You are on page 1of 2

‫מנהל אכיפה וזרים‬

‫מתקני משמורת סהרונים‬
‫קציעות‬

‫דע את זכויותיך וחובותיך‬

‫‪ .1‬מכוח סעיף ‪03‬ב(ז) לחוק למניעת הסתננות‪ ,‬תשי"ד‪( 1591-‬להלן‪ :‬החוק למניעת הסתננות) אשר‬
‫תוקן לאחרונה‪ ,‬הרינו לפרט להלן את זכויותיך וחובותיך‪.‬‬
‫‪ .2‬כניסתך לישראל נעשתה בהסתננות שלא כדין ובכך עברת עבירה על החוק למניעת הסתננות‪,‬‬
‫תשי"ד‪ ;1591-‬בשל כך הוצא כנגדך צו גירוש מישראל‪.‬‬
‫‪ .0‬מכוח חוק זה‪ ,‬תשהה במשמורת עד לגירושך מישראל‪ ,‬ככל שיוחלט שלא לשחררך על פי אחת‬
‫מהעילות הקבועות בחוק‪ .‬ככלל‪ ,‬החוק מסמיך את מדינת ישראל‪ ,‬על פי שיקול דעת‪ ,‬להחזיקך‬
‫במשמורת אף למשך מספר שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬גירושך מישראל יבוצע רק לאחר שעובד מדינה בכיר יקבע כי ניתן לעשות כן בהתחשב בנסיבותייך‬
‫האישיות ובמדינת היעד לגירוש‪.‬‬
‫‪ .9‬במהלך שהותך במתקן משמורת מחויבת מדינת ישראל לאפשר לך תנאים הולמים אשר ימנעו‬
‫פגיעה בבריאותך או בכבודך‪.‬‬
‫‪ .6‬במהלך שהותך במשמורת הנך נדרש לשתף פעולה עם הרשויות בכל הליך שנדרש לצורך בירור‬
‫זהותך ולצורך גירושך מישראל‪.‬‬
‫‪ .7‬לממשלת ישראל נתונה הסמכות ליישם את החוק למניעת הסתננות כנגד כל מסתנן שהסתנן‬
‫לישראל במועד כלשהוא‪ .‬כנגד מסתננים אלו יוצא צו גירוש והם יועברו למתקן משמורת‪,‬‬
‫זכויותיהם וחובותיהם יהיו דומים לאלו של מי שהושמו במשמורת עם הסתננותם לישראל‪.‬‬
‫‪ .8‬למסתנן שנכנס לשטח מדינת ישראל שלא כדין אין מעמד חוקי בישראל ‪ ,‬אין לו זכות לשהות‬
‫בישראל וחל עליו איסור לעבוד בשטח מדינת ישראל‪.‬‬
‫‪ .5‬כיום לא אוכפת מדינת ישראל את איסור ההעסקה ביחס למעסיקים של שוהים בישראל מכוח‬
‫מדיניות אי הרחקה זמנית‪ ,‬אך בימים אלו בוחנת ממשלת ישראל מחדש מדיניות זו ושוקלת‬
‫לאכוף את האיסור על העסקת מסתננים ללא אשרת עבודה וזאת במקביל לאפשרות כי נתינים‬
‫אלו יועברו למתקני שהיה‪ .‬כפי שהתחייבה המדינה לבית המשפט‪ ,‬על כל שינוי בעניין זה תבוא‬
‫הודעה מראש‪.‬‬
‫‪ .13‬באפשרותך להגיש בקשה לקבלת אשרה ורישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל אשר‬
‫תיבחן בזמן שהותך במשמורת‪ .‬פרטים אודות אופן הגשת הבקשה מפורסמים באגף בו תשהה‪.‬‬
‫‪ .11‬בשבועות הקרובים צפוי להיכנס לתוקף במדינת ישראל חוק חדש המונע מאזרחי מדינות זרות‬
‫שהסתננו לישראל להוציא כסף אל מחוץ למדינת ישראל‪.‬‬
‫מ תקני משמורת סהרונים‪ ,‬קציעות טל ‪, 80-9483056 :‬‬
‫פקס‪80-9448558 :‬‬

‫מנהל אכיפה וזרים‬
‫מתקני משמורת סהרונים‬
‫קציעות‬

‫‪ .12‬הוצאת כסף שנתקבל על ידי מסתנן לישראל אל מחוץ למדינת ישראל על ידי אדם אחר תיחשב‬
‫עבירה פלילית למעט אם ניתן לכך היתר מיוחד‪.‬‬
‫‪ .10‬מסתנן יוכל להוציא כספים ממדינת ישראל רק עם עזיבתו את מדינת ישראל‪ .‬סכום הכסף‬
‫שמסתנן יוכל להוציא תהיה מוגבלת ביותר‪ .‬כספים שיוצאו שלא כדין עלולים להיתפס על ידי‬
‫המדינה בהתאם לחוק‪.‬‬

‫מ תקני משמורת סהרונים‪ ,‬קציעות טל ‪, 80-9483056 :‬‬
‫פקס‪80-9448558 :‬‬