You are on page 1of 3

Kik is voltak azok a dákok? És kik azok a románok és honnan jöttek?

Dr. Kazár Lajos (Australian National University, Canberra): Kérdések a román történészekhez

- 1. Feltételezve, hogy az oláhok/románok állandó lakosai voltak azon földnek, melyet ma Erdélynek hívnak, s ahonnét a római telepeseket és légiókat Kr. u. 270 körül kivonták, és tekintve, hogy a rómaiakat ott követő népek: a gótok, hunok, gepidák, avarok, bolgárok mind elsöprődtek a népvándorlás sodrában, miközben – a dákó-román elmélet követői szerint – az oláhok/románok „dákóromán" elei ugyanott „barlangokban élve" megmaradtak, jó lenne tudni, pontosan mely barlangokban élték túl észrevétlenül a háborúkkal teli hat évszázadot a magyar honfoglalásig? És hol vannak az idevágó régészeti bizonyítékok: hálófülkék, edénytöredékek és egyéb háztartási eszközök, szemétdombok és más leletek, amelyek tanúsítják a „dákó-román" tömegeknek ilyen barlangokban folytatott állandó életét? (U.i. ilyen leleteket még nem talált senki).

- 2. Minthogy a dákó-román elmélet követői azt állítják, hogy az oláhok/románok a IV. vagy V. században vették fel a kereszténységet a ma Erdélyként ismert földön, tudni szeretnénk az oláhok/románok „dákó-román" őseinek olyan lehető alkotásairól, amelyek jól rejtett barlangokban fennmaradhattak volna, például – vallásos alkotások az állítólagos megkeresztelkedés előtti időszakból; – vallásos alkotások a megkeresztelkedés és az oláhoknak/románoknak a Magyar Királyság okmányaiban a 13. század elején először történt említése között. Különösen érdekelnének bennünket feliratok (akár dák, akár latin nyelven az első időszakból és latin vagy új-latin nyelven a másodikból) barlangtemplomok falain, sírköveken vagy egyéb kultikus tárgyakon? U.i. a római civilizáció ilyen tanújelei nem hiányoznak más területeken, amelyek valaha a rómaiak birtokai voltak.

- 3. Mi a magyarázat arra, hogy az oláhok/románok nyelvében Erdélynek sem a dákoktól származó neve (ha ilyen egyáltalán volt), sem a tartomány római neve (Provincia Dacia) nem maradt meg? Miért volt szükséges az oláhok/románok őseinek az ómagyar Erdei nevet kölcsönözniük, amit némi hangtorzítással mindmáig Ardeal-nak neveznek?

31.7% szláv . . században nagy terjedelmű oláh (vlach) szállásterületek léteztek. században is? Ha az oláhok/románok dákó-román ősei a tőlük elvárható latin betűket később cserélték fel a cirillel -amely csere nem történhetett a 9. hogy az albánok elei Erdélyből vándoroltak volna a történelmi Albánia területére.6% albán .4% latin . Arumun és Megleni románok ma is élnek ott jelentős számban.5.8. hogy számos. viszont Albánia szomszédságban már a 10. mely oláh/román eredetű volna. Mennek a magyarázata? ..4.6. század közepe előtt (mert korábban cirill írás nem létezett) -.7. és valamelyes ismeretlen eredetű. 0. Mivel lehet magyarázni. hanem a cirillt használták még a 19. hogy a rómaiak állítólagos leszármazottai között még a papok is nem a latin írást. Mi a magyarázat arra. Egyik lista sem tartalmaz egyetlen olyan nevet sem. akkor miért történt ez a csere Erdélyben.0% görög . ahol semmilyen más népcsoport nem használt cirill írást a törökök elől menedéket kérő szerbek és oláhok előtt? Mi értelme lett volna egy ilyen cserének Magyarországon? . és miért volt az oláh/román papság olyan sok tagja évszázadokon át szerb vagy bolgár eredetű? . 8. Hol vannak a dák maradékok? . a Magyar Királyság területén. században élt Alexandra de Cihac román nyelvész elemzése szerint (Dictionnaire étymologique de la langue roumainé) a román nyelv szókincse akkor a következő összetételű volt: 45. A Regestrum Varadiense (Váradi regesztrum) nagyváradi püspökségnek isten ítéletek pere egész Kelet-Magyarországra kiterjedő illetékességi területén 1205 és 1238 között lefolyt perekre vonatkozó hivatalos feljegyzéseit tartalmazza. Miért volt az oláhok/románok liturgiája (egyházi szertartási nyelve) Erdélyben még a 19.4% török .500 személynevet gyűjtöttek ki. de még oláh/román sem). 6. A 19. sem görög. 7. században is szláv (tehát sem latin. de dák eredetű egy sem.0% magyar . 600 helységnevet és kb. 2. feltűnően közös vonás van az albán és a román nyelvben? A történettudomány nem tud arról. melyekből kb.

9. a rómaiak pedig messze földön híresek voltak nagyszerű városok építéséről – egyetlen város nem létesítettek Erdélyben. sem a magyar honfoglalás előtt. Talán csak a 13. hogy a 13. században kezdtek az oláhok/románok Erdélybe bevándorolni? .10. század végén 511 falunévből csak 3 volt oláh/román eredetű. Mi az oka annak. hogy az állítólag dák és római ősöktől származó oláhok/románok -jóllehet a dákoknak voltak megerősített városaik. hogy Erdélyben egyetlen folyó vagy nagyobb patak neve sem oláh/román eredetű? . sem azután? Mi több: az oláh/román nyelvben az órás (város) szó az ómagyar waras kölcsönzése? ..11. Mi a magyarázata annak. Erdély településtörténete azt mutatja.