În contextul procupărilor pentru modernizarea învăţământului, pentru racordarea lui la cerinţele epocii contemporane, cele destinate ridicării calităţii

învăţământului matematic ocupă un loc prioritar. Introducerea, încă de la baza învăţământului, a unor concepte de mare generalitate, concepte unificatoare pe tot parcursul învăţării matematicii, nu presupune doar achiziţionarea acestora ca entităţi independente, ci cultivă o nouă posibilitate de a gândi şi de a înţelege matematica prin: cunoaşterea modurilor fundamentale de organizare a entităţilor matematice, sesizarea relaţiilor fundamentale şi a proprietăţilor acestora, cunoaşterea dinamicii relaţiilor şi a clasificărilor matematice. Matematica modernă ia deci în consideraţie ansamblul structural al ştiinţelor matematice, principiile fundamentale, relaţiile dintre entităţile matematice. În noile programe şcolare de matematică specifice şi altor sisteme de învăţământ a fost introduse concepte generale cu caracter unificator ca: structură, mulţime, relaţie ş.a., interpretate în spiritul logicii disciplinei matematice. În lumea întreagă se consideră că , pentru a-i dezvălui copilului încă de la început caracteristicile matematicii moderne şi pentru a-l învăţa să gândească în spiritul ei, conceptele de număr natural, operaţii cu numerele naturale trebuie fundamentate pe conceptul general de mulţime. Cercetări experimentale axate pe domeniul predării-învăţării matematice au ajuns între altele la concluzia că cele trei structuri fundamentale ale ştiinţei matematicii (algebrice, de ordine, topologice), corespund structuri elementare ale inteligenţei şi, în consecinţă didactica învăţământului matematic trebuie să se bazeze tocmai pe organizarea progresivă a acestor structuri operatorii. Pentru a putea pregăti şi desfăşura eficient lecţiile introductive în studiul numerelor naturale, considerăm necesară cunoaşterea de către învăţător a câtorva noţiuni, relaţii, metode şi algoritmi toate formând aşa-numitul model matematic al teoriei numerelor naturale. Necunoaşterea sau aplicarea incorectă a acestora de către învăţător creează la elevi reprezentări greşite asupra mulţimilor numerice, îngreunând procesul de însuşire corectă a noţiunilorşi relaţiilor matematice a limbajului matematic. Există în general, două puncte de vedere sau două perspective asupra formării conceptului de număr natural: primul are ca punct de plecare noţiunea de corespondenţă între mulţimi finite, iar cel de-al doilea noţiunea de succesiune. Pentru a contura conceptul de număr natural vom porni de la noţiunile de mulţime şi de relaţie.

Se numeşte număr natural cardinalul unei mulţimi finite. Înseamnă că mulţimile sunt împărţite de relaţia de echipotenţă „~” în clase disjuncte. Introducerea conceptului de “număr natural” impune ca etapă premergătoare. 2. Este simetrică adică. copiii sunt capabili să stabilească corespondenţa între elementele a două mulţimi şi să exprime această activitate prin cuvintele: “mai multe”. Relaţia de echipotenţă are următoarele proprietăţi: 1. 3. dacă A~B şi B~C=>A~C Relaţia de echipotenţă fiind reflexivă. simetrică şi tranzitivă este relaţie de echivalenţă. Este etapa pregătitoare în vederea însuşirii conceptului de “număr natural”.2. pe care le vom numi clase de echipotenţă.”tot atâtea” elemente. defininţia noţiunii de număr cardinal este foarte abstractă şi este clar că. elevii vor deveni conştienţi de modul în care se stabileşte corespondenţa a două mulţimi (element cu element). dacă A~B=>B~A.. Relaţia de echipotenţă este reflexivă. Plecând de la aceste activităţi de comparare a mulţimilor.. După cum se observă. etapa oparaţiilor concrete. iar activitatea matematică reproduce spaţiul fizic în care aceştia se dezvoltă. contactul cu noţiunea de “număr natural” se produce de timpuriu. Acest fapt îl scriem astfel: „ A~B” şi citim mulţimea A este echipotentă cu mulţimea B. adică A ~ A. La vârsta de 7 ani. prin contactul direct cu mulţimi finite ale căror elemente sunt obiecte concrete. familiarizarea elevilor cu noţiunea de echivalenţă. Ei învaţă îndeosebi prin intuiţie şi manipulare directă de obiecte concrete. Se numesc cardinale. clasele de echipotenţă determinate de relaţia „~”. Mulţimea numerelor naturale este mulţimea pe care o notăm cu N şi este formată din următoarele elemente: N={0. ea nu poate fi introdusă astfel la copiii mici. Este tranzitivă adică.1.4. Se impune ca învăţătorul să înţeleagă foarte bine semnificaţia noţiunii de aspect cardinal care stă la baza noţiunii de număr natural..”mai puţine”. La şcolarul mic.} Mulţimea numerelor naturale este „ materia primă” cu care lucrează şcolarul mic. Vom spune că cele două mulţimi sunt echipotente dacă există o bijecţie f a mulţimii A pe mulţimea B. . Conceptul de “număr natural” este fundamental în matematică şi are o importanţă practică.Fie A şi B două mulţimi. în nici un caz. Problema care se pune este cum trebuie introdus acest concept la micii şcolari.3.

În învăţământul clasic.Odată cu orice număr n. Pentru a cerceta proprietăţile numerelor naturale ar fi foarte incomod să se facă mereu apel la clase de mulţimi. Orice număr natural n are un singur succesor n‘. .Îl conţin pe 0. 5. 0 nu este succesorul nici unui număr. 2.La conceptul de “număr” elevul ajunge aşadar progresiv. Încă din cele mai vechi timpuri omul a trebuit să compare diferite mulţimi de obiecte ( de exemplu pietre. 0 este un număr natural. formarea noşiunii de număr natural s-a făcut aproape exclusiv pe baza conceptului de succesiune. . câini. Astăzi acest lucru se face prin numărarea şi compararea numerelor obţinute ca rezultate ale numărării.) pentru a vedea care mulţime conţine mai multe obiecte . pe bază de succesiune. Înregistrarea în scris a numărului. 3. săgeţi. după o perioadă pregătitoare. conţine şi orice succesor n‘. Giuseppe Peano ( 1858-1932) a arătat în anul 1891 că toate proprietăţile numerelor naturale rezultă din următoarele cinci axiome care îi poartă numele. de numărare a elementelor unei mulţimi. reprezintă o etapă superioară a procesului. Mulţimea numerelor naturale este cea mai „mică” mulţime cu proprietăţile: . Două numere distincte au succesorii distincţi. ca o clasă de echivalenţă a unei mulţimi cu o mulţime dată. de constituire de mulţimi după criterii date. Axiomele lui Peano sunt: 1. Astfel se formează noţiunea de număr cardinal. Activităţile de stabilire a corespondenţei element cu element a mulţimilor urmăresc să dezvolte la copil înţelegerea conţinutului esenţial al conceptului de număr. bărbaţi etc. adică la definiţia numerelor naturale. Copilul dobândeşte o noţiune cu un grad mai mare de generalizare şi devine capabil să cunoască mai profund relaţiile dintre obiectele şi fenomenele lumii înconjurătoare. 4. Toate mulţimile care pot fi ordonate complet în acest fel au o proprietate comună. femei. anume aceea că au acelaşi număr de elemente. a semnului grafic al numărului. introducerea simbolului. perioadă în care este iniţiat în activităţi de compunere şi punere în corespondenţă a mulţimilor pentru a depista ideea de mulţimi echivalente sau mulţimi cu tot atâtea elemente. de transpunere prin simboluri a elementelor unei mulţimi.

se poate alcătui o ierarhie a elevilor într-o clasă stabilind cine este primul la învăţătură. mai mic).). introducerea simbolului sau a semnului grafic al numărulu. pentru scrierea lor. sau ca medie generală etc. c) Înţelegerea semnificaţiei reale a relaţiei de ordine pe mulţimea numerelor naturale şi a denumirilor corespunzătoare (mai mare. ca o clasă de echivalenţă a mulţimilor finite echipotente cu o mulţime dată. Elevii trebuie să înţeleagă că relaţia de ordine pe mulţimea numerelor naturale nu este dată de denumirea lor. reprezintă o etapă superioară a procesului de abstractizare. cine este la doilea. e) Citirea cifrelor de tipar şi scrierea cifrelor de mână. Însuşirea conştientă a noţiunii de număr se fundamentează pe : a) Înţelegere de către copil a numărului ca proprietate a mulţimilor cu acelaşi număr de elemente. trebuie să i se acorde o atenţie deosebită.a. Numărul de ordine ataşat într-o asemenea succesiune se numeşte număr ordinal. (sau la o disciplină.m. În această perioadă este iniţiat ăn activităţi de compunere şi punere în corespondenţă a mulţimilor pentru a desprinde ideea de mulţimi echivalente sau mulţimi care au acelaşi număr de elemente. este perioada când aceştia încep să folosească cuvintele pentru denumirea numerelor şi a cifrelor. Înregistrarea înscris a numărulu. Acesta este primul contactal copiilor cu matematica. de constituire.după anumite criterii. care de multe ori se învaţă mecanic. b) Înţelegerea locului fiecărui număr în şirul numerelor de la 0 la 10.Necesitatea de a stabili o ordine în interiorul unei mulţimi a condus la aspectul ordinal al numărului natural. ş. Copilul dobândeşte astfel o noţiune care are un grad mai mare de generalizare şi devine astfel capabil să cunoască mai profund relaţiile dintre obiectele şi fenomele lumii înconjurătoare.d. La conceptul de număr natural elevul ajunge progresiv şi după o anumită perioadă pregătitoare. ci . de exemplu rezultatele la învăţătură exprimate prin mediile obţinute. de transpunere prin simbolri a unei mulţimi. Primele zece numere constiuie fundamentul pe care se dezvoltă ulterior întregul edificiu al gândirii matematice a copilului şi. de aceea. al treilea. de submulţimi date. d) Cunoaşterea cifrelor corespunzătoare numărului. de numărare a elementelor. Activităţile de stabilire a corespondenţei element cu element a mulţimilor urmăresc să dezvolte la copil înţelegerea conţinutului esenţial al noţiunii de număr. După un anumit criteriu.

Dificultăţile sporesc fiindcă el trebuie să realizeze o legătură strânsă şi reversibilă între trei elemente: conceptul numeric. de reconsiderare în spirit creator a oricăror aspecte contribuie la pregătirea copilului pentru a face faţă provocărilor în lumea din ce în ce mai complexă. exprimarea sa verbală şi semnul grafic. Primele zece numere constituie fundamentul pe care se dezvoltă ulterior întregul edificiu al gândirii matematice a copilului. de cele mai multe ori. dificultăşi de ordin psihologic pentru copil. aşa cum litera reprezintă semnul sunetului.a. Scrierea numerelor ridică. Ş. Clasa tuturor mulţimilor echivalente cu mulţimea cu un singur element este număr natural 1.d. Clasa tuturor mulţimilor echivalente cu mulţimea cu două elemente este număr natural 2.m. individuală sau colectivă. . unele chiar mai mari decâ greutăţile pe care el le întâmpină când învaţă să scrie primele semne ale alfabetului. Consider că iniţiativa.de relaţiile „mai mic” sau „mai mare” care se stabilesc între numere şi care corespund relaţiilor : „mai puţin” sau „mai mult” între mulţimile ce reprezintă numerele date. Cifra reprezintă semnul numărului. Aspectele surprinse în rândurile de mai sus nu constituie o reţetă rigidă în formarea conceptului de “număr natural”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful