You are on page 1of 67

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA TURYSTYKI I REKREACJI

PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA

WPŁYW REKLAMY NA ROZWÓJ TURYSTYKI

Autor: Anna Maszewska

Praca licencjacka
napisana pod kierunkiem

2

BIAŁYSTOK 2008

Karta Dyplomowa
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Wydział Zarządzania

studia niestacjonarne

nr albumu studenta: …67175….. rok akademicki: 2008/2009………… kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja ……………………

licencjackie Katedra Turystyki i Rekreacji……………. specjalność: ………………….

…………………Anna Maszewska………………………………………..
(Imię i nazwisko dyplomanta)

Temat pracy dyplomowej: Wpływ reklamy na rozwój turystyki Zakres pracy:

1.

2.

3.

4.

5.

....................... funkcje oraz istota skutecznej i efektywnej reklamy ..................1...47 3................ Pojęcie.6 1............ dotarcie środków reklamy do adresatów…15 2...20 2.........23 2.............. Ogólna charakterystyka hotelu .........42 3...........6 1..........................................4 SPIS TREŚCI WSTĘP ...59 LITERATURA ..........................................................................................................................................2.........32 2. Współczesne sposoby wpływania na klienta .................3.3....... Oddziaływanie reklamy na odbiorcę........ Identyfikacja produktu turystycznego w systemie marki przez klienta ........2............... motywy i konsumpcja turystyczna społeczeństwa ......................................................................... Formy promocji hotelu ......................... kryteria klasyfikacji oraz istota różnych rodzajów propagowania................. Ocena działań promocyjnych prowadzonych przez hotel – analiza ankiety ...WPŁYW REKLAMY NA POZYSKANIE KLIENTA ............. środki i kryteria ich wyboru .......2..........4......REKLAMA W DZIAŁALNOŚCI HOTELU „RYDZEWSKI” ..........................4 1..................3...........51 PODSUMOWANIE ................................20 2......... Potrzeby....49 3...........................................................................47 3.................Charakterystyka i klasyfikacja wybranych typów konsumentów ......11 1.....................................................................................................Rodzaje reklamy...............................................................1........................61 Spis załączników .........63 ...........1....................................................................OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REKLAMY ...............................

W mojej pracy w rozdziale trzecim zamieszczona została ankieta. pośrednia komunikacja poprzez różne środki przekazu. Celem mojej jest udowodnienie. Praca składa się z trzech rozdziałów. w której. Reklama zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług. popierania określonych spraw lub idei np. zaczęłam dostrzegać różnicę pomiędzy różnymi formami reklamy. na co dzień wykorzystuje się reklamę na manipulację klienta. ponieważ chciałam przedstawić. Drugim bardzo ważnym pojęciem. Od dawna pojęcie reklama wzbudza u mnie bardzo duże zainteresowanie. ponieważ to od niego zależy czy dany produkt zakupi. promowanie marki. iż dokonał dobrego wyboru. czy też produktu poprzez klienta. zebranych prac naukowych. który znajduje się w mojej pracy jest zagadnienie konsument. która została przeprowadzona w hotelu podczas odbywania praktyk i na jej podstawie został zbadany wpływ reklamy na rozwój turystyki. Pracę przygotowywałam na podstawie wiedzy i notatek moich profesorów. W rozdziale . która utwierdza. Konsument nabywa towar czy usługę dla zaspokojenia swoich bieżących potrze życiowych. książek jak również mojej wiedzy na temat hotelu Rydzewski po odbyciu w tym obiekcie praktyk.5 WSTĘP Reklama to płatna. Reklama jest formą komunikacji marketingowej na temat produkty czy usługi zidentyfikowanego przez nabywcę. Zdecydowałam się na temat wymieniony. że turystyka dzięki reklamie rozwija się i promocja turystyki pozytywnie wpływa na odbiorców i potencjalnych klientów. powyżej. w jaki sposób reklama wpływa na zakup usługi. Tematem mojej pracy jest: Wpływ reklamy na rozwój turystyki. Obecnie pracuję w firmie handlowo-usługowej.

które opisane są w wyżej wymienionym rozdziale. Następnie opisywana jest prowadzona poprzez hotel promocja. Kolejnym współczesnym rodzajem promocji są targi turystyczne. dzięki czemu wiemy. jacy klienci są i czego oczekują. Ankieta ma za zdanie ocenić działania promocyjne prowadzone przez hotel. poświęcony jest identyfikacji produktu turystycznego w systemie marki przez klienta. jakie pełni funkcje. Rozdział drugi poświęcony jest również przedstawieniu współczesnych metod wpływania na klienta. W pierwszym rozdziale również przedstawiam jak środki reklamy docierają do klientów. który stanowi jedno z głównych źródeł pozyskania informacji na temat oferowanych usług. produktów na rynku turystycznym. oddziaływanie reklamy i wszystkie formy przekazu kierowane do klienta. co wiąże się również z motywami zakupu danego produktu czy usługi. jakie są rodzaje reklamy oraz klasyfikację i kryteria ich wyboru. jak również przedstawiam klasyfikację klienta. jak również dokonywana jest analiza na podstawie ankiety przeprowadzonej podczas odbywania praktyk w Hotelu Rydzewski. Skuteczność działań marketingowych w dużym stopniu zależy od rozpoznania potrzeb klienta i jego motywów zakupu. W tym podrozdziale wyjaśnię jak klienci identyfikują produkt poprzez markę i opiszę pojęcie marki jako element spełniania potrzeb i oczekiwań jej nabywców. co kryje się pod pojęciem konsumenta.6 pierwszym wyjaśnię główne pojęcia. Rozdział drugi ostatni podrozdział. . W rozdziale drugim opiszę. a mianowicie. Jednym ze współczesnych metod jest internet. W pierwszej części rozdziału znajduje się ogólna charakterystyka obiektu hotelowego. Turysta poprzez turystykę zaspokaja swoje potrzeby. Ostatni rozdział trzeci poświęcam badaniom wpływu reklamy na rozwój działalności Hotelu Rydzewski w Ełku. Rozdział drugi rozpoczynam od wyjaśnienia pojęcia konsument. co to jest reklama.

7

ROZDZIAŁ I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REKLAMY
1.1. Pojęcie, funkcje oraz istota skutecznej i efektywnej reklamy
W starych powiedzeniach odnalazło się powiedzenie odnoszące się do mojego tematu pracy, a mianowicie „reklama dźwignią handlu”. Przysłowie mówi, że najpierw musimy produkt skutecznie zareklamować, aby go w dużych ilościach później sprzedać. Im bardziej reklama zwróci na siebie uwagę klienta, tym większe prawdopodobieństwo, że dany klient go zakupi. Pierwszym krokiem stosowanym przez specjalistów ds. marketingu jest stworzenie reklamy, tak, aby wzbudziła uwagę klienta, w ten sposób można stworzyć nowy wizerunek firmy bądź naprawić stary, towar musi być zaprezentowany atrakcyjnie tak, aby każdy go zauważył. Jednym z elementów marketingu jest reklama, która wchodzi w skład promocji. Działalność reklamowa, aby była w sposób czytelny przedstawiona dla klienta i pełniła funkcję reklamową zależy od wykorzystanych środków promocji, w której skład wchodzą sprzedaż osobista, promocja uzupełniająca oraz public relations. Elementy promocji wpływają na kształtowanie działalności reklamowej.1 Po przez reklamę przedsiębiorstwa komunikują się z rynkiem, więc reklama staje się procesem komunikowania. Staje się masową, odpłatną formą ukierunkowywania i przedstawiania nowych i starych idei dotyczących różnego rodzaju produktów czy usług.2
1 Łodziana - Grabowska J., Efektywność Reklamy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1996, s. 13 2 Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1997, s. 13

8

Reklama zawiera wszystkie prowadzone działania, które odnoszą się do przedstawienia odbiorcom nieosobowej, płatanej i zidentyfikowanej ze sponsorem informacji o ofercie lub organizacji. Reklama jest elementem pogłębiania się skuteczności w dziedzinie businessu, która zapewnia obustronnie korzyści dla sprzedawcy i konsumentowi, ożywia relacje między firmami i klientami, realizowane poprzez działania organizacyjne, administracyjne i finansowe. Jest to element oddziaływania na emocje i zachowania ludzi w masowej sprzedaży.3 Nasze zachowania są efektem działania złożonego splotu różnych uwarunkowań, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych wobec człowieka, wśród których reklama jest tylko jednym z owych czynników. Również wpływ reklamy na postawy i zachowania ludzi należałoby analizować na relacjach do całego układu czynników i okoliczności przedstawiające i charakteryzujące owe zachowania. Reklama charakteryzuje się iż jest werbalna i/lub wizualna, posiada określonego sponsora, jest przekazywana i przedstawiana konsumentom po przez jedno lub więcej mediów oraz jest płatna poprzez określonego nadawcę (sponsora). Reklama jest publiczną prezentacją, perswazyjnym, zróżnicowanym oraz ekspresywnym oddziaływaniem.4 Publiczna prezentacja jest formą komunikowania się poprzez media firmy z rynkiem, które sprzedają produkty, czy usługi masowo spożywane przez klientów. Jest to forma prezentacji, która trafia do każdego zainteresowanego klienta i posiada jednorazowo swoich odbiorców. Ze względu na publiczny charakter reklamy, zakres i intensywność jej oddziaływania oraz jej koszty są łatwiejsze do zidentyfikowania niż w przypadku innych narzędzi promocji. Koszt poniesiony przez nadawcę, sponsora do odbiorców, klientów, czyli poinformowanie ich o istnieniu, cechach danego produktu, oraz wzbudzenia w nich chęci zakupu jest niewielki.5 Perswazyjne oddziaływanie na klientów oznacza, że po przez ciągłe, wielokrotne powtarzanie reklamy w mediach, klient pozytywnie przekonuje się do prezentowanego produktu, taki charakter reklamy posiada funkcję informacyjną. Nabywcy-adresaci reklamy mają możliwość porównania informacji kierowanych do nich przez różne przedsiębiorstwa. Posiada to również powiązanie z publicznym charakterem reklamy. Wszystkie zawarte informacje w reklamie są wiarygodne i przedstawiają w rzeczywistości taki produkt jakiego
3 Richards B., Marketing atrakcji turystycznych, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, 2003, s.72 4 Albin K., Reklama - przekaz, odbiór, interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław, 2000, s. 30 5 Murdoch A., Kreatywność w reklamie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004, s. 19

9

oczekuje

klient.

Produkt

zostaje

przedstawiony

bardzo

dobrze,

co

wiąże

się

z wyeksponowaniem pozytywnych cech producenta i jego oferty. Produkty wszystkie zostają przedstawione w sposób jasny i zrozumiały, tak aby odbiorca po pierwszym kontakcie mógł utożsamiać produkt z wytwarzającym go przedsiębiorstwem. Poprzez utożsamianie się produktu z firmą, jeśli klient jest zadowolony z prezentowanego produktu, zawsze będzie dobrze mówił o danej firmie.6 Zadaniem każdej reklamy jest pozytywnie oddziaływać na różne zmysły człowieka. Reklama poprzez to, że jest zróżnicowana i ekspresywna zawsze wpływa na zachowanie klientów pozytywnie bądź też negatywnie. Aby reklama wpływała na zmysły człowieka do prezentowanego produktu używa się druku, fotografii, obrazu czy też dźwięku.
7

„Bezosobowy charakter reklamy oznacza, że jej odbiór nie stanowi przymusu dla

publiczności. Adresaci reklamy nie mają bezpośredniego do czynienia z przedstawicielami organizacji prowadzącej promocję”. Wykazane powyżej definicje reklamy pokazują zasadniczą różnicę pomiędzy reklamą a działaniami promocyjnymi. Jak wynika z definicji, głównym elementem reklamy są prezentowane produkty, dobra lub usługi co z kolei oznacza różnicę w stosunku do działań public relations, które odnoszą się przedsiębiorstwa jako całości, tworzą zaufanie do firmy. Jak również przedsięwzięcia o charakterze public relations nie muszą być opłacane. Nieosobowy charakter reklamy posiada podstawową różnicę od sprzedaży osobistej, która umożliwia interakcję z rozmówcą i natychmiastową reakcję na jego zachowanie.8 Powyższe definicje ukazują trzy podstawowe funkcje reklamy, a mianowicie funkcja informacyjna, funkcja nakłaniająca oraz funkcja utrwalająca. Głównym zadaniem funkcji informacyjnej jest udzielanie wiadomości o prezentowanym produkcie, przekazanie informacji, od kiedy produkt jest na rynku i do jakiego klienta jest skierowany. Konsument, gdy zapoznał się z oferowanym produktem, w tym momencie już wkracza funkcja kolejna, czyli nakłaniająca. Funkcja ta ma za zadanie zmanipulować klienta i „zmusić” go do zakupu. Podstawowym zadaniem funkcji nakłaniającej jest przekonanie klienta, iż oferowany im produkt spełni ich oczekiwania, a także potrzeby. Kolejną jest funkcja utrwalająca, która ma za zadanie tak zmanipulować klienta, aby po obejrzeniu kolejny raz reklamy, klient był
6 Jabłoński W., Kreowanie informacji - media relations, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, s. 29 7 Łodziana – Grabowska J., Efektywność Reklamy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1996, s. 14 8 Jachnis A., Terelak J. F., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 1998, s. 227

Ponadto zapotrzebowanie na usługi turystyczne zmienia się w zależności od sezonu. albo gdy konsument będzie nadużywał danego produktu np.11 Skuteczna działalność reklamowa poprzez masowy odbiór informacji o produkcie. usługi lub idei. Funkcja utrwalająca przedstawia się poprzez ukazywanie np. reklama pełni funkcję edukacyjną i ekonomiczną. Przed dokonaniem zakupu produktu klient przypomni sobie o reklamie w telewizji w większe prawdopodobieństwo jest. 2005. s. Warszawa. s. przyczyniają się do lepszego wykorzystania potencjału usługowego przedsiębiorstwa. w telewizji po kilka razy na dzień tej samej reklamy. Z natury świadczeń turystycznych wynika niemożność wytwarzania na zapas. wie w jaki sposób ma dany produkt skonsumować i poznaje korzyści wynikające z posiadania danego produktu. a nabywcom przemysłowym udziela informacji o nowych technologiach i sprzęcie. której głównym zadaniem jest ukazanie co się stanie jeśli klient nie będzie posiadał reklamowanego produktu. a przez to również rozwija się handel. Oprócz tych trzech podstawowych funkcji reklamy wynikających z definicji. czy usługi. 2007. czy o usługach zmniejsza koszty związane z dystrybucją i ułatwia zadanie akwizytora. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Klienci będą mieć ten produkt w swojej świadomości i przed dokonaniem wyboru przypomną sobie o nim. 35 . Warszawa. Marketing w Turystyce. Centrum Doradztwa i Informacji Difin. Owa funkcja ma na celu wzbudzenie pozytywnych emocji u klienta w powiązaniu z produktem. 2007. Poprzez te funkcje klient dowiaduje się o istnieniu produktu na rynku. ukazując korzyści związane z podróżowaniem i wypoczynkiem w okresach mniejszego nasilenia ruchu. w końcu klient zapamięta ją. Marketing usług turystycznych. Turystyka. Reklama i propaganda. kreując w ten sposób lojalność względem marki.10 zadowolony z produktu.. W. która pozytywnie wpływa i zachęca klientów do zakupu nie musi prowadzić reklamy uzupełniającej. Dobra reklama oznacza świetny pomysł 9 Altkorn J.9 Szczególna rola reklamy na rynku turystycznym wynika z cech popytu i właściwości produktu. s..175 11 Oleksiak A.. powiększając tym samym jego zysk. alkoholu. Gdy przedsiębiorstwo posiada dobrą reklamę. Warszawa.10 Reklama promuje sprzedaż po przez udzielanie informacji dla klientów o istnieniu produktu. że zakupi towar z reklamy. 14-15 10 Gaworecki W. Również wyróżnia się funkcję grożącą. Informacje udzielane w reklamie dla klientów indywidualnych przyczyniają się do informowania ich o istnieniu produktu na rynku. Wydawnictwo Naukowe PWN. Dowiaduje się również o sposobach zaspokajania swoich życiowych potrzeb. Ponadto reklama może spełniać również funkcję rozśmieszającą. Funkcja utrwalająca utrzymuje klienta w przekonaniu o wyższości danej oferty nad konkurencyjnymi.

Reklama nowego produktu zachęci potencjalnych nabywców do zakupu. która obejmuje następujące elementy np. wytworzenie i podtrzymywanie przychylności oraz wzajemnych dobrych stosunków W procesie analizowania reklamy ciężko jest wyznaczyć ocenę skuteczności i ocenę efektywności reklamy.. iż nabyty produkt spełni jego oczekiwania i zaspokoi jego podstawowe potrzeby. zachęcać potencjalnych nabywców do zakupu produktu. przyśpieszy sukces nowej firmy. zdobycie doświadczenia (klient poprzez gromadzenie i zbieranie informacji dowiaduje się wszystkiego na dany temat i po przeprowadzonej analizie dokonuje zakupu). alternatywne kombinacje. Pod pojęciem efektywność reklamy. Poprzez te implikacje zaczyna się aspekt ekonomiczny funkcji reklamy. Proces zakupu może przebiegać bardzo szybko lub bardzo wolno. poszukiwanie dodatkowych informacji. Jednakże wszystkie zmierzają modelowo do tej samej struktury. Wydawnictwo Naukowe PWN.Grabowska J. rozważanie (konsument rozważa możliwe. kryją się relacje między osiągniętymi 12 Kornak A. Zarządzanie Turystyką. 1996. pozytywnego) wizerunku firmy. lub marki w otoczeniu. Wzorce zakupów mogą być różne dla różnych ludzi w tym samym segmencie lub różne dla tych samych osób w odmiennych warunkach. s. Warszawa. produkt i marka stały się znane danemu segmentowi (grupie docelowej) spowodować.. 28 i przychylnego klimatu ze strony otoczenia. zakup. taka reklama utwierdza klienta w przekonaniu. s. zachętę (bodziec zachęcający świadomie bądź podświadomie zmusza konsumenta do działania). wyjście). produkt lub markę. a w tym środowiska profesjonalnego i branży”. a spowoduje upadek nie akceptowanych produktów. marki u stałych i potencjalnych klientów. głównie reklama ma spowodować: • • • • • • • by firma. wybór danej oferty z wielu możliwych. Warszawa.11 na zaprezentowanie swojego produktu oczywiście tylko z pozytywnej strony.12 13 „Każda reklama zakłada swój cel. produktu lub wytworzenie i podtrzymywanie (zmiany dotychczasowego negatywnego bądź odbiorców. ponieważ te dwie oceny są ze sobą powiązane i uzupełniają się wzajemnie. . wytworzyć i podtrzymywać pozytywnego przekonania na temat firmy. Efektywność Reklamy. nazwę firmy. by jak najszerszy krąg odbiorców był w stanie spontanicznie przywołać zachęcać dotychczasowych nabywców do ponownego zakupu. S. 1999. 154-155 13 Łodziana . Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kreatywność w reklamie. Jeżeli szybciej i bardziej osiągniemy zamierzony cel. gdy cel zostanie osiągnięty w 100%. przedmiotu reklamy. publikacjach. Wydawnictwo Naukowe PWN. s. 23 . czyli do zwiększenia zysku. środki i kryteria ich wyboru Rodzaje reklamy można określić. po przez ocenę skuteczności można wyznaczyć czy dana reklama wpłynęła na zwiększenie sprzedaży reklamowanego produktu. Warszawa. Reklama skierowana do firm nie jest prezentowana masowo w mediach. co przy elastycznej podaży powinno doprowadzić do wzrostu sprzedaży. Rodzaje reklamy. Większość reklam zamieszczonych w mediach np. Kraków. biorąc pod uwagę różne kryteria. kryteria klasyfikacji oraz istota różnych rodzajów propagowania. 14 Murdoch A. Reklama skierowana do firm. aby docierała do określonych grup konsumentów. Reklama konsumencka to reklama skierowana do potencjalnych klientów.2.. Natomiast. Reklama skierowana jest do firm. zostaje ona przedstawiona w profesjonalnych np. Ukazuje również ocenę uzyskanego efektu od strony celowości działania.. Ocena efektywnej reklamy jest powiązana z zagadnieniem skuteczności działań reklamowych. tym bardziej skuteczna jest reklama.14 1. Co trzeba wiedzieć o reklamie. że reklama jest w pełni skuteczna. Reklama może być klasyfikowana według odbiorców reklamy. sfery działania. celów reklamy. które zaangażowane są w jakieś przedsięwzięcie. 1997. ogłoszeń telewizyjnych. handlowej bądź rolniczej. osiągnięcia zamierzonego celu. s. którzy chcą zakupi produkt. Głównym celem działalności reklamowej jest zwiększenie popytu na reklamowany towar lub określoną markę. radiowych oraz prasowych stanowi reklamę konsumencką. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. 19 15 Kwarciak B. 15 Klasyfikację reklamy ze względu na odbiorców możemy wyróżnić reklamę konsumencką i reklamę skierowaną do firm. który firma chce zrealizować. Przy zakładaniu skuteczności reklamy trzeba najpierw założyć jej cel. nosi nazwę również przemysłowej. oznacza to. sposobu jej produkcji oraz środku przekazu. użytkowników produktu.12 wynikami i poniesionymi na działalność reklamową nakładami. Podział ze względu na przedmiot reklamy to reklama produktu. 2004. magazynach. Skuteczność reklamy oznacza stopień realizacji. Reklama konsumencka został stworzona. źródeł i sposobów finansowania.

W drugim przypadku reklama popytu głównego jest wykorzystywana w całym cyklu życia produktu na rynku i jest nazywana reklamą utrzymania popytu. koszty za reklamę ponosi tylko i w całości nadawca reklamy. 1996. reklama mówi także o specyfice produktu i o jego marce. Podział ten wykorzystuje również kryterium adresata reklamy. wtedy.. gdy. Reklama pozawydawnicza. ulotki. Efektywność Reklamy. w której koszty ponosi cała grupa przedsiębiorstw. radiowa. natomiast to klient pierwszy sięga do tej reklamy. jakość i niezawodność.Grabowska J. Jak sama nazwa mówi utrzymanie popytu. Reklama popytu głównego jest opracowywana w celu stymulacji popytu na produkt danej kategorii. jest to reklama drukowana. plakaty taka reklama w wersji drukowanej jest dostarczana klientowi bezpośrednio. firmy i jej zadaniem jest kreowanie sprzyjającego klimatu i dobrego nastawienia klientów do firmy. Następnym podziałem ze względu na przedmiot reklamy jest reklama instytucji. reklamę usług. Reklama jest stosowana w jednej z dwóch sytuacji. ogłoszenia reklamowe w prasie lokalnej. która ma formę papierową np. Środkiem przekazu jest każde płatne działanie 16 Łodziana . Celem w tym momencie jest prowadzenie reklamy informacyjnej. rodzaju. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. jak również reklama wspólna. tworzenie reputacji firmy. Reklama pokazuje jego główne zalety i po przez wyeksponowanie samych walorów produktu.13 która odnosi się tylko do wyeksponowania danego produktu. to wszystkie pozostałe. Podział reklamy ze względu na sposób produkcji dzieli się na reklamę wydawniczą. reklama ma za zadanie ciągle wzbudzać u klientów chęć posiadania tego produktu. Reklama również jest formą bezpośredniej komunikacji z klientem. 16 Reklama może być klasyfikowana na podstawie używanego do transmisji środka przekazu. unikając bezpośredniego porównania z ofertą konkurencji. Pierwsza odnosi się fazy wprowadzenia produktu na rynek. reklamę surowców. Ze względu na cele (lub funkcje)reklamę dzieli się na dwa rodzaje reklamę popytu głównego i reklamę popytu selektywnego. Każdy odbiorca posiada zaufanie do różnych produktów i na każdego klienta trzeba wpływać różnymi środkami przekazu. Warszawa. broszurki. 27-31 . W zależności od źródła i sposobu finansowania może przybrać formę reklamy indywidualnej. reklamę dóbr inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę sferę działania. Ukazuje w szczególności cechy użytkowe produktu i jego przeznaczenie. wyróżnia się reklamę produktów konsumpcyjnych. s. zachęca klientów do zakupu. foldery. czyli audycja telewizyjna. Podkreślać cechy i zalety dokonanego wyboru. reklama wzbudza zainteresowanie u klientów nowym produktem. czyli jego wyjątkowych cech.

Pierwsza grupa kryteriów wyboru danego środka przekazu jest związana z zasięgiem oddziaływania poszczególnych środków. Koszty mediów powinny być rozpatrywane z punktu widzenia możliwości finansowych przedsiębiorstwa w powiązaniu z zasięgiem reklamy oraz częstotliwością jej ukazywania się lub też nakładem. ogłoszenia). Warszawa. teczki. plakatowa (plakaty). Marketing usług turystycznych. Większy segment rynku może skłaniać do wyboru środków o szerszym zasięgu 17 Oleksiak A. radiowa (radiowa audycja. wkładki do czasopism. W ramach określonego rodzaju reklamy poszczególne środki przekazu mogą mieć zróżnicowany zasięg oddziaływania. Zasięg środka reklamy powinien odpowiadać obszarowi geograficznemu. Kryteria te są podstawą nie tylko charakterystyki środków reklamy. cenniki. a druga z odbiorcą. Wiele środków przekazu. 180 . oraz produktem jako przedmiotem tej reklamy. Ponadto dany środek powinien dotrzeć do grup klientów z jak najmniejszym „nie wykorzystanym zasięgiem”. plansze.. może być używany jako środki reklamy na niewielkim. nawet ogólnokrajowych lub takich. Nie wykorzystany zasięg pojawia się wtedy. Przy organizowaniu działalności reklamowej duże znaczenie ma zasięg oddziaływania poszczególnych środków reklamy. wykresy). są rodzaj i wielkość segmentu rynku obsługiwanego przez przedsiębiorstwo oraz charakterystyka konsumentów tworzących ten segment. kartki reklamowe). numery specjalne). na którym jest rozprowadzany dany produkt. długopisy)”. np. 2007. ale także określania ich znaczenia w procesie sprzedaży. które nie są potencjalnymi odbiorcami produktu. wydawnicza (katalogi. wpływającymi na wybór danego środka. ogłoszenia). Podstawowymi czynnikami tej grupy. inny jest zasięg reklamy prasowej w dziennikach. czyli adresatem reklamy. wystawiennicza (modele. filmowa (filmy reklamowe. foldery). czy informacja dociera do mniejszej czy większej liczy odbiorców. albumy.14 użyte do przekazania informacji reklamowej określonym odbiorcom. Druga grupa kryteriów decydujących o wyborze środków reklamy jest związana z konsumentem jako obiektem oddziaływania reklamowego oraz produktem jako przedmiotem reklamy. wyspecjalizowanym rynku. s. mapy. Czynnikiem wpływającym na stosowanie określonych środków reklamy są koszty związane z ich uruchomieniem. Centrum Doradztwa i Informacji Difin. upominkowa (breloczki. prasowa (artykuły. 17 „Rodzaje reklamy w zależności od wykorzystanego środka mogą być: telewizyjna (telewizyjna audycja. gdy komunikat reklamowy dociera do osób. a inny w czasopismach specjalistycznych. które obejmują swym zasięgiem duży obszar. pocztowa (listy reklamowe. plansze). gdyż od wielkości tego zasięgu zależy.

Czynniki te zarówno wpływają na treść przekazywanych informacji. Ważne znaczenie ma również stosunek konsumenta do poszczególnych środków. Warszawa. Ważna jest również charakterystyka i forma przedstawienia. 2002. w jaki produkt wpływa na wybór.3. Gospodarka Turystyczna. Wyższa Szkoła Ekonomiczna. s. 182183 19 Łazarkowie M. s.. 2005. charakterystyka produktu oraz jego zdolność do zaspokajania potrzeb również ulegają zmianie. zaprezentowania danego produktu.15 oddziaływania i odwrotnie.. opakowanie. inny zaś woli aby przekaz reklamowy był krzykliwy i wzbudzał w nim żądze zakupu i chęci posiadania. Na rynku o małym stopniu homogeniczności można stosować różne środki lub środek o oddziaływaniu masowym.. Marketing usług turystycznych. s. postawy i sposoby postępowania adresatów reklamy.20 Klient posiada różną wizję danego produktu. 45 20 Kaczmarek J.18 Czynnikami mającymi istotny wpływ na wybór środków reklamy są określone motywy. 98 .. W przypadku obsługiwania rynku o wysokim stopniu homogeniczności należy raczej stosować selektywne środki reklamy. oraz jego wyeksponowane cechy i zalety. 2007. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Produkt Turystyczny. Kryteria wyboru środków reklamy związane z produktem i konsumentem są zmienne. może być rozpatrywany zarówno z punktu widzenia funkcji i wyposażenia tego produktu. Centrum Doradztwa i Informacji Difin. i R. dotarcie środków reklamy do adresatów 18 Oleksiak A.. Tylko za pomocą niektórych z nich można w przekonujący sposób nawiązać do określonych motywów i postaw odbiorcy. Obsługiwany przez przedsiębiorstwo segment może być z punktu widzenia konsumentów bardziej lub mniej homogeniczny. Sposób. każda reklama inaczej wpływa na klienta. 1. Stasiak A. 19 Produkt oraz jego charakterystyka jest również środkiem wyboru reklamy. jak i decydują o wyborze środków reklamy. gdyż potrzeby i postawy konsumentów. uwzględniający zróżnicowanie konsumentów. Warszawa. jak i z punktu widzenia zaspokajanych przez niego potrzeb. Oddziaływanie reklamy na odbiorcę. Włodarczyk B. Warszawa. jeden z klientów woli aby reklama była spokojna i kolorystycznie go zachęcała do zakupu.

Reklama aby była czytelna dla klienta musi być prosta i w zrozumiały sposób przekazać wszystkie informacje o produkcie. jaką konsument jest wstanie wydać na zakup. 198 . Efektywność Reklamy. który oparty jest na walorach funkcjonalnych reklamowanego przedmiotu czy usługi.22 Charakterystyczne cechy modelu to prostota.Grabowska J. Konsument w różnym stopniu jest zaangażowany w zakupy. Warszawa. dotyk. odbiorca musi przejść kolejne etapy. 89 22 Oleksiak A. Model ten zakłada. Centrum Doradztwa i Informacji Difin. 2007. a drugi. co zgromadziliśmy w pokładach pamięci długotrwałej. s. Warszawa. dzięki modelowi łatwiej jest ułożyć kampanię reklamową. Informacje o konkretnym reklamowanym produkcie w pierwszej kolejności są przyjmowane przez nasz rejestr sensoryczny odpowiedzialny za pamięć ikoniczną. przez co nie mobilizują klienta do poszukiwania informacji o produkcie ani nie wzbudzają nim większego zainteresowania.. czy też ma się opierać na informacjach wizualnych i relacjach przestrzennych. a czego wcale nie musimy być świadomi. Tego rodzaju reklama opiera się na prostych przekazach. która przetwarza dostarczone jej informacje pod względem charakterystycznym wzorów-dźwięku. Nieustanne powtarzanie reklamy ma zakodować się w ludzkiej pamięci i doprowadzić do zakupu. W zależności od tego mamy w pierwszym wypadku do czynienia z komunikatem reklamowym. s. kształtu. Marketing usług turystycznych. Rozważania dotyczące roli reklamy w procesie dokonywania zakupu przez konsumenta nawiązuje do modelu AIDA.. dzięki której konsument z łatwością przechodzi po kolei każdy etap. na logiczne podejmowane decyzje przez adresata. który jest modelem psychologicznego wpływu reklamy na odbiorcę. czyli musi dojść do 21 Łodziana . Tak zdobyte informacje są konfrontowane z tym. aby zainteresować potencjalnego odbiorcę. czy przekaz ma być skierowany na uporządkowane procesy myślenia. które zajmują się projektowaniem różnych form promocyjnych i reklamowych model AIDA uznają za najlepszą formę przedstawiania zachowań konsumenta. jeżeli reklama wpływa na uczucia i opiera się na wrażeniach sensorycznych (smak. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 1996. dźwięk. wygląd)”. Osoby. jak bardzo angażujemy się osobiście a także czy produkt jest nowością a jego posiadanie zapewni nam widoczny status i swoisty awans społeczny. formy. Stąd też firmy reklamujące muszą tworzyć wyjątkowo efektywne i interesujące. Stopień zaangażowania zależy od sumy pieniędzy.16 21 „Reakcja konsumenta na reklamę zależy od tego. łatwo zapadających w pamięci sloganach kojarzących się z konkretną marką. Zakupy słabo angażujące klienta z samej swojej zasady wymagają niewielkiego ryzyka. iż reklama ma odnieść zamierzony efekt.

W modelu tym rola reklamy sprowadza się do przeprowadzenia potencjalnego klienta przez następujące szczeble zbliżające go do dokonania zakupu: świadomość. Nie można tylko reklamy identyfikować jako proces oddziaływania na ludzi. a następnie pod wpływem zdobytej wiedzy na temat produktu zmienia swoje poglądy. poznaje produkt. Pierwszym etapem jest faza percepcji. na które składają się trzy fazy: percepcji. można ją identyfikować również z procesem wielu uwarunkowań. Efektywność Reklamy. tak aby w krótkim czasie klient zrozumiał go i zachwycił się nim. które jako pierwsze są identyfikowane przez nabywcę z reklamą. Czwartym i ostatnim etapem przez który przechodzi klient jest działanie w celu zakupu. Subiektywne cechy nabywcy w procesie percepcji to wytwarzane przez każdego konsumenta jego potrzeby i motywy zakupu. hasło musi być zwięzłe. Model AIDA jest to model przedstawiający i wyjaśniający aspekty psychologiczne reklamy. Pierwszy kontakt konsumenta z reklamą zaczyna się od zwrócenia uwagi na konkretne hasło reklamowe.. czyli wpływ wszelkich haseł reklamowych. przetwarzania informacji oraz zachowania (postępowania) nabywcy. s. jeśli klient przeszedł wszystkie wcześniejsze trzy etapy to pozostaje pomóc mu i ukierunkować go w dążeniu już tylko zakupu danego produktu. a mianowicie subiektywnych cech nabywcy oraz obiektywnych właściwości haseł reklamowych.. który ma kontakt z reklamą przechodzi cztery etapy. Potencjalny nabywca słuchając. 300 24 Łodziana – Grabowska J. Pierwszy etap jest to zwrócenie uwagi. 1996. Warszawa. Zarządzanie Turystyką. że potencjalny klient najpierw się uczy. s. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. po których rozpoznaje dany produkt. Przebieg fazy percepcji. przeobrazi się to później w zainteresowanie. 2008. czyli jak podłoże psychologiczne wpływa na rozwój reklamy poprzez ten model. słuchanie tej samej reklamy przyswaja ją sobie i kojarzy tylko krótkie hasła.. drugim etapem jest zainteresowanie. Klient poprzez wielokrotne oglądanie. krótkie. oglądając hasła reklamowe 23 Pender L. Warszawa.23 Według formuły AIDA każdy nabywca.17 zwrócenia uwagi na produkt. aby był dokładny i objął pożądaną grupę konsumentów musi składać się z dwóch grup czynników. producenci poprzez krzykliwe i nie typowe reklamy szybko zwracają uwagę przyszłych konsumentów na swój produkt. opinię i postawę wobec marki produktu. co następnie prowadzi konsumenta do działania i wyzwala w nim czynniki nakłaniające go do zakupu. każdy konsument jeśli produkt wzbudzi w nich uwagę. przekonanie i w końcu działanie. 18-19 . 24 Cała teoria hierarchii efektów mówi o tym. zrozumienie. Sharpley R. obrazów. Trzecim etapem jest wzbudzenie pragnienia i chęci posiadania reklamowanego produktu.

Ostatnia faza zachowania (postępowania) nabywcy obejmują już konkretnie końcowy proces zakupu. 25 Pierwszym etapem działania reklamy. tworzenia opinii i kreowania nastawienia nabywcy na przedmiot reklamy.. wzbudzającego tzw. Akceptacja hasła reklamowego wytwarza pewien rodzaj konfliktu w psychice odbiorcy. Kreatywność w reklamie. Nie każda informacja znajdująca się w reklamie. Im wyższa wartość i miejsce w systemie potrzeb jednostki. 1995. bowiem do redukcji napięcia motywacyjnego. zakupu reklamowanego produktu i rozpoczyna się od zrozumienia przez adresata treści reklamy. Warszawa. a mianowicie już samą decyzje zakupu reklamowanego produktu. Na obie te fazy można wpłynąć i ukształtować preferencje nabywców po przez dobór właściwej treści i środków reklamy. czyli nadawać znaczenie i wartość produktu dla naszych potrzeb. Leksykon Podróży. Tylko nie wielka część tej informacji zostaje pobrana i zauważona przez przyszłych klientów. błędu percepcyjnego. tym bardziej prawdopodobne. Nasza działalność w tym kierunku zmierza. 2004. Wydawnictwo Naukowe PWN.18 wyłapuje informacje zawarte w reklamie. takie nie pobrane informacje nazywane są błędem percepcyjnym. Zawiera ona zakres tworzenia lub zmianę nastawienia wobec przedmiotu reklamy oraz formowania wyobrażenia o produkcie. Innym subiektywnym czynnikiem wpływającym na proces postrzegania reklamy jest skala tzw. Psychologia reklamy mówi o nastawieniu. 130 26 Murdoch A. s. 68 . Turystyki. wyobrażeniu.26 25 Medlik S.. poprzez który przechodzi konsument jest wzbudzenie u klienta chęci posiadania. Przekazywana w niej informacja jest analizowana przez odbiorcę z posiadaną wiedzą i zdobytym doświadczeniem. na rynku zostaje pobrana poprzez klienta. s. Warszawa. co skłania go do zakupu i motywuje go w tym kierunku. chęci posiadania i wykreowane potrzeby. Na podjęcie zakupu wpływają określone i ukierunkowane we wcześniejszych fazach motywy zakupu. Hotelarstwa. W ten sposób klient zaczyna wartościować. Reklama ma pomóc klientowi w odnalezieniu swoich potrzeb i ukierunkowuje go do zaspokajania ich. Wydawnictwo Naukowe PWN. Druga sekwencja ujawni się w fazie przetwarzania informacji i kształtuje określone preferencje rynkowe. iż hasło reklamowe jest bardziej dla nas bliższe i jesteśmy w stanie go zaakceptować. napięcie motywacyjne. Doprowadzenie do takiego stanu i świadome nim kierowanie jest bardzo istotnym elementem charakterystycznym istotę psychologii reklamy.

że źle został wybrany produkt przez niego zakupiony. s. opinii i argumentów. jeśli klient zakupi dany produkt i po zakupie zaczyna dopiero analizować i dochodzi do wnioski. bilety wstępu do kina. wynajęcie przewodnika. że wybrany 27 Łazarowie M. cena. Aby zredukować dysonans człowiek poszukuje informacji. nie porównują innych ofert firm. reklama ma za zadanie wzbudzić u każdego konsumenta potencjalną potrzebę zakupu. Cena wpływa na zakup. Wyższa Szkoła Ekonomiczna. 2002. mniej lub bardziej a wpływa na to np. M. i R. dopiero po zakupie dochodzi do słuszności wyboru danej oferty. Zgodnie z tą teorią człowiek dąży. Festingera. dzięki którym mamy możliwość poznać jak działa reklama w odniesieniu do różnych produktów. Klienci są słabo zaangażowani w zakup. Model Raya wyróżnia trzy etapy. w lokalnych mediach dostarcza konsumentowi wielu informacji i skłania na zakup oferty prezentowanej i proponowanej marki. każdy konsument poszukuje informacji dotyczących różnic w ofertach firm i aktywnie zdobywa wiedzę o produkcie. Celem reklamy w tym przypadku jest przekazanie nazwy marki oraz prostego. Każdy zakup angażuje klienta w pewien sposób do zakupu. zazwyczaj dowiadują się o ofercie przypadkowo. Gospodarka Turystyczna. łatwego do zapamiętania sloganu. wszystko wokoło się burzy i znika. W sytuacji silnego zaangażowania w zakup. np. Taki dysonans może powstać. np. przekonanie i działanie jako kolejne szczeble przesuwania klienta w kierunku zakupu.19 Wyjaśniając proces oddziaływania reklamy na konsumentów należy wskazać również ich powiązanie z rodzajem promowanego produktu oraz wyszczególnić poszczególne etapy działania reklamy. które zostały zaobserwowane i przedstawione przez Michaela Raya. zrozumienie. odzieży. aby posiadać równowagę we wszystkim. Każdy produkt ma inną charakterystykę i prezentuje sobą różne potrzeby. muzeum itp. samochodu. Ray ukazuje standardowy model hierarchii efektów reklamy. w przypadku zakupu wycieczki lub wynajęcia przewodnika. Reklama zamieszczona np. a niska cena skłania ich do podjęcia szybkiej decyzji zakupu. Klienci już nie poszukują informacji na temat danego produktu. Im mamy większą wiedzę tym chętniej angażujemy się w zakup i nasze potrzeby wzrastają. Warszawa.. 27 Trzecia wersja w modelu Raya związana jest z teorią dysonansu poznawczego L. 34 . człowiek musi równowagę budować od nowa i powoduje dysonans. co robi i dąży do utrzymania zachowanej równowagi. gdy w promocji i po niskiej cenie jest możliwość zakupu perfum. którymi są świadomość. jeśli równowaga zostaję nie utrzymana.

a nie przed zakupem. Zadaniem reklamy jest. więc dostarczanie takich argumentów nabywcy tak. aby skłonić go do zakupu i podjęcia szybkiej decyzji. W tym przypadku reklama zaczyna działać w zasadzie po.20 przez niego produkt został słusznie i dokonał dobrego wyboru. .

21 ROZDZIAŁ II WPŁYW REKLAMY NA POZYSKANIE KLIENTA 2. jest to taki klient. Pod względem sposobu planowania zakupu można mieć do czynienia z konsumentami systematycznymi.16 . J. Każdy klient posiada inny charakter i społeczeństwo jest coraz bardziej nie ujednolicone. tym iż klient rozważny dokonuje zakupu przemyślanego. Prowadzone badania marketingowe są coraz trudniejsze. to konsument moralny zakupi dany produkt i będzie zadowolony. a dopiero gdy jest pewny swojego wyboru dokonuje zakupu. Kotler wyodrębnił trzy grupy konsumentów. 1998. analizuje. s. są od nich uzależnieni). styl zachowania. Charakterystyka i klasyfikacja wybranych typów konsumentów Konsument jest to osoba nabywająca od przedsiębiorcy towar lub usługę w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. konsumenci racjonalni (którzy dokonują zakupu w sposób przemyślany. Polskie Wydawnictwo PWN. nigdy nie działa pod wpływem emocji. Bydgoszcz. a mianowicie nabywcy impulsywni. Nabywcy moralni są klientami wyrozumiałymi i jeśli sprzedawca będzie miał dobre i miłe podejście do klienta.28 Klasyczne kryteria klasyfikacji różnych grup klientów charakteryzują się wieloma czynnikami i określają np.. który bez dłuższego zastanowienia i przemyślenia dokonuje zakupu danego produktu np.. dokonują analizy czy dany produkt jest im 28 Panasiuk A. gdy jest przeceniony. Psychologia Konsumenta i Reklamy. W.. Konsument nabywa towar lub usługę dla zaspokojenia swoich bieżących potrzeb życiowych. każdy klient jest inny i klasyfikacja konsumenta jest większa i bardziej złożona. Ze względu zaś na sposób wydatkowania wyróżniamy konsumentów oszczędnych. Terelak J. Marketing usług turystycznych. niekonsekwentnymi i spontanicznymi. zawsze się zastanawia. gdyż w dzisiejszych czasach jest coraz trudniej wyodrębnić jedną i klasyczną grupę konsumencką. Warszawa.29 Ph. Woods wyodrębnia sześć typowych grup: konsumenci nawykowi (dla których zakupy są wszystkim i robią to regularnie. 46 29 Jachnis A. nabywcy rozważni oraz nabywcy moralni. 2005. Nabywca impulsywny różni się od rozważnego. F. s.1. Oficyna Wydawnicza Branta. Nabywca impulsywny. umiarkowanych i rozrzutnych.

Turysta jest konsumentem. lecz nie w celach zarobkowych. które podróżują w odrębnie kraju. kontrahenci. Elementy osobowe reprezentuje człowiek przede wszystkim jako podmiot ruchu turystycznego. a więc klient. gość. miasto. Konsumpcja a rozwój człowieka .) należy przyjmować klasyfikacje możliwie wyraźnie różnicujące grupy i możliwe do wykorzystania w budowanych strategiach firmy. ale w podaży dóbr turystycznych zachodzą rozliczne stosunki między podmiotami rynku i konsumpcji. Toruń. Uczestnicząc w ruchu turystycznym człowiek konsumuje swój wolny czas. firma. konsumenci impulsywni (klienci.wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. 27 . 34-35 31 Szczepański J.31 Turysta jest „czystym konsumentem”. konsumenci reagujący emocjonalnie oraz nowi konsumenci. którzy dokonują zakupu pod wpływem emocji i chwili). 1981. 133 32 Panasiuk A. mimo to jednak należy turystykę bezwzględnie wiązać ze sferą gospodarki.. co najmniej jedną noc w obiektach noclegowych odwiedzanego kraju) oraz odwiedzający jednodniowy (są to osoby. Warszawa..32 Konsumpcyjnych zachowań turystów nie można objaśnić jedynie na gruncie prawidłowości i mechanizmów ekonomicznych. dzielnica itp. s. konsumenci kierujący się ceną (klienci najchętniej kupują gdy widzą napisy i szyldy „przecena” i „promocja”). że decyzje konsumpcyjne są rezultatem racjonalnej kalkulacji. wypoczynkowych. s.22 potrzebny i czy warto go zakupić). region. które nie nocują w obiektach noclegowych w odwiedzanym kraju). i to przede wszystkim natury gospodarczej. Warszawa. zdrowotnych. które spędzają. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Granicę określającą konsumpcję turystyczną i oddzielającą ją od innej konsumpcji można wyznaczyć kierując przemieszczaniem popytu na dobra i usługi turystyczne z miejsc stałego popytu w sferę podróży i do turystycznych okresowych miejsc wypoczynku. Podstawy Marketingu. jest bardziej skomplikowana struktura. a turystyka sferą. dzielimy ich na turystów (są to osoby. Wydawnictwo Naukowe PWN. reprodukując jednocześnie siły fizyczne i psychiczne. ze dla każdego konkretnego przypadku (produkt. Międzynarodowych Podróży i Turystyki wyodrębnia trzy rodzaje turystów: odwiedzających. Ekonomika Turystyki. U podstaw elementów popytu dokonanej przez ekonomistów tkwi założenie. Turysta to osoba udająca się poza miejsce swojego stałego zamieszkania w celach poznawczych. ponieważ nie tylko podaż i popyt warunkują rozmiary konsumpcji. Wydawnictwo Dom Organizatora. w której zaspokaja on swe potrzeby. konsument. turystów i wycieczkowiczów.. Oznacza to. W 1963 roku Konferencja ONZ ds. Osoby. s.30 Pamiętać jednak należy. 2006. że wybiera się taką 30 Bielski I. 1999.

aby tego produktu uniknąć. jest to taki stan popytu. np. który realizowany jest w ramach codziennego utrzymania i wydatkowania pieniędzy na potrzeby pierwszego rzędu. oznacza. pojemności czy przepustowości turystycznej. konsumenci odczuwają potrzebę. w którym popyt w pełni wykorzystuje podaż. ponieważ turyści wydatkują pieniądze także pod wpływem przesłanek mających niewiele wspólnego z kalkulacją. motywy i konsumpcja turystyczna społeczeństwa . zadaniem producentów w tym przypadku jest rozpoznanie decyzji rezygnacji zakupu. który dotyczy produktów szkodliwych dla zdrowia konsumentów. Popyt szkodliwy to popyt. narkotyków. Piątym stanem jest popyt nieregularny. to. że producent nie jest w stanie zapewnić właściwej ilości i jakości produktu. a następnie modyfikacja bądź całkowite wycofanie produktu z rynku. 2. w którym konsumenci rzadziej decydują się na zakup produktu. klienci nie widzą związku z zaspokojeniem swoich potrzeb poprzez ten właśnie produkt. którego konsument nie akceptuje i jest skłonny ponieść określone wydatki. W turystyce takim przykładem popytu szkodliwego jest podejmowanie szkodliwych produktów podczas wycieczki. które przy danym poziomie cen i dochodów pozwala najtaniej zaspokoić dane potrzeby. Takie założenie nie wyjaśnia jednak rzeczywistych zachowań jednostki na rynku. Następnym jest popyt pełny. którego zrealizowanie poprzez istniejącą podaż nie jest możliwe. w którym popyt na dany produkt jest tak duży.23 kombinację dóbr i usług. zdaniem producentów jest to monitorowanie potrzeb konsumentów. Trzecim jest popyt utajony. Ze względu na nastawienie konsumentów do zakupu określonego dobra lub usługi wyróżnia się określone stany popytu.2. nadużycie alkoholu. której zaspokojenie nie jest możliwe przez żaden z dostępnych i znanych konsumentów produktu. czy też papierosów. Ostatnim jest naturalna konsumpcja turystyczna jest szczególnym rodzajem popytu turystycznego. zjawisko owe występuje często w turystyce. jest to stan. czyli sezonowy. jest stan. Innym stanem jest brak popytu. jest zmienny w czasie i ma charakter systematyczny. jak również kontrolowanie i modyfikowanie produktu będącego odpowiedzią na zgłaszane potrzeby. czyli negatywny. Siódmym rodzajem stanu popytu jest jego nadmierność. że klienci nie są zainteresowani zakupem produktu. Potrzeby. w turystyce popyt taki występuje w momencie przekroczenia wskaźników chłonności. czyli okazjonalny. Innym jest popyt malejący. bądź niesystematyczny.

Poznań. 78 34 Panasiuk A. s. po pierwsze cechy konsumenta. 234 . Ekonomika Turystyki. Akademia Wychowania Fizycznego. Konsumpcja ma miejsce na innym obszarze niż stałe miejsce zamieszkania. Warszawa. złożonych i współzależnych potrzeb jest całościowy charakter popytu turystycznego. to stan dyskomfortu psychicznego. 34 W turystyce jest ona realizowana w czasie wolnym od pracy. jest związana z ruchem. wielkość i strukturę potrzeb. s.33 Charakterystyczna dla marketingu skłonność postrzegania rynku turystycznego w kategoriach klientów przedsiębiorstwa uzasadnia wyróżnianie poszczególnych jego składników. które charakteryzują się zróżnicowaniem. złożonością. czyli podróżą. Wydawnictwo Naukowe PWN. Ekonomika Turystyki.. czyli jest efektywnym wykorzystaniem czasu wolnego. wykorzystania naturalnej skłonności ludzi do przemieszczania się oraz społecznej potrzeby poznania i wychowania. którego człowiek pragnie usunąć lub zmniejszyć. 2004. Montygierd – Łoyba M. i Sankowski T.. Udostępnione są one człowiekowi w postaci komplementarnych usług transportu. miejscem przeznaczenia. w pierwszej kolejności dobra w postaci naturalnej. Wrocław. żywność oraz wszelkiego rodzaju usługi materialne i niematerialne. Potrzeby pozwalają ustalić skalę wartości preferencji poszczególnych rodzajów turystyki.24 Skuteczność działań marketingowych w decydującym stopniu zależy od rozpoznania potrzeb klientów. ubiory. które można zaspokoić po przez doznania psychiczne lub fizyczne. jej przedmiotem zaś są dobra materialne np. noclegów. Potrzeba to stan napięcia nerwowego. są wzajemnie zależne w czasie i przestrzeni. 1985.. Konsumpcja jest wykorzystaniem przez człowieka wytwarzanych dóbr. do którego udaje się turysta w określonych celach. pożądanie będące następstwem jakiegoś braku.35 Potrzeby turystyczne są potrzebami. 46 35 Kornak A. Głównym celem gospodarki socjalistycznej jest maksymalne zaspokojenie potrzeb społeczeństwa.rekreacyjne. zasobów naturalnych środowiska. zawsze przy tym należy kierować się kryteriami wysiłku fizycznego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Realizacja tego celu nie jest możliwa bez prawidłowego poznania różnych czynników kształtujących w ostateczności rodzaj. ich powszechności i intensywności. jak związki między miejscami stałego zamieszkania a tzw. 2006. wyżywienia itp. po drugie motywy uprawiania turystyki i po trzecie czynniki przestrzenne. s. Na tak 33 Gracz J. regeneracyjne oraz kulturowe. Najczęściej wykorzystywane jest kryterium podziału. Wyrazem zróżnicowanych. Psychologia w rekreacji i turystyki..

Tylińska R. Równoległe istnienie tych dwóch form zaspokajania potrzeb turystycznych. 2007. skłonności i ambicji kupującego. złożonych. co jest niezbędne człowiekowi do dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Konsumenci produktu turystycznego oczekują kompleksowego zaspokojenia ich zróżnicowanych. które znajdują się w produktach i usługach świadczonych poprzez przedsiębiorstwa. a także od podaży towarów i usług.25 przedstawiony popyt odpowiedzią jest złożony produkt turystyczny. Struktura produktu turystycznego składa się z trzech elementów.. jak i krajowym. Jest to jednak ocena niepełna. Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie. Potrzeba jest to stan barku czegoś. s. Są to pobyty bezpłatne albo częściowo płatne. W nauce ekonomii potrzeby mówią o chęci posiadania i nabywania określonych wartości użytkowych. 1999. dystrybucji i cen. po drugie środki komunikacji. każdy zakup rozpoczyna się od poznania i uświadomienia przez nabywcę swoich codziennych potrzeb.. ich gatunku. Są to gościnne podróże za granicę i przyjmowania w rewanżu gości z zagranicy lub wyjazdy z kraju i wzajemne przyjmowanie gości krajowych. Są to tzw..37 36 Wajgner M. s. Spotykamy się również z clearingiem ludności (wzajemnie świadczonymi usługami) tak w między narodowym ruchu turystycznym. jak twierdzi wielu autorów jest zasadniczą cechą modelu konsumpcji turystycznej w Polsce. oraz uczestnictwo w różnych formach turystyki dotowanej w ramach polityki społecznej państwa ze środków sfs. 10 37 Bielski I.36 Jeżeli dokonujemy procesu zakupu dóbr i usług. ale współzależnych potrzeb poprzez jeden produkt. Potrzeba wyznacza w podświadomości każdego człowieka stanu najczęściej przykrego napięcia. które stanowią dla turysty główny czynnik przyciągający. brak posiadania jakiejś np. wyjazdy za granicę na zaproszenie i przyjazdy do kraju na zaproszenie. w turystyce krajowej natomiast wyjazdy urlopowo – wypoczynkowe do rodzin i znajomych. Potrzeby turystyczne i wypoczynkowe w Polsce są zaspokajane poprzez zakupy dóbr turystycznych na rynku z dochodów osobistych w ramach funduszów swobodnej decyzji. Wszystko zależy jest od możliwości finansowych klienta. a następnie przez zużywanie bardzo różnych dóbr i usług mających dla nabywcy wartość konsumpcyjną. 27-30 . w tym komunikacji rynkowej oraz więzi z turystami oraz po trzecie urządzenia i usługi recepcji. którego spełnienie spełnia a klient doznaje zadowolenia. Podstawy Marketingu. rozpowszechniania. Zaspokajanie takich potrzeb rozpoczyna się od nabycia. Warszawa. Wydawnictwo Dom Organizatora. czyli atrakcje. rzeczy. Wydawnictwo REA. jak również i zakupu produktu turystycznego. Toruń.

H. Potrzeby biologiczne (fizjologiczne) są to takie. rozrywki. Ich zaspokojenie wiąże się bezpośrednio z potrzebami codziennego stylu życia.38 Segmentacja potrzeb oparta jest na ich hierarchii i kolejności zaspokajania. stąd też są one rożnie segmentowane. które mówią o potrzebach naszego organizmu i które są potrzebne do codziennego życia i funkcjonowania. s. Drugą potrzebą klienta jest potrzeba psychiczna. 149 39 Toczek – Werner S. Jeżeli potrzeby podstawowe zostaną zaspokojone pojawia się pragnienie życia na wyższym poziomie. mieszkaniowe. mieszkaniowe. Drugą jest potrzeba wyższego rzędu. Psycholog przedstawił podział według stopnia wyższej konieczności i pilności zaspokojenia potrzeb (od 38 Altkorn J. która występuje po spełnieniu minimum na dobrym poziomie potrzeb podstawowych. powstaje ona tylko w podświadomości człowieka w rezultacie. które są konieczne do zaspokojenia w pierwszej kolejności (potrzeby pokarmowe.. która umożliwi nabywanie artykułów wyższego rzędu. Warszawa. Hierarchia potrzeb oznacza przypisywanie danym potrzebom większego lub mniejszego sensu dla spełnienia normalnych warunków życia człowieka. Potrzeba psychiczna powstaje poprzez wywołanie w naszej podświadomości warunków do chęci posiadania jej.26 Potrzeby dzielone są na biologiczne i psychologiczne.. 2005. Potrzeby podstawowe są najważniejsze i to dzięki nim człowiek nie odczuwa braku spełnienia i po zaspokojeniu ich dążymy do większej satysfakcji. ale już poziom potrzeb zaczyna wzrastać. zalicza się do nich potrzeby: pokarmowe. Maslowa. z kontaktami z innymi ludźmi i wskutek czego staje się odbiciem istniejących przesłanek gospodarczych i kulturowych społeczeństwa. Podstawy rekreacji i turystyki. posiadania i zagospodarowania wolnego czasu). posiadania bardziej luksusowych artykułów. Wydawnictwo Naukowe PWN. Na pierwszym miejscu znajduje się potrzeba podstawowa. s. posiada również charakter materialny jak i kulturowy. odzieżowe. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wrocław. Inny podział wyróżnia potrzeby podstawowe i wyższego rzędu. które mają bezpośredni związek z fizycznymi potrzebami naszego organizmu. odzieżowe i zdrowotne.39 Każdy człowiek ma nieograniczoną liczbę potrzeb własnych. Najlepiej przedstawia ten podział „piramida potrzeb” przedstawiona przez amerykańskiego psychologa A. Na początku pojawiają się potrzeby podstawowe. Marketing w Turystyce. a lista potrzeb jest długa. 23 . kształcenia. Zaspokajanie tych potrzeb zmusza do działań zmierzających do poprawy naszej sytuacji ekonomiczne. 2007. zdrowotne.

a więc zaspokojenie potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa jest czynnikiem wystąpienia pragnienia przynależności i miłości. ponieważ potrzeby. po drugie są nieskończone w czasie. 150-151 . człowiek w różnym wieku posiada inne potrzeby. oznacza to. H. bądź te same ale powtórzone w przeszłości. Gdy te potrzeby zostaną zaspokojone. a następnie one zostają przeobrażone w potrzeby wyższego rzędu. pilniejszym.27 najniższego do najwyższego rzędu). Najpierw zaspokajamy potrzeby najpilniejsze a później w miarę naszych chęci i możliwości pniemy się w górę do wyższych potrzeb. Człowiek najbardziej odczuwa potrzeby niezaspokojone. potrzeby są zmienne i rozwijają się pod wpływem czynników biologicznych i społeczno – ekonomicznych. inne są potrzeby dzieci. młodzieży i osób starszych. po czwarte są zmienne w czasie. Warszawa. po trzecie są nieograniczone. oznacza to. Potrzeby posiadają swoje cechy i charakteryzują się tym. 2005. Po piąte ujawniają się w życiu człowieka z różną intensywnością. że nie ma możliwości ich policzenia i podać konkretnej liczby naszych potrzeb i kombinacji sposobów ich zaspokajania. ponieważ ich zasób jest ogromny i szeroki. natomiast to spowoduje tylko ich „uśpienie”. że człowiek zaspokajając swe 40 Altkorn J. Potrzeby nie zawsze są w pełni zaspokojone.40 Potrzeby pojawiają się zgodnie z zaspokojeniem wcześniejszych potrzeb i są one coraz ważniejsze i większe. s. że potrzeby wyższego rzędu pojawiają się po zaspokojeniu tych niższych w hierarchii. Ostatnią charakterystyczną cechą jest. Szóstą charakterystyczną cechą potrzeby jest to. a potrzeby zaspokojone przestają być dla niego ważne. działanie człowieka zostanie podporządkowane potrzebie szacunku. Marketing w Turystyce. Maslowa hierarchia potrzeb będzie zawsze się zmniejszać. gdyż ciągle pojawiają się nowe. Nasze pragnienie na posiadanie czegoś rośnie wraz z spełnianiem niższych. gdyż częściej zaspokajane są potrzeby niższego rzędu. po czym następuje kolejne odczucie braku. które zostały raz zaspokojone. ponieważ w rzeczywistości większość ludzi zaspokaja je jedynie częściowo. że po pierwsze są niepoliczalne. nie mamy możliwości ich policzyć i nie możemy ich w pełni zaspokoić. a w końcu do zrealizowania i spełnienia wszystkich. mogą się nawrócić i spowodować że zapragniemy innych ale podobnych do wcześniejszych. wyższego rzędu.. iż potrzeby człowieka mają ograniczony zakres i pojemność. Zdaniem psychologa A. Wydawnictwo Naukowe PWN. możemy je jedynie tymczasowo zaspokoić. dając i ustępując miejsca innym.

turystyka jako forma aktywności zaspokaja poza miejscem stałego zamieszkania potrzeby rozwoju. wśród których na pierwszym miejscu jest rozwój gospodarczy kraju. rozumiany jako całkowity zestaw inaczej zwany pakietem materialnych i niematerialnych składników. przynależności kontaktów międzyludzkich. która jak najlepiej zaspokaja je. 1999. Pierwszym etapem ilościowego spożycia usług turystycznych było w latach 1945-1960. S.naukowy. jak również hamulcem w trzech podstawowych fazach rozwoju turystyki i konsumpcji usług turystycznych w Polsce. s.przyrodniczy. Wydawnictwo Naukowe PWN. zdrowotny i poznawczy. Zarządzanie Turystyką. szacunku i uznania. samorealizacji i potrzeby estetyczne. 170 .41 Człowiek poprzez turystykę zaspokaja wszystkie swoje potrzeby.. które wiążą się z baza i urządzeniami turystycznymi oraz dostępność zagranicznych podróży turystycznych. 28 42 Kornak A. kulturalno . drugim etapem zaspokojenia jakościowego potrzeb podstawowych było w latach 1961-1970 i ostatni wybór konsumpcji opartej na funduszach społeczeństwa i wyboru wolnej decyzji w latach siedemdziesiątych. wielkość i wpływ funduszy społeczeństwa. nie posiada potrzeby już dalszego jedzenia. Zarządzanie Turystyką. Podstawy Marketingu. wielkość i aktywność jego zasobów produkcyjnych i demograficznych. bezpieczeństwa turystów.28 potrzeby np.42 Wyznaczniki i szczegóły potrzeb turystycznych w dziedzinie turystyki wynikają z podstawowych celów i przesłanek polityki gospodarczej i społecznej kraju. 1999. s. Są one pewnego rodzaju stymulatorami.polityczny. geograficzno . 41 Bielski I. odbudowy sił fizycznych i psychicznych oraz potrzeby poznawcze uczestników ruchu turystycznego.43 Czynniki te mają charakter głównie ekonomiczno . wyżywienia. S. uzależnione do stylu życia społeczeństwa i od funkcjonowania gospodarki turystycznej kraju. Toruń. s. Kolejnym jest poznanie potrzeb turystycznych społeczeństwa.. poprzez odpowiedni wybór i zakup produktu turystycznego. Warszawa. Czynnikami spełniającymi potrzeby turysty dotyczą miejsca zamieszkania. gdyż usługi są dla nich tworzone. są one przejawem i uzależnione od motywów i celów podróży. powinien spełniać rozmaite potrzeby przyszłego nabywcy. Każdy turysta ma wiele potrzeb. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN. 155 43 Kornak A. a gdy dalej je to już nie jest zaspokojony. głody.. Innym ważnym atutem są walory turystyczne kraju. Produkt turystyczny.produkcyjny i usługowy. Wydawnictwo Dom Organizatora. społeczno . 1999. tworzone są wzorce i oferty konsumpcyjne. gdy zjemy obiad.

siłownia. kawiarniach. Obiekty hotelarskie zaspokajać mogą również potrzeby snu. jak również różnego rodzaju gry. które spełniają i oferują gościom hotelowych pełen zestaw swoich usług w tym pomieszczenia noclegowe. 44 Bosiacki S. ale nie dostępnym dla innych gości. Potrzeby wyżywienia. zaspokajane są w obiekcie hotelarskim. Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego. pracownicy stwarzają ciepło i poczucie bezpieczeństwa jak w domu. 9 . rozwój osobowości. odpoczynku. gdy gość hotelowy zostawia na recepcji drogą biżuterię. czyli zakwaterowanie. wzajemna życzliwość. turysta korzystający z usług hotelowych wymaga od pracownika recepcji szacunku. zapewniać pełne lub częściowe wyżywienie. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. np. dzięki nim dostarczamy bodźców do postrzegania piękna walorów przyrodniczych. pracownik recepcji umieszcza go w sejfie lub w miejscu bezpiecznym. wykształcenia. Śniadek J. zaspokajane są przez poznawanie nowych miejsc. obyczajów. sauna).44 Nie wszystkie z wymienionych potrzeb mogą być w pełni zrealizowane. Turysta korzystając z usług hotelu musi czuć się bezpieczny. Potrzeby szacunku i uznania. czy też własne pragnienia. jaką możemy w danym miejscu spotkać. dzięki którym turysta spełnia swe marzenia.. Każdy turysta posiada inne potrzeby. ludzi. płci. stołówkach oraz sprzedaży szybkich dań lub w postaci suchego prowiantu w schroniskach czy kempingach. kulturowych. które zależne są od jego wieku. które już powstały. zawiązywanie nowych przyjaźni. lepsze rozumienie świata. wyzbywanie się poczucia osamotnienia. 2004. walorów przyrodniczych i kulturowych. rekreacji (basen. czynności fizjologicznych. Inną potrzebą jest przynależności kontaktów międzyludzkich. zaspokajane są w turystyce poprzez nawiązywanie nowych kontaktów towarzyskich. które pozwalają na zawiązanie nowych znajomości i umocnić te. Potrzeby estetyczne. zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności. stanu zdrowia. barach. każdego turystę pracownicy obsługi np. s. które świadczone są po różnej cenie w restauracjach.. infrastruktury. W turystyce potrzeby samorealizacji. rodzaju wykonywanej pracy.29 Czynniki dotyczące potrzeby miejsca zamieszkania. oraz standardu świadczonych obiektów noclegowych. Potrzeby bezpieczeństwa turystów zaspokajane są przez ochronę i prowadzoną działalność właścicieli obiektu. przynależności do grupy społecznej. Trudności te wynikać mogą zarówno ze stanu zagospodarowania terenu danego miejsca. hotelowej muszą traktować tak samo. zwane usługami gastronomicznymi. są zaspokajane przez obiekty hotelarskie. Poznań.

Poznań. czyli. wystawy oraz podróże motywowane. korzystania z dóbr kultury. 9 . spokoju. Potrzeby stwarzają procesy do działań. Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. oderwania się od dotychczasowego środowiska społecznego. wyróżnić można np. s. Motyw religijny związany jest z możliwością wypełniania obowiązków religijnych – pielgrzymowania do miejsc kultu religijnego. Motyw służbowy to wyjazdy w celach służbowych. Wymienione czynniki wywierają istotny wpływ na motywy podjęcia decyzji o podróżowaniu turysty. danej mody itp. Konsumpcja a rozwój człowieka-wstęp do antropologicznego teorii konsumpcji. Motyw poznawczy. uczestnictwa w wydarzeniach 45 Szczepański J. zaczyna być ona coraz częściej traktowana jako potrzeba podstawowa. określają cel oraz rodzaj działań zmierzających do jego realizacji. a także potrzeby leczenia się i rehabilitacji. warunkami życia itp. nowości. Śniadek J. kongresy. szkolenia.46 Aby potrzeba zaistniała musi ją ukierunkować motyw. poznawcze itp. gdyż na podróże zagraniczne mogli tylko sobie pozwolić osoby zamożne. poznawania przyrody. s. noclegowymi (walorami turystycznymi miejsca. społeczne. W wyniku rozwoju społeczno – gospodarczego wielu krajów. 1981.) oraz zmiany w systemie potrzeb turystycznych. poznawanie tradycji. Podróże turystyczne mogą być motywowane różnymi czynnikami – obiektywnymi hotelowymi.. regeneracji sił fizycznych i psychicznych.47 Decyzje o podjęciu podróży są bardzo różne i wynikają z różnych motywów oraz potrzeb. Turystyka jako dziedzina naukowa przez wiele lat zaliczana była do potrzeb wyższego rzędu. wynikające z fizjologii człowieka oraz potrzeby wyższego rzędu – kulturowe. Efektywność Reklamy. który jest siłą pobudzającą i dzięki niej człowiek dąży do pewnych zachowań. 40 47 Bosiacki S. Każda czynność poprzedzona jest jej motywem. znajdują się w podstawowym podziale potrzeb... osobowość turysty. bądź działań. a motywy zaś określają konkretne działania. wynika z chęci odpoczynku. wzrostu poziomu zamożności i znaczenia jakości stylu życia. piękna. ciekawych zjawisk. doświadczeniami i przeżyciami zdobytymi w poprzednich podróżach.. motyw wypoczynkowy i zdrowotny.45 Potrzeby podstawowe. która kieruje naszymi działaniami. 1996. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. głównie w miejsca ze sprzyjającym klimatem. targi. wyznaczają jak mamy postępować w danej sytuacji. Motywy wyjazdów turystycznych. na konferencje. Warszawa. seminaria. Motyw czasowej zmiany miejsca pobytu związany z poszukiwaniem inności.30 sytuacji rodzinnej. Warszawa. zwyczajów. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. s. 159 46 Łodziana –Grabowska J. pragnienie zwiedzania świata. wchodzenia w bezpośrednie kontakty z ludnością w odwiedzanym miejscu. 2004.

różnią się pod wieloma względami. walorów kulturowych lub współczesnej oraz motyw poznania życia społecznego i codziennego dnia. artystycznej lub naukowej) poza miejscem zamieszkania oraz motyw pracy na rzecz ludności terenów odwiedzanych. Warszawa. 2007. Produkt Turystyczny. Warszawa. rodzinnych. Ostatnim są motywy związane z uprawianiem turystyki w szerokim tego słowa znaczeniu. sportu i innych. przyjemności zmiany rytmu życia. a więc turystyki dla celów: zarobkowych.49 Motywy podróży turystycznych są zróżnicowane. Kolejnym jest motyw związany z zaspokajaniem potrzeb twórczych. Motywy związane z zaspokajaniem potrzeb emocjonalnych i estetycznych: motyw nawiązania lub odnowienia kontaktu z pięknem natury. czyli pracy twórczej (np. Turystyka wiąże się z opuszczeniem miejsca zamieszkania swego na jakiś czas.. 48 Gaworecki W. zadymienia. związany z regeneracją sił i poprawą stanu zdrowia oraz leczeniem (wypoczynek bierny i aktyny. rodziny lub środowiska pracy oraz opuszczenia środowiska lokalnego w sensie ucieczki od hałasu miasta. kulturowego i społecznego. przyjemności zmiany środowiska przyrodniczego. Stasiak A. 113 49 Kaczmarek J. konferencji. pięknem dzieła ludzkich lub ludźmi. które zawiązują więzi międzyludzkie. Turystyka. s. motyw poznania kultury historycznej. motyw związany z pragnieniem opuszczenia na jakiś czas miejsca swojego stałego pobytu: opuszczenia środowiska społecznego w szerokim znaczeniu.. motywy związane z pragnieniem udania się i poznania określonego kraju lub miejscowości. lecznictwo sanatoryjne i uzdrowiskowe) oraz związane z odczuwaniem potrzeby zmiany jako takiej. jej walorów przyrodniczych. motyw poznania przyrody. codziennego życia. Trudno jest wtedy określić. Następnie są motywy związane z pragnieniem zawarcia nowych znajomości. 2005. jak również często nakładają się na siebie i są do siebie bardzo podobne. Motywy związane z zaspokajaniem potrzeb biologicznych. do którego się należy. motywy związane z pragnieniem pozostawania w zgodzie ze stereotypami. gdyż motywy są do siebie podobne i wywierają jedną i tą samą potrzebę. motyw przeżycia przygody lub ryzyka. kultu. s. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. W. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. stresu. 92 . który ma ważniejszą i większą wagę w podejmowaniu decyzji wyjazdu. Włodarczyk B.31 religijnych. przyjemności podróżowania.. z normami obowiązującymi w środowisku. motyw wyjazdu z grupą przyjaciółmi. Motywy związane z pragnieniem spędzania określonego czasu z kimś poza miejscem stałego zamieszkania: motyw wyjazdu z rodziną..48 W turystyce jest bardzo wiele motywów związanych z podróżowaniem np. ich zwyczajami i kulturą.

Ludzie chętniej. tak. które nakłaniają w późniejszym czasie do skorzystania z usług firmy. W ten sposób firmy chcą zbliżyć swoich klientów do danego produktu. a zarazem szokujące tak.32 Wiele firm turystycznych. kreowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku konsumenta (w społeczeństwie). Dlatego też. Promuje się w zasadzie wszystko. poza informacją na ulotce o samym produkcie powinno zawierać również opis korzyści płynących z jego konsumpcji i dokonania zakupu. zapewniają im niepowtarzalnych przeżyć i wzbudzają pozytywne emocje. aby zwracały uwagę na korzyści płynące z konsumpcji produktu oraz zachęcać ludzi do przeczytania całego tekstu. Warszawa. Imprezy specjalne nie są „życiową okazją” i nie da się ich tak łatwo sprzedać. broszurki. „nowy”. tytuły wstępne powinny być kolorowe. W skład działań promocyjnych 50 Richards B. 69 . Każda firma dba o swojego starego i wiernego klienta. biurach. wzrost sprzedaży.50 2. aby zwrócić uwagę klientów. niż produkty oferowane. co się da i gdzie się da – na ulicy. gdyż wiąże się to z korzyściami płynącymi z uczestnictwa w danej imprezie i należy opisywać je w sposób bardzo komunikatywny i zrozumiały dla każdego. Promocja produktu turystycznego to ogół działań mających na celu: pozyskanie klientów. głównym celem promocji jest przyciąganie starych klientów poprzez sygnalizowanie im rozwoju produktu i jego atrakcyjności. Ilustracje. Marketing Atrakcji Turystycznych. bowiem kupują korzyści. które mają za zadanie wzbudzić i pogłębić zainteresowanie turysty danym produktem. budzą zainteresowanie zwiedzających obiektów i pobudzają chęć ich partycypacji w przeżyciu. przesłanie marketingowe. 2003. w teatrze.. Potencjalny klient szybko reaguje i rozumie przekazywany mu apel w danym tekście. na stadionie itp. Współczesne sposoby wpływania na klienta Promocja stała się słowem ogarniającym wszystkie sfery życia każdego człowieka. telewizji. Bardziej zwracający uwagę klientów tytuł zawierać powinien zdania pytające. Polska Organizacja Turystyczna. firmy turystyczne w tekście ulotek wyjaśnią i podkreślają korzyści płynące z odwiedzania atrakcji. samolocie. s. sloganów „nowość”. prasie.3. Aby przyciągnąć uwagę klientów używa się słów. aby wypromować swój produkt używa różnego rodzaju ulotki. wiadomości trafiają do klienta szybko i odpowiednio.

W. 2007. być dobrowolne oraz mieć charakter nie zarobkowy. kształtowanie i utrwalanie pozytywnego obrazu firmy a przez to tworzenie i pobudzanie popytu zgodnie z intencjami i interesem nadawcy promocji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 10 .. promocja sensu stricto). formy sprzedaży. s. której zadaniem jest koordynacja działań promocyjnych. Warszawa. aby ten dopływ gotówki wykorzystać i utrzymać. Największe korzyści gospodarcze z turystyki czerpią hotele. s. który związany jest z wypoczynkiem w trakcie wycieczek pieszych. narciarskich. lecz przyjemnościowy. 2002. kończącą się powrotem do miejsca skąd nastąpił wyjazd.. public relations. rozrywki i wypoczynku. Turystyka. działania uzupełniające (utożsamiane często z promocją. Kompendium wiedzy o turystyce. kolarskich. kajakowych. 14 52 Gaworecki W. Słowo turystyka bierze swój początek od francuskiego słowa „tour” i oznacza wycieczkę lub podróż. broszur. Gołembski G. plakatów. Przemieszczanie to powinno jednak spełniać kilka warunków: trwać ponad dwadzieścia cztery godziny. motocyklowych. restauracje. 52 Pieniądze wydawane przez turystów na danym obszarze docelowym ożywiają miejscową gospodarkę i dlatego władze lokalne powinny uczynić wszystko. Definicji określających turystykę jest wiele jednak najczęściej stosowanym pojęciem w Polsce jak i na całym świecie jest turystyka rozumiana przeważnie jako całość zjawisk społecznych. Dzięki reklamie i współfinansowaniu promocji danego obszaru turystycznego korzystają z nowo wytworzonej przez marketing wartości w postaci obiektu wysokiej jakości materiałów promocyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN. których samodzielnie zapewne nie byliby w stanie sobie 51 Denek E.mix) wchodzą: reklama.33 (promotoin . Warszawa – Poznań. wydając jednocześnie sporo pieniędzy na promocję swoich towarów i usług. sklepy i firmy transportowe. Celem promocji jest poinformowanie otoczenia (nie tylko konsumentów) o działalności i ofercie firmy. dostarczanie informacji o danej destynacji oraz dystrybuowanie środków przeznaczonych na produkcję folderów. Łączących cele poznawcze z elementami sportu. ekonomicznych i przestrzennych związanych z przemieszczaniem się poza miejsce stałego zamieszkania. Osiągają to gromadząc fundusze oraz zatrudniając odpowiednią kadrę. samochodowych itp. 51 Turystykę należy rozumieć jako formę czynnego wypoczynku. zamieszczanie ogłoszeń w mediach oraz publikację przewodników turystycznych. tzw. W strukturze rodzajowej współczesnej turystyki ważne miejsce odgrywa agroturystyka..

Stasiak A. Warszawa. Włodarczyk B. Dla atrakcji turystycznych oraz małych i dużych imprez udział w reklamowaniu danej destynacji stanowi skuteczną platformę gospodarczą i promocyjną.53 W systemie internetowym prezentowane są polskie regiony atrakcyjne pod względem infrastruktury turystycznej i paraturystycznej. wędrówki rowerowe i konne i narciarstwo. system pozwolił stworzyć ścisły portal dostosowany do potrzeb klienta i lokalnych odbiorców komunikację marketingową w jednej spójnej formie. przedsiębiorstwo promuje się wszędzie. Klienci wiedzą. prasową czy telewizyjną). żeglarstwo i windsurfing. aby trafić tylko do adresata. 2005. Taki serwis staje się jeszcze ważniejszy na rynku krajowym. Internet stanowi obecnie jedno z głównych źródeł pozyskiwania informacji o rynku turystycznym w większości krajów świata. s. a mianowicie muzycznej czy teatralnej. Opisane są i zamieszczone na stronie internetowej wszystkie uzdrowiska z terapią wypoczynku i relaksu. Produkt Turystyczny. Można zapoznać się z historią turystyki. aby się promować każdy zakład. 53 Kaczmarek J. ciekawe okolice. interesujące informacje dotyczące różnych dziedzin turystyki i rynku turystycznego Polski. interesujące miasta. natomiast w dalszym stopniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Przewidując stały wzrost znaczenia tej formy komunikacji. że turystyka się rozwija. miejsca i szlaki turystyczne. Dobrze rozplanowany. gdzie może stanowić istotne źródło informacji dla wewnętrznego rynku turystycznego..34 zapewnić. szlaków historycznych oraz poznać ofertę turystyki festiwalowej. tak. 229 . jak również formy aktywnego spędzania czasu z turystyką aktywną – jak spływy kajakowe. a biura podróży oferują coraz to bardziej atrakcyjne oferty dla konsumentów. Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski jest skonstruowany zwięźle i prosto tak aby potencjalny klient mógł szybko i z łatwością znaleźć poszukiwane informacje.. Począwszy od agroturystyki i skończywszy po turystykę biznesową i kongresową. wędrówki górskie i paralotnictwo.. Polska Organizacja Turystyczna od trzech lat jest wydawcą i administratorem narodowego portalu promującego ISIT (Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski). W systemie internetowym można uzyskać przydatne. Internet jest jednym z najnowszych nośników informacji reklamowej w turystyce. bogaty w treść i ofertę internetowy serwis narodowy może w istotny sposób przyczynić się do podjęcia przez turystę decyzji o wyborze tego a nie innego kraju. przy tym stosunkowo jeszcze najmniej znanym i dostępnym (w porównaniu oczywiście z reklamą np.

Są to: płatne linki. często pełnoekranowe bannery połączone z animacją.: banner – aktywne symbole graficzne. czyli niższe koszty. coraz bardziej agresywne formy reklamy internetowej i to właśnie one dzięki swojej szokującej reklamie trafiają do klientów. a w internecie więcej można znaleźć informacji. Warszawa.. Warszawa. zwłaszcza z turystycznego punktu widzenia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 2005.. umieszczane w różnych miejscach często odwiedzanych stron internetowych. często połączone z konkursami. Dostrzeżono. filmy wideo. s. rich media – duże. po wejściu na ikonę przechodzi się na odpowiednią stronę www.54 W dzisiejszych czasach coraz większą popularność zyskują nowe. która dociera do szerszej grupy społeczeństwa. Wydawnictwo Naukowe PWN.35 przedstawię podstawowe formy reklamy w Internecie: strony www – strony reklamowe. mailing – wysyłanie do użytkowników darmowych kont e-mailowych listów elektronicznych z dołączonymi do nich tekstami reklamowymi. gdyż turysta zaoszczędza pieniądze. czyli usługa polegająca na wykupieniu w danej wyszukiwarce wysokiego miejsca na liście poszukiwanych stron internetowych (zawsze po wpisaniu określonej grupy haseł na pierwszej pozycji wyświetla się internetowy adres reklamodawcy). zwiększają budżety na reklamę internetową. które wzbudzają ciekawość i zainteresowanie klientów. s. muzykę itp. ikony przedstawiające np. oprócz tekstu można tam także znaleźć fotografie. w tym telewizyjną. redukują wydatki na tradycyjne formy reklamy. gdyż internet jest usługą powszechnie nabytą. które. Turystyka. dźwiękiem i oryginalną kreacją. 108 . reklamujące firmę (produkt). Przyciski reklamowe. Marketing Usług Turystycznych. że potencjalni klienci coraz więcej czasu spędzają przed komputerem. sponsoring – finansowanie przygotowania i umieszczanie w internecie określonego serwisu w zamian za prawo zamieszczenia na stronach swojego logo (nazwy firmy). brak korzystania z usług pośredników jest korzystne dla klienta. umieszczone na wybranej stronie internetowej. na których znajdują się szczegółowe informacje o danym przedsiębiorstwie i jego produktach. niezwykle szeroki zasięg (praktycznie cały świat) – umożliwia to szybkie znalezienie odpowiedniej oferty nawet na antypodach. button – tzw. bowiem. logo lub nazwę firmy.55 Reklama online. Wśród najbardziej istotnych. 63 55 Panasiuk A. Są też liczne zalety reklamy internetowej. animacje komputerowe. coraz częstsza forma komunikacji zaczyna być poważniej traktowana przez duże międzynarodowe firmy. warto wymienić m. jak również możliwość we własnym zakresie zaplanowania pobytu. tzw. Poszerzenie rynku potencjalnych 54 Gaworecki W. 2007. zawierającą interesujące dane. W.in.

. 56 Kaczmarek J. Kolejnym jest przekazywanie wszechstronnych wyczerpujących informacji. złożenia zamówienia za pomocą gotowego formularza itp. jak również tworzenie wizerunku nowoczesnej firmy – korzystającej z najnowszych osiągnięć techniki.). to z reguły wiąże się z dodatkowymi kosztami). oprócz szczegółowego opisu możliwe jest zamieszczanie kolorowych zdjęć. 2005. a takie spotkania mają ogromne znaczenie. jak również wie. Warszawa. przekazu słowno-muzycznego itp. Stasiak A. krótkich filmów. a przekaz reklamowy może dotyczyć firmy i wszystkich oferowanych przez nią produktów. Wytwarzanie produktów często bywa powiązane z ich sprzedażą aktywną. a także przeprowadzenie wszechstronnej charakterystyki osób. Włodarczyk B. Następną zaletą jest łatwość analizy efektywności tej formy reklamy – istnieje już oprogramowanie pozwalające na przesyłanie reklamy dokładnie wytypowanym internatom. które na nią zareagowały. Możliwość wielokrotnego kopiowania i przechowywania informacji tak długo jak firmy tego potrzebują.. informatycznym świecie zaczynają dominować bezosobowe formy sprzedaży (sprzedaż wysyłkowa.). Kupujący zastanawia się obecnie tylko nad wyborem produktu. a w postaci folderu czy katalogu kilkunastokrotnie. od kogo kupuje.. alternatywa dla monopolu wielkich tourperatorów. jego wad i zalet. ponieważ klient wie. firmy zaoszczędzają. którzy mają możliwość nawiązywania bezpośredniego i niemal natychmiastowego kontaktu z reklamodawcą (uzyskania dodatkowych informacji.. Po drugie bardzo niski koszt eksploatacji w stosunku do objętości – zamieszczenie podobnej ilości informacji w prasie jest kilkukrotnie droższe. rodzinnych hoteli. co ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku ofert last minute. jaki produkt. Interaktywność. Po czwarte łatwość częstego uaktualniania przekazywanych informacji – nie zawsze jest to możliwe przy stosowaniu tradycyjnych form reklamy (a jeśli już. s. animacji. na stronie internetowej możemy znacznie więcej informacji umieścić. po dotarciu do poszukiwanych informacji każdy może skopiować je na dyskietkę lub wydrukować na papierze.56 Inną formą wpływania na klienta jest sprzedaż produktu. Kupujący ma możliwość bezpośredniego poznania producenta. Internet itp. co bez wątpienia dodatkowo zwiększa efektywność tego środka przekazu i wzbudza ciekawość.36 klientów dla mniejszych firm np. klienci chcą dokonać zakupu bez wychodzenia z domu. Producent staje wtedy „oko w oko” z klientem i wspólnie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. fizycznie biorą udział w transakcji kupna-sprzedaży. 229-230 . czyli aktywny udział adresatów reklamy. Jednak we współczesnym. Produkt Turystyczny.

32 . Podstawowe formy sprzedaży to sprzedaż bezpośrednia. Warszawa. zachowując wcześniejszą stałość promocyjną. 2004.57 Trzecią promocją jest aktywizacja sprzedaży. bądź mogą działać oddzielnie. kiedy przestaje zachowywać się racjonalnie. s.: konkursy. Rzadko spotykane są wszystkie elementy promocji łącznie. oferty last minute. s. Aktywizacja sprzedaży (promocja sensu stricto) to wszystkie inne formy zwrócenia uwagi na produkt (firmę). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. wypracowane w ramach programu spójnej identyfikacji produktu. dodatkowe programy świąteczne. s. 33 58 Richards B. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. bądź oddzielne elementy promocji używane są w zależności od sytuacji rynkowej. zachodzący pomiędzy sprzedawcą a klientem. Polska Organizacja Turystyczna. kupuje towary zupełnie niepotrzebne. przejawy gościnności.. Naturalną potrzebą każdego człowieka jest nawiązywanie kontaktów. gdyż jest kuszony na każdym kroku. szacunku i uznania są nierozerwalnie związane z turystyką. wymiana poglądów i rozmowa. 59 57 Bosiacki S. pobudza ich wyobraźnię. spójną formę promocji. ze klient nie może obojętnie przejść obok danej promocji. a komputer jest tylko sprawną i skuteczną maszyną. ponieważ sprzedaż osobista w wielu przypadkach została praktycznie wyeliminowana. Promocja ta najbardziej fascynuje ogromne rzesze klientów. Nowoczesne środki przekazu zastępują skutecznie relacje psychologiczne między sprzedawcą a kupującym. Efektywność Reklamy. który dokonuje przeglądu tego. aż do granic. natomiast ze sklepu wychodzi ze świadomością. Zestawy łączone.in. która pomaga dokonać wyboru. co jest dostępne na rynku. Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego. premiowanie stałych klientów. będące połączoną częścią systemu promocji. 66 59 Łodziana – Grabowska J. Internetu. 1996. Do działań tych zaliczamy m. oraz popytu na dane potrzeby. upominki..37 producent już jest mniej ważny. sprzedaż poprzez przedstawicieli odwiedzających nabywców (akwizycja) oraz sprzedaż pośrednia z wykorzystaniem poczty. Jedną z takich sytuacji są targi turystyczne. Marketing Atrakcji Turystycznych. Poznań. Warszawa. upusty. wzbudza to w nim ciekawość i chęć nabycia towaru. promocja sensu stricto. 2003. nagrody. dodatkowe towary powodują. rozważa możliwości wyboru zgodnie ze swoimi potrzebami i ostatecznie dokonuje zakupu.. Spotkania z innymi ludźmi. telefonu. upusty cen. bezpłatne ubezpieczenie podróżnych. Premie.58 Przedstawione wyżej elementy promocji można łączyć i tworzyć łączną.. Sprzedaż to skomplikowany proces decyzyjny. Śniadek J. że okazja już taka się nie powtórzy. charakteryzuje się ogromną inwestycją producentów w reklamę produktu.

Targi zamknięte odbywają się bez udziału publiczności. zagospodarowanie turystyczne i gospodarkę turystyczną. które mają bezpośredni wpływ na rozwój turystyki. z udziałem publiczności. Marketing Atrakcji Turystycznych. Ma ona miejsce jedynie podczas małych. Targi to miejsce. gdzie nawiązywane są nowe kontakty. które szukają nowych rozwiązań i badają trendy w turystyce. paraturystycznych oraz z dóbr i usług komplementarnych. Niezależnie od ekspozycji regionalnych i lokalnych. Eksponowane i prezentowane są różnego rodzaju formy turystyki. S. s. W targach biorą również udział liczne firmy turystyczne. kiermaszów. Na targach następuje promocja i ekspozycja działalności turystycznej. prezentują swoje możliwości różne segmenty gospodarki turystycznej. a przede wszystkim poszczególnych regionów i miejscowości. a także przez potencjalnych turystów. Wbrew popularnej opinii.60 Na targach turystycznych organizowanych w formie otwartej. Warszawa. 89 61 Kornak A.. Wydawnictwo Naukowe PWN. którzy zajmują się wysyłaniem turystów. Popyt turystyczny jest reprezentowany przez przedstawicieli biur podróży i przez innych organizatorów podróży. s. Co roku na świecie jest organizowanych co najmniej kilka tysięcy imprez o charakterze wystawienniczym: targów. odbywa się sprzedaż ofert. 175 . Są one przeznaczone wyłącznie dla przedstawicieli gospodarki turystycznej. na targach nie ma takiej sprzedaży. którzy na ogół tłumnie odwiedzają targi turystyczne. giełd wystaw. Ilustracją rozwoju rynku turystycznego w Polsce od strony podaży turystycznej i podmiotów gospodarki turystycznej są liczne organizowane targi turystyczne. następuje wzmożona reklama i promocja turystyki. 2003.61 W Polsce w latach dziewięćdziesiątych targi turystyczne stały się bardzo popularną formą promocji i ich liczba organizowanych wystaw ciągle wzrastała. ze na targach takich dokonuje się również bezpośrednia sprzedaż dla publiczności. zawieranie i umacnianie kontaktów między firmami gospodarki turystycznej. Targi te przedstawiają lokalne i regionalne walory turystyczne. które wzbudzają zainteresowanie wśród turystów. zamkniętej oraz otwartej. Warszawa. Największym i najstarszym ogólnopolskim prezentowanym targiem jest „Tour Salon” organizowany 60 Richards B. które określane są przez zagospodarowanie turystyczne i elementy podaży. reklama biur podróży. Podaż turystyczna zależy od miejscowości i regionów turystycznych oraz podmiotów gospodarki turystycznej. prezentacji itp. Targi odbywają się w dwóch formach. giełd turystycznych. lokalnych targów czy tzw. różne atrakcje turystyczne..38 Podaż turystyczna składa się z walorów turystycznych. 1999. Zarządzanie Turystyką. Polska Organizacja Turystyczna.

pensjonaty. Zarys historii turystyki w Polsce. s.39 w Poznaniu oraz „TT Warsaw” oczywiście organizowany w Warszawie. Stasiak A. Targi turystyczne w Polsce coraz 62 Gaj J. a ich miejsce jest w Polanicy. od kilku lat organizowane są oddzielne targi. 45 63 Kaczmarek J. muzea. szkolenia itp. które posiadają wyposażenie do przeprowadzenia np. hotele. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. gdzie atut tej formy turystyki to wiejskie klimaty. gdzie turystyka uzdrowiskowa jest jedną z popularniejszych w dzisiejszych czasach formą turystyki. spokój. W Opolu prezentowane są targi pod nazwą „W stronę Słońca”. jak np. Zachodnie Targi Turystyki i Wypoczynku Zatur w Zielonej Górze. Lubuskie Targi Agroturystyki i Kultury w Krośnie Odrzańskim. 2003. oczywiście prezentują i eksponują wszystkie pozytywne elementy turystyczne. s. restauracje.. oraz po sezonie. Świętokrzyskie Targi Turystyczne Voyager w Kielcach. cisza i wiele innych. Prezentowana jest baza noclegowa i gastronomiczna np. Włodarczyk B. Prezentują się biura podróży. na których występują organizatorzy i przedstawiciele turystyki kongresowej. 63 Również na targach prezentują się uzdrowiska. 2005.. jak również obiekty historyczne. Prezentacje regionalne eksponują walory turystyczne i zagospodarowanie turystyczne polskich miast i regionów. Warszawa. Agroturystyka rozwija się na terenach wiejskich. Obok uzdrowisk na targach turystycznych prezentowane są gospodarstwa agroturystyczne. ośrodki wypoczynkowe. Każdego roku porą jesienną w Warszawie Forum Turystyki Kongresowej również odbywają się targi turystyki kongresowej. Na wybrzeżu polski organizowane są Targi Turystyki i Wypoczynku. Produkt Turystyczny. organizowane w Krakowie targi Zimowa Giełda Turystyczna. czyli wycieczek w okresie letnim czy zimowym. które oferują swoje usługi. Równie ważnymi targami są Międzynarodowe Targi Turystyczne Beskidy organizowane w Bielsku Białej.. w południowej części Polski ważną rolę odgrywają Krakowski Salon Turystyczny oraz Krakowskie Targi Turystyki i Wypoczynku Twoje lato.62 Regionalne targi turystyczne organizowane są w różnych częściach kraju. Prezentują się przewoźnicy i towarzystwa ubezpieczeniowe. Giełda Turystyczna w Szczecinie oraz Gdański Targ Turystyczny. Zakład Wydawniczy DrukTur. motele. które zachęcają turystów do skorzystania z ich usług. 251 . przedstawiane są obiekty hotelowe i gastronomiczne.. w której w skład wchodzą elementy turystyki kongresowej i konferencyjnej. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zaczęła się rozwijać i wyodrębniać turystyka biznesowa. Hoteli i Restauracji w Międzyzdrojach. Międzynarodowe Targi Uzdrowiskowo – Turystyczne Natura Sanat. zamki. targi turystyczne w Łodzi.

z wykorzystaniem wszystkich pięciu zmysłów człowieka: wzrok (stoiska. czyli łamanie barier między innymi z biednymi i bogatymi firmami. co prowadzi do dokładnego przygotowania oferty. czyli targi odbywają się zawsze w tym samym miejscu i terminie (przed sezonem letnim: luty-kwiecień i zimowym: wrzesień-listopad).. słuchu (słowa. które są znane na rynku turystycznym.64 Do cech i elementów charakterystycznych targów turystycznych można zaliczyć ich cykliczność. gdzie następuje bezpośrednie spotkanie producentów i konsumentów. przekaz informacji odbywa się na wielu poziomach komunikacji. Warszawa. Stasiak A. czy też usług na rynku. jak i wystawców w jakiś sposób związanych z przemysłem turystycznym (producentów autokarów. firmy. Multimedialność. Targi można określić jako koncentrację podaży w jednym miejscu i czasie. muzyka). Wydawnictwo Naukowe PWN. dystrybucyjnych. szkoły turystyczne. samorządy lokalne. targi służą osiągnięciu różnych celów: handlowych. Natomiast podczas wystaw mamy raczej do czynienia z prezentacją oferty. wymagają zaangażowania obu stron dialogu. pokazy). 115 65 Kaczmarek J. 2005. możliwość rezerwacji powierzchni wystawowej z rocznym wyprzedzeniem itp. imprezy wzbudzają u organizatorów poczucie dowartościowania.). oznacza to. kompleksowość. reprezentatywność. przewoźników. że udział biorą wszyscy liczący się w branży. pracownikami a ich dyrektorami. podpisywanie umów handlowych oraz dokonywanie transakcji kupna-sprzedaży eksponowanych produktów. że targi sprzyjają wszechstronnej komunikacji klientów wystawcami i między konkurentami. Ostatnimi cechami są egalitaryzm. promocyjnych.. Włodarczyk B. prestiżowych itp. 255 .). smaku (degustacje) i dotyku. Marketing usług turystycznych. agentów. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. dźwięki. to znaczy. Interaktywność. touroperatorów. Produkt Turystyczny. Kolejną cechą jest wielofunkcyjność. filmy. jak również możliwość promowania swoich produktów. nie zaś z zawieraniem umów. s. Warszawa. czyli targi przyciągają zarówno różnorodnych wystawców z branży turystycznej (krajowe organizacje turystyczne. utrzymaniu więzi z organizatorami targów. czyli zysk: rabaty dla stałych wystawców. poznański „Tour Salon” i „Beskidy” w Bielsku Białej. zdjęcia. powonienia (zapachy). 65 64 Panasiuk A. co sprzyja do integracji w branży turystycznej. a ich podstawowym celem jest poznanie oferty sprzedawcy. hotelarzy itd.40 bardziej mają charakter targów międzynarodowych. s.. 2005. a w szczególności takimi międzynarodowymi targami stają się „TT Warsaw”.. firmy informatyczne).

emerytów. poprzez 66 Gaworecki W. niekiedy bardzo różnych branż (np. Warszawa. 2007. a więc w miejscach pracy. meblowa. obojętnie. elementy promocji również wpływają na starych i stałych klientów zachęcających ich do ponownego skorzystania z usług. w jaki sposób. promocja danego produktu jest rozgłaszana i promowana po przez różnego rodzaju formy promocji. potrzeby są.41 Targi turystyczne ze względu na odbiór. które obejmują tylko jedną branżę np. samotnych i małżeństw. Głównym zadaniem promocji jest dotarcie z ofertą produktu do właściwego klienta. uniwersalne). touroperatorów lub agentów turystycznych. Każdy człowiek posiada swój pakiet potrzeb. W. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. firmy przewoźnickie dla osób. który będzie obsługiwany np.. aby je realizować. osób pracujących. Promocja produktu musi trafić do każdego. które wywołane są po przez motywy. Kolejnym czynnikiem jest uzyskanie wiedzy o celach segmentu rynkowego. zamieszkania oraz takich środków masowego przekazu. targi wielobranżowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych (producentów. które charakteryzują się szerokim zakresem prezentacji. jak również targi branżowe (specjalistyczne). poprzez udzielenie rabatów np. gdzie najczęściej przebywają. turyści). targi branżowe mają charakter otwarty i ostatnie to targi specjalistyczne skoncentrowane. turystykę. Firmy turystyczne dla stałych klientów przygotowują specjalną ofertę.. reklamy internetowe wymuszają posiadane dostępu do internetu. również obejmujące jedną branżę. którymi dany segment rynku jest najbardziej zainteresowany. ponieważ np. turystyczna. nie do każdego klienta trafia reklama. czy też reklamy w radiu – nie każdy słucha radia itp. Turystyka. ale są adresowane tylko do jednego. wybranego segmentu rynku. Firmy dbają o utrzymanie dobrych kontaktów ze stałymi klientami np. biorą w niej wszyscy zainteresowani (producenci. wstęp dla szerokiej publiczności na taką imprezę jest bardzo ograniczony. gdzie prezentują się wystawcy. s. klientów indywidualnych). każda z nich posiada odrębne pomieszczenie. Polega to na dostarczeniu oferty określonym odbiorcom tam. budowlana). wąskiej grupy specjalistów np. 202 . agenci. touroperatorzy. które korzystały już z ich usług udzielają rabaty na bilety autokarowe. adresata oraz zakres tematyczny imprez targowych. wyróżniamy targi wielobranżowe (ogólne. decydując się na specjalizację dla ludzi starszych warto ustalić udział rencistów. może być reprezentowanych kilka.66 Obok promocji dla nowych klientów.

współpraca z mediami. broszurki promocyjne. 2005. by stał się on źródłem informacji o ofercie dla innych turystów. wysyłają zaproszenia na imprezy. s. s. Słowo „marka” jest różnie postrzegane poprzez klientów i posiada wiele skojarzeń.68 Zintegrowana promocja turystyczna każdego regionu. Wymagają od osób prowadzących działalność turystyczną profesjonalnego podejścia i ciągłego doskonalenia. wydawnictwa turystyczne w tym foldery. konferencje prasowe. 43 68 Panasiuk A. Na rynku turystycznym szansę mają. zapewnić zadowolenie i spowodować. Warszawa. realizowana jest poprzez wykorzystywanie różnorodnych form i narzędzi marketingowych np. Klient oczekuje coraz wyższej jakości oferowanego produktu. czy też jego znak graficzny. jeszcze dla innych oznacza 67 Toczek – Werner S. Podstawy rekreacji i turystyki. które potrafią przyciągnąć zainteresowanie przyszłego gościa.42 wysyłanie kartek świątecznych z życzeniami.. system identyfikacji atrakcji turystycznych w regionie. 2007. wizyty studyjne dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych oraz study tour.. Inną formą jest internet. czyli warsztaty turystyczne z udziałem organizatorów ruchu turystycznego. pobyty wczasowe oraz przekazują materiały. wpisy promocyjne oraz różnego rodzaju kampanie billboardowe. 13 . targi turystyczne krajowe i zagraniczne oraz inne imprezy o podobnym charakterze. które potrafią wyróżnić się wśród różnorodnych ofert wypoczynku. zaplanowanej in formacji (tożsamości) do osób w bliższym i dalszym otoczeniu. zatem te oferty. mapy.4 Identyfikacja produktu turystycznego w systemie marki przez klienta Marka jest narzędziem służącym do przekazania pewnej. dla innych marka jest tylko produktem w kolorowym opakowaniu. w tym radio. 2. stosując ją w codziennej pracy musimy pamiętać. 67 Wraz ze wzrostem zainteresowania i popularnością wypoczynkiem rosną wymagania w stosunku do jakości usług. aby sprostać zmieniającym się i rosnącym oczekiwaniom. Wrocław. Dlatego korzystając z marki. prasa. Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN. natomiast wiąże się to ze wzrostem konkurencji na rynku turystycznym. Dla jednych słowo marka oznacza nazwę produktu np. TV – wywiady. jakie założenia zostały przyjęte przy jej kreacji oraz jakie informacje ma ona skutecznie przekazywać. ulotki i multimedia. Orbis. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Warszawa.. Centrum Doradztwa i Informacji. uznane za ważne). Podstawowym elementem marki. osobowość (produkty mają coś więcej niż tylko użyteczność. Przekaz znaku graficznego musi być prosty i szybko trafiać do klienta. jeśli zna daną markę napewno dokona zakupu. nazwa lub symbol graficzny umieszczany na wyrobach w celu ochrony przed naśladowaniem lub podrabianiem. 143 71 Panasiuk A. wsparta przez silne skojarzenia w kontekście pożądanych atrybutów. znak firmowy. natomiast jest w ścisły sposób sprecyzowany..70 Marka jest. a nie produkt np.69 Marka inaczej znak fabryczny. więc skomplikowanym symbole. aby klienci mogli jasno zrozumieć dany przekaz. 193 . 89 72 Oleksiak A. Włodarczyk B.. korzyści (klient kupuje pewną ideę.. mają odrębny styl i oryginalność). 2005.. Stasiak A. kultura. Wydawnictwo Naukowe PWN. 237 70 Pender L. J. wartości (kuje się to. To pewien styl życia. Podstawową funkcją znaku graficznego jest przekazywanie informacji dla klientów. czyli konkurencji. 2007. aby klienci mogli spojrzeć i od razu skojarzyć sobie daną firmę.71 Dobrze pozycjonowana marka ma konkurencyjną pozycję. stałego zbioru właściwości danego towaru np. Marketing usług turystycznych. gwarancją jakości. jeśli zastanawia się nad dokonaniem zakupu. jak również oczywisty. którą Kotler przedstawia w formie sześciu poziomów znaczeń. Są to cechy ( klient otrzymuje obietnicę zakupu konkretnego. po którym jest dany produkt rozpoznawany jest jego logo. „Dobra marka” jest podstawą sukcesu biznesowego. Warszawa. sensu stricto (kupuje się produkty będące rezultatem dobrej organizacji produkcji). 2008. jest atrakcyjna dla klienta. Zarządzanie Turystyką.43 wizerunek firmy i jego wysokość w rankingach innych firm na rynku. trwałość.72 69 Kaczmarek. dobranie odpowiedniego opakowania. czyli znak graficzny. tak. s. Marka to również spełnianie potrzeb i oczekiwań jej nabywców. Klient. co jest cenne. Słowo marka posiada szeroki zakres swego znaczenie. czyli znak określający producenta. W gospodarce rynkowej marka ma swoją cenę. gdyż od razu identyfikuje produkt z marką. kim jest użytkownik i jaką zajmuje pozycje społeczną). A zatem marka to nie tylko oznaczenie produktu nazwą. prestiż). użytkownik (posiadanie danego produktu może sugerować. 2005. s. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. zdrowie i urodę. Marketing usług turystycznych. s. bezpieczeństwo. uważane. stworzenie dobrego hasła reklamowego i rozpoczęcie promocji.. Warszawa. s. Produkt Turystyczny. pozwalającej na zajęcie innej pozycji od rywali. Przeciwieństwem wyrobów markowych są wyroby bez markowe. po którym następuje identyfikacja produktu z marką. Warszawa. (chociaż nie musi to być regułą) za tandetę. logo jest po to. nie tylko wspaniały wypoczynek. Sharpley R. nie wyjazd wakacyjny).

Obecnie prawo administrowania znakiem ma Polska Organizacja Turystyczna. odrębnego. a następnie powiązanie emocjonalne danej osoby z symbolizowanym podmiotem po przez formę graficzną odpowiadającą charakterem danemu podmiotowi.. in. a nie producenta. Jest on niezbędny tam. Stasiak A. Produkt Turystyczny. Znak ten ma większe znaczenie. na tablicach reklamowych – billboardach). która opublikowała m. 247 . 73 Kaczmarek J. czyli spełniające rolę znaku informacyjnego. jako element promocji (w ogłoszeniach prasowych lub telewizyjnych. pomysłu. po przez skrótowe. identyfikowane zazwyczaj z firmą.. ma na celu ułatwienie nabywcy wyboru produktu. Włodarczyk B. Promowaniem produktu markowego zajmuje się głównie Polska Organizacja Turystyczna. unikatowych cech Polski (bardzo ogólnikowy charakter). Znak towarowy może być stosowany zasadniczo w dwóch odmiennych sytuacjach. reprezentowanego przez więcej niż jedną firmę. narodowego charakteru. jest ono wykorzystywane wyłącznie w celach promocji polskiej turystyki na rynku krajowym i zagranicznym. jako element produktu (na budynku. która je świadczy. gdzie na rynku występuje więcej niż jeden rodzaj produktu tego samego typu. Logo „Polska”(załącznik 1) to turystyczny znak jakości. W turystyce osiągnięcie takiego stanu jest trudne w związku ze specyfiką produktu turystycznego. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Głównym zadaniem logo jest wstępne nakierowanie osoby na symbolizowany podmiot poprzez przyciągnięcie uwagi oglądającego formą graficzną wyróżniającą to logo z otoczenia. które spełnia rolę marketingową a jednocześnie informacyjną. który poznał i do którego użytkowania się przyzwyczaił. Publikacja przedstawia uwarunkowania udostępnienia zabytków techniki dla turystów oraz promocji obiektów zabytkowych.44 Znak towarowy stanowi rodzaj gwarancji.. Warszawa. która określiła szczegółowe zasady jego użyczania dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki. s. gdy służy do identyfikacji określonego produktu. Wadą tego znaku jest brak indywidualności. Znakiem towarowym jest logo. jakieś idei. organizacji. W logo nie wyeksponowano indywidualnych. Logo traktowane jest jako wyróżnienie markowego produktu turystycznego i de facto jest turystycznym znakiem jakości. instytucji. którego podstawową częścią są usługi.73 Nasz kraj również posiada turystyczne logo Polski. ręcznikach). ale także mogące spełniać rolę jako charakterystyczne oznaczenie czegoś. 2005. „Koncepcję promocji i rozwoju markowego produktu turystycznego w zabytkach techniki i przemysłu w Polsce”. ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu firmy.

Oferta musi odpowiadać prawdzie. Integralną częścią systemu identyfikacji produktu turystycznego Polska jest także hasło: „Naturalnie Polska”. niewymuszony. http://www. natomiast podmiotami rynku będą sprzedawcy i nabywcy 74 Polska Organizacja Turystyczna. Aby móc wykorzystać posiadany potencjał i wprowadzać nowe. Słowo „naturalny” w sensie ogólnym ma wiele znaczeń – prosty. tzn. W żadnym wypadku nie można sobie pozwolić na oszukanie turysty. chcemy by był dobrej jakości i tym samym spełniał nasze oczekiwania. już dziś zaawansowany na tyle. swobody.74 Polska nie miała konsekwentnego programu poprawy naszego wizerunku w świecie. Przygotowanie produktu markowego wymaga wiele czasu i wysiłku. Z uwagi na znany w marketingu cykl rozwoju cykl rozwoju produktu markowego należy w dalszym ciągu wspierać środkami publicznymi równolegle z podejmowanymi działaniami marketingowymi. że dobrym na to pomysłem. oczywisty. woda.06. naturalny krajobraz). trzeba problemy turystyki rozumieć i chcieć je pokonać. że można i należy budować wizerunek Polski jako kraju spotkań biznesowych. Rynek turystyczny i rekreacyjny dotyczy wyłącznie wymiany dóbr i usług turystycznych i rekreacyjnych. Kupując ofertę.45 Taki rysunek mógłby symbolizować bardzo wiele miejsc na świecie (góry. do jednoznacznego rozpoznawania produktu turystycznego Polski i kojarzenia go z wysoką jakością. zrozumiały.2008. Nie ma wątpliwości. szczery. Zbudowanie atrakcyjnego obrazu Polski w oczach świata to cel. że np. Ich standard jest różny. naturalna gościnność Polaków. Dlatego wydaje się. oryginalne pomysły trzeba zmienić i udoskonalić obecnie funkcjonującą strukturę. Witryna internetowa.pl stan z 16. Jedne adresowane są do turystów bardziej zamożnych. niezmieniona przez cywilizację polska przygoda. a w dobie globalnej gospodarki dobra marka kraju to atut zwiększający szanse naszych firm na wygrywanie na między narodowych rynkach. a więc towar. . Konsekwentne stosowanie logo w ramach strategii rozwoju może się jednak przyczynić do sukcesu.pot. W tym konkretnym przypadku przymiotnik ten powinien być kojarzony w następujący sposób: spontaniczny wybór Polski przez turystów zagranicznych.gov. jest tworzenie produktów markowych przez fachowców znających i rozumiejących doskonale branżę turystyczną. turystyka biznesowa może w warunkach polskich stanowić silny produkt markowy. prawdziwy. jaki został postawiony przed twórcami programu „Marka dla Polski”. a jednocześnie wyzwaniem czasu. ale porównywalny z oczekiwaniami. zwykły. Będąc w krajach zachodnich widać wyraźnie zróżnicowanie ofert turystycznych. inne do mniej zamożnych. normalny. wspaniała.

kreowanie wizerunku. tranzytową jak i przestrzeń recepcyjną dla ruchu turystycznego. sposób prezentacji logo oraz hasła oraz jasny sprofilowany komunikat. Produkt markowy również w turystyce jest jednym z istotnych elementów kształtujących działalność podmiotów na współczesnym rynku. poprzez wzbogacenie ofert imprez. regionu. po drugie jest rynkiem obejmującym zarówno przestrzeń generującą. dlatego tak ważnym jest. Korzyści zn tworzenia marki np. programów i produktów turystycznych. restauracjach. turystów. rośnie zainteresowanie turystów. a mianowicie wzmacnia się pozycja konkurencyjna regionu na rynku usług turystycznych. Rośnie zainteresowanie turystów danym regionem poprzez oferty imprez. Zalety posiadania silnych marek są bezsprzeczne i oczywiste. którego zadaniem jest przysparzanie. wzrasta ocena atrakcyjności inwestycyjnej miasta i regionu oraz potencjalna inwestycja turystyczna w regionie będzie znacznie bardziej efektywna ze względu na zakładany wzrost liczby turystów. ale także wartości społecznych.46 tych dóbr i usług. gdzie takie elementy związane ze współczesnym brandingiem (markowaniem) jak budowa tożsamości. Tym bardziej w turystyce. W rynku turystycznym i rekreacyjnym można wyróżnić trzy specyficzne cechy. w tym rośnie świadomość i rozpoznawalność. narodowych. specjalne udogodnienia (karta wakacyjna). Wzrasta atrakcyjność inwestycyjna. pubach. czy kulturowych. wciąż nowych i ciągle zadowolonych z pobytu w naszym kraju. rośnie również ruch w hotelach i pensjonatach oraz rotacja w kawiarniach. nabierają szczególnego znaczenia i wartości. region wzmacnia pozycję jako turystycznie atrakcyjnego rynku. Marka pozwala na osiągnięcie przewagi nad konkurencją. Kreowanie marek regionów. by Polska opatrzona była unikatowym znakiem jakości. poprzez wykorzystywanie i podkreślenie walorów naturalnych i atrakcji turystycznych. systemy wizualizacji. a mianowicie rynek turystyczny jest rynkiem z przewagą usług. to jeden ze sposobów zaistnienia „małych ojczyzn” zarówno na polskiej. możliwość wyróżniania się dzięki budowanej marce. Wartości nie tylko ocenianych w aspekcie rynku. Inną korzyścią z tworzenia marki regionu jest stan zmniejszania się skutków sezonowości. co wiąże się ze wzrostem grup turystów lojalnych. Budowa silnych marek przez firmy z branż wyrobów konsumpcyjnych należy do instrumentów zwiększania kapitału Spółki oraz ich pozycji i wyceny rynkowej. jak i europejskiej mapie. . następuje to po wdrążeniu produktu wzrasta liczba turystów i odwiedzających przyjeżdżających do regionu.

47 ROZDZIAŁ III REKLAMA W DZIAŁALNOŚCI HOTELU „RYDZEWSKI” 3. Ogólna charakterystyka hotelu .1.

. Hotel również posiada parking strzeżony. gdzie w centrum znajduje się jezioro. Doba hotelowa liczona jest od godziny 14. Hotel posiada 13 pokoi jednoosobowych. Jezioro Ełckie. 7 pokoi trzyosobowych i dwa luksusowo wyposażone apartamenty. chrzciny). Hotel powstał w roku 1994 i ma bardzo duże doświadczenie i swój staż na rynku Ełckim. uroczystości rodzinne (wesela. lodówkę. W przypadku organizacji szkolenia wraz z noclegiem. Wyrzykowski J. Główny atut hotelu „Rydzewski” to jego restauracja. magnetowid. Wszystkie pokoje posiadają TV kablową.. łazienkę z kabiną prysznicową. o powierzchni ponad 5 km2. w której zawsze przykłada się dużą wagę do jakości serwowanych potraw. TV.00. jak również hotel oferuje swoje usługi cateringowe. Dzięki adaptacji sali dawnego Teatru „Orzeł” udało się właścicielowi hotelu uratować kurtynę teatralną pochodzącą z XIX wieku. Warszawa. w pobliżu dworca PKP i PKS. komunie. ogniska). jubileuszowe). WC.00 – 22. okolicznościowe (sylwester.. która przeznaczona jest do 300 osób. s.00 – 12. bocianie gniazdo znajdujące się na III piętrze dla 80 osób. Hotel „Rydzewski” dysponuje 100 miejscami noclegowymi w 53 pokojach. nagłośnienie.00 następnego dnia. Organizowane są różnego rodzaju imprezy np. 75 Lijewski T. 267 .75 Dzięki dogodnej lokalizacji Hotel Rydzewski w Ełku jest idealnym miejscem dla turystów jak i dla osób podróżujących służbowo. ekran. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. wraz z przepływającą przez nie rzeką Ełk stanowi doskonały szlak wodny do uprawiania turystyki kajakowej i żeglarstwa. plenerowe (grille. jak również posiada salę kameralną znajdującą się na parterze i mieści 25 osób. Śniadania wliczone są w cenę noclegu w formie bufetu. sala konferencyjna jest gratis. uroczystości firmowe (bale kanałowe. W skład wyposażenia sal konferencyjnych wchodzą: projektor multimedialny. Geografia Turystyki Polski. który również jest za darmo. 31 pokoi dwuosobowych. Hotel zajmuje się również organizacją różnego rodzaju szkoleń i konferencji. zaciemnienie sali.48 W samym centrum przepięknej krainy pojezierza Ełckiego leży miejscowość Ełk. telefon. Centrum konferencyjne posiada 4 sale klimatyzowane: teatralna na parterze. umywalką. rzutnik pisma i slajdów. balkonowa znajdująca się na I piętrze z przeznaczeniem dla 60 osób. galanterią hotelową. To jedno z nielicznych miast w Polsce. telefon. Organizowane imprezy przeznaczone są nawet do 250 osób. Dwugwiazdkowy Hotel „Rydzewski” znajduje się w centrum Ełku. 1998. andrzejki). Godziny otwarcia restauracji od 7. Mikułowski B. flipchart.

Przejażdżka kolejką wąskotorową w stylu retro. rejs statkiem. Dlatego bardzo ważna jest rola pracowników. By goście hotelowi mogli aktywnie spędzić czas Hotel „Rydzewski” dysponuje również kręgielnią. Ponadto sala gier wyposażona jest w automaty do gry zręcznościowej. 2006. Warszawa.77 Recepcjonista ma najczęstszy kontakt z gościem hotelowym i w cyklu obsługi klienta odgrywa kluczową rolę (przed przybyciem gościa do hotelu – telefoniczna rezerwacja i prezentacja oferty hotelu. W hotelu znajduje się bar. pracownik gastronomii hotelowej (barman. którzy zajmują się bezpośrednią obsługą tych klientów. kelner). W hotelu znajduje się również sala bilardowa. do takich pracowników w hotelu „Rydzewski” należą: pracownik recepcji. http://www. gdzie dysponują czterema profesjonalnie wyposażonymi torami do gry.. s. 77 Panasiuk A.rydzewski. kierownik recepcji hotelowej. piłkarzyki. 213 . Formy promocji hotelu Każda atrakcja turystyczna jest nierzadko najważniejszym elementem obszaru docelowego. bądź poprzez stronę internetową www. dostęp do komputera i internetu. wypożyczalnia rowerów. kierownik gastronomii hotelowej oraz dyrektor hotelu. jednodniowa wycieczka do Wilna.2008. Bywa magnesem przyciągającym większość klientów.pl.49 Rezerwację miejsca noclegowego można zrobić osobiście w hotelu „Rydzewski”. Na życzenie gości hotelowych istnieje możliwość zorganizowania szeregu imprez towarzyszących np. darta oraz cymbergaja.05.rydzewski.76 Klient przedsiębiorstwa turystycznego powinien odgrywać najważniejszą rolę w procesie produkcji i świadczenia usługi turystycznej. Dodatkową informacją o obiekcie jest możliwość zabrania ze sobą na pobyt w hotelu zwierzęta. 3. Obsługa hotelowa posługuje się w języku angielskim i niemieckim. Podobnie impreza lub 76 Hotel Rydzewski. stan z 23. Ekonomika Turystyki. w trakcie zameldowania i w trakcie pobytu – koordynacja oferowanych przez hotel usług oraz w trakcie wymeldowania). pralnia oraz scena teatralna z widownią na 400 osób gdzie odbywają się widowiska i przedstawienia różnego rodzaju. Wydawnictwo Naukowe PWN. szef kuchni. przyjmowane są płatności kartą płatniczą.2. Witryna internetowa. gdzie do dyspozycji klientów są dwa profesjonalne stoły bilardowe.pl . jest również możliwość zamówienia busa.

które w zależności od charakteru obiektu mogą mieć różny wymiar. Poprzez pojęcie usługa hotelarska rozumie się nie tylko powszechnie udzielenie noclegu i wyżywienia za określoną opłatę. 1999. s.. Warszawa.50 festiwal. Stanowi to kompleks atrakcji turystycznych zlokalizowanych blisko siebie. w teatrze. Celem promocji jest poinformowanie otoczenia (nie tylko konsumentów) o działalności i o ofercie firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. nauka. powodowanego przede wszystkim obecnością dużej liczby przekazów komercyjnych. kształtowanie i utrwalanie pozytywnego obrazu firmy.79 Odpowiednią formą marketingu obszaru Ełckiego i hotelu Rydzewski są publikacje w gazetach regionalnych. Przedsiębiorstwa. Usługa hotelarska jest to rodzaj produktu turystycznego. co się da i gdzie się da – na ulicy. 137 . 35 79 Kornak A. Promocja produktu turystycznego – turystyka miejska. sport. biurach. ukazujące się z inicjatywy przemysłu turystycznego oraz specjalne kolumny poświęcone podróżom w gazetach są umiarkowane. noclegu i posiłku. restauracje wydając jednocześnie sporo pieniędzy na promocję swoich towarów i usług. Zarządzanie Turystyką. pobudki osobiste. a publikacje mogę być wykorzystywane do wspólnej reklamy wielu firm i atrakcji danego miasta czy regionu. mogą wpłynąć na zwiększenie popularności danej destynacji. wypoczynek i rekreacja. Podróżni z różnych przyczyn decydują się za zamieszkanie w obiekcie hotelarskim.. który przyciąga turystów krajowych i zagranicznych nie tylko zabytkowy zamek Krzyżacki. Promocja stała się słowem ogarniającym wszystkie sfery życia każdego człowieka. dla której ludzie udadzą się w danym kierunku. 2008. funkcjonujące w ramach narastającej konkurencji rynkowej. potrzebują skutecznych narzędzi komunikacji marketingowej. lecz także kompleks usług dodatkowych. Należą do nich między innymi: praca. telewizji itp. Wobec występującego powszechnie w mediach szumu informacyjnego. co ma znaczący wpływ na ich popularność i frekwencję.78 Największe korzyści gospodarcze z turystyki czerpią hotele. prasie. W pewnych przypadkach będą główną przyczyną. ale odbywające się w sezonie koncerty festiwalowe muzyki z udziałem wybitnych artystów. konsumenci zmęczeni są klasycznymi 78 Pawlicz A. W odróżnieniu od innych produktów turystycznych usługa hotelarska składa się z dwóch elementów podstawowych tj. Centrum Doradztwa i Informacji Difin. s. Promuje się w zasadzie wszystko. S. Tak właśnie w przypadku Ełku. które są organizowane w określonym miejscu. a przez to tworzenie i pobudzanie popytu zgodnie z intencjami i interesem nadawcy promocji.

Jak również organizowane są różnego rodzaju konkursy czy też gry w kręgle. Służy do przesyłania informacji marketingowej i pozyskania klientów. które są dystrybuowane w hotelu. aby wzmocnić reklamę prowadzi promocję uzupełniającą np. Jak również hotel ma zniżki dla swoich stałych klientów. Podstawową zaletą reklamy internetowej jest jej zasięg nieograniczony czasem i warunkami geograficznymi. punktach informacji turystycznej jak również biurach podróży. o których nie zapomina. ale jest również doskonałym narzędziem sprzedaży towarów czy usług np. Ocena działań promocyjnych prowadzących przez hotel – analiza ankiety . najczęściej taka promocja odbywa się okresem jesiennym wtedy. wyszukując nocleg w Ełku zawsze na pierwszej pozycji proponowany jest Hotel „Rydzewski” świadczy to o bardzo intensywnej promocji hotelu.51 formami promocji. alternatywnych sposobów dotarcia z przekazem do klientów. Rozwój firmy w dużym stopniu zależy od dobrze zaprojektowanej strony internetowej. smycze do telefonów komórkowych. klienci mogą dokonać zakupu usługi noclegowej po atrakcyjnej cenie we wskazanym okresie. turniej gotowania. breloczki do kluczy z logo hotelu. Hotel dodatkowo.3. Prowadzi również sprzedaż „oferty specjalnej” tzn. Inną formą promocji prowadzoną jest. aby poziom sprzedaży nie zmalał. sponsoring okolicznych imprez itp. kubeczki itp. długopisy. używającej jako medium internetu i stron WWW. Reklama internetowa jest formą reklamy. Hotel „Rydzewski” dysponuje własnymi ulotkami. Można wiele informacji dotyczących oferty znaleźć odwiedzając stronę internetową hotelu. Hotel „Rydzewski” poszukuje. Składanie rezerwacji miejsc hotelowych przez stronę internetową hotelu. Hotel prowadzi promocję swoich usług i towarów poprzez zamieszczenie reklamy w lokalnej prasie. Na słupach informacyjnych znajdują się duże plakaty z informacją o nowej promocji. Jeśli klienci regularnie w roku odwiedzają hotel minimum 8 razy dostają kartę rabatową uprawniającą do skorzystania z 10% rabatu na nocleg. witryna internetowa jest źródłem informacji o firmie. folderami z informacją o własnym hotelu. gdy najmniej odwiedza go gości. zatem nowych. w internecie. 3.

Ich udział wyniósł 60% (18 osób). spójnego obrazu marki w oczach klienta. . 30 25 20 15 10 5 0 18 kobiety mężczyźni Rysunek 1. Struktura odwiedzających Hotel Rydzewski wg płci Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. Dlatego też przeprowadziłam ankietę. natomiast mężczyzn – 40% (12 osób). 30 25 20 15 10 5 0 16-25 26-50 51-60 pow . Ankieta była anonimowa i dlatego zachęcała do szczerych wypowiedzi. W przeprowadzonych badaniach przewagę stanowiły kobiety.52 Sytuacje i sceny przedstawione przez fachowców od reklamy szybko i łatwo docierają do naszej świadomości. proponowania zmian i formułowania oczekiwań. Zawierała 15 pytań testowych. 60 Rysunek 2. którzy są gośćmi hotelu „Rydzewski” w Ełku. Wśród ankietowanych większość stanowiły osoby w przedziale wiekowym 26 – 50 lat oraz osoby młode w wieku od 16 – 25 lat (rysunek 2). Struktura wiekowa turystów odwiedzających Hotel Rydzewski Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. Ostra walka konkurencyjna w tej sferze toczy się nie tylko przy pomocy reklam. Nieco mniejszy odsetek (17%) stanowiły osoby w wieku 50 – 60 lat oraz bardzo mała część odwiedzających (7%) to osoby powyżej 60 roku życia. w tym dwa pytania były otwarte. Badanie to miało na celu poznanie zdania gości hotelowych na temat promocji hotelu i uzyskanie odpowiedzi na wyżej postawione pytanie. której celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy reklama wpływa na rozwój Hotelu „Rydzewski”? Ankietę przeprowadziłam (załącznik nr 2) wśród 30 osób. wiele firm dawno już odkryły wartość dobrego. obrazu przekładającego się na wymierny zysk.

miastood 20 do 100tyś. 30 25 20 15 10 5 0 bardzo słabe raczej słabe przeciętne raczej dobre bardzo dobre Rysunek 4. 33% ankietowanych posiada wykształcenie średnie oraz 7% posiada wykształcenie podstawowe. Również miejsce zamieszkania jest bardzo ważnym aspektem. 30 25 20 15 10 5 0 w yższe średnie podstaw ow e Rysunek 3.53 Wpływ na strukturę wiekową odwiedzających turystów ma ich wykształcenie oraz sytuacja ich materialna. . Struktura turystów odwiedzających Hotel Rydzewski wg wykształcenia Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. dokąd chcemy jechać. 30 25 20 15 10 5 0 wieś miasto do 20tyś. większą ochotę mamy podróżować do takiego miasta jak Ełk w celu odpoczęcia psychicznego i zregenerowania sił. jeżeli pochodzimy z większego miasta. gdyż to od naszej mentalności zależy skąd. miasto od 100 do 500tyś. miasto pow. 60% posiada wykształcenie wyższe. Ponad połowa ankietowanych. Wpływ na wykształcenie oraz chęć podróżowania wiąże się z sytuacją materialną turystów. 500tyś. Struktura turystów odwiedzających Hotel Rydzewski wg ich sytuacji materialnej Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

ważne jest. iż internauci. Ankietowani uważają prasę jako medium wiarygodne. że informacje posiadają z lokalnej prasy. Na pytanie drugie skąd klienci biorą informacje o hotelu znaczna połowa ankietowanych odpowiedziała. 30 25 20 15 10 5 0 internet prasa lokalna od znajom ych Rysunek 6. Większość ankietowanych udzieliło takich odpowiedzi gdyż są mieszkańcami miasta Ełk. Natomiast około 24% ankietowanych udzieliło odpowiedzi. Natomiast 37% badanych klientów dowiaduje się o ofertę z reklam w lokalnej prasie i radiu. Reklama internetowa opiera się na wyborze odbiorcy tej reklamy. Około 26% ankietowanych udzieliło. za którą firma nie musi płacić. Dla reklamy zamieszczonej w prasie nie jest ważne jak długo leży przed naszymi oczami. Klienci bardzo często dzielą się swymi poglądami i wrażeniami z pobytu w hotelu ze swoimi znajomymi. zauważyć przed drugim. Źródło informacji o Hotelu Rydzewski dla odwiedzanych turystów Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. Można. bądź kolejnym. satysfakcja klienta i dobry wizerunek firmy jest najważniejszy. Wynika z tego. Struktura turystów odwiedzających Hotel Rydzewski wg ich miejsca zamieszkania Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. potencjalni klienci najczęściej wyszukują informacji w sieci. Jest to rodzaj reklamy. Wynika z tego. iż reklama internetowa jest najbardziej popularną formą wyszukiwania wiadomości poprzez potencjalnych nabywców produktu. W pierwszym pytaniu dotyczącym. połowa odpowiedziała. że wszelkie informacje znaleźli w internecie.54 Rysunek 5. nie musi oglądać tego. że reklama znajdująca się wewnątrz nie zniknie. . jeżeli chce konkretnej informacji otrzymuje ją. że ze strony internetowej. w jaki sposób klienci dowiedzieli się o istnieniu hotelu. Tylko 10% poprzez foldery i ulotki znajdujące się w hotelu. czy nie zauważając jej podczas pierwszego kontaktu. więc do niej wrócić po długim czasie. czym nie jest zainteresowany. że wszelkie informacje posiadają od swych znajomych.

iż najczęściej hotel jest odwiedzany w okresie letnim. W jakim okresie najczęściej odwiedza Pan/Pani hotel? Z przeprowadzonych badań wynika. . Pytanie czwarte brzmiało:. Ocena udostępnienia informacji hotelu dla turystów Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. Z tej wypowiedzi. a dostęp do informacji jest dla każdego prawie osiągalny. Większość turystów podróżuje i odpoczywa w okresie letnim.55 30 25 20 15 10 5 0 foldery i ulotki strona internetow a hotelu reklam a w prasie i radiu Rysunek 7. 20% w okresie wiosennym. gdyż miejscowość mieści się nad samym jeziorem i można aktywnie spędzić czas. a 10% w okresie jesiennym. gdyż sprzyja temu wiele czynników np. Na pytanie trzecie : Czy dostęp do informacji hotelu jest łatwy? – 90% ankietowanych udzieliło odpowiedzi „tak”. 30 25 20 15 10 5 0 tak nie Rysunek 8. że hotel jest promowany na rynku turystycznym bardzo dobrze. 17% w okresie zimowym. aż 53% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi. Źródło pozyskiwania informacji o promocjach hotelu poprzez turystów Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. pogodowe. Ełk i okolice miasta są bardzo atrakcyjne w okresie letnim i wiosennym.

Każdy z gości miał swoje sugestie i tak podam przykładowe: wyższe rabaty. Hotel jest położony w centrum miasta i goście hotelowi. Okres. . a 25% „nie”. jaką powinien hotel prowadzić promocję uzupełniającą. koszulki z logo Ełku. W pytaniu dziewiątym prosiłam ankietowanych o udzielenie propozycji. którzy chcą aktywnie spędzić czas wszędzie mają blisko. Jeśli będziemy dbać o klienta to i on będzie o nas pamiętać i zawsze do nas wróci. 30 20 10 0 poznaw ać now ości na rynku turystycznym zarezerw ow ać m iejsce noclegow e w ypoczyw ać Rysunek 10. kubki. a 13% w celu zapoznania się z nową ofertą na rynku. Informacje zebrane od turystów w jakim celu odwiedzają hotel Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.56 30 25 20 15 10 5 0 w iosenny letni jesienny zim ow y Rysunek 9. że w celach wypoczynkowych. z badań wynika. breloczki. że 75% klientów odpowiedziało. Hotel Rydzewski jest bardzo dobrze wypromowany na rynku (78%) i aby sprzedawać swój produkt musi się w dalszym stopniu promować (60%) – tak wynika z udzielonych odpowiedzi na szóste i siódme pytanie. Pytanie piąte miało określić. czapki. gdyż w ósmym pytaniu zapytałam ankietowanych czy hotel powinien prowadzić promocję uzupełniającą. Pytanie ósme jest wiążące z odpowiedzią na pytanie dziewiąte. gadżety z logo hotelu. Miasto jest bardzo atrakcyjne i przygotowywane na przyjazd turystów. w którym najczęściej turyści odwiedzają Hotel Rydzewski Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. w jakim celu odwiedzany jest hotel i aż 70% osób odpowiedziało. znaczna mniejszość 17% w celach rezerwacji pokoju. że „tak”. więcej reklamy w telewizji.

natomiast 10% zadowoleni byli z ceny. aby docierała do wszystkich. 30 25 20 15 10 5 0 bardzo niski raczej niski przeciętny raczej wysoki bardzo wysoki nie dotyczy Rysunek 12.57 Pytanie dziesiąte skierowane jest do uczuć klientów. 83% iż są zadowoleni z obsługi hotelowej. Większość ankietowanych odpowiadała na to pytanie.pl? Połowa ankietowanych odpowiadała. jakie powody by Pan/Pani podał/a? Większość pisała. czyli 24%. a pozostałe 7% z porządku zachowanego w hotelu. a 6% nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi. że nie. Z przedstawionych danych wynika. że z obsługi hotelowej aż 56%. Jeżeli miałby/miałaby Pan/Pani polecić nocleg w hotelu Rydzewski to. 23% przeciętny. Pytanie trzynaste pyta o atrakcyjność hotelu. że poziom jest raczej wysoki. czyli. następnie była cena. gdzie pytam czy przed podjęciem decyzji zakupu usług w hotelu orientowali się o ofertę po przez stronę internetową www. aż. 30 25 20 15 10 5 0 ceny obsługa hotelowa komfort standard hotelu Rysunek 11. Miła atmosfera i dobra jakość świadczonych usług to podstawa. .rydzewski. że należy wzbogacić stronę internetową hotelu. Badanie satysfakcji turystów w Hotelu Rydzewski Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. W dwunastym pytaniu. Zbadanie zdania turystów odnośnie atrakcyjności hotelu Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. z czego byli najbardziej zadowoleni podczas pobytu w hotelu. 13% raczej niski. Kolejne jedenaste pytanie było otwarte i brzmiało:. że tak a druga połowa. 13% komfort. Jak wynika z wykresu z załącznika 58% uznaje. a zaledwie 7% ze standardu hotelu.

pytanie czternaste zapytuje gości hotelowych czy spotkali się z prowadzoną kampanią reklamową hotelu? Około 37% odpowiedziało. czy nabyciem towaru. a wielokrotne ponawianie reklam pozwala adresatowi dokładnie zapoznać się z jej przekazem i zwiększa jej skuteczność w odbiorze. 17% internet. 30 25 20 15 10 5 0 prasa lokalna telew izja internet radio nie dotyczy Rysunek 13. że tak.58 Dwa ostatnie pytania odnoszą się do kampanii reklamowych hotelu. pierwszym jest hotel promuje swoje usługi poprzez dramatyzowanie treści przekazu reklamy. 25% prasa lokalna. również 23% radio. natomiast 63% nigdy nie widziało i nie słyszało o żadnej kampanii reklamowej hotelu. Reklama zamieszczona w internecie jest tanią reklamą. która zdobywa nowych klientów. Firma poprzez wiele lat budowała wizerunek hotelu i w dniu dzisiejszym działalność przynosi zysk. Pytanie ostatnie piętnaste (załącznik 10) pyta gdzie spotkali się z kampanią. Źródło poznawania informacji o hotelu Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety. jak również w reklamie znajdują się aktualne dane o firmie. a stałych zaprasza do ponownego skorzystania z ich usług. Reklama szybko i prosto docierają do klientów. 5% telewizja. Korzyści wynikające z prowadzenia reklamy poprzez hotel jest bardzo wiele i sprzyja rozwojowi prowadzonej działalności hotelu. Działania marketingowe docierają do ogromniej rzeszy konsumentów. . bez wywierania bezpośredniej presji ich zakupu. Wnioski z przeprowadzonej ankiety. natomiast 30% nic nie wybrało i zaznaczyło odpowiedź „nie dotyczy”. Informowanie klienta o argumentach przemawiających za skorzystaniem z reklamowanych usług. demonstrowanie wyjątkowych i jedynych w swoim rodzaju cech produktu. która dociera do wszystkich internautów.

Reklama w turystyce powinna budzić zapotrzebowanie na oferowane usługi i ukierunkowywać istniejący popyt na określoną podaż. w możliwie największym stopniu. potrzeb określonych grup konsumenckich. przy uzyskaniu umiarkowanego zysku.59 PODSUMOWANIE Marketing w turystyce to systematyczne i skoordynowane nastawienie polityki przedsiębiorstw. na zaspokajanie. a także polityki turystycznej organizacji publicznych i prywatnych w skali lokalnej. a także spełniać funkcję . krajowej i międzynarodowej. regionalnej.

wzrost ruchu turystycznego przyjazdowego krajowego i zagranicznego oraz wsparcie lokalnych inicjatyw mających na celu poszerzenie oferty turystycznej regionu. krajobrazy. Aby reklama w turystyce mogła spełniać oczekiwania. mają zatem większe szanse na zwiększenie wolumenu i wartości sprzedaży. przyzwoita itp. że takie postępowanie nie przyniesie długotrwałych efektów. Praktyka gospodarcza dostarcza również wielu przykładów i dowodów na to. kształtuje potrzeby. Promocja turystyki oznacza zespół środków za pomocą. informować. Niemniej jednak niektórym firmom turystycznym daje to możliwość działania i egzystencji przynajmniej do czasu.60 informacyjną. takich jak klimat. . Z góry wiadomo. zachęcać. że dzięki odpowiednim działaniom promocyjnym nawet gorsze jakościowo oferty mogą znaleźć pierwszeństwo u nabywców. których firma turystyczna komunikuje się z rynkiem (przekazuje informacje. którzy się promują. musi przyciągać uwagę. Dzięki promocji turystycznej mamy możliwość wykreowania pozytywnego wizerunku regionu zgodnie z strategią rozwoju danego województwa. gdy klienci całkowicie stracą do nich zaufanie. prawdziwa. rzeczowa. wiarygodna. Włączają się w nią również inne podmioty. Wszystkie te cechy są komplementarne. nagromadzenie zabytków itp. Turyści realizują swoje pragnienia przede wszystkim w rezultacie przebywania w atrakcyjnej dla nich przestrzeni geograficznej. aktualna. bliska nadawcy. czerpiąc korzyści z jej cech. ukierunkowuje popyt). Zagadnienie promocji w turystyce jest znacznie bardziej złożone i nie dotyczy wyłącznie wytwórców usług. Ci. co wynika między innymi z mechanizmu zaspokajania potrzeb turystycznych. ukształtowanie powierzchni. Podstawowym zadaniem promocji jest więc dostarczenie na rynek informacji kreujących zapotrzebowanie na usługi turystyczne. lekka. być zrozumiała.

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 1999. Wydawnictwo Naukowe PWN. Zakład Wydawniczy DrukTur. Wydawnictwo Naukowe PWN. 8. 2000. 2002. 2007. 3. Warszawa. interpretacja. Zarys historii w Polsce.. 9. Sankowski T. odbiór. Psychologia w rekreacji i turystyce. 2005.Albin K. Wydawnictwo Naukowe PWN. Poznań. 2003. Kompendium wiedzy o turystyce. W. Gołembski G. 5.Gaworecki W. Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego. 4.Bosiacki S. Warszawa. Reklama – przekaz. Śniadek J. 2004... Marketing w Turystyce.. Poznań.61 LITERATURA 1... Warszawa.. 2.Jabłoński W. Warszawa – Poznań..Bielski I. . 6.Denek E. Warszawa – Wrocław.. Wydawnictwo Dom Organizatora. 2006.. Kreowanie informacji – media relations.. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.Gaj J. Podstawy Marketingu. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2004. 7. Warszawa.. Turystyka. Toruń.Altkorn J.Gracz J. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Geografia Turystyki Polski. 18. 1995. Warszawa. Gospodarka Turystyczna. Marketing usług turystycznych. Warszawa. Bydgoszcz.. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 1998. S..Richards B. Warszawa. Ekonomika Turystyki. 2004. Warszawa. Stasiak A. Wydawnictwo Naukowe PWN. 24. 2004. 1999. Warszawa.. Promocja produktu turystycznego – turystyka miejska..Łazarkowie M. 19. Wrocław.. .... F. 2002. Wydawnictwo Naukowe PWN. Wydawnictwo Format – AB. Centrum Doradztwa i Informacji Difin.. 1985. Kreatywność w reklamie.. Montgierd – Łoyba M..Jachnis A. 21.Mikuta B. 13. Wykrzykowski J. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Włodarczyk B. 16. 2007.Panasiuk A.. Organizacja ruchu turystycznego. Polska Organizacja Turystyczna. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 25. Żelazna K.Medlik S. Oficyna Wydawnictwa Branta. 26. 1997..62 10.Oleksiuk A. Co trzeba wiedzieć o reklamie. Ekonomika turystyki. 1998. Marketing atrakcji turystycznych.. Warszawa. 2006. Warszawa. 2003. Marketing usług turystycznych.. 20.Kornak A. Zarządzanie Turystyką. 12. Produkt Turystyczny..Panasiuk A. 2008. Centrum Doradztwa i Informacji Difin.. 2005. Wydawnictwo Naukowe PWN. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. 2005. Warszawa. Warszawa. Warszawa. Warszawa.. 17.. i R.Murdoch A. Mikołowski B. Kraków. Terelak J. 22.Pender L..Karczmarek J. Wydawnictwo Naukowe PWN..Łodziana – Grafowska J.Pawlacz A. 15... 11. Efektywność Reklamy. Sharpley R.Kwarciak B. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 23. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.Litewski T.. 1996.. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 2008. 14.Kornak A. Leksykon podróży turystyki hotelarstwa. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie. Zarządzanie Turystyką. Psychologia Konsumenta i Reklamy.

Warszawa.. Warszawa. Podstawy Ekonomiczne i Prawne w hotelarstwie.Szczepański J. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu..Toczek – Werner S..Wajgner M. Podstawy rekreacji i turystyki. 28.. Tylińska R. Wydawnictwo REA. 2007. Spis załączników Załącznik 1 Polskie Logo Turystyczne . 29.63 27. 2007. 1981. Wrocław. Konsumpcja a rozwój człowieka – wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji.

........ b)Informacje znajdujące się na stronie internetowej hotelu........... c)Poprzez reklamy w prasie i lokalnym radiu.. 3............ d)Inne ...W jakim celu odwiedza Pan/Pani hotel? a)Aby wypocząć. b)Nie 4...... 5........ proszę o odpowiedzi na wszystkie pytania. d)Inne ... Dziękuję za cenny czas poświecony na wypełnienie ankiety......... b)Letnim..... 2......W jakim okresie najczęściej odwiedza Pan/Pani hotel? a)Wiosennym. d)Zimowym............... która pozwoli mi na przeprowadzenie badań na temat „Wpływ reklamy na rozwój turystyki”.......... c)Jesiennym....... a jej wyniki posłużą analizie do pracy licencjackiej... Proszę o zaznaczenie odpowiedzi po przez wybór 1 opcji........64 Załącznik 2 Ankieta Ankieta Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety..W jaki sposób Pan/Pani dowiedział/a się o istnieniu hotelu Rydzewski? a)Internet........ 1.. Ankieta jest anonimowa........ b)Prasa lokalna................Czy dostęp do informacji hotelu jest dla Pana/Pani łatwy? a)Tak. c)Od znajomych... ....Skąd Pan/Pani zna ofertę i dowiaduje się na temat nowych promocji w hotelu? a)Poprzez foldery i ulotki znajdujące się w hotelu....... b)Aby poznać nowości w rynku turystycznym........ c)Aby zarezerwować miejsce noclegowe..................

.....Jeśli Pan/Pani zaznaczyli odpowiedź w pytaniu 8 na tak........Jeżeli maiłby/miałaby Pan/Pani polecić nocleg w hotelu Rydzewski to jakie powody by Pan/Pani podał/a? ......................Czy przed podjęciem decyzji zakupu usług w hotelu orientował/a się Pan/Pani ofertą na stronie www........................Czy Pana/Pani zdaniem hotel Rydzewski jest dobrze wypromowany ? a) Tak...... 6........... ............................................................................... 7.................... to proszę podać jaką powinien prowadzić promocję uzupełniającą......................................65 d)Inne ... 12....................................................Czy promocja hotelu jest potrzebna? a) Tak b) Nie 8...rydzewski..........................................Z czego jest Pan/Pani najbardziej zadowolony w hotelu Rydzewskim? a) Ceny b) Obsługa hotelowa c) Komfort d) Standard hotelu 11.....................Proszę określić poziom atrakcyjności hotelu? a)bardzo niski b)raczej niski c)przeciętny d)raczej wysoki e)bardzo wysoki ..... 10.....pl ? a)Tak b)Nie 13... b) Nie..................................................Czy Pana/Pani zdaniem hotel Rydzewski powinien dodatkowo prowadzić promocję uzupełniającą? a) Tak b) Nie 9.

Płeć: a)kobieta b)mężczyzna 17.Gdzie spotkał/a się Pan/Pani z kampanią reklamową hotelu? a)Prasa lokalna b)Telewizja c)Internet d)Radio e)Nie dotyczy Metryczka 16.Ocena własnej sytuacji materialnej: . mieszkańców c)Miasto od 20 do 100 tyś. mieszkańców d)Miasto od 100 do 500 tyś.66 14. Mieszkańców 20.Wiek: a)16-25 b)26-50 c)51-60 d)pow. mieszkańców e)Miasto powyżej 500 tyś.Wykształcenie: a)brak b)podstawowe c)średnie d)wyższe 19. 60 18.Miejsce zamieszkania: a)Wieś b)Miasto do 20 tyś.Czy spotkał/a się Pan/Pani z kampanią promocyjną hotelu? a)Tak b)Nie 15.

67 a)Bardzo słaba b)Raczej słaba c)Przeciętna d)Raczej dobra e)Bardzo dobra .