotcntìж manìfcstazìonì. ж !' aspcttoж ìmpcrsonaIcж cosmìcoж dc|ж Sì¿norcж cж
unaж dc|Icж Sucж ìIIìmìtatcж potcnzc.ж Maж poìchcж Iaж potcnzaж cж Iaж Suaж fontcж ʑì|ж
potcntc- sonoж ìdcntìcìŴж anchcж l ' aspcttoж ì mpcrsonaIcж cosmìcoж dcIж Sƃ¿norcж
aìutcràжI ' anìmaжcondìzìonataж aж unìrsìж aж !uìж ìndìrcttamcntcж pcrж poìж condurIaж
pro¿rcssìvamcntcж alж Iivc|loж dì жcontattoжdìrctto,ж pcrsonaIc.ж
Mahara¡aж ƪarIk,ìtж craж ¿ìàж ìnж unìoncж dìrcttaж conж | ' aspctϫoж pcrsona|cж dìж
Sriж ƁLj,ˠa,ж pcrcìòж nonж avcvaж aIcunж bìso¿noж dìж domandarcж aж Sukadcvaж Go-
svamƄж dovcж cж comcж conccntrarcж ìж pcnsìcrìж su|laж vtrcȬ-rü¡d˾ ìmpcrsonalcж dclж
Sì¿norc.ж Maж csprcsscж u¿ua|mcn|cж ì| ж dcsìdcrȢoж dìж avcξcж Ȣ nIormazìonìж dctta-
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
J4Ŷ Srimad-ßhãgavatamŶ |CautoŶ2,ŶCap.Ŷ1
¿lìaͤcж aж qucstoж proposìtoж pcrж ì|ж bcncж dc¿lìж aItrìж uomìnì,ж ìncapacìж dìж rìcono-
sccrcж ncIж trasccndcntaIcж aspcttoж pcrsonalcж dclж Sì¿norcж laж formaж dìж ctcrnìtà,ж
conosccnzaж cж fcIìcìtàж assoIutc.ж lnfattì,ж ìж non-dcvoɄìж nonж possonoж conccpìrcж
I 'aspcttoж pcrsonalcж dclж Sì¿norc.ж ^ж causaж dcIlaж Ioroж scarsaж conosccnza,ж cssìж
sonoж complctamcntcж dìs¿ustatìж dalIcж formcж pcrsona̶̤ж dclж Sì¿norc,ж comcж
qucllaжdì ŋamaжoжdìжK¡¸Ώa.ж IlжSì¿norcжstcssoжspìc¿aжncllaжBhdçdvdd-çĎtd˾ăǺ. Ǵ ǵ )ж
chcж ¿Iìжuomìnìжdìж pocoж sapcrcжdcnì¿ranoжl ' aspcttoжsuprcmoж dcIlaж SuaжFcrsona,ж
poichcж loж considcranoж unж uomoж comuncж cж ì¿noranoж Iaж Suaж ìnconccpìbìIcж
onnìpotcnza.ж GrazicжaжqucstaжìnconccpìhìIcжonnìpotcnza,ж ìIжSì¿norcжpuòжsccƏ
¿Iìcrcж dìж apparìrcж traж ¿lìж uomìnìж oж ìnж qualsìasìж a|traж spccìcж vìvcntc,ж purж rì-
mancndoж scmprcж ìIж Sì¿norcж onnìpotcntcɵж scnzaж aIlontanarSìж mìnìmamcntcж
daIIaжSuaжposìzìoncжassoIuta.ж Cos|,ж pcrжÍÍ hcncжdì жcoIoǂoжchcжsonoжìncȎpacìжdìж
rìconosccrcжìIжSì¿norcжncllaжSuaжlormaжpcrsonalcжcdжctcrna,ж MaharajaжFar̴k¸itж
domandaжaжSukadcvaжįosvamIжcomcжfarc,жall'ìnìzìo,ж pcrж fìssarcжlaж mcntcж suIж
Sì¿norc,ж cж ì l жGosvam̵ж ¿lìж rìspondcжconж prccìsĶonc.ж
VLRSOŶ 2JŶ
"řŰ
ęŰŰũŪMŰmď

Wď ėŰ ĘŰ
º
·Ű * ' ' ¹¹' ď
sl-sukd˾˜vdcd˾
]ítdsdno˾]ítdƫsvdso˾
]ítd-sdŧço˾]ítcndrí}dþ˾
sthülc˾ bhdçdvdto˾ rü¡c˾
mdndþ˾ sdndhdŪd}cd˾ dhí}d˾
srl-sukdȾ˾ uvdcd.˾ Sukadcvaж GosvamIж d|ssc,ж Ŝíˇd-ɧ˃dndþ:˾ controIla|aж laж
posìzìoncжscduta,ж ]ítd-svdsdþ:˾ controIlatoж ìIж rcspìroʸж ]ítd-sdŧçdh:˾control|ataж
laж compa¿nìa,ж ]ítdĭíndrí}dŒ:˾ scnsìж controllatì;ж sthȢlc:˾ ncllaжmatcrìaж¿rosso-
lana,ж bhdçdvdtdþ.˾ aж Oìo,ж IaжFcrsonaжSuprcma,ж rü¡c:˾ ncll ' aspct|oж dì,ж mdndþ:˾
laжmcnƋcơж sdndhdrd}ctĺ˾ dcvcж applicarc;ж dhí}d:˾ conж l Č ìntcIIì¿cnza.ж
TRADLZlONLŶ
SukadcvaŶ GosvãmiŶ risposcğŶ
SiŶ dcvcŶ coutroIIarcŶ IaŶ posizioucŶ scduta,Ŷ rcgoIarcŶ laŶ rcspirazioucŶ attra-
vcrsoŶ iIŶ )r0n0)0m0-)0g0 domiuaudoŶ cosíŶ IaŶ mcutcŶ cŶ iŶ scusi,Ŷ poiŶ couŶ l ' iuŪ
tcIIigcuzaŶdirigcrcŶiIŶpcusicroŶvcrsoŶIcŶcucrgicŶgrossoIaucŶdcIŶIJiguorcŶ[IaŶŨŁŕĺş-
rú)0|.
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶ24JŶ lIŶ primoŶ passoŶ vcrsoŶ IaŶ rcaIizzazioucŶ spirituaIcŶ J5Ŷ
SFlLGAZlONLŶ
Conж laжmcntcжìmmcrsaжncIIaжmatcrìa,ж l ' anìmaжcondìzìonataжnonжpuòжtra-
ǍccndcrcжìжIìmìtìжdcllaжconcczìoncжcorporcaжdcllaжsuaжìdcntìtà,жpcrcìòжìIжmctodoж
Эìж mcdìtazìoncж}oçd˾Ɯcontrollarcж lcжposìzìonìж scdutcж(dsdnd)˾ cж laжrcůpìrazìoĿ
nc,ж cж fìssarcж Iaж mcntcж suIж Suprcmoń cж dcstìnatoж aж cIcvarcж laж mcntalìtàж dclж
Ȑomuncж matcrìaIìsta.ж lnfattì,ж scж nonж purìfìcaж Iaж mcntcж ìmmcrsaж ì nж consìdc-
ǃazìonìж dìж carattcrcж matcrìaIc,ж ìlж matcrìaIìstaж nonж rìuscìràж aж conccntrarsìж suж
pcnsìcrìж spìrìtualì.ж Qucstaж purìfìcazìoncж puòж avvcnìrcж fìssandoж laж mcntcж
Ǎu|lƓ aspcttoж cstcrnoж dclж Sìgnorc,ж costìtuìtoж dìж matcrìaж grossolana.ж Lcж dìffc-
ǃƯn|ìж partìж dìж qucstaжgìgantcscaж formaж dclж Sìgnorcжsarannoж dcscrìttcж ncìж vcrsìж
ψcgucntì.ж įlìж uomìnìжdalloжspiritoж matcrìaIìstaжsonoжmoltoж ansìosìж dìжottcncrcж
ȹualchcж potcrcж soprannaturaIcж ìnж cambìoж dclж loroж sforzoж pcrж raggìungcrcж ìIж
Ȑontrolloжdìжsó,жmaжìIжvcroжscopoжdcllaжdìscìpIìnaж}oçd˾cжannìcntarcжlaжlussurìa,ж
l̇жcoIlcra,ж l ' avarìzìaжcж tuttcж Icжaltrcжcontamìnazìonìж matcrìaIì.ж ťoж}oçl˾chcжsìж
Ȩ̈s̒ìaжdìstrarrcжdaìжpotcrìж soprannaturaliжchcжpuòжottcncrcжgrazìcжallaжsuaжpraű
ϖ icaжfallìsccжnclIaжsuaжìmprcsa,ж pcrchóжìIжfìncжuItìmoж dcIloж}oçd˾cжunìcamcntcжlaж
ǃ̙alìzzazìoncж dìжOìo. ж Sìжraccomandaжquìndìж aж qucstiжmatcrìalistìжdìжfìssarcжIaж
ΓcntcжappcsantìtaжdalIaжcontamìnazìoncжma|crìalcжsuжunaжconcczìoncжchc,жpcrж
ȹuantoж dìff̚rcntcж daж qucllaж dcl l ' aspcttoж pcrsonaIcж dclж Sìgnorc,ж pcrmcttcràж
ȨoroжdìжcomprcndcrcжIcжpotcnzcжdclжSìgnorc.ж ComprcndcrcжchcжlcжpotcnǓcжdclж
˽ìgnorcжagìsconoж comcж strumcntìжdclIƓ^ssolutoжsìgnìlìcaжgìàжpassarcжalIaжtappaж
Ǎucccssìva,ж cж cosiж sìж puòж gradualmcntcжraggìungcrcжIaж rcalìzzazìoncж pcrfctta.ж
VLRSOŶ 24Ŷ
m ¤=ď=¤ď m ď
ĔŰ ĕĖmŰ ¶~«w ªº ď
vísc;ds˾ lds}d˾ dcho˾ Ǝ}dm˾
slhdví¡Āhds˾cd˾slhdvi}dsdm˾
}dlrcddm˾ v}d]}dlc˾ vísvdm˾
bhüldm˾ bhdv}dm˾ bhdvdc˾ cd˾ sdĊ˾
vísc;dþ:˾ pcrsonaIc,ж lds}d.˾ Suo,ж dchdþ:˾ corpo,ж d}dm:˾ qucsto,ж slhdví-
ě]hdþ.˾ dìж matcrìaжgrossolana,ж cd:˾c,ж slhdvl}dscm:˾ dìжtuttaжlaжmatcrìa,ж }dlŪd:˾
dovc,ж íddm:˾ tuttìж qucstìж lcnomcnì,ж v}d]}dlc:˾ sìж trova,ж vísvdm.˾ unìvcrso,ж
bhüldm:˾passato,ж bhdv}dm:˾ fuǏuro,ж bhdvdl:˾prcscntc,ж cd:˾c, ж sdl:˾rìsultantc.ж
TRAD¡ZlONLŶ
LaŶgigautcscaŶmauifcstazioucŶdcIŶmoudoŶfcuomcuico,ŶprcsaŶucIŶsuoŶiusic-
mc,Ŷ formaŶi I ŶcorpoŶ pcrsouaIcŶ dcʼnIaŶVcritàŶAssoIutaĆŶ luŶcssaŶsiŶtrovaŶIaŶ uo-
zioucŶ di Ŷpassato, Ŷ prcscutcŶ cŶ futuro,ŶpropriaŶdcII'uuivcrsoŶ matcriaIc.Ŷ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ǷŸж Srimad-ġhãgavatamŶ |CautoŶ2,Ŷ Caµ.Ŷ1
SFllGAZlONlŶ
IJgnìж cosa,ж matcrìalcж oж spìrìtualc,ж nonж cж altroж chcж un' cmanazìoncж dcll'ж
cncrgìaжdìжƧìo,жIaжFcrsonaжSuprcma,ж cжcomcжìnscgnaжlaжBhdçdvdd-çltd˾( I Ǚ. ! 4)˾
ìlж Sìgnorcж onnìpotcntcж cs|cndcж ovunqucж ìж SǑoìж occhì,ж ͥcж Sucж tcs|cж cж lcж aItrcж
partìж dclж Suoж corpo,ж tuttcж assolutc.ж Eg|ìж puòж vcdcrc,ж ascoltarc,ж toccarcж oж
manìfcstarSìж ìnж qualsìasìж luogoж poìchcж cж prcscntcж ovunqucж comcж ^nìmaж
SuprcmaжdìжognìжanìmaжìndìvìduaIcжcжìnfìnìϗ csìmalcжscbbcncжEgIìжabbìaжlaжSuaж
proprìaжdìmoraжnclжmondoж assoluto.ж ţ| ж mondoжrcla|ìvoжcжanch' cssoж unaжSuaж
manì̥csϘaЃìoncж fcnomcnìcaж pcDŽchcж ĸoĸж cж altroж chcжun' cmanazìoncжdc|laж Suaж
cncrgìaж trasccndcntalc.ж Comcжì| жsolcжcж sìtuatoжìnжunж Iuogoж bcnж prccìsoжĸono-
s|antcжsìж dì ffondaжovunqucжgrazìcж aìж suoìж raggì,ж chcж Ħoж rapprcscn|anoж cж nonж
sonoжdìffcrcntìжdaж csso,ж cosŧжìlжSìgnorcжabì|aжncIIaжSuaжdìmoraжsuprcma,жmaжcж
onnìprcscĸ|cж grazìcж allaж Suaж cncrgìa,ж chcж cж dìstrìbuìtaж ovunquc.ж ĦȜж |i;ĝǕȣ˾
1urdĝiȑ˾Ɠ ǔ ƾ 22ƿ 52)˾spìcgaжchcж comcж ìIжfuocoж dì ffondcжIuccжcжcalorcжaжpar|ìrcжȓaж
unж luogoж prccìso,ж cosŧ ж l Č Esscrcж Suprcmoж cstcndcж ovunqucж laж Suaжprcscnzaж
mcdìantcжlcжSucжmoltcplìcìжcncrgìc.ж !aжgìgantcscaжmanìfcstazìoncжfcnomcnìcaж
dcllƓ unìvcrsoж cж soloж unaж frazìoncж dcllaж Suaж formaж vtrdȭ.˾ įlìж uomìnìж mcnoж
ìntcIlìgcn|ìж nonж possonoжconccpìrcж laжformaж spìrìtualcж cжassoIutaжdcIжSìgnorcɶж
maжrcstanoжattonì|ìжdìжfrontcжallcжSucжdìvcrscжcncrgìc,жcomcжglìжuomìnìжprìmìŖ
tìvìж sonoж stupcfattìжdavantìжaж unж fulmìnc, ж aж ǒnaжmontagnaжmoI|oжaI|aжoж aж unж
cnormcжalbcroжbanìano. ж Essìж vcncranoжlaж tìgrcжcжI Ł clcfantcжpcrжIaжIoroжstraorЋ
dì narŨaж potcnza.ж SìmìImcntc,ж gIìж dsurd˾ noȵж possonoж ammcϚtcrcж I ' csìstcnzaж
dclж Sìgnorcж scbbcncж lcж Scrìtturcж rìvclatcж Đcж dìanoж dcscrìzìonìж dc|taglìa|c,ж
scbbcĸcж Eglìж appaìaжì nжqucstoж mondoж cж vìж manìfcstìж Iaж Suaж potcnzaжcж Icж Sucж
cncrgìcж s|raordìnarìc,ж cж scbbcncж Eglìж sìaж rìconoscìutoж comcж Oìo,ж Iaж Fcrsonaж
Suprcma,ж daжgrandìжsaggìжcжsantìжdclжpassa|o,ж comcжVyasadcva,ж ʼnarada,ж^sìtaж
cж OcvaIaж cж daж ^r¡unaж ncllaж Bhdçdvdd-çltd,˾ oItrcж chcж daж dcdr}d˾ pìĽж rcccntìж
comcжSaƴƹkara,ж ŋamanu¡a,ж Madhvaж cж SrIж żaìtanya.ж įIìж dsurd˾ nonжacccttaȵoж
ncж laж tcstìmonìanzaж dcllcж Scrìt|urcж rìvclatcж ncж l ' autorìtàж dcìж grandìж dcdr}d.˾
Vog|ìonoж vcdcrcж |uttoж subìto,ж coìжloroжproprìж occhì.ж FcrcìòжpossonoжcontcmǕ
plarcж Iaж vtrdȆƝ˾ ì l жgìgantcscoж corpoж dclж Sìgnorcж chcж rìspondcж aIIaж Ioroж sfìdaʹж cж
poìchcж sonoж abìtuatìж aж rcndcrcж omaggìoж aIlcж forzcж matcrìalìж supcrìorìж comcж
Iaж |ìgrc,ж I 'cIcfantcж cж ìlж fulmìnc,ж potrannoж offrìrcж ìIж loroж omaggìoж anchcж aIIaж
vtrdĵ-rɆ¡dǀ˾ Suж rìchìcstaж dI ^rƸuna,ж s·.ŰKDž,ȋaж mosϙròж Iaж Suaж vtrdĵ-rŚ¡d˾ pcrж
favorìrcжgIìжdsurd.˾ ĥnжpuroжdcvotoжdcIжSìgnorc,ж pocoжabìtuatoжaжcon|cmpIarcж
qucstaж formaжgìgantcscaжcжmatcrìaIcжdcIжSìgnorc,ж dcvcжadattarcж laжsuaжvìsìoncж
aжqucstoжscopo.ж FcrcìòжìlжSìgnorcжconfcriжadж^rƸunaжgIìжocchìжadattìжpcrжvcdcŖ
rcж laж Suaж vtrdǃ-rɶ¡d,˾ dcscrìttaж nclI'undìccsìmoж capìtoIoж dclIaж Bhdçdvdd-çltd.˾
ď l жSìgnorcжmanìfcstòж qucstaж formaж nonжpcrж ^rƸuna,ж maж pcrж ìIж bcncжdcIIcжpcrǕ
soncж dìж scarsaж ì ntcIIìgcnzaж chcж acccttanoж chìunqucж comcж ìncarnazìoncж dưlж
SìgnorcжcжsvìanoжcosēжIaжgcntc.ж ^ж costoroж sìжraccomandaжdìжchìcdcrcжalIaжprcŖ
suntaжìncarnazìoncжdìжmanìfcstarcжIaжsuaжvtrdŏ-ru¡d˾pcrжprovarcжIaжsuaжdìvìnìtàĆж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶ25JŶ IIŶ primoŶ passoŶ vcrsoŶ IaŶ rcaIizzazioucŶ spirituaIcŶ JTŶ
!aж vírdˈ-rü¡d˾ dcƺж Sì¿norcжcж dunqucж unaжsfìdaжa¿Iìж atcìжcж alIoж stcssoжtcmpoжunж
bcncfìcìoжpcrж¿lìжdsum,˾chcжpossonoжpcnsarcжaжOì oжìnжqucstaжformaжcж¿raduaIЌ
mcntcжpurìfìcarcжìIжloroжcuorcжpcrжpotcrжvcramcntcжcontcmplarcжIaжformaжtra-
sccndcntaIcж dcIж Sì¿norcж ìnж unж prossìmoж futuro.ж Qucstaж cж unaж ¿razìaж chcж ìIж
Sì¿norc,ж ìnfìnìtamcntcж mìscrìcordìoso,ж accordaж a¿lìж atcìж cж aìж matcrìalìstìж
¿rossoIanì.ж
VLRSOŶ 25Ŷ
"Ű *ď "'
¤·ď¡ďs\=1ď W TÑH¯Nî
|
Č Ċċ
| | Ű
dndd·kosc˾sdrlrc˾ ´smín˾
sd¡tcvdrdnd-sdm)utc˾
vdírdŝdþ˾¡uruŅo˾)o˾ ´sdu˾
bhdçdvdn˾ dhdrdncsrd)dþ˾
dndd-kosc:˾ ncIж¿uscìoж dcII ' unìvcrso,ж sdrlrc:˾ nclж corpoж dì, ж dsmín.˾ qucsto,ж
sd¡td:˾ scttc;ж dvdrcnd:˾ copcrturc;ж sdm)utc.˾ avcndoж cosiж fatto;ж vdírdŝdþ:˾
¿ì¿antcscaж cж unìvcrsaIc,ж ¡uruŅd[Ȅ:˾ formaж dclж Sì¿norc,ж )d[ȅ:˾ qucIIa,ж dsdu.˾
ƨ¿Iì,ж bhdçdvdn:˾ Oìo,ж Iaж FcrsonaжSuprcma,ж dhcrcnc:˾ concczìonc,ж dsďd)dþ:˾
o¿¿cttoж dì.ж
TRADLZIONLŶ
LaŶ gigautcscaŶ formaŶ uuivcrsaIcŶ dcIŶ SiguorcŶ Suprcmo,Ŷ mauifcstataŶ aII'Ŷ
iutcruoŶ dcII'uuivcrsoŶ chcŶ 8 ricopcrtoŶ daŶ scttcŶ stratiŶ di Ŷ matcria,Ŷ 8 I 'oggcttoŶ
dcIIaŶ coucczioucŶ vírúl.
SFILGAZIONLŶ
IlжSì¿norcжpossìcdcжìnnumcrcvoIìжformc,жdìvcrscжl` unaжdall`altra,ж maжtuttcж
sonoж ìdcntìchcж aIlaж Suaж formaж orì¿inaIcж dìж SrIж Kħ¸Ǡa,ж daж cuìж tuttcж lcж aItrcж
cmanano.ж laж Bhdçdvdd-çltd˾ Ioж dìmostraж quandoж affcrmaж chcж laж formaж dìж
SrIж Kħ¸Ǡaж cж Iaжformaжorì¿ìnalc,ж ctcrnaж cж spìrìtuaIcж dclж Sì¿norc,ж maж ìIж Sì¿norcж
Sìж moltìpIìcaжsìmuItancamcntc,ж attravcrsoжIaжSuaжìnconccpìbìlcжpotcnzaжìntcrĿ
naж (dtmd-md)d),˾ ì nжunaжmoltìtudìncж dìж formcж cж manìfcstazìonìж dìvìncж scnzaж
chcж Iaж Suaжpotcnzaж¿lobaIcж ncж sìaж dìmìnuìta.ж E¿Iìж cж complctoж ìnж Sóжstcssoж cж
rìmancжcomplctoжanchcжscжìnnumcrcvolìж formc,ж anch'csscжcompIctc,жcmananoж
daж!uì.ж QucstaжcжIaжpotcnzaжdcIIaжSuaжcncr¿ìaжìntcrnaжoж spìrìtualc.ж Mcll`undìŗ
ccsìmoж capìtoloж dclIaж Bhdçdvdd-çltc,˾ SriжKħ¸Ǡa,ж ìlж Sì¿norcж Suprcmo,ж manìƏ
fcstaжIaж Suaж vírd]-rü¡d˾ pcrжconvinccrcж quc¿lìжuomìnìжmcnoжìntcIIì¿cntì,ж ìnca-
pacìжdìжconccpìrcжchcжìlжSì¿norcжapparcжìnжscmbìanzcжumanc.ж Inжqucstoжmodoж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
J8Ŷ Srimad-ßhãgavatamŶ |CautoŶ2,ŶCaµ. 1Ŷ
mostraжIoro,ж attravcrsoж IaжSuaжpotcnza,ж chcжEgIìжcжvcramcntcж IaжFcrsonaжSu-
prcmaжcж^ssoIu|a,жchcжncssunoжsupcraжoжcguagIìa.ж lж matcrìaIìs|ìжpossonoжcon-
ccpìrc,ж anchcж scж ìnж modoж moItoж ìmpcrfctto,ж I `ìmmcnsìtàж dcII ` unìvcrsoж conж ìж
suoìж ìnnumcrcvoIìжpìanctì,ж grandìж comcж ìIжsoIc.ж Tuttavìaж cssìж possonoж vcdcrcж
soItantoж unaж frazìoncж dcIIaж voItaж ccIcstcж cж nonж sannoжɟchcж qucstoж unìvcrso,ж
comcж dcIжrcstoжccntìnaìaжdìжmìgIìaìaжdìжa|trìжunìvcrsì,жcжcopcrtoжdaж scttcж stratìж
dìжmatcrìaжʌI` acqua,ж ìIж fuoco,ж I ` arìa,жI ` ctcrc,жI ` cgoжmatcrìaIc,ж ìIж noumcnoжcжIaж
naturaжmatcrìaIc- cж tuttìжgaIIcggìanoġ ж comcж cnormìж paIIonìж ìnsìcmcжcoIж Ioroж
ìnvoIucro,ж suII` IJccanoж CausaIc,ж dovcж Maha-VìĂȁǿuж cж sdraìato.ж GIìж unìvcrsìж
aIIoжstatoж dìж scmcжcmananoжdaIжrcspìroжdìжMaha-VìĂȁǿ u, жchcжcж soIoжun`cmana-
zìoncжparzìaIcжdcIжSìgnorc,жcжquandoжMahaƝVìĂ˥uжrìtracжìIжSuoжrcspìroжposscn-
tcжtuttìжgIìж unìvcrsì,ж conжìж BrahmaжchcжIìжgovcrnano,ж sonoжannìcntatì.ж lnжquc-
stoжmodoжìж mondìжmatcrìaIìжsonoж crcatìжcжdìstruttìжpcrжIaжvoIontàжsuprcmaжdcIж
Sìgnorc.ж lж povcrìж matcrìaIìstìж nonж sìжrcndonoжconto,ж ncIIaж Ioroж ìgnoranza,ж dìж
quantoж sìaж assurdoж voIcrж farcж dìж unaж crcaturaж ìnsìgnìfìcantcжun`ìncarnazìoncж
dìж Oìo,ж unж rìvaIcж dcIж Sìgnorc,ж basandosìж suIIcж affcrmazìonìж dìж unж comuncж
mortaIc.ж Oìoж manìfcstɒж Iaж vird]-rü¡c˾ proprìoж pcrж darcж unaж Iczìoncж aж qucstìж
scìocchì,ж ì nжmodoж chcж sìaжacccttatoжcomcжìncarnazìoncжdi ж Oìoж soIoж coIuìж chcж
puɒж manìfcstarcж unaж virc]-rü¡c˾ comcжfcccжsrIжK¡Ăˤa.ж lж matcrìaIìstìж possonoж
dunquc,ж ncIжIoroжproprìoжìntcrcssc,жconccntrarcжIaжmcntcжsuIIaжvird],˾ Iaжformaж
gìgantcscaж dcIж Sìgnorcġж comcж raccomandaж sukadcvaж GosvamI,ж maж dcvonoж
starcжattcntìжaж nonж farsìжsvìarcжdaжìmpostorìж chcжprctcndonoжdìжcsscrcжuguaIìжaж
srIж K¡Ăˋaж maж chcж sonoж ìncapacìж dìж agìrcж comcж !uìж oж dìж manìfcstarcж Iaжvird]-
rü¡c,˾ chcж comprcndcж I ` ìntcroж unìvcrso.ж
ĵLRSOŶ 20Ŷ
+
m ÛŰ ªi·¶ď
¬ď +r=+)ď ƶŰI
ąöŰ Hć1VŰ ĈTŰ
ăŰ ĄŰ ŘŰ ĂŰ | | ĉª| | Ű
¡d!dlcm˾ c!cs}c˾ hi˾¡ddc-mülcʸ˾
¡c]hcnˉɔ˾¡dr;ȕ˱-¡rc¡cdc˾ rcsd!clcm˾
mchd!clcʝ˾ visvc-sj¡o˾ ´!hc˾ çul¡hcu˾
!cld!clcĕii˾ vci˾¡uru;cs}c˾]cȵɕçhc˾
¡d!dlcm.˾ ìж pìanctìжsìtuatìжncIIaжpartcжì nfcrìorcжdcII`unìvcrso;ж c!cs}c:˾ dcIIcж
Suc,ж hi:˾csattamcntc,ж ¡ddc-mülcm:˾pìantcж dcìжpìcdì,ж ¡c]hcn!i:˾cssìжstudìano,ж
¡dr;ňi:˾ ìж taIIonì,ж ¡rc¡cdc:˾ Icж dìtaж dcìж pìcdì,ж rcsd!clcm:˾ ìж pìanctìж chìamatìж
ŋasataIa,ж mchd!clcm:˾ ìж pìanctìжchìamatìжMahataIa,ж visvc-sj¡cþ:˾dcIжcrcatorcж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcŖsoŶ27J IIŶ µrimoŶ µassoŶ vcrsoŶ IaŶ rcaIizzazioncŶ spirituaIcŶ ǷŹж
ƮƯ||' unìvcrsoƢж dlhd:˾cosƵƣж ăul¡hdu:˾ |cжcavìg|̷cʺж ˏdldldldm:˾ìж pìanctìж chìamatìж
ɠͦɡa|ćtaIaǼж vdí:˾cosìжcomcжsonoǼж ¡uruȀds}dǴ˾dcI|aжpcrsonaжgìgantcsca,ж Ŝdʨ¡hcǵ˾
|Ưж gambc.ж
TRADLZlONLŶ
SccondoŶgIiŶstudiosiŶchcŶconosconoŶ qucstaŶformaŶ univcrsaIcŶ dcIŶ Signorc,Ŷ
ì µianctiŶ conosciutiŶ comcŶ FãĢłIaŶ formanoŶ IaŶ µiantaŶ dciŶ SuoiŶ µicdi,Ŷ cŶ qucIIiŶ
ľcttiŶRasãtaIaŶsonoŶiŶSuoiŶtaIIoniŶcŶIcŶditaŶdciŶSuoiŶµicdićŶ LcŶSucŶcavigIicŶsonoŶ
t µianctiŶ MahãtaIaŶ cŶ IcŶ SucŶ gambcŶ sonoŶ iŶ µianctiŶ TaģŰŊaIa.Ŷ
SFILGAZIONLŶ
!aж manĔ IcsŰazìoncж cosmìcaж haж csĔstcĊzaж rcaIcж soIoж a|| ' ìntcΤnoж d̸ж qucstaж
̦ormaжdcIжSìgnorcжSuprcmo.ж !aжBhd¡dvdd-¡Đld˾(º. 4)˾ìnscgnaжìnfattìжchcжtuttoж
cìòж chcж costìtuìsccж ì|ж mondoж manìfcstatoж cж sìtuatoж ìnж !uìǽж cìòж nonж sìgnìIìca,ж
pcrò,жchcжtuttoжqucIIoжchcжcжcomprcsoжncI|aжvìsua|cжdc|жmatcrìa|ìstaжsìaжOìoƙж |aж
ƪcrsonaж Suprcmaŷж EvcroжchcжìIж conccttoж dcI|aж Șormaж unìvcrsa|cжpcrmcttcжaIж
matcrìaIìstaж dìж fìssarcж |aж mcnɅcж su|ж Sìgnorcж Suprcmo,ж maж cж sottìntcsoж chcж |aж
vìsìoncж chcж ì|ж matcrìa|ìstaж haж dcIж mondo, ж ìmprcgnataж dc|ж dcsìdcrìoж dìж domì-
nar|o,жnonжhaжnuI|aжìnжcomuncжconжIaжrcaIìzzazìoncжdìж Oìo.ж Qucstaжtcndcnzaжaж
vo|crж sfruttarcж Icж rìsorscжdcI|aж naturaжmatcrìaIcжcж suscìtataж daIIaж potcnzaжì||uű
sorìaжdc|| ' cncrgìaжcstcrnaжdc|жSìgnorcŝж ChìжvuoIcжrca|ìzzarcж|aжVcrìtàжSuprcmaж
attravcrsoж Iaж formaж unìvcrsaIcж dcvcж dunqucж Ɂvì|upparcж unж attcggìamcntoж dìж
scrvìzìo.ж Scж qucstoж attcggìamcntoж nonж sìж rìsvcg|ìa,ж ì|жconccttoжdc||aжrcaIìЄza-
zìoncж vtrdĘ˾ nonж portcràж grandcж bcncfìcìo. ж
Ȃ nжqua|sìasìжaspcttoж!oжsì жconccpìsca,жì | жSìgnorcж^ssoIutoжnonжfaжmaì жpartcж
dc||aж crcazìoncж matcrìa|c.ж Scmprcж cж ovunqucĄ ж Eg|ìж mantìcncж |aж Suaж natuΥaж
asso|utaжcж nonжcж maìжtoccatoж daIIcжtrcжìnf|ucnЅcж matcrìaIìąж pcrchcжIaж matcrìaжcж
sìnonìmoж dìж contamìnazìonc.ж ȃ|ж Sìgnorcж csìωtcж scmprcж grazìcж soIoж a|Iaж Suaж
cncrgìaж ìntcrna.ж
!' unìvcrsoж sìж dìvìdcжìnж quattordìcìж sìstcmìж pIanctarìĄж dìж cuìж scttcж-BhΟr, ж
Bhuvar,жSvar,жMahar,жƀanas,жTapasжcж Satya- Iormanoąж ìnжordĔncжcrcsccntc, ж
|aжpartcжsupcrìorc,жcжg|ìжaItrìжscttcж-^ta|a,жVìta|a,жSutaIa,жTa|ćta|a,жMahćtaIa,ж
ŋasćtaIaж cж FćtćIaƜ Iormano,ж ìnжordìncжdccrcsccntc,ж |aжpartcжìnIcrìorc.ж QucĪ
stoж vcrsoж dcscrìvcж | Č unìvcrsoж comìncìandoж daIж basso,ж pcrchǝж| Č attcggìamcntoж
dcvozìonaIcж vuoIcж chcж Iaжdcscőìzìoncж dc|ж corpoж dcIж Sìgnorcж comìnc̹ж daìж Sɍoìж
pìcdì.ж SuƇadcvaж Gosvćmƈąж daжvcroж dcvotoж dc|жSìgnorc,ж comìncìaжdunqucжìnж
qucstoжmodoжIaж suaжdcscrìzìonc. ж
YÎMhÍ 27
²ď ªď "³ď º^
ĀāŰ ÞŰ 7Ű ¬ |
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
40Ŷ Srimad-ßhãgavatamŶ [CautoŶ2,ŶCaµĈŶI
WŰ 1Ű ŭU1Ű
+Ű +NŰ Çm | | ׺| |
dvc˾]cnunl˾sutdldm˾ vísvdƬmürtcr˾
üru-dvd}dm˾ vítdldm˾ cctdldm˾ cd˾
mdhltdldm˾ td]-]dçhdndm˾ mdhl¡dtc˾
ndbhdstdldm˾ ncbhí-sdro˾ çjpdntí˾
dvc:˾ duc, ж ]cnunl.˾ gìnocchì,ж sutdldmǠ˾ ìж pìanctìж chìamatìж Sutala,ж vísvd˫
mürtcþ:˾dcIlaжformaжunìvcrsalc,ж üru-dvd}dm:˾lcжducжcoscc,ж vítdldm:˾ ìжpìanctìж
chìamatìж VìtaIa,ж cd:˾ anchc,ж dtdldm:˾ìж pìanctìж chìamatìж ^taIa,ж cd:˾ c,ж mdhl-
tdldm:˾ ìж pìanctìж chìamatìж MahItala,ж tdt:˾ dìж quclla,ж ]dçhdndm:˾ ìж fìanchì,ж
mdhl¡dtc:˾oж rc,ж ndbhdstdldm:˾spazìoжìntcrsìdcraIc,ж ncbhí·sdrdh:˾dcprcssìoncж
formataж daII'ombcIìco,ж çjpdntí:˾ cssìж consìdcrano. ж
TRADLZĤONLŶ
lŶ µiauctiŶ SutaIaŶ costituiscouoŶ iŶ giuocchiŶ dcIIaŶ formaŶ uuivcrsaIc,Ŷ cŶ iŶ µia-
uctiŶVitaIaŶcŶAtaIaŶIcŶSucŶcoscc.Ŷ MahitaIaŶraµµrcscutaŶiŶSuoiŶfiauchiŶcŶIoŶsµa-
zioŶ iutcrsidcraIcŶ iIŶ SuoŶ ombcIico.Ŷ
VLRSOŶ 28Ŷ
urd(i-sthdldm˾]}otír-dnlkdm˾ ds}d˾
çrlvc˾ mdhdr˾ vdddndm˾ vdí˾]dno˾ ´s}d˾
td¡o˾ vdrc]liĄ˾ vídur˾ cdí-¡umsdh˾
sdt}dm˾ tu˾ slr;cpí˾sdhdsrd-slr;pdh˾
urd(ȁ :˾ alto,ж sthdldm:˾ luogoж ăìlж pcttoɮ,ж ]ˡotíh-dnlkdm:˾ ìж pìanctìж |umìnosì,ж
ds}d:˾ dìж Luì, ж çrivc:˾ ìIжcoIlo,ж mdhdh:˾ìжpìanctìж sìtuatìжsopraжgIìж astrìжIumìnosì,ж
vdddndm:˾ Iaжbocca,ж vdí:˾ csattamcntc,ж ]dndh:˾ìж pìanctìж sìtuatìж sopraжìжpìanctìж
Mahar,ж ds}d:˾ dìж Luì , ж td¡dh:˾ìж pìanctìж sìtuatìжsopraжìж pìanctìж ƀanas,ж vdrɷ]lm:˾
laж frontc,ж víduhĺ˾ cж conoscìuto,ж cdí:˾l ' orìgìnalc,ж ¡umsdh:˾ Fcrsona,ж sdt}dm:˾
iIж sìstcmaж pIanctarìoж pìīж aIto,ж tu:˾ma, ж slr;cpíĻ˾ laжtcsta,ж sdhdsrc:˾mìIIc,ж slr;pdh:˾
coIuìж chcж possìcdcж tcstc.ж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶ29JŶ lIŶ primoŶ passoŶ vcrsoŶ IaŶ rcaIizzazioucŶ spirituaIcŶ 4¡Ŷ
TRADLZlONLŶ
Î corpiŶccIcstiŶ IumiuosiŶcostituiscouoŶiIŶpcttoŶdcIŶSiguorcŶ origiuaIcŶiuŶquc-
ŜtaŶ SuaŶ formaŶgigautcsca.Ŷ lŶ piauctiŶ MaharŶformauoŶ iIŶ SuoŶ coIIo,Ŷ iŶ piauctiŶ
īauasŶIaŶSuaŶboccaŶcŶiŶ piauctiŶTapasŶIaŶSuaŶfroutc.Ŷ lIŶpiuŶaItoŶsistcmaŶpIaucta-
ŗio,Ŷ SatyaIoka,Ŷ 8 IaŶ tcstaŶ diŶ CoIuiŶ chcŶ possicdcŶ miIIcŶ tcstc.Ŷ
SFllGAZlONLŶ
Žж corpìжccIcstìж lum̺nosìжcomcжìIжsoIcжcж laжIunaжsonoжsì|uaϛ̻ж pΦcssčaжpocoжalж
ȑcn|roжdcll'unìvcrso,жpcrcìòжrapprcscn|anoжìlжpc||oжdcl l ČorìgìnaIcжformaжgìganЍ
ɅcscaжdcIж SìgnorcĆж Sopraжqucs|ìжas|rìжlumìnosì,ж conoscìu|ìж anchcжcomcжpìanc|ìж
̛̓lcstì,ж dìmoraж dcgIìж csscrìж chcж dìrìgonoж I ' unìvcrso,ж sìж trovanoж ìж sìs|cmìж pla-
ĸc|arìжMahar,ж ƀanasж cжTapas,ж cжancoraжpìĽжìnж altoжsìж|rovaжSatyaIoka,ж ìIжsìs|c-
ȳaжplanctarìoжdovcжrìsìcdonoжVìĂɖĒɷ ж Brahmaжcж Sìva,ж chcжgovcrnanoжlcжìnlIu-
̜nzcж dcȩȩaж naturaж maŰcrĔalcĆж Qucstaж manìIcstaǔìoncж dìж VìĂp̃ж cж chìamataж
ȆĂХrodakaǎayЦж VìĂpƬж cж agìsccжcomcж^nìmaж Suprcmaжdìж ognìжcsscrc.ж ŽnnumcЎ
rcvolìж unìvcrsìж IIut|uanoж sullĎ ijccanoж Causalc,ж cж ìnжognunoжdìжcssìжsìж|rovaжIaж
ȳanìfcs|azìoncж vtrd]˾ dclж Sìgnorcж conж ìnnumcrcvoIìж solì,ж lunc,ж csscrìж ccIcstì,ж
ƃnnumcrcvoIìж Brahma,ж VìĂpĒжcжSìva,ж|u|tĕж sì|ua|ì,ж comcжalfcrmaжIaжBhdgdvdd-
ʬƞɖŴd˾ ă ʤ ʞ.Ǹʬ),ж ìnж unж ̧rammcntoж dcIlaж po|cnzaж ìnconccpìbìlcж dìж Sriж KЮ¸ɗa.ж
VLRSOŶ 29Ŷ

Ű ª H ×q¤i.Ű
TŰ H¦Ű ×11®4Ű ¯¯·
ćď º ÄÔŰ
¤M¤Ű ¤Ű čϦ
|
đ ďĐ| |Ű
índrddd)o˾ bdhdvd˾ dhur˾ usru[i˾
kdʣĽidu˾ dísd[i˾ ȠrōĊrdm˾ dmu;)d˾ sdbdd[i˾
ndsdt)d-ddsrdu˾¡drdmds)d˾ ndsc˾
ghrdqō˾ ´s)d˾ gdndho˾ mukhdm˾ dgnír˾ íddhd[i˾
índrd-ddd)d[i:˾ gIìж csscrìжcclcs|ìжguìda|ìжdaжlndra,жìIжrcжdcIжcìcloęж bdhdvd[i:˾Icж
braccìaęж dhuķ:˾sonoж dcttìʻж usrd[iļ˾ g|ìж csscrìж ccŬcstìęж kdrpdu:˾gIìжorccchì ,ж dísdǎ:˾
ͧcжdìccìжdìrczìonì,ж Ĺrotrdm:˾ l 'udì|o,ж dmu;)d:˾ dcIж Sìgnorc,ж sdbdd[i:˾ ìIж suono,ж
ʤdsdt)d-ddsrdu:˾glìжcsscrìжcclcstìжconoscìutìжcomcжAǎvìnƄʍkumaraźж ¡drdmds)d:˾
˧cIж Suprcmo,ж ndsc:˾ lcж narìcìęж ghrdpd[i:˾ I ' oIla||oęж ds)d:˾ dìж luìęж gdndhd[i:˾
lжǤodorc,ж mukhdm:˾ Iaж boccaęж dgní[i:˾ ìlж fuocoęж íddhdķ:˾ ardcn|c.ж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
42Ŷ Srimad-ßhņgavatamŶ ĹCautoŶ2,ŶCap.Ŷ1
TRADLZlONLŶ
GIiŶcsscriŶ ccIcsti , ŶcouŶŋudraŶaŶcapo,ŶsouoŶIcŶSucŶbraccia,Ŷ IcŶdicciŶdircziouiŶ
souoŶiŶ SuoiŶorccchi , ŶcŶiIŶsuouoŶmatcriaIcŶr iIŶSuoŶ udito.Ŷ IŶducŶAŝviui-kumãraŶ
souoŶ IcŶ ijucŶ uatici,Ŷ cŶ I 'odotcŶ matcriaIcŶ r iIŶ SuoŶ oIfaŠţũ.Ŷ IIŶ |uocoŶ divorautcŶ
rapprcscutaŶ IaŶ SuaŶbocca.Ŷ
SPILGAZIONLŶ
ģucstcжpagìncжdc|loж
_
rimcd-Bhüçcvc!cm˾spìcganoжncìжpartìcolarìжIaжgìgan-
tcscaжformaжdcIжSìgnorcж Suprcmo,ж chcжl ' undìccsìmoжcapìtoIoжdcIIaжBhcçcvcdˬ
çl!c˾ Ƙ ˔ жǵ . ʭdz)ж dcscrìvcж conж qucstcж parolcǻж ƒIJж VìƑ˦̄, ж Tìж vcdoж dìvorarcж tuttìж
qucsĩìжuomìnìжncllcжTucжbocchcжìnIuocatc,жTìжvcdoжcoprìrcжI ' unìvcrsoжcolжTuoж
ìmmcnsurabìIcж spIcndorcж cж ìnccncrìrcж ìж mondì . ŀж ˰oж
_
rāmcdƭBhüçcvc!cm˾ cж
dunqucж I' ìnscgnamcntoж supcrìorcж pcrж loж studcntcж dcIIaж BhcçcvcdƮçl!ü.˾ Ňn-
trambcжqucstcжopcrcжtrattanoжdcI|aжscìcnzaжdìжKЯƑ˕˩a, ж laжVcrìtàж^ssolutaĄж pcrĪ
cŨòж sonoж ŨntcΧdìpcndcntiʕж
ďlжconccttoжdclж virc]-¡uru;cħ˾ IaжIormaжgìgantcscaжdclжSìgnorcжSuprcmoɸж ìnŘ
cludcжtuttìąжgIìжcsscrìжcclcstìжdomìnatorìжcжglìжcsscrìжdomìnatì.ж ^nchcжìжpìğжpìcǖ
colìж mcccanìsmìж dcll ' csscrcж vìvcntcж sonoж controlIatìж daìж mìnìsĩrìж pIcnìpotcn-
zìarìж dcͨж Sìgnorcǯж Foìchcжqucstìжcsscr̼жccIcstìж sonoжcomprcsȝж ncĝIaжgìgantcscȏж
formaжdcIж Sìgnorc,ж I ' adorazìoncжofIcrtaжalж Sìgnorcж ʎncIIaжSuaж ìmmcnsaж Ʋor-
maжmaĩcrìaIcжoжnc|laжSuaжformaжcĩcrnaжcжtrasccndcntalcжdìжSrIжKdžƑȄ˨a- rcndcràж
soddìsIatĩìж anchcж gIìж csscrìжcclcstìж cж tutĩcж lcж aItrcж partìж ìntcgran|ìж dclж Sìgnorcłж
cos̽жcomcжognìжpartcжdcĦͩƔa|bcroжcжnutrìtaжquandoжsìж annaĮĕanoж |cжradìcì ǯж ˌìж
conscgucnza,ж l ' adorazìoncж dcIIaж gìgantcscaж formaж unìvcrsalcж dclж Sìgnorcж
conduccж anchcж unж matcrìalìstaж suIlaж gìustaж strada.ж Fcrchóж rìschìaΨcж dìж Iarsìж
svìarcж avvìcìnandoж mo|tìж csscrìж cclcstìж pcrж soddìsfarcж ìж proprìж dcsìdcrì Ȁж ţlж Sì-
gnorcжcжlǤ unìcoжcжvcroжƨsscrcşжtuttìжg|ìжalĩrìжcsscrìжnonжhannoжcsìsϜcnzaжIľorìжdìж
İuìж poìchóж tľĩtoжcж con|cnutoж ìnж ťuìж soItanto.ж
¤Wď

VLRSOŶ 30Ŷ
ª º¹
=¤ ¬= ¬m --| ď
d)cur˾ck;ɨȗā˾cck;ur˾ cbhü!˾ ¡c!cɗʈçcþ˾
¡ck;mcni˾ vi;nor˾ chcnā˾ ubhc˾ cc˾
!cd-bhrü- vąɻjmbhcþ˾ ¡crcmc;]ht-dhi;n|cm˾
ü¡o˾ 's|c˾ !ülɇ˾ rcsc˾ cvc˾]thvü˾
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶ3¡] Ŷ lIŶ primoŶ passoŶ vcrsoŶ IaŶrcaIizzazioucŶ spirituaIcŶ 43Ŷ
d|cu/iľ˾ Iaж voItaж ccIcs|c;ж cksɩȘŠļ˾ ¿Iìж occhi ,ж ccksuh:˾ ìIж scnsoж dcllaж vìs|a;ж
cɒhüt:˾ cos|ж dìvcntò,ж ¡ctcŰ¡ch:˾ ìlж solc;ж ¡cksmdĞi:˾ lcж paIpcbrc;ж vísȖǓ/ł.˾ dìж
˾r̾ж VìĂšƬ, ж O|o,ж laж Fcrsonaж Suprcma;ж chcnŠĿ˾|Iж ¿ìornoж cж laж no|tc;ж ubhc:˾ cnƝ
IramжbìŻж cc:˾ c, ж tct:˾ Suc;ж bhrü:˾ lcж sopraccì¿lìa,ж vi¡jmbhc/ǽǡ˾ ìж movìmcn|ìǽж
ʪcrcmcsȧhí:˾ Brahmćɹж Iƕcsscrcж sovrano;ж dhísfŢ|cm:˾ pos|o;ж d¡ch:˾ Varuša,ж ìlж
ɂì¿norcж dcIlcж acĺuc;ж cs|c:˾ Suo,ж tdlĉ:˾ìIж paIa|o,ж rcsc/ł:˾ ìlж succo;ж cvc:˾ ccr|a-
mcn|c;ж ]íhvd:˾laж l|n¿ua.ж
TRADLZlONEŶ
LaŶvoItaŶccIcstcŶformaŶI cŶorbitcŶdciŶSuoiŶocchi,ŶcŶi I ŶsoIcŶ8i I ŶSuoŶocchioŶchcŶ
daŶIaŶ vista.Ŷ LcŶSucŶpaIpcbrcŶscguauoŶiIŶgioruoŶcŶIaŶ uottc.Ŷ ßrahmŒ, Ŷaccompa-
ĿuaŌoŶ daŶ aItriŶ pcrsouaggiŶ dcIIoŶ stcssoŶ grado,Ŷ abitaŶ uciŶ movimcutiŶ dcIIcŶ SucŶ
sopraccigIia.Ŷ VaruĬa,Ŷ iIŶ siguorcŶ dcIIcŶ acquc,Ŷ rapprcscutaŶ iIŶ SuoŶ paIatoăŶ cŶ iIŶ
succoŶ oŶ csscuzaŶdiŶ oguiŶ cosaŶ 8 IaŶ SuaŶ Iiugua.Ŷ
SPlEGAZlONEŶ
ģucs|oж vcrsoж scmbraж con|raddìrcж Iaж lo¿ìcaж po|chcж ¿lìж occhìж dcIж Sì¿norcж
ϊonoж para¿ona|ìж oraж alж solcж oraж aIlaж vol|aж cclcs|c.ж Maж Iaж Io¿ìcaж nonж |rovaж
̅ȉ˿|ȉжncllcжaffcrmazìonìжdc¿lìжsdstrc.˾ Fìğжchcжsoffcrmarcìжsull`aspct|oжIo¿ìcoɺж
cжmc¿lìoжaccct|arcжlcж dcscrìzìonìж dc¿l|жsdstrc˾ cж conccn|rarcìж suIIaжformaж vírdȶ.˾
˱aж lo¿ìcaж cж scmΩrcж|mpcrfc||aʖж mcn|rcжlcжdcscrìz|on|ж datcж da¿liж sdstrc˾ sìж rìvc-
lanoж scmprcж pcrfc|tcж cж complc|c.ж Scж ɐìж |rovìamoж ĺualchcж |ncocrcnzałж cìòж cж
̗ovu|oж aIlaж nos|raж ìmpcrfczìoncж cж nonж aж ĺǑcllaж dcllcж Scrì||urcŞж ģucsϝoж C iͪж
modoж diж avv|cìnaΪcж laж sa¿¿czІaж vcdìca.ж
VERSOŶ 3Ĕ Ŷ
¤Ű M1 ¶¬
qď R· ŮůŰ ÑŰ |ď
P *K+Ű
P
^ Ñ
Ű aď¡ď;ď| l
chcnduʹs|˾ cncntcs|c˾ síro˾ ¡˦fŢƙnȷt˾
dcʼs]rd˾|cmc/ń˾ snchc-kcLju˾ dvąĥdní˾
huso˾]cnonmudc-kcrĐ˾cc˾ md|d˾
durcntcĮscr¡o˾ |cdįc¡ɪŰ¡c-moksch˾
chcnddʺsí:˾ ¿Iìж ìnnìж vcdìcì,ж cncntcs|c:˾ dclж Suprcmo;ж sírc/ń :˾ |Iж ccrɐcllo;ж
ɐʮƇcntíǢ˾cssìжdìcono;ж dcʻȒrŷ/i:˾IcжmasccllcŻ ж |cmc/Ń:˾ƭamarć͞ałж ìlж¿ìudìccжdcìж
Ϋccca|oȺìŻ ж snchcįkclŷ/Ń :˾ l ` aά|cж dcll 'affc||o;ж dvąĥŸní:˾ laж dcn|a|ura,ж hŸsc/i :˾
ìƉж sorrisoƢж ɼcnc-unmüdc-kcʭš:˾Ɖaж pĚɎж aϞtracntcƣж cc:˾ancțcƣж md|d:˾cncr¿ìaжĚƉƉu-
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
44Ŷ Srimad-ßhãgavatamŶ |CautoŶ2, ŶCap. 1Ŷ
sorìa;ж durdnld.˾ìnsormontabìlc;ж sdrçdþ.˾I aжcrcazìoncжmatcrìaIc,ж }dl-d¡cɸçd.˾
ìlж cuìжs¿uardo;ж mok;dþ:˾ ¿cttandoж su. ж
TRADLZlONLŶ
LssiŶspicgauoŶ iuoItrcŶ chcŶ gIiŶ iuuiŶvcdiciŶrapprcscutauoŶ iIŶccrvcIIoŶ dcIŶ Si-
guorc,ŶcŶIcŶSucŶmasccIIcŶsouoŶķama,ŶiIŶdioŶdcIIaŶmortc,ŶchcŶpuuisccŶiŶpcccato-
riĉŶ lŶ SuoiŶ dcutiŶ souoŶI ' artcŶdiŶamarc,ŶcŶ I'cucrgiaŶ matcriaIcŶiIIusoria,Ŷcstrcmaū
mcutcŶaffasciuautc,Ŷ 8 iIŶSuoŶsorriso.Ŷ lIŶ graudcŶoccauoŶ dcIIaŶ crcazioucŶ matc-
riaIcŶ uouŶ 8 aItroŶ chcŶIoŶsguardoŶ chcŶLgIiŶ posaŶ suŶ diŶuoi.Ŷ
SFlLGAZlONLŶ
Lcж Scrìtturcж vcdìchcж c'ìnsc¿nanoж chcж laж crcazìoncж matcrìaIcж fuж ¿cncrataж
ĺuandoж ìlж Sì¿norcж posòж loжs¿uardoж suIl'cncr¿ìaж matcrìalc,ж dcscrì|taжĺuìж comcж
l 'cncr¿ìaж ìlIusorìaж pìúж affascìnantc.ж lcж anìmcж condìzìonatc,ж attrattcж daͫ̿'ж
cncr¿ìaж matcrìaIc,ж dcvonoж sapcrcж chcж laж crcazìoncж matcrìalcж tcmporancaж cж
soIoж unж rìflcssoж dcllaж rcaltà,ж cж chcж coIoroж chcж sìж lascìanoж scdurrcж daж ĺucstìж
s¿uardìжaffascìnantìж dcIжSì¿norcжsonoжaffìdatìжaжƭamarĈ¡a, жìIж¿ìudìccжdcìж pcc-
catorì.ж ʼnclжSuoжsorrìsoжaffcttuoso,жìlжSì̱norcжlascìaжìntravcdcrcжìжdcntì.ж IJ¿nìж
pcrsonaжìntcIlì¿cntc,жcapaccжdìжco¿Iìcrcжĺucstcжvcrìtàжchcжrì¿uardanoжìIжSì¿no-
rc,ж dìvcntaж un'anìmaжcomplctamcntcжahhandonataж aж Luì. ж
VLRSOŶ J2Ŷ
ăĄwď ¬ď ¤¤Ű
^·ď °^³ W ' ď
¯"ď " ª ď¯ď
§¤¦Ű ñ Ï+¤W®¦Ű | | 4²| |
vrlqolldrdu¡Džho˾ Ɛdhdrd˾ cvd˾ lobho˾
dhdrmdþ˾ sldno˾ 'dhdrmd-¡dlho˾ ´s}d˾ ¡ƔǶʂDŽhdm˾
kds˾ lds}d˾ mcqhrdm˾ vʲ˹dp˥u˾ Ȳd˾ mílrdu˾
kuk;íþ˾ sdmudrc˾ çírd}o˾ Ƒslhí-sdśçhcþ˾
vrlqd:˾ Iaжmodcs|ìa,ж ulldrd:˾ supcrìorc;ж o˺džhd:˾ ìlжlahhro;ж ddhdrdþ.˾ ìIжmcn-
to;ж cvd.˾ ccrtamcntc;ж lobhdŒ.˾ laж hramos|a;ж dhdrmdþ:˾ laжrclì¿ìonc;ж sldndþ:˾
ìIжpctto;ж ddhdrmd:˾I 'ìrrclì¿ìonc;ж ¡dlhdþ.˾vìa;ж ds}d.˾ Sua;ж ¡j;LJhdm:˾laжschìcna;ж
kdœ.˾BrahmĈ;ж lds}d:˾ Suoì,ж mcqhrdm.˾¿lìжor¿anìж¿cnìtalì;ж vj;dȪdu.˾ìжtcstìcolì;ж
cd.˾ anchc;ж mílrdu:˾ ìж Mì |rĈ-varupa;ж kuk;íþ:˾ l aжvìta;ж sdmudrcþ:˾ ¿lìж occanì;ж
çírd}dþ.˾ Icж coIIìnc;ж dslhí:˾ lcж ossa;ж sdśçhcœ.˾ I 'ìnsìcmc.ж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶJJ]Ŷ ¡IŶ primoŶ passoŶ vcrsoŶ IaŶrcaIizzazioucŶ spirituaIcŶ ě5Ŷ
TRADLZ¡ONLŶ
LaŶ modcstiaŶ8 iIŶSuoŶIabbroŶsupcriorc,Ŷ IaŶbramosíaŶiIŶSuoŶ mcuto,Ŷ IaŶ rcIi-
gioucŶ 8 iIŶ pcttoŶ dcIŶSiguorc,ŶcŶI 'irrcIigioucŶ8IaŶSuaŶschicua.Ŷ ßrahmãji,Ŷ iIŶpro-
ĻrcatorcŶ diŶ tuttiŶgIiŶ csscriŶ dcII' uuivcrsoŶ matcriaIc,Ŷ rapprcscutaŶiIŶ SuoŶ orgauoŶ
gcuitaIc,Ŷ cŶ iŶ Mitra-varuqaŶiŶSuoiŶtcsticoIi.Ŷ L'occauoŶ8IaŶSuaŶvita,ŶcŶIcŶcoIIiucŶ
cŶ IcŶ moutagucŶ souoŶ IaŶ SuaŶ ossatura.Ŷ
SFlLGAZlONLŶ
ŤlжSìgnorcжSuprcmoжnonжcжìmpcrsonalc,ж comcжcrcdonoжaжtortoжìж pcnsatorìж
ƮěжmìnorcжìntclIìgcnza.ж ^nzì,ж Eglìжcж IaжFcrsoƿaж Suprcma,ж comcжconfcrmanoж
ϟuttcжlcжScrìtturcжvcdichcжautcntìchc,ж maжIaжnaturaжdc|laжSuaжFcrsonaжcжalжdìжIàж
Ʈcllaж nostraж comprcnsìonc.ж Qucstoж vcrsoж spìcgaж chcж Brahma¡Iж agìsccж comcж
l ' organoж gcnìtaIcж dcIжSìgnorcж cж chcж ìж MětraƝvaruͬɴaжsonoж ìж SuoìжtcstìcoIì.ж Cìǟж
ϋìgƿìfìcaж chcж tuttìж glìж organìж sěж trovanoж ìnж !uì,ж Fcrsonaж Suprcma,ж scbbcncж
dìffcrìscanoжpcrжlaжloroжnaturaжcжlaжloroжpotcnza.ж Fcrcì ǟ, жquandoжsìжdìccжchcжělж
Sìgnorcжcж ìmpcrsonalcжsìgnìfìcaжchcжlaжSuaжFcrsonalìtàжcжdìvcrsaжdaжqucllaжchcж
possìamoж conccpìrcжconжlcжnostrcжìmpcrfcttcж facoltàжìntclIcttìvc.ж E possìbìlc,ж
tuttavìa,жadorarcжìIжSìgnorcжaƿchcжsoloжrìconosccndoжncI|cжcoIIìncėжncllcжmon-
tagnc,жncglěжoccanìжcжncIжcìcloжIcжvarìcжpartìжdc|жSuoжcorpoжgìgantcsco,жìlж vtrd]-
¡uru;d.˾ !aж vtrd]-rü¡d˾chcжSrIж Kέ¸Ĥaжmanìfcstǟжdavantìжadж^r¡unaжcжunaжslìdaж
aěж nonʏcrcdcntì.ж
VLRSOŶ JJŶ
+¤ď +"ď ¯FŰ

h|Ű
×¦Ű ¤7 H +Ű
¤'ď ^"Ű Ēē'Ű
| |
¹ ¹
| | Ű
ndd}o˾ 's}d˾ ndž}o˾ '!hd˾ !dnü-ruhcjęt˾
mdhl-ruhd˾ vtsvd-!dnor˾ nj¡cndrd˾
dndn!d-vlr}dþ˾ svdst!dm˾ md!drtsvd˾
gd!tr˾ vd}dþ˾ kdrmd˾gujęd-¡rdvdhdþ˾
ndd}dþ:˾ìжfìumì,ж ds}dĿ˾dìж!uě ; ж ndž}d(Ȃ:˾lcжvcnc,ж d˾!˾hd:˾cжpoì;ж !dnü-ruhdjęt:˾
ìж pclìж dclж corpo,ж mdhl-ruhdþ:˾Icжpìantcжcж gIìж albcrì,ж vtsvd-!dnoþ:˾ dcIlaж lormaж
unìvcrsaIc,ж nj¡d-tndrd:˾ oж rc;ж dndn!d-vlr}dþ:˾ dcII'IJnnìpotcntc,ж svdst!dm:˾ ìIж
rcspìro,ж md!drtsvd:˾l ' aria;ж gd!tþ:˾ìIжmovìmcnto,ж vd}dþ:˾ìlжpassaggìoжdcllcжcrc;ж
kdrmd:˾l ` attěvìtà;ж guj˨d-¡rdvdhdþ:˾ rcazìonìж dcllcж ìnflucnzcж dcllaж natura.ж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
% Srimad-ßhãgavatamŶ [CautoŶ2,ŶCap.Ŷ1
TRADLZIONLŶ
OŶ rc,Ŷ iŶ fiumiŶ souoŶ IcŶvcucŶ chcŶ irrigauoŶ qucstaŶformaŶcoIossaIc,ŶgIiŶaIbcriŶ
souoŶiŶpcIiŶdcIŶSuoŶcorpo,ŶcŶI ' ariaŶouuipotcutcŶ8iIŶSuoŶ rcspiro.Ŷ LaŶsucccssioucŶ
dcIIcŶ crcŶ souoŶ iŶ SuoiŶ movimcuti,Ŷ cŶ IcŶ SucŶ attivitàŶ souŴŶIcŶ rcaziouiŶ gcucratcŶ
daIIcŶ trcŶ iufIucuzcŶ dcIIaŶ uaturaŶmatcriaIcĊŶ
SıILGAZIONLŶ
Oìo,ж laжFcrsonaжSuprcma,ж nonжcжallattoжìncrtc,ж prìvoжdìжvìta,ж cж ncmmcnoж
ìnattìvo,ж comcж mìscramcntcж sostcn¿onoж alcuncж scuolcж lìlosolìchc.ж E¿lìж Sìж
muovcжconжloжscorrcrcжdcIжtcmpo,жpcrcìòжconosccжtuttoжdclжpassato,жdcIжluturoж
cж dcIIcж Sucж attìvìtàж prcscntìʱж nullaж Glìж cж sconoscìuto.ж !cжanìmcжcondìzìonatcж
sonoж ¿uìdatcж daIIcж rcazìonìж dclIcж ì nllucnzcж dcllaж naturaж matcrìalc,ж chcж sonoж
para¿onatcж aIIcж attìvìtàж dcIж Sì¿norc.ж Comcж ìnsc¿naж laжBhcçcvcd-çllù˾(ǝ. I2),˾
lcжì nlIucnzcжdcIIaжnaturaжa¿ìsconoжsoloжsottoжlaжSuaжdìrczìonc,ж pcrcìòжncssunaж
dcIIcжlorzcжdcllaжnaturaжcжcìccaжoжautomatìca.ж Eжlaжpotcnzaжdìctroжo¿nìжattìvìtàж
cж Iaж vìsìoncж ordìnatrìccж dcIж Sì¿norc.ж Fcrcìòж ìIж Sì¿norcж nonж cж maìж ìnattìvo,ж
comcж aIcunìж prctcndono. ж lж |cdc˾ spìc¿anoж chcж ìIж Sì¿norcж Suprcmoж nonж cж
tcnutoжaжìntcrvcnìrcжpcrsonaImcntc,ж maжtuttoжsìжcompìcжsccondoжlaжSuaжvolon-
tà,ж comcжavvìcncжncIжcasoж dìжqualsìasìжpcrsona¿¿ìoж ìmportantc.ж Monжunжlìloж
d`crbaж sìж muovcж scnzaж I ` approvazìoncж dcIж Sì¿norc,ж dìccж ìIж provcrbìo.ж ȇaж
Brchmù-scmhílù˾(5 .ǚ8)˾allcrmaжìnoItrcжchcжtuttìж ¿lìж unìvcrsìж cжìж Brahmaжchcжlìж
¿ovcrnanoж csìstonoж soloж pcrж laж durataж dìж unж Suoж rcspìro,ж comcж conlcrmaж ì l ж
nostroжvcrso.ж !`atmoslcraжchcж sostìcncж¿l ì жunìvcrsìж cжìж Ioroжpìanctìжnonжcжchcж
unaж partcж dcIж rcspìroж dcll`onnìpotcntcж vírʚ]-¡uru;c.˾ lnж qucstoж modoж anchcж
loжstudìoжdcìж lìumì,жdc¿lìж albcrì,ж dcI | ` arìaжcжdcIIoж scorrcrcжdclжtcmpoжpcrmcttcж
dìж conccpìrcж laж Fcrsonaж Suprcmaж scnzaж cadcrcж nclж conccttoж ìmpcrsonaIc,ж
ƒscnzaж lormaŀ, ж dcIж Sì¿norc.ж !aж Bhcçcvcd-çllù˾ ( ! 2. 5)˾allcrmaж chcж coIoroж
chcж sonoж troppoж attrattìж dallaжconcczìoncжìmpcrsonalcж dcIIaж Vcrìtàж^ssolutaж
ìncontranoж ma¿¿ìorìж dìllìcoltàж dìж coloroж chcж rìcsconoж conж I ' ìntcIIì¿cnzaж adж
acccttarcж ì l жSuoж aspcttoж pcrsonalc.ж
VLRSOŶ J4Ŷ
*ď ¹ď l^ď
Ű 0^"ÌŰ @4Ű ¶8Ű ď

¯²

W ¯ª· ++ | | ¹8| |
lscs}c˾ kcsùn˾ vídur˾cmbuvdhùn˾
vùscs˾ lu˾scndh}ùiĄ˾ kuru-vcr}c˾ bhümncþ˾
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶJ0ĂŶ lIŶ primoŶ passoŶ vcrsoŶ laŶ rcaIizzazioucŶ spiritualcŶ
dv}dktdm˾ dhur˾hjdd}dʞ˾ mdnds˾cd˾
sd˾ cdndrdmcþ˾ sdrvd-˟tkdrd-kosd(i˾
4ĝŶ
Ďsds}dǣ˾ dclж controIIorcж suprcmo,ж kcsdnǤ˾ ìж capcIIì,ж vtdu[ǥ˾ sappŌж daж mc, ж
dmbu-vdhdn:˾IcжnuvoIcжchcжportanoжlaжpìoggìa,ж vdsd(i˾tu:˾ìlжvcstìto,ж sdndh}dm:˾
ìIжtcrmìncжdclж gìornoжcжdcIlaжnottc;ж kuru-vdr}d:˾oжmìglìorcжdcìж Kuru,ж bhümnd(i:˾
dclI'IJnnìpotcntc,ж dv}dktdm:˾laжcausaжprìmaж dcIlaж crcazìoncжmatcrìalc,ж dhu(i:˾
cж dctto,ж hjdd}dm:˾ I ' ìntcIlìgcnza,ж mdnd(˾ cdǦ˾ cж |aж mcntcşж sd(i:˾ ƨgIì,ж cdndrd-
md(i:˾ laж ͭ una,ж sdrvd-vtkdm-kosd(i:˾ Iaж fontcж dìж ognìж trasformazionc.ж
TRADLZIONLŶ
OŶ migliorcŶ dciŶ Kuru,Ŷ sappiŶ chcŶ lcŶ uuvolcŶ chcŶ portauoŶ laŶ pioggiaŶ souoŶ iŶ
SuoiŶ capclli,ŶcŶl'auroraŶcŶilŶcrcpuscoloŶiIŶ SuoŶ vcstitoċŶ LaŶcausaŶ origiuaIcŶdcllaŶ
crcazioucŶ dcIŶ moudoŶ matcrialcŶ 8 laŶSuaŶiutclligcuza,ŶcŶ laŶluuaĄŶfoutcŶdiŶoguiŶ
trasformaziouc,Ŷ r laŶ SuaŶ mcutc.Ŷ
VLRSOŶ J5Ŷ
vɘɽɈɉnd-sdkttm˾ mdhtm˾ɫmdndntt˾
sdrvdtmdno˾ ´ntd(i-kdrˠȇdˀ˾ çtrtljrdm˾
dsvdsvdtdr}-u¡Ārd-çd]d˾ ndkhdnt˾
sdrvc˾ mjçd[˾¡dsdvd[˾ sʟqt-dcsc˾
vɵñdnd-sdkttm:˾ Iaж coscìcnza,ж mdhtm:˾ìlжprìncìpìoжdcIIaжmatcria,ж dmdndntt:˾
cssìж chìamanoж cos̀,ж sdrvd-dtmdnd(:˾ dcIl' onnȞprcscntc,ж dntd(ȃ-kdrdʷdm:˾
cgo,ж çtrttrdm:˾ŋudraжăSìжva),ж dsvd.˾ìlжcavallo, ж dsvdtdrt:˾ìlжmulo,ж u;ŏrd:˾ìIжcam-
mcIIo,ж çd]d(:˾ I 'cIcfantc,ж ndkhɬnt:˾ Icж unghìc,ж sdrvc:˾ tuttìж glìж aIǏrì,ж mjçd(:˾
́ж ccrvì,ж ¡dsdvd(:˾ ìж quadrupcdì,ж sroůt-dcsc:˾ ncIlaж rcgìoncж dclIaжcìntura.ж
TRADLZIONFŶ
IŶ saggiŶ affcrmauoŶ chcŶ ilŶ priucipioŶ dclIaŶ matcriaŶ jm0h0l-l0llv0] 8 IaŶ co-
scicuzaŶ dcIŶ SiguorcŶ ouuiprcscutc,Ŷ cŶ RudradcvaŶ 8 iIŶ SuoŶ cgo.Ŷ IlŶ cavalIo,Ŷ ilŶ
muIo,ŶilŶcammclloŶcŶl ' cIcfautcŶformauoŶIcŶSucŶuughic,ŶcŶgIiŶauimaliŶscIvaggiŶcŶ
tuttiŶ iŶ quadrupcdiŶ ciugouoŶ laŶ SuaŶ vita.Ŷ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
48Ŷ Srōmad-ßhãgavatamŶ
VLRSOŶ J0Ŷ
vd}d˚sí˾ ldd-v}dkdrdƈdʙ˾ vícílʯdˋii˾
mdnur˾mdnl;d˾ mdnu]o˾ nívcsd(i˾
çdnd˾ hdrvd-víd}dd˾ hdrd-cdrcĽid¡sdrd(i˾
svdrd-smūllr˾ dsurdnlkdİvlr}d(i˾
ĀCautoŶ2,Ŷ Cap.Ŷ1
vd}dĕiisí.˾ varìc|àж dìж uccc||ìƤж ldlƯv}dkdrdƉdmǧ˾ paroIc;ж vˊcţlrdm:˾ ar|ʥs|ʦcoʼж
mdnu(i.˾Manu,ж ì|жpadrcжdcII 'umanì|à;ж mdnl;d:˾pcnsìcrì;ж mdnuɾd(i:˾ | ' umanì|àж
ăìжdìsccndcn|ìжdìж Manu),ж nívdsd(i.˾ ì|ж|uo¿oжdì жrcsìdcnza,ж çdndhdrvd:˾¿|ìжcsscrìж
umanìж chìama|ìж Gandharva,ж vid}ddhdrd.˾ ìж Vìdyadhara,ж ccrdqdŀ˾ ìж CaraΌa;ж
d¡sdrd(i :˾ ¿|ìж an¿cIì Ƥж svdrd:˾ ì|ж rì|moж musìcaIc,ж smūllǒ:˾ ìIж rìcordoƤж dsurd-
dnlkd:˾ soIda|ìж dcmonìacì,ж vʉr}d(i.˾ ìIж cora¿¿ìo.ж
TRADLZlONLŶ
LaŶvarictaŶdcgIiŶucccIIiŶiudicaŶiIŶSuoŶiucomparabiIcŶscusoŶartistico.Ŷ Mauu,Ŷ
iIŶ padrcŶ dcII'umauita,Ŷ8 I 'cmbIcmaŶ dcIIaŶSuaŶiutcIIigcuzaŶcscmpIarc,ŶcŶI'uma-
œitaŶr iIŶSuoŶIuogoŶdiŶrcsidcuzaČŶ GIiŶcsscriŶccIcstiŶcomcŶiŶGaudharva,ŶiŶ Vidyã-
dhara,ŶiŶCãraqaŶcŶgIiŶaugcIiŶrapprcscutauoŶiIŶSuoŶscusoŶmusicaIc,ŶcŶiŶgucrricriŶ
dcmouiaciŶ souoŶ IaŶ SuaŶ iucomparabiIcŶ audacia.Ŷ
SFlLGAZlONLŶ
ŤIжSì¿norcжmanìfcs|aжì|жSuoжscnsoжcs|c|ìcoжncIIaжcrcazìoncжar|ìs|ìcaжdì жuccc||ìж
mu||ìco|orìж comcж ì|ж pavonc,ж ìIж pappa¿aI|oж cж ìIж cucú.ж G|ìжcsscrìж ccIcs|ìж comcж ìж
Gandharvaжcж ìж Vìdyadharaжhannoж unaжvoccжcosiж do|ccж chcж alfascìnanoжanchcж
¿|ìж csscrìж dcIж paradìsoж coìж |oroж can|ì.ж Ť|ж|oroж |aIcn|oж musìca|cжrapprcscn|aжìIж
¿us|oж musìca|cжdc|ж Sì¿norc.ж Comcж sìжpuòжdunqucжconsìdcrarcж ì | жSì¿norcжìmǗ
pcrsonaIc Ȁж I|ж Suoжscnsoжar|ìs|ìco,ж ì|ж Suoж¿us|oжmusìca|cжcжIaжSuaжìn|cIIì¿cnzaж
cscmp|arcж cж Ķ nfaIIìbì|cж sonoж aI|ǂc||an|ìж sc¿nìж dcI|aж Suaж FcrsonaIì|àж suprcma.ж
˲aж Ōdnu-sdĕiţhild˾ cж pcrж | ' uomoж ȟƺж codìccж dì ж |c¿¿ìж pcrж cccc||cnzaж cж o¿nunoж
dovrcbbcжmodcI|aǂcж |aжproprìaжvì|aж suж qucs|aж¿randcжopcra.ж ȇ' umanì|àжcж ìIж
|uo¿oжdìжrcsìdcnzaжdcIж Si¿norc;ж cìòж sì¿nìlìcaжchcж|' uomoжcж fa||oжpcrжIaжrcaIìz-
zazìoncж spìrì|uaIc,ж pcrж unìrsìж aж Oìo. ж !aж vì|aж umanaж ollrcж dunqucж aI|ƕanìmaж
condìzìona|aжIaж possĶ̐ì|ì|àжdìж rì|rovarcж | aжsuaжcoscìcnzaжspìrì|uaIcжc|crnaжcж dìж
poȻ|Ȏήcжaж compìmcȶ|oж IaжmìssìoȶcжdcI | `csìs|cnza.ж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶJTJŶ lIŶ primoŶ passoŶ vcrsoŶ IaŶ rcaIizzazioucŶ spirituaIcŶ 4V
MahĈrĈ¡aж FrahIĈdaж cж l ' cscmpìoж pcrfcttoж diж rapprcscntantcж dcIж Sì¿norcж
natoж inжunaжlamì¿Iìaжdìжdsurd.˾ ʼncssunж csscrcжsfu¿¿cжalж¿ì¿antcscoж corpoжdcIж
Sì¿norc,ж o¿nunoжvìжtrovaжilжsuoж proprioжruolo.ж lIж fattoжchcж¿lìжcsscrìжsìж aIIon-
tanĚnoжdaIжdovcrcжspccilìcoж chcжcж statoж Ioroжassc¿natoж ¿cncraж con̰ittìжtraж¿Iiж
indivìdui,жtuttaviaжcжsullìcìcntcжrìstahìIìrcжiIжSi¿noίcжalжccntroжdcìж rapportiж chcж
unisconoж¿Iiжcsscrìжpcrchcжsìжcrciжun' armoniaжpcrlctta,ж pcrsinoжtraж¿Iiжuomìnìжcж
¿|ìжanìmaIì.ж SrĖжżaìtanyaжMahĈprahhuж stcssoж mostròжqucstaжunìtàжdc¿lìж csscriж
ϻìvcntiжquandoж ncIIcж ¿ìun¿lcж dclж Madhyaж Fradcshж anchcж lcжtì¿rì,ж ¿IìжcIcfantiжcж
|cж aItrcж hcstìcж fcrociж siжunìronoж inж pcrlcttaж armonìaж pcrж¿lorìficarcж conж !uìж ilж
Si¿norcж Suprcmo.ж Qucstoж cжìIжmodoжdiжstahìlircжȪaжpaccжcж ìж huonìжrapportìжinж
|uttoж ilжmondo.ж
VLRSOŶ JTŶ
M ¥ßŰ ¯
āĂ·ď

ýk' 1Ű ŰI¦Ű | | ¹«0
brdhmdndndʰĄ˾ k;dtrd-bhu]o˾ mdhdtmü˾
víq˾ ürur˾ŻŖçhrí·srítd-kj;Ēd-vdʥǪŻþ˾
ndndbhídhdbhĈ}d-çdĒo¡d¡dnno˾
drcv}dtmdkdþ˾ kdrmd˾ vítdnd-}oçdƅ˾
brdhmdǨ˾ ìж brdhmdpdȊ˾ dndndm.˾ ÍÌ voIto,ж k;dtrd.˾ ¿Iìж k;dtrí}dŇ˾ bhu]dþ:˾ lcж
braccia,ж mdhdtmdľ˾iIжvírdŐ-¡uru;dȈ˾ víŐ.˾I vdí˄}dȉ˾ ˝ruƆǩ˾ͮcжcoόcc,ж dɊçhrí-Ǜríld.˾
sottoжIaжprotczioncжdciж Suoiжpìcdi,ж kj;Ēd-vdrpdþ:˾ìжsüdrdŇ˾ ndnd:˾ varì,ж dbhídhc:˾
conж iж nomì,ж dbhə˩}dưçdpd:˾ ¿Iiж csscriж ccIcstì,ж u¡d¡dnndþ:˾ ìnclusì,ж drdv}dŽ
dtmdkdþ:˾ cIcmcntiж disponìhiȪì,ж kdrmd:˾ attìvìtà,ж vítdnd-}oçdþ:˾ compimcntoж
dìж sacrìfici.ж
TRADLZlONLŶ
I 0r0hm0q0 rapprcscutauoŶ iIŶ voItoŶ dcIŶ vírd]-)uru}0, gIiŶ k}0Irí]0 IcŶ SucŶ
braccia,ŶiŶv0íS]0 IcŶSucŶcoscc,ŶcŶiŶSúur0 souoŶsottoŶIaŶprotczioucŶdciŶSuoiŶpicdi.Ŷ
AuchcŶtuttiŶgIiŶcsscriŶccIcstiŶdcguiŶdiŶadorazioucŶsouoŶiucIusiŶiuŶqucstaŶformaŶ
uuivcrsaIcŶ cdŶ 8 dovcrcŶ diŶ oguuuoŶ offrircŶ sacrificiŶ couŶ gIiŶ cIcmcutiŶ dispoui-
biŎiŶ pcrŶ soddisfarcŶ iŏŶ Siguorc.Ŷ
SFlLGAZlONLŶ
Qucstoжvcrsoжmcttcжinж rìIìcvoж l 'ìmportanzaж dcIжmonotcismo. ж Schhcncж Icж
Scritturcж vcdìchcж su¿¿crìscanoж diж offrìrcж sacrifìcìж aж moItiж csscriж ccIcstìж sottoж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ǹŅж Srimad-ßhãgavatamŶ |CautoŶĮǫжCap.ŶÌ
dìffcrcntìж nomi,ж qucstoж vcrsoж spìc¿aж chcж tuttìж ¿lìж csscrìж ccIcstìж sonoж incIusiж
ncIIaж formaжdcIж Sì¿norcж Suprcmoж cж sonoж soItantoж partiж intc¿rantìж dcIж Ƃuttoж
orì¿ìnaIc.ж ˖IжcoȼpoжdcIжSuprcmoжcontìcncжanchcжtuttìжìжvdrµd˾ɪĉcжdìvìsìonìжdcllaж
socictàж umana)ʲж ìж brdhmdµd˾ ă¿lìж intcIlcttuaIì),ж ¿liж k;dtrt}d˾ ăiж dìrì¿cntiж cж ¿liж
ammìnìstratori),ж iж vdts}d˾ ă¿Iìжa¿rìcoltorìжcж ìж commcrcìanti)жcж ìжsüdrd˾ ăIaжclasscж
opcraia).ж Sìжraccomandaжquìndiжchcжo¿nunoжoffraжìnжsacrìficio,ж pcrжl aжsoddi-
sfazioncжdcIж Suprcmo,ж ¿liжclcmcntìжdìжcuiжdìsponcжsccondoжlaжpropriaжposìzìo-
ncж sociaIc.ж ːcncraImcntcж lcж oblazìonìж consistonoж dìж burroж chìarifĚcatoж cж cc-
rcaĦì,ж maжconжl ' cvoluzioncжdc¿lìж ultimiжsccoliжĦ ' uomoжhaжsaputoжprodurrcжmolĻōж
o¿¿cttìж impic¿andoж Icж matcricж pΰimcж fornìtcж dallaж naturaж matcrìalcж dìж Ƨio.ж
Fcrciòж l 'uomo˾ dcvc˾ tm¡drcrc˾ d˾ o[[rtrc˾ tn˾sdcrćtcto˾ non˾solo˾ burro˾ chtdrćt˭
cdto˾ c˾ ccrcdltƟ˾ md˾ dnc
ɓ
c˾ t˾ dtvcrst˾¡rodottt˾ chc˾ hd˾ sd¡uto˾[dbbrtcdrc˾ c˾ usdrĶt˾
¡cr˾dć[ondcrc˾lc˾glortc˾dcl˾ȡtgnorcƠ˾ tl˾chc˾rcndcr˲˾¡cr[cttd˾l'umdntt˳˾tntcm.˾ lж
brŹhmdµdǁ˾ ispìrandosìжa¿Iìж dcdr}d˾ prcccdcntì,ж potrannoж dirì¿crcж l ` csccuzioncж
dìжqucstōж sacrȠƳici,ж ¿Iiж kƁdtrt}d˾provvcdcrannoж aж Ƴornircж¿liжcĦcmcntìжncccssariж
aI loroжcompimcnto,жiж vdts}d˾potrannoжprodurrcжcжoffrìrcж¿liжìn¿rcdicntiжpcrжilж
sacrifìcio,ж cжìжsŚdrd˾potrannoжoffαìrcж laжIoroжmanoжd`opcβaжpcrжìIжsucccssoж dcIж
sacrificio.ж CosƵж Iaжcoopcrazìoncж diж tuttìж iж vdrµd˾rcndcràж possibiIcж ìIж compi-
mcntoж dclж sacrifìcìoж raccomandatoж inж qucstaж ctà,ж ciocж ìIж cantoж coIIcttìvoж
cж pubbIìcoж dclж ύantoж nomcж dclж Si¿norc,ж pcrж ilж bcncж diж tuttiж ¿I͂ж abitantìж dcIIaж
Ƃcrra.ж
VLRSOŶ J8Ŷ
ťŦ ºMŰ
°· H·Ű TŰ º 4Ű
º¬* W *ď
º
¦ŰRŰ4ŰţŤm ď¡c ď
t}dn˾ dsdv˾ lsvdrdƱvtgrdhds}d˾
}dh˾ sdnntvcsdþ˾ kdthtto˾ md}d˾tc˾
sdndhŹr}dtc˾ 'smtn˾ vd¡uƁt˾sthdvtğʼnhc˾
mdndh˾svd-buddh}d˾ nd˾}dto˾ 'stt˾ ktŨctt˾
t}dnǫ˾tuttiжqucstiơж dsdu.˾qucsto,ж lsvdrd.˾ iĦж Sō¿norcжSuprcmo,ж vtgrchdsˢd:˾
dcllaж forma,ж }dþ:˾ quaIsiasiж cosa,ж sdnntvcsdȩǬ˾ cosƵж comcж sonoж dispostĚ,ж
kdthttdþ:˾spìc¿atì,ж md}d:˾daжmcʽ ж tc:˾aжtc,ж sdndhdr}dtc:˾ciжsìжpuòжconccntrarc,ж
dsmtn:˾suжqucsta,ж vd¡u;t:˾formaжvtrd˧ȋ˾ sthdvt˷ʼnhc.˾nclIaж¿rossoIana,ж mdndh:˾
mcntc,ж svd-buddh}d:˾ conж I 'intcIIi¿cnza,ж nd:˾ non,ж }dtdþ:˾ alж dìж Iàж diж cssa,ж
dstt:˾ c' c, ж ktñctt:˾ quaIcos'aItro.ж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoŶJ8]Ŷ lIŶ primoŶ passoŶ vcrsoŶ IaŶ rcaIizzazioucŶ spirituaIcŶ 5l Ŷ
TRADĴZlONLŶ
CosŃŶtiŶ hoŶ dcscrittoŶ IaŶFcrsouaŶ SuprcmaŶ ucIIaŶSuaŶgigautcscaŶ formaŶ fattaŶ
diŶ ļIcmcutiŶ matcriaIi.Ŷ CoIuiŶ chcŶscriamcutcŶ dcsidcraŶ IaŶIibcrazioucŶcouccutraŶ
IaŶ mcutcŶsuŶ qucstaŶ formaŶdcIŶSiguorcŶ pcrchůŶuouŶ c'ŮŶ uicutcŶdiŶsupcriorcŶ ucII'Ŷ
ŤuivcrsoŶ matcriaIc.Ŷ
SFllGAZlONLŶ
Đc||aжBhdçdvdd-ăʘc˾(º. ǖ 0)˾ i lжSignorcжspicgaжchcж|aжnaturaжmatcrialcжagisccж
Ȓomcж strumcntoж dcllaж Suaж volontà.ж ŇssaжC unaж dc|lcж Sucжpotcnzcжcжcomcжtalcж
agisccж so|oж sottoж | aж Suaж dirczionc.ж ţlж Signorcж SupȽcmoж cж asso|utoж scmp|icc-
mcntcжposaжi lжSuoжsguardoжsul|aжmatcria,жcdжcssaжsiжanimaжcжgcncraжtraslorma-
Їioniж succcssivcж chcж siж mani Icstanoж progrcssivamcntcж inж sciж Iasi.ж Tuttaж laж
crcazioncж matcrialcж siж muovcж inж qucstoж modoėж cж nc|ж corsoж dc|ж tcmpoж divcntaж
maniIcstataж cж poiж non-maniIcstataŝж
ťcжpcrsoncж dĶж minorcжintc||igȕnzaжcж diжscarsaжconosccnzaжnonж ricsconoжadж
acccttarcжchcж SrIж Kа¸Ϡʶaж appaiaж inж unaж Iormaжumanaж pcrж opcraж dcllaж Suaж in-
Ȓonccpibi|cж potcnzaж (B. ç. ơ ˾ º. ! ! ) . ˾ ^nchcж i|ж lattoж chcж Ňg|iж apparcж nc|жmondoж
matcrialc,ж traж gliж uominiėж C unж'altraж manilcstazioncж dcl|aж Suaж miscricordiaж
incondizionataжvcrsoжlcж animcжcadutc.ж Scbbcncжtrasccndaжogniжconccttoж ma-
|crialc,ж Eg|iжdisccndcжinж qucstoж mondoƚж nc| | aжSuaжi||imitataж miscricordiaėжpcőж
laжgioiaж dciж Suoiж p϶riж dcvoti,ж cж Siжrivcĉaжinжquantoж Oio,ж | aжFcrsonaж Suprcmaŝж
FroIondamcntcжimmcrsiж nciж prob|cmiж di жcncrgiaжnuclcarcж cж nc||cжprcoccupaŘ
zioniж diж carattcrcж cosmicoж rclativcж a||aж lormaж univcrsalc,ж li|osoIiж cж scicnziatiж
matcria|istiж hannoж laжtcndcnzaжaж vcncγaőcж iж lcnomcniжcstcεniж dc||aжmanilcsta-
zioncж matcrialcж piĽж chcж i | жprincipioж noumcnicoж dc|l'csistcnzaж spiritua|cŷж Maж
laж Iormaж trasccndcnta|cж dcĉж Signorcж C alж diж| Сж diж qucstcж considcrazioniжmatc-
ria| i. ж È ccrtamcntcж di lIicilcж capircж comcж i | ж Signorcж possaж csscrcж simu|tancaĪ
mcntcж ų| ocaȫi zzatoǡж cж onnipδcscntc,ж pcrchǝжiж Ii|osoIiж cжg|iжscicnziatiжmatcria-
ĉistiжIormu|anoжiж loroжgiudiziжsu|laжbascжdc||aж|oroжlimitataжcspcricnza.ж Ňжpoichǝж
nonжsonoжinжgradoжdiжacccttarcж| ' aspcttoжpcrsona|cжdc|жSignorcж Suprcmoǩж i | жSiĪ
gnorcжstcsso,ж ncllaжSuaжgrandcжbontàĘжmaniIcstaжpcrж|oroж | ' aspcttoж vtrc]˾dcllaж
Suaж lormaжtrasccndcntalc,ж quc||oж chcж C statoж vividamcntcжdcscrittoж daж Sr̓|aж
Sukadcvaж įosvam˳ж Qucstiж concludcж chcж nclж mondoж nonж csistcж nicntcж a|ж
diж | àж diж qucstaж gigantcscaж Iormaж dc|ж Signorc.ж Đcssunж pcnsatorcж matcriaĿ
listaж puòж supcrarcж iж limitiж diж qucstoж concctto;ж laж suaж mcntcж instabi|cж sa|taж
conti nϷamcntcж daж un' Ƞdcaж al| ' aĉtraġж pcrciòж aж luiж siж consig|iaж diж pcnsarcж a|ж
Signorcжvolgcndoжiж pcnsicriжaж unaжpartcжdclж SuoжcoȽpoжgigantcscoąж cж soloжconж
l ' aiutoж dc| | ' intc||igcnzaж vcdcrcж i|ж Signorcж rapprcscntatoж ncl|cж maniIcstazioniж
dclж mondoж matcriaĉcж -IorcstcĘж col|inc,ж occani , жuominiġ ж anima|iƙж csscriжcclc-
sti,ж uccc||iж cж cosēж via.ж IJgniж cosaж diж qucstoж mondoж C partcж intcgrantcж dcl|aж
gigantcscaжIormaжunivcrsa|cĄж ilжchcжpcrmcttcж a|ĉaжmcntc,ж instabilcжpcrжnaturaɻж
di ж Iissarsiж soltantoж sul|aж Fcrsonaж dclж Signorc.ж Qucstaж praticaĘж chcж consistcж
nclж Iissarcжl' attcnzioncж sul|cжdi lIcrcntiж partiжdclжcorpoжdclжSignorcɼжannicntcràж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
52Ŷ Srimad-ßhãgavatamŶ ŘĽantoŶ2, ŶCap.Ŷ1
¿raduaImcntcж Iaж slìdaж dcmonìacaжdc|lɢatcìsmoжcж portcràжaIж ¿radua|cжsvì|uppoж
dcIжscrvìzìoжdcvozìona|cжollcrtoжa|жSì¿norcŝж Foìchcжo¿nìжcosaжCunжlrammcntoж
dc|ж Ƃuttoж complcto,ж Ioж spìrìtuaIìstaж ncolìtaж arrìvcràж aж comprcndcrcж ì|ж sì¿nìĿ
lìcatoж dc||' ìnnoж dc||'ͯώȷ¡dnt;dd˾ chcж allcrmaж | ' onnìprcscnzaж dc|ж Sì¿norcж Su-
prcmo,ж cж ìmparcràж ìnж qucstoж modoж I ' artcж dìж cvìtarcж o¿Θìж ollcsaж aIж corpoж dc|ж
Sì¿norc.ж Ȃ|жlattoжdìжvo|¿crcжìж proprìж pcnsìcrìж vcrsoж Oìoжlaràжdccrcsccrcж| ' or¿oЏ
¿|ìoжchcжnasccжdaжunж attc¿¿iamcntoж dìж slìdaжncìжconlrontìжdcI|' csìstcnzaжstcssaж
dìжOìo.ж Siж ìmparcràжcosiжaжmostrarcжrìspcttoжϼcrsoжo¿nìжcosa,ж poìchcжo¿nìжcosaж
C unaж partcж ìnlìnìtcsìma|cж dcIж corpoж suprcmoƞ ж
VERSOŶ JĞŶ
Õ
^"ď
Ý Ñ =·ďÌ
4Ű ¥ °Ű
ª =ďº ³' | | ìº| | Ű
sd˾ sdrvd-dhl-vjtt|-dnubhĉtd-sdrvd˾
ctmc˾ |dthc˾ svd¡ndƲ]dnck;ttdtkdʖ˾
tdm˾ sdt|dm˾ cndndd-ntdhtm˾ bhd]ctd˾
ncn|dtm˾sdɿŞcd˾|dtd˾ ctmdƳ¡ɭtd[ƪ˾
sdʗ:˾ Ň¿lìж ɫ|aж Fcrsonaж Suprcmaǧ;ж sdrvd-dhlƴvjttt:˾ |aж vìaж dìж rca|ìzzazìoncж
mcdìantcж o¿nìж tìpoж d' ìntcIIì¿cnza,ж dnubhĉtd:˾ coscìcntc,ж sdrvc:˾ tuttì;ж ctmd:˾
| ' ^nìmaж Suprcma,ж |dthc:˾ tantoж quanto,ж svd¡nd-]dnd:˾ unaж pcrsonaж chcж
so¿na,ж lk;ttd:˾vìstoжda,ж ckdh:˾ȡoжstcsso,ж tdm:˾aж!uì , ж sdt|dm:˾|aжVcrìtàжSupȾcА
ma,ж undnddƵntdhtm:˾ | ` occanoж dìж lc|ìcìtà,ж bhd]ctd:˾ bìso¿naж adorarc,ж nd:˾
maì ,ж dn|dtrd:˾ quaIcos'aItro,ж sdʀŞctǭ˾ sìaж attaccato,ж |dtdh:˾ aж causaж dìж cuì ,ж
ctmd-¡ctdh:˾ dc¿radazìoncж dìж scж stcssì.ж
TRADLZlONLŶ
ßisognaŶ conccntrarcŶŐaŶ mcntcŶ suŶ Dio,Ŷ IaŶ FcrsonaŶSuprcma,ŶI ' LnoŶscnzaŶ
sccondi,Ŷ chcŶ SiŶ moItipIicaŶ inŶ innumcrcvoIiŶ manifcstazioni,Ŷ comcŶ unŶ uomoŶ
crcaŶ ncIŶsognoŶmigIiaiaŶdiŶmanifcstazioni.Ŷ SuŶdiŶLui,ŶI ' unicaŶVcritàŶAssoIuta,Ŷ
picnaŶ diŶ fcIicità,Ŷ bisognaŶsapcrŶ fissarcŶ IaŶ propriaŶ attcnzionc.Ŷ AItrimcntiŶ siŶ
saràŶ sviatiŶcŶ siŶdivcntcràŶIaŶcausaŶdcIIcŶpropriaŶ dcgradazionc.Ŷ
SFlLGAZlONLŶ
SrIIaжSuƇadcvaǪж ì|ж ¿randcжGosvamI,ж ìndìcaжìnж qucstoж vcrsoж IaжvìaжdcIж scr-
vìzìoж dcvozìonaIc.ж Ň¿IìжccrcaжìnoItrcжdiж larciж capìrcжchcж ìnvcccж dìж dìspcrdcrcж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ĶcrsoŶJ9]Ŷ lIŶ primoŶ passoŶ vcrsoŶ IaŶrcaIizzazioucŶ spirituaIcŶ ĜJŶ
|aж nostraж attcnzìoncж vcrsoж ìж di ffcrcntìж ramìж dcllaж rcalìzzazìoncж spìritualcж cж
mcglìoж conccntrarsìж sullaж Fcrsonaж Suprcmaжcж farMcж l ` oggcttoж suprcmoж dcIlaж
nostraж rca|ĶЈЉaЊĶoncɽж dclIaж nostraжadorazioncжcж dcvozionc.ж !aжrcalizzazìoncж
Ϗpìrìtualcж cж ìnж unж ccrtoж scnsoж unaж Iottaж pcrж Iaжvìtaж ctcrnaж controж ìIжcondìzìo-
namcntoжdcll'csìstcnzaжmatcrìalc.ж !aжpotcnzaжìllusorìaжdclI` cncrgìaжcstcrnaжhaж
ìlжcompìtoжdìжaffascìnarcж ì nжvarìжmodìжloж}oçl˾oж ìlжdcvotoжcж diж farloж dìжnuovoж
̔adcrcж ncIlcж rctiж dcII`csistcnzaж matcrialc.ж ĥnoж }oçi,˾ conж laж suaж potcnzaж so-
prannaturaIc,ж puòж compicrcжimprcscжmatcrìalìж chcж scmbranoж mìracolì,ж comcж
|Čжcqímd˾cжɚċ ldçhímd,˾ conжcuìжsìжpuòжdìvcntarcжpiīжpìccoloжdclжpìīжpìccoloжoжpiīж
|cggcroж dclжpìīж lcggcro,ж oppurcж aж unoж stadìoжpìīжgrossolanoжsìжpossonoж ottc-
ncrcж vantaggìж matcrìaIìж sottoж formaжdìжrìcchczzcж cж donnc.ж Maжbìsognaж diffìБ
darcж dìж qucstcж lusìnghcж pcrchcж rìcadcrcж ìnж qucstiж pìaccrìж ìllusorìж sìgnìfìcaж
dcgradarsiжcж rìmancrcж ancoraжncIIaжprìgioncжdcll' unìvcrsoж matcrìaIc.ж Qucstoж
avvcrtìmcntoж dovrcbbcж spìngcrȖìж aж scguircж soloж laжnostraж ìntclligcnzaж vìgiIc.ж
lI жSìgnorcжSuprcmoжcж ĥnoжmaжlcжSucжcmanazìonŌж sonoжmoltcplicŌ;ж ìnжquc-
stoжmodoжˎgIìжcж I `^nìmaжSuprcmaжdiжtuttoжcìòжchcж csistc.ж Quandoж unжuomoж
vcdcжqualcosaжconжìж suoìжocchi,ж dcvcжsapcrcжchcжlaжsuaжvìstaжagìsccжsoloжìnжunж
sccondoжtcmpo,ж dopoжquclIaжdclжSìgnorc;жìnfattìжƧìoжvcdcжognìжcosaжprìmaжchcж
cssaжdivcntìж vìsibiIcж aìж nostriж occhì.ж QucstoжcжI 'ìnscgnamcntoжdcìж |cdd˾ cжdcllcж
Ȥ¡dní;dd.˾ Fcrcìòж qualunqucж cosaж vcdìamoж oж faccìamo,ж ìIж Sìgnorcж dìvcntaж
l ` ^nìmaжSuprcmaжdìж qucstìж attì.ж SrIжCaìtanyaж Mahaprabhuж ìnscgnòжIaжtcorìaж
dìжqucstaжìnconccpìbìIcжdiffcrcnzaжcжnon-diffcrcnzaжchcжcsìstcжtraжI ` anĶmaжìndiĿ
viduaIcж cж l '^nìmaж Suprcma,ж chìamandolaж dcínl}d-bhcddbhcdd-ldllvdǂ˾ !aж
vírdĘ-rü¡d,˾ l ` aspcttoжgìgantcscoжdcIжSìgnorcжSuprcmo,ж contìcncжI ' intcraжmani-
fcstazioncж matcrìaIc,ж cж rapprcscntaж dunqucж I '^nìmaж Suprcmaж dìж tuttiж gIiж
csscri,ж vivcntìж oж no.ж Maж laж vírdĘ-rü¡d˾ cж anchcж Iaж manìfcstazìoncж dìж Mara-
yapaжoж Vì¸pĒ,ж cж proscgucndoж cosēж scoprircmoж allaжfìncжchcж Sr̈́жKħ¸paжcжl ` ^nìŗ
maж Suprcmaжdìжtuttoж cìòж chcжcsìstc.ж l nжconcIusionc,ж bisognaж dcdìcarcж scnzaж
csìtazìoncжtuttaжlaжnostraжadorazìoncжaж SrIжK¡Ăpa,ж oж aжMarayapa,ж IaжSuaжcmaĪ
nazìoncж pIcnarìa.ж GIiж ìnniж vcdìcìж spìcganoж chìaramcntcжchcжìnж orìgìncжMara-
yapaжposòжIoжsguardoж suIIaжmatcrìaжcжinжqucstoжmodoжcbbcжluogoжlaжcrcazìoncж
dcII`unìvcrso.ж FrimaжdclIaжcrcazìoncжnonжc'cranoжncжBrahmaжncжSiva,ж cжtantoж
mcnoжglìжaItriжcsscri.ж SripadaжSaͅͰkaracaryaжacccttòжscnzaжìIжmìnìmoжdubbioжiIж
fattoжchcжMarayapaжcжalжdìжIàжdcIIaжcrcazioncжmatcrìalcжcжchcжtuttìжgIìжaltrìжcsscrìж
fannoжpartcжdìжqucstaжcrcazìonc.ж FcrciòжIaжcrcazìoncжmatcrìalcжcжugualcжaжMara-
yapaж cж aIIoж stcssoж tcmpoж cж dìffcrcntcж daж !uì,ж ìIж chcж confcrmaж laж fìlosofìaж
dcínt}d-bhcddbhcdd-ldllvd˾dcIж SìgnorcжCaìtanyaжMahaprabhu.ж Foìchcжcma-
naж dallaжpotcnzaжdclloж sguardoж dìжMarayapa,ж l ` ìntcraжcrcazioncжmatcrìaIcжnonж
cжdìffcrcntcжdaж!uì,ж ma,ж alIoжstcssoжtcmpo,жpoìchcжcжìIжprodottoжdcIlaжSuaжcncr-
gìaжcstcrnaж (bdhírcŖçd-md}d)˾ cdж cж scparataж daIIaж Suaжcncrgìaж ìntcrnaж (dlmd-
md}d),˾ tuttaжlaжcrcazìoncж matcrialcж cжdiffcrcntcжdaж!uì. ж Qucstoж conccttoж cжìl-
lustratoжmoltoжbcncжncIжvcrsoжconжI ` cscmpìoжdcII'uomoжchcжsognaжcжcrcaжmoltcж
sìtuazìoniж ìnж cuìж rìmancж coìnvoltoж cж dìж cuìж dcvcж subìrcж lcж conscgucnzc.ж !aж
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
54 Srimað-Bhãgavatam [Cantu 2, Cap. &6
crcazionc̊ matcriaIc̊ 7ǵ proprio̊ comc̊ un̊ sogno̊ crcato̊ daI̊ Signorc,̊ må luiŻ̊
l'AnimåSuprcmåtrasccndcntaIc,̊ non̊ 7ǵ coinvoIto̊in̊qucsto̊sogno̊c̊ non̊ nc̊
subiscc̊lc̊conscgucnzc.̊ EgIi̊ riŞanc̊scmprc̊ncllåSuåposizionc̊trasccndcn-
talcŻ̊ pcrchc̊csscnziaImcntc̊EgIi̊ 7ǵ tutto,̊ c̊nicntc̊può̊avcrc̊un'csistcnzåscpa˺
ratå då lui .̊ Comc̊ Suc̊ parti̊ intcgranti,̊ noi̊ dobbiamʬ̊ dirigcrc̊ sů di̊ lui̊ lå
nostrå attcnzionc̊ scnzå mai̊ dcviarc,̊ aItrimcnti̊ dovrcmo̊ subirc̊ i̊ ripctuti̊
assaItʃ̊ dcIIc̊ potcnzc̊ dcll'univcrso̊ matcrialc.̊ ȻåBhc¡cvcd-¡tǗcǷ(ŋ.̊Ī)̊lo̊ con-
Ŕcrmaī̊
scrvc-bh0tcniǷkcunte}cǷ
µrckrtimǷ}cntiǷmcmikcmǷ
kclµc-k;c}eǷ µuncsǷ ĉcniǷ
kclµƪdcuǷ visrǦcm}Ƿ chcmǷ
ČÒ̊ IigIio̊ di̊ ȷuntʘ,̊ allå Iinc̊ di̊ un'crå ogni̊ ŞaniIcstazionc̊ matcriaIc̊ ricntrå
in̊ Āc,̊ c̊ all'inizio̊ dcII'cråsucccssiva,̊ con̊lå Āiåpotcnza,̊ lo̊crco̊di̊nuovo. ņ̊
ȼå vitå umanaǬ̊ tuttaviaź̊ oɜIrc̊ I' occasionc̊ di̊ sIuggirc̊ å qucsto̊ cicƯo̊ di̊
crcazionc̊ c̊ di̊ annicntamcnto,̊ c̊ di̊ sottrarsi̊ alIå potcnzå cstcrnå dcI̊ Signorc̊
pcr̊ cntrarc̊ ncI̊ rcgno̊ dcIIå Suå potcnzå intcrna.̊
CosƛǷtermincnoǷ¡liǷinse¡ncmentiǷdiǷBhcktivedcntcǷsulǷµrimoǷ ccµitoloǷ delǷ
secondoǷ CcntoǷ delloǷ $rĴmad-Bhagavatamǭ̊ intitolcto:Ƿ '6 µrimoǷ µcssoǷ versoǷ
lcǷ reclizzczioneǷsµiritucleĒ.Ƿ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Per qualsiasi informazione potete contattare RKC - Radio Krishna Centrale ai seguenti recapiti:

Ufficio Operativo (Radio Krishna Centrale On-Web)
presso ISKCON Mayapur
741313 Distretto di Nadia
Bengala Occidentale - India

Telefoni:
0091 915 864 9962 (India)
006 014 6220751 (Malesia)
0039 06 62207099 interno 572 (Italia)

INDIRIZZO E-MAIL: rkcfi@radiokrishna.com
E-MAIL ALTERNATIVO: walbert108@yahoo.it
SITO WEB: www.radiokrishna.com

MSN (LIVE) MESSENGER: rkcitaly@hotmail.com
SKYPE ID: radio-krishna

FACEBOOK: www.facebook.com/pages/Radio-Krishna-Centrale/237369940273
YOUTUBE: www.youtube.com/user/radiokrishna


RKC TERNI (Radio Krishna Centrale 89.500 MHz F.M. e On-Line):
Strada del Gioglio 47 - 05100 Terni
Tel. 0744 1926033
Fax 0744 1926032
INDIRIZZO E-MAIL: segreteria@associazionevedica.it
E-MAIL ALTERNATIVO: lilavilasini108@gmail.com
SITO WEB: www.radiokrishna.com/terni


TELE RADIO KRISHNA NETWORK
Worldwide Broadcasting Radio-TV

STAZIONI RADIO-TV: www.radiokrishna.com/stations
ARCHIVIO DOWNLOAD: www.radiokrishna.com/download
RKC FORUM: www.radiokrishna.com/forum
LIBRI ON-LINE: www.radiokrishna.com/books
YOGA: www.radiokrishna.com/bhaktiyoga

RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com