You are on page 1of 2

‫‪- 1‬تصنيف القىي‬

‫‪- 1.1‬نشاط ‪:1‬‬
‫‪- 1.1‬حصيلت النشاط‪:‬‬
‫‪- 1.1‬خالصت‪:‬‬
‫أ ‪ -‬المجمىعت المدروست ‪ ٜٕ L’ensemble étudiée‬اىَغَ٘ػخ اىَنّ٘خ ٍِ عغٌ ٗاؽذ ػي‪ ٚ‬االقو ٗ اىز‪ٝ ٜ‬زٌ‬

‫اخز‪ٞ‬بسٕب ػِ ثبق‪ ٜ‬األعغبً اىَؾ‪ٞ‬طخ ثٖب ىزنُ٘ ٍ٘ض٘ع اىذساعخ ‪ٝ ٗ .‬شٍض ىٖب ة‪ } :‬اىغغٌ ‪ ,1‬اىغغٌ ‪. {... 2‬‬
‫ب ‪ -‬القىي الخارجيت ‪ ٜٕ :Les forces externes‬اىق٘‪ ٙ‬اىَطجقخ ٍِ طشف عغٌ ال ‪ْٝ‬زَ‪ ٜ‬ىيَغَ٘ػخ اىَذسٗعخ‪.‬‬
‫ث ‪-‬القىي الداخليت ‪ ٜٕٗ :Les forces internes‬اىق٘‪ ٙ‬اىَطجقخ ٍِ طشف عغٌ ‪ْٝ‬زَ‪ ٜ‬ىيَغَ٘ػخ اىَذسٗعخ‪.‬‬
‫ث ‪-‬قىي عن بعد ‪ ٜٕ ٗ :Forces à distance‬اىق٘‪ ٙ‬اىز‪ ٜ‬رؾذس ث‪ ِٞ‬عغَ‪ ِٞ‬ؿ‪ٞ‬ش ٍزَبع‪.ِٞ‬‬
‫ج ‪ -‬قىي التماس ‪ ٜٕ ٗ :Forces de contacts‬اىق٘‪ ٙ‬اىز‪ ٜ‬رؾذس ث‪ ِٞ‬األعغبً اىَزَبعخ ف‪َٞ‬ب ث‪ْٖٞ‬ب‪َٝ ٗ ,‬نِ ىٖزا اىزَبط‬
‫أُ ‪ٝ‬نُ٘ ٍَ٘ضؼب أٗ ٍ٘صػب‪.‬‬

‫أنجز التمرينين ‪ 6‬و ‪ 8‬ص ‪ 11‬من كتاب المسار‪.‬‬

‫‪- 1‬القىة الضاغطت و الضغظ ‪La force pressante et la pression:‬‬
‫‪ -1.1‬القىة الضاغطت‪:‬‬
‫أ ‪ -‬نشاط ‪ : 1‬أّغض اىزغبسة اىزبى‪ٞ‬خ صٌ اعت ػي‪ ٚ‬األعئيخ أعفئ ‪:‬‬
‫ رغشثخ ‪ّ :1‬أخز ؿشبء ٍِ اىَطبط ( ّفبخخ ) صٌ َّألٓ ثبىٖ٘اء ٗ ّؾنٌ ئؿالقٔ‪.‬‬‫ رغشثخ ‪ّ :2‬أخز ؿشبء أخش ٍِ اىَطبط صٌ َّألٓ ثبىَبء ٗ ّؾنٌ ئؿالقٔ‪.‬‬‫ رغشثخ ‪ :3‬أؽذس ػذح صق٘ة ف‪ ٜ‬اىـشبء اىََزيئ ثبىَبء ٗ الؽظ ارغبٓ اّذفبع اىَبء ٍِ اىضق٘ة‪.‬‬‫ رغشثخ ‪ٗ " :4‬ص‪ٞ‬قخ ‪ 7‬ص ‪ ٍِ 11‬مزبة اىَغبس"‪.‬‬‫‪ٍ - 1‬برا ؽذس ىشنو اىـشبء اىَطبط‪ ٜ‬ثؼذ اّغبص مو ٍِ اىزغشثز‪2 ٗ 1 ِٞ‬؟‬
‫‪ - 2‬اقزشػ رفغ‪ٞ‬شا ىَب رالؽظٔ ف‪ ٜ‬اىزغشثز‪2 ٗ 1 ِٞ‬؟‬
‫‪ - 3‬ؽذد ارغبٓ خشٗط اىَبء ٗ اىذخبُ ٍِ اىضق٘ة‪ ,‬ثبىْغجخ ىيغطؼ اىز‪٘ٝ ٛ‬عذ ثٔ اىضقت‪.‬‬
‫‪ٍ - 4‬برا رغزْزظ ف‪َٞ‬ب ‪ٝ‬خض خظ رأص‪ٞ‬ش اىق٘ح اىضبؿطخ؟‬

‫ب ‪-‬حصيلت النشاط‪:‬‬
‫‪ - 1‬ػْذ ئدخبه اىٖ٘اء آٗ اىَبء ثذاخو اىـشبء اىَطبط‪ ٜ‬فبُ شنئ ‪ٝ‬زـ‪ٞ‬ش‪.‬‬
‫‪َٝ - 2‬نِ رفغ‪ٞ‬ش رىل ثأّْب ػْذٍب ّقً٘ ثادخبه اىٖ٘اء ( آٗ اىَبء ) ثذاخو اىـشبء اىَطبط‪ ٜ‬فبُ اىٖ٘اء ( آٗ اىَبء ) ‪ٝ‬إصش ػي‪ٚ‬‬
‫اىغ٘اّت اىذاخي‪ٞ‬خ ىيـشبء ف‪ٞ‬زـ‪ٞ‬ش شنو اىـشبء اىَطبط‪ّ ٗ.ٜ‬غَ‪ٕ ٜ‬زٓ اىق٘ح ثبىق٘ح اىضبؿطخ ‪.la force pressante‬‬
‫‪ٝ - 3‬خشط اىذخبُ ( عض‪ٝ‬ئبد اىَبء ) ٍِ اىضقت ػَ٘د‪ٝ‬ب ػي‪ ٚ‬اىغطؼ اىز‪٘ٝ ٛ‬عذ ثٔ ٕزا اىضقت‪.‬‬
‫‪ّ - 4‬غزْزظ أُ خظ رأص‪ٞ‬ش اىق٘ح اىضبؿطخ ‪ٝ‬نُ٘ دائَب ػَ٘د‪ٝ‬ب ػي‪ ٚ‬عطؼ اىزَبط‪.‬‬
‫ث ‪-‬خالصت‪ّ :‬غزخيض ٍَب عجق أُ مو عغٌ ٍبئغ ‪( fluide‬عبئو آٗ ؿبص ) ف‪ ٜ‬رَبط ٍغ عغٌ أخش فبّٔ ‪ٝ‬طجق ػي‪ٕ ٚ‬زا األخ‪ٞ‬ش‬
‫ق٘ح رَبط ٍ٘صػخ رغَ‪ ٚ‬اىق٘ح اىضبؿطخ ٗ ‪ٝ‬نُ٘ خظ ربص‪ٞ‬شٕب ػَ٘د‪ٝ‬ب ػي‪ ٚ‬عطؼ اىزَبط ث‪ ِٞ‬اىَبئغ ٗ اىغغٌ‪.‬‬
‫‪1/2‬‬

‫ذ‪.‬محمد امخلري‬

‬مَب رٌ اعزخذاٍٖب ف‪ ٜ‬اىغذٗد‪ . Patm = 1 atm‬‬ ‫‪‬‬ ‫قياس الضغظ ‪ la mesure de la pression :‬ىق‪ٞ‬بط اىضـظ ّغزؼَو عٖبصا ‪ٝ‬غَ‪ٍ " ٚ‬ضـبط " ‪ٗ manomètre‬‬ ‫اىَضبؿ‪ٞ‬ظ ّ٘ػبُ ‪:‬‬ ‫ ٍضبؿ‪ٞ‬ظ ٍطيقخ ‪ :‬رق‪ٞ‬ظ اىضـظ ثبىْغجخ ىيفشاؽ‪.ٜ‬‬ ‫أنجز التمارين‪ 11-9 :‬ص ‪ 11‬من كتاب المسار‪.ٛ‬‬ ‫مثال‪ٝ :‬ش‪ٞ‬ش ٍضـبط فشق‪ ٜ‬ئى‪ ٚ‬اىق‪َٞ‬خ ‪ 2 atm‬ئرُ ق‪َٞ‬خ اىضـظ اىؾق‪ٞ‬ق‪ٞ‬خ ٕ‪.1‬تطبيقاث القىة الضاغطت‪:‬‬ ‫ئُ ىيق٘ح اىضبؿطخ ػذح ا‪ٝ‬غبث‪ٞ‬بد رٌ اعزـاله ثؼضٖب ف‪ ٜ‬ؽ‪ٞ‬برْب اى‪ٍٞ٘ٞ‬خ‪ .P= 3 atm ٜ‬‬ ‫‪ -1. P ‬ؼجش ػْٔ‬ ‫ف‪ ٜ‬اىْظبً اىؼبىَ‪ ٜ‬ىي٘ؽذاد ثبىجبعنبه " ‪.‬فجفضيٖب رزَنِ اىغ‪ٞ‬بساد ٗ عَ‪ٞ‬غ اىؼشثبد ٍِ اىغ‪ٞ‬ش فقذ رٌ‬ ‫اعزـالىٖب ػي‪ٍ ٚ‬غز٘‪ ٙ‬اىؼغالد ٗ مزىل ف‪ ٜ‬اىَؾشمبد‪ . 1 atm = 1.Patm‬غ‪:‬‬‫‪ :Paff‬اىق‪َٞ‬خ اىز‪ّ ٜ‬قشؤٕب ػي‪ ٚ‬اىَضـبط أىفشق‪.013 bar :‬‬‫ اىغْز‪َٞ‬زش اىضئجق‪ Le centimètre mercure ٜ‬ثؾ‪ٞ‬ش ‪.1‬اؽغت ‪ F‬شذح اىق٘ح اىضبؿطخ اىز‪ٝ ٜ‬طجقٖب اىٖ٘اء اىغ٘‪ ٛ‬ػي‪ّ ٚ‬بفزح ط٘ىٖب ‪ ٗ L= 1.‬محمد امخلري‬ .3‬اششػ ىَبرا ال رْنغش اىْبفزح رؾذ رأص‪ٞ‬ش اىٖ٘اء اىغ٘‪ٛ‬؟‬ ‫ّؼط‪ : g= 10 N.‬ىنِ اعزخذاٍٖب ‪ٝ‬غت اّت سافق ثؼذح ئعشاءاد ٗقبئ‪ٞ‬خ‬ ‫ىَب ىٖب ٍِ ق٘ح رذٍ‪ٞ‬ش‪ٝ‬خ رظٖش ثغالء ف‪ ٜ‬اىغذٗد ٗ قْ‪ْٞ‬بد اىـبص‪. " Pa‬‬ ‫‪‬‬ ‫ملحىظت‪ْٕ :‬بك ٗؽذاد أخش‪ ٙ‬ىق‪ٞ‬بط اىضـظ ّزمش ٍْٖب‪:‬‬ ‫ اىجبس ‪ Le bar‬ثؾ‪ٞ‬ش‪.‬‬‫ ٍضبؿ‪ٞ‬ظ فشق‪ٞ‬خ ‪ :‬رق‪ٞ‬ظ اىضـظ ثبىْغجخ ىيضـظ اىغ٘‪ ٗ ٛ‬ىيقشاءح ػي‪ٖٞ‬ب ّغزؼَو اىؼالقخ ‪ٍ Paff = P .ٜ‬‬ ‫‪ :P‬اىق‪َٞ‬خ اىؾق‪ٞ‬ق‪ٞ‬خ ىيضـظ ‪.‫‪ -1.2‬ؽذد مزيخ عغٌ طيت ‪ٝ‬إصش ػي‪ ٚ‬اىْبفزح ثْفظ اىشذح ئرا ٗضؼْبٓ ػي‪ٖٞ‬ب‪.‬‬ ‫‪2/2‬‬ ‫ذ‪.Kg-1 ٗ Patm = 1013 hPa : ٜ‬شذح ٍغبه اىضقبىخ األسض‪.1‬مفهىم الضغظ ‪la notion de la pression:‬‬ ‫‪F‬‬ ‫ّغَ‪ ٜ‬ضـظ عغٌ ٍبئغ خبسط قغَخ شذح اىق٘ح اىضبؿطخ ‪ F‬ػي‪ٍ ٚ‬غبؽخ عطؼ اىزَبط ‪ٝ ٗ S‬ؼشف ثبىؼالقخ‬ ‫‪S‬‬ ‫‪ٝ ٗ.2 m‬ػشضٖب ‪. l=1 m‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ :Patm‬ق‪َٞ‬خ اىضـظ اىغ٘‪.‬‬ ‫‪ . 1 bar = 105 Pa :‬‬‫ االطَ٘عف‪ٞ‬ش ‪ Atmosphère‬ثؾ‪ٞ‬ش ‪.‬‬ ‫رَش‪ ِٝ‬رطج‪ٞ‬ق‪:ٜ‬‬ ‫‪ . 1 atm = 76 cm Hg :‬‬‫‪‬‬ ‫الضغظ الجىي ‪ ٕ٘ ٗ : La pression atmosphérique‬اىضـظ اىز‪ٝ ٛ‬غيطٔ اىٖ٘اء ػي‪ ٚ‬األعغبً اىز‪ٝ ٜ‬الٍغٖب ٗ رجيؾ‬ ‫ق‪َٞ‬زٔ ػْذ عطؼ اىجؾش ‪.