You are on page 1of 43

hMÏñDÏ

ÜÏD1DVD1Dñ
Prìmo lanlo
"Ia lrcazìonc¨
LOH |CS|O SuHSCI||O OI|g|HuÍC,
|IuHSÍ|||CIu,|OHC |H CuIu||CI| IOHuH|,
|IuOH/|OHC ÍC||CIuÍC,
|IuOH]|OHC ÍC||CIuI|u
C Sj|Cgu/|OHC
O|
bua Oìvìna Lrazìa
P.L. ÜHaK¡ÍVu0aH¡a bWaHÍ ÍIaDHugu0a
PCatju-ÎO00u¡OtP 0PÎÎ'^SSOCÍuZÍO0P Î0¡Pt0uZÍO0uÎP gPt Îu LOSCÍP0Zu 0Í HtÎSH0u
ÏhP Mhuk¡ÍVPdun¡u MDDk ÏruS¡
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
SOMMARIO
CAPITOLO 1
Le domande dei saggi
CAPITOLO 2
La divinità e il servizio di devozione
CAPITOLO 3
Krsna è la fonte di tutti gli avatara
CAPITOLO 4
Apparizione di Sri Nàrada
CAPITOLO 5
Nàrada istruisce Vyasadeva sullo
Srimad-Bhàgavatam
CAPITOLO 6
Dialogo tra Nàrada e Vyasadeva
CAPITOLO 7
La punizione del figlio di Drona
CAPITOLO 8
Pariksit salvato dalla morte
Preghiere della regina Kunti
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
CAPITOLO 9
BhLsmadeva lascia questo mondo in
presenza di Sri Krsna
CAPITOLO 10
Sri Krsna parte per Dvàraka
CAPITOLO 11
Sri Krsna entra nella città di Dvàraka
CAPITOLO 12
La nascita dell'imperatore Pariksit
CAPITOLO 13
Dhrtaràstra lascia il palazzo
CAPITOLO 14
La partenza di Sri Krsna da questo
mondo
CAPITOLO 15
I Pandava si ritirano in tempo
CAPITOLO 16
Come Maharaja Pariksit ricevette
l'età di Kali
CAPITOLO 17
Punizione e grazia per Kali
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
CAPITOLO 18
Pariksit maledetto dal figlio di un
brahmana
CAPITOLO 19
Apparizione di Sukadeva Gosvàmi
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
'#â%bÞě pě
Lc dOmandc dc: äagg:
F!;ě pě
~Ēēğ ĔPğ
AºWM Ĉĉ¯m|ĊċmČč·ğ¾T
Ďğ R efh ćğ×Ę+4ğ pďğ ¢ė¬:ğ |
ĕĖğ ğº h+º¬ğª,h1sgğ
Ñ cdhñ lĐđğ @h 6h ¤ºhğ lI ³ |l
oɽʟ namoʟ bhaDžavatǙʟ ʈaɩudcvù}aʟ
}anmùd}ʟ as}aʟ}aɔoʟ ´nva}ùdʟ iǠaratǔǒʟ čɳȄr/hcsvʟ abhi}ďȲahʟ svarȌ]ʟ
ĵcncʟ brahmaʟh(dùʟ}aʟ ȍdi-kavaʌǚʟ ĭuh}an/iʟ}a/ʟ sùra}aƎʟ
/c}o-vùri·m(dùmʟ }a/hùʟ vinimaʍɆʟ vatraʟ lri-saryoʟ ´mɕʜùʟ
dhùmnȎʟ svcnaʟ sadùʟ niras/aŵkuhakaɥʟ sa/}amʟ¡aramʟ dhlmahiʟ
om:ʟoΉ 5içnorc;Ή namah.ʟiΉ miciΉomaççi , Ή bhayavalc:ʟaIIaΉlcrsonaΉ5uprcmaēΉ
Oi o, Ή vĚsudcvȏ}a.ʟ aΉ VãsudcvaΉ (ilΉ ƬiçlioΉ dìΉ Vasudcva),Ή oΉ
_
rIΉKNJ͘a,Ή iIΉ 5ìçnorcΉ
oriçinalc;Ή }anma-Ȑdi:ʟ crcazioncėΉ mantcnimcnĻoΉ cΉ distruzìoncɅΉ as}a:ʟ dcçliΉ
univcrsìΉ manìIcstaĻi ; Ή }alah:ʟ daIΉ quʋlcɆΉ anva}Ě/:ʟ dircttamcntcɇΉ i/ara/aǣ:ʟ indì-
rcĻtamcntc;Ή ca.ʟ c;Ή arlhcsu.ʟ Ƭìni ,Ή abhi}nah:ʟ picnamcntcΉ coscicntc,Ή svaŶrù]:ʟ
compIctamcntcΉìndipcndcntc,Ή ɖcnc.ʟimparti , Ή brahma:ʟìlΉsapcrcΉvcdico,Ή h(dùƦʟ
cuorc,Ή }aǤ:ʟ coluiΉ chc; Ή ùdi-kava}c:ʟ alΉ prìmoΉ csscrcΉ crcato; Ή Įuh}anli:ʟ sonoΉ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Z 5rimad-ßhãgavalamě [Lanloě I, Lap. ¡ ě
ìIIusìĠΉ }ulƨʟaΉproposìtoΉdcIΉ quaIcĠΉ sùru}uƐ.ʟgrandìΉsaggìΉ cdΉcsscrìΉcclcs|ì;Ή lcʑuh:ʟ
luoco,Ή vùrt.ʟ acquaŊΉ m(dùmƩʟ |crra,Ή }ulhJ:ʟ cosìΉ comcŊΉ vtntmu}uh.ʟ azìoncΉ cΉ
rcazìonc,Ή }ulru:ʟsulΉ qualc,Ή lrt-surçuh:ʟlcΉ |rcΉì nllucnzcΉdcIIaΉ na|ura,ΉoΉ po|cnzcΉ
crcatrìcìɉΉ um¡Ŋù.ʟ quasìΉ rcaIcĠΉ dhJmnù.ʟconΉ tuttìΉgIìΉc̅čcnt˦ΉspìrìtuʍIìΉchcΉť oΉ
cìrcondano,Ή svcnu.ʟ autosullìcìcntc,Ή sɈdù.ʟ scmprc,Ή ntrusluźkuhukum.ʟ scnzaΉ
ìIIusìonc,Ή sul}um.ʟ vcrì|à,Ή ¡urum.ʟ assoIu|a,Ή dhimuht.ʟ mcdì|oΉ su.Ή
JRAD¡Z¡ONLě
¡ě miciě ďispctlosiě omaggiě aě 5riě K(¶¢a,ě ligIioě di ěVasudcva,ě chcě cě Dio,ě I'on-
niprcscnlcě Fcrsonaě buprcma.ě Mcdiloě suě 5riě Kr¶¢a,ě Iaě Vcriláě AssoIula,ě Iaě
causaě primaě diě lullcěIcěcauscě dcIIaěcrcazionc,ěmanlcnimcnloě cě dislruzioncědiě
lulliě gIiě univcrsiě manilcstati.ě LgIiěcě dircttamcntcě cě indircllamcnlcě coscicnlcě
diělullcěIcěcoscě manilcslalcěcděcěindipcndcnlcěpcrchcěnoně c'cě aIlraěcausaě aIě diě
Iáědiě¡ui.ě ¡ně originc,ě ¡uiěcěncssuněaIlroě inscgnoěIaěconosccnzaěvcdicaěaIěpri-
moě csscrcě crcato,ě Brahmãji,ě nclěsuoě cuorc.ě Fcrěbuoě voIcrc,ě qucsloě mondo,ě
scmpIiccě miraggio,ě assumcě uně aspclloě langibiIcě anchcě pcrě iě grandiě saggiě cdě
csscriěccIcsli.ě Fcrěbuoě voIcrc,ě gIiěunivcrsiěmalcriaIi,ěprodolliěiIIusoriě dcIIcělrcě
inlIucnzcědcIIaě nalura,ě appaionoěcomcě I'immagincěslcssaědclIaěrcaIlá.ě Mcdiloě
dunqucěsuědiě¡ui,ě5rIěKr¶¢a,ěchcěcěIaěVcriláěAssoIula,ěclcrnamcnlcěvivcnlcě ncIě
buoěrcgnoě lrasccndcnlaIc,ě pcrěscmprcě Iibcroě daIIcě iIIusoricě manilcslazioniědcIě
mondoě malcriaIc.ě
bF¡LÕAZ¡ONLě
Qucs| 'omaggìoΉ aΉ Oìo, Ή aΉ Väsudcva,Ή sìΉ rƸvoIgcΉ dƸrc||amcntcΉaΉ
_
rřΉ Kĸ¸ɧa,Ή ìlΉ
dìvìnoΉlìglìoΉdìΉ VasudcvaΉ cΉ OcvakIȼΉ Kč¸ŎaΉC Oìo,ΉcomcΉconIcrmcràΉ ì nΉmodoΉ
cIaboratoΉI'ìntcraΉopcraŇΉ
_
riΉ VyäsadcvaΉ aIIc̳maΉ chcΉ ɩ(·ɨaΉC OìoȗΉlaΉ lcrsonaΉ
5uprcma,Ή nclIaΉ 5uaΉ IormaΉprìmordìaIc.Ή Ju||cΉIcΉal|rcΉ 5ucΉ IormcΉ sonoΉcma-
nazìonìΉpIcnarìcΉdìrct|cΉoΉ ìndìrc|tc,Ή oppurcΉcmanazìonìΉdìΉqucstcΉcmanazìonì. Ή
_
rIIaΉ ƜivaΉ CosvämIėΉ aΉ suaΉvoI|a, ΉsvìIuppaΉ ͧItcrìormcntcΉI'argomcntoΉncIΉsuoΉ
ǁ¡ŊƷć-sundurbhu,ʟ cΉ Brahmä,Ή prìmoΉ csscrcΉ crcato,Ή s|udìaΉ ìnΉ modoΉ sos|an-
zìaIcΉ
_
rIΉ Kĸ¸paΉ ncIΉ suoΉ trat|a|o,Ή laΉ HruhmuŻsumhtlJ.ʟ ^nchcΉ IaΉ LJJmu-vcduʟ
ǎ¡untʞudʟ s|abìIìsccΉ chcΉ
_
rIΉ K(¸ŎaΉ C ìIΉ dìvìnoΉ lìgIìoΉ dìΉ Ocvaki.Ή ɰaΉ prcghìcraΉ
chcΉcostì|uìsccΉ qucstoΉ vcrsoΉ sìΉaprcΉdunqucΉconΉI'aIIcrmazìoncΉchcΉ
ɸ
rIΉKč¸paΉ
C ìIΉ 5ìgnorcΉorìgìnaIcƐΉ 5cΉ sìΉvuolcΉa|trìbuìrcΉ unΉ nomcΉaIIaΉlcrsonaΉ5uprcmaΉcΉ
^ssolu|aΉ dcvſcsscrcΉ ìlΉ nomcΉ dìΉ Kĸ¸pa,Ή chcΉ sìgnì IìcaΉ đIǼInlìnìtamcntcΉ ^Ila-
scìnantcŻ. Ή lnΉ moltìΉ passìΉ dcllaΉHhuçuvud-çȋlJʟKč¸paΉ s|cssoΉ aIIcrmaΉ dìΉcsscrcΉ
ìIΉ 5ìgnorcΉ 5uprcmo,Ή cìoΉ C conlcrma|oΉ daΉ^rƹunaΉcΉ daΉ numcrosìΉ grandìΉ saggìΉ
comcΉ Märada,Ή VyäsaΉ cΉ moI|ìΉ al|rì . Ή ^nchcΉ ìlΉFudmuʟFurȝnćʟ ìnscgnaΉ chcΉ |raΉ
gIìΉ ì nnumcrcvolìΉ nomìΉ dìΉ OìoΉ prcdomìnaΉqucIIoΉdìΉ K(¸ŎaŇΉ Ăosì , Ή scbbcncΉ ì I Ή
nomcΉdìΉ ǰVäsudcvaĿΉ dcsìgn˧ΉanchcΉunΉ ƂcmanazìoncΉpIcnarìaΉdìΉ OìoΉ cΉ |u||cΉIcΉ
IormcΉ dclΉ 5ìgnorcΉ nonΉ sìanoΉ dìlIcrcn|ìΉ daΉ Väsudcva,Ή ì l ΉnomcΉ sìΉ appIìca,Ή ìnΉ
qucs|oΉvcrso,Ή aIΉ dìvìnoΉ lìglìoΉ dìΉ VasudcvaΉ cΉ OcvakIȧΉ 5uΉ dìΉ Luì, Ή
_
rIΉ Kč¸pa,Ή
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrsoě¡|ě Lcě domandcě dciě saggiě J
mcdìtanoΉ costantcmcntcΉ ìΉ ¡urumuhumsu,ʟ ìΉ pìuΉ pcrIcttìΉ traΉ coloroΉ chcΉ sonoΉ
ncIl'ordìncΉ dìΉ rìnuncìa. Ή
Vãsudcva,Ή
_
r̂Ή K(ɓ̃a,Ή dunqucƇΉ C laΉ causaΉ dìΉ tuttcΉ IcΉ causc.Ή őuttoΉ cìoΉ
chcΉcsistcΉcmanaΉdaΉIuì.Ή ComcɊΉ ģoΉ spìcghcrannoΉ ìΉ succcssìvìΉ capìtolìΉ dclloΉ
5rĴmud-HhJçuvulumƁʟ MahãprabhuΉ
_
riΉ CaìtanyaΉ haΉ dcIìnìtoΉ qucst'opcraΉ
ìIΉ FurJµuʟ ìmmacolato,Ή pcrchcΉcssaΉracchìudcΉIaΉnarrazìoncΉt rasccndcntalcΉ dìΉ
cìoΉ chcΉ rìguardaΉ ìlΉ 5ìgnorcΉ 5uprcmo,Ή
_
riΉ KNJȬa. Ή
IoΉ5rĶmud-Hhŀçuvulumʟ 0 ìIIustrcΉ anchcΉ pcrΉIaΉ suaΉ storìaΉgIorìosa.Ή
_
rǁlaΉ
Vyʌsadcva,Ή dopoΉ avcrΉ raggìuntoΉ IaΉpìcnaΉ maturìtaΉ nclIaΉ conosccnzaΉspìrìtua-
lc,Ή scrìsscΉ qucst'opcraΉ magìstralcΉ sottoΉ IaΉguìdaΉ dìΉ
_
riΉ Mãradaƺ̰,Ή ìIΉ suoΉ mac-
stroΉ spìrìtuaIc.Ή VyãsadcvaΉ avcvaΉ gìaΉ mcssoΉ pcrΉ ìscrìttoΉ tuttìΉ gIìΉ aItrìΉ JcstìΉ
vcdìcìΉ ĜìΉ quattroΉ Icdu,ʟ ìΉ IcdJnlu-sċlru,ʟ oΉ Hruhmu-sċlru,ʟ ìΉ FurĿµu,ʟ ìIΉ
AuhJbhJrulu,ʟ cΉ aItrì . Ή 1uttavìaΉ craΉ ancoraΉ ìnsoddìsIattoΉ dclΉ suoΉ lavoroΉ cΉ
Mãrada,ΉìlΉsuoΉ macstroΉspìrìtualc,Ή IoΉcapì.Ή ClìΉ consìglìoΉalloraΉdìΉ dcscrìvcrcΉIcΉ
attìvìtaΉtrasccndcntalìΉdcIΉ5ìgnorcΉ 5uprcmo, Ή
_
riΉKĸ¸̺a,Ή cΉ I 'ìmprcsaΉsIocìoΉncIΉ
dccìmoΉCantoΉdìΉqucst'opcra.Ή MaΉpcrΉcoglìcrcΉlaΉsostanzaΉdcIΉdccìmoΉCantoΉ
sìΉ dcvcΉ prìmaΉ aIIrontarcΉ IoΉ studìoΉ sìstcmatìcoΉ dcIIcΉ catcgorìcΉ dìΉ qucstaΉ soǤ
stanza,Ή chcΉsonoΉ spìcgatcΉ ncìΉ CantìΉ chcΉ prcccdonoΉ ìlΉ dccìmo.Ή
ChìΉ possìcdcΉ unaΉ mcntcΉ IìlosoIìcaΉ cΉ portatoΉ aΉ rìccrcarcΉ lcΉ orìgìnìΉ dcIlaΉ
crcazìoncĝΉ OìΉ nottc,Ή osscrvandoΉ lcΉ stcIİc,Ή sìΉ chìcdcΉ quaİìΉ csscrìΉ potrcƢƢcǏoΉ
abìtarIc.Ή JalcΉ ìntcrrogatìvoΉ C proprìoΉ dcIl'uomo,Ή pcrchcΉ cgIìΉ possìcdcΉ unΉ
gradoΉ dìΉ coscìcnzaΉ pìuΉ cIcvatoΉ dcgIìΉ anìmaI ì . Ή ģ' autorcΉdclloΉ 5rĶmud-HhJçu-
vulumʟ rìspondcΉ dìrcttamcntcΉ aΉ tuttcΉ qucstcΉ domandcΉ ìnΉ qucstcΉ pagìnc.Ή LgIìΉ
aIIcrmaΉchcΉ
_
riΉKč¸̻aΉC l ' orìgìncΉdclI'ìntcraΉcrcazìonc.Ή LglìΉnonΉcΉsoloΉìlΉcrca-
torcΉdcIl'unìvcrsoΉ maΉ anchcΉ iIΉ suoΉ dìstruttorc.Ή lcrΉ 5uoΉ volcrƨΉ IaΉ manìIcsta-
zìoncΉcosmìcaΉ0 crcataΉìnΉunΉprccˢsoΉmomcnto,ΉmantcnutaΉpcrΉunΉccrtoΉtcmpoΉ
cΉ poìΉ annìcntata.Ή IaΉ voIontaΉ suprcmaΉ 5ìΉ trovaΉ dunqucΉ suIIoΉ sIondoΉ dìΉtuttìΉ
gIìΉavvcnìmcntìΉcosmìcì.Ή Maturalmcntc,ΉatcìΉdìΉognìΉgcncrcΉncganoΉI ' csìstcnzaΉ
dìΉunΉcrcatorc,Ή maΉqucst'attcggìamcntoΉ rìvcIaΉsoIoΉ laΉIoroΉ scarsaΉʕonosccnza.Ή
CIìΉ scìcnzìatìΉ d'oggì,Ή pcrΉ cscmpìo,Ή hannoΉpotutoΉ conΉlaΉ loroΉìntclIìgcnzaΉco-
struìrcΉcΉIancìarcΉnclloΉspazìoΉ satcIlìtìΉchcΉproccdonoΉsottoΉìIΉIoroΉcontrolloΉaΉ
grandcΉdìstanzaƎΉ 5ìmìImcntc,ΉtuttìΉglˣΉunìvcrsì,ΉconΉìΉIoroΉìnnumcrcvoIìΉpìancź
tìΉcΉ stcIlc,Ή sìΉmuovonoΉ sottoΉ ìlΉcontrolloΉ dcll'ìntcIIìgcnzaΉ dclΉ 5ìgnorcΉ5uprcmo.Ή
ģcΉ 5crìtturcΉ vcdìchcΉ c'ìnscgnanoΉ chcΉ laΉ VcrìtaΉ AssoIuta,Ή Oìo,Ή laΉ ŏcrsonaΉ
5uprcma, ΉC ìlΉ prìmoΉ IraΉtuttìΉgIìΉcsscrìΉvìvcnt ì . Ή OaΉ Ƙrahmã,Ή prìmoΉ csscrcΉcrcǦ
atoĔ Ή aIIaΉ pìuΉ mìnuscolaΉ Iormìca,Ή tuttìΉ sonoΉ csscrìΉ vìvcntìΉ ìndìvìdualìɈΉ anchcΉ
qucIIìΉ supcrìorìΉ aΉ ƘrahmãΉ possìcdonoΉ un'ìndìvìdualìtaΉ proprìaƊΉ AnchcΉ laΉ
lcrsonaΉ5uprcmaΉC unΉcsscrcΉvìvcntcΉ cęΉ comcΉtuttìΉ gIìΉ aItrì , Ή possìcdcΉun'ìdcn-
tìtaΉìndìvìduaIc.Ή MaΉì I Ή5ìgnorcΉ5uprcmo,ΉoΉ ìIΉ5uprcmoΉLsscrcΉvìvcntcΉhaΉl ' ìn-
tclIìgcnzaΉ suprcmaΉ cΉ possìcdcΉ un'ìnIìnìtaΉ varìctaΉ dìΉ cncrgìcΉ cΉ dìΉ potcnzcΉ ìn-
conccpìbìlì .Ή 5cΉìIΉ ccrvcIloΉ umanoΉpuoΉ crcarcΉcoscΉmcravìgIìoscΉcomcΉunΉsatc|-
lìtcΉ artìIìcìalc,ΉunΉccrvcIIoΉsupcrìorcΉC ccrtoΉcapaccΉdìΉmcravˤglìcΉìnIìnìtamcntcΉ
pìuΉ grandì .Ή CgnìΉ pcrsonaΉdìΉbuonΉscnsoΉsìΉarrcndcraΉIacìImcntcΉaIl ' cvìdcnza,Ή
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
4 5rimad-ßhãgavatamě [Lanloě ¡,ěLaĉ.ě¡ě
maΉ glìΉ atcìΉ rì lìutanoΉ ostìnatamcntcΉ qucst'cvìdcnza.Ή
ɷ
rIIaΉ VyäsadcvaΉ rìco-
nosccΉ scnzaΉcsìtarcΉl ' ìntcllìgcnzaΉ suprcmaΉcomcΉ ìlΉ¡urumcsvuru.ʟ CllrcΉdun-
qucΉ tuttoΉ ||Ή suoΉ ǕìspcttoΉ aΉ qucst'ìntcIl|gcnzaΉ suprcmaĚΉ chcΉ cglìΉ dcsìgnaΉ colΉ
tcrmìncΉ¡uru,ʟ ìndìcandoΉ cos˗ΉchcΉ sìΉ trattaΉ dclΉ¡urumcLjuruŧʟ Oìo,Ή laΉ lcrsonaΉ
5uprcma.Ή QucstoΉ¡urumcsvuruʟcΉ
_
rIΉK(¸̴͔a,Ή comcΉ conlcrmanoΉ laΉHhuçuvud-
çʼnlùʟcΉ lcΉ aItrcΉ opcrcΉ dìΉ
_
rIΉ Vyäsadcva,Ή ìnΉ partìcoIarcΉ IoΉ 5rimud-Hhùçuvutum.ʟ
McIIaΉ Hhuçuvudżçɘlùʟ ìlΉ 5ìgnorcΉ allcrmaΉ chcΉ nonΉ csìstcΉ altroΉ ¡uru-tuttvu,ʟ
oΉ summumʟ bonum,ʟ oltrcΉ 5cΉ stcsso.Ή lcrcìoΉ
_
rŜΉ VyäsadcvaΉ ollrcΉ subìtoΉ laΉ
suaΉ adorazìoncΉ aΉ
_
rƷΉ K(¸̵͕a,Ή I 'unicoΉ ¡uru-tuttvu,ʟ IcΉ cuiΉ attivitàΉ t̫asccndcnǧΉ
talìΉ sarannoΉ dcscrìttcΉ ìnΉ partìcoIarcΉ ncIΉ dccìmoΉ CantoΉ dìΉ qucst'opcra.Ή
lcrsoncΉ scnzaΉ scrupolìΉ tralascìanoΉ ìΉ prìmìΉ CantìΉ pcrΉ passarcΉ subìtoΉ alΉ
dccìmo, Ή cΉ ìnΉ partìcolarcΉ aìΉ cìnqucΉcapìtoIìΉ chcΉ dcscrìvonoΉ |aΉdanzaΉ rùsuʟ dcIΉ
5ìgnorc.Ή MaΉ pcrΉ avvìcìnarsìΉ aΉ qucstaΉ partcΉ dclloΉ 5rimud-Hhùçuvutum,ʟ laΉ
pìuΉ đconlìdcnzìalcŽΉ dìΉ tuttaΉ I ' opcra,Ή cΉ rìchìcstaΉ unaΉ pcrlcttaΉ rcalìzzazìoncΉ
ncIIaΉ conosccnzaΉ trasccndcntaIcΉ dclΉ 5ìgnorc,Ή aijtrìmcntìΉ sŀìntcrprctcràΉ malcΉ
IaΉ naturaΉ dcìΉ vcncrabìIìΉ dìvcrtìmcntìΉ trasccndcntalìΉ dìΉ K(¸̶a,Ή comcΉ laΉ danzaΉ
rùsuʟ cΉ ìΉ 5uoìΉ amorìΉ conΉ lcΉ ço¡i.ʟ QucstoΉ argomcntoΉ cΉ altamcntcΉ spìrìtualc,Ή
cΉ soItantoΉ IcΉ pcrsoncΉ IìbcratcΉ chcΉ hannoΉ raggìuntoΉ ìlΉ|ìvclIoΉ dìΉ¡urumuhumsuʟ
possonoΉ gustarcΉ ìIΉ ncttarcΉ subIìmcΉ dcllaΉ danzaΉ rùsu.ʟ
_
rŜIaΉ VyäsadcvaΉ dàΉ
quìndìΉ alΉ lcttorcΉ laΉ possìbìlìtàΉ dìΉ svìlupparcΉ graduaImcntcΉ laΉ rcaIìzzazìoncΉ
spìrìtualcΉ prìmaΉ dìΉ largIìΉ gustarcΉ vcramcntcΉ l ' csscnzaΉdcìΉ dìvcrtìmcntìΉ dclΉ 5ì-
gnorc.Ή lcrcìoΉ cglìΉ ìnvocaΉ unΉ clcmcntoΉ dcIΉ muntruʟCäyatrIƔΉ dhimuhtʟ (ìoΉ mc-
dìto).Ή QucstoΉ muntruʟ cΉ dcstìnatoΉ alIcΉ pcrsoncΉ spìrìtualmcntcΉ avanzatc.Ή 5ìΉ
dcvonoΉ dunqucΉacquìsìrcΉ lcΉ ̠ua|ìtàΉbrahmìnìchcńΉ cìocΉ sìtuarsìΉ pcrlcttamcntcΉ
ncIIaΉvìrtuĚΉpcrΉtrarrcΉpìcnoΉbcnclìcìoΉdaIΉcantoΉ dclIaΉ CäyatriΉC ìnΉŔincΉgìungcrcΉ
alIaΉ pcrcczìoncΉ dcIIaΉ naturaΉ trasccndcntalcΉ dclΉ 5ŖgnorcΉ cΉ allaΉ rcaIìzzazìoncΉ
subIìmcΉ dclIaΉ 5uaΉ lcrsona, Ή dclΉ 5uoΉ nomc,Ή dcllaΉ 5uaΉ lamaΉ cΉ dìΉ tuttoΉ cìoΉ chcΉ
LoΉ cìrconda.Ή
IoΉ 5rimud-Hhùçuvutumʟ costìtuìsccΉ loΉ studìoΉ dcIIaΉ svurù¡uʟ dcIΉ 5ìgnorcΉ
5uprcmoΉ manìlcstataΉ attravcrsoΉ laΉ 5uaΉ potcnzaΉ ìntcrna,Ή bcnΉ dìstìntaΉ dallaΉ
5uaΉ potcnzaΉ cstcrna,Ή chcΉ laΉ apparìrcΉ I ' unìvcrsoΉ matcrìalcΉ dìΉ cuìΉ abbìamoΉ
cspcĶìcnza.Ή
_
Ķ˘laΉVyäsadcvaΉstabì||sccńΉìnΉqucstoΉɫ/oku,ʟunaΉd|stìnzìoncΉncttaΉ
traΉ IcΉ ducΉ potcnzc.Ή
_
riΉ VyäsadcvaΉ allcrmaΉ chcΉ laΉ manìlcstazìoncΉ dcllaΉ
potcnzaΉ ìntcrnaΉ cΉ rcaIc,Ή mcntrcΉ IaΉmanìlcstazìoncΉ dcII'cncrgìaΉcstcrna,Ή ncllaΉ
lormaΉdìΉcsìstcnzaΉmatcrìalcĚΉ cΉ ìllusorìaΉ cΉ tcmporanca,Ή comcΉunΉmìraggìoΉnclΉ
dcscrto.Ή MonΉ c'cΉ vcraΉacquaΉnclΉ mìraggìo,Ή maΉsoItantoΉIaΉvìsìoncΉdcII ' acqua.Ή
I' acquaΉ vcraΉ cΉ aItrovc.Ή 5ìmìlmcntcĚΉ l aΉ crcazìoncΉ matcrìaIcΉ manìlcstataΉ sìΉ
prcscntaΉaΉ noìΉ comcΉ laΉrcaltàΉassoluta,Ή maΉ nonΉ cΉ aItroΉ chcΉI 'ombraΉdìΉqucstaΉ
rcaltà,Ή chcΉ sìΉ trovaΉ ncIΉ mondoΉ spìrìtualc.Ή IaΉ VcrìtàΉ ^ssolutaΉ appartìcncΉ aIΉ
mondoΉspìrìtuaIcΉcΉnonΉalΉmondoΉmatcrìalc.Ή McIΉ mondoΉ matcrìalcΉ ognìΉvcrìtàΉ
cΉ rcIatìva,Ή dìpcndcntcΉ cìocΉ daΉ lattorìΉcstcrniΉ adΉ cssa.Ή QucstaΉ crcazìoncΉ co-
smìcaΉ rìsultaΉ dal I ž ìntcrazìoncΉ dcIIcΉ trcΉ ì nlIucnzcΉ dcIIaΉ naturaΉcΉ lcΉ manìlcsta-
zìonìΉ tcmporanccΉ chcΉ vìΉ sìΉ trovanoΉ sonoΉ crcatcΉ ìnΉ modoΉ daΉ ollrìrcΉ un' ìIIuā
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrsoě ¡]ě ¡cě domandcě dciě Saggìě ƒΉ
SIODCĢ UIĢ ICBÌl8Ģ µCIĢ !BĢ mCDlCĢ SmBIIIąBĢ UC¡¡Ģ'BDImBĢ CODUIZIODBlB.Ģ ChCĢ BµµBICĢ IDĢ
UI11CICDlIĢ SµCCICĢ U!Ģ V:lB,Ģ COmµICSCĢ quCÌÌCĢ UCg!\Ģ CSSCIIĢ CC!CSlIĢ µIÚĢ CVO!ulIĢ COmCĢ
ÜIBhm8,Ģ ÎDUIB,Ģ LBDUIB,Ģ CĢ B!!II.Ģ ÎODĢ C`cĢ ICB!l8Ģ DC!Ģ mODUOĢ mBDI1CSlBlO,Ģ SCĢ
BµµBICĢ ICB!CĢ cĢ SO!OĢ µCICh6Ģ B!lIOVC,Ģ DC!Ģ mODUOĢ SµIIIluBÌC,Ģ CSISlCĢ uDBĢ ICB!l8Ģ
VCIB,Ģ UOVCĢ I!Ģ bIgDOICĢ buµICmOĢ VIĐCĢ ClCID8mCDlCĢ IDSICmCĢCODĢ lullOĢ CIÔĢ ChCĢ lOĢ
CIICODUB.Ģ
l'IDgCgDCIC-CBµOĢ UIĢ uDBĢ COSlIuZIODCĢ C!BDOIBlBĢ DODĢ IDlCIVICDCĢ µCISODB!-
mCDlCĢ DCIĢ !BVOII,Ģ mBĢ DCĢ CODOSCCĢ OgD!Ģ SVIlu¡µO,Ģ UIICllBmCDlCĢ CĢ IDUIICllBmCD-
!C,Ģ µCIChcĢlullOĢSIĢSVO!gCĢSOllOĢ!BĢ SuBĢ UIICĕIODC.Ģ bImI!mCDlC,Ģ !!Ģ bIgDOICĢ buµICĚ
mO,Ģ ChCĢ cĢ I!Ģ buµICmOĢ IDgCgDCICĢ UIĢ quCSĆBĢ CICBZIODCĢ COSmICB,Ģ DCĢ CODOSCCĢ IĢ
mIDImIĢ µBIlICOÌBII,Ģ SCDDCDCĢ lullOĢ BVVCDguĢ µCIĢ OµCIBĢ UCgÌIĢ CSSCIIĢ CC!CSlI.Ģ ÍBĢ
ÜIBhmåĢ 1IDOĢ B!Ì'IDSIgDI1ICBDlCĢ 1OImICB,Ģ DCSSuDOĢ cĢ IDUIµCDUCDlCĢ DC!!BĢ CICB-
ZIODCĢ mB!CIIB!C.Ģ lBĢ mBDOĢ UC!Ģ bIgDOICĢ cĢ VISIDIÌCĢ OVuDquC.Ģ ÍBĢ LuIĢ SO!lBDlOĢ
CmBDBDOĢ gÌIĢC!CmCDlIĢ mBlCIIB!IĢ CĢ ÌCĢ SCID!IÌÌCĢ SµIIIluB!I.Ģ íΉlullOĢCIÔĢ ChCĢ CSISlCĢIDĢ
quCSlOĢ mODUOĢ cĢ UOVulOĢ SO!OĢ B!!`IDlCIBZIODCĢ UIĢ quCSlCĢUuCĢ CDCIgIC,Ģ mBlCIIB!CĢ CĢ
SµIIIluB!C,Ģ ChCĢ CmBDBDOĢ UB!!BĢ NCIIl8Ģ ^SSO!ulB,Ģ ÌBĢ 1CISODBĢ buµICmB,Ģ ÎIO,Ģ SIğĢ
hJ5ÇB.Ģ LDĢ ChImICOĢ µuÔĢ BIIIVBICĢ BĢ µIOUďIICĢ !`BCquBĢ !DĢ !BDOIBlOIIOĢ uDCDUOĢ
IUIOgCDOĢ CĢ OSSIgCDO,Ģ mBĢ Cg!IĢ BgISCCĢ SCmµICĢ SOllOĢ !BĢ UIICZIODCĢ UC!Ģ bIgDOICĢ
buµICmO,Ģ SCDZBĢ CODSIUCIBICĢ ChCĢg!IĢC!CmCDl!ĢChCĢmBDIµO!BĢSODOĢ BDCh`CSSIĢ lOI-
DIlIĢ UB!Ģ bIgDOIC.Ģ
Î!Ģ bIgDOICĢCODOSCCĢlullO,Ģ UIICllBmCDlCĢ C IDUIICllBmCDlC¦Ģ CODOSCCĢ OgDIĢ COSBĢ
DCIĢ mIDImIĢ µBIlICO!BIIĢ CUĢ cĢSCmµICĢ µCI1CllumCDlCĢ ÌDUIµCDUCDlC.Ģ ȵBIBgODBě
lOĢ BĢ uDBĢ mIDICIBĢ U`OIO,Ģ CĢ !CĢ U!VCISCĢCICBĖ!ODIĢmBlCIIBÌIĢDC!!CĢ !OIOĢIDDumCICVO-
ÌIĢ 1OImCĢ SODOĢ µBIBgODBlCĢ BĢ OggCllIĢ |BDDIICBlIĢCODĢ !Ģ´OIO.Ģ l`OIOĢ UCIĢ UIVCISIĢ Og-
gC!!IĢ ~BDC!!I,Ģ CO!ÌBDC,Ģ OIDBmCDlIĢ VBtI¬ DBĢ !CĢ SlCSSCĢ µIOµIICl8Ģ UĢ C!!Ģ´OIOĢ DC!ÌBĢ
mIDICIB¦Ģ SODOĢ uguB!IĢ SuÌĢ µIBDOĢ quB¡!ćBlIđO,Ģ mBĢ UI11CIISCODOĢ µCIĢ !BĢ quBDlIl8.Ģ
1CICIÔĢ SIĢ B11CImBĢ ChCĢ !BĢ NCIIl8Ģ ^SSO!ulBĢ cĢ SImu!lBDCBmCDlCĢ UI11CICDlCĢ CĢ DODĢ
UI11CICDlCĢ UBĢ lullOĢ CIÔĢ ChCĢ CSISl0.Ģ ÎI0DĉrĢ c BSăO!člBmCDlCĢ uguB!CĢ B!!BĢ NCIIl8Ģ
^SSO!ulB,Ģ mBĢ B!!OĢ SlCSSOĢ lCmµOĢ DICDlCĢ cĢ IDUIJcuUCDlCĢ UB!!BĢ NCIIl8Ģ ^SSO!ulB.Ģ
ÎBĢ ÜIBhm8,Ģ ChCĢ UIIIgCĢ !BĢCICB1IODCĢd¡ quCĄlOĢ uD!V0ISO,Ģ 1IDOĢ BÌ!`IDS\gDI1I-
CBDlCĢ 1OImICB,Ģ lullCĢ !CĢ BDImCĢ CDndIZÌDnð!f SODOĢ ImµCgDBlCĢ SCDZBĢ CCCCZIODCĢ
DC!!`BllOĢUIĢCICBIC,Ģ mBĢ DCSSuDBĢ cĢIDUIµruUCDlcĢUB!Ģ bIÿDOICĢ buµICmO.Ģ ÎÍĢ mBlC-
IIBÌISlBĢ CICUCĢ BĢ lOIlOĢ UIĢ CSSCICĢ !'ĎDICOĢ CICulOIC,Ģ CIÔĢ cĢ UCllOĢ m0}0, I!ÌuSIODC.Ģ
^Ģ CBuSBĢ UC!!BĢ SuBĢ SCBISBĢ CODOSCCDZB.Ģ IÌĢ mulCIIB!ISlBĢ DODĢ µuÔĢ VCUCICĢ µIÚĢ IDĢ !8Ģ
UCIĢ SuOIĢ SCDSIĢImµCI1CllIĢCĢgIuDgCĢCOS:ĢBĢCICUCICĢChCĢ!BĢmBlCI:BĢSIĢ1OImIĢUBĢSO!B,Ģ
SCDZBĢ!`BIulOĢU!ĢuD`IDlC!!IgCDZBĢSuµCIIOIC.Ģ NBĢ SIĠ!BĢ Nē3SBUCVBĢ II1IulB,Ģ IDĢ quC-
SlOĢS/OK0, lB!CĢĈCSI'Ģ `1OIChcĢIÌĢ ÂulĊOĢCOmµ!ClO,Ģ ÌBĢ NCIIl8Ģ^SSO!ulB,Ģ cĢ!BĢSOIgCD-
lCĢ UIĢ lullOĢ CIÔĢ ChCĢ CSISlC,Ģ DICDlCĢ cĢ IDUIµCDUCDlCĢ UB!Ģ COIµOĢ UCÌ!BĢ NCIIl8Ģ ^SSO!u-
lB.¯Ģ LOmCĢ DOIĢ CIĢ ICDUIBmOĢ COulOĢ UIĢ CIÔĢ ChCĢ BCCBUCĢ B!Ģ DOSlIOĢ COIµO,Ģ COSIĢ !`Ģ
^SSO!ulOĢ hBĢUIICllBmCDlCĢ CĢ IDU!ICllBmCDlCĢ CODOSCCDZBĢ UIĢ lullOĢ CIÔĢ ChCĢ BVVIC-
DCĢ B!!`IDlCIDOĢ UC!!BĢ CICBZIODC,Ģ ChPĢ IBµµICSCDlBĢ I!Ģ buOĢ COIµO.Ģ
lOĢ SruIt m0nIr0 B11CImBĢ IDO!lICĢ ChCĢ I!Ģ ÅullOĢ BSSOÌulO,Ģ ÌÌĢ ÜIBhmBDĢ bu-
µICmO,Ģ cĢ!BĢSOIgCDlCĢu!lImBĢ UIĢlullOĢ CIÔĢ ChCĢ CSISlC.Ģ ¯ullOĢCmBDBĢ UBĢ luI,Ģ lullOĢ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
h 5rimad-ßhãgavatamě [LanlĈě 1 , Lap.ě1
C mantcnutoΉ daΉ IuìΉ cΉ ìnlìncΉ tuttoΉ rìcntraΉ ìnΉ Iuì . Ή QucstaΉ C IaΉ lcggcΉ dcllaΉ
natura.Ή LΉ loΉ smjlíʟ manlraʟ dìccΉ IaΉ stcssaΉ cosaΉ quandoΉ allcrmaΉ chcΉ IaΉ sor-
gcntcΉ daΉ cuìΉ tuttoΉ cmanaΉ aI I ' ì nìzìoΉ dìΉ un'craΉ dìΉ Brahmä,Ή cΉ ì nΉ cuìΉ tuttoΉ rìǢ
tornaΉ aIIaΉ lìnc,Ή C IaΉ VcrìtàΉ ^ssoluta,Ή ìl Ή BrahmanΉ 5u̞rcmo.Ή ClìΉ scìcnzìatìΉ
matcrìalìstìΉ dannoΉ pcrΉscontatoΉ chcΉ IaΉ lontcΉ ultìmaΉ dclΉ nostroΉ sìstcmaΉplanc-
tarìoΉ C ìIΉ solc,Ή maΉ sonoΉ ìncapacìΉ dìΉ spìcgarcΉ I'orìgìncΉ dclΉ solc.Ή 5ccondoΉ lcΉ
5crìtturcΉ vcdìchc,Ή Brahmä,Ή chcΉ sìΉ puoΉ paragonarcΉ aIΉ solcęΉ nonΉ cΉ ìlΉ crcatorcΉ
orìgìnalc.Ή QucstoΉ s/okaʟ allcrmaΉ chìaramcntcΉ chcΉ cgIìΉ rìccvcttcΉ ìIΉ sapcrcΉ
vcdĉcoΉ daIΉ 5ìgnorcΉ 5uprcmo.Ή 5ìΉ potrcbbcΉ obìcttarcΉ chcΉ Brahmä,Ή csscndoΉ
I ' csscrcΉ vìvcntcΉ orìgìnaIc,Ή nonΉ avrcbbcΉ potutoΉ rìccvcrcΉ qucstìΉ ìnscgnamcntìΉ
poìchcΉ nonΉ vìΉ craΉ ncssunΉ csscrcΉvìvcntcΉ aΉ quclΉtcmpo.Ή ComcΉ ìnscgnaΉ qucstoΉ
vcrso,Ή ìIΉ 5ìgnorcΉ ìspìroΉ BrahmäΉ allìnchcΉqucstìΉpotcsscΉadcmpìcrcΉIaΉ lunzìoncΉ
dìΉ sccondoΉ crcatorc.Ή Cos˙,Ή I ' ì ntcllìgcnzaΉ suprcma,Ή suII̙Ή slondoΉ dìΉ ognìΉcosaΉ
crcata,Ή0 IaΉlcrsonaΉOìvìnaΉcΉ ^ssoluta,Ή
_
rǀΉK(¸pa.Ή McIlaΉBhayavad-yllùʟK(¸paΉ
allcrmaΉ dìΉ csscrcΉ ìIΉ soloΉ aΉ dìrìgcrcΉ lΉ'cncrgìaΉ crcatrìcc,Ή IaΉ¡rakjlt,ʟ chcΉ costì-
tuìsccΉ IaΉtotalìtàΉdclIaΉ matcrìa.Ή
_
riIaΉʂyäsadcvaΉnonΉ adoraΉdunqucΉ Brahmä,Ή
bcnsìΉ ì I Ή5ìgnorcΉ 5uprcmo,Ή chcΉ guìdaΉ IcΉ attìvìtàΉ crcatrìcìΉ dìΉ Brahmä.Ή
lnΉ qucstoΉ sloka,ʟ lcΉ paroIcΉ abhė]ĐĦa(Ƃʟ cΉsvarùļʟ hannoΉ un'ìmportanzaΉpartì-
coIarcΉpcrchcΉsottoIìncanoΉ IaΉdì llcrcnzaΉtraΉìIΉ5ìgnorcΉ5uprcmoΉ cΉtuttìΉgIìΉaItrìΉ
csscrìΉvìvcntì.Ή McssunoΉoItrcΉalΉ 5ìgnorcΉcΉ abhȅ]ĐĦaƉʟ ěpcrlcttamcntcΉcoscìcntcΉ
dìΉ tuttoƉ oΉ svarùļʟ ƉpcrlcttamcntcΉ ìndìpcndcntc.Ή ^nchcΉ BrahmäΉ dcvcΉ
mcdìtarcΉsuIΉ 5ìgnorcΉ5uprcmoΉscΉvuolcΉcrcarc.Ή LΉ chcΉ dìrcΉdcĉΉgrand˚ΉscìcnzìatìΉ
comcΉ LìnstcìnōΉ ɜ|Ή ccrvc||oΉ dìΉ taI˛Ή scĉcnzìatìΉ nonΉ cΉ ccrtảcntcΉ unaΉ crcazìoncΉ
umanaĝΉ McssunΉ uomoΉ dìΉscìcnzaΉC ìnΉ gradoΉ dìΉ produrrcΉ I ' ì ntclIìgcnzaΉ dìΉ quc-
stìΉ scìcnzìatìĝΉ ChcΉdìrcΉ ancoraΉ dcgIìΉ atcìΉ sconsìdcratìΉchcΉdìsprczzanoΉ l ' auto-
rìtàΉ dcIΉ 5ìgnorcōΉ McppurcΉ glìΉ ìmpcrsonalìstìΉ mù}ùvùd/,ʟ chcΉ sìΉ vantanoΉ dìΉ
dìvcntarcΉ ɾnoΉ coƾΉ 5˜gnorc,Ή sonoΉ abhė]naƊʟ oΉsvarȳǡ l.ʟ QucstĉΉ ìmpc̬ŬonaIìstĮΉsìΉ
sottopongonoΉ aΉ scvcrcΉ austcrìtàΉpcrΉ acquìsìrcΉ laΉconosccnzaΉ cΉ londcrsìΉ ncIl'Ή
^ssoluto,Ή maΉpoìΉ lìnìsconoΉquasìΉscmprcΉ coIΉ dìpcndcrcΉ daΉ qualchcΉrìccoΉdì-
sccpoloΉ chcΉlornìsccΉloroΉìΉ londìΉncccssarìΉ alIaΉcostruzìoncΉ dìΉtcmpIìΉcΉmona-
stcrì . Ή ^tcìΉ comcΉ KävapaΉ cΉ ɑìrapyakaĹìpuΉ sìΉ sottoposcroΉ anΉcΉhΉ'cssìΉ aΉ durcΉ
pcnìtcnzcΉpcrΉacquìsìrcΉìlΉpotcrcΉdìΉslìdaǓcΉl ' autorìtàΉdclΉ5ìgnorc.Ή MaΉscbbcncΉ
avcsscroΉ ottcnutoΉ alcunìΉ potcrì , Ή luronoΉ ìnΉ ultìmoΉ rìdottìΉ aII 'ìmpotcnza,Ή cΉ
nìcntcΉ luΉ IoroΉ possìbìIcΉdìΉ lrontcΉ alΉ 5ìgnorc,Ή quandoΉ apparvcΉ ncIlaΉlormaΉ dìΉ
mortcΉ crudcIc.Ή QucstaΉ C anchcΉ laΉ sortcΉ dcgIìΉ atcìΉ modcrnìΉ chcΉ osanoΉslìdarcΉ
l ' autorìtàΉdcIΉ 5ìgnorc,Ή poìchcΉ laΉstorìaΉsìΉrìpctc.Ή 5cΉ I ' uomoΉtrascuraΉl ' autorìtàΉ
dcIΉ 5ìgnorc,Ή laΉnaturaΉcΉIcΉsucΉIcggìΉloΉpunìscono. Ή QucstoΉcΉconlcrmatoΉnclIaΉ
Bhayavad-y/lùʟcolΉ lamosoΉvcrsoΉ}adùʟ}adùʟhʟtʟdharmas}aʟy/ùnt(ƃ:ʟ ĐCgnìΉvoltaΉ
chcΉ ì nΉ qualchcΉ luogoΉ dcll'unìvcrsoΉ IaΉ spìrìtualìtàΉ (dharma)ʟ dcclìnaΉ cΉ I' ìrrclì-
gìoncΉ (adharma)ʟ avanza,Ή oΉ dìsccndcntcΉ dìΉ Bharata,Ή ƻoΉ vcngoΉ ì nΉ pcrsona. 'Ή
(B.y.,ʟ 4.7)
JuttìΉ gIìΉ sultʟ manlraʟ conlcrmanoΉ l ' ìnlìnìtaΉ pcrlczìoncΉ dclΉ 5ìgnorcΉ
5uprcmo. Ή C' ì nlormanoΉchcΉìlΉ 5ìgnorc,Ή pcrlczìoncΉtotalc,ΉgcttaΉunoΉsguardoΉ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrsoě ¡Jě ¡cědomandcědci ěsaggiě T
suIIaΉ matcrìaΉ cΉ IaΉ ì mprcgnaΉ cosìΉ dìΉ csscriΉ vìvcnti , Ή partìΉ i ntcgrantìΉ dcIIaΉ 5uaΉ
lcrsona. Ή CIìΉcsscrìΉvivcntiΉsonoΉscintiIIcΉspìrituaIiΉchcΉLgIìΉscmìnaΉncIIaΉvastaΉ
crcazioncΉ matcrìaIc,Ή aIIoraΉ IcΉ cncrgìcΉ crcatri ci Ή siΉ mcttonoΉ inΉ movimcntoΉ pcrΉ
gcncrarcΉtantcΉ mcravigIic.Ή ƟnΉatcoΉ potrcbbcΉallcrmarcΉchcΉ OìoΉ nonΉsarcbbcΉ
aItroΉ chcΉ unΉ ĐmcccanìcoŽ .Ή MaΉ naturaDŽmcntcΉ OioΉ cĢ piuΉ ƭrandcΉ pcrƣʻ;ΉpuoΉ
crcarcΉ mcccanismìΉ maschìIìΉ cΉ lcmminiIiΉ dotatiΉ dcIΉ potcrcΉ dìΉ riprodursì .Ή CIiΉ
csscrìΉmaschìIìΉcΉ lcmmìnìIi ΉdcIIcΉdi llcrcntiΉspccicΉ gcncranoΉ ƵnnůcrcvoIìΉ aItriΉ
corpiΉappartcncntìΉ aIIaΉstcssaΉspccicΉscnzaΉchcΉOìoΉdcbbaΉguidarIiΉancora.Ή 5cΉ
I 'uomoΉsapcsscΉ crcarcΉ unaΉcoppiaΉ diΉ macchìncΉcapaciΉ diΉ produrrcΉ aItrcΉ mac-
chincΉ indìpcndcntcmcntcΉ daIΉ suoΉ ìntcrvcntoΉ immcdiato,Ή aIIoķaΉ sìΉ potķcbbcΉ
dircΉ chcΉIaΉsuaΉìntcIIigcnzaΉsiΉ avviĨìnaΉ aΉ qucIIaΉ diΉ Oìo.Ή MaΉcΉ cosaΉì rrcaIìzza-
bìIc.Ή JuttcΉIcΉmacchìncΉsonoΉcrcaůcΉdƠILJƁuomoΉaΉunaΉaΉuna. Ή McssunoΉraggìun-
gcΉ dͣnqucΉ IaΉpcrlczioncΉcrcaůricʪΉ diΉ ɍio.Ή lcrcìoΉLgIiΉ C dcttoΉ asamaurdhva:ʟ
ncssunoΉ CIiΉ C supcrìorcΉ oΉ uguaIc.Ή ƛIΉ¡araiǶʟ sal}am,ʟ IaΉ VcrìtàΉ 5up̭cmaȌΉ puoΉ
csscrcΉ soIoΉ CoIuiΉ chcΉ nonΉ haΉ ncΉ supcriorìΉncΉ uguaI i . Ή CLJìΉʓrultʟmanlraʟIoΉ con-
lcrmanoΉquandoΉ ìnscgnanoΉchcΉpķìmaΉdcIIaΉcrcazìoncΉdclI' unìvcrsoΉmatcrìaIcΉ
csìstcvaΉ soIoΉ iIΉ 5Śgnorc,Ή ìIΉ macstroΉ assoIutoȣΉ LΉ luΉ LuìΉ aΉ istruircΉ BrahmäΉncIΉ
sapcrcΉ vcdico.Ή Jut͖ìΉ dcvonoΉobbcdìrCƮìΉ scnzaΉ rìscrvc,Ή cΉ chìunqucΉ aspìriΉ aΉ
IibcrarsiΉ daIIaΉ schiavituΉ dcIIaΉ matcriaΉ dcvcΉ abbandonarsiΉ aΉ Luì, Ή comcΉ con-
lcķmaΉ anchcΉ IaΉ Bhaçavad-ç/lù.ʟ
5cΉ I'uomoΉ nonΉ siΉ abbandonaΉaìΉ pìcdiΉ diΉ IotoΉ dcIΉ 5ignorcΉ 5uprcmoΉccrta-
mcntcΉ cadràΉ ncllaΉ conŔusìonc. Ή 5oIoΉ quandoΉ unΉ csscrcΉ haΉ IŀìntcIIìgcnzaΉ dìΉ
abbandonarsiΉaiΉ pìcdiΉ dìΉ IotoΉ dìΉ K(¸paΉpuoΉ rìconosccrcΉìnΉ picnaΉcoscìcnzaΉchcΉ
KŪ¸paΉC laΉcausaΉdìΉtuttcΉIcΉcausc,ΉcomcΉinscgnaΉIaΉBhaçavad-çilù,ʟ cΉsoItantoΉaI-
IoraΉ puoΉdìvcntarcΉ unΉ mahùlmù,ʟ unaΉ ǯgrandcΉanimaĿ. Ή JaIìΉanìmcΉsonoΉ moItoΉ
rarc.Ή ɝnƫattìΉ sonoΉ IcΉunichcΉaΉcomprcndcrcΉ chcΉ iIΉ 5ìgnorcΉ5uprcmoΉ cΉIaΉcausaΉ
prìmaΉdiΉ tuttoΉ cìoΉ chcΉ csìstc;Ή LgIìΉ C iIΉ ¡arama,ʟ IaΉ VcrìtàΉ uIti ma,Ή poìchcΉ ognìΉ
aItraΉvcrìtàΉC rcIatìvaΉaΉLuì .Ή LgIìΉC onniscìcntc,ΉcdΉcΉscmprcΉIìbcroΉdaII'iIIusionc.Ή
^IcunìΉìntcIIcttuaIiΉmù}ȕvùdiʟsostcngonoΉchcΉIoΉ
¿
rimad-BhùçavalaĮʟnonΉ
sìaΉopcraΉdìΉ
Ħ
rIΉVyäsadcva.Ή ^IcunìΉ diΉ IoroΉi nsi nuanoΉpcrlinoΉ chcΉsĮΉ trattìΉ di Ή
unaΉ crcazìoncΉmodc̸aΉ dovutaΉ aΉ unΉccrtoΉ Vopadcva.Ή lcrΉconlutarcΉ qucstcΉ
ìnlondaųcΉcrcdcnzcȍΉ
Ħ
rƷΉ
Ħ
ridharaΉ 5vơmǩΉ ʳaΉ notarcΉ chcΉ numcrosìΉ traΉìΉ p˝uΉ ant˞Ͷ
chìΉ IurĝŒaʟ lannoΉrìIcrìmcntoΉ aIšoΉ
dž
rȆɂadŷBhĞçaŁalamſʟ ɞlΉ prìmoΉS/okaʟdcIIoΉ
5rȇmad-BhJçavaɴamʟ ìnìzìaΉ œolΉ manɵraʟ ƚơͫaǝr˟ȎΉ cΉ ìlΉ Aalɪ}aʟ IurĝœaŤʟ ìIΉ pìuΉ
antìcoΉ IraΉtuųųiΉ ìΉ IurĞ(ƺaťʟ mcnļìonaΉproprioΉqucstǸìnvocazìoncΉdcIIaΉ ƚäyatrƴΉ
aII'ìnìzìoΉ dclloΉ
¿
rȈmadŸBhȖçaŁalamʟ pc̮Ή mctǝcrcΉ ìnΉ cvìdcnzaΉ œhcΉ numc̯oŬcΉ
opcrcΉ œonΉ vaIorcΉ d' ìnscgnamcntoΉ spirituaIcΉ ìnizianoΉ conΉ qucstoΉ manlra.ʟ
QuantoΉ aII ' ìmportanzaΉ dcIIoΉ
¿
rimad-Bhùçavalam,ʟ numcrosìΉ avvcnìmcntiΉ
IaΉ conlcrmanoΉ i nΉ modoΉ ìndìscutibìIc.Ή lcrΉ cscmpìoĕΉ IaΉ storiaΉ dìΉ V(träsuraΉ
mostraΉchcΉchiunqucΉ laccìaΉdonoΉdìΉ qucstaΉgrandcΉopcraΉdurantcΉunaΉnottcΉdiΉ
IunaΉ pìcnaΉ raggìungcΉ IaΉ pi uΉ aItaΉ pcrlczioncΉ dcII ŁcsìstcnzaΉ tornandoΉ aΉ Oi o. Ή
^ItrìΉIurùnaʟmcttonoΉì nΉrìIìcvoΉI cΉdimcnsìoniΉdì Ήqucst'opcraΉmacstosa,ΉscrìttaΉ
inΉ dodicìΉ CantìΉcΉconΉ unΉ totaIcΉdìΉ ló UUU S/oka.ʟ lIΉIadmaʟIurùnaʟrìporǜaΉanā
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ð 5rimad-ßhã¿avatamě |Lanloě 1 , Lap.ě1ě
chcΉ unaΉconvcrsazìoncΉtraΉìIΉsaggìoΉ CautamaΉcΉ^mbari¸aΉMahãrãŝ a,Ή nclΉcorsoΉ
dcIIaΉ qualcΉ ìIΉsaggìoΉ consìgIìaΉ aIΉ rcΉdìΉ lcggcrcΉ rcgolarmcntcΉloΉ
_
rtmad-Bhùya-
valamʟ scΉdcsìdcraΉIìbcrarsìΉdaìΉ lcgamìΉdcIlaΉmatcrìa.Ή MonΉdovrcbbcΉ dunqucΉ
sussìstcrcΉpìuΉ aIcunΉdubbìoΉsuIΉvaIorcΉcΉI ' autcntìcìtàΉdìΉ̡ucstoΉ Jcsto.Ή O' aItraΉ
partc,ΉncIΉcorsoΉ dcgIìΉuItìmìΉ 50annì,Ή numcrosìΉ studìosìΉcrudìtìΉcΉ ùcùr}a,ʟ comcΉ
ƜivaΉ CosvãmI,Ή 5anãtanaΉ CosvãmŜ,Ή VìĹvanˠɒhaΉ CakravartI,Ή VallabhãcãryaΉ cΉ
numcrosìΉ aItrìΉ saggìΉ apparsìΉ dopoΉ
_
rIΉ CaìtanyaΉ compìIaronoΉ cIaboratìΉ com-
mcntìΉsulΉ Bhùyavalam.ʟ CgnìΉstudcntcΉscrìoΉdovrcbbcΉìntcrcssarscncΉscΉvuoIcΉ
gustarcΉ pìcnamcntcΉ ìIΉ mcssaggìoΉ trasccndcntaIcΉ dclloΉ
¿
rtmad-Bhùyavalam.ʟ
_
riIaΉVìĹvanãthaΉCakravartIΉɼhãkuraΉhaΉ trattatoΉsoprattuttoΉIaΉpsìcoIogìaΉ
scssualcΉ ncllaΉ suaΉ formaΉ puraΉ (ùdt·rasa),ʟ lìbcraΉ daΉ ognìΉ cbbrczzaΉ matcrìaIc.Ή
DŽʟ´tnlcraʟcrcaʎtoncʟmalcrtalcʟstʟ muovcʟsulʟ¡rtnct¡toʟ dcllaʟ vtlaʟscssualc.ʟ McIIaΉ
socìctàΉ modcrnaΉ IaΉ vìtaΉ scssuaIcΉ cΉ ìIΉ ccntroΉ dìΉ ognìΉ attìvìtà.Ή CvunqucΉ cìΉ sìΉ
voItì ,Ή sìΉvcdcΉprcdomìnarcΉIaΉvìtaΉscssuaIc.Ή MaΉ laΉvìtaΉscssualcΉmatcrìaIcΉnonΉ
cΉchcΉunΉrìfIcssoΉdcformatoΉdclΉprìncìpìoΉdìΉpìaccrcΉnclIaΉsuaΉformaΉpura,Ή orì-
gìnaIc,Ή chcΉtrovaΉlaΉsuaΉpìcnaΉrcaItàΉncIΉmondoΉspìrìtuaIc,ΉncIlaΉVcrìtàΉ^ssolu-
ta.Ή QucstaΉcΉ un' aItraΉoccasìoncΉpcrΉcomprcndcrcΉchcΉIaΉVcrìtàΉ ^ssolutaΉnonΉ
puoΉ csscrcΉìmpcrsonaIc.Ή ^ItrìmcntìΉcomcΉpotrcbbcΉcsscrcΉIaΉscdcΉdìΉ unaΉscs-
sualìtàΉ ĜmaΉdìΉ unaΉ scssualìtàΉpuraōΉ McttcndoΉ I ' acccntoΉ sulI ' aspcttoΉìmpcrͷ
sonalcΉ dcIIaΉ VcrìtàΉ ^ssoIuta,Ή ìΉ fìlosofìΉ ìmpcrsonalìstìΉ hannoΉ ìndìrcttamcntcΉ
ìncoraggìatoΉI 'abomìncvoIcΉscssualìtàΉmatcrìaIc.Ή LΉglìΉuomìnì,Ή ìgnorantìΉdcIIaΉ
vìtaΉ scssuaIcΉ ncIIaΉ suaΉ formaΉ pura,Ή spìrìtuaIc,Ή sìΉ abbandonanoΉ aIIcΉ attìvìtàΉ
pcrvcrtìtcΉdcIIaΉscssuaIìtàΉmatcrìaIc,ΉchcΉcssìΉvcdonoΉcomcΉIcΉunìchcΉrcalì.Ή MaΉ
unaΉ dìffcrcnzaΉ fondamcntaIcΉ csìstcràΉ scmprcΉ traΉ laΉvìtaΉ scssualcΉ spìrìtualcΉ cΉ
qucIIaΉscssuaIcΉ gcncrataΉ dallcΉ condìzìonìΉ maIsancΉ dclΉ mondoΉ matcrìaIc.Ή
LoΉ
¿
rtmad-BhȾyavalamʟ clcvcràΉgraduaImcntcΉìlΉIcttorcΉsìnccro,Ή lìbcroΉdaΉ
ognìΉ prcgìudìzìo,Ή fìnoΉ aIIaΉ pìuΉ aItaΉ pcrfczìoncΉ spìrìtuaIcΉ cΉ glìΉ pcrmcttcràΉ dìΉ
trasccndcrcΉìΉ trcΉ modìΉdclI ' azìoncΉmatcrìaIc,Ή cìocΉ l ' azìoncΉìntcrcssata,Ή IaΉrìccr-
caΉfìIosofìcaΉcΉ ìIΉ cuItoΉ dìΉ dìvìnìtàΉ com' cΉdcscrìttoΉ ncìΉ lcda.ʟ
VLR5Oě Z
¯ `

H· ăĝĄ¯ğº¯Ï Ü9Î
4ěĜ1ğ ª[ l1Ā+TāĂğ
ׯTW
llğºÌ +·¤·
9ğ ą¬Ć¯ğ|T¦ğ¶jÞ¬"5ğ lI º lI
dharmahʟ ¡roȠȡhtla-katlavoʟ Ŝlraʟ¡aramoʟ ntrmalsarùnùɻȴʟ salùmʟ
vcd}amʟ vùslavamʟ alraʟ vasluʟ stvadamʟ lù¡a-lra}onmùlanamʟ
srtmad-bhùyavalcʟ mahù-munt-k(lcʟ ktmʟ vùʟ¡aratrʟ tsvarahʟ
sad}oʟ h(d}ʟ avarudh}alcʟ ´lraʟ k(ltbhthʟsuʔrùsubhtsʟ /al-kʝaŔʃ/ʟ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrsoě 2Jě ¡cě domandcě dciě saggiě ğΉ
dhuImu(l. BllIĢ IC!IgIOSI¦Ģ jIO)yhÌIu. CODµ!ClBuCDlCĢ II1IulBlI,Ģ KuÌIuvu(t.
VC!BlIĢ UB!!`IDlCDZIODCĢ UIĢ lIBIDCĢ quBlChCĢ 1IullO¦Ģ uIIu. quI¦Ģ juIumu(l. I!Ģ µIÚĢ
BllO¦Ģ nIImuISuI0Çum. UIĢ CO!OIOĢ ChCĢ hBDDOĢ IlĢ CuOICĢ µCI1CllBDCDlCĢ µuIO¦Ģ
SuI0H. IĢ UCVOlI¦Ģ v0d}um. COuµICDSIDI!C¦Ģ v0SIuvum. ICB!C¦Ģ uIIu. quI,Ģ vuSIu.
SOSlBDZB¦Ģ SÍvudum. ChCĢ U8ĢDCDCSSCIC¦Ģ l0ju-IIu}u. lCĢ lICĢ 1OIuCĢ UIĢ O11CICD1B¦Ģ
unmu/unum. ChCĢ SIBUICB,Ģ SIlmuI. DCIBVIg!IOSO¦Ģ Oh0¿uvuI0. I!Ģ Dhu¿uvuIu
ÍuI0(lu¦ muh0-munÍ. I!Ģ gIBDUCĢ SBggIOĢ (NĔ3SBUCVB)¦Ģ K(IP. BVCDUOĢ CODµIlBlO¦Ģ
KÍm. ChCĢ c¦Ģ v0. !BĢ DCCCSSIl8¦Ģ juIuI(l. BíIII¦Ģ UĒ0Ă0þ.Ģ I!Ģ bIgDOICĢ buµICDO¦Ģ
Sud}u(t. SuDIlO¦Ģ h(dÌ. DC!Ģ CuOIC¦Ģ uvuru0h}uIC. UIVCDlBĢ B!ČBtCBlO,Ģ u|Iu. quI¦Ģ
K(IÍOhÌÇ. UBg!IĢ uODIDIĢ VIIluOSI¦Ģ 5u5lu}uOhÌþ. BSCO!lBDUOĢ DCDC¦Ģ IuI-K)uÇúl.
SCDZBĢ IDUugIO.Ģ
JRAD¡Z¡ONLě
Qucstoě BhõgavataÍMIõµa,ě dcIě tultoěcontrarioě aě ogniě altoě rcIigiosoě moti-
vatoě daě dcsidcriě matcriaIi,ě riĔcIaěIaě vcritáě piúě aIla,ě acccssibiIcě aiě dcvotiě daIě
cuorcěpuro.ě QucstaěvcritáěsuprcmaěèěIaěpuraěrcaItá,ědistintaědaII'iIIusioncěpcrě
iIě bcncědiětutli;ě cssaěmcttcěfincěaIIcětrcěformcědiěsoffcrcnza.ě Qucsloěmagnificoě
Bhãgavatam, compiIatoě daIě¿randcěsa¿gioě Vyãsadcvaě |ncIIaě suaě maturitá|,ě èě
sufficicntcě pt Iaě rcaIizzaĖioncě diě Dio.ě Lhcě hisognoě c'èě diě aItrcě 5crillurc°ě
LoIuiěchcěascoItaěiIěmcssa¿¿ioědcIě Bhõgavatamině modoě allcnloěcěsottomcssoě
siě Icgaě fcrmamcntcě aĂě 5ignorcě 5uprcmo.ě
bF¡LLAZ¡ONLě
LBĢ IC!IgIODCĢ COuµOlIBĢ quBlIIOĢ 1BllOIIĢ UIĢ DBSC.Ģ !CĢ BllIVIl8ĢµIC,Ģ!OĢ SVI!uµµOĢ
CCODODICO,Ģ lBĢ SOUUIS1BZIODCĢ UCIĢ SCDSIĢ C,Ģ ID1IDC,Ģ !BĢ ÌIDCIBZIODCĢ UBIĢ!CgBuIĢUC!!BĢ
DBlCIIB.Ģ LBĢ VIlBĢ IIIC!IgIOSB,Ģ IDVCCC,Ģ cĢ uDBĢ CODUIZIODCĢ DBIDBIB.Ģ LBĢ VCIBĢ VIlBĢ
uDBDBĢ CODIDCIBĢ CODĢ !BĢ IC!IgIODC.Ģ NBDgIBIC,Ģ UOIDIIC,Ģ IIµIOUuISI,Ģ BVCIĢ µBuIBĢ
CĢ UI1CDUCISIĢ SODOĢ !CĢquBllIOĢ BllIVIl8Ģ µIOµIIcĢ UC!!BĢVIlBĢBDIDBlCĢ CĢµICSCDlIĢBDChCĢ
DC!!`uOuO.Ģ LIġĢ ChCĢ UISlIDguCĢ !'uOuOĢ UB!!`3DIuBlCĢ cĢ UuDquCĢ quCSlBĢ 1uDėIODCĢ
COuµ!CDCDlBICĢ IBµµICSCDlBlBĢ UB!!BĢ lC!IgIODc.Ģ bCDZBĢ IC!IgiODCĢ lBĢ VIlBĢ uuBDBĢ
DODĢ cĢ uCg!IOĢ UIĢ quC!!BĢ BDIDB!C.Ģ 1CICIÔ,Ģ DC!!CĢ SOCICl8Ģ uDBDCĢ SIĢ IISCODlIBDOĢ
UI11CICDlIĢ 1OĀDCĢ UIĢIC!IgIODC,Ģ 0hCĢDIIBDOĢ BĢ ICB!IZZBICĢ I!ĢS6ĢSµIIIluB!CĢ CĢ SIĢ DBSBĜ
DOĢ SullBĢ IC!BęIODCĢ ClCIDBĢ ChCĢ uDISCCĢ !`uODOĢ BĢ LIO.Ģ
^IĢ !IVC!!IĢ ID1CIIOIIĢ UIĢ CIVI!IZZBZIODCĢ uuBDBĢ CSISlCĢ uDBĢ !OllBĢ COSlBDlCĢ µCIĢ
UODIDBICĢ !BĢ DBluIBĢ uBlCIIB!C,Ģ uDBĢ CODµclIĘIODCĢ BĢ OgDIĢ ISlBDlCĢ µCIĢ !BĢ SOUUIĝ
S1BZIODCĢ UCIĢ SCDSI.Ģ bµIDlOĢ UBĢquCSlOĢ UCSIUCIIO,Ģ !`uODOĢ SIĢ VO!gCĢ VCISOĢ !BĢ IC!I-
gIODCĢ CĢ CODIDCIBĢ BĢ CODµICICĢ BllIVIl8Ģ µICĢOĢ CCIIDODICĢIClIgIOSCĢµCIĢlIBIDCĢDCDC-
1ICIĢ DBlCIIB!I¦Ģ DBĢ SCĢ IIOVBĢ B!lāIĢ uOUIĢ µCIĢ OllCDCICĢquCSlIĢ DCDC1ICI,Ģ lIBSCuIBĢ !BĢ
IC!IgIODC.Ģ ]uCSċBĢcĢ!BĢSIluBZIODCĢUC!!BĢSOCICl8ĢBlluB!C.Ģ L`uODOĢCODOSCCĢOIBĢ!BĢ
µIOSµCIIl8Ģ CCODODICB,Ģ µCICIÔĢ ÌBĢIC!IgIODCĢDODĢ !OĢIDlCICSSBĢ µIÚĢuO!lO.Ģ ÅCuµlI,Ģ
ChICSCĢ CĢDOSChCCĢ SODOĢ µIBlICBDCDlCĢUCSCIlIĢ BIĢ gIOIDIĢ DOSlII.Ģ lBĢ gCDlCĢ µIC1CIIĞ
SCCĢ VO!gCISIĢ VCISOĢ !CĢ IDUuSlIIC,Ģ ÍĢ DCgOZIĢ CĢ IĢ CIDCuBĢ µIullOSlOĢ ChCĢ 1ICquCDlBICĢ IĢ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¡Û 5rimad-ßhãgaĕatamě [Lanloě 1, Lap.ě1ě
|uoghìΉdìΉ cultoΉ costruìtìΉdaìΉ|oroΉpadrì.Ή CìoΉ dìmostraΉchcΉ laΉrclìgìoncΉC pratì-
cataΉ quasìΉ scmprcΉ pcrΉ ottcncrcΉ qualchcΉ vantaggìoΉ matcrìalc,Ή pcrchcΉlΉ'acquì-
sìzìoncΉ dìΉ rìcchczzcΉ C ncccssarìaΉ allaΉ soddìsfazìoncΉ dcìΉ scnsì.Ή MaΉ quandoΉ
qucstaΉcorsaΉa|Ή pìaccrcΉdcìΉ scnsìΉ sìΉconcludcΉ ì nΉunaΉ frus͗razìoncΉ scmprcΉ mag-
gìorc,Ή a|loraΉsìΉdcsìdcraΉìntraprcndcrcΉ laΉvìaΉdcllaΉsalvczzaΉ pcrΉ dìvcntarcΉɿnoΉ
conΉ ìlΉ 5ìgnorcΉ 5uprcmo. Ή OìΉ conscgucnzaΉ qucstcΉ quattroΉ pratìchcΉ nonΉ sonoΉ
a|troΉ chcΉ laΉ rìccrcaΉ dìΉ nuovcΉ fonti Ή dìΉ pìaccrcΉ pcrΉ ìΉ scnsì .Ή
IΉ IcdaʟraccomandanoΉ |aΉ pratìcaΉ dìΉ qucstcΉ attìvìtà,Ή maΉ conΉ prcc|scΉrcstrì-
zìonìΉ rcgoIatrìcìΉ pcrΉ cvìtarcΉognìΉ vanaΉcorsaΉa||ƠΉgratˡfìcazìo̔cΉdcìΉ scnsì.Ή MaΉ
loΉ
¿
rtmad-Bhùyavalamʟ C trasccndcnta|cΉ aΉ tuttcΉ qucstcΉ attìvìtàΉpcrΉ laΉgratìfì-
cazìoncΉdcìΉ scnsì .Ή QucstoΉtcstoΉcĢ complctamcntcΉtrasccndcnta|cΉcΉ puoΉcsscrcΉ
comprcsoΉ soltantoΉdaìΉ purìΉ dcvotìΉdc|Ή5ìgnorc,Ή coloroΉchcΉhannoΉabbandona-
toΉognìΉrìccrcaΉcompctìtìvaΉdìΉgratìfìcazìoncΉdcìΉ scnsì.Ή MclΉ mondoΉ matcrìalcΉ
unaΉ vìvaΉ concorrcnzaΉ opponcΉ gIìΉ anìmaIìΉ traΉ loro,Ή cΉ cìoΉ valcΉ anchcΉ pcrΉ glìΉ
uomìnì,ΉlcΉsocìctà, ΉIcΉnazìonì.Ή MaΉìlΉdcvotoΉsiΉcIcvaΉalΉdìΉsopraΉdìΉǞalìΉrìvalìtà.Ή
MonΉìnvìdìaΉnìcntcΉdìΉcìoΉchcΉcrcdonoΉdìΉposscdcrcΉìΉ matcrìalìstì,ΉpcrchcΉC sul-
laΉvìaΉdclΉ rìtornoΉaΉ Oìo,Ή dovcΉlaΉvìtaΉC tuttaΉctcrnìtàΉcΉ fc|ìcì tà. Ή IΉ vcrĊΉ trasccn͸
dcntaIìstìΉ hannoΉì |ΉcuorcΉ puroΉ cΉ nonΉ nutronoΉalcunaΉìnvìdìa.Ή Mc|Ή mondoΉ ma-
tcrĊalcΉognunoΉìnvìdìaΉg|ìΉa|trìȺΉ dìΉquìΉnasccΉ|aΉrìvaIìǞà.Ή IΉ trasccndcntalìΉdcvotiΉ
dc|Ή 5ìgnorc,Ή | nvcccȏΉ nonΉ so|tantoΉ sonoΉ I|bcr|Ή daΉ ognìΉ ìnvìdìaΉ matcr|aIc,Ή maΉ
dcsìdcranoΉ anchcΉ ìIΉ bcncΉ dìΉ tutŲìΉ cΉ sìΉ sforzanoΉ dìΉ stabì|ìrcΉ unaΉ socìctàΉ scnzaΉ
contrastì , ΉconΉ OìoΉa|Ήccntro. Ή L' ìdcalcΉsocìa|ìsŲaΉcontcmporancoΉ dìΉ unaΉsocìc͹
tàΉ scnzaΉ antagonìsmìΉ cΉ artìfìcìalc,Ή pcrchcΉ nclloΉ statoΉ socìalìstaΉ csìstcΉ scmprcΉ
unaΉ|ottaΉspìctataΉaΉ lìvc|loΉdìrìgcntc.Ή IaΉbascΉdcll'csìstcnzaΉ matcrìaIcΉrìmancΉ
scmprcΉì|Ή pìaccrcΉ dcìΉ scnsì ,Ή sìaΉchcΉI' uomoΉsvo|gaΉ lcΉcomunìΉattìvìtàΉumancΉoΉ
ìntraprcndaΉ lcΉ trcΉ vìcΉ d'azìoncΉ raccomandatcΉ daìΉ Icdaʟ (|'azìoncΉ ì̕tcrcssataΉ
compìutaΉ pcrΉ raggìungcrcΉ ìΉ pìanctìΉ conΉ mìg|ìorìΉ condìzìonìΉ dìΉ vìta,Ή ìlΉ cultoΉ
dcg|ìΉ csscrìΉ cclcstìΉ pratìcatoΉ pcrΉraggìungcrcΉ ìΉ loroΉ rìspcttìvìΉ pìanctì,Ή cΉ laΉ rcaǥ
|ìzzazìoncΉ dcll' aspcttoΉ ìmpcrsona|cΉ dc|IaΉ VcrìtàΉ ^ssolutaΉ pcrΉ farcΉ ƟnoΉ conΉ
Lcì)ȤΉ
I' aspcttoΉìmpcrsonalcΉdcllaΉVcrìtàΉ^sso|utaΉnonΉC ì I ΉpìúΉclcvatoƍΉ 5upcrìo-
rì ΉsonoΉl ' aspcttoΉ laramätmä, ΉoΉżlocalìzzato'Ήdc|laΉVcrìtàΉ^ssoluta,ΉcΉl 'aspct-
toΉ Bhagavän,Ή oΉ pcrsona|c.Ή LoΉ
¿
rħmad-BhJyavalamʟ cìΉ faΉconosccrcΉ laΉVcrìtàΉ
^ssolutaΉ nallaΉ 5uaΉ formaΉ pcrsonalc,Ή cΉ sìΉ sìtuaΉ quìndìΉ aΉ unΉ lìvclIoΉ pìuΉ a|toΉ
dìΉ quclloΉ aΉ cuìΉ mìranoΉ tuttìΉ ìΉ tcstìΉ ìmpcrsonalìstì .Ή 5upcraΉ anchcΉ |cΉ dìvìsìonìΉ
karma-kJµda,ʟ}nJna-kJjŅdaʟcΉ u¡ùsanJ-kJµdaʟdcìΉ ǐcda,ʟ pcrchcΉìnscgnaΉ| ' ado-
razìoncΉ a|Ή 5ìgnorcΉ 5uprcmo,Ή
_
rIΉ KŪ¸Έa.Ή LaΉ vìaΉdclΉ karma-kJµdaʟC pcrΉco|uìΉ
chcΉ haΉl ' ambìzìoncΉdĊΉ raggìungcrcΉ ìΉ pìanctìΉ supcrìorìΉ cΉ godcrcΉ cosìΉ dìΉ pìaccrìΉ
matcrìa|ìΉ pìuΉ grandì,Ή lcΉvìcΉ dclΉ}ǰna-kJjŅdaʟcΉdclI'Ήu¡dsanù-kcǀdaʟsìΉ fondanoΉ
anch'csscΉ sull'ambìzìonc.Ή LoΉ
¿
rʼnmad-BhJyavalam,ʟ ìnvccc,Ή trasccndcΉ tuttcΉ
qucstcΉ vìc,Ή csscndoΉ cscIusìvamcntcΉ ccntratoΉ su||aΉ VcrìtàΉ 5uprcma,Ή chcΉ rap-
prcscntaΉlaΉsostanzaΉfondamcnta|cńΉlaΉradìcc,Ή |aΉfontcΉdìΉognìΉcatcgorìaΉoΉma-
n| fcstaz| onc. Ή ConΉ |oΉ stud|oΉ dcIIoΉ
¿
rħmad·Bhùyavalamʟ sìΉ pǡoΉ gìungcrcΉ aΉ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Versoě2|ě Leě domandeě deiě saggiě 11Ή
conosccrcΉ sìaΉ laΉ sos|anzaΉ ĜIaΉ VcritàΉ ^ssoIu|a,Ή ìIΉ 5ìgnorcΉ 5uprcmoě sìaΉ IcΉ
catcgorìc,Ή cìocΉ IcΉ dìvcrscΉ cmanazìonìΉ dcllaΉ Vcrì|àΉ ^ssoluta,Ή chcΉ sonoΉ tut|cΉ
manìIcstazìonìΉ rcla|ìvcΉ dcIIſcncrgìaΉ dclΉ 5ìgnorcȢΉ
MìcntcΉ cΉ scparatoΉ dalIaΉ sos|anza,Ή maΉ lcΉ dìvcrscΉ cncrgìc,Ή oΉ ca|cgorìc,Ή rì-
mangonoΉ purΉscmprcΉdìstìn|cΉ daΉqucstaΉsostanza.Ή ll concct|oΉcorrìspondcn|cΉ
sccondoΉcuìΉ|u||oΉcΉsìmuI|ancamcn|cΉLnoΉcΉ dìIIcrcn|cΉnonΉcΉcon|raddì|torìo,Ή
cΉ IoΉ
_
rlmad-Bhùçavalamʟ pcrmc|tcΉ dìΉ comprcndcrcΉ ì nΉ modoΉ chŚaroΉ qucs|aΉ
IìlosoIìaΉ dcìΉ lcdùnla-sȗlra,ʟ chcΉ comìncìanoΉ conΉ ìlΉ sğlraʟ 'Ȣanmùd}ʟ as}a´.ʟ
Qucs|aΉ conosccnza,Ή chcΉ pƨrmʨ| |ʩΉ diΉ comprcndcrcΉ comcΉ ìlΉ 5ìgnorcΉ 5uprcmoΉ
sìaΉ contcmporancamcn|cΉ dì IIcrcntcΉ cΉ nonΉdì IIcrcn|cΉdaIIcΉ 5ucΉcncrgìc,Ή cΉ unaΉ
rìspostaΉ alΉ tcn|atìvoΉ dcgIìΉ spccuIa|orìΉ mcn|alìΉ dìΉ s|abìlìrcΉ chcΉ l ' cncrgìaΉ cΉ I ' Ή
^ssolu|o.Ή ĂonΉ qucstaΉ conosccnŷaΉ sìΉ ̝ossonoΉ scoprìrcΉ ìΉ dì Ic|tìΉ dcIIaΉ |corìaΉ
monìs|ìcaΉcΉ dualìs|ìca.Ή loΉ svìluppoΉdìΉqucs|aΉcoscìcnzaΉtrasccndcntaIc,Ή basa-
|aΉsullaΉpcrIc||aΉcomprcnsioncΉchcΉ|u|toΉ cΉ͆imuItancamcn|cΉLnoΉcΉd˕IIcrcntcȊΉ
conduccΉsubì|oΉallaΉIìbcrazìoncΉ dallcΉ |rcΉ IormcΉdìΉ soIIcrcnza.Ή LcΉ|rcΉ IormcΉ dìΉ
soIIcrcnzaΉ sonoȹΉ ƽ) ΉlcΉsoIIcrcnzcΉ causa|cΉ daIΉ corpoΉcΉ dallaΉ mcn|c,Ή ĞƄΉ IcΉ soIIc-
rcnzcΉ ìnIIìt|cΉdaΉal|rìΉ csscrìΉvìvcntì ,Ή ň)Ή IcΉsoIIcrcnzcΉ causatcΉdaΉca|as|roIìΉna|uǦ
ralìΉ suΉ cuìΉ nonΉ abbìamoΉ controIIo.Ή
LoΉ
¿
rĘmad-Bhùçavalamʟ comìncìaΉ conΉ l ' abbandonoΉ dcIΉ dcvotoΉ aIIaΉ lcr-
sonaΉ ^ssolutaƍΉ llΉ dcvoűoΉ cΉ p˖cnamcnǜcΉ coscìcntcΉ dì ΉcsscrcΉ LnoΉ conΉ lǷ^sso-
lu|o,Ή cΉ aIIoΉ s|cssoΉ |cmpoΉ dìΉ occuparcΉ IaΉ posìzìoncΉ dìΉ scrvìtorcΉ c|crnoΉ
dclI ƀ^ssoIu|o. Ή McllaΉ concczìoncΉ ma|crìaIc,Ή I 'ìndìvìduoΉ pcnsaΉ IaIsamcn|cΉ dìΉ
csscrcΉ ìlΉ sìgnorcΉ dìΉ |u||oΉ cìoΉ chcΉ IoΉ cìrconda,Ή cΉ dcvcΉ cosiΉ subìrcΉ gIìΉ at|acchìΉ
rìpc|utìΉ dcllcΉtrcΉ IormcΉdìΉ soIIcrcnͬa.Ή ɱaΉquandoΉ prcndcΉ coscìcnzaΉ dcllaΉsuaΉ
vcraΉ condìͭioncΉ diΉ scrvìtorcΉ trasccndcn|alc,Ή sìΉ lìbcraΉ subì|oΉ daΉ ognìΉ soIIc-
rcnza. Ή ɎìnchǨΉıƀcsscrcΉ ccrcaΉ dìΉ controIIarcΉ ıaΉ naturaΉma|crìaIƦēΉ nonΉ haΉpossì-
bìIìtàΉ dìΉdìvcn|arcΉscrvì|orcΉdcIΉ5uprcmo, ΉpcrchǨΉìlΉ scrvìzìoΉ oIIcr|oΉ alΉ5ìgnorcΉ
dcv' csscrcΉ svol|oΉ ìnΉ puraΉ coscìcnļaΉ dcllaΉ proprìaΉ ìdcn|ìtàΉ spìrìtualc,Ή maΉnonΉ
appcnaΉ cglìΉ scrvcΉ cosìΉ ìlΉ 5ìgnorc,Ή sìΉ IìbcraΉ daΉ ognìΉ dìIIìcol|àΉ matcrìaIc.Ή
ănΉ sos|anza,Ή IoΉ
¿
rlmad-Bhùçavalamʟ cΉ ilΉ commcn|oΉ pcrsonalcΉ dì Ή Vyäsa-
dcvaΉ suIΉ Icdùnla-sğlra.ʟ ígIìΉ compìloΉ IoΉ
¿
rȉmad-Bhùçavalamʟ dopoΉ avcrΉ
raggì un|oΉ laΉ ma|urì | àΉspìrì|uaIc,Ή pcrΉ laΉ grazìaΉ dcIΉ suoΉ macs|roΉ Märada.Ή
_
rIΉ
VyäsadcvaΉcΉ unΉ avaƆùra,ʟ unaΉmanì IcstazìoncΉau|cn|ìcaΉdìΉ Märäyapa,Ή ìlΉ 5ìgno͵
rcΉ5uprcmo. Ή LaΉsuaΉau|orì|àΉnonΉcΉdunqucΉdaΉmc|tcrsìΉì nΉdubbìo. Ή ígIìΉcΉl ' au-
|orcΉ dìΉ tu||ìΉ ìΉ ŐcstìΉ vcdìcì,Ή tu|tavìaΉ raccomandaΉ ìnΉ partìcolarcΉ loΉ s|udìoΉ dclIoΉ
¿
rĘmad-Bhùçɇvalaĭƀʟ ăΉ varìΉ ĈurùDzaʟ prcscn|anoΉ dì IIcrcn|ìΉ modìΉ dì Ή rcndcrcΉ
cuI|oΉ aglìΉ csscrìΉ cclcstìȋΉ mcn|rcΉ ìlΉ Bhùçavalaʟ Ĉurùdzaʟ mcnzìonaΉsoItantoΉ ìlΉ 5ì-
gnorcΉ 5uprcmo.Ή ălΉ 5ìgnorcΉ5uprcmoΉ cos|ì|uìsccΉ ì nIa||ìΉ ì IΉcorpoΉ to|aIc,Ή cΉ gIìΉ
csscrìΉ ccIcs|ìΉ sonoΉ lcΉdì IIcrcn|ì Ήpar|ìΉdìΉ qucs|oΉ corpo.Ή lcrcìoΉcoIuìΉchcΉadoraΉ
dìrct|amcntcΉ ì IΉ 5ìgnorcΉ 5uprcmoΉ nonΉ haΉ alcunΉ bìsognoΉ dìΉ adorarcΉgIìΉ csscrìΉ
cclcstì .Ή ĂomcΉ rìsuIta|oΉ dìΉ |aIcΉ adorazìonc, ΉìlΉ5ìgnorcΉ5ìΉ IìssaΉsubì|oΉ nclΉ cuorcΉ
dclΉ dcvo| o. Ή lcrcìoΉ
_
rĭΉ Ăaì|anyaΉ MahäprabhuΉ haΉ dcIìnìtoΉ IoΉ
¿
rlmad-Bhù-
çavalamʟ ĩIΉ Iurù(taʟ i mmacolatoĕΉ distìngucndoloΉ cosìΉ daΉtuttìΉ gIĩΉ aItǕìΉ Iurù(tǕ.ʟ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¡Z 5rimad-ßhãgavatamě [Lantoě 1,ěLap.ě1ě
I I Ή mctodoΉ adattoΉ pcrΉ coglìcrcΉ ìIΉ mcssaggìoΉ dìΉ qucst'opcraΉ sublìmcΉ cΉ dìΉ
rìccvcrloΉ conΉ unΉ ascoItoΉ sottomcsso.Ή LnΉ attcggìamcntoΉ dìΉ sIìdaΉnonΉ saraΉ dìΉ
aIcunΉ aìuto.Ή IlΉ tcrmìncΉ usatoΉ ìnΉqucstoΉvcrsoΉ pcrΉ dìrìgcrcìΉsullaΉbuonaΉstradaΉ
cΉ susrȘ;uʟ chcΉ ìndìcaΉ IaΉ ncccssitaΉ dìΉ avcrcΉ unΉ grandcΉ ʛcsìdcrìoΉ dìΉ ascoItarcΉ
qucstoΉ mcssaggìoΉ trasccndcntaIc.Ή QucstoΉsìnccroΉ dcsìdcrìoΉ cΉIaΉprìmaΉquaIìtaΉ
rìchìcsta.Ή LcΉ pcrsoncΉ mcnoΉ IortunatcΉ nonΉ provanoΉ ncssunΉ ìnŲcrcsscΉ pcrΉ l'Ή
ascoItoΉdcIIoΉ
¿
rlmad-Bhùçavalam,ʟ pcrchcΉanchcΉscΉì I ΉmctodoΉcΉmoltoΉscmplì-
cc,Ή laΉ suaΉ appIìcazì oncΉ cΉ dì IIìcìlc. Ή LaΉ gcntcΉ sIortunataΉ trovaΉ ìlΉ tcmpoΉ pcrΉ
chìacchìcrcΉìnutìIì,Ή pcrΉconvcrsazìonìΉdìΉordìncΉmondano,ΉpolìtìcoΉoΉaItro,ΉmaΉ
quandoΉ cΉ ìnvìtataΉ adΉ ascoItarcΉ IoΉ
¿
rlmad-BhJçavalamʟ ìnΉ compagnìaΉ dcìΉ
dcvotìΉ dìvcntaΉ subìtoΉ rcstìa.Ή ^ltrìΉ ancora,Ή lcggcndoΉ pcrΉ proIcssìoncΉ IoΉ
¿
rimad-Bhùçavalam,ʟ sìΉaIIrcttanoΉaΉìmmcrgcrsìΉncIΉraccontoΉdcìΉdìvcrtìmcntìΉ
ìntìmìΉ dcIΉ 5ìgnorc,Ή aΉcuìΉdannoΉpìúΉoΉ mcnoΉìlΉváorcΉdìΉIavolcΉcrotìchc.Ή MaΉloΉ
_
rimad-BhJçavalamʟ dcv' csscrcΉ ascoltatoΉ dalI'ìnìzìo.Ή
QucstoΉ vcrsoΉ dcscrìvcΉ coloroΉ chcΉ sonoΉ ìnΉ gradoΉ dìΉ assìmìlarcΉ l 'opcraΉ
quandoΉdìchìaraΉchcΉsìΉdìvcntaΉqualìIìcatìΉadΉascoItarcΉIoΉ
¿
rlɃad-BhJçavalamʟ
dopoΉ avcrΉ compìutoΉ numcroscΉattìvìtaΉpìc. Ή IIΉ grandcΉ saggìoΉ VyäsadcvaΉassì-
curaΉaΉognìΉuomoΉd' ì ntclIìgcnzaΉcΉ dìΉgìudìzìoΉ chcΉpotraΉdìrcttamcntcΉrcalìzza-
rcΉIaΉ lcrsonaΉ 5uprcmaΉconΉI ' ascoltoΉ dclIoΉ
¿
rimad-BhJçavalam.ʟ Così,Ή scnzaΉ
dovcrΉ supcrarcΉ lcΉvarìcΉtappcΉdìΉrcalìzzazìoncΉ spìrìtuaIcΉ mcnzìonatcΉ ncìΉ lcda,ʟ
cìΉ sìΉ puoΉ ìmmcdìatamcntcΉ clcvarcΉ aIΉ IìvcIIoΉ dìΉ¡aramahamsaƴʟ cΉ suIIìcìcntcΉ
acccttarcΉ dìΉ rìccvcrcΉ qucstoΉ mcssaggìo. Ή
VLR5Oě J
Þlv Tğ
¯T
91^(*!ğ
Ñğ Wğ ½
Qm¶wt |l× |l
ntçama-kaĨ¡a-/ arʆrʟ ǴaƇɶƈşďęȵʟ ¡ǷĊĨĊɷęƑʟ
suka-mukhJdʟ am(la-drava-saə}ulamʟ
¡íbalaʟ bhJçavalamʟ rasamʟ Jla}amʟ
muhurʟ ahoʟ rasíkJʟ bhuvíʟ bhJvukJȺʟ
níçama:ʟ lcΉ 5crìtturcΉ vcdìchc;Ή kal¡a-laroŏ.ʟl ' aIbcroΉ dcìΉ dcsìdcrì;Ή çaltlam.ʟ
pcrIcttamcntcΉ maturo;Ή ¡halam.ʟ Irutto;Ή suka.ʟ
_
rślaΉ
_
uŞadcvaΉ Cosvãmţ,Ή ì I Ή
prìmoΉ aΉ narrarcΉ IoΉ
¿
rlmad-Bhùçavalamăʟ mukhJl.ʟ daIlcΉ labbraΉ dì ;Ή am(la:ʟ
ncttarc;Ή drava.ʟ sodoΉ cΉ morbìdo,Ή quìndìΉ IacìlcΉ daΉìngoìarc;Ή sam}ulam:ʟpcr-
IcttoΉ daΉtuttìΉ ìΉ puntìΉ dìΉvìstaɄΉ ¡íbala:ʟ gustatclo,Ή bhùçavalam:ʟ i ť Ή lìbroΉ suIIaΉ
scìcnzaΉ dcll'ctcrnaΉ rclazìoncΉ traΉ glìΉ csscrìΉ ìndìvìduaIìΉ cΉ ìlΉ 5ìgnorcΉ 5uprcmo;Ή
rasam:ʟsuccoΉ (cìoΉchcΉcΉgustoso),Ή Jla}am:ʟ IìnoΉaIIaΉlìbcrazìonc,ΉoΉpcrsìnoΉsuIΉ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoěƑʃΉ Lcě domandcě dciě saggiě 1ƑΉ
pìanoΉ Iìbcrato,Ή muhuđ.ʟ scmprc,Ή aho.ʟ o,Ή rastkJđ.ʟ coloroΉ chcΉ sonoΉ cspcrtìΉ
ncIlaΉscìcnzaΉ dcìΉdolcìΉ scntìmcntì;Ή bhuvt:ʟ suIIaΉɹcrra;Ή bhùvukJƏ.ʟcompctcntìΉ
cΉ rìIIcssìvì.Ή
JRAD¡Z¡ONLě
Oě uomìnìěd'inlcIIìgcnza,ěgustatcěIoěSr|maJ-Bhãgavatam,ìIělrutloěmaturoě
dcII'aIbcroě dciě dcsidcrìě dcIIaě Icltcraluraě vcdica.ě Qucsloě lcncroě lrultoě daIě
saporcě diě ncllarcě haě loccaloě Icě Iabbraě diě 5riě 5ukadcvaě Losvãmi,ě cě haěprcsoě
cosiě uně gustoě ancoraě piúě soavc,ě anchcě pcrěIcě anìmcě Iibcralc.ě
bF¡LLAZlONLě
IΉ prìmìΉ ducΉ slokaʟ hannoΉ dìmostratoΉ ìnΉ modoΉ dcIìnìtìvoΉ chcΉ loΉ
¿
r/mad-
BhJyavaĻamʟ cΉ ìIΉ JcstoΉ subIìmcΉ pcrΉ ccccIIcnza,Ή chcΉ supcra,Ή pcrΉ IcΉ sucΉ qualìtàΉ
trasccndcntalì,ΉtuttìΉglìΉaltrìΉ1cstìΉ vcdìcìƋΉ ɺrasccndcΉognìΉattìvìtàΉcΉconosccn-
zaΉ matcrìaIc.Ή ɕIΉtcrzoΉslokaʟ aggìungcΉchcΉɔoΉ
¿
r/madŹBhJyava/amʟ nonΉ cΉsoloΉ
unaΉ5crìtturaΉdìΉordìncΉsupcrìorc,Ή maΉanchcΉ ìlΉIruttoΉmaturoΉdìΉtuttaΉlaΉlcttc-
raturaΉ vcdìca.Ή lnΉ altrcΉ parolc,Ή costìtuìsccΉ laΉ crcmaΉ dcIIaΉ conosccnzaΉvcdìca.Ή
McrìtaΉ dunqucΉ chcΉ loΉ sìΉ ascoItìΉ ìnΉ modoΉ pazìcntcΉ cΉ sottomcsso.Ή E ì nIattìΉ
csscnzìaIcΉ rìccvcrncΉ ìlΉ mcssaggìoΉ cΉ gIìΉ ìnscgnamcntìΉ conΉ grandcΉ rìspcttoΉ cΉ
costantcΉ attcnzìonc.Ή
IΉ lcdaʟsonoΉ paragonatìΉ aΉ unΉ albcroΉ dcìΉ dcsìdcrìΉpcrchcΉcontcngonoΉtuttaΉ
laΉ conosccnzaΉacccssìbìIcΉaII' uomo,ΉsìaΉsuIΉpìanoΉdcllcΉncccssìtàΉmatcrìalìΉsìaΉsuΉ
quclIoΉ dcllaΉrcalìzzazìoncΉspìrìtualc.Ή IΉ lcdaʟracchìudonoΉtuttaΉlaΉconosccnzaΉ
cΉ lcΉ IcggìΉ rcIatìvcΉ allaΉ vìtaΉ socìalc,Ή polìtìca,Ή rclìgìosa,Ή cconomìcaΉ cΉ mìIìtarc,Ή
oItrcΉallaΉmcdìcìna,ΉIaΉchìmìca,Ή IaΉIìsìcaΉcΉ IaΉmctaIìsìca,Ή ìnΉbrcvcΉtuttoΉ cìoΉ chcΉ
cΉrìchìcstoΉ pcrΉ mantcncrcΉ I'armonìaΉ dcIΉ corpoΉ cΉ dcII'anìmaƊΉ MaΉsoprattuttoΉ
contcngonoΉ dìrcttìvcΉ prccìscΉ suIlaΉ rcalìzzazìoncΉ spìrìtualc.Ή LoΉ svìluppoΉ sì-
stcmatìcoΉ dcllaΉconosccnzaΉìmplìcaΉ un' cIcvazìoncΉgraduaIcΉ dclI'csscrcΉvìvcntcΉ
|ìnoΉ aIΉ pìanoΉ spìrìtuaIc,Ή cΉ IaΉpìúΉ altaΉrcaIìzzazìoncΉspìrìtualcΉconsìstcΉ ncIΉca-
pìrcΉ chcΉ Oìo,Ή IaΉlcrsonaΉ 5uprcma,Ή cΉ ìlΉ rìccttacoIoΉ dìΉ tuttcΉ IcΉ cmozìonìΉ spìrì-
ǘuaIì,Ή oΉ rasa.ʟ
OaΉBrahmä,ΉprìmaΉcrcaturaΉdcII'unìvcrso,Ή IìnoΉ aIˀΉ'ìnsìgnìIìcantcΉIormìca,Ή
ognìΉcsscrcΉvìvcntcΉdcsìdcraΉtrarrcΉ qualchcΉ cmozìoncΉ daIIcΉproprìcΉpcrcczìonìΉ
scnsoΉ rìaƮΉ ì.Ή QucstìΉ pìaccĵìΉ dcìΉ scnsìΉ sonoΉ dc͊ŮìΉ rasa.ʟ ĢsisŮonoΉ moİtcΉvaǐìctàΉ
dìΉ rasa,ʟ maΉ IcΉ 5crìtturcΉ IìΉ raggruppanoΉ ìnΉ dodìcìΉ catcgorìcȴΉ I ) Ήs(ɛçdra,ʟ scnŸ
tìmcntoΉ amoroso;Ή Ğ)Ή vJlsal}a,ʟ aIIcttoΉ dcìΉ gcnìtorì;Ή ň)Ήsakh}a,ʟ amìcìzìa,Ή aI-
IcttoΉ Iratcrno;Ή 4)dJs}a,ʟ scrvìzìo;Ή 5)sJnla,ʟ ncutralìtà;Ή 6)raudra,ʟ coIIcra;Ή 7)
adbhula,ʟ stuporcŊΉ ȳ ) ΉhJs}a,ʟ Iìnzionc, Ή 9) vira,ʟ coraggì o; Ή ɖɳ)Ή da}J,ʟ compas-
sìonc;Ή ƛƽ)Ή bha}Jnaka,ʟ paura,Ή orrorc;Ή ȩĞ )Ή b/bhalsa,ʟ sconvoIgìmcnto.Ή
LaΉ sommaΉ dìΉ qucstìΉ rasaʟ csprìmcΉ ìIΉ conccttoΉ dìΉ aIIctto,Ή dìΉ amorc.Ή LcΉ
csprcssìonìΉ prìncìpalìΉ dcll'amorcΉ sonoΉ I ' adorazìonc, Ή ìlΉ scrvìzìo,Ή l ' amìcìzìa,Ή
l ' aIIcttoΉ dcìΉ gcnìtorìΉ cΉ ìΉ scntìmcntìΉconìugalìŋΉ quandoΉqucstcΉcsprcssìonìΉsonoΉ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¡4 5rimad-ßhãgavatamě [Lantoě I, Lap. 1ě
asscn| ì , Ή| ' amorcΉsì ΉmanìIcs|aΉ pcrΉvì cΉìndìrc||c,Ή a||ravcrsoΉ laΉcol|cra,ΉIoΉs|upo-
rc,Ή laΉ Iìnzìonc,Ή ì|Ή coraggìo,Ή laΉ compassìonc,Ή laΉ pauraΉ oΉ loΉ sconvolgìmcn|o.Ή
ĥcrΉ cscmpìo,Ή quandoΉ unΉ uomoΉsìΉ lcgaΉaΉ unaΉ donna,Ή |aΉ loroΉ rc|azìoncΉsìΉ basaΉ
suΉ scn|ìmcn|ìΉ amorosì,Ή oΉ s(ɄçJra-rasa.ʟ MaΉ scΉ ìΉ |oroΉ ra̚por|ìΉ sìΉ dc|crìorano,Ή
ìlΉ rasaʟ d' amorcΉ puoΉ mìschì arsìΉ conΉ laΉ mcravìg|ìa,Ή laΉ co|lcra,Ή loΉ sconvo|gì-
mcn|o,ΉpcrsìnoΉl ' orrorc,ΉoΉanchcΉ|rasIormarsìΉìnΉunΉal|roΉrasa.ʟ 5ìΉvcdonoΉ|a|-
vo||aΉ rc|azìonìΉ amoroscΉconc|udcrsìΉ ìnΉ crìmìnìΉ orrìbìlì.Ή Í rasaʟ sìΉ scambìanoΉ
scmpǑcΉ|raΉcsscr|ΉdcllaΉs|cssaΉspccŗc.Ή MonΉpuoΉcsscrcìΉunoΉscambìoΉdìΉ rasaʟ|raΉ
unΉ uomoΉ cΉ unaΉ bcs|ìa,Ή oΉ unΉal|roΉ csscrcΉ qua|sìasì,Ή cΉ vìccvcrsa.Ή MaΉ| ' anìmaΉ
spìrì|ualcΉpar|ccìpaΉdc||aΉs|cssaΉna|uraΉdclΉ5ìgnorcΉ 5uprcmo,Ή IaΉLnoΉconΉLuìΉ
su|Ή pìanoΉ qua|ì|a|ìvo.Ή ĥcrcìoΉ g|ìΉ scambìΉ dìΉ rasaʟ |rovanoΉ |aΉ |oroΉ orìgìnc,Ή cΉ
anchcΉ |aΉ loroΉ manìIcs|azìoncΉ |o|a|c,Ή sulΉ pìanoΉ assolu|o,Ή |raΉ l ' csscrcΉ ìndìvìͰ
dua|cΉ cΉ ìlΉ 1u||oΉ spìrì|ualc,Ή ì | Ή 5ìgnorcΉ 5uprcmo. Ή
C| | Ήņɋulíʟmanlra,ʟ oΉ | nni Ή ͨcdic|ĔΉ dcscĶìŶonoΉ | |Ή 5|gnoĶcΉ 5uprcmoΉcomcΉľƾaΉ
sorgcn|cΉ dìΉ |u||ìΉ ìΉ rasaŕ .ʟ QuandoΉ l 'csscrcΉ ìndìvìdua|cΉ cn|raΉ ì nΉcon|a||oΉcolΉ
5ìgnorcΉ 5uprcmo,Ή scambìandoΉ conΉ LuìΉ ì|Ή rasaʟ na|uralcΉ cdΉ c|crnoΉ cʹcΉ lìΉunì-
scc,Ή |rovaΉ|aΉvcraΉ Iclìcì|à. Ή C|ìΉ s|cssìΉ ņrultʟ manlraʟìnscgnanoΉ chcΉ ognìΉ csscrcΉ
vìvcn|c,Ή ncllaΉ suaΉ condìzìoncΉ orìgìnalc,Ή cΉ Ia||oΉ pcrΉ scambìarcΉ unΉ par|ìco|arcΉ
rasaʟ conΉ ì|Ή 5ìgnorcΉ 5uprcmo.Ή MaΉ pcrΉ rì|rovarcΉ |aΉpìcnczzaΉ dìΉ qucs|oΉ s|a|oΉ
orìgìna|cΉ 0 ncccssarìoΉ raggìungcrcΉ |aΉ |ìbcrazìonc,Ή poìchcΉ nc|| ŀcsìs|cnzaΉ ma|c-
rìalcΉ ì | Ή rasaʟ sìΉ |rovaΉ soloΉ ìnΉ unaΉ IormaΉ |cmporancaΉ cΉ dìs|or|a.Ή ĥcrcìoΉ nc|Ή
mondoΉ ma|crìalcΉ ìΉ rasaʟ assumonoΉ dìvcrsìΉ rìsvol|ìΉ ma|crìa|ìΉ comcΉ |aΉ collcraΉ
ŝraudra)ʟ oΉ a||rìΉdclloΉs|cssoΉ |ìpo.Ή ChìΉ svìluppaΉ unaΉ conosccnzaΉapproIondì|aΉ
dcìΉvarìΉ rasa,ʟ chcΉsonoΉ a||aΉbascΉdìΉ ognìΉazìonc,ΉpuoΉcomprcndcrcΉchcΉìΉ rasaʟ
dc|Ή mondoΉ ma|crìalcΉ nonΉ cos|ì|uìsconoΉ chcΉ unΉ ri I|cssoΉ dcIorma|oΉ dìΉ qucl|ìΉ
orìgìna|ìΉ dc|Ή mondoΉ spìrì|ua|c.Ή I|Ή vcroΉ crudì|oΉ aspìraΉ aΉ gus|arcΉ ì|ΉpuroΉ rasa,ʟ
ncl|aΉ suaΉ IormaΉ spìrì|ua|c.Ή AΉ unΉ |ìvc||oΉ ì nIcrìorc,Ή a||rìΉ dcsìdcranoΉ Ŭcmp|ìcc-
mcn|cΉ IondcrsìΉncll ' Asso|u|o,Ή maΉ IìnchcΉnonΉavrannoΉ conosccnzaΉdcìΉdìvcrsìΉ
rasa,ʟ ncanchcΉìΉ pìuΉìn|c||ìgcn|ìΉdìΉqucs|ìΉ|rasccndcn|a|ìs|ìΉ gìungcrannoΉ aΉsupcǣ
rarcΉ qucs|aΉ ìdcn|ìIìcazìoncΉcolΉ 1u||oΉ spìrì|ualc.Ή
Qucs|oΉsƄokaʟspìcgaΉchcΉì|Ήrasaʟspìrì|ua|c,ΉIon|cΉdìΉgìoìaΉanchcΉpcrΉlcΉanìmcΉ
|ìbcra|c,Ή puoΉ csscrcΉgus|a|oΉ conΉ loΉs|udìoΉ dc||oΉ 5r/mad-Hhdçavalam,ʟ pcrchcΉ
qucs|aΉ5crì||uraΉsub|ìmcΉrapprcscn|aΉì | ΉIru||oΉ ma|uroΉdc|| ' a|bcroΉdc||aΉcono-
sccnzaΉvcdìca.Ή Ascol|andoΉconΉso||omìssìoncΉqucs|oΉ1cs|oΉ|rasccndcn|a|cΉsìΉ
puoΉgìungcrcΉa||'apìccΉdc||aΉgìoìaΉcΉsoddìsIarcΉognìΉdcsìdcrìoΉdclΉcuorc.Ή MaΉsìΉ
dcv'csscrcΉ a||cn|ìΉ ʐhcΉ qucs|oΉ mcssaggìoΉ sìΉ rìccvaΉ daΉ unaΉ Ion|cΉ sìcǟra,Ή nc||oΉ
sĺcssoΉmodoΉ| nΉcuìΉ IuΉ rìccŶu|oΉ ìnΉ orìgìnc.Ή ĤäradaΉ Mun|Ή | oΉporĺoΉda|Ή mondoΉ
spìrì|ualcΉcΉ |oΉ|rasmìscΉa|ΉsuoΉdìsccpo|oΉ
_
riΉVyäsadcva,Ή chcΉaΉsuaΉvoI|aΉ|oΉ|ra-
smìscΉaΉsuoΉIìg|ìoΉ
_
ri|aΉ
_
ukadcvaΉCosvämi,ΉchcΉloΉcomunìcoΉaΉĥarIk΄ì|ΉMahäĽ
rʎŝa, Ήsc||cΉgìornìΉprìmaΉdc||aΉmor|cΉdìΉqucs|oΉrc. Ή
_
rilaΉ
_
ukadcvaΉCosvämiΉcraΉ
unΉ' anìmaΉlìbcra|aΉ IìnΉ dal|aΉ nascì|a,Ή cΉ pcrI|noΉ nclΉ grcmboΉ dìΉ suaΉ madrc,Ή nonΉ
rìccvc||cΉquìndìΉ a|cunaΉ IormazìoncΉspìrì|ua|cΉdopoΉ laΉsuaΉ vcnu|aΉaIΉ mondo.Ή
AppcnaΉ na|ìΉ nonΉ sìΉ cΉ svì|uppa|ìΉ ncΉ ma|crìa|mcn|cΉ ncΉ sp|rì|ua|mcn|ʟ,Ή maΉ
_
rIΉ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VersoěJJ Leě domandeě deiě saggiě 1ƒΉ
_
ukadcvaΉCosvãmiĕΉ animaΉgiàΉ pcrƪc||amcn|cΉlìbcra|a,Ή nonΉ avcvaΉ bisognoΉ diΉ
so||os|arcΉ aΉ ncssunΉ mc|odoΉ diΉ rcaIizzazìoncΉ spirì|ualc.Ή 5cbbcncΉ |o|almcn|cΉ
Iibcra|o,Ήsì|ua|oΉsuIΉpianoΉ|rasccndcn|aIc,ΉaIΉdìΉlàΉdcIlcΉ|rcΉinIlucnzcΉma|crìaIi,Ή
cgIìΉsiΉscn|ˁΉa||ra||oΉdalΉ sublīmcΉ rasaʟ chcΉsĪΉ gus|aΉvicīnoΉ alΉ 5ignorcΉ 5uprcmoĕΉ
adora|oΉ dallcΉ anìmcΉ Iibcra|cΉcoIΉ can|oΉ dcglìΉ innìΉ vcdici.Ή lΉ divcr|imcn|iΉ dclΉ
5ìgnorcΉ sonoΉ inIa||iΉ piuΉ aIIascinan|ìΉ pcrΉ I ' animaΉ Iìbcra|aΉ chcΉ pcrΉ I ' uomoΉ
comunc.Ή IaΉVcrĪ|àΉAssoIu|aΉ nonΉ puoΉ dunqucΉcsscrcΉìmpcrsonalc,Ή pcrchcΉIoΉ
scambìoΉ diΉ rasaʟ cΉ possìbìIcΉsoloΉ |raΉ pcrsonc.Ή
_
ukadcvaΉCosvãmiΉnarraΉ inΉ modoΉ sis|cma|icoΉ ìΉ dìvcr|ìmcn|iΉ |rasccndcnď
|aIiΉ dcIΉ 5ìgnorcΉ ncìΉ vcrsìΉ dcIIJoΉ
¿
rǸmad-HhdçavalamƱʟ cgliΉ rcndcΉ l Ēargomcn|oΉ
a||racn|cΉ pcrΉ |u||ì, Ή comprcsiΉ coloroΉ ĨhcΉ ccrcanoΉ sol|an|oΉ diΉ raggiungcrcΉ IaΉ
lìbcrazìoncΉcΉ IarcΉ LnoΉcoIΉƞu||oΉ 5uprcmo.Ή InΉsanscrì|o, ΉiIΉ |crmincΉSukaʟìndìͱ
caΉunΉ pappagaIIoΉ iIΉ cǠiΉbcʑĨoΉrossoΉ haΉilΉ po|crcΉdìΉaccrcsccrcΉ ìlΉ doIccΉsaporcΉ
dcIΉ Iru||oΉ ma|uroΉ chcΉ assaggìa.Ή Cosi,Ή ĬIΉ IČuǘ|oΉ ma|uroΉ cΉ gus|osoΉ dcIlaΉconoď
sccnzaΉ vcdìcaΉ prcndcΉ unΉ saporcΉ ancoraΉ pìúΉ soavcΉ quandoΉ cΉ |occa|oΉ dallcΉ
labbraΉ diΉ
_
rilaΉ
_
ukadcvaΉ Cosvãmi.Ή ígliΉ cΉ paragona|oΉ aΉ unΉ pappagalloΉ nonΉ
pcrΉIaΉsuaΉabìIì|àΉdìΉrìpc|crcΉIoΉ 5rimad-HhdçavalamʟcosìΉcomcΉglìΉIuΉ|rasmcssoΉ
dalΉsuoΉcrudi|oΉpadrc,Ή maΉpcrΉ l 'ar|cΉdiΉprcscn|arcΉI ĒopcraΉinΉunΉmodoΉ |aIcΉchcΉ
|u||ìΉ gIìΉuomini,Ή dìΉqualunqucΉcondizionc,Ή sianoΉ aIIascìna|ìΉdaIΉsuoΉmcssaggio.Ή
lnoI|rc,Ή
_
rIIaΉ
_
ukadcvaΉ CosvãmIΉcsponcΉl'opcraΉinΉmodoΉ daΉ pcrmc||crcΉaΉ
ogniΉ pcrsonaΉ sìnccraΉ chcΉ I ' ascoI|ìΉ conΉ so||omissioncΉ dìΉ provarcΉ subi|oΉ cmoͲ
zioniΉ |rasccndcn|ali,Ή compIc|amcn|cΉ dis|in|cΉ daìΉ scn|imcn|ìΉ pcrvcr|i|ìΉ dcIΉ
mondoΉma|criaIc.Ή Qucs|oΉIru||oΉma|uroΉnonΉcΉcadu|oΉbru|almcn|cΉdaΉK(¸Ɍaď
Ioka,Ή ìlΉ pìanc|aΉsuprcmo.Ή E s|a|oΉ |raspor|a|oΉ conΉ grandcΉ cura,Ή scnzaΉ alcunΉ
ur|o,Ή scnzaΉcsscrcΉaIIa||oΉdcIorma|o, Ήa||ravcrsoΉlaΉca|cnaΉdiΉmacs|rìΉspìri|uaď
lì.Ή LaΉgcn|cΉscìocca,Ή chcΉnonΉappar|ìcncΉallaΉsucccssioncΉdìΉmacs|rìΉspìrì|uali,Ή
commc||cΉgraviΉcrroriΉquandoΉ |cn|aΉ diΉcapīrcΉìlΉ mis|croΉdcıΉpi͛Ή al|oΉ |raΉÌ rasaʟ
|rasccndcn|aIì,ΉmaniIcs|a|oΉa||ravcrsoΉlaΉ danzaΉrasa,ʟ scnzaΉscguircΉIcΉ |racccΉdiΉ
_
ukadcvaΉ CosvãmI.Ή Qucs|iĖΉ ì nIa||i,Ή prcscn|aΉ conΉ grandcΉ curaΉ iIΉ Iru||oΉ dcIΉ
Hhěçavalam,ʟ cΉ assicuraΉalΉ lc||orcΉilΉprogrcsso,ΉpassoΉdopoΉpasso,ΉvcrsoΉIaΉpi͜Ή
aI|aΉ rcaIizzazioncΉ spìri|uaIc.Ή 5ìΉ dovrcbbcΉ csscrcΉ dunqucΉ abbas|anzaΉ in|cIIi-
gcn|ìΉdaΉrìconosccrcΉalIoΉ5rimad-Hhdyavalamʟ ìIΉsuoΉgìus|oΉvalorc,ΉispìrandosìΉ
aΉ macs|rìΉ comcΉ
_
ukadcvaΉ CosvãmiȅΉ chcΉ ìmpìcganoΉ |an|aΉ curaΉ nclΉ rìvclarcΉ
qucs|aΉconosccnza.Ή lI Ήmc|odoΉusa|oΉ daIIaΉsucccssìoncΉdìΉmacs|riΉnclIaΉscuolaΉ
bhdçavalaʟsuggcrìsccΉ chcΉ anchcΉ ìnΉ Iu|uroΉ IoΉ 5rimad-Hhdçavalamʟ dcvĒcsscrcΉ
riccvu|oΉdaΉunaΉpcrsonaΉchcΉcΉvcramcn|cΉunΉrapprcscn|an|cΉd˂Ή
_
rĭIaΉ
_
ukadcvaΉ
Cosvãmi.Ή CoIoroΉchcΉrcci|anoΉloΉ5rtmad-HhdçavalamʟpcrΉmcs|ìcrc,ΉinΉmodoΉ
dcIΉ |u||oΉ ìnau|cn|ìco,Ή nonΉ possonoΉ csscrcΉ rapprcscn|an|iΉ dìΉ
_
ukadcvaΉ Coď
svãmi.Ή íssiΉdcsìdcranoΉsoIoΉ assicurarsìΉ daΉvìvcrc.Ή 5iΉ dcvcΉ dunqucΉcvì|arcΉdiΉ
ascoI|arcΉìΉ dìscorsìΉ diΉ |aIiΉ ìmpos|ori,Ή chcΉ hannoΉ gcncraImcn|cΉ l Ēabi|udìncΉ dìΉ
passarcΉ dìrc||amcn|cΉ aIIaΉ par|cΉ pìúΉ ľconIidcnzìaIc'Ή dcll'opcra,Ή ìgnorandoΉ
dcIΉ|u||oΉiIΉmc|odoΉgraduaIcΉchcΉpcrmc||cΉdìΉcoglìcrncΉiIΉsìgniIìca|oΉproIondo.Ή
1alìΉìmbrogIionìΉs'immcrgonoΉquasìΉ scmprcΉncIΉcuorcΉdcIΉraccon|oΉdcIIaΉdanȘ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ló 5rimad-ßhãgavatamě [Lanloě 1 , ěLap.ě1ě
zaΉ rasa,ʟ chcΉ saràΉ sìcuramcntcΉ maIcΉ ìntcrprctataΉ daI| ' uomoΉ comunc.Ή AlcunìΉ
consìdcranoΉqucstìΉdìvcrtìmcntìΉdclΉ 5ìgnorcΉcomcΉìmmoraIì,ΉaltrìΉI ì ΉoIIuscanoΉ
conΉ IcΉ IoroΉ stupìdcΉ ìntcrprctazìonì.Ή McssunoΉ dìΉ IoroΉ provaΉ ìIΉ mìnìmoΉdcsìdcͳ
rìoΉ dìΉ scguìrcΉ lcΉ tracccΉ dìΉ
_
rIIaΉ
_
ukadcvaΉ Cosvämi.Ή
lnΉ concIusìonc,Ή chìΉ dcsìdcraΉscrìamcntcΉ approIondìrcΉ loΉ studìoΉ dc|Ή rasaʟ
dovràΉ rìccvcrcΉ ìlΉ mcssaggìoΉ dcIIoΉ 5rtmad-Hhdçavatamʟ daΉ unΉ rapprcscntantcΉ
quaIìIìcatoΉ dìΉ
_
ukadcvaΉ CosvämiΉ nclIaΉsucccssìoncΉdìΉmacstrìΉ spìrìtuaIì,Ή pcr-
chcΉ qucstìΉ narraΉ IoΉ 5rtmadŨHhdçavatamʟ IìnΉ daIΉ suoΉ ìnìzìo,Ή cΉ nonΉ ìnΉ modoΉ
caprìccìosoΉ oΉ alΉ soIoΉ scopoΉ dìΉsoddìsIarcΉ IcΉ mcntìΉ matcrìaIìstìchcΉ chcΉhannoΉ
unaΉscarsaΉconosccnzaΉdclIaΉscìcnzaΉtrasccndcntalc.Ή
_
ukadcvaΉCosvämiΉprc-
scntaΉ IoΉ 5rtmad-Hhdçavatamʟ conΉ talcΉ artcΉ chcΉ unaΉ pcrsonaΉ sìnccraΉ cΉ scrìaΉ
assaporcràΉ subìtoΉ ìlΉ IruttoΉ maturoΉ dcIIaΉ conosccnzaΉ vcdìca,Ή scmplìccmcntcΉ
acccttandoΉ dìΉrìccvcrncΉ ìIΉncttarcΉ dallcΉ sucΉ IabbraΉ oΉ daΉ quclIcΉ dcIΉsuoΉ autcn-
tìcoΉ rapprʠscntantc.Ή
VLRbOě 4
natmtscʟ ŗntmtţɀ-ksctrcʟ
¡sa}aĩʟ saunakdda}aĢtʟ
satramʟ svarçd}aʟ lokd}aʟ
sahasra-samamʟ dsataʟ
natmt;c.ʟ naIIaΉ IorcstaΉ conoscìutaΉ comcΉ Maìmì¸äraͼya;Ή antmt;a-k;ctrc.ʟ
ìlΉ luogoΉ partìcoIarmcntcΉ caroΉ aΉ Vì¸ͽuΉ (chcΉ nonΉ chìudcΉ maìΉ IcΉ paIpcbrc);Ή
¡sa}aĩ.ʟsaggì ;Ή saunaka-dda}aĢt.ʟ guìdatìΉ dalΉsaggìoΉ
_
aunaka;Ή satram.ʟsacrìIì-
cìo;Ή svarçd}a:ʟpcrΉìIΉ5ìgnorc,ΉchcΉcΉgIorì IìcatoΉncìΉcìcIì;Ή lokd}a.ʟcΉpcrΉìΉdcvotìΉ
chcΉsonoΉscmprcΉìnΉcontattoΉ coIΉ5ìgnorc;Ή sahasra.ʟ mìlIc;Ή samam.ʟannì;Ή dsata.ʟ
compìrono. Ή
1RAD¡Z¡ONLě
¡nětcmpo,ěgrandìěsaggiěguidatìědaě5aunakaěsiěrìunironoěiněuněIuogoěsantoě
ncIIaě lorcstaě dìě Naimi¶ãraqyaě pcrěcompicrcě uně grandcě sacrilìcìoě chcě dovcvaě
durarcě miIIcě anni,ě pcrě Iaě soddislazioncě dcIě bìgnorcě cě dciě buoìě dcvotì.ě
bF¡LLAZ¡ONLě
lΉ prìmìΉtrcΉslokaʟcostìtuìsconoΉi lΉprcludìoΉdcIIoΉ 5rtmad-Hhdçavatam.ʟ ConΉ
qucstoΉvcrsoΉ aIIrontìamoΉ ìnvcccΉ laΉ tramaΉ stcssaΉ dìΉ qucstoΉ grandcΉ racconto.Ή
LoΉ 5rtmad-Hhdçavatamʟ IuΉnarratoΉ pcrΉlaΉprìmaΉvoltaΉdaΉ
_
rĭIaΉ
_
ukadcvaΉCoā
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrsoě4J lcě domandcě dciě saggiě 1ƓΉ
svämI,Ή cΉ ncIIaΉ IorcstaΉ dìΉ Maìmì ¸äraċ)yaΉ ìIΉ JcstoΉ saràΉtrasmcssoΉpcrΉ laΉ sccondaΉ
voIta.Ή
IIΉ lù}avi}aʟ ljanlraʟc' ì nIormaΉchcΉ Brahmä, Ή I' ì ngcgncrcΉ dclI'unìvcrsoΉ chcΉ
noìΉabìtìamo,Ή ìmmagìnoΉunŁ ìmmcnsaΉruotaΉchcΉcìrcondavaΉI' ì n|croΉunìvcrsoΉcΉ
ìIΉ cuìΉ ccntroΉcorrìspondcvaΉaΉ ŴnΉ ƿuogoΉ bcnΉ prccìso,Ή Maìmì¸äraċ)ya.Ή AnchcΉìIΉ
Iarùhaʟ Furùpaʟ mcnzìonaΉIaΉ IorcstaΉ dìΉ Maìmì¸äraċ)ya, Ή aggìungcndoΉ chcΉ ognìΉ
sacrìIìcìoΉ compìutoΉ ìnΉ qucstoΉ luogoΉ avràΉ l 'cIIc|toΉ dìΉrìdurrcΉ laΉ po|cnzaΉ dcIIaΉ
gcn|cΉ dcmonìaca.Ή lcrcìoΉ ìΉ brùhmaŐaʟprcIcrìsconoΉ qucstoΉ IuogoΉ pcrΉ ìlΉ com-
pìmcntoΉ dcìΉ IoroΉ sacrì |ìĨì.Ή
IΉ dcvotìΉ dcIΉ 5ìgnorc,Ή
_
rǀΉ Vì¸˳ƃ ˵˶ Ȇ ΉoII̢onoΉ ognìΉ tìpoΉ dìΉ sacrìIìcìoΉpcrΉ ìlΉ 5uoΉ
pìaccrc.Ή LssìΉ sonoΉ costan|cmcnĻcΉ a| | rʄ| | ì Ή dalΉ 5ŴoΉ scrvìzì o, Ή mcntrcΉ IcΉ anìmcΉ
cadutcΉ sonoΉ attra|tcΉ daìΉ pìaʒcrìΉ dʡ˷ ƿ Dz c̼ìstcnzaΉ matcrìaIJc.Ή LaΉ Hhaçavad·ç/Ȥùʟ
ìnscgnaΉchcΉ ognìΉ azìoncΉ compì u| aΉìnΉ qucǖ|oΉmondoΉpcrΉunΉmotìvoΉchcΉ nonΉ sìaΉ
ìlΉ pìaccrcΉ dìΉ Vì¸ɘŃŒΉ ìnca|cnaΉscmprcΉ pìŵΉ ìIΉ suoΉ autorc.Ή ɪcΉ 5crìŮturcΉ c' ìngìȕ-
gonoΉ quìndìΉ dìΉcompìcrcΉtuttcΉIcΉnostrcΉazìonìΉìnΉ unoΉspìrìtoΉdìΉsacrìIìcìoΉ pcrΉ
laΉ soddìsIazìoncΉ dìΉ Vì¸ɗǿŒΉ cΉ dcìΉ 5uoìΉ dcvotì ƌ Ή Qucs|oΉpoČtcràΉalΉ mondoΉpaccΉ cΉ
prospcrìtà. Ή
l grandìΉ saggìΉ dcsìdcranoΉ scmprcΉìIΉbcncΉdìΉ tuttì, Ή pcrcìoΉ ìΉ saggìΉguìdatìΉ daΉ
_
aunakaΉ sìΉ rìunìsconoΉ ncIΉ ˴uogoΉ santoΉ dìΉ Maìmì¸äraŠƃyaΉ conΉ l ' ìn|cnzìoncΉ dìΉ
compìcrcΉ unaΉ scrìcΉ ìnìntcrrottaΉ dìΉ grandìΉ sacrìIìcì.Ή l' uomoΉ ìmmcrsoΉ ncII'Ή
oblìoΉ nonΉ conosccΉ IaΉ vìaΉ dcIlaΉ paccΉ cΉ dcIIaΉprospcrìtà.Ή l saggì ,Ή ìnvccc,Ή |aΉ
conosconoΉbcnc,ΉpcrcìoΉsonoΉscmprcΉdcsìdcrosìΉdìΉcompìcrc,ΉaΉbcncIìcìoΉdcglìΉ
ŴomìnìΉ vìr|uosì,Ή at|ìΉchcΉportcrannoΉpaccΉaIΉmondo.Ή AmìcìΉsìnccrìΉdìΉ tu||ìΉ glìΉ
csscrì ,Ή cssìΉ s' ìmpcgnanoΉ cos|antcmcntcΉ nclΉ scrvìzìoΉ dìΉ dcvozìoncΉ aIΉ 5ìgnorcΉ
pcrΉìIΉbcncΉdìΉtut|ìΉaΉcostoΉdìΉaIIron|arcΉgrandìΉ prìvazìonì . Ή
_
rIΉVì¸ə)Œ, ΉìlΉ5ìgno-
rc,ΉcΉparagonatoΉaΉunΉgrandcΉaIJbcroΉìΉcuìΉramìΉcΉ IoglìcΉsonoΉtut|ìΉglìΉaItrìΉcsscrìΉ
ěcsscrìΉ cclcst ì , Ήuomìnì, Ή 5ì ddha,Ή CäraċŃa, Ή Vìdyädhara,Ήccc.Ή QuandoΉ s' ìnnaI-
IìaΉlaΉ radìccΉ dìΉunΉaIbcro,Ή anchcΉ| ut|cΉIcΉ a|trcΉ parǙìΉ rìccvonoΉnu|ĵìmcnto.Ή 5oIJŸ
tantoΉ IcΉ IoglìcΉ cΉ ìΉ ramìΉ staccatìΉ dalI'albcroΉ nonΉ sarannoΉ soddìsIattì , Ή cΉ nono-
stantcΉ tuttìΉ gIìΉ sIorzìΉ pcrΉ ìnnaIIìarIìΉ sìΉ sccchcČannoΉ gradualmcn| c.Ή Così ,Ή
quandoΉ I ' uomoΉ sìΉ scparaΉ daΉ OìoΉ dìvcntaΉ comcΉ unaΉ IoglìaΉ oΉ unΉ ramoΉ cadutìΉ
daIl'aIbcroʼnΉ nonΉ cΉ pìuΉ possìbìIcΉ nutrìrIìΉ cΉ ognìΉ sIorzoΉ pcrΉ soddìsIarIìΉ dìvcntaΉ
aIIoraΉ unaΉpuraΉpcrdì|aΉ dìΉtcmpoΉ cΉ dìΉcncrgìa.Ή laΉ socìctàΉmatcrìalìstìcaΉmo-
dcrnaΉ haΉrottoΉ IaΉ suaΉ rclazìoncΉ conΉ ìIΉ5ìgnorcΉ5uprcmoΉ cΉ |uttìΉ ìΉ pìanìΉ crcatìΉ
daìΉsuoìΉdìrìgcn|ìΉa|cìΉ sonoΉccrtamcntcΉvotaǙìΉa|Ή ƫaI|ìmcntoƕ ΉmaΉgIìΉuomìnīΉnonΉ
sannoΉtraljcΉìlΉ gìustoΉ ìnscgnamcn|o.Ή
McIl'c|àΉ ì nΉ cuìΉ vìvìamoΉ ìIΉ can|oΉ collcttìvoΉ cΉ pubbIìcoΉ dcìΉ santìΉ nomìΉ dcIΉ
5ìgnorcΉ cΉ ìIΉ mc|odoΉ raccomandatoΉ pcrΉ ĐrìsvcgIìarcǬΉ glìΉ uomìnì , Ή pcrΉrìdarcΉ
loroΉ coscìcnza.Ή Qucs|oΉ mctodoΉ IuΉ prcscntatoΉ ìnΉ modoΉ scìcn|ìIìcoΉ cΉ prccìsoΉ
daΉ
_
riΉ CaìtanyaΉ Mahäprabhu, ΉìIΉ5ìgnorcΉìnΉ pcrsona,Ή cΉ ognìΉ uomoΉ ì ntcIIìgcntcΉ
dovrcbbcΉ|rarrcΉvantaggìoΉdalΉ5uoΉ ìnscgnamcntoΉpcrΉconosccrcΉl aΉvcraΉpaccΉcΉ
|aΉ pĵospcrìtàΉ cΉ ƪarncΉ paĵ|ccŘpcΉ | ' umanìtàΉ ìntcra.Ή LoΉ
¿
Ɍ/mad-Hhùçava/amʟ
pcrscgucΉ IoΉ stcssoΉ Iìnc,Ή comcΉ saràΉ spìcgatoΉ ìnΉ scguìto. Ή
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¡K 5rimad-ßhãgavatamě
VLRbOě 5ě
¯
õ 9 j ¶¦ 9M{H4¦ l
=ğe+=ğ=mi¬ğ| | ºğ| |
taʟekadJʟ tuʟ muna}ahʟ
¡rJtarʟ huta-hutJçna}ahʟ
sat-k(taɍnʟ sûtamʟ Jsinaɚʟ
¡a¡racchurʟ tdamʟ JdarJtʟ
[Lantoě1 , Lap.ě¡
te:ʟ ìΉ saggìΉ ;Ή ekadJ.ʟ unΉ gìorno;Ή tu.ʟ ma;Ή muna}ah:ʟ ìΉ saggì;Ή ¡rJtah:ʟma|ʹ
tìno;Ή huta.ʟ brucìando;Ή huta-açna}ah.ʟ ìlΉ IuocoΉ dclΉ sacrìIìcìo,Ή sat-k(tam.ʟ
ìΉ dovu|ìΉ rìspc||ì;Ή sùtam:ʟ
_
riΉ 5û|aΉ Cosvämi;Ή Jsinam:ʟ scduto;Ή ¡a¡racchuh:ʟ
chìc̽cro;Ή ǹdaʟm:ʟsuΉ cìoΉ ǽchcΉ scgǡc),Ή ɹdarȻt.ʟ conΉ ìl ΉdovutoΉ rìguardo. Ή
1RAD¡Z¡ONLě
¡ně gìorno, ěcompìutìě ìě Ioroědovcrìěmattutìnìě cě acccsoě ìIě luocoědcIě sacrìlì-
cìo,ě poiě ollcrtoě coně rìspcttoě uně Đcggìoě aě 5riIaě b0taě Losvãmi,ě ìě graądìě saggìě
comìncìanoě aě ìntcrĊogarIoě coně gravìtá.ě
bF¡LLAZ¡ONLě
lI Ή ma|tìnoΉ rapprcscn|aΉ ì I Ή momcn|oΉ mìglìorcΉ dcIIaΉ gìorna|aΉ pcrΉ |cncrcΉ
ccrìmonìcΉspìrì|uaIì.Ή lΉ grandìΉsaggìΉ oIIronoΉdunqucΉunΉscggìoΉclcva|o, ΉdcgnoΉ
dcIIaΉsuaΉpcrsona,Ή aΉcoluìΉchcΉs|aΉpcrΉ|rasmc|tcrcΉIoroΉIoΉ
¿
rimad-HhJçavatamăʟ
qucs|oΉ scggìoΉ cΉ dct|oΉ v}JsJsana,ʟ daΉVyäsadcvaĔΉ chcΉcΉ ìIΉ prìmoΉ macstroΉspìrì-
|uaIcΉpcrΉ |u|tìΉ glìΉ uomì nì . Ή Jut|ìΉgIìΉ altrìΉ macstrìΉ dopoΉ dìΉIuìΉ sonoΉ consìdcra|ìΉ
suoìΉ rapprcscntantì,Ή aΉ condìzìoncΉchcΉ prcscn|ìnoΉcosìΉcom' cΉì I ΉmcssaggìoΉdclΉ
prccct|orcΉ orìgìnaIc.Ή
_
riΉ VyʅsadcvaΉ trasmìscΉ ìlΉ mcssaggìoΉ dcIIoΉ
¿
rimad-
HhJçavatamʟ aΉ
_
r˄IaΉ
_
ukadcvaΉCosvämi,Ή cΉ daΉ luìΉ loΉ ascoI|oΉ
_
riΉ5ûtaΉCosvämɫΉ
ɻu|tìΉ ìΉ rapprcscn|antìΉ au|cn|ìcìΉdìΉ
_
rǁΉVyäsadcvaĖΉ ncIIaΉsucccssìoncΉdìΉmacs|rìΉ
spìrì|ualì,Ή sonoΉ qualìIìca|ìΉ colΉ tìtoloΉ dìΉ CosvämiΉ pcrchcΉ con|roIlanoΉ ìΉ lo-
roΉ scnsìΉ cΉ scguonoΉ rìgìdamcntcΉ šaΉ vìaΉ traccìataΉ daglìΉ JcJr}aʟ prcccdcn|ì . Ή lΉ
CosvämiΉ nonΉ dannoΉ maìΉ conIcrcnzcΉ aIIaΉ IcggcraΉ suIIoΉ
¿
rimad-HhJçavatam,ʟ
maΉscguonoΉ scmprcΉconΉ moItaΉcuraΉIcΉ|racccΉdcìΉIoroΉprcdcccssorì, ΉchcΉhannoΉ
trasmcssoΉ ìn|a|toΉ ìlΉ mcssaggìoΉ spìrì|uaIc.Ή
Ch|Ή ascoIĺaΉ I oΉ
¿
rimad-Hhdçaʇatamʟ puoΉ taIvoItaΉ ˃ŦĺcrrogarcΉ coIuìΉ chcΉ
parlaΉpcrΉ o||cncrcΉ chìarìmcntì,Ή maΉ scnzaΉ unoΉ spìrì|oΉ dìΉ sIìda.Ή ConvìcncΉ rì-
voIgcrcΉIcΉdomandcΉmos|randoΉgrandcΉ rìspc|toΉ pcrΉcoIuìΉchcΉparIaΉcΉ pcrΉl ' ar-
gomcn|oΉ csposto.Ή ƝoΉ stcssoΉ comportamcn|oΉ cΉ raccomanda|oΉ anchcΉ ncIIaΉ
Hhaçavad-çitJƒʟ sìΉ dcvcΉrìccvcrcΉ IaΉconosccnzaΉ|rasccndcn|aIcΉconΉ unΉascoI|oΉ
sot|omcssoΉ cΉ dalIaΉ Ion|cΉ gìusta.Ή Qucs|ìΉ saggì ,Ή dunquc,Ή sìΉ rìvolgonoΉ aIΉ mac-
s|roΉ 5ʆ|aΉ ɏosvämIΉ mos|randogijìΉ ìijΉ pì͝Ή grandcΉ rìspct|o.Ή
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoěôJ lcě domandcě dciě saggìě
VLRbOě ô
´´ ¹¯
¯¡ O ¡ğ èM ¯¯ |
×|¯1+¤¬ğT| | \| |
jƬa}aʟ úCuþ
lva}Ġʟ khaģuʟɉurșpdntʟ
sc/thJĸīntʟčdnaçhaʟ
Jkh}c/dn}ʟ a¡}ʟ adhildntʟ
dharĬa-sȼĸ/rīőtʟ}Țn}ʟ uɬaʟ
1ğΉ
Şƭa}aǻƸ ƓʟȞìΉ saggì,Ή ˩ʓ̇͞ȵΉ dìsscro,Ή lva}ùƔʟ daΉ |c,Ή KhuÍu. scnzaΉalcunΉdubbìoɀΉ
¡ul0(I0nl. ìΉ supplcmcn|ìΉ dcìΉ lcdaʟ chcΉ comprcndonoΉ narrazìonìΉ cspIìca|ìŹ
vc,Ή ǗʈșƯǚˇʺ̈Ǘʉ̐ƯȷΉ conΉ ìΉ Kaccon|ìΉ s|orìcìŋΉ ca:ʟ c;Ή anaçha.ʟIìbcroΉ daΉognìΉ vìzìoĠΉ
ȒkhʉJɭJnǺ.ʟspìʢga|c, Ή a̛lȸΉscbbcnc;Ή adhildnt:ʟs|udìa|cΉa||cn|amcn|c,Ή dharmaŇ
ɧJstrdnt.ʟ IcΉ 5crì||urcΉchcΉ dannoΉ IcΉ dìrc||ìvcΉpcrΉ un'csìs|cnzaΉprogrcssìva;Ή }Jntƕʟ
|u||cΉ qucllc,Ή ͟ǚʇȶΉ dc||o.Ή
1RAD¡Z¡ONLě
lě saggiě gIiě dìsscro:ě
Oě vcncrabiIcě bülaě Losvãmi,ě tuě sciě lotaImcntcě Iibcroě daě ogniě vizioě cě posė
sìcdiě Iaě conosccnzaě dìě lutlìě ìě 1cstiě spìriluaIi,ě comprcsiě ìě Purãnacě ìě Raccontiě
storìcì,ě pcrchcěIiěhaiěsludiatiě adcguatamcntcědaěuněmacslroěquaIìlicatoěcěIiěhaìě
luě stcssoě spicgali.ě
bFlLLAZ¡ONLě
LnΉ çosvamɮ,ʟ oΉ rapprcscn|an|cΉ quaIìIìca|oΉ dưΉ Srì Vyãsadcva,Ή dcv'csŹ
scrcΉlìbcroΉdaΉognìΉ vìzì o. Ή ăΉ qua|ůroΉgrandìΉ v˅zìΉ dcIΉ KuÍI-}u¿u sonoƔΉ I)laΉ vì|aΉ
scssuaIcΉ ìlIccì|a,Ή ĞƄΉ | ' abba||Ʊmcn|oΉ dcƭIìΉ anìmaĴ Ʊ , Ή ňȀΉ Ĵ ł ìn|ossìƣazìonc, Ή cΉ Ȱ)Ή ìĴ Ή
gìocoΉ d'azzardoΉ dìΉognìΉ |ìpo.Ή l I Ή¿DSP0ml dcvdz cssc̣cΉ ˆ mmuncΉ daΉ qucs|ìΉ vìzì ,Ή
aI|rìmcn|ìΉ pcrdcΉ ognìΉ dìrìtĎoΉ dìΉ scdcrsìΉ suIΉ v}0S0Sunu. McssunoΉ dovrcbbcΉ
occuparcΉqucs|oΉscggìoΉscΉ nonΉ cΉpǒìvoΉdìΉ dì|c||ìΉ cΉIìbcroΉdaΉqucs|ìΉvìzì .Ή Inol|rcΉ
dcvcΉposscdcrcΉIaΉconosccnzaΉdìΉĎu|ĎcΉIcΉ5criĎ|urcΉrìvclaĎc,ΉdìΉ|u||ìΉìΉőcs|ìΉvcdìŹ
cì, Ή chcΉcomprcndonoΉìΉ ÍuI0(lu cΉ ìΉ Kaccon|ìΉ s|orìcìΉ (ȥlíhJsa),ʟ comcΉ ì I Ή AahJŇ
bhdɎalaʟ cΉ ìIΉ ĉɺmJ}aȦš a.ʟ lIΉ çosvdmǛ,ʟ oΉ Jcùr}a,ʟ dcvcΉ conosccrcΉ pcrIc||amcn|cΉ
|u||ìΉ qucs|ìΉ őcs|ì. Ή
Ascoǂ|arcΉ cΉ spìcgarcΉ IcΉ 5crì||urcΉ rìvcIa|cΉ cΉ pìúΉ ìmpor|an|cΉ chcΉ lcggcrlc,Ή
pcrchcΉqucs|oΉcΉl ' unìcoΉ modoΉpcrΉ assìmìlarĴcΉ vcramcn|c.Ή AscoI|arcΉsìΉ|raduccΉ
conΉ sravanaʟ cΉ spìcgarcΉ conΉ kĎrlana,ʟ mc|odìΉ Iondamcn|aIìΉ pcrΉ ìlΉ progrcssoΉ
spìrì|uaIc.Ή 5ol|an|oΉ coIuìΉchcΉhaΉrìccvu|oΉìlΉmcssaggìoΉ spìrì|uaIcΉascoI|andoIoΉ
a||cn|amcn|cΉ daΉunaΉ Ion|cΉau|orìzza|aΉpo|ràΉ spìcgarloΉ nclΉ modoΉ gìus|o.Ή
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ZÛ 5rimad-ßhãgavalamě
VLRbOě ƓΉ
}ùntʟ vcda-vtdùmʟ src;]hoʟ
bhaçavùnʟ bùdarù}anahʟ
an}cʟ caʟ muna}ahʟ sǮlaʟ
¡arùvara-vtdoʟ vtduhʟ
[Lanloě 1 , Lap.ě¡
}ùnt:ʟ tuttcΉ quclIc,Ή vcda-vtdùmƖʟ dcglìΉ studìosìΉ dcìΉ IcdaƲʟ src;]hah:ʟ ìlΉ pìŵΉ
anzìano,Ή bhaçavùn:ʟ manìIcstazìoncΉ dìvìna,Ή bùdarù}anah:ʟ Vyäsadcva,Ή an}c:ʟ
altrì,Ή ca:ʟc, Ή muna}ah.ʟìΉ saggì,Ή süla:ʟ oΉ 5ûtaΉCosvämI,Ή ¡arùvara-vtdah:ʟcoIo-
roΉchc,Ή |ŨaΉglìΉ studìosìΉ crudìtì ,Ή sonoΉcspcrtìΉncllcΉscìcnzcΉIìsìchcΉcΉ mctaIìsìchc,Ή
vtduh.ʟ sanno. Ή
JRAD¡Z¡ONLě
Oě bülaěLosvãmi,ěI'anzianoě lraěiě dollìěvcdanlìsli,ěluěsciěìslruìloě ncIě sapcrcě
dcII'uēuIãċuě Vyãsadcvaě cě dìě aIlrìě saggi,ě macslriě dìě dìvcrscě conosccnzcě lìsìchcě
cě mclalisichc.ě
bF¡LLAZ¡ONLě
loΉ 5rimad-Hhùçavalamʟ costìtuìsccΉ ìlΉ commcntoΉ naturalcΉ dcIΉ Hrahmaʕ
sülra,ʟ oΉ Hùdarù}antʟ Ǐcdùnla-sülra.ʟ MaturalcΉ pcrchcΉ VyäsadcvaΉ cΉ l ' autorcΉ
sìaΉdcIΉ Icdùnla-sülraʟ sìaΉdcIloΉ 5rimad-Hhùçavalam,ʟ csscnzaΉdìΉtuttcΉlcΉ5crìt-
turcΉ vcdìchc. Ή ĆItrcΉ aΉ Vyäsadcva,Ή csìstonoΉ scìΉ altrìΉ saggìΉ ȚCautama,ΉKapäda,Ή
Kapìla,Ή lataʰˈ ŝaIì ,Ή ɥaìmìnìΉ cΉ A¸͋ävakraě,Ή autorìΉ dìΉ scìΉ grandìΉ sìstcmìΉ Iìloso-
Iìcì . Ή lIΉ Icdùnla-sülraʟ racchìudcΉ |uttaΉ laΉ scìcnzaΉ dìΉ Oìo,Ή mcntrcΉ ncglìΉ altrìΉ
sìstcmìΉ IìlosoIìcìΉ nonΉ sìΉmcnzìonaΉquasìΉmaìΉIaΉcausaΉ dìΉ tuttcΉ lcΉcausc.Ή lrìmaΉ
dìΉ potcrsìΉ scdcrcΉ suIΉ v}ùsùsanaʟoccorrcΉ csscrcΉ pcrIcttamcntcΉcspcrtìΉ ì nΉtuttìΉ ìΉ
sìstcmìΉ IìIosoIìcìΉ pcrΉ potcrΉ stabìIìrcΉ cosiΉ laΉ suprcmazìaΉ dcIlaΉ scìcnzaΉ tcìstaΉ
dcIloΉ5r/mad-Hhùçavalam.ʟ
_
rilaΉ 5ûtaΉCosvämiΉrapprcscntaΉ ìlΉmacstroΉquaIì-
IìcatoΉ cΉ ìΉ saggìΉdìΉMaìmì¸ärapyaΉIoΉcIcvanoΉdunqucΉ sulΉ v}ùsùsana.ʟ
_
riΉVyäsa-
dcvaΉcΉquìΉ dcsìgnatoΉ comcΉavalùraʟpcrchcΉcΉunaΉmanìIcstazìoncΉautcntìcaΉdclΉ
5ìgnorcΉ 5uprcmo. Ή
VlRbOěð
1Mğ·1ğ mğ +1ğ+¿1ğ|
r P ^
¶[¦ğ!N !U% jğ j¤Qğ | | <ğ | ' ğ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VcrsoěğȁΉ Lcě domandcě dciě saggiě
vcllhuʟ lvuĺfŃʟ suum}uʟ lulʟ survuɯfŃʟ
lull vulusʟ lud-unuyruhùlʟ
brù}u/iʟ sntydhus}uʟ st;}us}uʟ
yuruvoʟ çuh}umʟ u¡}ʟ uluʟ
2¡ ě
vcllhu.ʟ scìΉmoI|oΉcspcr|o,Ή lvum:ʟJuaΉCrazìaƖΉ suum}u:ʟcoluìΉchcΉcΉpuroΉcΉ
scmpIìcc,Ή lulƗʟ qucIIo,Ή survum:ʟ tu|to,Ή lullvulu/Ā:ʟ ìnΉ rcaI|à,Ή lulũunuyruhùl:ʟ
conΉ ìIΉ loroΉ Iavorc,Ή brû}u/Ā :ʟ hannoΉ dc|to,Ή sntydhus}u:ʟ dìΉ coIuìΉ chcΉ cΉ so||oź
mcssoƗΉ st;}us}u:ʟdcIΉdìsccpoIo;Ή Ėuruvuh:ʟìΉmacs|rìΉspìrì|uaIì,Ή yuh}um:ʟscgrc-
|o,Ή u¡tʟ ulu:ʟ provvìstoΉ dì. Ή
TRAă¹Z¡ONLě
Loně Iaěluaěsollomissioncěliěđciěalliraloělulliěiě lavoriě dciěluoiěmacslriěspiri-
luaIi.ě Losíěoraě puoiě larciě parlccipiě diě cioě chcěcssiě liě hannoě inscgnalo.ě
bF¡LLAZ¡ONLě
5oddìsIarcΉ ìIΉmacstroΉ spìrìtuaIcΉ ot|cncndoΉ cosìΉIcΉ sucΉ bcncdìzìonìΉ cΉ ìlΉ sc-
grc|oΉdcIΉsucccssoΉncIIaΉvìtaΉspìrì|uaIc.Ή Sr˸IaΉVìĹvanä|haΉCaŞravar|iΉThäkuraΉ
scrìvcΉncìΉsuoìΉIamosìΉo||oΉvcrsìΉsulΉmacstroΉspìrì|uaIcʼnΉǭĆIIroΉì IΉmìoΉrìspc||o-
soΉ omaggìoΉ aìΉ pìcdìΉ dìΉlotoΉdclΉ mìoΉmacs|roΉ spìrì|uaIcȟΉ 5cΉcgIìΉ cΉsoddìsIa||o, Ή
ccr|amcn|cΉ IaroΉpìaccrcΉaIΉ5ìgnorc,Ή scΉcgIìΉcΉìnsoddìsIa|| o, ΉIaΉvì|aΉspìrì|ualcΉsìΉ
coprcΉsubì|oΉdž ìnsìdìc. ŻΉ EcsscnzìaIcΉquìndìΉchcΉìIΉdìsccpoIoΉsìaΉscmprcΉobbc-
dìcntcΉ cΉ so||omcssoΉ aIΉ macs|roΉ spìrì|uaIcΉ qualìIìca|o. Ή SrřIaΉ 5û|aΉ CosvämǃΉ
posscdcvaΉ |u||cΉ lcΉ quaIì|àΉ dcIΉ pcrIc||oΉ dìsccpoIo,ΉpcrcìoΉ o||cnncΉ ìΉ IavorìΉdcìΉ
suoìΉmacs|rìΉspìrì|uaIì,Ή|u||ìΉcrudì|ìΉcΉrcaIìzza|ì,ΉcomcΉSrIIaΉVyäsadcva.Ή l saggìΉ
dìΉMaìmì¸äraǫyaΉ rìpongonoΉ laΉIoroΉ IìducìaΉnclΉ valorcΉdìΉSrǃlaΉ 5û|aΉ CosvämiΉcΉ
sonoΉ |u||ìΉ dcsìdcrosìΉ dìΉ ascoI|arcΉ IcΉ sucΉ paroIc.Ή
VLRbOě ğΉ
lulruʟ lulrJn}usJ}u;munʟ
bhuvulJʟ}udʟ vtntsctlumʟ
¡uĺfńsJmʟ ckùnluluhʟ src}usʟ
ǜunʟ nuǝiʟ sumstlumʟ urhustʟ
lulru:ʟdìΉconscgucnļa,Ή lulru:ʟdìΉconscgucnza,Ή unȞusJ:ʟ rcsoΉ Iacìlc,Ή ȓ}u;munƘʟ
IavorìtoΉ daΉ unaΉ IungaΉ vì|a,Ή bhuvulù:ʟ conΉ IaΉ tuaΉ nobìlcΉ pcrsona,Ή }ul:ʟ quaā
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ZZ 5rimad-ßhãgavatamě [Lantoě 1, Lap.ě1
lunqucΉ cosa;Ή vtntscttam.ʟ acccr|ato;Ή ¡umsdm:ʟ pcrΉ IaΉ massaΉ dcglìΉ uomìnì ,Ή
ckdntatah.ʟìnΉ modoΉ assolu|o, Ή ʒrc}ah.ʟbcncΉul|ì mo, Ή tat:ʟ qucIlo,Ή naǨ:ʟaΉ noì, Ή
samsttum.ʟ dìΉ spìcgarc,Ή arhast.ʟ mcrìtì.Ή
1RAD¡ZlONLě
1iě prcghiamoě dunquc,ě tuě chcě godìě dìě unaě Iungaě vila,ě diě rìvcIaČcì ,ě ìně uně
modoě laciImcnlcě cĆmprcnsibiIc,ě cioě chcě consìdcriě ìIě bcncě uItimoě cě assoIuloě
pcrě lultiě gIiě uomini.ě
bFlLÕAZ¡ONLě
laΉBhaçavad-çĎɰdʟraccomandaΉdìΉvcncrarcΉǼ Řdcdr}aŽʟ ClìΉdcdr}aʟcΉìΉ çosvdmiʟ
aspìranoΉscmprcΉaIΉbcncΉdclI 'uomo,Ή ìnΉ par|ìcolarcΉalΉ suoΉ bcncsscrcΉspìrì|uaIc,Ή
chcΉ ìncludcΉ anchcΉ qucIIoΉ ma|crìaIc.Ή ClìΉ dcdr}aʟ dannoΉ quìndìΉ ìnscgnamcn|ìΉ
pcrΉìlΉbcncsscrcΉspìrìtualcΉdcglìΉuomìnì . Ή lrcvcdcndoΉI 'ìgnoranzaΉdcglìΉuomìnìΉ
dclΉ kalt-}uça,ʟ c|àΉ dìΉ IcrroΉ cΉ dìΉ dìscordìa,Ή ìΉ saggìΉ prcganoΉ 5˭|aΉ CosvämIΉ dìΉ
rìassumcrcΉ |u||cΉ IcΉ 5crì||urcΉ aΉ bcncIìcìoΉ dìΉ qucs|ìΉ uomìnìΉ condanna|ìΉ so||oΉ
ognìΉaspc||o. Ή OcsìdcranoΉdunqucΉconosccrcΉqualΉcΉpcrΉl ' uomoΉìIΉbcncΉul|ìmo, Ή
ìIΉbcncΉassoIu|o.Ή lIΉvcrsoΉ scgucn|cΉdcscrìvcΉlaΉ|rìs|cΉsor|cΉdcglìΉ uomìnìΉdclΉ kaltʖ
}uça.ʟ
VLRbOě 1ȨΉ
¡rd}cpdl¡d}u;ahʟ sabh}aʟ
kaldvʟ asmtnʟ }uçcʟ}andhʟ
manddhʟ sumanda-mata}oʟ
mandaŪbhdç}dʟ h}ʟ u¡adrutdhʟ
¡rd}cpa.ʟ quasìΉ scmprc,Ή al¡a.ʟ scarsa;Ή d}u;ah.ʟ dura|aΉ dìΉ vì|a,Ή sabh}a.ʟ
appartcncn|cΉaIΉgruppoΉdcglìΉcrudì|ì,Ή kalau.ʟ ìnΉ qucst'c|àΉdìΉ Kalì,ΉdìΉ dìscordìa,Ή
asmtn:ʟ ìnΉ qucs|a;Ή }uçc.ʟ c|à,Ή }andh.ʟ glìΉ uomìnì,Ή manddh.ʟ pìgrì,Ή sumanda-
mata}ah.ʟ dìsorìcn|a|ì ; Ή manda-bhdç}dh.ʟ sIor|una|ì,Ή ht.ʟ cΉ soprat|u||o,Ή
u¡adrutdh.ʟ |urba|ì.Ή
1RAD¡Z¡ONLě
lněqucstaěcláědìělcrro,ě ctáě dìěKaIi,ě oě doltoěsaggìo,ěgIìě uomìniěvìvonoěsoIoě
pochiě anni,ěsonoěscmprcěìrascìbìIi,ěpigri,ědìsoricnlali , ěslortunatìěcěsoprallulloě
continuamcnlcě turbatì.ě
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrsoě 1ÛJ Lcě domandcě dciě saggìě ZJ
bF¡LLAZ¡ONLě
lΉ dcvotìΉdclΉ5ìgnorcΉaspìranoΉscmprcΉalΉprogrcssoΉ spìrìtualcΉdcll'umanìtà. Ή
QuandoΉ ìΉ saggìΉ dìΉ Ĥaìmì¸ãraȭyaΉ csamìnaronoΉ l aΉ condìzìoncΉ dcll'uomoΉ ìnΉ
qucstaΉctàΉ dìΉ Kalì,Ή scoprìronoΉ traΉ l ' altroΉ chcΉ laΉ durataΉdcllaΉvìtaΉsìΉ sarcbbcΉ
abbrcvìata.Ή InΉ qucstaΉ craΉ laΉ longcvìtàΉ cΉ rìdottaΉ nonΉ tantoΉ pcrΉ mancanzaΉ dìΉ
cìboΉquantoΉ pcrΉlcΉabìtudìnìΉsrcgolatcΉdìΉ vìta.Ή 5cΉlcΉabìtudìnìΉsonoΉrcgolatcΉcΉìlΉ
nutrìmcntoΉ sano,Ή l 'uomoΉsìΉ mantìcncΉIacìlmcntcΉìnΉ buonaΉ salutc.Ή MangìarcΉ
troppo,Ή rìccrcarcΉ troppoΉ laΉ gratìIìcazƲoncΉ dcĬΉ scnsì,Ή dìpcndcrcΉ troppoΉ dal l ' Ή
aìutoΉdcglìΉ altrì,Ήtuttì ΉqucstìΉ ccccssì,Ή ìnΉ unΉsìstcmaΉdìΉ vìtaΉ dclΉ tuttoΉartìIƳcìalc,Ή
svuotanoΉ l 'uomoΉ dìΉ ognìΉ cncrgìa,Ή riduccndoΉ laΉ durataΉ dcllaΉ suaΉ vìta.Ή
ClìΉ uomìnìΉdìΉqucst'craΉsonoΉanchcΉmoltoΉpìgrìĀΉnonΉsoloΉsulΉpìanoΉmatc-
rìalc,Ή maΉanchcΉsuΉ quclloΉdcllaΉrcalìzzazìoncΉspìrìtualc.Ή LaΉvìtaΉumanaΉcΉpar-
tìcolarmcntcΉ dcstìnataΉ allaΉ rcalìzzazìoncΉ spìrìtualcʼnΉ |' uomoΉ dcvcΉ sapʣrΉ sco-
prìrcΉ nclΉ corsoΉ dcllaΉsuaΉcsìstcnzaΉlaΉproprìaΉ natura,Ή qucllaΉdclΉ mondoΉ matc-
rìalcΉ cΉdcllaΉ VcrìtàΉAssoluta. Ή LaΉvìtaΉ umanaΉ oIIrcΉìlΉmodoΉ pcrΉmcttcrcΉIìncΉaΉ
tuttcΉlcΉmìscrìcΉcΉlcΉsoIIcrcnzcΉchcΉsorgonoΉncll'unìvcrsoΉ matcrìalcΉ dallaΉ duraΉ
lottaΉ pcrΉ l ' csìstcnza,Ή cΉ pcrΉ rìtornarcΉ aΉ Oì o, Ή laΉ nostraΉ dìmoraΉ ctcrnaȠΉ MaΉ aΉ
causaΉ dcll 'cducazìoncΉ malsanaΉ chcΉ rìccvono,Ή glìΉ uomìnìΉ nonΉ provanoΉ pìúΉ
alcunΉìntcrcsscΉpcrΉlaΉ rcalìzzazìoncΉspìrìtualc.Ή LΉ anchcΉscΉncΉvcngonoΉaΉcono-
sccnzaΉcadonoΉ quasìΉscmprcΉ vìttìmcΉ dìΉ IalsiΉmacstǓì .Ή
lnΉ qucstaΉ ctà, Ή ìnoltrc,Ή glìΉ uomìnìΉ sonoΉ vìttìmcΉ dìΉ numcroscΉ concczìonìΉ cΉ
partìtìΉ polìtìcìΉ cΉdìΉ unǴ ìnIìnìtàΉdìΉstìmolìΉìncìtantìΉ allaΉ gratìIìcazìoncΉdcìΉscnsì,Ή
comcΉ cìncmaĀΉ spor͌ĀΉ gìochìĀΉ locaIìΉ nott͠rnìĀΉ |ìbrcrìcΉ mondanc,Ή cattìvcΉ comĽ
pagnìc,Ή Iumo,Ή alcol,Ή ìmbroglì,Ή Iurtì,Ή lìtìgì ,Ή ccc.Ή JuttcΉ coscΉ chcΉ rcndonoΉ laΉ
loroΉ mcntcΉ contìnuamcntcΉ agìtataΉ cΉ pìcnaΉ d' angoscìaƌΉ
5cmprcΉ ìnΉ qucst ' ctà,Ή csscrìΉ scnzaΉ scrupolìΉ IabbrìcanoΉ laΉ loroΉ rclìgìoncΉ
scnzaΉtcncrΉcontoΉdcllcΉ5crìtturcΉrìvclatc,ΉcΉnonΉ0 raroΉchcΉglìΉuomìnìΉattaccatìΉ
alΉ pìaccrcΉ dcìΉscnsìΉ sìΉ lascìnoΉ attìrarcΉ dallaΉloroΉ propaganda.Ή Così,Ή ìnΉ nomcΉ
dcllaΉrclìgìoncΉsƳΉcompionoΉunΉgranΉnǠmcroΉdìΉazìonìΉcmpˉc,ΉchcΉìmpcdìsconoΉ
dìΉtrovarcΉlaΉpaccΉdcllaΉmcntcΉcΉlaΉsalutcΉdclΉcorpo.Ή IlΉOIuhmuCuI]u nonΉcsìstcΉ
pìú,Ή laΉvìtaΉdìΉ studcntcΉsìΉ0 dclΉtuttoΉdcgradataΉcΉìΉ padrìΉdìΉIamìglìaΉnonΉ scguo-
noΉ pìúΉ lcΉ normcΉ dclΉ ¿(huSlhu·uSIumu. LΉ glìΉ pscudo ͩunu̜IuSlhu oΉ Sunn]uSl
chcΉ provcngonoΉ talvoltaΉ daΉ qucstoΉ ¿(huSlhu·uSIumu sìΉ lascìanoΉ IacìlmcntcΉ
dcvìarcΉdalΉrcttoΉscntìcro.Ή ɬ'ctàΉdìΉKalìΉcΉcarattcrìzzataΉanchcΉdall ' asscnzaΉdìΉ
Icdc.Ή ClìΉ uomìnìΉ nonΉ mostranoΉ pì͡Ή alcunΉ ìntcrcsscΉ pcrΉ ìΉ valorìΉ spìrìtualì,Ή l'Ή
ìntcraΉsocìctàΉcΉccntrataΉsullaΉgratìIìcazìoncΉdcìΉscnsì.Ή LΉpcrΉmantcncrcΉqucstaΉ
socìctàΉmatcrìalìstìca,Ή lcΉ nazìonìΉhannoΉcrcatoΉsìstcmìΉ moltoΉcomplcssìΉdovcΉsìΉ
altcrnanoΉ gucrrcΉ caldcΉ cΉ Ircddc. Ή Í valorìΉ sìΉ sonoΉ talmcntcΉ dcgradatìΉ chcΉ cΉ
dìvcntatoΉ cstrcmamcntcΉ dìIIìcìlcΉ rìsvcglìarcΉ laΉ coscìcnzaΉ spìrìtualcΉ dcglìΉ uo-
mì nì. Ή MaΉìΉsaggìΉdìΉĤaìmì¸ãrapyaΉhannoΉunΉgrandcΉdcsìdcrìoΉdìΉlìbcrarcΉtuttcΉ
lcΉ anìmcΉ cadutc;Ή pcrcìoΉ chìcdonoΉ aΉ
_
rƴlaΉ 5ûtaΉCosvãmiΉìlΉ rìmcdìoΉ pcrΉ tuttìΉ ìΉ
malìΉ dìΉ qucstaΉ ctà.Ή
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Z4 5rimad-ßhãgavalamě
VlR5Oě Ȫ1Ή
¶!¬ğ{¤¤ğw4ñ=·ğ|
w. =¬ ¢¶= . ğ
{Þ𠪪 +ğ1lğ^¸¤Mğ l | î î l |
bhǯr/ptʟ bhûrt-karmdptʟ
sotav}Jntʟ vtbhdçaSahʟ
atahʟ scdhoʟ řtraʟ }atʟ sdramʟ
samuddh(t}aʟ maniƮa}dʟ
brûhtʟ bhadrd}aʟ bhĕtdndmʟ
}cndtmdʟsu¡rasldattʟ
[Lantoě1 , Lap.ě1
bhûrȧpt.ʟ moItcpIìcì ;Ή bhûrt:ʟ svarìatì ; Ή karmdpt:ʟ dovcrì;Ή sotav}dnt:ʟ daΉ
conosccrc;Ή vtbhJçaSah:ʟ pcrΉ dìvìsìonì;Ή atah:ʟ pcrcìo;Ή sJdho:ʟ oΉ saggìo; Ή atraƙʟ
quì ;Ή }at:ʟ qualunqucΉ cosa;Ή sdram:ʟ I ' csscnza;Ή samuddh(t}a:ʟ conΉ unaΉ sccIta;Ή
manNJƚȟa}d:ʟ ìlΉ mcgIìoΉ sccondoΉ IaΉ tuaΉ conosccnza;Ή brûht.ʟ pcrΉ IavorcΉ spìcgacì;Ή
bhadrd}a:ʟpcrΉìIΉ bcnc;Ή bhĕtdndm.ʟdcglìΉcsscrìΉvìvcntì ; Ή }cna:ʟcolΉ qualc;Ή dtmJ:ʟ
ìlΉ sc;Ή su¡rasɏdatt.ʟ dìvcntaΉpìcnamcntcΉ soddìsIatto. Ή
1RAD¡Z¡ONlě
lsislcě unaě grandcě variclęě diě 5crillurc,ě cě lutlcě prcscrivonoě innumcrcvoIiě
dovcriě pcrě I'uomo;ě anchcě proccdcndoě pcrě ordincě occorronoě numcrosiě anniě
primaě diě potcrIiě conosccrcě lutli.ě Pcrcio,ě oě saggio, ětiě prcghiamoě diě sccgIicrcě
gIiěinscgnamcntiěcsscnziaIiě conlcnutiěině qucslcě 5critlurcěcědiěspicgarIiěaěbcncliĘ
cioě diě lulliě gIiěcsscriě vivcnti,ě aIě lincě diě soddislarcě picnamcntcě iIě Ioroě cuorc.ě
5P¡lLAZ¡ONlě
ǂŚ dtmd,ʟ oΉ I ' anìma,Ή sìΉ dìstìngucΉ daIIaΉ matcrìaΉ cΉ daìΉ suoìΉ dìvcrsìΉ cIcmcntìΉ
pcrΉIaΉsuaΉnaturaΉ spìrìtuaIc.Ή McssunaΉ condìzìoncΉ matcrìaIcΉ potràΉmaìΉ soddì-
sIarla;Ή soIoΉ lcΉ 5crƵtturcΉ cΉ gIìΉ ìnscgnamcntìΉ spìrìtuaIìΉ sonoΉ dcstìnatcΉ adΉ appa-
garla.Ή OìIIcrcntìΉmctodìΉsonoΉraccomandatìΉpcrΉdì IIcrcntìΉtìpìΉdìΉcsscrìΉsccon-
doΉlcΉcìrcostanzcΉdìΉtcmpoΉ cΉ dìΉ Iuogo;Ή csìstonoΉpcrcìoΉ ìnnumcrcvolìΉ 5crìtturcΉ
chcΉ prcscrìvono,Ή cìascuna,Ή dovcrìΉ dìIIcrcntì . Ή ConsìdcrandoΉ laΉ condìzìoncΉ
dcpIorcvolcΉdcglìΉ uomìnìΉ dcll'ctàΉ dìΉ KaIì,Ή ìΉ saggìΉdìΉMaìmì¸äraċȂyaΉ propongo-
noΉaΉ
_
riΉ 5ˮtaΉCosvämiΉdìΉcstrarrcΉI ' csscnzaΉdìΉtuttcΉqucs|cΉ 5crìtturc,Ή poìchcΉcΉ
dìvcntatoΉ ìmpossìbìlcΉ aIlcΉ anìmcΉ cadutcΉ dìΉ qucst ' craΉ studìarncΉ cΉ assìmìlarncΉ
glìΉ ìnscgnamcntìΉ pcrΉ applìcarlìΉ poìΉ nclΉ quadroΉ dclΉ varpdSramaūdharma.ʟ
lI Ή varpdSramaʟ craΉ consìdcrataΉl ' ìstìtuzìoncΉ mìgIìorcΉ pcrΉ l ' cIcvazìoncΉ dcII 'Ή
umanìtàΉalΉpìanoΉspìrìtualc,Ή maΉconΉI ' avvcntoΉdclΉkalt-}uçaʟnonΉcΉpìuΉ possìbìǤ
lcΉosscrvarncΉlcΉ IcggìΉ cΉ ìΉ prìncìpì .Ή QucstoΉ sìstcmaΉsocìaIcΉraccomandava,Ή traΉ
l ' aItro,Ή dìΉtroncarcΉ aΉ unaΉccrtaΉctàΉognìΉ lcgamcΉconΉ laΉ Iamìglìa,Ή cosaΉ ormaìΉ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrsoě ¡JJě ¡cě domandcě dciě saggiě 25ě
ìmpossìbìIcΉ oggì.Ή L' a|mosIcraΉ dìΉ qucs| ' c| àΉcΉ sa|uraΉ dìΉ opposìzìonìΉ ncìΉ con-
Ŕron|ìΉ dcll' ìs|ì|uzìoncΉdclΉ vaįpùsrama,ʟ cΉ sìΉ puoΉ IacìImcn|cΉrìlcvarcΉ IìnoΉ aΉ chcΉ
pun|oΉìlΉprogrcssoΉspìrì|ualcΉ dcll'uomoΉ comuncΉsìaΉdìvcn|a|oΉdì IIìcìIc.Ή IlΉvcr-
soΉ scgucn|cΉspìcgaΉì IΉmo|ìvoΉ chʤΉ ìndusscΉ ìΉ saggìΉ aΉ ì nIormarsìΉ sulI' argomcn|oΉ
daΉ 5ɴ|aΉ CosvämI.Ή
VLRbO 12ě
W×+1ğºTºTTH¦ ğ
= )<+¬ğ-t¬ğº l*=¬ğ | | ( - | |
sùlaʟ]dndstʟ bhadraķʟ lcʟ
bhayavdnʟ sdlvaldɐnʟ ¡althʟ
dcvak}dɑnʟ vasudcvas}aʟ
]ùloʟ }as}aʟ ctk/r;a}dʟ
sùla.ʟ oΉ 5û|aΉCosvämi;Ή ]dndst:ʟ |uΉ conoscŚ;Ή bhadramʟ lc:ʟ ognìΉbcncdìzìoncΉ
aΉ |cɁΉ bhayavdn.ʟ Oìo,Ή IaΉlcrsonaΉ 5uprcma;Ή sdlvaldm:ʟ dcìΉpurìΉ dcvo|ì;Ή ¡alth.ʟ
pro|c||orc,Ή dcvak}dm:ʟ ncIΉ grcmboΉ dìΉ Ocva˰ĭ;Ή vasudcvas}a.ʟ daΉ Vasudcva;Ή
ʏdlaƋ.ʟ na|oΉ da;Ή }as}a.ʟ conΉ loΉ scopo,Ή ctkir;a}d.ʟ dìΉcompìcrc.Ή
1RADLZ¡ONLě
biiě bcncdclto,ě oě b0laě Losvãmi,ě tuěchcěconosciě iě motiviě dcII'avvcntoě dcIě
bignorcěbuprcmoě comcě ligIioě diě Vasudcva,ě ncIě grcmboě diě Dcvaki.ě
bF¡LLAZ¡ONLě
I I Ή|crmìncΉ bhayavdnʟ dcsìgnaΉ ì l Ή 5ìgnorcΉ onnìpo|ʥn|cėΉ macs|roΉ dì Ή |u||cΉ lcΉ
pcrIczìonìΉ țbcIIczza,Ή rìcchczza,Ή Iama,Ή po|cnza,Ή ŭaggczzaĘΉ rìnuncìaȜ cΉ pro-
|c||orcΉ dcìΉ 5uoìΉ purìΉ dcvo|ì.Ή 5cbbcncΉ OìoΉ sìaΉ ugualcΉ vcrsoΉ |u||ì, Ή LglìΉ cΉ spc-
cìaImʦn|cΉpor|a|oΉvcrsoΉìΉ 5uoìΉdcvo|ì . Ή ălΉ|crmƲncΉsaʟ lʟdcsìgnaΉIaΉ Vcrì|àΉAssoIu-
|a,Ή cΉ ̾ìΉ dìconoΉ sdlvalaʟ coloroΉ chcΉ scrvonoΉ IaΉ Vcrì|àΉ AssoIu|a.Ή LΉ ì IΉ 5ìgnorcΉ
5uprcmo,Ή chcΉ pro|cggcΉ scmpǒcΉ ìΉ 5uoìΉ purìΉ dcvo|ì,Ή cΉ dc||oΉ sȽlvaldmʟ ¡alt,ʟ oΉ
pro|c||orcΉ dcìΉ sdlvala.ʟ LcΉ paroIcΉ bhadraķʟ lcʟ (Ƕ ǵ sĬ ìΉ bcncdc||o')Ή rìvcla-
noΉ ìIΉ grandcΉ dcsìdcrìoΉ dcìΉ saggìΉ dìΉ csscrcΉ ìIlumìna|ìΉ daΉ 5û|aΉ CosvämIΉ suIlaΉ
Vcrì|àΉ Aŭsolu|a.Ή
_
̤ˊΉ K(¸ʷa,Ή ìIΉ 5ìgnorcΉ 5͢prcmo,Ή Oìo,Ή apparvcΉ aΉ OcvaŞi,Ή
sposaΉ dìΉ Vasudcva.Ή IlΉ nomcΉ VasudcvaΉ ìndìcaΉ anchcΉ ìIΉ IìvclIoΉ |rasccndcn|aIcΉ
ìnΉ cuìΉ ìlΉ 5ìgnorcΉ 5uprcmoΉ 5ìΉ manìIcs|a.Ή
VLRbOě 1 Jě
Ü· @{m++!M+
|
ğ Ğ+ğv4Hğ Ñ HÜ Ñ | | \ ğ³ l l
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Zô 5rimad-ßhěãgavalamě
ƅunʟ nuhʟ suSrû;umdjiĠndmʟ
urhus}ʟ uɜ¿dnuvurŠtlumʟ
}us}dvuldrIJʟ bhûldndmʟ
k;cmd}uʟ cuʟ bhuvd}uʟcuʟ
[Lantoě 1 , Lap.ě1
lul.ʟ coIoČo,Ή nuh.ʟ aΉ noì ,Ή susû;umdjƹùndm:ʟ coloroΉ chcΉ sìΉ sIorzanoΉ dì, Ή
urhust:ʟ dovrcstì,Ή uɝ¿u.ʟ oΉ 5ûtaΉCosvämi,Ή unuvurjiiȨum.ʟspìcgarcΉscgucndoΉlaΉ
ŶìaΉ tǑaccìa|aΉ dagDŽìΉ dcdr}uʟ prcccdcntì;Ή }us}u.ʟ dclΉ quaIc;Ή uvuldruē.ʟ dìsccsa;Ή
bhû/dndm.ʟdcgIiΉ csscrìΉ vìvcntì,Ή k;cmd}u.ʟ pcrΉ ìIΉ bcnc,Ή cu:ʟ c,Ή bhuvd}u.ʟcIcva-
zìoncƖ Ή cu.ʟc.Ή
1RAD¡Z¡ONLě
FarIacì,ě oě 5ütaě Losvãmi,ě aě noìě chcě ncě csprìmìamoě ìIě pìćě vìvoě dcsidcrìo,ě
dcIě5ignorcě5uprcmoěcědciě5uoiěavvcnli,ěpcčchĚěqucslaěconosccnza,ělĎasmcssaě
daìě prcccdcntìě õcõr)a, lavorìsccě ìIě bcncě cě I'cIcvazìoncě dìě lutlìě coIoroě chcě I ' ě
ascoItano.ě
5F¡LLAZ¡ONLě
QuìΉ sonoΉ dcscrì||cΉ IcΉ condizìonìΉ ncccssarìcΉ all ł ascoltoΉ dcIIaΉ conjosccnzaΉ
trasccndcn|aIcΉ dcI˹aΉ Vcrì|àΉ AssoIu|a.Ή lnnanzìΉ |u|toΉ chìΉ ascoI|aΉ dcv'csscrcΉ
sìnccroΉ cΉdcsìdcrosoΉ dìΉascoItarc,Ή cΉchìΉparIaΉdcvcΉappar|cncrcΉallaΉlìnjcaΉdìΉunΉ
dcdr}uʟ au|cn|ìco.Ή llΉ mcssaggìoΉ trasccndcntalcΉ dcI I Ł AssoIu|oΉ rìmancΉ ìncom-
prcnsìbìlcΉagIìΉ csscrìΉ|roppoΉassortìΉncIIaΉmatcrìaȡΉ MaΉchìΉ scgucΉIcΉìs|ruzìonìΉ
dìΉunΉmacs|roΉspìrìtualcΉau|cn|ìcoΉgraduaImcn|cΉsìΉpuri Iìca.Ή BìsognaΉdunqucΉ
alIìdarsìΉaIIaΉsucccssìoncΉ dìΉmacs|rìΉau|cn|ìciΉcΉimpararcΉlΉ'ar|cΉdclIaΉrcalìzza-
zìoncΉ spìrìtuaIcΉascoItandoΉì nΉmodoΉso|tomcsso.Ή MclΉcasoΉdìΉ5ûtaΉCosvämiΉcΉ
dcìΉ saggìΉ dìΉMaìmì¸äraʵyaΉ|u|tcΉqucs|cΉcondìzìonìΉ sonoΉ prcscn|ì , ΉpcrchcΉ
_
riIaΉ
5̖|aΉ CosvämiΉ appar|ìcncΉ aIIaΉ succcssìoncΉ dìΉ
_
rilaΉ VyäsadcvaΉ cΉ ìΉ saggìΉ dìΉ
Maìmì¸äraʶyaΉ sonoΉ |u||ìΉ mol|oΉ sìnccrìΉ cΉ dcsìdcrosìΉ dìΉ conosccrcΉ l aΉ Vcrìtà.Ή
Cosìƅ Ή IaΉ conosccnzaΉ |rasccndcn|aIcΉ dcllcΉ a|tìvitàΉ sovrumanc,Ή dcll' avvcn|o,Ή
dcll' apparìzìoncΉ cΉ dcllaΉ scomparsa,Ή dcIlcΉ IormcΉ cΉ dcìΉ nomìΉ dcIΉ 5ìgŦorcȇΉ
_
rDžΉ
K(¸pa,Ή dìvcn|aΉ IacìImcntcΉ acccssìbìlc,Ή pcrchcΉ |ut|cΉ IcΉ condìzìonìΉ rìchìcstcΉ
sonoΉ soddìsIat|c.Ή LΉ qucs|cΉ narrazìonìΉ aìu|anoΉ |u||i ΉcoloroΉ chcΉ IcΉascoI|anoΉ aΉ
progrcdìrcΉ suIIaΉ vìaΉ dcIIaΉ rcaIìzzazìoncΉ spìrì|ualc.Ή
VLK5Oě 14ě
^· 5¹ğ T¤ğ¯¬l«¶|
¯î +|ª ¬r4n=. . ? ». ğ
d¡unnu/ƪʟ sumsijlimʟ ¿hordmʟ
}un-ndmuʟ vtvuSIJʟ ¿(jiunʟ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrsoě1ȱȃΉ Lcě domandcě dcìě saggìě ZT
tatahʟ sad}oʟ vtmuǗ}ctaʟ
}adʟbtbhettʟsva}aɡʟ bha}amʟ
J¡annah:ʟ ìmprìgìonat o; Ή sams(ttm.ʟ ncIΉ cìcIoΉ dcIIcΉ mor|ìΉ cΉ dclIcΉ rìnascì-
|c, Ή çhorJm:ʟcs|rcmamcntcΉcomplìcat o; Ή }at.ʟchc,Ή nJma.ʟ ì I ΉnomcΉ assolu|o, Ή
vtvasah.ʟ ìnconsapcvolmcn|c;Ή Ė(ȿan:ʟcan|o,Ή tatah:ʟdaΉqucIlo,Ή sad}ah.ʟsubì-
to,Ή vtmuǘ}cta.ʟs΀ΉIìbcraƗΉ }atƛʟc|C chc,Ή bǽbhcttƜʟ|cmc;Ή sva}am.ʟpcrsonalmcn-
|c,Ή bha}am.ʟ laΉ pauraΉpcrsonĬ fìca| a. Ή
1RAl1Ā!ZlONLě
LIìěcsscriě ìmpigIiatiěncIIaětcrribìIcěrcĒcědcIIcěmortiěcědcIIcěrìnascilcěpossonoě
subitoěIibcrarsiěcantando,ě anchcěìnconsapcvoImcnlc,ě iIěsantoě nomcědìěKr¶na,ě
chcě incutcě pauraě pcrsinoě aIě tcrrorcě ině pcrsona.ě
bFlLLAZlONLě
Väsudcva,Ή oΉ SrˋΉ K(¸Ąa,Ή IaΉ lcrsonaΉ OìvìnaΉ cΉ 5uprcma,Ή cΉ ìlΉ con|roIIorcΉ
assoIu|o.Ή MonΉ c' cΉcsscrcΉ nclIaΉ crcazìoncΉ chcΉ nonΉ |cmaΉlaΉcoIlcraΉdclI ' Ćnnìpo-
tcntc,Ή chcΉ haΉ annìcn|a|oΉ anchcΉ ìΉ pˌuΉ grandìΉ asura,ʟ comcΉ KävaŢ)a,Ή ɐìraŢ)yaǥ
ka̿ìpu,Ή Ka̷saΉcΉal|rìΉ ancora,Ή tu||ìΉmoI|oΉpotcn|ì.Ή íΉ I 'onnìpo|cn|cΉVäsudcvaΉ
dàΉaIΉ5uoΉnomcΉglìΉstcssìΉpo|crìΉdcIlaΉ5uaΉlcrsona,ΉpcrchcΉnìcn|cΉdìΉcìoΉchcΉCIìΉ
cΉdìrct|amcn|cΉlcgatoΉ cΉdìIIcrcn|cΉdaΉluì.Ή AnchcΉìlΉtcrrorcΉìnΉpcrsona, ΉaIIcr-
maΉ qucs͍oΉ vcrsoƅΉ trcmaΉ dìΉ Iron|cΉ alΉ nomcΉ dìΉ K(¸ɢa. Ή Qucs|oΉ sìgnìIìcaΉ chcΉ ƶlΉ
nomcΉ dƶΉ K(¸ĄaΉnonΉ cΉ dìIIcrcn|cΉ daΉ K(¸ĄaΉs|csso;Ή pcrcìoΉ ìlΉ nomcΉ dìΉ K(¸ĄaΉcΉ
potcntcΉquan|oΉ K(¸ɣaΉstcsso.Ή Ju||ìΉ possonoΉprcndcrcΉrìIugìoΉ ncìΉ san|ìΉ nomìΉ
dìΉ K(¸ɚɦa,Ή anchcΉ ìnΉ mczzoΉ aˍ Ή pìuΉ grandìΉ pcrìcoIìƋΉ llΉ nomcΉ |rasccndcn|aIcΉ dìΉ
K̑Ţ)a, Ήpronuncìa|oΉanchcΉìnconsapcvolmcn|cΉoΉpƦrΉ forzaΉdìΉcìrcostanzcȈΉpuoΉ
aìu|arcΉ aΉ ot|cncrcΉ laΉ lìbcrazìoncΉ daIΉ cìcIoΉdcIIcΉmor|ìΉ cΉ dcllcΉ rìnascìtc.Ή
VLRbOě I 5ě
+·ğ T ¶¦ W¦ |
º0¦ ]¶¦¬|=:{è=U'l l
}atʟ ¡Jda-samsa}Jhʟ sûtaʟ
muna}ahʟ¡rasamJ}anJhʟ
sadʊaƾʟ ¡unant}ʟ u¡as¡¡sŋdƌʟ
svardhun}-d¡oʟ ´nuscva}dʟ
}at.ʟ dclΉ quaIc,Ή ¡Jda:ʟ pìcdìΉ dìΉ lo| o; Ή samsra}ùƼ:ʟ coloroΉ chcΉ hannoΉ prcsoΉ
rìIugìoΉ aì ;Ή sûta.ʟ oΉ 5˨|aΉ ƙòvämř,Ή muna}aƽ.ʟ grandìΉ saggì, Ή ¡rasamd}andƍ.ʟ
ì mmcrsìΉ ncIIaΉdcvoļìoncΉ alΉ 5uprcmo; Ή sad}aƿ:ʟsubì |o, Ή ¡unantt:ʟsan|ĉfìcano;Ή
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¿ð 5rimad-ßhãgavatamě [Lanloě ¡ , ěLap.ě¡ě
u¡as¡¡sŌù/ƫ :ʟ alΉ scmpIìccΉcon|a||o;Ή svardhun/:ʟ dcIΉ sacroΉ Cangc;Ή d¡aþ:ʟacqua;Ή
anuscva}ù.ʟ conΉ I ' uso.Ή
TRAD¡ZlONlě
Oěb0laěLosvãmi,ěiěgrandiěsaggiěchcěhannoěprcsoěcompIcloěrilugioěaiěpicdiě
diěIotoědcIěbignorcěpossonoěsanliIìcarcěsubitoě chiunqucě vcngaě aěcontalloěconě
Ioro,ě mcntrcě Icě acqucě dcIě Langcě sanlìlicanoě soāoě dopoě Iungoě uso.ě
bF¡LLAZlONlě
lΉ purìΉ dcvo|ìΉ dcIΉ 5ìgnorcΉ possìcdonoΉ unΉ po|crcΉ supcrìorcΉ aΉ quclloΉ dclIcΉ
sacrcΉacqucΉdcIΉ Cangc.Ή ConΉ I'usoΉproIunga|oΉ dcllcΉacqucΉdclΉCangcΉsìΉ posso-
noΉccrtamcn|cΉ|rarrcΉbcncIìcìΉ spìrì|uaIì ,Ή maΉlaΉmìscrìcordìaΉdìΉunΉpuroΉdcvo|oΉ
possìcdcΉ unΉ po|crcΉ dìΉ purì|ìcazìoncΉ ìmmcdìa|o.Ή LaΉ Bhaçavad-çĴĻùʟ ìnscgnaΉ
chcΉognìΉ pcrsona,Ή anchcΉscΉdìΉ bassaΉnascì|a,Ή unΉ Ĺțdra,ʟ unaΉ donnaΉ oΉ unΉ scm-
plìccΉ mcrcan|c,Ή puoΉprcndcrcΉrìIugìoΉ aìΉ pìcdìΉ dìΉlo|oΉ dclΉ 5ìgnorcΉ cΉ cosiΉrì|or-
narcΉ aΉ ɭui.Ή lrcndcǐcΉ rìŕugìoΉ aìΉ pìcdìΉ dìΉ lo|oΉ dclΉ 5ìgnorcΉ sˎgnìIìcaΉ prcndcrcΉ
rìIugìoΉ ncìΉ purìΉ dcvo|ì , Ή laΉ cuìΉ soIaΉ prcoccupazìoncΉ cΉ scrvìŨcΉ ìIΉ 5ìgnorc.Ή LssìΉ
sonoΉ onora|ìΉ colΉ nomcΉdìΉ lrabhupädaΉ cΉ Vì¸ʴupäda,Ή ìndìcandoΉcosˏΉchcΉrap-
prcscn|anoΉ ìΉ pìcdìΉ dìΉ Io|oΉ dclΉ 5ìgnorc.Ή lcrcìo, Ή chìunqucΉ prcndaΉ rì|ugìoΉ aìΉ
pìcdìΉ dìΉ Io|oΉ dìΉ unΉ puroΉ dcvo|oΉ accc||andoIoΉ comcΉ macs|roΉ spìrì|ualcΉ puoΉ
subì|oΉ purìIìcarsì.Ή AΉ qucs|ìΉ dcvo|ìΉ sìΉ por|aΉIoΉ s|cssoΉ rìspc͏|oΉ chcΉ sìΉ oIIrcΉ alΉ
5ìgnorc,Ή pcrchcΉIìbcrandoΉ daIIaΉma|crìaΉ lcΉ anìmcΉcadu|c,Ή chcΉ ìlΉ 5ìgnorcΉ dcsì-
dcraΉIarcΉrìtornarcΉaΉ5c,Ή dìvcntanoΉìΉscrvìΉ |orìΉpìúΉìn|ìmìΉ dclΉ5ìgnorc.Ή lcΉ5cũì|-
|urcΉa||rìbuìsconoΉloroΉpcrsìnoΉìIΉ|ì|oIoΉdìΉ żvìccȝ5ìgnorcĿ.Ή ɛIΉdìsccpoloΉsìncc-
roΉ dìΉ unΉ puroΉ dcvo|oΉ consìdcraΉ scmprcΉ Í| suoΉ macs|roΉ spìrː͎ualcΉ ugualcΉ alΉ
5ìgnorc,Ή purΉrì|cncndosìΉunΉ umìIcΉ scrvì|orcΉ dclΉ scrvì|orcΉ dclΉ5ìgnorc.Ή Qucs|aΉ
cΉ IaΉvìaΉdcIIaΉ puraΉdcvozìonc.Ή
VlRbOě ¡ bě
=ğ + ºT ¶¢ęĚ ¤.ğ .ğ
g¡1 ñ ¶ ¦ =| | ( \ | l
koʟ vùʟ bhaçavatasʟ tas}aʟ
¡uǫ}aŬSlokcň}a-karmaǬahʟ
Suddht-kùmoʟ naʟSjĔu}ùdʟ
}aSaþʟ kalt-malù¡ahamʟ
kaþ.ʟchì ; Ή vùƝʟpìu||os|o;Ή bhaçavataē.ʟdclΉ 5ìgnorc;Ή tas}a:ʟlcΉ 5uc;Ή ¡uǭ}a.ʟ
vìr|uosc;Ή S/oka-iʙ}a:ʟ chcΉ sìΉonoraΉconΉ prcghìcrc,Ή karmcƟɒaǢƞʟ gcs|aɂΉ Suddhi-
kùmaþ:ʟ dcsìdcrandoΉ IìbcrarsìΉ daΉ ognìΉ pccca|o, Ή na.ʟ non, Ή ĹjĔu}ùt.ʟ ascol|aƕΉ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrso 1TJ ¡c domandc dcì saggì Zº
}aSaɸń .ʟ gIoric;Ή kalí:ʟdcII'ctàΉdclIaΉdiscordia;Ή mala-a¡aham.ʟiIΉ mczzoΉ diΉpuriIi-
cazioncŇΉ
1RAOLZlONl
Ocsìdcrando sollrarsì aì vìzì dcll`cla dì haIì, chì rìfìulcrcbbc dì ascoIlarc
Ic gIorìc dcI bìgnorc 7
bFlllAZ¡ONl
MarcataΉdaIlaΉdiscordia,Ή I łctàΉdiΉKaIiΉcΉ l aΉpiuΉcondannataΉdiΉtuttcΉ IcΉ ctà. Ή
LaΉcorruzioncΉdciΉcostumiΉprcndcΉunaΉtaIcΉampiczzaΉchcΉiIΉminimoΉdisaccor-
doΉgcncraΉsubitoΉ unaΉ lottaΉscIvaggia.Ή MaΉcoloroΉchcΉadottanoΉiIΉpuroΉscrvizioΉ
diΉ dcvozioncΉ aIΉ 5ignorcΉ cΉ sonoΉ libcriΉ da˺Ή dcsidcrioΉ diΉ accrcsccrcΉ ilΉ proprioΉ
prcstigioĖΉ dagIiΉ cIIcttiΉ dclIcΉ azioniΉ intcrcssatcΉ cΉ dall' aridaΉspccuIazioncΉintcI-
Icttualc,Ή pośonoΉ uscircΉ dalΉ giogoΉ dcllcΉdiscordĩcΉchcΉscparanoΉgIiΉ uominiΉdĪΉ
qucstaΉctàΉcomplicata.Ή Í capiΉdiΉgovcrnoΉaspiranoΉaIIaΉpaccΉcΉaII'armonia,ΉmaΉ
ignoranoΉiIΉ scmpIiccΉmctodoΉchcΉconsistcΉncl I ' ascoItarcΉIcΉgloricΉdcIΉ5ignorc;Ή
anzi,Ή siΉ oppongonoΉ aIlaΉ propagazioncΉ dcIIcΉ 5ucΉ gIoricΉ ccrcandoΉ pcrsinoΉ diΉ
ncgarcΉ l ' csistcnzaΉ diΉ Oio.Ή 5ottoΉ IaΉ bandicraΉ dcIIoΉ đ5tatoΉ sccoIarc', Ή qucstiΉ
capiΉtraccianoΉ diΉ annoΉ inΉ annoΉ innumcrcvoIiΉ pianiΉ conΉ loΉ scopoΉ diΉrisolvcrcΉ
tuttiΉiΉ đproblcmi';Ή maΉIcΉIcggiΉ intransigcntiΉ dcII'cncrgiaΉmatcriaIc,Ή chcΉcΉ un'Ή
cncrgiaΉ dclΉ 5ignorc,Ή conduconoΉ aİΉ IaIIimcn͐o,Ή unoΉdopoΉI ' aItro,ΉtuttiΉÍ IoroΉ
tcntativiΉinΉ nomcΉdcIΉprogrcsso.Ή íΉ nonΉhannoΉncppurcΉ gliΉocchiΉpcrΉvcdcrcΉ
chcΉiΉ IoroΉ sIorziΉtcsiΉaΉ unaΉpaccΉdurcvolcΉ IaIIisconoΉscmprc.Ή MaΉqucstoΉvcrsoΉ
ciΉ oIIrcΉ IaΉ soluzionc.Ή 5cΉdcsidcriamoΉ vcramcntcΉ IaΉpaccΉ dobbiamoΉ aprircΉ IaΉ
viaΉ aIlaΉconosccnzaΉdcIΉ 5ignorcΉ 5uprcmo, ΉSrǩΉK̥¸ɤa,ΉcΉ gIoriIicarLoΉ pcrΉiΉ 5uoiΉ
attiΉ virtuosi,Ή dcscrittiΉ ncIIcΉ pagincΉ dcIIoΉ
¿
r/mad-Bhľyavalam.ʟ
YlRbO 1 T
0 »qTئğ |
@Hl Nğö1öÇ1tğTI | | \ ¤| | ğ
las}aʟ karmJjƻǑʟ udcrľjttʟ
¡aríyɗĽɼníʟsûríbhíʂʟ
brûhíʟ naĒʟ SraddadhJnJnJmʟ
l/ȶa}Jʟ dadhalahʟ kalJhʟ
las}a:ʟ iΉ 5uoi;Ή karmJjtí.ʟ attiΉ trasccndcntali;Ή udJrJµí.ʟ magnanimi;Ή ¡arí-
yȊĽùní.ʟ ccIcbrati;Ή sȜríbhíh.ʟ daIIcΉ animcΉ nobiIi;Ή brûhí.ʟ pcrΉ IavorcΉ racconta;Ή
naǥƧʟ aΉ noˑ, Ή saddadhJnJnJm.ʟ prontiΉ adΉ ascoItarcΉ conΉ rispctto;Ή lɦa}ě.ʟ di-
vcrtimcnti;Ή dadhalaĒ.ʟ apparso;Ή kalJDZ.ʟ maniIcstazioniΉ divinc.Ή
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com

ÿ
rimad-Bhãgavalam [Lanto 1 , Lap. 1
1RAOLZ¡ONl
lrandì c nobìlì sono gl ì altì trasccndcntalì dcl bìgnorc, c ì grand¡ saggì cd
crudìlì, comc Narada, nc cantano Io splcndorc. 1ì prcghìamo quìndì, noì chc
dcsìdcrìamo ardcntcmcntc ascoItarlì, dì narrarcì ì mcravìglìosì dìvcrtìmcntì
chc lglì compì nclla forma dcì dìvcrsì avatõra.
b¡¡llAZ¡ONl
Oìo,ΉlaΉlcrsonaΉ5uprcma,Ή nonΉ0 maìΉìnaǛǛìvoƆ ΉʔomcΉsostcngon̗ΉlcΉpcČsoncΉ
mcnoΉìntcIIìgcntì . Ή LglìΉagìsccΉcΉ ìΉ5uoìΉattìΉsonoΉscmpũcΉnobiIìΉcΉ magǍìIicì .Ή lcΉ
5ucΉ crcazìonì,Ή sìaΉmatcrìaIìΉ chcΉspìrìtuaIì,Ή sonoΉ ìnΉIìnìtamcntcΉ varìcΉcΉ mcravì-
gIìosc.Ή AnìmcΉ lìbcratcΉ comcΉ
_
r̒aΉ Märada,Ή Vyäsa,Ή VälmIkì , Ή OcvaIa,Ή Asìta,Ή
Madhva,Ή
_
rţΉCaìtanya,Ή KämänuƹaƇΉ Vì¸ɠusvämI,Ή Mìmbärka, Ή
_
rdždhara,ΉVì͂va-
nätha,ΉBaIadcvaĖΉ BhakŰivìnoda,Ή 5ìddhäntaΉ5aǔasvatʱΉC mo|tiΉaI͑ǔì,Ήtǟt| i Ήc̦udì-
tìΉcΉrcalìzzatì,Ή lcΉhannoΉprodìgìosamcntcΉdcscrìttc. Ή JuttcΉlcΉcrcazìonìΉmatcrìa-
IìΉ cΉ spìrìtualìΉ dìΉ OìoΉ sonoΉ pìcncΉ dìΉ opulcnza,Ή bclIczzaΉ cΉ conosccnza,Ή maΉ ìlΉ
rcgnoΉspìrìtuaIcΉcĢpìuΉglorìosoΉpcrchcΉlàΉtuttoΉ0 puraΉconosccnza,ΉpuraΉIcIìcìtàΉ
cΉpuraΉctcrnìtà.Ή ƝcΉcrcazìonìΉmatcrìalì ,Ή chcΉsonoΉombrcΉdcIormatcΉdcIΉmondoΉ
spìrìtualc,Ή sonoΉ vìsìbìIìΉ pcrΉ qualchcΉ ìstantcΉ soltanto,Ή cΉ sonoΉ paragonabìIìΉ aΉ
ìmmagìnìΉ cìncmatograIìchcė Ή rapprcscntazìonìΉ iIIusorìcΉ chcΉ aIIascìnanoΉ gIìΉ
uomìnìΉ dìΉ pocaΉ ìntclIìgcnza.Ή loìchcΉ qucstìΉ scìocchìΉ nonΉ hannoΉ conosccnzaΉ
dcllaΉ rcaItà,Ή dannoΉ pcrΉ scontatoΉ chcΉ l 'cIIìmcraΉ crcazìoncΉ matcrìalcΉ sìaΉ tuttoΉ
cìoΉ chcΉcsìstc.Ή MaΉglìΉ uomìnìΉ pìuΉìntcIlìgcntì , Ή guìdatìΉ daΉsaggìΉ comcΉVyäsaΉcΉ
Märada,Ή sannoΉ chcΉ ìlΉrcgnoΉctcrnoΉ dìΉ OìoΉ cΉ pìuΉ vastoΉ ancora,ΉcolmoΉ dìΉ dcIìzicΉ
cdΉ ctcrnamcntcΉpìcnoΉ dìΉ conosccnzaΉ cΉ Iclìcìtà. Ή AccadcΉ talvoltaΉ aΉ coloroΉ chcΉ
ìgnoranoΉ IcΉattìvìtàΉdcllaΉlcrsonaΉ5uprcmaΉcΉ dclΉ 5uoΉ rcgnoΉtrasccndcntalcΉdìΉ
rìccvcrcΉìlΉIavorcΉdcIΉ 5ìgnorcΉatt ravcrsoΉìΉdìvcrtìmcntìΉchcΉLglìΉrìvcIaΉncllcΉ5ucΉ
dìvcrscΉìncarnazìonì ,Ή dìvcrtìmcntìΉchcΉcsprìmonoΉ|aΉ IclìcìtàΉ ctcrnaΉ chcΉprocu-
raΉ IaΉ 5uaΉ compagnìaΉ nclΉ rcgnoΉ trasccndcntalc.Ή ConΉ qucstcΉ attìvìtàΉ mcravì-
gIìoscΉ LglìΉattracΉIcΉ anìmcΉ condìzìonatcΉdclΉmondoΉ matcrìaIc.Ή AlcuǍcΉdìΉquc-
stcΉ anìmcΉ condìzìonatcΉ sonoΉ as̓ortcΉ ncIIaΉ soddìsIazìoncΉ ìllusorìaΉ dcìΉ loũoΉ
scnsiΉ matcrìalìƆΉ aItrcΉ ncIIaΉ concczìoncΉ crrataΉ chcΉ ìlΉ mondoΉ spìrìtualcΉ ncghìΉ laΉ
loroΉ csìstcnzaΉ ìndìvìdualc.Ή QucstìΉ ducΉ gruppìΉdìΉ uomìnìΉdìΉ scarsaΉìntcllìgcnzaΉ
sonoΉ ìΉ karm/,ʟ oΉ lavoratorìΉ ìntcrcssatì,Ή cΉ ìΉ]İdn/,ʟ oΉ arìdìΉ spcculatorìΉ mcntalì.Ή
MaΉoltrcΉaΉqucstìΉducΉgruppìΉscΉncΉtrovaΉunΉtcrzo,Ήì I ΉgruppoΉdcìΉtrasccndcntaĽ
lìstìΉ dcttìΉ sc/vaĵa,ʟ oΉ dcvotìΉ dclΉ 5ìgnorc, Ή chcΉ nonΉ hannoΉ aIcunΉ lcgamcΉ conΉ IcΉ
basscΉ azìonìΉ matcrìaIìΉncΉconΉlaΉspccu˻azioncΉmcntaIc.Ή CompIctamcn|cΉassor-
tìΉ nclΉ rcndcrcΉ unΉ scrvìzìoΉ posìtìvoΉ aIΉ 5ìgnorc,Ή ncΉ traggonoΉ ìΉ pì΁Ή a|tìΉ bcncIìcìΉ
spìrìtuaIì,Ή sconoscìutìΉ aìΉ karmiʟcΉ aìΉ]İcn/.ʟ
ComcΉcontrollorcΉsuprcmoΉdclΉmondoΉ matcrìalcΉ cΉspìrìtualc,Ή ìlΉ 5ìgnorcΉ 5ìΉ
manìIcstaΉ attravcrsoΉ cmanazìonìΉ cΉ ava/draʟdaIIcΉ ìnnumcrcvoIìΉ Iormc. Ή LsscrìΉ
comcΉ Brahmä,Ή Kudra, Ή Manu, Ή l΅t hu, Ή VyäsaΉ appartcngonoΉ alΉ gruppoΉ dcllcΉ
5ucΉ manìIcstazioniΉ parziaIi,Ή oΉ ̟ua|ì|aŰìvc,Ή ncI˼ ' unìvcrsoΉ matcrìaIʧ,Ή mcnŰ̧cΉ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrso 1ºJ ¡c domandc dcì saggì J1
avalJraʟ comcΉ Kãma,Ή Marasį̀˒˽ha, Ή VarãhaΉ oΉ VãmanaΉ sonoΉ nclΉ numcroΉ dcllcΉ
5ucΉ cmanazìonìΉ pIcnarìc.Ή SrśΉ K(¸ɶaΉ cΉlaΉIon|cΉdìΉ |uttìΉ gIìΉ avalJra,ʟ pcrcìoΉ cΉlaΉ
causaΉ dìΉ tuttcΉlcΉ causc.Ή
VlRbO 1ð
×ğ Úª++·ğ ¶· |
³ğ ÍTd¦ ªï=·+Riğ | | "c| |
alhJkhʋǓhǾʟ harcɓʟ dhNjmannʟ
avalJraŭȣalʟhJhʟ subhJhʟ
ƶnjōĜʟ vtdadhalaǖʟ svatramʟ
isvaras}Jlma-mJ}a}Jʟ
alha.ʟ pcrcìo,Ή Jkh}JhtƠʘʟ dcscrìvì,Ή harcČ.ʟ dcIΉ 5ìgnorc,Ή dhiman:ʟ oΉ sagacc,Ή
avalJra.ʟ manìIcstazìonìΉ dìvì ncġ Ή kalhJČ.ʟracc̘ntì , Ή subhJh.ʟpropìzì, Ή lǍJ:ʟ avĽ
vcntura,Ή vtdadhalah.ʟ compì u|ì , Ή svatram.ʟ dìvcrtìmcntì,Ή isvaras}a.ʟ dclΉ con-
trollorcΉ suprcmo, Ή Jlma.ʟ pcrsonaIì,Ή mJ}a}J:ʟ cncrgìc.Ή
1RAOLZlONl
O saggìo büla losvami, dcscrìvì lc allìvìla lrasccndcnlalì dcIlc mollcplìcì
formc dcl bìgnorc buprcmo. Qucslì fclìcì dìvcrlìmcnlì c avvcnlurc dcI bìgno-
rc, ìI conlroIIorc suprcmo, sono compìulì allravcrso Ic buc polcnzc ìnlcrnc.
bFlllAZlONl
lcŨΉlaΉcrcazìonc, ΉìIΉmantcnìmcntoΉcΉIaΉdìstruzìoncΉdcglìΉunìvcrsìΉmatcrìalì,Ή
ìǂΉ 5ìgnorcΉ 5uprcmoΉ 5ìΉ manì IcstaΉ ì nΉ unΉ numcroΉ ì nIìnìtoΉ dìΉ IormcΉ trasccn-
dcntalì ,Ή ìΉ cuìΉdìvcrtìmcntìΉsonoΉdclΉtut|oΉpropìzì.Ή JuttìΉcoIoroΉchcΉassìstonoΉaΉ
qucstcΉ at|ìvìtàΉoΉ ncΉ ascoltanoΉ ìIΉ raccontoΉ subšìmcΉtraggonoΉ grandìΉ bcncIìcì .Ή
VlRbO 1º
T ¶ ² ÍJ"×=ğ
1 ?Þ|¡ğº ªª +ğ | | " º| |
va}aiȁȩʟ luʟn a ʟvilj¡}Ȕmaʟ
ullama-sloka-vtkramcʟ
}ac·chɊưvalJiȂĤʟ rasa-ġǿȀJnĜɞĤʟ
svJduʟ svJduʟ ¡adcʟ¡adcʟ
va}am:ʟ noì ,Ή lu.ʟ ma, Ή na.ʟ non, Ή vtlj¡}Jmah:ʟ ciΉ stanchcrcmo,Ή ullama-
sloka:ʟ ìIΉ 5ìgnorcΉ 5uprcmo,ΉglorìIìcatoΉ daΉprcghìcrcΉtrasccndcntaIì ,Ή vtkramc:ʟ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
JZ
ÿ
rimad-Bhãgavalam |Lanlo 1, Lap. 1
avvcnturc;Ή }al.ʟchc,Ή s(nvaldm.ʟasco|tandoΉcontìnuamcntcġΉ rasa.ʟcmozìonc,Ή
}ndndm:ʟ co|oroΉ chcΉ sonoΉ cspcrtìΉ ìn;Ή svddu:ʟ gustosoġΉ svddu:ʟ do|ccġΉ ¡adcʟ
¡adc:ʟ aΉ ognìΉ passo.Ή
1RAOLZlONl
Non sarcmo maì slanchì dì ascollarc ì dìvcrlìmcnlì lrasccndcntaIì dcI
bìgnorc buprcmo, glorìfìcato con ìnnì c prcghìcrc. LoIoro chc hanno svì-
luppalo un gusto pcr lc rclazìonì lrasccndcntaIì con 1uì godono a ognì
ìslantc dcII`ascoIto dcì buoì dìvcrtìmcntì.
bFlllAZlONl
C' cΉ unaΉgrandcΉdìIIcrcnzaΉ traΉìΉ romanzì,Ή |cΉ novc||cΉ oΉ g|ìΉ scrìttìΉ storìcìΉ dìΉ
carattcrcΉ matcrìa|cΉdaìΉ raccontìΉ chcΉdcscrìvonoΉìΉ dìvcrtìmcntìΉtrasccndcnta|ìΉ
dc|Ή 5ìgnorc.Ή LcΉantìchcΉ narrazìonìΉchcΉsìΉrìIcrìsconoΉa||aΉstorìaΉdc||' unìvcrso,Ή
comcΉì|Ήĉdmd}ana,ʟ ì | ΉAahdbhdralaʟcΉ ìΉ FurdnaʟIuronoΉprcscntatcΉìnΉIunzìoncΉ
dc|Ή |oroΉ strcttoΉ |cgamcΉ conΉ ìΉ dìvcrtìmcntìΉ dcìΉ dìvcrsìΉ avaldra,ʟ pcrcìoΉ ì|Ή |oroΉ
soggcttoΉmantìcncΉ scmprcΉ|aΉsuaΉIrcschczza,Ή anchcΉdopoΉrìpctutcΉ|ctturc.Ή ŏcrΉ
cscmpìo,Ή sìΉpuoΉ|cggcrcΉcΉ rì|cggcrcΉ|aΉHhaçavad-ç/ldʟoΉ|oΉ 5r/mad-Hhdçavalamʟ
pcrΉ unaΉvìtaΉ ìntcraΉ cΉ traljcΉ scmprcΉ nuovìΉ ìnscgnamcntì.Ή LcΉ conosccnzcΉ dc|Ή
mondoΉ matcrìa|cΉ rìmangonoΉ statìchc,Ή mcntrcΉ quc||cΉ dc|Ή mondoΉ spìrìtua|cΉ
assumonoΉ unΉcarattcrcΉdìnamìco,Ήscmp|ìccmcntcΉpcrchcΉ| ' anìmaΉcΉdìnamìcaΉcΉ
|aΉ matcrìaΉ cΉ statìca.Ή Co|oroΉ chcΉ hannoΉ svì|uppatoΉ ì|Ή gustoΉ pcrΉ g|ìΉ argomcntìΉ
trasccndcnta|ìΉ nonΉ sìΉstancanoΉ maìΉdìΉasco|tarcΉta|ìΉraccontì . Ή 5ìΉdìvcntaΉrapì-
damcntcΉ sazìΉconΉ|cΉattìvìtàΉmatcrìa| ì , ΉmaΉnonΉsìΉcΉmaìΉsazìΉ dc||cΉattìvìtàΉspìrì-
tua|ìΉ oΉ dcvozìona|ì. Ή LcΉparo|cΉullama-slokaʟìndìcanoΉ unoΉscrìttoΉchcΉtrasccn-
dcΉ|cΉtcncbrcΉdc||'ìgnoranza,Ή ìnΉcuìΉsonoΉ ìmmcrsìΉ g|ìΉscrìttìΉmatcrìa|ì.Ή LaΉ|uccΉ
chcΉ cmanaΉ daìΉ JcstìΉ trasccndcnta|ìΉ guadagnaΉ ì nΉ sp|cndorcΉ conΉ ognìΉ nuovaΉ
|ctturaΉcΉrca|ìzzazìoncΉdc|ΉmcssaggìoΉspìrìtua|c.Ή C|ìΉìmpcrsona|ìstì,Ή cosìddcttìΉ
|ìbcratì,Ή nonΉ provanoΉ |aΉ mìnìmaΉ soddìsIazìoncΉ nc|ΉrìpctcrcΉ |cΉ paro|cΉ ahamʟ
brahmdsmtƵȪŢ, ʟ cìoΉ rapprcscntaΉ unaΉ bcnΉ mìscraΉ rca|ìzzazìoncΉ dc|Ή Brahman,Ή
ì ncapaccΉ dìΉ procurarcΉ unaΉ Ic|ìcìtàΉduratura.Ή ŏcrΉgustarcΉ ì|Ή vcroΉ pìaccrc,Ή cssìΉ
IìnìsconoΉ co|Ή vo|gcrsìΉ a||oΉ 5r/mad-Hhdçavalam.ʟ A|trì,Ή mcnoΉ Iortunatì,Ή prc-
IcrìsconoΉ rìpìcgarcΉ su||'a|truìsmoΉ oΉ su||aΉ Iì|antropìaΉ matcrìa|c.Ή E cvìdcntcΉ
quìndìΉ chcΉ |aΉIì|osoIìaΉ md}dvddaʟ cΉ matcrìa|c,Ή mcntrcΉ |aΉ Iì|osoIìaΉ dc||aΉ Hha-
çavadŮç/ldʟcΉ dc||oΉ 5r/mad-Hhdçavalamʟ cΉtrasccndcnta|c.Ή
YlRbO ZÜ
( I ) '|o sono Bralman. '
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Ycrso ZÛJ ¡c domandc dcì saggì
kijtavɾnʟ kilaʟ karmJntʟ
sahaʟ rJmcnaʟ kcSava/āʟ
altmarl}ùntʟ bhaçavɿnʟ
çûʚha/Ăʟ ka¡a]a·mʀnu;aǩʟ
JJ
k(/avʁnơʟ compìutìΉ da; Ή kiģa:ʟ qucstìΉ cΉ qucllìŌΉ karmJntƢʟ att ì ; Ή saha:ʟ con; Ή
rJmcjʐa:ʟ BalarämaŌ Ή kcsava/Ă.ʟ
_
rIΉą(Ȳɵa; Ή a/tmarɱ}Jnt.ʟ sovrumanì;Ή bhaçavùn.ʟ
Oìo,ΉIaΉlcrsonaΉ5uprcma;Ή çûňhaǪƣʟsottoΉ laΉ maschcraΉ dì ;Ή ka¡a]aƤʟ ìnΉ apparcn-
zaŌΉ mùnu;a/ā :ʟ csscrcΉ umano.Ή
TltADĄZl ONlě
5ri Kr¶na, ì l bìgnorc buprcmo, c Balãrama hanno gìocalo ì l ruolo dì scm-
plìcì csscrì umanì, ma sollo qucst 'apparcnza hanno compìulo prodczzc so-
vrumanc.
bF¡llAZlONl
MonΉ sìΉ puoΉ ìnΉ ncssunΉ casoΉ applìcarcΉ laΉtcorìaΉdcIl'antropomorIìsmoΉ cΉ dcl-
˾oΉ zoomor|ìsmoΉ U
_
r˓Ή ą(¸ća,Ή ìIΉ 5ìgnoŧcΉ 5uprcmo.Ή ĆggìΉ sìΉ crcdcΉ scmprcΉ pìŵ, Ή
soprattuttoΉ ì nΉlndìa,Ή chcΉI ' uomo,Ή aΉ IorzaΉ dì ΉaustcrìtàΉ cΉdì Ήasccsì ,Ή possaΉ dìvcnŸ
tarcΉ Oìo.Ή lΉ grandìΉ saggì ęΉ basandosìΉ suIlcΉ 5crìtturc,Ή hannoΉ rìvclatoΉ l 'ìdcntìtàΉ
dìvìnaΉdìΉ
_
riΉ Käma,Ή
_
rIΉ ąŪ¸ćaΉcΉ
_
rţΉCaìtanyaΉ Mahäprabhu,Ή cΉ hannoΉ dìmostra-
toΉ chcΉ sìΉ trattavaΉ dclIoΉ stcssoΉ 5ìgnorcΉ 5uprcmo.Ή MaΉ uomìnưΉ scnzaΉ scrupolìΉ
prcIcrìsconoΉ crcarcΉ altrcΉ spccìcΉ dìΉ ìncarnazìonìΉ pcrΉ ìlΉ loroΉ usoΉ pcrsonalc;Ή
qucstoΉ gcncrcΉ dìΉ pratìcaΉ cΉ dìvcntatoΉ corrcntcΉ aìΉ gìornìΉ nostrì,Ή soprattuttoΉ ìnΉ
BcngaIa.Ή ChìunqucΉ godaΉ dìΉ unaΉ ccrtaΉ popoIarìtàΉ cΉ possìcdaΉ quaIchcΉ potcrcΉ
mìstìcoΉ nonΉ sìΉ IaràΉ sIuggìrcΉ l 'occasìoncΉ dìΉ pratìcarcΉ quaIchcΉ gìocoΉ dìΉabŘIŘtàΉcΉ
IarsìΉ acccttarcΉ scnzaΉ dì ||ìcoltàΉ comcΉ un' ìncarnazìoncΉ dìΉ OìoΉ dall'opìnìoncΉ
pubblìca.Ή MaΉ
_
riΉ ą(¸ćaΉ nonΉ appartìcncΉ aΉ qucstaΉspccìcΉdìΉ ìncarnazìonc.Ή íglìΉ
cΉ Oìo,Ή laΉ lcrsonaΉ 5uprcma,Ή daΉ scmprc.Ή ^|Ή momcntoΉ dclIaΉ 5uaΉ ľnä́cĮtaǮΉ
apparvcΉ nclIaΉŕormaΉdìΉ Vì¸ćɽ,Ή aΉ quaűűroΉbraccìa,Ή dìΉ ʲron͒cΉ aΉ OcvaşDž, ΉcoŤcìΉchcΉ
avcvaΉ sccItoΉcomcΉ madrc.Ή loì,Ή suΉrìchìcstaΉ dìΉ Ocvaşi,Ή assunscΉIaΉ |ormaΉ dìΉ unΉ
bambìnoΉ comunc,Ή quìndìΉ IascìoΉ 5uaΉ madrcΉ pcrΉ rccar5ìΉ aΉ ƙoşula,Ή dovcΉ IuΉ
conoscìutoΉcomcΉ ìIΉ IìglìoΉ dìΉ MandaΉMahärʊƺaΉcΉ ʁaͅodämätä. Ή
_
riΉ BaIadcva,Ή oΉ
BaŤarämaę Ή ˿ ' cquìvaŤcntcΉ dìΉ
_
riΉ ą̩¸ća,Ή craΉ anchcΉ ɮuìΉ consìdcratoΉ comcΉ ìlΉ ŕiglìoΉ
dìΉ un' aItraΉsposaΉ dìΉ
_
r̀Ή Vasudcva.Ή
| l
)
McllaΉ Hhaçavad-çȫȬùʟìlΉ 5ìgnorcΉ aIIcrmaΉ chcΉ ì|Ή 5uoΉ avvcntoΉ cΉ IcΉ 5ucΉ attìvìtàΉ
sonoΉ trasccndcntalì,Ή cΉ chìunqucΉ sìaΉ cosiΉ |ortunatoΉ daΉ conosccrncΉ IaΉ na͓uraΉ
sublìmcΉ puoΉ subìtoΉ lìbcrarsìΉ daIlaΉ matcrìaΉ cΉ qualìIìcarsìΉ pcrΉ rìtornarcΉ nclΉ rcź
gnoΉ dìΉ Oìo.Ή ConosccrcΉ laΉ naturaΉ trasccndcntaIcΉ dcll'avvcntoΉ cΉ dcIlcΉ attìvìtàΉ
( \ ) NßSUCCVß cI8 I\ HûII|O UI ÍcV8Ì!, CHUÇUc 8HCHc ! ! ¯[8CIC´ CI tI5D8.
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
3
ÿ
rimad-Bhãgavalam [Lanlo 1 , Lap. 1
diΉ
_
rdžΉ K(¸paΉcΉ suIIicicntcΉ pcrΉ raggiungcrcΉ laΉ libcrazionc. Ή IΉ primiΉ novcΉCan|iΉ
dclIoΉ Ŗrimad-Hhùçavatamʟ dcscrivonoΉ laΉ na|uraΉtrasccndcn|alcΉ dcIΉ 5ignorc,Ή
mcntrcΉ iIΉ dccimoΉ Can|oΉ dcscrivcΉ iΉ 5uoiΉ divcr|imcn|i. Ή McII'insicmc,Ή |u||oΉ cΉ
rivcIa|oΉ aΉ chiΉ conduccΉ unoΉ s|udioΉprogrcssivoΉdcıI'opcra.Ή EcsscnziaIc,Ή pcro,Ή
notarcΉIinΉd'oraΉchcΉilΉ 5ignorcΉ maniIcstoΉ laΉ 5uaΉna|uraΉ divinaΉ mcn|rcΉ 5iΉ|roǧΉ
vaΉ vaΉancoraΉ|raΉlcΉbracciaΉdiΉ5uaΉmadrc,ΉƧΉchcΉ|u|tcΉlcΉ5ucΉazioniΉsonoΉsovru-
mancΉ (alI 'c|àΉ diΉ sc|tcΉ anniΉ soIIcvoΉ laΉ colIinaΉ Covardhana).Ή ConΉ ogniΉ 5uoΉ
a|toΉ K(¸̹aΉ rivcIoΉ diΉ csscrcΉ vcramcn|cΉ Oio,Ή laΉ lcrsonaΉ 5uprcma.Ή ƞu|tavia,Ή
sot|oΉ ilΉ 5uoΉ vcloΉ mis|ico,Ή iΉ 5uoiΉ cosiddc|tiΉ Đgcni|ori'Ή cΉ gIiΉ altriΉ parcntiΉ LoΉ
vidcroΉ scmprcΉ comcΉ unΉ bambinoΉ comunc. Ή ĆgniΉ voltaΉ chcΉcompivaΉ qualchcΉ
imprcsaΉ cccczio̓aIcȉΉ 5uoΉ padrcΉ cΉ 5uaΉ madrcΉ s˔Ή riIiutavaŦoΉ diΉ vcdc̪cΉ inΉ ɯuiΉ
I'au|orcΉdƧII'opcra.Ή IoΉvcdcvanoΉ scmpliccmcn|cΉcomcΉIoroΉIiglio,Ή cΉ IoΉama-
vanoΉ diΉ unΉ amorcΉ incrolIabilc,Ή chcΉIiΉsoddìsIaccvaΉ pìcnamcn|c.Ή Così , ΉiΉ saggiΉ
diΉ Maimi¸ãraƼŃyaΉ dcscrivonoΉ conΉ aspc||oΉ umanoΉ ColuiΉ chc,Ή inΉ rcaltàĔ Ή nonΉ cΉ
altriΉ chcΉ l ' onnipo|cn|cΉ 5ignorcΉ 5uprcmo. Ή
YlRbO Z1
kaltmʟ ùçataĬʟ ù}ʄʅ }aʟ
k;ctrcʟ śsmtnʟ vat;pavcʟ va}amʟ
ùsinùʟ dirçhaůsatrcȸaʟ
kathù}ùiǵʟ sak;aȹùʟ harchʟ
kaltmƥʟ l'ctàΉ diΉ KaIiΉ (l'c|àΉ dcIΉ Icrro,Ή dcllaΉ discordia),Ή ùçatam.ʟ csscndoΉ
arriva|a,Ή ùġnù}a:ʟ sapcndoΉ cio;Ή k;ctrc.ʟ luogo,Ή asmtn.ʟ inΉ qucs|o,Ή vat;Īavc.ʟ
dcstina|oΉ inΉ par|icoIarcΉ aĊΉ dcvo|iΉ dclΉ 5ignorc,Ή va}am.ʟ noi; Ή ùsinùþ:ʟ scduti,Ή
dirçha:ʟproIunga|i,Ή satrcna.ʟpcrΉcompicrcΉsacriIĊci,Ή kathù}ùm.ʟ ncIlcΉparoIc,Ή
saŰk;apùh.ʟconΉ moltoΉtcmpoΉaΉnos|raΉdisposizioncɃ Ή harcþ:ʟdiΉOio,Ή l aΉlcrsonaΉ
5uprcma.Ή
1RAOLZlONl
bapcndo chc l `cla dì halì cěgìa ìnìzìala, cì rìunìamo ìn qucslo Iuogo sanlo
pcr ìl compìmcnlo dì un Iungo sacrìfìcìo, dcslìnalo all ` ascollo dcI mcssaggìo
lrasccndcnlalc dì Oìo.
bFlllAZlONl
I I Ή kaltű}uça,ʟ con|rariamcntcΉ agliΉ al|riΉ }uçaʟ Ųsat}a-}uçaʟ(l 'c|àΉ d'oro),Ή
trctù-}uçaʟ (I'c|àΉ d' argcn|o)Ή cΉ dvù¡ara·}uçaʟ (ť 'c|àΉ diΉ ramc)Ĝ nonΉ siΉ prcs|aΉ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrsu ZZJ 1c dumandc dcì saggì J5
aIIa||oΉ aIIaΉ rca|ìzzazìoncΉ spìrì|uaIc.Ή McIΉ sat}a-}uça,ʟ ìnΉ cuìΉ gIìΉ uomìnìΉ vìvc-
vanoΉ IUU UUU annì , Ή craΉ possìbì|cΉ ìmpcgnarsìΉ ìnΉ unaΉ |ungaΉ mcdì|azìoncΉ pcrΉ
gìungcrcΉ a|IaΉrcalìzzazìoncΉspìrì|ua|c. Ή Mc|Ή trctc-}uça,ʟ ì nΉcuìΉgIìΉ uomìnìΉ vìvc-
vanoΉ l U UUU annʼ ē Ή IaΉ pcrfczìoncΉ spìrìtualcΉ craΉ o||cnu|aΉ compìcndoΉ grandìΉ
sacrìfìcì. Ή LΉ ncIIoΉ dvJ¡ara-}uça,ʟ ìnΉ cuìΉ gIìΉ uomìnìΉ vìvcvanoΉ ! UUU annì , Ή sìΉ
gìungcvaΉaIIaΉrca|ìzzazìoncΉspìrì|ua|cΉadorandoΉìIΉ5ìgnorc.Ή MaΉnc||' c|àΉdìΉKa|ìΉ
IaΉ|ongcvì|àΉnonΉ supcraΉìΉ lUU annìΉcΉ ìnoI|rcΉI 'uomoΉ dcvcΉ aIfron|arcΉognìΉ |ìpoΉ
dìΉdìIfŖcoI|à,ΉpcrcìoΉì|Ή mc|odoΉraccomandatoΉ pcrΉraggìungcrcΉIaΉrcalìzzazìoncΉ
spìrì|uaIcΉ cΉ qucIIoΉ dìΉ ascoI|arcΉ cΉ can|arcΉ ìΉ san|ìΉ nomì, Ή IcΉ gIorìcΉ cΉ ìΉ dìvcr|ì-
mcn|ìΉ dcIΉ 5ìgnorc.Ή ÎĢ saggìΉdìΉ Maìmì¸äraȮyaΉìnauguraronoΉ qucs|oΉ mc|odoΉ aΉ
bcncIìcìoΉ dcìΉ dcvo|ìΉ dc|Ή 5ìgnorc. Ή LssìΉ sìΉ prcpararonoΉ adΉ asco||arcΉ ìΉ dìvcr|ìͯ
mcn|ìΉ dclΉ 5ìgnorcΉpcrΉunaΉdura|aΉ dìΉ mì|IcΉannì . Ή Oa||'cscmpìoΉdìΉ qucs|ìΉ saggìΉ
dovrcmmoΉcomprcndcrcΉchcΉ I ' ascoI|oΉ cΉ |aΉrccì|azìoncΉrcgoIarcΉ dcIloΉ 5rimadʗ
HhJçavatamʟ rapprcscn|anoΉ | ' unicoΉ mc|odoΉ dìΉ rcaIìzzazìoncΉ spìrì|uaIcΉ pcrΉ
I DZ c|àΉìnΉcuìΉvìvìamo.Ή CgnìΉaI|roΉ|cn|a|ìvoΉsarcbbcΉ puraΉpcrdì|aΉ dìΉ |cmpoΉ pcrǢ
chcΉ nonΉ darcbbcΉ a|cunΉ rìsuI|a|oΉ |angìbìIc.Ή SrIΉ Caì|anyaΉ Mahäprabhu, Ή ìIΉ
5ìgnorcΉs|csso,ΉprcdìcoΉ pcrsona|mcn|cΉ|aΉvìaΉdcIΉ bhJçavata-dharmaʟcΉ racco-
mandoΉ chcΉ |u||ìΉ coIoroΉ chcΉ sonoΉ na|ìΉ ìnΉ IndìaΉ provvcdcsscroΉ a||aΉ dì IfusìoncΉ
unìvcrsaIcΉ dc|Ή mcssaggŖoΉ dĩΉ SrʽΉ K΂¸ȯaΉ cΉ dc||aΉ Hhaçavad-çitùʟ ĪnΉ paǏ|ʾco|arc.Ή
AssìmìIa|ìΉ g|ìΉ ìnscgnamcn|ìΉ dcIlaΉ Hhaçavad-çitJ,ʟ sìΉ puoΉ comìncìarcΉaΉ s|udìarcΉ
IoΉ 5rimad-HhJçavatamʟ pcrΉ | rovarcΉ nuovaΉ |uccΉ sul|aΉ vìaΉ dcI|aΉ rca|ìzzazìoncΉ
spìrì|ua|c.Ή
V¡R¬O ZZ
tvaɢʟ naǦʟ sandarSttɅʟ dhJȮǞcʟ
dustaraɣʟ nísȭítirʛatcmʟ
kaltɟȰʟ sattva-haramʟ ¡umsJɠʟ
kaınł-dhJraʟ tvcįnłvamʟ
tvam:ʟ ŐuaΉ CrazìaȽΉ naǟƯ.ʟ aΉ noì; Ή sandarSttah:ʟ ìncon|ro;Ή dhJtrJ:ʟ pcrΉ IaΉ
provvìdcnza;Ή dustaram.ʟ ìnsormon|abì|c;Ή ntstttȯr;atJm:ʟ pcrΉ coIoroΉ chcΉ dcsì-
dcranoΉ supcrarc;Ή kaŎtm:ʟ I 'c|àΉ dìΉ Ka| ì ; Ή sattva-haram:ʟ cìoΉ chcΉ dìs|ruggcΉ IcΉ
buoncΉqua|ì|à;Ή ¡uɤsJm:ʟ dcgIìΉ uomìnìȾΉ karɲĆ a-dhJraǧ:ʟcapì|anoȿ Ή tva:ʟcomc;Ή
aıƳavam.ʟ I ' occano.Ή
1RAOLZlONl
bulu Ia pruvvìdcnza cì ha pcrmcssu d'ìncuntrarc 1ua lrazìa, cusí lì accct-
tìamu cumc ìl capìlanu dcI vasccIIu chc Iara altravcrsarc a cuIuru chc lu dcsì-
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Jbě
ÿ
rImad-Bhãgavalam jLanlo ȫ, ΉLap. ¡ě
dcrano ìI dìffìcìIc occano dì haIì, chc dìslruggc lullc Ic buonc quaIìla dcI I `
uomo.
bFlllAZlONl
L'ctàΉdìΉKalìΉcΉ moltoΉpcricolosaΉpcrΉl ' uomo.Ή LaΉvìtaΉumanaΉnonΉhaΉaltroΉ
scopoΉ chcΉ laΉ rcalìzzazìoncΉ spìrìtualc,Ή maΉ aΉ causaΉ dìΉ qucst'craΉ pcrìcolosaΉ glìΉ
uomìnìΉ hannoΉ complctamcntcΉ dìmcntìcatoΉ qucstoΉ Iìnc.Ή MclΉcorsoΉ dcll'ctàΉdìΉ
KalìΉgradualmcntcΉdccrcsccrannoΉlaΉlongcvìtà,ΉlaΉmcmorìa,ΉìΉ scntìmcntìΉnobì-
lì ,Ή laΉIorzaΉ cΉ lcΉ buoncΉqualìtàΉdcll 'uomo.Ή llΉdodìccsìmoΉ CantoΉdclloΉ 5rimad-
Hhùçavatamʟ dcscrìvcΉ lcΉ dì IIcrcntìΉ calamìtàΉ oΉ anomalìcΉ dìΉ qucst'cra.Ή ɋovràΉ
quìndìΉ aIIrontarcΉ grandìΉ dìIIìcoltàΉ chìΉ vuolcΉ dcdìcarcΉ laΉ proprìaΉ csìstcnzaΉ
d'uomoΉ all'opcraΉdìΉ rcalìzzazìoncΉ spìrìtualc.Ή ClìΉ uomìnìΉ sonoΉ cosìΉ ìntcntìΉ aΉ
soddìsIarcΉìΉ scnsìΉ chcΉ dìmcntìcanoΉcomplctamcntcΉlaΉrʞalìzzazìoncΉspìrìtualc.Ή
McllaΉloroΉ IollìaΉsostcngonoΉ apcrtamcntcΉchcΉnonΉ c'cΉ bìsognoΉdìΉraggìungcrcΉ
laΉ rcalìzzazìoncΉ spìrìtualc,Ή nonΉ vcdonoΉ chcΉ qucstaΉ vìta,Ή cosìΉ brcvc,Ή rapprc-
scntaΉsoloΉ unaΉtappaΉnclΉlungoΉ cammìnoΉ dcllaΉrcalìzzazìoncΉspìrìtualc.Ή CgnìΉ
IormaΉdìΉcducazìoncΉmodcrnaΉcΉccntrataΉsullaΉgratìIìcazìoncΉdcìΉ scnsì,Ή cΉ scΉunΉ
uomoΉìntcllìgcntcΉanalìzzaΉlaΉsìtuazìoncΉvcdràΉsubìtoΉchcΉl' ìnscgnamcntoΉ pìa-
nì IìcatoΉ cΉ ìllusorìoΉ conduccΉ ìΉ bambìnìΉ dcllaΉ nostraΉ cpocaΉ allaΉ rovìna,Ή comcΉ
bcstìcΉcondottcΉa˱Ή maccllo.Ή ClìΉ uomìnìΉ dìΉpcnsìcroΉdovrcbbcroΉ nutrìrcΉlaΉpìuΉ
grandcΉ dìIIìdcnzaΉ vcrsoΉ lcΉ manìIcstazìonìΉ dìΉ qucst'ctàΉ dìΉ Kalì,Ή cΉ coloroΉ chcΉ
dcsìdcranoΉ supcrarcΉ l 'occanoΉ tcrrìbìlcΉ dìΉ KalìΉ dcvonoΉ scguìrcΉ l 'cscmpìoΉ dcìΉ
saggìΉdìΉMaìmì¸äraƼǾyaΉcΉ acccttarcΉ
_
riΉ5ûtaΉCosvämi,Ή oΉ ìlΉsuoΉ rapprcscntantcΉ
autcntìco,Ή comcΉ capìtanoΉ dclΉ vasccllo.Ή QucstoΉvascclloΉcΉ ìlΉmcssaggìoΉ dìΉ
_
riΉ
K(¸Ąa,Ή ncllaΉ IormaΉ dcllaΉ Hhaçavad-çltùʟ cΉ dclloΉ 5rlmadųHhùçavatamžʟ
YlRbO 2Jě
T¤ğ F¤ğ Tğ TTMğ
|
WğV{+ ·+ğ 0ğ Ñ· l | º³| |
brùhtʟ}oçcsvarcʟ kɁpcʟ
brahmcp}cʟ dharma-varmcptʟ
svùmʟ kù;]hùmʟ adhuno¡ctcʟ
dharmaĥĄʟ kamʟ saraĪamʟ çataĥĄʟ
brùht:ʟ rìvclacì,Ή pcrΉ Iavorc, Ή }oça-isvarc:ʟ ìlΉ macstroΉ dìΉ tuttìΉ ìΉ potcrìΉ mìstì-
cì, Ή k¡spc:ʟ
_
rǪΉ K(¸ɡa,Ή brahmaȱt}c.ʟ laΉ VcrìtàΉ^ssoluta,Ή dharma:ʟ rclʿgìonc,Ή
varmajĆt:ʟ protcttorc,Ή ɨvùm:ʟ laΉ (5ua)Ή proprìa,Ή kù;]hùm.ʟ dìmora,Ή adhunù:ʟ
ora,Ή u¡ctc.ʟ csscndoΉ partìto,Ή dharmah:ʟ rclìgìonc,Ή kam:ʟ daΉchì , Ή saraȑam.ʟ
comcΉ rìIugìo,Ή çatah:ʟ va. Ή
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrsu ZJJ ¡c dumandc dcì saggì JT
1RAOLZ¡ONl
Ora chc 5ri h(¶pa, la Vcrìta AssuIuta, ìl macstru dì tuttì ì putcrì mìstìcì, cě
turnatu ncI buu rcgnu, rìYcIacì chì custudìscc ì prìncìpì dclla rclìgìunc.
bFlllAZ¡ONl
LaΉrcIìgìoncΉcΉcsscnzìaImcntcΉl 'ìnsìcmcΉdcIIcΉnormcΉdc|tatcΉdaΉOìoΉs|csso.Ή
laΉ HhaçavadŴç/lJʟ c' ìnscgnaΉ chcΉ ognìΉ vo|taΉ chcΉ qucstìΉ prìncipìΉ vcngonoΉ dc-
forma|ìΉ oΉ |rascuratì,Ή ìlΉ 5ìgnorcΉ dìsccndcΉ ìnΉ pcrsonaΉ pcrΉ rìstaʏìIìrIì. Ή ƻΉ saggìΉ
dìΉ Maìmì΃ärăyaΉ s' ì nformanoΉ oraΉ suΉ qucstìΉ prìncìpì. Ή laΉ rìspostaΉ allaΉ loroΉ
domandaΉ saràΉ dataΉ ìnΉ scguìto. Ή LoΉ 5rimad-HhJçavatamʟ cΉ IaΉ|rascc̍dcn|aIcΉ
manìIcs|azìoncΉsonoŧaΉdcIΉ 5ìgnorcΉ5uprcmo,Ή cΉrapprcscntaΉquìndìΉIaΉpcrfcttaΉ
manìIcstazìoncΉ dcllaΉ conosccnzaΉ trasccndc̎talcΉ cΉ dcìΉ prìncìpìΉ ŧcIìgìosì .Ή
ąosȃʟ tcrmtnanoʟ çltʟ tnscçnamcnttʟ dtʟ Bhakttvcdantaʟ sulʟ ¡rtmoʟ ca¡ttoloʟ
dclʟ¡rtmoʟ ąantoʟ dclloʟ
_
r˲madāBhägava|amȄΉ tntttolato.ʟ 'ǃcʟ domandcʟ dctʟ
saççt ´.ʟ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Per qualsiasi informazione potete contattare RKC - Radio Krishna Centrale ai seguenti recapiti:

Ufficio Operativo (Radio Krishna Centrale On-Web)
presso ISKCON Mayapur
741313 Distretto di Nadia
Bengala Occidentale - India

Telefoni:
0091 915 864 9962 (India)
006 014 6220751 (Malesia)
0039 06 62207099 interno 572 (Italia)

INDIRIZZO E-MAIL: rkcfi@radiokrishna.com
E-MAIL ALTERNATIVO: walbert108@yahoo.it
SITO WEB: www.radiokrishna.com

MSN (LIVE) MESSENGER: rkcitaly@hotmail.com
SKYPE ID: radio-krishna

FACEBOOK: www.facebook.com/pages/Radio-Krishna-Centrale/237369940273
YOUTUBE: www.youtube.com/user/radiokrishna


RKC TERNI (Radio Krishna Centrale 89.500 MHz F.M. e On-Line):
Strada del Gioglio 47 - 05100 Terni
Tel. 0744 1926033
Fax 0744 1926032
INDIRIZZO E-MAIL: segreteria@associazionevedica.it
E-MAIL ALTERNATIVO: lilavilasini108@gmail.com
SITO WEB: www.radiokrishna.com/terni


TELE RADIO KRISHNA NETWORK
Worldwide Broadcasting Radio-TV

STAZIONI RADIO-TV: www.radiokrishna.com/stations
ARCHIVIO DOWNLOAD: www.radiokrishna.com/download
RKC FORUM: www.radiokrishna.com/forum
LIBRI ON-LINE: www.radiokrishna.com/books
YOGA: www.radiokrishna.com/bhaktiyoga

RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com