Lập trình quảng cáo led đơn trong 10 buổi dùng 8051

BUỔI 1: Điều khiển 8 led đơn
Phần I: Điều khiển 8 led tích cực dương nối với P2
Hiệu ứng 1: Nhấp nháy 4 led
ORG 00H
MAIN:
MOV P2,#00001111B
CALL DELAY
MOV P2,#11110000B
CALL DELAY
JMP MAIN
DELAY:
MOV R0,#255
LAP:MOV R1,#255
DJNZ R1,$
DJNZ R0,LAP
RET
END
Ghi chú: Từ những hiệu ứng sau vẫn dùng chương trình DELAY này nên tôi không viết
lại nữa.
--- Bổ sung thêm bài viết --Mỗi ngày tôi sẽ Post 1 bài mong các bạn góp ý
Hiệu ứng 2: Sáng dần từ trên xuống dưới
MAIN:
MOV P2,#00000000B
CALL DELAY
MOV P2,#00000001B
CALL DELAY
MOV P2,#00000011B
CALL DELAY
MOV P2,#00000111B
CALL DELAY
MOV P2,#00001111B
CALL DELAY
MOV P2,#00011111B
CALL DELAY
MOV P2,#00111111B
CALL DELAY
MOV P2,#01111111B

#00000000B CALL DELAY MOV P2.#11111000B CALL DELAY MOV P2.#11110000B CALL DELAY MOV P2.#00000000B CALL DELAY MOV P2.#11111111B CALL DELAY JMP MAIN --.#11000000B CALL DELAY MOV P2.#11111111B CALL DELAY JMP MAIN --.#11111100B CALL DELAY MOV P2.#11110000B CALL DELAY MOV P2.Bổ sung thêm bài viết --Hiệu ứng 3: Sáng dần từ dưới lên trên MAIN: MOV P2.#11100000B CALL DELAY MOV P2.#10000000B CALL DELAY MOV P2.#11000000B CALL DELAY MOV P2.Bổ sung thêm bài viết --Hiệu ứng 3: Sáng dần từ dưới lên trên MAIN: MOV P2.#11100000B CALL DELAY MOV P2.#11111110B CALL DELAY MOV P2.CALL DELAY MOV P2.#10000000B CALL DELAY MOV P2.#11111000B .

#11111101B CALL DELAY MOV P1.#11101111B CALL DELAY MOV P1.#11111110B CALL DELAY MOV P1.#01111111B CALL DELAY MOV P1.#11011111B CALL DELAY MOV P1.#10111111B CALL DELAY MOV P1.#10111111B CALL DELAY MOV P1.#11111111B CALL DELAY MOV P1.#11111110B CALL DELAY MOV P2.#11110111B CALL DELAY MOV P1.#11111011B CALL DELAY MOV P1.#11111111B CALL DELAY JMP MAIN --.#11110111B CALL DELAY .#11101111B CALL DELAY MOV P1.CALL DELAY MOV P2.#11011111B CALL DELAY MOV P1.#01111111B CALL DELAY JMP MAIN Hiệu ứng 5: Sáng chạy 1 led từ dưới lên trên MAIN: MOV P1.Bổ sung thêm bài viết --Hiệu ứng 4: Sáng chạy 1 led từ trên xuống dưới MAIN: MOV P1.#11111111B CALL DELAY MOV P1.#11111100B CALL DELAY MOV P2.

#11111110B CALL DELAY JMP MAIN --.#11111011B CALL DELAY MOV P1. Mọi người cần góp ý thắc mắc gì thì mình sẽ giải đáp .#11111101B CALL DELAY MOV P1. các bài sau sẽ khó dần.MOV P1.Bổ sung thêm bài viết --Đây là giáo trình cơ bản giúp tất cả mọi người đều có thể làm được nên phần đầu rất dễ.