You are on page 1of 174

Tarih-i Üngürüsz

Üngürüsz igék üzenete az emelkedő nemzethez egy új kor hajnalán A műről Minden új kor kialakulásának esélye az abban a korban élők tudásában és belső lelki kultúráltságuk mélyreható, minőségi megváltozása lehetőségében rejlik. Minden ilyen új kor alapkövéül az az ismeretanyag szolgál, amely egy adott társadalom ösztönös életigényére alapozva, annak mindenkor jelenlévő tehetségei révén képes létrehozni az újabb korok szellemi, lelki és anyagi természetű értékeinek minőségiekben különböző megjelenési formáit: az irodalomban, építészetben, művészetekben, gazdasági életben, államszervezésben, igazságszolgáltatásban, seb. Mindezt tehát az alapok megalkotásával kezdődően. Egyáltalában véve elmondható, hogy csakis azon társadalmak alkalmasak a belülről, önmagukból kiinduló, minőségileg jellemezhető átalakulásra, melyek hajlandók, érettek arra, hogy szellemi és lelki örökségük mélységes ismertében mindezt képesek legyenek újjáteremteni. Olyan kifejezési, megjelenési formákban, hogy a társadalom széles rétegei számára, annak minőségi átalakítását célzón, közérthetően, harmóniát biztosító közegként és erkölcsi mértékegységként szolgáljanak. Egyúttal közvetítsék és magukba foglalják azokat a legmélyebb, legősibb és legbecsesebb értékeket, melyek az adott környezetet, népet, nemzetet, fajtát/fajt jellemzik. Egy társadalom csakis saját gyökerein át újulhat meg. Hasonlóképpen, mint-egy növény, melyet letarolt idejének vihara. Az a társadalom, amely belső viszályoktól korlátozva működésképtelenné vált, rendszerint és bizonyíthatóan, idegen befolyás és hamis igék tisztelete következtében pusztul. Nemhogy maga a nép, de az iskolázott réteg számottevő hányada is, mégpedig az iskolarendszerbe beszűrődő értéktelen, idegen ideológiák átvétele miatt. Az ilyen egyén rendszerint csak nyelvében marad (magyarnak), sokszor szégyellvén azt is, mint "alsórendűt". Ilyen idegen irányzat pl. az ún. "urbánus", melynek két, esetleg három dimenziós ideológiai rendszere van, s mely közvetlen jelenben és mennyiségi kategóriákban gondolkodik. Számára a nép tömeg csupán, melyben a minőség az osztályharc révén pusztítható el, s ahol minden múltba nyúló gyökér elvágatik, kiirtatik. Az egyetlen, a nyelv a "közvetlen érintkezés" szükségszerű technikai eszközévé alacsonyodik. Igaz, magyar viszonylatban ez az osztályharc kiirtotta a "labanc-idők" idegen osztályát, mely az ősi népet nyúzta. Viszont kiirtotta a még megmaradt nemzeti arisztokráciát, mely együtt élt-halt a nemzettel. S most szellemi arisztokráciánkat irtja ez a racionalizmus. Azt a kultúrahordozó réteget, amely ősi hagyományunk felkutatója, feltárója és helyrehozója. Ennek a kialakuló szellemi elitnek, csoportnak az a feladata, hogy egy olyan sokdimenziós

1

nemzettudatot dolgozzon ki, mely tükrözi szellemiségünket, lelkiségünket. Felismerje, értse történelmi ismereteink alapján küldetésünket a múlt és jövő között. Mindez megindult, elsősorban népismeretünkből kiindulóan, majd történelmi értékeink felkutatása irányában. A baj az, hogy mindez főleg ösztönös és nem tudatos tevékenység, hiszen a tudatosság ezen folyamat értését és alkalmazását teszi lehetővé, ezzel egyidejűleg a minőségi fejlődés lehetőségének kialakítását biztosítva a nép számára. Tehát egy keretre van szükség, melyben mindez érthetővé és elérhetővé tehető. Ezért fontos jelenség, esemény egy olyan mű felbukkanása, mint a TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ, melyről meg legnagyobb (racionalista) ellenzői is elismerik, hogy "van benne rendszer". Tanulmányozva történelmünket, sokszor kimutatható, hogy hazafias, de szellemiségünket nem kielégítően ismerő vezetőink, legyenek bár arisztokrata, vagy köznépből származóak, súlyos hibákat követtek el. Bizony nincs veszedelmesebb, mint a tudatlanságban, műveletlenségben, elidegenedettségben, kozmopolitizmusban fogamzott cselekvőképesség. Ezt felismerve nem véletlen, hogy annyi kérdés merül fel bennünk. "Kik vagyunk", "honnét jöttünk", "merre tartunk""? Mi a nép, nemzet, haza, őshaza, faj (fajta) értelme, jelentése, fogalma? A kérdés a nép szintjén kerül elő, érthetően. Hiszen a nép a minőségi átalakulás közege. A nép önmagában már egy csoport különbözősége a környezetben. Van egy gondolat hordozó, szellemi , lelki rétege, mely ennek a különbözőségnek az elmélyítésén dolgozik annak minőségi jellemzői kifejlesztése, elmélyítése, általánosítása érdekében. Ez a gondolat nemzetté változtatja a csoportot, kultúrát alakit, mely magaskultúrába fejlődhet. Kultúrszellemének kiteljesedése az életfolyamat hosszában virágzik fel. Tehát a nemzet ezen kultúra méhében alakul. A kultúra viszont hitből és misztikából születik, melynek gondolkodási rendszere és hatósugara van. Mindez rendszerint valamely dinasztiával összefüggésben, hiszen a dinasztia által a rendszert képező résztörténetek közti időbeli szakadékok áthidalhatók. Ugyanakkor a dinasztia gondoskodik arról, hogy a mindezt jellemző lelkiséget, érzéseket szenvedélyes jelképrendszerré fejlessze. A dinasztia egyúttal a folytonosság jelképe, mely elősegíti a társadalom számára életfontosságú ösztönrendszer kialakítását, amelyre különösen akkor van szükség, amikor a dinasztia kihalásával kialakuló politikai, ideológiai szakadékot a társadalom fennmaradása érdekében át kell hidalni. Vagyis problémáink megoldását a helyes hagyományrendszer fel- és megismerése nagymértékben elősegíti. Ugyanakkor a faji kérdés helyes megítélése mindezt geopolitikai értelemben tárja fel. A faj (fajta) ugyanis azon népcsoportok, népek áramlatainak összessége, közege, melyeknek azonos, vagy rokon, szellemi, történelmi, politikai öröksége van. Mi magyarok azért találunk rokon népeket szerte Eurázsiában, mert a kultúra, mely mindannyiunk irányába kisugárzott, azonos vezető gondolat örökségét őrzi. S mindez a TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZBEN (TÜ) nyomon követhető.

2

1971 nyarán dr. Zakar András bizalmasan közölte velem, hogy tudomására jutott egy feldolgozatlan, ősi irat holléte. Csak azt nem tudta, hogy az Akadémiánál, illetve az Isztambulban őrzött kézirat azonos-e. Ezért számtalan kísérletet tettünk, hogy a kézirat másolatát Isztambulból beszerezzük. Ez azonban nehéz feladatnak bizonyult. Az Akadémia bennfentesei ugyanis Isztambulban elintézték, hogy ottani barátaik zárolják az anyagot. A Pozsonyi Egyetemi Könyvtárban azonban ismertem valakit (korábban ott dolgoztam). Ők megkérték az anyagot Törökországból, de a filmeket így sem engedték továbbítani. Azonban dr. Zakarnak volt egy barátja az UNESCO római irodájában, aki repülőre ült, és amikor ez az angliai úr belépett Isztambulban a levéltárba (Tárih-i Üngürüs, Nur-i Osmaniye Kütüphancsi No 3386, 63-101 yapraklari), az elképedt levéltáros az UNESCO képviselőjének elmondta, hogy "itt hever a filmmásolat már régóta, és nem értik, mi ez a felfordulás!" Bezzeg mi tudtuk! Az Akadémia eme fura gyülekezete ugyanis nem tudta eldönteni, hogy a pesti kézirat és az isztambuli egyezik-e. És ez a legjobb bizonyíték arra nézve is, hogy nem az zavarta őket, hogy a pesti kéziratot lefordítjuk - elolvasni persze ők sem tudták hanem az, hogy meg voltak rémülve annak puszta gondolatától is, hogy egy ilyen ősi irat tartalma a magyar nép kezébe kerül, annak mindennapi olvasmányos Bibliájává válik, írók, művészek gyönyörködjenek benne, kutassák, stb. Ráadásul Budenz József, az ő Nagy Haynauista Szentjük eredetileg zárolta az anyagot. Mivel dr. Zakar András nem akarta, hogy neve előforduljon az Akadémián, barátját, a visszavonultan élő dr. Sárkány Kálmánt kérte meg (mindezt megelőzően), hogy filmmásolatot kérjen ki az Akadémia Keleti Gyűjteményében lévő TÜ kéziratáról. Mivel senki sem értett az anyaghoz, a nemtörődöm alkalmazottak rendes könyvtári kölcsönzés keretében kiadták a filmet a kéziratról. Azonban mi sem tudtuk lefordítani; és ekkor dr. Lakat megkérdezte, vajon ismerek-e olyan turkológust, aki kitűnően beszél magyarul és törökül is. Nos, készen voltam a válasszal, mivel a prágai Ady Endre Diákkör révén volt tudomásom dr. Blaskovics Józsefről, aki értékes pályafutása révén a Károly Egyetemen és a magyarok között nagy tiszteletnek örvendett. A diákok csak Józsi bácsinak szólították, mert szerénysége nem engedte a vég nélküli címismétlést. (Hosszú lenne még a lista is, felsorolni az egyetemek, intézmények nevét, amelyek taggá, díszdoktorrá választották.) Tehát rendes felvidéki magyar kezébe került a TÜ ügye, ami nagy szerencse. Más aligha vállalta volna, hogy ezt a rendkívül nehéz szöveget lefordítsa, gyönyörű magyar nyelvezetbe illessze, mely párosulva a rokon török nép színes; keleties kifejező világával, eredeti környezetben szólaltatja meg a TÜ ősi igéit; történetét. Ebből tanítsuk gyermekeinket a magyar nyelv, kultúra szeretetére! Amikor Pesten kiderült, hogy kezünkben a szöveg, a Magyar Nemzet cikke nyomán, (Józsi bácsi Lévára küldte a fordított részeket szüleim házához, onnan hordtuk át egyenkint a részeket Pestre), kitört az idegesség az Akadémián. Azonban Illyés Gyula mellénk állott, s

3

Ligeti kifogásolta Endre jelenlétét. a könyvnapon az is órák leforgása alatt kelt el. Ez idő tájt a Magvető részéről Szalay Károly kezdett foglalkozni a kiadással. aki időközben hangadó turkológus és fő cenzor lett. időközben újabb csatát vesztett. U. de szerencsére elkészült a kézirat teljes magyar fordítása. ezúttal Hazai Györggyel szemben. Prága messze van. hogy majd külföldön kiadják. aki kifogásolta. hogy a TÜ értéke. letartóztatásoktól félt. hogy alig fél év elteltével az eredetileg 35 forintos könyvet 800 forintért árulták. A Helikont. és a Szittyakürtben egy rövid közleményt adtam közre. Viszont Illyés támogatása révén az első nagy tanulmány. mert a Magvető nagyon korlátozott példányszámban. hiszen ébren tartotta a TÜ iránti lelkesedést.vele az Írószövetség tekintélye. Mi igyekszünk olcsón kaphatóvá tenni. hogy Kolozsvári Grandpierre Endrével meg látogattuk az Akadémia alelnökét. Sárkány perektől. Nyilván zavarta. Nyugaton rendkívül fontos a megjelentetése. elgondolkozott. és azt mondta: "hát az baj". G. dr. Erre közöltem. s a nyilvánosság segít. hogy van tanú. hogy az sem helyes. a Kortársban. ő megígéri. Mikor ennek ellenére kijelentettem. tartalma valóban rendkívüli az értő. segít kiadni. Ekkor történt. Gondolatot. ami külön szemtelenség volt. emelkedő nemzet szemében. 1982 tavaszán. mert tudta. Blaskovicsot. Sárkánynak vissza kellett adnom a filmet. mert Aczél György megtiltotta. Hiába fenyegette az Akadémia levélben dr. Jóllehet. Hazai korábban Berlinben volt vendégtanár. K. Ligeti Alajost. Ráadásul egy hasonlóan elszabotált ügy rendezése volt. és akkor még azt üzente Pestre. már minden biztonságba volt helyezve. sőt a pozsonyi Madách kiadót is. hogy Józsi bácsi egyszer a Mátyás pincében elmulatott 100 forintot. hogy a TÜ ügyében nincs alku. a filmet nem adtuk vissza. Majd felajánlotta. az meg fog jelenni. Endréé megjelent az írószövetség lapjában. Azonban a második rész már nem jelenhetett meg. és az írók javarésze is. és ez "nem helyes". Sárkányt. hogy a világszerte csapatokban élő magyarság megismerje és elterjessze a könyvet. és egy idő után neki csak a jó híreket engedtem elmondani.i. hiszen őt eredetileg nem jelentettem be. Korábban számos kiadót letiltottak. Dr. de megjelentette az anyagot. hogy a Felvidékre vonatkozó török adóösszeírások anyagát. hogy ha hazajön. hogy a teljes kézirat nálam van. egy hatalmas munkát. Erre dühösen kiabálni kezdett: "Akkor véres fejjel fognak visszavonulni!" Közben kihátráltunk az ajtó felé. hiszen otthon is azt remélik. Józsi bácsi a támadások következtében időnként el volt keseredve. s akkor haza fog szivárogni. Fontos esemény volt Az ősi Chorezm kiadása is. Igen fontos az is. érző. Ezekre az állapotokra jellemző. Viszont egyre szélesebb körben tárgyalták az ügyet. és amikor dr. hogy Józsi bácsi eddig 34 kéziratát nem tudta kiadni ebben a környezetben. Ez sokat segített. ellenben másolatokat készítettünk róla. ha a TÜ kiadásától elállunk. Közben kiérkeztem Clevelandba. "vér fog 4 . hogy ez a TÜ kiadásának előkészítése. Ezzel kitűnt az is. Józsi bácsi lelkesedése leírhatatlan volt a könyv kiadása alkalmával.

Bal neve megtalálható Decebal nevében. és ami a "kezdet kezdete' az emberiség történetében. vagyis legalábbis Anu istenét. hogy dr. Az első város és templom Erech lett. Ea. Kattar főpap és népét vezető bölcs szerint. PI. Utódairól sem tudunk. Nem hiszem. aki a fény forrása. Minden hármasság és szentháromság Erekhből származik. a Fiú ENLIL és az anya. aki egyik legnagyobb hősünk. Az AN szót lehet a szóban felismerni. a napsugarak kibocsátója a gondolkodó és a gondolat. mert az Akadémiai Kiadó igazgatójává tették meg. fiatalasszony. vagy menyasszony . Elfelejti. Ramman és Istár. aki magában foglalja a két nemet. A rómaiaknak újdonság lehetett a kenyér és a fejlett 5 . az élet forrása. Később Enlil kezdte birtokolni atyja szerepét. vagy hálózat lennének. Innen származik tehát Hunor és Magyar.same). fiát. hogy Pannónia római neve a kenyértermelésre utal. Egy filmmásolatot nem érdemes kéziratként forgalmazni külföldön. ég. írói álnevén Apor Éva levelét is. Az AN-KI-SZA ugyanis az a kiindulópont. Mahmud tolmács szerzői joga is lejárt 50 évvel halála után. Dr. Ő az. másolatot is szabad készíteni. és az élet maga. Bel.Fiú és a természet erői. amelyet így is neveztek Gi-pr-z. Anu. és AN/ KI . átvéve az AN nevet. az említett török adóösszeírás kéziratának kiadását megakadályozta. amerre népünk jár. mégpedig Enlilen keresztül.Atya. Ezzel el is érhette a "legnagyobb elismerést". vagy a menny. Dr. Sárkány a másolás (tetemes) költségeit pedig kifizette. hogy minden fordítás önálló alkotói terméknek számít.folyni". A fordítónak tehát a fordítás szövegére szerzői joga van. Az istenek nevei pedig követnek bennünket. vagyis É-An-na. AN-Isten a sumérok első és legrégibb istene. Erről azonban szó sincs. Hét isten örökölte tulajdonságaikat. a teremtő és a teremtett. Vagyis AN az alkotója mindkettőnek (mindennek . amely végre elvezetett a TÜ legzseniálisabb adatainak megértéséhez. A sumérok történelem előtti időkben egy hármasságban hittek: az Atya AN. s kizárólag akkor támadható. Kattar szerint a testvérpár édesanyja ANKISZA volt. Sérti a könyvtárak alakításával és használatával kapcsolatos rendelkezéseket. Samas.Anya és a Föld. mely felé a Nimród hagyományt követve eljuthatunk. A levél úgy tünteti fel a két nevezett akadémiát. Sin. Enlil . az alany és a tárgy. az ősi és annak mása. ha a fordítás minősége kifogásolható. Tehát az utód fokozatosan a földön kezdte alkalmazni azt. Ezáltal azonban a hármasság. vele együtt Szeidovitz Éva. Ister a Duna neve. stb.AN. vagy KI. Első tette az volt. mintha azok egy nemzetközi rendőrszervezet részei. aki önmagát teremtette és képes önmagából nemzeni és szülni önmaga képét. Meg kell jegyeznem. vagyis önnönmagát. sőt. hogy ez utóbbi levél számos törvénytelenséget tartalmaz.sat AN-KI) és ő maga a minden (An . háromszög szentháromsággá vált. Blaskovics József Nagy Defterjének. Könyvtárban más számára is szabad kölcsönözni a törvény szerint. melyet az Akadémia nevében írt. így AN . Blaskovics válaszát az Akadémiai Kiadó elutasító levelére a Függelékben közlöm.sa Kis. amit az égen látott. Sok keresgélés után bukkantam Hugo Radau könyvére.

Mada. de Attilát és már Hunort is így várták Üngürüsz urai. A csodálatos színek a Napot jellemzik. az éggel szembenálló földet jelölő szótag. és mikor megérkezett. A TÜ tehát a honvisszafoglalások különböző eseteit kíséri figyelemmel.8 ezer évvel ezelőtt a Kárpát. Nem csoda. és a KI. ugyancsak jogos. Ez magyarázat arra nézve is. melyet el kellett sajátítaniok. stb. És ilyenkor égi jelként számba vehető az ősi hagyomány. illetve az Üngürüsz névvel a népet jellemezték. amely Mezopotámia. Ugyanis uralmi változás következtében mások kerülnek ott a trónra. Gilgames is építkezik. Tudjuk. Azon ne csodálkozzunk. hogy gyűlölködő és vad támadások érték. és érdekes.medencében. mentés. hiszen azok támadják. amint Attila megjelenésekor (110. mint a két folyó vidékéé. és ez Lurisztánnak felel meg. Attila a közös ős fia volt. és a tudomány. Valószínűleg Eurázsia füves. Így Kína ősi földrajzi neveiben mindenhol megtalálható az AN. Kolozsvári Grandpierre Endre említett tanulmánya. tisztelték. ismeretek. A magyar szellemi réteg. Érdekes az is. mely a Pannonijja felé mutató ősi jeleket elemzi.mezőgazdasággal való találkozásuk. templomot épít. 6 . majd földi hősére emlékeztet. hiszen a vízözön előtti és Gilgamessel jellemzett hagyomány misztériumon túlmutató anyagát ismeri fel a TÜ ezen ősi rétegében. Nos. sztyeppés világa a magas fejlettségű mezőgazdasági kultúrára épült. miért változik meg a hurok és Hunor neve Hüngürüszrc. Tehát a Hunor névvel. míg a bonyolultabb állattenyésztés térhódítása is késztető erő. az írók kötelessége a számontartás. illetve Hunor és Magor neve között. hősei és főurai ültek. ha várták. A tatárlaki ugyanis ezer évvel korábbi annál. mint ősi közeget.medencében tehát nem túlzott. A monostor építését azonban a "csodálatos színekben pompázott"-ként jellemzett vad feltűnése ösztönözte. s némelyikük karba tett kézzel szolgálatára késen állt. A vadat Nimród környezetében" szaglászta" a testvérpár. Ezután azonban a Szkítia felé való vonulás kezdődik. ezért figyelemre méltó kísérlet. ezüst és acél karosszékeken Üngürüsz fejedelmei. A monostort Adzsem határán építik. Méd a napot imádót jelöli. Az ősi hagyomány kifelé mutat Mahmud Perzsiájából. Magor neve a vallás. Borisz Perlov szumerológus joggal hívta fel a figyelmet Tatárlakával kapcsolatban a szumeroidák 7 ezer évvel ezelőtti jelenlétére a Kárpát. öt évet vett igénybe. tehát a hagyományt követve. akik el akarják pusztítani a TÜ és a magyar nép ősi emlékezését. Akkor sem "helyeselhető" még a "világi élet iránti vágy". hogy Mahmud tolmács különbséget tesz a Madzsar népnév. fólia) ezt írja: "Jobb és bal oldalán arany. a Maga. Az Üngürüsz népet a meghatározatlan ősidőbe datálni. hiszen Mahmud tolmács szerencsénkre kora elnevezéseit alkalmazta a földrajzi nevekre. A TÜ testvérpárja is monostorba vonul tanulni." Vagyis nemhogy Árpádéket. mégpedig fejlettebb írásbeliséggel. Az egymással vadászó testvérpár a Gilgames mondakör két égi eredetű. Vagy nem magyar írók. Endre javaslata Hunor népét illetően 12. hogy az emberiség első mezőgazdasági forradalmát a szumeroidák indították.fennsíkot.

Az említett Geta népnév tehát az Üngürüsz népre vonatkozik. Nem véletlen. hogy a parthus vezérek a Duna felé vonultak vissza rokonaikhoz. hogy vajon Trója története miért került az anyagba. azonkívül az Altyn-depe feltárása révén híressé vált V. és régi gyűlöletük folytán meg nem szűntek a római birodalmat portyázó hadaikkal zaklatni.) Csorna az. Nos. Amikor ők nyugton voltak. aki eredeti értelemben földi "bálvány". Nagy Sándor terjedelmes történetéről nem is beszélve. hogy a Chorezm birtokában lévő Hunor népe Panonijjából "a tőle keletre és nyugatra fekvő országokat" elfoglalja. Buda szkíta eredetére. amely a "GÉTA" név alatt szerepelt. Ugyanúgy.magyar vallást jelenthette. aki a rómaiak ellen harcolt (Daca. a Pekingi Egyetem professzora jellemzett a dnyeperi bronz kultúra terjedésével. hogy a trójaiak Üngürüsz felé menekültek. mint a Daha. Ez Dzsiddija. és azt is. mely tanítást és a Shambhala mondakört a tibetiek őrizték meg. amelyet Chen Moon Geum asszony. Ezért "Dahabalnak" mint Gilgameshez hasonló hősnek emléket kell állítanunk !!! Szinte kétévenként indítottak a rómaiak hadjáratot.) Kattar vezér tehát nagyon jó és hiteles történész. Mithriades pl.szkíta). aki figyelmeztet (Shakya). sőt kapcsolatteremtésüket Párizs népével. Diakonoff professzor. Macedoniának Róma által történő meghódítása után valószínű. (Pl.. mert beleütközött a párthus-hun-szkíta falba. vagyis Dekabal-lal van dolgunk. ők ugyanazon híres nép. Attila temetése és a Csorna által leírt Buddháé teljesen egyezik.. mely behatol egészen Kínába. Decebalus.. vagy dák. azaz mágus pap lehetett. könnyen megérthetjük sikeres hadjáratait Ázsiában. o. A TÜ ennek is emléket állit. az Üngürüszök támadtak. 373. Róma azért érte el ekkor legnagyobb kiterjedését. Nagy Sándorról viszont Körösi Csorna Sándor írja a következőket: "A párthusok négy évszázadon át Róma hatalmának vetélytársai voltak. főleg észak-Mezópotámiából kiáramló rokonnépeknek a történetét. mert erre alapozza a jogot. A régi brit iratok viszont ismertetik Merlin mágus és médiai pap tevékenységét. a parthusok barátai voltak a görögöknek. Országát sohasem foglalták el. rómaiasított név. M. Kattar azért mondja el ezeknek a hettita korban. (Levelét a Függelékben közlöm. és ebben a trójaiakat a hittita-hurri birodalmi együttes részeként ismerteti. a Párthus dinasztiából származott. hogy mindezt ilyen zseniális logikai sorrendben tartotta és mondta el.) Sok a vita arról.. Ezenkívül a" lus" végződés latin. tekintve hogy azok is valamennyien trójai eredetűek voltak. Különösen Diakonoff végzett alapos munkát. A hettita problémát már Tolsztov is ismerteti.saka. hiszen a rómaiak 400 év véres harcai révén csak a Dunántúlt és Erdély egyes részeit hódították meg. fiatal hős volt. Nagy Sándor maga a párthus nemzetből származott. A "c"-t cs. M. de napjainkban I. Marson tárgyalja részletesen... vagy Szkítia kultúrája.nek ejtik. Ez tiszta szumeroid hagyomány és Csorna ezt felismerte a magyar nyelv révén a szanszkrit ősi rétegében. hogy a görög birodalom oly soká fenntartotta magát Bactriában!!!" ( I. Ennek a függőlegesen ható kultúrának van egy vízszintes iránya is. Bebizonyította azt is ez a római 7 .

melynek bizonygatásában egy többre hivatott szellemiség bénul meg. és mint kultúra. éppen ezért 8 . a Zrínyiek. mely kultúrája és történelmi jellegét tekintve sajátosai egyedi tünemény. Ezt dr. a sikert igénylő. Árpád. Széchenyi. Nimród. Baján. Jézus ugyanis Melkizedekrend szerinti pap volt. amelyet a sumír Gilgames mágus papjai terjesztettek el Egyiptomig és onnan Rómába. és biztosítja az életfolyamat örök tisztaságát. irodalomban. minőségi jellemző. Szumeroid mágus pap. így válik az egyén névtelenül a történelem részévé. De egyúttal ezért is bosszantó. lelki életből. és fő oka jelen állapotainknak. Sumér bukását követően vált vallási központtá. mely megvalósítja az eredeti gondolatot az új körülmények között. hogy a Melkizedek papi rend Ábrám sumér vezér korában a termékeny félholddal jellemzett terület nyugati ágának központjában. művészetben. Az örökösen jelenlévő tehetséget a hagyomány önti új formába. és új. vagy félracionalista hatalom között van megosztva. míg a rómaiak átkozzák. Szellemi életünk egyik súlyos hibája. Csurka István például az önépítés lehetőségeit kutatja. Európa különben is két racionalista. amin nincs mit csodálkozni. nemzeti jellegű önépítés magyar programjának szempontjai. A történelem folyamata nem áll meg. politikai gondolkodásban. A megmaradt szellemi mag stratégiáját. minőségileg jellemezhető hagyományt teremt. és a magyar szellemi életnek tárgyilagos képet kell adnia a magyarságról: Szellemóriásaink ezt megértették. Ennek szigorúan véget kell vetni. hogy lényegesen alacsonyabbrendű. Illyés Gyula. Az élet és a nemzeti távlat kiteljesedése a Blaskovics Józsefeket igazolja. de lehetővé teszi a történelmi küldetés teljesítését és ez meghatározza a kimagasló egyéniségek feladatait. mely örökletes. a közösségi szellem kialakulása által. Komolyabb írók megírják. Mátyás király. teremti meg egy szerves környezet életösztönét. Zakar kutatta. A történelem nem hoz létre tökéletes rendszereket. Róbert Károly. Németh László. a hagyomány megalapozásával és átmentésével a jövő nemzedékei számára. Vele legfrissebb szellemi embereink gyülekeznek olyan kérdések meghatározása érdekében. igazolva a fenti szabályok helyességét. Attila. A hagyomány és géniusz. hogy Rómából hozzák nekünk azt a hitet.kultúra. ezzel új korszaknak nyitva utat. Attila Róma megtörésével a rabszolgatartó rendszer (a beszélő szerszám) rendszerét szüntette meg Európában. Ezek a nagyszerű egyének hidalják át a történelmi szakadékokat egy nemzet életében. Decebal. Mao-tun. Hunor. Reformokat kell bevezetni minden téren: vallásban. Vagyis a történelem saját tulajdonunkká kell váljon. és a gondolat hordozójává. A kultúra szelleme mindig ez a szerves életfolyamat. stb. majd mindennek közös megvalósítása. és ezeket az elemeket ki kell gyomlálni a magyar szellemi. Ez a szellemi "önmagunk rövidre zárása" méreteiben a középkortól megfigyelhetően a racionalista irányzatok elterjedésével egyenes arányban erősödött. Ezért nevezik Attilát annyi nép hagyományában hősnek. hogy történelmi ítélőképességünket gátolja "európaiságunk" üres ismételgetése. mint a politikától független ember életstratégiája.

[melyet) a nagy Teremtő. valamint szellemi életünk átszervezése és a minőségi jellemzők kifejlesztésében egy mély hagyomány alapján kultúrálisan. amit a véletlenszerűség elrontott volna. melynek volt egy meghatározó ideológiája. és azokból a szellem embereinek kell először kitörni. ami mindannyiunkra vár. programja. S ezzel az előszószerű vázlattal kívántam bevezetni azt a harcot.megszűnt hatni. aki. Új időket élünk. A TÜ ugyanis mindvégig a szellemi mag küzdelmének története is egyben. fólián így erről ezt olvashatjuk: "Hunor népéből tízezer ember gyűlt össze." Vers: Nézd a világot. 9 .széles körben. Nagy. s ezen "szent mondás" kegyes értelmébe: foglalta: "mindegyikünk pásztor. a Nagyság és Szépség ajándékozott [nekünk]. Magor. sőt geopolitikai értelemben. hogy az maga a vezetésre is alkalmatlan. illetve azt fejleszteni. A vezető. A II. és mindegyikünk felelős a nyájáért. hogy egy halott földrész összes civilizációs betegségét végigszenvedjük. Utána mind. kultúrahordozó réteg. politikailag. A szumeroidák és utódaik egy központi mag hagyományművelése segítségével egy új. szelleme. Ezen dinasztia és a hagyomány racionalista szellemű összezavarása vezetett mai romlott állapotukhoz. Megszámlálhatatlan ima annak az "Uralkodónak". s mindegyik élére olyan teremtményt állított. és a kiút ebből a zsákutcából mindennek felismerése . minőségiekben jelentkező fejlettségi szintet voltak képesek létrehozni. aki az "elemek világát"' vidékekkel és városokkal töltötte meg.. mindezt önostorozóan. és nehéz munka volt a TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ ügyét idáig fejleszteni. és az Üngürüszök "csodálatos népe. A hagyomány jelenléte olyan erő volt. "melyhez hasonló nincs a világban". minden nagy várost egy padisah parancsa alá rendeli. Csak szűkített dimenziók vannak.." Vagyis ezen a "csodálatos hadseregen" belül volt egy szumeroid mag. Nem hiszem. és a nem rendkívüli teremtményekből is kétszáznyolcvanezer férfi gyülekezett össze. Megengedhetetlen. A középkori magyar királyság különösen a nemzetalkotó dinasztia ezen örökség ismerete birtokában volt képes a társadalom érdekeit megvédeni. Geönczeöl Gyula Tárih-i Üngürüsz Határtalan köszönet és megszámlálhatatlan dicsőség a feltétlenül létező Padisahnak! 1 Annak. de vezető szerepbe kerülő egyén teljesítményeit is sikerrel koronázta. fel kell zárkózni. hogy vannak törpe idők és törpe generációk. Hunor. mivel a környezet hagyomány értése révén helyreigazította.

a világ-országnak és (igaz] vallásnak padisahja. s fejükre különféle büntetést szab. ha kérdezed. korszakunk Szülejmán szultánja. tengernyi hadat vont össze ellenük. és az ő összes segítő társaira! (12) *** Ezen első. megjelöltük és lábjegyzetben a helyesbített szöveget közöltük. aki éjjel-nappal győzedelmeskedik az ellenségen. mint a nappal. Ó. amiért az iszlám vallást a serc-reh (11) tették [olyan] világossá. ó. aki igazsága fényével beragyogja a világot. korszakunk Szülejmán szultánja (14) korunkban a világ ura. aki a hitetleneknek szűkké teszi a világot. fiai és társai számára legyen [adományozva a dicsőség]. Mivel ezek [a várak] nem hódoltak meg. aki prófétaságának eljövetelével a megvetendő hitetlenség műveit és a pogányságot elűzvén eltávolította. Allah próféta ragyogó virágoskertjének legyen adományozva és ajándékozva [az ima és hála]. őexcellenciája. Továbbá: népe. és a [Korán) harminc fejezetének (17) a jegyében 10 . Ki ez a sah. A teremtett [világ]-a és a teremtett [lények) dicsőségének dicséretére a szellő jázminszóró üdvözlete töméntelen és a rózsaillatú imádságok parfümjének illatozása töméntelen. és szépítsd meg minden napját! Próza: Abban az időben. "Adja áldását rájuk Allah. fordulj hozzám. tiszteletreméltó [olvasó] a világ hét sávjának (15) uralkodója. De folytassuk: a boldogság naphoz hasonló trónjának fejedelmes (13) és a kalifátus trónjának korona viselője. Vers: A föld felszínén levő területek lovagja. A próféták pecsétjének. aki az ellenség földjét felperzseli. javított kiadásban a Magvető Kiadó anyagától eltérő helyeken a szöveget áthúztuk. hallgasd meg szavamat. adj hosszú életet a mi sahunknak. Kérjük a szöveget ennek alapján követni. Istenem. néhány vár népe [még] Pícs királyának hódolt. amikor Ő (16) kardjának csapásával elfoglalta Üngürüsz tartományának várait. másokat hitetlenséggel büntetett. és nem vetették alá magukat a padisah parancsának. aki a hitetlenség sötétje elleni (harcban] nem kíméli a fáradságot.egyeseket igazhivőkké tett az Isten. megtámadta őket.

ennek a szegénynek és hitványnak az ajándékát nemes tekintetére méltatná. mennyi ideig uralkodtak. és parancsot adott. mikor és kik ellen harcoltak és háborúskodtak. azon a hegyes vidéken egy monostort építtessen számukra. Az egyiket Magornak. [láttam. Egy nap Nemród vadászatra ment. Midőn megtekintettem. imádsággal és alázatossággal. Ily módon öt évig laktak a monostorban. Hogyan virágzott fel. hogy mitevők legyenek.legyőzte. s ettől a feleségétől két fia született. s egyszer csak egy csodálatos vad tűnt fel előttük. hogy korunk padisahja és jelen korszakunkban a világ ura (nekem]. Bárcsak eljönne az ideje annak. A vad azonban elmenekült. [elmélkedéssel] foglalkoztak. és a világ népétől visszavonulva saját gondjukkal foglalkozhatnak. A két királyfi gyorsan elfáradt. Budin nevű fővárosát miért nevezték Budinnak. Azonnal nyomába eredt. Szívük rejtekében felébredt a hatalom utáni vágy. A hatodik év kezdetén azonban a két legény elméjét megragadta a világ [örömeinek az] íze. a két királyfi beleköltözött. Ők voltak Nemród első fiai. Nemród kérésüket meghallgatta. és hogyan töltötték életüket. és állandóan atyjuk palotájában tartózkodtak. Önkéntelenül is a vad után fordultak lovaikkal vágtában. s 11 . egy nap egy titokzatos személy érkezett hozzájuk. Elmagyarázta nekik a világi hatalom [lényegét] és az uralkodás utáni vágyat. s régi fővárosuknak mi volt a neve. Mindezt nyilvánosságra igyekezvén hozni. szolgáját kegyeiben méltóztatna részesíteni. A világi néppel nem érintkeztek. és üldözni kezdte. sem a fajtáját nem ismerték. és Adzsem [tartomány] (21) határán a hegyek közé érve eltűnt. kik voltak a királyaik egymás után. Majd visszatértek atyjukhoz. hagy) Üngürüsz tartományának a régi időktől fogva való történelmét tartalmazza. Azután azon tanácskoztak. Sem a nevét. és magával vitte a fiait is. (18) Terdzsüman lelkesen elhatároztam. hogy saját hitvallásuk szerinti imádságokkal foglalkozva jó ideig ott töltsék életüket. hogy azon a helyen egy monostort építsenek. A két királyfi. hogy [ezt] a könyvet lefordítom. Ők azután azon a helyen sok hónapon és éven keresztül laktak. Usztolni Belgirád nevű várban egy latin nyelvű könyv került a kezembe. Nemródnak volt egy Ankisza nevű felesége. amely csodálatos színekben pompázott. Az évszázadok hírnökei és a hírek elmondói ilyenképpen adták elő. bármily soká kereste a vadat. Vadászat közben Nemród egy elejtendő vadra bukkant. és [engem). Miután a monostor felépült és elkészült. a szomorúság és a bánat tengerébe merült. és arra kérték. nem találta meg. és ott nyugodtan éltek. a másikat Hunornak hívták. hogy Adzsem határán. [én] a szegény és nyomorult szolga. Mikor ezek ilyen [lelki]állapotban voltak. miért és mi módon lett a neve Üngürüsz. Fiai is mindenfelé vadat kémleltek. s a világ örömeiről lemondtak. A régi időkben e Madzsar törzs nemzetsége Nemród gyermekeitől származott. amelyben lemondva a világról lakhatnak.

hogy az ő keze alatt telepedtek le. és az ő nyelvükön [azaz Hunor népének a nyelvén) beszélnek [az ottani népek]. mint Pannonija. hogy az ottani Hunor-bégek gyűjtsenek katonákat. Tatár tartomány volt. alattvalójává vált. A két legény ennek a személynek megtévesztő [elbeszélése következtében] elhatározta. A kán is megtisztelte őt. hogy csodálatosan bőséges folyamai vannak nagy számban. és Adzsem szomszédságában egy egész ország fejedelemségét adományozta neki. és Pannonija tartományába költözött. és Adzsem padisahjához küldte [ezt a sereget]. Adzsem trónjára egy másik fejedelem került. az említett Hunor népét támadás érte. Amikor Adzsem padisahja is Kosztantinije ellen ment. Mivel Hunor neve később Hüngürüszre változott. "Mikor kerül a kezünkbe ennél jobb ország?" . Midőn Nemród meghalt. Abban az időben Adzsem országának közelében egy bégnek két csodaszép lánya volt. [melynek Hunor volt a fejedelme]. Amikor abba e tartományba érkeztek. Hunor népének bégjeihez az említett kém. hogy nincs több olyan bővelkedő tartomány. Egy nap Adzsem országának padisahja Konsztantinije fejedelme ellen hadjáratot indított. és hírül hozta Pannonija tartományának tulajdonságait. mely Szamarkandtól a Fekete-tengerig terjed. a tatár kánhoz(22) folyamodott. hogy Hunor népe Panonijja ellen jött. Ennél az oknál fogva Hunor népe [békés] megegyezéssel annak az országnak a királyához ment. Dzsiddija tartománynak nevezték. De abban az időben megérkezett Dzsidijjába. Azt a vidéket pedig. Magor és Hunor ezt e két lányt feleségül vette. Egy másik elbeszélés szerint így szól a történet: Egy napon Hunor összegyűjtötte 12 . és emiatt Dzsiddija országának uralkodójától segítséget kért. Nemród fiának alattvalója lett. Pannonija királya pedig örült. Dzsiddija fejedelme segítségül Hunor népéből. Az egész ország Hunornak. Eközben a kán meghalt. s [ebből) megértette. húszezer katonát gyűjtött össze. sok gyümölcse és bő termése van annak az országnak. mely aztán ily módon elvált Adzsem padisahjától. látták. De mihelyt Hunor népe itt letelepedett. akik tatárok voltak. ebbe a gazdag országba. Nemród halála után Hunor egész népével apósához. azzal [a megbízással). Ez oknál fogva Dzsidijja és Hunor népének bégjei nagy hadsereget gyűjtöttek. mert [elméjük] a hatalom utáni vággyal volt elfoglalva. és az ország különféle helyein letelepedett. és ez volt az oka annak is. Néhány bég [azonban) nem akart [Hunor) alattvalója lenni. Miután ez így történt. más (független] bégségeket alakítottak. Azok pedig megértették.mondták [Hunorék]. hogy a monostort elhagyja. Dzsiddija tartományába [az ott maradt] Hunor népéhez és bégjeihez ügyes kémeket küldtek. és őnála telepedett le. a hírmondó szavai azt bizonyítják.[ezzel] őket megrendítette. hogy az ő alattvalóivá váltak. hogy Üngürüsz népe Hunor nemzetségéből származott. és jöjjenek be [ide).

s ezzel a gondolattal azonnal a vad után vágtatott. megszámlálták és összeírták. és vadászatra indult. Most azonban az a szükséges. és közben eltávozott ebből a világból. akkor a tőle keletre és nyugatra fekvő országokat is el kell foglalnunk. Az itt kifejtett okoknál fogva Nemród fia. és a nem rendkívüli teremtményekből (23) is kétszáznyolcvanezer férfi gyülekezett össze. Hunor katonaságot kezdett gyűjteni. Kattar kán azonban nagyon értelmes és okos ember volt. A bégek javaslatait egyáltalában nem találta elfogadhatóknak. [amiért Hunor más országban akart letelepedni] az volt.mondta. ebben az országban sikerül elérnünk a nyugalmat. Hogy hívják és mi fajta. sokat tapasztalt személyiség. mely csodálatos színekben pompázott. tekintetét a bégekre és a katonanépre vetette. sok országot harccal és erőszakkal leigázott. A vad pedig menekült. de egy másik törzs [tartománya] felé elmenekült. aki mélyen tudott gondolkozni. hogy más országban kell letelepednünk" . Látták. és tanácsot tartottak. Mikor Hunor népe összegyűlt. melyek megértették. Mikor Hunor ezt a helyzetet látta. de azon a helyen. Ez jel és utalás nekem és népemnek. A hadsereg bégjei közül mindegyik szót emelt és beszédet mondott. nem élt velük barátságban. melyről [kedvező] híreket kaptunk!" így határozott. a vad eltűnt a szeme elől. és sok tartományt kell legyőznünk és alattvalónkká tennünk. így szólt a mellette levő előkelőségekhez: "Ez nem a véletlen dolga. hogy Hunor népéből tízezer ember gyűlt össze. s amint egy másik törzs [tartományának) határához értek. Kattar fővezér tanácsülésére összejöttek az összes bégek. hogy menjünk és székhelyünkké tegyük az elfoglalandó [általatok javasolt) országot. 13 . egy kis idő múlva azonban felemelte a fejét. azonnal megragadta a szívét ez a szerencsés jel. nem tudta. hogy Pannonija tartománya ellen menjünk!" Valamennyi bég helyeselte Kattar szavait. meghódítanunk. Mikor [Hunor a vadat] megpillantotta. Ennek az az orvossága és gyógyszere. Hunor utódául őt választották meg a hadsereg fővezérévé. hogy saját hatalmuk alá hajtják Pannonija tartományát és a nyugati országokat. élete nem lett hozzá hű. és felesküdött [neki]. nevét Kattarnak mondták. Mikor Hunor ezt a csodálatos óriási hadsereget összegyűjtötte.törzsének tekintélyes előkelőit. hogy végül is ebben az országban nem élhetünk. De Hunor rokonai között volt egy hatalmas bégfi. és Így szólt: "Ha akarjátok. A szomszédos országokat is megtámadta. Így szólt: "Ha ezt a vadat elejtem. melyik vidékre fognak vonulni. A másik ok. hogy Hunor Dzsiddija népével nem volt igazi [békés] kapcsolatban. Vadászat közben egy hegyhát mögül váratlanul egy vad tűnt fel előttük. De azután még sok idő telt el. ahol zsákmányul kellett volna esnie. Ők [Hunorék] pedig azon gondolkoztak. hogy [Hunornak] ellenállni nem képesek. de ha nem sikerül elejtenem. Hunor már-már megközelítette. sorsszerűen el kell foglalnunk Pannonija tartományát.

mindnyájan megcsodálták Kattar szavait. A Filibétől Kavaláig elterülő tartományt Macsedonjának hívják.Amikor a hét világsáv és [minden) idők örökké győzedelmes padisahja [Iszkender] elhatározta. Királyaik nem voltak. Azután Pécs székhelye ellen indult. és a [következőket] mondta: Iszkender Rúm padisahjainak tizenegyedik [ős-] atyjától származott. Abban az időben Filibe és Kavala között három. és ezt mondták: "Hatalmas királyfi. [és azt is] elfoglalta. hasonlóan Venedik bégjeihez. Atina és Szelenik és az azon a vidéken levő nagy városok bégjei. és ezt a székhelyet szerencsésnek tartotta. "Az említett tartomány elleni elhatározásunknak az oka a következő . ki volt az apja és anyja? Mely tartományok ellen indult először. Karalunak hívták. Atina bégjei sok katonával szembefordultak velük. noha mindegyikük okos és bölcs férfiú volt. Azok pedig. harccal és erővel parancsának engedelmességére és meghódolásra kényszerítette. Mivelhogy annak előtte Rúm tartományának várai mind különálló bégségek voltak. De azokban az időkben Mora tartományában volt egy nagyon kiváló bégfi. Vajon Iszkender hol született.Azután Kattar fővezér Hunor népe bégjeinek nagy ékesszólással elmondta Pannonija tartományának tulajdonságait. Rúm székhelye a régi időkben Macsje-Donja tartományában volt. Budinnak és azoknak a vidékeknek elfoglalását és székhelyévé tevését tartotta szerencsésnek. és helyeselték tervét.mondták -. kitől származott. Ezért Iszkender elindult. Firenk és sok más tartomány bégjeit sebesítette meg. álmának a jelentése a következő: Ön az okozója annak. belekezdett Iszkender történetének elbeszélésébe. és álmának értelmét kérdezte tőlük." Amikor Hunor bégjei Kattar fővezérnek ezt az elbeszélését hallották. Végül is az adzsem katonaság kudarcot vallott. elfoglalta [Pannoniját]. Összehívatta tehát a város csillagjósait. és a harcban Adzsem padisahjainak sok katonáját leverték. mi volt az oka annak. Végül is közös véleményre jutottak. Leh. Úgyhogy amikor két ízben Adzsem padisahjai Rúm tartományának elfoglalására hadjáratot indítottak. Azokban az időkben Atina és Szelanik bégjei nagyon gazdagok voltak. De az egész Arnavud és Mora tartománynak voltak királyaik. Kezdetben innét származtak Rúm padisahjai. a gondolkozás tengerébe merültek.négy királyság is volt. Cseh. . egy-egy darab vidéken uralkodtak.mondta. hogy nekünk ezt a történetet elbeszélted. Sok katonájuk és a tenger színén hajóhaduk volt. legelőször Panonijja tartományának elfoglalását rajzolta meg szívében. hogy 14 . mely csodálkozásba és ámulatba ejtette. melyik padisahot győzte le és tette le trónjáról? Kegyeskedjél nekünk elmondani. hogy Pannonija ellen indult? Ennek a titkát magyarázd el nekünk alaposan Mivel Kattar fővezér Hunor népének bégjeitől ilyen unszolást látott. hogy először a keleti tartományok alapos leigázása után a nyugati tartományok ellen vonul. Ennek a két székhelynek az elfoglalása következtében a Nimcse. Egy nap álmot látott. "Milyen csodálatos . és a Rúm tartományokból ismét országukba futott.

és ostrom alá vette. és trónra lépett. esős napon induljon el. [ahhoz) először az kellene. csalódni fogsz Oh ember. s tőle származzon egy padisah. Amikor a királyfi a csillagjósoktól ezt a jóslatot hallotta. hogy Rúm padisahsága Filibétől egészen Kavaláig és Arnavud tartományig terjedjen. ezek is az összes Rúm tartományoknak székes váraivá lettek. és harccal elfoglalta Szerezt és Diramát." Ennyit mondtak. Korint trónjára. Mert ha egy padisah ezt az elrendezést megbontaná. Aztán [----] vára ellen indult. melyet Törökországban [--]-nak (24) hívnak. Ilyen módon huszonhét évig uralkodott. és azt a végrendeletet hagyta. Háromféle koronát csináltatott: egyet vasból. Így szokott lenni ezen a világon Az ünneplés gyásszal végződik. mert azok abban az időben katonailag erősebbek voltak nála. ez a világ.)-nak hívnak. De akármelyik vár ellen indul. Sok madár repült ki [már) ebből az ódon fészekből. azután egy nap a végzet vánkosára tette le a fejét. Azoknak a vidékeknek a királyait is legyőzte. Ne hódolj a világ örömeinek. (-. azoknak a tartományoknak a trónja attól a padisahtól átszállana egy más világtáj uralkodójára. Mivel esős napon indult hadba. nagyon megörült. Azután Moréban összegyűjtött egy csomó hozzá hű bégfit és katonaságot. Alattvalói meggyászolták és eltemették át az anyaföldbe. úgyhogy ez az alkalom az Öné legyen. [és fennálljon] egészen a tizedik atyáig (25) [leszármazottig]. melyet Törökországban (--. aztán visszament Mora tartományába. Aztán Filibét és Gömildzsint foglalta el. De hogy a Rúm tartományok padisahsága Öntől jöjjön létre. és tartományaikat elfoglalta.) tartományába ment. hogy az utána következő padisahokat [is] abban a várban temessék el. és az is szükséges. és a Mora tartományban fekvő Korint nevű székesváros. Azután a testének fészkéből kirepülő Lélek-madár (28) elrepült a Kaf Adenre.Adissza tartomány. De Atina és Szelanik és az azon a vidéken levő néhány nagy város bégjeivel barátságot tartott fenn. Ádám próféta (26) időszámítása szerinti négyezer -háromszázkilencvenegyedik évben (27) abban a városban nagy ünnepi összejövetelt tartott.lakóhely egy madár [fészek). s aztán elhallgattak. Isztambul és Edrene bégjeivel is barátságot és jó szomszédságot tartott fenn. hogy az Ön után jövő padisahok sírjai Adissza várában legyenek [elhelyezve]. [Ezért] ne légy büszke a világ dicsőségére. aki foglalja el ezeket a többi tartományokat. és katonaságot gyűjtött. győzött. hogy azt ostrom alá vegye. Több napot időzött a várban. 15 . Azután az Avluna környéki királyokat tette le trónjukról. egyet búzaszalmából és egyet aranyból.

Több ízben is elhatározta. Sahokat taszít le trónjukról. (mely) nem tűr ellenmondást. végül erre az uralkodóra is rászegezte sebező szemét a halál. [akinek) igazságossága tüzes vashoz hasonló.(29) Végül is beleesett a végzet kútjába. mindenki. és a törvények szerint eltemették abban a várban.Így szól a krónikás szava. Felforgatja azt a Végzet katonája. diadalmas halál. Sok-sok sahnak elvágja az életét. szemét pedig lezárta a világ elől. hogy megöleti. Ötvenöt évig uralkodott. aki él A végén mindenkit elnyel ez a föld. De ha kegyét adja. Oh. hallgasd meg. Sok idő telt el közben.. milyen a világi helyzet: Állandóan fúj a Végzet szele. halál. Végül is a padisah meghalt. Fia. A szava cukor. átadta a halálnak. Pertikának hívták. és lemondott az élet vizéről. akit [ ]-nak hívtak. mivelhogy az a padisah a világ mulandósága elől lezárta szemét. félek. A Ser egén ő a Hold. De ez egy másik asszonytól volt. Ádám próféta időszámítása szerint négyezernégyszázötvenháromban ő került a trónra. Volt azonban egy fia. De valamennyi meghalt. koldus és dervis. élj akár ezer évig! Így szólnak az elbeszélő szavai. és sok fia volt. Mihelyt apja meghalt. Nem mondja: Hadd éljen a világ ölén! Nem mondja: Életed folyása hadd menjen. Pertika került a trónra Ádám próféta időszámítása szerint négyezer-négyszáztizenhatban. mennyei [fényességű) Ezüst testű szépség ez. Oh. csak egy fia maradt. Ez az a sah. Könnyeivel a földet tulipánszínűvé teszi. Akárhova futok. Mihelyt a padisah meghalt. keserves halál.(30) Neki is volt egy fia. Filiposz az Ádám próféta időszámítása szerinti négyezer-ötszáznyolcadik évben 16 . fia. egyszer hozzája ér utam. De nem talált a megöletésére semmi okot. Szüntelenül fúj a Végzet szele a világon. Tele vágyakozással bárhogy is cselekszünk. akit Filiposznak hívtak. ajkai gyöngyök. hadd teljen Sah. Végül is a sors köve eltalálja korodat (életedet]. Apja azonban ezt a fiát nem szerette. s a végzet vihara elsüllyesztvén testének hajóját..

azután kiitta a halál borát. Ennek a királyi lánynak volt egy fia. Tizenhárom évig padisahoskodott. Iszkender. és padisah lett. és nagyszámú katonaságot gyűjtött tört össze. Egy felnőtt fia maradt. negyvenkét évi uralkodás után egy fia született.lett padisah. ők is hadsereget gyűjtöttek és készenlétben várták. és Adám próféta időszámítása szerint a négyezer-hatszáztizedik évben lépett a trónra. és a csatatérre vágtattak. Apja még életében őt. Az egyiket Iszkendernek. lett a padisah. Ez az Amintasz pedig a világ evés-ivásától. Apjuk halála után [tehát] Iszkender lett a padisah. legnagyobbik fia. Mikor reggel lett. és testét semmivé tette. s ez lépett a szultáni trónra. fia [Amintasz] lépett a trónra. Filiposzt pedig Tebe város biztosává és parancsnokává nevezte ki. úgyhogy a lovak lába alól felszálló por mindkét sereget porfelhőbe 17 . amikor Iszkender seregével behatolt tartományaikba. helyette padisah lett. aki Kirobo padisah dinasztiájából származott és [ ]nak hívták. de egy nap őt is leterítette az Idők Aggastyánja a sors pisztolylövésével. akit [ ]-nak hívtak. Iszkender lett a padisah. felugráltak lovaikra. a legkisebbet pedig Filiposznak hívták. Ő is hosszú ideig volt sah. és a föld mélyét jelölte ki [neki] lakóhelyéül. és padisah lett Ádám próféta időszámítása szerint négyezerötszázhatvanháromban. hogy a szultáni harc másnap lesz. megperdültek a kis és nagy dobok. Adám próféta időszámítása szerint a négyezerötszázhetvenkettedik évben. Mivel nem maradt utódul fia. azután a seregek szétváltak. Azután bégjei ellen hadjáratot indított. a két fél előcsapatai összecsaptak. Amikor Amintam meghalt. egy morai herceg. Harmincnyolc évig padisahoskodott. Mikor az apja meghalt. ott tanácsülést tartott. Mindkét oldalon erős őrséget állítottak fel. és lehunyta szemét a világ elől. kisebbik fiát. Annak a tartománynak a bégjei azonban értesültek jöveteléről. A kikiáltás reggelig folyt. akit Iszkendernek hívtak. és lépett apja trónjára. Harmincnyolc évig igazságosan uralkodott. és Arnavud tartomány királyának a lányát vette feleségül. Éjjelre a két sereg egymással szemben ütött tábort. akit [Amintasz]-nak hívtak. Neki is volt egy fia. Iszkendert. Mindkét sereg kikiáltói kihirdették. Egy nap azonban Filiposz is megbetegedett. és Ádám próféta időszámítása szerint négyezerhatszázhuszonnyolcban a trónra lépett. Mindkét oldalon sok ember esett el. csókjaitól és ölelésétő1 elcsábítva tizenkilenc évig könnyelműen padisahoskodott. akitől három fia született. de volt egy lánya. aki Iszkender-i Rúminak (32) volt az apja. mihelyt apja elköltözött a világból. és meghalt. Végül is az idő pohárnoka átnyújtotta neki a végzet poharát. Utána Ádám próféta időszámítása szerint a négyezer-ötszázötvenedik évben a fia került a trónra. a legnagyobbik fiát jelölte ki utódjának. a másikat Pertikasznak. Ő maga Korint városába ment. Egy nap. végül ő is a túlvilágra költözött. aki aztán testvérét Tebe város helytartóságában megerősítette. Ő is egy ideig időzött az ország trónján. Ennek a padisahnak nem volt fia.

akik mihelyt megérkeznek. nem méltó hozzánk. hogy ennek [a dolognak] a kifürkészésére embereket küldtem. hogy áll a helyzet. Az asszony a vezírrel egyetértésben elhatározta. hogy azt leírni sem lehet. mert a padisah nagyon óvatos volt. Így [borzalmasan) folyt a csata. Egy idő múlva hirtelen heves szél kerekedett s mindkét seregről elfújta a port." A padisah a vezír szavának hitelt adott. és jelentette. hogy [a padisah) küszöbéhez jöjjön. Már többször elhatározta. hogy az ilyen árulót a színe előtt fogadja. aki most a padisahnak vezíre. s mihelyt az a szerencsétlen megérkezett. Mikor azonban [Ajesztesz] meghallotta. hogy a padisah elé járul. teszi meg helyette padisahhá. Végül is az Isten alkalmat adott Iszkendernek. és tudtára adták a helyzetet.mondta neki. melyet hatalmas padisahom elfoglalt. anélkül hogy találkozna a padisahhal. ha tőlem valami alávalóságot tapasztalt. hogy árulási szándéka van. pedig az. Ki a kardját rántotta elő ki a pajzsát kapta kézbe. mert nagyon félt tőle. hanem [) tartományban. félt. hogy ezt eddig nem terjesztettem fel hatalmas padisahomnak. Ezért elhatározta. s azután visszatért trónjára. [amit mondanak]. Mihelyt megjön. De a csillagjósok közül néhányan többször figyelmeztették a padisahot. Közben eltelt néhány nap. hogy az () [nevű] bég [tényleg] lázadó lett.Irígylik. ezt sohasem tudta végrehajtani. hogy fiát megöli. A nagy porból nem lehetett megkülönböztetni a fehér lovat a feketétől. A padisah rögtön parancsot adott: "Azonnal vezessétek elém!" Küldöttek mentek a fiatalemberhez. azonnal tudni fogjuk. a padisahhoz jött és sírva fakadt. Ez a vezír a padisah anyjával szeretkezett." Szívében pedig az volt a szándéka. a haldoklók ordításától a csatatérnek ítéletnapi képe volt. az országot adófizetésre kötelezte. Erről a vezírről azonban senki sem tételezte ezt az alávalóságot. íme. a vezír ismét a padisah elé járult. hogy annak a vezírnek Ajesztesz volt a neve. hogy azt a fiatalembert veszélybe keverje és elveszejtse. 18 . íme. és rárontottak az ellenfélre. az ügyet szükséges befejezni. az általuk említett Ajesztesz nem én vagyok. Mihelyt a két fél katonái meg tudták egymást különböztetni. Az az ártatlan pedig a padisah parancsa szerint elindult. így szólt: "hatalmas padisah. itt a nyakam. hogy kiderül az igazság. hogy az ellenséget letörje. hogy kegyeidben vagyok. Olyan hír is érkezett onnan. hogy a bég el fog jármi. mihelyt a bég találkozik a padisahhal. "Hatalmas padisah . Mivel a vezír tudta. hogy [fiát] megmérgezi. hogy ettől az Ajesztesz nevű egyéntől óvakodjon. azonnal egymásra támadtak. a saját helyébe kinevezett Ajesztesz nevű helytartó. A lódobogástól.burkolta. mivel. Iszkender a legyőzött bégeknek és hadseregüknek vagyonát zsákmányul ejtette. sokan pedig elmenekültek. azért beszélnek így Hatalmas padisahom. hogy a jósok mit mondtak a padisahnak. . Közben a padisahnak volt egy kedves vezíre aki egy atinai bég családjából származott. itt a kardja! De ha az igaz. ezt a bégfit. Sok bég hányatott kardélre. és a trónra ülteti. Annak az oka.

akkor a trónörökség biztosan kicsúszik a kezünkből. és] elhatározták. Egy titkos helyen összejöttek. ahova meghívták az akkori előkelőségeket és a csillagjósokat. és a három év óta uralkodó padisahot megölték. Ami jót-rosszat tett az ember. Annak a vezírnek volt egy nagyon szép kertje. Azután a vezír került a trónra. hogy a világi szultánságot elnyerhesse. mivelhogy a vezír került a trónra. hogy nincs más megoldás. Atina bégjeinek ellenségeivé váltak. Néhány napon belül alkalmat találtak. magadhoz csatolva melletted marad. tudták. Ekkor hét éve volt annak. mert ha ezek nem lesznek [a birtokában]. és s vezír felesége lett. és sok tudomány gyöngyeinek a birtokában voltak. Másrészt a padisah anyja is alkalmat talált azon az éjjelen. A vezír és a padisah anyja ismét (összebeszéltek. Amit tettél. és Pertika nevű fiát megölette. aki most Tebe városának a biztosa. Azután a vezír saját csatlósai közül őrparancsnokokat nevezett ki a padisah kapujához [testőrségül ). hogy Amintam padisahnak a saját fia lép a trónra. és ott majd alkalmat találnak [a meggyilkolására]. 19 . ezt mondták: "Ennek az országnak a trónöröklődési jogát Amintam padisah nemzetsége biztosíthatja. hogy azt az országot és a trónörökséget megszegi Atina bégjeinek. Azonnal meg is esküdtek a bégek mindnyájan. hogy szükség esetén támogatói legyenek. és azután visszatértek a királyi palotába. oh. Azután ez a boszorkány lakodalmat rendezett. Csatlós parancsnokai és több bég segítettek neki. Sok bég pedig Filiposz okosságát és hősiességét dicsérte. aki alávalóan elárulta saját jótevőjét. és [arra kérték őket). Miután ez a világ boszorkánya a saját szenvedélyének lett a rabja. Egy nap a vezír a padisah anyjának a segítségével kertjében nagy vendégséget rendezett a padisah számára. hogy Tebe város biztosa volt. Ez az én szavam hozzád." Mikor az ország bégjei a csillagjósoktól ezt a hírt hallották. Filiposzt [kell trónra juttatni]. azt megtalálja. [FiliposzJ Atina bégjeivel egyetértésben elhatározta. hogy a padisah a trónra lépett. Ami azt jelenti. hogy ennek a dolognak a végét kutassák ki. szeretője szerelméért a saját szemefényeit [szeretteit] elpusztította. mivel az elmélkedés tengerébe el voltak merülve. és a padisahot megölte. De Filiposzt nem tudták megnyerni.maga elé sem bocsátotta azt az ártatlant. és ennek a kalandnak milyen véget vessenek. A padisah is volt néhányszor abban a kertben. Ennek az volt az oka. Mikor ezt a tervét az ország bégjei és előkelői meghallották. hogy a padisahot meghívják abba a kertbe. Azok pedig. hogy a trónra került bégfit megölik. ott alkalmat talált. hogy az alkalom és Isten segítsége az ő kezében legyen. tiszteletreméltó (olvasó). és ő lett a padisah. aki [valódi] királyfi. nem mutatott [komoly) hajlandóságot a padisahság támogatására. hanem kivégeztette.

de a végén szabadon bocsátotta őket. igyekezz jót tenni. Néhány napon belül azt is elfoglalta. A szomszédos ellenségekkel szemben barátságot színlelt. A padisah is alkalmasnak és megfelelőnek találta azt a helyet. de most az [a kérdés]. Azután annak a tartománynak a fővárosa ellen indult. ember. hogy bosszút álljon Atina bégjein. Azután [) vára ellen indult. elhatározta.. ahol ma Filibe városa terül el. Annak a bégjei is hadsereget gyűjtöttek. De azok hírül vették. és sok ezer kiváló katonát hányatott kardélre. Ezzel a gondolattal összehívta korának csillagjósait. Amikor az alapokat ásták. Azután. Azután az azon a környéken fekvő várakat és tartományokat foglalta el. A harc folyamán sok sebesült béget ejtett fogságba. a végét figyelni kell. Ha rosszat teszel. hadjáratot indított ellenük. Atina. amely majd székhely lesz. Próza: Azután Filiposzt Ádám próféta időszámítása szerint négyezer-hatszáznegyvenben trónra léptették és padisahhá választották. [és azt mondták. hogy] azon a helyen egy hegy tetejére. és Így szólt hozzájuk: "Egy várat akarok építtetni. hogy egy hatalmas várost fog alapítani. Ezt ajánlották a padisahnak. Mint az árnyék. melyet Larisszának hívnak. s ebben a csatában megverte és megsebesítette Atina bégjeit. és szembeszálltak vele. Mivel a legmagasztosabb Isten ennyi segítséget és alkalmat adott neki. Filiposz azért lett padisah. Azon a napon elkezdték ásni az alapokat.kérdezte tőlük. A csillagjósok pedig az Ádám próféta időszámítása szerinti négyezerhatszázötvenharmadik évben egy napot szerencsés időpontnak találtak a vár építésének a megkezdésére. hol építsük és mikor kezdjük el az építkezést?" . készenlétbe helyezték hadseregüket. Hatalmas csata. Ha rosszat akartál tenni. de a végén azokat is legyőzte. Szelanik és más legyőzött bégek vagyonát zsákmányul ejtve visszatért Koront trónjára. Azután az ottani tartományok népéből nagy hadsereget gyűjtött. mert az ország szerette őt. és szembeszálltak vele. hogy Filiposz padisah ellenük jön.keletkezett.Akármi történik. oh. egy nap az utadba kerül. ismét eléri lelkedet. mert onnan minden irányban könnyű lesz hadjáratot indítani. A csillagjósok pedig a tudomány tengerébe merültek. egy 20 . hogy állapítsák meg az építkezés megkezdésére alkalmas időpontot. De a padisah nagyon okos és tettre kész ember volt. Azután ------------. azt is bevette. Azon a helyen találták alkalmasnak a vár építését. Összehívta [ismét] a csillagjósokat.tartománya ellen indul. Hagyd abba a dolgot. és ostrom alá fogta. és mindnyájukkal kibékült.

az ottani tartomány bégjeivel is nagy csatározásokat folytatott. a világoltalmazó (35) padisahnak. és a várat. ezért Filiposz padisah ------------padisahjától a [másik] lányát kérte. hogy azon a helyen az ő számára építsenek egy palotát. hogy az [itt építendő] vár miatt az embert [azaz: engem] az ítélet napjáig meg fogják emlegetni. Azután ------------. Ma ennek Törökországban Filibe a neve. A vezérek és az ország bégjei a padisah tervén nagyon csodálkoztak. melyet Burdzsubárnak neveztek. Azután ------------. A padisah azonnal megparancsolta. azt is meghódította. Mivel Türüadesz nevű lányát már Epiro tartománya padisahjának adták feleségül. az azon vidéken levő bégeket is leigázta. mint most. és ez a város a hét világöv padisahjainak a kezében lesz még akkor is.] padisahja volt. mivelhogy az ő neve Filiposz volt.városa ellen indult. kérését teljesítette. Vártornyai és erődítményei 21 . és kivájta. és kegyelmet kért. Filipre változtatták. Azután Filiposz Epiro tartományának székhelye ellen indult. Annak a padisahnak azonban két csodaszép lánya volt. melyet ma Isztambulnak neveznek. szultán Szülejmán sah palotájának a székhelye volt. [. és feleségül kérte annak a padisahnak a lányát. aki felesége testvérének volt a férje. Azután ------------. De abban az időben nem olyan volt. a másiknak Olimpia volt a neve.vidékére ment. Az pedig. Azután ------------. rövid időn belül. és mind valamennyiüknek kegyelmet adott. ha az építendő vár leomlik. Miközben néhány nap óta folyt az ostrom. Ádám próféta időszámítása szerint a négyezer-ötszáznegyvenkettedik esztendőben alapították. mely körülvette.bégek kezéből ------------.tartományába ment. És annak a vidéknek a székhelyvárát földig lerombol Azután ------------. mert helyén virágzó város fog épülni. mit jelentsen ez a lófej?" A padisah így válaszolt nekik "Ez a lófej azt jelenti. és így szóltak a padisahhoz "Hatalmas padisah. és sereggel indult ellene. Filipo padisah azonban nem állt bosszút jobb szemének megvakításáért.lófejet találtak [a földben]. Az egyiknek Türüadesz. Azután a tatár tartomány ellen indult.elvette. Azután ------------vidékére ment. látván Filiposz padisah hatalmát és tekintélyét. És az azon a vidéken levő többi országot is kardjával és eszének erejével meghódolásra kényszerítette. és ostrom alá fogta. azon a helyen egy város [épült fel]. Azután valami oknál fogva ellenséges viszonyba került Erija padisahjával." Jóslata után. és Olimpia [nevű] lányát feleségül adta hozzá. egy nap váratlanul egy kilőtt nyíl a várból Filiposz padisah jobb szemébe fúródott. Iszkender-i Rúmi ettől [az asszonytól] született. Néhány napon belül azonban a várőrség kimerült. Az pedig Filiposz padisah elől elmenekült.padisahjának egy követtel gazdag ajándékokat küldött. nagyon gazdag zsákmányt ejtett. végül is mindnyájukat kardélre hányva tartományaikat elfoglalta. Őfényességének. az ottani bégeket is legyőzte.

Időközben. Mivel Filiposz padisah saját magában elbizakodva lebecsülte ellenfeleit. és Rúm tartományában meghalt. és szembeszállt a padisahhal. Ebből a hadisarcból Ádám próféta időszámítása szerinti négyezer-hatszázötvenötödik évben (36) Filiposz építette fel a Kavala melletti Dirama kerületben fekvő Filibét. őt magát pedig megsebesítette. De [elterjedt] az a rossz hír. és harcra határozta el magát. Filiposz padisah azonban saját sebesülését eltitkolta. és állatokból is hatalmas zsákmányt szerzett. úgyhogy Kosztantinije városának elfoglalása ezzel egyidejűleg van megemlítve. és átkelt az Eszter folyón. ezért bosszúból a vár ellen indult. Ezüst és arany azonban semmi sem került a kezére. vagy nem eresztünk útra!" Mikor ezt mondták.így szóltak -. Szerfölött 22 . azonnal összevonta seregeit. eltávozott a világból. Roppant heves küzdelem kezdődött. Atina bégjei ennek roppant megörültek. a padisah haragra lobbant. végül azonban Filiposz padisah legyőzte őket. és Szidijja tartományában szerzett zsákmányának nagy részét is elvette. Innen szerencsésen felkerekedett. és szembeszálltak vele. hogy a padisah Szidijja tartományában megsebesült. Eközben Adzsem padisahjának támogatásában bízva Atina bégjei Szelanik bégjeivel együtt fellázadtak. Annak az országnak a bégjei összevonták katonáikat. és sok várat elfoglalt.roppant erősek voltak. meghódolt Filiposz padisahnak.annak a tartománynak a bégjei Filiposz zsákmányából részesedést kértek. azonnal összegyűjtötték seregeiket. Néhány napi ostromlás után (ostromzárként) őrségül egy csomó kiváló katonát hagyott ott. míg maga pedig Ker[ ] tartományába ment.és fiúfoglyot ejtett. vágyakozva indult vissza trónjára. Miután Filiposz azt az országot felperzselte é: lerombolta. és szembeszálltak Filiposz padsahhal. és ellenük indult. "Mivel még folyton nem adtál nekünk részesedést . és kénytelen volt velük kibékülni. Hatalmas csata kezdődött. mely a Madzsar tartományból Erdel határán a Tunába folyik. Ő pedig hét évig ostromolta a várat. Valami miatt a vár népe fellázadt [saját] padisahja ellen. A padisah a trónján ülve hallgatta ezeket a híreket. az alatta levő lovat is megölte. anélkül hogy bevette volna. Mihelyt azok hírül vették. és nagyon magas hadisarcot fizetett. és Szidijja tartományába érkezett. Annak a tartománynak a népe azonban sereget gyűjtött. vagy adsz nekünk részt [a zsákmányból]. Amikor azonban el akarta hagyni azt a------------. A várnak mostani erődítményeit sok évszázaddal később Konsztantin nevű padisah építtette. Közben Kosztantinije városa belefáradt az ostromba. Mivel Filiposz ennek a padisahnak a nemzetvégéből származott. és ostrom alá fogta. vidáman és frissen tért vissza székhelyére. Abból az országból húszezer asszony. katonáinak nagy részét az ellenség lekaszabolta. hogy a padisah ellenük jön. Ebben a csatában Filiposz nagyon kimerült.

Miközben így intézkedtek. és csak azután [a lakodalom után] szándékozott elindulni Adzsem padisahja ellen. oh. hogy: "Vigyázzatok. hogy gyűjtsenek katonaságot. híre jött. hogy] a várak és államok bégjei követeket küldjenek hozzá [Korontba]. hogy mi lett Allah végzése. Az [isteni] rendelés a tervét meghiúsítja. Nem hajolt meg Isten rendelésének Filiposz. Akárki is az az ember." Lásd te tehát Isten rendelését. Ugyanis [Filiposz] Iszkender anyját elhagyta. Közben [Filiposz] vadászaton volt. mert attól féltek. hogy a követek már mind összejöttek. hogy ismét hadsereggel jön majd ellenük. Ekkor látták. lélek. hogy aztán Adzsem padisahja. Ezért pompás ajándékokat készítettek elő. [mert] Így szólt bégjeihez: "Ej. hogy Adzsem padisahja ellen hadjáratra indul. nemzetem összessége! Utánam Iszkendert [nem szabad] sahhá tenni. és mindig intette bégjeit. és kapcsolataikat megerősítették. Hány embernek a tervét megváltoztatta. amikor a legfelső tanács ülésezett. [és felszólította őket. tudjátok meg. egy nap. A padisah [további] parancsát várták. és mindnyájan küldjenek a padisahnak bizonyos számú katonát [is]. Amit Allah elrendelt. mert a tervet a sors rendelése megváltoztatja.örültek annak. s eszerint cselekedjetek!" Végül is. lásd Isten rendelését: Kétségtelen. akkor saját magatok közül válasszatok egy alkalmas bégfit a szultánságra. ha meghalok! Mert ha másik fiam nem lesz. Isikender pedig abban az időben jött a világra. kiváló követekkel Filiposzhoz küldték. mert azt hitte. a szultanátust félteni [kell] tőle. Filiposz mindegyiküket illő módon megtisztelte. (mert) ő nem az én fiam. Onnan Rúm bégjeinek leveleket küldött. hogy [Iszkender] nem az ő fia. nehogy Isikender lépjen az én trónomra. nehogy az én helyembe őt tegyétek a trónra. Dáráb ellen hadjáratra indulhassanak. aztán visszaküldte a saját országukba azzal a paranccsal. és bégjeiknek előterjesztették a padisah parancsát. A követek visszatértek országukba. összeírták és (Koromba] küldték. hogy Iszkender került a trónra sahnak: 23 . az ellen tervet szőni nagy bűn. hogy kétszázezer gyalogos és tizenötezer lovas gyűlt össze. és helyemen padisah legyen!" "De gyere és lásd (kedves olvasó]. hogy Filiposz padisah most nekik barátjuk lett. aki tervez. mert időközben Filiposz már elhatározta. és egy másik padisahnak a lányát vette el feleségül. Filiposz azonban egyáltalában nem szerette Isikendert. Azután Filiposz Koront nevű székvárába ment. Azok pedig a padisah parancsa szerint összegyűjtötték katonáikat.

Időközben Iszkender a tizenhetedik életévébe lépett. és éppen készülődtek a lakodalomra. és éjjel-nappal azzal a gondolattal foglalkozott. Anyjának volt egy testvére. Egy nap anyja váratlanul felkerekedett. Arnavud tartományában a mai Iszkenderijje [városát] ez az Iszkender alapította.Mi gyerünk tovább: (Ezt] Iszkender anyja (is elismerte]. hanem szívből gyűlölte a padisahot. hogy attól kezdve voltam teherben. Azonnal az a gondolata támadt. végül is indulatában elhatározta. A lakodalom meghallották ezt a hírt. Azon a napon a padisah tiszteletére különféle ünnepségeket rendeztek. hogy találjon alkalmat a lakodalmi ünnepség alatt a padisah meggyilkolására. az említett bégfinek Iszkender anyja titokban óriási [értékű] kincseket küldött. Filiposz ellen. Ehhez mentek. nem a padisahtól van. hogy a padisahot megöli. Miközben ezek ezt tervezték.életük] sorsa felett. A padisah is lelkesedni kezdett a lakodalmi ünnepségek és az elveendő lány utáni vágyakozás előkészületei éppen befejeződtek. mindenféle gondolatai támadtak. Iszkendert is magával vitte Epi-Kajir tartományába melyet török nyelven Arnavud tartományának [neveznek]. és [kihirdettette. hogy Filiposz padisah ne érje el a célját. Mikor álmomból felriadtam. [Ő volt az. és Alamanországot. hogy ölje meg a padisahot. (Ő volt annak az egész vidéknek a padisahja. Filiposz leveleket és vőfélyeket küldött széjjel. Mikor ezt a tervet megszőtte. mit hoz majd az idő!" Ez volt az oka annak. egy súlyos valami nehezedett rám. A gondolkodás tengerébe merültek. hogy indítson hadjáratot férje. és fiam. Abban az időben a padisah szolgálatában volt egy bégfi. Iszkender. hogy apjával mi a helyzet. Cseh-. mert egy éjjel. Ezt Iszkender anyja tudta. mert az összes bégek előtt ezt mondta: "A fiam. hogy] "Ezen és ezen a napon lesz Rúm padisahjának a lakodalma". amikor aludtam. az anyja állandóan arra bujtogatta testvérét. hogy Iszkendert megöli. mikor Iszkender és anyja 24 . Mivel apja nagyon indulatos ember volt. De a vezírek ettől eltanácsolták: Lássuk meg. hogy valamit tenni kell. Iszkender anyja ennek a bégfinek olyan [hatalmas] összeget küldött. és azt mondták. Filiposz padisah egy másik padisah lányát vette el [feleségül]. Mikor Iszkender és anyja megérkeztek [az asszony] testvéréhez. agyon voltam izzadva. s végül Firenk tartományában a Firencsi király cselvetése következtében seregestül elpusztult. anyjával tanácsot tartott fejük (. hogy az e világi kincsektől elkápráztatva jótevőjének életére tört. aki valami miatt nem kedvelte. Iszkender akkor fogantatott. és teljesen össze voltam törődve. Teljes világosan tudom. fiát. Eközben elérkezett a padisah lakodalmának a napja is. azt is Iszkendernek hívták. aki] később Iszkender parancsára hadseregével a nyugati országok ellen viselt hadjáratot. Vizinutun nevű.------------. hogy Filiposz elhagyta Olimpia asszonyt. Meghódította egész Leh-. hogy annak a bégfinek hatalmas vagyont fizet. Mikor látta.

hogy ennek nem lesz jó vége. hogy Iszkendert ültetik a trónra. Mihelyt Iszkender a Rúm tartományok eseményeit meghallotta édesanyja testvérétől segítségül egy csomó katonát vett maga mellé. úgyhogy kardjával és bátorságával az arab. Abban az időben azonban Adzsem országában volt egy padisah. az ország [feletti hatalom] kicsúszik a kezükből. s padisahnak teszik meg. Mivel az ország népe nem volt egységes. mivel az ellenségtől való félelem is gyötörte őket. Az Idők Korszaka elfordította arcát Filiposz padisahtól. és megtárgyalták. elveszejtvén őt. adzsem és az anatóliai tartományokat. s hogy a lakodalmi estén az összes népet és az ünnepséget feszélyezetlenül szemlélhesse. Filiposz huszonöt éven keresztül viselte az uralkodói koronát és töltötte uralkodásának időszakát. ------------. hogy jöjjön a trónra. tudták. az ország bégjei és a vezírek mind egymásnak estek. és hadsereget kezdtek gyűjteni. az pedig egy másik ország padisahja mellett tartózkodott. hogyha nem tudnak megegyezni abban. akit Dárjusznak neveztek. hogy a padisah álruhába öltözött. s Rúm trónja iránt sem viselkedett nagy szeretettel. ezt a határozatot ésszerűnek találták. kit tegyenek a trónra. egészen Burszáig. leste a megfelelő pillanatot. Mivel éjszaka van. padisahsága alá hajtat Az azokon a területeken levő összes bégek alávették magukat parancsainak. akiket apja 25 . Időközben a szomszédos bégek. és a padisah után lopódzott.következtében. éppen negyvenhét évet élt. mondta [magában]. hogy elérte volna célját [a lakodalmat]. Halála után a padisahnak Iszkenderen kívül más fia is maradt. A bégek mind valamennyien. Törökországban Dáráb sah néven emlegetnek. Azután az előkelő bégek hírvivőt küldtek Iszkenderhez. Ő is azonnal átöltözött. és elfogadták. amikor Isikender trónra lépett sok vár és ország bégje. álruhába öltözött. végül is a sors kancsója teletöltötte élete poharát. mindegyikük Rúm trónját akarta (megkaparintani]. Abban az időben Iszkender éppen betöltötte a huszonötödik életévét.Mivel Iszkender apja. lesték az alkalmat. kit válasszanak padisahul. Azonnal elhatározták. okossága és bőkezűsége mindenfelé ismeretes volt. és a körülöttük levő szomszédok is ellenségek voltak. és ki használva az alkalmat. a padisahhal megitatta a halál borát. hősiessége. A végén látták. és Ő is kiitta a halál borát. Aközben a bégfi észrevette. "Ennél jobb alkalmam nem lesz". Másrészt pedig. A harcban nagy hős volt. és Ádám próféta időszámítása szerint a négyezernyolcszázhatvanharmadik évben " szerencsésen a trónra lépett és padisah lett. A nép közé vegyült. Emiatt határozták el Iszkendernek trónra ültetését. nem lehet az embereket megismerni. és Rúm tartományába ment. gondolta a bégfi. Mikor ezt a padisahtól maradt öreg vezírek és bégek látták. Ezért tanácskozásra jöttek össze. mert igazságossága. anélkül.

sokuknak a várát is elvette. Ezek szövetkeztek. mivel Isikender trónra lépése után Atina. hogy saját akaratuk szerint [fognak uralkodni]. és sok béggel színlelt barátságot kötött.évben trónját és kapuját feldíszítve katonaságot gyűjtött. De közben sok kiváló atinai bég [minden] vagyonával hajóra szállt. és magas dívánt tartott. hogy először Isten neve van odaírva. Iszkender lépett a trónra. hogy segítségét kérjék. És ilyen reménnyel abban a segítségben bízva Iszkender elől váraik tornyait és erődjeit elhagyták. és meghódoltak neki. és vétőkkel vörös színűre festette a földet. de ha kettő lesz. hogy apja ellenségén. Ez oknál fogva sok bég fellázadt. és [csak] azután nyújtotta át a sahnak. bevette kapuikat. és lázadók lettek. mit tartalmaz a levél. fellázadtak Iszkender ellen. Ebben a dívánban sok fellázadt Rúm bég főnemesei és követei tiszteletüket tették Iszkendernek. Ezután Ádám próféta időszámítása szerint ------------. mert a menekülő atinai bégek vagyonukat magukkal vitték Dáráb sahhoz. s Dáráb sah oltalmához folyamodva elmenekült. s e célból Dáráb sahhoz titokban Dornosztenesz nevű előkelő béget küldték követségbe. Sokan közülük mikor látták Iszkender rettenthetetlenségét. a másikkal színlelt barátságot kell kötni. Dáráb sahon bosszút álljon. azután a környékbeli lázadó ellenséget is leverte. Amint Dáráb sah Iszkender levelét átvette.legyőzött engedelmességre szorított. Iszkender levelét megcsókolta. és meghódoltak neki. halotti leplet öltöttek magukra. és függetlenítik magukat. eljöttek hozzá. hogy Iszkender és Dátráb sah között főleg azért tört ki az ellenségeskedés és háború. Iszkender pedig vezíreivel úgy határozott. hogy Iszkendert eltávolítják. annyian elhatározták. és egy előkelő emberrel elküldte neki. Isten kegyelméből Rúm 26 . Ez oknál fogva Iszkender idejében is a távolabb fekvő országrészek bégjei abban reménykedtek hogy Adzsem padisahjának serege siet majd segítségére. akkor amíg az egyiket eltávolítja. mivel Filiposz padisah meghalt.várának hívják. Ez oknál fogva Iszkender Korint nevű várba. s ez oknál fogva Atina bégjei ellen támadt. a [saját] fejére tette. lemondott az Adisem padisahja elleni hadba indulásról. Először Atina bégjeire sújtott le. Iszkender azonnal levelet írt Dáráb sahnak. Mihelyt Iszkender követe megérkezett Dáráb sahhoz. látta. lement. Mivel Iszkender tudomást szerzett a körülötte levő ellenség mozdulatairól. Szelanik és az azon a vidéken levő nevezetes várak bégjei elfordították arcukat Iszkendertől. és nem ismerték el Iszkendert [padisahnak]. mely Mora legfőbb vára. A hírmondók úgy beszélik. és elfogadták őt a padisahságra. hogy egy ellenségből ne legyen kettő. mert Adzsem padisahjainak bujtogatásai következtében állandó volt a háborúskodás és veszekedés Rúm tartományában. és azután így szól [a levél] "Én Iszkender vagyok. Iszkender azonban tudomást szerzett intézkedéseikről. és megtekintette. és Törökországban ------------.

és hozzád menekültek. Mindnyájukat kardélre hányatta. hogy ha a hajók szárazföldet érnek. Hatalmas padisah! Ősi szokás szerint a követnek bántódása nem lehet. Valamennyiüket verd bilincsekbe. hogy harminckétezer gyalogos és ötezer-ötszáz lovas gyűlt egybe. és elhatározta. akit az apja vett el. szolgáljon tudomásul. de egytől egyig kiváló legények. hogy őrizzék az országot. és engedélyt adott [a távozásra]. hogy Adzsem uralkodóját ellenséges kéz még nem sebesítette meg. Ekkor azt az asszonyt. rendkívül szeget ütött a fejébe. akit Anti Petirnek hívtak. Se egy pillanatot. mert ő élőszóval semmiféle sértő feleletet Önnek nem adott." A padisahnak megtetszett a vezírek jó tanácsa és éleselméjűsége. az csak egy levélbéli hír. add át őket a hozzád küldött szolgámnak. Iszkender pedig a lázasan összegyűjtött katonaságot összeíratta. Ami történt. hogy áthajóz az anatóliai partokhoz. tudta. Az öklét vasból képzeli. Egyúttal a levele őt [Iszkendert] szidalmazó szót tartalmazott. se egy órát ne késlekedj. Mihelyt Dáráb sah figyelmesen végighallgatta. mit tartalmaz a levél. hogy rajta kívül nincs más legyőzhetetlen hős. azt hiszi és abban ringatja magát. hogy azt átadja Iszkendernek. És egyúttal mondj le a legyőzhetetlenség eszméjéről. a katonákat behajózta. A parancsnokok a padisah parancsa szerint a tilalomra ügyelve 27 . átadta a követnek. Mihelyt Dáráb sah levele megérkezett Iszkenderhez. hogy atinai szolgáim közül néhányan lázadók lettek. Te az Arab és Adzsem [országainak] uralkodója vagy. korszakunk legyőzhetetlen hőse lettem. megnézte. egy korszakban [egyidejűleg] nem fér el két legyőzhetetlen hős. Mihelyt hozzád érkezik levelem. Ő maga pedig katonaságával egy áldott napon és egy boldog órában hajóra szállt. látta. és küldd el őket az én küszöbömhöz. Azután az ellenség földjének határait kémlelve Anadoli irányában elindult. de vezírei ettől visszatartották. vagyonukat magukkal vitték. aki jelen parancsomat vitte. ő pedig csak szolga. és saját rokonai közül is azokat. A többi hajó parancsnokainak azonban megparancsolta. mindnyájukat arra a hadjáratra magával vitte. ismerj el engem korunk legyőzhetetlen hősének és a hét földöv padisahjának. és az volt a terve. Sok más helyre pedig embereket nevezett ki. akiknek az elméjében uralkodási vágy volt. Közben ennek a katonaságnak körülbelül száznyolcvan hajót készíttetett. aki nem tehet semmiről. mert ahogy egy hüvelyben nem fér el két kard. senkit se engedjenek partra szállni. akik engedelmesek maradtak neki. és a hozzá tartozó rokonságot megölette. hogy Iszkender követét megalázza." Fejezte be levelét [Iszkender].padisahja. megírta a válaszlevelet. mit tartalmaz a levél. Azokat pedig. és országaik elfoglalása céljából a maga helyére helytartónak kinevezte egyik kiváló rokonát. karjának ereje kifogyhatatlan.

Azután a szárazföldre engedte népét. Amikor a kémek ezt látták. felövezte kardját. Ezeket mondta: 55 "Nem az a szándékom. Iszkenderért lelküket és fejüket adják. és hírül adták nekik a történteket. látták. és elmondták az Iszkenderről szerzett 28 .. hogy Iszkender intézkedéseiről hírt szerezzenek és Dáráb sahnak jelentsék." Dáráb sah pedig üzenetet küldött a határszéli bégeknek. hogy Dáráb sahhal találkozzam. és megtiltotta nekik. hadd lássuk. hogy ezeket az országokat pusztulásba döntsük. hogy az alattvalókat bántsák és országukat pusztítsák. és az Istenhez. hogy'] elfoglaljuk. "Bárcsak már meghozná a sors Dáráb sahhal a csatát!" Ilyen gondolatokkal és elképzeléssel hatoltak be azokba az országokba. De az azon a vidéken levő határszéli bégek Dáráb sahnak. mint ahogy éhes farkasok törnek a juhokra. kezébe vette pajzsát. Azután Iszkender megparancsolta. és feltartóztathassák az ellenfelet. hogy: "Iszkender a te elpusztításodra katonaságot vont össze. és Iszkender minden intézkedéséről hírt szereztek. Amikor a kémek Iszkender közelébe érkeztek. Adzsem padisahjának jelentették. A bégek pedig azokat a kémeket Dáráb sahhoz küldték. hogy a saját hajóját vontassák közel a szárazföldhöz. hogy a harc napjain becsületesen fog dolgozni. Az összes katonanépség is szívből elrepeste az imát és győzelmet kértek [Istentől]. csupán egy szerencsés napra és boldog órára várnak. és hajói készen állnak. hogy a napkeleti tartományok elfoglalását könnyítse meg neki. Egy nap a határszéli bégek Iszkender felé kémeket küldtek. És az összes katonanép csodálkozással gondolt az Adzsem padisahjától zsákmányolandó kincsekre. hogy nagy figyelemmel kísérjék Iszkender [hadmozdulatait]. kinek rendeli sorsául a győzhetetlenséget és a hét földöv padisahságát. Az én további szándékom az. [hanem az. Iszkender azonnal magára vette páncélzatát.. Mikor a kémek Dáráb sahhoz érkeztek. fohászkodott. aki legyen felmagasztalva. az Isten. hogy a hajók készen állnak. arcát az ég felé fordította.horgonyt vetettek. hogy hajóikkal Anadoli tartományában partra szálljanak. és boldogságos lábával elsőnek lépett ki a szárazföldre: Mivel Isikender Anadoli partján Dáráb sah tartományának a határára lépett boldogságos lábával. hogy őt a helyzetről tudósítsák. sebtében visszasiettek a határ menti bégekhez. hogy Anadoli partjain kikössenek. amikor a hajót kikötötték. És mindegyikük [megfogadta}. aki legyen felmagasztalva. és ha valami parancsot küldene az ellenségre vonatkozólag. Alattvalók nélküli ország semmit sem ér. Abban a pillanatban. katonaságot vonhassanak össze. vele megküzdjek. másrészt nekik semmi bűnük sincs." Iszkender szívében [őszintén vallotta] az ima állandó szükségességét.

valamint megszámlálhatatlan katonaságában bízva más véleményen volt. Ezekben a napokban Iszkendernek Dáráb e udvarában volt egy előkelő kémje. és milyen ember a hét világsáv padisahja?" . és letáborozott. a várostromot hagyd abba most pedig készülj fel.mondván. Méltó dolog-e ez. de mihelyt katonaságát kihajózza és a szárazföldre lép. aki tengernyi sereggel közeledik megsemmisítésedre. hogy csatamezőn ütközz meg Dáráb sahhal. így szólt vezéreihez "Úgy látszik. és minden dolgáról hírt adott. A vezírek pedig ezt mondták: "Hatalmas padisah. minden intézkedéséről tudomást szerzett. vezíreire vetette tekintetét. az ország alattvalóit az ellenség lábbal tapossa ?" Akkor a sah azonnal haragra gerjedt. másokat ostrom alá fogott. Iszkender." így szólt. tanácsunk a következő: küldjünk parancsot a határszéli bégeknek. és elpusztítjuk!" Ezzel az elhatározással azonnal parancsot küldött az ország összes bégjeinek: "Katonáitokkal gyorsan jöjjetek kapumhoz! És valamennyi határszéli béghez: "Összes hadi felszereléstekkel és a parancsnokságtok alatt álló katonasággal készenlétben legyetek. és amikor a katonaság letáborozott. "Ilyen maroknyi katonasággal semmit sem tehet" . ahol Iszkender hajóinak kell kikötniük. rövid időn belül hatszor százezer arab. némelyiküket bevette. Útközben néhány várhoz érkezett. azok ennek a padisahi parancsnak nem tulajdonítottak fontosságot. [szabad] utat adjatok neki !" Amikor ez a parancs megérkezett a határszéli bégekhez. ne álljatok ellen. "Ki az." De Dáráb sah mérhetetlen vagyonában és kincseiben. Iszkender egy csomó várat ostromol. A férfiasság az. hogy te ép egészséges lévén. Iszkender pedig a gondolkozás tengerébe merült. elindult. Ezzel a hatalmas sereggel Edresztesz síkságára vonult. Ekkor a következő hír érkezett: "Hatalmas padisah. De a vezírek így szóltak "Hatalmas padisah. és így szólt: "Oh. szállják meg azokat a partokat. Ezenközben Iszkender is hajóival megérkezett arra a vidékre. körülvesszük. s amikor az ellenség behatol országba. véleményüket és tanácsaikat kérte. és mindnyájukat lekaszaboljuk. ostrom alá fogta. mire várakozol? Íme. ha csak hangya nagyságú lenne is az ellenség.híreket.mondogatta. semmit sem kell tennünk. Tovább [aztán már ott] nem időzött. hogy vonják össze seregeiket. kibontotta zászlait és lobogóit. és katonaságával kiszállt a szárazföldre. s rövidesen Iszkenderhez érkezett. Közben Dáráb sah is összegyűjtötte katonaságát. hogy az 29 . Iszkender nevét kitörüljük a világból. Ez a kém pedig Dáráb sahhal Edresztesz síkságára érkezett. némelyiküket már be is vett. adzsem és tatár katonát gyűjtött össze. és [saját] magán kívül senkit sem akart elismerni padisahul ezen a világon. meghallgatta őket. útra kelt. a rajtam kívül győzhetetlen. Iszkender a saját vérére szomjazik. majd vezíreivel tanácskozott. hogy amíg az ellenségünk nem lép az országunkba. és ne engedjék őket kihajózni. akkor sem szabad semmibe venni !" De Dáráb sah egyáltalában nem akarta elfogadni vezírei tanácsát.

Iszkender. mindkét fél katonái lovaikra pattantak. hanem kardot rántanának. [mintha azzal] dicsekednének. Eközben Iszkender is lovára ült. szembeszállt. Másrészt Iszkender katonái is Dáráb sah katonáira néztek. jókedvre derült. Másnap reggel. Iszkender okos irányítása és katonáinak hősiessége következtében az adzsem 30 . az adzsem sereg megveretett és megfutamodott. Mindegyikük állig aranyban és ezüstben szállt lóra oldalvást. Iszkender. azok élők lesznek. katonái között járva biztatta őket: "Ej." Amikor Iszkender végighallgatta ennek a személynek a híradását. folyt a bőszült csata. [akkor sem] hátrálnának meg. mert ha elmegy a fej. azon az oldalon az adzsem katonaság Iszkender katonáira rabló módon rárontott lovaikkal. a láb állva nem marad Azután. Látták. harcolj meg vele és ejtsd fogságba. hogy hatalmas sereg. amíg ilyen nagy ellenség létezik. Végül is az Igazság. oh. és elharsogták a végzet dalát.ellenség [elleni] teendőket tanácskozzák meg. a tennivaló a következő: a vár ostromot és az ország elfoglalását halaszd el. úgy dolgozzál. Azután lóra pattant. azután az összes vár a tied lesz. nem okos dolog. Iszkender serege is hirtelen támadásba lendült. katonanépem! Ne nézz az adzsem nép cicomájára. Iszkender katonáinak kapuját megnyitotta. oh. hogy milyen kevesen vannak. hogy "[látod. ne késlekedj. aki legyen felmagasztalva sok ilyen nagy ellenség legyőzésében megsegít téged. csapatait hullámzó menetoszlopaival Dáráb sah ellen indította. hogy ebből a vendégházból (37) hősiességgel távozzál. Iszkender. hogy katonanépedet a várakon hagyod pusztulni. és így szólt: "Oh. De ezer adzsem katonára csak egy Iszkender-katona esik. óriási kaszabolás kezdődött. míg fent volt a nap. és vele szemben letáborozott. Abban a pillanatban az a személy eltűnt. Iszkender arccal a földre borult. aztán kibontották zászlaikat. (38) aki legyen megdicsőítve és felmagasztalva. megszólaltak a sípok és harci kürtök. látták. Egy nap Iszkender szerencsésen Dáráb sah seregéhez érkezett. mert az Isten. Ebben a pillanatban az adzsem katonaság Iszkender katonáira tekintett. az emberhez férfiasság illik! Akik ezen a világon jó nevet hagyva eltávoznak. [amikor] a nap beragyogta fényével a világot. ki] vagyok én!" Olyan [öntudatosan feszítettek]. és hogyha összetömörülnek. Menj és szállj szembe Dáráb sahhal. katonanépem. De. hogy ha a hét világsáv katonaságával [is] állnának szemben. amilyenek ezen a földön nincsenek !" [-----------------] "Azután. és [másnap] reggeltől egész délig harcoltak. és imát mondott. oh. megperdültek a kis és nagy dobok. és megálltak egymással szemben. de kitűnő katonák. Ebben a pillanatban hirtelen [a semmiből] egy személy jelent meg előttük. vasból való várhoz hasonlítanak. minden gondjától és a fájdalmától megszabadult. Mindaddig. hogy neved hősiességét még a világtörténelemben is olvashassák!" Mikor Iszkender ilyen (buzdító] szavakkal volt elfoglalva.

maga pedig végezetül a Gürdzsi tartományba vonult. egy nővére és két lánya. és tizennégyezer kiváló embere és rokona esett fogságba. neve és hírneve (emlékezete] semmivé vált. Mikor azonban menekültek érkeztek Iszkenderhez. s Dáráb sah zászlait felgyújtotta és hadseregét széjjelszórta. Iszkender ezalatt újból ostrom alá fogta azokat a várakat. Azután néhány jelentős várat ostromoltak és foglaltak el. aki legyen felmagasztalva. Annába és az azon a környéken fekvő sok város bégjeinek híradást küldött: tudják meg igazán. hogy most jött meg az alkalmas pillanat. nehogy valaki őket bánthassa. Ezekbe a várakba kiváló embereket rakott [várőrségül]. Iszkender seregéből pedig az összes gyalogságból nyolc ember és a lovasságból [csak] százhúsz személy pusztult el. és sírva fakadtak. Ebben a csatában az Igazság. és nagy csatát vívott. sokat már vissza is foglalt és a bennük levő kiváló embereidet kardélre hányatta. Kiváló Rúm váraid is Dáráb sah hamis híradása következtében számodra elvesztek. Mikor Iszkerder látta. Iszkender! A várakat. [amiért] hálát adtak az Istennek. Ekkor Iszkender megparancsolta. Mikor azt is elfoglalta. hogy megvigasztalja őket. ne nyúlj a többi tartományok után.hadseregnek sok kiváló embere fogyott el és esett le a földre. és azonnal visszavonult azokból a tartományokból. hogy ezek számára a saját fejedelmi sátrai közül egyet üssenek fel. kegyeivel és pártfogásával Iszkender kerekedett felül. Dáráb sah [egymás után] foglalja vissza. melyeket (közben] elvettek tőle. ha lemondasz ezeknek az országoknak az óhajtásáról. árulók lettek. és katonaságával Dáráb sah ellen tört. Dáráb sah megsebesülve Bagdadba menekült. Iszkender lábai elé borultak. A foglyok között volt Dáráb sah anyja. Azután ezt az öt foglyot ebben a sátorban helyezte el. melyeket elfoglaltál Adzsem padisahjától." Ekkor így szóltak Iszkender vezírei: "Hatalmas padisah! Az lesz hozzád méltó." Iszkender ezt a tanácsot jónak találta. felesége. és ezt mondták: Ah. Ezeket a foglyokat átadták Iszkendernek. és amíg Dáráb sahot félre nem állítod. Rajtuk kívül mérhetetlen vagyon és kincs esett zsákmányul. Onnan leveleket írt vissza a szomszéd bégeknek. és a bennük találtakat kardélre hányatta. Ezenkívül Rúm vilájetébe. nagyon féltek. A két sereg rövidesen találkozott. és elment lábaikhoz a sátorba. Mihelyt azok Iszkendert meglátták. sokukat visszafoglalt. és rövid időn belül háromszázezer gyalogost és százezer lovast gyűjtött össze. Ebben a csatában Dáráb sah hadseregéből hatvanegyezer gyalogos és tízezer lovas esett el.. Közben zsákmányul esett Adzsem padisahjának a kincse. Ennek a megtévesztő híresztelésnek alapján sok rúmi vár bégje [gondolván]. hogy Iszkender összes katonáival elpusztult. Iszkender ellen fellázadtak. Dáráb sah parancsainak engedelmeskednek. kiváló őröket rendelt szolgálatukra. hogy 31 . és meghódoltak Dáráb sahnak. s alkalma nyílt Dáráb sah [közelébe férkőznie]. Azután Iszkender jókedvűen elindult.

és alávetették magukat parancsainak. "Nem az arany és az ezüst a kincs . és arccal a földre borult. és megszámlálták. Azután Iszkender nagy pompával felkerekedett. azon az ünnepségen Iszkender őt magáévá tett. Hogy az egész világ [teremtményei] Iszkender kegyességét. vigasztalni akarta őket. hanem a 32 . a mellette levő vezéreire és bégjeire díszköpenyt öltetett. Ezenkívül mindegyikük kiváló fiait és rokonait saját szolgálatába fogadta és magával vitte.igy szólt hozzájuk -. bőkezűségét.sírnak. Azután arra a vidékre ment. Azután fejedelmi lakomát rendezett. Az ezekhez hasonlókat Iszkender különféle megtisztelésben részesítette. megtelt a szívük félelemmel és rettegéssel. aki Rúmban egy kertész fia volt. (akinek) Iszkender a Herkulosz nevet adta. még egyszer találkozunk. Azután a Miszir környéki tartományokat egészen Hind tartományáig elfoglalta. melyet Iszkenderijánek neveznek. Amikor Iszkender ezt a vagyont látta. uratok épségben van. meghagyta őket a maguk helyén (és méltóságában]. mivel tudták. hogy Iszkender kardjával nem mérhetik össze erejüket. és a következő napokban a napkeleti furcsa és különös tartományokat hódította meg. A napkeleti és Hind tartományok bégjei. egészen Mekkáig. tetszettek neki Dáráb sah kincsei. Végezetül is az azon a vidéken levő tartományok bégjei. mindegyiküknek díszköpenyt ajándékozott. mindnyájan alattvalói lettek. hősiességét és igazságosságát mondhassák el. Azután ellenőrizte saját hadseregét. fia született. Ebben a dzsámiban tartózkodtak az akkori idők főpapjai és aggastyánjai [bölcsei]. majd összegyűjtötték Dáráb sah kincseit. mihelyt meghallották Iszkender félelmetes nagyságát. azzal a feltétellel. Abban az időben azon a helyen egy hatalmas dzsámi állt. hogy a Rúm seregből százharminc gyalogos és százötven lovas esett el: Iszkender imát mondott értük. Ezek fölé egy alantas szolgáját nevezte ki szultánul. s elmenekültek országukból. és ezt mondta: "Ne féljetek. emberiességét. Isten is úgy akarja. Azután a zsákmányolt kincseket katonanépének küldte. Száztizenegyezer kantar arany és ötvenháromezer kantar ezüst lett átvéve. kegyes jóakaratot tanúsított [irántuk]. Sokan pedig zsinórt akasztva nyakukba Iszkendernek meghódoltak. Ha. és Abartanosznak hívták. s megszámlálták az elesetteket. ha őt mind a hét világsáv padisahjának elismerik. Az [asszony] Iszkendertől teherbe esett. katona!" Továbbá. Látták. és parancsainak engedelmeskedjenek. és hálás köszönetet mondott az alkalmat és győzelmet adó Istennek. hogy az összes ottani tartományok bégjei az ő keze alatt legyenek. és szentjeik is itt és számos kegyben részesítette őket." És sok kegyben részesítette őket. Ennél az oknál fogva sokan elhagyták trónjukat és koronájukat. mivel Dáráb sah felesége nagyon szép volt. Ezután Iszkender Rodosz szigetét foglalta el. azzal [a paranccsal].

és hogy megtudja. s miután annyi kiváló katonanépünk letöretett. amikor majd felénk közeledik. meglátogassa azokat a szenteket. hanem Isten hatalmából lett fogantatva. [elmondta. Iszkender. Ez Iszkendernek kinyilatkoztatás volt. aki így szólt: "Ah. Mialatt Iszkender azokon a vidékeken tartózkodott. Némelyikük katonákat adott. "Ah. s emiatt nyugtalanság van a szívében. Az lesz most a helyes. Az én kincsem az én kiváló katonanépem. és szükséges lesz az ellenséggel színlelni a barátságot. Ez a főpap ott Iszkenderért imádkozott.így szólt. Szégyen és gyalázat. Ez oknál fogva padisah parancsa szerint felépült Iszkenderijje vára Ádám próféta időszámításának négyezer-nyolcszázhetvenegyedik évében. és azt mondta. kincsekre 33 . atyádat senki sem ölte meg. és sok rejtett titkot kérdezzen meg tőlük. most volna sikerünk? És Iszkendertől való félelmükben nem küldtek segítségére katonaságot. [azok] eloszlatták kétségeit.'I'ávolitsd el szívedből a nyugtalanságot és zavart. hogy bemenjen abba [a dzsámiba]. Mikor oda megérkezett. hogy a mi katonanépünk szíve teljesen elkeseredett. és egy alkalmas követet küldött Iszkenderhez." A sah ezt a tanácsot helyesnek találta. Ez Iszkendert nagyon meg örvendeztette. és találkozott a főpapokkal. hogy] sok kétsége van. kitől származik a valóság [azaz ő saját maga]. hisz a legyőzhetetlenség és a hét világsáv padisahsága a tied. és a várfalának kerülete hatezer lépésnyi volt. elsősorban az szükséges. Mostanáig az ellenség annyi alkalmat és győzelmet talált ellenünk. Ezzel a céllal indult el Iszkender abba az irányba. ő is azon a helyen a vallásfő tiszteletére parancsot adott. hogy ha mostanáig semmi sikerünk sem volt Iszkender ellen.e meggyilkolnom ?" A főpapok így feleltek neki "Ah. . Amíg ők velem lesznek. s nyugtalansága is elmúlt. Iszkender szerfölött vágyakozott arra a vidékre menni. némelyikük pedig katonáival maga jött Dáráb sahhoz. hogy Filiposz padisah nem volt az ő atyja. Azután Iszkender bölcsen megkérdezte a szenteket. hogy ott tornyos erődítményes várat építsenek. hogy annyi katonája leveretett és annyi kincse-vagyona elvétetett. hogy küldjenek megsegítésére katonaságot. hogy nem szabad az ellenséget lekicsinyellni. Iszkender." Iszkender válaszolt a követnek. Tizenhét nap alatt készült el. a sebesült Dáráb sah Bagdadba jött. Mivel Iszkendernek ezen a helyen ilyen rejtett titkok lettek felfedve. megadom.mondták. mert őt senki sem képes megölni!" . így szólván hozzájuk: -Atyám gyilkosát nekem kell. és így szólt: "Nekem nincs szükségem kincsekre. Iszkender! . Azután a környék szomszédos bégjeinek leveleket küldött segítségért könyörögve. bocsásd szabadon foglyaidat.szoktak lenni. ha megvárjuk azt az időt. Némelyikük azonban gondolkozott. Ebben a katonai gyülekezetben azt mondták a bégek és vezírek a sahnak: "Hatalmas padisah. bármennyi kincset akarsz értük. Mikor azokat [a főpapokat] megkérdezte. és aztán Iszkendernek egy pecsétgyűrűt adott át.

hogy alábbvaló. mulandó padisahságért és szultánságért sokat harcoltunk és küzdöttünk. isteni fényével beragyogta a világot. Mivel ezt az országot óhajtjátok." Iszkender pedig válaszolt a követnek." Szegény Dáráb sahnak ezek a hírek egészen megzavarták az elméjét. Ellenben mondjon le a legyőzhetetlenség [utáni] szerelemről. és ha a hibáját bevallja. Mihelyt reggel lett. mert aminthogy két helyen nem kel fel a nap. szépszerével nektek adom a félig elfoglalt országaimat. Dáráb sah most már tudta. hogy felesége Iszkendertől teherbe esett. ha meghódol nekem. és kérjen tőlem bűnbocsánatot. de ha [ajánlatomat] nem fogadja el. és egy fiúgyermeket hozott a világra. mint én. akkor bosszút állhatunk. és a nálatok fogságban levő lányomat is neked adom feleségül. hogy mérgezzék meg. idejére készüljön fel!"' Ezt a választ adta a követnek. és alkalmunk tesz rá. és tőlem bűnének bocsánatát kéri.nincs szükségem." Amikor a követ Iszkender válaszával visszaérkezett Dáráb sahhoz. hogy béküljünk ki. és bocsásd szabadon a foglyokat. amit Iszkender mondott neki. vagy pedig holnap készüljön fel a csatára. végső elkeseredéssel négyszázötvenezer gyalogos és százezer lovas katonát gyűjtött össze. s harckészen állottak. Azután a követ ezzel az üzenettel Dáráb sahhoz érkezett. és ezt mondta "Én Dáráb sahnak összes kívánságát teljesítem azzal a feltétellel. és elküldte. De azon a napon Iszkendert nagy gondjai miatt elnyomta az álom. Iszkender! Ezért a maholnapi életért. és ezt üzente: "Oh. De vezérei ezt a tanácsot adták neki: "Hatalmas padisah. és felkészítette katonaságát a másnapi csatára. ne tedd magad nevetségessé az ellenség előtt! Most az lesz a legjobb. én pedig az elfoglalt országokat visszaadom neki. ha követet küldesz Iszkenderhez. ismerjen cl engem az egész világ padisahjának. egész testében remegni kezdete. Hajtson fejet előttem. akinek a Herkulosz nevet adta. és Iszkender üzenetét teljességgel elmondta. és elaludt. és a nap Kaf várából felemelte a fejét. azután engedélyt adott neki [a távozásra]. Dáráb sah már bizonyosan tudta. hogy kardon kívül nincs más orvosság. A barátságról és a kegyelem reményéről lemondott. Ezt ma gondolja meg. ismerje el. egymással szemben elrendelték soraikat és csapataikat. és előadta mindazt. (49) azután [halotti] leplet borítva vállára eljön. foglyait visszaadom. hogy fogadj engem barátságodba. Eközben elérkezett Dáráb sahhoz az a hír. elismeri. Volt 34 . Követet küldött tehát Iszkenderhez. Amikor Dáráb sah ezeket a híreket hallotta. a két sereg mozgolódni kezdett. hogy a dolognak nem lesz jó vége. a világon két legyőzhetetlen [hős] és padisah sem fér el. hogy alábbvaló nálam. [sok] embert áldoztunk ! Ennek a világnak a szultánsága majdnem [csak] egy keszkenőhöz hasonlít. csupán csak azért. és ezenkívül a nálatok levő foglyaimért harmincezer kantai aranyat adok. és a bánat tengerébe merülve azt kérte. alattvalóm lesz. elismer engem az összesek legyőzhetetlenjének és padisahjának. Majd ha megjön annak az ideje.

Iszkender is felocsúdott. Adzsem és a többi napkeleti országok padisahja lett. Iszkender azonnal nagy haragra lobbant azok ellen. de álmomban láttam. A vezír azonnal a padisah sátrába ment. Azon a napon reggeltől délutánig verekedtek. noha tudták. és eljöttek. Mi ennek az oka ?" "Túlságos gondokkal [terhelve[ és fölzaklatva mentem aludni. levágják a fejét. akik egy-egy szultánság birtokosai voltak. Ez látta. hogy öljék meg őt ebben a csatában. és kardom csapásától két darabra hullott. s arcuknak "a vizét a földre szórták. végül is Dáráb serege Iszkender katonái kardjának nem tudott ellenállni. Ezenközben Iszkender színe elé hozták Dáráb sah fejét. maga elé sem engedte őket. "Mi jót tehetnek nekem. felismerték. hogy szembeszálljanak [Iszkenderrel] egy [újabb] hadsereggel. ezen csaták következtében elnyerte a legyőzhetetlenséget. [ -------------------] Minthogy Iszkender uralkodásának ötödik évében annyi hatalmas csatát vívott. 35 . Ez nagyon megörvendeztetett !" Azonnal felöltötte harci fegyverzetét. hogy elismerést nyerjenek nála.aki legyen felmagasztalva . országodat visszafoglaljuk. vereséget szenvedett és megfutamodott. hogy végül is saját maguknak sem maradt annyi erejük. hogy Iszkender kardjával össze nem mérhetik erejüket. Mivel mindegyikük félt Iszkender vitézségétől. hogy ezáltal Iszkender előtt megbecsülést szerezzenek. imát mondott az Istennek. akit [------]nak hívtak. hogy az adzsem hadsereg vereséget szenvedett. Azután pedig a Hind tartományban a napkelete területeken lévő bégek. Azután Dáráb sahot néhány menzilnyi (42) távolságra megszöktették. de a kíséretében levő több kiváló rokona azt mondta neki "Hatalmas sah. Ez oknál fogva az volt a gondolatuk. s amint belépett.azonban Iszkendernek egy nagyvezíre. Most pedig a mai csata előtt elaludt. aztán felugrott a lovára. és az Isten . megtörtént. hogy kegyelmet kérjenek és hódoljanak. hanem parancsot adott. arcát a földre hajtotta. s a harcmezőt emberi vér borította el teljesen. hogy a sahot magukkal viszik egy helyre. felbomlott. A vezír leborulva így szólt: "Padisahom. akik hozták. Aztán Iszkender [--------] várába vonult. ami történt.alkalmat nyújtott neki a győzelemre. Hatalmas öldöklés kezdődött. mindmostanáig szembeszállt az ellenséggel. hogy börtönözzék be valamennyiüket. és még egyszer sem aludt el. és az Arab. buzdította népét és csatára szólította." Aztán megszöktették őt. leplet borítottak magukra. levágták a fejét. és elhozták Iszkendernek. hogy mindkét fél katonasága harcra készen áll. még egyszer sereget gyűjtünk. Iszkender pedig a fejedelmi sátorban alszik. és elküldik Iszkendernek.(41) Dáráb sah is azt kívánta. Azután ez a két tengernyi sereg kardot rántva egymás életére tört. melyben megtalálta Dáráb sahnak kilencvenezer kantar aranyát. Dáráb sah is seregének minden részén dübörgést és lelkesedést keltett. körüllovagolta seregét.

De még mielőtt Iszkender ebbe a várba jött volna. [még] rokonai és ismerősei [is] ellenségeivé válnak. három egész napon át gyászt tartott. megkérdezte tőlük "Hát ti milyen módon menekültetek meg?" így feleltek: "Hatalmas padisah. több Firenk bég és fejedelem jött hozzánk. örömmel és vidáman ült trónjára. nagyon elszomorodott. vele testvériséget kötött. Mikor azonban a Firenk tartomány ellen vonultunk. Iszkender vezérei mindig azt tanácsolták és mondogatták neki: Hatalmas padisah. és elmondták. de nem használt semmit. és Iszkendert összes katonáival megsemmisítették.--] Azután Iszkender parancsára Dáráb sahot fejedelmi szertartás szerint [ünnepélyesen] eltemették. háromezerháromszáz kantar ezüstöt talált. Firenk tartományában egész seregével elpusztult. 36 .mondta. mindezt higgyétek el nekem. testvér lettem. Ha nem vigyázol. elmondta ezt [az alábbi] verset. anyjának testvérét. akit szintén Iszkendernek hívtak. Abban a várban is negyvenezer kantar aranyat és ezüstöt. hogy induljon el azok ellen a padisahok ellen.vagy [akárki] másnak az ilyen személyek. [mert] tudta.] ellen. ami mind Adzsem padisahjának a kincse volt. s alkalmat találva teljes seregével megsemmisítjük. Iszkendert negyvenezer katonájával a napnyugaton levő szultánsággal rendelkező bégek legyőzésére küldte. mert én őt tőrbe csalom. Azután Iszkender seregével elindult Adzsem tartomány fővárosa [-------. [------------] [-----. hogy mihelyt az Idő [sors] elfordítja arcát az embertől. amikor Ön parancsot küldött Iszkendernek. [Ekkor eszébe jutott. hogy] amikor ő először sebesítette meg Dáráb sahot és a Kürd és Gürdzsi tartományok ellen vonult. és nagy barátságot mutatott. hogy Iszkender anyjának a testvére. és sokat sírt. Mikor Iszkender ezt a hírt meghallotta. Iszkendernek meghódolt. Onnan tovább haladva Polját hódítottuk meg. Iszkender pedig az Ön [ uralkodásának] boldog napjaiban felkerekedett seregével. [------] az ellenség cselvetésétől ne érezd magad biztonságban. és azt harccal elfoglalta. Ő maga [Iszkender] nagy pompával Bagdadba ment. melyet most Firendzsi tartománynak hívnak. Mikor Iszkender a menekült panaszkodóktól ezt a hírt hallotta. De annak a Firenk tartománynak a királya. és meghódoltak. Cseh és Alaman [tartományokat] foglalta el. hogy rokonai a testet összevissza metélték. Közben váratlanul napnyugati irányból egy csomó menekült jött. útközben egy tóban megtalálta Dáráb sah holttestét. Leh. Ebben a várban nyolcszáz derék Rúm foglyot is talált. De titokban azután szövetkezett Firenk és Nimcse bégjeivel." Erre a szövetségre [támaszkodva] egy nap alkalmat talált." Sokszor így szóltak hozzá. akikhez embert küldött [ezzel az üzenettel]: Én Iszkenderrel egy lettem. Iszkender pedig elmélkedett a világ mulandósága felett. és legyetek készen. váratlanul meglep. akik saját jótevőjükkel ilyen gyalázatosan bántak?" . Látta. először a Tatár.

most már távolítsd el elmédből a gondot és szívedből a kétséget. Cseh. majd köszönetet mondtak.mondván. Azután Iszkendernek a szíve a dolgok ilyen állapota következtében vidám és örvendező lett. [onnan] az összes tartományok leigázásara kinyújthatjátok kezeteket. és egy embert küldött Firenk tartományába Iszkender testéért. Bal és jobb oldalán arany és ezüst karosszékeken ültek a vezírek és az ilyen megtiszteltetésre méltó királyfiak. s végezetül befestette a vére a földet. " azt székesfővárosunkká tennénk. azután a hét világsáv is a te parancsodnak lesz alárendelve" . mivel hogy az összes katonaság ebből készítette el fegyverzetét.fejezte be elbeszélését Kattar kán. és teljesen belefáradt a hosszú gondolkozásba. a jobb és bal oldalán levő vezíreire tekintett. és a teljes padisahi szertartás szerint trónját feldíszítette. úgyhogy a legalacsonyabb [rangú] szpáhi is szemkápráztatóan ragyogott az aranytól és ezüsttől. és így szólt: "Ha volna egy székhelynek megfelelő városunk. minden gond eltávozott szíve talajából. hogy Panonija országának van egy fővárosa.mindaddig míg ez [a cselvetés] el nem érte. és. és szerette volna megkérdezni ettől a hírt és kinyilatkoztatást hozott személytől a világi dolgok néhány rejtett titkot és több más állapotát. és senki sem adott feleletet. Ezenközben Iszkender egy nap magas divánt tartott. azután rátennénk a kezünket a körülötte levő országokra. Azután Iszkender megesküdött. a csodálkozás tengerébe merültek. fejére tette az uralkodói koronát. Ennél jobb hely és székhely nincs. Iszkender színe elé jött. Azonnal parancsot adott. Ekkor látták. Lovaikat és magukat [valósággal] aranyba fullasztották. trónjára ült. Azután Iszkenderre nagyon ránehezedtek a gondok. De az a személy azonnal eltűnt . és Tireben eltemettett." [---------] Amikor Iszkender ezeket a híreket meghallotta. számotokra nagyon alkalmas és megfelelő. s hogy Iszkendert megbosszuljuk. uralkodó. Oh. Firenk bégjei pedig Iszkendertől való félelmükben [a holttestet] kiadták. (43) Azután Iszkender felállt. Azután a katonák levetették a rúmi ruházatot. az ország összes fő emírjei lehajtották fejüket. Ha szükségetek lesz rá. És ezzel a buzgó [elhatározással] az Adzsem padisahjától elvett kincseket katonanépének küldötte [ajándékul]. hogy Iszkender vérét nem bocsátja meg Firenk bégjeinek. úgyhogy oldalpáncéljaik és vértjeik csupa aranyból és ezüstből voltak. és részesültek a sah kegyeiben. szolgáljon tudomásul. és Adzsem öltözetet vettek fel. Lakmároztak. hogy váratlanul és észrevétlenül meg jelent egy személy. nagyon elszomorodott. " Nemcse és a Firenk tartományokat?" Mikor ezt kérdezte. 37 . Azután Iszkender a holttestet fejedelmi módon megmosatta. és így szólt "Oh. [mi a véleményetek]: könnyű lenne-e [onnan] leigázni a Leh. ezt a hírt közölte. mert azt az országot [a sors] neked rendelte. hogy az összes katonanép a szükséges módon készüljön fel a napnyugati tartományok elleni hadjáratra. uralkodó.

Kattar. 38 . madarai kellemes dalolással énekelnek. A kanyargó patakok egyik kerten át a másikba folydogálnak az élet örömére teremtett virágok rózsáskertben (felütött) fejedelmi sátorokhoz (hasonlítanak). abba [a Pannonija felé vezető] irányba. Azután annak a várnak egy padisahja volt. ami latin nyelven "kenyeret" jelent. és megparancsolta. mert annak hegynek Szikara volt a neve. mely Szikara néven volt ismeretes. Ekkor Hunor népe és katonái megértették. mivel Firanko azt a várost a Szikara hegy tetején építette fel. Minden tája különféle gyümölcsökkel tele. Firanko egy csomó katonájával elindult Panonijja tartományába. ittak. így szólt: A régi időkben a tenger partján egy Trója nevű híres és hatalmas vár volt. melyet a mai hadjáratok alkalmával is hordoznak. Közben Szikamberijja székhely helyzetéről kezdtek el beszélgetni. Ezt a tartományt kellemesnek találták. Amikor atyja. sétálva tették meg az utat. Azután. Mikor erre a pompás helyre néztek. Azután Kattar kán Hunor bégjeinek nagyjaival összeült egy nap. vajon Szikamberija székhelyet eredetileg melyik nemzet és melyik fejedelem építtette. Jó ideig dolgoztak. hogy Szikamberiját története elején milyen nemzetségből származó és miféle egyén építtette. ettek. hogy olyan nagy székhelynek mondják?" Amikor ezt kérdezték. és lakomáztak. akit Paradisznak hívtak. akinek Firanko volt a neve. levegője kellemes.Mikor Hunor népe Kattar kántól megtudta Iszkender dicső történetét és Iszkender legyőzhetetlenségét és hősiességét. úgyhogy minden tekintetben bővelkedő tartomány. Azután egy Elejna nevű asszony miatt egy hatalmas ellenség támadta meg. áldása [terményei] és kenyere bőséges. Paradisz elfoglalta a trónt. azt találta megfelelőnek. minden oldalon színes gyümölcsökben bővelkedik. Egy nap a Duna folyó partján egy hegy tetejére értek. hogy Üngürüsz tartományánál jobb tartomány nincs. és felkészülődött a hadjáratra. Némelyik bég felkelvén ezt mondta "Ej. s a várat rontás döntötte és elpusztította. Azután egy szerencsés órában felhúzták a várfalakat és tornyokat. füves. hogy szerfölött kellemes. ez oknál fogva nevezték el Pannonijának. végül is [a vár] készen lett. Az egész nép örvendezett. látták. Ennek a Paradisznak volt egy fia. Ezt a paradicsomi vidéket ő azonnal megkedvelte. madárdalos. hogy a városnak Szikamberijja nevet adja. Mivel szerfölött gazdag és terményekben bővelkedő tartomány volt. Ezen háború folyamán keletkezett a Tug. Széltében-hosszában bejárták azt a vidéket. mindnyájan tetszésüket nyilvánították. Kattar fővezér végignézett bégjein. úgyhogy mindenfelé virággal van díszítve és körös-körül virágdísszel ékeskedik. és belekezdett annak a történetnek az elbeszélésébe. hogy a Szikan hegy tetejére egy hatalmas várat építsenek. minden tája jól bejárható.

azonnal kémeket küldött arra a vidékre. "vajon eljön-e mihozzánk is?" kérdezgették. nem mérheti össze az erejét. ennek a névnek a tiszteletére. Várta a szerencsés pillanatot és a boldog órát. Ha magához hasonló ellenfél lenne. hogy olyan világ [hódító] hőssel. azon oknál fogva. ahogy Dáráb sah tette. Mivel apjának Paradisz volt a neve. hogy fürkésszék ki [az igazságot]. Adzsem és a legyőzött [országok] népéből [szervezett] megszámlálhatatlan és mérhetetlen seregével ellened jön. szolgáljon tudomásul. és elfoglalja. Azok a kémek pedig odalopakodva Iszkender seregéhez csatlakoztak. Leírták neki Iszkender roppant rettenthetetlenségét és hatalmasságát. és ott uralkodott. Azonnal visszatértek. Attól a kortól a mostani időkig Pariz városa Firandzsijja 39 . Nagnyugat irányában egy másik országba ment. elmondani való hírem van!" Mikor ezt mondta. Egy szívet örvendeztető jó levegőjű helyen [a várost] életre keltve befejezték.Amikor Szikamberijja városa régi alakjában teljesen felépült. megrajzolta szívében. városnak a Pariz nevet adta. Firanko színe elé vezették. Firanko a trónra lépett. Szikamberija székhely és Panonijja tartománya iránti szerelmét kidobta elméjéből. S mivel meghallotta. és hogy a világon a hírét-nevét megemlegessék. (akkor) merne ellenállni. hogy napkelet irányában Iszkender legyőzte Adzsem padisahját. hogy a katonaság gyűljön össze. hogy anyjának testvére. [hol talál] egy másik árnyékot [=védelmet] nyújtó tartományt. De ott. és az a személy így szólt: "Hatalmas király. a hírhozók szavának nem adott hitelt. amikor napkelet felél egy személy érkezett. Iszkender. Firanko nagy rémületbe esett. összehordatta minden kincsét. hogy [Szikamberijja ] ellen megy. hogy egy alkalmasnak való és kellemes helyen egy nagy várost építsenek. és megtudták annak az utazását és történetét. Firenk tartományában megöletett. Arab. a tartomány népe is meghódolt neki. Azután egy nap Iszkender kiadta a parancsot. Egy idő múlva Iszkender is. Rövid időn belül megszámlálhatatlan katonaság gyűlt össze. mint Iszkender. Azonnal parancsot adott. és azon gondolkozott. és Firanko színe elé járultak. Firankónak inába szállt a bátorsága. Vándorolva-megpihenve egy nap Firancsijja tartományába érkezett. Azonnal előkészítette fegyvereit. a felépített 88. és az abban az irányban fekvő összes országokat elfoglalta és a maga hatalma alá hajtorta. Ne légy figyelmetlen !" Mikor ezt a hírt elmondta. Amikor ilyen hírek érkeztek a királyhoz. mert abban az időben. amikor Iszkender a napkeleti tartományokat elfoglalta a Rúm határon [túli] szomszédok is állandóan figyelemmel kísérték. Találtak is a városnak egy alkalmas helyet. és egy áldott pillanatban elindultak Pannonija tartománya elleni hadjáratra. Szikamberijja székhelyen még Firanko ült. éppen lakmározásban lévén. Ezt a tartományt lakatlanul találta és elfoglalta. s elhagyta székhelyét. mert tudta. "Gyorsan vezessetek a padisah elé. Iszkender elpusztult. hogy anyjának testvére.

és mivel a saját neve Firanko volt. onnan aztán mi is sok ország után kinyújthatjuk kezünket. [először] Szikambrija székhelyet foglalta el. és Tatárország teljesen fel van forgatva. hogy gyerünk. [ahol] nagy vidámság és öröm közepette (Iszkender] a trónra ült. és látta. mint amilyen Iszkender [volt]. Innen vándorolva-megpihenve. A Tatár tartomány népe a [sok] szenvedés miatt a kánhoz fordult segítségért. megpihentek. Kattar tervét és szép bölcsességét roppantul megcsodálták. A hírmondók a következőképpen mondják el: Egy nap Iszkender azzal a céllal. azzal a hatalmas seregével menetelve Panonijja tartományának a határára érkezett. s fulladásig (öltöztek] aranyba és ezüstbe. [és csak azután] folytatta tovább útját. Pannonija tartománya!" kiáltással kibontották zászlaikat. egy szerencsés és boldog órában kibontotta zászlait. és a napnyugati tartományokat magának szerezze meg. És sok kárt és rosszat tettek benne. hogy annak a tartománynak az elfoglalására azonnal elindulnak. [mint] abban a boldog időben. Mikor azt elfoglalta. Azon a télen Iszkender ott mulatozott. Mivel közben megérkezett a tavaszi időszak. Egy nap azonban parancsot adott. és megéljenezték őt. A kán azonnal összegyűjtötte a tatár sereget. mindnyájan eljöttek. és ellenük ment (a 40 . összes fegyverzetüket előkészítették. Itten a mi történetünk Iszkenderhez érkezett. ettek. akkor mihozzánk is az az illő és méltó. A krónikás szerint ekkor Kattar fővezér a következőket mondta bégjeinek "Ha a hét világöv padisahja.tartományának székesfővárosa. evésselivással. a világot sokszínű díszbe öltöztette. És [először] hódítsuk meg ezt az országot. "Hol vagy. annak az országnak a Firandzsijja nevet adta. ismét túláradó lelkesedéssel. Cseh és Alaman gyengék voltak. és egy nap a Tatár tartomány határára érkeztek. És abban a pillanatban megesküdtek. Parancsa szerint az összes katonai alakzatok felkészültek. [mivel] az összes Leh. Meneteltek. megszámlálhatatlan és töméntelen vassal felövezett katonájával Pícs irányába indulva elmenetelt. és Iszkender előtt leborultak. hadd menjen a Firenk tartományok ellen. Iszkender azonnal. és igazságtételt kért. ittak. A körülöttük levő szomszédos bégek féltvén fejüket. egyik pihenőtől a másikig menetelve betették lábukat Szikamberijjába. és Iszá próféta (Jézus Krisztus]. A tatár kán pedig felfigyelt arra a vidékre. hogy teljesen fel van dúlva. hogy a hadjáratra fegyvereiket készítsék elő. aki legyen megdicsőítve és felmagasztalva. háromszáz hetvenharmadik évében csapataik egymás után elindultak. hogy anyja test véréért bosszút álljon. Innen most visszaérkeztünk Kattar kán történetéhez. és elfoglalhatjuk azokat!" Amikor Kattar fővezérnek ezeket a szavait a bégek hallották. megszólaltatták a kis és nagy dobokat. amikor Szikambrijja székhely felé elindult. vértjeiket és a sodronyingeket. [engedték]. Ezt a tartományt megtámadták.

minden oldalról folyóvizek csobogva folydogálnak. A Nemese tartomány fővárosának. amelyik Adzsem padisahjával erre a tájra költözött és itt telepedett le. Ilyen módon sokszor átkelvén [a Tiszán] Pannonijja tartományát megtámadták. Ezek a királyok barátságban és jó viszonyban éltek. 41 . és annak az országnak sok kárt és veszteséget okoztak. hogy] ha ma nekem. Mivel Hunor népe Erdelből gyakran betört Panonijjába. a neve Metrinusz volt. kirabolták és kizsákmányolták. és néhányszor az én országomba is küldtek katonákat. A végén az a gondolat telepedett meg az elméjében. hogy minden zuga a paradicsomkerteknek és az édenkert rózsásberkeinek egy-egy mutatványpéldánya. Mikor [ezt az] említett tartományt széltében hosszában bejárták. holnap neked! Mivel ez így van. és a síkság tele gyümölccsel. rettentő félelem szállta meg -. és kiváló embereivel elküldte neki. hogy a Dzsidijja országbeli Hunor népe. az megtekintette. Most szolgáljon tudomásodra [az a mondás. egy napon Hunor népe hirtelen lóra termett. és mi lesz ennek a vége?" Súlyos gondok tengerébe merült. barátságra vidéken megszakítás nélkül háromhónapnyi ideig pihentek. mit tartalmaz. Metrinusz király szíve megtelt nyugtalansággal és panasszal. s azt is elfoglalták. károkat okozott és zsákmányolt. Azután elözönlötték Erdeit. Amikor a levél Tetrikosz királyhoz érkezett.támadóknak]. és ott megpihentek. körös-körül tele virágokkal. elhagyták országukat. úgyhogy a minden oldalról árnyékot vető fák a kaméleon színeiben mutatkoztak. melyeken átvonultak. A kán maradék seregével megfutamodott és elmenekült. Tartományomban töméntelen kárt okoztak. és legyőzte a tatár kán seregét. Azon a napon hajnaltól estig bőszült csatát vívtak.mondván. "Legyen tudomásul . és elfoglalták Kara Bugdan és Iflah tartományokat. minden táján magas ciprusok tűnnek elő. De azután onnan is felkerekedtek. egy ideig nyugodtan maradtak. Végül Kattar fővezér népe felülkerekedett. Végül is a Tiszán átkelő Hunor népe egyesült Hunornak azzal a népével. karjuk erejével Erdelt is bevették és elfoglalták. Miután a tatár kánt legyőzték. akit Tetrikosznak hívtak. Pídzs királyának egy levelet fogalmazott. láttán. engem pedig rendkívül megsértettek. A két fél felsorakoztatta katonaságát egymással szemben. Pecsnek is volt egy királya. "Végül is ellenem jönnek . Mikor letelt a három hónap. Ennek a katonanépe különféle nemzetek keverékéből állt. s mint egy tengeráramlat rázúdult Erdel tartományára. De ebben az időben Pannonijának volt egy királya. aztán Erdel tartományához érkeztek. A jelen pillanatban a fegyverük ellenem van irányítva. akik szintén tatárok.így szólt a [levél] -. és felkészültek a harcra. A tatár sereg sok katonája kardélre hányva elesett. A tartományokat. Erdel népének lehetőséget sem adtak [a védekezésre]. hogy levelet küld Pedzs királyának segítségért. Ezt a gondolatot szükségesnek és fontosnak találta.

Vers: Kezükbe vették a [levél]írók a tollat. Egy nap Kattar fővezér [hadi]tanácsot tartott. hogy Pannonijja tartományába menjen. Hunor népe a Tisza neve híres folyóvíz partján azonnal hazát alapított. kérését elfogadta. és kincsek gyűjtésével foglalkozott. és azonnal parancsot adott. Nemcse és Firancsija népből rövid időn belül megszámlálhatatlan katonaságot toborzott össze. teljes fegyverzetüket és felszerelésüket előkészítette. betört [Pannonijjába]. de a Tisza partján telepedett le és uralkodott. A rózsáskertnek bódító esküvőjét tartja. hogy Kattar fővezér Dzsidijja tartományából azzal a szándékkal indult el. Szikamberija?" 42 .Vers: Lengeti ágait a ciprus és puszpáng. Mikor Tetrikosz ezt a hírt tudomásul vette. Itt most a mi történetünk Kattar kánnak a királlyal való csatájáról szól. De a krónikások úgy adják elő. s melynek leírására a nyelv nem képes. amennyi a többi tartományokban összesen sincs. [S] a bégeknek sok levelet írtak. és parancsot adott a Szikamberija székhely elleni támadásra.mondván. sehol sem lehet annyit látni és annyiról hallani. vagy pedig küldj katonaságot" .és ezüstbányák révén [itt] kincseket lehet szerezni. A Tisza folyót azonban állandóan átlépték. és "Hol vagy. és annak minden állapotáról tudomást szerezzen. mely paradicsomkerthez hasonló. akkor Erdelben telepedett le. A színes nárcisznak fekete szeme. Azon a vidéken annyi arany. sürgősen gyere segítségemre. [a levél] szavait befejezte. Légy szíves. Amikor elindult. ahol mindenféle kárt és veszteséget okoz és jó viszonyra most van szükségünk.és ezüstbánya van. Egy síkság ez. hogy az arany. Önkéntelenül megkedvelték Erdelt. A gerlice és fülemüle keserves dalt búgnak. tartományban. sok kárt és rosszat tett. és támadásokat intéztek Panonijja tartományába. mivelhogy Hunor népe az erdeli. Sokszor átkelt a Tisza folyón. vagy saját magad. (hogy) parancsukat és kormányzásukat rá kiterjesszék. hogy onnan Pannonijja tartományát alaposan kikémleltesse. de azt is meggondolták. Roppant katonaságot gyűjtött össze. Azután a környékbeli [jelentős] embereknek leveleket küldött szét.

ott letáboroznak. s miután az ellenség minden tervéről értesültek. és Szikamberijja alatt letáboroztak. A király szolgálatába siettek. s ott legyen a csatatér. hogy (az ellenfél] a bővelkedő Tolnában gondtalanul időzik. Gondtalanul és az ellenségtől való félelem nélkül időztek ott. és merre szándékozik menni. melyet csatatérnek alkalmasnak találtak. Közben Kattar fővezér is nap mint nap előrenyomult. hanem Hunor népének bégjeit színe elé hívatta. az ellenség 43 . Hunor népe egyszeriben lóra termett. és előkelő bégjeivel eléjük ment fogadásukra. és a hitetlenek seregével szemben a Tuna innenső oldalán tábort ütött.kiáltással útnak indult. hogy [a helyzetet] kémleljék ki azonnal. és tanácsot tartottak. és tábort vertek. Egy nap a Tisza vidékéről elérkezett a Tuna folyó mellé arra a helyre. mikor fogja Kattar a Tuna folyót átlépni. De Kattar kán is kémeket küldött a hitetlenek seregéhez. De ezenközben Kattar fővezér Hunor népével behatolt Panonijjába. mi a helyzet Kattar fővezérrel. és a Tuna partján egy kellemes füves-mezőn síkság megtetszett nekik. hogy a Tuna [túlsó] partján fekvő Tolna néven ismert városnál az említett folyón átkel. hogy] Tolna közelében fog átvonulni [átkelni]. Ezenközben megérkeztek Kattar kémjei is. A király pedig gyorsan kémeket küldött Hunor népéhez. Metrinusz király pedig három nap. és a [sötétség] elfedte őket a többi [földi] teremtmények elől. rátört néhány helyre. Ezzel a tervvel indult el Tolna felé. De a királyok is azzal a hatalmas nagy hitvány sereggel (44) megérkeztek a[ bővelkedő] Tolnába. s arról (is. és kifosztotta. Közben azonban beesteledett. és parancsot adott nekik. de az ellenség nem vette őket észre. [Ekkor] mind a két tengernyi seregben kihirdették a készültséget. azonnal visszafordultak. Az Üngürüsz nép panasztevői [menekültjei] pedig a királyhoz mentek. s úgy döntöttek. és Metrinusz király ezt hírül vitte. ott szállnak majd szembe Hunor népével. Azután összejöttek. A kémek elmentek. hogy Tolna elé vonulnak. s evés-ivással foglalkoztak. és Pedzsből elindult. A tengernyi tatár átkelt a Tuna folyón. de mozdulataikat nem vette észre a [többi] világ. de Kattar fővezér nem pihent le. az egész helyzetről beszámoltak (a királynak]. mivelhogy nem tudták. és mihelyt megtudták. és a helyzet miatt panaszkodtak. Ő is összegyűjtötte Panonijja tartományának hatalmas seregét. nagyon megörült. Onnan felkerekedtek. három éjjel tartó hatalmas lakomát rendezett. A terve az volt. Ezenközben Pedzs királya is [Szikamberija királyának] megsegítésére számtalan katonaságot gyűjtött össze. és hírül adták. Amikor menetelve megpihenve Szikamberijjához közeli helyre értek. hogy nyergeljenek fel. [Kattar] seregét két részre osztotta. Azok pedig tanácsot tartottak.

s mivel az ellenséget [a sötétségben] nem tudták megkülönböztetni. és hősies támadásba lendült. A királyok pedig haragra gyúltak: "[Ezeket] ne hagyjátok! (46) . a két király serege egymásnak rohant. s vajon mitevők legyenek. azonnal jelt adott.: [úgyhogy] nem lehetett őket egymástól megkülönböztetni. hogy Kattar fővezér szép rendben felsorakoztatta csapatait. mint a tigris. és elgyengültek. és kiválasztott egy alakulatot. Kattar serege kissé hátrálva hatalmasan küzdött. Egymásra annyira megharagudtak. erejük a harcban fogyni [kezdett]. E miatt az öldöklés miatt a két király nagyon megrémült. úgyhogy helyzetük nagyon súlyosra fordult. és olyan hatalmas csata kezdődött. Ilyen állapotban egészen reggelig tartott a harc. mivelhogy [közben] az átkozott sereg (47) támadást intézett. alkalmat sem nyújtva [nekik a védekezésre]. Miután reggel lett. Amikor Kattar ezt az állapotot látta. Igyekeztek harci rendbe sorakoztatni csapataikat. hogy azt leírni nem lehet. és azon a helyen sok kiváló emberük esett el vagy sebesült meg. Az a nyomorult katonaság az éjjeli rohamtól megrémült. nézték és látták. s megparancsolta nekik. mert a nap felsiklott az ég boltozatára. s nekilendülve a két fél egymásnak rontott. látták. hogy éjjeli rajtaütéssel rohanják meg annak a [két] királynak a seregét. Amikor reggel lett. rátámadtak arra a katonaságra. még jobban elszomorodtak és elkeseredtek. hogy az ellenséges sereg éjjeli támadása következtében sok katonájuk lett a földdel egyenlővé. 44 .ellen felsorakoztatta. és sokukat kardélre hányták. még jobban elkeseredtek és elszomorodtak. de a hitetlenek serege kerekedett felül. talpra ugráltak. és látta. A két tengernyi sereg összekeveredett. [Ezek azonnal] minden oldalról rátámadtak a [két] király seregére. Kattar seregét visszaszorította. hogy azt elszámlálni és elbeszélni nem lehet. Mikor a királyok ezt a váratlan szerencsétlenséget látták. egymást meg tudták különböztetni. Vers A két sereg összekeveredve csatázott. s Kattar seregéből Hunor népe is hatalmasan felvonult.és a rajtaütő seregre mutattak. és most ez a nyomorult sereg egymást felismerte. hogy ott nincs ellenség. csapatait [csata]sorba állította. Amint azonban körülnéztek. s ellenség az ellenséget megkülönböztethette. és a szem láthatta a szemet. estétől egészen reggelig szörnyű kaszabolást műveltek [egymás soraiban]. rájuk zúdult. A kiváló hősök ordítottak. s mivel nem is értették egymás [nyelvét]. amelyik az Éjjeli rajtaütést végezte. aggodalommal a tépelődés tengerébe merültek. És Hunor népe estétől nyeregben lévén. Azután megindult a harc.

mihelyt a világot beragyogó nap fényével bevilágította és fényessé tette az egész természetet. és csatateret harcra feldíszítették. Amikor ezt a királyok látták. Alkalmat találván. Az öldöklés egészen addig tartott. A két sereg összekavarodott. fejvesztetten elmenekült. alkalmat adott [Hunor népének]. Pícs királya. Azon a helyen hatalmas harcot és jajgatást okoztak. Kattar népéből pedig százhuszonötezer személy hányatott kardélre. az elesetteket sirassák meg. 45 . amíg a nap nyugovóra le nem hanyatlott Minthogy ily módon folyt a harc. a két sereg kis és nagy dobjainak hangja az Égbolt csúcspontjáig felhangzott. Metrinuszt keresték. és elindult. Mind a két sereg nagyon elfáradt és kimerült. és egymással szemben fel állították csapataikat és elrendezték soraikat. hogy azt elmondani nem lehet. mindkét félen megperdítették a pihenés nagydobját. hogy a sebesülteket kötözzék be. és az egész térséget vörösre festették. Amikor ezt a hitetlenek serege látta. melyben a hitetlenek seregének túlnyomó részét lekaszabolták. Azon az éjjelen mindkét sereg parancsot kapott. Miután beesteledett. Ilyen képét alakították ki a csatának: A vértől tulipánszínűre vált a hegy és síkság. Mindkét fél megszámlálta és össze írta az elesetteket. és csodálatosan csatáztak. Vers Megnyargalt Tetrikusz egy kiváló paripát menekült és nem nézett sem előre sem hátra az ellenség kezétől megmentette életét átnyargalva hegyen-völgyön s pusztaságon. két oldalról egyszerre támadásba kezdtek. egymástól [a felek] elváltak és letelepedtek. hogy egymástól nem lehetett őket megkülönböztetni. Tetrikusz az alkalmat megragadva egy csomó emberével az Éj sötétjében megfutamodván elmenekült. Próza: Azon a napon így folyt a harc estig. Végezetül az Igazság aki legyen felmagasztalva. késedelem nélkül megölték. Amikor a csatatéren minden elrendeződött. Az éj is leszállt. A panonijjai és a Nemcse seregből kétszáztízezer személy. megindultak a csapatok egymás után. hogy elérjék a királyok seregének középpontját. Közben leszállt az éj is. Azon az éjjelen mindkét fél nyugalomban volt Reggel azonban. Azon a helyen olyan hatalmas csata kezdődött. A két sereg lóhátra ugrott. Kattar fővezér jelt adott azonnal. zászlaikat és lobogóikat elragadták s ebben a harcban Szikambrijja királyát. de Hunor népe még akkor is oly hevesen rontott az ellenségre és csatázott.A lovak lába alól az égig verődött fel a por.

Ezek után Szikambrija trónja megürült. éles eszű és okos ember volt. akit a világi szerencse nem tesz dölyfössé S nem örvendezik [csupán] e múlandó Rózsáskertben való mulatozásnak.mondván. a trónra ültetnénk. tanácskoztak. és így jó nevet hagyott hátra. feketébe öltöztek. bátor. Erről a helyről azonnal Szikarnbrija ellen indult. és tudta. döntő pillanathoz érkeztünk. és meghalt. és látta. Azután még néhány nap betegeskedett. míg Allah kegyéből alkalmat találtunk [elfoglalására]. a másikat Budának hívták. Vers: Ha ad is boldogságot néhány napra valakinek ez az alsó [földi] sors A végén eltaszítja őt a Végzet poharától. Az az (igazi] férfi. . ATILUSZ KIRÁLY PADISAHSÁGÁRÓL SZÓLÓ ELBESZÉLÉS A hírmondók így beszélik: Hunor nemzetségéből két testvér volt közöttük az egyiket Atilusznak. Ebben a pillanatban tehát nekünk az volna a jó. alattvalói és bégjei mindnyájan meggyászolták. hogy Hunor népéből negyvenhétezren estek el. Kattar bégjei és előkelő emberei összegyűltek. s nem kellene félnünk. hogy az országot elveszítjük . ha egy előkelő neves egyént szívvel-lélekkel megválasztanánk. s ez megörvendeztette. s szerfölött alkalmasnak látták őt a királyságra. Szikambrija trónjára ült.Próza: Ezek után Kattar kán pedig köszönetet mondott ax Istennek.mondván. Atilusz jó természetű. az elesetteket megszámláltatta. parancsot adott. Az ellenség bosszúságára evésselivással kellemesen töltötte idejét.És hogy miféle egyént válasszunk" . és letették a föld mélyébe. végül is lehunyta a világ elől szemét. 46 . hogy meg fog halni. s nagy öröm és vidámsággal lakomázott. Összes kincsét szétosztotta népének. (Kattar) a sebesülteket kezelésben részesítette. hogy nyissák ki a kincstárát. Mikor rosszra fordult az állapota. és egy nap megérkezett. A hadizsákmány és a királyi sátor is a kezére került. a gondok tengerébe merültek és elmélkedtek. drága testét rózsavízben megmosták. és így szóltak: "Ennek a tartománynak a megszerzéséért annyi időn keresztül olyan sok fáradságot és nehézséget viseltünk el. Végül is az összes bégek és a többi előkelőségek összejöttek és tanácsot tartottak. Jó idő múltán a kor [szellem] elfordította arcát Kattartól. és most. amikor elfoglaltuk. és egy nap lehajtotta fejét a végzet párnájára. és igyekezettel arra törekedtek. Próza: Mikor Kattar fővezér meghalt. hogy Atiluszt a trónra juttassák.

" Ezt a tanácsot adta. hogy megsértették. és ez a mostani Budin [nevű] székváros. üdítő és gyönyörű részei vannak. és királlyá választották. és Nazret-i Iszá (48) időszámítása szerint a háromszáznyolcvanhetedik évben Atiluszt megkoronázták. Egy nap lóra ült. és körös-körül kellemes. Mivel Atilusz király ennyi dicsőséget és nagyságot szerzett. Nazret-i Iszá születése után a háromszázkilencvenkilencedik évben egy szerencsés óra tiszteletére azt a helyet felépítették. Ezért amikor Pedzs királya [Atilusszal] tanácskozott. az volt a kívánsága. [s elhatározta]. ha először Szolvin ellen indulsz. és a hadjáratot elhatározta. és a régi székhelyet átköltöztették erre a helyre. hogy bosszút áll a lázadó bégjein. és az építéshez szükséges dolgokat készítsék elő. Pidzs királya azonban egy csapat emberével elmenekült. hogy elterjedjen ennek a híre. Egy bizonyos idő múlva meg nem értés keletkezett közte és bégjei között. hogy Panonijja és Pécs országainak királyai Kattar fővezérrel csatát vívtak Tolna városában. A trónra és a koronára érdemesnek találták. Hosszú ideig fáradoztak. de nem akarta. A Tuna mellett felüdülve.Atiluszt méltónak látták a királyságra. hogy körülnézzen [a környéken]. mivelhogy Atilusz már felkészült a hadjáratra. az említett folyó partján egy magas helyre ért. Így tehát Atilusz lett a király. mindnyájan meghódoltak. testvérét. [Onnan] könnyű lesz megtámadni némely Nimcse országbeli barátomat. és a 'Tiszát jelölte ki [a bánság] határául. a szultáni trónra ültették. De egyúttal azt is meghallotta. Ezt a helyet nagyon kellemesnek találta és megszerette. barátságot kötöttek. Arra a helyre [vonatkozólag pedig]. Egy nap. 47 . Fentebb említettük. hogy onnan nagyon szép kilátás nyílik [a vidékre]. mely megragadta a szívét. hanem elfogadta. amíg befejezték. Budát erdeli bánná nevezte ki. okosan és igazságosan kezdett uralkodni. Látta. és elfoglalod azt a vidéket. Ez volt a [titkos] gondolata. az lesz a szükséges. Állandóan ezzel a gondolattal foglalkozott. és elindult. és az volt a szándéka. és engedelmességet fogadtak [neki]. és abban a harcban Panonijja királya elesett. hogy Atilusz már elhatározta a hadjáratot. Atilusz király a tanácsot nem utasította vissza. és ezt a helyet jelölték ki székvárosnak. ahonnan az egész környéket megszemlélhette. és visszatért székhelyére. Mikor azonban király lett. és várják meg a szerencsés órát [az építés megkezdésére]. 'Mivel az ő neve Atilusz volt. hogy az összes építészek legyenek készültségben. Panaszkodott rájuk. hogy ezt ő maga tervezte el. hogy hadjáratot indítson a nimcse és a firancsija országok ellen. hogy azon a helyen székhelynek alkalmas hatalmas palotát épít. parancsot adott. így szólt hozzá: "Felséges király. a felépített [szék]helynek Atil nevet adta. Azonnal megragadta szívét. Ezért Pecs királya most Atiluszhoz jött.

és helyet foglalt. A környékbeli alattvaló bégekhez is embert küldött. Atilusz király megkérdezte Tetrikusz királytól: "íme. és foglald el. minél gyorsabban gyere ide!" S egy előkelő emberével elküldte. amikor Iszkender padisah Szikamberija fővárosából elindult. amíg a hadjáratról vissza nem tér. hogy nevünk és hírnevünk azokban a tartományokban elterjedjen. mivelhogy velük ellenségek lettünk és országuk ellen támadtunk. és Hazret-i Iszának négyszázkettedik évében Szolvin vidéke ellen indult. s némelyikük karba tett kézzel szolgálatára készen állt. Volt egy vezíre. előkészítette fegyverzetét. hogy háromszáztizenegyezer a vértezett lovas és száztízezer gyalogos. Akkor aztán megkezdték a tanácskozást. félelmetességed és rettenthetetlenséged betöltse az összes tartományokat. aki később Szakíz szigetét tette virágzóvá és ott egy várat építtetett. hogy testvérét. hogy seregével elfoglalja az egész világot. Ha ezt beveszed és elfoglalod. Vedd ostrom alá. és megadják magukat. a többi tartomány feltétlenül kezedre kerül. Amikor a levél (Budához) érkezett. és ezért Pidzs 48 . és ezenkívül az az előny is származzék ebből. hogy először Pídzs vára ellen indulj. hogy az nekünk hasznos legyen. akit Perszevüznek hívtak. Azután Atilusz király azon a helyen Budát a helyére helytartónak nevezte ki. a régi nimcse király Atilusz jobb oldalára ment. De nekünk most azt kellene [tudnunk]. és útra kelt. Ebből a célból dicsőségesen először Budin székvárosából indult el Pídzs ellen. s rettegjenek az összes bégek. melyet elfoglalt és hatalma alá hajtott. hogy fontos hadjárata van. ha azt akarod. Jobb és bal oldalán arany. Tetrikusz király így válaszolt: "Hatalmas király. hogy a többi országok elfoglalása és legyőzése ez oknál fogva könnyű legyen. mivel ez az összes tartományok népeinek a székesfővárosa és egyúttal a kulcsa is. tudomásul vette a helyzetet." Amikor ezt mondta. Ez tapasztalt és okos ember volt. és azt foglalta el. és fejedelmi sátrában díszes trónusát felékesítette. a saját helyére helytartónak kinevezi. A hírmondók és a történetek elbeszélői úgy adják elő [tovább]. hanem visszatért. hogy hírneved és hatalmad a nyugati és keleti (országokban) elterjedjen. Amikor az eltévelyedett katonaságot (50) összeírták. Tetrikisz. szükséges. fejére tette a szultanátus koronáját. trónjára lépett és leült. vajon először melyik város vagy tartomány ellen induljunk és foglaljuk el. hogy amikor Atilusz király a Nimcse tartomány ellen indult. és a Nimcse országok ellen indult. [teljes] fegyverzetükkel jöjjenek szolgálatára. az egyik táborhelyen tanácsot tartott. Azonnal levelet irt neki: "Nagy hadjáratra megyek. hősei és főurai ültek. ezüst és acél karosszékeken Üngürüsz fejedelmei. Budát. aki Erdel tartományának a bánja.Az volt a kívánsága. látták. De a király ott nem időzött. mint a régi időkben. összesen négyszáznegyvenezer katona gyűlt össze. most a Nimcse tartomány ellen akarunk indulni. Ennek a parancsnak az értelmében töméntelen alázatos katona (49) érkezett csapatosan Szikamberijába. Éppen úgy.

várában hagyta őt hátra [mint helytartóját], és katonaságából az idősebbeket és öregeket melléje rendelte. Azután ő a többi derék és bátor [embereivel] nyugati irányba indult el, hogy a firenk bégeken és a firancsi királyon megbosszulja [nagybátyját ] Iszkendert. Amikor Iszkender bevette Pídzset, és győzelme híre tartományról tartományra elterjedt az e világon, s miután az összes ország királyainak és bégjeinek a füléhez jutott, s ez oknál fogva gondba, aggodalomba és kétségbe estek, s mindegyikük valami mentő ötlettel volt elfoglalva. Némely halotti leplet borított a fejére, kardját fogai közé véve (51) Iszkender elé ment, és meghódolt neki. Némelyikük koronáját és székhelyét elhagyta, [s elmenekült], némelyek pedig összefogtak, összegyűjtötték hősi seregüket, s közös erővel Iszkender ellen vonultak, nagy öldöklést és kaszabolást végeztek. De az ezekhez hasonlók nem menekültek meg, elvesztvén fejüket és vagyonukat, vérükkel festették be a földet. Vers: Abban az időben bevette Iszkender Pícset, irgalom nélkül letörte az összes ellenséget, elterjedt a világon ennek a híre, a bégek közt elterjedtek a rémhírek, mindegyikük rettegett és szomorkodott, félelmükben mindnyájan jajveszékeltek, a gond tengerébe merült mindegyik király, s azt mondták: Mikor lesz vége ennek a helyzetnek Akkor mindegyikük egy tervet gondolt ki, ki jót, ki rosszat gondolt ki, némelyikük összegyűjtötte összes kincseit és Iszkender sah elé szórta. Némelyikük halotti leplet öltött a fejére, némelyikük kardját fogai közé vette, mindenhonnan összejöttek a bég,.k, oh, lélek, kegyelmet kértek Iszkender sahtól. Némelyikük összegyűjtötte seregét, oh, barátom, kegyelmet kértek Iszkender sahtól. de ezek nem értek el győzelmet, némelyiküknek a pokolban lett a helye, Iszkender sah pedig örvendezett a győzelemnek Ezer köszönetet mondott Neked, a szolgák urának: "Aki nekem Pícs (elfoglalását] sikeressé tetted S a világ főbánjává tettél."

49

Meghallgattad ezt a történetet, mely világos, ez volt az én célom rögtön. Az állam, a hit és vallás napja: korunk felséges szultán Szülejmánja, *** az összes templomok mind mecsetekké legyenek [átalakítva], fáilátün fáilátün fáilát (52) mondj imát az igaz útra térés kertjére. Próza: Így tehát a hatalmas király, Iszkender először azt a székvárost foglalta el, ezért rettenthetetlenségének a híre bejárta az egész világot, s híre és dicsősége a napnál világosabb lett, és nyilvánvalóvá vált az egész Föld színén. Emiatt a világ összes bégjeinek a lelkébe szállt a félelem, és testüket elfogta a remegés. Ez oknál fogva [Iszkender] könnyűszerrel elfoglalta az összes tartományokat. *** Hozzá is, mint sahhoz, az volna méltó, ha elindulna és Pídzs felett győzelmet aratna, a hitetlen néptől azt a vidéket megtisztítaná. templomaikat lerombolná, s a földdel tenné egyenlővé, hogy féljenek hitetlen imát mondani (Most) tehát, felséges király, nektek is az lesz a szükséges, hogy azonnal Pídzs ellen induljatok, és foglaljátok el, mert akkor az összes hitetlen tartományokban nevetek híressé lesz, és az összes városok fejedelmei félni fognak tőletek, és így a többi tartományok [elfoglalására] könnyen alkalmat találtok." Amikor ezt a tanácsot adták, Atilusz nagyon megörült szavaiknak. Azonnal kiadta a parancsot, hogy Tetrikusz királyra öltsék fel a fejedelmi palástot. Felnyittatta kincstárát, egy csomó rubint és drágakövet adott neki és egy arany szerszámú lovat. Azon az éjjelen fejedelmi lakomát rendeztek, ettek, ittak, s egész világos reggelig mulatoztak. Amikor reggel lett és a nap felbukkant a Kaf hegy csúcsán, és isteni fényével bevilágította a világot, Atilusz megkérdezte Tetrikuszt, s így szólt hozzá: "Vajon Pícs várát hajdanta ki és miért alapította, és ki lehetett az, aki létrehozta?" Amikor ezt kérdezte, Tetrikusz király így válaszolt: "A régi időkben összegyűltek a Nimcse, Firenk, Rúm, Cseh és több más tartományok királyai, előkelő bégjei és hősei, s elhatározták, hogy közösen találnak egy helyet, s ott egy hatalmas várost építenek, amelyik majd az összes tartományok kulcsa lesz, és az legyen majd az összes Nimcse tartományok székesfővárosa. Miután ezt megtárgyalták, elméjük búvárját a gondolkozás tengerébe vetették. Vajon hol építsék fel azt a várost? Volt azonban abban a társaságban egy öreg, világlátott és tapasztalt rími bég, akit VijAnnusznak hívtak. Nagyon híres és tiszteletre méltó személy volt, akit az [említett] országok

50

szultánjai sokra becsültek. Szólásra emelkedett, és így szólt: Hatalmas királyok és bégek! Ha elfogadjátok tanácsomat, egy ajánlatom van számotokra, előterjesztem. "Parancsolj! " szóltak mindnyájan, és [csupa] fül és szem lettek. "A Nimcse, Cseh és Panonijja területeinek határvidékén, a Duna folyó partján van egy hely. Nincs a föld színén annál kellemesebb és alkalmasabb hely. Ha azt a hatalmas várost ott építik fel, szerfölött szép lesz, és szerfölött ésszerű dolog lesz, ha az összes tartományok kulcsául fog szolgálni. A régi időkben a Nimcse tartomány fejedelmei itt gyűjtötték össze számtalan katonaságukat Panonijja királya elleni támadásra. Abban az időben Panonijja urai a rómaiak voltak. Amikor ennek ők [a rómaiak] hírét vették, sereget gyűjtöttek, azon a helyen szembeszálltak velük, és hatalmas csatát vívtak. És azon az áldott helyen a nimcse katonaság alkalmat talált a rómaiak legyőzésére. Onnan aztán felkerekedtek, és Panonija székhely tartománya ellen indultak, és azt elfoglalták. Hosszú ideig, több korszakon keresztül hatalmukban tartották. Így tehát hozzátok az lesz a méltó és célotokhoz illő, ha a szerencsés jóslat alapján azon a helyen egy hatalmas várat építetek, és azt a várost székhellyé teszitek, hogy hatalmatok szilárd és trónotok tartós legyen." Miután ezt [a történetet] elmondta, a gyülekezet nagyjai és bégjei nagyon csodálkoztak, és mindnyájan helyeselték [az öreg] szavait. Elfogadták ajánlatát, és javaslatát megéljenezték. Azután elküldték a tapasztalt nagy bégeket, némely római béget és Vij-Annuszt, aki azt a helyet ismertette, hogy menjenek oda, és tegyék virágzóvá azt a helyet. Amikor odaértek, megtekintették és bejárták azt a helyet, [látták, hogy] nagyon kellemes és kívánatos hely. Azonnal előkészítették a várépítéshez szükséges dolgokat, összehívták az építészeket, és egy szerencsés pillanatban megkezdték az építkezést. Sok napon keresztül fáradoztak, végül az idő múlásával elkészült a vár. Mivel az építtető bégnek Vij- Annusz volt a neve, az erődöt utána Vij-Janának nevezték, [amelyet ma] Pícs vára [néven ismerünk]." Amikor Atilusz király Tetrikusztól ezt a feleletet hallotta, azonnal Pídzs ellen indult, ostrom alá fogta, és rövid időn belül bevette. Azon a környéken nagy kaszabolást végzett, sok országot legyőzött és parancsa alá hajtott. Így lettek tehát elfoglalva a Nimcse tartományok. Azután Firandzsijja tartománya ellen indult. Abban az időben azonban Firandzsijja tartományának volt egy királya, akit [----]nak hívtak. Amikor Atilusz király ellene indult, elhagyta országát és elmenekült. Azután Atilusz kardjának csapásaival elfoglalta azokat az országokat, hogy elfoglalásuk után a Firenk tartományok elleni hadjáratra indulhasson. Ekkor Pídzs királya, Tetrikusz ezt mondta neki "Hatalmas király, ha elhatároztad, hogy a Firenk tartomány ellen indulsz először Marcsiija városa ellen menj. Azt kell elfoglalnod, mielőtt a többi tartomány felé kinyújtod a kezedet, mivel ez á Firenk tartomány legfőbb vára.

51

Az egyiket Perjánusznak. s előadta kívánságukat. Mivelhogy ezzel a tervvel foglalkoztak. ügyes és kiváló bégfi élt Róm vidékén. Azután majd Firandzsijja királyának kérő levelet küldenek. hajóra ültették [mindnyájukat]. Véletlenül éppen akkor volt Firandzsijja királyánál lakodalom [A király] összehívta udvarába a szomszédos bégeket és a tartomány népét. hogy] az semmihez sem hasonlítható hely [kellemesség tekintetében]. hogy a királytól egy vár építésére alkalmas helyet kérnek a Firandzsijja ország határán. Mivel azok a [kiküldött] bégek a Firandzsijja tartományban [kiküldetésük] parancsát szabályosan végrehajtották. és így szólt: "Vajon ezt a tartományt kik alapították. hogy ott egy várat építsenek. majd visszatértek Róm tartományába. Marcsiija városának tulajdonságait oly mértékben magyarázta el. Róm bégjeinek teljes részletességgel elmagyarázták annak a helynek a tulajdonságait. Abban az időben két becsületes. elhatározták. de a vőlegényt nem jelölték 52 . akit Szananusznak hívtak. hadd halljuk!" . oly módon. Azok el is mentek. Róm fejedelmei gazdag ajándékok kíséretében Szananusznak egy kérő levelet írtak. s látták. Utazásuk végén a Rodan nevű híres folyóhoz értek. és mondják el értesüléseiket. találjanak egy alkalmas helyet. ahol megpihentek. és az említett tartományt alaposan bejárták. kellemes levegőjét. Útra készítették [az ajándékot] vivő bégeket és az összes építészeket. járják be a vidéket.Mikor ezt mondta. Azt a helyet rendkívül megszerették. Ez a két bégfi az építészet tudományában tökéletesen jártas embereket küldött Firandzsijja tartományába. hogy Atilusz király csodálkozásba esett. hogy kiküldenek arra a tájra néhány alkalmas személyt. De titokban az volt a szándékuk. (és elmondták. és ki volt az indítványozója az építésének? Mondd el (az eseményeket] úgy. MARCSILJA VÁROS TÖRTÉNETÉNEK ELBESZÉLÉSE Tetrikusz király pedig állva ezeket mondotta: "A régi időkben a Róm vidékek fejedelmei együttesen elhatározták. hatalmas lakodalmat rendeztek. és a tengeren Firandzsijja királyához küldték őket. azután térjenek vissza.mondta. hogy ha majd elérkezik az alkalmas pillanat. Egy nap Róm követe Firandzsijja királyának a színe elé járult. vizét és levegőjét is megízlelték. hogy ha férjhez akarták adni a tartomány királyának lányát. ahogy tudjátok. hogy a város a tenger partján legyen. hogy a Rómból tengeri úton jövő kereskedők abban megpihenjenek. Abban az időben Firandzsijja tartományának volt egy királya. Abban az időben az egyik legérdekesebb szokás az volt. a másikat Furijusznak hívták. A tenger partjához közel egy helyt találtak. [mert] a saját lányát akarta férjhez adni. innen Firandzsijja tartományát elfoglalhatják. hogy jó nevű építészeket szerezzenek nekik. hogy roppant kellemes hely.

Régi hagyományaik szerint a lányt elhalmozták ezernyi tisztelettel és kedvességgel. tisztelettel és bájjal. a férjhez adandó lányt. arra székre ültették. mint egy a lakodalomban. hogy adja annak akit férjéül kiválaszt. te nemeslelkű [olvasó] Ezernyi udvariassággal vette át azonnal a poharat. olyan nagyszerű tisztelettel. A szomszédos előkelő bégek azon a téren gyülekeztek úgyhogy mindegyikük szerencsét próbálhatott. a kezében levő aranypoharat ezernyi kedvességgel és bájjal a római Pirjanusznak adta. Amikor a lakodalom elő volt készítve. hallgasd meg most milyen hír terjedt el: Abban a nagy gyülekezetben azonban sok királyfi várta szerencséjét. mindegyikük szeretett volna kedvesével találkozni. akinek akarta. Az eljött. elbűvölő báj ragyogott a szemében. amikor a gyülekezetben levő bégfiakat szemének mérlegére tette és értékelte. Amikor a széket a téren elhelyezték. Mivel Pirjanusznak adta a poharat. oly szépséggel ragyogott. és a székre ültették. s nem akarta az alkalmat elszalasztani. túláradó öröm töltötte el Pirjanuszt. ahányszor az a hold-arcú meglibben [olyan] mintha a paradicsomi Tuba lengetné [ágát] üdvözlésre. ahol étel. szemöldökét irigyelve a Hold sarlóvá változott szegény és gazdag látni akarta az arcát. Karosszékben ülve úgy [ragyogott]. Szavai a halottakba is lelket öntöttek. és ahhoz adták feleségül. Éppen a lakodalom napjaiban hozta a királynak az ajándékokat a római követ. mert most ez az ezüst tisztaságú.] oh. A lány a kezében lévő vízzel telt poharat annak adta. egy nagy tér közepén felállítottak egy aranyosdrágaköves [karos]-széket. vagy ahogy a Hold tizennegyedike (53) tündöklik a hegyek csúcsa felett. cukor ajakú [lány] a karosszéken ülve elhatározta már magát. mint amikor a menyasszonyi szobába vezetik. és helyet foglalt a pompás gyülekezetben. s mint egy paradicsomkerti pávát ciprushoz hasonló hajlongó termetével bevezették. Miután ezt 53 . A lány pedig.ki. A követ is ebben a társa: ült és szórakozott. A krónikás szavai szerint aztán egy vízzel teli aranypoharat adtak a kezébe. Azután a király [a lány] kezébe vízzel telt poharat adott. a szeme hirtelen megakadt a [római] követen. Méltónak találta őt magához. megvendégelte és azután szokásaik szerint meghívta a lakodalomba a követet. [A király] tisztelettel fogadta. A (lány) a gyönyörűséges karosszékben napként ragyogott a világra. mint a Nap homloka fénye bevilágította a világot. ital és különféle ünnepségek voltak. hallgasd [a történetet.

ahova emberfia nem jutott el. Néhány belső előkelő emberével felkerekedett. testvér. tartsd be az ő parancsát. aki hosszú idő óta élt abban a hegységben. s az élet folyásával nagyon elaggott. Abban az időben élt ott egy nagy hegységben egy tapasztalt vallási nagyság (56). Atilusz ránézett. azt elfoglalnád. Ha a vak sorsod a sötétség [világában] is van. ha Marcsilja városához vonulnál. és látta. Azután a király előadta a régi kívánságát: Vajon ha én bejárom s világot. és onnan aztán a többi tartományokra is kiterjeszthetnéd a hatalmadat. mint Iszkender. hogy) az a magas Tengri. a Tuna (55) [folyó] mellett Marcsilja városa [néven] felépítették. Atilusz aztán úgy határozott. annak a remetének a színe elé mentek. végül megtalál téged. hogy nagy kort ért meg az öreg. az lenne a jó. régi szokás szerint azonnal megkötötték a lánnyal a házasságot. Ha a nemzet sahja akarsz lenni. felséges király. Mikor Atilusz ezt a feleletet hallotta. és engedelmével betértek hozzá. az aggastyán fogadta az üdvözletet. Az emberiség és minden. Atilusz.a helyzetet látták. Tisztelettel üdvözölték. s annyi embert. Azután [a király] teljesítette a követek kérését. akinek keresve sem találod párját. 54 . és megalázkodva az Igazság előtt könyörgéssel töltötte idejét. elszomorodtak. Az jó tanácsként így felelt: Vers: Azt mondta neki az aggastyán: "Ej. az örökké való. Ennek a szentnek a hírét elhozták a királyhoz. A király azonnal elhatározta. az emiatt sok rossz fájdalmat érzett.töprengett. (gondolkozz el azon. Ez az a padisah. mert eszeveszetten beleszerettek abba a lányba. és mindig aszerint cselekedj. és azt a várost a tenger partjához közel. sok hasznot húztak belőle és hatalomra tettek szert" fejezte be szavait. Akiknek a vak sors nem juttatta ezt a boldogságot. ott imádkozott. hogy átkel a (---------------) folyón. és előnyomul egészen Firenk tartományáig. A krónikás szavai szerint : mivel a szerencse Pirjanusznak nyújtotta a kezét. ami van. és leültek. és közel jutott az elmúláshoz. azonnal összetoborozta seregét. Mivel a római bégek építették fel azt a várost. az ő parancsa alapján létezik. sikerül-e nekem is megtalálnom a hírnevet ?" . Azután. hogy felkeresi és beszél vele. [Azután] burkoltan kérdezte attól a ragyogószívű aggastyántól. madarat és a dzsinneket. ej. Marcsilja ellen indult és elfoglalta. (57) aki az egész világot a semmiből teremtette meg. helyet mutatott nekik. vadállatot.

és amíg élsz. Atilusz. 55 . ez az én tanácsom neked. de az aggastyán nem fogadott el semmit. légy figyelmes. és ne zavarj. légy mindig teljesen igazságos. senkinek se maradj adósa. ezen kívül semmi óhajom nincs. Talán az Igazság. hogy minden hatalom és bölcsesség az Övé. és bármi után kinyújtod a kezed. hagyj engem a helyemen [békében]. óh. padisah. de oh. menj és végezd a dolgodat. a tökéletesség. minél több alkalmat és győzelmet juttasson neked. mint mellettem ezek a kövek. Teremtőd ellen ne lázadj fel. oh. Sohase távolítsd el szívedből a köszönetet. hogy Isten. azt elérjed. Így tehát. Amikor Atilusz király a remetétől ezeket a tanácsokat hallotta. ne bizakodj el ennek a mulandó szultánságnak a kedvéért. De ne gondold. egy pillanatra se űzd ki szívedből a köszönetet az Igazságnak. hogy a végén mivé leszel. Most pedig. hallgasd meg szavamat. ez az örökké való padisah a mostani pillanatban a te kezedbe helyezte a győzelem kardját. és így szólt: "Oh. aki legyen felmagasztalva. a vagyon [nekem csak] annyit ér. ne légy öntelt és lázadó. ajándékozott. Atilusz. miután a testedet a lélek-madár kalitkává tette." Vers: Ekkor így szólt az aggastyán: oh. Semmi más kívánságom nincs. s hogy az egész világ népei tudják meg. mert ez kegy. hogy egy marék porból teremtett egyénnek milyen hatalmat és tökéletességet adott. az Igazság hosszú életet. aki legyen felmagasztalva. ez az én szavam először is hozzád. világ sahja. hogy azoknak a tartományoknak az elfoglalása katonaságod sokaságának [köszönhető]. Azt az aggastyánt pedig kegyeivel és jótéteményeivel elhalmozta. és sok más tanácsot [is] adott neki. ne bizakodj el hatalmadban. Atilusz. a te vitézségeddel a saját nagyságát és felségét akarja a világ népének tudomására adni. Az Ő akarata nélkül még egy porszemecske sem mozdulhat. sah.hogy a nép között az arcod mindig becsületben maradjon. Adjon neked. ismerd el. hogy hagyj engem békében. nincs szükségem vagyonra és kegyre." Próza: A krónikás szavai szerint az aggastyán ezeket mondta: "Ej. úgyhogy a világban célodat elérjed. oh. azt kívánom tőled. [jól] gondold meg. sok köszönetet mondott annak a küszöbnek [azaz Isten trónusának]. sah." Ezt mondta. amit neked pillanatnyilag az Igazság.

nagyon vidám és örvendező lett. Atilusz királlyal állandóan színlelt barátságban vagyok. Az összes tartományok népének nyelvében [ezután] ismeretessé vált a villámkorbácsú név.óvakodj az ellenség cselszövésétől. De Tetrikusz király óva intette Atilusz királyt. én tovább színlelem a vele való barátságot. hogy milyen intézkedéseket tegyen. melyben a következőket izente: "Én. és Atilusz ellen indultak. és szívének rejtekében felébredt a túlvilág óhajtása. arról Atilusz is értesült. Állandóan lesi az alkalmat. Gyűjtsetek gyorsan katonaságot. de miután [Atilusz] Marcsilját elfoglalta. hogy át innen eltávolítsuk. hogy attól megmenekülj Próza: A krónikás szavai szerint Atilusz király látta. megértettem. bűneinek bocsánatát kérte. Ha tehát győzelem lesz. De ha nem sikerül alkalmat találnotok. Atilusz lába elé borult." Vers: Óvakodj mindig az ellenségtől. Végül azonban Szananusz király cselszövéshez folyamodott. és azt kívánta. De amikor a Firenk bégek a római pápával összefogva hatalmas hadsereget gyűjtöttek. és ezt mondta neki: "Hatalmas király! Jó nem származhat az olyan ellenségtől. akkor vele kell egyesülnöm. hogy az ellenségből barát lesz." Ezekkel a szavakkal zavarba ejtette őket. hogy villámkorbácsú vagy!" És meghódolt neki. nehogy aztán életeddel fizess. és így szólt: "Hatalmas király! Mivel annyi országot sikerült legyőznöd. 56 . és támadjatok ellene. és gonoszságától a világot megszabadítsuk. Ha akarjátok az alkalmat [megragadni]. az most lesz. ne hidd. Ily módin Atilusz király őt maga mellé fogadta. Az összes Firenk tartományok fejedelmeinek és a római pápának titokban hírt küldött. és a saját állapotával kezdett foglalkozni. mivel a Firenk tartományok helyzetét ő jobban ismerte. és közeli [emberévé] tette. aki a kardtól való félelmében hódolt meg és baráttá vált. Ez a szó aztán a katonák fülébe jutott. hogy a megvénhedt aggastyán elméjéből kiveszett a világ örömei iránti vágy. hogy foglalja el [méltó] helyét országában. végül is összegyűjtötték Firenk és Rim katonaságát. minden erődet feszítsd meg. s hozzád az lesz a méltó. kénytelen-kelletlen ő is eljött. De a krónikások úgy beszélik. Ezenközben Firandzsijja királya elmenekült. hogy Atilusz király Firandzsijja királyának vétkét megbocsátotta. [Tervük] meghiúsítására [Atilusz] Firandzsijja (58) királyával tanácskozott. ha az ehhez hasonló barátoktól óvakodni fogsz. akik elhíresztelték Atilusznak [ezt] a villámkorbácsú [mellék]nevét. az ellenség [szavára] hallgatva rosszat ne tegyél. Ekkor elvált a vallás szolgájától.

" Ezzel a cselvetéssel Firandzsijja tartományának neves és előkelő bégjei közül sok személyt és nagyon sok más országbeli béget maga alá rendelve megszöktek. elfoglalta. s Tetrikusz tanácsára mindig a gondolkozás tengerébe merült. jaj. sok hónapot és évszakot töltött el. Vers A két sereg akkor összekeveredett.így szólt Atilusz királyhoz . mindegyikük megmutatta ügyességét és erényét. ordítoztak: húj-haj. Próza: A krónikás szavai szerint három nap három éjjel tartott a harc és öldöklés. a föld színe a vértől piros lett. hogy Atilusz király ellen indulnak. Miközben a Firenk sereg szemben állt Atillusszal. 57 . gondolta. hogy nem talál rá módot. és Firandzsi királyától óvakodott. Atilusz király azonban e miatt nem szomorkodott. és a Firenk sereghez csatlakoztak. A két oldalon száznyolcvanezer katona esett el.utólag megbánod [s bánatodban] ne harapd meg a kezedet. hogy a parancsom alatti katonanéppel felkerekedjek és ellenség hátába támadjak. Kiabáltak. Azoknak a tartományoknak a legyőzésével hosszú ideig bíbelődött. és feldúlta. sok kiváló és neves béget legyőzött. mert bátor ember volt. Onnan azonnal visszatért székhelyére. és oly rettenthetetlenül harcolt. három éjjel így folyt a csata. s ezért inkább cselszövéshez folyamodott. amilyent még szem nem látott. Atilusz haragra gyúlt. a sebesültek jajgattak: jaj. Ezzel akarom [önnek] értésére adni."Adjon nekem engedélyt. végül is Atilusz király alkalmat talált [a győzelemre] A firenk és rím sereget kardélre hányta. a Nimcse és Firandzsijja tartományokat és számtalan sok országot a hatalma alá hajtott. Firandzsijja királya azt mondta. hogy tőrbe kellene Atilusz királyt ejteni. de mivel a király minden tekintetben óvatos volt. Ahogy Firenk és Rím bégjei ismét sereget kezdtek gyűjteni. az igaz hősök bőszülten [harcoltak]. "Hatalmas király!" . Mivel Firandzsijja királya ismét ellenséggé vált. Azonnal el is kezdték toborozni a katonaságot. mint a hímoroszlánok. (59) Próza: A krónikás szavai szerint Atilusz bölcs és okos ember volt. de Atilusz király értesült erről a kalandjukról. A csatában levert Firenk és Rím bégek ismét katonaságot akartak gyűjteni. Végül is Firandzsijja országa ellen indult. Atilusz királlyal szembeszállva harcba bocsátkoztak. egymás életére törtek. [ezáltal] katonanépének hatalmas zsákmányt szerzett. és vele megütköznek. kardjának csapásával legyőzte. Három nap. Megtudná. hogy az [ön] szolgája [vagyis én] őszinteségével milyen módon dolgozik az (ön sikereinek az] útján. Hadseregét azonnal teljesen felkészítette. látta. Atilusz király [villám] gyorsan betört Firandzsijja országába.

lélek. Ha valakit valamire kényszerítenek. Másrészt Buda tanácstalan volt. hogy azokban az időkben Kosztantinijjének volt egy padisahja. mindig lefordul. széparcú. Szívét megragadta az uralom utáni vágy. hogy immár elmúlt az ideje annak. nyisd ki egy pillanatra a szemed és láss. Atilusz hívei közül néhányan titokban a király elé terjesztették. oh. aki a világi vagyonra törekszik. hogy amikor Atilusz király testvérét. akit Szekiz-Muduznak hívtak. Innen térjünk vissza: Ezenközben Atilusz király hazatért. mi ennek az értelme? Van. lelkesen hallgasd meg szavamat. A figyelmetlenséget tedd félre. hogy fényes [-becsületes] legyen az arcod. a fiút az apja ellenségévé teszi. A király megérkezését Buda is hírül vette. Budát a helyére helytartónak kinevezte.Vers Amikor Atilusz király újból visszatért és megérkezett a trónjára. van. ilyen a szerencse kerekének a forgása. annyi idő óta már visszajött volna. és az országot magának akarta megkaparintani. egy-két napig tart csak egy ember élete. Buda barátságban volt vele. Hallgasd meg. és 58 . A krónikások és hírmondók úgy adják elő. bárhol is leszel. mivel legyőzte a Firandzsi tartományt. s ezek a mai napig is Ó-Buda [Eszkil Buda] és Új-Buda [Jeni-Buda] néven ismertek. és tudtára adták neki Buda cselekedetét. elmondom neked sorjában. Szikamberija székhelynek a nevét. az az esztelen a sok mulatozás miatt azt gondolta. aki pedig a hatalmat elnyeri és gyakorolja. nincs tekintettel a testvér a testvérre. Vers A világ állapota furcsa volt mindig. A király pedig a híradókat elkergette és elűzte. Mivel az ő neve Buda volt. hogyan alakult a helyzet. és ezt az alávalóságot is annak a bujtogatására tette. megváltoztatta. az fellázad. Ha vissza akart volna jönni. hogy Atilusz király visszatérjen ezekbe [a hazai] tartományokba. gondolta [magában]. Próza: Röviden. újból útra kelt és megint visszatért. aki az uralkodás után vágyódik. de újonnan visszatér. de sok ezer éve gondolkodik [az emberiség]. mindkét székhelynek a Buda nevet adta. oh. és saját országa földjére lépett. [ami most] Ó-Budin. miután azokat [az ellenségeket] elűzte. úgy beszélik. és hadjáratra ment. [áruló] cselekedetét megbánta.

hogy közelre érkezett. hogy fogadja. [úgy gondolta].drágaköves kincseiből ajándékot állított össze. hogy az ország népéből senki sem jön segítségére. vagy meghódolunk neki. Mivel testvére. Szekizmunduz azonban sokat hallott Atilusz király kilétéről és hősiességéről. De látta. és nagy távolságokat gyűrtek le. De bármennyire is tiltotta a király. [vagyis Budára] változtatta. Ez alkalommal Atilusz király határozott választ nem adott. majd így szólt: "Most számunkra egyetlen megoldás a-képmutatás Azonnal parancsot adott. hogy mind a két székhelynek a nevét a saját nevére. Végül egy nap seregének előcsapatai Csorlu környékére érkeztek. végül is Szekizmunduz király aggodalma folytonosan szaporodott. és az országot elveszítjük. hogy katonaságot gyűjt. mind az új székhelyet Budának hívják. Szekizmunduz ellen hadjáratot indít. egy táborhelyen találkozzanak és beszéljen vele. Sok napon keresztül meneteltek. Azok pedig ezt mondták: "A tennivaló a következő: vagy ellenállunk. Azután elhatározta. Egy tavasszal "hol vagy. és vezéreivel tanácskozást tartott. és trónjára ült. hogy nyissák ki a kincstárát. Kosztantinijje felajánlották. és Csorlu néven ismeretes helyen Atilusz királlyal találkoztak. Mihelyt megjött. Kosztantinijje!" kiáltással elindult. az ország népe nem tartotta meg a parancsát. trónja és élete ellen tört. Azok pedig elindultak. Ez oknál fogva Budát egy nap a színe elé hívatta. mert a mai napig mind a régi. Firenk és Rím bégjei újból hadsereget gyűjtöttek. és két kiváló. és [valami] megoldáson gondolkozott. nehézségeiket nem oldotta padisahjának. De miután a Nimcse tartományt és Firandzsát elfoglalta. nagyon elszomorodott. hiába is menne a király elé. Ezért. óvatos lett. a következő teljes öt éven keresztül trónján békében ült és uralkodott. E két eshetőségen kívül más orvosság nincs. Szekizmunduznak embereit és ajándékait [Atilusznak] 59 . tiszteletre méltó vezírével Atilusz királynak küldte. és elhatározták. Sőt az egész ország népe a királytól való félelmében vért vizelt.elhatározta. hogy Kosztantinijje fejedelme. [Atilusz] ezalatt vándorolva. hogy ellene támadnak. Azonnal összehívta a dívánt. hogy ezentúl a két székhelyet ismét a régi nevükön nevezzék. és megszámlálhatatlan katonaságot gyűjtött össze. Az is nagyon nehezére esett. Nem volt nagy kedve szembeszállni és harcba bocsátkozni. Azután megtiltotta az országban [az új városnevek használatát. és elrendelte]. Különböző díszes. abban az órában késedelem nélkül parancsot adott. s parancsainak alávetjük magunkat. s amint hírét vette. Buda." Szekizmunduz király pedig a gond tengerébe merült. Azonnal leveleket küldött szét a környező országokba. Emiatt azonban Kosztantinijje padisahja. hogy üssék le a fejét. és testvérével szembeszáll. Emiatt Atilusz gyűlölte őket. táborozva egy nap megérkezett a városba. és testét vessék a Dunába. Szekizmunduz.

Tetrikusz királlyal Atilusz tanácskozást tartott. hogy egyszerűen. Közben megkötötték a teljes békét. "Hatalmas király . A régi Nimcse királlyal. mivel elhatároztad a Firenkország elleni hadjáratot. Atilusz király így szólt: "Mivelhogy megemlítetted Rímet. szemöldöke újhold. tökéletes arányú. és ezeket mondta: "Jusztin részletesen megírta királynak volt egy szépséges lánya. barátságszínleléssel ez a dolog nem ér véget. ahogy fentebb említettem. és mi módon lett virágzóvá?" RÍM TÖRTÉNELMÉNEK ELBESZÉLÉSE ÉS [TOVÁBBI] TÖRTÉNETEI A krónikások elbeszélése szerint. Amikor ismételten a színe elé járultak. amikor Atilusz megkérdezte Tetrikusztól Rím történetét. ha Szidre termetét látod. Ha azt sikerül elfoglalnod. Szóval barátságot kötöttek. hadd halljuk. ajkai mint az olvasztott rubin. Atilusz a következő választ adta: "Mindaddig. ezüstszínű tokájú. Mivel azonban Firenk és Rím bégjeivel régóta ellenséges viszonyban volt. az arca [olyan] volt. mert a hét égövnek az a székhelye. mintha a paradicsomkertben állna és imádkozna. vajon kezdetben ki építette fel. [Tetrikusz] beszélni kezdett. mint a délibáb. ciprus termetű. Szekizmunduz most már tudta. gyönyörűséges 60 . pézsmaillatú. Vers: Az Igazság adta neki ezt a gyönyörű szépséget. nem vonulok vissza !" Mikor ezt kijelentette. Atilusz királynak Szekizmunduz lányától egy Kaba nevű fia született. cukorajkú. mondd el. Nem volt más hátra. azonnal elhatározta. tokája úgy tűnt fel. mint a telihold.így szólt Tetrikusz -. önként beleegyezett a hadisarcba. termete ciprussal versenyez. hogy Firenk tartománya ellen indul. Így aztán ott megbékéltek." Miután ezt a feleletet adta. Próza: Ezt a lányát Atilusz királynak adta feleségül. nárcisz színű szeme mattot adott. és örök barátságot kötöttek.meg. holdsarló-szemöldökfa. míg Szekizmunduz nekem meg nem hódol és parancsomnak nem engedelmeskedik. Szekizmunduz szépség. senki sem lesz képes neked ellenállni. Szekizmunduz emberei ezt az ügyet részletesen megírták és Szekizmunduz tudomására hozták. teljesen tökéletes. és vállalta az engedelmességet. s azután [Atilusz] Szekizmunduztól elbúcsúzott és visszatért. hogy először Rím ellen menj. az lesz a szükséges.

De mit [tett] az isteni bölcsesség? Annak a lánynak. s az isteni hatalom és végtelen bölcsesség [úgy rendelte]. a hét világövnek. mely elvesztette kölykeit. egy nagy padisah. Amikor [a legény a királyt abban [a tölgyesben] egyedül látták azonnal rátámadtak. felébredt benne az [anyai] szeretet. Ez a pásztor azon a környéken szokta juhait legeltetni Egy nap váratlanul egy tölgyes ligetben. hogy amikor a csöppnyi fiúcskákat a vad vidékre kivitték azon a vad tájon bódultan egy anyafarkas kóborolt. hogy ebben a tölgyfacserjésben tökéletesen megfelelő hely van a vadászatra. s alkalmat sem adva [a védekezésre]. helyére Emulusz lépett. amikor egy nap hozzájuk jött a király. és eltette láb alól. ország népe egyiküket. királyainak és nagy városaik alapításának történetét. Két fia volt neki. a másikat Emulusznak hívták. hogy ha ennek lánynak fia születne. és vad után kérdezősködött. az anyafarkas odújában rábukkant a fiúcskákra. Amikor megpillantotta őket. Nomitornak azonban volt egy lánya. Aztán megszokták a pásztorok népét. iker fiúi gyermekei születtek. Amikor atyjuk elköltözött a világból. amíg fel nem nőttek. 61 . akit Fausztulusznak hívtak. kivette őket az odúból. akit Reának hívtak. nagyon megijedt és így szólt: "Ez nem jó jel [számomra]!" A lánynak mérget adott. a régmúlt idők padisahjainak. és padisah lett. eszébe jutott a kalandjuk mivel a történetükről hallott valamit. amikor a börtönben volt. Azután egy nap a két legény összeszövetkezett a pásztornéppel. és táplálta. hogy ott pusztuljanak el. De az emberi történelem krónikásai és a világ eseményeinek hírmondói úgy beszélik. mert attól félt. Amikor ezt Emulusz király [mégis megtudta] [égi] figyelmeztetésnek vette. Az egyiket Nomitornak. Azután mérget adott testvérének. hiánytalanul és nem túlozva. és dobják ki a pusztaságba.könyvében. nagyapja vérét megbosszulná rajta. akit Rómusznak hívtak trónra ültette. azt mondták. de ezt az isteni titkot senki tudta meg. Mindig a pásztorokhoz ment. Egy [kis] idő telt el. és öljék meg a királyt Ennek a szövetségnek [az alapján] aztán. mivel azon a helyen nagyon sűrű tölgyfacserjés volt. A király állandóan vadászatra szokott járni. Amikor a világ népe előtt elterjedt a legények átélt kalandjainak a híre. A pásztornépség azután a királyt a sűrű tölgyes felé kalauzolta és odavezette. és egy rejtett [helyen] fogházba zárta. Elfogatta őt. és eltette láb alól. meggyilkolták. A pásztor az egyiknek a Rómusz. hogy ragadják meg az alkalmat a vadászaton. a másiknak Remulusz nevet adta. Tövétől hegyéig elmondtak nekik történetüket. Abban [a könyvben] a következőképpen van [mindez] elmondva: Egy időben Firenk földjén volt. hogy azokat táplálni kezdte. és vadászterület után kérdezősködött. hogy a csöppségeket vigyék el. és így tudomást szereztek erről a titokról. Aztán parancsot adott. Egy nap rábukkant csöppnyi fiúcskákra. Azon vidék tulajdonosának volt egy pásztora.

hogy Firenk és Rím ellen hadjáratra induljanak.ivással töltötte idejét. Volt azonban a Nimcse bégek között egy hatalmas bég. mert tudták. Végül is a helyzetet megírták és a Rím pápának tudomására juttatták: "Atilusz Kosztantinije uralkodója ellen viselt hadjáratot. létezett egy hatalmas várszékhely. Amikor a levél a Rím pápa színe elé jutott. hisz "villámkorbácsúnak" nevezik. majd hosszú időre a gondolkodás tengerébe merült. Emiatt Atilusz király. beletekintett. találkozik vele. Azonnal útra kelt Rímből.szett neki. a lakodalmi (ünnepségen] részt vevő katonaságot azonnal összegyűjtötte. eltávozott [ebből] a világból. kibontotta zászlait. behódoltatta őt. s mi hasznát láttuk? Most kegyeskedjék. és megindultak Firenk ellen. ahonnan kiterjeszthették hatalmukat a környező világ[sávokra]. Ezt a tervét mindnyájan jónak találták. és kénytelen volt beleegyezni hadisarc fizetésébe. Arról a táborhelyről [a mai] Herszek tartománya felé vették útjukat. majd egyesült vele. találkozott Atilusszal. és elhatározta.Rómusz tehát trónra lépett. és kieszközli tőle a békét és biztonságot. Ezért aztán a világ népei meghajoltak Rím előtt. aki Kosztantinijje uralkodójának a lánya volt. megszólaltatta a kis és nagy 62 . Egy nap. ránk támad. amint a tenger partján sétált. s ennek más fejedelme volt. Egyszer már találkoztunk vele. Egy nap a gondolkodás tengerébe merült. Bégjeivel azon tanácskozott. és az összes tartományok népe engedelmeskedett neki. és most hatalmas hadsereget vont össze. egy hely nagyon megtett. és egy ideig csak evéssel. s tőle egy Aladorinusz nevű fia született. ha ő maga megy Atilusz király elé. Maholnap ideér. De Firenk bégjei is összejöttek. Végül is azt tartotta helyesnek. A krónikás elbeszélése szerint azonban amikor (Atilusz) a Rím és Firenk országokat meghódította. és felépítették [a várost]. mert bajunkra írt és orvosságot csak öntől remélhetünk. mely Akbalija néven volt ismeretes. Atilusz király ezt a lányt vette el. Ily módon a Firenk bégek Atilusz királlyal megkötötték a békét azzal [a feltétellel]. Atilusz király azonnal parancsot adott." S ezt a levelet elküldték. Azután Ádám próféta őfényességének korától [számított] négyezernégyszáznegyvenharmadik évben(60) megvetették Rímnek az alapjait. hogy ellenünk jöjjön. Rímet aztán a Firenk országok székhelyévé tették. és tudomásul vette a titkos üzenetet. mint erről tudomása van. akit Szivatapoludnak hívtak. mihelyt lakodalmat ült és elvette azt a lányt. Ez sohasem akart Atilusz királlyal kibékülni. és tanácsot tartottak. befestette lobogóit. hogy e miatt őt az ítélet napjáig megemlegessék. hogy ott egy hatalmas várost épít. s legtöbbször innen ejtették hatalmukba [mind] a hét világövet. Volt neki egy szép lánya. hogy egy hatalmas virágzó [várost] fog építeni. hogy az összes Firenk országok bégjei Atilusznak meghódolnak. hogy Atilusz ellenük fog jönni. Ezenközben Atilusz király felesége." Amikor Tetrikusz király ezt a történetet így előadta.

Venedik bégjei nagy barátsággal viselkedtek vele szemben. és jelentették. fekete atlasz halotti lepelbe burkolják be. De a venediki bégek kémei állandóan kémkedtek Atilusz környezetében. néhány napig betegeskedett. Venedik bégjei elfogták Atilusz királynak egyik előkelő bégjét. nagyon elszomorodott. s titokban a királynak sok katonáját tették el láb alól. és az ellen a vár ellen indult. A vár fejedelmei azonban alaposan megerősítették várukat. VENEDIK TÖRTÉNETÉRŐL SZÓLÓ ELBESZÉLÉSEK A krónikások és a titkok tudósai a következőképpen beszélik: Abban az időben Venedik városa a tengertől nagy távolságban feküdt. és elhatározta. hogy ellenetek jön. hogy: "Atilusz kardjának csapásával az egész környéket elfoglalta. Megtagadták. Amikor Atilusz király Akóalja várát elfoglalta. nem a mi [embereink] közül valók. Végül is a várat [Atilusz serege] bevette. hogy az említett vár fejedelmeinek [ellenállását] megtörte. elindította seregének csapatait.így válaszoltak -. de a szívük tele volt lenézéssel és gyűlölettel. Egy nap megérkeztek. és ostrom alá fogta a várat. De annak a bégnek az emberei őket [a venedikieket] megfutamították. Parancsot adott. s romhalmazzá vált. Abban a korszakban a Firenk országok többnyire a Venedik bégek fennhatósága alatt állottak. és bőséges kincseit elzsákmányolták. amiből károtok származna. és Atilusz királynak [a történteket] hírül adták. Ennek pedig az volt az oka. és a történtek miatt rendkívül éberen figyelték. mert roppantul fel van 63 . Most az a célja. és gyászzenével temessék el a föld mélyébe. Eközben a végzet szele újból fújni kezdett. lerombolt. hogy mi olyan gyalázatosságot követnénk el ellened. de Isten ments. hogy Tetrikuszt fejedelmi szertartás szerint mossák meg. sőt mostanában Akbalija várát is elpusztította. harci eszközökkel tökéletesen ellátták és felszerelték. csak a mi nevünkkel takaródznak. vajon ellenük. elhunyt és a másvilágra költözött. "Azok a bujtogatók . Atilusz király ezekről a dolgaikról egyszerkétszer tudomást is szerzett. Mikor Atilusz ezt látta.dobokat. végül is egész lényével megízlelvén a halált. Ebből Atilusz kétségbevonhatatlanul meggyőződött alávalóságukról. és kérdést intézett hozzájuk. úgy határozott. hogy onnan Venedik ellen megy. és ostrom alá fogja [a várost]. hogy meglepi őket. Oly hevesen folyt a harc. Egyszer csak megjöttek a kémek. A király pedig egy embert küldött hozzájuk. A név a mienk. hogy amikor Atilusz király ennek előtte behatolt a Firenk tartományba. Néhány várost felgyújtott. akik a ti seregetekben vannak. néhányat meghódított. Atilusz király azonban olyan hősiesen és oroszlán módra harcolt." Amikor ezek történtek. és a fogoly kiadatását kérte. hogy kő kövön nem maradt. fejükre omlott. Tetrikusz király egészsége megrendült. és mindenünnen híreket küldözgettek neki. jön-e Atilusz.

Végül kitalálták. Atilusz király azután egy jó ideig székhelyén tartózkodott. amit jósoltok." Ezt a hírt hozták. háromnapi gondolkodási időt kértek. Venedik városát aztán felépítették a tengeren. Amikor ez az elhatározás megérett a szívében. Ha ti abban lesztek. elpanaszolták nekik szerencsétlen helyzetüket. . lehajózik a Fekete-tengerre. hogy újból megnősül. hogy bosszút álljon a venedikieken. A célja az volt. hogy a tengert széltében-hosszában bejárja. hogy tulajdonképpen mi az?" Ekkor azonban a csillagjósok jöttek zavarba. Mondjátok meg nekünk. és kézre keríti a tengerparti tartományokat. lányaikat. melynek a kapuja és falai deszkából vannak építve." Innen [térjünk vissza Atiluszhoz] Ezenközben Atilusz király is felkerekedett Akbalijából. hogy a Duna folyón hajóhadat építtet. Azután így szóltak a csillagjósokhoz: "Az a deszkavár. hogy Venedik népe a tengerre menekült. fiaikat. elhatározta.bőszülve. semmi más gyógyszerre szükségtek nem lesz. Atilusz király ezt a lányt vette el. s megkérdezték tőlük. majd a Földközi-tengerre. hogy a tengerre kel. A lakodalmi ünnepségre meghívták a környező tartományok bégjeit. Mivel a felesége meghalt. Amikor Venedik bégjei ezt a választ hallották. a deszkavár gondolatán ámulatba és csodálkozásba estek. "A deszkavárnak a jelentése hajó . Mind a mai napig ott vannak letelepedve. és hatalmas lakodalmat rendeztek.így szóltak a bégekhez. Azonnal szálljunk hajókra. és nagy aggodalomba estek. Tetrikusz királynak. hogy a deszkavár [nem más]. A krónikás énekek szerint abban az időben azonban meghalt a felesége. és ezt a feleletet adták: "Sorsotok rendkívül szerencsétlen. és a gondok tengerébe merültek. Így aztán visszafordult. Ezenkívül az volt a szándéka. parancsot adott. hogy hajóhadat építsenek a Duna folyón. s rögtön hajóra szálltak. Egy nap azonban elhatározta. volt egy gyönyörű szépséges lánya. és táborozva-menetelve visszatért székhelyére." Ezt a feleletet adták. Közben Atilusz király is hírét vette annak. aki a Szivatapolu nevű nímcse bégnek volt a lánya. De a végső és legfontosabb célja az volt. kifeszítették vitorláikat. akivel Atilusz király a Firenk országok ellen viselt hadjáratot és aki a hadjárat folyamán elhalálozott. Mihelyt [ennek híre] Venedik bégjeinek a fülébe jutott. és a tengerre menekültek. de hogy megmeneküljetek az ellenség gonoszságától. A kémek ecsetelése következtében Venedik bégjeinek inukba szállt a bátorságuk. és tengerszínén találjunk magunknak hazát. hogy a baj elhárítására mi az orvosság.Ezen kívül más orvosság nincs. mint a hajó. egy várra van szükségtek. előttünk teljesen érthetetlen. A lakodalmi gyülekezetben jelen volt 64 . Pedzs régi királyának. Azonnal összehívták a környezetükben található csillagjósokat. A csillagjósok pedig az asztrológiába tekintettek. azonnal összeszedték vagyonukat. és Venedik ellen indult.

hogy a király meg sem mozdul. Rémületében elkezdett jajveszékelni. Szivatopulónak lányától származó Aladorinusz is. életünket. hogy a sírás semmit se használ. hogy a patakzó vértől király megfulladt. oh. fekete atlasz halotti lepelbe csavarták és Budin székvárosában eltemették. Lóra szállt bőszülten a halál lovasa. hogy [általa] mily sok áldozata lett a sorsnak. Ekkor huszonnégy éve ült a királyi méltóságban. Egy idő múlva álom függönye ellebbent szeméről. Sírására és jajgatására összefutott a palota népe. Amikor meglátták. Látták azonban. és testének fészkéből a lélek-madár kirepült. mivel szultán volt. hogy részegre itta le magát. nagyon megöregedett és elvénült. királyi szertartás szerint rózsavízben a megmosták testét. mi történt. kezében a sors dárdája. Mivel azon az éjjelen a mámortól teljesen el volt bódulva. s a fejeket célba vette A trónra ült uralkodni. A menyasszonynak erről a váratlan szerencsétlenségről nem volt tudomása. Látta. hogy csak ennyi a kegyes sors ajándéka bármily beteg. és életének deftere befejeződött. Azután Atilusz királyhoz vezették Tetrikusz király lányát. Nézd Atiluszt. Kaba. állandóan esik a világra a sors esője. és felocsúdott. ez a világ egy vendégfogadó hán. A lakodalom egyik napján a lány után való vágyódástól annyira elbódult. ivásba és mulatozásba kezdtek. mely csak utazás. egy rossz áradat elpusztítja. mindnyájan elcsodálkoztak és sírva fakadtak. hogy a sors elfordította tőle az arcát. hogy lelke elvált a testétől. gyengélkedő és jelentéktelen vagy minden bajodra a sors írja: a halál serbetje. és annyira folyt. Figyelmesen megnézte. mindenki meghalt. De abban az időben Atilusz király már túlhaladt életének a százhuszonnegyedik évét. és a nászéjszakán magánkívüli részegségben feküdt eszméletlen állapotban magára maradva megindult az orra vére. amit ezen a világon tölt az ember tudd meg. Barátaim. aki ennek az épületébe jött s a véget vendége lett Ez az öt-tíz napnyi élet. 65 . meggyőződött. Mikor melléje lépett. és bégnek.Kosztantinije fejedelmének lányától származó fia. és látta. Gazel (81) Bosszúálló katonáját a sors szultánja leküldte a világra az alsó világban újra divánt tartott a végzet.

mivel Kaba a kosztantinijjei fejedelem lányától származott. Tetrikusznak a lányát vette el. mindkét oldalon töméntelen ember pusztult el.Nem szalajtjuk el ezt az alkalmat. melyet a sors meg nem égetett Ha a tanulság szemével nézel erre a mulandó rózsáskertre. melyet meg nem ríkatna a sors. A nimcse-pártiak szövetkeztek. és Aladorinusz segítségére sietett. Volt ugyanis annak [az asszonynak] a Nimcse tartományban egy Vincse Laos nevű testvére. hogy futásnak eredjenek. . másrészt látta. "A világon többet ilyen alkalmunk nem lesz mondták. nem sok híja. Amikor a király eltávozott ebből a világból.nincs egy szív se. hogy az ég csúcspontja felé oszlopokban száll a por. A két sereg egész napnyugtáig olyan 66 . A nimcsepártiak kifáradtak és elgyengültek. és van-e oly kebel. ennek levelet irt. A nimcse seregben azonnal megperdült a hírdob. Innen [térjünk vissza] : Amikor Kaba és Aladorinusz egy nap ismét nyeregbe szálltak és a két párt ismét összecsapott. és kezdtek megfutamodni. Vincse Laos pedig testvére kedvéért sereget gyűjtött. A krónikások és hírek tudói a következőképpen beszélik Amikor Atilusz király a Nimcse tartományt elfoglalta. Hunor népétől vereséget szenvedtek. nincs olyan szem. látta. Amikor Vincse Laos odaérkezett és szemügyre vette a csatát. melyet meg nem perzselt a vágy tüze. Trónviszály alakult ki köztük. és egy helyen összegyűltek. hogy megtudják. csatába szállunk!" Aztán mind a két fél lóra pattant. akinek a környezetében szerfölött sok nimcse nép volt. hogy Kaba seregének a közepébe intéznek támadást. mi ennek az oka. Végül is Üngürüsz népe pártokra szakadt. és tudtára adta az eseményeket. ámbár nem érte el vágyát. Kaba és Aladorinusz nevű fiai a szultanátus [megszerzése] miatt azonnal ellenségekké és ellenfelekké váltak. az összes nimcse bég és nép hozzája pártolt. melynek híre szájról szájra járt. mert a nászéjszakán elöntötte arcát a vér és meghalt. A krónikás elbeszélése szerint a nimcse pártiakat Kaba annyira megtörte. Ekkor azon a helyen azt látták. Mindkét hadseregből [embereket] küldtek abba az irányba. Aladorinuszhoz pedig. Ekkor már Kaba teljesen ki volt merülve. és [az üngürüszök] Kabát ismerték el uruknak. hogy csaknem [teljesen] legyőzettek. hogy az ország a nimese-pártiak kezére kerüljön. De mivel Atilusz király a Nimcse királynak. a lánynak az volt az óhaja. és egymás ellen fordultak. mivel nimcse nemzetségből származott. Nimcse tartomány nagy bégjeinek és előkelő híres embereinek legnagyobb része Atilusz királynak lett az alattvalója. és a szultánság elnyeréséért tizenöt nap csatáztak. hogy a nimcsepártiak egymásba vannak keveredve. kevés híja.

67 . és Kaba serege legyőzetve futásnak eredt. Panaszkodott neki. Ezt mondta: Vers: Ah. lábadnak pora szálljon a fejemre. és éjjel-nappal megállás nélkül folytatta útját. azt kívánom tőled. Szóval azt kívánta. Végül a nimcse sereg győzött. De Kaba rokonsága Kabának állandóan emlegette. és elmondta a szükséges teendőket. maradék hőseivel útra kelt Kosztantinijje felé. ah. Végül is egy nap Kosztantinije uralkodójának színe elé járult. szolgádnak. Pannonija tartománya a nimcse pártiaké lett. Emiatt szerfölött bánkódott. szolgádnak. és a trónra ültették. Szekizmunduznak a lányától származott. A krónikások és hírmondók úgy adják elő tovább. Konstantin császár éberen figyelte [sorsát]. Figyelte érkezését. és az ott levő rokonság után vágyódott. ezért őt találták méltónak a trónra. hogy költözzenek vissza Szidijja tartományába. legyen az arany-. hogy engedélyt kérjen a távozásra. ajándékozd nekem. vagy ezüstkincs és állatok. Abban időben az ő népét Szikulinak hívták. De a trón és a korona Aladorinuszt illette volna. hogy a vér patakokban folyt.szörnyű öldöklést művelt. és a szíve megtört. [mint] királyi korona. hogy eljussak egészen Szidijja tartományába és abban a tartományban járhassak szemlélődve. kedves. ej. de akinek a kapujára [oltalmára] rászorulnak még a sahok is. hogy Kaba mint legyőzött jön hozzá. nagyapó. segítséget. [védve] a világi viszályoktól. és ajándékokkal halmozta el őket. ezért őt [kárpótlásul] Erdel tartománya bánjává nevezték ki. világ sahja. hogy mivel Kaba Kosztantin fejedelmének. Amikor Kaba elmenekült és elindult Kosztanonijjébe. s gőzével az ég arcát ködbe burkolta. De innen gyerünk vissza Kabához. nyújts most nekem. szívem trónján szultánom vagy s lelkem mélyéből szeretlek téged. és amikor Kaba már közelre jött. mert tudta. Ez oknál fogva Kabában is felébredt a vágy és szeretet az után a tartomány után. Kosztantinijje császárának bölcs előkelői és bégjei fogadására eléje mentek. Innen [térjünk vissza] : Mivelhogy Kaba vereséget szenvedett és elmenekült. Kosztantin fejedelem a Rúm tartományokban egy jó helyet [területet] ajándékozott nekik. és nagy megbecsüléssel a [császár elé] kísérték. A Rúm tartományban tizenhárom évig éltek nyugodtan. ej. Vincse Laos megérkezése okozta Kaba vereségét. hogy Dzsidijja tartományában volt atyjaiknak azelőtt hazája.

és tisztelettel kísérjék el őt hozzája. [Aztán Kaba] Bendekusz királlyal találkozott. ahol maradhattak. hol pedig sírtak örömükben. az irigység tüze és a rágalmazás baja megtették rá a hatásukat. bánatosan és megtörten Árpád kapudán színe elé jöttek. és panaszkodva elmondták a nép célzatos beszédét. "Kell-e nekünk ezt a népet és lekicsinylő szavait hallgatnunk?" Így szóltak. azonnal engedélyt adott. töméntelen aranyat.Próza: A krónikások a következőképpen adják elő: amikor Kosztantin császár ezt a hírt megtudta. hol nevettek. Bendekusznak részletesen elbeszélték. és sok segítségben részesítette. Egy nap a hét kapudán közül hatan önként. Szidijja tartománya?" kiáltással a tengeren elhajóztak. Ezeknek volt egy vezérük. hisz Kaba kalandos életét és végső célját Bendekusznak levélben már tudomására hozta. és ezzel romba dőlt szíveiket virágzóvá tette. és "Merre vagy. aki Hunor fiainak a nemzetségéből származott. és így beszéltek:"Ezeknek az atyjaik és öregatyjaik Üngürüsz országában hősiesen éltek. hogy menjenek Kaba elé. de ők gyávaságuk következtében a mi tartományunkon kívül nem találtak más helyet." Állandóan ilyen rágalmazásokra panaszkodtak. akiket abban az időben kapudánoknak neveztek. s így Kabának rokona volt.Azután Bendekusz királyi lakomákat rendezett. végül is a rágalmazás nyila a szívükbe fúródott. aki Kabának egyenes leszármazottja volt.A krónikás azt mondja. Azok pedig ott családtagjaikkal letelepedtek. a határ menti bégek Kaba érkezését és kalandos történetét Dzsidija uralkodójának. "Az egész terem lett világon őseink és 68 . Bendekusz pedig megparancsolta bégjeinek. Emiatt aztán Szidijja népe nem jó szemmel nézte őket.Egy nap Kaba letette fejét a végzet párnájára. fogadják őt. rubint és drágakövet adott neki. Amikor a tartomány népének ezeket a célzatos beszédeit hallotta. és hosszú időn keresztül ott laktak. A krónikás elbeszélése szerint abban az időben Szidijja tartományának volt egy uralkodója. és[lelke] a mulandó világból az örökké tartó világba röppent. Bendekusz jól tudta. Ily módon éjjel-nappal vándorolva táborozva nagy távolságot győzött le [népével]. Végül is Szidijja tartományához közel eső helyre érve megtelepedtek. Kaba gyermekei és hozzátartozói azon a vidéken megsokasodtak. Hajóra szálltak. Azután (Kaba] felkészült az útra. Árpádnak hívták. és az irigység tüze hamuvá égette őket. hogy Kaba az útba (esőtartományok] fejedelmeivel lakmározott és barátságot kötött. és jó hírnevet szereztek maguknak. és egy nap útra kelt. Bendekusznak hívták. hogy Kaba rokona neki. Kosztantin császártól elbúcsúzott. ezüstöt.Amikor Kaba Szidijja tartományának a határára érkezett. Kaba nemzetségéből abban a tartományban volt hét bégzáde. majd Kabának és előkelő kíséretének [letelepedésre kitűnő] helyet ajándékozott. egymás hogyléte felől tudakozódtak. Atilusz király nővérének a fia volt. Közben egy év múlt el felettük.

" 69 . amikor a hat kapudén ily módon panaszkodott. tudd meg. és segítséget is nyújtott nekik. most elindultunk. s onnan a tatár kán országa felé csapatonként elindultak. hogy nem tudtad. táboroztak. Mivel régen. aki a tatár kán vagy. Mivel nagyon régen eltávoztak ők ebből a világból. ha egy ilyen félreeső helyen levő népnek az ostoba szavai szívünket elkeserítik?" Mondták hangosan siránkozva. és egy nap boldog órájában. ő is arrafelé vette a menetirányt. [Először] ezt a [te] országodat győzte le kardjával. hogy ősapánk. hogy bocsássa el őket. légy benne boldog. és visszafoglalják azt az országot. Rossz szándékunk a te tartományod ellen nincs. Erdelt és [végül] Üngürüsz vidékeit. Emiatt titokban a szíve mélyén el volt keseredve. Szidijja országának uralkodójától kérték. Ők pedig összegyűjtötték a hozzájuk tartozó összes népet számba vették. Kattar fővezér [hajdan] Üngürüsz országának elfoglalására indult. Amikor Szidijja uralkodója tudomást szerzett helyzetükről. és látták. az országot elvesztettük Azokra a tartományokra nekünk van jogunk. és egyúttal segítségét is kérték. Árpád . és egy vitéz emberrel elküldték neki. hogy akkor azon a helyen szövetséget kötöttek. hogy onnan felkerekednek. abban az időben. Hova lett szemérmünk és lelkesedésünk. Az így [megalakult] szövetség értelmében aztán felkerekedtek. hogy szépszerével mutass [nekünk] utat ezen [a te] tartományodon keresztül. bánkódva. és azt mondod. vezér is ezen az útvonalon indult útnak.nemzetségünk hősiességgel szerepeltek a történelem alakításán. harcba bocsátkozott a (tatár) kánnal. Amikor Árpád kapudán ezt a beszédet hallotta elszomorodott. kérésüket nem utasította vissza. és csak azután foglalta el Kara Bugdan tartományát. hogy éppen kétszáztizenhétezer ember gyűlt össze. [úgyhogy még] ma is szól erről széles e világon a hősi ének. és tanácskoztak. elengedte őket. és ha lehetséges. s ez a dívánon Árpádot tették meg az összegyűlt hat kapudán és a vitéz hadsereg fővezérének. s egy nap a tatár tartomány határára érkeztek. adj nekünk élelmet. és látta. hogy ez állt a levélben: "Te. beletekintett. hogy nem. és forróság öntötte el. A kán átvette a levelet. Így tehát azt kívánjuk tőled. azután [azt] tőlük (az ellenségeik] elvették. Vándoroltak. mert aztán ne mondd. Ott néhány napra megálltak. amikor Kattar fővezér elindult. melyet őseik karddal megszereztek. ittak. Azután Szidijja uralkodójától engedélyt kaptak. Atilusz király halála után háromszáz év elmúltával. vagy pedig azon az úton mindnyájan pusztulnak. hogy azokat az országokat vissza követeljük. s kardjának csapásával azt [az országot] elfoglalta. akkor azonnal készülj fel. Levelet Írtak a kánnak. de ha makacskodsz. ettek. Az pedig a levelet a kán színe elé vitte. Iszá őkegyességének hétszáznegyvenötödik esztendejében Szidijja padisahjától elbúcsúztak. A krónikások elbeszélését és a hírmondók beszédét úgy lehet magyarázni. Azután Szidijja uralkodója dívánt tartott.

amennyire csak tőlünk telik. Közben Árpád fővezér ott egy várat építtetett. akit [---]nak hívtak. és minden tekintetben virágzó. aki azt a vidéket ismeri. Ezenközben a kapudámok így szóltak: "Mivel őseink és mi is annak a vidéknek az elnyeréséért a világ haragját vállaltuk magunkra. Emiatt azt a vidéket Zibin Burugnak hívták. aztán elküldjük őt abba a tartományba. [Ekkor] az erdeli vidékek ellen indult. Vágy és kívánság fogta el őket az után a tartomány után. Az a személy pedig engedelmeskedett a parancsnak. széltében-hosszában. és ezzel a szándékkal azonnal találtak egy személyt. minden szeglete kert és' szőlőskert. ott hosszú ideig éltek és uralkodtak. mint amilyennek ezek elbeszélték. s tökéletesen felszerelte. és ezért a vidékért jöttünk ide. rendben átvonult a kán tartományán. hogy Üngürüsz minden tekintetben bővelkedő tartomány. rossz vége lesz a dolognak. A krónikások elbeszélése szerint azzal a feltétellel vonultak az országon keresztül. Állandóan azt hallották. hogy dicséretükön nem győztek csodálkozni. és nyugodtan áteresztette őket tartományán. De abban az időben Üngürüsz országának volt egy királya. Ezzel az ígérettel Árpád fővezér egy nap onnan [a halálról] elvonult. amennyit csak tudott. végül is a következő ürügyet találták az 70 . Végül is a kán-jó akarattal utat engedélyezett a tatár tartományon keresztül. olyan embert kell találnunk. "Mivel ez a vidék ennyire híres és ismeretes mondták -. mező. Ott hosszabb ideig megpihent. és hozzon kielégítő választ. De hogyan indokoljuk meg a tartomány elnyerésére [irányuló] óhajtásunkat?" A gondolkodás tengerébe merültek. hogy egyetlen embernek sem okoznak kárt vagy veszteséget. Megparancsolták neki. A többi hat kapudán is választott magának egy-egy vidéket. melynek Zibin nevet adta. rét. ami annyit jelent: "Hét vár." Azután mindegyik kapudán a saját maga épített várba költözött. hogy azt az országot járja be széltében-hosszában.Amikor a tatár kán tudomásul vette a levél tartalmát. most az lenne a jó. és elindult. és Üngürüsz tartományának tulajdonságairól kezdtek beszélni. megértette. Végül is a kapudánok összejöttek. vajon olyan-e. felkészült az útra. akit rögtön elküldtek arra a vidékre. hogy ha szépszerével nem enged. Tulajdonságainak elbeszélését [a hírszerzők] olyan fokban és mértékben adták elő. ha ezt az óhajtásunkat kielégíthetnénk. minden állapotát és tulajdonságát kifürkészték. úgyhogy Erdel tartományában hét erőd készült el. és az ország határára annyi ennivalót küldött. járja be minden szegletét keresztül-kasul. és tudta. és kívánságuk szerinti helyen egy-egy várat építtettek. azokat foglalta el. Amikor Árpád szerdár és a többi kapudán Erdelt elfoglalták. Közben Üngürüsz tartományát alaposan szemmel tartották. és hozzon nekünk igaz híreket annak a vidéknek a tulajdonságairól. ahol lakmározással töltötték ez időt. és épségben." Ebben megegyeztek.

melyen végigsétált. és a drágaköves kantár a különféle gyümölcsökért és a fűért legyen. mint egy tulipános kert. Felüdülni mindenki a rózsáskertbe megy S kezében fél narancsot tart mindenki. Ezért küldték ki azt az illetőt annak a vidéknek a kikémlelésére. Zöld ruhában nevető rózsák nyílnak.ellenségeskedés és viszály [megkezdésére] "Küldjünk egy követet." De ők azon a véleményen voltak. hogy ez az ajándék annak a vidéknek a vételára legyen és az ellenségeskedés megkezdésére ürügyül szolgáljon. Bimbóikat ég felé nyújtják a jázminok. minden tája tündérkerthez hasonló díszes dalosmadár-liget. minden szeglete a paradicsomkerthez hasonló képet mutat. Az ősz félelmétől mentesek. minden helyén hatalmas szálfák. mint valami fejedelmi ültetvények. Az a személy pedig a parancs szerint elment. Az éghajlat is vidámította ezt a képet. Mely éjjel-nappal mécseshez hasonlóan [virított]. Azt csobogja. hogy minden vidéke olyan. szép és kellemes rózsás-berkeket. Csodálatos és pompás zöldellő vidékeket. A Kegyszerhez (62) a hasonló patak folyik bennük. Akik ezt látták. A paradicsomkertre hasonlított minden kert. aki vigyen ajándékul egy fehér lovat. Ezt a csalfa tervet szőtték. ezüstnyerget. az ezüstnyereg a folyóvizekért legyen. Sokféle madár hancúrozik rajtuk. Virágokkal díszesek a sziklák és földek. Zöld mezőre vetik árnyukat a szálfák. A mezőkön csurdogál a csobogó víz. A tulipán kebelén pecsét (63) volt. hogy a fehér ló az [ország] területének az ára. Nyugalmasan hajlong a ciprus és puszpáng. Csendben örvendezők lettek a mezők. mindnyájan megadták magukat. A táj. véges-végig bejárta és megszemlélte azt az országot. Ágaikon feslenek a virágok. Rózsákkal a tövisek barátkoznak. faluról falura bejárta és megszemlélte azt az országot. városról városra. drágakövekkel díszített kantárt és más ajándékokat. Az volt a csalfa gondolatuk. hogy Allahon kívül nincs más isten. Látta. 71 . (64) Próza: A krónikások és hírmondók így beszélik tovább Az a személy aztán ezzel a megbízatással széltében-hosszában. kellemes kerteket látott [mindenütt].

tökéletes volt. Üdítő és szívét megragadó helyei és vidékei nagy számban voltak, úgyhogy azokhoz hasonlót korszakunk szemtanúja nem látott. Végigjárta tehát azt a tartományt, és a vers [szerint] "szívébe véste annak képét". Egy idő múlva azt a vidéket elhagyta, és saját hazájába tért vissza. Amikor hazaért, Árpád szerdár színe elé járult, és a kapudámok jelenlétében töviről hegyire részletesen elbeszélte, hogyan járta végig azt a tartományt. Amikor a kapudámok ezt az elbeszélést hallották, szívvel-lélekkel vágyódni kezdtek az után a vidék után, és rájuk nehezedett [megszerzésének] a gondja. Azután azonnal elhatározták, hogy Csopolug királyhoz követet küldenek. Rögtön ezüstnyereggel felnyergeltek és drágaköves kantárral felkantároztak egy fehér lovat, és Csopolug királyhoz küldték. Abban az időpontban, [amikor a követ az ajándékokkal megérkezett], a király a trónján ült, és a hatalma alatt álló országok felett kiterjesztette árnyékát (65), vagyis uralkodott, azon a napon bégjei jelentették neki, hogy Erdelből követ érkezett. A király engedélyt adott, hogy a követet színe elé bocsássák és ültessék le. Illően megvendégelték, és mivel aznap tanácsülés volt, a követ kérését előadták a királynak, aki megparancsolta, hogy lépjen a színe elé, csókoljon kezet, adja át az ajándékokat és a levelet. Azután a levélbe tekintettek, melyben ez állt: "Hatalmas király! Szolgáljon tudomásodra, hogy az a ló, melyet kiválóságodnak ajándékba küldtünk, az [az országod] földjéért legyen, az a nyereg a folyóvizekért legyen, és az a drágakövekkel díszített kantár pedig országod különféle növényeiért legyen. Vedd át és fogadd el!" Így szólt [a levél]. Amikor a király a levél szövegét hallgatta, a gondolkozás világába merült. Végül a levél tartalmából azt értette ki, hogy azok [a kapudámok] tőle (letelepülésre] hazát akarnak, és az ő oltalma alatt az ő alattvalói akarnak lenni. A király aztán értékes köpennyel ajándékozta meg a követet, és ezt a választ adta: "Mivel ők [a kapudánok] hazát óhajtanak, íme, királyságom bármelyik szögletét akarják, legyen [kívánságuk szerint] !" Azután az [elbocsátási] engedély palástját átadta a követnek, aki elindult Erdelbe. Egy nap Árpád szerdár színe elé érkezett, és előadta neki a dolgok állását. Ugyanis Árpád szerdár és a kapudámok már várakoztak rá, s mihelyt a követ válaszát megtudták, azonnal közösen leveleket küldtek a környező tartományokba, és összegyűjtötték katonáikat. Rövid időn belül közel háromszázezer katona gyűlt össze. Árpád szerdár és a hat kapudán elhagyva a síkságot Csopolug király ellen indultak. Tovább haladva átkeltek a Tisza folyón, és a Szegedin néven ismert helyhez érkeztek, [ahol] letáboroztak. Az abban a tartományban lakó nép közül azonban senkinek sem okoztak kárt és senkit sem bántottak. Mihelyt Szegedin városába értek, hírét vette ennek Csopolug király is. Ennek a hírnek

72

[a hallatára] azonban nagyon megharagudott és elkomorodott. Azonnal elhatározta, hogy a mellette készenlétben levő katonasággal átkel a Dunán, és szembeszáll a kapudámokkal, de vezírei és bégjei ettől eltanácsolták. Azonnal kémeket küldtek az ellenség irányába. A környező bégekhez és a többi helyekbe leveleket küldött, hogy teljes hadi felszerelésükkel minél gyorsabban jöjjenek kapujához. A katonaság toborzását tovább folytatta. Ezalatt a kémek is eljutottak arra a vidékre, [ahol az ellenség tartózkodott]. Bejárták és megszemlélték azt, s látták, hogy a kapudámok töméntelen katonaságot vontak össze, [mellyel ellenük mennek. Kifürkészvén a [sereg] helyzetét-állapotát, biztos hírét vették annak, hogy céljuk a király ellen [irányul], és az országot akarják [elfoglalni] Ekkor azonnal visszafordultak, és gyorsan a király színe elé járultak. Tudomására hozták annak a tévelygő katonaságnak a helyzetét és valódi történetét. A király is rövid idén belül töméntelen katonaságot gyűjtött össze. Úgy beszélik [a krónikások], hogy ezalatt Árpád fővezér a kapudámokkal és a többi előkelőségekkel tanácskozást tartott, s azon a helyen egy levelet írnak a királynak, és elküldték neki. Mihelyt a levél megérkezett a királyhoz, elolvasta. A levél Így szólt "Te, aki Üngürüsz királya, Csopolug vagy, vedd tudomásul, hogy azt a vidéket a régi időkben a mi ősünk, Kattar karddal elfoglalta, sok ideig uralkodott, aztán meghalt, és eltávozott a világból. Így csúszott ki kezünkből az a tartomány, de az ország a mi örökségünk. Ezenkívül mi azért tartományért ellenérték gyanánt egy [lovat], nyerget, drágaköves kantárt és egy csomó rubin-drágaságot adtunk neked, és te ezeket köszönettel elfogadtad. Most tehát az a kívánságunk, hogy, minden vagyonodat és kincsedet tartsd meg magadnak, ebbe nem avatkozunk, de a tartományt add át nekünk. Ha azt mondod, hogy nem, tudd meg, hogy mi most azért a vidékért kardot öltöttünk és lóra szálltunk. Add át nekünk szépszerével és beleegyezéssel. Ha nem adod, időre kész. légy!" Amikor a király a levelet elolvasta, hirtelen haragra gyúlt, darabokra tépte, és parancsot adott hogy a sereg azonnal induljon el. Nagy haragban a követet is különféle sérelmekkel illette, azt maga is átkelt a Tuna folyón, és megindult Árpád fővezér ellen. De Árpád kémei is megjöttek, és hírt hoztak a királynak [és seregének] a mozdulatairól. Árpád azonnal előkészítette összes harci felszerelését [még ott] Szegedin térségében, kibontotta zászlait, felkerekedett, és elindult arról a helyről. Néhány napi menettávolságnyira egy helyen szembekerült a királlyal, [ahol] a király a Duna partján táborozott. Árpád vele szemben szállt meg [seregével]. Mindkét fél kiküldte előőrseit, és várakozott. Azon éjjelen nem feküdtek le és nem aludtak, amíg reggel nem lett és ki nem világosodott. Akkor a két megszámlálhatatlan sereg tetőtől talpig felfegyverkezve lóhátra ugrott, rendezett sorokba felsorakozva egymásra rohant. Mindkét fél bőszült nagy kaszabolást végzett. A csata folytonosan hevessé vált, végül is a királynak egyik vezére, aki a balján

73

szokott ülni, a csatatérre rontott karddal kaszabolta a csatatéren az [ellenséges] katonákat, és Árpád seregét egy pihenőhelynyi(66) távolságra visszavetette. Amikor ezt Árpád hat kapudámja látta, kettejük rárontott [az ellenségre], a két sereg összekeveredett, és hatalmas harcot vívtak. Annyira áttörték egymás sorait, hogy csata közben [az ellenség] a két kapudám közelébe rontott, leteperték őket, és vérükkel vörösre festették a földet. Amikor ezt Árpád fővezér látta, azt parancsolta, hogy egy bőszült általános támadást indítsanak. A megmaradt kapudámok tehát támadásba lendültek, a két sereget [még jobban] összebonyolították, és a húj-haj ordítások az égbolt csúcspontjáig felhallatszottak. Végül is az történt, hogy harc közben a király vezírével szemtől szembe kerültek, egy alkalmas pillanatban azonnal leterítették, és vérét a földre folyatták. Amikor ezt a király serege látta, hátat fordított a királynak, és megfutamodott. Mihelyt a király ezt a helyzetet látta, azonnal haragra lobbant, kirántotta kardját hüvelyéből, és támadásra indult. Ekkor azonban Árpád fővezér is támadásba lendült, a két sereg összekeveredett, és oly hevesen kezdtek harcolni, hogy a csatatér tele lett holttestekkel, és a Tuna folyó vize a vértől zavarossá vált. Azonnal egymásba keveredett a két sereg, Fejek hullottak le és vér folyt a földre, Hújt-hajt ordítoztak és kiabáltak, Az ellenség összevonta szemöldökét, mint az íjat, Szárnyra keltek, s repkedtek a nyilak mindenhova, Mindegyiket a végzet madarának képzelheted, Nyelvüket kiöltötték a lándzsák hegyei, Az ellenség szívét átütötték a kis vasak, A lovak lába alól az égig szállt a por, Meghaltak minden, akár fiatalok, akár idősebbek voltak. A krónikások szavai szerint az a két sereg hatalmas csatát vívott, és mindkét oldalon rengeteg ember pusztult el. Végre a király seregét megbontották és legyőzték, s bégjeinek előkelő neves embereinek nagy része kardélre hányva elpusztult. Amikor a király ezt látta, azt hitte, hogy mindennek vége. Ezzel a gondolattal elmenekült, és Peste felett át akart kelni a Tuna folyón, hogy majd Budin várát harci eszközökkel megerősíti és felszereli. De Árpád fővezér katonái a környéket elfoglalták, minden oldalról körülvették, és elzárták az utakat. Amikor a király ezt a szerencsétlen helyzetet látta, azonnal az a gondolata támadt, hogy lovastul a Tuna folyóba veti magát, átúsztat és megmenekül, s a várban

74

[Eljött] a napja. Csakhogy abban az időben még nem volt királyi korona. Összejöttek tehát a többi bégek és országnagyok. s híre-neve feledésbe merült. és nem találván menekvést.menedékhelyet talál. és átvette az említett ország feletti uralmat. ivással kellemesen töltötte idejét. Minden ember az ő parancsának van alávetve. s lett a földdel egyenlővé. mint a fáraó. nem nyerhette el a királyi rangot. azon a helyen Csopolug király ruhástul-lovastul. a kor végzetének a nyila eltalálta őt és megölte. hallgasd meg. sok hónapot és évet élt át a szív nyugalmával. életének defterét megállította. ah. Néhányan így szóltak: "íme. lova fejét visszafordította. Megfulladt a vízben. melyet a bégek közreműködésével tettek a királyok fejére. Szükséges. megöregedett. lehanyatlását nem lehet (megengedni]. csodálatos. A krónikások szavai szerint [így szól tovább a történet]: Miután Csopolug király a Duna folyóban megfulladt. milyen ez a történet. alap és támaszpont. hogy 75 . evéssel. A végzet tövise megsebzi a lelket. megfulladt. Mivel abban az időben ilyen királyi (címet biztosító] korona nem volt. s amíg meg nem koronázták. tanácskoztak és a (helyzet] megoldásán tanakodtak. nem akarva. Egyeseknek trónon a helye e korszakban. Az ő nyelvükön "koronának" hívták azt a királyi jelvényt. Végül is tanácskozás közben az a vélemény alakult ki. a király trónjára ült. és az említett folyóba vetette magát. Azután átkelt a Duna folyón. Annak ellenére hosszú ideig élt. hogy a folyóból kiszabaduljon. ez a korona és trón. az igazság értelmének beváltója. hogy napról napra fennálljon. elgyengült. Sokat szultánná tesz. a korszak elfordította tőle arcát. tehát most az a szükséges. és szemét betakarta földjével. végül is el kellett fogynia élete magjának. akarva. senki sem támadt ellene. Gyere. de egy idő múlva az is elköltözött a világból. a szíve megtört. de ez sehogy sem sikerült neki. Vagy koldussá tesz a világ szultánja [Allah]. Csodálatos a világ állapota. hogy történt ez. ellenségei közül senki sem bántotta. vagyis elhalálozott. és [megkezdte] az uralkodást. Árpád fővezér fejedelmi címmel lépett a trónra. ámbár annyira igyekezett és törekedett. [majd] Peste mellett letáborozott. Helyére egyik fiát ültették. A fájdalom [után] örvendezésre ismét talál okot. ez az uralkodói szék megüresedett. és a fejedelmi trón üres maradt. hogy ez a trón nagy királyokhoz (méltó) trón és uralkodói szék. Ezzel a csalóka gondolattal. megbetegedett. másokat dervissé. és azt elfoglalta. Árpád fővezér a hadizsákmánnyal felkerekedett. De azon a helyen életének folyását [a sors] összetiporta.

Isztefán színe elé járultak.évében Isztefán fejére tették a hatalom koronáját. eseményt [és ezzel] a királyi méltóság feltételeit teljesítették és az ezzel az üggyel [kapcsolatos] szokásnak eleget tettek. és ezáltal a királyi méltóság feltételét is teljesítjük. és elindult a király ellen. Aztán tisztelettel felemelték helyéről. és meghalt. hogy hadjáratot indít Bulgária ellen. és leverte a bolgár sereget. mert megsértette őt. Rendkívül jónak találták. a királyi székhez vezették és a trónra ültették. kitűzte a harci jelvényeket. és készenlétbe helyezte. hogy Isztefánt ültetik a trónra és teszik meg királlyá. és abban a csatában kézre került. engedelmességet fogadtak. Megtalálta Keán kincseit is. Keán és bolgár népe Isztefán királlyal a [saját] tartományuk területén kerültek szembe. és [azokat is] zsákmányul ejtette. Keán is súlyosan megsebesült. Közben az egész tartomány beleegyezésével a főpapok és a többi előkelőségek együttesen jóváhagyták a koronás állam létrehozását. De eközben ennek a híre eljutott a Bulgár tartomány uralkodójának. Lovaik hátára vetették magukat. de mivel a király kezétől elpusztult. s megszámlálhatatlan fegyveres seregével elindult Keán ellen. Azonnal leveleket küldött szét a környékbeli bégeknek és a többieknek. Aztán mindnyájan nagy örömmel mulatoztak." így tehát a bégeknek megtetszett ez a javaslat. és hódolatuk jeléül fejet hajtottak neki. tegyük fejére a hatalom koronáját. de súlyos sebei miatt nem sikerült felépülnie. mert őt látjuk erre alkalmasnak. A krónikások következőképp adják ezt elő: Amikor a bégek összejöttek és tanácskoztak. [Keán] rendkívül bőkezű és dúsgazdag ember volt.ebből a nemzetségből [Árpádéból] Isztefánt ültessük a trónra. Keán vojvodával ellenségeskedés keletkezett. Azután tehát Isztefán lett a király. műve semmivé vált. úgy határoztak. Amikor eltelt a három év. és nem félt a királytól. A király az egész bolgár tartományt kifosztotta. s hatalmas rohammal megkezdődött az öldöklés. A bégek és kiválóságok titokban összejöttek. Azonnal leveleket küldött az összes bolgár katonaságnak. hogy szerencsét próbáljanak. Hatalmas [mennyiségű] harci eszközről gondoskodott. A bolgár fejedelem. Azután elfoglalta a [bolgár] tartomány többi részét is. A krónikában azonban úgy áll. Iszá őfényességének ------------. Miután sok útszakaszt és állomáshelyet hagytak hátra. Keánnak a fülébe. és megtették az előkészületeket a királyság ( megalapozására). Isztefán király pedig összehívta a végtelen Üngürüsz valamennyi bégjét. megpergette a kis és nagy dobokat. a Bulgár tartomány királyával. s ennek következtében a mi tekintélyünk is napról napra emelkedni fog. Végül is a király kerekedett felül. s hadsereget kezdett gyűjteni. aki túlságosan makacs hitetlen volt. Keán is hírüket vette. kibontotta zászlait. összevonta a bolgárok bátrait. Három éven keresztül igazságosan uralkodott és igazságot szolgáltatott. hogy amikor a király összegyűjtötte seregét és a 76 . és hadsereget kezdett gyűjteni. Elhatározta.

és a földre ontották vérét. annyira megijedt ettől a hírtől.gondolta. abban az időben Ilirija tartományának. és mulatozást rendezett. hogy ezt meg sem említette Marcsijánusnak. hogy amikor majd Marcsijánus elalszik. és elmenekült. és hírül adták neki ezt az eseményt. megragadva az alkalmat levágja a fejét.gondolta. mely Uszlovin országhoz tartozik. s ezáltal elnyeri a király kegyét. Marcsijánus fejét magával vitte. volt egy fejedelme. Mihelyt a kémek ezt megtudták. és néhány bennfentes alávaló emberével nyeregbe ült.Közben Isztefán király haladva-megpihenve egy nap Marcsijánus székesvárához érkezett és megtalálta benne annak hátrahagyott kincseit is melyeket zsákmányul] ejtett. fejét vették. s aztán Isztefán király felkerekedett arról a helyről és nagy örömmel visszatért székhelyére. hogy büntessék meg. Azután szemmel kísérte a tartomány környékét. Azután a politika sakktábláján mattot adtak neki. abba a várba ment. A király mindkettejük várát elfoglalta. azonnal Marcsijánus színe elé járultak. Végül az az elképzelés ötlött az eszébe. Azután ezzel a galád gondolattal Marcsijánushoz jött. hogy az igazságot kikutassa. Összes kincseiket elvette. Összegyűjtötte tehát az iszlavin katonaságot. így szólt: "Ha valaki a saját jótevőjének az életére tör s ilyen cselekedetet művel. Marcsijánus hadsereget gyűjtött össze. hogy Iszlavin fejedelme. és elküldi a királynak. melyek őt nagy örömmel töltötték el. mit hoz az idő és mi fog történni" . akit Marcsijánusnak hívtak. és az aggodalom tengerébe merülve a gond iszapjába süllyedt. aki a vár tulajdonosa volt. a katonaságot eltávolította onnan. és leste az alkalmat. mi hasznot tudna az nekem hajtani?" Haragra gyúlt a bégzáde iránt és megparancsolta.. Egy nap egyedül találta őt álomba merülve. Ez a hír haragra lobbantotta és azonnal parancsot adott.gondolta. A krónikás úgy adja elő tovább. és kiküldte kémeit. megijedt. és (saját) embereit tette beléjük. s tökéletes készenlétbe helyezte. hogy az a bégzáde. irgalom nélkül elválasztotta a fejét a törzsétől. és azt választotta menedékhelyül. hogy a király ellene fordult és jön. Aztán hírét vette Marcsijánus [tartózkodási helyének] és elindult megbüntetésére. hogy [serege] Marcsijánus ellen induljon. hogy Isztefán király sereget gyűjt. 77 . Marcsijánus megrémült. Mikor azonban a király elejétől végéig megtudta. Volt egy megbízható kiváló bégzáde alattvalója. és a király színe elé ment vele. annak volt egy erős vára. "Hátha rám fog támadni!" . Amikor ez meghallotta. "Ebben [megvárhatom]. miért vágta le a fejét és hozta el. s keblét sáncul neki feszítette a sors nyilának. mihelyt meghallotta. Kihasználva az alkalmat.bolgár nép ellen indult. és hírét vette. A király mozdulatait figyelmesen kísérte. mintha sétára menne. "Mi legyen az ír ennek [a bajnak] az elhárítására?" . Közben Isztefán király Keánt megölte és a bolgár tartományt elfoglalta. A várba embereket rakott és kinevezte a várparancsnokot is. Megelégedett első hadjáratának győzelmeivel.

Isztolni Belgirád nevet adta neki. egy hang érkezett a fülébe: "A zsákmányul ejtett kincseken építtess egy nagy várat. Közös megegyezéssel Petruszt királlyá választották. hova lett Dárá és Dzsem. és sokan közülük elmenekültek. Volt neki egy fia. Mindegyikük semmivé tette a korszakuk. melyet ő maga építetett Isztolni Belgirádban. Mikor ezekbe a gondolatokba merülve üldögélt. akit Abának hívtak. ARRŐL SZÓL. Amikor Petrusz király lett. hogy neve emlékezetessé váljék a világon. barátom! Senkihez sem marad hű ez az alanti sors (68) [Családi]fészket és keblet lisztté őröl. hogy a sors által kezére került kincsekkel milyen művet alkosson. az ország népe felett annyira zsarnokoskodott. De senkinek sem. Miután Isztefán király ennek az ünnepélyes városnak az építését befejezte. Fészkéből ismét kirepült a paradicsomi madár. HOGY PETRUSZ LETT A KIRÁLY Az ő defterét is megállította az ég. Ez lett a székesfővárosa és temetkezőhelye mindazoknak a királyoknak. és abba a templomba temették él. A hőst is gyávává tette. s megemlegessék ennek a hadjáratnak a történetét. Isztefán tetteit [is megállította] a pokol. akik attól az időtől kezdve a mai napig [itt] uralkodtak.Azon tűnődött. De Isztefán királynak volt egy nővére. és idők múlásával felépült egy hatalmas vár és egy nagy templom. mely az utánad következő királyoknak legyen a székhelye és az eltávozottaknak temetési helyül szolgáljon !" Amikor ezt a hangot hallotta. Ebben az időben Aba Erdel tartományának volt a bánja. Elhagyta e mulandó világot. megtalálta az örökkévalót. Megszakítás nélkül embereket szül ez a világ. és a trónra ültették. Annak is a halál angyala (67) szabta meg az útját. Hová lett Iszkender. egy léleknek sem kegyelmez. oh. hogy az ország összes bégjei és a többi alattvalók is nagyon panaszkodtak rá. Petrusznak hívták. A MÁSODIK KIRÁLYRÓL SZÓL /A KRÓNIKA/ A krónikások és hírmondók a következőképpen beszélik tovább: Tehát a király eltávozott a világból. Iszá őfényességének ezernyolcvanadik évében Isztefán király is elhalálozott. annak is volt egy fia. Hol van Dzsemsíd és hol van a lovag Szám? Azokat is megette a föld. Az építkezéseket folytatta. Mivel mindnyájan megunták 78 . azonnal megkezdte a vár építtetését.

Mikor a császár meghallgatta Petrusz király történetét és látta szerencsétlenségét. senki sem vette azokat figyelembe. amiért annyira zsarnok és igazságtalan. (70) és részletesen elbeszélte s bőségesen elpanaszolta sorsa kegyetlenségét. HOGY ABA LETT A KIRÁLY ÉS AZ Ő TÖRTÉNETÉRŐL Sírt ott akkor Petrusz. hogy gyűljön össze a katonaság. Ebből Petrusz is megértette. de amikor a levelek megérkeztek a bégekhez. szemében keserű könnyekkel. [miközben] zokogó sírásban [tört ki]. ittak. megpihentek. és hódolatukat nyilvánították neki. meghívják és királlyá választják. Arcát a földhöz súrolta. Petrusz király ellen indultak. nagyon elszomorodott. Mindnyájan. ARRÓL SZÓL. és vigasztalta őt. s mivel az uralkodás vágya felé hajlott. arról a helyről elűzetve és megcsalatva elmenekült. aki Erdel tartományának a bánja. elfogadta [ajánlatukat]. Végül is titokban Abához mentek. Így szóltak: "Mi mostantól kezdve megszakítjuk a vele való ( kapcsolatainkat). ettek. (69) így tehát Petrusz király koronáját és trónját elhagyva.zsarnokoskodását. néhány hű emberével a Nimcse tartományba menekült. és menjenek Aba ellen. és Petrusz király ellen összevonták a katonaságot. és megrémült. s mindnyájan ellenségeivé váltak és az alkalmat várták. Közben azonban Petrusz király is megérkezett bánatos szívvel. és elmondták Petrusz király elleni panaszaikat.nagyja elfordította tőle az arcát. hogy Petrusz király ellen sírva-ríva panaszt emeljenek. hogyan zaklatták őt. ami nem más. Mivel Aba jól ismerte a helyzetet. Azt akarta. Mihelyt ezt Petrusz király látta. és nem engedelmeskedett parancsának. Azután Abát fővezérnek választották. és egy nap 'Üngürüsz tartományába érkeztek. hogy) Petrusz király élete ellen tör." Úgy beszélték meg. [mint] Kizil Elma. és így szóltak: "A mai naptól kezdve nem hajtunk fejet [neki] !" S ott ezt esküvel megfogadták. és a császár színe elé járult. Előadta annak a történetét. összetört szívvel és síró szemmel Kizil Elma városa felé vette útját. a tartomány apraja-nagyja. Azért jöttek össze. ami miatt az ország apraja. Előrehaladtak. 79 . őszintén Aba alattvalóivá váltak. hogy mindnyájan utálják őt és elfordították tőle arcukat. Leveleket írt [és küldött széjjel] az egész országba. Amikor ezt a királyhoz hű bégek megtudták. egy helyen összejöttek. hogyan törtek életére Üngürüsz bégjei. [elhatározta. hogy számtalan seregével a király életére törjön. megaláztatva és megalázkodva Kizil Elma városába. Méregbe jött és tépelődött. értesítették őt [határozatukról]. Eközben Petrusz király is hírt szerzett a dolgokról. elmenekültek és szétfutottak. Abban az időben a Nimcseország császára Kolonijja városában tartózkodott. és hatalmas hadsereget gyűjtvén össze. hogy élete fáját kivágják. Azután ezeknek a szavaknak [az értelmében] szívvel-lélekkel alávetették magukat Abának. Ezenközben Aba zavartalanul megérkezett Üngürüsz székesvárosába. hogy Isztefán király nővérének a fiát. Abát. Ezenközben Aba is elindult.

gyűjtsétek össze gyorsan seregeiteket. se egy órát ne késsetek. családjaik s a foglyul ejtett bégek sorsát. kibontották zászlaikat.Szeméből véres könny folyt. az egyik felével átkelt a Dunán. se egy pillanatot. [Aba] megkérdezte. A HARMADIK KIRÁLY TÖRTÉNETÉRŐL SZÓL A krónikások úgy adják elő. megkötözve és megalázva a politika (sakk]táblájára térdepeltette. Némelyeket kardélre hánytak. készítsétek elő az összes harci felszerelésteket. [Ott] sok vidéket feldúltak. s fejüket leüttetve elpusztította őket. és hova ment el. Üngürüsz királya eközben összekülönbözött néhány emberével. A nimcse parancsnokok is összegyűjtvén katonáikat. [s emiatt] titokban gyűlöletet táplált ellenük. Aztán visszatértek saját országukba. Amikor a császár ezeket a baljóslatú híreket hallotta. A császár is hatalmas nimcse sereget gyűjtött össze. bosszút állok rajtuk !" Abban az időben a cseh tartomány is a császár uralma alatt állott. zsákmányoltak és károkat okoztak. hogy törjön be a Nimcse tartományba. Rászórta szavainak drágaköveit. a másik felének parancsot adott. és így szólt "Amíg én ezen a világon leszek. és gyertek Üngürüsz fejedelme. kiváló bégeket fogtak el és láncra vertek. Csehország főurai és hősei! Mihelyt hozzátok érkezik parancsom. hogy Kizil Elma császárnak szolgálatába állott. Amikor a császár látta az állapotát. Elpanaszolták országuk. A Nimcseország népe pedig sok helyen rémületbe esett. a cseh hadsereg után elindultak Üngürüsz ellen. A menekültek egy nap a császárhoz érkeztek. vagyonukat elzsákmányolták." Ezen hír vétele után a cseh bégek azonnal összegyűjtötték katonáikat. és megtették Petrusz helyére királynak. és olyan nagy károkat tettek a Nimcse tartományban. néhányat ok nélkül elfogatott. s ezért a cseh tartomány fejedelmeinek minden irányba leveleket küldött. haragra gyulladt. hogy amikor Üngürüsz bégjei Abát a trónra ültették. Én már elindultam. mi történt Petrusz királlyal. Emiatt Üngürüsz bégjei 80 . melyekben ez állt: "Ti. Kezével a térdét verte. Aba ellen. Sok családot foglyul ejtettek. és csapatonként elindultak Üngürüsz irányába. hogy azt elmondani sem lehet. A vágy körmével megtépte arcát. és segítségét kérték. Végül is egy nap néhány előkelő béget gonosz szándékkal megrágalmazott. Kellemes szavával sokat beszélt neki S a szívét egy kissé megvigasztalta. Tudomására hozták neki a tartományban történt fosztogatást és zsákmányolást. [Aba] a jelen levő sereget azonnal kétfelé osztotta. Tudatták vele.

vagyonukat idegen földteleneknek adományozta. tartalma őt megvigasztalta." Ezt a levelet elküldte gyorsan a császárnak. Amikor a megmaradt bégek és bégzádék ezt a helyzetet látták. megrémült és a képmutatáshoz folyamodott. és végeredményben mi volt a szándéka? Ha az ilyenféle aljasságnak semmi oka sem lenne. Ema cselekedete miatt azok is. és így szólt [magában]: "Végül is ezektől. [mint valami] győzelmi lakoma A vendégeskedés végén azonban azokat a bégeket akik titokban a császárnak levelet küldtek. "Mi is alávetjük magunkat parancsodnak.nagyon elkeseredtek. akkor ez rossz jel (számunkra] és gonosz előjel!! Mert azokat a bégzádékat ártatlanul ölette meg. Mihelyt a levél megérkezett a császárhoz. hogy a nimcse császár hatalmas sereget vont össze és elindult ellene. látjuk. [mely így hangzik] "Hatalmas császár! Anélkül hogy tudatában lettem volna. De mihelyt tudomására jutott. amikor ezeket a bégeket legyilkolta birtokaikat és vagyonukat eladományozta olyan idegen [országbeli] földtelen és szegény rája osztálybeli egyéneknek. néhány neves előkelőségük összejött. a bégektől nem származik számomra semmi jó. Barátodnak barátja. hanem valami más romlott gondolat született a szívében." Amikor ez a levelük megérkezett a császár mivel annak a haragja már lecsillapodott. végül is egy nap a tartomány összes bégjeit és bégzádéit meghívta lakomára.hogy annyi ártatlan béget gyilkoltatott le és tett láb alól? Mi volt ennek az oka. akik őszinte alattvalói és barátai voltak. A hatalmas lakmározás néhány napig tartott. elkövettem ezt a dolgot. tanácskozott a helyzet felett. De a madzsar bégek az [Aba által] meggyilkolt bégek miatt nagy aggodalomban voltak. és Kizil Elmába ment. s találgatta. és [ráadásul] a bégek fölé feljebbvalókul nevezte ki őket. Barátságot színlelve könyörgő levelet írt a császárnak. hamis ürüggyel mind az ötven béget és bégzádét lefejeztette. a hatalmas császár parancsainak vetjük alá magunkat. és a foglyokat is sértetlenül szolgálatodra bocsátom. egy helyett tízet adok. így szólt "Lám. s a pusztulás szakadékába taszította. Azután.így szóltak. "Vajon mi lehetett a célja azzal . és mostantól kezdve nem fogunk neki engedelmeskedni. elgondolkozott. mi lesz ennek a vége. nehogy életek elpusztulásának légy az okozója. haragja is lecsendesedett visszafordult onnan. mert meguntuk ennek az Aba királynak a haszontalan cselekedeteit. Ha kár származott vagyonban vagy másban. kegyes. néhány napig legyünk türelemmel. Ezeket azonnal valami cselvetéssel el kell távolítani !" A gondolkozás tengerébe merült. Aba királyt megutálták. s a titokban a császárnak levelet küldtek. "Hatalmas császár!" Így szólt a levél. Légy most. mi fog történni!" De Aba is hírül vette azoknak a bégeknek a cselekedetét. akik hozzá húztak. szüntesd meg az ellenségeskedést. ellenségednek ellensége leszek. Ennek következtében a mi 81 . [Neked].

Ezenkívül ezelőtt. esküt tett arra. és előadták helyzetüket. A kémek elmentek. hogy bégjei elmenekültek. A krónikás úgy beszéli tovább. hogy Aba] Petrusz királyt is kikergette hazájából. Az üdvös dolog számunkra az lesz. és látták. s emiatt állandó gond. sajnálta a lakmározást és amit utána elkövetett. A színe elé járultak. pénzüket-vagyonukat hátrahagyva a császárhoz menekültek. miután közösen elmenekültek. mert Petrusz királyt is kiűzte az országból. holnap nekünk. hogy nemrég betört a nimcse tartományba. kémkedtek. vagyonukat idegenből jött hazátlan [vagyontalan] egyéneknek osztotta szét. aggodalom és nyugtalanság kínozta. hogy a végén ezek miatt ellenségeskedés származik számára. az ő [Nimcse] tartományába is betört. Ekkor néhány kém visszatért. [eszébe jutott. s a levágott fej nem nő ki újonnan!" A megmaradt bégek egy nap aztán felkerekedtek. Emiatt nagyon el volt keseredve. hogy a bégek a császárhoz menekültek." így adták elő a történteket. megijedt. Amikor a császár ezeknek a történetét és panaszát hallgatta. [melyben] ezt mondta: 82 . mert ma nekik. és hírt adtak Aba királynak. megesett a szíve rajtuk. ha azzal törődünk. De mindenáron igyekezett ezt elodázni. hogy ezek nagy bajt fognak okozni. késő bánat ebgondolat. gondolkozóba esett. Tudta. Ezenközben Aba király is hírül vette. siránkozva panaszkodtak Aba királyra. "A hatalmas császárnak tudomása van arról . és ezeket a bégeket is üldözte. Azonnal leveleket küldött szét minden irányba a nimcse parancsnokoknak. és siessenek szolgálatára. Sok rabot s köztük néhány béget is foglyul ejtett. hogy a legnagyobb gyorsasággal szereljék fel és készítsék elő seregeiket. rabolt és pusztított.így szóltak -. úgyhogy a legkisebb reményt sem fűzhetjük hozzá. és a hatalmas császár ellen is állandóan lesi az alkalmat. gonoszul viselkedett saját tartományában. Amikor Aba király hírét vette. Mélységes fájdalmukban jajveszékeltek és könnyeiket hullatták. egy nap a császár palotája elé érkeztek. szenvedések és siralmak közepette. szenvedéseiket és a rájuk nehezedő bajokat. hogy a császár hadjáratra készülődik. A király azonnal levelet !rt a császárnak. és a fejére elháríthatatlan nagy veszedelem szakad. Már azelőtt is kereste az okot [ennek az áldatlan állapotnak] a befejezésére. akik mostanáig a kezében vannak bebörtönözve. Ezenkívül Üngürüsz tartományának előkelőségeit ártatlanul legyilkoltatta. továbbá ezeknek a bégeknek a szavai is hatással voltak a császárra. trónja előtt illendően hódoltak. hogy megmentsük fejünket. hogy a bégek. Célját is megértették: bizonyosan Aba király ellen indul. hogy a nimcse tartományban (okozott] kárt [megtéríti]. amikor a hatalmas császárnak megérkezett a parancsa. Azonkívül kémeket küldött a császárhoz Kizil Elmába. Megundorodva a gond és aggodalom tengerébe merült. a foglyul ejtett rabokat a császár trónusához küldi és a létrejött károsodás váltságdíját megfizeti.számunkra nem lesz jó reménység és nyugalom.

a kis és nagy dobok és a trombiták hangja az égbolt csúcsáig felhangzott. Amikor ez a személy ezt az óriási gyülekezetet látta. Ezenközben a császár is haditanácsot tartott. lázadók és makacsfejű kocafiak. hogy megbüntethessem őket A levelet befejezte. és a katonaság között kihirdették. Aztán a katonanépnek indulj-t vezényeltek. Halálfélelmükben megszöktek és szolgálatodba álltak. és látta. megpihentek. Azt szerette volna. melyet Akszunak neveznek. Haditanácsot tartott. miután kirobbant az ellenségeskedés. ittak. Verd őket bilincsekbe. hírhedt árulók és rablók. és átadta a király levelét. ha sikerülne megakadályoznia a császárt abban. Amikor reggel lett. hogy a folyón átkeljen. és részletesen tudatta vele a valódi helyzetet. ha rágalmaiktól nem hagyod magad félrevezetni. és elindult. összegyűjtötte katonaságát. majd Üngürüsz tartományának néhány kiváló hőse Aba király zaklatása 83 ."Hatalmas császár! Azok az illetők. éjt is nappallá téve megérkezett Kizil Elmába. és a király levelét darabokra tépte. fegyvert. és katonaságot kezdett gyűjteni. sorjában kibontotta zászlait. járóföldeket hagytak hátra. Amikor a császár elé terjesztették a levelet és elolvasta. haragra lobbant. [csodálkozásában] az ujját a szájában [felejtette]. és egyáltalában nem törődve a császárral. akik megszöktek [tőlünk] és szolgálatodba szegődtek. az a roppant nyomorult hitetlen sereg hullámokban csapatonként elindult. A levélvivő pedig pihenés és megállás nélkül. lepecsételte. Gonosz szándékuk nyilvánvaló: teljes ellenségeskedést akarnak [köztünk] létrehozni. akiknek nem volt lova. a császári sátor előtt kibontották a zászlókat. koronáját elmenekült és a császárhoz folyamodott. minden zugban zsúfolva. Közben Aba király is. s akiknek nem volt fegyvere. Meneteltek. Az említett folyó partján letelepedtek és megpihentek. nekilátott a fegyverek és harci eszközök előkészítésének és [a felszerelés] tökéletesítésének. és eljutottak Nimcseország határára a Ribad folyóhoz. hogy készen legyetek!" Az a személy pedig nagy sietve Aba királyhoz érkezett. és nem adsz hitelt szavaiknak. hogy "Holnap lesz az indulás!". és a világ napja isteni fényével beragyogta a világot. Itt szállt szembe és állt ellen a császárnak. A király [azután] a tartomány minden irányába leveleket küldött. s ámulatában-bámulatában ezernyi dicsérettel adózott. lovat adott. (A király] szolgáját nem fogadta. Egy nap Aba király is lóra ült. Sok napi utat és állomást hagytak maguk után. A krónikás a következőképpen beszéli és adja elő [a történteket] Amikor Petrusz király hátrahagyva trónját. A császár vezíreihez ment. és ezt a választ adta: "Itt az ideje. Hatalmas császár! Az országodhoz illő eljárás tehát az lesz. és egy alkalmas egyénnel gyorsan a császárnak küldte. és minden egyes [katonát] bátorított. ettek. és küldd el őket küszöbömhöz. körülnézett. hogy megszámlálhatatlan tömegű katonaság gyűlt össze.

teljesen összebonyolódtak. Ha tehát most ebben [a csatában] vereséget szenvedünk. A császár serege pedig ebben a gyilkos csatában ismét felülkerekedett. s a vér párája felhőként borította be az eget. Azután a császár Aba király megbüntetésére hadjáratra indult ellene. minden becsületünket elvesztjük. máskülönben letehetünk arról a reményről. Először azért. hogy a nimcse sereg legyőzetett és megalázva menekülni kényszerült. mert a császár és Aba közötti elhidegülésnek és ennek a furcsa [oktalan] háborúnak mi vagyunk az okai. csodás lendülettel oly hatalmasan csatáztak. a fehér ló és fekete ló egyszínűvé vált. és el kell menekülnünk. A túloldalról megjött maga a császár is. s ha életben maradunk is. a császár [seregének] egyik szárnyán hirtelen támadásba lendültek. hogy atya a fiát. Bekerítették a királyi sereg szívét letépték a (királyi] zászlót. és elállta a császár útját. De eközben a császár néhány kiváló embere a király katonáitól értékes híreket hallott. hogy életben maradunk ezen a világon. hogy a mezőt nem lehetett látni a holttestektől és a [levágott] fejektől.(71) Nem sok híja volt. számtalan nimcse sereget hánytak kardélre. A két sereg lovainak a lába alól felverődött a föld pora. Amikor a király ezt látta. majd amikor heves és bőszült roham kezdődött. egymással szemben elrendezték soraikat. tisztességünk nem lesz. és szűkké tették fejüknek a világot. és oly csodálatos hősiességgel harcoltak. hogy bosszút álljunk. Amikor a király ezt észrevette. A csatatéren egyenlő eséllyel küzdöttek. a csatasor felbomlott. és összecsaptak. azonnal nyeregbe szállt az egész Üngürüsz sereggel. jajgatás és jajveszékelés felharsogott az ég boltozatáig. Szégyenben maradtunk. akkor mi tovább nem élhetünk. Most tehát az a szükséges. Mikorra tartogatjuk az alkalmat?" Mikor ezt mondták. a csata és tusakodás mértéke azonban egyenlő volt. Másodszor azért. észrevették ezt Petrusz király és azok. sűrűn felsorakoztatták csapataikat. melyekből egészen pontosan megtudták a királynak azt a tervét és igyekezetét. leterítették a zászlótartót. az öldöklés folytonosan hevesedett. kardot markolva rátámadtak a királyra. fia az atyját nem tudta megkülönböztetni. és Üngürüsz bégjei az embervértől tigrissé változtak. A császár azonban három helyen is talált gázlót. és az említett folyón átkelt a túlsó partra. azonnal a futásban keresett menedéket. a pártfogását és támogatását kérő Üngürüsz főurak. a sereget teljesen szétverték. akik a császárhoz menekültek. mert kiűztek hazánkból és elűztek népünktől. mint a pamut[felleg].következtében [szintén] elmenekült és a császár szolgálatába szegődött. Petrusz király és az említett bégek is a császárral együtt mentek a hadjáratra. becsületét elvesztve 84 . De amikor a nimcse sereg már majdnem megfutamodott. s mihelyt hírül vette a király intézkedését. Egyszer csak az Üngürüsz sereg áttörte a császár sorait. és többségüket kardélre hányták. hogy a császárt nem engedi átkelni az Akszu folyón. így szóltak: "Ha most itt mi nem állunk bosszút. Az ordítozás. mert elhagytuk szülőföldünket.

a korona vagyon és a kincs is. egy bégzáde tulajdona volt. s azonnal levágom a fejét. és gyorsan elindult a császárhoz. Még azon az éjjelen megragadta az alkalmat. a trónra ültették. [lelkét] a szélnek eresztette. Üngürüsz bégjeinek okozott és a császár országi [elkövetett]. Mielőtt azonban maga visszafordult volna Kizil Elma irányába. és [Aba] testét abba tett el. elbúcsúzott és [csak] aztán indult el Kizil Elmába." Ezzel a gondolattal elhatározta. és a háborúban való legyőzetésének történetét is részben hallotta. Onnan azután Petrusz király is megérkezett Üsztüni Belgrád várába. Ezenközben az a bégzáde. elhatározta. Volt abban a várban egy nagy monostor. hogy ezért a teremtett világon hírneve legyen és egyúttal belekerüljön a történelembe. s Üngürüsz tartományának a királya lett. de (mindenről] tudott. még Petrusz királlyal találkozott. Attól az időtől kezdve a későbbi királyok is [mind] abban [a várban] léptek a trónra. imát mondott a királyért. hogy Abát a meggyilkolja. a császár Petrusz királyt vissza küldte Üngürüsz tartományába. aki a vár tulajdonosa volt. hogy elnyerem kedvezésüket és kegyüket. aki levágta Aba királynak a fejét. megcsókolta a földet. Onnan tovább futva a Tisza folyóhoz ért. s megfosztván őt életétől. s [Petrusz] királynak ajándékul hozta. Üngürüsz bégjei elleni rút viselkedéséről. mint ha most [kihasználom] a kínálkozó alkalmat. akiben megbízott. Ennél nagyobb ajándékot és nagyszerűbb adományt nem adhatok a császár és királynak. amelyeket a királynak. mivel [a király] megbízott benne. egy nap a király küszöbéhez érkezett. elővette Aba király fejét. S ezenfelül nem fér hozzá kétség. vérét bőségesen a földre ontotta. Bárcsak sikerülne a császárnak a koronával és trónnal [együtt] az országot is elnyernie! Vagy pedig szálljon vissza [mindez] Petrusz királyra! Így tehát a császár és [Petrusz] király előtt nagyobb érdem nem lehet. s azon is átkelt. s tudomása volt a királynak néhány [más] titkáról is. hogy amikor Aba király a Ribád folyó mellett vereséget szenvedett és megfutamodott. A bégzáde. A történetírók úgy beszélik. azon az éjjelen szállást adott neki. ő pedig nyerje el a büntetést mindazokért az igazságtalanságokért és károkért. A vár tulajdonosa semmit kérdezett. és átkelt a Tuna folyón. levágta a fejét. újból fejére tették az uralkodói koronát. mert értesülve volt Petrusz király elleni cselekedeteiről. Ekkor ez a bégzáde így szólt magában: "Ennek most kicsúszott a kezéből a trón is. a császár elleni ellenségeskedéséről. Amikor Petrusz király az ország gyékényére (72) lépett. Mikor 85 .megfutamodott. dívánja elé járult. a fala tövében [gödröt] ásott. Vagyishogy Aba király abban a várban megpihent de nem árulta el magát. átadta és a trónhoz küldte. hogy egy nagy várost fog építeni. Az ország előkelőségei is összegyűltek a színe előtt. Fejét magával vitte. Volt azon a vidéken egy erős vár.

Hallgasd meg. Ámbár amit mondok. [Mely] senkihez sem hőséges és folyása nem szabályos. benne egy hatalmas kolostort is építtetett. Szolgái jajgatva megsiratták. Megölte őt a gyilkos zsarnokság. Azután egy nap ez a hír a nimcse császár fülébe jutott. rengeteg aranyat. Gyere. s [így] megölte. nagy haragra lobbant. a helyére trónra lépett és uralkodott. ha Petrusz király vérét meg nem bosszulom!". mi történt Petrusszal. Mivel tele pohár mérget akkor megivott. Abban az időben azonban a saját nemzetségéből volt egy magas rangú vezíre. hogy az összes tartományokból 86 . az értelem tengerének búvára. Aztán azt a fejet [Petrusz] elküldte a császárnak. és szerfölött bánkódott. ezüstöt és rubin-drágakövet adott neki. [Azonnal] leveleket küldött széjjel az országba. Mivel így az ég kupolája az ő kívánsága szerint fordult. így szólt: "Veszítsem el a császárságomat. mert elfogta őt az uralkodás utáni vágy. Mivel az a méreg gyilkos méreg volt. Amikor Petrusz már hat éve uralkodott. Hallgass meg figyelmesen egy pillanatra engem. Oh barátom. Arra a bégzádéra. akit Andrijásnak hívtak. Próza: A világtörténelem krónikásai és Ádám fiai (73) kalandjainak elbeszélői Ádám fiairól és az alsó világ történetéről a következőket adják elő: Miután Andrijás vezír Petrusz királynak mérget adott és gyalázatosan megölte.Petrusz meglátta Aba fejét. Amikor Petrusz király azt a nagy várost megalapította. Annak a kolostorában temették el. és hívévé tette. hogy a király életére tör. oh te. Mindenkihez elmegy és valahogy eléri. a király ételébe mérget kevert. [Ennek a városnak] a Pécsova nevet adta. kezébe vette a bíborszínű bort. ennek az Andrijás vezírnek az az alávaló terve [támadt]. és ivott. fejedelmi palástot öltetett. Végül is egy nap alkalmat talált. azonnal a levegőbe emelte koronáját. az csak elbeszélés És csak panasz a világ állapota ellen. melyben egy hatalmas kolostort állíttatott fel. eltemették őt Púcsevíben. amikkel nagyon megörvendeztette. és keble táját szívrepeső öröm töltötte el. Még aznap nagy fejedelmi lakomát rendezett. [hálából] egy nagy várat építtetett. A világ hamis csillogása elől behunyta a szemét. Fehér testét fekete földbe temették. aki elhozta a lenyesett fejet.

Az volt a szándéka. és elmehettek. azon az éjjel a várbeliek harci szerszámaikkal sok gabonaszállító hajót kiluggattak és elsüllyesztettek. mi történt a gabonaszállító hajókkal. hogy ha jóakarattal átadjátok nekem a várat. Amikor az élelmiszert szállító hajókkal Pozsonhoz értek. és beveszem a várat. zászlaival elindult Pozson vára irányába. míg el nem fogy. Amikor elmondták neki. és a gabonaszállítást [sürgető] parancsokat vivőkhöz csatlakoztak. akik éppen akkor érkeztek arra a tájra. és nem adjátok át. A vár népéből sok katonát kiküldtek. Amikor ez a parancs a nimcse fejedelmekhez érkezett. fejetek és vagyonotok üdvösséget nyer. A várparancsnokoknak ezt a levelet írta: "Ti. Azonnal egy másik parancsot írtak a császár nevében. de ha parancsommal ellenkeztek.hídnál fogok telelni. mely puskával vagy nyíllal felszerelt gyalogosokból és vértes lovasságból állt. hogy maga is Pozson vára ellen megy. azonnal parancsokat íratott. Az itteni gabona évekig elégséges lesz. hogy rakják hajókra. hogy a föld nem bírja el őket!" De a vár urai is el voltak foglalva a készülődéssel. A krónikás szavai szerint Andrijás király abban az időben erre a vidékre tolmácsokat [kémeket] küldött. és ostrom alá fogta. parancsot adott. hogy menjenek Pozson vára ellen. hogy a király színe elé jöjjenek velük. látták. és Iszkender. azt körülzárja." 87 . és becsukatta őt. Amikor a náluk levő parancsokba belenéztek. Parancsot adott tehát. és titokban a nimcse tartományba küldték. akik a vár parancsnokai és bégjei vagytok. hogy az élelmiszert szállító hajók induljanak el Pozson felé. [mely így szólt]: "A Duna folyón levő és útnak indított hajókat azonnal térítsétek vissza és tartalékoljátok. oly nagy számban. Rábeszélték őket arra. akkor én követ kövön nem hagyok. Azután megérkezett a császár is az említett várhoz. hogy a nimcse tartományok ismét küldjenek gabonát. tudjátok meg. és futáraival elküldte. és az élelmiszert szállító hajókat [a Dunán] leúsztatja. Azok pedig egy embert küldtek a királyhoz ezzel az üzenettel: "A császár hajóhada jön ellenünk. a többi gabonaszállító hajót visszatérítették és lehorgonyozva hagyták Közben a császár Pozson várát ostromolta. Nagyon megharagudott a [hajóhad] kapudánjára. Maga a császár is [annyi] katonával jön. [Közben] gyűjtötte a sereget. Amikor a gabonát beszállították.szállítsanak gabonát [a hadsereg élelmezésére]. és a császár ezt az eseményt tudomásul vette. hogy elindultam. Közben azonban Pozson uraihoz jutott ez a hír. hogy gabonaszállítási parancsok. és megparancsolta. hogy keveredjenek el az ellenség katonái között. Vegyétek tudomásul. Ámbár halálosan el volt keseredve. hogy azt leírni nem lehet és szóval sem lehet elmondani. nagyon elszomorodott és elkeseredett. A hajókra számtalan katonát ültetett. Maga pedig mérhetetlen lovas és gyalogos seregével. Maga pedig összegyűjtötte a cseh és nimcse katonaságot. [A leveleket] lepecsételte." Ezt a parancsot lepecsételték. dobjaival.

és imát mondott a királyért. és ülést tartott. és az volt a jól megfontolt szándéka. A végén belátta. szolgálatra készen várakoztak. Volt azonban Andrijás királynak egy kis fia. azzal a paranccsal. s a király vendégházában szállásolták el. Amikor a császár ezt látta. hogy megküldik a császárnak azt a levelet. Egyúttal sok és különféle drágaságokat küldött neki ajándékba. Azután a császár követe engedélyt nyert és belépett a tanács[terem]be. hogy (a császár] békét és örök barátságot kíván. A király eközben figyelte a császár mozdulatait. Amikor [a futárok] odaértek. Akkor lepecsételték. látták. hadseregét jól felszerelve készenlétben tartotta. vagy álltak. aztán Andrijás király is [teljes királyi] díszben a trónteremben trónjára ült.Azok pedig a válaszlevélben ezt írták: "Tudd meg. Szafije volt a neve. A (császár] belepillantott a levélbe. hogy ez színlelés. De a szíve mélyén nem hitte el az eljárás [őszinteségét]. mivel a császár seregét az éhezés megtörte. hogy kezdtek szétszóródni. Amikor elolvasták. Eközben meghallotta. hogy nyoma sincs a gabonának. Másrészt pedig a király csapatai megakadályozták a gabonaszállítókat. kezüket [mellükön] összekulcsolva. ami tőled kitelik!" Ezenközben a császár seregében felütötte a fejét a nélkülözés. Mivel az a futár látta. "Vajon most mi lesz?" . A király ennek nagyon megörült. akit Szalamonnak hívtak. hogy egy követ sem adunk. amivel beverjed a fejedet! Ne fukarkodj megtenni. [melyet a király cselvetésként írt].gondolta. bal. tárták. felöltötte a díszpalástot.és jobboldalt arany. Egy nap a követ tényleg megérkezett. s a császár levelét és ajándékait (szívesen] elfogadta. Indulását elhalasztotta. hogy jön a császár tiszteletbeli [nagy]követe. s (rögtön] tudta. hogy ez az ellenség cselvetésének a bizonyítéka. hogy a nimcse tartományból megérkezik majd a szállítmány. nagy gyorsasággal a császár színe elé járult. hogy a császár ellen indul. Helyet foglalt a trón előtt. Azonnal barátságos levelet írt Andrijás királynak. és kiváló követekkel elküldte neki. és szívében tudta. hogy a gabonáért küldött szolgának is nyoma veszett. és előadta a valóságos helyzetet. Üngürüsz bégjei és hősei is jelen voltak ezen az ülésen. ellene támad. s megvárta az érkező követet. Abban az egyben reménykedtek. mert a gabonát mind elvették. futárokat küldött a gabonáért. A császárnak is volt egy lánya. Válogatott ételekkel vendégelték meg. melynek szállítására parancsot adott. és ámulatból bámulatba esett. azután átadta a levelet. fejére tette az ország koronáját. és a sereg az éhezés következtében ínséges helyzetbe került. mert [őszintén] 88 . hogy az ő terve és gondolata nem valósul meg. Az éhínség következtében a ragály oly nagy fokban terjedt közöttük. amit a király (a császár nevében] hozzájuk intézett. de még kiskorú volt.és ezüstszékeken ültek. A császár azért küldte a barátságot és kibékülést óhajtó levelet. Összevonta tehát seregét. és a szíve tája megtelt örömmel. hogy [most].

hogy lányát Szalamonnak adja. s ezért a következő levelet írta királynak: "Hatalmas király. Egy nap a követek vándorolva-megpihenve megérkeztek a császár székvárosába. A világtörténelem krónikásai és Ádám fiai kalandjainak a hírmondói úgy beszélik és adják elő. késedelem nélkül légy kegyes és irgalmas. Üngürüsz országa üresen maradt. Andrijás királynak a fia. [s ezáltal] véget vetett az ellenségeskedésnek. és Szalamon régi kíséretének bégjei és főurai is fegyveresen csatlakoztak a sereghez A császár akkor kinyitotta a kincstárát. Pozson várától visszavonult. hogy a királynak az a szándéka. Fejét engedelmesség jeléül lehajtotta. hogy ha azt akarod. és ezt mondta: "Hatalmas császár! Tudd meg. mindegyiküknek bőségesen osztotta szét a császári palástokat és ajándékokat. Aztán átadták a császárnak azt az okiratot. és add át neki én pedig óhajtásodnak és összes kívánságodnak eleget teszek. Szalamon. úgyhogy köztünk örök barátság jöhessen létre." Ezt adta [a király] tudomására. feltörte a pecsétet. (hanem] jöjjetek szolgálatomra!" Néhány ezer nimcse katona és kiváló bátor vértes lovas jött össze. Azután a császár elhatározta. és emelj fel engem a megaláztatás és nyomorúság porából!" Így könyörgött és esdekelt. "Gyorsan szedjétek össze fegyvereiteket és harci eszközeiteket. legyetek figyelmesek és körültekintők. felkerekedett. Részletesen beszámoltak a király seregéről és helyzetéről. se egy órát ne késlekedjetek. hogy a császár lányát eljegyeztesse fiának és elnyerje a kezét. akit annak előtte királlyá választottak. Ez az én elhatározott akaratom. amikor atyám életben volt. Azután kezét szakállára téve gondolkodás tengerébe merült. Most szolgáljon tudomásodra. Tulajdonképpen az a trón jogosan nekem adatott a hatalmas császár segítségével." Ezzel a feltétellel a király egy okiratot írt. hogy amikor Bejla király eltávozott a világból. A császár méltónak és alkalmasnak találta kérését. és légy éber. fogj kézen. s ebben az alkalmas pillanatban támogatást és segítséget kért. ezt elfogadjuk. hatalmas császár. hogy adja jelét a barátságnak. majd visszatért saját birodalmát. Látta. Így tehát. először mondj le a koronádról és trónodról fiad. és elejétől végig elolvasta. [A császár] átvette. de azzal a feltétellel.kibékülési szándéka volt. s leveleket küldött szét a tartomány oszlopaihoz (77) mind a négy [világ-] táj irányában. Ebben a nehéz pillanatban légy hozzám barátsággal. s ebben az alkalmas pillanatban légy támogatóm. hogy miután Bejla király eltávozott a világból. óhajtásodat és kívánságod tökéletes mértékben megértettem. Szalamon javára. (s ezzel) jó nevet szerzett (magának]. s töméntelen ajándékkal egy emberév elküldette a követeknek. felfigyelt. hódolattal a császár kapujához járult. de a király ezt színlelésnek vette s [ezért] így szólt a követhez "Mivel a császárnak barátság és kibékülés szándéka. 89 . a császár elé terjesztette a szükséges teendőket. lepecsételte. hogy kívánságod célhoz érjen. se egy percet.

Aztán hatalmas lakomát rendezett, Szalamonra felöltötte az "engedély- palástot", (78) rengeteg aranyat, ezüstöt, rubint és drágakövet ajándékozott neki, és töméntelen nimcse seregét kíséretül adta melléje. Azután a császár kapujának [szolgálatára] áldozván fejét, egy nap onnan nyeregbe pattanva elindult, és Üngürüsz székhelye irányában útra kelt. De Bejla királynak Gejza és Ladiszlaus nevű két fia maradt. Közben ezek is hevesen vágyódtak a királyság elnyerése után. Ezek élénken figyelték Szalamon minden mozdulatát és titkos cselekedetét a császár környezetében, és megtudták, hogy seregével elindult, tudták, hogy mi a véleménye és nézete róluk, s számukra ebből semmi jó nem származhatott. Abban az időben azonban volt egy nővérük, aki a cseh királynak volt a felesége. Végül is összegyűjtötték Bejla királynak minden kincsét-vagyonát, felmálházták, és néhány ezer emberrel Lehország irányába vették útjukat. Sehol sem időztek, sem nem pihentek, éjjel-nappal haladva egy nap a leh uralkodó kapujához ének, lába elé borultak, arcukat a földre hajtották, és előadták helyzetüket. A leh uralkodó így szólt hozzájuk: "Nos, várjunk néhány napot, s meglátjuk, mit mutatnak korszakunk és időnk napjai!" Szívélyesen fogadta őket, és a leh tartományban helyet jelölt ki nekik. Ők aztán a leh uralkodó védelme alatt jól töltötték életüket, evésben, ivásban, szórakozásban, mulatásban nem volt hiányuk. De állandóan kínozta őket a vágy és óhajtás a királyság elnyerése iránt. Egy idő múlva a leh királynak nővérüktől fia született. A királlyal együtt egy ideig nagy őrömmel és vidáman a szórakozásnak és mulatozásnak szentelték magukat. Egy nap Így szóltak a királyhoz: "Hatalmas király! Rajtatok kívül más támaszunk és menedékhelyünk nincs. Tőled magas kegyet és óvó szeretetet remélünk. Atyánk helyét add nekünk vissza, hogy életed folyamán barátaink örvendezők, ellenségeink siránkozók legyenek!" Esdekelve kívánták ezt a királytól. "Bárcsak úgy lenne!" - válaszolt a király. A krónikások és hírmondók úgy beszélik [tovább], hogy Szalamon egy nap megérkezett Üngürüsz trónjához, s azt üresen találva azonnal a trónra ült, fejére tette a királyi koronát, és uralkodni (kezdett] Üngürüsz országában. Közben éberen figyelt Valadiszlaus felé. Tudomást szerzett annak minden cselekedetéről, dolgáról. Gejza és Valadiszlaus pedig igyekeztek az ország megszerzésére, s végül a leh királytól kértek segítséget. Ez oknál fogva a király segítséget nyújtott, és sereget gyűjtött nekik. Onnan aztán felkerekedtek, és a sereggel elindultak Erdel tartományába. Eközben azonban Szalamon királynak, amikor tudomást szerzett arról, hogy sereget vontak össze és elindultak Erdel irányába, kétségei merültek fel, és így szólt "Mivel ezek a leh királyhoz pártoltak, végül is ebből valami baj származik. Ez ellen most az az orvosság, ha fáradságot nem kímélve barátságot színlelünk, hogy [tervük] ne sikerüljön, és ne húzzanak

90

belőle hasznot. Ez megéri a fáradságot." Azonnal levelet irt, lepecsételte, és elküldte a két testvérnek. Amikor a levél hozzájuk érkezett, feltörték a pecsétet, megnézték a tartalmát, mely így szólt: "Mostanában sereget vontatok össze, és elindultatok Erdelbe. Mi ezzel a célotok? Hisz ti az én igazi testvéreim vagytok, véretek ugyanabból a vérből, testetek ugyanabból a testből van, amint az enyém. Kegyeskedjetek elűzni közülünk az ellenségeskedést, és gyertek az én trónusomhoz. A királyságon kívül bármit kívántok, teljesítjük." Amikor a király levelét elolvasták és megtudták szándékát, habozás nélkül elfogadták és helyeselték. De mivel közben Erdel tartománya közelében telepedtek meg, és rendbe kellett hozni birtokaikat, csak egy idő múlva szedelődzködtek össze és indultak el a királyhoz. Egy nap megérkeztek a (király] kapujához, s találkoztak egymással. Egymás hogyléte felől kérdezősködtek, és hatalmas lakomát csaptak, s örök barátságot fogadtak. Azután a király ajándékokkal halmozta el őket, Gejzát kinevezte Erdel tartománya bánjává, Valadiszlausnak is egy bánságot adott. [Ezzel] szívüket felvidámította és megörvendeztette. Ilyen körülmények között hosszú ideig biztonságban és kellemesen töltötték életüket. De Szalamon király idejében maga a király és az üngürüsz bégek valahogy rossz viszonyba kerültek Kosztantin császárral, s elhidegültek egymástól. Erdel tartományának a bánja, Gejza azonban Kosztantin császárral barátságban volt s mivel nagy szimpátiával és barátsággal viselkedtek egymás iránt, követeik állandóan jöttek- mentek. Abban az időben Szalamon királynak a bolgár uralkodó fiai közül volt egy vezíre, akit Rodannak hívtak. Ez roppant álnok, kétszínű, kegyetlen és gonosz személy volt. Ez hírét vette, hogy Gejza és Kosztantin császár között barátság áll fenn. Emiatt gyűlölte őket, és mindig azon járt az esze, hogy a királlyal meggyilkoltatja Gejzát azután Erdel tartományának bánságát magának kéri. Végül is egyszer a királyhoz ment, és így szólt: "Hatalmas király! Tudd meg, hogy Gejza Lehország és Rosztantin fejedelmeivel szövetkezett, és az igazi szándéka és valódi elhatározása.az, hogy [téged] eltegyen (az útból]." [Ezzel] a valótlan állítással a királyt megtévesztette. A királynak kétsége támadt, és így szólt: "Hogyan lehetne védekezni ez ellen a baj ellen?" "Hatalmas király !" Válaszolt a vezír. "A helyes eljárás az lesz, ha most, amíg [Gejza] semmit sem gyanít, hadsereggel ellene indulsz, kézre keríted őt, hogy gonoszságától megmeneküljünk." A király pedig kiadta a parancsot, hogy gyűljön össze a sereg. Aztán Radvan vezír, leveleket küldött szét az országba. Volt Erdel tartományában néhány bég és főúr, akik hozzá húztak azoknak is titokban leveleket küldött, és tudomásukra adta a történteket. Ezektől aztán a hír, hogy valóban igaz, Gejza fülébe jutott. Mivel testvérének Ladiszlausnak [a bánsága alatt álló] terület a cseh tartományokkal volt határos, melynek fejedelmeivel jó barátságban volt, ezért Gejza is levelet küldött testvérének. "A mostani helyzetben - írta -a

91

királynak az a szándéka, hogy éket verjen közénk. Szolgáljon tudomásodra, hogy már gyűjti a seregét. Elérkezett tehát a testvéri [segítség] ideje. Légy szíves és menj gyorsan Csehország fejedelmeihez és kérj tőlük segítséget. Azután menj Lehországba és mondd el nekik helyzetünket. Te pedig annyi sereget gyűjts, amennyit csak tudsz. Ami velem történt az, veled is megesik, ezt valahogy el ne felejtsd." Amikor a levél Valadiszlaushoz érkezett egy pillanatot sem késlelkedett, a cseh fejedelemhez ment, könyörgött neki, és segítséget kért. Azok pedig sok ezer lovast, gyalogos puskásokból és íjas vértesekből álló sereget adtak neki. Ezen felül saját csapatait is összeszedte. Közben Gejza leh királyának is könyörgő levelet küldött, és részletesen tudomására adta a kialakult helyzetet. Leh királya is azonnal parancsot adott, hogy gyűljön össze a leh hadsereg. [Valadiszlaus] csakhamar hatalmas sereget gyűjtött össze. A krónikás úgy adja elő, hogy amikor Ladiszlaus a cseh tartományba érkezett, hogy segítséget kérjen, ez Radovan vezírnek a fülébe jutott. Azonnal a király elé ment, és így szólt: "Hatalmas király, tudd meg és légy éber, mert most Gejza testvére, Ladiszlaus a cseh fejedelmekhez ment segítséget kérni. Megszámlálhatatlan sereget gyűjtött össze, s maholnap találkozik Gejzával, aztán a veszély megnövekszik." Ezekkel a szavakkal a királyban kétséget ébresztett. "Mielőtt az a sereg [Gejzához] megérkezik, el kell indulnunk, és a Gejza dolgát be kell fejeznünk." Így sürgette a királyt. "Gyorsan készítsétek elő a hadi felszerelést és a sereget!" Adta ki a parancsot a király. De most a mi elbeszélésünk Erdel tartományába, Gejza bánhoz érkezett. Ő pedig összetoborozta Erdel tartománya seregét, tanácsot tartott az erdeli főurakkal, és így szólt: "Vajon mi lehet az oka annak, hogy a király életünk ellen tőr? Micsoda dolog ez? Miféle hibát követtetek el ti és mi, hogy ez méltó lenne az elítélésre? Mi ennek az oka?" Tanácskozás közben a királyhoz húzó néhány bég így szólt "Hatalmas bán, tudd meg, hogy a királynak semmiféle rossz szándéka nincs. Ez nem igaz." De ezeknek a bégeknek az volt a szándéka, hogy Gejzát, anélkül hogy észrevenné, kiszolgáltassák a királynak. "Ez a sors rendelése - válaszolt Gejza -, de ha nekem sikerül megragadnom egy alkalmas napot, akkor olyan dolgot fogok neki elkövetni, hogy az egész világon meg fogják azt emlegetni." Ezek után Gejza megértette a királyhoz húzó bégek azon szavaiból, hogy "a királynak nincs szándéka ellened törni, ez nem lehet igaz", hogy nekik van gonosz szándékuk, s ezért így szólt: "Aki engem akar, az jöjjön velem. Aki mást gondol, az maradjon meg magának! [Ezek után Gejza] elindult onnan, és amikor a Tisza folyóhoz ért, a király irányába kémeket küldött. Közben ő maga figyelemmel kísérte testvérét, Ladiszlaust, és várakozott rá. [Ott] időzött [egy ideig], vajon mi a helyzet Lehországban. A leh király is töméntelen lovasból, gyalogos puskásokból és íjászokból álló sereget gyűjtött össze. Kinyitotta kincstárát, akinek

92

Ladiszlaus bepillantott a levélbe. de eközben a király is éjjelt nappallá téve Gejza ellen menetelt. Néhány állomásnyi utat megtettek. Őt nevezte ki a leh király fővezérnek. Ha nem jössz és nem csatlakozol hozzám. és dühösen így szólt hozzá: "Hát még egy bánnal sem bírunk? Kis híja. azonnal nagy gyorsasággal sietett a leh uralkodóhoz. hogy le nem gyűrt bennünket. Fentebb említettük. és elindult Erdel felé. annak harci eszközt." Amikor testvére ezt az értesítést elolvasta. és rövid időn belül ideér. ezek menetelnek. rögtön siess segítségemre. hogy az összecsapás elkerülhetetlen. mérgesen Radovan vezérre nézett. és szóval is előadta a történteket. haragra gyulladt. Íme. s elindult szembe a királlyal. félelmükben elsápadtak. és rábízta a hatalmas leh sereget. és értesítette őt a király minden mozdulatáról. Azután Gejza a Lehországban [időző] testvérének levelet írt. hogy azt leírni sem lehet. Tudd meg. és néhány ezer emberrel Gejzára rontott. Amikor a király ezt látta. hogy testvérének [hadi] jelvényei vajon mikor tűnnek majd elő. mely így szólt: "Te. és testünket a megsemmisülésbe taszította!" Radvan méregbe jött. átadta a levelet. és Valadiszlausnak kiadták az engedélypalástokat. színe elé járult. Ezenközben Gejza szívében már megadta magát sorsának. Ezalatt Gejza kéme a király seregéhez érkezett. színe elé járult. Közben a király töméntelen katonájával átkelt a Duna vizén. amikor kora hajnalban szembekerültek egymással. 93 . A kém ekkor azonnal visszafordult. A király azonnal parancsot adott. hogy a király végtelen seregével átkelt a Duna vizén és [tovább] halad. Ha hű barátom vagy. [Gejza] azonnal átkelt ott a Tisza folyón. megcsókolta a földet. kinyittatta a kincstárát. A két porral egyenlő sereg (79) összegomolyodva tusakodott. hogy most ezen a helyen várakozok rád. Csekély és gyenge seregét buzdította. A király pedig közeledett. Gejza megsegítésére mentek. tudd meg. A király [seregének] bal. Vladiszlaus vagy. Felsorakoztak a királlyal szemben. lovat és ruhát adott. aki testvérem. hogy Gejza nővérétől a leh uralkodónak egy fia született. akkor tegyél le a rólam való reményről. Otonusznak. és figyelte. [mert] hozzám hasonló testvért hol találsz. Mihelyt Gejza katonái megpillantották a király töméntelen seregét.és jobbszárnyát megtámadták és leverték. és futárral Ladiszlaushoz küldte. és látta. De a király megszámlálhatatlan sereggel vágtatva jön ellenem. fegyvert. Amikor a futár megérkezett Ladiszlaushoz.nem volt harci eszköze. és Gejza segélykérését tudomására adta. lába elé borult. A lovak patkói alól a föld pora pamutgomolyagként szállt fel. Azután az a hatalmas leh és cseh hadsereg lóra kapott és elindult. fiának. és oly rettenetes csatározást és ordítozást csaptak. lova nyakába hajolva vágtatott Gejza elé. de nem akartak [gyáván] meghátrálni. akit Otonusznak hívtak. és megütköztek a királyi sereggel.

felkerekedtek onnan. hogy Gejza segítséget kapott.válaszolt a vezír. végül is eléred célodat. Gejza seregének a szívéhez hatolt. átkeltek a Tisza folyón. félelmében elmenekült. Amikor [az előre küldött emberek] megtudták. "Ne szomorkodj . mert álmomban láttam. . akkor nincs lehetőség a [győzelmes] csatára. A földre borultak. mert ha megállunk. s neki hozták ezt a nagy segítséget. amint kinyújtotta kezét. és a saját fejedre tetted. A kémek aztán elmentek. visszafordult és a király ellen jön. hogy a király ellen mennek.Végezetül is a király serege kerekedett felül. majd Otonuszhoz és Vladiszlaushoz mentek. azonnal hírt adtak Gejzának." Mondták kétségeskedve. Ez a hír nagyon megijesztette a királyt. Gejzát vigasztalták. Ladiszlaus volt. és elmagyarázta nekik az átélt eseményeket. és távolról embereket küldött ahhoz a sereghez. Gejza azonnal megfordult. Most tehát ne búsulj. Eközben [Gejza] seregéből az [előre küldött] csapatnyi katona odaért [a sereghez]. örömében álmából felriadt. de milyen különös.Végül is bizonyára sikerül majd elnyerned a királyságot. hogy ez a sereg nem hasonlít egy megvert sereghez.Most ő megmenekült a karmainkból.így szólt Ladiszlaus. és így szólt Radovan vezírhez "Gondoskodj és tedd meg a [szükséges] intézkedést !" "Hatalmas király" . Annak a töméntelen katonának a tulajdonosa a leh király fia. s megindultak a király ellen. a leh tartomány felé vette útját. kipuhatolták helyzetüket. Azonnal ellene kell fordulnunk. akkor egy hatalmas várat és egy nagy székesegyházat fog építtetni. Szalamon király fejéről levette a koronát. Így társalogtak bizalmasan azon az éjjelen. Üngürüsz országából egy sereg közeledik. Amikor elmúlt az éj és megérkezett a nappal. A király Gejza veresége után roppant jókedvű lett. hogy Szalamon király felé nyújtottad ki a kezedet. Annyi sátor díszítette a térséget. . De közben hír érkezett. és a saját fejére tette. Először szerezzünk híreket !" Gyorsan kémeket választottak. és amint ment. Helyzete miatt nagyon elszomorodtak és csodálkoztak. barát vagy ellenség? Nézzük meg!" . Gejzát látta.mondta. és az ő testvére. mint ahány csillag van az égen. hogy a leh 94 . zászlaikat letépték. és Gejza akkor megfogadta. Otonusz. és Lehország irányában elvágtatott. és meg fognak a királlyal ütközni. "Vajon milyen sereg ez. és így szóltak: "Íme. Amikor ezt az álmot látta. És ha majd megjön a győzelem napja. hogy egy hatalmas sereg táborozik. és elküldték őket. a vereség után. a leh seregről értesüléseket szereztek. Közben azonban Gejza is odaért. levetted a koronáját. Közben Gejza. és a sereg irányába vette útját. váratlanul egy helyen látta. csapatait széjjelverték. Ezenközben Ladiszlaus egy éjjel álmában testvérét. s amikor megtudták. Amikor Gejza ezt látta. hogy ezek barátok." Egész éjjel bizalmasan társalogtak.

Amikor a két sereg összekeveredve kaszabolta egymást. és oly szörnyű volt a csata. Mikor [emberei őt] ebben az állapotban látták. Csapatával egyszerre felkerekedett. hogy Ladiszlaus seregére rácsapjon. fejeket vágtak le. Ekkor azonban ez a két sereg megütközött. összes kincsei. A király csatasorba állította és felsorakoztatta seregét s készenlétben figyelte az ellenséget. és a királyhoz közeli helyre érkezett. lelkét elfogta a félelem. Fegyvereiket csörtetve égig felhatoló zajt csaptak Mikor a király ezt a csodálni való felsorakozást és ezt a bámulatos sereget látta. Amikor ezt látta. Radovan vezír így szólt a királyhoz: "Hatalmas király. Elkezdődött a csat. Mivelhogy a király elmenekült. és a két sereg összekeveredve verekedett. A harc addig tartott. melyek többnyire puskásokból és gyalogosokból álltak leh király fiának. nagyon elcsüggedtek. reszketni kezdett. rögtön elővezettek egy paripát. Eközben Gejza [a leh sereggel] nagy távolságot tett meg. Ekkor a király csatasorait teljesen szétverték. a lélegzete is elfulladt szó is a nyelvén [. szemére pedig az éj sötétje szállott. hogy harcba bocsátkozzanak. hogy a király fia. Néhányan sebesülve elmenekültek. Mielőtt azonban erre a hadjáratra elindult feleségét Pozson várába küldte. látta. Mikor a két sereg a csatamezőn harcba bocsátkozott. sok kiváló bégjét és hősies vezérét kardélre hányták. rendben felsorakoztak a harcmezőn. hogy a föld is nyögött és a mellek döngtek. azonnal megfordult és Gejza ellen támadt. hogy hamis tanáccsal őt félrevezette. Otonusz is ott van. l. Ebben a csatában pedig a király teljes vereséget szenvedett. a leh uralkodó fia. Otonusznak a leh katonái Gejza erdeli serege lovasokból állott. jobb oldalán Gejza. Ekkor azonban Radován is támadásba lendült. mint ez a világ. ő is egy sor katonájával támadásba lendült és oly mértékben csatáztak. Egymás után váltakozva f olytak a heves támadások. és egész testében reszketett. Látta. Otonusz sem tétlenkedett.király fia. és vérét a fekete földre folyatta. Mihelyt megindult és alighogy rácsapott Ladiszlaus seregére. Az igyekezet hurkába és az aggodalom béklyójába keveredett. A harc folyamán a vezír Radovanra rontott. fejedelmi sátra és mindene [az 95 . a feje is forgott. hogy a csatatér a vereség képét mutatja. bal oldalán pedig Ladiszlaus. azonnal mennünk kell" Mikor ezt mondta.torkán] akadt. míg a nap az égen le nem hanyatlott A király az [egész] csatát végignézte. mellyel meg kell ütköznie. A király seregének legnagyobb részét lekaszabolták. melyek tetőtől talpig acélból voltak öltözve. a király Gejza és Ladiszlaus csapatait szemlélve megértette. Mindkét oldalon nagy volt a veszteség túlságos volt a jajgatás és ordítozás. késedelem nélkül leterítette. hogy a világ a megsemmisülés felé sodródott. Ladiszlaus seregében voltak a cseh csapatok. és vért fröcsköltek széjjel. Otonusz vasból [készült] várhoz hasonló csapataival körülvéve. felültették a nyeregbe és azonnal elmenekült Pozson vára felé.

s a király bégjei közül kik estek el. a csata helyén egy várat és egy hatalmas templomot fog építeni. hogy a király seregéből számtalan kiválóság esett el. és Peste mellett átkelt a Dunán. Az elesett katonák közé ment. Ez egy gyenge aggastyán volt. akkor megesküdött. De amikor (Szalamon] király ellen harcolt. most elhatározta. Ott aztán megpihent. és akit Szevenbutolognak hívtak. Aztán így szólt: "A hatalomvágytól ösztönözve cselvetéssel foglalkoztál. fejére tették az uralkodói koronát. Ezért azon a puszta hegyen egy nagy templomot és kolostort építtetett. esküje szerint. egy helyen megpillantotta a cseh sereg fővezérének a holttestét az elesettek között. látta. nagyon elszomorodott. Most ez a hatalomvágy és az irigységed ezt a szerencsétlenséget hozta a fejedre. Mivel a háborút (megnyerte). Irigyelted az én báni méltóságomat. Elkeseredve ment tovább. és ez nagy örömmel töltötte el. teljesen megvigasztalódott. hogy ha majd megjön a sikeres alkalom. vérbe fojtva a megvetés porába volt lesújtva a feje. Ezután Gejza azt szerette volna tudni. eljött ez az atkalom is. Volt egy nagyon kedvelt és tiszteletre méltó bizalmi embere. aki nagy hírt és nevezetességet szerzett magának. A hegyeken egy tapasztalt agg remete élt. Peste városát pedig a templom részére alapítványul adományozta. Mikor erre az elszomorító szemlére indult." Amikor ellenségét megalázottan porba sújtott fejjel látta. de tovább folytatta útját. és nyugalomba helyezte magát másnap reggelig. HOGY ÜNGÜRÜSZ TRÓNJÁN GEJZA LETT A KIRÁLY Az elbeszélő szavai szerint: Amikor Gejza megjött és Üngürüsz trónjához érkezett. amikor azt is megpillantotta az elesettek sorában. Amint továbbment. A neve Vács volt. gonosz szándékkal ellenségeskedést szítottál közöttünk. Amikor az elesett [fővezért] látta. A cselszövő és makacs Radovan is a bosszú áldozata lett. és uralkodni kezdett. ARRÓL SZÓL. Üngürüsz trónját üresnek és elhagyottnak találta. aki neki segítségére jött. Az említett ország királya lett. Ladiszlauszt erdélyi bánná 96 . Gejza ennek a szentnek a tartózkodási helyére ment.ellenségnek] esett zsákmányául. hogy esküjét megvalósítja. testvérét. hogy a bégek közül kik mentek el. A csatatér másik oldalán hegyes vidék terült el. bement hozzá. Azután. és egy helyen meglátta a király vezírjének a holttestét. a csata színhelyén egy várat és benne egy hatalmas templomot építtetett. Mivel a hegyek közt élő híres Vács nevű szenttől is ilyen tanácsot kapott látogatása alkalmával. Aztán ott hagyta és tovább folytatta útját pihenőhelyéig. Miután Üngürüsz trónjára került és király lett. koronáját a fejére tette. eszméletét vesztve lefordult a lováról. Végre amikor reggel lett. és elfogta a bánat. és tanácsát kérte. Onnan aztán visszatért. Amikor őt ebben az állapotban látta. eltöltötte az öröm. Szerfölött elszomorodott. és hálát adott az Istennek.

hogy gyűjtsenek katonaságot. A parancs [azonban] a hatalmas császáré!" Így válaszoltak. hogy az ország [visszaszerzéséért] katonaságot gyűjtötök. és a leh uralkodó is útra kél seregével. Ez után a tanácskozás után azt a parancsot adta vezíresnek. és így szóltak: "Hatalmas császár! Leveleket küldtél a tartományok bégjeinek azzal a paranccsal. A döntés [ebben az ügyben] a császáré!" . aki ezekről a történtekről részletesen értesítette Gejza királyt. csatának és pusztulásnak lesztek okozói. hogy erőinket összemérjük. De most történetünkkel megérkeztünk Szalamon királyhoz. hogy én ezt az országot a kardommal szereztem. mások pedig így szóltak: "Hatalmas császár! Szalamon királynak segítettél. és az országot Szalamon királynak visszaadjátok. a trónra ültetted. a király pártjára hajlottak. Cselekedetetek szerint részesültök majd ellenértékben. és (ellenünk] hozza. az egész Üngürüsz tartományának seregeit összegyűjti. a katonaság összegyűlt. s biztos. Íme. hogy milyen szerencsétlenség és baj szakadt. és segítséget nyújt neki.nevezte ki. hogy a király azt az országot kardjának csapásával szerezte. és harcolni fogunk egy olyan személyért. hogy saját magam jószántából [az országot] nektek adom. hogy magát a hatalmas császárt érinti. hogy a szerencse kinek fog kedvezni. Az erdeli tartomány bánja pedig testvére neki. menjenek a király segítségére. hogy ellenem támadjatok. Nem tudjuk. Aztán ha most ellene megyünk. s eltelve keserűséggel ott-tartózkodott." Így könyörgött. Amikor a császár vezíres ezt az értesítést elolvasták. hogy Szalamon király egy országát vesztett egyén. a császár összehívta a dívánt. és a szemem látni fog. Míg az előkészületek folytak. Mi pedig megyünk.mondták. De némelyik bég nem mutatott beleegyezést. Most pedig az a hír terjedt el. A király pedig a császár vezíreinek a következő levelet küldte: "Szolgáljon tudomástokra. hogy gyűjtsenek katonaságot. hogy egy országát vesztett személy miatt mennyi harcnak. Mivel ez a könyörgés őszintének látszott. ez a sérelem. De ha mégis az összegyűjtött katonasággal ellenem jöttök. hogy 97 ." [Erre] esküt tett (a király]. aki rangjavesztett és koronáját szélnek eresztette. hogy Lehország királya az a pártján van. Az igazság azonban az. Igyekezzetek valamilyen módon lebeszélni a császárt. De szíveskedjetek [tudomásul venni]. Az is szolgáljon tudomásodra. aki csatavesztetten Pozson várába menekült. Most tehát a hatalmas császártól a kérésünk a következő: szíveskedjél nekünk segítséget nyújtani és engem támogatni. ők meg jönnek ellenünk. hogy összevonja Dimiskár és Szebis seregeit is. és ültessék vissza trónjára. ha ellenem jöttök. elhatároztam. úgy tűnik fel. Abban az esetben. Határozatunkban nem mutatkozik szerencse országunk számára. Azután egy nap a következő levelet írta a császárnak: "Hatalmas császár! Tudomásod van arról. a császár színe elé járultak. a császár környezetében volt egy Gejza királyhoz húzó egyén. ami őt érte. Ekkor a császár is meggondolta. olyan nincs. a fejemre. amíg ép egészségben leszek. A helyzet azonban az. és a bégekkel tanácskozó tárgyalást kezdett.

Ott Üngürüsz országát három részre osztották. s [elindult] a szárazföldön sereggel. Szalamon visszatért Pozson várába. aminek beláthatatlan vége lesz. hogy amikor Gejza király eltávozott a világból. hogy rosszaságától és gonoszságától megszabaduljunk!" Azonnal katonaságot gyűjtött. eltávozott ebből a világból. Végül is megnyugodott. és ezekről a tájakról levettem valóban a kezem. két részt pedig Gejzának. Miután a császárt hadjárat indításáról lebeszélték. EZ AZ ELBESZÉLÉS ARRÓL SZÓL. Ezek után a király azt hitte. 98 . Ekkor Szalamon király látta. vajon a végén Szalamon királlyal hogyan alakul a helyzet. megköszönte nekik. Azután eltávoztak onnan. hogy megsemmisítik a közöttük levő ellenségeskedést. Mit akartok még tőlem. hanem állandóan lesi ellenünk az alkalmat. mi a vádatok és kívánságtok ?" Miután ezt a választ küldte. Gejza a gondok tengerébe merült.adta ki a parancsot néhány bégnek. és így az egész hadi készülődés semmivé vált. és felépítik a barátság épületét. és örök barátok lettek.így szólt egy nap -. ahol még három évig élt. "Legalább egy kevés katonaságot [testőrséget] adjunk neki. Mindenki. Vers Lehunyta a szemét a világ elől Gejza is. Ezért mostantól kezdve saját magam [elhatározásából] véglegesen lemondtam a hatalom utáni vágyról. Azután az idők királya lezárta szemét. "Mivel Szalamon király épségben van . vegyük ostrom alá. hogy a császár vezírei saját maguk határoztak így. Azután az említett vártól felkerekedtek.ebből a dologból a végén nagy baj és óriási pusztulás lehet. akár kiváló [ember] az. aki erre a világra jön. Senkivel sem köt barátságot a világi elmúlás. és az erődöt ostrom alá vette. hogy rosszra fordult a dolog. hogy kérése ne maradjon eredménytelen" . és egy nap hirtelenül körülzárta a várat. esküvel megfogadták [Gejzával]. Mindkét oldalról megszólaltak az ágyúk. A világtörténelem krónikásai és Ádám fiai kalandjainak mesteri elbeszélése és könyvei szerint úgy szól az elbeszélés. HOGY LADISZLAUSZ KIRÁLY LETT ÉS AZ Ő TÖRTÉNETÉRŐL. egy részt Szalamonnak adtak. Akár alávaló. a képmutatás [gondolatával] kezdett foglalkozni. nem vesztegeti az idejét. melyet Vács várának építésekor emeltetett. és lemondott a hadjáratról. és Szekszárd várába mentek. és a következő üzenetet küldte Gejzának "Egész életemben tudtam. ezért erre a bajra az az orvosság. Gejza király pedig bevonult székvárosába. hogy egy barátom sincs és hogy senki sem lesz hű társam. és meghalt. hogy gyerünk és rohanjuk meg Pozson várát. a Dunán hajóhaddal. ő magát kerítsük kézre. oh tiszteletre méltó [olvasó]. De végül azok sem mutattak hajlandóságot Szalamon iránt. Abban a templomban temették el. [egyszer] útra kel. A mi sérelmünk is felejthetetlen.

senkitől sem várhat segítséget. Ugyanis a krónikás úgy beszéli el. mert addig nem egyeznek bele. hogyan távolíthatná el Ladiszlausz királyt. hogy a világi szerencse elfordult tőle. és meghívták a trónra. Vers: Őt is láthatatlanná tette a világ. s királlyá választották.(80) Nagy fájdalmában saját hazáját elhagyta. és az uralkodás utáni vágyat kebléből kitépte. ez a világ olyan ház. s mivel a király meghalt. Ladiszlaus kényszerű barátságban volt vele és amikor Üngürüsz trónjára lépett. és mindig kereste az alkalmat. a maga élete ellen tör és remélem. hogy ellenem tör. közös akarattal Ladiszlausz színe elé járultak. De Ladiszlaus azt mondta. idegen vidékre költözött és az elválás tengerébe vetette magát. hogy míg Szalamon király Pozson várában tartózkodott s ámbár kivetette a fejéből az uralkodás utáni vágyat állandóan azon töprengett. hogy végül is emiatt az ország pusztulásnak indul és az ellenség gonoszsága le fogja taposni őket. a teljes lemondást. hogy maga esik majd bele abba a verembe. és senki sincs. nem mutatott határozott beleegyezést. hogy csak a szenvedés társult hozzá. A tartomány bégjei és nagyjai azt mondták. hogy meg legyen koronázva. De a bégek azt kívánták. Eszébe jutott a sok átélt esemény számtalan kalandja. Végül is ennek a híre egy nap Ladiszlaus király fülébe jutott. [Még akkor is. elfogatta. 99 . a szerencse pedig elkerülte. Emiatt Ladiszlaus egy nap megragadta az alkalmat. és igyekeztek őt rábeszélni. Ekkor elfogta a keserűség. Ladiszlaus Erdel tartományának bánja volt. Üngürüsz bégjei és magas rangú emírjei együttesen Ladiszlauszhoz mentek felajánlották neki a királyságot. Ekkor a világ boldogságát elméjéből elűzte. melyet [nekem] ásott. hogy nem fogadják el az ő véleményét. Végül is (------------) tartományába való utazás közben elérte a végzet. melynek két kapuja van. ha] az Igazság sahi rangra emelte életedet. senki sem maradhat ebben a házban örökké. De abban az időben a királynak a testvére. és a Pola nevű várban temették el. hogy neki nincs szüksége a királyságra. de egy idő múlva mégis szabadon engedte. hogy megkezdje az uralkodást. hogy mennyi szorongattatás között élte életét. akiben megbízhat. Ladiszlaus nem vette komolyan a dolgot és így szólt "Azzal. darócot és a szegénységet választotta." Szalamon azonban napról napra tovább folytatta a fondorkodást. Visegrád várába záratta. a rosszakaratot szívéből kiutasította. mely tűzként égett elméjében. (Ismét) összejöttek. végül is elfogadta a királyi méltóságot. De Szalamonnak állandóan cselszövésen (járt az esze) és viszály felkeltésére törekedett. [Szalamon] látta. és nem fogadta el a (meghívást). Látta. Ladiszlausz látta.Üngürüsz országa király nélkül maradt. és mardosta a bánat. Szalamonnak sok kincset és nagy vagyont ajándékozott.

Almuszt Erdel bánjává nevezte ki. Kolomanusz király ellen. Próza: A krónikások úgy beszélik. hogy meghívja Dimiskár megszemlélésére. a másikat Isztefánusnak hívtál. felépítette Dimiskárt. Azután fellázadt testvére. KOLOMANUSZ KIRÁLYRÓL SZÓL Vers: Az idő annak a helyét kijelölte a földben Megtépázván nyakát és karjait. Valadiszlaus király ezután még egyfolytában tizenkilenc évig uralkodott.A krónikások tovább így beszélik: Ezenközben Ladiszlaus Üngürüsz trónjára lépett. Ezt a végrendelkezést azonban [a főurak] nem fogadták el. az egyiket Ladiszlausnak. aki neki nővére volt. és az általa építtetett váradi székesegyházban temették el. A látogatást arra akarta felhasználni. De amikor még erdeli bán volt.. Ingilija és Bertanija fejedelmeitől baráti követség érkezett hozzá. Dimiskárt várfalakkal és tornyokkal vette körül. Összevonta hadait. De valami oknál fogva Valadiszlaus nem volt jó viszonyban a cseh főurakkal. végül is a király elhatározta a hadjáratot a cseh főurak ellen. 100 . és a benne épült székesegyház meglátogatására és megtekintésére. s őt tegyék meg Üngürüsz országának királyává. melyben egy hatalmas székesegyházat is alapított. de nem engedte. mire a cseh főurak megrémültek. s mivel senki sem állt ellen. testvérét. Az egyiket Kolomanusznak. Mihelyt Kolomanusz trónra lépett. Úgy tervezte. melyet ő foglalt el. a másikat Almusznak hívták. Kolomanusznak is két fia volt. nem került harcra a sor. Ekkor a király behatolt Csehországba. Amikor ennek a gyilkosságnak a tervét szőtte. de egyikük sem mert vele szembeszállni. és nagy nevet szerzett magának. és Kolomanuszt választották meg királynak. majd visszatért saját székhelyére. hogy véglegesen megkoronázzák. hogy ez alkalmat szolgáltat majd neki [a király] meggyilkolására. két fia maradt. A cseh zsarnokok kincseiből egy Várad nevű híres helyen egy nagyszerű várat építtetett. Valójában ez [az ország] a leh királyhoz tartozott felesége révén. s felajánlották neki barátságukat és szeretetüket. hogy Almusz legyen az utódja. Ladiszlaus király hősiességének a híre az egész országban elterjedt. Abban az időben Firandzsija. Végül is Iszá prófétának ezerkilencvennyolcadik évében eltávozott a világból. Ezekben az időkben hozzája tartozott Csehország. és tökéletes erőddé alakította. [és így Almusznak] nem volt sikere. hogy Ladiszlaus királynak. A király még életében úgy végrendelkezett. nevének és cselekedeteinek dicsőségére. Azután annak az országnak a főuraitól erővel elvette kincseiket. miután visszatért a földbe. majd egy látogatásra [búcsújárásra] szánt székesegyházat építtetett benne.

hogy Kolomanusznak két fia maradt. Kosztantin Almusz állapotáról tudomást szerzett. a másikat Isztefánusnak hívták. De Isztefánus király bizonyos mértékben zsarnok és vérszomjas egyén volt. De fentebb említették. Egy nap Almusz embert küldött a királyhoz.így szól [magában] -. megsajnálta. Azután életfogytiglani járadékot biztosított nekik. Próza: A hírmondók azonban úgy beszélik el [a történetet]. és kétség esett a szívébe. és teljes egészében elbeszélte történetét. Váradon temették el. és figyelemmel hallgatta [testvére] aljas cselszövésének és romlott gondolatának hírét. hat hónapig és öt napig ült a királyi trónon. és félelmében [még] a nevét is megváltoztatta. Vers: Kolomanuszt a kor [szelleme] megsemmisítette. aztán valami ürügy alatt meggyilkoltat. A meghívás után a király felfegyverkezve elindult Dimiskárba. és meghívta őt. Ott élt Almusz jó ideig. amikor odaért. Zsarnoksága és vérszomja hírhedtté tették őt a világon. szíve mélyén bosszút forralt." Félelem fogta cl a szívét. aki Isztefán király idejében is ott lakott és élt. és elkezdett uralkodni. és elrendelte. Ő is megrémült Isztefán király kegyetlen zsarnokságától és vérszomjától. és idegen (földre] menekült. hogy Kolomanusz király (Almusz fiát) Bejlát Dimiskárban megvakíttatta. esdekelve borult Kosztantin uralkodói trónjához. Dimiskárban lakjanak.a híre elérkezett Kolomanuszhoz. Miután a király tudott Almusz szándékáról. Almuszt és fiát. fejére tették a hatalom koronáját. hogy amíg élnek. s mindkettejüket megvakíttatta. melynek Kosztantinijje nevet adott. Rúm országában egy helyet adományozott neki. megmaradt utána a neve. Abban az órában. Amikor meghalt. az egyiket Ladiszlausnak. "Ez egy könyörtelen ember . Bélát azonnal elfogatta. Ő maga elment. Senki sem veheti el a világi érdemét [?]. megbecsüléssel [fogadta]. és egy várat építtetett számára. Kosztantinijje vidékére ért. aki emiatt nagyon megharagudott Almuszra. nem szalasztotta el az alkalmat. Életének romba dőlt palotáját betakarta. vakságomra való tekintettel sem fog nekem irgalmazni. Mivel Kolomanusz eltávozott a világból. Isztefanust ültették a trónra. 101 . aztán eltávozott a világból. elhagyta az országot. Kolomanusz király pedig még huszonöt évig. Vers: "Ő is útra kelt nagy sóvárgással.

Úgy. akinek Szaul volt a neve. mivelhogy vak volt. királyhoz illő halotti szertartással temették el. leh és a többi tartományokban sereget gyűjtött. Az egyiket Gejzának. Bejlát azonban Üngürüsz bégjei Isztefán király gonoszságától megakarták védeni. Mivel elgyengült és életének végére ért. Ami azt az elbeszélést illeti. és az ország őt illeti." Ez volt a kívánsága. Annak volt egy fia. aki Almusznak atyja volt. Vers: Ha valakit a világ forgása meg is örvendeztetett. akit Szafijének hívtak. Bejla királynak négy fia volt. mert nem találták [Szault] alkalmasnak a királyi méltóságra. a negyediket Alamusznak hívták. hogy Isztefánusz királynak nem volt sem fia. életében Almuszra hagyományozta trónját. Próza: Fentebb meg van írva. Miután Isztefánusz király elől elmenekült és Rúm tartományában halt meg. 102 . és királlyá koronázták. ez a bégfi azt állította. Ezt a vádat emelte [Bejla ellen]. a harmadikat Isztefánnak. Végül is Bejlát ültették a trónra. őt is Üsztüni Belgirád székesegyházában helyezték örök nyugalomba. eljöttek érte. Rövid időn belül azonban ő is eltávozott a világból. és átlépte Erdel tartományának a határát. de volt egy nővére. Miután Isztefánusz király tizennyolc évig uralkodott. Mivel Bejla király vak volt. Szault rendelte. hogy Kolomanusz királynak valódi vérbeli fia vagyok. sem lánya. de nem nyerte el. A regös elbeszélése [tovább] arról szól.Átadta a lelkét ezernyi bajával. de a végrendelkezését [a főurak] nem fogadták el. hogy Isztefán király trónját halála [előtt] nővérének fiára. Öröktől fogva [így] szokott lenni a világon. mint a többi királyokat. Szaulra hagyományozta. ennélfogva az ország engem illet. hogy Valadiszlaus király. Kolomanusz király pedig Dimiskárban Almuszt és Bejla fiát megvakíttatta. [melyben] ezt írta: "Ismerd el és vedd tudomásul. mert testvérének. és a végzet szabója életének ruháját darabokra tépte. Minden tavasz végezetül őszre fordul. és a sors az ő országának koronáját a szélnek eresztette. Kolomanusznak volt sikere [a trón elnyerésében]. Mivel atyja ráhagyományozta a királyságot. aki Boruh néven volt ismeretes. hogy ő Kolomanusz királynak a fia. Azután a rusz. és hazavitték holttestét. Utoljára mégis jajkiáltás lett a vége. a másodikat Vladiszlausnak. hogy Isztefánusz király trónját testvérének fiára. nagyon elaggott. Majd Bejla királynak levelet küldött. Szaulra hagyományozta. Próza: De a hírmondó szavai arról értesítenek. Abban az időben azonban Lehországnak a határán élt egy hatalmas bégfi. helyére nővérének fiát.

Üngürüsz tartományának néhány jeles bégje és fondorkodó embere titokban azt kezdte tervezni. se nem látó. az]. harcba bocsátkoztak. Ezzel a gondolattal parancsot küldött tartománya minden részébe. De Boruh is közeledett Erdel tartománya felől. Fentebb meg volt említve. többségét kardélre hányták. (mert] őt tették meg királlyá. koronája és trónja őrá szállott. seregével ellene indult. hogy közeledik. tizenegy hónapig és két napig uralkodott. amikor Bejla király meghalt a nimcse tartomány császára Konradur volt. vagyonuk zsákmányul és martalékul esett. és ennek híre a királyhoz érkezett. Most sereget gyűjtött és az országot akarja. Nagyon sok kiváló leh és rusz bég esett el. és elfoglalja Üngürüsz tartományát. Ennek ellenére viszály keletkezett az országban. és ezt mondta nekik. [ami történt. de azt tudjuk. se nem keveset A sors ez. hogy nem méltó egyén a kormányzásra. Ekkor a királynak néhány kémje császárhoz érkezett. A legidősebbet Gejzának hívták. hogy ha tényleg Kolomanusz királynak a fia lenne. A tapasztalt bégek így feleltek. azután meghalt. Ti mit tudtok erről?" Kérdezte tőlük. Atyjának minden kincse-vagyona. A hírnök szava és a krónikás előadása a következő: Mihelyt Gejza lett a király és trónra lépett a szomszédos világ oszlopaihoz (81) kémeket küldött. Mivel közben gonoszságuk kitudódott. egy hamissággal teli romlott ember. hogy Boruhhoz mennek vele szövetkeznek. Abban az időben. minden kincsük. hogy Bidzs környékére hatalmas sereget vonjanak össze. "Egy Borh nevű személy azt mondja. és eltávolítják a királyt. és tudatták vele a császár szándékát és tervét. hogy ott fürkésszenek. hogy négy fia volt. [mely] se nem vak. és Usztolni Belgirádban temették el. A hírmondó szavai szerint tehát Bejla elköltözött a világból. Azután Bejla király visszatért trónjára és a zsákmányolt kincsekből felépítette a Tata néven ismert várat és egy templomot. A hírmondó [továbbá] úgy beszéli el. Erről nem tudunk. sokuk fogságba jutott. hogy Bejla király kilenc évig. A halál végez. és elrendelte. Mihelyt Bejla meghallotta. Amikor egymással találkozott a (két] sereg." Ezt a feleletet adták. sem származását nem ismerjük. Így lévén [a helyzet]. Azután kiadta a parancsot hogy gyűljön össze a hadsereg. se nem sokat. sokukat (a király] elfogatott és lemészároltatott. Ennek a keblében az a szándék csírázott ki. Mihelyt értesültek [a császár] helyzetéről azonnal visszatértek a királyhoz.Azután Bejla király Üngürüsz országának tapasztalt bégjeit trónjához hívatta. 103 . hogy összevonja seregét. számunkra figyelmeztetés. hogy ő Kolomanusz fia. "Mi magának Kolomanusz királynak a szolgái vagyunk. végül is Boruh seregét legyőzték. Hatalmas ütközet folyt le.

haragra gerjedt. amíg az ellenséget el nem űzöm. A király is a csatatérre vágtatott. és olyan sokáig. és a király segítségére ment. hogy a csatatér földjét tulipánhoz hasonló vörös színűre festették. és kevés híján összeütköztünk. Akit Herrikusznak hívtak. ki tudja." De közben az ellenség is nagy utat megtéve közeledett. hogy a király és a császár között mi történt. s ezzel mindenki előtt jó nevet szerzett magának. Ebben az időben azonban Gejza királynak volt egy nővére és annak egy fia. hatalmasan és nagyszerűen harcoltak. se egy órát ne késlekedjetek. hogy a világot beragyogó nap is már lehanyatlott. Híres nyomorult (82) volt. a helyzet mivé fog alakulni. aki a hirvát tartomány bánja volt és egy-két pihenőhelynyi távolságban járt a király előtt. Herrikusz is megszámlálhatatlan nemcse seregével felkerekedett Pécsből. Azon a vidéken híres-neves ember volt. Amikor meghallotta. A nemcse katonák is megérkeztek. értesült Herrikusz seregéről. Amikor reggel lett. de azt nem tudták áttörni. s miután tudomást szerzett az ellenség állapotáról. A császár beglerbégje. De Gejza király az eseményeket éberen figyelte. mint az éhes farkasok a juhokra. A hirvát és üngürüsz katonák harci felszereléseikkel állig felfegyverkeztek. s a nimcse sereget összebonyolították. fel volt készülve [a csatára]. miközben a hirvát parancsnokok kardot rántva úgy rohantak a császárra. A porfelhőből töméntelen vértes 104 . s a porfelhő. és Bidzs irányába menetelt. akit Avoroznak hívtak. Aztán megparancsolta. Légy fegyvereiddel készenlétben. összegyűjtvén Üngürüsz seregeit. és elindult Üngürüsz felé. és megajándékozta őket. Aztán tanácsot tartott. melyen bégjeit buzdította. Egy nap Avaroz. mert a közelgő ellenség megszámlálhatatlan. Azután ő maga is elindult." Aztán díszköpenybe öltöztette. Avaroz azonnal parancsot adott a fegyverek készenlétbe helyezésére. az ég csúcspontjáig emelkedik. katonaságotokkal és fegyverzetetekkel azonnal jöjjetek elé !" És az egész Üngürüsz seregeit mind összegyűjtötte. és így szólt: "A ti baráti hűségtek ebben a súlyos helyzetben fog megmutatkozni. és habozás nélkül lovasrohamot intéztek a sereg éle ellen. hogy az üngürüsz oldalon por száll fel. mint valami oszlop. összegyűjtötte az összes hirvát sereget. Szíveskedj teljes erőfeszítésemet figyelembe venni. Az említett időben a hirvát tartománynak volt a bánja. és foglalja el Üngürüsz országát. mely így szólt: "Hatalmas király.[A király] azonnal leveleket küldött szét Üngürüsz minden irányába parancsnokainak: "Mihelyt parancsom hozzátok érkezik. és légy elővigyázatos. A császár őt nevezte ki a nagy sereg fővezérévé és saját maga helyettesévé. hogy a sereg induljon el. és egy pihenőhelynyi távolságra előreküldte. Oly hősiesen. azonnal üzenetet küldött a királynak. A király azonnal fővezérnek nevezte ki őt. Abban az időben Pécsnek volt egy bánja. se egy pillanatot. aztán ő is felugrott a lovára. tudd meg. a ló hátáról le nem szállok. én a császártól nem félek. A heves harc közben látták.

Isztefánnak hívták. 28 ISZTEFÁN LETT A KIRÁLY A regösök tovább úgy magyarázzák. kilenc hónapig és három napig ült a királyi trónon. Iszá prófétának 1161-ik évében élete végére ért. Békésen tizenegy évig. Vedd úgy. három hónapig. de ez egy zsarnok ember volt. Az élet alapja nem szilárd és rendíthetetlen. trónra lépése után szövetkeztek. Az ország összes nagy és kis bégjei panaszkodtak rá. Atyja után ő került a trónra. A hírhozók úgy beszélik. a hátramaradottak pedig megfutamodtak. akit Ladiszlausnak hívtak. hogy a Ladiszlaus családjából származó Isztefán nevű személyt tették meg királlyá. A hírmondó a továbbiakban előadja. A császár töméntelen vagyonát zsákmányul ejtették. végül is kegyetlenségét nem tudták elviselni. és a múltban báni méltósága volt. Amikor Gejza király meghalt. Aztán a megsemmisülés birodalmába távozott. [aztán] eltávozott a világból. LADISZLAUS LETT A KIRÁLY A regös szavai szerint őt is Üsztürgonban temették el. Az ég neki sem adott kegyelmet. Vers: Nézd az időt. A végén bekövetkezik az utolsó rossz. tizenöt napig ült a fejedelmi trónon és uralkodott. és azonnal visszatértek hazájukba.katona és a király zászlai tűntek elő. hogy Gejza király még húsz évig. Amikor Henrikusz ezt látta. az ország bégjei és bölcsei Ladiszlaust találták alkalmasnak és megfelelőnek az uralkodásra. A nemcse bégek és parancsnokok közül nagyon sok személyt kardélre hánytak. és amikor a fővezér Avaroz őt meglátta. mit tett Isztefánnal. Állandóan káromkodott. mintha nem is jött volna a világra. hogy Gejza királynak volt egy fia. de csak hat hónapig uralkodott. A királyi trónra ültették. Vers: Fájdalommal átadva lelkét e világból [eltávozott]. De amint fentebb említettük és elbeszéltük. A nimcse sereget egy óra alatt szétszórták. A bégek. még jobban odalett. párthíveivel egyetértve. és Belgirádban temették el. zsarnokságából és kegyetlenségétől sokat szenvedtek. a megvakított Bejla királynak volt egy fia. és egy belső összejövetel alkalmával borába mérget 105 . reszketni kezdett.

Isztefánust is Belgirádban temették el. aztán eltávozott a világból. aztán meghalt. Bugdan tartományát feldúlták. és országa felett uralkodni kezdett. Ő lépett a trónra. és sok zsákmányt ejtettek. De még ezelőtt volt a tatároknak egy kánjuk. Vers: Megmosta homlokát az élet forrásvizében. Ezek a kis kánok abban az időben megegyeztek egymás között. Abban az időben Batusz Akdur kánnak a tatár tartományban különféle tatár törzsekhez tartozó öt kis kán alattvalója volt. A trónt elfoglalta. Öt hónapig volt király. Neki is átnyújtotta az ég az utolsó poharat. Ladiszlaus királynak volt egy Anderjás nevű fia. Agrim városának templomában temették el. akit Bejlának hívtak. egy hónapig és tizenkilenc napig uralkodott. Amikor Andrijás meghalt. 106 . aki atyja koronájának és trónjának padisahja lett. A hírhozó elbeszélése szerint Emerikusz király nyolcévi és héthónapi uralkodás után meghalt.kevertek. Volt neki egy fia. akár szultán. Lemondott a világ zajáról. Őt koronázták meg királlyá. Huszonhárom évig. Őrá szállt a királyság. A pusztulás palotájába csukta és rázárta azt. akár szegény. Lesodorta a megsemmisülés szele a koronát a fejéről. erőszakoskodtak. Ő is eltávozott a világból [fájdalmas] vágyódással. Amikor apja meghalt. Őt is Belgirád várában temették el. Próza: Emerikusz király tehát meghalt. Próza: A hírnök szavai szerint volt Isztefán királynak egy fia. névtelenné tette [őt] élete elmúlt minden bajával és szerencsétlenségével. Befejezte élete defterét. akit Ladiszlausnak hívtak. Őt is az ég tette semmivé. öt találták alkalmasnak a trónra és koronára. Egrü városában temették el. Hathónapi és ötnapi élet után meghalt. és gyakran betörtek Kara Bugdan tartományába. Őt is Belgirádban temették el. Harminc évig uralta a királyságot. Elnyel [mindenkit]. Vers: Furcsa sárkány ez a világ. egy Bejla nevű fia maradt. amikor meggyilkolták. Próza: A hírmondó szavai szerint Bejlának is volt egy fia. Emerikusznak hívták. S mivel eltávozott a lelke. Pihenőhelyre szállt le a megsemmisülés földjére s megszűnt létezni. akit Batusz Akdurnak hívtak.

Amikor a király megtudta a történteket. öreg és fiatal alattvalóival felkerekedett. először Ruszcsijja tartománya. Mivel ebben megegyeztek. Az egyik elbeszélés szerint a célja az volt. Ez a személy Üngürüsz országába érkezett Bejla király színe elé járult. nagy részét felperzselte. és Üngürüsz földjére menekült. akit figyelmen kívül [lehet] hagyni. mert annak a személynek a híradását nem hitte el. megparancsolta a kánoknak. Az az öt kán is elindult. Azután a tatár sereg Iszá próféta őfényességének 1241-ik esztendejében Ruszcsija tartománya ellen támadt. Bugdan vojvodája Bejla király színe elé járult és elpanaszolta helyzetüket. és a töprengés tengerébe merült. Azután a király szórakozással töltve idejét a tatárokhoz küldött kémek 107 . elhagyta hazáját. Üngürüsz országa Ruszcsija tartománya között ugyanis egy nagy hegység van. akinek Kuten volt neve. és hírül adta neki. Azokban a napokban Ruszcsija tartományából elindult egy kereskedő. egész törzsi népével. és a történtekről tudomása volt. kívánságuk szerint helyet adott nekik az országban. hogy százezer főnyi tatár sereg gyűlt össze. mert egy pillanatig sem volt a tatárok gonoszságától biztonságban. melyekben felszólította [a bégeket]. majd leveleket küldött szét az egész országba. Elbeszélésünk során oda jutottunk. és egy roppant szűk szoros. Emiatt a király ezt a híradást nem vette komolyan. Ezen úton érdemleges sereg nem tud átvonulni. és tanácskozott velük." Amikor ezt mondta. és csodálkozott. Annak a szorosnak Vaskapu a neve. Amikor Bugdan tartományának a népe elhagyta hazáját. Amikor azonban Ruszcsija tartományának uralkodója erről a nagy tatár sereg összevonásról értesült. feldúlta és kirabolta. De a király szívében mégis felébredt a gyanú. Azonnal kémeket küldött arra a vidékre. Bejla királynak kétségei támadtak. Itt a mi történetünk Batusz Akdur kánhoz érkezett. s nem olyan ellenség. majd Üngürüsz [országa] ellen fognak támadni. "Most biztosan ellened jön. és a kán kapuja előtt felsorakoztak. Mivelhogy a tatároktól kíméletet nem remélhetett és nem tudott zsarnokságuktól és kegyetlenkedéseiktől megszabadulni. mindegyikük összegyűjtötte seregét. hogy menjenek és gyűjtsék össze seregeiket.Emiatt Bugdan népe állandóan szenvedett és végtelenül sínylődött. hogy Batusz Akdur kán sereget gyűjtött össze. aggodalmai támadtak. szívesen fogadta és vigasztalta őket. hogy legyenek készen. Számba vették. egy nagy vojvoda. a hatalma alatt levő törzsek kánjait kapujához hívatta. hogy Batusz Akdur kán összegyűjtötte az egész tatár tartomány katonáit. Miután nekik ilyen kegyes engedélyt maga Batusz Akdur kán is magához rendelte a tatár tartomány összes katonaságát. és úgy találták. Volt abban az időben Bugdan tartományában. és Ruszcsija tartományának egy részét elpusztította.

mivel a cseh tartományból segítséget kért. Belgirád vára előtt gyülekeztek össze. s a cseh tartományba érkezett. Végül is a tatár sereg győzött. A csatában a palatinusz súlyosan megsebesült. Egy nap a kémek is visszatértek. és készenlétben _menetben várakozott. hogy azt elmondani sem lehet. A nimcse tartomány császárának leveleket irt. és Üngürüsz földjére lépett. Ezalatt a palatinusz is éjt nappallá téve a szoroshoz menetelt. a tatár sereg átment a szoroson. Közben Bejla király is összehívta Üngürüsz országának baráti parancsnokait és katonaságukat. A krónikás úgy beszéli tovább. Emiatt a tatároknak az volt a céljuk. hogy közben a király is sereget gyűjtött. és megparancsolta neki. a király nagyon megrémült. és katonaság őrzi. A [palatinusz] engedelmeskedett. és Üngürüsz országába menekültek. A torlaszon olyan hatalmas ütközet alakult ki. és azonnal összegyűjtött néhány ezer embert. Amikor a palatinusz esetének a híre a királyhoz érkezett. Ő pedig azon töprengett. hogy elhatározták. Amikor a csata egyre hevesebb lett. hogy Üngürüsz országára támadnak. hogy megvárja a segítséget. Azután összegyűjtötte minden értékes kincsét. Azután a hírmondók úgy beszélik. hogy idejében készen legyen. és a torlaszokon megkezdődött a harc. miközben szemmel tartották a tatár katonaság [mozdulatait]. és a palatinusz helyzete felé fordította figyelmét. egy küldött érkezett a kánhoz. hogy a tatár katonaságnak Kara Bugdan tartománya elleni támadásai miatt az említett tartomány fejedelmei és népe elhagyták hazájukat. akit palatinusznak hívtak. A tatár sereg eleje ekkor meghökkent. Mivel a palatinusz elmenekült. Mikor [ezt a hírt elmondták]. vajon mit hoz majd a sors. hogy menjen.visszaérkezését várta. és amikor az előcsapataik már a Vaskapuhoz érkeztek. ott megpihent. A kán ekkor támadásra indult. vajon mit fog tenni az ellenség. átkelt a Dunán és Moraván. és reménykedett. Volt azonban abban az időben a király mellett egy hatalmas bégzáde. de a palatinusz ezt határozottan megtagadta. és kincseit feleségével együtt a nimcse tartományba küldte. és elmenekült. 108 . és őrizze a Vaskapu szorost. látták. aztán engedélyt adott neki. hogy aztán azonnal a király ellen jönnek. Azonnal magához hívatta őt. ahol hazát és földet kaptak. és behatolnak földjére. Hogy a Vaskapu szoroshoz menjen. hogy [a tatárok] a ruszcsik tartományát feldúlták. ezért Usztolni Belgirád mellől felkerekedett. A tatár kán átvonulást kért tőle. és igaz az. és a küldöttet megölette. és ne engedje azon át a tatárok seregét. Előrehaladva egy nap ahhoz a szoroshoz értek. Végül is az egész szorost megtöltötte a tatár nép. hogy az út el van torlaszolva. melyben nagyszámú tatár katonát gyilkoltak le. és amikor a Vaskapuhoz érkezett. Az utat eltorlaszolta. hogy lássa mennyire megbecsüli. A király köpenyt öltetett rá. meghozták a hírt.

és a háborús helyzetről a következő levelet írták a királynak: "Te. időben készülj fel. összes katonái kardélre hányattak. s néhány ezer lovas katonával Bugdan irányába menesztette. gyere. amikor a kán elrendelte a támadást. látták. Bejla vagy. én ellened indultam. Mivelhogy a király Nimcseországtól segítséget kért. és senkit sem eresztett ki a várból mindaddig. családtagjaikat rabul ejtette. Végül is a tatár sereg megfutamodott. Katonanépét leverte. Kaiká is odaért. hogy az egyik kánt. Két padisah nem létezhet. De ha azt mondod. [egyúttal] segítséget is kért: A nimcse bégek közül egy kiváló és híres bég sok katonát gyűjtött össze. legyűrve a nagy távolságot. A tatár katonaság meglepetésszerűen hirtelen megrohanta Vács várát. és Szegedin mellett tábort ütött. és vedd fel vallásunkat. hogy vallásod és hited hamis. De a király is elindult arról a vidékről. azonnal összegyülekeztek. Tanácsot tartottak. hogy ezt nem tudtad!" Ezt a levelet elküldte a királynak. A környék ellen támadást intézett. és Erdel vidékét elfoglalta. Éppen akkor érkezett Vács várának közelébe. és a Krako nevű ismert vár közelében a két sereg megütközött. azután ő is megindult a király ellen. hol tartózkodik a király. Pesthez közeli helyhez érkezett. De amikor az erdeli sereg visszafordult. Amikor [Vácstól] a tatárok visszafordultak. és én neked visszaadom országodat. és azokban a meredek hegyekben eltűnt. [A két sereg] találkozott és harcba bocsátkozott.Ezenközben a kán is megérkezett Üngürüsz földjére. köss kötelet a nyakadra. Ezenközben Erdel népe is hírét vette [érkezésének]. légy a szolgám. az egész országot felperzselte és elpusztította. és kánjaival való tanácskozás után úgy határoztak. és nyomuk semmivé vált. míg a kán is. ez volt a segítségül 109 . és átkelt az említett folyón. és bevette. Batusz Akdur kán is folytatta útját. figyelmetlenségüket a kán kihasználta. leverte őket. Ha azt akarod. és ellene mentek. a leh tartomány ellen küldi. hogy a kardtól megmenekülj. de senki sem tudott adni neki megbízható hírt arról. A másik tatár Kaikán hívták. A lakosságot kardélre hányatta. meglepetésszerűen rájuk támadt. Ebben a csatában Pata kán vereséget szenvedett. Amikor [a király] feleségét és kincseit a nimcse tartományba küldte. Zibin vára közelében az Otla nevű ismert folyó mellett egy nagy falu volt. A királyságra nem vagy méltó. fosztogatott és rabolt. akit Patának hívtak. Azután az említett várat felgyújtotta és lerombolta. Egy sem menekült meg közülük. Hogy [egyesüljenek a fősereggel]. s elindult a király segítségére. vedd tudomásul. aki Üngürüsz uralkodója. A várat megerősítette. és azon a helyen megpihent. hogy velük szemben katonai csapatok tűntek elő. mert íme. A leh király sereget küldött [Pata ellen]. Ehhez érkezett. [Batusz] őt is elválasztotta (a főseregtől). hogy nem. Egy nap Kaikán átkelt Erdel nehezen járható hegyein. és találkozott a nagy kánnal. és katonaságával bevonult Peste városába. Onnan aztán [a tatárok] visszafordultak a nagy kán felé. Ne mondd [aztán]. A padisahság engem illet.

Azután [arra a hírre]. és fejvesztetten elmenekülve felbomlottak. Elhagyván szállásaikat. és bégjeik fogságba estek.kiabálták. amikor [elhatározták]. körülfogták. A tatár nép nyílzáport zúdított [az ellenségre]. aztán széjjelszóródtak. széjjelszóródott. hogy a [tatár kánhoz] mennek. azonnal összeütköztek. Bugdan népe összegyülekezett. és elhatározták. Végül is a tatár [veszedelem] növekedésének idején Üngürüsz népe és néhány bég azt hangoztatták. Onnan aztán [a rabló tatár csapatok] visszatértek. De mielőtt még a tatár sereg betört. Végül is alkalmat találva behatoltak a palotába Kuten vojvodához. és magával hozta alattvalóit. Miután ez a követ tudatta a királlyal a helyzetet. A nimcse sereg pedig szétmorzsolódott. De a történetek elbeszélői úgy adják elő.így szóltak -. de a király seregének nagyobb részét sikerült letörniük. Harci fegyverzettel felszerelve éppen a királyhoz akartak menni. és feleljen [neki] !" . amikor az üngürüsz sereg előretört. a bégek és a nép [sokat] szenvedett. kezüket harcra és öldöklésre nyújtották. melyben Kuten tartózkodott. mert vele szövetségben van!" [Ez a] gyanakvás merült fel közöttük. hogy a tatár kánhoz mennek. azonnal előretörtek. De már előbb meg volt említve. s ráadásul a király erőszakkal elvette birtokainkat." A nimcsepártiak egy része igazat adott nekik. és irgalom nélkül lekaszabolták. hogy az országot pusztulásba taszították és így szóltak: "A király kész ellenséget hozott az országba. és az üngürüszökön bosszút állnak. Emiatt az üngürüsz bégek és a többi alattvalóik elégedetlenkedtek. hogy az ellenség [már] az országba hatolt. és megtudta egymás kilétét. Megrohanták azt a palotát. A sereg elindult. Kuten vojvodát lemészárolták. Kuten vojvoda országát elhagyta. Menjen hát Bugdan népével az ellenséghez. "Most ez a Bugdan fejedelem az oka . hogy ezenközben a tatár kán biztos hírét 110 . és győzött. A Bugdan népet befogadták ugyan. Emiatt sok bégnek. a királytól egy ember jött hozzájuk. és Bugdan népének adományozta. mert hisz őmiatta jött ránk az ellenség. hogy a tatárok betörnek országunkba. hogy a tatárok kegyetlenkedése elől Bugdan tartományának fejedelme. hogy: "Kuten vojvodát el kell tenni láb alól. harcba bocsátkoztak. s neki és népének adományozta. és a tatár kánhoz csatlakoztak. de egyáltalában nem vették figyelembe. szipáhinak és alattvalóiknak [a király] elvette birtokaikat. vele egyesülnek. Üngürüsz országában töméntelen kár keletkezett. [a király] sereget küldött ellenük. de palástolt gyűlölet lett úrrá közöttük. s fejedelmüket. a [magyar] királytól kértek menedéket. Mikor a két sereg ott egymást megpillantotta.küldött katonaság. mert nagyon szerette őt. Amikor ennek a híre elterjedt Bugdan népe között. De éppen akkor. a király szerfölött törődött és gondoskodott Kuten vojvodáról. De amikor a tatár sereg betört az országba. és gyűlöletet tápláltak [a király iránt].

Az üngürüsz sereg állig felfegyverkezve lóra termett. hogy a tatár kán ellen támadjon. saját seregét több csapatra osztotta. Aznap is üldözték [a tatárokat]. és kövessétek őt. és a király lóháton visszafelé indult. sokukat pedig megsebesítettek. egész reggelig. Mindkét fél nyílzáport zúdított egymásra. aki mellette jobboldalt harcolt. Mindkét oldalon sokan elestek. A kán azután lóra pattant. de aztán lemondott erről [a szándékáról]. Olyan messzire mentek. egész hajnalhasadtáig lóháton ülve virrasztottak. és megszalasztották őket. hogy azt elmondani sem lehet. nagyon vigyázzanak. Bal oldalán a segítségre jött nemcse sereg sorakozott fel. Az az éjjel." 59 Amikor ezt a parancsot adta. Amikor reggel lett. ne ütközzenek meg a király seregével. hogy ismét felbukkant az ellenség. hogy ennél jobb alkalmunk aligha lesz. azt hitte. és ne bocsátkozzanak vele harcba. nyílzáporukkal sok katonát törtek le. ti gyertek utánam. Beszélgetés közben egyesek azt mondták neki. egészen estig a nyomukban voltak. "Én előremegyek. és számtalan katonát sebesítettek meg. Hevesen folyt a harc. Ekkor [a király] lóra ült. és egy pihenőnyi távolságra hátra vonta seregét.vette. látták. Közben hajnal lett. A kán pedig az említett folyó közelében letáborozott. hogy a Tisza folyó táján Agrija várának környékére érkeztek. hogy a tatárokat nem tudja legyőzni. töméntelen nyilat szórtak a magyarok seregére. De a kán is éber volt. A király seregét minden oldalról körül fogták. zavartalanul telt el. Az egyes csapatokat egy-egy helyen lesbe állította. de alighogy egy pihenőhelynyire ment a tatár sereg a leshelyről előretört. hogy a kánnal került szembe. "Íme. majd maga is lóra ült. a király is lóra ült. hogy a tatárok serege megfutamodott. és egyesült seregével. Azonnal legyetek. Erre nincs remény. készen. hogy a király seregét csak később kényszeríti harcra. Annyi embert és lovat pusztítottak el. elhagyta Pestét. Végül a király látta. de szemmel tartotta a király mozdulatait. elfáradva letelepedtek és megpihentek. Azon az éjjelen. ellene akart menni. Amikor ezt látta. hogy. Végül is az üngürüsz sereg egy részét leverték. seregének zöme meg van 111 . mivel a király célja nyilvánvaló volt. A kán magához kérette főbb parancsnokait. az volt a célja. A király pedig mindenhonnan segítséget remélve várakozott. itt a kán!" És egész estig üldözték a tatár sereget. Mivel a tatár sereg több csapatra oszlott. hogy a király Peste [várában] van. csak távolról figyeljék." Azután seregét több csapatra osztotta. A nimcse népet is teljesen legyűrték és lemészárolták. Azon az éjjelen. és rendbe szedte csapatait. ma éjjeli rajtaütést hajtunk végre. és megparancsolta nekik. Amikor reggel lett és kivilágosodott. A király azon az éjjelen azon a helyen [nyugodtan] pihent. és így szólt hozzájuk: "Tudjátok meg. és nyílzáport zúdítottak rájuk. Közben beesteledett. Végül a nimcse és cseh tartományokból nagyszámú segítség érkezett. és a csatatéren levő csapatok bőszülten csatáztak. A királynak volt egy testvére. Azon a napon egész napnyugtáig harcoltak és viaskodtak a tatár sereggel.

még az éjjel támadást intéztek. s a Tisza vizének hajtották. Kolomanusz lóra ültek. és elmenekültek. hallgasd meg barátom. vagyonát zsákmányul ejtették. akit Szafan kánnak hívtak. Volt egy kánja. Senki sem néz sem előre. amije volt. Mi lesz majd a sereggel. ó. a tatárok pedig a legyőzött sereg kincsét. átkelt a Tuna folyón. Azután a krónikás szavai arról szólnak. Mindenét elhagyta. Ellenségeskedés támadt köztük. azután a kánokat egy-egy irányba támadásra küldte. Azután a kán elindult. az ország népét lekaszabolták. hogy [a király] a hadjárat megkezdése előtt feleségét és kincseit Nimcseországba küldte. mert Bugdan népével az üngürüsz bégek összekülönböztek. vagyonát. azonnal lóra ültek. trónját. s ezért menekülésre határozta el magát. meglásd mi következik. Kincsét. Mindenki így fut el útjára. Bejla királyt elfogatta. családnépüket pedig rabul ejtették. hogy a vereség után életben maradt császári bégek panaszt emeltek a császárnál a király és bégjei ellen: "Hatalmas császár!" így szóltak. sokukat lekaszabolták és kardélre hányták. raboltak és zsákmányoltak. Vers: Mi történt ezekkel. elpusztították." Ezt mondták. Elmenekültek. Ez megtámadta és elfoglalta az (egész környéket]. és egy erős várban fogságba vetette. A krónikás úgy adja elő és úgy beszéli el. hogy amikor a király harcban állt a tatár 112 . sem hátra. Azon az éjjelen a király és testvére. a széles környéket felperzselték. kedves [olvasó]. Mivel testvérével szökött meg a király. elhagyván a becsületet és szégyent. A menekülést választották habozás nélkül. és szomorúan siránkoztak. családját s mindenét. Azok aztán a környéket kirabolták és elpusztították. Válogatott lovakat nyergeltek fel. Egy ideig ott pihent. s emiatt a tatárok ezt az alkalmat kihasználva végtelen kárt és veszteséget okoztak nekünk. Bugdan fejedelmét meggyilkolták. De már az előzőkben elbeszéltük. széjjelszórták [magyar] sereget. Most a csatavesztés után ő is a császárhoz ment. "A tatár sereg mindenünket elpusztította. A király szomorúan menekült. megharagudott.törve. és Óbudán állapodott meg. Próza: Amikor ezt a tatárok megtudták. Amikor a császár panaszukat tudomásul vette.

A pápa katonaságot gyűjtött. és a pápához fordult. s közöttük nagyfokú az elhidegülés. akik mint rabok kerültek a tatár kán hatalmába. tudta. A rími pápa is megtiszteléssel fogadta. segítség címén sok kiváló és hírneves bégemet és katonámat küldtem azonnal neked. és útnak indult. azután abból is ajándékot fog adni a császárnak. ezt a levelet elküldték Kolomanusznak. A király népéből néhányan. Miért szálltál szembe az ellenséggel? Emiatt feleslegesen sok kiváló emberem elpusztulását okoztad. hogy senki sem fogja őt megsajnálni. Kolomanusz azonban. azután te segítséget kértél tőlem. Rím tartományába ment. Így tehát légy készen. és megsajnálta. Kolomanusz vagy. a tatár sereg megtámadta. összes katonámat a porba [sírba] taszítottad. Azután [a király] hajóra szállt. [Kolomanusz] embereit leverte és széjjelszórta. nem fog sikerülni neked tőlem megszabadulnod. és figyelte az eseményeket. Ha tehát irgalmat akarsz a kezemtől. és megfogadta. a király levelet írt neki: "Mi az értelme annak. aki a csatából elmenekült. Az említett sziget fejedelmeitől is katonaságot és pénzt kért. A király segítségül katonaságot és pénzt kért tőle. Én meghallgattam kérésedet. A király testvére. Végül is a király összes kincseit a császárnak adta. és bosszút állunk. és ezt írta: "Te. a királyi pecsét a kán hatalmába jutott. aki testvérem. Néped között régi viszálykodás és régi ellenségeskedés van. és azonkívül egy drágakövekkel kirakott eszközt [fegyvert] is adott neki. Miután a király látta. Egy percet és egy órát sem időzött tovább azon a környéken. Azon kívül. hogy fejére mennyi csapás. és kedvező széllel Rodosz szigetére utazott. és szolgálatára bocsátotta. Amikor a levél Kolomanuszhoz érkezett. hogy ha sikerül az egész országot visszaszereznie. és Kolomanusz útjába csapdául lesbe állította. a következő feleletet küldte neki: "Ellenség támadott meg téged. elnyerte náluk az 113 . Azok is szívesen fogadták. hogy egy csomó kincsem megsemmisült. Kolomanusznak nem sikerült megmenekülnie.kánnal. kézre került. tudd meg. azon a vidéken egy járhatatlan hegységben talált menedéket. amíg a nekem okozott kárt meg nem téríted. akik a kán alattvalói lettek. nagy gyorsan gyere hozzám sereggel. amikor a nimcse császár a királyt elfogatta. Ebben nyilvánvaló a vétked. Miután a király összes kincsét a császárnak adta." Aztán ezt a levelet a király pecsétjével lepecsételte." Ezt a feleletet adta. azonnal levelet irt Kolomanusznak a király nevében. megszabadult tőle. Ezenkívül kézre került a király dívánjához tartozó néhány írnok (titkár]. hogy elfogattál?" Amikor a levél a császárhoz jutott. szerencsétlenség és ehhez hasonló baj és kaland zúdul. hogy én most sereget gyűjtöttem. De akkor. Amikor a kán erről tudomást szerzett. A tatár kán közben néhány ezer emberből sereget választott ki. hogy aztán megtámadjuk a kánt.

a nép nagy részét lemészárolta és elpusztította. az üngürüsz bégek összejöttek. és azokat a vidékeket is elpusztította. hogy a nimcse néppel való rossz kapcsolat a tatár kán pusztításánál sokkal nagyobb [pusztítást okoz]. Az üngürüsz népből ellenségként kit megöltek. kit kifosztottak. és így elérkezett az ideje. Amikor a tatár seregek összegyűltek. és tanácsot tartottak. és ott egyesüljenek a királlyal. Miután a király a római pápától segítséget kapott. A hírek tudói és a krónikások úgy beszélik.irgalom reményét és az emberiesség megnyilvánulását. hogy visszatérjen [országába].mondván egyesek ragaszkodnak hazájukhoz. Elbeszélésünkkel most oda érkeztünk. De a császár is értesült cselekedeteikről. és legyenek óvatosak. Az üngürüsz nép ezek miatt a fosztogatások miatt nagyon sokat szenvedett. és elpusztították azokat. Mindegyik (vezére] visszatért arról a vidékről. szorult helyzetükben arra törekedtek. "Lássuk. kincseiket zsákmányul ejtették. Miután ezt javasolták. és várakozva figyelték. A háború következtében rossz viszonyba kerültek a nimcse néppel. A várak népét és családjaikat letörték. milyen hírek jönnek a királytól. és megparancsolta. mások széjjelszóródtak a várakba vagy a távolabbi városokba. Rodosz szigetének fejedelmeihez ment. hogy ezenközben a tatár kán a bolgár és rúm vidékek ellen támadást intézett. Mivel a nimcse nép ellenségként pusztította [az országot]. felkerekedtek és gyorsan elfoglaltak két császárhoz tartozó várat. [most] találkoztak a kánnal. hogy leverjék és elpusztítsák. Azok is sereget adtak neki. és dúlják fel azokat. Ekkor aztán behatoltak a Hirvát tartományba. parancsot adott. És megmutatták az üngürüsz népnek. kiraboltak és elpusztítottak. Azok is adtak katonaságot. Amikor a császár látta. másrészt a tatár kán is gyújtogatta. perzselte és pusztította az [üngürüsz] tartományokat. rabságba hurcolta. és a parancs értelmében rengeteg szenvedést (okoztak] és erőszakot követtek el. Azután még sok más helyet is megtámadtak. hogy a tatárok Üngürüsz népét és országát elfoglalták és a népet erőszakkal kiűzték az országból. néhány kiválóságukat pedig foglyul ejtették. A csatákból megmenekült bégek némelyike a nimcse tartományban. hogy bevonuljanak a Hirvát tartományba. és kémek útján éberen figyelte mozdulataikat. hogy a császár sereget gyűjtött ellene. mit rajzol majd a jövendő. azonnal lemondott [a 114 . hogy katonaságot kérjen. hogy menjenek a nimcsék. Igyekezett állandóan értesüléseket szerezni. népüket és családjaikat kirabolta. Amikor a kán értesült. és a császár erre alkalmat adott nekik. Így aztán a nimcse nép támadást intézett azok ellen a még el nem pusztított helyek ellen. amelyek az ő országuk határaival szomszédosak voltak. hogy a tatárok szakadatlanul pusztítják az országot nehogy felperzseljék és elpusztítsák Üngürüsz országának még nem érintett részét. A nimcse népet legyilkolták. a várakat felgyújtották. némelyek pedig a határ menti vidéken [találtak menedéket]. hogy őrizzék és erősítsék meg a határvidéki várakat. ahova mentek. Azonnal sereget gyűjtött. egyesült erővel a nimcse tartomány ellen akartak támadni.

amennyit elmondani sem lehet. Mivel hajóra szálltak. bevonult és trónjához érkezett. Magasabbra rakatta. Bejla király közben látta és éberen figyelte. vitorláit szélnek feszítette.Morva vidék ellen indult és azt is teljesen felperzselte és pusztasággá tette. mint s sárkány. Átkelt a Duna folyón. 115 . Aztán Üsztüni Belgirád vára ellen támadt. Közben három év telt el. Hol reménykedett. hogy a katonaság annyi tűzifát hordjon össze. Próza: A kán is tudomást szerzett erről az eseményről. A kán azokat a tartományokat három éven keresztül hallatlan módon kirabolta. oh. és azzal a töméntelen sereggel elindult a kán ellen. hol kesergett végül is megegyezett a rodoszi fejedelmekkel. a várat körül vette. Azután még tizenhat évig élt. tönkre tette. de nem sikerült neki bevennie. (83) Ilyen állapotban [látva az országot]. és elindult Tatár ország felé. Aztán egész seregével átkelt a Dunán. Végül is ellenük támadt. felgyújtatta. Égig érő árbocot emeltek. mint a várfalak és tornyok. és az egész környéket pusztasággá változtatta. egyrészt a kán. Egy nap Üngürüsz földjére érkezett. Azt is elpusztította. Abban az időben Üsztürgon vára alatt a várral összefüggő hatalmas erődítmény volt. olyat. Teljesen el volt keseredve országa pusztulásán. Eközben Bejla is útnak indult. de azok egyáltalán nem voltak erre hajlandók. akit Bejlának hívtak. és azonnal elpusztította Óbudát. A szenvedés keserű poharát átnyújtotta neki a halál. A katonaságot hajóra ültette. amikor Csehország fejedelmei hadsereget gyűjtve ellene törtek. S elhagyta az elpusztított virágzó világot. hogy a korszak annak minden szögletét megrajzolta. és vegyék körül a várat fával. másrészt a császár perzseli és pusztítja az országot. Ennek is maradt egy fia. Két évig uralkodott. Az említett vár népe a tűzvész martaléka lett. A keresztárbocokra hellyel-közzel kötelet kötöttek Az égig dugta csúcsát minden oszlop S a tengerbe csapták a hajók az összes evezőket. és kő kövön nem maradt. A kán a vár urait többször felszólította. Atyja után őt ültették a trónra. akiről fentebb megemlékeztünk. kellemes természet Abban a percben megfelelő lett a szél. Próza: A hírnökök úgy beszélik. és a Cseh. s nagy igyekezettel (ostrom alá fogta). A Duna szigetén levő templomban temették el.nimcsék elleni] lovasrohamról. hogy önként adják fel a várat. és látta. Végül is parancsot adott. s végül eltávozott ebből a világból. hogy [utána] ötödik Isztefán lett a király.

Ladiszlausnak hívták. és kipuhatolták. az említett sziget templomában temették el. és nagy csata keletkezett.Peste városánál összeütköztek. A király [ezért] úgy határozott. Ez oknál fogva Ladiszlaus király is összegyűjtötte Üngürüsz seregeit. félelmében megfutamodott és a tatárok országa felé menekült. Aldamur is felkerekedett a Bugdan sereggel. és megindult Üngürüsz ellen. kegyeskedjél megkönyörülni ezen a 116 . amikor öregapja. Ez az Aldamur Ladiszlaus királysága idején Bugdan földjének fejedelme volt. Bugdan tartományának régi fejedelme. de a cseh katonaság elvesztette a csatát. hogy Csehország ellen háborút indít. Nagy részüket kardélre hányták. az ő helye rámaradt. Serege a csatamezőn kardélre hányatott. A két sereg lóra szállt. hogy Bugdan tartományának összes serege gyűljön össze. a király színe elé járultak. A nagy sereg összegyűlt. összes vagyonuk. kibontotta zászlait. akit Aldamurnak hívtak. és elpusztítja. tetőtől talpig vértbe öltözve. hogy megtudja a hír valódiságát. Azok megérkeztek Bugdanba. és megfutamodott. Ekkor a kémek azonnal visszatértek. De őt ellenségként megtámadva meggyilkolták. Amikor Aldamur ezt látta. Ezenközben azonban Ladiszlaus király erről értesült. Sok veszedelmet legyűrve a Bugdan seregen a fáradtság jele kezdett mutatkozni. s a királyhoz fordult. Bejla király a tatár kánnal háborúskodott. fejedelmi sátraik Üngürüsz népének gazdag zsákmányául estek. Kuten a tatárok támadása miatt elhagyta országát. Egy bizonyos ideig az uralkodás trónján ült. hogy Bugdan népéről hírt szerezzenek. Maradt neki egy fia. és eliindult Bugdan irányába. szórakozott. azonnal kémeket küldött Bugdan tartományába. és egy nap a kán színe elé járult. és elhatározta. és trónra jutásának harmadik évében eltávozott a világból. de (közben] hűtlen lett az életéhez. De amint fentebb elbeszéltük. A két fél. abban az időben. Üngürüsz országának a határán találkozott. és az üngürüsz nép szövetkezett a nimcse néppel. Vers: Vajon a Teremtő mit tesz a világ népével Sok sahot eltemet a földbe. a király kémeket küldött. és megkezdődött a csata. Atyja mellé. kincsük. Megparancsolta. Keserűen panaszkodott a királyra. Aldamur megfutamodott. hogy Üngürüsz bégjein atyja vérét megbosszulja. evett. Miután mindkét fél sok útszakaszt és távolságot tett meg. Mivel atyja eltávozott a világból. és így könyörgött neki "Hatalmas kán. ivott. Próza: Annak is maradt egy fia. hogy Aldamur [tényleg] összegyűjtötte egész Bugdan seregeit. és a valódi hírt töviről hegyire elmondták.

azonnal visszatértek a király kapujához. és így szólt Aldamurhoz: "Nekem is szándékom volt. ciprustermetű. Mindkét fél lóra pattant. Legyilkolta akkor őt az ellenség. szeretetre méltó. népét és családtagjaikat rabságba hurcolták. és megtévesztően tájékoztatta. (annak ellenére). végül is a tatár seregnek sikerült felülkerekednie. harci sorokba rendeződött. De a királyt is nyugtalanította. hogy [a lányt] visszaküldte Firenk tartományába. mindig ürügyet és alkalmat keresett. Rengeteg katona esett el. és Ludovikusz nevet adtak neki. hogy az ellen az ország ellen győzedelmes hadjáratot indítok!" Aztán kihirdette az egész Tatárországban. [göndör] hajfürtű. a királyt ez a hír megrendítette. és olyan hősies küzdelem indult meg. hogy a lány teherbe esett a királytól. hogy már volt felesége. Nemsokára a lánynak fia született. hogy Üngürüsz bégjei és seregei hiánytalanul gyűljenek össze. hold arcú lánya. Akkor aztán [a tatárok] támadást intéztek az egész Üngürüsz ország ellen. hogy Aldamur a kánhoz ment. romba döntötték. Majlan városában egy nagy Firenk bégnek helytartója volt. hogy a világ is elborzadt. Amikor az ország határára érkeztek. Most az a helyzet. hogy számtalan sereget gyűjtött össze. Ebben a súlyos pillanatban fogd meg a kezemet." Amikor ezt mondták. Ennélfogva Aldamur jövetele ürügyül szolgált neki. Még régebben Anderjás király valami oknál fogva a Firenk tartományba ment. Végül is hazahozta őt országába. Aztán visszatértek saját tartományaikba. Ennek volt egy gyönyörű. Iszá próféta őfényességének ezerkétszáznegyvenedik (85) évében. Ebben a nehéz helyzetben parancsot adott. és így szóltak: "Hatalmas király! A kémkedés szolgálatát teljesítettük. a király összeveszett a feleségével. hogy engedje őt vissza hazájába. hogy Üngürüszt megtámadja. Ez volt tehát az oka. Ezért azonnal kémeket küldött a kán irányába. Mérhetetlen sereg gyülekezett össze. Ladiszlaus királynak azonban nem volt gyermeke. A király erre a hírre teljesen letörve indult útnak. és Üngürüsz országát teljesen elpusztították. Élete épületét lerombolta. akik mihelyt hírül vették. Karaszcsig vára közelében a tatár kánnal találkoztak.szerencsétlenen. Amikor már látható volt. nyújts nekem támogatást és segítséget!" Mivel a tatár kán régóta ellenséges viszonyban volt Üngürüsszel. Mivelhogy nem élhettek együtt. és az üngürüsz sereget legyűrte. Anderjás király fülig szerelmes lett ebbe a lányba. hogy fontos hadjáratra készül. és elhatározta. [a lány] arra kérte a királyt. és szolgáljon tudomásodra. Egy nap [a lány] apjának tudomására 117 . hogy ellened tör. A kán is elindult katonaságával. hogy Aldamur a kánhoz menekült. hogy a tatár kán megszámlálhatatlan sereget gyűjtött össze. A csatatéren a királyt is kézre kerítették és legyilkolták. felperzselték.

hogy a királyt majd valahogy elteszik láb alól. s nem maradt utódja. De [titokban] azt tervezték. Azután Üngürüsz tartományába a király szolgálatára küldte. s megbízta. Egy nap valódi hazájáról kérdezősködött tőle. Volt: azokban a napokban Rím pápájának a szolgálatában egy hatalmas bégfi. hogy köztudomású lett Ladiszlaus király gyermektelensége. és magukhoz kaparintják az országot. A fiú pedig elejétől végig elbeszélte neki történetét. hogy Karoluszt. ennek a bégfinek a rími pápa egy csomó katonát és pénzt adott. Venedik uralkodója azonnal sereget gyűjtött." Mindig figyelmesen viselkedett vele szemben. A legnagyobb előzékenységgel viselkedett vele szemben. es Venedik városába menekült. Mivel apjának neve Anderjás volt. Amikor a lány erről értesült. De a hírnök azt is elbeszéli. álruhába öltözött. és engedelmeskedtek neki. és hogy a tatárokkal vívott csatában elesett. amikor a fejedelem figyelmesen nézegette a legényt. mintha a saját leszármazottja lenne. és [a legényt] Üngürüsz tartományba küldte. hogy valaki is megtudta volna a valóságos helyzetet. vagy pedig főnemesi (családból]. Egy nap. aki képes lett volna vele szembeszállni. A rími pápa akkor elhatározta. neki is Anderjás nevet adta. és így Üngürüsz országát a maga hatalma alá hajtja. Ott élt hosszúideig. akit a 118 . és uralkodni kezdett. Budán egy nagy templom volt. Elhagyva azt. akkor élete fogytáig maradjon a király szolgálatában. oh vándor! Próza: Mivel Anderjás király meghalt. eltávozott. arcvonásaiból és viselkedéséből azonnal megértette [a valóságot]. Közben azonban Anderjás király szilárdan kezében tartotta az országot. Ez oknál fogva egy ellensége sem akadt. Amikor az uralkodó tudomást szerzett a (legény] származásáról. és tekintete mindig rajta függött. hogy a gyereket és lányát meggyilkolja. Végül is elkeseredve elhatározta. Üngürüsz trónjára lepett. ujja a szájában maradt a csodálkozástól. Mivel Ladiszlaus király a tatár harcmezőn elesett. Anderjás királlyal barátságot színlelve. aki végül is erre a világra jött. Vers: Mindenki. hogy. és ezt mondta (magában : Egész biztosan királyi vérből származik ez fiú. hogy a (gyerek) a királytól van. hogy Üngürüsz trónjára őt ülteti.jutott. Ha azonban ez a cselvetés nem sikerülne. amikor Anderjás megérkezett. A bégek is őszintén és lélekkel alávetették magukat. A hírnök tovább úgy adja elő. hogy álljon a király szolgálatába. és a fiút szolgálatába fogadta. Amikor a fiú felserdült. állandóan Venedik uralkodójának a szolgálatában állott. akit Karolusznak hívtak. Tizenegy évi uralkodás után eltávozott a világból. anélkül a azonban. abban temették el. néhány bég azt kívánta.

rími pápa küldött. nehogy az ország (királyság] miatt fiam fejére bajt és szerencsétlenséget okozzatok!" Azonnal sok béget és katonaságot adott melléje. "Ennek a dolognak nem lesz jó vége és következménye. és azzal érveltek. De némelyek ezt ellenezték. A bégek pedig elkísérték őt. a trónra ültették. és így szólt: "Óhajtástokat elfogadtam. Az Üngürüsz bégek pedig ennyi idő óta nem tudják. "Mire való és mire jó nekem ez a nagy torzsalkodás korszakom [életem] szerencsétlensége?" Gondolta [magában]. Egy napon Peste városához ért. a cseh uralkodó a aggódni kezdett. Így tehát nincs lehetőség arra. Mihelyt a levél megérkezett. a cseh uralkodónak küldte. hogy az ő tör vényeik szerint nem uralkodhat rajtuk olyan ember. és Peste mellett letáborozott. mivel Karolusz az ország nagyobbik részét hatalmában tartja. Amikor a bégek megérkeztek. de nagyon kell vigyázni." A király kívánságukat elfogadta. aki az egész országot hatalmában tartja. és megparancsolta neki. sem egy órát sem késlelkedve elindult. hozzám jönne. hogy kihez legyenek hűek. Másrészt. felkerekedtek." Aztán visszaemlékezett [saját] országára. aki Firenkből jött hozzájuk. és vigyél engem haza. akik ellenezték [Karoluszt]. Ott 119 . hogy ez nem látszik szerencsés jelnek. . és Csehország császárához fordultak. a királyságra Vincselaust akarjuk megtenni. Én erről az uralkodásról lemondok. hogy adja őt nekünk. Azért jöttünk és kérjük. gyorsan gyere egy csomó katonával. hogy a helyzet elrendeződik. Közben sok éjjel és nappal telt Egy nap Vincselaus király a gondolkodás tengerébe merülve törte a fejét. királlyá koronázták." Így szólt: "Ez nem jó jel! Két kard nem fér egy hüvelyben. aki közülük hűséges lenne. Az Üngürüsz nép egy része azonban Karolusz pártján volt. -A vége ennek egy felfordulás lesz. Ha tehát azt akarod. és azonnal levelet küldött apjának (melyben] ezt írta: "Üngürüsz országának van még egy királya. mivel a cseh uralkodót volt egy derék fiatal fia akit Vincselausnak hívtak. csapataival azonnal jöjjön utána. Azután a készenlétben levő seregével sem egy pillanatot. Nekem csak nevem [királyi titulusom] van itt. és Üngürüsz tartományának uralkodójává tesszük meg.Így gondolkodott. hogy az ország előkelői többségének hajlandósága és tekintete Karoluszon nyugszik. Azonnal katonaságot gyűjtött. s az ő parancsa szerint cselekszik. A bégek. így szóltak a cseh uralkodóhoz: "Üngürüsz tartománya jelenleg üres. A még be nem érkezett seregrészek parancsnokául egy fővezért bízott meg." A levelet atyjának. akkor Csehország [gond] és viszály nélkül az enyém lehetne. nekem pedig mi szükségem van erre a királyságra? Ha ez a tartomány nem lenne. hogy mihelyt [újabb] parancsát megkapja. hogy életben maradjak. mivel látta. Viszály 'keletkezett közöttük. itt nekem csak [üres királyi] címem van. ültessék a trónra.

Végül is megértette.Tudomást szerzett az ő helyzetéről és az ország panaszairól. és bárhova ment. hanem saját birtokain Erdel tartományában visszavonulva nyugodtan élt. Vers: Tudta. és egyesül vele. mit hoz majd az idő." Ezt mondta. állandósultak a felkelések. De mivel idegen származású volt. aki azonban nem törekedett a királyság elnyerésére. sokan fellázadtak. Más valaki kerül majd a helyére sahnak. hanem ti jöttetek hozzám.találkozott fiával. noha országotoknak már volt egy uralkodója. Emiatt maga Otonusz király is elégedetlen és bánatos volt. De aztán elhatározta. [-------] nak hívták. legyen vele országtok szerencsés. és erőszakkal királlyá választották. 120 . Volt abban az időben a Bavorija törzsnek egy idegen bánja. Vers: Fiát magával vitte és visszaindult tartományába. hogy a végén ez a méltóság nem marad meg neki. a tartomány népe elégedetlenkedett. Azután felfegyverkezett. az ország többi bégjei sem fogadták el őt [királynak]. hogy megvárja. Nem volt kapzsi a világi uralom iránt. Miért cselekedtetek így az én fiammal ? Nekem nem az a célom. Bejla királynak abban az időben élt egy fia. Bárkit akartok. és a királyság miatt a végén nagy baj és veszedelem zúdul majd rá. Vencselaust. és felkészült az útra. aztán felszedte összes kincseit és fiát. megnyeri őt. hogy ezt a méltóságot nem fogja tudni szilárdan megtartani. ------------. akit Otonusznak hívtak. Üngürüsz valamennyi érdemes bégje összejött a cseh király fogadására. mindig magával hordozta a koronát. hogy vadászatra indulás ürügye alatt elmegy Erdelbe. Ez volt a terve. s visszaindult országába. Vincselausszal. hogy Üngürüsz bégjei egymás közt nem tudtak megegyezni. hogy veszekedést és vitát támasszak. Amióta azonban Otonusz király a trónra lépett. Próza: A hírek tudói úgy beszélik. Végül is egy nap elhatározta. ott felkeresi Bejla király fiát. mert nem kívánták Karolusz királyságát. A fellázadt bégek érte mentek. és a fiamat kértétek tőlem. Beszéd közben [többek között] a cseh király ezt mondta: "Bégek! Nem a mi gondolatunk volt az. Az ország népe is nyugtalankodott. Az ország előkelői sem egyeztek ebbe bele. Próza: Emiatt aztán mindig nagyon elővigyázatos volt. amik miatt a király is folytonos bizonytalanságban volt.

Volt azonban a kíséretében néhány bég a rokonai közül. hogy a boros edény eltűnt. melyben ezt írta: "Ti. akinél egy edényből sohasem hiányzott a bor. az ország trónja üresen maradt. Abban [a várban] foglyul ejtve örök rabságba esett. Így érkezett meg Bejla király fiához. hogy megtudják. az ország [trónja] megüresedett. a rími pápa fülébe is eljutott. A régi királyok ivadékai közül való volt. Akik (az edényt] látták. Úgy regélik. hogy Otonusz király az uralkodói koronát kivitte az országból. Amint éjjel-nappal egyfolytában mentek. azután elindult. Amikor a király indulóban volt. hogy a király Erdel tartományának irányában távozott el. azóta már tíz év telt el. a királyi koronát abba a borba rejtette el. Amikor a király ezt megtudta. A király aztán vadászatra indulás ürügye alatt Erdel tartománya felé vette útját. a rími pápa is meghallotta. azonnal embereket küldött a királyi udvarba. Amikor azok a hírvivők megtudták a király titkát is. Őnáluk az volt a szokás. és mivel aznap azon az úton senki sem haladt át.Azután széltében-hosszában az országban elterjedt a híre annak. Mivel Otonusz király rabságba jutott. Vers: Börtönbe vetették őt megkötözve. Amikor ez a hír elterjedt a világon. hogy az edény véletlenül leesett és elveszett. Mivel Otonusz király rabságba esett. hogy amióta a rími pápa Karoluszt Üngürüsz országába küldte. Értesítették arról. A bán egy csomó katonával a király elé vágtatva útját szegte. A királyt meglepve elfogták. a hatalom koronáját elvették tőle. Amikor erről értesült. akit Ladiszlausnak hívtak. Maga Ladiszlaus vette át [a koronát]. Azonnal értesítették erről a királyt. De a királyi koronát állandóan magánál tartotta. az illető csak akkor látta. hogy abban az időben volt Erdel tartományának egy nagy bánja. hogy rokonaik közül volt egy borászmesterük. milyen irányban távozott el a király. Volt Erdel tartományában egy meredek (erős) vár. Így tehát Otonusz király fejére szakadt a szerencsétlenség. Amikor reggel lett. (az edényt) megtalálta. azonnal vissza siettek a bánhoz. hogy abban a király számára bor van (elkészítve). melytől mindig félt. Amikor ez a hír elterjedt a világon. és eltette. hogy Otonusz király teljesen felfegyverkezve vadászatra indult. s azonnal levelet küldött Üngürüsz bégjeinek. abba a királyt fogságba vetette. Sorsára az elválás pecsétjét égették. A hírnökök tovább úgy beszélik el. mindjárt visszafordult. a borászmester figyelmetlenségből nem vette észre. azt hitték. akik Üngürüsz országának bégjei és legjobbjai 121 . és tudomására hozták.

átok alá helyez bennünket. azonnal levelet küldtek a bánhoz a királyi korona ügyében. Nehogy másképp cselekedjél!" Amikor a levél a bánhoz érkezett. melyben ezt írták: "Te. Amikor a bán megkapta a levelet. mert ha ő [a bán] megmakacsolja magát. azonnal készülj fel. és az ország koronáját magad juttasd el hozzánk. Mostantól kezdve ne mondjátok. Összejöttek tehát Üngürüsz bégjei. mert ha nem teljesítjük a parancsát. mert ha jóakarattal nem adod át. mivel ő is a királyi családból származott.írták -. és megértettük akaratodat. Mivel Üngürüsz bégjei meg akarták várni Karoluszt. megértette tartalmát. szükségesnek tartották. Nehogy másképp cselekedjél. egy futár kezébe adta. Összejöttek és tanácskoztak. és teljesítsük az á kívánságát. De gyerünk tovább. és tudatjuk. Nehogy azt mondd. Küldd el. [s elismerjük]. és nem adta át nekik a koronát. [és nem adja vissza a koronát]. hogy ezt nem tudtad. Amikor a levél Üngürüsz bégjeihez érkezett. és Karoluszt nem vártátok meg. és hallgatták tartalmát. hogy parancsát teljesítsék. felállva fejezték ki tiszteletüket. Azután az üngürüsz bégek katonaság gyűjtésével voltak elfoglalva. hogy te is [a királyi család] leszármazottai közül való vagy." Mondván haragra gyulladt. A pápa átkától nagyon megijedtek. Nem bocsátok meg addig. Így vedd ezt tudomásul!" Ezt a levelet küldték el a bánnak. Ladiszlaus ejtette hatalmába. [hát akkor] miért ne követelhessem azt én. hogy katonasággal személyesen megyünk ellenetek. akinek ehhez joga van. A bégek ebből megértették. hogy [ezt] nem tudtuk. és az ország koronáját kiváló embereiddel küldd el Üsztüni Belgirádba. és sürgősen Üngürüsz bégjeihez küldte. és Karolusz királlyá választásával voltak elfoglalva. azonnal készüljetek fel. Ezért aztán néhány kiváló 122 . hogy az én kívánságom teljesítve legyen. Ezután [további] követet nem küldünk. s ha ezt megtagadjátok. vajon hogyan alakul majd Üngürüsz országának a sorsa. de most a pápának az a kívánsága és parancsa. levelünket az összes bégek közös megegyezésével küldjük neked. a pápa parancsát elfogadták. De mivel az ország koronáját Erdel bánja. hogy sereggel jön ellenünk. vagy becsületes és érdemes embereiddel küldd el. Most tehát légy kegyes. Az üngürüsz bégek és a római pápa szövetsége alapos meggondolásra kényszerítene őt. a következőket mondta: "Én magam is valóban királyi családi vérből való vagyok. és biztos. aki Erdei tartományának bánja és fejedelme vagy. hogy szilárdan elhatároztam. örömmel fogadták. Az országot neki. és újból levelet szerkesztettek a bánnak. hogy várjuk meg Karloszt. az én óhajtásomat nem fogadtátok el." Azután a levelet lepecsételte. és megtárgyalták [az ügyet]. sereggel mennek ellene. hogy ő is trónkövetelő. hogy méltó vagy a hatalomra. s ezenkívül tudjátok meg. és bosszút állanak rajta. nagy figyelemmel kezdtek Erdel felé figyelni. "Légy kegyes . Aztán ezt a levelet azonnal elküldték Erdel tartománya bánjának. Méltók vagytok átkomra. amíg kívánságomat nem teljesítitek. idegennek adtátok.vagytok.

hogy a királyi korona [ezentúl] Visegrádban legyen [egy elhelyezve] és megőrizve. de Baszarat vajda is hírül vette a király készülődését. a lovasság egy részével. és a sziklaszorosban sokan elpusztultak vagy megsebesültek. bevárták Karloszt. hogy mivel Erdel bánja az ország koronáját vonakodott visszaadni. ittak. Ebből a célból hadsereget gyűjtött. hogy amikor Karlosz király egyszer Visegrádra ment. Közben a király is elindult seregével Eflak tartománya felé. és megsebesítette. ahol [Karlosz] elfoglalta a királyi trónt. Mivel aznap összeütköztek Eflah tartomány fejedelmével. Egyszer Karlosz király azt akarta. hogy támadjanak ellene és kerítsék kézre. ahol a sziklaszoros el volt zárva. Azután Budinba mentek. nagy utat tettek meg. azonnal összeszedte Eflah lovas és gyalogos seregeit. és a végén megérkeztek Eflah tartományába. vándoroltak. akit Baszarat vajdának hívtak. és köveket hengerítve a sziklaszorosban. a szoros kapuját megszállta. a római pápa parancsát teljesítették. Ahányszor új királyt választanak majd. Abban az időben Eflah országának volt egy fejedelme. Meztelen karddal rontott rá. és bátran felkészülve figyelte [a király mozdulatait]. Amikor arra helyre ért. Vers: A királyi méltóságra ő lett megkoronázva És méltóságteljesen a trónra ült. A magas sziklákról puskatűz és nyílzápor alá vette.emberével elküldte az ország koronáját Üngürüsz bégjeinek. és átvették. körülzárta a [király seregét]. és Iszá próféta őfényességének ezerháromszáztizedik évében megkoronázták. mindkét oldalon heves küzdelem folyt. A szorosban élelemhiány és szomjúság következtében sokat szenvedtek.. és egyes helyeken lesben állva. Mivel ez így történt. Meneteltek. kevés híján köztük kitört a háború. A gyalogság előretört a lesből. levágta a királynak négy ujját. abból a várból hozassák el a koronát és aztán vigyék oda vissza megőrzés céljából. azt a törvényt hozták. végül is a király seregét 123 . Baszarat vajda Eflah seregével találta magát szemben: Aznap a király seregét teljesen letörték. Ezenközben Eflah fejedelme az Eflah tartományban levő meredek hegyek szorosait gyalogos puskásokkal és nyilas hadsereggel elállta. Ezek után a hírek tudója úgy adja elő. A király is harcba kezdett. Üngürüsz tartományának kiválóságát elpusztította. váratlanul egy királyi udvarhoz tartozó ember rátámadt. 65 A krónikás tovább úgy beszéli el. Amikor az ország koronája megérkezett. A király közben bevonult hegyszorosba. ettek. Az ország összes bégjei meghódoltak neki. Karlosz király Iszá őfényességének ezerháromszázhuszonhatodik évében a Maros néven ismert folyó melletti Lipovában egy nagy kolostort építtetett.

leverték. Az egyiket Anderjásnak. Anderjás fiát is magával vitte. hogy Karlosz király szolgának átöltözve megmenekült. A hírek tudója elbeszélése tovább arról szól. ami egy hercegi tartomány. akit Kaszimirosznak hívtak. s ott megállapodott. és ezért Iszá próféta 1335. Azután a király egy bizonyos idő múlva katonaságot gyűjtött. Abban az időben a cseh tartománynak is volt egy uralkodója. és a király sok napon keresztül fejedelmi vendéglátást rendezett számára. Sok veszedelmen esett keresztül. Iszá őfényességének ezerháromszázötvennyolcadik évében a tartomány különböző részéről híres és neves bégek jöttek [a királyhoz]. Több idő elteltével azonban sereget gyűjtött. Ő maga azonban visszatért Visegrád várába. Visegrád várában találkoztak. akit Johannesznek hívtak. A hírek tudója tovább azt beszéli el. Nagy barátságot kötöttek. Ez Iszá őfényességnek ezerháromszázharmincnegyedik évében felkerekedett. Amikor a király ezt látta. Anderjást Pulja vidékének királyává válasszák meg. Anderjásra. Azután elbúcsúztak. és a hegyek között elmenekült. maradék embereit is megtörték.helyemben helyettesem. a másikat Ludovikusznak hívták. Vers A félelemtől sohasem volt nyugta. s mivel ő maga a puljai nemzetségből származott. nekem abba kell hagynom a csatát!" Aztán elvált a seregtől. Azután seregét összevonta. és elindult Nimcseország ellen. különféle kínzásokkal kivégezték Azután a királynak minden vagyonát. évében Karlosz királyhoz [látogatásra] jött. Azonnal átöltözött egy alattvalója ruháiba. ezt mondta neki: "Légy az én. s mivel azt hitték. s hajókat építtetett. hagy Karlosz királynak két fia volt. Aztán rábízta a sereget fiára. Seregét elhagyta és megszökött. és hódolatukat fejezték ki neki. volt egy kedves udvari embere. és Visegrád várába jött Karlosz király meglátogatására. és elindult vele Szagirijja tartományába. azt akarta. kincsét fejedelmi sátrát zsákmányul ejtették. Próza: A király seregét leverték és szétszórták A helyettesét elfogták. Ludovikusz nevű fia is vele volt. egy nap azonban visszaérkezett saját tartományába. Abban az időben Lehországnak volt egy uralkodója. hogy ő Karlosz király. Sok tartományt legyőzött és adófizetésre kötelezett. és a leh uralkodót szívélyes üdvözlettel hazaeresztette. és Pulja tartományába küldte. Ott három évig tartózkodott. Ő is félt a királytól. 124 . hogy fiát.

Pulja földjére léptek. a nép szívélyesen fogadta és üdvözölte. és bocsánatért esedeztek. Neki maradt egy fia. Baszarat vajda ellen. aki trónra lépett. ennek a fejedelemnek is legörbítette a termetét. Egy nap partra értek a hajók. Próza: Az évszázadok ismerői. amikor Karlosz király hadat viselt Iflah vajdája. nagy tűzvészt okozott. Oh. Mint ahogy előbb már elbeszéltük. és fellázadtak. hogy a király ellenük fog jönni. Aztán elhagyta a mulandóság palotáját.Ezenközben Anderjás hajóra szállt. Fáklyával meggyújtotta a világot. és vereséget szenvedett. (86) és elutazott az örökkévalóság birodalmába. ennél az oknál fogva. nem volt uralkodója. A király ugyan megbocsátotta bűnüket. 125 . amikor fia. Parancsainak alávetették magukat. Ezt ürügyül felhasználva Iflah fejedelmén is bosszút akart állni. Vers: Nézd az eget. De azelőtt. Ezenközben azonban Ladiszlaus bán is eltávozott a világból. Ez a törzs a királynak volt adófizetője. felhasználta ezt ürügyül. Ludovikusz lett a király. Hűtlen cselekedetüket megbánták. s Üngürüsz kiválóságai közül sokan elestek. Az említett tartományt pedig a régi törvények betartására szorította. Azután Karlosz király még negyvenkét évig uralkodott Üngürüsz országában. mely szikuli néven volt ismeretes. Ő volt az. Ludovikuszra maradt. akit szintén erdeli bánná neveztek ki. [s emiatt] nagyon szomorkodtak. hogy a szejkuli nép ellen hadat indítson. lábához borultak. és Pulja tartomány uralkodójává választották. Ezért mindig okot és ürügyet keresett. kincsei pedig zsákmányul estek. "Először csak ez ellen a nép ellen indulunk hadjáratra" . ahol [aztán] sokáig uralkodott. az Erdel tartományában élő szikali törzs nem akarta őt elismerni királynak. De a királynak a valódi célja az volt. de amikor Erdelbe érkezett. aki a királyi koronát makacskodott visszaadni. és megtekintette azt a vidéket. a lázadókat és makacskodókat elfogatta és legyilkoltatta. ne tegyen benneteket dölyfössé a világ íze. a titkok tudói és a hírek elmondói úgy beszélik el és adják elő. Végül is a szejkuli nép ellen készülődött. hogy Iflah és Bugdan fejedelmeit megbüntesse. megmakacsolták magukat. Abban az időben Pulja trónja üresedésben volt. A király elé mentek. és ezen ürügy alatt katonaságot gyűjtött. Erdelben volt egy törzs. A szejkuli nép azonban hírét vette. (87) Sok lelkes szeretetet osztott szét és sok keserű napot okozott. Amikor Karolusz király meghalt. bosszút akart rajtuk állni. és kedvező széllel Pulja közelébe érkezett. Miután Anderjás annak a tartománynak a földjére lépett. és tanácskoztak. mivel a királytól nagyon féltek. hogy amikor Karolusz király meghalt. és elindult. az aggodalom tengerébe merültek. az uralkodás fiára. s mivel most a szejkuli törzs fellázadt.mondta Ludovikusz király. barátaim. és fia. Ekkor összejöttek. Ludovikusz lett a király.

hogy ha a tatár sereg Bugdan tartományába betörne. barátjának barátja.]nak hívtak. és megkezdődött a csata. a kán seregét legyőzte és széjjelverte. Közben Ludovikusz király. de a végén meghódolt neki. A király azonnal fegyverbe hívott néhány béget. hogy ellenünk támad. hogy abban az időben a tatárok serege rajtaütésszerűen betört Bugdan tartományába. Bugdan tartományának a fejedelme szembeszállt vele. Amikor a király Erdel tartományát ismét adófizetőjévé tette. hatalmas bán. hogy betörjön Bugdan tartományába. Azzal a feltétellel. A király onnan azután visszatért székhelyére pihenni. De a bán is értesült [a kán] cselekedetéről és szándékáról. Bugdan népe betöréseik elől sohasem volt biztonságban. Kegyeskedjél most [megengedni]. Fővezérükül Erdel bánját nevezte ki. A király visszaadta neki országát. akit [----. [a bán] megkötözve azonnal a királyhoz küldte. Az ország határán találkoztak a kán és a bán. rettentően megrémült. Mindkét fél nyeregbe pattant. a bán a parancs szerint hatalmas sereget gyűjtött össze. hogy a tatár seregnek az a szándéka. Alekszander volt a neve. Végül is az üngürüsz seregnek kedvezett a szerencse. Amikor ez a hír Alekszanderhez érkezett. hogy Erdel tartományában a bánnak erős hadserege áll készen.Iflah tartományának abban az időben volt egy vajdája. figyelemmel kísérte a bán cselekedeteit. egy nap hirtelen megindult Iflah fejedelme. s elindult seregével ellene. Alekszander ellen. és készen várta [a tatárok támadását]. hogy ezt a helyzetünket a királynak bejelentsük. Bugdan vajdája azonnal értesítette a bánt: "Szolgáljon tudomásodra. és a következő parancsot küldte neki: "Te. Magát a kánt is elevenen kézre keltették és elfogták." Amikor ez a parancs megérkezett. abban az időben Erdelnek volt egy hősies bánja. és alávetette magát parancsainak. Néhány kiváló emberével és az ország előkelőivel lóra ült. Miután azonban a tatár kánhoz megérkezett annak a híre. Amikor Bugdan fejedelme megtudta szándékukat. Azonnal felkerekedett a tatár tartományból. A tatár sereg ismét támadásra készült Bugdan ellen. gyújtogattak és pusztítottak. A királyt pedig 126 . mihelyt parancsom hozzád érkezik. ellenségének ellensége lesz. hogy beleegyezett az adófizetésbe. De azután azonnal bevonult Bugdan tartományába. és kegyelmet kért tőle. Egy nap a kánt a király trónjához vezették. a bán a helyzetüket a valóság szerint felterjesztette a király trónjához. Mivel a kán kézre került. íme ezzel a hozzád küldött sereggel és az erdeli csapatokkal szállj velük szembe. és a színe elé bocsátották." Mivel -így esedeztek. és büntesd meg őket. Nehogy másképpen cselekedjél. legyen tudomásodra. A krónikások úgy beszélik tovább. lemondott arról. aki abban az időben Visegrádon tartózkodott. és elindult a bán ellen. és a királyhoz érve lába elé borult. és saját seregéből is néhány ezer katonát adott. melyben rengeteg tatár katona esett el. aki Erdel tartományának a bánja vagy.

Amikor Ludivikusz ilyen választ kapott a római pápától. A római pápa pedig kincsvágyó lévén ezt mondta: "Barátságot színlelve Anderjással fejezzétek be az ügyét. és csak a kardtól való félelmükben színlelték az engedelmességet. Azon a vidéken egy nagy firenk bégnek volt egy szépséges lánya. akkor Kegyelmességednek nagy kincset fizetünk. és vele szeretkezett Annak a vidéknek a bégjei pedig Anderjás király üngürüszi származása miatt nem szerették. Sebeniket s ezeken kívül sok várat. és vele teljes egyetértésben elhatározták. Végül is egy nap alkalmat talált az asszony. Aztán megparancsolta. hogy rövid időn belül a király életére törnek. megrohanták a király seregét. Itt a tenger partján időzvén. virágzó város. s Anderjás király ezt a lányt vette el feleségül." Ezt az ajánlatot tette. A hírek ismerője elbeszélése arról szól. Ha nekem ezt megadja. Miután a király ezeknek a tartományoknak az ügyét elrendezte. eléje járultak. Közben Anderjás király felesége Ludivikusszal élte világát. meghódoltak. Itt elfoglalta Zadrát. adófizetőivé váltak. és a bánnak s összes bégeknek értékes ajándékokat adott. Mi Anderjás helyét és feleségét elvesszük " Ezt a választ adta. Azután rövid időn belül a király összegyűjtötte seregét. hirtelen megérkezett a tengeren Venedik hajóhada. hogy idegen tartományból őt hozták a nyakunkra?" Állandóan ilyen beszédeket hangoztattak. Azoknak az országoknak a fejedelmei nagyon féltek a királytól. Néha. A törték nagy igyekezettel a fejüket. hogy az egész országot díszítsék fel. majd néhány napig ittak. hogy cselvetéssel teszik el láb alól a királyt. és Üngürüsz kiváló és híres emberei közül sokat legyilkoltak.ez az esemény nagyon megörvendeztette. mondogatták egymásnak: "Nem akadt egy közülünk való alkalmas bégfi [királyunknak]? Mi értelme van annak. A királynak ezzel a hadjárattal az volt a célja. és így megmenekültek. mulattak. Egy nap az a bég [Ludivikusz] a római pápának a következő üzenetet küldte: "Kegyeskedjék Anderjás király helyét [királyságát] és feleségét nekem odaítélni. Volt azon a környéken egy nagy.. 127 . azonnal értesítette erről Anderjás király feleségét. melyet Tarentnek hívtak Annak a városnak volt egy uralkodója. akinek Ludivikusz volt a neve. hogy Anderjás király felesége ezzel a Ludivikusz a béggel összeszűrte a levet. Vers: Ne higgy az asszonynak mégha huri is. Damacsija tartományába ment. és a király ételébe mérget kevert. hogy átkeljen Pulia tartományába. Anderjás Pulia környékének volt az uralkodója. mely hercegi tartomány és Venedikhez tartozik. mivel Ludivikusz tetvére. és elindult a Hirvát és Szalavin országok ellen. amikor összejöttek.

Amikor a kémek a helyzetet kifürkészték és híreket szereztek. Mindannyian azt kívánták tőle. Az elmenekült Ludivikusz rokonai közül azon a vidéken volt egy hatalmas bég. hogy a firenk sereg ellenük fog jönni. aztán visszatért Üngürűsz tartományába. Duka Verneri volt a neve. De azután erről a lázadásról a napoljaí bégek is tudomást szereztek. és a trónt elhagyva találta. vagy űzze el őket a tartományból. és fegyverkezni kezdtek. melyek önként meghódolnak. és látták. Ezek aztán közös akarattal összegyűjtötték a firenk sereget. néhányan közülük visszatértek. felszerelte vitorláit. Pulia tartományának a székhelyét Napoljának hívták. és pontos hírt adtak neki arról. de amelyek nem hódolnak meg. hogy Napoljál vegye el az üngürüsz bégektől. [elindulásának a] híre fülébe jutott Pulia fejedelmének. Jó ideig figyelték mozdulataikat. adjanak kegyelmet. Ez oknál fogva határozta el Ludivikusz [magyar] király. Miután azok a bégek egymás közt nem tudtak megegyezni. a Firenk hajóhad őt megtámadta. Lelkét eltöltötte a félelem. Ludivikuszt Pulja trónjára ültette. s fővezérükké választották. és sok katonáját megölte. akiket helytartóknak nevezett ki. ezeket nevezte ki Pulia trónjára helytartóknak. Ezek [a helytartók] pedig az áruló firenkeket a várban összefogdosták és kivégezték. összejöttek tehát. Annak a két bégnek pedig. megparancsolta. A király azután nem maradt ott. 128 . Mivel a királynak vissza kellett onnan térnie saját országába. Egy idő elteltével a firenk bégek nem voltak megelégedve azokkal a helytartókkal. őt találván a legalkalmasabbnak. Mulatozással töltött el ott néhány napot. hogy megszámlálhatatlan firenk sereg gyűlt össze. Ezért tehát elhagyták az országot.Ha híres is jóságáról és szépségéről. és a tengerre szökött. Ludovikusznak. Próza: Mikor az az átkozott asszony a királyt elpusztította. Duka Vernerit állították az élére. hogy Napoljál átadják nekik. és Duka Verneri színe elé járultak. Megszámlálhatatlan katonaságot hagyott rendelkezésükre. hajóra szállt. Ludivikusszal eljegyezte magát. vagy verje ki. mindent elmondtak Bolfikardnak. akiket a [magyar] király kinevezett. Volt két kiváló üngürüsz bégje. Azok megérkeztek. Azonnal összegyűjtötte minden kincsét feleségét is magával vitte. Ezek után egy nap Ludivikusz [magyar] király Pulia tartományának földjére lépett. Mivel Napolja városában a régi firenk nép lakott. Azonnal kémeket küldtek arrafelé. hogy testvére vérét megbosszulja. Azok pedig úgy cselekedtek. azokat kíméletlenül verjék le. azok is szövetkeztek a firenk sereggel. és kedvező széllel elindult Pulia tartománya felé. hanem közben hajóra szállt. és megesküdtek. és reszketni kezdett. rabolják és fosszák ki. Amikor a tengerpart vidékén időzött és a Puljába való átkelés előkészületeivel foglalkozott. De még mielőtt odaérkezett volna. hogy azoknak a helyeknek. az egyiket Bolfikarnak hívták.

(gyertek) és nyugodt szívvel foglaljátok el és vegyétek birtokba. lóra szálltak. [Így van ez] elhatározva. hogy ez a tartomány annyira erőtlen. Oly rettentő méregbe jött. Ti. rettenetes haragra gyulladt. mit teszek majd nekik !" Aztán megesküdtek. melyben ez állt: "Országotokat nem adjuk vissza. és majd én megmutatom. mert mindnyájatokat. 129 . De amikor megérkezett a híre. és [kegycímet] kérünk számotokra. hogy a nép néhány híres és kiváló előkelősége eltávozott. apraját és nagyját kardélre hányatlak. mint a villámcsapás utáni mennydörgés"(88) mintha ez a sérelem saját magát érte volna. de egy részük életben maradt. Ellenük kell mennünk. lepecsételte és elküldte. Akkor majd mi felterjesztjük az ügyet királyunk trónjához. Most az ország saját birtokotok lett. elolvasták. Ezenközben az üngürüsz bégek is sereget gyűjtöttek. Duka Verneri pedig abban reménykedett. s tőletek egy szemernyit sem félünk!" Aztán elküldte a levelet azzal a követtel. hogy minket megijesszenek. hogy majdnem megütötte a guta. Az alkalom a mi kezünkben van. akik valamennyiüket elfogták. hogy a [városbeli] népet letörték és a porba sújtották. de dübörgött. s ezért lármáznak. akik üngürüsz bégek vagytok. hogy a követnek vágják le az orrát és fülét: Ez nagy sértés volt. puskásokkal és vértesekkel elindultak Napolja irányába. Amikor a levél megérkezett. mi majd elmegyünk hozzája. "Jaj. se egy órát se késlekedjetek. most mindnyájatok bűnét megbocsátottam. hogy azt elfoglalva királyi birtoknak tekintsétek. hogy a lázadók közül néhányat nem sikerült kézre keríteni. és seregük nagy számában bizakodva néhány nap múlva kibontották zászlaikat. és makacskodni fogtok. Aztán levelet írt. ide jöttetek. Gyertek gyorsan! Halotti leplet öltsetek nyakatokra. nagy aggodalom töltötte őt el. hogy mihelyt ez a parancsom hozzátok érkezik. és (megtudta). Végül is [Duka Verneri] kitudakolta a helyzetüket. aki [a firenkektől] jött. se egy pillanatot. és ezt tartalmazta: "Én a firenk hősök fővezére. Ha saját birtokaitokat kívánjátok. Fogta a levelet. és megparancsolta. az üres tartományt kezetekre kerítettétek és elfoglaltátok. Az pedig megalázva Duka Verneri színe elé érkezett. Közben Bolfikardnak is voltak kémei a firenk seregben. és amint elolvasta. hogy nem. vegyétek tudomásul !" Mikor a levél tartalmát Bolfikard [megtudta]. és a király színe előtt feltárjuk [az igazságot]. s kardot tartva fogaitok között. és felkészülve várták [az eseményeket]. újból reménykedni kezdett. készüljetek fel utolsó órátokra. Hírül hozták. rettentő haragra gyúlt. Ezt azonnal tudomására adták Napolja urainak. Ha azt mondjátok. hódoljatok meg a mi királyunknak. hogy a [napoljai] firenk nép segítségével teljes győzelmet fog aratni. megmenekültök kardjainktól azzal a feltétellel.Duka Verneri közben levelet írt Napolja bégjeinek. Íme. és az állig felfegyverkezett gyalogosokkal. hogy magukat ártatlanoknak tüntessék fel. Aztán így szólt a mellette levő bégekhez: "Ezek a becstelenek a halál fiai lettek! Ezzel a felelettel az a céljuk. Duka Verneri vagyok. de ne gondoljátok.

hogy a vár kapui nyitva vannak. Mint a patak folyt a vér. A nyilak hegyén jajveszékelés tört ki S mint a villám csapkodtak a kardok. ekkor ők a megragadták fegyvereiket. hogy közben Bolfikar Napolja várát. hogy az áruló firenk népség előkelőit Duka Verneri szeme láttára fogják majd felakasztani. A napoljai bégek között volt egy Birnebard nevezetű. úgy döntöttek. hogy a harc egyre hevesebben folyt. a várostól egynapi távolságban letelepedett. A sereg nyilat szórt. és eltávozott a várból. hogy vért ontson. Vers: A két sereg összekeveredett akkor. mint ha gyáván bezárkózva a várban pusztulnának el. Eközben Bolfikard kiadta a parancsot. Mint a tenger. A két sereg oly rettenetesen harcolt. és az éjszakát nyugalomban töltötte el. hogy jobb lesz.Ezenközben a firenk sereg Napolja közelébe érkezett. Aztán felkészültek és kiadták a parancsot. A vértül tulipánszínűre vált a föld. Aztán ekkor mindkét sereg egymásra rontott. Az ellenségre mérgesen néztek. hogy az áruló firenk népséget Duka Verneri szeme láttára akasszák fel. S ott nagy pusztítást végeztek. és beragyogta a világot. és zászlaikat kibontva csatasorba álltak. összebonyolódott. és a becsületért folyó küzdelemben tulipánszínűre festették vérrel a földet. lóra termett. annyi vér ömlött a földre. mint a máglya. Duka Verneri pedig eltávozott a vártól. lóra szálltak. De ekkor már a nap Kaf várából felemelte a fejét. akire harc közben a firenk hősök 130 . A hírek tudói és a krónikások úgy adják elő tovább. tornyait és várfalait megerősítette és teljes hadi felszereléssel látta el. se célból a vár előtt egy csomó akasztófát állítottak fel. Mikor azonban a firenk sereg közelre érkezve látta. és Napolja közelében. ha hősiesen kardjukra bízva magukat kirohanást intéznek a várból. Aztán összehívta a haditanácsot. Próza: A kor ismerői tovább úgy beszélik. A hullák nagy rakásokban feküdtek. a napoljai bégek pedig tetőtől talpig felfegyverkezve csapataikkal csatasorba rendezve állnak. A mezőn nagy rakásokban feküdtek a halottak. A firenk sereggel szemben csatasorba állította seregét. A földre terítették a hullákat. Közben Bolfikard hajnalban kinyittatta a vár kapuit. A lándzsákat előre szegezték a gyilkolásra.

átkelt a Duna folyón. és ezeket mondta: "Hova! lett az eskütök. Duka Vernerit pedig megbilincselve a királyhoz küldték. Ekkor a király sereget gyűjtött. hogy vonuljanak vissza a várba.és Moravaországot elfoglalta. Mindkét fél sereg gyűjtésével volt elfoglalva. Onnan aztán visszatért országába. Harc közben a Dukát is letaszították kováról. Amikor a bolgár fejedelmek megtudták. Ez oknál fogva azt az országot is magáévá tette. Ezek után [gyerünk tovább]. ha egy ember elpusztulása miatt csorbát ejtenétek a nevünkön? Az a férfiasság és hősiesség. Oly bátran és hősiesen forgatták a kardjukat. s országuknak Letonija volt a neve. Volt abban az időben egy Bulgárország. A király hadjáratot akart ellene vezetni. egy hónapig és huszonkét napig uralkodott. ha a csatatéren karddal [a kezünkben] halunk meg. és oly kétségbeesetten harcoltak. és foglyul ejtették. hogy a király ellenük indul. és adófizetőivé váltak. azt akarták. hogy a firenk sereget összetörték. Amikor a firenk sereg ezt látta. eltávozott a világból.rátámadtak és megölték. zászlajukat és zászlóvivőjüket a földre tiporták. Azután a király egy idő múlva felkerekedett. Azután bármely ország ellen viselt háborút. Cseh és Morava ellen indult. Vagyonukat. Vajon miért jöttünk ide? Most itt kell meghalnunk!" Ezekkel a szavakkal lebeszélte őket. A firenk sereg nagy részét kardélre hányták. Amikor Napolja serege ezt látta. hogy azt elfoglalta. és megvendégelte őt. azonnal meneküli kezdett. akinek nem volt gyermeke. és Bolfikarnak gazdag ajándékokat adott. Abban az időben a királynak egy nővére élt Lehországban. A lehek és ruszcsik tartománya között egy másik nép lakott. és békeszerződést kötöttek egymással. és a két felet egymással kibékítették. De aztán élete elgyengült. Aztán újból támadást intézett a firenk sereg ellen. a leh király eltávozott a világból. Amikor a király Cseh. engedelmességet fogadtak. miután negyven évig. A király onnan hazatérve trónjára ült és megpihent. és Letonija ellen indult. és senkitől sem kérünk segítséget [irgalmat]. Azt is engedelmességre kényszerítve adó fizetőjévé tette. A király pedig Visegrádian fogságba vetette. kincseiket zsákmányul ejtették. Üsztüni Belgirád várában temették el. Végül is a tartomány híres bégjei összejöttek. Fejedelmét elfogatta. és alatt valójává tette. és alattvalóivá tette. Vers: 131 . de Bolfikard erről lebeszélte. olyan szerencséje volt. azonnal elébe mentek. és uralkodott benne. Volt nekik egy fejedelmük. De a könyv szerzőjének elbeszélése szerint ezután közte és a Nemcseország császára között keletkezett valami oknál fogva elhidegülés és ellenségeskedés. Innen aztán a Rusz tartomány ellen folytatott hadjáratot. Ez fellázadt a király ellen. és Lehország uralkodó nélkül maradt.

hogy Marija királynő lett. Az idősebbiket Marijának nevezték. hogy jöjjön ide. Mivel még [kiskorú] gyermek volt. és megértették. Amikor ezt a levelet Napolja uralkodójának elküldték. és uralkodni kezdett. két év telt el. Próza: A krónikások úgy mesélik tovább. De abban az időben a Nemcse tartomány császárának volt egy fia. Egy nap aztán megérkeztek Napolja kikötőjébe. és a trónra testvéred. és vedd tudomásul. akit Karlosznak hívtak. Egyes vidékeken az ország népe lázadozott. hogy amióta atyád. helyenként fel-fellázad. nagy aggodalomba estek." Így panaszkodtak. de a mostani helyzet az. és a király színe elé vezették. De még ezelőtt Karlosz király kémeket küldött Üngürüsz tartományába. Végül is a tartományok bégjei látták. Ez ellen az lesz az orvosság. hajóra szálltak. és már biztos. Világos tehát. s mivel a tartomány népe nyugtalankodott. felkelt. Mikor apja meghalt. ami a helyzetre vonatkozik. emiatt [apja] a császár mellett tartózkodott. hogy ennek elejét kell venni. A császár fiát Szekizmundusznak hívták.A megsemmisülés országába tért ő is. ez a Karlosz Pulia országának volt a fejedelme. hogy a lázadás elharapódzott. De mielőtt a király színe elé jutott. Az üngürüsz bégek követe is megjött. és kevés híja. Két év telt el azóta. és kedvező szétlel a tengeren elindultak. hogy az ország népe nincs Marija királyné uralkodásával megelégedve. és Karlosznak levelet írtak. akit megkoronáztak. és zavargások keletkeztek az országban. és horgonyt vetettek. a király kémei hamarabb jutottak a 132 . Mihelyt azonban Karlosz hírül vette. hogy atyja (89) meghalt. Marija lépett. és atyád örökségét nem hagyod elpusztulni. most az lesz a legjobb. hírt küldenek neki. hogy Napolja városában testvére. Ludovikusz király a világból eltávozott. Még kiskorában annak jegyezték el Mariját. Karlosz az uralkodó. hogy az ország nem ment tönkre. Ha tehát ennek az országnak a javát akarod. hanem virágzóvá teszed. hogy a királynő alkalmatlan az uralkodásra. Azután abban állapodtak meg. de az ország népe nem volt megelégedve. és mindenről. Mariját voltak kénytelenek Üngürüsz trónjára ültetni. azok is tudomást szereztek ezekről a beszédekről. azonnal kémeket küldött abba a tartományba [a valóság] kifürkészése céljából. hogy az asszony uralkodása rossz vért szül. ezek a kémek is útra keltek. ha elindulsz. melyben ezt közölték: "Hatalmas király! Légy elővigyázatos. Ezért tehát az országban minden jó vagy rossz [ügy intézése] egy király becsületéhez illik. Mindenki csak rövid ideig örvendhet e világon. mivel országuk népe makacskodik. egy becsületes egyénnek a kezébe adták. hagy Ludivikusz királynak volt egy fia [!]. összejöttek. és foglalja el az országot. [A királynak] két lánya is volt. A levelet lepecsételték. Amikor a király eltávozott e világból. és Karlosz királyhoz küldték. Ebben megegyeztek. hogy teljesen fellázad és az ország pusztulásnak indul.

[A király] azt válaszolta nekik. A király parancsot adott. Aztán megszámlálhatatlan sereget gyűjtött össze. "Ez nagyon üdvös dolog. Azután elbocsátotta őket. hogy vele tanácskozzanak. mintha titokban megtudta volna ezek küldetésének a célját. A király azonban újonnan leveleket küldött a bégeknek és Budin várparancsnokának. azonnal zászlókat bontottak. Ilyen értelembe adta tudtára [jóakaratát]. hogy a királynő az üngürüsz bégekkel nincs jó viszonyban és hogy a tartomány népe is fellázadt. Azok pedig a parancsnak engedelmeskedve a király elé mentek. és vendégeljék meg. Aztán Üngürüsz bégjeinek és Budin főurainak barátságos levelet írt. mert felébredt benne a gyanakvás. Végül is belső emberei közül néhányat a király elé küldött. Aztán elindult. hogy a lázadókat megbünteti. Amint kihajózták a sereget a szárazföldre. a királynő a gondolkodás tengerébe merült. felébredt benne a gyanakvás. amelyben néhány napig megpihentek. 133 . hogy valami megbízható kifogással harc nélkül igyekezzenek a királynő kezéből hatalmukba keríteni [a várost]. és tudomására hozták. A király. Ott [a király] rendbe szedte seregét. és megbízta őket. A követ a következő választ adta: "Hatalmas király! Ha azt az országot nem tiszteled meg látogatásoddal. s megbízatásuknak eleget tettek. és a királynőnek szerencsét kíván. és Üngürüsz határához közel eső helyen tábort ütött. hogy a követet szállásolják el a vendégpalotában. Szekizmundusszal. és a tartomány minden bizonnyal elpusztul. De eközben Marija királynő is hírét vette. és lehorgonyoztak. hogy fürkésszék ki.királyhoz. De közben a királynő embere is megjött." Mikor ezt mondta. Amikor elbúcsúzni jöttek a követek. és megvendégelte. Aztán előterjesztették neki a követ levelét. akik üdvözlésére eléje jöttek. hamarosan kitör a lázadás. hogy a királynő el van jegyezve a császár fiával. és számtalan seregével hajóra szállt. hogy testvére. A királynő szíve ezeknek a híreknek a hallatára elkeseredett. vajon mi a király szándéka. ezt nekünk is tudnunk kell". mindnyájan elhallgattak. Azonnal serege megszervezésébe kezdett. hogy vajon mi lehet jövetelük célja. és Napolja uralkodóját. Kedvező szél keltével felvonta a vitorlákat. és a környék bégjeit is magához hívatta. és elindultak Szadra várába. minden kincsét is magával vitte. és kikérdezték őt a tartomány helyzetéről. mondta a király. melyekben arra szólította fel őket. a király pedig fejedelmi palásttal ajándékozta meg a követet. Ezenközben a király találkozott azokkal. Karlosz megszámlálhatatlan puljai sereggel megérkezett és Üngürüsz földjére lépett. Karoluszt értesítették Üngürüsz tartományának állapotáról és arról. Mikor ezt neki hírül adták. és elmondta neki a király szavait. Néhány nap múlva kedvező széllel megérkezek a Hirvát tartományhoz tartozó Sebenk várának kikötőjébe. hogy mi az oka a követ érkezésének. és beszéd közben elmondták. lepecsételte és elküldte. és elhajózott Hirvátország felé. kifejezték a királynak jókívánságukat.

A király hírneves emberei közül egy csomó hőst és nevezetes egyént állig felfegyvereztek. Amikor a királynő emberei ezt látták. A királynő hívei látták. Mit jelentsen az. a királynő elébe sietett. és amikor Budinhoz közeledett. hogy a király kiváló emberei közül milyen sokan kerültek be a palotába. és a te kedvedért sok fáradságot kiállva eljöttem hozzád. és elfoglalta palotádat. s azok nem fogják ezt tétlenül nézni. "Menyire tévedtél.válaszolt a király. ~ el akarsz menni. hogy őrizetlenül hagytam országomat. Majd hatalmas lakomát csaptak. "Én bizonyos mértékben vágyódtam utánad. hogy menjenek a királyhoz. kedves Marija . de te egy percet sem szenteltél nekem. . Vendégeskedés és szórakozás ideje lévén. megijedt. hogy viszontlássalak téged. a királynő elhallgatott. akinek hittél. Amikor a király ezt a helyzetet látta. és ivásnak adták magukat.válaszolt tréfásan a királynő -. . Beszéd közben a királynő azt kérdezte tőle: "Hatalmas testvérem. és teljesen megtöltötték a palotát a király embereivel. és jóakaród voltam . s egymás egészsége felől kérdezősködtek.mondta [a király]. Aztán Budin fővárosában tisztelettel egy palotát ajánlott fel neki szállásul. a mi országunkba fáradtál és megtiszteltél bennünket?" "Ej. hogy most trónomat cselvetéssel elvetted. hogy hűséges segítőtársam leszel." "Százezer köszönet a magas Teremtőnek .Elhagytam országomat. Mostantól kezdve fejed megmentésével törődj !" Amikor ezt mondták. és hívják őt hozzá." A valóság az. A király azonban azon törte a fejét. hogy vigyázzon. hogy mind a ketten barátságosan társalogtak. trónodat elvette kezedből. és a királynő színe elé járultak. azonnal a királynő elé járultak. hogy halálveszélybe került. Azt reméltem. és párthíveim előtt porig aláztál engem?" 134 . vajon miért hagytad el országodat és trónodat. és sétálás ürügye alatt egyesével-kettesével beengedték a palotába." Amikor ezt mondta. Végül is a királyhoz húzó bégek felhasználva [az alkalmat] összebeszéltek. hogy az ügynek vége legyen. Volt azonban belső szolgálatában néhány közel álló bég. mi módon tudná biztosan kézre keríteni a trónt a királynő kezéből. Ezért [szándékukról] lemondtak. hogy szeretett testvéred.A király pedig elindult. és meghagyta nekik. hogy alkalmas órában a lakoma színhelyén gyilkolják meg a királyt. azonnal összegyűltek. a két sereg [katonái] a város körzetében sétáltak és nézelődtek. hogy az üngürüsz bégek nagy része a király pártján van. De azok meggondolták [a dolgot] mikor látták. A királynő azt kívánta tőlük. és figyelmeztették. [A királynő] így szólt a királyhoz: "Hatalmas testvérem! Éjjel-nappal benned reménykedtem. a királynő meglepetésében egy szót sem tudott szólni. Összebeszélt tehát néhány béggel és a várőrséggel. Eközben a királypártiak a király számára elfoglalták a trónt.Ne gondold. Helytartóm és katonaságom van ott. Palástot öltöttek rájuk. Szívélyesen üdvözölték egymást. mert megérte a szemem.

és hódolattal fejüket lehajtva szolgálatába állottak. "Ami engem és ezt [a dolgot] illeti." Azután nagy megtiszteléssel és megbecsüléssel a királyt abból a palotából a trónra kísérték. Ti pedig a lakosztályomban rejtőzködjetek el. hogy feltétlenül jöjjön engem megnézni. hogy szerencsés idejövetele gyógyszerként rám hatni. hogy megbetegedtem. mert ha én nem jöttem volna ide. állandóan a királynő szolgálatában volt. és amióta a trónról letették. Azután [a bégek] a királlyal elindultak. Az én szobámba. megkoronázták és. amíg a túlvilágra nem térek. Közben [a palatinusz] a királynő szolgálatába egy tehetséges embert küldött. Aztán ez az álnok [asszony] azonnal üzenetet küldött a királynak "Most súlyos betegség támadott meg engem. az ország népe ellenségeddé vált volna.Mikor ezeket a szemrehányó szavakat mondta. Ez oknál fogva a királyt mi hívtuk be hozzánk. és valami bajt hozott volna fejedre. a dolgot végre hajtjátok. így szóltak a királynőhöz és királyhoz "A hatalmas király ezt a határozatot egyáltalában nem helyeselte. Amikor még Ludvikusz király életben volt. egy Palatinusznak nevezett híres embert főemberévé és belső [bizalmi] emberévé nevezett ki. hogy egy nő uralkodjék felettünk. Szekizmunduznak volt a jegyese. Ez pedig a királynőnek bizalmi embere lett. légy kegyes. és azt a tervet hogy valami cselvetéssel a királyt közösen elteszik láb alól. Ez a bégek határozata!" Azután behívatták a bégeket. hogy Marija királynőt megvigasztalja. szánalomra méltó helyzetbe hoztak. és megharagudtak rá. és képmutatással a világ előtt megaláztak. A király pedig. hogy ő maga fut majd [egyedül]." Ezt beszélték meg. Ennél jobb tervünk nem volt: Mihelyt a király belép a szobámba. Ezt a két embert a királynő magához hívatta. ahol [a király] megkezdte uralkodását. Másrészt az egész ország népe ellenséged lett és fellázadt. és remélem. hogy sérti hírünket-becsületünket. Amikor a bégek összejöttek. A hírek tudói úgy beszélik tovább.. Ennek [a határozatunknak] az az oka. hogy elmúltával megunták Karlosz királyt. Nincs reményem az életben maradásra. Aztán küldünk a királynak. Ez pedig a király kegyéből és iránta való tiszteletből a királynénak állt szolgálatában. Így te a hatalmas királytól az a kívánságom. senkinek sem szabad belépni. a király így válaszolt: "Én erről a dologról nem tudtam. A királynő pedig a császár fiának. és ne aggódjál. Ezt az ország megalázásának lehet [minősíteni]. a következő üzenetet küldte neki: "Testvérem. [ezzel] a királyi méltóság feltételét megteremtették. Biztos. Végül is a királynő ezt mondta: "A mi sebünkre az az orvosság és ír lesz jó. akinek Balázs Farkas volt a neve." Azután a palatínust és a Balázs Farkas nevű hitetlenek állig felfegyverkezve 135 . aki őt [szintén] belső emberévé nevezte ki. s amikor Üsztüni Belgirádba érkeztek. Aztán néhány napon keresztül lakmároztak majd visszatértek Budinba. most elhíresztelem. hogy fáradjon hozzám. rajta kívül." "Kihez voltak az üngürüsz bégek ezen a világon hűségesek?" Válaszolt a királynő.

A királynőt is elfogták ebben a csatában. és egyedül indult el a királynő palotájába így esett tőrbe. hogy a királyt már megölette. és Üngürüsz országába érkezett. Johanisz bég e miatt s cselekedete miatt nagyon megharagudott a királynőre. Azonnal összegyűjtötte a Hirvát tartomány seregeit. Irgalom nélkül rárohantak. Szekizmunduznak. és rátámadt a királyra. a Hirvát tartományhoz tartozó Kurpa várába vittéit. melyet elmondani sem lehet. Üsztüni Belgirád várában hatalmas gyülekezet gyűlt össze. szórakoztak. Amikor a királynő erre megesküdött. lakomát és ivászatot csaptak. Szegizmunduz pedig lóra ült. és elvette tőle a trónt. és elindult a királyné ellen. Aztán a király hívei közül néhányat elfogatott. [és arra kérte]. és ezt mondta nekik: "Nem akartatok 136 . és Üngürüsz országába küldte. hogy a Hirvát tartománynak volt egy bégje. A palatinuszt helyettesévé nevezte ki. és darabokra szabdalták. tudatták ezt a császárral. Amikor az üzenet a királyhoz érkezett. A császár azonnal összegyűjtötte seregét. Johanisz egy csomó kiváló katona kíséretében visszaküldte őt országába. Szegizmunduzzal találkoztak. a királynőnek üzenetet küldött. De a királynő még ezelőtt levelet küldött a császárnak és fiának. Miután a királynő [a királyt] tőrbe csalta és árulással meggyilkoltatta. A két cselszövő azonnal előugrott rejtekhelyéről. és a két vérszomjas [gyilkos] azonnal kardot rántott. aki sok jót tett neki. A végén a palatinusz és Balázs Farkas is elestek a csatában. és megbeszélték házasságkötésük feltételeit. Amikor a királynő Hirvátországban fogságba került. akkor szabadon bocsátja és visszaküldi országába. ittak. engedélyt kért a királynőtől a látogatásra. Ez Karlosz királynak régi híve volt. mely a császártól és fiától fenyegeti. hogy mentse meg őt attól a veszedelemtől. sokan pedig megrémülve futásnak eredtek. Miután a hirvát bán. A hírek tudói úgy beszélik tovább. "A királynő lakosztályát szabaddá tesszük!" Így szóltak.elrejtőztek a királynő lakosztályának ablakmélyedéseiben. hogy] a királynő ellen támad. Mihelyt a király odaérkezett. Johanisz seregével a királynő ellen támadt. a sereg élére fiát. akit Jodzsanisznak hívtak. és bosszút állt rajtuk. és az akkori szokás szerint ettek. Sokukat kardélre hányták. kötelességének tartotta. s mivel a császártól és fiától rendkívül félt. Szekiztnunduzt nevezte ki. Közben a bán is megbánta cselekedetét. Aztán a visegrádi székesegyházba szállították és eltemették Azután a királynő újból elfoglalta trónját. és szigorú fogságba vetették. "Mostantól kezdve nincs több ellenségem! " Mondta. Borzasztó csatát vívtak. Ha ezt esküvel megfogadja. A királynő egy nap magához idézte a bégeket. Felült a lóra. és a királynő serege vereséget szenvedett. és [elhatározta. és szembeszállt vele. hogy azonnal testvére látogatására menjen. és megkezdte az uralkodást. a királynő is összeszedte Üngürüsz seregeit.

hogy bosszút áll rajta. és vegyétek ostrom alá Pozsega várát. hogy: "Menjetek. A király azonnal összevonta seregét. és alávetették magukat parancsainak. meghódoltak neki. Kara Bugdan tartományának volt egy makacs fejedelme. Ezért a király elhatározta. Amikor a király megérkezett. Összevonta seregét és elindult. E célból a bán környezetébe kémeket küldött. Végül elhatározta. A király közben onnan is visszatért. hogy bele egyeznek. hogy onnan is megszökik. és méltó a hatalomra. Megparancsolta nekik. fejére tették az uralkodói koronát. és a várvédőket teljesen letörték. Körös-körül ágyútűz alá vették. Amikor ez a királynak tudomására jutott. és testét darabokra szaggattatva kínhalálra kárhoztatta. a várból egy rejtett kapun kimenekült. másrészt ő a császár fia. De Bugdan fejedelme. A bán ismét azt tervezte. A Boszna tartományhoz tartozó Dobra néven ismert híres erődbe menekült. és megbilincselve a király színe elé vezették. Most már nincs senki. meghódolt. most a ti intrikáitok következtében a helyemet [királyi jogomat] átadom Szegizmunduznak. és elindult Dobra vára felé.elfogadni engem a királyságra. Felszereltetett egy katapultét. lába 137 . és végighordoztatta őt Pícsova városán. és a sereg fővezérévé egy hírneves béget nevezett ki. és Pecsovába érkezett. Egy nap megérkeztek. Hirvát és Bulgar tartományok is meghódoltak. Johanisz iránt. hogy a bán alkalmat találva Dobra erődjébe menekült. Mivel engem nem találtatok alkalmasnak. Amikor a bán látta. itt-ott összecsaptak. hogy a helyzet reménytelen. és lesben állt seregével az Erdel és Bugdan országa határán elterülő hegységben. Aztán a várat is elfoglalták. aki ebben az időben Pozson [!] várában tartózkodott. de szökés közben váratlanul elfogták. aki nem akarta őt elismerni királynak." Mikor ezt a parancsot küldte. melyre rákötözték a bánt. azonnal a király elé járult. Ezenközben Pozsega várának népe a várat feladta. Ott elrendelte a bán megbüntetését. mert az ő akaratuk (céljuk) is ez. a bégek azt felelték. és elmondták a királynak. Mit szóltok ehhez a határozatomhoz?" Mikor ezt mondta. és az említett várat körülzárták. hogy hadat indít ellene. hatalmas sereget gyűjtött össze. én is már elindultam. De Szegizmunduz király nagy gyűlölettel viselkedett a Hirvát tartomány bánja. és elindultak Pozsega vára felé. Isztefan vajda is sereget gyűjtött. Aztán megvárták a királyt. mivelhogy egyrészt a törvények szerint ő a férjem. mert elfogatta és fogságban tartotta a királynőt. Amikor Szegizmunduz már negyedik éve volt Üngürüsz országának királya. a bégek is rendben összegyűjtötték katonaságukat. most azonban a királyság teljesen az enyém lett. aki rajtam kívül alkalmasabb lenne. Nevét és rangját a világból kitörölte. és azt a várat is körülzárta. Amikor ezt Isztefan vajda látta. A király serege nagyszámú és beláthatatlan sokaságú volt. Közben Boszna.

Mindenhol győzedelmeskedik. melyben ezt írta: 138 . A király okosnak találta ezt a feleletet. és tartományunk [trónja] megürült_ Ez az egyik [bajunk. Firanrandzsija és az abban [az irányban] fekvő többi országtól. az állam és a vallás támasza. Amikor s levél megérkezett a királyhoz. Nekünk most uralkodóra van szükségünk. és a bégek a következő feleletet adták: "Hatalmas király! Mi engedelmeskedünk parancsaidnak. mert a türk sereg állandóan növekszik. Most hódítását folytatja. [hogy hozzája fordulnak]. se egy órát ne időzz azon a tájon. és elfoglalta Geliboli várát. Ludvikusz volt a neve. hanem növeli [hódítását]. azonnal tanácskozásra hívta össze Üngürüsz bégjeit a Rúm tartomány ügyében. légy kegyes. A titkok tudói és a hírek elmondói úgy beszélik tovább. aki megmenti országunkat. Ezenközben a világ szultánjainak szultánja és korszakunk fejedelmeinek kánja. de ilyen kevés katonával arra a vidékre menni [hatalmas] ellenség ellen roppant óvatosságra int bennünket. mindent felperzselt és lerombolt. bűnének és hibájának megbocsátását kérte. másrészt a türk padisah behatolt tartományunkba.mondták -." Aztán közösen egy levelet küldtek neki. A király megbocsátott. aki nagy és hatalmas király lett Tudassuk vele helyzetünket. Muhammed kán fia őfényessége Szelanikot és környékét kardja csapásával legyőzte és elfoglalta. hogy abban az időben Kosztantinijjének volt egy padisahja. és a környező [országokból] katonaság gyűjtésébe kezdett. mely tulajdonképpen Anadoli. és könyörögjünk neki.elé borult. Ludovikosz király eltávozott a világból. "Országunk uralkodó nélkül maradt . rövidesen a hatalmas királyt [azaz téged] is érinthet. Szegizmunduztól. a hitetlenek gyilkosa. Hatalmas király! Mi téged nagynak és hatalmasnak ismertünk meg. és visszaadta neki országát. melyben ezt írták: "Hatalmas király! Szolgáljon tudomásodra. hogy] Aszja tartományából a türk padisah betört országunkba. A másik pedig az. Eközben az iszlám padisahja levelet küldött Üngürüsz királyának. gyere és fáradj ide. mint egy hatalmas sárkány. és sok területet elfoglalt. és elfoglalta Geliboli várát. de ekkor eltávozott ebből a világból. Aztán kinyújtotta kezét a Rúm tartományra." A levelet gyorsan Szekizmunduz királynak küldték. A dívánban megkérdezte őket. és ahova behatolt. ami nem jelent jót. Mivel Szegizmunduz király meghódította Bugdan tartományát. a rúm bégek és fejedelmek összejöttek és tanácskoztak. és Kosztantin trónja üresen maradt. az Iszlám Padisahja a türk sereggel átkelt a tengeren. mert ami minket érint. és senki sem fog tudni nekik ellenállni. se egy percet. és adófizetésre kötelezte magát. Allah hatalmas árnyéka. hogy most Kosztantinijje uralkodója. azaz Bajazid szultán kán. Ha kapunk segítséget a Nimcse. Onnan a Rúm tartományok felé nyújtotta ki karját. De abban az időben Aszja tartományából. akkor elindulhatunk mondták. Most kérjük ezt Üngürüsz országának uralkodójától. átkelt a tengeren. meg nem áll. a legnagyobb sahok sahja. és győzedelmeskedett.

hódolj meg. Aki ezt hirtelen meglátta. a lehető leggyorsabban készüljenek fel seregükkel. Vers: Amikor pedig a kémeket kiküldték és azok megérkeztek az iszlám katonasághoz. arcának a színe földszínűvé vált. aki Üngürüsz országának királya. Azonnal leveleket irt Üngürüsz bégjeinek. Amikor a király ezt a hírt meghallotta rögvest megrémült. Amikor pedig a kémek megérkeztek az iszlám had sereghez. A sátrak előtt ki voltak tűzve a kopják. se hossza. Ha van a fejeden szerencse. s nem mutatsz hajlandóságot. hogy nem tudtam. mert ha nem. és ezt a tartományt szerencsés 'kardommal elfoglaltam. a félelem tengerébe merült. akkor készülj fel [utolsó] idődre! Ne mondd aztán. hogy most Rúm tartományába léptem. Amikor a király a levelet megkapta és elolvasta és értelmét felfogta. Firandzsija és a többi országokból segítséget kért. látták. mint az őszi falevet. A vörös lobogók ellepték a zöld (mezőt) Olyan rettenetes volt ez a sereg. nem maradt a testében. és ellenszegülsz parancsomnak. Szegizmunduz vagy. a sátrak tömege elborította a térséget. hogy végtelen nagy sereg az. Mindegyik férfija ezer férfit volna képes letörni Próza: Amikor a kémek az iszlám seregnek nagyságát meglátták és helyzetüket kifürkészték azonnal visszatértek. hogy Rúm tartományának számos nevezetes helyét elfoglalták. (90) gyere [hozzám]. nem hallottam" Csak ennyit!" A levelet aztán elküldte Szegizmunduznak. Vers: Abban a pillanatban reszketni kezdett. mint a falevél. az iszlám 139 . és a királynak hírül adták mindazt amit láttak. látták. Az iszlám katonaság felé pedig kémeket menesztett. félelmében remegett.Te. le voltak telepedve a mezőségen. aki ezt látta. elájult[az álmélkodástól]. a keble darabokra szakadt [az ijedtségtől]. Aztán figyelmeztető leveleket küldött szét. A segítség meg is érkezett. Azután a Nimcse. szolgáljon tudomásodra. és [az iszlámnak] se vége. Tölgyfaerdőhöz hasonlított a katonák keble. kiszáradt a vére.

mely tartományba szökjön el. milyen harceszközökkel vannak felszerelve. és figyeltek. hogy másnap lesz a csata.mondták az üngürüsz bégek is. mi történt. s a királyra [támadtak]. hogy a király lelkét milyen nagy félelem fogta el. Ágyúikat felállították. Mindkét seregben a kikiáltók kihirdették.[sereg] félelmetessége megtöltötte szívét. Mihelyt reggel lett. azonnal hozzája fordultak: "Hatalmas király! Miért félsz ilyen rettenetesen az ellenségtől? Mi tudjuk a módját. Egyszer csak egy nap váratlanul meghallották. vándoroltak. . Mura kánnal. Próza: Amikor közel értek ahhoz a helyhez. az úton hullámokban [csapatonként] menetelve. megpihentek.. hogy megnézzék. hogyan kell [sikeresen] harcolni a türkök ellen. hogy az iszlám hadsereg. amit az [isteni] rendelés írója megirt a te fejedre. megálltak. hogy megperdültek a kis és nagy dobok. Az Isten. ott ütöttek [ismét] tábort. és letáboroztak. akik Firandzsija tartományból segítségül jöttek. hogy győzni fognak. az Ahzer tengerhez hasonló megszámlálhatatlan katonaságukat a király ellen zúdították. mindegyikük állig felfegyverkezve. segít barátainak. Látták.Aminek meg kell történnie. ittak. látták. oh. Aztán azon is átmenetelve Vidinhez értek. mindegyikük rettentő akarással. ittak. Közben a király is elindult Vidin közeléből a nyomorult hitetlen sereggel. ettek. és amikor látták. Az az éjjel nyugalomban telt el. s készen vártak az [alkalmas] időre. és isteni 140 . és a királlyal szemben. Vers: Összevonták katonaságukat. Ezenközben az iszlám sereg is kémeket küldött a hitetlenek seregéhez. és a világot beragyogó nap Kaf várából felütötte a fejét. harcra szánva magukat. őfényességével. ahol az ellenséggel találkozni akartak. ettek. elámult és kicsordult az esze. Tökéletesen kikémlelték. Az. Így tehát padisahtól mi okunk van félni? Egy király legyen rendíthetetlen !" A királyt rossz sejtelmek közepette útnak indították. mit tegyen. Az iszlám katonák tömegesen elindultak. az ellen nincs orvosság. és Iszá próféta őfényességének ezerháromszázkilencvenhatodik évében Eszki Nigeboli mellett megálltak. a győzedelmessel [gázi] együtt mint az árvíz előrenyomult. Próza: Közben azok a bégek. megpihentek. nem tudta. egy nap megérkeztek a Bulgár tartományba. aki legyen felmagasztalva. Meneteltek. Egyetlen ellenségtől sem félünk a világon" . az feltétlenül megtörténik.vigasztalták őt " "Hatalmas király! . A félelem nem használ semmit. és tábort vertek. éjjel-nappal elindultak győzelmi cél akarásával. félelem nélkül letelepedett. az megtörténik. mitevő legyen. Magasabb helyre hágtak. útra indulók! Bőszülten elhatározták.

Aznap oly [hevesen] dúlt az ütközet. a huj-huj csatakiáltás felhallatszott az égig. és a hitetlenek seregét felbomlasztotta. Azonnal szabad teret engedtek nekik. Amikor a király ezt látta. és Üngürüsz tartományába futott. Üngürüsz tartományában volt két hatalmas bégfi. Az üngürüsz csapatok előtt álltak csatasorba. hogy ők tudják. 141 . hogy a Végzet aggastyánjának az ezretlátó ( azaz mindent látó) sem látott még olyat. és megesküdtek. becstelenül megfutamodott. és olyan öldöklést hajtottak végre. elfogatta őket. és kiváló harcosainak nagy többségét kardélre hányták. hogyan kell a türkök ellen sikeresen harcolni. Az ütközet egyre hevesebbé vált. A firandzsija bégek. ez a két fogoly bégfi is visszanyerte szabadságát és birtokait. De még mielőtt a király erre a hadjáratra elindult. hogy ha majd a király visszatér Üngürüsz tartományába. Annyira. elrendezték soraikat. Mivel a király a Nigeboli melletti csatát elvesztette. Az iszlám katonák Allah segítségében és Allah prófétájának csodatételében bízva. Néhány bég is megmenekült. [kedves olvasó]. és Kosztantinijje városába menekült. és a király ellen törtek. és örök börtönbe záratta.fényével beragyogta a világot. és megkezdődött a csata. [a lelkesedés tüzétől] izzó kardjaikat kirántva. Ezek a Firandzsija tartományból a király segítségére jöttek. mind a két acélba öltözött tengernyi sereg lóra ült. s felállították csapataikat. Az örökkévaló Teremtő az iszlám katonaságnak alkalmat és segítséget nyújtott. Az iszlám csatából megmenekült bégek is hazatérve szövetkeztek. a zászlókat és a zászlósokat letiporták. és örök rabságra kárhoztatják. A harcmezőről az ellenséget visszaszorították. Ezzel a reménnyel hajóra szállt. Kosztantinije irányába futva elmenekült. A király valami miatt megharagudott rájuk. elfogják. és azzal dicsekedtek. a köveket is korallszíneire festette. lélekből fakadó "Allahu akbar!" kiáltással mint a tűz behatoltak a hitetlen katonaság [soraiba]. hogy a királynak hat hónap elteltével az volt a terve. akik Siklós várát bírták atyai örökségül. A harcteret ellepték a holttestek és a [levágott] fejek. Csakhamar a király zászlaihoz értek. és az [emberi] húsból halmok keletkeztek. hogy az iszlám katonák a hitetlen ellenség szeme láttára szűkké tették nekik a világ bárkáját. és tőlük kér segítséget. hogy elhagyja Kosztantinijjét. De a hírmondó elbeszélése és a könyv tulajdonosának története tovább arról szól. hogy teret [elsőséget] engedjen nekik. Rodosz szigetére megy az ottani bégekhez. katonák és lovaik is tetőtől talpig fel voltak vértezve. hogy a térséget elöntötte az emberi vér. s Kosztantinije városába érkezett. és arra kérték a királyt. Kibontották zászlaikat. azt a napot? Az egekig felhangzott az ordítozás. Vers: Hogyan írjam le neked.

és a Majlan nevű híres várban hatalmas gyülekezetet rendeztek. hogy Nimcseország császárságára megfelelő és méltó embert kívánnak választani. elfogták a királyt. azt kívánta tőle. de eltávozott a világból. A tudományok ismerői és a hírek elmondói úgy adják elő tovább. s a királyt szabadon bocsátották.. és nem akarták beengedni az országba. kijelentette. de ezt nem merték előtte mutatni. hogy újból indítson hadjáratot az iszlám sereg ellen. de a király leverte és széjjelszórta őket. Amikor ezt a bégfiak látták. Firenk. Meghódoltak neki. és a trónra ültették. A régebben örök fogságba vetett bégfiak pedig megragadták az alkalmat. és visszatért. azután ismét hajóra szállt. Mivel nem volt fia.Moravába ment. Sok lázadót és bujtogatót elfogtak és lemészároltak. hogy a király fogságban van. A bégek nem tudták atyjuk kérését visszautasítani. Ott megszakítás nélkül másfél évig tartózkodott. és a Hirvát tartományba utazott. Onnan Üngürüsz tartományába akart menni. amely szintén az ő alattvalója volt. Csehországnak is volt egy uralkodója. Nimcseország [trónja] is üresen maradt. Amikor azonban megtudta. hogy visszaül régi állandó báni méltóságába. hogy a király trónra lépésének huszonharmadik évében Rím tartományának a népe. és a cseh királyi koronát elhozták és átadták neki. az üngürüsz bégek is sereget gyűjtöttek. De azon a helyen. Aztán fontolóra vették. és Üngürüszbe hozták őt. és ennek nem lesz jó vége. és elhatározta. és Siklós várában örök fogságba vetették. hogy őt teszik meg Üngürüsz királyának. Elhatározták. Végül is elmentek érte Erdel tartományába. Abban az időben volt Erdel tartományának egy bánja. (A két bégfi) azt akarta. Ezzel a szándékkal a király ellen támadtak. és a király szabadon bocsátását kérte tőlük.és elhajózott az említett szigetre. Egy nap fiai lába elé borult. a nimcse és cseh népből sok katonát gyűjtött össze. Végezetül összejöttek a Nimcse-. a királyt menekülésre kényszerítették. A királyt fogságban tartó bégeknek volt azonban egy tapasztalt atyjuk [!]. és Cseh. Csehország népe is (közös] megegyezéssel Szekizmunduzt választotta meg királyává. Azonnal visszatért Erdel tartományába. de félt a bégek gonoszságától. ahol trónjára akart volna lépni. szembeszálltak vele. Ezenközben a Nimcse birodalom császárától kérőlevél érkezett az üngürüsz bégekhez [a király támogatására]. és megkoronázták. aki aztán átkelt a Dunán. aki a régi királyok nemzetségéből származott. Ott egy ideig tartózkodott. mert a király fogságban van. Mivelhogy a Nimcseország császára is ezután rövid időn belül jelköltözött a világból. s ebben bízva a király visszatért Üngürüsz tartományába. E célból megküldték neki Rím vidékének koronáját. Ladiszlaus volt a neve. hogy a királyságot nem fogadhatja el. hogy Szegizmunduz király abban az időben már három ország 142 .és Rimország bégjei és nagyjai és a többi éles eszű emberei. és csatára került a sor. De az üngürüsz bégek többsége és a többi nép mind ellensége volt a királynak.

ettek. "Mivel engem a császári méltóságra méltónak láttok. Szekizmundus állva hallgatta kitartó esdeklésüket. és így szólt. Végül is a király Üngürüsz országára terelte szót. bégjeitek határozatába és nagyjaitok döntésébe beleegyezek. Kevés híja. Firenk és Rim nagyjai felkeltek (az asztaltól). hogy annak a tartománynak a népe elégedetlenkedik. egy idő múlva lóra szállt. Mivel annyira esedeztek. Annak a gyülekezetnek összes bégjei és a vallásnagyok [főpapok] elébe jöttek.trónviselő uralkodója. gazdagon megajándékozta. Fejük kegyességgel. s azt hangoztatták. Néhány napon keresztül fejedelmi lakomát rendeztek számára. Üngürüsz tartományában nyugtalanság ütötte fel a fejét és zavargás keletkezett. Azonnal jegy kiváló követet küldtek Szegizmunduzhoz. A további [teendőt] a hatalmas császár tudja [azaz intézkedjen]!" Ezt a levelet gyorsan a császár trónjához küldte Amikor a császár ezt a felterjesztést tudomásul vette. és egy nap közel érve ahhoz az óhajtott helyhez. azonnal fejére tetti a császári koronát. hogy tapasztalt és érett korú ember. Harmadszor. ittak. Miután helytartókat nevezett ki a hatalma alatt álló területekre. melyben esedeztek. Ettek. és ott elszállásolták. szívük gyengédséggel töltődött meg. szórakoztak. vagy [ha nem]. Kezükbe vették a júdásfavirág színű (borral telt] poharakat balról és jobbról jázmin lábszárú szolgálók öntötték a kristálypoharakba a rubinszínű [bort]. Másodszor. Ily módon jó ideig ettek. és beszélgettek. elhidegülés és elégedetlenség keletkezett közöttük. ittak. és Szekizmunduznak felajánlották a Nimcseország császárságát. hogy a király jöjjön el abba a gyülekezetbe. Azután a Nimcse. hogy régi császári család sarja. A császár mindegyiküket császári palástba öltöztette. apraja nagyja hódolatukat fejezték ki neki. Így tehát senki alkalmasabbat nem találhattak. a király [kérésüket] elfogadta. ittak. és sok hónapot és napot töltöttek mulatozással. és elfelejtették a világ gondjait. hogy az országban nem tört ki a lázadás. melynek császára lett. és mindnyájan méltóságuk szerint helyet foglaltak jobb és bal oldalán. és tisztelettel Majlan városába kísérték. akkor más királyt választanak. és az elmúlás meghazudtolására lakmározással mulatoztak. hogy vagy jöjjön vissza a császár. mert nekik király kell. és elindult Majlan vára felé. hogy fogadják. Jó lesz !" Amikor ezt a feleletet adta. így szólt: "Valóban. Ráadásul a Cseh tartomány bégjei a helytartójukkal rossz viszonyba vannak. megpihentek. egy helyen letáboroztak. azok a területek régóta üresek.. ha 143 . aki átadta neki azon gyülekezet bégjeinek pecsétes levelét. meneteltek. és dorbézoló életet folytatott. Ezenkívül a Cseh tartományba kinevezett helytartója rossz viszonyba került Csehország bégjeivel. kezet csókoltak. Azután mindnyájan. A legjobb az lesz. Üngürüsz tartományának helytartója a [cseh] tartomány dolgait a valóság szerint [a császárnak] előadta: "Hatalmas császár' Szolgáljon tudomásodra.

a gyengeség ejtett hatalmába. megpihentek. eltávozott a világból. A király Faraga felé vette útját. A hírek ismerői úgy beszélik tovább. Egy idő múlva [a király] elhatározta. ittak. Császárrá koronázása után is öt év telt el. Albertusz megérkezett egy csomó katonasággal. emiatt az ország pusztulásának lesztek okozói. "Íme." Ezt a végrendeletet tette.szent] Mindenható ajándéka lenne. De már gyenge öreg lett. határozottan tudom. de aztán eszébe jutott Marija királynő [sorsa]. Ott életét befejezte. és Üngürüsz trónjára lépett. s emiatt sok szerencsétlenség és baj zúdult a fejére. és az ország (helyzetét) megjavítja A cseh székesfővárost Faragának hívták. és az ország (állapotát] megjavította. De maradt egy négyéves fia [!] Albertusz király felesége azt akarta. kilenc hónap és nyolc nap múlva ő is elhalálozott Üsztüni Belgirádban temették el. ott egy ideig tartózkodott. hogy ti a cseh bégekkel nem lesztek jóban. 144 . hogy fia helyett ő legyen királlyá koronázva. Életében Nimcseországban neveltette. Hogy állapotom jobbra forduljon. Szemét a föld porával befedték és sírjában eltemették. reményét vesztette az élettől. Ezen a példán okulva szívéből ezt a gondolatot elűzte. életem csaknem teljes egészében elmúlt. és egy nap a trónhoz értek. aki régebben a trónra lépett. és a cseh-moravai pihenőhelyére szállították. és Üngürüsz bégjeit színe elé hívatta. a tiszta [. De az élet nem lett hozzá hűséges. az ottani gyülekezet bégjeivel megtárgyalta a teendőket. A bégek pedig a császárt onnan elvitték. aztán ott tartózkodtak. és elindult Üngürüsz tartománya felé. Ő is [mint atyja örökségén] a Cseh és Rím országok felett uralkodott. és végéhez közeledik. betegség lett úrrá egészségén. Amióta sikerült elnyernie a Rím és Cseh tartományok koronáját. miután az uralkodás trónján teljes hetven évet töltött. Amikor atyja eltávozott e világból. Várad városában temessetek el.oda megyünk és megnézzük!" . hogy a császárnak is volt egy fia [!]. egy év. Parancsa szerint Várad városában temették el. Kegyeskedjetek engem innen elvinni és kolostoromban elhelyezni. Meneteltek. Ha meghalok. Várad városában temették el őt. Vers: Lelke eltávozott és itt hagyta ezt a világot. sajnos. hogy Csehországba megy. ettek. és kikutatja az ország [állapotát] a makacskodókat és lázadókat megbünteti. akit Albertusznak hívtak. De ha én meghalok. Üngürüszország trónjának ötven évig volt királya. amióta a Cseh tartomány megjavítására ment. azóta hatvan év telt el. Azonnal előkészíttette fegyverzetét.

De azok a bégek. Vuladiszlausnak hívták. Ezenközben mi megérkeztünk innen a makacskodó bégekhez. s így szól hozzájuk: „Oh. Ezenközben ez a hír Albertusz király feleségének a fülébe jutott. és így szóltak „Számunkra az lesz a jó. amíg az ország a kezünkben van. Azt kívánták. magával vitte Üsztüni Belgirád kulcsait. De az asszony tudta. bégek! Albertusz király eltávozott a világból. De Albertusz király felesége az ország koronáját elvitte. és akkor vége mindennek. Ezek a [makacskodó] bégek titokban Lehországba mentek." Ezt a tervet párthívei is jónak találták és elfogadták.Végül is a pártján álló bégeket magához hívatta. Vuladiszlavust a Leh tartományból elindítva Üngürüsz országába kísérték. ha nekünk megfelelő királyt választunk. hogy nem bízhat hűségükben. Ez egy súlyos eset !" Aztán azonnal felkerekedett. országunkba vagy más [császári] tartományba ellenség törhet be.mondták -. Ezek egy helyen összegyűltek. és a császár színe elé járulok. hogy amíg felnő. A leh király okosnak találta ezt a dolgot. Nekünk feltétlenül királyra van szükségünk!" Mondták makacskodva. a leh uralkodó testvérét. és Visegrádba ment. és segítséget kér tőle. „Az én akaratom most az ." Volt Lehország uralkodójának egy testvére. és tanácsot tartott velük. A ti hozzájárulástok szükséges ahhoz. és katonaság gyűjtésébe fogott. akik Lehországba mentek. örökségét átvegyem én. Ezzel a gondolattal abban az órában magához hívatta párthíveit. és elindult a nimcse császárhoz. De néhány bég ezt mégsem találta helyesnek. Ott magához vette a hatalom koronáját és az említett vár kulcsait is. és párthívei közül meghatalmazottakat nevezett ki Visegrád várába. és így szólt: „Én most elhatároztam. hogy fiamat magammal viszem. „Amíg Albertusz király fia felnő . és meghívták őt. Az a gondolata támadt. fia még kiskorú. és nem tudják. és a gondolkodás tengerébe merült. mert korona nélküli királyság vadházasságban élő asszonyhoz és zabola nélküli lóhoz hasonlít. hogy a király felesége (a koronát] elvitte. Azok [a várbeliek] azt válaszolták neki. elbúsultak és 145 .szólt hozzájuk -. nagyon elszomorodtak." A hozzá hű bégek ezt helyesnek találták. és ezt a megoldást nem akarták elfogadni. hogy királlyá legyen koronázva. Amikor az üngürüsz bégek ezt meghallották. Ezért embert küldtek Visegrád várába a koronáért. Nagyon aggasztotta ez őt. hogy az ország koronáját elviszem a császárhoz. hogy Nimcseország császárához fordul. mit csinált vele. és tudomásukra hozta a helyzetet.

hogy amikor a király állandó háborúskodásban volt népével. Majd megtartotta a legfelső dívánt. s nagy pusztítást vittek végbe. mitevők legyenek. kívánsága szerint. hogy a várfalak magasságáig ért. melyen Iszhak pasának. Uszlovin és Bulgár országok bánjainak testvére [!) volt. Végül is látták. A parancs szerint Iszhak pasa a várat körülzárta. tanácskoztak a főpapokkal. Mivel az iszlám sereg közel ért Belgirád várához. Mivel nem tudták. és megütközött az iszlám előcsapatokkal. Az ország népével is szakadatlanul viszálykodott és háborúskodott. de mivel az ország népe nem egyezett bele. A király [emiatt) közülük sokat elfogatott és kivégeztetett. Johanisz a vár kapuit kinyittatta. sok 146 . hogy mondjanak le a vár bevételéről. és elindult Belgirád vára ellen. aki a Hirvát. Amikor Belgirád közelébe értek és Iszhak pasával találkoztak. kitört emiatt köztük az ellenségeskedés. hatalmas rohamot intéztek. és nagyon sok müszlimnek vértanúhalálát okozták. Murad szultán kán. Janko vajda pedig az iszlámhoz tartozó néhány helyet elfoglalt. felperzselt. A várat annyi földdel töltötték körül. Azelőtt sem voltak hűzek a királyhoz. hogy búzakalászokból fonnak koronát. azonnal föld alatti folyosót kezdtek ásni. és minden oldalról lövetni kezdték a várat. Ez oknál fogva a világ fejedelme és az iszlám padisahja rettenetesen megharagudott. A tudományok ismerői és a hírek elmondói úgy beszélik tovább. s ezzel az volt a céljuk. Azután az iszlám padisahja azt kívánta. s a végén azoknak az engedélyével azt találták jónak. hogy a várat őrizze. melyet láporral töltöttek meg. és ezzel koronázták meg királlyá. hogy földdel hányják körül a várat.gondokba merültek. Bajezid kán fia őkiválósága összegyűjtötte az iszlám országok katonaságát. királyi részről Janko vajda néhány ezer főnyi serege Iszhak pasa ellen indult. és ez a gonosz [alak] éjjeli kirohanással az iszlám katonaságnak rendkívüli kárt okozott. Johanisz is előretört. azok a gonoszok felrobbantották a folyosókat. Végül is a királyt Üsztüni Belgirádba kísérték. és a vár erődítményeit körülzárta. Közben az iszlám padisahja is szerencsével és boldogsággal megérkezett az említett várhoz. Aztán erre a sáncokra [havale] ágyúkat vontattak fel. Ő maga pedig visszafordult. sereget és kegyes parancsot adott. Amikor elterjedt a híre. és folytatta az ostromot éjjel-nappal. hogy a várat nem tudják bevenni. A hírek tudói úgy beszélik tovább. Miután az [igaz) vallás népének katonái hét hónapon keresztül ostromolták a várat. De a hitetlenek oldaláról a vár védője. hogy végső támadás esetén a levegőbe repítik az alagutakat az iszlám néppel együtt. Isteni rendelés szerint Iszhak pasa vereséget szenvedett. Aztán vártak. és hazatért az iszlám országa tájaira. összeütköztek. Ebben az időben Johanisz volt Belgirád várának főparancsnoka. hogy amikor a vár népe látta. akkor az iszlám padisahja. hogy a vár elpusztul. és parancsot adott a seregnek. de amikor a föld alatti folyosók fölé érkeztek. hogy az iszlám padisahja eltávozott a vártól. és igazán sohasem hódoltak meg.

Abban az időben azonban volt a király mellett egy nagy [tekintélyű] főpap. és serege [állandóan] növekszik. és elindult. Iszhak pasa ellen indult. hatalmas király. Egy nap ez a főpap a király elé járult. hogy országodnak ilyen hős vajdája van. akit Polaposznak [!] hívtak. Mihelyt reggel lett. Nagy távolságokat megtéve egy nap. és rosszakaratú megtévesztése következtében a király elhatározta.kárt és pusztítást okozott. Iszhak pasa azonban az iszlám padisahjával való találkozás [megbeszélés] után újból sereget gyűjtött. egy szerencsés pillanatban és boldog órában megérkeztek. hogy aki nem veti magát alá a mi vallásunk [rendelkezéseinek]. Az iszlám hadsereg is. Megszámlálhatatlan sereget gyűjtött össze. a két sereg lóra szállt. és ha valami nehézségük támadt. és a Fekete-tenger partján levő Várna nevű hely közelében letáborozott. mint Janko. Azonnal leveleket küldött széjjel Üngürüsz bégjeinek. A király és az országnagyok. és megkezdődött a csata. Azután Janko vajda a fogoly Iszhak pasával visszatért Üngürüsz országába. ha te most az ellenséggel eskü alatt megegyezel [azaz békét kötsz]. és félelmetesen letáboroztak a királlyal szemben. és olyan őrülten csatáztak. Mivelhogy Iszhak pasa a hitetlen ellenség fogságába került. Azon az éjjelen nyugalom volt. az azzal kötött eskü betartása nem kötelező. Előtte nagyon sok tiszteletre méltó főpap meghajolt. és éberen figyelte az ellenség felől [érkező] híreket. és Janko vajda ellen támadt. hogy a deszpot birtokait visszaadja a királynak. akkor ennek a színe előtt oldották azt meg. A király közben számtalan nyomorult katonájával felkerekedett. De még ezelőtt az iszlám padisahja Szerrendire környékén a deszpotnak rengeteg birtokát elfoglalta. Így tehát. De ezenközben a királynak ez a szégyenteljes cselekedete az iszlám padisahjának a fülébe jutott. zászlóalj zászlóalj után megindult a hitetlen ellenség ellen. iszlám padisahja elhatározta. ezt az alkalmat el ne szalajtsd. Miután a hír valódiságáról értesült. Ettől kezdve megszűnt közöttük az ellenségeskedés. hogy az iszlám [nép] ellen támad. Azonnal kémeket küldött Üngürüsz vidékeire. 147 . csapat csapat után. és többek közt ezt mondta: „A mi [szent] könyveinkben úgy van megparancsolva. Ennek ellenében a király sértetlenül visszaküldte Iszhak pasát a padisah őkiválóságának. ennek a főpapnak a [hitetlen vallás] szerinti döntései alapján cselekedtek. hogy készüljenek fel. ő is megszámlálhatatlan sereget gyűjtött össze. Most pedig. a csatatéren magát Iszhak pasát is elfogták. mert az ellenség napról napra terjeszkedik. Az iszlám [népből] sokan elestek. De Janko éber volt. Egymást öldökölve összekeveredtek. és váratlan éjjeli megrohanással rátámadt. nem szabad elszalajtani ezt az alkalmat!" Ezekkel a szavakkal a királyt teljesen félrevezette. és az iszlám sereget széjjelverték.

Janko vajdát elfogatta és börtönbe záratta. Az arcátlan királyt letaszították lováról. A sereg maradványai félelmükben elmenekültek. Amikor a hitetlenek ezt látták. A hitetleneket annyira letörték. de óriási váltságdíj ellenében szabadon bocsátotta. Ki megsebesült. Jó ideig fogságban volt. Ekkor azonban a hitetlenek serege elkezdett rabolni és fosztogatni. Daragul vajda volt a neve. Mivel Üngürüsz országának uralkodója. hogy arcuk vizét a földre szórták. Levágták a királynak is a fejét. Úgy tudta. megfutamodtak. és nem sok híja. Vers Az iszlám nép nagy tettet művelt azon a helyen. Oly hevesen folyt az ütközet. Életüket nagy nyomorúságba döntötték. összejöttek az ország bégjei. ki elpusztult. De amikor Daragul megtudta a [valóságos] helyzetet. Vuladiszlavus iszlám padisahja kezétől elesett. hogy abban az időben Iflah tartományának volt egy fejedelme. Janko vajda azonnal Ifiah tartományába menekült. Próza: Miután a nyomorult hitetlen sereg vereséget szenvedett és megfutamodott. Kinek meg a véres föld lett a helye. Mivel az üngürüsz sereg vereséget szenvedett. Az igaz vallás népe karddal kaszabolta őket És a pogányok ellen nem állhattak. hogy egészen a király [vezéreinek a] csoportjához értek. hogy az iszlám sereget már-már legyűrték. Számtalan hitetlent ott letörtek. A hitetlenekkel ott nagy csatát vívtak. hogy a szultanátus (királyság] palotájának felvirágoztatása céljából királyt választanak. Zászlait letiporták. Mindegyiküket letaszították lovuk hátáról. és elhatározták. és számtalan hitetlen katonát kaszaboltak le. 148 . olyan csata még nem volt. Vagyonukat. sátraikat hátrahagyva senki sem maradt a csatatéren.hogy amióta a világ kereke forog. [hanem] megfutamodtak. zászlóvivőiket lemészárolták. A hírek tudói úgy beszélik tovább. hogy Iflah fejedelme neki barátja. és „Allahu akbar!" kiáltással a hitetlen seregre rontott. Szívüket összetörték és megölték. Amikor az [igaz] vallás népe ezt látta. és így megmenekült. és a király is elesett. és irgalmatlanul elválasztották fejét a testétől. újból megmarkolta kardját. az iszlám katonaság [kezére] szerfölött nagy hadizsákmány került.

és Janko vajdát találva alkalmasnak a helytartóságra. Így tehát az lesz a jó. nevezzetek ki valakit helytartómnak. Ebben az időben azonban Ladiszlaus még gyermek volt. de most tengernyi kegyének hullámzása következtében azt neki visszaadta. Darukul vajdát leverte. és katonasággal jön ellenünk. Most azonban már felnőtt. hogy Albertusz király felesége fiát. Amikor Janko vajda Szeverin közelében átkelt a Dunán. maga Janko vajda is elmenekült. Egy idő múlva Janko vajda elhatározta. Közel ahhoz a helyhez zord hegyvidék kezdődött. hogy [annak a dicsősége] szájról szájra járt. s a hitvány hitetlen sereget leverte és letiporta. iszlám padisahja is azonnal ellene indult. a többi bég és a tartomány népe is jónak látta. és elindult ellene. De az iszlám katonaság is készenlétben volt. Ki megszökött. és Erdel tartományában kemény fogságba vetette. a parancsnak engedelmeskedtek. akit alkalmasnak találtok. Iflah tartománya [élére pedig] egy más vajdát nevezett ki. Ebbe a hegységbe vette be magát.„Íme tudjátok . Ladiszlavust ezelőtt a nimcse császárhoz vitte. felhasználva ezt az alkalmat. ha Albertusz király fiát. és meghívták őt [a trónra]. fiával együtt elfogta." Ezt a határozatot Janko vajda is helyesnek találta. és [az éj leple alatt] elmenekült. az egyik moszlimot vértanúvá tette. Végül is a Sorsdöntő Király [Allah] kegyelméből az iszlám katonaság kerekedett felül és győzött. és irányvesztetten bolyongott benne." Aztán [a levelet] elküldte. Amikor a bégek a levél tartalmát megértették. hogy az a kalauz Janko vajdát Szerrendire várába 149 . Bőséges pénzt adott neki. Ez az átkozott [Janko vajda] a hadjáratra teljesen felkészült. Úgyhogy ha mi most másvalakit hozunk ide. Rövid időn belül végeláthatatlan sereg gyűlt össze. és elindult az iszlám vidékek ellen. Az az átkozott. Még [jóval] ez előtt az iszlám padisahja elvette a deszpot kezéből Szemendirét. A hírek tudója tovább úgy beszéli. Végül is úgy határozott. hogy hadjáratot indít az iszlám kapujának vidékei ellen.szólt néhány bég -. „Amíg én felnövök. A császár őt fogja támogatni. hogy Iflah fejedelmén. Menekülés közben véletlenül találkozott két moszlimmal. és oly csatát és öldöklést vittek végbe három napon keresztül. és attól kérdezte meg az utat. Az ország bégjeinek egyhangú határozata alapján tehát hírt küldtek Albertusz fiának. Véletlenül találkozott egy bolgár emberrel. Ladiszlavust hozzuk ide. hogy készüljenek fel erre a fontos hadjáratra. megválasztották ót. és szembefordult vele. hogy a császár és miközöttünk kitör az ellenségeskedés. Aztán visszatért Üngürüsz tartományába. hogy barátságos levelet ír Üngürüsz bégjeinek. Darukul vajdán bosszút áll. biztos. akik vadászaton voltak. kit kardélre hánytak. és közel érkezett az iszlám vidékekhez. vagy pedig követet küldünk érte. Azonnal összegyűjtötte seregét. és az üngürüsz bégeknek is levelet küldött. De közben beesteledett. Mindkét fél lóra szállt. és kalauzul fogadta fel. Egy idő múlva [ismét] elhatározta.

Az események elmondói úgy adják elő tovább. de azután hatalmas váltságdíjban megegyeztek. aki aztán őt [Jankót] szabadon bocsátotta. Janko vajda aztán visszafordult. és Szegedinbe ment. és azonnal levelet írt Janko vajdának: „Én jót tettem neked. Jankót azonnal elfogatta és börtönbe vetette. és küldjön el engem anyámtól (örökölt] birtokomba. feldúlta és kirabolta. Barátság és baráti hű segítség számomra csak 150 . a mi történetünk azonban Albertusz fiához. Azután visszatért székhelyére. felgyújtotta. Amikor Janko vajda ily módon megmenekült. Amikor Jankóhoz érkezett ez az üzenet. Emiatt rettenetesen megharagudott a deszpotra. Janko fiát kezesül elfogadta. összegyűjtötte annak a vidéknek a csapatait. és jóravaló legény lett. aki közben az ifjúság korszakába lépett. majd a deszpot kezébe került. és visszafordulva átkelt az említett folyón. azonnal átkelt a Dunán. A császár trónja előtt [földre] hajtotta fejét. Amikor a deszpot erről értesült. és találkozott a deszpottal. Ez a hír az iszlám padisahjának a fülébe jutott. Ezek maradjanak ennyiben. amikor Janko vajdát az iszlám padisahja legyőzte. és azonnal sereget küldött ellene. seregével elindult. Ő is elindult. mi pedig innen [gyerünk] Janko vajdához. s fővezéreit is elfogták. hogy ezelőtt. az iszlám padisahja megharagudott. azt is elfoglalta és feldúlta. Janko azonnal lóra termett a tartomány kiválóságaival és előkelőségeivel. és így szólt: „Hatalmas császár ! Fennkölt gondoskodásától kegyet remélek. Mivel a deszpot az eseményekről értesülve volt.vezette. a deszpothoz tartozó vidék ellen támadt. és elindult Üngürüsz földjére. és legyen az én támogatóm!" Miután így esdekelt. amikor Ladiszlavus Pedzs tartományának határára érkezett. és segítséget kért tőle. hogy mostantól kezdve kegyes tekintettel forduljon felém. a császár segítséget nyújtott neki. és rövid időn belül elküldte őt Üngürüsz országába. a deszpot [megsegítését] helyénvalónak ítélve. Hosszabb ideig fogságban tartotta. Azután egy helyen szembekerültek az iszlám sereggel. de az Úr bölcsessége és a Teremtő hatalma következtében leverték az iszlám sereget. és sereget küldött ellenem. Szabadon engedtelek. Hát csak hadd menjen. az aggodalom tengerébe merült." Egy hűséges emberével ezt a levelet Janko vajdának küldte. és egy nap Budinba érkezett. azonnal sereget gyűjtött. Ludovikuszhoz [!] érkezett. s a végén őt szabadon engedte. megütköztek. Emiatt tőled származhat. és elindult szembe Ladiszlavus fogadására. Onnan visszatérve azonnal Csehország ellen indult. Onnan kapta meg Janko vajda [érkezésének] hírét. elmenekült. Ez akkor volt.

nagy tisztelettel és megbecsüléssel a palotájába kísérték. Onnan aztán elindultak. a győzedelmes. [s ezzel] a királyi hatalom feltételét megadták. Janko hírnevét és hősiességét a király [jól] ismerte. s helyükre mecseteket és medreszéket építtetett. és leborult előtte. Kosztantinijje tartományát elfoglalta. és Üngürüsz tartományába érkeztek.Pidzs közelében találkoztak a királlyal. hogy Bisztricsa városát néhány várral együtt Erdel tartományához csatolta és neki birtokul adományozta. Vers Nagy tisztelettel a trónjára ültették őt. A király szilárd barátságot mutatott Janko vajda iránt. Az események ismerői továbbá azt beszélik el. a virágzó Kosztantinijje ellen összevonta az iszlám sereget.(legyen vele Allah] kegyelme és megbocsátása - 151 . Azután sok napot evéssel-ivással töltöttek el. és kardja csapásától való félelem következtében a hitetlenek szíve reszketett. egy pecsétet adott neki. hogy Ladiszlavus király idejében nálunk Mehmed szultán kán. Attól az időtől a mai napig megszakítatlanul háborúskodtam. Aztán fejére tette a koronát. és ajándékokkal halmozta el. mint egy király iránt. hogy engem a te helytartódnak kineveztek. a kolostorokat felgyújtatta. Azután Janko vajda Íszá próféta őfényességének ezernégyszázötvenkettedik évében Üngürüsz tartományát Ladiszlavusnak átadta. Beszéd közben ezt mondta neki „Hatalmas király! Tudd meg. megtámadta és ostrom alá vette. és tudatta Jankóval. és a tartomány összes bégjeinek megparancsolta. Palotájába helyezték és otthagyták őt. A tartomány bégjei és aprajanagyja [szívélyesen] fogadták a királyt. Királyi palásttal ajándékozta meg. amikor Íszá őfényességének ezerháromszázötvenharmadik [!] évében Üngürüsz trónjára lépett. Próza: Miután Ladiszlaus király megérkezett. Ez oknál fogva neve és dicsősége elterjedt az egész világon. Az ellenséges sereget legyőzte. hogy olyan tisztelettel viselkedjenek vele szemben. Aztán visszaküldte őt Erdel tartományába. mely oroszlán alakú volt. fejére tették a hatalom koronáját. A hírek tudóinak elbeszélései arról szólnak tovább. hogy nyolc év telt el azóta. Miután Muhammed szultán kán . és egy pillanatnyi nyugalmam sem volt !" Ladiszlaus aztán szívélyesen megvendégelte Jankót. hogy Ladiszlauvs király tizenhárom éves volt. s ezért a legnagyobb tisztelettel és megbecsüléssel fogadta. [Janko] a király elé járult. Végül is a Mindentudó Király [Allah] kegyelméből az iszlám sereg [sok] éjjeli és nappali harc után [a várost] letörte és elfoglalta.

Amikor a királyhoz érkezett a hír. Mikor a várostrom híre a királyhoz jutott. hogy Allah dicsőségére a hitetlen tartományok ellen győzelmes hadjáratot indít. és az ostrom folyamán az igazhivők közül sok vértanú lett. és egy nap. Ennek a hírnek a hallatára a király az aggodalom tengerébe merült. hogy a Tuna folyón hajóhadat építsenek. Amikor a hajóhad teljesen elkészült. Rövidesen megérkezett a hajóhad is. hogy az iszlám népe ellen indul a vár népének megsegítésére. Egy nap aztán parancsot adott. és körülzárták. azonnal összegyűjtötte Üngürüsz seregét. A keze alatt levő tartományokba értesítést küldött. hogy Muhammed szultán és kán. a győzedelmes. amikor a Tuna folyóhoz érkezett. a győzedelmes. Az iszlám padisahja elleni hadjáratot mérlegelve azonnal bezáratta Budin kapuit. hogy készüljenek fel a hadjáratra. Ezenközben őkiválósága Muhammed szultán Es kán. és ellene sok hónapon és napon keresztül szent háborút vezetett. ismét felkerekedett seregével. és Pécs határa felé elmenekült. Közben valódinak bizonyult az a híresztelés. s azonnal megkezdődött a harc. felszedte seregét. azonnal elhatározta. Janko vajda azonnal olyan rendelkezéseket és intézkedéseket tett. Trónja [székvárosa] elzárva. Gondokba merülve egy hónapig időzött ott seregével. elindította Belgirád felé. Ott felszerelt egy hajóhadat azzal a céllal. Az akkor volt. hogy a hajdani Murad szultán és kán az iszlám sereggel Belgirád ellen indult. Rövid időn belül számtalan igazhitű katona gyűlt össze. és elkészült a hajóhad is az említett folyón. Es visszatért Budinba. hogy Belgirád felé útba indítja. Az volt a célja. amikor a király hajóhada odaérkezett. ott letáborozott. Egy nap aztán elindult Belgirád várának irányába. akire szálljon [Allah] áldása és megbocsátása.Kosztantinijje bevétele után egy idő múlva elhatározta. hogy az iszlám és a muszlimok padisahja a hitetlenek és pogányok megsemmisítésére az iszlám kardját kirántva Belgirád környékére érkezett. hogy Belgirád várán bosszút áll. és ott találkoztak. hogy ez ellen a vidék ellen fog győzelmes hadjáratot vezetni. egy ideig Belgirád várát ostrom alatt tartotta. akinek Kosztantinijje bevétele után a hírneve és a rettenthetetlenségének híre szárnyra kelt az egész világon és megrendítette azt. A folyón és a szárazföldön a várat ostrom alá fogták. és az összecsapások folytak. A hírek ismerői elbeszélései szerint eközben Erdelben Janko vajda is összegyűjtötte Erdel tartományának seregét. Amikor hallotta. Erdel tartományából seregével felkerekedett. és elhatározta. Egy nap szerencsésen és a [jó] sors irányításával megérkeztek az említett várhoz. és az a hitetlen onnan figyelte az [igaz] vallás népének mozdulatait. hajóhada is oda [Belgirádhoz] érkezett. hogy őkiválósága Muhammed szultán és kán. Közben hírét vették. A várat azonban nem sikerült bevennie. hogy a hajóhad egyes egységeiből a katonaságot 152 .

többeket pedig börtönbe vetett. Az iszlám padisahjával visszatért az iszlám vidékekre. de ekkor egyszerre meggyújtották a kanócokat. Aztán a valódi hajókra őrséget raktak. és a többi hajó előtt az éjjeli támadás alkalmával az iszlám hadsereg [hajóhada] ellen leúsztatták. A kanócgyújtókat gyors járatú csónakokba ültették. hogy az iszlám hajóhad ellen éjjeli támadást hajtsanak végre. melyek közül egy csomót elsüllyesztettek. és [az ágyútűz] óriási kárt okozott az [igaz] vallás népének hajóiban. Amint szemlélte a harcot és a vár helyzetét. míg az [üres] hajók az éj sötétjében elérték az iszlám hajóhadat. Saját maga is boldogságos személyével az összecsapáshoz közeli helyre ment. Az iszlám hajóhad [a veszteség következtében márt gyenge volt. Az iszlám hajóhad ágyútüze [teljesen] hatástalan volt. 153 . várakoztak az alkalmas időpontra. és tartózkodási helyét megváltoztatva a Cseh tartományban levő Faraga városába ment. és egészen Belgirádig lehajóztak. Ez addig tartott. Az üres hajókat arcvonalba állítva. Amikor az iszlám hadsereg hírül vette. és Faraga városában eltávozott e világhól. és átrakta a többi hajóra. Az üres hajókat azután félig megtöltötte homokkal. élete pohara is betelt. bölcs előrelátással egymással összekötözték.kiürítette. Az egész nemzet népe makacskodni kezdett. az iszlám nép nem törődött tovább a várral. Emiatt azonban a tartomány népe gyűlölte a királyt. Azt látván az iszlám padisahja haragra gyulladt. De ezenközben Üngürüsz bégjei összekülönböztek egymással. Vers Ő is elment. hogy a király hajóhada közeleg. Ezenközben a király hajóhada közel ért Belgirád várához. és az éjjeli támadásra így előkészített hajókat a Tuna folyón úszni engedték. A rajtuk levő ágyúkat rendesen megtöltötték [lőporral]. nehogy az egész ország népe egyszerre fellázadjon. és ismét sok hajóját elsüllyesztették. és parancsot adott a vár megrohanására. és vak gyűlölettel intrikáltak egymás ellen a királynál. A király pedig nagy örömmel visszatért trónjára. Azután megérkezett a hitetlenek [igazi] hajóhada. itt hagyván e világot. és ott is temették el. Egy idő múlva a (valódi] hajóhad is elindult utána. és kanócokkal ellátva készenlétbe helyezték. azzal a gonosz céllal. De a királynak magva nem maradván. boldogságos szívét egy várból kilőtt golyó megsebesítette. de nem voltak elkészülve éjjeli támadásra. felkerekedett. úgy adják elő [a történetírók]. Ezek ellene [akartak] támadni. Amikor a király a forrongásoknak hírét vette. Amikor ez történt. és mindenhol lázadás és forrongás ütötte fel a fejét. és ágyúkkal alaposan felszerelte. elöl az arcvonalban összekötött üres hajókkal. A király ezért sokat közülük megöletett. és hogy eltávolítsa az ellenségeskedést.

s védtelen tartományai ellen akart támadni. Próza: A kor ismerői és a hírek tudói úgy adják elő tovább. Felperzselték templomaikat és mecseteket emeltek helyükre. Az igazhivők elleni gonoszságukat megállítja az Igazság. Ezeket is kardja csapásával alattvalóivá tette. eléterjesztették neki Bögürdelen helyzetét. és elrendelte a Nimcse és Cseh tartományok bégjeinek. aztán visszatért országába. De ezenközben az iszlám nép a világ fejedelmének [Allahnak] a segítségével Bögürdelen várát elfoglalta. Közben a nimcse császár és a király közötti ellenségeskedés kiélesedett. és királlyá választották. Mivelhogy a Mindenható alkalmat nyújtott az iszlám [népnek]. s jöjjenek színe elé. A mecsetekben imádságokat mondtak. Egy nap Matijás király Lehország ellen indított hadat.melyben senki sem maradhat örökké. Ezenközben az iszlám sereg felkerekedett. [A császár] meg akarta előzni [a királyt]. Vers Elfoglalták ők azt a tartományt. s elfoglalta. Az átkozott népet az Igazság megveti. akinek Matijás volt a neve. hogy abban az időben élt Erdelben a régi királyok nemzedékéből [származó] bán [!]. A császár rendelkezései és célja azonban a királynak levél útján tudomására jutott. Amikor Matijás visszatért Üngürüszbe. Ez a hír akkor érkezett a királyhoz. s azokat kirabolni. hogy az iszlám hadsereg ellen indul hadjáratra. Íszá próféta őfényességének ezernégyszázötvennyolc évében Matijást a trónra ültették. Megtisztították azt a vidéket a hitetlenektől. hogy más országok ellen sok hadjáratot viselt. 154 . hogy az iszlám népe ellen indul. amikor éppen elhatározta. A tartomány bégjei érte mentek. Elfoglalták azokat a birtokokat Allah segítségével S azon a vidéken az iszlám nép lett uralkodó. onnan Veltüvanija és a Tatár tartományok ellen indult. és nagyon elhidegültek egymástól. Szállásaikat és lakásaikat egyenlővé tették a földdel. és elhozták őt. Az elbeszélő szavai szerint Matijás király nem került szembe az iszlám padisahjával. Mivel megtudta. és Bögürdelen vára ellen támadt. annak ellenére. hanem barátságot színlelt. Elhatározta. de még ezelőtt közte és a nimcse császár között valami oknál fogva kirobbant az ellenségeskedés. Amikor ezt a tartományt teljességgel legyőzte. hogy a császár az ő tartományai ellen készül támadásra. Ezért azonnal szigorú intézkedéseket tett. hogy seregeikkel készüljenek fel.

és az ország uralkodójává választották. oh Világ Sahja [Allah] ! 155 . igazságossággal. Vers Elhagyta ezt a világot és ő is eltávozott. tudd meg. Amikor visszatért székhelyére. a legnagyobb kán. Igazságosságod kegye tartja fenn e világon a rendet. és visszatért trónjára. A sors keze elvette erejét S ő is elköltözött ebből a világból. Trónra lépésének huszonhatodik évében meghalt. trónja.hosszabbítsa meg Allah életét és boldogságát a megbocsátás [=utolsó ítélet] napjáig! Vers Oh. a világ szultánjainak vezére. az emberi nem nemes lelkű dicsősége. oh. Allah. éjjel-nappal azt kívánom tőled. éveken keresztül. Kardod csapásaitól való rettegés. oh testvér. Ilyen a világ állapota. Sok helyét legyőzve elfoglalta. s ezért a hatalom koronáját fejére tették. koronája. melyet ostrom alá vett. akit Ludovikusnak hívtak. korszakunk Szülejmán szultánja .azonnal lemondott a Bögürdelen ellen indítandó hadjáratról. Uram. vagyis őfelsége. hanem azonnal a Nimcse tartomány ellen indult. Sok csatározás után trónra lépésének harminckettedik évében Pécset is elfoglalta. tartsd meg örökké Hét világtáj padisahját. Üsztüni Belgirád várában temették el. és Pedzs vára ellen ment. Allah árnyéka. Három nap múlva azonban Matijás király is eltávozott a világból. Boldogsága napjait. hogy Az utolsó Itéletig hosszabbítsd meg ennek a sahnak az életét! Forog a világ kereke éjjel[-nappal] hónapokon. Azután visszafordult. birtokai Ludovikuszra maradtak. Íszá próféta őfényességének ezernégyszázkilencvenedik évében Ladiszlaust tették a trónra. nem oszlatta fel seregét. Annak a korszaknak az ura azonban a leghatalmasabb sahok sahja volt. Ő is sok hadjáratot viselt a környező vidékek ellen. Mivel Matijás király eltávozott ebből a világból. Mivelhogy Ladiszlaus eltávozott a világból. A hírek tudója elbeszélése szerint Ladiszlausnak maradt egy fia. és Üsztüni Belgirádban temették el.

oh. Utolsó ítéletig kifogyhatatlan a dicséreted. Hallgasd meg: ebben az időben ő az emberi nem padisahja. Egy szerencsés pillanatban rohamot intéztek. templomaikat lerombolták. Körös-körül villámoktat szóró ágyúkat szereltetett fel. egységeit és csapatait elindította Belgirád vára felé. Egy nap szerencsésen az említett várhoz ért. 156 . Szentélyeiket lerombolták.aki legyen felmagasztalva! . Egyszer elhatározta.akinek bőséges imádságok és a legtökéletesebb jókívánságok legyenek szentelve! . Azonnal futárokat küldött szét egész országába. helyükre mecseteket építettek. ez lett a legfőbb kívánságom. sem egy szemhunyorításnyi. vagy éhező. A Nap aranyból van. beragyogja konyhádat [!] A telihold a fáklyája a te magas palotádnak. Ilyen módon. oh sah! Mivelhogy nekem.Az ellenség katonái megfutamodnak. Azon a napon az Igazság . akár gazdag. akár köznép. dervisnek. A krónikások így mondták el ezt a dicséneket. és megszámlálhatatlan iszlám katonaságot gyűjtött össze. akár dervis.csodatételével a várat teljesen elfoglalták. egy-két napon belül a várat minden oldalról a földig lerombolták. A hírek elbeszélője szavai szerint az iszlám nép padisahja az egész földkerekség kalifája volt. mert dicsőséget szereztek az iszlám országának. és azonnal megkezdte a támadást. melyek a hitetlen nép fejére a halál esőjét szórták. Belgirád várának elfoglalása úgyis súlyosan megsebezte Ludivikusz király szívét. Allah prófétájának . és elhatározta.kegyelmével és őfényességének. a hitetleneket letörték. Mivel éppen megkezdődött a tavaszi időszak. hogy Allah útján 91 Üngürüsz tartománya ellen vezet hadjáratot. és a benne talált átkozottak felett győzelmet aratva kardélre hányták őket. A padisah szíve egy nap kezdett ismét lelkesedni. és körülzárta. sem egy pillanatnyi kegyelmet sem engedve. és az egész várat betelepítették iszlám néppel. Azután hosszabb ideig nyugalom uralkodott. Az ágyúk füstfelhője az égig emelkedett. akár előkelő. hogy Belgirád vára ellen bosszúhadjáratot indít. Mind imát mond boldogságodért. s [csak) Kaf vidékén állnak meg! Akár szegény. Onnan aztán visszatértek az iszlám területekre mint hősök. A Győzedelmes Király [Allah] kegyelméből azt is elfoglalták. Majd Rodosz szigete ellen folytattak hadjáratot. Az említett várnak mind a négy oldalát körülvevő iszlám katonaság egy fejedelmi virágcsokorhoz hasonlított. és helyettük mecseteket és medreszéket építettek.

hogy idejében készen legyen. Mindvalamennyien kardokat és lándzsákat hoztak S azonnal útra keltek.Vers Hallgasd meg most. Mihács városa néven ismert helyre érkezett. és megpihent. és egy nap megérkeztek az említett országba. 157 . Oh. Petrevaradin várát és Oszekin várát ostrom alá vették. letáboroztak. Mindegyikük gyorsan vértanú akart lenni. késedelem nélkül rárohantak a hitetlenek seregére. Azután onnan a győzedelmes hadsereg elindult Budin székesfőváros felé. [kedves olvasó]. megpihentek. és rövid időn belül halált osztó kardcsapásukkal elfoglalták. Mentek. Végül is a Megsemmisítő Király [azaz Allah] segítségével az átkozott hitetlenek seregét legyőzték. a szultanátus trónjára ült. ej. hogy a világ sahjainak sahja. A hősök mind összejöttek azonnal. és megkezdődött a csata. és tábort ütött. hogy a hitetlen ellenség zsarnokságát ebből a világból kiirtja. Allah. Agyúit készültségbe helyezte. Vagyis korszakunk Szülejurán szultánja Elhatározta egy nap. Azután [a szultán] visszatért székhelyére. Hogy a hitetlenek felett sikeresek legyenek. A legmagasztosabb Teremtő 6fényességének jóváhagyásával és a prófétaság támaszának [azaz Mohamed prófétának] legyenek neki szentelve a legkiválóbb imádságok és legtökéletesebb jókívánságok csodatételében bizakodva elhatározta. Irgalmatlanul kardot rántva. Eközben Ludovikusz király is megszámlálhatatlan nyomorult katonaságot gyűjtött össze. Ezt kívánta nagy igyekezettel. nyújts nekik alkalmat. Eközben az iszlám padisahja is megszámlálhatatlan igazhitű seregével az említett helyhez érkezett. meneteltek. szerencsés [olvasó]. és az összes ellenséget elpusztították. Ludivikusz király trónra lépésének tizedik évében. egy nap szerencsés órájában [a szultán] Iszlám városából elindult [seregéve]. hogy dzsíhádot indít. A hitetlenek katonáit kardélre hányták. s azonnal felkerekedett. és megfontolatlanul szembeszállt az iszlám padisahjával. és ezzel az iszlám Lett a győztes és győzedelmes. Próza: Azután. hogy a hitetlenek szemének szűkké tették a világot. Azon a napon világos reggeltől napnyugtáig olyan csatát vívtak. Azonnal el is indult Üngürüsz tartományának megbüntetésére.

Sohasem szabad annak csupán a hibájára tekinteni. Aki a művészet terén a teljes igazságot nyújthatná. személyednek tisztelet és megbecsülés. Oh. Uram. Aki ezen a világon a Dicsőség [=Allah] árnyéka. aki tökéletes és mindentudó. E világon tiszteletét és megbecsülését. 158 . Beleötvöztem sok finom drágakövet. Ezt óhajtom Tőled. ez az utolsó kívánságom. Végtelen sok tulajdonságod iránt tisztelet. győzelmét. Allah ! Mindegyiküket tedd a világ birtokai sahjának. Sikerét. A Próféta becsülésére és tiszteletére. Oh. Megemlékezés és dicsőség legyen olvasójának és meghallgatójának. Halálukig és az utolsó ítélet napjáig. Akkor. Az értelem sok árnyalatát fektettem bele. [Nincs] olyan ember. Ha valaki tökéletlenségére nem borít fátylat. Mivel kegyét nyújtotta nekem a Népek Ura. boríts leplet minden hibájára. Ámbár minden dalomban akadhat egy-egy hiba. boldog [olvasó] Ha nem lett volna irányítóm az Igazságos kegye. Oh. [világ] padisahja. ha majd nagyon erőtlenek leszünk. Allah. hallgasd meg. boldogságukat tedd örökkévalóvá. prózát írtam kellemes szavakkal. Hosszabbítsd meg életét a mi padisahunknak [Szülejmannak]. befejeződött ez a könyv Az Igazságos [Allah] segítségével. oh. Ezen a helyen végződjék az én előadásom. oh. Üdvösen befejezhettem ezt a könyvet. igazságosságát. tiszteletre méltó [olvasó].oh.A KÖNYV ZÁRÓSZAVA Hála legyen Allahnak. Oh. Borítson leplet vétkére a Bűnbocsátó [Allah]. Vajon képes lettem volna-e e szép szavakat [el mondani ]. Légy kegyes az engedetlenek és bűnösök iránt is. Allah. Verset. Országa és gyermekei számára is [biztosítsd mindezt]. Add áldásodat [Allah] mindnyájunknak a holnapi napon is.

aki értem imádkozik. A Te tiszteletedre. Örvendeztesd meg a mestere lelkét is. ez a perzsa vers található Mindenki. Szolgák Ura [ =az emberiség ura]. alul.Íródeákodra is add áldásodat. oh. Adja áldását mindnyájunkra a Könyörületes ! (Vége) A kézirat 418-ik oldalán a „vége" után margón baloldalt. A pokol kínjai ne adassanak meg ennek a nyomorultnak [=nekem]. Befejeződik most itt ez a költemény. esdekelve kérje (bűneim bocsánatát) Mert én (Allah] bűnös szolgája vagyok! 159 .

nemcsak tudományos körökben. sőt külföldön is. nehezen lehetne [a török szerző] művében. ő Kliót nemigen kímélte. A becses kézirat aztán az MTA könyvtárába került. az első oldalon van: Tárih-i Üngürüsz. Mindkét bejegyzés alatt egy-egy halvány. Ezzel kapcsolatban mint őstörténetünk egyik fontos forráscsoportja. szülüsz írástípussal írt kódex címe. mennyi ideig uralkodtak és hogyan töltötték életüket". Az irály tiszta keleti. Mahmúd a török olvasóvilág ábrándos-regés olvasmánya iránt táplált hajlamának hódolt. hogyan virágzott fel. hanem a nemzet széles rétegeiben.) közzétett egy rövid ismertetést. Ez annyira felkeltette Mahmúd érdeklődését. amikor a török hódítók hatalmába került a helybéli levéltár is. régi fővárosuknak mi volt a neve. melyben többek között ezeket írja: „Azt hinném. mely „Üngürüsz tartományának a régi időktől fogva való történelmét tartalmazza. az eredeti szövegre ráismerni. és becses történelmi anyagot tartalmaz. a krónikák iránt is felébredt az érdeklődés. mikor és kik ellen harcoltak és háborúskodtak.UTÓSZÓ ÉS JEGYZETEK Mahmud Terdzsüman Ungürüsz történetéhez A TARIH-I ÜNGÜRÜSZRÓL Az utolsó két-három évtized folyamán. köt. könyvtári jelzet alatt található. Budin nevű fővárosát miért nevezték Budinnak. Vámbéry az értékes kéziratról 1860-ban a Magyar Akadémiai Értesítőben (I. ún. hasonlítás útján is. nagy érdeklődés mutatkozott a magyarság történeti. Mahmúd Terdzsüman művét háromszáz év múlva Vámbéry Ármin fedezte fel és hozta haza törökországi útjáról a múlt század ötvenes éveiben. sz. miért és mi módon lett a neve Üngürüsz. Mahmúd Terdzsüman bukkant rá Székesfehérvár elfoglalása után. Ez alkalommal jutott kezébe a latin nyelvű krónika. későbbi kézírással bejegyezve. és számtalan mesével szőtte át a beszéd fonalát. sz. a Tárih-i Üngürüsz (Magyarország története). és Szülejurán szultánnak ajánlotta. mert felszínre került egy*" latinból törökre fordított magyar krónika. mely Magyarország történetét az ősmondáktól a mohácsi vészig tárgyalja. 4. csinos. kik voltak a királyaik egymás után. hogy a könyvet lefordította törökre. 57. A címek alatt két bejegyzés található: „A tulajdonos neve: a nyomorult Mehmed Emin el-Válá Szuad Túszijúnzáde" és „Ex libris Resíd el-Üngürüszí (ez Vámbéry törők neve). olvashatatlan pecsétlenyomat. hogy Mahmúd művének megítélésénél nemcsak egy „nyugoti tudományos mű" fordításáról. A latinul írt magyar krónikára Szűlejmán szultán tolmácsa. ahol a Török F. o. 360-362. A 2IO lapos. 1543-ban. hanem „egészen keleti ruhába való átöltöztetéséről" 160 . főleg őstörténeti kérdései iránt. Alatta alcím Iskendernáme (Nagy Sándor könyve)." Megjegyzi továbbá.

3.). hogy nem ismerte fel Mahmúd művének valódi értékét. mind ott vannak krónikáinkban. és a „török nyelven írt tüzetesen magyar krónikát" a „magyar historikus előtt igen értékes. nem is használt ismeretlen kútfőket. és emiatt sok helyen nem értette vagy félreértette a latin krónika szövegét. Nem költött tehát új történeteket.) c.). 1-2. de még magyar nyelvész előtt is igen becses irodalmi emléknek" minősíti. melyhez mutatványokat is csatolt a kódex fordításából (293-3I6. 12. hogy latin könyvből merített. Sárkány Kálmán kezdeményezésére. 1861) részletesebb ismertetést (26i-292. Még a magyar őstörténeti mesék Nemrod. melyek Mahmúd művében találhatók. majd Grandpierre K. sz.). akármily silány volt legyen is az. amelyekről legkevésbé sem tehetjük fel.) 161 . cikke nyomán felébredt az érdeklődés Mahmud műve iránt. legalább azokban feltalálhatók. hogy Mahmúd nem tudott jól latinul. Szerinte nemcsak hogy semmi újat nem nyújt Mahmúd műve. nem találhatta volna fölemlítve". több Arpád-házi király kora. hogy magyar krónikában. Franco Paris fiáról stb. (Erről alább lesz még szó. Ezzel azonban Budenz kifogyott a dicsérő szavakból. Endre A csodaszarvas-monda új változatai egy latinból tőrökre fordított magyar ősgesztában (Kortárs. hanem „nagyon föltetsző az. Magorról. 71-84." De Budenz ezzel a lesújtó ítélettel sem elégedett meg. tévedéseket és félreértéseket". A rákövetkező évben Budenz József tett közzé a Magyar Akadémiai Értesítőben (II. o. de még annak műfaját sem. 1979.) Vámbéry és Budenz kedvezőtlen ismertetései után a Tárih-i Üngürüsz egy teljes évszázadra feledésbe merült. Vámbéry véleményével ellentétben Budenz dicsérő szavakkal kezdi ismertetését. Hunor. „A török szerző előadta factumai . mellőzve őstörténeti. irodalomtörténeti és török nyelvtudományi értékeinek méltatását. sem Mahmúd célját. Ezután Budenz részletesen felsorolja azokat a „hiányosságokat. (Dr. ő és Geönczeöl Gyula segítségéve! és a Magvető Kiadó közreműködésével elkészülhetett a török kódex teljes szövegének fordítása. 1961-ben Hazai György Notes sur le Tarih-i Ungurus de Terdzuman Mahmud (AOH XIII. és kizárólag történelmi faktográfiai szempontból veszi bírálat alá a kódexet. Budenz ismertetéséből nyilvánvaló. hogy török szerzőnk a magyar történetek némely pontjait egy szóval sem említi. köt.folytatja Budenz . fontos eseményeket pedig (a fejedelmek kora. Sicambriáról. Mátyás király uralkodásának nagy része) egyszerűen kihagyott művéből. Nincs is mit csudálkoznunk ezen: hiszen maga mondja. olyanokat is [!]. Legfőbb vádja az. Mindhármuknak hálás köszönettel tartopunk. pp. o.van szó.mind a latin-magyar kútfők előadásával megegyezők. teszem keletieket.

A név a török nyelvből értelmezhető. 235. Nyugati forrásokra mutatnak az epizód egyes motívumai.) stb.. az elbeszélő és a könyv tulajdonosának előadása szerint (379). amikor korlátlan lehetősége volt a régi értékes könyvek és kéziratok között válogatni. egyesítő". Azonnal felvetődik néhány kérdés. és azt „fordította le". és jelentése „hozzácsatoló. o. hogy csak egy könyv került a kezébe? Ez az egy könyv tartalmazta volna ÍJngürüsz történetét az ősmondáktól a mohácsi csatáig? Vagy a legújabb kort. Iszkender történetében szembeötlő. a sötétség birodalma stb. más a koncepciója. hogy az Árpád és Szent István kora közötti időszak eseményei hiányzanak Mahmúd művéből. Erre a következtetésre magának Mahmúdnak a szavai bátorítanak fel. hogy hiányzanak a legenda keleti motívumai (az élet vizének keresése. Vajon ezek az epizódok benne voltak-e a Mahmúd által forrásul használt „könyvben". egy kötetbe kötött. azt bizonyítja. de főleg az a körülmény. De ha csak egy könyv volt is az.. a könyv szerzőjének szavai szerint (352. mert ilyen kifejezésekkel támasztja alá elbeszélését: Az emberi történelem krónikásai és a világ eseményeinek elbeszélői úgy beszélik (143. mert hisz Mahmúd művében az őstörténeti rész részletesebb és terjedelmesebb.).Mahmúd műve bevezetésében csak annyit mond. További kérdés a MAhmúd elbeszélésébe szőtt epizódokkal (Iszkender története. Róma. mintha itt az alapul vett latin krónika vagy annak első szakasza véget ért volna. az elbeszélő szavai szerint (123. Bécs alapítása stb. mint a királyok korának leírása.) kapcsolatosan merül fel. hogy Mahmúd műve megírásához több forrást (kódexet) használt fel. hol többes számban beszél az elbeszélőről. vagy: a világtörténelem krónikásai és Ádám fiai kalandjainak elbeszélői Ádám fiairól és az alsó világ történetéről a következőket adják elő (212.). és azt lefordította törökre. 263. o.) A legfeltűnőbb azonban az. Nehezen képzelhető el. hogy az évszámokat „Ádám próféta időszámítása" szerint (vagyis a világ teremtésétől) számítja. ami a nyugati krónikákban szokás. hogy Székesfehérvár elfoglalásakor (1543ban) „egy latin nyelvű könyv" került a kezébe. hogy váltakozva hol egyes. Kadar történetére Es Attila korára. A törők katigéből szabályosan képzett melléknévi igenév. krónikásról. különböző korú kéziratos mű. Erre művében gyakran hivatkozik: a krónikás úgy adja elő (137. hogy Mahmúd csak egy és éppen a legújabb (tehát legkevésbé értékes) könyvet választotta volna ki. vagy több szakaszban folytatásokban megírt kódex? Vagy talán óvatosságból és szerénységhól írta. vagy más forrásokból merítette? Az a körülmény. nem volt-e az több. nem Kádár. Ezek között kell lenni egy nagyon rögi krónikának.). hogy több forrásból merítette anyagát a Üngürüsz megírásához. (Kattar neve a krónikáinkban Kadar. és a 162 . Először vegyük szemügyre az „egy könyv" kérdését. és több szakaszra tagolódik: a csodaszarvas-legendára.). Marseille.) stb. az oszmán-törökök megjelenésétől a mohácsi csatáig maga írta volna meg saját tudása vagy más korabeli források alapján? Nagyobb a valószínűsége annak. Ezért olybá tűnik. összekapcsoló. Határozottan csak egy könyvet említ.

384-4I7. a Sahnáme (Királyok Kőnyve). az Iliász vagy Odisszea. A klasszikus desztánok versben írt művek. akihez bizalommal fordul jó tanácsért. Ennek a műfajnak a keletkezése a középkorba nyúlik vissza. mint Hizir (Iljasz = Éliás) próféta. előadása lehetőleg könnyű. Spies Otto: Die türkische Volksliteratur. azonnal feltűnik. Ez a titokzatos aggastyán nem más. Egy titokzatos bölcs aggastyán jelenik meg a „semmiből". mintsem tudományos munkát akarván nyújtani. Kerem és Aszli. Nyelvezetük és stílusuk eltér a klasszikus irodalmi művekéitől: a nép nyelvén. Jellegzetes tulajdonságaik (vö. Ezek legtöbbnyire hét. hogy a török szépirodalmi művek egy műfajával mutat közeli rokonságot. számos részlet tényleg fordításnak látszik. Ezek a művek a rendkívül gazdag török folklór alkotásai. mint pl. stílusát. szerkezeti felépítését és jellegzetességeit. 3. 2. minden tárgybeli fogyatékossága mellett. Ami a fordítás kérdését illeti. Prózában vannak írva. aztán nyomtalanul eltűnik. A verseknek fontos szerepük van a népi deszfanokban. Erre már Budenz is önkéntelenül rátapintott. hanem minket is. Handbuch der Orientalistik. hogy nemcsak kortársait. 5. mely a török irodalomtörténetben népi desztánok vagy népi regények (halk desztánlari) néven ismeretes. mely megfelel a nálunk hősi eposznak nevezett műveknek. oldalán: „Szultánjának inkább kedves olvasmányt. Leiden 1963. mint pl. 4. és a legújabb időkig a török nép körében nagy közkedveltségnek örvendett. De ha Iljasz próféta nem jelenik meg. és tanácsokkal látja el a nehéz helyzetben levő hőst. a Köroglu. rendszerint népdalokkal és romantikus epizódokkal. mely tele van tűzdelve verses részekkel. szent életű embert). amikor ezt írja cikkének 289. élénk." Ha figyelembe vesszük a Tárih-i Ü'ngürüsz egész koncepcióját. Iszmail Sah. Valamilyen csodálatos eseménnyel kezdődnek.) a következők 1. Bd. pp. kellemes és érdekes elbeszélő stílusban mondják el hősük vagy hőseik történetét. 163 . és ebben annyira célt ér. Ilyen például a perzsáknál Firdauszi (934-1021) műve. A desztán klasszikus keleti irodalmi műfaj. V. azonban a mű egészét tekintve. Ásik Garíb. akkor a hős felkeres egy „vallásnagyot" (remetét. Júszuf és Zülejha stb. A desztánoknak egyik csoportját alkotják az említett népi desztánok. melyek sokszor több ezer versnyi terjedelműek. a bajban levők vagy tanácstalanok támogatója és segítője. történelmi anyag szépirodalmi feldolgozásának jellegét viseli magán. egyszerű elbeszélésével gyönyörködtet. és tőrök embernek élvezhetővé igyekszik tenni.további kort egy másik krónika folytatná. az azerbajdzsánoknál Nizámí (1147-1206) Pentalógiája vagy a törököknél Ahmedi (i334-i4I3) Iskendernáméja (Nagy Sándor Könyve) stb.

Attila (125-128. A kitűnő újkori és modern történelmi regényekben is sokszor közölnek történelmi tényekkel nem egyező adatokat az írók. defter. Sőt van egy 3o és egy 4o soros is köztük. A versek témája sokszor nem függ össze a prózai szöveggel. századi török szokásokhoz. Ha mindezt figyelembe vesszük. egyhangú rímelésű verssorokból állnak. hogy neki nem egy vagy több személy a hőse. A tujúgnak verslába is van: /. rávijján. időmértékes és nem szótagszámú.nyolc vagy tizenegy (tujúg) szótagos négysoros versszakokból álló népdalok „aaba" vagy „aabb" rímeléssel. -/. hogy Mahmúd 'irodalmi értékű művet alkotott. A népi desztánokat az ozanok („regösök" . És ez nagy érdem.. trubadúrok). a titokzatos bölcs aggastyán is megjelenik a semmiből már Hunornak és Magornak. és azt akarta. csak egy-egy „tartomány" volt az óriási oszmán birodalom 164 . mely méltó helyet foglalhat el a török irodalomtörténetben. és tanácsot ad nekik. páros rímelésű négysoros versszakokból áll. a tujúg. fogalmakhoz. o. mely török nemzeti versforma. teljesen közömbösek a török olvasó számára. szokásokat. 6. ellentétben a klasszikus versekkel. történeteket megértsék. melyek csak kétsoros versszakokból. A verseket Mahmúd a népdalok mintájára maga költötte.). művére ezeknek minden sajátsága ráillik. Mahmúd műve a keleti irodalom más jellegzetes tulajdonságaival is rendelkezik. o. bégfiak./. és a mű irodalmi értékére semmi befolyással sincsenek. Lengyelország. Versei tizenegy szótagosak.hírmondók). vagy Attilát Budán temették el. A versforma egy-kettő kivételével. népi elbeszélők (recitátorok. mint amilyeneket Budenz is rovására ír. rája stb. Bendegusz Attila nővérének a fia volt stb.). A csodálatos elem (a csodaszarvas) felbukkan mindjárt a mű elején. . díván. Ezért szerepelnek művében padisahok. huri. Magától értetődő. de sokszor megelégszik kétsoros verssel. bégek. végül Szent Istvánnak (189. Olyan „hibák és tévedések". hanem egy nemzet. később az ásikok (vándor költők.. majd Iszkendernek kétszer is (59.. páros rímelésűek.. hogy az idegen fogalmakat. és 81. hogy ha kedves olvasmányt akart nyújtani olvasóinak. Mahmúd tehát a népi desztánokat választotta mintául. pl.) egy szent remetétől kérnek tanácsot./. Üngürüsz... mert magának a műfajnak a koncepciójából következnek. alkalmaznia kellett azokat a XVI.) és Géza király pedig (256. és a szöveg hangulatához alkalmazva 4-20 sorosak. azaz a mi skandálásunk szerint tá-ti-tá-tá / tá-ti-tá-tá / tá -ti-tá Mahmúd annyiban gazdagította a népi desztánokat. szerdárok. melankolikus hangulatot fejeznek ki. nákilán) terjesztették évszázadokon keresztül szóbeli úton. vezírek. o. Németország stb. de gyakoriak a természet szépségéről vagy valamelyik hatalmasság dicsőségéről szóló versek. hogy apuliai Károly Nagy Lajos fia volt. Írásba foglalásuk csak a legújabb időkben történt meg. o. Legtöbbször szomorú. Tizenegy szótagos (4-4-3) verssorokból. társadalmi légkörhöz. Egy „mű" népi desztánt alkotott. . megállapíthatjuk.

a csillagjósok a gondolkodás tengerébe merültek. 109. a kis és nagy dobok hangja az égbolt csúcspontjáig felhangzott (102. (Vö. sőt néhol valósággal transzponálnom kellett. a Nemcse tartomány kiváló (vitéz) és hírneves (jarar ve námdár) bégjei (133.). eltévelyedett katonaság (gümráh aszkeri.) vagy a „világ boszorkánya" (adzsúze-i dehr. században. Mindamellett kifejezései zamatosan keletiek és számunkra is érthetők. 115. 27. átkozott sereg (lesker-i meláin. hanem csak az ellenséges seregre vagy csapatra : a föld porával egyenlő nyomorult sereg (aszker-i küffár ve hákszár. leh. világosabb és gördülékenyebb. méregkeverőket a legsúlyosabb szavakkal bélyegzi meg: Balázs Farkas és a palatínus két vallástalan (bídin) vérszomjas (húnhór) gyilkos. hogy a mai olvasó számára érthetők legyenek. Művének második felében azonban már sokszor homályos. mesterkélt és bőbeszédűbb. századi beszélt nyelvhez.és személyneveket is a XVI. 165 . cseh. és a végzet vihara elsüllyesztvén testének hajóját s szemét lezárta a világ elől (19. hogy a mohamedán és keresztény társadalmak között éles volt az ellentét századokon keresztül. mely művének műfajából és művészeti törekvéseiből következik. Üngürüsz kiváló hősei (jarar merdánlari. De a gyilkosokat.). az itáliai. ezüstszínű tokájú gyönyörűséges szépség (140. Néha egy kis túlzás is előfordul: Attila 124 éves korában halt meg (24. 205. a királynő.) voltak stb. cukorajakú. Az ókori és népvándorlás kori hely. Shakespeare és Moliére műveinek adaptálását a XIX. hanem aktualizálási törekvését.).).). Mahmúd stílusa a dagályos. terjengős klasszikus irodalmi stílussal ellentétben egyszerűbb.).) stb. P1. aki férjét megmérgezte. Még Nagy Sándor korában is nemcse. rászegezte szemét a halál.). 342.). noha a „keresztény" szót egyszer sem említi. Mahmúd a megalázó gyaur (törőkül kjáfir. sőt a szolgálók is jázmin lábszárúak (383. a nemcse sereg kettőszáztízezer.). többes száma küffár) szót sohasem használja általánosítva valamelyik népre vagy a kereszténységre. ciprustermetű. noha sokszor teljesen szokatlanok és egzotikus színezetűek.) Annak ellenére. Nyelvezete közel áll a XVI. pézsmaillatú. német vagy francia bégek említésekor azonban nem feledkezik meg az elismerő és dicsérő szavakról. A török irodalomban később is szokás volt idegen irodalmi műveknek ilyetén „adaptálása". firenk tartományokról beszél. 371. Üngürüsz kiváló (vitéz) bégjei (320. A magyar. több arab szóval zsúfolja szinte végtelen hosszú mondatait. p1. a királylány holdsarló szemöldökű.). a cseh uralkodó fia derék és nemes lelkű (dzsuvánmerd. Mindez azonban nem Mahmúd tudatlanságét és tévedéseit bizonyítja. század neveivel helyettesítette.).lakójának szemében. Ezeket számos helyen egyszerűsítenem. sőt Bécset is abban a korban említi. mohamedán mezbe való átöltöztetése.) stb. 204). római és cseh tartományoknak kiváló hősei és bégjei (jarar begleri ve diláverleri. 100. a szellő üdvözlete jázminszóró (1. egy „átkozott nőszemély" (meI'ún avrat.

vagy írni : Karlosz .Pidzs . hozzája fordult Csaba. Berjaaija (Bertanija. szipáhi. A tulajdonneveket és török kölcsönszavakat magyar betűkkel. Venedik stb.Pícs. karolusz. Kosztantinije. Több nevet azonban erősen eltorzított: Belhemuz (Wilhelmus). A többit úgy írta. Veltüvanja (Litvánia) stb. Napolja. Siklós. iszlám. Mahmúd Kosztantinije (Bizánc) császárává teszi Szegizmunduzt. Néhányat kisebb változtatással alkalmazott a török kiejtéshez: Bejla. Julián).és tulajdonneveket Mahmúd törökösen írta: Iszkender. Noha Honorius 423-ban meghalt. Bedzs . Másolási hiba vagy az arab betűs írásban helytelenül kitett diakritikus pontok következtében keletkezett: Polapusz (Julanus. Több magyar nevet azonban meghagyott változatlanul: Buda. Néhány név a latin alak helyes olvasatának fel nem ismerése miatt torzult el: Kaba (Csaba).). Gejza. Andarjás Anderjás . Vincselaus. Tata. s nehogy zavarba ejtsék a mai olvasót.Becs . noha csak néhány száz évvel később alapították a rómaiak Vindobona néven mint határerődöt. Usztolní . ami viszont törökül „teliholdat" jelent. Egrü (Egres). Tolna városa Tolun alakban is előfordul. Peste. de lehetőleg hűen követtem a Mahmúd által jelölt kiejtésüket: Dzsidijja. és tőle született Csaba nevű fia. Árpád. dervis. firenk.) stb. Kolomanusz stb. a már említetteken kívül néhányat még felsorolok. Dáráb. Szivatopolud (Szvatopluk). gen. Bolfikard (Wolffhard). Az előzőben a tőrök olvasó az „üsztün" (legfelső). Szekszár. cseh és a többi tartományok királyai alapították.Usztoní . mint nagyapjához. az utóbbiban a „szekiz" (nyolc) szót véli felismerni. Attila halála után. főleg őstörténeti forrásnak az értéke feltétlenül becses. Britannia). Paradisz (Paris. ∗ A Tárih-i Üngürüsznek mint történelmi. Szegizmunduz . Agrim (Eger). Erdel. Bursza. akinek feleségül vette a lányát.Üsztüni. Dimiskar (Demes).Pedzs . Az arab betűs írás hátránya. a történelmi forrásokkal való összehasonlítás után könnyen felismerhetők.Isztolni . Otonusz. Visegrád. Aba. Szerinte a nemcse. Azok a tévedések. Arnavud.Andrijás. Isztefanusz. Amintam (Amintasz acc. 453-ban!) Bécset Mahmúd már Iszkender korában említi. Paraga. (Attila felesége Honorius császár lánya volt. Akszu stb. rím. Paridis alakból).Szekizmundusz. hogy némely nevet többféleképpen lehet olvasni. Tuna. Balázs Farkas (Forgách Balázs).Kattar serege százhuszonötezer katonát vesztett (102. Borh (Borics). ahogy a krónikában találta (latinos alakban): Atilusz. Valadiszlaus. A török nyelvben meghonosodott személy. szejkuli.Karolusz. Három névnél azonban -us [!] végzetet ír: Ladiszlavus. (A saját korabeli népneveket belevetítette Nagy Sándor korába. melyeket Budenz felró Mahmúdnak.) 166 . fonetikusan írtam át.

hanem veje volt. András a csatában szerzett sebesüléseibe halt bele.) ∗ Mahmúd Terdzsümanról kell még megemlékeznünk. Bajor nemesi családból származott. (A terdzsüman szó arab eredetű. oldalain foglalta össze a Mahmúd Terdzsüman életéről szóló adatokat.) Albert király (386-388.). hogy Pecseví és Szolakzáde török történetírók említenek egy magyar származású Mahmúd tolmácsot (de pontosabb kormeghatározás nélkül). Az elmúlt száz év alatt azonban előkerültek olyan történelmi források és okiratok. hanem nagynénje volt. melyekből Mahmúd származását és élettörténetét elég részletesen megtudhatjuk. Géza fia volt. és a mohácsi csata után török fogságba került. (II. o. Mint szokás volt az oszmán birodalomban. László a nagybátyja volt. István fia volt (190. A törökök régebben Rómát Kizil Elmának nevezték a Szt. o. A tanuImány 49-51. (I. a freiburgi egyetem tudós turkológus professzora írta meg a Südostforschungen 1975. Péter templomának csúcsán levő gömbről. aki azon célt látszott magának kitűzni. 1573-tól portai főtolmács volt haláláig. o.).) Zsigmond királynak volt a fia. és tolmácsot jelent. Kálmán király lánya. 1510-ben Passauban született. o. Mahmúd 1550-től portai tolmács. oly tiszta honfikeblű magyarra találunk. Vámbéry második érve az volt. de leginkább szabadságszeretetét megismertesse". Béla II. (Szt. András királyt kivégeztette (235-254. o. a magasabb rangú szülők gyermekeit a szultáni udvar vette pártfogásába. 193. István a testvére volt.) Mahmúdot Vámbéry magyar származásúnak tartotta. (III.). 1526-ban II. III.) III.) A megvakított Álmus († 1129) Szt.). István nővérének volt a fia. apjának. hogy a fordításról és „keleti ruhába való átöltöztetéséről ítélve a fordítóban.) II. Péter király Szt. Törökül dilmacs. hogy Szolimán országnagyjaival a magyar nemzet dicső múltját. Géza fia volt. Szafije (271. Imre királynak a testvére. harczias jellemét. hanem nagybátyja. Ezt a nézetét arra építette. minden hitváltoztatása mellett. mint Kizil Elma (Piros alma. évi kötetében: Pfortendolmetscher zur Herrschaftszeit Süleymans der Prächtigen. Lászlónak († 1205) volt egy András nevű fia. o. (Nem fia.) Bejla király Isztefánusz fia volt (282.A nemcse császár székhelyét Kolonija városába teszi. és 167 . (Nem nővére.) Béla herceg bátyját. Kálmán király pedig a testvére. László fia volt. Lajos magyar király apródja volt. s ebből lett a magyar tolmács szó. András nem a fia volt. ami nem más. A portai tolmácsok életrajzát legújabban Matuz József. Szt.) Szaul anyja. Isztefánusz király nővére volt.

dec. hogy hűségesen szolgálják a fiatal magyar királyt. és nem akart a mohamedán uraknak szolgálni. valószínűleg egy-két évvel előbb kellett művével elkészülnie. Holttestét cinkoporsóban Esztergomba szállították. Mahmúd anyanyelve tehát a német volt. amiért 1000 tallér ajándékot kapott tőlük. 409. A velenceiek azonban a szultán követelését visszautasították. 1550-ben egy szultáni fermánt kézbesített az erdélyi szászoknak. Bendeguz (162. 4-én Mahmúdot Bécsbe küldték a békeszerződésnek nyolcévi időtartamra való meghosszabbítása tárgyában. Mahmúd is egy ilyen szerájiskolába került.. 1559-ben egy franciaországi. Egyéniségét mi sem jellemzi jobban. 25-én tért vissza Isztambulba. s Mahmúd kiszabadult a fogságból.) ír. mely művében szórványosan előfordul.).. prágai diplomáciai kiküldetése alatt halt meg. Ismeretes. János Zsigmondot. pl. németül és törökül. sok 168 . vagy fordítva.). d-t. mint az. Prágát Baragának (385. A Tárih-i Üngürüsz keletkezéséneki időpontjára kell még rámutatni. Első külföldi diplomáciai kiküldetése alkalmával. A császári követek is bizonyították. júl. 263. 15544-ben egy magyarországi.) írja. Különösen áll ez a b-p. A latin könyv elolvasása is. később pedig a bég rangfokozatot. aki 1566-ban Szigetvár ostrománál meghalt. 1574. és Pigafetta olasz utazó állítása szerint kimagasló nyelvtudással rendelkezett. Hamarosan elnyerte az aga címet. Mivel Mahmúd művét Szülejmán szultánnak ajánlotta. amely akkor az oszmán birodalomhoz tartozott.az udvari tanintézetekben helyezte el. Pozsonyt hol Bozonnak (215. majd Parágának (385. g-k és a dzs-cs mássalhangzópórokra. Kadar helyett Kattart. 1573.) helyett Bendekuszt (162. 1553-ban egy lengyelországi. Továbbá Detre helyett Tetrikuszt. Kitűnően beszélt latinul. diplomáciai ügyessége és mérsékelt egyénisége miatt. hogy halála után három szolgája „kiszökött" az oszmán birodalomból a keresztényekhez. Kortársai nagyra becsülték nagyszerű ítélőképessége. és kitört a háború. Mahmúd 1575-ben.). Még ebben az évben a császári nagykövetekkel való tárgyalásokon vett részt. melyben (a szultán) felhívta őket. a bürüme török szót pürümének (377.). hol Pozonnak (213. 1570-ben pedig egy velencei diplomáciai misszióban vett részt. Velencében Ciprus szigetének a törökök számára való átengedéséről tárgyalt. Mahmúdot Veronában elfogatták. medzsál török szó helyett pedig mecsált (253. Elég legyen megemlíteni egy hangtani változást. ahol kitűnő iskoláztatásban és nevelésben részesültek. Minden okiratnál fényesebben bizonyítja ezt az a néhány germanizmus. hogy velük szemben jóakarattal viselkedett. hogy a németek a beszédben felcserélnek néhány zöngés mássalhangzót zöngétlen párjukkal.). A béke a Magas Porta és Velence között csak 1573 márciusában jött létre.

más teendője mellett, évekig tarthatott, ezért közel járunk a valósághoz, ha a mű elkészítését az 1550-1560 közti évekre tesszük. Mahmúd műve, keletkezési idejét és egyszerű, tiszta török nyelvezetét tekintve a XVI. századi török nyelvnek, az ún. közép-oszmánlinak becses nyelvemléke. Török nyelvtörténeti szempontból fokozza értékét az a körülmény, hogy a szöveg vokalizálva van, vagyis a magánhangzók jelölve vannak. Ez alkalmassá teszi a nyelvtörténeti feldolgozásra, ami nagyon igényes, kitűnő felkészültséget és szaktudást igénylő, de turkológiai szempontból roppant értékes munka. A műnek török nyelvtudományi szempontból való nagy értékére Hazai György, a kelet-berlini egyetem kiváló turkológus professzora hívta fel a figyelmet és vállalta feldolgozását. A Tárih-i Üngörösz részletes kritikai és nyelvtudományi feldolgozása azonban jelen kiadásunk kereteit meghaladja. Célunk és feladatunk megjsmertetni a művelt olvasóközönséggel Mahmúd művének hű és teljes fordítását és a vele összefüggő alapvető problémákat. Blaskovics József

169

JEGYZETEK
1. Feltétlenül létező = az egy igaz Istennek, Allahnak első és legfontosabb tulajdonsága. A feltétlenül létező Padisah = Allah, a Világmindenség Ura. 2. Elemek világa = az ókori bölcselet szerint a világ négy elembál állt: tűz, víz, levegő és föld. Az elemek világa = a világmindenség. 3. A padisahokat a keleti írók a „világ legtökéletesebb teremtményeinek" nevezték, akikhez hasonló nincs a földön. 4. A világmindenség uralkodója = Allah. 5. Szent mondása, a Hadisz = Mohamed prófétának vagy az első kalifáknak a vallásos élettel kapcsolatos mondásai, kijelentései, melyeket a szájhagyomány őrzött meg, és csak később gyűjtötték össze s foglalták írásba. A több kötetes kanonizált gyűjtemény a Koránon kívül az iszlám vallás legfontosabb forrása és szent könyve. 6. Arab nyelvű Hádisz-idézet. 7. Nagyság és Szépség = Allah állandó jelzői. 8. A teremtett világ dicsősége = Mohamed próféta. 9. A teremtett lények dicsősége = Mohamed próféta. 10. A próféták pecsétje = Mohamed próféta, a próféták sorában az utolsó, aki mint egy „pecsét", lezárja a próféták sorát. 11. A „ser" = az iszlám törvényeinek és eléírásainak összessége. 12. Adja áldását rájuk Allah, és az ő ősszel segítőtársaira = gyakran használt arab szent mondás. 13. A boldogság trónjának fejedelme = Szülejmán szultán, akit a török történelem a „törvényhozó" (kanuni) melléknévvel tisztelt meg. A török történelemben I, az európaiban sokszor II. Szulejmán (1520-1566) vagy Szolimán néven ismeretes. 14.. Szülejrnán = a bibliai Salamon király. A szultánok gyakran használt állandó jelzője. Itt szójáték, Szüiejmán szultán mint Bölcs Salamon. 15. Az ókori csillagászok az északi földgömböt (tehát az akkor ismert világot) hét éghajlati világsávra vagy világövre (iklim) osztották fel. 16. Ő = Szülejurán szultán. 17. A Korán 30 fejezetre (szakaszra = dzsüz), illetőleg 114 szárára tagolódik. 18. Szegény és nyomorult szolga = Allah alázatos (a föld porához hasonló) szolgája, vagyis „Én", Mahmud Terdzsüman. 19. Rubá’i perzsa eredetű négysoros versfajta, aaaa, vagy aaaxa rímeléssel és sajátos verslábbal: mafáilun mafáilun fatlun, azaz /. - . - / . - . - / - - / vagyis ti-tá-ti-tá / ti-tá-ti-tá

170

/ tá-tá. 20. A szúrákat kezdő szavukról (betűjükről) szokták elnevezni. 21. Adzsem szerhaddlari = Perzsia végvidékei, azaz a mai Érszak-Kaukázus. 22. A tatár kán vagy a tatár tartomány bárhol előforduló fogalma történetírói visszavetítés; a XVI. századi Krími Kánság, vagy kán területének jelölését a korábbi évszázadokra, sőt évezredekre is felhasználta, amikor a kán és a kánság nem is létezett. Tehát Mahmúd Terdzsüman a XVI. századi földrajzi elhelyezkedés szerint írta le a hunok, majd a magyarok vándorlását a Duna mellé, a változásokat nem vette figyelembe. 23. A „nem rendkívüli teremtmények"-en a más (közönséges) népeket érti. Ezekkel szemben Hunor népe „rendkívüli", azaz nem közönséges, átlagon felüli, előkelő s vitéz nép. 24. [-------------] = így jelöltem a kéziratban üresen hagyott helyeket. Mahmúd Terdzsüman több helyen a sorokban üres hézagokat hagyott ki a neveknek, hogy folyamatosan írhasson fekete tintával. Az üresen hagyott hézagokba piros tintával utólagosan volt szokás a neveket beírni. Ez azonban valami oknál fogva elmaradt, s így hiányzanak a piros tintás névbeírások. 25. A tizedik atya (leszármazott) makedónisi Nagy Fülöp volt, Nagy Sándor apja. Mahmúd Terdzsüman adatai szerint a „Tíz Atya" a következő: 1. atya = Karalu; Ádám próféta időszámítása szerint a 4391. évben = i. e. 814-ben lépett trónra. Uralkodott 27 évig. 2. atya = Karalu fia, I. Pertika, a 4416. évben = i. e. 789-ben. Uralkodott 37 évig. 3. atya = Argaiosz, I. Perútra fia, a 4453. évben = i. e. 752-ben. Uralkodott 55 évig. 4. atya = I. Filiposz a 4508. évben = i. e. 697-ben. Uralkodott 42 évig. 5. agya = I. Filiposz fia, a 4550 évben = i. e. 655-ben. Uralkodott 13 évig. 6. atya = I. Amintasz, a 4563. évben = i. e. 642-ben. Uralkodott 19 évig. 7. atya = I. Iszkender, a 4572. évben = i. e. 633-ban. Uralkodott 38 évig. 8. atya = II. Amintasz, Karalu ivadéka, a 4610. évben = i. e. 595-ben. Uralkodott 18 évig. 9. atya = II. Iszkender, a 4628. évben = i. e. 577-en. 10. atya = III. Filiposz, Nagy Sándor apja, a 4640. évben = i. e. 565-ben. Nagy Sándor (Iszkender) tehát a II. leszármazott. Több tévedés is van Mahmúd számításában I. Amintasz csak kilenc évig uralkodott, Mahmúd tizenkilencet említ. Nagy Fülöp nem 4640-ben, hanem 4846-ban lépett a trónra (i. e. 359-ben). Nagy Sándor húszéves korában lépett a trónra, Mahmúd huszonöt évesnek mondja. (Szül. i. e. 356-ban = Ádám i. sz. 4849, trónra lépése 4869-ben volt = i. e. 336-ban.) 26. Ádámot, az első embert, a mohamedánok egyúttal első prófétának tisztelik. 27. „Ádám próféta időszámítása" - Ádám teremtésével kezdődik az ómacedón szoláris kalendárium szerint. (i. sz. = 5205)

171

A legenda szerint ez mesebeli forrásvíz. más néven Anka vagy Zümrüd-Anka. e. sz. 29. 39. Idejére legyen felkészülve. 45. 35. 34. sz. Ez volt az az „igazság és valóság". őexcellenciája. Ádám i. De a „sötétség országában" elvesztette kalauzát. 31.4542 = i. főleg a telihold. 46.elveszti a becsületét. 172 . Nagy Sándor állandó jelzője: Iszkender-i Rúmi. keresztény. a dél-arábiai Ádenben. e. Anyját tehát az isteni hatalom ejtette teherbe. 36. s ezért a csodaforrást' nem találta meg. (Ezeket) ne hagyjátok = ne hagyjátok életben.képes kifejezés = ez a múlandó világ. 640. Lakmároztak. Egyedül Hizir próféta (Éliás.török szólásmondás. ezért indított hadjáratot Kelet felé. e. s aki iszik belőle. 38. A Hold képviseli a keleti költészetben a szépség legtökéletesebb fokát. 48. hogy felkutassa az „élet vizének" forrását. Az összesek legyőzhetetlenje. azaz a világ legnagyobb hőse. Az „élet vize" (ábihaját) sokat szerepel a keleti népek irodalmában. sz . 663. 47. Ádám próféta i. 4653 = i. a világ ura. Rúmi = görögországi. 44. e. akit nagy tisztelettel emlegetnek. melynek csak vendégei vagyunk. Az iszlám vallás szerint Jézus Krisztus az utolsó előtti próféta volt. majd köszönetet mondtak. azaz az „utolsó idejére" (órájára). Éliás prófétát. Arca vizét a földre szórja . megvetett ember lesz. átkozott sereg = hitetlen. 41. Rúm = az európai Görögország. és ivott is belőle. halhatatlanná válik. 30. amit a szultán állandó címeként is használtak. Ádám i. sz. 4416 = i. Vendég-hán . keresztény. 43. Iszkendert (Nagy Sándort) a keleti irodalomban isteni származásúnak tartják. 33 Ádám i. Nagy Sándornak (Iszkendernek) is az volt a célja. keresztény. mely a Kaf hegyén él. mely tökéletes megelégedettséget fejez ki. Hán = keleti vendégfogadó-hotel. hol van a forrása. 37. pusztítsátok el. (Karaván-szeráj). Hitvány sereg = hitetlen.török szólásmondás . A világ oltalmazója (álempenáh) = a bibliai Bölcs Salamon állandó jelzője. A „lélek-madár" keleti mesebeli madár. 32. 40. . 42. Hazret-i Íszá = Jézus őfényessége. Iljasz) tudta.789. Nyomorult katonaság = hitetlen. Menzil = országutak állomáshelye. 638.28.amit Iszkender keresett: származásának titka. 4655 = i.

keresztény.. „Tengri" volt az iszlám felvétele előtt a török népek legfőbb istene. 53. -/ Ebben az esetben kifejezi az ún. Eltévelyedett katona. A Hold tizennegyedike. Kevszer = az iszlám szerint a paradicsomi folyó neve. Leggyakoribb versláb a remel: / . mintha tüzes vassal rásütötték volna. aki a lelkeket vezeti a túlvilágra. Ádám próféta időszámítása szerint a 4443. 58. A.. Vallási „nagyság" = szent ember. 54.. 71. A kor ellenére = e mulandó korszak (világ). uralkodók városainak megjelölésére is használták. Alázatos katona. melyben ez a vers íródott. azaz hitetlen.. e.. Mahmúd tévedése.49. 52. Tetrikusz nem firandzsa. Megadták magukat = meghódoltak ennyi szépség láttára. mely a szépség legtökéletesebb foka a keleti költészetben. Gazel = klasszikus versfajta. 75. trónra lépni.. 762. 50. ./ .. mely beárnyékolja az egész Paradicsomot. azaz Allah alázatos szolgája = mohamedán katona. a királyi hatalom 'jelképe.. vagyis a holdtölte. Bánatában megharapta a kezét = a legnagyobb bánat kifejezése. Ádám fiai = az egész emberiség. Kizil Elma = Piros alma. 173 . Azaz : a halála után. . 70. 64.. aki nem találta (vagy nem akarta megtalálni) az egy igaz vallás útját.. 56. 67. Mahmúd téves adata: Tuna folyót Irt Rodan (Rhőne) helyett./ . Róma). az elmúlás ellenére./. amely kétsoros versszakokból áll. értelem nélküli szócsoport: fáilátün fáilátön fáilát /.. nem moszlim. Egy pihenőhelynyi = egynapi menettávolság./ . 73. Pecsét = azaz olyan folt. 76. 68. 66. . tujúg versforma verslábát. -/ 62. év = i. 72. remete. A „halál angyala" a mohamedánoknál Rafael. . hanem nimcse (német) császár volt. 65.e ország gyékényére lépni = elfoglalni a trónt. 60.. 63. 57. 55. 59. 51. 69. A kardot a fogak közé venni = a teljes megalázkodás és megadás jele. (francia). 61./ . legfelsőbb helyén áll a csodálatos Tubafa. A klasszikus verslábak megjegyzését megkönnyítő. „Szűkké tették fejüknek a világot" = levágták őket. pl. Arcát a földkőz súrolta = a teljes hódolat és alázatosság jele. . A lelke a szájába ugrott = nagyon megrémült. Az alanti sors = ez a földi élet. A Szidrében a mennyország hetedik. 74. Kiterjesztette árnyékát = oltalmába vette.

Allah Útján = az igaz vallás érdekében. Hfres nyomorult . 80. Karlosz (II. 89.77. A szegénységet választotta = kolostorba vonult. Téves adat. Engedély-palást = fontos útra induló magas rangú személyeknek távozásukkor palástot adott az uralkodó. Ha van a fejeden szerencse = ha van egy kis eszed. Károly) nem volt Ludovikusz (Nagy Lajos) király fia. A korszak annak minden szögletét megrajzolta = látta. A mulandóság palotája = ez a világ. A tartomány oszlopai = a főurak. V. Béla fia. 83. 81. 85. 84. 174 . 90. Vay ki kakidi. 78. A szomszédos világ oszlopai = a szomszédos országok fejedelmei. 79. nyomorult. A világ íze = a világ örömei. Porral egyenlő sereg = hitvány. milyen állapotban van az ország.híres keresztény. Téves évszám: 1240 helyett 1290-nek kellene lennie. 82. azaz keresztény. Téves adat. István volt IV. yildirim gibi sakidi = török szólás a nagy harag kifejezésére. 88. 87. 86. 91.