Persoonlijke aandacht bij Klein Makelaardij

Eigenaar Menno Klein van Klein Makelaardij is niet alleen pandgericht, maar ook klantgericht.
www.busyness.nl Jaargang 8 Nummer 2 28 februari 2013
Na vijf jaar vond Menno Klein, eigenaar van
Klein Makelaardij, het tijd voor verandering.
“De tijden zijn veranderd en het is weleens
goed om kritisch naar je eigen bedrijfsvoering
te kijken”, stelt Klein.
Zo is zijn kantoor onlangs verhuisd en is sinds
deze week ook een vernieuwde website in de
lucht. “In deze tijd waarin de huizenmarkt vast
zit, is niet alleen het huis belangrijk, maar ook
de mens erachter.” Het nieuwe pand staat, net
als het oude, in de Hoogstraat in Haastrecht.
“We kregen de kans dit rijksmonumentale pand
uit 1873 te betrekken en die hebben we ge-
grepen.” Het pand aan de Hoogstraat 80 biedt
vele voordelen. “We kunnen onze klanten hier
beter van dienst zijn.” Zo deelt Klein Makelaar-
dij het pand met een hypotheekadviseur, zijn
er eigen parkeerplaatsen en blijft het toch in
het vertrouwde Haastrecht. Het nieuwe onder-
komen van de makelaar is een machinisten-
woning behorend bij het schuin tegenover ge-
legen museum het Gemaal de Hooge Boezem.

Website
“We zijn niet alleen pandgericht, maar ook
klantgericht.” De vernieuwde website sluit
aan bij deze persoonlijke aanpak. “De site is
gebruiksvriendelijk en laat de menselijke kant
zien.” De dienstverlening bij Klein Make-
laardij is divers. Zo verzorgt Klein Makelaar-
dij de aan- en verkoop van huizen, taxaties
en waardebepalingen. Meer informatie
over het aan- of verkopen van een huis zie
www.kleinmakelaardij.nl of neem contact op
via (0182) 503 091.
Administratiekantoor
Bron & Van Vliet
www.bron-·an·liet.nl
L: inío¸bron-·an·liet.nl
1: 0182-6¯9811
Hoogstraat 8o - z8¸¡ 8H Haastrecht
1e|. o¡8z ¸o ¸o p¡ | lnIoQk|elnmake|aardl[.n| www.k|elnmake|aardl[.n|
Advertentie 2
N I E U W WO N E N A C H T E R D E F L U WE L E N S I N G E L
Wat kunt u verwachten in De Pelikaan?
Compleet, volledig en ook nog vrij
indeelbaar!
º Ge|egen |n een bes|cten |cf, vccnerf
zeer k|ndvr|ende||jk.
º TU|nen van c|rca 16 neter d|epte.
º 2 pr|ve parkeerp|aatsen cp e|gen
terre|n.*
º Wccncpperv|akte c|rca 146 n
2
.
º Eegane grcnd vccrz|en van
v|cervervarn|ng.
º Eadkaner net bad, |n|ccpdcUc|e en
dUbbe|e vastafe|.
º San|ta|r van V|||ercy & Ecc|.
º 4 s|aapkaners verdee|d cver tvee
verd|ep|ngen.
º Cntverpvr|j|e|d b|nnenz|jde nagenceg
cne|nd|g.
º Ncge||jk|e|d tct |nd|v|dUa||ser|ng van
de vccrgeve|.
*ge|dt n|et vccr a||e vcn|ngen
Riante
herenhuizen
Inlichtingen:
010 - 300 71 17
E-mail: info@tw3.nl
Prijzen vanaf
v.o.n.
299.500,-
W W W. T M O Ì S Ì M G C O O A . M L
W
E

D
O
E
N

W
A
A
R

W
E

G
O
E
D

I
N

Z
I
J
N
A
L

M
E
E
R

D
A
N

4
0

J
A
A
R
!
Showroom: 0182 52 70 89 James Wattstraat 5 (Gouwestroom) in Gouda www.schipperkozijnen.nl
NOOIT
MEER
SCHILDEREN
4X VOORDEEL
VOOR U!
MEER vrije tijd
MEER comfort
MINDER onderhoud
MINDER energiekosten
+ Beter voor het milieu!
GRATIS
4-seizoenenglas
warm in de winter
koel in de zomer
Kijk op onze website of
bezoek de showroom!
KIES VOOR
DUURZAME
KOZIJNEN
RAMEN
DEUREN
SCHUIFPUIEN
DAKKAPELLEN
OPEN DAGEN
donderdag 28 februari
en vrijdag 1 maart
van 10.00-21.00 uur
zaterdag 2 maart
van 10.00-16.00 uur
ALLEEN OP DEZE DAGEN
extra cadeau bij opdracht
4-seizoenen dekbed!
Extra
voordeel
met verlaagd
BTW-tarief
van 6%!
Bouwen & wonen 3
Ondanks kritische opmerkingen is de gemeente Gouda verplicht vóór 1 juli met een bestemmingsplan te komen.
BusYness is een maandelijkse bijlage bij de Krant van Gouda. BusYness verschijnt twaalf keer
per jaar. Het volgende nummer verschijnt eind maart 2013.
De Commissie voor de milieueffectrappor-
tage heeft kritische opmerkingen over het
ambi tieuze voorontwerp van het bestem-
mingsplan voor Croda, Sita en Compaxo.
Deze onafhankelijke commissie toetst de
effecten van plannen voor de omgeving en
de om wonenden. De commissie kijkt behalve
naar alle plannen en rapporten ook naar de
inspraakreacties van diverse omwonenden en
organisaties.
De vereniging van omwonenden Schielands
Hoge Zeedijk reageert: “Dit is voor de ge-
meente bijzonder pijnlijk omdat nog nooit een
bestemmingsplan voor het bedrijventerrein
Schielands Hoge Zeedijk is gelukt. De eerste
poging dateert van 1999. Dit plan is gesneuveld
bij de Raad van State. De rechter oordeelde
dat een fabriek als Croda (toen Unichema) op
duizend meter van bewoning zou moeten staan
terwijl het in werkelijkheid slechts twaalf meter
was. Het milieubureau DHV heeft sinds 2001
gewerkt aan de huidige rapporten en toch oor-
deelt de commissie nu dat weer alles opnieuw
mag.
Bestemmingsplan
Als tekortkomingen van de plannen worden
onder andere genoemd: de gezondheids-
effecten van de uitstoot van de industrie zijn
niet bekeken, de afstand waarbinnen bij een
brand of explosie doden kunnen vallen, wordt
van 174 meter vergroot naar 1485 meter en
de aantasting van het beschermd stadsgezicht
van Gouda door de bouwhoogtes van 25 tot
35 meter. “Er zal hoe dan ook een nieuwe
poging volgen, want de gemeente Gouda is
verplicht vóór 1 juli 2013 met een bestem-
mingsplan komen.” Een woordvoerder van
de gemeente reageert: “De bedoeling van een
voorontwerp bestemmingsplan is juist dat
iedereen hierop commentaar kan geven, be-
woners, bedrijven en instanties als waterschap-
pen of de commissie voor de milieueffect-
rapportage (Mer-commissie). Op basis van al
deze opmerkingen worden aanpassingen ge-
maakt. De gemeente zal het advies van de com-
missie ter harte nemen en we gaan dus kijken
welke aanpassingen en aanvullingen nodig zijn
en hoe het plan verbeterd kan worden. Nadat
aanpassingen zijn gemaakt neemt het college er
vervolgens een besluit over en wordt het weer
ter inzage gelegd. Tot slot gaat het ontwerp be-
stemmingsplan naar de gemeenteraad die er uit-
eindelijk een besluit over moet nemen.” Het rap-
port van de Commissie MER is te bekijken op
www.schielandshogezeedijk.nl.
Brainstormen met Milieudefensie
Woningbrand Kamperfoelielaan
Een woning aan de Kamperfoelielaan in Gouda is zaterdagnacht verwoest door een brand. Terwijl de bewoners bij
de bruiloft van hun dochter waren, ontstond de brand rond 01.00 uur. Nadat de brandweer vertrokken was, lichtte
het vuur in de ochtend opnieuw op. De politie onderzoekt alle mogelijke oorzaken en sluit brandstichting niet uit
(foto Wim Pijper).
De afdeling Gouda van Milieudefensie houdt
op woensdagavond 6 maart een bijeenkomst
voor leden en belangstellenden. Zij infor-
meert bezoekers over hun projecten en acties,
maar de organisatie is vooral benieuwd naar
de ideeën van Gouwenaars over actuele
milieukwesties en wat ze daar als vereniging
mee kunnen doen.
Na korte presentaties van recente acties in
Gouda, zoals ecotellingen, stadsnatuur, eetbaar
Gouda en winkeldeuren dicht, volgt een presen-
tatie over de infrarood dakscans die vorig jaar
zijn gemaakt, met isolatietips voor de woning.
Tot slot kunnen bezoekers met elkaar in discus-
sie over hoe hun ideeën kunnen worden ver-
taald in projecten en activiteiten voor Milieu-
defensie Gouda. De avond duurt van 19.30 tot
22.00 uur en vindt plaats in de Koffiefabriek.
Zie www.gouda.milieudefensie.nl.
BOUWEN WONEN &
E|ke zaterdag
GRATIS TUINADVIES
Meer |nformat|e? Be| 0182-502692
of k|jk op www.tu|nverzorg|ngdemo|en.n|
E|ke zaterdag |s er een |n|oopspreekuur van 11.00 tot 13.00 uur
op ons e|gen terre|n voor a| uw vragen over de tu|n.
Maak t|jd|g een afspraak voor de voorjaarsbeurtI
tuinadvies · aanIeg · ontwerp · onderhoud · renovatie
Voorontwerp Croda
TE HUUR
Bosranklaan 107 te Gouda
Len 1-kamerappartement, gelegen op
de 3e verdieping van een rnstig gele-
gen complex in de gewilde woonwijk
8loemendaal. Het appartement heeft
een zonnig balkon, vrij nitzicht en een
berging in de onderbonw.
Hnnrprijs excl. service en stook-
kosten. Het appartement is voorzien van
een nette laminaatvloer en de woning is
volledig wit gesansdI U knnt er zo in.

Huren?
8el met Nationaal Grondbezit 8.v.
1el: 010 - 242 61 00.
Nationaal Grondbezit B.V.
Lichtenanerlaan 32
3062 VL kotterdam
010 - 242 61 00
Werkzaamheden bij de Raam
De gemeente Gouda is gestart met het aanpassen en herinrichten van de Raam. Op de foto is het gedeelte van de
Raam tussen de Vlamingstraat en het Bolwerk te zien, waar tegelijkertijd ook op enkele plekken het riool wordt
vervangen.
Bewonersavond
Korte Akkeren
Stichting Wijkteam Korte Akkeren organiseert
op 6 maart een bewonersavond voor nieuwe
bewoners, maar ook voor bewoners die al lan-
ger in de wijk Korte Akkeren wonen.
Tijdens de bewonersavond kunnen wijkbewo-
ners kennismaken met het bestuur van het wijk-
team en wijkconsulent Osman Çakici. Men kan
ook terecht met vragen of opmerkingen over de
leefbaarheid in de wijk. Het officiële deel van
de avond gaat van start om 20.00 uur in Wijk-
centrum de Jan Ligthart aan de Snoystraat 4 in
Gouda.
Advertentie 4
Bouwen & wonen 5
Ook Van Waay Interieurs uit Benthuizen verkoopt meubels van Pastoe.
Dit jaar bestaat het Nederlandse design
meubelmerk Pastoe honderd jaar. Van zater-
dag 23 februari tot en met zondag 2 juni
presenteert de Kunsthal Rotterdam de
omvangrijke tentoonstelling ‘Like Pastoe:
100 jaar vernieuwing in vormgeving’. Daar-
naast verschijnt er een boek en is er speciaal
voor het jubileum een kast ontworpen.
Gerenommeerde nationale en internationale
creatieven uit de designwereld leveren een
bijdrage aan de programmering vanuit hun
eigen discipline.
Pastoe organiseert op maandag 27 mei, in
samen werking met Gavelers Auctioneers, een
veiling van Pastoe-meubels in de Kunsthal
Rotterdam. Kijkdagen zijn van vrijdag 24 tot en
met zondag 26 mei. De jubileumtentoonstelling
van Pastoe wordt mede mogelijk gemaakt door
Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie, VSBfonds en CBM, branchevereni-
ging voor interieurbouw en meubelindustrie.
Speciaal voor het jubileum verschijnt het boek
‘Pastoe: 100 jaar vernieuwing in vormgeving’,
geschreven door auteur en designcriticus Gert
Staal en curator Anne van der Zwaag. Het jubi-
leumboek geeft een terugblik op de afgelopen
eeuw, maar kijkt ook vooruit met een moderne
visie op wonen, interieur en design. De Neder-
landse uitgave is voor het eerst gepresenteerd
tijdens de opening van de tentoonstelling op
23 februari.
Nieuwe woonlocatie Gemiva
Bushalte bij Agnietenkapel weg
Sinds Arriva het busvervoer van Connexxion in Gouda heeft overgenomen, rijdt de stadsbus niet meer over de Markt.
Dat betekent onder meer dat de bushalte naast de Agnietenkapel niet meer wordt gebruikt. Deze week is begonnen
om de verhoogde stoep bij de bushalte weg te halen. Later zal het bushuisje verdwijnen.
Aan de Hoge Gouwe wordt een nieuwe woonlocatie van de Gemiva-SVG Groep gebouwd, die naar verwachting in
2014 in gebruik genomen wordt. De woonlocatie omvat 26 appartementen voor volwassen mensen met een verstan-
delijke handicap. Ieder appartement krijgt een zitkamer, slaapkamer, badkamer en keukenblok. In het gebouw komt
een trefpunt waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen eten. De locatie ligt tussen de Hoge
Gouwe en de Raam op de plaats waar voorheen de Rietmarkt en autobedrijf Terlouw waren gevestigd. Het complex
wordt gebouwd ter vervanging van de twee woonlocaties Groeneweg en Spieringstraat, die niet meer voldoen aan
de eisen van deze tijd.
BOUWEN WONEN &
TE HUUR
Bosranklaan 129 te Gouda
Len 1-kamerappartement, gelegen op
de 4e verdieping van een rnstig gelegen
complex in de gewilde woonwijk
8loemendaal. Het appartement is
voorzien van een zonnig balkon, vrij
nitzicht en een berging in de onderbonw.
Het appartement is voorzien van een
nette laminaatvloer en de woning is
volledig wit gesansdI U knnt er zo in.
Hnnrprijs excl. service en
stookkosten.

Huren?
8el met Nationaal Grondbezit 8.v.
1el: 010 - 242 61 00.
Nationaal Grondbezit B.V.
Lichtenanerlaan 32
3062 VL kotterdam
010 - 242 61 00
Jeroen Zeegers info@onderhoudsbedrijfzeegers.nl
06 - 15 20 39 90 www.onderhoudsbedrijfzeegers.nl
i e d e r e k l u s i n e n o m u w h u i s . . .
Expositie vernieuwing
in vormgeving
Professioneel
Inzet
Talentvol PIT
Makelaarsteam met
Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424
De kinderboerderij doet ook dit jaar mee aan
de bloembollenactie. Iedereen kan kiezen uit
een kleurrijk assortiment van ruim zeventig
bollen, zaden en planten voor in de tuin.
Nieuw is de moestuinactie, waarbij men
onder andere saladepakketjes en aardbeien-
planten kan bestellen. “Dit kan je samen met
de (klein)kinderen in de tuin doen of je kunt
gewoon in een bloembak sla, radijs, kruiden
of andere groente verbouwen. Het is leuk,
leerzaam en natuurlijk lekker voor de kinde-
ren”, aldus de kinderboerderij. Met een bestel-
ling van bollen of groente ondersteunt men
direct de kinderboerderij. Bestellen kan via
wwww.kinderboerderijgouda.nl en op de
kinderboerderij zijn brochures en bestellijsten
te vinden. Bestellen kan tot en met woensdag
20 maart. Ophalen van de bestelling van vanaf
donderdag 4 april.
Bloembollen- en moestuinactie
Op kinderboerderij De Goudse Hofsteden
kunnen kinderen op zaterdag 2 maart vogel-
huisjes timmeren en schilderen.
Kinderen kunnen tussen 13.30 en 15.00 uur
hun eigen vogelhuisje timmeren en schilderen.
Na afloop kunnen zij deze in hun eigen tuin
ophangen. De kinderboerderij vraagt iedereen
een hamer mee te nemen en handige (groot)
ouders zijn eveneens welkom. Deelname
kost 4,75 euro. Kinderen kunnen tot zater-
dag 2 maart aangemeld worden via sandra@
kinderboerderij gouda.nl of telefonisch (0182)
514 219. Zie www.kinderboerderijgouda.nl.
Vogelhuisjes
timmeren
Advertentie 6
Alphen aan den Rijn: Curieweg 9, Tel. 0172 - 460 960
Gouda: Keerkring 3, Tel. 0182 - 683 939
Leiden: Vondellaan 80, Tel. 071 - 535 1800
Heemskerk: Rijksstraatweg 30, Tel. 0251 - 229 162
LIGHT
EEN ZUINIGE MOTOR MET DE
LAAGSTE C0
2
-UITSTOOT
IN ZIJN KLASSE.
GROWING UP IS COOL. DAAROM IS ER NU DE 500L.
*Genoemde vanafprijs o.b.v. 500L Pop uitvoering. Vraag naar de voorwaarden. **Bron: Jato Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO
2
-uitstoot (g/km) van de best verkochte Europese automerken in de eerste 6 maanden van 2012.
Prijs is incl. BTW, excl. kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op fiat.nl.
Gem. brandstofverbruik: 4,2 - 6,2 l/100 km (1 op 16,1 - 23,8). CO
2
: 110 - 145 g/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO
2
-uitstoot van Europa.
**
FIAT 500L EASY is o.a. voorzien van:
De nieuwe Fiat 500L
is leverbaar v.a.
w 18.695,-
*
• 6 Airbags
• ABS met remkrachtverdeling
• Stabiliteitscontrole met hill holder
• Cruise Control
• eco:Drive Live, tot wel 16% minder
brandstofverbruik en emissies
• 1500 Verschillende stoelconfiguraties
• 360° Wraparound beglazing
• Handbedienbare airconditioning
• Stootstrips met chroomafwerking
• 5 Carrosseriekleuren
• 16" Lichtmetalen velgen
(0182) 69 55 55
www.rabobank.nI/gouwestreek
|r.cre.s v.r bcskcc¦, ´coJ., Vce.k.¦e||e, Vcc.J.e.|t, ||eo.e.ke.k ./J |'sse|, |eeo.|¦k, \.JJ|rxveer c| ¯ever|o|.er korrer Jee|rener ..r Je.e ..t|e. b||rk|e k.r c¦çe|..|J
.c.Jer ||¦ .||e k.rtc.er v.r |.|c|.rk ´co.est.eek. ||¦k vcc. eer cve..|.|t c¦ cr.e .e|s|te. |e.e ..t|e |cc¦t tct er net 1 .¦.|| 2013. \cc. cve.|çe vcc.....Jer .|e
......|c|.rk.r|/çco.est.eek.
3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO
Vet s¦..er kor ¦e r|et v.ceç çerceç
|eç|rrer. |.t |s |et |Jee.
b||rk|e ç..t|s |r
o. |.|yk.ne..
bert o ...rçe.¯ |..| b||rk|e |et s¦...v..ker c¦ ||¦ eer v.r
cr.e k.rtc.er ||¦ o |r Je |oo.t. \cc.s¦e|t o Je ¦o|ste
çe|cc.teJ.ton J.r .|rt o cck rcç eers eer |ctc.e¦c.t.çe
v.r o. |.|y. ´eer k|.rt ||¦ Je |.|c|.rk¯ Ock J.r kort o
b||rk|e ç..t|s ||¦ crs c¦|.|er.
Bedrijven / auto 7
Natuurwinkel en
Voedselbank Gouda
Céline Brugman van de Natuurwinkel Gouda helpt de Voedselbank Gouda.
Slingerland Bloemen in Moordrecht organi-
seert vrijdagavond 15 maart een klantenavond
waarop paasideeën worden aangereikt.
Door middel van demonstraties wordt er ge-
toond hoe men op een eenvoudige manier een
trendy paasstuk creëert, onder meer met ge-
kleurde eitjes, voorjaarstakken en voorjaars-
bollen. Vanaf 18.00 uur zijn er doorlopend
bloemendemonstraties. Belangstellenden kun-
nen vragen stellen over de manier waarop de
materialen gebruikt en verwerkt worden. Trai-
teur Dubois zal de bezoekers verrassen met
wat lekkers bij de koffie en de thee. Ook het
bedrijf ‘Handen en Voeten’ is aanwezig. Mede-
werkers geven een demonstratie op het gebied
van manicure. Petronella geeft een demonstra-
tie over het maken van armbanden. Slingerland
Bloemen is gevestigd aan de Kerklaan 32 in
Moordrecht. De toegang is vrij.
Natuurwinkel Gouda is op 25 februari een
actie gestart voor haar klanten ten gunste
van de plaatselijke Voedselbank. Klanten die
in de winkel een actietas van vijf euro kopen,
helpen daarmee ook gezinnen die ver onder
de armoedegrens leven. Voor iedere ver-
kochte tas doneert Céline Brugman namens
Natuurwinkel Gouda na afloop van de actie
eenzelfde tas vol lekkere biologische produc-
ten aan Voedselbank Gouda.
In de winkel hangt een thermometer waarop
de stand zal worden bijgehouden. “Door de
economische crisis kloppen steeds meer ge-
zinnen aan bij de Voedselbank en wordt het
voor hen steeds moeilijker om alle pakketten
te vullen”, aldus Céline Brugman. “Ook in
onze gemeente worden de wachtlijsten steeds
langer. Wij zijn enorm betrokken bij onze
lokale omgeving en willen gezinnen die onze
hulp hard nodig hebben graag ondersteunen.”
Klanten kunnen de actietas in de winkel vullen
met Ekoland aardbei-framboos sap, de Rit
granenkoekje met maanzaad, Ekoland bramen-
jam, LunaeTerra appelpuree en Molenaartje
potato chips paprika. De actie loopt bij Natuur-
winkel Gouda tot en met 9 maart. In de daarop-
volgende week worden de tassen aan de plaat-
selijke Voedselbank aangeboden. Kijk voor alle
winkeladressen op www.natuurwinkel.nl.
De natuur als basis
“Natuurwinkel is meer dan een logo op de deur.
De natuur zit niet voor niets in de formule-
naam. Natuurwinkel wil graag bijdragen aan
een gezonde toekomst. Die wens vertaalt zich
in bewuste en vooral duurzame keuzes ten aan-
zien van het assortiment en het winkelbeleid.
Maar Natuurwinkel wil bovenal een toeganke-
lijke winkel zijn waar klanten inspiratie vinden
om zelf lekkere en bewuste keuzes te maken.
Want hoe meer mensen geïnspireerd raken door
biologische producten, hoe groter de bijdrage
kan zijn aan een gezonde toekomst”, aldus de
winkel aan de Lange Groenendaal 99 in Gouda.
Van Beynum Volkswagen
Burg. Van Reenensingel 117, 2803 PA GOUDA
Leidsestraatweg 132, 3443 BZ WOERDEN
www.vanbeynum.nl
De actie “Verkoop tegen inkoopprijzen” hebben
we wegens succes verlengd! Na de up! en Polo show
hebben wij extra up!’s en Polo’s ingekocht zodat u
kunt proteren van ons inkoopvoordeel! Tevens zijn
alle andere Volkswagen modellen extra voordelig
geprijsd en proteert u van extra veel inruilpremie.
Bekijk onze website voor het complete aanbod.
Hoger wordt de korting echt niet!
Wees op tijd, want de voorraad is beperkt.
Inkoopprijzen!
Creatief voor de Pasen
Bij Slingerland Bloemen kan men leren paasstukjes
maken.

Bemiddeling, in - en verkoop
Onderhoud & reparatie
Stalling
caravans & vouwwagens
www.verkadecaravans.nl
Geopend van di t/m vr. 8.00 tot 17.00 uur.
Za. 8.00 tot 16.00 uur
Schoonouwenseweg 16
2821 NX Stolwijk.
Tel: 0182 - 341726
Caravan verkopen.
Wij regelen het voor u!
Enkele voordelen:
- Alles wordt voor u geregeld
- Koper kan inruilen en garantie krijgen
dit versnelt de verkoop
Bel voor meer info of kijk op onze website
ortìe geldt olleen aµ de oongegeven dogen
Moondog
Ilk 2
e
gererht vaar f 5,00
(m.u.v. gornolen gererhten)
vrìjdog
Ratì kìµhlet nu vaar moor f6,25
kleìwegstroot 27 · 2801 6I 6audo · 0182-521291 · www.surìlaunge-gaudo.nl
Open dagen bij Schipper Kozijnen
De open dagen van donderdag 28 februari
en vrijdag 1 maart van 10.00 tot 21.00 uur en
zaterdag 2 maart van 10.00 tot 16.00 uur in de
showroom bij Schipper Kozijnen aan de James
Wattstraat 5 (Gouwestroom) in Gouda, staan
in het teken van vier seizoenen comfort.
“In ons land verschilt het weer niet alleen per
seizoen, maar ook per dag. De juiste kozijnen
en het juiste glas zorgen voor een groot ge-
deelte van de isolatie. Niet voor niets wordt
tegenwoordig hoog rendementsglas, ofwel
HR++ glas, in de kozijnen toegepast. Door
de coating en een speciale gasvulling isoleert
deze beglazing bijna twee keer zo goed dan
het standaard dubbel glas. De kou blijft buiten
en de warmte binnen. En met zon werende
HR++beglazing wordt de felle warmte van de
zon tegen gehouden, terwijl het huis helder
en licht blijft”, zo zegt Schipper Kozijnen.
“Onze vakkundige adviseurs denken graag
mee en vertalen dit in een kosteloze offerte.
Wie nu nieuwe kunststof- of aluminium
kozijnen koopt, krijgt 4-seizoenen glas zonder
meerprijs. Renovatie of uitbreiding van de
woning kost geld, maar kan ook geld opleve-
ren via de besparingen op energiekosten. Op
www.schipperkozijnen.nl staan rekenvoorbeel-
den. Een extra meevaller is dat de overheid
tijdelijk een verlaagd BTW tarief van zes pro-
cent hanteert voor deze werkzaamheden.”
Duurzame kunststof kozijnen met 4-seizoenenglas zijn
goed voor de portemonnee en het milieu.
Aanzien terrassen scoort matig
Veel Gouwenaars vinden al die overkappingen over de terrassen op de Markt van Gouda geen gezicht.
Gouwenaars geven de terrassen in de binnen-
stad een mager zesje. Dit blijkt uit een
enquête van het wijkteam Binnenstad. Het
gaat hierbij niet om de service en het aanbod
van het eten, maar om de uitstraling. Publiek
vindt vooral al die overkappingen buiten geen
gezicht.
Het onderzoek is gehouden omdat er gemeen-
telijke plannen zijn om in overleg met de
horeca de terrassen opnieuw in te delen. De
meerderheid van de ondervraagden vindt dat
er iets moet veranderen. Wanneer de plannen
werkelijkheid worden is nog de vraag. Volgens
insiders ligt de zaak gevoelig omdat sommige
horecazaken met een groot terras dat vóór een
naburig pand ligt, geen genoegen nemen met
een kleiner terras. Zo’n terras vergroten in de
lengte - dus meer de Markt op - zou kunnen
omdat de bus niet meer over de Markt rijdt.
Maar dan moet wel dat stukje Markt her -
in gericht worden en daarvoor ontbreken bij de
gemeente de middelen. En panden waar een
terras van een ander voor de deur staat (zoals
bij de voormalige It’s) kunnen om die reden
niet verhuurd worden.
Advertentie 8
Volg ons online via:
VAN WAAY
ADVISEERT
ULTIEM
ZITCOMFORT
Artifort
Auping
Banz Bord
Besouw
Cassina
De Sede
Design on stock
Eastborn
Eijffinger
Gelderland
Hülsta
JB Style
Jori
Leolux
Linteloo
Luxaflex
Minotti
Montis
Molteni
New Classics
Palm shutters
Parade
Pastoe
Poliform
Rolf Benz
Sahco Hesslein
Schuitema
Tempur

De Scala van Rolf Benz heeft een lounge-karakter. Dankzij de sierlijk aluminium voet blijft het toch een luchtig en elegant meubel. De Scala
past met zijn grote zitdiepte niet alleen perfect in een groot oud gebouw, maar ook als een tweezitter of als een subtiele hoekopstelling in de meer
stadse architectuur van een modern appartement. De bank is in verschillende kleuren en stoffen te bekleden.
WONEN º SLAPEN º lNTERlEURTEXTlEL º lNTERlEURADVlES
VERBREEPARK 27, BENTHUlZEN (A12 AFRlT S)
TEL. 079 - 331 12 00
WWW. VANWAAYlNTERlEURS.COM
NABlJ ZOETERMEER - TOTALE OPPERVLAKTE 6000 M²

Scala 505
Rolf Benz Linea, vanaf 1599,- Rolf Benz 684, vanaf 799,- Rolf Benz 7800, vanaf 999,-
NIEUW
STE EN
GROOTSTE
ROLF BENZ
STUDlO VAN
ZUID-HOLLAND
Corné van Waay
interieurvormgever
Vernieuwing inspireert
Consumenten 9
WijnSpijswandeling
De Visma vindt plaats in Ahoy Rotterdam op
1, 2 en 3 maart. Het is al 45 jaar lang dé ont-
moetingsplaats voor alle visfanaten uit
Nederland om nieuwe producten aan te
schaffen, op de hoogte te blijven van alle ont-
wikkelingen in de sportvisbranche en om in
contact te komen met professionals. De Krant
van Gouda gaf tickets weg via Facebook en
www.dekrantvangouda.nl.
Bezoekers kunnen genieten van tal van activi-
teiten, zoals de demonstratiebak, de Visvijver,
Precisie droppen bij Baitboats, de Ierse Pub,
de Castingbaan, het jeugdplein van Sport-
visserij Nederland, demonstraties, workshops
en nog veel meer.
Nieuwe activiteiten
Naast het vaste aanbod is er dit jaar ook een
aantal nieuwe activiteiten op de beursvloer, zo-
als het vakantiepaviljoen, de Oxygenbar en een
speciaal uurtje voor kinderen in het theater (in-
clusief toezicht), zodat ouders ook even zonder
hun kinderen stands kunnen bezoeken.
WijnSpijs.nl heeft weer acht restaurants ge-
boekt voor de komende editie van de WijnSpijs
wandeling in Gouda. Deze vindt plaats op
10 maart (zondag van 12.00 tot 17.00 uur).
Deelnemende restaurants zijn Koeien&Kaas,
Scheeps, Brunel, De Mallemolen, Proeven, Bij
Ons, Buiten en Heinde&Ver.
Dit inmiddels beproefde concept staat gelijk
aan de WijnSpijs wandelingen die al werden
gehouden in onder meer Rotterdam, Leiden
en zestien andere steden. Deelnemers hebben
van 12.00 tot 17.00 uur om langs acht restau-
rants te wandelen. Ieder restaurant serveert een
culinair hoogstandje op het snijvlak van een
amuse en een voorgerecht met daarbij een door
een sommelier gekozen bijpassend half glas
wijn. Vegetariërs kunnen aparte vegetarische
kaarten bestellen en ontvangen dan een pas-
send gerecht. Er worden maximaal 400 kaar-
ten verkocht die enkel in de voorverkoop (tot
de vrijdag voor de wandeling) verkrijgbaar
zijn voor 55 euro. Deze ‘strippenkaarten’ zijn
te bestellen via Wijnspijs.nl en zijn bovendien
verkrijgbaar bij de deelnemende restaurants.
De strippenkaarten worden in series van acht
met verschillende startposities geleverd om zo
de groep deelnemers te spreiden over de stad.
BRADERIE
GOUDA
markt
ZONDAG
3 MAART
info : 0357370263
Tandartsenpraktijk Gouwe Park
Wegens uitbreiding is er plaats voor nieuwe patiënten.
Een praktijk met de beste zorg op alle fronten en ingericht met de modernste appa -
ra tuur die aan de hoogste eisen voldoen. Bij het team van de praktijk staat de zorg
voor 'U' de patiënt voorop. Heeft u kinderen met angst voor de tandarts? Of heeft u
zelf angst voor de tandarts? Niet nodig! Ons team stelt u op uw gemak en zal stap
voor stap de behandeling met u bespreken. Voldoende gratis parkeergelegenheid.
(U vindt ons tegenover 'het weegje' naast de Coenecoopbrug)
Tandartsenpraktijk Gouwe Park
Zuidbaan 534, 2841 MD Moordrecht - Gouda
T 0182 516527 - F 0182 516492
E info@tgptand.nl - I www.tgptand.nl
Stilstand blokkeert, vernieuwing inspireert.
Speel daarom tijdig in op het veranderende
winkelgedrag van uw klanten.
Bovenstaande uitspraak en het daaruit voort-
vloeiend advies kan niet vaak genoeg bij
ondernemers onder de aandacht worden ge-
bracht. Want de detailhandel komt steeds meer
onder druk te staan. Dat heeft natuurlijk met
het economisch tij te maken, maar zeker ook
met de veranderende wereld. Is internet een
zegen of een plaag? Komt een ondernemer
ook in de toekomst nog aan voldoende omzet
als hij niet met de trends meegaat? En als de
wil er is, hoe kom je dan aan kennis van alle
nieuwe media? Voor een cursus overdag maakt
een hardwerkende detaillist meestal geen tijd.
Alle begrip, want tijd is geld en de schoorsteen
moet roken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor
de toekomst. Nu investeren vergroot de kans
dat u ook in 2020 nog ondernemer bent.
Bijzondere bijeenkomst
Op 18 maart is Kamer van Koophandel
Rotterdam omgeto-
verd tot een beurs-
vloer voor detail-
listen. Deelnemers
doen tijdens deze bijeenkomst inspiratie op
om zich voor te bereiden op veranderend con-
sumentengedrag. Door een combinatie van
fysiek en digitaal winkelen aan te bieden,
maakt u uw bedrijf toekomst proof. Maar veel
onder nemers vinden de combinatie nog lastig.
Tijdens de Inspiratie Beursvloer bij Kamer van
Koophandel Rotterdam aan de Blaak krijgen
ondernemers handvatten mee om hun bedrijfs-
voering te optimaliseren. Ondernemers gaan
zien wat samenwerking, strategisch gebruik
van social media en een eigen webwinkel hen
op kan leveren. Maar ook het vergroten van een
positieve winkelbeleving bij klanten komt aan
bod. Wat verwachten klanten wanneer zij bij u
de winkel binnenstappen? Waarom komen zij
terug? Wat levert aandacht voor klantbeleving
u op? Meer werk, of meer klanten? Laat u ver-
rassen en meld u aan voor deze gratis beleving
via www.kvk.nl/rdamretail2020.
Nieuwe activiteiten Visma
De Visma is dé ontmoetingsplaats voor alle visfanaten uit Nederland.
Prijswinnaars
Jeneverfestival
In de krant van vorige week plaatsten we de
prijsvraag waarbij lezers van De Krant van
Gouda kans maakten op tickets voor het
Jeneverfestival.
De vraag luidde: Welk Nederlands kampioen-
schap wordt er gehouden op het Jenever-
festival? Het juiste antwoord is: Het open
NK Mixen en Cocktails met Jenever. Uit de
goede inzendingen trokken we vijf winnaars.
De gelukkigen zijn: Van Tol (Waddinxveen),
S. Miedema (Gouda), Marjolein Kranenburg
(Reeuwijk), Cor Barelds (Waddinxveen) en
M. Holthuijsen (Gouda).
Open Coffee Bodegraven-Reeuwijk
De netwerkbijeenkomsten schieten als pad-
destoelen uit de grond. Als ondernemer kun je
inmiddels elke dag wel ergens aanschuiven. Op
donderdag 7 maart kan dat bij de Open Coffee
Bodegraven-Reeuwijk. Tussen 9.00 en 11.00
uur zijn ondernemers weer van harte welkom
in het AC Restaurant in Bodegraven (langs de
A12). Meer informatie op www.opencoffeebo-
degraven.nl.
TE HUUR
Wilde Wingerdlaan 223 te Gouda
Len net 2-kamerappartement, gelegen
op de 4e verdieping van een rnstig
gelegen complex in de gewilde woonwijk
8loemendaal. Het appartement is voor-
zien van een zonnig balkon, vrij nitzicht
en een berging in de onderbonw.
Hnnrprijs excl. service en
stookkosten.

Huren?
8el met Nationaal Grondbezit 8.v.
1el: 010 - 242 61 00.
Nationaal Grondbezit B.V.
Lichtenanerlaan 32
3062 VL kotterdam
010 - 242 61 00
In de binnenstad van Gouda is het zondag
3 maart niet alleen koopzondag, maar is er
ook een braderie op de Markt.
Ongeveer veertig kramen zullen gevuld zijn
met oude winkelvoorraden, boeken, mode,
curiosa, woondecoratie, Italiaanse overhem-
den, oude gerestaureerde klokken, de nieuwste
trends op het gebied van kinderkleding en nog
veel meer. Ook zijn er attracties voor kinderen
kunnen; zij kunnen zich bijvoorbeeld laten
schminken. De braderie is open vanaf 11.00
uur. Voor meer informatie kan men bellen met
(035) 73 70 263.
Braderie in binnenstad Gouda
Op de Markt van Gouda wordt op zondag 3 maart een braderie gehouden.
10 De Goudse Business Club
De echt onafhankelijke aankoopmakelaar
Aangenaam
Makelaardij
Het lidmaatschap van De Goudse Business Club staat open
voor natuurlijke of rechtspersonen die een bedrijf of een
filiaal van een bedrijf, een vrij beroep of andere zakelijke
activiteit uitoefenen en gevestigd zijn in Gouda of aan-
grenzende gemeenten. Het lidmaatschap wordt steeds voor
een jaar aangegaan en kan worden opgezegd ten hoogste een
maand voordat het lopende jaar is afgelopen; dus vóór
1 december. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch voor
een jaar verlengd.
Het lidmaatschap bedraagt € 130,- per kalenderjaar exclusief
21% btw. Voor ieder volgend lidmaatschap per bedrijf geldt een
lidmaatschap van € 100,- per kalenderjaar exclusief 21% btw.
Een verzoek om een lidmaatschap dient schriftelijk plaats te
vinden bij het secretariaat, p/a Korte Tiendeweg 10, 2801 JT
Gouda of per e-mail via info(@)degoudsebusinessclub.nl.
Het desbetreffende verzoek wordt vervolgens kenbaar
gemaakt aan de leden die binnen twee werkdagen hun
eventuele bezwaren aan het bestuur kenbaar kunnen maken.
Het bestuur beslist daarna over het verzoek om lid te mogen
worden.
Voor nadere informatie kunnen belangstellenden desgewenst
contact opnemen met de secretaris (0182 - 322 456) of met een
van de overige bestuursleden (zie website).
Lidmaatschap
www.twitter.com/GoudseBC
Volg ons ook via twitter Voor meer informatie zie:
www.degoudsebusinessclub.nl
Coenecoop 143 te Waddinxveen Coenecoop 143 te Waddinxveen
www.Sportclubpartner.nl
KANAAL 63
Restaurant Proeven
Tapasbar TAPAS
Sajaki
Bij Ons
Het Witte Hof
Onze naam zegt het al, proeven wat
u maar wilt, om zo diverse smaken te
kunnen ervaren.
Heerlijke Spaanse tapas, wijnen en andere
gerechten onder begeleiding van spaanse/
flamenco muziek
Authentiek Indonesische gerechten.
Uw adres voor afhaal, bezorg, catering en
kooklessen. Eetgelegenheid tot +- 40
personen.
Modern en sfeervol restaurant met een
Franse keuken en invloeden van over de
wereld.
Dé Ideale gelegenheid voor uw (personeels)
feesten, recepties en partijen.
Oosthaven 20
2801 PC Gouda
Lange Groenendaal 57
2801 LR Gouda
Nieuwehaven 232
2801 ED Gouda
Koster Gijzensteeg 5
2801 JV Gouda
Hoogstraat 152
2851 BK Haastrecht
0182 - 512731
www.restaurantproeven.nl
0182 - 523035
www.tapasbar.nu
0182 - 518905
www.sajaki.com
0182 - 528007
www.restaurantbijons.nl
T 0182 - 501361
www.hetwittehof.nl
Advertentie 12
DOORDUYN SENIORENMODE UIT BODEGRAVEN HEEFT DE
WINKEL IN EEN NIEUW JASJE GESTOKEN! DIT VIEREN WE
MET EEN SPETTERENDE OPENINGSWEEK MET ELKE DAG
10% KORTING OP EEN ANDER TOPMERK. KOM OOK LANGS
IN DE VERNIEUWDE WINKEL!
DINSDAG 5 MAART T/M ZATERDAG 9 MAART
VANAF 10.00 UUR
DI 10% KORTING:
WO 10% KORTING:
DO 10% KORTING:
VR 10% KORTING:
ZA 10% KORTING:
HERENSPECIALS!
BAILEYS | GIORDANO | TRAFFIC | SMEETS
GRATIS PARAPLU
VOOR ELKE KLANT
LIGT ER EEN GRATIS
DOORDUYN PARAPLU KLAAR!
GRATIS KOFFIE
GENIET VAN EEN
HEERLIJK KOPJE KOFFIE
MET IETS LEKKERS!
KOM LANGS IN ONZE VERNIEUWDE WINKEL AAN DE OVERTOCHT 23
TE BODEGRAVEN OF KIJK OP WWW.SENIORENMODE.NL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful