2n de Batxillerat Oracions subordinades substantives Les oracions subordinades substantives poden exercir les mateixes funcions sintàctiques que

farien els SN en les oracions simples (Subjecte, CD, CI, CRV, Atribut, CNom, CAdjectiu).

FUNCIONS SINTÀCTIQUES:ORACIONS SUBORDINADES SUBSTANTIVES
1. SUBJECTE  Generalment es construeix amb verbs de sentiment: interessar, molestar, preocupar, agradar, retreure... Ex. Em molesta que no truquis / Ens preocupa que facis sempre tard

 Construccions amb: ser + Atribut + Subjecte Ex. És divertit que ens reunim tots / És fàcil trobar la solució 2. COMPLEMENT DIRECTE  Verbs de dicció: dir, respondre, exposar, manifestar, afirmar, suggerir, creure, assegurar,... Ex. Li va dir si volia sortir amb ell / Va afirmar que havia tancat el pacte 3. COMPLEMENT INDIRECTE  Indica qui rep l’acció del verb de l’O.P ( normalment oració substantiva de relatiu) Ex. L’Anna repartia el fulletons a qui volia 4. COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL 1

2n de Batxillerat  Verbs que demanen preposició: recordar-se (de), negar-se (a), acostumar-se (a), confiar (en), parlar (de),... Ex. Es va negar a ser utilitzat / Confia que tot surti bé 5. COMPLEMENT ATRIBUT  Verbs copulatius ser, estar, semblar. Ex. El problema és que som ben diferents / La decisió va ser que pagués 6. COMPLEMENT DEL NOM  Noms que denoten activitat psicològica i estan relacionats amb verbs: impressió, sensació, por, confiança, temor, dubte... Ex. Tinc la impressió que demà treballarem bé / No tinc por que marxi 6. COMPLEMENT DE L’ADJECTIU  Adjectius que denoten estat d’ànim: content, segur, encantat, convençut,... Ex. Estic segur que vindran / No està acostumat que les coses li surtin bé HI HA 4 TIPUS D’ORACIONS SUBORDINADES SUBSTANTIVES: 1. Oracions subordinades substantives completives S’introdueixen amb la conjunció que, que fa la funció de subordinar la clàusula a un element de la matriu, és a dir, només fa de nexe. Ex. Que arribis tard és empipador / Voldria que signessis el contracte Observacions: • No pot anar mai precedida per l’article EL, però sí per l’expressió EL FET 2

2n de Batxillerat EX. *El que li ho comentis tu no és gaire convenient Que li ho comentis tu no és gaire convenient El fet que li ho comentis tu no és gaire convenient • No es pot elidir quan introdueix una oració que funciona de CD EX. *Preguem no trepitgin la gespa Preguem que no trepitgin la gespa • No admet cap preposició al davant. EX. *La possibilitat de que es casin és nul·la La possibilitat que es casin és nul·la *No estic d’acord amb que tornis tard a casa No estic d’acord que tornis tard a casa 2. Oracions subordinades substantives d’infinitiu Aquestes oracions es caracteritzen perquè el verb de la substantiva apareix en infinitiu i no s’introdueixen amb la conjunció que. Ex. El molesta tornar tot sol / Li va suggerir tornar ben aviat Només poden anar precedides per les preposicions A/DE això provoca que oracions que fan servir altres preposicions com en o amb quan van davant d’un infinitiu canviïn la preposició. EX. Confiem en la nostra sort Confiem de tenir sort/ confiem a tenir sort Confiem ∅ que tindrem sort A T E N C I Ó !!!

 Davant d’infinitiu tan sols s’admeten les preposicions A i DE. *Confia en cobrar a fi de mes → Confia a cobrar a fi de mes  Davant la conjunció que totes les preposicions cauen.

3

2n de Batxillerat *S’acostuma a que tot li surti bé → S’acostuma que tot li surti bé *Estic segur de que vindran → Estic segur que vindran Resum: DAVANT INFINITIU A DE EN AMB Penso en tu Penso a dir-te el + SN A DE Penso que vindràs + INFINITIU ∅ + QUE DAVANT COMPLETIU QUE

secret 3. Oracions subordinades substantives interrogatives Distingim: Directes (?)/ Indirectes Totals (sí o no)/ Parcials (obertes) Estan introduïdes per un nexe amb valor interrogatiu (qui, què, com, on, quan, si...)  Si el nexe és un pronom interrogatiu, realitza 2 funcions:  Com a nexe subordinador relaciona la clàusula amb la matriu. Nexe  Com a pronom realitza una funció sintàctica dins la clàusula. Ex. No sap què vol / Li va preguntar qui vindria a la festa  Si el nexe és una conjunció, actua simplement com a nexe. Fan funció de CD. Interrogatives total Ex. Volia saber si l’ajudaria  Si el nexe és un determinant interrogatiu ( QUIN ,QUANT i flexió: quin, quina, quants, quantes...) realitza 2 funcions:

4

2n de Batxillerat  Com a nexe subordinador relaciona la clàusula amb la matriu.  Com a determinant, determina el nom al qual

acompanya. Ex. Digues-li quants convidats has fet venir. 4. Oracions subordinades substantives de relatiu Les oracions subordinades substantives de relatiu no presenten un antecedent implícit. Això és el que les diferencia de les oracions subordinades de relatiu. QUI (genèric de persona) QUE (genèric de coses) •Du obligatòriament un d’aquests determinants: el, això, allò. Ex. Els qui acabin la feina sortiran abans / Dóna’m el que t’he demanat • En català no pot anar mai introduït per lo. EX * Lo que digui el pare va a missa, entesos?

5