You are on page 1of 11



G

t i Canada
Giảng viên: Nguyễn Hải Ninh
sinh viên
inh viên: 0951010870
Lớp: KDQT 06

H N i th ng

dịch vụ theo cùng m t kế hoạch hay hệ thống tiếp thị của người chủ thương hiệu – bên nhượng quyền (được gọi là franchisor). 2005). Từ franchise có nguồn gốc từ tiếng Ph p l “franc” có nghĩa l tự do.t i Canada Nhượng quyền thương mại là m t trong những phương thức thâm nhập thị trường. 2 . gọi l phí franchise”. quảng cáo và những biểu tượng thương mại khác của chủ thương hiệu. biểu tượng. nhượng quyền thương mại và xin li-xăng liên doanh v công ty con (Johnson and Tellis. Theo H i đồng Thương mại liên bang Hoa Kỳ (Federal Trade Commission – FTC): “Franchise là m t hợp đồng hay m t thỏa thuận giữa ít nhất hai người trong đó: người mua franchise – bên nhận quyền (được gọi là franchisee) được cấp quyền bán hay phân phối sản phẩm. khẩu hiệu. Hoạt đ ng kinh doanh của Franchisee phải triệt để tuân theo kế hoạch hay hệ thống tiếp thị này gắn liền với thương hiệu. bao gồm: xuất khẩu. Người mua franchise phải trả m t khoản phí trực tiếp hay gián tiếp. tiêu chí.

. Trong c a h ng m t dây chuyền sản xuất6 b nh donut được thiết ế di n ra ngay trước m t thực h ch. Theo FranNet ( ) 91. Đâ á ờng dùng vào bữa sáng. ừa đứng chờ mua b nh vừa được xem “Nh h t b nh donut”7 tr nh di n ngay trước mắt l yếu tố trọng yếu hiến c a h ng của Krispy Kreme c ng ng y c ng đông h ch. Họ mong chờ sự xuất hiện của m t chu i c a h ng donut iểu mới3. Năm Krispy Kreme được mua lại v tr th nh m t doanh nghiệp nhượng quyền. 2011) c c doanh nghiệp nhỏ mới h i nghiệp. Ngo i việc người Canada l những người nghiện donut th bí quyết để Krispy Kreme tạo nên c hích n y chính l nhờ m n biểu di n c ch l m b nh donut ngay trước mắt thực h ch. 7 ế – á â á ộ 2 c g i là Doughnut. C a h ng đ u tiên được m tại Missisauga Ontario l m t sự iện thu h t đông đảo giới truyền thông v người dân Canada. Năm 2001. Kh c với Mc onald s Krispy Kreme 1 -2010. ới hẩu hiệu “Hot now”5 Krispy Kreme h ng định s đưa tới h ch h ng những chiếc b nh nóng h i mới ra l . Tuy nhiên v o năm ch c n trong số chu i c a h ng được m sau đó c n trụ lại v đến nay con số n y l 4 c a h ng .2%1 doanh nghiệp nhận quyền v n tồn tại sau hai năm trong hi con số n y l 64% (Census. một lo i ểă .t i Canada Nhượng quyền thương mại được cho l m t trong những phương thức inh doanh ít rủi ro nhất. Krispy Kreme tr nên lu mờ v hông c n nhiều người nhắc đến thương hiệu n y. . 6 Xem hình 2. ẫ n  Không phải ch riêng thị trường Canada m sự thất bại đối với hệ thống nhượng quyền của Krispy Kreme c n được thấy nhiều quốc gia h c. nhiều trong số đó l những người h m m b nh donut. Krispy Kreme bắt đ u tấn công v o Canada – m t thị trường gi u tiềm năng với lượng tiêu thụ b nh donut m i m t người m t năm cao hơn gấp ba l n so với M . Trước con số đ y triển vọng n y thất bại h ng loạt trên c c thị trường ustralia Hồng Kông v đ c biệt l Canada của hệ thống nhượng quyền Krispy Kreme được cho l m t hiện tượng. 3 . Donut là một lo i bánh nổi tiếng thế gi i có ngu n gốc từ Mỹ. 4 – . Bá ò á c làm từ bộ ì. Krispy Kreme l công ty gia đ nh chuyên sản xuất b nh donut2 được th nh lập v o năm . Thêm v o đó năm Krispy Kreme quay tr lại Canada với phong c ch Krispy Kreme caf . h ă 3 – ể ờ . 5 ì . H ng th ng sau đó người ta v n thấy những h ng d i người xếp h ng chờ mua b nh donut của Krispy Kreme.

4 . Chế đ ăn iêng lowcarb được thịnh h nh tại đất nước n y c ng l m t lí do hiến chu i c a h ng Krispy Kreme phải thu h p inh doanh. iều quan trọng l Krispy Kreme hông có đ ng th i h trợ d n đến hông tạo được sự tin cậy v trung th nh từ c c đại l . Tim Hortons cho thấy m t sự đ u tư lư ng về n i dung c ch thức nhượng quyền v cơ h i d nh cho những đại l .com/storelocator_can. Tuy nhiên với những đại l nhận quyền chính s ch n y hông hề d chịu. Trong hi đó Canada l nước có hoảng d n số trên tu i bị thừa c n v hoảng trong số đó bị b o ph 10. Người ta d n quên đi những cụm từ như “nóng h i” “nghệ thuật l m b nh donut” đ gắn liền với thương hiệu Krispy Kreme. y m t sự ph t triển thiếu bền vững v c ng l lí do v n có những chi nh nh nhận quyền mới được m ra trong l c nhiều chi nh nh những nơi h c phải đóng c a.html và http://www.html. y mới chính l sự tăng trư ng bền vững m Krispy Kreme c n học hỏi.com/ca/en/join/franchising-canada.krispykreme. 9 â .t i Canada không quan t m đến lợi nhuận của từng đại l nhận quyền m ch tập trung tăng lợi nhuận cho công ty nhượng quyền. c a h ng tạp phẩm trạm xăng iot b n b o Những chiếc b nh đóng gói s n n y đ đi ngược lại với sản phẩm chủ chốt của Krispy Kreme đem lại sự thất vọng cho h ch h ng. Ch c n nghiên cứu sơ qua website9 của hai thương hiệu n y tại Canada người ta có thể thấy r sự h c biệt.timhortons. Từ đó tăng sự trung th nh với công ty v công ty c ng đồng thời tăng trư ng v thu lời. Chi phí mua nguyên vật liệu gốc từ Krispy Kreme đ hiến chi phí cận biên gia tăng v hệ quả tất yếu l lợi nhuận giảm s t. Thiếu những sự h c biệt thương hiệu thất bại ho n to n. Không ch tr nh b y r r ng về c c hoản t i chính Tim Hortons c n đưa đến hệ thống h trợ về đ o tạo iến thức ế to n v quản l công nghệ thông tin mar eting C c đại l nhận ra m nh thu được nhiều hơn ch đơn thu n l lợi nhuận. 10 Xem hình 3.  ối thủ trực tiếp của Krispy Kreme tại Canada l Tim Hortons (Timmies)8 với hệ thống hơn c a h ng donut – caf nhượng quyền thương mại. Tham kh o http://www. ph l c 2. 8 ờ . ng việc thu tiền từ b n nguyên vật liệu đ c biệt l m y móc – c m y vận h nh “Nh h t b nh donut” lợi nhuận của Krispy Kreme tăng lên đ ng ể. Hơn nữa với sự tr lại c ng mô h nh donut – caf Krispy Kreme hông ch phải đối m t với Tim Hortons m c n nhiều tên tu i h c như tarbuc econd Cup  ứa h Theo thí nghiệm của h ng tin C C Canada h m lượng chất b o trong b nh donut của Krispy Kreme cao gấp hai l n so với của Tim Hortons.  Phân p Ngo i chu i c a h ng vốn có Krispy Kreme đ ph n phối r ng r i sản phẩm của m nh đến c c c a h ng b n l như al-Mart.

Tuy nhiên qua b i học từ Krispy Kreme phương thức n y ch th nh công hi doanh nghiệp nhượng quyền quan t m đ y đủ đến đại l của m nh. 5 .t i Canada Nhượng quyền thương mại l m t trong những phương thức th m nhập thị trường ít rủi ro. Nếu ch tập trung v o lợi nhuận của công ty m m quên đi yếu tố quan hệ gắn bó l u d i với hệ thống đại l th thương hiệu sớm mu n c ng phải cơ cấu lại ho c chấp nhận sụp đ .

年間一人 当たりのドーナツ消費の潜在的な市場は米国に比べて 3 倍高くなっています。ミシ ソーガ、オンタリオ州、カナダで開かれた第一号店がメディアや人々を魅了してい たイベントですが、それらの多くはファンのドーナツです。彼らは、ドーナツ店の 新しい種類の出現を期待するだろう。ヶ月後の人々はまだクリスピークリームのド ーナツを買うために人々のキューイングの長い行を参照してください。しかし 2005 年には、唯一の 06 まだ今のところ残っていること、および開いていた 18 店舗の、 この数は 04 店舗です。さらに、クリスピー·クリーム·スタイルカフェとカナダへの 2010、クリスピー·クリーム·バックインチクリスピークリームは不明瞭になってい ないと多くの人がこのブランドを言及。 なぜクリスピークリームは今まで気づい? 中毒になっているカナダの人々に加えて、このブーストがお客様の目の前でドーナ ツを行うための性能によるものであるようにするクリスピー·クリーム·ドーナツへ の秘密です。スローガン "今、熱い"とクリスピー·クリームは、それがお客様にオ ーブンで新しいホットケーキをもたらすだろうと述べた。店では、ドーナツの製造 ラインは、お客様の目の前で行われるように設計されています。パンを買うために 待っているの両方がますます混雑したクリスピー·クリーム·ストアを作る鍵となる 要因の前に "ドーナツシアター"デモと見なされます。 失敗の理由?  過熱な発展 カナダ市場は、クリスピークリームのフランチャイズシステムに障害がまた他の多 くの国で見られているされていないことだけ。マクドナルドとは違って、クリスピ ークリームは、フランチャイズ企業の利益を増やすだけ各受信エージェントは、そ のフォーカスの利益に興味を持っていません。原料の販売、特に機械からお金を集 めることによって、機械のオペレーターは "ドーナツシアター"クリスピークリーム の利益は大幅に増加しました。しかし、受信エージェントでは、このポリシーは快 いではありません。クリスピークリームから原材料を購入し、元のコストは限界費 用が増加し、当然の結果が低下している利益になります。クリスピークリームが移 6 .2%は、まだ、2 年後に存在しています。前に、この有望なフ ィギュア、オーストラリア市場での大量の失敗、香港、特にカナダのクリスピーク リームのフランチャイズシステムは現象であるといわれています。 ケースの概要 クリスピー·クリームは、1937 年に設立されたドーナツの製造に特化した家族経営の 会社です。 1996 年には、クリスピークリームを取得し、フランチャイズ事業となり ました。 2001 年には、クリスピークリームは、カナダで攻撃し始めた .t i Canada ケーススタディの解析 フランチャイズは、最も低リスクの取引方法の一つといわれています。図は、中小 企業のスタートアップに 64%(国勢調査、2011)であった FranNet(2011)、フラ ンチャイズ事業の 91.

t i Canada 動するには、エージェントからの信頼と忠誠を作成しないように導くサポートして いないことが重要です。これは、持続可能な開発の欠如であり、また、新たなフラ ンチャイズは他の場所で複数の支店で支店がオープンしている理由は、閉鎖しまし た。  あまりに広く分布、ブランドアイデンティティーの喪失 固有のチェーン店に加えて、クリスピークリームは、広くそのようなウォルマート などの小売店、食料品店、ガソリンスタンド、自動販売機、キオスク、などこれら のあらかじめパッケージ化されたケーキに自社製品を配布していますクリスピー·ク リーム·キーの製品との比較、顧客の不満を提供します。人々は徐々にクリスピーク リームのブランドに関連付けられている "ドーナツを作るの芸術"、 "熱い"などの フレーズを忘れてしまう。主な違いは、ブランドが完全に失敗。  強い競争相手 カナダのクリスピークリームの直接のライバルは、2000 以上のシステムドーナツ屋 フランチャイズのコーヒーと一緒に、ティムホートン(Timmies)です。単に 1 が明 確に違いを見ることができますカナダのウェブサイトに 2 つのブランドを研究して います。ティムホートンは、コンテンツ、フランチャイズや代理店のための機会で 慎重な投資を示唆している。明らかに金融面では、ティムホートンまた、エージェ ントは、私は多くを得ることを実現するシステム、ナレッジマネジメント、会計、 情報技術、マーケティングなどをサポートするためのトレーニングを提供していま すだけでなく、ただ利益より。これは、会社に忠誠を増加させ、また、同社は成長 し、利益を得ています。これはクリスピークリームが学ぶ必要があることを新たな 持続可能な成長である。 同じモデルドーナツのコーヒーのリターンに加えて、クリスピークリームだけでは なく、ティムホートンズだけでなく、スターバックス、セカンドカップなど他の多 くの名前に直面しなければならない。  ドーナツは高脂肪のコンテンツが含まれている CBC のニュース、カナダの実験によれば、クリスピークリームドーナツの脂肪は Tim Hortons に比べ倍高いです。一方、カナダでは 18 歳以上の人口の約 35%を持つ国は 太りすぎであり、そのうちの約 18%が肥満だった。低炭水化物ダイエットは、この 国で流行している理由は狭いビジネスにクリスピークリームの店舗の理由です。 結論 フランチャイズはそれほど危険で市場に浸透させる方法である。しかし、クリスピ ークリームからの教訓は、このメソッドは唯一成功したときに彼のエージェントへ のフランチャイズビジネスの完全な注意。唯一の要因のエージェントシステムとの 長期的な関係を忘れて、親会社の収益性に焦点を当てている場合は、そのブランド はすぐに再構築するか、崩壊に同意します。 7 .

and Tellis G. 2012].com/calgaryherald/news/calgarybusiness/story. Available from http://www. Atlanta. 2012]. 5. Georgia.t i Canada 1. O ullivan K. 3.statcan. Emory University. 8 .cfm/4007436 [Accessed 28 November. 4.cbc.com/printable/article. Available at http://www.html?id=d8848f2dbb70-480f-bd6e-3057f710cc1e.cfo. Available from http://www. greed and inexperience” CFO Magazine [Internet].htm [Accessed November 30. ( ) “Drivers of Success for Market Entry into China and India” Marketing Science Conference. 2011. ( ) “Kremed! The rise and fall of Krispy Kreme is cautionary ambition.ca/archives/categories/economybusiness/consumer-goods/tim-hortons-coffee-crullers-and-canadiana/will-heavyweightkrispy-kreme-step-on-tims-toes. 06.canada. Available from http://www. usan Ormiston ( ) “ ill heavyweight Krispy Kreme step on Tim s toes?” CBC Canada [Internet].ca/pub/82-625-x/2012001/article/11664-eng. Overweight and obese adults (self-reported).gc. 2.html [Accessed November 28. The Calgary Herard ( ) “Local Krispy Kreme shop reaches its stic y demise” Canada [Internet]. Statistics Canada (2011).html [Accessed November 28. 2012]. Johnson J. pp. 2012].

t i Canada PH L C 1 Bài báo g c 9 .

t i Canada 10 .

t i Canada PH L C 2 Hình 1: Biểu tượng của Krispy Kreme với khẩu hiệu “Hot now”. Nguồn: Canadian Community Health Survey 11 . Hình 3: Tỷ lệ người béo phì và thừa cân Canada. Hình 2: Dây chuyền máy sản xuất donut được mệnh danh l “Nh h t b nh donut” của Krispy Kreme.