-, I i.-.

-:Jr"4rn!,;a!,!{.!|Ar4.,..

r fgf5*ig
ii
Y l € ni lr i

i- iflii!If,E*
; q

$ i

..." ]... - ,,. '-.,,-:e*1n.1

".

T

#,rr

'!lo<

s) O- or fl Jr l4
=

F

a

< =
m o
a >
r

; =

c{t I
a
i :g
* i
ct ii
)

= b E7

a

Y
- -9 =

eqi':
= nF Y
ti
5

; Er
:-

z
o

8

E 2

is

F!
E

3

gis
s:i;iggi
iiitgiiig
'iF
iifiitiliiii;ifiiE

Z

v??
' a x
b : E
8
*

iiFiiiiiiiiiiiii;i

'!. ] c o ? - 6' t e t r - ! o r' * 5 $$ 6tF EF 3Fe . = . e ! : ggEtrTFT A { : . \ = : X = J . E 2 r . !. . . ! . ? 9 O . Z ^ < s . . 0 . . + . P E F . E i ^ - . € V r o o s x6 or u r 6 O A o s i g i s = irg xi k . = l o = . F 6 i ? .:r. s T ? = q q s ! i a 6 .!{q..ddbc:ilit s s s F t r ' . ' .

iiiiiii i iiilriiiiiiiiiiitiiiiif riitz*z'i ..?il: i:lililin Ti.iiiiiii. iiiii?ii'Eiiiiiiiii iiii igliliiiE .

F E. goF' s o a q96' 2 6'lr t t r i - a I ' r J i 3 " * 2. 5 3 ' i = . i+ x s i f q z . € 3 : g.F3 .!'l .. Ee'1 . . d . .F r+ 1Z t " 2.6.z " i a a. 1: o ! '' - 5 - : -= 6 ! i .r f €. : . ) 1 o . *" 9t .9 6 ' a d F 5 3 . : ' ? = a = = s za z:..s s 6 .Z F. : i_d * o a ? ! 1 3 ? - .o 2 .. a^. 'i .

' 1< =. * . 9 .: Dd. i . sq-a::6.:. ioi =E: " P - ..! . AiAgs .l Es iFfii. r < 5 .1 * n : Et'"?' 7n i-EE'". a i = a z q i ] I = I. t i.i:i g:F:.9 o t 6.i ? : . 3 : .4.i diEi? ir./ i o Y 5 o i ' " 5:"?:q.r : . ffiffF i EEE F Ec.ll .LEiea.. .'!:n r Ii 'g =9 . 2 EE ia Ei . A j r i .{r. a = 6 .9 q F - .aE qF i + j \. 9" ! i < : .la. " q .as Es 3a ird $! .. iiisE lr..iteria.= * z ? = A z eila:.E 3i *.i I : : i 3 r F : F i En = ' -.it:.. < : ! i 3 i i l i . 2 q 2a 7 T*Eg=i:.q ."gEsif :r. 6 . + ggcEe!g: 1 ' .f T = < = "35r+. 3 n= . 3r :r r i*ii:aa*i . . . - i i I i i ? a : :a. h* Eo ? : ? i i i e + 6 E n ls se .: . I a e.Psdi=i. ? : * ! ?a . i l= af : "r :i.-?!se: 4 .e.ie " E _ . : : . -.er 2i o l:i.1r Ti . E !o . .i a 2t.E s: . = C i '" s. g . d 3 ' i Ei F c.f ?r . tsg e ^ --l : ' r E 1-r*gc9 " : EJ . ? So tr !s.1. i 3* *z 9g| I i : ^ -l ih e^ '. :f -l .i ii :i= .r .e. .t ) - J a . 2 E{ i I! r r.t e l = --l 1: l'ieei o E : . €'. 3 1 .*'^it sri!i iE .'-b**r.i : .: l. di .E:lE].X 9 S ' E : f . SEiln 3! ?. q. A = e g * U i 8 . i i i . .F.9 = . : ao ? : i i = . d { s : P 6 i g s o | = . i 5 l eiiiiiaii. _ i a i .=i 1_g o e: t':/- r: 1. ?? f 5 l : .. * : . -l. Za^F?rz=a*a\e. e " .l sg?t 4 F .&€a Es" lF I li. 1)3 afFl?i'+ s .^ E ! :tl F I = ' Ef .*@. . I ii i:"_" -I t s= _.o .F . i 3 6 .. a7. i. s * ! ef g sle.I ii!i.e .6 < a +Er'380. " " . - r Z a i a = F s .

10 30 2 5 20 SptiDs poi URBAN RoADs !N PrArNs '"'l L 7.E 7L* TA. D6rcN SrF.L! 2. E ! d6.* = .E i 3 . : ... 6 i " S =.3 g . - E 9"* F 6 ' a 5 9 o : i i n g . r { e *.i . ^ - a. .^ d 6 h * E gE ii I 9 sg. 5 =. 3.x. 9 p * ' 31.9 *E.tirimuml Ruling 80 80 65 65 50 65 j0 50 35 T^E!E 3. o 6 E .ds l. 50 30 40 30 2 25 5 lo 20 m 20 . gir* :g ra. q :r..i o E .os roi RURA! (NoN-URMN) gtonw^yj I I it Ruling L 2. nuringlr. 1- t- :.' e .geii F-€ -' s i" € 6 : 33g s .t E i E = r x 6 E i . DB'GN l0 75 Rulnr lMinimum . i I e. Narionaland Sraa€tliShways Major DistrictRo. .

f6 . ce I il: iii :3-.. a2u . H :i i? AEi i : r r F l.iil. * a C -: f .5' du = -eo E q .g? isFi: '.ra ia ..iiliui 3iiis.: . E g r i : ' ff. :ig. q 6 7.EE 3e* E r ' l r i i !"l.FE 7 a . n #l . ? F 3 ' r : FG 3 . 5 3 4 cig $iE?T ul u:. i 3 = i= :. ils.lg? a t!.ciiiiiiiiiE g3sEH5 i?.:. ' . ifl+ Erieaian EBsggassus tB8S3AE3tsB SEEEEsesgc g iiialFiii.

B.6 . i t !t z : l i r i i .rF' il:iet i r ! e-es =^iI r . .e " .u'. 3 + q ! 6 3 : d : .X il . i E s E . gieiiE isiliiii i' .. Fo-i . :i a :i.. . 9 .\rP H t s D 9 : 9 ' E g:tr' d . { r ' 3". i':i:i :.ig.!.= . . i i3j 2 2 .Ai ' : 3 1 .!iiii!iii+i. i:Ft. sa .. fiAq[E {z!i'ii ii.iiliii1:ii. .1:. 5'.i: .F:1 r . ..iiiiiiiiiiEiiii 3 . i ^ 1 a: Fr .I. r . .t\! 1.

..ir zt \lk -li . ^ .-:/) \ i : "r) c \ : t . N : a-z' . ' -'" ': E? ?[* a g eg ct .€ -f . = g -=* -_ i * : * < : -.? 156' 5 3c la Er r - r r l l t1 9.q g i q r gF' 2rg . : e g-t rl F? 6r'r -n d o \o t i i t L l l i l l l r " T ..F .- *ii. :iJ -l .F o I rfi: . ll 3 F !. 3 a r.^ -l= Fla -" .l..' !€ee \.-i:li. i "-=i-='2. F6g = r-ts [ .n . !.1e a. .. .:? rT I 6e3 q 6 3 P d I 3 I .

e: .i iriqr . *iE:3:. dq9^ $ + n I ... ' 6 t? t - B-:. i i = :' A = : :: : ' i s i ' F + i .. S Y T i r r .. .= .Z .iirai .: 3 i 1 .' i i l J : i i d r : i Seeeeeli3r.-:-li N r.i $l$ . = 4 . o i F l e " .rg {t 5 i I .i F1ii. gE!i: ii : 1 t : 8 5 .!+ *.'d . . : 9 .15 i3 c. 6 : . 3 .:6t:r...' . ii'i€ii!aiiiiiiE eE= if. " tIJ !. " *.+i? i i a ai e i i i ? F .E 3is9i+i. t{ 3 : T6 i " : ! l i i . rIi . @ .tI A g E F S F Z . t: . 5 e i:34E19-? . . s . iii. .99 33i. :$: EiE d E 2. : .A i.!: :i 9r l. .1" + _ : F : ? " ?IE l1 t^ . .tF.q = 6 . . .lB E i vst.irs :T9.i. i .F F 3 E iiai o ! F - ll al? .* :: ?5ri?i E: ?i e a i J a . - " ia. I l-ll IL 1|' .'i. qt * d + Ii! . . . : . eh 3 . l ^* .u.aEi iiE7 i t ' _j : " e::t i: d.<9 .+ql' g=gii. ? z i Eil tl iiZ! .. - l : 5 E :i: . ti- F.lx :Fi .

. . rt i .....l i. . a c € i{ ' r i r s i i l t .F :€s i <=: -=z l/ nzq i : E an i E i r sf: l € . EifE ' r ! i f i . .rs:iii i eEi i l*. qe *i *: i.s i.q3: l ril. i . g.i r.::u+ iii.3 a< z ara e.l Fe.l iit€.i aB?i X.r ei i= r E i t l lit?€ i. i 1 I : .*.* .i . ? EE *Fr E s .i I tl .P-s :F* ll a.iti ilr1+ ici6: l.

:.+ l b i ) 6 a2 '4- . i .Fa= "a . i c )s a i*^ . t i } .-. : z 7 ? . i' . .i '. r ! / . : ' . :i :.: i= . o iA' E r1 rlj = i . ' .1 -l -- o : t : = : 2 .n ? ' i 3j ...t -.. o i i r r .1 ") - -. . Z?= . i = \ . t. : i z Z ' : : r : .= = r . F- -=r: E.A -_=.=: _ . d € f o-.i a p = .r 3 . : i ? i'j. ' =' . . .i =..€ n ' ' :i t -.= . l+ 9 ? . B-- r-t 6...: 1i. 9 ? . :*l i ' = 2 | ? -. .1 1 ? 2 7 = i 2 = =1 o e { . * t e . 4t - l 6 * g I i u . ' = " ? i .:. .! = - := i. = ..i ' a : : . . ? 1 : " a 7 = ... . | 2 ) = = = = r t = :tr q.'-? 't =i ? 1 'r -" -.i .'" =7 " tr'22 = * i ':7 1: t. 2.!:. ?lol^ li?t. z a .' _ = 7 = - . \=. .- =. .= . t V ' = . .' ...?.- -: :. .? ' "!"" €. .:: . . i ^ 2 . '7. ) . i : a c !. = : _ !. f - 1 \ i ' .-' '-L ' .. ..l : . : ' ^ .. :.I = = ' . . "' oi l-:-.]ts 'r n I . : . : : . t .r'a. =.^ -. : ? .a 2= .7 ")=tt i. l t a t - . . 5 ' ' :.-)?+.- _^i A d .-. F ' : : .. . . 1 . ' ..: - :l .'. : i t "-2t7. . a . r_1 a?VV ic *t.t=. :q1 1 :i'.:i 1 7 c a 4 ..! ? ..i1!= i' :.. ' : i:i T*? i i .. : I I ..8 g rt ?i l ^ v r 'i. +.

A?:iiiE '? ii?iilnirieii ?ii -r- )e _--l- .X 2* .X: : A .?: zZ-. i + f l \ 9 z .2 . a 2 - :': U . . t =i... . i ? r ' . . !.i. l:Il zl 7z- ? =E - iliS r .-9 rl-. ? t :g t 5 x c i idSl 9: € r i. ) ? *i:1. i 3 i i . := .o l .- ij vt .t ? 7: 3 2 = = ?r'-'7."= ' Z-=Z C + l i :a c.. ?l I :5 .r l .= . 4z 9. a 1i. f t .E [i . ' 3i ? ).tiI. 76 =' a .=' : ^E i: .i .: : 1 .. l:i. . i? . E= _ " .: IEE 1F: [:F :."i .'ii? i iliaElAilEiiAi ai'i iiiiillslil.6 "? i *1 z. ..! c a a i z ] z ? v4 2i i.=: 2 FE x. : i .- = 4 t _ = N = r . ^: . - l .t ii t6 a i i ? 3#l 9 _e. s : . a: . . 1 6 q :+ : . i s 9 3i : : : r i i i = = := 1 i i i " ll:+" I i!:':9 ' i - = . i 3 7 _p .E? . a. " 3 i: i aj . 4!-.2 .:EEi ... l ..= i '.-.

st E + -r e ei iF" i i * n s. e 6i ! l e.z !s E ^ a = : 9 a - l . - F a i1 ?' +f ' : 7.: : i.\? : * =i ! e r ? hri r o . rt o" . . :==n n 6 .: - r = : .6 . 1. 5 9 s : t u { > it 2 : z ? q t < c . ! > v?12: E + !-rse: ss€F .-. . : 3 i= e i LE E. ^ 4.

i - - a z :f r€gEf E li + i . I i s E ' lru** i#u11*llll llitl 11111?111 x?E lil.reE 2 = i 6 -4 9 2 . 6 .Bti aiieei gE .t.11a lffiil*le .. ?i 9:?. . i . { i si i ' a i E E e i i €e ir l E-ril??vt e ai ! " r i i z i+ n : a i ie.

iti'=??'=zii= = : : : : : g7 . .-^ iq 4.i * r : ?1 ' = i i 2 i = 2 4 :.71vil=i" E?iiiii?=. a-.2 : 3 f o i: :. i= .=. 2 .i E .aT c . : : .6 i.e=I . ES ED 3 ! El A7 : = ' az a -: -" o asii -: -?d 9g . V " 3 l:=7. a E. ? a i i 1 . ? . c : . : . L :' 5 vi - z x . t Y : Z .i! = ' .: 1 ' = i c . 1 i :i * 2i ! :.e ti . 2 i t .i ' _ Y x = d +:p- 7 . . t ' z .. 6 =-i2.-z i*. z E 7 * : t+ .* !?.' ! \ a 6 r -j ^ X e 3 i : aq r 4 : B9R-_ ..i - a1z93.a t .?2="2. ="6E g €* a i E.:2 t= 7 ' -' i ' s i \ + l a .E t 7 d 7 i L = .V"+=:". 9 . ? . I qIi ? L . a E S E' i . i € l i : 3e E :3*!. 7 8 = .e+ g3 3 " I & 3* g t: J . l i I L-.-.+ : a .r 7 Fii .E " -q1 . :i.tt tl a .2]?i i. i ?a 2. *t . 4 . . 3e + e*r=?'.r : a ..:: a l .

-g =- !.ql:r^ e z : = ? ' e : _ : e:. 1 . i i. !c ..t + d * o Q.l !E..6 ed 5= a a i9 . n Xir ? ! i ? 1 ? i : : i. { : g a tj : E: i* =r!"i AF "l_. r E *m l: :9 g o .E 11 : E { 4 ia ga nr | =-.=-i iitrzi.F :a- qr - .37r.: 3 c!6 < d 2. .*tr j's EF a ln - + 9. . = : r ' i l? c ." . ft -: *€"n€ *: \ E : 9 r: [I + e .'X - !" I v *G .' -:- 4 . 6 oi Ir r e -lB t = 9--= = ?5 . Eii *i .* . Z. . ' a o :i - !! l'E c . ? ?. " '" -3' ) . " {c g i L lc 3 A q:vIBI .: . i . . ...^' : . e i 6 t z . i q. . . 0 lL ll l 16 16 : "^ :. a : .I .e 3.r r ' F = 6 .I f. FF *i r 9 i 3 V . 6 i.-. : 3l: ='-:. ! 3 : -l I 9 e . : ^. iiiiig I g =sI i : E i i i . =F :-'i : g g 3 .l . iti? e.i c E 5 s i + ? i Ev : t z ? i . E .r 1 . J a r eu : 4" .=i 3 l =: . _ . .

.989 1. a c .200 108.t96 2.60. n p ' r" r .v.241 t04. ) 5t0 t1 450 .525 2.V. d 6 - I^ .85t N.400 103.i i r c i' i * ' l : l i c F f 3 = l . r': r: -" .L.000 107.V. of b r 8( E .424 t05.156 03.ri00 0.t" i R.800 104-80r) 105800 106.061 0. S e c o r dh i l l o f c u r r c ( l i n 3 0 ) Fi6r halfofcurLe(l in 25) R. ! rrt+ :r_ Tt.556 104. I . 0 (B.. C . 2 E>. : E d ofthe v.V.1.1 l05..L.896 r05.215 105.41r 0J.C.600 104.800 108. ai . C i s r l (Safc stolPite s'3hl dhlanc.or B. : -9 15l!:F F l o : 9 . V .e .i : D. I.|()0 109.? .c.739 t01.800 l0?.C.244 0 916 1.' SaDcaallcsa3io oDposit!srltion of firsrhalfofrhc curve .C. T^sLi E-l.?" 5i 0 3 *ei B . o B s 0 $ ? 3. E l I g ' | Y r 9 i 5 d ? ^ : + + i i .800 109.000 1Al.i : T I i | | u i :]:- ll ^: l a.E00 106. EF'=' i'"4" B.t20 t90 360 330 t00 l5 t2 II l0 9 2m I 10t. * s L t : x-.'?. :=:14"-a " 1 l :.l:?ii g" .800 101.! : : ] .rJ59 0. ^ -! :.525 8rh-1..3 .904 t0t.I .1l9 02.V.800 0. 5 i i r:l:. Ai zI :.t96 05.r_0.-{ i- !.061 100. a ! n l l E eE : 3 4 t _ | 6.00 01.000 .€ r : lY : " ^ : .or R.800 to2.nical curvc .L.8ll 105. I "!rH dli :l: e F bl6 iP I : ig ili-i.C.E00 5'rt-1.D r J r c r -T' ^ s r E r o R l l o E r t r r N o .o l l r ..200 t02.sitniiE oftllc vcrticalcotvc E.051 0) 821 04.) o r 3 0 2 6 0 1 9 0 4 t20 ItO 5 !80 6 7 2t0 a 240 9 2 m 00.i l o ..415 05004 05.904 l^.^ .600 110.r r t ' i i * * i ! .800 t02.1 5 3 . .D.

1 tot. i= " i E i t u . curvc l2 t0 19 23 27 1100 1000 29@ 2800 7100 2600 2l ?o 2100 200{) ll l8 | |.L.150 eolr.000 t56.E78 |I9.656 r14.424 2.||4 0.lfofcurvc (t in 25) l & B.850 4.ON l44.714 134.100 . c o n dh a l f o l c u r v c { l i n 3 0 ) 100 0 o lo0 .000 101.V.t76 t24AU t 26. DrsraNTaErrr.104 0.1!4 I11.==25.iilir i t . ' r .)o 2 3 .l t 6 S .F! el E '.(^spzt()vrFr^xrNGSroHr Dtrr^Nc!) First h.t8.c.. ol R. 2 l t2 ll t5 .@ I52.t g .0l7 134.L g eE-!? ? Ta!LEE-2.tr90 il5. .1 0.000 rm.000 l@.1 l:l:l-5zlO tv. in ooDoiir.ii4l t''.E86 r07.E96 l5rt.' .000 0.m0 1t2.' .66? ||3.650 |]0.816 . i ? i .266 72. l ' .r trortrM No.00 6'r'.."i.534 t12.416 19..C.000 120.r50 9.456 1. l.650 29.94 114.25l t34.v.116 r 17.t34 t:7 l14 r50667 r5?.000 108.i.4.o0 600 m t200 M0 t400 rt)0 i6{x) Itro.stationol lirsr hrlf of rh. ot Iis! 0| (a..i+" i 3 g @ ? C : :E€: g E i i l E -.0m t64.563 11.Od r48.11.000 tr6.194 t6.L. i { i s i i € . .?Fif:glXs F *" l * i g r s i : : f'u 'i.206 Lll. 667 1t7. R.'srn.s a. ? " E'E -3 igijui*i 'ist.026 1.544 lto.40 t24..8E6 ll6.10.v4 25.

rt atsi. i.i=. : 6 ! 3 .: - g : . 9 Y f l ..p 6. P .=. ' B I : .* a P P . Fi' - *! - :...E 't :r €.i =* li ^._= 3 I +=S : : LE r : . 39i i :i E E bE "i =si =l 3.-5i r= 9= I i- i. .=i !:= . .f.: .lg i \'. e . F i F q" :r "5 s. . s l i .1 g : i I : i a . erq9 irl i. .€ . 9 . . :: I6 .I r r i:' B E+. ' .€*S9 * .'is3 = t 9.'5 !g : e3i =r..: 5 IF d- . " ii i3 ls . : " E t . i ..s e i l E5 r 3i i I i r . z.6. 8-l: !.:. F E . + . p.r : . . i. :? X a # ?1 : 3! *- i + - 3 :' 3 -z a zi 6' n . ti r' . . 5=. . : ' i. r \ \' ." 3_i -e -. ^ .'.59. b-gi '-tlxi E e . r s : + l I : l * . 9 g { "-".4. 1a FF = . :ii t5!. : . ? -j T * - " - ^ t9..iJ zz7 lg r.i l ii ' _ s i s Y oi 6 &f Ha lI:l r.a.i .s :. . F : .. . _i : r. r. i-.: :^ r : * L f A :E : s : r igd g u e K : i 3 ' l. $ & j : :9 . :.E 6 l U l . 6 ely 3e [ ii T l : - tr:b3s! c 5 h r := E - +. - g : 8 E : 3 . r .59 F z 3e i"l E q l. . + + i r . ri ?: q: .::T!pd. s F . . . .... a -'o'os:'r'E?!. q Ff i Eh o tr o: Bln " F 5 C3 3 : : r 3 I I : F a e'i:. 1. .r '-..r REi H . -B ' -. n..j i : :i . :.1 \ \ / !r==-V1 \ r " r 3 . ij .? * '-1 =..

E i .E 'i iiii $i*iaii .$+ ii II'si . . e i e : i ii:t iir:::. €lig I 1i.E ..F . iu3ir.i'iiiEl'il.= -Ei ' F * = : ' i i i . : & :s .:: I l. **.iiili. :- .' " 9 !i 3 Ei ..ii € F ic' gi :' €F'1i€g F E i i : i i eEt Ii.. E* iu l i i u s : . ? r _ !* .fs d 3 " g i = 1g aQ [. Fi rt sn F. - :z l s .?r i J i > : .g:se iti". F !i t['='93' G :' o is. F. : E r ..F B.i I iiit ir"rF u f i[ f = = e iEF i l * r i ? i e{ g 3 € i i : i € i i r. d . o ! ? | - 9 3 ! l : " - : E : a i I . I i . i : 3 : € i r + i :E i . . :a ' 1. - A .. - i s : 1 . - .F . i l I i I I I l lj : I .

l .l .t: .- .: : i .ri E6b a'7 . F i : F - r i .:: i a : ! .t i:+ {l Irr B t:: . ^ : ! 9 .ll E " ' ..si 7? 3i : i .: I 1 1 I 1 l l i i it ii .! e l e : : :i i:i i .: ' I II .

i l 'l! Ji Z... g p e I . Z)^ ez a Fre .- .cunlE lN reritS LErGrx cF 9 .i i3re :i sr ' sl i rl . r : . o : na : ? i i l \ : "Fi:F" .i I E o .\ l H*.. :.

ai3t8 ot curva rr raTFE3 lt.. l 9 f I ' p 5 6 Z t t z - i 6 a Q A3 T I ' .ll. t . i . 1 4 F z14 |trd t ..1 l l..

__L tz - ln .li ' i a :l .lalctd ot Grrlvc rr rarit3 i!ii 'r 1 i li . ie e r . .E c 1 " .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful