You are on page 1of 2

Ekonomski fakultet Sarajevo Zadaci iz predmeta „Finansijsko računovodstvo“ 12.07.2009.

– grupa „C2“

Broj bodova: __________

Ime i prezime:_________________________ Broj indexa:____________ Napomene: 1) Sve poslovne promjene ispravno proknjižene kroz dnevnik nose po 2 boda, tj. 20 p.p. po 2 boda = 40 bodova (ispravno knjiženje podrazumijeva tačan iznos, tačan broj računa i opis poslovnog događaja) 2) Preostalih 10 bodova dodjeljuje se na sljedeći način: POL nosi 3 boda, kalkulacije za obračun cijene koštanja nose po 1 bod, obračun i raspored finansijskog rezultata nosi 3 boda, obračun ulaznog i izlaznog PDV nosi 2 boda. 3) Student je položio ukoliko ostvari 30 bodova (60% od ukupnog broja mogućih bodova). Rezultati bez obračuna se ne priznaju. Rad se ne priznaje ako ovaj zadatak nije priložen. Korištenjem kontnog plana kroz dnevnik proknjižite poslovne promjene nastale u proizvodnom preduzeću “San” i izvršite odgovarajuće obračune. Poslovne promjene odnose se na period 01.01. – 30.06.2009.godine. Kod knjiženja poslovnih promjena primijeniti RS FBiH i važeće zakone u FBiH. Porez na dodanu vrijednost je 17%. Porez na dobit je 10%. Obračunata razlika u cijeni je 40%. Zalihe se vode po stalnim cijenama. Redoslijed poslovnih događaja je ujedno i hronologija nastanka događaja. Sve koeficijente zaokružiti najmanje na 4 decimale, a iznose potrebne za knjiženje u dnevniku na cijele brojeve. Preduzeće u svom sastavu ima pogon “A”, pogon “B” i ZS. U pogonu “A” proizvode se proizvodi “X” i “Y”, a u pogonu “B” proizvod “Z”. Primjenjuje se ukupni sistem obračuna troškova. Ključ za alokaciju indirektnih troškova pogona i ZS su direktni troškovi pogona. DD “San” (proizvodno preduzeće) je na dan 1.1.2009.god. imalo sljedeće stanje na pojedinim računima: 021 - građevinski objekti ……………………………………… … … … … … … … 3.000.000 022 - oprema …………………………………………………… … … … … … … . 1.000.000 029 - ispravka vrijednosti materijalnih stalnih sredstava ………… … … … … … … 800.000 10100 - zalihe materijala “a” u vlastitom skladištu (11.200 kom.) ..… … … … … … … 280.000 10101 - zalihe materijala “b” u vlastitom skladištu (9.600 kom.) ... … … … … … … .. 192.000 10800 - odstupanje od stalnih cijena materijala ”a” .............................................................. 28.000 (-) 10801 - odstupanje od stalnih cijena materijala „b” ............................................................... 1.920 (+) 120 - gotovi proizvodi na skladištu (200 kom. proizvoda “C”) … … … … … … … … 125.000 128 - odstupanje od stalnih cijena gotovovog proizovda ”C” ............................................... 5.000 (+) 200 - žiro račun ……………………………………………….. … … … … … … … 11.000.000 202 - blagajna …………………………………………………… … …. … … … … . 7.000 541 - obaveze prema ostalim dobavljačima (dobavljač “X”) … … … … … … … … … 350.000 420 - revalorizacione rezerve opreme................................................................................... 20.000

1) 03.01. Na ime troškova osiguranja unaprijed smo platili za 4 mjeseca iznos od 30.000 KM. 2) 05.01. Pristigla je faktura na ime troškova električne energije za prethodni mjesec na iznos od 2.400 KM
+ 408 KM PDV. 3) 03.02. Prodali smo 50 kom. gotovih proizvoda kucu ”A” uz rok naplate do 02.03.t.g. 4) 01.03. Donijeli smo odluku o unajmljivanju poslovnog prostora u suterenu poslovne zgrade poslovnog partnera “Mint” i s tim u vezi isti dan smo unajmili pomenuti prostor na 2 mjeseca uz mjesečnu naknadu od 1.200 KM + PDV 204 KM i plaćanje unaprijed. 5) 02.03. Potraživanje od kupca „A” nije naplaćeno u ugovorenom roku. Stoga smo potraživanje klasifikovali kao sumnjivo, a pošto kupac osporava iznos potraživanja podnijeli smo tužbu za naplatu istog. Na osnovu elemenata iz ugovora, procijenjeno je da bi sudskom odlukom obaveza kupca mogla biti umanjena za 20% i donesena odluka da se za taj iznos izvrši ispravka vrijednosti potraživanja.

000 Dugoročni krediti od banaka 502 200.000 10. proizvod „Y” 150 KM. Za potrebe obračuna proizvodnje voditi računa o tome da 50% postojećih stalnih sredstava koristi se u pogonu “A”. Izvršite obračun završene proizvodnje i uskladištenje gotovih proizvoda po stvarnim cijenama. a kao ekvivalentni brojevi koriste se brojevi 2 i 4. Proizvodi su uskladišteni u vlastitom skladištu po cijenama za proizvod „X” 70 KM. Izvršiti obračun plata zaposlenih radnika ukoliko obračunate plate za sve zaposlene radnike u preduzeću iznose 480. Gotove proizvode premjestili smo u prodavnicu.000 KM. a u pogon “B” 8.6) 10. Uvidom u knjigovodstvenu dokumentaciju utvrđeno je da se radi o rezervnim dijelovima poslovnog partnera ”C” koji se kod nas nalaze na čuvanju.000 800.proizvoda S 120 15. Kupili smo dionica preduzeća “Y” tržišne vrijednosti 80. a ostatak stalnih sredstava u zajedničkim službama. nakon čega je preduzeće „B“ postalo naša podružnica. Obračunati amortizaciju stalnih sredstava po sljedećim stopama: 12% za opremu.000 kom. “B” i ZS u srazmjeri brojeva 4 : 2 : 4. 60. materijala “b”.06. procijenili smo nadoknadivi iznos na 50.000 KM. materijala “b”. 19) 28. 15) 19. Ostatak ukupno obračunatih plata su plate administracije.03.800 kom.000 KM. 14) 18. ako je ukupno proizvedeno 1. sud je obavezao dužnika da plati cjelokupan iznos duga. proizvoda “X”. . U vlastitom skladištu popisom stanja materijala zabilježeno je sljedeće stanje: 9.2% za građevinske objekte.03. a manjak na teret odgovornog lica. materijala “a”.000 kom.06. Primili smo bez naknade skladište.000 Upisani uplaćeni osnovni kapital 400 340. Kupili smo sve dionice preduzeća “B”.04. vrijed. i proizvod „Z” 210KM. Kupovina dionica je izvršena po tržišnom principu. respektivno. 16) 20. 2. materijala “a”i 1.06. proizvoda “Z”. Izmirene su obaveze prema radnicima.000 KM neotpisana vrijednost. tj. 1. (Prilikom sniženja cijena bio je prisutan poreski inspektor. 17) 25. Građevinskom objektu čiji su knjigovodstveni podaci: 200. Dužnik je postupio po odluci suda. Cijena koštanja proizvoda “Z” određuje se putem proste djelidbene kalkulacije. Popisom zaliha utvrđeno je rezervnih dijelova u skladištu u vrijednosti od 5.000 KM. Počeli smo sa korištenjem skladišnog prostora odmah. 10) 04.000 7) 29.000 KM. Gotovim proizvodima u prodavnici snizili smo maloprodajnu vrijednost na 50.000 KM. Izvršite obračun i knjiženje poslovnog rezultata. Vrijednost gotovih proizvoda u prodavnici porasla je na 80. Saldirajte račune ulaznog i izlaznog PDV i postupite u skladu sa Zakonom o PDV.000 kom.800 kom. 18) 26. od čega na neto plate otpada 200. i iste se odnose na pogon “A”.000 100. tako što su plaće uplaćene na njihove tekuće račune.000 KM.06.06. 9) 31. 12) 06.06. Procijenjena fer vrijed.06. Na dan kupovine bilans preduzeća “B” po knjigovodstvenoj i procijenjenoj fer vrijednosti izgledao je ovako: Opis K-to Knjigovodstvena. Višak knjižiti u korist preduzeća. a zatim prodali različitim kupcima 50 kom.03. Fer procijenjena vrijednost skladišta je 1. očekivanu ekonomsku korist od ovog sredstva. Preduzeće “A” je platilo na tržišnom principu za dionice preduzeća “B” 300.000 Dobavljači u zemlji 541 320. 20) 30. Cijena koštanja proizvoda X i Y određuje se putem kalkulacije ekvivalentnih brojeva.) 13) 17. Za potrebe obračuna proizvodnje voditi računa o tome da ukupno plate izrade (direktni trošak) obračunate u pogonu “A” iznose 200.000 KM. proizvoda “Y” i 1. Kupovinom ovih dionica obezbijedili smo vlasnički udio u preduzeću “Y” u procentu od 41% i dionice imamo namjeru držati u periodu kraćem od godinu dana.000 KM.000. a u pogonu “B” 80.000 KM.500 320.03. Izdali smo za potrebe proizvodnje materijala iz vlastitog skladišta i to: u pogon “A” 2.000 kom.06. (Trošak materijala je direktni trošak). 11) 12.000 kom.000 KM.000 Zalihe got.04. Građevinski objekti 021 400. 40 % u pogonu “B”. 8) 30.000 KM nabavna vrijednost.06. Po završetku postupka o naplati spornog potraživanja od kupaca „A”.