MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTARII RURALE Comisia de atestare a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura

, pe terenuri din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/ sau de fabricare a instalaţiilor de irigat Cuprinsul documentaţiei pentru obţinerea Certificatului de Atestare

1. Cerere pentru obţinerea Certificatului de Atestare (model anexa la Ordinul 182/2009
M.A.P.D.R.), înaintată împreună cu documentaţia la secretariatul Comisiei de Atestare; 2. Documentele ( în copie ) privind înfiinţarea persoanei juridice: Actul Constitutiv si /sau Statutul, acte adiţionale, Hotărârea Judecătoreasca de înfiinţare / Încheierea Judecătorului – delegat de la Oficiul Registrului Comerţului; 3. Certificat de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie (Cod Unic); 4. Certificat de înregistrare fiscală; 5. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului; 6. Informaţii generale despre firma din care sa rezulte cifra de afaceri anuala in milioane lei si echivalent in EURO la 31 decembrie a fiecărui an (exclusiv T.V.A.), pe ultimii trei ani; 7. Lista lucrărilor de îmbunătăţiri funciare executate în ultimii 5 ani. Se vor prezenta următoarele date: obiectivul de investiţii, capacitatea (sau stadiile fizice) realizata (e), principalele volume de lucrări executate, valoarea in milioane lei, exclusiv T.V.A, calitatea contractantului: antreprenor general, subantreprenor de specialitate, prestator. 8. Documente care sa certifice de către Inspecţia de Stat pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii Judeţeană, calitatea lucrărilor realizate. În cazul proiectării se vor prezenta avizele consiliilor tehnico-economice ale beneficiarilor. – certificate ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 cu specificaţia îmbunătăţiri funciare. 9. Lista lucrărilor de îmbunătăţiri funciare contractate / in curs de contractare in anul în care se solicită atestarea. Se vor prezenta următoarele date: obiectivul de investiţii, valoarea în milioane lei (exclusiv T.V.A) a contractului, calitatea contractantului. 10. Situaţia asigurării cu personal de specialitate pentru activităţi de îmbunătăţiri funciare (minim doi ingineri de îmbunătăţiri funciare – Curriculum Vitae, copia contractului individual de muncă vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca, copia diplomei de studii superioare de specialitate; un responsabil tehnic cu execuţia atestat de MLPAT pentru domeniul „Construcţii pentru Îmbunătăţiri Funciare” – copia atestatului, copia contractului individual de muncă, copia legitimaţiei eliberată de MLPAT vizată la zi); 11. Situaţia dotării cu instalaţii, utilaje şi mijloace de transport pentru desfăşurarea activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu precizarea stării tehnice. Dacă sunt închiriate, se va anexa copia contractului de închiriere; 12. Situaţia bazelor proprii – secţii de producţie industrială, ateliere de întreţinere şi reparaţii pentru utilaje şi echipamente, depozite, laboratoare. Se vor indica principalele caracteristici constructive ale acestora (mc, mc/h, mc/an, mp, tone) Dacă sunt închiriate, se va anexa copia contractului de închiriere; 13. Situaţia economico-financiară pe baza ultimului bilanţ vizat de Direcţia Generala a Finanţelor Publice judeţene; 14. Avizul A.N.I.F Centrala privind lipsa sancţiunilor în ultimii doi ani la regimul Legii Îmbunătăţirilor Funciare nr. 138/2004; 15. Declaraţia privind lipsa sancţiunilor la regimul Legii nr.11/1991;

Valoarea acestuia este de: 838 lei RON (inclusiv TVA) pentru execuţie.. tel/fax: 021 / 3078669. file“.. Alexandru RADULESCU tel: 021 /3072335. Tariful pentru obţinerea Certificatului de Atestare se poate plăti la casieria ANIF din Bucureşti. Alexandru RADULESCU 2 . – Ing. Ancuţa NICULAE tel: 021 / 3072401.R. pentru servicii şi/ sau de fabricare a instalaţiilor de irigat) se vor prezenta distinct informaţiile de la punctele 7 – 12. fax: 021/ 3078669.D.D.35 – 37 sau prin ordin de plata în: Cont ANIF RO 94 RZBR 0000 0600 0559 4243 – pentru Comisia de Atestare – deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala OBREGIA – Cod fiscal: R 16787270. Dovada achitării tarifului pentru obţinerea Certificatului de Atestare.A. – Ing. completate cu informaţiile solicitate de către Comisia de Atestare prin prezenta nota. Ing. 740 lei RON (inclusiv TVA) pentru studii. alte prestări de servicii de îmbunătăţiri funciare. vor fi semnate şi stampilate. Şos.M. numele si prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice. Datele se vor prezenta în formatul indicat în anexele la metodologia de aplicare a Ordinului 182/2009 al M.M. studii.16. 838 lei RON (inclusiv TVA)pentru proiectare. 838 lei RON (inclusiv TVA) pentru alte prestări de servicii de îmbunătăţiri funciare 838 lei RON (inclusiv TVA) pentru servicii şi/ sau de fabricare a instalaţiilor de irigat Toate documentele vor menţiona funcţia.A.D. 021 / 3072335.P. .P. Declaraţie pe proprie răspundere a conducătorului persoanei juridice din care să rezulte că datele prezentate in documentaţie sunt conforme cu realitatea. 17. În cazul in care se solicita atestare in mai multe activităţi (execuţie. Dosarul va fi numerotat (numerotarea se începe de la sfârşitul dosarului spre cerere). Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Comisiei: .P. Olteniţei nr. va avea un opis pe care se va menţiona „ prezentul dosar are nr.890 PRESEDINTE. 7.A. ………. proiectare.R.R.