You are on page 1of 49

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

TEORI BEHAVIOURISME PELOPOR : B.F. SKINNER Behaviour merujuk kepada aksi atau reaksi manusia dalam bentuk gerak balas hasil daripada rangsangan dalaman atau luaran. Mementingkan persekitaran murid untuk membantu proses P & P. Termasuk perlakuan guru, kawan-kawan mereka sendiri serta suasana dalam bilik darjah. Berasaskan teori pelaziman klasik, iaitu kanak-kanak mempelajari bahasa melalui hukuman dan ganjaran. Proses pembelajaran berlaku secara berulang dan menekan latih tubi. Penguasaan bahasa dikuasai melalui latihan. Teori ini menganggap bahasa adalah peraturan-peraturan yang mempunyai tatabahasa yang sistematik dan sentiasa mengalami perubahan. Menurut Skinner, pembelajaran bahasa berlaku apabila ibu bapa atau ahli keluarga mengajar kanak-kanak bercakap dan memberi galakan dengan memberi ganjaran setiap kali kanak-kanak dapat meniru atau menyebut perkataan yang diajar. Ganjaran yang diberi adalah untuk mengukuhkan sesuatu perlakuan bahasa yang betul yang berjaya dilakukan oleh kanak-kanak. Di antara ganjaran yang diberikan adalah pujian seperti ”pandai”, senyuman, ciuman, tepuk tangan, pelukan, dan lain-lain yang boleh merangsang kanak-kanak bercakap.

B.F. Skinner juga mengatakan bahawa manusia secara semula jadi dilahirkan dengan keupayaan mempelajari bahasa. Keupayaan bertutur adalah satu bentuk perlakuan manusia yang dikenali sebagai perlakuan bahasa yang terbentuk berdasarkan prinsip Teori Behavioris. PRINSIP TEORI BEHAVIORISME Bahasa yang diutamakan bahasa lisan manakala tulisan ialah bahasa kedua terpenting Bahasa adalah tabiat atau kebiasaan Pengukuhan penting dalam P&P Latihan bahasa perlu diperkukuhkan Model-model bahasa yang terbaik perlu diutamakan Wujudkan unsur rangsangan dan tindak balas dalam P&P HUBUNGAN TEORI BEHAVIORISME DALAM P&P Menekan analisis tatabahasa mengenai morfologi dan sintaksis. Berfahaman bahawa data-data bahasa dapat dikaji. Mengkaji semua ayat atau ujaran dengan tujuan melihat ciri yang berbeza. Kategori tatabahasa adalah berdasarkan struktur tiap-tiap aspek bahasa KEKUATAN TEORI BEHAVIORISME Teori ini sangat sesuai untuk melatih atau mendidik kanak-kanak yang masih memerlukan bantuan daripada orang dewasa di sekeliling mereka.

Sebagai contoh, kanak-kanak tadika memerlukan bimbingan dan perhatian yang khusus daripada orang di persekitarannya terutamanya guru-guru mereka kerana mereka mudah mengikuti apa yang diajar dan disuruh selain suka meniru perlakuan orang di sekelilingnya. Selain itu, mereka juga suka dengar bentuk-bentuk penghargaan yang diberi kepadanya seperti pujian dan melalui bentuk penghargaan tersebut ianya dapat menaikkan semangat belajar dalam diri mereka. Guru tidak perlu mengambil masa yang lama memberi penerangan yang panjang tentang pembelajaran kepada murid-murid. Selain daripada itu teori ini menekankan kemahiran lisan berbanding kemahiran membaca dan menulis. Melalui aspek kemahiran yang ditekankan dapat memberikan kelebihan kepada murid kerana aspek lisan iaitu mendengar dan bertutur penting dalam situasi harian murid. KELEMAHAN TEORI BEHAVIORISME Proses pembelajaran yang tidak kondusif bagi murid-murid kerana pembelajaran berlaku dalam keadaan sehala di mana ianya berpusat pada guru sahaja. Guru hanya mengajar dan melatih murid manakala murid hanya menerima apa yang diajar guru tanpa memberi sebarang maklum balas. Murid berperanan sebagai pendengar dan mereka menghafal apa yang didengar dan dipandang cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman merupakan salah satu cara guru mendisiplinkan murid dan akan mendatangkan akibat buruk kepada murid.

Hal ini kerana sistem pembelajaran tersebut lebih tertumpu kepada rangsangan dan gerak balas yang ditunjukkan. Sekiranya tiada rangsangan maka tindak balas tidak akan berlaku. Sebagai contoh, guru akan beri rangsangan seperti hadiah dan baru mereka memberi jawapan yang dikehendaki guru. Teori ini adalah penambahan ilmu pengetahuan lebih tertumpu kepada buku teks. Hal ini kerana mereka belajar mengikut urutan kurikulum yang sangat ketat sehinggakan buku teks merupakan buku wajib dalam pembelajaran mereka. Malah, mereka juga dikehendaki memahami dan mempersembahkan kembali isi pembelajaran di dalam buku teks tersebut dengan baik. TEORI KOGNITIF PELOPOR : JEAN PIAGET KONSEP PENTING YANG DIUTARAKAN OLEH JEAN PIAGET Skema Asimilasi Akomodasi Adaptasi

SKEMA Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. o Contohnya:

Kanak tersebut akan menggunakan skema memegang dan sekaligus merasanya. Berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baru yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. o Contohnya. memandang. merasa. o Contohnya. kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baru ke dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu. serta menggerakkan tangan dan kaki. Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan persekitarannya.o Sewaktu dilahirkan. mencapai. ADAPTASI . AKOMODASI Merupakan suatu proses di mana struktur kognitif mengalami perubahan. memegang. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. ASIMILASI Satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada. Membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperolehi.

beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur. bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran.Wujud keseimbangan di antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran. Perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang relevan. . menyentuh. Oleh yang demikian. 1974). Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa. kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi. dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. TAHAP – TAHAP PERKEMBANGAN KOGNITIF Tahap Sensorimotor atau deria motor (dari lahir hingga 2 tahun) Tahap Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun) Tahap Operasi Konkrit ( 7 hingga 12 tahun) Tahap Operasi Formal (12 tahun hingga dewasa) TAHAP SENSORIMOTOR Pada tahap ini.

susunan dan padatan serta konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. Mereka faham akan konsep-konsep nombor. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakanrakan yang sebaya kerana mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. o Contohnya.TAHAP PRAOPERASI Menurut Piaget. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. o Contohnya mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. berat. perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. pemikiran kanak-kanak masih lagi di tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. dari segi kualiti. TAHAP OPERASI KONKRIT Pada tahap ini. di dunia ini. Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam permainan. kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik. . pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. Mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik. Namun begitu. Berkembangnya semangat inkuiri menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja.

Pemikiran dan penghuraian pendapat individu pada tahap ini dikatakan lebih baik dan nyata. proses dan fungsi kognitif dengan jelas. kanak-kanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak. maka apabila kanak-kanak tersebut berjaya memahirkan set operasi tertentu. Dengan itu proses pembelajaran berlaku secara sistematik dan guru dapat mengawal kadar kemajuan pembelajaran murid secara berperingkat-peringkat. Mereka menyatakan sekiranya kanak-kanak melalui setiap peringkat perkembangan kognitif berasaskan set operasi yang khusus. Mereka dikatakan mampu membuat keputusan dan telah dapat membuat hipotesis melalui pemerhatian. Individu telah mula mencari jalan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan rasional dan lebih bersifat sistematik. . TAHAP OPERASI FORMAL Pada tahap ini Piaget menyatakan bahawa perkembangan kecerdasan kognitif manusia telah sampai ke tahap maksima. KEKUATAN TEORI KOGNITIF Menekankan kepada proses perkembangan pemikiran kanak-kanak. Oleh itu pembelajaran bahasa akan diajar secara berperingkatperingkat mengikut kematangan murid berkenaan. mereka sepatutnya juga dapat menyelesaikan semua masalah yang memerlukan set operasi yang sama. KELEMAHAN TEORI PIAGET Pengkritik menyatakan bahawa Teori Piaget ini tidak mampu menerangkan struktur.Walau bagaimanapun.

Alat ini membolehkan manusia mempunyai kebolehan semulajadi untuk menguasai bahasa. salah seorang pelopor teori ini berpendapat bahawa manusia dilahirkan bersama Peranti Pemerolehan Bahasa (Language Acquisation Device) atau LAD. Menurut teori ini. kebolehan dan tahap kognitif mereka sendiri. bahasa ialah aktiviti mental yang merupakan kebolehan semulajadi manusia. Chomsky memberikan empat kenyataan iaitu. N. . Menekankan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar. TEORI MENTALIS PELOPOR : NOAM CHOMSKY Memperkenalkan analisis bahasa Transformasi generatif (Chomsky) Mendokong istilah generatif. eksplisit. di mana murid berpeluang belajar sesuatu pengetahuan atau kemahiran berdasarkan minat.Menekankan kepada pembelajaran mengikut kadar kendiri. Bagi menguatkan teorinya tentang LAD. Oleh itu ia amat sesuai digunakan untuk mengajar kemahiran berbahasa. kreatif. kegramatisan dan transformasi Berandaian teori kod kognitif bahawa P&P bahasa sebagai satu proses kognitif Teori mentalis berpendapat bahawa pemerolehan bahasa sebagai proses pemikiran yang melibatkan aktiviti mental.Chomsky. Pengajaran berpusatkan pelajar bermaksud pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dan penggunaan bahan-bahan pembelajaran berbanding guru.

proses pemerolehan bahasa tidak pula dipengaruhi oleh motivasi atau emosi kanak-kanak. morfologi dan sintaksis HUBUNGAN TEORI MENTALIS DALAM P&P Ada dua perkara penting dalam penguasaan bahasa kecekapan dan prestasi Prinsip: undang-undang bahasa ditekankan Tulisan dan bacaan diutamakan .proses pemerolehan bahasa semua kanak-kanak boleh dikatakan sama. Manakala prestasi ialah aspek penggunaan bahasa oleh penutur berdasarkan kecekapan bahasa manusia. CIRI TATABAHASA Terdiri daripada rumus-rumus yang berurutan dan teratur Menghuraikan bagaimana bahasa boleh dihasilkan dan difahami Menganalisis fonologi. Golongan mentalis berpendapat bahawa seseorang kanak-kanak menggunakan keupayaan sedia ada pada mereka untuk merumus dan membentuk ayat mengikut sistem bahasa yang mereka peroleh. teori ini mengutamakan proses berfikir berbanding dengan perlakuan manusia. tatabahasa yang dihasilkan oleh semua kanak-kanak boleh dikatakan sama. Oleh hal yang demikian. proses pemerolehan bahasa ini tidak ada kaitannya dengan kecerdasan (anak yang IQ-nya rendah juga juga memperoleh bahasa pada masa dan cara yang hampir sama ).

. Kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi lingguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat Mementingkan aktiviti komunikasi. Perkembangan bahasa melibatkan proses kognitif & proses interaksi bahasa. Dalam konteks pengajaran. aliran ini berpendapat sekolah ialah satu kumpulan sosial dan pelajar harus mengembangkan kapasiti sosial mereka semaksima mungkin. Dengan ini mereka dapat memperkembangkan kepercayaan mereka terhadap dunia disekeliling mereka.Gromer (1976) dll Berpandangan kognitif sahaja tidak boleh menjelaskan penguasaan bahasa – hanya boleh manfsirkan makna yang tidak menjamin dilahirkan dalam bentuk bahasa. Manusia dapat bertindak balas secara peka terhadap pengalaman. Manusia saling memerlukan pengaruh antara satu dengan lain Melibatkan apa sahaja yang bersangkut paut dengan cara hidup satu kumpulan manusia atau masyarakat.Pendekatan Analisis Kaedah: kod-kognitif Teknik: hafalan TEORI INTERAKSIONALIS PELOPOR : HALLIDAY Berkembang dalan Tahun 60an Tokoh-tokohnya ialah Bloom (1970). Seseorang menghasilkan bahasa apabila memerlukannya. Bowennan (1973). Melalui interaksi terhasillah ayat penyata & ayat perintah.

.Dalam proses pembelajaran. pelajar harus dapat belajar dalam situasi dan konteks sosial yang sebenar. Perilaku manusia tidak ditentukan oleh kuasa dalaman dan mereka bebas untuk membuat pilihan. bertanggungjawab dan penuh keyakinan diri. PANDANGAN DALAM P&P Sebagai satu alat berinteraksi dan ia melibatkan proses mental dan linguistik Mementingkan proses pembentukan hipotesis mengenai undangundang bahasa dalam p&p Seseorang pelajar perlu menggunakan struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna Guru perlu banyak memberi latihan kepada murid Menganggap penyampaian makna (semantik) penting namun struktur bahasa perlu berjalan serentak Ini membantu murid menggunakan sistem bahasa yang dipelajari dengan betul PRINSIP P&P INTERAKSIONALIS Penyampaian makna bermakna dalam komunikasi Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik P&P perlu penumpuan terhadap aktiviti yang bermakna KELEBIHAN TEORI INTERAKSIONALIS Merupakan interaksi sosial harian. bekerjasama. Pengaruh persekitaran tidak berupaya untuk mempengaruhi mereka. yang memberi peluang mereka berinteraksi. kemahiran berkomunikasi.

Individu berinteraksi dengan individu yang lain untuk mencapai motif dan sesuatu tujuan atau matlamat. lambang dan sebagainya dalam proses mencipta hubungan sosial. Perbezaan pemahaman tentang dunia sosial ini menunjukkan hubungan antara manusia dengan masyarakat adalah tidak terbatas. Komunikasi dan cara hidup manusia mempunyai simboliknya yang tersendiri yang sangat penting dan saling difahami oleh setiap individu sosial. atau pembelajaran berlaku dengan secara tidak sedar dan tidak perlu diajarkan. isyarat. gerak geri. Yang perlu hanya pendedahan kepada pemakaian bahasa itu . teori interaksionalisme ini hanyalah salah satu daripada perspektif tentang pemahaman dan pemikiran tentang dunia sosial. PEMEROLEHAN BAHASA Kita akan dapati kanak-kanak selalunya dapat memperolehi atau mempelajari bahasa secara berperingkat-peringkat dari masa ianya bayi. Oleh itu. Banyak menggunakan simbol seperti warna. Apa yang penting ialah bahawa bayi itu belajar secara tidak formal. lampu. Walau bagaimanapun. sebarang pendekatan sosiologi cuma boleh memberikan sebahagian huraian tentang manusia dan masyarakat. KELEMAHAN TEORI INTERAKSIONALIS Teori ini tidak melihat kehidupan sosial secara menyeluruh.

Kesimpulan dari kajian ini dianggap akan dapat diterima sebagai sah untuk sebarang lakuan manusia. Teori pertama itu dipanggil teori behaviorisme dan yang kedua itu dipanggil teori biologis. maka begitulah juga lakuan bahasa dipelajari. Ada sarjana yang berfikir bahawa bahasa itu serupa dengan lakuan lain dan lakuan ini dikuasai oleh kanak-kanak secara meniru segala lakuan pertuturan ibu bapanya. Eksperimen ini tidaklah dapat disebut satu persatu tetapi cukuplah bagi kita sekadar membincangkan teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Watson . Jadi para sarjana cuba mencari jawapan bagaimana ini boleh berlaku. Walau bagaimanapun.dan kanak-kanak itu akan terus memperolehi sesuatu bahasa tersebut. Kemudian terdapat pula sarjana yang memikirkan bahawa kanak-kanak memperolehi bahasa itu kerana ianya sudah terancang untuk berkembang dalam kanak-kanak tersebut dari segi biologis. sama seperti lakuan lain. teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. Mereka yang mengkaji mengenai teori behaviorisme ini ialah sarjana psikologi yang beranggapan bahawa pemerolehan sesuatu lakuan terjadi melalui ulangan sesuatu lakuan. Kajian mereka hanya ditumpukan kepada lakuan binatang. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. TEORI BEHAVIORISME Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. Kanak-kanak yang terdedah pada bahasa akan dengan sendirinya mempunyai keupayaan untuk memperolehi bahasa. Jadi bagaimana lakuan lain itu dipelajari. Ada dua aliran yang mencuba menganalisa dan menerangkan fenomena ini. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia.

Katakanlah seorang itu disuruh .sarjana psikologi di Eropah. Apabila terjadi rangsangan dan tindakbalas secara berulangan maka terhasillah pembelajaran. J. bahawa pembelajaran itu berlaku dengan adanya rangsangan yang diikuti dengan tindakbalas. dia memberi perhatian terhadap pendapat berikut. Ternyata bahawa kenyataan seperti ini mempunyai kekurangan dari segi pembelajaran. Watson. aliran kajian psikologi di Amerika mulai bergerak berpisah dari pemikiran tradisi sarjana. Guthrie yang menjadi profesor psikologi di University of Washington. maka semasa kita berada dalam keadaan itu pada masa yang lain. tentulah kita akan membuat lakuan yang sama. Dia hanya mengkaji lakuan dan telah membezakan antara lakuan sedar dan yang tidak sedar. Dalam bukunya The Psychology of Learning (1935).Dalam kurun ke-19. Dengan kata lain apa yang dimaksudkan olehnya ialah kalau sesuatu lakuan itu terjadi dalam satu keadaan tertentu. profesor psikologi di John Hopkins University telah membuat kajian dan menulis artikelnya: Psychology as the Behaviorist View (1913). Dengan mengetepikan sesuatu yang subjektif maka dia telah dapat melakukan kajian terhadap lakuan sedar. iaitu penolakannya terhadap pembezaan jasad dan fikiran.R. Guthrie Di samping sarjana ini kita dapati pula E.B. dan dengan memberi penegasan terhadap pembelajaran sebagai bidang tumpuan pengkajian mereka itu. Mereka ini selalu mengkaji lakuan binatang dan mereka suka menjalankan analisa mengikut rangsangan dan tindakbalas. yakni ia mengetepikan apa yang berdasarkan agakan tanpa bukti yang dapat dilihat nyata. Dengan itu semua ahli psikologi menumpukan perhatian kepada lakuan atau gerak-gerak yang dapat diperhatikan secara objektif. Inilah sumbangannya yang terbesar. Inilah yang dipegang oleh ahli psikologi sebagai lakuan itu.

Di dinding kotak itu ada swis. Pada satu masa lain. Skinner Dalam teori pembelajaran melalui teori lakuan ini. Dalam hal ini dapatkah kita mengatakan dia sudah mempelajari sesuatu? Pada hal dia tidak menyelesaikan teka silang kata itu dan ternyata dia tidak mempelajari sesuatu apa pun. tetapi apa yang berbeza ialah tentang konsep pengukuhan. Ini telah ditafsirkan oleh seorang sarjana psikologi sebagai keadaan yang dapat dipadankan dengan pembelajaran lakuan di kalangan binatang. Skinner merupakan seorang sarjana teori behaviorisme dan mengajar di Harvard University. Keinginan mendapat . Apabila merpati itu lapar dan mematuk swis itu. Apabila swis itu dipatuk terbukalah satu lubang untuk memberi makanan. maka timbullah rangsangan dan diberi balasan dengan makanan. beliau membuat eksperimen dengan menggunakan binatang. dia diberi teka silang kata yang sukar juga tidak dapat dibuatnya dan oleh itu terus ditinggalkannya. Menurut teori behaviorisme. Dia akan mengisi kata-kata dalam teka silang itu dan akan menyelesaikan masalah itu kalau ianya mudah.F. maka berlakulah pembelajaran. Skinner telah mengkaji dan memperbaiki teori behaviorisme itu. Mengikutnya pembelajaran itu berlaku kalau ada rangsangan dan tindakbalas yang berulangan. Pengukuhan ini dianggap oleh Skinner sebagai asas dalam proses pembelajaran. nama ahli psikologi yang masyhur sekali ialah B.mengisi teka silang kata. salah satu darinya ialah dengan menggunakan merpati. Dalam hal ini ternyata tidak terjadi proses pembelajaran yang dikatakan tersebut. Dalam hal ini. Skinner. kalau dia memberi tindakbalas yang sama. Tetapi kalau teka silang itu sukar dan dia tidak dapat membuatnya. Ini tidak jauh berbeza dari yang disebut oleh Watson dan Guthrie. Merpati itu dikurung dalam kotak. Pengukuhan berlaku apabila lakuan itu diberi balasan dengan hadiah. maka dia akan meninggalkannya setelah bosan. termasuk manusia.

bercakap dan lain-lain. Syarat itu timbul dari lingkungan yang menjadi rangsangan yang mendorong lakuan tersebut. Dengan adanya pendapat ahli psikologi ini. Proses ini perlulah diambil kira. lingkungan sosial dan beberapa lingkungan atau suasana yang berlainan. maka ianya dapat menjelaskan kekaburan dari . Kedua ialah lakuan operan. Lakuan seperti ini dianggap sebagai tindakbalas automatis dan berlaku secara tidak sedar dan ianya tetap. rangsangannya tidak semestinya menerbitkan tindakbalas tertentu yang tetap. Belajar melalui lakuan operan itu ialah yang dikatakan pembelajaran menurut syarat. Bagi beliau kebanyakan lakuan yang kita lakukan ialah sejenis operan.balasan hadiah ini menimbulkan keinginan supaya berbuat demikian untuk mendapatkan hadiah yang sama. Pertama ialah lakuan automatis yang tetap. lakuan menyuap makanan bukan sahaja kerana rangsangan itu melibatkan makanan. Skinner telah dapat membezakan dua jenis pembelajaran yang berlainan kerana ada dua jenis lakuan tindakbalas. Berdasarkan pengkajiannya. Oleh sebab itu lakuan itu akan diulang. seperti berjalan. Contoh lakuan automatis yang paling mudah ialah lutut akan terangkat apabila diketuk oleh doktor. Dalam bukunya Verbal Behavior (1957) Skinner telah membincangkan lebih lanjut tentang proses pembelajaran dengan menggunakan unsur rangsangan. tetapi juga kerana rasa lapar. tindakbalas dan segala syarat dan pengukuhan yang terlibat dalam menghasilkan pembelajaran secara maksimum. Lakuan automatis ini akan hanya berlaku sekiranya ada rangsangan tetapi lakuan operan akan berlaku dalam sesuatu lingkungan atau keadaan. Misalnya. Ini jelas berbeza dari lakuan sebagai tindakbalas otot secara automatis. Dengan kata lain. Pengulangan yang kerap dilakukan akan mengukuhkan proses pembelajaran. Dengan itu terjadilah pembelajaran. Itu merupakan satu lakuan yang ada rangsangan (ketuk) dan ada tindakbalas (kaki terangkat).

1969). Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. Dengan itu lahirlah pendapat yang mengatakan bahasa itu adalah suatu lakuan dan boleh dipelajari melalui syarat-syarat tertentu. Behaviorisme tidak mengindahkan tentang daya pemikiran manusia dalam menguasai bahasa.segi teori dalam sistem pembelajaran bahasa dalam abad ke-20 ini. samalah dengan binatang mempelajari lakuan tertentu (G. behaviorisme tidak memberi tempat yang sewajarnya pada akal atau otak manusia. Sejak Skinner. Jadi teori behaviorisme ini melengkapkan apa yang diperlukan oleh para pendidik. Chomsky (1967) dengan keras mengkritik Skinner. ramai lagi ahli psikologi yang mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku. Ini ternyata lebih memberi untung dari kajian bagaimana lakuan terbentuk di . Dalam kritiknya itu. Beliau menegaskan tentang pentingnya faktor lingkungan kebudayaan dalam penguasaan bahasa itu.A. Mungkin kalau diketahui dengan jelas bagaimana cara kanak-kanak menguasai bahasa. Baginya. Ianya tidak dapat berlaku dalam keadaan yang kosong dari segi sosiobudaya. Kelly. memang ramai ahli psikologi lain yang melanjutkan kajian dalam bidang ini sehingga menimbulkan golongan neobehaviorisme. Ada di antara mereka yang mengkaji bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa dan apa implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. Sebenarnya sejak Skinner. KRITIKAN TERHADAP TEORI BEHAVIORISME Banyak lagi usaha lain yang memperbaiki konsep Skinner dalam usaha mencari jawapan bagaimana bahasa dipelajari dan ini ternyata mempunyai implikasi terhadap prinsip dan kaedah PPpengajaran dan pembelajaran bahasa. iaitu yang sudah mula bergerak meninggalkan teori behaviorisme. maka ianya mungkin lebih bermanfaat kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa.

Dalam mengkaji bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. TEORI BIOLOGIS Chomsky dan rakan-rakan yang sealiran dengannya telah menumpukan banyak perhatian kepada unsur yang terpendam dalam manusia dan bukannya terhadap sesuatu lakuan yang dapat dilihat sahaja. Pendapat ini banyak memberi pengaruh terhadap cara pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kanak-kanak tidaklah belajar melalui sesuatu perancangan bahasa yang rapi dari ibu bapa. bergabung dengan sifat mahu meniru merupakan faktor penting. maka tidaklah dapat dinafikan kanak-kanak banyak menguasai lakuan lisan atau bukan lisan melalui pemerhatian biasa dan meniru-niru lakuan orang dewasa dan kanak-kanak lain. Penguasaan yang dikatakan berlaku mengikut pembentukan lakuan lisan melalui pengukuhan itu sama sekali ditolaknya. hipotesis dan memproses maklumat dalam suatu cara istimewa dan amat kompleks. Pada peringkat majunya kanak-kanak itu pandai mengeluarkan ayat-ayat yang belum pernah didengarnya dahulu. atau memahami ayat-ayat tersebut. pemerhatian biasa dan sifat semulajadi yang ingin tahu. tetapi pengaruh sepenuhnya belum begitu ketara pada masa ini. Kebolehan ini menunjukkan ada proses penting yang tak bersangkut paut dengan maklumat balik dari lingkungan bahasa. Menurutnya proses penguasaan bahasa itu jelas menunjukkan bahawa pengukuhan. iaitu . Ia mungkin terpendam dan mula berkembang menurut kematangan sistem saraf bayi itu.kalangan binatang. memberi kemungkinan untuk kanak-kanak membuat generalisasi. Mereka beranggapan bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan untuk memperolehi sistem perhubungan yang dipakai oleh manusia. Semuanya ini sukar diperikan.

maka pemerolehan bahasa juga akan terhalang. Misalnya anak yang lahir dari ibu bapa yang pekak dan bisu tentu sekali tidak mempunyai lingkungan bahasa. Jadi kanak-kanak tidak akan memperolehi bahasa sekiranya ia dipisahkan dari masyarakat manusia. Ini bermakna. Dengan itu dia mula mengerti dan memilih bunyi yang penting dan mengetepikan segala yang lain. Mereka juga telah mendapati bahawa ada satu jangka masa yang subur untuk bahasa berkembang dan sekiranya masa ini terlangkau.H. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. seperti yang diperhatikan oleh Lenneberg. maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku. tetapi . Kebolehan ini dipanggil Jentera Penguasaan Bahasa (Chomsky 1965). sebab Jentera Penguasaan Bahasa itu tidak mendapat sebarang bahan untuk diproses. Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E.bahasa. Lenneberg (1967) mengenai pemerolehan bahasa ialah bahawa semua kanak-kanak yang sihat dan normal mulai bercakap dan bertutur pada peringkat umur yang agak sama. Misalnya ada ceritanya tidak dapat bercakap apabila dijumpai. kalau tidak ada pendedahan. Nampaknya apabila sudah sampai masanya maka seseorang anak itu akan dengan serta merta menjadi tertarik terhadap segala bunyi yang didengarnya dan dia dapat menajamkan pancainderanya. Kanak-kanak yang terdedah kepada sesuatu bahasa itu mempunyai keupayaan yang semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa tersebut. Ini menyokong bahawa kebolehan untuk berbahasa itu berkembang telah sedia ada terjadual secara biologis. Pembentukan pertuturan dan perkembangan bahasa membuktikan adanya sesuatu yang sudah terjadual dari segi biologi.

Kanak. Manusia melahirkan bayi dengan keadaan yang tidak berupaya. dan hal ini dapat memberi keupayaan untuk bahasa tumbuh dan berkembang. Sebaliknya anak binatang hanya membesar dari segi jasad sahaja dan tidak dari kebolehan lain. Mungkin itulah sebabnya bahasa boleh berkembang. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Dari yang Umum Menuju yang Khusus . Jadi apakah maksud bahasa itu suatu fenomena biologi? Ini membawa dua implikasi yang pertama ialah bahawa kanakkanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. Otak manusia memakan masa yang panjang untuk membesar. Implikasi yang kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu. walaupun sekiranya kita mahu berbuat begitu. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. yakni ia terpaksa dijaga dan disusui. Kehilangan salah satu dari pancaindera. Tetapi anak binatang boleh terus makan sendiri dan berlari setelah beberapa saat sahaja ia dilahirkan. Dia sudah lengkap sejak lahir.mereka juga akan mula belajar bertutur pada peringkat umur yang sama dengan kanak-kanak lain dan perkembangannya dapat dijangka seolaholah telah terjadual. Dia mengatakan kebolehan memahami bukan hanya wujud sebelum kebolehan bertutur tetapi sebenarnya ia lebih dasar dan mudah. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur.kanak mempunyai keupayaan merumus dengan sendiri dan kita tidak akan dapat mengajarnya.

Mereka mempelajari benda-benda sebagai satu golongan dahulu dan kemudian baharu ia mengetahui anggota-anggota atau bahagian golongan itu.000 perkataan lain. Tetapi proses ini amat kurang difahami pada masa ini. tidaklah diketahui dan mungkin akan memakan masa yang panjang sebelum ianya diketahui dengan jelas. Apa yang kita tahu hanyalah ia terjadi pada peringkat umur yang sama di kalangan kanak-kanak.000 sampai 3. `lauk'. Walau bagaimanapun dapat kita perhatikan bahawa ada arah tertentu dalam hal ini. Ianya merupakan kemuncak proses-proses yang dilalui dengan perlahan semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Sebenarnya. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2. `nasi'. `kuih' dan sebagainya. PERINGKAT PENGUASAAN BAHASA .Kanak-kanak mula memberi nama kepada barang-barang pada sesuatu peringkat yang tertentu dalam perkembangan bahasa. Misalnya kanak-kanak mungkin mula-mula memanggil segala makanan dengan `mamam' dan kemudiannya menjadi lebih khusus dan membezakannya kepada `susu'. ianya belumlah lagi tahu menggunakan perkataan-perkataan tersebut. Faktor yang bertanggungjawab terhadap perkembangan ini dan perjalanan sistem saraf yang menjadi dasar kejadian itu. iaitu kanak-kanak sentiasa menamakan barang-barang dari yang umum kepada yang tertentu dan khusus. Proses menamakan barang-barang itu merupakan satu dari aktiviti luar biasa yang menunjukkan adanya perkembangan bahasa.

lebih banyak lebih baik. iaitu ibu bapa yang selalunya meniru-niru kanak-kanak itu. Pada hakikatnya. Bagaimana proses ini berlaku? Kita masih jahil dalam bidang ini dan kita hanya boleh mengagak sahaja. Semuanya berlaku sebagai sesuatu yang sudah sedia terbina. inilah yang kita maksudkan dengan bahasa sebagai suatu fenomena perkembangan biologi. Anak tersebut memerlukan bahasa untuk hidup sama seperti ianya memerlukan makanan. Biologi mengambilalih tugas selanjutnya samalah seperti organ-organ tubuhnya menghadamkan makanan selepas makan. Rangkaikata-rangkaikata seperti. `abah gi'. Berat . fungsi sokongan moral juga amat kecil sebab biologi kuat memainkan peranannya.kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan mereka sendiri. Maklumat yang diterimanya dari pertuturan kita dapat dianggap sebagai bahan mentah yang masuk melalui saluran pendengarannya terus ke pusat sistem saraf dan dianalisa kepada unsurnya dan kemudian dibina kembali sebagai suatu kemahiran bahasa yang amat kompleks. Bayi manusia dilahirkan dengan tidak berupaya dan terpaksa membesar. Apa yang selalu diperhatikan berlaku ialah sebaliknya. Pemerolehan Bahasa Melalui Pendedahan Kanak-kanak tidak akan dapat memperolehi sesuatu bahasa melainkan kalau mereka mendengarnya dan fungsi kita hanya bercakap.Masalah memahami perkembangan penguasaan bahasa melibatkan perkara-perkara yang lebih abstrak dan rumit. `dah bis' dan lain-lain merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. Hal ini menolak peranan lingkungan sahaja dalam perkembangan bahasa. Selain dari itu. Kita bukanlah guru mereka dan kita tidak pernah bersikap hendak mengajar nahu dan pola bahasa kepada anak-anak kita. Pertuturan kanak. Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniru-niru percakapan ibu bapa.

kanak-kanak hanya dapat mengangkat kepada meniarap. Dia meletakkan semua berat badannya pada sikunya. 2. Kanak-kanak kurang menangis pada masa ini dan dia boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi vokal yang kadang-kadang berpanjangan antara lima belas sampai dua puluh saat. mam. Jadual Pemerolehan Mengikut Umur Menurut Lenneberg (1967) perkembangan pemerolehan bahasa di kalangan kanak-kanak melalui lapan peringkat: 1. Tindakbalas kepada suara manusia lebih tajam. Ini membolehkan proses tumbesaran kematangan otak berlaku dalam satu jangkamasa yang panjang selepas lahir. Oleh sebab sistem araf berkembang maka proses perkembangan bahasa boleh berlaku. dak. Semasa berumur empat bulan. 4. Dia mula menyebut bunyi konsonan di antara bunyi vokal tersebut. Pada masa berumur lima bulan. kepala kanak-kanak itu mula kukuh dan tegap dan kanak-kanak mula menggemari barang. di. . dan dik dan lain-lain. kanak-kanak tersebut boleh duduk tegap. Semasa kanak-kanak yang berumur enam bulan ia mula boleh bertupang tangan semasa duduk. Kebolehan mengagah bertukar kepada pengeluaran bunyi-bunyi yang berciri sukukata seperti ma.barang permainan. Semasa berumur tiga bulan. 3. Tetapi dari segi akustik bunyi-bunyi itu berbeza dari bunyi bahasa. da. matanya mencari si penutur kadang-kadang kanak-kanak itu akan ketawa.otak bayi manusia semasa dilahirkan hanya lebih kurang 25% daripada otak orang dewasa.

mula disebut. mamam. Proses ini berterusan hingga umurnya menjadi baligh apabila bahasanya menjadi sempurna. Kekenyalan Berakhir Masa tamat peringkat kesuburan untuk belajar bertutur ini mungkin juga mempunyai sesuatu kepentingan dalam perkembangan bahasa tersebut. Semasa berumur sepuluh bulan kanak-kanak itu mulai merangkak dan kadang-kadang berdiri tegak.bunyi menjadi lebih kerap dan pola lagu menjadi lebih nyata dan pertuturan mula digunakan untuk menyatakan kemahuan dan perasaan. 6. Oleh sebab itu perlulah diberi masa yang agak sesuai untuk bahasa berkembang dan proses itu harus berhenti setelah mencapai peringkat . Semasa umurnya meningkat dua tahun pola-pola ayatnya mula menjadi lengkap dan dia dapat merumuskannya dengan bersendirian. 8. Kanak-kanak mula mengeluarkan berbagaibagai bunyi dan mula meniru bunyi dan membezakan bunyi yang berlainan yang didengarnya. Pada masa berumur lapan bulan kanak-kanak mula boleh berdiri sambil berpegang kepada dinding. Kefahamannya bertambah baik dan dia mula menggabungkan dua perkataan untuk menjadi rangkaikata. Dia sudah mempunyai antara tiga hingga lima puluh perkataan. abah. Pengulangan bunyi. Alam mesti mengadakan perimbangan di antara kekenyalan sistem saraf bagi memungkinkan dia belajar. Selepas itu sistem itu menjadi mantap. 7.5. Semasa berumur lapan belas bulan kanak-kanak tersebut mulai berjalan. Pada masa ini juga kanak-kanak tersebut mulai memahami arahan. Semasa berumur dua belas bulan kanak-kanak mulai belajar berjalanjalan dan bunyi yang serupa dengan bunyi bahasa mula diterbitkan dan perkataan seperti mak.

maka haruslah ia menjadi sukar untuk difahami oleh kebanyakan anggota masyarakat yang ramai itu. dan di samping itu dia boleh menjawab soalan mengenai ceritacerita yang didengarnya. Pembakuan itu menjadi perlu supaya bahasa yang dituturkan itu berdasarkan suatu sistem sahaja yang dapat difahami oleh semua anggota masyarakat itu. Selalunya bayi menunjukkan yang mereka faham setengah perkataan dan arahan. Dapat kita perhatikan bahawa ada satu ciri yang selalu berlaku dalam perkembangan bahasa. Di antara perkara yang penting dalam perkembangan otak melibatkan pembesaran bahagian kiri hemisfera otak waktu anak itu berumur sepuluh tahun.yang sempurna. Walau bagaimanapun. menunjukkan yang dia tidak dapat bertutur dengan baik. Kalau ia terus berkembang. Ini menjelaskan prinsip penting bahawa kemahiran memahami itu mendahului kemahiran bertutur. dalam ujian-ujian yang dijalankan. Selalunya ia berlaku setelah ia menjadi baligh dan mula memainkan peranannya dalam masyarakat secara aktif. iaitu semasa otaknya tumbuh menjadi 60% dari otak orang dewasa. dia dapat memahami perintah seperti `Ambil kotak itu!' dan `Masukkan ke dalam botol'. Tetapi salah satu daripada kepentingannya ialah untuk membolehkan kemahiran bertutur itu menjadi matang.arahan semenjak mereka berumur dua belas bulan lagi walaupun mereka tidak dapat mengeluarkan sepatah perkataan pun. Dalam suatu kajian terhadap seorang kanak-kanak yang sakit otak kerana jangkitan semasa dalam kandungan. Masa ini juga merupakan masa progres yang rapi berlaku untuk berjalan dan kemahiran-kemahiran motor yang lain. iaitu suatu ciri yang penting berhubung dengan kemahirankemahiran lain dan kemahiran bahasa. Kita dapat memperhatikan bahawa proses memahami dalam sesuatu bahasa itu mendahului proses bertutur. Sebabnya yang sah tidaklah diketahui. Bukan itu . Sebagaimana yang kita tunjukkan tadi pemerolehan bahasa bermula semasa kanak-kanak berumur dua tahun.

bahkan ia lebih mudah dan lebih dasar. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun. Tingkah laku manusia adalah ditentukan oleh persekitaran dan pengalaman lampau mereka  Dalam proses pembelajaran. atau sesuatu makna yang baharu sahaja. dari segi nahunya. atau peluasan dari segi pemakaian. Permerolehan sesuatu perlakuan terjadi melalui ulangan dan latih tubi. Memang betul bahawa kanak-kanak. ada sesuatu yang istimewa dalam pertuturan yang dapat kita fahamkan sebagai pengetahuan berkenaan dengan sesuatu bahasa. Tetapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya. aliran ini menekankan kepentingan rangsangan dan tindak balas. yang mungkin sudah wujud semasa awal dalam kehidupan kanak-kanak lagi.sahaja. Terdapat 4 teori pemerolehan bahasa dalam BM iaitu:1) Teori Behaviorisme  Diasaskan oleh Ivan Pavlov( gunakan anjing sebagai subjek penyelidikan). Sebenarnya. dan Leonard Bloomfield. Skinner dan Thorndike Pembelajaran telah berlaku melalui perubahan tingkah laku manusia. tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku. bahasa itu sudah cukup lengkap. . Dengan lain perkataan. Setelah mencapai peringkat itu maka. Semua bentuk pembelajaran tidak ada kaitan dengan keupayaan mental.      Dikembangkan oleh Watson. bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya. bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar.

Thorndike percaya bahawa hubungan neural terbentuk antara stimulus dengan respons apabila respons adalah positif. Misalnya. kucing yang lapar "belajar" membuka sangkarnya (respons terlazim) untuk mendapatkan makanan yang dihidang di luar sangkar (stimulus terlazim). Pavlov (1849–1936) yang menjalankan eksperimen menggunakan anjing. makanan dan loceng membuktikan bahawa apabila loceng dibunyikan. iaitu pembelajaran menghasilkan perubahan tingkah laku. yang mana rangsangan terlazim menghasilkan respons terlazim. Dengan melakukan sesuatu secara berulang-ulang maka tingkah laku itu akan dikuasai secara automatik. dan pembelajaran berlaku apabila hubungan itu membentuk corak tingkah laku yang dikehendaki. aliran ini satu latihan. Lanjutan daripada itu. iaitu tingkah laku boleh dibentuk dengan memberi peneguhan secara positif atau negatif. Dalam P&P bahasa. 2) Teori Mentalis . Misalnya. pelajar diberi  Ganjaran/pujian (peneguhan positif) apabila berjaya melakukan sesuatu seperti menghabiskan kerja rumah atau sebaliknya dihukum (peneguhan negatif) kerana tidak menyiapkan kerja rumah. Skinner (1904–1990) mengemukakan teori Contiguity of Feedback/Reinforcement. secara automatik anjing akan mengeluarkan air liur kerana makanan akan disajikan.   Latihan adalah perlu untuk membentuk kebiasaan dalam berbahasa Penggunaan bahan sokongan adalah penting untuk mendapatkan gerak balas yang sempurna  Teori behaviurisme bersandarkan kepada perubahan tingkah laku (learning leads to a change in behaviour). Teori ini tidak dapat menerangkan tentang proses pembelajaran dan proses pemikiran.   Penekanan kepada latihan yang berulang perlu diberikan perhatian. perlu dipelajari dalam suasan lisan. ia hanya dapat menerangkan pembentukan tingkah laku melalui prosesrote-learning. Thorndike (1874–1949) pula mengemukakan Teori S-R atau StimulusResponse Theory (teori pelaziman operan). Bahasa merupakan sesuatu yang hidup dan berubah.

Menurut Gagne. WM). ia akan disimpan dalam STM. STM) dan ingatan jangka panjang (long-term memory. Perubahan tingkah laku yang diperhati dijadikan sebagai petunjuk kepada apa yang mungkin berlaku dalam minda pelajar. Teori ini menerangkan pembelajaran sebagai proses yang melibatkan pemerolehan dan penyusunan semula struktur kognitif kepada bentuk yang bermakna dan mudah diingat oleh pelajar. iaitu daftar deria (sensory register) dalam ingatan aktif (working memory. ia akan diaktifkan semula dan dibawa ke WM untuk digunakan. Bermula dengan teori perkembangan kognitif Piaget (1926 dalam Good & Brophy.  Sistem pengolahan informasi dapat dikawal dengan baik oleh fikiran dan pengetahuan yang sentiasa dalam berada dalam keadaan sedar. dan lain-lain. Gagne. manusia adalah haiwan. Ausubel (1978) menyokong teori pembelajaran ini melalui kajiannya yang mendapati bahawa jika pembelajaran . Maklumat baru yang dipelajari akan didaftarkan dalam WM dan jika diperlukan buat sementara waktu. Gagne (1985) pula menerangkan terdapat tiga peringkat pemprosesan maklumat. ingatan jangka pendek (short-term memory. 1990) teori ini menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. LTM). tapi bersifat lebih rasional dan aktif dalam menyelesaikan masalah. maklumat dalam minda sentiasa diproses dan diadaptasikan apabila maklumat baru diterima dan proses ini dinamakan proses pembelajaran. Selepas digunakan beberapa kali.  Menurut mereka lagi. David Ausaubel.  Teori kognitif memfokus kepada proses di sebalik tingkah laku yang ditunjukkan.  Teori dipelopori oleh Noam Choamsky Ahli-ahli psikologi yang sealiran dengan fahaman ini ialah Jean Piaget. Bruner. Apabila maklumat ini perlu diingat kembali. Robert Glazer. maklumat ini menjadi kekal dan disimpan dalam LTM untuk tempoh masa yang lama.  Fahaman ini menekankan kepentingan keupayaan berfikir secara memproses dan menilai data tindakan dapat dilakukan. John Anderson.

itu memberi kesan kepada pelajar. Pembinaan semula ayat dianggap sebagai pembangunan semua minda untuk mencipta sesuatu yang baru.  Guru boleh membantu pelajar mengurangkan jurang perbezaan antara pandangan pelajar dengan orang dewasa. maka ia akan lebih mudah dipelajari.  Guru akan bertindak sebagai pemudah cara.   Pelajar harus mengeksploitasi unsur alam tersebut demi pembelajaran mereka. Pengalaman pelajar menjadi perkara pokok dalam pembelajaran Cara berfikir kanak-kanak dipengaruhi oleh unsur alam seperti sikap. Memberi penekanan khsus kepada perbezaan individu. Mengaitkan pengaruh budaya dengaqn proses p & p. serta lebih kekal dalam ingatan. diingat dan dihubungkaitkan dengan skema sedia ada. kemahiran. Kanak-kanak mempunyai pandangan yang berbeza dengan orang dewasa mengenai unsur    Diperoleh murid semasa berinteraksi dalam bilik darjah – rakan/ guru. Cth: dalam pembinaan ayat. Antara konsep yang penting dalam Zon perkembangan proksimal Perancah Perantaraan semiotik Peraturan batin teorinya ialah: o o o o 4) Teori Intraksionalisme .idea dan sebagainya. 3) Teori Konstuktivisme      Diasaskan oleh Lev Semenovich Vygotsky. Bidang kajian ini dinamakan Sains Kognitif.

bertanggungjawab dan penuh keyakinan diri. Melalui interaksi terhasillah ayat penyata & ayat perintah. pelajar harus dapat belajar dalam situasi dan konteks sosial yang sebenar.  Manusia saling memerlukan pengaruh antara satu dengan lain TEORI BEHAVIORIS WATSON .  Manusia dapat bertindak balas secara peka terhadap pengalaman. yang memberi peluang mereka berinteraksi.  Perilaku manusia tidak ditentukan oleh kuasa dalaman dan mereka bebas untuk membuat pilihan.      Pelopor : Halliday Mementingkan aktiviti komunikasi. kemahiran berkomunikasi. Melibatkan apa sahaja yang bersangkut paut dengan cara hidup satu kumpulan manusia atau masyarakat. bekerjasama.  Dalam proses pembelajaran. Dengan ini mereka dapat memperkembangkan kepercayaan mereka terhadap dunia disekeliling mereka. Pengaruh persekitaran tidak berupaya untuk mempengaruhi mereka. Mereka tidak dapat memperkembangkan  Dalam konteks pengajaran.aliran ini berpendapat sekolah ialah satu kumpulan sosial dan pelajar harus mengembangkan kapasiti sosial mereka semaksima mungkin. Perkembangan bahasa melibatkan proses kognitif & proses interaksi bahasa. Seseorang menghasilkan bahasa apabila memerlukannya.  Kanak-kanak yang dilahirkan adalah bergantung sepenuhnya kepada orang lain.

Kemudian tikus itu . EKSPERIMEN LITTLE ALBERT WATSON Eksperimen yang jalankan dengan seorang bayi bernama 'Albert'. Dalam situasi yang berlainan. Watson memakai topeng untuk menakutkan Albert. Oleh kerana dia mengutamakan tingkahlaku yang boleh diperhatikan. tetapi kali ini ia diikuti dengan satu bunyi kuat. Contohnya. Albert diberikan tikus yang sama. Bayi itu bermain dengan haiwan itu tanpa menunjukkan apa jua ketakutan.J. bunyi kuat itu terdengar yang membuat bayi itu gelisah dan menangis. beliau mengaitkan segala tingkahlaku dengan pergerakan. Setiap kali tikus itu diberikan kepada Albert. Beliau sangat terpengaruh dengan hasil kerja Pavlov dan menerima pelaziman klasik sebagai cara penting pembelajaran berlaku. Watson (1878-1958) Watson digelar sebagai 'bapa behaviorisme'. Seorang bayi bernama Albert didedahkan kepada seekor tikus. dia sifatkan 'perasaan' sebagai pergekaran otot-otot dalam perut dan 'percakapan' sebagai pergerakan otot-otot dalam tekak.B.

Albert tidak takut apabila seekor tikus dilepaskan bersamanya. .diberikan kepada Albert. tanpa bunyi kuat bayi itu enggan menyentuh tikus itu dan terus menangis. Apakah telah terjadi? Pada peringkat awal.

malah yang lebih dahulu muncul ialah behaviurisme. Teori ini sangat dominan dalam tahun 1950an dan 1960an dan masih berpengaruh hari ini. Behaviurisme dikaitkan dengan Pavlov di Russia (idea classical conditioning melalui “dog-salivationexperiment”nya iaitu membuatkan anjing meleleh air liurnya apabila loceng dibunyikan) dan Thorndike. Watson dan Skinner di Amerika Syarikat. Oleh itu bahasa dikaji dari sudut rangsangan dan gerak balas.Apakah TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISME TEORI PEMBELAJARAN TINGKAHLAKU (BEHAVIORISME) DAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Mengikut teori behaviurisme. bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. Kecekapan akan dikuasai jika kita sering berlatih. iaitu mengulang sebanyak mungkin sesuatu kemahiran bahasa sehingga menjadi suatu kebiasaan atau rutin. behaviurisme cuba menjelaskan pembelajaran tanpa merujuk kepada proses kognitif. Aspek penting teori behaviurisme yang mempunyai implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan tinggi adalah pelajar dilihat sebagai menyesuaikan diri . Fahaman alternatif. Kebanyakan eksperimen awal golongan pengikut behaviurisme menggunakan binatang (Skinner misalnya menggunakan burung merpati dan tikus putih) yang memfokus kepada perlakuan refleksif organisma apabila dikenakan rangsangan (stimuli) tertentu. Ringkasnya.

tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera melihat. peranan pensyarah adalah dominan. hidu dan sebagainya. Bahan Bantu Mengajar ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru/ murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas Kepelbagaian BBM dapat mempelbagaikan kegiatan atau pengalaman murid-murid belajar mengikut peringkat atau kebolehannya daripada mudah ke sukar.dengan persekitaran. Pengetahuan dan pemerolehannya adalah daripada sumber luaran. pengalamaan rekaan. pameran. Pengetahuan dilihat sebagai sedia ada dan mutlak (pengetahuan objektif). mendengar. seperti pengalaman langsung ke pengalaman abstrak. Noraziah Abdul Hamid ( 1981) membahagikan BBM kepada dua iaitu media elektronik dan media bukan elektronik. pengalaman dramatized. dan pembelajaran dilihat sebagai satu proses pasif. filem-filem dan sebagainya. rasa. . kapur dan gambar-gambar sahaja. gambar-gambar. Sebagai guru kita harus memastikan rangsangan dalam bilik darjah (termasuk tingkah laku guru) menimbulkan persasaan keseronokkan serta keselesaan dan bukan perasaan takut atau risau. Manakala Hanapiah . alat-alat pandangan dan alat pandang-dengar. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks. merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh murid-murid. papan hitam. Atan Long ( 1981: 179-203 ) membahagikan alat bantu mengajar kepada tiga kumpulan: alat pendengaran. iaitu minda seperti bekas kosong yang diisi melalui pengalaman atau pengukuhan melalui rangsangan. demontrasi. bahan rakaman. Pelajar hanya memberi respons kepada tuntutan persekitaran. Implikasinya.

radio.” Berdasarkan pendapat-pendapat di atas bolehlah disimpulkan bahawa BBM boleh dibahagikan kepada tiga kategori: i. filem jalur. pita rakaman. kita tidak dapat memberi takrif yang tetap walaupun pada keseluruhannya ramai pendidik menyetujui bahawa penggunaan BBM dalam situasi pengajaran pembelajaran adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan pandangan seseorang. Alat-alat penyampaiannya dinamakan BBM.surat khabar. papan . piring hitam.” Atan Long ( 1982: 174 ) “ BBM terdiri daripada pelbagai bahan dan sesuatu bahan boleh disampaikan dengan pelbagai cara. ii. Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik – seperti suara. slaid.Sudin ( 1979: 51-52 ) dan Khairiah Ahmad ( 1980-13 ) mengkelaskannya kepada dua iaitu “ software” dan “ hardware” Ngui Kuen Sang (1981: 35 ) “ mengenai BBM. Bahan-bahan yang menggunakan media elektronikseperti filem pelajaran. internet dan sebagainya. overhead projektor (OHP). R. misalnya dalam bentuk buku.radio kaset. Swartout. gambar.Murray. Sherwin G ( 1963) “ …hanya alat bantu mengajar yang mempunyai komunikatif tinggi yang mampu membantu pelajar memperolehi pengalaman belajar yang berfaedah bagi mengembangkansikap ilmiah dan sikap sosial. CD . televisyen. pita video. model. atau dibubuh pada slaid dan dipancarkan pada skrin. carta. komputer. kemantapan emosi dan daya penghargaan.” Thomas. carta.

Husin dan Siti Hajar Hj. papan flanel. Berdasarkan sembilan elemen ini . pejabat pos. diperbuat dari bahan-bahan yang murah dan boleh didapati secara percuma seperti di jabatan-jabatan kerajaan. Menurut (Gagne." Mutu bahan bantu mengajar (BBM) juga diambil kira dalam pembinaan dan pemilihannya sebagai bahan pengajaran.saperti lakonan. Pembinaannya biarlah mengikut lunas-lunas yang tertentu seperti jelas (bunyi dan rupa – sebutan ). D. (di dalam Kamaruddin Hj. intonasi dan nada. Bahan bercorak pengalaman . Ia harus dipilih sesuai dengan bahan yang hendak kita ajarkan dan secocok dengan murid-murid yang terlibat. pihak swasta dan sebagainya.hitam. Hal ini ada ditegaskan oleh Elly. Walau bagaimanapun. dan Gerlach. 1997 : 293): The effectiveness of any medium depends on the creativity of the teacher using it.S. bahan maujud (realia) dan sebagainya. terdapat sembilan elemen yang baik untuk sesuatu pengajaran . pusat beli belah.Briggs dan Wager 1992) dalam teori pembelajaran tingkahlaku (Behaviorisme) .P. Alat itu juga harus mudah dibuat. papan putih. buku dan sebagainya. papan magnet. keharmonian warna ( gambar ) kesesuaian saiz. kad-kad imbasan. pameran. Abdul Aziz. seperti yang diketahui bahan-bahan tersebut hanya bertindak membantu sahaja. projek. V. bentuk huruf atau carta dan keteguhannya. tetapi guru perlu bertindak sebagai pengolah bahan-bahan ini agar bahan-bahan pengajaran tersebut menjadi lebih kreatif dan menyeronokkan. iii. lawatan. jika dikaitkan dengan pengajaran topik Konsep Asas Sistem Komputer beberapa kaedah dan .

Guru haruslah mengesan kemajuan pelajar dengan mengemukakan soalan atau memberi tugasan supaya pelajar dapat mengaplikasikan ilmu yang di pelajari . Guru perlu memberitahu pelajar tentang objektif pelajaran dan apa yang diharapkan satelah selesai mengikuti pengajaran dan pembelajaran . Guru juga harus mempersembahkan bahan yang merangsangkan iaitu melalui beberapa soalan . guru memberi tugasan kepada pelajar bagaimana untuk mendapatkan data mengenai jenis perkakasan komputer terkini di pasaran tajuk perkakasan komputer yang telah dipelajari sebelum itu. susunan idea semasa bercakap juga penting dan juga menggunakan pelbagai media yang relevan contohnya carta alir .strategi boleh diterapkan semasa proses pengajaran dijalankan di dalam kelas .Guru haruslah memberitahu pelajar bahawa tajuk ini sangat menarik dan penting kerana ia akan mendedahkan pelajar kepada pengetahuan asas mengenai perkakasan sistem komputer . seorang guru itu harus merangsang pelajar untuk mengingat semula isi kandungan yang telah di pelajari sebelum ini . Sebagai contoh . Selain itu .guru perlu menjelaskan mengapa tajuk ini amat penting untuk di pelajari dan apakah kegunaan dan kepentingannya terhadap pelajar . Guru juga harus menggalakkan pelajar berbincang dan menyuruh pelajar mengajar rakan-rakan mereka yang tidak faham tentang topik yang di ajar pada hari itu . . suara guru haruslah jelas dan berintonasi . Contohnya . Contohnya dalam pengajaran pembelajaran perkakasan komputer . gambarajah dan juga slaid projektor . sebelum memulakan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran .pada permulaan pengajaran seorang guru itu haruslah pandai menarik perhatian dengan menyediakan bahan bantu mengajar yang boleh menarik perhatian seperti persembahan powerpoint yang menarik terutamanya untuk menerangkan tentang tajuk mengenai asas perkasan komputer ke dalam kelas .

Guruguru ini bukan sahaja mengenali batang tubuh setiap muridnya tetapi ia tahu juga kebolehan dan minat muridnya. lasak. batu-batan. Bahan-bahan terbuang atau bahan maujud di sekitarnya digunakan sepenuhnya seperti rotan. lidi.1976 “ seseorang individu dalam suasana pembelajaran adalah . surat khabar lama. Pengetahuan dilihat sebagai sedia ada dan mutlak (pengetahuan objektif). buluh. pen. dan pembelajaran dilihat sebagai satu proses pasif. Virag. Ia cuba melibatkan berbagai pancaindera murid seperti yang disarankan oleh Wayne F. Daripada bahan terbuang ini guru-guru dahulu berjaya mencipta berbagai-bagai BBM yang menarik. tin-tin kosong. tudung botol. iaitu minda seperti bekas kosong yang diisi melalui pengalaman atau pengukuhan melalui rangsangan. peranan pensyarah adalah dominan. kulit-kulit siput.kotak rokok.Aspek penting teori behaviurisme yang mempunyai implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan tinggi adalah pelajar dilihat sebagai menyesuaikan diri dengan persekitaran. buah getah. pelbagai guna dan tahan lama seperti alat-alat matematik. daun-daun kering dan sebagainya. Pengetahuan dan pemerolehannya adalah daripada sumber luaran. model-model bangunan dan sebagainya. ranting kayu. guli. Pelajar hanya memberi respons kepada tuntutan persekitaran. Implikasinya. kain-kain perca. Pengalaman mengajarnya yang lama itu digunakan sepenuhnya. kad-kad huruf atau perkataan. kulit siput. sarung kaki lama. batang ice cream.

Sekiranya tidak. Cekap mempersuaikan keperluan murid dan masa yang diperuntukkan. teknik-teknik dan peringkat-peringkat penyampaian pengajaran… suasana pembelajaran ini pula adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kaedah penyampaian dan bahan pengajaran yang digunakan dalam suasana fizikal yang direka untuk pembelajaran. boleh beroperasi dan menepati fungsinya. kemas dan teratur.tertakluk kepada pelbagai bahan pengajaran. Masa mengendalikan BBM dan tidak mengalami sebarang kesulitan apabila tiba masa menggunakannya.” Kecekapan seseorang guru menggunakan BBM adalah penting kerana kegagalannya menyebabkan pengajaran menjadi tidak berkesan atau merosakkan pelajaran itu seluruhnya. Walau bagaimanapun. BBM seharusnya bersabit dengan tujuan pelajaran dan bahan yang hendak disampaikan. terang. Guru harus pandai memilih butir-butir penting yang perlu ditulis. terdapat beberapa prinsip umum yang perlu dititikberatkan juga bagi membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan pengajaran mereka. usaha menyediakannya adalah sia-sia sahaja. BBM sentiasa berada di dalam keadaan baik. Antara prinsip-prinsip umum pemilihan bahan pengajaran ialah: . supaya jelas.

malah perlu mengambil kira perkembangan para pelajar melalui penggunaan bahan-bahan pengajaran yang dipilih. Boleh melengkapkan pelajar untuk menggunakan bahasa secara efektif. guru perlu menentukan objektif pengajaran atau matlamat pengajaran yang hendak dicapai terlebih dahulu. Memandangkan proses pembelajaran sekarang lebih cenderung berpusat kepada pelajar (student oriented).i. Bahan pengajaran yang baik tidak hanya menekankan kepada aspek bahasa dan penggunaannya sahaja. ii. Ketiga-tiga aspek ini perlu ditekankan sama rata. proses pembelajaran dan pelajaran. agar pemilihan bahan pengajaran tidak dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Semasa penyampaian bahan pengajaran dilakukan. aktiviti yang pelbagai perlu ditimbulkan agar pelajar dapat latihan yang mencukupi untuk diaplikasikan . guru perlu lebih peka terhadap situasi pelajar dan bukan hanya mementingkan aspek pengajaran semata-mata. Seboleh-bolehnya sebelum guru memilih bahan pengajaran yang hendak digunakan. Bahan pengajaran mestilah berkaitan dengan matlamat dan objektif pengajaran. Guru perlu mengambil kira kandungan pengajaran yang hendak disampaikan kepada para pelajar dan kepentingan mereka mempelajarinya. Mempunyai perkaitan antara aspek bahasa. iii.

Sesuai dengan keadaan dan nilai semasa.kepada situasi yang sebenar dan memudahkan para pelajar untuk berkomunikasi dengan masyarakat. bahan-bahan pengajaran yang senang kepada yang lebih susah. Contohnya. Kepentingan Bahan Bantu Mengajar ( BBM) di dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mengikut Charles F. Tujuannya adalah untuk melahirkan masyarakat yang berilmu. Sesuai dengan hasrat falsafah pendidikan negara. Falsafah pendidikan negara ialah untuk melahirkan individu yang berpengetahuan selaras dengan konsep Melayu Islam Beraja. vi. berakhlak dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Bahan pengajaran juga hendaklah terdiri daripada bahan-bahan yang boleh mencabar pemikiran pelajar. Bahan pengajaran yang dipilih perlulah mengikut peredaran zaman ataupun keadaan semasa. v. Guru tidak boleh hanya menggunakan bahan-bahan pengajaran yang lepas tetapi perlu ada pembaharuan kerana pelajar lebih cenderung kepada sesuatu yang baru. iv. Boleh mencabar pemikiran pelajar. Finn dan Edgar Dale ( 1964 : 65 ) kepentingan BBM bolehlah dirumuskan seperti berikut: . James D. Hoban. bahan-bahan yang konkrit kepada sesuatu yang abstrak dan yang seumpamanya.

RUMUSAN . Dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal vii. ii. Husin ( 1988: 242 ) merumuskan kepentingan BBM seperti berikut: i. menyediakan pengalaman baru yang tidak diperolehi dengan mudah oleh cara-cara lain.Boleh memberi pengalaman baru dan menjadikan pembelajaran lebih mendalam dan beragam. Memberi pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiri di kalangan pelajar viii. Kamarudin Hj. membekalkan dasar perkembangan pembelajaran dan menjadikan pembelajaran mereka lebih kekal. dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata. Sebagai daya penarik penting kepada seseorang pelajar vi. iii. iv.iv. memberi rangsangan dan minat murid-muird. menjadikan pembelajaran muridmurid lebih mendalam dan beragam. BBM menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep v.

seni suara dan sebagainya. Penggunaan BBM adalah penting kerana ada tempatnya penggunaan BBM moden sekarang tidak dapat mengambil alih semua tugas guru. Nilai seni BBM adalah diberi perhatian serius. Antara wadah yang dikenal pasti ialah penggunaan bahan Bantu mengajar (BBM). bahan asli di sekeliling murid perlu digunakan bersama dengan BBM moden masa kini. Justeru. BBM tradisi seperti penggunaan bahan maujud. Begitu juga hasilhasil karya sastera seperti puisi – pantun. syair. Mata pelajaran menulis cantik seperti seni khat atau tulisan rumi dan jawi perlu dihidupkan semula. seni sastera.Guru yang cemerlang ialah guru yang dapat menyampaikan isi pelajaran kepada anak didiknya dengan berkesan. pelbagai kaedah dan teknik digunakan oleh guru dalam memenuhi keperluan ini. menarik dan jelas sudah tentu menghasilkan BBM yang menarik seperti tulisan pada kad-kad imbasan. seni ukir. kemas. papan hitam. gurindam dan sajak adalah ditulis dan diciptanya sendiri dan mereka ini tekun dan merasa puas . kerana salah satu syarat untuk menjadi seorang guru yang baik ialah ia mempunyai nilai kreativiti yang baik seperti di dalam seni lukis. Sikap guru masa kini meninggalkan penggunaan BBM lama dengan merasakan bahawa penggunaan BBM moden boleh memenuhi segala-galanya adalah meleset sama sekali. carta-carta dan sebagainya. Tulisan guru-guru dahulu sungguh cantik. ini pasti menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik lagi. kad ayat-kad ayat. papan gulung.

kepelbagaian bahan-bahan pengajaran tersebut dapat menarik minat dan perhatian mereka untuk menumpukan perhatian sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Pemilihan dan penyesuaian bahan pengajaran adalah penting untuk pengajaran bahasa khasnya dan pengajaran mata pelajaran yang lain amnya. Manakala bagi para pelajar pula.dengan hasil karyanya tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Teori Behavioris . guru juga perlu memastikan kesemua bahan-bahan pengajaran yang digunakan memenuhi matlamat pengajaran dan bersesuaian dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran. keperluan. kehendak masyarakat danberbagai fenomena di sekelilingnya. Selain itu. “ Kembali ke Asas” adalah perlu dan sesuai dengan cadangan pelopornya John Dewey (1961) yang mahukan pendemokrasian pendidikan yang sentiasa berubah (cycle) dari tahap ke tahap mengikut masa. Kebolehan guru mempelbagaikan bahan-bahan pengajaran dapat membantu guru menyampaikan pengajaran dengan lebih baik dan kreatif.

Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa adalah satu proses mekanis. Perkara ini boleh memudahkan murid-murid memahami tajuk yang dipelajari. Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. guru perlu memberi latihan yang mencukupi untuk murid sehingga seseorang murid itu berjaya menguasai dan memahami sistem bahasa yang dipelajari. Kemahiran menulis merupakan kemahiran kedua terpenting. guru perlu mengutamakan latih tubi. Pada masa yang sama. Oleh sebab itu. Selain itu. Pazlov dan Thondike. kemudian diikuti dengan kemahiran menulis. hukum tatabahasa tidak perlu dipelajari secara formal oleh murid-murid. guru perlu bermula dengan pola yang mudah kemudian beralih kepada yang lebih sukar. guru haruslah mengajar lisan terlebih dahulu dan memberi penekanan kepada latihan lisan. Guru juga boleh bermula dari unit terkecil kepada unit yang lebih besar (binaan). guru juga harus menyediakan ganjaran kepada tindakan atau jawapan yang tepat. Di samping itu.Teori ini telah dipelopori oleh Skinner. kemahiran lisan merupakan aspek yang paling penting daripada kemahiran menulis. Maksudnya. Teori ini menyatakan bahawa sesuatu kemahiran termasuk bahasa diperoleh dari persekitaran. Ganjaran yang diberi ini dapat membuat murid tersebut terus . Oleh sebab bahasa merupakan satu tabiat atau kebiasaan. Pengkaji teori ini berpendapat otak manusia umpama kotak hitam. guru juga perlu kreatif menyediakan bahan rangsangan bagi menarik minat murid-murid untuk mempelajari tajuk yang disampaikan. Murid-murid terangsang dan tertarik untuk bertutur. Setiap pertuturan yang betul diberi ganjaran dan diulangulang hingga menjadi kebiasaan.

Setiap perbuatan dan percakapan guru akan dicontohi dan menjadi ikutan murid. Maksudnya di sini. khususnya bahasa pertama (bahasa ibunda). guru merupakan contoh atau model kepada muridmurid. kanak-kanak perlu mempunyai pengetahuan untuk memahami bahasa (makna) dan bukanlah bergantung pada latihan giat semata-mata. guru perlu memainkan peranannya sebagai penggerak dan pengalak untuk menarik minat murid ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung. . pembelajaran merupakan satu proses rangsangan dan tindak balas. Kanak-kanak mempunyai keupayaan khusus untuk mendengar. Berikutnya. guru memainkan peranan yang penting dalam menggunakan bahasa yang betul untuk dicontohi murid. murid-murid akan diberi peluang untuk cuba menjawab soalan sehingga mereka berjaya melaksanakannya. Teori ini juga menyatakan kanak-kanak belajar berdasakan konsep cuba jaya. Kesalahan yang dilakukan murid bukan kegagalan tetapi percubaan yang baik.mengulangi perkara yang betul sehingga menjadikannya tindakan yang bersifat automatis. Pembelajaran bahasa ialah proses mental (berfikir). Oleh sebab. Oleh sebab itu. Kanakkanak juga memperoleh bahasa pertama dalam masa yang amat singkat iaitu 4 sehingga 5 tahun sahaja. Teori kognitif merupakan proses mental yang memainkan peranan penting untuk memperoleh bahasa. Teori Kognitif Teori kognitif dipelopori oleh Jean Piaget da Gestalt. Oleh sebab itu. mentafsir bunyi-bunyi bahasa yang didengar. Peranan guru dalam memberi latihan pula.

3. dan bukan sesuatu yang dilakukan. .guru tidak harus memberi latihan yang berbentuk kebiasaan yang automatis tetapi memberi latihan yang membina kecekapan dengan menggunakan rumus-rumus yang dibentuk. sesuatu yang dimiliki dan digunakan. pengetahuan dalam bahasa manusia yang tampak dalam perilaku berbahasa adalah merupakan hasil dari integrasi peristiwa-peristiwa linguistik yang diamati dan dialami manusia 5. guru perlu mengutamakan penulisan dan pembacaan. Otak bayi waktu dilahirkan sama sekali seperti kertas kosong/piring kosong(tabularasa/blank slate). Itulah sebabnya mereka menyebutnya dengan Verbal Behavior (perilaku verbal) yang kemudian konsep-konsep tersebut tertuang dalam bukunya B. yang nanti akan diisi dengan pengalaman-pengalaman. Kemampuan berbicara dan memahami bahasa oleh anak diperoleh melalui rangsangan dari lingkungannya dan anak dianggap sebagai penerima pasif dari tekanan lingkungannya. Bagi mereka istilah bahasa menyiratkan suatu wujud. TEORI PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA BAHAN DISKUSI TEORI DAN KONSEP PEMEROLEHAN BAHASA (Teori Behaviorisme. Menurut teori ini tulisan dan bacaan adalah diutamakan kerana sebagai peneguhan kepada lisan. 2.F. Teori Behaviorisme mulanya adalah teori belajar dalam psikologi yang telah muncul sejak 1940-an s/d awal 1950-an dan John B. Skinner yang berjudul Verbal Behavior (1957) 4. Oleh sebab itu. tidak memiliki peranan yang aktif didalam proses perkembangan perilaku verbalnya. Teori Nativisme. Watson dianggap sebagai pelopor utama dalam teori ini. dan Teori Kognitivisme) Teori Behaviorisme 1.

Lado (1964). Dalam pengajaran bahasa. reinforcement. 12.6. jika ada kemiripan B1 dan BT/B2. Mereka juga tidak mengakuai kematangan si anak dalam perkembangan pemerolehan bahasa. and habituation”. mengatakan bahwa seseorang yang memulai belajar B2 cendrung akan menggunakan kebiasaan-kebiasaan (kaidah) yang dibentuk pada B1-nya. sehingga kebiasaan itulah yang terbawa ketika belajar B2. Jadi. Namun adapun ketika anak berbicara itu disebabkan oleh keberhasilan lingkungan yang membentuk anak itu 7. Kekurangannya: teori ini tidak mampu menjelaskan proses pemerolehan bahasa itu sendiri dan faktor kreatifitas dalam penggunaan bahasa serta bagaimana kompetensi bahasa digunakan untuk membuat dan memahami kalimat-kalimat baru yang belum pernah didengarnya. Dalam kaitan nya dengan belajar B2. tetapi jika sebaliknya maka anak akan menemui kesulitan. Adapun perkembangan bahasa dipandang sebagai kemajuan dari penerapan prinsip stimulus-respon dan proses imitasi (peniruan) 8. 11. tetapi proses perkembangan sama sekali ditentukan oleh lamanya latihan yang diberikan oleh lingkungannya. 10. . Jadi bagi kaum behaviorism bahwa belajar bahasa dan perkembangannya hanyalah persoalan bagaimana mengkondisikan anak dengan cara “imitation. maka anak akan memperoleh struktur BT/B2 dengan mudah. Itulah sebabnya teori Behaviorisme sering dikaitkan dengan hipotesis analisis kontrastif (suatu metode sinkronis dalam analisis bahasa untuk melihat/mencari persamaan dan perbedaan antara kedua bahasa atau lebih). yang merupakan langkah pemerolehan bahasa. practice. 9. behaviorisme mengembangkan metode drill atau memperbanyak latihan baik dalam bentuk lisan atau tulisan. Mereka juga tidak mengakui penguasaan anak terhadap kaidah bahasa dan kemampuannya untuk mengabsrakkan ciri-ciri penting dari bahasa di lingkungannya.