You are on page 1of 162

ą

Ministra Spraw ę i Administracji
z dnia 24 marca 1999r. (Dz. U. Nr 30, poz. 297)
Wykaz standardów technicznych - poz. 12
INSTRUKCJA TECHNICZNA K-1
MAPA ZASADNICZA
Ł GEODETA KRAJU
WARSZAWA 1998
Niniejsze wydanie instrukcji ł ł w ł
ł Adamczewski
Andrzej ą
Mariola Gilska
Edward Mecha
Ryszard Staniszewski
Zygmunt Szumski
Wojciech ł
Sekretarz ł
Stanislawa ł
Opracowanie redakcyjne KORDAB POLSKA Sp. z 0.0.
ł Geodeta Kraju
Warszawa 1998
ISBN - 83-7239-494-6
ł 4000 egz.
Druk: ę ę Geodezyjno-Kartograficzne w ł sp. z 0.0.
tel. (085) 7324050
2
Ą MINISTRA SPRAW Ę I ADMINISTRACJI
z dnia 24 marca 1999 r,
w sprawie standardów technicznych ą geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie.
Na podstawie art . 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43,
poz. 241, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r.
Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121 ,
poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr
162, poz. 1126) ą ę co ę
§ 1.1. Wprowadza ę na obszarze kraju
jednolite standardy techniczne dla ń
geodezyjnych, kartograficznych .i krajowego
systemu informacji o terenie.
2. Przez standardy techniczne ż
ć przepisy lub normy techniczne,
ustanowione w formie instrukcji technicznych.
3. Wykaz standardów technicznych ś
ą do ą
§ 2. Jednolite standardy techniczne stosuje
ę przy:
1) zakladaniu, modernizacji i konserwacji
osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej
i magnetycznej,
2) wykonywaniu i aktualizacji mapy
zasadniczej,
3) wykonywaniu geodezyjnej ewidencji sieci
technicznego uzbrojenia terenu i uzgad-
nianiu projektów usytuowania tych sieci ,
3
4) wykonywaniu fotogrametrycznych ę ć
powierzchni kraju na potrzeby ń
5) wykonywaniu i aktualizacji map
topograficznych i map tematycznych na
potrzeby ń
6) wykonywaniu i prowadzeniu ewidencji
gruntów i budynków (katastru nierucho-
ś
7) przeprowadzaniu powszechnej taksacji
ś
8) prowadzeniu ń rejestru granic
Rzeczypospolitej Polskiej oraz granic
administracyjnych jednostek terytorialnego
podzialu administracyjnego kraju,
9) wykonywaniu wszelkich ń
geodezyjnych dla celów prawnych i projek-
towych,
10) zakladaniu i prowadzeniu baz danych
ą w sklad krajowego systemu
informacj i o terenie,
11) prowadzeniu zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego na szczeblu centralnym, woje-
wódzkim i powiatowym.
§ 3. ą wchodzi w ż po
ł 14 dni od dnia ł
Minister Spraw ę i Administracji
J. Tomaszewski
ą do ą Ministra Spraw
ę i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.
(poz. 297)
WYKAZ STANOAROOW TECHNICZNYCH
1. Instrukcje techniczne: "0-1 Ogólne zasady
wykonywania prac geodezyjnych" i "0-2
Ogólne zasady opracowania map dla celów
gospodarczych", wprowadzone do stosowania
ą nr 1 Prezesa ł ę
Geodezji i Kartografii (GUGiK) z dnia 9 lutego
1979 r ., zmienione ą nr 4 Prezesa
GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz. Urz. GUGiK
Nr 2, poz. 5).
2. Instrukcja techniczna "0-3 Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej", wprowadzona do stosowania
ą nr 1 Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego
1992 r.
3. Instrukcja techniczna "0-4 Zasady prowa-
dzenia ń zasobu geodezyjnego i
kartograficznego", wprowa-dzona do stoso-
wania ą nr 5 Prezesa GUGiK z
dnia 10 lipca 1987 r.
4. Instrukcja techniczna "G-1 Pozioma osnowa
geodezyjna", wprowadzona do stosowania
ą nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 19
lutego 1979 L, zmieniona ą nr 5
Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz.
Urz. GUGiK nr 2, poz. 6).
5. Instrukcja techniczna "G-2 ś
osnowa geodezyjna", wprowadzona do stoso-
wania ą nr 4 Prezesa GUGiK z
dnia 11 kwietnia 1980 L, zmieniona ą
dzeniem nr 6 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca
1983 L (Dz. Urz. GUGiK Nr 2, poz. 7) .
6. Instrukcja techniczna "G-3 Geodezyjna
ł inwestycji", wprowadzona do stoso-
wania ą Nr 5 Prezesa GUGiK z
dnia 11 kwietnia 1980 L
4
7. Instrukcja techniczna "G-4 Pomiary
sytuacyjne i ś wprowadzona do
stosowania ą Nr 7 Prezesa
GUGiK z dnia 28 czerwca 1979 L, zmieniona
ą nr 7 Prezesa GUGiK z dnia
23 lipca 1983 r. (Dz. Urz. GUGiK Nr 2, poz. 8).
8. Instrukcja techniczna "K-1 Mapa
zasadnicza" wprowadzona do stosowania
ą Prezesa GUGiK z dnia 9 lutego
1979 r., zmieniona ą nr 1 Prezesa
GUGiK z dnia 24 lutego 1984 r. (Dz. Urz.
GUGiK Nr 1, poz. 1 ).')
9. Instrukcja techniczna "K-2 Mapy
topograficzne do celów gospodarczych", wpro-
wadzona do stosowania ą Nr 3
Prezesa GUGiK z dnia 9 lutego 1979 L
10. Instrukcja techniczna "K-3 Mapy
tematyczne", wprowadzona do stosowania
ą Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia
12 stycznia 1980 r.
11. Instrukcja techniczna "K-1 Podstawowa
mapa kraju", wprowadzona do stosowania
przez Glównego ę Kraju pismem z dnia
16 maja 1995 r.*)
12. Instrukcja Techniczna "K-1 Mapa
zasadnicza" - wydana w 1998 r. przez
ł ę Kraju.
13. Instrukcja techniczna "G-7 Geodezyjna
ewidencja sieci uzbrojenia terenu" wydana w
1 998 L przez ł ę Kraju.
*) Przepisy ą ą tylko przy aktualizacji
ą mapy zasadniczej, wykonanej
wedlug tych przepisów, do czasu jej
modernizacji i przeksztalcenia do postaci
numerycznej.
ę ś ć I
ę ś ć II
ę ś ć III
ł ą 1
ł ą 2
ł ą 3
Spis ś
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Przedmiot instrukcji i definicje ogólne
ę mapy zasadniczej , jej przeznaczenie i funkcje
Metryka mapy zasadniczej
Skale mapy i zasady ich doboru
ś ć mapy zasadniczej
Forma mapy zasadniczej
PROWADZENIE MAPY ZASADNICZEJ
WYMAGANIA W STOSUNKU DO SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH
Ł Ą
Katalog obiektów i znaków umownych
ę ś ć A - Uwagi ogólne do ś
ę ś ć B - Uwagi redakcyjne
ę ś ć C - ł tworzenia opisów przewodów
ę ś ć D - Katalog obiektów i znaków umownych
ę ś ć E - Wykazy i skorowidze
Warunki edycji
Zmiany w stosunku do wydania z 1995 roku instrukcji K-1
5
str.
7
7
8
8
8
9
10
11
13
15
18
22
39
127
155
157
TRESC
ę ś ć I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Przedmiot instrukcji i definicje og61ne
§ 1
Niniejsza instrukcj a podaje zasady opracowania podstawowej mapy kraju, zwanej dalej ą
ą w postaci klasycznej lub numerycznej .
§2
ę mapy zasadniczej wykonuje ę w skalach
1500, 1:1000, 1 :2000, 15000, zwanych dalej skalami bazowymi.
§ 3
Przepisy niniejszej instrukcji ą
- ę mapy zasadniczej, jej przeznaczenie i funkcje,
- ę metryki mapy,
- skale mapy i zasady ich doboru,
- ś ć mapy,
- ę mapy,
- prowadzenie mapy,
- wymagania w stosunku do systemów informatycznych,
§4
Odwzorowanie, ą ą ł ł ę i ł mapy na arkusze ą przepisy
instrukcji O -1 i O -2.
§ 5
ś dla ś obszaru mapa zasadnicza jest ż prowadzona w odwzorowaniu innym ż
ą ą i w lokalnym ł ł ę to ż ona ć prowadzona nadal w tym
odwzorowaniu i ł do czasu ń prac nad ł jej do postaci
numerycznej. Wówczas powinna ć przetransformowana do ą ą odwzorowania
i ł ł ę oraz ł ą do jednolitego ń Systemu Informacji o Terenie.
Sposób i tryb tego ę ś ł Geodeta Kraju.
ę mapy zasadniczej, jej przeznaczenie i funkcje
§6
Mapa zasadnicza - zgodnie z art .2, p7 ustawy z dn. 17 maja 1989 Prawo geodezyjne
i kartograficzne - jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne ą aktualne informacje
o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji
gruntów i budynków, a ż sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
§ 7
Mapa zasadnicza stanowi:
1. podstawowy element ń zasobu geodezyjnego i kartograficznego w rozumieniu art . 40
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
2. podstawowy ł kartograficzny, wykorzystywany do zaspokojenia ż potrzeb
gospodarki narodowej, a w ś zagospodarowania przestrzennego, katastru
ś i powszechnej taksacji,
3. ź ł opracowanie kartografi czne do ą map pochodnych i innych
wielkoskalowych map tematycznych oraz aktualizacji mapy topograficznej w skali 1:10000
(15000).
§ 8
Mapa zasadnicza ł ż do celów administracyjnych, prawnych, ewidencyjnych i projektowych oraz
stanowi ę ś ć ł ą krajowego systemu informacji o terenie (SIT).
7
Metryka mapy zasadniczej
§ 9
Metryka mapy zasadniczej j est podstawowym dokumentem ą przebieg opracowania
mapy, przechowywanym w ś Dokumentacji GeodezYjnej i
Metryka dl a mapy prowadzonej ą ą ł Jest dl a ż arkusza. Met l)l ka
mapy prowadzonej ą ą zakladana jest dla ż ę Metryka dla obu
technik prowadzenia mapy zasadni czej ma ę dokumentu pisanego, uwierzytelni,C;[,ego
ę podpisami. Wzór metryki i procedury jej prowadzenia ustala Glówny Geodeta Kraju.
§ 10
Celem metryki mapy jest podanie podstawowych informacji ż ł o cechach mapy i ogólnym
stopn iu jej ś ę zakl ada ę dl a mapy w momencie jej opracowania i ł
w ę wprowadzanych zmian.
§ 11
I,ietryka mapy zasadniczej zawiera ę ą dane:
- dla mapy prowadzonej ą ą ł ę numer ewidencyjny, ł arkusza,
- dla mapy prowadzonej ą ą ę ę jego numer i ę ą
- ś ł ł ę
- opis metod opracowania mapy, daty i otrzymane ś
- wykonawców mapy odpowiedzialnych za jej opracowani e,
- informacje ą aktualizacji mapy.
Skale mapy i zasady ich doboru
§ 12
ą ą obszaru, dl a którego ś ę ę ą mapy zasadniczej (§ 2)
zarówno przy postaci klasycznej jak i numerycznej jest ę eWidencji gruntów i budynków.
W ą uzasadnionych przypadkach dopuszcza ę ą ę ą dla ę ś
ę
§ 13
ę ą ustala ę na podstawie:
1 stopni a ę na mapie elementów ą jej ś ć
2. przewidywanych ń inwestycyjnych.
§ 14
Jako wytyczne do ustalania skali bazowej przyj muje ę ż ż wymienione skale powinny ć
stosowane odpowiednio
- skala 1 :500 - dla terenów o znacznym obecnym lub przewidywanym zainwestowaniu,
- skala 1:1000 - dla terenów malych miast, aglomeracji miejskich i przemysiowych, oraz
terenów osiedlowych wsi ę ą siedzibami gmin,
- skala 1 :2000 - dla ł zwartych terenów osiedlowych, terenów rolnych o drobnej,
nieregularnej szachownicy stanu ł oraz ę zwartych obszarów rolnych i ś na
terenach miast,
- skala 1 :5000 - dla terenów o rozproszonej zabudowie wi ejskiej oraz gruntów rolnych
i ś na obszarach pozamiejskich.
ś ć mapy zasadniczej
§ 15
ś ć mapy dzieli ę na ś ć ą oraz ś ć ą
§ 16
ś ć ą mapy zasadniczej ą
- punkty osnów geodezyjnych,
- elementy ewidencji gruntów i budynków,
- elementy sieci uzbrojenia terenu, w ś ą nadziemne, naziemne i podziemne.
8
TFtEst l ri STRUKCJt
§17
Do elementów ewidencji gruntów i budynków zalicza ę zgodnie z ą Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Ż ś z dn.
17 grudnia 1996 w sprawie ewidencji gruntów i budynków § 23 p.3:
1. granice jednostek terytorialnego podzialu ń
2. grani ce j ed nostek ewidencYJnych,
3. granice ę
4. granice ł
5. opisy i kontury ż gruntowych, w tym ekologicznych,
6. opisy i kontury klas gleboznawczych,
7. usytuowanie budynków,
8. stabilizowane ł punkty graniczne,
9. numery ewidencyjne ł
10. numery ą budynków,
11. numery ewidencyjne budynków,
12. numery punktów ł linii granicznych,
13. nazwy ulic i oznaczenia dróg publicznych,
§ 18
Do elementów sieci uzbrojenia zalicza ę zgodnie z ą Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 26 sierpnia 1991 w sprawie ł zasad i trybu ł
i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ń i ł ł w tym
zakresie:
1 ą ż nadziemne,
2. ą ż naziemne, w tym punkty ż armatury naziemnej
przewodów uzbrojenia technicznego,
3. linie przebiegu przewodów i elementów uzbrojenia terenu
§ 19
Obiekty nie ż ą do ś obligatoryjnej ą ś ć ą mapy zasadniczej . ś ć
fakultatywna mapy zasadniczej stanowi zbiór otwarty, ż od potrzeb i ń
inwestycyjnych administracji ń ą i podmiotów gospodarczych.
§ 20
ł definicje obiektów ą ś ć ą i ą mapy zasadniczej
ś ą nr 1 do niniejszej instrukcji : Katalog Obiektów Mapy Zasadniczej .
§ 21
W celu zachowania ś mapy na obszarze kraju, wprowadzenie definicji nowego obiektu
ę po uzgodnieniu z Glównym ą Kraju.
Forma mapy zasadniczej
§ 22
Mapa zasadnicza prowadzona jest w formie numerycznej lub klasycznej . Warunki edycji mapy
zasadniczej ś ł ą nr 2.
§ 23
Mapa zasadnicza w jej formie numerycznej jest ą ą i ą
§ 24
ś ć mapy zasadniczej ż ć prowadzona i przedstawiana w systemie ł tematycznych
(w postaci klasycznej - na osobnych arkuszach folii , w postaci numerycznej -
w zbiorach warstw, lub w zbiorach obiektów). ł te oznacza ę ę ą
O - osnowy geodezyjne,
E - ewidencja gruntów i budynków,
U - sieci uzbrojenia terenu,
S - sytuacja powierzchniowa (inne obiekty trwale ą z terenem) ,
W - ż terenu
R - realizacyjne uzgodnienia projektowe.
9
Ś Ć INSTRUKCJI
ę ś ć II
PROWADZENIE MAPY ZASADNICZEJ
§ 25
Mapa zasadnicza, jako element ń zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
prowadzona jest przez ś dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o których mowa wart . 40
ust.2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartografi czne, ł jednostki ę oraz ich filie.
§ 26
ę ą prowadzi ę w ramach krajowego Sytemu Informacji o Terenie (art. 5 i 7 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne). ą ą mapy zasadniczej w SIT jest jej ć
numeryczna: wektorowa , ą z ą informacji o obiektach.
§ 27
Na obszarach, gdzie ą ł ż arkusze mapy w formie klasycznej, do czasu ł ż mapy
numerycznej ich ą ę ż ć zgodnie z poprzednio ą ą
przepisami i znakami umownymi. ś na obszarze nie istnieje mapa w ś skali
i zdecydowano ż ć nowe arkusze w formie tradycyjnej, ż ć znaki i symbole
zgodne z ą ą Niedopuszczalne jest stosowanie na jednym arkuszu mapy klasycznej
znaków i symboli poprzednich i nowych przepisów
§ 28
Mapa zasadnicza w postaci numerycznej jest zasobem informacji o obiektach, ą na
mocy niniejszej instrukcji jej ś ć
§ 29
Obiekty ą ś ć mapy zasadniczej prowadzonej w postaci numerycznej ą unikalne
kody ą na ś ć ich identyfikacji i ą im graficznych znaków.
ą te ś Katalog Obiektów Mapy Zasadniczej ą nr 1).
§ 30
ż obiekt ą ś ć mapy numerycznej musi ć ą sobie
atrybuty przestrzenne - ś ą ł ż obiektu,
oraz ż ć ą sobie, ż od charakteru obiektu
atrybuty nieprzestrzenne - ś ą inne ł ś ś obiektu.
ś atrybutów nieprzestrzennych ż ę
atrybuty opisowe - jawnie ę ą na mapie w postaci tekstów ą
§ 31
ś ć obligatoryjna mapy zasadniczej (§ 15, § 16) podlega ż ą aktualizacji w oparciu
o ł ą do ś Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac geodezyjnych
oraz prawem przepisane informacje o zmianach elementów tej ś (art.art . 22, 23, 27 Ustawy
z dn.17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne, ą z dn. 15.051990 w sprawie
ł zasad i trybu ł prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania
ł i informacji powstalych w wyniku tych prac do ń zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, § 6 p.2 ą z dn. 17.12.1996 w sprawie ewidencji gruntów
i budynków).
§ 32
ś ć fakultatywna mapy zasadniczej jest gromadzona i aktualizowana w ś Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej przez ż wyników pomiarów wykonywanych na potrzeby
inwestorów, którzy pomiar elementów tej ś zlecili . Zakres ś fakultatywnej gromadzonej
w ś ustala Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Wykonawca
pomiarów dostarcza ś ł ą ę ą ą ś mapy, ż ś fakultatywnej.
§ 33
Do ś mapy ą ć wprowadzane ł ą dane ł ą wymogi ł ś
i formalne, ś w ą ą instrukcjach technicznych. ł na grupy
ł ś ł terenowych i precyzja ich pomiaru nie ą ą ze ą ą
mapy (Instrukcja O -1).
10
ś INSTRUKCJI
§ 34
Graficzna ć mapy zasadniczej i dane zawarte w zbiorach mapy zasadniczej ą ę
ę instytucjom, osobom fizycznym i prawnym z zachowaniem warunków okresionych
w przepisach o tajemnicy ń i ż
§ 35
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ę ą ś ć numerycznej
mapy zasadniczej wraz z ą Klauzula ta umieszczona jest w opisie pozaramkowym
graficznego obrazu i na ą danych tabelarycznych (gdy takie ą ę i okresla
ń ś i ś danych. ć tej klauzuli powinna ć poprzedzona ł
UWAGA.
§ 36
Przyjmowanie, przechowywanie i ę danych zbiorów mapy zasadniczej ś ą
instrukcje O -3 oraz O -4.
ę ś ć III
WYMAGANIA W STOSUNKU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
§ 37
Ogólne wymagania w stosunku do systemów informatycznych wykorzystywanych do ł
i prowadzenia Systemu Informacji o Terenie i jego elementów ś ą ę przepisy.
§ 38
Systemy ą prowadzenie mapy numerycznej ą ć zdolne do zasilania Systemu
Informacji o Terenie ę ą informacjami :
- kod obiektu wg ą nr 1, przy czym dopuszcza ę ż zamiennie kodów literowych
i kodów liczbowych,
- identyfikator obiektu,
- ł geometryczny obiektu,
- lista ł ę punktów ą obiekt w terenie,
- przewidziane ą atrybuty obiektu,
- ź ł danych o ł ż obiektu,
- ę utworzenia obiektu,
- ę ostatniej modyfikacji obiektu,
- nr KERG opracowania, z którego ą dane o obiekcie.
§ 39
ł ż od stopnia generalizacji koniecznej do przedstawienia obiektu na graficznym obrazie
mapy system informatyczny ą prowadzenie mapy numerycznej powinien
ć ł opis geometrii i atrybutów obiektu.
§ 40
System informatyczny ą prowadzenie mapy numerycznej powinien ć
ę danych ż ł ą ę zmiany ś mapy.
§ 41
System informatyczny ą ę ą powinien ć na uzyskanie klasycznej
formy mapy zgodnej z przepisami niniejszej instrukcji .
§ 42
Numeryczna mapa zasadnicza prowadzona jest dla obszarów ś granicami jednostek
ewidencyjnych. System informatyczny powinien jednak ć ż ł ś ć ł informacji
z ż zbiorów dla uzyskania graficznego obrazu map w sekcyjnym kroju ą
ś w Instrukcji O -2. Z ż ą ą ą musi ć ą informacja
o arkuszach mapy 1: 1 O 000.
§ 43
Dane numeryczne mapy przekazywane do zbiorów krajowego Systemu Informacji o Terenie ą
ć doprowadzane do ą ą formatu, ś przez Standard Wymiany Informacji
Geodezyjnych (SWING)
11
T R E Ś Ć INSTRUKCJl
12
Z A Ł Ą C Z N I K NR 1
KATALOG OBIEKTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH
13
14
Ł " UWAGI
Ę Ś Ć A . UWAGI OGÓLNE DO Ś
WYMIARY
Wszystkie wymiary w ł ą ą ż w milimetrach, chyba ż ż zaznaczono
ą ę miary.
Ś Ć Z INNYMI PRZEPISAMI
Przy opracowaniu ą ę ę ą ł ż
1. zgodnie z SIT - Program Modernizacji , zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa 18.02.1992, akapit 90, ś ć mapy ć na:
ę ś ć ą (która odpowiada zakresowi zainteresowania ewidencji gruntów
i budynków oraz ewidencji uzbrojenia terenu),
ę ś ć ą (w której ś ę zakres tematyczny: komunikacja, ź terenu,
obiekty ogólnogeograficzne, zagospodarowanie terenu) . Informacje ą ś ć
ą ą ć zbierane (pomiar, zapis cech fizycznych) w ż ś od potrzeb
inwestorów, na ich ź ź ą i koszt. Informacje te umieszcza ę w bazie danych
i na mapie na równi z informacjami o ś obligatoryjnej.
Obiekty obligatoryjne ż w katalogu ą O , ś fakultatywne ą F ą
ś po nazwie obiektu.
2. ć jak najmniej zmian w stosunku do ą instrukcji K-1 Mapa Zasadnicza, aby
w okresie ś ł mapy o technologii tradycyjnej i komputerowej
powodowalo jak najmniej ń
3. ć ł ą w ź ż stopniu z :
ą Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa
i Gospodarki Ż ś z dnia 17 grudnia 1996 w sprawie ewidencji gruntów
i budynków, i
Równolegle ą ą G-7 Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu.
KODY,SYSTEMATYKA
Aby ć ś ć kodowania zarówno w systemach ą z kodów
liczbowych jak i literowych, a ż ś ć wymiany ę takimi systemami, ż
z elementów graficznych i obiektów ą ś ć mapy ą dwa ż
kody: liczbowy i literowy.
Kody literowe ą (w stopniu w jakim ę to ł ć mnemoniczne.
Kody liczbowe ą z ł na ł
NAZWA Ł TRESCI MAPY GRUPA KODOW
Osnowa 100
Granice, grunty 200
Budynki 300
Komunikacja 400
Uzbrojenie terenu 500, 600, 700
ź terenu i ogólnogeograficzna 800
Zagospodarowanie terenu 900
Elementy »raficzne 990
Nie dokonano jednoznacznego rozwarstwienia obiektów i elementów graficznych mapy, ż
tego rodzaju instrukcyjne ę ł z ń te ą i ł
systemy, w których rozwarstwienie jest lub ę ż albo nienaturalne.
15
ZAL. 1, U'NAGi
GEOMETRIA OBIEKTU
Definicje tworów geometrycznych ł ż do opisu geometrii obiektów mapy.
1. PUNKT twór bezwymiarowy. Posiada ł ę xy ś ą jego ł ż na mapie oraz
ł ę ą h, ą jako atrybut.
2. Przez ODCINEK UOGÓLNIONY ż ć jeden z tworów geometrycznych:
- odcinek prostej,
- odcinek ł ł
- odcinek klotoidy,
- odcinek ł B-spline.
3. Ł UOGÓLNIONA: ń suma odcinków uogólnionych ł ą tak, ż jedynymi
punktami wspólnymi ą ń kolejnych odcinków uogólnionych.
4. Ę Ł Ł UOGÓLNIONEJ. punkt wspólny dwu kolejnych odcinków uogólnionych.
5. PUNKT Ń Ł UOGÓLNIONEJ: punkt ń odcinka uogólnionego, nie
ę ą ę ł ł uogólnionej.
6. Ł UOGÓLNIONA OTWARTA: ł uogólniona ą dwa punkty ń
7. Ł UOGÓLNIONA Ę ł uogólniona nie ą punktów ń
( inaczej: ł uogólniona, w której ń wszystkich odcinków uogólnionych ą ę ł
ł uogólnionej).
8. Ł UOGÓLNIONA Ę Ą Ę taka i tylko taka ł
uogólniona ę której ę jest obszarem niespójnym.
9. Ł UOGÓLNIONA Ę Ą Ę taka i tylko taka ł
uogólniona ę która nie jest ł ą ą ą ę
10. Ł taka i tylko taka ł uogólniona, której wszystkie odcinki uogólnione ą odcinkami
prostej.
11. Ą jest szczególnym przypadkiem ł uogólnionej ę ł ż z jednego
tylko odcinka uogólnionego.
Typy opisów geometrii obiektów mapy
UWAGA: W dalszych punktach ł ę jest rozumiana jako lama na ę
ą ę
1. Punkt.
2. Ł otwarta.
3. Ł ę
4. Grupy i sieci ł otwartych.
5. Ł uogólniona otwarta.
6. Ł uogólniona ę
7. Grupy i sieci ł uogólnionych otwartych.
8. Obszar jednospójny ograniczony ł ą ę ą
9. Obszar jednospójny ograniczony ł ą ą ę ą
10. Obszar spójny ograniczony zbiorem wzajemnie nie ą ę ł ę
11. Obszar spójny ograniczony zbiorem wzajemnie nie ą ę ł ę
uogólnionych.
12. Obszar (niekoniecznie spójny) ograniczony zbiorem wzajemnie nie ą ę ł
ę
13. Obszar (niekoniecznie spójny) ograniczony zbiorem wzajemnie nie ą ę ł
ę uogólnionych.
ł
1. Punkt
- punkt osnowy, punkt graniczny, pikieta, punkt zmiany parametrów przewodu.
2. Ł otwarta:
- ą przez ę odcinek granicy ń
- ś przewodu gazowego.
3. Ł ę
- linia granic dzialki .
4. Ł uogólniona otwarta:
- warstwica ą przez ę
- odcinek warstwicy ę budynkami,
- ś kanalu murowanego kanalizacji ogólnosplawnej ż ć luki kolowe).
5. Ł uogólniona ę
- obrys budowli kultu rel igijnego z lukowatymi absydami i pilastrami,
16
6. Obszar jednospójny
- obszar ł o dowolnym ł nie ą enklawy,
7. Obszar spójny, ale nie jednospójny
- obszar budynku ą ę atrium,
- obszar ł ą ę np. obszar jeziora z ą ą ą przedmiot ę
wladania ę ą ł ę
8. Obszar niespójny:
- przypadek ę ł ą ę z dwu lub ę obszarów spójnych, np. ę ś ł i
obszaru enklawy w przyleglym obszarze Lasów ń
9. Ograniczenie ą (ewentualnie ą ę ą i ograniczenie zbiorem ł
(ew. uogólnionych) ę nie ą ę
obszar jednospójny jest ograniczony ł ą (ew. ą ę ą
obszar spójny ograniczony jest zbiorem ł (ew. uogólnionych) ę
nie ą ę z których jedna stanowi ę ę ą obszaru, a ł
ą ł
obszar niespójny ograniczony Jest zbiorem lamanych (ew. uogólnionych), z których co najmniej
dwie nie ą ę ą innej lamanej (ew. uogólnionej) ę
ATRYBUTY OGOLNE
Poza wymienianymi w ł ą nr 1, cz. D na umieszczonych przy obiektach listach ATRYBUTY
OPISOWE, ą ż atrybutami wszystki ch obiektów informacje (§ 38) jak ż
ATRYBUT NAZWA WART. DOPUSZCZALNE WIDOCZNOSC
Ź ł danych o ł ż ZRD patrz Lista ś patrz Uwaqa
Data utworzenia obiektu DTU data niewidoczny
Data ostatniej modyfikacji DTM data niewidoczny
NrKERG KRG ł ń znakówalfanumer. niewIdoczny
Uwaga: Atrybut < ż ł danych o ł ż dla tych obiektów uzbrojenia terenu, przy których
w ł ą nr 1 cz. D wymieniono go na ś atrybutów opisowych, jest widoczny na rysunku
mapy zasadniczej. Dla ł obiektów pozostaj e atrybutem niewidocznym.
Lista ś atrybutu ZRD < ż ł danych o ł ż obiektu>
WARTOSC Ł DANYCH
pusta Pomiar na ę i obliczenia, w tym pomiary GPS ą z ą
A Pomiar wykrywaczem przewodów
B Dane ż
D Digitalizacj a mapy i wektoryzacja rastra mapy
F Fotogrametria
G GPS bez ą z ą
I Inne
M Pomiar w oparciu o elementy maQY lub dane proj ektowe.
N Niepoprawne - brak miar kontrolnych, podejrzane ł ś ł ę
X ś brak danych
Ponadto zaleca ę aby wszystkie obiekty punktowe, a ż przechowywane w bazie danych
systemu punkty konstrukcyjne ł atrybut ł ą ł ż punktu> jak ż
Lista ś atrybutu punktu BPP < ł ą ł ż punktu>
WARTOSC Ł Ą Ł Ź Ę OSNOWY KOMENTARZ
pusta brak informacj i
1 0.00-0.10 Osnowy, I or.s zcz., F-pkt y
2 0.11 - 0.20 F-pkly
3 0.21 - 0.30 " gr. SZCZc gólów
4 0.30 - 0.50 lit ł
ELEMENTY ARKUSZA NIE Ą TRESCI MAPY
Elementy grafiki mapy ą z arkuszem - ramka, opisy pozaramkowe, ż i przyramkowe
kreski ą ł ę - nie ą tresci mapy, lecz tresc arkusza.
17
ą one ą do Instrukcji po zatwierdzeniu nowego ł i odwzorowania, w wykazie
ą
dopuszczalne ł i odwzorowania,
wymiary arkuszy w ż z nich,
tresc i rozmieszczenie opisów pozaramkowych dla krojów sekcyjnych i ę
ą ą ś ć arkusza.
Ę Ś Ć B. UWAGI REDAKCYJNE
Ł ł Ę RYSUNKU
W miejscach ł ę lub wzajemnego zachodzenia elementów ś ż ą ć ę
ł .
1. rysunkiem mapy - opisów (z ą ś warstwicy),
2. symbolem (z ą symbolu drzewa) - konturów sytuacji ,
3. ą ą ł ą - linii przerywanych,
4. ą ą - linii cienkich.
5. linie ą przez symbol drzewa powinny ć widoczne.
OPISY
1. Obiekty ł ż (ulice, rzeki) opisuje ę ż obiektu, pismem ł wg zasady, ż
napisy ą zawsze ą ą ę w stosunku do pierwszej) w azymutach mniejszych
od 180 stopni .
2. Gdy obszar jest na tyle maly, ż opis w nim nie ś ę ż ż ć ś
3. Opis warstwicy ł ę Gest pod napisem niewidoczna) i góra opisu wskazuje
kierunek wzrostu ś terenu.
4. Opisy ś punktów ą ł do osi y ł ł ę ale gdy takie ł ż
prowadzi do utraty ś dopuszcza ę ich obracanie.
5. Metry od ę ś ą w opisie ś oddziela kropka.
NAZWY
1. Nazwy ulic pisze ę bez skrótu ul, natomiast stosuje ę skrót al. (aleja) i pl. (plac).
2. Dla obszarów ą nazwy ł stosuje ę skróty podane w wykazie skrótów (za t. ,
jez. , wdsp, ... ). Gdy skrótów takich nie przewidziano, ć ż ł nazwy (Cmentarz
ą Park Bema, Morze ł ... ).
3. Obszary PKP i Lasów ń opisuje ę w ż ś od ś miejsca, skrótem lub
ł ą ą ż bez ż ł obszar. ł ż ą temu celowi obiekty Tekst Dodatkowy.
UWAGI DO GRANIC
1. Gdy granica inna ż granica dzialki biegnie ś konturu (rzeki, ł rowu, ulicy) ś ć
szerokiego, aby ś ć ą symbol granicy - ż ż ć tego symbolu. Dopuszcza ę
kresienie tego symbolu odcinkami, w ę nie ę ż 50. Gdy kontur jest zbyt
ą lub granica biegnie ł ż granic ł ż ż ć symbolu pobocznego. Symbol
poboczny ć w zasadzie naprzemiennie po obu stronach granicy i w takich ę
aby ł ż granicy ś ć jednoznacznie, nie ę jednak od ś w opisach
obiektów.
2. Gdy granice ż jednostek ą ę ś ć tylko ę (lub symbol poboczny)
ż ę Np. gdy granica ę miasta i gminy biegnie ż granicy województwa,
ś ć tylko ę województwa.
UWAGI DO TEKSTÓW NAZW I NUMERÓW OBSZARÓW
1. Wszelkie teksty nazw i numerów obszarów (np. nazwy: województwa, ę uroczyska, wody
ą numery: ę obwodu spisowego. ł ł ś konturu klasyfikacyjnego)
z ą numeru adresowego ś ć równolegle do osi y ł ł ę Gdy takie
ł ż numerów ł prowadzi do utraty ś i nie ż ż ć ś
dopuszcza ę ich obracanie.
2. Numer adresowy ś ć na dzialce równolegle do osi ulicy, na budynku równolegle do ś
zwróconej ku ulicy, ą do osi ulicy.
3. ę rzeki ś ć równolegle do jej biegu.
18
UWAGI OGÓLNE DO BUDYNKÓW
1. ś ą mapy ą budynki i budowle ą w sklad ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie
inne budynki i przybudówki ą ś ć ą
2. Wobec braku takiego ż w przepisach budowlanych i ż nie
ż ę na mapie budynków ognioodpornych i nieognioodpornych.
3. Linie ą budynek ś ć ż osiowo, tj . np. w skali 1 :500 lico budynku biegnie
ś linii o ś 0.5.
4. Budynek ś ę ą ą ł ą
5. Budynek ś ę w zasadzie zgodnie z ł ż jego przyziemia, ż gdy nawisy
ę ś nadziemnej ą poza przyziemie ę ż 2.0 w skali mapy, ś ę ich ę
ż ą obiektu ę nawisu budynku, budowli - O - 314 - BZN]. Budynki wniesione
z aerofotogrametrii, o ile nie dokonano redukcji okapów i pomiaru nawisów, ś ć ż
zgodnie z ich obrysem.
6. P'odpory (slupy ś ę ś nadziemnych ą ę ś ć przyziemia i powinny ć ś
zgodnie z ich ł ż w skali mapy ich wymiary ą 1.0x10. W przeciwnym
przypadku ł ż ż ć symbolu podpory.
7. Tekst ą numer ż kondygnacji ł ę z liczby arabskiej ę ą po
literze ś ą ę budynku. Oznaczenie jednej kondygnacji opuszcza ę Poddasza
nie wlicza ę do ł kondygnacji .
8. Tekst ś ą numer adresowy w zasadzie umieszcza ę ą konturu ł od
strony ulicy. Gdy sytuacja tego wymaga (w ś w osiedlach mieszkaniowych, gdy na
jednej ł znajduje ę wiele budynków mieszkalnych o ż numerach adresowych) ,
umieszczony ć ż ą konturu budynku. Podstawa tekstu jest zwrócona w ę osi
tej ulicy, do której numer ż
9. Nr ą na ł i nr ewidencyjny budynku ą elementami ewidencji gruntów
i budynków nie odwzorowanymi w mapie zasadniczej . Sposób ich implementacji ś
instrukcja ewidencji gruntów i budynków.
ATRYBUTY FUNKCJI BUDYNKU I GENERALIZACJA
1. Stosowanie atrybutu ż ą funkcja budynku
Lista ś atrybutu ż funkcja bUDynku>
Ś Ć ZNACZENIE
P
ł
t transportu lub ł ą ś
h handlowy lub ł
s ł lub magazyn
b biurowy
z ochrony zdrowia, opieki socjalnej
m mieszkalny
k kultury, ś kultu religijnego
g gospodarczy,
i inny, w tym techn. uzbr. terenu
x ś
Tekst ś ą ż ą ą ę budynku i nr ż kondygnacji (np. "p5", "b25")
umieszcza ę w jednym ą równolegle do osi y ł ł ę
2. ł generalizacyjne.
Gdy obrys budynku jest w skali mapy mniejszy od 2.0x2.0 budynek przedstawia ę symbolem.
Ś symbolu powinien ż ć w ś ę ż ś konturu budynku, a kierunek boku symbolu
powinien ć zgodny z kierunkiem boku budynku.
19
UWAGI DO DRÓG
Wszelkie drogi i place publiczne ą ś ą ą mapy zasadniczej . Nie ą ś
mapy drogi ł ż ą ł z ą dróg ą w ż obszarach
o jednolitym ł (Lasy ń ż ł ś ć ziemska) i ą charakter ł dróg
ę transportu lub ł ą ą siedliska. Gdy droga na rysunku mapy nie ż ę (np.
równolegle ą ą ł ż ć ą skrótem dr.
UWAGI DO SIECI UZBROJENIA TERENU
1.0znaczenia rodzajów i typów sieci uzbrojenia terenu.
Sieci uzbroj enia terenu dzieli na rodzaje i typy przedstawione w tabeli :
oznaczenie na mapie w technice
Nr RODZAJ ł wielobarwnej : TYP druga
litera kolor litera
1 ą w niebieski ogólne o
lokalne I
ł o
sanitarne s
2 Kanalizacyjne k ą deszczowe d
ł p
lokalne I
ę ż w
3 Gazowe g ż ł ś ę ż s
ę ż n
wys. ś w
4 ł c fioletowy nis. ś n
parowa p
wysokiego nap. W
5 Elektro- e czerwony ś nap. S
energetyczne niskiego nap. N
inne i
6 Tele- t ń tranzytowe t
komunikacyjne miejscowe m
7 Benzynowe b czarny - -
8 Niezidentyfi- x zielony rurowe r
kowane kablowe k
- --- -
g
Naftowe n czarny - -
10 Poczty pneumat. p czarny - -
11 Sieci komputer. a czarny doziemne d
w kanalizacji k
12 TV kablowej v czarny doziemne d
w kanalizacji k
13 Melioracyjne m czarny - -
14 Inne sieci rurowe i czarny - -
15 Kanaly zbiorcze z czarny - -
16 Inne sieci j czarny doziemne d
kablowe
w kanalizacji k
17 Sieci q zielony - -
projektowane
2. Gdy na obszarze przedstawianego na mapie ę za ż no ą ę Sieci
Uzbrojenia Terenu, sposób przedstawienia na mapie elementów tych sieci (obiektów GESUT)
ś Instrukcja G-7. ł ich przedstawienia w przypadku, gdy GESUT nie zostal
ż ś dalej, w ę ś C tego ł ą
20
7hi. . l, Ą
3. Opisy przewodów.
Przewody ż rodzajów ą osobne obiekty, którym przypisano ż kody.
Z kodem ą jest etykieta ą ą ę (oznaczenie rodzaju) w opisie rodzaju
i typu sieci. Pozostale opisy system czerpie z atrybutów opisowych obiektu. W ż ś od
rodzaju sieci ę ć ą ż atrybuty, wymienione przy obiektach, a opisane ł
w ę ś C ą Poza tam umieszczonymi opisami ż ć ż ą ę
o interpretacji ś D atrybutu ZRD.
L b ZRD . ódl d Ista wartoscl atryl utu < zr o anyc h b k o po ż o le tu >
Ć Ł DANYCH
pusta Pomiar na ę i obliczenia, w tym pomiary GPS ą z ą
A Pomiar wykrywaczem przewodów
B Dane ż
D Digitalizacja mapy i wektoryzacj a rastra mapy
F Fotogrametria
G GPS bez ą z ą
I Inne
M Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe.
N Niepoprawne - brak miar kontrolnych, podejrzane lub ś ę
X ś brak danych
Gdy polozenie obiektu okreslono za ą dlgltallzaCjI lu.b wektoryzaCjI ą ł
kartograficznych, to dla przewodów wniesionych na te materialy z danych ż
niepoprawnych lub ś stosuje ę nadal (mimo digitalizacji lub wektoryzacji)
odpowiednio ś B, N i X.
4. Przewody na mapie w skali 1 :5000.
Na mapie w skali 1 :5000 ż ś ć tylko osie przewodów i jednoliterowe oznaczenia rodzaju
sieci. Przy ś mapy tradycyjnej, gdy ł ś ć ę ł osiami przewodów jest
mniejsza od 1.5, ż ś ć ą ą ś Wówczas ś ą ż ć jedynie
rodzajami przewodów, ze znakiem plusa ę nimi, np. g+w +e.
5. Budowla podziemna
Obiekty [Budowla podziemna] i [Budowla podziemna projektowana] ą w ł uzbrojenia
terenu, lecz nie ą zaliczane do ż sieci. ą
atrybut RDZ <rodzaj budowli podziemnej> o ę ą ś ś
WARTOSC ZNACZENIE
P ś dla pieszych
T tunel ulicy
M tunel metra
G ż
Z zbiornik
S schron, bunkier
I budowla inna
pusty brak informacji
21
Ę Ś Ć C. Ł TWORZENIA OPISÓW PRZEWODÓW
1. TWORZENIE OPISOW PRZEWODOW Ą
Lista ś atrybutu ULW <typ sieci ą
Ś Ć ZNACZENIE
o ć ogólna (komunalna, miejska, gminna .. )
I ć lokalna
pusty ś
Lista ś atrybutu UBW ś przewodu ą
WARTOSC ZNACZENIE
liczba ł ś przewodu ż w milimetrach
pusty nieznana ś przewodu
Gdy dla ę ł ż GESUT, opis przewodu na edytowanej mapie ś Instrukcja G-7.
Gdy GESUT nie ł ł ż opis przewodu ł ę z ę ą ę ś
rodzaj sieci (litera w , etykieta ą z kodem obiektu),
typ sieci (litera, ś ć atrybutu ULW <typ sieci ą gdy ś ć jest "pusty",
nie ś ć nic)
ż ł danych (litera ż ś ć atrybutu ZRD ż ł danych o ł ż obiektu> )
ś przewodu w mm ś ć atrybutu UBW ś przewodu ą
ł
woB400
wl200
wX
woX100
przewód ą ogólny, ł ż na podstawie ł
ż ś 400 mm,
przewód ą lokalny, ż na podstawie pomiaru
ś ś 200 mm,
przewód ą typ sieci ś ż ł danych
o ż ś brak danych o wymiarach,
przewód ą ogólny, ż ł danych o ł ż
ś , ś 100 mm
22
ZAL . l, ., }"" Y PRZE:\\:mC:'j
2. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH
Lista ś atrybutu ULK <typ sieci kanalizacyjnej>
ZNACZENIE
o ł
s sanitarna
d deszczowa
p ł
I lokalna
jlusty ś
Lista ś atrybutu ZRD < ż danych o ł ż obiektu>
- patrz Opisy Przewodów, str.21 I
Lista ś atrybutu UBK <wymiar poziomy przewodu
Ś Ć ZNACZENIE
liczba ł wymiar poziomy przewodu ż w milimetrach
pusty wymiar poziomy przewodu nieznany
Lista ś atrybutu UPK <wymiar pionowy przewodu kanalizacyjnego>
WARTOSC ZNACZENIE
liczba calkowita wymiar pionowy przewodu ż w milimetrach
pusty wymiar pionowy przewodu nieznany
Gdy dla ę ż GESUT, opis przewodu na edylowanej mapie ś Instrukcja G-?
Gdy GESUT nie ł ł ż opis przewodu ł ę z ę ą ę ś
rodzaj sieci (litera k, etykieta ą z kodem obiektu),
typ sieci (litera, ś ć atrybutu ULK <typ sieci kanalizaCYJnej >, gdy ś ć pusta, nie
ś ć nic) ,
ż ł danych o ż (litera ż ś ć atrybutu ZRD ż danych o ż
obiektu»,
wymiar poziomy przewodu ś ć atrybutu UBK <wymiar poziomy przewodu
kanalizacyjnego>, gdy nie jest pusty),
poprzedzony znakiem " " wymiar pionowy przewodu ś ć atrybutu UPK <wymiar
pionowy przewodu kanalizacyjnego>, o ile nie jest pusty. W przypadku
przeciwnym nie ś ć nic, ż znaku ".".).
ł
koB 1200.1800
kp200
kX
kdX.300
k
przewód kanalizacji ł ł ż na podstawie
ł ż ś ć 1200 mm, ś ć 1800 mm.
przewód kanalizacji przemysiowej, ł ż na podstawie pomiaru,
wymiar poziomy 200 mm.
przewód kanalizacji, typ ś ż danych o ż
ś wymiary ś
przewód kanalizacji deszczowej, ż ł danych o ł ż
ś wymiar pionowy 300 mm.
przewód kanalizacji , typ ś ł ż na podstawie
pomiaru, wymiary ś
23
ZAL . l , OP! SY ć
3. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW GAZOWYCH
Lista ś atrybutu ULG <ty[J sieci gazowej>
WARTOSC ZNACZENIE
w ę ż

ś ż
I ę ż
pusty ś
Lista ś atrybutu ZRD < ż ł danych o ł ż obiektu>
- patrz Opisy Przewodów, str.21 I
L t rt ' t b UBG' d d IS a wa OSCI alryl utu <sre nica przewo u gazowego>
WARTOSC ZNACZENI E
liczba ł ś Qrzewodu ż w milimetrach
pusty nieznana ś przewodu
Gdy dla ę ł ż GESUT, opis przewodu na edytowanej mapie ś Instrukcja G-7.
Gdy GESUT nie ł ł ż opis przewodu ł ę z ę ą ę ś
rodzaj sieci (litera g, etykieta ą z kodem obiektu) ,
typ sieci (litera, ś ć atrybutu ULG <typ sieci gazowej>, gdy ś ć pusta, nie ś ć
nic),
ż danych o ł ż (litera ż ś ć " trybutu ZRD ź ł danych o ł ż
obiektu> ),
ś przewodu w mm ś ć atrybutu UBG ś przewodu gazowego».
ł
gwB100
gs50
gX
przewód gazowy ę ż ł ż na podstawie ł
ż ś 100 mm,
przewód gazowy ś ę ż ł ż na podstawie pomiaru
ś ś 50 mm.
przewód gazowy, typ sieci ś ż ł danych o ł ż
i ś ś
24
ZA;' . l, OPlSY Ę
4. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW Ł
Lista ś atrybutu ULC <typ sieci ł wniczej>
WARTOSC ZNACZENIE
w wysokiego ś
n niskiego ś
p parowa
pusty brak informacji
Lista ś atrybutu ZRD < ż ł danych o ł ż obiektu>
- patrz Opisy Przewodów, str.21 I
L b UKC I' b Ista ł atryl utu < ł a przewo d6 w cleplOwnl czych>
WARTOSC ZNACZENIE
liczba ł liczba przewodów
pusty przewód pojedynczy
Lista ś atrybutu UBC ś przewodu ł
Ć ZNACZENIE
liczba ł ś przewodu ż w milimetrach
pusty ś przewodu nieznana
Gdy dla ę ł ż GESUT, opis przewodu na edytowanej mapie ś Instrukcja G-l .
Gdy GESUT nie ł ł ż opis przewodu ł ę z ę ą ę ś
rodzaj sieci (litera c, etykieta ą z kodem obiektu),
typ sieci (litera, ś ć atrybutu ULC <typ sieci cieplowniczej>, ś nie jest pusty. Gdy
pusty, nie ś ć nic.),
ż ł danych o ł ż (litera ż ś ć atrybutu ZRD ż ł danych o ł ż
obiektu»,
liczba przewodów ń znakiem x ś ć atrybutu UKC <liczba przewodów
ł Nie ś ć ś jest pusta, wówczas znaku x ż nie
ś ć
ś przewodu ś ć atrybutu UBC ś przewodu ł
ł
cwB2x50
cc
cX2x50
przewód ł ś ł ż na podstawie
ł ż podwójny, o ś 50 mm,
przewód ł wody, ł ż na podstawie pomiaru
ś pojedynczy, ś ś ł
przewód ł typ ś ż ł danych o ł ż
ś podwójny, o ś 50 mm,
25
Ł l , OPISY PRZE·" 06>1
5. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH
Lista ś atrybutu ULE <typ sieci elektroenerqetycznej>
WARTOSC ZNACZENIE
W wysokiego ę (60 kV i ponad)
S ś ę (ponad 1 kV)
N niskiego ę kV i ż
i inne
puste ś
Gdy dla ę ł ż GESUT, opis przewodu na edytowanej mapie ś Instrukcja G-7.
Gdy GES UT nie ł ł ż opis przewodu ł ę z ę ą ę ś
rodzaj sieci (litera e, etykieta ą z kodem obiektu),
typ sieci (litera, ś ć atrybutu ULE <typ sieci elektroenergetycznej >, ś niepusty),
ź ł danych o ł ż (litera ż ś ć atrybutu ZRD ź danych o ż
obiektu», .
ł
eWA
ei
eX
przewód elektroenergetyczny wysokiego ę ł ż na
podstawie ń aparatury,
przewód elektroenergetyczny inny, ł ż na podstawie pomiaru
ś
przewód elektroenergetyczny ś ż ł danych
o ł ż ś
26
6. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH
Lista ś atrybutu UL T <typ sieci telekomunikacyjnej>
butu UKT <liczba ż t ch ł kanalizaci telekomunikacyjnej >
ZNACZENIE
ust
Gdy dla ę ł ż GESUT, opis przewodu na edytowanej mapie ś Instrukcja G-7.
Gdy GESUT nie ł ł ż opis przewodu ł ę z ę ą ę ś
rodzaj sieci (litera t, etykieta ą z kodem obiektu),
typ sieci (litera, ś ć atrybutu UL T <typ sieci telekomunikacyjnej>, ś niepusty. Gdy
pusty, nie ś ć nic.),
ż ł danych o ł ż (litera ż ś ć atrybutu ZRD ź ł danych o ł ż
obiektu»,
liczba ż ł ś ć atrybutu UKT <liczba ż ł kanalizacji
telekomunikacyjnej>
ł
tmA1
ttB3
tX
przewód telekomunikacyjny miejscowy, ł ż na podstawie
ń aparatury, ż jeden kanalik kanalizacji
telekomunikacyjnej.
przewody telekomunikacyjne tranzytowe, ł ż na podstawie
ł ż ż trzy kanaliki kanalizacji
telekomunikacyjnej.
przewód telekomunikacyjny, typ ś ź ł danych
o ł ż ś
27
ZAL . l, OPISY PRZEN006w
7. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW BENZYNOWYCH
Lista ś atrybutu UBB ś benzynowego>
ZNACZENIE
liczba calkowita ś przewodu ż w milimetrach
jlusty nieznana ś "'przewodu
Gdy dla ę ł ż GESUT, opis przewodu na edytowanej mapie ś Instrukcja G-7.
Gdy GESUT nie ł ż opis przewodu ł ę z ę ą ę ś
rodzaj sieci (litera b, etykieta ą z kodem obiektu),
ż danych o ł ż (litera ż ś ć atrybutu ZRD ź danych o ż
obiektu»,
ś przewodu w mm ś ć atrybutu ś przewodu benzynowego».
ł
bB40
b
bX
przewód benzynowy, ż na podstawie materialów
ż ś 40 mm,
przewód benzynowy, ż na podstawie pomiaru
ś ś ś
przewód benzynowy, ż danych o ż ś
ś ś .
28
ZA!.. . l, OPISY PRZEWOOOW
8. TWORZENIE OPls6w PRZEWOD6w NIEZIDENTYFIKOWANYCH
L t b t ULX t 15 a wartoscl alryl u u <typ prze wadu niezidentyfikowanego>
WARTOSC ZNACZENIE
r rurowy
k kabel
pusty brak informacji
L t b t UBX . d d 'd t fik IS a wartoscl alryl u u <sre nica przewo u nlezl emyll owanego>
WARTOSC ZNACZENIE
liczba ł ś przewodu ż w milimetrach
pusty nieznana ś przewodu
Gdy dla ę ł ż GESUT, opis przewodu na edytowanej mapie ś Instrukcja G-7.
Gdy GESUT nie ł ł ż opis przewodu ł ę z ę ą ę ś
rodzaj sieci (litera x, etykieta ą z kodem obiektu),
typ przewodu (litera, ś ć atrybutu ULX <typ przewodu niezidentyfikowanego> ś
niepusty. Gdy pusty, wówczas litera X).
ż ł danych o ł ż (litera ż ś ć atrybutu ZRD ż ł danych o ł ż
obiektu»,
ś przewodu ś ć atrybutu UBX ś przewodu niezidentyfikowanego>.
ę tylko wtedy, gdy ś
ś ć atrybutu ULX <typ przewodu niezidentyfikowanego> = r, oraz
ś ć atrybutu UBX ś przewodu niezidentyfikowanego> nie jest
"pusty").
ł
xA
xk
xr300
xX
przewód niezidentyfikowany, typ ś ł ż
na podstawie ń aparatury,
przewód niezidentyfikowany, kabel, na podstawie pomiaru
ś
przewód niezidentyfikowany, rurowy, na podstawie pomiaru
ś ś 300 mm.
przewód niezidentyfikowany, typ ś ż ł danych
o ł ż ś Oedyna informacja: istnieje).
29
ZAL . l , OPISY PRZEWOOO'·j
9. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW NAFTOWYCH
ft Lista ś atrybutu UBN ś przewodu na oweQo>
WARTOSC ZNACZENIE
liczba calkowita ś przewodu ż w milimetraoh
pusty nieznana ś przewodu
Gdy dla ę ż GES UT, opis przewodu na edytowanej mapie ś Instrukcja G-7.
Gdy GESUT nie zostal ż opis przewodu sklada ę z ę ą ę ś
rodzaj sieci (litera n, etykieta ą z kodem obiektu),
ż danych o ż (litera ż ś ć atrybutu ZRD ź ł danych o ł ż
obiektu»,
ś przewodu w mm ś ć atrybutu UBN ś przewodu naftowego».
ł
nB100
n50
nX
przewód naftowy, ł ż na podstawie ł ż
ś 100 mm,
przewód naftowy, ł ż na podstawie pomiaru ś
ś 50 mm.
przewód naftowy, ż danych o ż ś ś
ś
30
ZA;' . l, OPISY PRZEWODÓW
10. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW POCZTY PNEUMATYCZNEJ
Lista ś atrybutu UBP ś przewodu poczty pneumat.>
WARTOS( ZNACZENIE
liczba ł ś przewodu ż w milimetrach
nieznana ś Qrzewodu
Gdy dla ę ł ż GESUT, opis przewodu na edytowanej mapie ś Instrukcja G-7.
Gdy GES UT nie ł ł ż opis przewodu ł ę z ę ą ę ś
rodzaj sieci (litera p, etykieta ą z kodem obiektu),
ż ł danych o ł ż (litera ż ś ć atrybutu ZRD ż ł danych o ł ż
obiektu»,
ś przewodu w mm ś ć atrybutu UBP ś przewodu poczty pneumat.».
ł
pB100
p100
pX
przewód poczty pneumatycznej , ł ż na podstawie ł
ż ś 100 mm,
przewód poczty pneumatycznej, ł ż na podstawie pomiaru
ś ś 100 mm.
przewód poczty pneumatycznej. ż ł danych o ł ż
ś , ś ś .
31
ZAl . 1. OP! SY PRZEWOOÓ"
11 . TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW SIECI KOMPUTEROWYCH
Lista ś atrybutu U LA <typ prze wodu sieci komputerowych>
Ś Ć ZNACZENIE
d doziemny
k w kanalizacji
pus!y ś
Gdy dla ę ł ż GES UT, opis przewodu na edytowanej mapie ś Instrukcja G-7.
Gdy GESUT nie ł ł ż opis przewodu ł ę z ę ą ę ś
rodzaj sieci (litera a , etykieta ą z kodem obiektu) .
typ przewodu (litera, ś ć atrybutu ULA <typ przewodu sieci komputerowych>, ś
niepusty. Gdy pusty, nie ś ć nic.) ,
ź ł danych o ł ż (litera ż ś ć atrybutu ZRD ź ł danych o ł ż
obiektu»,
ł
adA
a
aX
przewód sieci komputerowych. doziemny, ł ż na podstawie
ń aparatury.
przewód sieci komputerowych, typ ś ł ż na
podstawie pomiaru ś
przewód sieci komputerowych, typ ś ż ł danych
o ł ż ś
32
ł l, OPISY ł
12. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW TELEWIZJI KABLOWEJ
L· t rt .. t b t ULV t
IS a wa OSCI alryl u u <ryp prze wodu tv kablowej>
WARTOSC ZNACZENIE
d doziemny
k w kanalizacji
yusty ś
Gdy dla ę ł ż GESUT, opis przewodu na edytowanej mapie ś Instrukcja G-7.
Gdy GESUT nie ł ł ż opis przewodu ł ę z ę ą ę ś
rodzaj sieci (litera v, etykieta ą z kodem obiektu),
typ przewodu (litera, ś ć atrybutu ULV <typ przewodu tv kablowej>, ś niepusty.
Gdy pusty, nie ś ł ć nic.) ,
ź ł danych o ł ż (litera ż ś ć atrybutu ZRD ź ł danych o ł ż
obiektu» ,
ł
vA
vkX
vd
przewód tv kablowej, typ ś ł ż na podstawie
ń aparatury,
przewód tv kablowej w kanalizacji, ź ł danych o ł ż
ś
przewód tv kablowej doziemny, ł ź na podstawie pomiaru.
33
Ł l, OPI SY PRZEI<ODÓ'II
13. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW MELIORACYJNYCH
rt ś t b Ista wa o CI alfyl utu UBM ś d d < re nica przewo u me roracyJnego>
WARTOSC ZNACZENIE
liczba ł ś przewodu ż w milimetrach
pusty nieznana ś
Gdy dla ę ł ż GESUT, opis przewodu na edytowanej mapie ś Instrukcja G-7.
Gdy GESUT nie ł ł ż opis przewodu ł ę z ę ą ę ś
rodzaj sieci (litera m, etykieta ą z kodem obiektu),
ż ł danych o ł ż (litera ż ś ć atrybutu ZRD ź ł danych o ł ż
obiektu»,
ś przewodu w mm ś ć atrybutu UBM ś przewodu melioracyjnego» .
ł
mB100
m
mX
przewód melioracyjny, ł ż na podstawie ł
ź ś 100 mm,
przewód melioracyjny, ł ż na podstawie pomiaru
ś ś ś
przewód melioracyjny, ż ł danych o ł ż ś
ś ś
34
"AL , l, Oprs'i
14, TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW SIECI INNYCH RUROWYCH
Lista ś atrybutu ZRD < ż ł danych o ł ż obiektu >
- patrz Opi sy Przewodów, str,21 I
w milimetrach
Li sta ś atrybutu UPI <wymiar pionowy przewodu sieci innych rurowych>
WARTOSC ZNACZENIE
liczba ł wymiar pionowy przewodu ż w milimetrach
pusty wymiar pionowy przewodu nieznany
Gdy dla ę ł ż GESUT, opis przewodu na edytowanej mapie ś Instrukcja G-7,
Gdy GESUT nie ł ł ż opis przewodu ł ę z ę ą ę ś
rodzaj sieci (litera i , etykieta ą z kodem obiektu),
ź ł danych o ł ż (litera ż ś ć atrybutu ZRD ź ł danych o ł ż
obiektu»,
wymiar poziomy przewodu ś ć atrybutu UBI <wymiar poziomy przewodu >,
poprzedzony znakiem ", " wymiar pionowy przewodu ś ć atrybutu UPI <wymiar
pionowy przewodu sieci innych>, Nie ę gdy jest pusty, wówczas
ą znak ", " ż nie ę
ł
iB200,300
i,500
i100
iX
przewód sieci innych rurowych, ł ź na podstawie ł
ż ś ć 200 mm, ś ć 300 mm,
przewód sieci innych rurowych, ł ż na podstawie pomiaru
ś ś ć nieznana, ś ć 500 mm,
przewód sieci innych rurowych, ł ż na podstawie pomiaru
ś ś ć 100 mm,
przewód sieci innych rurowych, ź ł danych o ż
ś wymiary ś Uedyna informacja: istnieje) ,
przewód sieci innych rurowych , ł ż na podstawie pomiaru
ś ł przekroju ś
35
ZAL . l , OPISY
15. TWORZENIE OPISÓW Ł ZBIORCZYCH
Lista wartosci atrybutu UBZ b <wymiar poziomy ł z
WARTOSC ZNACZENIE
liczba ł wymiar poziomy przewodu ż w milimetrach
pusty wymiar poziomy przewodu nieznany
Lista wartosci atrybutu UPZ k <wymiar pionowy ana u zbiorczego>
WARTOSC ZNACZENIE
liczba ł wymiar pionowy przewodu ż w milimetrach
pusty wymiar przewodu
Gdy dla ę ż GES UT, opis ł zbiorczego na edytowanej mapie ś Instrukcja
G-7.
Gdy GESUT nie ł ł ż opis przewodu ł ę z ę ą ę ś
rodzaj przewodu (litera z , etykieta ą z kodem obiektu),
ż ł danych o ł ż (litera ż ś ć atrybutu ZRD ż ł danych o ł ż
obiektu»,
wymiar poziomy ł ś ć atrybutu UBZ <wymiar poziomy ł zbiorczego>. Nie
ę gdy jest pusty.
poprzedzony znakiem "." wymiar pionowy ł ś ć atrybutu UPZ <wymiar
pionowy kan alu zbiorczego>. Nie ę gdy jest pusty, wówczas
ą znak " " ż nie ę
Przyklady:
zB2000.2500
z2000.2000
zB
zX2000
ł zbiorczy, ł ż na podstawie ł ż
ś ć 2000 mm, ś ć 2500 mm,
ł zbiorczy, ł ż na podstawie pomiaru ś
przekrój ą ś ć i ś ć 2000 mm,
ł zbiorczy, ł ż na podstawie ł ż
wymiary - brak danych,
ł zbiorczy, ż ł danych o ł ż ś ś ć
2000 mm.
36
ZAt.. L OPISY
16. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW SIECI INNYCH KABLOWYCH
rzewodu sieci innej kablowej>

Gdy dla ę ł ż GES UT, opis przewodu na edytowanej mapie ś ł G-7.
Gdy GESUT nie ł ł ż opis przewodu ł ę z ę ą ę ś
rodzaj sieci ł j, etykieta ą z kodem obiektu),
typ sieci ś ć atrybutu ULJ <typ przewodu sieci inne kablowej»,
ź ł danych o ż (litera ż ś ć atrybutu ZRD ź ł danych o ł ż
obiektu»,
ł
jdB
jk
jX
przewód sieci innych kablowych, doziemny, ł ż na podstawie
ł ż
przewód sieci innych kablowych, w kanalizacji, ł ż na
podstawie pomiaru ś
przewód sieci innych kablowych, brak informacji o typie, ź ł
danych o ł ż ś ł
Uedyna informacja: istnieje).
37
ZAi.. . l, RZENOD6w
17. KODY I OPISY PRZEWODOW PROJEKTOWANYCH
Kody przewodów projektowanych ą ć UX_ gdzie w miejscu znaku ś znajduje
ę ż litera zgodnie z ą ż
Tablica trzeciej litery.
LITERA ZNACZENIE
W ą
K kanalizacyjny
G gazowy
C ł
E elektroenergetyczny
T telekomunikacyjny
B benzynowy
N naftowy
P poczty pneumatycznej
A sieci komputerowej
V tv kablowej
M melioracyjny
I sieci innych kablowych
Z ł zbiorczy
J sieci innych rurowych
Wszystkie obiekty o tak utworzonych kodach ą atrybut UV _ <identyfikator ł
ZUDP>, gdzie w miejscu znaku ś znajduje ę ż litera ł tablicy ż
Lista ś atrybutu UV <identyfikator ł ZUDP>
WARTOSC ZNACZENIE
ł ń znaków alfanumerycznych oznaczenie ł ZUDP
pusty ś
Opis przewodu na edytowanej mapie ł ę z ę ą ę ś
rodzaj sieci (litera mala ą trzeciej literze kodu, etykieta ą z kodem
obiektu) ,
ł ń znakowy ś ć atrybutu UV _ <identyfikator projektu) .
ł
cBPE425/21
Ł
przewód projektowany ł projekt BPE425/21
przewód projektowany elektroenergetyczny, projekt Ł
38
ZAL. I, OBIEKTY
C Z Ę Ś Ć D. KATALOG OBIEKTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH
39
ZAL. I, OBIEKTY
FORMULARZ DEFINICJI OBIEKTU
Wszystkie obiekty ą definiowane w takim samym, standardowym w Instrukcji formularzu.
W formularzu tym opisano wszystkie pola, poza polami pierwszego wiersza. Znaczenie tych pól
w wypelnionym formularzu jest oczywiste, tym niemniej, dla ą opisane ł ż
W przypadku, gdy obiekt katalogu nie posiada widocznych atrybutów opisowych, ę ś ć A TR YBUTY
OPISOWE opuszczono. Opuszczono ż przy niektórych obiektach ę ś ć PRZEDSTAWIENIE
GRAFICZNE. Dokonano tego w tych przypadkach, gdy zastosowanie graficzne jest oczywiste, np.
wobec ł opisu w ELEMENTY PRZEDST A WTENIA GRAFICZNEGO. Przedstawienie
graficzne wykonano w zasadzie w skali 1 :500, w kilku uzasadnionych przypadkach w skalach
mniejszych.
Zgodnie z § 21 ś Instrukcji, wprowadzenie definicji nowego obiektu ę po uzgodnieniu
z ł ą Kraju. Propozycje nowych definicji obiektów lub zmian w ą
definicjach powinny ć ł do ł Geodety Kraju na standardowych formularzach,
co ma ć ś ć i ś ć definicji .
CI k b' wra ter o tektlI: o bl' Igatoryply (O) I b fi k l II a II .tlltyw/ly (F)
I
Nazwa obiekt"
-VI
Kod: I
Kod:
cyfry litery
GEOMETRIA:
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAG!
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI :
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 I 1000 1:2000 1:5000
40
OBIEKTY , nZI '!>,L
Punkt osnowy podstawowej poziomei
ol
111 lopx
GEOMETRIA Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA L WARTOSCIDOPUSZCZALNE
Numer glowicy znaku OMP I Laócuch znaków alfanumerycznych
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE ' UWAGI
1234
Ś ą równobocznego w punkcie osnowy.

/\
PT247
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMEI\T OPIS ELEMENTU \:500 1:1000 1:2000 1:5000
ś ć linii 0.18 0.13 013 0. 13
6
kropka 0. 18 0. 18 0. 18 0.13
bok ą 4.0 3.0 3. 0 2.0
AK 1234 tekst ś J.8 1.5 1.5 1.5
Punkt ś ol 112 l oPZ
GEOMETRIA Punkt
A TRYBUTY OPISOWE NAZWA I W ARTOSCI DOPUSZCZALNE
Numer glowicy znaku OMZ I Ł ń znaków alfanumerycznych
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
Ś ą w punkcie osnowy.

D
PT247
ELEMENTY PRZEDSTA WI ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
T
bok ą 4.0 3.0 3.0 2.0
AJ 1234 tekst ś 1. 8 1.5 1.5 15
41
OBIEKTY, DZIAL OSNC>ll!
Punkt osnowy podstawowej XYH
ol 113 10PJ
GEOMETRIA Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
Numer ł znaku OM] I Ł ń znaków alfanumerycznych
PRZEDSTA WIENIE UWAGI
AK 1234
Ś symbolu w punkcie osnowy
ELElVIENTY PRZEDSTA WI ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMDJT OPIS ELEMENTU 1:500 1.1 000 1:2000 1:5000
/\
ś ć linii 0. 18 0.13 0.13 0.13
/!.rj \
ń 0.30 0.25 0.25 0.20
bok ą 4.0 3.0 3.0 2.0
AK 1234 tekst ś 1.8 1.5 1.5 1.5
Punkt szczególowe.i osnowy poziomej oj 121 l oSP
GEOMETRJA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I W ARTOSU DOPUSZCZALNE
Numerpunktu osnowy ONP I Ł ń znaków alfanumerycznych
PRZEDSTA WI ENTE GRAFICZNE UWA(;[
1234
Ś ę w punkcie osnowy
0-
0,,.
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 l: 1000 12000 1:5000
O
kropka i linia 0. 18 0. 13 0. 13 0. 13
ś 2. 5 2.0 2.0 1.5
1234 tekst ś 1. 8 J.5 1.5 1.5
42
OBIE:K':' Y, Ł
Punkt szczególowe.i osnowy ś
ol 122 losw
GEOMETRIA: Punkt
ATRYBUTY OPI SOWE NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
Numer punktu ONW I Ł ń znaków alfan umerycznych
PRZEDST A WI ENIE GRAFlCZNE UWAGI
1234
Srodek ą w punkc ie osnowy
T
.Q"
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPI S ELEMENTU 1:500 1: I 000 1:2000 1:5000
T
bok ą 2.0 1.5 1.5 1.0
1234 lekst ś 1.8 1.5 1.5 1.5
Punkt osnowy szczególowej XYH
ol
123 I OSJ
GEOMETRIA: Punki
A TR YBUTY OPISOWE NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
Numer punktu ON] I Ł ń znaków alfanumerycznych
PRZEDSTAWIENI E GRAFI CZNE UWAGI
1234
Srodek ę w punkcie osnowy
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFiCZNEGO WYMIARY W SKALI :
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 I 1000 1:2000 1:5000
ś ć li nii 0. 18 0. 13 0.13 013
@
ś ę ę 2.5 2.0 2. 0 1.75
ś ę ę 0.6 0. 5 0.5 0.4
bok ą 1. 8 1.45 145 1.25
1234 Teksl ś 1. 8 1. 5 1.5 1. 5
43
Punkt osnowy pomiarowej poziomej
ol
131 I OSM
GEOMETRlA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
Numer punktu OMM I Ł ń znaków alfanumerycznych
PRZEDSTAWI ENIE GRAFICZNE UWAGI
123
Ś ę w punkcie osnowy
ó-
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENT{,l 1:500 1 :1000 12000 1:5000
bO
ś ć linii 0. 18 0. 13 0.13 0.13
ś ę a 1.5 1.0 1.0 0.7
a
ś ć kreski b 1.0 0.7 0.7 0.5
123 Tekst ś 1.8 1.5 1.5 l5
Punkt roboczy
FI
140 J PKR
GEOMETRlA Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
Oznaczenie punktu roboczego NPR ń znaków alfan umerycznych
ś ć punktlI roboczego WSR pusty. li czba rzeczywista
PRZEDSTAWI ENIE GRAFICZNE UWAGI
. 12a45g78
Obiekt roboczy, ni e ś na gotowej mapie .
123.45 ż nie ć ś
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1 :500 I: 1000 1 :2000 15000

ś symbol u 0.1 8 0.18 0.18 0.18
12a45g78 oznaczenie punktli i ę 1.8 1.5 1.5 1.5
44
OB IEKT'i I 07 I AL GRUN1' \'
Punkt granicy ń stabilizowany trwale lo 120] 1 GRP
GEOMETRIA Punkt
ATR YBUTY OPISOWE NAZWAJ Ś DOPUSZCZALNE
Numer punktu granicznego GMK I Ł znaków al fanumerycznych
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
0
1234 Ś ę w punkcie znaku granicznego.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 1: I 000 1:2000 1:5000
O
ś ć lini i 0.35 0.25 0. 25 0.18
ś 3.0 2.0 2.0 1.5
1234 nr punktu 1.8 1.5 1.5 J.5
Punkt graniczny stabilizowany trwale lo 12021 GRT
GEOMETRIA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I Ś
Numer pUnktllgraniczncgo GNT J Ł ń znaków
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
Srodek ę w punkcie znaku granicznego.
1234 Dopuszcza ę ł i'Ul ych obiektów mapy
o
w promieniu 0.5
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMI ARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 I: 1000 12000 1:5000
O
ś ć linii 0. 18 0.13 0. 13 0.13
ś 1.0 0.8 0. 8 0.6
1234 nr punktu 1.8 1.5 1.5 1.5
Punkt ł granicy ł nie stabilizowany I O I 203 I GRO
GEOMETR[A Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
Numer punktli zalamani a granicy GND I Ł ń znaków alfanumerycznych
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
""'-
Dopuszcza ę pneslanianie innych obiektów mapy
"-
w promieniu 0.5
_"
...
1234
/"

.
ELEMENTY PRZEDSTAWIEN[A GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU [:500 1:1000 1:2000 1:5000
ś symbolu 0. 18 0.18 O. I 8 0.13
1234 tekst 1. 8 1.5 1.5 1.5
45
OBIEKTY . DZTAL GRUNT1
ń I O I 204 I GPA
GEOMETRIA: Obszar niekoni ecznie spójny ograniczony zbiorem ł zamkni"tych
ATRYBUTY OPISOWE I NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
Nazwa ń
I
GNA I pusty, ł ń znaków alfanumerycznych
PRZEDSTAWIENI E GRAF1CZNE UWAGI
Rzeczpospolita Polska
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKAL]
ELEMENT I I OPI S ELEMENTU 15001110001 1:2000jI5000
Polska
l
I Nazwa IJaóstwa 5.0 I 3.5
I
3.5
I
2.5
Województwo
101
205 IGPW
GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczonyzbiorem lamanych ę
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA L W ARTOSCI DOPUSZCZALNE
Nazwa województwa GNW I pusty, ń znaków alfanumerycznych
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
WOj. pilskie
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT I I OPIS ELEMENTU I :500 I 11 000 I 1:2000 I 15000
woj. pilskie I I nazwó województwa 3.5
L
2.5
I
2.5
I
1. 8
Powiat, miasto
101
206 I GPP
GEOMETRIA: Obszar niekoni eczni e spójny ograniczony zbiorem ł
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
Nazwa powiatu, miasta GNP I pusty, ń znaków alfanumerycznych
PRZEDSTAWlENIE GRAFICZNE UWAGI
ł
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT I I OPIS ELEMENTU 1500 I "000 I J :2000 I 15000
mPi/a
I
I Nazwa powiatu, miasta 3.5
I
2.5 I 2.5
I
1.8
Gmina, dzielnica
101
207 I GPG
GEOMETRlA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem ł ę
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
Nazwa gminy, dzielnicy GNG I pusty, ł ń znaków alfanumerycznych
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
ł
ELEMENTy PRZiDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:50011: 10001 1:200d 1:5000
gm.Dó/
I
I nazwa gminy, dzielni cy 3.5 I 2.5 I 2.5
I
1.8
46
OBIEKTY, ł GRUNH
lo l 208 I GPO
GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem lamanych ę
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
Nazwa ę GMO pusty, Jaócuch znaków alfanumerycznych
Numer ę GNO pusty, liczba naturalna
PRZEDSTA WI ENIE GRAFICZNE UWAGI
12 Bór
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT I I OPIS ELEMENTU I :500 I I: 1000 11:2000 11:5000
12 Bór
J
lnumer i nazwa ę 3.5
I
2.5
J
2.5
I
1.8
Kontur k1asyfikag'jny ż
101
209 l GPK
GEOMETRIA Obszar spójny ograniczony zbi orem lamanych zamkni,tych
ATRYBUTY OPISOWE t\AZWA WARTOSCl DOPUSZCZALNE
Oznaczeni e konturu GOK pusty, ń znaków alfanumerycznych
klasyfikacyjnego
Numer konturu klasyfikacyjnego GNK liczna naturalna
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
- -------
I
Skala 1:2000. Punkt wstawienia naz\vy kontum
\ ,--I
I
w zasadzie ż ą obszam., ale gdy tekst
I
42 Ps 1/1
I
I
zaciera kontur dopuszcza ę ż ś
\

( 43 Ps V
-
---
W techni ce wi elobarwnej oznaczcnie i numer
---
- __ i
konturu ś ć kolorem zielonym.
ELEMEN, PRZiDSTA WIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAl)
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1 500 I J:l 000 II :2000 I 1:5000
42 Ps III
I
J nr i oznaczenie 2.5 I 1.8
I
1. 8
I J.5
ż gruntowy ł ą z klasyfikacji
10 J
210 GPU
GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem Jamanych ę
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I WARTOSCI DOPUSZCZALNE
Oznaczenie ż GMZ J pusty, ń znaków alfanumerycznych
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
Skala 1:2000.
Punkt wstawienia nazwy Ż ż w zasadzie ą
.-
- - -
. --,
obszaru., ale gdy tekst zaciera kontur, dopuszcza ę ż
ś
'. S
S
Granica dzialki dzieli ż tj. granica ż biegnie
Bp
ą dzialki.
--'- ---
'-

ELEMENTY PRZEDSTAWIENI A GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU J :500 1:1000 1:2000 1:5000
-
- -
ś ć linii 0.1 8 013 0. 13 0. 13
: a:
b kreska a , ę b 1.0 0.7 0.7 0.5
Bp tekst' 2.5 1. 8 1.8 1.5
47
OBI EKTY, DZ Ą
ł ewidencyjna o I 211 l GPE
GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem ł ę
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
Numer ewidencyjny ł GNE pusty, ł ń znaków ł
Numer adresowy GME pusty, ł ń znaków alfanumerycznych
Nazwa ł (ulica, plac) GNL l pusty, ł ń znaków alfanumerycznych
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UW AGI
\ I Skala 15000
'" -f
114
\
. "' 123/1 rr--t
23
/
3
Punkt ws tawienia ś numeru dzialki i zaczepienia
ś ą ł Gdy nie ś ę - ż
numer ś ć na ś do ę ł
PL. SASKI
m
124 11.5
\ t3
125
13
0
105
Numer adresowy ś nie pusty) orientuje ę ł ż tej
ł Ł kt óra przylega do ulicy.
r
z
»
\
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO
ELEMENT OPIS ELEMENTU
124 tekst nr ł nr adresowy
Okólna pl. Saski tekst: nazwa ł
OKQJ-NA PL. SASKI tekst : nazwa ł
Granica ń
GEOMETRIA: Ł ę
PRZEDST A WIENIE GRAFICZNE
Skala 1 :5000.
WYMIARY W SKALI
1:500 1: 1000 1:2000 15000
2.5 1.8 J .8 1.5
2.5 1.8
1.8 1.5
o I 212 IGAK
UWAGI
/ I 525 / 435
I",
I j l::
Symbol granicy ń pokrywa granice ł
Gdy istotne jest, aby granice ł ą ż
granicy ń ł widoczne, ż ć
symbol poboczny granicy ń 231/GSK.
/ 526 l-=-
I ._
. I
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO
ELEMENT OPIS ELEMENTU
- -- -- . - ..
a b
ś ć linii
kreska a
ę b
48
WYMIARY W SKALI
1:500 1:1000 1:2000 1:5000
0.50 0.35 0.35 0.25
4.0 3.0 3.0 2.0
3.0 2.2 2.2 1.5
-
OBI EKT'! I .,.'7 J Al
Granica województwa
10 1
213 IGAW
GEOMETRI A ł zamkni «ta
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAL! :
ELEMENT OPIS ELEMENTI! 1:500 l: LOOO 1:2000 1:5000
ś ć linii OJ5 0.25 0.25 0. 1 H
_ . . _ ..
kres ka a 3.0
; 2.2 2.2 1.5
a b odSh;p b 4.0 2.9 2.9 2.0
Gdy biegni e grani cami dziatek, ć symbol poboczny.
Granica miasta, powiatu
ol 214 I GAP
GEOMETRI A: Ł zamkni rt ta
ELEMENTY PRZEOSTAWI ENLA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAL!:
ELEMENT OPIS ELEMENTU .1 :500 I: 1000 1:2000 1: 5000
ś ć linii 0.35 0.25 0.25 0. 18
_,_,-
kreska a 4.0 2.9 2.9 1.5
, I
, I
ę b 2.0 t 4 14 0. 7
a b
Gdv biegnie '!,ranicami ł ć symbo l poboczny.
Granica gminy, dzielnicy
101
215 I GAG
,
GEOMETRIA: Ł z,"nkni ' ta
PRZEOSTAWTENIA GRAFI CZNEGO WYMI ARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 t 1000 12000 15000
ś ć linii 0.35 0.25 0.25 0.18

kres ka a 3.0 2.1 2.1 J.5
a b odst"p b 2.0 14 lA 1. 0
Gdy biegnie granicami ł ć symbol poboczny
Granica ę
ol 2]6 1 GAO
GEOMETRl A Lamana ę
ELEMENTY PRZEDSTAWlENtA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 I: 1000 1:2000 1:5000
: a : :b:
ć linii 0.35 0.25 0.25 0. 18
---
ć kreski a 3.0 2. 1 2. 1 J.5
ś ć puc rwy b 2.0 14 l A 1.0
Gdy biegnie granicami dzialek, ć symbol poboczny.
Granica konturu kJasyfikacyj nego
ol
217 IGUK
GEOMETRlA Ł ę
PRZEDSTAWI ENIE GRAFICZNE UWAGI
------
I
Skala 1:2000.
I
-
i
I 42Ps 1/1
I
1,- I
W technice wielobarwnej ś ć kolorem zielonym.
I -
' 43 Ps V
-
-
- - -
- -- ..
ELEMENTY PRZEDSTAWTENIA GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKALI :
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 I: 1000 1:2000 1:5000
. a b:
ś ć linii 0. 18 0. 13 0.13 0. 13
.. .
ś ć kreski a 3.0 2. 1 2. 1 1.5
-- -
ś ć P'-ZC'WY b 1. 0 0.7 0. 7 0.5
49
OB I EKTY , DZ" GRUNT'
Granica ż
ol 218 I GUZ
GEOMETRlA Lamana ę
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMI ARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEM§NTC 1500 11000 1:2000 1:5000
: a : . a:
gmbosl: linii 0.18 0. 13 013 0. 13
- - -
wymiar a 1.0 0. 7 0.7 0.5
ę ś ć granicy ł
101
219 I GDE
GEOMETRIA: Ł otwart a
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
123
ś ć granicy dzialkJ ż ć z wielu
243
ą odcinków pro',iej, ą ą

granicy tymi samymi dwiema dzialkami.
124 244
ELEMENTy PRZiDSTAWI ENIA GRAFICZNEGO Ą W "KALl:
ELEMENT OPI S ELEMENTU 1500 11 :1000112000115000
I
I ś ć linii
018 I 0. 13 I 013 I
0.13
ł poboczny granic}' ń O I 231 I GSK
GEOMETRI A Lamana otwarta
A TR YBUTY OPI SOWE I Ą I Ś DOPUSZCZALNE
I Nazwa panstwa
I
GNA I pusty, ł ń znaków al fanumerycznych
PRZEDSTA WI ENIE GRAFICZNE Ą
I /1
Symbol ć poza ą
/ k
z ś 1.0 , w ę nie
d
1234
ę ż 150.
=-._----;-;;:;;;;;
ł
ELEMENTY PRZEDSTA WIENTA GRAFICZNEGO WYMI ARY W SI<.AU:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 I: 1000 1 2000 1: 5000

ś linii 0.50 OJ5 0.35 0.28
kreska a 4.0 3.0 3.0 2.0
. a .
b
ę b 3.0 2. 2 2.2 1.5
ł tekst 5.0 3. 5 3,5 2.5
50
OB!EKT'! , DZ l Al y
Symbol poboczny granicy województwa OJ 232 J GSW
GEOMETR1A: Ł otwarta
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
Nazwa województwa GNW I pusty, ł ń :.maków al
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
/j A{/
Symbol ć poza ą z ś 1.0
w odst«pach ni c ę ż 100
'/ .
""
WOj. opolskie
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1 2000 1 5000
- ,' ' :--- ..
ś ć linii 0.35 0.25 0. 25 0. 18
kres ka a 3.0 2.2 2.2 1.5
ab'
ę b 4.0 2.9 2.9 2. 0
opolskie tek;t 3.5 2. 5 2.5 1.8
Symbol poboczny granicy powiatu, miasta O I 233 J GSP
GEOMETRIA: Ł otwarta
ATRYBUTY OPISOWE I NAZWA I Ś DOPUSZCZALNL
Nazwa powiatu, miasta
J
GNP I pust)' , ł ń znaków
PRZEDSTAWIENI E GRAFICZNE UWAGI

Symbol ć poza ą
z ś 1.0
.
w ę nie wi«kszych ż 100.
. g;
m. ł
ELEMENTY PRZEDSTA WTENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI :
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1: 500 11000 1:2000 1 5000
ś ć linii 0.3) 0.25 0. 25 0. 18
_._.-
kreska a 4.0 2.9 2.9 J.5
I I I I
ę b 2.0 1.4 1.4 0. 7
a b
m.Slupsk tekst 3.5 2.5 2.5 1. 8
51
Symbol poboczny granicy gminy, dzielnicy O I 234 I CSC
GEOMETRIA: Ł otwarta
ATRYBUTY OPISOWE I NAZWA l WARTOSCIDOPUSZCZALNE
I Nazwa dzie lnicy
I
GN(; I pusty, laócuch znaków alfanumerycznych
PRZEDSTAWIEN1E GRAFI CZNE UWAGI
I
II
Symbol ć obok granicy
I z ś 1 0
-

w ę nic ę ż 50.
1234 gm.
Piaski
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY WSKAU:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 I: 1000 12000 1:5000
_.-.-
ś ć li nii 0.35 0. 25 0.25 0. 1 R
kreska a 3.0 2.1 2. 1 1.5
a
b
b 20 14 14 1.0
qm.Piaski tebt 3. 5 2. 5 2.5 l. i!
Symbol ę ol 235 l GSO
GEOMETRIA: Ł otwart a
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
Numer ewidencyjny ę GNO pusty, liczba nawralna
'Jazwa ę GMO I pusty, ł ń znaków alfanumervcznych
PRZEDST A WI ENIE GRAFICZNE UWAGI
-
-
'-
-.
Symbol ć obok granicy
--o
,
Z ś J.O
--
/
( :::..:. w nie ę ż 50.
'--
-
21 Janki
--
..J
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 1:2000 1:5000
ś ć linii 0.35 0.25 0.25 0.1 8
-
-
-
kreska a 3.0 2.1 2. l 15
a b
ę b 2.0 1.4 14 1.0
21 Janki tekst 3.5 2.5 2.5 1. 8
52
-
os; EKT'i , OZ 1 Af.
Punkt adresowy
I o l
238 I ADR
GEOMETRIA: Punkt
ATRYBU'ry OPISO\.VE NAZWA WARTOSCIDOPUSZCZALNE
Nazwa ulicy lub ś *) liMA pusty, ń znak.ów alfanumerycznych
l/'.Ir adresowy GNM plI sty, ł ń znaków alfanumeryczll ych
PRZEDSTAWI ENIE GRAFICZNE UWAGI
11 ·
Rysunek w skali J: I 000 Punkt adresowy ś punkt
, /
wstawienia numeru adresowego. Nr adresowy L1!!li szeza
/ ; ę na ł równolegle do osi uli cy, na budynku do
/ '
seiany ę kll ulicy. Gdy tneba , ż ć
I /
, / ś W zasadzie punkt adresowy odno I si<: do
.' cl' /
dzialki (patr? 2 1 I IGPE), ż w osiedl ach zdar/3 sic,
/ , 0' /
"" / I >4,'\; ż na j ednej ł j es t wiele budynków o róznych
I . '1> /
numerach adresowych, a nawet. ż ż klatka ż
::-- /
<i' .I
I
bloku mi SLka ln cgo ma swój nu mer adresowy.
/
I
/ ,
*) Atrybu t <. azwa uli cy lub ś nie posiada
"-
/ 'u'u ".
interpretacji graficznej. Do wstawiania takiej nazwy na
ę ż ż ć obiektu 994f LI
ELEMENTy PRZjDSTA WIEN/ A GRAJ:ICZNEGO WYMIARY W SKAL[:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 III 000 I 1:2000 1 1: 5000
19/21
I
I tekst (nr adresowy) 2 5
I
1. 8
I
1. 8
l
1.5
. Rej on urbanistyczny
IFI
240 J GPR
GEOMETRIA Obszar spójny ograniczony ł ą ą
ATRYBUTY OPISOWE I NAZWA I WARTOSCI DOPUSZCZALNE
Numer rejonu urbani stycznego
J
Gl'IU
J pusty, liczba natural na
ELEMENT!, PRZiDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 1 I I 000 -I 1:2000 IJ: 5000
123
I
I nr rejonu
3. 5 I
2. -
I
2. 5
I
1.8
Blok zabudowy
l FI
241 I GPZ
GEOMETRIA Obszar srójny ograniczoJ.1Y ą ę ą
A TRYBUTY OPISOWE I NAZWA I \VARTOSCI DOPUSZCZALNE
Numer bloku
J
UNZ J pusty, lic zba naturalna
ELEMENTY PRZiDSTA WIENJA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMEl\'T 1 OPIS ELEMENTU l500 I I : I 0001 12000 115000
1234
I
l nr bloku 3.5 I
2.5
I
2.5
I
1.8
Rej on spisowy
lFI
242
J
GPS
GEOMETRIA: Obszar ni ekon iecznie spójny ogranicz.ony zb iorem lamanych ę
ATRYBUTY OPISOWE I NAZWA I WARTOSCI DOPUSZCZALNE
Numer rejonu spi sowego
I
(,NS I pusty, li cLba
ELEMENTY PRZEDSTA \\'l ENIA GRAFICZNEGO WYMI ARY W SKALI:
ELEMENT l j OPIS ELEMEt,rr U 1500 j JlOooj l:2ooo j 15000
1234
I
I nr rejonu
3.5
I
2. 5
I
2.5
I
1.8
53
OEl - EKT1 , D7. r ;"1. GRUNT"
Obwód spisowy
JFl
243 I GPB
GEOMETRIA: ObSZ31' ni ekoniecznie spójny ograniczonyzbion.: m ł ę
ATRYBUTY OPISOWE L NAZWA I W Ś DOPUSZCZALNE
Numer obwodu
I
ONB [pusty, liczba naturalna
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKAL!
ELEME.NT L l OPIS ELEMENTU 1500 [ I 1000 [ 1:2000 [ 15000
1234
l
l nr obwodu
3.5
l
3. 5 I
3.5
l
3.5
Granica reionu urbanistycznego I 1<' I 250 I GAU
GEOMETRIA: Ł
ELEMENTY PRZEDSTAWrENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPI S ELEMENTU 1500 1.1000 1:2000 1 5000
_ .. _ .. -
ś ć linii 0. 35 0.25 0.25 0.18
:" • b
kreska a 3.0 2. 1 2.1 1.5

odsl'<P b 2.7 1.9 1. 9 1.3
-
• •
-
OdSlitP c 0.7 0.5 0.5 OA
ę d 0.6 0.4 0.4 0.3
. C :
: e:
kropka c 035 0.25 0.25 0. 18
Gdy biegnie granicami ł ć symbol poboczny.
Granica bloku zabudowy I F I 251 I GAZ I
GEOMETRIA: Ł ę
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAL!
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1: 1000 1:2000 1: 5000
_ .. . _ .. -
grubosc linii 0. 35 0.25 0.25 0.1 8
: a :
. b kreska a 2.0 14 1.4 1.0
:d
OdSI<; p b 3.0 2.2 2.2 1.5


-
odstitj1 c 0.8 0.6 0.6 0.4
ę d 0.7 0.5 0. 5 OJ5
C . : e:
kropka e 0.35 0.25 0.25 0.18
Gdy f!Tanic ami ł ć JiYmbo l poboczny.
Granica rej onu spisowego
FI
252 I GAS
GEOMETRIA Ł
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKAL!
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 1:2000 1:5000
,
ś ć linl! 0.35 0.25 0.25 0.18
----
kreska a 2.0 1.5 LS 1.0
,
, b
ę b 2. 0 1. 5 L5 1.0
przerwa c 1.00 0.75 0.75 0.50
Gdy bi egnie !,'Tanicami ł ć svmbol
54
-
DZl.U GRUNTY
Granica obwodu spisowego
IFI
253 I GAB
GEOMETRIA: Ł zamkniif ta
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI :
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 12000 1:5000
ś ć linii 0.35 0.2oS 0.25 O 18
-
. .
-
..
- kreska a l.5 1.2 l.20 0.8
: a b
ę b 3.0 2.2. 2.2 1.5
Gdy biegni e granicami dziatek ć symbol poboczny
Symbol poboczny granicy rejonu
FI
256
I GSU
urbanistycznego
GEOMETRJA: Ł otwarta
ATRYBUTY OPISOWE I NAZWA I W Ś DOPUSZCZALNE
Numer rejonu urbanistycznego
I
GNU I pusty, liczba naturalna
ELEMENTY PRZEDSTAWLENIA GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 12000 1:5000
_ .. _ ... -
ś ć linii 0.35 0.25 0.25 0.18
a b
kreska a 3.0 2.1 2.1 1.5
; d:
ę b 27 1.9 1.9 1.35
-
••

-
ę c 0.7 0.5 0.5 0.3 5
ę d 0.6 OA OA 0.3
.C e.
kropka e 0.35 0.25 0.25 0.18
123
nr rejonu 3.5 2.5 2.5 1. 8
ś ć ż granic dzialck, w odslt;! pach ni e ę ż 50, z ś 1.0
Symbol poboczny granicy bloku zabudowy
IFI
257 GSZ
GEOMETRIA Ł otwarta
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I W ARTOSCI DOPUSZCZALNE
Numer bloku zabudowy GNZ I pusty, liczba naturalna
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAfiCZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 I: 1000 12000 1:5000
--,,_ .. - ś ć lini i 0.35 0.25 0.25 0.18
a b
kreska a 2.0 lA lA 1.0
: d.
ę b 3.0 2.2 2.2 l.5
-


-
ę c 0.8 0.6 0.6 OA
ę d 0.7 0.5 0.5 035
: C : e:
kropka e 0.35 0.25 0.25 0.18
1234
nr bloku 3.5 2.5 2.5 1.8
ś ć ż granic dzialek, w ę ni e ż 50, I. ś 1.0
55
OB:-ErTY , DZ'P At. tirWNTY
Symbol I>0boczny granicy rejonu
FI
258
I
GSS
GEOMETRIA Ł otwarta
ATRYBUTY OPISOWE I NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
Numer r"j onu spi sowego
I
GNS I pust y, li czba nat1Jralna
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
c
ś ć linii 0.35 0.25 0.25 0. 18
--- -
kreska n 2.0 1.5 1.5 1.0
"
b
odst,v b 2.0 1.' 1. 0 1. 5
przerwa c 1. 00 0. 75 0.75 0.50
1234
nr rejonu 3.5 1.5 3.5 3. 5
ć ż ltr<l l1k ł IV ę ni c Ż 50, z ś 1.0
Symbol poboczny gnmicy obwodu spisowego
FI
259 I GSB
GEOMETRIA: Lamana otwat1·a
ATRYBUTY OPISOWE I NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
Numer obwodu spisowego
I
GNI3 I pUSly, li czba nat uralna
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZNEGO WYMI ARY W SKAl.!
ELEMENT OPI S ELEMENTU 1500 I: 1000 1:2000 1:5000
- .. - ś ć linii 0.35 0.25 0.25 0. 18
a b
krc"ka a 1.5 1.2 1.2 0.75
b 3.0 2.2 2 2 1.5
1234
nr obwodu 3.5 2.5 2.5 1. 8
ć ż granic ł w nk ę ż 50, z ś 1.0
Oddzial lub Ś Ć ł ś
Fl
264 J GPL
GEOMETRlA: Obszar ograni czony lamanil ę ą
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
Numer ś ł ś (jOL pusty, ł znaków alfanumerycznych
Nazwa uroczYska GML pusry, IOli cuch znaków alfanumerycznych
PRZEDSTA\VI ENIE GRAFICZNE l' WAGI
- "
Rysunek \V sbli 1:2000
--. {
ł ż ć ą np. gdy:
, . ---
- jest podzielony drogami innymi ż linie
- '

podlZiahl powierzchniowego,
• I -
- ż do niego enklawy poza kompleksem
:---,:-:--,: Zosin ę I
lasów.
ę oddziahl ą oznaczane numerem oddzialll
-, - -:---... , / 124/ 1
ł przez numer ś
- --J/ Gdy numer ni e zawiera lamani a, jest
..... 167 "I -- / oznaczeniem oddziahL
I - .
. 7

"
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZNEGO WYMlARY W SKALI
El. EMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1 000 1 2000 15000
167/ 2 teks tJ.nr ę oddziatu) 3.5 2.5 2.5 l.8
l osin ę tekst (nazwa uroczyska) 3.5
2..1
2.5 1.8
56
OBIEKTY, D:!.l AL GRUNT'!
Granica ś ł ś IFI
265 I GUL
GEOMETRJA Ł ę
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
,
, -_ , ,I Rysunek w skali 1:2000
, '- 1·- I
Granice ł ś lub jego ę ś ą
/ --C:-:-::_____ ':
granice ewidencyjne z gruntami nie ś
, . , -:-:t--.. ś ą kompleksu lasu - ł
, 123 ,/ - - -:--,
i wschodnie ę linii ł
, , -- /
powierzchniowego (duktów) .
-" . :J" -":--::----- . 124/1
--. . .
....... , - - ... ", . '
'- 167 l I'. /
,
ELEMENTy PRZiDST A WIENIA GRAFICZNEGO
WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPI S ELEMENTU 1:500 11 10001 1200011 5000
---
I
[linia 0.18 [ 0.13 I
0.13
I
0.13
ę ź linii ł po\\ierzchniowego
FI
266
I DUL
(duktu)
GEOMETRJA: Lamana otwarta
PRlEDST A WiENI E GRAFICZNE UWAGI
. -:.-.-----.,.:.
l
Rysunek w skali 1 2000
J
-
Granicami " linii" ł powierzchniowego (duktów,
- ..
dróg ś nie ą granic dzialów ś ą
,:; , .- pohldniowe i zachodnie ich ę
, ,
123 , . -
ś ć linii ł powierzchniowego (duktów. dróg
-
-
I
ś ć zawsze w ska.li mapy
-... ;
'/ 124/1 '--.
-.
-
'-.:.
'--." ":'-:.-.,1· /
'- , - . /
------------;j 124/ij
____________ I
ELEMENTY PRZEDSTA WIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAL!
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 J:l000 1:2000 15000
- - -
lini a 0. 18 0. 13 0. 13 0. 13
1.0 10
57
OBIE.i<'!'Y. DZl;"L '(
Granica sporna ł
FI
270 I GDS
GEOMETRIA: Ł otwarta
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I WARTOSCI DOPUS_ZCZALNE
Nr sprawy GSS I pusty. ń znaków alfanumerycznych
I
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAG!

Znak jesl liler; S ą lak, aby ś ę
ą znak podobny do dolara. Znak je t przezroczysty
(nie przesiani a grani cy). Znak jesl etyk ą ą ą
z kodem obieklu.
)
---------o
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 I: 1000 1:2000 1:5000
S
znak o ł litery S 4.0 3.0 3.0 2.0
VOC/1245/92 sprawy ) .8 1. 5 1. 5 1.5
58
(Jal EHY, DZIAL BUOYNKr
Obrys podpory (slupa ś podcienia,
I ° I
310 [
BUl
wiaty, galerii, przewodu
GEOMETRIA Obszar jednospójny ograniczony ł ą ą ę ą
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
c:J

ELEMENTY PIRZiDSTA WI.ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI :
ELEMENT OPIS ELEMENTU I :S00 I li 000 I 12000 I 15000
J
I ś ć linii obrysu
I 0.1 3 I 0. 13 I 0.13
Symbol podpory ł ś podcienia,
lot
311
I BUJ
wiaty, galerii, przewodu
GEOMETRIA: Punkt
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
G
Symbol ć gdy wymiary ł w skali mapy
mniejsze ż 1.0 x 10 . Ś symbolu w ś
ę ż ś obrysu

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 J: 1000 1:2000 1:5000
O
ś ć linii symbolu 0.18 0.13 0. 13 0.13
ś symbolu 1.0 0.7 0.7 0.6
Budynek
° I 312 I BUD
GEOMETRJA Obszar spójny ograniczony zbiorem lamanych uogólnionych ę
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
ż ą funkcja budynku BFN pusta, b, g, h, i, k, m, p, s, t, z
Numer ż kondygnacji BKN ,pusty, liczba naturalna
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
Budynek z atrium, nawisem i podporami nawisu. Obrys
@
nawisu jest osobnym obiektem, Gdy popdpory w ska li
O' mapy ą mniejsze od 1.0 x 10 ż ż ć symboli.
i3!) o)
Nie ś ć pilastrów < 1.0 w skali mapy. Podpory ć
do liczby kondygnacji np. budynek trój kondygnacyjny
podparty na slupach dwukondygnacyjnych ć jako
ę ć kondygnacji.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 11000 1:2000 15000
linia obrysu przyziemia 0.5 0.35 0.35 0.25
i3 tekst (funkcja, nr naj w, kondygn.) 2.5 1.8 18 1.5
59
..
OBIEKTY, CZ'?L
Symbol budynku O 1313 I BUS
GEOMETRIA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
ż ą funkcja budynku BFN pu. ta, b. g, h, i, k, m. p, s, I, z
Numer ż kondygnacji BKN I pusty, liczba naturalna
PRZEDSTAWI ENIE GRAFICZNE UWAGI

Skala I :5000. Symbol ć gdy obrys w skali mapy
m2
mniej szy od 2.0x2. 0. Srodek symbol u IV ś ę ż ś
obrys u. Ki enlOek boku symbolu Isodny z ki erunkiem
boku blldynku.
ELEMENTY PRZEDSTA WI ENIA GRAFfCZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 I : I 000 12000 15000
D bok kwadratu 2.0 1. 5 1. 5 1. 0
m4 tekst (funkcj a i nr naj w. kond.) 2.5 1. 8 1.8 1.5
ę nawisu budynku, budowli O I 314 I BZN
GEOMETRIA Ł uogÓlniona otwarta
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
Nic ś ł obrysu < 1.0 w skali mapy.
,
/
h4
/
/
l
/-
/
' /
/
ELEMENTY PRZEDSTAWl ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU J :500 1:1000 12000 15000
ś ć linii 0.35 0.25 0.25 0.1 8
-- ----
kreska a 4.0 3.0 3.0 2.0
a
:b
ę b 1.0 0.7 0.7 0.5
Blok budynku I F 1320 I BLO
GEOMETRIA Obszar spóiIl}'- ograni czony_ zbiorem lamanych uogólnionyc h ę
A TR YBUTY OPISOWE NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
Nr ż kondygnacj i BKN I pus ty. liczba naturalna
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
I CZ« ć budynku wyrói.niona ze wzgl<;du oa
kondygnacji i Ilub oddzielona ą Przy ś
ę ś ć tylko grani ce mi"dzy blokami I oznaczenia
12
liczby kondygnacji , w mapi e numerycznej lini e obry:, u
budynku ą pokryte przez obiekt 3 12 IlZ0 Budynek.
8
I Nie ś ć gdy budynek ł ż zjednego bloku.
Nic ś ć pilastrów < 1.0 w skali mapy. Podpory ć
do liczby kondygnacji np. blok trójkondygnacyj ny
podparty na shlpach dwukondygnacyjnych ć j ako
ę ć kondygnacj i.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 12000 15000
ś ć linii 0. 18 0.1 8 - -
8 tekst atrybutu 2.5 1. 8 - -
60
Oznaczenie ś ś ń F I 324 I SSC
GEOMETRIA Punkt
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
..... ....,-
k
t
76/78
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI :
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 11 000 1 2000 1:5000
--
ś ć linii 0.18 0.1 3 0. 13 0.13
t-
·c ś ć a 3. 0 2. 1 2. 1 15
a
ś ć b 2.0 14 14 1.0
b
wymiar c 1. 0 0.7 0.7 0.5
Oznaczenie ś ą ś ń F I 325 J SSN
GEOMETRlA Punkt
PRZEDSTA WI ENIE GRAFICZNE UWAGI
o
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI :
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1: 500 1 1000 12000 1 5000
T
grubos'; linii 0. 18 0.13 0.13 0. 13
a
ś ć a 3.0 2.1 2. 1 1. 5
b :
ś ć b 2.0 14 JA 1. 0
ż ś ń ż widokowa I F 1332 I WCN
GEOMETRIA: Obszar jednospuny ograniczony ł ą ą
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA l Ś DOPUSZCZALNE
Opi s funkcj i WCF l W_CIl . , w.wid. , ż
PRZEDSTAWIENIE GRAFI CZNE UWAGI
O w.cn.
Gdy obrys przyziemi a w skali mapy < 2.0 x 2. 0 mm,
ż ć symbol.
D
w
.
wid
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GR.AFICl.!'\JEGO WYMI ARY W SKALI :
ELEMENT OPIS ELEMFN1U 1:500 I: 1000 12000 1:5000
ś ć linii obrysu 0.50 035 0. 35 0.25
w.cn.
tekst atrybutu 2. 5 1. 8 1.8 1.5
61
BI EKTY, DztAL BUDYNKI
ż ś ń ż widokowa - symbol 1 F 13331 WCS
GEOMETRIA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA l Ś DOPUSZCZALNE
I Opi s funkcj i WCF I w.cn. , w.wid. , ż
PRZEDSTAWI ENI E GRAFICZNE UWAGI
8 Ż
Symbol ć gdy obrys przyziemia w skali mapy
< 2.0 x 2.0 mm, ś ę symbolu w ś obrysu
przyziemia.
ELEMENTY PRZEDSTA WI ENIA GRAFI CZI' EGO WYMIARY W SKAL[
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 I: 1000 12000 1:5000

ś ć linii symbolu 0. 18 0. 13 O. H 0, 13
ś ć symbol u a 3.5 2.5 2.5 2.0
ś ę symbolu b 1. 0 0.7 0.7 0.6
Wiatrak 1 F 1334l WTR
GEOMETRIA Obszarjednospójny ograniczony ą ą ę ą
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZN"E UWAGI
Napis wtr. j est ą ą ą l . obiektem.
O
wtr. Gdy kontur w skali mapy jest mniejszy od 2.0x2.0 mm
ć symbol.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT I I OPIS ELE\1 ENTU 1:500 I I:l 000 I I :2000 I 15000
I
I ś ć linii obrysu 0.50 I 0.35 I 03) I 0. 25
Wiatrak - symbol 1 F 1335 1 WTS
GEOMETRIA Punkt
PRZEDSTA WI E:'-J IE GRAFICZNE UWAGl
wtr.
Napis wtr. jest ą ą ą z obiektem.
Symbol ć gdy kontur w skali mapy je t mni ejszy

od 2.0x2 .0
Swdek kwadratu symbolu w ś ę ż ś przyziemia.
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 J :5000
. a : ś ć linii symbolu 0.1 8 0.13 0.l3 0, 13
a
..
ś ć b 2.0 lA lA 1.0
b ś ć a 1.0 0.7 0.7 0.6
bok kwadratu c 1.0 0.7 0.7 0.6
C
..
wtr. tekst 2.5 1. 8 1.8 1. 5
62
Ę D7.IAL BUDYNKI
Ł ą napowietrzny budynków, galeria 1 F 13421 BUG
GEOMETRlA: Obszar jednospójny ograniczony ą ą ę ą
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I WARTOSCIDOPUSZCZALNE
Nr naj w)':<:szc j kondygnacji BKN I pusty, li czba naturalna
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGl
GJi;W
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 12000 15000
- --- -
ś ć lin ii OJ5 0.25 0.25 -
b
kreska a 2.0 lA 14 -
a
ę b 1.0 0.7 0.7
3 tekst atrybutu 2.5 1.8 1. 8
Wiata, taras Odkryty na l F J 3461 BUW
GEOMETRlA: Obszar jednospójny ograniczony ą ę ą
PRZEDSTA WI ENIE GRAFICZNE UWAGI
Podpory ą osobnymi obiektami.
D"
0'- - --0
Gdy podpory w skali mapy < I x lmm - ć
I I
symbole podpór.
o l 6 ____ d
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 12000 1:5000
- - -- -
ś ć li nii 0.18 0.13 0.1] -
b
kreska a 2.0 1.5 1.5 -
a
ę b 1. 0 0.7 0.7
Przejazd pod budynkiem 1 F 13481 BPB
GEOMETRIA Obszar jednospójn ograniczony ł ą ę ą
ATRYBUTY OPISOWE NAZW Ś
A
Najmniej sza ś ć w metrach BPW pusty, liczba rzeczywista
Najmniejsza ś ć w metrach BPS pusty, li czba rzeczywista
i
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
ś atrybutów powinny ć minimalne ś ł
przejazdu pod budynkiem na ł jego przebiegu, ą
one ograniczeniami np. dla wozu ż ż
'Wa-
Nad ą ś ć atrybutu BPW.
' \JO
" '
9
4
,
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU J :500 1: 1000 ł 15000
-- -- -
ś ć linij 0. 18 0.1] 0.13 -
kreska a 2.0 1.5 15 -

b
ę b 1.0 0.7 0.7
5.25 teksty atrybutów 1.8 1.5 1.5
63
OBIEKTY , Ł BUDYNKI
Wjazd do podziemia
I F 1350 I WID
GEOMETRIA: Ł Ol\va I1a
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
Gdy ś ć ś bocznej wjazdu w skali mapy
ę od 1,0 - ć znak ś oporowej,
ie ż ę wjazdów krytych i otwartych,
I
1
I
ELEMENTY PIRZiDSTA WI ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 lu 000 I 12000 115000
l
l ś ć linii obrysu 0,18 l 0, 13 l 0. 13 l -
SCH
Kreski symbolu ć w miejscu gdzie zaczyna ę
ą bieg schodów, spoczniki powinny ć nk
kreskowane,
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZ EGO WYMIARY W SKAL!:
ELEME T OPI S ELEMENTU I :500 I : 1000 1:2000 15000
0. 18 0,13 013
1,0 0,7 07
Taras, weranda I F I 354 II BTO
GEOMETRlA Obszar jednospójny ograni czony ą ą ę ą
PRZEDSTA WI ENIE GRAFICZNE UWAGI
I I
Nie ż ę tarasów krytych. (werandy) i otwartych.
ą obszaru jest ś linii ę (lini a
ę tylko informuje o rodzaju obszaru), ż
ś budynku ś li ni i ę pokrywa ę z ą
II
li
linii obrysu budynku.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAL!:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 I: 1000 1:2000 1:5000
II 11
ś ć linii 0. 18 0,13 0, 1,3
ł ś ć osi linii 0.6 0.5 0,5
ł
64
CBIEl<7Y, Ł BUDY>!JC
Ś do podziemia 1 F 13561 SWT
GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony ą ą
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
I
c:J c::J
I
ELEMENTy PRZiDSTAWIEN1A GRAFICZNEGO
WYMIAR Y W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 L I: I 000 l i :2000 l 15000
c=J
l
I ś ć linii obrysu 0.18 l 0.13 I 0. 13 I
-
Rampa 1 F 13581 RMP
GEOMETRIA Obszarjednospójny ą zamkni ((UL
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI

Tekst rmp. jest ą ą ą z obiektem.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENlA WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 !JOOO 1:2000 1:5000
ś ć linii obrysu 0. 18 0.13 013 -
rmp tekst 18 15 1. 5 -
Fundament budynku, budowli 1 F 1360 1 BUF
GEOMETRIA: Ł otwarta
PRZEDSTAWI ENIE GRAFICZNE UWAG!
I I
Tekst f. jest ą ą ą z obiektem.
f.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 1:2000 1:5000
ś ć linii obrysu 0.18 0.13 0. 13 -
f. tekst 2.5 1. 8 1.8 -
Cieplarnia, szklarnia
101
362
1
ClE
GEOMETRIA Obszar jednospólny ograniczony ą ę ą
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAG!
I
ciepl. I
Tekst ciepl. jest ą ą ą z kodem obi ektu.
c:::J
ciepl.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELL'vI ENTU 1:500 11000 1 :2000 15000
ś ć linii obrysu 0. 18 0.13 0. 13 O 13
ciepl. tekst 2.5 1. 8 18 1.5
65
DZ/AL aUDY:iKI
Budowla ziemna ograniczona skarpami
I F I
364
I
BUZ
umocnionymi
GEOMETRI A: Obszar jednospójny ograni czony ą ą
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZ_NE I UWAGI
Do przedstawieniu graticzneeo stosowai: obiekt 818 WSK Skarpa umocniona.
Budowla ziemna ograniczona skarpami
I F I
365
I
BUX
nieumocnionymi
GEOMETRIA: Obszar iednosp.§.jnyograniczony ą ę
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE I UWAGI
Do przedstawienia grafIcznego ć obiekt 820 WSN Skarpa nicumocni ona.
Komin przemyslowy- symbol
101
366
I
KMN
GEOMETRIA PllOkt
PRZEDSTAWIENI E GRAFICZNE UWAGI
Gdy budynek w skali mapy mniejszy od symbolu· ć
OJ
tylko symbol komina.
Symbol komina ą konnlfu budynku w ska li mapy.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAU:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 J:1 000 12000 15000

ś a 3. 0 2.0 2.0 1.0
Budynek w ruinie
101
368
I
BUR
GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ogr. zbiorem ł uogóln. ę
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I WARTOSCJDOPUSZCZALNE
Rodzaj ruiny BZN I pusta, zab.
PRZEDST A WI ENIE GRAFI CZNE UWAGI
ś ć mapy nie obejmuje ruin budynków o konstrukcji
I \ J I
drewnianej.

Tekst r. jest ą ą ą z kodem obiektu.

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 1:1000 1:2000 15000
---
ś ć linii 0.50 0.35 0.35 ·
kreska a 4.0 3.0 3.0 ·
a b
ę b 2. 0 1. 5 l.5 ·
r.zab. tekst etykiety i atrybutu 2.5 1. 8 1. 8 ·
66
OPIEKTY , Ą Ą
Slup kilometrowy FI
401 I SLK
GEOMETRIA Punkt
ATRYBUTY OPISOWE I NAZWA I WARTOSCIDOPUSZCZALNE
Opis kilometra
I
KSK I pusty, liczba rzeczywista
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELI "'vl ENT OPIS ELEME:'-lTl! 1 :500 I lOOO l :2000 1 :5000
91.0
ś ć linii 0.18 0.13 0.13 0.13
ś a 2.0 2.0 1.5 1.5
@b
ś b 1.0 1.0 0.7 0.7
a
tekst 1.8 1.5 1.5 1.5
Slup hektometrowy FI
402 I SLH
GEOMETRlA Punkt
ATRYBUTY OPISOWE I NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
Opis hektometra
I
KSH I pusty, liczba rzeczywista
ELEMENTY PRZEDSTA W[ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 l: 1000 1:2000 1:5000
.@92.5
ś ć linii 0.18 0.13 -
ś a 2.0 2.0 -
a O·b
ś b 1.0 1.0
tekst 1.8 1.3 -
Punkt ś ś sztucznie
FI
403
I WSU
ł powierzchni terenu
GEOMETRIA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
WSO I liczba rzeczywista
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
ę ś do 0.0 Im.
56.73 Kolor czarny, ż w technice wielobarwnej.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000

symbol pikiety 0.18 0.18 0.18 0.18
56.73 tekst 1.8 1.5 1.5 1.5
Znak przystanku
I F I
406
I PRZ
GEOMETRIA: Pun11
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIAR Y W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 l: 1000 12000 15000
gru ś ć I i ni i 0.18 O. [3
Q
wymiar a 2.0 1.5 - -
a
wymiar b 1.0 0.7 - -
C
wymiar c 1.0 0.7
·C
Obiekt znajduje ę w punkcie ł podstawy znaku
67
ORI El"TY I D1. 1..\1. 1--: 0 rXAC 'A
Znak drogowy
FI
407 [ ZND
GEOMETRIA: Punkt
ELElvl ENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKAL!
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 I 1000 12000 [SOOO
ć
ś linii O.IR 0.13 - -
bok ą a 1.5 1.2 -
b
ś ć b 0.7 05 - -
a
Obiekt znajduje si" w punkcie ł podstawy znaku
Tablica informacyj na, drogowskaz FI 408 I TBL
GEOMETRIA: Punkt
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALl
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 1:2000 1:5000
····cr
ś ć linii O.I X 0.13 -
aG' wymiar a 2.0 1.5 - -
wymiar b 1.0 0.7 - -
a
Obiekt znajduje w Jl.unkcie ł podstawy znaku
Znak sygnalizacji ś
GEOMETRIA: Punkt
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFI CZNEGO
ELEME:--IT OPIS ELEMENTU
........ :
: a:
ś ć linii
wymiar a
ś b
F I 409 I ZNS
WYMIARY W SKALI:
1500 11000 12000 15000
0.18 0.13 -
0.7 0.5 -
0.7 0.5 -
Obiekt znajduje sit; w punkcie ł podstawy znaku
Znak skraju toru
FI
410 I SKR
GEOMETRIA: Punkt
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPI S ELEMENTU 1 :500 1.1 000 1:2000 15000

ś ć linii 0.18 0.13
a
wymiar a 1.0 0.7 - -
.b
ś b 1.0 0.7 - -
Obiekt zna jduj e ę w ś ę
68
0 BIEKTY, Ł KOM\1tHKAC.1A
Znak prze,jazdu kolejowego ż ś Andrzeja) F I 411 I PJD
GEOMETRIA: Punkt
ELEMENTY PRZEDSTAWIENI A GRAFI CZNEGO
ELEMENT OPIS ELEMENTU
d ś ć linii
... b
.... C
e
ś ć n
ś ć b
odslo;p c
ś ć d
. e . ś ć e
WYMIARY W SKALI
1500 11 000 1:2000 15000
0. 18 0.13
3.0 2.0
Ja 0.7
0.5 OA
2.0 lA
10 0.7
Obiekt zna jduje ę w punkcie ł podstawy znaku
Zapora przejazdu kolejowego - symbol
IF I
412
I
SZL
GEOMETRIA: Punkt
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI

Kierunek zapory ł do torów lub ł do
--- ---- -r -
osi drogi, zgodnie z ż w terenie.
- - - - - -
ELEMENTY PRZEDSTA WI ENtA GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 1: 2000 1:5000
_ ... -
ś ć linii symbolu 0.18 0. 13 -
a wynliar a 1.0 0. 7 -
...--.
:a :
b
wymiar b 5.0 3.5 - -
Pun.kt wstawienia i unOSL'lcy zna jduje ę w ś kwadrani a x a
Pr zepust
FJ
41 3
l
PST
GEOMETRIA Obszar jednospójny ograniczony ł ą ę ą
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
,
I \:)1
J "v" I
1"':1
LLi I II II II I I,h-J I II l , I I I
,
- - - - - -J-Y - - - - - - -
,
,
i asI.
- - - - - 1-' - _ _ ____ _ _
I I I tj' I II l ' l ' l ' II l ' I
'l/ , ,
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPI S ELEMENTU 1500 11000 12000 , :5000
ś ć linii 0.18 0.1 3 -
-


-
kreska a LO 0.7
:a:
b:
ę b 1.0 0.7 -
69
OBIEKT!' , OZ:Af. K
Przepust - symbol
FI
414
I
PSS
GEOMETRJA: Ł otwarta (odcinek)

PRZEDSTAWrENIE GRAFI CZNE UWAGI
Symbol przepusll1 ć wraz z symbolem rOW1I,
tj . gdy rów w skali mapy jest ę ż ż 1.0 mm .
. Y·
-
);
,; "
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAU
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11 000 12000 15000
a a
ć linii symbolu 0.35 0.25
>---<
wymiar a 1.0 0.7 - -
a
ę ź jezdni, linia zmiany nawierzchni
FI
420 I KOD
GEOMETRIA Ł uogólniona ę
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
-
-
Skala 11000.
. '
- :
-
-
- ' . . '
.-
-
.
-
:
--
"
-
--
-
j.z.tJ
--
-
-
-
-
.-
-
.. :
,
.
-
-
-
-
- :
I
- -.
.-?
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 15000
b
ć lini, 0.18 01 3 0.13 0. 13
a
ć kreski a 2.0 14 14 1.0
- - -
ś ć przclwy b 1.0 0.7 0.7 0.5
ę ż jezdni
IFI
422 I KOJ
GEOMETRIA: Ł uogólniona
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT I I OPIS ELEMENTU 1500 I !l 000 I 12000 11:5000
I
I ś ć linii 0.50 I 0.35 I 035 I 0.25
70
OBIEKTY , DZIAL
ę ź chodnika (inna ż ę ż jezdni)
FI
423 I KOC
GEOMETRIA Ł uogólniona otwarta
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
J. bet.
Gdy otacza kontur (np. wysepka w jezdni),
I
zamyka go, matematycznie j est ł ą ą
i - ---l ą
I
" "
I
I
L- _ __ _ -I I ch. z. u.
ch. bel.
I
I

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIAR Y W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 12000 1:5000
b:
ś ć linii 0.1 8 0.13 -
a
ł ś ć kreski a 3.0 2. J -
-
-
--
--
ł ś ć przerwy b 1.0 0.7 -
-
Droga nie ą ę ł
IF I
424 IKON
GEOMETRIA: Obszar ograniczony ą ą ą
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I WARTOSCl DOPUSZCZALNE
ś ć drogi KDN J pusty, I iczba rzeczywista
PRZEDSTAWI ENIE GRAFI CZNE UWAGI
Gdy droga biegni e ł ż granicy ł brzeg ą
-- - ---- -
ą ś ć znakiem granicy. Tekst dr jest ą
dr4.5
ą ą z kodem obiektu. Gdy ś ć drogi w skali
- - - - --- -
mapy j est < 1.0. ż ż ć symbolu dro,>i.
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 l:l000 1:2000 15000
ś ć linii 0.18 0. 13 0.13 0.1 3
---
kreska a 2.0 1.4 1.4 1. 0
· a b
ę b 1.0 0.7 0. 7 0.5
dr 4.5 teksty 2.5 18 1. 8 1. 5
Droga nie stanowi!ca ę ł - symbol
FI
425 I KSN
GEOMETRIA Ł uOj!ólniona otwarta
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
ś ć drogi KDN I pusty, li czba rzeczywi sta
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
___ _ dL 4c§ __
Symbolu ż ż ć gdy ś ć drogi w skali mapy
---- --- - jest < 1.0. ś symbolu biegnie ą drogi . Tekst dr jest
ą ą ą z kodem obiektu.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 I: 1000 12000 1:5000
ś Ć symbolu 1.0 1.0 1.0 0. 7
ś ć linii 0.18 0. 13 0.13 0. 13
dr4.5 teksty 1.8 l.5 1.5 1.5
71
09
1
Er-:y , OZ lAi, r:OM'JI':·f(J,;,:' JA
ś toru tramwajowego
1 F I
426 I KOT
GEOMETRIA: Ł UQgÓIOlOna otwarta
ELEMENT
1
PRZiDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI :
ELEMENT OPI S ELEMENTU 1 :500 11: 1000 1 1 :2000 r 1 :5000
I
I ś li ni i OJ5 I 0.25 l 0.25 l O 18
ś toru kolejowego normalnego
IFI
427 I KOK
GEOMETR.IA: Ł uogól niona orwarta
ELEMENTY PRZiDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT I OPIS ELEMENTU 1:500 I 1: 1000'1 12000 I 15000
I
I grubo "c lini i 0.3 5 I 0.2) I 0.25 I 0. 18
ś toru kolej owego ą
F I
428 IKOW
GEOMETRIA Ł uogólniona otwarta
ELEMENTY PRZEDSTAWI EN[A GRAFiCZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1 :500 I: 1000 1 2000 1:5000
b
ć linii 0. 18 0. 13 0.13 0. 13
ł ś ć poprzcc7ki a I.S 1. 0 1. 0 0.7
I I ... a
rozstaw poprzeczek b 20.0 15.0 15. 0 10.0
Podpora przewodów trakcyjnych
FI
430 I PTR
GEOMETRJ A: Punkt
PRZEDSTA WIENIE GRAFlCZNE UWAGI
, ,
Symbol uri clllowac w kierunku przewodu.
o
, ,
Slup trakcyjny Z ą i ł trakcyj ny. W ś ś ,
)'
toru.
o
4
, ,
'o'
o
' f
, ,
ł trakcyj ne z lalarmami ę osiami torów.
ELEMENTY PRZE [)STA WIEMA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 I : 1000 1:2000, 1:5000
ś ć linii 0.18 0.13 0. 13 0. 13

ś ć a 3. 0 2.0 2.0 1. 5
ś ć i ś b 1. 0 0.7 0.7 0.5
ł ś ć grotu c 1.0 0.7 0. 7 0.5
a
ś ć grotu d 0.5 04 0.4 0.3
strzatki od ł 0.5 04 0.4 0.3
Ob
72
OBrEKTY, ZIAL K :·n.mIKACJA
Jezdnia KOA
GEOMETRIA:
11---1 lIl-
Tekst j. jest ą ą ą z obiektem, ę ą po
nim tekst (np. asr. ) jest ś ą atrybulu
II ,ch.z. l II _ ___ ....J _ _
-- --- --,---- --
. f I .
ras. I l·z.U.
__ _ __ ---1 _____ _
ELEMENTY PRZEDSTAWIENiA GRAFICZ EGO
ELEME T OPIS ELEMENTU
Chodnik KOD
GEOMETRIA:
O is nawier;,:chni
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE
(asr.
ii-l :
i
Tekst ch. jest ą ą ą z obiektem, ę ą
po nim tekst (np. bel.) jest ś ą atrybutu.
IIJ
-- : ch.asr.
ch. bel. I
=-=:J A
I rii- -
I L_l!
I
I ch.be/'.

ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZNEGO
ELEME OPIS ELEMENTU
teksty
Przeprawa promowa
GEOMETRIA Ł otwart a (odcinek)
'PRZEDST A WIENI E GRAFICZNE
FI
440 IpRM
UWAGI

Tekst pr. jest ą ą ą z kodem PR.JVf
pr.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 1: I 000 1: 2000 1:5000
: a : ś ć linii 0.1 8 0.1 3 0.13 0. 13

kreska a 2.0 1.5 1.5 1.0
. .
przerwa b 1.0 0.7 0.7 0.5
b C
ł ś ć c 3.0 2.0 2. 0 1.5
ś ć d 2.0 14 14 1.0
pr. tekst 2.5 1.8 1. 8 1.5
73
OBIE TY, CZIAL KOr·1UNlKACJA
Ś oporowa
FJ
449 JKOP
GEOMETRlA: Obszar jednospójny ograniczony ł ą ę ą
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE l,LWAGI
ś oporowej ć
y
a ) ż ś przywodne, ś ś
b) umocluenia portów i fa lochronów
I Z
c) ś boczne wjazdów i ś ć do
d) ś ł t\lneli
Gdy szer. ś oporowej w skali mapy < 1.0 , ć
symbol
Ell MENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 1:1000 1:2000 1:5000
- - -
I ś ć linii 0.18 0.13 -
"
wymiar a 10.0 7.0 -
II
.<7
I c
wymiar b 1.0 0.7
---
'.' b
wymiar c ś sciany
Ś oporowa - symbol
FI
450 I KOS
GEOMETRIA: Ł otwarta
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
/
Symbol ć gdy ś ć ś oporowej w skali
mapy < 10 mm. ś symbolu biegnie ą ś
I zz 2Z
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAL[
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 I: 1000 1:2000 1:5000
ś ć linii 0.18 0. 13
:
a
: wymiar a 10.0 7.0 -
L7
.:,<7
I
- -
c
- -
wymiar b 1.0 0.7
b wymiar symbolu c 1.0 0.7 -
Most ł
FI
451 I MST
GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony ą ą ę ą
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
ę górna KEG pusty, li czba rzeczywista
ę dolna KED pusty, liczba t-leCZVwl sta
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
T111'1'\
1

1102.151
95.01
V-J2E
ELEMENTY PRZEDSTAWlENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
ś ć linii obrysu 0.50 0.35 0.35 0.25
102. 15 tekst 2.5 \. 8 \.8 1.5
74
OBIEKTY , Ł ;;OI1UNIr. ACJ';
Most drewniany FI
452 I MSD
GEOMETRIA: Obszar jednospójny_ ograniczony ł ą ą ę ą
A TRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
ę górna KEG pusl")', liczba rzeczywista
ę dolna KED pusty, liczba rzeczywista
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
Tl1il"-
l II II
102.15
99.00

1

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1 :1000 1 :2000 1 :5000
linia mostu i symbolu 0.18 0.13 0.13 0.13
I I I I I
ę poprzecznych 2.5 1.8 1.8 1.5
102. 15 tekst 2.5 1.8 1.8 1.5
ł dla pieszych
FI
453 I PND
GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony ą ą ę ą
A TRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOSCI DOPUSZCZALNE
ę górna KEG pusl")' , I iczba rzeczywista
ę dolna KED I pusty, liczba rzeczywista
PRZEDST A WtENIE GRAFICZNE UWAGI
ś ą mapy ą tylko kladki stale.
ę pod ł ą ś ć ą ą dopuszcza
Tfir
'-r
'fiT
si" ż ś ą ą ł ą Uzbrojenie terenu zawsze I
I
I
ś ć ą ą ą 4 __
- --
-
Gdy ś ć ł w skali mapy mniejsza ż 1.0,
- --
105.11
ż ć symbolu (458 PNS)
100.25
---- - -- -----
- --
/
-=-=-=-
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1·1000 1:2000 15000
I inia obrysu kladki 0.35 0.25 0.25 0. 18
100.25 tekst 2.5 1.8 1.8 1.5
75
Most ł - symbol
FI
456 I MTS
GEOMETRIA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
ę górna KEG pusty, liczba rzeczywista:
ę dolna KED I pusty, li czba rzec7.ywista
PRZEDST A WIENIE GRAFIC;ZNE UWAGI
" / ,
Rysunek j ak dla skali 1:2000,

SYll1bolnal ery ć gdy ł ś ć mostu w skali mapy
0 95,01
jest nic ę ż } ,O, Punkt wstawienia - ś
symbolu, na ę osi ci eku i osi drogi.
EUMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI :
ELEMENT OPI S ELEMENTU 1:500 11000 1:2000 1:5000
grubosc Imii symbolu 0,50 0,35 0,35 0,25
: a '
ś ć symbolu a JO 2, I 2, I 1.5
):::=(:b
ł ć kreski b 1.0 0,7 0,7 0,5
ś ć symbolu ć do ś drogi
102,15 tekst 2.5 1. 8 1. 8 L5
Most drewniany - symbol FI 457 I MDS
GEOMETRIA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
ę górna KEG pusty, li czba rzeczywi sta
ę dolna KED pusty, liczba rLcczywista
PRZEDSTA WIENrE UWAGI
"
/ .
Rysunek jak dla skali 12000,
:';/- 102, 15
Symbol swsowae, gdy ł ś ć mostu w skali mapy jest
/Y<..",94'25 nie ę od 3,0, Punkt wstawienia - ś "ymbolu,
,;1 "'-, _
na osi cieku i drogi,
ELEM ENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 \:1000 1:2000 1:5000
linia mostu i symbolu 0.18 0.1 3 0,1 3 0.1 3
a : , ę poprzeczn ch symbolu a LO 0.7 0.7 0. 5
m'b
kreska symbolu b 1.0 0.7 0.7 0,5
ł Ś Ć svmbolu c 3.0 2. 1 2, I 1.5
ś symbolu ć do ś drogi
99,00 teks t 2,5 1.8 1. 8 1.5
76
OBlfKT'( , DZ1AL KOMUtIIKACJA.
ł dla pieszych - symbol FI 458 I PNS
GEOMETRlA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
ę górna KEG pusty , I iczba rzeczywista
dolna KED pusty , I iczba rzeczywista
PRZEDSTAWIEN1E GRAFICZNE UWAGI
105.11
Rysunek jak dla skali J.: I 000 lub 2000
100.25 Symbolu ż ć gdy ś ć kladki w skal i mapy
C
mniejsza ż 10 Punkt ws tawienia - ś symbolu,
ł ś ć dostosowana do ś drogi.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU l :500 l : 1000 1:2000 1:5000
=±=
..
a
linia symbolu 035 0.25 0.25 0.18
..
wymiar symbolu a 1.0 0.7 0.7 0.5
wymiar symbolu b 2.0 14 14 1. 0
: b
100.25 tekst 2.5 1. 8 1. 8 1. 5
Estakada, wiadukt
FI
460
IKEM
GEOMETRIA: Obszarjednospójny ograniczony ą ą ę ą
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
Rz<;dna górna KEG pusty, I iczba rzeczywista
Rzc:dna dolna KED I pusty, I iczba rzeczywista
PRZEDSTA \V1ENIE GRAFICZNE UWAGI
- ę dolnego poziomu ś ć ą ą

l
t

dopuszcza ę ż ś ą ą ą Uzbrojenie
I
g
terenu zawsze ć ą ą ł ą
g
_ 108. 10

g

I .
l I

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPJ§ ELEMENTU 1:500 1.1000 1:2000 15000
ś ć linii 0.35 0.25 0.25 0. 18
100.25 tekst 2.5 1.8 1. 8 1. 5
Linia kolejki ą lub ą
FI
471 I KEL
GEOMETRJA Ł otwarta
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI :
ELEY1 ENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1 5000
",--- --- ś ć linii 0. 18 0. 1.3 0. 13 013
kreska a 3.0 2. 1 2. 1 1.5
a b
ę b 1.0 0.7 0.7 0.5
77
OBIEKTY, Ą Ą Ą
Symbol kolejki ą lub ą
FI
472
I
KLI
GEOMETRIA: Punkt
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
o o
- kolej jednolinowa na podporach bramowych,
--6-0-6--
----0----
n
-kolej dv.'lllinowa na podporach - masztach.

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 I: 1000 1:2000 1:5000
. ś ć linii symbolu 0.18 0.13 0.\3 0.13
D
.. a
!1 wieszak
lt
a 1.0 0.7 0.7 0.5
b
"wagonik" b 2.0 lA lA 1.0
--.
Peron
FI
473 I PER
GEOMETRIA: Obszar ograniczony ł ą ą ę ą
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
I I
Tekst per. jest ą ą ą z obiektem.
per Gdy ś ć peronu w skali mapy mniejsza ż 1.0,
ć symbol.
ELEMENTY PRZEDSTAWLENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 I: 1000 12000 1:5000
ś ć linii 0.18 0.18 0.18 0.13
per. tekst 2.5 1.8 1.8 1.5
Peron - symbol
FI
474 I PES
GEOMETRIA: Ł uogólniona otwarta
PRZEDST A WIENIE GRAFICZNE UWAGI
Tekst per jest ą ą ą z obiektem.
I
eer.
I
Symbol ć gdy ś ć peronu w skali mapy
mniejsza ż 1.0. ś symbolu w osi peronu.
ELEMENTY PRZEDST A WlENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 I: 1000 1:2000 1:5000
ś ć linii 0.18 0.13 0.13 0.13
I I
a
wymiar symbolu a 1.0 0.7 0.7 0.5
b
wymiar symbolu b ł ś ć peronu w skali mapy
per. tekst 2.5 1.8 1.8 1.5
78
BrE:KT"I , DZ! h l , e TERENU
Niezident fikowana armatura naziemna UAR
GEOMETRIA Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA CI DOPUSZCZALNE
UJY
IE GRAFICZNE
x Tekst x jest ą ą ą z kodem obiektu
• 115.45
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAfICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMEI T OPIS ELEMENl I : 500 I: 1000 12000 I : 5000
ś ę 0.5 0.5 0.5
x 115.45 teks 1.8 1.5 1.5
Budowla podziemna O 1502 I BPO
GEOMETRIA: Obszar spójny o.eraniczony zbiorem ł uogólnionych ę
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
ę górna budowli podziemnej UDG pusty, liczba rzeczywista
ę dolna budowli podziemnej DD pusty, liczba rzeczywista
Rodzaj budowli podziemnej RDZ pusty, G, I , M, P, S, T, Z
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
r----
--, Budowla podziemna z wjazdami .
G

Linia biegnie obrysem ę ś ż
I
tunelu, wraz z ą dodatkowymi (pomieszczenia
123.15
I 117.35 techniczne itp.).
L r---- ·1
,
ELEMENTY ł GRAfICZNEGO WYMIARY W SKALI :
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 l: 1000 1:2000 15000
. a .
b ś ć linii 0.18 0.13 0. 13 0.13
- ' - ' -
kreska a 2.0 1.4 lA 1.0
ę b 1.0 0.7 0.7 0.5
G 53.25 tekst,i' atrybutów 1.8 1.5 1.5 1.5
Budowla podziemna projektowana
O 1503 I BPP
GEO:VIETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem ł uogólnionych ę
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOSCIDOPUSZCZALNE
Rodzaj budowli podziemnej RDZ pusty, G, I , M, P, S, T, Z
Nr ł ZUDP UVF ą znaków alfanumerycznych
PRZEDSTAWI ENIE GRAFI CZNE UWAGI
, -_.- - --- ..,
Napis Proj. jest ą ą ą z obiektem.
I GProj.
Linia biegnie obrysem ę ś ż
I UM, 123.89
<O-
I tunelu, wraz z ą dodatko\.\'Ymi (pomieszczenia
I
-
techniczne itp.) .

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAL!:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 I: 1000 1:2000 1:5000
,a
'b ś ć linii 0. 18 0.13 0.13 0. 13
_. - "-
kreska a 2.0 lA 14 1.0
ę b 1.0 0.7 0.7 0.5
G Pro). teksty atrybutów i etykiety I.8 1.5 1.5 1.5
79
OBIEK7 Y, OZlAL UZBROJEN!E 1'ERENll
ł ą
10 1
504 I VVLD
GEOMETRIA Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOSCIDOPUSZCZALNE
Opis rodzaju sieci ULO pusty, w, k, g, c, e, t, b, x, n, p, a, v, m, i, z,j
ę UlO pusty, liczba rzec;gwista
PRZEDSTAWI ENIE GRAFICZNE UWAGI
t
0 123.45
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALl:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 1:2000 15000
D a
ś ć linii symbolu 0. 18 0. 13 0.13 -
ś ć a 1.0 0.7 0.7 -
b
ł ś ć b 2.0 1.5 J.5 -
t 123.45
tekst atrybutów 1. 8 1.5 1.5
ł kwadratowy O 1505 IVVLM
GEOMETRIA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA W ARTOSCI DOPUSZCZALNE
Opis rodzaju sieci ULO pusty, w, k, g. C, e, I, b, XI n) p, a, v, m, i, j
ę UlO pusty, li czba rzcc;gwista
PRZEDSTA WIENIE GRAFI CZNE UWAGI
b
o 123.45
ELEMENTY PRZEDSTA WI ENLA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAU:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 I: 1000 1:2000 l:5000
Da
ś ć linii symbol u 0. 18 0.13 0.13
ś ć a 1.0 0.7 0.7
b 123.45
tekst atrybutów 1. 8 1.5 1.5 -
VVlaz ą ł O 1506 1 VVLZ
GEOMETRJA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZ( ' ZALNE
Opis rodzaju sieci ULO pusty, w, k, g, c, e, t, b, x, n, p, a, v, m, i, z, j
UlO pusty, liczba rzeczywi sta
PRZEDSTA WIENfE GRAFICZNE UWAGI
k
o 115.45
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAU:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 I: 1000 1:2000 15000
O
ś ć linii symbolu 0. 18 0.13 0.13 -
ś 1.2 0.8 0.8
k 115.45
tekst atrybutów 18 1.5 J.5
80
Zasuwa liniowa
GEOMETRIA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE
Opis rodzaju sieci
Rz dna
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE
w
o
115.45
NAZWA
ULO
UJO
ELEMENTY PRZEDSTAWfENIA GRAFICZNEGO
ELEMENT OPIS ELEMENTU
Da
w 115.45
ś ć linii symbolu
bok kwadratu a
tekst a butów
Kratka ietrznika
GEOMETRIA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE
Opis rodzaju sieci
Rz dna
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE
'\> 123.45
c
NAZWA
ULO
UlO
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO
ELEMENT OPIS ELEMENTU
Ela
b
c 123.45
ś ć linii symbolu
ś ć a
ś ć b
tekst at butów
Kratka ś
GEOMETRIA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA
Rz dna UIO
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE
'0 123.45
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO
ELEMENT OPIS ELEMENTU
DIJ a·
b
123.45
ś ć linii symbolu
ę c
ś ć a
81
OBIEKn , DZIAL UZBROJENrE TEREm;
ZAS
Ś DOPUSZCZALNE
WYMIARY W SKALI
1:500 I: 1000 I: 2000 1:5000
0.18
0.7
1.8
0.13
0.5
l.5
0. 13
0. 5
1.5
KRW
WARTO cr DOPUSZCZALNE
ista
WYMIARY W SKALI :
l:500 I: 1000 1:2000 15000
0.18 0.13
1.0 0.7
2.0 1.5
1.8 I. 5
0.13
0.7
1.5
1.5
WYMIARY W SKALI:
1:500 J:\OOO 1:2000 1:5000
0.18 0.13 0.13
0.7 0.5 OS
1.0 0.7 0.7
2.1 1.5 1.5
1.8 l.5 1.5
OBIEKTY , Ą UZBROJENIE
Podpora przewodu lub latarni - symbol
lo
510 SLS
GEOMETRIA: Punkt
PRZE DSTA WlENIE UWAGI
--tt- o-fr-
Symbol los uj e , ę gdy wymi alY w skaJi mapy <1.0.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
O
lini a obrysu i ymbolu O 18 0.13 0. 13 013
ś symbolu 1.0 0. 7 0.7 0.6
Podpora jednoslupowa przewodu lub latarni I O I 511 I SLU
GEOMETRI A: Ł Llogólniona ę
PRZEDSTA WI ENIE GRAFICZNE UWAGI

I Nie Ż ć materiahl z jakiego wykonano ę
Nic: ś ć podpór ukosn}ch.

Gdy wymi ary w skali mapy < 1.0, ć symbol.
ELEMENTY PRZIfDSTA WIENIA GRAFICZNEGO WY;VJ[ARY W SKALI :
ELEMENT I OPIS ELEMENTU l :500 II : I 000 I 12000 l 15000
D
I
I lini a obry u 01 8 I 0.J3 J 0.13 J 0.J 3
Podpora wieloslupowa przewodu lub latarni
J O 1512 I MSZ
GEOMETRIA: Ł
PRZEDSTAWLENIE ł UWAG!
r - .,
, ,
- podpora maszl czworullll:i:ny.
L _
--tt- -»--
- podpora masz! ż wraz Z symbol ami stupów
i kierunkami linii
---0- Il --.+-
- podpora dwustupowa Iypu A lub brama z symbol<:i ni
6 stupów i ki erunkami linii
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPI S ELEMENTU 1:500 1: 1000 1:2000 1 5000
ć linii 0,18 0.13 0. 13 0.1 3
wymiar a 1.0 0.7 0.7 0.5
a a
Hydrant
101513 I HYP
GEOMETRIA: Punkt
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAU:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 I: 1000 1:2000 1:5000
ś ć linii symbolu 0. 18 0.J3 0.13 -
b
ś ć a 1.0 0. 7 0.7
a "er c
ł b LO 0.7 0.7 -
ś c 2.0 1.5 1.5 -
82
GEOMETRIA: Punkt
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO
ELEMENT OPIS ELEMENTU
b ś ć linii symbolu
: : . C ś ć a
: ..... d ł b, c
U ś d
GEOMETRIA: Punkt
PRZEDSTA W1ENIE GRAFICZNE
OBIEKTY, DZ Ł UZBROJENIE TERENU
HYZ
WYMIARY W SKALI:
1500 ł 1:2000 15000
0.18 0.13 0.13
1.0 0.7 0.7
1.0 0.7 0.7
2.0 1.5 1.5
LAT
UWAGI
Nie ś ć latami na ś budynków,
lub podwieszonych nad ulicami i placami .
-o-
Symbol latami
I
Podpora w skali mapy i symbol latami
a -
.. . I
- o -
ś ć linii symbolu
ś ć ł a
ł ś ć kreski b
Kierunek napowietrznej Unii energetycznej
niskie o na i cia
GEOMETRIA: Punkl
WYMIARY W SKALI
1:500 11000 1:2000 ł
018
5.0
1.0
0.13
4.0
0.8
0.13
3.0
0.6
PNN
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE mVAGI
a
ś ć linii ł
ł ś ć symbolu a
ł ś ć ł b
83
WYMIARY W SKALI:
1500 I: I 000 12000 1:5000
0.18 0.\3
ł 8.0
2.0 1.6
0.13
5.0
1.0
0.13
3.0
0.6
OBIEKTY, OZIAL UZBROJENIE TERENU
Kierunek napowietrznej linii energetycznej
1°1
517
1
PSN
ś ą ę
GEOMETRl A: Punkt
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAG!
+-'( ---+-7---
Symbole ć tylko ę podporami.
Nie ś ć ą ń do budynków. ą jest
6
ą z budynkami stacji trans formatorowej _
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI :
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 t1000 1:2000 1:5000
a
:fC
ś ć linii symbolu 0. 18 0.13 0. 13 0. 13
b
ł ś ć a 3.0 2A l.S 0.9
.... .
ł ś ć symbolu b 4.0 3.2 2.0 l.2
a
ł ś ć skrzydelka c 2.0 1.6 1.0 0.6
ł ś ć poprzeczki d 1.0 0.8 0.5 OA
Kierunek napowietrznej linii energetycznej
J oj 518 J PWN
wysokiego ę
GEOMETRlA: Punkt
PRZEDSTA wrENIE GRAFICZNE UWAGI

Symbole ć tylko ę podporami.
Nie ś ć ł ą ń do budynków. ą jest
ł ą z budynkami stacji transfolll1atorowej.
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAL!:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 11000 \:2000 1:5000
a : t
C ś ć linii symbolu 0.1 8 0.13 0. 13 0.1 3
b
ł ś ć symbolu a 3.0 2A 1.5 0.9
. ....
ł ś symbolu b 4.0 3.2 2.0 1.2
a
ł ś ć ł c 2.0 1.6 1.0 0.6
Kierunek linii napowietrznej
°
521 PLT
telekomunikacyjnej
sieci komputerowej O 522 PSA
tv kablowej O 523 PTV
innej sieci kablowej O 526 PK]
GEOMETRlA: Punkt
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
Symbole ki erunku linii ć tylko ę
v podporami . Nie ś ć ł ą ń do budynków.
ą jest ł ą z budynkami centrali . Mala
litera a , v lub i . ą trzeci ej literze kodu
obiektu jest ą ą ą z obiektem. ą jest
kierunek linii telekomunikacyjnej, prLedstawiany bez
litery.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMlARY W SKALI :
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 15000
a
ł
c ś ć linii symbolu 0.18 0.13 0. 13 0. 13
ł ś ć symbolu a + b 10.0 8.0 5. 0 3.0
b ł ś ć ł c 2.0 1. 6 1.0 0.6
tekst 1. 8 1.5 1.5 1.5
84
OBIEKTY, DZIAL UZBROJENIE TERENU
ś przewodu nadziemnego rurowego O 531 UEW
ą
kanalizacyjnego O 532 UEK
gazowego O 533 UEG
benzynowego O 537 UEB
niezidentyfikowanego O 538 UEX
naftowego O 539 UEN
poczty pneumatycznej O 540 UEP
sieci rurowych innych O 544 UEI
GEOMETRlA: Ł uogólniona otwarta
II ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I WARTOSCIDOPUSZCZALNE
I Srednica przewodu w mm UB I pusty, liczba naturalna
Znak ś w nazwie atrybutu oznacza ą z ą ą kodu obiektu.
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
Na rysunku: - przewód rurowy na podporach
o

pojedynczych,
Rnw400
- przewód rurowy na podporach podwójnych
Litery Rn ą ą z kodem UE--> ś trzecia litera
\0
ś ą rodzaj sieci jest ł odpowiednikiem ż
o trzeciej litery kodu. Tekst cyfrowy jest ś ą
;S
RnbBO

w milimetrach
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
ś ć linii
Rnw400 tekst
Liczba przewodów ł
Srednica rzewodu w mm
PRZEDSTAWIENIE
GRAFICZNE
\0 Rnc2xBO
;S
o

NAZWA
UKC
UBC
0.18 0. 13 0.13 0.13
1.8 1.5 1.5 1.5
UEC
WARTOSCIDOPUSZCZALNE
pusty, liczba naturalna
us liczba naturalna
UWAGI
Przewód ł nadziemny, podwójny, o ś
80 mm na podporach ł
Tekst literowy Rnc jest ą ą ą z kodem obiektu.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
1:500 l: 1000 l :2000 1:5000 ELEMENT OPIS ELEMENTU
ś ć linii O. 18 0.13 0.13 0.13
Rnc300 tekst 1.8 1.5 1.5 1.5
85
OBIEKTY, DZI AL UZBROJ ENI E TERENU
ś przewodu kablowego na podporach
O 535 VET
telekomunikacyj nego
elektroenergetycznego O 536 UEE
sieci komputerowej O 541 UEA
tv kablowej O 542 UEY
innlj sieci kablowlj O 546 UEl
GEOMETRIA: Ł otwarta
PRZEDSTA WIENlE GRAFICZNE
Obiekty te nie ą przedstawienia graficznego ś ą ą na mapie).
Przewody przedstawiane ą na mapie jedynie symbolami jako kierunki linii napowietrznej.
Obrys przewodu z ą
na/nadziemnego
ą
O 561 UCW
kanalizacyj nego O 562 UCK
gazowego O 563 UCO
ł O 564 UCC
benzynowego O 567 UCB
niezidenty!ikowanego O 568 UCX
naftowego O 569 UCN
poczty pneumatycznej O 570 UCP
ionych sieci rurowych O 574 UCI
ł zbiorczego O 575 UCZ
GEOMETRlA: Obszar SfJ6jny ograniczony ł ą ę ą
PRZEDSTA WIENIE UW AGI
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO
I-- ELEMENT . i I OPIS ELEMENTU
WYMlARY W SKALI :
I :500 I l : I 000 I I :2000 I 1:5000
I I ś ć linji 0.18 I 0.15 I 0.15 I -
86
ś
Typ
Ź danych o ż
Srednica w milimetrach
PRZEDSTAWI IE GRAFICZNE
w/ABO
OBIEKTY , DZ rAI, TERENU
UPW
CI DOPUSZCZALNE
UBW
Tekst w j est ą ą ą z kodem.
PrLcwód ą inwentaryzowany ą
ś 80 mm
LEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZ. EGO \ YMIARY W SKALI
1500 11000 12000 J; -000 ELEME T OPIS ELEMENTU
ś ć linii 0. 18 0. 13 0.13 0.13
w/A BO tekst at rybutów 1.8 1.5 l.5 1. 5
ś przewodu podziemnego kanalizacy'jnego 101582 I UPK
GEOMETRlA: Ł uogólniona otwarta
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
Typ ULK pusty, 0, s, d, p, I
Ź danych o ł ż UUY pusty, A, B, D, X
ś ć w 111m ·BK pUcty, liC/ba naturalna
ś ć w mm OPK pusty li czba natura lna
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
_ J5c§?QQ!2 _ _
Przewód kanal izacji deszczowej, na podst . mat.
/
ż o ś 2000 i przewód kanali zacji
(((-- -----
umi ejscowiony ą ś 200
Tekst k jest ą ą ą z kodem obiektu.
Gdy ś ć prz wodu w skali mapy < 1.5 ś ć tylko
ksA200
ś w przypadku Pl·zeciwnym - ś ć dodatkowo obrys,
I pal rz 662fUBK
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAl!:
El EMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
ś przewodu
kdB2000 teks ty
ś
Typ
Ż ł danych o ż
Ś w mm
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE
gsA100
0.18 0.13 0.13 0.13
1. 8 1.5 1. 5 1.5
o UPG
WARTOSCl DOPUSZCZALNE
pusty, w, $, n
pusty, A, B, D, X
USly, li czba naluralna
UWAGI
Tekst g jest ą ą ą z kodem obiektu.
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZ EGO \VYMJARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1.1000 12000 1:5000
ś przewodu 0.1 8 0.13 o. \] 0.13
sA100 teks 1. 8 1.5 1.5 1.5
87
OBIEKTY, DZIAL UZBROJENIE TERENU
ś przewodu ł 101584 I UPC
GEOMETRIA: Ł uogólniona otwarta
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA W ARTOSCl DOPUSZCZALNE
Typ ULC pusty, w, n, p
Ż danych o ż UY pusty, A, B, D, X
Liczba przewodów UKC pusty, liczba naturalna
Ś w mm UBC I pusty, liczba n2tllfalna
PRZEDSTAWI E:-J IE GRAFICZNE UWAGI
Tekst "c" jest ą ą ą z kodem obiektu.
cpB2x50
Gdy ś ć przewodu w skali mapy < 1.5 ś ć tylko
1----' ś w prz.yp3dku przeciwnym - ś ć dodatkowo ę

obudowy, patrz 664/UBC.
___ ..J I
__ _ _ J 1 __ _
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 1:2000 1:5000
ś przewodu 0. 18 0.13 0.13 0. 13
cpB2x50 teksty 1. 8 1.5 1.5 1.5
ś przewodu podziemnego
l O l 585 l () PE
elektroenergetycznego
GEOME.TRI A: Ł uogólniona otwa11a
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
Typ ULE pusty, W, S, N, i
Ż ł danych o ż UUY I pusty, A, B, D, X
PRZEDSTAWIENI E GRAFICZNE UWAGI
eSB
Przewód ś z ę ą ż na
AJ
podstawie materialów ż
Tekst e jest ą ą ą z kodem obiektu.
W technice wiel okolorowej kolor czerwony.
ELEMENTY PRZEOSTAWI ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 12000 1:5000
ś ć linii 0.18 0.13 0.13 0. 13
eSB teksty 18 I.5 1.5 1.5
ś przewodu jlodziemnego telekomunikacyj nego 101 586 I VPT
GEOMETRIA: Ł uogólniona otwarta
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
Typ ULT pusty, d, k
ł danych o ł ż UUY pusty, A, B, D, X
Liczba ż ł UKT I pusty. liczba naturalna
PRZEDSTA WrENIE GRAFICZNE UWAGf
Prz.cwody telekom. w kanalizacji, z mat. ż ę ć
tkB5
ł ł
------------
Teb t "t" jest ą ą ą z kodem obiektu.
----------- -
Gdy ś ć przewodu w skali mapy < 1.5 ś ć tylko
ś W przypadku przeciwnym - ś ć dodatkowo ę
obudowy.
W tcchnice wielokolorowej kolor ń
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 15000
ś przewodu 0. 18 0.13 0.13 0. 13
IkB5 teksty 1.8 1.5 1.5 1.5
88
OBIEKTY, ł UZBROJWIE TEREN
ś przewodu podziemnego O 587 UPB
benzynowego
naftowego O 589 UPN
poczty pneumatycznej O 590 UPP
melioracyjnego O 593 UPM
GEOMETRLA: Ł uogólniona otwarta
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA W DOPUSZCZALNE
Zródlo danych o ł ż UUY pusty, A, B, D, X
Ś przewodu w mm UB Jlusty. liczba naturalna
Znak ś w nazwie atrybutu oznacza ę ą z ą ą kodu obiektu.
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
Przewód naftowy, z maI. ż ś 500 nun.
nBSOO
Oznaczenia jednoliterowe rodzajów przewodów ą
etykietami ą z kodami obiektów. Etykieta jest
ł ą ą ą ą trzeciej literze kodu obiektu.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1 :5000
ś ć linii
nB500 teksty
ś
Typ
Zródlo danych o ł ż
Ś w mm
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE
xr300
NAZWA
ULX
UUY
UBX
0.18 0.13 0. 13 0. 13
1.8 1.5 1.5 1.5
UPX
Ś DOPUSZCZALNE
pusty, r, k
pusty, A, B, D, X
uste, liczba naturalna
UWAGI
Przewód niezidentyfikowany, rurowy, ś 300 mm.
Litera x jest ą ą ą z kodem obiektu.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAL[
1:500 I : 1000 12000 15000 ELEMENT OPIS ELEMENTU
ś ć linii 0.18 013 0.13 0.13
xr300 teks 1.8 1.5 1.5 1. 5
ś przewodu podziemnego sieci O 591 UPA
komputerowej
TV kablowej O 592 UPV
GEOMETRIA: Ł uogólniona otwarta
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
Typ UL pusty, d, k
Zródlo danych o ł ż UUY I pusty, A, B D, X
Znak ś w nazwie atrybutu oznacza ę ą z ą ą kodu obiektu.
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
vkA
Przewód telewi zj i kabl owej w kanalizacji, ż na
podstawie aparatury i przewód sieci komputerowej
doziemny, ż na podstawie pomiaTl\
Litery a i v ą etykietami ą z obi ektem. Etykieta
ad jest ą ą ą ą trzeci ej literze kodu
obiektu.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI :
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1 :500 1:1000 1:2000 1:5000
ś ć linii 0.18 0.1 3 0.13 0.13
vkA teksty 1. 8 1.5 1.5 1. 5
89
OBIEKTY, DZIAL UZBROJENIE TERENU
ś przewodu podziemnego sieci rurowych innych
101 594 I UPI
GEOMETRlA: Ł uogólniona orwarta
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZA_LNE
Ź ł danych o ł ż UUY pusty, A. B, D, X
Wymiar poziomy w rrun UBI pusty, liczba naturalna
Wymiar pionowy w mm UPI puste, liczba naturalna
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
Przewód sieci innej rurowej , na podstawie ł
iB200.300
ż wymiar poziomy 200 mm, wymiar pionowy
300 mm.
ELEMENn' PRZEDST A WI ENI A GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 ł :1000 1:2000 15000
ś ć linii 0. l 8 0.13 0.13 0. 13
i200.300 teksty 1.8 1. 5 1. 5 1.5
ś ł zbiorczego 101 595 t UPZ
GEOMETRIA: Ł uogólniona otwarta
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZAL>JE
ł danych o ł ż UUY pusty, A, B, D, X
Wymiar poziomy w mm UBI pusty, li czba naturalna
Wymiar pionowy w mm UPI puste. li czba naturalna
PRZEDSTA WIENJE GRAFICZNE UWAGI
z2500. 1800
ł zbiorczy, na podstawie pomiaru, wymiar poziomy
-- - ---- - - -- - 2500, wymiar pionowy 1800. Litera Z jest ą
- ---------- -
ą ą z obiektem. O' ł zbiorczego, ze ę na
wymiary kanaru, zwykle ę razem obrysem (675
UBZ)
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZNEGO V-ryMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 li 000 1:2000 1:5000
ś ć linii 0.18 0.13 0.13 0. 13
zP2500.1800 teksty 1.8 1.5 1.5 1.5
ś przewodu podziemnego sieci kablowych innych 101 5961 UPJ
GEOMETRIA: Ł otwarta uogólni ona
ATRYBUTY OprSOWE NAZWA W Ś DOPUSZCZALNE
Typ ULJ pusty, d, k
ł danych o ł ż UUY pusty, A, B, D, X
PRZEDSTA WIENIE GRA}'ICZNE UWAGI
jdB
Przewód sieci kablowej innej, doziemny, na podslawic

ł ż
Literaj jest ą ą ą z kodem.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKAL!:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 l: 1000 1:2000 1:5000
ś ć linii 0.18 0. 13 0.13 0. 13
jdB teksty 1. 8 1.5 1.5 1.5
90
OBIEKTY, Ł UZBROJENIE TEREN
Komora podziemna O 601 UOW
ą
kanalizacyjna O 602 UOK
gazowa O 603 UOG
cieplownicza O 604 UOC
elektroenergetyczna O 605 OE
telekomunikacyjna O 606 UOT
benzynowa O 607 UOB
sieci niezidentyfikowanej O 608 UOX
naftowa O 609 UON
poczty pneumatycznej O 610 UOP
sieci komputerowej O 611 UOA
TV kablowej O 612 UOV
meli oracyj na O 613 UOM
sieci innych rurowych O 614 UOI
kanalizacj i zbiorczej O 615 UOZ
sieci innych kablowych O 616 UOJ
GEOMETRIA: Obszar j ednospójny ograniczony ą ą ę ą
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I WARTOSC100PUSZCZALNE
ę ł UJ I pusty , liczba rzecZ)'\",ista
Rz"dna dna UH I pusty, li czba rzeczywista
Znak ś w nazwie atrybutu oznacza ą z ą ą kodu obiektu.
PRZEOST A WIENIE GRAFICZNE UWAGI
105. 15
W technice wie lobarwnej ob rys komory ś ć kolorem
\ 103.01
przewidzianym dla odpowi edniej sieci.
, _ _ J
108.75
f °\104.12
\ /

___ 1
95
.
15
I o I 93.55
I I
1- --
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
- ----
ś ć linii 0.18 0.13 - -
b
kreska a 2.0 1.4 -
-
a
ę b 1.0 0.7 -
105.15 teksty 1.8 1.5 - -
91
OBIEKTY, OZIAL UZBROJENIE TERENU
Punkt pomierzonej ś
O 621 UGW przewodu
ą
przewodu kanalizacyjnego O 622 UGK
przewodu gazowego O 623 UUC;
przewodu cieplowniczego O 624 UGC
przewodu elektroenergetycznego O 625 UGE
przewodu telekomunikacyjnego O 626 UGT
przewodu benzynowego O 627 UGB
przewodu niezidentyfikowanego O 628 UGX
przewodu naftowego O 629 UGN
przewodu poczty pneumatycznej O 630 UGP
przewodu sieci komputerowej O 631 U(iA
przewodu TV kablowej O 632 UUV
przewodu melioracyjnego O 633 UGM
przewodu innych sieci rurowych O 634 UGl
ł zbiorczego O 635 UGZ
przewodu innych sieci kablowych O 636 UGJ
! GEOMETRIA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE I NAZWA I W Ś DOPUSZCZALNE
ę górna
I
UR I pusty, liczba rzeczywista
Znak ś w nazwie atrybutu oznaC7..a ę ą z ą ą kodu obiektu.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
symbol pikiety 0.25 0.25 - -
114.32 tekst atrybutu 1.8 1.5 - -
92
BIEKTY, OZIAL UZBROJENIE TEREN
ś projektowanego przewodu O 641 UXW
ą
kanalizacyjnego O 642 UXK
gazowego O 643 UXG
ł O 644 UXC
elektroenergetycznego O 645 UXE
telekomunikacyjnego O 646 UXT
benzynowego O 647 UXB
ś O 648 UXX
naftowego O 649 UXN
poczty pneumatycznej O 650 UXP
sieci komputerowej O 651 UXA
TV kablowej O 652 UXV
melioracyj nego O 653 UXM
innych sieci rurowych O 654 UX!
kanalizacji zbiorczej O 655 UXZ
innych si eci kablowych O 656 UXJ
GEOMETRIA: Ł uogólniona otwarta
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
Nr protokolu ZUDP UV I ą znaków alfanumerycznych
Znak ś w nazwie atrybum oznacza ę identyczna z trzecia litera kodu obiekm
PRZEDSTA WIEN!E GRAFICZNE I UWAGI
Teks ty w, g, c itp (oznaczenia rodzaju sieci) ą etykietami
1-- 1
ą z odpowiednimi kodami obi ektów. Etykieta
_J I
- --
jest ą ą ą ą trzeciej literze kodu
w-425/23 f=:9-425/28
obiektu.
------ - -- --
----- -----
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
- -- --
ś ć linii 0.18 0. 13 0.13 -
b
kreska a 2. 0 14 1.0 -
a
ę b 1.0 0.7 0.5 -
c-425 teksty 1.8 1.5 1.5
93
OBIEKTY, DZIAL UZBROJENIE TERENU
Obrys obudowy przewodu
podziemnego O 661 UBW
ą
kanalizacyjnego O 662 UBK
gazowego O 663 UBG
ł O 664 UBC
elektroenergetycznego O 665 UBE
telekomunikacyjnego O 666 UBT
benzynowego O 667 UBB
nieziden ty fi kowanego O 668 UBX
naftowego O 669 UBN
poczty pneumatycznej O 670 UBP
sieci komputerowej O 671 UBA
TV kablowej O 672 UBV
mel ioracyjnego O 673 UBM
innych sieci rurowych O 674 UBI
ł zbiorczego O 675 UBZ
innych sieci kablowych O 676 UBl
GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony ł uOEólnion'l. ą
PRZEDSTAWJENIE GRAFICZNE UWAGI
I I
Nie ś ć gdy ś ć obrysu w skali mapy mniejsza
1 1

od 15
/ _.1 .1 ____
I /
---
1 1
I I
I 1_,
/ I
1_,
1
1 1
1 1
/ I
I I
1
I 1_...1
ELEMENTY PRZEDSTAWlENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
-----
ś ć linii 0. 18 0. 13 0.13 -
b
kreska a 2.0 14 1.0 -
a
ę b 1.0 0.7 0.5 -
Wcinka lub trójnik na przewodzie O 681 TRW
ą
kanalizacyjnym O 682 WCI
gazowym O 683 TRG
GEOMETRJA: Punkt
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
I
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 1 :2000 1:5000
ś ć lini i 0.18 0.13 - -
wymiar a 2.0 lO -
a
.l
. a·
94
GEOMETRIA: Ł otwarta (odcinek
PRZEDSTAWIENI GRAFICZNE
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO
ELEMENT OPIS ELEMENTU
ć linii
:: ::F
ł symbolu
GEOMETRIA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA
Rz dna SZG
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE
123.45
G
kl
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFI CZNEGO
ELEMENT OPIS ELEMENTU
ś ć linii
8
ś symbolu a
teksty
OBIEKTV, OZIAL UZBROJENIE TEREN
UWAGI
WYMIARY W SKALI:
UOO 1:1000 1:2000 1:5000
0.5 0.35 0.35
1.0 0.5 0.5
SZB
WYMIARY W SKALI:
I :500 I: I 000 I :2000 1:5000
0.18 0.13 0. 13
2.0 1.4 1.4
1. 8 1.5 1.5
z kodem obiektu
o
GEOMETRIA Punkt
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE
)(
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO
ELEME IT OPIS ELEMENTU
a X
: a
ś ć linii
wymiar a
95
KTW
UWAGI
WYMIARY W SKALI :
1:500 1: 1000 I :2000 1:5000
0. 18
2.0
0. 13
1.5
OBIEKTY, DZ lAL UZBROJENIE TERENU
Mufa, punkt ą kabla 101687 I MUF
GEOMETRIA Punkt
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE I UWAGI
-<>---
I
ELEMENTY PRZEDSTA WIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 l: 1 000 1:2000 1:5000
:: <:>:
ś ć linii 0.18 0. 13 - -
b
ł ś ć a 3.0 2.0 -
a
ś ć b 1.5 1.0 - -
Szafa sterownicza przewodu [01688 J STE
GEOMETRIA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
Opis rodzaju sieci URO J.pusty, w, k,g, c, e, t, b, x, n,y, a, v, m, i, z,j
PRZEDST A WJEN1E GRAFICZNE UWAGI
l
I
/ r-r;
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SY-ALL
ELEMENT OPIS ELEMENTU ,1 :500 1:1 000 1:2000 1:5000
b
.. H
ś ć liDii 0.18 0. 13 - -
wymiar a 3.0 2.0 -
-
a
ś ć b l.5 1.0 -
t tekst atrybutu 1.8 l.5
96
OBIEKTY , Ł UZBROJENIE ':'EPE:NU
Punkt zmiany cech /sposobu
inwentaryzacji przewodu ą O 701 USW
kanalizacyjnego O 702 USK
gazowego O 703 USG
cieplowniczego O 704 USC
elektroenergetycznego O 705 USE
telekomunikacyjnego O 706 UST
benzynowego O 707 USB
Iliezidentyfikowanego O 708 USX
naftowego O 709 USN
poczty pneumatycznej O 710 USP
sieci komputerowej O 711 USA
tv kablowej O 712 USV
melioracyj nego O 713 USM
innych sieci rurowych O 714 USI
kanalu zbiorczego O 715 USZ
innych sieci kablowych O 716 USJ
GEOMETRIA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
ę góma UR I pusty, liczba rzeczywista
Znak ś w nazwie atrybutu oznacza ą ę kodu obiektu.
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
I
Kreska poprzeczna do osi przewodu
123.45
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1 :1000 1:2000 1:5000
ś ć linii 0.18 013 -
r . ł ś ć znaku a 1.0 0.7 -
a
123.45 tekst atrybutu 1. 8 J.5
97
OBIEKTY, Ł UZBROJENIE TERENU
Symbol komory podziemnej ą O 721 UKW
kanaliz3cyjnej O 722 UKK
gazowej O 723 KG
ł O 724 UKC
e I ek t roenergetyczn ej O 725 UKE
telekomunikacyjnej O 726 UKT
benzynowej O 727 UKB
sieci niezidentyfikowanej O 728 UKX
naftowej O 729 UKl'\)
poczty pneumatycznej O 730 KP
sieci komputerowej O 73 1 UKA
TV kablowej O 732 UKV
melioracyjnej O 733 UKM
sieci innych rurowych O 734 UKI
kanalizacji zbi orczej O 735 KZ
sieci innych kablowych O 736 UKJ
GEOMETRlA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA W Ś DOPUSZCZALNE
ł (tekst ś UJ pusty, liczba rzeczywista
ę dna UH pusty, liczba rLeczywista
Znak ś w nazwie atrybutu oznacza ę ą z ą ą kodu obiektu.
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
105. 15
W technice wielobarwnej ś ć kolorem przewidzianym
103.35
dla sieci.
O
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 \:1 000 1:2000 1:5000
105. 15
teksty 1. 8 1.5
O
ś ć linii symbolu 0. 18 0. 13 -
-
ś symbolu 1.5 1.0 - -
98
Ł Ż TERENU ! OGOLN GEOGRAfICZNE
Punkt ś ś
naturalne" owierzchni terenu
NAZWA
WST
WSP
ę ś do O 10m.
. 56.7 W technice wi elobarwnej kolor ą
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO
ELEMENT OPIS ELEME TU
symbol pikiety
56.7 tekst
Warstwica ą
GEOMETRlA: Ł uogólni ona otwart a
A TRYBUTY OPISOWE NAZWA I
W SKALI:
1:500 1:1000 1:2000 1:5000
0.18 0. 18 0.1 8 018
1.8 1.5 1.5 1. 5
lFl81l l WRe
WARTOSCJ DOPUSZCZALNE
ś ć warstwicy WAC I liczba
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
W technice wielobarwnej - kolor ą
Tekst atrybutu przesiania warstwic!; .

.9
0
"'-----
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAL!
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
ś ć linii 0.13 0. 13 0. 13 0.13
19.0 tekst 1.5 1.5 1.5 1.5
99
DZ!!\ L Ź TERENU [
Warstwica pomocnicza
I F 1812 I WRP
GEOMETRIA: Ł uogólniona otwaJ1a
A TR YBUTY OPISOWE NAZWA 1 Ś DOPUSZCZALNE
ś ć warstwicy WAP -I li czba
PRZEDSTAWIENI E GRAFI CZJ\E UWAGI
W technice wielobarwnej - kolor ą
-- - "-
Tekst atrybutu przesl ania ę
,/

'-.....
-
--
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
- -
ś ć linii 0. 13 0.13 0.1 3 O. I3
kreska a 4.0 3.0 3.0 2.0
a b
ę b 2.0 lS 1.5 1.0
19.5 tekst l.5 1.5 1.5 1.5
Warstwica ł ą
I F 1813 I WRU
GEOMETRlA: Ł uogóllliona otwarta
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA 1 Ś DOPUSZCZALNE
ś ć warst wicy WAU 1 liczba rzeczywista
PRZEDSTAWI ENIE GRAFICZNE UWAGi
W techni ce wiel obarwnej - kolor ą
--
- -- .
Tekst atrybutu ł ę .
"
,
:"
">s
'-
-
--
--
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMI ARY W SKALI :
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
ś ć linii O. J3 0. 13 O. I 3 0. 13
------
kreska a 2.0 lA 1.4 1.0
a b
ę b 1.0 0.7 0.7 0.5
19. 75 tekst 1. 5 1.5 l.5 1. 5
Warstwica pogrubiona IFI 814 I WRG
GEOMETRIA: Ł uogólniona otwarta
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA j Ś DOPUSZCZALNE
ś ć warstwicy WAG 1 liczba rzeczywista
PRZEDSTAWI ENIE GRAFICZNE UWAGI

W technice wielobarwnej - kol or ą
Tekst atlybutu ł ę
o
' 0
'--/
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
ś ć linii 0.35 0.25 0.25 0.18
20.0 tekst 1. 8 1.8 1.8 1.8
100
OBJEKT'!, OZ l;" . RZEta" TERENU I 0;;0 NOGEOGRAFICZIIE
Skal"pa umocniona (obiekt ł ż ze szczytu
F 1818 ) WSK
i ż oraz ł
GEOMETRJA: Obszar iednospójny ograniczon:L ł ą ę ą
PRZEDSTAWIENIE GRAF[CZNE UWAGI
Skarpa jest umocniona, gdy zbocze jest brukowane ł
ż ł kamiennymi lub betonowymi.
Dopuszcza kreski prostopadle do grzbietu skarpy lub

linii ś zbocza. Kreski krótsze ą ę u
grzbietu i ę ą potowy ł ś ę grzbietem i
ż skarpy.
kresek równy jest polowie ś ś rzutu
zbocza.

aC::- \ \
b
c=(a+b):4
ELElvlENTY PRZEDSTAWIEN[A GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAU
ELEMEl\: T
II II I
OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 15000
ś ć kresek 0.18 O. [ 3 0.13 0. 13
umocnione WKS
UWAGI
Symbol ć tylko w skalach l :2000 i I :5000 i tylko
wtedy, gdy szef. skarpy w skali mapy jest mniejsza ż 2.0.
Linia ą ł symbolu biegnie grzbi ete m skarpy.
Symbol skarpy wokól np. kopca wi zua lnie ę
geometrycznie ma ć ł ą ą
ELEMENTY PRZEDSTAWI NIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAL!
1:500 I: I 000 l :2000 1:5000 ELEME T OPIS ELEMENT
rTTlTI . :a
a
wymiar symbolu a
ś ć linii symbolu
101
1.0
0.13
1.0
0.13
OBIEKTY, DZIAL ZEtBA TERE:NU I OGÓLNOGE:OGRAnCZNE
Skarpa nie umocniona (obiekt ż ze szczytu
J F J 820 J WSN
i ż oraz ł
GEOMETRIA: Obszarjednospójny ograniczony ą ę ą
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
Dopuszcza ę prostopadle do grzbietu skarpy lub
linii ś zbocza. Kreski krótsze ą ę u
grzbietu i ę ą pOfOwy od legI ś ę grzbietem i
'- 9"7>
ż skaf1lY.
-0:r!I!z:rri!J1
krcs..,k równy jest pOfowie ś ś rzutu
zbocza.
C ' __ ... ..
a' C:
.. b
c=(a+b):4 .
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
l,
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
II II I
ś ć kresek 0. 18 0. 13 0. 13 0.13
Symbol skarpy nie umocnionej I F 1821 I WNS
GEOMETRIA: Ł otwarta
PRZEDST A WTENI E GRAFICZNE
Przedstawienie graficzne symbolu skaf1lY ni eumocnionej i umocnionej ą identyczne, patrz 819
WKS
Szczyt skarpy umocnione.i. I F 1822 I WSG
GEOMETRIA: Ł otwarta
Ł P,RZJDSTA WIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 J 1:1000J 12000J 15000
I I ś ć linii 018 I 0.13 I 0. 13 I 0. 13
Szczyt skarpy nie umocnionej. I FI 823 I WSQ
GEOMETRIA: Ł otwana
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 I: I 000 1:2000 1:5000

ś ć linii 0. 18 0. 13 0.13 0. 13
. ,
kreska a 2.5 1.75 175 1.25
a
b
ę b 1.0 0.7 0.7 0.5
102
OBIEKTY, Ł RZEZBA l OGOLNOGEOGMFlC ZIlE
ż skar
GEOMETRIA: Ł otwarta
ELEMENTY PRZEDSTAWI - NIA GRAFICZNEGO
ELEMENT OPIS ELEME TU
a b
ś ć linii
kreska a
ę b
GEOMETRIA: Ł otwm1a
ELEMENTY PRZEDSTAWIENl A GRAFICZ EGO
ELEMENT OPIS ELEMENTU
nTrlI :a
, , a
ś ć linii
wymiary a
Kontur ą ą ł
osuwisko.
GEOMETRIA: Ł otwarta.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO
ELEMENT OPIS ELEME TU
ś ć linii
kreska a --- . . . .
b
ę b
ł ą osuwisko.
WSD
WYMIARY W SKAL!
1:500 1' 1000 1:2000 1:5000
0.18 0.13 0.13 0.13
2.5 1. 75 1.75 1.25
1.0 0.7 0.7 0.5
WSW
WYMIARY W SKALI
1:500 I : 1000 I :2000 1:5000
0. 18 0.13 0. 13 0.13
1.0 0.7 0.7 05
F 827 WSZ
WYMIARY W SKALI
l :500 I: I 000 1:2000 1:5000
0.18 0.13
2.0 14
1.0 0.7
0. 13
14
0.7
0.13
1.0
0.5
ww
O
Obiekt ś ą ą na mapie.
Do przedstawieni a graficznego ż ć obiektów "urwisko"
(826/WSW) i "kontur ą (827f\VSZ).
ą wypruczysko.
Osuwisko
103
OBIEKTY, OZIAL Ź TERENU! OGOLNQGEOGRAFICZHE
ł kamieni, ż nasypowy.
J F 1830 I ZWA
GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony ł ą ę ą
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI

/:, ..
"'-----
---------------
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1.1000 1:2000 1:5000
ś ć linii 0.18 0. 13 0.13 0.13
--- kreska a 2.0 lA lA 1.0
n b
ę b 1.0 0.7 0.7 0.5
ł kamieni, ł ż nasypowy - symbol. I F 1831 I ZWK
GEOMETRIA: Ptmkt
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
Symbol ż z trzech elementów.
..,... --- \ / '\
Symbol ż ć ż wielokrotnie w konturze .

. \. / .
\.
\
\
\
.. , .. ,
/
\. ---- ' \../ /
,
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 15000
...... a.
podstawa ą a 1.0 0.7 0.7 0.5
b
ś ć ą b 1.5 1.0 1.0 0.75

ł ą w symbolu.
104
OBIEKTY , DZIAL Ź TERENU I OGÓLNOGEOGRAFICZNE
ń rzeka I F 1849 I ZWR
GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem ł ę
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
Nazwa ł ZVN pusty , ł ń znaków alfanumerycznych
ś ć cieku ZVO I pusty, liczba rzeczywista
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
..... ,
ł i Wda ś w skali mapy, Kaczawa
ś symbolem. Gdy ś ć zmienna, atrybut
ś ć ż ć pusty.
Cieki , których ś ć w skali mapy jest mniejsza od
1.0, ś ć symbolem, z ą ś ą i ą
ą ś ciek ą posiada).
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
1500 J: l 000 1:2000 J :5000 ELEMENT OPIS ELEMENTU
ś ć linii 0.18 0.13 0.13 0.13
rz. Pilica teksty 1. 8 1.5 l.5 l.5
ń rzeka - ł I F I 850 l ZSR
GEOMETRIA Ł otwarta
ATRYBUTY OPISOWE . NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
Nazwa ł ZVN pusty, ł ń znaków alfanumetycznych
ś ć ZVO I pusty, liczba rzeczywista
PRZEDSTA WIENI E GRAFICZNE V\VAGI

Symbolu ż ć do ś cieków, któlych ś ć
w skal i mapy jest mniejsza od J.O

Wraz z symbolem powinna ć umieszczona
ś ć (gdy nie jest zmienna)
i nazwa ł ś ciek ą posiada).
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1: 500 11000 1: 2000 1:5000
ś ć linii 0.18 0.13 0. 13 0.13
ś ć symbolu 1.0 0.7 0.7 0.6
rz. Kaczawa teksty 1.8 1.5 1.5 1.5
105
OBIEKTY, DZIAL Ż TERENU I OGÓLNOGEOGRAFI CZNE
Woda ł IFI851 1 ZWJ
GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem lamanych ę
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I WARTOSCIDOPUSZCZALNE
, Nazwa ł lub litery "ws" ZVN I pusty, lat1cuch znaków alfanumerycznych
PRZEDSTAWIENIE GRAFIC ZNE UWAGI
fez. ś ą ż
0J
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 l: 1000 1:2000 15000
ś ć linii 0.1 8 0.13 0. 13 0. 13
jez. ś ą ż teksty 1.8 1.5 1. 5 1.5
Trzciny, szuwary - symbol
I F I 852 I TRZ
GEOMETRIA: Punkt
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI

Symbol ć tylko w rejonach porostu. ż ć
i ii ws iii
ż ą z ymbolem "zabagnienie, ł
(8581MOK) .
iii
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZN EGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1: 500 1:1000 12000 1:5000
a
:
ć linii 0. 18 O. !3 0.13 0.13
lIr
-- _ . . ś a 2.6 1. 95 1. 95 lJ
C
ś ć b 1.8 1.35 1.35 0.9
. _ . . .
ś ć c 2.0 l.5 1.5 1.0
: b :
Bród lF1854 J BRD
GEOMETRIA: Ł otwarta
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
/f-/
«\/
(1-'
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 I: 1.000 1:2000 1:5000
a
b
ś ć linii 0. 18 0. 13 0.13 0. 13
kreska a 2.0 1.4 1.4 1.0
- --
ę b 1.0 0.7 0.7 0.5
106
OBIEXTY , OZ! AL Ż TE:RENU I OGOLNOGEO RAf!CZUE:
Ź ł ZRD
GEOMETRIA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE ____ W Ś DOPUSZCZALNE
Nazwa wlasna list, ł ń znaków alfanume czn ch
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAU
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 1:1000 1:2000 1:5000
f
·· b ś ć linii 0.18 0.13
r·' :.:. b b ś

a 2
1
.0
0
0
1
.4
7 b wymIar . .
'a:
ń r 1.0 0.7
Obiekt w ś
Pieniawa Tekst
Zabagnienie, ł - symbol I F 1858 I MOK
GEOMETRIA Punkt
PRZEDSTAWI ENIE GRAFICZNE UWAGI
Symbol wstawiony w konturze dwukrotnie

Symbol ć tylko w rejonach zabagnienia. ż
ć ż ą z symbolem "trzciny, szuwary"
(852/TRZ).
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
ś ć linii 0.18 O. I 3 0.13 0.13
a
: b: d ł ś ć kreski a 5.0 4.0 3.0 2.5
---
---
ę b 2.0 1.6 l.2 1.0
---
ę c 1.0 0.8 0.6 0.5
C'
d
ę pionowy d 1.0 0.8 0.6 0,5
Wydma, lacha piaszczysta - symbol
IFI 860 I WYD
GEOMETRIA: Punkt
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
Symbol ż ć ż w konturze wielokrotnie, stanowi

jedrlak ę a nie wzór ą kontur.
',,'/.
,:',.
C
;::
.\:.,'
-

,.
,'.;.'-
-

, :"
-
-
-- -
-
-- - -
-
-
;::

O O
L L
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIAR Y W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 1:1000 1:2000 1:5000
b
ś punktu 0.18 0.13 0.13 0.13
ł ś ć obszaru a 3.0 2.5 2.5 2.0
a
ś ć obszaru b 2.5 2.1 2.1 1.7
107
OBIEKTY , OZIAL R Z E ~ B A TERE U I OGOWOGEOGRAFICZNE
108
OBIEKTY, DZI AL ZAGOSPODAAOWANIE
Ogrodzenie trwale
I F I 901 J BGT
GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony ą ę ą
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
Gdy rzut ś ogrodzenia w skali mapy jest mniejszy

od 1.0, ż ś ć symbol w osi ogrodzenia.
Pilastry ż ś ć gdy ich rzut jest ę ż 0.5
mm w skali mapy.
Poza granicami dzialek ć ogrodzenia ł ż ż
75 m lub szersze ż 0.5 m.
Ogrodzenia ł nie ą ś ą mapy
ELEMENTY PRZiDST A WIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT I OPIS ELEMENTU \:500 I 1: 1 000 I \:2000 I 1:5000
I
I ś ć linii 0.35 I 0.25 J 0.25 I 0. 18
Ogrodzenie trwale - symbol I F I 902 I BGS
GEOMETRIA: Ł uogólniona otwarta
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
Symbol ś ć w osi ogrodzenia. ż ć gdy rzut
ogrodzenia w skali mapy jest ę ż od 1.0.
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
ś ć linii OJ5 0.25 0.25 0.18
ś kropki 0.7 0.7 0.5 DA
rozstaw kropek 15.0 10.0 8.0 5.0
Ż ł I F I 903 I BGZ
GEOMETRIA: Ł uogólniona otwarta
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
a)
m m m
ż ł przy granicy
UJ UJ UJ
b) co fi fi
ż ł w granicy
OJ OJ OJ
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 \:1000 1:2000 1:5000
ś ć linii 0.18 0.13 0.13 0.13
... m m :: : C ł ś ć segmentu a 2.0 1.5 1.5 1.0
d

b 1.0 0.75 0.75 0.5 przerwa
a
b
ś ć segmentu c 1.0 0.75 0.75 0.5
ę d 0.6 OA5 OA5 0.3
109
OBIEKTY , DZIAL ń
Brama w ogrodzeniu I F 1905 I BGB
GEOMETRIA: Ł otwarta (odcinek)
PRZEDST AWIENlE GRAFICZNE UWAGI
I VI
Brama w ogrodzeniu w skali mapy.
Symbol powinien ć rzeczywisty kierunek
otwarcia bramy. Bramy ę (inne ż od strony
ulicy) nie ą ś mapy.
Y..
Brama w symbolu .
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
ś ć linii 0.35 0.25 0.25 -
V
r
ń r 3.0 2.0 2.0
ą odcinka ę 60° 60° 60° -
Studnia I F l 907 I STD
GEOMETRIA: Punkt
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1 5000
ś ć linii 0.18 0.13 0. 13 O. !3
@ ś ę 3.0 2.1 1.8 1.5
ś ę 1.0 0.7 0.6 0.5
Studnia ł ę 101 908 l STG
GEOMETRlA: Punkt
ELEMENTY PRZEDSTAWIENlA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
.d.
ś ć linii 0.18 0. 13 0.13 0. 13
ś zewn. a 3.0 2.1 L8 1.5
C
@f
ś wewn. b 1.0 0.7 0.6 0.5
. O ::: b
ś ć c 1.0 0.7 0.6 0.5
ś ć d 2.0 1.4 1.2 1.0
a
ń r 0.5 0.4 0.3 0.3
Fontanna I F 1909 I FON
GEOMETRlA: Punkt
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI :
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 1:2000 1:5000
b
ś ć linii 0.18 O. \3 - -
ś ć a 2.0 1.0 -
-
'6
ś ć b 3.5 1.75 - -
a
.. J
ś c 2.0 1.0 -
-
ń r 1.0 0.5 - -
ś obiektu w ś ę
110
OBIEj{TY, ł Ą
Pomnik I F I 911 I POM
GEOMETRIA: Punkt
ELEMENTY PRZEDSTAWIENlA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 12000 1:5000
c ś ć linii 0. 18 0. 13 0.13 0.13
I b
ś ć podstawy a 3.0 2.0 2.0 1.5
ś ć symbolu b 3.0 2.0 2.0 1.5
ś ć c 1.5 1.0 1.0 0.75
a
ś ł pomnika w ś symbolu
ż ż J FI 913] KRZ
GEOMETRIA: Punkt
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI :
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 1:2000 1:5000
a
ś ć linii 0.25 0.18 0.18 o. J 8
t
ś ć a 2.0 2.0 2.0 1. 5
ś ć b 1.0 1.0 LO 0.5
ś ć c 2.0 2.0 2.0 1.5
ń d 2.0 2.0 2.0 1. 5
d
ś obiektu w punkcie zalamaniayodstawy symbolu
Figura ż kapliczka ż
I F I 915 I
FIG
GEOMETRlA: Punkt
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
d
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1 :2000 1:5000
ś ć linii 0.18 0.13 013 01 3
: b : ś ć b 2.0 1.5 1.5 1.0
ao
c
ś ć a 4.0 0.75 0.75 2.0
ś ć c 2.0 l.5 1.5 1.0
Cmentarz wojenny - symbol IFI9171cWO
GEOMETRIA:
I
Punkt
ATRYBUTY OPISOWE I NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
Rok wojny
I
ZCW I pusty, liczba naturalna
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1 :500 1: 1000 1:2000 1:5000
tekst 1.8 1.5 1.5 1.5
1863
ś ć a 4.0 3. 0 3. 0 2. 0
ś ć b 8.0 6. 0 6.0 4.0
ś ć c 5.0 3.75 3.75 2.5
. a:
linie cienkie 0.18 0. 13 0. 13 0.13
b linie grube 0.35 0.25 0.25 0. 18
111
Pomnik walki i ę ń - symbol IF 1918 lpWM
GEOMETRIA: Punkt
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI

Gdy konieczny obrys ł - ć obiekt Budynek
z pozostawieniem ś atrybutów równej pusty.
Gdy ł w skali mapy mniejszy ż symbol, ś ć tylko
symbol. Ś symbolu w ś ż ś obrysu
obiektu wydzielonego lub cokohl.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 I: 1000 1:2000 15000
ś ć linii 0.18 0. 13 0.13 0. 13
ś ć symbolu 6.0 4.0 4.0 3.0
@
ś ć symbolu 6.0 4.0 4.0 3.0
ś ć ramienia 3.0 2.0 2.0 1.5
ś ę 2. 0 l7 l7 1.0
Drzewo iglaste o pomierzonym ł ż I F I 921 I DIG
GEOMETR1A: Punkt
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1: 1000 1:2000 1:5000

ś ć linii 0. 18 0.13 0.13
ś ć a 3.0 2.0 2.0 -
kropka 0. 18 0. 18 0. 18 -
Drzewo ś o pomierzonym ł ż
I F 1922 I DLI
GEOMETRIA: Punkt
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEME"LTU 1:500 1:1000 1:2000 1 :5000
(":')
ś ć linii 0.1 8 OU 0.13 -
,-J ń a 1. 50 1.00 1.00 -

ń b !JO 0.87 0.87 -
ń c 0.75 0.50 0.50
ń d 0.75 0.50 0.50 -
' al , I !'
kropka 0.18 0.18 0.18 -

Drzewo iglaste - symbol I F I 925 I DIN
GEOMETRIA: Punkt
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1 :1000 12000 1:5000

ś ć linii 0.18 0.13 0. 13
ś ć a 3. 0 2.0 2.0 -
S:Lmbol ą o zadrzewieniu konturu (parki, ń
112
OBIEKTY ,
Drzewo ś - symbol I F 1926 I DLN
GEOMETRI A: Punkt
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1'1000 12000 15000
(
-
1
ś ć linii 0.18 0.18 0.18 -
'-..J ń a 1.5 1.00 100 -

ń b 13 0.87 0.87 -
ń c 0.75 0.50 0.50 -
ń d 0.75 0.50 0.50 -
'.' a' ... c
.. ,:
. . .' .
" .. --
Symbol ą o zadrzewieniu konturu (parki , ń
Drzewo iglaste - pomnik przyrody I F I 929 I DIP
GEOMETRIA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE I NAZWA I Ś
Nazwa ł
I
D10 I pusty, ł ń znaków alfan umerycznych
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1 500 1:1000 1:2000 1:5000
ś ć linii 0. 18 0. 18 01 8 0. 18

ć a 4.0 3.0 3.0 2.0
ś okr«,gu 1.0 0.75 0.75 0.50
Swierk Janosik tekst 2.5 1.8 J.8 1.5
Drzewo ś - pomnik przyrody I F I 930 I DLP
GEOMETRIA: Punkt
ATRYBUTY OPISOWE I NAZWA I WARTOSCIDOPUSZCZALNE
Nazwa ł
I
OLO I pusty, ł ń znaków alfanumerycznych
ELEMENTY PRZEDST A WIEN1A GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI :
ELEMENT ł ELEMENTU 1:500 ł 1:2000 1:5000
0)
ś ć linii 0. 18 0.18 0. 18 0. 18
ń a 2.0 1.5 l.5 1.0
®
ń b 1.75 131 U l 0.88
ń c 1. 0 0.75 0.75 0.50
, , ń d 1.0 0.75 0.75 0.50
". . :' ś okr«,gu w ś 1.0 0.75 0.75 0.50
" " .C .:.'-":
ą Bartek tekst 2.5 2.5 2.5 1.5
11 3
Las iglasty - symbol
I F I 935 I LSI
GEOMETRIA: Punkt
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
Symbol wstawiany ż ć w kontlJfZC wicI ukromi e,
/\
ż od rozmiarów i ksztaltu konturu. Stanowi
L
a nIc wzór ą kontm.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFrCZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 11000 12000 15000
", 1\ c
ś ć linii 0.18 0.13 0.13 0.13
ś ć a 3.0 2. I 2.1 I5
L ś ć b 2.0 14 14 1.0
b
ś ć c 2.0 14 14 1.0
Las ś - symbol
I FI 936 I LSL
GEOMETRIA Punkt
PRZEDSTA WTENIE GRAFICZNE UWAGI
Symbol wstawiany ż ć w konturze wielokrotmc.
Q
ż od rozmiarów i ksztahu konturu. Stanowl
ę a me wzór ł ą kontur.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKAU:
ELEf\'lENT OPIS ELEMENTU 1500 1 :1000 1:2000 1:5000
Oa
grubo"c linii 0.1 8 0.13 0.13 0.13
ś ć a 3.0 2. 2.1 1.5
L
ś ć b 2.0 14 [4 1.0

b
sektor ni e ś 30° 30° 30
Q
30°
Las mieszany - symbol
I F 1937 I LSM
GEOMETRIA: Punkt
PRZEDST A WI EN1E GRAFICZNE UWAGI
Symbol zbudowany ze ł ż symboli lasu iglastego
!\
i ś wymiary - patrz te symbole.
L O
ymho[ ż ć wstawiany w konturze wielokrotnie,
L
ż od rozmiarów i KsztahlJ konturu.
Stanowi ę a ni e wzór ł ą kontur.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAF[CZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:[000 1 :2000 15000

ś ć linii 0.18 0.13 O. [3 0.13
ś ć ż z , ymbo[i 3.0 2. [ 2.1 1.5
O
ś ć ż z symboli 2.0
[4 [4 1.0
a
rozstaw pionowy a 2.0 [.4 lA l.0
,-- L
rozstaw poziomy b 3. 5 2.5 2.5 1.75
b
sektor nie ś JO° 30° 30° 30°
114
Trawnik - s mbol TRA
GEOMETRIA: Punkt
PRZEDSTAWlENIE GRAFICZNE UWAGI
"
Symbol ż ć wstawiany wielokrotnie w jednym
ł konturze trawnika, ma jednak charakter
informacj i, a nie wzoru ą kontur.
"
ELEMENTY PRZEDST AWrEN1A GRAFICZNEGO
ELEMENT OPIS ELEME, TU
ś ć linii
ś ć a
ś ć b
Zakrzewienie - s mbol
GEOMETR1A: Punkt
PRZEDST A WIENfE GRAFICZNE
WYMIARY W SKALI:
1:500 I: I 000 I :2000 1:5000
0.18
1.0
J.5
UWAGI
0.13
0.7
1.0
0.13
0.7
1.0
0.13
0.5
0.7
Ł
./
./
./
./
./
./ /'
./
./
<' Q
\
Q
Symbol ż ć wstawiany wi elokrotni e w jednym
ł konturze, ma jednak charakter infonnacji , a nie
wzoru ł ą kontur.
./
./
./
\
Q
\
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO
ELEME .JT OPIS ELEMENT
Q
o ród ł
GEOMETRIA: Punkt
ś ć linii
ś
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GR FlCZNEGO
ELEMENT OPIS ELEME TU
O.dz. tekst
115
WYMIARY W SKALI:
1:500 I: I 000 12000 15000
0.18 0.13 0.\3 0.13
2.0 1. 5 1.5 1.0
OBIEKn . Ł ZAGOSr'ODARO: IAN!E
Cmentarz ś ń - symbol I F I 945 I CHR
GEOMETRI A: Punkt
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
t
Symbol ż ć wstawiany w konturze wielokrotnie, gdy
powierzchnia i ksztalt cmentarza to ą ma jednak
charakt er informacj i, a ni c wzoru ą kontur.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 12000 1:5000
t _:
ś ć linii 0. 18 0.1 3 0. 13 0. 13
ś ć a 1. 0 0.7 0.7 0.5
ś ć b 2.0 J4 14 1.0
c
ś ć c 2.0 14 14 1.0
Cmentarz ś ń - symbol
I F 1946 I CIN
, GEOMETRIA: Punkt
PRZEDSTA WIENIE GRAFI CZNE UWAGI
Symbol ż ć wstawiany w konturze wielokrotnie, gdy
powierzchnia i ksztalt cment arza to ą ma jednak
charakter informacji , a ni e wzoru ą kontur.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPI S ELEMENTU 1:500 1:1000 12000 1:5000
l -a
ś ć linii 0.18 0. 13 0.13 0.13
ś ć a 3. 0 2. 1 2. 1 1.5
ś ć b 2.0 J4 14 1.0
b:
Cmentarz komunalny - symbol I F 1947 I CKO
GEOMETRIA: Punkt
PRZEDSTA WI ENIE GRAFICZNE UWAGI
Symbol jest ż symboli cmentarza
t
1
ś ń i ś wymi ary - patrz
te symbole.
Symbol ż ć wstawiany w konturze wielokrotni e, gdy
powierzchnia i ksztah cmentarza to ą ma jednak
charakter infolmacji, a nie wzom ą kontur.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMI ARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 I: 1000 1:2000 1:5000
: a
ś ć linii 0.1 8 0. 13 0.13 0.13
t
rozstaw pionowy a 2.0 lA 1.4 1.0
3_: 1
rozstaw poziomy a 2.0 lA 14 LO
116
OBIEFT',' , rAi ZAGOSP JDA?QWA:-HE
Pl ac sportowy - symbol
I F 1949 I
PLS
GEOMETRIA Pllll kt
-
ELEfl.fENTY PRZEDSTA WJENJA GRAF[CZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU [:500 lroOO 12000 [5000
QQ9
grubosc linii O.IR 0.1: - -
a
ś 3.0 2.0
b
rozstaw pionowy a I.S 1.0 -
rozstaw poziom}' b 3.75 2. 5 -
-
Plac gier i zabaw - symbol I F 1950 I PLZ
GEOMLTRI A Punkt
ELEMENTY PRZEDSTAWIFNIA GRAFICZNEGO WYMI ARY W SKAU
ELEMENT OPI S ł 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
ś ć li nii 0. 18 0.13 - -
b:
ś 3.0 2.0 -
Q)) .. a
rozstaw pionowy a 1.5 1.0 -
rozsta w .Q0L.iomy b 3.75 2.5
- -
Rów ni e odq;bnej ł I F 1951 I KOR
GEOMETRIA Obszar jednospójny ograni czony ł ą ą ą
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
ś ć rowu ZVR I pusty. rzeczywista
PRZEDSTAW1ENIE GRAFICZNE UWAGI
- - - - _. - - - - - - - .- -- T ć W j est ą ą ą z kodem obiektu. St rzalka -
w5.0
->
patl"? 993/ KCI. Gdy ś ć rowu IV skali mapy
--.- - - - --- - - - --- mniej sza od 1.0 ć symbol.
ELEMENTY PRZEDSTA WIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 1:2000 15000
ś ć linii 0.18 0.13 0.13 0.13
-
-. - - -
kreskJ i przerwa 1.0 0.7 0. 7 0.6
w5.0 tekst 2.5 1. 8 1. 8 1.5
Rów nie ą ę dzialkii - symbol I F 1952 I KRO
GEOMETRI A: Ł uogólniona otwart a
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I WARTOSCI DOPUSZCZALNE
I ć rowu ZVR I pusty. lic7ba rzeczywista
PRZEDSTA WI ENI E GRAFICZNE U\VAGI
w 2. 0
- >
Symbol ć gdy ś ć roWll w skali mapy
- -
- -
mni ej sza od 10. ś symbolu bi egnie ą rowu. Tekst w
- .. - - _.-
Jest ą ą ą z kodem obiektu. Strza lka - patrz
993/KCl.
ELEMENTY PRZEDSTA \\'lENJA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU J :500 l.l 000 1:2000 1:5000
ś ć linii 0.1 R 0.13 0.13 013
- - - -
a
kreska i pILcIwa 1.0 0.7 0.7 0.6
- - - -
ś ć symbolu a 1.0 0.7 0.7 0.6
w 2.0 tekst 1. 8 1. 5 1.5 1.5
117
OB1El<TY, OZIAL ;:A.GCSPODAAOWANIE
Basen
lF I 953 J BAS
GEOMETRIA Obszar ograniczony ą ą ę ą
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
Tekst basen jest ą ą ą z kodem obiektu.
@
basen
\)3
t::::J
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI :
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 1:1000 12000 1:5000
ś ć linii 0.50 0.35 035 025
basen
tekst 2. 5 1.8 1.8 1.5
Jaz, próg wodny
I F 1954 I JAZ
GEOMETRIA Ł otwarta
ATRYBUTY OPISOWE >J AZWA WARTOSCIDOPUSZCZALNE
ę góma jazu JAG pusty, liczba rzeczywi Sfa
ę dolna jazu JAD pusty. liczba rzeczywista
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
. 215.25
Tekst jaz jest ą ą ą z kodem obiektu. Lini
Jaz 214.00
ć w miejscu progu, ą w kierunku ł wody.
'v 'vv 'v
Gdy ś ć cieku w skali mapy mniejsza od 3.0,
ć symbol.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 15000
:b :
ś ć linii 0.18 0.13 0.13 0. 13

ś ą a 2.0 1.5 1.5 1.0
ś ć ą b 1.5 l.l I.J 0.7
214.00 jaz
tekst 1.8 1.5 1. 5 1.5
Jaz, próg wodny - symbol
I F I 955 I JSZ
GEOMETRIA: Ł otwarta
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTO$CIDOPUSZCZALNE
ę górna jazu JAG pusty. liczba rzeczywista
dolna jazu JAD pusty, li cz':la rzeczywista
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
/
Tekst jaz jest ą ą ą z kodem obiektu
215.25
Symbol ć gdy ś ć cieku w skali mapy
214.00
mniej sza od 3.0.
I
-
jaz
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 1:2000 15000
c·.·.·J
ś ć linii symbolu 0.5 0.35 0.35 0.25
ł ś ć kreski symbol u c 3.0 2.0 2.0 1.5
214.00 jaz tekst 1.8- 1.5 1.5 1.5
118
OBIEKTY, Ł ZAGOSf'uOAft HANI'E
Wodospad I FI 956 I WDS
GEOMETRIA Ł otv.'arta
ATRYBUTY OPfSOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
ę górna wodospadu WDG pusty, li czba rLcczywista
ę dolna wodospadu WDS pusty, li czba rzeczywista
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
215.25
Tekst wdsp. jest ą ą ą z kodem obiektu. ę
214.00 ś ć w miej scu progu, ą w kierunku ł wody.
·v v ' v
wdsp.
Gdy ś ć cieku w ska li mapy mniejsza od 3.0,
ć symbol.
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1: 1000 1:2000 1:5000
b
ś ć li nii 0.1 8 O 13 0.1 3 0. 13

ś ć ą a 2.0 l.5 1.5 1. 0
ś ą b 1. 5 1.I 1. 1 0.7
228.15 wdsp. tekst 1. 8 [, 5 1.5 1. 5
Wodospad - symbol I F 1957 I WSS
GEOMETRIA: Ł otwarta
. ft.TRYBUTY OPISOWE NAZWA W ARTOSCI DOPUSZCZALNE
ę górna wodospadu WDG pusty, liczba rzeczywista
ę dolna wodospadu WDS il'USty, li czba rzeczywista
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
:-
Tekst wdsp. j est ą ą ą z kodem obiektu. ę
215.25
/-;Y
ś ć \I ' miej scu progu.
214.00 x=:- -::/
Symbol ć gdy ś ć cieku w s kali mapy
//----- wdsp.
mni cjs7 .. 1 od 3.0.
/ '
I/I
ELEMENTY PRZEDSTAWl ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPI S ELEMENTU 1:500 \lOGO 1:2000 15000
C ... I
ś ć linii symbolu 0.50 0.35 0.3 5 0.25
ś ć kn:ski symbolu lO 2 .0 2.0 1.5
228.15 wdsp. tekst 1.8 15 !.5 L5
Molo I F 1 958 I MOL
GEOMETRIA Obszar jednospójny ograniczony ą ą ę ą
PRZEDSTA WJENI E GRAFICZNE UWAGI

Tekst molo jest ą ą ą z kodem obiektu. Nie
ś ć budowli prowizorycznych. Nic ś ć gdy ś ć
mola w skali mapy mni ej sza ż 6.0.
Gdy ś ć mola w skali mapy mniejsza od 1.0,
ć symbol
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENJU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
ś ć lini i obrysu 0. 18 0. 13 0. 13
molo
tekst I.8 1.5 1.5 1.5
119
OBIEKTY , DZ:AL Ą
Molo - svmbol I F 1959 I MOS
GEOMETRIA: Ł uogólniona otwarta
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
r
Tekst molo jest ą ą ą z kodem obiektu. Nie
ś ć budowli prowizorycznych. Nie ś ć gdy dl ś ć
mola w skali mapy mn iejsza ż 6.0.Symbol ć gdy
ć mola w skali mapy mniejsza od 1.0
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMeNTU 1500 1:1000 1:2000 15000
p : ... a
ś ć linii symbolu 0. 18 0.13 0.13 0. 13
ś ć symbolu a LO 0.7 0.7 0.6
molo
tekst 1. 8 1.5 1.5 1.5
Odbój, dalba I F I 960 I ODB
GEOMETRlA Punkt
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKAU
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 1:2000 1:5000
b
ś ć linii 0.18 0. 13 -
-
ś a 1.0 1.0 -
00
:: C
rozstaw ś b 1.5 1.5
O '
ł ś ć ś od ż c 1.0 1.0 " . b
a
ł poler I F I 961 I POL
GEOMETRIA Punkt
PRZEDSTA ł GRAFJCTh"E UWAGI
l'
I
Kreska zwrócona od ł ą i wodnego)
w kierunku ł do ę ł
o-
ż Obiekt znajduje ę w ś ę
-o
o-
-o
o-
-o
0-
I
ELEMENTY PRZEDSTA WJENIA GRAFICZNEGO WYMI ARY W SKALI :
ELEMENT OPI S ELEMENTU 1: 500 11000 12000 1:5000
ś ć linii 0. 18 0.13 - -
9
a ś a 1.0 1.0 - -
:: b ś ć kreski b 0. 5 0.5 - -
120
DZlAL
Zapora na cieku I F 1964 I ZPW
GEOMETRIA: Obszarjednospójny ograniczony ą ą ę ą
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOSCIDOPUSZCZALNE
ę górna zapory ZPG pusty, liczba rzeczywista
ę dolna zapory ZPD pusty, liczba rzeczywista
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
\-+-1
n
-- - - ------ --
303.10
31525
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1.1000 1:2000 15000
ś ć linii obrysu 0.50 0.35 0.35 0.25
303.10 tekst 2.5 1. 8 1.8 1.5
Zapora na cieku - symbol I F I 965 I ZPS
GEOMETRIA Ł otwarta (odcinek)
A TR YB UTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
ę górna zapory ZPG pusty, liczba rzeczywista
ę dolna zapory ZPD pusty, liczba rzeczywi sta
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
t "'"
Symbol ć tylko w skali l :5000, i tylko wtedy, gdy
ś ć korony zapory w ska li mapy jest mniejsza od
303. 10
1.0.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 11000 12000 15000
C
ś ć linii symbolu -
-
- 0.25
p,: :a
ś ć symbolu a -
- - 1.0
ł ś ć kreski b - - - 2.0
· b
ś ć symbolu c - równa ś w skali mapy
303.10 tekst
-
- - 1.5
121
OBIEKTY , DUAL ZAGOSPODAR :"ANtE
Stuza I F I 967 I SLZ
GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony ą ę ą
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA Ś DOPUSZCZALNE
ę górna ś SLG pusty, liczba rzeczywista
Rz"dna dolna ś SLD I pusty, liczba rzeczywista
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
Elementami przedstawienia graficznego ś ą tylko
I 35;;0 I
teksty.
28.35
ę obiektu nie posiada przedstawienia graficznego
ś ą ą na mapie), ą go ś
oporowe - (4501KOS) i wrota ś (968/WSL).
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALf
ELEMENT I I OPIS ELEMENTU 1:500 I 11000 I 12000 I L:5000
35.10
I
I tekst 2.5
I
1.8 I 1.8
I
1.5
Wrota ś I F I 968 I WSL
GEOMETRIA: Ł otwarta (odcinek)
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGl
I 35jO I
28.35
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT I I OPIS ELEMENTU 1:500 11:1000 I 1200011:5000
I I ś ć linii wrót 0.50 I 0.35 I 0.35 I 0.25
Ostroga w cieku
lF 1970 JOGA
GEOMETRIA: Obszarjednospójny ograniczony ą ę
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
r
)
Nie ć gdy ł ś ć ostrogi w skali mapy jest mniejsza
od 3.0.
Gdy w skali mapy ś ć ostrogi jest mniejsza od 1.0,
ś ł ś ć nie mni ejsza ż 3.0 ć symbol
ELEMENTY PIRZiDSTA WIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1 :500 l' l: 1000 ' I 12000 I 1:5000
I J ś ć linii obrysu 0. 18 I 0.13 J 0.13 I 0.13
122
OBI EKTY, Ł E
Ostroga w cieku - symbol I F l 971 lOGS
GEOMETRIA: Ł otwarta (odcinek)
PRZEDSTA WlENIE GRAFICZNE UWAGI
l
Symbol ć gdy w skali mapy ś ć ostrogi jest

mni ejsza od 1.0, ś ś ć nie mniej sza ż 3.0
Nie ś ć gdy ł ś ć ostrogi w skali mapy jest mniej sza
I od 3.0.
ELEMENTY P1RZ,DSTAWIENIA GRAFICZNEGO
WYMIARY W SKAU
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 l 1:1000 li :2000 L 1:5000
I
I ś ć symbolu 0.50 I 0.35 I 0.35 I 0.25
Obrys ł ochronnego, grobli IFI 972 I WAL
GEOMETRIA: Obszar j ednospójny ograniczony ą ę ą
PRZEDST A WlENIE GRAFICZNE UWAGI
= I] LJ :LIlIi [j L =
Obiekt nie posiada przedstawienia graficznego ś
ą ą na mapie) . Gdy korona i skarpy ą
ć ę w skali mapy, ł lub grobla
[2 II=
przedstawiane ą przy pomocy skarp, zawartych ę
ą a obrysem.
11I111111111111I111111111
11 1111 1111111 1111111111"
skarpy ę ż ż 2.0, korona nie ę ż ż 1.0
11111,1 [' ,11'1'111111,1111'111 11' 11111'11,111, '\'1
skarpy ę ż ż 2.0, korona ę ż ż 1.0.
1111111 111111111111111111
ś znaku biegnie ą korony walu (grobli) .
Rysunek górny - znak zalecany, dolny - dopuszczalny
Korona walu ochronnego, grobli I F 1973 I KWL
GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony ł ą ę ą
PRZEDST A WIENlE GRAFICZNE
Obiekt nie posiada przedstawienia graficznego ś ą ą na mapie).
Uwagi i ł - patrz obiekt Obr}'s walu ochronnego. grobli F 972 W AL
123
OBI EXTY . ilZIAL CRAF!CZ::E
Przehaczenie - symbol ż ś do ł
I F 1991 J PRR
GEOMETRIA: Punh.1
PRZEDSTAWfENI E GRAFICZNE UWAGI

ELrMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFI CZNEGO WYMIARY W SKAL!:
EU .MENT OPIS ELEMENTU_ 1:500 UDO{) 1:2000 1:5000
Za
ś ć linii 0.18 013 0. 13 0.13
ś ć znaku a 2.0 l.5 1.5 1.0
b
ć ś ć zna ku b 15 !.I 1.1 0.7
ł kierunku wjazdu do podziemia J F J 992 J SWJ
GEOMETRIA Punkt
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAG!
I I
ć w ś (lub co naj mn iej cLC;;ciowo w ś
wjazdu.
I I
I
n
---1
,
ELEMENTY GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT OPIS ELEMENTU 1500 1:1000 1:2000 1:5000
a
ś ć li nii stmlki 0.18 0.13 0.13
- > ,
. .
ś ć sll7alki a 5.0 4.0 3.0 -
.b
ś ć grotu b 1.0 0.8 0.6
c
ś ć grotu c 2. 0 1.6 1.2
ł kierunku cieku (rowu, rzeki)
I F 1993 l
KCl
GEOMETRIA PunkI
PRZEDSTAWI ENIE GRAFICZNE UWAGI
-----
ć ł ż cieku w ł ś co najmniej 150.
- > rz, Ciurek
---------
ELEMENTY PRZEDSTAWI ENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT OPI S ELEMENTU 1:500 1: 1 000 1:2000 1:5000
a
ś ć linii strzalki 0. 18 0.18 0.18 0.13
-> .b
ł ś ć strzalki a 5.0 4.0 JO 20
ś ć grotu b 1. 0 0. 8 0 6 OA
c
ł ś ć grotu c 20 1.6 1. 2 0.8
124
ł ELE'·lENTY GRAFlCZUE
_.
Nazwa ulicy
101
994 I AUL
GEOMETRIA Punkt
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA I Ś DOPUSZCZALNE
Nazwa ulicy, placu GNL I ń znaków alfanumerycznych
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
"-
Kierunek tekstu (ostatnia litera w stos unku do pierwszej) w
"-
' j
azymucie mni ejszym ż 180
0
" /
/
C1l


'o
"-
" , '1> / V-(Ótv..
" j t/'
: 't:.
q,-v '<\
o-
Q0'\
' <1:
'\ /
, >;;>
"j / 180'
/ ;4 '
"u"u
,
ELEMENTY PRZjDSTAWTENIA GRAfiCZNEGO WYMIARY W SKALI
ELEMENT r OPIS ELEMENTt.; 1500 I I: 1000 I 1 :2000 11:5000
Pojezierska
I
I tekst 2.5
I
1.8
I
1. 8
J
1.5
Tekst dodatkowy ż
J FJ
995 J TDD
GEOMETRIA Tekst
ATRYRUTY OPISOWE NAZWA I WARTOSCI DOPUSZCZALNE
ś ć TRD I ą znaków aj fanumeD'cznych
PRZEDSTA WIENIE GRAFICZNE UWAGI
Zalew ń
Dowo lny tekst ś ą
ELEMENTy PRZEDSTAW'JENIA GRAFICZNEGO WYMJARY W SKALI
ELEMENT I OPI S ELEMENTU I :500 I I 1000 I 12000 11 :5000
Zalew
J
I tekst 3.5 I 2. 5 I 2.5
J
1. 8
Tekst dodatkowy ł
J F J
996 ITDM
GEOMETRIA Tekst
ATRYBUTY OPISOWE NAZWA j Ś DOPUSZCZALNE
ś ć TRM I Dowolny dodatkowy tekst ś ą
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI
Muzeum Sztuki
Dowoluy tekst ś ą
ELEMENTY PRZEDSTA WIENIA GRAFICZNt:GO WYMIARY W SKALI
j J OPIS ELEMENTU UOOJ 1I000j 12000JI5000
Muzeum I I tekst 2.5
I
1.8
I
1. 8
I
1. 5
ś I F I 997 I LOD
GEOMETRIA: Ł otwarta
PRZEDSTA WIENIE GRAFIeZN E UWAGI
Stosowani e ś powinno ć ograniczone tylko do
123.45
przypadków ę ę napi sów, dla
'\
uczytelnenia wykres u mapy.
W systemie informatycznym identyfikacja napisów
przypisanych obiektowi ę przez wskazanie
obiektu.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI:
ELEMENT I I OPIS ELEMENTU 1500 I I: 1000 j 12000 J 1:5000
I
I ś ć linii 0.18 I 0. 18 I 0.18 I 0.13
125
OBIEKTY. Ł ELEMENTY
126
C Z Ę Ś Ć E. WYKAZY I SKOROWIDZE
127
SKOROWIDZ OBIEKTÓW MAPY ZASADNICZEJ Ł NAZW
o KOD KOD
NAZWA OBIEKTU
?
ZNA- LlCZ-
F KOWY BOWY
Druga kolumna zawiera oznaczenie ż ś obiektu do ś
obligatoryjnej albo fakultatywnej
Basen
Blok budynku
Blok zabudowy
Brama w ogrodzeniu
Bród
Budowla podziemna
Budowla podziemna projektowana
Budowla ziemna ograniczona skarpami nie umocnionymi
Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi
Budynek
Budynek w ruinie
Chodnik
Cieplarnia, szklarnia
Cmentarz ś ń - symbol
Cmentarz komunalny - symbol
Cmentarz ś ń - symbol
Cmentarz wojenny - symbol
ę ś ć granicy ł
Droga nie ą ę ł
Droga nie ą ę dzialki - symbol
Drzewo iglaste - pomnik przyrody
Drzewo iglaste - symbol
Drzewo iglaste o pomierzonym ł ż
Drzewo ś - pomnik przyrody
Drzewo ś - symbol
Drzewo ś o pomierzonym ł ż
ł ewidencyjna
Estakada, wiadukt
Figura ż kapliczka ż
Fontanna
Fundament budynku, budowli
Gmina, dzielnica
Granica bloku zabudowy
Granica ę ś ł ś
Granica gminy, dzielnicy
Granica konturu klasyfikacyjnego
Granica miasta, powiatu
Granica ę
Granica obwodu spisowego
Granica ń
Granica rejonu spisowego
Granica rejonu urbanistycznego
Granica sporna ł
Granica ż
Granica województwa
Hydrant
Jaz, próg wodny
Jaz, próg wodny - symbol
Jezdnia
Kierunek linii napowietrznej innej sieci kablowej
Kierunek linii napowietrznej sieci komputerowej
Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej
Kierunek linii napowietrznej tv kablowej
128
F BAS 953
F BLO 320
F GPZ 241
F BGB 905
F BRD 854
O BPO 502
O BPP 503
F BUX 365
F BUZ 364
O BUD 312
O BUR 368
F KOD 433
O ClE 362
F CHR 945
F CKO 947
F CIN 946
F CWO 917
O GDE 219
F KON 424
F KSN 425
F DIP 929
F DIN 925
F DIG 921
F DLP 930
F DLN 926
F DLI 922
O GPE 211
F KEM 460
F FIG 915
F FON 909
F BUF 360
O GPG 207
F GAZ 251
F GUL 265
O GAG 215
O GUK 217
O GAP 214
O GAO 216
F GAB 253
O GAK 212
F GAS 252
F GAU 250
F GDS 270
O GUZ 218
O GAW 213
O HYP 513
F JAZ 954
F JSZ 955
F KOA 432
O PKJ 526
O PSA 522
O PLT 521
O PTV 523
SKOR(Jh'IDZ !t'l
Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego ę O PNN 516
Kierunek napowietrznej linii energetycznej ś ę O PSN 517
Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego ę O PWN 518
ł dla pieszych F PND 453
ł dla pieszych - symbol F PNS 458
Komin ł symbol O KMN 366
Komora podziemna benzynowa O UOB 607
Komora podziemna ł O UOC 604
Komora podziemna elektroenergetyczna O UOE 605
Komora podziemna gazowa O UOG 603
Komora podziemna kanalizacji zbiorczej O UOZ 615
Komora podziemna kanalizacyjna O UOK 602
Komora podziemna melioracyjna O UOM 613
Komora podziemna naftowa O UON 609
Komora podziemna poczty pneumatycznej O UOP 610
Komora podziemna sieci innych kablowych O UOJ 616
Komora podziemna sieci innych rurowych O UOI 614
Komora podziemna sieci komputerowej O UOA 611
Komora podziemna sieci niezidentyfikowanej O UOX 608
Komora podziemna telekomunikacyjna O UOT 606
Komora podziemna TV kablowej O UOV 612
Komora podziemna ą O UOW 601
Kontur klasyfikacyjny ż O GPK 209
Kontur ą ą ł osuwisko. F WSZ 827
Korona ł ochronnego, grobli F KWL 973
Kotwa przewodu ł O KTW 686
Kratka ś O KRA 509
Kratka wywietrznika O KRW 508
ę ż chodnika (inna ż ę ż jezdni) F KOC 423
ę ż jezdni, linia zmiany nawierzchni F KOU 420
ę ż linii ł powierzchniowego (duktu) F DUL 266
ę ż jezdni F KOJ 422
ż ż F KRZ 913
Las iglasty - symbol F LSI 935
Las ś - symbol F LSL 936
Las mieszany - symbol F LSM 937
Latarnia na podporze przewodów lub na ł O LAT 515
Linia kolejki ą lub ą F KEL 471
Ł ą napowietrzny budynków, galeria F BUG 342
Molo F MOL 958
Molo - symbol F MOS 959
Most drewniany F MSD 452
Most drewniany - symbol F MDS 457
Most ł F MST 451
Most ł - symbol F MTS 456
Mufa, punkt ł ą kabla O MUF 687
Nazwa ulicy O AUL 994
Niezidentyfikowana armatura naziemna - symbol F UAR 501
ę O GPO 208
Obrys obudowy przewodu podziemnego benzynowego O UBB 667
Obrys obudowy przewodu podziemnego gazowego O UBG 663
Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci rurowych O UBI 674
Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego O UBK 662
Obrys obudowy przewodu podziemnego ł zbiorczego O UBZ 675
Obrys obudowy przewodu podziemnego melioracyjnego O UBM 673
Obrys obudowy przewodu podziemnego naftowego O UBN 669
Obrys obudowy przewodu podziemnego niezidentyfikowanego O UBX 668
Obrys obudowy przewodu podziemnego poczty pneumatycznej O UBP 670
Obrys obudowy przewodu podziemnego sieci komputerowej O UBA 671
Obrys obudowy przewodu podziemnego telekomunikacyjnego O UBT 666
Obrys obudowy przewodu podziemnego TV kablowej O UBV 672
Obrys obudowy przewodu podziemnego ł O UBC 664
Obrys obudowy przewodu podziemnego elektroenergetycznego O UBE 665
Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci kablowych O UBJ 676
129
SKORo· .. aoz
Obrys obudowy przewodu podziemnego ą O UBW 661
Obrys podpory podcienia, wiaty, galerii, przewodu O BUl 310
Obrys przewodu z ą na/nadz. niezidentyfikowanego O UCX 568
Obrys przewodu z ą na/nadz.innych sieci rurowych O UCI 574
Obrys przewodu z ą na/nadz.poczt,;, pneumatycznej O UCP 570
Obrys przewodu z ą na/nadzi emnego benzynowego O UCB 567
Obrys przewodu z ą na/nadziemnego ł O UCC 564
Obrys przewodu z ą na/nadziemnego gazowego O UCG 563
Obrys przewodu z ą na/nadziemnego kanalizacyjnego O UCK 562
Obrys przewodu z ą na/nadziemnego ł zbiorczego O UCZ 575
Obrys przewodu z ą na/nadziemnego nafto'Hego O UCN 569
Obrys przewodu z ą na/nadziemnego ą O UCW 561
Obrys ł ochronnego, grobli F WAL 972
Obwód spisowy F GPB 243
Odbój, dalba F ODB 960
ł lub ę ś ć ł ś F GPL 264
ś F LOD 997
Ogrodzenie ł F BGT 901
Ogrodzenie ł - symbol F BGS 902
Ogród ł - symbol opis F ZOW 943
Osadnik kanalizacji lokalnej ł Chambeau) O SZB 685
Ostroga w cieku F OGA 970
Ostroga w cieku - symbol F OGS 971
ś ł zbiorczego O UPZ 595
ś projektowanego przewodu benzynowego O UXB 647
ś projektowanego przewodu ł O UXC 644
ś projektowanego przewodu elektroenergetycznego O UXE 645
ś projektowanego przewodu gazowego O UXG 643
ś projektowanego przewodu innych sieci kablowych O UXJ 656
ś projektowanego przewodu innych sieci rurowych O UXI 654
ś projektowanego przewodu kanalizacyjnego O UXK 642
ś projektowanego przewodu melioracyjnego O UXM 653
ś projektowanego przewodu naftowego O UXN 649
ś projektowanego przewodu ś O UXX 648
ś projektowanego przewodu poczty pneumatycznej O UXP 650
ś projektowanego przewodu sieci komputerowej O UXA 651
ś projektowanego przewodu telekomunikacyjnego O UXT 646
ś projektowanego przewodu TV kablowej O UXV 652
ś projektowanego przewodu kanalizacji zbiorczej O UXZ 655
ś projektowanego przewodu ą O UXW 641
ś przewodu kablowego na podporach elektroenergetycznego O UEE 536
ś przewodu kablowego na podporach innej sieci kablowej O UEJ 546
ś przewodu kablowego na podporach sieci komputerowej O UEA 541
ś przewodu kablowego na podporach telekomunikacyjnego O UET 535
ś przewodu kablowego na podporach tv kablowej O UEV 542
ś przewodu nadziemnego ł O UEC 534
ś przewodu nadziemnego rurowego benzynowego O UEB 537
ś przewodu nadziemnego rurowego gazowego O UEG 533
ś przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego O UEK 532
ś przewodu nadziemnego rurowego naftowego O UEN 539
ś przewodu nadziemnego rurowego niezidentyfikowanego O UEX 538
ś przewodu nadziemnego rurowego poczty pneumatycznej O UEP 540
ś przewodu nadziemnego rurowego sieci rurowych innych O UEI 544
ś przewodu nadziemnego rurowego ą O UEW 531
ś przewodu podziemnego benzynowego O UPB 587
ś przewodu podziemnego ł O UPC 584
ś przewodu podziemnego elektroenergetycznego O UPE 585
ś przewodu podziemnego gazowego O UPG 583
ś przewodu podziemnego kanalizacyjnego O UPK 582
ś przewodu podziemnego melioracyjnego O UPM 593
ś przewodu podziemnego naftowego O UPN 589
ś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego O UPX 588
ś przewodu podziemnego poczty pneumatycznej O UPP 590
ś przewodu podziemnego sieci kablowych innych O UPJ 596
130
ś przewodu podziemnego sieci komputerowej
ś przewodu podziemnego sieci rurowych innych
ś przewodu podziemnego sieci TV kablowej
ś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego
ś przewodu podziemnego ą
ś toru kolejowego normalnego
ś toru kolejowego ą
ś toru tramwajowego
Oznaczenie ś ą ś ń
Oznaczenie ś ą ś ń
ł poler
ń
Peron
Peron - symbol
Plac gier i zabaw - symbol
Plac sportowy - symbol
ż skarpy.
Podpora ł przewodu lub latarni
Podpora przewodów trakcyjnych
Podpora przewodu lub latarni - symbol
Podpora ł przewodu lub latarni
Pomnik
Pomnik walki i ę ń - symbol
Powiat, miasto
Przehaczenie - symbol ż ś do dzialki
Przejazd pod budynkiem
Przeprawa promowa
Przepust
Przepust - symbol
Punkt adresowy
Punkt granicy ń stabilizowany trwale
Punkt graniczny stabilizowany trwale
Punkt ś ś naturalnej powierzchni terenu
Punkt ś ś szl. uksztalt. powierzchni terenu
Punkt osnowy podstawowej poziomej
Punkt osnowy podstawowej ś
Punkt osnowy podstawowej XYH
Punkt osnowy pomiarowej poziomej
Punkt osnowy ł XYH
Punkt pomierzonej ś ł zbiorczego
Punkt pomierzonej ś przewodu benzynowego
Punkt pomierzonej ś przewodu ł
Punkt pomierzonej ś przewodu gazowego
Punkt pomierzonej ś przewodu innych sieci kablowych
Punkt pomierzonej ś przewodu innych sieci rurowych
Punkt pomierzonej ś przewodu kanalizacyjnego
Punkt pomierzonej ś przewodu melioracyjnego
Punkt pomierzonej ś przewodu naftowego
Punkt pomierzonej ś przewodu niezidentyfikowanego
Punkt pomierzonej ś przewodu poczty pneumatycznej
Punkt pomierzonej ś przewodu sieci komputerowej
Punkt pomierzonej ś przewodu telekomunikacyjnego
Punkt pomierzonej ś przewodu TV kablowej
Punkt pomierzonej ś przewodu elektroenergetycznego
Punkt pomierzonej ś przewodu ą
Punkt roboczy
Punkt ł osnowy poziomej
Punkt ł osnowy ś
Punkt ł granicy ł nie stabilizowany
Punkt zm. cech /spos. inwenl. przewodu benzynowego
Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu ł
Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu elektroenergetycznego
Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu gazowego
Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu innych sieci kablowych
131
O
O
O
O
O
F
F
F
F
F
F
O
F
F
F
F
F
O
F
O
O
F
F
O
F
F
F
F
F
O
O
O
F
F
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
F
O
O
O
O
O
O
O
O
UPA
UPI
UPV
UPT
UPW
KOK
KOW
KOT
SSC
SSN
POL
GPA
PER
PES
PLZ
PLS
WSD
SLU
PTR
SLS
MSZ
POM
PWM
GPP
PRH
BPB
PRM
PST
PSS
ADR
GRP
GRT
WSP
WSU
OPX
OPZ
OPJ
OSM
OSJ
UGZ
UGB
UGC
UGG
UGJ
UGI
UGK
UGM
UGN
UGX
UGP
UGA
UGT
UGV
UGE
UGW
PKR
OSP
OSW
GRO
USB
USC
USE
USG
USJ
\':G tJALH
591
594
592
586
581
427
428
426
324
325
961
204
473
474
950
949
824
511
430
510
512
911
918
206
991
348
440
413
414
238
201
202
801
403
111
112
113
131
123
635
627
624
623
636
634
622
633
629
628
630
631
626
632
625
621
140
121
122
203
707
704
705
703
716
SKORO',,,'j DZ :'!G ł
Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu innych sieci rurowych O USI 714
Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu kanalizacyjnego O USK 702
Punkt zm. cech /spos inwent. przewodu ł zbiorczego O USZ 715
Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu melioracyjnego O USM 713
Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu naftowego O USN 709
Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu niezidentyfikowanego O USX 708
Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu poczty pneumatycznej O USP 710
Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu sieci komputerowej O USA 711
Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu telekomunikacyjnego O UST 706
Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu tv kablowej O USV 712
Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu ą O USW 701
Rampa F RMP 358
Rejon spisowy F GPS 242
Rejon urbanistyczny F GPR 240
Rów nie ą ę ł F KOR 951
Rów nie ą ę ł - symbol F KRO 952
Schody ę F SCH 352
Skarpa nie umocniona F WSN 820
Skarpa umocniona F WSK 818
ł hektometrowy F SLH 402
ł kilometrowy F SLK 401
ń rzeka F ZWR 849
ń rzeka - symbol F ZSR 850
ł kierunku cieku (rowu, rzeki) F KCl 993
ł kierunku wjazdu do podziemia F SWJ 992
Studnia F STO 907
Studnia ł ę O STG 908
Symbol budynku O BUS 313
Symbol komory podziemnej benzynowej O UKB 727
Symbol komory podziemnej ł O UKC 724
Symbol komory podziemnej elektroenergetycznej O UKE 725
Symbol komory podziemnej gazowej O UKG 723
Symbol komory podziemnej kanalizacji zbiorczej O UKZ 735
Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej O UKK 722
Symbol komory podziemnej melioracyjnej O UKM 733
Symbol komory podziemnej naftowej O UKN 729
Symbol komory podziemnej poczty pneumatycznej O UKP 730
Symbol komory podziemnej sieci innych kablowych O UKJ 736
Symbol komory podziemnej sieci innych rurowych O UKI 734
Symbol komory podziemnej sieci komputerowej O UKA 731
Symbol komory podziemnej sieci niezidentyfikowanej O UKX 728
Symbol komory podziemnej telekomunikacyjnej O UKT 726
Symbol komory podziemnej TV kablowej O UKV 732
Symbol komory podziemnej ą O UKW 721
Symbol poboczny granicy bloku zabudowy F GSZ 257
Symbol poboczny granicy gminy, dzielnicy O GSG 234
Symbol poboczny granicy ę O GSO 235
Symbol poboczny granicy obwodu spisowego F GSB 259
Symbol poboczny granicy ń O GSK 231
Symbol poboczny granicy powiatu, miasta O GSP 233
Symbol poboczny granicy rejonu spisowego F GSS 258
Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego F GSU 256
Symbol poboczny granicy województwa O GSW 232
Symbol podpory podcienia, wiaty, galerii, przewodu O BUJ 311
Symbol skarpy nie umocnionej F WNS 821
Symbol skarpy umocnionej F WKS 819
Szafa sterownicza przewodu O STE 688
Szczyt skarpy nie umocnionej. F WSQ 823
Szczyt skarpy umocnionej . F WSG 822
Ś oporowa F KOP 449
Ś oporowa - symbol F KOS 450
Ś F SLZ 967
Ś do podziemia F SWT 356
Tablica informacyjna, drogowskaz F TBL 408
132
Taras, weranda
Tekst dodatkowy ż
T ekst dodatkowy ł
Trawnik - symbol
TrLciny, szuwary - symbol
Urwisko ą ł osuwi ska.
ż gruntowy ł ą z klasyfikacji
Warstwica ą ł
Warstwica pogrubiona
Warstwica pomocnicza
Warstwica ł ą
Wcinka lub trójnik na prLewodzie gazowym
Wcinka lub trójnik na przewodzie kanalizacyjnym
Wcinka lub trójnik na przewodzie ą
Wiata, taras odkryty na podporach
Wiatrak
Wiatrak - symbol
ż ś ń ż widokowa
ż ś ń ż widokowa - symbol
Wjazd do podziemia
ł kwadratowy
ł ą ł
ł ą
Woda ą
Wodospad
Wodospad - symbol
Województwo
Wrota ś
Wydma, ł piaszczysta - symbol
Wylot ł ( wylew)
ł ą osuwisko.
Zabagnienie, ł - symbol
Zakrzewienie - symbol
Zapora na cieku
Zapora na cieku - symbol
Zapora przejazdu kolejowego - symbol
ę nawisu budynku, budowli
Zasuwa liniowa
Zdrój uliczny
Znak drogowy
Znak prLejazdu kolejowego ż ś Andrzeja)
Znak przystanku
Znak skraju toru
Znak sygnalizacji ś
ł kamieni, ł ż nasypowy - symbol.
ł kamieni, ż nasypowy.
Ź ł
Ż ł
133
,-';KORO}o!I oz WG
F 8TO 354
F TOD 995
F TOM 996
F TRA 940
F TRZ 852
F WSW 826
O GPU 210
F WRC 811
F WRG 814
F WRP 812
F WRU 813
O TRG 683
O ł 682
O TRW 681
F BUW 346
F WTR 334
F WTS 335
F WCN 332
F WCS 333
F WJD 350
O WLM 505
O WLZ 506
O WLD 504
F ZWJ 851
F WDS 956
F WSS 957
O GPW 205
F WSL 968
F WYD 860
O WLW 684
F WWO 828
F MOK 858
F LZA 941
F ZPW 964
F ZPS 965
F SZL 412
O BZN 314
O ZAS 507
O HYZ 514
F ZND 407
F PJD 411
F PRZ 406
F SKR 410
F ZNS 409
F ZWK 831
F ZWA 830
F ZRD 856
F BGZ 903
KOD
ZNA-
KOWY
KOD
LlCZ-
SKOROWIDZ OBIEKTÓW MAPY ZASADNICZEJ
Ł KODÓW LITEROWYCH
O
? NAZWA OBIEKTU
BOWY F
Trzecia kolumna zawiera oznaczenie ż ś obiektu do ś
obligatoryjnej albo fakultatywnej
ADR
AUL
BAS
BGB
BGS
BGT
BGZ
BLO
BPB
BPO
BPP
BRD
BTO
BUD
BUF
BUG
BUl
BUJ
BUR
BUS
BUW
BUX
BUZ
BZN
CHR
ClE
CIN
CKO
CWO
OlG
DIN
DIP
DLI
DLN
DLP
DUL
FIG
FON
GAB
GAG
GAK
GAO
GAP
GAS
GAU
GAW
GAZ
GDE
GDS
GPA
238
994
953
905
902
901
903
320
348
502
503
854
354
312
360
342
310
311
368
313
346
365
364
314
945
362
946
947
917
921
925
929
922
926
930
266
915
909
253
215
212
216
214
252
250
213
251
219
270
204
O Punkt adresowy
O Nazwa ulicy
F Basen
F Brama w ogrodzeniu
F Ogrodzenie ł - symbol
F Ogrodzenie ł
F Ż ł
F Blok budynku
F Przejazd pod budynkiem
O Budowla podziemna
O Budowla podziemna projektowana
F Bród
F Taras, weranda
O Budynek
F Fundament budynku, budowli
F Ł ą napowietrzny budynków, galeria
O Obrys podpory podcienia, wiaty, galerii, przewodu
O Symbol podpory podcienia, wiaty, galerii , przewodu
O Budynek w ruinie
O Symbol budynku
F Wiata, taras odkryty na podporach
F Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi
F Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi
O ę nawisu budynku, budowli
F Cmentarz ś ń - symbol
O Cieplarnia, szklarnia
F Cmentarz ś ń - symbol
F Cmentarz komunalny - symbol
F Cmentarz wojenny - symbol
F Drzewo iglaste o pomierzonym ż
F Drzewo iglaste - symbol
F Drzewo iglaste - pomnik przyrody
F Drzewo ś o pomierzonym ł ż
F Drzewo ś - symbol
F Drzewo ś - pomnik przyrody
F ę ż linii ł powierzchniowego (duktu)
F Figura ż kapliczka ż
F Fontanna
F Granica obwodu spisowego
O Granica gminy, dzielnicy
O Granica ń
O Granica ę
O Granica miasta, powiatu
F Granica rejonu spisowego
F Granica rejonu urbanistycznego
O Granica województwa
F Granica bloku zabudowy
O ę ś ć granicy ł
F Granica sporna ł
O ń
134
SKOR2 ·! IOZ i"o '-01;0:';
GPB 243 F Obwód spisowy
GPE 211 O ł ewidencyjna
GPG 207 O Gmina , dzielnica
GPK 209 O Kontur klasyfikacyjny ż
GPL 264 F ł lub ę ś ć ł ś
GPO 208 O ę
GPP 206 O Powiat. miasto
GPR 240 F Rejon urbanistyczny
GPS 242 F Rejon spisowy
GPU 210 O ż gruntowy ł ą z klasyfikacji
GPW 205 O Województwo
GPZ 241 F Blok zabudowy
GRO 203 O Punkt ł granicy ł nie stabilizowany
GRP 201 O Punkt granicy ń stabilizowany trwale
GRT 202 O Punkt graniczny stabi lizowany trwale
GSB 259 F Symbol poboczny granicy obwodu spisowego
GSG 234 O Symbol poboczny granicy gminy, dzielnicy
GSK 231 O Symbol poboczny granicy ń
GSO 235 O Symbol poboczny granicy ę
GSP 233 O Symbol poboczny granicy powiatu, miasta
GSS 258 F Symbol poboczny grani cy rejonu spisowego
GSU 256 F Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego
GSW 232 O Symbol poboczny granicy województwa
GSZ 257 F Symbol poboczny granicy bloku zabudowy
GUK 217 O Granica konturu klasyfikacyjnego
GUL 265 F Granica ę ś ł ś
GUZ 218 O Granica ż
HYP 513 O Hydrant
HYZ 514 O Zdrój ulic.zny
JAZ 954 F Jaz, próg v'/odny
JSZ 955 F Jaz, próg wodny - symbol
KCl 993 F ł kierunku cieku (rowu, rzeki)
I<EL 471 F Linia kolejki ą lub ą
KEM 460 F Estakada, wiadukt
KMN 366 O Komin ł symbol
KOA 432 F Jezdnia
KOC 423 F ę ż chodnika (inna ż ę ż jezdni )
KOD 433 F Chodnik
KOJ 422 F ę ż jezdni
KOK 427 F ś toru kolejowego normalnego
KON 424 F Droga nie ą ę ł
KOP 449 F Sciana oporowa
KOR 951 F Rów nie ą ę ł
KOS 450 F Sciana oporowa - symbol
KOT 426 F ś toru tramwajowego
KOU 420 F ę ż jezdni, linia zmiany nawierzchni
KOW 428 F ś toru kolejowego ą
KRA 509 O Kratka ś
KRO 952 F Rów nie ą ę ł - symbol
KRW 508 O Kratka wywietrznika
KRZ 913 F ż ż
KSN 425 F Dro9a nie ą ę ł - symbol
KTW 686 O Kotwa przewodu ł
KWL 973 F Korona ł ochronnego, grobli
LAT 515 O Latarnia na podporze przewodów lub na ł
LOD 997 F ś
LSI 935 F Las iglasty - symbol
LSL 936 F Las ś - symbol
LSM 937 F Las mieszany - symbol
LZA 941 F Zakrzewienie - symbol
MDS 457 F Most drewniany - symbol
MOK 858 F Zabagnienie, ł - symbol
MOL 958 F Molo
MOS 959 F Molo - symbol
135
SKORO'dIOZ \':S KOOÓ''''
MSD 452 F Most drewniany
MST 451 F Most ł
MSZ 512 O Podpora ł przewodu lub latarni
MTS 456 F Most ł - symbol
MUF 687 O Mufa, punkt ł ą kabla
ODB 960 F Odbój, dalba
OGA 970 F Ostroga w cieku
OGS 971 F Ostroga w cieku - symbol
OPJ 113 O Punkt osnowy podstawowej XYH
OPX 111 O Punkt osnowy podstawowej poziomej
OPZ 112 O Punkt osnowy podstawowej ś
OSJ 123 O Punkt osnowy ł XYH
OSM 131 O Punkt osnowy pomiarowej poziomej
OSP 121 O Punkt ł osnowy poziomej
OSW 122 O Punkt ł osnowy ś
PER 473 F Peron
PES 474 F Peron - symbol
PJD 411 F Znak przejazdu kolejowego ż ś Andrzeja)
PKJ 526 O Kierunek linii napowietrznej innej sieci kablowej
PKR 140 F Punkt roboczy
PLS 949 F Plac sportowy - symbol
PL T 521 O Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej
PLZ 950 F Plac gier i zabaw - symbol
PND 453 F ł dla pieszych
PNN 516 O Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego ę
PNS 458 F ł dla pieszych - symbol
POL 961 F ł poler
POM 911 F Pomnik
PRH 991 F Przehaczenie - symbol ż ś do ł
PRM 440 F Przeprawa promowa
PRZ 406 F Znak przystanku
PSA 522 O Kierunek linii napowietrznej sieci komputerowej
PSN 517 O Kierunek napowietrznej linii energetycznej ś ę
PSS 414 F Przepust - symbol
PST 413 F Przepust
PTR 430 F Podpora przewodów trakcyjnych
PTV 523 O Kierunek linii napowietrznej tv kablowej
PWM 918 F Pomnik walki i ę ń - symbol
PWN 518 O Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego ę
RMP 358 F Rampa
SCH 352 F Schody ę
SKR 410 F Znak skraju toru
SLH 402 F ł hektometrowy
SLK 401 F ł kilometrowy
SLS 510 O Podpora przewodu lub latarni - symbol
SLU 511 O Podpora ł przewodu lub latarni
SLZ 967 F Ś
SSC 324 F Oznaczenie ś ą ś ń
SSN 325 F Oznaczenie ś ą ś ń
STO 907 F Studnia
STE 688 O Szafa sterownicza przewodu
STG 908 O Studnia ł ę
SWJ 992 F ł kierunku wjazdu do podziemia
SWT 356 F Ś do podziemia
SZB 685 O Osadnik kanalizacji lokalnej ł Chambeau)
SZL 412 F Zapora przejazdu kolejowego - symbol
TBL 408 F Tablica informacyjna, drogowskaz
TDD 995 F Tekst dodatkowy ż
TOM 996 F Tekst dodatkowy ł
TRA 940 F Trawnik - symbol
TRG 683 O Wcinka lub trójnik na przewodzie gazowym
TRW 681 O Wcinka lub trójnik na przewodzie ą
TRZ 852 F Trzciny, szuwary - symbol
UAR 501 F Niezidentyfikowana armatura naziemna - symbol
136
SK RU1.-11f.JZ :<000\",'
UBA 671 O Obrys obudowy przewodu podziemnego sieci komputerowej
UBB 667 O Obrys obudowy przewodu podziemnego benzynowego
UBC 664 O Obrys obudowy przewodu podziemnego ł
UBE 665 O Obrys obudowy przewodu podziemnego
elektroenergetycznego
UBG 663 O Obrys obudowy przewodu podziemnego gazowego
UBI 674 O Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci
rurowych
UBJ 676 O Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci
kablowych
UBK 662 O Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego
UBM 673 O Obrys obudowy przewodu podziemnego melioracyjnego
UBN 669 O Obrys obudowy przewodu podziemnego naftowego
UBP 670 O Obrys obudowy przewodu podziemnego poczty
pneumatycznej
UBT 666 O Obrys obudowy przewodu podziemnego
telekomunikacyjnego
UBV 672 O Obrys obudowy przewodu podziemnego TV kablowej
UBW 661 O Obrys obudowy przewodu podziemnego ą
UBX 668 O Obrys obudowy przewodu podziemnego
niezidentyfikowanego
UBZ 675 O Obrys obudowy przewodu podziemnego ł zbiorczego
UCB 567 O Obrys przewodu z ą na/nadziemnego benzynowego
UCC 564 O Obrys przewodu z ą na/nadziemnego ł
UCG 563 O Obrys przewodu z ą na/nadziemnego gazowego
UCI 574 O Obrys przewodu z ą na/nadz.innych sieci rurowych
UCK 562 O Obrys przewodu z ą na/nadziemnego
kanalizacyjnego
UCN 569 O Obrys przewodu z ą na/nadziemnego naftowego
UCP 570 O Obrys przewodu z ą na/nadz.poczty pneumatycznej
UCW 561 O Obrys przewodu z ą na/nadziemnego ą
UCX 568 O Obrys przewodu z ą na/nadz. niezidentyfikowanego
UCZ 575 O Obrys przewodu z ą na/nadziemnego ł
zbiorczego
UEA 541 O ś przewodu kablowego na podporach sieci komputerowej
UEB 537 O ś przewodu nadziemnego rurowego benzynowego
UEC 534 O ś przewodu nadziemnego ł
UEE 536 O ś przewodu kablowego na podporach
elektroenergetycznego
UEG 533 O ś przewodu nadziemnego rurowego gazowego
UEI 544 O ś przewodu nadziemnego rurowego sieci rurowych innych
UEJ 546 O ś przewodu kablowego na podporach innej sieci kablowej
UEK 532 O ś przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego
UEN 539 O ś przewodu nadziemnego rurowego naftowego
UEP 540 O ś przewodu nadziemnego rurowego poczty pneumatycznej
UET 535 O ś przewodu kablowego na podporach telekomunikacyjnego
UEV 542 O ś przewodu kablowego na podporach tv kablowej
UEW 531 O ś przewodu nadziemnego rurowego ą
UEX 538 O ś przewodu nadziemnego rurowego niezidentyfikowanego
UGA 631 O Punkt pomierzonej ś przewodu sieci komputerowej
UGB 627 O Punkt pomierzonej ś przewodu benzynowego
UGC 624 O Punkt pomierzonej ś przewodu ł
UGE 625 O Punkt pomierzonej ś przewodu
elektroenergetycznego
UGG 623 O Punkt pomierzonej ś przewodu gazowego
UGI 634 O Punkt pomierzonej ś przewodu innych sieci
rurowych
UGJ 636 O Punkt pomierzonej ś przewodu innych sieci
kablowych
UGK 622 O Punkt pomierzonej ś przewodu kanalizacyjnego
UGM 633 O Punkt pomierzonej ś przewodu mel ioracyjnego
UGN 629 O Punkt pomierzonej ś przewodu naftowego
UGP 630 O Punkt pomierzonej ś przewodu poczty
pneumatycznej
137
... K006\'1 LI'!'ER "n'CH
UGT 626 O Punkt pomierzonej ś przewodu telekomunikacyjnego
UGV 632 O Punkt pomierzonej ś przewodu TV kablowej
UGW 621 O Punkt pomierzonej ś przewodu ą
UGX 628 O Punkt pomierzonej ś przewodu
niezidentyfikowanego
UGZ 635 O Punkt pomierzonej ś kanalu zbiorczego
UKA 731 O Symbol komory podziemnej sieci komputerowej
UKB 727 O Symbol komory podziemnej benzynowej
UKC 724 O Symbol komory podziemnej cieptowniczej
UKE 725 O Symbol komory podziemnej elektroenergetycznej
UKG 723 O Symbol komory podziemnej gazowej
UKI 734 O Symbol komory podziemnej sieci innych rurowych
UKJ 736 O Symbol komory podziemnej sieci innych kablowych
UKK 722 O Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej
UKM 733 O Symbol komory podziemnej melioracyjnej
UKN 729 O Symbol komory podziemnej naftowej
UKP 730 O Symbol komory podziemnej poczty pneumatycznej
UKT 726 O Symbol komory podziemnej telekomunikacyjnej
UKV 732 O Symbol komory podziemnej TV kablowej
UKW 721 O Symbol komory podziemnej ą
UKX 728 O Symbol komory podziemnej sieci niezidentyfikowanej
UKZ 735 O Symbol komory podziemnej kanalizacji zbiorczej
UOA 611 O Komora podziemna sieci komputerowej
UOB 607 O Komora podziemna benzynowa
UOC 604 O Komora podziemna cieplownicza
UOE 605 O Komora podziemna elektroenergetyczna
UOG 603 O Komora podziemna gazowa
UOI 614 O Komora podziemna sieci innych rurowych
UOJ 616 O Komora podziemna sieci innych kablowych
UOK 602 O Komora podziemna kanalizacyjna
UOM 613 O Komora podziemna melioracyjna
UON 609 O Komora podziemna naftowa
UOP 610 O Komora podziemna poczty pneumatycznej
UOT 606 O Komora podziemna telekomunikacyjna
UOV 612 O Komora podziemna TV kablowej
UOW 601 O Komora podziemna ą
UOX 608 O Komora podziemna sieci niezidentyfikowanej
UOZ 615 O Komora podziemna kanalizacji zbiorczej
UPA 591 O ś przewodu podziemnego sieci komputerowej
UPB 587 O ś przewodu podziemnego benzynowego
UPC 584 O ś przewodu podziemnego ł
UPE 585 O ś przewodu podziemnego elektroenergetycznego
UPG 583 O ś przewodu podziemnego gazowego
UPI 594 O ś przewodu podziemnego sieci rurowych innych
UPJ 596 O ś przewodu podziemnego sieci kablowych innych
UPK 582 O ś przewodu podziemnego kanalizacyjnego
UPM 593 O ś przewodu podziemnego melioracyjnego
UPN 589 O ś przewodu podziemnego naftowego
UPP 590 O ś przewodu podziemnego poczty pneumatycznej
UPT 586 O ś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego
UPV 592 O ś przewodu podziemnego sieci TV kablowej
UPW 581 O ś przewodu podziemnego ą
UPX 588 O ś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego
UPZ 595 O ś ł zbiorczego
USA 711 O Punkt zm. cech I spos. inwent. przewodu sieci komputerowej
USB 707 O Punkt zm. cech Ispos. inwent. przewodu benzynowego
USC 704 O Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu ł
USE 705 O Punkt zm. cech Ispos. inwent. przewodu
elektroenergetycznego
USG 703 O Punkt zm. cech Ispos. inwent. przewodu gazowego
USI 714 O Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu innych sieci rurowych
_USJ 716 O Punkt zm. cech Ispos. inwent . przewodu innych sieci
kablowych
USK 702 O Punkt zm. cech Ispos. inwent. przewodu kanalizacyjnego
138
SKORO»! OZ \':G KOOO'.·, I.ITERO:,'YCIl
USM 713 O Punkt zm. cech Ispos. inwent. przewodu melioracyjnego
USN 709 O Punkt zm. cech I spos. inwent. przewodu naftowego
USP 710 O Punkt zm. cech Ispos. inwent. przewodu poczty
pneumatycznej
UST 706 O Punkt zm. cech Ispos. inwent. przewodu telekomunikacyjnego
USV 712 O Punkt zm, cech Ispos. inwent. przewodu tv kablowej
USW 701 O Punkt zm. cech Ispos, inwent. przewodu ą
USX 708 O Punkt zm. cech Ispos. inwent. przewodu
niezidentyfikowanego
USZ 715 O Punkt zm. cech Ispos. inwent. przewodu ł zbiorczego
UXA 651 O ś projektowanego przewodu sieci komputerowej
UXB 647 O ś projektowanego przewodu benzynowego
UXC 644 O ś projektowanego przewodu ł
UXE 645 O ś projektowanego przewodu elektroenergetycznego
UXG 643 O ś projektowanego przewodu gazowego
UXI 654 O ś projektowanego przewodu innych sieci rurowych
UXJ 656 O ś projektowanego przewodu innych sieci kablowych
UXK 642 O ś projektowanego przewodu kanalizacyjnego
UXM 653 O ś projektowanego przewodu melioracyjnego
UXN 649 O ś projektowanego przewodu naftowego
UXP 650 O ś projektowanego przewodu poczty pneumatycznej
UXT 646 O ś projektowanego przewodu lelekomunikacyjnego
UXV 652 O ś projektowanego przewodu TV kablowej
UXW 641 O ś projektowanego przewodu ą
UXX 648 O ś projektowanego przewodu ś
UXZ 655 O ś projektowanego przewodu kanalizacji zbiorczej
WAL 972 F Obrys ł ochronnego , grobli
WCI 682 O Wcinka lub Irójnik na przewodzie kanalizacyjnym
WCN 332 F ż ś ń ż widokowa
WCS 333 F ż ś ń ż widokowa - symbol
WDS 956 F Wodospad
WJD 350 F Wjazd do podziemia
WKS 819 F Symbol skarpy umocnionej
WLD 504 O ł ą
WLM 505 O ł kwadratowy
WLW 684 O ł ł ( ł ew )
WLZ 506 O ł ą ł
WNS 821 F Symbol skarpy nie umocnionej
WRC 811 F Warstwica ą ł
WRG 814 F Warstwica pogrubiona
WRP 812 F Warstwica pomocnicza
WRU 813 F Warstwica ł ą
WSD 824 F ż skarpy.
WSG 822 F Szczyt skarpy umocnionej ,
WSK 818 F Skarpa umocniona
WSL 968 F Wrota ś
WSN 820 F Skarpa nie umocniona
WSP 801 F Punkt ś ś naturalnej powierzchni terenu
WSQ 823 F Szczyt skarpy nie umocnionej.
WSS 957 F Wodospad - symbol
WSU 403 F Punkt ś ś ł powierzchni terenu
WSW 826 F Urwisko ą ł osuwiska.
WSZ 827 F Kontur ą ą ł osuwisko,
WTR 334 F Wiatrak
WTS 335 F Wiatrak - symbol
WWO 828 F ł ą osuwisko.
WYD 860 F Wydma, ł piaszczysta - symbol
ZAS 507 O Zasuwa liniowa
ZND 407 F Znak drogowy
ZNS 409 F Znak sygnalizacji ś
ZOW 943 F Ogród ł - symbol opis
ZPS 965 F Zapora na cieku - symbol
ZPW 964 F Zapora na cieku
ZRD 856 F Ż ł
139
SKORO\;IDZ " G KOllÓ\" LI'l'ERO','1YCH
ZSR 850 F ń rzeka - symbol
ZWA 830 F ł kamieni, ż nasypowy.
ZWJ 851 F Woda ą
ZWK 831 F ł kamieni , ł ż nasypowy - symbol.
ZWR 849 F Strumien, rzeka
140
KOD KOD
LlCZ- ZNA-
WYKAZ OBIEKTÓW MAPY ZASADNICZEJ
Ł KODÓW LICZBOWYCH
O
? NAZWA OBIEKTU
BOWY KOWY F
111
112
113
121
122
123
131
140
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
231
232
233
234
235
238
240
241
242
243
250
251
252
253
256
257
258
259
264
265
266
270
310
Trzecia kolumna zawiera oznaczenie ż ś obiektu do ś
obligatoryjnej albo fakultatywnej
OPX
OPZ
OPJ
OSP
OSW
OSJ
OSM
PKR
GRP
GRT
GRO
GPA
GPW
GPP
GPG
GPO
GPK
GPU
GPE
GAK
GAW
GAP
GAG
GAO
GUK
GUZ
GDE
GSK
GSW
GSP
GSG
GSO
ADR
GPR
GPZ
GPS
GPB
GAU
GAZ
GAS
GAB
GSU
GSZ
GSS
GSB
GPL
GUL
DUL
GDS
BUl
O Punkt osnowy podstawowej poziomej
O Punkt osnowy podstawowej ś
O Punkt osnowy podstawowej XYH
O Punkt ł osnowy poziomej
O Punkt ł osnowy ś
O Punkt osnowy ł XYH
O Punkt osnowy pomiarowej poziomej
F Punkt roboczy
O Punkt granicy ń stabilizowany trwale
O Punkt graniczny stabilizowany trwale
O Punkt ł granicy dzialki nie stabilizowany
O ń
O Województwo
O Powiat , miasto
O Gmina, dzielnica
O ę
O Kontur klasyfikacyjny ż
O ż gruntowy ą z klasyfikacji
O ł ewidencyjna
O Granica ń
O Granica województwa
O Granica miasta, powiatu
O Granica gminy, dzielnicy
O Granica ę
O Granica konturu klasyfikacyjnego
O Granica ż
O ę ś ć granicy dzialki
O Symbol poboczny granicy ń
O Symbol poboczny granicy województwa
O Symbol poboczny granicy powiatu, miasta
O Symbol poboczny granicy gminy, dzielnicy
O Symbol poboczny granicy ę
O Punkt adresowy
F Rejon urbanistyczny
F Blok zabudowy
F Rejon spisowy
F Obwód spisowy
F Granica rejonu urbanistycznego
F Granica bloku zabudowy
F Granica rejonu spisowego
F Granica obwodu spisowego
F Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego
F Symbol poboczny granicy bloku zabudowy
F Symbol poboczny granicy rejonu spisowego
F Symbol poboczny granicy obwodu spisowego
F ł lub ę ś ć oddzialu ś
F Granica ę ś oddzialu ś
F ę ż linii ł powierzchniowego (duktu)
F Granica sporna ł
O Obrys podpory podcienia, wiaty, galerii , przewodu
141
I:!G KOOC· .... LICZ,BOi'lYCH
311
312
313
314
320
324
325
332
333
334
335
342
346
348
350
352
354
356
358
360
362
364
365
366
368
401
402
403
406
407
408
409
410
411
412
413
414
420
422
423
424
425
426
427
428
430
432
433
440
449
450
451
452
453
456
457
458
460
471
473
474
501
502
503
BUJ
BUD
BUS
BZN
BLO
SSC
SSN
weN
WCS
WTR
WTS
BUG
BUW
BPB
WJD
SCH
BTO
SWT
RMP
BUF
ClE
BUZ
BUX
KMN
BUR
SLK
SLH
WSU
PRZ
ZND
TBL
ZNS
SKR
PJD
SZL
PST
PSS
KOU
KOJ
KOC
KON
KSN
KOT
KOK
KOW
PTR
KOA
KOD
PRM
KOP
KOS
MST
MSD
PND
MTS
MDS
PNS
KEM
KEL
PER
PES
UAR
BPO
BPP
O Symbol podpory podcienia, wiaty, galerii, przewodu
O Budynek
O Symbol budynku
O ę nawisu budynku, budowli
F Blok budynku
F Oznaczenie ś ą ś ń
F Oznaczenie ś ą ś ń
F ż ś ń ż widokowa
F ż ś ń ż widokowa - symbol
F Wiatrak
F Wiatrak - symbol
F Ł ą napowietrzny budynków, galeria
F Wiata, taras odkryty na podporach
F Przejazd pod budynkiem
F Wjazd do podziemia
F Schody ę
F Taras, weranda
F Ś do podziemia
F Rampa
F Fundament budynku, budowli
O Cieplarnia, szklarnia
F Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi
F Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi
O Komin przemyslowy- symbol
O Budynek w ruinie
F Slup kilometrowy
F Slup hektometrowy
F Punkt ś ś szl.uksztalt . powierzchni terenu
F Znak przystanku
F Znak drogowy
F Tablica informacyjna, drogowskaz
F Znak sygnalizacji ś
F Zn ak skraju toru
F Znak przejazdu kolejowego ż ś Andrzeja)
F Zapora przejazdu kolejowego - symbol
F Przepust
F Przepust - symbol
F ę ż jezdni, linia zmiany nawierzchni
F ę ż jezdni
F ę ż chodnika (inna ż ę ż jezdni)
F Droga nie ą ę dzialki
F Droga nie ą ę ł - symbol
F ś toru tramwajowego
F ś toru kolejowego normalnego
F ś toru kolejowego ą
F Podpora przewodów trakcyjnych
F Jezdnia
F Chodnik
F Przeprawa promowa
F Ś oporowa
F Ś oporowa - symbol
F Most ł
F Most drewniany
F ł dla pieszych
F Most ł - symbol
F Most drewniany - symbol
F ł dla pieszych - symbol
F Estakada, wiadukt
F Linia kolejki ą lub ą
F Peron
F Peron - symbol
F Niezidentyfikowana armatura naziemna - symbol
O Budowla podziemna
O Budowla podziemna projektowana
142
",,·y N\z KOD6iv LICZSO',<fYt H
504 WLD O ł ą
505 WLM O ł kwadratowy
506 WLZ O ł ą ł
507 ZAS O Zasuwa liniowa
508 KRW O Kratka wywietrznika
509 KRA O Kratka ś
510 SLS O Podpora przewodu lub latarni - symbol
511 SLU O Podpora ł przewodu lub latarni
512 MSZ O Podpora ł przewodu lub latarni
513 HYP O Hydrant
514 HYZ O Zdrój uliczny
515 LAT O Latarnia na podporze przewodów lub na ł
516 PNN O Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego ę
517 PSN O Kierunek napowietrznej linii energetycznej ś ę
518 PWN O Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego ę
521 PLT O Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej
522 PSA O Kierunek linii napowietrznej sieci komputerowej
523 PTV O Kierunek linii napowietrznej tv kablowej
526 PKJ O Kierunek linii napowietrznej innej sieci kablowej
531 UEW O ś przewodu nadziemnego rurowego ą
532 UEK O ś przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego
533 UEG O ś przewodu nadziemnego rurowego gazowego
534 UEC O ś przewodu nadziemnego ł
535 UET O ś przewodu kablowego na podporach telekomunikacyjnego
536 UEE O ś przewodu kablowego na podporach
elektroenergetycznego
537 UEB O ś przewodu nadziemnego rurowego benzynowego
538 UEX O ś przewodu nadziemnego rurowego niezidentyfikowanego
539 UEN O ś przewodu nadziemnego rurowego naftowego
540 UEP O ś przewodu nadziemnego rurowego poczty pneumatycznej
541 UEA O ś przewodu kablowego na podporach sieci komputerowej
542 UEV O ś przewodu kablowego na podporach tv kablowej
544 UEI O ś przewodu nadziemnego rurowego sieci rurowych innych
546 UEJ O ś przewodu kablowego na podporach innej sieci kablowej
561 UCW O Obrys przewodu z ą na/nadziemnego ą
562 UCK O Obrys przewodu z ą na/nadziemnego
kanalizacyjnego
563 UCG O Obrys przewodu z ą na/nadziemnego gazowego
564 UCC O Obrys przewodu z ą na/nadziemnego ł
567 UCB O Obrys przewodu z ą na/nadziemnego benzynowego
568 UCX O Obrys przewodu z ą na/nadz. niezidentyfikowanego
569 UCN O Obrys przewodu z ą na/nadziemnego naftowego
570 UCP O Obrys przewodu z ą na/nadz. poczty pneumatycznej
574 UCI O Obrys przewodu z ą na/nadz. innych sieci rurowych
575 UCZ O Obrys przewodu z ą na/nadz. ł zbiorczego
581 UPW O ś przewodu podziemnego ą
582 UPK O ś przewodu podziemnego kanalizacyjnego
583 UPG O ś przewodu podziemnego gazowego
584 UPC O ś przewodu podziemnego ł
585 UPE O ś przewodu podziemnego elektroenergetycznego
586 UPT O ś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego
587 UPB O ś przewodu podziemnego benzynowego
588 UPX O ś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego
589 UPN O ś przewodu podziemnego naftowego
590 UPP O ś przewodu podziemnego poczty pneumatycznej
591 UPA O ś przewodu podziemnego sieci komputerowej
592 UPV O ś przewodu podziemnego sieci TV kablowej
593 UPM O ś przewodu podziemnego melioracyjnego
594 UPI O ś przewodu podziemnego sieci rurowych innych
595 UPZ O ś ł zbiorczego
596 UPJ O ś przewodu podziemnego sieci kablowych innych
601 UOW O Komora podziemna ą
602 UOK O Komora podziemna kanalizacyjna
603 UOG O Komora podziemna gazowa
143
hryKAZ t-Je KOOO:·,T
604 UOC O Komora podziemna cieplownicza
605 UOE O Komora podziemna elektroenergetyczna
606 UOT O Komora podziemna telekomunikacyjna
607 UOB O Komora podziemna benzynowa
608 UOX O Komora podziemna sieci niezidentyfikowanej
609 UON O Komora podziemna naftowa
610 UOP O Komora podziemna poczty pneumatycznej
611 UOA O Komora podziemna sieci komputerowej
612 UOV O Komora podziemna TV kablowej
613 UOM O Komora podziemna melioracyjna
614 UOI O Komora podziemna sieci innych rurowych
615 UOZ O Komora podziemna kanalizacji zbiorczej
616 UOJ O Komora podziemna sieci innych kablowych
621 UGW O Punkt pomierzonej ś przewodu ą
622 UGK O Punkt pomierzonej ś przewodu kanalizacyjnego
623 UGG O Punkt pomierzonej ś przewodu gazowego
624 UGC O Punkt pomierzonej ś przewodu ł
625 UGE O Punkt pomierzonej ś przewodu
elektroenergetycznego
626 UGT O Punkt pomierzonej ś przewodu telekomunikacyjnego
627 UGB O Punkt pomierzonej ś przewodu benzynowego
628 UGX O Punkt pomierzonej ś przewodu
niezidentyfikowanego
629 UGN O Punkt pomierzonej ś przewodu naftowego
630 UGP O Punkt pomierzonej ś przewodu poczty
pneumatycznej
631 UGA O Punkt pomierzonej ś przewodu sieci komputerowej
632 UGV O Punkt pomierzonej ś przewodu TV kablowej
633 UGM O Punkt pomierzonej ś przewodu melioracyjnego
634 UGI O Punkt pomierzonej ś przewodu innych sieci
rurowych
635 UGZ O Punkt pomierzonej ś kanalu zbiorczego
636 UGJ O Punkt pomierzonej ś przewodu innych sieci
kablowych
641 UXW O ś projektowanego przewodu ą
642 UXK O ś projektowanego przewodu kanalizacyjnego
643 UXG O ś projektowanego przewodu gazowego
644 UXC O ś projektowanego przewodu ł
645 UXE O ś projektowanego przewodu elektroenergetycznego
646 UXT O ś projektowanego przewodu telekomunikacyjnego
647 UXB O ś projektowanego przewodu benzynowego
648 UXX O ś projektowanego przewodu ś
649 UXN O ś projektowanego przewodu naftowego
650 UXP O ś projektowanego przewodu poczty pneumatycznej
651 UXA O ś projektowanego przewodu sieci komputerowej
652 UXV O ś projektowanego przewodu TV kablowej
653 UXM O ś projektowanego przewodu melioracyjnego
654 UXI O ś projektowanego przewodu innych sieci rurowych
655 UXZ O ś projektowanego przewodu kanalizacji zbiorczej
656 UXJ O ś projektowanego przewodu innych sieci kablowych
661 UBW O Obrys obudowy przewodu podziemnego ą
662 UBK O Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego
663 UBG O Obrys obudowy przewodu podziemnego gazowego
664 UBC O Obrys obudowy przewodu podziemnego ł
665 UBE O Obrys obudowy przewodu podziemnego
elektroenergetycznego
666 UBT O Obrys obudowy przewodu podziemnego
telekomunikacyjnego
667 UBB O Obrys obudowy przewodu podziemnego benzynowego
668 UBX O Obrys obudowy przewodu podziemnego
niezidentyfikowanego
669 UBN O Obrys obudowy przewodu podziemnego naftowego
670 UBP O Obrys obudowy przewodu podziemnego poczty
pneumatycznej
144
\<;G Ć LIC2.Bc: ..
'
i.'C1!
671 UBA O Obrys obudowy przewodu podziemnego sieci komputerowej
672 UBV O Obrys obudowy przewodu podziemnego TV kablowej
673 UBM O Obrys obudowy przewodu podziemnego melioracyjnego
674 UBI O Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci
rurowych
675 UBZ O Obrys obudowy przewodu podziemnego ł zbiorczego
676 UBJ O Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci
kablowych
681 TRW O Wcinka lub trójnik na przewodzie ą
682 WCI O Wcinka lub trójnik na przewodzie kanalizacyjnym
683 TRG O Wcinka lub trójnik na przewodzie gazowym
684 WLW O Wylot ł ( wylew)
685 SZB O Osadnik kanalizacji lokalnej ł Chambeau)
686 KTW O Kotwa przewodu ł
687 MUF O Mufa, punkt ł ą kabla
688 STE O Szafa sterownicza przewodu
701 USW O Punkt zm. cech /spos. inwenl. przewodu ą
702 USK O Punkt zm. cech /spos. inwenl. przewodu kanalizacyjnego
703 USG O Punkt zm. cech /spos inwenl. przewodu gazowego
704 USC O Punkt zm. cech /spos. inwenl. przewodu cieplowniczego
705 USE O Punkt zm. cech /spos. inwenl. przewodu
elektroenergetycznego
706 UST O Punkt zm. cech /spos. inwenl. przewodu telekomunikacyjnego
707 USB O Punkt zm. cech /spos. inwenl. przewodu benzynowego
708 USX O Punkt zm. cech /spos. inwenl. przewodu
niezidentyfikowanego
709 USN O Punkt zm. cech /spos. inwenl. przewodu naftowego
710 USP O Punkt zm. cech /spos. inwenl. przewodu poczty
pneumatycznej
711 USA O Punkt zm. cech /spos. inwenl. przewodu sieci komputerowej
712 USV O Punkt zm. cech /spos. inwenl. przewodu tv kablowej
713 USM O Punkt zm. cech /spos. inwenl. przewodu melioracyjnego
714 USI O Punkt zm. cech /spos. inwenl. przewodu innych sieci rurowych
715 USZ O Punkt zm. cech /spos. inwenl. przewodu ł zbiorczego
716 USJ O Punkt zm. cech /spos. inwenl. przewodu innych sieci
kablowych
721 UKW O Symbol komory podziemnej ą
722 UKK O Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej
723 UKG O Symbol komory podziemnej gazowej
724 UKC O Symbol komory podziemnej ł
725 UKE O Symbol komory podziemnej elektroenergetycznej
726 UKT O Symbol komory podziemnej telekomunikacyjnej
727 UKB O Symbol komory podziemnej benzynowej
728 UKX O Symbol komory podziemnej sieci niezidentyfikowanej
729 UKN O Symbol komory podziemnej naftowej
730 UKP O Symbol komory podziemnej poczty pneumatycznej
731 UKA O Symbol komory podziemnej sieci komputerowej
732 UKV O Symbol komory podziemnej TV kablowej
733 UKM O Symbol komory podziemnej melioracyjnej
734 UKI O Symbol komory podziemnej sieci innych rurowych
735 UKZ O Symbol komory podziemnej kanalizacji zbiorczej
736 UKJ O Symbol komory podziemnej sieci innych kablowych
801 WSP F Punkt ś ś naturalnej powierzchni terenu
811 WRC F Warstwica ą ł
812 WRP F Warstwica pomocnicza
813 WRU F Warstwica ł ą
814 WRG F Warstwica pogrubiona
818 WSK F Skarpa umocniona
819 WKS F Symbol skarpy umocnionej
820 WSN F Skarpa nie umocniona
821 WNS F Symbol skarpy nie umocnionej
822 WSG F Szczyt skarpy umocnionej.
823 WSQ F Szczyt skarpy nie umocnionej.
824 WSD F ż skarpy.
145
826
827
828
830
831
849
850
851
852
854
856
858
860
901
902
903
905
907
908
909
911
913
915
917
918
921
922
925
926
929
930
935
936
937
940
941
943
945
946
947
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
964
965
967
968
970
971
972
973
991
992
993
WSW
WSZ
VWVO
ZWA
ZWK
ZWR
ZSR
ZWJ
TRZ
BRD
ZRD
MOK
WYD
BGT
BGS
SGZ
BGB
STO
STG
FON
POM
KRZ
FIG
CWO
PWM
OlG
OLI
DIN
DLN
DIP
DLP
LSI
LSL
LSM
TRA
LZA
ZOW
CHR
CIN
CKO
PLS
PLZ
KOR
KRO
BAS
JAZ
JSZ
WDS
WSS
MOL
MOS
ODS
POL
ZPW
ZPS
SLZ
WSL
OGA
OGS
WAL
KWL
PRH
SWJ
KCl
F Urwisko ą wypluczyska, osuwiska.
F Kontur ą ą wypluczysko, osuwisko.
F Wypluczysko, ą osuwisko.
F Zwat kamieni, ż nasypowy.
F ł kamieni, ł ż nasypowy - symbol.
F ń rzeka
F ń rzeka - symbol
F Woda ą
F Trzciny, szuwary - symbol
F Bród
F Ź ł
F Zabagnienie, ł - symbol
F Wydma, ł piaszczysta - symbol
F Ogrodzenie ł
F Ogrodzenie ł - symbol
F Ż ł
F Brama w ogrodzeniu
F Studnia
O Studnia ł ę
F Fontanna
F Pomnik
F ż ż
F Figura ż kapliczka ż
F Cmentarz wojenny - symbol
F Pomnik walki i ę ń - symbol
F Drzewo iglaste o pomierzonym ł ż
F Drzewo ś o pomierzonym ł ż
F Drzewo iglaste - symbol
F Drzewo ś - symbol
F Drzewo iglaste - pomnik przyrody
F Drzewo ś - pomnik przyrody
F Las iglasty - symbol
F Las ś - symbol
F Las mieszany - symbol
F Trawnik - symbol
F Zakrzewienie - symbol
F Ogród ł - symbol opis
F Cmentarz ś ń - symbol
F Cmentarz ś ń - symbol
F Cmentarz komunalny - symbol
F Plac sportowy - symbol
F Plac gier i zabaw - symbol
F Rów nie ą ę ł
F Rów nie ą ę ł - symbol
F Basen
F Jaz, próg wodny
F Jaz, próg wodny - symbol
F Wodospad
F Wodospad - symbol
F Molo
F Molo - symbol
F Odbój, dalba
F ł poler
F Zapora na cieku
F Zapora na cieku - symbol
F Ś
F Wrota ś
F Ostroga w cieku
F Ostroga w cieku - symbol
F Obrys ł ochronnego , grobli
F Korona ł ochronnego, grobli
F Przehaczenie - symbol ż ś do ł
F Strzalka kierunku wjazdu do podziemia
F ł kierunku cieku (rowu, rzeki)
146
994
995
996
997
AUL
TDO
TOM
LOO
o Nazwa ulicy
F Tekst dodatkowy ż
F Tekst dodatkowy maly
F ś
147
'.G KODÓ>i LICZBOWYCH
WYKAZ Ń SKRÓTOWYCH W Ś MAPY ZASADNI CZEJ
Uwaga: adnotacja: ż ew. gr.) " oznacza skrót ą pozycji wykazu ż zawartego
w ą Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa
i Gospodarki Ż ś w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
A
aleja (tylko przy nazwie ł
B
benzynowy przewód
budynek biurowy
budynek gospodarczy
budynek handlowy, ł
budynek inny
budynek mieszkalny
budynek o funkcji nie ś
budynek ochrony zdrowia, opieki socjalnej
budynek ś kultury, kultu religijnego
budynek ł
budynek ł magazynowy
budynek transportu, ą ś
budynek w ruinie
budynek w ruinie zabytkowy
C
chodnik
cieplarnia
ł przewody niskiego ś
ł przewody parowe
ł przewody wysokiego ś
D
droga ż
E
elektroenergetyczne przewody inne
elektroenergetyczne przewody nisko nap.
elektroenergetyczne przewody ś nap.
elektroenergetyczne przewody wys. nap.
F
fundament
G
gazowe przewody ę ż
gazowe przewody ś ę ż
gazowe przewody ę ż
gmina
gr.orne inne ż rola, sad, ł ą pastwisko ż
innych sieci kablowych przewody doziemne
innych sieci kablowych przewody w kanalizacji
innych sieci rurowych przewody
J
jezioro (przy nazwie ł
148
al.
b
b
g
h
m
x
z
k
P
s
t
r
r.zab.
ch.
ciepl.
cn
cp
cw
dr
ei
eN
eS
eW
gn
gs
gw
gm.
Ri
jd
jk
Jez.
K
kanalizacja deszczowa
kanalizacja lokalna ł
kanalizacja ogólno ł
kanalizacja ł
kanalizacja sanitarna
kanalizacja zbiorcza przewodów uzbr. terenu
kopalne ż ż ew. gr.)
L
las ż ew. gr.)
Ł
ł ą ł ż ew. gr.)
M
melioracyjne przewody
N
naftowe przewody
ż ż ew. gr.)
niezidentyfikowane przewody kablowe
niezidentyfikowane przewody rurowe
o
ogrody ł
p
ń gospodarstwa ś
ń gospodarstwa rolne,
ń gospodarstwa rybne
pastwisko pod zalesienie ż ew. gr.)
pastwisko ł ż ew. gr.)
peron
plac / plac przy nazwie ł
poczty pneumatycznej przewody
powiat
przeprawa promowa
przewody w kanalizacji zbiorczej
przewód benzynowy
przewód ł
przewód elektroenergetyczny
przewód gazowy
przewód kanalizacyjny
przewód melioracyjny
przewód naftowy
przewód niezidentyfikowany
przewód poczty pneumatycznej
przewód podz. na podstawie digitalizacji
przewód podz. na podstawie mat. ż
przewód podz. na podstawie ś
przewód podziemny ś ą
przewód sieci innych kablowych
przewód sieci innych rurowych
przewód sieci komputerowej
przewód telekomunikacyjny
przewód telewizji kablowej
przewód ą
149
SKRÓTÓW
kd
ki
ko
kp
ks
z
K
Ls
Ł
m
n
N
xk
xr
O.dz.
PGL
PGR
PGRyb.
Psz
Ps
per.
pl. / PI.
P
pow.
pr.
z
b
c
e
g
k
m
n
x
p
D
B
X
A
i
a
t
v
w
WYKAZ SKRÓTÓ''''
R
rampa
rola ż ew. gr.)
rów
rurowe przewody nadziemne
rurowe przewody naziemne
rzeka
S
sad ż ew. gr.)
sieci komputerowej przewody doziemne
sieci komputerowej przewody w kanalizacji
T
telekomunikacyjne przewody miejscowe
telekomunikacyjne przewody tranzytowe
telewizji kablowej przewody doziemne
telewizji kablowej przewody w kanalizacji
tereny komunik. inne ż drogi i szlaki kolej. ż ew. gr.)
tereny niezabud.na terenach urzadzonych ż ew. gr.)
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ż ew. gr.)
tereny ż ż inne wg ew. gr.)
tereny ą - drogi ż ew. gr.)
tereny ą - szlaki kolejowe ż ew. gr.)
tereny ą admin. publicznej ż ew. gr.)
tereny ą budownictwa ż ew. gr.)
tereny ą energetyki ż ew. gr.)
tereny ą mieszkalne ż ew. gr.)
tereny ą ł ż ew. gr.)
tereny ą skladowe ż ew. gr.)
tereny ą ł ż ew. gr.)
tereny zadrzewione i zakrzaczone ż ew. gr.)
U
ż kopalne ż ew. gr.)
W
wiatrak
ż ś ń
ż ż
ż widokowa
ą przewody sieci ogólnej
ą przewody sieci lokalnej
wodospad
wody ą (nie ą nazw ł
województwo
Z
zatoka (tylko przed ą ł ą
Ź
ż ł
150
rmp.
R
w.
Rn
Rz
rz.
S
ad
ak
tm
tt
vd
vk
Tk
Bp
rek
Tr
dr
kol
Br
Bb
Be
B
Ba
Bs
Bu
Lz
K
wir.
w.cn.
ż
w.wid.
wo
wl
wdsp
ws
woj.
Zat.
ż
SKORO\>1IO: SKRÓTÓ',·;
kol tereny ą - szlaki kolejowe ż ew. gr.)
kp kanalizacja ł
ks kanalizacja sanitarna
Ls
Lz
Ł
m
m
N
n
O.dz.
p
p
per.
PGL
PGR
PGRyb.
pl . / PI.
pow.
pr.
Ps
Psz
R
r
r.zab.
rek
Ri
rmp.
Rn
Rz
rz.
s
s
t
Tk
tm
Tr
tt
v
vd
vk
w
w.
w.cn.
ż
w.wid.
wdsp
wl
wo
woj.
ws
wtr.
las ż ew. gr.)
tereny zadrzewione i zakrzaczone ż ew. gr.)
ł ą ł ż ew. gr.)
budynek mieszkalny
przewód melioracyjny
ż ż ew. gr.)
przewód naftowy
ogrody ł
budynek ł
przewód poczty pneumatycznej
peron
ń gospodarstwa ś
ń gospodarstwa rolne,
ń gospodarstwa rybne
plac / plac przy nazwie ł
powiat
przeprawa promowa
pastwisko ł ż ew. gr .)
pastwisko pod zalesienie ż ew. gr.)
rola ż ew. gr.)
budynek w ruinie
budynek w ruinie zabytkowy
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ż ew. gr.)
gr.orne inne ż rola, sad, ł ą pastwisko ż
rampa
rurowe przewody nadziemne
rurowe przewody naziemne
rzeka
sad ż ew. gr.)
budynek ł magazynowy
budynek transportu, ł ą ś
przewód telekomunikacyjny (1 :5000)
tereny komunik. inne ż drogi i szlaki kolej. ż ew. gr.)
telekomunikacyjne przewody miejscowe
tereny ż ż inne wg ew. gr.)
telekomunikacyjne przewody tranzytowe
przewód telewizji kablowej (1 :5000)
telewizji kablowej przewody doziemne
telewizji kablowej przewody w kanalizacji
przewód ą (1 :5000)
rów
ż ś ń
ż ż
ż widokowa
wodospad
ą przewody sieci lokalnej
wodociagowe przewody sieci ogólnej
województwo
wody ą (nie ą nazw ł
wiatrak
152
OZ
x budynek o funkcji nie ś
x przewód niezidentyfikowany (1 :5000)
X przewód podz. na podstawie ś
xk niezidentyfikowane przewody kablowe
xr niezidentyfikowane przewody rurowe
z budynek ochrony zdrowia, opieki socjalnej
z kanalizacja zbiorcza przewodów uzbr. terenu
z przewody w kanalizacji zbiorczej
Zat. zatoka (tylko przed ą ł ą
ź ź ł
153
SKOROWIDZ SKRÓ'!'Ó'"
154
Ł Ą NR 2
WARUNKI EDYCJI MAPY ZASADNICZEJ
Uwaga: Wszystkie ż podane wymiary ż w milimetrach.
1. Mapa w postaci klasycznej.
przy prowadzeniu mapy w postaci klasycznej pierworys mapy zasadniczej wykonywany jest na
arkuszach formatu A 1. Do ż dopuszcza ę papier ś podklejony ą ą
oraz ę ś ą i inne ł których zmiany wymiarów pod ł zmian ś
i temperatury powietrza nie ą 0.2 ł ż ramek arkusza mapy.
ś ć mapy zasadniczej ż ż ć prowadzona w formie nakladek tematycznych na folii.
Kopie mapy wykonywane ą stosownie do potrzeb na ż materiale, ą ć ą
ś ć (wybrane nakladki) i ą ć ż poziom ś
2. Mapa w postaci numerycznej.
przy prowadzeniu mapy w postaci numerycznej nie istnieje pierworys. ś ć mapy ż ć
prowadzona w sposób rozwarstwiony - w zbiorach warstw lub zbiorach obiektów. Kopie mapy
tworzonej numerycznie ą ą stosownie do potrzeb ż
• na ż materiale,
za ś ż ą ń (drukarki , plotery, ś
ą ć ą ś ć (wybrane warstwy lub zbiory obiektów, ę niektórych
atrybutów opisowych)
• ą ć ż poziom ś
3. Klauzula ą stopnia ś
Dla potrzeb ą dopuszcza ę tworzenie kopii niekartometrycznych, o charakterze szkicu.
W ś za szkic ż ć ę której skale ż i w poprzek arkusza
ś po ą kopii ż ą ę
Poziom ś ń zaufania do skali kopii) powinien ć ś w klauzuli
umieszczanej na kopii przez jej ę ś ć klauzuli umieszczanej na kopii o charakterze
szkicu poprzedzona powinna ć ł Ż
4. ś ć linii
ś linii podane w ą nr 1 oparto na typoszeregu ą z pisakami i szablonami
zgodnymi z normami PN i DIN. ś linii znaków edytowanej mapy ć ą 0.13, 0.18,
0.25, 0.35, 0.50.
Do ś ś mapy w ś skali ż ę trzech ś linii zestawionych w tablicy
ż
LINIA SKALA
1 :500 1 :1000 1 :2000 1 :5000
cienka 0.18 0.13 0.13 0.13
ś 0.35 0.25 0.25 0.18
ruba 0.50 0.35 0.35 0.25
5. Krój i ś ć tekstu
Do wszystkich tekstów mapy oraz opisów pozaramkowych ć ż pismo blok ł
ś tekstu podane w ł ą nr 1 oparto na typoszeregu ą z pisakami
i szablonami zgodnymi z normami PN i DIN.
ś tekstów ś mapy i opisów pozaramkowych ć ą 1.5, 1.8, 2.5, 3.5, 5.0, 7.0
i ś ą ć ą o ś równej 1/10 ś z ą pisma o ś 1.5,
które ś powinno ć ś ą 0.13.
155
Ł Ą NR 2
6. Dopuszczalne odchylenia od ś linii i ś tekstu.
Ze ę na ż ś ć i koszt ę koniecznego do precyzyjnego spelnienia ń
ą edycji automatycznej, dopuszcza ę ę obrazu mapy z odchyleniami od wymiarów
podanych w ł ą nr 1 wg zasad:
A . ś ć linii.
Dopuszcza ę odchylenia od podanych wymiarów ś linii w ę i w ł o nie ę ż
20%. przy czym:
- ś zmiana ż z ś nie jest ę ż 5%, kierunek zmian jest dowolny (tzn.
dopuszczalne jest, ż ś ć linii grubszych maleje o ń ś lub odwrotnie),
- ś zmiana którejkolwiek ś przekracza 5%, to wszystkie nie ą lub nie ą (tzn.
ł ą nie ć ś ś jednak ą to w ę ą ę wszystkie
ą lub wszystkie ą
B. ś ć pisma.
Dopuszcza ę odchylenia:
od podanych ś pisma, nie ę jednak ż o +10% oraz -25%,
• od ł ż ś pisma 1/10 jego ś w ł do 1/12 i w ę do 1/8.
Zarówno w systemach ś ą ś ć pisma ś w milimetrach, jak i w tych,
gdzie ę przeliczenie przez punkty typograficzne, przed ą mapy ż ż
ć prób, bowiem przy ż procesach technologicznych i ż ż ę
ę i oprogramowania), odchylenia w ś pisma ą ć znaczne.
156
Ł Ą NR 3
ZMIANY W STOSUNKU DO WYDANIA Z 1995 ROKU
INSTRUKCJI K-1
ą niniejszy ma ć pomoc dla wsz)'stkich ż w proces tworzenia mapy,
zarÓwno tradycyjnej jak i numerycznej, a ś tych ostatnich w ś dla tych, którzy
skonstruowali odpowiednie oprogramowania zgodne z poprzednim wydaniem Instrukcji.
ZMIANY W Ś INSTRUKCJI
ś ć instrukcji ł nieznacznym poprawkom, w tym wymianie pojedynczych slów i ń
ś paragrafów w celu ę ł Zmieniono § 38. Poprawiono ż oczywiste ł ę (np.
numer ł ą i ę ś wprowadzonych nowych przepisów:
ą Ministra Gospodarki Przestrzennej i BudowniclWa oraz Minislra Rolnictwa i Gospodarki
Ż ś z dn. 17 grudnia 1996 w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Instrukcji G-7 Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu.
ZMIANY W Ś Ł Ą NR 1
Znaczna ę ś ć zmian spowodowana zostala równoczesnym z przygotowaniem nowego wydania
opracowaniem Instrukcji G-7 GESUT i ś ą wzajemnego dostosowania K-I i G-7.
Dotyczy to w ę ś obiektów ą w ł uzbrojenia terenu, ale nie tylko.
Generalnie ą ł
- zmniejszenie ś tekstów opisów (dotyczy wszystkich obiektów),
- zmniejszenie ś symboli (dotyczy ę ś symboli),
- uproszczenia w przedstawianiu budynków (zmniejszenie liczby obiektów),
- ą symboli jako osobnych obiektów ę liczby obiektów).
Ć A . UWAGI OGÓLNE DO Ś
- wyeliminowano niektóre ę ś
- dodano ę "Atrybuty Ogólne"(str. I 7), ą ą ą nie ł ą ę ś ć § 38.
Ś Ć B. UWAGI REDAKCyJNt:
Rozdzial Uwagi do tekstów nazw i numerów obszarów - do tekstu Numer adresowy ś ć równolegle do osi
ulicy, dodano ą do osi ulic),.
Rozdzial Uwagi ogólne do budynków - istotne zmiany w ś do budynków:
Wobec braku kryterium ż w przepisach budowlanych i ż - nie ż ę
budynków ognioodpomych i nieognioodpomych.
Budynek ś ę ą ą ł ą
Budynek ś ę zgodnie z ł ż jego przyziemia. Budynki wniesione z aerofotogrametrii, o ile
nie dokonano redukcji okapów i pomiaru nawisów, ś ć ż zgodnie z ich obrysem. Gdy nawisy
ę ś nadziemnej znacznie ą poza przyziemie, do zaznaczenia ich ę ż ć ż obiektu
Obrys nawisu.
Nie ż ę litery k po liczbie kondygnacji . Poprzednio wprowadzona, aby ż ć ę ę od
numeru adresowego, okazala ę elementem ę a ą ż ą ę mapy.
Rozdzial Atrybuty funkcji budynku i generalizacja - drobne poprawki tablicy "lista ś atrybutu
ż ą funkcja budynku>" i uwag, ą ę ą istotne zmiany:
ę m ą ą budynek mieszkalny umieszcza ę na budynku, tak jak wszystkie pozostale litery
ą ś ć atrybutu ż ą funkcja budynku>" (poprzednio ł to ą
litery k po numerze ż kondygnacji nie stosuje ę
at rybut <fimkcja specjalna budynku> nie ę wszystkie budynki ą tym samym ł
opisu i generalizacji .
symbol budynku ma takie atrybuty opisowe jak budynek.
Rozdzial Uwagi do sieci uzbrojenia terenu
- istotne zmiany w tablicy Rodzaje i typy sieci :
ć ą - dodano ł na typy,
• ć gazowa - dodano ł na typy,
ć ł - zmieniono ł na typy,
• ć telekomunikacyjna - zmieniono ł na typy,
zamiast rodzaju Sieci Inne utworzono dwa rodzaje: Sieci Inne Rurowe i Sieci Inne Kablowe,
ć niezidentyfikowana - dodano podzial na typy,
ć komputerowa - dodano ł na typy,
157
ZI\LACZNIX NR 3
ć TV kablowej - dodano ł na typy,
- dodano ę ł ą ą do Instrukcji G-7, gdy ł ż jest GESUT,
- zmieniono kod i ś atrybutu ź ł danych o ż obiektu>,
- zmieniono ę w opisie przewodów w skali 1:5000,
- dodano ś li sty ś nowego atrybutu <rodzaj budowli podziemnej>.
Ś Ć C Ł TWORZENIA OPISÓW PRZEWODÓW
Wewszystkich rodzajach przewodów:
zmieniono kod atrybutu UUY na ZRD i ę ł ą ze <sposób umiej scowienia> na ź ł danych
o ż przewodu>, dokonano korekty w ś ś tego atrybutu.
ę infO\macje o wariantowym ł ż lub nie ł ż Geod. Ewid. Sieci Uzbr. Terenu) opisie
przewodów. Opis przewodów po ł ż GESUT definiuje obecnie Instrukcja G-7.
ę atrybut UST <numer przewodu w GESUT> i atrybut UIY <funkcja przewodu>, oba te atrybuty
ą ą z GESUTem i przewidziane w Instrukcji G-7.
zmieniono znak "x" wstawiany ę wymiarem poziomym a pionowym na znak kropki ę W
przypadku gdy nie znany jest wymiar poziomy, a znany pionowy, napis kdx1800 (kanalizacja
deszczowa, dane o ż z pomiaru,wymiar poziomy nieznany, wymiar pionowy 1800 mm) ż
ć pomylony z napisem kdX1800 (kanalizacja dane o ł ż ś wymiar
poziomy 1800 mm) Znak "x" ę ą przewodów a ich ś ą (przewody cieplownicze) pozostal
bez zmian.
Ponadto dla przewodów nr:
l. ą - dodano atrybut UL W <typ sieci ą
2. kanalizacyjnych - ę atrybut UKK <ksztall przekroju przewodu kanalizacyjnego>,
3. gazowych - dodano atrybut ULG <typ sieci gazowej>,
4. ł - zmieniono ę i ś ł atrybutu ULC ,
6. telekomunikacyjnych - zmieniono ę i ś dopuszczalne atrybutu UL T,
8. niezidentyfikowanych - zmieniono kody atrybutów ULU, UBU, USU na ULX, UBX, USX,
14. sieci innych - wobec utworzenia w to miejsce dwu rodzajów sieci (sieci innych nuowych, sieci innych
kablowych), na pozycji 14 ł rodzaj sieci inne rurowe, ale bez atrybutu UKI <ksztah przekroju
przewodu>,
15. ł zbiorczych - ę atrybut UKZ <ksztall przekroju ł
16. sieci innych kablowych - ł nowy rodzaj sieci z ł na pozycji 14,
17. projektowanych - zmiana nrz 16 na 17, wobec nowej pozycji 16.
Ę Ś Ć D. KATALOG OBIEKTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH
OBIEKTY 100
112 OPZ, 1 J3 OPJ, 123 OSJ Punkty osnów - zmieniono symbole.
140 PKR Punkt roboczy - nowy obiekt.
OBIEKTY 200
201 Punkt granicy ń stabilizowany ł - dodano atrybut <nr pknl granicznego>.
202 GRT, 203 GRO Punkty graniczne - zmieniono ę ś ć ł na ś ć
przesianiania), zmieniono kody atrybutów.
209 GPK Kontur klasyfikacyjny - dodano w nazwie ł Ż poprawiono rysunek.
210 GPU ż gruntowy - dodano w nazwie tekst ą z klasyfikacji, zmiana kodu atrybutu.
2ll GPE Dzialka ewidencyjna - zmiana kodu atrybutu, zmiana ś tekstów, zmiana na rysunku
ł ę orientacji napisów nr adresowy ł przy ulicy Elektoralnej.
217 GUK Granica konturu - zmieniono rysunek.
219 GDE ę ś ć granicy dzialki - zmiana tekstu uwagi, ą ze ą uwagi do obiektów 202 i 203 -
ę wymogu urywania ę linii 0.5 mm przed punktem ł
231 GSK Symbol poboczny granicy ń zmiana kodu atrybutu.
232 GSW ł poboczny granicy województwa - kod literowy GA W zmieniono na GSW.
238 ADR Punkt adresowy - zmiana kodu atrybutu, zmiana ł ę orientacji nr adresowych.
259 GAB Symbol poboczny granicy obwodu spisowego - poprawiono kod GAB na GSB.
264 GPL ś - wobec nowych ł ń ewidencji gruntów:
- zmiana kwalifikacji obiektu na fakultatywny (F) ,
- zmiana nazwy na Oddzial lub ę ś ć oddzialu ś
- zmiana geometrii na Obszar spójny ograniczony ł ą ę ą
- zmiana nazwy atrybutu nr ł na nr ę ś ł
- zmiana ś dopuszczalnej w/watrybutu, aby ł ą ć nr ł ż np. 234/3
- zmieniony rysunek i dodana uwaga.
158
ZALACZNIK NR 3
502 BPO Budowla podziemna -ze ę potrzeby G7
I. dodano atrybuty rodzaj budowli, ę góma, ę dolna ..
2. zmieniono tekst uwagi z ś Linia biegnie obrysem ogólnie ę ś ż tunelu.
ą ń dodatkowych (pomieszczenia techniczne itp.) nie ś ć na ś ć Linia biegnie obrysem
ę ś ż tunelu, wraz z ą dodatkowymi (pomieszczenia techniczne itp.).
503 BPP Budowla podziemna projektowana - nowy obiekt.
504,505,506,507,508,509 - ę symbol pikiety.
510 SLS Podpora przewodu lub latarni - symbol - nowy obiekt.
511 SLU Podpora jednoslupowa przewodu - dodano lub latarni , ę symbol.
512 MSZ Podpora wieloslupowa przewodu - dodano lub latarni, ę symbol.
516 - 518 Kierunek linii ... - zmieniono na Kierunek napowietrznej linii ... , zmieniono ę
524 PKl Kier. linii napow. innej sieci kablowej - zmiana kodu na 526 PKJ ,zmiana geometrii.
535,6,541,2,6 UE? ś przew. nadziemnego kablowego - ę atrybuty.
546 UEI ś przewodu nadziemnego sieci rurowych innych - zmiana kodu na 544 UEI.
544 UEI ś przew. nadziemnego innej sieci kablowej - zmiana kodu na 546 UEJ.
561-575 - zmiana kodu z OC? na UC?
594 UPI ś przew. podz. sieci innych - zmieniono na innych rurowych i ę atrybut ksztalt
przekroju,
595 UPZ ś kanalu zbiorczego - nowy obiekt.
596 UPJ ś przew. podz. sieci innych kablowych - nowy obiekt.
OBIEKTY 600
614 UOI Komora podziemna sieci innych - dodano ł rurowych.
616 UOJ Komora podziemna sieci innych kablowych - nowy obiekt.
621-636 UG? Punkt pomierz. wys. pJ'Zewodu ... - zmiana kodu atrybutu.
634 UGl Punkt pomierzonej wys. przewodu sieci innych - dodano ł rurowych.
635 UGZ Punkt pomierzonej wys. kanalu zbiorczego - nowy obiekt.
636 UGJ Punkt pomierzonej wys. przewodu sieci innych kablowych - nowy obiekt.
641 - 656 UX'! ś projektowanego przewodu ... - zmiana kwalifikacji na obligatO/yjny (O). zmiana ś
atrybutu (nr projekltl na I1r protoko/u ZUDP) .
654 UXl ś projektowanego przewodu sieci innych - dodano ł rurowych.
656 UXJ ś projektowanego przewodu sieci innych kablowych - nowy obiekt.
674 OBI Obrys z ą przewodu podz. sieci innych - dodano slowo rurowych.
676 OBJ Obrys z ą przewodu podz. sieci innych kablowych - nowy obiekt.
661-676 - zmiana kodu z OB? na UB?
OBIEKTY 700
701-716 - zmiana kodu z ZS? na US'?
714 ZSl Punkt zmiany cech ... przewodu sieci innych - dodano slowo rurowych.
716 ZSJ Punkt zmiany cech ."przewodu sieci innych kablowych - nowy obiekt.
OBIEKTY 800
818 WSK Skarpa umocniona - zmieniono kod li czbowy, symbol.
819 WKS Symbol skarpy umocnionej - nowy obiekt..
820 WSN Skarpa nie umocniona - zmieniono kod liczbowy, ę symbol.
821 WNS. Symbol skarpy nieumocnionej - nowy obiekt.
849 ZWR ń rzeka - zmieniono kod liczbowy, ę symbol.
850 ZSR ń rzeka - symbol - nowy obiekt.
851 ZWJ Woda ą zmieniono oznaczenie w na ws.
OBIEKTY 900
901 BGT Ogrodzenie trwale - ę symbol.
902 BGS Ogrodzenie trwale - symbol - nowy obiekt.
903 BGZ Ż ł - ograniczono do jednego znaku.
908 STG Studnia ę - uznano za obligatoryjny.
915 FIG Figura, kapliczka ż - ograniczono do jednego symbolu.
913 KRZ ż ż - uznano za obiekt ż w skali 1:5000.
915 FIG Figura, kapliczka ż - ograniczono do jednego symbolu.
918 PWM Pomnik walki i ę ń - dodano ę o wykorLystaniu obiektu Budynek.
935 LSl Las iglasty - ograniczono do jednego symbolu.
936 LSL las ś - ograniczono do jednego symbolu.
940 TRA Trawnik - ograniczono do jednego symbolu.
941 LZA Zakrzewienie - ograniczono do jednego symbolu.
945 CHR Cmentarz ś ń - zmieniono kod, ograniczono do jednego symbolu.
160
946 CIN Cmentarz ś ń - ograniczono do jednego symbolu.
947 CKO Cmentarz komunalny - ograniczono do jednego symbolu.
951 KOR Rów nie ą ę ł - zmiana kodu liczbowego, ę symbol.
952 KOR Rów nie ą ę ł -symbol - nowy obiekt.
953 BAS Basen - zmiana kodu liczbowego.
954 JAZ Jaz, próg wodny - zmiana kodu liczbowego, ę symbol.
955 JSZ Jaz, próg wodny - symbol - nowy obiekt.
956 WDS Wodospad - zmiana kodu liczbowego, ę symbol.
957 WSS Wodospad - symbol- nowy obiekt.
958 MOL Molo - zmiana kodu liczbowego, ę symbol.
959 MOS Molo - symbol - nowy obi ekt.
964 ZPW Zapora na cieku - zmiana kodu liczbowego, ę symbol.
965 ZPS Zapora na cieku- ł - nowy obiekt.
967 SLZ Ś - ę symbol.
968 WSL Wrota ś - ę symbol.
970 OGA Ostroga w cieku - ę symbol.
971 ZPS Ostroga w cieku- symbol - nowy obiekt.
994 AUL Ulica - nowy obiekt.
995 TDD Tekst dodatkowy ż - nowy obiekt.
996 TDM Tekst dodatkowy maly- nov.'Y obiekt.
997 LOD ś - nowy obiekt.
161
Z AU',CZN l K NR 3