You are on page 1of 14

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ S.C. VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L. Celula de urgenţă Nr.

____________ din ___________

NESECRET Exemplar unic

APROB Şeful Celulei de Urgenţă Director Tehnic, ing. BODO ATTILA

PLANUL
de apĂrare în cazul producerii unei situaŢii de urgenŢĂ specifice provocate de cutremure Şi/sau alunecĂri de teren

ELABORAT CADRU TEHNIC P.S.I. insp. ing. FLORIN HENTEŞ

- 2013 –
insp.ing.HENTEŞ FLORIN.- PLAN DE APĂRARE - CUTREMUR Page 1 of 14

în condiţiile legii. 3.3. înainte de declanşarea fenomenelor cauzale. operatorii economici.575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional anexa nr. autorităţile administraţiei publice.Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice CAPITOLUL 1 SCOP. 6 şi anexei nr. persoanele juridice şi persoanele fizice.ONG-uri. reprezentanţii societăţii civile .C. CARACTERISTICILE ZONELOR CU RISC RIDICAT: În baza Legii nr. este amplasat în comuna Sâncraiu de Mureş. OBIECTIVUL PRINCIPAL Obiectivul principal al prezentului plan îl constituie ansamblul acţiunilor şi măsurilor de prevenire.7 în zona cu potenţial de producere a alunecărilor de teren mediu/scăzut – mediu. după producerea situaţiei de urgenţă specifice. denumite în continuare situaţii de urgenţă specifice. instituţiile publice. prin dimensiunea urmărilor negative ce se pot produce în plan economic. intervenţia operativă. – Harta de risc insp. S. protecţie şi intervenţie imediată. ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale. zona pentru care intensitatea seismică. echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului României este de VII (exprimată în grade MSK) şi conform anexei nr. În activitatea de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă specifice participă.PLAN DE APĂRARE . 2. generată de o ruptură brutală în aceasta.. Cutremurul – este definit ca o mişcare vibratoare a scoarţei terestre.L. OBIECTIVELE: Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice sunt: 1. intervenţia ulterioară. DEFINIŢIE Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă produse de seisme şi/sau alunecări sau prăbuşiri de teren.2 şi anexa nr.R. reprezintă o activitate de interes naţional. pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acesteia.administrativă” Dimensiuni Elementele expuse direct şi indirect efectelor unei situaţii de urgenţă specifice sunt materializate grafic in Anexa nr. precum şi atribuţiile ce revin structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă determinate de cutremure/alunecări de teren.ing. pentru recuperare şi reabilitare. Viessmann Transilvania S. sunt prevăzuţi în „Criteriile şi nivelurile de gravitate minime pentru declararea ca zonă în care se instituie situaţia de urgenţă specifică la nivel de unitate teritorial . luate la nivelul operatorului economic. prevenirea şi pregătirea pentru intervenţie. de recuperare şi reabilitare necesare limitării efectelor cutremurelor/alunecărilor de teren. respectiv comitetelor locale pentru situații de urgență.HENTEŞ FLORIN. social şi de mediu .CUTREMUR Page 2 of 14 . Zonare Caracterizarea zonelor afectate de situaţia de urgenţă specifică în vederea solicitării declarării stării de alertă sau instituirii stării de urgenţă specifice.

delimitarea geografică şi declararea zonelor cu risc natural la cutremure şi/sau alunecări de teren – anexa nr. să le repare şi să le exploateze corespunzător. 10.ing. organizat la Ministerul Transporturilor.HENTEŞ FLORIN. vulnerabilităţi specifice. 4.Descriere Elementele expuse direct sau indirect efectelor unei situaţii de urgenţă specifice sunt: a) populaţia. precum şi bunurile sale mobile şi imobile. dotări şi terenuri. în detaliu.(din care potface parte şi câte un membru din partea ONGurilor cu forţe specializate şi voluntare) RESPONSABILITĂŢI ALE ORGANISMELOR ŞI AUTORITĂŢILOR CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIU Deţinătorii. să doteze construcţiile cu insp.PLAN DE APĂRARE . număr. e) reţelele de telecomunicaţii şi altele asemenea. coordonarea şi controlul acţiunilor şi măsurilor privind prevenirea şi gestionarea unei situaţii de urgenţă specifică revine Comitetului ministerial. cu orice titlu. feroviare. ferme zootehnice. clădiri pentru învăţământ şi social . salariaţii. păduri. Localizare Luarea în evidenţă a bunurilor de patrimoniu: clădiri. identificarea şi inventarierea clădirilor şi obiectivelor care pot fi afectate de seisme şi alunecări de teren. sursele şi sistemele de alimentare cu apă şi canalizare. aeroporturi. gaze.. 2 STRUCTURI ORGANIZATORICE IMPLICATE Organizarea. platforme industriale. dotări tehnologice diverse.artistice din administrarea instituţiilor publice şi private – anexa nr. precum şi mediul natural şi construit sunt obligaţi să le întreţină. terenuri dispuse pe versanţi sau având caracteristici defavorabile. Delimitare Identificarea. Efecte Luarea în evidenţă.economice. capacităţile productive: fabrici. amenajări piscicole. lucrări inginereşti. porturi. aeriene şi navale. f) mediul natural: ecosisteme. construcţiilor şi turismului. valori cultural . b) construcţiile: clădiri de locuit.culturale. c) căile de transport rutiere.. structuri sanitare. dotărilor critice şi surselor de mare risc – anexa nr. 4. de pe raza zonei respective – anexa nr.categorii. a căror avariere în caz de situaţie de urgenţă specifică poate pune în pericol populaţia. d) reţelele de alimentare cu energie electrică. CAPITOLUL. staţiile de tratare şi de epurare. 4 conform expertizării şi încadrării în clase de risc seismic. de construcţii. Construcţiilor şi Turismului. Identificarea şi inventarierea elementelor expuse .CUTREMUR Page 3 of 14 . barajele şi alte lucrări hidrotehnice etc. intravilanul localităţilor şi altele. Acţiunile şi măsurile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă specifice se realizează prin comitetul judeţean Mureş şi comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei Sâncraiu de Mureş. g) activităţile social .Preşedintele Comitetului ministerial este ministrul transporturilor.

incluzând pregătirea şi intervenţia operativă.prefect şi inspectorul şef al Inspectoratului judeţean în construcţii CAPITOLUL 3 CONCEPŢIA DESFĂŞURĂRII ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE – INTERVENŢIE Planul de apărare este documentul pe baza cărora se realizează măsurile şi acţiunile tehnice şi organizatorice preventive şi de gestionare a situaţiei de urgenţă specifice. de către Secretariatul tehnic permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Sâncraiu de Mureş şi Celula de Urgență din S. protecţie şi intervenţie este obligatorie pentru toate persoanele fizice şi juridice.. Viessmann Transilvania S. pregătire.R. la nivel naţional/local.HENTEŞ FLORIN.la nivel teritorial. a investigării de urgenţă a construcţiilor. CENTRUL DE CONDUCERE A ACŢIUNILOR Coordonarea. în baza evaluărilor efectuate. Viessmann Transilvania S. de către: -vicepreşedintele Comitetului ministerial şi inspectorul general al Inspecţiei de Stat în Construcţii .L.L.comunei. precum şi la Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “ Horea” al judeţului Mureş.C. din punct de vedere tehnic. după cum urmează: . de apărare împotriva situaţiilor de urgenţă specifice se completează şi se actualizează.alarmarea populaţiei/angajaţilor în cazul iminenţei producerii unei situaţii de urgenţă specifice este atributul structurilor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. în vederea conducerii unitare a acestora. refacerea şi reabilitarea. Modificările şi actualizările operate în planurile de apărare se comunică structurilor ierarhice ale administraţiei publice locale.aparatura de măsură şi control necesară pentru urmărirea comportării în timp a acestora. Avertizarea .R. insp. primarilor şi conducerilor administrative ale operatorilor economici şi instituţiilor publice. Aplicarea măsurilor şi acţiunilor de apărare este obligatorie pentru toate persoanele fizice şi juridice. inclusiv a dotărilor. nivelurile de risc se marchează distinct pe harta zonelor de risc şi se stabilesc măsurile necesare în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiei de urgenţă specifice. cu excepţia persoanelor fizice cu handicap şi a altor categorii defavorizate. La întocmirea sau la actualizarea planului de apărare.PLAN DE APĂRARE . participarea la acţiunile de prevenire. S.ing.alarmare a populaţiei în cazul iminenţei producerii unei situaţii de urgenţă specifice şi să organizeze activitatea de supraveghere.C. Comuna Sâncraiu de Mureş 2. Răspunderea privind întocmirea planurilor de apărare şi aplicarea acţiunilor şi măsurilor prevăzute în acestea revine prefecţilor. să instaleze sisteme de avertizare .la nivel central. intervenţie şi reabilitare conform legislaţiei în vigoare pentru fiecare domeniu. operatorului economic): 1. Planul municipiului. de către: .CUTREMUR Page 4 of 14 .

c. adoptarea unor măsuri de reamplasare a surselor secundare de risc: tehnologic şi chimic. sub coordonarea Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în scopul verificării viabilităţii planurilor de apărare şi a resurselor existente. PLANIFICAREA ACŢIUNII ETAPELE DE REALIZARE A ACŢIUNILOR A. clădiri ale instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice. dar nu mai rar de o dată pe an. rezerve de alimentare cu apă. reţele. sisteme de comunicare.teritoriale luând în considerare măsurile de eliminare/reducere a riscurilor pentru: a. e. spaţii de acces şi evacuare. protecţia şi pregătirea capacităţilor de răspuns în situaţia de urgenţă specifică. stabilirea şi aplicarea măsurilor de protecţie şi a acţiunilor de intervenţie preventivă împotriva efectelor seismelor şi alunecărilor. 8. energie electrică. combustibil.ing. staţii de pompieri . biologic.. căi de transport şi clădirile ce adăpostesc funcţiile specifice: feroviar. în apărarea şi securitatea naţională. instituţii publice etc.HENTEŞ FLORIN. 3. spaţii de adăpostire a răniţilor şi sinistraţilor. elementele expuse şi pentru realizarea de scenarii specifice credibile. spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă. studierea. clădiri care adăpostesc gaze toxice. prin serviciile specializate. h.CUTREMUR Page 5 of 14 . staţii de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură servicii esenţiale. reţele vitale de utilităţi. astfel încât să se limiteze riscul de afectare a zonelor 5. clădiri cu funcţiuni esenţiale în Sistemul Naţional de insp. planificarea dezvoltării unităţilor administrativ . în vederea diminuării vulnerabilităţii seismice. 2.. sisteme funcţionale. dotări.PLAN DE APĂRARE . monitorizarea. medicamente.Întocmirea şi actualizarea planului este controlat de reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” al judeţului Mureş periodic. a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă. populaţie. f. d. urmărirea evitării şi/sau reducerii efectelor distructive ale seismelor sau/şi alunecărilor de teren şi apariţiei unor dezastre complementare prin realizarea unor măsuri şi acţiuni de reducere a vulnerabilităţii în zonele de risc. coordonare şi conducere. rutier. 4. garaje de vehicule ale serviciilor de urgenţă de diferite categorii i. clădiri cu funcţiuni esenţiale. b. pentru a lua în considerare condiţiile locale. unităţi şi echipe cu atribuţii speciale din reţeaua medico-sanitară. evaluarea elementelor expuse la risc: construcţii. incendii. servicii de urgenţă voluntare/ private. a acţiunilor de intervenţie la clădiri de locuit. şi aerian. iniţierea şi/sau continuarea unor studii pentru culegerea şi sinteza de date şi acumularea de cunoştinţe referitoare la elementele determinante pentru hazardul seismic şi la alunecări de teren. clădiri din domeniul sănătăţii. 6. inundaţii.În perioada de prevenire a unei situaţii de urgenţă specifice 1. explozii. alimente. explozivi şi alte substanţe periculoase. j. 7. organizarea de exerciţii. g. rezervoare de apă şi staţii de epurare şi pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă specifice.

instruirea salariaţilor din zonele de risc asupra regulilor de comportare şi comunicare insp. 12.ingineri verificatori de proiecte. incluzând: a.alimente cu termene lungi de conservare.salvare: dotare şi personal instruit. execuţia lucrărilor de consolidare.apă minerală. valori cultural . b. proiectarea lucrărilor de intervenţie.Management al Situaţiilor de Urgenţă. de învăţământ etc. culturale. verificarea. asigurarea. dotări tehnologice diverse. . clădiri administrative. precum şi pregătirea şi avizarea listelor şi convenţiilor de colaborare cu persoanele autorizate .. realizarea unor acţiuni de restricţii şi interdicţii necesare în zonele de risc şi de distrugeri.ingineri experţi. c. pentru activităţile prevăzute în "Manualul pentru investigarea de urgenţă post .mijloace de transport etc. asigurarea locuinţelor de necesitate de către serviciile specializate pentru cazarea temporară a persoanelor în timpul executării consolidărilor dacă situaţia o impune. . .medicamente. 11. asigurarea logistică a structurilor de atribuţii în domeniu prezente în planul de apărare propriu: . ..fizice sau juridice .formulare şi placarde.HENTEŞ FLORIN.CUTREMUR Page 6 of 14 . lucrări inginereşti. protecţia bunurilor de patrimoniu: clădiri.. inclusiv a celor de intervenţie pe linie medicală.seism şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate" .. d.căşti de protecţie. actualizarea şi pregătirea formaţiunilor şi mijloacelor de interven ţie operativă. c. 2/1999. 10. spitale. cazarmament etc.sânge şi produse specifice. d. nominalizarea şi actualizarea stocurilor de materiale de primă necesitate: . în vederea împiedicării şi declanşării unor epidemii şi/sau epizootii.inspectori de teren.artistice din administrarea instituţiilor publice şi private.publicat în Buletinul Construcţiilor nr. f. .diriginţi de şantier. verificarea dotării cu mijloace de comunicaţii şi a stării de funcţionare a acestora. 9. . b.îmbrăcăminte şi încălţăminte. . . nominalizarea. verificarea. prin bugetul propriu. avizarea şi controlul realizării măsurilor privind activităţile de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice. privind: a. şi pregătirea prin cursuri a personalului implicat în aceste activităţi. coordonarea. 13. asigurarea acţiunilor şi măsurilor de profilaxie în zone de risc. a resurselor financiare necesare activităţii de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă specifice. . asigurarea acţiunilor de cercetare -căutare şi deblocare .ing. cu fundamentarea soluţiilor de intervenţie şi estimarea costurilor pentru clădiri de locuit. e.pentru intervenţie în caz de cutremur: .PLAN DE APĂRARE . expertizarea tehnică.

canalizare etc. . asigurarea diseminării informaţiilor: pliante. puse la dispoziţie de organismele abilitate potrivit legii. a animalelor. 4. elaborarea deciziei privind declararea stării de alertă sau instituirea stării de urgenţă specifice şi transmiterea urgentă a dispoziţiilor către forţele şi mijloacele destinate intervenţiei. 2.ing. planificarea măsurilor şi procedurilor de intervenţie operativă necesare gestionării situaţiei de urgenţă specifice şi aprobarea acestora de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Horea Mureş. de către Comitetul local/judeţean/.deplasări. educarea antiseismică a salariaţilor.CUTREMUR Page 7 of 14 . avertizare şi alarmare privind efectele seismelor şi/sau alunecărilor de teren pe amplasamente libere. 2. . întrunirea de urgenţă a Celulei de urgenţă. gaze..în etapa de incidenţă a alunecărilor de teren 3. activarea imediată. . coordonarea şi avizarea instalării şi operării în condiţii sigure a unor sisteme de urmărire. apă. insp. culegerea de informaţii de către personalul specializat.: .coptori. afişe. g.pregătirea evacuării clădirilor. B. . .sprijinirea formaţiilor de intervenţie organizate ale Comitetului judeţean şi/sau local în acţiunile de oprire. sintezei informaţiilor şi elaborarea deciziei de intervenţie. culegerea şi transmiterea datelor semnificative de la şi către Inspectoratul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Horea Mureş în vederea colectării.coordonarea serviciilor de urgenţă private aflate în subordinea instituţiilor publice.accelerografe/seismografe.HENTEŞ FLORIN. .martori de deformaţii. încălzire.PLAN DE APĂRARE . de la sistemul de alimentare cu energie electrică. . se vor lua următoarele măsuri: . broşuri. după recepţionarea informării privind declanşarea unor alunecări de teren. aplicarea prevederilor din planul de apărare şi a procedurilor acestuia. a bunurilor cât şi a anexelor. 15. În etapa de incidenţă a unei situaţii de urgenţă specifice -în caz de CUTREMUR 1. C. în construcţii publice şi/sau private. .traductori. diminuare sau de deviere a alunecării de teren cu scopul de protejare a clădirilor şi a anexelor gospodăreşti sau pentru micşorarea efectelor distructive ale alunecării de teren. . dotări ale regiilor/reţele de infrastructuri etc. După producerea unei situaţii de urgenţă specifice 1. operatorilor economici şi organizaţiilor nonguvernamentale.în cazul producerii unui dezastru. alarmarea salariaţilor asupra alunecării de teren şi informarea despre zona supusă riscului şi măsurile instituite în areal.. pentru a limita eventualele avarii sau distrugeri.deconectarea clădirilor. a Celulei de Urgenţă a societăţii şi a Centrului operativ . 4. cu respectarea prevederilor legale.analizării. 14.echipamente specifice de protecţie civilă etc. activarea imediat după seism a Celulei de Urgenţă din cadrul societăţii şi a Centrului operativ . stocării.

. 6. realizarea evaluării daunelor .teritorială. clădirile prăbuşite sau în pragul colapsului. pe baza experienţei acumulate. aplicarea prevederilor din planul de apărare şi a procedurilor acestuia.ing. gaz metan. respectând reglementările în vigoare din diferite domenii şi punerea în siguranţă provizorie potrivit priorităţilor stabilite de specialiştii abilitaţi şi luarea deciziilor de evacuare. analizării.salvarea persoanelor şi acordarea primului -ajutor. întrunirea de urgenţă a Celulei de urgenţă. 6. utilizând "Manualul pentru investigarea de urgenţă post .HENTEŞ FLORIN. populaţie şi salariaţi pe toată perioada de intervenţie şi refacere. comunicarea permanentă între autorităţi. ACŢIUNILE DE PROTECŢIE . aplicarea prevederilor din plan privind refacerea căilor de acces.economice în unitatea administrativ . investigarea de urgenţă a dotărilor proprii şi a altor instituţii din sistem. operatori economici. după caz. reţelele tehnico .. sintezei informaţiilor şi elaborării deciziei de intervenţie. 7. elaborarea deciziei privind declararea stării de alertă sau instituirea stării de urgenţă specifice şi transmiterea urgentă a dispoziţiilor către forţele şi mijloacele destinate intervenţiei. refacerea căilor de acces.seism şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate". reţelelor de utilităţi.. aplicarea prevederilor din planul de apărare şi a procedurilor acestuia pentru investigarea de urgenţă a construcţiilor. energie electrică şi termică etc. desfăşurarea intervenţiei. supravegherea factorilor de mediu. culegerea de informaţii de către personalul specializat. 3.CUTREMUR Page 8 of 14 . stocării. 9. URGENŢA a II-a 1.INTERVENŢIE 1. 2. operaţionale şi de aprovizionare afectate. după caz. deblocarea .economice.edilitare avariate: telecomunicaţii. informarea populaţiei prin mijloacele de comunicare în masă şi asigurarea comunicării cu aceasta 2. prin executarea acţiunilor planificate în etapa de prevenire a unei situaţii de urgenţă specifice. a surselor de pericol complementare şi neutralizarea acestora. transportul şi spitalizarea persoanelor accidentate. 4. desfăşurarea intervenţiei. revizuirea şi actualizarea planului de apărare. potrivit legislaţiei. capacităţilor funcţionale şi a capacităţilor operaţionale şi de aprovizionare afectate. pentru revenirea la normal a vieţii social . 6. 5. reţelelor de utilităţi etc. FAZE DE URGENŢĂ A ACŢIUNILOR URGENŢA a I-a 1. 5. culegerea şi transmiterea datelor semnificative în vederea colectării. prin executarea acţiunilor planificate în etapa de prevenire a unei situaţii de urgenţă specifice. pentru revenirea la normal a vieţii social . reţelelor de utilităţi. 5. 4. 3. 4. 8.PLAN DE APĂRARE . insp.3. 7. apă. incendiile sau exploziile produse şi/sau iminenţa producerii unor evenimente în lanţ.

cu instituţiile abilitate. GESTIONAREA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE . frecvenţe şi mijloace de telecomunicaţii. structură. precum şi pentru managementul situaţiilor de urgenţă specifice. Asigurarea şi verificarea condiţiilor de funcţionare în caz de cutremur a Celulei de urgenţă: spaţii. B. informaţiilor. incendiile sau exploziile produse şi/sau iminenţa producerii unor evenimente în lanţ. 2. distrugerile sau blocările căilor de acces. 6. 2.7. operatori economici. 7. în vederea îmbunătăţirii activităţii de reducere a riscului seismic. compatibile între ele. transmiterea informaţiilor şi a deciziilor se realizează în conformitate cu schema fluxului informaţional.decizional privind înştiinţarea.ing. clădirile prăbuşite sau în pragul colapsului. Asigurarea. 8. Această acţiune se face anual şi ori de câte ori situaţia o impune. contaminările chimice sau radioactive ale mediului. Asigurarea şi verificarea periodică a funcţionării fluxului informaţional . cu modificările ulterioare. Actualizarea componenţei nominale a Celulei de Urgenţă. Şeful Celulei de Urgenţă.INTERVENŢIE A.din societate. necesitatea deblocării . Prevenirea . în special a celor cu funcţii vitale. Stabilirea. 9. populaţie şi salariaţi pe toată perioada de intervenţie şi refacere. reţelele tehnico . aplicarea prevederilor din plan privind refacerea căilor de acces. gaz metan. a respectării prevederilor Legii nr. prin protocol. 3. Coordonarea tehnică a elaborării materialelor de educare antiseismică a salariaţilor. 8. procedează de urgenţă la inspecţia zonelor din aria lor de autoritate constatând.salvării persoanelor şi acordării primului . 5. 6. notificarea. 10/1995 privind calitatea în construcţii. transmiterea datelor. Viessmann Transilvania se activează. comunicarea permanentă între autorităţi. 4. Aprobarea actualizării sau modificării propriului regulament de organizare şi funcţionare. transmiterii deciziilor de către factorii cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu către cei interesaţi. zonele afectate şi delimitarea acestora. energie electrică şi termică etc 5. Promovarea şi dezvoltarea proiectelor parteneriale de cooperare. Intervenţia Celula de Urgenţă din S.C. 4.Protecţia Măsuri şi acţiuni în perioada de prevenire a unei situaţii de urgenţă specifice 1.CUTREMUR Page 9 of 14 .. 3. utilităţi. dotare etc.edilitare avariate: telecomunicaţii.. reţelelor de utilităţi.decizional.ajutor. apă. Şeful Celulei de U rgenţă informează operativ Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Sâncraiu de Mureş şi Comitetul Judeţean pentru Situații de Urgență Mureş (Centrul Operativ al Inspectoratului pentru Situații de Urgență județean Horea Mureş) asupra situaţiei insp.HENTEŞ FLORIN.PLAN DE APĂRARE . 7. după caz: 1. prin Inspectoratul de Stat în Construcţii. se întruneşte de urgenţă la sediul său şi îşi pune în aplicare planul propriu de apărare. a tipurilor de reţele. precum şi a prelucrării şi stocării acestora. care se utilizează şi pentru care se asigură permanenţa. Stabilirea unor programe de acţiuni pe termen scurt şi lung care cuprind măsuri privind reducerea riscului seismic al construcţiilor.

5.CUTREMUR 14 Page 10 of ..PLAN DE APĂRARE . 10. 2. salvarea şi/sau protejarea oamenilor.administrative ale operatorilor economici şi instituţiilor au obligaţia de a asigura cunoaşterea de către forţele destinate intervenţiei. 2. deblocarea . dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile. . pentru gestionarea situaţiei sunt depăşite. informarea salariaţilor şi asigurarea comunicării cu aceștia. precum şi necesarul de mijloace şi forţe de intervenţie. precum şi de către populaţie şi salariaţi. potrivit legii. 5. garajele de vehicule ale serviciilor de urgenţă de diferite categorii.salvarea persoanelor şi acordarea primului . 11. evacuarea clădirilor care nu mai prezintă siguranţă în exploatare. 4. inspectarea post situaţie de urgenţă specifică a construcţiilor avariate şi evaluarea rapidă a acestora. Dacă posibilităţile comitetului local.ajutor. 4. evacuarea şi transportul victimelor. precum şi participarea la evacuarea populaţiei. instituţiilor publice şi operatorilor economici afectaţi. a surselor de pericol complementare şi neutralizarea acestora. cazarea sinistraţilor. supravegherea factorilor de mediu. întrunit de urgenţă.ajutor medical şi psihologic.clădirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă. a modalităţilor de acţiune conform planurilor de apărare specifice. în raport de evoluţia situaţiei. aprobate. rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale insp. staţiile de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate. a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă: . 9. a propunerilor cu privire la utilizarea rezervelor materiale şi a mijloacelor pentru intervenţie. aplicarea măsurilor privind ordinea pe timpul producerii situaţiei de urgenţă specifice. . pentru: 1.construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă. evaluează situaţia pe baza informărilor operative şi constatărilor structurilor specializate organe ale administraţiei publice locale şi la solicitarea societăţii Viessmann Transilvania stabileşte măsuri de intervenţie de urgenţă pentru: 1. 3. protecţia . 8.adăpostirea persoanelor sinistrate şi acordarea asistenţei necesare.subunităţile de pompieri. Comitetul local Sâncraiu de Mureş. formularea. acordarea primului. stingerea incendiilor. asigurarea condiţiilor pentru efectuarea manevrelor de forţe şi mijloace necesare desfăşurării acţiunii de intervenţie. animalelor şi bunurilor.HENTEŞ FLORIN. după caz. Conducerile tehnico . în apărarea şi securitatea naţională. aprovizionarea cu alimente. paza şi protecţia bunurilor materiale şi restricţionarea circulaţiei în zonele afectate. 3. 12. 7. medicamente şi materiale de primă necesitate. se activează comitetul judeţean Mureş. Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă. diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale. concentrarea şi organizarea intrării în dispozitivele de acţiune a forţelor şi mijloacelor stabilite prin planul de apărare. estimând victimele şi pagubele materiale.ing.constatate. 6. transportul şi spitalizarea persoanelor accidentate.

structuri ale serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenţă.ing. b) reconstituie mijloacele materiale necesare pentru intervenţie şi refacere. sprijinul necesar persoanelor afectate. 11. formaţiuni de pază a persoanelor şi a bunurilor. Stabilirea. altele decât cele instruite special pentru situaţii de urgenţă. nominalizarea şi actualizarea stocurilor de materiale de primă necesitate: medicamente. sânge şi produse specifice. formaţiunile de voluntari ai societăţii civile specializaţi în intervenţia în situaţii de urgenţă şi organizaţi în ONG . asigurarea.administrative ale operatorilor economici. unităţile specializate/detaşamente din cadrul Ministerului Apărării. 6. E. 10. apă minerală.Reconstrucţia Stabilirea. 2. clădiri care conţin gaze toxice. listei societăţilor comerciale şi a furnizorilor de bunuri şi servicii care au în dotare utilaje pentru intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice şi încheierea cu acestea a convenţiilor pentru intervenţia imediată şi asigurarea necesarului de resurse. prin bugetul propriu. 8. explozivi şi alte substanţe periculoase. comitetul judeţean Mureş cât şi cel local Sâncraiul de Mureş. structurile poliţiei comunitare. unităţile jandarmeriei.HENTEŞ FLORIN. Forţele de intervenţie specializate sunt: 1. 3. şi acţionează conform sarcinilor stabilite pentru formaţiile de protecţie civilă organizate la operatorii economici şi societăţile comerciale în planul de apărare specific. unităţile şi formaţiunile sanitare şi de inspecţie sanitar . verificarea. formaţiunilor de voluntari. liniilor de telecomunicaţii şi reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice.CUTREMUR 14 Page 11 of . Reabilitarea Pentru restabilirea stării de normalitate. dispun aplicarea următoarelor acţiuni şi măsuri: a) acordă. reprezentanţii societăţii civile şi instituţiilor.pentru situaţii de urgenţă. precum şi conducerile tehnico .veterinară. d) pregăteşte condiţiile pentru repunerea în stare de funcţionare a operatorilor ec insp.PLAN DE APĂRARE . 9. precum şi pentru căi de transport. D. unităţile poliţiei.. cazarmament etc. 7. feroviare etc. organizaţiile nonguvernamentale specializate în acţiuni de salvare. clădiri pentru învăţământ.. îmbră căminte şi încălţăminte.incluse în planurile de apărare şi dotate cu forţe şi mijloace de intervenţie. a apei şi operatorilor energetici. 4. în stare operativă. a resurselor financiare necesare activităţii de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă specifice. unităţile pentru asistenţa medicală de urgenţă ale Ministerului Sănătăţii.unitatea specială de aviaţie. C. detaşamente şi echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate şi societăţilor comerciale specializate. 6. alimente cu termen lung de conservare. în continuare. Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei şi salariaţilor. Refacerea . c) reabilitează căile de comunicaţii rutiere. 5. Relocarea Stabilirea.limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele din dotare.uri cu activităţi specifice.

CUTREMUR 14 Page 12 of . prin Inspectoratul de Stat în Construcţii. Promovarea şi dezvoltarea proiectelor parteneriale de cooperare.. B. insp.R. Centrului operativ/secretariatului tehnic permanent. f) stabileşte din punct de vedere valoric şi cantitativ pagubele produse de situaţia de urgenţă specifică. precum şi pentru refacerea locuinţelor şi a celorlalte construcţii cu caracter public sau privat avariate sau distruse din zona afectată. în vederea îmbunătăţirii activităţii de reducere a riscului seismic. a respectării prevederilor Legii nr.C.Menţinerea condiţiilor de siguranţă Stabilirea unor programe de acţiuni pe termen scurt şi lung care cuprind măsuri privind reducerea riscului seismic al construcţiilor. în special a celor cu funcţii vitale pentru societate. 10/1995 privind calitatea în construcţii. F. g) comunică operativ cu factorii abilitaţi şi comunică permanent cu cetăţenii despre informaţi ile specifice. precum şi pentru managementul situaţiilor de urgenţă specifice. C. Umane Resursele umane sunt constituite din membrii Celulei de urgenţă din S.HENTEŞ FLORIN.L. din specialişti consultanţi şi membri Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă. Viessmann Transilvania S. Financiare Resursele financiare necesare activităţilor de prevenire. cu modificările ulterioare. Materiale Resursele materiale sunt cele prevăzute în bugetul propriu precum şi alte resurse aflate la dispoziţia Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Mureş alocate în funcţie de caracteristicile şi amploarea efectelor situaţiei de urgenţă specifice.PLAN DE APĂRARE . e) continuă investigaţia post situaţie de urgenţă specifică şi stabileşte soluţiile cadru de intervenţie pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate..onomici şi instituţiilor afectate.ing. pregătire. intervenţie se asigură de la bugetul de propriu. Asigurarea. Coordonarea tehnică a elaborării materialelor de educare antiseismică a salariaţilor CAPITOLULITOL 4 RESURSE A. CAPITOLUL 5 LOGISTICA ACŢIUNILOR Logistica acţiunilor se asigură de operatorul economic pentru acţiunile şi măsurile desfăşurate de la sediul propriu şi de către instituţiile publice şi operatorii economici cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu conform convenţiilor/contractelor de colaborare întocmite. protecţie.

Anual. precum şi asupra măsurilor luate. se realizează prin rapoarte operative. membri celulei de urgenţă. precum şi celulele de urgenţă ale unităţilor social. avertizare. participă la exerciţii generale şi aplicaţii în scopul pregătirii organelor de conducere ale forţelor de intervenţie. precum şi a tehnicii. pentru a nu crea panică în zona unde urmează a se desfăşura.HENTEŞ FLORIN.PLAN DE APĂRARE . în vederea declanşării acţiunilor preventive şi de intervenţie. Planuri şi proceduri Punerea în aplicare a Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice se realizează în concordanţă cu .decizional şi de cooperare Sistemul informaţional . pe probleme de apărare împotriva efectelor seismelor şi alunecărilor de teren. şi a populaţiei. sub coordonarea Inspectoratului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi împreună cu alte organisme abilitate. detectării. . C. conducerea comitetului local pentru situaţii de urgenţă a comunei Sâncraiu de Mureş. B. Realizarea circuitul informaţional. aproba tă prin planul propriu de apărare. insp. Informarea secretariatului tehnic permanent ale comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă asupra locului producerii situaţiei de urgenţă specifice. alarmare. 3.decizional este prezentată în anexa nr. mijloacelor şi materialelor de intervenţie aflate în dotare. Primarul. Schema de principiu a fluxului informaţional . stocării şi prelucrării datelor specifice. prealarmare.Planul de evacuare. înregistrării. precum şi a salariaţilor pentru protecţia şi intervenţia în situaţiile provocate de producerea unei situaţii de urgenţă specifice. Transmiterea informaţiilor şi a deciziilor se realizează în conformitate cu schema fluxului informaţional .CAPITOLUL 6 ASIGURAREA REALIZĂRII ACŢIUNILOR A. măsurării..ing. exerciţiile vor fi prealabil anunţate.Planul de instruire şi pregătire .Fişele de instruire periodică.decizional. comitetele judeţene organizează şi execută exerciţii aplicative pe baza unor programe adecvate pentru verificarea pregătirii tuturor forţelor de intervenţie. au obligaţia să asigure preluarea de la staţiile centrale şi locale a datelor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice. 7. notificării. evoluţiei acesteia. I nstruirea Pentru pregătirea personalului cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu.economice amplasate în zone predispuse la alunecări de teren. culegerii şi transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă specifice. efectelor negative produse.decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării. Conţinutul cadru al raportului operativ ce se transmite în timpul acţiunilor de gestionare a situaţiei de urgenţă specifice este prezentat în anexa nr. alarmării. funcţionării sistemului de înştiinţare.CUTREMUR 14 Page 13 of .

Responsabilităţile privind luarea măsurilor de apărare şi de evacuare a oamenilor şi bunurilor pe fiecare obiectiv afectat (conform Planului de evacuare în situaţii de urgenţă).decizional.PLAN DE APĂRARE . adresei şi a telefoanelor de la serviciu şi de la domiciliu..CUTREMUR 14 Page 14 of .anexă 1 Conţinutul anexei Dispoziţia privind constituirea Celuleide Urgenţă (componenţa nominală a membrilor. fax unde se pot transmite decizii. devin părţi componente ale planului de apărare . de pe raza zonei respective. funcţiei. dispoziţii.HENTEŞ FLORIN. stocul de mijloace şi materiale de apărare (modul cum se acoperă deficitul din disponibilităţi locale şi cu sprijin de la Comitetul pentru situaţii de urgenţă ierarhic superior). 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOTĂ: Anexele. protecţia civilă etc) Schema fluxului informaţional. Tabel cuprinzând forţele şi mijloacele de intervenţie şi nominalizarea unităţilor care vor interveni. insp. Situaţia resurselor.DISPOZIŢII FINALE ANEXE: Nr. Reguli de comportare în cazul producerii unui seism sau alunecări de teren.comitete judeţene/locale -. responsabilităţi şi misiuni) Procedură de urgenţă (numerele de telefon. Responsabilităţi pentru transmiterea rapoartelor informative zilnice către nivelul superior de decizie referitor la even imentul produs şi efectele acestuia. Hărţi de risc.ing. cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi. Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de seisme şi alunecări de teren. situaţii şi informaţii: primărie. poliţie. după ce au fost întocmite conform situaţiei specifice fiecărui nivel de competenţă .