You are on page 1of 15

Braica Tünde Erika

Anyanyelvi fejlesztési terv

Fejlesztési terület: Beszédértés és beszédkészség fejlesztése. Fejlesztési cél: A gyermek beszédértésének és beszédkészségének fejlesztése játékok, mondókák, mesék segítségével. Kitűzött cél, hogy a gyermek a fejlesztés befejeztével könnyebben megértse a hozzá intézett beszédet, kommunikációja folyékonyabb, egybefüggőbb legyen, a gyermek képes legyen a pusztán csak elhangzó, vizuális szemléltetést nem tartalmazó rövidebb-hosszabb mesék megértésére. A fejlesztés tervezett ideje: 13 hét (3 hónap) Fejlesztés gyakorisága: hetentente 2 alkalom Teljes fejlesztési foglalkozások száma: 26 Óvodai csoport: nagycsoport Fejlesztés időtartama: 10-20 perc

Idő

Fejlesztési terület
Beszédértés

Alkalmazott: Játék/ mese/ eszközök
Szó-kép egyeztetés: megnevezés, mutatás, memória-játék Szó- fogalomcsalád asszociáció

Fejlesztési cél

Munkaforma

1 hét/ 1.

Elhangzott szavak azonosítása, értelmezése, képhez kapcsolása A megadott fogalomcsaládokhoz szavak hozzárendelése: gyümölcsök, zöldségek, játékok, állatok, járművek stb. Asszociációs készség gyakorlása, reakcióidő csökkentése Szókincsgyarapítás, relációk felismerésének fejlesztése

mikrocsoportos (4-5 fő)

1 hét/ 2.

Szókincsbővítés

makrocsoport (10-15 fő)

2 hét/1.

Szókincsbővítés

Szó-fogalomcsalád asszociáció ismétlése Ellentétpárok

mikrocsoport (4-5 fő)

2 hét/ 2.

Beszédértés, helyzetfelismerés

Helyzetmeghatározó játékok

Alá, fölé, mellé, mögé, elé névutók használatának gyakorlása Az elhangzó vers, mese szövegének mozgással való lekövetése Alá, fölé, mellé, mögé, elé névutók használatának további gyakorlása.

mikrocsoport (4-5 fő)

3 hét/ 1.

Beszédértés Helyzetfelismerés (ismétlés)

Szöveglekövetés mozgással Helyzetmeghatározó játékok ismétlése

teljes csoport

Szövegértés Beszédkészség. egyéni tulajdonságok felismerése. minimális szemléltető eszközök használatával mikrocsoport (6-8 fő) 4 hét/ 1. beszédkészség Megkezdett mondatok. vizuális élménnyel nem társuló szöveget Mese felidézése bábokkal A magnóról elhanngzó mese megértésének felmérése. gondolkodás A jellegzetes tulajdonságok mikrocsoport körülírása alapján a (5-10 fő) gyerekeknek ki kell találniuk a körülírt tárgyat. állatot Gondolkodási idő csökkentése. hét/ 1. igaz vagy hamis voltának megállapítása. szöveg értelmezése.3hét/ 2. kiemelése Az elmondott állítás értelmezése. értelmes. Beszédértés. Beszédértés Beszédkészség Szöveglekövetés mozgással (ismétlés) Mondatlánc makrocsoport (4-5 fő) 5 hét/ 1. Szövegértés Mesehallgatás jelzésszerű eszközökkel makrocsoport (10-15 fő) Beszédkészség Meseszövés az elhangzott Összefüggő történet mikrocsoport mese eszközeivel alkotása a rendelkezésre (3-4 fő) álló eszközökkel. nyelvtanilag helyes mondatok alkotása Elhangzó szöveg értelmezése. mese újraélése. Beszédértés Nonverbális kommunikáció Szöveglekövetés mozgással (ismétlés) Pantomim játék Az elhangó szövegének mozgással való lekövetése Egy választott tevékenység eljátszása/ az elmutogatott tevékenység azonosítása Mondat. Beszédértés. gondolkodás fejlesztése. jellegzetes. beszédértés 6. beszédkészség Körülíró játékok (ismétlés) Igaz-hamis játékok . történetek befejezése makrocsoport (10-15 fő) 4 hét/ 2. körülírás gyakorlása. hamis állításoknak kijavítása mikrocsoport (5-10 fő) 6 hét/ 2. történetekből kiindulva önálló történet alkotása Az elhangó szövegének mozgással való lekövetése Ok-okozati összefüggések értelmezésével. kreativitás kibontakoztatása Mesehallgatás CD-ről eszközök nélkül A gyerekek megértsék a különféle médiumokon keresztül elhangzó. Beszédértés. értelmezése Körülíró játékok makrocsoport (10-15 fő) 5 hét/ 2. a megadott mondatok. foglalkozást.

Szabad vélemény megfogalmazására buzdítás. Értelmes ok-okozati viszonyokat figyelembe vévő nyelvtanilag helyes mondatok alkotása a megadott keretek között. belső képteremtés. Beszédértés teljes csoport Beszélgetőkör a meséről 8 hét/ 2. Beszédértés Mesehallgatás eszközök nélkül Meseszövés képek segítségével Szövegalkotás A gyermek értse meg az makrocsoport óvónő által elmondott (10-15 fő) mesét szemléltető eszközök felhasználása nélkül is. beszédkészség Mesemondás képek segítségével Képzelőerő. Képleírás. kakuktojás kiválasztása. majd a képen látottak alapján saját történet mondása. a gyerekek folyamatos. indoklása. szövegértés fejlesztése. indokolják válaszukat. Beszédértés Szövegalkotás. Képek segítségével közös meseszövés a gyerekekkel. összefüggő beszédének fejlesztése. A gyerekek megértsék a különféle médiumokon keresztül elhangzó.7 hét/ 1. választását indokolja. képekkel indoklással Az elhangzó szavak közül tudja meg kiválasztani a kakukktojást. mikrocsoport (4-6 fő) 8 hét/ 1. Mesehallgatás CD-ről A lejátszott mese hosszának és szövegnehézségének növelése. történetmondás Egy megmutatott kép képek segítségével leírása. Beszédértés beszédkészség Kakukktojás játékok szóban. makrocsoport (5-10 fő) Játékos képtelenségek 7 hét/ 2. Ismerjék fel az elhangzott állítások közül azokat amelyek képtelenségek. Szöveg alkotás Mondatalkotó játékok: mondatok alkotása egy kötött témán belül . A képeken látottak megnevezése. beszéltetés. vizuális élménnyel nem társuló szöveget A CD-ről elhanngzó mese megértésének ellenörzése. tárgyakkal. mikrocsoport (4-5 fő) 9 hét/ 1.

Történetmondás képek segítségével (ismétlés) Forditott világ játékok Képek alapján való makrocsoport történetmesélés gyakorlása. állatról. Versszöveg lekövetése Az elhangó szövegének mozgással mozgással való lekövetése makrocsoport (10-12 fő) 11 hét/ 1. Beszédértés. a gyerekek folyamatos. Nonverbális kommunikáció Érzelemfelis merő játékok 10 hét/ 2. Képzelőerő. egyéni tulajdonságok felismerése. a gyerekek az elhangzó utasításnak az ellentétjét kell végrehajtsák. (10-15 fő) 11 hét/ 2. összefüggő beszédének fejlesztése. szövegalkotás Mesehallgatás A gyermek értse meg az teljes csoport óvónő által elmondott mesét szemléltető eszközök felhasználása nélkül is. hanglejtésekhez társuló érzelmeket. teljes csoport mikrocsoport (4-6 fő) . szövegalkotás. körülírás gyakorlása. (10-15 fő) Főleg a gondolkodást fejleszti. Képek segítségével közös meseszövés a gyerekekkel. vizuális élménnyel nem társuló szöveget Mesedramatizálás előre A meghallgatott mese elkészített kellékekkel eljátszása a gyerekekben megmaradt meseélmény alapján. A gyerekek megértsék a különféle médiumokon keresztül elhangzó. hanglejtés segítségekkel érzelmek közvetítése. mikrocsoport (4-6 fő) 10 hét/ 1. beszéd fejlesztése. nonverbális kommunikáciü Szöveg-mozgás együttese Arcmimika. összefüggő makrocsoport bábról. beszédkészség Mesehallgatás CD-ről A lejátszott mese hosszának és szövegnehézségének további növelése. Meseszövés 1-1 tárgyról. Beszédértés. kiemelése + nonverbális kommunikáció gyakorlása. Kifejező verbális+nonverbális kommunikáció fejlesztése Pantomim játék Egy választott tevékenység (ismétlés) eljátszása/ az elmutogatott tevékenység azonosítása Körülírós játékok : beszéd Gondolkodási idő + mutogatás együttese csökkentése. jellegzetes. A gyerek tudja ismerje meg a különböző mimikákho z. Beszédértés.Beszédértés. gondolkodás 9 hét/ 2.

állatról. emlékezet fejlesztés. beszédkészség Mesehallgatás CD-ről A lejátszott mese hosszának és szövegnehézségének további növelése. Szövegalkotás Mondatalkotó. gondolkodás makrocsoport fejlesztése. (10-15 fő) 13 hét/ 2. egyéni tulajdonságok felismerése. a gyerekek folyamatos. szövegalkotás Körülírós játék: beszéd + Gondolkodási idő mutogatás csökkentése. Képzelőerő. összefüggő beszédének fejlesztése.12 hét/1. Meseszövés 1-1 tárgyról. mikrocsoport (5-6 fő) Nonverbális kommunikáció 12 hét/ 2. Beszédértés. szövegalkotás. körülírás gyakorlása. közös meseszövés. kiemelése + nonverbális kommunikáció gyakorlása. minden tagjának bevonásávak. szövegalkotó játékok Értelmes ok-okozati viszonyokat figyelembe vévő nyelvtanilag helyes mondatok alkotása a megadott keretek között. jellegzetes. Mesehallgatás A gyermek értse meg az teljes csoport óvónő által elmondott mesét szemléltető eszközök felhasználása nélkül is. beszéd fejlesztése. a reakció és (10-15 fő) végrehajtási idő csökkentése. összefüggő makrocsoport bábról. teljes csoport makrocsoport (10-15 fő) . Ok-okozati viszonyok szemelőttartása. egymásra való figyelés. vizuális élménnyel nem társuló szöveget Meseszövés megkezdett Összefüggő értelmes mondat alapján eszközök szöveg alkotása a csoport használata nélkül. Beszédértés Pantomimjáték (ismétlés) Forditott világ játékok (ismétlés) Egy választott tevékenység eljátszása/ az elmutogatott tevékenység azonosítása Szövegértés. Képek segítségével közös meseszövés a gyerekekkel. pontos végrehajtásra törekvés 13 hét/ 1. Beszédértés. A gyerekek megértsék a különféle médiumokon keresztül elhangzó.

Állat/Föld = elefánt Víz/Jármű = tengeralattjáró stb.fogalomcsalád asszociáció Megy a labda: állatnevekkel/zöldségnevekkel/ gyümölcsnevekkel/ a konyhában/ a szobában/ az erdőben/ a tengeren stb. Osszuk szét a képeket. A memória játékhoz biztosítsuk ezeknek a fényképes változatát is. meseszöveg 1.. a megszólitott gyereknek egy olyan állatot/járművet vagy színt kell mondania ami az adott fogalomcsaládban megtalálható Pl.. Kinél van a. hét/2 Szó. színek A játékvezető meghatározza. járművek. Eszközök: állatokat ábrázoló képek 2-2 db/ állat (A képek közé olyan állatokat is tegyünk . a kertben virágok. zöldségek. víz. gyümölcsök teremnek.? Nevezzük meg egy állatot akinél van az fel kell mutassa. Az a játékos aki olyan szót mond ami már elhangzott kiesik a játékból. Föld. A játékvezető egy gyermeket megszólít és azt mondja neki. lehetőség szerint a igazi gyümölcsöt és zöldséget vigyünk be. memória-játék Állatkerti séta : Képek alapján állatok megnevezése. az adott fogalomcsaládba tartozó szót kell mondania.Foglalkozások részletes leírása Idő 1 hét/1. 3. mutatás. hogy Föld/Víz vagy Levegő. Én kis kertet kerteltem: Az előzőhöz hasonló szabályokkal játs szuk. Foglalkozás tárgya Szó-kép egyeztetés: megnevezés. 2. Memóriajáték a képekkel. . jármű vagy szín. minden esetben nevezzük meg az állatot. emeljük fel a képet és közösen nevezzük meg őket. levegő: állatok. Vers-. hűtőszekrény stb. amelyeket a gyerekek még biztosan nem ismernek) 1. minden állatból egyet tartsunk meg. Megy a labda a konyhában: villa. kanál. Pl. hogy melyik fogalomcsaládba tartozó szavakat kell mondani: állat. A gyerekek egymásnak dobják a labdát akinek dobják annak egy.

téri tájékozódásos játékok Kőmüvesek: Mindenki kap egy széket és fa építő kockákat. jobb oldalon mellettük. mögöttük. széles-keskeny. Azután kérdéseket teszünk fel: pl. mesehősőket ábrázoló képeket amelyekt a gyerekek tenges. a dinó. baloldalon mellettük. asztal lapja alá stb. az adott fogalomcsaládba tartozó szót kell mondania. Tenyerünk lesz a gesztenyefa levél. hüttőszekrény stb. mogé. és mese névvel (rajzzal) felcimkézett kosárkába tehetnek. A gyerekeknek a megadott „koordináták” alapján meg kell keresniük a tárgyakat. Pl. erdőben. városban. Késünk kis állatokat. Helyzetmeghatározó játékok. lassan mondjuk és mikozben mondjuk kezünkkel követjük a vers szövegét. hideg-meleg.. Ki/mi lakik a . hol van a Kati baba. Megy a labda a konyhában: villa. Előtt-mellett-mögött: A gyerekek megállnak a játékra kijelölt terület közepén. nappal-éjszaka. elé. nagy-kicsi. 3 hét/1. függöny mögé. Szöveglekövetés mozgással Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefa levele A verset 3-4 x ismételjük el. Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefa levele Találtam egy falevelet. Szó-fogalomcsalád asszociáció ismétlése Megy a labda: állatnevekkel/zöldségnevekkel/ gyümölcsnevekkel/ a konyhában/ a szobában/ az erdőben/ a tengeren stb. pl. Az a játékos aki olyan szót mond ami már elhangzott kiesik a játékból. pl. hogy mi van előttük. gesztenyefa levelét.2 hét/ 1. mesében) A gyerekeknek az adott kategóriához tartozó élőlényeket kell megnevezni. kanál. Eszközök: ellentéteket ábrázoló memóriakártya 2 hét/ 2. meseszereplőt mond kiesik a játékból. erdő. Kincskereső: Elrejtünk különböző tárgyakat a csoportszobában. . azépítőmester utasítására a kőmüvesek a fa építő kockákat a széken a megadott helyre kell elhelyezzék: fölé. falu. Mintha megtaláltam volna egy óriás tenyerét. a feladat elmondani. Aki már elhangzott élőlényt . Ha az arcom elé tartom.. a babakonyha. babakonyhai szekrénybe. fiú-lány. A gyerekek egymásnak dobják a labdát akinem dobják annak egy. város.? (tengerben. alá. falun. Majd ellentétpár memória játékot játszunk. sötétvilágos. stb. Ellentétpárok: Szavakat mondunk amelyeknek a gyerekek az ellentétjét kell megnevezzék. a mosdó.

a feladat elmondani. Megkezdett mondatok. Azután kérdéseket teszünk fel: pl. mint az arcom. látom. függöny mögé. amin a gyerek játszani fog. A gyermek válaszától függően további kérdéseket tehetünk fel: Mit csinál? Miért ment oda? stb. Harmadik elismétléskor hagyjuk. Pantomim játék Zenekar játék: Mindenki zenész lesz. Azért sütött picikét mert a nagyhoz pici még! 4 hét/ 1. mögöttük. a babakonyha. baloldalon mellettük. A gyerekeknek a megadott „koordináták” alapján meg kell keresniük a tárgyakat. Látom. majd ha szükséges kérdésekkel segítsük a gyerekeket tovább szőni a történetet. a dinó. óriási tenyerével befödné a fejemet . Kincskereső: Elrejtünk különböző tárgyakat a csoportszobában. Szöveglekövetés mozgással Fecske Csaba: Pici versben pici pék Mozgásunkkal kövessük a vers szövegét teljes testünkkel. történetek befejezése Hol van Bundás? – kéréssel indítunk. Volt egyszer egy hangya – folytassátok a mondatot.Helyzetmeghatározó játékok (ismétlés) Előtt-mellett-mögött: A gyerekek megállnak a játékra kijelölt terület közepén. pl. hanem a szövegre figyelve. Hogyha eső cseperegne. 3 hét/ 2. hogy a gyerekek érthessék a szöveget. Mesterségem címere: Eleinte az óvóné sug a gyerekeknek egy foglalkozást amit el kell játszaniuk úgy. A többieknek ki kell találnia ki milyen hangszeren játszik. hogy csak a gyerekek kövessék mozdulatukkal a verset így nem a mi mozgésunkra. hogy csepereg. Fülei is picikék. hol van a Kati baba. hogy Hanga egy nagy nagy hangyaboly palotában élt. Pl. babakonyhai szekrénybe. jobb oldalon mellettük. Szétálltak egy picikét. Másodjára a gyerekek találnak ki maguknak mesterséget. nagyobb. stb. Sütött ez a pici pék kenyeret. Két szeme két pici lék. Ha a fejem fölé teszem. Fecske Csaba: Pici versben pici pék Volt egyszer egy pici pék. Mit csinált ott? Milyen volt a palota? Stb. asztal lapja alá stb. . hogy a többiek kitalálják azt. mint a fejem. Volt egyszer egy hangya úgy hívták. a mosdó. Keze-lába pici még. nagyobb. az óriás nappal-éjjel. a gyerekeknek be kell fejezniük a történetet. A verset többször 3-4x mondjuk el eleinte lassan. de picikét. az óvonő egyenként minden gyermekneik a fülébe súg egy hangszert. hogy mi van előttük. Első játéknál kezdjük el mi a történetet. nem bánnám.

A verset többször 3-4x mondjuk el eleinte lassan.. milyen jó falat lapul a fedő alatt? Uccu! Lábujjhegyre áll. mosolygó alma. Enyedi György: Mi lesz ebédre? Vajon mi lesz ebédre? tűnődik az egérke. A báb tovább adásával jelezzük. Pl. 5 hét/ 1. feladata a megkezdett mondatthoz egy újabb mondatot fűzni Nohát . Mondatl ánc a fazékra kandikál. Ugyan.4 hét/ 2. Igény szerint játszuk el többször is. – vegyük elő a király bábot és hagyjuk. hogy más folytassa a mesélést. nagy fekete macska báb. Hol volt hol nem volt. A gyerekek hogy prüszkölni alig győz. Mese felidézése bábokkal Üljünk le egy körbe és a kör közepére helyezzük el a bábokat (ehhez a meséhat síkbábokat használjunk). helyszín bemutatásánál. Harmadik elismétléskor hagyjuk. Eszközök: szegényleány báb. Emlékeztek még miről szólt a mese? Nézzük csak meg. hogy minden résztveő gyerek számára ekérhető távolságban legyen. Mesehallgatás CD-ről eszközök nélkül Magyar népmese: Szóló szőlő. hogy a gyerekek érthessék a szöveget. hogy csak a gyerekek kövessék mozdulatukkal a vers szövegét. 5 hét/ 2. Második játszásnál egy ilyet főzni ebédre! gyerek indítja a mondatláncot egy nekik tetsző mondattal. s képen törli úgy a gőz.. A többi bábot tegyük le megunk elé. ha ez nem történik meg segítsünk kérdésekkel vagy a mese elkezdésével. Pl. Ha nincs olyan gyermek aki el szeretné kezdeni a meseszövést kezdje el az óvónő. Mesehallgatás jelzésszerű eszközökkel Magyar népmese: Az elátkozott kastély A mesét 1 x mondjuk el a bábokat csak jelzésszerűen használjuk. Találtam egy arany tallért – folytasd a mondatot. kivágott kastély Meseszövés az elhangzott mese eszközeivel Mondjunk mi is el egy mesét. az új szereplők. Volt egyszer egy király. csengő barack Ha ez az első ilyen jellegű mesehallgatás válasszunk egy a gyerekek által már ismert mesét. hogy a gyerekek kezdeményezzék a mesélést. Szöveglekövetés mozgással Enyedi György: Mi lesz ebédre? Mozgásunkkal kövessük a vers szövegét teljes testünkkel. élt egyszer egy szegény leány. hogy neki kell tovább szőnie a mesét.dünnyög szegényke úgy hogy az kapcsolódjon az előzőhöz. . A leány bábot adjuk át a mellettünk ülő gyermeknek ezzel jelezve. hogy azt szeretnénk. mivel a gyerekeknek még meg kell szokniuk az új mesehallgatási helyzetet.

hogy ki vagyoj. zöldséget. A kitaláló átveszi a körülíró helyét. Hóból van a testem. hogy megindokolják válaszaikat. hogy tárgyat. hogy a gyerekek gondoljanak valamire. Találd ki. a gyerekeknek ki kell találnia. foglalkozást vagy tárgyat . szénből van a szemem és a kabátgombom. hogy a társa vagy az óvónő mit írt körül. hogy a többiek kitalálják mi az. állatot stb fogunk körülírni. Mit találtam? – egy zsákba tárgyakat rejtünk el a gyerekek sorra kivesznek egy tárgyat amit oly módon kell körülírjanak. Pl. a gyerekeknek ki kell találnia. A gyerekeknek el kell dönteniük mikor mondunk igazat és mikor nem. . sárgarépa az orrom. hogy kitalálják mire gondoltunk. A hó puffos és lila. hogy kitalálják mire gondoltunk. Mindig az gondol és írja körül azt aki előzőleg kitalálta. Fából van a nyele. hogy ki vagyoj. 2. Kérdésekkel késztessük a gyerekeket arra. Télen hullik a hó. Mindig az gondol és írja körül azt aki előzőleg kitalálta. állatot.6 hét/ 1. gyümölcsöt stb. Körülíró játékok (ismétlése) Mire gondoltam? – Körülírunk egy tárgyat. sárgarépa az orrom. gyümölcsöt stb. hogy ki/mi vagyok! – Körülírunk egy állatot. Minden esetben nevezzük meg. A kitaláló átveszi a körülíró helyét. 2-3x játszás után hagyjuk. foglalkozást vagy tárgyat . 2-3x játszás után hagyjuk. Igaz-hamis játékok 1. hogy tárgyat. Az óvónő kezdje a játékot. hogy ki/mi vagyok! – Körülírunk egy állatot. szénből van a szemem és a kabátgombom. növényt és ig az illetve hamis állításokat mondunk róla. A gyerekeknek az a feladata. festékbe mártva szép képeket lehet vele festeni. hogy a társa vagy az óvónő mit írt körül. állatot stb fogunk körülírni. Hóból van a testem. hogy a gyerekek gondoljanak valamire. állatot. szőrős a vége. zöldséget. Körülíró játékok Mire gondoltam? – Körülírunk egy tárgyat. Pl. stb. A gyerekeknek el kell dönteniük mikor mondunk igaz és mikor mondunk hamis állításokat. A gyerekeknek az a feladata. Pl. Kiválasztunk egy tárgyat. Kezdjük egyszerű kis állításokkal majd hosszú összetett mondatokat mondjuk vagy rövid kis történeteket. Minden esetben nevezzük meg. Találd ki. Mit találtam? 6 hét/ 2. Állításokat mondunk pl. állatot.

vagy delfin-bálna-cica-cápa stb. A fát kiskanállal szokták vágni. Harsányi Gábor. kérdésekkel segítsük elő a beszélgetést. Almási Éva feldolgozásában) Ismeretlen mese hallgatása eszközök nélkül CD lejátszóról.busz . 8 hét/ 1. Képleírás. ezekről kell mesélniük.7 hét/ 1. Kérjük meg a gyereket. A cserepeket fűszálból készítik stb. Példák: hegedű . Mesemondás képek segítségével Döbrentey Ildikó: A lakótelepi manó Lapi a lakütelepi manó története.repülő . Kakukktojás játékok Szó-kakukktojás: Soroljunk fel a gyereknek olyan szavakat. Majd próbáljink elmondani egy történetet a képről. történetmondás képek segítségével A gyerekeknek cselekvéseket. 7 hét/ 2.gitár . beszéltessük. kérdésekkel segítsük őket. Pl. játékos képtelenségeket. Elmondani mit látnak. vagy szereplői ábrázolják. Pl.labda. Mesehallgatás CD-ről Grimm mese: A palackba zárt szellem (Halász Judit. hogy indokolja válaszát. hogy az adott szó miért lóg ki a többi közül. a szövegre való koncentrálást Beszélgetőkör a meséről Beszélgetés a meséről.lábos . hogy indokolják meg miért nem igaz az amit mondunk és javítsák ki azt. de egy szó nem illik közéjük — ez lesz a kakukktojás. kérjük meg a gyerekeket. A diót vasvillával szedik. Kérjük meg. . amit észre kell venniük. Később nehezíthetünk is a játékon pl. olyan kérdésekkel segítsünk mind pl. A meséhez szemléltetés képpen készítsünk néhány képet amelyek a mese fontosabb mozzanatait. hogy indokolja válaszát. Ki tetszett neked a legjobban a mesében? Milyen volt a fiú? Hogyan tréfálta meg a szellemet? stb. Játékos képtelenségek Mondjuk vicces.zongora vagy autó motor .dob . történéseket ábrázoló képeket mutatunk. Meg is indokolhatjuk. Kép kakukktojás: A szó kakukktojáshoz hasonlóan képsorokjat mutatunk a gyerekeknek ahova oda nem illő tárgy stb. autó-motor-buszrepülő. A személytelen közeg és az ismeretlen mese intenzív odafigyelést igényel a gyerekektől. Ruttkai Éva. amelyek összefüggenek. képét tesszük. Vajon ki lehet a képen? Mi történt itt? Vajon hová megy a kislány/kisfiú? stb.

Kosárkámban. szomorú. Állj fel. Olyan képeket használjunk amelyeket többféle sorrendbe használva is értelemes történetelket meséket tudunk szőni. 10 hét/ 1.folytasd a mondatot. Mondatalkotó játékok: mondatok alkotása egy kötött témán belül Volt egyszer egy törpe . Második játszásnál egy gyerek indítja a mondatláncot egy nekik tetsző mondattal. Történetmondás képek segítségével (ismétlés) A gyerekeknek cselekvéseket. Egymással összefüggő és kevésbé összefüggő képeket használjunk. Érzelemfelismerő játékok Boldog vagy szomorú: Különféle érzelmeket utánozunk arcjátékkal pl. lehetőleg saját rajzokat. álmos. a kör közepébe helyezzük el a meseszövéshez készített képeket.. hogy mindenki sorra kerüljön.8 hét/ 2. történéseket ábrázoló képeket osztunk. szenvedő. Ne keresd meg a babakonyhában a lila csuprot. a kék tányért és a zöld villát stb. A kosarat egy teritővel letakarjuk a gyerekek sorra húznak egy tárgyat a kosárból és mondanak róla pár mondatot. boldog. lassú tempóban mondjuk a mesét. ijedt. Az óvónő kezdje el a mesélést. meglepedt. Ha elakadnak kérdésekkel segítsük őket Forditott világ játékok Éppen az ellenkezője: A gyerekeknek különféle instrukciókat adunk amelyeket fordítva kell végrehajtaniuk. A gyerekek feladata a megkezdett mondatthoz egy újabb mondatot fűzni úgy hogy az kapcsolódjon az előzőhöz.. – egy kosárba többféle tárgyat helyezünk el. 9 hét/ 2. figyeljünk. Kis gyakorlás után kérjük adjuk át a helyünket egy gyereknek. Igény szerint játszuk el többször is. mindenki kap egyet-egyet ezekről kell egy történetet elmondaniuk. Mesehallgatás eszközök nélkül Székely eredet monda: Hargita Ismeretlen tündérmese (monda) eszközök nélkül. Ne menj ki a mosdóba és ne hozzd be a fogkeféd. Meseszövés képek segítségével Üljünk le egy körbe.erre nekik ülve kell maradniuk. Pl. Mesemondás után mutassunk a gyerekeknek egy a Hargita hegységről készült képet. . 9 hét/ 1. Ha a gyerekeknek nehezen megy testhelyzetünkkel is besegíthetünk. A gyerekeknek fel kell ismerniük és megnevezniük..

állatot. Másodjára a gyerekek találnak ki maguknak mesterséget. pattog. 2-3x játszás után hagyjuk. de puha! Zeng a daluk mindörökre. Rátiporva kőre. Pl. zöldséget. kerek. hogy ki kezdje a mesélést. Törpe bögre.-hopp. Tamkó Sirató Károly: Törpetánc Fenn a hegyen. avar. A megszólítottnak bele kell szőnie a mesébe a nálla lévő tárgyat. bábról. jaj. bábokkal és plüss álatokkal. hogy a társa vagy az óvónő mit írt körül. kérdésekkel segítsük őket. hepe. azt huhogják megpörögve: Hipp.Pantomim játék (ismétlése) Zenebohóc: Mindenki zenebohóc lesz. Az óvónő kezdje a játékot. Mesterségem címere: Eleinte az óvóné sug a gyerekeknek egy foglalkozást amit el kell játszaniuk úgy. görbe bögre. Körülírós játékok : beszéd + mutogatás együttese Mire gondoltam? – Körülírunk egy tárgyat. rögre. hogy a többiek kitalálják azt. Mindig az gondol és írja körül azt aki előzőleg kitalálta. hogy kitalálják mire gondoltunk. Az óvonő megszólítja azt a gyereket akit szeretné. hogy a gyerekek gondoljanak valamire. Mit találtam? – egy zsákba tárgyakat rejtünk el a gyerekek sorra kivesznek egy tárgyat amit oly módon kell körülírjanak. hogy a gyerekek érthessék a szöveget. a kör közepén egy teritővel letakart kosár van benne játékokkal pl tűzoltó autó. amin a gyerek játszani fog. az óvonő egyenként minden gyermekneik a fülébe súg egy hangszert. hogy csak a gyerekek kövessék mozdulatukkal a vers szövegét. hogy a többiek kitalálják mi az. Harmadik elismétléskor hagyjuk. hogy folytassa a mesélést. Leülünk egy körbe. 10 hét/ 2. A verset többször 3-4x mondjuk el eleinte lassan. gyümölcsöt stb. Mesehallgatás eszközök nélkül Magyar népmese: A világszép nádszálkisasszony Ismeretlen mese hallgatása eszközök nélkül. Meseszövés 1-1 tárgyról.-muhar. A gyerekeknek az a feladata. körbe-körbe. és gumiból van.-hupa. Nagy (kézzel is mutava). állatot stb fogunk körülírni és közben elmutogatni úgy. 11 hét/ 1. hogy tárgyat. Versszöveg követése mozgással Tamkó Sirató Károly: Törpetánc Mozgásunkkal kövessük a vers szövegét teljes testünkkel. lovag. Ha a gyerekek elakadnak. póni. normál tempójú mesemondás. A többieknek ki kell találnia ki milyen hangszeren játszik az éppen középen álló zenebohóc. Minden esetben nevezzük meg. hogy amit mondunk azt megpróbáljuk mutatni is a kezünkkel. Tűztáncot jár három törpe. sárkány. . állatról. Ha nincs önként jelentkező kiszámoljuk.

szügség szerint segítsünk a szerepek kiosztásában. hogy kitalálják mire gondoltunk. állatot. zöldséget.erre nekik ülve kell maradniuk. Igény szerint játszuk el többször is. hogy amit mondunk azt megpróbáljuk mutatni is a kezünkkel. Mindig az gondol és írja körül azt aki előzőleg kitalálta. hogy tárgyat. Pl. Körülírós játék: beszéd + mutogatás Mire gondoltam? – Körülírunk egy tárgyat. hogy a többiek kitalálják mi az.11 hét/ 2. amin a gyerek játszani fog. Mit találtam? – egy zsákba tárgyakat rejtünk el a gyerekek sorra kivesznek egy tárgyat amit oly módon kell körülírjanak. A gyerekeknek az a feladata. 12 hét/ 1. A gyerekeknek előre elkészített kellékeket biztosítunk. Mondatalkotó. Minden esetben nevezzük meg. Ne keresd meg a babakonyhában a lila csuprot. Elmentem a vásárba – a gyerekek feladata a megkezdett mondat befejezése. az óvonő egyenként minden gyermekneik a fülébe súg egy hangszert. pattog. szövegalkotó játékok Volt egyszer egy szegény legény . 2-3x játszás után hagyjuk. hogy a gyerekek gondoljanak valamire. A gyerekek feladata a megkezdett mondatthoz egy újabb mondatot fűzni úgy hogy az kapcsolódjon az előzőhöz. Pl. a kék tányért és a zöld villát stb. Az óvónő kezdje a játékot. Majd a megalkotott mondathoz egy újabb mondat fűzése. és gumiból van . hogy a társa vagy az óvónő mit írt körül. kerek. Állj fel.folytasd a mondatot. Nagy (kézzel is mutava). A többieknek ki kell találnia ki milyen hangszeren játszik az éppen középen álló zenebohóc 12 hét/ 2. állatot stb fogunk körülírni és közben elmutogatni úgy. gyümölcsöt stb. Mesehallgatás CD-ről Beatrix Potter: Nyúl Péter és Benjamin Nyuszi kalandjai Mesedramatizál ás előre elkészített kellékekkel Meghallgatott mese eljátszása a megmaradt élmények alapján. Ne menj ki a mosdóba és ne hozzd be a fogkeféd. Pantomimjáték (ismétlés) Zenebohóc: Mindenki zenebohóc lesz. Második játszásnál egy gyerek indítja a mondatláncot egy nekik tetsző mondattal. Forditott világ játék (ismétlés) Éppen az ellenkezője: A gyerekeknek különféle instrukciókat adunk amelyeket fordítva kell végrehajtaniuk..

hogy folytassa a mesélést. volt egyszer egy kis manó. Körben ülünk a gyerekekkel az óvónő vagy az egyik gyerek mond egy mondatot. Pl. Mesehallgatás CD-ről Grimm: A kristálygolyó (Halász Judit. hogy ki kezdje a mesélést. póni. A megszólítottnak bele kell szőnie a mesébe a nálla lévő tárgyat.13 hét / 1. bábról. Mesehallgatás Döbrentey Ildikó: A csigacsalád meséje Mesemondás szemléltető eszközök nélkül. a kör közepén egy teritővel letakart kosár van benne játékokkal pl tűzoltó autó. Az óvonő megszólítja azt a gyereket akit szeretné. kérdésekkel segítsük őket. 13 hét / 2. Amikor befejezte a meseszövést a füzetet átadja a mellette ülőnek akinek folytatnia kell a történetet. Ha a gyerekek elakadnak. . a mesélő egy üres füzetet tart a kezében. az lesz a meséskönyv. Meseszövés 1-1 tárgyról. sárkány. Ruttkai Éva. Leülünk egy körbe. Hol volt hol nem volt. normál tempóban. bábokkal és plüss álatokkal. Almási Éva feldolgozásában) Meseszövés megkezdett mondat alapján eszközök használata nélkül. Ha nincs önként jelentkező kiszámoljuk. állatról. Az óra mutatójával ellentétes irányban haladunk. Harsányi Gábor. lovag.