àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

File F:\Books\Majlis-.psd not found.
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

k³n×â^³rÖ] ä³³jjnÚ l^³³Ú ‚³Ï³Ê ä³³Þ^³³Ú‡ Ý^³³Ú] ͆³³Ã³m Ü³Ö æ l^³³Ú à³Ú
Z%]ñÅqYŠ
%ñƒn
g:ÄcÅ:å â iÄâ Z¿Ž


G
E
+ çŽ34) Z & §

EJ$
Û
ÝñúL Z •
r

yâ ²Z Q
å ·
å jZ
~g ‡Z ~ Ý

www.jamanshah.com

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

File F:\Books\Majlis-.psd not found.

Š Z®

1000

ci
Z

wzZ

Ñ*
( eZg)†
 R
ƒzìØZ

ػY
ÔÓÆhZ} ZÔ 11•{#

2•c Z™Ô ezgsg ;zÆz14
2311979/205037

2310483X c

www.jamanshah.com

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

File F:\Books\Majlis-.psd not found.

[^
Z
G
&zZ}
x *
Æq
ÑÑ åLE
ÆÃz ï
L ½Ó)&
»x £Æx?Zz]Z ðÒ}ÅZm: â iÄâ Z þL8äVMž
Xì c
â•
Û çi

www.jamanshah.com

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

•™

File F:\Books\Majlis-.psd not found.

ànÚ^–Ú k‰†`Ê

t £{Š™Z
¬

•[ !
g %7

1
5

òÀøZ•
Û zt £

88

4G
5k!t £
3E
ûE

[ !
ZuzŠ

119

t £Z
¬6
Ýñ{Š ‚zd
¾

[ !

[ !
åa

131

øZ•
Û zt £{Z
¬6
Yf
“Zzzh
4ŒE
t £zøZ•
ÛZ
¬6
+™Z fz èEG

140

t £Z
¬6
¯yx™gzZ ZÄ

122

143
150
160
162
164
166
171

øZ•
Û ÆÖW¥‚gzZÖWy*!
[ZŠ Mzt £zøZ•
ÛZ
¬6
Vzg ZŠ Z ³Ùâ

wzZ[!

[!
VZv0
[!
Ù
[!
VZ ‚
[ !
VZ^ M

[ ZŠ MzøZ•
Û zt £Z
¬6
]Z|i ú7gzZyf í!
.O>E&
[ZŠ MzøZ•
Û zt £Z
¬6
]Z|çG

[!
VZΊ

[ZŠ MzøZ•
Û {”Z
¬~ózH
z-ÌZ%

[!
VZƒgŠ

[ZŠ MzøZ•
Û zt £~KÆ]Š ÑzÅŠ ÑzZ
$
ŠE
E
[ZŠ MzøZ•
Û zt £°áÌZ%èE.

[!
V Zâ

[!
VZƒg !
[!
VZƒ¾

176

t £Z
¬6
g Þ»gzZg ZŒi

[!
VZðŠa

179

[ZŠ MzøZ•
Û zt £Z
¬6
VÍß&]g ˆ

[ !
VZzOG

182

t £Z
¬6
yZfZz}i 5

[!
VZÛÎ

www.jamanshah.com

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

File F:\Books\Majlis-.psd not found.

184

øZ•
Û zt £Z
¬6
y!
ögzZy¶

[!
VZƒ,

186

[ZŠ MzøZ•
Û zt £Z
¬6
]Zg˜

[!
VZƒgVZ

190

[ZŠ MzøZ•
Û zt £{Z
¬6

]ZŠ ‚

[!
VZÞZ

201

]gc
izo ng ZwqZ

[!
VZ•

201

]g c
iñZ'iú

202

/Âi úi§

202

ËÂiú

209

]g c
iñZ'¬Š

212

Çñ¬Š

215

]Yqi§

217

9²ÏŠ4ñ¬Š

www.jamanshah.com

1

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

û g %7 ü
Ü`Ûñ@^Ïe Ü`q†Ê ØrÂæ ànÃÛq] äÖ•æ ‚@ÛvÚ o× ä×Ö] Ø‘æ ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×Ö ‚ÛvÖ]
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ
Õ§ zŠ ~ Õ Ãžì ð Z™w z K s§k ZzÂ~÷ ä [ x Z ÐI}÷

âZQ c
• ñ ƒ} )øZ •
Û z t £t ~ Ã1• ñƒ‘ øZ •
Û Æ ÝñÆ

” Z Å[ Â + Z q
Z n k Z Ôì ´gŠ c
Ξì g m Z » bÑŠgz Z ,{ Š c
i
X ƒ Ì¿{ zgz Z} Š x » » (Guide)à Ç c øZ •
Û z t £Ž ì ]g z¢

t Ð x™Æ Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] س³r³³Â Ç´ â L Z ä ~ˆÆ u ZgŠ ZÆ |k Z

V Œ Ôì ˆƒ Ìåt [ Z Ð «gz Z Šæ gz Z x™Æ 4 Z gz Z ~Š ™ q zÑ r[ Â

VÍߊŽ z !
Æ äƒx ¬Žž• D ƒ, Z p Ö Z Fž ÇVƒ e *
™n²] !
Z ~
q

 Z z g z Z n•
Z
Û b§ÏZ Ô D ƒ 7ãZ z ã çÆ y Z • T g Ð ã~ y ; f Z Æ

,åà q
Z Z
 Zƒ ~ >q
Z= ÌD» k Z Ô • p Ö Zg D » x · Z Ìhgz Z

Ì? Z
 Z z g z Z n•
Û V Œ n k Z Ô f â ] ⠥Рí 6t •
Û ~Z
 Z z z n•
Ûä

X óƒ e Ü Z e ÝzgÐ ~ hð

ÃZ
 Z z g z Z n•
Û ä Y f‰} g ø Ô • ŠŽ ñY Zg M F~ } g !
ÆZ
 Z z g z Z n•
Û
Ôì c
C p Ö Z sŠ ZáÆ}uzŠ q
Z

zgŠ » Z
 Z z ä ‰gz Z ì c
C— Ð Z
 Z z zgŠ » n•
Û ä x Z™ ñ f ‰

n²~ } g !
Æ k Z ì mŽ Î â Æ hgz Z n•
Û ~ ¬ X ì – ™z Z Ð n•
Û

www.jamanshah.com

2

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

X Vƒ @
™7w Vq
ZaÆ ä ŒÃmk Z ~ V zŠ™

ªÔ Š
ƒ Za mq
Z ˆ Æ ~gzŠ'
× k Z Ô Å ~g zŠ'
× V; Æ`
M q
Z ä ¿q
Z

~gzŠ'
× žŠ
ƒ ó ón•
Û L L6`
M gz Z á ~g zŠ'
× { zž Š
ƒ ó óh L Lq
Z 6`
M »g zŠ'
×

Å k Z œ þL8 » gzŠ'
× èY Ô Çƒ Zg7 ó ón•
Û L L » k Z Ç } ™ ZŠ Z ó óh L L » g zŠ'
× t [Z

X ì @Yƒ n•
Û *
™ ZŠ Z » k Z ƒ6yŠ¤
Å ËhZ
 a k Z Ô å6yŠ¤

• x l Z zŠ ÅTÔì Â ì Y q
Z n•
Û
 Z z n•
Z
Û '( 1)

 Z z)n•
Z
Û '( 2)

Ôì @Y ƒ xêÐ { ó`¦Ñg z Z g Õ y ¨
Z Ð ä ™: Æ Tì { z Z
 Z z n•
Û
Â} ™: ZŠ Z Ð Z ¤
Z pì @Yƒ Â Z b
.
Þ ‡ { z Ð ä ™ ZŠ Z Æ Z
 Z z) n•
Û gz Z

CÑ çÔ øZ •
Û ¹ Ü Z }Ô • D Y M øZ •
Û F~ Z
 Z z)¸•
Û @
ƒ 7g Õ c

@
Y Hy Ò ÌÐ b§gz Z q
ZÐ Z ~ pÑ qÑX {)z {)z øZ •
Û Y Z zg Ô øZ •
Û
ïc
 gz Z Z
<
 Z z ªì

ozæZ
 Zz ó óo zæ)Z
 ZzL LgzZ ó óo zæZ
 Zz L Lª• D Y M x lZƉZz øZ•
Û ÐM

Ôì ó ówâ L LoÑcX•Dƒ] ‚ZzÆb§Å > 2i

Dƒ ] ‚ZzÆ b§Åi úo zæ)Z
 ZzgzZì @
ƒŽ‚Z
 Zz Â7ŠŽñwâ ¤
Z ª
]â lyZgzZ• Dƒ] â lÆyZÐ MÐ kZ Ôì Z
 Zz *
™ ZŠ Z~ wqC
٠Ε
G
Z gzZxlZÅ
Ô•Dƒ[ZŠ MgzZîG
0B+â‹âlgzZ_Ñ

6V⊤
~g øž ÇVz™n²ˆÆs
 Ÿz kZì 7]gz¢Åä™yÒVŒ Î

gzZ•Dƒ Z
¬ t £Ðb§FÆÌm†³³ŽÖ] äü³³³q†³³³Ê ä³³³³×³³Ö] س³r³³Â : â ix â Z¦{ ÷}g ø

www.jamanshah.com

3

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

… ÂÐ BŠ ~ø ÚÆ ÑÅ y Z ë Z
 gz Z ì n•
Û n } g ø *
™ ZŠ Z 7Z

« = Â Å 5 ZŠ Z Å øZ •
Û y Z … À ´ â Ô Ç ñ M ÃZ
 Z z ¸•
Û n•
ÛC
Ù Zg ø

( } M )' ñ â •
Û

ä } nñ fŽžì ÅÒÃÅ ä ™ ¦ÃøZ •
Û z t £y Z ~ [ Â k Z ä ~
,Ì}{ z ´ Æ ] â £ ~g z¢ ð • Z P ä ~ gz Z • ‘ ~ Ã Z

ñ ¦q
Z gz Z • Y f q
Z Ô • Æ b§zŠ ~g ‡} ÷èY ~Š 7( à bÑŠ z
X • Ýñ} Š ‚

øZ •
Û z t £} g ‚ ä VrZèY ¶7]gz¢Ì, z Å™ bÑŠ c x Z™Y f
{ zì L e *
™¿sÜ Âðñx ¬gz ZÐ Vƒ ñƒAŠ ~ ~
â Ãgz Z ÕÃ

Å [  rbÑŠ n k Z Ô Cƒ 7]gz¢Å bÑŠ Ð Z Ôì L e ¬¿gz Z ãZ z Â
X å7¼ { z ´Æ ä ™† Ÿ Z ~ #
Ö B

ª ð Z z™w z Ks§k ZzÂ~÷ä VMž ÇV z™ ZŠ Zt ]» VÇ ¸ y Z ~y
M

Ôr
 ™ ~Îñ k „
å 1¦g z Z ~ Ý@
å @ W¦ Ôg7 Zs M ~ ÝZ
å g 3 Zz f ¦
&‰} ÷ b§ÏZ Vƒ @
4»H
5E
oåR
Û} ÷ }• y z ç öÀG
™ ZŠ Zt ]» y Z ~
~ m³Ô = jzMâ •
Û f Z w[ » ~ m³ÔD Ò » R
Ûa6s M ±6@b Zæ

¹B‚} ÷ä V,Zž Vƒ @
™ ZŠ Zt ]Ì» y Z ~ ¶‚Æ y Zg z Z @nc
g
H
E
54»&{ Š c
X Hy z ¬ öÀG
i
ä k Z Ô H7ZŠ Zt ]» t ‘ä Tžì y â •
Û » Ý ¡ ŠÖ ]æ l ]ç× ’Ö ] ä n× Â u 0
´ â }÷
Ô H7ZŠ Z Ìt ]» Û {

äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] س³r³³Â

w i Z ´ â L Z ~™ƒŠ @/u~y
M ¶~gz¢~g Z ¦
k 3t n k Z

žì !kèYì c
â•
Û ¬ñ6]Š Xk Z= ä VrZž ÇV z™ ZŠ Z]» Ìm†³³³³³³³³³³ŽÖ]
www.jamanshah.com

4

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Ô á Zz ä™ #
Ö }
ž : ì y ˆ Z » { •
á Š !t  } Š ä ™ #
Ö }
{ •
á Š !

= ä VrZ1å Yá ÌÐ Ëx » ¸ Â L e¤
Z Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â w i Z ´ â Z÷
ì c
â•
Û xÈ ˆ Z™} Š§ñt

à° Z• Z
ÌÃq

ûü
‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ oF× ؑ ‚ÛvÚ Ù• æ‚@ÛvÚ h…^m
än× ä×Ö] l]çב æ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør ÜãÛñ^Ïe
ûü

www.jamanshah.com

5

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünq†Ö] oÏŽÖ] pçÇÖ] á^_nŽÖ] àÚ Ün¿ÃÖ] pçÏÖ] ä×Ö^e ƒçÂ]
Üm†ÓÖ] oÖçÖ] oÊçÖ] ä×Ö] ÜŠe

û òÀøZ •
Û zt £ü

w z Z ƒ !

! Ç ¸ x(} ÷} Z

: â i x â Z t £ Ã V Í ß ž ¶ C Y Å kC ¶ Å ] !k Z ~ g z Š k Z

7Ñ Z z ä ™ ( E d u c a t e ) L• Z ð Ã~ } g !
Æ Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] س³r³³Â
ð Ãà ˈ Æ ä Y Æ y Z ¸ ÌD ™™ f » y Z ~ Ö W vß Ž g z Z å

ž c
â•
Û ä [ x Z P } ÷ ñ ƒ Ù Š Ã ] !
Ï Z Ô ¶Sg 7J
Š c
] !
Å ò Š M ž ƒ : , { Š c
i â Z ~ T Ô V •„
 z ¿q
Z Å t £~

ž @
ì H g »ž { ‚ à ) Z q
 Z ä ~ n k Z Ô ¶ ú 1 { Š c
i 6“
 Z Š c

t Ð Z Âì L e *
™ è Z g Ã Ý ¡ ³Š Ö ] æ l ] ç ³× ³’ ³Ö ] ä ³³n × ³³Â : â i x â Z L Z ¿ð ä
Z
ñâ•
Û n•
Û gzZ Z
 Z z t £ æ ä v Z èY Ô } Š x » » à Ç q
Z „
z

[ M ¹ !

Z Ô • D ƒ Æ x â Z Æ ä â i t £ë Z Ð ƒ
 ~yZÔ•
x â Z Æ ä â i Ì Â ñ Y 0 ï » s g ¬ ì e » Ý ¡ ³Š Ö ] æ l ] ç ³× ³’ ³Ö ] Ü ³` n × ³³Â g Ó Z

x â Z ~ ÕgzŠ Ô $
Ë } Š 7 œq ð à РZ % Æ 5 Z Š Z Å t £Æ
F6x «
Ýñ î Sg z Z 6y ¨
Z Ý ¬ } g 7 Æ Ý ¡ ³Š Ö ] æ l ] ç ³× ³’ ³Ö ] ä ³³n × ³³Â : â i

•Z
 Z z hÆ b §

ž ì Ì t gz Z ì @
ƒ n•
Û q
Z t £ Ð 5 ZŠ Z ~ <Ñ b ˜ Z

¼ Ì Æ 5 ZŠ Z Å 9 •
Û C
Ù g z Z Ô • D ƒ [ ZŠ M ¼ Æ h r
™C
Ù

www.jamanshah.com

6

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
l ] ç × ’ Ö ] ä ³n × ³Â

: â ix â Z} g øy
Mž ǃ ƒ
 o *
™n²t ¬ Ô • D ƒ [ Z Š M
X•Z
 Z z Ð V ß Z jÁt £6ëÆ Ý ¡ Š Ö ] æ

y Z • ] *
ˆ ZÆ

Ì m † Ž Ö ] äü q † Ê ä × Ö ] Ø r ³Â

: â i x â Z { ÷Ž 6ëžì t Â] !
«

X V ƒ &° » { g •
á Z s §Å q
Z P ÌQ p7e*
™g Ñ »

k Z • y â Z z ¡ îL<Ez c } i ~ g 7 Ì m † Ž Ö ] äü ³q † Ê ä ³× ³Ö ] Ø ³r ³Â Ç´ â } g ø ( 1 )

X • 6y Š ¤
Å t ‘t £Æ y Z Ìn

Z g å Ð x *
Æ 4 Z …i z g Æ #
Ö ªg z Z • x â Z Æ : â i „ } g ø { z ( 2 )

X • D ƒZ
¬ t £6ëÆ y Z Ìn k Z Ô ì *
Y

y Z ÌÐ w k Z Ô • _ g Z z Æ Ü × ‰ æ ä´ Ö • æ ä n × Â ä × Ö ] o ³× ³‘ ª
 ‚g § *Š { z ( 3 )

X • D ƒZ
¬ 6ë t £Æ
¬ 6ë t £Æ y Z ÌÐ w k Z Ô • ´ â Æ ë S "
Z
 * ÒÇ { z ( 4 )
X •Dƒ
„ *
™ ·g , Ð 4 Z ƒ *
™ ·g, Ð x â Z ˤ
Z Ô • Y : z Ñ Z ? { { z ( 5 )
X • D ƒZ
¬ 6ë t £Æ y Z ÌÐ w k Z Ô ì w z Z ïE
L 8Zz
E

Ìr ªZ R( T r i b l C h i e f ) Æ ] Z Š ‚] Š Ž ñ6} i ñ z g { z ( 6 )

• t £Æ y Z ÌÐ á Z jÆ ] Z Š ‚ hV - Ô •

y Z ÌÐ á Z j k Z Ô • ¸ Ì]U
g z Z ÇrÆ } z øz } ¤] ( 7 )
X • t £Æ

Æ ä ƒ , 0z kl Ð t ‘ ] Š Ž ñ 6} i ñ z g ( 8 )

www.jamanshah.com

7

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

• t £Æ y Z ÌÐ ð *
Æ V z (èY • { ÷t Ìvg )
g z Z ÃÐ t ‘{ Š Ž ñ6} i ñ z g ( 9 )
y Z ÌÐ á Z j k Z Ô ì ¦Ñ Z
 Z z *
™x Z • Z /z1 g z Z • D ƒ ÂÌt £
X • t £¼ Æ
w Å ä ƒ g !
Ú'
Z 6y ¨
Z g z Z • Ìy &z { J » Þ S ] ˆ{ z ( 1 0 )
X • D ƒZ
¬ 6ë t £Æ y Z ÌÐ
Ð w k Z Z ® Ô • Ì¦Ñ Á q } g ø Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â : â i { ÷{ z ( 1 1 )
X •Z
¬ 6ë t £Æ y Z Ì
Ð ð *
k Z Ô • ¸ Ì{ y Š ] •Æ y ÇŠ Ž ñ6} i ñ z g ~g ‚ ( 1 2 )
X • t £¼ Æ y Z Ì
Ô • { y Š ] •Æ +
¨
Z ~g 7 { z g z Z ì h Z z Ð 4 Z w Z g ø ( 1 3 )
X • D ƒZ
¬ 6ë t £¼ Æ y Z Ìn k Z
 ‚g z © Ây â ‘ Z ® X X î³Ö]ýܳӳ׳³ò³³‰] Ÿ س³Î L Lì ~ Þ S x ¯ ( 1 4 )
ª
X • D ƒZ
¬ 6ë t £Æ y Z Ì~ KÆ ª
 ‚g `
Z Ð 5 Z Š Z
ÌÐ á Z j k Z Ô • D 3Š ] y
M z * Š Ó Z g „ z g z Z • ) ò@ Z { z ( 1 5 )
X•Z
 Z z *
™ Z Š Z 6ëŽ Ô • t £Æ y Z

k Z t £ ‰ì @
ƒ o ^ Z Ì6e
Z@ z #
Ö âZ`
Z Ð ª
 ‚g `
Z ( 1 6 )

X •DƒZ
 Z z ÌÐ á Z j
www.jamanshah.com

8

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

èY • D ƒ Z
¬ 6ë t £¼ Æ y Z ÌÐ ð *
Æ ä ƒ x¤ ( 1 7 )
XìZ
 Z z x¤‹ ¾
BÆ y Z ëg z Z • ÂÌÇ[ 8} g ø Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â : â i { ÷ ( 1 8 )
X • D ƒZ
¬ t £¼ ÌÐ á Z jÆ ›k Z ÂÔ •
t £¼ • u¢†Æ y Z ë g z Z • Ç´ â ô Z z š } g ø { z ( 1 9 )
X • D ƒZ
¬ 6ë Ð á Z j k Z

 g z Z ì h Z z Ð ] Z f Ï Z ŠÅ œ £ z n Z ¾ Z V z g Z D

Ù }gø( 20)

X • D ƒZ
¬ Ð ð *
k Z t £¼ • ` ZÆ y Z ë i z g z
‰Æ y Z ÌÐ zz Å ä ƒ à z ¦ÑÆ Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³³’³³Ö] ä³³³³n׳³Âx¤x â Z ( 2 1 )
' ì C Y Å „ Ð à z ¦Ñ e
 ±g z Z ~ g Z Š • 6èY • D ƒ Z
¬ t £
t ‘~g 7 ø Z •
Û z [ Z Š M z t £Æ y Z Ð V ß Z j V Å Ñ V z g Z D
Ù nº Z

X • D ƒZ
¬ 6

s îq
 Z Âñ â •
Û y Ò t £Æ ÝñZ
 ä Ü׉æ ä´ ³Ö•æ ä³n׳ 䳳׳Ö] o³×³‘x™ Z g —

 Z Î â Æ Ýñ Ž ñ â •
q
Û t £{ z ª Ô ðâ •
Û y Ò Å t £y Z „
z
Ýñt £x Óž '#
Ö t ž c
â•
Û ~y
M Æ k Z Ô ¸ D ƒ Z
¬ 6} u z Š
É Ô 7„ ì hð Ã » (

Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ³`n׳³Â ·w

M z· ) Zg ø g z Z • Æ „

?Ô • Z
 Z z Ð zz ~ g ø { z • D ƒ Z
 Z z t £Ž Æ ðñž ì t |
Æ y Z Â • t £ t Æ ð ¸ ðñ Z
 ž *
™ o ^Z Šp Ð kZ

„ ƒ ðñ ¿ ð à % Æ g Z Œ
Û ZÆe
 Ñ z › Å X Ð Vƒ H t £
www.jamanshah.com

9

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

X Y7

t Æ ðñZ
 ž ì x i Ñ O Ît …ˆ Æ Ú Š „
 zÅ y ZpÑ Z t £
V ƒ t £ HÆ y Z •

w Îg w M x Z ™ ] Z Š ‚ Ž • t £

Ü׉æ ä´ Ö•æ än× ä×Ö] oב

)x â Z { ÷] Z Š — Z ¦ • t £t Æ ] Z Š ‚ Z
 Q ?Ð

Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â

t £ HÆ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ܳ`n׳Â: z Z Æ y Z g z Z Ü׉æ ä´ Ö•æ än× ä³×³Ö] o³×³‘x ™ Z g —Š pg z Z

?Ð V ƒ

•$
Ë Y Å ³• Z g „
 g Š Æ ™ w Ñ + Z 6t £} (Ð h L g

ê Š h g g Ç Š æ z g c" Ã ð ¸ ðñ ËŽ ì y â •
Û ž , ™ o ^ Z bS Z
Øi^ÏÖ] oì] Ùƒ^íÖ]' ª Ç ƒ g D~ V Œ ‡Æ k Z { z Àì

v Š g z Z Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z L Z Ž ÂÔ ì ð ¸ » L
Þ ‡Ñ Z z ä Y hg
? Ç ƒ y à { z Ô ¨ Y ƒ ¿„
 Š Ð ] ¾ Å Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n×Âò @ [ M

k Z { z ì è Z g 6÷} '
c
i Z Æ Ë¿Ž Ôm†³ŽÒ o³•]†³³Ö]ì y â •
Û

g Z M Z Æ = ª Ô ì è Z g 6ÕÆ = ª Ž Ô ì q
Ñ » 'Z '~ ÷Æ

»•
 Ñ ~ g Z M Z k Z — Â *
™ k\ Z » k Z Ô ì è Z g 6#
Ö Ó †g z Z
? ǃ y à { z Ô ì V ; Z p

c
Õk Z ¿q
 Z » [ fg z Z ì @
ƒ Õ~ t æ6ðñ ˤ
Z ž ì y â •
Û

k Z Ð w Š g z Z ì @
™ g ( Z Ùñ { c@
™ 7k\ Z ™ ÍÃ C Š c
i cO

Ñ ~ C Š c
q
i z Õk Z { z Ô @
½ 7Š u Ó M 6Õk Z c&7 Z 'Ã ÷

° Å y Z Ô Ý bá Z z ä ƒ 6Ìm†³ŽÖ] äü³q†³³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z L Z Ž Â Ç ƒ g ¦

Ô @
™ 7k\ Z 6~ g Z i z t ¤
Å y Z Ô w 5 z y x
Æ y Z Ô Õ Å y Z Ô mz
™ N Š ~ s¥ Æ g # Z g z Z = ª Ã #
Ö Óz g Z M Z h Æ y Z Ž

www.jamanshah.com

10

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

~ g Z M Z : ï ¸ k Z Š p Ž g z Z ? ì y à { z Ô @
™ 7kCÄ Š ~ w Š

{ z ñ Y w ȼ ƒ
 c>
Ø Y z ~ z * Š z C Z f g z Z ì e *
ƒ Ìq
Ñ
Ö Ã~
 q « g ðñ q
Z ¤
Z ^ È Z g z Š ž ì ~ 9g
u ?ì yÃ

ƒ ‹{ z ž ¾ t g z Z Ç g ~ g Y ^% G { Z z 6Å k Z Z u z Š g z Z ñ Y

" k Z  ñ Y ƒ Íz Z Ð V z Þ ñ Y ` g z Š â Z { z g z Z Ç ñ Y

ð ÃB ‚ Æ ð ¸ ðñ k Z ¤
Z g z Z Ô ì @Y ƒ y ² { z Ð zz Å „ Z z 6
Æ = ª y Z ÀÃ á Z z ä Y g z Š k Z Â ì @Y M 7 § Z z » Õ cX Š q

= ª { z g z Z Ï ñ Y ~Š Z wÆ ™Z
¬ x `
Š •
Û Æ ™g ¦q
Ñ ~ x`

: â i x â Z L Z ¿Ž ž v Î Š p [ Z Ô Ç ƒ g Z Š z ~ Z w B ‚ Æ

Ô Ð N Y M { z 7] !
ð Þ ì Hg z Z @
™ 7{ Z z 6Å

Ìm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â

? ì y à ¿t Ô c e *
™ 7„…

Âì @
™ ay
6] Z f K Z ¤
Z { Š c
i Ð V Ç ¸ ðñ ¿Ž ž ì y â •
Û

K ZÐ ä™ ay
6Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] س³r³³Â: â i x â Z Ž g z Z Ô Y
æ 7„ ƒ ðñ
? ì y à { z ì @
™ ay
{ Š c
i 6] Z f

D™o ^Z gzZ N Y Ù Š „
 z Å t £Æ Ýñ Ð b § k Z '
 z Å t £Æ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z g z Z Ô Ï ñ Y ï hÁ 2  N Y

Y fŽ ž Vƒ ; g } Š „
 zq
 Z Å t £y Z ~ Ï ñ Y ƒ Ý q à \ M

 Š q Z ~ ] m Z Æ hq
g
Z q
Z g z Z ì ð â •
Û g » ä } n ñ Ã ²z
u FÃ bÑ Š z g
 Š q Z y Z ~ Ô • G 7 ¦Ñ z {z [bÑ Š z ] cM z

bÑ Š 6t £‰Ð ~ y Z à ¿Ë¤
Z Ô V ƒ @
™ 7ž Ü » y Z Æ ™

[ !Æ Š „ ; ‚ ~ Õ Ã Æ x â ñ f { z  V ƒ g » g Š

[ u ƒ Â Å ~ Î ñ i·¦ ) ´ 6g î àSÔ ì Y™ l ˆ Š p ~
www.jamanshah.com

11

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Ô A Š ] Z ?Æ Ì m † ³Ž Ö ] äü ³³q † ³Ê ä ³³³× ³³Ö ] Ø ³³r ³³Â ì I ¬ - Z Z
Z ¯ ° x g M Z w ’
G3šÅ
Ô ã % Õ Ô Ïî Õ Ô 1 3 ¢ g Z â Ñ Z g b c] Z ?Æ y ˆ Ñ Z ~ ç«E
Z

ãMŒ
Û g z Z bÑ Š å6t £ y Z ~ { ) z t z œ • + - Z w ¾ Z g z Z

~ Ô Vƒ ; g ™ 7 „
 z s Ü Â ~ Ô ì YN Š g
 Š q Z g z Z ] cM
ä ³³× ³Ö ] Ø ³r ³³Â

: â i x â Z Îg ¨ Ž ž V ƒ L e rà t £y Z ¬ Ð ƒ

á Z z äƒZ
¬ ž œ6g î ~ Š Z Ð Z c
¦ ½ Z 6Ýñ] Æ Ì m † Ž Ö ] äü ³q † ³Ê
Å 5 Z Š Z Å t £y Z Ô ì ï •
á yZZ r
 ™C
Ù ~ t £y Z Ô • t £

( } M ) } ™ « Ã Ëg z Z ] o ñz Ýñ] w r Z z f ƒ g = Â

û *
™ÝqÄc ü

1 •n•
Û

Ä c Å y Z ª ì Ä c hª » Ì m † ³Ž Ö ] äü ³q † ³Ê ä ³³× ³Ö ] Ø ³r ³Â : â i x â Z { ÷

Å ä ™: Ýq Ä c Å x â Z g z Z ì Z
 Z z 6+
¨
Z ~ g 7 *
™ Ýq

} • ˆ FÆ Ä c Ô Ç ƒ *
% ] ñÅ q Y ~ ] g ß

Ä cÅ ©z ø
 Æ Ì m † Ž Ö ] äü q † Ê ä × Ö ] Ø r  : â i x â Z { ÷' 1
Ä cÅg ( Z z ÷ á z ˆ
Ü o z b cÆ y Z ' 2

N
Ñ ð Þ @
Ä cÅ u z #
Ö â Z ‹ â ´z ] Ì~i q
Ð Z Æ y Z ‰ ‰ ‰ ‰ þ3
n ™ : Z ¨ Z ¦æ

t £ Ð 5 Z Š Z ž @Ô Ä c Å [ Z Š M z ø Z •
Û z t£Æ yZ '4
ƒ : Ì[ ‚g Z » ! Š Z ñ ÎB ‚ Æ ø Z •
Ûz

 U´ â z Ñ ñ { z Ð z z Å T ž Ä c Å xh k Z Æ y Z ' 5
"

hÆ e
Ñz „ ÄcÅ ò ݃ ZŠ M c
ÍÔ • D ƒ "
 Ux Ý ë g z Z • D ƒ

• !Åy Z ëèY • ÄcÅx
www.jamanshah.com

12

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

L Z ë b §Ï Z Ç !
Ô• Dƒ n } g ø g â Y h
y
g i } g ø ‰ Ô • ´ â { z
• ´ â Æ yŠ ¤
Àg ~g ø { z Ô • D ƒ c Ç´ â

û *
™x Z • Z z [Š Z ü

2 •n•
Û

x Z • ZÆ ] Z f Åy Z ªx Z • Z z [Š Z » Y • Zg z Z™f Ô ] !
™Ô ] 0Ô ] Z f Åy Z
[™Ð y Z q Ž g z Z Ô *
™x Z • Z » V z q à Z z p
g mÐ ] Z f k Z Ô ´g w ì »

O Wz x Z • Z Ì» k Z Ôƒ: VY „ { g f » u { c
Z •» ½ » q
Z { z ì e ñ Y ƒ

ìZ
 Z z *
Ñ

[Š Z ~ ä ™ ZŠ Z g z Z G
 Ô " 7Õl [ Ø Z g z Z *
™ x Z • Z » u 0
x *
Æ yZ

ý äe^ÏÖ^e Ÿ] àÚçÛ³Ö] 决҄³m Ÿþ žì y â •
Û èY Ôì n•
Û ´g w ì »x Z • Z z

7u 0
x *
ˆc
˜ Z • Z g z Z ì @
™Ð [ Ø Z x Z • Zz1 ™f » u 0
] Z f k Z ðñ

ì©

: â i x â Z { ÷ îSì Z
 Z z c Ý¡ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ`n׳ y Z0
{ u 0
] Â, z ] !
t

{ Š c
i c à`n× ä×Ö] é]ç³×³‘Ó] Zg$] Zg ˜u 0
Åsy Z0
{g z Z Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â

ì CƒZ
¬Ð N @

! Š Z" ¢
x *
» ] Zg ˜x Hg z Z VÍg )
Æ y Z0
{žì g 2Št » Y ÃÑ Ì, z

D ™™f Ð á ZjÆ V ¤g ñ O Åx *
Ðzz Å[ Š Z z x Z • Zg z Z • D ™g ¦

}• D ÎB‚g z¢Ìp Ö Zg z Z ©Ÿ Z ò Z™ Z z ~ i Z ³ Zg z Z •

ò Z™ Z z ~ i Z ³ Z ó ó r
 ™ L L g z Z ì ¸g ó ó- Z z L L Â c
â•
Û t ä ó ór
 ™ - Zz L L

ì i Z ³ Z ó óy Y L Lg z Zì ¸g ò Z ó ó c
â•
Û ä y Y ò Z L L b §Ï Zì Ä Ÿ Z

ó/
ó ™ L L g z Z ì ¸g {n   ¹ t ä /™ {n • ë Ìt b § Ï Z
www.jamanshah.com

13

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

iq
Ð Z Ò§ » }Ñ ç [v y Ò ¯ Z0
Z » b§ k Z Ôì Â ò Z™ Z z ~ i Z ³ Z

Ô ì @
ƒ

» •x HZ
 èYìz » d
•Ì*
™w E Z \Æ ¦ñ O Åu Z z „B‚
ž @Y ¹V- n k Z Ô å¿q
Z { zèÑ q¸ D â •
Û xj% ZŠ ZŠ • ë Âì @
Ī f

p Ö Zžc e ´gŠ c
Ôì @
ƒg Ñ[v)gz Z: { ø y Ò ¯ §t 1 å @â •
Û xj% ZŠ ZŠ

Ôì @
ƒ ~gz¢w E Z »p Ö Z C c
•~ [ NZÆ
d

Ôì Y Y H y Ò Ð b§ FÃ k Z Q Â ¹¼ Ð Ë ä vg )
Ë }

Ô¸ ë t { z' 4 å ¹t ä VrZ' 3 Ô å Ht { z' 2 Ô å ¹t ä k Z' 1
~ Xž • { z } L~y
Mt Â'¸ D â •
Û t { z' 6 Ô å c
â•
Û t ä VrZ' 5
• ‰ G } g7 2 »Æ x Z • Z z [Š Z

}ì @
ƒ ~gz¢~ y Ò ¯ §[v Ì*
™p Ò » A
 Z%~ W C Ó k b§ÏZ

Ô c
â•
Û ä VrZ Â Hn²t ~ #
Ö }
Å ÑñL Z ä ¿V #

F, Z Ôì @
ƒyâ •
Û c Vß Z zû%} (gz Z ì @
ƒ n²Â c á Z zû% Áª

Ô • D ƒ ]o» äƒ C c
•gz Z x ¯Œ~}Ñ ç[vŽ • y Ò ƒ| Z
d
Ôì xi Ñ *
™™f » Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ`n׳³Â sy Z0
{ u 0
} g7 ™Ägt ‚ÃVßß Z 4 Z

y c
á Æ y Z í ™f » ] Z z f u 0y Z‰‰‰1 • Ð Vƒ } Z

Ã zŠ Æ k Z Z
X ǃ y •
á

X Ç ñ Y *
â ¿[v Zƒ •q
Z ÌŠpy ¨
Z‰‰‰2 •

www.jamanshah.com

14

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û *
™› ü

3 •n•
Û


ZèY Ôì øZ •
Û 4ZŠ Ì*
™x È Z »›ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â] žñ ÑñL Z
vÔg Z- Š z gŠ Ô cÔ wj â Ôì @
™x È Z Ð b§C
Ù » ›Å k Z ì @
™›Ð T

…¸Ð Š c
Å k Z ~ ] ïz ] žÔì @
™]g „Ð g ÇŠ c
Å[8ÃqC
Ù g . Z zoz

b§F *
™›Ð ] Z f u 0
k Zžc e ÜÈ7t Ôì y T Å›¸ Ô @
ƒ7
}ì Z
 Z zÐ

èYì Z
 Z z ›Åy ZÐ Ü׉æ ä´ Ö•æ än× ä×Ö] oבwÎg z Z}
¬žì |t ' 1 •

 q ÌË„: g z Z Ô @
ª
ƒ 7s ç`
Z 1• D Yƒ s ç øZ •
Û Ôì ª
 ‚g`
Zt
X ì @
ĥ
 ‚~

›Å Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n×Â} 9{ Šg X gz Z Ü׉æ ä´ Ö•æ än× ä×Ö] oבx™ Zg—›Åy Z' 2 •
Xì Z
 Z z Ìn k Z Ôì·ù »

žì @
™"
U
yâ•
Û » ä×Ö] g³uö äü³fùuöÔì ð 0
gZŒ
Û ›Åv Z „ ›Åy Z' 3 •
X ì ›Åv Z ›Å4 Z

Ôì e*
*
0
] •Ðzz Åw q Zg z Zì w õw q Z q J%Æ ›Åy Z' 4 •
X ì g Zæ zg ZŠ » ] •6„ ›Åy Z Z®

~¡›Ð íªÔ} ™y ˆ Z6k ZŽ ì @
™›Ð •k ZC
Ù y¨
Z ' 5 •
5Åžì "
5Åg z Z Ôì q
] ˆ] ~g; Z îGÏG
U
Ðg
Š q Z Ϲ ~‚Åg; Z îGÏG
Ô äsÔ ¡Ô t ig Zg ø Ô • Cƒ ~g Y Ðô !
Æ 4 Z { z • QÃy ¨
h
Z Ý ¬ Ž

{ Çg !
Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³ÂkŠ Z ] Z f ÏZÐ y • M ]”x © ZÆ {)zŠ Ñz Zg z Z Ô ] §

X • Dƒ ~g Y x © ZÆ w ‚} g7 Ð Dgz Z • D Ñ~
www.jamanshah.com

15

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û ^Þ†Ò gnfvi ü

4 •n•
Û

{ ÷ǃ8L Z b§k Z ~ VÍß ªÔì øZ •
Û 4ZŠ Ì*

g³nfv³i

gz Z Ô ñ Yƒ Za ›Åy Z Ì~ VßŠÆ VÍßž *
™™f »Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â ix â Z

; g !
~•l‹ c
Mz g
Š q Zž 6Ô ñ Y 0 j] •c V zuzŠ ÷t » y ¨
Z

¸gz Z ì H {0
i Ãt ‘~g7 ä k Z c
Í Œ] § ÿq
Z ä Tžì Zƒ Šg Z z

¯ e
©
Ñz z ›r
 ™Ìÿq
Z Ë¿Ž Ôì \ z Z‚z¨Åk Z „ g³nfv³³i
q ½ Z О²3™Åg Z â ZÐ } n Æ k Zž Ç ñ M b§k Z Þ S #
Ö Óiz'{ zì
Ô• M
 Y AŠ ~ ~
â à vŠŽ • bc Š Z®Ñ Æ k Z Ô Ï Vƒ „g ÝÃ

Ô • D Yƒ s ç { k
Æ y ¨
ZÐ k Zžì ð 0
gZŒ
Û Ì[ âf Òg ñ g³³³³nfv³³³³i
@
ƒ ZŠ Z Ìò Ý hÐ gnfvigz Zì Cƒ Ì5 ZŠ Z Å hÆ ›Å[8Ð gnfvi

gnfv³iÐ y ˆ Zgz Z w Z ¸Z L Z Ôc e *
™gnfv³iÐ u|Œg z Zg ZŠ™L Z Ôì
] Ñ» ñ Ññg !
g !
Ôc e *
™gnfviÆ™ ay

ê
zŠ z w â Ôc e *

äüq†Ê ä×Ö] سr³Â

] *
ˆ ZÆ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â] Z f Ç´ â gz Z Ôc e *
™ gnfvi Æ™™f » Ìm†ŽÖ]
X c e *
™gnfviÆ™™f »

û `•
Û § OZ ü

5 •n•
Û

` zy
z g ¼§ O Z » Ì m † ³Ž Ö ] äü ³q † ³³Ê ä ³³× ³Ö ] Ø ³r ³Â : â i x â Z { ÷9 •
Ûq
 Z ~ Õg z Š
V z %F
6+ ³ bc g z Z g O Z Ì Z g z Z g O Z bc ~ Õ Ã Ô ì
ä³³³³³³³³³n׳³³³Â ä³³³³³³³³³×³³³³³Ö] o³³³³³³³×³³³³³‘2Ãg zu g
 ug z Z • Š Ž ñ] cM z } Z •
Û zg
Š q Z
c
Š gZŒ
Û ¿ + FaZ » #
Ö Z à g O Z Æ g ¼ ~ ܳ³³³³×³³³³³‰æ ä´ ³³³³³³³³³³³³Ö•æ
www.jamanshah.com

16

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

k Z Ô • ³Æ mz w° x  q
Z ë }• F ã çz ] Z¨Åg O Z Ôì Š

} g ø Ð zz k Z Ôì à Z z ä ™ Ž ¹» V- g ZŠ™$
] Ž • ³Æ #
Ö Ó

: $µŠp…‰
Ü zÆ f ÎÆ x  k Zž , ™g O Z b§k Z ëžì xi Ñ n

…Ž 2 Z ¸Æ x Âá Z z ä M k ZÆ ™ b & Z K Z ‰
Ü z i Z IªÔ} 7*
ƒ
ð Z'

tžì x¥…~ } g !
Æ TÔ , g Z ¦
Ï0
i • â Æ y Z Vƒ x¥
Ôì ð Y Ztžì x¥…~ } g !
Æ Tg z Z Ôì xi Ñ *
™ uF
Ð Z Ôì

X c e *
™¿6
k Z

pÔì Z
 Z z z xi Ñ CuF
pÔ 7`wðà ÂÃC Z Ì: ÃV>ë¤
Z
9•
Û è{ i zg Ô9 •
Û ¯ ún k Z Ôì CÌ*
™uF
æÑ] ‚ Z zžì gŠ c
t
b§g z Z q
ZÃg O Z Ô 7` wðà ÂN Y { g …Z â¤
Z Ô , ™ ZŠ ZÃ] ‚ Z zvŠg z Z
{ z Âì à Z z ä M š^ e M 6
k Zž ñ Yƒ x¥Ãxi 5 ¯gÍ Ë¤
Z Ô BŠ Ð
èa Ôì @
™g O Z Q Ôì ©
™„
 gŠ Ã] Z ½ » L Z ¬ Ð ä M Æ šk Z
^ e M Ôì yŠ » [ ˆÐ b§q
Z ÌÌm†³³ŽÖ] äü³³³q†³³Ê ä³³³×³³Ö] س³r³³Â : â ix â Z Ó ÷§ ¼
QÆ ™„
 gŠ ¬ Ð yŠ k Z Ã] Z½ »Æ w q Z n k Z Ôì yŠ » (Audit)
X Ç} g ¦
7ÐíyŠ Ñ Z z ä M: g z Ô , ™g O ZÐ y EZ
g z Z ƒ *
Y6
] Zg c
iB‚Æ š ‡ ä òŠ M q
Z Ô -Ãg O Z Ð šg z Z q
Z
V Œ [ Z Ô *
™g O Z ?ì ; g Và yŠ V # { z ž ñ Y M y ¯ 8 » š ‡§ Ñ ‚
Ôì *
™ ~g » Ð 9
 o Å^É 7Î }OŠ B; 6
B; È » g O Z
ì g O Z „ *
™ ½ÃV z q Å ] c
g z¢vŠ g z Z^› Z ig z Z k ]Ð p ÒÆ Ìñ
www.jamanshah.com

17

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Åk Z Âì x gg » c f ÎÆ h+ ŠÆ Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳³Ö] س³r³³Â: â ix â Z { ÷… Z®

¶ Š w Vgz Z q
Z Ô Ïƒxi Ñ *
™ ½qC
Ù ¬Ð 9
o

Y ‚zg z Y Zg iz;~} ™g O Z yŠ V #¿{ zžì &x • •gœÃ¿q
Z
ä k Z H Â} ™: x » ðÃgz Zì g ´6{ Zg { â q
Z Zg7 ¿{ z Ô Vƒ ; g M V ; Æ k Z

È c
á Æ •gœk Z x|»g OZ V Œ èY Ô 7¦


Ù Ôì Œ„
C
 gŠ Ãg O Z x|

zg »Ð ¬ qC
Ù ÂqV Œ { z Z
 ž @
Ôì *
™ ½ÃlâzŠgpz ö ; g ƒ ò Z y •
á

. _Æ (Status)·Æ k Z qC
Ù n¾o•
Û Ô ] !
zæÔ *
3Ô _ Ô y kÔA ½
E
C-#Gg Z Ð „ ¬
c
ÍÆ ™ ¬Š ëèYc e *
™g O Z Ì… b§ÏZ Ç !
'ƒ åHE
[ Z Ô NÑ p=V ; } g øž• ï Š ] úŠÃÌm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â Z { ÷L Z

ì„
 gŠ Z½: Ôì „
 gŠ k ]:ž BŠ ~ w q k Z …gz Z NÑ p={ z ¤
Z
Æ ä ™ • Â Å V7Š Æ y Z ™ š Š p 7Z c
Í ? Ç † H³Q ƒ † Ÿgz Z
?ì Hgz Z Âì 7sŠ Zá
¦Ñ_ ðÃÔƒ: u 0
Ð { ó`¦Ñy k ðÃk 0
} g ø gz Z NÑ p={ z }
ë { z ? ǃ HQ ÂÔƒ: Åè 5z u 0
Ð { ó`¦Ñ@'
ðÃÔƒ: u 0
Ð { ó`
: ŠŽ ñ„ k† ðÃy •
á È c
á Æ y Z k 0

} g ø gz Z N â •
Û Ô ã 0
k†q
Z Ð

w â ¬ …n k Z Ô ?ì ‚
g w H { Š c
i Ð t Zè q
Z b Š ]úŠ gz Z *
š Q ƒ
È â ‚ gz Z _ c y Z Q Ôc e *
™„
 gŠ Dz k ] Ôc e *
™ u 0[ ò Z z
: ÏqÑ ~$
Z … ÂNÑ p={ z Z
 ž @
Ôc e *
™ ½ { À 0
z u 0
lâzŠgp

X } 7*
VZ
www.jamanshah.com

18

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Zg OZ x|™N Š Ã7Z 'ì @
~
7— ‚Ð Vzg OZ Z~ Ï0
iÃy ¨
Z nº Z
{ Š c
iÐ ]ñg OZ lçÛÖ] à³Ú ‚³•] …^³³¿³jÞŸ]þ ž• ë Ân kZ Ôc e *

X ìÚ"
ùi Z6gz Zqg ZØŠ

û´äñ^ÏÖô oFÖô] ÑçŽÖ] …^`¾ô]™

6 •n•
Û

*
™g Ö Z » t $ZÆ ]g c
i Åy Z ªì9 •
Û Ìt
]g c
i Å\ M b§ÅBg{kZ ëž *
™n²Ð Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â: â ix â Z¦{ ÷
w q Z , Zžc e …Ôƒ Z]
Ð kZ Ð ]æ ¹ [8» Tž • ì g kF
Ã
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â

ǃ8Ð Tž, ™lˆ`ªz z Š Zgz Z gz Z Ô ( N ¬Š )ÜŠ Zz

ÅÝñÆ ÕgzŠžì ~ g
u n ÏZ Ô Ãƒ sæÐ ]g c
iÆg â Z ècgÆ
Æ]g c
i Å Ý¡ŠÖ] än× Š- [ » b§¾{ zžÔ σ ÜÝ¡ŠÖ] än× [ © [ » ª
Ð Ýñ{ z Ô Ïƒ b§Å Ý¡³ŠÖ] ä³³³n׳³Â Š- y ZgŠ Z'
ªÅ] Z|vŠgz Z Ô¸ t ”
N Y M { z Çì e Z
 v Z Ôì 7]gz¢Å äƒ y . 6gz Z kZŠ Z Ú ZžÐ }
{)z {)zß Z e: ~•
 h Êp ?ÔÐ

ì ~ ÏŠ g
už 6c e ´g ¢t gz Z ì y T u Z z Å)gz Z L Z ¸ '

0
©
ÃÑ{ zÂì @
™ ¬ŠÔì Lgt ”»g Zh
Š c
]g c
iyŠ] ZgŽ ó oÞô‚øqøæø oßôfø×ø›ø àÚøL

Æ VÍß ‚lpyZ ~ Xž • F
6Vz¢ FFŽ • ÁÂ { z ]o » kZ Ôì
ì ZƒÝqi Z ³Z »]g c
iÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z¦{ ÷Ξ•`gŠ ] uZz
www.jamanshah.com

19

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

7 •n•
Û

— ä´ Îô]†ËôÖô ^÷ÚçÛÇÚ æ ^÷ÞæˆvÚ àÚçÛÖ] áçÓm™

t Z•
Û zóÆÌm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z¦{ ÷Ññz ‡ M L Z ðñžì9 •
Û Ìt
è G
Ôì L g k ZŠ Z ~ ð Z]
z ‰
Ü •
Û Å [8L Z B ðÉ Ôì g xªz y z ù~

Ž Ðzz ÅÕg z Z , ™g O Z » Ç[8L Z ëžì9 •
Û Zg ø b§ÏZ Ôì L g
• gg Z_Ðzz Åk Z Ôì 5óz t Z •
Û Ð Ç[8…

8 •n•
Û

—ä´ Îô]†Êô oF× oFÒ^fjÖ]æ ^ÓeŸ]æ ^ÓfÖ]™

óÆ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z ¦{ ÷L Z { zžì9 •
Û » ÝñÆ ÕgzŠ Ìt
Ž gz Z Ô NÑg ÃV zuzŠ ™ ‹ [8óz Õ ] u Z z g z Z Ô , ™t ¤
ÌŠp~ t Z •
Ûz
Ž ž ì ¤ „ z ÌÅ k Z èY Ô ñ ¯ g z¢ ^ÜVß Z z ä zg Ân : zg

ì ¤Å Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än× à@nŠvÖ] o× ^Óe

û ¬Š z Z ³x ª ü

9 •n•
Û

Vñ ¬Šgz Z ~g ZŠ Z ³Ð +
 Å5 ZŠ Z Å hÆ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷

Š Z Z » ~g ZŠ Z ³Å Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’³Ö] ä³³n׳Âx¤x â Z ~ *Š ~g7 Â, z Ôì n•
Û Ì*
™ `•
Û
ëž c e *
ƒ Š Z Z » ~g Z Š Z ³ ÌÐ +
 k Z 1Ô ì @
ƒ Iz <
Ø è & ¸š
• ì g™ Z Š ZÐ Zì 6ëxhŽ »Ì m † Ž Ö ] äü q † Ê ä × Ö ] Ø r  : â i x â Z ¦{ ÷L Z

www.jamanshah.com

20

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Ô • ¸ Ì? â z Z ³•r
 ™g z Z ¦Ñà zÆ Ý ¡ Š Ö ]æ l ] ç ³× ³’ ³Ö ] Ü ³` n × ³Â } ¤]èY

m³ðà » ‰
Ü z Á q¤
Zžì Ìt Q Ô • ¸ Ìx ¡ Š Ö ]æ l ] ç³× ³’ ³Ö ] Ü ³` n × ³Â Y Zß“g Z zg z Z
H n²g z Z ñ Y Å e
±Ð k Zž ì @
ƒ Ìt S q þL8 » k Z Âñ Yƒ L
B‚Æ \ M ~ÄŠ k Z ë Ôì k\Z ¹ » ó œá Z z îÃ\ M …ž ñ Y
X ñ M : 7gŠ)œ ðû{ Ò M } ™ Z}
Ô • q
Ñ
g z Zì *
™Ð Ì m † Ž Ö ] äü q † Ê ä × Ö ] Ø ³r ³Â : â i x â Z ¦{ ÷L Z …g Ö Z » ] Ñ ì 4 Z '
äƒ6\ Mž • D ™ ¬Šg z Z • q
ÑB‚Æ \ M ë~ÄŠ k Zžì *
™"
 U
…\ M g z Z Ô ñ 0
x •Z x »t Ð „ Vð; rÆ \ M g z Zƒ x Ù Z¢ » Ý bá Z z
Z Ð ~ V “ Z á Z z Õ Ð V- œg z Z Ô , Š 3Š ~ Ï0
q
i ~g ø x Ù Z i zgt
X } M 'ƒ [ ˆg z Z! Z i Z UŠ •
Û UŠ •
Û »— Z q
Z

: â i x â Z ¦{ ÷L Z îSg z Z™™h» Ý ¡ Š Ö ] æ l ] ç × ’ Ö ] Ü ` n × Â } 9] Ã~g ZŠ Z ³

X ì Ý> Zg ì Z Ð9 •
Û Ì*
™ ZŠ Z™™h» Ì m † Ž Ö ] äü q † Ê ä × Ö ] Ø r Â

û"
* gŠ Z ³› Z Z ü

10 •n•
Û

Ôì9•
Ûq
ZÌ*
™~gZŠ Z³~"
*ÅÌm†³³³³ŽÖ] äü³³³³³³q†³³³³Ê ä³³³³³³³×³³³³Ö] س³³³r³³³³Â: âix âZ¦{÷

ÅhÆ Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³³Ö] ܳ³`n׳³ÂsÈZ0
{q
ZÔ•D™Ðs§KZŠ ZZ»~gZŠ Z³ëÂq
Z
: âixâZ¦{÷Šp •zZ³øLÅW‰žì Ìt9•
Ûq
Z1Ô•D™~]gßÅ5ZŠ Z

www.jamanshah.com

21

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Ô N Z z ™Â~ "
 * Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ

x â Z ¦{ ÷"
 * 7Zž Ç ñ M { Ò M ~ } g !
Æ ’ ™ w q Zv Š ž 6
MB‚Æ Z ³z ?â ~ >k Zg z Zì ÕÐ9 •
y
Û *
™ ZŠ Z ~ Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i


Ð x Z™Ñ Z z w r Z z f [ggz Z , ™Ý¡³ŠÖ]æ l]糳׳³’³³Ö] ܳ³`n׳³Â·w M • •
Û Vñ ¬Š ~

~$
Zà Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³³Â: â ix â Z¦{ ÷Ññ} g ø ž, ™ ¬ŠB‚Æ ~g Z iz

ŠÐ¯Æ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ܳ`n׳Â+ C
Ù ¤Š Z]
ZÆ y ZÐ Vð; Æ y Z Ô â •
Û ‚'ä
Xâ•
Û åÃx Ù Z

www.jamanshah.com

22

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û `•
Û Vñ ¬Š ü

11 •n•
Û

èY Ôì9 •
Û Ì*
™ ¬Š Å8 {Æ xÑ M z T
 rÆ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n׳·Á M z·
å ª
y Z n k Z Ôì h Z zB‚Æ Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Ârx â Z • zy
zg¼Ø { » T
 rz §

x â Z { ÷Špgz Z ì @M KÆ ` •
Û Vñ ¬Š Ì*
™ ¬Š Å x Ù Z z g Z M Z z g¼Æ
ì ðƒN @
ÅkZ Ì~ kl ¯ Â{ Š ñ•
Ûk

’Åug I„
 ŠÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â: â i
( xg M Z w ’Ô Ïd ` îZ ) ÜÓq†Ê ÔÖƒ á^Ê t†ËÖ] ØnrÃje ^‚Ö] ]æ†%Ò]æ Ôì ¬

q Z•
Û z ö ¤ Å ( Ýñ ? ) ~ ÏZèY z™ ö ¤z ` •
Û Vñ ¬Š Ð ] Ò ?

c ,• ñ ƒ y Ò Z
Z ¯Ð ¹ ~ ÕgzŠ Æ ` •
Û Vñ ¬Š Ôì à ¥pz
( , ¢zŠ xg M Z w ’ )

¶Š

x â Z ¦{ ÷ ¬Š ¸ Ð ä ™Úà ¬Š k Zžì Ìt { Z
Ã q
Z » ` •
Û Vñ ¬Š
» Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³n׳ÂtŠ ™x â Zì C Y 0 Z
 ñÅ]g c
i ÅÌm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] س³r³³Â: â i

} g ø à k Z ñ 7Ð ] Ò ¬Š t ‰
Ü z Æ ) z × i ú ¿Ž ž ì y â •
Û
σ ‚]g c
i ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør®¤
Ü`q†Ê ØrÂæ ‚ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ o× ؑ Ü`×Ö]

±t G Z 0£ Z Ôì @
Y $Ð ´ Š •
 hy¨
Zžì t { Z
Ã ZuzŠ » ` •
Û Vñ ¬Š
Ï0
i ~g7 K Zgz Z¸ m { T
 *
Æ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än׳Â~jŒx â Z ~ ( y Zk
Z )à ¶Ž

¤ä Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³n׳Âx â Z Z
 7Z Ôì g T
 *
Æ Ìm†³ŽÖ] äü³q†³³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z { z
www.jamanshah.com

23

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

c
â•
Û y Zg zŠ ÏZgz Z c
â•
Û¶
Z x ¯s îq
Z Âð Z z™]g c
i ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂyg âz®
äjÚ^Ú^e ÙçÏÖ] o× ä×Ö] äjf$ àÚ Ÿ] èÓ×`Ö] àÚ ^`nÊ çrßm Ÿ èfnÆ àfnÇnÖ ä³×³Ö]æþ
55 my â ix â Z ñ j38[ !
368m+-Zw ¾ Z

äq†Ê ØnrÃje ð^‚×Ö ^`nÊ äÏÊæ æ

Å y Z Ž 1 Çn $: Ð •
 h ´ Š ÌðÃ~ TÔì Õq
Z c y Z v Z z c
â•
Û

v ZÃTž Çn $Ð •
 h ´ Š ¿„ z nÅv Zg z Z ǃ xŠ"
U
6w ¸Æ #
Ö âZ
´Š•
 h „ z Ç ñ Y c
â•
Û ¬ñ6¬Š k Z& ª Ç ñ â •
Û «= ÂÅ ` •
Û Vñ ¬Š

Çn $Ð
Ô ¿Š Ã[8L Z ÌðÞì C™ Zg7 Ì£ » » ›q
Z ¬Štžì Ìt ] !
Z
q
~/ 0
ñ ¬Š Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i x â Z¦{ ÷} g øgz Z YN Š 7{ Š ` c
k- â

— ZÆ ypizg z ‘
 ~ §Æ \ M ë Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³³’³³Ö] ä³³³³n׳³Âx¤]
} Zž• D â •
Û

] Å ] Ñ» Àgz Z Ôƒ »~g \
Ztž , ™ ¬Š ëžì ¸£ » » ›Ô • D ·
[g gz Z Ô • g n/uJ
Š !ÆH Z$
Z ~ VñŠÆ y Z ™0 gl » y u 0
k Z V âp
Ð V\ M K Z …ø oÆ o ]
Z z ~Š !M gz Z Æ V ÂäÅ y Z x Z™Ñ Z z w r Z z f

Åy Z • 5 g b§ÅgÎ *
~ V lÐzz ÅVäÆ yu 0
k Z niŽ gz Z Ô ñ 3Š

k Z g O Z z • z Z ³žì t |Ô } M Ô N 0
n »z ~$
Z ñ ËÐ ë%Æ Vìp
X • C Y { g¯Ð p ÒÆ e
Ñ%Æ ¬Š

www.jamanshah.com

24

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û w <Z ¿Fü

12 •n•
Û

zñ~ ¬Š Å Ìm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z Ôì Š
c
â•
Û IÐ ñÐ ä ™~ i !
¢ª
þì •
h ¯
 !
*
™ uFà ¬Š Æ ™ ~ i !
¢ Ôì Z
 Z z *
™ ¬Š Ð #
Ö /Z

¢z1 Š p1Ôì Z
 Zz*
™ ¬ŠgzZ xg³» Ìm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z¦{ ÷` zy

*
™Š ˜ y ´ Z c x ªÆ Þ S #
Ö Óc
*
™ÒÃÅ ä ™ÝqÃœ £Æ ` zy
~ i !
VÐt Ô N Î { È »x ªÆ Ý¡ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ`n׳ ·w M #
Ö ÓŽž b ŠB‚ » VÍßy Z c

š B‚ Æ g Zh
úŠ L ÑÆ #
Ö â Z Ë¿Ž Q g z Z • Cƒ g Ñ V c
i !
¢ ' !
g O Z Ôì @
ƒ g Ñ~ Vß Z z ä ™ ~i !
¢ Ìt ì @Yƒ ®
 )q
ÑŒd Î
.•OÅ!
» V âzŠ ¬Š z
X ì ~gz¢ *
ƒ çE

‰
J
Ü z k Z Ñ Z z ä ™ ¬ ŠC
Ù ž • ˜ ñ ƒ D ™Üg
u q
Z ¦ Z- Z >° r
™

Ô} Š ™: uF
à ¬Š ñ ƒ D ™ ~ i !
¢ªÔ} ™: w <Z J
Z
 žì @
ƒ6í
Ôì { Z
à HÐ ä ™7Cƒ Âgà ¬Šž¾t gz Z

t Z®Ôì { Z
Ã H »` â Q 7¼ Â Mì Š
g ¦

ž² Ú Z D ™D ™ ¬Šž¾ t c

z WZg *
g Ö Z Ð =° Z [g V ; z Ôì @
™ k- â Ð Øg V ˜ Ã y ¨
Z w <Z

žì Š •
á g Z ~ 9g
u n k Z Ôì ~$
Z •
 hu Zut gz Zì ÌsŠ ZáÆ e
'

Å ~ i !
¢ÔÐ N Yƒ uh 6gî´ Šá Z z ä ™w <Zž áç×rÃjŠÛ³Ö] Ô׳a æ
Ôì Š
»zgÐ ñÐ ä ™~ i !
¢~ ¬Š zg O Z1ì ðƒŠg Z z #
Ö è ~gñ Z]

Z~ ÕÃ {zce 7Z Ô• D™;Ãg
u kZ6`•
Û Vñ¬Š ]Z|‰
ܳ³³`n׳³³³Â

}9[ MèYÔì 7ƒ
 o*
™c6
kZVŒÔBNŠÃ[ !
Æ)ñèÁ<

‚@³Û³v³Ú Ù• t†³Ê سr³³Â~Xž•N ¬Š {Š c
iÌÐ70w®Ð Ý¡³³ŠÖ]æ l]糳׳³’³³Ö]
www.jamanshah.com

25

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

BŠ ` •
Û Vñ ¬Š [  ~÷c‚Åk Z Ô • ŠŽ ñp Ö ZÆ

û ` zy
ì´Äc ü

Ý¡³³ŠÖ]æ l]糳׳³’³³Ö] ä³³³³³n׳³³Â

13 •n•
Û

x â Z òŠ M Ð + YÃ ` zy
zg¼ì´žì –ä } nñ f

gz Z Ô Ç ñ Y $Ð w <Z Çá ™x¥Ã|ÅVß Z z ä ™y ´ Z¬ Ð ` zy

Æ
» Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â ix â Z { ÷Z
 žì ¬Ô ǃ 7ï •
á ~HÆ y Èæ L Ñ
G
Ì ã ç z w YŠ Â, q w ð©šÅZIèY *
™: ~ i !
¢~ •
Ñ~ k Z ƒ g¼
ÆHÆ ã çH» Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سr³Â{ ÷Z
 žì ~ ] c
Z zg Ìt ÔÐ N 3Š
ÔìB‚Æ Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â~Œ ZuZ x â Z hž Ïñ M Zœ ã • M q
Z  ǃ'zg
Æ™ ~ i !
¢ { z ªÐ N Yƒ ï •
á ~HD

%™òÐ Hk Z vßÐ ¹ A

n k Z ÔÐ N Y M : Z z Q 6äƒ x¥ h1Ð N Y ƒ B‚ Æ ã ç Ug ¯
»g¼ì´gz Z ] :S~ i q
Ð Z Å Ý ¡Š Ö ]æ l ]ç× ’ Ö ] ä n× ³Â x â ZÐzz ÏZgz Zì IÐ w <Z
V g @
™n²V Œ q
ZP Ð ~XÔì Z
 Z z *
™x¥
X ì Ð ~ îì´ *
ƒ » ã ç ` zy

'1•
X ì îÌh : c
ž }ŠK¬ ðê ã • M<' 2 •
X Çñ Y c
Zz™sg ¬Ðá ZjÆ u 0
x *
Æ y ZÐ `gÎ îSÐ y • M‰‰‰3 •
X Ç ñ Y c
Z z™sg ¬Ð k Zgz Z Çì g …t ‚6Ô ZuwŠ !
Z' 4 •
q
www.jamanshah.com

26

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

X ǃÐ~xw ( l ) ` zy
»\ M ' 5 •
X Ð VƒB‚Æ \ M ] »rÆ Ý¡ŠÖ] Ü`n×ÂY m
Z] ' 6 •
X Ð VƒHï •
á B‚Æ y Z Ý¡ŠÖ] än× }[ » ' 7 •

X Ð ÃN Š vßx ¬& Ô ÇƒB‚Æ \ M ]”H' 8 •
X Ç ñ 37žðŠ y ¨
Z ÂN Y { g~ ‚ f V * ¶
„ âZ¤
Z

14 •n•
Û

—ä´ je^nßÖ] æ ä´ jÖ^ÒçÖ] o•] àÚ gm„Ói™

Vz ëÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â ZžÐ , ™òúŠt vßÐ ¹ ~ Õg zŠèY

Ū
 »z z "
* Ð ¦æC
Ù žì t ¬Ô • T
 *
Æ y Z ëžÐ , ™ òúŠt ‰Ô •
 *
T
Š p ðÞ: Ôì @
ƒ) fÆ ¶ Âsg ¬ » T
 *
èY Ô zŠ PÃk Z Ô z™d
†
gz Z k

z H
x Z Š Æ V zg Z h
úŠ , Zžì ~gz¢Ìt ì T
 *
{ zž} ™y ´ Z Æ 0

c k Zgz Z Ôì xi Ñ ÈÐ w <Zgz Z ~ i !
¢~ q n Z Åy Zgz Z ñ Y X Ð d
•
Û
y Zg z Z Ô} ™ Za ‚ ZgÐ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â: â ix â ZŠ p~ ÕgzŠ òŠ Mžì ~g z¢
[ Zp c
UC
Ù ªs§ÅTÔ V z™ÝqÐ ,¾+ Š » \ M ~ž} ™n²Ð

X ì ÇZ
 Z z c ¿k Z ,„ z ñ Yƒ { g •
á Z~

Ôì e*
‚ ZgÐ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â i x â Z¦{ ÷žì @Y Hg e6t ~gzŠ k Z
sæÐ ]g c
i ÅÝ ¡ ŠÖ ]æ l ]ç ×’ ³Ö ] ä³n× ³Â : â i x â Z ÕÃ]èÑ q Ôì e*
]g c
i
9
vš ™ gz Z îÏ<X\ K Ô y Z æ¾)EK Ô • ì g 3Š ~ V zg ZD
Ù Š Z® Å V ß Z z ä ƒ
www.jamanshah.com

27

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

‰Ô • ` 0
Ãa]Š X k Z vß VÅÑ V zg ZD
Ù Ð V ˜ž • ] â £ { z {)z
‰gz Zì o zæÝ¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än׳Âx â Z ]g c
iÐ ä g Z ¦
' Zg: e Å| $
6] â £
]Š X Å ]g c
i 6ä ™ ~g ZË ‘
 Ú- ñ ; ‘
 : e 6•l ] â £
k Zgz Zƒ H¿t ä Tž Y Y c
3Š 7( Z Ì¿q
Z ðÃ~g zŠ k Z Ôì s ¸ñ
( Ïñ M { Ò M , ) X ƒ ; gxzøÐ ]Š X

" †ü
û E Âì
LG
E

15 •n•
Û

Ü z V #ˆ w ‚Î c

w ‚ kŠ c
ˆ w ‚q
Z Ð ` Mž} ™ òúŠt Z
 ¿ðÃ
ì ¬~} g !
Æ k Z ÂÐ NÑ p=Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’³Ö] ä³n׳Âx â Zgz Z ǃ ` zy

~ yŠg z Z
ó áç³i^³Îç³Ö] h„³³Ò Lì ¬ãZ z ªƒì g w1 ^Ñ ?žzŠÈÐ á Z zì ( Zž

~ ê ì e *
™ç» ‰
Ü z Ôì ¬Ç~ k Z Ô zŠ PÃá Z z ä ™ ‰
Ü zç

g¼g z Z ` zy
{ z ž ì ~ } g !Æ Ýñ Ôì d
† Z
 Zz ~ d
Œ
Û cƒ
^÷fm†Î äm†Þæ ]‚nÃe äÞæ†m Ü`Þ] þ X • n
g µ ÂœC
Ù ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z

~ } g !
Æ#
Ö ªž 6• BFd
Œ
Û Ãk Z ëg z Z • Bg zŠ Ð Z + ”
ž

Œ
d
Û ÌÐ k ZÉ ì à Z z äƒ ~ k

Š Å=
 ç M { zžì c
â•
Û ä Vz ³Û {
Y Y ŒgzŠùÐ Zì *
ƒ µ Z z¬ Ð #
Ö ªä q T  ( h†³³Î]ç³³âæ]) Ôì

Ô Ç ñ Yƒ …¸ Ð / Â gz Z Ñèd
• gz Z w q Z — & Z { z Ç ŒgzŠ Ž Ô ?ì

Ô Ç n ™ ~¢ s§ Å ] Z f — & Z „ Ñ Z z • g g » ‰
Ü z ! c kZ

y Z D ª ó ó ïZ è wî L L ~ y Z ì ¬ » v Ð VÇ Z'P X
www.jamanshah.com

28

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

¥‰
Ü z » ] ñ‰ Ôì î Š ™ xzøÐ / Ây Z DèY Ôì ¬Ì » v Ð

g¼z ` zy
b§ ÏZ ì $
Ë M‰
Ü z ÌËÃ ¿ÌËy ZŽ ñ h1 a Ôì 7

„B‚Æ x ªz ` zy
y ´ Zg z Z Ôì Yƒk
5
q ¸z ‰
Ü z ÌËÝ ¡ Š Ö ]æ l ]ç× ’ ³Ö ] ä ³³n× ³Â x â Z

Z® Ô 7gH‰
Ü z g z Z Ôì *
™‰
Ü z i Z Iì *
™ ÌŽ Ô Ç ñ Y ƒ È { i Z zgŠ »/ Â

V âzŠ cg ZÑ Zg z Z ì Â]ñ7` zy

Z Ôc e *
¤
™7k

Š ~/ Âg z Z ] Z f — & Z

X 7ÁÐ #
Ö ª

û W fg ] ÌùÑd
• ü

16 •n•
Û

žì Š
c
â•
Û y Ò V- ~ Þ S x ¯ Ð Z Ôì B
g w Å ë!
› qÑé Zp
Å ã ^‹ ÷ Zpä Tžì "
U
Ðe
 M k Z å]ça äü`Ö] „í³i] à³Ú k³m]†³Ê] /

ë!
Š qèY Ô J 77Ìä×Ö] Ÿ] ä³Ö] Ÿ ä k Z c
ÍÅ ~zcz ®
 ¤ Z V Zl
z Va š

] ÷ ZpeÔì Ñèé ZpªŠq¸ Z}
èÔŠ gz Z u *
çÐ ƒ
 ~! Z x 0 Z g z Z
äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â

: â ix â Z { ÷n kZ Ôì "
U
Ð 9g
už 6Ôìº ZŠ ˜ „ *
±Ð

~ øZ •
Û Æ Õg z Š *
ƒ ï ¬ » Ñd
è •g z Z Ñ‹ H Hc ð Ž Ÿg Å

Ìm†³³³³³ŽÖ]

~ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×Âx â Z { Çg !
ó *
w q Z} g ø x •
á z ðC
Ù žì t zz Å k Z Ô ì Ð

7~ { Çg !
Å Ý¡³³ŠÖ]æ l]糳׳³’³³Ö] ܳ³`n׳³Â ò@[ M] ó *
w q Z „ zQ Ô • D ƒ 7
X • D Y t ‚Æ Ü׉æ ä´ Ö•æ än× ä×Ö] oבx™ Zg —Q Ô • D ƒ

w q ZÆ ëÜô Z z š Ý¡³³ŠÖ]æ l]糳׳³’³³Ö] ܳ³`n׳³³ÂkŠ Z ] Z z ftžì ~ e
 Z z gg z Z q
Z
г׳í³Ö] ‚³Ã³eæ г׳í³Ö] ij³Úæ г³×³³í³³Ö] س³fÎ èr³³v³³Ö]Q • D â •
Û {@x»

@
™ ¿Ì 6 Ì V˜ ( T ìe y¨
Z ž ì @
ƒ gŠ n ¸ Â Ð
www.jamanshah.com

29

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

V ; z ªÔì D ƒ~ öÅy ¨
Z Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³ÂV ZgzŠ Á ÌV ; z Z'c
Y Zì
à Vß Z z h
 x *C Z ] Z f u 0{ z Z
 H Â Ôì Cƒ ¢ qz ŠŽ ñ kŠ Z ‹ Z f { z
~g ø H Ô Ïƒ Cƒ 7~g Z i M wŠ Å y Z  РVƒ Ù Š 2 ~ V zg ZŠ™$

y ZÆ™{ @ x » w q Z } g ø HÔ ÏVƒ k
: Z
 ñ » w 5z y x

Æ y Z V c
g ZŠ™$

™Äg t ‚ ÃV zq 7Z ' ?ì ] !
hZ b Š ÄŠ 7Z Hgz Z Ô Çƒ @
ƒ 7ÄŠ Ã

ì n•
Û *
™Ñ] H H

û ! ï ZŠ p ü

17 •n•
Û

žì t ! ï ZŠpì –{ eÐ Z ä } nY f1ì „zq
Z »9 •
Û ÔÌt

6w q ZÆ yŠ } g ‚ ‰
Ü z D Î6_ Ã] Zg Ôá [ ˆÐ ÑL Z: Z izg y ¨
Z

Ô} ™ ZŠ Z]» Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³³Â] Ñ» ñ Ññ Âì CƒŠ iun ðä
Z Ô} ™Ã
Ÿ&
-G
ðƒŠ iu ð Z'
ðä
Z Ô Cƒ 7Za Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³n׳ uq
è ’i Z%í è÷ E

ðÃèY
:‰
Ü z »/ÂÐ Zgz Z ñ Y M ]ñ~ „ D Ξì eÔá ™/¬ Ð äÎ Âì
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â

: â ix â Z ñ ŸgÃy ¨
ZŽ ¿{ zC
Ù gz Z} ™g ¨žÃ/~] Z f KZÔA

Ãí w q Z ] g z Z Ô ì Z
 Z z *
™ u FÐ Z ñ M Ã ° oÆ mï c
° oÆ

X ì Þ S ñ Ÿg Ÿg Å4 ZèY Ôì n•
Û „ *
™c ~Š ÛpÅÝ¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×Âx â Z

www.jamanshah.com

30

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û *
™¿6•l‹§ ü

18 •n•
Û

~ w q Z L Z Ôìz » „ øZ •
Û ¸¦
Ìt Ôì øZ •
Û 4ZŠ Ì*
™¿6]§u 0
ܳ`n׳Â

] Z z f u 0
tèY Ôì *
™ Za “ _Ð w q ZÆ Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ`n׳Âò å˜[ M

L Z . _Æ w q ZÆ y Zgz Z » 6xŠîÆ y Z Ô • w qÑ Z + i Zñ„ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö]

. _ Âì @
™ÜZ
 ~ élp ÅŠ * Z L Z Š¤
•
á ðÃÔ ì n•
Û Ì*
¯ Ãw q Z
Ôì @Y•â » k Z ªì Cƒ gz¢ ¹ F
~ ïæ Å k Z ŠŽ z !
Æ äƒ : ÝZ

gz Zc e *
™ÒÃŽ6xŠîÆ Ìm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z … b§ÏZ Ç !
~ ‘ ‚Æ t Ü Z z w q Z zg ZŠ™Æ y Z { Š c
i Ð { Š c
i Ãt Ü Z z g ZŠ™z w q Z L Z
ì ]Š X • Z cc y ¨
Z ¸gz Zc e Ü J e

@
ƒ ÝqÐ Îg z Z œÚŽ Ôì ^g M q
Z Ìà
(žì I » t Ü Z + C
Ù â
Ùâ ~ w q Z y Zyž B™V- Ôì Y Y ŒÃ¿y Zy ÌÐ b§gz Z q
Z Ôì

gz Z } Y 7ðÃ{ z ´Æ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’³Ö] ä³n׳Â: â ix â Z Ε Cƒ b( 4u ~Š zg !
)
$Ð •
 h ~$
Z ™^6y Z vßž • ì g hg n k Z sÜxŠ lÝL Z { z

' ?ì Y™ ê~n ç k Z ƒ ‚
g Ì=Ž y ¨
Z ðÃvΊ p [ Z Ô N Y
» o ZÜ>
Þ ¸ g z Z ñ Y ƒ : uh y ¨
Zž ì xi Ñ » 6xŠèlÝÆ y Z n ÏZ

Ôì @Y ¤
~ 3™–
 { z ì @
ƒOŠ QOŠ S '
Z'
{ g f Ð xŠ lÝy Z Žžì x|
èY Ôì @
7¢
w
u »›z e
Ñz ÅÝ¡ŠÖ]æ l]ç×’³Ö] ä³n׳ÂÝ> Z÷ Z c½6ÏZgz Z

X$
Ë ` 76žo ZÜÐ +
 mïq ðÃÃòŠ M %Æ ›z e
Ñ z
www.jamanshah.com

31

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

19 •n•
Û

û òŠ"
U
6{ Zg Å]Š ¸z e
Ñ z ü

.•Å!
g O Z gz Z ì Ð ~ øZ •
Û ÌòŠ "
U
6]Š ñÓ Zg å
Åg O Zžì ¸ x|» çE
Ž ªì } Y Ãw e Z ° + '
™v Zžì ~ Š ˜ ‹ c
Mž 6ì g xŠ"
U
6{ Zg

• g D ™lg !
Å V z¾Æ VÎÎz V zg ZD
Ù +ZHz +ZèY Ô ì ÌxŠè"
U

~ ¢ z y Z Z ~g ZŠ™z t Ü Z z w q Z Çì g ) 6¬Š zg O ZŽ Ç ñ 0
{ z ] •1Ð
~ –] •ñ ; { °z Zƒ~: â iÆ Ý¡ŠÖ] än× b â[ »ž 6 Ç ñ 3: l»'Z'{ g f
y Z ] •1• } °z 4- ' Âtžì g D hgÆ ™w <Z vßgz Z ì g D ƒ
ðƒ7Za Ìli°ÏZg f~y ZZz¢Æy ZìgxŠ"
U
6
h+ ŠŽ ð0
äVÍß

û *
™ÔxŠ‹ m=  ü

20 •n•
Û

~ž @
ÄgxŠ"
U
6+ Š L Z= Û {ž X Ôßm• o³× o³³f׳Πk³³f$L*
™ ¬Št ª
E
{ ŠŽ ñÔì e*
x g xŠ"
U
6+ Š %Æ Þ S ] é¨G
G3¢ Âgz Z Ô V î Y ƒ: g D » +Z
D ™ (Hoot)ó^ƒ LÔ • B: Z- Š Ð Z vßì L e » 6žo ZÜ¿Ž ~gzŠ

w w YÆ CÔ • D Y • Š bÑŠ Á{ ZeÔ • D ƒ ] Ÿ Z ‹Z V zg ZD
Ù Ô•
G3¢E¤
ä×Ö] سr³ÂuZ u z Þ S ‹ é¨G
Z Ô • D Y ñ V Z y ÃîÆ VÎÎz Ô • D YØŠ

ÃÜŠ Z + Z n k Z Ô Y X 7ðÃÐ ~$
Z •
 h Ãy ¨
Z ÂVƒ: w q ï •
á Ìm†ŽÖ] äüq†Ê

X ì n•
Û Ì*
™Ôí= Âgz Z • ] ZLF
6= ÂÔ~ Tì ¬»" 7
www.jamanshah.com

32

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

21 •n•
Û

û *
™ ñ 6d
† z ! z Z j
Z ü

ÅñÃVÇ ¸ ðñvŠ g z Z } ™ñ6Vì f Z gz Z V Uâ i M ÌŠpžì Ì~ k Z

¬Ð ƒ
 Ãy Z Ô • D C Z Ãh+ Š m ¾ ZŽèYì Ð ~ øZ •
Û Ì*
™S
c
} N
ÑÔ , ™d
† ~g vvߤ
Zžì ¬n k Z Ôì @
7*
™ o‚ » d
†

~uzŠ Ôƒg º 6ž¹ ZÜ% G { Z z6Å y Z Âq
Z Ôß x »Ðñ Âo] à Zy
vŠ

7× c
ƒ Ic Ôì 7]gz¢Åk
 Z Ð Ëgz Z z™#
Ö ~ i !
¢žì t ] !
Xì Š
c
â•
Û IÐ w <Zgz Z • D M ~ KÆ w <Z ÌtèY *

D ™¿6x £ L Z Æ ™ !ºÃ Çè´ â L Z gñ Z] L Zž ì t 9 •
Û Zg ø

SÅñ7Z gz Z Åg xŠ "
U
ÌÃy Z ÂVƒB‚ Ìã Z Z È ZgŠ Z'vŠ ¤
Z Ô • g
@
77t •
Û ðà ¾ Z'
*Š ~g ‚g z Zƒ èZg Ç´
è â¤
Zžß a Ît gz Z Ôƒg D ™

} g ø ] ‡z Z Ò ZèY Ô @
ƒ 7{ Z
à ðà ÂÌ} ™} > *Š ~g ‚ vŠ ]gz

Ôì Y M ‘ ÃzL4Ùà â Ô • $
Ë M Ì´â i M 6ë c p
6Ã] mÆ VñŠ

ì cM ~ g
Š q Z èY Ôì $
Ë M Ìö â i M Å Š Ñ z Z z y Y y vgz Z V c
gF
/ ]ç×öeø†Çøiø ]ç×öeø†Çøiø ]ç×öeø†Çøiø/
~gz¢ Ì *
™ Z]
Ð Ø { ó*
èY Ç ñ Y *
Y »Ô ÏÑ $ Y »ª

U
"
ÌÃVÇ ¸ gz Z ì ¢
x » Ðñ~ ö â i M z y JZ Æ b§C
Ù n k Z Ôì

Ôì xi Ñ x g D ™ Ô xŠ ‹ m = Âg z Z e
Z@ = Âgz Z Ôì *
™ SÅ òŠ

@M FZ6¢
 g Y Âì @Yƒy Z *
Ð b§C
Ù Z
 +Zžì » Z j
Z ÅÔŠ³% ZŠ
ì *
™ Za “
 ZŠ '
ª Ôì n•
Û *
™¨ £ÐñÌ» ¢
 g Y Å ÔŠ n k Z Ôì

www.jamanshah.com

33

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

22 •n•
Û

û *
™¿ ü

Ôì Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z hÌt g z Zì q
ZÐ ~ øZ •
Û Æ ÕÌ*
™¿
Ôì¿ZuzŠgz Zì ò ¾ª ~ y Z • ] Z¨zŠŽÆ ÜÒ^Ïi] ä×Ö] ‚ßÂF ÜÓÚ†³Ò] ^³Þ]

èr
 È Z§ Z n k Z Ô 7à {Ð } çy ´ Z x ¬ » y Z Z z Z
•g z Z Ñ] H Hª
z c6b)y Z „: gz Z Ï: q : Ç Z]
Ð y Z ?žƒg, Z ~}Ñ çB‚Æ *Š

g ZÑ ZÉ Ô z™: ™6y Z y ò C Z Ô Vƒ· i p
Ð Î â } g vg z ZÆ y ZŽžz™ƒ I
ÃV- g ZŠ™$
Å y Z Ôƒg D ™e
'
Ð Z
•z w d ZÆ y Z6gîà Š Ôß Ö ÃŠ p~

D§ âÃg ZÑ Z ?žÅg ¢t gz Z Ç ñ Y 04n } g v¸ z™g ( Z ~ ¾Ô î C Z #
Ö

»ä Tžì $
Ë ™ «, qt ] Z f „ z Ì7ZÉ Ôƒ 7gŠ ‡6¶ Š y òz

Ð ä ™C
Ù ª ñ Zg K Z 6b)B· i p
Ð ñ O Åg Zƒz cžì Ìt Ô • Å «
X z™[ A Z Ì

G
û g ZÑ Z i Zg Zu Z y é)-² ü

23 •n•
Û

~Wxg D1~ Va ËÃíZ •

gz Zì @
ƒ: Z •
i Zggz Zì i Zg { zì Äcx¯Ž

~g ø 7Z Æ ™ ]Z t ‚Æ VÍß ÃVz i Zg } g ø ?ì y â •
Û n ÏZ Ôì 7

: Z- Š c
{ zì @
™ ]Zx ¬u'
ÃVz i Zg} g ø ¿Žì y â •
Û ZuzŠ Ôz™:g ZÎ6V ⊤

sÑ » ]g c
i Å Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³³Â: â ix â ZÓ ÷ÃòŠ M T Çñ YƒOc
Çñ Yƒ
www.jamanshah.com

34

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

7^
Y Ì*
™y Ò t ‚Æ Ë7Z • D ƒ «x © Z mº‰g z Zì @
ƒÝq

gz Z Ô Çƒ „ Ñ Z z ä ™y Ò g ZŠ) f » k Z ÂÅ d
† c
H—6k Z ä ˤ
ZèYì

Ôì n „ }÷sÜ{ z ì c
Š = ä kŠ Z ] Z f k Z ¬Žžc e ´g ¢ Ìt
g Š ™ c k Z n k Z Ô ì Z]
Z]
=z sø » ¿C
Ù èY ì 7c t ‘~g ‚

ÔÐ Vƒ Z]
Z]
Ìx © Zá Z z äƒ

1ƒ q
Z n% c
Vƒ Z]
Z]
nZ% Z² @
™7m? Z zŠ „ q
Z Ã!%C
Ù ËZ e q
Z
ó ó Ü`ÖçÏ …‚Î o× Œ^ßÖ ]çÛ×ÒL L b§ÏZ Ç !
Ôƒ Z]
Z]
(Condition)c ,

O Î n k Z Ôì C â •
Û gŠ ™ ¬™Äg w ì » q k Z ~ x © Z Y Z`
Z ] Z f à Z z ä â •
Û
@
™‚ Zg Ð ?ðä
Z V ; Ôc e b Š 7Ã!%}uzŠ Ëì B= Z zŠ Žžc e
ã Kz ã qzg ¸Z% Z] Ð V ˜ ì { i Z zgŠ { z ¸ž î 3Š { i Z zgŠ » ´ â Ð Z Âì
G
¬Jg Šk Z »g Zu Z È é)-²Ô z™Ô ` ´gz Z î Z z™ø
 Špn% C Z ?Ôì Q Z zŠ Å

c
¬t ä ¾…Ô¸ D Ö Ãg Zu Z L Z Ð g f 1 Z [ » Ïg à y Ñ[ »ž å
X , ™ ] ZÃV z i Zgžì ~Š ] i Y Z

nÄg pôÃg Zu Zt Hž • D â i M Ãsø¬ • T e *
â•
Û x™] Ñ» ñ Ññ
( Z sø C Z …Ô ‚
g 7w ²Ë~ k Z Ìðà ƒ (Leak)ó ó= L L@'¤
Z Ô Ç

k Z6¿ÌËVƒ «Ð s§Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â] Ñ» ñ Ññi ZgŽžc e *
¯
V ; Ôì ðƒ ‚]Š XÅÝ¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³n׳³Âx â Z ]g c
i= Ôc e *
™7g Ö Z »
Š Z% w2 k Z Ì{ z ž ƒ x¥Ð ¬ ~ } g !
Æ k Z c
ƒ ‚ \ „ ¹ ðÃ

X ì xi Ñ o ô Z ÌQ 1 ì Y Y H y Ò 7 `C
Ù ðà Q  ì ^
Ã 6
& ¡ Ç ñ (t Ø » Ð \ ž ì Ág Å ä ™ y Ò Ð w ì k Z
www.jamanshah.com

35

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

6w2k Z Ž { z Ô Çá 0
Ãw2Æ ™† Ÿ Z ~ 4z]
gz Z Ïñ (k \ Ô Çƒ ¿»

gz Z • Ìgz Z ¶‚} ÷7Ë~ž ǃ lp { zg z Z σgzŠ ù
 z Å k Z Ô Çƒ ^
Ã
X ǃ ï»h
'
× y Z Z » k Z b§k Z

û …]†•Ÿ] à kÖˆÂü

24 •n•
Û

Ð {Ñ ç k Zž ì ¬t V ; z ñ Yƒ Â *
X + Š ~ Ì‚Îg z Z }Ñ ç T
^ y ÃîÆ ~g ZŠ™$
V ˜ Ô} 7x g : VY ~ „ kì e Ô î Yƒ ¿{ g )

L g 7i ZŽ ðà »• g V ; zQ ƒk
¦
*
*
ƒ _C~ k Z » y ¨
Z Š pg z Z Vƒ ì g

X ì9 •
Û É 7„ ?¢
™]óÐ V ; z

‚ÞˆÇ×e 7¡ne ‚• …^nŠe Ø+ 7ç2

t gz Z ì n•
Û *
Y - g zŠ Ð A Z®Ô • D Y Ò̶; V ; zƒ { Š c
i AV ˜
Æ + Š ~gzŠ { ŠŽ ñVYc e *
™c Ìm†³ŽÖ] äü³q†³³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z ñ Ÿg¼ ƒ

X • „ z _g Z z z ´ â

û ]à¿Fü

25 •n•
Û

x l Zb s z cŽ Å *Š r
 èY Ôc e *
™7I ]à~ V>gz Zíw q Z]
x™ { z Ôì •
Û Z z « Å k Z g z Z ì *™ ´ â Ô ì Ì]àr
q
Z Ð ~ y Z •

xÝ÷[ » ä ´) ´ž 6Ôc e *
¯ 7]àzz Ãx™k Z 1ì "~ ä ™

X å c
â•
Û IÐ ä ™y Ò ~ Ï0
i K ZÃÝ¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×Âx â Z ]g c
i ‹ ˆy ZÐ
www.jamanshah.com

36

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

~Š Î oÑt Ug ¯ Âì Zƒ iÐ k Z ¿ZuzŠ ðä
Zgz Zì Zƒ «¼ ÿklT
™ M ~ wŠ *Š èr
 ~ ^Å ]àèr
 ž @*
™7y Ò Ãk Z ~ Ï0
i ~g øž

xŠ ?ž ^÷‰]… àÓi Ÿæ ^fÞƒ à³Òžì ¬b§ÏZ Ô} Š¢: ã 0
6ñ Z™G } g ‚

uh à VÍß } g ‚ ¹ ä \ e Å VñŠÆ Vß Zz ½ ú èY Ô´ #
Ö u´
Xì H

û bcz ] *
ˆ Z§ Ö Z ü

26 •n•
Û

k Z » bcÆ y Zg z Z *
™™fg !
g !
» ] *
ˆ ZÆ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷

y Ò ~ VÍßÃy Z Vƒ Ýq ] ⠥Ϊì n•
Û Ì*
™y Ò t ‚Æ I ZÆ
È ÇÒŽ gz Z ~ VÍß( Ôì xi Ñ *
Ö Ã Ý¡³³ŠÖ]æ l]糳׳³’³³Ö] ܳ³`n׳³Âò@[ M § Zu Z1*

ñ Ññ *
™ bc§ Ö Z . _Æ =Å y Z gz Z . _Æ =K Z z'zg Æ |

4ZŠ *
™™f »] *
ˆ Z îSÔì Ð ~ øZ•
Û z t £Æ Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê ä³³³×³³Ö] س³r³³Â] Ñ»

.ñ[ » Ôì @
™›Ð ím¡gz Zì @
ƒ y ˆ Z ÒÈ y ¨
ZèYì øZ•
Û

Ý¡ŠÖ] ä³n׳Â

wŠÆ Ë~ž Hn²ä VrZ Ô z™ Za ›~g ø ~ VßŠÆ VÍßž å Zƒ ¬Ã

y Z Ô z™™f » ] *
ˆ Z } g ø t ‚Æ y Zž Zƒ y â •
Û ?Vƒ Y™ Za ù ›~
X Ïñ Yƒ Za ›~ VߊÆ

www.jamanshah.com

37

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û Y Z¬ Z ÖWi Z [ A Z ü

27 •n•
Û

n•
Û *
Y- Ð V ; zƒ ; gƒ Ý ¡³ŠÖ ]æ l ]ç³× ³’ ³Ö ] ä³³³n× ³³Â x â Z™f ñ Z¬ Z ~ >c
ÀT
k Zƒ ; g Y c
Z h Z t Zè » Ý ¡ ³Š Ö ]æ l ]ç³× ³’ ³Ö ] ä ³³n× ³³Â x â Z t £z bc~ >z ÀTªÔì
îL<E1 ÂÏÐ '6y Z ÒŽèY Ôì I
¸ gzŠ Ð V z0

gŠ ðÃ‰Í ¸ gzŠ , Z Ð

X ǃ ÌðÃì e ÏÐ '6Àq
è ÑC

Ù ]Ñ ç

û y —¡ ü

28 •n•
Û

KZžì Ìtq
ZÐ~t £{Š™Z
¬Ðs§ÅÌm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z¦{÷

Ð ðYZ™f »îσ!
x 0 Z¤
ZèYce *
ƒ [ AZÐg #Zè™f Âq
Z Ôz™«™Åy!
i
Ë»yZªÐVƒnZg *
~g ùÆyZ ÂÐ,™ðZ'

ÅyZ¤
ZÔÐVƒg Õ ÂÐ, ™
kŠÆ+-Z °äsžì ~ g
Š q ZèY,Š ßF
6WÃÙñ{gzZ , ™:™f » b§
Xì n•
Û ÌtÔOgs§Å´ â LZzÂ~Ùñ{gzZ•~Ùñ{sÜ{âgzZ•{

29 •n•
Û

û äe]•«e ØÛÂæ å´†Òƒ oF× kÚæ]‚Úü

Ìt , ™ EZ Š ™ f » Ì m † Ž Ö ] äü q † Ê ä ³× ³Ö ] Ø ³r ³Â : â i x â Z ¦{ ÷Ç[ 8z Ñ ñL Z

Ô ì @
ƒ » b § F™ f Ô ì n•
Û Zg ø

ñ Y 3gŠ c
7Z~ w qZ Ôì gå Š cÅy Z~ wŠ Ôìg ~g Yí™f »y Z6y !
i}
] Z f Åy Z ~ *Š § »gz Z Ôì ™f q
Z Ìt Ô• D ™I*
Hgz Z • D™I H { zž
www.jamanshah.com

38

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

žƒ "
U
tž @
ì g ó ócR
ÍÁ L L (Concentration)6
g Ç i zg ñ ; 0 • g ; g ~ Í
; g 7 …¸ Ð w ì }¾ p

c e *
ƒ ª„ + Z '

30 •n•
Û

á^Ú‡ oÊ l†’Þ o× oÚˆrÖ] of×ÏÖ] ݈ÃÖ]
…çÞ …ç`¾æ …ç–u

p=Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i x â Z¦{ ÷} g ø Z
 žOg ì‡{ Š Zg Zft ~ wŠ

gz Z Ç V z™Š ˜ ~ ö Å y Z gz Z Ç V z™]¾ÂC
Ù Ð s§K Z Å y Z ~ NÑ

ñ Y M ]ñ¬ Ð ‰
Ü z¤
Z } ™ ¬Š gz Z Ô ÇV z™7: Zg 2
» y Y K Z z'zgÆ y Z

Åy Z y Y K Z ~ž @
ñ Y Å «Ï0
i c Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³n׳³Âx â Z ‹¾{ g !
zŠ = Â
X ì Ì~Çñ ¬Š y*t Ô V z™g z ˆ ~ ]¾

û ]¾ ° x È Z ü

Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ

31 •n•
Û

: â ix â Z¦{ ÷L Znƒ Î~ Ï0
i kZ ëžì9 •
Û Zg ø Ìt

™f c x ªÆ y Z Ô , ™Šæ Ð b§C
Ù î Ôó gŠ Ôó ZŠ Ô , ™x È Z » ]¾Å

Ã`•
Û Vñ ¬Š ‰
Ü zÆ V z i úð- Â7gz Zì ]¾Å b§q
Z Ì*
™ ¬Š c

X N ¯ w ©ÃVñ ¬Š ñ OÆÜŠ ZvŠ ~ V z i úgz Z Ô N ¯ w ©
www.jamanshah.com

39

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û#
Ö }
° [ ü

32 •n•
Û

Ö }
#
Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷Ç´ âžì ™z Z ÌÐ ]¾x £t
}ì aZ Ð ]¾ #
Ö }
ž • D â •
Û ~Îñ i·¦sg ¬ Ô , ™ÒÃ c

y Z Âì eg Ç ~ e !
C Z f » kZ q
Z gz Z ì @
±™ƒ ï •
á ~ ` ¯Å { •
á Š !
òŠ M q
Z

Ô ì ™z Z zgŠ » xŠ { gz Z Ôì xŠ { q
Z g z Z ì Ü *
Zž ì t •
q
Û ¸ ~ V âzŠ

‰V ; z Ôì @
š Ã+ i d~ d
½q
Z ‰
Ü z { ÷q
Z Ô BN Š ÌÐ b§gz Z

, Z¼ g z Z ì @Y c
Š à {)z *
3~ V z # y •
á à ¬ Ξ • D ƒ vß, Z

6‰
Ü z *
37Z ÔÅg w ì » V â ¶ ! d
 ì @Y ¹™š Ð g \ Ξ • D ƒ
ÔÅg w ì » V â ¶7] !
ðà Âa : *
3 Zg vÔA

( žì t•
áCZB‚Æ y Zpì x Hp ¤
Z Ôì 7CZ¡îÏ<XF
Û t ~ V âzŠ y Z [ Z

{ z å *
™ä { •
á Š !
x »Ž ªÔì ^
Ã6"
* ʼn
Ü z Á qŽžì { z¡ ZuzŠgz Zì 7

kZ Ô• ì g™ ZŠ Z ã !
öøZ•
Û Ô• ì g™#
Ö }
Ô• ìg } Š *
3Ô• ìg™„z
y•
á ~(Ôì c
î *
3ä { •
á Š !
ÿV #žì @
ƒ[™s§Å{ •
á Š !
÷C
Ù »y Z n
äüq†Ê ä×Ö] Ør ³Â

: â ix â Z¦{ ÷L Z…Ô•D ™x Z}
x »tèÑqÔì c
Š { #~ûÐ

Ž ~ kZèYce *
™ ÕÅ“
 xŠ {Éce *
™7é ZpÅ“
 y ¶»ûÆÌm†ŽÖ]
Ú Zt Ôce *
™ ÕÅ #
Ö }
Å ´ â …ªì V ¹~ ]gßÅ y ¶{ zì áCZ

¦Ó ÷} g ø Hž Hw ZÎä ËÐ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×ÂtŠ ™x â ZZ
 žì x £™z Z

www.jamanshah.com

40

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

?ì _ƒ ] Š Ñ z UC
Ù ªÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z

~g7 Âf
 0
Ã: â iÆ y Z ë¤
Z Ô 7c
â•
Û !oiçnF u Ý^m] kÚ‚íÖ äjÒ…•] ç³Ö (Ÿ Ù^³Î

• dZ ]
Ð p ÒƸg Ôì q
Zg â » y ZèÑ q Ô D ™I *
™#
Ö }
Å y Z Ï0
i
y Zž å b Š kgŠ …t ÝZgŠ Ô T g D ™„ #
Ö }
Åy Zgz¢ëž• ì g â •
Û1
X ì Hx £ » Vß Z z ä ™#
Ö }
Å

û ] Y qÔ ü

33 •n•
Û

Âe *
™ 7 ~ kŠ Z { Çg !
Å y Z ] Y q] …ž ì t S q hq
Z » y Z
G
¦ { ÷ L Z ÌX 8 Z gz Z c e *
™ Ð kŠ Z ] Z f Å 4 Z ÌŠ Z å)-d Z gz Z

vg )
} (Ôì @
™¼ ƒ
 „‰
Ü z Á qèYc e *
™Ð Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â Z

¬Š ž 6 ì *
Y – Ð ¯Æ 4 Z  ê ~y
M 1 • D ™ Â lg \
Ôì {Lq
Z ~ ¬Š k Z Ôì –~•Å îÖ]¡fÖ] Ü¿Â ] o`ÖF]ô
p]†‘^Þ ^ÛÓÞ^Ê oÞ]†’Þ] æ p^nÊ^³Ò ^³Û³Ó³Þ^³Ê o³Þ^³n˳Ò] o@³×³Â ^³m ‚@³Û³v³Ú ^³mþ
oßÒ…•] oßÒ…•] oßÒ…•] 'çÇÖ] 'ç³Ç³Ö] 'ç³Ç³Ö] á^³Úˆ³Ö] g³u^³‘ ^³m pŸç³Ú ^³m

ZŠ Z {L » óy â ² Z r
 ™ c
L c
â•
Û ] z ˆŠp ä Ññu 0
x *
CZ Z
 ž ì H ~ z Zg

)£ Z 0 ·dZ 1 Z Q Ô c
â•
Û {g •
á Z s§ Å ( B ) p=gœ L Z ñƒ D â •
Û
• D M u 0
x *
Æ Ý ¡Š Ö ]æ l ]ç× ’ Ö ] än× Â à z z Ñ ] Z z f zŠ V Œ Ññž Ån²ä ( ~z Zg

kZ Âåc e *
ƒ ó ã ÃgŠ Z LÉ åce *
M 7+ »uZz 0gŠ Z VŒ ._Æ°Üyâ ‡

ëÂx »Ô•lg \g •x *
Æ Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ`n׳Â+C
Ù ¤Š Z]
Z}g øž c
â•
Û ~[ ZŽÆ
4 ZŠ c
Û n k Z • : â i ÁqtèYÔùâ ÐëŠænÏZÔì *

M äë ÂÊæÔì *

www.jamanshah.com

41

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

4 Z ~ öâ i MC
Ù žì ¸ èõ¸•
Û Zg ø g z Z ì S q h» y Zt g z Z ì *
™Ð
X • eŠ æ Ð

û®
 ËÔ ü

34 •n•
Û

Ù Ôì n•
C
Û *
™Ð Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â¦{ ÷x â ZÆ ä â i L Z …Ì®
 ËÔ
"
4E
5èE
Æ ä â i } g ø gz Z Ôì @
ƒ û ( V zg Õ ) èEG
Æ ä â i L Z L Z x â Zz Ñ
" E)Å
4E
5E
Špg ÖZ »kZgzZ Ôì«] •ÅVÍßÆgzŠ}gø6®
 ËÅ4ZÔ• èEG
å Z ø
X BŠ ÕÃckZÔì Zƒ~]¦ñ¬Š Åi úÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z

û r9 ² ü

Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â

35 •n•
Û

: â ix â Z L Z n kZì sŠ ZáÆ] ‡5Ûgz Z‚ Zgq
Z"
Âzâ

Å `•
Û V~ ~
 q9 ² îSg z Z ì 4ZŠ ~ øZ •
Û Ìr9 ²~ #
Ö }
Å
# Â, z Ôì 4 { Š c
-E
x ¬ Ü Z e ~1 c
c
gŠ à ð™É9 ²] Zg Åy @î*G
i *
™ ¬+ Z
#‘
-E
Ü z ðà »9 ²É ñ Y –~ y @î*G

 sÜž 7~gz¢c É ²1ì

sÜc ä ™Š49 ²g z Z ì Y Y Ñ Z e ~ c
gŠ ™É9 ²ƒ e ÌZ
 7gH
ËÐ ~‹ g Z [ Z âÉ 7o Ñ ¢
x *
» „ ä³³³n׳ 䳳³³×³³Ö] Ý¡³³‰b z g 0 @[ »
Ìm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â

Àñ Ñ ñ{ z Ô ì Y Y H [ M › 49 ²™á x *
»T
 *
Ì
www.jamanshah.com

42

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Çt ä VMž• ŠŽ ñ~ ÕÃ Ì] u Z zÆ VÍß, Z FÔì @Y VJ

c
gŠÉ ²yŠP ä VrZgz ZÐ • g ˜: Z i zg9 ² ÇA : [ ZŽ J
Z
žH

ÌÂB‚Æ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â[8‹g c
i ‹Š Xgz Z 1 0
Ê Z%K Zgz Z G 7~
X Ð , ™Ü]g „ÅÉ ²ë~ w q Z [ !
Ô ˆƒi

36 •n•
Û

û ]g c
i <ü

Ôì Z
 Z z Ì*
™<¬ Ð " 7]g c
i ÅÌm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷
$
ŠE
Ì<» w ©{ zž ¶]Š ¬t Å¿q
Zž • ˜ öA Z¦Ôƒ: ¦Ñg± ðêÆ

$
©E
Ð ä ™Úg z Zg ZòZÆ ¿ÏZ sÜ Â å @
™ (Ð+
 Å]g c
i ) ]g c
i åL}G
X Zƒ ‚]g c
i ½ÑÐ Z

û"
*p/ w q Z ü

37 •n•
Û

ì @
ƒ *
™ ZŠ Z ~ "
* Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â] Ñ» ñ ÑñΞ• , Z øZ •
Û¼

X *
™ ã !
Û c
Œ
*
™ ZŠ Z ~ "
* Åy Z} i zggz Z , i ú }

b Š ‘ œÐ s § Å

û ä´ je^nße è΂’Ö]ü
Ìm†³³³³³ŽÖ] äü³³³³³³³³q†³³³³³Ê ä³³³³³³³³×³³³³Ö] س³³³³r³³³³³Â

38 •n•
Û

: â i x â Z ¦{ ÷

Å qz w ' É 7 oÑ Å g Zl ~ k Z Ôì 9 •
Û » Ýñ Ì t

www.jamanshah.com

43

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

}g7Â7gzZce bŠ‘œ-¯ zg ÂÃ}Š:: Zizg¤
ZÔce bŠ‘œ: ZizgÔì oÑ
Xcegz¢bŠ‘œÐs§Å ‡ M LZ1Ô,h
Š „û%õ0
~ w‚

www.jamanshah.com

44

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û äsñ Z'‘œ ü

39 •n•
Û

b§ÏZ Ôì @
Y c
Š c Dgz Z äsŽ ‘œàSq
Zgz Z ì @
ƒ ‘œòÀ Âq
Z
$
©E
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â[8z ÑñL ZÔì n•
Û ÌbŠ‘œ»Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â: â ix â Zäsèå}G

gz Z Ôì ŠÅ ]Š ¸z ›ñ Ÿ » b Š ‘œÐ +
 Å äsz ¡z y â Z z ¡Æ
X ì ï•
á ~ ›øZ •
Û Ìäsñ ¬Š

û"
*p/ ] z ˆ ü

40 •n•
Û

Š „1z øZ •
Û ÌÞ S x ¯‹ z ˆ~ "
* Å Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷

ªy M Œ
Û _g Z zžì Š
–Ìt ~ øZ •
Û Æ Ýñ~ Õ: â i ªÔì Ð ~

Ìt ÂÔ ñ Y HÝq sÑ » ä ™] z ˆÅ #
Ö ™y M Œ
Û Ð s§Å ê*
yMŒ
Û

X ì y z çz@~ ]g c
i ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z¦{ ÷

$eü
©E
û"
* åL}G

41 •n•
Û

ÃÔì Ð ~ øZ •
Û Ì*
™ e~"
* ÅÌm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³³Â: â ix â Z¦{ ÷
Ñ‘
¦{ ÷ž ~Š ¶g ä ¿q
Z 7Z ž ì § Z z g • » öAEŠ ) ´ ~ Õ
L Z g z Z H e ä V r Z , ™ Z Š Z e9 •
Û ~"
 * ÅÌm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z

www.jamanshah.com

45

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

- Z z Âðƒ ]gz¢Å ¶g Ãd
 Æ y Z V ; z å Ô ™)Ž ‰ á ÌÃd
 L ZB‚
V ; z ¶ˆ~Š c "
* e 7ZŽ ~Š } Š¼ Ð ~ ¶g k Z ä VrZ Ô ÅÔÐ
ù ŸÆç M q
Zgz Z ð â •
Û øiuÅxj%) ´Ô ðƒ ]g c
i Å Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³³Ö] ä³³³³n׳³Âx â Z

)Ð ~ w â } g øž c
â•
Û gz Z c
Š ¬» e { g !
zŠ gz Z ðƒ ~g7 Ž ð ‹ Zw Å äƒ
ù Ÿç M q
Z ~g v~ Zw Å x`
k Z ? Å VY ä ?] P`
Å ¶ Š ÃÆ ± Ô ™
Šp c
¸ D Z z ™"
* ež å ` Z zgt ~ ÝñÆ ä â i k Z ( ž Ü ) Ï ñ Yƒ
œ& ¤$6÷k Z ä Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳³Ö] س³r³³ÂÑñz ‡ M c
ÍÐ î Z z k Z Ô¸ D ™

, ™ ZŠ Z "
*/ e Špc eÃ] Z| KÌ~gzŠ} g ø Ôì „
 gŠ ¿tž ~Š â •
Û
Å öW ²è z 5z w 'w â ~ k Z p, ™ ZŠ Z n•
Û t ™} Š ( a y

^ )^Š Z i ÃG™ c
X ì ~gz¢ *
ƒ Ô ™ »á Z z ä Y ~ "
*gz Z Ôì oÑ

$ s Zî ü
©E
û"
* å}G

42 •n•
Û

øZ •
Û Ìt } ™ Z Š Z~ s Z î~ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×Âx â Z "
 * Âñ Y 6e y ¨
Z ¤
Z
X ì 4ZŠ ~

$ ] Zg c
©E
û"
* å}G

43 •n•
Û

$ •l @ x ‹ Zg c
©E
+ ]Z i Z
 Ôì n•
Û Ì *
™ ZŠ Z "
* åL}G
i

¦ {÷ "
* Ã ]g c
iè ‹ o 7Z V ; z  • D Y6 ]g c
i
www.jamanshah.com

46

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

„ Ð V Œ ð ä
Z Ô ì @Y ƒ Z
 Z z Ì *
™ Z Š Z ~ Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i x â Z
X ǃ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×Âx â Z ~ Š Ûp Z
è ñ{ Š c

i Âñ Y Ð +
 kZ

$ íw q Z ü
©E
û"
* å}G

44 •n•
Û

Ô ì n•
Û *
™ Z Š Z í w q Z] ~ "
 * Å Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i x â Z ¦{ ÷

{ ÷J
 ã i î i Ô • Ôt ¤
Ô >Ô ? â } ì Y Y H Z Š Z ~ "
 * Ã nC
Ù

~ Š Ûp Z
è ñz d.

Þ ‡ *
™~ "
 * Å Ìm†³³ŽÖ] äü³³³q†³³Ê ä³³³×³³Ö] س³r³³Â: â i x â Z ¦

X ì Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂuZ à z

$ ] Zg c
©E
û ·g, å}G

45 •n•
Û

•l@ x‹ Zg c
iì n•
Û *
™Ý¡ŠÖ]æ l]ç׳’³Ö] ä³³n׳Âx â Z ·g,+
/•l@è x‹ Zg c
i
• n•
Û 6ë] Zg c
igz Z ~g ZŠ Z ³ÌÐzz ~uzŠ q
Zgz Z • n•
Û 6ëô Z z š Âq
Z

~g ZŠ¸gÐ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ܳ`n׳Âu 0
] Z z f y Z ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â ZŽžìt { z

LZy¨
ZC
Ù ž 6Ôì @
ƒ n•
Û *
Y c ] Zg c
i ÌÐ á ZjÆ ~g ZŠ¸g k Zì
Ôì @
™ Ð zz Å 4zŠ Å „
 zŠ Â ì @
™ u| ŒÐ VÍg )
Æ „
 zŠ
X ì n•
Û ÌÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z/ ·g , p/ *
™ ] Z g c
i b §Ï Z

www.jamanshah.com

47

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û t@ü

46 •n•
Û

žì y â •
Û ì n•
Û Ì*
™7t @ ~ { Çg !
ÅÌm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷
سr³³Â

: â i x â Z ä }nñ fn ÏZ Ôì f(›Ð ä ™7t @ zj~ : M

yŠ q
Z ~ ‹ c
: Z i zg }Ôì –~ øZ •
Û Ì*
™7t @ ~ { Çg !
Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö]
$ , i úyŠ q
©E
p/ Þ S x ¯ ‹ z ˆ b§ÏZ Ôì n•
Û Ì- 7t @ å}G
Z ~· c
Ô • ?*
™7t @ g •~ kŠ Z { Çg !
íw q Z vŠ b§ÏZ Ôì n•
Û - 7t @
ž 6Ôì Ð ~ øZ •
Û Ì*
™7t @ g •ÃV z q y Z ~ ´ Š z ¦Ñx c
Z mº
# Ô { ‚ZuzŠ »¶ Z z f Ô { ‚ª » w ZØÔ y pg { â Zg7 Ô + Ï
-E
{)z y @î*G

û ]ÃWü

47 •n•
Û

[ 8ÚÅ Tq { zC
Ù Ô ì n•
Û ÌÝ¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³³Ö] ä³³³³n׳³Âx â Z ‹ !
™z ]ÃW

Ìx â Z ]ÃÔì n•
Û gz Zì ò ¾4ZŠ Ì*
™WÅk ZƒÐ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â=¬ è
}• mºz [™Ð Ìm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â ZŽ ] â £ { z Ô • D ƒv Z ]Ã
9
x £ Ìt îÏ<X\KÔ • "
U
Ý¡³³ŠÖ]æ l]糳׳³’³³Ö] ä³³³³n׳³³Âx â Z ]g c
i ‹ â £Ž c
Ô y Z æ¾) E
K

• , Z x £¼ V ˜ {)z³z š ™z†ÃKÔì "
U
Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³³Ö] ä³³³n׳³Âx â Z ]g c
i

n¾ ó{)z {% ‚Ôì @
Y *
TÐ x *
Æ Ìm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Ây â ² Z r
 ™x £ Î

Ô N Y D quƒŠŽ ñÚÌÔ V ˜ V ˜

Y â ‰ Ô• Cƒ [™ Ð x *ÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z •Çg !
xâZ ‰

Æ Ý¡ŠÖ] l]ç×’Ö] än×Âx â Z Ì gâ Y ðà c=Š ðà òŠ M ¤
Z Ô• CY ~Š ™[™
www.jamanshah.com

48

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

»Û z îi } V z q / ™Å k ZÉ Ôì n•
Û x Z • Z » k Z Â} Š™ [™Ð x *
Z Î] â £ { z Ôì @
q
Yƒ n•
Û x Z • Z »g â YÆ ã !
Û ž 6ì n•
Œ
Û Ìx Z • Z

c
Ç ñ ¬Š c
t0
ñ ¬Š ~ y ä r
 ™ Ë } ñ Y H [™c ‰
Ü z mº
sÜc k Z Ã} # ËÆ yg z Z ì c
¯ x Z¤
z6» ~g ZË ‘
 c `•
Û Vñ ¬Š

D YƒÍ Ñx Z • Z x © Z]t ÌV ; z Âì H Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än׳Âx â Z/ [™c yŠ ÏZ
G
Ô *
Yçz š Ô *
Î îªGAX ™z Z Ô *
™] !
½Ô Á
f
rÔ )ðÔ *
Y™X D Ž V ; z }Ô •

¦
Ù ¦
C

Ù ( ƒ: ¦Ñg± ðà c
C
~g FªÆ ) Ô ÎÐ y •
á KÑ™ ·c
Î6Ï™

X ì @
ƒ ?ñ Y HØ A ~ ] ZŠ „èY Ô 7ƒ
o

ó ä×Ö] †³Òƒ p†³ÒƒLgz Zì @
ƒv Z™f ~ Xžì c
Š ¬ä Û {Šp »WÅV z yy Z

y Z Z®Ôì sŠ ZáÆv Z™f Ì™f » Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n×Â} 9[ M . _Æ y â •
ÛÆ

q øz ! Š Z ñ Îgz Z Ôì xi Ñ x Z • Z z [Š Z » k Zƒ mº(Ž Ìc u 0
™f Æ
6] â £ ‰ž • D ™ { @ x 6gî x ¬ ë Ô Ï A Zw gz¢ à á Z z ä ™

Ù Ð Ùâf
C
rV ; z Âì @
ƒ – eg1 » " N O S M O K I N G " ( åÈâ ) þ
V Œ žì @
ƒ –6V»‰Ôƒ: VY „ Ò ðÃ{ zp ¤
Z ì @
™[ A Z òŠ M

L Z ëQ ÂÔì @
™o ô Z òŠ MC
Ù V ; z Ôì IW· i p
Ð Iè c
ì I*
™WÏ (
V Y ÃV z q y Z ~ x Z • ZÆ ] !
™Æ Ìm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z ¦{ ÷
• D M Ì x Z™ ] ZŠ ‚ ~ } ]ZŠ Æ ] !
™ b§ ÏZ ? M
 hg 7
ä ™ ·g,Ð Ý¡ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³n׳Âx â Z Ô ì Š Ž ñ̸g » y p q
 Z » y ZèY
Ý ¡ ³³Š Ö ] æ l ] ç ³³× ³³’ ³³Ö ] ä ³³³³³n × ³³³Â

: â i x â Z ÌŽ b § Ï Z Ô ì Ìx Z • Z » ] Z Š ‚ ~
www.jamanshah.com

49

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â

: â i { ÷z1x Z •Z »kZì ðñÑZz ä™g Z2 Z›¸
è gàSÐ
X ì n•
Û

48 •n•
Û

E
I
8
k
û îG
0 z"ü

E
v Z [ !
Ü z x â Z ~ g z ŠC

Ù èY Ôì n•
Û Ì*
™ ~g Î Z z " z îG
0kI8 ~ kŠ Z { g Çg !
uÔ *
™ ~g Î Z z " Ô D6} i Z zgŠÆ Û {g z Z Ô • D ƒ { i Z zgŠ » Û { Ô • D ƒ

[ !
ÃÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â i x â Z} g ø ~X• { g N â ÜŠ Z Ϲ Ôì n•
Û *
ƒn/
E
X ì n•
Û *
™îG
c
â•
Û °Ð ÄÆv Z
0kI8~g —Æ y Z n k Z Ôì Š

49 •n•
Û

û ™f z ÌZ Wü
h^ÏÖ] æ] ܉Ÿ] †Òƒ ‚ß l]ç×’Ö]æ Ý^nÏÖ]

ë Z®ì H™f 6] â £ zŠ ~ à K Z » k Z ä }nY f1ì [ g ¦

t ̬
c
1u 0
x *
»Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â i x â Z Z
 žì9 •
Û Ìt Ô • ì gÉÌg !
~uzŠ

ë Z Wt Ôc e *
Yƒ } 9™| 7] Z + Âñ Y ‹ c
1 Ä ðà » y Z c
ñY ‹

X c e 3Z ˜ Z • Z ˜ i Ñ ÂN Y n u 0
[ Ø Zt Z
 îSì n•
Û
p‚`ÛÖ] ^ÞŸçÚ ' 1
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør Üñ^ÏÖ] ^ÞŸçÚ ý 2

Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ

n•
Û V âzŠ ] Z +gz Z xs 6ä ™ ] z ˆ cG
 Æ Xž • , Z [ Ø Z zŠ t

www.jamanshah.com

50

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

•Z
 Zz
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør ä×Ö] ènÏe ^ÞŸçÚý 1
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør ‚ÛvÚ Ù¤]ènÏe ^ÞŸçÚý 2

c e - 7] Z + b§k Z™ƒ} 96Vñ *
zŠ ¬
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør Ü`Ûñ@^Ïe Ü`q†Ê ØrÂæ ‚
@ ÛvÚ Ù•æ ‚@ÛvÚ o× ؑ Ü`×Ö]

Z Ô Vƒ y !
¤
Û 6\ M \ !
Œ
V â } ÷ oÚ] æ kÞ] o³e^³e c e I™ qu~ˆ gz Z

6\ M \ !
V â }÷ L ž
L ì Y Y H ZŠ Z Ì~ y !
i K Z {Lt ƒ: Š c
]g „! ²

c e *
™xsz ] Z + b§k Z6u 0
[ Ø Z zŠ ~y
M gz Z ó óVƒ y !
Û
Œ
Ôq†Ê ä×Ö] Ør ä×Ö] ènÏe ^m Ôn× ݡŠÖ]æ éç×F’Ö]

û ÖWx ª ü
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ

50 •n•
Û

Ý^ÚŸ] ^`nÊ †Ò„m ojÖ] ‹Ö^rÛÖ] èÚ^Î]

ðñm» X• D ƒ ZŠ Z ~ ]gß •) gz Z „ z¤
q
Z Žž • { z øZ •
Û‰
J
4X3
45G
àS~ Xž èG
e *
™ÂÖW+ Z …žì 9 •
Û t }Ôì @
ƒ Ð Ì‚Î

ƒ y Ò » ] Z 7z bcÆ 4 Zgz Zƒ u 0
™f » Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â i x â Z} g ø6gî

Æ y Z ~ Tž ñ Y H ¦ÃVÍß c w q Z , Z Ôƒ y Ò » øZ •
Û z t £Æ 4 Z

Ô Vƒ …õÅ/ 0
ñ ¬Š z Ç ñ ¬Š Ô Vƒ …õÅ ~g ZË ‘
 Ôƒ 5 ZŠ Z Å t £
ñ ÑñÃVÍß„ë L Zž @
Ô ì Ð ~ øZ •
Û Æ ÕgzŠ Ìt Ô Vƒ P 8 Z

Ð { Š c
igz Zn Y H (Educate)L• Z ~} g !
Æ Ìm†³ŽÖ] äü³q†³³Ê 䳳׳Ö] سr³Â] Ñ»

] â ¥ Ì 7Z Vƒ ï •
á Ž ] Z| vŠ gz Z N Y Å ë Z •
Û ] â ¥ { Š c
i
Æ Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³³Â] Ñ » ñ Ñ ñvß¼žì Yƒ Ìt Ô N Y ò ë Z •
Û

www.jamanshah.com

51

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Ô N ‹™| 7~ q ½ Z k Z g z Z NÑ ™É] Ñ £6q çñË0Ð y Z c
bc
X ñ Y ~Š óz F
Ãu 0
™f nº Z Ô NÑ™Ég à Z Y ZÄ

û ™f ÖWgŠ •
Ñ ü

51 •n•
Û

gÎ^ßÚæ Øñ^–Ê ^`nÊ †Ò„i ‹Ö^rÛÖ] oÊ Œç×rÖ] æ …ç–vÖ]

Ý ¡ Š Ö ] æ l ] ç × ’ Ö ] ä n × ³Â

x â Z™ f Y § Z V ˜ ƒ q
Ñgz¢~ ÖW+ Z ðñC
Ù žì n•
Û Ìt

(Status)·L Z *
™•
Ñ~ ÖWÅ V' ¾Y Z% Z ‰Ôƒ ; g Y H ZŠ Z9 •
Û »

• D Y { g xzøÐ9 •
Û Ð zz Å •
 Øz y •
á KÑk Z { z gz Z • Bs ÜÆ
Ôc e *
Ygz¢V ; z Vƒ F
6™fÆÌm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³ÂuZ à z µ {…õz ÖWŽ

Ôc e *
™ ZŠ Z™™n•
Û Ãn•
Û Ð+
 mï1Ô Vƒ: VY „ } hð¹ vßì e

Ì6(Åp
g V »Ž ~ >z Àk Z¤
Z Ôc e *
YÖ ñ Y ï(V ˜ ™ Y V ; z

X c e 'a‹Š XÐ Z Â} 7Î

$ ’ü
û í úL G

52 •n•
Û

(F
z ø’Åá]çìŸ] ÑçÏu 1ñ]•] äe Ñ^Ëi] …æ] äeç³jÖ] o³×³Â Å^³Û³jq]ÃÝñ
tØ » / Â ~ VÍß ~ Tž c e *
™ Â ÖW gz Z …õ + Z Ôc e *

Æ }uzŠ q
Z „ B‚ Ôƒ Za / _
» ®
 ¤ Z z q n Z Å ‡ M L Z g z Z Ôƒ Za
yY q
 z Ÿq
 Ð b !›ž @ƒ Za t WØz gÅ » 5 ZŠ Z Å t £
www.jamanshah.com

52

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Š ŽZ ~ V$~g ø¤
Z Ô ñ Y ~Š ` zy
‹úŠÃÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i ñ ‡ M L Z™ƒ
¬ ?ì { Z
Ã H » ¶ Š ` zy
‹úŠÃ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] änׇ M L ZQ  ǃ y Zh » t · Z z

t · Z z Š ŽZ Z®Ô , ™] !
Å#
Ö Óx ªQ Ô N •} ×} g ø ™ Ñ p={ z Â
„ *
k
™„ @
Ã~ 5 ZŠ Z Åt £Æ ã Z Z È ZgŠ Z'
sÜ^ z »g ~ { Zg Åb !
›z
Z® Ô • î Š ™Š !
'Ê ŽZ z t · Z ™á Àg Z Š Z ~'
Ü < õ z Z c
a Î C 4 Ôì
N Y G »] Ã % Z b !
žì ~gz¢c ðŽ Ÿg Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ] Ñ» ñ Ññ
X ì žÌÝ¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×Âx â Z ~ŠÛp~ ÏZgz Z N Y G ZŠ Z Ýñz y Zp Z ¾ £gz Z

û®
 ) gz Z Ã ü

53 •n•
Û

ÃVÇ ¸ „ë L Zžì Ð ~ øZ •
Û Ìt ( èÂ^ÛrÖ] ÝæˆÖæ ànßÚçÛ³Ö] èv³n’³Þæ
Ñ » †ÓßÛÖ] à o`Þæ Íæ†ÃÛÖ^e †Ú]Ô • gh Z zÐ Ýñ®
è ) gz Z , ™Ã

ðZ ‚
Û Z,j Å Cèug @
gz Z ì *
™ { Š â M 6CèuF
gz Z *
™ÃÅí Á q Z
ÝÐ Ýñ®
 ) Ê pB‚B‚Æ ä X Ð äƒ { n Z6î
 ) gz Z *

~ (n k Z Ô • D ƒ ï •
á vßÆ { oÆ nC
Ù - z— ~ ®
 ) Ôì n•
Û ´g
 ) Ž èY Ôì xi Ñ x g • ~ ]gß Å u Z· Z ~ V zg Š uœ ~ (
®

„ ™ƒ { n Z6{ z Âì î Š ™ q zÑ *
™ •6VÇ Z• ™ Ï Z ~ b) ¦z •
Û
c e *
™ { Š c
i x Z • Z » Vß Z z { o ® ŠŽ ñ ~ ®
 ) n k Z Ôì Sg

X Çñ â •
Û ´ â b & Z ¹ !
Ôc e » ™áB‚xŠ/ xŠ7Zgz Z
www.jamanshah.com

53

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

{Ñ çTžì Š
c
â•
Û t y v » ä ™uF
Æ †ÓßÛÖ] à o`Þ …æ] Íæ†ÃÛÖ^e †Ú]

Å „ á Z z ¶ z e { zì e Cƒ 7[ | ¬Š ÅŠ Z •
Û ZÆ k Zì @Y HuF
Ð Z~

Za WZ ~ ¬Š n k Z Ôì ¬Š c
âuu Z z » ÝñÆ ÕgzŠgz Z , ™ ¬Š: VY b§
X c e *
™7uF
ÃÉ •
Û k Z ƒ ´g ¹ !
c
*

û y ZpÑ Z t £ ü

54 •n•
Û

ðñŽ 6yŠ¤
Å ðñC
Ù ªÔì Ð ~ øZ •
Û Ìy Zp Z ‹¾z y Zp Z ¾ £ñ ZŠ Z

L• Z ~ } g !
Æ t £y Z Ã ®
 ) g z Z } ™ ZŠ Z ÌŠp à k Z ì h » ð ¸

Tžì ~ 9g
u Ôì x Hð • Z ðñèY Ôì ~gz¢Ì*
™ (Educate)
k Z 䕆 o× ä×Ö] …]‡ c
Íì Å]g c
i™ Y Åðñ™ƒ ògz â Ð nZ¾Z C Z f ä
~Š Ûpñ Z'ðñ‹¾ b§ÏZ Ôì Å]g c
i6l²Åx Z™Ñ Z z w r Z z f [g ä

™¿b§k Z ä Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n×Âò@[ M 6k Z Ôì n•
Û ÌÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â: â ix â Z

Ô¸ D Y ƒ: Z zg Ã]¾ Å ðñÌ™ hgå*
o zÑÆ~ s Zîžì c
3Š Æ
Ã2~ C c
¤Ëðñðä
Z Ôì ë Z *
™Šæ ´ Š c
*
™Šæ à â Å Ýñ
uFgz Z *
ÑŠ k ˆ Z ~ ð ËÐ Z Ô - 7g l Z z / Âi úÐ s§ Å k Z Â ñ M
Ìm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â

: â i x â Z ~Š ÛpsÜx »t 1Ôì Z
 Z z *
™Šæ Åk Z ~ C
X ì n•
Û *
™c

www.jamanshah.com

54

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û ~Š ä ü

Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â

55 •n•
Û

: â ix â Z { ÷pì n•
Û Ì, z *
™7t @ Ã}uzŠ q
Z » Ýñ

Æ ÝñÐ s§Å ] Ñ» ñ ÑñÔ b Š t @ Ã}uzŠ q
Z » ÝñÐ s§Å
# îS6µ Zñm{ m { ÃV â ZŽ â c
-E
vŠ gz Z 6y @Ð î*G
VÍg )
Ô b Š • ÃV”

y Zk
Z ~ èâ Ô ì n•
Û *
™ ( Z 6Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n׳Âò@[ M Š ~ c
] â ½zŠ ~x c
Z

å @Y ¹g z Z ¸ ï Š Ãy Z k
Z #
Ö ÓÆ ™ ¦ *
Îvßž ¶Ìg ]g zpq
Z ~
ÅÌm†³ŽÖ] äü³³³q†³³Ê ä³³³×³³Ö] Ø ³r ³Â : â i x â Z { ÷6TN YØ Š Æ ™g » 7Z n , Zž

™f » e
 Z z g k Z Ô ¸ ï Šjg •Ã}uz Š q
Z Ýñn { z Qƒ „ Z Í Å e
Ñ z
$
ŠE
° ° Z e g ZD
Ù ÃTž ì Cƒ ] úŠ q
Z ~ ( Š · ) i æÔ ì c
â•
Û ä öA Z s g ¬
¶g ~g ‚t g z Z • ï Š ° Z e g ZD
Ù ÆPq
Z »Ñ~ k Z Ô ì @Y c
Š x *
»P

X ì C Y c âyÅ «

Z Ôc e ¢
¤
á A ÌÐ V ˜ Ôì q {”ËÅðñð *
ZŠ ( àÚçÛÖ] èÖ^• èÛÓ³v³Ö]
s§Å

Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×Â

ÑñÆ™ ¦ ¶gq
Z~ TƒŠ Z Z »V ÂúŠ + Z ÌV ; } g ø

(Scholars) i° e~XN Y ñ ¯ } g ZŠ Z, Z c
Ô ñ Y Å ay

6Ýñd
¾Ð

~} g !
Æ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z~XžN Y ðZz™ù •
á Ã{ z ÅVÍßÆn

Xž • M
 ƒ x » V zg ZD
Ù Æ b§ÏZ Ô N Y Å„jà { z g z Z Vƒ ] â ¥
Ã] ZŠ ‚ •îSÝñG™ c
ƒ w ”» ~Š ÛpÅ Ý¡³ŠÖ]æ l]糳׳³’³³Ö] ä³³³³n׳³Âx â Z ~
X ì Y Y c
ÑŠ g Ç i z g

www.jamanshah.com

55

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û G¬ Z G
îÏuü

56 •n•
Û

~•¸Ðwâ ÅVzg ZŠ¸gy¨
Z‰ (Ù^ÛÖ^e Ü`nÖ]çÚ æ Ü`jÃn• àÚ ànvÖ^’Ö] è׳‘
g ãZZ¸g b§ÏZÔì CY Å~•¸ÅV”~çLZÔ ÅVß ZzyZ0
p
{ LZÔì @

XƒÝ¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×Âx â Z ~ŠÛpn¾uZzÅkZgzZÔì n•
Û *
™·g,ÌÐVß Zz

57 •n•
Û

û á^ÛmŸ] Øa] oF× …憊Ö] Ù^ì•]ü

¦ { ÷ Ð k Z ž *
™ g zä 7Z c*
™ lp wŠ Ð n¾ k Z » Ýñ

( } M 'ƒ ‚]äÅå 7Z ) σ ‚]äÃÌ m†Ž Ö ] äüq † Ê ä× ³Ö ] سr³Â : â ix â Z
ÙpÌÃÌ m† ŽÖ ] äü ³q † Ê ä³× ³Ö ] Ø ³r ³Â : â i x â Z¦{ ÷Ð k Z Âì @Y HlpÃðñËZ

?ì $
Ë ƒ Hgz Z Álpg z Z ]Š X ~ (Ð ä ™lp7Zg z Zì Q

û zü

58 •n•
Û

äYƒ] ¯~kZgzZ *
™ ZŠ Zzi úc ~ŠÛpÅÌm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷
¸] Ãz i Zˆ Åy Z c
ƒ: Ô™ ðÃ~ y Ç0
?Æ X c
Vƒ-zÑŽ Ýñ, Zá Zz
Ãg Zh
Š ¨
¤q
Zì n•
Û Ì*
™ `•
Û Vñ ¬ŠÐ s§ÅyZ ƒ: ðÃÑZz ä™~•

_g Zz ÑŽ å @
™ ¬ŠÐ s§ÅÝñ, Z {zž Zƒ Ýq ]g c
i ½ÑÐzz kZ sÜ
{Š c
i { z c
Cƒ ê~ ‘
 ¯ úLÐ kZ ¤
Zž å @
ƒ Ì (Z ÒZB‚Æ kZ Ô¸
www.jamanshah.com

56

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

H™ › Ð Z ™ M ðÃÐ ~ Ýñy Z z‰
Ü 1 Ã] ZgQ Ât:ç M gz Z @
ƒ Zƒ Ý
(Return)yñ g ~ ] ZŠ „ b§k ZÃòŠ M Z
 z™ ZŠ Z i ú^Z Ôƒ VY …¸ ?ž å

ì L g y ZŽ z { i @
å ]Š „¾ Øz/ _
Âì M

û w 'ÀZ ü

59 •n•
Û

CYƒ »] ZŠ „z ] Y o]¯Ð ä 3x ZwèYÔì n•
Û Ì~gpw 'ªw 'ÀZ
E
5½ $
14G
Ôì (Mechanical Organ)Ìg M ÿ¹G
Z ÌŸã ¨
q
Zžì |Ìt ì
ÏZ ‰^7%Æ (Energy)Y 3Z Ž¹ !
b§Tgz Z Ôì b§Åáq
Z
wA ~Š ã
Ñ Z z ä ` ß ã ¨
Z gz Z Ô Y^ 7% Æ Y 3Z ÌŸ ã ¨
Z b§
 gŠ b§Ë¿» ä ™x »Æ k Z ƒ: „

 gŠ „ Z ½¤
Z Ôì Cƒ Z ½ ( ïg Z )

Ìy ¨
Z Ÿb§ÏZ Ô $
Ë ^7{ zÐ % Z e| Š zŠ c
ã 0
~ ~ h Ç Ë‰Ô @
ƒ7
X ƒ: qz Ø { Z ½J
Z
 Y™7^ ã qzg

` gŠ { k
~ w q Z) *
gz Zì @Y c
Š‰
Ü zq
Zˆ Æ Vƒ k
]žì c
M~g
Š q Z

ˆx Zw4ŽÉ @
Y c
Š 7‰
Ü zt ~ ~gpx Zw1Ôá ™/ ¿t { Š IÔ @
Y H7

7[ | ¬Š Åá Z z ä 3x ZwÔ • ï Š ™ q zÑ *
™Ò º •
Û ì @
FZÐ ²

~ y Z • D ƒ y Ò ] *
v Ž ~ ~gp x Zw Ôì ¬Š t âu Zg ø gz Z Cƒ

Z Ôì C Y ¬ ] Y oz ]Š „ ‹ ¯ Ð y ¨
Z ž ì y vt „
 zu
X 4 7wŠ ~ ] Y oz ]Š „ì @
™ ( kC ) > e
 g 1 ~ ] Y o z ]Š „
www.jamanshah.com

57

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

È ² M Æ V\ M Ôì @Y ƒg D » ¯] z l y ¨
Z ž ì @
ƒ t y v ZuzŠ
Øg y ¨
Z b§k Zg z Z ì @Yƒ xzøÐ ÚxÜ‘
 Ðt ¤
òŠ M Ô • D Yƒ
Ôì C Yƒ »Ì Z Å { k
gz Z Cžì @
ƒt y v ZŠÔì @Yƒg zŠÐ [8
{k
gz Z x`
ðÃà ã â •
Û *
Å ÇÛ { L Z Ô @
ƒ 7bâ s§Åg l Z gz Z/ ÂòŠ M

ì @
ƒt y v åa Ô @
ƒ 7¬ñ6/ Âg z Zì Hq Ïà ©Âì &¤
Z Ô &7
ŠpŠŽ z !
Æ Ú Š x •Z » VÍßg ZŠ™$
@
™7Ýq ]‡µgŠ Ð q Ëy ¨
Zž
X @
™7[ A ZÐ ð Z'
Ÿ~ z { z Ôì @
Yƒ xzøÐ »g —gz Z ð; y ¨
Zžì @
ƒt y vV Zv 0
E
í w q Z z ] ZŠ „Ô Y™ 7 (Consentration) cRèEj4´gz Z (Meditation)
Ô • C Y ^`{ Šƒ" V zg ZD
Ù 6+ hÅ‚ f ì Sgg â ½Å] Ñ ì Y g {~

C Yƒ ë Z , q ë Z)žì @
ƒt y v Ù Ô ì @Yƒ T
 ¸ [8c gÐ { ógz Z
ƒ ë Z) ! x » Å•ÔGÔ ] •Ô ]y
M K Z }• C Y ƒ ë Z) , q ë Z gz Z •
ò » {)z Å ; –
™ ðà }, q ë Z)gz Z @
™7g l Z z ¬Š Ôy ¨
Z Ôì C Y

Z h˜V # c
Z}
Ô â •
Û ‚ ìÚV #Û {žì @
ƒ ; g™ ¬Š ‰
Ü z!t gz Zì @
ƒ ; gƒ
º { z N ¬Š Vzg ZD
Ù + Z Ô ñ Yƒ [ x »~ $Zg Zzy Z V #Ô ñ Y Û
 ~ ög

X M7̼РZÐ “z ìÅy ZèÑ qÔì Lg @
™DQ

@
™ ¬Š Å b & Zzíg » ðä
Z Ôì @
Zz™gz¢ ¬ŠÐ y ¨
ZC
Ù Û{žì Cƒt ] !
ÝZ
Žgz Z Ôì Cƒ ~ŠÛpÅ] Z f kZ~ kZ Âì @
™ ¬Š Åp
gg Z2 ZÃÞS ›¸g c
ì
» *Š: » k Z ~TžÔ•CY ðZz™N ¬Š S¦yZÐ kZì &w‰ÃVzq y Z
www.jamanshah.com

58

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

sÜ6V z q ë ZÐ Z A ñ YƒŠ !
‰
'
Ü z Ú Z » k Z ~ ] 1‰Ô » ]y
M:ƒ { Z
Ã

ã qzg { zžì @
ƒt y vV Z Â ‚Ô ì 6~gpx ZwÌŠ ã
Å k Z gz Z åc e *

gz Z Þ S } Z•
Û É Q7] ¯ Ð Z ~ígz Z ngz Z ì @
Yƒ Ýñ) c ] Z ¯

ì Q] ¯Ð Z Ð ä ™ Éu c
] z Œ gz Z (Vileness) ÷L Z z ~ Þ S 2 Z ¸
½Ñ ] ZŠ „z ¬Š J
 yŠ : e Ð x Zwˆq
Z sÜž ì @
ƒ t y vV Z ^ M
7µ Z z i ú%Æ çz ‰ Ô 7„ D ƒ µ Z z ] ZŠ „É Ô D ™7Ýq q J
X N Y à | 7: VY „ «gÄ Ñì e Ô Cƒ
£Ž Å V zŠ Z i x ZwÔì Cƒ „
 gŠ *
Š Ñz Z Ð ~gpx Zwžì @
ƒt y vV Z â
Ð „ Z ½gz Z u ZgpèY Ôì 6~gpx ZwŠ ã
Å FÐ ~ y Z • ðƒ y Ò x l Z
gz Z ƒ: g¦ ZŠ Z $ h~ -Z
 Ôì @Y c
Š $ hÐ „ w â gz Z Ôì @0
úW
4$ Zg Ñ Z z ä ¯ W
2G
.H
Ô Ïƒ „
 gŠ ù Š Ñ z Z ƒ ‘z x Zw„ (Raw Material) s çG
z uÃy ¨
Z { z Ô Ïƒg »$
gz Z à Z z ä Z z™] ³" Ô à Z z ¶ Š Z j
Z Ô ¿uŠ Ñz Z í
4  Cƒ „: Š Ñz Zt l »ž ǃg66ìt y ¨
Zgz Z Ô Ï} Š h
 7÷ ‚ » yj
X å4 Â @Y 1w 0
^ »,
‚ ðÃñ O Å% 0
7Z Ô å

~ wŠ sp ä •Z Vzg ZD
Ù gz Z Ôì @
Yƒ Ág Z}
½pžì @
ƒt y vV ZΊ
Ôì L g 2~ k ˆ ZÆ ð ËÔì &pô) b§~'
Êpy ¨
Z Ô • f
 ¯ î˜

C Yƒ ~9t ‚™0 h N ‘ z Z ‘ z Z V *. 6Kg Kggz Z ] ø ÂÔ spÔÐ Îz
ì C Y 0gl » kZ Ï- â gz Z ÏZŠ Z Ôì @Yƒ xzøÐ ª
zŠ Å yjy ¨
Zgz Z Ô •
www.jamanshah.com

59

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

G
E

w ZÎ[ Z Ô 7öRÅ,{ Š c
i ~ [ Â k ZèY Vƒ @
™ öW § Z6] *
vkŠ y Z

X• `ZÃ¼Æ w 't igžì t [ ZŽ » k Z ?ì Hw 't igžì @
ƒ Za t
X ì ~gz¢ *
ƒ Zg 7 »

{ z( c
x Zwä <Ñ6Tƒ :& c
g !
zg » ( Z ðÃg z Z ƒ „
 gŠ ã æ M = g f ( 1 )

X ƒ c
ά» äƒ

Z ]g ˆ } N Y ƒ ï •
q
á , q ¦Ñ) ~ k Z 1ƒ „
 gŠ Â ã æ M = g f ( 2 )

\ *
Ô *
™wßz 7 Å w â i Z ™ Ö
w â ³*
Ô ^ z 5 Ô ~g Z i !
ga 1ì & ?

9 zg Îq t ä ~ž *
C t c
Ô *
39KÑc ä ¾ « oÔ *
g â ~&
e ~ w Â

q { z²Ô , Š } Š 9 zg kŠ Îq
Z \ M Ô Vƒ ; gá « o9 zg kŠ Ôì ~h
y
~

izg îS~ xø{ ‚}ƒ ˆ Å ]g ˆ~·Nx c
Z c
Ôƒ ˆ ~h
y
~ 9 zg 90
X ì „ x Zw Â]g ˆÅgØ ¬

 gŠ w â t Q ƒ: 4ZŠ Ìq ¦Ñ)~ k Z g z Z ƒ „

 gŠ Ì ã æ M = g f ( 3 )

> 2i z â} Ôì ~g z¢ *
™ ZŠ Z » Š m Z t £g z Z v Z t £Ð ~ k Z [ Z 1Ôì
E
† )/ ð{š!Á â w E Z » ã æ M k Z Q ÂVƒ ˆÅ: ZŠ Z , q t ¤
Z Ô {)z {)z
6†g z Z ì H †z » t ‘g z Z v Z ä k Z c
Í Ôì 'Z'Æ s¥6( { ”
ì x Zws¥

Z Ô ƒ : ‘q { zž c e ´g w ìt Q ÂVƒ „
q
 g Š _ ZÑ V З ‚ ( 4 )

7~g a ( ì 1 •t ) ~h
y
Ð ð ¾ K Z ~–q
Z ä ¿q
Zž Vƒ ê Š w V
~h
y
7Ð ga cš ¸ Ë ì ~h
y
Ð ´ â z _ g Z z ÝZ ~– Å

Ô S7rª Ô H <Ñ x © Z/ % f Ð Z g z Z Ñ ï| Š z Š » k Z Q ( ì 2 •t )
9 Èp
5;XE
[ Z • x Z w c{ z ( ƒÑ Ž n w ï C
Ù !{ { z Æ k Z g z Z Ô Ñ ï { åE
www.jamanshah.com

60

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

\ M:
 P Â H[ %
 ä a Ëñ ƒ } 9d
Œ
Û Ô å Zƒ 3g| Š zŠ » ~–k Z
Èq
Z 7
 e Z Ô åg » Ð j §Ç“
 Í » ~–Ô } ¤
Y ~ | Š zŠžAŠ ä
 gŠ J

V <«p ¤
Z “
 Íg z Z | Š z Št ÂÔ c
Š g â ì ~ k Z t ‚Æ \ M ä
} ]ZŠÆ „ x ZwÌt Z®Ô ì g 7qz u 0
ªÔn ™7~g7 Ô¶a 1¸
g z Z t ig ª Ôì @
ƒZ
 ñ » y v6gî ã q zg *
™w E Z » y Z Ô • D M ~
Zg7 6_ ZÑ V zg e y Z J
 ä Y ~ ²™á Ð ä ™Ýq » V z q Å ä 3

Ôì u *
çc y ¨
Z ŸC
Ù i b §TÔ ì x Zww E Z » y Z : g z ì xi Ñ *
FZ

Ôì L
Þ ‡C
Ù i Ô ì u *
çð•Z c +
 q zg g z Z b zg Ìt ig x Zw b §Ï Z‚
gz Z ë Z Ð ƒ
 ˆ Æ ä Ñ y Z Zž Vƒ ; g w Z e Ýzg Ð ,n k Z 6k Z

X ì w 'À Z q ~Š ã

û {Ñ ç Zg øg z Z ë ü

<Ñx © Z z + Š èÌ Z { zžƒ ÅVÍß, Z ] Ò~}Ñ çžì ~ pÑ qÑ
ƒ: ¢ »q T•ÆkÚ^³eŸ] èÖ^³‘]žìtçQ ÂVƒ ï ¬6k Zgz Z b‡Æ
q ðÃJ
Z
 ªÔ ñ Y Hy á(6y ZZ I Z Ô ñ Y Œw 'Ð Z Ôì x Zwtž
:×~x Zwz w 'vß‚ 90 ~}Ñ çT1Ô ñ Y Œw 'Ð Zƒ: "
U
x Zw
t { z Ôì ZuzŠ y â ‡V ; z Ô Vƒ BÐ ~ ] 1‰v!
fÍæÑx © Z c
Vƒ D ™
` M Ô • ] ; Ž z¼ ÌÅ kZ Ô ñ Y Œx ZwÐ Z ñ Yƒ: "
U
w 'J
Z
 žì
&
ÑG
ˆ0b§ÅV î Çq
Z *Š ~g ‚Ôì _0(Global Village) ÷ Ez .
Þ ‰q
Z *Š
www.jamanshah.com

61

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

ð- è] c
g z¢g z Z Ô • Š !
M ~ V î Ç k Z vßÆ ] c
Ãz Z
•z Iz <
Ø èC
Ù Ôì

o }uzŠ Âì Cƒ ¶Åq Ë~ o ËÔ • ñ ƒ} a
Ð }uzŠ q
Zt ~
•_ M d
Œ
Û ð • ZÆ }uzŠ q
Z ~ ¸Ô • ‰ ƒA Ã Ôì C Y à 8
â Ð
• • â Æ + Š Ë´ ˜Ž gz Z Ô • o + Š Ñ (Secular) °•´ ˜F{ Š c
ig z Z

~ gƒ Ñ V âŠ Ô }Ôì í •gz Z xŠ ƒÐ xs Z Ž Ôì <Ñ K Z K Z Å y Z
"
H5H
6g: ö-ÍG
- Ægƒ Ñ™ Zj“
 ÍÐ C ~ iE ä #
Ö Ó Âˆƒ Za ºÅ“
Í

¶k Z ] Z|[ ŸÆ o L Z } g ø Ôì @Y c
Zj“
 ÍÐ ´7 M LÔ c
ŠÄg
Z(V #žì f7*Š ~g ‚~ ] Zg ¶ Z yŠ ñ M { z • D ™gzŠ b§TÃ
q

XÔ ñ ƒæ M '{ ” % f È !Î(V #Ô Š
Z ñ ñƒ D îÆ ™ % f ñ ¢òŠ M

(V # c
¸ ` Y Ìñ 3‰gz Z ¸ ØŠ Ÿ~ Lg â ã Z ä [ ŸÐ ~
Ô {)z {)zì ; g îÃx Zú“
 Í » V ÆÐ w ‚!Î{ z Hg Z Œ
Û Z ä [ Ÿq
Z

–6X• ì g ,
< , Z 6V ™ƒ ~àV #žì @M ~ ] Zg ¶ Z yŠ ñ M

(!l
ÅgÎ ) e ÑŽ <±) { z c
ÔÐ , ™kCÙp™ 3Ð Z È Æ \ Mžì Zƒ
Å 8 v Z e (Dog Feed) gz Z åï •
á ~ k Z [ Îg † » V zg â Y g z Z ¸ ¶ Ð
Šp Ô å ; g Y c
î à V â ›| 7y Z 6V ™ƒ { z Ô å Š
5~ y Î 0
Ðw

Ò Z { z ž å Hg Z Œ
Û Z ä ~1Å •Î ~ (Ð ƒ
 Å ož ì w qt » y Î 0

à ZgjÐ ´ ˜vŠ gz Z y 0
Y ë Ôì 3Ã Lg â Æ ™g » ~ ö¤
V × Û
à Zg j L ž
L ì @
ƒ –6°BIgz Z Ôì @M x » ~ ä ¯ °BIŽ • D Zj

[%
 » V Âgúzy n q Ð [ ˆÆ VûÐ y *zy Š p y 0
Y 1 ó óg7 ½Ð

Sg Õ
 Ì~ ] Zg ¶ Z ] !
t gz Z ì @
™ Ýq à ZgjÐ k Z gz Z ì @
™ æ M gŠ

www.jamanshah.com

62

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

 1Ô å ê Š ™ï •
Z
á ~ | Š zŠ ã 0
s ™ Â å @
5 ã 0
lz •
Û | Š zŠ ¬ Ô ì
5ÅÐ
3½G
» V z1†g z Z Vß *
} n[ Z Ôì @
Y Z ñ ã 0
s ™ • ñ M i¢
ðH

ÅL MÐZ
 Ôì @
Y H ð a6
V ™ƒ Æ ™ï •
á ~ | Š zŠ ã 0
û
4J& e
2G
.E
7 çE
¿ÎÐ g Z i !
Ôì @
Y#
 ™ 5•È~ xn • ðƒ sg ” V G
é5½F
G
• D Y ñ Ñ ~ VCgj{ z • D ƒ } -Ð V @ÝŽ ƒ eÆ Vk zg

X • D Y ñ Ñ ~ Lg â ™ ¯ NM { g !
zŠg z Z
?+E
ÃLg â ð ðÆ ™ % f g â Y vߎ ~ (Butcher House) k î ; çF
D ™7Zg ZÍØi Å" 7
r‚ } âÐ ~ y Z • D ™ ð a“
Í

<~ V- Šug z Z • ï Š g @
Z y Š¤
Åg â Y ñ ƒ ë ó ó, Ÿ , Ÿ L L

Ï À 0
V ™ƒžì { @ x C Z f Zg ø Ôì 7Ì–c y Z  *
6
™"
»

Æ ¿C
Ù !%z q¡Iz <
Ø èiq
Ð Z š Ô ¾Ñ Z Ô Cƒ 7q ðÃÅx *
ä M Œ Zg z Zì @
Y c
Š ƒ~ y ZD Âã ~q
Z™w Z e ~ O
„ q
Z @'

„ s pyŠ Zg ‚] ‡z Z Ò Z ã 0
»O
g z Zì @
Y H ó ó†
 ZÎ L L » y ¶á Z z

X @
Y H7


ñ ƒ D ;« Ýñ ¢} h˜6
uvq
Zž ¬ Š ä ~û%q
Z
gz Z Š
0g e z 0
{ zgz Z ; g ¸ Š R

g z Z ˆƒ È« Ý { zˆ k

Š¼ Ô¸ ì g

¼ Ô¸ ì g ¯ V Ÿ vß ¼ ñ ¯ Z Æ6
} i 6
A Ã Æ ¦
P sÜ
{ z g z Z å ; gƒ ï •
á ~ y â ‚ Æ y Z ™ h Q h Qg e z 0
{ z Ô¸ ì g L
Þ } h+

1• ß ÂÐ { ó` ¦Ñ , q t Ô¸ ì g 3 vß , q ~½ « Ý

» „ n Å ¡t ÌÐ - z s M z Z7 ƒ (Health Point of View)
] Òk Z g z Z Š Z®k Z ~ wj â Tžì t Ñ » ä ™n²X • Z
ñ

www.jamanshah.com

63

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

5J"
4E
5ÒG
ðÃ6
ä h ÂÃy â ‡¦ÑÌËg z Zƒ @
ƒ øG
Z z » 2 Z ¸¦Ñy ´ Ñ Z ZÐ

¬ žì @
ƒ Í Ñç ZuzŠ V ; z ÂÔƒ @
Y ŒZ'
Ð Z : g z Zƒ @
Y 1: Fâ

|k Z x H‰Ô z™ w E Z Q ì q z w ' ªZ z q t Hž z™ ï

Í Ñ(C
Ù „ç » „k³³u^³³³eŸ] èÖ^³³³‘] ž• ï Š â •
Û Æ™È @ M Ð

´ ˜, Z vŠ c
y *zy Ô6 ¤'
Ô kzg ÔM% Zž … Y 7t vß { z Ô Çƒ

Æ y Z g z Z {)z  gÎ ~ ´ ˜y Z èY @
ƒ 7Í Ñ çt b§ T ~

X ì Cƒ ] ÒÅ] c
zŠ Zg z Zt ½ Z { ”g »Ð y$
ñ Z b
Z

qz w 'J
Z
 Ô î 3Q z™ ï¬ ž ǃ Í Ñçt ÌV Œ b§ÏZ

V c
!] Y { ñ Fz •
Û }z™ { g Z ¦
6
] ÑŠ •g z Z î 3: ƒ : ¢ » äƒ
g z Z Þ S ñ Ÿg ÃV z q ¹ !
gz Z • e h
 3 {)z } &
Z ñ ƒ « Q c
{)z

_ƒ ï •
á ÔZ ~ ] !
zæÒ Z À ` M Ôc e *
™u F
c+
 q zg ñ ’

Ð T Ôì [ ZÑq
Zt gz Z Ôì ˆ ~Š™4ZŠ ÔZ Ì~ xA6
Ò Z Ôì

X ì xi Ñ *
™[ A Z

• Š Z•
Û ZÆ ng e &~ {Ñ ç} g ø

5 â vg e • D ¾ª
zŠ Ð ù Zg f x ZwÔ D ™7×Å x Zwz w 'Ž ( 1 )

}'

] g z Z Ô • á Z z ä ™ ~ i z0
Z {í f c
^ z 5 Ôgp ] Øg Ô • á Z z

Ç !
*
Á
3 ÂV ; Æ y Z Ô • á Z z ä ™(
Ë y â ‡¦ÑÅ b§C
Ù Æ™x »

*
3V ; Æ y Z Ô • d
Œ
Û Æ‚ 60 vßt Ôì s ÜÆ ò ¾gz Z 7ƒ
o
V ; Æ [ x Z !% »¤

Øq
Z‰žc e *
™[ AZ b§kZÐ ä 3{)z
7C
Ù ª Ì] ÐÐ y Z ª Ôƒ ŠŽ ñ Û ~ X @
3 7, q + Z Ì

www.jamanshah.com

64

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

X c e *
™D» + Š L ZÐ ! pzíg z Zc e *

7w ì » ‘zC
Ù ¤ { z1• „
 gŠ ã æ M ù Zg fÆ Xžì { zŠ Z •
Û Z С ZuzŠ ( 2 )

c e *
™[ A ZÐ ä 3 *
3ÌV ; Æ y Z Ô • d
Œ
Û Æ‚ 25 ã ½t Ô D ™

Ô ñ Yƒ Ìb & Z Å y Z h
•
á Âñ Y Hzás§Å V z q y Z 7Z Ð ›¤
Zgz Z

• 4ZgŠ Vzg ZD
٠С¬ tèYì ~gz¢Ì*
™] ³ÅVÍß, Z w q¾
Ì» ‘zC
Ù ¤gz Zì „
 gŠ Ìã æ M= g f » Xžì Œ6Š Z •
Û Z y Z¡ ZŠ ( 3 )

 3 *
h
3V ; Æ VÍß, Z Ô D ™7{ Z z6Å > 2iz âv Z t £1• D ™w ì
{ i Z0
Z » 7 Å k Z N 3q Ž Ð V ; Æ y Zžì t oÑ1ì 7`w ðÃ~

ðƒ ð 3Å \ Mž @
Ô , Š ™ ZŠ Z Šp Ì> 2i Ô , Š™ ZŠ Z Ð Ù
 K Z â» k Z , ™

X ñ Yƒ w '6gî¦Ñq

Ô • D ™¿6V- È 0
¦Ñg z Z à â §C
Ù Žž • D M Š Z •
Û Z { z ~¡¸a ( 4 )

» Š mZ t £z v Z t £Ô • D ™ Ìw ì » ‘zC
Ù ¤ Ô• n
g „
 g Š ã æ M ù Zg f

V ; Æ Š Z•
Û Z, Z Ô• n
g „
 gŠ `ZÃ} g ‚Æ w ' t ig ª Ô • n
g w ì
Xì „
 gŠ6gî´Ð { ó¦Ñ Á
*
3

c+
 qzg x Zw²Ôì 7`w Âñ Y c
3ˆx Zw~ dÑž • ë ð ¸ ‰

ð 3Ð tì e , q V âzŠ Ôì C
Ù i à *
ð ‚ c
g Ö Z Ìc Ÿ‰ Ôì L
Þ ‡C
Ù i

gZŒ
Û xê » ÉŠ pÛ {Ãá Z z ä%™ 3C
Ù iÐ t‰žì Ú Z t •
Û Ô • µN Y
1Ô ÏA : Zw~ ]y
M Ãá Z z ä 3Ð tZ ½x Zw b§ÏZ Ô Ç} Š: Zw™} Š

ÏZ Ô @
™7s çÃ.ß c
tÅ ËC
Ù i‰Ô ǃC
Ù ªg z¢~ *Š k Z WZ » ä 3C
Ù i

Æ V âzŠ • ] Z WZ Ž ~ *Š Ô @
™ 7e
 ¬g ~ •
 h ã qzg Ìx Zw b§

ã â |t Ì, z Ô Ïƒ : Zw c V âzŠ ~ ]y
M Ô x Zwgz Z C
Ù i ª Ô • 'Z'
www.jamanshah.com

65

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

dZŽ ÌV )ÅVÍß( ó ó àne†ÏÛÖ] l^òn‰ …]†eŸ] l^ߊu L ž
L ì CY
î6

] YgŠ dZÆ ò ¾n kZ Ô• Cƒ'

Z'

Æ ðZ'

c VÍß ^

Ã6

] YgŠ
äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â

: â ix â ZÈ]¤ë¤
Zžì akZÔ•C7

bŠ ~ (

~(

ÌV*!
Ûc
Œ

gzZÔì @

7
*
ż c ä0
¼ž ǃ*
™¿6

çkZ ÂЕe*
ƒï•
á ~ Ìm†³ŽÖ]
Æ ZgÆÌm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z { ÷Ôì @

7
*
hg¼ƒ
 c ä0
¼ƒ

ÂN Y G wqZÆ‚Zg¤
ZB‚Æ w'tig Ôì x ZwÀZ ¸ ú â Z (

Ѓ
~
Xì @
Yƒ‚Zg¢¹
~ j [ Â & Vƒ q Ñ — & Z z & ¡ ñZ'
žÜ » î Zz q
Z

•˜ { zc
â•
Û Üär
 ™~Šz5` @
~u·¦~Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør y â ix â Z
ZƒtØt 7Zž c
C~} g !
Æ„
 zŠq
Z „ L Z ä „
 zŠq
Z} g øž
QÔì gx » *
1G w qZ¹ , ™]g c
i ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør : â ix â Z L Zž
Ð ¹ ( ¸ Ý ¬ÆxEy Z { zèY ) G Ýq] q¼Ð”zŠ Z°ÑZD

~g Zizt¤

Hi ú‰
Ü 1‰ƒy Z *
Ð ] qy
M Ô Zƒ: ÝqŠ°1ÔG w qZ
ëÐ VO« ~ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør Ññ}÷Ån²gz Z ~Š™ q zÑ *
Š

Ðß 0
Ê°C
Ù Í î Y~àV #ž Zƒ {g •
á Z‰
Ü z kZÔ , ™x™„\ M Ô Vƒ

yŠ 3 8 ~Š ™ q zÑ É« Q ™ Y V ; z Ô ‰ ~ à k Z r
 ™ {z
YE
V;z Z
 Ô} 7
^ Ug ¯ { z Ôá ~ V Z æ¾54X M g Z i !ž Zƒ { g •
á Zˆ
4Ž ¬ Š Y Zg M µ Ã Ç[8L Z 6
y »Š Å i ‚ ¸® q
Z Âã

Ð} g •
á ZÆB; ä

Ì m † ³³Ž Ö ] äü ³³³q † ³³Ê ä ³³³× ³³Ö ] Ø ³³r ³³Â

] Ñ » ñ Ññ Â~ 7

Ã
www.jamanshah.com

66

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

ž ¬Š ä r
 ™ y Z Ô c
Š ¬» äƒ } 9 lñ { g z Z c
Š uzg Ð x ¯

c
V Z ( ¸ ) Ñ @
Z ä k Z Ô ¶®z V Z  *
q
Ž ð M V ; z g ˜q
Z 7
e Z

&) „•
á &¸t Ð í c Z}
¹Ð i ‚ ¸®k Z ™ M g z Z Ô å Zƒ
„•
á kŠ 7 Åá @
k Z Ç ¹g z Z ¬ Š ä ¤
‚ M k Z Ôßh
y

~ ( 9 zg
ÇV zŠ ¯ ! e Åk Z ~ Â, Š } Š » „ •
á ] ‚= \ M ¤
Z Ôì ( 9 zg kŠ )

=ž ¹ä g ˜k Z Ô Ç ñ Yƒ » 7 Å9 zg kŠt g z Z σ Å „ •
á zŠ Ž

• e ÌŠ \ M ¤
Zž ¹ä VrZ Ô zŠ } Š { z Ô • ]g z¢„ •
á &sÜ
Ñ @
t Z÷g z Zì „ •
á ] ‚ 7 Å k Z ÌQ ÂVß Ì« o ^
Y » k Z ~g z Z

t Zè Ð Z ä g ˜k Z Ô Bá „ •
á ] ‚\ M Z®Ô Ç ñ Y ,
~ „ •
á kŠ

„•
á zŠ Ð Ï Z ñ ƒ D V Z { Z
Ã ^
Y *
Ð ~g6á Z zg Z i !
¹ !
èY Œ

ž Å5ä g ˜k Z Ô ¶]g z¢Å „ •
á &Ãg ˜k Zg z Z Ô¸ T e ¢
6

g z Z • y ›ëÇ ¹ä i ‚¸®k Z Ô zŠ } Š „n &= \ M ð ¸
Äg ( n ) „ •
á ] ‚t Ôì 7^
Y 6
ë *
V Z {Z
Ã ^
Y *
Ð ~g6Å Ë

g z Z n á ™ƒ y Zª ä k Z ÂØŠ Ãg ˜n ] ‚ { z ä k Z Z
 Ôß
X ˆ¬™} Š N ¬Š

kZ ! m

³} Zž c
â•
Û ™ƒ¥#Ðy Zä Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’³Ö] ä³n׳Âx â Z ˆ¬g˜{ zZ

#‰D
~ lˆ~g ø »ž @
z™g (Z èEG
b§ÅkZgzZ î Yƒg ZgŠ b§Åi ‚¸
Âz™g (Z ò ¾ÔЃÌV˜?ì eÐ,™lˆ»ëÉ ,7

*
™: V \«
sp b§Åi ‚¸kZ ?ÔÐî Y 0
] •Ð ËÂÆ”DgzZ É«z] Ÿc
gQ
( ž Ü )Ѓ ÌV ˜ ?Ð N M Y»ëQ Âz™§{k0
ÅxsZgzZ Z}

www.jamanshah.com

67

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û [ ˜¿Fü

60 •n•
Û

( ^Ñ ) [ ˜gz Z *
™g ( Z »‰
Ü Zœc Ÿg ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷
ì cM ~ pÑ g
u Ôì ïq Å Ì Z ¹ q t gz Z ì n•
Û *
™ uFÃ

|‡^Ú á^ÒçÖæ hƒ^ÓÖ] o× ä×Ö] kßÃÖ

á 1 ^Ñ~ t Zè çì e Ôì C Yƒ6L ÑÒÅv Z
ZÐ ~ y Z • ñ ƒ y ˆ Z z x Å ZÐ s§Å Ç´ â 6ÝñŽ ~ Õ§ zŠ
q

ÌL[ Zp » ¿k ZÆ ÕgzŠžì y â •
Û èY ( [ Zp C ) ‘Š ™ ñ c
zg ì
žì ~ g
u Ôì Ì[ Zpq
ZÐ ~ Þ S kz x l Z Ô Çƒ: N
ÑŠpŽ ǃ: N
Ñ
ì ~ pÑg
uÔì b§Å]t6Ëáz µŽ ÔìzV Zû e » kz [ Zp
Š•
Û ËÆ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n×Âu 0
y Z0
{~ [ ZpÝ ¬ oÞœ… ‚ÏÊ Ý^ßÛÖ] oÊ oÞœ… àÚž

~g Z Ë z [ Z p~ A çÆ ] g c
i g z Z ì b §Å ] g c
i UC
Ù ª *
™] g c

Xì V 7

û ^¾ £ ü

61 •n•
Û

ŽÆ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷~ KÆ^ªì n•
Û Ì^¾ £5 ZŠ Z
Ð V ; z ñ Y H^ ¯ ¸ M ÌÐ x £ T c
Ð y } Ô *
™ ZŠ Z » y Z • t £
X *
™ ZŠ Z Ìm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷äsñ Z'
i ú«gzŠ ‰
Ü zÆ žZ zg

www.jamanshah.com

68

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û ^îLG
£œ ü

62 •n•
Û

¬Šg z Z b Š ‘œc äsgz Z ¡Å Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³³Â: â ix â Z ‰
Ü zÆ žZ zg6^
X *
™] z ˆÅ ÔnÖçÖ àÒ Ü`×Ö]

63 •n•
Û

¦ { ÷ ¸ èY *
™ Šgz û% 9 2 Á i Z Á » n » ] Z + y Zg zŠ Æ ^
X • Š°Æ ug IÌZÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z

û ð É Zg Ô
è ü

Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ

64 •n•
Û

x â Zg !
Š¼Ô , ™ ZŠ ZËÂi ú«gzŠ ÂN Y wÈ3 Zg¤
Z^y ZgzŠ
C ™X 8 Z b§k ZÐ
,
C Z -° 0gŠ Z 0gŠ Z 0gŠ Z Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ôn× xÖ^’Ö] ^e] ^m
v

c
Š
Šg Z Œ
Û ?*
g å Ð RÏ Z c •
Û )gz Zì RÅÌm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Zt

~ Õ Ã ] u Z z V zg ZD
Ù , Z ì Y Y HX 8 Z ÌA
Ã| 7: i ú¤
Z Ôì

]Z&
Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳³Ö] س³r³³Â] Ñ» ñ Ññgz Z Zg å ä VÍß~ Zõz “
 Šž• ŠŽ ñ
, Z Ô Zƒ x¥~ ˆ Ã VÍß ‰gz Z 1 Ìy T ä ‰Ô ñ Ñ p=Šp kŠ Z

ŠE
X • ‘ ä öA Z sg ¬ ‰Ð ~ X• x ¸%ÌÆ „ w q ] u Z z
www.jamanshah.com

69

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û ËÔ ü

65 •n•
Û

n•
Û *
™Ô ËÐ „ Ìm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z¦{ ÷L Z ~ ]gßÅ ~g F
™ƒ ¿{ g )Ð ] c
zŠ Z ÅY S Z vŠžì t Ô·ïgz Zì mïèÔoÑ1Ôì

Ë~ y ˆ Z L Z { z gz Z ì y ˆ Z » ´ â *
™ « Ë èY Ôc e *
™ ËèÔ
X ñ Yƒ„t ]ž D ™7I •
ÑÅ}uzŠ

n â i M Y S Z Ë Z e } g ‚Æ y ˜ *Š Z
 žì @
ƒ Za ‰
Ü z ÏZ ~ ë mït Ò Z

ì mïÚÌtp ¤
Z Ôì @
ƒ Za mï~ ë „ ™ƒy Z *
Ð s§C
Ù Ô• D Y

ÃV É%¨
/ V Y V zg ZD
Ù ‰ †C
Ù ³• Zgz Z • D â •
Û gz¢x™] Z f *™{ z 1

gŠÆ y Z H Âñ Yƒ Za ~ Z’ Z Å n%mït ¤
Z V ; Ôì ð â •
Û « Ë ä VrZ
iZ% ð Z’ Z { z HÔì Y} Š Ë ~ iZ% ~y
M Æ nZ% ZŽ ?ÏA 7ËÐ
ì Åmï~g ‚] !
? Y} Š 7Ë~

û X 8Z ü

66 •n•
Û

*
™X 8 ZÐ „ Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i x â Z¦{ ÷L Z ~ VE . 6gz Z b)]

ñ Ññž ÇV¼ Ú Z sÜñ OÆ™™} Š•{ e{ eÃq q
Z q
Z ~ Ôc e
žì y â •
Û C Z » 4 Zž 6• … YÃizg z ‘
 } g ø Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê ä³³³×³³Ö] س³r³³Â] Ñ»

ÜÒ…^fì] àÚ ðo• ^ß hˆÃm Ÿæ ÜÓñ^fÞ^e ^÷Û× ¼³nv³Þ ^³Þ^³Ê Ý¡³ŠÖ] ä³n׳ Ù^³Î
www.jamanshah.com

70

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Ð ë ÌðÃÐ ~ V  !
m!
c
~C
Ù ª ~g vgz Zì ”6?DZg øžÅg ¢ c
â•
Û

gz Z • ì g N Š …œC
Ù kŠ Z ] Z f { z Âq
Zž • … Y ë Ôì 7ðƒ ’
Ô • … Y ¬ Ð ä M É • … Y b§hZ { z ÌÃ ã Kz 6f ] )} g ø
ì c
â•
Û ä VrZ „B‚

ojÃn•æ o×a] à ð¡fÖ] ØqæˆÂ ä×Ö] Äʆm oeæ ð^n‘æŸ] Üi^ì ^Þ]

zz ~g ø N š Ð V¤gz Z I Z} g ø Ôì Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ`n׳Â:z Ñ Z ?{] Z f ~g ø

ì = g f z { i Z zg Š „ q
Z » äƒ iÆ xÑ M z T
 rgz Z ] )Ô • Cƒ «g Ð

ä ™X 8 Z z ËÂÐ ] Z f Å 4 Z §C
Ù Å { Š i 0Ô „
 ÙÔ§ Z Ô !%C
Ùž

Æ ä â i L Z Šæ ~ gñ Z] Ô • ¶4gz Z N š Ð x™Æ 4 Z Ôì ¶Ð

X @
ƒ n•
Û 6ë dZ S q e9 •
Û t Ôc e *
™ÔÐ ´ â z à Z z

û Äcƒ õ Z ü

67 •n•
Û

Ô]tz© ÂÄcì n•
Û *
™Ð Ìm†³ŽÖ] äü³q†³³Ê 䳳׳Ö] سr³ÂkŠZ]Z f Å4ZÌÄc[ õ Z

ì n•
Û *
™ÔÐkŠZ]Z f Å4Z {zì n•
Û 6ëŽÄc{zC
Ù n¾Ô+Šx ©ZèÄc
žì yâ •
Û z¬»4ZgzZ•Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂVZgzŠ ~Š ;tèY

^Þ…^ÓÞŸ Ñæ^ŠÚ knfÖ] Øa] ^ßÏm†› †nÆ àÚ Í…^ÃÛÖ] g×› Ý¡ŠÖ] än× Ù^Î
^Ôì ¬g ïZ »yZgzZì sŠ ZáÆg ïZÆ] Zzf yZ *
™ÔÃsg çÐ)ÆyZ

` M *Š ~g7 Â @
ƒ~g (ZÆ x Z™Y fÔ$
Ë 7„ƒÐ Š Z•
Û Z dc
Ð Ã ÇèÄc

gè âœ

%g âtgzZ•gâyòzDÔì @'
Ç!
ÆkZwq]gß²Ô CƒÄcr
™
www.jamanshah.com

71

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

ËÔì @
Yƒ Wz c Äcz y Z Z § Z â Z z xs ZB » ÏZ ì @
™l 0
M6T Þ S

X ì 'Z'Æg ï ZÐ e
Z@ § âe
è œ


% *
™g ( Z ~ Äcw ”Ã= g fgz Z

û+Š&
è ¤ü

68 •n•
Û

ì n•
Û *
™Ð Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i x â Z¦{ ÷_g Z z L Z ÌZ
•z + Š & ¤
•gz Z òz ë6 6 yŠ ñ M Ô • ì g M ] !
Z
zZ x~ ] c
ÃzZ
•~gzŠ k Z

_ƒ Ýq Ì Z Õ
 ØÅ „z) qñ OÆ Dèg â[ Z Ô • ì g Y ñ Z z™sg ”

Ãq q
Z ðÃÔ ä â : žgz Z ä â Å ¾žì y . 6z y Zª hÓ Zg Ó g Ž gz Z Ôì
3!
z x Zwk Z Ôì ê Š g Z Œ
ÛZ
 Z z åa g z Z ïZŠgz Z { z(Ãq ÏZ ZuzŠ Âì H ÿŒE
w qt » V1 Â Ôì c
Š¯k
 y ZyÃh+ Š ä ] ¬ i ÚÆ Z
 Z z z ïÔ { z(

k ZÃá Z z { z(Ôƒg3 ?• 9Ð á Z z x ZwÔ • ŠŽ ñ~ y Z ] c
Z zg §C
Ù žì

Š ZñÌÃVß Z z Z
 Z z gz Z ïÔƒg D ±l !
á ž • 9™} Š ] c

Z zg { Š c

î Z ± L Lžì C M ÃŒ 0
k% Z ÂdŠ Á Â • „g } Š Á Â „ z k
 È â ‚g z Z
w Z]
k Z Ô • y â ¤

/„
 ŠÆŠ * Zž• Y f ó ó×ÌZ s§V âzŠg z Z z™#
Ö Ógz Z
ì ~gz¢n k Z Ôì ; gƒ » V zg ZŠ + Š ñ Š ‚ñ ¦g z Z x Z úy v~ + Š Á yz
$Å Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³³ÂÞ S + Š _g Z z: â i x â Z L Z6[  Å} oz + Š L Zž

?ì H+ Š Çžì „Y 4] Z f { z Ô • : â i Ð ~Š ; „ zèY Ôc e *
Z Ï& ¤
´ â L Z~} g !
ƪ´Š KZgz Z] c
ÃzZ
•L Zëžì9•
Û Zg ø n kZ

, ™x¥gz¢ñ Zg Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂÇ
www.jamanshah.com

72

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û ª& ¤ ü

69 •n•
Û

Ð Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â: â ix â Z ¦{ ÷& ¤Åk Z ( ƒ *
™ÇÅT ) åÓM¨G! n L Z
Ôì ãZ z) h{ Zg~ Tì b§Å] Zg q
g @
Z ÕÐ: â it Ôì n•
q
Û *
Z z™

;g ,
 w â zŠ •(C
Ù gz Z • ?3 »Š V zg ZD
Ù Ô @M 7Ãt •
Û ~^
Y *
z^
Y [ Z

Z n k Z Ô • ` M ÌÔŠ V zg ZD
¤
Ù ~ Š ¿ Z k ]gz Z 7g » { g eÆ Ç% Ôì

Ì~ } g !
k ZÉ Ô , ™: Š pɪn L Z Âì *
¯ Dœ ° ÎÃ]y
M K Z
X ñ Yƒ »„ w È Z »•
 hž @
, ™‚ ZgÐ Ç_g Z z L Z
1ì Yá e
Z@ Ð Ì m † ³Ž Ö ] äü ³q † ³Ê ä ³³× ³Ö ] Ø ³r ³Â h+ Š ´ â  i ) Z y ¨
Z ~ Õ§ zŠ
Ôì @
ƒ y . 6y ¨
Z c X• 'ƒ ' !
Kg Kg Â~ + Š ‹ × b
z ,
¾ä ëž ñ Y HÄ c
gŠ Ð Ì m † Ž Ö ] äü q † Ê ä × Ö ] Ø ³r ³Â Ññ ‡ M L Zžìt i»Zk Z

ÇÆ \ M Ž ?ì yÃ{ z ~ g zŠ k Zžc e *
™x¥Ð 4 Zt g z Z ì *
™ÇÅ

Z}
¬g z Z ¬» \ M Ã} Z •
Û z x © ZÆ y Z g z Z , ™ÇÅ y Z ëž @
ì { Òú » + Š

¬»ÇÅT~ [ Zp c
UC
Ù ª~ [ ZŽ Æ k Z Ô -Ü × ‰ æ ä´ Ö • æ ä ³n × ³Â ä ³× ³Ö ] o ³× ³‘ w Îg z

g z Z { oÉ Ô 7oÑÅ q z •
Û z wß Z ~ÇÅ k Z g z Z ì Z
 Z z ÇÅ k ZƒgŠ ™
g —q n Z g z Z x â Z ®
 ¤ Z b§Tì Z
 Z z b §Ï Z *
™ÇÅ k Z ~ V âzŠ ¿
È 0
Æ k Z Ì m † Ž Ö ] äü q † Ê ä × Ö ] Ø r ³Â v Z + Š ´ â { zg z Z Ôì Z
 Z z Ü × ‰ æ ä´ Ö • æ ä n × Â ä × Ö ] o × ³‘ x™ Z

Ù „ c
C
» ÇÅ + Š Ý ¬ L gC
Ù „ c
, Š ¬» ÇÅ Ý ¬ } (Ë { zž • 7
www.jamanshah.com

73

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

7Ýq h»p
6W ÎQ …, Š Ǭ{ z Ì~ } g !
Æ TÔ » + Š Ý ¬)
Æ V zƒg ZD
Ù q
Z ¤
Zžì X ¨Çƒ Z
 Z z 'Þ S y â •
Û Ãy â •
Û k ZÉ Ô L g
ñ Y H: { eÃk Z J
Z
 Âñ Yƒ ÷~¡)B‚ƃq
ZÐ ~ h- g
&~ g
Š q Z Â~ } g !
Æ h- gÆ Y fÆgzŠ k Z Ôì x Zw“
 Í » h- g } g7
g Z ŒÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â: â ix â Z Y ftž• ŠŽ ñ] c
Z z g ÅJ
g ZD
Ù 80 ™á Ð g ZD
Ù
ÇÅ ¾Q ÂÔ • u‡, ƒg ZD
Ù 80 7q
Z ~ h- g k Z c
Í ÔÐ Vƒ g 2
Å
 }Š â•
Z
Û Š p´ â » + Š ~ } g !
Æ Tžì Z
 Z zÇÅ k Z sÜ ?ì ^
Y
ì ™f » V z Š •
Û &~} g !
ÆÇ~}èY Ôì ~gz¢ x go Zƒ:gŠ ™¬J

ñ Y ÅÇÅT' åÓ‡¨G!( 1 )
ì Ñ Z z ä ™ÇŽ ' åÓLO¨G!( 2 )
gz Z ì @
™¿6k Z Æ ™ ïŠ p~ b) { zÉ @
™7ÇÅ ËŽ ' o Z( 3 )

ñY M ~DÆkZŽ nC
Ù gzZì @
™uF
ÃðZ'

Ù B‚Ɖ
C
Ü ZœgzZ ~g ZŠ c
Š ~g7
: â ix â Z {è Çg !
n kZ Ôì x £m{q
Z Ì»o ZZ®Ôì @
™¿6kZ
X Çìgpô+Š b§kZÔc e x go ZJ
[ ZŽgz Zì n•
Û *
Z z™& ¤Å åÓ‡¨G!Ð

Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ

û x âå Z/‚ Zg ü

70 •n•
Û

} g Š 6ÏZ n k Z ì y Y Å [ Â k Z „ q çñ ¸ èY

c k Z gz Z ì ]gz¢ Å ‰
Ü z t èY Ç Vƒ e r Ð ,
www.jamanshah.com

74

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

X ì [ › °*
™ (Educate) L• ZÃVÇ ¸ L Z
X ì ~gz¢ Ü Z e Ýzg6X• ] Ñ ZÎP ~ k Z
?ì e*
ƒ sæÐ ]g c
i c
*
™ì‡‚ Zg~ ÕgzŠ H ( 1 )
?ì H{ Z
à » k Z ?ì VY ]g z¢Åä ™‚ Zg ( 2 )

?c e *
ƒ HÑÝZ » ä™]g c
iÔgz Z *
™ì‡‚ ZgÐ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×Âx â Z ( 3 )
ƒ‚ Zg Zg ø gz Z • M
ƒ sæÐ ]g c
i ) g f Æ w q Z Ágz Z b§¾ë ( 4 )
X c e *
™ H…c ]g c
ig z Z‚ Zg ªì Y

X • ïqÆ Ì Z ~ (Ž ] Ñ ZÎ{ z •t
F{ Š c
iÐ ~ y Z • A Bz y ° ¬Æ ] Ñ» ñ Ññæ = ~ Ï0
i¿k Z
X ¸ y . 6c [ ZŽÆ ] Ñ ZÎ4 Z
¯ ÂÅ ~ª·0 Z²ì Yƒ Ýq ]g c
i ½Ñ~ Õ§ zŠ Hžì t w ZΪ
X ì `gŠ ] !
s ÜÆ k Z ~ ug I
Ô • Ïî •[ » •*
¬ Æ ug I ¯ Âà Z z ~ª·0 Zžìt Â[ ZŽ ª » k Z
Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³³n׳³Â

x â Z ‹ ‡5‹ u Z z „B‚gz Zì ÅÜÌug I ¯ Ât ä VrZ

t zz Å k Z Ô ¸ B: ³ #z ÕÆ }uzŠ q
Z ÃV âzŠ y Z { zèY Ô • ‘ Ì

Ð ]g c
i V Œ žì c
â•
Û gz Z ì HÝq ]g c
i èsÑŠp ä Y fz Y ò]žì

ÕgzŠŽ ì N
Ñ¿{ z ªì oje^nÞ o•] ñ O Åojmæ… o•]É Ô 7t Š Z%
]g c
iÐ e
zg ¤
Zžìtzz Åk Z Ôì @
™òúŠ »Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än׳Âx â Z "
* ~
t gz Z Ç ñ Yƒ g66ä ™ g ( Z Ã q
Z Ð ~ Vƒ k
zŠ y ¨
Z Â ñ Y 1 Š Z%
www.jamanshah.com

75

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

\ M Ôì Z
 ñ » y v{ Š c
i ¹ Ì[ ‚g Z » q
ZÐ ~ y Zž • { k
, Z V âzŠ
gz Z Çì g: y Z Z Âñ Y ¹ßv !
f ÍÃug I ¯ Âk Z¤
Zžì t q
Z Ô BN Š Š p

Ü~g » Z ¨% •gz Z ´) ´ Ô 9Šg Z klÔ ò† Z D¨%¦~ ]gß ~uzŠ
ǃt y v » k Z Ô Ç} 7*
™"
UN
Ñ7Zg z Z Ï} 7*
™d
†Å] †ddZ
ÛZ
• Â6„ Ã Å VÍß 4 ZèY Ô Ç ñ Yƒ u‡h+ Š Zg7 » ¿I Zž
ÂN Yƒg ±Ñ ZŽ ‚Ã È x ™; à Ń
 y Z¤
Z Ôì ~9]g qÅt_ Zí
Ê Z®Ñ gz Z Y fŠ Z®Ñ gz Z ÝñŠ Z®Ñ b§k Z ? Çn { g x b§¾h+ Š
X Ï} ŠÄg™h Ã]g qÅ+ Š d
†ÅÕ
†Å ug I ¯ Â:ž ì @Yƒ ~gz¢•ÆçÆ ] c
d
Z z° Z Î ¦ n Ï Z
É Ô ñ Y 1ux`
» d
†Å Ýñgz Z x Z™ ñ f: g z Z ñ Y Hx`
» ( v !
fÍ )

ñ Z úŠ V Œ ž ì ~Š â •
Û ä VrZ Ž ñ Y H w JÃs z @
z ±ÂÅ hñ f 4 Z
QÃá Z z ä ™ ]g c
i ñ úŠž: Ôì Z
 Z z b Š PÃá Z z ä ™ª
 »z z "
*

 ñ *
Z
Y ÃV  Zg mº: e 6] â £ ‰žì Ð ~Û] ›z ] Ñ ©
9
w q Z ~ vš ™ c
y Z æ¾)E
KÔ *
YÑ
 Å| $
: e îÏ<X\K}Ôì kŠ Z ]g c
i
Æ XÔ • D ƒ sæÐ kŠ Z ]g c
iy¨
Z VÅÑ Ð w q Z y Z Ô *
Ñ O ]g c
i
X 7à { Õƒ  ðÃÐ ] u Z z
ÏZì Z
 Zz*
™e
Z@ÔÐÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z6
t‘b§Tžìt] !
~uzŠ
Z}
u ðÃgz Z Ôì Z
 Zz Ì6Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ)~Š ;*
3Š žo ZÜÃe
Z@¨
¤b§
www.jamanshah.com

76

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Ô} 7*
™: VY Š4Æ + •
Û M ÈY „ yYì e Ô$
Ë ƒ 7>% Å Z
 Z z uF
] u Z z Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ä³n׳Âx â Z ÂÅux Ó Z6Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ä³n׳Âx â Z Z
 ä VAÞ 6
y Z ðà ` M ¤
Z b§ÏZ Ô ‰ á p=c ux Ó Z V ; zŠŽ z !
Æp
g D» š ™
Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×Â

x¤]
Æ\ M~Ññ}÷žì @
™n²Ð Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør®¤Æ

žo ZÜ™ M Šp= Ô N â •
Ûe
Z@ ~÷ Ô Vƒ h{ Zgè¨
 ¤ ~ c
Vƒ g ZŠ Z ³ »

~#
Ö ª i z'Âð â •
Û : hèe
Z@ g z Z ð Z z™: ]g c
i= ` M ä \ M ¤
Z Ô N 3Š
 ž Ç V zŠ È gz Z Ç Vƒ • ðZŠ » \ M ~ g z Z Ð Vƒ { Š [ ZŽ \ M 7
Z
i•
0
Û t  ? å Yƒù „
 gŠ ~ Âð â •
Û 7„ e
Z@ ä Ìm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³ÂÇ)Š ;
XÐ,™gz¢ux ÓZgzZÐN â •
Ûe
Z@~]gßC
Ù Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×Â@x â Z

ï Š x •Z9 •
Û »e
Z@ ~ V-Å`¤ ä Ü׉æ ä´ Ö•æ än× ä׳Ö] o³×³‘x™ Zg—žvΊ p
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â

: â ix â Z}g øgzZÔˆƒm
_mÐypÆÔ ZŸÔ ñVZ 0Ä ñƒ

t H ÂÔ ì Ýq Ì7Z e
 Z @ £ „ z g z Z ì g *Š „ z ? Ô Z u Æ
Ôc e *
â•
Ûe
 Z @ 7Z ÌA
 ÂVƒ Ì•
Û » ë¤
Z ?Ð , ™: e
 Z @ ~g ø

y Zg z Z • á Z zp
 g ›Ð Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’³Ö] ܳ`n׳ + C
Ù ¤Š Z ]
ZÆ y Z ÂëèÑ q

X • á Z zKy
M ½wÃs wC
Ù Æ

» y Z HÔ c
â•
Û I *
YJ
x •
á g Z i !
c »e
Z@ ä à`n× ä×Ö] é]ç׳‘Và ´ â ÅsX
?Ç ñâ •
Û :e
 Z@ Å V ß Z z p
 g Š gŠ » ä a
Z Æ y L Z ( ƒ #
Ö så ) ®¤

1Ôì $
Ë Âƒ e
Z@ gz Z ]g c
iž ¶ðƒ ù] !
t ~ ‚ fÆ VÇ ¸ ‰}÷
•M
ƒG™gz Z( ÂsæÐ ]g c
i Åy Z ?ì $
Ë ƒ]g c
iù…•g Õë

www.jamanshah.com

77

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

»g ZŠ™Ô » V>Ô »¿ì Zg – ðÃ: ðÃÌQ  » G™ž å @
™n²Ò ZÐ y Z ~
gzŠÐ ëùt Ô 7„ Zg – ðà ZÎÆ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Âw i Z *™k Z ÂZg ø Ôì Zg –
Ô • q ¡ ÂG™ Ôì Cƒ Ã!% 7Ãq ¡]gz¢Å Ë Z e Ô • M
 {g

¡7Ð V É% ~ž } Š ÈŽ ì Ë Z e z Ò ç ÷ { z Ô • g Õ ë Â!%

gz Z Ôì Cƒ ]gz¢{ Š c
i „ âZ Å ã ZôÅ Ë Z eƒ { Š c
i A n%Ô ÇVCÐ V zq
Ð ë Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³ÂÒ ç *™ Zg ø Ô • !%.
Þ ‡Æp
g~ eg Z z Ò\ Z Âë
·Æ y Z Â *
â•
Û :e
Z@ g z Z *
Z z™ : ]g c
i … ?ì Yƒ …¸ ù

X BŠ ™š 7Z Zg f ëÔì s ÜÆ x £gz Z} Ç (Status)

k Z å N
Y: ~ ^ð !
z ] z Œ z C¸%Ô å ; g ^Ð g ëg N‰
Ü z ~ èâ

^Y !
Ç
z ðÃ}Z
 1N Y k 0
Æ V z Ë Z e ™^Špvßž ¶]gz¢‰
Ü z
$ g Âì
• C™ ` ´ » V É%™ Y y yÔ • C Y ™^Šp Ÿ (Rescue) ðG3½hG

• † ^Y ~ ]gß Å !
z y Vz Cz uÑz è¬ ¸Z% Z ì Ý ¬ ¸ ` M
$ g Åë S #
ðG3½hG
Öè Ó~ ]gß+ Z ÂÔì 1á ~ • K ZÃ+
¨
Z ~g7 ä VM
` ´ Zg ø { zž , Š ‰
Ü z¼ :¼ 7Z ë1Ôc e *
™ ` ´™ Y y yÌÚ
™e
Z@ ÔÔ , ™ ÂtÃV‘ ZeK Z , ™kCÂ]g z¢Å ` ´ ë Ô , ™

ðÃZ
 1Ôì ˆ ~Š â •
Û y ‚ M ¹ ]g c
i g z Z‚ Zg Â~ g zŠ k Z Ô BŠ ÂÆ
?ì g ]»¾Q ƒ: „ Ñ Z z• e

\ !
V â Ž • Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ä³n׳Â0
i•
Û =° Z ØgÆ Ü׉æ ä´ Ö•æ än× ä³×³Ö] o³×³‘=° Z Øgt

Æ y Z Ôì ; g V Z { Z
Ã òŠ MC
Ù $
z ( i q
Ð Z š Ð Øg ÅXÔ • y !
${ Š c

ì { Š c
ik
VÅÑÐ O â ÅV â .ÅXÔì ; g™{ Š . Z ¿C
Ù Ð ] »'z nA
www.jamanshah.com

78

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

u~ «Ýg z Z ñ Y¤
~P^ » V â ˤ
Z ?• M
ƒ lpù 6•
 h ~g ø { z
Ðzz ÅŸ} ½„
 •Æ k Z { z H ƒ „gN Š V â g z Z ñ Yƒ t¾J
V î 0
Ð

ñ Ñ !
ÃV 2 •ÅŸÆ k Z { z Ô 7¦

Ù ?ì $
C
Ë N Š Zƒ @
%t ‚Æ V\ M Ð Z

ë b§ ÏZ Ç !
Ô Ï } ™g \ Ô Ïá $
} À Ô Ï ñ jŠ p Ô Ïá ï™Äg t ¤
ÔÐ Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â*™ñ ÑñL Z ë¤
Z Ô • ` ¤
~PÆ { k
gz Z C
B ïÐ V @Ý y Z …™Äg t ¤ ñ Ñ !
ÃV 2 •~g ø { z G Â, ™]¾
:t ëªÆ ÔÐ , ™Ìg \ b§Å V â „B‚g z ZÐ , ™u 0
z s ™ ÔÐ
c ø ë¤
Z Ôì 7„ ]g z¢Å V â …ÔÐ N M òŠpëž Vƒì g a Î
X ǃg z¢x™ ÂÐ Vƒ:
a kZ 7
 e Z Ôì Zƒ Z m~ «ÝŽ ì^ J0
Z » V â q
Zž BŠ w Vgz Z q
Z
HÔì †^ž Ï ñ Î 7n k ZÐ J
 Ãa L Z V â H ÂÔì @
™ú Â q
Z6
añ0
Z { z ëžì ¸ ]gß~g ø ?Ïñ X 7Ð È Ð ZÐzz Å«Ý { z
; g a âÆ ™úg !
g !
b§Å È á î !
Z +Z6ëg z Z @M 7ü Ξ •
q
Hx •Z ÂN š : Ã] Z f y !
$ { Š c
i ÌÐ V â HÐ zz Å äƒ † ëg z Z Ôì
Â^ » y Z Êpëžì âZ sÜ] !
?Ð N X 7…{ z H ÂN š ë¤
Z ? ǃ
¾BŠQ Ô •ÂN `Æ™k ˆ Z » U »Æ È gz Z » äƒñ 0
Z L Z Ô N ¯
ÐB Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â®¤Æ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än׳Âx¤x â Z…b§Å Ý¡ŠÖ] än×Âw[ »b§
Ô • D ™‚]Š X • Z c b§¾™ wÈ { k
} g ‚ V ì ø x ÓÔ • D Î
ÏᙄŠpØg Å] Z f k Z x »} g ‚Ð M Â, ™ Za ë#
Ö Z0
ÜÝ¡ŠÖ] än× w[ »

www.jamanshah.com

79

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

4hÒ3XZ „ Ä ~
BÌe
Z@ gz Zì ðƒ ‚]g c
i Ξ Vƒ } Y ÃVÍßÆ ïGE
ðƒ ]g c
i Ð Zžì J 7§ Z z » k Z å » e Z¤
šŽ Y ¯êñq
Z ä ~ Ôì

Z@ Ôì 7ÌoÑÅIz <
e
Ø è ~ { Çg !
Åw i Z *™k Z Ô ðƒ Ìe
 Z@ g z Z
X ì y ‚ MÉ Ô 7e*
‚ Zgz ]g c
i ~ Õg zŠ Ôì oÑq
Z

û w ZΪ ü

ð ; V Yg z Z $
Ë ƒ 7]g c
ižì ð ; ä ¾] !
tžì @
ƒ Za w ZÎt [ Z
• ë „ z • D ™ Z®Š » w â •zŠ vߎ ~ Lg â x ¬žìt [ ZŽ » k Z ?ì
& ¤Ð œ

% ä ˤ
Zžì @
ƒ x¥7ZèY Ô Yƒ 7‚ Zg Ð àZ ÝZž
g®ƒ àZŽ [ Z Ô Ç ñ M 7ðÃk 0
} g ø gz Z Ï ñ YƒÈ y »Š ~g ø Âà Z z™
àZ PŽ ?ì yÃ{ Òú Zg v~àV #žßb 7 Ð vî Yžì H { z ì @
ƒ
Ô 7„ X Ð Ë Âá Z z vžì HÐ VÍß „ zì ‰ w â I•gz Zì ©
wÅ
Å

x â Zž• ë Y fPb§ÏZ Ô Ç ñ Y c
Š w ï™g â r Š Ç ñ YŽ

Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än׳Â

Ìm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â

Ü z x â Z Ôì ŠŽ ñ~ V1 Â Zg ‚ »} g ‚+ Š Ôì e*

]g c
i

:ƒ ò : c
ƒX » nT Ô î M k 0} g ø Ô ì 7„ ] g z¢ Å { 7 Ð
X î Yá g z Z î Z™ ¦

7WZ " ^Ñ ðÞ • … Y { zèY Ôì Z " z6» „ ó óá T f » L Lò s Zt

4^
N
g zi
Z Å b Ãk Z ä VÍß y Z b§ ÏZ Ô ñ Y c
ZC
Ù Š ÚÐ Z ² @
ƒ

]g c
i »ԃg Õ ?žì c
Š è~ ‚ fÆ VÍßÆ™ (Advertisement)
ì$
Ë ƒ Ã ‚g 0
z u 0
gz Z Ý ¬ } (ˉ ë { z Âì $
Ë ƒ¤
Z V ; Ô $
Ë 7„ ƒ

www.jamanshah.com

80

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

$
ŠE
¦{ ÷ L Z à Z ñ‚ 80 ã ½Æ y Zk

Zž • ˜ öA Ñ Z sg ¬ èÑ q
HÏg M Ã;B; Ô • ` ™Ýq i Z ³ Z » ]g c
i ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â : â ix â Z
Y9
kW » ]g c
i È ] ¤ V ; z¤
Z Ô B™-Ð y Z æ¾) E
K™ YŠpÔì ] !
à Zz
¿Ð V- œŽ vßt Ô ' â : G: g z Ôì „gƒ ]g c
ižß™Âñ M Ã

èY Ô • ì g ™¿Š Î"ž Š
^ 7r â Š 3 Z éZ}
» y Z • ì g ™

Ð „ VÍß L Z \ M n k Z Ô Y{ g 7¹ !
ðÃJ
k

Š { Š c
i6
¿Š Î"

X Ç ñ M ¢ ÂQ Ô B ÍŠp™ Y ]g c
i ] u Zz

û w ZÎ ZuzŠ ü

Ã+ Š Ëy ¨
Zžì t [ ZŽ » k Z ? ǃ { Z
Ã HÐ ä ™‚ Zg g z Z ]g c
i

g z Z Ï ñ Yƒ »Ï0
i ~Š â t yŠ q
Zž n k Z sÜ ?ì @
™g ( Z VY

gz Z ì D k
V z hz™VÅÑ Ð ¿‹ § k Z Ž ǃ i ¸ M » Ï0

i 5q
ZQ
ƒ Z ± òŠ M g z Z Ô » ~$
Z ƒ Z ± c
Ô » ~$
Z ‹ • c
• 5 Zg „ zŠ ~ Ï0

i kZ

@
™g ( Z Ã<
Ø è z + Š c ä g J‡ Ã Ï0

i ~ zy
Z g z Z c v Ð ~$
Z

žì 7 (Confirm) x<] !
t Ð Z ì Ì6
+ Š T ¿Ž [ Z Ôì

ì ˆO‡ Ï0

i ~$
Z ªZ z
ž ñ C „zgzZ Ôƒ [ M : ZzÆ™^ » V ; zŽ ì Y™{ z Â] !
œ ° ÎèY

Ôì @
Y ¹h

æ M lpV ; zÐzz Åy â ‡gz Z<
Ø è ¾?ì x £ H »q ¾V ; z
äg ¦

Ð iZ%Æ ]>Zˆ ] §gzZ ñ Y%y ¨
Z q
Zž Y7ƒ (Z p

V ; z ÑZz ä™ HgzZÔì (Valid) d z + Š ‚yÃV ; zžñ C™ M : ZzˆÆ
´ )z <
Ø Zè › Z®/ \
gŠ gzZ ] •Å <
Ø Zè]ž •t³ ÂÔ Ç ñ 0
x ÅZ

www.jamanshah.com

81

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

٠Р~ y Z Ã
C
 • ŠŽ ñ´ )z <
Ø Zè Τ
Z Ô Ï ñ Y ƒ u‡

ò }t‚ 99 g z Z ñ 0
] •h
•
á { zžì á
÷e œ ° q
Z »‘•
Û z<
Ø è
ž Le ¢
7w ñ{ ç Z (
Ú Z ~ ~R

Ñ + Z òŠ M ðÃ[ Z ì @
™y ´ Z »

•/ £Æ k Z²} Š Î6
å
î ZŠÃqC
Ù Ô kñ *
Ô ] ³Ô w â Ô y Y ~ T

5. C
èâ ¬ (Gambler) æÎE
Ù Ñ Z z ä Y ~ kgÃög Ôƒœ ° q
Z ÷e »

•
h
á Ôì [ Û
 û% { Š c
itžì @
Î î ZŠ 6
} h˜ËQ Ôì 8 Š ò }Æ

» ]y
M { z èY Ôì ©
Ìw$
<
Ø è y¨
Z n Ï Z ' Ô ò Ìû% k Z

X L e 7¢
(Risk)‹§

Z ‚ yÃÐ ~ Š Z° Z 100 ž Ç ñ C yÃt …žì @
q
ƒ Za t w ZÎ[ Z

 ñ Y c
Î6
î ZŠ Ãq C
Ù kñ *
Ô ] ³Ô w â Ô y Y 6
k Zž @Ç † G Š°

+ Z ðÃ{ zžì t iu Z z » k Z A { Š c
ik
V z hz™VÅÑÉ ƒ: y v

ŠŽ ñ~ x • Z Ý ¬ b§Tƒ o 1% b§ÏZ ÌÐ b Z zg Z Ý ¬Ž ƒ ,

äa Ä Ñ q
Z { z g z Z Ôƒ ÌÐ À èb zg‚ Zg » k Z g z Zƒ o 1%Ð V â ¨
Z

]y
M z * Š c k Z Ôƒ Ì_g Z z Å+ ŠÆ y Zg z Zg *Š ÅÝ¡³ŠÖ] ܳ`n׳ Y m
Zg ZD
Ù
b§ Ï Z ƒ ‚
g ]Ñ ç Ð Vß Z z *Š { z b§ T Ô Vƒ Å ZgŠ Z ‰ q
Z
Xƒ ‚
g ]Ñ ç Ì~ b Z zg Z
az » ] ˆz nA] Î â Æ t ‘g z Z Û { { zžì t ] !
~(

Ѓ
Q

ÞZn
è A ÌÎ â Æ b Z zg ZÆ VÍß { Š%g z Z V â ¨
Z { 0

iŽƒaz ( Zg z Zƒ

x £ k Z ÂÔƒ Çaz c ƒ
6
 { z g z Z • t ‘Ìb Z zg ZèY Ôƒaz »

] Z f „ z Z®Ôì 7„ ^
à ðÃ{ z ´ÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â : â ix â Z¦{ ÷
X •M
 } Š ~g ZŠ) f Å« ™Å Ï0

i ~ zy
ZÃy ¨
ZŽ • kŠ Z

www.jamanshah.com

82

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

~ Ï0

i Å] y
MQ Âñ Y 1z'

zgÆ y Z c
g z Z ñ Y 1Ð y Z + Š¤
Z [ Z
{Z
Ã Z (
Ð k Z Ô Ç ñ Yƒ Dœ ° Î (Return) yñ g Ñ Z z äƒ Ýq
~ž Ån²g z Z c
M ~g Zjq
Z k 0
Æ Ý¡³³ŠÖ] ä³³³³³n׳³³Â }[ » Ôì Yƒ Hg z Z
» ]y
Mž , ™ÇB‚} ÷\ M 1Vƒg » c ä hg¼ ƒ
 c\ M

ì gà ZŠ Ît …ž c
â•
Û ä VrZ Ô Çƒ b Š Ã\ M Ð s§ ~÷ [ ZŽ
Å V Œ ! ] Ñ » ñ Ññž ì *
™ð ZŠ θ Ñ » Æ Zg g z Z ]g c
i 'Ô

ðŸ \ M Æ Ï0

i Å ]y
M g z Z Ð , g Z ¦
. _Æ ¬Æ \ M ë Ï0

i
L Z V ; z Ì…Ð Vƒ \ M V ˜ ÀÔ Çƒ : y v Zg ø ðÞРVƒ
X Ð Og ~ V ñŠ

û w ZÎ ZŠ ü

ž ?ì HÑ+ F
dZ » ä ™Ýq sÑ » ]g c
ig z ZÆ Zgžì t w ZÎ
[ ZŽ » k Z Ôƒ { Š c
iÐ { Š c
i Ì{ Z
Ãg z Zƒ Ýq Ì~¢s=t Ð T
t ‚} g ø • f
{^
Yg N ë Z
 » ] u Z zÆ ]g c
i È ] ¤žì t
VE . 6
~z *ŠŽ ì ÅÔ]g c
i ä VÍß y Z F
{ Š c
iž• D M ò }t
 Š ß ðÃÔ å Zƒ ÑÈ { Zg ðÃÔ åŠ Ñ z Z " ðÃÔ åg F ðê¸ 2~

Å c V Âg z¢~z *Š sÜ4z]
ä VMž¸ „ z vß F
{ Š c
i ªÔ å
: y T 1Ô Zƒ Ýq x ¯ ½ÑÔ ñ ƒ sæÐ ] g c
iž • ¸ ̳g z Z
~g z¢ *
™ ]g c
i c Tž ¸ n y T : Ã dZ Ñ k Z { z èY Ôn

Æ y Z Z sÜ ‰ Ô ñ ƒ ]g c
i è¨
 ¤ c [ Z N sÜ vß ‰Ô å
www.jamanshah.com

83

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] س³r³³Â

Ññz‡ M}g øžñYƒ¢žñƒ]g c

è ¤cx PZ

]g c
i ÔÐ w Å éè•~ ¹ Fã qzg ä VÍß ‰Ô • Š Ž ñ
Æ ä ™ (Discover) gje q 5q
Z Ã]g c
i ä ] Z|‰g z Z Ô Å

y ZP V ; z • ñ ƒ‘ ] u Z zÆ VÍß, Z V Z zg ZD
Ù V ˜ HÔ6
gî

ÃÑ dZ Æ ]g c
i ½Ñ ä VMžì ŠŽ ñÌ™f » VÍß ëlp
ä VÍß 4 Z g z Z c
V Z Ì{ Z
Ã { Š c
i Ð k Z g z Z „ e ]g c
i ™Äg t ‚

Ìlg !
Åx™z .g z Z 1 Ìy Tà ݡ³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³³n׳³Â ÑñL Z ]g c
i‰
Ü 1
]g c
i Ôc ä ¯ D‚ ÎÃ]y
M K Z y ¨
Zžì t dZÑ{ z Ô ðƒ
X } ™w q Zt c ä ™„
 gŠ‚ ÎÃ+ Š L Z Ô} ™
V- — ÅÄcÔƒ: VYíw q Z r
 ™ c
‚g 0
z ( „ H¿ðÃèY
ƒì g Y „
 gŠ ?ž} ™: & ¤_g Z z » Þ S + Š J
Z
 Ôƒ: VY „ 6

} çZ
•Æ k Z Ôì xƒñ] •Å k Z Ôì u‡+ Š » k Z J
‰
Ü z kZ

ŠŽñ~ à ~g ø ] u Z zÐ ¹ Ôì ; g G™Yi §¸ Ô • 7à {Ð
D™7g—ÆÝ¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ä³n׳Âx â ZÆäâ i L Z {oCZ™ M G™zÝñž•

ߤ
ZÔN â •
Û œ& ¤$Âì „
 gŠ¤
ZÔì {otZg ø Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ä³n׳ÂÑñž¸

._Æ=zsøÆy Zä Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ`n׳³Âu 0
yZ0
{gzZÔN â •
Û b & Z Âì

X ðâ •
Û çF
z& ¤ÅyZ

]0]LZ~D¬{ Çg !
ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â: â iñÑñLZëžì ~gz¢Ìn}g ø
] ³z Š Ñ z Z z w â z y Y}g ø !´ â u 0
} Z !Ññz ‡ M }g ø} Zž,™n²gzZ ,™7
www.jamanshah.com

84

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

åL<X’Æ \ M g z Z • u¢è†Æ \ M ë Ô • \ M Ç´ â Æ q C
Ù + Š z kñ *
z
 t Ô • … Y 4\ M ì ß Hgz Zì „
ƒ
 gŠ HÐ ~ V z q y Z Ô • ~ •
X Vƒ @
™7g—Æ \ M ~¼
X , Š Z z™ a y

ì e Y V ˜ Ôì ¢ q y Yt ( 1 )
X ì *
hg c
ì ´gB‚ì *
™ H » y Z Ôì ¢ qŠ Ñ z Z ~÷ ( 2 )
X 7c
ì Ìw '6ít Hì *
hg c
ì ´gÃk Z Ôì ¢ q ~ç ( 3 )
~ k Z Ôì ¢
zV Zv 0
Ôì ¢
JŠ M Ôì ¢
ä \ M Zg ‚t Ôì ¢ q w â t ( 4 )

XN â•
Û { Ç M Ô ?ì *
Î V ¹ HÐ

ÑZz äh
y
» k Z ´ â » q C
Ù Å xÝèY Ôì *
™ H » yZ Ô•¢q VÃ
Ó t( 5)

X • xÝh
y

g iÆ \ M ëgz Zì @
ƒ„´ â

6ë { Š™x Zw » \ M • ´ â Æ Çè+ Š „ \ M Ôì ¢ q Ì{ oz + Š Z÷t ( 6 )

}÷Ôì 7{ ogz Zt Ãðà C Z f Z÷Ôì w '6ë { Š™w ' » \ M Ôì x Zw
X ǃ h„ z Ô , ŠÉì e Y Ž Ôì t ‚Æ \ MÄC »Z
•
™Å
~+Š]×b
Ôì *
™ Hä ~ Ô N â •
Û « ÿ) Zg 2Š= Ô Vƒ¢ qŠp~ ( 7 )
?7c
ì Ì¢
Ð Ë ?ì ¢
ð É ZgÐ ¾
} ™n²Ð +
 tœªÆ Ô ; g 7xzøÌLÑ Z z ä ™]g c
i ÔÐ +
 kZ

èY Ô ñ Yƒ: VY „ ¬» ä hgÃqC
Ù ì e Ô ÇV z™¿gz¢6k Z ǃ ¬Žž

*
hgc Çè[8] Ñ» ñÑñ~ Ï0


Z Ôì *
Y™hgÌ,z ÂÃqC
Ù Å *Š kZ
] Ñ» ñ Ññë Âì Yhg ` @
zªc]gú6¤'

{ ÷Ôì ] !
~(
Ïyà Â} 7
www.jamanshah.com

85

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ý ¡ Š Ö ] æ l ] ç × ’ Ö ] ä ³n × ³Â

x â Zg Zu Z ñ ò ? M
 hg7VY , q Ï S
Pt c

hZ (

Ú Z xh»Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â : â i x â Z¦{ ÷ž¸ D â •
ÛJ
V Œ Â
Ó Ñž¸ D â •
Û { z Ôì ?z ^
Y Ì*
™Gz ]y
M uF
c k Zžì

Ó Ñ z n¾g z Z Ôƒ : VY Å „ ] •z ¼
 ì e ì Cƒ „ n¾Ô n¾g z Z
X ì mï ° o
¾

ì

M

Ð

uF Á ¾

@Zi

} Š hg Ì G Â ì ~Š hg Ž *Š

X ì *
hgÃqC
Ù c Ñññ Ÿg sÜ

 Š ëÐ *Š k Z Û { } ÷} Zžc e *

™n²t …ž¸ D â •
Û {z
~g v¤
Z Åí w q Z } g ø Ô T e ¢
7ë Ì]y
M g z Z • ` ƒ ¿

L e Ì*
â•
Û «¼ …~á $
Æ k Z Âg z Zì Z b
z 7 ðÃ~ { óu 0
V ìpg z Z V ÂäÅ kŠ Z è[8} g ø ñ O Å ¶ Š … Â,z Z b
{ z Âì

V Âä ~$
Z à Ñ Å Ññ} ÷g ZÍÎÐ V- œÔ â •
Û « 7Z ~ ^Å

h#
Ö Ó Å y Z Æ ™ Ø { » w 5z y x
§ zŠ Æ y Z Ô} Š½ Ð

(} M ) Xâ•
ÛC
Ù ªÃ

Ð ´ â ̈ Æ ä Yƒ y !
Û Ž Ôì @
Œ
ƒ b§ ÅÆ Š Æ ã !
Û ÂxÝ
Œ
à ÑÅ „ ´ â Ì[ Z Nz Z b
Å ã !
Û Å y Y K ZÉ Ô @
Œ
™7Ô]y
M

´ â L Z ÌÃ[ Z Nz Z b
Å kZ ˆ Æ ¶Š ã !
ÛC
Œ
Ù Ì…ì @
Y wZe ~

• ÅY ò Â' !
t Ôì Ü Z e ~ à ÑÅÌm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷
Y¸gž @
ì xi Ñ 4gŠ Å { og z Z + Š ¬ Ôì Y Y à× M× M 6
X

ŠpÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â : â ix â Z { ÷Ç´
è â iZ% ¹!
Q ñ Yƒ ì‡Â´ â z†
www.jamanshah.com

86

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

w ‚ Zg ‚Ô¸ Ô ™z ( ¹ Ž ¸ g ZÍg )
q
Z V ; } g ø Ô • D Y - D Z™ð
L Z- ‘
C
Ù { zž å w ©t » y Z Ô¸ ~ K ä
 D Î Ô ¸ T g Ð } i zg

Ýq ÌD ¬ ] â £t Ô¸ f
 ] â © Z { i @
Ð Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê ä³³³×³³Ö] س³r³³Â] Ñ» ñ Ññ
c ] Y qèÔ c
~ ] ) x ¬ Ôì @
ƒ¼ ƒ
 } ƒŠ } ƒŠ 1Ô • D Yƒ
Y Å ¬Š Å ä ™ ð ¤Â) g fÆ ËÂi úgz Z9 ²É 7~gz¢]g c
i èÔ
7y T òŠ M 1ì C Y ƒ Ì]g c
i ] ‡z Z ‰gz Z ì C Yƒ iÂgz Z ì $
Ë

È c
á Æ y Z 7Zžì C M ÌxÑ6t zg: !

Š Z" L Z A
Ôì ¸ è ~ ˆ Ô Y

gz Z + Š û% q
Z gz Z ì @Y ƒ‚ Zg Z
 Ô e } Š 7 (Protocol)wÃIz6y •
á

[8ógz Z ì C Y| (\ GÅ ]g c
i Šǃ8 c gQ Âì C Yƒ „
 gŠ ›
5.²¬Šg !
g !
òŠ M ÂÔì ‚
gg Z_
ì @
™ ZŠ Z { Lt » ÿG
ÔÎ]†Ê o× †f‘] ÌnÓÊ Ôe]„ o× l†f‘ oe…æ pŸçÚæ p‚n‰ ^m
Y™ñ~  6[ Z±Æ \ M ! ! %}÷} Z ! Ññ}÷} Z !g ZŠuz¦}÷} Z

n¾Å ó ó+ Š — & Z L Lx Z™] ZŠ ‚ îSÔX Vƒ Y™ñù6óz t Z•
Û Æ\ M1Vƒ

ëžìt ¬$
~g ø1Ô • D Yƒ ]g c
i/ sæ~¢¹ Â, ™]g c
i w q ZÐ
ù xÝÆ Ññ • ì g 0
ƒ 7„ Š Z i M Ð kZ Ô • ` 0 xÝÆ Ñ‹ ÷ Zp

à ]gúq
Z‰Ô Yƒ 7xÝ »VÈ â zŠ ‰
Ü z à xÝq
Zžì |t ?Ð F
»òÝÅ Ññgz Zƒ ÌxÝ »Ñé Zp¿q
Z Ô $
Ë {g 7~ ¦Ñ-ÆVzŠ%zŠ ‰
Ü z
xÝÆ ¾ëžì *
™Šp…ê [ Z Ô Çƒ^Ñgz¢q
ZÐ ~ y Z Â} ™ÌòúŠ
ì H|~g øžBb 7 Ð ( ;) Ég ñƒ| ~ ð?•
www.jamanshah.com

87

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û w ZÎ åa ü

?ì Hi § » k Z Ôc e *
™ Za ‚ ZgÐ Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³n׳Âx â Z b§¾…žìt
?ì Yƒ‚ ZgÐ ä Ñ O w q ZÐ yÃ

Zž @
q
Ð B Z e Ýzg Ð ,6k Z gz Z Ð , ™ ì‡[ !
{ eq
Z ë c k Z

Y â Ð*¢i Z¢ ‚ \ q
Z » Ôg Zh
Šgz Zn ™ Za ‚ ZgÐ ã ‚ M hÓ Zg Y { g Ž

X n u k \ ã q zg Ð ¥
ûü
‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ oF× ؑ ‚ÛvÚ Ù• æ‚@ÛvÚ h…^m
än× ä×Ö] l]çב æ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør ÜãÛñ^Ïe
ûü

www.jamanshah.com

88

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

4G
5k!¾ £ ü
3E
û ûE

[ !
ZuzŠ

•DƒÝqo ^Z=g &
…Ð yZpÑZt £Žž•D M øZ•
Û zt £, Z~kZ
Ôì ~Š …ä Ý¡ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ`n׳ ò@[ M Ž ì „
 zs îq
Z Åy ZpÑ Z t £
s§Å ~g â •x ? Zg ZŠ g z Z 74 ¢g Z âÑ Zg b Âì e 9 Š „
 z{ z ¿ðä
Z
{ ÷…Ð Xž • ì g ™ `gŠ øZ •
Û z t £{ z sÜë V Œ Ô} ™ q Ž g

ì Qð Ég c øZ •
Û z t £ÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z ¦

g ôZ ( 1)

]g z¢Ãð ¸ ðñÅ k Zž BŠ ~ } g !
Æ q TªÔì n•
Û Ì*
™g ô Z
È »g ô Z Ôì @
ƒ g ô Z *
™#
Ö }
Å k Z ™Äg t ¤ ñ Ñ !
Ã]g z¢K Z Âì

t Zg ø pÔ • C
Ù !
Ð y Ò bcÆ g ô Z Ô b Š ß F
Ã ð ¸ ðñ6
] Z f K Z ì
Ì⪠h-Z »Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سr³Â : â ix â Z ¦{ ÷ä ëJ
ÌZžì w q
X å Yƒˆ Æ 5 Z Š Z Å > 2i z âÂg ô ZèÑ q Ô ì 57b Š

ì @Y ƒ u 0
w â Ð k Z Ô , ™ Z Š Z ⬠ž ì n•
Û Ìt 6
Ýñ
x â Z ¦ { ÷ L Z g z Z , ™ g ô Z Ð ~ w â u 0k Z ˆ Æ k Z

yMŒ
Û ä V z ³v Z Ô , ™ a y
~ { Z g ÅÌm †³³³ŽÖ] äü³³³³³q†³³³Ê ä³³³³³³×³³³Ö] س³³r³³³Â : â i

www.jamanshah.com

89

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

ð ¸ ðñq
Z Z
 ž ì Y Y e ÎÐ Ï Z Ô ì ð â •
Û b æ Å + W
ñ~ u 0
ä × Ö ] Ø r ³Â

: â i x â Z ¦{ ÷´ â L Z Âì Z }
b
è z @Ñ Z z ä ™g ô Z ~n çÆ

? σ y •
á H Åá Z z ä ™g ô Z ~ } g !
Æ Ì m † Ž Ö ] äü q † Ê

å´ †nÇÖô ‹ËÞ àÚ Í^’Þ]( 2)
Ž Ôt z g Ž ™I c ð ¸ L Z „ z Ô ì @
™I n L Z Â Ž ž ì t s » Z

c ð ¸ L Z „ z ì @
™I n L Z Âx ¯ ƒ | Z Ž Ô ]Ñ ç ¯ §Ž Ô u|

{ ÷L Zž åt  h[ Z Ô ì ¬~n çÆ ð ¸ ðñx ¬ q
Z Ât ÔÄg ^
Y

•: Ú Z 1Ô D ™I 4 ; zg $
Ð k Z ë c Ì m † Ž Ö ] äü q † Ê ä × Ö ] Ø r ³Â : â i x â Z ¦

@
™I t òŠ M ð Ã H } ñ Y c
Š 7Z Â h 6 L Zž ì xi Ñ *
ƒÂÚZ Â
ä ™ s » Z Ð ð ¸ ðñ ?Ç g t z g Z ƒ Z ¤
Ð y •
á Å k Z ð ¸ ð Þ ì
ä ³× ³Ö ] Ø ³r ³Â

: â i x â Z ¦{ ÷´ â L Z Ž Âì ~ Š  Jż
 ä Û { Ãá Z z

Åá Z z ä ™: s » Z g z Z ? ǃ Hx £ » k Z } ™s » ZB‚Æ Ì m † Ž Ö ] äü ³³q † ³Ê
? σ H Z w

g Š » ·g Z z w ° Z

( 3)

W Å kZ q
Z Ð ~ y Z ¸ ‰ ñ â •
Û y Ò t £Z
 Z z kŠ Ž Æ ðñ
C î SÔ ì ¤ ¹ Å ä ™¾ I ~ * ƒz ] ³ Å ðñ ª Ô ì y •
á

XìZ
 z Z 7Z
 Z z *
™] ³Å ðñ÷g

www.jamanshah.com

90

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

žì C Y| (gz Z ¤Å k Z ‰
Ü z k Zì @â •
Û ] ³Åðñ÷gCÌv ZèY
7ðñ t ‚ } g ø V Œ Ô ñ Y Å ~ ÏŠŽ ñ x° Å k Z ] ³ Å k Z Z

t Zg ø1Ô • ÌT
 ¸gz Z • Ì{ ¦gÍŽ • 0
i•
Û Æ Ý¡ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³n׳ÂÝ> Z÷ Z

7J
™f y •
á È c
á Æ y Zgz Z Ôì @Y 17Ð y •

á z ] ³Ìx *
» y Zžì w q
i zg z ‘
 Æ y Zž ø Î7ÌÚ Z ðÃÔì 7J
w q y ‚6ðà » y Z Ôì @Y H
X • ì gg ¦

ù

a( 5 ) .............. x Z™ Z ( 4 )
Z]
pÇÆ y Z1• D ƒ w E Z ~ p„ q
Z6gîx ¬ w c Zg z Z x Z™ Z w ° Z
gz Z Ô ' â Z (Ã Ë~ ðL Z c
'Z (Ð ] Z f K Z • pÆ w ° Z ª Ô • Z]

´gt zg 6Y ÃÑgz Z Ô *
™„ $gŠ" Ô *
™è5 Ô *
™ðZ ‚
Û Z ] ³• pÆ x Z™ Z

ÏŠŽ ñgz Z ÏŠŽ ñx°Å k ZÃð ¸ ðñq
Z }Ô b Š ß F
6V zuzŠ • pÆ a
Æ k Z Ô *
™ *ƒz ] ³Å k Z ÂA ™ M { z Z
 g z Z Ôì w ° Z '] ³r
 ™~
Å {)z ` Žgz Z Å V zg â Y Æ k Z Å V z™â ÅŠ Ñz Z Å k Z Ô *
™x Z • Z » ] !

Ð è5 ~ A çÆ k Zg z Z Ü N
: ] !
Å k Z b Š Ì Z Ã] !
Ù Å k Z Ô *
C
™] ³

ß F
6V zuzŠ Ð Z A
 ƒŠŽ ñðÃÌ.
Þ £Æ k Z Z
 g z Z Ôì @
Bx Z™ Z ¢
x »

X ì @
ƒ +t *
™ ã !
$z u|~ i q
Ð ZB‚Æ k Zgz Z b Š

k Z Â Ì] Z f K Z Å y ¨
Z èY ì @
ƒ ~ ¨ £ Æ )å až ì t wß Z
Æ +z aÌ b Š ß F
6] Z f K Z Ð Z n k Z Ôì Cƒ „ ) Å ð ¸ ðñ
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ

: â i x â Z ¦{ ÷´ â u 0
L ZÐ t £4 Z Ô ì @M ~ } ]ZŠ
www.jamanshah.com

91

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

B‚ì 'x Hz ´ â éSE
5…!
gz Z UC
Ù ªÃu 0
´ â L Z Âq
Zž B™w Ñ+ Z6hÆ
Æ y Z Ô » u 0
] Z f Å y Z }Ô ì Z
 Z z Ì *
™ x Z • Z » ] !
™] Æ y Z „
á ZjËÐ ] Z f Å y Z Ž » Y â Z y Z c
Ô u 0
D}] !
™Æ y Z Ô » u 0
ñ•Z

Å y Zt Ô *
™x Z • Z » k Z Ôì [™Ð ] Z f Å 4 Z ÂÌðñg z Z Vƒ [™Ð

N ¬Š] 6¬Š Å y Z Ô b Š ß F
6g » f Z] Ãu 0
™ f Æ y Z g z Z Ôì x Z™ Z » ] Z f

y Z6u 0
™f Æ ] Z z f u 0
¹ !
Ô b Š ß F
ÃÑÆ y Z 6] c
gz¢K Z Ô *
™y !
Û
Œ

: â i x â Z gz Z ì @M ~ KÆ +z aÆ ] Z f k Zt Ô b Š ¤Ãu 0
™f Æ
X ì n•
Û 6z Z} g ø 5 ZŠ Z ÅTì h6V ⊤
~g ø » y Zt Ðð *
Æ äƒ

ØnÛrÖ^e Õ^ì] †Òƒ ( 6 )

x° Å k Z îSñ Y HÐ ð Y Z ™f » k Zž ì hÌt q
Z » ð ¸ ðñ
HÐ i § y •
á È c
á Æ k Z g z Z i Z0

Z i Z Ô p Ö Z i Z ™f » k Z ~ ÏŠŽ ñ

: g z Z , ™: ð Z'
Å k Z ÌŠpª ñ Y Å« ™Å k Z 1 :Æ k Z Ô ñ Y
g ZŠ { z Z
 žì C Yƒ ‰
Ü z k Zh
'
× N @
Å k Zg z Z Ô , Š ä ™ ð Z'
Å k ZÃË

Å k Z ™ wÈÃV Ø» ~g ‚ Å k Z ‰
Ü z k Z Ô ñ Yƒ Ág à ’ g ZŠ Ð ã Ã
ì n•
Û *
™y Ò V )„ V )

žì Y Y Ho ^ Z z w Ñ+ ZÐ Ï Z6
hÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â : â i x â Z¦{ ÷
™f ] Z +š c
[ Ø Z š HÔ c e *
™u 0
™f b§¾ » u 0
] Z f Åy Z …

èÑ q ?c e *
™ w E Z+ » u Z z c u 0
] Z f Å y Z H ?c e *
™ u 0
‰ ó óZ¾ L Lg z Z ó ó Â L Lg z Z Ôì @
Y *
â ! Š Z " gz Z ª
 ˜ Ð Z ~ VEÅ Y ÃÑ

´ â L Z ëžì n•
Û Ìt 6
ë n k Z Ô Cƒ 7ö R~ VE[vÅp Ö Z
www.jamanshah.com

92

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Ô , ™ . _Æ y •
á Å y Z gz Z , ™Ð x Z • Z z [Š Z ð • Z u 0
™f » u 0

ì {k
Ì~ hÆ ðñ Âq øèY ÔÐ N 0
gZŒ
Û c øg z Z g Õë:g z
X ƒŠ iu} ™: Z}
~} g !
Æ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør Ý> Z ´ â Šp< Yp

— ð^Û‰Ÿ] gu^e ð^•ü(7)

Ž ž N š c
, g å Ð V ñ *
, Z Ð Zž ì Ìt q
Z Ð ~ t £Æ ðñ
” i Z Ã ] Z f Å k Z Ž , ™ ™ f » k Z Ð V ñ *
, Z Ô Vƒ I Ð Z Š p
c ¥ • Æ : M Â ~ V Íß [ v ~ { Ñ ç g z Z w j â } g ø V ƒ
[ » L L• ò Zg [ Ø Z t Î â Æ • â f Z } • Š Ž ñ[ Ø Z z ] Z i Z ³ Z

V Íß x ¬ g z Z ( M y L o r d ) ó óe g Ñ ð â L L~ V p Z ° ( S i r ) ó u
ó L L c
ó óà ¬
V xÔ r
 ™ $Ô r
 ™ o Q c
Ôì x ¬ w E Z » r
 ™ c
N ‚ c
[»~
@
ƒ wEZ » r
 ™ y Z - Š c
Ôr
 ™ xz $ Ô r
 ™y{ Ôr
 ™÷ Ô r
™
Ôr
 ™ ~ çg Ô r
 ™ ~ Ý } ì C Y Å ] !Ð á Z j Æ x ¸Q cÔ ì
ð Z • Z ‰ { )z r
 ™ zÔr
 ™ : ‚g Ô r
 ™ ãä Ôr
 ™ ~ Îñ
*
ƒ ¥ # b §TŽžì @Y ¬ Št ª Ô ì x ¬ w E Z » ] Z i Z ³ Z z [ Ø Z
ì @Y H¥ #Ð b §Ï Z Ð Z Ô ì @
™I
*
™o ^ Z ~ } g !
Æ Ì m † ³Ž Ö ] äü ³³q † ³Ê ä ³³³× ³³Ö ] Ø ³³r ³³Â u 0
´ â L Z …Ð ] !
ÏZ

É Ô • D ™¥ #7Z ëÐ Tžì ÌI ¥ •i §t 7Z Hžc e
n 6V z Ÿ
À ` M u 0
x *
b §TÆ Ý ¡ Š Ö ] æ l ] ç × ’ Ö ] Ü ` n × ³Â u 0
y Z0
{ } g 7
? 7c
ì Ìy Ò ¯ Z 0
Z { h
I » y Zt H Ô • D Y
www.jamanshah.com

93

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û w DÑ Z ü ( 8 )

Ð VÂ!
4ZÔ *
™qg" c
*
¢1 c
*
™µ Â" • pÆg!
Š ZgzZì ¡Åg !
Š Z wD Z

]!
Ð µ Â": ,™qg" Ð ðñ:žìt ¬ì Š
c
â•
Û I~}g !
Æ ðñ
YYHwÑ+ Z6
hÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Âu 0
´ â ÐÏZÔ,hñìÐkZ „:gzZ[
ªÔce ú
ÐzÂÃ}Z•
Û ÆyZÔce *
ƒ¢qÐ »§—~ { Çg !
ÅyZ…žì

71 :Ã] !
ËÅyZgzZÔce *
™7qg"Ð }Z•
Û ÆyZgzZce *
™¿6yZ
ce *
™qg"Ð] !
ÅyZ:gzZceÜZ e

E
û ûB\ƒAZ ü ( 9)

E
kZÔ}™: x »s ÜÆŸg ÅkZžì hÌt 6ðñ}uzŠ »ðñÔì ¡Å Ÿg ûB\

ãâ •
Û *
Åðñ:gz Ô}Š: ¬s ÜÆ ÞS ñŸg {zžJ
Z
 Ô}™: x » {h
I*
Æ
ãâ •
Û *
ÅÌm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â´ â LZžì YYHo ^ZÐkZ[ ZÔìg ÕÑZzä™
سr³Â

: â i´ ⎞,™:x » ðà (Z {zžì n•
Û Ìt6
ÝñnkZ ?ì yÃÑZzä™

Xì Ü׉æ ä´ Ö•æ än× ä×Ö] oבwÎgzZ}
¬Ð¬C
Ù »yZ²ƒs ÜÆŸgÅ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö]

—äßÚ é…^Žj‰Ÿ] ‚Ãe å†Ú] Í¡ì Ý‚Â ü ( 10 )

Æ ä ™ { g t Ð k Z ž ì h Ì t » ðñ } u z Š 6ðñ

www.jamanshah.com

94

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

6ë Ô ƒ : V Y „ y v » k Z ~ k Z ì e Ô } ™: ¦
C
Ù s ÜÆ k Z ˆ
k Z Â ñ Y ƒ s Ï Z » Ÿ g Å Ç´ â … Z
 žì Z
 Z z n•
Û tÌ

Ù g z Z ì ~ n Ÿ g Å y Z ž ì x ¥ …t g z Z , ™ : ¦
C
C
Ù s ÜÆ
• D ™ { g 7 Z ë Z
 ž ì t Ô ~u z Š Ô ì s ÜÆ Ÿ g Å y Z ð Z '
~ } g !
k Z Ð Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³³Â: â i x â Z ¦{ ÷Ç´ â L Z c
Í

k Z , ™: ¦
C
Ù s ÜÆ k Z Q Â B ™ { g 7 Z ë Z
 gz Z • f
 { gt

ìyâ•
Û t ~ } g !
Æ { g 7 Z Ô ñ Yƒ: VY „ y v Zg ø ì e ~

½y M Œ
Û b § Tž • D ™ ½ b § k Z { g 7 Z Ã Š Ñ z Z K Z ë ž

X ì b § Å Þ S kz q
 Z Ì{ g 7 Z èY • D ™

û®
 ¤Z ü(11)

 ¤ Z Å k Z ª Ô ì o z 渕
®
Û Ì®
 ¤ Z Å ðñ} u z Š 6ðñq
Z
 ¤ Z Å k Z Q ƒ : x Š ƒÐ ®
®
 ¤ Z Å Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³³’³³Ö] ܳ³`n׳³Âu 0
y Z0
{
Ü׉æ ä´ Ö•æ än× ä×Ö] o³×³‘

w Îg z Z}
¬Âq
Z ®
 ¤ Z Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â: â i x â Z Ô ì n•
Û

@
ƒZ
 Z z ÌÐ ä ™ o ^ Z Ð ðñ hq
Z g z Z Ô ì Z
 Z z Ð zz Å

„ z „ ì ðñèY Ô ì 7^
Y ~ ] g ß ÌË ã â •
Û *
Åy Z ªÔì
X @
™ 7ã â •
Û *
Åy ZŽ

û î•E
! < Z óü ( 1 2 )

A Ô } ™ y á ( 6k Z { z ž ì h Ì t q
 Z » ðñ 6ðñ

} g !Æ ðñ ðñ Ô } ™ s z @( Å ÷ w ¸ Æ k Z n ƒ
www.jamanshah.com

95

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Ð kZ Ôì g ( O p t i m i s t i c

Minded)

4J& â ëH
5k! î M ~
5G
e åHE

 Ô } ™ w ú6n Ð Z Âñ Y ƒ C Š c
Z
i ð ÃÐ k Z g z Z Ô Ç g µ ÂÅ n
ë n k Z ? ǃ h H6ë » Çè´ â Q Âì ¬t ~ } g !
Æ ðñq
Z

ž Og ¢ t å ~ } g !
Æ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³ÂÀ´
è â L Z ëž ì n•
Û 6
´â i M à Z z ä M 6ë ~ * Š èY Ô ì S e „ í ~ g ø u 0
] Z f Åy Z
{ t Ô • C M Ð s § Å 4 Z Ì] ˆ] g z Z • C M Ð s § Å 4 Z
Zž ì Z
¤
 Z z ´g ¢ t …g z Z Ô • D M Ð s § Å 4 Z ] Ï} z š

~z š
ð Ã Ë Z e ‰ Ô Çƒ Æ n } g ø t Âì c
Š ä V rZ œ Z z š
ð Ã

å Ð V g Z ž ì ç t Ô ì @
ƒ {Z
Ã „ Z g ø Ì~ k Z Âì ê Š Z z Š

?ì $
Ë ƒ^
Y ù ã á$
6k Z Ô ì ] Z f ÀíŽ g z Z Ô ì C ƒ g Š ™ „ ð Y Z

û x sY ] Z ü ( 1 3 ) þ

 *
<
™ x sp ¤
Z Ô } ™ x sÐ Zž ì hÌt 6ðñ} u z Š » ðñq
Z

ÐZ
 Z z [ Z N » Tž ì <
 + Zt g z Z Ô ì Z
 Z z b Š [ Z Ž » k Z 1ì
Ãá Z z ¶ Š [ Z Ž g z Z ì M [ Z N‚ 9 9 Ãá Z z ä ™ x s ª Ô ì { Š c
i
t i g g z Z Ô ì f(›Î â Æ V ß Z z ä ™ x sž ì Ìt g z Z ì M ‚ 1
» y Zž , ™o ^ Z 6hÆ Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z Ð ðñ þL8 Ï Z Ô ì k (
ž ì ; g w © » Y òt g z Z , ™ x s 7Z Ýñž ì Ìt hq
Z 6ë

L Z î Sg z Z ¸ D ™ x sà ݡ³ŠÖ]æ l]ç³×³’³³Ö] ܳ³`n׳³Âò @ [ M ] { z ˆ Æ i úC
Ù

ì YƒÐ b §F{ zg z Zì n•
Û *
™x si úi Zˆ ÃÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i { ÷
www.jamanshah.com

96

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

}
ä×Ö] Ø‘ DEá^ÚˆÖ] æ †’ÃÖ] oÖæ ^m Ôn× ݡŠÖ] DEä³×³Ö] o³Öæ ^³m Ôn׳ ݡ³ŠÖ]
Ü`n× ä×Ö] l]çב àm†a^_Ö] Ôñ^e• o×Âæ Ôn× ä×Ö] Ø‘æ DEä×Ö] ènϳe ^³m Ôn׳Â
ànÃÛq] äÖ•æ Ü׉æ ä´ Ö•æ än× ä×Ö] oב ‚ÛvÚ oF×Âæ

û ]g c
i ü ( 14 )

ð ¸ ðñ}uzŠ » ðñq
Zt Ôì n•
Û Ì*
™]g c
i Å ðñ}uzŠ 6ðñq
Z
Å ð ¸ ðñ ä Tž ì J
 V Œ • x ¸% bc { Š c
i ¹ Æ k Z Ôì h6
] g c
i ™ Y 6l²Å Vz ³v Z ä k Z ª 䕆 o× ä×Ö] …]‡ ‚ÏÊ Å]g c
i
Âì ¤t Å ] g c
i Å ðñq
Z Z
 ž B™{ i Z0
Z Š pÐ k Z Ô ì Å
xs¸6gîÆ ]g c
i \ M ?σ ¤ HÅ]g c
i ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â i_g Z z
X •M
| 7Ì
ä×Ö] Ø‘ DEá^ÚˆÖ] æ †’ÃÖ] oÖæ ^m Ôn× ݡŠÖ] DEä×Ö] oÖæ ^³m Ôn׳ ݡ³ŠÖ]þ
Ü`n× ä×Ö] l]çב àm†a^_Ö] Ôñ^e• o×Âæ Ôn× ä×Ö] Ø‘æ DEä×Ö] ènϳe ^³m Ôn׳Â
ànÃÛq] äÖ•æ Ü׉æ ä´ Ö•æ än× ä×Ö] oב ‚ÛvÚ oF×Âæ
4z]
c ]g c
i Å Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â´ â L Z …žì @
ƒ"
U
hÌt Ð k Z
& ì 7ðñ{ z gz Z ì xi Ñ ]g c
i ~g ø c ðñžì y â •
Û èY Ôc e *

X ì xzøÐ ]g c
iŽ ì ³*
+ Š » k Zgz Zì Cƒ 7]g c
i

û"
YZ ü ( 15)
I Ž  ñš ð¸ ðñ ðÃ Ì Z
 ž ì t È » "
YZ
www.jamanshah.com

97

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

n•
Û *
Y6i Zz M ÅkZ Âñš ÌZ
 {z 'Ôcx » Ë c
c ]úŠ c
cŠæ ªÔì n•
Û
ÌhtÐ ~ +-Zz ¾ £b§ÏZÔì @
YƒZ
 zZ *
Y Âñš cíg » Ë îSì
x â Z hÐ ÏZÔzŠ[ ZŽ »i Zz M ÅyZgzZzŠ h Âi úÂNš »yZgzŠÆ…Z⯠ú{z¤
Zžì
u 0
] Z f=¬œ

%Âì ht»+-ZzZ
 žì YYŒÃÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i

ä× Ö ] Ø ³ r ³ Â

i ú{z¤
ZžÔì'
Z'
Æ Ü׉æ ä´ ³Ö•æ ä³n׳ 䳳׳Ö] o³×³‘Ô Z]
ÅyZ h»yZ ?ǃhH » Ìm†ŽÖ] äü³³q†³Ê
ÂNš c ]¾Z
 îSÔì Z
 Zz *
™uF» Z
 Zz ¯ ú Â,Š i Zz M yZgzŠÆ Z
 Zz
}gø ~gzŠ kZÔì CY {gwzZZ
 Zz „ ]¾ÅyZgzZÔ•D Yƒ•
 ‚] ‚Zz]
Ã5 Zg}g øn}g øŽì yà Lž
L •ìg šÚ…Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i_gZz
Xì Z
 ZzIŽ6
i Zz M kZ ó }
ó ™g (Z

û+
 °mÜZ ü ( 16)
¡ Å Ñmïƒ Ø { +
 ~ ] 5 ç Æ k Z ž ì Ìt ~ t £Æ ðñ
Å ` â í Å ðñÆ ðñÔ ƒ : V Y » „ ¼
 ì e ì Ó Ñ Ó Ñ ª Ôì
~ w Š L1ì @
ö @
îÊ Ñ z Z K Z y ¨
Z Ô n¾ C Z f ð Þ : ƒ ›zz u Z z
7t Âì @Y 6G Å \ !
Vâ y¨
Z Ô Ï A Z b
ÌÅ k Zž @
™ 7Ìw ì
Ã4 Z ÌZ b
Å k Z ì @M ™ w q Z ( Ž V ; z É Ô Ï A Z b
Å k Zž ø Î
Zb
Å k Z Ô ì @
™ Ì ay
¼ ¹ c [ Z N w ‰ Z Æ y Z ì @M } Š
,™ ÌŽ c ð ¸ L Z b § Ï Z Ô ì @
™ 7 Ì g¦ n L Z »
ì mï ¸ Ô *
™ : é Zp Å J
 Š ZŠ g z Z , g z Z Z b
 Å kZ
www.jamanshah.com

98

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

ë Ô • ñ ƒ µ Z z n¾Š p¹ } g !
Æ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Âu 0
´ â L Z ë1

D C ™ · ² M g e g z Z • ï Š• 6» Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n×Â+ C
Ù ¤› Z ]
Z Æ y Z Ãy Z
• D ƒ r g à ™ðŠ z g Z
 1Ô • q
ÑÆ '
Z '
~ Š g Š Ä Š Æ \ M ëž •
~á$
Æ e
 ±k Z g z Z • ï Š †¨ D¹ q
Z Å n Z ¾ Z K Z 7Z Â
ë Ž D h g 7+ Z q ð Ã ÌÅ ] y
M g z Z • D ™ Ìc _ » q C
Ù Å *Š

, gjÔ } Š ¼
 …ž • D ™ N ¬ Š D D Ô V ƒ D M : ™ 8
â Ð yZ
Ôõ Ô ~ ç Ô Š Ñ z Z Ô } Š ™ w â Ñ â Ð ª
z Š z w â Ô } Š … Ô } Š W
ÃÔ} Š
 ëèY Ô ì ° o Æ mït ž V ƒ &~ Ô • _ â H H ä Y Ô u
Z
Ô D ™ 7c _ » q Ë ÌL • D Y c e
 ±V ; Æ „
 z Š ËL Z
´ â L Z 1Ô D ™ 7Ìc _ » k Z ë 6§ ñ, Z ƒ Ìnz H ð ä
ZÉ

n Z ¾ Z §C
Ù ™Äg t ¤ ñ Ñ !
w ß Z } g ‚ ~ A çÆ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Âu 0
X • ° oÆ mï' !
t Ô • B^
Y Ã] ] _g z Z

û kq^u oÊ oÉü ( 17)

Ð s § K Z ~ g ñ Z Æ k Z ž ì h Ìt » ðñ } u z Š 6ðñ q
Z

k Z ä T g z Z Ô ì @
™ ÒÃ ~ g ñ Z L Z ‰ Ô } ™ ÒÃ ~ g 7 ~ g 7
ä k Z ž ì ~ 9g
 u ~ } g !Æ k Z ƒ Å „ @
ý Z g f ~ ÒÃ
{ z ~ SÐ ž²Àg z Z ì Å  ì Ð Ü׉æ ä´ Ö•æ än׳ ä³×³Ö] o³×³‘ÔÆ k Z g z Z v Z
4E
5J" {
Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â: â i x â Z h
è ÌÐ hk Z Ô Ç ñ Y H Z 9~ • Å èEG
?c e *
™ ÒÃ X~ g ñ Z Æ y Zž ì Y Y H { i Z 0
Z » Ì Z

www.jamanshah.com

99

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

—Üa…ôçÚö^øeô Ý^Ûja]ü ( 18 )

*
™ÒÃ~ ð Z zg ~
 q Å k Z Âì @M ™á ~
 q k 0
Æ ðñËðñ ðä
Z

Ôì hq
Z Ì*
™x È Z »gñ ZÆ k Z ÌÂñ M Ì: ™á ~
 q { z¤
Z Ôì n•
Û

Ì*
™ÒÃÐ s§K Z ñ š 0 Âì 7gŠX ðÃÐ Zž - Ø ÌZ
ª

X ì n•
Û

û k q ^ u ð ^ – Î ü ( 19 )

ðÃÐ Z Ð ?Š p ª , ™ ð Z zg ~
 q Å k Zž ì Ìt Ð ~ t £Æ ðñ

¬ Ð ä ™w ZÎg z Z , Š ä M : Ì"
â Å w ZÎÉ Ô , ™ Zg7 Ð Z Âì ~
q
 qQ Â Ç} ™w ZÎ{ zž , ™: g O Zt Q Âì ~
~
 qt Ð Zž ñ Yƒ x¥¤
Z
ð Z zg ~
 q Å k Z™ Z z™w ZÎðñÐ ðñˤ
Zžì y â •
Û èY ÔÐ , ™ ð Z zg

Ð Ï Z X ì 7y ˆ Z » k Z Ô ì ~ Š 7 Å w Z ÎÆ k Z ä k Z Âì @

4]IÔ ~g ZŠ Z ³ì Y Y Ho ^ Z6xþL8Æ Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ`n׳Ây Z0
-E
¬Šg z Z ] é<XG
{ u 0
» k Z ¬ Ð ä ™w ZÎ… Âì ]g z¢Åq k Zž ñ Yƒ x¥…~ KÆ

Q Âñ Yƒx¥~A çÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â i x â Z L Z îSÔc e *
™x È Z

X ì L g 7¹ !
i ZŽ ð Ã » I ™

û l†’Þü ( 20)

v Z ] ¾ Å ðñÔ *
™ ] ¾ Å k Z ì hë Z Ð ƒ
 Ð ~ t £Æ ðñ

{ z¡ ª Ô • D ƒ „~ V 5g e ³Æ y ¨
Z Ô ì 'Z 'Æ ] ¾ Å

ô Z z ð ÃÐ Ùpg z Z ay v œÆ k Z » y Z ª ì @B bZ Ž ž ì @
ƒ

sÜ~ ] 5 ç Æ y ¨
Z m» y Z ì @Bg Z Š C
Ù ª¡ Zu z Š Ô @
ƒ7
www.jamanshah.com

100

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Æ™ ay
¦ ã !
i s Ü~ Š g Š ÄŠ { z Ô @
ƒ 7î Î ¯ì @
ƒF
6~g Z ŠC
Ù ª

ÇÔ ì @
B„
 z Š ¡ åa g z Z ì @
BÔŠ ¡ ZŠÔ • D ™ ~g Z ¦
‰
Ü z

ìyâ•
Û • D ƒ g Ñ~ • Å „ ÔŠ V Ð ¹ !
{ z ´Æ 6 ¸ a k Z 6g î
V âz Š t Ô ì ê Š ä ƒ Oq
Z g z Z ì @
™ Oq
Z ª Ô ì ð ¸ » L
Þ ‡w f { Ô

ì L g lñ { ™N Š ¿q
Z g z Z ƒ ; g ¤
~ , . òŠ M J 0
Z q
Z }Ô • 'Z '
g Ñ~ ¨Å V 7Š 6 ¹ !
Ô ì @
™] ¾Ž ì { z „
 zŠ Ôì L
Þ ‡ » k Zt Â
7] ¾ ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z L Z Žž , ™ { i Z 0
Z Š pÐ Ï Z Ô • D ƒ
?ì y Ã{ z @

Ô • D ™ ~ g Z ŠC
Ù ª sܼ Ô • bZ Ð u 0
] Z f Å y Z vß¼ Ð ~ ë
Ô D ™7kCÐ w Š ÃV ÅŠ Æ y Z Ô D ™7k\Z » Õ Å y Z Ð w Š g z Z
>? â ë g z Z 7J
 k ˆ Z » k Z … Ô • g Z ÍÎ Ô • V ) t ¤
] Z g y Š { z

~Š g ^ § Ö Z Šgg z Z *
Œ ›~C
Ù ªè Ñ q Ô • D ™ b §Å Ìg q
Z ~g Z Š Z ³
Ð ~ V z) ¬ oÔ ñ X Ã
 ë ÑñÔì @
Bk o *
Œ 4zŠ Ð 6z Zg z Z *

§ z Š k Z Ô • D ™ ~g ZŠC
Ù ªŽ Ô • D ƒ)™ { g ŠŽ ñ~ „ VJ Z Ô D ƒ 7
X ì Ì m † Ž Ö ] äü q † Ê ä × Ö ] Ø r  : â i x â Z ] ¾9 •
Û Z (Ð ƒ
 ~Õ

?ì H ] ¾

ƒ ÌŽ c VÅ ` zy
zg¼Æ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â´ â L Z …žìt [ ZŽ » k Z
» ]¾™| (Ð ` •
Û Vñ ¬Š k 0
} g ø ~ g zŠ k Z Ôì n•
Û *
™Ð Z ì Y
` zy
»y Zžc e *
™ ¬Š ] Zg yŠÐ »g—…n kZì 7= g f ZuzŠ ðÃ

www.jamanshah.com

101

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

~¢u 0
y » y Zgz Zƒ ~¢x Ù Z » Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ³`n׳³Â+ C
Ù ¤Š Z]
ZÆ y Z Ôƒ ~¢
Ô B™/ ÂåÐ ð Z'gz Z , ™ b & Z K Z ëž ì t = g f ZuzŠ » ]¾ Ôƒ Š !
M
gzŠÆ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n׳Âò@[ M vŠQ Ô åw ”» ]y
M +
 Åw q Z ~ V á Z— ‚

ÜÝñy Z ë [ Z Ô ¶n•
Û ]¾Ðcgz Z y !
i Ô ¯ÔŠ Ñz Z Ô y Y Ô w â Å y Z ~
Ât +
 Åw q Z] L Zgz Z • M
 ™]¾™ C Zg ZŠ™ » y Z V ; Ô M
 ™7Â]¾
䳳׳Ö] س³r³³Â

u 0
´ â } g ø Ãk Z Âì L e *
â•
Û «ÀÛ {¤
Z Z b
Åk Zž• M
™

tƒ Å ` •
Û V„ +
 Åw q Z} g ø ªÔ} Š w$
~ VÅVìpÅ

Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³³Ê

g ( Z Ãn Ô *
hgà ã â •
Û *
ªÔì sŠ ZáÆ ä ™y !
Û Gz *Š 6] Z f k Z Ì
Œ
y Z g z Z *
™ Za + Ü *
Æ ] Z f k Z Ð g ZŠ™z ¯z y !
i Ô *
™ÚVñ ¬Š Ô *

X ì ]¾Åy Z Ìb Š ` Z zgÃu 0
™ fÆ

û#
Ö }
ü ( 21)

Ö }
#
ÌŠp ª} ™ #
Ö }
Å k Z { zž ì n•
Ûq
Z Ìt 6}uzŠ » ðñq
Z

{ Š c
i ¹ ÌÆ k Z Ô ñ Z™#
Ö }
Å k ZÐ VñŠ { L Z  Y™7Š p¤
Z Ô} ™

: â i x â Z ÌÐ hk Z Ô • ñ ƒ y Ò bczZ
Z ¯~zy
Zgz Z ~z *Š

Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â
س³r³³Â

Ýñ´
è â • bcã ZÆ #
Ö }
ÅðñZ
 žì Y Y Ho ^ Z6hÆ

žVƒ [ ™y Ò ~ ]¾ƒ !
~t gz Z ?Ð Vƒ bc HÆ #
Ö }
Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö]

X ì ë Z z >ZÐ ]¾#
Ö }

?• M
 ™#
Ö }
ù ë ~ g z Š k Zžì @
ƒ Za t w Z Î

•M
 ™#
Ö }
™ } Š K - e Å ] !
™ Æ y Z ž ì t [ ZŽ » k Z

www.jamanshah.com

102

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

ÔÆ ™ ~g Š Z 'z h Ä c
ð ÌÅ k Z Ô ~ ä g Z ’ä ¯ Ãu 0
D[ ™Ð y Z ª

~ t Z g z Z¸* ä ~ Ô ì #
Ö }
Å y Z c
Í Ì*
™#
Ö }
Å ÝñÐ zz Å y Z

g z Z ì ê Š ] úŠ ÃË{ •
á Š !
BŠ Š p\ M [ Z Ô ¶~Š w V Å ] úŠ Å { •
á Š !
Z
q

Å „ {•
á Š !
Ð b§q
Z Â Ìt Âì ê Š Î ÃxŠ { L Z Ë { z 6#
Ö }
Å k Z

Ô m!
© Âq
Z g z Z ~C
Ù ª© Âq
Z Ô • ñ C { z Š Æ © Âä Y òì #
Ö }

™ Za ‚ Zg Ð k Z : Ô • M
 N Š ÃÛ { ë: Ô ì e*
‚ Zg Ð © Âm!
Zg ø
X •M
 ™ { >ô Z z š » k Z: Ô • M
 ™] !
Ð k Z: Ô • M

az » x • ‰ Ô • b‚ z Ð ¹ Î â } g ø g z Z Æ k Z ž ì t |
az c ] Š „Ô • Ý ¡ Š Ö ] æ l ] ç × ’ Ö ] Ü ³` n × ³Â ò@[ M g z Z Ý ¡ Š Ö ] æ l ] ç × ’ Ö ] Ü ³` n × ³Â Ëg z Y m
Z
t zg ÌŽ ë ª Ôì ~C
Ù ª© ¸ Ô • D ƒ Ýñaz » ] 5 çg z Z Ô ì ‚

ñâ •
Û v Zžì ~ ÏŠ g
už 6Ô Çƒ Ð © Âô Z ß !
{ zÐ Og Ð Ýñ
© ª {)z {)z cM : Ã] Š È Â åg F ~ Ô c
Š : *
3= ä Â å »È~ž Ç

:âi œ

% » ~C
Ù ª© Âg z Z 7y T { i zg i úÔì C ™ C N
ÑÃy ¨
Z „ ~C
Ù ª
k Z Ô ì M x £t Ð zz Å ] Š ¸z Ñ z Å y Z ÂÌÃðñèY Ô ì @
ƒ x â Z »¢ q
X σ u 0
] Z f Å y Z y T ÝZg z Z Çì g ¨
 ¸ h» y Z6t £] n

— Íç`×ÛÖ] è$^ÆŸ] ü ( 22 )

{z Z
 Ô ñ Y Å Ïg Š c
Û Å k Z ž ì Ìt q

 Z Ð ~ t £Æ Ýñ
ì N @¹ ~ } g !Æ k Z Ô ñ Y Å Š æ Å k Z U g ¯ Â } ™ X 8 Z

g z Z Ç ñ Y H g Ñ ~ • Å = ª { z Ç } ™ : Ïg Š c
Û Žž

www.jamanshah.com

103

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

¦{ ÷} g ø : â i ° Ô Ç } ™ : Ïg Š c
Û Å k Z ÌÛ { • ¯ z 'À

~ g ø Ž ì y Þ • ì g â •
Û X 8 Z i zg ‘
 ÌÌm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z
Ð : â i » ÝñÃ Õ § z Š ? } Š h g V M% K Z n } g ø Ô } ™ ] ¾
: â i x â Z L Z g z Z 6+ Š L Z y Þ ì ; g Y 36g z Z ì Š
c
Šg Z Œ
Û y JZ

?ì ‚
g g Z g 2 Z ÛР¸g Ž ì y ÃÔ ì L g ¹ !
6®
 ¤ Z Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ

~ t à M Ô ì b § Å g Ø ¬ ¯ z g ) c
Ô ì b § Å g Ø ¬ è‘
 Õ Ð : â it

g å c ] ¾Ãƒ
 ] Ñ » x¤Ô ì „ g ô Í ó ó ]÷†‘^Þ àÚ Ø³âL Lñ Z œ‰
Ü z!

k Z Ž ì y Ã[ Z Ô ì y Zx6* Š ~g ‚ b §Å y ²h
mHÑèé Z pÔ ì ; g
yŠ¤
{ Š ! » Ìm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z ®
è ¤ Z ™w ïÐ y Š ¤

{ Š ! » ®
 ¤Z Å

X }Ž 6i Z z M Å y Zžì Z
 Z z 6Ýñ~g z Š k Z ?ì ©
=~

û Ýß Z ü

(23)

~ w qC
Ù Ð ðñ » ðñ ª Ô ì hq
 Z ÌÝz 6} u z Š » ðñq
Z

Ë~ ¤ Ð Z g z Z } Š B ‚ » k Z õ c
ƒ Ä Š ì e Ô ì n•
Û xg µ
~g zŠ k Z Ôì ð ¸ » L
Þ ‡ w f {ž ì Š
c
Š ç …ž 6 Ô ñ Y Z h g:
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ

u 0
´ â L Z } ™ ¿ # Îì e : â iž ì x i Ñ 6Ýñ

Ð ] Z f Å y Z ™ • g Š e Å ¿Ô c e *
ƒ 7¿„
 ŠÐ ®
 ¤Z Å

] Z f Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â i x â Z œ
% » a Î Å k Z ] Z g y Š g z Z ì g Ëá

Z
J
 c e '7„
 gŠ Ã + Š L Z J
‰
Ü z k Z Ô c e *
ƒ Ã u 0
Ýz Æ y Z g z Z Ô á ™: ~ Q@ M Ð g Z h
Š Æ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂu 0
´â
www.jamanshah.com

104

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

X } ™ Ý q ð Ég 6x Š x Šg z Z } ™ Ý q ] Š Xg !
g !
Å

û …憊Ö] Ù^ì•ü ( 24)

ª Ô } ™ lp w Š » ð ¸ L Z ðñž ì Ìt q
 Z Ð ~ Ýñ ¾ £
H lpà ðñ ä Tž ì y â •
Û Ô ƒ lp w Š » k Z Ð Tž } ™ x » , Z
6Ì m † Ž Ö ] äü q † Ê ä × ³Ö ] Ø ³r ³Â : â i x â Z h
è ÌÐ k Z Ô ì H lpÃv Z c
Íä kZì

Å y Z gz Z Ôì 9 •
Û Z (H *
™ lp ÌÃ w Š u 0Æ y Z ª , ™ o ^ Z
gz Z w qZ } g ø ] Z f { z Ô ñ Y Å: ã â •
Û *Å y Z ž ì ~ k Z Ùp

Å y Z ëž ì Z
 Z z 6ë n k Z Ô ì C ƒ lp ™ N Š Y Z Ã g Z Š ™
c ~ Š Û p Å y Z Ô , ™ ] Z Š „ c ~ Š Ûp Å y Z F ( c ~ Š Ûp
Ô , ™ [ A Z Ð ÜÑ ] â øc ~ Š Ûp Å y Z g z Z Ô , ™ ~ g Z Š Z ³z ? â

g l Z g z Z / Â n k Z Ô ì C ƒ Ùp ¹ Ð / Â Å ðñ …ž ì y â •
Û
X , ™ lp 7Z Æ ™

—äß pƒŸ] ÌÒ ü ( 25)

ª ñ Y H[ AZÐ ¶Š e
 f Z Ð Z ž ì Ìt Ð ~ t £Æ ðñ
hk Z Ô ã e
 f Z ã q z g cã K Ð Z Ð Tž ñ Y H : x » ( Z ð Ã

 f Z Ã ðñZ
e
 ž ì Y Y H o ^ Z 6Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i x â Z hÌÐ
 f Z V =Š ‚
e
è Ã] Z f u 0
Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂÝñ“ g Z z Âì x Z w b Š

Z'
òŠ M ð ÃÐ ~ ë Z
 ž ì B‰
Ü z kZ e
 f Z 7Z ? ǃ x`
Z (H b Š
nº Z Ô ì @
™ ~g » c
g ~ Z ³ÌZ% c
Ôì ê Š e
 f Z Ã Ýñ c
Ô ì @
™x »
www.jamanshah.com

105

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

{ @ xô Z z š { z » w q Z } g ø èY ì Be
 f Z 7Z Ð V - g Z Š ™$
~g ø

Å y Z ó *w q Z Æ V Íß ] ” Ã x •
á C
Ù ž ì ~ ] c
Z z g ‰• D â •
Û
X ì @
ƒÄŠ 7Z ™N Š x » ßÆ Ýñg z Z • D ™7 ~ { Çg !

—äju†ËÖ èu†ËÖ] ü ( 26)
Ð §Æ k Z g z Z *
ƒ lp Ð Ùp Å k Zž ì Ìt q
Z Ð ~ Ýñ ¾ £
žì Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â i x â Z þL8¸ \ z Zzg $
Ô ì n•
Û » ð ¸ ðñ *
ĉ

t …² Ô ì n•
Û *
ƒq
Ñ~ §Æ y Z g z Z *
ƒ lpÐ Ùp Å y Z » Ýñ

K Z ~O *
] g c
iŠ p { z ?• ì gg ¦
ù i z g z ‘
 Æ y Zž ì 7Ìx¥

^Ú•ø ÅôçÚö‚% Ö] Ùø‚øeø ÔøøÖ à$ nøÓôe Ÿ • D â •
Û Æ ™¥ #ÃÝ¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×Âx¤]
è

y pá $
Æ ã 0
ë6V ÅŠ Æ \ M Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³n׳Âu 0
Z Š Z Š x¤} ÷} Z ÷
*
™ Ùp Å nËà Ýñ H Âì Ý ¬ t » §Æ y Z Z
 Ô• ìg · ² M Æ
X ì Ã z ½ Ü Ì« ~ Z ³x c
Z î SÔ c e

û ‘œ ü( 2 7 )

èY } Š ‘ œ Ð s § Å k Z { z ž ì h Ìt » } uz Š 6ðñ q
Z
Ìm†³³ŽÖ] äü³³³³q†³³³Ê ä³³³³×³³Ö] س³r³³Â

: â i x â Z b §Ï Z Ô ì @
™Š g ÃV î š ‘ œžì y â •
Û

s§ Å y Z ? ‘ œ µ Z ñ ] ª Ô ì 9 •
Û b Š ‘œ Ì Ð s§ Å

‘œ Ð s§ K Z ¬ Ð ä ™ q zÑ ^ } Ô c e b Š ‘ œ Ð

: â i x â Z L Z Â, Š ‘œÐ s §K Z Z
 g z Z Ô ì xi Ñ b Š

Ìm†³ŽÖ] äü³q†³³Ê 䳳׳Ö] سr³Â

www.jamanshah.com

106

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
ä×Ö] Ør³Â

u 0
´ â L Z ¬ ? ] â £] b § Ï Z Ô , Š ‘ œ ÌÐ s § Å

Ì~ [ !
— ‚ ~ } g !
Æ k Z Ô ì n•
Û b Š ‘ œÐ s § Å

Ìm†ŽÖ] äüq†Ê

Xì[Y–

û nŒ
Û ü( 2 8 )


Û Ð Z Â} ™ Ô n Œ
Û {zZ
 ž ì Ìt q
 Z Ð ~ t £Æ Ýñ

y à { z ^ߊu ^•†Î ä×Ö] š†Ïm àÚÔ ì c
â•
Û ä v Z~ˆy M Œ
Û Ôc e b Š
 Z » k Z ž ì cM ~ ‚Å k Z Ô ì ê Š õ n Œ
q
Û Ã V z ³v Z Ž ž ì

t Ñ Ç» k Z g z Z Ô ì ê Š n Œ
Û Ã ð ¸ ðñŽ ì y Þ ì t ÂÑ
Ô ì @
™ ay
w â ~ { Z g Å Ìm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z L Z Ž ì y Þ ì
c
Š nŒ
Û Ã V z ³ v Z ä k Z c
Íì H ay
~ { Z g Å y Z ä T èY

X ì xn•
Û Ì *
™ ay
w â ~ { Z g Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z ª Ô ì

û t @ ü( 2 9 )

Ð k Z Ô ñ Y c
Š jª t @ Ð Z ž ì Ìt q
Z Ð ~ y Z p Ñ Z t £

V Œ Ô • ‰ ‘ b c { Š c
i ¹ Æ k Z Ô ì f(› Î â Æ V â z Š

ñ Y H À ¸¸ •
Ûq
 Z ~ G Ç } Š t @ Ã ð ¸ L Z ò Š M Ž ž ì –J

c
Š Ð w â u 0t @ ž ì t o Ñ Ô Ç ì g @Ñ b @ c k Z J
#
Ö ªŽ Ç

¶ Š t @ èY Ô 7~ g z ¢ *
ƒ Ë » k Z Ô ñ Y c
Š : Ð x Z ww â Ô ñ Y
Æ w Åá Zz h
 ž : Ô ì @
ƒ . _ Æ wz ®
 , Z Åá Zz

ì n•
Û b Št @ ~ #
Ö }
Å Ì m † Ž Ö ] äü q † Ê ä × Ö ] Ø r  : â i x â Z b § Ï Z Ô . _
www.jamanshah.com

107

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

(] Ô • M
 ™t @ ] Z g c
i z e Ô } i z g Ô , i ú~ "
* Åy Z ë
X ƒ 5z u 0
w â ž ì o Ñ ÌV Œ Ô • M
 ƒ t @ g —Æ y Z x »

û ‚ÂçÖ^e ^Êæü ( 3 0 )

H Z g 7 Ð Z ñ Y H { ° z Ž B ‚ Æ k Z ž ì Ìt Ð ~ t £Æ ðñ
Å k Z B ‚ Æ ð ¸ ðñ 1ì Š Ž ñ ¬ò À » Ç ñ d Z Â, z Ô ñ Y

ž ì Ìt y * » y Z • ˆ ð â •
Û ½Ü Š Z Ž … Ô ì C Y ƒ N @{ Š c
i

y Z g z Z • D ™ ] ¾ åL<X’B ‚ Æ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i x â Z L Z ë v Z } Z
{Š ! » ³z ®
 ¤ Z Å y Zž • D ™ { °z g z Z • D ™ { Š ¬ Z » ³ Å

X Çì g J
#
Ö ª~ y Š ¤
~ g ø

k Z g z Z ƒ D ƒ >%Æ (
Ë Ç Âƒ D ™ ã â •
Û *
?Z
 žì y â •
Û Ìt
{ g !
z Š Ô z ™ ³ { g !
z Š ž ì x i Ñ n k Z Ô ì @Y ^ I { Š ! » ³ Ð

gZŒ
Û Z »e
 'Ð ÔŠ { g !
z Š g z Z ð 7] Z +6Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n׳Âu 0
y Z0
{

s Š Z áÆ ð à ç Ð ´ â g z Z ³ Å ÔŠ Cg z Z ã â •
Û *
èY Ô z ™

û äjÚƒ oÂ…ü ( 3 1 )
ÔÇ g p Òg z Z e
¬g Åt £Æ ð ¸ L Z ðñžì Ìt q
ZÐ ~ y ZpÑ Z t £

I™
g z Z } ™ Z Š Z ‰
Ü z'
ƒ ) f Æ k Z Ž g z Z } ™: „ @
ý Zg f ~ 5 Z Š Z ª
w Ñ + Z Ì6Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â i x â Z hÐ hk Z Ô } ™: [ ‚g Z » žz ¶g z Z
D ƒZ
¬ t £Æ Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³³Â´ â L Z Ž 6ë b §Ï Z ªì Y Y H

www.jamanshah.com

108

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

~ k Z g z Z c
Š âä Tžì y â •
Û èY Ô ì { Š y v¹ *
™ ê~ y Z •
Ï Z Ô L g 7{ Š Z i w '{ z ó ó ^³ÞˆÖ] ‚Öæ …^³³’³ÊL LÅ ž¶Å ( ä M g e ) ëgŠ q
Z

X ì Y Y c
Î { i Z0
Z » Ì Z Å k Z Ð y â •
Û

û kÛÃÞ ø]†Ó• ü ( 32)

Ô} ™ ZŠ Z]»ÚËà ZzYÐ s§ÅkZžì hÌt » ðñ}uzŠ6ðñq
Z

X H 7ZŠ Z ]Ì » Û{ ä kZ H 7ZŠ Z ] » t‘ä T ì Š •
á gZ ž 6
Æ}uzŠQì C M6B; ÆvZ¬q{ zÂì @
â•
Û «¼ÃËðñŽì yâ •
Û èY

Xì Z
 ZzÌ*
™ ZŠ Zt]»kZì c
Šg Z Œ
Û ÚÐaz&ävZgzZÔì CY6
B;

™f t ‚Æ VÍß » Ú{ Š™ « Å k Z Ô *
™] ã !
i }Ôì @
ƒ Ð b§ F]
*
™ ¬Š ~ hÆ k Z Ô *
™ ay
. _Æ «ÑÆ k Z ÃÚ{ Š™ « Å k Z Ô *

X {)z x g qy ˆ Z » k Zgz Z

Ù à Z zY Ãt ‘žìt q
C
Z Ô • Z
•zŠ ~} g !
Æ y Z • Cƒ «] ˆŽ …

X ì Cƒ «Ð „ ]g Š„
 ŠÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂuZ à z ð ‡ M Ú
5Å g z Z • C ƒ w i *
g ; Z îGÏG
Ð s§ Å Vz ³v Z Þ S ] ˆì t { o Zuz Š
] ˆz g ñ Z Æ w ‚} g 7 ~ kŠ { Çg !
Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z •‹ ”~
X • Cƒ ~g Y6»Ðô !
Æ 4 Z ] ˆ b §k Zg z Z • D ƒ¢ q™á
h

« Š p t èY Ô ì "
 Uw q ï •
á y ˆ Z » y Z ƒ ÌŽ w q ] g ß

 • ÚÐ az t ¤
Z g z Z Ô ì Z
 Z z *
™ Z Š Z t ] » y Z ÌA
N â •
Û
Æ 4Z ~ wq C
Ù Ú èY Ô ì Z
 Z z *
™ ZŠ Z t ] » y Z Ì A

www.jamanshah.com

109

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Ô *
™ g e 6» ] *
ˆ Z Æ y Z … n Ï Z Ô ì BJ
 ë Ð ug I è„
Š
Ôì Z
 Z z *
™ ay
. _Æ « ñ A Å y Z Ã ] ˆÔ *
™ ZŠ Zt ]» y Z
X ì @
ƒ >% » ÚÈ Z ¬ { z c
Í @
™ 7( Z Ž

—äj×’Ö l^Ê^ÓÛÖ]ü ( 3 3 )

` Žg z Z t Z @ { Š ™ «Æ k Zž ì hÌt » ð ¸ } uz Š 6ð ¸ ðñq
Z
, Z Ì~ ~g Z Š * Š Ô ì ] » b §q
Z Ìt Ô } Š g z ¢!$
» ] ˆ] g z Z
X ƒ z~ ¶ Š g z Z ƒ ú
 Z (Â~ h
 ` ŽzjŽžì @Y ŒRÃòŠ M
] »'
œ ] Z f Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â¦{ ÷} g ø { z • x] ˆÎ…
v Z ì 5 Ž c
Ñ 7q ð Ã ¿ð Ã Â Ð g Š â _: g z Ô • B „ ÜÆ
k Z [ Z Ô ì 5 Ð Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â i x â Z ¦{ ÷ªô !
Æ V z ³
h
Å y Z Ê Ñ z Z Ô Ãª
 z Š z w â Ô Ã ] ˆ{ Š ™ « Å y Z ëž ì t ! $
+ 4 »
y » Ô y !
i Ô @ M Ô V î 0Ô B ; Ô b g Z Ž z ¡
 Z t Ô , ™ s Ü~ ®
 ¤Z
Ÿ g Å y Z Ì7Z n k Z Ô • D M ~ } ]Z Š Æ „ ] ˆ Ìt g Åg z Z

~ { Z g Å y Z Ã w â ª Ô ì , ‹ Ã k ¸ Ô c e *
™ 7w E Z s Ü Æ
ì n•
Û *
™ s Ü~ ®
 ¤ Z Åy ZÃ ¡
 Zg z Z

—äi^Ê^ÓÚ à ˆrÃÖ] ‚ß än× ð^ß%Ö] ü ( 34)

« gzZ „ Å kZ { z ¤
Z ž ì h 6} u z Š » ðñ q
Z Ì t
y ˆ Z Æ kZ Ô} ™ z

z bæ Å kZ Â ƒ b
¬ Ð ¶ Š ! $
»

Ç g Š cÃ y ˆ Z Æ k Z g z Z Ô ì g Zu b æ » k Z Ô } ™ ™ f ~ V Í ß »
www.jamanshah.com

110

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

g z Z ] à kÆ Ì m † Ž Ö ] äü q † Ê ä ³× ³Ö ] Ø ³r ³Â : â i x â Z ‹ ˆëž • … Y b §hZt ë
 } Š ù !$
M
» y Z M
 ™ 7g Ñ ë ] *
ˆ Z Æ XÔ • b
¬ Ð ¶ Š !$

Z ë Ô Vƒ : …¸ Ð zz b æ Å íz °L Z ëžì Z
¤
 Z z 6ë n k Z ?•
Ât ÃV” L Z Ô • M
 ™ Â zz b æ Å y Z Ô • M
 } Š  ¬Š ÂM
 7} Š¼
t Ât ‚Æ V Íß Ô • QÐ s§Å ] Z f u 0
k Z …] ˆ]ž • M
C
X • { Š ™ « Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂíz °} g ø ] ˆtž • M
 ™y Ò

— gnÇÖ] †`¿e äÖ ð^‚Ö]ü ( 3 5 )

¬ Š ~ hÆ k Z ~ ÏŠ Ž ñ x° Å k Z ž ì h6}uz Š » ðñ q
Z Ìt
»] Zg ( Z ~ C
Ù ªÆ y ¨
Z V ˜ ž ì @
ƒ q zÑ Ð V ; z ¬ » ¬ Š Ô } ™

}Ô ì ¬» Š æ Ô 7¬» ¬ Š J
V ; z ì Y™Š æ òŠ M J
V ˜ g z Z • D Y ƒ
ä ™] ¾g z Z Š æ òŠ M Z
 g z Z Ô ì *
™Š æ 7¬ Š V ; z Âì ; g [ z e òŠ M q
Z
ˆ Æ ä ™ • Z ~y
M Å ] ¾z Š æ ª Ô ì ¬ » ¬ Š V ; z  ñ Yƒ b
¬ Ð
X ì C M ¬ Š åL7
»™ f Æ y Z ª • M
 ™] ¾Å Ì m † Ž Ö ] äü q † Ê ä × Ö ] Ø r ³Â Ç´ â L Z ë~ g z Š k Z
yÒ»T
 rz bcÆ y Z Ôì ]¾ Ìx g ~ g O Z Å y Z Ôì ]¾ ÌY § Z
Vߊ Æ Ýñg z Z ì ]¾ Ìr¼ ~ Žz Ä~ zz b æ Å y Z Ôì ]¾ Ì
ÄcÅ t £Æ y Z g z Z ÅÔ Z gŠ Æ y Z ÃÝñÔì ]¾ Ì*
½›Å y Z ~
]¾Ð b§Ï Z Ôì ]¾ Ì*
ÑŠ t Ø » ä ™ Za ‚ Zg Ð ] Z f Å y Z *
Z z™
X ì C M u Å ¬ŠQˆ Æ ä ™]¾Ð b §k Z Ô • j §Ð ¹ Ìg z ZÆ
www.jamanshah.com

111

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

~ V î ¬Šg z Zì ̬Š gz Zì Ì]¾Å b§q
Z ´g ~g Y » ¬ŠB‚Æ ]¾

x§ñ » ¬Š + FaZ k Z …‰
Ü z k Z Ô ñ Y Å ~ ÕŽ ì { z ¬Š aZ Ð

g Z M Z 6 » Ç_g Z z } g øžc e *
™ ¬Š ™ƒ i * " Ð ò } …[ Z Ôì

~g Y z'
zgÆ *Š I Z gz Z *Š k Z UC
Ù ª { z Ôì 6gî: ¿ ¸ w ° Z 6Ôì 6V â • M

X ƒ ~g ‚z

û ÄÛ_Ö] Ä_Îü ( 36)
Ô ñ Y 3g : Z z g Ñ » nËÐ k Zž ì Z
 Z z Ìt Ð ~ t £Æ ðñ
: é Zp Å`
Z Æ nËÐ ~ Gc
*Š ~ kZ N Y Å ] â }
ÎÅ k Z
....ƒ

{ Z z 6 Å , : Õ Å ö * :
g z Z Ô ì Ó Ñ Ât Ô é Z p Å œ~ z * Š c
ƒ+
 Å [ Z Nz `
Z èY Ô ƒ ] !
à Zz
Ï Z Ô • T e 9 Š 4~ : M ÃÝñu 0
´ â g z Z Ô ì ° oÆ mï Ó Ñ

 ·ï ëž ì x i Ñ 6ë Ô c e *
+
ƒ 4ÌÐ Ç´ â L Z … b §
c e *
™ 7+
 Å`
Z Ë~ A çÆ ®
 ¤ Z Å y Z g z Z , ™ ¬ Š Ãy Z Ð
ì n•
Û Z g ø *
™ y !
Û J
Œ
 kñ *
z ] ³z w â z y Y ~ ®
 ¤ Z Å y Z èY

Žž ì w ¸ » s g ¬ q
Z Ô ì xñè Ì *
™w ì » Z b
~ 5 Z Š Z Å ø Z •
Û gz Z
ì @
™ ð Z'
B‚Æ n { z Ô ì @
™w ì » Z b
~ n ¿

www.jamanshah.com

112

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û oÊÖ] oÊ knÞ oÊ ”¡ì]ü ( 37)

g z Z } ™ÒÃ ~g7 ~ g ñ Z Æ k Zžì hÌt q
Z 6ð ¸ ðñ » ð ¸ ðñ
zŠ z K
 { Š c
i ÌÐ k Z É å Y™ n L Z b § T } ™ ÒÃ b § k Z
¦{ ÷ b § Ï Z Ô } ™ 4z ]
~ g ñ Z Æ k Z Ð +
 ·ï g z Z } ™
~ } g !
Æ y Z ~ óz FÅ™ f Æ y Z ~ ] ¾ÅÌm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê ä³³³×³³Ö] س³r³³Â: â i x â Z

Zb
z `
Z Ëg z Z } ™™™n•
Û g z Z } ™Òà ~g7 ~g7 ~ »è; @
Æ Ýñ

@
™ ñc
ì H > Z 'Ô ì @
™(
Ë ,j ð ä
ZÉ Ô d Î: s§ÅŠ Z Š z ö *z
Ìßvßžì i § » Ý¡³³³³ŠÖ] ܳ³³³`n׳³³³ÂY m
Z V¸èY Ôƒ: w Š $
ÌÐ k Z Âì
X ñ Y Hy Ò h Â, g â

—äŠËßÖ äa†Óm ^Ú äÖ äja†Òü ( 38)
ì @
™I n L ZŽ } ™I q { z c ð ¸ L Zžì Ìt Ð ~ t £Æ ðñ
n LZ y¨
Z }ÔŒ{ z(Ìc ð ¸ L Z Ð Z ì @
™>
Ø Z™ŠpÐ q Tgz Z
0Šp c ð ¸ L Z „ ( z 'Ôì @
™I t zg ÷ n L Z ì @
™I „
 zŠ ÷
Ôì Z
 z Z *
™c Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷u 0
´ â L Z b§ÏZ Ô ñ Y

n L Z ë„
 zŠ y â •
Û *
( Z H• „
 zŠ Æ ´ â L Z 뉞c e O Î…t

gz Z xÝ { Z z6Ñ ( Z HÔ ?• D ™“
 ZŠ '
n L Zt zg: N o ( Z HÔ ?• D ™I
( Z H ?} ™ » è% K Z x »gz Z á Ð ë { Z 9Žž ?• D ™I n L Z ë™â
¹Ìq
Z Zg ø gz Z} ™ ~g7 Ð ë] c
gz¢] K ZŽž ?• D ™I ëg ZŠ m
{ z ?ì @
ƒ ÷t ä Y Z Ô ð ¸ Y Z Ô xÝ Y Z Ô g
Y Z Ô „
 zŠ Y Z q
Z ?ä â :
www.jamanshah.com

113

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

~g z Š'
× Ã¿C
Ù L Zž N 3Š ™0 „ g z Š '
× YZq
 Z Â7g z Z N 3Š Æ 0
* Š Ô , Š ë Ï0
i ‹ c
g z ¢ Å Tž ?ì I …g z Š '
× ( Z H Â B ™„

» è% K Z { z x » g z Z Ô , Š à yÆ k Z q C
Ù , ™ë w â Ñ â Ð ª
z Š Å
•M
 ™ { i Z0
Z Ð Ï Z ë [ Z Ô } ™: Âì e : Ô } ™ Âì e w Š Ô } ™
gz Z• ðâ •
Û « ] ˆ] Å * Š …ä Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] س³r³³Âu 0
] Z f Tž

Å y Z … H Â Ô • *
ƒ ð Ð ã !
$ Å y Z ÌiZ% Æ • z G Ô ] y
M

D ™ w Ñ + Z ~ ] 5 ç } g ‚ Ð ç Ï Z ?c e *
™¼ s Ü Æ è%
X ì Y Y c
0
Ãw 2 K Z ÂN Y

—l^fn_e Ñ^ËÞ]ü 39)

~cy
w ‰] !
t Ô ì hq
Z » y Z Ì *
™ ay
6ÝñÐ ~ w â { À 0

ž å –~ { Çg !
Å Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³³Ö] ä³³³n׳³ÂŒx â Z ä y ²ò •
á Z
 èY C M 7
k Z ó ó †níÖ] oÊ Í]†³‰]Ÿ L ž
L å c
â•
Ûk

’6 ZŽ ä VrZ  ó ó Í]†‰] oÊ †³nìŸL L

g Ñc y
w ‰~ n L Lž c
â•
Û Â ó ó Cƒ 7n ~ c y
w ‰ L Lž å –ä y ²

X ì n „ nÔ z Š ™ a y
A ó ó7„ Cƒ

H ay
A ~ { Zg Åy Zžì Y Y Ho ^ Z6Ìm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z hÐ ÏZ
7´ â Æ w â k Z ëèY @
ƒ 7g Ñ~ c y
w ‰t Q Ô @
ƒ 7Á{ z Âq
Z ñ Y
?ì Yƒ nZ ‹Z H…6ä ™ a y
V ; z} Š ¬V ˜ ´ â Q Ô • } Z ÂëÔ •
¶ Å ÏZ ðƒ ~Š Ô ~Š y Y
Zƒ : ZŠ Z h ž ì t  h
www.jamanshah.com

114

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

—‹ÞŸ]æ Í¡jmŸ]ü (40)

*
™x ª » V E+ Z g z Z *
J (Ã÷ Z Î â Æ y Z Ô *
™ Z a ¿ Z Î â Æ Ýñ
6ðñq
Z Ìt Â Ô ñ (¿ Z Î â Æ y Z g z Z $ïðñP ~ Tž

É @
ƒ 7@LÑ Z z á
 ~ V E+ Zž ì y â •
Û Ô ì h » Ýñ} uz Š

4'
Øg Ô • D ƒ q
Ñ Y • ‹ ”~ V E+ Z g z Z Ô ì @
ƒ „q]Š X

›Å Ì m † Ž Ö ] äü ³q † Ê ä ³× ³Ö ] Ø ³r ³Â _ g Z z u 0
L Z ð ä
Zžì Y Y H { i Z 0
Z Ð Ï Z

: â i { ÷~ Tž } ™ Š Z Z » V E+ Z g z Z ñ J (~ V ߊ Æ Ýñ

Z a ›~ V ߊ Æ Ýñg z Z ƒ / @
z ; @
~ } g !
Æ Ì m † Ž Ö ] äü ³q † Ê ä ³× ³Ö ] Ø ³r ³Â

& ¡z / @
z ; @
t ? ǃ x £ H » k Z ƒ ̆ Ÿ Z ~ ›{ Š Ž ñg z Z ƒ Ì

Å t £Æ y Z Ô *
™ kâ â Ð Ñ ñ L Z Ô *
™ Z a ¿ Z ª Ô ì n•
Ûq
Z Ì
X ì xn•
Û *
ÑŠ t Ø » 5 ZŠ Z

—l•çÛÖ]ü'(43)'—kfvÛÖ]ü '(42)'—kËÖŸ]ü ( 4 1 )
„ B‚ Ô } ™ ¿ Z Ð k Z { zž ì hÌt q
Z » ð ¸ } uz Š 6ðñq
Z

X } ™] Š ¸Q g z Z Ô } ™›

D ƒ p Ö Z Ž Ô D ƒ 7p Ö ZÆ pq
Z U! ~ y Zžì0» V â !
i]t

» Xž • Â &t Ì~ ! ² b § Ï Z Ô ì @
ƒ g z¢ t •
Û ¼ :¼ ~ y Z •

pÆ y Z èÑ q • ï Š É›pÆ ƒ
 y Z Ô • D ™À F
Єq
Z

ó óy Y L L ~uz Š Ô ª
z Š z w â ª • D ƒ ñ â u &k 0
Æy¨
Z X • Z ]
Z ]

www.jamanshah.com

115

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

ó ó] ³ L L~Š

ª » ›t Ô • ë ¿ Z Ð Zn Y Hy !
ÛJ
Œ
u Ū
zŠ z w â sÜ~ ›T

~ ›Tgz Z Ô • ë ›Ð Z n ™y !
Û Ìy Y y ¨
Œ
Z ~ ›T Ôì zgŠ

n ÏZ Ôì zgŠ + F
— » ›t Ô • ë ]Š ¸Ð Z n Î Ì~ i !
Å ] ³y ¨
Z

Æ ðñžìt |gz Zì Š
c
Š ¬» ä ™]Š ¸Ð Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n׳Ây Z0
{ u 0
Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ܳ`n׳Â

y Z0
{ u 0
Ð b§q
Z ÌtèY Ôì Ì]Š ¸q
ZÐ ~ t £
ì sŠ ZáÆ ä ™]Š ¸Ð „

Åy Z ª• D ƒZ
¬6ëÐ s§Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør´ â L Z \ z Zzg$
hVÐt

7y ˆ Z6Ët gz Zì Z
 Z z ¸•
Û *
™y !
Û ÃJ
Œ
kñ *
z ] ³z y Y z w â ~ ›
X @
ƒ 7y ˆ Z *
™ ZŠ Z » n•
Û èY

— ^÷fu änÖ] †¿ßÖ]ü ( 44)

Æ k Z gz Z ñ Y Å { ó ~½›å 6ð ¸ L Zžì Ìt Ð ~ y ZpÑ Z t £

Ì6{)z â Z Å k Z Ôg ZŠ¸gÆ k Z ÔŠ Ñ z Z Å k Z ªÔ ñ Y Å›Ó ó Ì6] 0

ì n•
Û *
™{ ó ~½›

»›~g øžì Y Y Ho ^ Z6hÆ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂu 0
´ â L Z ÌÐ hk Z

›Ó ó6y Z n k Z Ô • Š Ñ z Z Åy Z c
Íx «
] ZŠ ‚gz Zc e x gÃ] Z f Åy Z œ

%
4]I] ~ ] !
-E
u 0
D» Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ä³n׳ÂÃzg ÇŠ™ }Ô • C Y M ] é<XG
™Æ y Z Ô *

gz Z ~g ZŠ Z ³ b§ÏZ Ô • Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør¦{ ÷¸ ~gzŠ k Z _g Z zÆ k Z Âì

*
™ { óÐ x Z • Z z ›6y Zg z Z *
™›Ð y Z Z®Ô • ¸ Ì_g Z zÆ V ‰]

X ì Ì]Š „gz Zì ÌZ
 Z z n•
Û
www.jamanshah.com

116

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

—äñ]‚Â] àÚ p†fjÖ]ü ( 45)

 zŠèY Ô ñ Y ; gg zŠ Ð V7ŠÆ k Zžì hq

Z Ìt Ð ~ y ZpÑ Z t £

Æ ð ¸ L Z n k Z Ôì @
ƒ „ ÔŠ Ì„
 zŠ » ÔŠ g z Z Ôì @
ƒ „ ÔŠ ÌÔŠ »

C Z f C Z Ãy Z gz Z *
™] ÐÐ y Z gz Z x g g zŠ Ð V 2zŠ Æ V7Š Æ k Z g z Z ÔŠ
V7ŠÆ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Âu 0
_g Z z L Zžì n•
Û Ìt b§ÏZì n•
Û 'ÔŠ

{ z Ô Y™7#Š Ž L ž
L ì çtèYc e x gg zŠ Ð V 2zŠÆ V7ŠÆ y Zgz Z
ÔÐ ]§ Å k Z ÔÐ g ZŠ™Æ k Z ÔÐ ÔŠžì Z
 Z z n k Z ó óY™74zŠ

6gîiÉ 7b Š V 1 Ç • pÆ òrÔc e *
™] ÐÐ ] 5 ç] Æ k Z
X • *
™g ( Z ~gzŠÐ ÔŠ

û †ŠÖ] á^ÛjÒü ( 46)

Tžì y â •
Û t ~} g !
Æ k ZèY Ôì n•
Ûq
Z Ì´g i ZgÃi ZgÆ ð ¸ L Z

Ôì Zƒ >% » •OÆ k Z { z c
Í Hl ÃÃi ZgÆ ðñä

yâ•
ÛC
Ù » y Z Âì @
ƒ‚ Zg ã qzg Z
 Ð Ìm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Âu 0
´ â L Z b§ÏZ

Z Ôì n } g vsÜy â •
¤
ÛC
Ù » y Z Ôì xx`
*
™ y Ò Ð Z Ôì @
ƒ i Zg q
Z
ìŠ
c
â•
Û { Ç M »žõt Ñ » k Z Âì @Y H { Ç M Ð tc
ÍÆ Ë»

V ; Ô z™{ Ç M ÿk Z ?ž @
ƒ 7t Ñ » k Z Ô *
™: t+ Z *
™: •
w+ Z ?ž
7Z Ô • i Zg Ìí Z •

Æ sg ç b§ÏZ Ôì Y Y HQ ƒ ̬» ä ™{ Ç M ¤
Z

7q
ÑÌÃðñË~ k Z Ôì Z
 Z z *
Ö Ð ñ Z6L ZÉ Ôì n•
Û Ì*
Ö
Ô YYH

www.jamanshah.com

117

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

žì Y Y Hy Ò ~ V- )ÃÝñy Z c & ¡V ; Ôƒ:% Z » u 0
´ âJ
Z

X VƒÐ \ { Š c
i¹ Ž

—gÞô^røÖ] àönøÖü ( 47 )

Æ k Zgz Z ñ Y Å ~g Î Zt ‚Æ k Zžì Ìt n•
Ûq
Z Ð ~ t £Æ ðñ
9LL L *
™ äZ ÂÔ 7^
Y *
Zt ‚
š
I6gîòÀÂq
Z Å°gz Zì n•
Û *
™ ó óð Z â ë£E
t ‚Æ-žì ¬Ìt 6gîòÀÔì @Y| (x`
» k Z t ‚Æ ðñQ Ôì
ì ]Š „ Dt ‚Æ ðñ1Ôì ]Š „Ì°

H Dt ‚Æ y Zžì Y Y Hw Ñ+ Z6Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] س³r³³Â: â i x â Z hÐ ÏZ
ÂÌðñÔì Z
 Z z D t ‚Æ ] !
™Æ y Z gz Z t ‚Æ y Z Ô ?ì ~g z¢

°ÌÜ ï í} ~ } Z •
Û Æ y ZQ Ôì n•
Û DÐ Z n k Z Ôì [™Ð 4 Z

»Y òz Y fn ÏZ Ôì { k
Ì*
™d
†Åy Zg z Z Ü ï} Q~ g
Š q Z Åy Z Ôì
̃ s ÜÇ !
Æ |Žž ñ M Ãg
u + Z ðû¤
Zžì tê ~y
M

tž Igz Z b Š N
ßs§Å Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ`n׳³Ây Z0
{ u 0
Ð ZÉ Ô *
™: d
†Åk Z

¿6k Z Ô 'Ð ~ ] · ?Ð Z Ô • … Y „ u 0
{ zì HÑ » k Z1h Âì
IL“ !
X ì ]y
M Òg Ä ï
Ž ì °ÌtèY Ô *
™: d
†1Ô *
™:

û kmˆÃiü ( 49 ) —äi‡^ßq oÊ •ç`•ü

( 48 )

 ñ Y ƒ ] ¯ ðñ ð à ¤
Z ž • Ì h z Š t Ð ~ y Z p Ñ Z t £
Æ kZ Ô} ™ •
Ñ ~ { i » Æ k Z Ô ƒ q
Ñ ~ \z ½ Å k Z

 ± Å k Z Ã y Ç0
e
â : Æ k Z g z Z Ô ñ Y J
 y *G B‚ Æ { i »
www.jamanshah.com

118

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

~ } g !
Æ ðñZ
 ž B™o ^ Z ŠpÐ ÏZ Ô • bcŠ Z®Ñ Æ k Z } ™
ÏZÐ Vƒ ë Z Ä t £Æ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’³Ö] ܳ`n׳Ây Z0
{ u 0
• ñ ƒ y Ò bcã Z

Ð b§q
Z Ìu 0
t ±Ô • bc { C " Æ •
Ñ~ k Z gz Z ~g ZŠ Z ³Ð zz

J0
»Ð Z Ôì „ ]1 @
» Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ä³n׳ÂÔ Z]
Æ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â i x â Z} g ø

Z » ÝñÌ*
q
™ÃÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i x â Z e
±Åy Zg z Z »B‚Æ kžÔ b Š

•C
Ù !
Ð y Ò bcÆ k Zgz Z Ôì Z
 Z z n•
Û

t£ » »›ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z ÌQ ÂD ƒ Ì: bcÆ k Zž, ™n•
Û
k Zg z Z Ô ñ Y Å•
Ñ~ kžÆÔ Z ]1 @
Æ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än׳Âx¤]
Æ y Zž å
b§ÏZ Ô ñ Y H7~ #
Ö }
Å Ìm†³ŽÖ] äü³q†³³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z ¦{ ÷L Z•6»

*
™ë Z •
Û 3 Zg à a Î Âx » Z÷Ôì Y Y Hw Ñ+ Z z o ^ Z Ð t £]Æ Ýñ
G
ì Y™ð ŠpÐÿL ¨“r
è ™C

Ù iZ% ¹ !
Ôå
D Y G y Ò { e{ eøZ •
Û z t £ÆŠ Z •
Û Z´Ð ] § ñ ; %Z¼ [ Z

Ù Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â] Ñ» ñ Ññžì ¬Šgz Zì g ã ‚ M ~KÃøZ •
C
Û y Zž @

} M'N â •
Û «= ÂÅ5 ZŠ Z ÅøZ •
Û L ZÃà Zñ
ûü

‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ oF× ؑ ‚ÛvÚ Ù• æ‚@ÛvÚ h…^m
än× ä×Ö] l]çב æ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør ÜãÛñ^Ïe
ûü

www.jamanshah.com

119

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

[ !

û t £Z
¬6Ýñ{ Š ‚z d
¾ ü
C Y ¬ Cƒ Á6k Z g ZlÅ t £z øZ •
Û Çƒ Íz d
¾ A y ¨
Zžì |t

_ (ÌøZ •
Û z t £ Âì k(w â Ô ì @Y ` @
ƒg " Z Ì~•ƒ ˆgz Z ì

ä „ Y !
¾¬ Ð ƒ
 Å Ñ ÌËžì |Ìt Ô ì k(Ì•ƒ ˆÔ •

{ Š c
i ~ h+ Š Ô ì Å ä „ V z÷ Z ¬ Ð ƒ
d
†g z Z Éugz Z ì Å & ¤

¸ Âì @M ‰
Ü z » VE !
Û ÌZ
Œ
 c h+ Š g z Z ì Cƒ Å VÍßÆ 6 ÏZ Š Z®
ÄÑ q
Z Æ w˜Ôì { Š c
i ¹ Ì Z Å VE !
Û à â Å y Z Ô • D ƒ y !
Œ
Û vß
Œ

ì‚
g Ì Z { Š c
iB zg q
Z » d
¾Ð 9 zg

@
™ ay
Â @
ƒ k 0
} ÷¤
Zž *
™]‹t » d
¾gz Z *
™ ay
~íÓ Zg » òŠ M÷ Z

w q Z Ð) *
Æ k Z Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â i x â Z ¦{ ÷Ç´ â èY Ôì aZ ; zg$

»qzŠ z÷ ZèÑ q Ôì c
â•
Û Ìgàä ëgz Z ì H a y
ä k Zž • ï Š É~
6V' ¾n k Z Ô 7c
ì Zƒ Ìw=ž @
ƒ 7DÌÆ ™ a y
w â ~íÓ Zg

}•¿¹Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z ¾ £{ Z
¬

1 '•

¬ Ð ´ â • gzŠ'
× Æ Ë¤
Z Ô • g pôÐ „c
Š$
§C
Ù ~ l çY= g f L Z

Ôì 7ï •
á‰
Ü z » i ú~ ]`
Z k ZžB™ð
www.jamanshah.com

120

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

y
h
‰
Ü zt { zèYì 7^
Y Ìi úy Zg zŠÆ { gH‰
Ü z%Æ ] i Y Z Å`
M :gz

ð Ãc `
Mž @
B x »Ð g " Z Vƒ ~g zŠ'
× È Zg zŠ Ž ~ ¬Š z i ú‹ ‡z Z Ôì [
èYì *
™c Ÿg Å Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z ¦{ ÷sÜt g z Z Ôƒ: ZaX

X ì ¬Š Az Z n•
Û Zg ø²Ôì Cƒ bq~ "
Y Z Å ¬Š „c
Š$

2 '•

X Ç g ~g YŠgz »n » ] Z +ÚÐ y !
i c
~ wŠ ~gzŠ'
× z œy ZgzŠ
‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂæ ‚@ÛvÚ Ù•æ ‚@ÛvÚ oF× ؑ ‚@ÛvÚ Ù•æ ‚@ÛvÚ h…^m

3 '•

 ¯ ú™ƒg ZË ¬‚q

ZÐ ði úà ðgz Z ñ Y Î~¢Ã] Zg Ô} ™œÃyŠ

X } ™™ V ZB; b§Å ¬ŠŠgz »n » ] Z +‰
Ü z† gz Z Ô} ™ ZŠ Z

4 '•

ÁÔ} ™•
Ñ~ y Z VƒÂcÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â ix â Z™f îS…õz ÖWŽ
c í § ñ Z Ê p Æ ™ ”Ã- î SÔ } ™ g z ¢ ( Z û% q
Z ~ ‹ Á i Z

X } Š ™•z

5 '•

gZŒ
Û Z g z Z ñ 7] g c
i g z Z } ™Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³³n׳³Âx â Z ] g c
i+
è / <- ¯ z g

} ™³ zÇh
‰z

6 '•

Ý¡³³ŠÖ]æ l]ç³³³×³³³’³³³Ö] ä³³³³³³n׳³³Â

x â Z ñ Ÿg Ì ] ‚ Z z à â Â ñ Yƒ [ ¨
r
™ ¤
Z

à ÷Z : à d
¾ : 7 „ @
ƒ s ç ~ ]gß Ë Â âÔ} ™ ZŠ Z c

www.jamanshah.com

121

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

7 '•

0q ðÃc Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i x â Z ¦{ ÷}Ô} ™•
Ñ~ ] â }
ã K
Á Zg f ƒ ~g6¤
Z Ôá : ]`
Z gz Z ñ Y ƒ q
Ñ~ ugzz ~ k Z Âì „g

X ñ Yƒ ï •
á ~í§ » Ìz » k Zž @
á ]`
Z

8 '•

Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â

: â ix â Z¦{ ÷ÃVÍßg ë¤
~ ž b§kZ { z Ô} ™ VÅ+ Š

Y™ Hžá N Š ~žœøZ •
Û ¹ !
Ô} ™bâ s§Å ä ™i * c
+ â 5Å

ûü
‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ oF× ؑ ‚ÛvÚ Ù• æ‚@ÛvÚ h…^m
än× ä×Ö] l]çב æ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør ÜãÛñ^Ïe
ûü

www.jamanshah.com

122

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

û øZ •
Û z t £Z
¬6Y f ü

[ !
åa

"
4G
5E
Ô • ï Š© ÂÈ Ã²µgŠ Ý¡ŠÖ] Ü`n׳ÂY m
Z‰Ôì @
ƒ 6Ñ q
Zg ZŠ™ » èEG
!
gñf
{ Š c
i Dè£~ Õ§ zŠg z Z • ï Š #
Ö â Z z ]tÈ Ã²µgŠ x Z™ñ f b§ÏZ

» VE Z zŠ6 gÃÔŠgz Z • 7ŠŽ ñ ànÛÖ^ÃÖ] oÊ ä×Ö] kr³uUC
Ù ªèYì [ ƒ ë Z

y Zg z Z Ìm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Âu› Ž z ~ VßŠÆ VÍßñ Š ‚ñ ¦gz Zì [ ï§ñ

5§ñ » ä ™ Za ] 2z u“~ } g !
Æ Ñz ] Zg ( Z z ] Ìz ÷ áÆ
à { ‡ à ñ Zg M ~ h+ Š v Z »§ ZÑ Z Ôì 3g | h z Z hI Z ÒŠ ] ä ÔŠ Ôì Zƒ

Æ y Zg z Z Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³ÂV ZgzŠ u y â ² Z zuZ à z·
å Á M _g Z z Ô • ì g™4ZŠ

ÀÃ] 2z u“Ð ] Ÿ Z ‹Z6Ñz £Æ Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ³`n׳³Â+ C
Ù ¤ ñ !
M
Xì Š
ƒ† Ÿ Z ~ V- g ZŠ) f Å hñ fn k Z Ô • ì g} Š

X ¸D Í Z øZ •
Û zŠÆ x Z™Y f~ èâ

Ã<Ñx © Zgz ZÃ<Ѫ *
™Y § Z » <Ñx © Zg z Z *
Ñ™ é6#
Ö â Z§ Š ÃVÍß

åt { " z6» k Zgz Z ås ÜÆ #
Ö â Zz e
Ñz z Ä Ü£ÔŠèY Ô ´g { 0
i

gz Z i úsÜÔì az x â Z ðÞ: • Çaz w q Z ( Î â Æ t ‘g z Z Û {ž
ì 7+ Š 4ZŠ

Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×Â

x â Z ÄcÔì ° »‘
 ñ § Z z …Z âÔ z™ ZŠ Z { i zg

žì –~ xs Z õg @
~} g !
ÆŠ Z •
Û Z ï qÆ { oÏZ
www.jamanshah.com

123

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

g Z Š { i z g w ‚ Z g 7 y Z Ž âC
Ù ž å t Ø Ú Z »’ ™ w q Z ~ V â Z Ž âÆ ` g Z p
ð¯ úg z Z D Y ƒ } 96õÑ}!Q ¸ D ÎJ
] Z g SŠ M { z ‘
C
Ù gz Z Ô å L
I!
6] z ˆ Å 3‹ cM Ô ¸ D ™ ] Š „g z Z D z g ™ \ G\ G{ h
¦
g â ÿL 5 J

 ¾ $Z 6] z ˆ Å ¼
¼
 ‹ cM g z Z ì Š
c
Š w Z e ~ 37Z c
Í å 4 (Z
? å Hx • Z 1Ô ¸ D z g ™g â g â , h J Š c w ”Æ ] Š Þû%g z Z

x Z Š Æ w q Z Ã V Íß á ¸ á ÈÆ ‰
Ü z kZ x «
[ ô Z g z Z hñ fOŠ Z

 Š à Z Å y òÁ q ZèY ¸ ì g Z z ™nuÆ y Z 6v Z [ !
e
™ w ïÐ k
z H
ˆ Æ ä Ñ y Z Z 6Ý ¡ ³Š Ö ] æ l ] ç ³× ³³’ ³³Ö ] ä ³³³³n × ³³Â )x â Z #
Ö â Z g z Z ì «6#
Ö âZÂ
kZ Ô n
 g 7wz Ì Z { Š c
i Ð ] Š „ K Z t : g z • q Š Îí w q Z
ž @N Ñ ~ #
Ö â Z Ó Çg !
à V Íßž å &9 •
Û t C Z ã !
g èÝ ¬ C
Ù ~: âi

,Šâ•
Û V Z g z Š )Š ; Š p Çe
 Z@

~ V ߊ Æ y Z g z Z ¸ D Y G ] Ÿ Z ‹ Z Ž 6Ýñ~ V ¸´ i Z g Š g z Š g z Z
5J" @
H „ Y f { z V Z g z Š )Š ; åLG
/ Ìq à Š » y Z ¸ D Y G Z a ] 2z u“Ž

[ ô Z g z Z Z ƒ { ø o Ð ÔŠ Ëž ì ~ ] c
Z z g Š Z ® Ñž 6¸ D ™

~ ÏŠ Ó Çg !
™ f » y Z Q Ô Ø Š [ Z Ž Þ7Z ä Ý ¡ ³Š Ö ] æ l ] ç ³× ³’ ³Ö ] Ü ³` n × ³Â [ M
V Œ à hÿL X3 Z g z Z ¸ ñ ƒ e
J
 ÁÐ s § ~g ø »] !
Z Ž t c
â•
Û Â Zƒ
Ô *
g e : Â} 7*
™ ÌîÏX3 I b § Å } ø o c h} g ø »¤
Zž c
â•
Û¬

ÔÐ N â •
Û ] ¾ ~ g vë

"
45E
G
!
g Y fž @c
â•
Û ½Ìi § » îÏX3 I g z Z
ã q z g z d~ ¨ £ Æ ÔŠ Ã èEG

£ ~ y Z y ã òz ã q z g z d { z g z Z Ô ñ Y H © Ð V  ¸
Æ ÔŠ g z Z à ™ q à Š å » u ‹ Ì z ] Z g ( Z z bc g z Z x â Z

www.jamanshah.com

124

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

N Ñ Ð y â Z z ðZ J
v Z [ !
à Y 7 È Z z g » Æ ™h
Š FÅ ] 2z u“
]§ ( Ë ä { •
á Š !
Z Ô V ƒ @
q
™ 7 šq
Z c ä ŒÃ | k Z Ô
Ž V ƒ ; g Y y L Z ~ž ¹g z Z c
¯ } Z » h - g Æ V - –V z ƒ K Z Ã y Z Ž

?Ô • T g } 0
g Š ~ T ì k ~ 5 Z g Ô ì g z Š é 5 0 Ð ( k Z

ƒt žƒ … Y ?Ô Ç A x Å Z »ÂÐ z Š à J
 y} ÷à h - g k Z } ÷
3 Z g Ô Ï Ã M : Â Ï • e Ì *M t ¤
Z Ô PY 73 Z g » y } ÷ V c

}0
g Š V z g ZD
Ù ~ k² Ô • $
Ë ™« ™ K Z t „ : g z Z Ô Ï N Y x ~

ì *
™ ä ?x »t Z ® • ÌÃ Z e g a Ô •

:Ð ÌZ b § ~g7 Â Zƒ : Z z g ÃqÆ { •
á Š !
™á Ãh - g k Z Z
 y ZŽ â { z

x9y Z Ô å ú 1 » ~g Z Š ) f { Š c
i ¹ 6V ð0
» Æ k Z èY Ô Zƒ : Z z g ™ƒ

Å y Z Ô *
™“
 Z Š 'ÃV E Z Š *
g z Z V - g z $ Å y Z Ô *
` 65 Zg ñ ¦ÃV zg â Y

g â Y 1Ð s§V zg e Ô È Ð ^á Z z ¶ Š ÝÔ *
™ w ì » x Zg M z u Zg p

™ h z Š Ã V - –ƒ à Z z †
 Ô *
– Ã y Z ™ h z Š h z Š s§C
Ù Ô¸ ì g ƒ g z M ú

Ü z! Ð V z ga g z Z V ƒ Ã Z e Ô ´g 6V ð0

» ÃV Z Â *
z g z $ Ô *
Ñ ~ h- g : Z z

?‰V c
g Z Š) f Xt Ô x g )a

Æ « ™Ã h- g x ÓJ
„ •
á q™ƒ Z '
{ ÇÐ V - g Z Š ) f y Z y Z Ž â { z Z

¦{ ÷ { •
á Š !
ž B ™Ð šk Z X ǃ Zƒ lp H { •
á Š !
Â Ç ƒ c
Ñ B‚

Ô ì y òz ›Å y Z { z ì L g { •
á Š !
V˜„•
á qÔ • Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z

+ZHÃ Z ega Ôì ã !
g Ý ¬ y ZŽ ]§(t Ôì Z}
è»h- g » V- –ƒt g z Z

Ϲ ~ } g !
Æ XÔ • *Š È …g z Z Îñ fg â Y u \z “zg z Z } 0

gŠ Ô ì

g z Z • Î ñ fk

Ñ { Š c
iÐ ƒ
 ~ Z}
¾ ‘Ô • »§ ZÑ Zt žì ~ g
Š q Z
www.jamanshah.com

125

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

{ zèY Ô • V ‚gg¢{ Š c
iÐ h
mHt ª• ó ó àÃÖ än× ‚mˆm •nq àÚ †•]L L

à Zñ b ß { Š ‚w VÅV- –ƒg z Z Ô • ÔŠÆ h+ Št Ô åÔŠ » w â z y Y sÜ

« ™Å + Š z y òz Z
•Æ ÝñÐ V z0

gŠ y Z „ ã !
g ñ fÔ • Ýñgz Z
• D àÃy Z J
 Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×ÂuZ à z { Çg !
gz Z Ô • D ™

• D ƒ Þ S § Z â Z ï qt

Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×Â

ßZx â Z y â‘ n ÏZ

…]çÞŸ] æ èÚ^nÏÖ] Ýçm ^ßjmŸæ Øa]æ ^ßnfvÚ ^ËÖe áçÚ]çÏÖ] ^ßjÃn• ð^Û× oi^m
! Ü`Þ^rni àÚ Ä×_i

Vƒ Šg Z z b§k Z ~ #
Ö ªž²Y fá Z z ä ™o ¢ÃV¤gz$z ®} g ø

X ÏVƒ V ìgŠÐg Z â Z V * %
Åy ZžÐ

É
Ü Zœ z h y ] ¤ ž ì t 9 •
Û Z (Ð ƒ
 » h ñ f ~ Õ g zŠ k Z

sÜÐ ÔŠ ~ èâ Ô NÑÐ y â Z z ðZ J
e
Z@ qÆ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z

G : Za ] 2z u“6wß Z ~ y Z Z I Z 1Ô ¶C 7*
™« ™Å q z •
Û z wß Z

Ð q z•
Û « ™Å wß Z Ð V7Š á Z z ä M ~ hI Z ÒŠ ]Š p Â[ Z Ô¸ D Y

K/ øZ •
Û Ž B‚ Æ øZ •
Û vŠ 6x Z™ Y f] n k Z Ôì ~gz¢ { Š c

Ýq sÑ »™B‚Æg " Z V Œ 7Z ~ • D ƒZ
¬Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z
ì Y Y H q Ž gÐ ÕÃ c ,X Vƒ @

1•

Ìm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â

: â ix â Z¦{ ÷~ÖWz ] hL Z { zžì n•
Û t 6ã !
gÝ ¬
X } Šx £~œ

2•

X , ™ ò Zg à ` •
Û Vñ ¬Š ~ ] ¦Æ V z i ún•
Û]

www.jamanshah.com

126

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

3•

, ™yÒÃÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂuZ à zøZ•
Û zt £t ‚ÆVÍß~V<~Š ZÐZgzZVE˜

4•

ñ ¬Š }Ô N Z z™Š Z Z » y Z • ~ KÆ ` •
Û VŽ { g N â ÜŠ Z ~ …õz ÖW
5 .²
X {)z/ 0
ñ ¬Š ÔÇñ ¬Š Ô ÿG

5•

» V - g ZË ‘
 ~ KÆ ` •
Û Vñ ¬Šg z ZÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â ix â Z Ð äsñ ¬Š

X N Z z™Š Z Z

6•

gz Z , ™& ¡Åä ™ Za ‚ Zg ã qzgÐ Ìm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z¦{ ÷L Z
X NÑŠ t Ø » ä ™]g c
i Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ\ ñz íL Z ~ ~g ZË z [ Zp

7•

LZ y¨
Z ~ ~g ZË z [ Zp Ý ¬ Ð X , Š ½ Å ÜŠ Z g z Z w q Z y Z

X ì Yƒ sæÐ ]g c
i ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør´ â z Ññ

8•

@~ Ìm†³ŽÖ] äü³q†³³Ê 䳳׳Ö] سr³Â)x â Z ]g c
is
è ÑŽ , ™{ Ç M ÐÜŠ Z z w q Z y ZÃVÍß

X • ]g c
iúâ$
w d ZŽ , ™™f » w d Z y Zg z Z Ô •

9•

 r gz Z x â Z bcè ™f ~ ] ¬ ½ Z Æ x c
T
Z mºvŠ gz Z - ‹ ¬ ½ Z

X , ™ • zt ¤
x È ZÐÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i u
Æ Ý¡³³³ŠÖ]æ l]ç³³³×³³³’³³³Ö] ܳ³³`n׳³³³Â·w M ‹ äÔ~ ó z Hz -‹ ¬ ½ Z ' 10 •
www.jamanshah.com

127

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

X , ™ ¬Š ÅÝ¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n×·w M z·
å #
Ö Óx ªB‚
11 •

]Š Þ™f ~ ÖWÅ Ï'
g z Z , ™ ò Zgà ` •
Û Vñ ¬Š ~ @D
z { i » ‹ ¬ ½ Z
`•
Û Vñ ¬ŠB‚B‚Æ ä ™™f » Õ q ¸zgz Z Ý¡ŠÖ]æ l]ç׳’³Ö] ä³³n׳Â~jŒx â Z

X , ™x Ù Z ñ ¬Š z
12 •

LZy¨
Z Ð Xž ñ Y c
Š kg Š » Ñ‹ H Hy Z Ã Cö g D
z kg Š È Z g z Š

X ì Yƒ sæÐ ]g c
i ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z¦{ ÷
13 •

t ä VMž , ™ y Ò ]g c
i & ¡ñ Z'
] u Z z Æ Y f y Z ~ ( Y C ) V”
sÑt Ξ , ™ y Ò Ì] u Z z Æ V zq ~
 q y Z gz Z Ôì H Ýq i Z ³ Z
X ì ZƒÝq
14 •

,™xÎñÐöñ•ZÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z¦{ ÷)ñÑñx *
ÆVÎgŠ LZ
15 •

™fÆ 4 ZÐ ¯z y !
i = ÂïE
Z » Ã] K Z
L i8gz Z , ™Ð kŠ Z ] Z f k Z [ ^

X , ™ óz F
Åu 0
16 •

ð J 7Ìm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â ZuZ à z ]
è g c
iB‚B‚Æ V Âg c
ivŠ6+ Ï

Å èrvÖ] ÔnÖç³Ö à³Ò ܳ`׳Ö] ª³7` •
Û Vñ ¬Š ~ ] ¦C
Ù Æ i úg z Z ñ Y
X , ™] z ˆ

www.jamanshah.com

128

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
17 •

#
-E
`•
Û V~ x â Z ñ ; 9 ²gz Z ñ Y HÂÐ ã Z Z Ð/ _
z lŽ ÃÏÅ y @î*G
X ñ Y ð Z z™ ¬+ Z ÅÝ¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n×·w M #
Ö Óx ªz

18 •

x Ù Zg z Z ` •
Û Vñ ¬ Š àS6• l@ x] ~ ] g ßÅ + ]Z i ‹ Š ª

X ñ Y H ZŠ Z ] {à ¬Š ÅÝ ¡Š Ö ]æ l ]ç× ’ Ö ] ä n× Â x¤
19 •

Hy Ò 6V zŸ
g !
g !
Ã] Ìz ] :Sy Z ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z¦{ ÷L Z

VÍßÆ™#
Ö â Z ñ úŠ ¦æ N
ÑðÞ @
• y T ÅÝ ¡Š Ö ]æ l ]ç× ’ Ö ] ä³n× ³Â x â ZŽž ñ Y
X } ™: { ZeÃ
20 •

w Ji *g 2
Åk Zgz Z ñ Y J 7v Z -°ÃÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z™
è f ñ § ZÖ
è W
, ™: kCú 1 Ãx ªÆ ÖW+ Z Ýñ®z d
¾ž @
Ô ñ Y Å:

21 •

™ƒ} 9 ˆ6] z ˆÅò Z¤
ñ • Z ‰Æ Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷

Íà Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â~uÌZ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â·
å w M ì ‡å ÌZ }Ôì ¬»" 7] Z +
 Z z I ( oÚùö]æø køÞø] oeô^ø³eô)™| 7] Z +™ÄgB; 6¸ â gz Zì xi Ñ *
Z
Yƒ Z 9™
6k Z n k Z Ô åw ©¸ » Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n×Âò@[ MèY Ôƒ: ¦Ñg± ðêÆì

X ì ~gz¢ *
C ÃVÍßt Ôì Z
 Zz¿
www.jamanshah.com

129

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
22 •

 öñ • ZÆŠ Z •
G
Û Z]Æ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n×Âsy Z0
{gz Z Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n×Âò@[ M

¿Žžì c
M ~ 9g
uèY Ôì Z
 Z z - 7] Z +‰
Ü z Æ ä ™] z ˆgz Z

Z gz Z Ôì xi Ñ - 7] Z +6k Z ~ V p q V âzŠ • c
¤
} ™ ] z ˆ u 0
x *
[ ZŠ M Æ öñ • Z , Z Z®Ôì Å § 6ÌZ r
 ™ ä k Z c
Í Âñ 7: ] Z +

X ì9 •
Û »Y f *
™½
23 •

x *
k Z Ôì C Z f z ÇÌZŽ ì { z u 0
x *
Z »Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷
q
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ

: â iuŠp~ ug I¯ ÂÔì x Zw*
™™f~ ì Wz…õzÖWÃu 0

6k Z Ô} ™] z ˆx ¬u'
~ …õgz Z ÖW ( Ç) x *
Zg ø Žžì c
â•
Ûk

’ä

X ƒ ÒÅŠ Z]
Z z Y !
M } g øgz Z ~g ø

žì ; g w ©t » hY fg z Zc e *
™[ A Z Ð "
Âgz Z ] z ˆÅ u 0
x *
kZ Â
x *
t ~g6]g z Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ( Š x b x ) ð ‡ M ¸ D â •
Ûk

’b§k Z ÇÌZ { z

á Z z ä ™] z ˆ ƒ ] z ˆu 0
x *
Ìb§k Z V ˜ gz Zc e ¢
b§k Z u 0
] Z +™ qu™ÄgB; V âzŠ 6ã %
 g z Z Ôì xi Ñ *
Yƒ Z 9 ŠzuÃ¥‚ gz Z
t Ôc e I ( Vƒ y !
Û 6\ M \ !
Œ
V â }÷ ) oÚ]æø kø³Þø] o³eô^ø³eôQgz Zc e - 7

X ì n•
Û 6hñ f *
C g »i § » k Zgz Z *
C Ãx Z ú] !
24 •

Ù vßž @
C
ì9 •
Û »Y fÌb Š (F
Å]¾ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z¦{ ÷
g »Ãì Ž6kŠ Z ñ Z0
Åy Zgz Z • gg » c ]¾ÅÝ¡ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³n׳Âx â Z ‰
Ü z

ŠŽ ñ] c
Z zg Ž 6#
Ö è Å ( Vß Z z ä hg ) A f {gz Z bcÆ + Ü *
gz Z Ô • g

www.jamanshah.com

130

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

» hñ f *
™{ Ç M Ð k Z 1ì9 •
Û òÀ» Ýñ]tp ¤
Z Ô , ™y Ò 7Z •

X ì9 •
Û
25 •

à Ýñ Ð › g z Z Ô ™ ¿ ñ O Å { ø o z c 6b ) · i p
Ð

gz Zì 7x » ï S b Š Äcg âžOg ¢t g z Z NÑ6Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â ix â Z§ Š
·i p
Ð gz Z Ôì *
3Š { i Z zgŠ » ´ â x » » k èZÉ • g Uz i WÆ ¶ Š q t { z „ :

X ì s ÜÆgnfvi Ž Ôì @
ƒ]•
Û o¯
è !

*
™c? b)

ûü
‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ oF× ؑ ‚ÛvÚ Ù• æ‚@ÛvÚ h…^m
än× ä×Ö] l]çב æ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør ÜãÛñ^Ïe
ûü

www.jamanshah.com

131

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

[ !
V Zv 0

E
4
Œ
û t £z øZ •
ÛZ
¬6+ ™ Z f z èEG“Z z z Y h ü
l ] ç × ’ ³Ö ] Ü ³` n × ³Â

å w M xE ñ § Z g z Z Ô • B
·
g w Å vg î>X\IÅ h„
è Z ³Ö W

¸g z Z •= g f g z Z Z
 ñ » Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n× ·
å w
è M z·
å <
Øè è ó
è z F
g z Z Ý¡ŠÖ]æ
Æ x Z úÖ Wt „B‚ Ô • Ý ¡ ³Š Ö ] æ l ] ç ³× ³’ ³Ö ] Ü ³` n × ³³Â ·
å w M›
è z & ¡= g f Ö W

t V ; z • « og z Z Z
Z ¯v Š V Å Ñ V ˜ Æ y Z Ô • Ì= g f ò Z ú » DÁ ”

Ù ~ y Z • D Ñ p=V Œ ¥‚ Ž g z Z • Ìaz » g ÅÐ ~g Z Ë Ö W
C

ì C ƒ Å Ýñ} Š ‚ ñ ¦] Òg z Z • D ƒ Š Ž ñvßÆ g Åz „С
Cƒ Z
¬ ~g Z Š ) f ~ (¹ Å E ¬ z + Š Æ y Z 6+ ™ Z f z + g Hn k Z Ô
w Å ] Š „¦ ½ Z q
Z Z ³Ö Wt è Ñ q Ô ì ; g Y @
ƒ Ák ˆ Z » T Ô ì

¸ Â6g î ã !
i ¥‚g z Z + g HÔ • C Y ÅÂ6g îÆ ] Š „g z Z • B
g

] Š „x £ Ã ] Š „ k Z J
 ÌZ 1• ì g ™ ] Š „ ëž • D ƒ ì g È

‰ Ô • C ƒ ] â l/ o z æå ] Z Š „èY Ô åc e Nž Ž Ô e ï7

ìZ
 Z z ~ w qC
Ù i úªì o z æ] Š „ > 2i g z Z ì o z æ) ‹ Š „i ú
ì n k Z o z æZ
 Z z > 2i g z Z ì @Y 3g ~ o z æ) ‹ ‚ Z z Ð Z n k Z

‹ ‚ Z z Ì~g Z Š Z ³Ô ì 7Z
 Z z > 2i 6k Z Â7[ » r
 ™ òŠ M ¤
Zž

ì ™ z Z Ì Ð k Z x £ » k Z èÑ q ì C Y ã â ï •
á ~ o zæ )
www.jamanshah.com

132

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

i ú }Ô• Dƒ Z
 Z z Ì] â lÆ o zæ) Z
 Z z ž ì 0q
Z Ìt
u { c
ã 0
) l » çz [ Z ì Z
 Z z Ž ì çz ) l » k Z ì o zæ) Z
 Zz

çz Z
 Ô ì 7„ @
ƒ çz Ð ã 0
CÔ ì Z
 Z z *
ƒ q zC
Ù ¤ z u 0
» y Z Ôì

Z ³Ô • D ƒ Z
 Z z Ì] â lÆ o zæ) Z
 Z z ª ? σ ù i ú  ǃ :

¹Ñ ~ k Z Ô • Z
 Z z Ì] â lÆ k Z n k Z ì o z æ) Z
 Zz Ì• z
 ·ï Ô ì 7oÑ ÅMz ¾…Ô ì Z
+
 Z z ~ w qC
Ù Ô ì 7J
 ] ‡z Z

 Z z Ì] â lÆ k Z n k Z ì s Š ZáÆ o zæ) Z
Z
 Z zt èa Ô ì oÑ

i ú b §T Ô ì ; g Y 3g £ *
Ç !
~n ç k Z …1Ô • b § Å o zæ)
X • D ƒZ
¬ V Œ x © ZÆ b §Ï Z Ç !
Ô • x © ZÆ•l@ x‹g c
ig z Z

Ã
 %G i q
Ð Z ~ ™ Z f L g} (Ô ì ~g z¢ *
Y ™ƒ çz !
~ Z ³Ö W

x â Z Ôc e *
ƒ 74Z Š ™ X D Ž ~ { Çg !
x â Z Ô ì n•
Û ú
™ƒ lÍ @!

çq
Z 'Ô ì [ Š Z ½ Ü w E Z » {)z y 0
} , q vŠ c
 r~ { Çg !
f
y Z0
{ u 0
vß \ M ¤
Zž • M
YG~
Z [ Z Š M ] ™ è ~ r â Š & ì

I *
Y ù V ; z ÂB™Ýq i Z ³ Z » ä Y ~ { Çg !
ÅÝ ¡ ³Š Ö ] æ l ] ç ³× ³’ ³Ö ] Ü ³³` n × ³³Â s
Æz'
zgÆ y Z ~D ¬ § !
g Š Æ Ì m † ³Ž Ö ] äü ³³q † ³Ê ä ³³× ³³Ö ] Ø ³³r ³³Â : â i x â Zg z Z ?Ð , ™

~g z M O Å [ Z Š M Ð y à y Ãg z Z ?Ð , ™ w ì » V z q Á Á ÂVƒ ñ ƒ
?Ð -ò i Ñ

ä ³³× ³Ö ] Ø ³r ³³Â

: â i x â Z Ñ ñ} g ø ÌV Œ èY Ô B™Æ >x © Z z [ Z Š M „ z '

ï Š Ã4 Z•6~ ÏŠ Ž ñÅ y Z ëg z Z Ô • D ƒŠ Ž ñz '
zg } g ø Ì m † ³Ž Ö ] äü ³q † ³³Ê
>t ‚ Æ kŠ Z ] Z f Ï Z Ô • D ™ ã Z p< â g z Z ? â z 'zg Æ 4 Z Ô •

X • e *
ƒÆ ÀÅ 4 Z Ì_ ZÑz [ Z Š M Q ÂÔ Ô • _ 7
www.jamanshah.com

133

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û + gHz + ™ Z f øZ •
Ûü
• mºc + gHz + ™ Z fŽ Vƒ @
™n²øZ •
Û { z[ Z

1•

g z Z x Ù Z ‹‹ Ð Õè™ f t ‚ Æ V Íß ž ì Ìt zz q
Z Å Z ³ Š Z Z
`•
Û Vñ ¬ Š i ¸ M » >ž ì 9 •
Û Ìt n k Z Ô ƒ Z a / _
» Ý b Ð ! Z i Z

X , ™Ð ÔnÖçÖ àÒ Üã×Ö]ñ ¬ Š ª

2•

äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â

: â i x â Z L Z ~ y Ò L Z „ D ƒ¢ q6Ý ¡Š Ö ]æ l ]ç× ’ ³Ö ] ä³n× ³Â x¤x â ZŸ

X , ™ ¬Š ÅŠægz Z  7 ZÐ Ìm†ŽÖ]

3•

›Ð Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â ix â ZÐ X, ™w E Z p Ö Z, Z c ä Zð7] Z +
: â i x â Z § ¼Vñ Z'' ] Z +uZ à z äs ñ Z'
}ƒ g Ö Z » î Î ¯gz Z

] Z +}¤x Ù Z ñ Z'' ] Z +

4•

Ð Xž N Z Ï} È, Z Ô , Š ` Z zgÃu ÒÈB‚Æ e
Ñ z z ª
 ‚g z© Â ÒÈ

Å y Z Ô • ³Æ y Z ëž ÃÑ Š ¢ ëÃÌm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z ¦{ ÷

}• g » c ]¾Åy Z ëgz Z •³Æ x Ù ZÆÝ¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n×ÂÔ Z]

www.jamanshah.com

134

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

C™ZÅ
ÿE
C™ZÅ
ÿE
C™ZÅ
ÿE
C™ZÅ
ÿE
C™ZÅ
ÿE

C™ZÅ
ÿE
C™ZÅ
ÿE
C™ZÅ
ÿE
C™ZÅ
ÿE
C™ZÅ
ÿE
C™ZÅ
Š=Z ÿE


G
E
3
Ž
åç 4)Zx â Z c
4)Ŭà zc
åèG

å ÑZÓc
5

å â ²Zr
y
 ™c
å yp]
@
U

å g*Š_gZz

]

ì C Y Å — Ì Zœ t ~ ÖW ~g ø

y â Z ~zƒ xŠC
Ù y â ²Z r
 ™ Ññ c
y Z0
{ u 0Ïz y ´ Z ZŠ V âp z™

ì Yƒ ÌV- ~ «Zu
y â Z ~zƒ xŠ C
Ù y
å â ²Z r
 ™ c
™CÅ
™CÅ
ÿEZ ÿEZ g 3 Z z f } Z } Z
x ÙZ — ‡ M x * " $ ™
M 3e V âp M
å
‚z J lz

5•

X •„¿P ì e , ™Ð ¬Š ~ «Zu c
zŠg Z i ¸ M »k

½K Z + gH

6•

, ™n²™ƒ¥#Ð] Z f ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷—¯ Zz M !
žì n•
Û Ìt
X N â•
Û wJÔ•ñ M ¶Š•6»Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n×Ây Z0
{u 0
Æ\ MÃ\ M ëÑñž

7•

l]ç³³³×³³³’³³³Ö] ܳ³³³`n׳³³³Â

y Z0
{ u 0gz Z x Ù Z V ñ ¬Š kD × Z’ Z » , ™ Z f

Õ È Ò ~ T Ôc e *
ƒF
 6¬Š Å ~Š !
M : { Å Ý¡³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ŠÖ]æ
www.jamanshah.com

135

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

X ƒ ̬ Š Å ÕÐ ! Z i Z „B‚g z Z ƒ

8•

6Ìm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â)x â Z T
 rz bc •„ q
Z P Ð ~ g à Z g z Z Z
Ÿ

X Â e - 7g z ¢

9•

Å yy Z k
z Ð V - œÆ y Z ñ ƒ ï Š• 6à ^³`n׳ 䳳׳Ö] é³]ç³×³³‘! ! ] Ñ »6

X , ™g z¢ ¬ Š Åh
z Y g · Ãm { Š i V Z •
Ð ] æ g z Z ~ Š !M

10•

æL°f ÆÌm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i x â ZB‚B‚Æ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’³Ö] ܳ`n׳ sy Z 0
{ bc

X , ™ óz FÅ T
 rz bc

11•

sy Z 0
{ u 0
ÌV ˜ ~ Ö WV âz Š ƒ Š ~>
è c
ƒ Z ³>

Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n×Â

}g z ¢ ó ó Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ä³n׳ÂL Lˆ Ug ¯Æ k Z ñ M 6y !
i x *
»Š •
Û u 0
ËÐ ~
X ì @
ƒ >% » § y ¨
Z Ü׉æ ä´ Ö•æ än× ä×Ö] oב[ ó$ ª
 ‚g y â ‘ %Æ k ZèY

12•

ó Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂL6k Z ñ Y M u 0
x *
» Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z { ÷6y !
i ÌZ

X Ï ñ 0
gZŒ
Û [ Z Nz `
Z Z
 ñWt Ô }g z ¢

13•

+ Z ð Ã~ k ]g z Zùg z Z Og§ { p Å~ w qC
Ù Ã[ Š Z >È Z g z Š , ™ Z f

gZi M¯
è !

( } ™: Z }
) c w Š ¿Š Æ Ì m † Ž Ö ] äü q † Ê ä × Ö ] Ø ³r ³Â : â i x â Z Ž ƒ: q
} ŠÄŠ V =Š ‚7Z g z Z Ô ¶

www.jamanshah.com

136

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

14 •

GLE
" 5Z ƒ „gƒ lg !
» ¬Š ì
Å V ƒ ² M g z Zƒ ~g ¤ ‰
Ü g 6x Zú~ T
 r™f Z

~$
Z ÃÔ Z yk Zž , ™ ¬ŠB‚Æ V“Z Ô y Z vß Xž}Ð ƒ
 ™™‰
Ü z

Vƒ ì g ™ y Ò T
 r™f » Xž , ™ ¬Š Ãx¤k Z îSVƒ ‚ V âp

}b§k Z ƒ u 0
™f »Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än׺ Z Z
å { Š ZP}
I6X
k Z Ô ñ M ~¢ r»} Š ZPk Z Ôƒx Ù Z ~¢ »Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’³Ö] ä³n׳Â9ÿ¹i. , ™ ¬Š

V âpÅ ð ¸ L Z à³`n׳ 䳳׳Ö] é³³]糳׳³‘ äÅ} Š ZPk Z Ô ñ Y 1!$
» h'ÅJ
Æ

BŠ Zƒ =Ð V z˜Ã ã ZŽ Åd
 ^³³`n׳ 䳳׳Ö] é³]糳׳³‘ u 0
{ - Z z Å} Š ZPk Z Ô BŠ

X •M
 Y¾ 0Ð ¬Š Å Ññ} LÐ ¹ , Z Ô

15 •

}ƒ ` •
Û Vñ ¬Š ~ Tžƒ6V Ó, Z x ! Z » >

DànÚ•E Ü`ÛÏjßÛe Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n× ‚ÛvÚ Ù• t†Ê Ør Ü`×Ö]

16 •

‹ Z 7Ô u bcgz Z u ‹ *
ˆ Z Ô u ‹gz¢Ô u ‹ »'Ô u › Ž z ~ >

X c e Ü Z e Ýzg¼:¼gz¢6u/‚ Zgg z Z u

17 •

 rÆ y Z ª , ™ Ì~ KÆ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â i x â Z ¿» oFÒ^føiøæø oFÓeø]
T
‚Ô *
™ú » = ª6Ô Zè: { ~ ‚Ô *
™íz ¿ F
~ ‚Æ y Z Ô , ™y Ò

Z}
Ð ~ Š Ûp¯
 !
{ Š c
iÐ T
 r] Ô *
Ñ g *
z gÆ ™™ f » ò¤z T
 rÆ
H t ‚ Æ x Z ú: i Z ñ » T
rÆ yZ Ð T
 r Æ } ¤ vŠ Ô ì

X • x¤} (Ð ƒ
 tž ñ Y ƒ "
 U
Ð Tì Y Y
www.jamanshah.com

137

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

18 •

*
Yv Z -°Ã+ ™ Z f ~ y Z Ô Vƒ Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³³Â: â ix â Z™f/ ÖWmºŽ

sÜÖWt gz Z c e *
Z z™7¶~ [ Z Nz `
Z L ZÆ ™w Ji * zg 2
g z Z Ôc e
X • e - 7c Þ S ñ Ÿg sÜgz Z

19 •

: Z}
) ì g bJ
#
Ö ª ?â è•tž • D ™ ¬Št Ð zz Å dÁ+ ™ Z f ‰

x Z™Ñ Z z w r Z z f [gž c e *
™ ¬Š t …É ì ° oÆ mï ¬Š t ( } ™

Ãyk Z [ Z Ôì ðƒ b?â •Ð V- œ~ yÆ Ü׉æ ä´ Ö•æ än× ä×Ö] o³×³‘Ô}¾

Å ^`n× ä×Ö] é]ç׳‘ ] Ñ»6gzZÔce“?â •tÂ[ ZÔ}Š½ÐVßYÆ]ä~$
Z

VßYÆg · ÅÙpÉ M L Z { g !
zŠ Ô , g @Z vÎk ] à`n× ä×Ö] é]ç³×³‘ V c
Š ZPu 0

]ä² M Æ y Z Ôƒ x Ù Z » ÕC
Ù Æ y Z ÔƒØ { » T
 rÆ y Z Ô BŠ Zƒ Z½Ð

( } M ) N Y w$
~ +Æ o ]
Z z

20 •

4]Iª <
-E
gz Z , ™ ÌŠ p [Š Z » Vƒ Çg !
x â Z z ] é<XG
Ø è ‹ ‚lž ì n•
Û Ìt
Æ ä >x Z • Z » ] ‚l b§ÅL Zu Z µžƒ: ( Z Ô , Š kgŠ » [Š ZÃV zuzŠ

X N Yƒ { n Z6z uh ~ x`

21 •

ä ™ (Educate)L• Z ~} g !
Æ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z ¦{ ÷ÃÝñ
 rz bcgz Z Ôg O Z z ¬Š ¤Ô ¬Š Ì
T
è Z Ô ]¾Äcc k Z Ôì ]gz¢Å

h+ Šœ £z s Z@ Z ÇÆ ~g ZŠ Z ³èY ñ Y c
¯ W q çñÃÝ¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än׳Âx â Z
X • b Š ß F
ÃÄcz ]¾Å‰
Ü z x â Zgz Z q Ê »

www.jamanshah.com

138

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

22 •
Ôì xi Ñ *
™x Z • Z » k Z Ô • Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â Z} g ø _g Z zÆ T+Ÿ

: q ðà qѽ ÜÔc e *
ƒ¢ q V Œ Ð ~g Î Z z "Ð x Z • Z z [Š Zgz Z çz !
X ƒ ~g Z i M wŠ ( } ™: Z}
) Å] Ñ» ñ ÑñÐ Tžƒ

23 •

Z ÃÝ¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ`n׳³Â·
q
å w M z·
å g z Z x Z ™ Ñ Z z w r Z z f [ g + g Hz + ™ Z f ‰

V ÂÐ c { À 0
Å ~ g Z Š Z ³ Âq
Z b § k Z Ô • ï Š ™ Z 9 .
Þ £ Æ }uz Š

Ìs§Å w q Z 1ì „ Cƒ »ÂÌ Z Å ~g Z Š Z ³„B‚ Ô ì C Yƒ ãÐ

Ã] ¬z•
Û z w q Zž ì ƒ
 o n k Z Ô ì @Y ‚ Ï Z òŠ M g z Z C 0ƒ 7zÂ

V Íßžì t ]g ß4É Ô ñ Y H y Ò c ŠÅ s zH !
% Z ~- ‹ h
zÂÅ y Zž ñ Y Å ~ i Z 0
Z k Z óz FÅ’ ™ w q Z c ä ¯ Ô ™g z Z ( Ã
›Ð Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â: â ix â Z { ÷ªÔñYðZ™wzKs§Å’™wqZ — zgÝZ
& ¡Å “
 ( c ä ™ lpÃ] Z f Å 4 Z • â Æ ›k Z g z Z ñ Y Å Z a
Å w q Z] g z Z ì @
ƒ Ø { { z ì @
ƒ µ Z z • â Æ ›¿Ž èY ñ Y Å

w q Z ÂÐ , ™“
 » ›Å Ñ ñL Z ~ V ߊ Æ V Íß Z ®ì +
 ·ï b zg
X Ï ñ YƒzŠ lŠ ps§Å

Ô ì ]gz¢¹ Å ä ™ (Educate) L• Z 7Z gz Z ì DÑ x Zú~ g zŠ k Z
Å ÖW y Z Ôì _g Z z Å Vƒ Çg !
x â Z y Z u 0
‹ Z f Ž ž ì 7h ø 0t H

[ Zøgz ZŸ
k ZŽ Ôì _g Z z Å Z ³•
è k Z Ôì _g Z z ÅypÆ }¤Ôì _g Z z
?â :gz Z ~ ÖW: Ô ~ [ Zø: Ô ñ Y H6Ÿ
: ™f » u 0
] Z f Ï Z Ô ì _g Z z Å
www.jamanshah.com

139

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Xì $
Ë ƒ Hgz Z h ø0~ (Ð k Z Ô ~

¦ÑÆ k Z • D Y ¶ Š•6» ËZ
 vßžì ` Z zg ¸ ~ *Šžìt |

» k Z gz Z ì ŠŽ ñ_g Z z ¦Ñ » }¤žì Ý ¬t V Œ 1Ô • ï Š•6ÃV Ng Z z

žì Å ] !
k Z ]gz¢[ Z n k Z Ôì @Y c
Š•67Z: Ôì @Y 1 7J
x *
Æ k Zg z Z + ™ Z f n•
Û t gz Z Ô ñ Y H (Educate) L• Z ~ A ç k Z ÃVÍß

Xì Z
 z ZÉ 7Z
 Z z *
™ ZŠ ZÐ Zgz Z Ôì » Ýñˆ

ûü
‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ oF× ؑ ‚ÛvÚ Ù• æ‚@ÛvÚ h…^m
än× ä×Ö] l]çב æ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør ÜãÛñ^Ïe
ûü

www.jamanshah.com

140

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

[ !
Ù

û øZ •
ÛZ
¬6¯È x ™g z Z Y ZÄ ü

1•

 rz bcÆ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â: â i x â Z¦{ ÷L Z { zžì n•
T
Û t »x Z™Y ZÄ

, ™V z iñg à Z6

2•

zz b æ Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â i x â Z¦{ ÷~ ] â àg z Z ~ x¯ L ZÃx Z™Y ZÄ
c e *
™7Ã ` •
Û Vñ ¬Šgz Z

3•

G
4hI$Å {)z O Z%Ãx Z™Y ZÄ
Ôc e *
ÑÃÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â: â i x â Z ¦Ó ÷æL°f ~ ïEG3E

ce bŠ ¬Š ÅVzg ·~$
ZÃy Zk

z+ÆÝ¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n×ÂsÈ Z0
{u 0
} g7 gz Z

4•

Æ VìpÅ \ Mžc e *
™ ¬Št ƒ< âmº» TÃx¤k Z ~ \Æ< âC
Ù

Ôƒ »=ªeÕgz Z Ôá ~¢ ( m Ÿ ) · Vp » \ M r» \ M Ô N M ~¢yŠ
X Vƒ ‚V âp~$
Z 7Z ñ ƒ ÁgÐ *ŠAŠ Ùp%} Š ZPy ZŽ âŽ

5•

y•
á Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â i x â Z¦{ ÷ŽžN Y ñ Z z™ ù •
á x¯ ñ ; ·ù, Z

X Vƒ F
6] È !
gz ] †zZ
Ÿgz Z V¸Oæ ~
www.jamanshah.com

141

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

6•

~ núÆ b æ ÅÌm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷ñƒ D ™ ZŠ Z ð tŠ ig •
Û<
è

Ý ¡ Š Ö ] æ l ] ç × ’ Ö ] ä n × ³Â

+$
°Z+ ix â Z bæò•
á¨
 ¸0tŠi•
Û ž 6ñ Y H: wJ *Š w â

{ Çg !
Åy Z : Z z ä k Z Â å c
Š x Å Z ä Ý ¡ Š Ö ]æ l ]ç× ’ Ö ] än× ³Â ÷
å [ » 6} •F
6
] i Y Z;Å ä ™w Jx Å Z c
]`
Z6n•
Û 5 ZŠ Z Ññž Ån²ñƒ D ™7~

Ôì c
Š™ ZŠ Z ä ~ { zÎ ån•
Û Z÷Ìm†³ŽÖ] äü³q†³³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z ]¾èY Ô ê Š 7
X 7`C
Ù ðÃ~h
 Âì @
™g6ðä
Z V ; ? ÷x Å Z

7•

E
ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷~Xžce *
™x ÈZ »V ð.„ogzZVz²x, Z
Æ x Å Z ÔA & ¡z (F
z ø’ÃY ZÄž @
ƒgHx Å Z6Z
Ÿñ ƒ‘ ~ b æ
(Competition) ~ VÇ Y Z Ôì 4 Ìg z Z Â ñ Y 3g Ì?N
ðä
Z B‚

Y ¢
^
x Å Z ~ V z² x, Z Ôì k(t Øg z Z ì ê Š g …ÃV z q hZ ŸK

{ Š c
i c
ÁÆ k Z Ôì c
â•
Û «Špä Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’³Ö] ä³n׳Â_g Z z u 0
tž -V- g z Zì
X ñ Y Å: { Z z6Å

8•

ó}• M
 ɼ ¹ ¯È x ™6q çñÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷
I
_
4F
5 6Xž • q çñ V z %vŠ g z Z g¼ì´ Ô bc Ô g
c^
äÕhG
Š q Z Ô á £

Xì $
Ë ƒ (Specialization)

9•

L Z Ôc e *
Y H[™Ð Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z¦{ ÷ÃÃgz Z V zg ZŠ Z L Z
X ì Y Y c
Š kŠ Z x *
» y ZÐ wÅ dZ„
 6u6Z
Z`
z b‚g

10 •

Ôì n•
Û » ¯ÿL X3 Z Ì*
™ŠgÃ] 2z u“{ Š™ Za Æ ÔŠ

www.jamanshah.com

142

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

X ì b Iz ^
Y *
™g ( Zi §C
Ù n¾³‚ ~„Ô {Ô [

11 •

Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â

: â ix â Z/ ] ‡5Ð Xžc e *
™x ¬Ã`ªz z w q Z z Š Zgz Z y Z

X ì Cƒ y z çz@~ & ¡Ì®
•
á Z z íÅ] ‡5‹ u Z zgz Zƒ y k Z »

12 •

bcÆ Ìm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z¦{ ÷~gzŠ k Z Ôì gzŠ » c
z7
 Z¼ Zt

X ì Ð ~ øZ •
Û Ì*
3Š jÃx Zú{ zg z Z *
™g » î- i
z- e M cg Ö ZÆ

ûü
‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ oF× ؑ ‚ÛvÚ Ù• æ‚@ÛvÚ h…^m
än× ä×Ö] l]çב æ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør ÜãÛñ^Ïe
ûü

www.jamanshah.com

143

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

[ !
V Z ‚

û øZ •
Û ÆÖW¥‚g z Z ÖWÈ * !
ü

x)
gz Z Ôì @
ƒÐ Õ[Å >È * !
x Z • Z è.
Þ ‡Š Z Z » ]Š „xÜZ ³ÖW

È * !
Ò Z Ôì @
ƒ6+
 g ®Z » w q Z] Ô • D ƒ x Z™¥‚¯
 !
» Þzg Å Z ³

ÖWÐ +
 Å öúz Š %Žž • ~ Š Z®¾vß { z Ô ì Cƒ Ø{ +
 ÅÖW
D ƒZ gŠ Ì~ +
žì Ìt Ô • '
Z'
Æ #~ L M c
Ívß { z • D Z z™

Ôì „
 gŠ Ìt Âσ { k
Òg ñtž} Š Z z™>Ð +
 k Z sÜ¿ðà }•

ñ Ÿg ¿ðä
Z Ôì „
 gŠ Ìt Âñ Z™>Ð +
 Å ]Š „òÀ¤
Z ¿ðÃ

@
Z™>Ð +
 k Z ¿q
Z Ôì „
 gŠ Ìt Âñ Z™>•Æ Z}
)Š Ûpgz Z Þ S
y Z g z Z Ð N Ñ p =V ; } ÷Š Z •
Û Z u 0
Æ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n׳Âsy Z0
{žì
K ZÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z ¦{ ÷ î Sg z Z Ç A = sÑ » ã !
öÅ

~y
Mt ÂÐ NÑ p=V Œ Ð n¾Åä â •
Û®
 •™f »Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’³Ö] ä³³n׳Âx¤]

x â Z x¤ñ ‡ M L Z ëž ñ Y ƒ ï •
á Ì ¬Š t ~ k Z ¤
Z Ô ì dZ Ð ƒ
+

\ M ÔƒŠ !
M ~¢Ô Z y »\ M ÑñžÐ , ™ ¬Š™} Š•6ÃÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i

Åy Zgz Z Ô N Yƒ »cå • zt ¤
z T
 rÆ à`n× ä×Ö] é]ç׳‘Ó] Zg$u 0
Æ
*
Z z™>Ð +
 z n¾k Z ÂÔƒ ~¢x Ù Z » y Z Ô N Y½Ð ]äñ _V 1Ñ
k Z Ôì @
™ Zg7 à ÖWèÑ „ Š Z Z » ÖW + Z Z® Ôì ÖWÑ ÝZ „

www.jamanshah.com

144

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

X •t P Ð ~ øZ •
Û y Z Ôì ~g z¢ *
ƒ Ù M Ð øZ •
Û L Z »ÖWÈ * !
n

1•

gZŒ
Û Zb
è.
Þ ‡ *
zgC
Ù :g z ì 7] Z ¯ !
èŠ °• zt ¤

žc e *
ƒ x¥ÃÖWÈ * !
u~ y Z Ôì CƒÐ • zt ¤
ŠÅX• œ £gz ZÆ • zt ¤

žìt |Ô @0
‹ !
dZ L Zt ‚Æ y Zgz Z ~Š ÛpÅ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â: â i x â Z¦{ ÷„
_
z

X ì *
™g Ö Z »›

2•

¦{ ÷à x Z™ + gHgz Z x «
+ ™ Z f ž ì @
ƒZ
¬ Ìn•
Û t 6ÖW È * !
X , ™N @
ÅZ
Ÿz T
 rz bc{ Š c
iÐ { Š c
iÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z

3•

i[gz Z à , Z ~ { Ç >gz Z , ™Ð ` •
Û Vñ ¬Š i ¸ M » >žì n•
Û Ìt
~ V Í ß Ð Xg z Z ƒ ™ f » Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i { ÷~ XžN Z Ï™ Z•
ÅÌm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i { ÷} g ø ´ â Æ Z ³• k Zž ƒ Z a k ˆ Z t
X ì u 0
]Zf

4•

» { Çg !
x â Z ª, Š K
 F
Ð Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³³Â: â ix â Z [ Ø Z x *
Æ Vƒ Çg !
xâZ

X ñ Y HÐ u 0
x *
ÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i_g Z z [ ^
Z

5•

ä³³³³³³³³³q†³³³³³³Ê ä³³³³³³³³³×³³³³³Ö] س³³³³r³³³³³Â

: â ix â Z { ÷y ZgzŠÆZ
Ÿ îS~ u 0
™f z bc

äs ñ Z'g z Z N Z z™ — } È F
 6u 0x *Æ Ìm†³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ŽÖ] ü
www.jamanshah.com

145

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

X N Zð7] Z +Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂy â ix â Z

6•

]Zi Z ³Z cZ
ŸF
6
bcÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â: â ix â Z { ÷c + ™ Z f y Zp{ •

™f » Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷Ð] Ò+™ Z fž @
Ô, ™gHx ÅZÔ, ™gH
X , ™ ZŠ Z™ Z•Z
Ÿ6bcz ¬Šg z Z , ™

7•

gz Z Ô NÑ O W6äƒ ] z ˆÆ y Z 7^
Y ƒÑ ¢
~ ÖW » öñ • Z X

gHDÁŽ ž @
Ôì I ƒÑ ¢
u 0x *
t ž NÑŠ zÂs§ k Z Å ] Z|gH
™{ Ç M „ ¬ Ð Zžì t 4Ô ñ YƒÐ g \ Ì{ zgz Zƒ b & Z Åy Z • ] Z|

X ƒ: (Disturb)[7 e wj â » >ž @
ñ Y c
Š

8•

g z Z ì Ì[ Š Z ú â ¢
x ¬u'
u 0
x *
Æ à`n× ä³×Ö] é³]ç³×³‘ V à Ó‹ Z g $

» y Z n k Z Ôì ÌZ
 ñ » ( } ™: Z}
) ~g Z i M wŠ ÅÌm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z

*
™ Wgz Z ] Z + ÆÄ ‰
Ü 1 gz Z ƒ Ð i § y •
á È c
á g z Z D ¬ ‹ !

Ø Z ™f

X ǃÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z ~Š ÛpZ
ñ

9•

Ôì n•
Û Ì*
Y »zg Ð g \ Ã+ ™ Z f 6ä ™7 ] c
Z zgö M • Âgz Z p Ö Z â i *
X ƒ: ~g Z i M wŠ ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z { ÷™Ñ p=~ ÖW~g øž @

10 •

~ y Z • [™ Ð Ìm†³³³³ŽÖ] äü³³³³³³q†³³³³Ê ä³³³³³³×³³³Ö] س³³r³³³Â : â i x â Z { ÷ Ž x c
Z {z

www.jamanshah.com

146

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

ÐÌm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷tÂì-¯ zg }Ôì n•
Û ÌŠ ZZ »ÖWàS
# Ôì [™
-E
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â Z AizgÆwz ÑZ ßg 8Ô {‚ª»wZØ{ â Ô y @î*G

~ øZ •
Û Ì*
™x È Z »ÖWàS~ x c
Z y ZJ
 18 ж Z z f 8 & =x c
Z Ôì
XìÐ

11 •

àS » ` •
Û Vñ ¬Š Ð ~g Z iz t ¤
gz Z x ª » V- g ZË ‘
 ~ x c
Z mºy Z

X ì n•
Û Ì*
™x È Z

12 •

g !
y ZgzŠÆ ä ™„i *g z Z *
™„ˆ Æ >i * ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z { ÷

ì n•
Û ÌÜ`ÛÏjßÛe Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n× ‚ÛvÚ Ù• t†Ê Ør Ü`×Ö]Ô *
ZC
Ù Š {Lt g !

13 •

Ô ª *
™åB‚Æ} LÏZÃ] Z +>y ZgzŠ

`•
Û Vñ ¬Š/ µ] Z +ž @( Ü`q†Ê ØrÂæ ‚@ÛvÚ Ù•æ ‚@ÛvÚ o× ؑ Ü`×Ö]
X ì Zƒ – - 7] Z + b§ÏZ ~: %ÜŠ Z Ô ñ Yƒ

14 •

Ôƒ `gŠ ¬Št 6Xž *
Z z™g » u 0
D, Z
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør Ü`Ûñ@^Ïe ‚ÛvÚ Ù• t†Ê Ør Ü`×Ö]

15 •

Xž *
Z Ïeg1 í ‚×zg ~ Vƒ Çg !
x â Z Ô *
Z z™k

’¬Št 6] !
™vŠgz Z V ‰

X ì n•
Û Ìt Ôƒ Zƒ –u 0
x *
»Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i { ÷6
www.jamanshah.com

147

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

16 •

Ì Z ~ s z w£6l7 uÆ Ý ¡ ³Š Ö ]æ l ]ç³× ³’ ³Ö ] ä³³n× ³³Â x ¤x â Z Ÿ
ž ì n•
Û Ìt

ž *
Ÿ
™ { Ç M ¬ à + g Hz + ™ Z f g z Z *Z z ™ îÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z
X ì ! Š Z ñ Î *
g â µc
´g xŠ6Ý ¡Š Ö ]æ l ]ç× ’ Ö ] än× Â x¤x â Z

17 •

gz ZÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z bc™f { zž, Š Z•] úŠ ‰
Üè 1 ÃY fz + gHz + ™ Z f

6Ÿ
™f » y Z Ô •„ 4P Ái Z ÁÔ NÑ Æ™g » » u 0
{ ÷L Z ÌT
r
X N Z z™g z¢

18 •

B{ zèY Ô¸ ä
 76Ï™~ Ì m†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â ix â Zx Z • Zx Z™ñ f+ Œ
ƒ¬»

Ý ¡ Š Ö ] æ l ] ç × ’ ³Ö ] ä ³³n × ³Â

x â ZŠpÃT1Ôì ! Š Z ñ Î Î6Ï™z'zgÆ y Zž¸

kZ Ô c
Š ¬ä Ý¡³ŠÖ ]æ l ]ç³×³’³³Ö] ܳ³`n׳³Â ò@[ M ‰»á
 6Ÿ
Ã+ ™ Z f z Zĉž 6
G
$ 0 Zb§TÔ ì 7^
4ΩG
çz b§Å WZ › ZÎà èEG
Y w Ñ+ Z 6xÀÐ m" Z
kZ òŠ M C
Ù ž 7^
Y w Ñ+ Z 6èÀÐ kZ Ô å m" Z { z Ô å Zƒ ¬» i úgz Z

[ ôZ { z w V Å m " Z gz Z q
Z Ô} Š™ q zÑçz z i ú b§Å WZèŠ ZÎÐ e
Zzg
gÅZz f Ξ• x Z™
X ì @Y ¹&Š é<XI

x Z™[ ôZ ¹ !
Ð kZ å Š
c
â•
Û'
Z'
Æ Vƒ ZͦÑzŠÃ„ ZÍÅ,C
Ù Ð~yZ
gÅZz fÆ
c
â•
Û ¬»á
 Šp6Ÿ
Ã+ ™ Z f X b§ÏZ Yƒ 7w Ñ+ Z6äƒ &Š é<XI

% n kZ Ô Yw ï7i ZŽ »á
 6Ÿ
n L Z òŠ MC
Ù Ð k Z åc 4 Z { z å Š

X c e Î 7 ˜ Z • Z Ã+ gHz + ™ Z f gz Z c e *
è 76Ÿ
ÃgH˦ѧ ±

www.jamanshah.com

148

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

19 •

ˆÆT
 r ™f Æ y Z ƒ æ M '
]g c
i z ]1 @ÔC Å kŠ Z ] Z f T

*
™ ¬Š Å Z ³x !Zgz Z x Ù Z Vñ ¬Šgz Z b Š•6» y ZÃÌm†³ŽÖ] äü³q†³³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z

»T
 rgz Z §] Ð y u 0
k Z Û { } g ø } Zž c e *
™ n²t ª Ôc e

X}Šâ•
Û g ©Ð VìpÃu 0
yk Zgz Z â •
Û Ø{

20 •

: â ix â ZÓÇg !
ëžN MÐ+
 kZgzZN Mçz!
{zžì xi Ñc¥‚

Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â

{ g !
zŠ ~ yÆ y Z Ôƒ ~¢x Ù Z »Ô Zè]
Åy ZžÔÐ , ™ ¬Šgz ZÐ , Š•6~
¸ D ƒ¢ q ~ >Z
 { zžì ; g Ìw ©t  » ò‰Ô N M ^ß V âp

tp ¤
Z Ô¸ D ƒ¢ q™| 7ËÂi ú«gzŠÆ™ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än׳Âx â Z ]g c
i<

n k Z Ôì ]Š „t èY Ôì y ‚ M Âçz1Ôì Â} g Š c x Zú~ gzŠ k Z
X ǃ "
U
y z ç~ + TÃx £Æ k Zçz

21 •

} ÈÆ u 0
x *
Æ y Z y ZgzŠÆ bcæL°fÆ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷
X ì òi Ñ Ì*
™—

22 •

zg Ôì C Yƒ n•
Û x Ù Z ñ ¬Š ‰
Ü z k Z N Y M ² M ~ç M ÌZ
 ~T
 r™f

X ì @
Yƒ ~gz¢ *
™ ¬Š Å ~Š !
ÅV7Šg z Z ~Š !
'
M ÅÔ Z yÆ ‡ M L Z™zg

23 •
Ô , ™™f »Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i { ÷L Z + gHz + ™ Z fŽ
www.jamanshah.com

149

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

{ Š c
igz Z { zž @
Ôc e *
™ð Z ‚
Û Z,j{ Š c
iÐ { Š c
i Åy Z Ô , ™y Ò ÷ áz bc

X , ™y Ò Ãbc{ Š c
ig z ZÆ™œ

24 •

Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n׳Â

ò@[ M Y • ZÆ[ ØZ%gzZ}™]zˆu 0
x *
] Z+šdÑz
è 1gHŽ

Z Ô z™: uF
¤
Ã] Z +Ì?ž , ™{ Ç M Ð Z™| 7] Z +œ z Z Ug ¯ Âñ Ñ6y !
i
X , Š ŒÐ p ÒÆ >wj â Ð g \ ÂŒ: ÌQ

ûü
‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ oF× ؑ ‚ÛvÚ Ù• æ‚@ÛvÚ h…^m
än× ä×Ö] l]çב æ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør ÜãÛñ^Ïe
ûü

www.jamanshah.com

150

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

[ !
V Z^ M

û [ ZŠ M z t £z øZ •
ÛZ
¬6V zg ZŠ Z ³Ùâ ü

\ z¤
zŠ ~ k Z • D ™{ ó? Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ä³n׳Âx¤x â Z ~g ZŠ Z ³~gzŠ k Z ëZ

X • D M ÃãZ z

\ z¤
E' 1 •
\ z¤
Ùâ ' 2 •

Æ \ z¤
¬ • D ƒ Z
¬ [ ZŠ M z øZ •
Û z t £ { e { e6:z¤
V âzŠ y Z

ì [ Y –~ KÆ ¥‚~} g !

Ô• n
g x £ » 5 Š w z Z C
Ù } g ø t gz Z ì @
ƒF
6V â ZŽ â} g ø \ z¤
Ùâ
4]z6]
.nIG
t gz Z ì @
ƒ g ZŠ™ ë Z Z (» y Z ~ ( VΞ ) (Processions) çEE

Ô \ðŠ Ô ~g !
s'Ô lg !
Ô ò¤
Ô ~Šu *
±Ð Ìñì @
ƒ » nŽ § g z Z ¿ § \ z¤

*
™ ?â Ô • n
g ×zg à Z ³Äi m Yt % G { Z z6Å ] !
ù§C
Ù n¾Ô V î Y

Ð yp 0
@
ußL Zt ÔÐcz³Ô › Ô ¸e ÔÐ îi ÔÐB; ª *
™Úgz Z

˜Å% b§TžVƒ &t ~ • D Y 0C{ 0
i Å š ™ñ ZßÆ™3g

k ZèY Ô • :z¤
Ùâ t ] § Àg˜ Å ~g ZŠ Z ³ b§ÏZ Ôì ~g ZŠ Z ³‹ § Àg

› Ô • Dƒ q
Ñ y ZŽ â Æ „„ C
Ù Iz <
Ø è iq
Ð Z š ~ \ z¤

žì 4 ä M Ã6g îiž • D ™ { C
Ù b b §k Z » Ý¡ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³n׳Â@x â Z

www.jamanshah.com

151

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

»ƒ
 ì@
å

~ Y »g Z^ž @
ì ]g z¢Å ä ™ (Educate) L• Z h
'
× ÌZ ÃV â ZŽ ây Z

Ì6VÇ ¸ y Z Ôƒ Za (Flow) ó ój L Lh
'
× ~ ›z ]Š ¸Ÿgz Z ƒ : ~g ¤ Š§

Ô • D ƒZ
¬ [ ZŠ M z øZ •
Û z t £~ KÆÌm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷

Y ZßÈ p“g Z zg z Z Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ä³n׳Â@x â Z ~Š ÛpÐ 5 ZŠ Z ÅX

Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ܳ`n׳Â

X ì YƒÐ j §4{ Š c
igz Z w ”» Ÿg ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z} g ø ª

1•

Ô • kŠ Z ] Z f ¸ e
±z • z Z ³è„
 6uÆ }¤] Æ + y
M z Az ZèY

Ùâ L Z ] !
t …n k Z Ô • kŠ Z è] Z f ¸ _g Z z g z Z rÆ }¤] gz Z

X • ì g™7g—Æ 4 Z e
±gz Z•6ëžc e ´g~ ‚f ~ kž

2•

V¡K Z g z Z Ô • e ´g 6kŠ Z x *
Æ ] Z f k Z x *
Æ V 5gz Z V 2Š Ùâ L Z

X c e ru 0
x *
» y Z dZ „
 6u¨6i[gz Z VPgz Z ] Zg 3ZÆ

3•

ñ Y c
Zð7< â c
O ¶ Z ðÃF
6Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n×Â}¤x Ù Z ñ ¬Š¤
Z ~ ?â ¯ ¸ M

X , ™i ¸ M » ?â QÆ™ ` •
Û Vñ ¬Š¬ ] Z|Ùâ ƒ
 : g z Ôì 4 Â

4•

~ y Z • ï Š g ZÕ â N Zœ × Z ³ 6 ] â £ ‰ ?â È ZgzŠ

¦ { ÷ 6gî àS ~ X ž B ™ ï •
á Ì } L × ¬Š , Z
www.jamanshah.com

152

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Ô‰ƒg Ö Z » ]Š ¸z ›ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z
C™ÅZ ÿE
C™ÅZ
ÿE
xå â Z c
xå â Z c
™CÅ
™CÅ
ÿEZ ÿEZ
x ÙZx Ù Z
™CÅ
™CÅ
ÿEZ ÿEZ
å È p“g Z z
@
å w M “g Z z

x ÙZ x ÙZ

å ›
Ñ
 ]U

x ÙZ x ÙZ
I"
å Z ]g é5E
Ÿ
c

å Z ]g U
Ÿ
c

5•

… Þ S ž ì xi Ñ *
™ ¬Š t Ð wŠ m ^ '
0
çz !
y ZgzŠ Æ ?â µž

Š ˜ Æ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n׳Â}¤x Ù Zgz Z â •
Û ï•
á ~ x Ù ZH
è Æ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Âx â Z

X ì w z Z ¹ÑÏ À 0
w q¾ Ô } M Ô ¯ .
Þ ‡Æ äƒ ï •
á~

6•

Æy´ ZÆ Ý¡ŠÖ]æ l]ç׳’³Ö] ܳ`n׳Â}¤x ÙZžce *
™ ¬ŠÆ™ Za Ã]Š Þ¾Ø~wŠ

Ýq]Š ÞzgŠz'zgÆ Ìm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z LZ랃‚]Š Xt…ˆ
^a†ÓÚ †nÆ ^÷Ãñ^› äm‚m àne ‚`Žj‰] àÚæžì »Vî ¬Š ‰y*¸èY, ™
ÆÌm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³³Â: â ix â Z¦{ ÷L Z ëž} Š = Ât …Û {} g ø } Z

~g6% Z/ž: Ô VƒLB‚Ægzuz Ÿg åt ‚

Ôì y â •
Û z Š•
á g Z ~ } g !Æ

7•

Ý¡³³³ŠÖ]æ l]ç³³³×³³³’³³³Ö] ܳ³³³`n׳³³³Â

u 0y Z0
{ èY

1 @
™ 7 ðñ ðà ™f » y Z h^³³Ï³ÖŸ^³³e Ÿ] à³Úç³³Û³³Ö] 决³³Ò„³³m Ÿ
www.jamanshah.com

153

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

žì xi Ñ Ìt n k Z Ô ©
7x *
˜ Z • Z 6 Š Z Ô ì @
™Ð [ Ø Z ( x Z • Zz1 )

Å öY • Z Æ Ý¡³³ŠÖ]æ l]糳׳³’³³³Ö] ܳ³³`nÖÅ u 0
y Z0
{ ~ XN Y ñ Z ð 71 â, Z
ñ • Z Æ à³`n׳ 䳳׳Ö] é³³]糳׳³‘ V à Ó‹ Z g $ î SÔ V ƒ [ Ø Z Æ y Z ñ O

Ô ñ Y H™ f Ð á Z jÆ [ Ø ZÉ ñ Y 1: ˜ Z • Zp Ãz g Z i !
u'Ãò Z ¤

1 •~ „ w Š Ô ñ Y M u 0x *» ] Z f kl Ë ÌV ˜ ~ V jâ g z Z

XìZ
 Z z - 7] Z +
ƒ I Ð Z Žž , ™Ð x *
k Z ™ f » k Zž å Ìt q
Z Ð ~ t £Æ ðñ
D ™ Z g å 7Ð x *
ÃðñËž åg 2Št » Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ`n׳Ây Z 0
{ u 0
gz Z

xi Ñ Ì6Ýñn Ï Z Ô ì ¥ •Œ¸ g z Z Ô ¸ D š Ð R Å k ZÉ ¸

ž 6Ô , ™Š c
Ð [ Ø Z z Rà ݡŠÖ]æ l]ç×’³Ö] ܳ`n׳Â] Z z f u 0
y Zžì Z
 Zzz
Õ ] ‚ Ê k × Ã q ä × Ö ] Ù ç ‰ … à e ^ ³m L L{ zž åw ©» ÝñÆ ä â i L Z Æ y Z

ƒ | Z ªì Z
 Z z *
™™ f b §Ï Z Ì6ë b §Ï Z Ô ¸ D ™¥ #™È ó ó
Xƒ¸

6•

Z c
q
Z [ ™Ð u 0
q
x *
Æ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سqÅ : â i x â Z { ÷~ V Ξ٠â
Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سqÅ
äüq†Ê ä×Ö] ØqÅ

·w M ì ‡ c
Ð £s z w6y Z g z Z V ƒ Š Ž ñu 0
D{ Š c

: â i x â Z L Z 랃 –6XV ƒ i [, Z c
ƒ Ä ð Ãv Š c
ƒk

c x Ù Z Æ y Z g z Z • D ™7 e
 ±Å Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’³Ö] ܳ`nÖÅ + C
Ù ¤› Z ]
Z Ã

Ìm†ŽÖ]

X • Í ¬Š

9•

Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ

: â ix â Z¦{ ÷ªx¤yp“g Z z6k Zƒæ M '
Cu 0
ÌŽ
www.jamanshah.com

154

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

~ ë Ì` M å_g Z z x¤q
Z » }¤y Zžƒ x¥t à *Šž @
ƒk

’g z¢x *
»
X ì ; g M Ãh
 x Ù ZÐ =ª¢¹ gz Zì ŠŽ ñ

10 •

žƒ –6Tžc e *
ƒ[q
ZÐ MÆ V 2Š Ù â } g ø

ó ó•Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂuZ à z: â ix â Z} g ø „
 6uÆ Z ³È Z zg » k Z L L

11 •

B ‚ Æž g I Y • Z Æ Ý¡³³ŠÖ]æ l]糳׳³’³³Ö] ܳ³³`n׳³³Âg Ó Z[ M ] ~ V ƒ Ç g !
xâZ

6V zg Z- Š c
VPÌ7Z • w ®žg IY • Z 182ŽÆ Ìm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z

ã qzg ~g ø ž ì g @
ƒ k ˆ Z t à V â ZŽ Ùâ z ÝñœC
Ù ž @
c e *
Z z™ k


X • ŠŽ ñÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z¦{ ÷‡ M } g ø c 46u

12 •

x *
Æ Ìm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â ZŠ pŽžc e *
ƒx È Z » V W+ Z kž^È ZgzŠ

X Vƒ [™Ð u 0

13 •

y Zgz Z N Y Å V z iñ6V ƒ z i !
c
6V zuŽž • $
Ë Y ð ¯ ÌV Ö
{ ( î ±+ Z
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ

Ü`Ûñ^Ïe ‚@ÛvÚ Ù• t†Ê Ør Ü`×Ö]þ ƒ –6

14 •

Äg 6B; {)z îi  ƒ *
™ q zÑ ?â » cz ³ c¸e Ôîi Z

Ã

Ìm†³³³³³ŽÖ] äü³³³³³³³³q†³³³³³Ê ä³³³³³³³³×³³³³Ö] س³³³r³³³³³Â

: â i x â Z ¦ { ÷ LZ ™ q u ™

www.jamanshah.com

155

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

X , ™ q zÑ ?â Q

Ôq†Ê ä×Ö] ØrÂ

ä×Ö] ènÏe ^m Ôn× ä×Ö] oב/}Æ™xs

15 •

Ý ¡Š Ö ] æ l ] ç × ’ Ö ] än ×Â

å È p“g Z z c
@
Ôc e b Š ZœÅnk Z ?â È ZgzŠ

16 •

» ¬ Š q J Âì @
ƒ ~g Y y p Z
 g z Z ì @
ƒC
Ù ¤ Ìy pt b §Å Y Z ßÈ p

} ÷} Zž ì xi Ñ *
™ ¬ Š t ~ ] Ï4 Z Ð n k Z Ô ì @Y ƒ q zщ
Ü z
g z¢ ¬ Š t ' ( } M ) 3Š Ð V \ M x Ù Z g z Z V âp Å } ¤y Z = Û {

X σ g à

17 •

t Ð Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â] Ñ» ñ Ññ~ TÔc e *
ƒ úX 8 Z ðÃ< âð !Z » ?â

Ð V- œÔ N Y M \ M Â[ Z Ôq†³³³Ê ä³³³³×³³Ö] س³³r³³³Â : â i Y à Z z} g ø } Z Ôƒ Š
Hn²
{ Š ZPÔ •³Å ~Š !
M ÅV z yL Z Ô • g ZÍÎÝ¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³n׳³ÂÝ> Z÷ Z È Z ºŠ

½z ¦Ìg ÅV œ y ZŽ g z Z •³Å ~È {˜gz Z ~Š •
d
á Å Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³³n׳³Â̇
Ô • „g kF
ÃV Ýzg ÅV Zk

z Ð: {Æ \ M @ M ~g ø gz Z Ô • „g kF
Ã]ä

g ZÍÎgz Z Ô • „g kF
™g Zh
ŠÆ ã ZŽ Å ð ¸ äÅÝ¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³n׳³Âº Z Z{ Š ZP
Ô • g Z_ c V- gß ug I ñ ; ¨
Æ y Z gz Z Ô c V” x9V 1ÑÅ V î â
4E
5r¸z =ªŠ Ñ z Z x¤Åy Zgz Z ^³³`n׳ 䳳³³×³³Ö] é³³]糳׳³‘ ! ! uÆ“g Z z ] Ñ»Ð6
» èEG

Ô B w eŠpë S è#
Ö ÓÈ ÁÔ N Y M \ M Â[ Z Ô • ì g kF
ÃÚ ŠÆ$
Ä •Z
X Vƒg zä®~Q@ M Š •
á wŠÆ + y
M z Az Zgz Z

à Vìp Å 4 Z ™ } Š ô Z z cnÎ Å T
r q
Z q
Z b§ ÏZ
www.jamanshah.com

156

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

ZÄgz Zc e b Š ` Z zg ÃV N 8 Zgz Z Ô • D ƒ P 8 Z c
1 â, Z Ôƒ Š
HÔ
X Âe *
Z•Ð

18 •

ÜŠ Z [ !
ë& Ôì ~gz¢¹ - 7ÃÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â Z ]g c
i? ?â x ! Z

X ñ Y HÐ ]g c
i ÏZ Ì?â ¯ ¸ M ÂA ‰
Ü z¤
Zgz ZÐ , ™Ü~

19 •

û% 14 g z Z ÔnÖçÖ àÒ Ü`×Ö] ¬Šû%q
Z ]g c
i i Zˆ

‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂæ ‚@ÛvÚ Ù•æ ‚@ÛvÚ o× ؑ ‚@ÛvÚ Ù•æ ‚@ÛvÚ h…^m
X ì ~gz¢ - 7

20 •

Ÿk Z Ôƒxø{ ‚c
» yŠ : e c
ƒ » yŠ q
Z ñ Yƒ q zÑŸ » Z ³x c
Z ÌZ

«gzŠg z Z ^`n× ä×Ö] é]çב ! ! ] Ñ»6t @ i ú«gzŠÆ™<Ñ
 Åi ¸ M x- Æ
–~ V zg ZŠ Z ³x *
Zg ø ! Ññžc e *
™ ¬Š™| 7Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â i x â Zt @ i ú

X Vj™lpÃ\ M~ž,Š Z ³z?â =Âb§kZ=ÔñY–:~Vzg » c
gÔ ñ Y

21 •

 Š » ÑñÐ Ú Š ™½Ã6xø*

èYì ~gz¢¹ « ™ÅÃK Z ~ Z ³x c
Z
Ôß X ?Ð +
 ~'
Ô n¾~'
Ô a Î~'
ÔÃ~'
ÃVΞL Z Ôì @
Y 1 VZ«™

« ™„
 ŠvŠ ]gzÔì  JÅÌm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â ZŠ p« ™ÅVΞ
X • D Yƒ Za ] ZŠ YV zg ZD
Ù gz Zì @
Y1VZ

22 •

z ] »w L Z à Vß Z z äƒ q
Ñ ~ ?â z ÖW ‹ ¬ ½ Z y Z
www.jamanshah.com

157

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

gz Z Ô , ™: ÌŠ ps ÜÆ x Z • Z z [Š ZžÔì xi Ñ ´g ~1 ‡Ã r â Š z wŠ Ô ] Z

ž NÑŠ k ˆ Z t gz Z Ô , ™ øiuÐ g \ Âñ M Ã Zƒ @
™ s ÜÆ k Z ðä
Z
X • ì gN Š Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×ÂÑñ

23 •

B| 7] Z +g z Z , ™g ¦
gŠ Âñ Y Z”J0
» c
B; » ˤ
Z Og ?(~ >

X ñ M I ÃÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z ¦{è ÷_g Z z} g ø ¿t Zg øž @

24 •

Ô,Š™ b & Z¥‚ÅkZ ŒZ & ~ƒ ;gƒ>% »Ãz•Âª*
z1¿ðä
Z

] Ñ»ñÑñž @
ÔN M-C
Ù !
Ð>ÂVƒn
g:]gŠÅkZ¤
Z

Ìm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â

X , Š: g Z Œ
Û èZg c
ï•
á ~ x`
k Z »

25 •

¬Š ðñzŠ C
Ù gz Z Ô , ™Þ çB‚Æ }uzŠ q
Z Ýñ~ ]ä‹ â ½z x c
Z
ž ñ Y ¹¸ ÌÐ s§~uzŠgz Z Ô ñ â •
Û i Z•
Û uÐ ]g c
i K Z »Ññž , ™

Ð ä ÎÐ Œ ™zgÃ}uzŠ q
Z ~ Z ³x c
Zg z Z Ô ( } M ) ñ â •
Û i Z•
Û uÌÃ\ M

» Ý¡³ŠÖ] ܳ`n׳ }¤y Z …Û {ž}™zg V âzŠQ Ôì @Y 0 wj â » e
± Âq
Z
X ¾ } M M} M ðñ ZuzŠ Ô 3Š ]äg z Z x Ù Z

26 •

gzZ Ô• Ð ~ Z ³‹â ´ *
ƒ^'

0
gzZ^'

uÔ*
hgîyâ¤
Ô bŠ tZ Y M ~ Z ³x c
Z

ä¯ LZŽ x » {zC
Ù Ôì xi Ñ [AZÐ äg Z’w!
c
äÎ)uÔ%Ô *
™öZg M ¿F
Ôc e ´g wì » kZ Ã] Zg˜g ZŠ Z ³ îSÔce bŠ ™ uF
ÐZ ì » äg Z’

www.jamanshah.com

158

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

ñ Ññ…žƒ: {)z „ Z š
6k Zgz Zƒ » H» { Š ‚ k ] » y Zžc e ÃÝñƒ

wŠ Ô • ñ M ¶ Š•6gz Z e
±ªZ z ëž BŠ ~ w q k Z Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ] Ñ»

X ñ M 7ä ™~g Z i M

27 •

Ô )ðÔ < D Ž ~ k Z n k Z Ôì y » Ý¡³ŠÖ]æ l]糳׳³’³³Ö] ܳ³`n׳³Âò@[ M c
Í { Çg !
xâZ
G
[Š Z ½ Ü 9 ŠOŠ ZOŠ Z { Z ({ Zpg z Z *
Î îªGAX Ô Î™g ,
V î 0
Ô *
ç y 0
ÔÁ
f
r

{ ÇgŠ < Y p Ô • C Y ª~'
Ì, z ~ ÀÅ Y ÃÑ , q t gz Z Ôì x Z • Z z

X N Y M , qt ~Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z§ !
gŠ z

28 •

4]I
-E
çz % Ô *
Y™X DŽ d
Œ
Û Æ u 0b „ Z z f Ô u 0t ±Ô u 0D] é<XG

x Z • Z Ì´g x Š6ñ ‚Æ y Z c
Ô » Æ ™ 1 s § Å V ‰y Z Ô *

ÌÔ ™g z Z ( Ž „
 z Š x Hq
Z } ÷Ô Æ ~g 6¦Ñ ñ Z ÎÔ ì s ÜÆ
ÂZƒ Ýq sÑ »]g c
i ÅÌm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z Ãy Z • Ìi ú7g z Z •

˜ Z • Z ÂÐ ~ { Çg !
x â Z öV ; z Ô c
Œä Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³³n׳³ÂÑñ7ZXq
Z V ; z

DYJ
 { i Z zgŠ Æ K6z Z ê D Ž Ð 3 Zg ~C
Ù !
1¸ D g ¦
: ™ X D Ž

Ï Z ~ Kk Z { z  c
š 7Z ä Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³³Ö] ä³³³³n׳³ÂÑñZ
 ž ¬ Š ä VrZ Ô¸

( p ôž @
n ~ B ; D Ž ™g ¦
Ð V ɨ g z Z ‰ ñ ƒ ê D Ž b §
Å Òù ä V rZ Ô ‰ i Ð V ð ; { z Âì e ´g D Ž Z
 pÔ Og
ñƒ} 9d
Œ
Û Æ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ä³n׳ÂÑ ñä V rZ Ô ñ ƒ : Z ]
Ð B; D Ž 1

c
â•
Û ä VrZ ÂzŠ ÑŠ ] •Ð V ÂŽ y Z=ž Ån²Ð xÝq
Z
www.jamanshah.com

159

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

á D Ž izg Â6z ZÐ y Z ?• ·Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’³Ö] ä³³n׳Âk mZ ¯Z1 Z D~ ön L L
( ž Ü ) D Yá 7VY~ { Çg !
ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z Ññ[ Z Ôƒ D Y™

Ìu 0
Dž c
Š ŒX Ð e
Á àS7Z g z Z c
â•
Û x™ ä ] Ñ» ñ Ññª

Ž q { zC
Ù žc e ´g ¢t Z®Ô ‚
g 7zgŠ ÁÐ Ý¡³ŠÖ]æ l]糳׳³’³³Ö] ä³³³³n׳³Âx â Zµx £

c
Vƒ wY u 0
Æ u 0
b „ Z z f g z Z Cƒ 7à { Ð kŠ Z ] Z f ì Cƒ [™

ñ Ë Ì~ y Z Ôc e ¢
V ZÉ c e ´g 7xŠ6y Z • C Y¤
V i
ÅVßY
4]I] Ôì Cƒ gzœ
-E
gz Z ã !

f § Z Œ
Û Z Ô , ™ ~g Î Z z " § Ö Z t ‚ Æ ] é<XG

{ Šƒ c
« ~ ÏŠŽ ñÅ V ‰Ô N Yƒ: ï •
á ~ + -ž @
, ™Ð w q èy !
i
X ì [Š Z ½ ÜÌ*
™ ðÍ

29 •
Æ k Z Ôì xi Ñ Ì*
™x Z • Z » urz i * gz Z Ô *
™x È Z » i * z urˆ Æ ÖW
X • bcÐ ¹

30 •

J
ñ ¬Šgz Z Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳³Ö] س³r³³Â: â i x â Z ]g c
iB‚Æ îE
@+ Zg ] Zg c
i ?â z ÖWi Zˆ

X ì ~g z¢ ` •
ÛV
è

31 •

& Ñ<
 rÆ y Z ‰
T
Ü z k Zgz Z Ôì ^`n× ä×Ö] é]çב ŸZ îG
0½G
 *
™ ?â 6ìg z Zu~ ?â

Ö ª™0 }¤È pÓ ZÍg ZŠ ?â Ôì ~gz¢ *
#
™ ¬Š Åx Ù ZÆ y Zgz Z Å8 {Æ
Å^`n× ä×Ö] é]çב 2Ã6èY Oggz¢w ì » ~g Z i M wŠ Ŧæ Z®Ð N M yŠÆ

( } M ñ XÐ k ZÃð Ññgz Zg ZÕ â C
Ù *™Ññ
å )$
Ë ƒ 7s ç ÌL~g Z i M wŠ
www.jamanshah.com

160

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

[ !
VZâ

û [ZŠ MzøZ•
Û zt £Z
¬6
]Z|i ú7gzZyf ¸ ü
1•

ª, ™ q zÑÐn »‹ Z +Ãy Z f M
‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù•æ ‚@ÛvÚ o× ؑ‚@ÛvÚ Ù•æ ‚@ÛvÚ h…^m
2•

ZŠ Z b§k Z { zgz Z Og ï •
á Ä ZÍÅ Ý¡ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ`n׳Â} 9{ Šg X ~k U
‹Š Þ
,™

ä×Ö] sru ànÚç’ÃÛÖ] å•Ÿæ] æ o@× ànÏjÛÖ] Ý^Ú]æ ànßÚçÛÖ] †nÚ] á] ‚`•]þ
DÜ`q†Ê ØrÂæ ‚@ÛvÚ Ù•æ ‚@ÛvÚ oF× ؑ Ü`×Ö]E

zŠ ÌV ˜žì c
â•
Û ä Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ܳ`n׳Âò@[ MèY -#
Ö ‡ Zz y Z f M z b
Ð Z

ì n•
Û b Š ]Š Þ~ŠÔ zŠ 'Š Þ

, ™ ZŠ Z ” Z •{LÑ Z z l'
tX ^â

3•

, ™ ZŠ Z— i Z z óE
&{ Lt g !
&ˆÆ ] z ˆÅ ÔnÖçÖ àÒ Ü`×Ö] ñ ¬Š y Z f R i Zˆ

gm†Ïe xf’Ö] ‹nÖ] Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂÜÚŸ] kÛ’Â ^m
4•

X , ™ ZŠ Zû% 12 c
5 n » ] Z +Q

www.jamanshah.com

161

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
5•

, Š ` Z zgà ÔnÖçÖ àÒ Ü`×Ö]~ ] ¦ñ ¬Š ] Z|i ú7

6•

;à ÔnÖçÖ àÒ Ü`×Ö] Y ¬Š ( y xgŠÆ V z i úzŠ ) & Z +Î â

, ™ ZŠ Zn »‹ Z +
7•

³7] Z +z ¬Š ¸ Ìi úi Zˆ

8•

} g ‚ ªÔ N Z™³h
‰ÅÌm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â ZÐ y ZÆ™{ Ç M ÃÝñ
g z Z , Šg Z Œ
Û B; » Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â i x â Z L ZÃB; • ZŠ L Z { zž}Ð VñŠ M

, ™ ZŠ Z { Lt Qgz Z Og6z ZÆB; N !
B; V c
ZŠ™} Šg Z Œ
Û B; C ZÃB; N !
èÚ^nÏÖ] Ýçm oÖ] oÏß oÊ äÖ èÃne å„a Ü`×Ö]þ

ì ~z%{Lgz Z q
Z b§ÏZ c

ojfÎ… oÊ èÃne äÖ •‚q] oÞ] Ü`×Ö]þ
9•

w q Z ÃVÍßg z Z , ™ ` •
Û Vñ ¬Š › Z Z ~ x : { â gz Z + ÏÔŠ ~Ô Z ³x c
Z]
ûü

X , Š ½ÅÝ¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×Âx â Z/ ËÂ

‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ oF× ؑ ‚ÛvÚ Ù• æ‚@ÛvÚ h…^m
än× ä×Ö] l]çב æ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør ÜãÛñ^Ïe
ûü

www.jamanshah.com

162

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

[ !
V ZΊ

û [ ZŠ M z øZ •
Û z t £Z
¬6] Z| K ü

1•

¦ Ó ÷ 6gî àS ~ X ž N Z z™ Š Z Z » ÖW + Z ] Z| K

X ƒ u 0
™f »Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z
2•

k Zg z Z , ™•z c óz F
ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i x â Z™fzm {q
Z »ª
zŠ K Z

X , ™x È Z »®
 S Åy Z Ô M
 Z z™7ù •
á Ã¯È x ™Ž Ð
3•

ñ ¬Š g z Z ` •
Û Vñ ¬Š 6Xž , ™t @ ™ Z´ eg1 M ‚, Z c Vƒ Çg !
xâZ

X VƒÝ¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×Âx â Z [ Ø Z c
x ÙZ
4•

»…õÅ zz b æ ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â Z { ÷ñ ƒ D ™46uÅY ZÄd
¾
X N Z z™Š Z Z

5•

u|ŒÌm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i x â Z¦{ ÷‹Š ¸z1 ~ ] 5 çÆ Y !
¾z Ýñ
X , h ÂÃ] Zg¦Æ < õ z Z Ý> Z Î â gz Z , ™e
¬ggz Z
www.jamanshah.com

163

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
6•

~ k Z Â, ™x ª » ` •
Û Vñ ¬Š ñ Z'
~g ZË ‘
 z ¬Š › Z Z ¤
Z Ýñd
¾
X ǃg Ö Z » ¬Š Ì ZÐ k Z Ô Vƒ ï •
á g z¢

7•

¦ {÷ Ã ª
zŠ K Z ˆ Æ 5 ZŠ Z Å > 2i z â } t £ ~Š ã

X Og g » c ]¾ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z

8•

: Ð ä ™t ¤
~ t Z •
Û Æ Ìm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z ¦Ó ÷~ ¬Š …õz ÖW
X ì 4Ìg z Z *
™ÎÉ Ô N âÑ

ûü
‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ oF× ؑ ‚ÛvÚ Ù• æ‚@ÛvÚ h…^m
än× ä×Ö] l]çב æ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør ÜãÛñ^Ïe
ûü

www.jamanshah.com

164

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

[ !
V Zƒg Š

û [ ZŠ M z øZ •
Û { ”Z
¬ ~ óz H
z-ÌZ% ü

óz H
z - b§ÏZ Ôì @
ƒg ®Z » Zwz Z b
Å¿6ÏZgz Z ì Cƒ +
q
Z Åx »C
Ù

n k Z Ôì <
 gz Z ì ¦Ñ÷g z Z ]Š „q
Z Ìb ïè-èY ì +
q
Z ÌÅ
IX
‹Z6¦Ñ ÏZ èY Ôc e '7= g f » eøL 4Zp Šg z Z Ñ ¡ Ð Z

Ìt gz Z Ô • ñ M ~ŠáÝ ¬ x Z™Y 1z Zgz Z + Š y Çg )
} (} (Ð (Process)
 V ; Æ k Zì &„= g f »ŠÅÑé
d
è ZpÃ<
 klk Z ¿Žžì î*ÐOh!

› Ñz Z { z ì @
™ ZŠ Z ™™]Š „Õl<
 k Z Ž gz Z Ô • Cƒ Za { Š c
iVÃ
Ó gz Z Á

ì @
ƒi Z•
Û ugz¢Ð Ô ™

¦{ ÷~ 1• ñ ƒ y Ò ~ g
 Š q Z øZ •
Û z [ ZŠ M Ð ¹ 6q çñ k Z
X Vƒ @
™™f » y Z • C M ' !
Ž KÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z

1•

Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ

: â i x â Z¦{ ÷g » ZŽ ñ â •
Û «Š Ñz Z + Z= Û {žƒt -+
è

X n 0 ã !
Û Å] Z f k Zgz Zƒ ï •
Œ
á~
2•

~$
Z ÅÝ¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ`n׳³Â sy Z0
{i ¸ M »y Z • ›g Y Zzg c
¦ÑÎÅ óz H
z-

Ô• ›g Å «~ kZ Ô, ™Ð ¬Š ÏZ Ìx !Z » VÈg yZgzZ , ™Ð ¬Š ÅVÂä
Ý¡³³³ŠÖ]æ l]ç³³³×³³³’³³³Ö] ܳ³³`n׳³³Â

·w M z·
å i ¸ M »ÌgC
Ù ª{)zb ïÐ[c
~È{˜~Š •
á z~m

www.jamanshah.com

165

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

, ™Ð ¬Š ÅÙp~$
Z Åy Zg z Z Ô8 {Æ Z ³gz Z vÎÆ
3•

] ' Z Åy Zg z Z ]Š ÞÅV zŠ ZPy ZŽÆ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×Â@
å x â Z‰
Ü zÆ ~È {˜

y ZŽ L Z Åy ZŽž, ™™f » V î Õgz Z V ‹Åà³³³³`n׳³³³Â ä³³³³³³³³×³³³³Ö] é³³³³]ç³³³³×³³³³‘] Z0

ñ Y c
Z z™u 0
™f » y ZÐ gH c
Ý ¬ c
™ Z f Ë6§ñk Z Ô ‰~} g !
ÆV œ
X ì Y Z Ìgz Z Âñ Y Å ¬Šgz Z

4•

VƒŠ ~x c
ZÆ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ܳ`n׳ ò@[ M ~ Xžƒ ~Š •
ád
½Š Z Z ~ x c
Z, Z

V ⊠y ZèY Ô • Z ³x c
Z Ž ì x Zw]äd
½ðà c
óz H
z -~ x c
Z y Z gz Z

yŠ k Z6Ýñgz Z Ô • D ƒg ZgÍÎV =Š ‚
è Ìm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z} g ø
X ì x Zw *
™Ùp

5•

: â i x â Z¦{ ÷gè ït @ i ú«gzŠ ÚŠ AzŠ w z Z ‘

Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ

º Z Z{ Š ZP îS, ™ ` •
Û Vñ ¬ŠB‚Æ ~g Z izt ¤

Æ™ Z Š Z

Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än׳Â

Ö; µ y *
ZŽ]gz ZÝ¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ^Û`n× ·
@ z y úy ÇŠ ZPÝ¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×Âû Z Z{ Š ZP
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â

: â i x â Zgz Z Ô , ™ ¬Š ÅV Âä~$
Zg z Z Vìpc

Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n׳Â

X , ™x Ù Z ñ ¬ŠÐ
6•

VñÝÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i x â Z ¦{ ÷Ž , ™ÔŠ Ñ z Z + Z ¬ Š z i úi Z ˆ

Ð ~Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i x â Z q
è â Z z y Z úZ z g » Z g z Zƒ ï •
á ~ V zg • Yg z Z

X ñ 0
gZŒ
Û

www.jamanshah.com

166

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

[ !
V Zƒg !

û [ZŠ MzøZ•
Û zt £~KÆ]Š ÑzÅŠ ÑzZ ü

1•

Ü zÆ ]Š Ñz

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe DEÜnq†Ö] à_nŽÖ] àÚ ä×Ö^e ƒçÂ]
ànÛÖ^ÃÖ] oÊ ä×Ö] †‰ o× ^‘ç’ì ànÃÛq] äÖ•æ ‚@ÛvÚ o× ؑæ
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂànßÚçÛÖ]æ †’ÃÖ] oÖæ

LÁ Š ~ V â »Æ ` c
a¼ ƒ
 t ªÔ ³7#
Ö ‡ Z z y Z f RˆÆ k Z Ô ³7
ì I~ y » N ZŠ¼ ƒ
 ¹ !
g z Z ~ y » N !
Ö ‡ Z Ôì *
#
™ ZŠ Z ~ i Z z M z

2•

¬ŠB‚Æn » ] Z +™ V Z ~ Vð; z'
zgÆ c gÃa ˆ Æ k Z
X , ™ ZŠ Z ÔnÖçÖ àÒ Ü`×Ö]

3•

b§Å ¬Š ÃVð; L g L gÆ k Z ™ w Z e ~ à ÑÅ vg )
ËÆ yÃa
Ð s§Åa k Zn » ] Z +; ÔnÖçÖ àÒ Ü³`׳Ö]ñ ¬ŠŠ pgz Z N 5ÐB; L Z

X , ™ ZŠ Z
4•

g â Y ðÃc y â Z z ¡gz Z äsÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â Z¬ Ð ä ™_» a

X , ™t¤z y !
Û =Š îS
Œ
www.jamanshah.com

167

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
5•

ñ Y HŠgz »n »] Z +~ iZ%]Æ_Ìg

6•

Ô 7™™e c
C Z »ž¾ ™ƒ ¥ #Ð k Z Âñ ö | Š zŠ ª Ãa Z
g
 Vâ

ÌtgzZÔVƒ„g ö | Š zŠ™™ã !
Û z‘œ » Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â i x â Z¦{ ÷L Z
Œ

»n»] Z+Vâ Ôìg ¥|ŠzŠ^J
Z
 gzZƒçz!
ñö|ŠzŠÃaVâ ÌZ
 žì 4

¦{ ÷ îSÝ¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ`n׳³Â·w M‹Š ¸gzZ]Š X~aÐkZÔÇg ~g YŠgz

™ƒZ (
^gzZì k
y$
z b
™ƒ ï •
á ~| Š zŠÆ V â ›ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â ix â Z

X k ™™‘œ »Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×Âx â Z|ŠzŠtž¾ ÌtgzZì @
ƒ"
U
(gzZ Ô™
7•

š ™ñ Zß c
Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’³Ö] ܳ`n׳Ây Z0
{ u 0
Ìx *
Æ V”žì Z
 Z z6\ !

Ü`n׳Â

gzŠ k Z1Ô , ™ m?6Vñ *
Æ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ܳ`n׳Âò@[ M G™[
è ôZ c
Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’³Ö]

Ô~
å ug O Z‰Ôƒgz¢™f »Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z ~ w C Z ñ • Zžì xi Ñ~

Ð ò Z¤
ñ • ZÆ } 9zŠ zŠÆ Og x *
~ ]gß+ Z c
~Œ Z†Ô ~
å ug Ì Z
#
-G
ñ Z߉~ XVƒ Y • Z, Z c
å u@
~
å Ô~
å uŒ
å ‰ Ôƒ w ”» •
 'z èE.G
'

!
Æ™µÐ ò Z¤
ÌZÆÌm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â ZÃò Z¤
ñ • ZÆ š ™
G
2¢~
.E
{)z ~
å u®Ô ~
å uyŽ Ô ~
å uŠ ZlÔ ~
å uçE
å ug f 1 Z‰Ô ñ Y c
¯
äü³³³q†³³Ê ä³³³×³³Ö] س³r³³Â

: â i x â Z gz Z Y • Z Æ ] Ñ»0
z Z}
~ X Vƒ x *, Z c

Ô~
å u y o ‰ Ô ñ Y Å Ýq •
'
Ð V âzŠ Y • Z Æ Ìm†³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ŽÖ]

www.jamanshah.com

168

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

u 0
Ëzq
Z » x *
ª {)z ~
å u ~JÔ ~
å uyˆÔ ~
å u c
ºÔ~
å uk

Š~
å ugŠ ‡

X ñ Y Hï•
á Ð [ ØZÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z LZzq
ZgzZƒ[™Ð ] Z f
8•

Ý¡ŠÖ] än׳Â

•Z'
ZI4ZŠ^Ð ÏZgzZì ½ Z'
Z<
 tèYOgï•
á à ¬Š Ì~&Ìg

™ï‰
Ü zÆ 5ZŠ Z Å ÌZ% + ¢q Ôì ~gz¢ ´g ŠgÌ »n» ‹ Z+n kZ Ôì @
ƒ
X ³7
n»] Z+

9•

ÔnÖçÖ àÒ Ü`×Ö]ñ ¬Š~Z’Z ÂN YÚZ F
w !
¬Z
 Æa

xâZ<
 t Ô , Š hg™zŠ ÅVß !
6ugzZ N YÚZ F
w !
Q Ô, ™ ZŠ Zn» ] Z+;
äVrZžì "
U
Ð äÛu†Ö] ä³n׳±t GZ0£Ze
è Zzgž 6Ôì Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â i

: â ix â Z}g øž ànje]æƒ ä‰]… o×Âæ c
C™ M ÂÅ]g c
iÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z
Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’³Ö] ä³n׳Â

Ö; [ »gzZÔ‰( V‹a) ™zŠ~‚6Ô ZuÆ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â

» a ~0
e yiûÆ q
Z Âñ M ‰
Ü z » ¾Z F
Æ Vwy Z Z
 Ô‰™zŠ Ì6uÆ
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ

: â ix â Z { ÷*
ÎyiûÆkZƒà Zzs§N ZŠŽ «
N ZŠÔ, Š‘œ
X , Š‘œ»

10•

Ðn»] Z+e ÔnÖç³Ö à³Ò ܳ`׳Ö]ñ ¬Š ª`•
Û Vñ ¬Š Ì»ÌgÅ ðJ (
|ŠzŠ
X , ™i ¸ M

11•

än × Â

û ZZ
å {Š ZP~kZgzZ, ™Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n׳·w M ]
è äñ ¬Š~VÈg]ÅV”

k Z { z , Š Ãa u ZgpzZ½ŽgzZÔ , ™Ô'ägzZVâp~$
Z Å Ý¡³³³³ŠÖ]æ l]ç³³³³×³³³³’³³³³Ö]
www.jamanshah.com

169

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

{ - Z z ÅÝ¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än׳Âû Z Z
å { Š ZPgz Z Ô , Š™™‘œ » Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än׳Â] Ñ»x9

gz Zƒgz äzŠ !
M ~ *Š { g !
zŠ “
 i Ål¨ M Åy Zž, ™ ¬Š Ìà ^`n× ä׳Ö] é³]ç³×³‘ u 0
X } ™ Zg7 ÃV â â g Z]Æ ^`n× ä×Ö] é]çב u 0
{ - Z z™ƒ y ZŽ

12 •

ŠpøZ •
Ûƒ
 ˆ Æ k Z Ôì Cƒ Š4Æ + - Z z ã qzg lgz6Å a J
 r•Í

žc e *
™ lgz6b§k Z Å a J
 ã ZŽ Ð ‚n k Z Ô • D ƒ Z
¬ 6a
gz Z Ç ¶ Y ¯g • Y q
Z »Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷™ƒ Z ({ zžƒx¥Ð Z

6gî6f Ð „ w z Z ¯ zg Ãa ªÔ Ç ñ 0
Ãa]Š Þx £™ƒ y !
Û 6mÅ y Z
Œ
X c e *
™g » c äƒ y !
Û 6´ â
Œ

13 •

Dâ•
Û «Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â ix â Z¦{ ÷{ zì M»¼ŽžN Z™gz !
t ÃV”
}g øƒ
 t V î 0
ÔB; Ô @ M }ì k 0
} g v¼Ž g z Z Ô •

Ô¸ D J 7~ 1ºY { ij+ Š Ý ¬ q
ZÆ Å F
Ôì c
Š ä Ý ¡Š Ö ]æ l ]ç× ’ ³Ö ] ä³n× ³Â ‡ M

b {z Z
 ž ¶Å b§k Z lg z6Å a L Z ä ëž ì H y Ò § Z z ä VrZ

L Zg z Z ð7i ú«g zŠ Ô z™çz î Y Ôƒ _ â VYÐ í D â •
Û { z  @
™Ô{)z

¦{ ÷*™Ññ ÂÐð7i ú ?Z
 Ô z™ÔÐÌm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z { ÷

 Ô¢
Z
V Zb ?g z Z ÔÐ , ŠÄgnÆ Ÿ¶g/ £~g vÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â: â ix â Z
™ ¬Šˆ Æ i ú{ z Z
 Ô ï ŠÄgnÆ õÑO}! ¶g/ £Åk Z ë  @Y ä ™çz^ { z
~Š } Š ¶g= ä

Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³³Ö] ä³³³n׳³Â

Ññž @C ™ƒ lp¹  8 Š™ V Z ŸÆ

g z Z ì ; g ò Ð ]Š „ Y { v { z ¬ Š ä ë yŠ q
Z Ô å w © Zg ø t Ôì

www.jamanshah.com

170

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

랸 y . 6ë Ô ¶à ™ ZŠ Z i úgz Z çz ä k Z ñ C %g z Z ¸ ]gz¢b Ð Z

ž¸ ì g a Î 5 Zg ðÃëÔ Ç ñ Y I ¢gz Z y Z Z » k Z [ Z Ô 7Ç g Âb ä
Ìm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â

ØŠ â •
Û «ä

] Ñ» ñ Ññž ¹ä k Z Ô¸ ‰ V ¹ž Y 7 ä ëÔ Š
M^ { z
? Zƒ HQ ¹ä ëÔ å Š
h
b Ð

Ý ¡ ³Š Ö ] æ l ] ç ³× ³’ ³³Ö ] ä ³³³n × ³³Â

ÑñÌ` M b§Åizg Ô å H *
ƒž ¹ä k Z

ñ 3Š …b { z ä k ZˆÆ k Z Ô •

ÌÐ + - Z z { zž , ™g » b§k Z ÃV” L Z ëžì t Ñ » ™ Ãe
© k Z

6ë¿Žžì y â •
Û Ìt » y Zg z Z , ™6Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂÑñz ´ â L Zg ®Z { Š c
i
Æ Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i x â Z¦{ ÷ ÂÔ • D ™u|„ ( z ëì @
™y á 6

X ì @
ƒ n•
Û »\ !
V â *
™ Za ¢z y á(~ VßŠÆ V”~} g !

ûü
‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ oF× ؑ ‚ÛvÚ Ù• æ‚@ÛvÚ h…^m
än× ä×Ö] l]çב æ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør ÜãÛñ^Ïe
ûü

www.jamanshah.com

171

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

[ !
V Zƒ¾

EE
$
|
.
E
û [ ZŠ M z øZ •
Û z t £° áÌ
è Z%èè ü

gz Z Ô n
g 7w ì'Z'{ g f » ° á¾ £y Ç0
?Æ Vß Z z äƒ ] ¯~ g zŠ k Z

„Ð TÔ • f
 x »Ð : âêI ™
gz Z „ Z z6Ñ ð • Z ~ 5 ZŠ Z Å t £Æ k Z

 Zgz „Å ¿á Z z äƒ ] ¯èY Ôì C Y ƒ x ZwÐ ä Yƒ ¦Ñ) V
V
 Zg z
G ZŠ Z {)z 2 Œ
Û ] ª Ô N Y G ZŠ Z t £Æ k Z ¬ ž ì Az Z oÑt ~
I
ÕäM5! Vƒ ¹ !
¦Ñt
è £Ž) fÆ k ZQ Ô ñ Yƒ s ™+ Š A » k Zgz Z Ô N Y

k Z N Y ñ Z z™ ZŠ Z™} Š ]`
Z } i zggz Z i úmZQ N YK ZŠ Z {)z > ZÃi â

Æ GÌZ%vŠ gz Z óz <Q ñ Y H ZŠ Z { z ì @
ƒ » Ý b› g z q
Z » w â Æ

t ŸZ ¦ÑÆ V Ng Z z ¦ÑŽ Ôì ^
Y V
 Zg z脈 Æ k Z Ô N Y G ZŠ Z ] Y Zy
Z

X ƒ„6

ðÃt Ôì C Yƒ „V
 Zgz gz Z • C Y ~ŠÄg 6V l
t ¤ , q ~g ‚t V Œ 1

»x Z™Y f ð ‡´ *
ÑŠzÂ6V z q y Z w q¾ Ô Ç ¶ H »á Z z ä Y k Zž ø Î7

] Ãz ‹ â Îgž• Bn•
Û C Z *
C Ú Z ë V ; Ô ì ° » „ Ú Z n } g ø Ô ì9 •
Û

X • [ ZŠ M z øZ •
Û z t £HÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z Î
è g¨
è ~ \z½z

1•

ƒ s§Å‚ c g » k Zž Ns b§k ZÃk Z Âñ Y Vq 4
Ü z » ¿ÌËZ

Ôc e b Š s 6 f Cæ ( ~ y Î 0
V Œ )Ãk Z ª
www.jamanshah.com

172

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Vñ ¬Š { z VƒŠŽ ñvßæ c
ƒ ´d
Œ
Û Ž Ô Vƒ s§Å[ fxŠÆ k Z ª

ÌZ
 èY , ™ ÌŠg z »n » ] Z +B‚Æ w q Z vŠ gz Z Ô , ™ ] z ˆ Å ` •
Û

X • D ƒ { Š c
i y k ZÆ äƒ w J ¬Š Åk Zì Cƒ ~g ¤‰
Ü g6y ¨
Z
2•

V ˜ V ˜ ì Cƒh
‰ÅZ
•] ~ TÔ N ‹ SÃ ° á

G
G
ï
L ¢1ž @
Ô N h J0
» » k Z V ; zì @
ƒ {™ E
» #
Ö â Z Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â Z

X ì gŠ c
Ð Z u 0
x *
t [ ZŽ z w Z Î
3•

:âixâZ Z
 6(V âzŠ ³7™g @Z ~G c
³7‰
Ü z ~y
M ì e S‹z ˆ

Ð Zž @
Ôì @
ƒ ~gz¢ *
h J0
» x ZŠ » k Z6k Z ñ M u 0
x *
» Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سr³Â
X • Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z¦{ ÷} g ø ¸ž ñ Yƒx¥

4•

" 7V ; zì @M u 0
x *
» Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â Z¦{è ÷ÌV ˜ SÈ ZgzŠ

Xì Z
 Z z *
Yƒ} 9 ˆ6Vß Z zG
 g z Zá Z z
5•

wŠ c
6y !
in » ] Z + c
`•
Û Vñ ¬Š X{ z , g Z ¦
d
Œ
Û Æ è ÌŽ ‰
Ü zA

X Og ~g Y ~
6•

£zg Ë6§ñ, Z ¤
Z Ôì @
ƒ ~g ¤gz¢t ¤
6U
gzÆ ° áÔì z » ]¡ *
zg
u 0
cÝ¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³n׳³Âx¤x â ZÆ™ Z 9B‚Æ è\z½i Zˆ ™š Ãy Zp

y IZ ~t ¤
z ‰
Ü g Âñ Y c
Zð7š% » ËÐ ~ Ý¡³³³ŠÖ]æ l]ç³³³×³³³³’³³³³Ö] ܳ³³³`n׳³³³Â Y Zß
www.jamanshah.com

173

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

( ì 4 ƒ ™ f Ð 9
 o Å ° á¤
Z ) Ç A ̧ ñ » ¬ Š g z Z Ô Çƒ Z a Ì
6V Âñ Y H Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ܳ`nÖÅ Ö ; µ È *
Z Ž ™ f 6y Z Ž ì t È » 9
o

Ó] Z g $6} i » Æ ] Z g ˜Ô ƒ Ý¡ŠÖ]æ l]ç׳’³Ö] ܳ`nÖÅ Ö ; µ y Çg )
] Š Þ

XƒT
 r™ f » à`n× ä×Ö] é]çב V - Š Z P
7•

ñ ¬ Š ™ h Ž ~ : M à y Z ™ w ï Ð óB; V âz Š Æ ° á L Z Y ò‰

ñ Ñ ñ} Z ž • D ™ ¬ Š ™ z g z g g z Z • _ 7~ "
* Å kZ ` •
Û V
] Ñ»

Å k Z Â[ Z Ô ì [ ƒ Ág Ð * Š D ™ D ™ ¬ Š z g O Zt Ìm†³ŽÖ] äü³q†³³Ê 䳳׳Ö] سr³Â
XN â•
Û g Ö Z » ] äz #
Ö Ó~ $
Z K Z g z Z , ™ k F
6ª
q

8•

, ™~ "
*Å ° á ` •
Û Vñ ¬ Š ~ iZ%Æ \z ½

9•

x â Zg z Z ` •
Û Vñ ¬ ŠB‚Æ Z
•~ XKÐ Ë u { ÃÜŠ Z y Z 6ó

X ƒg Z Œ
Û Z »e
 †z ›ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i
10•

, Z ‰6`{) z ä ³Û u † Ö ] ä ³³n × ³Â k î ¤ 0 Z
å }Y ò‰Ð ~ } n ñ f
ä³×Ö] سr³Â

: â i x â Z î Sg z Z • ñ ƒ y Ò Z
•] ~ Xž¸ D Z z ™îÜŠ Z

Å ä Z Åg ~ì L Z c
~ óÐ Z g z Z å @
ƒg Z Œ
Û Z »•z #
Ö âZÅ

Ìm†ŽÖ] äü³³q†³Ê

X ¸ D ™¤z z S

www.jamanshah.com

174

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
11•

D
»n»] Z+z`•
Û Vñ¬ŠB‚ÆwqZvŠ »+ ¢q‰
Ü zDg @
Z~•ÃèÆ ö á

ÌÃkZÐä MÆ+¢qž @
Ôce *
™~"
*Å °ákZtgzZÔì ~gz¢Ì-7
Xƒ{Z
ü

12•

*
™]zˆÅn»]Z+B‚B‚Æg lZÐZì @
F
Z~•¿Ž yZgzŠÆS~•
¾™hJ0
» xZŠÐB;• ZŠV;zƒÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z™fV˜~SgzZce
X ÜÈ: u 0
x *
»yZÔ•x â ZÆäâ i}g v¸ž

13•

ñ¬ŠˆÆ kZ Ôì CY Å]zˆÅg;Z >gÎû%]‚™ÄgB; 6kZˆÆGŠ

Xì ~gz¢*
ZC
Ù Šg !
FÃn»] Z+gzZ ÔnÖçÖ àÒ Ü`×Ö] `•
ÛV
14•

{zgzZƒï•
á ] Z+B‚Æg lZ6y!
iA
 Âì @
Y ÑZ e ã 0
6kZˆÆGŠZ

ñYÅ ZŠ ZÐb§kZ

ØrÂæ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚@ÛvÚ oF× ؑ Ü`×Ö] DEl^ßÚçÛÖ]æ ànßÚçÛ×³Ö †³Ë³Æ] ܳ`׳Ö]þ
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør Ü`Ûñ@^Ïe Ü`q†Ê

15•

œC
Ù ž @
N YG ZŠ Z Ì}L{ åE˜>™PB‚ÆBÃ??â •
è
D
Xìg ({Z
ÃÃ ö ágzZìg @
ƒ™f »Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än×ÂÑñ
16•

c
gHˤ
Z V;z Ôì Cƒ ]zˆÅ] c
Mz wqZvŠ V˜ ~ ãZp•Ìgz Õz ìÎÌg
Ôì 4 Âñ Y c
Z z™Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n×·w M ·
å™
è fÐ ™ Z f

www.jamanshah.com

175

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Åy Zgz Z ñ Y c
Z z™Š Z Z » u 0
™fÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â i x â Z¦{ ÷ îSgz Z
X ñ Yƒ x È Z » oFÒ^fiæ oFÓe]æ ^Óe gz Z N Yñ 7] u Z zÆ Õgz Z A
17 •

•z cŠ Z ZÆ Äc>ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â i x â Zz¼ Ð ~ w â Æ ° á
D
æL°f { Š c
i Ð { Š c
i ~ T ñ Y ð ZÅg >+ Z ~ "
* Å ö ágz Z Ô ñ Y H
» ` zy

zg¼ñ ¬Š { Š c
iÐ { Š c
igz Zƒ Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³³Ö] ä³³³n׳³Âx â Z øZ •
Û z t £z Äc
X ƒx È Z

18 •

E
Æ ä â i L ZB‚Æ ¤S~ y Z N Y G w q ZŽ c [ Z Nw ‰ ZÆ öW á
X ñ Y ¿g ï •
á g¼ñ ¬Š z™f »Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂx â Z
ûü
‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ oF× ؑ ‚ÛvÚ Ù• æ‚@ÛvÚ h…^m
än× ä×Ö] l]çב æ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør ÜãÛñ^Ïe
ûü

www.jamanshah.com

176

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

[ !
V ZðŠa

û t £Z
¬6V zg Þ »g z Z V zg ZŒi ü

}• ÌøZ •
Û mºPÆ y Z1• D ƒ q
Ñ{ z Ì~ øZ •
Û ] ¹ !
Â, z

1•

» k Z1ì ; g} Š ÂV r !
c
ƒ ; g} Š Vª r !
Ž c
ƒŠ !M Ð }u6 } iŽ

gz Z ] ZŠ ‚ { z Ô , ™•z cÌm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³³Â: â ix â Z { ÷Ð Z} FZŽ Vª

>+ Z ËÃ`c
Vk Z c
Ô , ™t @ Ð s§ÅÌm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â ZÃÝñ
X ƒ ðƒÂ6x *
ÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z¦{ ÷ îSŽ , ™„~

2•

¦{ ÷Ð Z Ôƒ: VY ¾„ H{ zì ezq
Z » ã æ M Å {)z ] uK Z

Ô ñ Y H ZŠ Z > 2iz âÐ ~ k Z¬ªÆ , ™•z cÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â Z

X ǃ Z b
.
Þè ‡zt Q

3•

# Ž ,™x *
-E
y@î*G
Æ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â ix â Z ¦{ ÷Ãa ¬ Æ V zg â Y L Z

VÍß{Š c
iÐ {Š c
i~ÙpkZgzZN oÐ x ÈZ[pÃÙpkZgzZ,™wEZ~i *?
X ,Š •Ðs§ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z¦{ ÷Ã

4•

Ð

Ý¡³³³ŠÖ]æ l]ç³³³×³³³’³³³³Ö] ä³³³³³³³³n׳³³³Â

Ññ Vƒ ( gz Z Vƒ Ðg Z'
× Ýñ Ž

www.jamanshah.com

177

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

"C
Ù ƒÑÌ, z , ™: ñ~ [ ˆgz Z Ô , ™e
¬gÐ y Z Vƒá Z z ä ™›

pÔì Y™ ~g7 ]gz¢Ì]`
Z š Ð } i Å k Z { zžì h6g ZŒi » } i

X ì @
Yƒ ~N @
Ìgz Z h» k ZÐzz ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z¦{ ÷
5•

Ð ¬Š ÅÌm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³³Â: â i x â Z¦{ ÷i ¸ M » V âzŠ ð Z1 gz Z ð ÉÅ] u
X ,™

6•

b§Å™âq]Š Xq
Z ~ ~g Þ »gz Z Ô -™âÉ Ô -: ´ â » } i Ê p

Ì*
™x » c ä ™Ýq `{ Š c
iÐ { Š c
igz Z ǃ ]Š „Ìx »t Q Â, ™x »

X ÇV z™7ô âz{ Š c
iÐ { Š c
iÐ ~ k Zž ǃ ]Š „Ðzz k Z
7•

¬Š $
g z Z a ‰à Ç 7Z g z Zƒ Y Z *
ö *
îÔ , ™u|èŒB‚Æ V zg â Y L Z

¦
Ù *
C
g â 7Z g z Z , ™™™Ý ¡ Š Ö ] æ l ] ç × ’ Ö ] ä ³n × ³Â x â Z w â #
Ö }
Å y Zg z Z Ô , Š : J

g z Z , ™ { g 7 Z ™| 7i ú«g z Š ~ ] 5 çÆ |
 z•
Û zh
y
Ô ì 7ƒ
o

g z Z ñ M Ã: V Y „ y v Z (HC
Ù „ ì e , ™ ¿~ ] gßC
Ù 6} g 7 Z

H ´ â Zg øž , ™Ð +
 k ZÉ Ô ì ~ ¾{ Z
Þ , ™: Ð +
 kZ {g 7Z
Ð y vz œ„ +
 Å } g 7 ZÉ Ôƒ : V Y „ y v~ k Z ì e Ô ì L e
Ôƒ ~g7 „ zƒ è% Å\ M ÜÌ m † Ž Ö ] äü q † Ê ä × Ö ] Ø r ³Â ´ â } ÷ž , ™t ™ƒ òg z â

Î â {g 7Z Ô N â •
Û { Ç M Ð è% K Z = \ M Ô Vƒ L e *
™ Zg7 Ã k Z g z Z
c
y xgŠ Æ )z ׉ì 4 Âñ Y H~ y xg Š Æ V z i úz Š ª & Z ðÒ}Å Z

ì 4 *
™ { g 7 Z y xg ŠÆ ðg z Z zc
y xgŠ Æ Y (z [ f
www.jamanshah.com

178

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
8•

س³r³³Â

: â ix â Z ¦{ ÷sܧ { Åö ; gÐ Z ƒ } i" ðñ c
¦d
¾ðä
Z
X ì d.
Þ ‡t Âñ Y ~Š} Š } i¼ ¤
Z c ðŽ Ÿg Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö]

ûü
‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ oF× ؑ ‚ÛvÚ Ù• æ‚@ÛvÚ h…^m
än× ä×Ö] l]çב æ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør ÜãÛñ^Ïe
ûü

www.jamanshah.com

179

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

[ !
V ZƒgG

û [ ZŠ M z øZ •
Û z t £Z
¬6VÍß& ]g ˆ ü
1•

» { Š™x Zwz w 'ÆÌm†³ŽÖ] äü³q†³³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Zgz Z ´g~Š zu¦ÑÐÃ]g ˆK Z

Ô *
g â ~&
e ~ w Â\ *
Ô ~ i z0
Z {í f Ô ~g Z i !
ga Ô ^ z 5 }Ôì Z
 Z z ´g w ì

ó*
Á â Ô *
™: { Ç M Ãg Zh
y

Ð ÷ÕÆ w â L Z Ô ¢
7 Åw z Z™} Š w â ³*

~gz¢ ¢
: Z z Ãg Z0
»Š • † } n¤
Z } &
Z }Ô b Š : wŠ •gz Z Ô *
™: : Z z
ñ ŸgÐ VÇ Z'
y Z Z®Ôì ~gz¢ ƒÑ *
™: Z z Âì ™i1 F
Ôì

, Z ~ ]g c
i ‹ c
Z zg ‰èYì xi Ñ *
™[ A Z c Ìm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â ix â Z

X ðƒ ]g c
iÐzz Å ~È 0
ÅVßß Z 4 Z sÜÎžì ™f » V z`
@
2•

k Z Ôì ~gz¢ *
ƒ u 0
z 5» k Z ( ñ Y Å]g ˆÐ ñ âu C Z f T ) w â k Zg

ñ Ÿg sÜx »t gz Z Ô , ™]g ˆQ Ô Vƒ` Y G ZŠ ZŠ mZ t £zv Z t £Ð ~
X , ™c k Z Ôì h Z zB‚ÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z ñ ŸgŽ Þ S

3•

,™[ˆ (ZB‚ LZ » > 2iz âª,™u 0
ÃkZƒ «o »]g ˆÌŽˆÆkZ

z] c
Zzg‰Ô,Š™ ZŠ Z ~¢Ð ~¢ÃkZgzZÔì @
™[ ˆ]g ˆèq
Ñ•Jq
Z 6
www.jamanshah.com

180

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

@
Yƒ x Zž Z-z { z Â} ™ ZŠ Z ÁÌëgŠ q
Z Ð ~ âÁ â ¿Žžì ~ g
Š q Z
( Og pôÃÝñx ÓÑñ )ì
4•

£u 0
x *
»Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â Z { ÷6eg1M ‚6
zZÆ{)zy»Šg Z0
»Š c
vi
R
X N ZÏÃVPÆu 0
x *
c
}L׬Š Ìg0
ZÆ{)zy»ŠgzZÔN Z•~szw
5•

(Memos)i™ž @

Og: 6u 0
x *
Æ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] Ü`n× x9Ëx *
» {)z y »Š

• ï Š N 4- 7Z vßèY Ôì L g˜}
» äw" Ð ä M u 0
x *
6{)z
X ì g ¹ !
Ìx Z • Z V ˜žì xi Ñ *
Z z™k

’u 0
x *
6] â £, Z n k Z

6•

y »Š: Z izgg z Z , ™Ð Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â ix â Z ñ ¬Š b ¶ Z » vc
Lg â c
y »Š

gz Z ³7gz¢n » ]
è Z +gz Z ÔnÖç³Ö à³Ò ܳ`׳³Ö] ¬Š ‰
Ü z D ™È gz Z ‰
Ü zsÅ

X Çì g ~g Y™f Ð ä Z Ï~ *•
Û ]gzp7Z
7•

´ â » w â É Ô -: ´ â » w â Ê pÔ , ™ ZŠ Z b§Å ]Š „z ¦Ñ9 •
Û Ã]g ˆ

X -} ZÊ pgz Z -ÃÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z¦{ ÷
8•

y Zg z Z c Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â ix â Z «
è ™™} Š¼:¼ ÃV •‚á Z z ä M 6y »Š
X N Z z™ ¬Šgz¢n L Z c ]g c

9•

Ô , Šgz¢‘œ »Ìm†³³³³ŽÖ] äü³³³³³³q†³³³³Ê ä³³³³³³×³³³Ö] س³³r³³³³Â: â i x â Zà •Ënƒ ÌA: Z i zg

www.jamanshah.com

181

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

X Vƒ: VY „b kŠ { zì e , Šgz¢g !
Z ~ß Ân ƒ:: Z izg¤
q
Z
10 •

žì –J
V Œ Â~} g !
Æ xø{ gØ ¬ Ô Og w ìgz¢ » i ú‹ ‡z Zgz Z Z ³x c
Z
gDB‚Æ ( ä× Ö ] àÃ Ö )h
mz¯{ zƒ: VY Å „ ëgŠ q
Zì e} ™]g ˆ~ k ZŽ

Xì Z
 ñ » ~g Z i M wŠ ( } ™: Z}
) ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z ÷tèY Ô Çƒ
11 •

ðà ¶g Å k Z gz Z ƒ Š
œ ¬ ¹p ¤
Z ]g ˆw â žì ~ } g !
Æ { g Ø ¬ ¯ zg

÷¢
« oyŠ k Zg z Z ǃ ï •
á « o~ k ZèY z™: wßz Â} Š { gØ ¬ i zg ¿

X B: Ç !
¶g à Z z « o ƒ ~g z¢ *
™wßz¤
Z Ôì 'Z'Æh
mH
12 •

c ¬ŠÃŠpÆ™”yŠ k Z n k Zì Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â ix â Zg O Z ¯ zg- iè zg

X c e *
™•z

ûü
‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ oF× ؑ ‚ÛvÚ Ù• æ‚@ÛvÚ h…^m
än× ä×Ö] l]çב æ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør ÜãÛñ^Ïe
ûü

www.jamanshah.com

182

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

[ !
V ZÛÎ

û t £Z
¬6y Zf Z z } i 5 ü

Æ 4 Z ~Š Z ÐZ ‰1• D ƒZ
¬ b§Å V zuzŠ Ì6y Z ] ‚ Z z z t £] ¹ !
}• n
g mÐF
1•

ðÞ @
, ™kzu™™xi 5 »Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³³Â: â i x â ZÉ 7»‰
Ü z#
Ö ÓÊ p

X ƒ: [ ‚g Z » {)z Õc
„ŠžðŠ Ô ]Øg } ð Z'¹ Ü Z
2•

@
ƒÝqÐ {)z L¦Ñ)Ž ì @
ƒ ï•
á Ì… { z~ kZ • î Š • Z 9Ž #
Ö Ó
t ~ ~™â¤
Z n ÏZ Ô • x Zwt ÂÔì {)z LÑZz äƒ wßzÐ Œ§ Z i !
‰Ôì

cDÆVß Zz• e L Z V Œ = ä Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³³Â] Ñ» ñ Ññžƒ+

ì 7^
Y ~™âÅ#
Ö Óš ¸zÝ ª:gz Ôì CYƒ ^
Y kzutQ ÂÔì H] ë
3•

( Z ðÞ @
Og w ì » Az Ÿg ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z¦{ ÷~gñZÆ~™â
X ƒI *
7ZŽ ñ Yƒ: x »

4•

: …¸ LЙf u 0
Æ Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳Ö] س³r³³ÂÀñ Ññy ZgzŠÆ ] 5z^] K Z

X N ¯ w ©Ãn » ] Z +gz Z Ô Vƒ
www.jamanshah.com

183

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

[ !
V Zƒ,

û øZ •
Û z t £Z
¬6y !
öz y ¶ ü

1•

] ZŠ ¢ C Z f Ô Ogt ‚ÃÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â ix â Z ñ Ÿg sÜ+
 ~ ¶ Š ]úŠ

ì xi Ñ [ A ZÐ nZ¾Z z

2•

›gz Z t £z bcÆ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â i x â Z¦{ ÷~ À˜y !
ög z Z y ¶
X , ™x¯gz¢6& ¡z

3•

Ðs§ÅkZÆ™ ZŠ ZÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â: â ix â Ziè ú«gzŠ~"
*Åy!
öLZy¶
X}™ ZŠ Zn»]Z+ì ÔnÖçÖ àÒ Ü`×Ö] ñ¬ŠÐs§Å: {IZ]ÆkZgzZ
4•

q ðÃ~ {)z Z ½žì xi Ñ Ð Z n k Z Ôì @
™g ®Z 6y !
ö6gîåy ¶

6y !
ö1Ô „ Çã Ây vÃ+
 qzg Åy ¶Ð k ZèY Ôƒ: èÅè)z ‘z x Zw

x Zw b§ÏZ Ô 7^
Y b ŠC
Ù i Ãy ¶‰ Ô Çƒ Z
¬ Ìx`
» OÆ k Z #
Ö ª iz'
X ƒ w '1ƒ: VY { Š ‚ „ Hì e *
3n k Z Ôì x`
Z („ Ú Z Ì*
î

5•

Ô w â z y Y Å y !
ö‰
Ü z Ú Z Ôì @
ƒ y¶ » Ë ‰
Ü z A y¶
Ìm†³ŽÖ] äü³³q†³Ê 䳳׳³Ö] س³r³³Â

: â i x â Z ¦ { ÷ k 0Æ k Z q C
Ù kñ *z ] ³
www.jamanshah.com

184

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

h„ ( Zgz Zì 'Z'Æ ä ™ ìÐ Û {Š p ì~ k Zgz Zì Cƒ â Z Å
X ì Ì6y !
ö

ûü
‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ oF× ؑ ‚ÛvÚ Ù• æ‚@ÛvÚ h…^m
än× ä×Ö] l]çב æ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør ÜãÛñ^Ïe
ûü

www.jamanshah.com

185

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

[ !
V Zƒg V Z

û [ ZŠ M z øZ •
Û z t £Z
¬6] Zg ˜ ü

t £‰1• ï •
á 'Z'] Zg ˜~ Xž • , Z F{ Š c
i ~ t £vŠžœ
X • D ƒZ
¬6y Z6gî~Š ZÐZ

1•

u 0
gz Z *
™D» ÓK Z c ðŽ Ÿg ÅÌm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â: â i x â Z¦{ ÷L Z
X ì x g ðZŠ

2•

) ÌÃi Z z M Å ] Zg- i Æ Ü Æ ] Zg ˜ž ì ¬èY Og w ì » { Š6L Z

*
Y 7J
xø*
ÌÒpÅw E ZÆ ] Zg ˜c e *
Y 7J
 ( Vñø*
) V zŠ%
X ì *
™c Ÿg ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z L ZÐ Z1ì ¦Ñ¬Â, zt Ôc e

3•

gz Z Ðn » ] Z + ƒ : ‰
Ü z Ú Z¤
Z Ô , ™Ð ¬Š i ¸ M » x »C
Ù ~ ~g ZŠ : {gñ Z

~!Ôì *
å K zg Ôì -0

Í NM }Ô , ™Ð x *
Æ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â: â i x â Z { ÷
{)z {)z Ôì R »
4•

ƒï•
á ~ ¬Šž}ÌÃV z (gz Z , Š ¬» ¬Š 7Z ÂOg *
3Z
 t ‚Æ V”
X B Zð7n »] Z +•„û%zŠ q
Zì e ~ ¬Šgz Z N Y

www.jamanshah.com

186

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
5•

{ Š Zg Z » ä å *
3Ø6c
{)z { Šg i c
î ö c
N ¯ {)z le ·ðÃÌZ
 ~y

V z (gz Z V”Ô N å ™} Šg Z Œ
Û i * c
‘œ » Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â: â ix â Z { ÷Ð Z ƒ

~gz¢t Ôì ‘œ c
i * Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â: â i x â Z¦{ ÷~ y ` MžN C Ã

Å i * c
‘œpÔ , ™w E Z Ãk Z „ ~ yÉ , ™ï •
á ÃVÍßÆC
Ù !
ž7

Ô ³7gz¢n »] Z +g z Z ÔnÖçÖ àÒ Ü`×Ö] ¬Š™Öçz !
6ä 3g z Z Ôc e *
ƒ+

¬Šg z Z™f » Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ] Ñ» ñ Ññ Âq
ZÐ k Z Ô , ™„~: { I ZÐ ZQ

ì g Cƒ Za ›Ô Ïì g Cƒ Ì& ¡~ Vß Z z y} g ‚ „B‚ Ô Ïì g Cƒ

6•

{ Šß M vÎÅ y Z Ð zz Å wŽ é~ *Š Y g {g z Z • D ƒ { Z z6Ñ Š%6gîx ¬

x â Z ¦{ ÷L Zgz Z wj â ´ Š ÃV zŠ% L Z ] Zg ˜¤
Z ~ yn k Z • C Yƒ
y • g C ÑŠzÂs§Å ‡ M L Zg z Z • g î Š kgŠ »›ÅÌm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i

: â i x â Z { ÷Ð äƒ u 0
™f ~ ygz Z Ôì L g yj*™
å Øgz1 ~

äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â

X ì Sg Ú6yx™ÃÅ Ìm†ŽÖ]
7•

Ôì 4 ƒ: VY » „ Å 6 { zì e ñ Y 1™mº{ # q
Z c ]Š „~ y¤
Z
} ™: w â 0
k¼ »} # k Z™ M ðÃ~ˆž @
Ôƒ C Z f y{ zªÆ

u 0
x *
}N Y ñ Î]ÃÆ Ìm†³ŽÖ] äü³q†³³Ê 䳳׳Ö] سr³Â: â i x â Z¦{ ÷~} # k Z
l]ç³×³’³Ö] ܳ`n׳³Â

ò@[ M ñ ; £zg c
Ôƒ u 0
D‚ N
g ðà c
Ô ñ Y c
Ι Z•]gzp

-‘
è ~} # k Zgz Zì @Y| (k¼µ ˆ Z ~ k Z ÂÔ Vƒk


z £Å Ý¡³³³³³³³³³³³³ŠÖ]æ
www.jamanshah.com

187

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

ÂB ™ ¬ Š B | 7< ⊠p Ô B ™ ~g Z Š Z ³™Ö „ : { I Z c
™ï] Z g ˜P
Xì YZ „¹
8•

Å Vzq Ëgz Z Ø6…ž NÑŠ ¢t 7Z gz Z , Š (FÅ w 'ÀZ ÃVzŠ%

X ì ]gz¢ÅVzqqz w 'É 7]gz¢
9•

Za cÅ]Š „~ yžc eÐ Z Ôì C Y| (g z Z ~g ZŠ) f6~ç ƒ { g Z z M ¤
ZŠ%
zÂs§Å›ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z { ÷ñ O Å1 I6Ïg Z z M Ê%Ô} ™

:„
 gŠ Š%¤
Z Ô Ç} Š™„
 gŠg z¢Ð Z;»Š% ÂÔì g C™{ Š â M 6¬Šgz Z Ô ñ ÑŠ

u 0
g z Z *Z— 0
Å ~ç Ç} Š ä ™: CŠ c
iB‚Æ ~ç Ð Z ;» k Z  ǃ Ì

Ó4 Å + Š g z Z Ô ì ‰
Ü ¤ Å h¸ Ç Ç g g6 6ä qu å Ð Z g ZŠ™

X ì (Super-massy)
10 •

~g ZŠ) f Å]gú*
îÃ: {I Z Z½{ À 0
gz ZOgp Ò»„
 •z ]g Ó~ ã Šgpñ â Z
X σ {$
ZŽt ‚ÆÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ: â ix â Z¦{ ÷{ z6ä™s ÜÆkZgz ZÔì

11 •

äüq†Ê ä×Ö] سr³Â

: â ix â Z { ÷i ú«gzŠ {zž, ™ï•
á t~] Ñ©Æ{%izg LZ] Zg˜

»yZÔVƒ‚'ä~$
ZÃyZž,™ ¬Š¹Z™| 7
t@» ^`n× ä×Ö] é]çב u 0
{-ZzÅ Ìm†ŽÖ]
Å4Z~ ~z*Š z ´Š ] )Ô BŠ ~¢#
Ö Ó~$
Z Å®¤LZ {z ÔƒŠ !
M u 0
y

}ŠôZz »®¤7ZgzZÔ,™ËÂÐ yZ~VE.6gzZ3â 5Å4ZÔN åi *
ó ó o³ß%Æ] o³³i‚³n‰ ^³³mL L,™ŠgzB‚B‚ƬŠgzZÔ,™n²»ä™iÃÂKZ™

www.jamanshah.com

188

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

ƒ iÂC
Ù Â ³ 7û% 3 1 3 ™Äg u ~ } >ˆ Æ i ú «g z Š Š g Ì t
X Ïñ Y
12 •

[ » u 0
x *
»XÔ ‰Ì{nu 0
Z ÅÌm†³³ŽÖ] äü³³³³q†³³Ê ä³³³³×³³Ö] س³³r³³³Â: â i x â Z { ÷
q
I
× »XÔ å ^³`n׳ 䳳׳Ö] é³]ç³×³³‘ ( { z { g ) ! !
~ „ ‚t g z Z Ôì ~³àklå£g!g Z'
Ô , ™ ZŠ Z i út @ Åy ZÑ
 Å| $
c
-‘
è žc eÃ] Zg ˜Ô ‰ˆ 0

Þ S w ™z
 Û i Z ˆ i út ( Ð K~ w q Z ë& ) ì b§ÅËÂi úK

 FÅ T
³7] Z +tû%216™Ägu~} >Q Ô ñ Y Å ZŠ ZÆ™<

l]ç×’Ö] Ü`n× Üñ^ÏÖ] ^`nì^e ^`q†Ê ØrÂæ oiŸçÚæ oi‚n‰ oF׳ ] س‘ ܳ`׳Ö]ZZ
X X Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂÝ¡ŠÖ]æ

Ô Ï N Y ƒ i] )] g z Z Ç } Š à Ug ¯6V - — Å V ¶ Fã q z g ¿t

mºc ] Z g ˜¿t èY Ô , ™: Š% ¿t Ô c e *
™x È Z » i * Å y Z Q
Æ \ M L Lžc e *
™ ¬ Š ¸ Ìc ^ ³³³` n × ³Â ä ³³³³× ³³Ö ] é ³³] ç ³³× ³³‘ 6u 0
k Zg z Z Ô ì
~$
Z 6Ô Zu L Z { z Ô ƒ ~ ¢! Z i Z » V ÅŠ Æ ð ¸ x¤Æ \ M ð ¸ } g \

Qžƒ Š !M b §k Z { g !
z Š y » \ M Ô Vƒ k
5
g ¼~ ¢™ = ` @» V Âä
Æ ð ¸ L Zå å \ M Ô ð Z]
½ p: Ô ð Z ]
: Ô ]‹ ð Ã: Ô ƒ §ð Ã:

( } M ) ' • g lpt ‚k
i
13 •

c
IÐ ð¯ ú¤
Z n k Z ì Yò ÂB ï ‰
Ü z ] Z g ˜Ð ~g Z Š : { g ñ Z

~ ¢ Ã Š °C
Ù Í Â , ™ •z c ¬ Š ‚ q
Z ~ ‰
Ü z ËÆ y Š cÃ ] Z g

Z Æ ™ Z Š Z i ú «g z Š ~ k Z g z Z c e *
q
ƒ„q
Z ‰
Ü z 1 Ï B 0
www.jamanshah.com

189

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

ñ Ññgz Z • g f7„n » ] Z +‰
Ü z ¹ !
gz Z , ™ ¬Š à Z z ÔnÖçÖ àÒ Ü³`׳Ö] û%
X ì b§ÅÐ –6ä Î *
™~g Z izt ¤

Æ™Š c
 rÆ ] Ñ»
T

14 •

ï~ : M c
Vƒ q
Ñ~ ] ¬ ½ Z ÌZ
 { zžì n•
Û Ì6] Zg ˜¿» & ¡

Ã] Zg ˜vŠ s§ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â : â i_g Z z L Zn ƒ A Dz =§ ” Â$

Å y Z Ô , ™ {™ E
» x™ gz Z ] *
ˆ Z Æ y Z Ô , ™ Za › Å y Z Ô N Z z™zá

y Òi § »ËÂi ú c
™9 ²~ { Çg !
Åy Z c ] )iÔ , ™™f » è¤
X ,™

ûü
‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ oF× ؑ ‚ÛvÚ Ù• æ‚@ÛvÚ h…^m
än× ä×Ö] l]çב æ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør ÜãÛñ^Ïe
ûü

www.jamanshah.com

190

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

[ !
V ZÞ Z

û [ ZŠ M z øZ •
Û z t £Z
¬6x «
] ZŠ ‚ ü

P Å k Z Ô • D ƒZ
¬ t £° Ÿ Z¼ Ì{ z ´Æ t £{ gÃè¸*6x «
‹ ZŠ ‚

) f Åy Z n k Z Ôì ̸g ° Ÿ Z q
Z » y Zžìt zz q
ZÐ ~ X• ] ; Ž z
X Vƒ @
™7] ; Ž z¼ Åk Z Ô • D Y| (øZ •
Û z t £g z Z V c
g ZŠ

1•

6] ZŠ ‚ët £¼Æ y Zð *
Æ äƒ_g Z z » Ü׉æ ä´ ³Ö•æ ä³n׳ 䳳׳Ö] o³×³‘Y m
Zgzu§ *Š

gzŠ } g øt c
ÍÔì ¬» Z}
¬» Ü׉æ ä´ ³Ö•æ ä³n׳ 䳳׳Ö] o³×³‘ Y m
Zgzuèa Ô • D ƒZ
¬
gZŒ
Û B‚Æ: •
á Vv Zô Zß !
{ z ǃt zgŽ Zg øB‚Æ y Z Ô • Z}
T
 *
~¢ q

: c
ä â ZuzŠ ðì» \ !
èYì á
{ Š c
i9 •
Û 6z Z } g ø » x © Z zgz Z Ô Ç ñ 0

~ â U
äZg z Z Ô • xõÆ w z Z ÐzgŠ ] ZŠ ‚ Ôì n•
Û®
 ¤ Z Å + - Z z 6Š Ñz Z ä â

¿Ð ñ6x Zwz w ' ñ ƒ ñ â •
Û Æ y Z Ãx «
] ZŠ ‚ n k Z Ô • n
g w
Ü׉æ ä´ Ö•æ än× ä×Ö] o׳‘

wÎgz Z}
q
Z ǃg Ñx`
ZC
Ù zŠ » y Z6ä ™ ã â •
Û *
èY Ôc e *

X ÏA ~C
Ù zŠ ÌZwn k Z Ô x`
» ã â •
Û *
Å- Z z bZuzŠ Ô x`
» ã â •
Û *
Å

2•

X • D ƒZ
¬Ðð *
Æ äƒ r ÆFt £¼

k Z ž • … â n k Z vß Ã ] â © Z Æ g ZŠu Æ bD ~ x Z ¸Z ]
Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³³Ö] ܳ³`n׳³Â

Ö; µ F gz Z Ôì Cƒ ( =
 ) g *Š Å F 6u Æ
www.jamanshah.com

191

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

6Ô ZuÆ Ì m † Ž Ö ] äü ³q † Ê ä ³× ³Ö ] Ø ³r ³Â : â i x â Z ¦{ ÷~ g z Š k Z ( =
 ) g *Š Å

» 6¬Æ y Z 6] Z Š ‚ ÌA
 Â D ƒ Ì: ã q z g èš ov Š Æ y Z ¤
Z ì

k Z Ô • ¸ Ì} ÒúÆ e
 ™z z ª
 ‚g ÒÇ Â V Œ 1 å n•
Û z ~g z ¢

~#
Ö Óx ªÆ y Z Ô *
™] ¾ Å y Z Ô *
™ q nZz®
 ¤ Z Ô *
™] ³Å y Z n

ìZ
 Z z ´g ì ‡›Ð ‚ Z g Ð y Z g z Z *
™ ¬ Š ~ hÆ y Z Ô *
™Š æ

c#
Ö Ók Z n k Z Ô Ï ñ B #
Ö Ó ÇÅ ] Z Š ‚ #
Ö Ó Å „ { ÷k Z

7Z Ô ´g #Š Ð V 7Š g z Z 4z Š Ð V 2z Š Æ y Z Ô x g g » 6ä ™g • y Y

ë Z L Z Ô *
ƒq
Ñ~ V ÅŠ g z Z V äÆ y Z Ô *
™ë Z •
Û Æ ™g » ] ¸~ Š Z •
Û Z

Ô • øZ •
Û t » 6¬Æ y Z g z Z *
™ { g tÐ y Z ~ { )z { Ò ~ Š •
á }V h
V ƒ @
™n²Ð ,Z g f n k Z Ô • 6y Š ¤
Å ] Z Š ‚Ž

3•

èY Ô • t £Æ y Z ~ y Š ¤
Å ] Z Š ‚ ÌÐ ð *
Æ ä ƒ y !
$- Z z
~ Š ~¢ q ~ îÏ<X\ K' Z g Å| $
: e ä ¿q
 Zž ì ~ u Ñ Š e
Z zg

Ž ) { g 5 Z i úg z Z Ô G w q Z v Š Æ îÏ<X\ K™ Y V ; z Ô Z ƒ ] g c

 ¤g z Z
ä ³³× ³Ö ] Ø ³r ³Â

] Ñ » { ÷  Z ƒ s æÐ v Zzz ‹ g c
iQ g z Z Å Z Š Z ( ì ¿m {

•çÃÖ^e •çÃÖ^e Ôn‘æ ]L L åt { z c
â•
Û ¿Ž » ~ z y

u Å Gg z Z * Š ä Ì m † Ž Ö ] äü q † Ê

ó ó •çÃÖ^e

ó ó• D â •
Û ¤z Å ®
 ¤ Z Å + - Z z ®»ëž c
â•
Û û% & L L
äü ³³³q † ³³Ê ä ³³³× ³Ö ] Ø ³³r ³³Â

: â i { ÷Ç- Z z Âì h Z (Ú Z » + - Z z g Õx ¬ q
Z Z

Ô Çƒ h Z (H » Ì m † Ž Ö ]

Å y Z Ô I: J
s Z6] !
ùñƒ G «Æ yZ *
™#
Ö }
ÅyZ »? yâ •
Û Æ yZ
www.jamanshah.com

192

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

¬J
] Z f Å y Z ] !
Ð g ZŠ™} g øèY ) Ô *
hgx » ߧ { Å Ñz ] ³

»Š Ñz Z *
™èZg *
o Âá ™Ws™ƒ nZg *
- Z zèY ) *
™]g c
i èÔ ( ì C Y

] 5 ç ë Z Æ yÔ b Š ‘œÐ s§Å y Z Ô *
™ ¬Š ~ hÆ y Z Ô ( ì @
ƒ n•
Û

Æ - Z z nº Z Ô )zg Âá Æ x Z • Z z [ Ø Z% x *
» y Z ðä
Z Ô ¢
ñ Zg Å y Z ~
X • *
™ ZŠ Z V Œ t £X

4•

Šæ Åy Z Ô *
™·g, }• D ƒZ
¬ t £‰Ð á ZjÆ ~g ZŠ¸g ª ã p¸g
¤z Ã0
i •
Û L Z ä kî ¤0 Z
å ¦Ô *
ƒq
Ñy Y z wŠ/ ~õÄŠ Æ y Z Ô *

gz Z V ˜ ƒ *
™7~ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â : â i x â Z Ó Çg !
 q ðÃÌZ
~
 ž ¶ð â •
Û
ì yâ•
Û » „ \ Mž *
™n²Ìt V ; z b ŠW Z z

z™§ { k 0
Å ~g ZŠ¸g ÅV zg ZŠ¸g ý ÜÓÚ^u…] ]çב/

} Šô Z z » Ï Z ì á
¸g Zg ø Ð \ M Ð b §q
Z Ô • g Õ „ Ä ì e ë

XNâ•
Û ð Z zg ~
 q ~÷ž Vƒ @
™n²™
$
ŠE
0Z
å ¦ ä V rZ  ðƒ 7gŠ Âq
Z 7Zž • ˜ » ¦ q
Z öA Z sg ¬
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â

: â i x â Z } g ø } Z Å n²g z Z HX 8 Z . _Æ ¤z Å k î ¤

x â Z 7Z ˆ Æ k Z Ô ì Ð \ M ~g ø Ž N â •
Ûe
 ¬g Å ~ g Z Š ¸g k Z \ M

V # »ž c
â•
Û ~ Ÿ Ák- â ä V rZ Â ð ƒ ] g c
i ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â: â i

! Âä ë Ô ð â •
Û «g ä ë Â ð M ÂV # V # Ô ~ Š ä ë Âì BÚV #
H Ô ì ŒR Œ
Û C Z = Ìä ] Z Š ‚ ?LÔ ì 3g p Ò » ~ g Z Š ¸g k Z ‰
Ü z

w ìt L»ƒ ì g ™B‚ } g ø ?Ž ì @Y H u|¸ Ð V z g Z Š ¸g

X • ì gg ¦
ù i z g ‘
 } g øžì cM Ì
www.jamanshah.com

193

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
5•

, z • D ƒZ
¬ t £¼ 6] ZŠ ‚ ÌÐ wÅŠ •
Û x¤g z Z ¿Š q
ZÆ y Z0
{

) f ƒ » y Z0
{ L Z { z Z
 1ì n•
Û *
™e
×Ô *
™~Šg^ Ô *
™]¾Åx¤C
Ù Â

C Y| (gz Z Ì Z ƒ vg )
ðà » y Z0
{ „ L Z x¤{ z ¤
Z Ôì C Y| (gz Z ~g ZŠ

@
Y| (k
VÅÑ ht » k Z ƒ_g Z z »g *Š ÅVÍg )
Ô r »FÔ x â Z C Z { zQ Ôì
Å- Z z Ô 1 áÐut ‚ » - Z z ä V> ª~ /Å w ‚ õ 0
ž • x¤{ zt ì
@
zg Ã

^³`n× ä³×³Ö] l]ç³×³‘

{ - Z z { ç Ô c
Š w ïÐ y~ ‚Ô c
Š äƒ: Ìq
Ñ~ @D

X ~ 7*
™g ( Z Õ™hg

{zJ
 ` M Ô • D ƒ b§Å ~g Y w q ä â i VÐwz w q Ô èâ t ‚Æ x â Z

ÃÝ¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ`n׳³Âx¤x â Z Ô • ì gN ŠÐ V\ M Zƒ @
ƒk
5
q ¸zÚ ™‹ u Z z

Ãà`n× 䳳׳Ö] é³]ç³×³‘ V- Š ZŠ K Z ~ x •
á § Z i !
Ô • ì gN Š ñƒ D hg+ i Å b „ Z z f

Åy Z … HÔ • ì g zg² M Æ ypx •
á ð/ 0
¬Š á – Ô • ì gN Š Z ³s z^
?ì Ìk ˆ Z » è¤

Æ y Zá Z z y Z 0
{Æ y Z ÌQ1Ô¸ x¤} (¹ Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ä³³n׳š ™Ó ÷

Ž ] ZŠ ‚ Ôì c
Š hgB‚ Ìä VJ Zžì Ý ¬t » "
¾Åx¤k Z1Ô¸B‚

Ð ~g ZŠ™$
K ZÉ Ô • ì g } Š HèŠ ZŠ ™hg Ë Zƒ @
zg Ì{ z Ô • D BŠ Ñz Z
Å y Z ÔÃä zg ypÆ y Z ÔÃÕ Å y ZÉ Ô • ì g ™† Ÿ Z h
'
× ~ VÅŠ Æ y Z

yŠ k Z { z ¤
ZpÔì @
ƒÄŠ ÂVƒ: q
Ñ~ÄŠ „
 zŠ Z
 Ô B7̼ Ãð Ë
ÌÐ ß wY » „
 zŠ Ôì @
ƒ k\Z { Š c
i ¹ Â, Š™ q zÑ *
o Ì]ä¡

? ǃ ~g ¸ Hß » k Z ÂÔì @
ƒ ~g ¸
www.jamanshah.com

194

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

ì gg Z ¦
Ï0
i Ū
f ] ZŠ ‚ ` Mžì Zw ÅVƒ k
gz Z Vñ`
L Zžì t |

ì g 3ð ¨~ Vð¥
ãÆ V- g ZŠ™$
ëgz Z Ô ; g 7¹ !
t•
Û »¦gz Z äZ Ô •
Æ g ZŠu x¤ L Z Ôì ‰
Ü z Ì[ Z Vƒ &~ Ôì 7Ñ Z z % ï ðÃgz Z •

ëw i Z *™{ z Â, ™~g Z izt ¤
Ð #
Ö Z0

gz Z 4â ° çÅV ƒ— ‚™¤
6VñŠ

Ð, Š â •
Û s ç™ ÎÐJ
ÆVzg ZŠ™$

• ‡^e ojŠÓ• äeçi †+ …^e ‚‘
6•

èY Ô • D ƒZ
¬6] ZŠ ‚ t £Æ y Z ÌÐzz Å äƒ { y Š ] ³Æ ] ZŠ ‚

¸g q
ZB‚Æ 4 Z { z ì ðƒ ` ¹ ~ hð~ }Ñ ç ` M ] ³Ž Å ] ZŠ ‚

Ù n¾w ¾z ®Ô w â z ª
C
zŠ Ô w ) z ŒÐ ] ZŠ ‚ :gz Ôì Ð ð *
Æ äƒ

¾y x ™ äZ + F
d
÷Z ^
Ã6V zÇ dZ ÌQ 1Ô • Ð M ¹ vß~ A ç

Š Ñz Ztž Ô • D ™Ð á ZjÆ ©7Ð zz C Z f ÂÔ • D ™x Z • Z » ] ZŠ ‚

w q Zg ø1Ô • g ZŠ muÆ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â : â ix â Zgz Z • Ü׉æ ä´ Ö•æ än× ä×Ö] o׳‘wÎg
ìH
4E
7
5G
V Z w Y: ] Z f ~0
z Z V 0
`Vu} åE

Å VˆL Z x Z ¸Z Ž … T 7Ã] Z f Å ÏZ Ôì „gƒ ] ³~g ø Ð zz ÅT

™vß s fggz Z S
gz Zg ZŠ™$
6y Zgz Z • C Y¤
~ Vk vŪ
 f '™7g Š
Ð y Z™Ì ~ VñŠÆ WZ èíL Z ëžì ‰
Ü z Ì[ Z n k Z Ô • D Yƒ
ì ðƒx •
á g^ß Zg f L Z y

, ™ Za ‚ Zg

www.jamanshah.com

195

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
7•

V z (èY Ô • t £Ð ¹ Æ y Z ÌÐ ð *
ž äƒ Š •
Û + F
ÃÆ y Z0
{

Æ VÍg )
Ô ñ Y Hx Z • Z » ] ZŠ ñ•
Û Æ y Zgz Z » y Zžì @
ƒt hAz Z » VÍg )

Zžì ¬t  ƒÑÔì L g @
¤
ƒ ] ³" [Š Z" gz Z Ôì Q] ³Ð x Z • Z z [Š Z

zŠ *
™¿6k Z gz Z ’Ð g ¨{ Š c
i Âì @
™] !
k& Z ðÃ{ z gz Z ì Z (~ /ðÃ

ì @
Yƒ n•
Û Ð b§

ì Å b & ZŠp] Z &
] !
{ zèY D 1

] ZŠ ‚ È Z0
{gz Zì n•
Ûq
Z ÌzÅ¬Æ V z (gz Zì Z (~ /Ñ Z zìQ D 2
¦Ó ÷ª• Ç_g Z z} g øŠ pÃÐ ƒ
 Ð p ÒÆ/~

{Z
Ã „ Zg ø ~ k Z • D â •
Û ¼Ž { zžì Ìt gz Z Ô • Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سr³Â : â ix â Z

Æ y Z 6] ZŠ ‚ n k Z Ôì ð zy

u Å Gz *Š ~ zÅ x © Z Æ y Z gz Z Ôì

X ì Az Z n•
Û *
™ q Ž gÐ y Zgz Z *
™¿6] â © Z
8•

sÜÔì ] ³ÎÅ] ZŠ ‚ì á
hq
Z » y ZÐ wÅ äƒ ] ZŠ ‚‹ ³îL<Ez

Ôì @
ƒ n•
Û *
™] ³Å k Zƒ ] ³Z
 ñq c
] Z f Ž g z Z Ôì Ð zz Å ] Z f ÏZ
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â

: â i x â Z ¦{ ÷y Z0
{ ´ â L Z Ì{ zžc eÃ] ZŠ ‚ n k Z

: Š !
, i úú Æ ËÔ , ™: ~zc Å ËC
'
Ù ~ + Š § ñ Z Ô F] ³¯
 !
c

Ôì - 7i úúÆ ¾ž B™x¥Æ™n²Ð *Š z + Š “gå Z z L ZÉ Ô , ™

+ Š è´ â É ì Y Y H7ÝqÐ ¿C
Ù + ŠèY Ôì *
™Ýq + Š Ð ¾

ÇÅ ÏZ ƒ ¬0 » T Q Ôì *
™ ÇÅ ¾ž ì ~g z¢ Þ 7 Ð *Š z
www.jamanshah.com

196

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

• Ât gz Z Ôì • ÂÅ ]Š ( *
qu~ VñŠÆ })} k
Z Ôì n•
Û®
 ¤Z z
ðÃÐ ~ VÍßÆ y Z0
{ dZ‰Ôì • ÂÅy Z0
{} g7 É 7~Š ZÐZ Å k Z

X ì @
ƒ WOÐ k Z y Z0
{ Zg7 Â} ™•
w S
¤
ZŠ •
Û
9•

• ì g} Š } :] ZŠ ‚ È =Š Ô , ™« ™Å©žì Ìt n•
Ûq
Z6] ZŠ ‚
• 7~g vV Ã
Ó ~g vt Ô z™« ™ÅV ³K Z 7t •
Û ðÃ~¦)gz Z¦ž

k Z Ôì n•
Û 6?« ™Å ÓÅy Z Ôì 1 Àä V- Š Z i Ñ ~ V z y} g vÉ

"m
: ® Å V z :~h
mÃV ÇÅ y Z 1} 7*
ƒ O»ì e ~ á $
Æ
Ìt 6¦)Ôì n•
Û 6VÍß ?« ™Å+ ŠÆ y Zgz Z « ™Å} Š6Æ y Z Ô b Š

ñ Y ï] i Y Z¤
Zƒ 4ZŠ ] i Y Z%~ yÆ y ZÆ6_Æ ] ZŠ ‚ž 7^
Y

w E Z : { y zg 0
Z Æ ] ZŠ ‚ž ©Ôì x Zw6k Z Ì9 ŠOŠ ZOŠ Z ™ Y ~ y Â
Šp *
X Ð ÃÅ V z)ÃV z q y Z Ôì x Zw6k Z *
™ÃÌ6Và'á Z z äƒ
x â Z Ó Çg !
Ã] ZŠ ‚Šp6ä ™„ Z z6Ñ ~ lg z6ÅV@gz Z Ôì9 •
Û Ì» ] ZŠ ‚
ËÂi ú~} g !
Æ º gÆ V@Ô Ç} 7*
ƒ {$
ZŽ ~Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør : â i

~gz¢ ¢
ê ~y
M Ð Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â : â ix â Z { ÷) g fÆ ËÂw q ZvŠgz Z
Ô • _g Z z Æ V- Š Z i Ñ] Å ] Ñ» Ž • { z _g Z z ÝZ Æ V¸y ZèY Ôì

X ì 7^
Y ¦

Ù *
C
™ê Z (%Æ ñ Zgg z Z ¬Æ y Z

10 •

ƒ c 6k Z Ð g Ø g z i g z Z ì e l
Z (» ¶ Š ½Ã V Y ± · M

Æ g˜ Ë d
Œ
Û Æ y c~ y c ½ ¦Ñ à ] Z g ˜ Ô ì „ g
Ôì ðƒ ~½ Ð ¦Ñ ‡ ¢ ½ Å g z Š { Š Ž ñ 1 Ô ì Y Y 5 V ;

www.jamanshah.com

197

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

C™ { Šß M Ã VE ZŠ ‚ • ó Å V zŠ%) ì @
7*
YC
Ù !
Ð yà ` L g 7{ Š6
G w Jb à S
™ wÈÃV zg Š dZ gz Z ì î Š ÀÃ] Ñ ì } 'Ä~'•

{)z óZ e gz Z ÔZ
Z`
Ôá ‚g ã â zg Ô w z *
Ô ~z K( Å ]Š „z y M Œ
Û Ô• D Y
ð ÌÅ ÓðZŠgz Zg ZŠ™Ôì C Yƒ Za e
Š â ñ O Å+
 q zg Ô • f
we

zÂ6\ Z ågz Z ] Zg- i Ô VÎ ]! Zu c™ˆ (Seductive) ñ O Å ð Y Zgz Z
œ ° } âgz Z Ôì C Yƒ Za é ZpÅp
› Y Z ñ OÆ “
 Y Z Ôì C Yƒ iÃ%

*Š ! fÔ • 5yƒ%Æ ½h
]
ÏZ-^
Y *
Ð V z¦)Æ VE ZŠ ‚Š .x *
gz Z ~g )Ñgz Z C)" *Š ! fŠp6k Z ì HÝq¼ Ž Ð V Z²Ð ~Š Z i M ä
Ð g0
Z • C Y ¤
~ V¹ ¹ Ü Z ~ ¸ŽèY Ôì _ƒ t¾~ 3Æ } z D

™ 6k Z „ gp g ZŠ% Q gz Z Ô • C Yƒ ã b§ Å lÑ ðƒ ~vg z Z ?Å

gzY Z ‚Ã V¸ K Z Ô BÈ: Ã] c
Z z g ã Z0
{ K Z ] ZŠ ‚ n k Z Ô • D Yƒ
zL
Þ £z g
Š q Z Ãgz Z *™y M Œ
Û }Ô ½¦Ñ Ì{ z g z Z , Š ½g0
ZÆ V z y
Ã~Š Z i ¦q
Z 7Z vŠ ]gz Ô J
u Å " 7t Ü Z z w q Z Ãgz Z Õ Ã

7~ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â : â ix â Zg !
gŠÀÆ™gë¤

~x Z²ZÆä™á ZjÆVzg ZŠ™$

Ak
zŠ Z b
ÅV>Ê Ñz Z ~g øž å c
â•
Û ä Ü׉æ ä´ Ö•æ än× ä×Ö] o׳‘x™ Zg—Ô Ç ñ Y H

X ÏA k
zŠ ÌZwÅ ~g ZŠ™$
g z Z Ô Ï

û lg Z ¦
q
Z ü

g ¨g z Z vÎ~ ð Ë\ M Lž Vƒ L e *
™ lg Z ¦
Ð V¸Å ] ZŠ ‚ V Œ ~
?ì Hx £ »\ M gz Z ?• V Ã
Ó Å¾\ M ?• yÃ\ Mž , ™

www.jamanshah.com

198

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ý¡³ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ³`n׳³Â

yZ0
{u 0
Â+-ZzÇgzZ•+ -Zz~C
Ù ªtÔ•+-ZzÆ\ MŽt

Å\ M Ô • V Ã
Ó Å Ü׉æ ä´ ³Ö•æ ä³n׳ 䳳׳Ö] o³×³‘x™ Zg—É 7Š Ñz Z Ŧx ¬ q
Z \ M Ô •

~g v] ³~g vÔì  â Z Å4 Z Ï0
it Ô • ^`n× ä×Ö] é]ç³×³‘ ! ! =¬• { - Z z Ç
k Z3 Z éZ}
\ M ¤
Z Ôì  â Z Å ^`n× ä×Ö] é]ç³×³‘ ! ! =¬•ƒ
 t { Š6Zg vÔ Ó

Æ y Z Àg z Z ?ÏN 3Šì Hà ^³`n׳ 䳳׳Ö] é³]糳׳³‘ ! ! =¬•À ÂÏ, ™ ì~
?ÏN YÐì¾t ‚

• ÂÐ Vƒ { Šß M Ð „
 •Å V zÑŠV z)} n } g v¤
Z ! Og Š c
t

7I Ì9 Š { n ‘Zg vÐ ] Ðg z Z Ï, ™{ Š6Ð ?^³`n× 䳳׳Ö] é³]ç³×³‘ ! ! =¬
Ð + â Š Ñz Z K Z Ý¡ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ`n׳Ây Z0
{ u 0
Zg 7 Z
 ? Ï î Y V ¹ ?Q Ô Ï, ™

?Ï î Y { g .
Þ ‡Æ ä 3Šì£ ?  Ç} Š™g ï Z

, Zq
Z mZg vÉ Ô Çá 7Fâ ðà » k Z Ïz™ÌŽž• 7űx ¬ ðÃ\ M
g ‡z z ] ³} g vn k Z Ôì — Ð ] Ñ» Ôì i ŸÐ =¬ Ž ì Ð y Z0
{

" gz Z »g ZŠ™Æ \ M Ôì h Z zg ‡z » Ý¡ŠÖ]æ l]ç³×³’³Ö] ܳ`n׳Ây Z0
{ u 0
} g ‚B‚Æ

g %g ZŠ™, Z n k Z Ôì @
ƒ WZ6Ý¡ŠÖ]æ l]ç׳’³Ö] ܳ`n׳Ây Z0
{ u 0
ô Z z š » V C ZŠ Z
X ƒx *
] ZŠ ‚y Z0
$
{Ðzz ÅTz™[ A ZÐ ] § i§gz Z

Å êÏ K g k Z Ô ì Ï0
i Åå å q
 Z Ð M Q Ô ì Å y Š g e Ï0
i t
Æ +y
M z A z Z g z Z Ô Ç } 7*
ƒ { qÑ Ð y Z 0
{ u 0Ô Ï A ~ $
Z Z w

: 3 Z g ð Ã Z ÎÆ 3g z Z Ç } Š ™g ï Z Ð ä C Z »y Z 0
{ Z g ‚ Z
 t‚
? Ïz ™ HQ Â Çì g
ñ¡
 Z } g ‚ g z Z Ã } n L Z Ô z™ « ™ Å Ó g z Z ] ³ K Z
www.jamanshah.com

199

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

} g ‚g z Z Ô , ™g \ »^ ³` n × Â ä ³³× ³Ö ] é ³] ç ³× ³‘ ! ! = ¬• ÀžÅg u 0
Ú Z Ãy $

7t »Ô ì e ~g øtž N â •
Û t ‚Æ Ý ¡ ³Š Ö ] æ l ] ç ³× ³’ ³Ö ] Ü ³` n × ³³Â y Z 0
{ u 0

*
3Š ™0 e Å ^ ` n × Â ä × Ö ] é ³] ç ³× ³‘ = ¬• »É ƒ e Å \ !
V â L Z ?ž 9 Š
Z ~ V Íß äZ ~ g z Š k Z Ô ì *
q
0
Ãx £ — Æ g ‡z g z Z ÑK Z g z Z Ô ì

' » y Z Ô ì ; g N Š b § Å V - ƒÆ È Ã ] Z Š ‚ È Z 0
{ Ž ì ¡ h $

» ] ZŠ ‚ Ô , Š 5 ~ u { ~ >
Þ q
Z Ñg z Z ] ³ ~g ‚ Å ] Z Š ‚ ÂV ºŠ Å kñ *
z ] ³Å y Z g z Z B a â “
 ÍÐ V- A Å y Z N Y 8 y p
Ô ì c
Šg Z Œ
Û Ï Z I Z »ä v Z èY Ô -à ì Z ³Æ = ª y Z Ô , Š 1

X •y M Œ
Û “g Z z „ \ M

^`n× ä×Ö] Ý¡‰

*%[ » É Ô ì — Ð V z g jx £ » \ M Ô -Ãx £ L Z \ M

e Å Ü × ‰ æ ä´ Ö • æ ä ³n × ³Â ä ³× ³Ö ] o ³× ³‘ x™ Z g — ?g z Z ‰e Å Ñ q
Z { zèY Ô ì — Ð
Ô • { - Z z Å \ M { z Ô ‰7^ ³` n × Â ä ³× ³Ö ] é ³] ç ³× ³‘ = ° Z Y û Z > ¦ { - Z z Å y Z Ô ƒ
K Z Ô g Z Š ™ L Z ™™Ãx £ Ï Z g z Z Ô z ™³5 Z g Æ Ï0
i K Z ™™Ãx £ Ï Z

X z ™g ( Z Ð Z g z Z õx £ » ÓK Z Ô ] ³

™0 ~Š Z i Ñ
å g z Z Ôƒg { 0
i ™ 0 ~ Š Z i Ñ
å Ô ƒ ~Š Z i Ñ
å É Ô ƒ 7Å ±x ¬ ?

7• Z ð à ŠV z z D } g vž ǃ 7
 ˜ Ú Z x • Z Z g v: g z Ô î Y Ð * Š

g z Z + FãÔ + F
†g z Z + F
q
$
Z Ï0
i ~ g ‚ à Z z ä ƒ »: q
Z g z Z σ
Ô Ç n } Š ] • ð Ã: Ô Ç n ™ lg \ ð Ã: σ *
gZ¦
~ ªu *
f Z
e

Ô Ç ñ C Z »V Z 0
{ C Z „ : g z Z
Z g z Z Ô ³ *
q
™ « ™ K Z Ð ÌZ ž V ƒ ; g ™ { Ç M ~ n Ï Z
www.jamanshah.com

200

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

¦{ ÷r Æ y Z0
{ L Z gz Z : â i ´ â L Zž @
zg Z ¦
Ï0
i b§Å ~Š Z i Ñ

XN â•
Û kCõñƒ ë e K Z »{ zgz Z Ô î Yƒzy

ut ‚Æ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ

ûü
‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ oF× ؑ ‚ÛvÚ Ù• æ‚@ÛvÚ h…^m
än× ä×Ö] l]çב æ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør ÜãÛñ^Ïe
ûü

www.jamanshah.com

201

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›
Ôn× ä×Ö] l]çב æ Ôq†Ê ä×Ö] Ør Üm†Ò ŸçÚ ^m
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

û ]g c
iz o ng S Á q Z ü

[ !
V Z•

žì ¿‚yÃ{ zžì @
ƒ ¸ w ZΪ » Ìm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â Ô‹g c
i È QÒ Z
 ™Ýq sÑ »]g c
M
i Å Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â ¦{ ÷] Ñ»Š °L Z ëÐ T

?•

gîDŽ Vƒ ; gÉw q ZP ~Ã7
è Æ mÅ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â Ô‹g c
iÈQ

´Š gz Z e
Z@ Ô ]g c
ièÑªÆ Ô • M
 àJ
 w2Ã ]g c
i È ‡ ”6

ëÐ , Š ¬Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â )“g Z z z ´ â Žžƒ { Š Zg Z å t ~ +
g z Z Ôƒ ð É Zg

Æ 2x ³k Z Ô} 7¢
: VY w ñ„ ¿ #Å *Š ~g7 ì e Ð , ™¿6k Z

~[ Zpݬc
~g ZË Ý ¬ Ô ñ Y { g xzøÐ ]g c
i Å´ â L Z y ¨
Zžì e*
ˆ

[ ZpÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â : â ix â Z‹g c
iž @
ƒ7t•
Û ðÃ~VâzŠyZgzZÔσ]g c
igz¢
c
Š
â•
Û ~ Tž • t Z]Æ g
u k Z ÌtèY Ôì b§Å ~g ZË Âƒ Ì~

oÞœ… ‚ÏÊ Ý^ßÛÖ] oÊ oÞœ… àÚ/'ž å

ì ¬ Š ~ ~g ZË UC
Ù ªä k Z c
Íì ¬ Š ~’…ä Tž

û ]g c
i ñ Z'i ú ü

n kZ Ô Š
–7i § » k Z1Ôì Š
–~ Ã FÐ Z Ôì Ì Z ¹ Åi úk Z
X c
0
7Ãw2ŠŽ z !
Æ ä ™ ZŠ ZÐ Z ä ] Z|F

www.jamanshah.com

202

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Yƒ „
 g Š ù³ Âì 7„
 g Š i § » q ËJ
Z
 ž V ƒ @
™ n²~
V rZž V ƒ } Y ~ Ε , Z vß V z %ž V ƒ YÈÐ ¢ ~ ?ì

c
0Ã ( ] g c
i Å Çè[ 8 ) Š Z% w2Ð zz Å 5 Z Š Z ÚÅ i ú Ï Z ä
Ýq³g z Z , ™ Z Š Z Ð i § 9Ð Z \ M Ô ì Ð ~ ] !
ê i út g z Z Ô ì

kZ Ôì B
g x £ » çz c k Z/ ¯ ú ª Ô ì / ¯ ú) l » i úk Z Ô , ™
X V ƒ @
™n²i § »/ ¯ ú¬ n

û / ¯ úi § ü

Ô ì *
™ Z Š Z i ú«g z Š ˆ Æ k Z ì *
™çz Q Ô ì *
™/ ¯ ú+
/ <¬
E
Ôû% q
Z þҨŠZ [ 'f ú Z •Ôû% 3 4 v Z ƒ •{ g Έ Æ £ > g Î~ «gC
Ù
, ™] z ˆÅv Z N Zû% 7 0 ™| 7û%q
Z k Ü Z [ 'f úZ •

û%P 6x ! Z Ô ì *
™ Z Š Z b §Å ð¯ úi ú ¹ !
t

ì *
™ ¬ Št ˆ Æ k Z Ô ³ 7ä×Ö^e Ÿ] éçÎ Ÿæ Ùçu Ÿ
†ËÇm Ÿ äÞ^Ê l^ßÚçÛÖ] æ ànßÚçÛÖ] ÄnÛq hçÞƒæ oeçÞƒ oÖ†ËÆ] …^ËÆ ^m ˆmˆ³Â ^³m
kÞ] Ÿ] hçÞ„Ö]
 J Å q JÅ/ ÂÅá Z z ä ™/  b §k Z ä Ü׉æ ä´ Ö•æ än׳ ä³×³Ö] o³×³‘x™ Z g —
, ™ Z Š Z ] g c
i ñ Z'
Ë Â¯ úˆ Æ k Z Ô ì ~ Š

û Ë Â¯ ú ü

@
ƒ ï q » Ì Z ~ (¹ g z Z ~ g z¢¹ *
™ Øg z Z x È Z c í w q Z ]

X ì Cƒ e
 Š Ã Z { Š c
i âZ ñ Y H Ø A ~ k Z Ô ì
www.jamanshah.com

203

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

| 7ð¯ ú«g zŠ g z Zì @
©
™ ³™g â B; ? g Z- Š gz Zì ÞZÐ ’ òŠ M q
Z }

ñ YƒC
Ù !
Є
 zÅ V z i ú" òŠ M Ð k Zžì 4tp ¤
Z Ð " 7: Ôì

Æ k Z Ô Çƒ: w ”» ] Z +½ Z@ Zg z Z Ô Çn 0
: ÃVŽ gŠ dZg z Z ÇÆ i ú1Ô Ç

Æ ™<c
Æ ™çz Ôì ; k ]mºc i úÔì ÞZ à ð¿ðÃ~ « £
q Ë} (gz Zì @
™ØªÔì @w Ð x Z • Z Ãi úñ Y Ôì @
Î Òp6k ]

g ZD
k
Ù Ð i úà Z z¬ e
Š Ã Z Åk Z ÂÔì @
™ ZŠ Z i úÐ »§ —g z Z ð;Ô q íz

X Vƒ q{ zì *
™ Hx È Z c ˯ ú¬ n k Z Ô Ïƒ { Š c
i
1•

C M ] Zg Ž ˆ Æ ä g ¦
yŠÆ áªÔc e *
™Ð ] Zg Å| $
x È Z » i úk Z

- è‘
 ] Zg ~Š b§k Zgz Z Ôì ~z¢ - 7' Zg &Ái Z ÁÃi úk ZèY Ôì


ZC
Ù ~ yŠgz Z ] Zg k Zgz Z Ôì g ZŠuÅV  Zg] ª ó ó oÖ^n×Ö] 鳂³n‰L LŽ σ

_g Z z} g ø- ¯ zggz Z- ‘
è gz Z Ôì @

ƒ y ¶»Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â : â i “g Z z L Z

X ì mºÐÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør : â i è
2•

Å k Z Ð TÔ • f
Äg Ì{ i zg ~ V âŠg e y Z- g z Z ] ZÔ| $
áv߉
X • D Y| (] *
k ZÆ ! x »g z Z Ôì C Y| (e
Š Ã Z

3•

» H» { Š ‚Ôc e *
™mºk ]q
Z c Ìm†³ŽÖ] äü³q†³³Ê 䳳׳Ö] سr³Â y â i x â Z/ mºw q Z

, Z ª 5w â Ð Z Ôì 4 ƒ C8
g Ôì 4 ƒ k ] » g5¤
Z gz Z ƒ k ]

Ð b§ ¦Ñ w ” » ¶g T Ôƒ ZŠ Z > 2i z â » T ñ Y 1 Ð V¦

www.jamanshah.com

204

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

V # ~g ø 6z ZÆ ó} g ø ì @
ƒ – • _ 7ÃVñ *
¤zÆ Y òƒ„
 gŠ

ª Ôì Å ZŠ Z ‘
 ¯ úw ‚ : e ä ëB‚Æ „k Zžì t zz mZ b Š w Z e „

c ]Š „Ô¸ n
g ™ ¯ { ZÍgz Z ¶‚ » ]Š „J
w ‚ : e { z Ãk ]mºq
Z
k Z ¬ Ð k Zƒ *
™ q zÑ˯ ú] Zg Tì 4 ƒ { ( 8
g »gŠ e Å ä ™

b§hZ Ã0 ™Q ™ðŠ Ð {)z 0 ™¬ ª Ô , ™C
Ù ¤ Ð Vð; L Z Ãk ]
Ô ñ Yƒ ~g Y ã 0
68 gC
Ù Æ k ZžN · ã 0
b§k Z6k Zû%&Q Ô , Š w ï
c Òp· M Ô , Š Î {)z ÒpÐ Z ˆ Æ k Z B ™ÈÐ ZÆ ™C
Ù ¤ b§k Z

i§+ Š ðÃÔ • ‘t Ôì Cƒ ï •
á [ ZѪÔZ ~ X• D ƒ w E Z'
× A6
X N ÎÒpÅ
4•

ÌÐ Z Ô Og c ]Š „Ž Ð ~ y Z Ô • ë Ì]Š „Ó Š =& i úñ Y c
Ÿ
X å HC
Ù ¤Ãk ]‰Ô B™C
Ù ¤

5•

vŠ ðà c
ì 4 ƒ ÄÅ Ë ¿ { n k Z Ôì Cƒ Ì]g z¢Å Ä~ i úk Z

@
ƒ ~gz¢¹ *
™] ³Å ]Š „‹ !
™B™C
Ù ¤ ÌÐ Z Ô 7`wðà ƒ Ä
Ãi ú ñ Y gz Z Ÿc e ¦ 7? Ÿ} 9} 9Ð Z ƒ ÌðÃì e ÄÔì

@
™7x Z • Z » V z q h Z z Ð ]Š „¿Ž c e ´g ™ V Z Ð x Z • Z gz Z [Š Z
žOgŠ c
] !
t Ôì @Yƒ e*
w ”»ÑÝZÆ ]Š „c k Z

ó óŠ Z%" [Š Z" ''Š Z% !
[Š Z !
LL

¯ ä 3 j
j
¯ Z ½ Ø6c e È Ð \
Z ¯ ~ V ⊠& y Z ' 6 •

www.jamanshah.com

205

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

‹g c
i Ð V\ M Xc e *
™ Ì6ÌÐ ( ]Ñ I ) Y Z zŠ i Z øZ •
Û ] !

Ô ~z K Ô} ™« ™ÅV\ M y Zì L e *
™Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê 䳳׳Ö] سr³Â : â i { ÷ÇÔ

~n çÆ Z ½ì ~gz¢ ÈÐ { ó ~'
C
Ù } ™: ‘ÃVƒ óÐ {)z Ôg M Ï~z
Ð , Ž È *
žì c
Š 2…™ 3#gz Z K zg ÅŽ ä Ý¡ŠÖ]æ l]ç׳’³Ö] ä³³n׳ Ý> Z÷ Z

…~ ˯ úŸì C Yƒ ÁÐ V î Z ½µ%gz Zì C Y| (e
 Š Ã Z Å ]Š „

X c e *
™¿? Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än× Ý> Z÷ Z <

7•

™J Z ˆ Æ W { g !
ñ h ‚ ã ½ˆ Æ ] Zg SŠ M Q Âñ Y ƒ ] Zg Å| $
Z

] Z +çz z <È ZgzŠgz Z Ô} ™<n ™ÌŽ Ï Óg Z c
F
v
<Q Ô} ™çz¬

ƒ *
™w E Z {)zD ¤
Z Ôá X k ] { À 0
{ z <i Z ˆ ÔÇ g ~g Y Šgz »n »

} ™Ì¬Št y Zg zŠÆ <Ô} ŠÄgB‚Æ k ]Æ™C
Ù ¤ÃyŠ ÌÐ Z
àm†`_jÛÖ] àÚ oß×Ãq]æ àne]çjÖ] àÚ oß×Ãq] Ü`×Ö]
ì - 7n »‹ Z +ˆ Æ k Z
8•

} ™: ZŠ Z 6( + Z Ëgz Z } ™ ZŠ Z ~ ð Ëgz Z ] ïž ì ~gz¢ c ˯ ú
á Z e h ÂÃð;i Z z M vŠ ðÃV ˜

ËÆ y c
~ öÔ} ™: ZŠ Z ~ } # ˪Ôñ 7y • M k
ižì t oÑ ~uzŠ
} ™ ZŠ Z6¿Å} #

9•

Z9 6k Z Z
 ™ w Ð x Z • Z Ã {)z Ÿ ã 6]Š „ x £ Z

www.jamanshah.com

206

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

1Ôì @
ƒ ° » b ŠÈxssÜÃVÍßÆ '
Z'
L ZèY ñ Ñ O WÒ> Ug ¯ ƒ
Šgz »n » ] Z +~ y Zg zŠ k Zgz Zì @
ƒ *
™7xsñ O { >7xsà Çè´ â

X ì g ~g Y6y !
i
10 •

} ™g l Z b§k Zû% 70 , ÂÇ gu~} >Z

X ñ Yƒ Z 9c ËÂi úQgz Zñ 7änÖ] hçi] æ oe… ä×Ö]†ËÇj‰]
11 •

/ ËÂÃi úk Zžìti § »" 7Æ k Zì Cƒ «gzŠ i út

LZce
 Z@ Ô
è ~ž} ™ ZŠ ZÐ +
 ÅÌm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør : â ix â Z

y !
i} Lt Vƒ L e ]g c
igz Z‚ Zg Vƒ @
™ËÂÐ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä³×³Ö] سr³Â : â i “g Z z
G
À
5. &ì Cƒ ´g +
 sÜ~ wŠ Ô D ƒ *
™7ZŠ Z 6
r™Èº Z v Z ˆ Æ +
 ÿLG
( Bà ) :Z { gά Ð ƒ
 ì @Y H ZŠ Z Ã ði úž 6} ™ q zÑÃi úB‚Æ

i úk Z n k Z N ZC
Ù Šû%Îq
ZÃ} Lk Z Âq6} Lk Z Z
 ì *
™ q zÑ

X ì @
ƒ ~g z¢ ´g~B; N ZŠ Ã Ä~

Q Âñ Yƒ åû%Ît Z
 ˆÆ k Z ( û% 100 ) ànÃjŠÞ Õ^³m]æ ‚³fÃ³Þ Õ^³m]

g Š >gΈ Æ k Z , ™åJ
ànÖ^–Ö]æ³Ð ½]†’Ö] ^Þ‚â ]ªÔ , ™åÐ M

~ q Ãg N Y M ~ q Ãg™Èº Zv ZˆÆ k Z B| 7û%] ‚Ã^³ßÖˆ³Þ]^³³Þ]ª

V Œ gz Z N Y M : Z z ~ x ªQ ³7û% 7 å‚Ûve æ Ün¿ÃÖ] oe… á^vf‰

ª, ™ ZŠ Zû% 7 ÄÅ} >g z Z N Y- ~} >™| 7å‚Ûu àÛÖ ä×Ö] ÄÛ‰

£{ gÎÔì - 7Ì«g ~uzŠ b§ÏZ ³7û% 7 å‚Ûve æ o×ÃÖ] oe… á^vf‰
ànÃjŠÞ Õ^m]æ ‚fÃÞ Õ^m]~
www.jamanshah.com

207

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

‚u] ä×Ö] ç³a سΪmÜ Z { gÎ c
³7g Š{ gÎˆÆ k Zì *
™å™| 7û%Î
g Š >gΪì *
™† Ÿ Z » ] ¦~ˆ Æ k Z ³7û%] ‚³7Ž Ð ~ y Z

gz Z , ™] z ˆÅ ó ó ÔnÖçÖ àÒ Ü³`׳Ö]L Lª ` •
Û V Y ¬ Š ~ ¬ Šg z Z , ™ ¬ Š ˆ Æ
Æ k Z , ™ ZŠ Zû%: e J
y
M D @‚ÛvÚ Ù•æ ‚@Û³v³Ú h… ^³m)n »] Z +~y
M
[ Z N Y - ~ { >ˆ Ug ¯Æ xsgz Z¾, ™åëg k Z b§Å«g «ˆ
Ug ¯ˆÆ ä Y ~} >Ô • ` V~ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’³Ö] ä³n׳ x â Z { Çg !
\ Mž -V, ™i ¸ M »WK Z b§k ZˆÆ k Z B™Ã™g l Zû%Î~ ÷ ‚q
Z
z + Š z kñ *
z ] ³z w â z y Y} ÷} Z ´ â Æ yŠ¤
Àg ~÷ ! Ó ÷}÷} Z

ì ~g ¦
~ Vƒ k
gz Z CÏ0
i ~÷pVƒ u¢è† » \ M ~ ´ â Æ *Š

X Vƒxê~žVƒ @
™g Z Œ
Û Z » Vƒ k
] ~

Ð ~g Z izt ¤
gz Z , ™y Ò Ãq
Z q
Z Ã M Š c
{k
æ L Z Âq6x £ k Z Z

{ z 7Š c
={k
Ž ´ â Æ qC
Ù ~÷} Zž , ™n²ˆ Æ k Zì *
™Ô ° ç
gŠÆ \ M 1Ô • G Ì{ k
{ z ä ~žVƒ @
™g Z Œ
Û Z Ì» y Z ~ • x¥ ÂÃ\ M


gŠ ÌÛ { ÂÐ N â •
Û sç\ M Ô$
Ë ï7° ç ÌÐ } ZÎÆ kŠ Z

ž 7x¥= Ô • \ M ´ â Æ k Z Ôì 7Z÷t ì ¼ Ž k 0
} ÷Ô Ç ñ â •
Û

N â•
Û { Ç M = \ M Ôì x Zw Hgz Zì w '6í HÐ ~ k Zì¼ Ž k 0

Ô V zŠ hgcåå Ã{ Š™x ZwÆ \ M gz Z Ô V â â w 'Ã{ Š™w 'Æ \ M ~

{ Ç M = Ô Ç Vƒg h # c ]¾g z Z ®
 ¤ Z Å \ M Ð = Â{ Š™ « Å \ M g z Z

Ð ¾+ Š ǻܳ׳‰æ ä´ ³³³³Ö•æ ä³³³³n׳³Â ä³³³³×³³Ö] o³³³×³³‘Ô Z]
è Æ \ M gz Z + Š »\ M ~ N â •

Û
www.jamanshah.com

208

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

\ M Ãy â •
Û z®
 ¤ Z Åk Z ~Ð N â •
Û {g •
á Z \ M ~} g !
Æ T ?V z™Ýq
Æ Z z™]g c
i = gz Z ð â •
Û :e
Z@ ~÷ ä \ M ¤
Z V ; Ô Ç V z™g¦®
 ¤Z Å

] Ñ» Û { ¤
Z Ô Ç Vƒg : { $
ZŽ » q Ë~ #
Ö ªèi z'
Q Â ð â •
Û : ð Ég ~÷
ä Ìm†ŽÖ] äü³q†Ê ä³×³Ö] سr³Â : â i Y ~Š ; }÷ž ÇV zŠ™n²~  Zƒ { ZeVY ž Çi 7
X ¶: „ ð â •
Ûe
 Z@ =

~$
Z Ãg ZŠ™$
í Ô , ™ x™6í ‡ M *™ } ÷ } Z Ññ}÷ } Z , ™ n²Q

1 ¯ xÝ C Z …ä { g â Z ÑÔì [ ƒg ZÎ6V ⊤
~g ø +Z Ô N X Ð •
h

\ MJ
Z
 Ôì D„ Ze ~÷Ô • ŠŽ ñ+ Š èÔŠ s§C
Ù ~ k ]Æ „
 z Š Ôì

t N X: \ M J
Z
 Ô Y $ 7Ð •
 h ~ ] Zg q
g @
k Z ~ ©: ] •
gz Z Ôƒ ð C~ y Z gz Z Ô Vƒ ¸ ] !
žì t ~gz¢Ô Vƒ ¸ p Ö Zž 7~g z¢
_

Ëì @â •
Û ? V ƒ ² M x™ A ǃ8ì @Y ƒ y ‚ M Š Z% Á”Ð ~g Z i zt ¤

c
Ô yŠ ] ‚Ô yŠ &‰Ô • D ™J
yŠ : e ÿk Z Âvß ‰Ô @
â•
Û 76q
A/ _
»% Z ®
 ¤ Z Ôì Å ‰
Ü ZœÅ ] !
] !
_
Ô• f
 0
Ê Z% Ì~ yŠ kŠ

ì @YƒÝq ~¢„ Ú Z sÑ »]g c
i Ô Çƒh
”

Ái Z Ágz Z Ôì C Y Å ZŠ Z6‰
Ü z „q
Z( „ q
Z J
yŠ : e i út { Š c
iÐ { Š c
i

å¿C Z Z
 ì Cƒ Ýq Š Z%gz¢Ð ä ™J
 y Š : e Ô ì u Å yŠ &
Î6_ { À 0
Ô N Y M : Z z Æ ™] Ò>™| 7n » ] Z +û% 313 ÂB™

ðÃ~ y Z ì *
™¿t ~ x c
Z XÔ Og ~g Y Šg z »n » ] Z +6y !
igz Z Ô N Y
ëž ñ Y ƒ ¢ Ã Ç´ â ž @
Ô , ™x Z • Z » ËÂi úgz Z , ™: x » ¹ Ü Z)
X • Ð \ • q]gz¢Æ k Z ªZ z
www.jamanshah.com

209

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û n »] Z +; ` •
Û Vñ ¬Š ü

ìt { z Vƒ ; gÉÌÐ Z Ô Çƒ ¬ Š™f »n »] Z +gz Z ` •
Û Vñ ¬Šg !
g !
ä\ M
Ü`q†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù•æ ‚@ÛvÚ o× ؑ Ü`×Ö] DEÜnu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe
äñ^e• o×Âæ än× Ôi]çב DEÝ¡ŠÖ] än× à@ŠvÖ] àe] èrv³Ö] ÔnÖç³Ö à³Ò ܳ`׳Ö]
^÷nÖæ DE…^`ßÖ]æ Øn×Ö] l^Â^‰ àÚ èÂ^‰ Ø³Ò o³Êæ èÂ^³ŠÖ] 儳a o³Ê à³m†³a^³_³Ö]
^`nÊ äÃjÛiæ ^÷Âç› Ô•…] äßÓŠi oju DE^÷ßnÂæ ¡÷nÖ• æ ÷]†‘^Þ æ ÷]‚ñ^Î æ ^÷¿Ê^uæ
¡÷mç›

û n »] Z + ü

DE‚@ÛvÚ Ù• t†Ê Ør æ DE‚@ÛvÚ Ù•æ ‚@ÛvÚ o× ؑ DE‚@ÛvÚ Ù•æ ‚@ÛvÚ h… ^m

û ]g c
i ñ Z'¬Š ü

Ünq†Ö] oÏŽÖ] pçÇÖ] á^_nŽÖ] àÚ DEÜn¿ÃÖ] o×ÃÖ] pçÏÖ] ä×Ö^e ƒçÂ]
Üm†ÓÖ] oÖçÖ] oÊçÖ] ä×Ö] ÜŠe
ÔnÖ] æ ð^n•Ÿ] Õ‚e ÔßÚ äßÚ Í†Ãm á^ÛmŸ]æ Ì‘çi Ÿ p„Ö] ovÖ] k³Þ] ܳ`׳Ö]
Ÿæ ð^r×Ú äÖ àÓm ÜÖ ^`ßÚ †e•] ^Ú æ å^rßÚ æ å^r×Ú kßÒ ^`ß³Ú Ø³fÎ] ^³Û³Ê •ç³Ã³i
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠfe Ô×ò‰] æ kÞ] Ÿ] äÖ] ¡e Ô×ò‰^Ê ÔnÖ] Ÿ] ÔßÚ ð^rßÚ
†nì o@× Ðveæ Ü׉æ äÖ•æ än× ä×Ö] oב ànfßÖ] ‚n‰ ‚@ÛvÚ Ôfnfu гv³eæ
ä×Ö] l]çב ànÛÖ^ÃÖ] ð^ŠÞ é‚@n‰ Ðve Ü׉æ äÖ•æ än× ä×Ö] o³×³‘ à³nn‘ç³Ö]
^Û`j×Ãq àm„Ö] Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ^Û`n× à@³nŠv³Ö]æ à@³Šv³Ö] гv³e æ ^³`n׳Â
‚@ÛvÚ Ù• æ ‚@ÛvÚ o× o×’i á] ànÃÛq] ܳ`n׳ èß³r³Ö] سa] h^³f• p‚³n‰
www.jamanshah.com

210

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

p‚@`ÛÖ] à@ŠvÖ] àe] èru oÞ^Ú‡ Ý^Ú] æ p‚n‰æ pŸçÚ oß³m†³i á] æ ä³jne سa] æ
èÂ^ŠÖ] èÂ^ŠÖ] èÂ^ŠÖ] ØrÃÖ] ØrÃÖ] ØrÃÖ] oÚ^ßÚ oÊ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä׳Ö] سr³Â
DEànÛu]…] Üu…] ^m ÔjÛu†e
É @
ƒ 7Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â : â i x â Z/ w £ Z èg ¬Ð Xž• D ƒ { z w q Z ‰
L Z 6gîxJ
 ` zy
: â i gz Z ‡ g : â i gz Z *Š ~zy
ZB‚Æ *Š k Z y ¨
Z

g » Z z [ ô Z ªÔì @Yƒ ï •
á ~ V ¸”gz Z VñÝÆ Ìm†³ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â { ÷
{0
i J
Z
 ~ *Š k Z Ôì @Y –x *
» kZ~„
 zÅÌm†ŽÖ] äü³q†³Ê 䳳׳Ö] سr³Â : â ix â Z
~GiZ%] Âì @
Yg ¦
Ð *Š { z Z
 gz Z ì @
ƒg Ñ~ VñÝÆ y Z ì L g
M (Protocol)wÃIz66VñÝÆ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â w ° Z V ZŠ m{ ÷L ZÃk Z
Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] ܳ`n׳Â

ò@[ MvŠgzZì yâ •
Û Ì»Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä׳Ö] سr³Â : â ix â Z { ÷t gz Z Ôì

Ã]äg zŠ Æ Ç{ ÷L Z ¿{ z Ç ñ Ñ O ¿Ž Ãw q Z y Zž • Ì} Z •
ÛÆ
{ z¤
Z Ô Ç ñ Y Hq
Ñ Ìÿr
 ™ k Z ~ Vìp Å y Z gz Z Ô ÇAŠ Ð V\ M

 ǃ ` zy
È ´ Z ÌZ
 Â Ç ñYg ¦
Ð *Š IÐ ë S #
Ö Ó§ ¼z ` zy
: â i
Ð Zgz ZÐ NÑ p=6GÅk Z %Ñ/ Š pÌm†³³ŽÖ] äü³³³q†³³Ê ä³³³×³Ö] س³r³³Â : â i x â Z { ÷

K Z b§k Z Ôì Š
M { z Ô¸³ ?Æ yŠ TÔ î MB‚} g ø g z Z^ZžÐ N â •
Û

ÜŠ Z + Z ÔÐ , Š Éx *
» k Z ~HÆg » Z L Zgz ZÐ N â •
Û ï•
á Ì~ ]¾
„ ì ¤ ðà ~ (Ð k Z n } g ø 1• bc} g ‚ ¹ vŠ Æ w q Z gz Z
ñ Y ïD» V âzŠ Ggz Z *ŠÃy ¨
Zž7
• , q zŠ „
 zu~ y Z

www.jamanshah.com

211

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

1•

oÑÔì Y Y H ] z ˆ Ìð¯ úi Z IÐ Z Ô - 7ˆ Æ i úÅ ðC
Ù » Ç ñ ¬Š

X ì ¤~ (¹ ÅkZ Ôì Å ðsÜ

2•

~g7 Ð Zgz Z , ™:Â*
» k Z Ã- è‘
 ËÔ *
™] z ˆÅ L Zu Z µ >gÎ- è‘
C
Ù

ñ ¬Š Ôì ë Z Z (- 7» kZ Ôì >gΫŠ{g 0
, zgG >gÎt Ô B ¯ w ©» Ï0
i
ì C Yƒ ]z ˆ~ 4&zŠ sÜ~ˆ p• ” 4 6 c
5 ¬ ¬ 6
Ç

C Yƒ ] z ˆ~ 4kŠ ~ ˆ pì 4‚| Š M ÂU¬ 6L Zu Z µ >gÎgz Z

Z ~ß gz Z Ô • D ƒ Ü ï ° Ÿ Z 4 5 s܉
q
Ü zÆ i úÅ ð: Z izg ª Ôì

Ð TÔì @
7Ü ï‚q
Z ~ ‹ } g7 ªÔ Ç} 7Ü ï‚| Š M Ã- è‘
 ] Zg

` M ¿ÌðÃÑ Z z ä ™¿Ú6Çñ ¬Šgz Z • D Yƒ pôV âzŠ ]y
M z *Š

¬Š k Z Ôì Ð ~/êw q Zt Ô ; g 7xzøÐ Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] سr³Â : â i x â Z ]g c
iJ

Å ] c
Ãz Z
•Æ k ZèY Ô Yƒ 7{ Ze~ Z
•y Zy LÑ Z z " 7ðC
Ù Ã

7` Z» ,c
[ Â ÌË{ zgz Z • D â •
Û Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] Ør³Â : â i { ÷Š p b & Z
Æ ði úÐzz Å ~g6ˤ
Z V ; Ô} Š U I: LŸ~ ¿žì t oÑ1 L g

| 7gz¢ª ñ Ñ O , Å k Z J
W { g Š
kŠ ÃyŠ Ânƒ : ] z ˆ Å k Z ‰
Ü z
 c Æ Zg òÀÔ} ™ ( Z „ : Z izg y ¨
Zž : ì ~ ª
 q Å ~g6t 1Ôá

c +àS1Ôì c
Š ¬» " 7‰
Ü z Æ ði úyŠ : e à ¬Š k Z ä } n

] z ˆÅ L Zu Z µ >gÎ- è‘
C
Ù žì Ìt Ôì ~gz¢ *
¯ w ©» Ï0
i ~g7
V Œ Ô ; g 7xzøÌLÐ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än׳Â=¬ [8‹g c
i ¿ÌðÃÑ Z z ä ™

X Vƒ ; gÉÌÇñ ¬Š
www.jamanshah.com

212

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û Çñ ¬Š ü

DE Üônqô†$ Ö] oôÏôŽ$ Ö] pôùçôÇøÖ] àô_6 nŽ$ Ö] àøÚôDE Üôn¿´ÃøÖ] oôù×ôÃøÖ] pôùçôÏøÖ] äô×#Ö^eôƒöçÂöø]
DE Üôm†ôÓøÖ] oôùÖôçøÖ] oôùÊôçøÖ] äô×#Ö] ÜôŠeô
…ôçröŠùÛøÖ] †ôvføÖ] h$ …øæø Äôn´Êô†$ Ö] oôù‰ô†ÓöÖ] h$ …øæø Üôn¿´³Ãø³Ö] …ôç³ß% ³Ö] h$ …ø Ü$ ³`ö׳Ö#ø]
ÙøˆôßÚöæø …ôæ†övöÖ] æø Øôù¿ô³Ö] h$ …øæø …ôç³eöˆ$ ³Ö] æø Øô³nrô³ÞŸ]æø éô³…ø]ç³j$ Ö] Ùøˆô³ß³Úöæø
Üö`ôn×øÂø àøn×ô‰ø†ÛöÖ] æø ðô^nøfôÞŸø]æø àøneô†$ ÏøÛöÖ] èôÓøòô×FÛø³Ö] h$ …øæø Üô³n¿ô³Ãø³Ö] áô•†³Ïö³Ö]

ÔøÓô×Úö æø †ônßôÛöÖ] Ôø`ôqæø …ôçßöeôæø Üôm†ôÓøÖ] Ôø`ôqçøeô Ôø×öòø‰ø] o³Þôù]ô Ü$ ³`ö×#³Öø] Ýö¡³Š$ Ö]
lö]çÛF Š# Ö] äô³eô kÎø†ø•ø] p„ôÖ$] ÔøÛô‰^ô³eô Ôø×ö³òø³‰ø] Ýöç³n% Îø ^³mø o% ³uø ^³mø Üô³m‚ô³Ïø³Ö]
ØôùÒö ØøfÎø ^÷nùuø ^mø áøæ†öìôŸ6 ]æø áøçöÖæ$ Ÿ] äôeô xö×ø’mø p„ôÖ#] ÔøÛô‰^ôeôæø áøç•ö…Ÿø]æö
kønÛôÚöæø oiFçÛøÖ] oønôvÚö ^mø o$ uø Ÿø àønuô ^÷nùuø ^møæø oõùuø Ø( Òö ‚øÃeø ^÷³nùuø ^³mø o%õ ³uø
p$ ‚ô`ÛøÖ] pø•ô^`øÖ] Ýø^ÚôŸø] ^ÞøŸøçÚø Èö×ôeø Ü$ ³`ö×#³Öø] kø³Þø] Ÿ# ô] äø³ÖF]ô Ÿø o% ³uø ^³mø ðô«³nøuŸø]
àøm†ôaô^_$ Ö] äôñô^eø• o×FÂø æø äôn×øÂø äô×#Ö] lö]çF×ø‘ø Õø†ôÚ^øeô Üøñô^ÏøÖø] äöqø†øÊø äö×#Ö] ØørøÂø
æø ^`ø×ô`‰ø ^`øeô…ô^ÇøÚø æø š
ô …Ÿø] Ñô…ô^ŽøÚø oÊô lô^ßøÚôçÛöÖ] æø àønßôÚôçÛöÖ] ÄônÛôqø à³Âø
æø äô×#Ö] •ô†Âø èøÞø‡ô éô ]çø×ø’$ Ö] àøÚô p$ ‚øÖô]æø àÂø o´ßùÂø æø ^aø†ôveø æø ^aø†ôùeøæø ^`ø×ô³føqø
Ü$ `ö×#Öø] äüÛö×Âôæø äüeö^jøÒô ä´ eô ½ø^uøø]æø äüeö^jøÒô æø äüÛö×Âô åö^’øuø] ^Úøæø ä´ ³iô^³Ûø³×ô³Òø ]•ø]‚ø³Úô

à³Úô kö³ŽÂô ^³³Úøæø ]„F³aø o³Úôç³mø D èô×ø³nøÖE èôvø³³nfô‘ø o³³Êô äü³³³øÖ •ö‚ôù³³qøö] o³³Þ´ù ô]
www.jamanshah.com

213

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Ÿøæø ^ø`ßÂø Ùöçuöø] Ÿø oÏôßöÂö oÊô äüÖ$ ^÷jÃøneøæø ÷]‚³Ï³Âøæø ÷]‚³`Âø o³Úô^³m$ ø]
àöneôù•„# Ö] æø ä´Þô]çøÂø] æø å´…ô^’
ø Þø] àÚô oßô³×³Ãø³q] Ü$ ³`ö×$ ³Öø] ÷]‚³eøø] Ùöæ‡öø]
ø Îø oÊô äô³nÖø]ô àø³nÂô…ô^³ŠøÛö³Ö] æø äö³ß³Âø
Ÿøô àøn×ô%ôjøÛÛöÖ] æø ä´rôñô]çuø ðô«–
æø ä´³³iô•ø]…ø]ô o³ÖFô] àø³nÏô³eô^³Š$ Ö] æø äö³³ß³Âø àø³³nÚô^³³vø³³Ûö³³Ö] æø å´†ô³³Úô]æø
löçÛøÖ] äößøneø æø oßôneø Ùø^uø áô] Ü$ `ö×$ Öø] äôm‚ø³mø àø³neø àø³m‚ô³`øŽjøŠÛö³Ö]
p†ôfÎø àÚô oßôq†ôì^øÊø ^÷nù–
ô ÏÚø ^÷Ûjuø Õø•ô^føÂô o×FÂø äüjø×Ãø³qø p„ô³Ö$]
éøçø•ø ^÷nôfù×øÚö oiô^ßøÎø ÷]•†ôùrøÚöæø o³Ëô³n‰ø ÷]†³aô^³•ø o³ßô³Ëø³Òø ÷]…ˆô³iøç³Úö
éø‚øn•ô†$ Öø] èøÃø×_$ Ö] oÞô…ôø] Ü$ `ö×$ Öø] p•ô^føÖ] æø †ô•
ô ^³vø³Ö] o³Êô o³Âô]‚$ ³Ö]

ØrôùÂøæø äônøÖô] oßôùÚô éõ†ø¿ßøeô p†ô¾ô^Þø ØvøÒ]æø éø³‚ø³nÛô³vø³Ö] éø³†$ ³Çö³Ö]æø
äüjør$ vøÚö oe´ Ôø×öòø‰ ø]æø äürø`øßÚø ĉôæø] æø äüqø†øíÚø س`ôù‰ø æø äü³qø†ø³Êø
6 eô äôeô Ü$ `ö×# Öø] †ôÛöÂ] æø åü…ø‡ø] •‚ö•] æø åü†ø³Úø] „³Ëô³Þø] æø
ä´eô oôuø] æø Õø•ø¡
æø †ôùføÖ] oÊô •ö^ŠøËø³Ö] †ø³`ø¾ø Ð% ³vø³Ö] ÔøöÖç³Îø æø kø³×³Îö ÔøÞ$ ^ô³Êø Õø•ô^³fÂô
àøe»æø Ôøn$ Öôæø ^ßFøÖ Ü$ `ö×# Öø] †ô`ô¾^øÊø Œ
ô ^ß# Ö] pô‚ô³mø] k³føŠøÒø ^³Ûø³eô †ô³v³føÖ]
o×ø‘
ø ÔøÖôç‰ö…ø Üô‰^ôeô oÛŠ$ ÛöÖ] ^`F n×øÂø äö×#Ö] lö]çø³×ø³‘
ø ÔønôùfôÞø kô³ß»³eô

Ÿ#ô] Øô›ô^føÖ] àøÚô ðõ oŽøeô †øËø¿mø Ÿø oj# uø Ü×$³‰øæø ä´³Öô•æø äô³n×ø³Âø äö³×#³Ö]
àÚô äüjøß’
$ uø àÛ$ Úô Ü$ `ö×# Öø] äö×Ãøq]æø äüÏøÏ$ vømö æø æø Ð$ vøÖ] Ð$ vômöæø äüÎøˆø³Úø

! äö³×#Ö] o³×ø‘
ø ÷]‚³Û$ ³vø³Úö Ôøn$ fôÞø †$ ³³‰öæø Ü$ ³`ö×# ³Öø] àø³m‚ôù³jøóÛö³Ö] Œ
ô ª³³eø
www.jamanshah.com

214

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

Üôuø…»]æø ä´iôçø•ø oF×Âø äüÃø³fôiø à³Úøæø ä´³jômøæ†ö³eô ܳ×$³‰øæø ä´³Öô•æø äô³n×ø³Âø
èôÚ$ Ÿö] åô„ôaF àÂø èøÛ$ ÇöÖ] åô„ôaF ÌŽôÒ»] Ü$ ³`ö×# ³Öø] åü‚ø³Ã³eø ^³³ßF³jøÞø^³³ÓF³jô‰»]
ö ³vø³eô
^÷fm†ôÎø äömF †øÞøæø ÷]‚nÃôeø äüÞøæ†ømø Ü`öÞ$ ô] åü…øç`ö¾ö ^ßFÖø ØrôùÂøæø å´…ôç–
DE àn´Û´uô]†# Ö] Üøuø…ø] ^mF ÔøjôÛøu†øeô

}û%&{ Lt gz Z , g â b§Å ?â 6â Z i N ZŠ L ZB; V c
Z Š C Zˆ Æ k Z

DEÔøqø†øÊø äö×#Ö] Øør$ Âø áô^ÚF ˆ$ Ö] gøuô^‘ø ^mø pøŸ6 çÚø ^mF ØrøÃøÖø] ØrøÃøÖø]
ûü
‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ oF× ؑ ‚ÛvÚ Ù• æ‚@ÛvÚ h…^m
än× ä×Ö] l]çב æ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør ÜãÛñ^Ïe
ûü

www.jamanshah.com

215

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

û ] Y q9 ² ü

tžì t w ©» V¤~ } g !
Æ T Ôì H™f » ] Y q9 ²g !
g !
ä~
# sÜžì 7~gz¢c k ZèÑ q Ô • ˜ à ðÅy @î*G
# sÜ
-E
-E
ðÅy @î*G
û%q
Z ~ w ‚ V ; Ôì Y Y –9 ²ñ M 7ÂðÃÌZ
 É Ô ñ Y –Ã

ž• ëèYì @
ƒ'Z'
Æ ] ‡5 Å b§q
Z ÌtèYc e rg z¢9 ²t
gz Z ~ w ‚Ð Çè´ â L Z Ì…n k Z Ôì @
ƒ sŠ ZáÆ ] ‡5 Û â

k Z Ô Vƒ ; gÉ9 ²q
Z !² Z ì Y q
Z ~ n k Zc e *
™ Â] ‡5q
Z Â7

«g zŠ ™ w i úñ Y? ( { À 0
IÐ ò q ƒÆ ™<žì t i § »™Æ

¯{ À 0
gz Z ½ »Cq
Zˆ Æ k Zg z Z ³7Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør : â i xè â Z ñ Z'
t@i ú
u 0
ˆ Æ k Z K9 ²t 6½ »ˆ Æ i úOgg »Ð Zƒ Zƒ: w E Z }¬ Ž

k Z N Î Òp { À 0
c
76k Z ÂBÉ9 ²Z
 OgB‚™| 0

Í b§hZ Ãè

û% 92 gz Z Ô , ™ ZŠ Z ` •
Û Vñ ¬Š™á? Vð; Ð Z , Š™È ~ èÐ Zˆ Æ

B Z e ~ , .} • Ë c
~ c
gŠ Ë™á Ð Z ˆ Æ k Z Ô , ™Šg z »n » ] Z +
X ì ðƒ ènŽ ³7ÏŠ4ñ ¬Š ñ ƒ D ™Š4~ , .gz Z

û 9²ü
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe
]†n`_i ÜÒ†`_mæ knfÖ] Øa] ‹q†Ö] ÜÓß ga„nÖ ä×Ö] ‚m†m ^ÛÞ]
h^³³f‰Ÿ] k³³Ã³_³Ï³Þ] p„³³Ö] g³³³Þ„³³Û³³Ö] à³³nÓ³³ŠÛ³³Ö] س³nÖ„³³Ö] ‚³³fó³Ö] à³³Ú
www.jamanshah.com

216

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

ça Ÿ] äÖ] Ÿ p„Ö] Ünu†Ö] àÛu†Ö] Üm†ÓÖ] Øn×rÖ] oÖFçÛÖ] oÖ h]„óÖ] ä³n׳ Ù^³›æ
o×Âæ Ôn× ݡŠÖ]æ Ôn× ä×Ö] é]çב oñŸçÚ ^m Ün¿Ã³Ö] o³×³Ã³Ö] Ýç³nϳÖ] o³v³Ö]
ä×Ö] é]çבæ Ü`q†Ê ä×Ö] ØrÂæ ànfrjßÛÖ] àm†níÖ] ànfn_Ö] àm†³a^³_³Ö] Ôñ^³e•
à`q†Ê ä×Ö] Ør l^vÖ^’³Ö] l^³fn_³Ö] l^³nÎ^³fÖ] l]†³a^³_³Ö] Ôi^³`Ú]æ ܳ`n׳Â
oöü×Âæ Ü׉æ äÖ•æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù糉… Õ‚³qæ à³n‰^³m Ù• o³×³Â Ý¡³ŠÖ]æ
àe o@×Âæ än× ä×Ö] é]çב à@nŠvÖ]æ än× ä×Ö] é]çב à@ŠvÖ]æ än× ä×Ö] é]ç³×³‘
†@ËÃq æ Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] ^Û`n× o@× àe ‚@ÛvÚæ Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] ^Û`n× à@nŠvÖ]
æ Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] ^Û`n× †@ËÃq àe o@‰FçÛÖ]æ Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] ^Û`n× ‚@Ûv³Ú à³e
éçF×’Ö] ^Û`n× oÏjÖ] o@×ÃÖ] àe ‚@ÛvÚæ Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] ^Û`n× o@³‰Fç³Ú à³e o@³×³Â
o@×ÃÖ] àe à@ŠvÖ]æ Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] ^Û`n× o³Ï³ß³Ö] ‚@³Û³v³Ú à³e o@³×³Â æ Ý¡³ŠÖ]æ
l]çב †ÚŸ] gu^‘ oñŸçÚ ^m ÔÖ ‚q^‰ oÞ] Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] ^Û`n× p†ÓŠÃ³Ö]
o`ÖF]ô ä×Ö] ÔÞ] ‚`•] Ôe Ÿ] éçΟæ ÙçuŸ äÞ^Ê Ý^¿ÃÖ] …çÚŸ] Ì•^Ò æ Ôn× ä³×³Ö]
ojÖ] oߊvÖ] ð^Û‰Ÿ] ]„a Ðve ÔnÖ] äqçi ð Õ†nÆ äÖ] Ÿ àm†ìŸ]æ ànÖæŸ] ä³Ö•æ
^%nÇjŠÚ Ôn× ä×Ö] l]çב oñŸçÚ ^m kni] ^`e k×ò‰] ]ƒ] æ kfq] ^³`e k³n• ƒ]
Ù^› of×Î ØÇ•]æ oßÛa …‚Î †Ú] àÚ ØqæˆÂ ä×Ö^e ÷]†nrjŠÚ oÖ ÙˆÞ] ^³Ú lç³Ó³•
ÐnÏve †m‚q Ôn× ݡŠÖ]æ ä×Ö] l]çב oñŸçÚ ^m ofÖ ˜³Ã³e o³f׳‰æ p†³Ó³Ê

ýýýýýý~
 q ýýýýý†Ú] oÊ o×Ú] Ðm‚’iæ oß¾
xnfÎ äÖ^ÃÊŸæ äÖ ^÷ÏvjŠÚ kßÒ á]æ än× p†f‘æ ä³×³Û³v³e o³Ö èÎ^³› ^³Ú o³Ê
ä×Ö] l]çב oñŸçÚ ^m oß%Æ^Ê ØqæˆÂ ä×Ö ojÖ] l^fq]çÖ]æ o_m†Ëi æ oÖ^ÃÊ]
å‚fÛÖ] oÊ ØnÒçÖ] ÜÃÞ ofŠu kÞ] p†Ú] oÊ ØqæˆÂ ä×Ö è׳ò³ŠÚ Ý‚³Îæ Ôn׳Â
“Ãn`Óe p‚Ï Øu oÊ ØqæˆÂ ä×Ö] oÖ] o×nÒææ oj׳n‰ç³Ö] áç³Ó³i á] Ù^³Ú
…ç³ß³Ö] ႳóÚæ …ç³ß³Ö] …ç³ß³eæ ܳnÓ³v³Ö] ᕆ³Ï³Ö] à³n‰^³neæ гŠÃ³Û³v³³eæ
www.jamanshah.com

217

àm†¿jßÛÖ] Ðm†›

èm†e àÚ éçË‘ o× ݡŠÖ]æ l]ç×’Ö]æ …çÛÃÛÖ] knfÖ]æ …çjŠÛÖ] l^³e^³r³v³Ö]æ
!Ü׉æ äÖ•æ än× ä×Ö] oב ‚ÛvÚ
‚ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂæDE ‚ÛvÚ Ù•æ ‚ÛvÚ o× ؑ DE ‚ÛvÚ Ù•æ ‚ÛvÚ h…^m
ØnÖ„Ö] Ôf×Òæ o‘^ÃÖ] ‚fÃÖ]
K~
 q K Z V Œ ì –~
 q Ã(T

û 9 ²ÏŠ4ñ ¬Š ü
Ìm†ŽÖ] äüq†Ê ä×Ö] ØrÂ

Ü`Ûñ^Ïe Ü`q†Ê ØrÂæ ‚@ÛvÚ Ù•æ ‚@ÛvÚ o× oב Ü`×Ö]

ä×Ö] ‚ß ou ÔÞ]æ ä×Ö] Ønf‰ oÊ Ôi^Êæ á] ‚`•] Ôn× ݡ‰ |æ… àe] ànŠu ^³m
æ ojÃÎ… å„a ØqæˆÂ ä×Ö]‚³ß³Â á^³Ò o³jÖ] Ôi]ç³nu o³Ê Ôjf›^³ì ‚³Îæ Ñ懆³Ú
^`Û×ŠÊ äq†Ê ä×Ö] ØrÂæ Ý¡ŠÖ]æ l]ç×’Ö] än׆ڟ] gu^‘ ^ÞŸçÚ oÖ] ojq^u
ànÚŸ] èÏ%Ö] kÞ^Ê änÖ]
ànÃÛq] äÖ•æ ‚ÛvÚ o× ؑæ ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×Ö] ‚ÛvÖ] †níÖ^e kÛi
Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] ØrÂ

ÜãÛñ^Ïe Üãq†Ê ØrÂæ

ˆÅ^
ZR
Û~ðÑŽ 1997gzZ ˆè~#1995[ Ât

å u
Q
å 0_g Zz '
è

‚@ÛvÚ Ù• t†Ê ØrÂ æ ‚@ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ oF× ؑ ‚ÛvÚ Ù• æ‚@ÛvÚ h…^m
än× ä×Ö] l]çב æ Ìm†ŽÖ] äq†Ê ä×Ö] Ør ÜãÛñ^Ïe
ûü

www.jamanshah.com

í ~ Š u 0
å %' * ™ Ñ ñ

å c

û Çñ¬Š ü
ì c
Zzˆ Ï Ï™ [g Û{ [g ZŠ x §â } Z

ì c
Z{ Ï Và ] Zg  Û{ ZŠ VZg« lŽ 6
ì c
‚e \ M CZ Ï pÌ Ÿ }Š gZ g1i

ì c
Jm
yZz6Šp ÏpÌ Re wz }Š ‰
Ü z VÃ VY L
Ú Š
" ]” ñš Ï ~z x È M Œ
5G
‚ {Šgz6 } åH
Û
G
#
-E
" ‚ ÿP]% c öPE
5G
‚ {Šgp Š # Z åH
~z æ
G

V • °g ] Z f 3g R Ž VY V; Zg™ wZÎ Vœ ~
VÂ • *™ ÝZ Ž x™ ™ Í ôZz ZŠ gâ }Š u 0cg

VÂ • *Š o r
 ™ Ž VY ZŠ }E ×zg ôZz Í
Ð
" ]Z f ì x¶ z k
5G
VÂ • l êL ‘ þLÅ{ Šp ~ åH
G
ì c
Å • z ng Z • ì ôZz Vœ ZŠ x *VzZ
ì c
‚z x™ D Ë À ã Í ôZz ZŠ x *VzZ

www.jamanshah.com

.;E {0
; {0

i D R ; ¬ VÂ {0

i C
Ù JçHG

i zQ
" gâ VZä VÂ Ï0
5G
; {È@Z åH

i VYZ ðà •Zz
G
" • ÑZz yâ Zæ D
5G
; {+g 1 ZŠ x™ } åH
G
A² VZ^
; {#ZŠ . ~z ôE
; Z
 ñ ZŠ ]§ gâ

" vZ 7 ðà ZÎ ] Z f ~ åH
"
5G
5G
7 Šq ZÎ ]Z f ~ åH
G
G
" ú!Û{ ZŠ 2Ã
5G
7 Š° w2 ðà ~ e ‚ } åH
G

}Z

„ *

yg â
"
5G
Z åH
G

• xs ]Z+ É } e ‚ N @_gå Zz } e ‚ Û{ Z e ‚

ò@ ÝZ D R À „Š ; ì £ %Z ì‡å _gå Zz Z e ‚

Zã Šp N @V.Z ]Z+ }Š ðñ H C
Ù V¯§ VÂ
\
Z‡z ì ZŠ † ÿ£ caÌ [f tæ ñZ‡z ,â ¸

y⃠wßz xs}>}0

zZ ñZyZg ðÃpÌ d z “
 Š ,â ¸
y⃠wJ i * z " À pÌ }Š { ÇgŠ ~Š _gå Zz } z

Û{ • ]Z+ +Z V¯§ ~Š -Zz {-Zz ~z

Û{ « ]Z+ zZ ™ ~Š ÞS l² “
 i } zƒ
" } zƒ Š° ë
5G
Û{ ‚z ] Z+ +Z ~Š V G
é5.Ю } åH
G
Y
.· Š Z®
" } zƒ Â ƒ ~åE
4E
7 y çHE
5G
5GG
Û{ Ÿg åL7 ~ åH

"
5G
y⃠xs Š@ ãZ } e ‚ }¹ 6~z [  D Z åH
G
y⃠x *
}Š u 0_gå Zz } e ‚ VZye ~ VZq Vc
g‚ }Z

www.jamanshah.com

V; Zg™ Ç 
h‰ ~ ~Š izg }Š zZ Û{ Zz
4˜$
5G
V ; Z åE
+
 ~Š Ç ,Z }Š Ï0

i ‚ xŠ N @Z c

V; Z© {Š ¯ VÂ zZ \ ZŠ ³ D Ç }Š _gå Zz
Y™
5e +
4»E
V; Z å5E
 ~$
Z \ ZŠ _gå Zz {g Û É } z
G

} zƒ É } z Û } Z N @• Ž =Â } e VË
} zƒ >
Þ >
Þ Ãz d
i › pÌ yŠ¤
 {Š ¯ ZŠ ³

â•
Û ï•
á aÌ }Š g »Z }Š _gå Zz VË Û{ Zz

« =Â ™ âZ VË ~Š _gå Zz Z‡ ~ ]¾ VZ™

ZÆ yY + É } ¹ ~z §{ ~Š D }Š _gå Zz
Z › † ƒõ ZŠ _gå Zz ~¢ VÉ D x ©Z ¿ VZ™

VZ- e yY ~ pÌ ]¾ ~0

zZ VZ™ V ~ zŠ ]Z f ~0

zZ

VZ- e y!
Û ~ Ï0
Œ

i ™ pÌ V â Š } 0

zZ — h ™

"
4´ » VÃ ]ñ ì ]Z f ~ åH
5G
} zƒ ¬Š gà } Z ~z éG
5G
G
" pÌ } z D `zy
5G
u 0}0

zZ
} zƒ M bq Z ]ñ ~ åH
G
} zƒ B ¡ ZŠ Vâp ZŠ _gå Zz } z VY J l
z Ðz
} zƒ Y ~Š k] ó Zz Vaz G VË ,- Z ³F

} zƒ gZŒpÌ }Š ò} z VZ hzŠ ôS Æ uK VÃ ó~

} zƒ g !> M { 2 Zz V3 M Ž ~ D ˆ }0

zZ
www.jamanshah.com

ZŠ Z Ìg C
Ù ~Š ]¾ VZ™ pÌ H }0

zZ ï•
á VZ¹
4E
7
5G
ZŠ ã%
 VzZ gâ ôz V¬ e Û{ VÂ N Zg™ £ ~åE
" ¡ ì pÌ Í ~åE
4E
7
5G
5G
ú © Â {n zZ V¬ e ~ åH
G
C² ~¢ ZŠ g Zh
Z7 ÿE
Š }Š _gå Zz VÂ VÃ VyZ Vc
z

} zƒ y‚ M `zy
u 0Z0

zZ pÌ Vâp Vc

0
zZ } zƒ V

} zƒ yâ •
Û C
Ù Ç*Z0

zZ ZŠ Vâp Vc

0
zZ Á 3g 'z

£ ¬ Z0

zZ Ç*} zƒ D äâ i x Ó u }™

å gâ D C
Ñ
Ù C
Ù ª }¹ P ? zi !}0

zZ y ›

å u0VÃ » {0
M

i }™ V. x™ }0

zZ d
à ƒ g©
"
5G
Ï0

i M Šp `
å ZŠ Œ
å }- e ì ˆ ¶ {Š% COŠ ~ åH
G
"
5G
ì c
Y D y˜ Õ ó Û{ h ì yâ •
Û C
Ù Z åH
G
ì c
‚z Õ Ë ôS ìg pô ' z d 7

" C
5G
Ù ª }¹ Û{ ó Zg7 {°z ™
àå z u0 Z åH
G
\
.;E
å êL Z ë zZ ~¢ } z M ì Z• ZŠ ® }Š ¯
Ñ
å JçHG
G
+
Á$
C
Ù ~Š ë! U D *Š Ýå ¬ ÷L Ã } z M

9D d
à } zƒ ì‡ h }™ Û Vc
@ Vc
Š¬À
Y

E
· yp ðà ÑZz èE4£ 7 D *Š ZŠ }¤ V é<X-8E
Ø { â ZŠ Œ
å Æ › } z M { C ñY ~Š }¤ V.Z

www.jamanshah.com

} z M g; Þ0 ZŠ Ü ‚ Ø ¬ }Š y M Œ
Û
} z M g y u0 œ › ZŠ <
 D +Š x´Z
} z M g4 u 0ZŠ y À ìg pô VÂ Ä e C
Ù Ñ•
á

} z M g · h ZŠ ñl
z Vc
Š ä*}Š Œ
å VyZ yY

™ e gzŠ Ä e À }Š u 0y ™ e kFD g Zö C
Ù }0

zZ

™ e gzä 3e e Vâp Vc
Š _gå Zz } e ‚ VÂ x™ ™

ì {Š6N @ó bq VY }Š #
Ö Z ,Z y⃠gzŠ Ä e

ì ZŠÃ gzŠ Y z C
Ù VÃ ÔŠ V@ `zy
 u0Z0

zZ
ì ZŠ™ wŠ ,- Z kC Vâp ‚ Vc
‡ e } ž VÂ
" ú!
5G
ì ZŠQ ke } åH
J Q Vâp } e VÃ u 0_g Zz } e ‚
G

} e ™ VY ~Š 3g 3gZ } Z ºœ }Š Øg KZ VÂ
} e ™ V*
}Š u 0
_gå Zz } e ‚ VÃVâp Vc
g ‚ Vc
Š 2Ã

‡å M yÎ ZŠ ݬ } Z • }@ M D yZg Æ g â ò
C™ZÅ
‡å M yâ i z uZ r
å ™ c ðÑñ c „ ÿE

" § VÃ } 7
5G
‡å M yâg Z ZŠ É ,Z ì ZŠ Õ ~ åH
G
"
5G
‡å M yY D V†ƒ ð M ì VÂ Õ D t Z•
Û ó } åH
G

VZóÎ e 0 ZŠ Õ ó ™ e x™ ·Z M
å ZŠ Q
å

VZóÎ 3e ¡ ~Š g Zh
Š ˆ kFVÃ [g *Š ì

www.jamanshah.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful