PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: uputstva i dokumenta - Design N2

http://www.designn2.com/projektna-dokumentacija-uputstva-i-dokumenta

Search this site

Sadržaj:
Početna strana Galerija Usluge LEGALIZACIJA: Uputstva i dokumenta PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: uputstva i dokumenta PROJEKTOVANJE ENTERIJERA Reference Prodaja stanova Kontakt

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: uputstva i dokumenta

Izmene Zakona o planiranju i izgradnji pred Vladom
Grañevinska dozvola, novom izmenom Zakona o planiranju i izgradnji, prestaje da važi ukoliko u roku od pet godina ne bude izdata upotrebna dozvola za taj objekat. U Ministarstvu navode da ovom izmenom žele da utiču na to da se započeti objekti brzo završe i upišu u evidenciju nepokretnosti. Za potrebe investicionog i tehničkog održavanja biće dovoljno dostaviti tehnički opis i popis radova, kao i dokaz o imovini. Po rečima pomoćnika ministra Aleksandre Damnjanović - Petrović, smanjena je potrebna dokumentacija, vreme i troškovi izrade, i dodaje da je propisan rok od osam dana za izdavanje te dozvole. Za detaljnije informacije vezane oko potrebnih procesa i koraka za izradu potrebne tehničke dokumentacije više u daljem tekstu, ispod linkova sa komentarima i analizama informacija.

AKTUELNI PROJEKTI

Na sledećim linkovima su dati aktuelni Zakoni i Pravilnici:

- Zakon o planiranju i izgradnji - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji - Pravilnik o opštim pravilima urbanističke regulacije i parcelacije

Za sva potrebna dopunska objašnjenja vezana za potrebnu dokumentaciju ili detalje, obratite se našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim potrebnim savetima i informacijama.

Kontakt

Proces projektovanja i izrade potrebne projektne dokumentacije
Projektna dokumentacija, Idejna skica, Idejni i Glavni Projekat, kao finalni proizvodi koje izrañujemo za Vaše objekte, predstavljaju tehničke elaborate sa grafičkim prilozima i prikazima svih

1 од 6

2/20/2013 11:40 PM

IDEJNE SKICE. koja nakon prezentacije i konsultacija sa Vama. Batajnica. tehnicki izvestaj. projektovanje gradjevinskih objekata. listi potrebnih dokumenta. Link ka tabelarnom prikazu svih procesa izrade tehničke dokumentacije.designn2. kao i moguće potrebe vezane za tehničke odreñene uslove (teretane. radi se dalja korekcija. Ako niste zadovoljni sa nečim. prikaza. osnove iz časopisa ili postojećih projekata. Rezultat ovog predstavlja kombinaciju Vaših ideja. ugostiteljske i turističke objekte). moraju se poštovati zakoni i pravila struke. gradjevina. Surčin. konstrukcije. Nakon sagledavanja Vaših želja. kao i procesa izgradnje i uknjiženja objekata IDEJNO REŠENJE. adaptacija. spratnost. projektni biro. a sve u cilju dobijanja potrebne LOKACIJSKE DOZVOLE. potreba i našeg iskustva. četvrta faza je izrada GLAVNOG PROJEKTA. peta faza je izrada IZVOĐAČKOG PROJEKTA. Prodaja stanova! · · · treća faza je izrada IDEJNOG PROJEKTA.Design N2 http://www. geometar. koje mogu biti skice. odnosno funkcije objekta. željene materijale. rekonstrukcija. mi ćemo biti u mogućnosti da Vam ponudimo idejna rešenja. Rakovica 2 од 6 2/20/2013 11:40 PM . nije obavezna dokumentacija. U njemu se definiše broj. sve dok ne budete zadovoljni i Vi ali i Mi. radionice.PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: uputstva i dokumenta . mogući raspored željenih prostorija.legalizacija. radionice. i poslovanja sa unapred dogovorenim maksimalnim brojem varijanti i izmena. namena. Zemun. i sastavljenog Projektnog Zadatka. koji je osnova za dalji proces projektovanja. pravi se Projektni Zadatak. mogu da se modifikuju do željenog rezultata. garaže) ili neke specifične radne prostorije (ordinacije. legalizacija objekata. kao i način i vrsta gradnje. ova faza se za neke vrste objekata nije obavezna. IDEJNA SKICA Na osnovu Vaših želja. 10% popusta! · šeta faza je izrada PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA.com/projektna-dokumentacija-uputstva-i-dokumenta potrebnih osnova. a kasnije u dobijanja UPOTREBNE DOZVOLE. arhitektura. 10% popusta! www. fotografija. Ledine. Proces projektovanja se sastoji iz više faza: · prva faza je izrada IDEJNOG REŠENJA. polaznog rešenja u procesu projektovanja. geodetski snimak. · druga faza je izrada SITUACIONOG PLANA. sa pratećim pravnom i tehničkom dokumentacijom. obavezna dokumentacija samo u slučaju odstupanja od Glavnog Projekta. bazene. veličina. jer. preseka. osnova. kotlarnice. koja ne moraju biti konačna. ipak. projekata. obavezni deo. Beograd. a sve u cilju postizanja idealne ravnoteže izmeñu Vaših potreba i mogućnosti. projektovanje. bitan proces radi sagledavanja potreba i mogućnosti. a radi TEHNIČKOG PRIJEMA objekta. želja. enterijer. besplatna legalizacija. mehaničarske radnje. detalja i elemenata. skica. a naravno.

.izradom ANIMACIJA. koji sadrži obračun NETO i BRUTO površina. LOKACIJSKU DOZVOLU više ne bi trebalo odstupati od dozvoljenih (traženih) dimenzija i spratnosti objekta jer ćete. 5.designn2. izračunatim grañevinskim i urbanističkim parametrima. IDEJNI PROJEKAT Za neke objekte nije obavezna izrada Idejnog Projekta. tj. Bolje je unapred “igrati se na papiru”. definišu se spoljne mere objekta. . 3. sa definisanim veličinama i visinama. zavisi od lokacije i pozicije objekta). mi nudimo obradu i prezentaciju 3D modela Vašeg budućeg prostora na više načina: . Sa njim i pratećim tehničkim opisom. grejanja ili energetskog snabdevanja. Ova faza veoma važna jer kada jednom dobijete URBANISTIČKE USLOVE. instalacije vodovoda i kanalizacije. formira grañevinsku parcelu (u slučaju kada parcela nije zavedena kao gañevinsko zemljište). poput kretanja kroz moderne 3D video igre. možda daju inspiraciju za Vaše buduće projekte. izdata od strane Republičkog geodetskog zavoda (katastra u okviru pripadajuće Opštine). 1. Prednost današnje 3D tehnologije tu stoji Vama na usluzi. a kada se doñe do kvalitetnog rešenja. tj Zahtev za izdavanje LOKACIJSKE DOZVOLE.com/projektna-dokumentacija-uputstva-i-dokumenta Na osnovu idejne skice. Može se preći odmah na izradu Glavnog Projekta. Pogledajte galerije na našem sajtu. odnosno zakupa na grañevinskom zemljištu.Design N2 http://www. . Prilizi koji su potrebni uz Zahtev su sledeći: . ne starija od šest meseci. prema Zakonu o planiranju i izgradnji. Pošto dobijete LOKACIJSKU DOZVOLU. možete unapred videti kako će izgledati Vaš objekat. Vi podnosite Zahtev za izdavanje AKTA O URBANISTIČKIM USLOVIMA. 3 од 6 2/20/2013 11:40 PM .izvod iz katastra podzemnih instalacija (nije obavezna stavka. sa unapred odreñenom trasom kretanja kamere. ovog Zakona.PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: uputstva i dokumenta . . u protivnom. morati raditi nove uslove (a samim tim i kompletnu projektnu dokumentaciju). oblikom i materijalima. usvojiti ga kao konačno.dokaz o uplati administrativnih taksi Podnosilac zahteva je dužan. potrebno je prikupiti sve potrebne prethodne uslove (uslove za elektro instalacije. Preuzmite i isprobajte! Istražite virtuelni 3D model! Pružamo Vam priliku da se prošetate kroz Vaš objekat pre nego što ga napravite! Skinite ovde primer 3D modela Skinite ovde uputstvo za kretanje kroz virtuelni objekat SITUACIONI PLAN U SITUACIONOM PLANU.fotorealističnim perspektivnim prikazima .sa svim potrebnim osnovama. primenjeni konstruktivni sistemi i načini gradnje sa materijalizacijom.kao i izradom virtuelnog 3D modela. tj. spratnost i željni položaj objekta na pripadajućoj parceli. osim u slučajevima predviñenim članom 69. Galerijski primeri i reference 1 Galerijski primeri i reference 2 Galerijski primeri i reference 3 Pored standardnih 2D prikaza.kopija plana katastarske parcele. mi izrañujemo Idejno Rešenje. i 6. da pre podnošenja zahteva za izdavanje lokacijske dozvole. kroz koji je moguće kretati se bez unapred odrañenih putanja.RENDERIMA. St. .dokaz o pravu svojine.

Radi se i Glavni Projekat vodovoda i kanalizacije kao i Glavni Projekat Elektro instalacija. i ostala potrebna mišljenja potrebna za izradu GLAVNOG PROJEKTA. u projektu ćete dobiti predmer i predračun sa količinama potrebnih materijala. Dat je primer rada sa varijantama: GLAVNI PROJEKAT U slučaju kada se radi projektna dokumentacija sa IDEJNIM PROJEKTOM.designn2. da nije pogoršana upotrebljivost susednih objekata. armature… U ovom projektu se definiše način obrade i upotreba pojedinih upotrebljenih materijalia. moguća geomehanička ispitivanja. procenjena vrednost objekta. instalacije vodovoda i kanalizacije. tehnoloških procesa i ostalo). održavanja i dr. namenu objekta.) Tokom izrade IDEJNOG PROJEKTA. Ako ste se u meñuvremenu predomislili u vezi nekih elemenata ili niste zadovoljni sa nekim elementima. moguća geomehanička ispitivanja.noseće konstrukcije. tim projektanata.PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: uputstva i dokumenta . tj. potrebne tehničke i sanitarne uslove kao i moguće uslove Zavoda za zaštitu spomenika. nama vraćate jedan overen primerak IDEJNOG PROJEKTA. Može se preći odmah na izradu Glavnog Projekta. nakon dobijanja REŠENJA: ODOBRENJE ZA IZGRADNJU. izglede). greda. izbor grañevinskih materijala. statičku analizu glavnih nosača . krećemo u proces izrade Idejnog Projekta. organizacioni elementi izgradnje. izbor konstrukcijske koncepcije objekta i statička i dinamička provera glavnih elemenata konstrukcije. vrata. Nakon toga mi. Tako da pošto dobijete LOKACIJSKU DOZVOLU. sa kojim ste bili zadovoljni i ako (u meñuvremenu) nije bilo izmena. tim projektanata. U GLAVNOM PROJEKTU se precizno definišu potrebne dimenzije i tačan položaj svih pojedinačnih konstruktivnih elemenata – zidova. Rad sa varijantama otvara mogućnost sagledavanja prednosti. projekat liftova i eskalatora. ali i mana pojedinih rešenja u funkcionalnom. konstruktivnom ali i finansijskom aspektu. oblikovanje ili karakteristiku budućeg objekta). i ostala potrebna mišljenja potrebna za izradu IDEJNOG PROJEKTA. · analizu instalacija koja se izrañuje radi utvrñivanja koncepcije ovih instalacija. prostorno oblikovanje. radimo korekciju. na osnovu kojeg mi pristupamo daljnjoj izdradi i potrebnim proračunima u okviru GLAVNOG PROJEKTA. Pored toga. Idejnim projektom se definišu položaj i kapacitet objekta na utvrñenoj lokaciji. prerañujemo i modifikujemo u IDEJNI PROJEKAT.Design N2 http://www.com/projektna-dokumentacija-uputstva-i-dokumenta potrebne tehničke i sanitarne uslove kao i moguće uslove Zavoda za zaštitu spomenika.. Urañeno IDEJNO REŠENJE. stubova. potrebnih privremenih načina povezivanja sa postojećom mrežom infrastrukture. mere za sprečavanje ili smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu. formiranje novih i privremenih saobraćajnica. Ostali delovi Glavnog Projekta se mogu razlikovati od same vrste i namene objekta (mašinske instalacije. IDEJNI PROJEKAT obavezno sadrži: · · · · situacioni plan. Za neke objekte nije obavezna izrada Idejnog Projekta. projekta protiv požarne zaštire. kao i troškove projektovanih radova. ili neke od ostalih specifičnih uslova koji direktno uslovljavaju funkciju. ploča. ali sada samo u granicama dozvoljenih dimenzija i spratnosti. potreba i načina povezivanja sa postojećom mrežom infrastrukture. još uvek imate mogućnost da izvršite pojedine izmene u rasporedu prostorija i izgledu objekta. dimnjaka. · idejni projekat potrebnih pripremnih radova (saniranje terena i obezbeñivanje susednih objekata. instalacija i mogućnost smeštaja opreme. GLAVNI PROJEKAT sadrži naročito: 4 од 6 2/20/2013 11:40 PM . stepeništa. funkcionalnost sa stanovišta tehnoloških i drugih zahteva. Nakon toga mi. obezbeñenje nesmetanog kretanja lica sa posebnim potrebama u prostoru. potrebno je prikupiti sve potrebne prethodne uslove (uslove za elektro instalacije. prozora. krećemo u proces izrade Glavnog Projekta. tehnički opis i planiranu investicionu vrednost objekta. dok ne budete zadovoljni dobijenim rešenjem. karakteristične preseke. ili neke od ostalih specifičnih uslova koji direktno uslovljavaju funkciju. oblikovanje ili karakteristiku budućeg objekta). crteže koji odreñuju objekat u prostoru (sve osnove. mere zaštite od požara u vidu koncepcije zaštite od požara.. grejanja ili energetskog snabdevanja.

visinskim kotama.C2. osam dana pre početka gradnje. Posle toga. kao Projektni biro (projektanti objekta). grafičke priloge – osnove i izometriju. tj. Uz ZAHTEV morate priložiti: o IZVOD IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE ili POSEDOVNI LIST – dobija se u Opštinskom sudu – zemljišno knjižno odeljenje . Vaše je samo da sačekate da Vam se izrade i isporuče: o o o o o URBANISTIČKI USLOVI . . predmer i predračun instalacija vodovoda i kanalizacije. . Spisak ovlašćenih biroa se nalazi na oglasnoj tabli KATASTRA. Potrebni koraci. i to se POTVRĐUJE pečatom na koricama. . postupak je isti. sa ili bez dodatnih uslova.Vaša je obaveza da završeni GLAVNI PROJEKAT odnesete nekom drugom projektnom birou koji će izvršiti TEHNIČKU KONTROLU PROJEKTA i o tome Vam dati IZVEŠTAJ (u dva primerka). obračun NETO i BRUTO površina.GRUNTOVNICA. MIŠLJENJE Ministarstva odbrane o potrebi gradnje skloništa-zaklona. uz odreñeme moguće modifikacije i. kao i postojećim objektima na vašoj (ako ih ima) i na susednim parcelama. izjavu o usaglašenosti projekata. .dobija se u Službi za KATASTAR nepokretnosti. uz jedan primerak IDEJNOG PROJEKTA. Vi dobijate četiri primerka GLAVNOG PROJEKTA i za njih ste u obavezi da odradite tehničku kontrolu. primenjeni konstruktivni sistemi i načini gradnje sa materijalizacijom. spratnost i veličina budućeg objekta (objekta koji želite da gradite). infrastrukturom. izglede i potrebne detalje). rešenje – odobrenje za gradnju. · projekat vodovoda i kanalizacije: tehnički opis. On je podloga za: o SITUACIONI PLAN sa pratećim tehničkim opisom. proračune i grafičke priloge – osnove i šeme. jedan primerak (sa IZVEŠTAJEM) zadržavaju za arhivu.. odmah pristupa izradi Glavnog Projekta. · arhitektonski projekat: tehnički opis objekta.GLAVNI PROJEKAT Vam radimo Mi. crteže koji odreñuju objekat u prostoru – sve karakteristične osnove. saveti i pomoć. Referenti pribavljaju potrebnu dokumentaciju a Vi plaćate prateće obaveze i administrativne takse. a tri Vama vraćaju. tj. projektni zadatak. statički proračun sa grafičkim prilogama – pozicione planove i termički proračun primenjenih konstrukcija.ZAHTEV za LOKACIJSKU DOZVOLU. a ona je dalje osnova za izradu: . ovisno od vrste. poseban prilog iz zaštite na radu i vrednost objekta. · projekat elektro instalacija: tehnički opis. tamo se vrši provera usaglašenosti istog sa URBANISTIČKIM USLOVIMA. predmer i predračun elektro instalacija. kao i planirani priključci na mesnu infrastrukturu. predmer i predračun svih grañevinsko-zanatskih radova.com/projektna-dokumentacija-uputstva-i-dokumenta · opštu dokumentaciju: rešenje o registraciji. Ovaj plan mora da sadrži ucrtanu Vašu parcelu sa svim dimenzijama. . Ovaj situacioni plan radimo mi. Mi. jer je to osnova za izradu GLAVNOG PROJEKTA.U Opštini Vam zatim daju REŠENJE – ODOBRENJE ZA IZGRADNJU koje nosite. · projekat konstrukcija: tehnički izveštaj. licencu. Odellenju za urbanizam i komunalno-stambene poslove. sanirate ili dogradite.Prema GLAVNOM PROJEKTU u Fondu za grañevinsko zemljište regulišete obaveze za ureñenje grañevinskog zemljišta i za to dobijate DOKAZ o ureñenju odnosa. tj.PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: uputstva i dokumenta . hidraulički proračun.designn2.IDEJNOG PROJEKTA – koji radi projektant. objedinjuje sve gore navedeno. preseke. a ostala dva projekta 5 од 6 2/20/2013 11:40 PM .Design N2 http://www.LOKACIJSKA DOZVOLA TEHNIČKI USLOVI za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. . U ovom delu Vam možemo i mi pomoći savetom. pregled površina objekta po JUS U. . Oni projekte POTVRĐUJU pečatom na koricama.ZAHTEV predajete na PISARNICI u Opštini. na kome će biti prikazan položaj. Po predaji IDEJNOG PROJEKTA u Opštinu. ovisno od potrebne dokumentacije za predmetni objekat. Stoji mogućnost da se ova faza preskače. o KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLAN urañen od strane ovlašćenog geodetskog biroa. Za slučaj da želite da postojeći objekat rekonstruišete. kao document. Vi jedan primerak (sa IZVEŠTAJEM) ostavljate sebi za dokumentaciju i kasniji tehnički pregled. ako su potrebni LOKACIJSKA DOZVOLA. rešenje o projektantu. ostali USLOVI-SAGLASNOSTI. o KOPIJA PLANA . a na svakom primerku projekta će udariti pečat na kome mora stajati PROJEKAT SE PRIHVATA. AKT O URBANISTIČKIM USLOVIMA podnosite u Opštini. Napominjemo Vam da smo dali primer potrebne dokumentacija ako gradite NOVI objekat. projektantu. PRETHODNI I TEHNIČKI USLOVI za priključenje na elektro mrežu.100:2002 i potrebne grafičke priloge (situacioni plan. namene i lokacije planiranih radova i objekta..GLAVNE PROJEKTE (sa urañenom tehničkom kontrolom) i DOKAZ o ureñenju odnosa predajete u Opštini. pregled primenjenih zakona i propisa. na osnovu IDEJNOG REŠENJA ili PROJEKTA.

Po izradi temelja treba da tražite od izvoñača radova da priloži geodetski snimak izgrañenih temelja (to je inače obaveza izvoñača.Design N2 http://www. To je bio. Takoñe je potrebno angažovati geometra da IZVRŠI OBELEŽAVANJE objekta.Po dobijanju UPOTREBNE DOZVOLE treba istu odneti u KATASTAR nepokretnosti kakao bi se objekat „ucrtao“. koji će Vam izaći u susret sa svim potrebnimsavetima i informacijama.designn2.com/projektna-dokumentacija-uputstva-i-dokumenta dajete izvoñaču (izvoñačima) radova.Po završenoj gradnji. . početak izvoñenja radova i orijentacioni rok završetka izgradnje. zatim dati naziv izvoñača. ali se retko radi). ukratako. Kontakt Пријави ме | Пријави злоупотребу | Уклони приступ | Обезбеђују Google сајтови 6 од 6 2/20/2013 11:40 PM . obratite se našem timu profesionalaca. . pregled svih aktivnosti koje Vas očekuju.Osam dana pre početka izvoñenja radova potrebno je izvršiti prijavu radova organu nadležnom za izdavanje odobrenja za izgradnju.PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: uputstva i dokumenta . . . od Opštine tražite da se sastavi komisija za prijem i izvrši TEHNIČKI PREGLED OBJEKTA i da Vam se izda UPOTREBNA DOZVOLA. Za sva potrebna dopunska objašnjenja vezana za potrebnu dokumentaciju ili detalje. za njihove potrebe na gradilištu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful