You are on page 1of 28

TEHNIČKI FAKULTET U ZRENJANINU,SMER INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

SOFTVERSKO INŢENJERSTVO 1 Modelovanje softverskog sistema pomoću UML dijagrama

RENT A CAR

PROFESOR: Dragica Radosav ASISTENT: Zdravko Ivanković Januar,2012.godine

STUDENT: Robert Meheš IT131/11,vanredni

SADRŢAJ:

1.Uvod…………………………………………………………………….…str.3 2.Opis softverskog sistema u Rent a car-u……………………………….….str.3 3.Proces u Rent a car-u………………..……………………………………..str.4 4.Dekompozicija iznajmljivanja…………………………………………..…str.5 5.Dekompozicija vraćanja…………………………………………………...str.5 6.Dijagram slučajeva upotrebe (Use-Case)……………………………….....str.6 7.Dijagram aktivnosti……………………………………………………..…str.12 8.Dijagram sekvenci………………………………………………………....str.24 9.Dijagram klasa…………………………………………………………......str.26 10.Zaključak…………………………………………………………………str.27 11.Literatura…………………………………………………………………str.28

2

Sluţbenik je duţan da svakoj mušteriji uzme lične podatke i upiše ih u bazu podataka. Koristio sam dijagram slučajeva upotrebe ili Use-Case dijagram. sluţbenik mora da pregleda stanje automobile posle korišćenja. mora da poništi ugovor u računaru i izda račun mušteriji. dijagram klasa. Ako je sve u redu. Sluţbenik prilikom primanja automobila potpisuje prijemnicu i nove automobile unosi u bazu podataka za vozni park.OPIS SOFTVERSKOG SISTEMA U RENT A CAR-u Preduzeće Rent a car bavi se iznajmljivanjem automobila klijentima. Preduzeće šalje svojim dobavljačima da je spremna da uloţi novac u vozni park i dobavljači šalju svoje kataloge. Posle odabira šalje se zahtev dobavljačima za isporuku novih automobila. 3 . Posle odabira automobila. Kada sluţbenik naplati uslugu. Dobavljači šalju ugovor preduzeću Rent a car-u. Svoj vozni park mora vremenom da osveţi novim automobilima. mora da se najavi. posle čega se ugovor štampa i obe strane dobijaju po jedan primerak tog ugovora. koji mora da odgovori da li se slaţe sa uslovima ugovora. Ako mušterija ţeli da produţi ugovor.1. U slučaju da je automobil oštećen prilikom korišćenja. sluţbenik ga upoznaje sa voznim parkom dajući mu katalog automobila. Na osnovu toga preduzeće moţe stalnim mušterijama dati odreĎene beneficije kao što su popusti. da bi na osnovu toga sluţbenik bio obavešten o tome kako bi izmenio podatke vraćanja i kilometraţe. 2. obe strane se dogovaraju o troškovima i načinu plaćanja. koji se popunjava sa zahtevima mušterije i načinom plaćanja. Posle toga sledi isporuka automobila.UVOD Pri izradi ovog seminarskog rada koristio sam modelovanje softverskog sistema pomoću UML dijagrama. Mušterija mora da zove preduzeće Rent a car i sluţbeniku da broj ugovora. mušterija mora da plati troškove za popravku. dijagram sekvenci i dijagram aktivnosti. Otvara se novi ugovor. Kada mušterija vraća iznajmljen automobil. za odabir novih automobila. Kada mušterija doĎe u preduzeće Rent a car. Svaka nova mušterija se upisuje u bazu podataka da bi se evidentirali iznajmljeni automoblili. sluţbenik naplaćuje ugovorenu cenu. Svako preduzeće Rent a car mora da ima bazu podataka u koju će upisivati svoje klijente.

3. koji su pokazatelji kako objekti komuniciraju sa sistemom. 4 . Vidimo da na dijagramu postoje dva objekta. a to su klijent i sluţbenik.Proces u Rent a car-u Rent a car je predviĎen da radi sa klijentima i automobilima. Svi zahtevi i akcije su regulisani tokovima podataka.

Dekompozicija – iznajmljivanja 5. Dekompozicija – vraćanja 5 .4.

One predstavljaju funkcionalnost koju obezbeĎuje sistem. Mogu postojati dva tipa relacija izmeĎu slučajeva korišćenja: include (uključi) i exstend (proširi). koji daje merljive rezultate od vrednosti za pojedinačnog izvoĎača. Relacije include se formiraju izmeĎu novog slučajeva korišćenja i svakog drugog slučaja korišćenja koji koristi njegovu funkcionalnost. IzmeĎu izvoĎača i slučaja korišćenja moţe postojati relacija asocijacije. slučajeva korišćenja i njihovih interakcija. 6 . Dijagram slučajeva upotrebe ( USE-CASE ) Slučajevi korišćenja modeluju dijalog izmeĎu izvoĎača i sistema.6. Skup slučajeva korišćenja za neki sistem ustanovljava sve definisane načine na koje taj system moţe biti korišćen. Dijagram slučajeva korišćenja je grafički prikaz pojedinih ili svih izvoĎača. Relacija exstend se koristi da prikaţe: -Opciono ponašanje -Ponašanje koje se pokreće samo pod odreĎenim uslovima -Nekoliko različitih tokova koji mogu biti pokrenuti na osnovu izbora izvoĎača. Definicija slučajeva korišćenja glasi: slučaj korišćenja je niz transakcija koje izvodi sistem. koja se još naziva i komunikacionom asocijacijom.

Tok dogaĎaja 1. Use Case 6. Naručivanje Pimarni akter : Klijent Opis : Klijent naručuje automobil kod sluţbenika. Use Case 6. Sluţbenik pretraţuje bazu automobila i nalazi zahtevani automobil. Pretpostavke : Pretpostavimo da klijent tačno zna koja mu kola trebaju. 5. Klijent ulazi u firmu. 2. Tok dogaĎaja : 1. Opis : Sluţbenik na zahtev klijenta pregleda bazu automobila. Sluţbenik unosi kriterijume za pretraţivanje baze. 7 . Sluţbenik prenosi klijentu rezultate pretrage. Alternativni tok dogaĎaja : Sluţbenik ne nalazi automobil koji odgovara zahtevu klijenta. ekran uključen u sistem. Preduslovi : Sistem priključen na napajanje. Preduslovi : Sistem priključen na napajanje. Radno vreme još u toku. Sluţbenik pretraţuje bazu automobila i nalazi zahtevani automobil 4. Radno vreme još je u toku.6.2. Pregled automobila Primarni akter : Sluţbenik. Sluţbenik koji je na radnom mestu. sistem. Sistem prima ulazne zahteve klijenta. Sluţbenik je logovan sa svojim nalogom na sistem firme. 3. Sluţbenik koji je na radnom mestu. Sistem prima ulazne zahteve klijenta. Posledice : Porudţbina je završena. Klijent ulazi u firmu. sa zahtevima za kola. ekran uključen u sistem. 6. 4. Sluţbenik je logovan sa svojim nalogom na sistem firme 2. nakon što je izabrao automobil koji je ţeleo. Sluţbenik prenosi klijentu rezultate pretrage. Sistem povezan sa bazom podataka. On unosi tačno odreĎene zahteve u sistem. sa zahtevima za kola 3.1. Cena iznajmljivanja je visoka za klijenta. Klijent potvrĎuje porudţbinu.

Ako je automobil u bazi sistem će ga izbaciti na ekran. Sistem prima ulazne zahteve klijenta. Preduslovi : Sistem priključen na napajanje. Porudţbina za kola je uspešno završena. ekran uključen u system. 3. Pretpostavke : Pretpostavimo da klijent tačno zna koja kola mu trebaju. Dobija popust i pogodnosti za iznajmljivanje. Use Case 6. Sluţbenik pronalazi klijenta u bazi. ili je stari pri čemu dobija neki popust i pogodnosti. Pregled klijenata Primarni akter : Sluţbenik. Traţi se unos istog u bazi. 4. Samim tim i sluţbenik unosi tačne kriterijume. Sluţbenik je logovan sa svojim nalogom na system firme. što znači da je on već stara mušterija. Sluţbenik koji je na radnom mestu. Sluţbenik greši u kriterijumima i sistemizbacuje pogrešne rezultate. Posledice : Traţeni klijent je pronaĎen u bazi. sistem. pa je potrebno da se unese u bazu. jer ne postoji. Sluţbenik pretraţuje bazu sa klijentima po imenu i prezimenu. 2. Rdno vreme još u toku. Pretpostavke : Pretpostavimo da sluţbenik ne zna ko je stara. Sistem povezan sa bazom podataka. 8 . 5. Sluţbenik ne nalazi klijenta u bazi. 6. Sluţbenik je pogrešio prilikom pretrage klijenata. Alternativni tok dogaĎaja : Sluţbenik ne nalazi klijenta u bazi. Opis : Po završetku porudţbine sluţbenik pregleda bazu klijenata. a ko nova mušterija.Alternativni tok dogaĎaja : Sluţbenik ne nalazi automobil koji odgovara zahtevu klijenta. Posledice : Traţeni automobile je pronaĎen u bazi.3. Sa ciljem da proveri da li je klijent novi. Tok dogaĎaja : 1.

Tok dogaĎaja : 1. Alternativni tok dogaĎaja : Klijent odustaje od vozila. Sada u bazi imaju dva klijenta sa istim podacima. Tok dogaĎaja : 1. Sluţbenik je logovan sa svojim nalogom na sistem firme. Sistem povezansa bazom podataka.4. Pretpostavke : Nema. Uneo novog. sistem. stari klijent aţuriran u bazi. klijent. Sluţbenik odlazi da pokaţe automobil klijentu. 2. Opis : Po završetku pretrage klijenata. Opis : Po uspešnom odabiru automobila. Use Case 6. Pretpostavke : Nema. Posledice : Klijent je uspešno unešn u bazu klijenata.5. Preduslovi : Sistem priključen na napajanje. 4. Sluţbenik unosi novog klijenta u bazu. Sluţbenik predaje klijentu iznajmljen automobil.6. 9 . Potrebno je uneti istog zbog evidencije. Preduslovi : Traţeni automobil postoji u bazi. ustvari starog ako već postoji. Use Case 6. Sluţbenik zaključuje ugovor sa klijentom. Posledice : Klijent je uspešno iznajmio automobil. Sluţbenik ne nalazi klijenta u bazi. Sluţbenik koji je na radnom mestu. Sluţbenik pretraţuje bazu sa klijentima po imenu i prezimenu.Iznajmljivanje Primarni akter : Sluţbenik. Radno vreme još u toku. Alternativni tok dogaĎaja : Sluţbenik je pogrešio pilikom pretrage klijenata. unešen novi klijent. sluţbenik iznajmljuje automobil klijentu. 3. Sistem prima ulazne zahteve klijenta. 4. Unos klijenta Primarni akter : Sluţbenik. ekran uključen u sistem. 6. Sluţbenik je logovan sa svojim nalogom na sistem firme. sluţbenik uviĎa da klijenta nema u bazi. 3. 2. ugovor zaključen.

Tok dogaĎaja : 1. Sluţbenik predaje račun klijentu. Pretpostavke : Sluţbenik je ovlašćen da preuzme vozilo. klijent. 3. Klijent račun plaća. 4. klijent.7. Preduslovi : Automobil je vraćen. Alternativni tok dogaĎaja : Klijent nije vratio kola u predviĎenom roku. prazan bankovni račun. Poništava ugovor izmeĎu preduzeća i klijenta. kola su tokom korišćenja oštećena. ugovor poništen.6. 10 . Tok dogaĎaja : 1. 2. Alternativni tok dogaĎaja : Nevaţeća kreditna kartica. 5. Sluţbenik se sa klijentom dogovara o načinu plaćanja. Klijent vraća automobil u propisanom roku. Pretpostavke : Sluţbenik ima pravo da naplati na licu mesta. Opis : Pre isteka roka klijent vraća kola. Sluţbenik proverava stanje automobila. dogovoren način plaćanja.6. Posledice : Klijent je uspešno vratio automobil. Use Case 6. 3. Posledice : Klijent je uspešno platio korišćenje automobila. Opis : Vraćanje automobile. Sluţbenik pronalazi broj ugovora u bazi. Preduslovi : Iznajmljen automobil. 6. Sluţbenik pravi račun na osnovu ugovora. zaključen ugovor. Vraćanje automobila Primarni akter : Sluţbenik. proverava validnost i poništava ga. Sluţbenik je logovan sa svojim nalogom na sistem preduzeća. Use Case 6. račun napravljen. 2. Sluţbenik pravi račun i klijent isti račun plaća posle dogovora o načinu plaćanja. Plaćanje Primarni akter : Sluţbenik. dodatni troškovi. 4.

6. 3. Preduslovi : Automobil je iznajmljen. 11 . Sluţbenik na osnovu starog ugovora pronalazi klijenta u bazi. Unos novih automobila Primarni akter : Sluţbenik. Klijent traţi da mu se produţi ugovor o iznajmljenom automobilu. 6. 2. Posledice : Sluţbenik je uspešno uneo i aţurirao bazu za vozni park. automobili primljeni. 3. Unosi podatke za svako vozilo. stari ugovor vaţeći. unosi specifikacije za svaki automobil ponaosob. Produţava mu ugovor. Use Case 6. Sluţbenik je logovan sa svojim nalogom na sistem preduzeća. Sluţbenik je logovan sa svojim nalogom na sistem preduzeća. Pretpostavke : Sluţbenik je ovlašćen da produţi ugovor sa klijentom. 4.8. Tok dogaĎaja : 1. Pretpostavke : Sluţbenik ima pravo pristupa bazi za unošenje novih automobila.9. klijent. Atomobili isporučeni. 5. Tok dogaĎaja : 1. Alternativni tok dogaĎaja : Nemogućnost produţenja ugovora. automobile treba uneti u bazu podataka. Preduslovi : Zaključen ugovor sa autokućom o isporuci automobila. Aţurira bazu voznog parka. Opis : Pre isteka roka klijent traţi da mu se ugovor produţi. pošto je primio kola. Posledice : Klijent je uspešno produţio ugovor o iznajmljivanju automobila. Sluţbenik. Opis : Pošto je firma kupila nove automobile i podmladila vozni park. Unosi dodatne troškove. Use Case 6. 2. Podužavanje ugovora Primarni akter: Sluţbenik. Alternativni tok dogaĎaja : Vozila nisu isporučena.

ali i tačke odluke (decision points) i grane (ogranke). Svaka aktivnost je predstavljena zaobljenim pravougaonikom. Početnu tačku Završnu tačku Dve aktivnosti Kretanje procesa Dijagram aktivnosti 12 . dok dijagram aktivnosti ističe baš aktivnosti.DIJAGRAM AKTIVNOSTI Šta je dijagram aktivnosti? Dijagram aktivnosti je pojednostavljen prikaz šta se dogaĎa za vreme operacije ili procesa. Dijagram aktivnosti je ekstenzija (nastavak. Strelice predstavljaju kretanje od jedne aktivnosti do sledeće. automatski se prelazi na odvijanje druge aktivnosti. dijagram aktivnosti ima početnu tačku prikazanu kao bikovo oko. Na slici vidimo : 1. Dijagram stanja pokazuje stanje objekta i aktivnosti prikazuje kao strelice koje povezuju stanje. Koristi se na primer za prikazivanje poslovnog procesa ili operacije. Kad se završi odvijanje jedne aktivnosti. Pokazuje korake u operaciji ili procesu. koji su nazvani aktivnosti. 2. Kao i dijagram stanja. 4. 3. dodatak) dijagrama stanja.

a drugi skup uslova na drugu stazu treba prikazati grananje. Jedan način je da moguće staze izlaze (dolaze9 direktno iz aktivnosti. Uporedne staze 13 . Tačka u kojoj dolazi do grananja naziva se tačka odluke i moţe se prikazati na dva načina. Spajanje uporednih staza prikazuje se podebljanom porečnom linijom.ODLUKE Kad usled odvijanja aktivnosti doĎe do tačke u kojoj jedan slup uslova vodi na jednu stazu. U oba slučaja uslov koji vodi za odreĎenu stazu je u uglastim zagradama blizu odgovarajuće staze. a kasnije se opet spajaju u jednu stazu. Odvijaju se uporedno. Drugi način je da imamo tranziciju (prelaz) aktivnosti do malog dijamanta (◊) i onda moguće staze iz tog simbola. Odvajanje staza se prikazuje podebljanim linijama okomitim na tranziciju (smer u kojem se prikazuje odvijanje operacije ili procesa). UPOREDNE STAZE Uporedne staze su staze koje kreću u isto vreme.

Konkavni poligon simbolizira input dogaĎaj.SIGNALI Za vreme sekvence aktivnosti moguće je poslati signal. Kad je primljen signal uzrokuje da aktivnost zuzme svoje mesto. Simbol za primanje signala je konkavni peterokut. Konveksni poligon simbolizira output dogaĎaj. Simbol za slanje signala je konveksni peterokut. Signali 14 .

Porudžbina 15 .7. Dijagrami aktivnosti Rent a car-a Dijagrami aktivnosti 1.

Pregled automobila 16 .Dijagram aktivnosti 2.

Dijagram aktivnosti 3. Pregled klijenata 17 .

Unos novog klijenta 18 .Dijagram aktivnosti 4.

Iznajmljivanje 19 .Dijagram aktivnosti 5.

Vraćanje automobila 20 .Dijagram aktivnosti 6.

Plaćanje 21 .Dijagram aktivnosti 7.

Dijagram aktivnosti 8. Produžavanje ugovora 22 .

Dijagram aktivnosti 9. Unos novih vozila 23 .

8.Sekvencijalni dijagram aktivnosti Iznajmljivanje automobila Vraćanje automobile 24 .

Produžavanje ugovora Pretraga 25 .

Dijagram klasa 26 .9.

potom smo pravili Use Case dijagram tj. Svakom procesu je dato neko vreme koje je potrebno da se ono završi. 27 . Prvo smo kreirali bazu podataka. TakoĎe je prikazan I djagram klasa. Prikazali smo I dijagram aktivnosti koje su vezane za preduzeće Rent a car. ZAKLJUČAK Videli smo put razvoja modelovanja softverskog sistema pomoću UML dijagrama.10. dijagram slučajeva upotrebe. Sve procese smo prikazali. Dijagram sekvenci nam prikazuje proces sa tačnim vremenom korištenja.

pdf A informacije o funkcionisanju sisema rent a car-a sam dobio na : http://www.com/?gclid=CKCN8K7y-K0CFUS-zAodISs5sg 28 .11.LITERATURA Od literature sam koristio web sajt : http://www.ns.rs/nastavnici/Materijal/mat950.ac.vps.zim-rentacar.