LAPORAN KAJIAN TINDAKAN KEMAHIRAN MENGENAL BENTUK HURUF KECIL DALAM KALANGAN MURID PEMULIHAN MELALUI KAEDAH “NYANYI

DAN LUKIS”.
OLEH :

SITI NAZIFAH BINTI MOHD NOR SK Seri Semangat, Kampung Parit Stan, 82200 Benut, Pontian, Johor.

ABSTRAK
Proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak yang berada di dalam kelas pemulihan sememangnya memerlukan daya kreativiti kita untuk menarik minat mereka. Pelbagai pendekatan dan kaedah perlu di cuba dalam memastikan mereka mengekpresikan pengajaran yang di ajar oleh guru. Dari tinjauan saya, murid-murid pemulihan ini memerlukan suatu bentuk pengajaran yang ringkas dan tidak terlalu berat sebagai permulaan sesuai dengan tahap keintelektualan mereka. Dalam hal ini, saya mengambil inisiatif untuk mereka pendekatan menyebut dan menulis huruf kecil melalui kaedah nyanyian dan lukisan. Pendekatan melalui kaedah ini telah saya jalankan selama lebih kurang 1 bulan dan hasil daripada analisis data menunjukkan kaedah ini dapat mengurangkan kesilapan murid dalam menulis ejaan terutamanya yang melibatkan huruf-huruf dalam skop kajian. Selain itu, ujian koordinator juga ada menunjukkan sedikit perkembangan dimana sebelum ini, murid saya sukar membezakan bahagian kanan dan juga bahagian kiri, namun begitu dengan kaedah yang telah saya jalankan, saya dapati mereka sudah dapat mengecam dan membezakan arah kanan dan kiri.

1.0

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU

Melalui pengalaman mengajar kelas pemulihan selama beberapa bulan, saya dapati terdapat beberapa orang murid yang kerap melakukan kesalahan ejaan dalam sesuatu perkataan. Didapati juga, mereka lebih mudah mengenalpasti bentuk huruf –huruf besar berbanding dengan huruf kecil. Selain itu, mereka juga turut dikesan menulis sesuatu perkataan menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Mereka juga dikesan sukar membezakan arah samaada kanan ataupun kiri. Apabila saya melakukan penelitian, saya dapati bahawa murid-murid saya tidak dapat menulis huruf yang seakan-akan sama bentuknya seperti huruf b dan d, manakala n dan m pula bunyinya kedengaran tidak jauh berbeza, begitu juga huruf u dan y . Manakala huruf e dan q pula, saya dapati murid saya bermasalah untuk menulis huruf tersebut lantaran keliru dengan bentuknya yang jauh berbeza dengan huruf besar. Justeru itu saya mengambil inisiatif ini memandangkan masalah yang mungkin dianggap kecil ini akan berlarutan dan pastinya murid akan menulis sesuatu perkataan dengan ejaan yang salah. Saya yakin kekeliruan ini timbul kerana murid terpaksa mengingati bentuk huruf roman yang agak besar jumlahnya, di tambah pula bentuknya yang berbeza di antara huruf kecil dan huruf besar. Ini pastinya akan menimbulkan masalah kepada murid-murid yang boleh dikategorikan sebagai “slow learner”

1

2.0 FOKUS KAJIAN
Daripada refleksi di atas di dapati murid pemulihan di kelas saya iaitu kelas An-Nur masih belum dapat menguasai kemahiran mengenalpasti bentuk huruf-huruf kecil. Berdasarkan latihan dan beberapa ujian yang diberikan didapati mereka masih melakukan kesilapan. Ini seterusnya akan menyebabkan mereka menyebut dan menulis abjad-abjad tersebut dengan cara dan sebutan yang salah. Mereka sering melakukan kesalahan dalam ejaan dan di khuatiri mereka akan kerap melakukan kesilapan tersebut dalam membentuk sesuatu ayat. Kajian tindakan ini meninjau permasalahan mereka dan mencari suatu formula yang menarik dan mudah untuk dipelajari. Justeru fokus kajian ini ialah :  Meningkatkan kemahiran mengenal, menyebut dan menulis abjad huruf-huruf kecil dimana terdapat beberapa huruf yang dikenalpasti mendatangkan masalah dalam pembelajaran kelas pemulihan An-Nur. Antara huruf –huruf tersebut ialah d, b, u, e, n, m, y dan q. Pendekatan yang digunakan ialah melalui kaedah “nyanyian dan lukisan”.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN 3.1.1 Objektif Am

Membantu murid-murid dalam meningkatkan kemahiran mereka untuk mengenal bentuk huruf-huruf kecil. 3.2 Objektif Khusus 3.2.1 3.2.2 Meningkatkan kemahiran mengenal bentuk sebilangan abjad huruf-huruf kecil yang telah dikenalpasti lemah iaitu d, b, u, e, n, m, y dan q di kalangan murid –murid pemulihan. Membantu murid-murid menulis dan membaca dengan ejaan yang betul. Membantu murid-murid membina keyakinan diri yang positif dalam aspek pembelajaran. Menimbulkan minat mrid dalam suasana pengajaran dan pembelajaran yang ceria dan menyeronokkan.

3.2.3
3.2.4

4.0

KUMPULAN SASARAN

Kajian ini dijalankan ke atas 3 orang murid pemulihan kelas An-nur yang telah dikenalpasti mengalami masalah mengenal bentuk beberapa huruf-huruf kecil. Ekperimen dilakukan selama sebulan. 5.0 5.1 PELAKSANAAN KAJIAN Tinjauan Masalah

Dalam kajian ini tinjauan masalah telah dibuat berdasarkan kepada pemerhatian, ujian pra dan ujian pos serta ujian pengamatan.

2

5.1.1

Pemerhatian

Aktiviti pemerhatian dilakukan melalui ujian kad imbasan yang yang diberikan kepada setiap murid pemulihan khas iaitu seramai 6 orang. Guru akan menunjukkan kad imbasan huruf-huruf kecil untuk di kenalpasti oleh murid-murid. Sepanjang proses ujian tersebut saya mencatatkan huruf-huruf kecil yang gagal dikenalpasti oleh murid-murid saya. Dalam hal ini terdapat beberapa huruf yang didapati mereka gagal untuk mengenal dan menyebutnya. Antara huruf-huruf tersebut ialah b,d,n,m,u,e,q dan y. 5.1.2 Ujian Pra

Beberapa ujian pra diberikan kepada murid-murid pemulihan dalam mengesahkan sejauh mana kemahiran mereka mengenal pasti bentuk huruf kecil. Ujian yang dijalankan adalah selama 30 minit. Antara aktiviti ujian pra yang dijalankan oleh guru ialah: a) kad imbasan huruf b) ujian bertulis c) ujian pengamatan 5.1.2 ujian Pos

Ujian pos dijalankan kepada murid-murid yang telah dikenalpasti mengalami masalah mengenal bentuk huruf kecil. Dalam kajian ini didapati mereka kerap melakukan kesalahan mengecam huruf b,d,n,m,u,q,e dan y. Oleh itu saya telah mengenalkan formula kajian saya ini kepada mereka. Dalam hal ini 3 orang murid didapati mengalami masalah tersebut. Aktiviti yang dijalankan adalah seperti berikut: 1. Guru menunjukkan gambar lukisan wajah daripada cantuman huruf b,d,n,m,u,q,e dan y secara lalu kepada murid-murid. 2. Guru menyanyikan lagu mengikut lirik sebagai pengenalan kepada murid-murid. 3. Murid-murid dikehendaki untuk melukis dahulu gambarajah muka mengikut urutan abjad seperti yang di tunjukkan oleh guru. 4. Murid diberi lirik nyanyian dan mengikut arahan guru untuk menyanyi bersama-sama sehingga mereka hafal lirik dan susunan abjad. 5. Kaedah pengulangan akan dilakukan sehingga murid menghafal lirik nyanyian dan seterusnya dapat melakar turutan abjad sehingga membentuk sebuah lakaran wajah manusia. Dalam proses ini guru akan memastikan pergerakan tangan murid untuk melukis adalah seiring dengan lirik nyanyian Analisa Tinjauan Masalah

6. 5.2

Analisa dilakukan berdasarkan kepada dua aspek iaitu: a) Pemerhatian berdasarkan kad imbasan Setelah dijalankan ekperimen lukisan wajah menggunakan abjad-abjad kecil yang terpilih selama sebulan, terdapat beberapa perubahan pada 3 orang subjek kajian saya iaitu : • Mereka dapat mengenal bentuk dan menyebutnya apabila guru menayangkan kad imbasan huruf-huruf dalam skop kajian. • Murid juga di dapati dapat menulis huruf-huruf tersebut dengan betul apabila diminta oleh guru.

3

b) Ujian Pra dan Ujian Pos

    
  

Ujian Pra 1 (sebelum kajian) Tidak dapat mengecam dan mengenal bentuk Dapat mengecam dan mengenal bentuk Ujian Pos 1 (kad imbasan) Tidak dapat mengecam dan mengenal bentuk Dapat mengecam dan mengenal bentuk Ujian Pos 2 (menulis) Tidak dapat menulis huruf kecil Dapat menulis huruf kecil Ujian Pos 3 (mengeja) Dapat mengeja dengan betul Melakukan kesalahan ejaan

= =

3 orang -

= =

3 orang

= = = =

3 orang 3 orang -

c) Ujian Pengamatan   Mengecam arah kanan dan kiri Tidak dapat mengecam langsung = = 3 orang -

6.0 RUMUSAN PEMERHATIAN DAN PENILAIAN Setelah hampir 1 bulan murid-murid sasaran ini menjalani ujian Pos dan Pengamatan di dalam kelas, mereka ada menunjukkan sedikit peningkatan dan kemajuan terutamanya dalam penulisan yang melibatkan abjad d dan b. 7.0 PENUTUP Saya mengharapkan agar kajian ini dapat memberi rangsangan untuk membantu kanakkanak yang lemah dalam sistem ejaan Bahasa Melayu menguasai sistem tersebut dengan efektif.

4

Lirik Lagu d d u e n m y dan telinga kiri........ telinga kanan.......... bentuk mukamu.......... untuk mata............ pula hidungmu............ itu mulutmu............ itu rambutmu........... q pula lehermu........!

yyyyyyyyyy
d e n e b

m
q q

Rujukan. 1. Jabatan Pendidikan Khas. (2008). Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas 2008 Edisi Percubaan: Kementerian Pelajaran Malaysia.

2.

http://www.scribd.com/doc/2083881/KAJIAN-TINDAKAN-PENINGKATAN-KEMAHIRANMEMBACA?from_related_doc=1

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful