You are on page 1of 2

_

_
j
_
_
,
¡

Intro
g
¸

, , ,

,
,

,
, ,

,

, , ,

,
,

,

, ,

,

, , ,

,
,

,
,
´
_
_
.
,

,
,
¸

,
,
,
,

,
,
,

¸

,
,
,
, ,

l
l
l
l
l
`
`

1

_
_
j ,

,
.

,
,

,
,
,

,

,

,

.

,
,
,
,

,

,
,
,
,
¿
.

,
,
,
,

,
,

,

¡,
¡,
´
¸

,

,

` ¸

,

,

,

,

¸
,
,
¡ ¸

¸
¡ ¸
¸
¡ ,
¡ ,
,
,

,

,
,
,

7

_
_
j
¸
rit
.
¡¸

a
tempo

,
, , ,

,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
¸

¸

,
, ,

, ,
,
´
¡¸
¸
¸

¸
¸

¸
¸
¸

¸
¸
¸

,

,
,
,

,

¸
¸

¸

13

_
_
j
,

.

, ,
, ,

`
,

,
,

¸
¸
¸

,

, , ,

,
,

,
,

,
,
,

,

,
,
,
,
´
¸

¸
¸
¸
¸

¸
¸ ,
,
,

, ,
,
,
,

,
,
,

,

,
,

, ,
,

,

,
,
,

,
,

19

_
_
j
,

,
,
,

, ,

,
,

,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
, ,

,

,
,
,
,

,
, ,

´
,

,

,
,
,
¸

¸

,
,
,

,

,
, ¸
¸

¸

,
,
,
, ,

25

_
_
j
,

,

,
,
,

,
,
, ,

,

,
,

,
,
,

,
,
, ,

,

,

,
,
,
¸

´
¸

,

, ,
,

,
,

,
,
¸

¸

,

,

,
,

31

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Pls đừng sao chép :)
Bằng Kiều ft. Lam Anh
hợp tác cùng
Thích Ăn Đủ Thứ
1
_
_
j
¸

¸
,

¸
,

, ,

,
,

,
,
,
,

,

,
, ¸

,

, ,

, ,
,
´
¸

,

,

,
,
,

,

,

,
,

,

,
,
,
,
,

,
,
,

,
,
,

,
,
,
,

37

_
_
j
,

,
.

,
, ,

`
,

¸

,

, , ,

,
,

,
,

,
,
,

, ,

,

¸
´ ,

,
,

,
,

,
,
,

,
, ,
,

,
,
,
,

,
,
,

,

, ,
,

,

,
,
,

,

,
,

,

43

_
_
j
,

,
,
,

¸
,

,
,

,
,
, ,

,
.

,
,
,

,

,
-
¸

¿
¸
,

´

,
,
,
,
´
,

,
,

,

,
,

,

,

,
,
,
,

,

¸

.
.
.
.
¸

¸

¸
¸
¡

,
,

49

_
_
j
legato
,

,
,
, ,

,
, ,
,

,
,

,
,
,

,
,

,

,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
, ,

,

,
,
´

,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,

,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,

,
,
,

55

_
_
j
,
,

.

,
,
,
,
,
,
,
,

, ,

,
,
,
,

,

,
,
,
,
, ,

,

,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,

,
,

,

,
,
,
,
´

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,

legato

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,

61

_
_
j
,

,

,
,
,
,
,
,

,

,

,
,

,
, ,

,

rit.
,

,
-
a tempo
¸

¸
´
,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,

,

,
,

,

,
,
,

,
, ,
,
,

,

`
¸

67

1
1
1
1
1
2