You are on page 1of 10

Capitolul 2 Macromoleculele 1.

CS Legătura principală ce asigură formarea polimerilor este:
a) de hidrogen; b) covalentă; c) bisulfidică; d) electrostatică; e) ionică.

2. CS Legătura fosfodiesterică:
a) se realizează între aminoacizi; b) se realizează între baze azotate; c) se realizează după principiul complementarităţii; d) este caracteristică tuturor polimerilor; e) determină structura primară a acizilor nucleici.

3. CS Funcţia biologică de bază a hidraţilor de carbon este:
a) structurală; b) catalitică; c) receptoare; d) energetică; e) informaţională.

4. CS Funcţia biologică de bază a lipidelor este:
a) structurală; b) catalitică; c) receptoare; d) menţinerea presiunii osmotice; e) informaţională.

5. CS NU este o caracteristică a structurii proteinelor: a) prezenţa α-spiralelor; b) prezenţa β-structurilor; c) helixul dublu, format din catene complementare;
d) structura primară; 16

CS Baze azotate purinice sunt: a) Adenina şi Timina. b) Guanina şi Adenina. 8. c) Timina şi Citozina. d) replicarea. e) Adenina şi Uracilul. b) aminoacid. 7. d) Timina şi Guanina. b) legături covalente. c) Timina şi Citozina. c) glucoză. c) legături ionice. c) heterogenitatea. e) Adenina şi Uracilul. e) conformarea. CS Formarea lanţului polipeptidic este determinată de: a) legături de hidrogen. b) Guanina şi Adenina.e) forma globulară. d) polizaharide. 10. CS Nucleotidul conţine: a) bază azotată. e) hem. 17 . CS Baze azotate pirimidinice sunt: a) Adenina şi Timina. b) renaturarea. e) punţi bisulfidice. d) Timina şi Guanina. d) forţe Van der Vaals. CS NU este o proprietate a proteinelor: a) denaturarea. 6. 9.

12. CS Legătura fosfodiesterică se realizează între: a) două baze azotate din aceeaşi catenă. d) replicarea. e) Guanina şi Uracilul. CS Proprietatea caracteristică numai moleculelor de ADN este: a) renaturarea. 15. b) filamentul polinucleozomic. e) o bază azotată şi o pentoză. e) polaritatea. c) dublul helix de tip B. CS În molecula de ADN legăturile de hidrogen asigură unirea: a) a două baze azotate din aceeaşi catenă. c) a două pentoze din aceeaşi catenă. b) două baze azotate din catenele antiparalele. b) Guanina şi Adenina.11. b) a două baze azotate din catenele antiparalele. CS Sunt baze complementare: a) Adenina şi Timina. 13. e) catena polipeptidică. c) heterogenitatea. b) superspiralizarea. CS Structura secundară a ADN-ului este determinată de: a) catena polinucleotidică. CS Care proprietate a ADN-ului asigură transmiterea materialului 18 . e) a unei baze azotate cu o pentoză. d) Timina şi Guanina. d) a două grupări fosfat. d) α-spirale şi β-structuri. c) două pentoze din aceeaşi catenă. 16. c) Timina şi Uracilul. d) două grupări fosfat. 14.

19 . c) bucle. d) intră în componenţa enzimelor. e) regula Chargaff . e) supraspiralizarea. CS NU este o proprietate a moleculelor de ARN: a) organizarea monocatenară. d) renaturarea. caracteristic pentru eucariote. 17. d) secvenţe unicale de nucleotide. CS Heterogenitatea ADN-ului este determinată de: a) aranjarea aperiodică a bazelor azotate în catena de ADN. b) heterogenitatea. CS Nucleozomul este: a) structura secundară a ADN-ului. d) lungimea moleculei de ADN. d) complexul specific între ADN şi ARN. b) structuri în formă de agrafă. c) transcripţia. e) forma ADN. CS Palindromii în molecula bicatenară de ADN sunt reprezentaţi de: a) secvenţe nucleotidice inversate. b) replicarea. 20. 18. c) complexul specific dintre ADN şi proteine histone. existentă în celulele eucariote şi procariote. c) structura secundară. 19. c) replicarea. e) informaţională. b) complementaritatea bazelor azotate. b) asocierea proteinelor histone cu cele nehistone.genetic de la o celulă la alta? a) reparaţia. e) asocieri specifice dintre ADN şi proteinele histone.

b) peptidice. e) acizi graşi. c) lipide. d) covalente.21. 24. 23. b) citozol. d) polipeptide. e) necovalente. b) de hidrogen. 20 . b) ARN. d) necovalente. CM În celulele eucariote ADN este localizat în: a) nucleu. CM Legăturile fosfodiesterice sunt caracteristice pentru: a) ARN. c) proteine. CM Structura primară a polimerilor este determinată de legăturile: a) de hidrogen. d) mitocondrii. 22. d) lipide. c) fosfodiesterice. CM Structura secundară a polimerilor este determinată de legăturile: a) peptidice. e) nucleol. 26. e) peptide. CM Legătura peptidică este caracteristică pentru: a) ADN. c) membrane. e) covalente. b) ADN. c) fosfodiesterice. 25. CM În celulele eucariote ARN este localizat în: a) nucleu.

e) asigură interacţiunea dintre acizii nucleici şi proteine. c) este parte componentă a ribozomului. CM ARNm se caracterizează prin: a) transportă aminoacizii spre ribozom. b) conţine informaţia despre secvenţa aminoacizilor. b) sunt heteropolimeri. e) transportă aminoacizi. CM Palindromii se caracterizează prin: a) reprezintă secvenţe de aminoacizi. c) pot avea rol de receptori. c) translator al codului genetic de pe ARNm. 30. c) reprezintă secvenţe nucleotidice inversate. 21 . b) helix de dreapta. 31. d) conţine informaţia despre sinteza proteinei. d) mitocondrii. d) este cea mai compactă formă de ADN. b) se conţin în structura acizilor nucleici. d) formează structuri cruciforme.4 perechi baze per spiră. CM Funcţiile ARNt: a) structurală. 28. CM Amidonul şi celuloza se caracterizează prin: a) sunt homopolimeri. c) 10. e) este specific doar pentru eucariote. d) se sintetizează în nucleu. e) nucleol.b) citozol. 27. c) membrane. 29. CM Forma B-ADN se caracterizează prin: a) helix de stânga. e) este forma de bază de existenţă a ADN in vivo. b) decodificarea informaţiei genetice.

c) două catene antiparalele. 34. c) informaţională. e) de barieră. 36. 32. b) structurală. d) energetică. d) intră în compoziţia ATP. CM Lipidele pot avea următoarele funcţii: a) catalitică. CM Funcţiile hidraţilor de carbon: a) informaţională. 33. CM Proteinele sunt formate din: a) α-aminoacizi. d) energetică. e) de depozitare. e) enzimatică. 22 . b) β-aminoacizi. e) pot avea rol energetic. CM Lipidele pot avea următoarele funcţii: a) termoreglare. b) este o hexoză. c) intră în compoziţia acizilor nucleici. d) de solvent. e) intră în compoziţia glicogenului.d) pot avea rol catalitic. b) de apărare. 35. CM Glucoza se caracterizează prin: a) este o pentoză. b) structurală. c) hormonală. c) enzimatică. d) patru tipuri de aminoacizi.

b) formarea legăturilor de hidrogen. d) toate sunt hidrosolubile. c) α-aminoacizi. 23 . 38.e) diferite tipuri de monomeri. 41. d) păstrarea informaţiei genetice. CM Nivelul primar de organizare a proteinelor este determinat de: a) ordinea aminoacizilor în lanţul polipeptidic. e) catalitică. d) acizii graşi. 40. b) citoplasmă. b) protecţie. 37. e) interacţiunea specifică cu metalele. d) orientarea lanţului polipeptidic în direcţia 3' . b) heterogenitatea. d) membrane. e) nu se conţin în cromozomi. CM În celulă proteinele sunt localizate în: a) nucleu.5'. CM Proprietăţi ale proteinelor sunt: a) de a cataliza reacţiile chimice. c) legăturile covalente. c) capacitatea de interacţiune cu ADN. CM Monomerii proteinelor sunt: a) ribonucleotidele. e) aminoacizi cu proprietăţi neutre. CM Proteinele pot îndeplini funcţiile: a) structurală. b) patru tipuri de aminoacizi. c) energetică. acide şi bazice. 39. c) ribozomi. e) legăturile fosfodiesterice.

d) este un polizaharid. c) este o hexoză. d) este un polizaharid. b) două catene complementare. 43. c) este o hexoză. d) se formează între două riboze vecine. c) helix de dreapta. 46. CM Riboza se caracterizează prin: a) este un hidrat de carbon. c) stabilirea unor legături de hidrogen între aminoacizi.5'. 24 . 45. b) este un monozaharid.42. CM Structura secundară a proteinelor se caracterizează prin: a) formarea dublului helix după principiul complementarităţii. c) apar între resturile acizilor fosforici. b) orientare 3' . e) activitate biologică înaltă. e) intră în compoziţia ATP. CM Dezoxiriboza se caracterizează prin: a) este un hidrat de carbon. d) conţinutul diferit de baze purinice şi baze pirimidinice. e) se formează cu participarea grupei fosfat din poziţia alfa. b) este un monozaharid. b) existenţa α-spiralelor şi β-structurilor. e) legătura complementară a purinelor cu pirimidinele din catena opusă. d) organizare după principiul complementarităţii. 44. e) intră în compoziţia ATP. CM Legăturile fosfodiesterice se caracterizează prin: a) se formează între grupa COOH a unui aminoacid şi grupa NH2 a următorului. CM Structura secundară a ADN este determinată de: a) două catene paralele.

25 . b) de traducere a mesajului genetic. CM Pentru organizarea ADN sunt caracteristice: a) asocierea cu proteine. d) în catenă sunt uniţi prin legături de hidrogen. d) prezenţa legăturilor covalente şi necovalente. b) conţin dezoxiriboza.47. 50. d) spiralizare. 48. c) de transmitere a mesajului genetic. c) reparare. b) complementaritatea bazelor azotate. c) conţin baze purinice şi pirimidinice. e) are pH acid. b) replicare. e) forma globulară. c) asocierea cu hidraţi de carbon. 49. e) structurală. CM Proprietăţile ADN: a) are pH neutru. CM Monomerii ARN: a) sunt reprezentaţi de ribonucleotide. e) au o singură deosebire de monomerii ADN. CM Funcţiile ARN: a) de păstrare a mesajului genetic la eucariote. d) de transport a aminoacizilor.