MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGENALPASTI NOMBOR 1 HINGGA 9 DENGAN SEBUTAN ANGKA YANG BETUL MELIBATKAN 5 ORANG DARI 8 ORANG MURID

TAHUN SATU A MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN RODA HIKMAH. Oleh : KHALIDAH MASTURAH BINTI KALIMIN Sekolah Kebangsaan Seri Bukit Panjang 81500 Pekan Nenas, Pontian. ABSTRAK Kajian Tindakan ini dijalankan bertujuan untuk meningkatkan tahap penguasaan matematik bagi murid Tahun Satu A yang menghadapi masalah mengenal nombor 1 hingga 9 dengan sebutan yang betul. Bagi mata pelajaran matematik, mengenal nombor 1 hingga 9 adalah satu kemahiran asas yang sangat penting untuk membina kognitif murid. Bermula tahun 2004 pembelajaran Matematik dalam Bahasa Inggeris mula dilaksanakan menyebabkan murid-murid mengalami masalah untuk mengikuti perubahan tersebut. Tambahan pula, apabila melihat latar belakang keluarga murid-murid yang tidak didedahkan dengan pembelajaran Bahasa Inggeris. Hasil pemerhatian awal, seramai 5 orang murid iaitu 3 orang lelaki dan 2 orang perempuan tidak menguasai kemahiran asas dalam matematik iaitu mengenal nombor 1 hingga 9. Murid bukan sahaja tidak mengenal nombor 1 hingga 9 malah mereka juga tidak dapat menyebutnya dengan sebutan yang betul. Apabila diberikan kad nombor, murid hanya membaca nombor dalam tempoh 5 minit awal. Selebihnya mereka menghabiskan masa dengan berbual-bual dan bermain. Apabila teguran diberikan, mereka mengatakan perasaan bosan dan menunjukkan muka yang muram . Pendekatan Permainan Roda Hikmah membantu murid untuk mengenal nombor 1 hingga 9 dengan sebutan yang betul berbanding menggunakan kad nombor. Hasil dapatan menunjukkan keputusan ujian pos meningkat kepada 80% berbanding ujian pra iaitu 0%. Dapatan pemerhatian menunjukkan murid kelihatan lebih ceria dan aktif ketika menjalankan permainan ini. ” Permainan Roda Hikmah ” ini telah membantu menarik minat murid serta mempertingkatkan penguasaan mengenal nombor 1 hingga 9 dengan sempurna.

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Saya merupakan guru matematik lepasan Maktab Perguruan. Saya telah ditugaskan di sebuah sekolah Kurang murid (SKM) di Daerah Pontian bermula tahun 2005 sehingga kini. Salah satu peranan saya di sekolah tersebut adalah sebagai Guru Matematik Tahun Satu . Saya sedar akan tanggungjawab yang harus saya laksanakan lebih-lebih lagi saya menghadapi murid-murid luar bandar yang hanya bergantung harap kepada guru untuk berjaya. Tahap penguasaan matematik di sekolah ini berada pada tahap sederhana. Oleh itu, saya membuat satu kesimpulan, murid-murid ini perlu dibentuk bermula dari awal iaitu bermula dari tahun satu hingga tahun seterusnya bagi menguasai semua formula asas dan konsep matematik. Pada tahun ini, saya menerima 8 orang murid dari kelas tahun 1A. Minggu pertama pengajaran, saya dapat mengenal pasti masalah iaitu tahap penguasaan murid dalam matematik amat lemah. Setelah membuat soal selidik, 3 orang murid menyatakan mereka tidak didedahkan dengan pendidikan awal sebelum melangkah ke sekolah. Hal ini menyebabkan murid tidak mengenal nombor 1-9 dengan baik. Tercetus beberapa persoalan antaranya dimanakah tanggungjawab ibu bapa untuk memberi pendidikan kepada anak-anak mereka? Terdapat juga 2 orang murid yang di hantar ke sekolah Tadika Kemas, tetapi masih tidak mengenal nombor. Saya berpendapat murid-murid ini mempunyai IQ atau kecerdasan otak yang amat lemah di samping tiada bimbingan daripada ibu bapa sewaktu di rumah. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran bermaksud satu proses dalaman yang berlaku dalam akal fikiran dan tidak dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku manusia. Menurut teori pembelajaran Gagne, seseorang murid atau pelajar dapat memproses maklumat dengan betul. Namun begitu, 5 orang murid yang saya kaji ini tidak dapat memproses maklumat dengan betul dan tepat.

1

Oleh itu, Gagne telah menyenaraikan 8 hierarki pembelajaran samada penerimaan pemprosesan maklumat itu melalui isyarat, gerak balas, rangkaian motor dan sebagainya. Justeru, saya beranggapan, bahawa 5 orang murid saya dapat menerima pemprosesan maklumat namun perlu diberikan peneguhan atau pengukuhan bagi memudahkan perlaksanaan mereka menerima maklumat. Hal ini kerana, menurut Jerome Bruner ( 1961 ) murid dapat memproses maklumat dengan menggunakan gambaran atau simbol seperti roda hikmah yang telah dilaksanakan untuk mengenal nombor 1 hingga 9 dengan sebutan angka yang betul. Lebih nyata jika saya nyatakan bahawa, menurut tokoh Kognitif , Jean Piaget (1896-1980 ) mengatakan seorang guru matematik perlu menumpukan perhatian terhadap perkembangan kanak-kanak dalam peringkat operasi konkrit. Muridmurid sekolah rendah hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit. Oleh itu, permainan Roda Hikmah ini adalah satu alat yang tepat untuk membantu murid mengenal nombor 1 hingga 9 dengan sebutan angka yang betul. Namun demikian, sebagai seorang pendidik, memastikan anak didiknya mendapat segala ilmu yang dipelajari adalah suatu kewajipan walaupun ia bukan satu perkara yang mudah. Guru seharusnya melaksanakan tugas dengan baik dan berkesan dengan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang betul. Berdasarkan pengajaran dan pembelajaran yang lepas, saya telah menggunakan beberapa teknik untuk meningkatkan tahap penguasaan murid melalui teknik mengingat dan melukis nombor sambil menyebut . Contoh aktiviti yang telah saya gunakan adalah dengan menggunakan kad imbasan, latihan pengukuhan, tayangan LCD dan melalui aktiviti nyanyian. Namun demikian, daripada pemerhatian saya, didapati bahawa segelintir murid saya tidak dapat mengenal dan menyebut nombor dengan betul, terutama sewaktu saya menguji mereka dengan menunjukkan nombor dengan menggunakan kad imbasan. Saya sering berfikir dan bertanya sendiri “ Adakah murid-murid suka pengajaran aku ?” “ Adakah mereka seronok belajar matematik ?” Hal ini menimbulkan rasa terkilan dan bersalah sekiranya saya masih tidak dapat membentuk muridmurid untuk mengenal nombor 1 hingga 9 dan mempelbagaikan aktiviti untuk meningkatkan tahap penguasaan murid dengan lebih baik. Menyedari masalah ini, saya cuba untuk meningkatkan satu kemahiran yang lebih seronok semasa dalam sesi pengajaran dan pembelajaran melalui Permainan Roda Hikmah. InsyaAllah… saya pasti anak murid saya dapat meningkatkan kemahiran mengenal nombor 1 hingga 9 dan menyebutnya dengan betul. Saya amat berharap agar kajian yang akan saya jalankan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Bagi saya, jika seseorang guru itu berusaha dengan bersungguh-sungguh, kejayaan pasti menunggunya. Namun begitu usaha yang dijalankan perlulah berterusan dan InsyaAllah saya akan mencuba untuk memperbaiki kesilapan yang lalu agar melahirkan murid-murid yang cemerlang, gemilang dan terbilang. 2.0 FOKUS KAJIAN

Daripada pemerhatian yang dijalankan terhadap 5 orang dari 8 orang murid dari kelas Tahun 1A saya mendapati mereka mudah bosan terhadap pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kad Imbasan ( Nombor ). Murid-murid ini lebih cenderung kepada aspek permainan. Justeru itu, saya telah membuat satu pendekatan menggunakan Kaedah permainan menggunakan kinestetik untuk menarik perhatian di samping menguasai kemahiran Mengenal dan Menyebut Nombor 1 hingga 9. Kajian ini berfokuskan kepada :1. Meningkatkan kemahiran mengenal nombor 1 hingga 9 . 2. Menyebut nombor 1 hingga 9 dengan betul.

2

3.0 OBJEKTIF KAJIAN 3.1 Objektif Am Tujuan kajian ini adalah untuk membantu murid meningkatkan kemahiran mengenal nombor 1 hingga 9 dengan sebutan angka yang betul. 3.2 Objektif Khusus 1. Meningkatkan kemahiran mengenal nombor 1 hingga 9 dengan sebutan angka yang betul. 2. Membantu guru mengubah cara pengajaran supaya menimbulkan keseronokan semasa melakukan aktiviti. 3. Menyemai sikap bertolak-ansur semasa menjalankan aktiviti.

4.0 KUMPULAN SASARAN Kajian ini dijalankan kepada 5 orang daripada 8 orang murid Tahun Satu A di Sekolah Kebangsaan Seri Bukit Panjang. Mereka ini terdiri daripada 3 murid lelaki dan 2 murid perempuan yang tidak menguasai Kemahiran mengenal dan menyebut nombor 1 hingga 9.

5.0 PELAKSANAAN KAJIAN 5.1 Tinjauan Masalah Dalam pelaksanaan kajian ini, tinjauan masalah dibuat berdasarkan kaedah pemerhatian dan penggunaan ujian pra dan ujian pos. 5.1.1 Kaedah Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian awal ke atas sikap dan tingkah laku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran Matematik berlangsung. Pada awal pengajaran, apabila saya meminta murid menyebut nombor-nombor yang terdapat di dalam kad Imbasan nombor murid mula tidak menumpukan perhatian terhadap arahan yang diberikan. Mereka lebih gemar bermain daripada melihat kad nombor yang telah dilekatkan pada papan BBM. Saya dapati murid juga tidak memberikan perhatian sepenuhnya terhadap pengajaran dan kurang mengambil bahagian semasa aktiviti di jalankan. Apabila ditanya secara lisan ( menggunakan kad Imbasan nombor ), murid-murid ini tidak dapat menyebut nombor 1 hingga 9 dengan tepat. Dapat disimpulkan, masalah yang dihadapi oleh murid ialah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Murid tidak dapat mengenal nombor 1 hingga 9 dengan betul. Murid tidak dapat menyebut nombor 1 hingga 9 dengan betul. Murid sukar untuk mengingati nombor yang tertera dengan sebutannya. Murid tidak berminat melibatkan diri dalam aktiviti kelas. Murid hilang tumpuan kerana mudah tertarik dengan persekitaran luar. Murid cepat bosan.

3

Jadual 1 : Peratusan Dapatan murid Menyebut Nombor secara lisan BIL a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t KAD IMBASAN NOMBOR 2 9 1 4 6 8 3 7 5 4 7 3 5 8 2 3 9 4 6 1 SEBUTAN NOMBOR BETUL SALAH 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) JUMLAH 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% )

5.1.2 Ujian Pra dan Ujian Pos Ujian pra dijalankan pada 26hb Mac 2007 kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kemahiran murid dapat meningkatkan kemahiran mengenal nombor 1 hingga 9 dengan sebutan angka yang betul . Ujian yang saya jalankan adalah selama 30 minit dengan memberikan 1 set kertas soalan yang mengandungi 20 soalan . Soalan yang diberikan adalah berbentuk soalan nombor dan gambar. Hasil daripada ujian tersebut, saya dapati 5 orang murid tidak dapat mengenal nombor 1 hingga 9 dan gagal untuk menyebut angka dengan betul. Ujian pos dijalankan pada 28 Mei 2007. Sebanyak 25 soalan yang berbentuk nombor dan gambar diberikan kepada murid-murid . Ujian ini dijalankan selama 30 minit. Walaupun soalan yang diberikan adalah berbeza dari Ujian pos, namun dari segi kemahiran adalah sama iaitu Mengenal nombor 1 hingga 9 dengan sebutan angka yang betul. 5.2 Analisis Tinjauan Masalah Analisa dilakukan berdasarkan kepada dua aspek iaitu :1. Kaedah Pemerhatian berdasarkan tingkah laku murid dan sebutan nombor 1 hingga 9. 2. Kaedah Ujian Pra dan Pos 5.2.1 Pemerhatian berdasarkan tingkah laku dan sebutan nombor 1 hingga 9. Berdasarkan pemerhatian selepas kajian dijalankan terhadap kumpulan sasaran didapati :1. Murid lebih berkeyakinan untuk menjawab soalan yang diutarakan oleh guru dan lebih berani untuk menjawab segala soalan yang telah diajukan. 2. Murid dapat menyiapkan segala kerja yang diberikan dengan cepat dan pantas.

4

3. Suasana di dalam kelas lebih menyeronokkan dan murid lebih aktif dan tidak bosan ketika menjalankan aktiviti. Jadual 2 : Peratusan Dapatan murid Menyebut Nombor secara lisan
BIL a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t KAD IMBASAN NOMBOR 2 9 1 4 6 8 3 7 5 4 7 3 5 8 2 3 9 4 6 1 SEBUTAN NOMBOR BETUL SALAH 5 ( 100% ) 4 ( 80% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 4 ( 80% ) 4 ( 80% ) 5 ( 100% ) 4 ( 80% ) 4 ( 80% ) 5 ( 100% ) 4 ( 80% ) 5 ( 100% ) 4 ( 80% ) 4 ( 80% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 4 ( 80% ) 5 ( 100% ) 4 ( 80% ) 5 ( 100% ) 0 ( 0% ) 1 ( 20% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 1 ( 20% ) 1 ( 20% ) 0 ( 0% ) 1 ( 20% ) 1 ( 20% ) 0 ( 0% ) 1 ( 20% ) 0 ( 0% ) 1 ( 20% ) 1 ( 20% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 1 ( 20% ) 0 ( 0% ) 1 ( 20% ) 0 ( 0% ) JUMLAH 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% ) 5 ( 100% )

Analisa data dalam Jadual 2 menunjukkan kad Imbasan a,c,d,g,j,l,o,p,r, dan t menunjukkan peningkatan peratusan manakala kad imbasan b,e,f,h,i,k,m,n,q,r,s,t, menunjukkan masih terdapat seorang murid yang masih tidak menguasai mengenal dan menyebut nombor 1 hingga 9 dengan betul dan tepat. 5.1.1 Analisis Ujian Pra Dan Pos

Perbandingan pencapaian murid dalam Ujian Pra penilaian dan Ujian Pos adalah seperti berikut :Jadual 3 : Senarai Nama Murid Tahun 1 A Yang Menguasai Dan Tidak Menguasai Kemahiran Selepas Menjalani Kajian ( UJIAN PRA DAN UJIAN POS )
BIL NAMA MURID 1 2 3 4 5 MOHAMAD FARID GHAZALI BIN ABD RAHMAN MOHAMAD DANIEL HAKIM BIN YUSRI NURUL HUSNA BTE RASHID X X X X X X X X / / / / MOHAMAD SHAHERY BIN SHAHRIL NORAMIRA BTE JAMAL KEMAHIRAN TIDAK DIKUASAI ( TANDA X ) UJIAN PRA UJIAN POS MENGENAL MENYEBUT MENGENAL MENYEBUT NOMBOR ANGKA NOMBOR ANGKA X X / / X X / /

5

Jadual 4 : Data Murid Yang Menguasai Dan Belum Menguasai Kemahiran Mengenal Nombor 1 Hingga 9 Dengan Sebutan Angka Yang Betul ( Ujian Pra Dan Ujian Pos )
UJIAN PRA KEMAHIRAN KEMAHIRAN MENGENAL MENYEBUT NOMBOR ANGKA 0 0 ( 0% ) ( 0% ) 5 5 ( 100% ) ( 100% ) 5 5 ( 100% ) ( 100% ) UJIAN POS KEMAHIRAN KEMAHIRAN MENGENAL NOMBOR MENYEBUT ANGKA 4 4 ( 80% ) ( 80% ) 1 1 ( 20% ) ( 20% ) 5 5 ( 100% ) ( 100% )

KEMAHIRAN MENGUASAI BELUM MENGUASAI JUMLAH

120

GRAF PERATU SAN PERBEZAAN M ARKAH M RID U BAGI U JIAN PRA DAN U JIAN POS
TIDAK MENGUASAI, 100

100

80 PERATUS

MENGUASAI, 80

60

40 TIDAK MENGUASAI, 20

20 MENGUASAI, 0
UJIAN PRA

0

JENIS UJIAN

UJIAN POS MENGUASAI TIDAK MENGUASAI

5.3 Tindakan Yang Dijalankan 1. Saya telah memperkenalkan Permainan yang dinamakan Roda Hikmah kepada 5 Orang murid tahun 1A yang berunsurkan permainan supaya menarik minat murid dan dapat membantu murid Mengenal dan menyebut nombor 1 hingga 9 dengan betul dan tepat.

5.4 Perlaksanaan Tindakan dan Pemerhatian

6

Permainan Roda Hikmah ( Sila rujuk di Lampiran A ) dijalankan pada 15 minit awal pengajaran dan pembelajaran Matematik selama 6 minggu.

5.5 Refleksi Kajian Semasa sesi bimbingan, saya merasa sangat kecewa, sedih dan hilang keyakinan kerana murid yang saya terima pada tahun ini mempunyai pelbagai permasalahan dalam pembelajaran. Murid tidak menumpukan sepenuhnya terhadap pengajaran saya. Adakalanya saya rasa tertekan dan putus asa. Namun, semangat dalam diri ingin membantu anak-anak melayu yang semakin mundur membuatkan saya semakin mengorak langkah ke hadapan . Namun begitu, selepas minggu kedua menggunakan kaedah permainan Roda Hikmah ini, perubahan yang lebih positif telah ditunjukkan oleh 5 orang murid ini seperti menjalankan permainan Roda Hikmah dengan bersungguh-sungguh dan menumpukan perhatian pada pengajaran guru. Walaubagaimanapun, terdapat seorang pelajar saya yang sangat lemah. Tetapi setelah saya membuat sedikit tinjauan, saya dapati murid ini selalu tidak hadir ke sekolah dan murid ini baru sahaja berpindah ke SK Seri Bukit Panjang pada bulan 4 tahun 2007. Hal Ini menyebabkan pencapaian murid dalam Ujian Pos tidak mencapai seratus peratus kelulusan. Hampir 2 bulan saya menjalankan kajian Mengenal nombor 1 hingga 9 dan menyebut angka dengan betul dengan menggunakan kaedah atau pendekatan Roda Hikmah. Berdasarkan ujian Pos yang telah saya jalankan untuk mengesan tahap pencapaian murid selepas diberikan bimbingan oleh guru, saya dapati keputusan dan analisa yang diperoleh menunjukkan tanda-tanda positif. Murid-murid boleh mengenal nombor tanpa mengira gambar yang ditunjukkan dan mereka boleh menyebut angka dengan tepat jika disoal atau diberikan ujian. Ini memberikan perubahan yang positif dan membuahkan hasil yang positif bagi diri saya serta murid-murid itu sendiri. Murid-murid lebih ceria ketika menjalankan aktiviti kerana melibatkan perubahan dalam pengajaran guru serta menggunakan bahan bantu mengajar yang menarik. Walaubagaimanapun, saya tetap berbangga dengan usaha saya dengan mencari satu alternatif menggunakan kaedah Roda Hikmah untuk memperbaiki kelemahan murid secara individu. Saya juga berasa gembira kerana diberikan peluang untuk melaksanakan kajian tindakan ini serta menimba pengalaman baru untuk memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran saya di sekolah. Terima kasih yang tidak terhingga kepada keluarga saya yang banyak mengorbankan masa dan tenaga dalam membantu saya untuk menyiapkan kajian tindakan ini dengan jayanya. Selain itu, jutaan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah banyak membantu dalam melaksanakan kajian ini.. Semoga pengalaman yang diperoleh dapat dipraktikkan dan sekaligus membantu saya untuk menjadi seorang guru yang berinovasi dan berwawasan tinggi. Harapan saya, semoga usaha yang saya lakukan dapat diteruskan oleh semua guru-guru untuk melahirkan generasi akan datang yang lebih pragmatik dan inovatif.

6.0 Cadangan Untuk Meneruskan Kajian Melalui kajian yang telah saya laksanakan dengan menggunakan Kaedah Roda Hikmah ini, menunjukkan pencapaian dan penguasaan murid dalam mempelajari sesuatu dengan bersungguhsungguh. Oleh itu, saya telah memikirkan satu alternatif berhubung kait dengan roda hikmah tersebut. 1. Saya akan menggunakan Roda Hikmah ini untuk murid-murid pengayaan atau pemulihan dengan melekatkan nombor-nombor lain yang lebih besar atau kecil dengan mempelbagaikannya mengikut tahap kognitif murid.

7

2. Selain itu, saya boleh mempelbagaikan aktiviti bukan sahaja tertumpu kepada mengenal nombor malah saya boleh aplikasikan ketika mengajar tajuk-tajuk matematik yang lain seperti pecahan, penambahan, penolakan atau sebagainya. Oleh sebab itu , saya telah memikirkan satu alternatif agar Roda Hikmah ini boleh digunakan lagi untuk pelbagai aktiviti. Oleh itu saya telah menggukan zip pelekat ( Zip kain ) dan dilekatkan pada Roda Hikmah agar boleh digantikan atau ditanggalkan dengan pelbagai bahan yang lain . Sekaligus ianya menjimatkan masa, wang dan tenaga daripada terbuang untuk membuat roda lain.

Rujukan Ee Ah Meng (1992). Pedagogi satu Pengenalan. Kuala Lumpur : Siri Pendidikan Fajar Bakti Pusat Perkembangan Kurikulum, (1998). Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. Tang Chee Yee (1996). Bimbingan Dan Kaunseling Untuk Sekolah Rendah dan Menengah : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Muhd. Mansur Abdullah, S. Nordinar Mohd. Tamin (1996). Proses Kaunseling . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Mok Soon Sang (1996). Pengajian Matematik Untuk Diploma Perguruan : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

8

Lampiran A

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful