You are on page 1of 16

Analiza naboru do racibor-

skich szk ponadgimnazjal-


nych na rok szkolny 2012/2013
bya gwnym tematem po-
czonych obrad powiatowych
komisji owiaty, kultury i spor-
tu i rekreacji oraz budetu i f-
nansw. W pracach komisji
uczestniczyli dyrektorzy ZSO,
ZSZ, ZSBiRR, ZSM i ZSE. Pre-
tensje, al i uwagi co do prze-
biegu naboru mieli nauczyciele
i dyrekcja ekonomika.
Wicestarosta Andrzej Chro-
boczek szczegowo przedsta-
wi przebieg kolejnych faza na-
boru, wyczania niepenych
klas a po fnalny efekt. Efekt,
ktry najwicej emocji wzbu-
dza wrd grona pedagogiczne-
go ZSE, gdzie w roku szkolnym
2012/2013 otwarto zaledwie
dwa oddziay (czne trzy kla-
sy).
Nauczyciele maj al do
wodarzy powiatu za to, e zde-
cydowali si oni zamkn na-
br do wypenionego w ponad
poowie oddziaw technika-lo-
gistyka i sprzedawcy, podczas
gdy w analogicznej sytuacji w
ZSM zadecydowano o konty-
nuowaniu naboru do oddziau
elektromechanicznego.
A. Chroboczek przekony-
wa, e taka decyzja bya ko-
nieczn, gdy nic nie wskazywa-
o na to, e oddzia logistyczny
ostatecznie uda si zapeni.
Jego zdaniem w przypadku
elektromechnika byo inaczej
- istnaiay przesanki by utrzy-
ma nabr, dziki czemu kla-
sa wypenia si po brzegi. - Ja
uczestnicz w tych wyborach
ju szsty rok. Czasem s to wy-
bory trudne, ale trzeba ich do-
kona! - mwi wicestarosta.
Nauczyciele ZSE nie dawali
W 68. rocznic zaj-
cia Wodzisawia lskiego
(wwczas Loslau) przez od-
dziay Robotniczo-Chop-
skiej Armii Czerwonej, 26
marca 2013 roku, do miasta
ponownie wkrocz oda-
cy spod znaku czerwonego
sztandaru wiatowej rewo-
lucji, a ceny w miecie zo-
stan... zbombardowane.
Imprez, pod patrona-
term prezydenta miasta,
organizuje Stowarzysze-
nie GRH Powstaniec l-
ski. Epizody tamtych dni
zostan odtworzone przez
czonkw GRH Powstaniec
lski i zaprzyjanionych
grup w czasie rekonstrukcji
historycznej, ktra odb-
dzie si na wodzisawskim
rynku.
- Sklepy i punkty usu-
gowo-handlowe w tym dniu
bd otwarte do godz. 20.
Inscenizacja rozpocznie si
przygotowaniem Niemcw
do odparcia Rosjan. O 18:15
rozpocznie si bombardo-
wanie, a nastpnie wkro-
czenie Armii Radzieckiej na
rynek przy wsparciu czo-
gu T-34 1 CSBP. Koniec in-
scenizacji przewidujemy na
godz. 18:40-45 - informuj
organizatorzy z GRH Po-
wstaniec lski.
W przygotowaniu przed-
siwzicia Powstacowi
lskiemu pomagaj m.in.
Muzeum Wodzisawskie i
Izba Gospodarcza, a take
wadze miasta. Pki co, do
bombardowania cenowe-
go postanowio przyczy
si trzydzieci firm.
- Do dzi mona znale
pozostaoci tamtych wy-
darze. Nasza Grupa chce
przypomnie mieszkacom
dlaczego najdusza uli-
ca miasta nosi nazw 26
Marca- informuj organi-
zatorzy bombardowania
Wodzisawia.
BEZPATNY
DWUTYGODNIK
27 lutego 2013
ISSN: 2080-3664
NAKAD: 12 000 egZ.
rok VIII, nr 4 (132)
Zobacz w internecie: 80 tys. wywietle gazety na GazetaInformator.pl
edukacja s. 4
powiat raciborski edukacja
PWSZ w Raciborzu
idzie z duchem czasu
wiadomoci s. 2
Czy chcemy
oywi Racibrz?
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
pierwsza bezpatna gazeta w regionie od 2006 r.
s. 9
Strony internetowe Domeny i hosting
Pozycjonowanie stron www
Internetowy Katalog Firm
Marketing Internetowy
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl
Pikarski turniej sub mundurowych ... s. 5.
PLUSY BIZNESU DLA
Wodzisawscy przedsibiorcy
murem za Kiec
wodzisaw l. - sprawy kontrowersyjne
et
R E K L A M A
II wojna wiatowa
na wesoo (?)
Dramatyczna historia poczona
ze sklepow przecen.
Bombardowanie Wodzisawia zapowiada si
na niespotykany maria lekcji historii z inicjatyw
majc na celu poddwignicie lokalnego handlu.
TRyUMf POLICJI
Ekonomik na wojennej ciece
- To bya wasza decyzja! - wykrzycza dyrektorowi ZSE wicestarosta A. Chroboczek.
Wadze powiatu uwaaj, e odpowiedzialno za fatalne wyniki naboru Zespou
Szk Ekonomicznych spoczywa na dyrektorze Zenonie Sochackim (na zdj.).
Dyrektor broni si i twierdzi, e wyrazi zgod na zamknicie naboru jedynie do
dwch oddziaw - w kwestii pozostaych rozstrzygni nikt nie pyta go o zdanie.
si zbi z pantayku. - Dlaczego
nie wzito pod uwag rezerwy
przy sprzedawcy? - dopytywa
dyrektor Zenon Sochacki. - Je-
stem przekonany, bo byo tak w
latach ubiegych, e klasa o tym
proflu wypeniaby si w czasie
wakacji - doda.
W odpowiedzi radny Ad-
rian Plura wskaza na zamkni-
cie klasy o proflu historycznym
w II LO., gdzie byo wicej cht-
nych ni w oddziale sprzedaw-
cy ZSE.
Nauczyciele ZSE nie ust-
powali i wskazywali na inne wa-
dy obowizujcego systemu, m.
in. brak odpowiedniej informa-
cji w szkoach gimnazjalnych -
wielu uczniw nie wie, jak we
waciwy sposb dokona wy-
boru szk w okresie naboru w
ramach systemu Vulcan. - Przy-
szlimy tutaj rwnie po to, aby
(...) eby bra pod uwag dobro
uczniw - mwiy nauczycielki
ZSE.
Wicestarosta A. Chrobo-
czek nie ustpowa i stwierdzi,
e win za wyniki naboru pono-
si sam ZSE, ktry przygotowa
zbyt szerok ofert edukacyjn
w sytuacji, gdy nie byo szans
na wypenienie wszystkich klas.
- Ostrzegaem! To bya Wasza
decyzja! - unis si wicesta-
rosta. Dyrektor ZSE uwaa, e
podstaw do otwierania takiej
iloci klas by przebieg naboru
do szkoy na rok 2011/2012.
Spotkanie nauczycieli ZSE
i radnych zakoczyo si po-
dobnie jak poprzednie: adna
ze stron nie daa przekona si
do racji drugiej strony. Nauczy-
ciele ZSE konsekwentnie twier-
dz, e zostali w czasie naboru
skrzywdzeni i w efekcie, pr-
dzej czy pniej, bd zagroe-
ni utrat pracy.
A najgorsze dopiero przed
nami. Radny Norbert Mika
zauway, e problem niu de-
mografcznego tak naprawd
jeszcze nie dotar do szk po-
nadgimnazjalnych
Taka sytuacja nie zwiastuje
rychego wygaszenia konfik-
tw wok raciborskiego syste-
mu owiaty. Nieprzejednane
stanowisko nauczycieli ZSE nie
wry dobrze planom restruk-
turyzacji sieci szk ponadgim-
nazjalnych w powiecie racibor-
skim. Radni maj i bd mieli
ciki orzech do zgryzienia.
wojciech oneczko
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
2
Gazeta Informator
<<
27 lutego 2013, nr 4 (132)
Co zrobi z budynkiem
dworca PKP, ulicami Mickie-
wicza i Dug, rynkiem oraz
Placem Dugosza, aby odzy-
skay lub zyskay blask? Czon-
kowie Raciborskiego Stowarzy-
szenia Samorzdowego Nasze
Miasto uznali, e najlepiej b-
dzie o to spyta samych miesz-
kacw Raciborza. Tak zrodzi
si pomys wykonania Obywa-
telskiego Planu Rewitalizacji
Centrum Raciborza. W ramach
szerokich konsultacji spoecz-
nych zaplanowano spotkania
stolikowe, konferencj i deba-
ty. Suszna inicjatywa spotka-
a si z umiarkowanym przy-
jciem mieszkacw naszego
miasta. Dostrzegaj to rwnie
sami koordynatorzy projektu,
ale nie zaamuj rk.
- Dotychczasowy przebieg
projektu oceniam w skali od
1 do 5 na 3,5. Przede wszyst-
kim z uwagi na to, e nie uda-
o nam si do koca zaangao-
wa, w takim stopniu w jakim
chcielimy, mieszkacw Raci-
borza. W konferencji otwiera-
jcej projekt, spotkaniach sto-
likowych i wywiadach wzio
udzia tyle osb, ile oczekiwa-
limy. Natomiast jeli chodzi o
debaty, sytuacja wygldaa tro-
ch inaczej, chocia te cakiem
le tego nie oceniamy. De facto
w czterech spotkaniach wzi-
o udzia w sumie 60 rnych
osb, ale najwazniejsze jest to,
e dyskusje ktre si toczyy w
czasie tych spotka byy bardzo
ywe i kreatywne - mwi koor-
dynator projektu i raciborski
radny Piotr Domniak.
Cel gwny debat - analiza
obecnej sytuacji i osignicie
konsensusu co do konieczno-
ci rewitalizacji miejsc objtych
projektem - zosta osignity.
Teraz przyjdzie pora na spot-
kania warsztatowe. - Bdziemy
si zastanawia krok po kroku,
co naley zrobi, gdzie zainter-
weniowa w przestrze pub-
liczn, ma architektur, jakie
podj inicjatywy aby przycig-
n tam ludzi, co mona zrobi
wsplnymi siami, po to eby
te miejsca stay si ywe, eby
Wiadomoci
racibrz samorzd
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Bartosz Kozina, Krystian Niewrzo,
Patrycja Krupiska, Janusz Nowak,
Martyna Mularczyk, Adrian Behr
Grafka i skad: Bartomiej Mielnik
PODAy SI ZA PRACOWNICE SPDZIELNI I SKRADy 3 TyS. Z
GazetaInformator.pl
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Anna Wanglorz: 504 18 18 27
anna.wanglorz@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 12 000 egz.
Wydawca:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
Raciborscy policjanci poszukuj dwch modych ko-
biet, ktre poday si za pracownice spdzielni mieszka-
niowej i okrady starsz kobiet. Wraz z pracownicami
spdzielni z mieszkania znikny 3 tys. z. Ustalono, e
kobiety byy w wieku okoo 25 lat, wzrostu okoo 155 cm,
szczupej budowy ciaa. Ubrane byy w ciemne spodnie i
ciemne kurtki.
znalaze si w centrum wydarze?
masz zdjcia lub inFormacje? zadzwo lub napisz!
502 21 31 22 redakcja@raciborz.com.pl
powiat raciborski - samorzd
Gminy bd wsplnie oszczdza
Kada jednostka samorz-
dowa ponosi ogromne koszty
zwizane z zakupem energii
elektrycznej na wasne po-
trzeby oraz podlegych jej in-
stytucji. Ciekawym sposobem
na zmniejszenie wydatkw w
tym zakresie jest tworzenie
grup zakupowych, ktrych
gwnym celem jest wspl-
ne dokonywanie zakupw
energii elektrycznej. Grupa
tego typu wanie powstaa
na terenie powiatu racibor-
skiego. Gminy Ndza, Krza-
nowice oraz Rudnik zrze-
szyy si po to, by wsplnie
przeprowadzi przetarg na
dostaw energii elektrycznej.
Stworzenie grupy zakupowej
pozwoli wynegocjowa im
korzystniejsze warunki umo-
wy. - Rozpisany zostanie je-
den przetarg na wiksz ilo
energii elektrycznej. firma
bdzie moga zej z ceny -
tumaczy wjt gminy Ndza,
Anna Iskaa. Jak oszacowa-
no, w gminie Ndza oszczd-
noci w cigu dwch lat mog
sign nawet 120 tys. z. Po-
dobne kwoty, dziki sojuszo-
wi gminnemu, zostan w bu-
detach pozostaych dwch
gmin.
Tworzenie grup zakupo-
wych jest coraz bardziej po-
pularne. Gminy narzekaj na
brak rodkw w budecie, a
to jest jeden ze sposobw na
zmniejszenie wydatkw. Dzi-
wi wic fakt, e do grupy za-
kupowej nie przystpio wi-
cej gmin. Jak tumaczy wjt,
Anna Iskaa nikt wicej nie
by zainteresowany przyst-
pieniem do grupy. - Poczt-
kowo zainteresowanych by-
o kilka gmin z wojewdztwa
opolskiego, ale ostatecznie
zostay tylko Krzanowice i
Rudnik - dodaje wjt Iska-
a. Kadej grupie potrzebny
jest lider. W tym przypadku
jako urzd chcemy
cigle podnosi jako
naszej pracy.
Od 20 lutego do 20 ma-
ja 2013 roku klienci wodzi-
sawskiego starostwa powia-
towego mog ocenia prac
jednostki. - Ankieta ma na
celu zbadanie jakoci pra-
cy starostwa, kompetencji
oraz komunikacji z klientem.
Zgoszone sugestie i uwagi
klientw pozwol poprawi
wspprac pomidzy miesz-
kacami powiatu i pracowni-
kami starostwa - informuje
rzeczni prasowy Starostwa
Powiatowego w Wodzisawiu
lskim Wojciech Raczkow-
ski.
Badanie satysfakcji klien-
tw starostwa odbywa si w
ramach systemu zarzdzania
jakoci wedug normy ISO
9001:2008. Wypenione an-
kiety mona skada do spe-
cjalnych skrzynek oznaczo-
nych napisem ANKIETy,
znajdujcych si w Punktach
Obsugi Klienta oraz poszcze-
glnych wydziaach w Staro-
stwie Powiatowym w Wo-
dzisawiu lskim przy ul.
Bogumiskiej 2, ul. Pszow-
skiej 92 a, jak rwnie przy
ul. Mendego 3 lub wypeni
on-line na stronie interneto-
wej www.powiatwodzislaw-
ski.pl.
W ubiegorocznym bada-
niu a 91 proc. badanych po-
zytywnie ocenio fachowo
urzdnikw starostwa, jako
i precyzj udzielanych przez
nich informacji - 87 proc.,
kultur osobist urzdnikw
- 90 proc., komunikatywno
- 89 proc., terminowo za-
atwiania spraw - 89 proc.,
sprawn obsug klienta -
89 proc. Ogem w badaniu
wzio udzia 263 interesan-
tw wodzisawskiego staro-
stwa.
Gminy Ndza, Krzanowice oraz Rudnik stworzyy grup zakupow, by oszczdzi na energii elektrycznej.
powiat wodzisawski - samorzd
OCE PRAC STAROSTWA
W WODZISAWIU LSKIM
et
zostaa nim gmina Ndza. To
wanie tam prowadzona b-
dzie wszelka dokumentacja.
- Mimo tego, e przetarg or-
ganizujemy wsplnie to ka-
da gmina osobno podpisze
umow z frm. Cena, ktr
wynegocjujemy bdzie obo-
wizywaa przez dwa lata -
dodaje wjt Iskaa.
Przetarg na dostaw energii rozpisany zostanie
po tym, jak wszystkie gminy podejm w tej sprawie
uchway. Rada gminy Ndza jednogonie wyrazia
wol wstpienia do grupy zakupowej.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
p
NaM oywia Racibrz... ale dla kogo?
Co stanie si z Obywatelskim Planem Rewitalizacji Centrum Raciborza?
nada im funkcj - wyjania
Piotr Dominiak. Warto pod-
kreli, e w spotkaniach war-
sztatowych bd brali udzia
rwnie miejscy urzdnicy, co
wydatnie zwiksza szanse rea-
lizacji planu rewitalizacji cen-
trum miata.
- Pomimo tego, e Stowrzy-
szenie Nasze Miasto znajdu-
je si w opozycji do obecnych
wadz, nie traktujemy tego jako
naszego autorskiego projektu,
ktrego nie pozwalamy realizo-
wa nikomu innemu. Nam za-
ley na tym, jeeli bdzie taka
wola ze strony obecnych wadz,
eby oni to realizowali. Przede
wszystkim z uwagi na to, e to
bdzie wizja mieszkacw tego
miasta, a nie jednego czy dru-
giego ugrupowania polityczne-
go - wyjania P. Dominiak.
Okrelenie projektu jako
obywatelskiego musi budzi
zastrzeenia. Z drugiej strony
trzeba odda czonkom RSS
NaM, e zrobili naprawd wie-
le, aby przekona raciborzan
do udziau w projekcie (kam-
pania promocyjna w mediach,
plakaty, ulotki, zaproszenia
bezporednie, e-maile, smsy,
media spoecznociowe). Dla-
czego raciborzanie nie odpo-
wiedzieli na zaproszenie? - To
jest pytanie nie do mnie, tylko
do tych ludzi. Ja mog si cze-
go domyla, ale na pewno
nie bed obiektywny w tym,
co powiem. Drug stron me-
dalu jest oglna, obserwowana
w caej Polsce niech, czy te
obawa przed braniem udziau
w tego typu publicznych spot-
kaniach. Zewntrzni specjali-
ci, z ktrymi wsppracujemy
przy tym projekcie mwi, e
u nas jest dobrze, e w duych
miastach na te same spotkania
przychodzi albo tyle samo lu-
dzi, albo nawet mniej - odpo-
wiada Piotr Dominiak.
Raciborzanie wci maj
szans wzicia spraw w swoje
rce. Warsztaty, w czasie kt-
rych zostan wypracowane
konkretne propozycje dla re-
witalizacji centrum miasta ma-
j form otwart - kady z nas
moe wzi w nich udzia.
Warto sprbowa.
wojciech oneczko
Zewntrzni konsultanci projektu Oywiamy Racibrz
Piotr Masowski (na zdj.) i Pawe Jaworski przekonuj,
e zainteresowanie inicjatyw NaM w Raciborzu i tak
jest wiksze ni np. w Gliwicach czy Katowicach
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
______
podpisy do zdj:
zdjcie o nazwie Edyta Musio
zdjcie o nazwie Ilona Mynarczyk
17 lutego obchodzony by midzynarodowy dzie kota.
z tej okazji otrzymalimy zdjcia Waszych pupili.
Dzikujemy bardzo!
Jeli chcecie, aby
Wasze zdjcie bd
zapowied ciekawego
wydarzenia pojawiy
si na naszym prolu
oraz w gazecie
- piszcie
Koty Pani Edyty Musio
w leniwe, niedzielne
popoudnie
Stefan, kot Pani Ilony
Mynarczyk serdecznie
pozdrawia :)
facebook.com/raciborzcompl
3 >>
Gazeta Informator 27 lutego 2013, nr 4 (132)
Wiadomoci
krzyanowice - samorzd
racibrz - sport
powiat raciborski pomoc spoeczna
Drogowe
inwestycje
W tym roku na drogach woje-
wdzkich, ktre przebiegaj
przez gmin Kornowac planu-
je si kilka wanych inwestycji.
Przy DW 935 w Pogrzebieniu
oraz przy DW 933 w Rzuchowie
wybudowane zostan chodni-
ki. Przebudowane zostan dwa
skrzyowania - skrzyowanie
DW 935 z ul. Stawow w Korno-
wacu oraz DW 935 z ul. Pamitki
w Pogrzebieniu. Na obu skrzyo-
waniach planuje si take zmia-
n organizacji ruchu.
ZgosZenia
na eKo WystaW
Pietrowice Wielkie ju po raz
trzynasty szykuj si do organi-
zacji Eko Wystawy. Kadego ro-
ku impreza ciga do centrum
wystawienniczego tysice zwie-
dzajcych i kilkudziesiciu wy-
stawcw. Wanie ruszyy zgo-
szenia na tegoroczn wystaw.
Odbdzie si ona 12 i 13 maja.
Mniej dla
ochotnikw
Rada miasta Pszw ustalia wy-
soko ekwiwalentu pienine-
go dla czonkw Ochotniczych
Stray Poarnych. Za godzin
udziau w dziaaniach ratowni-
czych ochotnicy dostan 12 z, a
za godzin udziau w szkoleniach
poarniczych 8 z. Dotychczas za
godzinny udzia w akcji otrzymy-
wali oni ekwiwalent w wysokoci
1/175 przecitnego wynagrodze-
nia, ktre pod koniec 2012 roku
wynosio 3,6 tys. z. Za godzin
udziau w akcji wypacano im
wic okoo 21 z.
WalcZ Ze
ZodZiejaMi
W cigu ostatnich kilku miesi-
cy odnotowano zwikszon ilo
wama i kradziey na tere-
nach przygranicznych. Zodzie-
je grasuj nawet w biay dzie.
Wamuj si do garay, piwnic,
budynkw mieszkalnych i za-
bieraj wszystko co ma jakkol-
wiek warto. Policja i wadze
gminy Krzyanowice apeluj
do mieszkacw o wiksz czuj-
no. Informuj take o wzmo-
onej liczbie patroli policji.
ZModerniZuj
Wodocigi
Przedsibiorstwo Komunalne w
ndzy w cigu najbliszych kil-
ku lat wyda ponad 600 tys. z. na
modernizacj urzdze wodoci-
gowych. Zarzd spki zapewnia
jednak, e rodki na pokrycie
planowanych wydatkw pozy-
skane zostan z mniejszym stop-
niu z odpisu amortyzacyjnego, a
w wikszym z wypracowanych
wasnych rodkw oraz z sukce-
sywnego podwyszania kapitau
zakadowego.
PrZenios PoMniKi
Niedugo dwa pomniki, znajdu-
jce si na terenie miasta Rydu-
towy, zmieni lokalizacj. Po-
mnik upamitniajcy wybuch I
Powstania lskiego stanie obok
Rydutowskiego Orodka Kul-
turalno Owiatowego. W tym
przypadku chodzi o realizacj
projektu cieki upamitniaj-
cej powstania lskie. Pomnik
Walk i Zwycistwa z Placu Lu-
dwika Konarzewskiego przenie-
siony zostanie natomiast na te-
ren parku sensorycznego.
region
w skrcie
fuzji Unii i Rafako nie bdzie
czenie jednej biedy z drug bied da tylko jeszcze wiksz bied.
Wiosn 2012 roku po-
wstaa inicjatywa poczenia
dwch raciborskich klubw
pikarskich: KP (obecnie ju
KS) Unia Racibrz i KS Ra-
fako Racibrz. W zamyle
miao to da jeden klub o
wikszych moliwociach
fnansowych, ktry nie tyl-
ko bez trudu egzystowaby
w czwartej lidze, ale mg
ubiega si o awans do trze-
ciej. Aspiracje takie zgasza
wwczas prezydent Mirosaw
Lenk, jeden ze wspinicjato-
rw poczenia obydwu klu-
bw. Prezydent kibicowa
przedsiwziciu i deklaro-
wa w przypadku fuzji wik-
sze ni dotychczas wsparcie
miasta. Od tego czau min-
o 11 miesicy. Jak sprawa
wyglda dzi? Spytany o to,
na jakim etapie znajduje si
projekt poczenia, prezy-
dent podczas ostatniej pose-
syjnej konferencji prasowej
odpowiedzia krtko: - Na
adnym. To si zaczo i si
skoczyo.
O powody takiego stanu
rzeczy spytalimy Andrze-
ja Starzyskiego, prezesa KS
Unia. - Miasto nie byo w sta-
nie zagwarantowa przezna-
czenia wikszych rodkw na
nowo powstay klub, na de-
klaracjach si skoczyo. A
czenie jednej biedy z dru-
g bied nie ma sensu, bo da
tylko jeszcze wiksz bied -
twierdzi prezes raciborskiego
czwartoligowca. Dodatkowo
w Rafako (frmie) doszo do
zmian na stanowiskach kie-
rowniczych, a obecne wadze
nie s zainteresowane zwik-
szaniem nakadw na pika-
rzy, czego zwolennikiem by
Wiesaw Racki, byy prezes
spki. Std te plany utkny
w martwym punkcie.
Czy jest szansa na ponow-
ne podejcie do tematu? Jak
uczy dowiadczenie innych
miast (chociaby Bytomia,
gdzie prbowano poczy
Szombierki z Poloni), rzadko
kiedy to si udaje. Warto nad-
mieni te, e od pocztku do
fuzji sceptycznie odnieli si
kibice. Starzyski jednak nie
wyklucza tego, ale jest bardzo
powcigliwy. Najwaniejsza
rzecz to oczywicie pienidze.
Unia jest jednym z najbied-
niejszych klubw swojej kla-
sy rozgrywkowej i od kilku se-
zonw balansuje na krawdzi
utrzymania. Poczenie z Ra-
fako bez zwikszenia fnanso-
wania adnemu z klubw nic
nie da, a tylko pogorszy sytu-
acj.
- Powinnimy dy do te-
go, by w Raciborzu by silny
klub pikarski, ale moe inny-
mi metodami? Niekoniecznie
od razu kandydat do wyszych
klas rozgrywkowych, ale cho-
cia na pocztek mocny czwar-
toligowiec - zastanawia si pre-
zes. - Pki co mamy silny klub
kobiecy, ale za kilka miesicy
moe przesta istnie. A moim
zdaniem miasto wielkoci Ra-
ciborza zasuguje na pik no-
n na wysokim poziomie.
ps
W 2012 roku z pomocy
ywnociowej programu PEAD
korzystay gminy: Pietrowice
Wlk., Krzyanowice. Krzano-
wice, Rudnik, Ndza, Korno-
wac oraz Stowarzyszenie Po-
mocy Czowiekowi Tcza dla
placwek Arka N
i Maja. Towar w cigu
roku traf do 1 650 osob po-
trzebujcych pomocy. cznie
byo to ok. 140 ton o wartoci
rynkowej ok. 1 mln zotych.
Na kad osob ujt na licie
GOPS przypado 85 kg ywno-
ci, a asortyment skada si z
21 pozycji.
Prezes Jan Szczniew-
ski poinformowa, i w bie-
cym roku Unia Europejska
zmniejszya znacznie dotacje
na program PEAD, co ozna-
cza, i bdzie mniej towaru
dla najuboszych. federacja
Bankw ywnoci broni tego
programu. W Polsce istnie-
je moliwo przekazywania
potrzebujcym pomocy, yw-
noci od producentw lub z
supermarketw, artykuw
spoywczych o krtkim okresie
Aby nie chodzili godni
Podsumowano ubiegoroczn edycj programu pomocy ywnociowej
dla najuboszych w ramach unijnego programu PEAD.
przydatnoci do natychmiasto-
wego spoycia, jeeli politycy
podejm ustaw o zwolnieniu
z podatku od darowizn i VAT
na te produkty.
Obecnie na wiecie i w Pol-
sce duo ywnoci jest niszczo-
nej i utylizowanej z powodu
przeterminowania. Mamy co-
raz wicej ludzi a szczeglnie
dzieci niedoywionych. To od-
bija si na ich rozwoju i zdro-
wiu co w konsekwencji prowa-
dzi do rnych schorze. A na
lecznictwo brakuje rodkw f-
nansowych stwierdzi prezes
lskiego Banku ywnoci.
Dlatego tym bardziej do-
ceniamy udzia gmin w pro-
gramie pomocy ywnociowej
i powicenie ludzi ktrzy od
2004 roku t pomoc orga-
nizuj powiedzia starosta
Adam Hajduk. Trwaj ju ad-
ministracyjne przygotowania
do rozpoczcia na pocztku
kwietnia 9 edycji programu
PEAD.
remont Zamkowej po-
trwa dwa lata.
- W zwizku z tym, e wjazd
od strony skrzyowania z Bosa-
ck i Armii Krajowej jest prob-
lematyczny, rozwaamy rne
rozwizania wczania si do
ruchu na tej ulicy. Wrd mo-
liwych rozwiza jest rwnie
puszczenie ruchu Zamkow w
obydwu kierunkach, jeli pro-
jektant potwierdzi, e s takie
moliwoci terenowo-prawne.
Decyzji jeszcze nie ma - zdradzi
radnym prezydent M. Lenk.
Jeli tak si stanie, ruch w
dwu kierunkach bdzie odby-
wa si od skrzyowania do bra-
my OSiR-u.
Nie ma natomiast takiej
moliwoci, jeli idzie o ulic
Morawsk, pomidzy kocio-
em Jana Chrzciciela a cmen-
tarzem. Tutaj ruch nadal b-
dzie obowizywa wycznie w
jednym kierunku. Zwiksze-
nie przepustowoci Zamkowej
wie si z pewn niedogod-
noci, ktra dotknie gwnie
uczniw i pracownikw ZSM.
Bd musieli parkowa na tzw.
czarnym placu, bo wzdu ca-
ej dugoci Zamkowej wprowa-
dzony zostanie bezwzgldny za-
kaz parkowania.
Radnego Roberta Myliwe-
go zaciekawio, czy na Zamko-
wej jest moliwe wydzielenie
antypasa dla rowerw. - Nicze-
go nie wykluczamy, jeli tylko
bdzie to wykonalne - odpar
prezydent.
racibrz - komunikacja
ZAMKOWA MOE By DWUKIERUNKOWA
ps
SZKOy, PRZEDSZKOLA,
WIETLICE POD HIPOTEK
spore kontrowersje
wrd radnych gminy
Krzyanowice wywoaa
uchwaa o ustanowieniu
hipoteki na nieruchomo-
ciach nalecych do gmi-
ny.
Przedsibiorstwo Wodo-
cigowo Kanalizacyjne Gr-
na Odra w Roszkowie, ktre
zaopatruje w wod ca gmin
Krzyanowice oraz cz gmi-
ny Kornowac, zoyo wniosek
do WfOiGW w Katowicach
o udzielenie poyczki na reali-
zacj zadania Kanalizacja do-
rzecza grnej Odry. Mowa o
kwocie 10 mln z. Jak poinfor-
mowa na ostatniej sesji rady
gminy wjt Grzegorz Utracki,
jednym z niezbdnych warun-
kw otrzymania poyczki jest
ustanowienie hipoteki na nie-
ruchomociach bdcych was-
noci gminy Krzyanowice
oraz gminy Kornowac.
Urzd Gminy w Krzya-
nowicach wybra 29 nierucho-
moci, ktre mog stanowi
hipotek. Wybrano dziaki, na
ktrych znajduj si szkoy,
przedszkola, budynki miesz-
kalne, wietlice wiejskie oraz
remisy OSP. Wzbudzio to
spory niepokj rajcw. - Nie
wszystkie te nieruchomo-
ci bd stanowi hipotek.
WfOiGW wybierze te, ktre
mu odpowiadaj. Musimy pa-
mita o tym, e im wicej po-
rczymy majtkiem, tym mniej
bdziemy musieli porczy bu-
detem - tumaczya skarbnik p
Radna Emilia
Kubik jako jedyna bya
przeciwna przyjciu
uchway w sprawie
ustanowieniu hipoteki
na nieruchomociach
gminnych.
raciborscy kryminalni
zatrzymali mczyzn po-
dejrzanego o dokonanie
rozboju w sklepie spoyw-
czym przy ul. Kociuszki.
W wyniku intensywnych
czynnoci policjanci z Wy-
dziau Kryminalnego zatrzy-
mali 28-letniego mieszkaca
Raciborza, ktry jest podej-
rzany o to, e 20 lutego oko-
o 22.30 wtargn zamasko-
wany do sklepu spoywczego
w Raciborzu przy ulicy Ko-
ciuszki, gdzie groc noem
sterroryzowa ekspedientk i
skrad z kasy przeszo 500 z.
Rozbojarz zosta zatrzymany
w miejscu zamieszkania. Noc
spdzi w policyjnym areszcie,
a nastpnie zosta doprowa-
dzony do Prokuratury, gdzie
usysza zarzuty. Sd Rejono-
wy w Raciborzu zastosowa
wobec zatrzymanego rodek
zapobiegawczy w postaci tym-
czasowego aresztowania na
okres 3 miesicy. Za rozbj
grozi kara do 12 lat pozbawie-
nia wolnoci.
F
o
t
.
A
r
c
h
w
u
m
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
racibrz - bezpieczestwo
PODEJRZANy O NAPAD
Z BRONI ZATRZyMANy
ps
gminy Krzyanowice, Danuta
Biczysko.
- To najtaszy sposb po-
rczenia dla przedsibiorstwa,
ale czy bezpieczny dla gminy?
Czy gmina bdzie miaa ogra-
niczone prawa do tych nieru-
chomoci? - pytali radni. Wjt,
skarbnik oraz prawnik gmi-
ny odpowiedzieli radnym na
wszystkie pytania. Ostatecznie
uchwaa w sprawie ustanowie-
nia hipoteki zostaa przyjta,
cz radnych jednak wstrzy-
maa si od gosu, a jedna oso-
ba bya przeciwna.
Prezes B J. Szczniewski, Starosta A. Hajduk
oraz koordynator powiatowy programu z PCPR
K. Niewrzo podsumowali sm edycj programu PEAD.
raciborscy policjan-
ci zatrzymali mczyzn
prbujcego wrczy im
korzy majtkow.
Do zdarzenia doszo w
niedziel 17 lutego o godzinie
9.10 w miejscowoci Babice
przy ulicy Rudzkiej. Policjan-
ci Wydziau Ruchu Drogo-
wego zatrzymali do kontroli
drogowej kierujcego fordem
focusem, 63-letniego miesz-
kaca Bytomia, ktry w tere-
nie zabudowanym przekro-
czy dozwolon prdko, a
poza tym przewozi pasae-
ra bez zapitych pasw bez-
pieczestwa. Za popenione
wykroczenia funkcjonariusz
naoy na kierujcego man-
dat karny w wysokoci 300 z
oraz 8 punktw karnych. W
tym momencie 63-latek usio-
wa wrczy funkcjonariuszo-
wi 100 z apwki w zamian za
odstpienie od prawnie pod-
jtych czynnoci subowych.
Po przedstawieniu swojej
oferty, mczyzna zosta za-
trzymany i doprowadzony do
policyjnego pomieszczenia
dla osb zatrzymanych. Za
popenienie czynu z art. 229
par.2 kodeksu karnego, m-
czynie grozi kara nawet do 2
lat pozbawienia wolnoci.
powiat raciborski - policja
CHCIA DA
POLICJANTOM STW
ps
mak
Miasto wyda
na remont
1,6 mln z.
4
Gazeta Informator
<<
27 lutego 2013, nr 4 (132)
R E K L A M A
racibrz - inwestycje racibrz edukacja
Edukacja
Podsumowano konkurs Chro las - zbieraj makulatur za
2012 rok. Udzia w konkursie wzio 10 placwek, ktre zebray
cznie ponad 24 tony makulatury. Pierwsze miejsce zaj Dom
dla dzieci, ktry w cigu roku zebra 2563 kg makulatury. Dru-
gie miejsce zajo Przedszkole nr 24, a trzecie Szkoa Podsta-
wowa nr 3.
SZKOy ZEBRAy 24 TONy MAKULATURy
Pastwowa Wysza Szkoa
Zawodowa w Raciborzu sta-
ra si o to, by mc ksztaci
studentw na trzech nowych
kierunkach. Mowa o Admi-
nistracji, Ekonomii oraz
Innowacjach przestrzennych
i rodowiskowych. Wnio-
sek do Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyszego o
utworzenie tego pierwszego
kierunku jest ju na ukocze-
niu. - Caa procedura w przy-
padku Ekonomii potrwa
jeszcze by moe kilka mie-
sicy. Uczelnia, jak zapewnia
pani prorektor, jest w peni
przygotowana na otwarcie no-
wych kierunkw. Zarwno je-
li chodzi o zaplecze technicz-
ne jak i o kadr naukow.
W przyszym roku akade-
mickim planuje si rwnie
ksztacenie na piciu nowych
specjalnociach. Na kierunku
Europeistyka powstan na-
stpujce specjalnoci: Eu-
ropejskie stosunki gospodar-
czo - polityczne, Polityka
regionalna i fundusze euro-
pejskie, European Studies
oraz Europejska administra-
cja publiczna. - Cz zaj
PWSZ chce ksztaci
bardziej praktycznie
Uczelnia stara si o wprowadzenie nowych studiw.
Raciborska uczelnia take odczuwa ni demografczny.
Niegdy studiowao tutaj 4,5 tys. studentw. Obecnie
w murach raciborskiej uczelni ksztaci si 2 tys. osb.
W roku akademickim 2012/2013 nauk rozpoczo tam
jednak wicej studentw ni rok wczeniej.
paulina krupiska
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
na specjalnoci European
Studies bdzie prowadzona w
jzyku angielskim - informu-
je prorektor Jemczura. Take
studenci pedagogiki bd
mie wikszy wybr. Do kil-
ku specjalnoci doczy kolej-
na - Pedagogika opiekuczo
- wychowawcza czowieka do-
rosego.
Do tej pory Pastwowa
Wysza Szkoa Zawodowa w
Raciborzu postrzegana bya
jako uczelnia humanistyczna.
Otwarcie nowych kierunkw
i specjalnoci jest krokiem
do bardziej praktycznego
ksztacenia. - Ju teraz stu-
denci niektrych kierunkw
sprawdzaj swoje umiejt-
noci podczas zaj praktycz-
nych. Chcemy zmieni wize-
runek Pastwowej Wyszej
Szkoy Zawodowej w Racibo-
rzu, midzy innymi umoli-
wiajc ksztacenie na nowych
kierunkach i pooy wikszy
akcent na ksztacenie prak-
tyczne - przyznaje prorektor
Jemczura.
Decyzja o powstaniu
kompleksu lekkoatletyczne-
go przy Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Raciborzu
zostaa ostatecznie zatwier-
dzona 13 grudnia 2012 r. Te-
go dnia podpisano umow z
wrocawsk frm, ktra wy-
graa przetarg na budow
hali. Starania o budow ha-
li rozpoczy si bowiem w
2007 roku, kiedy to szkoa
podlegaa Starostwu Powia-
towemu w Raciborzu.
Jednak plany stay si
realne dopiero wtedy, kie-
dy placwk przekazano pod
wadanie Marszakowi, a ten
zdecydowa si dofnanso-
wa projekt Bliej sportu
- budowa kompleksu lekko-
atletycznego przy ZSMS w
Raciborzu ze rodkw RPO
Wojewdztwa lskiego.
Hala, ktrej budowa ru-
szya kilka tygodni temu
bdzie obiektem wolnosto-
jcym. Znajdzie si w niej
miejsce na szatnie i azien-
Ruszya budowa hali
sportowej przy ZSOMS
Za niecay rok uczniowie bd korzysta
z nowoczesnego kompleksu lekkoatletycznego.
ki dla sportowcw, toalet
oglnodostpna, toalet dla
niepenosprawnych, dwa ma-
gazyny, pokj trenera z zaple-
czem socjalnym, pomiesz-
czenie pierwszej pomocy,
pomieszczenie gospodarcze
i techniczne oraz portierni.
Na pitrze wybudowana zo-
stanie widownia, na ktrej
zmieci si 180 osb. Naj-
waniejszym miejscem cae-
go kompleksu bdzie oczywi-
cie sala sportowa. Na ponad
5 tys. m
2
zaprojektowano
midzy innymi dwie bie-
nie, dwa boiska do koszy-
kwki, kort tenisowy, skocz-
ni do skoku w dal, skoczni
do skoku wzwy, skoczni do
skoku o tyczce oraz miejsce
do pchnicia kul. Przy hali
stanie take boisko zewn-
trze, na ktrym znajdzie si
kort tenisowy oraz boisko do
piki rcznej.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
p
Stare boisko przy szkole kilka tygodni temu zamienio
si w plac budowy. Budowa kompleksu lekkoatletyc-
znego ma potrwa nie duej ni rok.
ZSOMS
bdzie mia hal za
13 mln z.
S
Gazeta Informator
< <
27 lutego 2013, nr 4 (132)
Sylwetki
- Voo Voo niniejszym dzikuje za niezapomniany wieczr i
atmosfer! Za niespotykan serdeczno i entuzjazm. I serce,
ktrym moglibycie obdzieli p Polski! :) Racibrz musi by
z Was dumny! Powiemy wszystkim naszym naszym przyjacio-
om, e jeli chc jecha na Koniec wiata to tylko do Was!
Wielkie dziki - napisali po koncercie w Raciborzu muzycy Voo
Voo.
VOO VOO ZACHWyCONE RACIBORSK PUBLICZNOCI
racibrz - ksiki
Pna mio Marka Rapnickiego
do wiecznego miasta
- Jak to jest: zakocha si w takim wieku?
- pytano autora Pnej mioci....
Marek Rapnicki przez
sze tygodni pisa listy mi-
osne do Rzymu, by przeko-
na si, e to nie sposb na
poradzenie sobie z tsknot
za miastem, ktre pokocha...
Listy stay si przedmiotem
dalszych prac, ktrych fnal-
nym efektem byo wydanie
ksiki Pna mio. Rzym
wedug Marka, ktrej pro-
mocja odbya si 23 lutego
2013 roku w D.K. Strzecha.
Zainteresowanie publi-
kacj przeroso oczekiwania
organizatorw. Pomimo pa-
nujcego na sali toku, przy
pizzy, chianti, woskich sod-
kociach i dekoracjach imi-
tujcych ruiny staroytne-
go miasta, prowadzcemu
promocj Michaowi ficie,
a take sprawcy zamiesza-
nia - Markowi Rapnickiemu
i zgromadzonym na sali go-
ciom, wrd ktrych znala-
zo si wielu przyjaci i zna-
jomych autora ksiki, udao
si wytworzy przyjacielsk,
momentami pen zadumy,
innym razem iskrzc humo-
rem, intymn atmosfer.
- By rzymskim, to uwa-
a si za Greka w stosun-
ku do tego co barbarzyskie
i uwaa si za barbarzyc
stosunku do tego, co greckie -
mwi autor, wskazujc rw-
nie na rol chrzecijastwa
w przetrwaniu antycznego et
Fragmenty ksiki
M. Rapnickiego
Pna mio.
Rzym wedug Marka
zachwyciy przybyych
do Strzechy na promo-
cj ksiki raciborzan.
Jaka jest recepta Marka
Rapnickiego na udan
podr? Podstaw jest
ekipa (najlepiej wytrzy-
maa), dobre przygo-
towanie ksikowe,
a take unikanie biur
podry i skupisk tury-
stw, szukanie miejsc,
o ktrych nie pisz w
przewodnikach, miejsc
w ktrych mona zoba-
czy autentyczn, yw
tkank miasta.
dziedzictwa. Pna mio.
Rzym wedug Marka to nie
przewodnik po odwiedza-
nym przez miliony turystw
miecie. W publikacji pr-
no szuka listy hoteli, czy
skrtowego przedstawienia
ta historycznego obowiz-
kowych do zwiedzenia za-
bytkw. To przebiegajca w
poetyckiej atmosferze podr
po wyjtkowym miecie. Ma-
rek Rapnicki wciela si w ro-
l przewodnika, na ktrego
profl skadaj si oblicza Pe-
trarci, cesarza-flozofa Marka
Aureliusza i... wraliwego ra-
ciborzanina.
Fot. Wojciech oneczko
jaki czas temu mia-
a miejsce premiera naj-
nowszego singla Hani
Hoek. dziennikarze od
razu okrzyknli j drug
Beat Kozidrak.
Hania Hoek, wychowan-
ka Modzieowego Domu
Kultury w Raciborzu wanie
pracuje nad swoj debiutan-
ck pyt. Premiera jej sin-
gla Ta noc miaa miejsce
na antenie programu Dzie
Dobry TVN, a w cigu kolej-
nych dni trafia do rozgo-
ni radiowych. Dziennikarze
oglnopolskich mediw oraz
fani wokalistki okrzyknli j
drug Beat Kozidrak.
Co na to Hania Hoek? -
Zawsze mogo by gorzej. W
sumie to mie. Beata nagra-
a wiele fantastycznych pio-
senek. Kilka razy zapiewa-
am na koncertach jej utwr
racibrz - rozrywka
HANIA HOEK DRUG BEAT KOZIDRAK?
Hania Hoek to wokalistka znana z programw
Must Be The Music czy Bitwa na Gosy. Zdobya
kilkanacie nagrd na festiwalach oglnopolskich
i midzynarodowych.
p
Pynie w nas gorca krew
moe kiedy przygotuj
go jako cover. Nie wiem tyl-
ko, dlaczego w pewnym mo-
mencie zaczam postrzega
Pani Kozidrak jak wity-
ni bez boga wielki gos,
genialna barwa, ale wszdzie
ten sam wyraz twarzy nie-
zaleenie czy piewa utwo-
ry: Do lata, czy Szklanka
wody. Tak transformacj
wietnie okrelia ostatnio
Agnieszka Szulim mwic
co o nadtych pindach -
skomentowaa w wywiadzie
dla makingmusic.pl moda
wokalistka.
F
o
t
.
w
w
w
.
h
a
n
i
a
h
o
l
e
k
.
p
l
R E K L A M A
racibrz sport
Policja tryumfuje
22 lutego odbyy si II Mistrzostwa
Sub Mundurowych w Pice Nonej.
W pikarskich rozgryw-
kach w hali sportowej RA-
fAKO wzio udzia dzie-
wi druyn: Komenda
Powiatowa Policji z Raci-
borza (dwie druyny), Ko-
menda Powiatowa Policji z
Chrzanowa, Policja z Opavy,
Stra Miejska z Raciborza,
Pastwowa Stra Poarna
z Raciborza, lski Oddzia
Stray Granicznej w Raci-
borzu, firma PAKON oraz
firma WINIARSKI.
Po niezwykle emocjonu-
jcych meczach turniej wy-
gra zesp raciborskiej ko-
mendy policji, pokonujc w
finale druyn wystawion
przez lski Oddzia Stra-
y Granicznej w Raciborzu.
Podsumowujc, II miejsce
zaja druyna WINIAR-
SKI, a miejsce III na po-
dium zaja reprezentacja
Stray Granicznej.
Oprcz pucharu Komendanta Powiatowego Policji w
Raciborzu raciborscy funkcjonariusze zdobyli rwnie
tytuy: najlepszego strzelca turnieju - st. sier. Jacek
Herok oraz najlepszego bramkarza turnieju - asp.
Daniel Przysiny.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
paulina krupiska
Puchar Starosty
pojecha do ywca
21 lutego szczypiornistki rywalizoway o Puchar Starosty
Raciborskiego. W turnieju wystpio pi ekip.
racibrz - sport
III Turniej Juniorek o Pu-
char Starosty Raciborskiego
tym razem rozegrano w raci-
borskiej Arenie Rafako. Or-
ganizatorzy, OSiR Racibrz,
UKS Start Pietrowice Wielkie
oraz Starostwo Powiatowe w
Raciborzu zgodnie uznali, i
warto pik rczn wypromo-
wa take w naszym miecie,
std decyzja o miejscu roze-
grania turnieju. Pocztkowo
zawody miay mie charakter
midzynarodowy, ale w ostat-
niej chwili z udziau zrezygno-
wa HC Hlucin. Mimo to do ry-
walizacji i tak przystpio pi
zespow. Oprcz gospody
zagray take ekipy rubiarni
ywiec, MTS ory, UKS Han-
dball 28 Wrocaw oraz Pogo-
ni Zabrze. Zespoy w turnieju
zagray systemem kady z ka-
dym, wic zgromadzona w hali
publiczno miaa moliwo
obejrze dziesi stojcych na
dobrym poziomie meczw. W
przedmeczowych opiniach fa-
worytkami wydaway si by
pikarki z or, ale jak to w
sporcie bywa boisko weryf-
kuje przewidywania i aktual-
n form zawodnikw. Std
te dosy niespodziewanie to
rubiarnia ywiec okazaa si
w Raciborzu najlepsza. Szczy-
piornistki trenerki Moniki Ry-
barskiej przegray tylko jedno
spotkanie i zasuenie znalazy
si na najwyszym stopniu po-
dium. Druyna UKS Start Pie-
trowice Wielkie, uplasowa si
na czwartej (przedostatniej)
pozycji.
p
Szczypiornistki z or uchodziy za faworytki, jednake
pikno sportu polega na jego nieprzewidywalnoci
- zwyciya niedoceniana ekipa rubiarni ywiec.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
6
Gazeta Informator
<<
27 lutego 2013, nr 4 (132)
Zapowiedzi
W PIETROWICACH BDZIE MONA OGLDA WIELKANOCNE STOy
16 marca o godz. 13.00 w hali Centrum Spoeczno -
Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich odbdzie si VI
Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych Wielkanoc-
ne stoy. Organizatorem konkursu jest lski Orodek
Doardztwa Rolniczego oraz PZDR w Raciborzu.
R E K L A M A
kultura rozrywka
Repertuar imprez
ZaMBeZia 3d
27.02 - 7.03 / GODZ. 16.40
last Minute
27.02 - 7.03 / GODZ. 18.20
PoradniK PoZytyWnego
Mylenia
1-4.03 / GODZ. 20.00
KanadyjsKie suKienKi
5.03 / GODZ. 20.00
Ponad naMi tylKo nieBo
racibrz
Kino
kino batyk
ul. Londzina 13
www.kinobaltyk.pl
przeMko
ul. Londzina 38
www.rck.com.pl
wodzisaw
kino pegaz
HaPPy HaPPy
28.02 / GODZ. 18.00
siostra tWojej siostry
1-2.03 / GODZ. 19.00
cZarodZiejKa
7.03 / GODZ. 18.00
MistrZ
9-10.03 / GODZ. 19.00
tango liBre
14.03 / GODZ. 18.00
Feniks
rydutowy
sP
28.02 / GODZ. 18.00
drogWKa
1-3.03 / GODZ. 17.00
u stP sZarloty
4.03 / GODZ. 17.00
cUDowne DZiecko
6.03 / GODZ. 16.00
PoradniK PoZytyWnego
Mylenia
9.03 / GODZ. 17.00, 19.00
WsZystKo o cZoWieKu
10.03 / GODZ. 15.00, 17.00
goryl nieeK
13.03 / GODZ. 11.00
PrZytUL Mnie
13.03 / GODZ. 14.30
w DroDZe
3.03 / GODZ. 17.00, 19.15
caFe Fe Flore
5.03 / GODZ. 20.15
Moja ulica
12.03 / GODZ. 20.15
FucK For Forest
19.03 / GODZ. 20.15
1 Marca - rck - rydutowy
1 marca o godz. 19.00 w Rydutowskim Centrum Kultury odb-
dzie si koncert arie spod familoka. W programie naj-
wiksze hity operetkowe w klimacie lskiego humoru. Bilety
w cenie 30 z.
1 Marca - klub szuFlada - wodzisaw
1 marca w Klubie Szufada (os. Dbrwki 1B) w Wodzisawiu
lskim odbdzie si koncert zespou Bethel. Bilety w ce-
nie 15 i 20 zotych.
1 Marca - zaMek - racibrz
W pitek, 1 marca o godz. 16.00 na Zamku Piastowskim w Raci-
borzu odbdzie si koncert fnaowy i oglnopolskiego Kon-
kursu Piosenki Hiszpaskojzycznej. Wstp wolny.
1 Marca - biblioteka - racibrz
1 marca o godz. 13.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12
w Raciborzu odbdzie si wernisa wystawy skarby na-
tury. W programie: wernisa prac konkursu plastycznego,
wrczenie nagrd laureatom, wykad pracownika Arboretum
Bramy Morawskiej - Elbiety Skrzymowskiej Jak obserwowa
przyrod?.
2 Marca - Hala sportowa - rudnik
2 marca w hali widowiskowo - sportowej przy ulicy Sonecznej
1 w Rudniku odbd si Midzynarodowe Mistrzostwa
Polski Kadetek i juniorek w Zapasach Kobiet w stylu
wolnym. Walki eliminacyjne rozpoczn si o godz. 9.00, a
uroczyste otwarcie zaplanowano na godz. 14.30.
2 Marca - las obora - racibrz
2 marca w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu odb-
dzie si ii Bieg twardziela o Puchar Prezydenta Miasta
racibrz. Start biegu o godz. 11.00 z Mini Zoo.
2 Marca - arena raFako - racibrz
W sobot, 2 marca o godz. 17.00 w Arenie Rafako przy ul. -
kowej w Raciborzu odbdzie si mecz siatkwki. Druyna
AZS Rafako Racibrz zmierzy si ze Spodkiem Katowice.
3 Marca - zaMek - racibrz
W niedziel, 3 marca o godz. 17.00 na Zamku Piastowskim
w Raciborzu odbdzie si uroczysta gala, podczas ktrej po-
znamy nominowanych oraz laureata konkursu Pantofelek
2012.
3 Marca - atmosFear - racibrz
3 marca o godz. 19.00 w klubie Atmosfear w Raciborzu wyst-
pi zespoy Percival schuttenbach (heavy fol, Lublin) oraz
Quo Vadis (death metal, Szczecin). Jako support wystpi ra-
ciborska kapela corpus (thrash metal).
3 Marca - strzecHa - racibrz
3 marca o godz. 17.00 w Domu Kultury Strzecha w Racibo-
rzu odbdzie si koncert pt. suplement do Walentynek
w wykonaniu Klubu Poezji piewanej Atlantyda.
8 Marca - biblioteka - racibrz
8 marca o godz. 18.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12 w
Raciborzu odbdzie si spotkanie z Mart Matyszczak, a
tematem spotkania bdzie twrczo autorki powieci krymi-
nalnych Camilli Lckberg.
8 Marca - rck - rydutowy
8 marca o godzinie 18.30 w Rydutowskim Centrum Kultury
obejrze bdzie mona spektakl sztuka kochania, czyli
sceny dla dorosych w wykonaniu Teatru Zagbia. Bilety
w cenie 40 i 45 z.
9 Marca - moksir - kunia raciborska
9 marca o godz. 19.00 w Miejskim Orodku Kultury, Sportu i
Rekreacji w Kuni Raciborskiej odbdzie si koncert rosyj-
skich ballad w wykonaniu aleksandra Maceradiego.
Bilety na koncert w cenie 15 z.
9 Marca - wdk - gorzyce
9 marca o godz. 19.00 w Wiejskim Domu Kultury w Gorzy-
cach odbdzie si Kabareton. W programie wystpy kabare-
tw - Kaasznikof, Statyf oraz Stand Up. Imprez poprowadzi
Tomasz Kargol.
9 Marca - Mok - pszw
9 marca o godz. 19.00 w Miejskim Orodku Kultury w Pszowie
odbdzie si koncert zespou u studni. Koncert oddzie
si z okazji Dnia Kobiet.
9 Marca - rck - racibrz
W sobot, 9 marca o godz. 18.00 w Raciborskim Centrum
Kultury przy ul. Chopina 21 obejrze bdzie mona spektakl
guwernantki w wykonaniu aktorw z Teatru Warszawa.
Bilety w cenie 45 i 55 zotych.
10 Marca - wck - wodzisaw
10 marca o godzinie 18.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury
odbdzie si koncert zespou czerwone gitary. Koncert
bdzie czci Wieczoru dla Pa, ktry odbdzie si z okazji
Dnia Kobiet. Bilety w cenie 50 z.
13 Marca - biblioteka - racibrz
13 marca o godz. 18.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12
w Raciborzu odbdzie si spotkanie z prof. jarosawem
dumanowskim, ktre powicone bdzie europejskiej kuch-
ni staropolskiej.
16 Marca - wck - wodzisaw
16 marca o godz. 19.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury
wystpi kabaret ciach i stanisaw tym. Bilety w cenie 40
zotych do nabycia w kasie WCK.
forum Kobiet Powiatu
Raciborskiego po raz kolej-
ny zorganizowao konkurs
Pantofelek, ktrego celem
jest poszukiwanie lokalnych
autorytetw. - Jest to jeden
z nielicznych konkursw, do
ktrego zgoszenia pozostaj
wielk niewiadom - tuma-
czy przewodniczca forum
Kobiet, Magorzata Rother
- Burek. Zgoszenia do kon-
kursu napywaj od osb ano-
nimowych, a otwarcie kopert
nastpuje w obecnoci komi-
sji konkursowej. Po otwarciu
kopert komisja dowiaduje si
we wasnym zakresie czego
na temat zgoszonych do na-
grody kandydatw.
- W tym roku zgosze-
nia konkursowe napyny
do nas z gmin Kunia Raci-
borska, Krzyanowice oraz
Racibrz - zdradzia nam
pani Magorzata. Wyniki
konkursu Pantofelek 2012
poznamy ju 3 marca. Te-
go dnia na Zamku Piastow-
skim w Raciborzu odbdzie
si uroczysta gala wrczenia
pamitkowej statuetki. Uro-
czysto rozpocznie si o
godzinie 17.00. Gal swoim
wystpem uwietni aktor-
ka musicalowa Maria Meyer
wraz z zespoem z Modzie-
owego Domu Kultury w Ra-
ciborzu.
racibrz zaMek 3 Marca
Maria Meyer
zapiewa dla laureata
Pantofelka 2012
Maria Meyer, ktra poprowadzia tegoroczne
warsztaty wokalne w Modzieowym Domu
Kultury, uwietni swoim wystpem gal, podczas
ktrej wrczona zostanie statuetka Pantofelka.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
paulina krupiska
akcja
wspierana przez:
Gazeta - Informator 27 lutego 2013 nr 4 (132) Dodatek tematyczny 4/2013
PLUSY BIZNESU DLA
region
W PIETROWICACH BDZIE MONA OGLDA WIELKANOCNE STOy
R E K L A M A
ocHrona przeciwpowodziowa
Twj Dom Kredytowy
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.tdk24.pl biuro@tdk24.pl
tel. 512 016 027
Wycinka drzew za grosze!
Ruszyy prace przy budowie zbiornika Racibrz Dolny.
Wydaje si, e projekt budo-
wy zbiornika przeciwpowodzio-
wego Racibrz Dolny najgorsze
ma ju za sob. Trwa ju wycin-
ka drzew i interwencyjne prace
archeologiczne. Na najbliszej
sesji rady miasta zostanie przed-
stawiona Informacja Dyrektora
Regionalnego Zarzdu Gospodar-
ki Wodnej w Gliwicach w sprawie
budowy zbiornika. Tymczasem
ju udao si poczyni oszczd-
noci przy przygotowaniu terenu
pod budow zbiornika.
Stao si tak za spraw Za-
kadu Usug Lenych Zdzisawa
Kuligowskiego z Otynia, ktry
w przetargu na wycink drzew
na terenie planowanej budowy
zbiornika zaoferowa najnisz
cen - 147,12 z (brutto). Pozo-
stae zoone oferty przewyszay
cen Zdzisawa Kuliga o setki ty-
sicy zotych. Skd taka rnica?
W specyfkacji istotnych warun-
kw zamwienia znalaz si zapis
mwicy o tym, e po wycince,
drewno staje si wasnoci wy-
cinajcego... Drewno ma swoj
rynkow cen - na jego sprzeda-
y Zdzisaw Kuligowski powe-
tuje sobie straty poniesione przy
niemale darmowej wycince
drzew, ktra potrwa do 15 marca.
Planowany polder ma mie
powierzchni 26,3 km2, z czego
23,3 proc. znajdzie si w grani-
cach administracyjnych Racibo-
rza, 34,7 proc. gminy Krzyano-
wice, 1,4 proc. gminy Kornowac,
a 40,6 proc. gminy Lubomia. Za-
pora czoowa zbiornika znajdzie
si od strony pnocnej kilkaset
metrw poniej rozwidlenia Odry
na dwa koryta: Odry Miejskiej i
Kanau Ulga, od strony wschod-
niej czasza bdzie ograniczona na-
sypem linii kolejowej Markowice
- Olza, a od strony zachodniej na-
sypem linii kolejowej Racibrz -
Chaupki. Cakowita dugo za-
pory czoowej wyniesie 4000 m.
Zbiornik oplecie 12 km drg ser-
wisowych.
Zbiornik zapewni bezpie-
czestwo przeciwpowodziowe
Raciborzowi, Kdzierzynowi-
Kole, Krapkowicom, Opolu,
Brzegowi, Oawie i Wrocawiowi.
Objto zretencjonowanej wody
w ramach maej i duej retencji
wyniesie 185 mln3. Ogem bez-
poredni ochron przeciwpowo-
dziow zostanie objtych 297,5
tys. ha terenu zamieszkiwanego
przez 1,3 mln osb. Wszystko to
bdzie miao swoj cen - wy-
miern, w postaci pienidza, jak i
trudn do policzenia, ktr zapa-
ci lokalna fauna i ora.
- Straty w powierzchni sied-
lisk, jakie pojawi si na etapie
funkcjonowania polderu Raci-
brz Dolny poniej polderu, przy
redukcji zalewu do wody 5 proc.
nie osign poziomu szkody zna-
czcej.
Redukcja zaleww do wody
5 proc. jest take bezpieczna dla
zachowania wikszoci gatunkw
fauny (...) Eksploatacja zbiornika
rwnie nie wywoa negatyw-
nych oddziaywa na stwierdzone
w czaszy polderu siedliska przy-
rodnicze oraz gatunki zwierzt
i rolin. S to typowe elementy
dolin rzecznych i ich okresowe
zalewanie zwykle nie ma na nie
negatywnego wpywu - uspokaja
dyrekcja RZGW w Gliwicach.
Powstanie zbiornika ustrzee
nas przed powtrk katastrofy z
1997 roku.
Wycinka tysicy drzew i krzeww kolidujcych z planowan budow zbiornika przeciwpowodziowego
Racibrz Dolny bdzie kosztowa zaledwie 147 z. Dlaczego?
wojciech oneczko
Wybrana
najtasza
oferta wycinki
kosztuje 147 z.
Tymczasem
najdrosza zoona
w przetargu oferta
opiewaa na kwot
2,786 mln z
F
o
t
.
T
o
m
a
s
z
W

a
d
a
r
z
S
27 lutego 2013, nr 4 (132)
<<
Gazeta Informator
racibrz usugi
PLUSY BIZNESU DLA
racibrz - raFako
Twj rower, motorower
lub wzek towarowy wymaga
naprawy lub konserwacji? W
kadym z wymienionych przy-
padkw koniecznie powiniene
odwiedzi Warsztat lusarsko -
mechaniczny znajdujcy si w
Raciborzu przy ul. Mariaskiej
1. Zakad zapewnia fachow, ta-
ni, bezpieczn i szybk obsu-
g kadego klienta przy jedno-
czesnej gwarancji bezpiecznej
jazdy.
Warsztat zosta zaoony
w 1946 roku. Wieloletnia tra-
dycja przekada si na renom,
wszechstronno oferowanych
usug i niespotykanie szerok
dostpno czci zamiennych
do niemale kadego roweru,
motoroweru lub wzka. Zakad
wiadczy usugi:
- naprawy, konserwacji, smaro-
wania, czyszczenia wyej wy-
mienionego sprztu,
- wymiany szprych, obrczy i
- Dbamy o to, aby wszystkie nasze wyroby speniay oczekiwania klientw
- gwarantuje waciciel warsztatu stolarskiego Adrian Grzesik.
racibrz - usugi
Warsztat stolarski z 81-letni tradycj
Robimy wszystko, co tylko klient sobie wymarzy. Wykonujemy wszystko, i na wymiar.
Zakad stolarski Adriana
Grzesik zosta zaoony 81
lat temu. - Dziadek by stola-
rzem, ojciec by stolarzem i ja
rwnie jestem stolarzem to
tradycja rodzinna. Firma po-
wstaa w 1932 roku zaoy
j mj dziadek, Alfred Roncz-
ka, ktry po latach przekaza
j mojemu ojcu Stanisawo-
wi Grzesik. Ja przejem j
w 1997 roku - mwi Adrian
Grzesik.
Lata praktyki procentu-
j dowiadczeniem i renom,
z ktr trudno rwna si in-
nym warsztatom stolarskim w
okolicy.
Nie byo atwo, bo sto-
larstwo to nieustanne zmiany
i konieczno inwestycji w
nowe technologie, jednake
dziki temu, a take waci-
wemu podejciu do kadego
klienta zakad wci dziaa. -
Opieramy si na indywidual-
nym podejciu do klienta i ro-
bimy wszystko, co tylko klient
sobie wymarzy. Wykonujemy
wszystko, i na wymiar. Od
duych zlece po mniejsze,
choby byo to przycicie li-
stewki. - Ludzie to doceniaj i
potem wracaj do nas - wyja-
nia Adrian Grzesik.
Dbao o kadego klien-
ta procentuje... Kolejni zado-
artyku sponsorowany
warsztat stolarski
adrian grzesik
ul. ligonia 7
47 400 racibrz
www.stolarstwogrzesik.com
woleni z usug Adriana Grze-
sik polecaj zakad rodzinie
i znajomym, dziki czemu
wci pojawiaj si nowe zle-
cenia. - Obecnie wytwarzamy,
oprcz produktw z drewna,
oklein i pyt rwnie produk-
ty malowane midzy innymi:
drzwi zewntrzne i wewntrz-
ne, meble kuchenne, meble
azienkowe, sypialnie, meble
biurowe oraz meble do zabu-
dowy. Nasze drzwi wytwa-
rzane s w caoci z wysokiej
jakoci drewna takiego jak:
sosna, buk, db, orzech, je-
sion. W naszej ofercie znaj-
duj si drzwi: klasyczne, no-
woczesne, jednoskrzydowe,
dwuskrzydowe, pene, prze-
szklone, pycinowe, malowa-
ne, w systemie przesuwnych
naciennych lub chowanych
w cian. Realizujemy rw-
nie zamwienia na specjalne
yczenie klienta.
Wszystkie nasze produkty
s wytwarzane na wymiar. Na-
si klienci pochodz gwnie z
Raciborza i okolic, jednak ob-
sugujemy rwnie klientw z
innych regionw Polski. Sta-
ramy si sprosta kademu na-
wet najbardziej oryginalnemu
zamwieniu. Zapewniamy po-
miar, aranacje, transport oraz
monta - wylicza waciciel
zakadu.
W zalewie tanich, wytwa-
rzanych tamowo i pozbawio-
nych indywidualnego bry-
tu mebli, ktrych rdem s
wielkie sieci handlowe, warto
zastanowi si, czy nie lepiej
skorzysta z usug zakadu
stolarskiego Adriana Grzesik.
Zamwione umeblowanie b-
dzie dokadnie takim, jakiego
pragniemy, a nie takim, ktre
akurat jest dostpne na maga-
zynie. Przeszo 80-letnia hi-
storia warsztatu stanowi naj-
lepsza reklam.
Warsztat mechaniczno
-lusarski z dowiadczeniem
Sezon turystyczny zblia si wielkimi krokami.
Czy Twj rower/motorower jest na niego gotowy?
F
o
t
.
G
o
l
o
t
(
p
l
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
)
piast w koach,
- centrowania k i wymiany
ogumienia,
- naprawy i regulacji hamulcw
oraz przerzutek,
- prostowania ram i widelcy,
- naprawy i regulacji silnikw
motorowerowych,
- innych prac lusarskich i me-
chanicznych.
Warto o tym pamita, tym
bardziej e wiosna i sezon tury-
styczny zblia si wielkimi kro-
kami. Naprawa, konserwacja,
smarowanie i czyszczenie wy-
ej wymienionego sprztu po-
zwoli przejedzi wiosn i lato
w sposb bezpieczny dla nas i
dla naszego sprztu.
W dziaajcym w Raciborzu przy ul. Mariaskiej 1
warsztacie lusarsko-mechanicznym znajdziesz czci
zamienne do starego i nowego sprztu. Przygotuj swj
rower/motorower/wzek do zbliajcego si wielkimi
krokami sezonu turystycznego.
artyku
sponsorowany
warsztat
lusarsko
-mecHaniczny
pon. - pt.
9:00 - 17:00
sobota
9:00 - 13:00
ul. mariaska 1
47-400 racibrz
tel. 32 415 18 80
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Wojna nerww w Rafako
Czy wadze spki zdecyduj si na obnienie uposaenia pracownikw?
Wojewdzki Sd Admini-
stracyjny w Warszawie wyda
niezwykle istotny i korzystny
dla Rafako, partnerw raci-
borskiego zakadu (Mostostal-
Warszawa, Polimex-Mostostal)
i Polska Grupa Energetyczna
(inwestor) wyrok w sprawie
decyzji rodowiskowej dla bu-
dowy blokw energetycznych
w Opolu. Okazuje si, e to
nie koniec wojny z ekologa-
mi o Elektrowni Opole.
Skarca wydanie de-
cyzji rodowiskowej na bu-
dow blokw Fundacja
ClientEarth (wspierana przez
Uni Europejsk) zapowiada
dalsze odwoania w tej spra-
wie i zoenie do Naczelne-
go Sdu Administracyjnego w
Warszawie skargi kasacyjnej.
Co prawda trudno spodziewa
si, aby Naczelny Sd Admi-
nistracyjny wyda w tej spra-
wie orzeczenie inne ni w pa-
dzierniku 2012 roku, jednake
kasata ClientEarth moe prze-
duy spraw na tyle, e PGE
postanowi zarzuci cignce
si od lat starania o rozpocz-
cie inwestycji. Zwaszcza, e
aktualne niskie ceny energii
wpyny na znaczce obnie-
nie wartoci rynkowej firmy.
W marcu spka ma ogosi
now strategi - czy znajdzie
si w niej budowa blokw
energetycznych w Opolu? Dzi
trudno wyrokowa.
Tymczasem rwnie zwy-
cistwo w przetargu na bu-
dow bloku energetyczne-
go Elektrowni Jaworzno (III)
moe przej Rafako koo no-
sa. Wszystko za spraw kon-
sorcjum, ktrego liderem jest
chiskie China National Elec-
tric Engineering Company
(CNEEC). Zoyo ono w tej
sprawie odwoanie do Krajo-
wej Izby Odwoawczej. Eks-
perci oceniaj, e Chiczycy
maj w rku silne argumenty.
Ich zdaniem inwestor -
Tauron Wytwarzanie - prze-
kroczy swoje kompetencje
dokonujc wyboru konsorcjum
Rafako - Mostostal-Warszawa
jako wykonawcy inwestycji
i faworyzowa raciborski za-
kad.
- (...) analiza caego po-
stpowania przetargowego
skania nas rwnie do wnio-
skw, e strona zamawiajca
zmieniaa interpretacj spe-
cyfikacji istotnych warunkw
zamwienia po ogoszeniu
przetargu w stosunku do firmy
Rafako, ktra do momentu zo-
enia oferty, podczas prekwa-
lifikacji i w ofercie wstpnej
powoywaa si na potencja
firmy Siemens AG. Naszym
zdaniem na etapie ofert ko-
cowych konsekwentnie Ra-
fako winno zoy do Tauron
umow z Siemens AG, a we-
dug naszych informacji z cz-
ci oficjalnej ofert taka umowa
nie zostaa zoona. Nie wie-
my dlaczego Tauron odstpi
od tego wymogu w stosunku
do Rafako pomimo, e by on
wyranie wskazany w wymo-
gach przetargu (...) - napisa
przedstawiciel China National
Electric Engineering Company
Sun Shuyu.
Jakby tego wszystkiego by-
o mao, wrd czci pracow-
nikw Rafako zaczy kry
pogoski jakoby kontrolujce
raciborski zakad PBG zamie-
rzao wypowiedzie pracowni-
kom kontrakty i zawrze je na
nowo. Rnica polegaaby w
wysokoci uposaenia pracow-
nikw Rafako, ktre byoby
nisze o 25 proc. w stosunku
do obecnego. PBG zaprzecza.
- Spka Rafako nie prowadzi
jak rwnie obecnie nie planu-
je renegocjacji umw i obnie-
nia uposaenia pracownikw
- poinformowaa nas Hanna
Kaczorowska, specjalista ds.
komunikacji korporacyjnej w
PBG.
wojciech oneczko
Rozstrzygnicie
sporw
o Opole
i Jaworzno
na korzy
raciborskiego
zakadu
przysporzyoby
konsorcjom,
w ktrych
liderem jest
Rafako,
zlece
wartych
17 mld z.
9 >>
27 lutego 2013, nr 4 (132) Gazeta Informator
Zapytaj o promocj w dodatku PlusydlaBiZnesu biuro@raciborskiemedia.pl
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
PLUSY BIZNESU DLA
47-400 RACIBRZ
ul. Batorego 10
tel.: 0048 32 415 21 71
kom: 0048 501 336 029
fax: 0048 32 729 70 54
e-mail: raciborz@kancelariaopole.pl
www.rozliczsie.pl
ROZLICZENIA podatku
KOREKTY rozlicze do 5 lat wstecz
ZASIKI rodzinne
DODATKI Z HOLANDII: Zorgtoeslag, Huurtoeslag,
Kindgebonden Budget, Kinderopvangtoeslag
DODATKI Z NIEMIEC: Elterngeld
LATA skadkowe E-301
PIT 36
Zasiki dla bezrobotnych
PJU$QQD.RVRZVND
z zagranicy
ZWROT PODATKU
HOLANDIA, NIEMCY, ANGLIA, BELGIA, AUSTRIA, IRLANDIA, NORWEGIA, DANIA
R E K L A M A
wodzisaw lski sprawy kontrowersyjne krzanowice - gospodarka
W kolejnym numerze dodat-
ku Plusy dla Biznesu prezen-
tujemy gar porad dotycz-
cych spek komandytowych
i z ograniczon odpowiedzial-
noci.
Jakie niekorzystne stro-
ny posiada spka koman-
dytowa?
Ta spka sprawdza si w sy-
tuacji, gdy osoba zamierzaj-
ca prowadzi rm nie posia-
da odpowiedniego kapitau i
penego zaufania osb, ktre
ten kapita wnios. Taki stan
rzeczy mocno zachwiewa
zachowaniem zdrowych sto-
sunkw w rmie. Konieczno
sporzdzenia umowy spki w
formie aktu notarialnego, brak
osobowoci prawnej oraz ko-
nieczno prowadzenia pe-
nej ksigowoci to kolejne
wady stego rodzaju spki.
Jakie korzyci pyn ze
spki komandytowej?
Spka tego rodzaju jest ko-
rzystn form wspdziaania
jednostek o zrnicowanym
kapitale. Zaoenie spki ko-
mandytowej daje wsplni-
kom moliwo wyznaczenia
odpowiedzialnoci za zobo-
wizania spki oraz za pro-
wadzenie spraw w spce.
Ograniczenie odpowiedzial-
noci wsplnika wzgldem
zobowiza spki do wyso-
koci sumy komandytowej to
kolejny plus. Suma komandy-
towa nie jest objta adnymi
wymaganiami.
Jakie mankamenty po-
siada spka z o. o.?
Najwikszymi mankamenta-
mi prowadzenia spki z ogra-
niczon odpowiedzialnoci
s: obowizek prowadzenia
ksig rachunkowych, kosz-
towno procedury rejestra-
cyjnej, a take konieczno
wniesienia obszernego kapi-
tau zakadowego - min. 50
tys. z. Ponadto zarzd spki
z o. o. posiada du odpowie-
dzialno, mimo e wsplnicy
nie odpowiadaj za zobowi-
zania spki.
Jakie plusy posiada wy-
br spki z o. o.?
Spka z o. o. jest popularn
i czsto wybieran spk ka-
pitaow. Moe zosta utwo-
rzona w kadym prawnie do-
puszczalnym celu. Wyczenie
odpowiedzialnoci wsplnika
za zobowizania spki to jej
gwna cecha. Kapita moe
zosta pozyskany poprzez
wcigniecie do spki nowe-
go wsplnika. Spka ta jest
podmiotem prawa i umoli-
wia prowadzenie znacznych
przedsibiorstw. Wsplnicy
nie odpowiadaj za zobo-
wizania spki i mog rw-
norzdnie mie bardzo duy
wpyw na dziaalno rmy
- ich pozycja w porwnianiu
do innych spek jest bardzo
silna.
Zarzd Izby Gospodarczej
w Wodzisawiu lskim staje
w obronie prezydenta Mieczy-
sawa Kiecy, ktremu pomyso-
dawcy organizacji referendum
w sprawie odwoania wadz
miasta i likwidacji stray miej-
skiej zarzucaj, e straci kon-
takt z mieszkacami.
- Naszym zdaniem to jedna
z najlepszych wadz od czasu
powstania lokalnego samorz-
du, doskonale zorientowana w
problemach mieszkacw,
przedsibiorcw i nastawiona
na wykorzystanie wszelkich
moliwoci dziaania w grani-
cach prawa oraz posiadanego
budetu - ocenia prezydenta
zarzd IGwWl.
Zdaniem przedsibiorcw
likwidacja Szkoy Podstawo-
wej nr 28 jest koniecznoci i
wpasowuje si w oglnopolsk
tendencj racjonalizacji wy-
datkw w owiacie, ktra jest
spowodowana niem demogra-
fcznym. - (...) kade dziaania
racjonalizujce wydatki w tym
zakresie s cenne z punktu wi-
dzenia caoci kosztw bude-
towych i realizacji pozostaych
celw, ale zawsze zwizane z
niezadowoleniem rnych grup
interesu - uzasadnia swoje sta-
nowisko zarzd izby gospodar-
czej.
Zastj gospodarczy i brak
powanych inwestorw rw-
nie nie jest win samego pre-
zydenta. - W dobie oglne-
go spowolnienia gospodarki,
zwikszajcego si bezrobo-
cia, niechci do inwestowa-
nia przedsibiorstw nie mona
przypisywa braku inwesto-
rw, czy najemcw tylko wa-
dzom miasta. Wiele czynnikw
decyduje o tym czy zainwesto-
wa w danym miejscu czy nie
i wydaje si, e te lece po
stronie wadz miasta zostay
spenione. Nie mona te m-
wi o braku zacht dla inwesto-
rw. Mamy najlepiej w Polsce
przygotowane tereny inwesty-
cyjne i ulgi podatkowe dla in-
westorw, a kolejne dziaania
Prezydenta doprowadziy do
zaangaowania si w poszuki-
wania inwestorw take przez
nasz Izb Gospodarcz. Pre-
zydent konsultuje z przedsi-
biorcami proponowane zmia-
ny w uchwaach, uczestniczy w
wielu spotkaniach wysuchujc
argumentw i starajc si zna-
le rozwizanie - wyjania za-
rzd izby gospodarczej.
Wreszcie samo przeprowa-
dzenie referendum to niemae
pienidze. Koszty bd tym
wysze, jeli w wyniku refe-
rendum nastpiaby koniecz-
no wyboru nowych wadz
miasta, ktre porzdziyby za-
ledwie kilka miesicy. - Oczy-
wicie, e naley korzysta z
praw i zasad demokracji, ale
trzeba szanowa rwnie wy-
nik demokratycznych wybo-
rw. Uwaamy, e to zy czas
i miejsce, aby ponosi kosz-
ty referendum, a co za tym
idzie ewentualnych przedter-
minowych wyborw. Dlate-
go te namawiamy do odrzu-
cenia wniosku o referendum i
nie podpisywania list - apelu-
j Krzysztof Dybiec, Tomasz
Krupa i Bartosz Sobel.
Izba murem za Kiec
Zdaniem przedsibiorcw likwidacja SP 28 jest koniecznoci.
Prezes Izby Gospodarczej w Wodzisawiu lskim Krzysztof Dybiec uwaa,
e argument o braku wizji obecnych wadz dla Wodzisawa lskiego jest chybionym
- miasto dysponuje strategi rozwoju na lata 2012 - 2020.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
wojciech oneczko
Najwiksza farma wia-
trowa w regionie powstanie w
Krzanowicach. Pierwsze turbi-
ny stan w tym roku.
Po kilkunastu miesicach
przerwy znw pojawia si spra-
wa budowy farmy wiatrowej w
Krzyanowicach. Firma Visa
Vento uzyskaa wanie pozwole-
nie na budow trzech pierwszych
turbin wiatrowych w pobliu Bo-
janowa i Wojnowic. - Wiatraki
stan na terenie naszej gminy
jeszcze w tym roku. Niedugo
po nich w okolicach Wojnowic,
W KRZANOWICACH
STANIE 30 WIATRAKW
Jak narazie
frmy zajmujce
si energetyk
wiatrow
zainteresoway
si dwoma
gminami powiatu
raciborskiego
- Rudnikiem
i Krzanowicami.
Czy do grona
tych gmin docz
kolejne?
p
racibrz - budownictwo
RACIBORSKI AWBUDU
SPRZEDANY ZA 20 MLN Z
Nowym wacicielem za-
kadw zostanie BETRA NO-
VA z Rybnika.
Zalena od giedowego
AWBUDU S.A. Produkcja Wy-
robw Betonowych Awbud
sprzedaje zakad produkcyjny w
Raciborzu. W tej sprawie podpi-
sano ju przedwstpn umow
z rybnick Betra Nova. Umowa
sprzeday powinna zosta za-
warta do 5 marca 2013 roku.
- Cena czna za przedmiot
sprzeday zostaa ustalona na
kwot 19.900.000,00 z - infor-
muje zarzd Awbudu.
W czerwcu 2008 roku w
sprzedawanych dzi zakadach
uruchomiono jedn z najnowo-
czeniejszych linii produkcji
kostki brukowej, co - jak infor-
muje spka - zwikszyo poten-
cja produkcyjny frmy Wyro-
bw Betonowych do 3 mln m
2

rocznie. W przeszoci zakady
naleay do Betry.
et
Fot. arch. raciborz.com.pl
Krzanowic i Pietraszyna pojawi
si dwanacie nastpnych - m-
wi burmistrz gminy Krzanowice
Manfred Abrahamczyk.
Pocztkowo na terenie gmi-
ny stan miao 17 turbin wia-
trowych o cznej mocy 3 MW.
Teraz wiadomo, e wiatrakw
bdzie znacznie wicej. Maszt
jednego wiatraka liczy co naj-
mniej 100 metrw wysokoci, do
tego dochodz trzy skrzyda, ka-
de 47 metrw rozpitoci. Turbi-
na w jednym wiatraku produkuje
prd o mocy 2,5 MW. - Docelo-
wo na terenie gminy Krzanowi-
ce ma stan 30 wiatrakw - in-
formuje burmistrz Abrahamczyk.
Na chwil obecn frma ma po-
zwolenie na budow 15 wiatra-
kw. Na terenach, na ktrych
maj stan kolejne wiatraki,
wanie trwaj badania pomia-
ru wiatru oraz przelotu ptakw.
Badania takie musz by prowa-
dzone przez co najmniej rok. Do-
piero wtedy gmina bdzie moga
podj decyzj o dostawieniu
kolejnych turbin.
Gmina Krzanowice nie jest
jedyn w powiecie raciborskim,
na terenie ktrej powstanie far-
ma wiatrowa. Na terenie gminy
Rudnik stan ma szesnacie tur-
bin wiatrowych. Tereny te dobrze
rokuj dla farm wiatrowych dzi-
ki pooeniu w obrbie tzw. ry
wiatrw Bramy Morawskiej. Fir-
ma, ktra zainteresowaa si tam-
tym terenem take otrzymaa ju
pozwolenie na budow farmy.
Pierwszy
portal
w regionie!
10
Gazeta Informator 27 lutego 2013, nr 4 (132)
<<
R E K L A M A
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
P
o
l
i
g
r
a
f
a

i

R
e
k
l
a
m
a
P
i
e
c
z

t
k
i


W
i
z
y
t

w
k
i


U
l
o
t
k
i


P
l
a
k
a
t
y


K
a
t
a
l
o
g
i


K
a
l
e
n
d
a
r
z
e


G
a
d

e
t
y

r
e
k
l
a
m
o
w
e


S
z
y
l
d
y


K
a
s
e
t
o
n
y
B
a
n
e
r
y


S
t
a
n
d
y


R
o
l
l
u
p
y
Gazeta Informator
PLUSY BIZNESU DLA
racibrz Handel
Salon z bielizn Lilianny
Strzeleckiej jest najlepszym
przykadem na to, e znalezie-
nie niszy na rynku, konsekwen-
cja w dziaaniu, pracowito i
nieustanne denie do zapew-
nienia klientom jak najbogat-
szej oferty pozwala przetrwa,
a nawet rozwin dziaalno
nawet w czasach kryzysu go-
spodarczego.
Sklep dziaa ju od 21 lat. -
Pomys na prowadzenie punktu
z bielizn wzi si chyba od
mojej crki, Agnieszki, z kt-
r prowadz butik. Jako moda
dziewczyna szalaa na punkcie
adnej bielizny, a w tamtych
czasach w Polsce brakowao
ciekawej, eleganckiej, piknie
wykonanej garderoby, wic
musiaymy wzi sprawy w
swoje rce - mwi wacicielka
sklepu. Okazja do kupna lokalu
przy ul. Ogrodowej nadarzya
si, gdy likwidowano tutejsze
przedszkole. Dzisiejszy salon z
bielizn znajduje si w dawnej
przedszkolnej kuchni.
Ta decyzja zaprocentowaa,
a biznes pani Lilianny nie jest
dobijana niezwykle wysoki-
mi cenami najmu, z ktrymi
boryka si wielu raciborskich
przedsibiorcw. Wanie z te-
go powodu wacicielka skle-
pu nie decyduje si na prze-
niesienie dziaalnoci w inne,
bardziej przestronne miejsce,
cho jak sama przyznaje, wik-
szy lokal o powierzchni 100
m2 byby idealnym. Z drugiej
strony klienci przyzwyczaili
si do sklepu przy ul. Ogrodo-
wej: znaj go, polecaj swoim
Bielizna we wszystkich rozmiarach na kad okazj...
... rwnie na Dzie Kobiet!
artyku
sponsorowany
bielizna
lilianna
strzelecka
otwarte
od pon. do pt.
w godz. 10:00 - 17:00
i w sobot
w godz. 10:00 - 13:00
ul. ogrodowa 30
47-400 racibrz
32 415 58 44
znajomym i lubi robi zakupy
wanie w nim. - Ju kilkakrot-
nie syszaymy, e absolutnie
mamy si nigdzie nie prze-
nosi, a ju na pewno nie za-
myka. Uspakajamy wic: nie
zamierzamy - zapewnia swo-
ich staych klientw Lilianna
Strzelecka.
Dziaalno Lilianny Strze-
leckiej z powodzeniem opiera
si pogarszajcej si sytuacji
rynkowej, zmianom upodo-
ba klientw i konkurencji hi-
permarketw. - eby sprosta
wymaganiom klientek musimy
mie na stanie cigle jakie no-
woci, modne fasony, ciekaw
kolorystyk musi by duy
wybr. Kiedy rok w modzie
dzieli si na kolekcj zimow
czy letni. Teraz nowoci po-
jawiaj si non stop. Cay czas
przegldamy katalogi i stara-
my si wzbogaca nasz asor-
tyment o bielizn, ktra zado-
woli nasze klientki. Poza tym
mamy zupenie inny towar ni
sklepy sieciowe czy markety.
Nie mona porwna naszej
bielizny z t ze sklepw, kt-
re handluj wszystkim. Prze-
de wszystkim mamy u siebie
prawie nieograniczon liczb
rozmiarw stanikw, np. dla
dziewczt bardzo drobnych z
bardzo obftym biustem ma-
my biustonosz od rozmiaru
65J do 95 G i 100. W sieciw-
ce nigdy w yciu Pani takiego
rozmiaru nie znajdzie. - przy-
znaje L. Strzelecka. Fachowo-
ci obsugi dopenia szkolenie
z brafttingu, ktre ukoczya
crka Lilianny Strzeleckiej -
Agnieszka.
Umiejtno adaptacji do
zmieniajcych si warunkw
przynosi rezultaty. Salon z bie-
lizn Lilianny Strzeleckiej zy-
ska renom, ktra wykracza
poza Racibrz. - Klienci nas
sobie polecaj i czsto przy-
jedaj odwiedzajc rodzi-
n w Raciborzu klienci spoza
miasta - z Rybnika, Warszawy,
czy zagranicy - mwi waci-
cielka.
Zaufanie klientw do skle-
pu z bielizn Lilianny Strze-
leckiej jest najlepsz reklam
prowadzonej przez ni dziaal-
noci. Warto odwiedzi sklep,
zwaszcza przy okazji zbliaj-
cego si Dnia Kobiet - elegan-
cka bielizna moe zachwyci
ukochan partnerk bardziej
ni bukiet r i czekoladki.
O sklepie z bielizn Lilianny Strzeleckiej powinni wiedzie rwnie panowie, zwaszcza e zblia si Dzie Kobiet.
Elegancka bielizna z pewnoci oczaruje ukochan partnerk bardziej ni standardowy bukiet kwiatw.
F
o
t
.
A
n
n
a
B
u
r
e
k
11
Gazeta Informator
< <
27 lutego 2013, nr 4 (132)
Publicystyka
racibrz sprawy kontrowersyjne
MSZA WITA ZA ONIERZy WyKLTyCH
Solidarni 2010 i Klub Gazety Polskiej w Raciborzu
zapraszaj na Msz w. w intencji onierzy Wykltych,
ktra odbdzie si 1 marca 2013 roku o godzinie 18:00 w
kociele Najwitszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu.
Po Mszy w. odbdzie si Droga Krzyowa z rozwaania-
mi o onierzach Wykltych.
W cigu kilkunastu lat
zwiedzi ponad czterdzieci
krajw. fotograf, podr-
nik, flmowiec, muzyk, a tak-
e pisarz - dr Wojciech Pop-
kiewicz. 21 lutego zawita do
Raciborza, a konkretnie na
Przystanek Kulturalny Koniec
wiata, gdzie odbyo si zor-
ganizowane przez Klub Gaze-
ty Polskiej w Raciborzu spot-
kanie Smoleskie echa.
Zaczo si od opowia-
dajcego o Aleksnadrze Na-
talli-wiat flmu pt. wiat
Oli, ktra bya przyjacik
Wojciecha Popkiewicza. W
krtkim dokumencie zosta-
y zebrane i zaprezentowane
wspomnienia osb, ktrym
ofara katastrofy w Smolesku
bya znana - rodziny, przy-
jaci i znajomych; od dzie-
cistwa, przez okres szkolny,
studencki, zaangaowanie si
w opozycyjn w stosunku do
wadz PRL dziaalno spo-
eczno-polityczn, pocztki
i rozwj kariery politycznej
po 1989, a po dzie poprze-
dzajcy katastrof i tragiczn
mier bohaterki.
Po prezentacji flmu Woj-
ciech Popkiewicz wykona kil-
ka utworw ze swej pyty In-
wokacja, traktujcych m. in.
o Panoramie Racawickiej
(bitwa ju wiele godzin trwa/
wiele wiekw trwa/ panora-
ma! panorama!/ czy nadar-
mo krew przelana?), komen-
dancie Armii Krajowej gen.
Stefanie Grocie Roweckim
i jego crce Irenie (Ojczyzna,
honor, tak to brzmi/ Roweccy
mieli to we krwi), ktr Woj-
ciech Popkiewicz pozna oso-
bicie, Ojczynie - Polsce i po-
jednaniu polsko-niemieckim
(czas wybaczy, czas wyba-
czy.../mwi, e ju czas...).
Szczeglnie wstrzsajco za-
Smoleskie echa na Kocu wiata... w Raciborzu
- Ja tu si techniczn stron katastrofy nie zajmuj ... - mwi dr Wojciech Popkiewicz.
brzmiay sowa pieni o smo-
leskiej mgle (brudna, gsta
tak/przesonia wiat/woam
deszcz!).
Artysta przeczyta rw-
nie dwa fragmenty ze swego
debiutu literackiego - powie-
ci ma z czerwonej wyspy
opowiadajcej o zmaganiach
modego Rosjanina, ktry
przypadkowo zarejestrowa
moment katastrofy rzdowe-
go Tu-154, ze swoim przyja-
cielem - Polakiem. - Ja tu si
techniczn stron katastro-
fy nie zajmuj, cho mam na
ten temat swoje przemyle-
nia, tylko jej psychologicznym
aspektem - powiedzia autor
o swym dziele. Bohaterowie
ksiki po licznych perype-
tiach lduj na Madagaska-
rze, gdzie tocz zacity bj o
prawd- warto wyraan
przez sowo, ktre w jzykach
obu zwanionych narodw
brzmi tak samo.
wojciech oneczko
Kto spodziewa si dyskusji na temat kontrowersji zwizanych z ustaleniem przyczyn
katastrofy rzdowego Tu-154 mg wyj ze spotkania zawiedziony. Wojciech Popkiewicz
zaprezentowa szereg impresji artystycznych, ktre oscyloway wok tematyki historii,
patioryzmu i psychologicznego aspektu katastrofy smoleskiej.
Tragedia Polakw za-
mieszkujcych kresy II
Rzeczpospolitej po ataku Ro-
botniczo - Chopskiej Armii
Czerwonej 17 wrzenia 1939
roku na Polsk bya tematem
wykadu profesora Uniwer-
sytetu Opolskiego Ludwika
Kozouba, ktry szacowny
go wygosi 20 lutego w ra-
ciborskiej Strzesze.
- To byy cikie czasy...
- mwi z typowym dla Kre-
sowian zapiewem profesor
Kozoub. - Dla nas, Polakw,
Syberia to przede wszystkim
obszar cierpienia (...), wi-
zienia bez krat, dom niewo-
li - kontynuowa profesor
prof. Kozoub, po czym prze-
szed do wskazania twrcw i
nadzorcw planu deportacji
ludnoci polskiej z terenw
Rzeczpospolitej, wrd kt-
rych wymieni naley prze-
de wszystkim Iwana Sierowa
(w swej zbrodniczej karierze
wspi si na szczyty wadzy
ZSRS). Docelowo 4 mln lud-
noci polskiej miao zosta
wywiezionych ze wschodnich
terenw Rzeczpospolitej.
Jedyn zbrodni zsya-
nych na Syberi Polakw -
wrogw ludu - byo to, e
byli Polakami. Scenariusz
wywzki zawsze wyglda tak
samo: w nocy do mieszkania
wpadao NKWD. Ojca depor-
towanej rodziny z reguy ju
nie byo - zosta aresztowa-
ny wczeniej. Jeli by, na-
tychmiast odseparowywano
go od reszty rodziny. Matce,
dzieciom i osobom starszym
dawano kilka minut na spa-
kowanie rzeczy - potem na
ciarwk i do bydlcego
wagonu. - Szczliwi byli Ci,
ktrym pozwolono zabra
cho troch ubra i ywnoci
- cytowa Kresowian, ktrzy
przeszli gehenn profesor.
Transport trwa tygodnia-
mi i miesicami - wagony by-
y nieogrzewane, na zewntrz
panowa kilkudziesiciostop-
niowy mrz. W wagonie - 90
osb. Starcy i dzieci zamar-
zali, chorzy umierali. Wago-
ny otwierano tylko po to, aby
wycign zwoki i dostar-
czy wod. - Wszystko zdo-
byte cikim trudem przez
mojego ojca, mnie i mojego
brata zostawao za nami (...)
racibrz -Historia
O mczestwie Kresowian w Strzesze
- Std nigdzie nie wyjedziecie! Wyzdychacie tu! - mwiono przywiezionym na Sybir Polakom.
zostalimy zrwnani ze zwie-
rztami, dla ktrych te wago-
ny byy przeznaczone - cyto-
wa wspomnienia Sybirkaw
prof. Kozoub.
- Std nigdzie nie wy-
jedziecie! Wyzdychacie tu!
- mwiono im, gdy ju przy-
byli na miejsce, po czym roz-
woono ich dalej - saniami
do katorniczej pracy w ko-
chozach, przy wyrbie lasu,
budowie linii kolejowych,
czy te po prostu niewielkich
osad, gdzie byli zdani na ask
miejscowej ludnoci. Najwi-
cej szczcia mieli skierowa-
ni do fabryk - mogli liczy na
300 - 400 gram chleba dzien-
nie.
Prof. Ludwik Kozoub
podkreli heroizm wielu
matek, ktrym proponowa-
no przyjcie obywatelstwa
radzieckiego, a ktre odma-
wiay, bo wiedziay, e ich
dzieci automatycznie stan
si obywatelami ZSRS, a co
za tym idzie - nigdy nie b-
d miay szansy opuci te-
go miejsca. - Zastanawiam
si, jak dugo jeszcze cierp-
liwo bdzie cech naszego
narodu, ktry wci tak jest
poniewierany? - zapytywa
raciborzan profesor Ludwik
Kozoub.
Jak dugo?
et
R E K L A M A
redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
komentarze do artykuu
~TU-Brzoza
DW nie mg ju niej upa w
poszukiwaniu klientw i wy-
borcw.
~komunista
To niesamowite, e nieudacz-
nictwo i partactwo Lecha Ka-
czyskiego przez, ktre zgino
tylu ludzi i on sam, zamiast by
potpiane, to teraz jest odwr-
cone jak kot ogonem i przero-
bione na zamach. Nieudacznicy
prowadz to ledztwo bo cay
ten kraj to banda expertw z
wikipedii, a najwikszym by
Lech Kaczyski.
~qqq
Wierzcie dalej wyborczej, TVN,
Anodinie, MAK-owi, ykajcie
kady kit wam wcisn bo zwy-
czajnie bezmzgie lemingi je-
stecie. Ile ju kamstw z po-
103 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
stpowania obalono? Pijany
genera za sterami, tak lduj
debeciaki, wysoko brzozy,
ju nawet najbardziej tpi wy-
znawcy Michnika nie maj od-
wagi tych pierd powtarza.
Co chwil obalane s kolej-
ne kamastwa, a nowe niewy-
godne fakty s coraz bardziej
prawdopodobne. Ale wy za gu-
pi jestecie, wolicie powtarza
to co wam do ebkw wtoczyli,
Szkoda na was sw...
~POytecznym idiotom
Darujcie ju sobie narracj
rodem z GW i TVN-u!! Nisko
upadlicie wewntrzni mo-
skale!
~Pamitaj
Lemingom PO-wym, fakty to
za mao, oni zrobi wszyst-
ko, by byo w Polsce coraz
gorzej - tak te jest, i tego
oni bd broni tak dugo,
a zostan rozdeptani jak to
pskudne robactwo ! ! ! Trze-
ba by wciekym wrogiem
Polski, by w taki sposb ba-
wi si tragedi smolesk !
! ! Czy to moliwe, e tacy
nie ludzie, chc powrotu do
hitlerowskich czasw ??? Le-
ming w Polsce nigdy rzdzi
nie bdzie ! ! !
~do Pamitaj
Kretynie, katastrof smole-
sk bawi si szeroko pojte
PiSiorstwo, bo PiS to nie par-
tia, lecz stan umysu. Przyczy-
ny tego bezsensownego wy-
padku s arcybolenie proste:
niedouczona zaoga zamiast
uda si na lotnisko zapaso-
we, podja ogromne ryzyko,
PRZEKROCZyA WSZELKIE
MINIMA I ZIGNOROWAA
WSZySTKIE OSTRZEE-
NIA! Poza tym ujawnia irra-
cjonalny strach przed przeo-
onymi. Reszta to wypadkowa
polskiego i rosyjskiego burde-
lu. I tyle.
~Joachim
Dno i kilometr muu...
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
12
Gazeta Informator
<<
27 lutego 2013, nr 4 (132)
360 TyS. TABLICZEK CZEKOLADy DLA RACIBORSKIEGO KRWIODAWSTWA
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Raciborzu rozstrzygno przetarg na dostaw czekolady. Zwy-
ciska frma dostarczy 360 tys. tabliczek czekolady za niemal-
e 474 tys. z. W przetargu uwzgldniono gust krwiodawcw
- oprcz tradycyjnej, mlecznej, zamwiono rwnie czekolad
nadziewan i gorzk. Ogromna ilo czekolady zostanie do-
starczona w cigu roku od podpisania umowy. Zdrowie
proFilaktyka powiat raciborski
R E K L A M A
Przykadem skutecznoci uzdrawiania jest:
Pan Jzef z Wrocawia - ktremu po dwch wizytach u uzdrowiciela ustpiy ble krgosupa i zakoczy si problem z przerostem gruczou prostaty.
Pani Maria z Krakowa - zapewnia, e dziki wizytom u uzdrowiciela pozbya si miniakw na narzdach rodnych co potwierdziy badania USG. Pan Andrzej z Gdaska
- po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjcie USG potwierdzio pozbycie si kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO
wchon si guz piersi, ktry by przeznaczony do operacji.
Te przykady to tylko znikomy procent ludzi, ktrym udao si pomc w cofniciu lub cakowitym wyleczeniu. Ciesz si oni dobrym zdrowiem i nie ukrywaj, e
zawdziczaj to skromnej osobie Pana Reynaldo.
Dopki pacjent wierzy w istnienie si ponad ludzkich i jest otwarty na dziaanie uzdrowicieli, zawsze moe osign pomoc.
Wielu z nas boryka si z problemami zdrowotnymi, wobec
ktrych jestemy bezradni. Zmczeni chorob, szukamy
ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciaa, ale rw-
nie umczonej duszy. Z pomoc poszukujcym przycho-
dz znane od lat metody stosowane przez flipiskiego
uzdrowiciela.
Uzdrawianie bez blu, operacje bez uycia skalpela stoso-
wane s przez Filipiczykw, zwanych take wybracami do-
brych duchw, od czasw staroytnych, jednak do tej pory
fenomen i tajemnica wykonywania tych zabiegw pozostaje
nieodkryta. Haelerzy, bo tak rwnie nazywani s uzdrowi-
ciele, podczas swoich praktyk nie uywaj adnych rodkw
znieczulajcych. Zabiegi polegaj na energetycznym wzmoc-
nieniu chorych organw i tkanek, wzmocnieniu systemu od-
pornociowego, oczyszczeniu organizmu z toksyn. Jednym z
najpopularniejszych i najskuteczniejszych haelerw, znanym
w caej Europie jest Filipiczyk Reynaldo Litawen, ktry posia-
da wieloletnie dowiadczenie i ogromn wiedz przekazywa-
n w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Filipiczyk podruje
po caej Polsce, by pomaga ludziom szukajcym pomocy w
leczeniu najrniejszych dolegliwoci. Jego metody opieraj
si gwnie na intensywnej koncentracji, przez co wytwarza
si ogromna energia eteryczna wok jego rk. - Chocia me-
dycyna akademicka poczynia wielkie postpy, to cigle pew-
ne obszary ludzkiego wntrza s niezbadane. Nie wszystko
mona zbada empirycznie. Moje rce podczas zabiegw za-
chowuj si jak bieguny elektryczne. Powoduj kontrolowany
przepyw energii przez organizm pacjenta - podkrela uzdrowi-
ciel. Ogromna charyzma, modlitwa oraz medytacja sprawiaj,
e terapeuta wprowadza si w stan religijnej arliwoci. Ema-
nuje z niego potna uzdrawiajca sia. Gboka duchowa po-
stawa pacjenta jest bardzo pomocna w uzdrawianiu. Dop-
ki pacjent wierzy w istnienie si ponadludzkich i jest otwarty
na dziaania uzdrowiciela - zawsze moe osign podany
efekt. Filipiski uzdrowiciel dziaa na cay organizm.
Znajduje zaburzenia energetycznych rnych organw i sku-
tecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siy obronne pacjen-
ta, udrania kanay energetyczne i je oczyszcza. Niespotyka-
ne umiejtnoci, intuicja i skuteczno uzdrawiania, a take
dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymay
u tysicy ludzi rozwj najciszych chorb. Efektywno jego
dziaania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach
w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel stosuje
rwnie zabiegi refeksologiczne, ktre immunologicznie od-
dziaywaj na schorowane i wycieczone chorob ciao. Ka-
dy, kto poszukuje ulgi w cierpieniu, moe si do niego zgosi.
Wystarczy zadzwoni i umwi si na wizyt. Kady pacjent
przyjmowany jest indywidualnie, a uzdrawianie jest dostoso-
wane do potrzeb danej osoby, w zalenoci od tego, jak wiele
czasu trzeba jej powici.
REYNALDO JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych flipiskich uzdrowicieli z wieloletnim dowiadczeniem i praktyk uzdrawiania oraz duymi
osigniciami. Wieloletni czonek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipiskich Uzdrowicieli. Wywodzi si ze znanej rodzi-
ny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane si w caej Europie i Polsce. Niespotykane umiejtnoci, intuicja i skuteczno
uzdrawiania, a take dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymay u setek ludzi rozwj najciszych chorb. Efektywno jego dziaania
jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorb nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji
krgosupa, miadycy, paraliach, kamieniach nerkowych i ciowych, chorobach prostaty, wrzodach odka i dwunastnicy, guzach i cystach,
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziauje na cay schorowany organizm udraniajc kanay energetyczne.
Zapisy i informacje
od poniedziaku do soboty
w godzinach od 8.00 do 13.00
i od 15.00 do 20.00
reynaldo jun litawen
zapisy i informacje
693 788 894, 784 608 979
11 marzec - katowice
12 marzec - sosnowiec
13 marzec - dbrowa grnicza
14 marzec - racibrz
15 marzec - cieszyn
przyjmujemy:
UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO JUN LITAWEN
i jego niezwyky dar uzdrawiania poprzez donie !!!
Proflaktyka onkologiczna w powiecie
Radni komisji zdrowia s za. Czy zarzd powiatu zdecyduje si na dodatkowe obcienia budetu?
Podczas posiedzenia po-
wiatowej komisji zdrowia
radny Wadysaw Gumieniak
podnis kwesti fnansowa-
nia przez powiat raciborski
bezpatnych bada proflak-
tycznych. Radny chce, aby
bezpatnymi badaniami ob-
jto rwnie choroby tarczy-
cy. Przewodniczcy komisji
zdrowia, dr Marceli Klima-
nek, wyjani, e samo ba-
danie TSH nie wiele daje w
diagnozowaniu chorb tar-
czycy. - Potrzeba dodatko-
wych bada. Skaniabym
si ku badaniom, ktre szyb-
ko pomog zdiagnozowa
ewentualn chorob, w stro-
n onkologii - stwierdzi M.
Klimanek.
Ostatecznie radni zgo-
dzili si co do kontynuacji
programu bada proflak-
tycznych dla kobiet w ciy
(GBS), a take proflaktyki
prostaty (PSA) i raka jajnika
(CSA 125). Przewodniczcy
Rady Powiatu Raciborskiego
Adam Wajda zaproponowa,
aby program bada zosta
ukierunkowany na konkret-
ne, najbardziej zagroone
grupy wiekowe.
W 2011 roku z bada
proflaktycznych - GBS, PSA
i HIV - skorzystao 2500
mieszkacw powiatu raci-
borskiego. Na uwag zasugu-
je przede wszystkim objcie
badaniami GBS wszystkich
kobiet w ciy w powiecie ra-
ciborskim. Kontynuacja pro-
gramu bezpatnych bada
proflaktycznych to krok w
dobrym kierunku.
Radny Wadysaw Gumieniak rokrocznie dopomina si
o wysupanie z napitego budetu dodatkowych rodkw
na realizacj bezpatnych bada proflaktycznych.
Jak przyznaje, prosz go o to mieszkacy powiatu.
wojciech oneczko
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
13 >>
Gazeta Informator 27 lutego 2013, nr 4 (132)
ekologia racibrz
Stan rodowiska w wo-
jewdztwie lskim w 2011
roku to obszerny, 140-
stronnicowy dokument, w
ktrym - oprcz proble-
mw rodowiska typowych
dla duych orodkw prze-
mysowych wojewdztwa
- zostay zawarte rwnie
informacje na temat stanu
rodowiska w powiecie ra-
ciborskim. Gwnym prob-
lemem naszego regionu jest
zanieczyszczenia powie-
trza.
Przyczyn wzrostu emisji
pyw zawieszonych, oprcz
technologii indywidualnego
ogrzewania budynkw w
okresie zimowym jest rw-
nie... napyw zanieczysz-
cze z Czech. - (...) w czci
poudniowej wojewdztwa
(powiaty raciborski i wo-
dzisawski) przyczyn wy-
stpienia przekrocze jest
napyw zanieczyszcze spo-
za kraju. Prowadzone w tym
regionie na stacjach auto-
matycznych pomiary para-
metrw meteorologicznych,
wskazuj e dominujcymi
sektorami wiatrw w pierw-
szym kwartale 2011 roku by-
y: sektor WSW-SW dla Cie-
szyna (ok. 30% wszystkich
kierunkw wiatru) i Ryb-
nika (od 30% do 50%) oraz
sektor SWS-SW dla Godowa
(od 20% do 36% wszystkich
kierunkw wiatru) (...) - in-
formuj autorzy analizy.
Powiat raciborski jest je-
dynym w regionie, gdzie w
2011 roku wzroso - w sto-
sunku do danych z 2012
roku - stenie pyw za-
wieszonych i tlenku wgla.
Wodzisaw lski i Rybnik
mog pochwali si znacz-
nym polepszeniem jakoci
powietrza. Warto jednak
podkreli, e jako powie-
trza w Raciborzu, cho gor-
sza ni w 2010 roku, i tak
jest zdecydowanie lepsza
ni w Rybniku czy Wodzi-
sawiu lskim.
Czesi zatruwaj powietrze w Raciborzu
Wiejcy od strony ssiadw z poudnia wiatr przynosi niebezpieczne dla zdrowia pyy zawieszone i tlenki wgla.
Problemem jakoci powietrza w powiecie raciborskim
jest wzrost emisji CO i PM w stosunku do lat ubiegych.
wojciech oneczko

o
:
G
U
S
Zdrowie
R E K L A M A
Kiedy leczenie stoma-
tologiczne ograniczao si
gwnie do eliminacji prob-
lemu, blu, prochnicy i za-
chowania funkcji zbw,
czsto rwnie ich usuwania
i wykonywania protez ru-
chomych nieestetycznych
i niewygodnych. Dzi szero-
ki wachlarz dostpnych me-
tod i technologii pozwala in-
gerowa w defekty natury.
Pozwala zmienia ksztalt i
pooenie zbw, korygowa
kolor, usuwa naloty i osady
odkadajce si codziennie
przez uywki (kawa, herba-
ta, papierosy). Nowoczes-
ne metody leczenia pozwa-
laj nam zachowa zdrowy
i pikny umiech na dugie
lata. Biae, naturalne zby to
niewtpliwie oznaka zdrowia
i urody.
Braki zbw, patologicz-
ne cieranie prowadz do
pogorszenia rysw twarzy
skrcenie odcinka nosowo-
brdkowego, pogbienia
bruzd, zapadania policzkw.
S to procesy postpujce
powoli, a pacjenci zgasza-
j si czsto do stomatologa
zbyt pno, gdy cz tych
zmian jest ju nieodwracal-
na. Daltego niezmiernie wa-
ne jest uzupenienie utraco-
nych tkanek zbw, istotne
s rekonstrukcje protetycz-
Stomatologia estetyczna
Wspczesny wiat i rzeczywistoc XXI wieku stawiaj wielu dziedzinom ycia coraz wiksze wymagania.
Rwnie stomatologia stana przed wyzwaniem jaki jest perfrkcyjna estetyka.
artyku
sponsorowany
neo-dent
ul. mickiewicza 18
racibrz
tel. 32 755 21 31
e-mail:
kontakt@neo-dent.eu
racibrz - zdrowie
ne oraz uzupenienia brakw
nawet pojedynczych zbw.
Stomatologia estetyczna po-
zwala rwnie wygra z inny-
mi problemami umiechu
takimi jak: nierwne zby,
zrotowania, wychylenia, sto-
czenia, przebarwienia. Po-
zwala likwidowa diastemy
(szpary midzy zbami).
Moliwoci leczenia este-
tycznego s indywidualnie
dobrane dla pacjenta, gdy
kady z nas ma rne prob-
lemy. Decyduje o tym lekarz
stomatolog po dokadnym,
wnikliwym badaniu. Do te-
go abymy mogli mwi o
sukcesie estetycznym w sto-
matologii musz by spe-
nione minimum dwa czyn-
niki. Pierwszy to wysokiej
klasy nowoczesny materia
i urzdzenia. Drugi to talent
lekarzy dentystw, ktrzy
musz by nie tylko dobry-
mi fachowcami, lecz rwnie
prawdziwymi artystami, kt-
rzy s wyczuleni na estetyk
i skutecznie potraf zatrze
granic midzy odbudow a
wasnym zbem.
Szanowni Pacjenci, py-
tajcie swych stomatologw
o nowe rozwizania este-
tyczne. Walczcie nie tylko o
zdrowie kadego zba, lecz
rwnie o estetyk, gdy to
pozwoli cieszy si piknym
unmiechem do pnych lat
ycia.
W kolejnym artykule
przedstawimy po krtce sze-
roki wachlarz moiwoci ja-
ki oferuje obecnie stomato-
logia estetyczna.
Serdecznie zapraszamy
do odwiedzenia naszejpla-
cwki. Zesp lekarzy sto-
matologw nowoczesnego
centrum stomatologii este-
tycznej i implantologii.
W naszym Centrum
Stomatologicznym
dziaaj dwie nieza-
lene, specjalistyczne
pracownie protetyczne.
Dzia protetyki funkcjo-
nuje na bardzo wysokim
poziomie. Oferujemy
najnowsze rozwizania
uzupenie zbowych tj.
licwki, korony i mosty
na podbudowie z tlenku
cyrkonu (szczeglnie
polecane dla pacjentw
z alergi na metale), im-
planty oraz, jako jedyni
na rynku raciborskim,
oferujemy trwae uzu-
penienia kompozytowe
systemu SIGNUM, ktre
s tasz alternatyw
dla koron i mostw
porcelanowych.
Fot. neo-dent.eu
14
Gazeta Informator
<<
27 lutego 2013, nr 4 (132)
tel. 509 381 263, 32 414 90 30
biuro@raciborskiemedia.pl
Motoryzacja
AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI-BMV-VOLVO
amortyzatory, oyska, ukady:
hamulcowe, kierownicze,
napdowe
Ogoszenia
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
Motorady
tomasz opolonY
Firma
CETUS-Energetyka
Gazowa Sp. z o.o.
44-266 wierklany,
ul. Spacerowa 2
sprzeda samochody uywane:
Ford Mondeo
1.8 benz.
1999: 3,400 z
BWM 2,8 benz.
1997: 11,000 z
opel astra
2004: 10,900 z
BMw
2000: 16,000
star 266 z Hds
1991: 44,ooo
Telefon kontaktowy:
694 472 697
zamie ogoszenie drobne
ZoMoWANIe WSZelKICH PoJAZDW
HOLOWANIE GRATIS,
UL. RUDZKA 66, 47-400 RACIBRZ,
WWW.HAMARO.PL, MAIL: HAMARO@ONET.PL,
tel. 32-415-19-91, 691-960-146
autoMyjnia
serwis oPon
stacja lPg
Zakad Usugowo Handlowy
Franciszek Solich
ul. raciborska 77
47-400 chaupki
Telefon:
505 153 917
502 372 402
Oferujemy usugi z zakresu: mycia, czyszczenia
i prania samochodw osobowych, busw i ciarowych
Ponadto pranie dywanw, kompletw wypoczynkowych, itp.
Sprzeda opon nowych, uywanych i bienikowanych
ZIMNO W AUCIE?
Jeli po kilkunastu minutach jazdy z kratek nawiewu wy-
pywa zimne powietrze, nie zwlekajmy - auto najprawdopo-
dobniej wymaga naprawy, gdy niedogrzanie samochodu sta-
nowi symptom powanych usterek ukadu chodzenia, ktry
moe spowodowa kolejne awarie.
Niedogrzany silnik, niedostateczne ogrzanie kabiny pasa-
erskiej i zwikszone zuycie paliwa wiadcz o uszkodzeniu
zawor termostatycznego (termostatu). Wiele pojazdw od-
powietrza si samoczynnie, jednake wiele wymaga rwnie
ingerencji czowieka. Zdarzaj si auta, w ktrych usunicie
powietrza z ukadu wymaga skorzystania z zaworw odpowie-
trzajcych, cho zdarzaj si i takie, ktre odpowietrzy b-
dzie w stanie tylko dowiadczony mechanik. Czsto przyczy-
n problemw s wanie trudnoci zwizane z pozbyciem si
bbli powietrza z obiegu ogrzewania kabiny.
Problemy moe sprawia rwnie dmuchawa toczca
ogrzane powietrze do kabiny pasaerskiej. Zazwyczaj dmu-
chawa dziaa lub nie, zdarzaj si jednak sytuacje, kiedy dmu-
chawa pracuje, toczy powietrze, ale nic z tego nie wynika.
Przyczyn tego stanu rzeczy moe by awaria sterowanych
elektrycznie lub podcinieniowo zaworw. Rwnie zatkany
fltr kabinowy moe by powodem, e do naszego auta napy-
wa ograniczona ilo ciepego powietrza.
Nie naley zapomina rwnie o nagrzewnicy, w ktrej z
biegiem czasu blokuje si przepyw pynu chodniczego po-
przez zakamienienie. Nagrzewnica moe rwnie ulec roz-
szczelnieniu, czego objawem jest wyciekajcy wewntrz kabi-
ny pyn. Nagrzewnica umieszczona jest wewntrz pojazdu tu
pod desk rodzielcz - jej wymiana nie jest prosta!
Dzi nie polecamy rwnie starego sposobu na niedogrza-
ny samochd - zatykania chodnicy tekstur. Jeli auto jest
niedogrzane, naley znale i usun przyczyn, ni dopu
do jeszcze wikszych uszkodze w silniku.
Gazeta Informator
< <
27 lutego 2013, nr 4 (132)
1S
ramka ogoszenie
grafczne - 30z
(ceny netto)
cennik ogosze
pomoc
drogowa
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
nierucHomoci
Do wydzierawienia
pomieszczenie na I pitrze
ul. Klasztorna 12
w Raciborzu, o powierzchni
200m2, z moliwoci po-
dziau na 2 mniejsze pomiesz-
czenia.
Kontakt: 32-415-25-62,
32-415-39-70
medycyna
Nowo otwarta Poradnia Ortope-
dyczna przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu. Czyn-
na w poniedziaki w godzinach:
16-18. Rejestracja telefoniczna:
781-289-867
www.tyija365.pl
Biuro matrymonialne
w Raciborzu. By moe jed-
no kliknicie wystarczy, aby
pozna swojego partnera.
Sprbuj!
Tel. 32-414-07-77,
500-776-920
usugi
Pranie dyWanW
oraZ taPicerKi MeBloWej
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej i samochodo-
wej. Atrakcyjne Ceny!!!
Tel: 32 763 40 43,
Kom: 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
Obok Byej Hurtowni
Stolarskiej GERBUD
www.green-clean.pl
Akupunktura, leczenie zespow
blowych krgosupa, zmian
zwyrodnieniowych kolan, ni-
etrzymanie moczu, ylaki odbytu.
Rejestracja: Racibrz ul. Ocicka
51a, Rudnik ul. Soneczna 38a,
Tel: 781-289-867
drobne - 5z
drobne w ramce - 9z
na tle kolorowym - 12z
ramka, ogoszenie
tekstowe - 18z
Firma cetus
-energetyka gazowa sp. z o.o.
44-266 wierklany, ul. Spacerowa 2
zatrudni pracownikw
na stanowisko:
brygadzista sekcji wodno-kanaliza-
cyjnej. Wymagane dowiadczenie
w zawodzie.
Telefon kontaktowy:
32 4327600
Usugi elektryczno-budowlane,
instalacje elektryczne, remonty,
modernizacja, odbiory, dozr,
remonty oglnobudowlane.
Kontakt: 889 145 070
Kompleksowe remonty mieszka,
kafelkowanie, gadzie gipsowe.
Kontakt: 795 665 976
Wynajm mieszkanie, 2 pokoje,
CO, 60m2, centrum Raciborza,
800z + media. Kontakt: 533 793
586 (wieczorem)
Sprzedam mieszkanie 3-poko-
jowe w Wojnowicach, 67m2, I
pitro. Cena: 84 000z. Telefon:
605 056 206
PRO-DACH
budujesz, remontujesz - zadzwo
do nas, nie poaujesz. Telefon:
795 665 976
fRyZJERSTWO
Joanna Swoboda-Matysek
47-400 Racibrz, ul.
Opawska 82A/1B
Tel. 32 4179201
Kom. 507061632
Dojazd do osb starszych
Wynajm mieszkanie w Raci-
borzu ul.Waryskiego, 38m2.
Czciowo umeblowane. Cena:
800z (wraz z mediami). Kontakt:
503-401-379, 510-64-49-84
Ogoszenia
Poddasza:
docieplenia
i zabudowa G-K
Usugi Malarskie
Gadzie gipsowe
Tel. 886 675 663
884 347 204
stUDio oDnowy
- sprzeda lub wynajem
Tel. 505 153 916
Stoy samowiczce,
Vacuum Jet
Lekarz weterynarii Janusz Lenik,
Racibrz ul. Ocicka 19 nr tel.: 32
415 52 10 www.lekarzweterynarii-
raciborz.pl
sala sZKolenioWa
do Wynajcia
szkolenia, kursy,
spotkania biznesowe, spotkania
okolicznociowe, korepetycje
Kontakt: 502-21-31-22
16
Gazeta Informator 27 lutego 2013, nr 4 (132)
<< Reklama